Přednášky a publikace v CV zde - Katedra řízení a supervize v

Komentáře

Transkript

Přednášky a publikace v CV zde - Katedra řízení a supervize v
CURRICULUM VITAE
doc. PhDr. ZUZANA HAVRDOVÁ, CSc.
e-mail: [email protected]ni.cz
garant katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v
Praze
Vzdělání:
PF UK Ružomberok, habilitace z oboru sociální práce, 2012, titul doc.
FFUK, Praha , věd. aspirantura, obor klinická psychologie, ukončeno 1985, titul CSc.
ILF Praha: atestace z klin. psychologie, 1984
FFUK, Praha, rigorózní řízení, obor metodologie a klin. psychologie, ukončeno 1973, titul
PhDr.
FFUK Praha, katedra psychologie, řádné studium 1966 - 1971, ukončeno 1971
Vybrané aktivity dalšího vzdělání a výcviky:
2006-9 bakalářské studium Teologie a spiritualita zasvěceného
života, TF UP Olomouc
2008
konference KIP
2007
OVS, Wien: Supervision lernen- neue Entwicklungen
2006-8 Psychodrama in supervision, Universitat Kassel,SRN
2005
Survival of Trauma (NEST)
2004-5 International intervision group, ANSE
2003
Aus der Werkstatt von supervision und coaching, OVS
(Rakouský svaz pro supervizi) Salzburg, říjen 2003
2003 1.INTERNATIONAL SUMMER COURSE ON
SUPERVISION-intercultural dialogue in supervision,ANSE
2003
Oxford Hospitality scheme,studijní pobyt Oxford,Evidencebased education and supervision, červenec, 1 měsíc
2002
3.Slovinský den supervize, workshop, Fiesa, Piran
1996-7
1993
1993
Phare Projekt- Rozvojová supervize v sociální prácivýcvik trenérů + závěrečné posouzení portfolia ( Li Mc
Derment, Thomas Hannchen, EDSAL+ Uni Warwick, GB)
Management in Non-Profit Sector, Johns Hopkins University
Baltimore
JDC, Praha
Vzdělání v psychoterapii:
Komunita SUR, 1985-1988
Psychoanalytická terapie a „školička“ 1978-1984
Kursy KBT, hypnózy, krizové intervence, systemického přístupu,
procesuální psychoterapie, vyjednávání a řešení problémů aj.
Atestace v klinické psychologii ILF Praha, 1984
Poskytování a přijímání supervize
vzdělávací supervize/mentoring studentů supervize, supervize krajských inspektorů v soc.
službách (SMK Ostrava, 2008-2012) , tým Nová Trojka (2004- dosud), supervize komunity
SUR (2000-2004), supervize týmu a projektů Český západ ( 2004-dosud), individuální
supervize několika supervizorů (dosud), vedoucích komunit a týmů ( průběžně), individuální
supervize pracovníků v sociálních službách, účastnice mezinárodní intervizní skupiny
supervizorů ANSE (2004-5), účastnice české intervizní skupiny od r. 2006 dosud.
Zkušenost s výukou supervize
UK od r. 2000 vyučující magisterský program supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích-dosud jediný v ČR.
1999-2001-kursy supervize v rámci vzdělávacího institutu SČKCH
1995 – 1999 kursy supervize pro pracovníky v sociálních službách, kursy supervize pro
učitele praxí v sociálních školách Socium Carolinum, FFUK Praha
1993 – 1999 supervize studentů FFUK při praxích
Zahraniční zkušenosti:
sociální práce a služby a komunitní práce Hogeschool de
HorstHolandsko, organizace krizových služeb RIAGG
Holandsko,
Dánsko,
studium
managementu
v neziskovém sektoru Johns Hopkins University
Baltimore, USA, komunitní práce: New York, Ohio,
Kodaň, Haag, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Kaunas.
Georgetown University Washington (projektové řízení),
Oxford University (opakovaně- praxe a supervize),
supervize ( intervize + semináře ANSE, meziuniversitní
kooperace ve vzdělávání v supervizi s Německem,
Rakouskem, Maďarskem, program Erasmus s Finskem
aj.
Zaměstnání:
Od - do
Místo
Zaměstnavatel
Pozice
Popis hlavních činností /
odpovědností
řízení, výuka supervize
výuka metod sociální práce,
supervize praxe
Capacity Building +
vzdělávání
2000 dosud
1990-1999
Praha
Praha
UK FHS
FFUK, katedra sociální práce
vedoucí katedry
odborná asistentka
1998-2000
Praha
S ČKCH (+Caritas Europa)
1992-1994
Praha
Remedium
1990-1993
Praha
RIAPS
1978 - 1990
Praha
Psychiatrická klinika LFUK
1976 -1978
1972-1976
Praha
Praha
Akademie věd, ÚFR Bulovka
VÚPs Bohnice
Vedoucí
vzdělávacího
střediska
Projektová
Projekty vzdělávání
manažerka
v krizové intervenci aj.
Zástupce vedoucího Krizová intervence,
psychoterapie
odborný pracovník krizová intervence,
psychoterapie
vědecký aspirant
Výzkum vědomí a emocí
vědecký aspirant
výzkum diagnostického
procesu
Pedagogická/andragogická činnost:
Souvislá pedagogická praxe od r. 1978 dosud:
vedoucí katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS
Praha od r. 2001 dosud, tvůrce a garant oboru, včetně kombinovaného studia
FFUK, katedra sociální práce
1990-1999
LFUK 1 - FN Praha 2, 1978-1990
Lektor dalšího vzdělávání dospělých (sociálních pracovníků, učitelů sociální práce, romských
asistentů a poradců) od r. 1993 dosud
Vedení doktorandů: od r. 2006 obor Aplikovaná etika UK FHS, členka oborové rady
Členství ve státnicových komisích: od r. 1995 dosud
Spoluautorství učebních textů:
Havrdová, Z. Praktická výuka sociální práce. Výstup z projektu GTAF II, WP 2/4A, 1995 /96
Havrdová, Z.: Praktické kompetence v sociálni práci. Praha: Osmium 1999.167 p.
Havrdová, Z., Hajný, M.: Praktická supervize. Galén, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7262-532-1
Havrdová, Z. Heslo Supervize in Matoušek, O. a kol. ed. Encyklopedie sociální práce, Praha:
Portál, 2013, s. 514-516, ISBN 978-80-262-0366-7, 576 s.
Havrdová, Z. Supervize v sociální práci. in Matoušek a kol. Metody a řízení sociální práce.
Praha: Portál, 2013, 3.vyd. s. 357-379, ISBN 978-80-262-0213-4, 400 s.
Expertní činnost
 Zástupce FFUK v ASVSP a členka komise pro posuzování minimálních standardů
členských škol sociální práce (1995-1999)
 Expert – projektový konzultant v mezinárodním programu Phare – SWIF (Social
Welfare Initiative Fund),1996.
 Expert a autor příručky „Praktická výuka sociální práce“ v rámci mezinárodního
projektu Phare – GTAF II, WP 2/4A 1995/96 „Minimální standardy v tříletém
kvalifikačním studiu sociální práce“.
 Koordinátorka části pro univerzity mezinárodního projektu Phare „Vzdělávací
standardy v sociální práci“ – GTAF III/WP3/03-08, 1996/97.
 Oponentka projektového úkolu MPSV 200-07-29, o. p. s., Praha 2001.
 Oponentka typologie sociálních služeb v rámci projektu MPSV, Praha 2003.
 Lektorka školícího týmu inspektorů kvality v sociálních službách, MPSV, 2004
 Členka výběrové komise inspektorů kvality v soc. službách, MPSV, 2004
 Expert v rámci Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), 2004 – 2007.
 Oponent závěrečné zprávy projektu Průvodce odborným praktickým vzděláváním.
Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
 Členka pracovních skupin Vzděláváním k deinstitucionalizaci a Dobrá praxe, NC
Transformace sociálních služeb, 2011-2013
Zapojení do rozvojových programů:
SWIF - ( Social Welfare Initiative Fund,1996) - development of cooperation between NGOs
and governmental org. in social services - projektový konzultant
GTAF II, WP 2/4A ( 1995 /96 ) - expert a autor učebního textu
GTAF III/ WP3/ 03-08 – koordinátor části projektu „Vzdělávací standardy v sociální práci“
pro Univerzity a spoluautor návrhu systému vzdělávání v soc. práci v ČR (1996 - 97)
GTAF II/WP2/4B-Training center for Social Workers, CZ 9408/WP1/04-04-02 Continuation in Training in Social Work 1995-7 ) - řešitel
GTAF - /WP3/09 Development of a community network in Tabor (1995-6)- řešitel
Vzdělávací nadace Jana Husa ( 1997,1998) – projekty vzdělávání v rozvojové supervizi
(řešitel a lektor)
Fond rozvoje vysokých škol – 1998 – rozvojová supervize v sociální práci- řešitel
OSF 1997 –1999 – projekt vytvoření praktických kompetencí v sociální práci-řešitel
DCV 555- 003/1998 -projekt Vzdělávacího institutu a programu vysokoškolského studia
pro charitní sociální pracovníky - Česká katolická charita 1999-2001, odborný řešitel
FRVŠ: Kombinované studium „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích“ , r. 2003-řešitel
Pilotní inovativní projekt MPSV 2003-„Kriteria poskytování supervize v sociálních službách
a vzdělávání supervizorů jako příspěvek ke standardům kvality služeb“-řešitel
Sokrates program, Curriculum Entwicklung: Supervision, Coaching und
Organisationsberatung in interkultureller Perspektive., 2004-5-spoluřešitel s UNI Kassel,
Károli Gáspar Református Egyetem, Budapest, Uni Salzburg
Delegátka expertního týmu EGUAL, ETG 2-lidé s postižením (2003-5)
Členka NTS Zaměstnatelnost- pracovní skupina pro integraci ZPS, program EQUAL, 2004
Externí hodnotitelka projektů CIP EQUAL, 2004 - 2007
JPD3 - Modernizace a institucionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů v oblasti
sociálních a zdravotních služeb- vedoucí projektu- 2005-2007
Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných
jihomoravským krajem-projekt JMK, UK FHS a Alzheimerovské společnosti, odborný
garant (2010)
Vědecko-výzkumná činnost:
VÚPSV 2001- výzkumný úkol: „Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v
sociálních službách“-spoluřešitel
Výzkumný záměr FHS UK 2005 – 2011: „ANTROPOLOGIE KOMUNIKACE A
LIDSKÉ ADAPTACE“ (MSM 0021620843)
Individuální projekt “Podpora transformace sociálních služeb“ odboru sociálních služeb a
sociálního začleňování MPSV hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu. Odborný
expert v pracovních skupinách Vzdělávání a Dobrá praxe pro období let 2011-13.
SVV UK 2010-261 704 - Etické jednání a význam hodnot v sociální praxi, hlavní řešitel
SVV UK 2011- Organizační kultura a vnitřní procesy, hlavní řešitel
PRVOUK P19 Interdisciplinární sociální vědy UK FHS, řešitelka projektu 19/2012/8
Autorství větších výzkumných zpráv
Havrdová, Z., Li Mc Derment, Kopřiva, K., Tošner J.: Závěrečná zpráva programu PHARE
GTAF II/WP 2/4B – Projekt regionálního výcvikového střediska pro sociální pracovníky,
Praha 1996
Havrdová, Z. , Zamykalová, L: Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v
sociálních službách. Praha, VÚPSV 2001. 113 s.
Oponování větších výzkumných zpráv
Havrdová, Z.: Oponentura projektového úkolu „Akreditace sociálních služeb“, MPSV 200007-29, NVF Praha 2001
Havrdová, Z.: Oponentura typologie sociálních služeb v rámci projektu „2/02 Podpora
dopracování metodiky inspekcí“. NVF Praha 2003
Havrdová, Z. Oponentura projektu OP RLZ 3. 3. 2 "Zvýšení připravenosti studentů sociální
práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího
vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů". (řešitel V. Holasová, OU Ostrava, 2008)
Monografie:
Havrdová, Z.: Praktické kompetence v sociální práci. Praha: Osmium 1999.167 p.
Havrdová, Z., Hajný, M.: Praktická supervize. Galén, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7262-532-1
Havrdová a kol.: Hodnoty v prostředí zdravotních a sociálních služeb. Praha: UK FHS, 2010,
150s.
Havrdová a kol.: Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: UK FHS,
2011,102s.
Havrdová, Šmídová, Šafr, Štegmannová a kol.: Organizačná kultura v sociálních službách
jako předmět výzkumu. Praha: UK FHS, 2011, 200s.
Havrdová, Z., Kosová, J., Svobodová, J., Vomlelová, A. Mít život ve svých rukou. Český
západ a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013, ISBN 978-80-8739832-6, 157 s.
Kapitola v knize:
Havrdová, Z.: Development of Social Work in the Czech Republic, in ed. Hans Nootbaar,
Jurgen Nowak, Zur Entwicklung der Sozialen Arbeit von 1918 bis 2000 in den ost-, mittelostund suedeuropaeischen Laendern, Berlin: Alice Salomon Schule, 1998
Havrdová, Z., Kalina, K: Supervize. in K.Kalina a kol.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Rada Evropy/Úřad vlády ČR, Praha, 2003, s.133-141, ISBN: 92 - 9168
- 088 - 5
Havrdová, Z.: Otazníky kolem supervize dnes a zítra. Sborník příspěvků z konference UJEP
Ústí n. l, září 2005.
Havrdová, Zuzana, Iva Šolcová. “Work-place civility and mental health by helping
professionals.” In Victor Olisah, ed., Essential Notes in Psychiatry. Rijeka: InTech, 2012. s.
13-36. ISBN: 978-953-51-0574-9. DOI: 10.5772/37548
Původní vědecká sdělení
Havrdová, Z.: Is there one culture in supervision? Supervision, 3, 2006, str.32-37, Beltz
Verlag, Weinheim
Havrdová, Z.: Vzdělávací supervize a kvalita začínajících sociálních pracovníků. Sociální
práce, 4, str.78-86, 2007
Havrdová, Z., Šolcová, I., Hradcová, D., Rohanová, E.: Kultura organizace a syndrom
vyhoření. Československá psychologie, 64, 2010, 3, 235-248
Havrdová, Z., Procházková, M.: Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění
individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory. Sociální práce, 3, 2011,
67-76, ISSN: 1213-6204
Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V.: Organizational civility as measured by AWLS: a
comparison between social and health organizations. Psychology & Health, 26, 2011, Suppl.
2., s.4 IF 1.591
Havrdová, Z : Reflexe a reflexivita jako nástroje poznávání. Sborník příspěvků z konference
5. Dny sociální práce, Praha: FFUK, s. 9 -14, 2013, 978-80-87432-07-5.
Havrdová, Z., Šafr, J.: Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka
v rezidenční péči o lidi s demencí? Sborník příspěvků z konference VIII. Hradecké dny
sociální práce, Univerzita Hradec Králové, 2012
Furmaníková, L., Havrdová, Z., Tollarová, B., Vrzáček, P. K fenoménu vůdcovství: Kým a
jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb. Soc. práce 1,
2013, roč. 13, s. 49-60
Havrdová, Z., Šafr, J., Štegmannová, I. Positions of Social Workers’ Views About Residential
Care for People with Dementia. Social Work & Society, Volume 10, Issue 2, 2012, p.1-15,
ISSN 1613-8953 ▪▪▪ http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:464-sws-271
Štegmannová, I, Havrdová, Z., Šafr,J. Determinanty jednotlivých typů komunikace
pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory. Kontakt , 4, 2013, P. 413-421. ISSN 12124117
Krupková, S., Havrdová, Z. „Napětí mezi přisuzovaným významem a možnostmi realizace
pracovní role všeobecné sestry“. Kontakt, 4, 2013, P. 359-369, ISSN 1212-4117
Havrdová, Z. Krupková, S. „The Congruence of Nurses in a Czech Hospital with
Organizational Work Setting as Related to Organizational Engagement and Perceived
Chances to Fulfill One’s Own Professional Aspirations.” Review of European Studies, Vol. 5,
No. 5, December 2013, p.73-83 , ISSN 1918-7173, E-ISSN 1918-7181, doi:10.5539/res.v5n5p73 URL:
http://dx.doi.org/10.5539/res.v5n5p73, www.ccsenet.org/res
Havrdová, Z., Huotari, P. Perceptions on Ideal and Real-world Social and Healthcare Services
Management: Evidence from the Czech Republic, Finland, and Portugal Comparison. Review
of European Studies; Vol. 6, No. 3; p. 1-16, 2014, ISSN 1918-7173, doi:10.5539/res.v6n3p1
Vědecká sdělení oborová
Havrdová, Z.: Developmental Strategy in Social Work and Social Work Education in the
Czech Republic. Irish Social Worker, Vol.15, No.1, 1997, p.15-17
Havrdová,Z. et al : Komunitní práce. Soubor článků in Obce, města, regiony. Socioklub,
Praha 1997. p.172 - 197
Havrdová, Z. : Historie komunitní práce. Ethum,1997
Havrdová, Z.: Rozvoj vzdělávání v sociální práci. Sociální politika (23),1997,10, p.8-11
Havrdová, Z.: Rozvoj vzdělávání v sociální práci II, Sociální politika (23), 1997,11, p.4-6
Havrdová, Z.: ´ Postavení praxe v rozvoji sociální práce´ Praha : Ethum, 2000
Havrdová, Z.: ´Poslání a smysl supervize´ , Praha : Ethum, 2000
Havrdová, Z.: Entwicklung der Sozialarbeit in der Tschechoslowakei und der Tschechischen
Republic. Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Frankfurt am Main, (31),
Nr.3-4, 2000 , p. 268 - 277
Havrdová, Z.: Short View on Unemployment in the Czech Republic, Zeszyty Pracy Socjalnej
UJ, vol. 7. p.39 – 43, Krakow 2003.
Johnová, M., Havrdová, Z.: Cíle a způsoby poskytování služeb in Zavádění standardů kvality
sociálních služeb do praxe. MPSV, Praha 2002. Sborník str.7-20, 80-81,108-110. ISBN 8086552-45-4
Havrdová, Z.: Jak by se měla vyvíjet kriteria poskytování supervize v ČR? Konfrontace,
časopis pro psychoterapii, 16. ročník, 2005, 1 (59), mimořádné číslo: Supervize v Čechách,
str. 64-73. ISSN: 0862 - 89 71
Havrdová, Z. Vysokoškolská výuka supervize umožní poskytování kvalitních služeb
potřebným lidem. Sociální práce/Sociálna práca 4, 2007, s. 13 -15. ISSN 1213-6204.
Havrdová, Z., Broža, J.: Supervize jako specifická podpora nezávislého vnějšího odborníka.
In Standardy kvality soc. služeb, výkladový sborník pro poskytovatele, MPSV, Praha 2008,
str. 154-164
Vybrané přednášky na konferencích
Havrdová, Z.: Key-points for change - adult education in social work. International
conference „Need for education, need for motivation.Budapest - Szolnok, 23.-27.9.1995,
Nyike. 3p.
Havrdová, Z.: A community Approach in the Czech Republic. Outloud, Summer 1996, p.5-6
Havrdová, Z.: Social Work and the Civic Society - an eastern vision? Vilnius,1995
International conference „ The Community and Social Work“ Report. NIZW, 1996,p.9-11
Havrdová, Z.: ´Kam dál v sociální práci?´ sborník příspěvků na konferenci SSP, květen 2000,
Most ( ed.MPSV, vyžádáno)
Havrdová, Z.: Developmental supervision – a key to future? Předneseno na
konferenci „Theoretical approaches in social work education“ EASSW, Lodž, červen 7-9,
2001
Havrdová, Z.: Supervize v sociální práci. Předneseno na konferenci „Terénní práce s mládeží
– současnost a budoucnost“, ČAS, Praha 19.-21.dubna 2001,
Havrdová, Z.: JUST A DREAM ? - challenge for social services in the Czech Republic,
přednáška, ELTE University, Budapešť, říjen 2003 (vyžádáno)
Havrdová, Z.: Supervize v Evropě-přehled přístupů a praxe. Předneseno na semináři Rady pro
rozvoj sociální práce „Supervize v sociálních organizacích“, 6. a 27. 11. 2003
Havrdová, Z: „Jak by se měla vyvíjet kriteria poskytování supervize v ČR?“ příspěvek na
konferenci “Supervize v pomáhajících profesích“, pořadatelé ČIS a PS ČLSJEP,
Janské Lázně 26. -28.11 2004
Havrdová, Z.:Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Předneseno na
konferenci „Pražské gerontologické dny“, Praha , květen 2005 (vyžádáno)
Havrdová, Z: Význam supervize v sociální oblasti. Předneseno na konferenci MSK, Ostrava,
28. 4. 2011 (vyžádáno)
Havrdová, Z., Lejsal, M.: Experienced Voice for the Human Face (in the network).
Předneseno na konferenci Politics of Identity –The Changing Face of Social Work, 9th
International 'Social Work & Society' Academy - TiSSA v Hradci Králové, 24. - 26. 8.
2011
Havrdová, Z.: Reflexe praxe a reflexe v praxi. Mezinárodní vědecká konference Vzdělávání
v sociální práci, 5. dny sociální práce, Katedra sociální práce FFUK v Praze, Katedra
sociálnej práce a sociálnych vied FSVZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav
pedagogických věd FHS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s MPSV ČR dne 15.16. 9.2011 (vyžádáno)
Havrdová, Z., Šafr, J.: Je sociální pracovník nositelem přístupu zaměřeného na člověka
v rezidenční péči o lidi s demencí? Bude předneseno na konferenci VIII. Hradecké dny
sociální práce, Univerzita Hradec Králové, dne 7. 10. 2011
Šolcová, I., Havrdová, Z., Kebza, V.: Organizational civility as measured by AWSL: A
comparison between social and health organizations. 25th EHPS (European Health
Psychology Society) Conference “Engaging with Other Health Professions: Challenges and
Perspectives”, Crete, GREECE, 20.-24.9.2011
HAVRDOVÁ, Z. Působení kultury supervize v organizaci. Mezinárodní konference EASC
Supervize, koučink a diverzita společnosti, 15. a 16. září 2012, Praha.
ŠTEGMANNOVÁ, HAVRDOVÁ, Z., ŠAFR. Determinanty komunikace pracovníků
v pobytové službě pro seniory. Mezinárodní vědecká konference IX. Hradecké dny sociální
práce v Hradci Králové ve dnech 21. – 22. září 2012.
Havrdová, Z. Zkušenosti s transformací. Konference Deinstitucionalizace-cesty vpřed
pořádaná ve dnech 14.-15. února 2013 v Praze Národním centrem podpory transformace
sociálních služeb.(vyžádáno)
Havrdová, Z., Marková, M. Supervize v ošetřovatelství u nás a v zahraničí. Konference
Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče s mezinárodní
účastí, 6.-7.3.2013, Olomouc.(vyžádáno)
Havrdová, Z., Marková, M. Jak uspořádat supervizi v organizaci užitečně? Workshop na
konferenci Management charitní zdravotní péče, V. celostátní konference zdravotní péče
s mezinárodní účastí, 6.-7. 3. 2013, Olomouc.(vyžádáno)
Havrdová,Z., Huotari, P., Agostinho, M. Social and healthcare management students in
three countries compare ideal and reality in social and health care services. Předneseno
na konferenci ISSWOV, RIGA, Lotyšsko, 28. 6.-2. 7. 2014
Havrdová,Z., Huotari, P., Agostinho, M. Vlivy národního kontextu na rozdíly mezi ideálem a
realitou v SZ službách. Mezinárodní vědecká konference XI. Hradecké dny sociální práce
v Hradci Králové ve dnech 7. – 8. října 2014

Podobné dokumenty

Recenzované časopisy a kapitoly v knize

Recenzované časopisy a kapitoly v knize Havrdová, Z., Procházková, M. Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory. Sociální práce, 3, 2011, 67-76, ISSN: 1213-6...

Více

Teorie a metody sociální práce

Teorie a metody sociální práce • Metoda případové práce (casework). • Užití psychologie (dobře propojitelná s individuální prací s klientem). • Růst formalizace (propojení sociální práce se státem) sociální práce. V tomto stolet...

Více

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae American Society for Cybernetics (Fellow) American Society for Information Science American Sociological Association (Fellow) Association for Supervision and Curriculum Development Canadian Society...

Více

1 Ak by si mohla, predstav trosku seba, tvoju profesionálnu kariéru a

1 Ak by si mohla, predstav trosku seba, tvoju profesionálnu kariéru a dospívajícího a již plnoletého mladého člověka, že jejich „pomoc“ musí mít nějaké hranice. Nedat je že znamená tomu „dítěti“ poskytovat medvědí službu, i když to dělají ve jménu nějakého ušlechtil...

Více

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. - Katedra řízení a supervize v

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. - Katedra řízení a supervize v – spoluřešitelka grantu MPSV č. J 063/05-DP2 „Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti“ 2005-2009 mateřská a rodičovská dovolená 2003-2005 Organizace pro pomoc uprchlíkům – k...

Více