Celý článek naleznete zde

Komentáře

Transkript

Celý článek naleznete zde
Firma
PROFIL
Universal Transport Praha s.r.o.
Dopravní společnost Universal Transport Praha měla svůj stánek na nedávném
pražském veletrhu For Logistic, viz zmínka na str. 14, kde prezentovala jako jedna
z mála společností oblast autodopravy. Zde jsme získali základní informace o firmě,
která je zaměřena na těžkou logistiku. Málokterá dopravní společnost se totiž může
pochlubit technikou pro převoz velmi těžkých nákladů, což s sebou přináší množství
nepředvídaných událostí. K rozhovoru na toto téma jsme přizvali jednatele
společnosti pana Burkharda Junga.
Dříve, než budeme hovořit o české
větvi zahraniční společnosti, můžete stručně charakterizovat mateřskou firmu?
UTP-Universal Transport Praha s.r.o.
je součásti koncernu Universal
Transport, jehož hlavní sídlo je v zá-
28 - Truck&business 2/2014
padoněmeckém Paderbornu. Tato
firma vznikla v padesátých letech
minulého století a dnes skupina
působí v 22 pobočkách v sedmi evropských zemích a pracuje v ní okolo 400 zaměstnanců, přičemž skupina vlastní celkem 240 těžkých
tahačů plus odpovídající počet přípojných vozidel, manipulačních vozíků, osobních automobilů, doprovodných vozidel atd. Česká pobočka
je po jedné pobočce v německém
Giessenu druhá největší "dcera",
a to jak podle obratu a počtu vozidel, tak podle počtu zaměstnanců.
UTP byla i první pobočkou založenou v zahraničí.
Skupina Universal Transport patří
v domácím prostředí mezi přední
autodopravce. S jakým obratem
a s jakou „filozofií“ se v náročné
konkurenci prosazuje?
Co do počtu vlastních speciálních
vozidel a celkového obratu okolo
135 milionů eur (2013) pouze v dopravě těžkých a nadrozměrných nákladů je skupina Universal Trans-
port jedním z největších hráčů
v tomto odvětví v Evropě. Porovnávací studie Frauenhofer Institut z roku 2011 ji udělila titul „Lídr trhu
v Německu".
Přesto se skupina Universal Transport sama vidí spíše jako "architekt
přeprav" - pouze tam, kde to má
smysl používá vlastní vozový park téměř 50 % přeprav vykonávají vozidla jiných firem pod taktovkou
Universal Transport.
V čem ještě je vaše mateřská firma
mimořádná?
Je to například proces rozhodování,
který je v Universal Transport silně
decentralizován. Veškerá rozhodnutí v operativní činnosti konají
místní jednatelé nebo vedoucí poboček. V této štíhlé struktuře má
HISTORIE
Firma Universal Transport Praha s.r.o. - byla založena v roce 1995 a ve svých skromných začátcích
se společnost čítající osm zaměstnanců a pět speciálních souprav zabývala téměř výhradně přepravou
železobetonových prefabrikátů pro výstavbu tehdy hojně rostoucích průmyslových hal a nákupních
center, a to nejen v rámci české republiky. Mnohé trasy vedly i do zahraničí, tehdy hlavně do SRn.
Později, po nástupu současného managementu v roce 1998, se UTP začal rozrůstat do jiných odvětví
a přibyli postupně jak zaměstnanci, tak i vozidla. v roce 2005 byla otevřena pobočka v Ostravě,
vozový park ovšem zůstal pouze v Praze, od roku 2010 ve vlastním areálu v Mochově.
STATISTIKA
OBRaT v MIL. Kč
270
265,4
260
250
249,0
240
230
230,0
220
210
200
"matka" kromě zastřešení ekonomiky a financování na starost
pouze IT (vč. údržby a dalšího vývoje vlastního softwaru "HeavyNet",
který Universal Transport od roku
2010 používá) a centrální nákup
(převážně dopravní techniky) a vedení s tím spojené agendy.
Oddělení centrálního nákupu zadává ročně výrobu okolo 60 tahačů
a 30 speciálních návěsů. Pro rok
2014 je celková hodnota těchto investic něco přes 8 milionů eur, z toho úctyhodných 2,6 milonu eur
proinvestuje Universal Transport
Praha.
Pražská pobočka patří tedy k největším. Můžete ji velmi stručně několika čísly uvést?
Dnes, v roce 2014, provozuje Universal-Transport Praha s.r.o. 42 tahačů a 50 návěsů a má 50 zaměstnanců (část tahačů je provozováno
subdopravci). S obratem kolem
250 mil. Kč z přepravy těžkých
a nadrozměrných nákladů a počtem speciálních vozidel je Universal Transport Praha asi největší firma v oboru v ČR.
Výběr vozidel je zřejmě shodný ve
všech pobočkách. Podle jakého klíče se nakupují nová vozidla do
UTP?
Při nákupu je kladen důraz na to,
že dodavatel musí nabízet stejně
vybavené vozidlo všem pobočkám
v Evropě za stejných cenových podmínek. Bohužel ne všichni výrobci
toto chtějí, nebo umějí splnit, a proto s nimi nejednáme. Důvod je jasný: chceme, aby vozy byly plně interoperabilní. Firma nepřipustí, aby
polský nebo rumunský řidič jezdil
v levnějším voze (méně vybaveném) než německý. Tento mezinárodní standart stanovila pracovní
skupina, ve které jsou zastoupeny
všechny pobočky. Nová vozidla musí mít kupř. retardér, motor Euro 6
je samozřejmostí.
2011
2012
Tahače:
42
PŘíPOJnÁ vOZIDLa:
50
2013
POčeT ZaMĚSTnanců:
50
(Pozn.: Část tahačů je provozována smluvními dopravci. Jejich vozidla nejsou zahrnuta v uvedených počtech.)
VE ZKRATCE
Rok založení:
nejvyšší představitel:
specializace:
Hlavní sídlo:
Hlavní země působení:
inteRnet:
1995
BURKhaRD JUng
TĚŽKÁ a naDROZMĚRnÁ LOgISTIKa
TePLÁRenSKÁ 608/11, MaLešIce, 108 00 PRaha 10
ceLÁ evROPa včeTnĚ TURecKa
www.UnIveRSaL-TRanSPORT.cZ
„...DON´T WORRY, BE HEAVY“
Truck&business 2/2014 - 29
Firma
Můžete přiblížit technické vybavení vašich vozidel?
Jsou to kupř. modulové nápravy,
přípravky na přepravu tubusů, podvozek Remak (hlubinný podvozek
s hydraulicky stavitelným rámem),
různé typy teleskopických nízkopodlažních návěsů atd.
Kde pořizujete návěsovou techniku?
Speciální návěsy pořizujeme již léta od firem Goldhofer, Faymonville,
Doll (toho času bohužel v insolvenci) a dále od asi od pěti menších,
speciálních výrobců, přičemž jsme
v oblasti návěsů bolestně zjistili, že
experimenty za účelem pořízení
levnější techniky se nevyplatí.
Jak je postaráno o servis provozované techniky včetně pneumatik?
Na tahače máme smlouvy "full servis" přes výrobce, návěsy opravujeme sami nebo u smluvních partnerů, na pneumatiky máme vlastní
sklad a stroje, a to hlavně kvůli často nestandardním rozměrům pneumatik, obzvlášť u návěsů.
U pneumatik byla snaha sjednotit
SLOŽENÍ
■ vozový paRk
Nejpočetněji zastoupený typ nákladních vozidel
tahač s návěsem
■ přípojná tecHnika
Nejpočetněji zastoupené druhy:
nízkopodlažní plachtové návěsy
a speciální přípojná vozidla
■ dodavatelé návěsové tecHniky
goldhofer, Faymonville, Doll
■ dodavatelé poHonnýcH Hmot
a maziv
aRaL, agIP, OMv
■ pRůměRné stáří taHačů
2,5 roku
■ pRůměRné stáří přípojnýcH
vozidel
4,5 roku
■ pRůměRně ujeté kilometRy za
Rok na vozidlo
110 000 km
30 - Truck&business 2/2014
je do jednoho nebo dvou dodavatelů, ovšem v posledních letech se
zjistilo, že to nelze striktně dodržovat, jednak kvůli tomu, že konkrétní
rozměr nenabízí každý výrobce,
jednak kvůli cenové politice výrobců.
Jak rozměrné a těžké náklady
v současné době přepravujete?
Momentálně vozíme skoro denně
zásobníky na plyn o objemu tisíc
kubíků, které jsou dlouhé přes 50
m, široké 5,8 m, vysoké 6,1 m a váží až 270 tun. Jsme součástí výrobního procesu a tyto zásobníky převážíme v rámci areálu z haly do
haly, do lakovny a z lakovny, na mezisklad a ve finále je budeme vozit
do přístavu a překládat do lodi.
Můžete připomenout alespoň některé význačné zákazníky vaší společnosti?
Universal Transport Praha má hodně široký záběr zákazníků. Jen v roce
2013 jich byly více než čtyři stovky.
Jsou zde zastoupeny firmy průmyslových obrů, jako je Siemens, GE,
Škoda nebo Chart Ferox přes prémi-
ové značky zemědělské techniky jako Claas, Case New Holland, Horch
nebo lídry trhu stavebních strojů Liebherr, Komatsu, Wirtgen. Znají nás
dobře rovněž všichni výrobci jeřábových drah, tramvají, ocelových
konstrukcí nebo částí kolejových
vozidel a v neposlední řadě i bezpočet větších i menších spedičních
firem, které svá auta pro nadrozměry nemají.
Při takovém počtu zákazníků a přeprav se naskytne spousta kuriozit.
Můžete alespoň jednu uvést?
Nejkurióznější přepravou v poslední době byla asi zpátečka ze Špa-
nělska, kam jsme vezli zásobník na
plyn a jako zpětné vytížení odváželi
fůru slámy až do Holandska. Ta cena za transport byla docela dobrá.
Jak se takovéto přepravy ovšem zákazníkovi vyplatí, nám občas není
úplně jasné.
Jak spolupracujete při nejnáročnějších transportech se zákazníky?
Naše činnost se čím dál tím více diverzifikuje a denní praxe ukazuje,
jakým směrem se vyvíjí budoucnost. Zatímco dříve jsme přišli s naším speciálem "k hotovému" (zákazník sám věděl jak, čím a na co ten
jeho tovar nakládat) a "pouze"
jsme náklad odvezli, tak dnes už je
to jinak. Zákazník se nás ptá, zda
bychom mu neporadili co, kde a jak
vyrábět nebo jaký, pokud možno
největší, díl lze vyrobit, nebo na
místo dovézt. S naším know-how
mu poradíme, popřípadě navrhneme stavební úpravy na místě samém. Často se vyjadřujeme i k optimalizaci tvaru zboží s ohledem na
transport a manipulaci.
Kromě spolehlivého uložení nákladu musíte tedy se zákazníkem řešit
spoustu dílčích problémů spojených s přepravou včetně zmíněných stavebních úprav, což ovšem
vyžaduje příslušné technické zázemí. Jak jste k tomu vybaveni?
To vše musíme samozřejmě také
nakreslit. Pro průjezdy obzvlášť citlivými místy provádíme animaci
přepravy. Nestačí nám, že si pouze
myslíme, že projedeme, chceme to
vědět na 100 %, a to předem. Vloni
jsme to takto udělali pro převoz generátorů do elektrárny v Prunéřově,
kde byl choulostivý průjezd samotným areálem. Představte si, že bychom s generátorem o hmotnosti
209 tun zůstali viset pár desítek
metrů od místa vykládky a nemohli
se hnout ani tam ani zpět. Tak jsme
to raději pořádně propočítali, zákazníkovi navrhli nějaké nezbytné
úpravy cest, a v pohodě projeli.
Když se takto postupuje, není tím
transport ošizen o adrenalin?
Dosud se sice nestalo, že bychom
se někde zasekli pod mostem nebo
neprojeli úzkou zatáčkou. To ovšem
neznamená, že nikdy není žádný
větší nebo menší malér - kde pracují lidé, tam vznikají chyby. Jde
o to, aby jich bylo čím dál tím míň
a nikdy ne dvakrát ta stejná.
Například: Řidič naložil v Německu
nějaký 20 m dlouhý stroj do Bulharska k Plovdivu. Projel hranice u Ruse a místo toho, aby se držel trasy
v nadrozměrném povolení, tak se
rozhodl, že pojede podle navigace.
Ta ho ovšem nevedla po dálnici
a přes Sofii, nýbrž zkratkou přes
balkánské hory. Že je tam zákaz od
6 tun, ho moc netrápilo. Brzy zjistil,
že to asi dopadne špatně, ale nebylo kde se otáčet, tak jel výš a výš
- než se ve finále v nějaké té se-
rpentině pod ním propadla krajnice
a zůstal tam viset opřený o strom.
Teď teprve volal: „Šéfe, mám takový problém…“.
Jak připravujete řidiče na jejich odpovědnou práci?
Naši zaměstnanci (všichni, nejen řidiči) procházejí nejen základním zákonem nařízeným školením, ale
v rámci skupiny Universal Transport
máme vlastní vzdělávací program, ve
kterém jsou zaměstnanci pravidelně
proškolováni stejným špičkovým
školitelem. To vede k tomu, že řidič
v Rumunsku umí to samé, co kolega
v Německu. Není to levné, ale zato je
kvalita naší práce všude stejná.
Stále se hovoří o nedostatku kvalitních řidičů. Jak je to u vaší společnosti?
Co se týká řidičů a jejich stále zdůrazňovaného nedostatku, musím
konstatovat, že tento problém známe zatím pouze z doslechu. Fluktuace ve skupině Universal Transport
je téměř nulová a doposud nikdy
nebyl problém volná místa obsadit.
Důvodem jsou asi podmínky, které
řidičům nabízíme, jako je slušné
zacházení, dodržování předpisů,
dodržování výplatních termínů
a odpovídající hrubou mzdu ve
smlouvě, žádné pochybné prémie
za ujetý kilometr, procenta z fakturace. Když čtu, že Česmad zjišťoval
průzkumem u řidičů, že průměrná
hrubá (!) mzda řidiče MKD je nějakých 12,5 tisíce Kč za měsíc, zatímco čistá (!) mzda vč. diet činí 30 500
Kč (ano, takto, ne obráceně!!), tak
vidím, že tady něco není v pořádku
a divím se, že v těchto firmách vůbec ještě někdo jezdí. Vždyť i řidič
MKD potřebuje bydlet a potažmo
mít hypotéku, potřebuje někdy
v dáli mít odpovídající důchod a také v případě nemoci alespoň to
skromné zajištění, které nám stát
nabízí - to vše se mu vypočítá z té
minimální mzdy, co má ve smlouvě,
zatímco jeho reálný plat je manažerský. O daních a odvodech nemluvě.
Obávám se, že ten nedostatek řidičů neplyne pouze z toho, že ti lidé
chtějí být každý večer doma, jak
nám to stále někdo tvrdí.
Děkuji za rozhovor
Vlastislav Tůma, foto archiv
FLEET MANAGEMENT
seRvis
autorizované servisy dodavateků
techniky, drobné opravy vlastní servis
smluvní paRtneři
(dodavatelé dopRavní tecHniky)
dealeři zahraničních značek
nejpočetněji zasoupené značky
Iveco, Scania
Finanční a opeRativní leasing:
různé
it tecHnika
vlastní software heavynet
Truck&business 2/2014 - 31

Podobné dokumenty

125Kč - UniCredit Bank

125Kč - UniCredit Bank Kdyby byl devizový trh s korunou měřítkem aktivity v celé ekonomice, mohli bychom za recesí už udělat tečku. Po mnoha měsících nehybnosti se náhle obchody s korunou rozjely ve velkém. Co se změnilo...

Více

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta)

Transport (add on modul pro Microsoft Axapta) Obchodní a průmyslová řešení Řešení ERP, ekonomické agendy, personalistika Circon Circle Consulting, s.r.o. Sokolovská 201/270, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 - 227 024 120, fax: +420 - 227 024 180 Kont...

Více

Cyklisticke hotely - Schladming

Cyklisticke hotely - Schladming náročné výlety mimo zpevněné trasy, naše elektrokola jsou Vašim ideálním průvodcem. V rámci služeb Höflehner, které jsou součástí pobytu, si každý týden užijete cyklistické výlety a výlety na horsk...

Více

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy 4. Výsledky činnosti týmu v roce 2011 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů Jednou ze stabilních náplní činnosti týmu v roce 2011 bylo projednávání a připomínkování technických přepisů oboru (Č...

Více