výroční zpráva - EGP INVEST, spol. s ro

Komentáře

Transkript

výroční zpráva - EGP INVEST, spol. s ro
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT
EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.
Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group
2 014
Projekty s energií / Energy projects
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.
Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group
2 014
1
Obsah / Contents
Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Orgány společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Struktura vlastníků společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vedení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Organizační schéma společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zhodnocení činnosti společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strategické záměry společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lidské zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Společenská odpovědnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zahraniční složka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přehled hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Základní a kontaktní údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company . . . . . . . . . . 4
Company bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Structure of the Company Owners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Company management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Company organizational chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Review of the Company s Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strategic Plans of the Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Management of Quality, Occupational Safety and Environmental Protection . . . . . . . . . 25
Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Corporate Social Responsibility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Foreign unit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Review of business management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Basic and contact data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3
Úvodní slovo ředitele a jednatele
společnosti
Vážený společníku, vážení obchodní partneři, spolupracovníci,
vážení přátelé,
Dear partners, customers, co-workers, friends,
Allow me to inform you of the most important facts and activities of
the company EGP INVEST, Ltd. based on evaluation of its economical results.
po zhodnocení hospodářských výsledků společnosti bych vás
rád informoval o nejdůležitějších faktech a aktivitách v životě
EGP INVEST, spol. s r.o.
The year 2014 was again a very successful year for our company.
Rok 2014 byl pro nás opět velmi úspěšný. Společnost dosáhla
obratu 218 974 tis. Kč, z toho 218 788 tis. Kč v tržbách za projekty,
s EBITDA 30 616 tis. Kč. Plán v tržbách jsme překročili o 37 %
a ve výnosech o 44 %.
Company´s revenues reached CZK 218,974 thousand; of that,
CZK 218,788 thousand for the projects, with EBITDA of CZK
30,616 thousand. Planned revenues were exceeded by 37% and
returns by 44%.
Stejně jako v předcházejících letech měla na tomto výsledku
největší podíl naše projektově inženýrská činnost zaměřená na:
• zakázky v Jaderné elektrárně Dukovany, především na
projekt Seismicita a extrémní klimatické vlivy,
• projekt Komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II – stavební
část,
• retrofity klasických elektráren Tušimice, Ledvice,
• zakázky Skupiny ÚJV – především na realizaci projektu
SUSEN.
Like in the previous years, the highest share on this result goes to
our designing engineering activities focused on:
• Orders in the Dukovany Nuclear Power Plant, namely the
project Seismicity and extreme weather conditions
• complex renovation of the Prunéřov II power plant – civil part
• retrofits of Tušimice and Ledvice thermal power plants
• order placed by the UJV Group – namely implementation of the
SUSEN project
Úspěšně pokračujeme na rekonstrukci a dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, kde jsme se stali významným
projektovým partnerem nejen společnosti Slovenské elektrárne,
a.s., ale i dalších finálních dodavatelů, jako např. ŠKODA JS a.s.,
CHEMCOMEX Praha, a.s., Solesi S.p.A. Slovakia Branch,
organizačná zložka, VUCHZ, a.s. a dalších. Naše výrazné
postavení v oblasti „on site“ jsme rozšířili o činnosti skupin EFD
(Engineering Field Disposition) a STO (Site technical office). Naše
činnost na Jaderné elektrárně Mochovce v tržbách činí zhruba
50% celkového obratu firmy.
We also continue with reconstruction and completion of Mochovce Nuclear Power Plant in Slovakia. Here, our company became
an important design partner for Slovenské elektrárne, a.s.,
but also for other final contractors, e.g., SKODA JS, a.s.,
CHEMCOMEX Prague, a.s., Solesi S.p.A., Slovakia Branch,
organisational unit, VUCHZ, a.s. and other. Our position in the
“n site” area was extended by activities of the EFD (Engineering
Field Disposition) and STO (Site Technical Office) groups. Out
activities in Mochovce NPP contribute to approx. 50% of the
company turnover.
I nadále udržujeme naše rovnocenné partnerství s významnou
leningradskou projektantskou organizací ATOMPROJEKT (dříve
VNIPIET), a to nejen v projektu MBIR (malý jaderný zdroj na bázi
rychlých neutronů), ale i při výměně zkušeností a v přípravě na
soutěže v oblasti likvidace jaderných elektráren a ukládání radioaktivních odpadů.
We continue in our peer partnership with an important designing
organization ATOMPROJEKT Petersburg (former VNIPIET) not
only in the MBIR project (small fast electron based nuclear
source), but also in exchange of experiences and preparation for
tenders for NPP decommissioning and radwaste disposal.
Téma likvidace jaderných elektráren a ukládání radioaktivních
odpadů považujeme za nosnou oblast naší další projektově
inženýrské činnosti. Určitých úspěchů jsme již dosáhli i na
zahraničních trzích, např. ve Slovenské republice či Brazílii.
Samozřejmě nás také láká trh v Evropské unii (Německo, Itálie,
Francie, apod.).
Mladým spolupracovníkům dáváme možnost seberealizace především v technologické divizi, která se zaměřuje na projektování
ve formátu 3D (PDMS, PDS a SmartPlan). Tyto naše služby nabízíme významným projektantským organizacím, které se pohybují
4
Introductory Word of the Managing
Director and Executive of the Company
Decommissioning of nuclear power plants and radwaste disposal
(storage) is considered the core of our further engineering
activities. We have already reached some success also on the
foreign markets, e.g., in the Slovak Republic and Brazil, and we
would also like to penetrate to the European Union market
(Germany, Italy, France, etc.).
Our young workers can find their self-fulfilment namely in the
technological division focusing on designing in 3D format
(PDMS, PDS and SmartPlant). These services are also
offered to important designing organizations acting also
out of the Czech market.
nejen na českém trhu. Koncem roku jsme začali opět více
spolupracovat např. se společností Chemprojekt, a.s.
První významné zakázky v roce 2014 v oboru teplárenství, kde
jsme menšími projekty začali již v roce předchozím, jsme realizovali pro společnosti ČEZ, a.s., TENZA, a.s., ŠKO-ENERGO,
s.r.o., EXPLOSIA a.s. či UNIPETROL RPA s.r.o. Oboru teplárenství se budeme věnovat i v dalších letech.
Svůj integrovaný systém řízení jsme i nadále rozvíjeli v souladu
s mezinárodními normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001,
což dokazuje úspěšné absolvování dozorového auditu
provedeného certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech
Republic, spol. s r.o.
V druhé polovině roku jsme také úspěšně absolvovali zákaznický
audit společnosti ÚJV Řež, a.s. – Divize ENERGOPROJEKT
Praha, zaměřený na činnosti související s projektem „Dostavba
3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce“ na Slovensku.
Velkou pozornost věnujeme také oblasti BOZP. Za rok 2014 jsme
neměli ani jeden pracovní úraz. Abychom udrželi vysoký standard
a přísné požadavky zahraničních zákazníků, posílili jsme výrazně
naši činnost v této oblasti především na jaderných elektrárnách na
Slovensku.
Jsme aktivními členy několika zájmových organizací, sdružení
a komor, např. Teplárenské sdružení ČR, Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“, Okresní hospodářská komora
Uherské Hradiště, sekce Kvalita v energetice při Radě kvality ČR.
Mimo naše hlavní pracovní zaměření i nadále aktivně působíme
v realizační části projektu „Technické školky“ spolu s Českou
manažerskou asociací, o.s., firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT
Brno a Mateřskou školu Pramínek v Brně.
Jako každoročně jsme věnovali velkou pozornost zapojení se do
života regionu. Pokračovali jsme v oboustranně výhodné spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotní
v Uherském Hradišti. Zkušenosti z této činnosti jsme využili i na
Slovensku, kde je naším partnerem Stredná priemyselná škola
stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě.
Dále spolupracujeme s Fakultou stavební VUT v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Nadací Tomáše Bati, Junior
Achievement, o.p.s. Zlín, Zlínskou inovační platformou a v neposlední řadě s městem Uherský Brod a s obcí Strání.
I v roce 2014 jsme pokračovali v charitativní činnosti s našimi
stálými partnery Domovem pro osoby se zdravotním postižením
a Oblastní charitou v Uherském Brodě. Svoje působení jsme
rozšířili i na Slovensko, kde se naším partnerem stalo Denné
detské sanatórium pohybové při FN Trnava a také Chránená
dielňa Levice Limax.
Opět, jako každý rok, jsme dary podpořili společenské
a kulturní akce regionálního významu a také sportovce
z našich řad.
We renewed our cooperation with, e.g., the company Chemprojekt, a.s. toward the end of the last year.
The first important jobs in 2014 in the thermal engineering
preceded by smaller project in the previous year, were done for
the company CEZ, a.s., TENZA, a.s., SKO-ENERGO, s.r.o.,
EXPLOSIA, a.s. and UNIPETROL RPA, s.r.o. Thermal
engineering will be one of our focuses also in the future years.
Our integrated management system developed in compliance
with the standards ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
successfully passed the supervisor´s audit performed by the
certification body Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
We successfully passed the customer´s quality audit performed
by ÚJV Řež, a.s. – Division Energoprojekt Prague for activities
connected with the Mochovce nuclear power plant completion
project in the second half of the year.
We pay high attention also to the OH&S area. We didn't have any
work injury in year 2014. To maintain the high standard and strict
requirements of foreign customers, we significantly strengthened
our activities in this area namely in nuclear power plants in
Slovakia.
We are an active member of several interest organizations,
associations, and chambers, e.g., the Thermal power plants
association of the Czech Republic, the Technological platform
“Sustainable power engineering of the CR”, the District Economic
Chamber of Uherské Hradiště, the Power engineering quality
section at the Quality Board of the CR.
Besides our core business we continue with implementation of the
project “Technical kindergartens” in cooperation with the Czech
Management Association, o.s., company PREFA Kompozity, a.s.,
Technical University (VUT) Brno and the kindergarten Praminek
Brno.
As usually, we paid special attention to participation in the municipality life. We continued in mutually advantageous cooperation
with the Secondary technical, hotel and medical school in
Uherské Hradiště. Experiences from this activity were used also in
Slovakia – we have been having a partner here – the Secondary
technical civil engineering school of Dušan Samuel Jurkovič
in Trnava.
We cooperate with the Civil Engineering Faculty of VUT Brno,
Tomas Bata University in Zlín, Tomas Bata Found, Junior Achievement, o.p.s. Zlín, Zlín Innovation Platform and the municipality of
Stráni and the city of Uherský Brod.
Our charity activities continued also in 2014 with our permanent
partners Home for persons with health impairment and Regional
charity in Uherský Brod. We expanded our activities also to
Slovakia and started cooperation with the Daily Children´s
Convalescent Hospital at the Faculty Hospital Trnava, and
Protected Workshop Levice Limax.
5
V souladu s naším mottem „kvalita práce = kvalita života“ jsme
pokračovali ve zlepšování pracovního prostředí a v utužování
našeho týmu i mimo práci. Příkladem je úspěšná reprezentace
fotbalového týmu, ženského volejbalového týmu, běžeckého
týmu v rámci štafetového běhu při Pražském půlmaratonu
a obnovená účast v regionálních závodech dračích lodí.
V září jsme s našimi partnery z České republiky i ze Slovenska
oslavili Den energetiků. Tato akce se stala nejen pracovní, ale
zejména příjemnou společenskou událostí.
Like every year, we donated to regional social and cultural actions
and supported our sportsmen.
We continued improving the working environment and socialising
of our team also out of the work in line with our motto “quality of
work = quality of life”. Examples include successful representation
of the football team, women´s basketball team, relay running team
at the Prague half-marathon and renewed participation in the
regional Dragon ships race.
Konec roku jsme s našimi spolupracovníky završili setkáním
v rámci tradiční vánoční oslavy.
We celebrated the Power Engineers Day together with our
partners from the Czech and Slovak republics. This event was not
only about work, but namely about entertainment and socialising.
Závěrem děkuji všem dodavatelům za spolupráci a našim zákazníkům za projevenou důvěru.
The end of the year was, again, was celebrated together with our
co-workers at a Christmas party.
Buďme hrdi na naši firmu a naše výsledky – jak se nám bude
dařit, záleží jen na nás, na našich schopnostech, nasazení,
našem umu v pracovních a obchodních činnostech a na našem prozákaznickém přístupu.
Ing. Petr Sláčala, MBA
ředitel a jednatel společnosti
I would like to thank all our suppliers for their cooperation, and our
customers for their confidence in our company.
Let´s be proud of our company and our results – our success
is on us – ure capabilities, engagement, our skills and experiences in work and business activities and our pro-customer
approach.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Company Director and CEO
6
7
Orgány společnosti
JEDNATELÉ
EXECUTIVES
Statutárním orgánem společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. jsou
jednatelé. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva
jednatelé.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Ing. Jiří Holub
CEOs are the statutory representatives of the company EGP
INVEST, spol. s r.o. There are always minimally two CEOs acting
on behalf of the company.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Ing. Jiří Holub
DOZORČÍ RADA
Ing. Miroslav Horák, MBA – předseda dozorčí rady
Ing. Karel Bíža – člen dozorčí rady
Ing. František Pírek, MBA – člen dozorčí rady
SUPERVISORY BOARD
Ing. Miroslav Horák, MBA – Chairman of the Supervisory Board
Ing. Karel Bíža – Member of the Supervisory Board
Ing. František Pírek, MBA – Member of the Supervisory Board
Struktura vlastníků společnosti
EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV
Řež, a.s. a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV.
8
Company bodies
Structure of the Company Owners
EGP INVEST, spol. s r.o. 100% subsidiary of the company ÚJV
Řež, a.s., i.e., it belongs to the companies forming the ÚJV Group.
Vedení společnosti
Company management
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI / COMPANY MANAGEMENT
Ing. Petr Sláčala, MBA
ředitel společnosti
Managing Director
Ing. Jan Benešík
výkonný ředitel pro výrobu
Production Executive Manager
Ing. Jiří Holub
výkonný ředitel pro obchod
Sales Executive Manager
Ing. Ludmila Velecká
výkonný ředitel pro ekonomiku a finance
Executive Manager for Economy and Finance
Ing. Jaromír Marášek
– divize elektro a SKŘ
– Electrical and SKŘ Division
Ing. František Fiedler
– divize strojní technologie a jaderná
– Mechanical and Nuclear
Technology Division
ŘEDITELE DIVIZÍ / DIVISION DIRECTORS
Ing. Stanislav Kučera
– divize stavební I.
– Construction Division I.
Ing. Jaroslav Oubram
– divize stavební II. Praha
– Construction Division II. Prague
ŘEDITEL PROJEKTU / PROJECT MANAGER
VEDOUCÍ ÚTVARŮ / HEADS OF DEPARTMENST
Ing. Dušan Šišpera
– MO34-Dostavba
– MO34-Building Extensions
Věra Mošťková
– útvar personální
– HR department
Ing. Antonín Sigmund
– útvar smluvní a fakturace
– Contractual and billing
department
Ing. Jaroslav Prachař
– útvar ISŘ a sdílených služeb
– IMS and shared services
department
9
Organizační schéma společnosti
DOZORČÍ RADA
Útvar personální
ÚSEK ŘEDITELE
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
EGP Invest o.z. Trnava
Útvar ISŘ
a sdílených služeb
Sekretariát
Asistent
Úsek výrobní
Výkonný ředitel pro výrobu
Divize stavební I.
Ředitel divize
Divize stavební II. Praha
Ředitel divize
Úsek ekonomický a finanční
Výkonný ředitel
pro ekonomiku a finance
Divize elektro a SKŘ
Ředitel divize
Divize strojní technologie
a jaderná
Ředitel divize
Úsek obchodní
Výkonný ředitel pro obchod
Útvar smluvní
a fakturace
Útvar právní
MO 34 – Dostavba
Energetika
10
Organization diagram of the Company
SUPERVISORY
BOARD
EGP Invest o.z. Trnava
Human Resource
Department
Managing Director Section
Managing Director
IMS and Shared
Services Department
Secretarial Services
Assistant
Production Section
Production Executive Manager
Construction Division I.
Division Director
Construction Division II.
Prague
Division Director
Economic and Finance Section
Executive Manager for
Economy and Finance
Electrical and
SKŘ Division
Division Director
Mechanical and Nuclear
Technology Division
Division Director
Sales Section
Sales Executive Manager
Contract and
Invoicing
Department
Legal Department
MO 34 – Building
Extensions
Power Engineering
11
Zhodnocení činnosti společnosti
12
Review of the Company´s Operation
VÝROBNÍ ČINNOST
PRODUCTIVE ACTIVITY
V roce 2014 jsme realizovali významné zakázky jak v České
a Slovenské republice, tak i v Ruské federaci. Jednalo se o zakázky, které dle svého harmonogramu pokračovaly z předchozích let, ale i zcela nové. Pro naše smluvní partnery jsme
zabezpečovali části projektové dokumentace pro zajímavé
projekty na nových trzích jako Brazílie a Vietnam.
V České republice lze mezi významné zakázky zařadit
pokračování projektu „Zodolnění nosných konstrukcí stavebních
objektů Hlavních výrobních bloků I a II na seismicitu a extrémní
klimatické vlivy“ v Jaderné elektrárně Dukovany a projekt
„Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II“.
Ve Slovenské republice byla naše činnost především zaměřena
na pokračování projektových prací při dostavbě 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny Mochovce. Novým zajímavým projektem
se stala akce vybudování Integrálního skladu radioaktivních
odpadů v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice, kde konečným zákazníkem je Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Naše společnost zajišťuje projektové práce pro firmu ZIPP
BRATISLAVA spol. s r.o.
V oboru teplárenství jsme i nadále zajišťovali projektovou
dokumentaci pro významnou akci „Odsíření spalin v Teplárně
České Budějovice“. V oboru petrochemie jsme realizovali profesně zajímavou zakázku pro společnost UNIPETROL RPA
s.r.o. „Tvorba a aktualizace P&ID na úseku NTS a EB ve
společnosti UNIPETROL“.
Dále jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a zabezpečovali inženýrskou činnost na desítkách menších akcí, a tím
jsme zajišťovali všeprofesní vytíženost všech zaměstnanců.
Rozšířili jsme i spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně –
Ústav kovových konstrukcí, při vyhodnocování a certifikaci na
akci „Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů Hlavních
výrobních bloků I a II na seismicitu a extrémní klimatické vlivy“.
Neopomínáme ani oblast vzdělávání našich projektantů, a to
především organizovanými semináři České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ale také účasti na dalších kurzech,
seminářích a konferencích odborného významu s celostátním
účinkem (organizované zástupci Parlamentu České republiky).
I v roce 2014 jsme zpracovávali významné zakázky v úrovni
Studie proveditelnosti, které obsahují variantní možnosti řešení.
Po stanovení kritérií se varianty vyhodnotí tak, aby vzniklo
nejlepší technicko-ekonomické (ale také estetické) řešení
jako doporučení pro zákazníky. Tyto studie řešíme všeprofesně
a jsou významným podkladem/zadáním pro stupně projektové
dokumentace podle obecné legislativy.
Naše společnost má vypracované postupy pro zpracovávání
nabídek v rámci veřejných zakázek.
In year 2014 we realized important projects in the Czech and the
Slovak republics, and in the Russian Federation – both the
existing and the new ones. We prepared part of design documentations for our contractual partners for interesting project on
new markets, like Brazil and Vietnam.
In the Czech Republic, our important projects included continuing project “Seismic reinforcement of the supporting structure
of the Reactor power blocks I and II to seismicity and extreme
weather conditions” for the Dukovany nuclear power plant and
the “Complex renovation of the Prunéřov II power plant” project.
In Slovakia, we focused namely on continuing design activities
at Mochovce NPP units 3&4 completion.
Construction of the Integral Radioactive Waste Storage in Jaslovské Bohunice NPP became another new interesting project.
The final customer is the company Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s. (Nuclear and Decommissioning Company,
j.s.c.). Our company is performing the design activities for the
company ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.
In the thermal power area we continued to prepared design
documentation for the project “Flue gas desulphurization in the
České Budějovice thermal power plant”, and in the petrochemical industry we implemented an interesting order for the
company UNIPETROL RPA, s.r.o. “Preparation and update of
P&ID in NTS and EB divisions in the company UNIPETROL”.
We continued preparing design documentation and performing
engineering activities for tens of smaller orders, thus ensuring
use of professional capabilities of all our workers.
We extended cooperation with the Faculty of Civil Engineering
of VUT Brno – the Metal Structures Institute – for evaluation and
certification of the project “Seismic reinforcement of the
supporting structure of the Reactor power blocks I and II to
seismicity and extreme weather conditions”.
We dedicate big effort to continuous education of our designers namely by seminars organized by the Czech Chamber
of Authorized Engineering and the Building Technicians, and
participation in other courses, seminars and professional conferences with all-state effect (organized by the representatives
of the Parliament of the Czech Republic).
In 2014 we worked on important orders on the Feasibility study
stage dealing with possible implementation alternatives. After
defining the criteria, the alternatives are assessed to reach the
best technical – economic (and esthetical) solution recommended to the customer. These studies are all-profession
and create an important input for the documentation
stages in line with general legislation.
Z hlediska kategorizace projektových a inženýrských činností
společnost zabezpečovala dokumentaci ve stupních:
• Technicko-ekonomické studie proveditelnosti, průzkumy,
architektonické návrhy, vizualizace
• Projektová dokumentace pro účely vydání územního
a stavebního povolení
• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
• Realizační dokumentace
• Dokumentace stávajícího stavu
• Dokumentace skutečného provedení podle podkladů
dodavatelů
• Odborné pomoci technicko-ekonomického zaměření a další
dle specifických požadavků zadavatelů
• Výkon autorského dozoru a technického dozoru investora
v průběhu realizace a dokončování staveb.
Významné zakázky jsme realizovali pro naše zákazníky, kterými
byli zejména:
• Energetika – ČEZ a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany, Škoda
JS a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Metrostav a.s.,
Slovenské elektrárne, a.s., ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.,
VUJE, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jadrová
energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
• Průmyslové stavby – ÚJV Řež, a.s.
• Teplárenství – TENZA, a.s., ŠKO-ENERGO, s.r.o.
• Petrochemie – VUCHZ, a.s., UNIPERTOL RPA s.r.o.
Nesmíme zapomenout ani na zakázky regionálního charakteru
spolufinancovaných z fondů Evropské unie, např. Komplexní
revitalizace náměstí Emanuela Zahna v obci Strání.
VYBRANÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ V ROCE 2014
Our company has available procedures for preparation of bids
for public tenders.
Considering the classification of design and engineering activities, the company prepared the documentation in the following
stages:
• Technical – economic feasibility studies, surveys,
architectonical proposals, visualisations
• Design documentation for the territorial and construction
permit issue proceedings
• Documentation for the construction contractor selection
• Performance documentation
• Documentation of actual conditions
• As-built documentation based on suppliers´ inputs
• Professional technical – economic assistance and other
assistance type based on specific customers´ requirements
• Author´s supervision and investor´s technical supervision
during construction implementation and completion
Our important customers included namely:
• Power engineering – ČEZ, a.s. – Dukovany nuclear power
plant, Skoda JS, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.,
METROSTAV, a.s. Slovenské elektrárne, ZIPP BRATISLAVA,
spol. s r.o., VUJE Trnava, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., and Jadrová energetická spolocnosť Slovenska, a.s.
• Industrial construction – ÚJV Řež a.s.
• Thermal power sector – TENZA, .a.s, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
• Petrochemical industry – VUCHZ, a.s., UNIPETROL RPA,
s.r.o.
We mustn't forget regional orders co-funded from the European
Union funds, e.g., Complex renewal of the Eamual Zahno
square in the village Strání
n Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů HVB I
a HVB II na seismicitu a extrémní klimatické vlivy v Jaderné
elektrárně Dukovany
V Jaderné elektrárně Dukovany pokračuje seismické zodolňování
nosných konstrukcí bezpečnostně významných objektů hlavních
výrobních bloků (HVB). Projekční práce zajišťuje společnost EGP
INVEST, spol. s r. o. v součinnosti s Fakultou stavební VUT v Brně
a firmou BESTEX, spol. s r.o. Investorem akce je společnost ČEZ,
a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany a dodavatelem ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Projekt se týká Reaktorovny, Podélné etažérky, Příčné etažérky
jednotlivých bloků, Strojovny. Souběžně se seizmickým zodolněním probíhá i posouzení a případné zodolnění těchto objektů
na extrémní klimatické vlivy (EKV) – sníh a vítr. Je důležité
připomenout, že realizace probíhá za provozu, a tedy se vší
opatrností, aby nebyl dotčený výrobní proces.
Příprava projektové dokumentace těchto objektů se přizpůsobila časovým podmínkám realizace, a to hlavně ve vazbě na
práce, které je možno provádět pouze po dobu odstávek
jednotlivých bloků. Proto byla realizační dokumentace
rozdělena na několik dílčích celků, jejichž členění
odpovídá požadavku na plynulý průběh
n Seismic reinforcement of supporting structures of the
Reactor power blocks I and II to seismicity and extreme
weather conditions in Dukovany NPP
Dukovany NPP continues with seismic reinforcement of supporting structures of safety important reactor power block
buildings (RPB). Designing activities are provided for by the
company GP INVEST, spol. s r.o. in cooperation with the Faculty
of Civil Engineering of VUT Brno and the company BESTEX,
spol. s r.o. investor: company ČEZ, a.s. – Dukovany Nuclear
Power Plant and the contractor is ČEZ ENERGOSERVIS,
spol. s r.o.
The project includes the following buildings: reactor building,
lengthwise and cross-side electrical buildings of individual units,
and the turbine hall. Seismic reinforcement is also connected
with assessment and eventual reinforcement of these buildings
for extreme weather conditions – snow and wind. It must be
pointed out that the project is implemented during operation, i.e.,
maximum attention is paid to not to disrupt the production
process. Preparation of design documentation of the above buildings was accommodated to the performance time schedule,
THE SELECTED CONTRACTS IMPLEMENTED IN 2014
13
všech navržených prací jak v době odstávky, tak i mimo ni.
Požadavky a rozsah na zodolnění konstrukcí vyplynul ze seizmických a statických výpočtů, které byly provedeny na modelu celého
HVB I.U těchto objektů jde jednak o zesílení v místech stávajícího
uložení hlavních ocelových nosníků stropů a konzoly, které jsou
přivařeny k zabetonovaným kotevním deskám ve stěně
Reaktorovny, a jednak přikotvení stropních konstrukcí ke stěnám
reaktorovny pomocí nově navržených kotev. Tyto práce obnáší
vyvrtání stovek otvorů pro kotvy do stěny Reaktorovny, osazení
kotevních trnů včetně vyrobení navržených ocelových prvků
kotev a jejich montážní kompletace přímo na stavbě. Pro plynulý
průběh realizace byla v Dukovanech zřízena naše skupina
projektantů „Designer on-site“, která zajišťuje vyznačování kotev
přímo v reálu. Skupina využívá zkušenosti z obdobné činnosti na
Jaderné elektrárně Mochovce.
n Jaderná elektrárna Dukovany – Záložní havarijní řídící
středisko pro lokalitu EDU
Obsahem zakázky bylo zpracování a předání projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení stavebních úprav
v objektu SO 850/3-01 Laboratoře vnější dozimetrie a dokumentace pro provádění stavby stavebních úprav v objektech
SO 850/3-01 a SO 806/1-01, 02, 03 a 04 za účelem vytvoření
Záložního havarijního řídícího střediska pro lokalitu Dukovany
ve stávající budově Laboratoře vnější dozimetrie v Moravském
Krumlově a s tím související úpravy v blokových a nouzových
dozornách umístěných v budovách Příčných etažérek 1. až 4.
bloku Jaderné elektrárny Dukovany.
n Jaderná elektrárna Dukovany – Náhrada systému EPS
CERBERUS na HVB včetně nadstavbového systému
V rámci této akce byla zpracována dokumentace pro výměnu
EPS na všech neblokových objektech (celkem 62 objektů). Dále
byla navržena nová koncepce Nadstavby pro EPS, která se rozšířila o 4 bloky. Součástí zakázky je také Montážní dokumentace kabelových konstrukcí, v rozsahu všech dotčených
stavebních objektů a dokumentace pro provedení stavby. Akce
bude projekčně dokončena v prvním čtvrtletí roku 2015.
n Rozšíření parkovacích míst v lokalitě Jaderné elektrárny
Dukovany
V lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany je umístěno velkokapacitní parkoviště, které po ukončení 3. etapy výstavby má
kapacitu 725 parkovacích míst. Výstavba celého parkoviště
probíhala od roku 1998 do roku 2014 ve třech etapách a bylo
projektováno naší společností EGP INVEST, spol. s r.o.
V roce 2014 byla zrealizována 3. etapa výstavby parkoviště –
šířka 119 m, délka 43 m, kapacita 213 parkovacích míst z toho
10 pro vozidla přepravující osoby pohybově postižené. Nově
zrealizované parkoviště se komunikačně propojilo se stávajícím
parkovištěm ve dvou místech s ohledem na vnitřní komunikace
stávajícího parkoviště. Parkoviště má i komunikační propojení
pro chodce. Nový chodník je u Informačního centra napojen
na stávající chodník.
14
namely in relation with the activities that can be done only during
outages of individual units. Therefore, the detail design documentation was divided to several parts corresponding with
requirements for smooth implementation of all proposed activities both during outage and operation. Requirements for and
scope of the structure reinforcement resulted from seismic and
stress analysis calculations performed on model of complete
RPB I. Activities include reinforcement of actual position of the
main roof steel beams and consoles (supports) welded to
anchoring pates embedded in the reactor building walls, and
anchoring of roof structures to the reactor building walls using
proposed anchors. These activities include drilling of hundreds
of openings for anchors to the reactor building walls, installation
of anchors including designed steel elements and their
installation assembly directly on the site. To ensure smooth implementation, our company has appointed a group of designers
“Designer on-site” directly in Dukovany NPP setting out the
anchors directly on the site. The group uses experiences from
similar activity performed in Mochovce NPP.
n Dukovany Nuclear Power Plant – Back-up emergency
control centre for EDU locality
The project included preparation and handover of design documentation for the construction permit issue and regarded civil
modifications in the building SO 850/3-01 External dosimetry
laboratories, and documentation for execution of civil modifications in the buildings SO 850/3-01 and SO 806/1-01, 02, 03,
04 to build the Back-up emergency control centre for the
Dukovany locality inside the existing External dosimetry laboratory building in Moravský Krumlov and related modifications of
main and emergency control rooms located in the Cross-side
electrical buildings of Dukovany NPP units 1 – 4.
n Dukovany Nuclear Power Plant – Replacement of the
EPS (electric fire detection system) CERBERUS in RPB
including the superstructure
This project included preparation for EPS replacement of all
Balance of plant buildings (62 in total). It also included new EPS
superstructure concept expanded by 4 units. The project also
covers Installation documentation for cable structures for all
involved civil structures – buildings, and civil documentation.
The design portion of the project will be completed in the first
quarter 2015.
n Extension of parking places in the Dukovany Nuclear
Power Plant locality
There is a large capacity car park constructed in the Dukovany
NPP locality with total 725 parking places after completion of
construction stage 3. Construction of the complete car park took
from 2008 to 2014 in three stages and was designed by our
company EGP INVEST, spol. s r.o. Stage 3 of the car park
construction was done in 2014 – 119 m wide and 43 m long
section with 213 parking places; of them, 10 are for vehicles transporting persons with movability handicap.
Zvláštností této stavby je netypické řešení jejího odvodnění.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné z kapacitních důvodů zabezpečit odtok povrchových vod do stávající kanalizační sítě,
bylo navrženo ekologické řešení v odtoku dešťových vod.
Ve spolupráci s firmou GEOtest, a.s. po provedení vsakovacích
zkoušek v místech plánovaného rozšíření parkoviště se rozhodlo o zřízení odvodňovacích zařízení, kde bude docházet
k vsakování do podloží. Odvodňovacím zařízením je příkop po
celém obvodě parkoviště, stejně jako vsakovací rýha pod tímto
příkopem. Příkop je přerušen v místě navrhovaných propustků,
ale prostřednictvím trub propustků je zajištěna jeho kontinuita.
V případě trvalých intenzivních dešťů, kdy povrchové vody
v příkopu po obvodě parkoviště dosáhnou projektované úrovně
hladiny 388 m, začne voda přepadávat přes dva lichoběžníkové
otvory s kovovou mříží do přepadové šachty a odtud potrubím
do stávající kanalizační šachty.
n Integrální sklad Radioaktivních odpadů v lokalitě
Jaslovské Bohunice
Společnost Jadrová a vyraďovacia společnost, a.s. (JAVYS, a.s.)
realizuje projekty na vyřazování jaderných zařízení. Na dlouhodobé nebo přechodné uskladnění radioaktivních odpadů
vzniklých při vyřazování Jaderné elektrárny V1 a A1 se v areálu
JAVYS, a.s. buduje Integrální sklad radioaktivního odpadu.
V tomto Integrálním skladu budou dočasně skladované pevné
radioaktivní odpady pocházející z vyřazování jaderných zdrojů
v lokalitě Jaslovské Bohunice. Tyto odpady budou tvořeny
materiály, které bude možné uvolnit do životního prostředí,
radioaktivní odpady určené na další zpracování – uložení v Republikovém úložišti radioaktivních odpadů Mochovce a odpady,
které vyžadují dlouhodobé bezpečné skladování.
Naše společnost v přípravné fázi pro dodavatele stavby firmu
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. zpracovala Úvodní zprávu včetně
časového harmonogramu, Plán zabezpečení kvality, Plán bouracích prací, Plán nakládání s odpady, Plán BOZP, Manuál
řízení rozhraní, Inženýrsko-geologický průzkum, projektovou
dokumentaci na bourací práce a na přeložky inženýrských sítí.
Poté byla zpracována projektová dokumentace pro stavební
povolení v členění na stavební objekty a provozní soubory.
V roce 2015 budou projektové práce pokračovat zpracováním
dohodnutých částí realizační dokumentace a výkonem autorského dozoru v průběhu realizace.
n Realizace II. etapy projektu vyřazování Jaderné
elektrárny A-1 na Slovensku
Cílem projektu je výstavba Úložiště velmi nízkoaktivních odpadů
VNAO, Mochovce – 1.etapa“, pro ukládání velmi nízko
kontaminovaných zemin.
Celý projekt se začal realizovat v roce 2013, kdy naše
společnost EGP INVEST, spol. s r.o. zpracovala dokumentaci
pro stavební povolení. Úložiště bude sloužit pro ukládání
nové kategorie odpadu s velmi nízkou hladinou aktivity,
umístěné v areálu Republikového úložiště radio-
The hew car park was interconnected with the existing one in
two points with regard to the internal connection roads on
existing car park. The car park is also connected with the pavement. The new pavement is connected with the existing one at
the Information centre.
Drainage of this area is its specific and unique feature. As, due
to the capacity reasons, it was impossible to drain the surface
water to existing sewage system, ecological solution was designed for rainwater discharge. In cooperation with the company
GEOtest, a.s., and after performance of soakage tests at place
of planned new car park, it was decided to build a drainage
system ensuring water soaking to the sub-base. The drainage
system consists of a ditch along the whole car park circumference, and soaking trench under the ditch. The ditch is
interrupted in point of proposed culverts. However, its continuity
is provided by culvert tubes. In case of intense rains when the
surface water in the ditch around the car park reaches designed
level of 388m, the spill water starts running via two trapezoidal
openings with metal grid to a spill water shaft and then to
existing sewage shaft via pipeline.
n Integral radioactive waste storage in Jaslovské Bohunice
locality
The company Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS)
implements projects for decommissioning of nuclear installations. Long-term or temporary storage of radioactive waste
coming from decommissioning of V1 and A1 nuclear power
plants will be provided in the Integral radioactive waste storage
built by JAVYS inside the power plant area.
This integral storage will be used for temporary storage of solid
radwaste from decommissioning of nuclear sources in Jaslovské
Bohunice locality. The waste will include materials releasable to
environment, radwaste for further processing – depositing in the
Republic radioactive waste repository in Mochovce, and waste
requiring long-term safe storage.
Our company prepared the Initial report including the time
schedule, Quality assurance plan, Demolition work plan, Waste
handling plan, OH&S plan, Interface management manual,
Engineering-geological survey, design documentation for demolition activities and underground services overlaying for the civil
contractor – ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., in the preparatory
phase. Designing activities will also continue in 2015 by
preparation of agreed detail design documentation and author´s
supervision during the implementation activities.
n Implementation of stage II of A1 NPP decommissioning
in Slovakia
The goal of the project is to build the Very low active waste
repository – VLAWR in Mochovce – stage 1 for storage of very
low contaminated soils.
The project started in 2013, when our company EGP INVEST,
spol. s r.o. prepared the documentation for the construction
permit. The repository will be used for storage of new waste
category with very low activity level located inside the Republic
15
aktivních odpadů Mochovce (RÚ RAO Mochovce) a je rozděleno na tři etapy.
V roce 2014 jsme zpracovali realizační projekt úložiště velmi
nízkoaktivních odpadů VNAO – 1. etapu, umístěného v areálu
jaderného zdroje RÚ RAO Mochovce. Objednatelem byla firma
JOMA Slovakia, spol. s r.o., která je současně dodavatelem
stavby. Úložiště VNAO – 1. etapa zahrnuje:
• Část pro ukládání odpadu VNAO (SO 400/RÚ – Úložiště
VNAO), která zahrnuje úložné prostory rozdělené na tři etapy,
s celkovou kapacitou 68.000 m3. Součástí úložných prostorů
bude i zastřešení zavážené části a pomocné, přímo související zařízení, jako jsou šachty a kontrolní nádrže průsaků
(SO 312/RÚ Drenážní systém). Realizační projekt řešil
1. etapu úložných prostorů s kapacitou 20.000 m3 a části
2. etapy, které navazují anebo jsou potřebné vybudovat
v rámci 1. etapy.
• Kontrolní nádrž (SO 401/RÚ), která bude sloužit pro sběr
a kontrolu potenciálních průsaků vod přes odpad z drenážních
systémů v buňce úložiště, pro všechny etapy.
n Zprovoznění druhého dvojřadu RÚ RAO Mochovce
Stavba, jejímž dodavatelem byla firma Vodohospodářské stavby, a.s. z Bratislavy, byla zahájena a ukončena v roce 2014. Po
kolaudaci v prosinci téhož roku byla uvedena do provozu. Naše
společnost prováděla na stavbě občasný autorský dozor a po
ukončení stavby jsme zpracovávali pro dodavatele dokumentaci
skutečného provedení stavby.
Projektová dokumentace a stavba řešila změny, nutné pro
zprovoznění stávající 2. dvouřady a zahrnovala:
• Vybudování nové haly nad 2. dvojřadem (SO 202/RÚ Úložiště). Sanaci betonových konstrukcí 2. dvojřadu, izolaci stěn
úložných boxů včetně nátěrů a vyrovnání dna úložných boxů
drenážní vrstvou (SO 202/RÚ Úložiště).
• Demontáž pojízdného přístřešku na řadě „C“ a rekonstrukci
stávajících jeřábových drah.
• Na stávající zpevněné ploše na severní straně objektu
SO 202/RÚ Úložiště, provedení přístřešku pro VZV Hyster i se
skladovacím prostorem.
• Sanaci dilatačních spár a prasklin v monitorovacích štolách
a kontrolních šachtách a sanaci nátěrů svislých stěn a podlah
(SO 312/RÚ Drenážní systém).
• Zpevněné plochy okolo úložiště, rozšíření stávající komunikace, odvod dešťových vod a oplocení prostoru před vjezdem
do haly 2. dvojřady.
• Dodávku a montáž chybějících zařízení SKŘ do monitorovacích štol a kontrolních šachet 2. dvojřadu.
n IPR EBO 10178/9 – SO ZHÚ zaručujúci fyzický prístup
a odolnosť v podmienkach vyvolaných externou udalosťou
V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení s podrobnostmi realizačního projektu na tuto akci
vznikl požadavek na doplnění zadání technické specifikace
objednavatele o nové skutečnosti, které doplňují a upravují
požadavky na provoz a realizaci hasičské stanice. Vzhledem
16
radioactive waste repository Mochovce area (RRWR) and is
divided to three stages.
In 2014, we prepared the detail design for VLAWR – stage 1
located inside the Mochovce RRWR area. Our client – the
company JOMA Slovakia, spol. s r.o. is also the civil contractor.
VLAWR - stage 1 includes:
• Section for VLAW storage (SO 400/RU – VLAWR) containing
the storage areas divided to three stages with total capacity
of 68,000m3. The storage areas will also include roofing
of filled section and auxiliary directly related equipment, such
as shafts and percolation monitoring shafts (SO 312/RU
Drainage system). The detail design covered stage 1 of the
storage areas with capacity of 20,000m3 and parts of stage 2
connected with stage 1 or required to be constructed as part
of stage 1.
• Check tank (SO401/RU) to be used for collection and
checking of potential water leaks via the drainage system spill
way in the repository cell for all stages
n Commissioning of the second double-row in RRWR
Mochovce
The construction was started and finished in 2014 and put
into operation after the final inspection in December of the
same year. The contractor was the company Vodohospodárske
stavby, a.s. Bratislava. Our company performed occasional
author´s supervision on the site and we prepared the as-built
documentation for the contractor after its completion.
The design documentation and the construction solved changes
needed for commissioning of existing second double-row and
included:
• Construction of a new hall above the second double-row
(SO202/RU Repository)
• Restoration of concrete structures of the second double-row,
wall insulation of the storage boxes including paints and
levelling of the box bottoms by a drainage layer (SO202/RU
Repository)
• Dismantling of movable shelter on row “C” and reconstruction
of existing crane rails
• Installation of shelter for VZV Hyster, including the storage
area, on existing hardened surface on the north side of the
building SO202/RU Repository
• Restoration of expansion gaps and cracks in the monitoring
culverts and inspection shafts of the second double-row
n IPR EBO 10178/9 – SO Plant Fire Brigade guaranteeing
physical access and resistance under conditions caused by
external event
During preparation of the design documentation for the
construction permit including detail design specifications,
a requirement was raised to supplement the client´s technical
specification assignment with new facts supplementing and
modifying the requirements for the fire brigade station
operation and implementation. As these requirements
cannot be included in the detail design docu-
k tomu, že tyto požadavky není možné zpracovávat v rámci
realizační dokumentace, bylo přistoupeno ke zpracování variantní dispoziční studie.
Cílem studie bylo vypracování variant dispozičního řešení
nového objektu hasičské stanice s ohledem na zabezpečení
jeho činnosti v rámci provozu Jaderné elektrárny V2 v Jaslovských Bohunicích, a to zejména pro zabezpečení činností
spojených se vznikem mimořádné události v elektrárně. Jedná
se o zabezpečení autonomního provozu hasičské stanice po
dobu min. 72 hodin po vzniku mimořádné události. Ve studii je
zohledněn i potřebný prostor pro umístnění certifikovaného
protiplynového polygonu Dräger a dále také požadavky budoucího provozovatele hasičské stanice. Studie přehledně
definuje prostorové nároky na výše uvedené požadavky,
popisuje výhody a nevýhody jednotlivých variant a doporučuje
nejvýhodnější variantu, a to vše v souladu s platnou legislativou
a interními předpisy Jaderné elektrárny V2.
n Simulátor pro 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce
Naše společnost zpracovávala všechny stupně dokumentace
týkající se stavby Simulátoru. Tato samostatná stavba je realizována v areálu MO12. V roce 2014 byl Simulátor po dokončení
stavební a technologické části převzat do užívání k zahájení
výcviku pro 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce.
Pozitivní výsledky přebíracích zkoušek Simulátoru na stavbě
prokázaly soulad hardwarového a softwarového vybavení
s projektovou dokumentací a zároveň představují potvrzení
správnosti projektu blokové a nouzové dozorny. Společnost
Slovenské elektrárne, a.s. získala v říjnu 2014 povolení na odbornou přípravu personálu blokových dozoren pro 3. a 4. blok.
Simulátorový výcvik je jednou z fází výcviku operativního personálu blokových dozoren, po dobu kterého operátoři získávají
praktické vědomosti na řízení technologického procesu jak
v normálním provozu, tak i v nouzových podmínkách.
n SUSEN – Udržitelná energetika
Projekt, který byl zahájen v roce 2012, zahrnoval výstavbu, rekonstrukci a přístavbu souboru budov v areálu ÚJV Řež, a.s.
Investorem byla společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o.,
dodavatelem stavby firma METROSTAV a.s. a generálním
projektantem EGP INVEST, spol. s r.o.
V průběhu roku 2014 byly dopracovávány do projektové dokumentace různé požadavky investora a dodavatele. Všechny
objekty mimo Diagnostického centra byly v roce 2014 dle harmonogramu dokončeny, zkolaudovány a předány investorovi.
EGP INVEST, spol. s r.o. jako generální projektant předchozích
stupňů dokumentace tj. „Dokumentace ke stavebnímu povolení“
a „Zadávací dokumentace“ dále pro investora vykonává autorský dozor. Jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.
n Tvorba a aktualizace P&ID na úseku NTS a EB
ve společnosti UNIPETROL
Úkolem týmu EGP INVEST, spol. s r.o. bylo prakticky
během pěti měsíců zjistit skutečný stav v provozech
závodu UNIPETROL – ethylenová jednotka
mentation, alternative layout study was prepared.
The study goal was to prepare the layout arrangement alternative for the new fire brigade station building considering the
need for its operation during V2 NPP operation in Jaslovské
Bohunice, namely to guarantee activities connected with
occurrence of extraordinary event in the power plant. The task is
to ensure autonomous operation of the fire brigade station for
min. 72 hours after occurrence of the extraordinary event. The
study also considers space necessary for installation of certified
gas polygon Draeger, and requirements of the future fire
brigade station operation. The study clearly defines the spatial
requirements, describes advantages and disadvantages of
individual alternatives and recommends the best alternative – all
in line with valid legislation and internal regulations of V2 NPP.
n Simulator Mochovce NPP units 3 and 4
Our company prepared all documentation stages related with
the Simulator construction. This separate building is located in
EMO12 premises. In 2014, the Simulator was handed over
toĚoperation after completion of civil and technological part.
It will be used for training of personnel for Mochovce NPP units
3 and 4.
Positive results of simulator site acceptance tests proved the
compliance between hardware and software and design
documentation while also confirming the accuracy of main and
emergency control rooms. In October 2014, the company Slovenské elektrárne, a.s., obtained the license for professional
preparation of control room personnel for units 3 and 4.
n SUSEN – Sustainable power engineering
Project started in year 2012 included construction, reconstruction and extension of set of buildings inside the ÚJV Řež, a.s.
area. Investor: the Research Centre Řež, s.r.o.; civil contractor:
METROSTAV, a.s.; general designer: EGP INVEST, spol. s r.o.
In 2014, the design documentation was supplemented by various requirements placed by both investor and contractor. All
buildings except for the Diagnostic centre were completed in
2014 in line with the time schedule, inspected and handed over
to the investor.
EGP INVEST, spol. s r.o. being the general designer of the
previous documentation stages, i.e., “Documentation for the
construction permit” and the “Assignment documentation” continues to perform the author´s supervision tasks for the investor.
The project is assumed to be completed in 2015.
n P&ID preparation and update in NTS and EB areas in the
company UNIPETROL
The task of EGP INVEST, spol. s r.o. team was to investigate the
actual situation in the operations of UNIPETROL – ethylene unit
in five months and to mark it in P&IDs.
They included the following operations:
• Low-temperature storages
• Large storage tank area
• LP steam distribution, MP- and HP- steam
17
a zaznamenat jej do schémat PID. Jednalo se o tyto provozy:
• Nízkoteplotní sklady
• Velké zásobníkové pole
• Rozvod NT páry, ST páry, VT páry
• Rozvod provozního vzduchu
• Rozvod dusíku
• Rozvod zemního plynu
• Rozvod kondenzátu
• Rozvod vzduchu MaR
• Rozvod chladící vody
• Rozvod vodíku
• Kotel SKP 7
• Polní hořák PCH I
Při sestavování PID se vycházelo částečně ze stávající dokumentace. Velký důraz byl také kladen na konkrétní zjištění přímo
v provozu a konzultace s příslušnými techniky.
Projekt byl náročný především díky specifickému prostředí
v petrochemii (nároky na BOZP – proškolení, režim, osobní
ochranné pracovní prostředky). Úspěch mimo jiné závisel na
znalosti místního prostředí (přístup do archivu a studium dokumentace – izometrie, schémata, dispozice, seznamy potrubí
a armatur + konzultace s provozním personálem).
n Coke Tar Removal Unit – Janmagar J3 Refinery (Indie)
Pro společnost Intecha, spol. s r.o. jsme vytvořili 3D model
v software SmartPlan od společnosti Intergraph spolu s katalogy
potrubních tříd a kompletní administrací celého projektu pro
rafinerii Janmagar J3 v Indii.
Jednalo se o jednotku pro odstranění koksu (Coke Tar Removal
Unit) umístěnou zcela na ocelové konstrukci o rozměrech
16 x 9 m a o výšce 12 m, se čtyřmi cyklony, čtyřmi filtry a 80
potrubními větvemi v sedmi různých potrubních třídách. Součástí modelu bylo i řešení stavebních konstrukcí (základy pod
ocelové konstrukce) a částí elektro a I&C.
n Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II
Projekt obnovy elektrárny pokračoval i v roce 2014, kdy jsme na
základě námi zajišťované realizační projektové dokumentace
zpracovali nově požadované změny projektové dokumentace
vyvolané buď změnami technologie anebo požadavky zákazníka. Vzhledem k předpokládanému dokončení projektu v roce
2015 jsou zajišťovány činnosti související s předáváním
jednotlivých stavebních objektů, jako je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů k provozním
předpisům, předpisům pro údržbu a další.
n Komplexní revitalizace náměstí Emanuela Zahna v obci
Strání
Investorem stavby byla Obec Strání s velkým podílem finančního
prostředků z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava. Hlavním záměrem projektu byla
rekonstrukce náměstí Emanuela Zahna v části Květná Obce
Strání, splňující nároky dnešní doby kladené na centrální
prostory při zachování všech dosavadních funkcí a s vytvořením
nových – zajištění příjezdu a přístupu do obytné lokality za říč-
18
• Operational air distribution
• Nitrogen distribution
• Natural gas distribution
• Condensate distribution
• I&C air distribution
• Cooling water distribution
• Hydrogen distribution
• Boiler SKP 7
• Field burner PCH I
Preparation of PID was based partially on existing documentation with strong emphasise put on direct investigation of
the situation directly in the operation and discussion with
responsible technicians.
The project was demanding especially because of specific environment in the petrochemical industry (OH&S requirements –
retraining, mode, and personal protective equipment).
The success also depended on knowledge of local environment
(access to the archive and documentation review – isometric,
diagrams, and layouts, lists of pipelines and valves + discussions with operational personnel).
n Coke Tar Removal Unit- Janmagar J3 Refinery (India)
We prepared a 3D model for the company Intecha, spol. s r.o., in
the software SmartPlan delivered by the company Intergraph,
including the pipeline class catalogues and complete
administration of the whole project for the refinery Janmagar J3
in India.
The subject of the project was the Coke Tar Removal Unit
completely installed on steel structure with dimensions 16 x 9 m,
12 m high, with four cyclones, four filters and 80 pipeline
branches in seven different pipeline classes. The model also
included solution of the civil structures (foundations under the
steel structures) and electric and I&C part.
n Complex renovation of Prunéřov II power plant
The power plant renovation project continued also in 2014.
Based on detail design documentation prepared by us we
processed new required changes in the design documentation
caused either by technology changes or customer´s requirements. Considering assumed project completion in 2015, we
performed activities related with handover of individual civil
structures, e.g., preparation of as-built documentation, inputs for
operational instructions, maintenance instructions, etc.
n Complete reconstruction of the Emanuel Zahno square
in the village Strání
The village Strání was the investor with large portion of the
funding sources coming from the Regional operational
programme of the Central Morava region coherence. The main
project goal was to reconstruct the Emanuel Zahno square in
the village part Květná so as to meet present requirements on
the central areas while preserving all existing functions and
establishment of new ones – access to the residential
locality on the other side of the river Klanečnice,
kou Klanečnice, zachování autobusového nádraží (centrální
autobusová zastávka pro meziměstské a dálkové linky), zajištění odstavení osobních vozidel na parkovišti a dvou zájezdových
autobusů, doplnění nových funkcí a to odpočinkové a „obchodní“ a zřízení klidové zóny a obecní venkovní tržnice. Součástí
nových stavebních úprav byla i rekonstrukce osvětlení podle současně platných norem včetně nového řešení sadových úprav.
n Rekonstrukce a stavební úpravy sportovního centra
FC Strání
Studie „Rekonstrukce a stavební úpravy sportovního centra
FC Strání“ řeší komplexní úpravu zázemí pro fotbalový klub.
Rozšířením stávajícího objektu šaten budou vybudovány
prostory, které odpovídají současnému standardu i všem
předpisům. Změnou stávající dispozice a přístavbou vzniknou
prostory na rozšíření stávajících šaten, vybudování nových
umýváren a hygienických zařízení pro hráče, vybudování
nových hygienických zařízení pro návštěvníky areálu. V nových
prostorách je dále navrženo wellness centrum, klubovna pro FC,
prostory pro rozhodčí a bufet se zázemím. Druhé nadzemní
podlaží je připraveno pro další možné využití. Tribuna pro diváky
bude přebudována a stávající kapacita 220 míst na sezení bude
rozšířena na 285 míst. Hlavní objekt i tribuny budou nově
zastřešeny rámovou konstrukcí s částečně průsvitným střešním
pláštěm. Zastřešena bude také část zpevněné plochy, kterou
bude možno využívat pro kulturně společenské akce.
n Novostavba administrativní budovy firmy
TAMBI spol. s r.o.
Účelem stavby je vybudování administrativního centra firmy
Tambi spol. s r.o. v části Květná Obce Strání. Naše společnost
zpracovávala projektovou dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení a je i autorem
vizualizace budovy.
OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní činnost naší společnosti probíhala v roce 2014 za
aktivního rozvíjení našich aktivit směřujících k vyhledávání
nových trhů a zákazníků. Samozřejmostí byla i péče a úsilí
věnované udržení obchodních vztahů s tradičními partnery.
Důležitými zákazníky pro EGP INVEST, spol. s r.o. zůstávají
zejména energetické společnosti ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ÚJV Řež, a.s., Správa úložišť radioaktivních odpadů
a další.
Vážíme si i spolupráce s dodavatelskými společnostmi – např.
Metrostav a.s., ŠKODA JS a.s., TENZA, a.s., UNIS, a.s.,
VUCHZ, a.s., VUJE, a.s., AF-Consult Czech Republic s.r.o.,
Chemoprojekt, a.s., UNIPETROL RPA s.r.o. a další.
Pokračuje spolupráce se zahraničními obchodními partnery,
např. státní korporace ROSATOM, resp. ATOMPROJEKT
Petrohrad, kde se očekává pokračování činností na projektu
MBIR. V současné době se projednává technický projekt
strojovny, který jsme projektovali, a jedná se o dalším
stupni projektové dokumentace.
preservation of the bus station (central bus stop for local and
long distance lines), parking of passenger cars and two charter
buses on a car park, and addition of new functions – relax and
“shop”, and creation of relax zone and municipal market. New
civil modifications included also reconstruction of the lighting
system according to valid legislation, and landscaping activities.
n Reconstruction and civil modification of the sports
centre FC Strání
The study “Reconstruction and civil modifications of the sports
centre FC Strání” includes complete modification of background
for the local football club. Extension of existing changing rooms
will result in establishment of areas meeting current standards
and all legislation. Modification of existing layout and extension
will enable extension of existing changing rooms, building of
new washing facilities and toilets for palyers, and visitors. New
premises would also include a wellness centre, FC meeting
room, rooms for referees and buffet with background. The
second above-ground levl is ready for other possible use. The
tribune will be modified to extend existing capacity of 220 seats
to 285 seats. The main building and the tribune will be roofed by
frame structure with partially transparent roof casing. Also part of
hardened surface will be covered and can be used for cultural
and social events.
n New administrative building for the company
TAMBI, spol. s r.o.
The goal of the project is to build a new administrative building
for the company TAMBI, spol. s r.o. in the village part Květná of
Strání. Our company prepared the design documentation for
issue of common territorial decision and construction permit,
and also prepared the building visualisation.
BUSINESS ACTIVITIES
Business activities of our company in 2014 have active trend
focused on search for new customers and markets. Big attention
was paid to continuing business relations with our standard
partners. Key EGPI customers include namely the power
engineering companies, such as ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ÚJV Řež, a.s., Administration of the radioactive
waste repositories, and others.
We also appreciate cooperation with supplier´s companies –
e.g., Metrostav a.s., SKODA JS, a.s., TENZA, a.s., UNIS, a.s.,
VUCHZ, a.s., VUJE, a.s., AF-Consult Czech Republic, s.r.o.,
Chemoprojekt, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o. and others.
We continue cooperation with our foreign partners, e.g., the
state corporation ROSATOM or ATOMPROJEKT Petersburg,
where we expect to continue activities on the MBIR project.
Currently there are discussions regarding the technical project
of the turbine hall designed by us, and the next design
documentation stage.
We assume to continue our cooperation with standard business
partners and to develop and strengthen business opportunities
abroad also in 2015.
19
Pro rok 2015 plánujeme pokračovat ve spolupráci s našimi
osvědčenými obchodními partnery a dále rozvíjet a posilovat
obchodní příležitosti v zahraničí.
Za perspektivní oblast v rámci EU, zejména v Německu a Itálii,
považujeme projektové a inženýrské práce související s vyřazováním jaderných elektráren z provozu.
Dále budeme sledovat i příležitosti v oblasti skladování a manipulace s radioaktivním odpadem v evropských i mimoevropských zemích.
V širším obchodním zájmu naší společnosti pro rok 2015 jsou
i trhy v Africe, Asii a Jižní Americe, kde již nyní působíme v rámci
spolupráce se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o.
Formu obchodní činnosti i nadále budeme stavět na osobních
vztazích, což podpoříme aktivní účastí na konferencích, veletrzích, kongresech a intenzivní nabídkovou činností.
Potential areas in the European Union – namely Germany and
Italy – include the engineering and design activities related with
decommissioning of nuclear power plants.
We will continue monitoring opportunities for radioactive waste
storage and handling in other European and non-European
countries.
Wider business interest areas of our company for year 2015
include also markets in Africa, Asia and South America, where
we are already active in cooperation with the company AFConsult Czech Republic s.r.o.
Our business activities will continue to be based on personal
relations to be contributed to also by intense participation in
conferences, fairs, congresses and intense bidding activities.
Stavební objekt projektu SUSEN – Udržitelná energetika
Civil structure of the project SUSEN – Sustainable power engineering
Parkoviště u Jaderné elektrárny Dukovany
Car park at Dukovany NPP
Úložné boxy 2. dvouřady (RÚ RaO Mochovce)
Storage Boxes second double-row (RÚ RaO Mochovce)
20
Vizualizace administrativní budovy firmy TAMBI spol. s r.o.
Visualisation of the administrative building of the company TAMBI, spol. s r.o.
Vizualizace sportovního centra FC Strání
Visualisation of FC Strání sports centre
Vizualizace Integrálního skladu Radioaktivních odpadů
Integral radioactive waste storage visualisation
Celkový pohled na 1. a 2. dvouřad (RÚ RaO Mochovce)
Overall view at the first and the second double-row (RÚ RaO Mochovce)
3D model Coke Tar Removal Unit – Janmagar J3 Refinery (Indie)
3D model of the Coke Tar Removal Unit – Janmagar J3 Refinery (India)
21
VÝZNAMNÉ POČINY A UDÁLOSTI ROKU 2014
MAJOR EVENTS IN 2014
Únor
• EGPI se stal členem Teplárenského sdružení ČR
February
• Company EGP INVEST, spol. s r.o. became member of the
Thermal Power Plants Association of CR
Březen
• EGPI byl Výhradním projektovým partnerem konference
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014
Duben
• EGPI partnerem Slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců
v Uherském Brodě
• Účast EGPI na vyhlášení výsledků regionálního kola „ceny Ď“
v Uherském Hradišti, kam bylo EGPI nominováno Domovem
pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě
• Účast štafety EGPI a jednotlivců na Pražském půlmaratonu
• EGPI na ATOMPROJEKT (dříve VNIPIET) uzavřely dohodu
o spolupráci při řešení problémů v oblasti zacházení s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, jejich
transportem, skladováním a uložením.
Květen
• Aktivní účast EGPI na konferenci Quality of Energy Management na Slovensku
• EGPI získal Čestné uznání za stavbu „Intenzifikace ČOV –
Strání“ v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí
v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje
• EGPI byl Výhradním projektovým partnerem konference
Setkání lídrů českého stavebnictví 2014
• EGPI uspořádal akci „Dětský a sportovní den“
• Aktivní účast EGPI na mezinárodní konferenci „KVALITA –
QUALITY 2014“
Červen
• Účast EGPI na konference ARVe 2014 – AMBICE, REALITA,
VIZE – ENERGETIKA A EVROPSKÉ DESETILETÍ
• Účast mužstva EGPI na XI. ročníku turnaje v malé kopané
o „Putovní pohár GŘ ÚJV Řež“ a I. ročníku turnaje žen ve
volejbale
Červenec
• EGPI se zapojil do projektu „Odborné praxe pro mladé do
30 let ve Zlínském kraji“
Srpen
• Účast posádky EGPI na závodech Dračích lodí v Ostrožské
Nové Vsi
22
March
• EGPI was the Sole design partner of the conference Meeting
of Slovak construction industry leaders 2014
April
• EGPI partner of the Ceremonial of the best sportsmen in
Uherský Brod
• Participation of EGPI in announcement of results of the
regional round of the “D” award in Uherské Hradiště – nominated by the Home for persons with health impairment in
Uherský Brod
• Participation of relay-race team and individuals of EGPI in the
Prague half-marathon
• EGPI and ATOMPROJEKT (former VNIPIET) concluded
agreement on cooperation for solution of issues regarding
handling of spent nuclear fuel and radioactive waste, their
transport, storage and deposition
May
• Active participation of EGPI in the conference Quality of
Energy Management in Slovakia
• EGPI was granted the certificate of merit for the construction
“WWTP intensification – Strání” in the category Implementation of development projects of cities and villages in the
competition “Construction of year 2013” of the Zlín county
• EGPI was the Sole design partner of the conference Meeting
of Czech Construction industry leaders 2014
• EGPI organized the event “Children´s and sports day”
• Active participation of EGPI in the international conference
“Quality 2014”
June
• EGPI participation in the conference ARVe 2014 –
AMBITIONS, REALITY, VISION – POWER ENGINEERING
AND EUROPEAN DECADE
• Participation of EGPI team in the 11th year of the small
football tournament ”Challenge cup of the General Director of
ÚJV Řež” and the 1st year of the women´s volleyball
tournament
July
• EGPI participated in the project “Professional internship for
young people to 30 years of age in the Zlin county”
Září
• Úspěšné absolvování dozorového auditu integrovaného
systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001 provedeného certifikačním orgánem Bureau Veritas
Czech Republic, spol. s r.o.
• EGPI organizuje ke Dni energetiků společenské setkání svých
zákazníků a dodavatelů
• Účast EGPI na akci BRODexpo 2014 konané v Uherském
Brodě
• Úspěšné absolvování zákaznického auditu ÚJV Řež, a.s. –
Divize ENERGOPROJEKT Praha
Říjen
• EGPI partnerem mezinárodní konference SES 2014 v Bratislavě
Listopad
• Účast družstva EGPI na badmintonovém turnaji čtyřher DZP
OPEN 2014 v Uherském Brodě
• Účast na konferenci NERS 2014 pod názvem "Potřebuje
Česko jaderné elektrárny?"
• EGPI partnerem Slavnostního večera k předání Národní ceny
kvality ČR za rok 2014
Prosinec
• EGPI partnerem vánočního koncertu Fakulty stavební VUT
v Brně
August
• Participation of EGPI team in the Dragon ships race in Ostrozska Nova Ves
September
• Successful supervisory audit of integrated management
system pursuant to the standards ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 performed by the certification body Bureau
Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
• EGPI organized a common meeting with its customers and
suppliers as part of the Power Engineers Day
• EGPI participation in the event BRODexpo 2014 in Uherský
Brod
• Successful customer´s audit performed by ÚJV Řež, a.s. –
division ENERGOPROJEKT Prague
October
• EGPI partner of the international conference SES 2014 in
Bratislava
November
• Participation of EGPI team in the badminton doubles
tournament DZP OPEN 2014 in Uherský Brod
• Participation in the conference NERS 2014 called “Does the
Czech Republic need nuclear power plants?”
• EGPI partner of the Gala evening for the National Quality
Award of CR for 2014
December
• EGPI partner of the Christmas concert of the Civil Engineering
Faculty VUT Brno
23
Strategické záměry společnosti
24
Strategic Plans of the Company
VIZE SPOLEČNOSTI:
COMPANY VISION:
„Být stabilní společností v rámci skupiny ÚJV – vyhledávaným partnerem významných dodavatelů, provozovatelů
a uživatelů jaderných a dalších technologií – poskytující
špičková profitabilní řešení a služby s vysokou přidanou
hodnotou jak v projektové a inženýrské činnosti, tak v oblasti vývoje a inovací.“
Z VIZE a úspěšného roku 2014 vyplývá, že se i nadále budeme zaměřovat na energetiku včetně jaderné v lokalitě České
a Slovenské republiky a v zahraničí. Důrazně budeme usilovat
o trh likvidací jaderných elektráren a ukládání radioaktivních
odpadů. I nadále jsme přesvědčeni, že energetika je odvětvím,
které se i přes globální krizi bude dále rozvíjet.
Stranou nebudeme nechávat ani další trhy, především technologických staveb. Proto náš marketing zaměřujeme i na stavební
firmy z TOP 10 v ČR a TOP 5 ve SR a také významné dodavatele technologických celků.
Chceme se stát respektovaným partnerem zahraničních firem,
a to jak investorských, tak i projektantsko-inženýrských.
Velkou pozornost věnujeme i vývoji a inovacím.
Jsme přistupujícími členy Technologické platformy „Udržitelná
energetika“. Zde chceme především využít naší erudice v projektech zaměřených na seismické zodolňování, „chytrých sítí“
(GRIDS) a vývoje „inteligentních kabelů“ SIFLEKS. Máme také
připraven tým projektového řešení biotechnologií.
Náš inovační program zaměřený na „soft výstupy“ je ve
Zlínském kraji známý. Na základě této naší aktivity jsme i v roce
2014 aktivně spolupracovali se Zlínskou inovační platformou.
I nadále sázíme na mladé projektanty, konstruktéry.
Soustředíme se především na středoškoláky, jejich přípravu
a výchovu. Úzce spolupracujeme se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotní v Uherském Hradišti a se Strednou
priemyselnou školou stavebnou Dušana Samuela Jurkoviča
v Trnavě.
Spolu s firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT Brno, Českou
manažerskou asociací a soukromou mateřskou školkou
Pramínek v Brně (má návaznost i na Základní školu) pokračujeme v realizačních pracích projektu „Technické školky“, který
má za cíl odhalit technické geny již u dětí v předškolním věku.
Vzhledem k příznivému klimatu v podpoře technického školství
bychom tento projekt rádi uplatnili nejen ve Zlínském kraji.
Všechny tyto činnosti vycházejí ze solidního základu a jsou
zarámovány a podpořeny kvalitou. V roce 2015 chceme úspěšně absolvovat recertifikační audit našeho Integrovaného
systému řízení a audity našich zákazníků.
“To be a stable company within the ÚJV group – attractive
partner of important suppliers, operators and users of
nuclear and other technologies – providing topic profitable
solutions and services with high added value both in
designing and engineering activities, and in development
and innovation area.”
Our VISION and highly successful year 2014 show our future
focus – power engineering including the nuclear in CR, SR and
abroad. We will strongly focus also on getting the position on the
market for NPP disposal and radioactive waste storage.
We are convinced that power engineering is industry with
continuous development despite the global crisis.
We will neither forget other markets, namely technological
constructions and heating industry. Therefore, our marketing
focuses also on the civil construction companies from TOP 10 in
CR and TOP 5 in SR and important suppliers of technological
units. We want to become a respected partner of foreign
companies – both investment and designing-engineering.
We pay high attention to development and innovation.
We are accessing member of the Technological Platform
“Sustainable power engineering”. Here, we would like to use our
skills in the projects aimed at seismic reinforcement, “smart grid”
project (GRIDS) and development of “intelligent cables”
SIFLEKS. We have also prepared a team for design solution of
biotechnologies.
Our innovation programme aimed at “soft outputs” is well known
in the Zlín county. Based on this activity, we continued our active
cooperation with the Zlín Innovation Platform also in 2014.
We continue relaying on young designers and design engineers.
We concentrate namely on secondary school students, their
preparation and education. We have close cooperation with the
Secondary technical, hotel and medical school in Uherské
Hradiště and also with the Secondary technical civil engineering
school of Dušan Samuel Jurkovič in Trnava.
In cooperation with the company PREFA Kompozity, a.s., VUT
Brno, Czech Management Association and private kindergarten
Praminek in Brno (has relations also with the Primary school) we
continue the “Technical kindergarten” project aimed at finding
of technical genes in small children. We would like to use this
project also in the Zlín county.
All our activities are based on firm foundations and are
framed and backed up with quality. Our goals for 2015
include successful recertification audit of out Integrated
Management System and customers´ audits.
Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany
životního prostředí
Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení v souladu s mezinárodními
normami ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001. V roce 2014
provedl certifikační orgán Bureau Veritas Czech Republic, spol.
s r.o. dozorový audit našeho systému řízení a konstatoval, že
systém je funkční a prokazuje schopnost plnit požadavky na
produkt v rámci rozsahu certifikace a v souladu s firemní
politikou a stanovenými cíli.
Účinnost a efektivnost jednotlivých systémů pravidelně přezkoumáváme, a tím prokazujeme svému vlastníkovi, obchodním
partnerům a ostatní veřejnosti, že naše činnosti jsou kvalifikované, na vysoké úrovni, šetrné k životnímu prostředí, a že
pečujeme o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.
Úspěšně jsme absolvovali zákaznický audit společnosti ÚJV
Řež, a.s. – Divize ENERGOPROJEKT Praha zaměřený na
výkon autorského dozoru POV při dostavbě 3. a. 4. bloku
jaderné elektrárny Mochovce.
V roce 2014 absolvovali naši zaměstnanci pravidelná školení
v oblasti BOZP a PO. Nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.
Legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí
vztahující se na naši činnost jsme naplnili. V roce 2014 nebyla
zaznamenána žádná událost s negativním environmentálním
dopadem.
O své zkušenosti se dělíme i s veřejností, např. na konferenci
QEM 2014 – Quality of Energy Management na Slovensku nebo
na mezinárodní konferenci "KVALITA – QUALITY 2014“.
V soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje jsme získali Čestné
uznání za realizovaný projekt „Intenzifikace ČOV – Strání“.
Podpořili jsme svým partnerstvím Slavnostní večer k předání
Národní ceny kvality ČR za rok 2014, který proběhl na Pražském
hradě.
Jsme aktivním členem v odborné sekci Kvalita v energetice při
Radě kvality ČR.
Management of Quality, Occupational
Safety and Environmental Protection
He company EGP INVEST, spol. s r.o. has implemented and
certified integrated management system pursuant to the
standards ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001. In 2014,
the certification body Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
performed the supervision audit confirming functional management system capable of fulfilling the requirements for product
within the certification scope and in line with the company policy
and defined goals.
Efficiency and effectiveness of individual systems is subject to
regular reviews, thus proving the quality, high level, environmental friendship of our activities and care for safety and
protection of health of our employees to our owner, business
partners and other public.
We successfully passed the customer´s audit performed by the
company ÚJV Řež, a.s., – division ENERGOPROJEKT Prague
aimed at performance of the author's supervision of COP at
Mochovce NPP units 3&4 completion.
Our employees passed the training of works at heights and
regular OH&S and FP training in 2014. No working accident was
recorded.
We met the environmental protection legislation related with our
activities. No event with adverse environmental impact was
recorded in 2014.
We share our experiences also with the public, e.g., in the
conference QEM 2014 – Quality of Energy Management in
Slovakia or in international conference “QUALITY 2014”.
We received the Certificate of merit for implemented project
“WWTP Intensification – Stráni” in the competition Construction
of year 2013 of the Zlín county.
We acted as partner during the Gala evening for awarding of the
National Quality Award of CR for 2014 on the Prague Castle.
We are an active member of the professional section “Quality in
the power engineering” at the Quality Board of CR.
25
Human Resources
Lidské zdroje
V oblasti lidských zdrojů vedení společnosti naplňovalo personální strategii tak, aby se vytvářel motivovaný, schopný
a výkonný personál, zaměřený na proces zlepšování činnosti
naší společnosti.
Strategické cíle personální politiky
• získávat pro společnost schopné a výkonné spolupracovníky,
soustavně rozvíjet jejich potenciál v souladu s potřebami společnosti a udržet je ve společnosti
• vytvářet předpoklady pro osobní rozvoj a optimální uplatnění
každého jednotlivce
• soustavně získávat účelné informace pro potřeby personálního řízení a trvale jimi disponovat
• účinně realizovat systém personálních činností spolupracovníků všech řídících úrovní
• co nejvíce sladit zájmy společnosti se zájmy spolupracovníků
• aktivně zapojit spolupracovníky do pracovního a sociálního
dění společnosti a motivovat je jako tvůrce podnikové kultury
• podporovat výkonově orientované pracovní chování spolupracovníků
Vývoj v personální oblasti
Rok 2014 co se týká počtu zaměstnanců a jejich zařazení podle
stupně vzdělání byl plně shodný s rokem 2013. Společnost
k 31. 12. 2014 zaměstnávala celkem 123 osob, z toho 76 mužů
a 47 žen. Z uvedeného počtu má 66% vysokoškolské vzdělání,
32 % středoškolské vzdělání a 2 % vyučení. Největší zastoupení
70% ve skupině projektantů má stavební profese.
Průměrný věk spolupracovníků se oproti roku 2013 zvýšil
o 1 rok na hodnotu 41 let. Nemocnost se od roku 2012 meziročně snižuje o 1 % na současných 0,58 %.
In HR area, the company management followed the HR strategy
so as to establish motivated, capable and effective personnel
focused on the improvement process of activities in our
company.
Strategic goals of HR policy
• To get capable and efficient workers for the company, ensure
continuous development of their potential in line with the
company needs and their keeping in the company
• To create assumptions for personal development and optimal
application of each individual worker
• To continue obtaining effective information for the HR management and permanent availability thereof
• To ensure efficient implementation of personnel activities
system for workers at all management levels
• To harmonize company interests with the workers´ interests in
maximum possible way
• To ensure active participation of workers in the working and
social events of the company and promote them to become
authors of the company culture
• To support performance oriented working behaviour of the
workers
HR area development
Considering the number of employees and their education, the
values for 2014 are fully identical with 2013. The company
employed 123 persons as at 31 December 2014; of that, 76 men
and 47 women. Of them, 66% have university education, 32%
secondary education and 2% are vocational school graduates.
Civil engineering profession has the highest portion with 70% in
the designer´s group. Average age increased by 1 year to 41
compared with 2013. Sick-leave ratio has been decreasing
annually since 2012 by 1% to actual 0.58%.
2%
Struktura vzdělání
Education structure
32%
Vysokoškolské / university
66%
Středoškolské / secondary school
Vyučení / vocational school
26
Výcvik a vzdělávání
Pro rozvoj znalostí a kvalifikace svých zaměstnanců zpracovává
firma každoročně „Plán výcviku a odborné přípravy zaměstnanců EGPI“. V roce 2014 byl tento plán zaměřen na oblasti:
• Vzdělávání projektantů v rámci ČKAIT
• Specifická školení projektantů pro vstup do jaderných
zařízení
• Specifická školení, odborné semináře projektantů pro výkon
jednotlivých profesí
• Školení zaměstnanců v oblasti integrovaného systému řízení
EGPI
• Vzdělávání v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Periodické školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
a PO
- Školení o bezpečnosti při práci ve výškách
- Školení řidičů referentských vozidel
• Jazyková příprava vybraných zaměstnanců byla v roce 2014
rozšířena o studium ruského jazyka. Výuka anglického jazyka
je pokládaná již několik let za samozřejmou.
Společnost i nadále spolupracovala se školami /SŠ, VŠ/ s technickým zaměřením – studenti využívali možnost odborné praxe
v průběhu školního roku a o prázdninách.
Od 1. 7. 2014 se naše společnost zapojila do projektu „Odborná
praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“, pořádaného
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Tento projekt je
financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků
státního rozpočtu ČR. EGP INVEST, spol. s r.o. čerpá finanční
příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance na pracovní
pozici „Projektant – Vedoucí rozpočtář“. Projekt bude ukončen
k 30. 6. 2015.
Education and training
In order to develop knowledge and qualification of the employees, the company prepares the “Education and professional
preparation plan of EGPI employees” in annual intervals. In
2014, it focused on the following areas:
• Development of designers as part of CKAIT
• Specific training of designers to enter nuclear facilities
• Specific trainings, seminars for designers for performance of
individual professions
• Training of employees in EGPI integrated management
system
• Education in OH&S area
- Periodical OH&S and FP training of leading workers
- Safety training for works at heights
- Training of company car drivers
• Language preparation of selected employees was extended
by study of Russian language in 2014. English language
education has been considered standard practice for several
years.
The company continues cooperation with schools – universities,
secondary schools with technical orientation – students used the
possibilities of professional internships during the school year
and holidays.
Starting from 1 July 2014, our company has been participating in
the project “Professional internship for young people to 30 years
of age in the Zlin county” organized by the Ministry of Labour and
Social Affairs of the Czech Republic. This project is 85% funded
from the ESF funds via the Operation programme Human
resources and employment, and 15% from the Czech state
budget. EGP INVEST, spol. s r.o. is drawing a financial
contribution for personal costs of new employee for the job
position “Designer – chief budgeter”. The project will be
completed by 30 June 2015.
27
Společenská odpovědnost
EGP INVEST, spol. s r.o. je transparentní společností, která se
dlouhodobě chová tak, aby svou činností přispívala k udržitelnému rozvoji a napomáhala celkovému zlepšování stavu
společnosti. EGPI chápe společenskou odpovědnost jako koncepci dobrovolného závazku, který jde nad rámec zákonných
povinností.
Obchodní vztahy s našimi partnery jsou postaveny na vzájemné
důvěře a tak, aby obě strany měly ze spolupráce prospěch.
Zákazníkům navrhujeme taková řešení zakázek, která budou
nejlépe vyhovovat jejich požadavkům. Významnou pozornost
EGPI věnuje platební disciplíně vůči svým obchodním partnerům a při odvodových povinnostech vůči státu.
Tak jako v předchozích letech tak i v roce 2014 jsme uspořádali
společenské setkání k oslavě Dne energetiků. Této akce se
zúčastnili nejen naši zaměstnanci, ale i řada pozvaných zákazníků, dodavatelů a významných osobností z regionu.
Naše společnost pokračovala ve zlepšování pracovního
prostředí a podporovala i mimopracovní aktivity svých zaměstnanců. A to vše k naplnění svého motta „kvalita práce = kvalita
života“.
Mezi podporované akce můžeme zařadit opět účast běžecké
štafety a jednotlivců na Pražském půlmaratonu, účast fotbalového týmu na turnaji v malé kopané o „Putovní pohár GŘ ÚJV
Řež“ a družstva žen na I. ročníku volejbalového turnaje. Naše
posádka si zasoutěžila na závodě Dračích lodí v Ostrožské
Nové Vsi.
Akci pro děti našich zaměstnanců jsme rozšířili o sportovní část,
která se uskutečnila pod názvem „Dětský a sportovní den“
Rok 2014 byl pak završen setkáním všech spolupracovníků
v rámci vánoční oslavy.
V našem regionu pokračujeme ve spolupráci se Střední školou
průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou z Uherského Hradiště.
Stále rozvíjíme naši výbornou spolupráci s Domovem pro osoby
se zdravotním postižením v Uherském Brodě, kterým jsme za
dlouholetou spolupráci a podporu byli nominováni do projektu
„Cena Ď“. Naše družstvo se zúčastnilo badmintonového turnaje
čtyřher DZP OPEN 2014 v Uherském Brodě pořádaného touto
organizací.
Naše společnost svojí účastní na regionální akci BRODexpo
2014 konané v Uherském Brodě podpořila snahu města a místních neziskových organizací o rozvoj regionu. Dary jsme také
podpořili další kulturní a sportovní akce regionálního významu
a také sportovce z našich řad.
Prostřednictvím naší organizační složky na Slovensku jsme
pokračovali ve spolupráci se Strednou priemyselnou školou
28
Corporate Social Responsibility
EGP INVEST, spol. s r.o. is a transparent company with
long-term behaviour aimed at contribution to sustainable
development and overall improvement of the company status.
EGPI understands the corporate responsibility as voluntary
commitment above the scope of its legal duties.
Business relations with our partners are based on mutual trust
and benefit for both parties. Solutions proposed to our clients
are solutions best meeting their requirements. EGPI pays
specific attention to the payment discipline towards our business
partners and contributions to the state.
Like the previous years, we organized a meeting to celebrate
the Power Engineers Day organized also in 2014. It was
attended not only by our employees, but also by invited clients,
suppliers and important persons from our region.
Our company takes steps for gradual improvement of working
environment and supports, inter alia, activities of its employees
to meet its motto “quality of work = quality of life”.
Supported actions include participation of the relay-race and
individual runners in the Prague half-marathon, participation of
the football team in the 11th annual tournament in small football
in the “Challenge cup of the General Director of ÚJV Řež”, and
participation of the women´s team in the 1st year of the volleyball
tournament. Our team took part in the race of Dragon ships in
Ostrozska Nova Ves.
Activities for children of our employees were extended by
a sports part and the event was called “Children´s and sports
day”.
We closed the year 2014 at a Christmas party of all employees.
We are also interested in our region. We continue our cooperation with the Secondary technical, hotel and medical school in
Uherské Hradiště. We developed cooperation with the Home
for persons with health impairment in Uherský Brod, which
nominated us for our long-term cooperation and support to the
project “D Award”. Out team participated in the badminton
doubles tournament DZP OPEN 2014 in Uherský Brod
organized by this organization.
By participation in the regional event BRODexpo 2014 in
Uherský Brod, our company supported the effort of the city and
local non-profit organizations to promote development of our
region. We donated to other cultural and sports events of
regional importance and to our sportsmen.
Through our organizational unit in Slovakia we continued
cooperation with the Secondary technical civil engineering
school of Dušan Samuel Jurkovič in Trnava and the
Daily Children´s Convalescence Hospital at the
stavebnou Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě. Naším partnerem je i nadále Denné detské sanatórium pohybové při FN
Trnava a nově Chránená dielňa Levice Limax.
EGPI je kolektivním nebo prostřednictvím svých zaměstnanců
členem řady organizací, asociací, komor apod. V roce 2014
jsme se stali členy Teplárenského sdružení ČR. Nadále aktivně
působíme v realizační části projektu „Technické školky“ (spolu
s Českou manažerskou asociací, o.s., firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT Brno a Mateřskou školu Pramínek v Brně). Dále
spolupracujeme s Fakultou stavební VUT v Brně, Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně, Nadací Tomáše Bati, Junior Achievement,
o.p.s. ve Zlíně, se Zlínskou inovační platformou a v neposlední
řadě s obcí Strání a především s městem Uherský Brod.
Faculty Hospital in Trnava. Protected Workshop Levice Limax
became our new partner.
EGPI is – either as whole or through its individual employees –
member of many organizations, associations, chambers, etc. in
2014, we became member of the Thermal Power Plant
Association of CR. We continue active participation in the
“Technical kindergarten” project (together with the Czech
Management Association, o.s., company PREFA Kompozity,
a.s., VUT Brno and Kindergarten Praminek in Brno).
We cooperate with the Civil Engineering Faculty of VUT Brno,
Tomas Bata University in Zlín, Tomas Bata Found, Junior
Achievement, o.p.s. Zlín, Zlín Innovation Platform and the
municipality of Strání and the city of Uherský Brod.
29
Zahraniční složka
n Název:
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR – organizačná zložka
n Name:
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, CR – organizational unit
n Identifikační údaje:
IČ: 35590491
DIČ: SK2020393870
n Identification data:
Company identification number: 35590491
Tax identification number: SK2020393870
n Sídlo organizační složky:
Jána Bottu 2, 917 88 Trnava, Slovenská republika
n Seat of the organization unit:
Jana Bottu 2, 917 88 Trnava, Slovak Republic
n Datum vzniku organizační složky:
14. 10. 1994
n Date of establishment of the organizational unit:
14 October 1994
n Právní forma:
Organizační složka zahraniční osoby
n Legal form:
Organizational unit of foreign entity
n Vedoucí organizační složky:
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
n Organizational unit manager:
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
n Pracovník pověřený řízením organizační složky:
Ing. Dušan Šišpera
n Core business:
Designing of ground, industrial and engineering constructions and preparation of design documentation for ground,
industrial and engineering constructions, engineering activities in the building industry
n Rozhodující předmět činnosti:
Projektování pozemních, průmyslových a inženýrských
staveb a zpracování projektové dokumentace pro pozemní,
průmyslové a inženýrské stavby, inženýrská činnost ve
stavebnictví.
n Ostatní předměty činnosti:
Zprostředkování dodávky stavebních prací
Zahraniční obchodní činnost v rozsahu volné živnosti
n Činnost organizační složky:
Hlavní činností organizační složky jsou projektové práce při
dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Kromě
skupiny projektantů zajišťující vypracování realizačního projektu
je také poskytován přímo na stavbě projektový servis „On-site“.
Předmětem činností „On-site“ inženýrů je kontrola vrtání a
skenování, tedy určení přesné polohy výztužných armatur na bázi
feroscanningu, ale i imprefekcí v železobetonových konstrukcích
pomocí nově pořízeného radioscanu. Velmi úzká spolupráce s
pracovníky zákazníka napomáhá vývoji nových pracovních
postupů s cílem zaručené kvality dodávky. Dohodnuté postupy
jsou používány přímo na stavbě, lze tedy konstatovat, že
pracovníci stavebního dodavatele pracují pod odborným
dohledem projektanta.
Těsné spojení stavebníka a projektanta je zajištěno skupinami
„inženýrské analýzy“ působících přímo v hlavních kancelářích
jednotlivých dodavatelů stavby. Zkušenosti projektantů EGP
INVEST, spol. s r.o. získané v průběhu let výstavby jaderné
elektrárny Mochovce jsou tak nyní zúročeny a napomáhají
30
Foreign unit
n Other business:
Mediation of the civil work deliveries
Foreign business activities in the scope of free trade
n Activities of the organizational unit:
The main activities of the organizational unit include the
design activities at Mochovce nuclear power plant Units 3&4
completion. Besides a g group of designers preparing the detail
design, we also provide the design service directly “on site”. The
on-site engineers are responsible for monitoring and check of
drilling and scanning, i.e., definition of exact position of reinforcement bars based on ferro-scanning, but also imperfections in
reinforced concrete structures using the new radio scanning.
Very close cooperation with client´s workers helps to develop
new working procedures to ensure delivery quality. Agreed
procedures are used directly on the site. Thus, the civil
contractor workers work directly under designer´s professional
supervision.
Close interconnection of the owner and the designer is provided
by the “engineering analysis” groups working directly in the main
offices of individual site contractors. Experiences of EGP
INVEST, spol. s r.o. designers gained during the Mochovce
nuclear power platn construction, are now being used and
help to substantially increase the Unit 4 completion of this
nuclear installation. The highest cooperation degree
with ENEL company is a specialized designing
podstatně vyššímu tempu realizace dostavby 4. bloku tohoto
jaderného zařízení. Nejvyšším stupněm spolupráce s klientem
společností ENEL je pak projektová skupina EFD (Engineering
Field Disposition), která řeší úkoly vzniklé na rozhraní projektové
dokumentace a realizace stavby. Veškeré zde prováděné
projektové činnosti spadají pod STO (Site Technical Office)
oddělení zákazníka.
group EFD (Engineering Filed Design) solving tasks occurring
on the design documentation boundaries and construction
performance. All designing activities performed in this office fall
under Client´s STO (Site Technical Office).
In 2014, the organizational unit Trnava started active participation in reconstruction and modernization of civil structures of
Mochovce NPP units 1 and 2.
V roce 2014 se začala organizační složka Trnava aktivně účastnit
také projektů rekonstrukce a modernizace stavebních objektů
1. a 2. hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny Mochovce.
31
Přehled hospodaření
Významné meziroční změny ve struktuře výkazu zisků
a ztrát
V oblasti tržeb se podařilo navázat na úspěch z minulého účetního období. Tržby z hlavní provozní činnosti vykazují meziročně
nárůst o 1 %, tj. v absolutní hodnotě 1 967 tis. Kč. Výši tržeb
ovlivnilo především plnění zakázky „Dostavba 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny Mochovce“ na Slovensku a pokračování
akce „Zodolnění nosných konstrukcí stavebních objektů Hlavních výrobních bloků I a II na seismicitu a extrémní klimatické
vlivy Jaderné elektrárny Dukovany“.
Oblast výkonů velmi pozitivně ovlivnila změna stavu zásob, kde
meziroční nárůst dosahuje hodnoty 11 317 tis. Kč vlivem rozpracované zakázky „Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice“.
To se projevilo v ukazateli přidaná hodnota, který dosáhl výše
125 654 tis. Kč a meziročního nárůstu o 3 691 tis. Kč.
Oblast výkonové spotřeby vykazuje meziroční nárůst o 9 889 tis.
Kč. Z hlediska struktury se jedná o vyšší kooperace o 6 544 tis.
Kč a cestovné o 2 237 tis. Kč, což souvisí především s plněním
zakázky „Dostavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce“.
U ostatních ukazatelů v rámci služeb se jedná o nevýznamné
meziroční hodnoty. Podíl celkové spotřeby z výkonů ve srovnání
s předcházejícím obdobím vykazuje nárůst o 2 %.
Oblast osobních nákladů se v meziročním srovnání zvýšila
o 6 009 tis. Kč. Toto zvýšení souvisí s nárůstem počtu zaměstnanců a s jejich odměňováním v návaznosti na oblast tržeb.
Meziroční zvýšení v oblasti změny stavu rezerv a opravných
položek o 2 575 tis. Kč zapříčinilo rozšíření rezerv na podnikatelská rizika a tvorba účetních opravných položek.
Vlivem popsaných skutečností provozní hospodářský výsledek
vykazuje zisk ve výši 27 135 tis. Kč, tj. meziroční snížení
o 5 630 tis. Kč.
Hospodářský výsledek z finančních operací vykazuje ztrátu ve
výši 3 661 tis. Kč. Jedná se o meziroční snížení o 6 123 tis. Kč.
Zde se projevil nárůst hodnoty měny EUR v závěru roku 2013
a přepočet pohledávek v měně RUBL k 31.12.2014.
Hospodářský výsledek před zdaněním představuje zisk ve výši
23 474 tis. Kč.
Odložená daň byla vypočtena z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, z rezerv na odměny jednatelů, nevyčerpanou
dovolenou a na odměny zaměstnanců. Daňové odpisy byly
uplatněny u všech kategorií majetku. Odložená daňová pohledávka vykazuje hodnotu 900 tis. Kč a meziročně se zvýšila
o 435 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2014 vykazuje zisk
ve výši 15 774 tis. Kč.
32
Review of business management
Significant annual changes in the profit and loss account
structure
In the revenues we followed the success from the previous
accounting period. Revenues from the core business rose
annually by 1%, i.e., CZK 1,967 thousand. The revenues were
affected namely by performance of the activities at Mochovce
nuclear power plant units 3&4 completion, and continuous
project “Reinforcement of RPB I and II for seismicity and
extreme weather conditions of Dukovany NPP”.
Performance was very positively affected by change of reserve
level with annual increase of CZK 11,317 thousand affected by
on-going project “Flue gas desulphurization in the České
Budějovice thermal power plant”. This also reflected in the
added value indicator that reached CZK 125,645 thousand with
annual growth of CZK 3,691 thousand.
Performance consumption rose annually by CZK 9,889
thousand. It includes mainly higher cooperation that rose by
CZK 6,544 thousand, and travel costs of CZK 2,237 thousand
related namely with performance of the project “Mochovce NPP
units 3 and 4 completion”. Other service indicators show minor
annual values. Share of consumption on performance compared
with the previous period has increased by 2%.
Personal costs have annually increased by CZK 6,009
thousand. This increase is related with increased headcount and
remuneration in relation with the area of services. Annual
increase of changed reserve and adjusting entries by CZK 2,575
thousand was caused by reserve extension by business risks
and establishment of accounting adjusting entries.
These facts influenced the operational income resulting in profit
of CZK 27,135 thousand, i.e., annual decrease by CZK 5,630
thousand.
Operational income of financial activities shows loss of CZK
3,661 thousand wiuth annual decrease by CZK 6,123 thousand.
It reflected the growth of EUR value toward the end of 2013
and calculation of accounts receivable in the rouble currency as
at 31 December 2014.
Profit before taxation reached CZK 323,474 thousand.
Deferred tax was calculated from difference between accounting
and tax depreciation, reserves of CEOs bonuses, unspent
vacation and bonuses of employees. Deferred tax accounts
receivable reached CZK 900 thousand and annually increased
by CZK 435 thousand.
Profit for the accounting period of year 2014 reached CZK
15,774 thousand.
Významné meziroční změny ve struktuře rozvahy
Celková hodnota aktiv vykazuje meziroční zvýšení o 7 035 tis. Kč.
Nárůst byl zaznamenán především u oběžných aktiv, z toho
u zásob nedokončené výroby o 11 349 tis. Kč a finančního
majetku o 5 547 tis. Kč. Hodnota pohledávek se snížila
o 11 363 tis. Kč a to především zlepšením platební morálky
u významných odběratelů.
Vlastní kapitál společnosti se zvýšil o 15 176 tis. Kč. Projevil se
zde nárůst nerozděleného zisku minulých let o 25 135 tis. Kč.
Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje
meziročně snížení o 9 728 tis. Kč. Stav cizích zdrojů se snížil
o 8 404 tis. Kč. Promítlo se zde meziroční snížení bankovních
úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci ve výši 16 344 tis. Kč
a také krátkodobých závazků v hodnotě 8 382 tis. Kč. U ostatních rezerv došlo k nárůstu o 16 172 tis. Kč tvorbou nových
rezerv na podnikatelská rizika a přepočtem hodnoty již vytvořené rezervy v minulém účetním období.
Finanční situace a platební schopnost
Společnost se vypořádala se všemi odvodovými povinnostmi
do státního rozpočtu i k orgánům sociálního a zdravotního
pojištění. Finanční situaci společnosti lze hodnotit jako velmi
dobrou, s trvale kladným cash flow po celou dobu účetního
období. Ukazatele zadluženosti a rentability dosahují optimálních hodnot.
Significant annual changes in the balance sheet structure
Overall assets rose annually by CZK 7,035 thousand. The
growth was recorded namely for the current assets; of them,
CZK 11,349 unfinished production stock, and CZK 5,547
thousand for financial assets. Accounts receivable decreased by
CZK 11,363 thousand namely by improvement of the payment
discipline of important customers.
Company equity increased by CZK 15,176 thousand. It reflected
the growth of undivided profit from previous years by CZK
25,135 thousand. Current accounting period has annually
decreased by CZK 9,728 thousand. Foreign sources decreased
by CZK 8,404 thousand. This value also reflects annual
decrease of bank loans and short-term financial subsidiaries of
CZK 16,344 thosand and short-term liabilities of CZK 8,382
thousand. Other reserves rose by CZK 16,172 thousand. By
creation of new reserves to cover the business risks and
recalculation of value of already existing reserve from the last
accounting period.
Financial situation and solvency
The company has settled all its obligations regarding contributions to the state budget and to the social and medical
insurance companies. Financial situation of the company is very
good with permanently positive cash flow throughout the
accounting period. The indebtedness indicators reach optimal
values.
33
Struktura tržeb / Structure of sales
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2014
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
Projektové práce
Designing works
134 429
125 057
216 821
218 788
Pronájem budov
Lease of buildings
159
159
159
159
Kopírovací práce
Copying works
19
13
10
1
Ostatní výkony
Other services
26
25
26
26
Celkový součet
Total
134 633
125 254
217 016
218 974
Celkové tržby
v letech 2011 – 2014 (v mil. Kč)
Total revenues
in 2011 – 2014 (CZK millions)
2014
219,0
2013
217,0
125,3
2012
134,6
2011
0
34
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Výkaz zisků a ztrát – vybrané údaje / Profit and loss account – selected data
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2014
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
137 615
125 059
216 841
230 421
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží
Production consumption and cost of goods sold
67 157
58 499
94 878
104 767
Přidaná hodnota
Value Added
70 458
66 560
121 963
125 654
Osobní náklady
Personnel expenses
56 573
56 803
69 443
75 452
917
6 671
735
797
6 562
3 390
32 765
27 135
-1 237
-1 615
2 462
-3 661
1 673
762
10 183
8 135
60
- 42
- 458
-435
Hospodářský výsledek z běžné činnosti
Income from ordinary activity
3 592
1 055
25 502
15 774
Hospodářský výsledek za účetní období
Profit (loss) of current accounting period
3 592
1 055
25 502
15 774
Hospodářský výsledek před zdaněním
Profit before tax
5 325
1 775
35 227
23 474
Výkony a prodej zboží
Production and revenues from merchandise
Ostatní provozní náklady
Other operating expenses
Provozní hospodářský výsledek
Profit (loss)
Hospodářský výsledek z finančních operací
Profit (loss) from financial operations
Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
Income tax from ordinary activity – due
Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
Income tax from ordinary activity – deferred
23,5
2014
Hospodářský výsledek
před zdaněním
v letech 2011 – 2014 (v mil. Kč)
Income before taxation
in 2011 – 2014 (CZK millions)
35,2
2013
1,8
2012
5,3
2011
0
5
10
15
20
25
30
35
40
35
Rozvaha – vybrané údaje / Balance sheet – selected data
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2014
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
116 501
86 731
140 742
147 777
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
18 726
16 666
17 197
18 581
Oběžná aktiva
Current assets
96 932
69 802
123 146
128 647
3 470
3 288
3 147
14 464
Krátkodobé pohledávky
Short-term accounts receivable
74 838
55 415
98 149
88 819
Finanční majetek
Financial assets
18 492
3 994
14 567
20 114
393
263
399
549
Pasiva celkem
Total liabilities
116 051
86 731
140 742
147 777
Vlastní kapitál
Equity
37 468
38 245
63 122
78 298
3 592
1 055
25 502
15 774
78 520
48 480
77 477
69 073
5 301
1 764
17 908
34 080
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
35
1 808
123
273
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
41 895
24 512
42 131
33 749
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and assistances
31 289
20 396
17 315
971
63
6
143
406
Aktiva celkem
Total assets
Zásoby
Inventory
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
Hospodářský výsledek
Profit (loss)
Cizí zdroje
Not-own sources
Rezervy
Reserves
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
2014
Vlastní kapitál
v letech 2011 – 2014 (v mil. Kč)
Equity capital
over the period 2011 – 2014 (CZK millions)
78,3
2013
38,2
2012
37,5
34,1
2011
0
36
10
20
30
40
50
60
70
80
90
37
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
Independent auditor's report on the review of the financial statements
38
Základní a kontaktní údaje
Basic and contact data
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
EGP INVEST, spol. s r.o.
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2580
IČ: 16361679
DIČ: CZ16361679
IDENTIFICATION DATA
EGP INVEST, spol. s r.o.
Registered at the Regional court Brno, section C, insert 2580
Company registration number: 16361679
Tax identification number: CZ16361679
Den vzniku společnosti:
25. 9. 1991
Subject of business
Designing activities in the building industry
Execution of constructions, their modifications and removal
Production, trade and service not defined in annexes 1 to 3
of the Trade act
Předmět činnosti
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Kontaktní údaje
Česká republika
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
Telefon: +420 572 610 311
Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.egpi.cz
Pracoviště Praha
Na Žertvách 2196/34
180 00 Praha 8
Telefon: +420 210 327 401
Slovenská republika
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR – organizačná zložka
Jána Bottu 2
917 08 Trnava, SK
Telefon: +421 335 353 124
E-mail: [email protected]
Contact data
Czech Republic
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
Phone: +420 572 610 311
Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
http://www.egpi.cz
Prague office
Na Žertvách 2196/34
180 00 Praha 8
Phone: +420 210 327 401
Slovak Republic
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, CR – organizational unit
Jána Bottu 2
917 08 Trnava, SK
Phone: +421 335 353 124
E-mail: [email protected]
39
EGPI S Ú SMĚVEM
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
EGP INVEST, spol. s r.o., projektová a inženýrská společnost
Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2580
IČ: 16361679
DIČ: CZ16361679
Telefon: +420 572 610 311, Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
www.egpi.cz
EGP INVEST, spol. s r.o., designing and engineering company
Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
Registered at the Regional court in Brno, section C, insert 2580
Company registration number: 16361679
Tax identification number: CZ16361679
Phone: +420 572 610 311, Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
www.egpi.cz
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2014

Podobné dokumenty

seznam mp3

seznam mp3 386. Petr Bende - Zivot ve vterinach.cz 387. Petr Kolář - V Lucerně 388. Phil Collins - The Platinum Collection(3CD) 389. Pink Floyd-Animals 390. PINK FLOYD-the wall(2cd) 391. pink-floyd-the-divisi...

Více

Výroční zpráva EGPI za rok 2013

Výroční zpráva EGPI za rok 2013 auditem certifikačního orgánu Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. Jsme aktivním členem odborné sekce Kvalita v energetice při Radě kvality ČR. Mimo naše hlavní pracovní zaměření i nadále ak...

Více

DOKTRÍNY

DOKTRÍNY Naše jednotky musí být připraveny k nasazení daleko od domova, s nepřesným politickým zadáním, omezenou schopností použití síly, za neustálého dozoru médií a proti nepříteli, který je obtížně defin...

Více

informační bulletin

informační bulletin a projekty, strategický plán činnosti Regionu Slovácko na následující rok … a to jsou jen nejdůležitější aktivity, kterým se v tomto čase intenzivně věnujeme.

Více

Výroční zpráva 2006 - Cappo

Výroční zpráva 2006 - Cappo Členské firmy v roce 2006 přispěly k posílení podnikatelské stability na trhu paliv a maziv především svým aktivním působením vedoucím k zdravé a etické hospodářské soutěži a poskytování služeb na ...

Více