ověřování nákladu tisku

Transkript

ověřování nákladu tisku
OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADU TISKU
Zdroj údajů a grafů:
ABC ČR a Unie vydavatelů
Období: l. l. 2005 až 30. 9. 2005 a l. l. 2004 až 30. 9. 2004
Řazení titulů podle systému přijatého v Ročence Unie vydavatelů 2005
Rok 2005 znamenal především výrazné rozšíření počtu auditových titulů, jako důsledek rozhodnutí Unie vydavatelů o povinném
auditování nákladů všech titulů členů, u nichž vydavatel deklaruje tištěný náklad vyšší než 15000 výtisků na vydání nebo prodaný
ve výši větší než 10 000 výtisků na vydání. V ověřování se tak objevily nové skupiny titulů, z nichž dříve nebyl žádný auditován.
K významným změnám došlo také v metodice ověřování (novelizace k 1. 1. 2005 a také k 1. 7. 2005). Především se jedná o posun
termínu publikování údajů o nákladech časopisů o jeden měsíc dříve, takže jsou nyní údaje o nákladech deníků i časopisů za
běžný měsíc zveřejňovány současně. To se také odrazilo také v tomto informačním servisu, kde jsou poprvé publikovány průměry
za 1. až 3. čtvrtletí roku 2005 u obou skupin titulů.
Pro sledování delšího vývoje a meziroční srovnání má pak význam novelizace čl. 2. 13. a 2. 14. metodiky (povinnost samostatně
vykazovat a ověřovat cenově různé formáty určitého titulu). Od ledna 2005 platí zásada, že jeden titul může mít ve stejném vydání
více než jednu cenu konečné spotřeby. Nejnižší cena konečné spotřeby stejného vydání musí však být nejméně 51 % nejvyšší
ceny konečné spotřeby. Tato změna má závažný vliv na možnost meziročního srovnání údajů o titulech jako celku za rok 2005 a
2004 (viz níže).
Vysvětlivky k tabulkám a grafům:
- V tabulkách je uveden průměrný prodaný/tištěný náklad i další
formy distribuce, pokud byly v roce 2005 u titulu ověřovány.
Tyto formy jsou odlišeny poznámkou u názvu titulu, v tabulkách
odlišeny barvou písma a v grafech pak odlišnou výplní pruhů..
Význam poznámek:
ŘD – řízená distribuce (modrá)
OD – ostatní distribuce (hnědá)
CDN – celkový distribuovaný náklad (oranžová)
(Vysvětlení jednotlivých pojmů viz Metodika pro ověřování
nákladů periodického tisku v systému ABC ČR (publikovaný na
http://www.abccr.cz/metodika/metodika%20platn%E1%20od%2
01.7.2005%20mini.htm)
Prodaný náklad je vždy černou barvou.
Vzhledem k řazení titulů v tabulkách a grafech podle velikosti
prodaného nákladu, jsou tituly s dalšími formami distribuce
v pořadí zařazeny podle výše jejich prodaného nákladu, další
formy distribuce jsou pak v tabulkách v řádcích následujících
bezprostředně za prodaným nákladem.
Tištěný náklad je v tabulkách vždy řazen do jedné
položky/řádku s nákladem prodaným.
- Obdobně jsou tituly, které mají v systému zařazeno několik
samostatně ověřovaných cenových variant, řazeny podle výše
nákladu souhrnné nebo objemově nejvyšší varianty/položky a
ostatní varianty daného titulu jsou v tabulkách řazeny
bezprostředně za ní. Takové řazení je značeno barevným
pozadím. Toto pravidlo platí i pro skupinu Deníky Moravia.
56
-
-
-
-
V tabulkách a grafech jsou uvedeny měsíční průměry
prodaného a tištěného nákladu na jedno vydání.
Meziroční trend je vypočten jako podíl hodnoty za období leden
– září 2005/leden – září 2004 x 100.
V případě, že titul nebyl do systému ABC zařazen v září 2005,
není v tabulkách a grafech uveden ani v případě, že byl
zařazen v roce 2004 (s výjimkou cenových forem některých
titulů, kde je náklad v roce 2004 uveden v poznámce u
tabulek).
Pokud titul nebyl auditován po celý rok, pak průměrné hodnoty
jsou vypočteny pouze za měsíce, kdy byl údaj o nákladu
publikován.
V tabulkách jsou tučně uvedeny tituly, které byly zařazeny
v daném období roku 2005 i 2004 a je možno vzhledem
k obsahu údaje o průměrném nákladu provést meziroční
srovnání. Pokud se obsahově srovnatelná položka v letech
2005 a 2004 liší názvem, je to u jejího názvu uvedeno.
U titulů 21. století, Computer, Chip, Koktejl Magazín, Level,
Mobility, Premiere, došlo v důsledku změn metodiky od roku
2005 ke složitější změně struktury publikovaných údajů. Trend,
pokud je to možné, je vypočten z údajů obdobného obsahu.
V poznámce pod příslušnými tabulkami jsou uvedený údaje o
průměrném nákladu za další cenové formáty, které nelze
vzhledem na metodiku platnou v roce 2004 průměrovat
s formátem/položkou, která je předmětem srovnání.
Celostátní deníky – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
BLESK
deník
522 625
516 900
MF DNES
deník
301 823
308 839
PRÁVO
deník
171 567
LIDOVÉ NOVINY
deník
70 304
Tištěný náklad
1-9/2005
trend
1-9/2004
trend
101,1
633 410
632 268
100,2
97,7
373 873
379 545
98,5
182 486
94,0
228 266
245 932
92,8
72 184
97,4
105 591
104 961
100,6
SPORT
deník
68 816
69 931
98,4
96 975
98 608
98,3
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
deník
62 818
66 838
94,0
76 144
81 021
94,0
BLESK
147 678
DENÍKY MORAVIA souhrn
522 625
516 900
157 643
SEVEROMORAVSKÉ A
SLEZSKÉ DENÍKY
MORAVIA
301 823
50 451
54 246
42 735
45 603
ROVNOST DENÍKY
MORAVIA
MF DNES
308 839
STŘEDOMORAVSKÉ A
VÝCHODOMORAVSKÉ
DENÍKY MORAVIA
171 567
37 628
40 363
PRÁVO
182 486
VYSOČINA DENÍKY
MORAVIA
16 864
17 543
1-9/2005
1-9/2005
70 304
STŘEDOČESKÉ
DENÍKY BOHEMIA A
VEČERNÍK PRAHA
1-9/2004
LIDOVÉ NOVINY
72 184
61 256
68 248
56 771
59 625
ZÁPADOČESKÉ
DENÍKY BOHEMIA
68 816
69 931
SEVEROČESKÉ
DENÍKY BOHEMIA
62 818
HOSPODÁŘSKÉ
NOVINY
66 838
0
53 791
56 128
VÝCHODOČESKÉ
DENÍKY BOHEMIA
SPORT
46 652
50 127
JIHOČESKÉ DENÍKY
BOHEMIA
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
1-9/2004
42 711
44 452
0
25 000
50 000
75 000
100 000
125 000 150 000
Regionální deníky – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Periodicita
Prodaný náklad
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
DENÍKY MORAVIA - souhrn
deník
147 678
157 643
93,7
175 892
186 530
94,3
SEVEROMORAVSKÉ A SLEZSKÉ DENÍKY
MORAVIA
deník
50 451
54 246
93,0
60 611
65 448
92,6
ROVNOST DENÍKY MORAVIA
deník
42 735
45 603
93,7
48 619
51 722
94,0
STŘEDOMORAVSKÉ A VÝCHODOMORAVSKÉ
DENÍKY MORAVIA
deník
37 628
40 363
93,2
47 411
49 332
96,1
VYSOČINA DENÍKY MORAVIA
deník
16 864
17 543
96,1
19 250
20 028
96,1
STŘEDOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA
A VEČERNÍK PRAHA
deník
61 256
68 248
89,8
83 715
88 716
94,4
ZÁPADOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA
deník
56 771
59 625
95,2
66 222
69 572
95,2
VÝCHODOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA
deník
53 791
56 128
95,8
61 281
63 466
96,6
SEVEROČESKÉ DENÍKY BOHEMIA
deník
46 652
50 127
93,1
57 598
60 817
94,7
JIHOČESKÉ DENÍKY BOHEMIA
deník
42 711
44 452
96,1
49 803
51 579
96,6
57
175 000
Suplementy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
TV MAGAZÍN (vkládaný)
týdeník
935 036
986 154
94,8
938 218
990 395
94,7
BLESK MAGAZÍN
týdeník
661 273
628 830
105,2
800 622
754 039
106,2
MAGAZÍN DNES + TV
VÍKEND MAGAZÍN/TOP VÍKEND
MAGAZÍN
týdeník
461 524
459 027
100,5
554 857
548 163
101,2
týdeník
441 399
478 481
92,3
441 815
480 364
92,0
MAGAZÍN PRÁVA
týdeník
380 100
397 576
95,6
494 296
520 643
94,9
MAGAZÍN DŮM A BYDLENÍ
týdeník
149 970
161 317
93,0
204 691
225 268
90,9
PÁTEK LIDOVÝCH NOVIN
týdeník
108 341
111 874
96,8
156 381
154 928
100,9
SPORT MAGAZÍN
týdeník
73 712
71 055
103,7
103 250
100 400
102,8
VÍKEND HN
týdeník
69 658
73 510
94,8
88 228
91 891
96,0
IN MAGAZÍN HN
týdeník
61 909
65 802
94,1
74 179
79 418
93,4
334 838
935 036
TV MAGAZÍN
(vkládaný)
NEDĚLNÍ BLESK
986 154
661 273
628 830
BLESK MAGAZÍN
MAGAZÍN DNES +
TV
461 524
459 027
VÍKEND MAGAZÍN
441 399
478 481
380 100
397 576
MAGAZÍN PRÁVA
MAGAZÍN DŮM A
BYDLENÍ
149 970
161 317
PÁTEK LIDOVÝCH
NOVIN
349 759
AHA
73 712
71 055
VÍKEND HN
69 658
73 510
IN MAGAZÍN HN
61 909
65 802
31 719
NEDĚLNÍ SVĚT
1-9/2005
TÝDENÍK
OSTRAVA
3 107
THE PRAGUE
POST
2 902
THE PRAGUE
POST (OD)
5 560
THE PRAGUE
POST (CDN)
8 474
3 582
1-9/2004
108 341
111 874
SPORT MAGAZÍN
125 664
1-9/2004
5 681
8 978
0
0
1-9/2005
3 317
200 000
400 000
600 000
800 000
50 000
100 000 150 000
200 000 250 000
300 000 350 000
1 000 000
Týdeníky novinového typu – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
NEDĚLNÍ BLESK
týdeník
334 838
349 759
95,7
436 944
444 380
98,3
AHA
týdeník
125 664
-
x
204 053
-
x
NEDĚLNÍ SVĚT
týdeník
31 719
-
x
50 951
-
x
TÝDENÍK OSTRAVA
týdeník
3 107
3 582
86,7
5 259
5 673
92,7
THE PRAGUE POST
týdeník
2 902
3 317
87,5
11 375
11 919
95,4
THE PRAGUE POST (OD)
týdeník
5 560
5 681
97,9
-
-
-
THE PRAGUE POST (CDN)
týdeník
8 474
8 978
94,4
-
-
-
58
Časopisy o bydlení – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
Tištěný náklad
1-9/2004
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
FAJN ŽIVOT
měsíčník
41 869
-
x
55 304
-
x
NÁŠ ÚTULNÝ BYT
měsíčník
31 136
-
x
44 867
-
x
NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA
měsíčník
30 008
-
x
42 267
-
x
VÍTEJTE DOMA
dvouměsíčník
28 242
-
x
44 520
-
x
RODINNÝ DŮM
dvouměsíčník
26 140
-
x
46 867
-
x
měsíčník
22 380
27 485
81,4
35 757
41 800
85,5
DŮM A ZAHRADA
měsíčník
18 661
-
x
31 839
-
x
MŮJ DŮM
měsíčník
18 046
-
x
28 938
-
x
MARIANNE BYDLENÍ
MODERNÍ BYT
měsíčník
15 743
-
x
29 001
-
x
SVĚT KUCHYNÍ
čtvrtletník
11 648
-
x
24 565
-
x
BYDLÍME S KVĚTINAMI
měsíčník
10 860
-
x
17 500
-
x
BYDLENÍ
měsíčník
10 779
-
x
18 478
-
x
LIVING
měsíčník
8 042
-
x
15 585
-
x
SVĚT KOUPELEN
čtvrtletník
6 396
-
x
17 429
-
x
FAJN ŽIVOT
41 869
59 457
21. STOLETÍ
31 136
NÁŠ ÚTULNÝ BYT
30 008
NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA
28 242
VÍTEJTE DOMA
59 113
21. STOLETÍ
EXTRA
26 140
RODINNÝ DŮM
22 380
MARIANNE BYDLENÍ
18 661
DŮM A ZAHRADA
27 485
18 046
MŮJ DŮM
52 989
NATIONAL
GEOGRAPHIC
58 115
15 743
MODERNÍ BYT
11 648
SVĚT KUCHYNÍ
1-9/2005
31 984
1-9/2005
EPOCHA
BYDLÍME S KVĚTINAMI
10 860
BYDLENÍ
10 779
8 042
LIVING
1-9/2004
1-9/2004
30 672
KOKTEJL
MAGAZÍN
36 627
6 396
SVĚT KOUPELEN
0
10 000
20 000
30 000
40 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Časopisy o cestování, technice, zajímavostech – průměrný prodaný a tištěný náklad
v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
-
x
79 143
-
x
21. STOLETÍ bez CD/s CD*
měsíčník
21. STOLETÍ EXTRA
pololetník
59 113
-
x
72 487
-
x
NATIONAL GEOGRAPHIC
měsíčník
52 989
58 115
91,2
63 838
73 294
87,1
EPOCHA
KOKTEJL MAGAZÍN/souhrn v r. 2004*
59 457
Tištěný náklad
čtrnáctideník
31 984
-
x
52 064
-
x
měsíčník
30 672
36 627
83,7
54 575
60 663
90,0
*Poznámka: V období leden-září 2004 byly samostatně auditovány také náklady titulu 21. století (průměrný počet výtisků - PN
40543, TN 54446), titulu 21. století s CD (průměrný počet výtisků - PN 26209, TN 30000). Dále titulu Koktejl Magazín (průměrný
počet výtisků - PN 27205, TN 41906) a Koktejl Magazín mini (průměrný počet výtisků – PN 9421, TN 18756)
59
60 000
Časopisy pro děti a mládež – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
BRAVO
čtrnáctideník
BRAVO GIRL!
Tištěný náklad
1-9/2004
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
92 751
100 414
92,4
124 601
122 818
101,5
čtrnáctideník
66 782
74 685
89,4
91 118
94 968
95,9
měsíčník
63 669
70 834
89,9
84 030
89 668
93,7
TOP DÍVKY
DÍVKA
měsíčník
58 507
65 846
88,9
74 843
80 577
92,9
čtrnáctideník
54 484
56 394
96,6
79 460
75 716
104,9
POPCORN
měsíčník
41 256
47 321
87,2
59 690
58 430
102,2
W.I.T.C.H.
čtrnáctideník
27 878
26 837
103,9
38 000
33 700
112,8
KAČER DONALD
čtrnáctideník
24 785
28 381
87,3
44 033
45 290
97,2
měsíčník
19 473
20 141
96,7
32 000
32 000
100,0
BARBIE
měsíčník
19 219
23 009
83,5
35 000
30 000
116,7
PRINCEZNA
měsíčník
9 093
-
x
20 000
-
x
dvouměsíčník
8 263
-
x
17 000
-
x
ABC
MEDVÍDEK PÚ
TOM & JERRY
92 751
56 017
BRAVO
100 414
66 782
BRAVO GIRL!
POČÍTAČ PRO
KAŽDÉHO
53 616
74 685
63 669
70 834
58 507
TOP DÍVKY
DÍVKA
47 242
COMPUTER s
CD/DVD
51 765
65 846
ABC
34 460
CHIP S
CD/DVD/souhrn
54 484
56 394
38 848
41 256
POPCORN
47 321
W.I.T.C.H.
27 878
26 837
KAČER DONALD
24 785
28 381
29 779
SVĚT POČÍTAČŮ
s CD
2 018
21 300
SVĚT POČÍTAČŮ
24 572
19 473
MEDVÍDEK PÚ
BARBIE
20 141
1-9/2005
19 219
23 009
1-9/2004
1-9/2005
24 526
JAK NA POČÍTAČ
1-9/2004
9 093
PRINCEZNA
0
8 439
COMPUTER
SPECIÁL
8 263
TOM & JERRY
15 000 30 000 45 000 60 000 75 000 90 000
0
10 000
20 000 30 000
40 000
50 000
Časopisy – počítače, IT – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO
čtrnáctideník
56 017
53 616
104,5
73 744
69 741
105,7
COMPUTER s CD/DVD/souhrn v r 2004*
čtrnáctideník
47 242
51 765
91,3
64 378
67 000
96,1
měsíčník
34 460
38 848
88,7
42 622
50 364
84,6
SVĚT POČÍTAČŮ s CD
čtrnáctideník
29 779
2 018
1 475,7
45 000
6 058
742,9
SVĚT POČÍTAČŮ
čtrnáctideník
21 300
24 572
86,7
38 734
47 733
81,1
JAK NA POČÍTAČ
čtrnáctideník
24 526
-
x
37 091
-
x
COMPUTER SPECIÁL
dvouměsíčník
8 439
-
x
22 475
-
x
CHIP S CD/DVD/souhrn v r. 2004*
*Poznámka: V období leden-září 2004 byly samostatně auditovány také náklady titulu Computer bez CD (průměrný počet
výtisků - PN 1192, TN 1192), titulu Computer s CD (průměrný počet výtisků - PN 41338, TN 54670) a Computer s DVD
(průměrný počet výtisků - PN 18783, TN 23750). Dále titulu Chip/Chip s CD (průměrný počet výtisků - PN 37062, TN 47200),
hip bez DVD (průměrný počet výtisků - PN 26955, TN 34973) a Chip s DVD (průměrný počet výtisků - PN 13322, TN 17923)
60
60 000
Ekonomické a odborné časopisy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
Tištěný náklad
1-9/2004
trend
1-9/2005
1-9/2004
34 865
32 748
106,5
trend
EURO EKONOMICKÝ TÝDENÍK
týdeník
24 484
22 174
110,4
EURO EKONOMICKÝ TÝDENÍK (ŘD)
týdeník
223
782
28,5
-
-
-
EURO EKONOMICKÝ TÝDENÍK (OD)
týdeník
19
415
4,6
--
-
-
EURO EKONOMICKÝ TÝDENÍK (CDN)
týdeník
24 726
23 372
105,8
-
-
-
EKONOM
týdeník
21 624
24 148
89,5
27 103
30 176
89,8
PROFIT
týdeník
15 184
14 187
107,0
20 032
22 605
88,6
PROFIT (ŘD)
týdeník
319
469
67,9
-
-
-
PROFIT (OD)
týdeník
265
2 088
12,7
-
-
-
PROFIT (CDN)
týdeník
15 520
16 228
92,9
-
-
-
měsíčník
14 187
-
x
20 744
-
x
LOBBY
měsíčník
6 700
-
x
15 000
-
x
LOBBY (OD)
měsíčník
4 483
-
-
-
-
-
LOBBY (CDN)
měsíčník
11 183
-
-
-
-
-
BIZ
měsíčník
1 127
-
x
14 000
-
x
BIZ (ŘD)
měsíčník
10 785
-
-
-
-
-
BIZ (CDN)
měsíčník
11 912
-
-
-
-
-
ZBOŽÍ A PRODEJ
měsíčník
712
-
x
14 635
-
x
ZBOŽÍ A PRODEJ (ŘD)
měsíčník
209
-
-
-
-
-
ZBOŽÍ A PRODEJ (OD)
měsíčník
12 942
-
-
-
-
-
ZBOŽÍ A PRODEJ (CDN)
měsíčník
13 862
-
-
-
-
-
STAVEBNÍ LISTY
měsíčník
219
-
x
24 900
-
x
STAVEBNÍ LISTY (ŘD)
měsíčník
24 067
-
-
-
-
-
STAVEBNÍ LISTY (OD)
měsíčník
497
-
-
-
-
-
STAVEBNÍ LISTY (CDN)
měsíčník
24 753
-
-
-
-
-
OSOBNÍ FINANCE
24 726
EURO (CDN)
19
23 372
EURO (OD)
415
223
EURO (ŘD)
24 484
782
EURO
22 174
21 624
EKONOM
15 520
PROFIT (CDN)
PROFIT (OD)
24 148
16 228
265
2 088
319
469
PROFIT (ŘD)
15 184
PROFIT
14 187
14 187
OSOBNÍ FINANCE
1-9/2005
11 183
LOBBY (CDN)
4 483
LOBBY (OD)
1-9/2004
6 700
LOBBY
11 912
BIZ (CDN)
10 785
BIZ (ŘD)
1 127
BIZ
13 862
ZBOŽÍ A PRODEJ (CDN)
12 942
ZBOŽÍ A PRODEJ (OD)
209
ZBOŽÍ A PRODEJ (ŘD)
712
ZBOŽÍ A PRODEJ
24 753
STAVEBNÍ LISTY (CDN)
497
STAVEBNÍ LISTY (OD)
24 067
STAVEBNÍ LISTY (ŘD)
219
STAVEBNÍ LISTY
0
2 500
5 000
7 500
10 000
61
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
25 000
Časopisy – elektronika, games, kino – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
PREMIERE/souhrn v r. 2004*
měsíčník
71 639
79 837
89,7
88 111
97 591
90,3
LEVEL souhrn*
měsíčník
32 554
37 291
87,3
44 679
52 916
84,4
LEVEL s CD/DVD
měsíčník
26 320
-
x
34 500
-
x
LEVEL mini
měsíčník
6 234
9 786
63,7
10 179
15 014
67,8
MOBILITY*
měsíčník
31 287
34 288
91,2
43 678
46 000
95,0
STEREO & VIDEO souhrn
měsíčník
19 626
-
x
30 483
-
x
STEREO & VIDEO bez DVD
měsíčník
9 945
12 049
82,5
14 074
16 727
84,1
STEREO & VIDEO s DVD
měsíčník
10 718
11 115
96,4
16 568
15 253
108,6
DOUPĚ souhrn
měsíčník
16 364
-
x
30 500
-
x
DOUPĚ
měsíčník
4 331
-
x
9 300
-
x
DOUPĚ s DVD/3CD
měsíčník
12 033
-
x
21 200
-
x
DOUPĚ (ŘD)
měsíčník
812
-
-
-
-
-
DOUPĚ (CDN)
měsíčník
17 176
-
-
-
-
-
FOTO VIDEO
měsíčník
10 182
13 274
76,7
25 614
28 783
89,0
trend
FOTO VIDEO (ŘD)
měsíčník
3 439
4 024
85,5
-
-
-
FOTO VIDEO (CDN)
měsíčník
13 621
16 942
80,4
-
-
-
DVDMAG
měsíčník
9 427
-
x
15 106
-
x
DIGIFOTO
dvouměsíčník
8 693
-
x
13 000
-
x
*Poznámka: V období leden-září 2004 byly samostatně auditovány také náklady titulu Premiere (průměrný počet výtisků - PN
14796, TN 18911), titulu Premiere mini (průměrný počet výtisků – PN 65042, TN 78680). Dále titulu Level (průměrný počet
výtisků - PN 12137, TN 17517), Level s DVD (průměrný počet výtisků - PN 15367, TN 20384) a titulu Mobility s CD (průměrný
počet výtisků - PN 17822, TN 25500)
71 639
PREMIERE
6 234
9 786
LEVEL mini
79 837
26 320
LEVEL s CD/DVD
32 554
LEVEL souhrn
MOBILITY
10 718
11 115
9 945
12 049
19 626
STEREO & VIDEO s DVD
STEREO & VIDEO bez DVD
STEREO & VIDEO souhrn
17 176
DOUPĚ (CDN)
104 273
37 291
31 287
34 288
RECEPTÁŘ
112 337
1-9/2005
812
DOUPĚ (ŘD)
1-9/2004
1-9/2005
12 033
DOUPĚ s DVD/3CD
4 331
DOUPĚ
1-9/2004
12 543
16 364
DOUPĚ souhrn
UDĚLEJ SI SÁM
13 621
FOTO VIDEO (CDN)
16 942
3 439
4 024
10 182
13 274
9 427
FOTO VIDEO (ŘD)
FOTO VIDEO
DVDMAG
8 693
DIGIFOTO
0
0
20 000
40 000
60 000
80 000 100 000 120 000
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Hobby časopisy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
RECEPTÁŘ
měsíčník
104 273
112 337
92,8
154 222
153 722
100,3
UDĚLEJ SI SÁM
měsíčník
12 543
-
x
24 013
-
x
62
Motoristické a sportovní časopisy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
SVĚT MOTORŮ
Tištěný náklad
1-9/2004
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
týdeník
37 848
-
x
51 852
-
x
čtrnáctideník
28 834
-
x
43 428
-
x
AUTO7 souhrn
týdeník
27 213
-
x
49 125
-
x
AUTO7
týdeník
23 365
-
x
43 236
-
x
AUTO7 s DVD
týdeník
4 210
-
x
9 500
-
x
čtrnáctideník
26 492
-
x
40 755
-
x
měsíčník
20 864
-
x
31 438
-
x
AUTOMOBIL REVUE
měsíčník
16 255
-
x
26 220
-
x
OPEL MAGAZÍN
čtvrtletník
15 000
-
x
15 242
-
x
TRUCKER
měsíčník
11 978
-
x
23 714
-
x
PRO FOOTBAL
měsíčník
11 492
-
x
21 000
-
x
PRO HOCKEY
měsíčník
11 153
-
x
24 000
-
x
MOTOCYKL
měsíčník
10 768
-
x
22 750
-
x
SUPERMOTO
měsíčník
9 586
-
x
20 823
-
x
AUTOHIT
AUTO TIP
AUTO MOTOR A SPORT
SVĚT MOTORŮ
MAXIM souhrn
37 848
28 834
AUTOHIT
23 365
AUTO7
29 838
MAXIM
27 213
AUTO7 souhrn
36 843
32 623
14 445
MAXIM speciál
4 210
AUTO7 s DVD
7 079
MAXIM s DVD
26 492
AUTO TIP
MEN´S HEALTH
souhrn
20 864
AUTO MOTOR A SPORT
16 255
AUTOMOBIL REVUE
15 368
1-9/2005
12 739
MEN´S HEALTH
1-9/2004
15 000
OPEL MAGAZÍN
MEN´S HEALTH s
DVD
11 978
TRUCKER
PRO FOOTBAL
11 492
PRO HOCKEY
11 153
MOTOCYKL
10 768
6 404
MEN´S HEALTH
midi + minirádio
5 835
1-9/2005
MEN´S HEALTH
midi
2 388
10 842
PLAYBOY
9 586
SUPERMOTO
0
0
5 000
10 000 15 000
20 000
25 000
30 000 35 000
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
Časopisy pro muže – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
MAXIM souhrn
měsíčník
36 843
32 623
112,9
50 225
41 856
120,0
MAXIM
měsíčník
29 838
-
x
42 011
-
x
MAXIM speciál
měsíčník
14 445
-
x
14 700
-
x
MAXIM s DVD
měsíčník
7 079
-
x
12 050
-
x
MEN´S HEALTH souhrn
měsíčník
15 368
-
x
27 297
-
x
MEN´S HEALTH
měsíčník
12 739
-
x
23 127
-
x
MEN´S HEALTH s DVD
měsíčník
6 404
-
x
9 110
-
x
MEN´S HEALTH midi + minirádio
měsíčník
5 835
-
x
10 145
-
x
MEN´S HEALTH midi
měsíčník
2 388
-
x
4 991
-
x
PLAYBOY
měsíčník
10 842
-
x
18 871
-
x
63
40 000
Časopisy – TV programy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
TV MAGAZÍN (volný prodej)
týdeník
572 909
554 966
103,2
727 349
712 479
102,1
TÝDENÍK TELEVIZE
týdeník
151 395
164 288
92,2
193 408
215 468
89,8
TV PLUS
týdeník
119 603
119 986
99,7
167 599
168 883
99,2
TV REVUE
týdeník
108 810
109 564
99,3
151 401
154 029
98,3
TV DUEL & FILM - souhrn
čtrnáctideník
46 040
66 713
69,0
107 337
118 193
90,8
TV DUEL & FILM - společný prodej
čtrnáctideník
39 425
41 996
93,9
62 247
72 044
86,4
TV DUEL & FILM - samostatný prodej
čtrnáctideník
36 273
24 717
146,8
53 532
46 149
116,0
TV DUEL & FILM s DVD
čtrnáctideník
6 409
-
x
12 278
-
x
572 909
PESTRÝ SVĚT
TV MAGAZÍN
(volný prodej)
554 966
TÝDENÍK KVĚTY
151 395
164 288
TÝDENÍK
TELEVIZE
149 243
139 412
148 014
94 421
READERˇS DIGEST VÝBĚR
119 603
119 986
TV PLUS
96 513
7 205
6 667
READERˇS DIGEST VÝBĚR (ŘD)
108 810
109 564
TV REVUE
57 627
49 352
REFLEX
TV DUEL & FILM souhrn
1-9/2005
1-9/2005
46 040
66 713
TÝDEN
1-9/2004
TV DUEL & FILM společný prodej
39 425
41 996
TV DUEL & FILM samostatný
prodej
0
35 102
32 343
INSTINKT
6 409
16 928
16 887
RESPEKT
0
100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
1-9/2004
41 295
51 721
RING
36 273
24 717
TV DUEL & FILM s
DVD
54 026
54 101
25
000
50
000
75
000
100
000
125
000
Společenské časopisy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
PESTRÝ SVĚT
týdeník
149 243
-
x
188 922
-
x
TÝDENÍK KVĚTY
týdeník
139 412
148 014
94,2
180 505
192 359
93,8
READERˇS DIGEST VÝBĚR
měsíčník
94 421
96 513
97,8
110 872
113 789
97,4
READERˇS DIGEST VÝBĚR (ŘD)
měsíčník
7 205
6 667
108,1
-
-
-
REFLEX
týdeník
57 627
49 352
116,8
81 596
77 979
104,6
TÝDEN
týdeník
54 026
54 101
99,9
71 228
79 910
89,1
RING
týdeník
41 295
51 721
79,8
62 416
80 776
77,3
INSTINKT
týdeník
35 102
32 343
108,5
49 708
50 464
98,5
RESPEKT
týdeník
16 928
16 887
100,2
25 613
26 149
97,9
64
150
000
Časopisy pro ženy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 2004, trend (v %)
Titul
Prodaný náklad
Periodicita
1-9/2005
SVĚT ŽENY
1-9/2004
Tištěný náklad
trend
1-9/2005
1-9/2004
trend
měsíčník
313 071
326 272
96,0
397 333
449 533
88,4
RYTMUS ŽIVOTA
týdeník
286 643
267 553
107,1
360 772
329 201
109,6
BLESK PRO ŽENY
týdeník
271 140
304 526
89,0
363 560
440 722
82,5
CLAUDIA
týdeník
146 052
206 865
70,6
203 045
280 381
72,4
CHVILKA PRO TEBE
týdeník
142 397
170 308
83,6
199 687
236 242
84,5
VLASTA
týdeník
135 222
162 795
83,1
174 137
219 078
79,5
PŘEKVAPENÍ
týdeník
121 875
131 340
92,8
164 347
186 621
88,1
KATKA
týdeník
120 664
-
x
160 215
-
x
TINA
týdeník
116 586
-
x
158 976
-
x
čtrnáctideník
88 099
71 273
123,6
112 944
106 650
105,9
měsíčník
64 131
77 363
82,9
84 911
93 656
90,7
S TEBOU MĚ BAVÍ ŽIVOT
týdeník
62 783
155 744
40,3
86 372
183 078
47,2
STORY
týdeník
62 302
74 899
83,2
87 338
111 217
78,5
NAPSÁNO ŽIVOTEM
čtrnáctideník
59 169
64 600
91,6
81 094
88 397
91,7
BÁJEČNÁ NEDĚLE
týdeník
56 891
80 409
70,8
77 777
110 169
70,6
PRAKTICKÁ ŽENA
měsíčník
54 391
64 285
84,6
77 494
94 654
81,9
ELLE
měsíčník,
46 499
65 269
71,2
71 667
84 433
84,9
APETIT
měsíčník
42 223
46 947
89,9
61 633
81 900
75,3
týdeník
39 490
60 648
65,1
78 563
106 585
73,7
YELLOW
měsíčník
38 677
-
x
63 300
-
x
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ TV MAGAZÍN
měsíčník
37 963
-
x
59 433
-
x
VANESSA
měsíčník
37 745
173 993
21,7
55 732
251 992
22,1
PANÍ DOMU EXTRA
čtvrtletník
36 528
-
x
68 928
-
x
PANÍ DOMU
měsíčník
30 793
-
x
47 809
-
x
BETYNKA
měsíčník
30 222
-
x
43 233
-
x
ČAS NA LÁSKU
čtrnáctideník
27 782
-
x
38 287
-
x
PANÍ DOMU SPECIÁL
dvouměsíčník
27 602
-
x
54 703
-
x
KATKA KŘÍŽOVKY SPECIÁL
čtrnáctideník
26 363
-
x
38 958
-
x
BURDA
měsíčník
26 221
-
x
37 667
-
x
PULS
měsíčník
25 737
26 215
98,2
39 475
43 133
91,5
ŠTĚSTÍ A NESNÁZE
dvouměsíčník
21 699
-
x
34 330
-
x
VAŘÍME A PEČEME
měsíčník
13 630
-
x
27 145
-
x
XANTYPA
měsíčník
13 318
-
x
21 853
-
x
XANTYPA s DVD
měsíčník
2 358
-
x
6 977
-
x
ANNA
měsíčník
6 268
-
x
12 367
-
x
ŽENA A ŽIVOT
MARIANNE
ŠŤASTNÝ JIM
Poznámka: Graf k této tabulce na následující straně
65
Graf k tabulce z předchozí strany
Časopisy pro ženy – průměrný prodaný a tištěný náklad v lednu – září 2005 a 200
313 071
SVĚT ŽENY
326 272
286 643
267 553
271 140
304 526
RYTMUS ŽIVOTA
BLESK PRO ŽENY
146 052
CLAUDIA
206 865
142 397
CHVILKA PRO TEBE
170 308
135 222
VLASTA
162 795
121 875
131 340
PŘEKVAPENÍ
120 664
KATKA
116 586
TINA
88 099
71 273
64 131
ŽENA A ŽIVOT
MARIANNE
77 363
62 783
S TEBOU MĚ BAVÍ ŽIVOT
155 744
62 302
74 899
59 169
STORY
NAPSÁNO ŽIVOTEM
64 600
56 891
80 409
BÁJEČNÁ NEDĚLE
54 391
PRAKTICKÁ ŽENA
64 285
46 499
ELLE
65 269
42 223
46 947
39 490
APETIT
ŠŤASTNÝ JIM
60 648
1-9/2005
38 677
YELLOW
1-9/2004
37 963
KŘÍŽOVKÁŘSKÝ TV MAGAZÍN
37 745
VANESSA
173 993
36 528
PANÍ DOMU EXTRA
PANÍ DOMU
30 793
BETYNKA
30 222
ČAS NA LÁSKU
27 782
PANÍ DOMU SPECIÁL
27 602
KATKA KŘÍŽOVKY SPECIÁL
26 363
BURDA
26 221
PULS
25 737
ŠTĚSTÍ A NESNÁZE
26 215
21 699
VAŘÍME A PEČEME
13 630
XANTYPA
13 318
2 358
XANTYPA s DVD
6 268
ANNA
0
25 000 50 000
75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000
66

Podobné dokumenty

Oveřování nákladu tisku ABC CR: leden-září 2007

Oveřování nákladu tisku ABC CR: leden-září 2007 DD – distribuovaný náklad (žlutá) CDN – celkový distribuovaný náklad (zelená) (Vysvětlení významu jednotlivých pojmů viz Metodika pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR (publikov...

Více

media projekt 2006

media projekt 2006 MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha – Median. V období od 1.1.2006 - 30.6.2006 bylo dotazováno celkem 14 959 náhodn ě vybraných respondentů z celé České republiky.

Více

II. a III. čtvrtletí 2006

II. a III. čtvrtletí 2006 zpětně bez rozlišení jednotlivých čtvrtletí a jsou vztaženy k četbě posledního vydání titulu. Ve výsledcích jsou uváděny pouze tituly členů Unie vydavatelů a ty tituly, které dosáhly odhadu čtenost...

Více

media projekt 2007

media projekt 2007 Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA´s, SKMO

Více

1. a 2. Q 2011

1. a 2. Q 2011 1. ČTVRTLETÍ 2011 + 2. ČTVRTLETÍ 2011

Více

LOOKING TO HIT THE REFRESH BUTTON?*

LOOKING TO HIT THE REFRESH BUTTON?* Více informací vám zašleme před akcí.

Více

JeDiný týDeník O mOtOrkách

JeDiný týDeník O mOtOrkách nutné, aby objednatel všechny podklady dodal ve stanoveném termínu a v elektronické podobě (viz bod 2.5). To platí i v případě doplňování a změn v inzerátu. 3. Realizace objednávky 3.1 Pokud není v...

Více

bláznivý kamzík

bláznivý kamzík ž od roku 1970 brázdí světové silnice, ale mnohem spíš kamenité pisty, blátivé mokřady nebo husté lesy malý japonský teréňák, který od roku 1998

Více