březen 2016 - Farnost Strážnice

Komentáře

Transkript

březen 2016 - Farnost Strážnice
ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XVI., březen 2016
„Nové“ zpovědní zrcadlo v Roku milosrdenství (podle www.bihk.cz)
1.
Je Bůh na prvním místě v mém životě?
Bojuji proti pýše a sebestřednosti?
Opravdu miluji Boha nade vše a druhého člověka jako sebe?
Co je pro mě nejdůležitější (mé představy, schopnosti, uznání druhých, postavení, moji blízcí… nebo
opravdu Bůh?)
Prosím o více víry?
Vzdělávám se v ní?
Opravdu Bohu věřím (i v krizi, bolesti své nebo druhých…)?
Nespoléhám na druhé straně příliš na Boží milosrdenství a Boží velkorysost?
Mám Boha rád nebo se ho spíše bojím?
Dokázal jsem Bohu odpustit, že dopustil nějakou těžkou zkoušku?
Usiluji o to, aby i druzí uvěřili, nebo čekám, až Bůh sám zasáhne?
Nepodléhám všelijakým módním alternativám ke křesťanství (východní duchovní směry,
jasnovidectví, horoskopy, pověry), nekoketuji s praktikami magie, spiritismu?
2.
Vážím dostatečně svá slova?
Nemluvím o Bohu a náboženských věcech lehkovážně?
Jak vypadá má modlitba? Bojuji s roztržitostí, dokážu se setkat v modlitbě s Bohem, i když zrovna
nemusím…?
Jak se chovám v kostele?
Dělám čest jménu křesťan svým životem?
3.
Je neděle pro mne opravdu dnem Páně nebo doháním, co jsem nestihl?
Udělám si čas na své bližní?
Umím odpočívat?
Nepodléhám lenosti?
Umím i svému odpočinku dát určitý řád?
Jak prožívám (nejen) nedělní bohoslužbu – jako vrchol setkání s Bohem nebo spíše jako splnění si své
povinnosti?
Jak přistupuji ke svátostem?
4.
Mám úctu ke svým rodičům – i když jsem už dospělý?
Mám v úctě ty, kdo v církvi, ve společnosti nesou určitou zodpovědnost?
Modlím se za ně nebo jen kritizuji a nadávám?
Je má poslušnost zodpovědná?
Mám odvahu říci svůj názor představeným a nadřízeným a zároveň dokážu přijmout jejich
rozhodnutí?
Stránka 1
5.
Mám úctu k jakékoliv formě života od květiny až po člověka?
Mám ve stejné úctě bělocha i Roma, černocha i Vietnamce, katolíka i protestanta, křesťana i muslima,
věřícího i ateistu, muže i ženu, zdravého i postiženého…?
Dávám si pozor na svou řeč a uvědomuji si, že i slovem mohu zranit?
Snažím se vcítit do druhých nebo jdu životem jako „tank“?
Mám jasný názor na přijetí nenarozeného života – umím o něm svědčit druhým?
Respektuji své zdraví a nehazarduji s ním třeba rychlou jízdou v autě apod.?
Naopak – nehlídám se příliš?
Zvládám svůj hněv?
Umím nejen odpouštět nebo se o to snažit, ale i milovat své nepřátele?
Odpustil jsem všem? I sobě?
6.
Snažím se o zdraví a čistotu své duše?
Mám čisté chování nejen navenek, ale i před Bohem?
Usiluji o čistotu skutků, slov i myšlenek a pohledů?
Umím včas odejít od erotických reklam na internetu nebo pořadů v TV?
Mám úctu ke svému tělu? I k druhým?
Nesvádím druhé svými řečmi, vtipy…?
Snažím se o čistý vztah před manželstvím a naplňuji v manželství slib lásky, úcty a věrnosti?
Usiluji o upevňování vzájemného vztahu i o duchovní růst skrze společnou modlitbu v manželství i
rodině?
Dokázal jsem se upřímně vyzpovídat i z hříchů, za které se stydím?
7.
Jsem svobodný ve vztahu k tomu, co mám, a dokážu se rozdělit i darovat?
Je něco (hmotného nebo duchovního), čeho bych se nedokázal vzdát? (dobré jídlo, alkohol, peníze,
požitky, vztahy…)
Neomlouvám si drobné závislosti, nevěrnosti, nedůslednost?
Umím podpořit ty, kdo jsou chudší než já?
Nemám něco, co mi nepatří?
Vracím, co jsem si půjčil?
8.
Snažím se vždy být pravdivým, i když z toho mohou být problémy?
Nedělám zbytečně kompromisy?
Dokážu říci nepříjemnou pravdu? Dokážu ji ale říci citlivě, klidně, pokorně a s láskou?
Umím přijmout od druhých nepříjemnou pravdu o sobě?
Umím aspoň přemýšlet o kritice druhých, i když mi připadá nespravedlivá? Co když je to trochu
jinak?…
Dokážu přiznat svou chybu a omyl nebo musím mít vždycky pravdu já?
Nefandím si příliš nebo se naopak příliš nepodceňuji?
Vychovávám se k opravdovosti nebo se spokojím s kýčem a napodobeninou čehokoli?
9.+10. Umím se radovat z radosti druhých nebo mě mrzí, že já nejsem tak slavný, úspěšný, krásný a
šikovný?
Nezakrývám své chyby takticky tím, že upozorňuji na problémy druhých?
Nejsem chamtivý?
Mám takovou svobodu, že s klidem přijímám fakt, že jednou budu zde muset zanechat své mládí, sílu,
zdraví, schopnosti, majetek, prostě všecko?
Hledám to, co je opravdu nejdůležitější – a to je Boží království – s vírou, že ostatní mi bude přidáno?
Stránka 2
Duchovní slovo
Jak už všichni víme, prožíváme Sv. rok milosrdenství. Pro každého z nás je to nabídka
k duchovní obnově a k využití duchovních darů, které nám tak štědře naložil papež
František.
Pořád prožíváme postní čas a blíží se doba velikonočních zpovědí.
V tomto čísle Na cestu vám nabízíme Zpovědní zpytování svědomí, které se má stát
praktickou pomůckou v přípravě k velikonoční svátosti smíření.
Když jsem poprvé četl text tohoto zpovědního zrcadla, zarazila mě tam jedna otázka:
Dokázal jsem se upřímně vyzpovídat i z hříchů, za které se stydím?
Ano, na tuto otázku si každý z nás musí pravdivě odpovědět. Ano, mohu lhát ve zpovědnici
a říci zpovědníkovi, že víc hříchů si nepamatuji a přitom vím, že svědomí nebude úplně
čisté.
Má smysl taková zpověď? Samozřejmě, že ne!
Víte, svědomí je takový Boží dar v životě člověka, že on se dokáže ozvat v okamžiku, který
vůbec nečekáme. Často se stává, že na smrtelné posteli (nebo ve svém staří) se někdo
vyznává z hříchů, které po celý svůj život tajil. Vražda nenarozených dětí, nactiutrhání a
křivé svědectví, manželská nevěra, krádež…
Často si lidé říkají: přece v dnešní době to nemůže být hřích; přece ostatní se chovají
stejně; co si bude myslet ten kněz ve zpovědnici apod.
To není ten pravý křesťanský smysl svátosti smíření!
Radost z odpuštění opravdu pocítí ten, kdo se upřímně a pravdivě
vyzpovídá ze všech hříchů!
Snažme se dobře využít příležitost k velikonoční zpovědi, abychom
s radostí mohli slavit Boží milosrdenství a s vděčností vstoupit do
Velikonoc.
S darem modlitby a s prosbou o modlitbu vám žehnají vaši piaristé: Lukáš, Robert a Jacek.
Hodina milosrdenství
„Každé zvonění zvonů se stává příležitostí pomyslet na spásu vlastní
duše“, praví jeden světec a je tomu skutečně tak. Hlas zvonů nás zve
k modlitbě nebo nás k ní shromažďuje.
V probíhajícím Svatém roce Milosrdenství nás kromě šesté ranní,
dvanácté polední a šesté hodiny večerní provází hlas zvonů ještě v 15
hodin. Snad každý ví, že je to hodina smrti našeho Pána.
V říjnu 1937 nařídil Pán Ježíš sv. Faustyně, apoštolce Božího
milosrdenství, aby uctívala hodinu jeho smrti: „O třetí hodině vyprošuj
mé milosrdenství, zvláště hříšníkům … Je to hodina velikého
milosrdenství pro celý svět.“
Stránka 3
A po několika měsících Ježíš znovu mluví o této hodině:„Připomínám ti, má dcero, že
kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a
oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště pro ubohé hříšníky, vždyť v té
chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán…v tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné
všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu.“
A jak uctít tuto hodinu, tak zásadní a důležitou?
Pan Ježíš nás zve, abychom se alespoň krátce zamysleli nad jeho
utrpením, a toto zamyšlení můžeme spojit např.: s Korunkou Božího
milosrdenství, kterou dobře známe. Anebo vykonat, pokud nám to
povinnosti dovolí, pobožnost křížové cesty. Pokud nás tíží čas
můžeme se ponořit do modlitby tam, kde právě jsme, alespoň na
okamžik, například modlitbičkou sv. Faustyny:
„O Krvi a Vodo, která jsi vytryskla ze Srdce Ježíšova
jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřujeme Ti.“
Ti, kdo sledují slovenský křesťanský kanál TV LUX, se můžou tak spojit ve společné
modlitbě prostřednictvím televizní obrazovky.
Hodina milosrdenství je výzva pro každého z nás, uvědomit si cenu své vlastní spásy, za
kterou neváhal Kristus dát svůj život, a to bezpodmínečně.
Kéž se pro nás Hodina milosrdenství stane časem naší vděčnosti Kristu za to, jak to
zpíváme v písni: „abys ty mohl žít, aby ses ty mohl smát a ještě mohl mít rád…“.
Rozhovor s Otcem Lukášem o cestě do Říma
Otče Lukáši, na Popeleční středu nám, farníkům, sypali hlavu popelem otcové Jacek a
Robert. Vy jste byl v tu chvíli o 1250 km jižněji – v Římě. Jaký byl důvod této cesty?
Důvodem této cesty bylo setkání více jak 700 kněží z celého světa,
misionářů milosrdenství, se Sv. otcem papežem Františkem.
Kdo jsou to misionáři milosrdenství?
Jsou to kněží, kteří v tomto svatém roce milosrdenství mají zvláštní
papežskou pravomoc odpouštět během svátosti smíření hříchy, které jsou rezervované
papeži. Tato jejich služba podle slov papeže se nemá omezovat pouze na službu
zpovědníka, ale také jsou zváni ke kázání Božího milosrdenství.
Pravomoc k odpuštění hříchů, které jsou rezervované papeži? Jak tomu máme rozumět?
Existuje skupina několika hříchů, kterých odpuštění je rezervováno buď biskupovi nebo Sv.
otci. V případě hříchů, které jsou rezervovány papeži, misionáři milosrdenství mohou
odpouštět: zneuctění (profanace) Nejsv. Svátosti, útok (násilí) na Sv. otce, přímé prozrazení
zpovědního tajemství, rozhřešení spoluviníka proti 6. přikázání.
Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl o tom, že budete misionářem milosrdenství?
Stránka 4
Odpověď z Říma jsem dostal asi v polovině října. Samozřejmě byl to okamžik radosti, ale
také se objevila otázka: Co teď? Zvládnu tento úkol? Jak to všechno bude probíhat? Ale
pak s postupem času přišlo vnitřní uklidnění. Pak jsem začal z Říma dostávat podrobné
informace a nakonec pozvánku na římské setkání. A to už přišel okamžik, jak naplánovat
cestu, zajistit nocleh apod.
Jak jste prožívali cestu do Říma?
Díky tomu, že jsem měl výborné
spoluřidiče, kterým také touto cestou
chci ještě jednou poděkovat za
společnou cestu do Říma (Mirku, Vojto,
Tome DÍKY ), cesta nebyla až tak
náročná. Střídali jsme se za volantem a
byl čas alespoň chvilku si odpočinout.
Do Říma jsme jeli v pondělí v noci a
domů jsme odjížděli ve čtvrtek ráno,
takže zpáteční cesta byla pro nás
příležitostí
pozorovat
nádhernou
italskou krajinu (včetně krátké zastávky
u moře, v Bibione).
Jaký byl pro vás program v Římě? Setkali jste se se Svatým Otcem?
V úterý dopoledne jsem musel navštívit sídlo Papežské rady pro novou evangelizaci, která
má na starosti Rok milosrdenství. Tam jsem si vyzvedl jmenovací dekret, vizitku,
vstupenku na středeční koncelebraci s papežem a kněžskou štolu – dar Sv. otce všem
misionářům. Úterní odpoledne jsme se shromáždili u Andělského hradu, a pak za znění
modliteb a písní následovala společná pouť k Sv. bráně v bazilice sv. Petra. Pak jsme se
vydali na cestu do Apoštolského paláce, kde v 17 hod. začalo naše setkání s papežem. Po
tomto setkání byla společná večeře. A ve středu jsme se v 15 hod. museli dostavit ke
kontrole před bazilikou sv. Petra, oblečení do mešního roucha, průvod do baziliky a v 17
hod. začala mše sv. s papežem Františkem, na závěr které jsme dostali papežské požehnání
k této službě.
Jaké to bylo na mši svaté s papežem Františkem? Bylo to jiné, než když sledujeme třeba
přímý přenos v televizi?
Během farní pouti do Říma, v roce 2013, jsem sloužil mši u hrobu Jana Pavla II. Ale teď
poprvé v životě jsem v této bazilice koncelebroval mši sv. s papežem. Jedna z věcí, kterou
jsem byl osloven, to bylo množství kněží z celého světa, kde se dalo cítit duchovní
bohatství kněžského povolání. Cítil jsem také, že u oltáře jsem v srdci církve. Měl jsem to
štěstí být blízko a všechno jsem mohl v klidu sledovat a prožívat. Určitě je rozdíl být na
místě, než když se jenom sleduje přenos v televizi.
Stránka 5
Co jazyková bariéra?
Během procházek městem, návštěv římských bazilik, během nákupů anebo objednávání
jídla jsem se snažil připomenout si všechna italská slovíčka a věty, které jsem se kdysi
v semináři snažil naučit . Díky tomu, že skupina polsky mluvících kněží byla velmi
početná (do té skupiny byli také zařazení kněží z ČR a ze Slovenska), tak během úterního
setkání se Sv. otcem bylo zajištěné tlumočení jeho proslovu. Středeční mše sv. ale byla
sloužená pouze v italštině.
O čem Svatý otec mluvil? Co bylo pro vás zvlášť oslovující?
V těchto papežských proslovech mě nejvíc oslovila starozákonní myšlenka o Noemovi.
Zpovědník má být jak Noemovi příbuzní, kteří ho opilého a nahého zahalili, aby ukončili
tuto ostudu. A to je povolání zpovědníků, být nablízku člověku, který potřebuje pocit
bezpečí, pochopení a odpuštění. Druhá věc, kterou jsem silně vnímal, byla papežská
modlitba a požehnání k této službě, kdy papež prosil, aby nás Bůh chránil na cestách během
této služby.
Již vícekrát jste v kázání mluvil o milosrdenství. Přesto nyní – po takové „duchovní injekci“
– nenapadlo vás ještě něco, na co bychom se zvlášť měli zaměřit? V čem máme u nás ve
farnosti nevyužité rezervy?
Určitě ještě budu o milosrdenství kázat . Myslím si, že pro naši farnost konkrétně, je
důležité pamatovat na slova modlitby apoštolky Božího milosrdenství sv. Faustýny, ve
které prosí, aby Pán jí dopřál milosrdný jazyk, který dokáže o druhém člověku mluvit dobré
slovo, dokáže potěšit a povzbudit a milosrdné uši, které nebudou vnímavé na posuzování,
pomlouvání, očerňování.
Spojili jste asi svou pouť i s projítím Svatou bránou milosrdenství. Jak se správně taková
pouť prožívá? Máme se vydat také?
:-) Samozřejmě!! Nejbližší svaté brány máme na Velehradě a v Žarošicích. Seznam všech
bran je na nástěnce před kostelem P. Marie. Nemá to být prázdné gesto, projití kostelní
bránou, ale má to být krok, krok stávat se milosrdnými jako Otec. S projitím bránou je
spojený dar plnomocných odpustků ( podrobnosti opět jsou na nástěnce, nebo na internetu).
S jakou náladou, pocity, jste se vraceli?
Domů jsem se vracel s pocitem radosti a vděčnosti. A byl jsem rád, že jsem tam nebyl sám,
že se mnou byli mí přátelé.
Dokážete odhadnout, co vás teď čeká?
Kromě každodenních povinností určitě bude nějaké překvapení , ale práce misionářů
milosrdenství v ČR se teprve začíná plánovat.
-hc-
Stránka 6
Společenská kronika
Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Ludmila Vajčnerová roz.
Zahnašová, Marie Večeřová roz.Zámečníková, Josef Cigánek, Štěpánka Matyášová
roz.Spružinová, Miroslav Rybecký, Lubomír Berčík
Poděkování
"Ježíši, Králi nebe a země, popřej mu místa v království svém."
S velkou vděčností děkujeme našim kněžím, všem přátelům a známým, kteří doprovodili na
poslední cestě našeho drahého manžela, tatínka a bratra pana
Lubomíra Berčíka.
Náš Pán si ho k sobě povolal náhle v úterý 26. ledna 2016 ve věku 53 let.
O modlitbu prosí rodina Berčíkova.
Příspěvky farníků
Máme oči, ale vidíme?
Chtěla bych se s Vámi rozdělit o příběh své kamarádky, která sice není z naší farnosti, ale
možná nás její vyprávění může naučit dívat se kolem sebe.
Je maminkou v rodině se 4 dětmi. Tatínek nečekaně ztratil práci. Maminka si pouze
přivydělávala, tu a tam nějaká brigáda. Nejmladší dítě ještě nechodilo do školy. Tři jeho
sourozenci byli již na druhém stupni základní školy. V rodině moc peněz nezůstávalo.
Maminka mi vyprávěla, že často chodila do kostela a prosila o práci pro manžela a mnohdy
i o to, aby se Bůh postaral o jejich živobytí. Vyprávěla mi o tom, jak neměla za co nakoupit
jídlo pro děti a jak se Bůh o ně postaral. Vždycky přišel někdo, kdo rodině poslal nějakou tu
korunu. Oba manželé byli velmi oblíbení pro svoji pracovitost a pomoc jiným. Netrvalo
dlouho a tatínek našel práci. Ne sice moc ohodnocenou, ale bylo to více než podpora
z úřadu práce.
Po nástupu do nového zaměstnání se situace v rodině trošku
polepšila. I přesto si ale nemohli koupit, co chtěli. A našli se lidé
z města, kteří rodině pomáhali tím, že jí podarovali oblečení, které
potřebovali.
„Je moc velká škoda, že si tohoto problému ve farnosti nevšimli
farníci, ale lidé nevěřící“ - postěžovala si mně ta maminka. Tak jsem
se jí zeptala, proč se s tímto problémem někomu nesvěřila v době,
kdy jim bylo nejhůř. Spousta jejích kamarádek o tom věděla, ale
žádný z farnosti nedokázal nebo nechtěl pomoci. Každý ji vyslechl a
tím to skončilo, potěšil slovy „máte to těžké“.
Dále jsem se jí zeptala, jak jsou na tom nyní a odpověděla mně, že
už je to lepší. Nemohou si sice pořídit, co by potřebovali pro lepší
živobytí, ale mají dostatek peněz pro děti na jídlo i kroužky, které
Stránka 7
děti navštěvují. Všechny děti jsou velmi hudebně i pohybově nadané. Navštěvují tamní
lidovou školu a taneční kroužek.
Je velká škoda, že lidé, kteří potřebují pomoc, málokdy požádají a přiznají se, že potřebují
pomoc. Většinou se ozývají ti, kteří peníze mají, ale ne v takové míře, jak by si
představovali. Na to se musí dávat pozor. Myslím, že nejlepším ukazatelem jsou menší děti,
ty řeknou všechno popravdě. Mějme oči otevřené pro tyto lidi, možná že i v naší farnosti je
někdo, kdo naši pomoc potřebuje.
farnice
Informace
Farní informace
-
-
-
farnice a farníky, kteří se chtějí zapojit do úklidu naších kostelů, prosíme, aby se
přihlásili u paní Kyšové; je zapotřebí doplnit stávající úklidové skupiny; pro různé
skupinky, které fungují ve farnosti, je to dobrá příležitost ke konkrétnímu skutku
lásky; dokážeme si představit úklidové skupiny: ministrantů a akolytů, tatínků a otců
rodin, mladých rodin a mládeže…,
připravujeme opravu posledního zvonu, a to v kapli sv. Rocha; z vašich loňských darů
máme ušetřených 50.000 Kč a celková faktura za opravu tohoto zvonu bude činit
100.000 Kč; za všechny vaše dary děkujeme – Pán Bůh zaplať!,
podrobné informace o Světovém setkání mládeže v Polsku najdete:
předprogram piaristické mládeže u Baltského moře na CALASANZ2016.COM;
program krakovského setkání KRAKOV2016.SIGNALY.CZ
Foto z Děkanátního florbalového zápasu
ministrantů
Naši kluci sestavili tým starších i
mladších hráčů.
Strážnice, únor 2016
Úklid kostela Panny Marie – březen
Pátek 4.3. - skupina č. 6 - Mašková A.
Pátek 11.3. - skupina č. 7 - Rybecká A.
Pátek 18.3. - skupina č. 8 - Hrachovská B.
Středa 23.3. - skupina č. 9 - Šašinková M.
Čtvrtek 31.3. - skupina č. 10 - Kurucová L.
Úklid je po večerní mši sv.
Stránka 8
Česká křesťanská akademie ve Strážnici
Vás zve na besedu
MOC A SÍLA NÁBOŽENSTVÍ aneb Fenomén náboženského fundamentalismu.
Kde a kdy: 11.3.2016 v 19,00 hod v obřadní síni na radnici ve Strážnici
Přednáší: Prof. Ivana Noble, Ph.D. a Dr. Tim Noble. Více informací na plakátech.
Pozvánka do Medjugorie
Přijměte pozvání na prázdninovou pouť do Medjugorie od 5.7.
odpoledne do 14.7. 2016.
Polovina pobytu je u moře na poloostrově Pelješac a druhou
polovinu prožijeme v Medjugorii. Pouť je vhodná i pro rodiny
s dětmi, pro mládež i pro seniory. Kněz bude v autobuse. Každý
den se můžete zúčastnit mše sv. i bohatého duchovního programu, přednášek, svědectví a
podnikneme výstup na Podbrdo i na Križevac.
Ubytování je ve dvou a třílůžkových pokojích s dobře vybavenými kuchyňkami.
V Medjugorii je možnost i stravování.
Cena : 3000 Kč /možnost proplacení i od zaměstnavatele/, za ubytování se platí 10 EUR na
noc za postel, 5 EUR za spaní na zemi a 3 EUR za spaní ve vlastním stanu. Podle počtu
přihlášených by autobus zastavil i ve Strážnici. Přihlašujte se co nejdříve u Anežky Blatové
tel. 605 545 123 nebo u vedoucí zájezdu M. Kahounové 604 211 621, [email protected]
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům – Masarykova 370
Vám nabízí:
O zemi beze studu – Max Kašparů
„Žijeme v zemi, kde nic není hanba. Zhasla nám světla v podobě
moudrých pokorných a statečných lidí. Na jejich místa nastoupily
sebevědomé bludičky. Ony také svítí, ale místo světel, která nám
ukazují cestu, vedou lidi do bažin.“ To říká populární autor mnoha knih,
lékař, psychiatr, teolog a jáhen prof. Max Kašparů. Píše o největších
duchovních bolestech a slepých cestách dnešního člověka. Kniha je
doplněna vtipnými ilustracemi Jana Heráleckého.
Faustyna Kowalská – apoštolka Božího Milosrdenství – Elena Bergadano
O poslání svaté Faustyny Kowalské, svědkyně a apoštolky Božího milosrdenství k lidem, je
možné říci, že se stává aktuální zvláště v dnešní době, zmítané tolikerým zlem, nenávistí a
válkami. Právě mezi první a druhou světovou válkou jí Kristus svěřil poselství
milosrdenství. Ti, kteří byli svědky a účastníky událostí oněch let a strašného utrpení
milionů lidí, vědí dobře, jak bylo tohoto poselství milosrdenství zapotřebí.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Provozní doba: pondělí a středa 9,30 – 11,00 a úterý 16,00 - 17,00
Stránka 9
Nabídka Rodinného centra Strážnice
Pravidelné aktivity:
Mateřský klub ,,SEDMIHLÁSEK“
středa , pátek od 9,00 do 12,00 hodin (herna, tvoření,
zpívání, divadélko a kafíčko pro maminky, tatínky nebo babičky či dědečky)
MASÁŽE A CVIČENÍ S MRŇATY středa od 14,30 hodin otevřená herna s balonky a od 15 hod
cvičíme  (relaxační odpoledne pro maminky a jejich batolata.)
KROUŽEK ,,PŘEDŠKOLÁK“ 1x měsíčně středa od 16,30-17,45 /16.3.,13.4./, aktivity a hry pro děti
předškolního věku. Přihlaste se den předem  Příspěvek 30Kč
MIMINKA - čas pro maminky s nejmenšími dětmi (0-6 měs.)
Motto: “Spokojená máma = spokojené dítě”
čtvrtek od 8,00 h do 10,00 h /Prosíme o přihlášení den předem/
Podpora mateřských kompetencí, kojení a psychomotorického vývoje.
Příspěvek 50 Kč
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ od 13.tt čtvrtek od 17,30 h do 18,00 h
Cvičení na velkých gymnastických míčích a podložkách s relaxací.
Součástí cvičení je nácvik úlevových porodních technik. /1lekce/60Kč/ NUTNO SE PŘIHLÁSIT!
Bližší informace: Natalie Měsíčková, [email protected] nebo 722 787 540
JARNÍ PRÁZDNINY:
HOLČIČÍ TVOŘENÍČKO – PÁTEK 4.3. od 9,30h
/ Výroba šperků ,broží z organzy ,ozdobných květináčků…..Příspěvek 30Kč/
POZOR ZMĚNA: Výlet do zábavního dětského centra Wikyland Brno -STŘEDA 2.3.
…………………………………………
MANŽELSKÉ VEČERY aneb Rande jen pro nás dva– pátek 11.3.v 17,30 h
/Investice do vztahu partnerů je důležitá pro chod rodiny a výchovu dětí. Manželské
večery jsou k tomu výbornou příležitostí. Při kafíčku či čaji nebo pohárku vína si spolu, jen
vy dva, můžete probrat témata týkající se manželského soužití. Mluvíte jen spolu.
Skupinová diskuse není součástí kurzu/
PASCHA PRO DĚTI –praktické připomenutí židovské velikonoční večeře a přiblížení
událostí Zeleného čtvrtku,Velkého pátku,Bílé soboty s filmovou ukázkou.
Čtvrtek 17.3. v 16h v klubovně RC.
Příspěvek 30Kč
Dále nabízíme:Přípravy snoubenců,Kurzy efektivního rodičovství,základní poradenství aj.
PŘIPRAVUJEME: BLEŠÍ TRH na Zahradě u sv.Martina
BURZU STRÁŽNICKÝCH KROJŮ a krojových součástek
Letní tábory: ,,V ŘÍŠI DIVŮ“ 1.-6.8. pro děti od 6let
,,ZÁŽITKOVÝ“ 3.7.-7.7. od 11let
Kontakt:B.Bučková,mob.603240533, email:[email protected]
Stránka 10
OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY
V letošním roce vychází začátek postního období již na první polovinu února,
takže v době vydání tohoto čísla Na cestu již máme možnost modlitbou a půstem
uklidnit svou mysl a otevřít srdce ve vztahu k Bohu i bližním tak, aby se obnovila
naše duševní síla a víra.
Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu.
Záměrem je pomoc potřebným, získaná z prostředků, které ušetříme odřeknutím
si něčeho, co sice není špatné, ale co ke svému životu bezprostředně
nepotřebujeme (alkohol, cigarety, sladkosti, zábava...). Při modlitbě, ať už
soukromé nebo společné, papírová schránka znázorňuje a inspiruje jak naše
odhodlání udělat to, co je dobré, i když je to někdy těžké, tak naši snahu pomoci
potřebným lidem. Využijme postní almužny a veďme se k sebeovládání i k tomu,
abychom vnímali nouzi lidí ve svém okolí a dávali podněty k pomoci konkrétním
jednotlivcům nebo rodinám.
Krabičku (pokladničku) můžeme mít doma po celou postní dobu a na Květnou
neděli ji pak přineseme do kostela na určené místo. Před odevzdáním můžeme
rovněž vyplnit anketu na spodní straně papírové schránky, kde prostým
zaškrtnutím některého z navržených doporučení vyjádříme své přání na využití
letošní almužny. Nemusíme se ale omezovat na obecné podněty na spodní straně
schránky, ale můžeme vložit do ní lísteček s konkrétním záměrem, či konkrétní
osobou, potřebující pomoc. Výnos pak bude využit dle převažujících přání
z vyhodnocené ankety a po schválení Radou charity.
Loňský výtěžek Postní almužny ve výši 37.389 Kč jsme na základě
vyhodnocených výsledků z ankety použili na podporu činnosti charitní
pečovatelské služby, chráněných dílen a sociálně terapeutické dílny.
OBLÍBENÉ DIVADLO OPĚT NA SCÉNĚ
V sobotu 30. dubna v 19 h se bude konat benefiční představení pro Charitu
Strážnice VIII. Hroznolhotské etýdy s názvem „Dovolená ólinkluzif“
– prodej vstupenek v charitní prodejně, cena 130Kč. Srdečně Vás zveme.
Stránka 11
Nejen pro děti
MILÉ DĚTI,
Vyřešenou křížovku přineste na první
březnovou dětskou mši svatou – budeme
losovat výherce.
A nezapomeňte, že se už připravujeme
na Velikonoce.
Až si před mší svatou půjdete sednout
dopředu v kostele Panny Marie,
běžte docela pomaloučku.
Proč?
Podívejte se pozorně na stěny. Pod křížky
jsou nově umístěny obrázky z křížové cesty
Pána Ježíše. Prohlédněte si je. Ukážou vám,
co všechno Pán Ježíš vytrpěl, aby
nám otevřel nebe.
Tak na tu jeho
oběť hodně
mysleme a
dělejme co
nejvíc dobrých
skutků!
Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit.
Vychází 27.2.2016, náklad 650 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi
Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na e-mail : [email protected]
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům.
Stránka 12

Podobné dokumenty