artkunst aukcni katalog.indd

Komentáře

Transkript

artkunst aukcni katalog.indd
· MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ
· SOUČASNÉ UMĚNÍ
· FOTOGRAFIE
· MODERN AND POST-WAR ART
· CONTEMPORARY ART
· PHOTOGRAPHS
Aukce
Auction
Sobota 1. prosince 2007
od 14. 00 hodin
Saturday December 1st, 2007
from 2 p.m.
Výstava
Exhibition
Pondělí 26. 11. – pátek 30. 11. 2007
denně od 12.00 do 20.00 hodin
v Galerii Louvre
Národní třída 20, Praha 1
Monday 26. 11. – Friday 30. 11. 2007
daily 12 noon to 8 p.m.
at the Gallery Louvre
Národní třída 20, Praha 1
Další informace Vám rádi poskytneme
na naší adrese:
For further information
please contact our office:
galerie 5. patro | artkunst
galerie a aukční síň
Myslíkova 9
110 00 Praha 1
Tel./ Fax: +420 222 210 860
Mobil: +420 777 747 263
[email protected]
www.artkunst.cz
Důležitá upozornění a pravidla aukce
1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí
občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou
z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb.
2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní
dražebníka k jeho zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat položky katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit,
za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit.
3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako
při písemné nabídce, kromě nákupního limitu.
Všechny písemné dražební vyhlášky stejně jako žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně
a nejpozději 24 hodin před začátkem aukce.
4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu
mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez
odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby,
kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně.
5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
příhoz
do 2 000 Kč
100 Kč
2 000 – 5 000 Kč
200 Kč
5 000 – 10 000 Kč
500 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
1 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
2 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
5 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
20 000 Kč
nad 500 000 Kč
50 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 15 % (zvýšená o 19 % DPH z provize).
7. Způsob úhrady. Dražebník je povinen, uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti během nebo po dokončení aukce, nejpozději však
do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. Platbu bezhotovostním převodem je třeba předem s dražebníkem dohodnout.
8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé
ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce na místě konání do 19.00 hodin, nebo v prostorách
Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1 od pondělí 3. prosince do pátku 7. prosince, denně od 12. 00 do 18.00 hodin.
(Vyvolávací cenu uvedené v katalogu v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační.)
Important information and auction notice
1. Enrollment of bidders – To bid at the auction, bidders must previously enroll at the auction venue at latest one hour before the auction
begins. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, bidders are obligated to prove their identity with an official identity card or
passport and to submit a declaration of honour stating they are not ineligible for public sales.
2. Absentee bids - A bidder may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address
and phone contact that authorizes the Auctioneer or one of his proxies to represent him at the auction. This power of attorney must contain the
catalogue number, the detailed description of the object and the maximum purchase limit up to which the auctioneer or his proxy may bid on
behalf of the bidder.
3. Bidding by telephone - Subject to approval by the Auction House., a bidder may bid by telephone provided he previously submits a power of
attorney containing the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit.
All written bids and all motions for bidding by telephone must be registered in person with the Auction House one day prior to the
commencement of the auction at the very latest. Artkunst s.r.o. reserves the right to refuse such submissions in its sole discretion.
4. The course of auction – The auction goods are put up for sale in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by
the Auctioneer. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, after two calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the
Auctioneer announces the last bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the bidder with the highest bid.
The bidder is bound by his bid and the bidding price may not be reduced. Any disputes in this regard are definitively settled exclusively by virtue
of the Auction House´s decision.
5. The increments – The Auctioneer states the bidding increments as follows:
Actual bidding price
Increment
up to 2 000 CZK
100 CZK
2 000 – 5 000 CZK
200 CZK
5 000 – 10 000 CZK
500 CZK
10 000 CZK – 20 000 CZK
1 000 CZK
20 000 CZK – 50 000 CZK
2 000 CZK
50 000 CZK – 100 000 CZK
5 000 CZK
100 000 CZK – 200 000 CZK
10 000 CZK
200 000 CZK – 500 000 CZK
20 000 CZK
over 500 000 CZK
50 000 CZK
The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments.
6. Buyer´s Premium – In addition to the hammer price, the winning bidder will be charged a buyer´s premium of 15 % of the hammer price
(plus applicable VAT of 19% on the buyer´s premium).
7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash, during or after the auction or within 5 calendar
days after the day of auction at the very latest. Any payment by bank transfer must be agreed with the Auctioneer in advance.
8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods – Ownership of auctioned goods is passed on to the winning bidder at
knock down by the Auctioneer. The objects will be physically handed out to the bidder upon payment of the auction price in full, based upon a
certificate of payment, either at the auction site on the day of auction (until 7 p.m.) or on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9,
Praha 1 from Monday 3. 12. to Friday 7. 12. 2007, daily from 12 noon to 6 p.m.
Note: The catalogue starting prices in Euro are rounded off and provided for information only.
Index
Artamonov V., Klyuykov A.
Balcar
Jiří
Bárta
Jaroslav
Bastian
M. S.
Bělocvětov
Andrej
Bendová
Markéta
Beneš
Marian
Bláha
Václav
Blatný
Milan Fano
Blochová Z., Lamačová D.
Boštík
Václav
Boudník
Vladimír
Brázda
Pavel
Cajthaml
David
Calder
Alexander
Císařovský
Tomáš
Čapek
Josef
David
Jiří
Del Risco
Cristian
Delahaut
Joe
Dlouhý
Bedřich
Drábek
Petr
Drahotová
Veronika
Držková
Kateřina
Ernst
Max
Fára
Libor
Fárová
Gabina
Fexová
Patricie
Foltýn
František
Francis
Sam
Franta
Roman
Gajdošíková
Pavla
Gažiová
Ladislava
Gerboc
Martin
Giger
H.R.
Girsa
Václav
Grygar
Štěpán
Haarmann
Pia
Hampl
Josef
Hanke
Jiří
Hankeová
Jiřina
Hayek
Pavel
Hilmarová
Alice
Hilská
Jitka
Hísek
Jan
235, 236
75
276
77, 78, 79, 80
15
342
305, 306
111, 112, 113
333, 334
338
38, 39
22
120, 121, 122
138-140
82
126, 130, 131
12
173, 174, 175
218, 219
21
116, 119
307, 308, 309
201
237
29
28
240, 319
225
20
78, 79
203, 204
226
166
183, 184
185
191, 197, 198
146, 147
249
36, 37
291, 292, 293, 294, 295
137, 335
143, 144, 145
217
241
187, 158, 159, 160
Hlinomaz
Hodonský
Hošková
Hucek
Hucková
Hudeček
Chatrný
Chochola
Ilinčev
Istler
Jančár
Janda
Janošek
Janoušková
Jarcovják
Jarcovjáková
Jelínková
Jirásek
John
Jůdová
Kafka
Kalvachová
Kars
Kiml
Koblasa
Kolář
Kopasz
Kornatovský
Kotzmannová
Koutecký
Kovanda
Kruhlov
Kubíček
Kučera
Kučerová
Kuklík
Kula
Kupka
Kvíčala
Kyndrová
Kyša
Lahoda
Lamr
Lamrová
Laurens
Josef
František
Anežka
Miroslav
Barbara
František
Dalibor
Václav
David
Josef
Igor
Jiří
Čestmír
Věra
Vladimír
Libuše
Barbora
Václav
Jiří
Mariana
Jaroslav
Hana
Georg
Václav
Jan
Jiří
Viktor
Jiří
Alena
Petr
Jiří
Dimitrij
Jan
Jaroslav
Alena
Karel
Vlastimil
František
Petr
Dana
Jaroslav
Tomáš
Aleš
Blanka
Henri
44, 46
99, 100, 101, 102, 103
164, 165, 207, 208, 209
289, 290
298
19, 77
79, 80, 81, 83
253, 254
221, 222
25
329, 330
220
24
53
40, 41, 42, 43
270, 271, 272, 273
246
186
54
180, 181, 182
9, 10, 11
331
8
96, 97, 98
30
55
328
115
148, 149
247
231, 232
341
85
278, 279, 280, 281
59, 60, 61
286, 287, 288
310, 311, 312
7
141, 142
248
213, 214
229, 230
104, 105, 106
296
5
Lohse
Richard Paul
Lomová
Ivana
Lysáček
Petr
Mancová
Margita
Mansouroff
Paul
Masson
André
Matoušek
František
Medková
Emila
Moješčík
David
Muzika
František
Načeradský
Jiří
Naďo
Rastislav
Nápravník
Milan
Nedvěd
Bohuslav
Nesázal
Michal
Nikl
Petr
Novák
Ladislav
Nováková-Ondreičková
Novotný
Jaroslav
Oldenburg
Claes
Ondreička
Karol
Ovčáček
Eduard
Ovčáčková
Berenika
Pastrňák
Petr
Pešek Pachl
Luděk
Pfeiffer
Walter
Picasso
Pablo
Pohribný
Jan
Portelová
Ľubomíra
Prekop
Rudo
Ptáček
Josef
Radová
Šárka
Ramos
Mel
Rathouský
Luděk
Rauschenberg Robert
Ray
Man
Reichmann
Vilém
Róna
Jaroslav
Sadovská
Dorota
de Saint-Phalle Niki
Saudková
Sára
Sejkot
Roman
Signum
Singer
Michal
Skrepl
Vladimír
86
135, 136
199, 200
299
35
68, 69, 70, 92, 93, 94
150, 151, 152
262
212
26
107, 108, 109, 110
167
263
13
223, 224
153
27
Petra
125
255, 256, 257, 258
63
32, 33, 34
71, 72, 73, 74
124
154
210
176, 177
64, 65
326, 327
169
317, 318
274, 275
123
90
162, 163
62, 63
252
264
244
339, 340
66, 67
320, 321, 322, 323
297
277
161
178, 179, 189, 190
Smejkalová
Smetana
Sopko
Souček
Soukupová
Stach
Stanko
Stejskal
Stuchelová
Sudek
Suška
Svoboda
Sýkora
Šalanda
Šárovec
Šíma
Šimánek
Šimera
Šimotová
Šnajdr
Špaňhel
Štreit
Štyrský
Švankmajer
Švankmajerová
Švéda
Švolík
Tichý
Tikal
Torres
Toyen
Tůma
Vaca
Váchal
Vávra
Veselý
Villon
Votruba
Vožniak
Wallace
Warhol
de Wasseige
Zrzavý
Ženatá
Ludmila
Tomáš
Jiří
Tomáš
Pavla
Jiří
Vasil
Martin
Věra
Josef
Čestmír
Jan
Zdeněk
Josef
Martin
Josef
Dušan
Evžen
Adriena
Miroslav
Jakub
Jindřich
Jindřich
Jan
Eva
Jakub
Miro
Miroslav
Václav
Adrián Rosas
Stanislav
Karel
Josef
David
Aleš
Jacques
Jiří
Jaroslav
David
Andy
Jean-Marc
Jan
Kamila
227, 228
194, 195, 196
95
336, 337
251
245
313, 314, 315, 324, 325
76
332
266, 267, 268, 269
114, 117, 118, 243
259, 260, 261
84
187, 188
211
2
238, 239
233, 234
88
23
155, 156
282, 283, 284, 285
1
47, 48, 51, 52
49, 50, 56
215, 216
316
265
18
132, 133
3, 4
300, 301, 302, 303, 304
45, 57, 58
14
250
87
6
127, 128, 129
31
192, 193
91
168, 205, 206, 242
16, 17
202
Program aukce
Moderní, poválečné a současné umění
Položky dražené ve prospěch o.s. Máme otevřeno?
Fotografie
1 -240
241 - 251
252 - 342
Auction scheme
Modern, post-war and contemporary art
Benefit auction for the NGO Máme otevřeno?
Photographs
1 -240
241 - 251
252 - 342
1
1 Štyrský Jindřich 1899 - 1942
BEZ NÁZVU
20. léta, kresba tužkou na papíře, 14,5 x
11,5 cm, razítko “Succession Toyen”, rám
Vystaveno: “Styrsky, Toyen, Heisler” Musée
National d´Art Moderne, Centre Georges
Pompidou, 1982, p. 91
Provenience: Vente succession toyen, Paris
21.6.1982, No. 73
38 000 Kč / 1 260 €
2 Šíma Josef 1891 - 1971
KRAJINA
suchá jehla, 11,6 x 9 cm, signováno, rám
8 900 Kč / 310 €
3 Toyen 1902 - 1980
STUDNA VE VĚŽI – STŘEPY SNŮ
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm, signováno, rám
23 500 Kč / 830 €
4 Toyen 1902 - 1980
STUDNA VE VĚŽI – STŘEPY SNŮ
1967, suchá jehla, 21,5 x 15,5 cm, signováno, rám
23 500 Kč / 830 €
2
3
4
5 Laurens Henri (FR) 1885 - 1954
BOUTEILLE ET JOURNAL
po r. 1945, litografie (podle stejnojmenné
koláže z roku 1916), 112/150, 60 x 40 cm,
monogram, rám
45 000 Kč / 1 600 €
5
6 Villon Jacques (FR) 1875 - 1963
PAYSAGE
1942, monotyp, 21,5 x 17 cm, signováno, rám
28 000 Kč / 1 000 €
6
7
7 Kupka František 1871 - 1957
BÍLÉ RYTMY NA ČERNÉM
dřevoryt, 25 x 40 cm, razítko: Kupka, rám
22 500 Kč / 800 €
8
8 Kars Georg 1882 - 1945
LEŽÍCÍ AKT
1938, kresba uhlem, 38,5 x 61 cm
signováno, rám
13 500 Kč / 480 €
9
10
9 Kafka Jaroslav 1896 - 1973
ZÁTIŠÍ
1947, akvarel, 17,5 x 25 cm, signováno
4 000 Kč / 140 €
10 Kafka Jaroslav 1896 - 1973
LOĎKY
pastel, 22 x 29,5 cm, vzadu razítko:
Z pozůstalosti J. Kafky, č.208/50
4 500 Kč / 160 €
11 Kafka Jaroslav 1896 - 1973
SEDÍCÍ POSTAVA
pastel, 29 x 20,5, vzadu razítko:
Z pozůstalosti J. Kafky, č.049/47
4 500 Kč / 160 €
11
12
12 Čapek Josef, 1887 - 1945
HRAJÍCÍ SI DĚTI
1933 - 34, barevné křídy na papíře,
18 x 22,5 cm, sign. a dat. vpravo dole, rám
Z pozůstalosti Bohuslava Nedvěda,
získáno přímo od autora
28 000 Kč / 1 000 €
13
13
13 Nedvěd Bohuslav, 1908 - 1989
BEZ NÁZVU
1933 - 34, 4 kresby na papíře, různé techniky (péro, tuš, akvarel, pastelky, koláž)
22,5 x 15,5 – 20 x 30 cm, monogr. a dat.
vpravo dole
8 000 Kč / 280 €
13
13
14 Váchal Josef, 1884 - 1969
MRCHOVIŠTĚ
1933, barevný dřevoryt, č. tisku 13
45,5 x 30,5 cm, sign. a dat., rám
18 000 Kč / 640 €
14
15 Bělocvětov Andrej, 1923 - 1997
KOMPOZICE
suchá jehla 26,5 x 14,5 cm, signováno, sklo
15
4 000 Kč / 140 €
16
16 Zrzavý Jan, 1890 - 1977
ZÁTIŠÍ S OVOCEM
tužka, pastelky, 17 x 21,5 cm, signováno
rám
39 000 Kč / 1 390 €
17 Zrzavý Jan, 1890 - 1977
STOJÍCÍ MUŽSKÝ AKT S KOPÍM
tužka na papíře, 18 x 12,5 cm, monogram
rám
14 000 Kč / 500 €
17
18
18 Tikal Václav, 1905 - 1964
KOMPOZICE – KŘÍDLO
1947, tempera na kartonu, 38 x 111 cm
na zadní straně razítko “Z pozůstalosti
Václava Tikala”, rám
63 000 Kč / 2 250 €
19 Hudeček František, 1909 - 1990
POSTAVA SE ŽÁROVKOU
1947, tuš na papíře, 15 x 21,5 cm
signováno, rám
8 300 Kč / 290 €
19
20 Foltýn František, 1891 - 1976
KOMPOZICE
40. – 50. léta, akvarel na papíře,
30,5 x 38 cm, rám
Provenience: Ze soukromé sbírky
získáno přímo od autora
38 000 Kč / 1 350 €
20
21 Delahaut Joe (BEL), 1911 - 1992
KOMPOZICE
1954, olej na překližce, 46 x 55 cm
sign. a dat., rám
45 000 Kč / 1 600 €
21
22 Boudník Vladimír, 1924 - 1968
RORŠACHŮV TEST
1966, strukturální grafika, 34 x 50 cm
signováno
24 000 Kč / 850 €
22
23 Šnajdr Miroslav, 1938
REMINISCENCE
1965, kombinovaná technika
53 x 39,5 cm, signováno, rám
68 000 Kč / 2 420 €
24 Janošek Čestmír, 1935
BEZ NÁZVU
1960, strukturální grafika, 14 x 30 cm
signováno, rám
5 300 Kč / 180 €
23
24
25
25
25
25 Istler Josef, 1919 - 2000
OBJEKT I – III
1979, 3 x monotyp na papíře, 50 x 19 cm
sign. a dat., rám
35 000 Kč / 1 250 €
26 Muzika František, 1900 - 1974
LARVA
1967, litografie, 63/71, 27 x 21 cm
signováno, rám, jemné skvrny na papíře
5 300 Kč / 180 €
26
27
27 Novák Ladislav, 1925 - 1999
L´INVASION
28
28 Fára Libor, 1925 - 1988
BEZ NÁZVU
1973, koláž, 43,5 x 26 cm, signováno, rám
15 000 Kč / 530 €
1981, froasáž, 42 x 29,5 cm, signováno
9 500 Kč / 330 €
29
29 Ernst Max (DE), 1891 - 1976
ÉCRITURES
30 Koblasa Jan, 1932
KOMPOZICE
31 Vožniak Jaroslav, 1933 - 2005
KOMPOZICE
1970, litografie, 26/60, 32 x 46 cm
signováno
nedatováno, strukturální grafika
13 x 13 cm, signováno
2002, laky, 41,5 x 57,5 cm, sign. a dat, rám
18 000 Kč / 640 €
3 000 Kč / 100 €
30
2 200 Kč / 70 €
31
33
32
32 Ondreička Karol, 1944 - 2003
OKNO
1993, lept, akvatinta, mezzotinta, suchá
jehla, 32/50, 49 x 32,5 cm, signováno, rám
16 000 Kč / 570 €
33 Ondreička Karol, 1944 - 2003
KYTICA (SNOP)
1994 - 95, barevný lept, akvatinta, mezzotinta, suchá jehla, 4/5, 59 x 49,8 cm
signováno, rám
20 000 Kč / 710 €
34 Ondreička Karol, 1944 - 2003
JARNÍ PANNA
1980, lept, akvatinta, mezzotinta, suchá
jehla, XXII/XXV, 17,6 x 11,6 cm, signováno
rám
34
5 000 Kč / 170 €
35
35 Mansouroff Paul (RU), 1896 - 1983
COMPOSITION À LA SPHÈRE
50. – 60. léta, tužka na papíře, 21 x 13,5 cm,
signováno, rám
Věnování na zadní straně kartonu:
“Ma Chére Belle amie Caroline Bonne Santé
Votre P. Mansouroff 71”
36
28 000 Kč / 1 000 €
36 Hampl Josef, 1932
MODRÁ KOMPOZICE
1963, strukturální malba na plátně
80 x 60 cm, signováno
38 000 Kč / 1 350 €
37 Hampl Josef, 1932
SEN
1967, kombinovaná technika na plátně
80 x 60 cm, signováno
34 000 Kč / 1 210 €
37
38 Boštík Václav, 1913 - 2005
BEZ NÁZVU
nedatováno, pastel na papíře, 9,5 x 9,5 cm
signováno, rám
9 500 Kč / 330 €
38
39 Boštík Václav, 1913 - 2005
BEZ NÁZVU
nedatováno, kolorovaná suchá jehla
17,5 x 13,3 cm, signováno, rám
39
7 500 Kč / 260 €
40
40 Jarcovják Vladimír, 1924 - 2007
MYŠÍ KALKULACE
1964 - 65, objekt, 22,5 x 29,5 cm
sign. vzadu, rám
28 000 Kč / 1 000 €
41 Jarcovják Vladimír, 1924 - 2007
BEZ NÁZVU
1982, olej na kartonu, 24 x 29 cm
signováno, rám
18 000 Kč / 640 €
41
42 Jarcovják Vladimír, 1924 - 2007
GEOPROJEKT
1983 - 86, olej na plátně, 130 x 100 cm
signováno
45 000 Kč / 1 600 €
42
43 Jarcovják Vladimír, 1924 - 2007
ZÁTIŠÍ SE ŠACHOVNICÍ
2003, olej na lepence, 29 x 39 cm,
signováno
43
18 000 Kč / 640 €
44 Hlinomaz Josef, 1914 - 1978
DOSTAVENÍČKO NA RYBÁCH
1977, olej na kartonu, 14,5 x 21,5 cm
signováno, rám
31 900 Kč / 1 130 €
45 Vaca Karel, 1919 - 1989
VODNÍ PANNA
44
1957, kvaš na kartonu, 43 x 41 cm
sign. a dat., rám
2 800 Kč / 100 €
46 Hlinomaz Josef, 1914 - 1978
ŠTERCL HORROOR
1972, olej na papíře, 20,5 x 12,5 cm
signováno, sklo
12 000 Kč / 420 €
45
46
47
47 Švankmajer Jan, 1934
MELANCHOLICKÁ MINERALOGIE
2003, objekt (acháty), 21 x 27 x 24 cm
sign. na dřevěném soklu, skleněná
schránka
65 000 Kč / 2 320 €
48 Švankmajer Jan, 1934
PRAVÁ (Z CYKLU ČERNÁ A BÍLÁ
JEZERA)
2007, asambláž na dřevěné desce
50 x 34 cm, sign. a dat. vzadu
48
25 000 Kč / 890 €
49
49 Švankmajerová Eva, 1940 - 2005
STRIPTÝZ
50
51
1995, kolorovaná litografie, 70 x 50 cm
signováno
3 600 Kč / 120 €
50 Švankmajerová Eva, 1940 - 2005
REBUS (PANÍ V KOŽICHU…)
1995, kolorovaná litografie, 24/30
60 x 44 cm, signováno
3 600 Kč / 120 €
51 Švankmajer Jan, 1934
BEZ NÁZVU
2001, frotáž, 42 x 29,5 cm, sign. vzadu
5 000 Kč / 170 €
52 Švankmajer Jan, 1934
CADAVRE EXQUIS 4.
nedatováno, kolorovaná litografie, 18/35
31 x 22 cm, signováno
3 000 Kč / 100 €
52
55
54
53 Janoušková Věra, 1922
HLAVA
1997, serigrafie, 134/200, 40 x 30 cm
signováno
53
1 000 Kč / 30 €
54 John Jiří, 1923 - 1972
AUTOPORTRÉT
suchá jehla, 24,5 x 12,5 cm, monogram
rám, drobné vady
4 700 Kč / 160 €
55 Kolář Jiří, 1914 - 2002
MALÁ ORNITOLOGIE
1995, koláž na papíře, 14,7 x 10,4 cm
signováno
4 500 Kč / 160 €
56 Švankmajerová Eva, 1940 - 2005
KOHOUT HONÍ SMRT
1980, litografie, 15/50, 59 x 49 cm
signováno
56
4 000 Kč / 140 €
57
57 Vaca Karel, 1919 - 1989
3+1
1980, olej na plátně, 47 x 75 cm, sign.
vzadu, rám
Výstavy: Roudnice nad Labem 2005;
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2005
50 000 Kč / 1 780 €
58 Vaca Karel, 1919 - 1989
MODRÁ KOMPOZICE
1966, olej na plátně, 95 x 65 cm, sign. a
dat. vzadu, rám
50 000 Kč / 1 780 €
58
59
59 Kučerová Alena, 1935
ČTYŘI HLAVNÍ BODY
2006, reliefní montáž ze dřeva, hřebíky
karton, izolepa, kresba tuší a tužkou, lak
43 x 48 x 12 cm, vzadu sign.
Provenience: Galerie Pecka, Praha
80 000 Kč / 2 850 €
60
60 Kučerová Alena, 1935
LHOTECKÁ STROUHA
61 Kučerová Alena, 1935
DVĚ STROUHY
1982, tisk z perforované desky, aut. tisk
3/6, 54 x 75,5 cm, signovnáno, rám
Literatura: Alena Kučerová, 2005, Galerie
Pecka, str. 184, č.142
Provenience: Galerie Pecka, Praha
1984, tisk z perforovaného plechu a reliéf,
34/60, 53,5 x 74 cm, signováno, rám
Literatura: Alena Kučerová, 2005, Galerie
Pecka, str. 193, č. 151
Provenience: Galerie Pecka, Praha
16 000 Kč / 570 €
16 000 Kč / 570 €
61
62 Rauschenberg Robert (USA), 1925
HOMMAGE TO PICASSO
1973, sítotisk, 43/90, 76 x 56,5 cm
signováno, slepotisk a razítko vzadu dole:
Graphicstudio University of South Florida,
Tampa, Florida 1973
35 000 Kč / 1 250 €
62
63 Oldenburg Claes (USA), 1929
TEA BAG
1972, litografie, 86/100, 70 x 50 cm
monogram
63
22 000 Kč / 780 €
64
64 Picasso Pablo (ES), 1881 - 1973
SVĚTOVÝ KONGRES ZA ODZBROJENÍ A MÍR
1962, litografie, 55,5 x 75,5 cm
12 000 Kč / 420 €
65 Picasso Pablo (ES), 1881 - 1973
LA RONDE DE LA JEUNESSE
1961, litografie, 64,5 x 49,5 cm
12 000 Kč / 420 €
65
66 de Saint-Phalle Niki (FR), 1930
I AM A BEAUTIFUL CAMEL
litografie, 37/115, 68 x 52 cm, signováno
15 000 Kč /
530 €
66
67 de Saint-Phalle Niki (FR), 1930
LA CAISSIERE
litografie, 156/250, 75 x 55,5 cm
signováno
67
15 000 Kč / 530 €
68 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
70. léta, litografie, 92/125, 47 x 61 cm
signováno, slepotisk:
Atelier André Masson
13 500 Kč / 480 €
69 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
70. léta, litografie, 61/125, 48 x 65,5 cm
signováno, slepotisk:
Atelier André Masson
68
11 000 Kč / 390 €
70 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
70. léta, litografie, 116/125, 48 x 66 cm
signováno, slepotisk:
Atelier André Masson
13 500 Kč /
480 €
69
70
72
71
71 Ovčáček Eduard, 1933
GREEN-RED-BLUES
1996, serigrafie, 56/120, 53 x 36 cm
sign. a dat., rám
4 200 Kč / 150 €
72 Ovčáček Eduard, 1933
HLAVY
2000, serigrafie, 1/15, 70 x 100 cm
signováno, rám
8 000 Kč / 280 €
73 Ovčáček Eduard, 1933
EDAN & EVA
2000, serigrafie, 12/15, 100 x 70 cm
signováno, rám
8 000 Kč / 280 €
73
75
74
74 Ovčáček Eduard, 1933
HNĚDÝ OBJEKT
75 Balcar Jiří, 1929 - 1968
DEKRET
1960, kombinovaná technika na kartonu
59,5 x 42,5 cm, sign. a dat. vzadu, rám
1959, akvatinta, 24,5 x 15,8 cm, signováno
rám
72 000 Kč / 2 570 €
9 500 Kč / 330 €
76 Stejskal Martin, 1944
BEZ NÁZVU
77 Hudeček František, 1909 - 1990
TUNEL
1982, olej na kartonu, 34 x 45 cm
monogram, rám, na okrajích lehce
poškozeno
1979, tuš na papíře, 33 x 24 cm
monogram, rám
8 000 Kč / 280 €
10 300 Kč / 360 €
76
77
78
78 Francis Sam (USA), 1923 - 1994
UNTITLED
1976, litografie, 13/20, 67,2 x 55,9 cm
signováno
60 000 Kč / 2 140 €
79
79 Chatrný Dalibor, 1925
BEZ NÁZVU
80
1998, kombinovaná technika na papíře
42 x 59 cm, signováno
6 500 Kč / 230 €
80 Chatrný Dalibor, 1925
BEZ NÁZVU
(Z CYKLU SOUBORNÉ DÍLO)
2001, koláž, kombinovaná technika na
papíře, 86 x 61,5 cm, signováno
10 000 Kč / 380 €
81 Chatrný Dalibor, 1925
BEZ NÁZVU
1996, perforovaná lepenka, 80 x 60 cm
signováno
8 000 Kč / 280 €
81
82
82 Calder Alexander (USA), 1898 - 1976
BEZ NÁZVU
litografie, 43/75, 54 x 74 cm, signováno
32 000 Kč / 1 140 €
83 Chatrný Dalibor, 1925
BEZ NÁZVU
1998, litografie, 9/20, 70 x 50 cm
signováno
83
2 000 Kč / 70 €
84 Sýkora Zdeněk, 1920
LINIE
1996, serigrafie, 99/150, 44,5 x 44,5 cm
signováno
5 900 Kč / 210 €
85 Kubíček Jan, 1927
BEZ NÁZVU
1968/2005, serigrafie, 16/35, 61,5 x 44 cm
signováno, rám
3 000 Kč / 100 €
86 Lohse Richard Paul (CH)
1902 - 1988
BEZ NÁZVU
1970, sítotisk, 146/150, 46 x 46 cm
signováno
8 000 Kč / 280 €
84
86
85
87
87 Veselý Aleš, 1935
VELKÉ ZRCADLO – STUDIJNÍ KRESBA
K PROJEKTU
2000, kresba na papíře, 50 x 70 cm
signováno
Vystaveno: Big Mirror (2000), Odapark
Venray, Nizozemí
35 000 Kč / 1 250 €
88 Šimotová Adriena, 1926
BEZ NÁZVU
1981, sítotisk, 80/125, 69 x 53 cm
signováno
88
8 000 Kč / 280 €
89
89 Rauschenberg Robert (USA), 1925
POSTER FOR PEACE RAUSCHENBERG 10
1970 - 71, ofsetová litografie, 241/250
72,5 x 54,5 cm, signováno
slepotisk: Styria Studio
28 000 Kč / 1 000 €
90
90 Ramos Mel (USA), 1935
MANET OLYMPIA
1974, fotolitografie, 66/200, 39 x 56 cm
signováno
slepotisk: Matthieu Litho Switzerland
15 000 Kč / 530 €
91 Warhol Andy (USA), 1928 - 1987
WE´RE ATTACKED CONSTANTLY
1967, papírová skládačka, ofset, multiple
124/365, 25 x 41 x 27 cm, monogram
plexisklo
38 000 Kč / 1 350 €
91
92
92 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
93 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
70. léta, litografie, 108/125, 49,5 x 65,5 cm
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
70. léta, litografie, 108/150, 50 x 65 cm
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
13 500 Kč / 480 €
13 500 Kč / 480 €
93
94
94 Masson André (FR), 1896 - 1987
EROTICKÁ SCÉNA
70. léta, litografie, 51/85 38 x 56 cm
signováno
slepotisk: Atelier André Masson
13 500 Kč / 480 €
95 Sopko Jiří, 1942
SOPKA
1994, litografie, 16/100, 70 x 54 cm
signováno, rám
95
5 800 Kč / 200 €
97
96
96 Kiml Václav, 1928
SETKÁNÍ
1972, vosková technika, plátno na sololitu
24,3 x 19,5 cm, signováno, rám
Na zadni strane overeni autorstvi manzelkou a dcerou Václava Kimla.
Provenience: Z pozůstalosti autora
50 000 Kč / 1 780 €
97 Kiml Václav, 1928
ZIMNÍ
1985, vosková technika, plátno na sololitu
32 x 28,5 cm, signováno, rám
Na zadni strane overeni autorstvi manzelkou a dcerou Václava Kimla.
Provenience: Z pozůstalosti autora
55 000 Kč / 1 960 €
98 Kiml Václav, 1928
TAJEMSTVÍ
70. léta, vosková technika, plátno na sololitu, 60 x 49,5 cm, signováno, rám
Na zadni strane overeni autorstvi manzelkou a dcerou Václava Kimla.
Provenience: Z pozůstalosti autora
78 000 Kč / 2 780 €
98
99 Hodonský František, 1945
VODNÍ VÍTR
2007, barevný dřevořez, 1/4, 60 x 90 cm
signováno
9 000 Kč / 320 €
99
100 Hodonský František, 1945
Z NOČNÍCH ZÁZNAMŮ
1999, barevný dřevořez, A. T., 63 x 92 cm
signováno
9 000 Kč / 320 €
100
101 Hodonský František, 1945
LUŽNÍ
2001, barevný dřevořez, 3/5, 62 x 91 cm
signováno
9 000 Kč / 320 €
101
102
102 Hodonský František, 1945
KRAJINA-ARCHITEKTURA
103 Hodonský František, 1945
LUŽNÍ KRAJINA
1990, olej na plátně, 120 x 110 cm
signováno
1990, olej na kartonu, 33 x 48 cm
sign. a dat., rám
75 000 Kč / 2 670 €
25 000 Kč / 890 €
103
105
104 Lamr Aleš, 1943
TŘI GRÁCIE
2007, akryl na plátně, 90 x 70 cm
sign. a dat.
104
70 000 Kč / 2 500 €
105 Lamr Aleš, 1943
OPEŘENEC
1984, akvarel, 58 x 42 cm, signováno
9 000 Kč / 320 €
106 Lamr Aleš, 1943
ČERVENÉ MŘÍŽOVÍ
2006, akryl na plátně, 120 x 100 cm
sign. a dat.
90 000 Kč / 3 210 €
106
108
107
109
107 Načeradský Jiří, 1939
AKT
108 Načeradský Jiří, 1939
BĚŽEC
1989, akvarel a tuš na papíře, 40 x 50 cm
signováno, rám
2007, tuš, tempera na papíře, 29 x 41 cm
signováno
Na zadní straně figurální kompozice
z roku 2004
5 000 Kč / 170 €
6 500 Kč / 230 €
109 Načeradský Jiří, 1939
SOCHA
110 Načeradský Jiří, 1939
DVOJICE
2002, tuš na papíře, 42 x 59 cm
signováno
2005, tuš na papíře, 42 x 30 cm, signováno
5 500 Kč / 190 €
4 000 Kč / 140 €
110
111
111 Bláha Václav, 1949
PRŠÍ
2006, pastel, akryl na papíře, 56 x 76,5 cm
sign. vzadu, rám
19 000 Kč / 670 €
112 Bláha Václav, 1949
STRUKTURA
113 Bláha Václav, 1949
MALBA SÉRIE IV/05
2005, pastel, akryl na kartonu, 29 x 38 cm
signováno, rám
2005, akryl na hliníku a překližce
30,5 x 41 cm, signováno, rám
15 000 Kč / 530 €
15 000 Kč / 530 €
112
113
114
114 Suška Čestmír, 1952
BUBEN
2002, překližka, 100 x 40 cm, signováno
Provenience: Ze soukromé sbírky
175 000 Kč / 6 250 €
115 Kornatovský Jiří, 1952
NA PRAVO
2006, uhel na plátně, 80 x 99,5 cm
signováno
37 000 Kč / 1 320 €
115
116 Dlouhý Bedřich, 1932
TESTOVÁNÍ KRESBY
117 Suška Čestmír, 1952
MEZI
118 Suška Čestmír, 1952
Z CYKLU ZÁHADNÉ KRESBY VI
2007, kombinovaná technika na papíře
70 x 100 cm, signováno, rám
1991, pastel, 60 x 85 cm, signováno, rám
2002, suché křídy, 60 x 85 cm
monogram, rám
55 000 Kč / 1 960 €
30 000 Kč / 1 070 €
117
116
28 000 Kč / 1 000 €
118
119 Dlouhý Bedřich, 1932
DÉMON
119
2006, kombinovaná technika
100 x 100 cm, sign. vzadu, rám
Vystaveno: Bedřich Dlouhý, Autoportrét IV,
Galerie Montanelli Praha, 2007
90 000 Kč / 3 210 €
120 Brázda Pavel, 1926
ZÁVODNÍK?
120
121
121 Brázda Pavel, 1926
ZÁVODNÍCI 3, 2, 5
2005, sítotisk na hlazeném ručním papíře
s vodotiskem, XI / XVI, 25 x 25 cm
signováno
2005, sítotisk na hlazeném ručním papíře
s vodotiskem, XIV / XXXVII, 25,3 x 25,3 cm
signováno
9 500 Kč / 330 €
9 500 Kč / 330 €
122 Brázda Pavel, 1926
ZÁVODNÍK A DIVÁCI
2005, sítotisk na hlazeném ručním papíře
s vodotiskem, XI / XIII, 22 x 30 cm
signováno
10 000 Kč / 350 €
122
123
123 Radová Šárka, 1949
STARÁ FOTOGRAFIE
2006, papírová hmota, porcelán
73 x 56 cm, sign. dole vespodu
124
20 000 Kč / 710 €
124 Ovčáčková Berenika, 1964
MÁG
1998, serigrafie, 15/23, 100 x 70 cm
signováno, sklo
Literatura: Jan Kříž, Berenika Ovčáčková,
Deset let grafické práce, 1992-2002
4 000 Kč / 140 €
125 Nováková-Ondreičková Petra, 1968
SPÍCÍ OBRAZ (Z CYKLU MIMIKRY)
2007, olej na sololitu, 30 x 40 cm
signováno, rám
18 000 Kč / 640 €
125
126 Císařovský Tomáš, 1962
TYP ZE SIHLQUAI
1992, olej na plátně, 95 x 80 cm
sign. vzadu
Vystaveno poprvé: T. Císařovský, Korrekte
Aussprache, Galerie Binz 39, Zürich 1992
Literatura: Petr Volf, T.C., Obrazy z let
1988 - 2003, BB Art 2004, str. 39
80 000 Kč / 2 850 €
126
127 Votruba Jiří, 1946
REEBOK
2006, akryl na plátně, 25 x 30 cm
sign. a dat. vzadu
6 500 Kč / 230 €
127
128 Votruba Jiří, 1946
LACOSTE
2007, akryl na plátně, 35 x 45 cm
sign. a dat. vzadu
10 000 Kč / 350 €
128
129 Votruba Jiří, 1946
HOTEL ASTERIAS
2006, akryl na plátně, 20 x 25 cm
sign. a dat. vzadu
5 000 Kč / 170 €
129
130 Císařovský Tomáš, 1962
PŘEKVAPENÍ
2007, čínská tuš na papíře, 64 x 49 cm
signováno, rám
12 000 Kč / 420 €
130
131 Císařovský Tomáš, 1962
POLIBEK
2004, olej na plátně, 70 x 50 cm
sign. vzadu
131
38 000 Kč / 1 350 €
132
133
132 Torres Adrián Rosas (MEX), 1973
LA VACA QUE SE LLEVO LA FLACA
2007, akryl na plátně, 120 x 100 cm
monogram, sign. vzadu
20 000 Kč / 710 €
133 Torres Adrián Rosas (MEX), 1973
BAILANDO NOC LA LUNA
2007, akryl na plátně, 120 x 100 cm
monogram, sign. vzadu
20 000 Kč / 710 €
134 Bastian M. S. (CH), 1963
ČERVENÁ MYŠ
1994, sítotisk, 1/10, 76 x 57 cm, signováno
9 000 Kč / 320 €
134
136
135
135 Lomová Ivana, 1959
KAMENY
2002, olej na plátně, 50 x 70 cm
sign. vzadu
25 000 Kč / 890 €
136 Lomová Ivana, 1959
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK,
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
1994, pastel na papíře, 50 x 65 cm
signováno
15 000 Kč / 530 €
137 Hankeová Jiřina, 1948
TRÁVY I. (ZE SOUBORU TRÁVY)
2007, kresba, akryl na papíře, 100 x 70 cm
signováno
137
13 000 Kč / 460 €
138
138 Cajthaml David, 1959
MORNING HANDS
139 Cajthaml David, 1959
SYMBOL, PENCIL, …
2006, olej na plátně, 120 x 80 cm
sign. vzadu
2007, olej na plátně, 80 x 50 cm
sign. vzadu, rám
30 000 Kč / 1 070 €
17 000 Kč / 600 €
139
140 Cajthaml David, 1959
AUTOMATICKÁ KRESBA
2006, tuš na papíře, 54,5 x 31,5 cm
signováno, rám
7 000 Kč / 250 €
140
141 Kvíčala Petr, 1960
NO. 35
1997, akryl na plátně, 110 x 115 cm
sign. vzadu: >|< No.35 | 1997
110 000 Kč / 3 920 €
141
142 Kvíčala Petr, 1960
NO. 26
2002, akryl na plátně, 80 x 100 cm
sign. vzadu: >|< No.26 | 2002
142
70 000 Kč / 2 500 €
143 Hayek Pavel, 1959
MODRÁ STRUKTURA
2005, akryl, email na plátně, 100 x 100 cm
sign. vzadu
30 000 Kč / 1 070 €
144 Hayek Pavel, 1959
ŠEDÁ STRUKTURA
2005, akryl, email na plátně, 100 x 100 cm
sign. vzadu
30 000 Kč / 1 070 €
145 Hayek Pavel, 1959
KOŘENY
1997, serigrafie, náklad 50 ks
51,5 x 42,5 cm, signováno
143
2 000 Kč / 70 €
145
144
146 Grygar Štěpán, 1955
BEZ NÁZVU
1995, černobílá fotografie, 60 x 50 cm
sign. vzadu
25 000 Kč / 890 €
146
147 Grygar Štěpán, 1955
BEZ NÁZVU
2001, černobílá fotografie, 60 x 50 cm
sign. vzadu
147
25 000 Kč / 890 €
148 Kotzmannová Alena, 1974
DISPLAY 01
1997/98, fotografie na plátně v plastové
adjustaci, 1/1, 64 x 94,5 cm, sign. vzadu
34 000 Kč / 1 210 €
148
149 Kotzmannová Alena, 1974
DISPLAY 03
1997/98, fotografie na plátně v plastové
adjustaci, 1/1, 64 x 94 cm, sign. vzadu
34 000 Kč / 1 210 €
149
150
150 Matoušek František, 1967
TOKYO
2004, sítotisk, A. T., 50 x 35 cm, signováno
1 800 Kč / 60 €
151
151 Matoušek František, 1967
N.Y.C.
152 Matoušek František, 1967
PIPILOTTI RIST
2005, sítotisk, A. T., 50 x 35 cm, signováno
1999, litografie, 20/20, 75 x 56 cm
signováno
1 800 Kč / 60 €
2 000 Kč / 70 €
152
153
153 Nikl Petr, 1960
HOUBA BÍLÁ
2003, akryl na plátně, 140 x 130 cm
sign. vzadu
80 000 Kč / 2 850 €
154
154 Pastrňák Petr, 1962
RYBNÍK PODLE CHITUSSIHO III.
2007, akryl na papíře, 103 x 160 cm
sign. vzadu, rám
32 000 Kč / 1 140 €
155 Špaňhel Jakub, 1976
SVATÝ VÍT
2007, akryl na plátně, 110 x 90 cm
sign. a dat. vzadu
50 000 Kč / 1 780 €
155
156 Špaňhel Jakub,1976
KYTICE
2007, akryl an plátně, 70 x 50 cm
sign. a dat. vzadu
27 000 Kč / 960 €
156
157
157 Hísek Jan, 1965
STRACH
2002, pastelky, tužka, 83,5 x 105,5 cm
sign. oboustranně, rám
47 000 Kč / 1 670 €
158
158 Hísek Jan, 1965
POLNÍ ZASTAVENÍ
159
159 Hísek Jan,1965
LOTOS
1991, čárová mezzotinta, 25/30
25 x 23,5 cm, signováno
6 800 Kč / 240 €
2001, mezzotinta, 14/21, 64 x 49 cm
signováno
13 500 Kč / 480 €
160 Hísek Jan, 1965
MADONA S ČERNOUŠKEM
1992, mezzotinta, 29/35, 41 x 23 cm
signováno
7 500 Kč / 260 €
160
161
161 Singer Michal, 1959
VESELÉ KOLUMBÁRIUM
162 Rathouský Luděk, 1975
MROUSKÁNÍ
163 Rathouský Luděk, 1975
JARO
2006, kvaš na papíře, 57 x 77 cm
sign. vzadu
2004, gelová propiska na papíře
30 x 42 cm, sign. vzadu
2004, gelová propiska na papíře
31 x 42 cm, sign. vzadu
18 000 Kč / 640 €
3 800 Kč / 130 €
3 800 Kč / 130 €
162
163
164
164
164 Hošková Anežka, 1982
DĚTI DEŠTĚ I + II (DITPYCH)
2004, akryl na plátně, každý 145 x 110 cm
sign. vzadu
65 000 Kč / 2 320 €
165 Hošková Anežka, 1982
BEZ NÁZVU
2004, akryl na papíře, 32 x 24 cm
sign. vzadu
9 000 Kč / 320 €
165
166
166 Gažiová Ladislava, 1981
BEZ NÁZVU
2005, kombinovaná technika na plátně
95 x 116 cm, sign. vzadu
45 000 Kč / 1 600 €
167 Naďo Rastislav (SK), 1976
DOGSTAR
2007, akryl na kartonu, 70 x 97 cm
sign. vzadu
7 000 Kč / 250 €
167
168 de Wasseige Jean-Marc (BEL), 1962
INSIDE-OUTSIDE
2004, olej na dřevě, 30 x 54 cm
sign. a dat. vzadu
7 500 Kč / 260 €
169 Portelová Ľubomíra, 1970
DÍVKA S MODROU DRAPÉRIÍ
1995, barevný pastel, 179 x 79 cm
sign. vzadu, rám
22 000 Kč / 780 €
168
169
170
170 Bastian M.S. (CH), 2005
FREAKSHOW
2005, sítotisk, E. A., 61 x 85 cm, signováno
rám
8 000 Kč / 280 €
171 Bastian M.S. (CH), 1963
AAAAA-HHHHH
2004, sítotisk, E. A., 70 x 50 cm, signováno
171
8 000 Kč / 280 €
172
172 Bastian M.S. (CH), 1963
BOESES TOKYO
2003 - 06, oboustranný sítotisk, E. A.,
70 x 100 cm, sign. oboustranně
plexirám
9 000 Kč / 320 €
172
173
174
173 David Jiří, 1956
ANDÍLEK
1997, sítotisk, 13/30, 26 x 25 cm
signováno
2 800 Kč / 100 €
174 David Jiří, 1956
ZELENÝ PINĎOUR
1997, sítotisk, 13/30, 50 x 35 cm
signováno
2 800 Kč / 100 €
175 David Jiří, 1956
TRNOVÁ KORUNA
2000, sítotisk, 5/5, 50 x 35 cm, signováno
175
2 800 Kč / 100 €
176
176 Pfeiffer Walter (CH), 1947
BEZ NÁZVU (Z CYKLU METROCOLOR)
2004, lambda print, 1/5, 30 x 45 cm
signováno
18 000 Kč / 640 €
177 Pfeiffer Walter (CH), 1947
BEZ NÁZVU (Z CYKLU METROCOLOR)
2004, lambda print, 1/5, 45 x 30 cm
signováno
18 000 Kč / 640 €
177
178 Skrepl Vladimír, 1955
PINK SKULL
2005, akryl a glitry na plátně, 40 x 30 cm
sign. a dat. vzadu
32 000 Kč / 1 140 €
178
179 Skrepl Vladimír, 1955
PINK BOY
2005, akryl a glitry na plátně, 40 x 30 cm
sign. a dat. vzadu
179
32 000 Kč / 1 140 €
180
181
180 Jůdová Mariana, 1979
KVĚTY ZLA I
181 Jůdová Mariana, 1979
KVĚTY ZLA II
2007, digitální tisk na banneru, 1/5
75 x 100 cm, signováno
2007, digitální tisk na banneru, 1/5
75 x 100 cm, signováno
7 500 Kč / 260 €
7 500 Kč / 260 €
182 Jůdová Mariana, 1979
KVĚTY ZLA III
2007, digitální tisk na banneru, 1/5
75 x 100 cm, signováno
7 500 Kč / 260 €
182
183
183 Gerboc Martin (SK), 1971
BIZÁRD!
2006, komb. technika, akryl a olej, papír
plátno, 25 x 115 cm, signováno
12 000 Kč / 420 €
184 Gerboc Martin (SK), 1972
RADIO LOOSER
2006, komb. technika, akryl na tisku
94 x 74 cm, signováno, rám
22 000 Kč / 780 €
184
185 Giger H.R. (CH), 1940
BIOMECHANOID
barevný ofset, 140/495, 86,5 x 61 cm
signováno, rám
5 500 Kč / 190 €
185
186 Jirásek Václav, 1965
Z CYKLU INDUSTRIA
2005, barevná fotografie na hliníku, 2/7
100 x 126 cm, sign. vzadu, rám
Vystaveno: Galerie Rudolfinum, Praha 2006
Katalog: V. Jirásek: Industria, text: P. Nedoma, Kant 2006
80 000 Kč /
2 850 €
186
187 Šalanda Josef, 1976
PLOT
2005, akryl na plátně, 100 x 80 cm
sign. vzadu
Literatura: Robert Šalanda, Galerie Brno,
2006, text: Dušan Brozman
38 000 Kč / 1 350 €
187
188 Šalanda Josef, 1976
HLAVA IV
2006, akryl na plátně, 85 x 70 cm
25 000 Kč / 890 €
188
190
189 Skrepl Vladimír, 1955
BEZ NÁZVU
2007, akryl na plátně, 150 x 100 cm
sign. a dat. vzadu
80 000 Kč / 2 850 €
190 Skrepl Vladimír, 1955
MOM
2007, akryl na plátně, 85 x 60 cm
sign. a dat. vzadu
189
55 000 Kč / 1 960 €
191 Girsa Václav, 1969
BEZ NÁZVU
2004, sítotisk, A. T., 73 x 102 cm
sign. vzadu
191
5 500 Kč / 190 €
192
192 Wallace David (USA), 1980
BEZ NÁZVU
2002, akryl na plátně, 140 x 200 cm
sign. vzadu
13 500 Kč / 480 €
193
193 Wallace David (USA), 1980
BEZ NÁZVU
2002, akryl na plátně, 66 x 85 cm
sign. vzadu
4 500 Kč / 160 €
194
194 Smetana Tomáš, 1960
ODRAZ V HRNCI
2006, litografie, A. T., 30,5 x 43,5 cm
signováno
2 200 Kč / 70 €
195 Smetana Tomáš, 1960
28.5. – 1.6.2001
2001, tužka na papíře, 47 x 64 cm
sign. vzadu
9 500 Kč / 330 €
196
196 Smetana Tomáš, 1960
SKLENIČKA, SVÍCEN + E.S.B.
2005, litografie, 9/30, 32 x 22 cm
signováno
2 000 Kč / 70 €
195
197 Girsa Václav, 1969
THE BAND
2002, akryl na plátně, 100 x 80 cm
sign. vzadu
36 000 Kč / 1 280 €
197
198 Girsa Václav, 1969
BEZ NÁZVU
2004, akryl, olej na plátně, 70 x 70 cm
sign. vzadu
22 000 Kč / 780 €
198
199 Lysáček Petr, 1961
PATTI (Z CYKLU CHROME), DIPTYCH
2007, digitální tisk, 1/2,
39 x 29; 58 x 46 cmsignováno
Literatura: Petr Lysáček fotograf, FDF
Fiducia 2007
10 000 Kč / 350 €
199
200
199
200 Lysáček Petr, 1961
J.S. + V.S. (Z CYKLU CHROME), DIPTYCH
2007, digitální tisk, 1/2
58 x 43,5; 29 x 39 cm, signováno
Literatura: Petr Lysáček fotograf, FDF Fiducia
2007
200
10 000 Kč / 350 €
201
201
201 Drahotová Veronika, 1975
SOMEWHERE HERE/YOU ARE NEAR (DIPTYCH)
2004, akryl na plátně, 100 x 90 cm
sign. vzadu
40 000 Kč / 1 420 €
202 Ženatá Kamila, 1953
KOŘENY
2007, olej na plátně, 80 x 80 cm
signováno
29 000 Kč / 1 030 €
202
203
203 Franta Roman, 1962
PŘÁTELÉ
2005, akryl na plátně, 135 x 180 cm
sign. vzadu
90 000 Kč / 3 210 €
204 Franta Roman, 1962
MERRY-GO-ROUND
2007, akryl, sprej na papíře, 57,5 x 41,5 cm
signováno
204
8 500 Kč / 300 €
205
205 de Wasseige Jean-Marc (BEL), 1962
CASTLES IN SPAIN
2002, olej na plátně, 80 x 90 cm
sign. vzadu
22 000 Kč / 780 €
206 de Wasseige Jean-Marc (BEL), 1962
TANGIERS
2003, olej na papíře, 45 x 32,5 cm
sign. vzadu
7 500 Kč / 260 €
206
208 Hošková Anežka, 1982
BEZ NÁZVU (PANDA PIKA)
208
2006, akryl na plátně, 20 x 20 cm, sign. vzadu
10 000 Kč / 350 €
207 Hošková Anežka, 1982
WE BOTH GO DOWN TOGETHER 1
2006, akryl na plátně, 116 x 75 cm
sign. vzadu
28 000 Kč / 1 000 €
207
209
209 Hošková Anežka, 1982
PRASE A SLON
2003, akryl na plátně, 35 x 45 cm, sign. vzadu
12 000 Kč / 420 €
210 Pešek Pachl Luděk, 1971
VESELÉ VELIKONOCE 2
2003, akryl na plátně, 100 x 70 cm
signováno
18 000 Kč / 640 €
210
211 Šárovec Martin, 1977
EROTICO 1
2007, akryl na plátně, 80 x 120 cm
sign. a dat. vzadu
28 000 Kč / 1 000 €
211
212
212 Moješčík David, 1974
ANDÍLEK 1
2001, polyesterový gel, odlitek 2/5
57 x 22 x 25 cm, monogram na dolní
straně
42 000 Kč / 1 500 €
213 Kyša Jaroslav, 1981
BRACELET
2005, digitální tisk, 1/4, 42 x 30 cm
sign. vzadu, rám
5 000 Kč / 170 €
214 Kyša Jaroslav, 1981
SCREAM
2005, digitální tisk, 1/4, 42 x 30 cm
sign. vzadu, rám
5 000 Kč / 170 €
213
214
215 Švéda Jakub, 1973
CHAOS I
215
216 Švéda Jakub, 1973
B-SYSTÉM
2007, akryl, sprej na plátně, 40 x 80 cm
sign. vzadu
2007, akryl, sprej, fixa na plátně
40 x 80 cm, sign. vzadu
22 000 Kč / 780 €
22 000 Kč / 780 €
216
217
217 Hilmarová Alice, 1976
PŘED OPONOU ZA OPONOU
218 Del Risco Cristian (CU), 1975
MONA LISA-MILK-APOLLO
219 Del Risco Cristian (CU), 1975
ARE – QUEEN
2007, kombinovaná technika na plátně
100 x 140 cm, sign. vzadu
kombinovaná technika na sololitu
60 x 60 cm, sign. a dat.
2006 - 07, černobílá fotografie, 1/5
30 x 30 cm, sign. vzadu, rám
25 000 Kč / 890 €
6 500 Kč / 230 €
2 000 Kč / 70 €
218
219
221
220
220 Janda Jiří, 1956
JARNÍ TÁNÍ
2005, suchá jehla, 2/20, 62 x 47 cm
signováno
2 800 Kč / 100 €
221 Ilinčev David, 1976
JITŘNÍ
2004, suchá jehla, monotyp, 27 x 35 cm
signováno, rám
3 200 Kč / 110 €
222 Ilinčev David, 1976
MEFISTO
2006, suchá jehla, monotyp, 35 x 24 cm
signováno, rám
2 800 Kč / 100 €
222
223 Nesázal Michal, 1963
SNOW
2007, akryl na plátně, 40 x 60 cm
sign. vzadu
27 000 Kč / 960 €
223
224 Nesázal Michal, 1963
BYDLENÍ - LASSIE
2007, digitální tisk, akryl na plátně
55 x 95 cm, sign. vzadu
33 000 Kč / 1 170 €
224
225 Fexová Patricie, 1975
MRTVÝ MUTANT ZOMBIE
2002, akryl na plátně, 42 x 60 cm
sign. vzadu
9 500 Kč / 330 €
225
226
226 Gajdošíková Pavla, 1980
WILLKOMMEN IN LEIPZIG
2004, akryl na plátně, 80x120 cm
sign. vzadu
19 500 Kč / 690 €
227 Smejkalová Ludmila, 1979
EGO SPACE
2004, akryl na plátně, 120 x 90 cm
signováno
16 000 Kč / 570 €
227
228 Smejkalová Ludmila, 1979
TIME IS NOW
2007, sítotisk na plátně, 40 x 40 cm
signováno
7 000 Kč / 250 €
228
229
229 Lahoda Tomáš, 1954
LANGUAGE
230 Lahoda Tomáš, 1954
PRINCE
2006, akryl na plátně, 50 x 70 cm
sign. vzadu
2004, digitální tisk, ½, 45 x 60 cm
signováno
18 000 Kč / 640 €
10 000 Kč / 350 €
230
231 Kovanda Jiří, 1953
BEZ NÁZVU
1996, sítotisk, A. T., 42,5 x 30,5 cm
signováno
2 200 Kč / 70 €
231
232 Kovanda Jiří, 1953
V. M. S DCEROU
1997, sítotisk, A. T., 42,5 x 30,5 cm
signováno
2 200 Kč / 70 €
232
233
233 Šimera Evžen, 1980
BEZ NÁZVU
2004, akryl na plátně, 90 x 120 cm
sign. vzadu
25 000 Kč / 890 €
234 Šimera Evžen, 1980
BEZ NÁZVU
2004, akryl na plátně, 60 x 100 cm
sign. vzadu
234
18 000 Kč / 640 €
235
235 Artamonov Vasil, Klyuykov Alexey, 1980/1983
SEKERA
(We are living through a scientific revolution. Age old principles
are being discarded and replaced by the new ones. Those will
serve as a foundations for the monumental edifice of the new
exact sciences)
2007, olej na plátně, 130 x 85 cm, sign. vzadu
18 000 Kč / 640 €
236 Artamonov Vasil, Klyuykov Alexey,
1980/1983
JEŘÁB A RACCI
2007, olej, sprej na plátně, 136 x 5 cm, sign. vzadu
9 000 Kč / 320 €
236
237 Držková Kateřina, 1978
LANDSCAPES 02
237
2004, C-print, 3/6, 60 x 60 cm, sign. vzadu
Literatura: Ewing, Herschdorfer, Blaser,
reGeneration, 50 photographers of
tomorrow, 2005, Thames & Hudson, ill.
str. 69
10 000 Kč / 350 €
238
238 Šimánek Dušan,1948
TICHO
1979/90, cibachrom, 2/2, 94 x 128 cm
sign. vzadu
55 000 Kč / 1 960 €
239 Šimánek Dušan, 1948
RŮŽE
2005, inkoustový tisk, 3/6, 71 x 71 cm
sign. vzadu, rám
35 000 Kč / 1 250 €
239
240 Fárová Gabina, 1963
KALEIDOSKOP
2003, sítotisk, 4/10, 50 x 50 cm, signováno,
rám
12 000 Kč / 420 €
240
Výtěžek položek 241 - 251 bude použit ve prospěch občanského sdružení “Máme otevřeno?” www.mameotevreno.cz
242
241
241 Hilská Jitka, 1953
BAREVNÁ VLTAVA
2006, kombinovaná technika, 45 x 50 cm
signováno, rám
3 800 Kč / 130 €
242 de Wasseige Jean-Marc (BEL), 1962
BITTER MOON
2003, kombinovaná technika na dřevě
27 x 54 cm, sign. a dat. vzadu
3 800 Kč / 130 €
243 Suška Čestmír, 1952
TROJÚHELNÍKY
2006, litografie, 50 x 35 cm, signováno, rám
243
2 500 Kč / 80 €
244
244 Róna Jaroslav, 1957
NÁVŠTĚVA Z VESMÍRU
245
2002, pastel na papíře, 63 x 67 cm
signováno, rám
15 000 Kč / 530 €
245 Stach Jiří, 1944
POZDNÍ VEČEŘE
1977, černobílá fotografie, 40,5 x 31 cm
signováno, rám
4 800 Kč / 170 €
246 Jelínková Barbora, 1960
COP
2006, kresba na šlehaném skle
44,5 x 38,5 cm, signováno, rám
5 000 Kč / 170 €
246
248
247 Koutecký Petr, 1954
POLEDNÍ SIESTA
1997, kresba na šlehaném skle, 75 x 50 cm
signováno, rám
5 000 Kč / 170 €
248 Kyndrová Dana, 1955
PODKARPATSKÁ RUS
247
1992, černobílá fotografie, 29,4 x 39 cm
signováno, rám
5 000 Kč / 170 €
249 Haarmann Pia (ISR), 1963
Z CYKLU FLYING
2006, barevná fotografie, 1/5, 30 x 40 cm
sign. vzadu
1 000 Kč / 30 €
249
250
251
250 Vávra David, 1957
VERONA
251 Soukupová Pavla, 1958
DRACI
2005, kombinovaná technika
32 x 44,5 cm, signováno, rám
2004, kombinovaná technika, 45 x 60 cm
signováno, rám
3 000 Kč / 100 €
5 000 Kč / 170 €
Fotografie
252 Ray Man (USA), 1890 - 1976
NUE
20. léta (zvětšenina z roku 1978), černobílá fotografie, 30,5 x 24
cm, vzadu razítka “Man Ray Paris” / “Tirage réalisé a partir du
négatif original par Pierre Gassmann en 1978”
roh vpravo dole lehce ohnutý
38 000 Kč / 1 350 €
252
253
253 Chochola Václav, 1923 – 2005
DALI, KLOKTÁNÍ, A GAUDI-MODEL
1969, černobílá fotografie, 18 x 24,5 cm,
signováno
28 000 Kč / 90 €
254 Chochola Václav, 1924 – 2005
SALVADOR DALI, PARIS
1969, černobílá fotografie, 23,7x16 cm,
sign. a dat. vzadu
28 000 Kč / 90 €
254
255 Novotný Jaroslav, 1939
EROZE (Z CYKLU PŘÍBĚHY)
70. léta, černobílá fotografie, 38,5 x 25,7
cm, vzadu razítko autora
2 800 Kč / 90 €
256 Novotný Jaroslav, 1939
FEMININITY (Z CYKLU PŘÍBĚHY)
70. léta, černobílá fotografie, 39,7 x 27,4
cm, vzadu razítko autora
2 800 Kč / 90 €
257 Novotný Jaroslav, 1939
TOUHA PO SVĚTLE (Z CYKLU PŘÍBĚHY)
255
256
70. léta, černobílá fotografie, 39 x 28,5 cm,
vzadu razítko autora
2 800 Kč / 90 €
258 Novotný Jaroslav, 1939
MEMENTO (Z CYKLU PŘÍBĚHY)
70. léta, černobílá fotografie, 39 x 28 cm,
vzadu razítko autora
2 800 Kč / 90 €
257
258
259 Svoboda Jan, 1934 – 1990
POZDĚ K RÁNU, ZÁTIŠÍ S FILMY
70.léta, černobílá fotografie, 18 x 23,7
cm, vzadu tužkou: z pozůstalosti Jana
Svobody, majitel Anna Svobodová,
drobná poškození povrchu a okrajů
Provenience: Ze soukromé sbírky
18 000 Kč / 640 €
259
260 Svoboda Jan, 1934 – 1990
Z CYKLU STOLY
70.léta, černobílá fotografie, 19,7 x 29
cm, vzadu tužkou: z pozůstalosti Jana
Svobody, majitel Anna Svobodová,
drobná poškození povrchu a okrajů
Provenience: Ze soukromé sbírky
18 000 Kč / 640 €
260
261 Svoboda Jan, 1934 – 1990
Z CYKLU STOLY
1972, černobílá fotografie, 18,5 x 29 cm,
sign. vzadu, drobná poškození povrchu
a okrajů
Provenience: Ze soukromé sbírky
18 000 Kč / 640 €
261
262
262 Medková Emila, 1934 – 1990
DVEŘE
1975, černobílá fotografie, 17,5 x 23,5 cm,
vzadu ověření pravosti Eva KosákováMedková
Literatura: L. Bydžovská/K. Srp, Emila
Medková, Kant, 2001, Str.259, č.218
Provenience: Ze soukromé sbírky
18 000 Kč / 640 €
264
263
263 Nápravník Milan, 1931
DEKALK
264 Reichmann Vilém, 1908 – 1991
KŮŽE (HAUT) ZE SOUBORU TABULARIA
Nedatováno, dvoudílná černobílá fotografie, 38,5 x 25 cm, sign. vzadu
1979, černobílá fotografie, 22 x 17,5 cm,
sign. a dat. vzadu
2 100 Kč / 70 €
2 500 Kč / 80 €
265 Tichý Miroslav, 1926
BEZ NÁZVU
265
265
70.– 80. léta, 3 x černobílá fotografie, 25,1
x 13,6; 21,3 x 10,2; 23,1 x 15,8 cm
Provenience: Ze soukromé sbírky
105 000 Kč / 3 750 €
265
266
266
266 Sudek Josef, 1896 – 1976
2 PORTRÉTY JIŘINY VOJTĚCHOVÉ
Kolem roku 1930, 2 černobílé fotografie,
17,5 x 11,8; 15,3 x 11,4 cm, 1 x sign. vpravo
dole na kartonu, 1 x nesign.
Z pozůstalosti Bohuslava Nedvěda,
získáno přímo od autora
9 000 Kč / 320 €
267 Sudek Josef, 1896 – 1976
PORTRÉT JIŘINY VOJTĚCHOVÉ
Kolem roku 1930, černobílá fotografie, 11
x 15 cm
sign. vpravo dole na kartonu
Z pozůstalosti Bohuslava Nedvěda,
získáno přímo od autora
267
6 000 Kč / 210 €
268
268
268 Sudek Josef, 1896 – 1976
2 PORTRÉTY JIŘINY VOJTĚCHOVÉ
Kolem roku 1930, 2 černobílé fotografie,
17 x 11,5 ; 15,4 x11,4 cm, 1 x sign. vpravo
dole na kartonu, 1 x nesign.
Z pozůstalosti Bohuslava Nedvěda,
získáno přímo od autora
9 000 Kč / 320 €
269 Sudek Josef, 1896 – 1976
PODOBIZNA DVOU DĚTÍ S PEJSKEM
30. léta, černobílá fotografie, 15,6 x 11,1
cm, sign. vpravo dole na kartonu
6 000 Kč / 210 €
269
270
270 Jarcovjáková Libuše, 1952
Z CYKLU SNY DĚTSKÉHO POKOJE
1995, černobílá fotografie, 13 x 18 cm,
sign. vzadu, rám
3 800 Kč / 130 €
271 Jarcovjáková Libuše, 1952
Z CYKLU SNY DĚTSKÉHO POKOJE
271
1995, černobílá fotografie, 13 x 18 cm,
sign. vzadu, rám
3 800 Kč / 130 €
272
272 Jarcovjáková Libuše, 1952
TAJFUN (Z CYKLU JAPONSKÝ DENÍK)
1985, černobílá fotografie, 1/5, 40 x 50 cm,
sign. vzadu
7 800 Kč / 270 €
273 Jarcovjáková Libuše, 1952
TAJFUN (Z CYKLU JAPONSKÝ DENÍK)
1985, černobílá fotografie, 1/5, 40 x 50 cm,
sign. vzadu
7 800 Kč / 270 €
273
275
274
274 Ptáček Josef, 1946
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV TŘEBÍČ
1993, černobílá fotografie, 1/1
48,5 x 58 cm, sign. vzadu
5 000 Kč / 170 €
275 Ptáček Josef, 1946
VELTRUSY (Z CYKLU PARKY, 1982 - 2003)
1999, černobílá fotografie, 30 x 40 cm
sign. vzadu
3 000 Kč / 90 €
276 Bárta Jaroslav, 1948
ULICE
1980, bromostříbrná fotografie
52,7 x 35,5 cm, signováno
276
12 000 Kč / 420 €
277
277 Autoři: Pavel Jasanský, Josef Ptáček, Jaroslav
Kučera, Dana Kyndrová a Jan Vaniš
PORTFOLIO SKUPINY SIGNUM, ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY
1990, 11 černobílých fotografií, 18/20, 30 x 40 cm, všechny
fotografie sign.
52 000 Kč / 1 850 €
278 Kučera Jaroslav, 1946
COROPCENI (Z CYKLU MOLDÁVIE)
278
1979, černobílá fotografie, 10/25, 43,5 x
58,5 cm, sign. vzadu
19 000 Kč / 670 €
279 Kučera Jaroslav, 1946
JIŘETÍN POD JEDLOVOU (Z CYKLU SUDETY)
1993, černobílá fotografie, 50 x 60 cm, signováno
19 000 Kč / 670 €
279
280 Kučera Jaroslav, 1946
FOTOGRAF ČESKÝ JAN SAUDEK
2007, černobílá fotografie, 2/25
72 x 48 cm, signováno
24 000 Kč / 850 €
280
281 Kučera Jaroslav, 1946
MALÍŘKA JITKA VÁLOVÁ
2005, černobílá fotografie, 2/25
72 x 48 cm, signováno
24 000 Kč / 850 €
281
282 Štreit Jindřich, 1946
KŘÍŽOV
1980, černobílá fotografie, 30 x 40 cm
sign. a dat. vzadu
17 000 Kč / 600 €
282
283 Štreit Jindřich, 1946
KŘÍŽOV
1981, černobílá fotografie, 30 x 40 cm
sign. a dat. vzadu
283
17 000 Kč / 600 €
284
284 Štreit Jindřich, 1946
KRÁLÍKY
1999, černobílá fotografie, 30 x 40 cm
sign. a dat. vzadu
17 000 Kč / 600 €
285 Štreit Jindřich, 1946
ALBRECHTICE
1983, černobílá fotografie, 30 x 40 cm,
sign. a dat. vzadu
17 000 Kč / 600 €
285
286 Kuklík Karel, 1937
ZAMOŘENÁ KRAJINA I Č.2
1959, černobílá fotografie, 32 x 28,5 cm
sign. a dat. vzadu
30 000 Kč / 1 070 €
287 Kuklík Karel, 1937
KRAJINA NÁVRATŮ II Č. 62
1977, černobílá fotografie, 18 x 24 cm
sign. a dat. vzadu
5 000 Kč / 170 €
288 Kuklík Karel, 1937
GREBOVKA Č. 18
1974, černobílá fotografie, 13 x 18 cm
sign. a dat. vzadu
286
287
4 500 Kč / 160 €
288
289 Hucek Miroslav, 1934
AKT
1964, černobílá fotografie, 36 x 24 cm
signováno
6 000 Kč / 210 €
289
290 Hucek Miroslav, 1934
LOUIS ARMSTRONG, PRAHA LUCERNA
Nedatováno, černobílá fotografie
30 x 40 cm, signováno
6 000 Kč / 210 €
290
292
291
291 Hanke Jiří, 1944
ZE SOUBORU OTISKY GENERACE,
PHDR. JOSEF DOLEJŠÍ UČITEL A
DCERA ADRIANA
292 Hanke Jiří, 1944
ZE SOUBORU OTISKY GENERACE,
JAROMÍR JÁGR, MAJITEL FIRMY A
SYN JAROMÍR, HOKEJISTA
1988, silver print, 2/5, 30 x 40 cm
sign. vzadu
1995, silver print, 2/5, 28,5 x 38,5 cm
sign. vzadu
3 000 Kč / 90 €
3 000 Kč / 90 €
293 Hanke Jiří, 1944
QUEEN ESTHER (BLUES SINGER) – I.
294 Hanke Jiří, 1944
QUEEN ESTHER (BLUES SINGER) – II.
2000, černobílá fotografie, 3/5, 29 x 38 cm
sign. vzadu¨
2000, černobílá fotografie, 3/5, 29 x 38 cm
sign. vzadu
3 000 Kč / 90 €
3 000 Kč / 90 €
293
294
295
295
295 Hanke Jiří, 1944
CENTRAL PARK, NEW YORK - PETRŽALKA, BRATISLAVA (DIPTYCH)
ZE SOUBORU OZVĚNY - HLEDÁNÍ AMERIKY
1990/91, černobílá fotografie, 3/5
2x (35 x 82 cm), sign. vzadu
10 000 Kč / 350 €
296 Lamrová Blanka, 1949
SVATÝ TÝN, PRAHA
1981, černobílá fotografie, 46 x 59,5 cm
sign. vzadu
8 000 Kč / 280 €
297 Sejkot Roman, 1963
BEZ NÁZVU
1988, černobílá fotografie, 26,5 x 36 cm
signováno, sklo
1 000 Kč / 30 €
298 Hucková Barbara, 1964
TÖK
1998, černobílá fotografie, 40 x 59 cm
sign. vzadu
296
3 000 Kč / 90 €
299 Mancová Margita, 1948
BEZ NÁZVU
1973, černobílá fotografie (pozdější
zvětšenina), 36,5 x 25,5 cm, signováno
rám
7 500 Kč / 260 €
297
298
299
300 Tůma Stanislav, 1950 – 2005
AKT
2004, černobílá fotografie, 10/19, 27,5 x
18 cm, sign. vzadu, rám
6 000 Kč / 210 €
300
301 Tůma Stanislav, 1950 – 2005
TO JE…
1981, černobílá fotografie, 26 x 17,5 cm,
sign. vzadu, rám
5 000 Kč / 170 €
301
302
303
302 Tůma Stanislav, 1950 – 2005
BEZ NÁZVU (AMSTERODAM)
1986, černobílá fotografie, 35 x 23 cm
sign. vzadu, rám
12 000 Kč / 420 €
303 Tůma Stanislav, 1950 – 2005
VZPOMÍNKA NA SESTRU
(ZE SOUBORU ZÁTIŠÍ)
1977, černobílá fotografie, 33,5 x 22,5 cm
signováno, rám
12 000 Kč / 420 €
304 Tůma Stanislav, 1950 – 2005
FOTOGRAF
1986, černobílá fotografie, 26,5 x 18 cm
sign. vzadu, rám
304
6 000 Kč / 210 €
305
305 Beneš Marian, 1975
SARASOTA BOXING CLUB USA
1998, černobílá fotografie, 35 x 55 cm
sign. vzadu
4 500 Kč / 160 €
306 Beneš Marian, 1975
WHITE FAMILY
2003-07, laserový osvit, 40 x 60 cm
sign. vzadu
4 500 Kč / 160 €
306
307 Drábek Petr, 1971
RAKÚSY
2006, černobílá fotografie na barytovém
papíře, 28 x 41,5 cm, sign. vzadu, pasparta
2 000 Kč / 70 €
307
308 Drábek Petr, 1971
VELKÁ LOMNICA
2005, černobílá fotografie na barytovém
papíře, 28 x 41,5 cm, sign. vzadu, pasparta
2 000 Kč / 70 €
308
309 Drábek Petr, 1971
RAKÚSY
2004, černobílá fotografie na barytovém
papíře, 28 x 41,5 cm, sign. vzadu, pasparta
309
2 000 Kč / 70 €
310 Kula Vlastimil, 1950
POCTA BOURDINOVI (Z CYKLU SPA)
2005, černobílá fotografie, 15/18
50 x 60 cm, sign. vzadu
19 500 Kč / 690 €
310
311
312
311 Kula Vlastimil, 1950
BEZ NÁZVU
312 Kula Vlastimil, 1950
BEZ NÁZVU
2002, černobílá fotografie, 21/30, 30 x 24
cm, sign. vzadu
2002, černobílá fotografie, 20/30, 30 x 24
cm, sign. vzadu
8 500 Kč / 300 €
8 500 Kč / 300 €
313 Stanko Vasil (SK), 1962
Z CYKLU PŘÍBĚHY POZPÁTKU
2004, barevný tisk na přírodním papíře
1/26, 110 x 110 cm, signováno
30 000 Kč / 1 070 €
313
314 Stanko Vasil (SK), 1962
Z CYKLU DIVADLO V ZRCADLECH
1997, černobílá fotografie, tisk na
přírodním papíře, 1/25, 105 x 105 cm
signováno, rám
314
38 000 Kč / 1 350 €
315 Stanko Vasil (SK), 1962
Z CYKLU ČLOVĚK A REKVIZITA
2000, černobílá fotografie, tisk na
přírodním papíře, 1/25, 105 x 105 cm
signováno, rám
38 000 Kč / 1 350 €
315
316 Švolík Miro (SK), 1960
THE COLORFUL FLOWERS OF DELIGHT
2006, barevný tisk na plátně, 3/20
95 x 95 cm, sign. a dat. vzadu
22 000 Kč / 780 €
316
317 Prekop Rudo (SK), 1959
PIJAN
1989, černobílá fotografie, 4/10
44,5 x 44 cm, sign. a značeno razítkem
autora vzadu
17 000 Kč / 600 €
317
318 Prekop Rudo (SK), 1959
ZÁLETNÍK
2005–06, černobílá fotografie, 4/10
44,5 x 44 cm, sign. a značeno razítkem
autora vzadu
318
20 000 Kč / 710 €
319
319 Fárová Gabina, 1963
HRACÍ STŮL
1997, černobílá fotografie, 4/10, 52 x 37
cm, signováno, rám
12 000 Kč / 420 €
320 Saudková Sára, 1967
HARFA
2006, černobílá tónovaná fotografie, 30 x
40 cm, signováno, rám
14 000 Kč / 500 €
320
321 Saudková Sára, 1967
MALÍŘI
2001, černobílá fotografie, 30 x 40 cm,
signováno, rám
321
12 000 Kč / 420 €
322 Saudková Sára, 1967
VZPOMÍNKY NA JAPONSKO
2001, černobílá tónovaná a kolorovaná
fotografie, 60 x 50 cm, signováno, rám
24 000 Kč / 850 €
323 Saudková Sára, 1967
NÁMLUVY
2003, černobílá tónovaná a kolorovaná
fotografie, 50 x 60 cm, signováno, rám
24 000 Kč / 850 €
322
323
324 Stanko Vasil (SK), 1962
LUIS BUNUEL SAID ABOUT HIS DEAD…
1990, černobílá fotografie, 45 x 46 cm
signováno, drobná poškození povrchu
3 000 Kč / 90 €
324
325 Stanko Vasil (SK), 1962
AGAINST THE MAFIA IN PALERMO
1989, černobílá fotografie, 45 x 45,5 cm,
signováno, drobná poškození povrchu
325
3 000 Kč / 90 €
326
326 Pohribný Jan, 1961
HLAVCI (Z CYKLU ANDĚLÉ)
2005, C-print, 2/25, 25 x 50 cm, signováno
4 000 Kč / 140 €
327
327 Pohribný Jan, 1961
TALATÍ DE DALT
(Z CYKLU NOVÁ DOBA KAMENNÁ)
1998, C-print, 6/25, 40 x 50 cm, signováno
4 500 Kč / 160 €
328
328 Kopasz Viktor, 1973
SELFISH (DIPTYCH)
329 Jančár Igor (SK), 1958
BEZ NÁZVU
330 Jančár Igor (SK), 1958
BEZ NÁZVU
2003-04, 2 x kolorovaná černobílá
fotografie, 2x (43 x 54 cm), sign. vzadu
rám
1979, černobílá fotografie (unikát)
30,5 x 24 cm, sign. vzadu
2002, tónovaná fotografie, zlato (unikát)
20 x 25,5 cm, sign. vzadu
2 500 Kč / 80 €
2 500 Kč / 80 €
12 000 Kč / 420 €
329
330
331
331 Kalvachová Hana, 1978
BAZÉN
2007, digitální tisk na plátně, 50 x 70 cm
sign. vzadu
2 800 Kč / 100 €
332 Stuchelová Věra, 1973
Z CYKLU SEN
2004, černobílá fotografie, sítotisk, 1/20
59,5 x 90 cm, signováno
4 000 Kč / 140 €
332
333
333 Blatný Milan Fano, 1972
ČAJ A SEDMISETLETÁ BOROVICE
334 Blatný Milan Fano, 1972
KOUZELNÝ LES
2007, digitální tisk na plátně (z barevného
diapozitivu), 1/7, 55 x 165 cm, sign. vzadu
2006, černobílá fotografie, 21 x 57 cm,
signováno, rám
10 000 Kč / 350 €
7 000 Kč / 250 €
334
335 Hankeová Jiřina, 1948
PRUHOVANÁ PYRAMIDA
(ZE SOUBORU SVĚTLO A TVAR)
2003, barevná fotografie, 2/5, 40 x 60 cm,
signováno
335
6 500 Kč / 230 €
336 Souček Tomáš, 1975
BEZ NÁZVU (Z CYKLU NETWORK)
2002, barevná fotografie, 2/5, 60 x 80 cm
sign. vzadu
5 000 Kč / 170 €
336
337 Souček Tomáš, 1975
BEZ NÁZVU
(Z CYKLU SHE IS SITTING ON THE
BALCONY WITH A WARM BLANKET)
2002, barevná fotografie, 2/5, 70 x 100 cm,
sign. vzadu
5 500 Kč / 190 €
337
338 Blochová Zuzana, Lamačová
Dita, 1979/1976
PERSONA
2005, 2 x digitální tisk, 26 x 39,5, 40 x 20,5
cm, sign. vzadu
4 500 Kč / 160 €
338
338
339 Sadovská Dorota (SK), 1973
PARAZIT
(ZE STEJNOJMENNÉ INSTALACE
FOTOGRAFIÍ)
2002, vystřihovaná barevná fotografie,
unikát, 30 x 30 cm, sign. a dat.
4 000 Kč / 140 €
339
340 Sadovská Dorota (SK), 1973
CORPORALITIES NO.17
(ZE STEJNOJMENNÉHO CYKLU)
2003, barevná fotografie, A. T., 30 x 30 cm,
sign. a dat.
340
5 000 Kč / 170 €
341 Kruhlov Dimitrij (BY), 1974
ŠÓŠA
2007, digitální tisk, 50 x 60 cm
sign. vzadu, na kapě
1 000 Kč / 30 €
341
342 Bendová Markéta, 1978
MIREK
2007, digitální tisk na plátně, 50 x 70 cm
sign. vzadu
1 000 Kč / 30 €
342
Dražební vyhláška
společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564
Na Švihance 9, 120 00 Praha 2
(provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1)
Článek 1.
Všeobecná ustanovení
1. AuKční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 2, Na Švihance 1527/9, PSČ 12000 (provozovna galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1), IČ: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost
vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č.
21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
2. Předměty dražby (aukce) uvedené v auKčním katalogu budou vystavovány v prostorách Galerie Louvre, Národní Třída 20, Praha 1, od 26. 11 2007 do 30. 11. 2007, kde je možno učinit
prohlídku těchto předmětů, a to denně od 12.00 do 20.00 hodin.
3. Aukce (dražba) proběhne dne1. 12: 2007 od 14.00 hodin v Galerii Louvre.
Článek 2.
Předměty dražby
1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v auKčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
2. Údaje o předmětu dražby v auKčním katalogu nebo jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny
pouze podle dostupných informací.
Průběh dražby
Článek 3.
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, popřípadě doložit své oprávnění
jednat za účastníka dražby, je-li účastníkem dražby právnická osoba, je osoba jejím jménem jednající povinna prokázat své oprávnění k jednání výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců a platným průkazem totožnosti. Dále jsou účastníci povinni dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a předložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z
dražby.
2. Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Účastníci dražby přihazují během aukce osobně a výhradně pomocí dražebních
čísel, která obdrží při registraci před aukcí.
3. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Výše jednotlivých příhozů je vázána na okamžitou dražební cenu (tj. částku, na kterou byly již v průběhu dražby učiněny příhozy) a je
určena v Článku 4. této vyhlášky.
4. Učiněným podáním (příhozem) je účastník dražby vázán.
5. Jakékoli spory týkající se toho, komu byl předmět dražby přiklepnut, rozhoduje Dražitel.
6. Nebylo-li učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu daného předmětu dražby ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek 4.
1. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci s datem, adresou a telefonním spojením, kterou zmocní dražebníka k zastoupení na
dražbě. Tato plná moc musí obsahovat katalogové číslo, přesný popis předmětu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předmět vydražit. V případě shodných limitů má přednost
limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost příklep dražitele, který je osobně přítomen v sále. Limity drží auKční síň v tajnosti i po dražbě a může přijetí plné
moci vázat na složení zálohy.
2. Účastník může po dohodě s auKční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu, přičemž podpis účastníka musí
být úředně ověřen.
3. Všechny písemné dražební nabídky, stejně jako žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat osobně, a to nejpozději 1 den před začátkem aukce.
Článek 5.
Výše příhozů
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:
Okamžitá dražební cena
do 2 000 Kč
2 000 – 5 000 Kč
5 000 – 10 000 Kč
10 000 Kč – 20 000 Kč
20 000 Kč – 50 000 Kč
50 000 Kč – 100 000 Kč
100 000 Kč – 200 000 Kč
200 000 Kč – 500 000 Kč
nad 500 000 Kč
O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.
příhoz
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
Článek 6.
Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob úhrady
1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby, uskladnění
předmětu dražby do doby jejího převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 15 % z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby, navýšené o 19% DPH z této odměny.
3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je vydražitel povinen uhradit v hotovosti během nebo po dokončení dražby, pokud se jedná o částku vyšší než 200 000 Kč, pak
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. Platbu bankovním převodem je třeba předem s dražebníkem dohodnout.
4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě zruší dražebník bezodkladně (bez dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.
Článek 7.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, budou dražebníkem
předány vydražiteli po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den aukce na místě konání, nebo v prostorách dražebníka v běžné otevírací
době (viz Článek 1. této vyhlášky). Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby zadržet.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány v katalogu
podle nejlepšího vědomí a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se
autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou sám seznámit se
stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že
ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunKční apod.
3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu
podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení,
že nejsou prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo národní kulturní památku a nepodléhají
režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této dražební
vyhlášky, jakož i další související skutečnosti, se řídí českým právem.
galerie 5. patro | artkunst
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 777 747 263
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
St - Pá 12.00 - 18.00
So 11.00 - 16.00
AUKCE FOTOG
PRO LEONTIN RAFIÍ
KU
2. ročník benefiční
zrakově postiženýc výstavy a aukce fotografií na pod
poru
hl. města Prahy Pavh dětí pod záštitou primátora
la Béma
výstava:
12.–20. 11. 2007
21.–23. 11. 2007 – Showroom Eurolux, BP Avenir,
– Galerie Louvre
Praha
, Národní třída, Pra
ha
aukce:
23. 11. 2007 od 19
– Galerie Louvre, :00 hodin
Národní třída, Pr
aha
Přijďte
si vydražit
a podpořte Nadac fotografii – udělejte si radost
i Leontinka!
Další informace o
Svůj příspěvek můprojektu www.nadaceleontinka.cz
žete poslat na úče
t číslo:
2512300102/2
Pomozte dětem vid
ět!
City aukce 145x185 fotograf.indd1
1
600
10/10/07
9:36:58 AM
�
��������������������������������������������������
��������������
���������
���������������
Do jarní aukce 2008 přijímáme okamžitě kvalitní díla českých a zahraničních autorů
obrazy, plastiky, práce na papíře, grafiky, multiply a fotografie
Obraťte se na nás pro nezávazný odhad děl, která byste rádi nabídli do prodeje
prostřednictvím naší aukce.
galerie 5. patro | artkunst
Myslíkova 9
CZ-110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 210 860
mobil: +420 777 747 263
email: [email protected]
web: www.artkunst.cz
St - Pá 12.00 - 18.00
So 11.00 - 16.00
Plná moc k zastupování při dražbě
Pověřuji dražebníka artkunst s.r.o. | galerie 5. patro aby mne zastupoval v dražbě konané dne 1. 12. 2007 v Galerii Louvre, Národní 20, Praha 1, a
dražil za mne následující položky až do výše uvedených limitů:
Kat. číslo Název položky
Vyvolávací cena (Kč)
Limit
Zavazuji se, že uhradím cenu dosaženou vydražením včetně 15 % provize (a 19 % DPH z provize) ve lhůtách stanovených v dražební vyhlášce.
jméno a příjmení ...................................................
adresa ...................................................
...................................................
...................................................
telefon ...................................................
mobil ...................................................
email ...................................................
datum narození ...................................................
číslo OP / pasu, vydal ...................................................
Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby podle zákona č.26/2000 Sb.
V Praze, dne ...................................................podpis...................................................
artkunst | galerie 5. patro, Myslíkova 9, 120 00 Praha 1
Tel. /Fax: + 420 222 210 860, mobil +420 777 747 263, [email protected], www.artkunst.cz

Podobné dokumenty

Aktdef - Pavel Scheufler

Aktdef - Pavel Scheufler modelu, který by zejména neměl zvýrazňovat záhyby kůže na místech, kde nepůsobí dobře. A o otlačcích od prádla jsme již psali (s…). I na těle je třeba pudrovat a maskovat některé partie. A fotograf...

Více

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii

Instalace v krajině a její ozvěny ve fotografii s výše zmiňovanými pojmy pracovat. V krátkosti se zaměřím také na přesahy k inscenovaným fotografiím v krajině, u nichž autor pracuje s lidským tělem a kde se v této souvislosti dá mluvit o jistém ...

Více

Untitled - artkunst

Untitled - artkunst galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

PDF ke stažení - Projekt Šance, os

PDF ke stažení - Projekt Šance, os Should you find in your schedule some time that you could dedicate to the auction, we will be honored to meet you. Everybody who visits the auction will receive a small souvenir made in the THERAPEU...

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction artkunst | galerie 5. patro Myslíkova 9 110 00 Praha 1 Tel./ Fax: +420 222 210 860 Mobil: +420 608 238 402 [email protected] www.artkunst.cz

Více

Aukční katalog k 2. aukci fotografií pro Leontinku

Aukční katalog k 2. aukci fotografií pro Leontinku Holomíček Bohdan (1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030, 031

Více

Tich á au kce

Tich á au kce www.artkunst.cz

Více

Obsah Contents

Obsah Contents Museums form one of the areas of culture, which the Moravian-Silesian Region wants to develop in a structured way, and an integral part of standard visitor agenda. Our region, blessed with beautifu...

Více

Výstava Aukce Exhibition Auction

Výstava Aukce Exhibition Auction 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Všechny písemné draž...

Více