Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ

Komentáře

Transkript

Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ
Základní škola Pomezí , okres Svitavy
Pomezí 349
569 71
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ
pro základní vzdělávání
platný od 1.9.2007
Obsah:
1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy
Úplnost a velikost
Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické)
Materiální vybavení školy
Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika ţáků
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s dalšími subjekty
Zapojení školy do projektů
3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí
Zaměření školy
Profil absolventa
Školní priority
Výchovně vzdělávací strategie školy
Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovně vzdělávací akce a pobyty, kterými ţáci procházejí v průběhu školní docházky
Školní druţina, zájmové krouţky
Průřezová témata
4. Učební plán
Tabulka ŠUP
Poznámky k učebnímu plánu
Charakteristika vzdělávacích oblastí
5. Učební osnovy
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Začlenění průřezových témat do vzdělávacích oblastí
6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy
2
Odpovědnost pracovníků školy za zpracování jednotlivých částí ŠVP
- charakteristiky oblastí
- výchovně vzdělávací strategie oblasti
- osnovy předmětů oblasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jazyk a jazyková komunikace
- cizí jazyky
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
N.Dostálová
M.Brosová
B.Erbes
P.Erbes
V.Králíčková
M.Koukalová ,D.Báčová
B.Králíček
V.Konečná
I.Rošková
J.Svoboda
3
Identifikační údaje
Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Pomezí,okres Svitavy
Ředitel školy:
Bronislav Králíček
Zástupce ředitele:
Mgr. Nataša Dostálová
Koordinátor ŠVP:
Věra Králíčková
Kontakty:
tel. 461729170,737027298
email: [email protected]
adresa: Základní škola Pomezí 349, 569 71
IČO:
70942510
IZO:
600100600
Platnost dokumentu:
od 1.9.2007
Verze číslo:
1
Zřizovatel:
Obec Pomezí
IČO: 00277185
Tel. 461729179
Projednáno ve Školské radě dne 8.11.2007
Ředitel školy: Bronislav Králíček
4
2. Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost
Základní škola Pomezí je úplnou školou s 1.-9. ročníkem. Na prvním i druhém stupni je v kaţdém ročníku po
jedné třídě. Škola pracuje ve dvou budovách,od sebe vzdálených skoro 3 kilometry.
I.stupeň – budova z roku 1890, která byla několikrát rekonstruována. Poslední velká rekonstrukce proběhla
v roce 1991-1993.V roce 2004 byla budova plynofikována
a byly vyměněny rozvody topení,radiátory a instalovány regulační ventily.
II.stupeň – budova byla dokončena v roce 1936 jako menšinová česká škola.
I ona byla několikrát rekonstruovaná a v roce 1994 k ní byly přistavěny společné šatny,dvě nové učebny a tři
kabinety.Nový půdní prostor byl v roce 2007 rekonstruován na počítačovou víceúčelovou učebnu.
Školní druţina je umístěna v budově I.stupně a pro svoji činnost vyuţívá ostatní kmenové třídy.
2.2 Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické)
I.stupeň:
V budově je umístěno 5 kmenových tříd s nejnutnějším zázemím a dvě menší místnosti ,které vyuţívá školní
druţina. Dále je k dispozici sborovna pro učitele a dva kabinety, které slouţí vyučujícím I. stupně. V suterénu
je společná šatna,malá místnost pro školnici
V obou patrech budovy jsou sociální zařízení pro ţáky i učitele, které vyhovují potřebám školy.
II. stupeň:
Na II.stupni se nachází čtyři kmenové učebny,chemicko-fyzikální specializovaná učebna,školní dílna
s přípravnou,cvičná školní kuchyně s malou jídelnou,malá cvičebna,malá učebna informatiky,šest
kabinetů,centrální šatna pro pět tříd,nářaďovna pro školní pozemek,místnost pro školnici,sklad čistících
prostředků,půdní prostory,velký školní pozemek a školní hřiště.
Vzhledem k velikosti nedostačující učebny informatiky o prázdninách začala rekonstrukce půdních prostor na
novou víceúčelovou učebnu informatiky,která by měla začít slouţit od školního roku 2007/2008.Stará učebna
po instalaci regálů bude přestavěna na archív a školní matriku.
Školní jídelna
Ţáci I.stupně se stravují v budově školy.Součástí této budovy je školní kuchyně s jídelnou pro 50 ţáků.
Ţáci II.stupně se stravují v budově bývalé mateřské školy,která je od školy vzdálena asi
100 metrů.
Prostory vyuţívané k tělovýchovné ,sportovní a relaxační činnosti:
K výuce tělesné výchovy vyuţívala škola prostory sokolovny TJ SOKOL Pomezí. Sokolovna se nachází mimo
objekt školy a nevyhovuje hygienickým,ani bezpečnostním podmínkám.
Proto od školního roku 2007/2008 budeme vyuţívat pro výuku Tv sál OB a tělocvičnu ZŠ Na Lukách
v Poličce.
Škola vyuţívá k výuce a relaxačním činnostem sportovní areály v těsném blízkosti školních budov.
V době přestávek mají ţáci moţnost pohybu ve všech prostorách školy. Při dobrém počasí vyuţívají i venkovní
hřiště..
Zahrada:
V sousedství školy je k dispozici školní zahrada, která slouţí k výuce předmětu pracovní činnosti.
5
Školní druţina:
Mimo svých malých místností vyuţívá i ostatních učeben I.stupně.Za pobyt ve školní druţině se neplatí.
Hygienické zázemí:
Škola je vybavena dostatečným počtem toalet pro ţáky. Na toaletách je k dispozici teplá voda, která však není
zavedena do tříd. K dispozici není sprcha s teplou vodou. Bude třeba vybavit prostory školy místem se sprchou,
které by bylo moţné nabídnout ţákům i zaměstnancům. Chybí místo, které by slouţilo jako šatny s teplou
vodou pro provozní pracovníky.
2.3 Materiální vybavení školy
Škola postupně doplňuje vybavení učebními pomůckami tak, aby vybavení odpovídalo nárokům na
kvalitní výuku. Je limitována mnoţstvím financí. Hlavní část finančních prostředků je směrována do zajištění
nutných učebnic a dalších tištěných pomůcek nutných pro výuku.Je třeba postupně zajistit obměnu starých
pomůcek, doplnění dalších informačních zdrojů ( zejména encyklopedického charakteru) nutných pro práci
v duchu ŠVP. Škola je solidně vybavena počítačovou a další audiovizuální technikou. Ţáci mají moţnost
vyuţívat 15 počítačů s připojením k internetu na II.stupni a 6 počítačů bez připojení na I.stupni. Postupným
cílem je zajištění připojení ve všech třídách školy tak, aby ţáci mohli získávat informace prostřednictvím
internetu přímo v kmenových třídách. Škola získává prostředky na doplnění stavu pomůcek prostřednictvím
projektů a grantů. Snaţí se získávat prostředky od soukromých dárců formou sponzorování některých aktivit.
Učitelé mají k dispozici dostatek metodické literatury, která nabízí náměty pro práci se ţáky.
Prostřednictvím metodických časopisů mají moţnost sledovat nové trendy v pedagogické praxi. Velké
mnoţství pomůcek, pracovních listů a metodických materiálů si pedagogové školy vyrábějí sami a vyuţívají
k jejich přípravě tří školních kopírek. Kromě ţákovských počítačů připojených k internetu mají vyučující a
pracovníci školy k dispozici 5 dalších počítačů.
Vzhledem k tomu, ţe část techniky pouţívané ve škole, byla zakoupena v dřívějším období, bude nutná
jejich postupná výměna.
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
V ZŠ Pomezí pracuje se ţáky 17 pedagogických pracovníků ( 15 učitelů a 2 vychovatelky školní druţiny).
Z celkového počtu učitelů má 94 % vysokoškolské vzdělání pedagogického směru 6 % středoškolské vzdělání.
Ve školní druţině má 100 % pedagogických pracovníků pedagogické středoškolské vzdělání. Výhodné pro práci
a další perspektivu školy je uţ několik roků se skoro neměnící učitelský sbor. Jedná se o stabilní pedagogický
sbor, ve kterém dochází pouze k malým obměnám. Většina vzdělávacích oblastí je vyučována aprobovaně ( I.
stupeň, II. stupeň – Čj, M,Fy,Pč,Př,Nj,). Vzhledem k tomu, ţe ZŠ Pomezí je „ vesnickou školou“, není moţné
všechny předměty ve všech oblastech vyučovat aprobovaně. Problémovými oblastmi je anglický jazyk, tělesná
výchova ,výtvarná výchova. a hudební výchova.
Škola má k dispozici asistenta pedagoga, který zajišťuje práci s integrovanými ţáky. Dále jsou začleněni
pedagogičtí pracovníci, kteří mají na starosti oblast výchovného poradenství, prevence sociálně patologických
jevů a informační a komunikační technologie.
Pozitivním jevem v pedagogickém sboru je ochota většiny jeho členů vzdělávat se v oblastech, které nebyly
hlavní náplní jejich předcházejícího pedagogického studia. Dalším kladem je vůle ke změnám ve školní práci,
ochota zapojit se do mimoškolních aktivit, které škola organizuje a snaha pomoci si navzájem při řešení
pedagogických problémů uvnitř školy.
2.4 Charakteristika žáků
K 1.9.2007 bude mít škola 174 ţáků. Spádovou oblastí školy jsou obce Pomezí,Stašov a Rohozná. Mimo nich
k nám ale dojíţdějí děti z Poličky.
6
Škola nabízí integraci ţákům s vývojovými poruchami učení(80% učitelů má kurz nápravce
VPU).Neintegrujeme ţáky s mentálním postiţením, pro které nejsme schopni nabídnout odpovídající podmínky.
Nabízí také moţnosti pro rozvoj nadaných ţáků v rámci výuky, zapojením do naukových soutěţí nebo
mimoškolních aktivit.
Ve škole pracuje ţákovský parlament,který se schází s vedením školy při řešení problémů
a dává návrhy a podněty pro jednání pedagogické rady ,Školské rady i jednání zastupitelstva obce.
2.5 Spolupráce s rodiči
Škola vyvíjí maximální snahu informovat rodiče o svých záměrech a snaţí se o spolupráci ve všech oblastech
své práce. Záměrem školy je odstranění bariér mezi rodinou a školou. Škola nabízí návštěvu rodičů přímo ve
výuce v rámci Dne otevřených dveří. To slouţí k propagaci práce školy a seznámení veřejnosti s úrovní práce.
Cílem spolupráce školy s rodinou je kromě předávání informací i postupné vytváření odpovědnosti rodičů za
výběr z nabízených moţností tak, aby si samostatně a odpovědně dokázali korigovat školní práci s ohledem na
moţnosti dalšího vzdělávání svých dětí.
V dalším období se bude škola snaţit i nadále o pravidelné vydávání školního časopisu „Záklaďáček obecný“,
rozšířit moţnosti předávání informací prostřednictvím elektronické pošty, zapojit další rodiče do práce v rámci
školních projektů nebo je získat pro vedení mimoškolních aktivit.
Při škole pracuje „Sdruţení rodičů a přátel školy“, které finančně podporuje některé aktivity pořádané pro ţáky
a Rodičovský parlament.
Cílem školy v dalším období bude aktivizace sdruţení s tím, ţe se pokusí získat rodiče pro přímou účast na
organizaci školních aktivit.
2.6 Spolupráce s dalšími subjekty
Škola spolupracuje se zřizovatelem ( Obec Pomezí). Řeší s ním především provozní záleţitosti. V oblasti péče o
ţáky s vývojovými poruchami se obrací na PPP ve Svitavách a SPC v Bystrém.
Škola se snaţí o spolupráci s místními a regionálními podnikatelskými subjekty, které ji pomáhají finančně při
zajištění akcí pro ţáky.
Škola má zřízenu od roku 1997 Radu školy, která se zabývá převáţně ekonomickými záleţitostmi školy. Pro
další období bude třeba zainteresovat Radu školy na přípravě a tvorbě ŠVP.
Pro svoji práci by škola potřebovala získání partnerů pro mezinárodní spolupráci. V dalších letech bude snaha
vyuţít zkušeností s programem E-twining.
2.7 Zapojení školy do projektů
V posledních letech se škola postupně zapojovala do celé řady vzdělávacích projektů, které ji umoţnily získat
nové poznatky z pedagogické práce. Setkání s dalšími účastníky byla obvykle organizována tak, ţe se do nich
zapojila buď většina členů pedagogického kolektivu ,nebo jednotlivci,kteří potom předávali svoje zkušenosti
ostatním.Díky aktivní účasti si mohli pedagogové školy vyměnit zkušenosti s pedagogy celé řady škol v rámci
celé ČR. Aplikace získaných zkušeností a vědomostí v praxi školy pomáhá zvyšovat atraktivnost práce školy.
Nezanedbatelnou výhodou účasti v projektech je i získávání nadstandartních finančních prostředků, které
umoţnily zlepšit materiální vybavení pro práci se ţáky.
Od roku 1996 pracovala škola na těchto projektech:
Rozvoj školy od r.1997jako jedna z 10 pilotních škol v ČR
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment An International Environmental
Science and Education Program) od r.1996- celosvětový program sledování meteorologických,hydrologických,
pedologických a fenologických údajů a zasílání do NASA v USA.
Všeho s mírou – od r.1998 program na trvale udrţitelný ţivot,trvale udrţitelnou spotřebu
Ţivá voda pro obec – pilotní škola v r.2002-2003
EKOŠKOLA ( Tereza)
Dále škola vypracovala vlastní projekty SIPVZ a protidrogové oblasti, které realizovala za podpory grantů
MŠMT a Pardubického kraje.
7
3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí
3.1 Zaměření školy
Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, které má ţákům umoţnit postupné vytváření
schopností, dovedností , návyků, postojů a hodnot, které jsou důleţité pro uplatnění kaţdého jednotlivce
v ţivotě společnosti.
Naše základní škola je zaměřena na ekologii.
Ale snaţíme se ,aby ţáci naší školy byli v pohodě, a proto :
-
tvoříme školu, která bude smysluplná a ţáky pokud moţno nenudí
vedeme ţáky k tomu, aby se stali aktivními účastníky vzdělávání
ţádný z účastníků vzdělávacího procesu se nebojí vyjádřit kultivovaně svůj názor, obhájit si ho a sdělit
ho ostatním
škola je pro všechny, kteří jsou ochotni pracovat na svém rozvoji, jsou tolerantní a ohleduplní k jiným
pomáháme rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi ţáka
Dále ,aby byli otevření a škola byla otevřená :
-
rádi přivítáme ve škole všechny, kteří mají chuť a zájem spolupracovat
rádi komunikujeme se všemi, kdo o to projeví zájem a jejich názory nám pomohou při dalším rozvoji
přiměřenou formou prezentujeme naši práci
Dále :
nabízíme ţákům poznatky a strategie nutné k dalšímu vzdělávání.Vedeme ţáky a rodiče k tomu, aby byli
odpovědní při vyuţívání nabídky školního vzdělávání.
- respektujeme práva ţáků a všech dalších účastníků vzdělávání, vyţadujeme však také naplnění
povinností
- vedeme ţáky k odpovědnosti ke svému zdraví a zdraví ostatních
-
3.2 Profil absolventa
1. Má všeobecný přehled. Dokáţe se přiměřeně orientovat ve většině oblastí lidské
činnosti. Je schopen si samostatně vysvětlit základní jevy a zákonitosti z kaţdodenní
praxe.
2. Chápe nutnost řešit problémy v týmu. Je schopen přijmout roli při práci v něm, nebojí se slušnou a
kultivovanou formou vyjádřit svoje názory, sebekriticky zhodnotit výsledky své činnosti. Nebojí se
prezentovat svoje závěry před ostatními. Respektuje názory ostatních.
3. Je schopen uplatnit svoje práva, chápe svoje povinnosti.
8
4. Respektuje základní společenské normy platné v současném světě. Chrání svoje zdraví ( i zdraví
ostatních) duševní i fyzické. Je psychicky odolný vůči negativním jevům, se kterými se setkává.
5. Je schopen komunikovat o běţných ţivotních situacích v některém cizím jazyce.
6. Uţivatelsky ovládá zásady komunikace prostřednictvím nejnovějších prostředků. Umí získávat
informace z různých zdrojů a nakládat s nimi.
7. Není školou otráven. Uvědomuje si odpovědnost za svoje další vzdělávání. Dokáţe vyuţívat nabídky
školního vzdělávání pro svůj další ţivot a další studium.
8. Je hrdý na svůj region, zná jeho problémy, je schopen přiměřenou formou přispět k jejich řešení. Je hrdý
na svoji školu.
3.3 Školní priority
- „ kvalitní škola“ se můţe vytvářet v prostředí, kde panují smysluplné vztahy všech, kteří se na její práci
podílejí ( ţáků, rodičů, pracovníků školy, veřejnosti)
- škola nabízí – rodiče a ţáci jsou spoluodpovědní za vyuţití této nabídky
- metody výuky jsou efektivní tehdy, jestliţe jsou zaloţeny na komunikaci mezi partnery, kooperativním
učení, projektovém vyučování, týmové spolupráci, vzájemné pomoci a respektování se.
- jednou z pracovních metod učitele je frontální vyučování
- vzdělávání se neuskutečňuje jenom ve školních lavicích. Součástí školní práce jsou pobyty mimo školní
prostory, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí.
- škola spolupracuje s dalšími institucemi ( vzdělávacími, servisními…), které jí pomáhají zajistit naplnění
školního vzdělávací programu
- školu zajímá i to, co dělají ţáci v době mimo vyučování. Organizuje práci školní druţiny a zájmových
útvarů.
- nevzdělávají se pouze děti. Pro rozvoj školy je důleţité i další vzdělávání jejich pracovníků.
- vzdělávání je určeno všem! Rovné příleţitosti nabízí škola postiţeným, nadaným, s různými vlohami…
- stejně jako kaţdá lidská činnost, má i škola svoje pravidla. Jejich dodrţování je nezbytným
předpokladem pro efektivní práci.
- k dalšímu vzdělávání jsou nezbytné znalosti informačních a komunikačních technologií. Ty jsou
nezbytné pro rozšiřovaní znalostí ve všech vzdělávacích oborech.
- znalost jazyků je nutná pro zapojení člověka do ţivota sjednocené Evropy
3.4Výchovně vzdělávací strategie školy
Klíčová kompetence: Co představuje v životě ZŠ Pomezí:
1.
Kompetence k učení
– umoţnit ţákům
Nabízíme ţákům ve vyučování různé zdroje informací. Kromě učebnic
osvojit si strategie
ţáci čerpají informace z encyklopedií, internetu, novin, časopisů.
9
učení a motivovat je Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali informace třídit a dále vyuţívat ve
pro celoţivotní učení svém učení.
V učení je kladen důraz na čtení s porozuměním a práci s textem.
Zadáváme takové domácí úkoly, které odpovídají jejich individuální
úrovni a slouţí jako příprava na další vyučování.
Umoţníme ţákům zaţít při školní práci úspěch. Vedeme ţáka k tomu,
aby si v průběhu školního roku vytvářeli vlastní portfolio, do kterého
jsou zařazovány jeho nejlepší práce.
Výuka není omezena pouze na frontální vyučování. Předpokladem
smysluplného učení je aktivita ţáka ve vyučování,střídání metod
práce, proţitkové vyučování, dialog ţáka a učitele, vyuţití
experimentu.
Na závěr kaţdého klasifikačního období ( 2 x ročně) umoţníme ţákům
provést sebehodnocení své práce a posoudit vlastní pokrok.
V průběhu druhého stupně ţák zpracuje jednu oborovou práci v rámci
kaţdé vzdělávací oblasti.
V 9. ročníku zpracují ţáci absolventskou práci, kterou obhajují před
ostatními spoluţáky a rodiči.
2.
Kompetence
k řešení problémů
-podněcovat ţáky
k tvořivému myšlení,
logickému uvaţování
a k řešení problémů
Předkládáme ţákům problémové situace, při jejichţ řešení jsou nuceni
pouţít více poznatků z různých oblastí lidské činnosti ( vzdělávacích
oblastí) a které nabízejí více řešení. Vedeme ţáky k tomu, aby si
dokázali svoje řešení obhájit.
Nabízíme ţákům k řešení problémů kromě učebnice i další informační
zdroje.
Organizujeme nejméně dvakrát ročně školní projektové dny, kdy ţáci
pracují na společném řešení ve věkově různých skupinách.
V některých vzdělávacích oblastech vyuţíváme při výuce netradičních
problémových úloh z projektů Kalibro a Scio.
Zadáváme ţákům ve výuce a k domácí přípravě problémové úlohy
z praktického ţivota. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali samostatně
hledat řešení, prezentovat je ostatním a obhájit řešení před spoluţáky.
Kaţdý z ţáků školy absolvuje nejméně dvakrát za dobu školní
docházky pobyt ve škole v přírodě. Program těchto pobytů je
koncipován formou pracovních dílen s třídními miniprojekty.
Prostřednictvím školního klubu vedeme ţáky k tomu, aby byli
schopni připravovat, plánovat a organizovat mimoškolní akce pro
svoje spoluţáky.
3.
10
Kompetence
komunikativní
- vést ţáka
k všestranné, účinné
a otevřené
komunikaci.
Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali vhodně a kultivovaně komunikovat
se spoluţáky, učiteli a dalšími osobami, se kterými se setkávají
v kaţdodenním ţivotě. Netolerujeme vulgární a hrubé vyjadřování.
Důslednou prací třídních učitelů podporujeme přátelské vztahy uvnitř
školní komunity. Vedeme ţáky k tomu, aby svoje chování dokázali
vysvětlit v rámci třídního kolektivu.
Organizujeme nejméně 4 x ročně setkání školní komunity, při kterých
se zabýváme problémovými oblastmi práce školy. Umoţňujeme
ţákům vhodnou formou veřejně prezentovat svoje názory na ţivot ve
škole.
Organizujeme kaţdoročně společné pobyty ţáků nově vznikajících
třídních kolektivů ( 6. třídy). Hlavní cílem těchto setkání je navázání
účinné komunikace mezi ţáky a učiteli nových kolektivů.
Vedeme ţáky k tomu, aby byli schopni komunikovat s ţáky dalších
škol ( regionální, mezinárodní). Umoţňujeme komunikaci
prostřednictvím elektronické pošty. Seznamujeme ţáky se základy
práce s různými komunikačními prostředky.
4.
Kompetence
sociální a
personální
- rozvíjet schopnost
spolupracovat a
respektovat práci
vlastních i druhých.
Učit ţáky chránit
svoje zdraví a být za
ně odpovědný. Učit
ţáky ţít společně
s ostatními lidmi.
Učíme ţáky spolupracovat v rámci projektových dnů, které škola
organizuje v průběhu kaţdého školního roku .
Během vyučování vyuţíváme skupinovou práci, vzájemnou spolupráci
a pomoc ţáků při učení. Vyuţíváme kooperativní a týmové metody
práce. Učíme ţáky přijímat a respektovat role v týmu, přispívat na
utváření příjemné atmosféry v týmu, naslouchat druhým.
Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úlohách. Sociální
kompetence nelze učit pomocí frontálních vyučovacích metod.
Vedeme ţáky k pochopení toho, ţe tělesná výchova a pohybové
aktivity jsou důleţité pro jejich celkový fyzický a duševní rozvoj.
Organizujeme pro ţáky na I. stupni plavecký kurz, na II. stupni
lyţařský a vodácký výcvikový kurz. Nabízíme ţákům další
tělovýchovné aktivity v rámci mimoškolní činnosti a práce ŠD a ŠK.
.
5.
Kompetence
občanské
- připravovat ţáka
k tomu, aby se
projevoval jako
svébytná a
zodpovědná
osobnost, uplatňující
svá práva a
Ţáky vedeme k tomu, aby respektovali pravidla stanovená školním
řádem a společně stanovená pravidla ve třídách. Prostřednictvím
pochopení těchto pravidel vedeme ţáka k tomu, aby pochopil základní
principy celospolečenských norem – nejen svých práv ,ale i
povinností.
Respektujeme individuální rozdíly mezi ţáky ( sociální, zdravotní,
11
povinnosti. Vést ţáka
k toleranci a
ohleduplnosti
k jiným lidem, jiným
kulturám a
duchovním
hodnotám.
národnostní a další) a přizpůsobujeme jim metody školní práce.
K vytváření občanských kompetencí vyuţíváme metody OSV.
Vedeme ţáky k ekologickému chování ve škole – například tříděním
odpadu.
Seznamujeme ţáky ,prostřednictvím besed se starosty obcí našeho
regionu, s problémy ţivota regionu.
Společně dohodnutá pravidla uplatňujeme i při pobytových akcích
v mimoškolním prostředí.
Seznamujeme ţáky s kulturou evropských i mimoevropských zemí,
náboţenskými rozdíly, příčinami a následky konfliktů..
6.
Kompetence
pracovní
- pomáhat ţákům
rozvíjet svoje
schopnosti v souladu
s reálnými
moţnostmi a
uplatňovat svoje
vědomosti při
rozhodování o vlastní
ţivotní a profesní
orientaci.
Ve všech vyučovacích předmětech uplatňujeme sebehodnocení a
hodnocení práce ţáků. Vytváříme výstupní hodnocení ţáků při
přechodu z I. na II. stupeň školy a při ukončení školní docházky.
Nabízíme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní
orientace.
Doplňujeme výuku o praktické exkurze do provozů regionu, kde by
mohli ţáci najít svoje profesní uplatnění.
Nabízíme volitelné předměty tak, ţe jejich náplň můţe pomoci při
profesní orientaci.
Organizujeme celoškolní projektový den, jehoţ náplní je seznámení
s profesemi, které se nabízejí na trhu práce v našem regionu.
Učíme ţáky chápat rizika spojená s podnikáním, seznamujeme se
s etickými zásadami, vysvětlujeme základní principy bezpečnosti
práce.
3.5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i
ţákům s mimořádným nadáním. Integruje ţáky v běţných třídách, nevytváří speciální třídy.Třídní učitelé
zajišťují diagnostiku . Na jejím základě jsou pak plánovány vhodné postupy s uvedenými ţáky. Škola
spolupracuje s dalšími odborníky ( PPP, SPC, zdravotní zařízení). Škola spolupracuje s rodiči ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými se dohodne na formě jejich podílu a spolupráci. V případě
nutnosti, v souladu s právními předpisy, zajišťuje škola přítomnost asistenta pedagoga.
Cílové skupiny ţáků, se kterými škola můţe pracovat:
12
- se zdravotním postiţením
- zdravotně znevýhodněnými
- se sociálním znevýhodněním
- ţáci s výchovnými problémy
- mimořádně nadaní ţáci
Škola nemá podmínky pro práci se ţáky s mentálním postiţením. Jejich integrace by byla moţná pouze pod
odborným vedením některého z odborných zařízení a na základě jeho doporučení.
A) Formy péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
1. Poradenské organizace školy
Základní škola spolupracuje při diagnostice a nápravě poruch s:
Instituce:
PPP ve Svitavách
SPC Bystré
Logopedická poradna Polička
Měst. Úřad Polička - sociální
odbor
Policie ČR ( oddělení
v Poličce)
K –centrum Svitavy
Formy péče:
- diagnostika
- konzultace
- konzultace nutné pro práci se ţáky s tělesným
postiţením
-
konzultace a péče o ţáky s vadami řeči.
řešení problematiky sociálních problémů rodiny
prevence sociálně patologických jevů
konzultace a prevence kriminálních deliktů
-
protidrogová prevence
2. Systém poradenských sluţeb ve škole
Sluţby zajišťuje výchovný poradce, dyslektická poradna, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další
pedagogičtí pracovníci školy.
Zaměření sluţeb:
poradenství a přímá práce s rodiči a ţáky v oblasti nápravy SPUCH
poradenství rodičům ţáka při výchově a vzdělávání
poradenství ţákům a rodičům při řešení problematiky prevence sociálně
patologických jevů
kariérové poradenství
poradenství při integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně
ţáků pocházejících z jiného kulturního prostředí nebo ţáků se sociálním
znevýhodněním
poradenství v oblasti vzdělávání mimořádně nadaných ţáků
3. Společné zásady školy v oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
- kaţdý z pracovníků školy respektuje individualitu ţáka. Je povinen přizpůsobit metody práce a přístup
k němu tak, aby měl ţák moţnost rozvoje své osobnosti podle svých moţností
- všichni třídní učitelé na I. stupni školy jsou proškoleni pro práci se ţáky se SPUCH
- všichni pracovníci školy jsou povinni monitorovat rizika sociálně patologických jevů a při varovných
signálech koordinuje postup výchovný poradce, který organizuje kontakty s rodiči, pedagogy a nabízí
moţnosti podpory a poradenství.
- nejdůleţitějším článkem při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je třídní učitel. Ten je
povinen sledovat a koordinovat systém práce s ţáky se SVP. V případě potíţí se obrací na výchovného
13
-
-
-
-
poradce, speciálního pedagoga a vedení školy, s nimiţ bude konzultovat další postupy. Třídní učitel je
odpovědný za organizaci práce se ţákem
v rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Systém volitelných
předmětů je nastaven tak, aby nabízel pomoc ţákům s poruchami i s mimořádným nadáním
škola spolupracuje s rodiči ţáků se SVP. Nabízí jim moţnost konzultací a metodickou pomoc při domácí
přípravě ţáků se SVP na vyučování.
v případě doporučení poradenského pracoviště sestavuje škola na vyţádání rodičů individuální
vzdělávací plán, který je současně dohodou mezi ţákem, rodiči a pedagogickými pracovníky, kteří se na
práci se ţákem podílejí. Za jeho sestavení a plnění je odpovědný třídní učitel ţáka.
škola vytváří materiální podmínky pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje
v rámci svých finančních moţností kompenzační a didaktické pomůcky, speciální učebnice, výukové
programy. V případě, ţe nákup pomůcek přesahuje finanční moţnosti školy , případně je jejich vyuţití
neefektivní, dohodne se s rodiči ţáka na finanční spoluúčasti
při hodnocení a klasifikaci ţáků škola přihlíţí k vývojové poruše a toleruje diagnostikované problémy.
Vychází přitom z platných předpisů.
péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je moţná pouze za účinné spolupráce a zájmu ze
strany rodičů ţáka. V případě jejich nezájmu se škola necítí vázána k tomu, aby ţákovi poskytovala
zvláštní péči.
při práci se ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí škola spolupracuje se všemi dostupnými
odbornými institucemi. V případě nutnosti hájit zájmy dítěte spolupracuje s orgány péče o dítě a Policií
ČR.
4. Formy , metody a organizace práce školy v oblasti péče o ţáky se SVP
Formy, metody, organizace práce:
Individuální přístup k ţákům, péče o ţáky
přímo ve vyučováním
Tvorba IVP
Dyslektická poradna pro ţáky a rodiče
Odpovídá:
Kaţdý pedagogický pracovník v rámci své
oblasti, vyučovacího předmětu.
TU ve spolupráci s vyučujícími a rodiči ţáka
VP,TU
Volitelné předměty pro ţáky s mimořádným
nadáním
TU, všichni PP školy
Materiální zajištění práce se ţáky se SVP
Zástupce ředitele školy po dohodě s dalšími
pedagogickými pracovníky.
Výchovný poradce, metodik prevence
sociálně patologických jevů, pracovníci
dyslektické poradny
Poradenské sluţby pro jednotlivé cílové
skupiny
B) Všeobecné podmínky pro integraci ţáků
- integraci povoluje ředitel školy na základě ţádosti zákonných zástupců ţáka
- pedagogičtí pracovníci, kteří pracují se ţákem, musí být proškoleni v problémové oblasti, pro kterou je
ţák integrován
- integrace bude vţdy projednána s pedagogickým sborem, ţáky školy a třídy, SPC, OPPP a rodiči ţáků
- před zahájením integrace bude mít škola k dispozici lékařskou zprávu a vyjádření SPC nebo PPP
14
C) Materiální zajištění nutné pro integraci ţáků, zásady práce s integrovanými ţáky a ţáky s diagnostikovanými
vývojovými poruchami
Zásady práce závazné pro všechny učitele
DYSLEXIE
1. poskytneme pomůcky usnadňující techniku čtení – okénko, bzučák, záloţky
2. omezíme hlasité čtení před kolektivem
3. ke čtení zadáváme kratší nebo předem připravené texty
4. při reprodukci obsahu poskytneme oporu -otázky, osnovy, obrázky
5. zadáváme méně povinné četby
DYSGRAFIE
1. umoţníme psaní s pomocnými linkami nebo dysgrafickými podloţkami
2. zohledníme individuální tvary písmen a sklon písma
3. starším ţákům umoţníme psaní tiskacím písmem
4. bereme ohled na úpravu ve všech předmětech, například v matematice při sepisování pod sebe a
v geometrii
5. zohledníme výtvarný projev
6. vyţadujeme kratší zápisy do sešitů, vyuţíváme kopírovaných textů nebo počítače
DYSOROTOGRAFIE
1. umoţníme pouţívání pomůcek – pravidla, přehledy, taháky, tabulky, bzučáky, mačkadla
2. vyuţíváme doplňovacích cvičení
3. klasifikujeme vybrané jevy , předem připravené nebo zkrácené texty
LMD
1. přiměřeně respektujeme individuální tempo
2. bereme ohled na výkyvy výkonu, nálad, impulzivnost a nechtěnou agresi
3. netrestáme projevy motorického neklidu, umoţníme uvolnění -pohybovky, mazání tabule,rozdávání
sešitů atd.
4. zohledníme určité nešikovnosti a neobratnosti v TV, VV, PV
Práce s konkrétním jednotlivcem se musí opírat o znalost vyšetření, které je uloţeno v osobním spisu. Je
povinností kaţdého vyučujícího se s ním seznámit a dodrţovat ho.
Škola poskytne uvedeným ţákům základní pomůcky, které mohou vyuţívat ve vyučování. V případě finančně
nákladných pomůcek, které bude ţák vyuţívat individuálně, se škola dohodne s rodiči na spoluúčasti.
D) Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků ( dále MNŢ)
Škola si uvědomuje, ţe postavení mimořádně nadaných ţáků v kolektivu můţe být specifické a je ovlivněno
osobnostní strukturou. Ţák můţe vynikat v některé oblasti lidské inteligence, zatímco v jiné můţe mít
problémy se přizpůsobit zaţitým stereotypům. To můţe výrazně ovlivnit styl jeho učení. Cílem školy je
především pedagogická diagnostika ţáka a kolektivu, ve kterém se pohybuje. vyučující školy jsou povinni,
na základě dlouhodobého sledování , pedagogické diagnostiky a případného doporučení odborných
pracovníků, upravit styl práce tak, aby byly respektovány specifické vzdělávací potřeby ţáka. Učitelé jsou
povinni nabízet specifické úkoly, promýšlet zapojení do projektů, provést vnitřní diferenciaci případně
zajistit další organizační opatření. Cílem je odstranění moţných bariér v začlenění ţáka do školní a třídní
komunity.
Zásady práce školy s ţáky mimořádně nadanými:
- třídní učitel shromaţduje všechny podklady, které jsou nutné pro práci s MNŢ, konzultuje vzdělávací
postupy se všemi pedagogy, kteří se na práci podílejí. Koordinuje spolupráci s rodiči ţáka
- případné problémy v chování ţáka je nutné usměrnit tak, aby nebyl poškozen ţák. V ţádném případě
však není moţné, aby případným problémovým chováním trpěli méně nadaní spoluţáci. Škola vede ţáky
15
-
-
-
ke vzájemné toleranci a ochotě pomáhat ostatním. Ţákům jsou nastavena jasná pravidla a kaţdý
z vyučujících vyţaduje jejich bezpodmínečné dodrţování.
škola provádí sociometrická měření vztahů v kolektivech buď ve spolupráci s odbornými institucemi,
nebo svými pedagogickými pracovníky, kteří jsou v této oblasti odborně proškoleni
MNŢ mohou být pověřování vedením skupin v rámci kooperativního učení
v rámci vyučování umoţní vyučující podle konkrétní potřeby individuální:
řešení problémových úloh přesahující stanovené poţadavky
práci s dalšími didaktickými pomůckami
práci na počítači
zadávání náročnějších úkolů ( referáty, zajímavosti…)
činnosti, kladoucí zvýšené nároky v oblasti jejich nadání
ţáci pohybově nadaní jsou zapojování do sportovních soutěţí. Reprezentují školu při sportovních
soutěţích
ţákům vynikajícím ve vzdělávacích oblastech s estetickým zaměřením je nabízena účast v místních,
regionálních a celostátních soutěţích s uvedeným zaměřením
škola nabízí ţákům podle svých moţností práci v zájmových krouţcích, které rozvíjejí jejich nadání.
K organizaci těchto útvarů vyuţívá spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi ( ZUŠ
Polička,Středisko volného času MOZAIKA a další)
ţáci jsou zapojováni do řešení úkolů naukových soutěţí a olympiád. Reprezentují školu.
3.6 Výchovně vzdělávací akce a pobyty, kterým procházejí všichni žáci v průběhu školní docházky ( klíčové
kompetence a průřezová témata, která plní):
Povinná součást ŠVP:
Období: Název:
1. třída
Tvorba třídního kolektivu
1.třída
1.třída
Plavecký výcvik
Společný pobyt ve škole v přírodě
ţáků 1. a 9. třídy
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Dvoudenní pobyt v Praze
(1 x za dva roky)
2. třída
3. třída
4. a 5.
třída
Rozvíjené klíčové
kompetence:
Sociální a personální
Komunikativní
Občanské – ochrana zdraví
Sociální a personální
Průřezová
témata:
OSV
OSV
OSV
EVV
Občanské – ochrana zdraví OSV
Občanské – ochrana zdraví OSV
Učení
VDO
Sociální a personální
16
4.třída
5.třída
5. třída
6. třída
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Pobyt ve škole v přírodě zaměřený
na environmentální výchovu
Seznamovací pobyt dětí a rodičů –
tvorba třídního kolektivu
7.-9.
třída
8. třída
Lyţařský výcvikový kurz
8. třída
Exkurze – Praha
8. a 9.
třída
Turistický kurz
9. třída
Společný pobyt ve škole v přírodě
ţáků 1. a 9.třídy
Vodácký výcvikový kurz
Celoškolní projektové dny a projekty:
Pro: Název:
1.-9. Projekt k TUŢ a TUS – Všeho s mírou
1.-9.
2.-9.
Škola v pohybu
- nabídky dílen různých vzdělávacích
oblastí
Projektový den se zaměřením na:
- environmentální výchovu
- mediální výchovu
- osobnostní a sociální výchovu
- výchovu demokratického občana
1.- 9. Den bez úrazu
Občanské – ochrana zdraví
Občanské – ochrana zdraví
Sociální a personální
Komunikativní
Sociální a personální
Komunikativní
Učení
Občanské – ochrana zdraví
Sociální a personální
Učení
Občanské – ochrana zdraví
Učení
Občanské
Učení
Sociální a personální
Občanské-ochrana zdraví
Komunikativní
Sociální a personální
Komunikativní
Četnost:
Kaţdoročně
Kaţdoročně
OSV
OSV
EVV
OSV
EVV
OSV
OSV
EVV
VDO
OSV
EVV
OSV
EVV
Průřezová témata:
EVV
Mediální výchova
OSV
EGS
OSV
Mediální výchova
V kaţdém
školním roce
jedno
průřezové
téma
EVV
Kaţdoročně
VDO
OSV
MV
OV
Konkrétní náplň a zaměření projektového dne bude součástí plánu práce školy na kaţdý školní rok.
Rozšiřující nabídka:
Pro: Název:
Vzdělavací oblast:
1.-9. Systém sportovních a tělovýchovných Člověk a zdraví
akcí školy:
- Fotbalový turnaj
- Sportovní den
- Školní olympiáda
- Místní veřejně přístupné soutěţe
17
1.-9. Kulturní akce :
- Vánoční inspirace
- Velikonoční inspirace
- Vystoupení na vítání občánků
- Vystoupení na besedě
s důchodci
- Recitační a pěvecká soutěţ
1.-5. Lyţařský výcvikový kurz v Hamrech
Jazyk a jazyková
komunikace
PT Mediální výchova
Člověk a zdraví
3.7 Školní družina , zájmové kroužky
Zařízení nabízí zájmové vzdělávání a jeho činnost je propojena s prací ţáků ve výuce. Kromě pravidelné
( kaţdodenní) práce se ţáky zapsanými do druţiny zajišťují vyuţití volného času pro ţáky I. stupně
vytvářením nabídky mimoškolních akcí, na které jsou zváni všichni ţáci školy. Školní druţina podporuje
práci školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Vypracovává a zveřejňuje kaţdoročně nabídku
svých akcí pro ţáky.
K vedení zájmových krouţků vyuţívá škola spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi a zájmovými
organizacemi.
3.8 Průřezová témata
Průřezová témata tvoří okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí
základního vzdělávání. Procházejí napříč všemi vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích
obsahů oborů.
ZŠ Pomezí
- integruje průřezová témata do vyučovacích předmětů
- realizuje jejich obsah v rámci školních projektových dnů
- realizuje jejich obsah v rámci ekologických projektů
Zařazení průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti. Součástí osnov školy je tabulka,
která shrnuje přehled všech průřezových témat a jejich tématických okruhů.
18
4.Učební plán ZŠ Pomezí
4.1 Tabulka ŠUP
Základní škola Pomezí
Učební plán školy 2007-2008
1. stupeň
Vzdělávací
oblasti
Vzdělávací obory
Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková
komunikace
1.
8+1
2.
9
Cizí jazyk
Matematika a
3.
5.
8+1 7+1 6+1
3
4
4.
4+1 4+1
2. stupeň
1. - 5. ročník
6.
7.
Naše
dotace
Minimální
časová
dotace
42
38
4+1
4
3
3
3
3
9
9
5
5
24
22
1
1
8.
9.
4+1 4+1
3
3
4+1 4+1 4+1 4+1
6. - 9. ročník
a odpovídající
ročníky
víceletých
středních škol
Naše
dotace
Minimální
časová
dotace
19
16
12
12
20
16
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
informatika
Prvouka
2
2+1
2
Vlastivěda
Člověk a jeho
svět
Přírodověda
2
2
1+1 1+1
1
1
1
0
0
7
0
4
4
Dějepis
0
Vých. k
občanství
0
0
0
2
2
2
8
1
1+1
1
1
5
Člověk a
příroda
Chemie
0
Přírodopis
0
Zeměpis
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
1
7
2
2
4
1+1 2+1
1
1
0
Umění a
kultura
Člověk a
zdraví
Výtvarná
výchova
1
1
1
2
2
7
Hudební
výchova
1
1
1
1
1
5
Tělesná
výchova
2
2
2
2
2
Výchova ke
zdraví
Člověk a svět
práce
1
1
1
1
1
12
2
2
1
1
6
1
1
1
1
4
0
0
10
0
19
6
0
5
22
0
2
10
2
2
2
8
0
0
0
0
0
Pracovní
činnosti
9
0
0
12
0
0
0
0
0
2
0
Fyzika
1
0
12
0
Člověk a
společnost
2
10
11
0
5
1
1
1
1
4
0
4
0
0
Průřezová
témata
1
2
2
2
2
9
9
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Druhý cizí jazyk
Nj
Prvouka
1
Matematika
Český jazyk
Disponibilní
časová
dotace
1
7
11+7
1
1
1
0
1
Přírodověda
Práce s
informacemi
Technická praktika
2
1
1
4
1
1
2
Domácnost
Seminář z čes. jaz
Dramatická
výchova
Biologický
seminář
Zdravotní Tv
Programování
minimální počet hodin v ročníku
maximální počet hodin v ročníku
Naše dotace
18
22
18 22 22 22
22 26 26 26
102
122
28
30
28 30 30
30 32 32
116
124
20
22
118
29
30
122
24
26
26
31
32
Poznámky :
Výchova ke zdraví : 3 hodiny ,
začleněny do : 7.roč. výchova k občanství, 8.roč. - 9. přírodopis
Vysvětlivky :
Předměty od průřezových témat nahoru jsou povinné
Žlutá část s číslicemi 1,2,2,2, jsou volitelné hodiny pro žáky daného ročníku.
2. stupeň :
Disponibilní hodiny
Ve školním roce 2007/2008 je sníţena týdenní dotace vyučovacích hodin v 6.ročníku na 28hodin.
Dorovnání bude provedeno aţ budou ţáci v 8.ročníku navýšením počtu hodin volitelných předmětů o jednu
hodinu na celkových 32.
20
4.2 Poznámky k učebnímu plánu
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
předmět je ve všech ročnících členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou
výchovu a literární výchovu. Na prvním stupni ZŠ je posílena hodinová dotace o 4
hodiny z disponibilní dotace. Toto navýšení počtu hodin je realizováno v 1.,3.,4. a 5.
ročníku.
Na druhém stupni je navýšena dotace o tři hodiny v 6.,8. a 9.ročníku.
Cizí jazyky
na prvním stupni je zahájena výuka anglického jazyka od 3. ročníku. ZŠ .
na druhém stupni bude ve šk.r. 2007/2008 probíhat v 6.ročníku výuka německého
jazyka
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
na prvním stupni je předmět vyučován v 5. ročníku v časové dotaci 1 hodina. Cílem
výuky na 1. stupni je, aby ţáci přecházející na II. stupeň školy měli osvojeny základní
návyky pro pouţívání informačních komunikačních technologií, které budou bezpečně
pouţívat při získávání informací ve většině dalších vyučovacích předmětů.
na druhém stupni je výuka předmětu realizována v 6. ročníku v časové dotaci 0,5
hodiny
v rámci předmětu pracovní činnosti
v 8.. ročníku je výuka realizována v časové dotaci 1 vyučovací hodiny
v 9.ročníku je výuka rozšířena o 1 vyučovací hodinu,která je vyuţita z disponibilní
časové dotace. Výuka v 9.ročníku je zaměřena na vytváření prezentací, práci
s videokamerou , digitálním fotoaparátem a tvorbou webových stránek.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace
Matematika
na prvním stupni jsou vyuţity 2 hodiny z disponobilní dotace k navýšení počtu hodin
ve 2.a 3. ročníku.
na druhém stupni jsou vyuţity 4 disponibilní hodiny po jedné v kaţdém ročníku
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – I.stupeň
časová dotace je navýšena z disponibilních hodin o jednu hodinu v předmětu prvouka
ve 2.ročníku a v předmětu přírodověda ve 4. a 5. ročníku,vzhledem k tomu,ţe škola je
zaměřena na ekologickou výchovu ,kterou povaţuje za jednu ze svých priorit
Vzdělávací oblast Člověk a společnost – II. stupeň
Oblast je naplňována vyučováním předmětů Dějepis a předmětu Výchova k občanství
V předmětu Výchova k občanství je v 7.ročníku navýšena dotace vyučovacích hodin o
jednu hodinu z disponibilních hodin a je do tohoto předmětu integrována úvodní
hodina
Výchovy ke zdraví
21
Vzdělávací oblast Člověk a příroda – II. stupeň
z disponibilní dotace vyuţity k posílení oblasti 2 hodiny do přírodopisu 8. a 9.ročník
do těchto hodin je integrována druhá a třetí hodina Výchovy ke zdraví
Člověk a svět práce – II. stupeň
oblast je vyučována na II. stupni v předmětu Pracovní činnosti
Volitelné předměty
škola nabízí na II. stupni celkem 7 hodin volitelných předmětů ( v 6.ročníku 1 hodinu,
v 7. aţ 9. ročníku po 2 hodinách). Nabídka konkrétních předmětů vychází ze zájmu
ţáků a podmínek školy a bude postupně rozšiřována.
22
4.3 Charakteristiky vzdělávacích oblastí
4.3.1 Charakteristika vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace
Zpracovala: Nataša Dostálová
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
(charakteristika vyučovací vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách časová dotace,
návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata, )
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá významné postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu, protoţe jazyková kultura patří ke znakům všeobecné kulturní vyspělosti. Tato oblast je zaměřena na
schopnost dorozumět se s ostatními lidmi.
Cílem této oblasti je naučit ţáka vnímat různá jazyková sdělení, porozumět jim, tvořit vlastní texty a vhodně
se vyjadřovat přiměřeně k situaci. V cizím jazyce umoţňuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota lidí v jiných
zemích.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura,
Anglický jazyk, Další cizí jazyk.
Časová dotace
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1.ročník – 9 hodin týdně
2.ročník – 9 hodin
3.ročník – 9 hodin
4.ročník – 8 hodin
5.ročník – 7 hodin
6.ročník – 5 hodiny
7.ročník – 4 hodiny
8.ročník – 5 hodiny
9.ročník – 5 hodiny
ANGLICKÝ JAZYK
3.-9.ročník – 3 hodiny týdně
DALŠÍ CIZÍ JAZYK (Německý jazyk)
Bude vyučován od 7.třídy s časovou dotací 2 hodiny týdně jako povinně volitelný.
Na oblast Jazyk a jazyková komunikace navazují všechny ostatní vzdělávací oblasti (dorozumět se, rozumět
informaci, čtení s porozuměním, umět se vyjadřovat přiměřeně situaci, tvorba vlastních textů, formulovat a
obhájit vlastní názory).
Oblast Jazyk a jazyková komunikace navazuje na oblast Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis,
23
Výchova k občanství), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova).
Průřezová témata
OSV- komunikační podstata jazyka
VDO – orientovat se ve společnosti
EGS - český a cizí jazyk jako prostředek dorozumívání
MKV – prostřednictvím jazyka porozumět odlišným kulturám
ENV – texty s ekologickým zaměřením
MV – vnímání mluveného a psaného projevu, základní pravidla komunikace.
24
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Z RVP ZV
Kompetence k učení:
vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné
způsoby, metody a strategie
vyhledává a třídí informace a na základě jejich
pochopení, propojení a systematizace je
efektivně vyuţívá v procesu učení
operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a
symboly, uvádí věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů:
rozpozná a pochopí problém, promyslí a
naplánuje způsob řešení problémů
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby
řešení; uţívá při řešení problémů logické a
empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a
osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
Kompetence komunikativní:
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v
logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů
vyuţívá získané komunikativní dovednosti k
vytváření vztahů potřebných ke kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se
společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí
nové role v pracovní činnosti
podílí se na utváření příjemné atmosféry v
týmu
Kompetence občanské:
respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu
Kompetence pracovní:
pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
STRATEGIE ŠVP VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
- navozujeme situace a vybíráme metody, ve kterých ţák
přichází na řešení sám
- vedeme ţáky k vyuţívání odborné literatury – slovníků,
encyklopedií, přehledů, tabulek
- umoţňujeme ţákům vyhledávání, zpracování a vyuţití
informací na internetu
- příklady navozujeme problémové situace, vyuţíváme
problémových situací ze ţivota
- umoţňujeme ţákům, aby sami přišli na to, ţe mohou být
různé varianty řešení
- umoţňujeme všem ţákům obhájit svůj názor na řešení
problému
- vytváříme příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţáků
- vedeme ţáky k tomu, aby naslouchali promluvám
ostatních lidí a vhodně na ně odpovídali
- předkládáme a nabízíme ţákům k výběru různé typy
textů
- vedeme ţáky k tomu, aby se v různých situacích vhodně
a přiměřeně vyjadřovali
- vedeme ţáky k vytváření pravidel pro práci ve skupině
- skupinovou práci vyuţíváme k tomu, aby se ţáci naučili
přijímat různé role
- přispíváme k vytváření pozitivní nálady ve třídě
- vedeme ţáky k respektování práv kaţdého jedince
- vyţadujeme po ţácích dodrţování dohodnutých
pravidel
- vedeme své ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví
- na příkladech ve výběru textů ukazujeme na moţnosti
profesní orientace ţáků
25
vybavení, dodrţuje vymezená pravidla
vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
4.3.2. Charakteristika vzdělávací oblasti
Matematika a její aplikace
Zpracovala Bohumír Erbes
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace rozvíjí u ţáků vědomosti a dovednosti potřebné
v praktickém ţivotě a reálných situacích, rozvíjí logické myšlení a schopnost řešit problémy.
Prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další studium, je úzce spjata
s ostatními předměty – fyzikou, zeměpisem, chemií.
Ţáci si osvojují základní matematické operace s čísly, s číslem a proměnnou a učí se propojit je s reálnou situací,
studují změny a závislosti. Určují a znázorňují rovinné i prostorové geometrické útvary.
Oblast matematika
- vede ke schopnosti vyuţít matematické poznatky v praktických činnostech v reálném ţivotě
- rozvíjí kombinatorické, logické a abstraktní myšlení
- vede k provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu a
vyhodnocování správnosti výsledku
- vede k přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka včetně symboliky, k provádění
rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
- rozvíjí spolupráci při řešení problémových úloh z běţného ţivota a schopnost vyuţít toto řešení v praxi
- vede k sebekontrole, systematičnosti a vytrvalosti
Časová dotace:
Předmět Matematika je vyučován od 1. do 9. ročníku v těchto časových dotacích:
I. Stupeň.:
v 1. ročníku 4 hodiny týdně
ve 2., 3., 4.a 5. ročníku 5 hodin týdně
II. Stupeň:
v 6.,7., 8.a 9. ročníku 5 hodin týdně
..
Průřezová témata:
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat : OSV, VDO, EV. Oblast Matematika souvisí s obory Informační a komunikační technologie a
Člověk a příroda.
Organizace výuky:
Ţáci pracují během vyučovací hodiny v kmenové třídě nebo počítačové učebně. Metody práce
jsou zaměřené na samostatnou i skupinovou práci ţáků, řešení problémů, didaktické hry, počtářské soutěţe, výklad,
frontální výuka.
26
KLÍČOVÉ
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
KOMPETENCE
Z RVP ZV
Kompetence k učení:
- vyhledává a třídí - nabízíme práci s různým matem. textem, grafy a tabulkami, předkládáme
informace a na
k řešení úlohy a situace z praktického ţivota
základě
jejich
pochopení
je
pouţívá v procesu
učení a praktickém
ţivotě
-
operuje s uţívanými termíny, znaky a
symboly, uvádí věci
do
souvislosti,
propojuje poznatky,
vybírá
vhodné
způsoby pro učení
matem. vzorce, znaky a symboliku budeme pouţívat při řešení praktických
úloh, nabízíme moţnost více způsobů řešení problému, předkládáme k
řešení takové úlohy z běţného ţivota, na kterých můţeme pouţít logiku,
úsudek i poznatky z algebry a geometrie
Kompetence k řešení
problémů:
- samostatně
řeší - zadáváme samostatné práce, při kterých mohou ţáci uplatnit
problémy,
volí osvojené postupy
vhodné
způsoby - předkládáme problémy, které rozvíjí logické myšlení
řešení a uţívá přitom
získané vědomosti i
vyhledává informace
-
ověřuje
správnost
řešení,sleduje vlastní pokrok
-
Kompetence
komunikativní:
- vyjadřuje
své
myšlenky
v logickém sledu a
výstiţně
-
-
naslouchá
promluvám druhých, vhodně
na
ně
reaguje, zapojuje se
do diskuse
rozumí různým
typům textů a
záznamů
-
vedeme ke kontrole správnosti a ke schopnosti vyhledat a odstranit chyby
umoţňujeme sebehodnocení
vedeme ke kontrole výsledků,k vyhledávání a opravování vlastních chyb,
zdůvodnění vlastního postupu zkouškou
umoţňujeme nahlas formulovat své postupy a závěry, umoţňujeme
diskusi, povzbuzujeme k vyjádření vlastních myšlenek
předkládáme různé typy matem. textů, grafů, zadání a vedeme k orientaci
v nich
postupujeme od jednoduchých úloh ke sloţitějším,
při rozboru matematických situací a úloh vedeme ke správným formulacím
a vyjadřování
27
Kompetence sociální a
personální:
- účinně spolupracuje
ve skupině, přispívá k
příjemné
atmosféře
-
chápe potřebu
spolupracovat s
druhými a v případě potřeby poskytovat
pomoc nebo o ni
poţádat
Kompetence občanské:
- respektuje druhé
- je si vědom svých
práv a povinností
- poskytne dle svých
moţností účinnou
pomoc
- chápe základní
ekologické a
environmentální
problémy
v sešitech vedeme ke vhodné úpravě, která usnadní orientaci ve výpočtech
a zápisech
zařazujeme práci v různě velkých skupinách, rozvíjíme spolupráci při
řešení úloh i sloţitějších problémů
pří diskusi a vyvozování učiva vedeme ţáky k tomu, aby se nebáli vyjádřit
svůj názor, uměli ho vhodně obhájit
při skupinové práci vedeme k dodrţování společně domluvených pravidel,
dáváme moţnost podílet se na jejich vytváření
dbáme na to, aby byla v kolektivu příjemná atmosféra
vedeme ke vzájemné pomoci
-
vedeme ţáky k tomu, aby se uměli vzájemně vyslechnout
respektujeme právo říct vhodně svůj názor
plněním úkolů, pravidelnou přípravou pomůcek vedeme ţáky
k uvědomění si svých povinností
vedeme k vzájemné pomoci mezi spoluţáky
-
zařazujeme slovní úlohy s ekologickou a environmentální tématikou
-
Kompetence pracovní:
- pouţívá bezpečně
nástroje a vybavení, - učíme se pouţívat bezpečně rýsovací potřeby, udrţujeme je v pořádku a
dodrţuje vyměřená
funkční
pravidla
- udrţujeme pořádek na lavicích i ve třídě
- v sešitě dbáme na dohodnutou úpravu, vedeme k přesnosti, čistotě,
- vyuţívá znalosti
pečlivosti a systematičnosti v písemném a grafickém projevu
získané v
- zařazujeme úlohy z praktického ţivota a dalších vědních oborů (Fyzika,
matematice v zájmu Chemie, Přírodopis), aby si ţáci uvědomili důleţitost matematického vzdělání
vlastního rozvoje a
své přípravy na
budoucnost
28
4.3.3 Charakteristika vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie
Zpracoval: Petr Erbes
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
(charakteristika vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách, časová dotace,
návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata)
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie vede ţáky k získání základní
úrovně informační gramotnosti. Ţáci si osvojují dovednosti nutné k ovládání
výpočetní techniky. Jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem, tabulkou,
grafikou a k tvorbě prezentací. Pracují s informacemi, které se učí vyhledávat na
internetu. Učí se pouţívat elektronickou poštu. Ţáci jsou vedeni k chápání a
správnému pouţívání pojmů z oblasti hardware a software. Tyto získané dovednosti
by měly být ţákům nápomocny při prezentaci výsledků své práce a také při
jejich uplatnění na trhu práce.Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie umoţňují ţákům aplikovat výpočetní techniku do dalších
oblastí vzdělávání a v praktickém ţivotě. Tato vzdělávací oblast je prakticky
propojena se všemi ostatními vzdělávacími oblastmi, ve kterých ţáci pracují s
informacemi.
Časová dotace:
Oblast Informační a komunikační technologie má jeden obor a jeden předmět s názvem
informatika. Předmět je zařazen ve 5.,8.a 9. ročníku vţdy v dotaci jedné hodiny. Jako
volitelný předmět, který bude ţákům nabízen na druhém stupni v dotaci jedné hodiny, budou
Práce s informacemi.
Průřezová témata:
Tato vzdělávací oblast je propojena s průřezovými tématy:
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (získávání informací
prostřednictvím internetu o zemích, odlišných kulturách, ţivotě obyvatel v různých
částech světa)
- Environmentální výchova (získávání informací pomocí internetu o stavu ţivotního
prostředí, ekologických problémech)
- Multikulturní výchova (informace o různých kulturách, tradicích a hodnotách a jejich
porozumění)
- Osobnostní a sociální výchova (rozvíjí komunikační dovednosti, spolupracuje)
- Mediální výchova (tvorba prezentací, mediální komunikace, rozvoj komunikačních
schopností)
29
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Z RVP ZV
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Kompetence k učení
- vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a
řídí vlastní učení
- vyhledává a třídí informace a efektivně je
vyuţívá v procesu učení a praktickém ţivotě - samostatně pozoruje a experimentuje,
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje závěry
- poznává smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů
- vyhledá
informace
vhodné
k řešení problému
- samostatně je řeší
činí rozhodnutí a je schopen je obhájit
-
-
-
-
Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory
naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně
na ně reaguje
rozumí různým typům textů, záznamů a
obrazových materiálů
vyuţívá
informační
a
komunikační
technologie
Kompetence sociální a personální
spolupracuje ve skupině
přispívá
k upevňování
dobrých
mezilidských vztahů, poskytne pomoc nebo
o ni poţádá
přispívá
k diskusi,
chápe
potřebu
spolupracovat
Kompetence občanské
chápe základní principy na nichţ spočívají
zákony a společenské normy
-
zadávají úkoly jejichţ plnění vede ţáky
k samostatnému
objevování
moţností
vyuţití
informační
a
komunikační
technologie
vyuţívají pomocnou literaturu
vedou ţáky zadáváním úkolů a projektů
k tvořivému přístupu k jejich řešení,
vyhledávají informace, pracují s texty,
grafy, tabulkami
vyuţívají informační a komunikační
techniku
řídí diskusi ve třídě a skupinách
zařazují skupinové projekty
vyuţívají elektronickou poštu, internet a
další softwaru
-
řídí práci ve skupinách na plnění úkolů, při
kterých si mohou ţáci navzájem pomáhat a
jejich výsledek je závislý i na práci
ostatních
-
vedou ţáky k
respektování práv
k duševnímu vlastnictví a k etickému
přístupu
k
nevhodným
obsahům
vyskytujícím se na internetu či jiných
médiích
Kompetence pracovní
- pouţívá bezpečně nástroje a vybavení
- vyuţívá získané znalosti a zkušenosti
v zájmu vlastního rozvoje
-
vedou ţáky k dodrţování bezpečnosti a
hygienických pravidel při práci s výpočetní
technikou
vyuţívají výpočetní techniku v dalších
předmětech i v praxi
4.3.4 Charakteristika vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět
Zpracovala:
Věra Králíčková
30
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
(charakteristika vyučovacího vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách časová dotace,
návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata, )
Charakteristika oblasti:
Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast pouze pro 1. stupeň ZŠ. Tato komplexní oblast vymezuje obsah týkající
se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, vesmíru, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, která se týkají
ţivota člověka a všeho kolem nás. Začíná se s poznáváním našeho nejbliţšího okolí, navazuje se na vlastní
proţitek dětí a od těchto konkrétních nebo modelových situací se postupně dochází k osvojování potřebných
dovedností, způsobů jednání a rozhodování, děti postupně získávají další vědomosti a rozšiřují své dosavadní
znalosti.
Oblast Člověk a jeho svět je členěna do pěti tematických okruhů:
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
Časová dotace:
V této vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět máme tři vyučovací předměty:
1. - 3. ročník Prvouka - 2 hodiny týdně v 1. a 3. ročníku ,3 hodiny týdně ve 2.ročníku
4. a 5. ročník Vlastivěda a Přírodověda - 2 hodiny týdně v kaţdém ročníku v obou předmětech
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a
společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání, seberegulace, psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy),
Výchova demokratického občana ( v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti),
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ( vyuţívání zkušeností a poznatků ţáků z běţného
ţivota i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbliţším okolí),
Environmentální výchova ( pohled na okolní přírodu i prostředí, učí pozorovat, vnímat a hodnotit důsledky
jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k
prostředí v kaţdodenním ţivotě, např.třídění odpadu).
KLÍČOVÉ
KOMPETENCE Z RVP
ZV
Kompetence k učení:
- ţák vyhledává a třídí
informace na základě jejich
pochopení, propojení a
systematizace je efektivně
vyuţívá v procesu učení
- ţák operuje s obecně
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
- umoţňujeme ţákům pouţívat vhodné učební pomůcky,
encyklopedie, odbornou literaturu, internet apod.
- seznamujeme ţáky s termíny pouţívanými v běţném ţivotě
31
uţívanými termíny, znaky a
symboly, uvádí věci do
souvislostí
- ţák samostatně pozoruje a - učíme ţáky samostatně nebo ve skupinách zapisovat a
experimentuje, získané
vyhodnocovat zadané úkoly, vyjadřovat vlastní názor
výsledky porovnává,
kriticky posuzuje a
vyvozuje závěry
Kompetence k řešení
problémů:
- ţák vnímá nejrůznější
problémové situace ve
škole i mimo ni
- ţák vyhledá informace
vhodné k řešení problému,
nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky,
vyuţívá získané vědomosti
a dovednosti k objevování
různých variant řešení,
nenechá se odradit
případným nezdarem
Kompetence
komunikativní:
- ţák formuluje a vyjadřuje
své myšlenky a názory v
logickém sledu, vyjadřuje
se výstiţně
- ţák naslouchá promluvám
druhých lidí, porozumí jim,
vhodně na ně reaguje,
účinně se zapojuje do
diskuse, obhajuje svůj
názor a vhodně
argumentuje
-ţák vyuţívá získané
komunikativní dovednosti
k vytváření vztahů
potřebných k
plnohodnotnému souţití a
kvalitní spolupráci s
ostatními lidmi
Kompetence sociální a
personální:
- ţák účinně spolupracuje
ve skupině, podílí se
společně s pedagogy na
vytváření pravidel práce v
týmu
- ţák se podílí na utváření
příjemné atmosféry v týmu,
na základě ohleduplnosti a
- zařazujeme metody, při kterých ţáci sami docházejí k objevům,
řešením a závěrům
- učíme ţáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých
situacích, učíme je vyhledávat informace vhodné k řešení problému,
umoţňujeme kaţdému ţákovi zaţít úspěch
- vedeme ţáky k pouţívání správné terminologie, k rozšiřování
slovní zásoby dle jednotlivých témat
- učíme ţáky vyjadřovat své názory a myšlenky, argumenty, učíme
téţ naslouchání a zapojování do diskuse, které má také svá pravidla,
a reagovat na myšlenky a podněty ostatních
- zadáváme práci ve skupinách, organizujeme různé formy výuky
(např.planetárium, exkurze apod.), kde se ţáky učíme
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
- pouţíváme práci v různých skupinách, dohlíţíme na spolupráci
všech členů skupiny, dodrţujeme daná pravidla
- vedeme ţáky ke spolupráci, která prolíná celým vzdělávacím
procesem, včetně mimoškolních akcí; vţdy je téţ důleţitý i osobní
příklad učitele
32
úcty při jednání s druhými
lidmi přispívá k
upevňování dobrých
mezilidských vztahů
- ţák si vytváří pozitivní
představu o sobě samém,
která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný
rozvoj
Kompetence občanské:
- ţák chápe základní
principy, je si vědom svých
práv a povinností
- ţák chápe základní
ekologické souvislosti a
environmentální problémy,
respektuje poţadavky na
kvalitní ţivotní prostředí
Kompetence pracovní:
- pouţívá bezpečně a
účinně materiály, nástroje a
vybavení, dodrţuje
vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky
- umoţníme kaţdému ţákovi říci své řešení a svůj názor, i kdyţ vţdy
nemusí jít o nejlepší vyjádření, oceňujeme snahu
- vedeme ţáky k respektování pravidel a sami je dodrţujeme
- motivujeme ţáky k hledání moţností aktivní ochrany přírody přiměřeně k jejich věku
- učíme děti správně pouţívat různé pomůcky a vybavení, vedeme
ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti, pomáháme
ţákům utvářet pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové
spolupráci, provádíme hodnocení a učíme ţáky objektivnímu
sebehodnocení
33
4.3 5.
Charakteristika vzdělávací oblasti
ČLOVĚK A PŘÍRODA
Zpracoval: Bronislav Králíček
34
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
/ charakteristika vzdělávací oblasti, časová dotace, návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová
témata, společná kritéria hodnocení /
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA se zabývá zkoumáním ţivé a neţivé přírody.
Ţáci mají příleţitost poznávat přírodu jako systém ekosystémů.Vzdělávací obory vzdělávací oblasti
Člověk a příroda jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Umoţňují ţákům hlouběji porozumět
zákonitostem přírodních procesů a uvědomit si uţitečnost přírodních poznatků a jejich vyuţití
v praktickém ţivotě. Učí vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit praktické problémy .Ţáci poznávají
závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav ţivotního prostředí a na lidské
zdraví.Učí se zkoumat změny, které probíhají v přírodě a vyuţít své znalosti ve prospěch ochrany
ţivotního prostředí.
Časová dotace:
Přírodopis – 6.-8. ročník 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 3 hodiny týdně (v 8. a 9. ročníku je integrován
vzdělávací obor Výchova ke zdraví)
Chemie – 8.-9. ročník 2 hodiny týdně
Fyzika – 6. – 8. ročník 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina
Zeměpis – v 6 -7..ročníku 2 hodiny týdně, v 8.-9.ročníku 1 hodina týdně
Volitelné předměty: Práce s informacemi
Návaznost na jiné vzdělávací oblasti
Člověk a příroda navazuje na oblast Matematika a její aplikace / slovní úlohy o směsích, jednotky
délky, obsahu, objemu, slovní úlohy o pohybu, převody jednotek času,tabulky, schémata, obsahy,
obvody, odhady, funkce, měřítko plánu a mapy,aplikační úlohy na procenta,porovnává soubory dat,
vyjádření funkčního vztahu tabulkou, rovnicí, grafem /,Informační a komunikační technologie /
hledání informací na internetu, komunikace pomocí počítače, vyhledává informace v knihovnách a
databázích /,Člověk a jeho svět z 1. stupně,Člověk a společnost / orientace na mapě/,Výchova
k občanství / člověk jako jedinec, mezinárodní vztahy, globální svět /,Člověk a zdraví / zdravý způsob
ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví /.
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova –.nabízí moţnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a
praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zde se daná problematika uplatňuje při
objasňování důsledků globálních vlivů na ţivotní prostředí v okolí ţáků.
Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita současného
světa
Environmentální výchova – zdůrazňuje pochopení základních přírodních zákonitostí, souvislostí od
nejméně sloţitých ekosystémů aţ po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě ,zachování
podmínek ţivota, získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie .
35
KLÍČOVÉ
KOMPETENCE Z RVP
ZV
Kompetence k učení:
-je seznámen s různými
způsoby, metodami a
strategiemi k učení, které
jim umoţní samostatně
organizovat a řídit vlastní
učení
STRATEGIE ŠVP VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
- vedeme ţáky k práci s textem, vyvozování informací ve skupinách,
kvízy, pokusy, referáty, video, internet
-vyhledává a třídí
informace
-vedeme ţáky ke schopnosti číst s porozuměním, samostatně
vyhledávat informace v encyklopediích a na internetu a samostatně
zpracovat referát a zápis
-samostatně pozoruje a
experimentuje
-v hodinách provádíme laboratorní práce, pokusy a pozorování a
vedeme ţáky k zápisu a záznamu získaných výsledků
- poznává smysl a cíl učení, -učivo vyvozujeme v co největší míře na příkladech z praxe a jejich
posoudí vlastní pokrok,
dosavadní vědomosti a znalosti rozšiřujeme
Kompetence
k řešení problémů:
-přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich
příčinách a vyhledává
informace k řešení jejich
problémů
-činí uváţlivá rozhodnutí a
je schopen je obhájit
- zařazujeme do výuky laboratorní práce, pokusy, pozorování
-formou skupinové práce je vedeme k nutnosti diskutovat ve skupině
a obhajovat vlastní názor
Kompetence
komunikativní
-formuluje a vyjadřuje své
myšlenky a názory,
vyjadřuje se výstiţně
v písemném i ústním
projevu
- zařazujeme do výuky práci ve skupinách, projekty
-naslouchá promluvám
druhých lidí, vhodně na ně
reaguje
-umoţňujeme prezentaci práce ţáků, ţáci mají moţnost sami
zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních,
argumentovat,přijmout kritiku
-rozumí různým typům
textů a záznamů,
obrazových
materiálů,vyuţívá
informační a komunikační
-v hodinách pracujeme s textem, vyuţíváme encyklopedie, hledáme
informace na internetu, časopisech zaměřených na vědu a techniku
36
prostředky
Kompetence sociální a
personální
- spolupracuje ve skupině,
přispívá k vytváření
dobrých mezilidských
vztahů
-v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni
poţádá
-vedeme ţáky ke schopnosti pracovat v různě velkých skupinách a
k tomu, aby při této spolupráci byli k sobě ohleduplní, uměli si
vzájemně pomoci, uměli si naslouchat a ocenit práci druhých
-dbáme na dodrţování dohodnutých pravidel
-vedeme je k radosti z úspěchu / pochvalou…./ a učíme je snášet
neúspěch
-zařazujeme do výuky skup. práce, projekty, seminární práce,…,
ţáci mají moţnost spolupracovat, vzájemně si pomáhat a v případě
potřeby kohokoliv poţádat o pomoc nebo pomoc poskytnout
Kompetence občanské
-poskytuje účinnou pomoc -cíleně zahrnujeme do výuky pravidla první pomoci
a umí se chovat
-vyţadujeme dodrţování pravidel slušného chování
zodpovědně v krizových
situacích ohroţujících ţivot
a zdraví člověka
-chápe základní ekologické -cíleně zahrnujeme do výuky význam kvalitního ţivotního prostředí
souvislosti a
a jeho ovlivňování činností člověka
environmentální problémy,
respektuje poţadavky na
- jsme zapojeni do projektu EKOŠKOLA
kvalitu ţivotního prostředí,
rozhoduje se v zájmu
ochrany zdraví a trvale
udrţitelného rozvoje
společnosti
Kompetence pracovní:
- přistupuje k výsledkům
pracovní činnosti
z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti,
společenského významu,
ale i z hlediska ochrany
svého zdraví a zdraví
druhých, ochrany ŢP a
ochrany kulturních a
společenských hodnot
-vedeme ţáky k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel
při práci s mikroskopickými preparáty a s přírodninami
-vyuţívá znalostí a
zkušeností získané
v jednotlivých
vzdělávacích oblastech a
činí podloţená rozhodnutí
-učíme je dodrţovat pravidla při pracovní činnosti
-učíme je pracovat dle návodu, předem stanoveného postupu
37
o dalším vzdělávání a
profesním zaměření
4.3.6 Charakteristika vzdělávací oblasti
Umění a kultura
Zpracovala Věra Konečná
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
38
(charakteristika vyučovacího vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách časová dotace,
návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata, )
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast Umění a kultura umoţňuje ţákům jiné neţ racionální poznávání světa a odráţí
nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu.Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké
osvojování světa,rozvoj specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho
prostřednictvím k sobě samému a k okolnímu světu.
Ţáky vedeme k širšímu pohledu na kulturu a umění, k uvědomění si historických souvislostí, učíme je nalézat
vztahy mezi jednotlivými druhy umění a moţnost člověka se vyjádřit více způsoby, vedeme je k uplatnění
estetiky v osobním ţivotě.
Průřezová témata:
Při vyučování volíme takové metody a formy práce, abychom rozvíjeli klíčové kompetence.
Vzdělávací oblast dává řadu příleţitostí k zařazování průřezových témat.Osobnostní a sociální výchova(umění
jako prostředek komunikace, estetika mezilidských vztahů),Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech(vztah k evropské a světové kultuře),Multikulturní výchova(kulturní rozdíly, lidské
vztahy),Enviromentální výchova(vztah člověka a prostředí),Mediální výchova(vnímání a hodnocení podnětů
z médií).
Časová dotace:
Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje dva vzdělávací předměty – hudební výchovu a výtvarnou výchovu.
Předmět hudební výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.Předmět výtvarná
výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku v časové dotaci:1.,2.,3.,8.,9.ročník 1 hodina týdně,4.,5.,6.,7. ročník 2
hodiny týdně.
Organizace výuky:
Ţáci pracují během vyučovací hodiny nejčastěji v kmenové třídě s piánem. Navštěvujeme také výstavy,
koncerty, divadla.
KLÍČOVÉ
KOMPETENCE Z RVP
ZV
STRATEGIE ŠVP VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
39
Kompetence k učení:
- vyhledává a třídí
informace
-operuje s obecně
uţívanými termíny, znaky a
symboly
-uvádí věci do souvislosti,
propojuje do širších celků
poznatky z různých
vzdělávacích oblastí
Kompetence k řešení
problémů:
kriticky myslí, je schopen
obhájit svá rozhodnutí
-samostatně řeší problémy,
volí vhodně způsoby řešení
Kompetence
komunikativní:
-naslouchá promluvám
druhých lidí, vhodně na ně
reaguje, zapojuje se do
diskuse
-vyuţívá informační a
komunikační prostředky a
technologie
Kompetence sociální a
personální:
-účinně spolupracuje ve
skupině
-podílí se na utváření
příjemné atmosféry, na
základě ohleduplnosti a
úcty při jednání s druhými
lidmi
-vytváří si pozitivní
představu o sobě samém,
která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný
rozvoj
Kompetence občanské:
-respektuje, oceňuje a
chrání naše kulturní a
historické dědictví
-respektuje přesvědčení
druhých lidí
Kompetence pracovní:
-plní povinnosti a závazky
a vymezená pravidla
-vedeme ke čtení s porozuměním a orientaci v textu
-pracujeme s různými zdroji informacemi při zpracování referátů
-vedeme ţáky k poznávání a pouţívání terminologie a značek
příslušných předmětů a výtvarnými technikami
-vyuţíváme mezipředmětových vztahů, např. vlastivědu, dějepis,
literární výchovu, hudební a výtvarnou výchovu
-umoţňujeme ţákům vyslovit názor na umělecké dílo a zdůvodnit
ho
-zadáváme ţákům samostatné práce(např. referáty, výtvarné práce) a
jejich řešení volí ţák
-při rozboru díla umoţníme ţákům vyslovit názory, pocity,
dojmy,vedeme k výměně názorů mezi ţáky formou diskuse
-vedeme ţáky k vyuţívání různých zdrojů informací
-zadáváme práce do skupiny
-vytváříme společná pravidla, vedeme ţáky k toleranci
-umoţníme vyjádřit pozitivní i negativní pocity, chválíme i drobné
úspěchy vzhledem ke schopnostem ţáků, posilujeme sebevědomí
ţáků
-seznamujeme ţáky s významnými představiteli českého umění a
kultury, s lidovými tradicemi, s hudebními i výtvarnými díly
-vedeme k respektování různého vkusu(mezi ţáky i mezi
generacemi, mezi národy)
- vedeme k důslednému plnění zadaných úkolů, dává prostor i pro
sebehodnocení
-vedeme ţáky ke správnému a bezpečnému pouţívání nástrojů a
40
materiálů, dodrţování hygieny, bezpečnosti své i druhých
4.3.7 Charakteristika vzdělávací oblasti
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Zpracoval: Iva Rošková
41
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
(charakteristika vyučovacího vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách
časová dotace, návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata, společná kritéria
hodnocení…)
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví vede ţáky k tomu, aby poznávali sami sebe, aby
pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence. Seznamují s různým nebezpečím,které
ohroţuje zdraví, osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či
posílení zdraví. Získají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastních i jiných lidí.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětech Výchova ke zdraví (na II.
stupni je tento předmět integrován do předmětů Výchova k občanství a Přírodopis), Tělesná
výchova a volitelným předmětem Zdravotní tělesná výchova.
Časová dotace
Vzdělávací obor Člověk a zdraví je tvořen předměty:
- Výchova ke zdraví, který je realizován na II. stupni jako integrovaný do Výchovy
k občanství a Přírodopisu po jedné vyučovací hodině týdně v 7.,8. a 9. ročníku. Tento
předmět přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí ţáky rozvíjet a chránit zdraví a být za ně odpovědný. Ţáci si upevňují
hygienické, stravovací, pracovní a další zdravotně preventivní návyky.Rozšiřují si a
prohlubují poznatky o rodině, škole, společenství vrstevníků.
- Tělesná výchova , který je dotován dvěma hodinami týdně
- Volitelným předmětem Zdravotní tělesná výchova, který je ţákům nabízen podle
podmínek
Průřezová témata
Vyučovací předmět TV dává řadu příleţitostí k propojení se všemi průřezovými tématy,
zejména pak s Osobnostní a sociální výchovou (fyzická stránka člověka, sociální vztahy,
komunikace), Výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech (orientace ţáků
v globálních problémech souvisejících se zdravím), Enviromentální výchovou (problematika
vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí)
42
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Z RVP
ZV
KOMPETENCE K UČENÍ
Ţák
- poznává smysl a cíl svých aktivit
-
plánuje, organizuje a řídí vlastní
činnost
- samostatně pozoruje a porovnává
operuje s běţně pouţívanými termíny
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
Ţák
- rozpozná a pochopí problém
- promyslí a naplánuje vhodný
způsob řešení
- je schopen samostatného řešení
- zodpovídá za svá rozhodnutí
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Ţák
- formuluje a vyjadřuje své
myšlenky
- naslouchá promluvám druhých
lidí, vhodně ne ně reaguje
- účinně se zapojuje do diskuse,
vhodně argumentuje
- rozumí různým typům záznamů,
uţívaným gestům, zvukům
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ
Ţák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné
atmosféry v týmu a upevňování
dobrých mezilidských vztahů
- je schopen poskytnout pomoc či o
ni poţádat
- ovládá a řídí svoje jednání,
chování (pocit sebeuspokojení,
sebeúcty)
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ
OBLASTI
Učitel:
- hodnotí ţáky způsobem, který jim
umoţňuje vnímat vlastní pokrok
- vede rozcvičku
- pověřuje ţáky rolí rozhodčího a
předcvičujícího
- seznamuje je s pravidly různých
sportů
- dodává ţákům sebedůvěru
-
-
-
-
-
-
-
vede ţáky k hledání a dodrţování
jednoduché taktiky vedoucí
k úspěchu jednotlivce, druţstva
vede ţáky k organizaci
jednoduchých pohybových
činností, soutěţí v rámci třídy,
školy
dává ţákům moţnost diskuse
v kruhu vrstevníků (dvojice,
skupiny, druţstva)
orientují se v informacích o
sportovních akcích ve škole i mimo
ni
vhodně uţívají a chápou základních
pojmy sportovní terminologie,
povely, signály
podporují aktivitu ve dvojicích,
skupinách, týmech, druţstvech a
vedou ji záměrně tak, aby si ţáci
navzájem pomáhali
respektují fyziologické schopnosti a
dovednosti kaţdého jedince a
jednají v duchu FAIR PLAY
KOMPETENCE OBČANSKÉ
43
Ţák
-
-
respektuje přesvědčení druhých
lidí
odmítá útlak a hrubé zacházení
projevuje pozitivní a aktivní
zapojení se do kulturního dění a
sportovních aktivit
rozhoduje se v zájmu podpory a
ochrany zdraví
KOMPETENCE PRACOVNÍ
Ţák
- pouţívá bezpečně a účinně
nástroje a vybavení
- dodrţuje vymezená pravidla
přistupuje k výsledkům činnosti
-
-
-
z hlediska ochrany svého zdraví a
vhodnou činností vedou ţáky
k obhajování a dodrţování práv
ostatních
rozvíjejí disciplinovanost,
sebekritiku a respektování
kulturních, etnických a jiných
odlišností
ţákům umoţňují a vedou je
k zvládání a uplatňování daných
zásad hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech (příprava,
úklid nářadí, náčiní, základní péče
o výstroj
zdraví druhých
4.3.8 Charakteristika vzdělávací oblasti
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Zpracoval: Jiří Svoboda
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
(charakteristika vyučovacího vzdělávací oblasti, ve kterých předmětech, ve kterých třídách časová
dotace, návaznost na jiné vzdělávací oblasti, průřezová témata, společná kritéria hodnocení…)
Charakteristika vyučovací oblasti
Vzdělávací oblast je realizována v rámci předmětu Pracovní činnosti. Na druhém stupni ZŠ je
nabízen ţákům volitelný předmět Technické činnosti.
Oblast se zaměřuje na:
- rozvoj základních pracovních dovedností v návaznosti na ţákovo uplatnění v dalším ţivotě
a profesi
- seznámení s technikou vyuţívanou k pracovním činnostem
44
- vede ţáky k k získání praktických zkušeností nutných pro řešení ţivotních situací
- rozvoj profesní orientace ţáků
Na 1. stupni je tento předmět rozdělen do čtyř tematických okruhů, kterými projdou všichni ţáci
v rámci předmětu Pracovní výchova:
1. Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
2. stupeň je rozdělen na osm oblastí.Škola bude vyučovat následující okruhy:
6. a 7. ročník ročník - Práce s technickými materiály, Provoz a údrţba domácnosti, Příprava
pokrmů, Pěstitelské práce a chovatelství
8. ročník – Práce s laboratorní technikou, Provoz a údrţba domácnosti se zaměřením na práci
s elektrickými přístroji, Pěstitelské práce a chovatelství
9.ročník - Svět práce .
Na II.stupni bude ţákům nabízen volitelný předmět Technická praktika, který bude zaměřen na
provádění jednoduchých prací s technickými materiály.
Časová dotace
Pracovní činnosti v 1.-9.ročníku se vyučuje v časové dotaci 1 hodiny týdně.
.
Volitelný předmět technické činnosti je vyučován v dotaci 1 nebo 2 hodiny týdně
Návaznost na jiné vzdělávací oblasti
Oblast Člověk a svět práce navazuje na další oblasti a vyučovací předměty:
Člověk a příroda:
pouţívání měřidel fyzikální vlastnosti a stavba látek, účinky síly
Člověk a zdraví:
rizika ohroţující zdraví, osobnostní a sociální rozvoj, utváření vztahů k hodnotám, formování
vědomí odpovědnosti, sebepoznání
Matematika a její aplikace
Práce s daty, početní operace s čísly, práce s geometrickými útvary, aplikační úlohy
Průřezová témata
Oblast má vztah k následujícím průřezovým tématům:
VDO, OSV,EV,MV,EGS
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Z RVP ZV
K čemu vedeme ţáka ?
Kompetence k učení
- vybírá vhodné způsoby, metody a
strategie, plánuje a řídí vlastní učení
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Co bude dělat učitel, aby naplnil
-
-
vyhledává a třídí informace.
Efektivně je vyuţívá ve své činnosti
-
-
poznává smysl učení, dokáţe
posoudit vlastní pokrok, dokáţe
zhodnotit výsledky svého učení a
diskutuje o nich
-
vedeme ţáky k tomu, aby si dokázali
najít vhodný postup pro práci
s různými druhy materiálu a tento
postup dokázali obhájit
vedeme ţáky k tomu, aby si dokázali
najít podklady pro svoji práci
z různých zdrojů. Předkládá ţákům
náčrty, odbornou a technickou
literaturu, informace z odborných
časopisů, internetu. Organizujeme
exkurze do různých provozů lidské
činnosti.
vedeme ţáky k tomu, aby si sami
dokázali zhodnotit výsledky své
vlastní práce a obhájit si svoji činnost
před ostatními.
45
Kompetence k řešení problémů
- samostatně řeší problémy, volí
vhodné postupy řešení
-
-
-
nenechá se odradit případnými
nezdary a vytrvale hledá konečné
řešení problému
předkládá ţákům úlohy, které je nutno
řešit logickou úvahou. Umoţní ţákům
provádět pokusy, které simulují reálné
situace a na základě jejich výsledků
vede ţáky k tomu aby dokázali
plánovat vhodné řešení.
předkládáme ţákovi k řešení příklady,
jejichţ řešení mu umoţní se
orientovat na trhu práce a usnadní mu
rozhodování o volbě budoucí profese
-
vede ţáky k vytváření pocitu
odpovědnosti za výsledek jejich
činnosti. Předkládá ţákům úkoly,
které řeší ve skupině a vede je
k vytváření odpovědnosti vůči
ostatním ve skupině.
Kompetence komunikativní
-
ţáci dokáţí své myšlenky a názory
vyjádřit správně a srozumitelně ústní,
grafickou a písemnou formou i
pomocí výrobku
-
při komunikaci se ţáky vyţadujeme,
aby pouţívali správnou technickou
terminologii
-
rozumí různým typům textů,
záznamů, obrazových materiálů.
Přemýšlí o nich a tvořivě je vyuţívá
k dalšímu rozvoji.
-
seznamujeme s technickými materiály
a technickou dokumentací. Vedeme
ţáka k tomu, ţe je schopen si vytvořit
svůj vlastní výrobek a prezentovat ho
ostatním.
-
vyuţívá ICT ke komunikaci
s okolním světem
-
pomocí ICT učíme ţáky hledat pojmy
související s volbou povolání.
Ukazujeme ţákům moţnosti účinné
komunikace s institucemi, se kterými
musí komunikovat při hledání
uplatnění na trhu práce.
-
zadáváme pracovní úkoly pro práci
jednotlivce i ve dvojicích i skupinách
a utváříme u ţáků pocit zodpovědnosti
za splnění osobních i skupinových
úkolů
při zadávání úkolů a hodnocení ţáků a
skupin dbáme na posílení sebedůvěry
jednotlivců a vedeme ţáky
k sebehodnocení
Kompetence sociální a personální
-
ţáci dokáţí efektivně pracovat ve
skupinách, spolupodílí se na
vytváření pravidel pro práci skupiny a
přijímají roli
-
46
-
vytváří si pozitivní představu o sobě
samém, která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný rozvoj
Kompetence občanské
- chápe základní principy, na nichţ
spočívají zákony a společenské
normy, je si vědom svých práv a
povinností ve škole i mimo školu
-
Učitel
- vyţadujeme dodrţování pravidel
slušného chování a úcty ke
spoluţákům
- zadáváme ţákům práci ve skupinách
učíme je ţáky váţit si práce jiných
-
chápe základní ekologické souvislosti
a environmentální problémy
-
-
rozhoduje se odpovědně podle dané
situace, dokáţe si poradit v krizových
situacích
-
Kompetence pracovní
-
pouţívá bezpečně a účinně materiály,
nástroje a vybavení. Dodrţuje
vymezená pravidla. Ovládá bezpečně
pouţívat pracovní nářadí a pomůcky
pro jednotlivé druhy prací.
orientuje se v základních aktivitách a
pojmech potřebných k uskutečnění
podnikatelského záměru
při práci učíme ţáky chápat zásady
ochrany ţivotního prostředí, nutnost
šetření energií a třídění odpadů
zejména ve vyučovacím předmětu
Svět práce předkládáme ţákům moţné
ţivotní situace, se kterými se mohou
setkat při volbě povolání a vedeme je
k tomu, aby na ně dokázali adekvátně
reagovat
Učitel
-
-
-
-
nabízíme k řešení ţivotní situace, při
jejichţ řešení si uvědomuje svoje
pozitivní vlastnosti
-
umoţnit ţákům pracovat se všemi
dostupnými pracovními nástroji a
pomůckami
vyţadujeme dodrţování pracovních
postupů, bezpečnostních předpisů ,
pořádku a kázně na pracovišti
vedeme ţáky k tomu, aby svoji práci
prováděli v nejvyšší moţné kvalitě
tak, aby výsledek odpovídal jejich
schopnostem
předkládáme ţákům projekty, při
kterých se seznamují s konkrétními
podnikatelskými aktivitami obci a
regionu
47
4.3.9 Charakteristika vzdělávací oblasti
Člověk a společnost
Zpracoval: Milada Koukalová,Dana Báčová
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Charakteristika vzdělávací oblasti:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost na druhém stupni ZV
připravuje ţáka znalostmi k pochopení společenských problémů současného světa a dovednostmi
k vlastnímu zapojení do ţivota demokratické společnosti
zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů
velmi důleţitou součástí vzdělávání v této vzdělávací oblasti je prevence rasismu a xenofobie.
.Vzdělávací oblast dává řadu příleţitostí k zařazování průřezových témat, zejména Výchovy demokratického
občana (Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie a Formy participace občanů v politickém
životě), Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět, Jsme Evropané) a Multikulturní výchovy (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ).
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje na druhém stupni ZV vzdělávací předměty Dějepis , Výchova
k občanství. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na prvním stupni ZV, zejména na jeho tematické
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Obsah vzdělávacích předmětů doplňuje a rozvíjí
volitelný předmět Seminář společenskovědních předmětů.
Časová dotace:
Předmět Dějepis se vyučuje v 6.,7.,8.a 9. ročníku s dvouhodinovou dotací, Výchova k občanství mimo
7.ročníku(dvě hodiny) s jednohodinovou dotací
Organizace výuky:
Ţáci pracují především během vyučovací hodiny v kmenové třídě.
Evaluace:
Učitelé vyuţívají různé evaluační nástroje, hodnotí nejen písemný projev, ale souvislý ústní projev.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Z RVP ZV
STRATEGIE VZDĚLÁVACÍHO OBORU
48
Kompetence k učení:
Ţák
vyhledává a třídí
informace
uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších
celků poznatky
z různých vzdělávacích
oblastí
Kompetence k řešení
problémů:
Ţák
vyhledá informace
vhodné k řešení
problému, nachází jejich
shodné, podobné a
odlišné znaky
uvědomuje si
zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky
svých činů zhodnotí
kriticky myslí, činí
uváţlivá rozhodnutí, je
schopen je obhájit
Kompetence komunikativní:
Ţák
rozumí různým typům
textů a záznamů,
přemýšlí o nich, reaguje
na ně a tvořivě je
vyuţívá
naslouchá promluvám
druhých lidí, porozumí
jim, vhodně na ně
reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse,
obhajuje svůj názor a
vhodně argumentuje
Kompetence sociální a
personální:
Ţák
účinně spolupracuje ve
skupině
přispívá k diskusi v malé
skupině i k debatě celé
třídy, chápe potřebu
spolupracovat
vedeme ke čtení s porozuměním
pracujeme s různými zdroji informací
hledáme příčiny a vyvozujeme důsledky
vyuţíváme mezipředmětových vztahů zejména
s literární a výtvarnou výchovou a zeměpisem
hledáme paralely mezi událostmi a porovnáváme
s obdobnými či odlišnými jevy a procesy
interpretujeme rozhodnutí významných osobností,
diskutujeme o nich, navrhujeme moţné varianty řešení a
jejich důsledky
umoţňujeme ţákům obhájit svá řešení
analyzujeme různé texty , zaznamenáváme,
reprodukujeme a objasňujeme jejich obsah
zařazujeme vhodné prostředky komunikace
k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů
vedeme ţáky k diskusi
v hodinách zařazuje reflexi jednotlivých činností
umoţňujeme práci ve skupinách
vedeme k pochopení významu spolupráce ve skupině a
seznamujeme ţáky s různými rolemi ve skupinách
49
Kompetence občanské:
Ţák
respektuje přesvědčení
druhých lidí, váţí si
jejich vnitřních hodnot,
je schopen vcítit se do
situace ostatních lidí,
odmítá útlak a hrubé
zacházení, uvědomuje si
povinnost postavit se
proti fyzickému i
psychickému násilí
Kompetence pracovní:
Ţák
dodrţuje vymezená
pravidla, plní povinnosti
a závazky
na příkladech pomáháme utvářet pozitivní hodnotový
systém
rozpoznáváme názory a postoje ohroţující lidskou
důstojnost nebo odporující základním principům
demokratického souţití, analýzou událostí zvyšujeme
odolnost vůči myšlenkové manipulaci
rozvíjíme pozornost ţáků vůči odlišnostem lidí
umoţňujeme navrhovat společná pravidla, vedeme
k rozlišování práv a povinností
provádíme nejen hodnocení, ale dáváme prostor i
sebehodnocení ţáků
50
5. Učební osnovy
5.1 Osnovy
Název předmětu: Český jazyk a literatura
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1.- 3. ročníku – 9 hodin týdně
v 4. ročníku – 8 hodin týdně
v 5.ročníku – 7 hodin týdně
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:
-
směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
vede k vyuţívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj
.
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se
realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
-
učitel vede ţáky ke stálému zdokonalování čtení
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
ţáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů
-
ţáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
ţáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
51
-
učitel vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu
ţáci dokáţí prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální
-
učitel organizuje práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky
ţáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské
-
učitel vyuţívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k ţivotnímu prostředí
ţáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro ţáky s postiţením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní
- učitel vede ţáky k organizování a plánování učení
- učitel se zajímá, jak ţákům vyhovuje jeho způsob výuky
- učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů
52
Český jazyk a literatura
Ročník: 1.
Průřezová
témata
Výstup
Učivo
Mezipředmětové
Poznámky
vztahy
Projekty a
kurzy
zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká
umí jednotlivá písmena a hlásky - správně přečíst,
vyslovit a napsat
písmena a hlásky
umí skládat slabiky, slova
čte slabiky, slova
tvoří jednoduché věty
čte jednoduché věty se správnou intonací
rozumí přečtené větě, dokáţe ji opakovat
čtení
umí sedět při psaní
rozlišuje psací a tiskací písmena
umí napsat psací písmena velké a malé abecedy
umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty
dokáţe přepsat tiskací písmo do psané podoby
dokáţe psát diktát jednotlivých slov a vět
psaní
umí tvořit smysluplné věty
dokáţe dramatizovat jednoduchý text
dokáţe vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové
osnovy
naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše)
vyjadřovací schopnosti
VDO –občanská
společnost a škola výchova
k demokratickému
myšlení v rámci
třídního kolektivu
- výchova
k samostatno
sti,
k sebekritice
a
odpovědnost
EV- Lidské aktivity
a problémy
ţivotního prostředí,
vztah člověka
k prostředí-výchova
k ţivotnímu
prostředí
MeV - Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality,
kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení -kriticky
přistupovat
k médiím a vést
ţáky k výběru
kvalitních pořadů,
53
Průřezová
témata
Výstup
Učivo
Mezipředmětové
Poznámky
vztahy
Projekty a
kurzy
literatury a tisku
Vv – doplnění textu
obrázkem
Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, ind.
přístup, skupinová práce, dramatizace
Pomůcky – tabule, mag,. tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Výstup
čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas,
nacvičuje tiché čtení
dbá na správnou intonaci
umí naslouchat přednesu
rozlišuje poezii a prózu
dokáţe přečtený text vyprávět
Učivo
čtení
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
MeV – Vnímání
autora mediálních
sdělení (uplatnění
výrazových
prostředků)
– Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení (vliv medií ve
společnosti
EGS – Evropa a svět
54
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
nás zajímá (ţivot dětí
v jiných zemích,
zvyky a tradice
národů Evropy v
četbě)
rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé hlásky
a obojetné souhlásky
zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek
učí se rozdělit slova na slabiky
umí rozdělit slovo na konci řádku
rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě
slabiky
umí ze slov tvořit smysluplné věty
rozlišuje vlastní jména osob a zvířat, vyhledá
podstatná jména, slovesa a předloţky
pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov
slova
MKV – Lidské
vztahy (sociální a
komunikativní hry
zaměřené na
toleranci, empatii a
harmonické
mezilidské vztahy)
věty
pozná začátek a konec vět v textu, pouţívá na začátku
vět velká písmena
rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací,
přací
zná a správně pouţívá interpunkční znaménka
umí seřadit věty v textu
vyjadřovací schopnosti
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
je schopen vyjádřit svůj názor, pocity
podle obrázkové osnovy vypráví děj
umí naslouchat druhému
55
Poznámky
Výstup
zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis
jednoduchých textů
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Poznámky
psaní
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura
Ročník: 3.
Výstup
zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení
umí číst potichu i předčítat nahlas
orientuje se v textu
vyuţívá četbu jako zdroj poznatků
čte a porozuměním
umí reprodukovat text
čtení
zná obojetné souhlásky
umí řady vyjmenovaných slov a seznamuje se
s pravopisem slov příbuzných
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis
vyjmenovaná slova
rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova
osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek
MKV- kult.diference
- vlastní kulturní
zakotvení,
spisovatelé, básníci
znělé a neznělé souhlásky
podstatná jména
pozná podstatné jméno
umí určit rod, číslo podst. jmen, vyjmenuje pádové
56
Výstup
Učivo
otázky
učí se psát místopisné názvy
slovesa
pozná sloveso
umí určit osobu, číslo a čas sloves
ostatní slovní druhy
určí slovní druhy - předloţky a spojky
pozná předloţky a umí je napsat s podst. jm.
slova souznačná a protikladná
zná příklady slov souznačných a protikladných a umí
je pouţít ve větě
abeceda
umí abecedu
umí řadit slova podle abecedy
vyjadřovací schopnosti
orientuje se textu slyšeném i čteném
je schopen vypravovat podle osnovy
umí věrohodně popsat předmět
umí telefonovat
umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
MeV - kritické čtení vliv médií ve
společnosti
MKV - lidské vztahy,
princip slušného
chování, tolerance,
empatie a vţití se do
role druhého
Psaní
dbá na úpravu v sešitě
57
Poznámky
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura
Ročník: 4.
Výstup
Učivo
seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace mateřský jazyk
docvičuje pravopis vyjmenovaných slov a slov
vyjmenovaná slova
příbuzných
MKV-etnický původrovnocennost všech
etnických skupin a
kultur, odlišnost lidí,
ale i jejich vzájemná
rovnost
věta, souvětí
rozliší větu jednoduchou a souvětí
určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché
seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem
z vět jednoduchých vytvoří souvětí
slovo
rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná,
nadřazená, podřazená a souřadná, synonyma,
protikladná, slova citově zabarvená
umí uţívat slova spisovná, slova citově zabarvená
rozlišuje slova ohebná a neohebná
stavba slova
rozlišuje předpony a předloţky a správně je píše
určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)
podstatná jména
zná vzory podstatných jmen, kromě předseda, soudce
umí určit rod, číslo, pád a vzor
umí skloňovat podst. jm. podle vzorů
píše správně zeměpisné názvy
slovesa
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,projekty
a kursy
58
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,projekty
a kursy
pozná zvratná slovesa, neurčitek
umí určit osobu, číslo, čas
umí časovat slovesa v čase přítomném, minulém,
budoucím
abeceda
umí vyhledávat v abecedním seznamu (rejstřík,
slovník, telef. seznam)
skupiny bě – bje, pě, vě – vje
správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje,
umí uvést příklady uţití ve větách
vyjadřovací schopnosti
MKV-kulturní
diference-poznávání
Vlastního kulturního
zakotvení
-lidské vztahyuplatňování principu
slušného chování,
tolerance, solidarita,
empatie
MDV-kritické čtení
a vnímání mediálních
sdělení-reklama
čtení
MKV-lidské vztahyvztahy mezi
kulturami
umí vypravovat podle osnovy
umí popsat jednoduchou věc
při vypravování a popisu uţívá slova výstiţná,
spisovná, citově zabarvená
umí se vyjádřit v běţných situacích
zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu
čte nahlas i potichu
rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho
reprodukovat
snaţí se podstatné a okrajové informace
vybírá si četbu podle svého zájmu a učí se provést
zápis do deníku
literární výchova
seznámí se s autory dětských knih
spisovatelé, básníci a ilustrátoři
59
Poznámky
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura
Ročník: 5.
Výstup
Učivo
čte přiměřeně rychle a plynule
rozpozná umělecké vybrané ţánry – pohádka, pověst,
bajka, dobrodruţná četba, comics
zná pojmy rým, verš, sloka
vede si záznam o mimoškolní četbě
čtení
volně reprodukuje text
vytvoří zkrácený zápis textu
recituje básně (přiměřené věku)
dokáţe zdramatizovat vhodný text
učí se sestavit osnovu k popisu a vyprávění
podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje
zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu
napíše dopis, SMS, příspěvek do časopisu, pozvánku,
oznámení
vyjadřovací schopnosti
umí určit všechny slovní druhy
určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen
podst. jm. skloňuje podle vzorů
slovní druhy
podstatná jména
určí druhy příd. jmen
zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen a
seznámí se s přídavnými jmény přivlastňovacími
přídavná jména
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Vv - ilustrace
Lit. dram. výchova
VDO-občanská
společnost a škola
-občan, občanská
společnost a stát
MDV-tvorba
mediálního sdělení
-práce v realizačním
týmu
zájmena, číslovky
pozná základní druhy zájmen a číslovek(neskloňuje)
slovesa
časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu
pozná všechny slovesné způsoby
60
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
pozná zvratné sloveso
rozlišuje jednoduché a sloţené slovesné tvary
zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit
přímá řeč
rozpozná přímou řeč a větu uvozovací
umí uţít přímou řeč ve vypravování
skladba
pozná podmět a přísudek
rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný
uţívá shodu přísudku s podmětem
souvětí
určí větu hlavní a vedlejší
pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí
správně píše názvy národností, víceslovné názvy států vlastní jména, názvy
a jejich zkratky
správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů
MKV-kulturní
diference
-lidské vztahy
-multikulturalita
MDV-fungování a
vliv médií ve
společnosti
Vlastivěda – státy,
národnosti
61
Poznámky
62
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět
v 6.- 9. ročníku - 4 hodiny týdně
v 6., 8. a 9.ročníku – 1 hodina týdně z disponibilních hodin
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů ţáků
- pochopení role v různých komunikačních situacích
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama.
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,
poznání záměru autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a proţitků
- vyuţívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh),
dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské
období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace
prostřednictvím elektronické pošty, dodrţování vţitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou
technologii, náleţitosti apod.), hudební a výtvarnou výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat
si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů
(sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)
EGS – poznávání ţivota v jiných zemích (deníky, cestopisy,…), kulturní odlišnosti mezi národy, tradice
národů Evropy
EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodruţství,…
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média
v kaţdodenním ţivotě, spolupráce se školním časopisem, kritický přístup ke zprostředkovaným informacím
MKV – Češi a národní obrození, rovnocennost a specifické rysy jazyků, jedinečnost člověka
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Učitel
vede ţáky k vyhledávání a třídění informací
vede ţáky k uţívání správné terminologie
zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých ţáků
sleduje při hodině pokrok všech ţáků
vede ţáky k vyuţívání výpočetní techniky
Ţáci
-
vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
63
-
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
vyuţívají prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
vede ţáky k plánování postupů
Ţáci
-
vyhledávají informace vhodné k řešení problému
vyuţívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
uváţlivě rozhodují
Kompetence komunikativní
Učitel
zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat
vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé
vede ţáky k výstiţné argumentaci
Ţáci
-
formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstiţně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně
naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují
účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
rozumí různým typům textů a záznamů
vyuţívají informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel
vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
dodává ţákům sebedůvěru
vede ţáky k dodrţování pravidel
Ţáci :
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentují
Kompetence občanské
Učitel
zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní
motivuje ţáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
motivuje ţáky k zájmu o kulturní dědictví
Ţáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
64
Učitel
vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
učitel vede ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi
vede k dodrţování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
Ţáci
- dodrţují hygienu práce
- dodrţují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- vyuţívá svých znalostí v běţné praxi
65
66
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty. kurzy
- dokáţe pracovat se základními jazykovými Obecné poučení o jazyce (jazykové
příručkami
příručky)
- odliší spisovný a nespisovný jazykový
projev
Zvuková stránka jazyka (spisovná
a nespisovná výslovnost)
- rozpozná zásady tvoření českých slov
Stavba slova
- ovládá pravopisné jevy lexikální
a morfologické
Pravopis (lexikální a morfologický)
- dokáţe rozpoznat ohebné slovní druhy
Tvarosloví (ohebné slovní druhy)
- uvědomuje si vztah mezi základními
větnými členy
Skladba (základní větné členy,
rozvíjející větné členy)
Pravopis (shoda přísudku s podmětem)
Pomůcky: viz. 9. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
67
Na základě výběru textu
ky
Poznám
Pravopis –
v průběhu
celého
školního roku
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
- osvojuje si základní normy písemného
vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou Korespondence ( dopis, telefonní a
úpravu textu
elektronická komunikace)
- dokáţe odlišit a pouţít přímou a nepřímou
řeč
- dokáţe vyjadřovat vlastní postoje a pocity
Vypravování, popis, charakteristika
Zpráva a oznámení
Výpisky, výtah
- komunikuje pohotově a přiměřeně
v běţných komunikačních situacích
Mluvený projev- zásady kultivovaného
projevu
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 6.
68
OSV – mluvní cvičení,
verbální a neverbální
sdělení
Dě – starověké Řecko a
Řím
ČJ (lit.) - řecké a římské
báje a pověsti
EGS – rodinné příběhy
z cest
MKV – charakt. člověka
MDV – mediální sdělení
(jeho hodnocení)
y
Poznámk
Doporučujeme výuku
v blocích,
spolupráci se
školním
časopisem
(MDV)
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
- přednáší zpaměti literární texty přiměřené
věku
- zvládá dramatizaci jednoduchého textu
- vyjádří své pocity z přečteného textu
- podle svých schopností volně reprodukuje
text, případně tvoří vlastní literární text
na dané téma
Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, HV - lidové písně, lidová
rozpočitadla, slovní hříčky,…)
slovesnost, hudební pojmy
a nástroje
Pohádky
Dě - křesťanství, Ţidé
Dě – starověké Řecko a Řím
Poezie a próza
VV - řecké a římské umění
OSV – projekt Pohádka,
Řecké eposy, řecké báje a pověsti,
poznávání lidí dle příběhů,
římské báje
dovednost zapamatovat si
(báseň)
MDV – výběr literatury
EGS – ţivot dětí v jiných
zemích
Příběhy odvahy a dobrodruţství
EV – lidová slovesnost
a příroda, příroda
a dobrodruţství
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 7.
69
y
Poznámk
V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy...),
čtenářský
deník
Výstup
-
ovládá pravopisné jevy morfologické
třídí slovní druhy
tvoří a vědomě pouţívá spisovné tvary slov ve
vhodné komunikační situaci
- chápe přenášení pojmenování
-
pouţívá samostatně výkladové a jiné slovníky pro
určení významu slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá způsoby
obohacování slovní zásoby
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na
slovesa-slovesný rod, neohebné slovní druhypříslovečné spřeţky,stupňování příslovcí)
OSV-osobnostní rozvojvytváření praktických
ţivotních dovedností
Slovní zásoba (význam slova, slova
jednoznačná, mnohoznačná, synonyma)
Tvoření slov odvozováním, zkracováním,
skládáním. Přejímání slov z cizích jazyků
Skladba (stavba věty – základní a rozvíjející
- rozlišuje vztahy gramatických jednotek ve větě
- rozlišuje větné členy a druhy vedlejších vět, ovládá větné členy), druhy vedlejších vět, interpunkce
základní pravopisné jevy syntaktické ve větě
jednoduché a jednoduchém podřadném souvětí
Pomůcky: viz. 9. ročník
70
Cizí jazyk,Z- původ
přejatých slov
Vyuţití textů a témat
z ostatních předmětů
y
Poznámk
Pravopis –
v průběhu celého
školního roku
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 7.
Výstup
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáţe Popis výrobku, popis pracovního postupu,
popsat své city, pocity, nálady
subjektivní popis
uspořádává informace v textu, vytvoří text
s dodrţováním pravidel mezivětného navazování
OSV – mluvní cvičení, poznávání
lidí,vyuţití komunikace ve
vytváření vztahů
EV – příroda a já, naše obec
dokáţe výstiţně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby
- obohacuje slovní zásobu o pojmenování různých
vlastností, o rčení a obrazná vyjádření
-
-
-
Charakteristika (přímá, nepřímá)
VMEGS - cestování
dokáţe rozpoznat manipulativní působení projevu
dokáţe chápat literární text jako zdroj informací a
proţitků, formuluje vlastní názory na umělecké
dílo
Reklama, inzerát,ţádost
Referát, beseda o uměleckém díle
učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáţe
vytvořit výpisky a výtah
vyuţívá základy studijního čtení, vyhledává
klíčová slova
Výpisky, výtah
MDV – reklama, kritický přístup
ke zprostředkovaným
informacím, tvorba mediálního
sdělení
Pč-pracovní postupy
Vv-reklamy,pozvánky,plakáty
Odborný text z různých předmětů
Shromáţdí patřičné údaje a napíše vlastní ţivotopis Ţivotopis
vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i Vypravování
věcně správnému písemnému projevu, k vlastnímu
tvořivému psaní
71
ámky
Pozn
Doporučujeme výuku
v blocích,
spolupráci se
školním
časopisem
(MDV)
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 7.
72
Výstup
-
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu
jednoduše a výstiţně charakterizuje hlavní ţánry
literatury, porovnává je uvede a uvede jejich
výrazné představitele
Antické a biblické mýty
Pohádky
Bajky
Pověsti (české), kroniky
OSV – mezilidské vztahy
uceleně reprodukuje přečtený text
Lyrika v písních a básních
Balady a romance
orientuje se v základních literárních pojmech (viz.
učivo)
výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
vyhledává informace v různých informačních
zdrojích
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a
názory na umělecké dílo
MKV – charakter. člověka, vlastní
kulturní zakotvení, respektování
jiných etnik
Příběhy z historie
Příběhy slavných
Detektivní příběhy, sci-fi
Cestopisy
VDO- umět uplatňovat své názory
při toleranci odlišných názorů
VMEGS- lidová slovesnost a
tradice národů Evropy
Uspořádání knihovny, tvoření referátů
Hv,Vv-lidové písně,výtvarné
ztvárnění uměl.děl, ţivotopisy umělců
Z-cestopis.literatura
D-nejstarší písemnictví,kroniky
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
73
y
Poznámk
V průběhu roku:
základy lit.
teorie, literárněvýchovné
aktivity (divadlo,
besedy,
výstavy...),
referáty o
knihách
Ročník: 8.
Výstup
-
má přehled o slovanských a světových jazycích
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
a zdůvodní její uţití
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků,
rozvrstvení národního jazyka)
OSV-sociální rozvojkomunikace v týmu při plnění
úkolů
- pouţívá výrazy domácí i přejaté
Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá
- spisovně vyslovuje česká i běţně uţívaná cizí slova a jejich skloňování, původ přejatých slov)
- samostatně pracuje s jazykovými příručkami
Skloňování přejatých jmen obecných a
vlastních
Pravopis
a jazykový
rozbor –
v průběhu
VMEGS-kulturní odlišnosti mezi celého
národy Evropy, kořeny a zdroje školního
roku
evropské civilizace
MKV-specifické rysy jazyků a
jejich rovnocennost
-
tvoří a pouţívá spisovné tvary slov
Tvarosloví (slovesa)
-
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek
ve větě a souvětí
rozlišuje věty hlavní a vedlejší
ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě
jednoduché
Skladba (věta jednoduchá a souvětí), druhy Cizí jazyk-základy gramatiky
vedlejších vět, významové poměry
Z,D-slovanské a světové jazyky
souřadně spojených vět a
několikanásobných větných členů
-
Pomůcky: viz. 9. ročník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 8.
74
ámky
Pozn
Výstup
-
-
pouţívá jazykové prostředky pro daný slohový
útvar
rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení
rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky
komunikace
ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní
myšlenky textu, vyhledává klíčová slova, vytvoří
otázky a stručné poznámky
samostatně připraví a s oporou o text přednese
referát
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Charakteristika literárních postav
OSV – mluvní cvičení, sebepoznání
a sebepojetí, tvořivost, kritické
posuzování světa kolem sebe
Výklad
Výtah
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
-
uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve
Řečnictví
veřejném projevu
dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační
situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně volí Obecné poučení o slohu
jaz.prostředky vzhledem ke komunikativnímu
záměru
-
-
Doporučujeme
spolupráci se
školním
časopisem
VDO – občanská odpovědnost,
angaţovanost kaţdého ţáka (řečnictví) (MDV)
EV –stanoviska k problémům
ţivotního prostředí, ţivotní styl
-
MDV – zpravodajství, média
v kaţdodenním ţivotě
Úvaha (aktuální témata)
MKV-jedinečnost kaţdého člověka,
jednota tělesné i duševní stránky,
principy slušného chování
Vyuţití textů a témat z ostatních
předmětů
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 8.
75
ámky
Pozn
Výstup
-
porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v literárním
zpracování
uvádí základní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
rozlišuje základní literární druhy a ţánry, porovnává
je, uvede jejich nejvýraznější představitele
rozpozná základní rysy individuálního stylu autora
formuluje názory na literární dílo
reprodukuje uceleně přečtený text
popisuje strukturu a jazyk díla, vlastními slovy
interpretuje smysl díla
vyhledává informace v různých informačních zdrojích
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Nejstarší literatura (báje, mýty, Bible)
MKV – Češi a Evropa a NO
Renesance a humanismus
MDV – knihy, noviny,… a NO
Baroko, klasicismus
VMEGS-slovesnost, tradice
národů Evropy
Romantismus, realismus
Národní obrození a 1. pol. 19. století
Literatura 2. pol. 19. století a literatura
přelomu 19. a 20. stol.
76
VV, HV, Dě – umělecké a
myšlenkové styly a jejich
představitelé
OV –principy humanismu
ČJ (sloh) – ţivotopis
ky
Poznám
V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy...),
čtenářský deník
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 9.
Výstup
-
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Obecné poučení o jazyce (původ a základy
vývoje češtiny)
Na základě výběru textu
Zvuková stránka jazyka
určuje druhy souvětí
ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí
Tvoření slov
V
ýznam slova
vyuţívá znalostí o jazykové normě
Slovní zásoba (homonyma, antonyma,
odborné názvy)
Tvarosloví (vlastní jména a názvy)
Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě,
stavba textu)
Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,…
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 9. ročník
77
ky
Poznám
Pravopis
a jazykové
rozbory –
v průběhu
celého školního
roku
Výstup
-
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění
chápe roli mluvčího a posluchače
dodrţuje zásady dorozumívání (komunikační
normy)
zapojuje se do diskuze, řídí ji, vyuţívá zásad
komunikace a pravidel dialogu
vyjádří ústně či písemně své záţitky, názory,
nálady, pokouší se o vlastní literární texty
zvládá základní normy písemného vyjadřování a
grafickou úpravu textu
vyuţívá znalostí o jazykové normě
vhodně vyuţívá verbálních, nonverbálních i
paralingvárních prostředků řeči
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Jazyková kultura
Proslov
Diskuze (sdělovací prostředky)
Výstavba a členění textu
(Úvaha, vypravování, popis a
charakteristika)
MDV - diskuze, druhy sdělovacích
prostředků, sdělovací prostředky a
my
OSV - mluvní cvičení
EV - vztah člověka k ţivotnímu
prostředí (reportáţ)
ČJ – literární texty
Referát
Úřední písemnosti, tiskopisy, profesní
ţivotopis
Funkční styly
78
VDO –úřední styk občana s úřady
Pozn
ámky
Doporučujeme výuku
v blocích,
spolupráci se
školním
časopisem
(MDV)
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 9. ročník
Výstup
-
orientuje se v základních literárních směrech 20. st.
má přehled o významných představitelích české a
světové literatury
projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová
představení
formuluje vlastní názory na umělecké dílo
literatura hodnotná a konzumní
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Literatura 1. pol. 20. století (česká
VV, HV – umění 20. století
i světová) – meziválečná poezie a próza,
OV – problémy lidské nesnášenlivosti
odraz války v literatuře (ztracená generace) Dě – dějiny 20. století
VDO - demokratické zásady
v dílech spisovatelů
Literatura 2. pol. 20. století – oficiální,
exilová a samizdatová česká literatura,
moderní román
79
námky
Poz
V průběhu
roku:
základy lit.
teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy...),
čtenářský
deník
80
81
5.2 Osnovy
Název předmětu: Anglický jazyk
Charakteristika předmětu :
1. STUPEŇ
Pro prvopočáteční výuku jazyků se vyuţije prvků hravého jazyka (např. básničky, říkanky,
jazykové hry) a pro rozvoj komunikace vytváření tzv. reálných situací(nakupování, cestování,
krátké dopisy, poslech a čtení autentických textů). V tomto období se klade důraz na výuku
cizího jazyka v návaznosti na mateřský jazyk.
2. STUPEŇ
Klademe důraz na schopnost ţáků orientovat se v jazyce, osvojit si takové učební strategie,
které jim nejlépe vyhovují. Měli by získat jistotu, ţe jsou schopni komunikovat v cizím
jazyce, coţ vede k jejich schopnosti sebehodnocení.
V 8. a 9. ročníku je kladen důraz na účelné procvičení a prohloubení dosud probraného učiva.
Ţáci se učí především těmto jazykovým schopnostem:
1) gramatika
2) porozumění slyšenému textu
3) porozumění čtenému textu
4) komunikace v cizím jazyce
5) poznání reálií zemí příslušné jazykové oblasti
Časová dotace:
Vyučovací předmět se vyučuje jako povinný předmět od 3 do 9.třídy s následující časovou
dotací:
3. - 9. třída – tři hodiny týdně
Výuka je realizována v menších skupinách(okolo 15 ţáků)
Klíčové kompetence RVP
Ţák dle svých schopností:
Kompetence k učení
- ţák vyhledává a třídí informace a na
základě jejich pochopení,propojení a
systematizace efektivně vyuţívá v procesu
učení,tvůrčích činnostech a praktickém
ţivotě
- operuje s všeobecně uţívanými
termíny,znaky a symboly,uvádí věci do
souvislostí
- posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či
problémy bránící učení
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitelé:
-
-
Kompetence k řešení problémů
- rozpozná a pochopí problém,přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich
příčinách,promyslí a naplánuje způsob
řešení problému a vyuţívá k tomu
vlastního úsudku a zkušeností
- -vyhledá informace,vhodné k řešení
problému
-
-
vedou ke čtení s porozuměním a
orientaci v textu (klíčová slova,dělení
textu na části, idiomy, rozlišení velkých
písmen)
umoţňují práci se slovníkem
umoţňují práci s počítačovými
programy
vyţadují samostatné odvozování
jednoduchých gramatických struktur na
základě krátkého textu
vedou k samostatnému učení přiměřené
slovní zásoby
vedou k řešení jednoduchých
jazykových situací a
samostatnému odvozování
jednoduchých gramatických struktur na
základě krátkého textu
zařazují do výuky texty,které
porovnávají způsob ţivota u nás a
82
v příslušné jazykové oblasti
Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory v logickém sledu,vyjadřuje se
výstiţně,souvisle a kultivovaně v
písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých
lidí,porozumí jim, vhodně na ně reaguje
vyuţívá informační a komunikační
prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
- účinně spolupracuje ve skupině
- přispívá k diskusi v malé skupině i
k debatě celé třídy
- chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými
Kompetence občanské
-respektuje přesvědčení druhých lidí,váţí si
jejich vnitřních hodnot
- odmítá útlak a hrubé zacházení
- respektuje,chrání a oceňuje naše tradice
- chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy
Kompetence pracovní
- pouţívá bezpečně a účinně
materiály,nástroje a vybavení,dodrţuje
vymezená pravidla
- -vyuţívá získané znalosti a zkušenosti
vedou k samostatnému řešení jazykové
situace
zařazují vedení dialogů na určité téma
poţadují vysvětlení konkrétního
problému
procvičují písemné vyjádření
-
-
-
-
Zařazují práci ve dvojici, skupinovou
práci
oceňují schopnost komunikovat v cizím
jazyce,coţ vede ke kladnému
sebehodnocení ţáka
dávají ţáku moţnost výběru způsobu
práce při projektovém vyučování
- vedou k dodrţování předem stanovených
pravidel
-vysvětlují vyuţití získaných informací v
praxi
83
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
84
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník : 3.
Průřezová
Výstup
Ţák je veden, aby zvládl :
– pozdravit, rozloučit se, představit
–
vyjmenovat anglickou abecedu pomocí písničky
–
představit členy rodiny, vyjádřit souhlas a
nesouhlas
– pojmenovat běţné vybavení třídy a lavice
– uţívat slovesného tvaru být
– rozumět povelům: sit down, stand up, sing a song,
write, read, be quiet, poit to, come to the black
board a dalších běţných povelů
– povídání o rozdílech ve slavení vánočních svátků
u nás a v anglicky mluvicích zemích, písničky
– pouţívat ukazovací zámena tento, tamto, a
neurčitého členu
– pojmenovat zvířat v zoo i doma
– poznat barvy
– pouţívat předloţky pod, na, v
– určit místo – kde je on, ona, určitý a neurčitý člen
– počítat do deseti
– rozumět časovému intervalu vyjádřeného v celých
hodinách
Učivo
- Hello
- anglická abeceda
- moje rodina
- třída
- Kdo je to?
Pokud je moţno, je
vhodné učivo prolínat
do všech ostatních
předmětů.
EGS - Evropa a svět
nás zájímá - zvyky a
tradice angl.
mluvících národů
- Christmas
- Co je to?
-
témata,
mezipředmětové
vztahy,projekty a
kursy
MKV –
Multikulturalita –
Význam uţívání
cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.
zvířata
barvy
předloţky
Kde je ..?
číslovky
hodiny
85
Poznámky
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 4.
Výstup
Ţák je veden, aby zvládl:
–
základní slovní zásobu
–
udrţet pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení
–
rozumět jednoduchým pokynům při práci ve
třídě
–
prezentovat jednoduché básničky a písničky
–
řešit jednoduché situace související se
seznamováním, se zahájením, vedením a
ukončením rozhovoru a se získáváním a
poskytováním základních místních, časových a
jiných informací.
–
formulovat otázky a odpovídá na ně
Mezipředmětové
Poznámky
vztahy, průřezová témata,
OSV
- poznávání
Jazykové prostředky:
sloveso "be" a "have got"
kurzy,
projektylidí,
komunikace
uţívání členů (the, an, a)
Mezipředmětové vztahy, vyplývají z obsahu pouţité
učebnice
anglická abeceda
projekty,
kurzy
MKV - lidské
vztahy
stavba věty jednoduché, oznamovací,
Učivo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
rozkazovací, tázací
zápor ve větě
přivlastňovací pád
zájmena osobní a ukazovací
seznámení
části těla
číslovky do 10
technika čtení
EV - ekosystémy
Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, mapy, kopírovaný materiál.
86
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 5.
Výstup
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ţák je veden, aby zvládl:
prezentovat básničky, písničky a jiné texty
pouţívat základní slovní zásobu, např. na
téma rodina, zvířata, škola, věci kolem
nás,…
pozdravit při setkání a loučení, oslovit,
představit se a představit druhé
poděkovat a odpovědět na poděkování
vyjádřit souhlas a nesouhlas
orientovat se v obsahu jednoduchého textu
vyhledávat odpovědi na otázky, potřebnou
informaci
navázat kontakt s konkrétní osobou
písemně obměňovat krátké texty
porozumět jednoduché konverzaci dvou
osob a chápe její obsah a smysl
pouţívat abecední slovník učebnice
Učivo
–
–
–
–
–
–
–
–
opakování a procvičování probraného
učiva
přítomný čas prostý a průběhový
tvoření otázek a odpovědí, tvoření
záporů
slovesa "to be ", "have got"
modální slovesa (can, must)
otázka a zápor pomocí slovesa "do"
číslovky 1-100
roční období, měsíce, dny v týdnu,
datum
Pomůcky: mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky.
87
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, kurzy, projekty
Český jazyk
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Občanská výchova
Matematika
EV – ekosystémy
OSV – poznávání lidí, komunikace
MKV – lidské vztahy
Poznámky
88
89
5.3 Osnovy
Název předmětu: Německý jazyk
NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- sniţování jazykové bariéry
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu vyuţití účinné komunikace v cizím jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůleţitějších
- informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní ţivot, formování
- vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným
- kulturním hodnotám jiných národů
Formy realizace
vyučovací hodina - dialogy, výklad, poslech, četba, procvičování gramatiky
reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce
(vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěţe, zpěv,
výukové programy na PC, krátkodobé projekty
90
olympiády
výjezdy do zahraničí
příleţitostné akce
Časová dotace
- 3 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku
- 2 hodiny týdně další cizí jazyk
Místo realizace
- ve třídách a v učebnách VT
Dělení
- na skupiny v rámci ročníku
Průřezová témata
- OSV ( Sociální rozvoj)
- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
- MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
- MDV ( Tvorba mediálního sdělení)
- EV ( Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
- VDO ( Občanská společnost a škola)
B/Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
Kompetence k učení
-ţák vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení,propojení a systematizace je
efektivně vyuţívá v procesu učení,tvůrčích
činnostech a praktickém ţivotě
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitel
-
-
vede ke čtení s porozuměním a orientaci
v textu (klíčová slova,dělení textu na
části, idiomy, rozlišení velkých písmen)
umoţňuje práci se slovníkem
91
-operuje s všeobecně uţívanými
termíny,znaky a symboly,uvádí věci do
souvislostí
- posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či
problémy bránící učení
-
-
Kompetence k řešení problémů
Ţák
Kompetence k řešení problémů
-rozpozná a pochopí problém,přemýšlí o
nesrovnalostech a jejich příčinách,promyslí a
naplánuje způsob řešení problému a vyuţívá
k tomu vlastního úsudku a zkušeností
- vyhledá informace,vhodné k řešení
problému
umoţňuje práci s počítačovými
programy
vyţaduje samostatné odvozování
jednoduchých gramatických struktur na
základě krátkého textu
vede k samostatnému učení přiměřené
slovní zásoby
Učitel
-
-
vede k řešení jednoduchých jazykových
situací a
samostatnému odvozování
jednoduchých gramatických struktur na
základě krátkého textu
zařazuje do výuky texty,které
porovnávají způsob ţivota u nás a
v příslušné jazykové oblasti
Kompetence komunikativní
Ţák
Učitel
-formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
- vede k samostatnému řešení jazykové
v logickém sledu,vyjadřuje se
situace
výstiţně,souvisle a kultivovaně v písemném i
- zařazuje vedení dialogů na určité téma
ústním projevu
- poţaduje vysvětlení konkrétního
-naslouchá promluvám druhých lidí,porozumí
problému
jim, vhodně na ně reaguje
- procvičuje písemné vyjádření
-vyuţívá informační a komunikační
prostředky a technologie pro kvalitní a
92
účinnou komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
Ţák
-účinně spolupracuje ve skupině
-přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě
celé třídy
-chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými
Kompetence občanské
Ţák
-respektuje přesvědčení druhých lidí,váţí si
jejich vnitřních hodnot
-odmítá útlak a hrubé zacházení
-respektuje,chrání a oceňuje naše tradice
-chápe základní ekologické souvislosti a
enviromentální problémy
Kompetence pracovní
Ţák
-pouţívá bezpečně a účinně materiály,nástroje
a vybavení,dodrţuje vymezená pravidla
-vyuţívá získané znalosti a zkušenosti
Učitel
- Zařazuje práci ve dvojici,skupinovou
práci a projektové vyučování
Učitel
-
-
oceňuje schopnost komunikovat v cizím
jazyce,coţ vede ke kladnému
sebehodnocení ţáka
dává ţáku moţnost výběru způsobu
práce při projektovém vyučování
Učitel
Vede k dodrţování předem stanovených
pravidel
-vysvětluje vyuţití získaných informací v
praxi
93
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 3.
Výstup
Učivo
Je schopen pozdravit, rozloučit se, ví, představí se, Ich bin, ich heisse...
udá adresu.
Hallo! Guten Tag. Wo wohnst du? Ich wohne ...
Auf Wiedersehen!
Dokáţe představit členy rodiny, řekne, co kdo dělá.
Je schopný pojmenovat některá zvířata a drobné
předměty podle obrázků, řekne, jaké to je a kdo to
má.
Umí pojmenovat činnosti podle obrázků, ukáţe a
řekne, co kdo dělá.
Pojmenuje ozdoby a předměty patřící k Vánocům.
Was macht er (sie) - gern - nicht gern ?
Was ist das?
Was hat er (sie) ?
1. a 4. pád.
Was stimmt? Was stimmt nicht?
Was macht er (sie)?
Was machts du?
Weihnachten.
94
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská a rodinná
výchova, ostatní cizí
jazyky
Pozná
mky
Výstup
Učivo
Umí pojmenovat domácí i volně ţijící zvířata. s
Počítá do dvaceti. Je schopno určit celé hodiny.
Zná dny v týdnu, pojmenuje činnosti, které denné
dělá.
Umí pojmenovat části lidského těla, udá svůj věk,
řekne, co dělá.
Pojmenuje základní oblečení.
Pojmenuje školní potřeby, zná jejich barvu, počet
Zná hračky a některé hry.
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Pozná
mky
- rozšíření slovní zásoby
- procvičování 4.pádu
ich habe )male), fotografiere)...
Was lebt auf dem Hof?
Was lebt im Wald? Was lebt im ZOO.
Čísla - Nummer.
Hry, píseň.
Wie spät ist es?
Meine Woche.
Unser Körfer.
Wie alt bis du?
Die Kleider.
In der Schule.
Meine Schulsachen.
Meine Spielsachen.
Die Kinder spielen.
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, poslech audionahrávek, nácvik básniček, písní, čtení jednoduchého textu, obrázky, maňásky, hry - pexesa, domino.
Projekty, kursy:
Haustiere und Wildtiere
Mein Haus
- pojmenují běţná domácí zvířata, kde ţijí
- rozliší zvířata v ZOO
- pojmenují místnosti a jejich základní vybavení.
95
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 4.
Výstupy
-
-
-
reaguje na jednoduché pokyny (v cizím jazyce) při
práci ve třídě
uţívá abecední slovník učebnice
naváţe kontakt s konkrétní osobou
poţádá o jednoduchou informaci
prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
dokáţe se seznámit
.
Mezipředm.
vztahy
Učivo - obsah
-
pokyny a instrukce
technika čtení
otázky a odpovědi
techniky mluveného projevu (výslovnost a
intonace)
Tématiký okruh:
- domov, rodina
-
výtvarná
výchova, hudební
výchova,
občanská a
rodinná výchova,
ostatní cizí jazyky
Poznámky
Jazykové prostředky:
vyplývají
z obsahu pouţité
učebnice
Pomůcky
audio technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso,
....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (kříţovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní....),, názorné pomůcky (hodiny,
hrací kostky,...)
Projekty
96
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 5.
Výstupy
-
dokáţe sestavit jednoduché sdělení s odpovědí
zvládá základy písemného projevu
sestaví jednoduché písemné sdělení (pozdrav,
blahopřání
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe
její obsah a smysl
orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou
informaci
Učivo - obsah
- dialogy našich mluvčích, zpočátku pomalejší,
. později v běţné rychlosti promluvy
- krátká sdělení
- písemná podoba různých forem sdělení
(pozdrav, blahopřání)
Tematické okruhy:
- škola, volný čas a zájmy, záliby
Mezipředm.
vztahy
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská a rodinná
výchova, ostatní cizí
jazyky
Poznámky
Jazykové prostředky:
vyplývají
z obsahu pouţité
učebnice
Pomůcky
audio technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso,
....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (kříţovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní....),, názorné pomůcky (hodiny,
hrací kostky,...)
97
Projekty
Evropský den jazyků, Německy mluvící země (poznávací zájezd)
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
-
reaguje na jednoduché pokyny (v cizím jazyce) při práci ve třídě
-
-
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe
její obsah a smysl
orientuje se v obsahu jednoduchého textu,
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou
informaci
-
-
pouţívá abecední slovník učebnice
-
dokáţe navázat kontakt s konkrétní osobou
pokyny a instrukce
dialogy našich mluvčích, zpočátku
pomalejší, později v běţné rychlosti
promluvy
technika čtení
otázky a odpovědi
krátká sdělení
techniky mluveného projevu (výslovnost a
intonace)
písemná podoba různých forem sdělení
(pozdrav, blahopřání)
98
Průřezová
témata,
mezipředm. vztahy,
OSVprojekty, kurzy
EGS
MKV
MDV
výtvarná výchova,
hudební výchova,
občanská a rodinná
výchova, ostatní cizí
jazyky
Poznám
ky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
pouţité
učebnice
Výstup
Učivo
-
vyţádá jednoduchou informaci
-
Tematické okruhy:
sestaví jednoduché sdělení písemně i ústně včetně - domov, rodina
odpovědi na ně (pozdrav, blahopřání)
- škola, volný čas a zájmy, záliby
-
prezentuje říkanky, písničky a jiné texty
-
dokáţe řešit jednoduché situace související se
seznamováním
-
zvládá základy písemného projevu
Průřezová
témata,
Poznámky
mezipředm. vztahy,
Projekty projekty,
Evropský
den jazyků
kurzy
Pomůcky
audio technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso,
....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (kříţovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní....),, názorné pomůcky (hodiny,
hrací kostky,...)
Soutěţe
Olympiády v německém jazyce (školní, okresní a krajské kolo)
99
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 7.
100
Výstup
-
čte nahlas plynule jednoduché připravené texty
-
udrţí pozornost nutnou pro porozumění obsahu
sdělení
-
pouţívá slovníky
-
stručně sdělí obsah přiměřeně obtíţného textu
-
-
-
písemně obměňuje krátké texty
-
má základní poznatky o zemích dané jazykové
oblasti
Průřezová
témata,
Učivo
dialogy našich i rodilých mluvčích (s
postupně přiměřeně rostoucí náročností
jazykových projevů)
tiché i hlasité čtení
práce se slovníkem
přiměřené telefonické rozhovory
sestavení jednoduchého dopisu s odpovědí
na něj
nejdůleţitější zeměpisné údaje
101
mezipředm. vztahy,
OSVprojekty, kurzy
EGS
MKV
MDV
-
zeměpis, tělesná
výchova, domácí
nauky, hudební
výchova, matematika,
občanská
a rodinná
výchova, ostatní
cizí jazyky
Poznám
ky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
pouţité
učebnice
Výstup
-
řeší jednoduché situace související se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického)
a se získáváním a poskytováním základních
místních, časových i jiných informací
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředm. vztahy,
Poznámky
projekty,
Projektykurzy
Tematické okruhy:
- sport
- péče o zdraví
- stravování, nákupy
- město
- oblékání
Evropský den jazyků
Pomůcky
audio technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso,
....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)
Soutěţe
Olympiády v německém jazyce (školní, okresní a krajské kolo)
102
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 8.
Výstup
Učivo
-
rozumí obsahu promluvy a dokáţe rozlišit zásadní informace od informací významově nepodstatných
-
rozumí monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, dokáţe odhadnout jejich
význam
-
rozumí přiměřeně obtíţným souvislým sdělením i
konverzaci dvou a více osob
-
-
Průřezová
témata,
práce s autentickými materiály ze zemí
studovaného jazyka - časopisy, kníţky,
obrazové materiály, prospekty, práce s
internetem, poslech rozhlasu, televize a
videa
svátky, tradice a zvyky
význačné osobnosti
popis osoby, předmětu, místa, situace, děje,
činnosti
různé typy informací
ústně i písemně dokáţe vyjádřit svůj názor,
záţitky, dojmy a přání, sestaví krátkou zprávu či
sdělení na zadané nebo zvolené téma
103
Mezipředm. vztahy,
OSVProjekty, kurzy
EGS
MKV
EV
MDV
VDO
český jazyk, výpočetní
technika, občanská a
rodinná výchova,
dějepis, hudební
výchova, výtvarná
výchova, ostatní cizí
jazyky
Poznám
ky
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu
pouţité
učebnice
Výstup
-
umí komunikovat v situacích souvisejících se
ţivotem v rodině, ve škole a běţných
kaţdodenních situacích
-
uţívá obraty vyjadřující svolení (odmítnutí,
politování, omluvu, prosbu, ţádost, výzvu
pozvání a reakci na pozvání, blahopřání
-
vyhledává informace z různých materiálů - z
časopis, knih, inzerátů, prospektů apod.
Učivo
Průřezová
témata,
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
ProjektyProjekty, kurzy
Evropský den jazyků
Tematické okruhy:
- osobní dopis, ţivotopis
- člověk a společnost
- vzdělání a kulturní ţivot
Pomůcky
audio technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso,
....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)
Soutěţe
Olympiády v německém jazyce (školní, okresní a krajské kolo)
104
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Německý jazyk
Ročník: 9.
Výstup
-
pochopí hlavní smysl sdělení včetně důleţitých
detailů
-
-
-
-
porozumí úryvkům autentických textů, jeţ mají
převáţně informativní charakter
běţně pouţívá cizojazyčné slovníky a jazykové
příručky
dokáţe se orientovat v základních zeměpisných,
hospodářských, společenskopolitických,
kulturních a historických reáliích
Průřezová
témata,
Učivo
-
volná reprodukce přečteného nebo
vyslechnutého textu
zpracování zadaného či volného tématu s
vyuţitím slovníku
původní materiály ze zemí studovaného
jazyka
Tematické okruhy:
- příroda, počasí
- cestování a turistika
- ţivotní prostředí
- reálie příslušných jazykových oblastí a
České republiky
mezipředm. vztahy,
OSVprojekty, kurzy
EGS
MKV
EV
MDV
Poznámk
y
Jazykové
prostředky:
vyplývají
z obsahu pouţité
učebnice
- český jazyk, přírodopis,
zeměpis, (ekologie),
dějepis, výpočetní
technika, výtvarná
výchova, hudební
výchova, občanská
výchova, ostatní cizí
jazyky
Projekty
Evropský den jazyků
Pomůcky
audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry
(pexeso, ....), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky,...)
105
Soutěţe
Olympiády v německém jazyce (školní, okresní a krajské kolo)
106
107
5.4 Osnovy
Matematika
MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
-je realizována v 1. aţ 9. ročníku:
v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně,
v 2.-5.ročníku je 5hodin týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy :
-čísla a početní operace-osvojení aritmetických operací ve třech sloţkách :
-dovednost provádět operaci
-algoritmické porozumění
-významové porozumění
-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná
-závislosti, vztahy a práce s daty-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a
závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů
-geometrie v rovině a prostoru-určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných
situací, zkoumání tvarů a prostoru
-nestandardní aplikační úlohy a problémy-uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a
úloh z běţného ţivota
Organizace- ţáci z kaţdého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a
vyuţívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a ţáci pouţívají všechny dostupné vyučovací
pomůcky.
Průřezová témata-v tomto předmětu jsou realizována : VDO , EV , EGS
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat uţíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním
rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev,rozvíjí abstraktní,exaktní,kombinatorické a
logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.
Učitel umoţňuje ţákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich
výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli
vzdělávacího programu; vede ţáky k ověřování výsledků.
Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a moţnosti při řešení úloh, k
sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,
učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování
správností výsledků.
Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti ţáků;klade otevřené otázky a vybízí ţáky k pojmenování cíle
činnosti; vede ţáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a
108
závěrům sami ţáci; umoţňuje, aby ţáci v hodině pracovali s odbornou literaturou.Učitel podle potřeby ţákům v
činnostech pomáhá, pracuje s chybou ţáka jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává
ţákům sebedůvěru.
Kompetence komunikativní -ţáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka
včetně symboliky.
Učitel zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů; vede ţáky k uţívání správné
terminologie a symboliky; vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu.
Kompetence sociální a personální - ţáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné
argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v
týmu.
Učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch; podněcuje ţáky k argumentaci; hodnotí ţáky způsobem, který
jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok.
Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou ţáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy
sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat sloţitosti
světa.
Učitel podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá a umoţňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své
činnosti nebo výsledky.
Kompetence pracovní - ţáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací
v ţivotě, učí se vyuţívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Pro ţáky s postiţením
jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.
Učitel zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které
vyţadují vyuţití poznatků z různých předmětů, vede ţáky ke správným způsobům uţití vybavení, techniky a
pomůcek.Vytváří příleţitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.
109
110
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
Ročník: 1.
Výstup
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy
Učivo
zná číslice 1 aţ 20, umí je napsat a přečíst
zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší
apod.
umí seřadit čísla podle velikosti
umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu
zná a pouţívá matem. symboly +, - , = , < , >
umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a
odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku
provádí rozklad na desítky a jednotky
řeší jednoduché slovní úlohy
počítání do dvaceti
VDO-Občanská společnost a
škola, Občan, občanská
společnost a stát - výchova
k samostatnosti,
k sebekontrole, smyslu pro
odpovědnost,ohleduplnost a
přesnost
EV- Vztah člověka
k prostředí - výchova
k ţivotnímu prostředí
rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary
modeluje jedn. geom. útvary v rovině
pozná geometrická tělesa – krychle, koule
geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev
orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod.
geometrie
Vv- obrázky stejného druhu
podle počtu
zná značku pro korunu
jednotky
Vv, Pč – znázornění slovní
úlohy
Vv, Pč – uţití barev,
vystřihování, modelování
Prvouka
111
Poznámky
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
Ročník: 2.
Výstup
Učivo
umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do
20 s přechodem přes desítku
počítání do dvaceti
umí zapsat a přečíst čísla do sta
umí zakreslit čísla do sta na číselnou osu
porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně i
sestupně
sčítá a odčítá čísla do sta
zná význam závorek
počítá příklady se závorkami
počítání do sta
učí se provést zápis slovní úlohy
řeší slovní úlohy s výpočty do sta
slovní úlohy
seznámí se s principem násobilky v oboru do 50
násobení do 50
zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun
počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta
korun
mince a bankovky
umí si připravit pomůcky na rýsování (tuţka,
pravítko)
zná pojem bod, čára, úsečka
narýsuje lomenou čáru, úsečku dané délky
zná rozdíl mezi různými druhy čar
porovná úsečky podle velikosti
umí změřit úsečku
pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty a kurzy
VDO-Občanská společnost a
škola, Občan, občanská
společnost a stát - výchova
k samostatnosti,
k sebekontrole, smyslu pro
odpovědnost,ohleduplnost a
přesnost
EV- Vztah člověka k prostředí
- výchova k ţivotnímu
prostředí
Vv-výroba papírových mincí
bankovek
Vv, Pč- znázorňování,
modelování
geometrie
112
Poznámky
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
Ročník: 3.
Výstup
Učivo
zná symboly pro násobení a dělení
násobí a dělí v oboru malé násobilky
řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
malá násobilka
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56)
umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně
řeší slovní úlohy v oboru do sta
počítání v oboru do sta
umí zapsat a přečíst čísla do tisíce
umí porovnávat, setřídit vzestupně a sestupně čísla do tisíce
umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do 1000
řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
seznámí se se zaokrouhlováním na desítky
počítání v oboru do
tisíce
zná význam symbolu =
řeší jednoduché rovnice
rovnice
seznámí se s římskými číslicemi do 10
římské číslice
zná jednotky délky mm, cm, dm, m
jednotky délky pouţívá k měření
umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a vyjádřit je
ve vhodných jednotkách
rýsuje a označí bod, přímku,polopřímku, úsečku, kruţnici
zná pojem opačná polopřímka
Průřezová
témata,mezipředmětové
vztahy, projekty a kurzy
EGS - Objevujeme Evropu a
svět - porovnávání lidnatosti
evr.států, ...
jednotky délky
Prv - měření
geometrie
113
Pozn
ámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmětové
vztahy, projekty a kurzy
Pozn
ámky
zná rozdíl mezi kruţnicí a kruhem
zná význam pojmu průsečík a umí ho určit
pozná jehlan a kuţel
Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
Ročník: 4.
Výstup
Průřezová
témata,mezipředmětové vztahy,
Učivo
projekty a kursy
umí zapsat a přečíst čísla do 10 000
sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000
umí zaokrouhlovat na sta a na tisíce
orientuje se na číselné ose do 1 000 000
počítání do 10 000
ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé
násobilky
umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným
činitelem
umí písemně dělit jednociferným dělitelem
násobení a dělení
umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru
pouţívá kalkulátor ke kontrole
práce s kalkulátorem
zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času
umí převádět jednotky hmotnosti a délky
jednotky
zná pojem zlomek
zlomky
řeší jednoduché a sloţené slovní úlohy
umí provést zkrácený zápis s neznámou
slovní úlohy
umí římské číslice do 20
římské číslice
EV- vztah člověka k prostředí
- lidské aktivity a problémy ţivotního
prostředí
114
Poznámky
Výstup
Průřezová
témata,mezipředmětové vztahy,
Učivo
Poznámky
projekty a kursy
umí pracovat s kruţítkem
geometrie
umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kruţnici
umí sestrojit trojúhelník ze tří stran
pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník
umí narýsovat kolmici, rovnoběţky, různoběţky
dokáţe určit vzájemnou polohu přímek v rovině
umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti
umí odečítat hodnoty z diagramu
seznámí se s výpočtem obvodu čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
Ročník: 5.
Výstup
Učivo
umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000
orientuje se na číselné ose v oboru do milionu
umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu
umí násobit deseti, stem, tisícem
umí zaokrouhlovat na desetitisíce a statisíce
násobí písemně trojciferným činitelem
dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem
řeší slovní úlohy v oboru do milionu
počítání do 1 000 000
převádí jednotky času a objemu
umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní úlohy
jednotky
Průřezová témata,mezipředmětové
vztahy, projekty, kurzy
EV-vztah člověka k prostředí
-lidské aktivity a problémy ţivotního
115
Pozná
mky
Výstup
Učivo
s časovými údaji
umí pracovat s údaji v cenících apod.
seznámí se s jednotkami obsahu
Průřezová témata,mezipředmětové
vztahy, projekty, kurzy
prostředí
(prolíná učivem v řešení slovních úloh)
zná římské číslice I aţ X, L, C, D, M
umí přečíst číslo kapitoly a letopočet
římské číslice
zná pojem zlomek
pozná a dokáţe vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu
učí se sčítat zlomky se stejným jmenovatelem
seznámí se s pojmem desetinné číslo, násobení a dělení
desetinných čísel 10 a 100
zlomky, desetinná čísla
zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý,
rovnoramenný, rovnostranný
umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
trojúhelník
umí sestrojit čtverec, obdélník
umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky
umí zapsat, pouţít data z grafu ve čtvercové síti
vypočítá obsah čtverce a obdélníka
dbá na přesnost a čistotu rýsování
seznámí se se sítí krychle a kvádru
počítá povrch krychle a kvádru
geometrie
Pč – sítě těles
116
Pozná
mky
117
MATEMATIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět
v 6. – 9.ročníku
5 hodin týdně
Vzdělávání v matematice zaměřeno na
- uţití matematiky v reálných situacích
- osvojení pojmů, matem. postupů
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
- logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice,…..zeměpis –
měřítko, výpočty……. chemie - řešení rovnic, převody jednotek,…..)
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost,
schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost
- práce s mapou, slevy, vyuţití poměru,….
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana ţivotního prostředí,….
EGS – srovnání států, HDP, grafy,….
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Ţáci jsou vedeni k
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním
reálných jevů
- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)
- vyuţívání prostředků výpočetní techniky
Učitel
- zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům ţáci sami
- vede ţáky k plánování postupů a úkolů
- zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
- zadává úkoly s vyuţitím informačních a komunikačních technologií
- vede ţáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném ţivotě
Kompetence k řešení problémů
Ţáci
- zjišťují, ţe realita je sloţitější neţ její matematický model
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků
118
- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
Učitel
- s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- vede ţáky k ověřování výsledků
Kompetence komunikativní
Ţáci
- zdůvodňují matematické postupy
- vytvářejí hypotézy
- komunikují na odpovídající úrovni
Učitel
- vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky
- podle potřeby pomáhá ţákům
Kompetence sociální a personální
Ţáci
- spolupracují ve skupině
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Učitel
- zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat
- vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
Ţáci
- respektují názory ostatních
- si formují volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Učitel
- vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé
- umoţňuje, aby ţáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje ţákům jeho způsob výuky
Kompetence pracovní
Ţáci
- si zdokonalují grafický projev
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Učitel
- poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, termínů
- vede ţáky k ověřování výsledků
119
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla
provádí početní operace s přirozenými čísly
zpaměti a písemně
- provádí odhady a kontrolu výpočtů
- zaokrouhluje
- umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose
-
-
-
-
-
rozlišuje druhy čar
pouţívá technické písmo k popisu geom.
útvarů
Rozšířené opakování.
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace
Pč - popis technických
výkresů
Základní pravidla rýsování.
- druhy čar, technické písmo
Geometrické útvary v rovině.
uţívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, - rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,
úsečka
kruţnice, kruh
rýsuje lineární útvary
- převody jednotek
převádí jednotky délky, hmotnosti, času
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktic. problémů
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
čte a zapisuje desetinná čísla
umí zobrazit des. číslo na číselné ose
porovnává a zaokrouhluje des. čísla
provádí početní operace s des. čísly
Desetinná čísla.
- čtení a zápis v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- porovnávání
120
Fy - měření délky
OSV – určení obvodu
pozemku apod.
Fy - řešení početních úloh
OSV – odhad a určení např.
ceny nákupu…..
Poznám
ky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
-
-
-
-
umí vypočítat aritmetický průměr
převádí jednotky
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
zná pojem násobek, dělitel
umí pouţít znaky dělitelnosti
rozumí pojmu prvočíslo, číslo sloţené
rozloţí číslo na součin prvočísel
určuje a uţívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele
modeluje a řeší situace s vyuţitím
dělitelnosti v N
rozumí pojmu
narýsuje a změří daný úhel
umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
provádí početní operace s velikostmi úhlů
( ve stupních i minutách)
pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových
úhlů, umí vyuţít jejich vlastností
rozumí pojmu mnohoúhelník,
umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a
pravidelný osmiúhelník
-
zaokrouhlování
početní operace
aritmetický průměr
převody jednotek
Dělitelnost přirozených čísel.
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo sloţené
- společný násobek, společný dělitel
Úhel a jeho velikost.
Z - určování zeměpis.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
polohy
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník,
pravidelný osmiúhelník (konstrukce, obvod)
121
Poznám
ky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
-
-
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
v osové souměrnosti
pozná útvary osově souměrné a shodné
útvary
zná jednotky obsahu, umí je převádět
umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
vyuţívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku)
při výpočtech obsahů sloţitějších obrazců
charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr,
krychle)
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
ve volném rovnoběţném promítání
vypočítá povrch krychle, kvádru
uţívá jednotky objemu a vzájemně je
převádí
odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
Osová souměrnost.
- osová souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné útvary
Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a kvádru.
- jednotky obsahu
- obsah čtverce a obdélníku
- obsah sloţitějších obrazců (s vyuţitím znalostí
obsahu čtverce a obdélníku)
- kvádr, krychle, sítě těles
- zobrazování těles
- povrch krychle, kvádru
- jednotky objemu
- objem krychle, kvádru
122
OSV - obsah pokoje,
pozemku,…
Poznám
ky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty, Kurzy
-
-
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a
zná jejich vlastností
pojmenuje , znázorní a správně uţívá
základní pojmy ( strana, výška,vnitřní a
vnější úhly, …)
umí sestrojit těţnice, střední příčky, výšky
trojúhelníku
umí sestrojit trojúhelníku kruţnici opsanou
a vepsanou
Poznám
ky
Trojúhelník.
- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těţnice, střední příčky, výšky
- kruţnice opsaná, vepsaná
Závěrečné opakování
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 7.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty ,Kurzy
Opakování učiva 6. ročníku
123
Poznámk
y
Výstup
modeluje a zapisuje zlomkem část celku
převádí zlomky na des. čísla a naopak
porovnává zlomky
provádí početní operace s rac. čísly
uţívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část – přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich vyuţívá
matematic. aparát v oboru racionálních
čísel
-
-
rozlišuje kladná a záporná čísla
umí zobrazit kladná a záporná čísla
na vodorovné i svislé číselné ose
chápe pojem opačné číslo
určí absolutní hodnotu daného čísla
a chápe její geometrický význam
provádí početní operace s celými čísly
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich vyuţívá
matematic. aparát v oboru celých čísel
pozná shodné útvary
uţívá věty o shodnosti trojúhelníků
v početních a konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
-
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty ,Kurzy
Fy,Ch,D,.....
numerické výpočty
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a des, čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- sloţený zlomek
Celá čísla
-
čtení a zápis čísla
zobrazení na číselné ose
opačné číslo
absolutní hodnota
početní operace
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
124
Poznámk
y
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty ,Kurzy
-
-
-
umí vyjádřit poměr mezi danými
hodnotami
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném
poměru
dělí celek na části v daném poměru
pracuje s měřítky map a plánů
řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem
rozumí a vyuţívá pojmu
úměra
vyuţívá trojčlenku při řešení slovních úloh
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,
rovnicí
chápe pojem 1%
uţívá základní pojmy procentového počtu
vyjádří část celku pomocí procent
řeší slovní úlohy
chápe pojem promile
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro
případ, ţe procentová část je větší
neţ celek)
umí charakterizovat pojem rovnoběţníku
rozlišuje různé typy rovnoběţníků
umí sestrojit rovnoběţník
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Procenta.
- pojem
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
Rovnoběţníky.
- pojem
- vlastnosti
- rozdělení
125
Fy vztahy mezi veličinami
Z měřítko plánu, mapy
Ch výpočty pomocí
trojčlenky
OSV – práce s mapou,
vyuţití poměru
v domácnosti (vaření,
míchání barev,..)
Pú – spotřeba materiálu,
benzínu,…
Nú- zakázky, počet
dělníků,…
Ch koncentrace
OSV – slevy
EV – stav ovzduší
přítomnost škodlivých
látek
Poznámk
y
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty ,Kurzy
odhaduje a vypočítává obvod a obsah
rovnoběţníku
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku
-
-
rozpozná a pojmenuje lichoběţník
umí sestrojit lichoběţník
vypočítá obvod a obsah lichoběţníku
- rozezná a pojmenuje hranol
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
- načrtne a narýsuje síť hranolu
- odhaduje a vypočítá povrch a objem
hranolu
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
ve středové souměrnosti
- určí středově souměrný útvar
-
-
konstrukce
obvod a obsah
obsah trojúhelníku
Lichoběţník
- pojem
- konstrukce
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
- povrch a objem hranolu
Středová souměrnost
- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti
Závěrečné opakování
126
Poznámk
y
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 8.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty, Kurzy
-
-
-
-
rozumí pojmu výraz
matematizuje jednoduché reálné situace
s vyuţitím proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní
text
umí dosadit do výrazu s proměnnou
provádí početní operace s výrazy
určí druhou mocninu a odmocninu
výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
kalkulačky
uţívá druhou mocninu a odmocninu
ve výpočtech
chápe pojem reálné číslo
Opakování učiva 7.ročníku.
Výrazy.
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů
Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla
Pythagorova věta.
rozliší odvěsny a přepony
- pojem
rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty - výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
vyuţívá poznatků při výpočtu délek stran
pravoúhlého trojúhelníku
- uţití Pythagorovy věty
umí vyuţít poznatky ve slovních úlohách
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
127
Poznámky
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Poznámky
Projekty, Kurzy
přesností
-
-
-
-
-
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
zapíše číslo ve tvaru a . 10 pro 1 < a < 10, - čtení a zápis mocnin s přirozeným
n je celé číslo
mocnitelem
provádí početní operace s mocninami
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
s přirozeným mocnitelem
- početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
n
uţívá a zapisuje vztah rovnosti
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
provádí zkoušku řešení
matematizuje jednoduché reálné situace
vyřeší daný problém aplikací získaných
matematických poznatků a dovedností
řeší slovní úlohy (pomocí lineárních
rovnic, úvahou,...)
zdůvodní zvolený postup řešení
ověří výsledek řešení
uţívá logickou úvahu a kombinační
úsudek, nalézá různá řešení
určí vzájemnou polohu přímky a kruţnice
určí vzájemnou polohu dvou kruţnic
vypočítává obvod a obsah kruhu
Fy zápis jednotek fyz.
veličin
Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice
Fy vztahy mezi veličinami
Slovní úlohy.
- slovní úlohy
Fy řešení fyz. úloh
EGS – srovnání států –
HDP, počet obyv., …
EV – ochrana ţivot.
prostředí
Kruh, kruţnice.
- vzájemná poloha přímky a kruţnice
- vzájemná poloha dvou kruţnic
- délka kruţnice
- obsah kruhu
128
OSV – zavlaţování
pozemku,….
Fy zápis jednotek
fyz. veličin
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Učivo
Projekty, Kurzy
-
charakterizuje válec
vypočítá povrch a objem válce
umí sestrojit jednoduché konstrukce
rozumí pojmu mnoţiny všech bodů dané
vlastnosti
- vyuţívá poznatků ( výška, těţnice,
Thaletova kruţnice,...) v konstrukčních
úlohách
-
Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
OSV – objem a povrch
nádrţe, bazénu,…
Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- mnoţiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kruţnice
- konstrukční úlohy
Shromaţďování, třídění a vyhodnocování
čte a sestavuje jednoduché tabulky a
statistických údajů.
diagramy
- základní statistické pojmy
- zaznamená výsledky jednoduchých
- základní charakteristiky statistického
statistických šetření do tabulek
souboru
- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická
data v grafech a tabulkách
Z třídění údajů
-
Závěrečné opakování.
129
EV – stav ovzduší
EGS – stav obyv.,
zdravotnictví, průmyslu,…
Poznámky
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Ročník: 9.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Projekty, Kurzy
Opakování učiva 8.ročníku.
rozkládá výraz na součin
(vytýkáním,pomocí vzorců)
- provádí početní operace s lomenými
výrazy
-
Výrazy.
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
-
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
s vyuţitím znalostí o lomených výrazech
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými (metoda sčítací a
dosazovací)
- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.
-
Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav
lineárních rovnic
130
Poznámky
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Projekty, Kurzy
rovnic
-
Nerovnice, soustavy nerovnic.
- nerovnost
uţívá a zapisuje vztah nerovnosti
- lineární nerovnice
řeší lineární nerovnice a jejich soustavy
znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose - soustava lineárních nerovnic
Funkce
zakreslí bod v PSS
- pravoúhlá soustava souřadnic
chápe pojem funkce
- pojem funkce
rozlišuje lineární a kvadratickou funkci
- lineární funkce ( přímá úměrnost)
sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
uţívá funkční vztahy při řešení úloh
Finanční matematika.
- základní pojmy finanční matematiky
- řeší úlohy z praxe na jednoduché
úrokování
-
-
rozliší shodné a podobné útvary
uţívá věty o podobnosti trojúhelníků
v početních a konstrukčních úlohách
charakterizuje jednotlivá tělesa
umí narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
- vypočítá povrch a objem těles
-
Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
OSV – čtení z grafu
jízdní řády
spotřeba benzínu
OSV – plat, sráţky,
úroky,…
OSV - plány
Tělesa.
- kuţel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
OSV – spotřeba materiálu
stavebnictví
Závěrečné opakování.
131
Poznámky
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Projekty, Kurzy
Rozšiřující učivo.
- goniometrické funkce
132
Poznámky
133
5.5 Osnovy předmětu
Informatika
Charakteristika předmětu
Předmět informatika umoţňuje ţákům dosáhnout základní úroveň informační gramotnosti.
Ovládat výpočetní techniku, moderní technologie, orientovat se ve světě informací a ty pak
následně vyuţívat i v praktickém ţivotě. Předmět má činnostní charakter.
Má blízko k ostatním vzdělávacím oblastem, protoţe v kaţdé z nich se pracuje s informacemi
a vyuţívá se i informační technologie.
Časová dotace
Tento předmět je dotován jednou hodinou týdně v 5.,8. a 9.ročníku.
Průřezová témata
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (získávání informací
prostřednictvím internetu o zemích, odlišných kulturách, ţivotě obyvatel v různých
částech světa)
- Environmentální výchova (získávání informací pomocí internetu o stavu ţivotního
prostředí, ekologických problémech)-projekt GLOBE
- Multikulturní výchova (informace o různých kulturách, tradicích a hodnotách a jejich
porozumění)
- Osobnostní a sociální výchova (rozvíjí komunikační dovednosti, spolupracuje)
- Mediální výchova (tvorba prezentací, mediální komunikace, rozvoj komunikačních
schopností)
B/ Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
- vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné
způsoby, metody a strategie, organizuje a řídí
vlastní učení
- vyhledává a třídí informace a efektivně je
vyuţívá v procesu učení a praktickém ţivotě
- samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky
porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry
- poznává smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů
Ţák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému
- samostatně je řeší
- činí rozhodnutí a je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Ţák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na
ně reaguje
- rozumí různým typům textů, záznamů a
obrazových materiálů
- vyuţívá informační a komunikační technologie
Kompetence sociální a personální
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitel
- zadávají
úkoly jejichţ
plnění
vede
ţáky
k samostatnému
objevování
moţností
vyuţití
informační a komunikační technologie
- vyuţívají pomocnou literaturu
Učitel
- vedou ţáky zadáváním úkolů a projektů k tvořivému
přístupu k jejich řešení, vyhledávají informace,
pracují s texty, grafy, tabulkami
Učitel
- vyuţívají informační a komunikační techniku
- vedou diskusi ve třídě a skupinách
- zařazují skupinové projekty
- vyuţívají elektronické pošty, internetu a dalšího
134softwaru
C/ Obsah předmětu
Výstupy:
Učivo:
Mezipředmětové vztahy/
Průřezová témata
Období:5.ročník
ZÁKLADY PRÁCE
S POČÍTAČEM
Ţák
-vyuţívá standardní funkce
počítače a jeho nejběţnějších
periferií
-respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software
-chrání data před poškozením,
ztrátou, zneuţitím
VYHLEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
Ţák
-vyhledává informace na
internetu
-vyhledává informace
v databázích
-komunikuje pomocí internetu
ZPRACOVÁNÍ A
VYUŢITÍ INFORMACÍ
Ţák
-pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém
editoru
-základní pojmy
-struktura, funkce a popis
počítače a periferií
-operační systémy
-formáty souborů
-vyuţití počítače
-údrţba PC a odstraňování
běţných závad
-zásady bezpečnosti práce
Anglický jazyk-slovní zásoba,
pojmy v oblasti ICT
-seznámení s tokem informací
-základní způsoby
komunikace (e-mail, chat,
telefonování)
-metody a nástroje
Anglický jazyk-čtení textů,
vyhledávání informací
slovní zásoba
internet
-základní funkce textového a
grafického editoru
Český jazyk-gramatika
Základy administrativy-psaní
na klávesnici
Období: 8.ročník
VYHLEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ A
KOMUNIKACE
Ţák
-ověřuje věrohodnost
informací a informačních
-vývojové trendy
-internet a další zdroje
135
zdrojů
informací
-ověřování informací
ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ
INFORMACÍ
Ţák
-ovládá práci s textovým,
-grafické programy
grafickým a tabulkovým
-tabulkový editor, vytváření
editorem
tabulek, jednoduché vzorce
-uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro
práci s textem a obrazem
Matematika-tabulka, graf
Výtvarná výchova-uspořádání
objektů
Období: 9.ročník
ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ
INFORMACÍ
Ţák
-pracuje s informacemi
v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
-vyhodnocuje vztahy mezi
informacemi
-zpracuje a prezentuje na
uţivatelské úrovni informace
v textové, grafické a
multimediální formě
Český jazyk-skladba,
gramatika
Základy administrativyvytváření souvislého textu,
dokumentu
-ochrana práv k duševnímu
vlastnictví
-úprava fotografií
-základy práce v PowerPointu
-práce na absolventské práci,
její obhajoba před veřejností
136
5.6 Osnovy
Název předmětu: Dějepis
Dějepis
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT DĚJEPIS SE VYUČUJE JAKO SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT V 6.-9.
ROČNÍKU 2 HODINY TÝDNĚ .
VZDĚLÁVÁNÍ VE VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU DĚJEPIS SMĚŘUJE K:
- - ROZVÍJENÍ VLASTNÍHO HISTORICKÉHO VĚDOMÍ
- - VNÍMÁNÍ OBRAZU HLAVNÍCH VÝVOJOVÝCH LINIÍ
- - ZÍSKÁVÁNÍ ORIENTACE V HISTORICKÉM ČASE
- - POCHOPENÍ SOUVISLOSTÍ DĚJINNÝCH UDÁLOSTÍ A PROCESŮ
- - CHÁPÁNÍ KULTURNÍ ROZMANITOSTI SVĚTA
- - UTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT DĚJEPIS JE ÚZCE SPJAT S DALŠÍMI VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY:
ZEMĚPIS – ORIENTACE V PROSTORU, ÚZEMNÍ ROZSAH STÁTŮ,…
MATEMATIKA, FYZIKA, PŘÍRODOPIS, CHEMIE – VĚDECKÉ POZNATKY, ROZVOJ VĚDY
A TECHNIKY,…
VÝTVARNÁ VÝCHOVA – STAVEBNÍ SLOHY, UMĚLECKÁ DÍLA, VÝZNAMNÍ UMĚLCI,…
HUDEBNÍ VÝCHOVA – VÝVOJ HUDEBNÍCH PROJEVŮ, VÝZNAMNÍ SKLADATELÉ,…
JAZYKY – VÝZNAMNÍ SPISOVATELÉ A JEJICH TVORBA,…
OBČANSKÁ VÝCHOVA – ČLOVĚK A SPOLEČNOST, STÁT A STÁTNÍ ZŘÍZENÍ, LIDSKÁ A
OBČANSKÁ PRÁVA, VOLEBNÍ SYSTÉM,…
TĚLESNÁ VÝCHOVA – ODKAZ ŘECKÉ KULTURY, OLYMPIJSKÉ HRY,…
VYUČOVACÍM PŘEDMĚTEM PROLÍNAJÍ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
OSV – KOMUNIKACE, SOC. DOVEDNOSTI, MEZILIDSKÉ VZTAHY, KOOPERACE, ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ, KREATIVITA,…
VDO – DEMOKRACIE, DESPOCIE, TYRANIE, OBČANSKÁ PRÁVA, NÁBOŢENSKÁ
NESNÁŠENLIVOST, TOLERANCE, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, VOLEBNÍ SYSTÉM, FORMY VLÁDY,
TOTALITA, RASISMUS, HOLOCAUST, IDEOLOGIE,…
EV – ČLOVĚK A PŘÍRODA, PŘÍRODA A PRVNÍ CIVILIZACE, HISTORICKÉ PAMÁTKY, DOPAD
PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE NA PŘÍRODU, ZÁSAHY DO PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ,…
MKV – SBLIŢOVÁNÍ A PROLÍNÁNÍ KULT. VLIVŮ V OBDOBÍ HELÉNISMU, NÁŠ ETNICKÝ PŮVOD,
PŘEDSUDKY, STEREOTYPY, HUSITSTVÍ, POZNÁVÁNÍ JINÝCH KULTUR,.MEZINÁRODNÍ
SOLIDARITA,…
EGS – INTEGRACE EVROPY, VLIV ŘÍMA NA RANĚ STŘEDOVĚKÉ STÁTY, FORMOVÁNÍ
EVROPSKÝCH STÁTŮ, KŘÍŢOVÉ VÝPRAVY, MÍR. POSELSTVÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD, REFORMACE,
VÝZNAM OBJEVENÍ AMERIKY, BURŢOAZNÍ A BURŢOAZNĚ DEMOKRATICKÉ REVOLUCE,…
MDV – NÁRODNÍ OBROZENÍ, PROPAGANDA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY A POLITIKA,…
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŢÁKŮ
KOMPETENCE K UČENÍ
137
UČITEL
ZADÁVÁ ÚKOLY, PŘI KTERÝCH ŢÁCI VYHLEDÁVAJÍ A KOMBINUJÍ INFORMACE Z RŮZNÝCH
ZDROJŮ
VEDE ŢÁKY K UŢÍVÁNÍ SPRÁVNÉ TERMINOLOGIE A SYMBOLIKY
ZADÁVÁ ÚKOLY, KTERÉ VYŢADUJÍ VYUŢITÍ POZNATKŮ Z RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ
VEDE K ZAMYŠLENÍ NAD HISTORICKÝM VÝVOJEM
ŢÁK
- VYHLEDÁVÁ A TŘÍDÍ INFORMACE A NA ZÁKLADĚ JEJICH POCHOPENÍ, PROPOJENÍ
A SYSTEMATIZACE JE EFEKTIVNĚ VYUŢÍVÁ V PROCESU UČENÍ, TVŮRČÍCH ČINNOSTECH
A PRAKTICKÉM ŢIVOTĚ
- OPERUJE S OBECNĚ UŢÍVANÝMI TERMÍNY, ZNAKY A SYMBOLY, UVÁDÍ VĚCI
DO SOUVISLOSTÍ,
- PROPOJUJE DO ŠIRŠÍCH CELKŮ POZNATKY Z RŮZNÝCH VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ
A NA ZÁKLADĚ TOHO SI VYTVÁŘÍ KOMPLEXNĚJŠÍ POHLED NA SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ
JEVY
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
UČITEL
ZAŘAZUJE ROZMANITÉ AKTIVITY (DISKUSE, VÝKLAD, KRESLENÍ, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ,
ICT,AV TECHNIKA, )
ZAŘAZUJE METODY, PŘI KTERÝCH ŢÁCI SAMI DOCHÁZEJÍ K ZÁVĚRŮM A ŘEŠENÍM
VEDE KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ A LOGICKÉMU UVAŢOVÁNÍ
ŢÁK
- VYHLEDÁVÁ INFORMACE VHODNÉ K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, NACHÁZÍ JEJICH SHODNÉ,
PODOBNÉ A ODLIŠNÉ ZNAKY, VYUŢÍVÁ ZÍSKANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI
- SAMOSTATNĚ ŘEŠÍ PROBLÉMY; VOLÍ VHODNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
- KRITICKY MYSLÍ, ČINÍ UVÁŢLIVÁ ROZHODNUTÍ, JE SCHOPEN JE OBHÁJIT
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
UČITEL
VEDE ŢÁKY PŘESNÉMU A VÝSTIŢNÉMU VYJADŘOVÁNÍ
ZAŘAZUJE DO VÝUKY DISKUZI
VEDE ŢÁKY K VĚCNÉMU ARGUMENTOVÁNÍ
VEDE ŢÁKY K PRÁCI S RŮZNÝMI TYPY TEXTŮ
VEDE K VYUŢÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ŢÁK
- FORMULUJE A VYJADŘUJE SVÉ MYŠLENKY A NÁZORY V LOGICKÉM SLEDU, VYJADŘUJE
SE VÝSTIŢNĚ, SOUVISLE A KULTIVOVANĚ V PÍSEMNÉM I ÚSTNÍM PROJEVU
- ÚČINNĚ SE ZAPOJUJE DO DISKUSE, OBHAJUJE SVŮJ NÁZOR A VHODNĚ ARGUMENTUJE
- ROZUMÍ RŮZNÝM TYPŮM TEXTŮ A ZÁZNAMŮ, OBRAZOVÝCH MATERIÁLŮ,…
- VYUŢÍVÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A TECHNOLOGIE PRO KVALITNÍ
A ÚČINNOU KOMUNIKACI S OKOLNÍM SVĚTEM
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
UČITEL
VYTVÁŘÍ PŘÍZNIVÉ KLIMA TŘÍDY
DODÁVÁ ŢÁKŮM SEBEDŮVĚRU
PODLE POTŘEBY ŢÁKŮM V ČINNOSTECH POMÁHÁ
ŢÁK
- ÚČINNĚ SPOLUPRACUJE VE SKUPINĚ
138
- PODÍLÍ SE NA UTVÁŘENÍ PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉRY V TÝMU
- PŘISPÍVÁ K DISKUSI V MALÉ SKUPINĚ I K DEBATĚ CELÉ TŘÍDY, CHÁPE POTŘEBU
EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S DRUHÝMI PŘI ŘEŠENÍ DANÉHO ÚKOLU,
KOMPETENCE OBČANSKÉ
UČITEL
REFLEKTUJE PŘI VÝUCE SPOLEČENSKÉ I PŘÍRODNÍ DĚNÍ
VEDE ŢÁKY K TOMU,ABY BRALI OHLED NA DRUHÉ
MOTIVUJE ŢÁKY K PROZKOUMÁVÁNÍ NÁZORŮ A POHLEDŮ LIŠÍCÍCH SE OD JEJICH
VLASTNÍCH
PĚSTUJE V ŢÁCÍCH VZTAH K TRADICÍM, NÁRODNÍMU, HISTORICKÉMU A KULTURNÍMU
DĚDICTVÍ
ŢÁK
- RESPEKTUJE PŘESVĚDČENÍ DRUHÝCH LIDÍ, VÁŢÍ SI JEJICH VNITŘNÍCH HODNOT, JE
SCHOPEN VCÍTIT SE DO SITUACÍ OSTATNÍCH LIDÍ
-ODMÍTÁ ÚTLAK A HRUBÉ ZACHÁZENÍ, UVĚDOMUJE SI POVINNOST POSTAVIT SE PROTI
FYZICKÉMU I PSYCHICKÉMU NÁSILÍ
- CHÁPE ZÁKLADNÍ PRINCIPY, NA NICHŢ SPOČÍVAJÍ ZÁKONY A SPOLEČENSKÉ NORMY
- RESPEKTUJE, CHRÁNÍ A OCEŇUJE NAŠE TRADICE A KULTURNÍ I HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
- PROJEVUJE POZITIVNÍ POSTOJ K UMĚLECKÝM DÍLŮM, SMYSL PRO KULTURU A
TVOŘIVOST, AKTIVNĚ SE ZAPOJUJE DO KULTURNÍHO DĚNÍ A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
KOMPETENCE PRACOVNÍ
UČITEL
POŢADUJE DODRŢOVÁNÍ DOHODNUTÉ KVALITY PRÁCE
UMOŢŇUJE ŢÁKŮM VZÁJEMNĚ SI RADIT A POMÁHAT
VEDE ŢÁKY K VYUŢÍVÁNÍ ZNALOSTÍ V BĚŢNÉ PRAXI
ŢÁK
DODRŢUJE VYMEZENÁ PRAVIDLA, PLNÍ POVINNOSTI A ZÁVAZKY
VYUŢÍVÁ SVÝCH ZNALOSTÍ V BĚŢNÉ PRAXI
139
140
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Pravěk
-
osvojí si práci s časovou přímkou
osvojí si základní periodizaci dějin
dokáţe pracovat s pojmy prostor, čas
uvede konkrétní příklady zdrojů informací o
minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou shromaţďovány
rozpozná vývojová stadia člověka
seznámí se se způsoby obţivy a souţití lidí
pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství
pochopí podmínky vzniku řemesel
Mladší doba kamenná
způsob ţivota a obţivy
počátky řemesel
-
pochopí důsledky oddělení řemesel
od zemědělství jako podmínky pro rozvoj
obchodu
Doba kovů
rozvoj řemesel a obchodu
zánik rodové společnosti
-
uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa chápe
kulturní rozmanitost světa
Naše země v období pravěku
-
archivy,
muzea,
knihovny
v regionu
Úvod do učiva
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny
Starší doba kamenná
způsob ţivota jednotlivých vývojových
typů člověka
Z – světové strany, světadíly
VV – pravěké malby, pojmy
OSV – komunikace, soc. dovednosti,
mezilidské vztahy, kooperace, řešení
problémů
EV – člověk a příroda
Z – zemědělské oblasti
OSV – kreativita – výroba keramiky
Z – orientace v mapě
Shrnutí
141
ámky
Pozn
Výstup
-
pochopí souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem starověkých států
seznámí se s podstatou společenského
uspořádání
seznámí se s projevy náboţenských představ
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Starověk
EV – příroda a první civilizace
ámky
Pozn
Oblasti starověkého východu
charakteristické rysy oblasti
vývoj společnosti
náboţenské představy
počátek písma a kultury
přínos starověkých civilizací
Shrnutí
pochopí podstatu antické demokracie
chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj
evropské kultury
- uvědomuje si vlastní a občanskou identitu
a nutnost respektovat identitu druhých
uvědomí si prolínání kulturních vlivů
-
-
Řecko
kořeny řecké civilizace
archaické a klasické období
Makedonie
helénismus
učí se chápat formy státní moci
Řím
uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně
království
feudálních států
republika
získá představu o ţivotě a jednání osobností a
císařství
společenských skupin
počátky křesťanství
popíše s pomocí mapy územní rozsah římské
římská kultura
říše
rozpad římské říše
dokáţe porovnat barbarské civilizace
naše země v době římské
se světem antiky
uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech
Shrnutí
Evropy
VV – řecké umění (stavitelství, sochařství,
malířství)
ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a pověsti
VDO – demokracie, despocie, tyranie
MKV – sbliţování a prolínání kult. vlivů
v období helénismu
zdůraznit
osobnost
Alexandra
Makedonského
VV – římské umění (stavitelství, sochařství,
malířství)
ČJ (lit.) - římské báje
ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví
VDO – občanská práva
EGS – integrace Evropy, vliv Říma
na raně střed. státy
Opakování učiva 6. ročníku
Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, videokazety, fonetické pomůcky,
historická beletrie, soubory modelů archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, …
142
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
mky
Pozná
Opakování
krize císařství
zánik západořímské říše
-
osvojí si periodizaci středověku
seznámí se s uspořádáním společnosti raně
feudálního státu, formování národních států
učí se chápat úlohu křesťanství a víry
uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty
z Orientu
seznámí se se státotvornou úlohou panovnických
dynastií
uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí
učí se charakteristice dobového ţivotního stylu
z hlediska sociálního
Středověk
Raný středověk
křesťanství
nový etnický obraz Evropy
byzantská, arabská a franská říše
první státní útvary na našem území
český stát v době kníţecí
formování prvních státních celků v Evropě
boj mezi mocí světskou a církevní
kříţové výpravy
románská kultura a ţivotní styl raného
středověku
Shrnutí
143
VV – byzantské, arabské umění,
románský sloh (archit., soch.,
malířství)
ČJ – první písemné památky, české
pověsti, kroniky
OV - národ, vlast, čeští církevní
patroni
EGS – formování evropských
států, klíč. události – vznik
Svaté říše římské, křížové
výpravy
MKV – náš etnický původ
EV – historické památky
Důraz
na české
patrony
Výstup
-
-
učí se chápat změny politické, hospodářské,
sociální a kulturní
seznámí se s rozmachem českého státu a jeho
významem ve střední Evropě
učí se charakteristice dobového ţivotního stylu
z hlediska sociálního i etnického
seznámí se s problémy, které vedly ke kritice
církve a vyústily v českou reformaci
učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a
intolerance
uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského
soustátí
-
osvojí si periodizaci novověku
-
seznámí se s pojmy humanismus, renesance
a jejich projevy v kultuře, myšlení a ţivotě lidí
-
poznává důvody a význam objevných plaveb a
důsledky pronikání evropských civilizací do nově
objevených zemí
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Vrcholný středověk
rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a
jejich význam
český stát za vlády posledních Přemyslovců
nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
gotická kultura a ţivotní styl jednotlivých
vrstev v období vrcholného středověku
konflikt mezi Anglií a Francií
kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách
ČJ – kroniky, doba Karla IV.,
rozvoj češtiny, Hus, rozvoj
vzdělání
VV – gotické umění (stav., soch.,
malířství)
HV – gotická hudba, husitské
písně
OV - náš region (historie)
Shrnutí
MKV – předsudky, stereotypy
kat. církve, husitství
EV – historické památky
Pozdní středověk
doba poděbradská
doba jagellonská
VDO – Magna charta 1215 –
vznik parlamentu
VV – pozdní gotika
(stav., soch., mal.)
EGS – mírové poselství Jiřího
z Poděbrad
Raný novověk
Počátky novověku
humanismus
VV, HV – renesance (stavit., soch.,
malířství, hudba)
ČJ (lit.), OV – humanismus
MKV – poznávání jiných kultur
objevné plavby a jejich společenské
důsledky
144
ky
Poznám
Hus – různá
interpretace
histor.
osobnosti
OV – typy států, sloţky státní moci
-
seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a
cíli
náboţenská reformace
-
chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus
počátky absolutních monarchií
-
učí se chápat postavení českých zemí v habsburské
monarchii i v podmínkách Evropy - rozdělení na
katolický a reformační blok
český stát v předbělohorských poměrech
chápe důsledky náboţenské nesnášenlivosti
třicetiletá válka
-
Shrnutí
Opakování 7. ročníku
Pomůcky: viz. 6. ročník
145
EGS – reformace, klíč. události
– 1492 – objevení Ameriky
MKV – předsudky, stereotypy
kat. církve
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 8.
Výstup
- osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční
monarchie
-
-
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová
témata,projekty, kurzy
Opakování 7.roč
občanská válka v Anglii
VV, HV – baroko (stav., soch.,
Období od 2. pol. 17. stol. do konce 18. mal., hudba)
učí se rozpoznávat projevy barokní kultury
ČJ (lit.) – baroko
stol.
seznámí se se situací českých zemích a vybraných
baroko a ţivotní styl
VDO – rekatolizace, náb.
evropských zemí po třicetileté válce
upevňování vlády Habsburků po
nesnášenlivost
chápe význam osvícenství jako významného
třicetileté válce
myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj
ČJ (lit.) – osvícenství, klasicismus
u nás v Evropě i na americkém kontinentu
rozvoj vzdělanosti v době
ujasní si pojem osvícenský absolutismus
osvícenství
ČJ (lit) – poč. národního obrození
uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a
české země za vlády Marie Terezie
snahami nastupující burţoazie
a Josefa II.
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za
svobodu
VDO – USA, Fr. – revoluce
situace ve Francii, Rusku a Prusku, (Listina práv a svobod, ústava)
vzestup Velké Británie
EGS – revoluce USA, Fr., VB,
boj amerických osad za nezávislost, 1848
vznik Spojených států amerických EV – historické památky
Shrnutí
146
mky
Pozná
Začátek
školního roku
– opakování
středověku
Výstup
-
-
-
-
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Novověk od konce 18. stol. do r. 1914
Velká francouzská revoluce, její
průběh a význam pro Francii i
evropské dějiny
napoleonské války a jejich
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad
důsledky
a katalyzátor společenských změn, dopad na ţiv.
průmyslová revoluce, modernizace
prostředí
společnosti, změna sociální
uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek
struktury
změn ve vývoji společnosti
národní a osvobozenecká hnutí
v Evropě, pojem vlastenectví a
chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehoţ
poţadavek národa na svobodný
výsledkem je utvoření novodobých národů
rozvoj
seznámí se s příčinami a průběhem českého
utváření novodobého českého
národního obrození
národa
uvědomí si význam obrozeneckých snah
rok 1848 v Evropě a v Čechách
významných osobností
postavení českých zemí
uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako
v habsburské monarchii ve 2. pol.
předpoklad ustavení moderních politických stran
19. stol., základní rysy české
chápe emancipační hnutí českého národa jako
politiky, její představitelé
výrazný projev dané doby (snaha ohroţující existenci
procesy sjednocování v Německu a
mnohonárodnostní monarchie)
v Itálii
seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých
občanská válka v USA
národních celků
uvědomí si důsledky definitivního rozbití
středověkých politických, hospodářských
a společenských struktur
chápe historický rozměr pojmu rasismus
Shrnutí, opakování 8. roč.
147
VV, HV – klasicismus,
romantismus (stav., soch., mal.,
hudba)
ČJ (lit) – národní obrození,
romantismus
VDO – občanská společnost
EV – prům. revoluce – dopad
na ţiv. prostředí a přírodní
zdroje, tech. vynálezy
MDV – NO – obroda čes. jaz.,
knihy, noviny…
ČJ (lit.), VV, HV – umění 2. pol.
19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.
MKV – rasismus – otrokářství
v USA
mky
Pozná
Pomůcky: viz. 6. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací oblast: Dějepis
Ročník: 9.
Výstup
-
učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou
nejničivějších světových válek
-
učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její
vnitřní a zahraniční situaci v období první republiky
-
uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů
vznikem komunistického reţimu, totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními
způsoby
chápe historický rozměr pojmů nacionalismus,
extremismus, agrese
učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos
národní a evropské kultury k tomuto odkazu
seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR
v období druhé republiky, protektorátu
-
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Moderní doba
Situace v letech 1914 – 1948
první světová válka
situace v Rusku, ruské revoluce
vznik ČSR, hospodářsko-politický
rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
mezinárodně politická situace Evropy
ve 20. letech
počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném období
světová hospodářská krize a její
důsledky
první projevy fašistické agrese, vznik
válečných ohnisek
kultura, věda a technika před
vypuknutím 2. světové války
cesta k Mnichovu, Mnichovská
dohoda a její důsledky
Protektorát Čechy a Morava
148
VDO – vznik totalitního zřízení
OV – problémy lidské
nesnášenlivosti
- ţivotní názor (náboţenství)
MDV - propaganda
ČJ (lit.) – literatura 1. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 1. pol. 20. stol.
VDO – volební systém, formy
vlády, ČSR – ČešixNěmcixŢidé
EGS – 1. a 2. sv. válka jako
mezníky vývoje, vznik SN
MKV – rasismus 20.st., lid.
solidarita během válek
EV – prům. revoluce a ţiv.
prostředí, tech. vynálezy
mky
Pozná
Výstup
-
učí se úctě k odkazu účastníků odboje
-
učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil
v únorové události 1948
-
chápe možnost různé interpretace historických faktů
a nutnost kritického přístupu k interpretacím
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
druhá světová válka
domácí a zahraniční odboj
mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa
poválečné Československo v letech
1945 – 1948
únorový převrat 1948
mky
Pozná
OSV+VDO – holocaust (projekt)
EGS - OSN
VDO – totalit. reţim
MDV - propaganda
Shrnutí
-
seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních
souvislostech
učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti
-
učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa
-
uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
seznámí se s vnitřní situací v naší republice
(události r. 1968)
Výstup
Dějiny od poloviny 20. století
do současnosti
postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace ČSR ve
všech oblastech společenského ţivota
i v kaţdodenním ţivotě lidí
studená válka, rozdělení světa
do vojenských bloků
rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
vnitřní situace v zemích východního
bloku (krizové projevy)
Učivo
OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy
VDO – ČSR a komunismus,
formy vlády, Listina práv a
svobod a Charta 77
EGS – Východ x Západ, NATO,
Varšavská smlouva
EV – zásahy do přírod. poměrů
(SSSR)
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
149
mky
Pozná
-
učí se chápat postupný rozpad východního bloku
rozkladem komunistických systémů
seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik ČR
ustavení demokrat. reţimu
hrozba terorismu
vliv médií na kaţdodenní ţivot a politické dění
ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu
(vstup do EU)
charakteristika západních zemí (na
vybraných příkladech)
krize sovětského impéria
a „perestrojka“
obnova demokracie ve východní
Evropě a „sametová revoluce“
rozpad Československa, vznik ČR
Česká republika na přelomu tisíciletí
technika, věda a kultura ve 2. pol. 20.
stol., evropská integrace, globalizace
Shrnutí
Opakování 9. roč.
Pomůcky: viz. 6. ročník
150
VDO – formy vlády
ČJ (lit.)– literatura 2. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 2. pol. 20. stol.
EGS – revoluce 1989, začlenění
ČR do integračního procesu –
vstup do EU
MDV – sdělovací prostředky
a politika
151
5.8 Osnovy
Název předmětu: Výchova k občanství
Výchova k občanství
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím
Vzdělávací oblast předmětu
-
postupné formování a rozvíjení občanského profilu ţáků
orientace ve významných okolnostech společenského ţivota
utváření vztahů ţáků ke skutečnosti
formování vnitřních postojů ţáků k důleţitým oblastem lidského ţivota
formování vědomí odpovědnosti za vlastní ţivot
vedení k sebepoznávání
Časová dotace
-
6. ,8., 9. ročník - 1 vyučovací hodina týdně
- 7.ročník 1.+1.hodina do disponibilní hodiny je integrována 1 hodina předmětu Výchova ke zdraví
Místo realizace
-
třídy
učebna PC
veřejná prostranství mimo školu
Průřezová témata
-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj)
-VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém ţivotě,
principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování)
-EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
-EV ( lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí,vztah člověka k prostředí)
-MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Vyučující vyuţije všech forem a metod práce k tomu, aby ţák dosáhl poţadovaných kompetencí.
Formy a metody realizace
- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,
samostatná práce, soutěţe, testy, dramatizace, projekty, PC,
video
- beseda
- dotazníky - interwiev
152
Kompetence
Kompetence k učení
- ţáci vybírají a vyuţívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do
širších celků, nalézají souvislosti
- ţáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup: - vedení ţáků k ověřování důsledků
- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům ţáci
- zadávání úkolů způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů
- ţáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt
řešení
- ţáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup: - kladení otevřených otázek
- volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní
- ţáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
- ţáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
- ţáci komunikují na odpovídající úrovni
- ţáci umí vyuţívat ke komunikaci vhodné technologie
Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti ţáků
- vedení ţáků k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu
podněcování ţáků k argumentaci
- vytváření příleţitostí pro komunikaci mezi ţáky
Kompetence sociální a personální
- ţáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,
- ţáci upevňují dobré mezilidské vztahy
- ţáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup: - hodnocení ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení ţáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské
- ţáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodrţují je
- ţáci respektují názory ostatních
- ţáci si formují volní a charakterové rysy
- ţáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup: - vyţadování dodrţování pravidel slušného chování
- vedení ţáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní
- ţáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup: - dodávání sebedůvěry
-napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vedení ke správnému způsobu pouţívání techniky a vybavení
153
154
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 6.
Výstup
-
umí charakterizovat mimoř. situace
rozumí integrovanému záchrannému systému
zná zásady ochrany člověka za mimořádných
situací
zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva
zná potenciální nebezpečí
zná zásady chování po vyhlášení mimoř. situace
zná zásady chování po vyhlášení evakuace
-umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
-umí vysvětlit původ a způsoby dodrţování svátků
-uvádí příklady pořekadel a přísloví
- vysvětlí pojem domova z hlediska své přináleţitosti
k rodině, obci, regionu, vlasti
- uvede příklady prvků, které člověku pomáhají
vytvořit si osobní vztah ke svému domovu a jeho
okolí
- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy
rodiny (vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj
dítěte
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
Učivo
Mimořádné situace
- charakter mimořádné situace
- tísňová volání
- potenciální nebezpečí
- varovný signál a chování po jeho vyhlášení
- evakuace
- improvizovaná ochrana
havárie s únikem nebezpečné látky
Rok v jeho proměnách a slavnostech
- kalendář, letopoč- ty
- svátky
- přísloví a pořekadla
Domov – pojem domov
- prostředí domova
- bydliště a jeho okolí
- regionální zvláštnosti
Rodina – postavení jedince v rodině
- role členů rodiny
- funkce a vývoj rodiny
VDO – v samostatném a
odpovědném řešení problémů
- angaţovaný přístup k druhým
- zásady slušnosti, tolerance,
odpov. chování
OSV – obecné modely řešení
problémů
- zvládání rozhodovacích situací
- poznávání sebe a lidí a jednání ve
specifických rolích a situacích
MKV – schopnost zapamatovat si
podstatná fakta, pojmy, vědomosti,
zařazovat je do systému
- učí objevovat vzájemné vztahy a
příčiny společens. jevů
- schopnost zapojovat se do
diskuse, vyhodnocovat průběh
diskuse
Z - planeta Země
Projekt: Náš kalendář
- vztahy v rodině, rodinné problémy
- úplná a neúplná rodina
- náhradní rodinná péče
155
D- historické hledisko - domov
Poznámky
- rozpozná moţné příčiny rodinných problémů a
uvede vhodné způsoby řešení
- hospodaření rodiny
- popíše, do kterých důleţitých oblastí rodina směřuje
své výdaje
- dokáţe se rozhodnout, jak vhodně naloţit se svým
Obec - správní orgány obce a jejich funkce
kapesným a s uspořenými penězi
- demokratické prvky při řízení obce
Projekt: rodokmen
- popíše, čím se zabývá obecní úřad
- komunální volby
- objasní jaké funkce a úkoly plní správní a
samosprávní orgány
-vlastními slovy vyjádří, jaký význam mají komunální
volby pro ţivot obce
Majetek, vlastnictví a hospodaření.
- peníze a majetek v ţivotě člověka
M - deník hospodaření
-zdroje získávání majetku
-objasní místo majetku mezi dalšími ţivotními
hodnotami
-rozezná odlišnosti v zacházení s veřejným a
soukromým majetkem
- vystihne na příkladech, z čeho vzniká rodinný
rozpočet a jak se rozděluje
- rozpozná vhodné a nevhodné způsoby vyuţívání
rodinného rozpočtu
- zhodnotí přínos racionálního hospodaření pro svůj
vlastní ţivot
- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spolupracovat
(rozdělit si úkoly)
- spolupracuje ve skupině a přebírá odpovědnost za
společné úkoly, činnosti či práce
-osobní, rodinný a obecní rozpočet
-osobní, rodinný, obecní a státní
majetek
- majetková nerovnost, kupní moţnosti,
racionální způsoby hospodaření
Činnosti lidí –
-lidská činnost, spolupráce lidí
(běţné činnosti v ţivotě lidí;dělba
práce; výhody spolupráce
- práce, zaměstnání, povolání
(druhy pracovních činností, povolání
lidí, odpovědnost za práci)
-volba povolání
- problémy nezaměstnanosti
- vyloţí souvislost mezi různými pracovními
156
činnostmi a předpoklady nutnými pro jejich výkon
- uvede hlavní problémy, které mohou nastat
v případě nezaměstnanosti (peníze, vztahy v rodině)
- popíše, jak si můţe poraditv případě
nezaměstnanosti
Volný čas a jeho vyuţití
- vyuţívání volného času a reţim dne,
příleţitosti k seberealizaci ve své obci
lidí)
- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby vyuţívání
volného času
- orientuje se v místní nabídce volnočasových aktivit,
-uvede příleţitosti k realizaci svých zájmů ve své
obci
připraví program pro volný čas pro sebe i pro jiné
Př, Ch - drogová závislost
Projekt: vyuţívání volného času
OSV- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS- Evropa a svět nás zajímá
MKV- kulturní diference
- lidské vztahy
MDV - práce v realizačním týmu
157
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
- vysvětlí pojem národa z hlediska své přináleţitosti
Národ – kořeny národa, historie národa
k českému národu a českému státu
- národní bohatství (přírodní krásy,
- určí významné historické mezníky v dějinách národa
kulturní bohatství, významné osobnosti
- určí zajímavá a památná místa našeho státu
a jejich dílo, zvyky a tradice)
- uvede příklady významných osobností, které
proslavily náš národ
- určí význačná díla z oblasti kultury
- uvede příklady typických zvyklostí a tradic
- na příkladech vyloţí pojem vlastenectví a odliší
Vlast - pojem vlast
projevy vlasteneckých pocitů od projevů nacionalismu
- národní a státní symboly
- vysvětlí význam symbolů našeho státu a uvede
- státní svátky
příklady příleţitostí, při kterých se pouţívají
- hlavní město
- dokáţe se rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi
- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do
kterých důleţitých oblastí stát směřuje své výdaje
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
k veřejnému majetku a vysvětlí, jak lze proti němu
aktivně vystupovat
Hospodářský ţivot - hospodaření s penězi,
rozpočet
- majetek, vlastnictví
- ochrana majetku
158
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
- dějepis, český jazyk, cizí jazyky,
přírodopis, zeměpis
Projekt: Osobnost, dílo, místo,
které nás proslavilo
Poznámky
Kultura – rozmanitost kultury, podoby a
- porovnává různé podoby a projevy kultury (odívání,
projevy kultury,
bydlení, cestování, chování lidí)
- hodnoty a tradice
- projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje
- kulturní instituce – typy, jejich
odlišné projevy kutlury a kulturní zvláštnosti
nabídka, význam pro ţivot
- vysvětlí přínos kulturních institucí pro ţivot lidí
- masová kultura, masmédia
- orientuje se v nabídce jednotlivých kulturních
(prostředky masové komunikace, vliv
institucí
masmédií na utváření masové
- charakterizuje prostředky masové komunikace
kultury a veřejného mínění a na
- posoudí vliv masmédií na utváření masové kultury,
chování lidí
na veřejné mínění
Člověk a společnost
- vlastnosti, dovednosti a schopnosti člověka
- rozliší známky zralosti člověka
-charakter a jeho utváření
- popíše kladné a záporné charakterové vlastnosti
- předloţí spoluţákům způsoby překonávání osobních -působení malých a velkých skupin
nedostatků
- rozliší kladné a záporné vlivy vrstevnických skupin - volný čas a ţivotní styl
na rozvoj osobnosti
-objasní význam reţimu dne a trávení volného času
pro dospívání
Výstup
-pozná, v jakých společenských vztazích je osobně
začleněn
-vysvětlí, jaký význam má dodrţování společenských
norem
-rozlišuje nepřiměřené chování a porušování spol.
norem
-na příkladech objasní asertivní a agresivní mezilidské
komunikace
Učivo
Ţivot ve společnosti
-člověk a jeho začleňování do společnosti
OSV- osobnostní rozvoj
- sociální rozvoj
EGS -objevujeme Evropu a svět
MKV -multikulturalita
EV- vztah člověka k prostředí
MDV- práce v realizačním týmu
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
OSV
-společenské hodnoty a normy
-vysvětlí, jaký význam má dodrţování
společenských norem
-význam spolupráce
Člověk a morálka
VDO
159
Poznámky
-zdůvodní potřebu člověka řídit své jednání
-na příkladech objasní úlohu svědomí
-vysvětlí význam kázně
- uvede, v čem spočívá rozdíl mezi mravností,
morálkou a právem
-uvede příklady potřebných lidí
-zdůvodní význam úpravy lidských práv
v dokumentech
-popíše práva dítěte
-objasní garance Ústavní listiny práv a svobod
vyuţívá z hlediska osobního bezpečí
- pravidla dopravní výchovy
- svých znalostí , jak se chovat v dopravě
-všelidské mravní hodnoty
-mravní odpovědnost
-na příkladech objasní úlohu svědomí
-morálka, mravnost, právo, řád a svoboda
Člověk a mezilidská práva
-vztahy ve společenství lidí
-rovnost a nerovnost
VDO
-lidská práva univerzální a specifická
-konkrétní úprava práv v listinách
Dopravní výchova
- pravidla silničního provozu
- chování v dopravě
umí vyhledat, zpracovat a předat informace
z tohoto tématu
Globální problémy lidstva
-významné planetární problémy
-charakterizuje nejzávaţnější planetární problémy a
způsoby řešení
-rozlišuje projevy konzumního chování
-rozezná projevy národnostní, náboţenské a.
nesnášenlivosti
-vyjádří svůj osobní postoj k uvedeným problémům
-vztah kultury a přírody
-problémy lidské nesnášenlivosti
-
-problémy osidlování a důsledky lidských
zásahů do přírody, industrializace
160
zeměpis,přírodopis
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 8.
Výstup
- na příkladech známých států rozliší republiku a
monarchii (demokracii a diktaturu)
- vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob
řízení státu pro kaţdodenní ţivot občanů
- charakterizuje a porovná sloţky státní moci a
vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány a instituce
Učivo
Právní základy státu
– znaky státu
- typy a formy států
- státní občanství ČR
- sloţky státní moci, jejich orgány a instituce
Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy,projekty, exkurze, kurzy
- zeměpis, dějepis,
Projekt: Ministerstva
- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na
správě obcí, krajů a státu
Státní správa a samospráva
– orgány a instituce státní správy a
samosprávy, jejich úkoly
- objasní smysl voleb v demokratických státech a vysvětlí,
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat ţivot občanů
- stručně charakterizuje hlavní formy voleb do
zastupitelstev ČR
- volby a volební systém (znaky
demokratického způsobu rozhodování a řízení
státu, význam politického pluralismu, význam a Projekt: Soudní přelíčení
formy voleb do zastupitelstev ČR)
- respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
- uvede příklady základních práv a svobod kaţdého
Právo a spravedlnost
- lidská práva (základní lidská práva, práva
dítěte, úprava lidských práv a práv dětí
v dokumentech, poškozování lidských práv,
diskriminace)
člověka a dokumentů upravujících lidská práva
- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a
161
Poznámky
v případě potřeby dokáţe přiměřeně uplatňovat svá
práva
- vysvětlí, proč je kaţdý občan povinen dodrţovat
právní řád, respektuje základní právní normy našeho
státu
- uvede příklady činnosti důleţitých orgánů právní
ochrany občanů (policie, státní zastupitelství, soudy,
advokáti, notáři)
- orientuje se ve významných dokumentech, v nichţ
se publikují právní předpisy
- právní řád ČR (význam funkce právního řádu,
orgány právní ochrany občanů, právní norma,
předpis publikování právních předpisů
- rozliší protiprávní jednáíní a na příkladech posoudí
podmínky trestní postiţitelnosti občanů
- uvede příklady postihů, které můţe pouţít náš stát
v případě protiprávního jednání (pokuta, odnětí
svobod aj.)
- protiprávní jednání (pojem protiprávního
jednání trestní postiţitelnosti; postihy
protiprávního jednání)
- uvede příklady práv a povinností, které vyplývají
- právo v kaţdodenním ţivotě (člověk
v právních vztazích, důleţité právní vztahy a
závazky z nich vyplývající)
z důleţitých právních vztahů (vlastnictví předmětu,
pracovní poměr, manţelství)
- na příkladech posoudí podmínky vzniku reklamačního
nároku, dokáţe reklamovat vadné zboţí
-zná podmínky uzavření manţelství
-objasní zodpovědný výběr partnera
-zdůvodní význam hmotného zabezpečení
-uvede příklady moţných následků předčasně
zaloţené rodiny
-vyjmenuje práva a povinnosti v rodině
Člověk a rodinný ţivot
-mravní a právní předpoklady pro uzavření
manţelství
-problémy nezralého rodičovství
-vztah rodičů k dítěti
-konflikty v rodinných vztazích
- vysvětlí význam náhradní rodiny,uvede příklady
-náhradní rodičovská péče
-zdůvodní, proč je třeba plánovat si důleţité kroky
-popíše podmínky sebehodnocení
Ţivotní perspektivy
-ţivotní inspirace, ţivotní plány
-hledání smyslu ţivota
-význam ţivotních zkušeností
162
OSV - sociální rozvoj
VDO - občanská společnost a
škola
- občan, občanská společnost a
stát
- formy participace občanů v
politickém ţivotě
- principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
-vyjádří svoji představu o budoucnosti
-správně rozliší náhraţkové formy činnosti
-zdůvodní nebezpečí působení náboţenských sekt na
osobnost člověka
-vyloţí okolnosti rozhodující pro volbu povolání
-uvede okolnosti ovlivňující rozhodování
-vysvětlí, co má mladý člověk vědě při ucházení se o
zaměstnání
-uvede důleţití pracovní úřady v místě bydliště
-problémy náhraţkových forem ţivota a aktivit
-problémy a moţná nebezpečí působení
náboţenských sekt
MKV- lidské vztahy
- princip sociálního smíru a
solidarity
Člověk a pracovní ţivot
-příprava na ţivot a obţivu
-profesní profil člověka
-pracovní příleţitosti v obci,…
OSV
-způsoby získávání profesních informací
Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
-
-
-
uvede zdravotní rizika spojená s kouřením,
alkoholem, drogami a argumentuje ve prospěch
zdraví
pouţívá způsoby odmítání návykových látek
v modelových situacích i ve styku s vrstevníky
orientuje se v zákonech omezujících kouření
vysvětlí psychosociální rizika spojená se
zneuţíváním návykových látek
obhájí příklady pozitivních ţivotních cílů a
hodnot jako protiargument zneuţívání
návykových látek
vysvětlí souvislosti mezi zneuţíváním
návykových látek a bezpečností silničního
provozu
orientuje se v trestně právní problematice
návykových látek
kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol
vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená
s hracími a výherními automaty
samostatně vyhledá v případě potřeby
specializované pomoci
předchází úrazům
rozpozná situace ohroţující jeho bezpečnost a
pouţívá účinné formy chování
- návykové látky - zdravotní a sociální rizika
- zneuţívání návykových látek
- odmítání návykových látek
- pozitivní ţivotní cíle a
hodnoty
- návykové látky a bezpečnost
v dopravě
- návykové látky a zákon
- reklamní vlivy
- počítače a hazardní hry ,
gamblérství
- linky důvěry, krizová centra
- krizové situace : šikanování, týrání, sexuální
zneuţívání
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- přivolání pomoci v případě osobního nebo
cizího ohroţení
- linky důvěry, krizová centra
163
uplatňuje účelné modely chování v případě
šikanování, týrání a zneuţívání dítěte
- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí
samostatně vyhledá v případě potřeby sluţby
specializované pomoci
-
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Výchova k občanství
Ročník: 9.
Výstup
- respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné
způsoby jejich chování i myšlení, je tolerantní
k menšinám
- rozpozná projevy masové nesnášenlivosti a vysvětlí,
k jakým důsledkům můţe vést
Učivo
Člověk hledá společenství
- lidská setkání
- podobnost a odlišnost lidí
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
- problémy lidské nesnášenlivosti
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, exkurze, kurzy
dějepis, zeměpis,
český
jazyk
- uvede příklady příčin a situací, v nichţ mohou mezi - vztahy mezi lidmi (osobní a neosobní vztahy,
lidmi vznikat vzájemné neshody a konflikty
přátelství, party, skupiny, láska)
- dokáţe přijímat přátelství jiných lidí a sám přátelství
poskytovat
- uvědomí si význam přátelství v ţivotě člověka
- uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod
Projekt: Interwiev
- uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých
- mezilidská komunikace a její projevy
ţivotních situacích
- navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi a v případě - lidská solidarita (pomoc člověku v nouzi,
potřební lidé ve společnosti)
potřeby jim dokáţe přiměřeně pomáhat
164
Poznámky
- vysvětlí, proč je důleţitá vzájemná solidarita mezi
lidmi v situacích ohroţení (záplavy, poţáry..)
Člověk hledá sám sebe
- pochopí význam pojmu osobnost z psychologického - člověk jako osobnost
a sociologického hlediska
- pochopí, co vytváří rozdílnost jednotlivých
osobností
- pochopí, ţe kaţdý člověk má kladné a záporné
vlastnosti a ţe je důleţité rozvíjet dobré stránky
osobnosti a potlačovat špatné
- seznámí se s pojmy charakter, svědomí,
egocentrismus, altruismus, egoismus
- charakter, charakterové vlastnosti, svědomí
- schopen sebepoznání, poznání jiných lidí
- sebepoznání, sebevědomí, sebehodnocení,
sebekritika
- uvědomí si význam vůle
- dokáţe posilovat své volní jednání
- vůle, volní jednání
- získá základní představu o znacích emocí a dostává
tak návod k vlastnímu sebepoznání
- city a emoce (protikladnost, smíšenost,
podmíněnost, pestrost, nakaţlivost emocí,
hloubka citu, výrazovost)
- porozumí různým stránkám lidského ţivota
- uvědomí si existenci sociálních pozic a rolí, učí se,
co role vyţadují a jak se s nimi musí člověk
vyrovnávat
- sociální pozice, sociální role
Projekt: plán ţivota
- učí se zodpovědně volit ţivotní cíle a nacházet cesty - ţivotní cíle, aspirace, plánování ţivota
k jejich realizaci
- zamyslí se nad smyslem lidského ţivota
- dokáţe pochopit, proč má lidský ţivot smysl
v konání dobra a prospěchu nejen v osobním, ale i
obecném
- hledání smyslu lidského ţivota (dobro,
spokojenost, radost, odpovědnost, solidarita)
Projekt: náboţenství
165
- uvědomí si význam ţivotního názoru, vliv víry a
- ţivotní názor (víra, náboţenství, náboţenské
náboţenství v ţivotě člověka
sekty, svoboda a tolerance, závislost a
- seznámí se s významnými světovými náboţenstvími, samostatnost)
církvemi a náboţenskými hnutími
- pochopí význam náboţenské tolerance, náboţenské
svobody
- uvede příklady některých globálních problémů
současnosti a jejich moţných důsledků pro ţivot
lidstva
Člověk hledá svůj svět
- významné globální problémy (příklady
globálních problémů, jejich příčin a moţných
důsledků pro ţivot lidstva)
- uvede příklady některých projevů globalizace
v současném světě a objasní její klady a zápory
- globalizace (projevy, klady a zápory)
- vysvětlí, proč má ČR zájem o vstup do EU
- uvede příklady výhod, které vyplývají z členství
v EU
- mezinárodní vztahy – integrační proces
v Evropě (EU a ČR, význam evropské
integrace)
- uvede příklady činnosti mezinárodních organizací,
kte kterým má ČR vztah (OSN, WHO, NASO,
UNICEF)
- posoudí význam ekonomické, politické a
bezpečnostní spolupráce mezi státy
- mezinárodní organizace
-vysvětlí význam dodrţování pravidel občanského
souţití
-uvede právní dokumenty o občansko právních
vztazích
-vysvětlí, jak se má občan domáhat práva
-uvede základní povinnosti občana
- vyjmenuje typy smluv a povinnosti z nich
vyplývající
-zdůvodní význam pojištění pro člověka
OSV: - osobnostní rozvoj
-2 sociální rozvoj
VDO: - formy participace
občanů v politickém ţivotě
-3 principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
EGS: - Evropa a svět nás
zajímá
-4 objevujeme Evropu a svět
-5 jsme Evropané
MKV: - kulturní diference
-6 lidské vztahy
-7 multikulturalita
EV: - lidské aktivity a
problémy ţivotního prostředí
MDV: - tvorba mediálního
sdělení
- práce v realizačním týmu
- mezinárodní spolupráce
Člověk a občanský ţivot
-člověk jako občan, práva občana
OSV
VDO
-základní práva a povinnosti občana ČR
-význam znalosti práv občanavinnosti občana
-občanský zákoník
-smlouvy, jejich význam a vyuţití
-druhy sociálních příspěvků, význam sociálního
zabezpečení
Stát a právo
166
VDO
dejepis
-stát, státní příslušnost, vznik státu
-formy vlády
-zákonodárné, výkonné, správní a soudní orgány
-význam policie a armády
-vysvětlí význam symbolů suverenity státu
-rozlišuje charakteristické rysy státních reţimů
- objasní rozdíl v činnosti zákonodárných výkonných,
správních a soudních orgánů
-objasní význam vnější a vnitřní ochrany státu
VDO
Člověk a právo
-právní norma, zákon, Ústava
-rozlišuje pojmy právní předpis, norma a zákon
-hlavní druhy práva
-rozlišuje uplatnění různých druhů práva
-způsobilost člověka nabývat práva a povinnosti
-uvede kdy a za jakých okolností vzniká způsobilost
-ochrana veřejného pořádku,příčiny a projevy
člověka k právním úkonům
-předloţí příklady nejzávaţnějších protispolečenských špatného jednání
-úloha soudů, prokuratury policie, armády,
jevů
sloţek CO , advokacie a notářství
-objasní význam a úkoly
Stát a hospodářství
-lidské potřeby
struktura NH
-vysvětlí funkci práce v ţivotě jednotlivce
-uvede příklady výrobních a nevýrobních odvětví NH -hospodářská politika státu
-zdůvodni význam zdravotnictví, soudnictví, školství -cíle a nástroje hospodářské politiky státu
-sociální politika státu
a kultury pro ţivot
-zdůvodní význam stálé finanční podpory institucí
sociální péče
-vysvětlí potřebnost záchytné sítě
Nadnárodní společenství
-integrační snahy a procesy,formy hospodářské
-na příkladu ČR vyloţí a zdůvodní podmínky členství a kulturní spolupráce
-mezinárodní spolupráce, interkulturní
v EU, uvede jeho výhody a nevýhody
vztahy,mezinárodní obchod,mezinárodní
-uvede příklady činnosti některých mezinárodních
nadace, nejvýznamnější mezinárodní
společenství
167
VDO
OSV
MV
zeměpis
168
5.10 Osnovy
Fyzika
FYZIKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.,8., a 9. ročníku a to
v 6.- 8.ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu týdně.
Předmět fyzika je vyučován ve speciální učebně.
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodrţování pravidel je pro kaţdého ţáka závazné.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
- vede k vytváření a ověřování hypotéz
- učí ţáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvaţování
Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami
- skupinová práce (s vyuţitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
- samostatné pozorování
- krátkodobé projekty
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických
signálů, srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat
(VDO)
- rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady
a zápory jaderné energetiky (EV)
- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
- evropská a globální dimenze v efektivním vyuţívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie
v globálním měřítku, udrţitelný rozvoj (EGS)
- vzájemné respektování (MKV)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků
169
Kompetence k učení
Učitel vede ţáky :
- k vyhledávání, třídění a propojování informací
- k pouţívání odborné terminologie
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů
- učitel zadává takové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy badatelské práce, tj.
nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní
- práce ve skupinách je zaloţena na komunikaci mezi ţáky, respektování názorů druhých, na diskusi
- učitel vede ţáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
- vyuţívání skupinového a inkluzivního vyučování vede ţáky ke spolupráci při řešení problémů
- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků, pocitu zodpovědnosti
- učitel vede ţáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
- učitel vede ţáky k šetrnému vyuţívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých
energetických zdrojů
- učitel podněcuje ţáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím ţivotě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
- učitel vede ţáky k dodrţování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a
zařízeními
170
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
-rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a Vlastnosti látek a těles
těles
Průřezová témata
Poz
Mezipředmětové vztahy Projekty námky
aa
-správně pouţívá pojem atom, molekula
-má představu o tom, z čeho se skládá atom
částicové sloţení látek, sloţení atomu
(jádro, obal, proton, neutron a elektron)
Ch-návaznost v 8.roč.-atomy, ionty,
prvky, chem.vazba
-rozpozná, zda na dané těleso působí síla a
-síla působící na těleso
Z-6.roč.-sluneční soustava, vliv
Měsíce , slapové jevy
- pomocí prodlouţené pruţiny porovná
velikosti dvou působících sil
-změří sílu siloměrem
-gravitační síla, gravitační pole
-popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a
plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší
-rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné
EV- změny skupenství-počasísráţky, atd.
- porozumí základním pojmům (atom a jeho sloţení,
molekula, iont)
- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se
budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat
Elektrické vlastnosti látek
CH 8. a 9.
- zjistí zda na těleso působí magnetická síla
Magnetické vlastnosti látek
-dokáţe popsat vyuţití magnetické síly v praktických magnetické pole
situacích
-ověří existenci magnetického pole
-u konkrétního magnetu dokáţe pokusně určit druh
pólu a graficky znázornit indukční čáry
EGS – moţnost vzniku eroze
Z 6.r. – postavení Země ve vesmíru
OSV-práce s buzolou, orientace na
mapě
171
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Poz
Mezipředmětové vztahy Projekty námky
aa
-ovládá značky a jednotky základních veličin
-vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku
Fyzikální veličiny
-změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit
v různých jednotkách
-délka
-změří hmotnost pevných a kapalných těles na
sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek
zapíše ve vhodné jednotce
-hmotnost
-změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí
odměrného válce a zapsat výsledek
-objem
- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu,
s porozuměním pouţívá vztah ρ=m/V, měří
hustoměrem, pracuje s tabulkami
- hustota
CH 8.r. – vlastnosti látek
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot
z naměřených hodnot
-teplota
OSV
-předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně
teploty zvětší nebo zmenší
-teplotní roztaţnost těles
M-převody jednotek, převodní
vztahy
OSV
OSV
- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na
ciferníku hodin
-čas
-fyzikální veličiny dokáţe vyjádřit v různých
jednotkách (d, V, m, t, t)
fyzikální veličiny
- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází
obvodem elektrický proud
-objasní účinky elektrického proudu (tepelné,
Elektrický obvod
M – desetinná čísla
Pracovní činnosti,Vol.předmět Tč
- el.proud v kovech
172
Výstup
světelné, pohybové)
- dodrţuje pravidla bezpečné práce při zacházení
s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku
zkratu a popíše moţnosti ochrany před zkratem
- rozliší pokusně vodič od izolantu
- vysvětlí a nakreslí mg.pole cívky při průchodu
el.proudu
- vysvětlí funkci a vyuţití elektromagnetu
- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický
obvod podle schématu
Učivo
Průřezová témata
Poz
Mezipředmětové vztahy Projekty námky
OSV – bezpečné zacházení
aa
s elektrospotřebiči, první pomoc při
úrazu el. proudem
- magnetické pole el.proudu
- el.obvody nerozvětvené, rozvětvené
- pravidla bezpečné práce
- zkrat
pojistka
Metody, formy, nástroje, pomůcky
- jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina jako tým zpracuje
výsledky a stanoví závěr- např. ar.průměr naměřených hodnot)
-pomůcky : papírový model atomu; délková měřidla, posuvné měřítko; sklonné váhy, rovnoramenné váhy, pruţiny, sada
teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové hodiny,stopky;siloměry; sada folií pro zpětný projektor
173
závaţí; kádinka, odměrné válce;
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 7.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
M – desetinnávzahy
čísla
Projekty a kurzy
Učivo
-fyzikální veličiny dokáţe vyjádřit v různých
jednotkách (d, V, m, t, t)
Opakování 6.r
fyzikální veličiny
-rozhodne, zda je dané těleso v klidu či
v pohybu vzhledem k jinému tělesu
-změří dráhu uraţenou tělesem a
odpovídající
čas
-určí průměrnou rychlost z dráhy uraţené
tělesem za určitý čas
-pouţívá s porozuměním vztah v=s/t pro
rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při
řešení úloh
-znázorní grafem závislost dráhy
rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj
k danému času dráhu a naopak
Pohyb a klid tělesa, jejich
relativnost
dráha a čas
okamţitá a průměrná rychlost
rovnoměrného pohybu
M 7.r.- přímá a nepřímá
úměrnost
Síla
-rozeznává jednotlivé druhy sil
-uţívá s porozuměním vztah mezi gravitační
silou působící na těleso a hmotností tělesa
F=m.g při řešení jednoduchých úloh
-změří třecí sílu
-uţívá s porozuměním poznatek, ţe třecí síla
-gravitační síla, gravitační pole
Z-6.roč.-sluneční soustava, vliv
Měsíce , slapové jevy
M-jednoduché výpočty
třecí síla
OSV – bezpečnost silničního
provozu
174
Poznámky
opakování a rozšíření
učiva z 6.ročníku
Výstup
závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích
ploch, ale nikoli na jejich obsahu
-navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí
síly
Průřezová témata
Mezipředmětové
vzahy
Projekty a kurzy
Učivo
skládání sil
výslednice sil
M – grafické sčítání a odčítání
úseček
-určí výpočtem i graficky velikost a směr
výslednice dvou sil stejných či opačných směrů
těţiště tělesa
-určí pokusně těţiště tělesa a pro praktické
situace vyuţívá fakt, ţe poloha těţiště závisí na
rozloţení látky v tělese
EV- silniční doprava –
rozloţení nákladu – škody na
komunikacích
Newtonovy pohybové zákony
(první,druhý a třetí)
-vyuţívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo
předvídání změn pohybu tělesa při působení sil
-vyuţívá poznatky o podmínkách rovnováţné
polohy na páce a pevné kladce pro vysvětlení
praktických situací
OSV – bezpečnost silničního
provozu – setrvačnost –
bezpečnostní pásy
Otáčivé účinky síly
páka
pevná kladka
Tlaková síla
- v jednoduchých případech určí
velikost a směr působící tlakové síly
-uţívá s porozuměním vztah mezi tlakem,
takovou silou a obsahem plochy na níţ síla
působí
Tlak
EV – ţelezniční – silniční
doprava, přetěţování kamiónů –
škody na komunikacích
Mechanické vl. Kapalin
Pascalův zákon
-uţívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce
hydraulických zařízení
hydrostatický tlak
-vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a
175
Poznámky
Výstup
s porozuměním pouţívá vztah p=h ρ g k řešení
problémů a úloh
-objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost
a směr v konkrétní situaci
-porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáţe
předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině,
zda se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat
na hladině
- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho
a určí tlak plynu v uzavřené nádobě
Učivo
vztlaková síla působící na tělesa
v kapalině
plování, vznášení se a potápění těles
v kapalině
OSV – záchrana tonoucího
Mechanické vl. plynů
atmosférický tlak
tlak plynu v uzavřené nádobě
Světelné jevy
světlo, zdroj světla
- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla
- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které
světlo pouze odráţí
- vyuţívá poznatku, ţe se světlo šíří přímočaře,
objasní vznik stínu
- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách
pro vakuum a pro další optická prostředí
Průřezová témata
Mezipředmětové
vzahy
Projekty a kurzy
Z – atmosféra Země
EV- předpověď počasí
EV- znečištění ovzduší,
exhalace
přímočaré šíření světla
rychlost světla
odraz světelného paprsku
- vyuţívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou
optických prostředí k nalezení obrazu
zrcadla
v rovinném zrcadle
- pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým
zrcadlem a dokáţe uvést příklad jejich vyuţití
v praxi
- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla
lom světla na optickém rozhraní
- rozhodne na základě znalostí o rychlostech
světla ve dvou prostředích, zda se světlo při
přechodu z jednoho prostředí do druhého bude
lámat ke kolmici nebo od kolmice
optické čočky
176
EGS – vyuţití zrcadel
v alternativních zdrojích
energie- sluneční elektrárny
Poznámky
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
vzahy
Projekty a kurzy
Učivo
- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde
pokusně ohnisko tenké spojky a určí její
ohniskovou vzdálenost
- dokáţe popsat, z čeho jsou sloţeny jednoduché
optické přístroje a jak se vyuţívají v běţném
ţivotě
- porozumí pojmům krátkozrakost a
dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních rozklad světla
vad brýlemi
Poznámky
- pokusně objasní rozklad bílého světla
optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy
v přírodě
-pomůcky : sklonné váhy, rovnoramenné váhy,délková měřidla, pruţiny, sada závaţí; kádinka, odměrné válce; teploměr, digitální teploměr,
bimetalový teploměr; sada hustoměrů,souprava pro mechaniku (podloţky z různých materiálů-tření,hranol s otvory pro pokusné určení těţiště, kladka,
páka; magnety, piliny různých kovů, magnetka, buzola, kompas; sada folií pro zpětný projektor
177
178
8. třída.
Ţák
- je seznámen s pojmy mechanická
práce a výkon, dokáţe určit, kdy
těleso z fyzikálního hlediska koná
práci a s porozuměním pouţívá pří
řešení úloh vztahy:
„W=F . s“
„ P=W / t“
„P=F . v“
- v jednoduchých případech je
schopen určit práci vykonanou
silou a z ní změnu energie tělesa.
- v jednoduchých případech dokáţe
určit změnu polohové a pohybové
energie a je schopen porovnat
pohybovou energii těles na základě
jejich rychlostí a hmotností
Práce a výkon
- práce z fyzikálního
hlediska, výpočet
- práce při zvedání tělesa
kladkami
- výkon, výpočet
- výpočet práce z výkonu
a času, účinnost
D. - vyuţití jednoduchých
strojů k
usnadnění práce ( stavby
pyramid)
Tv.- konání práce v různých
sportech
- měření výkonů
Př. - svalová námaha při
konání práce
drţení zavazadla
M. - rovnice s písmeny
Pohybová a polohová
energie tělesa
- je seznámen jak dochází ke
-pohybová energie tělesa Tv.- přeměna energie (míč,
změně vnitřní energie tělesa při
- polohová energie
skok)
změně teploty
tělesa, výpočet
- rozpozná v praktickém ţivotě
- vzájemná přeměna
jednoduché základní formy tepelné polohové a pohybové
výměny vedením a tepelnou
energie tělesa
výměnou
Z.- klimatické jevy
- je seznámen jak pouţívat
Př.- význam srsti, ptačího
Vnitřní energie, teplo
vzorečku pro výpočet mnoţství
- sloţení látek
peří
přijatého a odevzdaného tepla
- jak se chovají částice
- změna barvy srsti
tělesem, zná li jeho hmotnost a
v tělese při jeho
- slunečné záření –
měrnou tepelnou kapacitu (bez
zahřátí
fotosyntéza
změny skupenství)
- proč se tělesa zahřívají
- způsoby chlazení zvířat
- je seznámen s výhodami a
třením
- význam sněhové
nevýhodami vyuţívání různých
- změna teploty těles
pokrývky polí
energetických zdrojů z hlediska
tepelnou výměnou a
vlivu na ţivotní prostředí
edením.
- co je to teplo
M.- úprava rovnic s písmeny
- měrná tepelná kapacita
látky
- přijaté a odevzdané
teplo,jeho měření
- rozpozná jednotlivé skupenské
- tepelné záření
přeměny a je schopen uvést
-vyuţití energie
praktický příklad tání, tuhnutí,
slunečního záření
Z. – klimatické a
vypařování, varu,kondenzace,
-obnovitelné a
meteorologické
sublimace a desublimace
neobnovitelné zdroje
jevy související se
- pomocí tabulek určí skupenské
energie
změnou skup.
teplo tání u některých látek
Př.- narušování skal změnou
- dokáţe na základě změny
Změny skupenství látek skup. vody
skupenství vysvětlit základní
- změny skupenství látky Ch.- změna skup. děje
meteorologické děje
- tání a tuhnutí
- destilace
179
- objasní jev anomálie vody a jeho
důsledky v přírodě
- je seznámen s přeměnu určitého
druhu energie na energii
pohybovou ve spalovacích
motorech a rozpozná jednotlivé
druhy spalovacích motorů podle
konstrukčního provedení a pouţití
paliva a na tomto základě dokáţe
určit jejich vyuţití v technické
praxi a vysvětlit princip činnosti
- dokáţe vysvětlit sloţení atomu a
ví jak vznikají ionty,
- je seznámen s tím jak vzniká
elektrický náboj a dokáţe objasnit
některé jednoduché jevy
z praktického ţivota, které
způsobuje
- na základě znalosti druhu náboje
rozhodne, zda se budou dvě
elektricky nabitá tělesa přitahovat,
nebo odpuzovat
- ví proč se některým látkám říká
vodiče a jiným nevodiče – izolanty
-ověří, zda na těleso působí
elektrická síla a zda je v jeho okolí
elektrické pole, které dokáţe
znázornit.
- rozezná ve svém okolí zdroje
zvuku a byl seznámen, jak
kvalitativně analyzovat příhodnost
daného prostředí pro šíření zvuku a
posoudí moţnosti zmenšování
vlivu nadměrného hluku na ţivotní
prostředí
- dokáţe objasnit co je to ozvěna a
co dozvuk.
- s porozuměním vyuţívá poznatek,
ţe rychlost zvuku závisí na
prostředí, kterým se šíří.
- vypařování
- var
- kapalnění
Ch.- výbušné směsi
Pístové spalovací
motory
- rozdělení pístových
spalovacích motorů
- záţehové spalovací
motory
- vznětové spalovací
motory
Elektrický náboj,
elektrické pole
- elektronické vlastnosti
látek
-elektrický náboj,
elektroskop
- vodič a izolant
v elektrickém poli
- siločáry elektrického
pole
Zvukové jevy
- zvukový rozruch
- šíření zvukového
rozruchu prostředím
- ucho jako přijímač
zvuku
- nucené chvěné,
rezonance
- odraz zvuku
- ochrana před
nadměrným hlukem
180
Př.- el. úhoř, encyklopedie,
internet
Př. - sluchové ústrojí
Pč. - druhy dřeva a jeho
vyuţití
9. třída
Ţák:
- byl seznámen s působením
magnetického pole na magnet
a cívku s el. proudem a
s vlivem magnetického a
elektrického pole v okolí
cívky na vznik indukovaného
napětí. ( transformátor, el.
motor a generátor)
Střídavý a stejnosměrný
proud
- vznik střídavého proudu Př.- el. úhoř, encyklopedie, internet
- transformátory
D. - objasní historický význam
- generátory a motory
Faradayova
- co je to elektrický proud
objevu elektromag. indukce,
stejnosměrný,
rozvoj
- co je to el. proud
elektrotechniky v 19. století
střídavý, značení jednotky Z. - vyhledává na mapě ČR, kde
- základní
jsou jaké
- zná zdroje stejnosměrného a elektrotechnické značky
elektrárny
střídavého proudu a byl
- jednoduchý elektrický
- ukáţe na mapě místa vhodná ke
seznámen se vznikem
obvod
stavbě
střídavého proudu , a s tím,
- měření elektrického
vodních a větrných elektráren
na čem závisí velikost
proudu
indukovaného proudu v cívce - rozvodná elektrická síť
-rozliší stejnosměrný proud
od střídavého na základě
časových průběhů.
- byl seznámen s tím, co je to
elektrický proud, jaký má
směr a za jakých podmínek
prochází elektrickým
M.- zpracování naměřených hodnot
obvodem
do
- byl seznámen se základními
tabulek a grafů
schematickými značkami a je
- vyčítání z tabulek a grafů
schopen sestavit jednoduchý
elektrický obvod podle
schématu, které dokáţe
nakreslit.
- dokáţe správně zapojit
ampérmetr do el. obvodu a
změřit elektrický proud
Elektrické napětí
- uvede příklady vedení
- co je to elektrické napětí,
elektrického proudu
značení,
v kapalinách a v plynech
jednotky
z běţného ţivota a z přírody - zdroje elektrického
napětí
- ví co je to elektrické napětí, - měření elektrického
jaký je rozdíl mezi el.
napětí
napětím a el. proudem.
- měřící přístroje
M.- zpracování naměřených hodnot
- dokáţe správně do obvodu (ručkové, digitální)
do
zapojit voltmetr a vyčíst
tabulek a grafů
správně naměřené hodnoty.
- vyčítání z tabulek a grafů
- je seznámen s pouţitím
Elektrický odpor
různých, dostupných druhů
- co je to el. odpor,
měřících přístrojů pro měření značení, jednotky
el. proudu, el. napětí a el.
- závislost elektrického
odporu
odporu na vlastnostech
vodiče.
- byl seznámen s funkcí a
- konstrukce el. odporu
konstrukcí elektrického
- vyuţití el. odporu
odporu a s tím, ţe odpor
vodiče se zvětšuje s jeho
Výpočet el. proudu,
rostoucí délkou a teplotou a
napětí a odporu
ţe se zmenšuje se zvětšujícím
se jeho průřezem a souvisí
181
s materiálem ze kterého je
Zapojení el. obvodů
vyroben.
- zapojení el. součástek do
el. obvodu za sebou
5.11 Osnovy
Název předmětu: Chemie
A/ Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět chemie navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Vede ţáky k
poznávání
přírody jako systému, chápání důleţitosti udrţování přírodní rovnováhy, uvědomování si
uţitečnosti přírodovědných poznatků a jejich vyuţití v praktickém ţivotě, rozvíjí dovednost
pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i
písemně interpretovat.
Výuka je směřována k:
- podchycení a rozvíjení zájmu o obor, uvědomění si vyuţití chemie v různých oblastech
lidské činnosti.
- poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladu směsí chem. látek a
jejich reakcí s vyuţitím jednoduchých chem. pokusů.
- řešení problémů a správnému jednání v praktických situací
- vysvětlení a zdůvodnění chem. jevů, vyuţití získaných poznatků k rozvíjení zodpovědných
občanských postojů.
- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a
dovednost poskytnout první pomoc pří úrazech s nebezpečnými chem. látkami.
- ochraně přírody a vlastního zdraví
Časová dotace
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách
týdně.
Návaznost na jiné vzdělávací oblasti
Předmět chemie je úzce spjat s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- přírodopis – fotosyntéza, mineralogie, ţivotní prostředí, zdraví člověka,
- fyzika – vlastnosti látek, fyz. veličiny, zdroje energie,vodiče, polovodiče
- zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, ţivotní prostředí, suroviny v ČR,
světové hospodářství
- matematika – chemické výpočty
Z průřezových témat se v chemii realizují OSV, VDO, EV, i Myšlení v evropských a
globálních souvislostech.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět chemie navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Vede ţáky k poznávání
přírody jako systému, chápání důleţitosti udrţování přírodní rovnováhy, uvědomování si uţitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich vyuţití v praktickém ţivotě, rozvíjí dovednost pozorovat, experimentovat,
vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.
Výuka je směřována k:
- podchycení a rozvíjení zájmu o obor, uvědomění si vyuţití chemie v různých oblastech lidské činnosti.
- poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladu směsí chem. látek a jejich reakcí s vyuţitím
jednoduchých chem. pokusů.
- řešení problémů a správnému jednání v praktických situací
- vysvětlení a zdůvodnění chem. jevů, vyuţití získaných poznatků k rozvíjení zodpovědných občanských
postojů.
- získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednost
182
poskytnout první pomoc pří úrazech s nebezpečnými chem. látkami.
- ochraně přírody a vlastního zdraví
Časová dotace
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
Návaznost na jiné vzdělávací oblasti
Předmět chemie je úzce spjat s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
- přírodopis – fotosyntéza, mineralogie, ţivotní prostředí, zdraví člověka,
- fyzika – vlastnosti látek, fyz. veličiny, zdroje energie,vodiče, polovodiče
- zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, ţivotní prostředí, suroviny v ČR, světové hospodářství
- matematika – chemické výpočty
Z průřezových témat se v chemii realizují OSV, VDO, EV, i Myšlení v evropských a globálních
souvislostech.
B/Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
pouţívá různé způsoby
metody k učení, soustavně řídí vlastní učení
- vyhledává a třídí informace a uţívá je při
učení i v praktickém ţivotě
- poznává smysl a cíl učení
- zpracuje informace z hlediska důleţitosti a
vyuţívá je k dalšímu učení
Kompetence k řešení problémů
Ţák
- vnímá problémové
situace, hledá informace a varianty k jejich
řešení
- zobecňuje a aplikuje poznatky
- činní rozhodnutí a je schopen je
obhájit, aplikuje poznatky z praktického
ţivota
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitelé
- vedeme k práci s textem, ke schopnosti
vyhledávat a vyvozovat informace ,ke hledání
souvislostí mezi jevy
- vedeme k pozorování jako základní formě
zjišťování chem. vlastnosti látek a jejich
přeměn
- vedeme ke správnému pouţívání chem.
termínů, symbolů a značek, formalizaci
závěrů
- vyvozujeme učivo na příkladech z praxe
- zadává úkoly, při kterých ţáci kombinují
informace z různých zdrojů
Učitelé
- předkládáme problémové situace
související s učivem chemie
- vedeme k promýšlení a plánování postupů a
úkolů
- vedeme ţáky k nalezení různých způsobů
řešení problému, k nalezení příkladů různých
dějů a jevů v praxi a vybízíme ţáky svoje
183
řešení zformulovat a obhájit
Kompetence komunikativní
Ţák
- formuluje a vyjadřuje své názory v úst. i pís.
projevu
- umí naslouchat názorům druhých
- rozumí různým typům textů a
záznamů,stručně,přehledně sděluje postup
Kompetence sociální a personální
Ţák
- spolupracuje ve skupině, snaţí se vytvářet
příjemnou atmosféru, osvojuje si dovednost
spolupráce a kooperace
- v případě potřeby poskytne pomoc
Učitelé
- umoţňujeme diskutovat při výuce a práci
ve skupině, vzájemné komunikaci
- zařazujeme projekty a skupinovou práci
- vedeme ke správnému pouţívání chem.
symbolů, značek a názvosloví, k vyhledávání
informací z různých zdrojů
Učitelé
- zařazujeme práci v různě velkých skup.,
vedeme ke spolupráci
- dbáme na dodrţování pravidel
- vedeme ţáky k respektování názorů jiných a
ke smysluplné diskusi
- přispívá k diskusi
- posiluje svou sebedůvěru a rozvoj
- umoţňujme spoluvytvářet pravidla pro práci
v týmu a kriteria hodnocení
- zařazujeme práci ve skupinách , projekty a
úkoly, při kterých ţáci spolupracují a
vzájemně si pomáhají, mohou si vzájemně
sdělovat své pocity a názory
- sledujeme úspěšnost ţáků a oceňujeme
jejich pokrok
-
Kompetence občanské
Ţák
- poskytne pomoc a chová se zodpovědně
v situacích ohroţujících zdraví a ţivot
Učitelé
- zahrnujeme do výuky pravidla PP,
seznamujeme se zásadami bezp. páce s chem.
látkami, poskytováním a
- respektuje pravidla práce, řád učebny,
přivoláním pomoci
chová se slušně
- seznamujeme s pravidly chování v kriz.
situacích, při úniku nebezpečných látek
- chápe zákl. ekologické souvislosti a
- dodrţujeme pravidla práce a labor. řád,
enwiromen. problémy,
slušné chování
respektuje poţadavky na kvalitu ţiv. prostředí - vedeme ţáky k uvědomění si významu
kvalitního ţivotního prostředí a jeho
ovlivňování činností člověka
Kompetence pracovní
Ţák
- pracuje s vybavením laboratoře, bezpečně,
hospodárně
- dodrţuje stanovená pravidla
- plánuje provádí pozorování a experiment,
pracuje podle prac. postupu, získaná data
zpracuje a vyhodnotí
- při práci v lab. dbá na zdraví své i ostat.,
- získané poznatky vyuţívá i v jiných
Učitelé
- vedeme k bezpečnému a účinnému
pouţívání chem. nádobí, nástrojů a vybavení
- vyţadujeme dodrţování vymezených
pravidel
( ochrany svého zdraví i zdraví druhých,
ochrany ŢP)
- učíme pracovat dle stanoveného postupu
- objasňujeme význam chemie v různých
184
vzděl.oblastech
OV z RVP
oblastech lidské činnosti
Rozpracované výstupy
Tématické okruhy
Chemie 8.třída
Ţák dle svých
schopností:
 uvede, čím se
zabývá chemie, rozliší
tělesa a látky
Úvod do chemie
- vymezení chemie
- látky a tělesa
- chemický děj a
chemická výroba
Mezipředmětové
vztahy
F6- látka, těleso
F8-fyz.děj
 u běţně známých
jevů pozná,zda jde o děj
fyzikální či chemický
 uvede příklad chem.
výroby v ČR, zhodnotí
význam a rizika pro
společnost a obyvatele
Pracuje bezpečně
s vybranými a běţně
pouţívanými látkami a
hodnotí jejich
rizikovost,posoudí
nebezpečnost
vybraných dostupných
látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
 seznámí se se
- bezpečnost práce
zásadami bezpečné práce
v laboratoři
s chem. látkami
- R a S věty,
v laboratoři i
varovné značky
v domácnosti a pracuje
podle nich, vysvětlí
význam R a S vět
 dovede poskytnout
PP a přivolat pomoc
Určí společné a
rozdílné vlastnosti
OSV, Výchova ke
zdraví
Z8 – průmysl ČR
 uvede příklady fyz.a
chem. vlastností látek,
-
první pomoc při
úrazu v laboratoři
Výchova ke
zdraví odpovědnost
PŘ – poskytování
první pomoci,
prevence úrazu
Vlastnosti látek
- vlastnosti látek:
F8
barva , hustota, tt,
185
látek
vyhledá jejich hodnoty v
tabulkách
tv
- změny skupenství
- práce s tabulkami
 rozeznává
skupenství a jejich
přeměny
 popíše společné a
rozdílné vlastnosti látek
Rozlišuje směsi a
chemické látky
Vysvětlí základní
faktory ovlivňující
rozpouštění pevných
látek
Směsi
 pojmenuje a rozliší
- Směsi stejnorodé a
druhy směsí, uvede
různorodé
jejich příklady z běţného - Sloţky směsi
ţivota
- Sloţení roztoků
- Hmotnostní
 Pouţívá pojmy
zlomek
F8-pohyb
rozpustnost, rozpuštěná
částic,vliv t na
látka, rozpouštědlo,
rozpouštění
koncentrovaný,
zředěný,nasycený a
nenasycený roztok
 uvědomuje si vliv
teploty , míchání a
plošného obsahu
povrchu na rychlost
rozpouštění(situace
z běţného ţivota )
Vypočítá sloţení
roztoků, připraví
roztok daného sloţení
 Vypočítá hmotnostní
zlomek sloţek směsi a
koncentraci v % na
jednoduchých
příkladech, připraví daný
roztok
Navrhne postupy a
prakticky provede
oddělování sloţek
směsi o známém
sloţení,uvede příklady
oddělování sloţek
v praxi
Pracuje bezpečně
 popíše princip,
postup a uţití v praxi
základních metod
oddělování sloţek
směsi,uvede příklady z
praxe
-
Oddělování sloţek
směsi: usazování,
filtrace,destilace,
krystalizace
EV- likvidace
úniku ropných a
jiných škodlivých
látek
provede filtraci a
destilaci ve školních
podmínkách , sestaví
jednoduchou aparaturu
 zhodnotí význam
vody pro ţivot
Rozliší různé druhy
vody a uvede příklad
jejich výskytu a
M-procenta
(7),trojčlenka
 rozlišuje druhy vod
podle výskytu, uţití a
znečištění, uvede
Voda, vzduch
Voda na zemi,
výroba pitné vody,
čistota vody
- Voda destilovaná,
pitná
-
186
Př- koloběh vody
F - skupenství, ρ,
tt , tv
OSV – týmová
spolupráce a
kooperace,
pouţití
příklady a pouţití
 uvědomuje si
hygienické poţadavky na - uţitková, odpadní
pitnou vodu, uvede
- koloběh vody
princip výroby
v přírodě
- vzduch, sloţení,
 popíše sloţení
vlastnosti
vzduchu
- vzduch, jako
průmyslová
 vysvětlí význam
surovina
vzduchu jako
průmyslové suroviny
 popíše, co je teplotní - čistota ovzduší
Uvede příklady
inverze, smog,
- význam kyslíku
znečišťování vody a
skleníkový efekt, ozon.
pro dýchání a
vzduchu v prac.
díra
hoření
prostředí a domácnosti
 uvede příklad
znečišťování vody a
vzduchu v přírodě i
v domácnosti,
uvědomuje si hlavní
zdroje
znečišťování,navrhne
řešení situace
komunikace
Z 6– atmosféra,
hydrosféra
EV- základní
podmínky ţivota
Částicové sloţení
látek
Pouţívá pojmy atom a  pouţívá pojmy atom, - atom, molekula
F 6-stavba
molekula ve
molekula ve správných
atomu,ionty
správných
souvislostech
souvislostech
 popíše sloţení a
- stavba atomu,
nakreslí schéma atomu
jádro, protony,
některých prvků
neutrony;elektrono
vý obal, elektrony
 odvodí vznik
- ionty
kationtu a aniontu
z neutrál. atomů
Chemické prvky a
PSP
Rozlišuje chem. prvky
a sloučeniny a pojmy
uţívá ve správných
souvislostech

pouţívá vybrané
české názvy a značky
prvků:H, Li, Na, K, Mg, Ca, Ag, Au, Al, Cu, Fe,
Mn, Pb, Pt, Sn, Zn, Ni,
Hg, O, C, S, P, Cl, F, Br,
I, Ne, N, Si
Orientuje se
v periodické soustavě

vysvětlí, co
udává protonové číslo,
chemické prvky
značky a názvy
prvků
187
chem. prvků,rozpozná s pomocí PSP přiřadí
vybrané kovy a
protonové číslo prvku a
nekovy a usuzuje na
naopak
jejich moţné vlastnosti

uvede princip
uspořádání prvků v PSP
-
periodická
soustava prvků

orientuje se
v PSP a zařadí nebo
vyhledá prvek podle
skupiny a periody

rozliší kovy a
nekovy a uvede
vlastností a příklady
praktického uţití
vybraných kovů a
nekovů
-
kovy
slitiny bronz,
mosaz, dural
nekovy
Chem. sloučeniny,
chem. vazba, chem.
reakce
- chemická
sloučenina
Rozlišuje chem. prvky  vysvětlí rozdíl mezi
a sloučeniny a pojmy prvkem a sloučeninou
uţívá ve správných
souvislostech
 chápe vznik
chemické vazby, urči
- chem. vazba (
typ vazby podle
kovalentní; polární;
elektronegativity,vyhledá
nepolární; iontová)
elektr. prvku v PSP
Rozliší výchozí látky a
produkty chem.
reakcí,uvede příklady
prakticky důleţitých
chem. reakcí,provede
jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich
pouţívání
 rozliší výchozí látky
a produkty chemické
reakce
- chemická reakce
 zapíše jednoduchými
chemickými rovnicemi
vybrané jednoduché
chemické reakce.
 zformuluje zákon
zachování hmotnosti,
vyčíslí jednoduchou
rovnici
-
zákon zachování
hmotnosti
Halogenidy a oxidy
188
EV- nebezpečí
poškození ŢP
některými prvky a
jejich
sloučeninami,
třídění odpadu
EGS- znečištění
ŢP jako globální
problém
OSVodpovědnost
jednotlivce ke
zdraví
Rozlišuje chem. prvky  vysvětlí pojem
a sloučeniny a pojmy halogenid
uţívá ve správných
souvislostech
 vytvoří z názvů
vzorce a ze vzorců názvy
halogenidů
- fluoridy, chloridy,
bromidy, jodidy
-názvosloví
halogenidů
 uvede význam,
vlastnosti a uţití NaCl
Porovná vlastnosti a
pouţití vybraných
prakticky významných
oxidů, posoudí vliv
významných zástupců
na ţivotní prostředí
Pracuje bezpečně
s vybranými a běţně
pouţívanými látkami a
hodnotí jejich
rizikovost,posoudí
nebezpečnost
vybraných dostupných
látek, se kterými zatím
pracovat nesmí
EV, MDV- solení
silnic, informace v
médiích
OSVodpovědnost za
své zdraví(NaCl)
 vysvětlí pojem oxid,
vytvoří vzorec z názvu a -oxidy
naopak uţitím
-názvosloví oxidů
názvoslovných pravidel -skleníkový efekt
 uvede vlastnosti,
význam a uţití
vybraných oxidů, chápe
vliv těchto látek na
ţivotní prostředí
 orientuje se na
stupnici pH, změří pH
univerzálním
indikátorovým papírkem
pH, kyseliny,
hydroxidy
- pH, indikátory pH
 rozliší kyselý a
zásaditý roztok pomocí
indikátorů pH
 vysvětlí pojem
kyselina, hydroxid
(zásada)
OSV- odpověd.
jedince za své
zdraví
Př- PP při otravě
CO
EV- znečišťování
ovzduší oxidy
EGS- kamiony x
dráha
Výchova ke
zdraví,Přodpovědné
chování,
poskytnutí PP při
poleptání,
dodrţování
pravidel
bezpečnosti
- kyseliny, hydroxidy,
názvosloví, vlastnosti,
uţití
 pouţívá pravidla
názvosloví kyslíkatých a
bezkyslíkatých kyselin,
hydroxidů, vytvoří z
názvu vzorec a naopak
Porovná vlastnosti a
pouţití vybraných
prakticky významných
kyselin a hydroxidů,
posoudí vliv
významných zástupců
na ţivotní prostředí
 popíše vlastnosti,
uţití vybraných kyselin a
hydroxidů
 pracuje bezpečně s
hydroxidy a poskytne PP
při poleptání, zředí
bezpečně kyseliny a
EV – nebezpečí
havárií při výrobě,
přepravě a
skladování kyselin
189
poskytne PP při zasaţení
těla
Vysvětlí vznik
kyselých dešťů,uvede
jejich vliv na ţiv.
prostředí a uvede
opatření,kterými jim
lze předcházet
 vysvětlí podstatu
kyselých dešťů a jejich
vliv na ţivotní prostředí
a hydroxidů
-
kyselé deště
EV – působení
kyselých dešťů
-
 Uvede reaktanty a
produkty neutralizace
(obecně)
Uvede příklady
uplatňování
neutralizace v praxi
 uvede příklady uţití
neutralizace v praxi a
zdůvodní PP při
poleptání kyselinami
nebo hydroxidy
 vysvětlí pojem sůl
Porovná vlastnosti a
pouţití vybraných
prakticky významných
solí, posoudí vliv
významných zástupců
na ţivotní prostředí
OV z RVP
Neutralizace
- podstata
neutralizace
- vznik solí
-
soli,
názvosloví,uţití
 zapíše z názvu
vybraných solí vzorce a
naopak
 uvede příklady,
vlastnosti a uţití
vybraných solí v praxi,
posoudí jejich vliv na
ţivotní prostředí
Očekávané výstupy
Učivo
190
Z8 – průmysl ČR,
vliv na ţiv.
prostředí
EV – nebezpečí
nadměrného
hnojení umělými
hnojivy
PŘ9 – nerosty a
horniny
Vazby a
přesahy
Chemie 9.třída
Rozliší výchozí látky a
produkty chem.
reakcí,uvede příklady
prakticky důleţitých
chem. reakcí,provede
jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich
pouţívání
Přečte chem. rovnice a
s uţitím zákona
zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost
výchozí látky nebo
produktu
- rozliší výchozí látky a
produkty reakce,provede
klasifikaci chem. reakcí a
uvede příklad
- vysvětlí pojmy, oxidace
redukce, pozná redoxní
reakci
- popíše princip výroby
ţeleza a oceli, význam Fe
pro hospodářství
- uvede příklady redoxních
reakcí z běţného ţivota a
jejich uţití
- uvede příklady ochrany
kovů před korozí
- přečte chem. rovnici a
s uţitím zákona zachování
hmotnosti vypočítá
hmotnost vých. látky nebo
produktu
Chemické reakce
- slučování,
rozklad,neutralizace,
reakce exotermní a
endotermní, redoxní
reakce
- redoxní reakce
- výroba ţeleza a oceli F8,9- střídavý a
stejnosměrný
proud, vodič
- elektrolýza, koroze, Z7,8- naleziště
galvan. článek a
rud a ocelářský
akumulátor
průmysl,výroba
Fe v ČR
EV- sběr starého
ţeleza a kovů,
hospod. ztráty
způsobené korozí
- látkové mnoţství, Ar,
Mr,molární hmotnost
- výpočty
z chem.rovnic
Aplikuje poznatky o
- poznatky o ovlivňování
- faktory ovlivňující
faktorech ovlivňujících rychlosti chem reakcí
rychlost chem. reakcí
průběh chem. reakcí v aplikuje na příklady z praxe
praxi a při předcházení
jejich nebezpečnému
průběhu
Energie a paliva
Orientuje se ve
- pojmenuje výchozí látky a - fotosyntéza a
výchozích látkách a
produkty fotosyntézy,
buněčné dýchání
produktech fotosyntézy podmínky, za kterých
probíhá
Zhodnotí uţívání
fosilních paliv a
vyráběných paliv jako
zdrojů energie a uvede
příklady produktů
průmyslového
zpracování ropy
- uvede příklady fosilních a
prům. vyráběných paliv
- rozliší obnovitelné a
neobnovitelné zdroje
energie
- uvědomuje si význam
fosilních paliv, uvede
proces a produkty
zpracování ropy a uhlí
- fosilní paliva- ropa,
uhlí
- průmyslově
vyráběná paliva
- zpracování ropy
191
Z7,8- těţba ropy,
uhlí a ZP
F9,Př – zdroje
energie, vliv na
ţivot.prostředí,
první pomoc
Výchova ke
zdravíodpovědné
chování, ochrana
před úrazy,
dodrţování
pravidel
bezpečnosti a
ochrany zdraví
- posoudí vliv spalování
různých paliv na ţiv.
prostředí
Pracuje bezpečně
s vybranými a běţně
pouţívanými látkami a
hodnotí jejich
rizikovost,
Aplikuje znalosti o
principech hašení
poţárů na řešení
modelových situací z
praxe
EV- skleníkové
plyny CO2,CH4,
kyselé deště,
vznik SO2 při
spalování uhlí
- zná pravidla bezpečné
práce se spotřebiči na topné
plyny, poskytne PP při
popálení
- rozpozná označení
hořlavin a ví, jak s nimi
manipulovat
- uvede,jak postupovat při
vzniku poţáru, přivolá
pomoc
- hořlaviny
Uhlovodíky
- vysvětlí pojem uhlovodík, - alkany, alkeny,
čtyřvaznost atomu C
alkiny, areny
- rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede vzorce,
vlastnosti a uţití v praxi
významných uhlovodíků
-vyjmenuje homolog.řadu
alkanů (C1-C10)
Pracuje bezpečně
- zná pravidla bezpečné
s vybranými a běţně
práce s rozpouštědly,
pouţívanými látkami a ropnými produkty
hodnotí jejich
rizikovost
- havárie způsobené ropou,
rop.produkty a zemním
plynem
Rozliší nejjednodušší
uhlovodíky,uvede
jejich zdroje, vlastnosti
a pouţití
EGS, MVzávislost
svět.hospodářství
na těţbě ropy a
ZP, moţnost
zneuţití
k dosaţení svých
zájmů, ochrana
provozů před
teror.útoky
EV- nebezpečí
havárie při
přepravě a
zpracování ropy
MV- informace o
haváriích tankerů
Deriváty
uhlovodíků
Rozliší vybrané
deriváty uhlovodíků,
uvede jejich zdroje,
vlastnosti a pouţití
- rozliší pojem uhlovodík a
derivát uhlovodíku
- odvodí uhlovodíkový
zbytek a nahradí vodík
charakteristickou skupinou
- odvodí obecné vzorce
derivátů
EV- znečišťování
ţivot. prostředí a
vod
organ.rozpouštěd
ly
- uvede význam některých
halogenderivátů
-halogenderiváty,
freony
-odvodí vzorec, uvede
význam a uţití
methanolu,ethanolu,fenolu,
-alkoholy, fenoly
192
- poškozování
ozonové vrstvy
- rozumí pojmu vícesytný
alkohol, uvede příklad
- zná podstatu alkoholového
kvašení, princip výroby
destilátů
- uvede vzorec, vysvětlí
uţití a význam
formaldehydu a acetonu
OSVpoškozování
zdraví vlivem
alkoholických
nápojů, závislost
- aldehydy a ketony
- uvede vzorec, význam a
- karboxylové
uţití kyseliny: mravenčí,
kyseliny
octové a vyšších mastných
kyselin
- rozlišuje neutralizaci a
- estery, esterifikace
esterifikaci, zapíše schema
reakcí, uvede výchozí látky
a produkty
- vysvětlí pojmy monomer,
polymer, makromolekula
- uvede vlastnosti, pouţití a
význam některých plastů
- posoudí vliv pouţívání
plastů na ţivotní prostředí,
likvidace plastů
Orientuje se ve
výchozích látkách a
produktech fotosyntézy
a koncových produktů
biochemického
zpracování, především
bílkovin, tuků,
sacharidů
Uvede příklady zdrojů
bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů
Zhodnotí význam
- rozliší tuky a oleje podle
původu, uvede příklady a
zdroje z praxe
- uvede schema rovnice
vzniku tuků ve výţivě a
jejich význam v organismu
- uvede příklad tech. vyuţití
tuků- zmýdelnění
- uvede zdroje bílkovin ve
výţivě a jejich význam a
funkce, princip trávení a
jejich vznik v organismu
- uvede faktory poškozující
bílkoviny
- rozdělí sacharidy (mono,di- poly-), uvede vlastnosti,
výskyt a uţití některých
sacharidů
- uvede význam enzymů,
hormonů, vitamínů a jejich
zdroje
- uvede významné chem.
Plasty a syntetická
vlákna
- PE,PP, PVC,PS
- syntetická vlákna
Přírodní látky
- tuky
- výroba mýdla
- bílkoviny,enzymy
- sacharidy
(glukoza,fruktoza,sach
aroza, škrob,
glykogen, celuloza)
- vitamíny
Chemie a společnost
- chemické výroby,
193
OSV- osobní
zodpovědnost při
práci s acetonem
PŘ9-genetika
EV – likvidace
plastů
- PŘ8-trávicí
soustava,metabol
ismus,
hospodářský
význam rostlin
- OSV- osobní
zodpovědnost za
svoji výţivu,
nadváha a
cholesterol
- Z 7,8- pěstování
cukrovky,
cukrové třtiny,
bavlníku
-OSV- projekty,
prvotních a druhotných
surovin z hlediska
trvale udrţitelného
rozvoje na Zemi
závody v ČR
- uvede příklad a význam
prvotních a druhotných
surovin pro chemické
výroby
- zachází bezpečně
s látkami běţně uţívanými
v domácnosti
Aplikuje znalosti o
- rozpozná označení
principech hašení
hořlavých, toxických a
poţárů na řešení
výbušných látek
modelových situací
- uvede příklad a vyuţití
z praxe
průmyslových hnojiv, jejich
význam
- uvede běţně uţívané
stavební materiály a pojiva
- orientuje se v běţně
uţívaných léčivech, zná
zásady jejich uţívání
- uvede příklad volně i
nezákonně prodávaných
drog a příklady následků
jejich uţívání
- pesticidy, insekticidy
- vysvětlí pojem
biotechnologie a uvede
příklady
Objasní
- uvede a zdůvodní
nejjefektivnější jednání nejúčelnější jednání
v modelových
v případě havárie
příkladech havárie
s únikem
nebezpečných látek
průmysl ČR
- detergenty
spolupráce a
komunikace,
vyhledávání
informací –
encyklopedie,
časopisy, internet
- hořlaviny
- průmyslová hnojiva
- stavební materiály
- léčiva a návykové
látky
- látky na hubení
škůdců
- biotechnologie
- havárie s únikem
nebezpečných látek
- improvizovaná
ochrana při úniku
nebezpečných látek
- výchova ke
zdraví –
odpovědné
chování
v situacích
ohroţujících
zdraví, závislost
na drogách,
alkoholu
- ochrana člověka
za mimořádných
situací
- projektový denDen bez úrazu
5.12 Osnovy
Ekologický přírodopis
A/ Charakteristika vyučovacího předmětu
- vede ţáky k pozorování a poznávání ţivé a neţivé přírody, její rozmanitosti a ukazuje její
důleţitost pro člověka
- učí poznávat podstatu, projevy a podmínky existence ţivota
- vytváří názor o jedinečnosti postavení člověka v přírodě a jeho odpovědnosti za zachování
rozmanitosti přírody
- vede k orientaci v ekologických problémech a k osvojení znalostí a dovedností, které vedou
k jejich řešení
- učí vyuţívat osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praktickém ţivotě,
především k ochraně svého zdraví a k péči o přírodu
- rozvíjí a prohlubuje zájem o přírodu a lásku k ní
-umoţňuje poznávat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, působí na
sebe a ovlivňují se
- vede k poznávání různých přírodních systémů / půdy, lesů, vodních zdrojů aj. / jako
194
nezbytný základ pro optimální vývoj lidského jedince
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém ţivotě
- seznamuje se stavbou ţivých organismů
- navazuje na učivo prvouky a přírodovědy I. stupně
Časová dotace
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9.ročníku. V 6.8.ročníku 2 hodiny týdně, v 9.ročníku 1 hodinu týdně.Do učiva 8. a 9. ročníku je integrován
předmět Výchova ke zdraví
B/Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
-je seznámen s různými způsoby, metodami a
strategiemi k učení, které mu umoţní
samostatně organizovat a řídit vlastní učení
-vyhledává a třídí informace
-samostatně pozoruje a experimentuje
- poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní
pokrok,
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitel
Vedeme ţáky k práci s textem, vyvozujeme
informace ve skupinách,zadáváme kvízy,
pokusy, referáty, video, internet
-vedeme ţáky samostatně vyhledávat
informace v encyklopediích a na internetu a
samostatně zpracovat referát a zápis
-v hodinách provádíme laboratorní práce,
pokusy a pozorování a vedeme ţáky k určité
formě zápisu a záznamu získaných výsledků
-učivo vyvozujeme v co největší míře na
příkladech z praxe a jejich dosavadní
vědomosti a znalosti rozšiřujeme
Kompetence k řešení problémů
Ţák
Učitel
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách zařazujeme do výuky LP, pokusy, pozorování
a vyhledává informace k řešení jejich
problémů
-činí uváţlivá rozhodnutí a je schopen je
obhájit
-formou skupinové práce je vedeme k nutnosti
diskutovat ve skupině a obhajovat vlastní
názor
195
Kompetence komunikativní
Ţák
-formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory, vyjadřuje se výstiţně v písemném i
ústním projevu
-naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně
na ně reaguje
-rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů
-vyuţívá informační a komunikační
prostředky
Kompetence sociální a personální
Ţák
spolupracuje ve skupině, přispívá k vytváření
dobrých mezilidských vztahů
-v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
poţádá
Učitel
zařazujeme do výuky práci ve skupinách,
projekty
-umoţňujeme prezentaci práce ţáků, ţáci mají
moţnost sami zhodnotit výsledky své práce a
reagovat na hodnocení ostatních,
argumentovat,přijmout kritiku
-v hodinách pracujeme s textem, vyuţíváme
encyklopedie, hledáme informace na
internetu, časopisech zaměřených na vědu a
techniku
Učitel
-vedeme ţáky k práci v různě velkých
skupinách a k tomu, aby při této spolupráci
byli k sobě ohleduplní, uměli si vzájemně
pomoci, uměli si naslouchat a ocenit práci
druhých
-dbáme na dodrţování dohodnutých pravidel
-vedeme je k radosti z úspěchu /
pochvalou…./ a učíme je snášet neúspěch
-zařazujeme do výuky skup. práce, projekty,
seminární práce,…, ţáci mají moţnost
spolupracovat, vzájemně si pomáhat a
v případě potřeby kohokoliv poţádat o pomoc
nebo pomoc poskytnout
Kompetence občanské
Ţák poskytuje účinnou pomoc a umí se
chovat zodpovědně v krizových situacích
ohroţujících ţivot a zdraví člověka
-cíleně zahrnujeme do výuky pravidla první
pomoci
-vyţadujeme dodrţování pravidel slušného
chování
-chápe základní ekologické souvislosti a
environmentální problémy, respektuje
poţadavky na kvalitu ţivotního prostředí,
rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale
udrţitelného rozvoje společnosti
- cíleně zahrnujeme do výuky význam
kvalitního ţivotního prostředí a jeho
ovlivňování činností člověka
-zapojení do projektu EKOŠKOLA
196
Kompetence pracovní
Ţák
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti
z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti,
společenského významu, ale i z hlediska
ochrany svého zdraví a zdraví druhých,
ochrany ŢP a ochrany kulturních a
společenských hodnot
-vyuţívá znalostí a zkušeností získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech a činí
podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a
profesním zaměření
-vedeme ţáky k dodrţování bezpečnostních a
hygienických pravidel při práci
s mikroskopickými preparáty a s přírodninami
-učíme je pracovat dle návodu, předem
stanoveného postupu
-učíme dodrţovat pravidla při pracovní
činnosti
197
198
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět:Ekologický přírodopis
Ročník: 6.
Výstup
-
-
vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy
uvede příklady rozmanitosti přírody
popíše buňku, vysvětlí funkci organel
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a ţivočišnou
buňkou
pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý
mikroskopický preparát
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným
a mnohobuněčným organismem, uvede příklady
vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová
soustava, organismus
vymezí základní projevy ţivota, uvede jejich
význam
dokáţe roztřídit organismy do říší
pochopí rozdíl mezi bakterií a virem
na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí
pojmy producent, konzument , reducent
pochopí nezbytnost jednotlivých sloţek
v potravním řetězci
zná význam řas a vybrané zástupce
umí vysvětlit rozdíl v e stavbě buňky hub a rostlin
umí popsat jednotlivé části hub
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje
mezi parazitismem a symbiózou
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby
Učivo
Uspořádání ţivého světa
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Z - Planeta Země
EV - rozmanitosti přírody, probudit
citový vztah
Buňka
Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost
Projevy ţivota: fotosyntéza, dýchání, výţiva,
růst, rozmnoţování, dráţdivost, vývin
Třídění organismů
Viry a bakterie
Jednobuněčné organismy: - rostliny
- houby
- ţivočichové
Ch8-oxidace
Mnohobuněčné organismy:
- niţší rostliny
EV - význam lesa, ubývání lesních
porostů, emise, imise
-
houby
-
lišejníky
EGS – revoluční objev antibiotik,
problém rezistence bakterií vůči
antib.
EV - symbioza, lišejníky jako
199
EGS - pandemie nemocí, očkování,
problémy 3.světa
EV- neléčit virová onemocnění
antibiotiky
EV-potravní řetězec,
zachování rovnováhy
Poz
námky
Výstup
-
-
Učivo
vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin
pozná lišejník zeměpisný
popíše vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie
podle charakteristických znaků rozlišuje plţe ,
mlţe
pochopí vývojové zdokonalení stavby těla
rozlišuje vodní a suchozemské druhy
pozná vybrané zástupce (hlemýţď, pásovka,
škeble, )
zná jejich význam a postavení v přírodě
popíše tělo ţíţaly a vysvětlí funkce jednotlivých
orgánů
vysvětlí význam ţíţaly v přírodě
dokáţe popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců
rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle
charakteristických znaků
uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd
dokáţe popsat tělo mravence lesního jako
modelový příklad hmyzu
rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou
orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a
pozná vybrané zástupce
porovná vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
dokáţe rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a
chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
indikátory čistoty ovzduší
-
niţší ţivočichové (bezobratlí)
měkkýši
OSV- základní hygienické návyky
krouţkovci
členovci
- pavoukovci
- korýši,
-hmyz
Př- 8.r. – roztoči a onemocnění
nervové soustavy
Strunatci: podkmen obratlovci
třídy - kruhoústí
- paryby
- ryby
200
EV, Ch – insekticidy
EV- narušení přírodní rovnováhy,
přemnoţené druhy hmyzu důsledky
Poz
námky
Výstup
-
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam
ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojţivelníků
vysvětlí přizpůsobení obojţivelníků vodnímu
prostředí
pozná vybrané zástupce plazů
popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku
podle charakteristických znaků rozlišuje základní
řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce
- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
ţivota (např. netopýři, krtek, apod.)
- pozná vybrané zástupce
- zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
-
-
- obojţivelníci
- plazi
zná význam plazů v potravním řetězci
chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
jejich přizpůsobení k letu
- pozná vybrané zástupce a dokáţe je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci,
brodiví,atd.) -přizpůsobení prostředí
zná zástupce taţných a přezimujících ptáků
-
Učivo
dokáţe rozlišit niţší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
- ptáci
- savci
Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné
Mechorosty
Kapraďorosty - plavuně, přesličky, kapradiny
Nahosemenné rostliny
201
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Poz
námky
Výstup
-
rostlinami
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
zástupce nahosemenných rostlin
zná význam lesa a způsoby jeho ochrany
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady
- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a
vysvětlí význam lučních porostů
zná příklady a vyuţití kulturních plodin
-
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Kurzy a projekty
Poz
námky
Ekosystém les
Krytosemenné rostliny
Ekosystém louka
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a
pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy.
Projekty, kursy
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět:Ekologický přírodopis
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
202
Poznámky
Výstup
-
-
-
-
vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky
porovná vnitřní a vnější stavbu ţivočichů za
pouţití osvojené odborné terminologie a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
dokáţe rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a
chápe vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce ryb
rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby
rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam
ryb v potravě člověka
pozná vybrané zástupce obojţivelníků
vysvětlí přizpůsobení obojţivelníků vodnímu
prostředí
pozná vybrané zástupce plazů
seznámí se s exotickými druhy plazů a moţností
jejich chovu v teráriích
zná význam plazů v potravním řetězci
chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků,
jejich přizpůsobení k letu
pozná vybrané zástupce a dokáţe je podle znaků
rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci,
hrabaví,atd.) -přizpůsobení prostředí
zná zástupce taţných a přezimujících ptáků
popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku
podle charakteristických znaků rozlišuje základní
řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
Třídění organismů¨
Ekosystémy
lidská sídla
cizokrajné ekosystémy
Strunatci: podkmen obratlovci
třídy - kruhoústí
- paryby
- ryby
- obojţivelníci
Poznámky
-zopakovat
třídění
bezobratlích ze
6. roč.
-na konci 7.roč.
umí vybrané
organismy
rozlišit dle
diakritických
znaků a zařadit
je do tax. skupin
Z -rozšíření organismů, migrace
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
D – rybníkářství v Čechách
EV -zamořené vodní plochy,
ekologické havárie
rozšíření
ţivočichů
- plazi
- ptáci
EV – ptačí krmítka, co je vhodné?
Z – cesty ptáků
EV – chov andulek, papoušků
rozšíření
ţivočichů
- savci
EGS – ohroţené druhy, nezákonný
lov
203
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty a kurzy
EV., OSV –chov domácích savců
vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu
ţivota (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.)
- pozná vybrané zástupce
- zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
-
-
-
-
Poznámky
rozšíření
ţivočichů
vysvětlí vývoj rostlin
dokáţe rozlišit niţší a vyšší rostlinu
zná příklady výtrusných rostlin
vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a
kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými
rostlinami
podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní
zástupce nahosemenných rostlin
Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš
Vyšší rostliny
Rostliny výtrusné
Mechrosty
Kapraďorosty - plavuně, přesličky,
kapradiny
Nahosemenné rostliny
vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla
(kořen, stonek, list, květ, plod)
pochopí význam charakteristických znaků pro
určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní
příklady
rozliší podle morfologických znaků základní
čeledi rostlin
zná významné zástupce jednotlivých čeledí a
dokáţe je roztřídit
Stavba rostlinného těla
EV - rostliny - producenti, potravní
řetězec
EGS - hospodářsky významné
rostliny, import, potravinové zdroje
EV - léčivé rostliny, bio - produkty
Krytosemenné rostliny
Lidská sídla
EV – umělé ekosystémy, zásahy
člověka
-
204
205
-
vysvětlí význam a zásady třídění organismů
zná jednotlivé taxonomické jednotky
Třídění organismů¨
-
popíše vnitřní a vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
popíše vnitřní a vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
popíše vnitřní a vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
popíše vnitřní a vnější stavbu ţivočichů za pouţití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
vysvětlí přizpůsobení ţivočichů danému prostředí
pozná vybrané zástupce
zná význam těchto ţivočichů v přírodě i pro
člověka, jejich postavení v ekosystému
vysvětlí vývoj rostlin
zná význam jednotlivých rostlinných pletiv
popíše stavbu těla mechu
pozná vybrané zástupce
zná význam mechorostů v přírodě
Strunatci: podkmen obratlovci
třídy - kruhoústí
- paryby
- ryby
-
-
-
-
- obojţivelníci
- plazi
Z -rozšíření organismů,
migrace
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
EV - zamořené vodní plochy,
ekologické havárie
zeměpis
- ptáci
- savci
Přechod rostlin na souš
Mechorosty
206
Kapraďorosty - plavuně, přesličky,
kapradiny
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro
mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy.
Projekty, kursy
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět:Ekologický přírodopis
Ročník: 8.
Výstup
-
-
ţák umí zařadit člověka do systému ţivočišné říše,
charakterizovat biologické znaky lidského a
ţivočišného organismu
umí vysvětlit vývoj člověka
zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky
ţák umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského
těla
zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a
umoţňující pohyb
dovede pojmenovat základní kosti a svaly
zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
pomoci
dovede vysvětlit, jak tělo získává energii
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Učivo
Vývoj člověka
MKV- rasy, národnostní menšiny
VDO-tolerance k odlišnostem
Dě - vývoj člověka
Buňky, tkáně, orgány
Soustava opěrná a svalová
Tv-význam posilování, udrţování
kondice
Ch-aerobní procesy, oxidace
Energie
F-zákon zachování energie, přeměna
207
Pozná
mky
Výstup
-
umí pojmenovat a popsat části tráv. soustavy a zná
jejich funkci
zná příčiny nemocí tráv. soustavy, jejich prevence
a zásady první pomoci
umí pojmenovat a popsat části dých. soust.
vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při
zátěţi
zná příčiny nemocí dých. s., prevence, zásady
první pomoci
zná sloţení krve a funkci jednotlivých částí krve
zná stavu srdce a druhy cév
umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové
soustavy
zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, jejich prevenci
a zásady první pomoci
zná stavbu a funkci vylučovací soustavy
zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich prevence
a zásady první pomoci
zná význam a stavbu kůţe
zná příčiny onemocnění soustavy koţní, jejich
prevence a zásady první pomoci
zná stavbu nervové soustavy
umí popsat činnost nervové soustavy
umí popsat části mozku a jejich význam
zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a
zásady první pomoci
zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a
rovnováţného ústrojí
zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první
pomoci
zná nejdůleţitější hormony lidského těla a jejich
vliv na řízení lidského organismu
umí popsat stavu a funkci muţské a ţenské
pohlavní soustavy
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Učivo
Trávicí soustava
Pozná
mky
energie
EGS- hladomor, problémy zemí třetího
světa, přístup k pitné vodě
Ch -cukry, tuky, bílkoviny
EV-znečišťěné ovzduší, exhalace
Ch - oxidy, spalování
Dýchací soustava
MDV - vyuţití médií, stav ovzduší,
varování-špatné rozptylové podmínky,
pylové zpravodajství
Tělní tekutiny
Oběhová soustava
pitný reţim
Soustava vylučovací
EV- pitný reţim, ochrana vodních
zdrojů - udrţitelný rozvoj
Soustava koţní
rakovina kůţe
Nervová soustava
reflexní
oblouk
Smyslové orgány
Ţlázy s vnitřní sekrecí
Rozmnoţování
Pohlavní soustava
VZ-sexualita, pohlavně přenosné
choroby
208
Výstup
-
vysvětlí způsob oplození
zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob
popíše jednotlivé etapy ţivota
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
zná návykové látky a jejich nebezpečí
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti
organismu
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Učivo
Pozná
mky
EGS-pandemie AIDS
Vývoj jedince
Člověk a zdraví
VZ-nebezpečí návykových látek,
kouření, alkoholismus
Genetika
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro
mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy.
Projekty, kursy
209
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět:Ekologický přírodopis
Ročník: 9
Výstup
-
vysvětlí teorii vzniku Země
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a
trvání ţivota
rozliší prvky souměrnosti krystalu
orientuje se ve stupnici tvrdosti
podle charakteristických vlastností rozpozná
vybrané nerosty
zná význam některých důleţitých nerostů (rudy)
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a
popíše způsob jejich vzniku
zná význam a pouţití důleţitých hornin (ţula,
vápenec, břidlice)
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geol.
dějů
popíše druhy zvětrávání
dokáţe popsat vlivy erozí ve svém okolí (skalní
města)
porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Učivo
Země, vznik, stavba
Pozn
ámky
Z-planeta Země, stavba
Mineralogie - nerost, hornina, krystal
Třídění nerostů
F, Ch - terminologie, rozpustnost
Ch - chem. vzorce, značky prvků
Petrologie - horniny
Geologické děje vnitřní
Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě
MV – přírodní katastrofy, zemětřesení
Geol. děje vnější
Ch-působení vody ve vápencích
lavinové
nebezpečí
Pedologie
210
Výstup
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty a kurzy
Učivo
-
popíše teorii o vzniku a vývoji ţivota na Zemi
Vznik a vývoj ţivota na Zemi
-
rozlišuje jednotlivé geologické éry podle
charakteristických znaků a typických organismů
Éry vývoje Země
-
orientuje se v základních ekologických pojmech
Ekologie
(ekosystém, potravní řetězec, populace,
společenstvo, biom)
rozlišuje ţivé a neţivé sloţky ţivotního prostředí
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a
vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce
vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a
uvede konkrétní příklady parazitismu a symbiózy
uvede příklady kladných i záporných vlivů
Člověk a ţivotní prostředí
člověka na ţivotní prostředí a jejich důsledky pro
rovnováhu ekosystémů
sleduje aktuální stav ţivotního prostředí
chápe principy trvale udrţitelného rozvoje
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
orientuje se v globálních problémech biosféry
-
-
-
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnoţování a jeho význam z hlediska
dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém ţivotě a
příklady vlivu prostředí na utváření organismů
zná pojem gen, kříţení, genové inţenýrství
Pozn
ámky
EV – aktivní přístup k ochraně ŢP
EV- principy udrţitelného rozvoje
EGS – spolupráce v otázkách ŢP a
udrţitelného rozvoje, ochrana přírodního a
kulturního bohatství, organizace
UNESCO
Dědičnost
EV – geneticky upravené potraviny, léčba
vrozených vad, úpravy geonomu
Ch – nukleové kyseliny
Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro
mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlas
211
Tématické okruhy/učivo:
Uspořádání ţivého světa
Mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata:
Z- Planeta Země 6.tř.
Buňka
Nebuněčnost,
jednobuněčnost,
mnohobuněčnost
Projevy ţivota: fotosyntéza,
dýchání, výţiva, růst,
rozmnoţování, dráţdivost,
vývin
Třídění organismů
Viry a bakterie
Jednobuněčné
organismy:rostliny, houby,
Ch- oxidace 8.tř.
212
ţivočichové
Mnohobuněčné organismy
-niţší rostliny
-houby
-lišejníky
Vývoj rostlin, přechod rostlin
na souš
Vyšší rostliny
Výtrusné rostliny
Mechorosty
Plavuně, přesličky
Kapraďorosty
Nahosemenné
rostliny
Ekosystém les
Stavba rostlinného těla
Krytosemenné rostliny
213
Ekosystém louka
Niţší ţivočichové /
bezobratlí/
Prvoci
Ţahavci
Ploštěnci
Hlísti
OSV- základní
hygienické návyky
Měkkýši
Krouţkovci
Období: .ročník 7. roč.
-popíše vnější a vnitřní stavbu těla
členovců
-rozlišuje jednotlivé třídy členovců
podle char. znaků
-uvede nejznámější zástupce
jednotlivých tříd
-popíše tělo včely medonosné jako
modelový příklad hmyzu
Členovci
-Pavoukovci
-Korýši
Př.-roztoči a
onemocnění nervové
soustavy
-Hmyz
Ch- insekticidy 9.tř.
214
rozlišuje proměnu dokonalou a
nedokonalou
-orientuje se v nejznámějších řádech
hmyzu a pozná vybrané zástupce
-zhodnotí pozitivní a negativní
význam hospodářských a
epidemiologických druhů hmyzu
seznámí se s významem ostnokoţců
z vývojového hlediska
-vysvětlí význam a zásady třídění
organismů
-vyjmenuje jednotlivé taxonomické
jednotky
-porovná vnitřní a vnější stavbu
ţivočichů za pouţití osvojené odborné
terminologie a vysvětlí fci
jednotlivých orgánů
-dokáţe rozdělit zástupce do
jednotlivých tříd
a chápe vývojové zdokonalování
-vysvětlí přizpůsobení ţivočichů
danému prostředí
-pozná vybrané zástupce ryb
-rozlišuje nejznámější sladkovodní a
mořské ryby
seznámí se s postavením ryb
v potravním řetězci, s význam ryb
v potravě člověka
-popíše vnější a vnitřní stavbu
ţivočichů
-pozná vybrané zástupce
obojţivelníků
-popíše vnější a vnitřní stavbu těla
ţivočichů
-vysvětlí přizpůsobení obojţivelníků
vodnímu prostředí
-pozná vybrané zástupce plazů
-seznámí se s exotickými druhy plazů
Ostnokoţci
Třídění organismů
Strunatci: podkmen obratlovci
Třídy: kruhoústí
Paryby
Ryby
Dě- rybnikářství
v Čechách 7.tř.
F- anomálie vody 7.tř.
Obojţivelníci
Plazi
215
a moţností jejich chovu v teráriích
-vysvětlí přizpůsobení ţivočichů
danému prostředí
-popíše vnitřní a vnější stavbu
ţivočichů
-seznámí se s významem těchto
ţivočichů v přírodě i pro člověka,s
jejich postavením v ekosystému
-popíše vnitřní a vnější stavbu těla
ptáků a vysvětlí fci jednotlivých
orgánů
-vysvětlí přizpůsobení ţivočichů
danému prostředí
-pozná vybrané zástupce
-seznámí se s významem ptáků
v přírodě i pro člověka,s jejich
postavením v ekosystému
-dokáţe ptáky podle znaků zařadit do
nejznamějších řádů / pěvci, dravci,
hrabaví,…./
-vyjmenuje některé zástupce taţných
a stálých ptáků
Ptáci
Z- stěhování ptáků
Pč – ptačí krmítka 7.tř.
F – teplo 8.tř.
8. ročník
-popíše stavbu těla savců
Savci
-podle charakteristických znaků
rozlišuje základní řády savců a
roztřídí vybrané zástupce
-vysvětlí přizpůsobení savců prostředí
216
a způsobu ţivota / kytovci, netopýři,
hmyzoţravci,…/
-pozná vybrané zástupce
seznámí se s významem savců
v přírodě i ro člověka,s jejich
postavením v ekosystému
- ţák zařadí člověka do systému
ţivočišné říše, charakterizuje
biologické znaky lidského a
ţivočišného organismu
- seznámí se s lidskými rasami a jejich
charakteristickými znaky
- vysvětlí pojmy: buňka,tkáň orgán,
orgánová soustava, organismus
- popíše stavbu a funkci jednotlivých
tkání lidského těla
- seznámí se se soustavou tvořící
oporu a tvar těla a umoţňující pohyb
- dovede pojmenovat základní svaly a
kosti
- vyjmenuje příčiny nemocí,jejich
prevence a zásady první pomoci
- dovede vysvětlit jak tělo získává
energii
- pojmenuje a popíše části trávicí
soustavy a vysvětlí jejich fci
-vyjmenuje příčiny nemocí trávicí
soustavy, jejich prevence a zásady
první pomoci
-pojmenuje a popíše části dýchací
soustavy
-vysvětlí činnost dýchací soustavy při
zátěţi
-vyjmenuje příčiny nemocí dýchací
soustavy, prevence, zásady první
pomoci
- popíše sloţení krve a funkci
Vývoj člověka
Dě- vývoj člověka
6.tř.
Buňka, tkáně, orgány
Soustava opěrná a svalová
Tv- význam
posilování, udrţování
kondice
Ch- aerobní procesy,
oxidace 8.tř.
Energie
F – přeměna energie
Ch – cukry, tuky,
bílkoviny 9.tř.
Vých. ke zdraví –
výţiva 6.tř.
Trávicí soustava
Dýchací soustava
Vých. ke zdravíUmělé dýchání 6.tř.
HV-hlasová
hygiena,dýchání
217
jednotlivých částí krve
- popíše stavbu srdce a druhy cév
- vysvětlí činnost srdce a celé oběhové
soustavy
- vyjmenuje příčiny nemocí oběhové
soustavy a krve, jejich prevenci a
zásady první pomoci
- popíše stavbu a funkci vylučovací
soustavy
- vyjmenuje příčiny onemocnění
vylučovací soustavy, jejich prevence a
zásady první pomoci
- popíše fci a stavbu kůţe
- vyjmenujepříčiny onemocnění koţní
soustavy, jejich prevence a zásady
první pomoci
- popíše stavbu nervové soustavy
- popíšet části mozku a jejich fci a
význam
- vyjmenuje příčiny nemocí nervové
soustavy, jejich prevence a zásady
první pomoci
- popíše stavbu a fci zrakového,
sluchového a rovnováţného ústrojí
- vyjmenuje příčiny nemocí, jejich
prevence a zásady první pomoci
- vyjmenuje nejdůleţitější hormony
lidského těla a jejich vliv na řízení
lidského organismu
- popíše stavbu a fci ţenské a muţské
pohlavní soustavy
- vysvětlí způsob oplození
- seznámí se s nebezpečím přenosu
pohlavních chorob
- popíše jednotlivé etapy ţivota
- seznámí se s vlivem vnějšího
prostředí na zdraví člověka
- vyjmenuje návykové látky a jejich
Oběhová soustava
Vých. ke zdravímasáţ srdce 6.tř.
Soustava vylučovací
Soustava koţní
Nervová soustava
Vých. ke zdravípsychohygiena
Smyslové orgány
F – fce zraku, sluchu
Ţlázy s vnitřní sekrecí
Pohlavní soustava
Pohlavní rozmnoţování
Vývoj jedince
Člověk a zdraví
218
nebezpečí
- vysvětlí význam dědičnosti a
proměnlivosti organismů
- vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnoţování a jeho
význam z hlediska dědičnosti
- uvede příklady dědičnosti
v praktickém ţivotě a příklady vlivu
prostředí na utváření organismů
- pouţívá pojem gen, chromozom,
alela, DNA, kříţení, genové
inţenýrství
9. ročník:
- vysvětlí teorii vzniku Země
- objasní vliv jednotlivých sfér Země
na vznik a trvání ţivota
- orientuje se ve stupnici tvrdosti
- podle charakteristických vlastností
rozpozná vybrané nerosty
- seznámí se s významem některých
důleţitých nerostů /rudy/
- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a
přeměněné a popíše způsob jejich
vzniku
- seznámí se s významem a pouţitím
důleţitých hornin /ţula, vápenec,
břidlice, pískovec /
- rozlišuje důsledky vnějších a
vnitřních geologických dějů
- uvede konkrétní příklad vnějších a
vnitřních geologických dějů
- popíše druhy zvětrávání
- dokáţe popsat vlivy erozí ve svém
okolí
- porovná význam půdních činitelů
pro vznik půdy
- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
Genetika
Ch – nukleové
kyseliny 9.tř.
Země, vznik, stavba
Z – planeta Země,
stavba 6.tř.
Mineralogie
F- fyzikální vlastnosti
nerostů 6.tř.
Třídění nerostů
Petrologie
Geologické děje vnější a
vnitřní
Pedologie
Ch- chemické
vlastnosti nerostů,
vzorce 8.tř.
Z- vznik pohoří,
pohoří v ČR a ve světě
6.tř.
MV- přírodní
katastrofy,
zemětřesení
Ch- vznik krasových
jevů 9.tř.
Z půdy 6.,7.a 8. tř.
219
druhy
-popíše teorii o vzniku vývoji ţivota
na Zemi
- rozlišuje jednotlivé geologické éry
podle charakteristických znaků a
typických organismů
- orientuje se v základních
ekologických pojmech / ekosystém,
potravní řetězec, populace,
společenstvo, biom /
- rozlišuje ţivé a neţivé sloţky
ţivotního prostředí
- uvede konkrétní příklad potravního
řetězce a vysvětlí důsledky oslabení
jednoho článku řetězce
- vysvětlí základní vztahy mezi
populacemi a uvede konkrétní
příklady parazitismu a symbiózy
- uvede příklady kladných a
záporných vlivů člověka na ţivotní
prostředí a jejich důsledky pro
rovnováhu ekosystému
- sleduje aktuální stav ţivotního
prostředí
-seznámí se s principy trvale
udrţitelného rozvoje
-rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
-orientuje se v globálních problémech
biosféry
Vznik a vývoj ţivota na Zemi
Éry vývoje Země
Ekologie
Člověk a ţivotní prostředí
Z –současný svět
6.,7.,8.,9. tř.
220
5.13 Osnovy
Zeměpis
ZEMĚPIS
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, ročníku dvě hodiny týdně, v 8. a 9.ročníku jednu hodinu týdně.
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
221



rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie
- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení
problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního
sdělení; práce v realizačním týmu
- EGS: objevování Evropy, světa
- MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
222
-
k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
k používání odborné terminologie
k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se
vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
Kompetence občanské
- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
223
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
6.ročník
GEOGRAFICKÉ
INFORMACE, ZDROJE
DAT, KARTOGRAFIE A
TOPOGRAFIE
Ţák
-hodnotí geografické
informace a zdroje dat
-pouţívá základní
geografickou, topografickou a
-geografie, kartografie,
topografie
-geografické pojmy
-geografická kartografie
mapa, glóbus, orientace
Matematika-jednotky délky,
úhly
Fyzika- míry, čas,
224
kartografickou terminologii
-dokáţe hodnotit souvislost a
podmíněnost geografických
jevů a procesů
-prostorově vnímá a orientuje
se
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Ţák
-zhodnotí postavení Země ve
vesmíru
-srovná vlastnosti Země
s ostatními tělesy sluneční
soustavy
-popíše tvar naší planety
-zhodnotí důsledky pohybu
Země
-rozlišuje a porovná sloţky
přírodní sféry
-porovná působení procesů
v přírodní sféře
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ţák
-porovná různé krajiny
-uvádí příklady přírodních a
kulturních sloţek krajiny
-Země jako vesmírné těleso
-krajinná sféra
-systém přírodní sféry
-systém přírodní sféry na
regionální úrovni
Přírodopis-ţivý svět, Země,
vznik, stavba
Fyzika- pohyby planet,
atmosféra, měření tlaku,
šíření světla, skupenství,
energie, teplo, počasí
Výchova k občanství-čas,
kalendář
-krajina, přírodní a
společenské prostředí, typy
krajin
Přírodopis-člověk a ţivotní
prostředí
Fyzika-počasí
TERÉNNÍ
GEOGRAFICKÁ VÝUKA,
-cvičení a pozorování v terénu
PRAXE A APLIKACE
Ţák
-ochrana člověka při ohroţení
-ovládá základy praktické
zdraví a ţivota
topografie a orientace
v terénu
-hodnotí krajinu
-uplatňuje zásady bezpečného
pohybu v terénu
Matematika-jednotky délka,
úhly
Tělesná výchova-turistika,
pobyt v přírodě
225
světadíly(Afrika,Austrálie,An
REGIONY SVĚTA
Ţák
tarktida¨),
-rozlišuje a lokalizuje světové oceány(Indický,Tichý),
regiony
-přírodní a socioekonomické
-srovnává postavení regionů, charakteristiky v různých
světadílů, oceánů
regionech, jejich vývoj
-porovnává a hodnotí
geografické poměry
v jednotlivých částech světa
-dokáţe určit příčiny a
důsledky vývoje v různých
částech světa
Dějepis-historie zemí, oblastí
Anglický a německý jazykreálie
Přírodopis-ţivočichové,
rostliny
Výchova k občanstvívlastnictví, státoprávní
uspořádání, lidská práva,
hospodářství
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Výstup
- provede regionalizaci
v jednotlivých světadílech, vytyčí
společné znaky daného regionu,
provede porovnání jednotlivých
regionů
Učivo
Zeměpis světadílů – Amerika,
Asie, Evropa
Mezipředmětové
vztahy
průřezová témata
projekty, exkurze
Poznámky
ENV – stav ţivotního
prostředí, další vývoj,
ochrana, moţnost
změny
VDO – prvky
- podrobněji se seznámí se státy
střední Evropy
- zaměří se na mezinárodní
organizace, ve kterých je ČR
členem
226
- vyhledá a pojmenuje vybrané
modelové státy, hlavní a
významná města
-
-
vyhledá na mapách hlavní
soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých světadílech,
v regionech a modelových státech,
popíše a porovná jejich sektorovou,
odvětvovou a územní strukturu a
zvaţuje souvislost s přírodními
poměry
seznámí se s mezinárodními
organizacemi
vyhledá na mapách
nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých světadílech
dokáţe na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy,
s kterými se seznámí
Amerika - fyzickogeografická
sféra
Amerika – socioekonomická sféra,
regionalizace,char. států
Amerika – charakteristika států
Asie – fyzickogeogr. +
socioekonomická charakteristika
Asie – regionalizace, státy
Evropa – fyzickogeogr. +
socioekonomická charakteristika
Evropa – regionalizace, státy
demokracie, forma
vlády, orientace ve
světě
OSV - komunikace s
jinými národy, rozvoj
schopností
poznávání, kreativní
myšlení, diskuze nad
problémy
EGS – ţivot
v evropském i
mezinárodním
prostoru, integrace,
spolupráce zemí,
postavení ČR, vliv
globálních problémů,
cestování
MKV – kultura a
tradice, rasismus,
návštěvy v
zahraničních rodinách
MDV - aktuality,
zdroj informací,
obrazového materiálu
Př – lidská populace,
lidské rasy, podmínky
ţivota na Zemi, vliv
osídlení na krajinu,
obţiva obyvatelstva,
produkty rostlinné a
ţivočišné výroby,
suroviny pro textilní a
potravinářský
průmysl, hlad, HIV
D – nejstarší osídlené
oblasti,vznik prvních
měst, vývoj
urbanizace,
227
průmyslová revoluce
– významné
technické objevy,
průmyslový pokrok,
význam zemědělství
v historii, význam
objevných plaveb,
obchod s cizími
zeměmi v minulosti,
rozvoj sluţeb,
kláštery a univerzity
jako centra
vzdělanosti v
minulosti
Ov – lidská práva,
pokrok lidstva,
šetření surovinami,
bezpečnost dopravy,
význam vzdělání pro
člověka, zdravý
ţivotní styl
Rv- rozdílné
podmínky ţivota lidí
v různých částech
světa – city x slum
Cj – základní
konverzační témata,
pozdrav v cizích
jazycích, zdroj
informací
M – rozbor grafů,
kartogramů,
porovnávání čísel,
určování hustoty
zalidnění, průměrné
hodnoty, jednotky
plochy
Ch – vyuţití
228
nerostných surovin,
chemický průmysl,
petrochemie, sloţení
výfukových plynů,
katalyzátory
F – typy elektráren,
rychlost dopravních
prostředků
Pč – suroviny pro
přípravu pokrmů
Exkurze:
Zahraniční zájezdVídeň
- zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
- opakování
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Výstup
-
určí absolutní geografickou
polohu České republiky
vyhodnotí relativní geografickou
polohu České republiky podle různých
kritérií
porovná rozlohu České republiky
s rozlohou vybraných států světa a s
rozlohou sousedních států
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze
Česká republika
- absolutní geografická poloha (poloha v
zeměpisné síti), relativní geografická
poloha, rozloha, členitost povrchu
a přírodní poměry České republiky
ENV – stav přírody, ochrana,
předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě
světa, orientace
Př – geologická stavba, ochrana
přírody
229
Poznámky
- popíše s pomocí obecně
zeměpisných a tématických map
vznik a vývoj reliéfu, určí a
vyhledá horopisné celky,
charakterizuje podnebí, vodstvo,
půdy, rostlinstvo a ţivočišstvo
- zhodnotí stav ţivotního
prostředí, vymezí NP a CHKO a
pochopí jejich důleţitost
rozmístění obyvatelstva a sídelní
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na
mapách největší a nejmenší
poměry České republiky
soustředění obyvatelstva v České
republice
vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační
faktory
- srovnává ukazatele o lidnatosti,
rozmístění, pohybu a struktuře
obyvatelstva České republiky se
sousedními státy
- vyhledá aktuální demografické údaje
týkající se své obce, zpracovává je,
vyhodnocuje a pokouší se o prognózu
dalšího vývoje
- rozlišuje a porovnává předpoklady,
rozmístění a perspektivu
hospodářských aktivit
v České republice
- hospodářství České republiky
charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, sluţby, cestovní
ruch, zahraniční obchod
- zhodnotí postavení své obce v rámci
hospodářství celé republiky
rozmístění hospodářských
činností České republiky
M – porovnávání rozlohy
F – atmosférické prvky
Projekt : Ochrana přírody
OSV – jednání s lidmi
jednotlivých národů, vlastní
názor, naslouchání, ,
národnostní menšiny, rasismus,
xenofobie
EGS – vzájemné vztahy mezi
národy, cestování, návštevy v
zahraničních rodinách
MDV – zdroj informací,
obrazových materiálů, aktuality
MKV – kultura a tradice
Český jazyk – nářečí
M – hustota obyv.
Př- vliv osídlení na krajinu
D - vznik prvních měst, vývoj
urbanizace
ENV – vliv hospodářství na
ţivotní prostředí - těţba,
průmyslové závody, doprava,
cestování
OSV – vytvoření názoru na stav
hospodářství
EGS – postavení hospodářství
v rámci EU a světa, rozvoj
sluţeb
MDV – reklama, zdroj
informací, aktuality
Ch – vyuţití nerostných
230
-
lokalizuje na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky
v České republice,
charakterizuje přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní
zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost
- zjistí historii, statistické údaje
vztahující se k obci
- popíše a posoudí regionální
zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury
místního regionu a jejich moţné
perspektivy
- pracuje aktivně s turistickou
mapou místního regionu
regiony České republiky
místní region České republiky
surovin, chemický průmysl,
petrochemie
D – historie průmyslu
Př- obţiva obyvatelstva,
produkty rostlinné a ţivočišné
výroby, fosilní paliva, suroviny
pro textilní a potravinářský
průmysl,
F – typy elektráren
ENV – stav ţivotního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba
vlastního názoru
EGS – euroregiony, spolupráce
v rámci EU - finance
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hosp. údajů, srovnání regionů
D – historie regionů
Ch – průmysl regionů
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav přírody
Exkurze: Průmyslový závod
ENV – stav ţivotního prostředí,
krajiny
VDO – ţivot v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hosp. údajů, hodnocení podle
jednotlivých kriterií
OSV – řešení problémů místní
oblasti
D – historie regionu
Ch – průmysl regionu
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
231
Projekt: Místní oblast
- zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
opakování
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata,
projekty, exkurze
pracuje aktivně s tématickými
mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
- rozlišuje a posuzuje předpoklady a
lokalizační faktory sídel a
hospodářských aktivit na konkrétních
regionálních příkladech
společenské, sídelní a
hospodářské poměry
současného světa
Př – lidská populace, lidské rasy,
podmínky ţivota na Zemi, vliv osídlení
na krajinu, obţiva obyvatelstva,
produkty rostlinné a ţivočišné výroby,
fosilní paliva, suroviny pro textilní a
potravinářský průmysl, podvýţiva, hla,
HIV
D – nejstarší osídlené oblasti,
zvyšování tempa růstu obyvatelstva od
19. st. – demografická revoluce, vznik
prvních měst, vývoj urbanizace,
průmyslová revoluce – významné
technické objevy, průmyslový pokrok,
význam zemědělství v historii, vývoj
dopravy, význam objevných plaveb,
obchod s cizími zeměmi v minulosti,
rozvoj sluţeb, kláštery a univerzity
jako centra vzdělanosti v minulosti
Ov – lidská práva, pokrok lidstva,
konzumní způsob ţivota, šetření
-
- orientuje se v počtu a rozmístění
lidí na Zemi, vyhodnocuje aktuální
demografické ukazatele
- popisuje rozmístění lidských ras,
národů, jazyků, náboţenství,
lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací
- určí a vyhledá hlavní oblasti
světového hospodářství
porovnává a lokalizuje na mapách
hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní)
oblasti světového hospodářství
- vymezí kritéria hodnocení
vyspělosti státu
232
Poznámky
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady
států podle stupně rozvoje
- orientuje se na politické mapě světa
- uvede aktuální počet států
současného světa, vyhledá na
státy světa,
hlavní mezinárodní politické,
bezpečnostní a hospodářské
surovinami, bezpečnost dopravy,
význam vzdělání pro člověka, volba
povolání, zdravý ţivotní styl
Rv- rozdílné podmínky ţivota lidí
v různých částech světa – city x slum
Cj – základní konverzační témata,
pozdrav v cizích jazycích, zdroj
informací
M – rozbor grafů, kartogramů,
porovnávání čísel, určování hustoty
zalidnění, průměrné hodnoty, jednotky
plochy
Ch – chemizace v zemědělství – vliv na
přírodu, kvalitu potravin – vitamíny,
vyuţití nerostných surovin, chemický
průmysl, petrochemie, sloţení
výfukových plynů, katalyzátory
F – parní stroj, typy elektráren, jaderná
reakce, rychlost dopravních prostředků
Pč – suroviny pro přípravu pokrmů
ICT – zdroj inforamcí
MKV –historie, tradice, kultura a
rozmanitost různých etnik
OSV – vztahy mezi lidmi, dopovědné
řešení problémů, diskuse na dané téma,
skupinová práce
ENV – vztah k přírodě, vliv
hospodářství na krajinu a ţivotní
prostředí, ochrana přírody
EGS – ţivot v mezinárodním prostoru,
globalizace, závislost sv. hospodářství
na těţbě ner. surovin, vyčerpatelnost
ner. surovin, šetření
MDV – zdroje informací, aktuality
M – zpracování statistických údajů
Ov- státní zřízení, forma vlády,
principy demokracie, náboţenství,
národnostní menšiny, příčiny válek,
233
politické mapě světa nově vzniklé
státy
- rozlišuje a porovnává státy světa
podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva, hlediska
svrchovanosti,
organizace a seskupení
moţnosti řešení konfliktů, mezinárodní
spolupráce
D – vznik států v minulosti, vývoj
počtu států
Př – vliv přírodních podmínek na
osídlení
Cj – zdroj informací
ICT – zdroj inforamcí
VDO – prvky vlády, demokracie,
totalita, vztahy mezi státy světa
OSV - řešení problémových úkolů –
formulace svého názoru, naslochání,
argumenty
MKV – politické a sociální konflikty,
tolerance, výchova proti rasismu
EGS – mezinárodní spolupráce,
orientace v evropském a mezinárodním
prostoru, nebezpečí terorismu
MDV – aktuality, zdroj inforamcí
globální problémy současného
světa
ICT – zdroj informací
Př – podvýţiva, hlad, AIDS, kyselé
deště, oteplování, ekologické
katastrofy, rozšiřování pouští,
vyčerpatelné nerostné suroviny, kácení
tropických deštných lesů, fotosyntéza
Ch – skleníkový efekt, kyselé deště,
sloţení atmosféry, ozón, oteplování,
výfukové plyny, ropné havárie,
nerostné suroviny, jiné zdroje energie,
pitná voda – znečištění
D – rozvoj společnosti, změny krajiny,
ţivota lidí v průběhu času
F – alternativní zdroje energie, rozvoj
techniky
234
státního zřízení a formy vlády,
správního členění
- uvádí příklady různé míry
demokracie ve světě
- lokalizuje aktuální příklady
politických, národnostních a
náboţenských konfliktů ve světě
- uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských seskupení
-
vymezí globální problémy, hledá
jejich příčiny, diskutuje o moţných
důsledcích a hledá řešení
-
rozlišuje vzhled, funkci a znaky
přírodních a kulturních krajin, uvede
konkrétní příklady
posuzuje působení přírodních
krajinotvorných procesů a vzájemný
vztah mezi přírodou a lidskou
společností na krajinu a na ţivotní
prostředí
krajina – prostředí, typy krajin
společenské a hospodářské
vlivy na krajinu a na ţivotní
prostředí
- zhodnotí jak společenské a
hospodářské vlivy lidské
společnosti působí dlouhodobě
v prostoru a v čase na krajinu a
ţivotní prostředí, uvede kladné a
záporné příklady
- zhodnotí dodrţování zásad
ochrany přírody a ţivotního
prostředí na lokální i globální úrovni
navrhne moţná řešení problematiky
ţivotního prostředí
- provede prostorové rozmístění
hlavních ekosystémů
porozumí pojmům ekologie, trvale
udrţitelný rozvoj
ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
vyuţívá aktivně mapy, atlasy,
cestovní průvodce, pracuje s internetem
a s dalšími materiály při vyhledávání
Ov – mezinárodní spolupráce, pokrok
lidstva, šetření surovinami
ENV – vývoj přírodního obrazu světa,
aktivní řešení problémů ţivotního
prostředí, trvale udrţitelný rozvoj
EGS – globalizace, globální úroveň
uvaţováník, důsledky gl. problémů pro
kaţdého z nás
OSV – vlastní zodpovědnost při řešení
problémů, komunikace, hlednání
kompromisu
Projekt – Globální problémy
ENV –ochrana přírody, trvale
udrţitelný rozvoj
MDV – kritické vyhodnocení informací
EGS – globální úroveň ţivotního
prostředí – moţnosti zlepšení
OSV - osobní zodpovědnost za jednání
v okolním prostředí
Př – ţivotní prostředí, ekologie, vliv
prostředí na zdraví lidí, ţivot v přírodní
a kulturní krajině
-
cvičení a pozorování v terénu
v místní krajině – orientační
body, pomůcky a přístroje,
světové strany, pohyb podle
M –měřítko, poměr
CH – ţivelné pohromy, chemické
sloţení bojových plynů
Př – příroda v místní krajině – stav,
235
-
-
informací
aplikuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě
mapy a azimutu, odhad
vzdáleností a výšek objektů,
panoramatické náčrtky,
schématické náčrtky pochodové
osy
ochrana člověka při ohroţení
zdraví a ţivota – ţivelné
pohromy, opatření, chování a
jednání při nebezpečí
zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
opakování geografického učiva
na základní škole
ochrana, ohroţení zdraví a ţivota
člověka
Vv – náčrtky, plánky
VDO – orientace v terénu, práce
s mapou
MDV – sběr, třídění, zpracování
informací
ENV – pohyb v přírodě
EGS – ţivelné pohromy, nebezpečí
terorismu
236
Osnovy : Hudební výchova
237
Charakteristika předmětu hudební výchova
Vzdělávání směřuje k:
-vnímání hudby jako důleţité součásti ţivota a celé společnosti prostřednictvím vokálních,
instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových aktivit
-chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace
-získávání orientace v hudebních stylech a ţánrech
-pochopení různorodé hudební kultury
-rozvíjení ţákovy celkové osobnosti.
Obsah hudební výchovy na 1. stupni je rozdělen do čtyř oblastí:
-vokální činnost (pěvecký a mluvní projev, hudební rytmus, dvojhlas a vícehlas,intonace,
vokální improvizace, záznam vokální hudby)
-instrumentální činnost (hra na hudební nástroj, rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace, záznam instrumentální melodie)
-hudebně pohybová činnost (taktování, pohybový doprovod znějící hudby, orientace
v prostoru)
-poslechová činnost (kvality tónů,vztahy mezi tóny, hudební výrazové prostředky a hudební
prvky s výrazným sémantickým nábojem, hudba vokální , instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj, hudební formy, interpretace hudby)
Obsah hudební výchovy na 2. stupni je rozdělen do čtyř oblastí:
-vokální činnost (pěvecký a mluvní projev, intonace a vokální improvizace, hudební rytmus,
orientace v notovém záznamu vokální skladby, rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti, reflexe vokálního projevu)
-instrumentální činnost (hra na hudební nástroje, záznam hudby, vyjadřování hudebních i
nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje)
-hudebně pohybová činnost (pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby
v návaznosti na sémantiku hudebního díla, pohybové reakce na změny v proudu znějící
hudby, orientace v prostoru)
-poslechová činnost (orientace ve skladbě a analýza hudební skladby ,hudební dílo a její
autor, hudební styly a ţánry, interpretace znějící hudby)
Časová dotace
Hudební výchova na 1. i na 2. stupni je realizována v jedné hodině týdně.
238
Klíčové kompetence RVP
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Kompetence k učení:
Ţák
Učitel
-vyhledává a třídí informace
-zadávají úkoly vedoucí k vyhledávání
-poznává smysl a cíl učení
informací
-získané poznatky porovnává a vyvozuje -pracují s různými druhy informací
závěry
-vyuţívají vlastních zkušeností a poznatků
-nalézají souvislost mezi získanými poznatky
a praxí
Kompetence k řešení problémů
Ţák
Učitel
-vyhledává informace k řešení problémů
-zadávají problémové úkoly
-uvědomuje si zodpovědnost za svá -vedou ţáky k diskusi a obhajobě vlastního
rozhodnutí
názoru
Kompetence komunikativní
Ţák
Učitel
-formuluje své myšlenky a názory
-zařazují do výuky práci ve skupinách, na
-naslouchá druhým lidem, vhodně reaguje
projektech
-rozumí různým typům textů a záznamů
-umoţňují prezentaci práce ţáků
-vyuţívá
informační
a
komunikační -vyuţívají
různé
zdroje
informací,
prostředky
encyklopedie, internet
Kompetence sociální a personální
Ţák
Učitel
-spolupracuje ve skupině
-umoţňují práci ve skupinách
-poskytne pomoc nebo o ni poţádá
-umoţňují ţákům spolupracovat, vzájemně si
pomáhat
Kompetence občanské
239
Ţák
-umí se chovat v krizových situacích
-respektuje přesvědčení druhých lidí
-chápe ekologické souvislosti a problémy
spojené s kvalitou ţivotního prostředí
Kompetence pracovní
Ţák
-dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti
Učitel
-zahrnují do výuky pravidla chování
v krizových situacích
-pomáhají utvářet pozitivní hodnotový systém
-cíleně zahrnují do výuky význam kvalitního
ţivotního prostředí a jeho ovlivňování
člověkem
Učitel
-vedou ţáky k dodrţování bezpečnostních a
hygienických pravidel
-učí je pracovat podle návodu a dodrţovat
pravidla při pracovní činnosti
240
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Výstup
dbá na správné dýchání a drţení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
umí vytleskat rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
učí se pouţívat dětské hudební nástroje k rytmickým
cvičením a hudebnímu doprovodu
pozná klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky,
bubínek,
provádí hudebně pohybovou činnost (drţení těla,
chůze, jednoduché taneční hry, pochod)
Učivo
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry(ozvěna)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
(2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
241
Průřezová
témata
Poznámky
Mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
EGS – Evropa a svět
nás zajímá poznávání evropské
hudby
MKV-Kulturní
diference, Lidské
vztahy - hudba
etnických skupin
EV – Základní
podmínky ţivota výchova k ţivotnímu
prostředí – hudba –
rámus
MDV – vnímání
autora mediálních
sdělení - výběr
kvalitní hudby
hudba provází výuku
ČJ, M (Jedna, dvě ..) i
Prv (Prší, prší)
Výstup
Učivo
Průřezová
témata
Mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
-hudební styly(hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
podle zvuku
Nabídka poslechových skladeb:
CD pro 1. ročník - SPN
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Výstup
rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a
klesavou, zeslabování a zesilování
umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
umí zazpívat vybrané vánoční koledy
Učivo
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4
taktu)
242
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Čj – říkadla
Vv - ilustrace
Vv – Vánoce
Poznámky
Výstup
Učivo
kánon
pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku –
klavír, trubka, housle, flétna
umí uţívat dětské hudební nástroje
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď)
učí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat Hudebně pohybové činnosti
a do pochodu bubnovat
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem
(2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
rozlišuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s vybranými skladbami klasiků
Nabídka pro poslechové skladby:
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky
(pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
CD pro 2. ročník - SPN
243
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
MeV – Vnímání
autora mediálních
sdělení (uplatnění
výrazových
prostředků v hudbě a
tanci)
MKV – Lidské
vztahy (mezilidské
vztahy v lidové písni)
Poznámky
Nabídka pro zpěv s tancem: mazurka – Měla babka
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 3
Výstup
umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční
takt
umí notovou osnovu, houslový klíč
rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou,
podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
seznámí se s hymnou ČR
naučí se zpívat vybrané písně
dbá na správné dýchání
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, ţesťové a umí
uvést příklad
umí doprovázet na rytmické nástroje
rozliší rytmus valčíku a polky
umí pohybově vyjádřit hudbu
Učivo
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4
taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře)
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď),
hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
244
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Vv - ilustrace
Tv – pochod
taneční krok
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
Poznámky
Výstup
Učivo
(2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
zná některá díla B. Smetany a B. Martinů
poslechem rozezná hudební nástroje
poslouchá váţnou hudbu, zábavnou, slavnostní
Poslechové činnosti
- vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební prvky
(pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
-hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka, …)
Nabídka pro poslechové skladby: CD pro 3. ročník - SPN
Nabídka pro zpěv s tancem: valčíkový krok
My jsme dobří kamarádi- mazurka
245
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
Vzdělávací oblast:Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Výstup
učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč
umí napsat houslový klíč
rozlišuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písní
pouţít
učí se stupnici C dur (názvy not)
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmětové
vztahy,
projekty a kursy
Vv - ilustrace
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
Tv – pochod
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a
taneční krok
4/4 taktu)
orientace v notovém záznamu
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové,
drnkací, bicí
doprovodí písně na rytmických nástrojích
rytmizace říkadel
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
MKV-lidské vztahynástrojů z Orfeova instrumentáře)
vzájemné obohacování
hudební improvizace ( hudební hry)
různých kultur
246
Poznámky
Výstup
Učivo
umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
(3/4 a 4/4 takt, valčík)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
pamatuje si nejdůleţitější údaje o B. Smetanovi
zná některé skladby B. Smetany (Vltava)
poslouchá vybrané skladby
pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu
pozná opakující se téma v poslouchané skladbě
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky a hudební
prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a ţánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)
Nabídka poslechových skladeb:
CD pro 4. ročník - SPN
Nabídka pro zpěv s tancem: variace kroky valčíkové, mazurka, pochod
247
Průřezová
témata,mezipředmětové
vztahy,
projekty a kursy
-kulturní diference-poznávání vlastního
kulturního
zakotvení,respektování
zvláštností různých etnik
Poznámky
Vzdělávací oblast:Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Výstup
Učivo
pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello,
kontrabas
dechové nástroje – trubka, lesní roh
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém
orchestru
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti,
hlasová hygiena)
-dvojhlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve2/4, 3/4 a
zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení 4/4 taktu)
umí taktovat čtyřčtvrteční takt
-dvojhlas
zná původ státní hymny
-orientace v notovém záznamu
Vv - ilustrace
umí pohybově vyjádřit nálady
seznámí se s relaxací
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
naučí se vybrané písně J. Uhlíře
dbá na správné dýchání
doprovodí písně na rytmické hudební nástroje
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček pomocí
nástrojů z Orfeova instrumentáře)
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace (hudební hry)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby
(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a
248
Tv – pochod
taneční krok
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a
tradice
Poznámky
Výstup
Učivo
pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
poslouchá vybrané skladby
poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové
nástroje
pozná varhanní hudbu
pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
pozná trampské písně
seznámí se s operami B. Smetany a se skladbami A.
Dvořáka (Rusalka)
Poslechové činnosti
-hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a ţánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
-interpretace hudby (slovní vyjádření)
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
koncert ván. hudby
MDV-kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
-vnímání autora
mediálních sdělení
MKV-lidské vztahy
-etnický původ
EGS-Evropa a svět
nás zajímá
Nabídka poslechových skladeb:
CD pro 5. ročník - SPN
249
Poznámky
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Hudebně pohybové činnosti
- pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a
valčíkový rytmus
- umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt
- dokáţe pohybem vyjádřit obsah písně
- správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na
Orfovy nástroje
- má rytmické cítění a rytmickou paměti
- dokáţe vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry,
mezihry a dohry
- pochod, polka, valčík, mazurka
- hra na dirigenta a orchestr
- dramatizace písní
- vánoční koledy – dramatické ztvárnění
OSV – umění jako
prostředek komunikace
dějepis – vznik křesťanství
OSV – estetika mezilidských
vztahů
Instrumentální činnosti
- reprodukce známých písní s důrazem na první
a druhou dobu taktu (Já husárek malý; Koulelo
se, koulelo; Malé kotě)
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická
hra na tělo
- rytmické hud. formy – pochod, polka, valčík TV – hud. poh. činnosti:
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová krok pochodový, vlačíkový,
250
Pozná
mky
Výstup
Učivo
forma
- tvoření jednoduchých partitur pro Orfowy
nástroje
- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů
a dovede je pojmenovat
- rozliší skladbu vokální a instrumentální
- umí rozlišit lidovou a umělou píseň, melodram,
muzikál, operu a operetu
- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
polkový
OSV – rozvoj smyslového
vnímání, obecná kreativita
Poslechové činnosti
- poznávání hud nástrojů – rozdělení do skupin
- píseň lidová, umělá
- vokální a instrumentální skladba
- melodram
- muzikál
- opereta, opera
G. F Händel – poslech skladeb
- Opera – nově vzniklá hud. forma
Claudio Monteverdi
- seznámí se s vybranými skladbami
- symfonie
- koncert
- W. A. Mozart
- J. Haydn
- L. van Beethoven
- B. Smetana
- A. Dvořák
- dokáţe podle svých individuálních dispozic
intonačně čistě arytmicky přesně zpívat v jednohlase,
popř. v dvojhlase, trojhlase
- umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a
tóninou
Vokální činnosti
- intonační cvičení --> vzestupná a sestupná
řada tónů, intonace stupnic dur
251
D, Vv – baroko, klasicismus
EGS – vnímání evropské
hudeb. kultury, emotivnost,
proţitek
Pozná
mky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Pozná
mky
- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
- umí vyhledat určené takty a rytmy
- zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem
- říkadlo, píseň – rytmické vyjádření textu
písně
- vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické
hádanky
Vv – ilustrace písní,
výtvarný záznam melodie,
rytmu
EV – citová stránka
osobnosti,
láska k přírodě, vnímání
krásy
VDO – rozvíjet kritické
myšlení, aktivita, kooperace
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Vokální činnosti
- lidové a umělé písně – dynamika
- při zpěvu vyuţívá správné pěvecké návyky
melodie
- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a
rytmus
rytmicky přesně
- výběr písní různých období
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Vv, Čj, D
MKV – lid. písně jiných
národů, poznávání kulturních
tradic
EV – citlivý přístup k okolní
krajině, vnímání krásy přírody
Poslechové činnosti
252
Poz
námky
Výstup
Učivo
- při poslechu vyuţívá získané zkušenosti
- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou
činností
- rozpozná hudební nástroje , jejich výrazové
moţnosti
- rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby
- zařadí skladbu do příslušného období
Pochod, tanec, váţná hudba k poslechu
Výběr poslechových skladeb různých období
Baroko – Vivaldi,
Klasicismus - Mozart, Beethoven
Romantismus – Chopin, Schubert
Český romantismus – Smetana, Dvořák
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
OSV – hudba jako prostředek
komunikace
Poz
námky
EGS – vnímání evropské hudeb.
kultury
Instrumentální činnosti a
pohybové činnosti
- pohybem reaguje na znějící hudbu s vyuţitím
jednoduchých gest a tanečních kroků
- dokáţe vyuţít získaných znalostí a dovedností
k vytvoření hudebně dramatického vystoupení
Prolínají do ostatních hudebních činností
v průběhu celého šk. roku.
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- moderní tance
- dramatizace v hud. projektu k příleţitosti
Vánoc
OSV – obecná kreativita, rozvoj
smyslového vnímání
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Výstup
- dodrţuje správné pěvecké návyky a
Průřezová témata
Učivo
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy
Vokální činnsoti
- hlasová a rytmická cvičení
253
Poz
námky
Výstup
hlasovou hygienu
- zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně
- respektuje dynamiku písně
- umí pouţít k doprovodu jednoduché nástroje
- zná pojem akord
- zná jednoduché kytarové akordy
- rozliší durovou a molovou stupnici
- umí zazpívat lidový dvojhlas
- seznámí se s charakteristickými prvky
dţezové hudby
- umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně
Průřezová témata
Učivo
- intervaly
- rytm. výcvik s oporou hud. nástroje
- zpěv lidových i umělých písní
(Horo, horo, vysoká jsi; Ej vandrovali hudci,
Nezacházej slunce, Řekni kde ty kytky jsou, Stín
katedrál)
- transpozice vzestupné a sestupné řady tónů
(stupnic)
- akord
- příklady v lidové tvorbě
- divadla malých forem
- Semafor – Šlitr, Suchý (Klementaine, Honky
tonky blues, To jsem ještě ţil)
- Osvobozené divadlo – J. Jeţek (Klobouk ve
křoví, David a Goliáš)
Poslechové činnosti
-postihuje rytmické, dynamické a výrazové
změny v hudebním proudu
- rozliší základní vlastnosti tónu
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a
sestupnou
- umí pojmenovat vybrané hudební formy
- poslech různých hud. ţánrů, srovnávání,
postihování chrakteristických rozdílů
G. Gershwin – Rhapsodie in blue
J. Scott – The Entertainer – ragtime
Baroko – Bach, Vivaldi
Romantismus – Chopin, Liszt, Chajkovskij,
Schubert
- A. Dvořák - symfonická tvorba
- Z. Fibich – melodram Vodník, Poem
Baroko – Vivaldi, Bach, Händel -->
Mesiáš
opera, oratorium
fuga
suita
254
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy
EV – citlivý přístup k přírodě, láska
k místu, kde bydlím,…
ČJ
MKV – tradice a rozmanitost kultur
EGS – vnímání evropské a světové
kultury
Poz
námky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy
concerto grosso
Klasicismus – znaky
J. Haydn – kvarteto
W.A. Mozart – Kl. koncert
Romantismus – Chopin, Schubert
Ruská hudba – Čajkovskij
Český romantismus – Smetana - Má vlast
Čj, D, Vv
Česká mše vánoční – J. J. Ryba
Česká mše půlnoční – A. Michna z
Otradovic
Česká hudba 20. století
- seznámí se s vybranými skladbami L.
Janáčka a B. Martinů
- tvoří jednoduché doprovody
- dokáţe sestavit pásmo hudby a mluveného
slova
- L. Janáček, B. Martinů
Instrumentální činnosti
- Hud. projekt k příleţitosti vánočních oslav:
pásmo reprodukované hudby, koled,
vlastní instrumentální tvorby
- Výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a
- umí podle individuálních dispozic vytleskat
obtíţnější rytmus
rytmem
- Pochod pro bicí
- píseň Ţivot je jen náhoda
- ragtime – synkopický rytmus
- swing, boogie woogie, blues
hudebně pohybové činnosti
255
D, Čj, Vv
OSV – umění jako prostředek
komunikace, estetika mezi lidských
vztahů
MKV – původ různých stylů
Poz
námky
Výstup
- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy
Průřezová témata
Učivo
Mezipředm. vztahy, Projekty Kurzy
Poz
námky
Prolínají do ostatních hudebních činností
v průběhu celého šk. roku.
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové
ztvárnění – choreografie
- polka, valčík, mazurka
- dţaiv, cha-cha
- dramatizace v hud. projektu k příleţitosti
Vánoc
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Vokální činnosti
- dodrţuje správné pěvecké návyky a hlasovou
hygienu
- poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit
do historických souvislostí
- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích
- zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti
z jiných oborů umělecké činnosti
Opakování učiva z předchozích ročníků.
EV – citový vztah k přírodě
- opakování lidových i umělých písní s důrazem
na dynamiku, melodii, rytmus
Výběr písní období:
středověk: Hospodine pomiluj ny
Kdoţ jsú boţí bojovníci
gregoriánský chorál –
Veni domine (B. Basiková)
renesance: práce s písní Viva la musica
(tříhlasý kánon)
256
EGS – vnímání evropské
hudební kultury
Poznám
ky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
Fuga trium vocum
baroko: J. S. Bach – Blaţenost má
klasicismus: J. Haydn – Intervaly
Beethoven – Óda na radost
romantismus: F. Schubert – Pstruh
Verdi – sbor ţidů z opery
Nabucco
Hudební ţánry 20. století:
váţná hudba: B. Martinů – Rozmarýn
L. Janáček – Ej, mamko
jazz: J. Jeţek – Klobouk ve křoví, Ezop
G. Gershwin – Summertime
- podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá divadla malých forem:
kultivovaně a pěvecky správně písně různých ţánrů
Suchý a Šlitr – Pramínek vlasů
Krajina posedlá tmou
country: Montgomery, Všichni jsou uţ
v Mexiku
bluegrass – Panenka (Křesťan)
česká trempská píseň: Rosa na kolejích,
Ascalona
folk: Kdyţ mě brali za vojáka
pop a rok: Stín katedrál, Co je na tom
tak zlého
Poslechové činnosti
- hudba období pravěku
- při poslechu vyuţívá získaných znalostí a zkušeností - Egypt, Řecko, Řím
- hudba období středověku:
- postihuje hudebně výrazové prostředky
duchovní hudba, gregoriánský chorál, mše,
- spojuje poslech s pohybovou činností
madrigal (Thomas Tallis, G. de Machaut)
- baroko – halvní znaky, formy, představitelé
(opak.)
257
VDO – zásady slušnosti,
tolerance, odpovědné
chování
Samostatné a odpovědné
řešení problémů
MKV – tradice a
rozmanitost kultur
Poznám
ky
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm. vztahy
Projekty Kurzy
- adventy – vánoce, význam lidových tradic, J.
J. Ryba – Česká mše vánoční
klasicismus – znaky, formy, představitelé –
symf. tvorba, komorní, vokální (Haydn,
Beethoven, Mozart)
- český klasicismus: J. Mysliveček, F. X. Brixi,
Stamicové, A. Rejcha, česká hud. emigrace
- romantismus: Chopin, Schuman, Schubert,
Grieg, Brahms, Čajkovskij
- český romantismus: Smetana, Dvořák, Fibich
- hud. směry 20. století: oleatorika, seriální
hudba, konkrétní, počítačová, čtvrttónová:
Janáček, Martinů, Hába, Stravinskij, Debussy,
Orff
Instrumentální a pohybové činnosti
- postihuje hudební výrazové prostředky
- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou
činností
- rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové moţnosti
Prolínají do vokálních i poslechových činností
během celého školního roku
- hudební výrazové prostředky
- hudební nástroje historické a současné
258
Poznám
ky
5.15 Osnovy
Výtvarná výchova
A/ Charakteristika předmětu:
Předmět výtvarná výchova vede ţáka k:
-chápání umění a kultury jako součásti lidské existence, uvědomění si souvislosti mezi
historickým vývojem člověka a uměním
-rozvíjení smyslů – schopnost vnímat realitu, pocity,rozvíjení fantazie a vyuţít je při vlastním
výtvarném vyjadřování
-práci s barvami a seznamuje se základními výtvarnými technikami, vede k uvědomění si
uplatnění poznatků v reálném ţivotě
-rozvíjení tvořivého přístupu k práci, chuť experimentovat a vyjadřovat své pocity a proţitky
a přitom respektovat názory ostatních
- seznámení s uměleckými hodnotami, s nejznámějšími výtvarnými díly a umělci
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy:
259
Předmět je spjat především s oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost(širší
pohled na kulturu, historické souvislosti, inspirace literárními a dramatickými díly),Člověk a
příroda(zobrazování přír. forem),Matematika a její aplikace(zobrazování těles, osová
souměrnost).
Předmětem výtvarná výchova prolínají průřezová témata:EV – vztah člověka k přírodě,
ekosystémy, problémy ţivotního prostředí, OSV – poznávání lidí, sebepoznání, komunikace,
kreativita, hodnosty, postoje, etika, rozvoj schopností poznání, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti,EGS – Evropa a svět nás zajímá a jsme jeho součástí, MKV – lidské vztahy, VDO
– projekty, spolupráce.
Časová dotace:
Výtvarná výchova se vyučuje od 1. do 9. ročníku-1.,2.,3.,8.,9. ročník jednu hodinu týdně,
4.,5.,6.,7. ročník dvě hodiny týdně.
Organizace výuky:
Výuka probíhá ve třídě nebo odborné učebně výtvarné výchovy a moţností vyuţití keramické
pece, vyuţívá i učebnu výpočetní techniky a nebo mimo budovu školy(v plenéru, návštěvy
výstav a galerií).
260
B/Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
-operuje s obecně uţívanými termíny,znaky a
symboly
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
-samostatně pozoruje a experimentuje
-uvádí věci do souvislosti, propojuje do
širších celků poznatky různých vz. oblastí
Učitel
-seznamujeme teoreticky s vybranými
technikami,s terminologií, ve výtvarné
výchově
-oceňujeme vlastní výtvarné vyjádření
-vyuţívá mezipředmětových vztahů, např.
literární výchovu,….
Kompetence k řešení problémů
Ţák
-samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby řešení
Učitel
-necháme pracovat samostatně zvolenou
výtvarnou technikou
Kompetence komunikativní
Ţák
-naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně
reaguje, zapojuje se do diskuse
-vyuţívá informační a komunikační
prostředky a technologie
Kompetence sociální a personální
Ţák
-účinně spolupracuje ve skupině
-.podílí se na utváření příjemné atmosféry ve
skupině
-vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské
Ţák
-respektuje přesvědčení druhých lidí
-respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a
kulturní dědictví
Kompetence pracovní
Ţák
Učitel
-necháme ţáka vyslovit názor i kritiku na
výtvarné dílo, přijmout názor druhých,
diskutovat
-učíme ţáka vyuţívat různé informační a
komunikační zdroje
Učitel
-necháme ţáky pracovat ve skupině ne
společném díle
-vedeme ţáky ke spolupráci s ostatními,
k toleranci, kompromisu
-učitel posiluje sebevědomí ţáka, oceňuje
vlastní výtvarné vyjádření
Učitel
-vedeme ţáky k vyjádření svého názoru i
k přijmutí názoru ostatních, k toleranci
k výtvarnému vkusu
-seznamujeme s historií výtvarného
umění,vedeme k úctě k lidovému
261 umění i
architektuře
Učitel
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1. - 3.
Výstup
zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami
umí míchat barvy
dovede pouţívat různé druhy štětců dle
potřeby,rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření ( barvy, objekty, tvary)
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
rozliší teplé a studené barvy
zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem
(špejlí), perem, měkkou tuţkou, rudkou, uhlem
modeluje z plastelíny
tvaruje papír
Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy, projekty a kursy
Učivo
malba - rozvíjení smyslové citlivosti,
teorie barvy - barvy základní a
VDO – Občanská společnost a škola- výchova
doplňkové, teplé a studené barvy a jejich k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost
výrazové vlastnosti, kombinace barev
EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání
evropských kultur
EV - Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí výchova k ţivotnímu prostředí
MDV –Kritické čtení a vnímání mediálních
kresba -rozvíjení smyslové citlivosti,
sdělení - kritický přístup k výtvarnému umění
výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
a vést k všeobecné informovanosti a orientaci
kombinace v ploše, uspořádání objektu
ve výtvarném umění
do celků, vnímání velikosti
techniky plastického vyjádření - reflexe
a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly - hmatové, pohybové
podněty
262
Poznám
ky
Náročnost
práce bude
postupně od
prvního ročníku
uměrně
zvyšována dle
věku ţáků.
Výstup
Průřezová témata, mezipředmětové
vztahy, projekty a kursy
Učivo
Např. – pocit chladu a tepla pro teplé a studené
barvy, vyjádření rytmu …
zvládne koláţ, frotáţ
umí výtvarně zpracovat přírodní materiál nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.
další výtvarné techniky, motivace
zaloţené na fantazii a smyslovém
vnímání
Čj - čtení
ilustrátoři dětské knihy
pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové apod.
děti zvládnou pouţití výtvarných technik na
základě vlastní ţivotní zkušenosti - citového
proţitku, vnímání okolního světa pomocí
sluchových vjemů, hmatových,zrakových vjemů,
které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci
jejich výtvarných představ , komunikuje na základě
vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil
utvářet osobní postoj v komunikaci v
rámci skupin spoluţáků, rodinných
příslušníků apod., vysvětlování výsledků
tvorby, záměr tvorby
263
Poznám
ky
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. - 5.
Výstup
prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci
různých technik
umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává
a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a
proporční vztahy
komunikuje o obsahu svých děl
prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
dokáţe kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
zvládne obtíţnější práce s linií
zaměřuje se vědomě na projevení vlastních ţivotních
zkušeností v návaznosti na komunikaci
rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a
ţivotní zkušenosti
hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na
základě smyslového vnímání,které uplatňuje pro
vyjádření nových proţitků
Učivo
Malba – hra s barvou, emocionální
malba, míchání barev
Kresba – výrazové vlastnosti
linie,kompozice v ploše, kresba různým
materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš,
rudka, uhel, např. kresba dle
skutečnosti, kresba v plenéru.
Grafické techniky – tisk z koláţe, ze
šablon, otisk, vosková technika
prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro
prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a
hmatem
Techniky plastického vyjadřování –
umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů
dotváření apod.
264
Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
EV-ekosystémy
-základní podmínky ţivota
-lidské aktivity a problémy
ţivotního prostředí
-vztah člověka k prostředí
(prolíná výukou Vv během
celého období)
MKV- kulturní diference
-lidské vztahy (empatie)
-etnický původ
MDV-stavba mediálních
sdělení
Poznámky
Náročnost práce
bude postupně od
čtvrtého ročníku
zvyšována dle
věku ţáků.
Další techniky – koláţ, frotáţ, základy
aranţování
pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J.
Ilustrátoři dětské knihy
Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z.
Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další
porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace
Výtvarná výchova
Výstupy:
Období: 6.-9. ročník
- vybírá, vytváří a uplatňuje
pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů a představ
různé prvky vizuálně
obrazného vyjádření, přitom
se snaţí získat osobité
výsledky
- správně uţívá techniku
kresby a malby, míchá a
vrství barvy
Učivo:
Mezipředmětové vztahy:
- Prvky viz. obrazného
vyjádření:
- linie, tvary
- vztahy a uspořádání prvků do
celků v ploše, prostoruvyjádření pohybu,proměn
- techniky kresby(tuţka, pero,
uhel, rudka) a malby (akvarel
tempera, suchý pastel) a jejich
postupné zdokonalování
-kresebné studie – linie, tvar,
objem, jejich rozvrţení
v obrazové ploše, rytmus
-šrafování, stínování
- zjednodušování, stylizace
265
-teorie a symbolika barev,
mísení, působení barev, vztahy
mezi barvami
- světelný a barevný kontrast
- uţívá viz. obrazná
vyjádření pro zaznamenání
zkušeností získaných
různými smysly, rozvíjí
smyslovou citlivost
- uplatňuje představivost a
fantazii ve vlastním
výtvarném projevu
- vybírá vhodné výtvarné
prostředky pro vlastní
osobité a originální
vyjádření, vyuţívá přitom
základní poznatky o
výtvarných výrazových
prostředcích
-uplatňování subjektivity při
zachycení pocitů při poslechu
hudby
- záznam smyslových záţitků,
emocí
- postupné zdokonalování
v zobrazování skutečnosti
- práce s uměleckým dílem –
dotváření, barevný přepis
- Hv – výtvarné zachycení
sluch. vjemů(hudba klasická,
rocková)
- např. strach, smutek,
radost,…
- přírodniny,
architektura,děj
-experiment s reprodukcí
- návrhy bytových textilií,
obalů knih apod.
-uţívá prostředky pro
zachycení jevů a procesů
v proměnách a vztazích
- uspořádání objektů do
celků
- malba, krajinomalba, práce
v plenéru
-vyprávění výtvarnými
prostředky
-pro zachycení jevů uţívá
některé metody současného
moderního umění –
počítačová grafika,
fotografie, video
- práce s počítačem,
s internetem
- graf. programy, počítačová
grafika
- fotografie, video
- návštěva virtuálních galerií,
památek
-např. výstupy z tříd. akcí,
výletů…
- reklama, propagační
materiály
266
- orientuje se v historických
souvislostech a své
zkušenosti uţívá při
interpretaci uměleckých
vyjádření současnosti a
minulosti
- pozná vybraná základní
umělecká díla
- historické a kulturní
souvislosti
- dějiny umění,směry ve
výtvarném umění:
charakteristika a časové
zařazení dané doby, její
národní a světové památky a
osobnosti
- ukázky základních
uměleckých děl, srovnání
způsobu uměleckého
vyjadřování
- architektura, zákl. staveb.
prvky(římsa, okno, portál,
sloup, sgrafita, mozaika…)
- D, ČJ 6., pravěk, jeskynní
kresba, malba(Francie, ČR
Býčí Skála), lovci mamutů,
práce
Buriana
-Egypt – výzdoba hrobek,
hieroglyfy, architektura
- Řecko a Řím – báje a
pověsti – ilustrace, keramika
– nádoby, vázy, figura
- D 7., Byzantské, arabské
umění, mozaika
- umění středověku,
stavby románského
slohu,grafika, vitráţ
- D 8., renesance, baroko,
klasicismus, romantismus
- D 9., výtvarné směry 20.
století
- projekty, referáty,
- v rámci exkurzí
(D,Z,ČJ), výletů
-porovnává na konkrétních
příkladech různé interpretace
vizuálně obrazných
vyjádření, vysvětluje své
postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a
kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů
- práce s uměleckým dílem,
porovnávání rozdílných
výtvarných vyjádření
- návštěvy výstav,
významných historických a
kulturních památek
- vytváří společné
kompozice a díla,
spolupracuje na společ.
projektu, komunikuje ve
skupině a respektuje názory
druhých
- tvorba na ploše i plastická a
prostorová
- společná práce
- uţívá při práci
perspektivních postupů
- lineární perspektiva (sbíhaná, - architektura, krajinomalba
úběţníková)
- seznamuje se
s netradičními výtvarnými
- malba na sklo,textil, barvení
- např. návrhy hraček,
oděvních doplňků, sídliště…
- např. návrh oblečení,
267
postupy
textilu
- keramika, glazura
potisků látky, barvení
trička…
- výtvarně se vyjadřuje
- výroba ručního papíru
k lidovým tradicím, zvykům - práce s přírodními
a svátkům
materiály
- dekorativní postupy a práce
- Velikonoce, Vánoce
- citlivě vnímá okolní svět,
uměleckou i
mimouměleckou skutečnost,
rozvíjí si estetické cítění
- osvojí si základy dobrého
vkusu a uplatňuje je
v praktickém ţivotě
- čarodějná kniha, plakát,…
- uţitá grafika
-základy grafické
techniky(např. tisk z koláţe,
monotyp, suchá jehla)
- písmo – styly a druhy písma
- reklama a propagační
prostředky
- odívání, zařízení bytu
5.16 Osnovy
Tělesná výchova
268
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
- je realizována v 1. - 5. ročníku
- v kaţdém ročníku jsou 2 hodiny týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně
zaměřené činnosti,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při TV,bezpečnost při pohybových činnostech
b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné
úpoly,základy atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v přírodě,plavání,lyţování a bruslení,další pohybové činnosti
c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,zásady jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností,měření a posuzování pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech
Organizace - ţáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,na stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu
hodiny všichni absolvují nástup,rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění relaxaci.Ţáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.Učitel v hodinách vyuţívá různé metody a formy práce.Spolu s dětmi pouţívá veškeré dostupné
náčiní a nářadí.
Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována : MKV,EV, MDV a VDO
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŢÁKŮ
Kompetence k učení - ţáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,změří
základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími,orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích.
Učitel umoţňuje ţákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.
Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spoluţáka,řeší problémy v
souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
Učitel dodává ţákům sebedůvěru,podle potřeby ţákům v činnostech pomáhá.
Kompetence komunikativní - ţáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích, učí se reagovat na základní
povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěţe, činnosti a jejich varianty.
Učitel vede ţáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci.
269
Kompetence sociální a personální - ţáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodrţují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají
pohybové činnosti ve skupině.
Učitel zadává úkoly při kterých ţáci mohou spolupracovat,umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch.
Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového reţimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují
svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového reţimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se
být ohleduplní a taktní.
Učitel ţákům umoţňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
Kompetence pracovní - ţáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běţném ţivotě,učí se
uţívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.
Výstupy
TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.Období: 1.,2.,3.
ročník
-spojuje pravidelnou
kaţdodenní pohybovou
činnost se zdravím a
vyuţívá nabízené
příleţitosti
-zvládá dle
individuálních
předpokladů jednoduché
pohybové činnosti,
činnosti prováděné ve
skupině, usiluje o jejich
zlepšení
-znalost základních zdraví prospěšných cvičení Prvouka-člověk a
a vhodného prostředí pro pohybovou činnost jeho zdraví
-průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá
cvičení
-gymnastika -základy akrobacie
Prvouka-člověk a
-atletika - běh(průprava na běh, správná
jeho zdraví
technika), skok daleký (spojení rozběhu a
odrazu), hod míčkem (technika, z místa a
z rozběhu)
-plavání – základní výcvik 2.-3. ročník
-lyţování, bruslení, turistika – dle moţností a
podmínek školy
-pohybové hry různého zaměření s pomůckami HV-rytmus
i bez pomůcek
270
-spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěţích
-sportovní hry -průpravné hry
-uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti
při pohybových
činnostech ve známých
prostorech školy
-základní hygiena při, po TV a jiných
pohybových aktivitách (převlékání, vhodné
oblečení, obutí, pouţívání náčiní, nářadí)
-reaguje na základní
pokyny a povely
k osvojované činnosti a
její organizaci
-znalost smluvených gest a signálů při
pohybových činnostech
- zvládá jednoduchá
speciální cvičení
související s vlastním
oslabením
-
zdravotní TV
kompenzační, vyrovnávací, relaxační
cvičení
Prvouka-člověk a
jeho zdraví
Prvouka-člověk a
jeho zdraví
271
2.období: 4., 5..ročník
-podílí se na realizaci
pravidelného
pohybového reţimu,
uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti,
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své
zdatnosti
-
význam pohybu pro zdraví- pohybový
reţim
-zařazuje do pohybového
reţimu korektivní
cvičení související
s vlastním oslabením
-
správné drţení těla, správné zvedání
zátěţe, průpravná, kompenzační,
relaxační a zdravotně zaměřená cvičení
-uplatňuje pravidla
hygieny a bezpečného
chování v běţném
sportovním prostředí,
adekvátně reaguje
v situaci úrazu spoluţáka
-
hygiena při a po TV
první pomoc v podmínkách TV
-zvládá v souladu
s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti,
vytváří varianty
osvojených pohybových
her
Člověk a jeho světčlověk a jeho zdraví
-průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá
cvičení
-gymnastika – akrobacie
-rytmické činnosti
-úpoly
HV-rytmus
-atletika – běh, skok , hod (míčkem z rozběhu)
-sportovní
-lyţování, bruslení, turistika – dle moţností a
podmínek školy
-jednoduše zhodnotí
kvalitu pohybové
272
činnosti spoluţáka a
reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení
pohybové činnosti
-
-uţívá při pohybové
činnosti základní
osvojované tělocvičné
názvosloví , cvičí podle
jednoduchého nákresu,
popisu cvičení
-zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a
soutěţe na úrovni třídy
-jedná v duchu fair play,
dodrţuje pravidla her a
soutěţí, pozná a označí
zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně
na ně reaguje, respektuje
při pohybových
činnostech opačné
pohlaví
-změří základní
pohybové výkony a
porovná je s předchozími
výsledky
-orientuje se
v informačních zdrojích
o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště,
samostatně získá
potřebné informace
komunikace v TV – základní
tělocvičné názvosloví, smluvené
povely, signály
- vedení rozcvičky, role rozhodčího,
trenéra
-
zásady jednání a chování fair play,
olympijské ideály
-
měření výkonů, snaha o zlepšení
Matematikajednotky délky
-
vyhledávání informací o pohybových
činnostech (různé zdroje informací)
273
Období: II.stupeň - 6.ročník-9.ročník
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ
Ţák
-aktivně vstupuje do
-pohyb pro zdraví
organizace svého pohybového -zdravotně orientovaná
reţimu
zdatnost, zatíţení
-usiluje o zlepšení své tělesné -průpravná a relaxační cvičení
zdatnosti
-hygiena a bezpečnost při
-připravuje se před
pohybových činnostech
pohybovou činností
-odmítá škodlivé látky
-předvídá moţná nebezpečí
úrazu
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
Ţák
-zvládá osvojované pohybové
dovednosti v souladu
s individuálními předpoklady
-dokáţe označit své
nedostatky
-pohybové hry
-gymnastika
-kondiční cvičení s hudbou
(dívky)
-kondiční cvičení (chlapci)
-úpoly (chlapci)
-atletika
-sportovní hry
-turistika
Výchova ke zdraví-hodnota a
podpora zdraví, zdravý
způsob ţivota a péče o zdraví
Chemie-látky
Přírodopis-člověk(svalstvo)
OSV-osobní rozvoj
Výchova ke zdraví-hodnota a
podpora zdraví, zdravý
způsob ţivota a péče o zdraví
Přírodopis-člověk, nemoci
OSV-sebepoznání,
seberegulace, sociální rozvoj
274
-plavání
-lyţování, bruslení
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
Ţák
-uţívá osvojované názvosloví
-chová se v duchu FAIR
PLAY
-dokáţe se dohodnout na
spolupráci při určení taktiky
-sleduje pohybové činnosti
-dokáţe organizovat a
spolurozhodovat
-dokáţe měřit čas
-tělocvičné názvosloví
-sportovní výstroj a výzbroj
-historie a současnost sportu Matematika-jednotky délky
-pravidla osvojovaných sportů Fyzika-čas
-zásady chování a jednání
OSV-morální rozvoj
- měření a evidence výkonů a
výsledků
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět : Tělesná výchova
Ročník: 1.
Výstup
Učivo
Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost
se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
učí se vyjádřit melodii rytmem pohybu
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu
275
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty
a kurzy
VDO –Občanská
společnost a školarozvíjíme smysl pro
spravedlnost a
odpovědnost
EV- Vztah člověka k
prostředí
Poznámky
Výstup
Učivo
učí se základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových tělocvičné pojmy-komunikace v TV
činností, tělocvičného nářadí a náčiní
seznamuje se pojmy z pravidel sportů a soutěţí
dodrţuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady
hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě
reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
bezpečnost při sportování
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěţích
jedná v duchu fair-play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
zná a dodrţuje základní pravidla her
je schopen soutěţit v druţstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i
druţstvo
základy sportovních her-míčové hry a pohybové
hry ,pohybová tvořivost a vyuţití netradičního
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných pohybových
činností –her a soutěţí, zásady jednání a chování
učí se techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky z místa
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky z
místa,hod míčkem bez rozběhu a vytrvalostní
běh
nacvičuje kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na ţebřinách
učí se skákat přes švihadlo
dokáţe podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
základy gymnastiky – pád vzad, pád vpřed,
kotoul vpřed, přeskok lavičky, cvičení s náčiním
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play
276
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty
a kurzy
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty
a kurzy
Poznámky
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
uvědomuje si význam sportování pro zdraví
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i
estetického pohybu
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
277
VDO – Občanská
společnost a škola
(dodrţování pravidel,
smysl pro čistou a
bezkonfliktní hru)
MKV – Lidské
vztahy (ohleduplnost,
spolupráce)
Výstup
Učivo
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
bezpečnost při sportování
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěţích
jedná v duchu fair play
zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
zná a dodrţuje základní pravidla her
je schopen soutěţit v druţstvu
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a
druţstvo
základy sportovních her-míčové hry a pohybové
hry ,pohybová tvořivost a vyuţití netradičního
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných pohybových
činností –her a soutěţí, zásady jednání a chování
(vybíjená, florbal)
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná start
zná princip štafetového běhu
nacvičí skok do dálky
účastní se atletických závodů
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod.
jednoduchá cvičení na ţebřinách
umí skákat přes švihadlo
dokáţe podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
učí se šplh na laně
základy gymnastiky -cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play
278
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
EV – Vztah člověka
k prostředí (ţivotní
styl, prostředí a
zdraví)
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět : Tělesná výchova
Ročník: 3.
Výstup
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
příprava ke sportovnímu výkonu – příprava
organismu ,zdravotně zaměřené činnosti
spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti
cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i
estetického pohybu
279
VDO - Občan, obč.
spol. a stát - respekt k
identitám, zdroje
konfliktů
MKV - Lidské vztahy
Výstup
Učivo
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Prv – drţení těla
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
bezpečnost při sportování
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěţích
umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink
nacvičuje střelbu na koš
je schopen soutěţit v druţstvu
učí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice
druţstva a dodrţovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a
druţstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
účastní se turnajů míčových her
základy sportovních her-míčové hry a pohybové
hry ,pohybová tvořivost a vyuţití netradičního
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných pohybových
činností –her a soutěţí, zásady jednání a chování
(vybíjená, minifotbal, florbal)
Čj – přesné
vyjadřování
Prv – bezpečnost
Prv – komunikace lidí
význam pravidel
zná techniku hodu kriketovým míčkem
M – měření délky
280
Poznámky
Výstup
zná princip štafetového běhu
uběhne 60 m
zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu
terénem s překáţkami
skočí do dálky
učí se techniku nízkého startu
účastní se atletických závodů
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
bodové hodnocení
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
učí se šplhat na laně
zvládne cvičení na ţíněnce – kotoul vpřed a vzad
učí se správnou techniku odrazu z můstku
základy gymnastiky -cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play
Prv – zdraví
Hv – rytmus, melodie
nacvičuje techniku jednoho plaveckého stylu
provádí skoky do vody
splývá a dýchá do vody
základní plavecká výuka-základní plavecké
dovednosti,jeden plavecký způsob,hygiena
plavání a adaptace na vodní prostředí
Prv – bezpečnost
Vv - činnosti
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět : Tělesná výchova
Ročník: 4.
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty a kursy
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
příprava ke sportovnímu výkonu
281
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty a kursy
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
MKV - lidské vztahy
zvládne základní kroky lidových tanců
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
bezpečnost při sportování
spolupracuje při jednoduchých týmových a
pohybových činnostech a soutěţích
umí přihrávky jednoruč a obouruč,driblink
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
učí se pravidla přehazované,malé kopané,florbalu
je schopen soutěţit v druţstvu
učí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice
druţstva a dodrţovat ji
EV - vztah člověka k
prostředí
MDV - fungování a
základy sportovních her-míčové hry a pohybové vliv médií ve
hry ,pohybová tvořivost a vyuţití netradičního
společnosti
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných pohybových
činností –her a soutěţí, zásady jednání a c
282
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty a kursy
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a
druţstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne 300 m
osvojuje si taktiku při běhu –sprintu,vytrvalostního
běhu, při běhu terénem s překáţkami
učí se techniku nízkého startu
umí skákat do dálky
účastní se atletických závodů
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
učí se šplhat na laně
zvládne cvičení na ţíněnce – kotoul vpřed a vzad,
napojované kotouly
učí se správnou techniku odrazu z můstku
základy gymnastiky -cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dokáţe objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho
s předchozími výsledky
učí se techniku 2 plaveckých stylů
provádí skoky do vody
zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti,zná
jednoduchá pravidla silničního provozu
vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play
základní plavecká výuka-základní plavecké
dovednosti, 2 plavecké styly,hygiena plavání a
adaptace na vodní prostředí
výchova cyklisty-dopravní hřiště
283
Poznámky
Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
Vyučovací předmět : Tělesná výchova
Ročník: 5.
Výstup
Učivo
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou
aktivitou
zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění
příprava ke sportovnímu výkonu
zvládne základní kroky lidových tanců
dbá na správné drţení těla při různých činnostech i
provádění cviků
dbá na správné dýchání
zná kompenzační a relaxační cviky
uplatňuje zásady pohybové hygieny
cvičení během dne, rytmické a kondiční formy
cvičení pro děti – tanečky, základy
estetického pohybu
zná a uţívá základní tělocvičné pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní
zná pojmy z pravidel sportů a soutěţí
rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně
reaguje
tělocvičné pojmy-komunikace v TV
dodrţuje pravidla bezpečnosti při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě
zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro
organizaci činnosti
pouţívá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv
jedná v duchu fair-play
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
bezpečnost při sportování
spolupracuje při jednoduchých týmových a
základy sportovních her-míčové hry a pohybové
284
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty, kurzy
MKV-lidské vztahy
-multikulturalita
EV-vztah člověka
k prostředí (prostředí
a zdraví)
MDV-fungování a
vliv médií ve
společnosti
Poznámky
Výstup
Učivo
pohybových činnostech a soutěţích, zorganizuje
nenáročné pohybové činnosti a soutěţe na úrovni třídy,
umí přihrávky jednoruč a obouruč,driblink
nacvičuje střelbu na koš
nacvičuje přehazovanou
řídí se pravidly přehazované,malé kopané,florbalu
je schopen soutěţit v druţstvu
umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice
druţstva a dodrţovat ji
je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a
druţstvo
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje
hry ,pohybová tvořivost a vyuţití netradičního
náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her a soutěţí, zásady jednání a
chování
zná techniku hodu kriketovým míčkem
zná princip štafetového běhu
uběhne délku krátké, střední i dlouhé trati
zná taktiku při běhu –k metě,sprintu,vytrvalostního
běhu, při běhu terénem s překáţkami
umí skákat do dálky
účastní se atletických závodů.
základy atletiky- rychlý běh,skok do dálky,hod
míčkem,rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a
koordinace pohybu
učí se šplhat na laně
zvládne cvičení na ţíněnce – napojované
kotouly,kotouly vpřed a vzad s různým zakončením,
umí správnou techniku odrazu z můstku
provádí cvičení na švédské bedně
zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí –
ţebřiny,lavičky apod.
provádí kondiční cvičení s plnými míči
základy gymnastiky -cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti,
zásady jednání a chování
projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti,
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
vztah ke sportu – zásady jednání a chování –
fair play
285
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty, kurzy
Poznámky
Výstup
Učivo
dovednosti
respektuje zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
dokáţe objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho
s předchozími výsledky
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: tělesná výchova - chlapci
Ročník: 6.
286
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty, kurzy
Poznámky
Výstup
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
Učivo
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Poznám
ky
Projekty Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
stadion
LA,terén
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
stadion
stadion
tělocvična
velká
tělocvična
malá tělocvična
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
malá
tělocvična,
hřiště
hřiště,
tělocvičny
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
Z, D, Př
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
287
terén, školní
výlety
Výstup
Učivo
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kurzy: seznamovací pobyt se zdravotní a turisticko brannou tématikou
288
Poznám
ky
stadion
Lomnice
Ročník: 7.
Výstup
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
Učivo
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Poznám
ky
Projekty Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
terén
sebepoznání a sebepojetí, stadion LA
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
tělocvičny,
hřiště
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
příroda
v realizačním týmu
hory
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
stadion LH
289
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kursy: Lyžování-týdenní lyžařský výcvik
290
Poznám
ky
Ročník: 8.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Učivo
Poznám
ky
Projekty Kurzy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Přírodověda-TF
terén, stadion
LA
Fyzika
Tělocvičny,
hřiště
Fyzika
Fyzika
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
příroda, školní
Dějepis, Zeměpis, Fyzika, výlety
Matematika, Přírodověda
stadion LH
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
291
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěţovanýmí
svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatíţení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
Metody, formy, nástroje, pomůcky
292
Poznám
ky
Ročník: 9.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Učivo
Poznám
ky
Projekty Kurzy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Přírodověda, Fyzika
terén
stadion LA
překáţky
Fyzika
tělocvičny,
hřiště
Hudební výchova
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
293
Dějepis,Přírodověda,Zem příroda
ěpis, Matematika, Fyzika,
Chemie
Fyzika
stadion LH
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěţovanýmí
svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatíţení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
Metody, formy, nástroje, pomůcky
Projekty, kursy: pětidenní turisticko branný kurz
294
Poznám
ky
Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky
Ročník: 6.
Výstup
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
Učivo
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
stadion
LA,terén
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
stadion,velká
tělocvična
malá tělocvična
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
EV – vztah člověka
k prostředí
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
295
stadion
tělocvična
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
Poznám
ky
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
Z, D, Př
malá
tělocvična,
hřiště
hřiště,
tělocvičny
Výstup
Učivo
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
296
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
Poznám
ky
terén, školní
výlety
stadion
Lomnice
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Poznám
ky
Projekty Kurzy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
tělocvičny,
hřiště
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
OSV – rozvoj schopnosti terén
poznávání,
stadion LA
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
297
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
příroda
reality, práce
hory
v realizačním týmu
stadion LH
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
298
Poznám
ky
Ročník: 8.
Výstup
Průřezová
témata
Mezipředm.
vztahy
Učivo
Pozná
mky
Projekty Kurzy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Přírodověda-TF
terén, stadion
LA
Fyzika
Tělocvičny,
hřiště
Fyzika
Fyzika
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
příroda, školní
Dějepis, Zeměpis, Fyzika, výlety
Matematika, Přírodověda
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
299
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
stadion LH
Výstup
Učivo
Průřezová
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěţovanýmí
svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatíţení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
300
Pozná
mky
Ročník: 9.
Výstup
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Učivo
Poznám
ky
Projekty Kurzy
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny
i další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i
kruzích
dokáţe zvládnout obtíţný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se ţákem
opačného pohlaví
pouţívá správnou techniku
Atletika
Běh vytrvalostní na 3000m
běh přes nízké překáţky (76 cm)
Skok daleký-další techniky
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu
Hod granátem-jen na dálku
Vrh koulí-zlepšování techniky
Přírodověda, Fyzika
terén
stadion LA
překáţky
Fyzika
tělocvičny,
hřiště
Gymnastika
Akrobacie-přemet vpřed
Hrazda-toč vzad
Kruhy- překot vzad
Trampolínka-salto vzad s dopomocí
Švédská bedna nadél-kotoul, roznoţka
Šplh- bez přírazu, s obměnami
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších
sportech, dokáţe řídit sportovní utkání svých
vrstevníků
Sportovní hry-házená, ringo (freesbee)
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém
prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i
dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou
zátěţí v náročnějším terénu do 25 km
Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných
poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi
Bruslení-jednoduchý skok,LH hra
301
Hudební výchova
stadion LH
Dějepis,Přírodověda,Zem
ěpis, Matematika, Fyzika,
Chemie
Fyzika
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového
reţimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěţovanýmí
svaly
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se
zdravím a sportem
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu
předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatíţení a
svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
OSV – rozvoj schopnosti
poznávání,
sebepoznání a sebepojetí,
poznávání lidí, mezilidské
vztahy
VDO – zásady slušnosti,
odpovědnosti, tolerance,
angaţovaný přístup
k druhým – projevovat se
v jednání i v řešení
problémů samostatně a
odpovědně
EGS – Evropa a svět nás
zajímá
MKV – lidské vztahy,
kulturní diference
EV – vztah člověka
k prostředí
MV – interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality, práce
v realizačním týmu
302
Poznám
ky
5.17 Osnovy
Výchova ke zdraví
A/ Charakteristika předmětu
Ve vzdělávacím obsahu bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět
(člověk a jeho zdraví) 1. st.. Prolíná do přírodopisu v 8. ročníku – biologie člověka(ţlázy
s vnitřní sekrecí). Některé výstupy a učivo – vztahy mezi lidmi a formy souţití prolínají
S Výchovou k občanství.
Proto jsme tento předmět integrovali do předmětů přírodopis a výchova k občanství
A nevyučujeme ho jako samostatný.
Zdravý ţivotní styl představuje v základním vzdělávání cestu k formování jedné
z nejdůleţitějších hodnot – úctě k ţivotu a zdraví kaţdého jedince. Jde o poznání
nejdůleţitějších příznivých a nepříznivých vlivů, které mohou působit na vývoj člověka
v průběhu jeho ţivota i na jeho aktuální tělesný a duševní stav.
Podstatou vzdělávání jsou:
- poznatky vedoucí k orientaci v otázkách zdraví
- pozitivní způsob myšlení
- volba správného rozhodnutí ve prospěch zdraví
- dovednosti umoţňující aktivní ovlivňování těles. i psychického stavu ţáka
- zkušenosti a návyky získávané a ověřované v praktických situacích jejich kaţdodenního
reţimu
Specifické cíle (vzdělání je zaměřeno) :
- potřeby lidského organismu
- správné reţimové a hygienické návyky
- vztah ke způsobu stravování
- vyuţívání aktivního pohybu
- postoj ke škodlivinám
- zdravý pohlavní ţivot
- předcházet úrazům, poškozením a nemocem, a tak si zachovat co nejdéle stav aktivního
zdraví
303
304
5.18 Osnovy
Pracovní činnosti
Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce
RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň
zvolen název Pracovní činnosti
Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. aţ 5. ročníku po jedné hodině týdně. Ţáci se v něm učí pracovat s
různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
pracovní činnost samostatně i v týmu.
Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř
tematických okruhů:
1. Práce s drobným materiálem
- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností
materiálů
- funkce a vyuţití pracovních pomůcek a materiálů
- jednoduché pracovní postupy a organizace práce
- lidové zvyky, tradice a řemesla
2. Konstrukční činnosti
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
3. Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- péče o nenáročné rostliny
- pěstování rostlin ze semen
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
4. Příprava pokrmů
- pravidla správného stolování
- příprava tabule pro jednoduché stolování
Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
305
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického
občana (zodpovědnost kaţdého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova
(podmínky ţivota, vztah k ţivotnímu prostředí)
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
ţáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se pouţívat
vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běţném ţivotě
učitel umoţňuje ţákům pouţívat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
učitel pozoruje pokrok u všech ţáků
Kompetence k řešení problémů
učitel zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů
ţáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
učitel se snaţí rozvíjet u ţáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní
ţáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup
práce
učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
učitel vede ţáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
ţáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady
druhých, společně se snaţí o dosaţení kvalitního výsledku
Kompetence občanské
učitel vytváří u ţáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných
výsledků práce
učitel umoţňuje ţákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence pracovní
učitel vede ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně pouţívání ochranných
pracovních prostředků
učitel vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálu a pracovních nástrojů
učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţáků a podle potřeby ţákům v činnostech
pomáhá
306
307
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět - Pracovní činnosti
Ročník: 1.
Výstup
Učivo
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat práce s drobným materiálem - papír
a skládat papír,
vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranţovat, třídit při sběru přírodní
materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
práce s drobným materiálem - přírodniny
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
Dodrţuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne nebo
zajistí první pomoc
při úrazu (dle svých
schopností a
moţností)- VDO, EV
koláţ
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici
konstrukční činnosti
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání
pěstitelské činnosti
zná základy správného stolování a společenského
chování
příprava pokrmů
kolektivní práce
práce ve skupinách
308
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 2.
Výstup
Učivo
umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat práce s drobným materiálem - papír, karton
a skládat papír
umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranţovat, dotvářet, opracovávat a
třídit při sběru přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
práce s drobným materiálem - přírodniny
učí se navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
učí se šít přední steh na papír
textilní koláţ
práce s drobným materiálem - textil
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici
konstrukční činnosti
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření,
umí zasít semena
provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
sběr léčivých bylin
pěstitelské práce
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
příprava pokrmů
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
VDO - Občanská
společnost a škola dodrţuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne nebo
zajistí první pomoc
při úrazu (dle svých
schopností a
moţností)
Poznámky
nácvik zadního
stehu na čtvrtce
textilní koláţ
kolektivní práce
EV - Základní
podmínky ţivota
zasetí velikonočního
osení
vánoční posezení
práce ve skupinách
309
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Ročník: 3.
Výstup
Učivo
Práce s drobným materiálem - vlastnosti
materiálů, funkce a vyuţití pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, vyuţití
tradic a lidových zvyků.
umí mačkat, trhat, lepit,polepovat, stříhat, vystřihovat, - papír a karton
překládat a skládat papír
umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru
dovede navlékat, aranţovat, dotvářet, opracovávat a
třídit při sběru přírodní materiál
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- přírodniny
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
Poznámky
Při kaţdé činnosti
udrţuje pořádek na
pracovním místě,
dodrţuje zásady
hygieny a
MKV - lidské vztahy bezpečnosti práce,
- etnický
poskytne první
původ
pomoc při úraze.
Vv , prvouka
umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
- textil
naučí se zadní steh
umí přišít knoflíky
umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
EV - vztah člověka k
ŢP
nácvik zadního
stehu na čtvrtce
textilní koláţ
dovede sestavovat stavebnicové prvky
umí montovat a demontovat stavebnici
Konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi.
kolektivní práce
zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření,
umí zasít semena
provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
sběr léčivých bylin
Pěstitelské práce - základní podmínky pro
pěstování rostlin ( i pokojových), pěstování ze
semen v místnosti.
zasetí velikonočního
osení
310
Výstup
chová se vhodně při stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Učivo
Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně,
výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného stolování.
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
EGS - Evropa a svět
nás zajímá
Poznámky
vánoční besídka
práce ve skupinách
Vzdělávací oblast:Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 4.
Výstup
Učivo
Práce s drobným materiálem- vlastnosti
materiálu,funkce a vyuţití pracovních pomůcek
a nástrojů,jednoduché pracovní postupy,vyuţití
tradic a lidových zvyků
dovede děrovat, polepovat
vytváří prostorové konstrukce
-papír a karton
seznámí se se základy aranţování a vyuţití samorostů
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky
lidových tradic
-přírodniny
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
kolektivní práce
MKV-lidské vztahy
-etnický původ
Vv,přírodověda
311
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
udrţuje pořádek na pracovním místě
zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, vyzkouší si
steh ozdobný
EV-vztah člověka k
prostředí
-textil
udrţuje pořádek na svém pracovním místě,zásady
hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při
úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat sloţitější stavebnicové prvkypracuje podle slovního návodu,předlohy
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové květiny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná mnoţení rostlin odnoţemi a řízkováním
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky,nástroje a nářadí
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné
rostliny
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úraze
sběr léčivých bylin
Konstrukční činnosti
-práce se stavebnicemiplošnými,konstrukčními,prostorovými
-práce s návodem
dodrţuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne první
pomoc při úrazu (dle
svých schopností a
moţností)
Vv
Pěstitelské činnosti-základní podmínky pro
pěstování rostlin,pěstování pokojových
rostlin,pěstování rostlin ze semen v místnosti
EGS-Evropa a svět
nás zajímá
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené Příprava pokrmů –základní vybavení kuchyně,
kuchyně
výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava
zná pravidla správného stolování a společenského
stolu, pravidla správného stolování
chování
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
312
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Poznámky
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Poznámky
práce,poskytne první pomoc při úraze
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
Nabídka pro další činnosti: práce se dřevem - vypalování do dřeva, konstrukce ze špejlí
práce s kovem – tvarování
Vzdělávací oblast:Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 5.
Výstup
Učivo
Práce s drobným materiálem- vlastnosti
materiálu,funkce a vyuţití pracovních pomůcek
a nástrojů,jednoduché pracovní postupy,vyuţití
tradic a lidových zvyků
dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
vytváří prostorové konstrukce
-práce s papírem a kartonem
seznámí se se základy aranţování a vyuţití samorostů
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky
lidových tradic
-práce s přírodninami
zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný
umí vyrobit bymbulku, plést cop a batikovat
udrţuje pořádek na pracovním místě, dodrţuje zásady
-práce s textilem a vlnou
kolektivní práce
MKV-lidské vztahy
-etnický původ
EV-vztah člověka k
313
Výstup
Učivo
hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při
úraze
montuje a demontuje stavebnici
dovede sestavovat sloţitější stavebnicové prvky
umí pracovat podle slovního návodu,předlohy nebo
jednoduchého schématu
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úraze
zná základy péče o pokojové květiny
zná rozdíl mezi setím a sázením
zná mnoţení rostlin odnoţemi a řízkováním
seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako
drogy, alergiemi
vede pěstitelské pokusy a pozorování
umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky,nástroje a nářadí
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úraze
sbě léčivých bylin
Konstrukční činnosti
-práce se stavebnicí
(plošnými,konstrukčními,prostorovými)
-práce s návodem
-práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
prostředí
-dodrţuje zásady
hygieny a
bezpečnosti
práce,poskytne první
pomoc při úrazu (dle
svých schopností a
moţností)
Vv
Pěstitelské činnosti
-základní podmínky pro pěstování
rostlin,pěstování pokojových rostlin,pěstování
rostlin ze semen v místnosti
Příprava pokrmů
–základní vybavení kuchyně, výběr a nákup
orientuje se v základním vybavení kuchyně
potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla
seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené správného stolování
i teplé kuchyně
zná pravidla správného stolování a společenského
chování
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce,poskytne první pomoc při úraze
udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch
314
EGS-Evropa a svět
nás zajímá
Poznámky
Nabídka pro další činnosti: práce se dřevem - vypalování do dřeva, konstrukce ze špejlí
práce s kovem - tvarování kovových fólií a drátů,
315
Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce
RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 2. stupeň
zvolen název Pracovní činnosti. Tento vyučovací předmět je vyučován ve speciální učebně ( dílnách ), jejíţ
provoz se řídí řádem školní dílny.
Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9.roč.
Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč.hodina týdně.
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogický podmínkám jsou vyučovací téata společná pro
chlapce i dívky.
Vzdělávání v pracovních činnostech směřuje k :
- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
zejména při ručním opracování materiálu
- osvojování správné volby a pouţívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při
prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní
uţivatelské úrovni
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,
základů organizace a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti
a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro
další ţivotní a profesní orientaci
- seznámení s historií významných a zajímavých vynálezů technického pokroku
pro poznání a pochopení kontinuity vývoje technické vyspělosti a ekonomických podmínek ţivota
společnosti
V předmětu pracovní výchova se prolínají průřezová témata :
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání ,
řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a
kooperovat.
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy
k sobě samému,k dalším lidem a k dalším sloţkám ţivotního prostředí
Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické
problematice, získané poznatky kriticky zvaţovat a domýšlet moţné důsledky, provádět konkrétní pracovní
aktivity ve prospěch ţivotního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí
Mediální výchova –schopnost zpracovat , vyhodnotit a vyuţít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas,
televize, internet
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr
do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při
respektování identity národní
Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,
Zlepšovat vztahy ţák-ţák, ţák-učitel, učitel- rodič.
316
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Ţák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel - zadává úkoly, které umoţní volbu různých postupů
- vede ţáky aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech ţáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
Ţák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, ţe se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správní řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel – se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní
Ţák
- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci pouţívá správné technické názvosloví
- vyuţívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel – zadává úkoly při kterých ţáci spolupracují
- vede ţáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Ţáci - pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel – podle potřeby pomáhá ţákům
- kaţdému ţákovi umoţňuje zaţít úspěch
- dodává ţáků sebedůvěru
Kompetence občanské
Ţáci - respektují pravidla při práci
- dokáţí přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické
dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
317
Učitel – vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
- dodává ţákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
Ţák - dodrţuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- pouţívá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodrţuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
- dbá na ochranu ţivotního prostředí
- své znalosti vyuţívá v běţné praxi.
Učitel - vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí ţáky
318
319
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
-
Práce s technickými materiály
-
je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a
hygienou práce
- organizace a bezpečnost práce
-
zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu
-
-
je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek
výrobku
-
-
zvládá základní postupy při opracování dřeva
měření, orýsování, řezání, broušení a vrtání
- technické náčrty a výkresy, technické
informace
-
zvolí a umí pouţít vhodné pracovní nástroje a
nářadí
- pracovní postupy - zhotovení výrobků ze
dřeva ( z plastu, kovu )
- jednoduché pracovní postupy a operace
- pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro
ruční opracování
vlastnosti materiálu, uţití v praxi –
dřevo ( ,plast, kov )
úloha techniky v ţivotě člověka, zneuţití
techniky, technika a ţivotní prostředí
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
320
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty
aa
Ov – hygiena, bezpečnost,
činnost lidí, povolání
P – péče o ţivotní prostředí,
ekologické problémy
F – technika, stroje a
nástroje
M – geometrie
P – dřeviny, význam lesa
Exkurze do dřevozpracujícího
podniku
OSV- stanovení osobních cílů,
spolupráce a komunikace
v týmu
VDO – osobní zodpovědnost,
respektování a dodrţování
předpisů a norem
mky
Pozná
Jmenovka.
Přívěsek.
Háček.
Věšáček.
Hrací kostka.
Dominové
kameny.
Brousítko na
tuţky.
Stojánek na
sirky
Ročník: 7.
Výstup
-
Práce s technickými materiály :
-
provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodrţuje technologickou kázeň
je schopen sestrojit jednoduchý technický
výkres a orientovat se v něm
-
- má představu o různých druzích spojování
dřeva
- má představu o způsobu výroby ţeleza, oceli a
některých barevných kovů, polotovarů hutní
druhovýroby
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty
aa
Učivo
- jednoduché pracovní operace a postupy
- technické kreslení - rovnoběţné pravoúhlé M - geometrie
promítání, kosoúhlé pr.
- práce se dřevem - dlabání, spojování
- výroba ţeleza, výroba oceli,
těţba a zpracování barevných kovů
-
zvládá základní postupy při opracování dřeva,
ţeleza a oceli
- pracovní postupy - zhotovení výrobků
ze dřeva, ze ţeleza a z plastu
-
zná princip výroby a zpracování plastických
hmot včetně jejich vlastností
dodrţuje zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím, zná zásady poskytnutí
1.pomoci
- umělé hmoty - výroba a vlastnosti
- pracovní postupy – tvarování plastů
- další uţití plastů a jejich recyklace
-
Plátovaná
podloţka.
Krabička
Z – těţba ţel.rudy a barevných Stojánek na
kovů
tuţky.
EV - energetická náročnost
výroby ţeleza a její vliv na
Kovový
ţivotní prostředí, separace
otvírák
odpadu
Úhelník
VDO – osobní zodpovědnost, Olovnice
respektování a dodrţování
Plastová lţíce
předpisů a norem, poskytne
na boty,
nebo přivolá l.pomoc
plastový
EV – konkrétní pracovní
věšák
aktivity ve prospěch ţivotního
prostředí
Dřevěný
svícen.
Exkurze do podniku na výrobu
zpracování plastů
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 8.
321
mky
Pozná
Výstup
Práce s technickými materiály :
- dokáţe porozumět technickému výkresu a
vyrobit podle něj šablonu, kterou pouţije při
zhotovení výrobku
- dokáţe vyrobit jednotlivé části výrobku
z jednotlivých částí je schopen sestavit hotový
výrobek
- ovládá postupy opracování pozinkovaného
plechu - orýsování dle šablony, stříhání,
ohýbání, nýtování, pájení
- dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny
při práci i zásady bezpečnosti při práci
s nástroji a nářadím , poskytne l.pomoc při
úrazu
Svět práce :
- vyuţije profesní informace a poradenské
sluţby pro výběr vhodného vzdělávání
- orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí
- posoudí své moţnosti při rozhodování o volbě
vhodného povolání a profesní přípravy
Učivo
-
technické kreslení - nárys, půdorys,
bokorys, řez a detail
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty
M - geometrie a a
CH –kovy, druhy plechů
- jednoduché pracovní operace a postupy
-
-
-
pracovní postupy - výrobek
z pozinkovaného plechu - montáţ celého
výrobku z jednotlivých částí
trh práce – povolání, druhy pracovišť
prac.prostředků, charakter a druhy prac.
činností, poţadavky kvalifikační,
zdravotní, osobní
volba profesní orientace – osobní zájmy,
tělesný a duševní stav, sebehodnocení,
vyuţívání poradenských sluţeb
mky
Pozná
Krabička z
plechu
VDO – dodrţování přepisů a
norem, poskytnutí nebo
přivolání l.pomoci
Exkurze do klempířské dílny
Ov – osobní vlastnosti a
zájmy, sebehodnocení
Exkurze do výr.závodů
VDO – osobní zodpovědnost,
právní řád, práva a povinnosti
občanů
Úřad práce –
informační a
poradenské
středisko.
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti
Ročník: 9.
Výstup
Design a konstruování
provádí montáţ a demontáţ jednoduchého zařízení
provádí údrţbu jednoduchých předmětů a zařízení
Učivo
Montáţ a demontáţ jízdního kola
- přední a zadní kolo, plášť a duše,
322
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekty
M - geometrie a a
P – prevence úrazů a zásady 1.
ky
Poznám
Výstup
dodrţuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy při práci s nástroji a
nářadím, poskytne první pomoc při úrazu
sestaví podle návodu daný model zapojení
porovná jeho funkčnost
Svět práce
orientuje se v pracovních činnostech vybraných
oblastí
posoudí své moţnosti v oblasti profesní orientace
vyuţije profesní informace pro výběr vhodného
vzdělávání
zná důleţitá práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
prokáţe v modelových situacích prezentaci své
osoby při vstupu na trh práce
Využití digitálních technologií
ovládá základní funkce digitální techniky,
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy
provozu digitální techniky
propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
pracuje uţivatelským způsobem s mobilními
technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání,
zábava
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před
poškození
dodrţuje základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou
a poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
seřízení brzd, řídítek, nastavení sedla,
převodníku, údrţba pedálů a nábojů.
Práce s elektrotechnickými stavebnicemi
- návod, předloha, náčrt, plán, schéma
sestavení zapojení
- moţnosti vzdělávání – náplň učebních a
studijních oborů, informace a poradenské
sluţby
- zaměstnání a způsoby hledání,informační
základna pro volbu povolání
-
problémy nezaměstnanosti, úřady práce,
psaní ţivotopisu, pohovor u
zaměstnavatele
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy ky
pomoci Projekty
VDO – osobní zodpovědnost,
aa
respektování a dodrţování
předpisů a norem, poskytnutí
nebo přivolání 1.pomoci
Exkurze do cykloservisu
OSV – stanovení osobních Burza škol.
cílů a naplánování cesty
k jejich dosaţení, sebepoznání Úřad prácea sebehodnocení
informační a
poradenské
středisko.
Ov – školská soustava
Čj – ţivotopis
Digitální technika
F – elmag
- počítač a periferní zařízení, d.fotoaparát,
videokamera, CD DVD přehrávače, mobilní
telefony
Digitální technologie
- bezdrátové technologie USB, Bluetooth,
GPRS, navigační technologie, korvengence,
multiplexování
Počítačové programy pro zpracování
hlasových a grafických informací
Mobilní sluţby
323
Poznám
VDO – osobní zodpovědnost,
respektování a dodrţování
předpisů a norem, poskytnutí
nebo přivolání 1.pomoci
OSV
VDO
MV
EV
Dny otevřených
dveří.
Exkurze do
firmy
zabývající se
bezdrátovým
přenosem dat
5.19 Osnovy
Název předmětu: Vlastivěda
VLASTIVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
-
je realizována ve 4. ročníku - 2 hod. týdně
v 5. ročníku - 2 hod. týdně
vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy
Místo, kde ţijeme - chápání organizace ţivota v obci, ve společnosti
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na
dopravní výchovu
- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
Lidé kolem nás - upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,
snášenlivosti a rovného postavení muţů a ţen
- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě
- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas - orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů
- snaha o vyvolání zájmů u ţáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat
informace z historie a současnosti
-
organizace- ţáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s výuţíváním různých forem práce, s vyuţitím dostupných vyučovacích pomůcek.
-
průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
324
Kompetence k učení - učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy,
cestu na určené místo
- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
- učitel vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky
- učitel ţákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
Kompetence k řešení problémů – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- učitel umoţňuje,aby ţáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence komunikativní – učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a
rozmanitost krajiny
- vyuţívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- učitel vede ţáky k ověřování výsledků
- učitel podněcuje ţáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální – rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
- odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
- učitel vytváří příleţitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů
- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanská – pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy)
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- učitel umoţňuje ţákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo
- učitel vede ţáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní – uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, souţití a o
práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost
- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti ţáků
- učitel vede ţáky k plánování úkolů a postupů
- učitel zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat
325
jejich výsledků
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: 4.
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmětové vztahy,
projekty a kursy
zná pojem nadmořská výška
umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a
rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy
umí vyhledat Prahu na mapě ČR, umí najít Poličku a
své bydliště na mapě
zná název kraje a krajského města
umí vyhledat ČR na mapě Evropy
zná rozdíl mezi podnebím a počasím
umí charakterizovat podnebí ČR
zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří
zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem
Místo,kde ţijeme
- obec (město), místní krajina - části,
poloha v krajině, minulost a součastnost
- okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, půda,
Čj– vypravování o cestování
rostlinstvo, ţivočišstvo, vliv krajiny na
Čj – vypravování z prázdnin
ţivot lidí, ţivotní prostředí, orientace,
světové strany
ví, ţe Praha je hlavní město ČR
- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti
zná a umí vyprávět pověst o zaloţení Prahy
ČR , surovinové zdroje, výroba, sluţby a
zná významné průmyslové podniky, kulturní a
obchod
vzdělávací instituce
umí ukázat a najít na mapě střední ,východní, severní,
západní a jiţní Čechy,Moravu a Slezsko
umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle
mapy (povrch,poloha,hospodářství.....)
umí vyhledat na mapě významná města a řeky a
seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v
jednotlivých oblastech
umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko
326
Vv – památky
Čj – vypravování,
reprodukce textu
Poznám
ky
Výstup
Průřezová
témata,mezipředmětové vztahy,
Učivo
projekty a kursy
Exkurze do Prahy
umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy
- naše vlast - domov, národ, státní zřízení
a politický systém, státní správa,
Čj –čtení
samospráva, státní symboly
Vv – ilustrace k pověstem
umí vysvětlit význam globu a mapy
zná význam měřítka mapy
umí najít a ukázat poledníky a rovnoběţky
zná základní geografické značky
umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří
umí ukázat na mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří,
vrchoviny a níţiny v ČR
umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a
níţinou
zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR
zná oficiální název ČR a správně ho píše
seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními
symboly a demokracií v ČR
zná pojmy vláda, parlament, zákon
zná významná místa a kulturní památky Poličky a
okolí
zná a umí vyprávět některé regionální pověsti
zná některé postavy ze Starých pověstí českých
zná některé významné osobnosti a památná místa
českých dějin
Čj – vlastní jména, názvy států
- mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky
Lidé kolem nás
- souţití lidí - mezilidské vztahy, obchod,
firmy
VDO-občanská společnost a škola
- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, -občan,občanská společnost a stát
společné
-formy participace občanů v
politickém ţivotě
-principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování
Lidé a čas
- regionální památky - péče o památky,
lidé a obory zkoumající minulost
- báje, mýty, pověsti - minulost kraje,
domov, vlast, rodný kraj
327
Poznám
ky
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Vlastivěda
Ročník: 5.
Výstup
orientuje se na mapě, zná základní geografické pojmy
Evropy
umí na mapě ukázat státy Evropy
umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní
město
dokáţe stručně charakterizovat sousední státy České
republiky
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy
- Evropa a svět - kontinenty, evropské státy,
EU, cestování
MKV-kulturní
diference
-lidské vztahy
Projekt - Z dějin ČR
- mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, (od pravěku do
grafika, vysvětlivky
středověku -projekt
prolíná předměty)
ČJ - literární
zpracování,
VV, Pč
EGS-jsme Evropané
zná pojmy a umí časově zařadit Velká Morava,
Přemyslovci, Lucemburkové a Jagelonci
zná významné osobnost a umí je zařadit do
příslušného období Karel IV., Jan Hus, Masaryk
umí popsat rozdíly ve způsobu ţivota v minulosti a
dnes
umí popsat charakteristické rysy způsobu ţivota
v pravěku, středověku a dnes
Lidé a čas
- současnost a minulost v našem ţivotě –
proměny způsoby ţivota, bydlení, předměty
denní potřeby, průběh lidského ţivota, státní
svátky a významné dny
- orientace v čase -dějiny jako časový sled
událostí, kalendáře, letopočet, generace
328
Projekt - vyuţití
poznatků dětí
získaných
cestováním
EGS-Evropa s svět
nás zajímá
-objevujeme Evropu
a svět
-jsme Evropané
MKV-etnický původ
-princip sociálního
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy
smíru a solidarity
5.20 Osnovy
Název předmětu: Přírodověda
PŘÍRODOVĚDA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
329
Poznámky
-
vyučuje se ve 4. a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně, z toho je v kaţdém ročníku jedna hodina disponibilní.
-
přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde ţijeme
- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a
ţivočichů, působení lidí na krajinu a ţivotní prostředí
Lidé kolem nás
-
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
-
základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí
Lidé a čas
- orientace v čase - kalendáře, letopočet, reţim dne
- současnost a minulost v našem ţivotě
Rozmanitost přírody
-
Země jako planeta sluneční soustavy
-
rozmanitost i proměnlivost ţivé i neţivé přírody, rostliny, houby, ţivočichové, znaky ţivota, ţivotní potřeby a podmínky
-
rovnováha v přírodě
-
vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a ţivotního prostředí, likvidace odpadů, ţivelné pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
-
lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
-
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
-
péče o zdraví, první pomoc
-
odpovědnost člověka za své zdraví
-
situace hromadného ohroţení
Součástí výuky je exkurze do planetária.
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav ţivotního prostředí, ekosystémy,
základní podmínky ţivota) a dále OSV a VDO.
330
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
učitel umoţňuje ţákům pouţívat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
ţáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům ţáci sami
ţáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
Kompetence komunikativní
učitel vede ţáky k pouţívání správné terminologie
ţáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech,
názorech a výtvorech
ţáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
Kompetence sociální a personální
učitel zadává úkoly, při kterých ţáci mohou pracovat společně
ţáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti ţáků
Kompetence občanské
učitel buduje u ţáků ohleduplný vztah k přírodě
učitel vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
ţáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v
situacích ohroţení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
331
učitel umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch
Kompetence pracovní
učitel umoţňuje ţákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
učitel vede ţáky ke správným způsobům uţití pomůcek, vybavení, techniky
učitel vede ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti
ţáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodrţují vymezená pravidla
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 4.
Výstup
Učivo
umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, Rozmanitost přírody – rostliny, houby,
pole, voda a její okolí, u lidských
ţivočichové (průběh a způsob ţivota, výţiva,
obydlí
stavba těla)
zná a umí pojmenovat běţně se vyskytující ţivočichy
- ţivotní podmínky
v jednotlivých společenstvech
umí popsat stavbu jejich těla
- ohleduplné chování v přírodě a ochrana
zná způsob jejich ţivota
přírody (ţivelné pohromy a ekologické
zná a umí pojmenovat běţně se vyskytující rostliny a
katastrofy)
houby v jednotlivých společenstvech
umí běţně se vyskytující ţivočichy a rostliny správně
zařadit do jednotlivých společenstev
potravní řetězce
seznámí se se základními pravidly ochrany před
povodněmi
ochrana přírody, ekologie
332
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
projekty a kursy
EV-ekosystémy-les,
pole, vodní zdroje
-základní podmínky
ţivota-voda, půda,
ochrana biologických
druhů
vycházky
Vv – kreslení
Pč – modelování
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy,
Poznámky
projekty a kursy
EV-lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí
Exkurze do planetária
EV-vztah člověka k
prostředí-prostředí a
zdraví
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Přírodověda
Ročník: 5.
Výstup
zná pojmy podnebné pásy, rozlišuje typy krajiny
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
EV-ekosystémy
-základní podmínky
Podnebné pásy
333
Poznámky
Výstup
Učivo
podle podnebných pásů
zařazuje rostliny a ţivočichy podle podnebných pásů
zná pojem podnebí a počasí
zná schémata třídění ţivočichů a rostlin a dokáţe
podle nich zařazovat
ţivota
-lidské aktivity a
problémy ţivotního
prostředí
-vztah člověka
k prostředí
(prolíná výukou po
celý šk. r.)
Třídění přírodnin
vnímá ochrannou úlohu botanických zoologických
zahrad
zná stavbu lidského těla (kostra, vnitřní orgány,
svalstvo, kůţe apod.)
Člověk, jeho ţivotní podmínky a vztahy
k prostředí
seznámí se s působením magnetické a gravitační síly Magnetická a gravitační síla
má základní informace o postavení Země ve vesmíru Vesmír a Země
uvědomuje si podmínky ţivota na Zemi
ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou
umí vysvětlit význam Slunce pro ţivot na Zemi
umí vysvětlit střídání dne a noci a ročním období jako
důsledek pohybu Země ve vesmíru
zná jednoduché stroje a jejich praktické pouţití –
páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod.
zná význam parního stroje a spalovacího motoru
Jednoduché stroje
má základní poznatky o vyuţití el. energie
Elektrická energie
zná a dodrţuje pravidla bezpečné práce při manipulaci
s běţnými el. přístroji
umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod
zná zdroje elektrické energie
seznámí se s výrobou skla, papíru, plastů
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Výroba skla, papíru, plastů
334
Poznámky
Výstup
seznámí se s tiskárnou, faxem kopírkou, rádiem,
televizí, počítačem a telefonem
Učivo
Průřezová
témata,mezipředmět
ové vztahy, projekty,
kurzy
Poznámky
Příjem informací
5.21 Osnovy
Název předmětu: Prvouka
PRVOUKA
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
- vyučuje se v prvním aţ třetím ročníku dvě hodiny týdně, ve druhém ročníku hodina týdně navíc z disponibilních hodin ročníku tři hodiny
- pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
- utváří se prvotní ucelený obraz světa
- poznávání sebe i nejbliţšího okolí
- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
- vnímání lidí a vztahů mezi nimi
- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
- porozumění soudobému způsobu ţivota, jeho přednostem i problémům
- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
-
vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde ţijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností
ţáků
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi
Lidé a čas – orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti ţivé i neţivé přírody
335
Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých ţivotních situací.
Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako ţivé bytosti.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Ţáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
-upevňování preventivního chování
-orientace ve světě informací
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
-učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
-učitel motivuje ţáky pro celoţivotní učení
Kompetence k řešení problémů
- ţáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohroţení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
- učitel pomáhá ţákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učitel učí ţáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., vyuţívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní
Ţáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
-učitel podporuje u ţáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si
radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální
Ţáci pracují ve skupině.
-efektivně spolupracují na řešení problémů
-učí se respektovat názory druhých
-přispívají k diskusi
- učitel učí se věcně argumentovat
-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
336
-učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
-učitel motivuje ţáky hledat moţnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- učitel vede ţáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní
Ţáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
- učitel učí ţáky pouţívat různé materiály, nástroje a vybavení
- učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje
V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k ţivotnímu prostředí, ekosystémy, …
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …
MKV – princip sociálního smíru
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 1.
Výstup
Učivo
zná cestu do školy a zpět
zná název školy
zná jméno třídní učitelky a ředitele školy
chová se ukázněně ve škole i mimo školu
dokáţe rozlišit neţádoucí formy chování
Domov
Škola
Osobní bezpečí
umí si připravit pomůcky do školy
udrţuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce
umí si uspořádat pracovní místo
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
VDO – Občanská
společnost a škola výchova dem.
Občana v rámci
třídního kolektivu
Výchova
k samostatnosti,
k seberealizaci, ke
smyslu pro
337
Poznámky
Vést ţáky
k uvědomění si
nové pozice
Výstup
Učivo
rozlišuje čas k práci a odpočinku
dodrţuje základní hygienické návyky
zná základy správné ţivotosprávy – výţiva, vitamíny,
odpočinek, spánek, pitný reţim apod.
zná zásady správného chování u lékaře
Péče o zdraví, zdravá výţiva
umí pojmenovat části lidského těla
zná názvy běţných onemocnění a úrazů
Lidské tělo
Osobní bezpečí
orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina
umí vyjmenovat dny v týdnu
zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat
umí popsat změny v přírodě podle ročního období
umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce
zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem ţivotě
Kultura
zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr,
sestra, teta apod.)
umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí – les, pole,
potok apod.
zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat
Rodina
Souţití lidí
Domov
Obec, místní krajina
Ţivočichové
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
338
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kurzy
spravedlnost,
odpovědnost a
ohleduplnost
EGS – Evropa a svět
nás zajímá poznávání
evropských kultur
MKV –Kulturní
diference. Etnický
původ - poznávání
etnických skupin
EV – Lidské aktivity
a problémy ţivotního
prostředí , Vztah
člověka k prostředí výchova k ţivotnímu
prostředí
Poznámky
Ročník: 2.
Výstup
zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve
společnosti
umí slušně poţádat o pomoc a poděkovat
zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec apod.)
orientuje se v síti obchodů a sluţeb v nejbliţším okolí
je schopen komunikovat s prodavačem
umí zacházet s přidělenými penězi
zná a dodrţuje základní pravidla pro chodce
umí správně přecházet vozovku
zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.)
rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak apod.
zná a umí pojmenovat základní části a vybavení jízdního
kola a vybavení pro cyklisty
předvídá, co můţe být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí
se snaţí vyhýbat
rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost
orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok,měsíce,
týdny, dny, hodiny, minuty
- denní reţim dětí, práce a odpočinek
pozná významné památky v okolí bydliště (Polička,
Svojanov apod.)
Učivo
Rodina
Chování lidí
Souţití lidí
Obec, místní krajina
Právo a spravedlnost
Vlastnictví
Průřezová
témata, mezipředmětové
vztahy, projekty a kurzy
MKV – Lidské vztahy
(harmonické vtahy
v rodině)
- Princip sociálního smíru
a solidarity
VDO – Občanská
společnost a škola
(demokratické vztahy ve
třídě – tvorba třídního
řádu)
- Občan, občanská
společnost a stát
(odpovědnost za své činy,
seznámení se se
základními lidskými
právy, principy souţití s
minoritami)
Osobní bezpečí
Chování lidí
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem ţivotě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti
339
MKV – Kulturní
Poznám
ky
Výstup
Učivo
orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní
krajině
Domov, škola
Obec a místní krajina
zná zaměstnání rodičů
umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař,
učitel, řidič apod.)
zná běţně uţívané výrobky, ví, čemu slouţí
pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení
v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.)
váţí si práce a jejích výsledků
Vlastnictví
Kultura
Rodina
pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
zná pojem: les, park, louka, zahrada, pole, potok, řeka
má povědomí o významu ţivotního prostředí pro člověka
zná vybrané běţně pěstované pokojové rostliny
chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání,
světlo, teplo apod.)
rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
zná a umí pojmenovat běţně se vyskytující stromy, keře,
byliny a zemědělské plodiny
zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata
zná některé ţivočichy chované pro radost a chápe potřebu
pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.)
zná vybraná volně ţijící zvířata a ptáky
Voda, vzduch
Půda
Rostliny, houby, ţivočichové
Ţivotní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
Průřezová
témata, mezipředmětové
vztahy, projekty a kurzy
diference (vlastní kulturní
zakotvení)
340
EV – Ekosystémy (les,
louka, pole, rybník)
EV – Vztah člověka
k prostředí (ochrana
ţivotního prostředí,
třídění odpadu, ţivotní
styl)
EV – Základní podmínky
ţivota
Poznám
ky
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Ročník: 3.
Výstup
Učivo
zná základní údaje z historie a současnosti obce
zná některé lidové a místní zvyky a tradice
Obec, mistní krajina
Kultura, současnost a minulost v našem ţivotě
Báje, mýty,pověsti
orientuje se v plánku obce
ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraţí apod.
určí hlavní a vedlejší světové strany
v přírodě se umí orientovat podle světových strany
Obec, místní a okolní krajina
Současnost a minulost v našem ţivotě
Regionální památky
umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a Vlastnosti a změny látek
změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost
Voda a vzduch
apod.
Nerosty a horniny, půda
uţívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas,
hmotnost, objem, teplotu
Váţení a měření
rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
Ţivá a neţivá příroda
Ţivotní podmínky
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kursy
VDO - Občanská
vycházka
spol. a škola vytváření pravidel
chování, pravidla
týmové spolupráce
Hv - lidové písně
EV - vztah člověka k
prostředí - náše obec,
ţiv. styl
VDO - Občan,
občanská spol. a stát
- práva a povin.,
odpovědnost za své
činy
jednoduché pokusy
EV - Lidské akt. a
problémy ŢP hospodaření s odpady
M- zápis a měření
jednotek
341
Poznámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kursy
lidské tělo – ţivotní potřeby a projevy, základní
stavba a funkce, průběh lidského ţivota
Člověk a jeho zdraví
zná základní rozdělení ţivočichů – savci, ptáci,
obojţivelníci, ryby, hmyz
umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu
těla
ví, čím se liší rozmnoţování jednotlivých skupin
rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
Ţivočichové
Ţivotní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody
umí pojmenovat části rostlin
umí popsat projevy ţivota rostlin
zná vybrané druhy plodů a semen
zná význam semen
zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny
pozná běţně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a
umí je pojmenovat
Rostliny
Ţivotní podmínky
Rovnáha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody
má povědomí o významu ţivotního prostředí
uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a
silnici (chodec, cyklista)
Člověk
Rodina
Souţití lidí
Hv - písničky o
Chování lidí
rostlinách
Právo a spravedlnost
Lidské télo, péče o zdraví, zdravá výţiva,osobní
bezpečí
MKV - Princip soc.
smíru a solidarity základní lid. práva,
odstranění předsudků
vůči etnic. skup.
Poznámky
EV Zákl.podm.ţivota voda, ovzduší, půda,
energie, přír.zdroje
vycházky
besedy (CHKO)
Hv - písničky o
zvířatech
342
EV - Ekosystémy les, pole, vodní
zdroje, město,
vesnice, kulturní
krajina
vycházky
herbář
Výstup
Učivo
Průřezová
témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty a
kursy
Poznámky
Povinně volitelné předměty
Domácnost 5.22
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět domácí nauky se vyučuje jako samostatný volitelný předmět ve 4. aţ 9. roč.
v rozsahu jedné vyuč. hodiny týdně (realizuje se dvěma hodinami 1x za 14 dní)
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy
jsou vybrány tématické okruhy pro chlapce a dívky.
Vzdělávání směřuje k :
získání základních pracovních dovedností a návyků zejména činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.
- osvojování správné volby a postupu práce
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,
základů organizace a plánování práce a technologické kázně
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti
a její kvalitě
- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další ţivotní a profesní orientaci
- seznámení s historií domácích prací a dovedností
V předmětu domácí nauky se prolínají průřezová témata :
Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání ,
343
řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.
Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy k sobě samému, k dalším lidem a k dalším
sloţkám ţivotního prostředí
Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvaţovat a
domýšlet moţné důsledky, péče o květiny v bytech, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí
Mediální výchova –schopnost zpracovat , vyhodnotit a vyuţít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a
multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní
Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,
Zlepšovat vztahy ţák-ţák, ţák-učitel, učitel- rodič.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Ţák - poznává smysl a cíl učení
- má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky
- umí posoudit vlastní pokrok
- kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich
Učitel - zadává úkoly, které umoţní volbu různých postupů
- vede ţáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou
- pozoruje pokrok u všech ţáků v hodině
Kompetence k řešení problémů
Ţák - promýšlí pracovní postupy praktických cvičení
- při řešení se učí chápat, ţe se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen
jedno správní řešení
- poznatky aplikuje v praxi
Učitel – se zajímá o náměty
- klade otevřené otázky
Kompetence komunikativní
Ţák
- se učí správnému technologickému postupu při práci
- při komunikaci pouţívá správné technické názvosloví
- vyuţívá informační zdroje k získání nových poznatků
Učitel – zadává úkoly při kterých ţáci spolupracují
344
- vede ţáky, aby na sebe brali ohledy
Kompetence sociální a personální
Ţáci - pracují ve skupinách
- spolupracují při řešení problémů
- přispívají k diskusi a respektují názory jiných
- učí se věcně argumentovat
Učitel – podle potřeby pomáhá ţákům
- kaţdému ţákovi umoţňuje zaţít úspěch
- dodává ţáků sebedůvěru
Kompetence občanské
Ţáci - respektují pravidla při práci
- dokáţí přivolat pomoc při zranění
- chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické
dědictví
- projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům
Učitel – vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
- dodává ţákům sebedůvěru
Kompetence pracovní
Ţák - dodrţuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci
- pouţívá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály
- dodrţuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a
zdraví druhých
- dbá na ochranu ţivotního prostředí
- své znalosti vyuţívá v běţné praxi.
Učitel - vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálů a nástrojů
- pozoruje pokrok při práci v hodině
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli
- hodnotí ţáky způsobem, který
Volitelný vyučovací předmět: Domácnost
345
Ročník: 6. – 9.
Výstup
zvládá pracovní postupy
má znalosti o výţivě člověka, potravě
ovládá základní principy stolování a obsluhy u
stolu
má představu o předpisech a hygienických
pravidlech
umí vyuţít profesní informace
má představu o základních činnostech přípravy
pokrmů
volí správnou odpovídající technologii
organizuje a plánuje pracovní činnost
dodrţuje zásady zdravého a příjemného prostředí
v bytě
získává informace o ekonomice v rodině
-
-
Učivo
Hygiena výţivy – výţiva člověka
Průřezová
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
Př, Ch, Rv
OSV – osobní
Zásady správné výţivy – výţivová hodnota
Úprava stolu a bytu, podávání základních druhů rozvoj,
pokrmů a nápojů
sebepoznání
Společenské chování
kultura stolování a
odívání
Kuchařské knihy, vhodná sestava jídel
VDO – osobní
Polévky, omáčky, saláty, pečivo, úpravy masa, zodpovědnost za své
ryb a drůbeţe
zdraví
Úpravy tepelné, za studena
respektování a
Reţim dne, ţivotospráva a vhodná sestava
dodrţování předpisů
jídelníčku
a norem
Stolování, inventář, aranţování květin, ...
MV – recepty a
Nákup a skladování potravin, správné vyuţití
návody v tisku,
módní časopisy,
zvládá jednoduché postupy při šití a pouţívá
Výběr vhodného materiálu – sukně, batoh,
televizní a rozhlasové
vhodné materiály a pomůcky
polštář, čepice
pořady
orientuje se v návodech
Návlek spodní a vrchní nitě
EGS a MKV –
dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci
Zapojení šicího stroje a ţehličky
stravovací návyky a
zapojí šicí stroj, ţehličku
Základy výtvarných technik
zvyklosti ve
zná základy výtvarných technik
stravování a odívání
umí vkusně a esteticky upravit oblečení
ostatních národů
Péče o zdraví
Výţiva a zdraví - poruchy příjmu potravy uplatňuje zásady zdravého stravovacího reţimu mentální
orientuje se v údajích o sloţení a trvanlivosti
poruchy příjmu potravy - mentální
potravinářských výrobků a vyuţívá je při nákupu
anorexie, bulimie
a uchovávání potravin v domácnosti
- výţiva a civilizační nemoci
posoudí na konkrétních příkladech zastoupení
- zásady zdravé výţivy
jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím
346
Pozn
ámky
Výstup
Učivo
Průřezová
témata
Mezipředm.
vztahy
Projekty Kurzy
reţimu člověka z hlediska zdravé výţivy
orientuje se ve specifických potřebách výţivy
v období dospívání
- vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou
výţivou a rozvojem civilizačních chorob,
navrhne změny odpovídající poţadavkům zdravé
výţivy
rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří
k ní vlastní názor
-
-
-
alternativní výţivové směry
reklamy na potraviny
výţiva a civilizační nemoci
zásady zdravé výţivy
alternativní výţivové směry
Metody, formy, nástroje, pomůcky: Elektrospotřebiče v domácnosti, kuchařské knihy, ...
Projekty, kursy: Návštěva restaurace, supermarketů, návštěva hotelové školy
Volitelný vyučovací předmět : Technická praktika 5.23
347
Pozn
ámky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět technické činnosti má specifické rysy, jimiţ se odlišuje od ostatních vyučovacích
předmětů. Významným specifickým rysem je zaměření cílů výuky na získání vědomostí a
vytváření dovedností v oblasti přípravy a výstavby rodinného domu.
V tomto předmětu nejde tedy jen o získání vědomostí formou zapamatování, ale jde o jejich
osvojení a schopnost ověřit si získané teoretické vědomosti v praxi.
Cílem tohoto předmětu je předat ţákům informace o tom, jak postupovat od samého počátku,
rozhodnou li se v budoucnu pro výstavbu rodinného domu svépomocí, nebo na klíč.
Časová dotace
Volitelný předmět „Technické činnosti“ je vyučován na II. stupni 1 hodinu týdně pro určený
ročník.
Návaznost na jiné vzdělávací oblasti
Vyučovací předmět technické činnosti navazuje na předměty:
Fyzika:
- pouţívání pomůcek, měřidel a odborné literatury
- fyzikální vlastnosti a stavba látek
- účinky síly
- tření
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pracovní výchova:
- volba povolání
- práce s technickými materiály
- provoz a údrţba domácnosti
- elektrotechnika v domácnosti
- ekonomika domácnosti
Občanská výchova:
- utváření vztahů k hodnotám
- formování vědomí odpovědnosti
- vedení k sebepoznání
Průřezová témata
– zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání řešení problémů samostatně a odpovědně,
společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat (VDO)
– orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy k sobě
samému,k dalším lidem a k dalším sloţkám ţivotního prostředí (OSV)
– pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané
348
poznatky kriticky zvaţovat a domýšlet moţné důsledky, konkrétní pracovní aktivity ve prospěch
ţivotního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí (EV)
–schopnost zpracovat , vyhodnotit a vyuţít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas,
televize, internet (MV)
– zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a
multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní
(EGS)
- zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy, zlepšovat vztahy ţák-ţák, ţákučitel, učitel- rodič. (IV)
Obsah předmětu
Výstupy z RVP
Určená třída
Ţák:
- posoudí na příkladech a doloţí
přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování
cílů a potřeb v rodině, škole a
Učivo / Tematické okruhy
Mezipředmětové vztahy
Přípravné práce pro stavbu RD
- Územní plán obce (města)
- Stavební pozemek a poţadavky na
něj.
ORV- funkce úkoly a cíle
rodiny
349
v obci. Jako jeden z důleţitých
úkolů a cílů státu, obce a rodiny
je bydlení:
- je seznámen s postupem
přípravných prací pro realizaci
výstavby rodinného domu
svépomocí
- rozlišuje a porovnává různé
formy vlastnictví. Jako jedna
z forem vlastnictví je osobní
vlastnictví rodinného domu:
- Vhodné a nevhodné tvary domu.
- Přednosti a nevýhody určitých typů ORV- funkce úkoly a cíle
domů.
státu
- Stavební náklady podle typu domu
- Územní rozhodnutí
- Stavební povolení
- Ţádost o připojení elektrického
stavebního rozvaděče k el. síti.
- Náplň práce stavebního dozoru
při stavbě RD.
- Stavební plány
- Zhotovení jednoduchých stavebPV- 6.tř. technické
ních plánů RD.
zobrazování
- Zhotovení časového plánu
- je seznámen s dodrţováním
zásad hospodárnosti a objasní
vlastní způsoby zacházení
s penězi a se svým majetkem a
na příkladu chování
prodávajících a kupujícího
stav.mat. vyloţí podstatu
fungování trhu.
- Vyhledávání stavebního materiálu
pomocí internetu a způsoby jeho
objednávání
- Nákup stavebního materiálu ve
výrobních závodech a prodejnách
stavebnin.
- Zařízení staveniště.
- Exkurze
VT- 6.tř. vyhledávání na
internetu
- je seznámen s tím, jaké sluţby
občanům nabízejí banky,
spořitelny a pojišťovny pro
financování a zabezpečení
výstavby RD
- Moţnosti a podmínky pro získání
finančních prostředků pro stavbu
RD
PV- 8.tř. ekonomika
domácnosti
- je seznámen se způsoby
zapojení různých druhů
světelných obvodů a se
způsobem zapojení
zásuvkového obvodu.
- Praktické zapojování světelných a
zásuvkových okruhů pomocí
technických stavebnic.
F- 8.tř. střídavý proud
PV- 9.tř. elektrické
obvody
350
Volitelný vyučovací předmět : Práce s informacemi 5.24
A/ Charakteristika předmětu
Předmět je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. V předmětu se ţáci učí psaní na osobním počítači desetiprstovou hmatovou
metodou. V průběhu celého předmětu pracují s textovým editorem. Jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem a tabulkou v rámci textového editoru.
Ţáci jsou průběţně seznamováni s jednotlivými písemnostmi hospodářské korespondence a učí se je sami vytvářet a upravovat.
Získané dovednosti by měli ţákům pomoci ve všech oblastech celého základního vzdělávání a při uplatnění na trhu práce.
Dále se rozvíjí dovednosti získané v předmětu informatika
Časová dotace
Předmět je vyučován v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku.
Průřezové témata
Obsah předmětu je propojen průřezovými tématy:
- Mediální výchova
351
B/ Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
- vybírá a vyuţívá pro efektivní učení
vhodné způsoby, metody a strategie,
organizuje a řídí vlastní učení
- vyhledává a třídí informace a efektivně je
vyuţívá v procesu učení a praktickém
ţivotě
- poznává smysl a cíl učení
Kompetence k řešení problémů
Ţák
- vyhledá informace vhodné k řešení
problému
- samostatně je řeší
- činí rozhodnutí a je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Ţák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory
- naslouchá promluvám druhých lidí,
vhodně na ně reaguje
- rozumí různým typům textů, záznamů a
obrazových materiálů
- vyuţívá informační a komunikační
technologie
Kompetence sociální a personální
Ţák
- přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, poskytne pomoc
nebo o ni poţádá
Kompetence občanské
Ţák
- chápe základní principy na nichţ spočívají
zákony a společenské normy
Kompetence pracovní
Ţák
- pouţívá bezpečně nástroje a vybavení
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitel
- zadáváme úkoly jejichţ plnění vede
ţáky
k samostatnému
objevování
moţností
vyuţití
informační
a
komunikační technologie
- vyuţíváme pomocnou literaturu
Učitel
- vedeme ţáky
zadáváním úkolů a
projektů k tvořivému přístupu k jejich
řešení
Učitel
- vyuţíváme informační a komunikační
techniky
- řídíme diskusi ve třídě a skupinách
- vyuţíváme elektronické pošty, internetu
a dalšího softwaru
Učitel
- -řídí práci, při které si mohou ţáci
navzájem pomáhat
Učitel
- vedeme ţáky k respektování práv
k duševnímu vlastnictví a k etickému
přístupu k nevhodným obsahům
vyskytujícím se na internetu či jiných
médiích
352
Učitel
- vedeme ţáky k dodrţování bezpečnosti
C/ Obsah předmětu
Výstupy
Období: 7. ročník
Ţák
- se seznamuje s osobním
počítačem
Učivo
-
-
-
si osvojuje psaní
desetiprstovou hmatovou
metodou
-
pracuje s jednoduchým
textem
-
-
-
Mezipředmětové
vztahy/průřezová témata
seznámení
Inform. a kom. technologie
s normatizovanou klávesnicí - práce s textovým
seznámení s principem
editorem
desetiprstové hmatové
metody
nácvik psaní všech písmen
abecedy
nácvik velkých písmen
nácvik interpunkčních
znamének
zvýrazňování textu
úprava písemností,
souvislých textů
ţivotopis
adresa
Český jazyk – oprava
gramatických chyb
Volba povolání – ţivotopis
Inform. a kom. technologie
– práce s textovým editorem
Období: 8. ročník
353
Ţák
- nacvičuje psaní na rychlost a přesnost
-
opis souvislých textů
úprava souvislých textů
Český jazyk – gramatické
jevy v textu
-
vytváří jednoduché tabulky -
náleţitosti tabulek
Matematika – suma,
postup při vypracování průměr, zaokrouhlování
tabulek v textovém editoru Inform. a kom. technologie
– textový editor
-
pracuje na úpravě
písemností hospodářské
korespondence
-
náleţitosti písemností
vytváření vlastního textu
dopisu
-
se seznamuje
s kancelářskou technikou
-
telefonní přístroje, telefonní
záznamníky, fax, kopírovací
stroje
Volitelný vyučovací předmět : Ekologický seminář 5.25
A/ Charakteristika předmětu
podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
přispívá k utváření zdravého ţivotního stylu
vede k angaţovanosti v řešení problémů spojených s ochranou ţivotního prostředí
vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví
vede k pochopení významu a nezbytnosti udrţitelného rozvoje jako dalšího rozvoje
vývoje lidské společnosti
Časová dotace
-
354
Předmět bude nabízen v 6.- 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.
B/Předmětové strategie
Klíčové kompetence RVP
Kompetence k učení
Ţák
- vyhledává a třídí informace
- samostatně pozoruje a experimentuje
- poznává smysl a cíl učení, posoudí
vlastní pokrok
Kompetence k řešení problémů
Ţák
- přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách a vyhledává informace
k řešení jejich problémů
- činí uváţlivá rozhodnutí a je schopen
je obhájit
Kompetence komunikativní
Ţák
- formuluje své myšlenky a názory
-
naslouchá druhým lidem, vhodně
reaguje
-
rozumí různým typům textů a
záznamů
vyuţívá informační a komunikační
prostředky
-
Strategie vedoucí k rozvíjení KK
Učitel
- zadáváme úkoly, které vedou k vyhledávání
informací na internetu, v encyklopediích
- zadáváme úkoly,. ve kterých ţáci musí dané
jevy pozorovat nebo provádět pokusy
- vedeme ţáky samostatně zpracovat zápis
- učivo vyvozujeme v co největší míře na
příkladech z praxe a jejich dosavadní
vědomosti a znalosti rozšiřujeme
Učitel
- do výuky zařazujeme pokusy, pozorování
- zadáváme skupinové práce a vedeme
k nutnosti diskutovat ve skupině a obhajovat
vlastní názor
Učitel
- zařazujeme do výuky práci ve skupinách, na
projektech
- umoţňujeme prezentaci práce ţáků, ţáci
mají moţnost sami zhodnotit výsledky své
práce a reagovat na hodnocení ostatních,
argumentovat, přijmout kritiku
- zadáváme práci s textem, vyuţíváme
encyklopedie, internet, časopisy zaměřené na
vědu a techniku
355
Kompetence sociální a personální
Ţák
- spolupracuje ve skupině, přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů
Učitel
- vedeme ţáky ke schopnosti pracovat v různě
velkých skupinách a k tomu, aby při této
spolupráci byli k sobě ohleduplní, uměli si
vzájemně pomoci, uměli si naslouchat a
ocenit práci druhých
- dbáme na dodrţování dohodnutých pravidel
- vedeme je k radosti z úspěchu
- zařazujeme do výuky skupinové práce,
projekty, seminární práce, ţáci mají moţnost
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni spolupracovat, vzájemně si pomáhat a
poţádá
v případě potřeby kohokoliv poţádat o pomoc
nebo pomoc poskytnout
Kompetence občanské
Ţák
Učitel
- chápe základní ekologické souvislosti a
- cíleně do výuky zahrnujeme význam
environmentální problémy, respektuje
kvalitního ŢP a jeho ovlivňování činností
poţadavky na kvalitu ţivotního prostředí,
člověka
rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale
udrţitelného rozvoje společnosti
Kompetence pracovní
Ţák
Učitel
- dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti - vedeme ţáky k dodrţování bezpečnostních a
hygienických pravidel
- učíme je pracovat podle návodu a dodrţovat
pravidla při pracovní činnosti
C/ Obsah předmětu Ekologický seminář
Výstupy
Učivo /Tematické okruhy (TO)
Poznámky
356
/ Zdroje
Období: ročník
 uvede příklady výskytu
EKOSYSTÉMY
organismů v určitém
- Les-les v našem prostředí
prostředí a vztahy mezi
- Pole- pole a jejich okolí
nimi
 rozlišuje pojmy
společenstvo, ekosystém
 objasní na základě
příkladu základní princip
existence ţivých a
neţivých sloţek systému
-seznámí se s významem vody
pro ţivot
zjistí si hospodaření s vodou
v domácnostech
- popíše cestu vody
rostlinou
- vysvětlí vadnutí rostlin
- seznámí se s vodním
reţimem ţivočichů
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
ŢIVOTA
Voda
- pitná voda u nás a ve světě
- bez vody není ţivot
Z –Krajiny 6.tř.
Z ČR –8.tř.
PČ – Pozemek 6.8-tř.
ORV- Obec –6.tř.
Z- Hydrosféra 6.tř.
PČ- Údrţba
vodoinstalace 8.tř.
PČ Pěstování a
ţivotní podmínky
rostlin 6.-8.tř.
DO- Domácí
prostředky na
úklid 7.tř.
-
-
vysvětlí význam vzduchu
pro ţivot na Zemi
zná nejdůleţitější
skupiny škodlivin ve
vzduchu
pouţívá pojmy emise a
imise
Vzduch
- význam pro ţivot na Zemi
- znečištění a ochrana ovzduší
Z –Atmosféra –
6.tř.
F – Meteorologie
9.tř.
357
-
vysvětlí jak se tvoří prach
vysvětlí skleníkový efekt,
letní a zimní smog
-
popíše tvorbu humusu
vysvětlí fyz., chem. a
biolog. zvětrávání
vysvětlí přizpůsobení
některých ţivočichů
ţivotu v půdě
vysvětlí jejich význam
vyjmenuje některé
obratlovce a bezobratlé
v půdě
vysvětlí funkci kořene a
popíše cestu vody z půdy
do kořenů
-
-
-
- seznámí se s vývojem dopravy
a s jejím vlivem na ţivotní
prostředí
Výstupy
Ročník
Půda
- půda jako směs látek
- ţivočichové v půdě
- kořeny rostlin a jejich funkce
v půdě
LIDSKÉ AKTIVITY
Doprava a ţivotní prostředí
- vývoj dopravy
- vlivy na prostředí
- druhy dopravy a ekologická
zátěţ
Odpady
- odpady a příroda
- druhotné suroviny
VZTAHY ČLOVĚKA
K PROSTŘEDÍ
Náš ţivotní styl
- spotřeba věcí
- spotřeba energie
- odpady
Učivo
Z- Pedosféra 6.tř.
PČ- Rostliny a
jejich prostředí 6.8.tř.
Z- Doprava v ČR
8.tř.
F- Spalovací
motory 8.tř.
F Jaderný odpad
8.tř.
Z – Globální
problémy 9.tř.
Poznámky
EKOSYSTÉMY
358
-uvede příklady výskytu
organizmů v určitém prostředí a
vztahy mezi nimi
- seznámí se s významem
tropických deštných lesů pro
ţivot na Zemi
Moře
- ţivot v moři, druhová
odlišnost
Tropický deštný les
-globální význam
Z- 6.tř.
Z- 6.tř.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
ŢIVOTA
-
-
-
-
seznámí se s ţivotními
podmínkami ve vodě
popíše vztahy organismů
ve vodě
popíše koloběh vody
v přírodě
vysvětlí význam vzduchu
pro lidský organismus
popíše dýchání u rostlin a
ţivočichů
vysvětlí význam
fotosyntézy pro lidský
ţivot
seznámí se s významem
vzduchu v kaţdodenním
ţivotě
vysvětlí vliv rostlinného
porostu na půdní teplotu
vyjmenuje typy rostlin,
Voda
- voda jako ţivotní prostředí
- koloběh vody v přírodě
DO – Domácí
prostředky 7.tř.
Vzduch
- vzduch a ţivot
- vyuţití vzduchu
v kaţdodenním ţivotě
F – Atmosféra
9.tř.
Půda
- půdní klima
- vlastnosti půdy
- vyuţití a ochrana půdy
359
-
-
které se vyskytují v určité
půdě
vysvětlí správné
obdělávání půdy a
vysvětlí význam hnojení
vyjmenuj škodliviny a
vysvětlí poškození půdy
škodlivinami
LIDSKÉ AKTIVITY
-
vyjmenuje fosilní zdroje
energie
seznámí se s vyuţitím
sluneční energie
vysvětlí pro a proti
vodním elektrárnám
seznámí se s činností
větrné elektrárny
seznámí se s energií
biomasy a
s ekologickými
pohonnými hmotami
-seznámí se s činností sběrných
dvorů
Energie
- energie ze Země
- sluneční energie
- energie vody a větru
F – Energie a její
přeměny 6.-9-tř.
DO- Domácí
spotřebiče 7.tř.
Odpady
- nebezpečný odpad
F – Jaderný
reaktor, jaderný
odpad 9.tř.
PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
-
vyjmenuje léčivé rostliny -moderní lékařství a přírodní lékárna
seznámí se se
zneuţíváním léků
360
361
6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy
Pravidla pro hodnocení, evaluaci a autoevaluaci práce školy
I.
Úrovně hodnocení, evaluační nástroje
1. Hodnocení žáka učitelem
Základním materiálem školy je „Klasifikační řád“, který je součástí Školního řádu a ŠVP a je
veřejný. Ţáci budou na konci pololetí klasifikováni ve všech předmětech kromě těch, které budou
hodnoceny slovně. Slovní hodnocení bude škola pouţívat u ţáků s VPU,s IVP a na ţádost rodičů.
Dvakrát ročně ( leden a červen) uspořádá škola konzultační odpoledne, na které budou pozváni
rodiče společně s ţákem a příslušný třídní učitel projedná s rodiči závěry hodnocení.
2. Sebehodnocení žáka
a) Sebehodnocení je průběţnou součástí hodnocení práce ţáka v rámci jednotlivých
předmětů.
b) Jednorázově ( písemnou formou) provede ţák sebehodnocení své práce dvakrát
ročně ( leden a červen) formou dotazníku. Třídní učitel se vyjádří v rámci
dotazníku k ţákově práci. Dotazník vyplněný ţákem a učitelem zůstává po celou
dobu školní docházky součástí ţákova portfolia a bude slouţit jako podklad pro
zpracování výstupního hodnocení.
c) Nejméně jedenkrát za čtvrt roku proběhne sebehodnocení ţáků v rámci třídního
kolektivu ( komunitní kruh). Toto bude zaměřeno na vztahy v třídním kolektivu,
chování a problémy ţáků.
3. Hodnocení prostřednictvím nezávislých ( komerčních) institucí
Cílem této formy hodnocení je srovnání práce školy s podobnými institucemi v rámci regionu nebo
ČR. Škola bude vyuţívat tyto nástroje:
- testování dovedností ţáků 9. třídy prostřednictvím testů CERMAT
- testování dovedností ţáků prostřednictvím tradičních testů KALIBRO
- testování ţáků prostřednictvím dovednostních testů KALIBRO
Harmonogram testování:
Cílová
skupina
ţáků:
5. ročník
Organizace: Druh testu:
Kalibro
Český jazyk
Matematika
Cíl testování:
Úroveň dovedností ţáků v závěru
docházky na I. stupni ZŠ
362
7. ročník
Kalibro
9. ročník
Kalibro
9. ročník
CERMAT
I. stupeň
4.- 5.
třída
( 1 x za 2
roky)
II. stupeň
7.-8.třída
( 1 x za 2
roky)
KALIBRO
Humanitní nebo
Přírodovědný základ
Český jazyk
Matematika
Humanitní nebo
Přírodovědný základ
Dovednostní test
Humanitní nebo
Přírodovědný základ
Český jazyk
Matematika
Obecné studijní
předpoklady
Škola a já ?
KALIBRO
Škola a já ?
Srovnání rozvoje dovedností ţáků
v období mezi 5.- 7. ročníkem ZŠ
Úroveň schopnosti spolupráce a
kooperace u ţáků 9. ročníku.
Úroveň schopností, dovedností a znalostí
při přechodu na další stupeň vzdělávání.
Zjistit názory ţáků na školní práci a
klima uvnitř školy.
Zjistit názory ţáků na práci školy a klima
uvnitř školy.
4. Hodnocení práce učitelů vedením školy
a) Probíhá formou hospitace a následným rozborem vyučovací hodiny. Cílem hospitace je kromě
kontroly i metodická pomoc učiteli ze strany vedení školy.
Rozloţení hospitací v průběhu školního roku je v kompetenci vedení školy. Učitel má právo jednou
za pololetí odmítnout návštěvu vedení školy v jeho hodině. Učitel má moţnost si návštěvu vyţádat
v případě závaţných důvodů.
b) Probíhá formou pravidelného finančního osobního hodnocení. Pracovník obdrţí hodnocení
zásadně písemnou formou.
5. Hodnocení práce školy jako celku, vedení školy a hodnocení zřizovatelem
a) Kaţdoročně v měsíci květnu uspořádá škola „ Pedagogickou konferenci“, na kterou budou
pozváni kromě pracovníků i zástupci zřizovatele. Konferenci bude předcházet SWOT analýza školy
případně dotazníkové šetření, které bude mapovat problémy, se kterými se škola setkala v průběhu
školního roku. Podkladem pro hodnocení v rámci konference bude rozbor dotazníků ţáků a rodičů
z projektu Škola a já ? Prostor pro hodnocení práce školy dostane zástupce zřizovatele. Cílem
konference je korigování vizí školy jako celku.
b) Průběţně se bude škola ( v rámci jednání pedagogických rad) zabývat připomínkami, které
vyplynou z jednání Rady školy.
6. Hodnocení práce školy ze strany rodičů
Jedenkrát za dva roky vyuţije škola k hodnocení své práce a zjištění názorů rodičů dotazníky
projektu Škola a já ? Vedení školy provede rozbor dotazníků a se závěry seznámí pracovníky školy.
7. Sebehodnocení učitelů
363
V měsíci červnu zpracují učitelé hodnocení své vlastní práce v průběhu školního roku. V hodnocení
se zaměří především na:
- problémy průběhu školní roku
- materiální a organizační zajištění své práce
- svoje zapojení do akcí dalšího vzdělávání a profesnímu růstu
- připomínky k práci vedení školy
Materiál bude slouţit k úpravě plánu práce školy na další období.
8. Vlastní hodnocení školy
Je zpracováno jednou za dva roky a vychází z platných zákonů a vyhlášek. Je zpracováno jednou za
dva roky a vypovídá o:
- úrovni dosaţení cílů stanovených v ŠVP
- ve kterých oblastech dosahuje škola dobrých výsledků
- ve kterých oblastech se musí škola zlepšit ( včetně návrhů na zlepšení zjištěného stavu)
- účinnosti dřívějších opatřeních navrţených ke zlepšení daného stavu
Vlastní hodnocení se provádí v následujících oblastech:
- materiální podmínky ke vzdělávání
- průběh vzdělávání
- výsledky vzdělávání
- spolupráce s partnery
- aktivity školy
- personální podmínky
- řízení školy
II.
Společná ( obecná) pravidla pro hodnocení , sebehodnocení a klasifikaci pouţívaná ve škole
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována v Klasifikačním řádu školy, který je závazný pro všechny
pedagogické pracovníky a jsou s ním seznámeni ţáci i rodiče.
1. Při hodnocení práce žáka učitelem jsou dodržovány následující zásady:
-
-
ţák není srovnáván s ostatními
hodnocení ţáka je motivací pro jeho další práci
při hodnocení učitel ocení snahu a zlepšení v daném období
ţák dostane zpětnou vazbu o tom, co zvládl, v čem chybuje, v čem je potřeba se zlepšit
a jakým způsobem
před jakýmkoliv hodnocením musí ţák znát jeho kritéria
ţák dostane moţnost vyjádření ke svému hodnocení a bude mít moţnost najít si sám
chyby a pracovat s chybou
rodičům ţáků školy bude nabídnuta moţnost seznámit se se způsoby hodnocení a jejich
cíli
hodnocení ţáků chápe škola jako plánovanou a průběţnou činnost. Učitelé nebudou
hodnocení pouţívat pouze v některém období
( například závěr klasifikačního
období)
ţák dostane v kaţdém předmětu v daném pololetí jednu příleţitost, kdy se můţe
z ústního zkoušení omluvit z osobních důvodů
ţák má moţnost poţádat učitele dobrovolně nechat si opravit klasifikaci v daném
období
učitelé školy pouţijí k hodnocení práce ţáků rozmanitých způsobů hodnocení. Není
přípustné závěrečné hodnocení ţáků pouze na základě pouţití klasifikace. Jakákoliv
klasifikace ( pouţití známky) bude podloţeno slovním hodnocením práce ţáka.
2. Zásady slovního hodnocení:
364
-
nabídne ţákovi ( a rodičům) pohled učitele na průběh ţákova vzdělání a vývoj jeho
školní práce
poradí ţákovi, jak má upravit svoje pracovní postupy tak, aby se mohl rozvíjet (
případně opravit svoje nedostatky a problémy)
porovná ţákovu práci v časovém intervalu ( např. v průběhu pololetí)
3. Způsoby hodnocení:
Pedagogičtí pracovníci pouţívají pro hodnocení různé způsoby hodnocení, které jsou kombinací :
- ústních a písemných metod hodnocení
- klasifikace známkou a slovního hodnocení
- průběţných způsobů a dlouhodobého sledování ţáků
- hodnocení pedagogem a sebehodnocení ţákem
Jejich pouţití je v pravomoci pedagoga. Pouţití nesmí sniţovat ţákovu důstojnost a musí být veřejné.
Nelze ţáka bez váţných důvodů hodnotit bez přítomnosti spoluţáků. Pedagog je povinen respektovat
individuální zvláštnosti ţáka. Není přípustné zkoušet a hodnotit v závěru klasifikačního období znalost
obsahu učiva za celé pololetí nebo školní rok. Učitel je povinen pouţít takové způsoby hodnocení, které
v průběhu školního roku umoţní zhodnotit zvládnutí daných výstupů a rozvoj všech klíčových
kompetencí, které si má ţák osvojit.
4. Výstupní hodnocení
Škola zpracovává v období:
- 5. ročník – závěr školního roku – přechod ţáků na II. stupeň
- 9. ročník – první pololetí
Výstupní hodnocení zpracovává třídní učitel a vyjadřuje se k úrovni zvládnutí kompetencí ţáka
v daném období. Třídní učitel spolupracuje s vyučujícími všech předmětů.
365

Podobné dokumenty

Učební osnovy - Základní škola Partyzánská

Učební osnovy - Základní škola Partyzánská gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při da...

Více

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO Zná vztahy pro relativistickou hmotnost a hybnost a používá je v praktických příkladech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je zpracován na základě analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků...

Více

charakteristika švp - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

charakteristika švp - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná - dostatečně se adaptuje na měnící se životní i pracovní podmínky a nepodléhá stereotypu v práci - označí daný problém a vyhledá jeho řešení, oba procesy objektivně vyhodnotí a nachází vztahy mezi ...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - vede k vyuţívání různých zdrojů informací – př. Slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úz...

Více

Školní vzdělávací program - Obchodní akademie Dr.Edvarda

Školní vzdělávací program - Obchodní akademie Dr.Edvarda Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu ..................................................................................... 12

Více

česky - EnviWeb

česky - EnviWeb Ţivotní prostředí a dostupnost) a z Národního strategického referenčního rámce ČR 2007- 2013 (priorita Ţivotní prostředí a dostupnost dopravy) a realizuje strategický cíl Atraktivní prostředí Národ...

Více