Stáhnout - Lidový slovník pro chalupáře

Komentáře

Transkript

Stáhnout - Lidový slovník pro chalupáře
Lidový slovník
pro chalupáře - 21.09.2016
3D I.
3D II.
3D III.
5LP - pětilet ka
8./ 9. 5. 1945
AA
à dato
à jour
à konto
à la
à posteriori
à propos
à vista
abak / -us
abandon
abatyš e
abdikac e
aberace
abituri ent
ablac e
ablegac e
abnormál / -ní I.
abnormál / -ní II.
abolice
abolicionizmus
abonent
abort
abrahámoviny
abraze
abreakc e
abrev iac e
ABS
absces
absence
absint
absolutní
absolut. nula I.
absolut. nula II.
absolut. nula III.
absolutorium
absolvent
absorbovat
abstence
abstinence
absurdita
abstrakt I.
abstrakt II.
abstraktní I.
abstraktní II.
abúlie
abuzér
accel erando
acetylen
acidum
ACh
A.D. I.
A.D. II.
ad act a
ad hoc
ad vitru m adl atum
adagio
adaptac e
adekv átní
adept I.
adept II.
addendum
adhese / adheze
adiktologi e
aditiva / -vní
adjunkt
adjustovat
adjutant
administrativa
admit ance
adopce/ -tivní
adorac e
adren alin
adren alinový
adresa / - át
Adria
advent
adventura / -e/ -y
advokát
adware
aerace
aerfl exi e
aero
aerodyn ami ka
trojrozměrný prostorový vjem stat. obrazu - vzniká v mozku při sl edování dvou plošných posunutých obrazů stejné scén y stereobrýl emi;
[soudobá nabídka prostorov é TV využív á podobný princip - obrazový signál je zobrazován zvlášť p ro jedno a pak druhé o ko v rychl ém střídání a
sledován jako prostorový up rav enými elek tron. brý lemi, což představuje i vyšší cenu zaříz ení]; - v iz D, hologram, tiskárn y 3D, Blu-ray, HD, HoloLens, ZL2
býv. pět iletý plán rozvoje n ár. hospodářství [obsáhlá vš eoborová z ákonná norma] ;
konec 2. sv. válk y - porážk a Osy [Německa, It áli e, Japonsk a a d .]; osvobození ČSR [6. 10. 1944 Dukla - 12. 5. 1945 Slivice u Příbramě];
(ad acta) uložit jako vyřízen é, archivo vat ;
ode dne v ystav ení/ vydání ;
ažur - hotovo, v pořádku; - viz ažura
(à Conto [á kontó]) na úč et;
jako, podl e, n a způsob něčeho kl asického [n apř. úprava receptur jídel aj.];
pozdější, poznání ze zkušenosti; (apriory/ à priori = p řed em, před zkuš eností/ pouze z rozumu / ap riorní; à t ergo = odzadu, obrác eně) ; - viz priori ta
(á propó - apropó) mi mochodem, ab ych nezapo mněl ; Det aily různé: Info, ci táty , pranostiky, kuch . recepty , byliny - <http ://web.quic k.cz/apropos/>
na viděnou [b ez lhůty], n etermínov aný [ink aso, vkl ad, směnka aj.]; à dato = od dat a vyd ání; - viz expi rac e
početní tabul ka/ počitadlo / sčot; d eska n a hlav ici sloupu; (ab aka = manilsk é konopí [vl ákno z banáno vníku]);
vzdání se náro ků, vl astnick ého práv a či [pojistné} náhrady;
(církev .) předst aven á žensk. klášt era něk terých řádů [řádových / řeholních sester, jeptišek/ nov icek] ; - viz fráter, kl ášter, mnich, opat
vzdání se úřadu , trůnu; odstoupení z funkce; - viz degrad ace
odchylka, úchyl ka; vad a opt. čočk y/ koma; chromozom. mut ac e; o myl pach atele činu [n ev ědomě způsobí jiný výsled ek] ; - viz derivac e, koma
student/ absolv ent školy v době ko lem záv ěrečných zkoušek ;
snesení, odnětí, snět í, odchlíp ení; odpaření , odtav ení [sněhu, ledo vc e, meteoritu …] ;
vypovězen í, vyobcov ání; - viz azyl, exi l, disent
abnormalita/ n enormalita [spíš nadnormál] ; nenormální [větší/ menší ap .], odchýl ený od řádu, neodpovíd ající p ředpisu; zvl áštn ost, zrůdnost, odchylka,
neprav idelnost, poruchy d ynamické rovnováh y mezi osobností a prostředí m; - viz norma, normaliz ace
zastavení soudního říz ení uděl ením milosti ; zrušení zákon a;
hnutí za zrušení nebo odstranění n ějaké zv yklosti, n apř. ot roctví; hnutí usilující o zrušení t restu smrti; abolicizmus;
předplat itel , účastník [t el efonní aj.]; abonentní představ ení = jen pro předplat itel e/ abon enty; - viz VIP , kli ent
potrat lidsk. p lodu [do 28 týdne těhot enství]; abort ace/ -rti vní = zakrn ění/ -lý, n evyv inutí plodu; - v iz zmet ání
padesátiny ; (Kristov a léta = 33 let ; senio rský v ěk = od 65 let) ; - viz junior, senior
broušení, obrušování [ erozí - oblázky ; brusiv em - úprav a ploch]; výšk rab / kyret áž;
katarze; uvolnění akčního [af ekti vního] napětí, odreagování ;
částečné vypsání slov a; tvo rba slov zkracování m; abrevi atura = zkratka;
antiblok. brzd. systém, zabraňující zablokov ání ot áčejících se kol p ři brzdění aut aj.;
(zdrav.) hlíza, dut ina/ ložisko vypln ěné hnisem, hnisavé zk apaln ění tkáně [může s e vytvo řit kd ekoliv uvnitř t ěl a nebo n a jeho povrchu]; - viz hlíz a
nepřítomnost, ch ybění ; (absent ér = bulač , meškač [z Ostravska] , ulejvák , nemakač enko); - v iz makat, ulejvat , abstin ence
hořký silný pelyňkový lik ér; - viz cicvár, kozal ec
úplný, bezvýhradný, n aprostý, n eomezený , nepodmíněný ; - viz rel ativní
teplota -273,15° C Celsi a, -217,72° Rø Reaumira, -457,87° F Fahrenh eit a, 1K Kel vína ; b. mrazu: 0° C , 0° Rø, +32° F, +273° K; b.varu : 100° C, 80° Rø, 212° F,
373° K; nulový bod Rankinovy stupnic e je shodný s 1 K a značí se 0° R . [teplo ta tro jného bodu vody 273,16 K je v Rank . stupnici 491.68°R a teplo ta v aru
vody je 671,67 °R]; (C elsius, Reaumi r, Fahrenheit , Kel vín a R ankin v ytvořil i své vlastní systémy měření t eploty) ; - viz tro jný bod, Kelvín, SI
konečné pot vrzení, verdikt / vý rok, schvál ení účtu / činnosti/ dosaž eného stupně vzdělán í;
kdo řádně u končil školu/ n aučný kurz;
pohlcovat, vstřebávat, přijí mat , nasáv at ; (absorbent = l átka objemov ě pohlcující jin é l átky) ;
abstenovat [vytříh at se, zdržet se - např. vol eb, pití alkoholu ap.]; - viz absenc e, abstinence
zdrženlivost, zřeknutí se požitku [ alkoholu, dro gy, kouření , sexu]; - viz absenc e, abstenc e
protismyslnost, nesmysl , vnitřní rozporuplnost osobnosti/ existenc e; ( ad absurdum = n esmyslné) ;
(z angl. abstract, též jako referát) stručný výtah věd . článku , dizert . práce, ref erátu nebo hloubk . an alýzy předmětu n ebo disciplíny; slouží jako pomoc
čtenáři rychl e se zori entov at v d ané práci; je vždy na zač átku práce; - viz abstraktní , anot ace, resumé, rešerš e
odtržený od skutečnosti, ob ecný, po jmový [s potl ačení m detailů] ; abstraktum = a. pojem; abstrakc e = potlač. d et ailů; abstrahov ání = výsl edek postupu
myšlení od jednotlivostí k obecn ému / zákonitost em/ pojmů m;
(bulie = vůle) n erozhodnost, nedostat ek vů le;
kdo nadměrně/ návykov ě užívá něk t. l átky [n apř. dro gy, l éčiv a, ni kotin, alkohol], je n a nich závislý ; - viz doping, karban
(ačel erando) postupně zrychlov at ; - viz ad agio, al egro, amoroso, presto, rit ard ando
hořlavý pl yn vyví jející se n apř. v [uzavř.] n ádobě s k arbid em v ápen atý m při v kapávání vody ; acet ylenov é l ampy ; - viz k arbidk a, svářet
kyselina; [opak em k. je z ásada]; - viz neutralizac e, z ásada [ alkálie]
(Alzheimerov a Choroba) - pro gresivní odumírání / rozpad nerv. bun ěk v mozkov é hemisféře [dochází k atrofii mozkové tkán ě]; - viz demenc e
(anno domini/ L .P. = léta p áně) - rok výstavb y; (náš l etopočet {n.l.} s e počítá od n ar. Krista [před/ ant e, n ebo po/ post Christum n atum] ; dnes: p řed n.l.
nebo: n.l .; nult ý rok n ebyl ; některé n árody mají jiné počítání l etopočtu);
[AA - ad akt a - spisová značka] uložit ke spisům; odložit jako vyřízené;
(ad hók) jen pro tento případ [v ěc, úč el];
do přinesen é lahv ičky [užíváno v receptu l éku pro lékární ka];
(adádžo) pomalu, volně; - viz ri tard ando, al egro, accel erando
přizpůsobení, před ělání , přestavb a; úprava, ozdrav ení / asan ace; ad aptabilní = p řizpůsobivý; (ad aptér/ -or = zařízení rozšiř. pův. užití); - viz ako modac e
přiměřený , rovnoc enný, to mu uzpůsobený/ odpovíd ající / souměřitelný/ shodný; ad ekv átně; - viz bajvočko
uchazeč, zač áteční k v oboru; - viz adjunkt , aspirant, č ek atel , elév, k adet , k andidát, kandrd as, páže, praktik ant, pi kolík, st ážista, student / žák, ti ro,
učeň/ uč edník, vo lontér
přídav ek, dodatek ;
přilnavost, ulpí vání [rozhod. vl astnost pneu. vůči povrchům vozov ek - k udržení směru jízdy , brzdění a proti smykům] ; adh erence; - viz ap ex, CDS, spojler
věda z abývající se etiolo gií, p rev encí, léčbou a výzkumem závislostí; - viz karb an
(aditivum) souvisí se sčít áním, skládán ím; přísady / l átky, přidáv an é do jiných l átek či směsí s cílem upravit (vyl epšit) jejich vl astnost;
hospodářský/ úřednický pomocní k, elév, koncipi ent, kanc elista; (ad ept/ p ret endent = uch azeč; z ájemc e, zač áteční k); - viz el év, adjutant , aspirov at
zpohotovit/ nalíčit k činnosti [např. al arm, výbušné zařízení] ; justáž = adjust ace; - viz nastražit
pobočník; - viz adjunkt , voj. hodnosti
[též administ rac e = obor/ sféra řízení a ev idenc e]; a. budova; souhrn k ancel . činností k zab ezpečení cho du dané instituc e, ú řadu nebo týmu ; - viz agend a, by ro
zdánlivá vodivost el ektric kého obvodu prot ék aného stříd avý m elek trický m proud em; - viz imp edanc e, indukc e, kapac itanc e, reaktanc e, suscept ance
osvojení [afili ace] , přijmutí n ěkoho cizího za vl astního [osvojitel , adopt ant, ujec, n áhr. rodič] ; přijatý z a vlastního [osvojenec , adoptov aný];
zbožňování, zbožné uctívání, kult; ( Zombi e = uctív. afric. had/ bůh; ostrý mích. alkohol. n ápoj); - v iz eroti ka, hovnivál, kult , vír a
hormon dřen ě nadl edvin ek, epin erfin (jakoby droga) [vyt váří si jej náš organismus za ohrožení , umožňuje vysoké výkony] ;
vzrušující, neb ezpečný [sport ap .];
jméno / náz ev osob/ institucí ap. a místo pobytu, uvád ěné n a pošt. zásilk ách, v identif. doklad ech aj.; - viz identi ta, kontak t
Jadran / Jad er. moře; Adri a Airways - Slovinsk á let. společnost v Lubl ani;
příchod; doba duchovní přípravy křesťanů na Vánoce [období čtyř týdnů před v ánoč. svát ky]; adv en tní = předv ánoční; - viz Mikuláš, Vánoc e, J ežíšek
logická h ra s detek tivní zápl etkou ; cestovní kanc elář; kosmeti ka;
placený p rávní z ástupce, poradce, obhájc e; [pokud je při řčen soudem „ex offo“ = b ezplatný právní zástupce] ; právník ; - viz expřidané rek lamní programy, obdoba spy ware; - viz mal ware, t rojský kůň , vir
provzdušňování, vět rání ; (ai r condition, int ercool er = kli mat izace) ; - viz kli mat izace
vymizení refl exů, p říznak on emocn ění nervů a sv alů; - viz enc efalopatie
aeropl án/ eropl án/ éro , letadlo ; (Aero - výr. aut / l et adel [o . auto „Aero-30“ zv. „cilil ink“, l etad lo L-159]); aerodyn . tvar; - viz lét ající ob jek ty, pilot
nauka o pohybu plynů a pohybu pevn ých těl es v pl ynech; aerodynamický = snadno překonávající odpor vzduchu/ plynu ;
1
aerofony
aerosol
afázie
afekt
aféra
afidace
aforismus
afro
afrodiziaka
agar
ageismus
agenda
agent
agentura / -ní
ag. zaměstnáván í
agilní
agit ace
agitov aný
aglomerace
agnosticizmus
agónie
agregace
agrema
agrolo gie
agronomi e
achromatizmus
Aiolovy harfy
airbag
ajnclík
ajntopf
ajtýk
ajznboňák
akad emi e I.
akad emi e II.
akad emi e III.
akad emi e IV.
akad emi e V.
akant
akce
akcel erace
akcent
akceptov at
akces e
Akce „ Z“
akcie
akcís
akční rádius
akkord
aklamac e
aklimatizac e
akné
akomodac e
akontac e
akord
akordeon I.
akordeon II.
akreditac e
akrobat
akronymy
akropol e
akt
aktiv
aktivní
aktovka
aktual izace
akustika
akumul ace
akut
akvadukt
akvap ark
akvapl anink
akvarel
akvárium
akvizic e I.
akvizic e II.
alabast r
albín
album
aldosteron
alea
alegori e
alegro
alergi e
Alex andreis
alfabeta I.
alfabeta II.
algebra
algorit mus I.
algorit mus II.
alchymi e
alias
alibi
vzduchové či dechov é hud. n ástroje; zvuk vznik á chv ěním sloupce vzduchu a průchodem spec. t varo vanou trubicí získ ává "barvu"; - v iz hud. nástroje
disperzní soustava obsahující k apaln é n ebo pevn é částic e rozptýl en é v plynu aj., emulze; - viz sprej, disperze
ztráta schopnosti řeči , porucha řeči ; - viz autismus, disláli e, eul áli e, fonast énie, foniatr, genetika, pat lavost, šišlán í, trauma
přehnaná reakc e, cit . rozrušení / emoti vita, stroj. p reciznost, tréma, n epři roz. jednání/ chování [projev strachu {sugesc e}, máni e]; - viz anticipac e
skandál, rozruch, pohoršlivá/ popudlivá ud álost, příp ad, příhod a; zv elič ení maličkosti [d ělat z ko mára v elblouda] ;
[affidavit of ...] místopřísežné/ č estné prohl ášení; - viz restipulac e
krátká lit erární forma refl exivního či satirick ého rázu; stručná v tipná průpovíd ka/ výpov ěď/ vý rok; - viz bonmot
afrického původu, v africk ém stylu , podle africk é inspirac e [druh kudrn at ého účesu aj .]; - v iz účes
prostředky ke zvýš ení pohlavní akt ivity ;
agar-agar, pol ysacharid, rosolovit á látka z mořských řas; - viz sulc, želatin a
diskriminac e z v ěkových důvodů ; - viz kri minál, mobbin g, šik ana
(z lat. agere, jednat) operati vní písemnosti určitých druhů, ved ení záznamů, programy co třeba z ařídit / projednat , ap.; - viz administrativ a
obchodní cestující; [tajný] zplnomocněn ec, pov ěřená úřední osoba, špion;
jednat elství , zprostředkov ání, z astupitelství [n apř. t isková, bezpečnostní, reklamní, p ersonální / pracovn í]; - viz d ev eloper, komisonář, l easing, obchod
sociální dumping [práce p rostřednictv ím p ersonálních agentur na krát kodobé sezonní práce z a nev ýhodn. podmín ek]; - viz agentura
průbojný, horliv ý, novátorský, p říkl adný, pracovitý , ak tivní; (agit ac e = šíření , přesv ědčování , získáv ání stoupenců);
(z lat. Agiture - pohán ět) - přesv ědčování , získáv ání pro urči tou myšl enku, pro gram či cíl ; t ělesný , pohybový n eklid ; - viz agitov aný, hyp eraktivní
neklidný ; - viz agilní, hyperakti vita, ofenzív a
seskupení, hro mad ění; město s p erif éri emi + pří městsk é oblasti ; spék ání/ hrudkování chudých rud na aglomerát / hrudky ; - viz agregac e
názor nepoznat elnosti svět a kro mě s myslové zkuš enosti; agnostik; - viz ath eista
stav ochromení, n ečinnosti, umí rání ; - viz exitus, mo ribundus, mrákoty
spojování, seskupování , shlukování ; (agregát = spojení, p ropojení , seskupení [ krystalů , dílů / strojů, uk azat elů]); - viz aglo merac e, shluk, t rs
schválení v yslance p rotistranou ; souhlas vlády jedn é země se jmenov áním u rčitého diplo mat ického z ástupce jin é země (p ersona g rat a; ex equatur) ;
nauka o polní m hospodářství; ( agrot echnik a = pěst ební opatření k z ajištění vysok ého výnosu a výživn é hodnoty plodin); - viz hortologi e, pomologi e
učení o zeměd ělské výrob ě [využív ání půdního fondu - rostlinná výrob a, chov atelstv í - výrob a masa, ml éka a druhot. p roduktů];
bezbarvost; (chro mato- / chromo- = první část slov s významem barvivo / barva/ barevný ; chromatičnost = barevn á jakost světl a);
větrn é znící trouby [u mísťovan é na střechách hradů];
automat . nafukov ací b ezpečnostní vak v přední části automobilu ch ránící c estující při nárazu;
samotka, malá místnost [kobka, cel a aj. pro jednu osobu]; - viz trestnice, k amrdlí k
(z něm.) tradič. n ěm. jídlo „z jednoho hrnce“ [hustá pol évk a s různ. zel eninami, masy , uzeninami aj.] ;
(slang.) počítačov ý odborník; - viz IT
(z něm.) žel ezničář/ n ádražák; ( mašinfíra = strojvedoucí [p arní loko motivy ; podobně cuksfíra = vlakvedoucí , čet ař za RU]);
původně označení filosofick é školy, z aložen é po roce 388 př. n. l. Pl atón em v Athén ách; vrcholná vzd ělávací / v ědeck á instituc e [Ak ademie věd ; t éž dřív. střední
škola „Obchodní a.“, školské sport. ap. klání , atp .; akad emické tituly [b akal ář Bc , magistr M gr., doktor vš eob. l ék ařství MUD r., doktor filosofi e PhDr., dokto r práv
JUDr. [juris utriusque doctor] = dr. obojího práva [ří mského i kanonick ého], inž enýr archit ekt In g.arch.; doktor Ph.D./ Th.D. jsou titul y psané z a jmén em a čárkou
[titul Ph.D. = Phi losophiae/ Th eol. Doctor, t edy doktor filozofi e/ th eologie n ahradi l dřív e užív. t ituly CSc . a Dr. {viz zákon č . 111/1998 Sb.}; „nad“ Ph.D. ještě stojí
věd. t itul DSc.] ; - viz <ht tps://cs.wikip edia.o rg/wi ki/Ak ademie >, AMU, státnice, <ht tp://www.vysokeskol y.cz/cl anek/co-ze- me-bude-prehl ed-titulu >
rostlina paznehtní k; pl astický v ýzdobný prvek odvozený od l istů paznehtníku ;
čin, zásah, jednání ; (akc erel ace = zrychlov ání; akc ent = důraz, p řízvuk, zvý raznění ; reakce = proti akc e/ odpor/ od ezva); - viz akt , int erakce
zrychlení/ -ování [ akcelerátor = urychlo vač, zrychlovač činnosti / děje /plynový ped ál auto mobilu];
důraz; přízvuk ; akcentov at = zdůrazňovat , zvýrazňovat důl ežitost něč eho;
uznat, přijmout, souhlasit, realizovat / prov ádět; (akcept ace = přijetí/ uznání ; akcept ant = směnečník , kdo při jímá cizí směnk u);
přistoupení [k čl enství/ věci ; připojení [území]; ( akcesori e = stopový n erost ve vyv řelin ách; ( angl.) accesori es = p říslušenství, výbav a, aparatura);
poválečn é svépo mocné akc e místních občanů - stát dodal zdarma materiál a občan é zdarma/ bri gádně budovali kult. do my, prod ejny , areály aj.;
cenný papír, podílový list na majetku akciov é společnosti; - viz A.S. (a.s.)
[akciz] býv. domeč ek k výběru dan ě z dovozu potravin [na příjezd. cest ách do Prahy v míst ě potravní čáry]; - v iz ungel t, clo, mýto , karnet
délka doletu / dojezdu na plnou nádrž/ nabití ;
úkolová mzda [od kusu], na rozdíl od lón“ {lohn} = denní mzda, n ebo od „kurcarbajt“ {z n ěm.} = zkrác. p rac. dob a [kde stát do plácí mzdu];
veřejn é hlasován í [na schůzi, při v eřej. projevu/ mítinku] ; v eřejný hold oslav enci ; - viz pet ice, referendum
[aklimatisac e] přiv ykání , přizpůsobení se nov ému p rostředí ; - viz kli ma
(akne vul garis) chronické kožní onemocn ění [zánět maz. žláz] , z ejm. v pubertě [vříd ek, n ežit, b eďar/ beďas, furunkl] ; - viz dermatitida
přizpůsobení [vizuální aj.]; - v iz adapt ace
obchodní a právní t ermín, ch ápaný jako pl atba před em [z it alského „ a conto“ – n a účet]; první mi mořádn á splátka nebo záloha; - viz leasing
(hud.) souzvuk tří a víc e současně znějících různých tónů, uspořádan ých podle urči tého systému; - viz tón
plátkov á harmonika - buď s měchem: knoflí ková/ chrom atick á či pi anová [půltónov á], n ebo diatonick á heligónk a; ( anebo foukac í: mini/ pikola, jedno-/
dvou- stranná, b asová, pi anová aj.) ; - viz kord ista, skl ádanky , vrap
pověření, zplnomocn., schvál ení, oprávněn í k činnosti n ebo ověření a uznání toho oprávnění podle mezinárodních norem; akreditov aný obor n a VŠ ;
odvážný sportovec / uměl ec [cirkusový, let ecký , parašutistický, motocyk lový, vodní aj., č asto užívající různé prostředky]; - viz kask adér
veřejn é či domluv en é zkratky slov a v ět [také grafic ké tzv . smajlíci], jimiž uživ atel vyjadřuje své pocit y v ko respondenci ; (pod. jsou emotikony) ;
[akropolis] opevn ěný posvátný okrsek na n ejvyšším místě města;
1. část divad . předst aven í, díl / dějství; 2. výtv ar. dílo zobraz. n ahé t ělo ; 3. čin, výkon [slavnost, pohřeb aj.]; 4. ak ta - doku ment y aj.; 5. akt ér = činovní k, h erec ;
prac. porada/ sezení , (slang.) slezina, atp.; (aktivit a = činorodost, jednání, tvůrčí činnost, akc e; op akem aktivit y > pasivi t a = zaostáv ání/ n ečinnost/ odpor) ;
činný, v činnosti, činorodý , výkonný , zakt ivovan ý [např. voják v akt. službě - n e v z áloze]; akti vita = činorodost, schopnost reakc e na podn ěty;
příruční tašk a na spisy [diplomatka]; školní brašna; jednoaktová div. hra;
úprava úd ajů podle skutečn ého stavu; (aktu ální/ tend enční = n ejnov ější / současný/ nyn ější stav / informac e [opak z astaralý]); - v iz tend ence
nauka o zvuku ; úprav a prostor k věrnější mu poslechu nebo z ábran ě šíření hluku či odhlučnění ;
jímání / hro mad ění [např. el .en ergie, t epla, kapi tálu { el. akumul átor/ bat erie; aku. k amna) ; - viz k apitalizace
ostrý přízvuk; ( akutní = nal éhavý/ n eodkl adný; akutrauma = pošk. sluchu hlukem; Akutol = sprejový rychlo obvaz; acuto = ostře); - viz trauma, urgenc e
(aqua = voda) most s visutý m vodním koryt em ( antický vodovod); (vi adukt = delší přemostění [silniční/ žel ezniční nadjezd]); - viz voda
(aquapark) vodní zábavní park [bazény a příd avná zařízení , např. tobogán , divok á řeka, gejzíry , vodotrysky]; - viz l ido, plovárna, skluzavk a, tobogán
ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici , nedostatečná adh eze vozidla/ pl avání , smyk ; - viz adheze
(aqua = voda) obraz / malba vodovými barv ami; - viz vod a, vodov ky
průhledná n ádržka k chovu a pozorován í vodních živočichů i rostlin ; - viz palud árium, viv áriu m, voli éra, t eráriu m, nít ěnky , ustájení, chl év
získání, nábor, přírůstek; p roces získáv ání či nab ytí nějak ého aktiv a [před mětu, v ěci, osoby] n ebo cíl tohoto proc esu; V ekonomic e jd e o právní i
ekonomick é spojení [převzetí podniků - získ ání, pří růstek] ; Ve finančnictví jde o získ ávání zákazníků osobním vyhl edáv áním a jednání m [nábor];
úběl, průsvitn á forma sádrovc e, hyd rotermální min erál;
králí k bílý (i jiní bílí t vorov é); (albin ismus = v rozený n edostatek pigmentu v kůži); - viz pi gment, pih a, l ápis, vit iligo
kniha pro ukl ádání sbírek fotografií , nál epek, poštovních známek ap.; - viz památní k
hormon nadl edvin ovlivňu jící také krevní tl ak [zejm. u s elhání ledv in - ren ální cl earanc e]; - viz anurie, cl earenc e
(lat. = kostky) ; (Al ea i acta est = kostky jsou vrženy [ustál en é slovní spojení , citát, užívan ý jako rčen í/ přirovnání]) ; - viz vrhc áby
jinotaj, zobrazený dí lem lit erárním či výtv arný m, n apř. b ajkou/ obrazem/ sousoším [Láska, U mění …], alegor. vozy; - viz rek lama, f est
rychle, živě; - viz ri tard ando, ad agio
přecitli vělost n a urč. l átky , naruš ená i munitní reaktivit a [důsledky = ekz émy , vyrážky, o toky aj.]; - viz ekzém , polinóza, reakc e
hrdinný epos o Al exandru Velik ém z 13.-14. stol., pův . o 9000 verších od neznám. č es. auto ra, jenž si v n ěm p ředstavoval čes. král e Přemysla Ot akara II.;
abec eda - ob ecně l atink a [též mezin ár. užív aná v PC] 26 písmen bez di akriti ky; ruská [ azbuka] - 33 písmen [cyrilice] ; česk á - 42 písmen [l atink a s diakritikou]:
a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž; - viz ASC II, cicero , diakriti ka, font , hlaholic e, Hus Jan , písma, tisk, t ypografie, Unicode
odvětví mat ematik y zabýv ající s e abstrakcí pojmů a v lastností el ement árních mat ematických objektů , jako jsou čísla, pol ynomy, matice, ap.; - viz abstraktn í
sled dílčích kroků ; postup výroby ap.; posloupnost koneč. počtu element . kroků [i procedur] vedoucí k vyřešení pro gr. úlohy; užív á se k programov ání
webov ých aplik ací ; - viz apli kac e, h euristik a
středověká experimentální/ sp ekulat ivní chemi e, s řemeslnou výrobou; (spekulac e = účelo vé úv ahy / činy k docílení p rospěchu/ zisku);
vulgo, n eboli, nick , přezdívka, pseudonym; (ali asing [ elajzing] = schodovitost diagonál . čar v grafic e počítač e způsobená malý m rozlišení m); - viz ergo
důkaz neviny ; (al ibizmus = snah a vyhnout se odpov ědnosti; polit ika d vojí tv áře);
2
alifatic ké uhlovodí ky
alikvótní tóny
alimenty
alkal ický
alkeny
alkovna
all inclusiv e
Alláh
alma mater
almanach
almužna
alokac e
alotri e
alpaka
alpinista
alpinum
alterac e
I.
alterac e
II.
alternac e
alternati va
alternátor
altruista
alveo lus
Alzheimer I.
Alzheimer II.
amalgám
amant
amarant
amatér
ambasado r
ambasád a
ambic e
ambi ent
ambiv alenc e
ambo
ambulanc e
amen
amence
americký brouk
amfit eát r
amfóra
amnesti e
amnézi e
amok
amol eta
amorfní
amoroso
ampér
amplifikace
amplión
amplitud a
ampustky
amputac e
ampulka
amt
AMU
anaboliku m
anagram
anachronismus
analfab et
analgeti kum
analogi e
analýza
anamn éza
anarchi e
anatomie
anály / -ní
anální sex
ančovička
anděl
andělíčkář
andrgogi ka
andropauza
anemo metr
anestezi e
anex e / -ktování
angažmá
angažov ání
angína
angoráky
angorský králí k
angrešt
ani ň
anihilac e
anilin
animac e / -ování
animal
animizmus
animírka
animo
animozita
anizotropie
alifatic ké slouč eniny jsou tvořeny pouze atomy uhlíku a vodíku. Mohou být n asycen é (al kany) i n enasyc ené (alk eny, alk yny); - viz alk eny
vyšší harmonick é tóny , zvukem rozezn ěné tón em zákl adním [např. odděl en é struny při chórech v klav íru]; ( a. díl = úměrný k podílu);
soudem přiznan é výživn é dít ěti či n eschopnému rodiči , jehož plátc em je rodič , kt erý je n emá v t rvalé p éči; (ali ment ární = potravinový) ;
zásaditý (opak em je kysel ý, příp . neutrální ; neut raliz ace = zrušení účinnosti d ěje/ v ěci , reakc e kys elin se z ásadami; miner. vod a [kys. či alk ./ z ásad itá]) ;
nenasycen é uhlovodík y, patřící mezi alifat ické sloučeniny. N ázvy alk enů jsou zakončeny n a -en . Dřív e se n azýval y ol efíny; - v iz terp eny
přístěnek bez okn a za záv ěsem, přístupný z hl avní místnosti; - viz cimra
plná penze/ vš e v c eně [pozn. c est. k ancel áře k c eně - obyč . s určitý m omezení m [např. bez alkoholu, b ez aquap arku / zábav y, anebo s přípl atky] ;
muslimský Bůh, pro rok Mohamed ; - viz islám, muslim
matka živit elk a; (obrazně: univerzita, vysoká škol a);
ročenka, pamětn í kniha/ brožura;
dar žebrákovi ; malý p eněžit ý obnos; obolos; - viz diško
umístění, rozmísťování ; - viz lok ac e, dislokac e, rad ar, GPS
zlobení, skopičiny, rozpustilé skotač ení, n eposlušnost, neposednost, nezb ednost/-i;
lama/ b ezhrbý jiho amer. velbloud ; bílá slitina [ mědi a niklu n ebo zinku {v e šperkařství nahrazuje stříbro}] ; - viz dro med ár, l ama, slinov ání, v elbloudi
horolezec ; - viz biv ak, č akan / c epín
uměl á zahradní skalk a; alpinky = sk alničky [drobn é horsk é rostliny / dřeviny]; - viz skalk a
(lat. alter = jiný) změna, poškození [např. poškození až záni k buněk z ánět em; alt. c elkov ého stavu - poruch a v ědomí, ho rečk a, výrazn á slabost ap.] ;
(hud.) altero van é ako rdy jsou změněn é ako rdy [vzniknou snížením n ebo zvýš. n ěkt erých tónů [k romě tónu zákl adního] podle určit ých pravidel ; - viz akord
střídání, obměna [n apř. hl ásek , dvou herců v jedné roli, suplov ání/ z astupování ap .]; - viz alt ernáto r, alternati va, d ynamický, en ergi e, substituc e, v ari ace
možnost volby mezi dv ěma i více možnostmi; n áhradní / jin ý/ zástupný způsob;
synchronní generáto r stříd. proudu [mění pohybovou {kin etic kou} en ergi i na el ektric kou]; - viz dynamický , energi e, fotovolt aik a, hydro alt ernáto r
lidumil [pro spásu jiných se třeba i ob ětuje]; ( a. = opak ego isty/ sobce) ; - viz truizmus, egoista
dutinka, plicní skl ípek ; zubní lůžko, v áček; n ádobka;
Alzheimer. nem./chor. (AN , ACh) n arušuje č ást mozku a způsobuje po k les t akzvaných kognitivních funkcí - myšl ení, p aměti, úsudku. B ývá n ejč astější příčinou
demence, kt erá ved e postupně k z ávislosti nemocného na každodenní po moci jin ého člov ěka; - viz ko gnitivní , <http ://www.alzhei mer.cz/soci alni-sluzby-cals/>
Slitiny rtu ti (příp. gall ia) s další mi kovy , např. se sodík em, stříbrem, zlat em, zinkem aj., užív ané n a vý pln ě zubů; Zubní pro tézy bý vají z pryskyřičných UH ;
milen ec, n ápadník ; - viz šamstr
(Amaranthus caudatus) lask av ec [má největší obsah pro teinů z e všech obilov in; obsahuje i esenci ální aminokyselinu lysin; - viz cereálie
neprofesionál / l aik / kutil , kdo se d aným obo rem neživí [má z n ěj koníč ka/ zálibu]; samouk / bez prof es. přípravy ; ochotník ; - viz hobby
(embassy - v elvysl anectv í) velvyslan ec; zprostředkov atel/ pro vider/ d eal er; embassador; - viz diplomat, chargé d‘affai res, ataš é, agrema, etik et a
vyslanect ví - úřad trv alé dip lomat ické mise v cizím st átě (objekt vyslan ectví je úz emí m vysíl ajícího státu) ; - viz ambasador
ctižádost, životní plány / cíl e, n aděje; (ambiciózní = ctiž ádostivý, toužící v yniknout, n adějn ý);
(okolí) hudební forma, cháp ající jako hudbu všechny okolní zvuky [hluk y, šumy i el ekt ronickou hudbu, rock] k e tvo rbě hud. děl ; - viz fič et
dvojakost, vni třní rozpornost, rozpolcenost, n ejednotnost;
výhra n a dvě čísla, dvo jí kontra v karetní hře; terno - výhra na 3 čísla, kv at erno - v. n a 4 čísla; kvint erno - v . na 5 čís el; - viz ext rato
sanitní auto; (ambul antní ošetření = docházkov é l éčení ve zdrav. zařízen í);
konec modlitb y; přen eseně: kon ec vůb ec [„už je s ním ámen“ = umírá/ zemřel / skonal]; - viz šlus, exnout
porucha vědo mí, n eschopnost orientovat se; - viz blb, d emence
mandelinka b ramborová (škůdce brambor - spásá nať);
velké pří rodní divadlo , aréna; - viz bio graf, koloseum, pikčr, šou
terakotová příp. skl eněn á [dekorační zdoben á] nádoba/ v áza džbánov ého tvaru, často s dírou ve dn ě [vznikly kolem 15. stol. př ed n.l . u Libanonu];
[hromadné] ud ěl ení milosti , část ečné či úpln é odpuštění / prom inutí a zah lazení trestu; amnestov at; ( abolice = z astav. soudu omi lostněním) ;
výpadek/ ztráta paměti ; - viz ri gidní, amenc e, demence
zuřivost, šílenství;
omel eta, pal ačink a, jemn á v aječn á plac ka [podobný je lív anec] ;
beztvarý, b ez vnitřní struktu ry;
(hud.) něžně; - v iz accelerando, comodo
(A) jednotka el. proudu; amp érhodina (Ah) [= množství el . proudu o síle 1 A jež proteč e vodič em za 1 hod.]; - viz k andel a, SI, si emens, Vol t
zvětšení, rozmnožení, rozhojnění [snových obrazů], z esílení , [cyklick é] zmnožení [DNA], zdokonal ení; ampl ifikovat;
reproduktor, tl ampač ; (mini reproduk tor = sluchátko; [programov atelné] sluchadlo = ušní/ b rýlový minizesilov ač zvuku); - viz naslouchátko, ucho
rozkmit [max. a mini mum] , výk mit [max. hodnot a periodicky se měnící v eličiny ; - viz vln ění, akustik a, zvuk , piezo elektřin a
čelisti nástroje; (brzdové č elisti [pakny/ vložky / obložení]);
odoperování n euzdravi teln ého údu apod.;
nádobka, minil ahvička [na injekč. séra, vzork y, l éčiv a ap.] ;
(z něm.) úřad/ ouřad [např. Postamt] ;
DAMU/ FAMU/ HAMU / AVU - zkratky akad . [VŠ] múzických umění [div adelní , filmo vá, hud ební, v ýtvarná]; - viz ak ademi e, konz erv atoř, múza, státnice
látka podobná mužským pohl avním hormonům, zvyšující tvo rbu svalstva; - viz doping, k asein, muskulatura
přesmyčk a čili slovo , kt eré vznikne z původního slova změnou pořadí vš ech obsažených písmen; n edbá s e na di akrit iku; - viz hádání , přesmyčk a
cosi nečasové, zastaral é, n emoderní, přežit ek zde s e nehodící , z jiné doby než současné; - viz chronometr, kronik a
primitiv , negramotný člo věk ; - viz gramotnost
anodynum, prostředek zmírňující bolesti ; (al gos = bol est [např. regma]); - viz artróza
obdoba, podobnost; (analogo vý = spojitý, pl ynule pro měnn ý, nap ř. spojitý / an alogov ý TV signál) ; an alogick y = podobně;
rozbor, rozklad n a prvky / funkc e aj., od abstrak tního ke konkrétnímu ; an alyti k; analyzov at; - viz syntéza
stručná historie vývoje osobnosti včetn ě vlivů o kolí dl e vzpomín ek [k v yvození n ezbytných zdrav . opat ření a předpokladů d alší ho vývoje];
bezvládí, rovnost a solid arit a, při rozené uspořádání společnosti, zrušení státního a spol. pořád ku, vzetí práva do v lastních rukou ;
členění , rozdělov ání ; nauk a o tv aru a st avbě organizmu [studium {topografie} živých bytostí a rostlin]; anato m = tělo věd ec; - v iz histologie
letopisy, hist. zápisy/ doku ment y, k roniky ; (análn í = rektální / ři tní/ konečníkov ý); - viz archiv , kad ění, p rd, zadnic e
koitus análu ; - viz an ály, buzík / buzna, lub rikac e, p enis, p erv erze, zadnic e
(Engraul is encrasicolus) sardel ob ecná - ryb í pochoutka, jednohubka [konzerv . rybič ky {losos. filet y, očk a s kap ary ap.} v ol iv. ol eji , pův. z Itáli e];
mýtická nadpři rozená ok řídl ená duchovní bytost z neb e, posky tující út ěchu a pomoc ;
lékař prov ádějící il egální potraty;
(andrago gika) vzdělávání a výchov a dospělých ;
mužská obdoba kli mak teria; - viz kli mak terium
přístroj k měření síly vět ru či proudění plynů;
(z řečtiny: b ez vní mání) uměl é uspání pac ient a; - v iz ARO, <https://cs.wi kipedi a.org/wik i/Anest ezie >
násilný zábor a připojení území [např. fašist. N ěmecka do b ýv. ČSR a její připojení k Říši]; - viz invaz e
smluvní plac ené vystoupení / turn é; pracovní úv azek v umělec kém souboru; přijetí do takov ého úv azku;
zapojení [se] do proc esu/ činnosti; z ájem/ interes ; zúčastnění se; a. se p ro/ za n ěco; angažovaný přístup k v ěci = podpora;
zánět přední části hrtanu, krčních mandlí, sví rav á bolest ; (angina p ectoris = ischemic ká chorob a srdeční [n edokrevnost]); - viz stenóza, iktus
zarudlé oči ;
patří k n ejstarším chlupat ým pl emenům [pochází snad od Č ern ého moře]; hřejivá vlna z jeho srsti se užív á k ruč . pletení sv etrů aj.;
srstka obecná, meruzal ka srstka [ovocný k eř, bobul e]; - v iz mal vice, meruzal ka, listnat é k eře
vůbec nic; - viz zero
(nihil = nic) jev, p ři kt erém s e spojí částic e a antičástic e, čí m původní částic e zani kají a v yzáří s e en ergie, kt erou nejčas t ěji přenáš ejí fotony; - viz foton
aminobenz en/ f enyl amin - ol ej. jedo vat á kap alina vyráběn á z dehtu, užívaná k výrob ě barviv , l éčiv a jako činidlo při v ýrobě pol yuretanů;
oživení/ - vování , rozpohybování = vy volání i luze pohybu obrázků [k resl . film] ; ani movaný = či lý, živý , oživ ený [film] ; - viz ani mal , homo
živočich, zvíře; ani mal rat ional e [any mal racion ále] = tvo r rozumný, nadaný vědo mím ; - viz faun a
víra v duchy, nadpři rozen é bytosti, přízraky ; - viz spiritiz mus, halucin ace
společnice, zaměstnankyn ě nočních podniků plac ená za b av ení hostů; masérka ; hosteska; - viz st eward, dži golo, bord el, prostitut ka
chuť na něco, z álusk, touha po n ěč em;
předrážd ěnost, zaujatost (předpojatost, nen ávist) vůči n ěčemu, n ěkomu ;
vlastnost, kt erou se označuje závislost určité vel ičiny na volbě směru [n apř. závislost na směru světla]; - viz hygro-
3
anket a
annuel
ano / n e
ano / n e
anomál ie
anonym
anorexi e
anorganic ký
anotace I.
anotace II.
ansámbl
anšlus
antagonizmus
antén a I.
antén a II.
antén a III.
antianticipac e
anticipovat
anticyklón a
antidepresiva
antidotum
antika
antikv ariát
antipati e
antipod
antireflexní
antispam
antispyware
antitez e
antivir. program
antologi e
anton
antonym / -um
antoušek
antropologi e
antuka
antikoncepc e
antracit
anuita
anulace / -ov ání
anurie
anxióza
aorta
apanáž
aparát
aparth eid
apart má
apartní
apati e
apatyka
apel
aperi tiv
apet ence
apex
aplaus
aplet
aplégr
aplikac e I.
aplikac e II.
apogeu m
apokalypsa
apolitický
apologetika
aport / -ace
apostrof
apoštol
apretu ra
apríl
aprobac e
apropó
aprovizac e
aproximace / -ativní
apsida
aptus
arab
arab eska
I.
arab eska
II.
arabská guma
aranžér
aranžovan é
arbitr
arbitrární
arboretum
arboristiský postroj
arciarea
aretac e
arén a
argument
arch
průzkum veřejn ého mínění (t el efonem, int ern etem, podpisové akc e - na veřejn ých aj. fórech) u vybr. úč astníků - respondentů; - viz fóru m, p etic e
jednoletá rostlin a [bien = dvoul et á r.; peren a = víc elet á r.]; - viz t rval ky, p ereny
souhlas/ nesouhlas; [jó / né; že ano/ že n e], [se] rozumí [ možná/ snad/ asi/ urči tě/ spíše n ež/ jist ě/ -ž e, buďto / -že, jestli/ -ž e, pakli/ -že; bod ejť [by / že]
ano / n é; s e zavřený mi ústy: ano = protáhlý zvuk "Hmm", kdežto n e = úsečné " Ehm-Eh m"; - viz kývání , posunky, pov ely , signál y, vrtění
neprav idelnost, výji mečnost; odchyl ka, úchylka od normálu;
utajen ý, n eznámý / n epodepsaný t vůrce/ původce díla/ dopisu, zn ač ený obecn ě „n.n.“ n ebo „x.y .“; - v iz inkognito, konspirac e
odpor k jídlu/ hl adov ění; ( ment ální anorexi e a bulimi e = poruchy pří jmu potravy [hl adov ění či přejídán í]);
týkajíc í se n erostů; n erostný, n eústrojný; - viz min erály, <www.ochranaprirody.cz /obecna-ochrana-prirod y-a-krajiny /neziv a-prirod a>, organický
poznámka-glos a/ v ysvětl ivk a; k rát ká charak teristika slov esné práce [obsah, zaměření, u rčení , autor, vyb avení atd.] ; redukov aný obsah díla, jm. auto ra,
editační d ata; - viz redukc e, rec entní, rešerše
(z fr. ensemble - spolu) div adelní ap. u měl ecký soubor, hudební [jazzová aj.] skupina/ orchestr, [pěv ecký aj.] sbor; - viz ko morní, šraml
(z něm.) násiln é připojení, z abrání cizího st átního území / anex e, vpád/ invaz e/ h romadn é vniknut í/ přepad ení ; - viz inv aze
rozpornost, protichůdnost, protikladnost/ protichůdný, proti kladný ; an tagonistick ý = nepřát elský [s tend encí zostřování rozporů]; ant agonismus;
zařízení k p říjmu / vysíl ání rádiosignálů [DV, SV, KV, VKV/ UKV/ UH F]; drátová, tyčov á, v ýsuvná, stožáro vá, rámová, feritová, parabolick á, smyč ková;
pro analo gové i digit ální pozemní vysíl ání TV v p ásmu UHF se užív á t atáž ant éna, ale pro p říjem sat eli tní DVB-S zásadn ě ant éna parabolická,
v kompl etu se sat . přijímačem a konvertorem LNB ; instal aci ant én by měl provád ět dobře vyb av ený speci alista; - viz modul ace, mod em, router
(lat. předpona) proti- ; (např.: antipyretik a = l éky / drogy , redukující t ěl esnou teplotu ; anti koro = druh nerez. oc eli);
očekáv ání, tušení/ ánunk / ponětí [ emoc e - duš. stav v nov é situací / prostředí ap. - přípr. o rient ac e {nejistot a, úzkost/ st arost, n aděje}]; - viz afekt
předjí mat ; předvídat n ěco, co ješt ě neby lo prokáz áno, přijato;
tlakov á výše; - viz počasí , cyklon a, met eo
psychiatr. l éky z mírňující klinick é dep res e [nejč astěji tzv. SSRI - s elektivní inhibi tory zpětn ého vychy táv ání sero toninu]; - viz sero tonin
protijed ;
řecký a ří mský starověk [doba cca 4000 let p řed n .l. do cc a 300 - 700 let n.l.]; - viz prav ěk , středo věk
obchod [výkup a prodej] knižních aj. starožitností; - viz frc, starožitnost, veteš, b azar, komisní
nenávist ; odpor nebo n echuť k urči tým osobám, činnostem, věc em ; opak sympati e; - viz symp ati e
protipól, opak ; protinožec z opačné polokoul e [místa s opačnou zeměpis. šířkou a d élkou];
antireflexi vní = protiodrazový ; - viz refl ekt, refl ex, odraz, odrazivost, zrcadl ení
inteli gentní syst ém pro zjišt ění a mazání nevyžádan é pošty, virů ap . v síti PC ;
protišpionážní program [zamezuje odčerp áván í dat z PC];
protiklad [tv rzení odporující dan é tezi] / opak tvrzení / t eze {p eklo je antit ezí neb es}; - viz t eze/ th ése, do gma
software [SW] k identifi kaci , odstraňován í a eli minaci počít . virů a jin ého š kodliv ého SW ; viz - antispam, antispy ware, firewall, vir
(řecky květobraní) je lit erární t ermín, k terým s e označuje výb ěr z lit erárních děl , popř. ú ryvků osv ětlujících urč ité téma, t yp tvorb y nebo epochu;
policejní auto k převozu provinilců ; hist. rychlíkov á parní lokomoti va Škoda „Zel ený Anton“ ;
opozitum, slovo opačného v ýznamu ; - viz synonym, opozice
pohodný, ras, zastaral e drnomistr [odchytáv á toulavé psy aj.] ; - viz k ynolog, psář, psovod, pejskař
(antropo- = lidský ; an thropos = člov ěk) v ěda o č lověku/ původu, vývoji a zákoni tostech jeho fyzických změn; antropolog; - viz geolog. doby
spec. pružný povrch sportovišť; nově s e užívají polyuretanov é struktu rovan é bezspárov é pov rchy [i v h alách];
prostředky zab raňující ot ěhotn ění; - v iz soulož, kondom, pes ar, pilu lky, st eril ita
černé leskl é uhlí s nízkou t ěkavostí, vysoký m obsah em uhlíku (90-96 %) a vel kou výhřevností [užívan é v ch em. výrob ě ap .];
pravid elná splát ka (dluhu), rát a; (v ejrunk y = b ýv. pok račující splátky p ři koupi majetku);
zrušení akc e/ h ry, v ynulování / vy mazán í hodnot/ v ýsledků / záznamů ; - viz nulit a
zástava moči; [žít s e dá i s jednou l edvinou, příp . jen s dialýzou]; - v iz kolik a, ren, ret ence, polyuri e, u rémie
úzkost; komplex emocí, pocitů a nál ad - nep říjemný st av vnitřn ího napětí, ohrožen í, muči vý pocit n ejistoty, strachu z budoucnosti;
srdečnice [n ejv ětší a n ejd elší tepn a v t ěl e savců] rozv ádí okyslič enou krev z l evé srdeční ko mory t epnami do c elého t ěl a; - viz výduť
kapesné, pen ěžitá podpora vl . dět em, záloh a „pro strejčka Příhodu“; - viz renta
(slang.: apec) přístroj/ aparatura [fotoap arát , zvuk. z aříz. aj.] ; organizační systém/ ved ení [polit . ap arát aj.]; aparátčík [funkcionář ap arátu] ;
oddělení či odloučení; (politik a rasov é segregac e, upl atňovan á v Jiho africk é republice v l etech 1948 až 1990); - viz segregace, separac e
apart mán, apartment, appart ement - zařízen á hotelo vá byto vá jednotka s příslušenstvím [suit e - sed ací kout ap.];
vkusný, vybraně el egantní;
netečnost a lhostejnost k vnější m podnětům, rezignac e; apatičnost; - viz farmaka
(apothek e) lékárn a;
výzva; odvo lání se; apel ační = odvolací [soud aj.]; apelo vat = v yzývat , dovoláv at s e něč eho, podáv at odvol ání; n ástup/ sraz vězňů;
alkohol. drink k zl epš. chuti; podl e etik ety je pro a. urč eno prvních 15 – 20 minut oběd a v jiné místnosti a b ěhem něho lz e kouři t;
touha, pudová žádostivost ; - viz pet ice
místo v zat áčce, kde je auto nejblíže jejímu vnit řku;
potlesk, aplaudov at/ t lesk at uspokojení m a radostí; - viz fand ění
SW kompon enta b ěžící v kont extu jiného pro gramu (web. p rohlížeč e nebo v panelu pro přep. ok en v grafick ém uživat elsk ém prostředí).
potomek , nezdárné dít ě; dceřinný podnik; t éž abl égr;
praktické užití [náp adu, metody , postupu výroby ..]; užití , uplatn ění; našívan á ozdoba; realiz. práva dle p roces. pravid el; p rogramov é vyb av ení PC –
- aplikační sof ware [konkrétní PC pro gram]; apliko vat / -ání ; apl ik. v ýzkum; - viz PC
nejv ětší vzdál enost bodu [Měsíce/ družice aj.] od Země; [opakem apogea je perigeum – nejmenší vzdál. bodu od Země] ; - viz geometrie
biblické zjev ení sv. J ana; hrůzné události konce sv ěta, Boží soud; kat astrofa;
lhostejný k polit ice; nez ájem o polit . dění ;
obhajoba, ospravedln ění / obran a [ve filozofii, politic e, n áboženství aj.]; apologeta = obh ájce, apolo geti k; - viz advok át, filozofi e
cvičení psů k přin esení [ míčku]; psychofyzik ální výsky t před mětů odjinud nebo z jiných č asů; (t eleportac e = mžikov é přemíst ění);
odsuvník {např. pad´, leh´, d´amour, ´12 [=2012]};
jeden z 12. J ežíšových učedníků ; šiřit el k řesťanství; hl asat el křesť. idejí ; apošt. nuncius = posel, círk . vyslan ec; - viz epištol a
aviv áž, tužení, změkčování, zat ěžkáv ání ap . = fin ální úprava text ilií [namáč ením n ebo postřik em ke zl epš. vl astností]; - viz škrob, t ěr
žert spojený s 1. dubn em, obv. sděl ení, kt eré se násl edně u káže jako n epravdiv é; č asto ve frázi "vy vést apríl em".
[lat.] - schvál ení, (ud ělen í kv alifik ace/ způsobilosti k činnosti/ zastávání funkc e na základ ě splnění at estu [= zkoušky]);
(á propos/ á propó) mimochodem, abych nez apomněl;
zásobování, zásobovací syst ém [zahrnuje evid enci zdrojů, v ýkup, vý robu a rozd ělování {např. pot rav in za války}]; naturální po dbízení / dar; - viz ku lich
přiblížení/ -ižné znázornění (sice nep řesné, ale dostatečn ě blízk é hodnoty k praktick ému užití [čísla, funkc e, t vary, zákony] ; zkrácen é řešení); - viz hašování
podkovitý přístavek (u starých kost elů; bý val tam oltář) ;
vhodný, prác e-/ schopný;
(hist.) obyvatel Středního východu (Blízk ého ori entu) a s everní Afri ky; druh koní; (sl ang.) dít ě;
1. literární p rozaický žán r úzce související se žán rem povídky (lz e říci , že jd e o její druh). 2. balet ní arabesk a - bal etní n ebo krasobruslařský postoj na jedn é
noze; 3. plošný dekorat ivní prv ek , složený z rostlinných mo tivů (listí, šl ahouny rostlin);
starodávn é lep idlo na pap ír, k lovat ina; - viz dext rin
organizáto r, upravovatel [v ýstav , výkl adních skříní , hudby, slavnosti] ; aranžmá = uspořád ání, úprava; - viz dyzajn
sestaven é [vystoup ení], vyst aven é [zboží ve výloze], narafičen é [k sesunutí / pádu];
rozhodčí sporu vybraný stran ami ; znal ec; (rozhodčí / sudí = v e sportu, hodnotit el s právem řídi t hru/ sout ěž, i t restat); arbitráž; - viz soudce, osudí
rozhodující [vlastnost], rozhodovací; (l ibovolný = nahodilý , konv enční; n ahodilost = k azualit a/ kasual ita;); - viz kon venční
parková sbírka živ ých dřevin; bot anická zahrad a;
výstroj pro stromol ezce; - viz arboretum, ho rolez ectví, spel eologi e
první část složených slov vy jadřu jící zesíl ení či stupňování významu d ruhé č ásti slova [v évoda/ arciv évoda] ; arc i že/ zajist é; - v iz vice-, kontra-, sub-, explocha; areál = vy mez ená č ást území k urč. činnosti ; oblast, o kolí, prostor;
mechanic ké syst émov é zajištění / ochran a proti samovoln ému spuštění / otevření apod.; (aretov at / zasichrovat = z ajistit );
místo pro konání h er a zápasů [v antick ém Ř ímě]/ sportovišt ě, n ekry té di vadlo, zápasiště/ rin g; - v iz amfit eátr, c irkus
obecně důk az, důvod; slovní zbraň k obraně; argumentov at něčí m/ něko mu;
normalizov aný formát papí ru „A0“, d ělen ý půlení m [půlarch „ A1“, … „ A4“ = 290 x 210 mm - n ejužívan ější, … ; ( aršík pošt. známek); - viz formát , stran
4
archaizmus
architektura
archiv / -áli e
aristokracie
ariston
arkansas
arktický
arkýř
Armagedon
armatury
armáda
armov ání
ARO
arogance
aroma / -t ický
arriv ee
artikl
artikul
artill éri e
artistika
artróza
aryt mie
arzenál
A.S. (a.s.)
AS
asanac e
ascen /-d er
ASCII
asent
asepse
aserti vita
asfalt
asimilac e
asistent /- ka
asket a
asociace
asociál
asparágus
aspekt
aspik
aspirant
aspirovat
astigmatismus
astma I.
astma II.
astma III.
astroastrologi e
astrolog
ašant
ašram
atak / -ov at
atašé
ateiz mus
atel iér
atheist a / -ismus
atika
atlas
atmosféra I.
atmosféra II.
atmosféra III.
atom I.
atom II.
atopický
atrakce
atraktivní
atrap a
atribut
atrium
atrofie
atypický
ať / nechť
au pair /-s
audienc e
audioaudiovizuální
audit
auditivní
auditorium
aukce
aula
aura
Aurora
ausgerechnet
Austria
aušus / -ový
autsajdr
aut I.
aut II.
autentic ký
autodrom
autoev aluac e škol
zastaral ý/ hist. [zapomenut ý, již t éměř neužívan ý] výraz/ pojem; (archa No emov a = biblický koráb [ =loď] záchrany); - viz archiv
stavební u mění , stavit elsk á díla/ objekty ; (architektonika = v ěd a o stav. umění, uměl eck é konstrukční ztv árn ění stav eb); arch it ekt ;
[hist.] úložiště starších dokumentů a med iálních záznamů všeho druhu [ a. osobní, podníkový , v ědeck ý, pozemkový , obecní , státní ..]; archiv ace/ -ov at;
šlechta, vládnoucí třída, p rivil egov aná vrstva n ebo tříd a společnosti; - viz buržoazie, imp eri alizmus, oli garchi e, plutokracie, monarchie
skříňový pneu matick ý hrac í stroj podobný flašin etu/ kolovrátku; - viz orchestrion
jemný kamenný brousek (na dlát a, bři tvy, hoblí ková ž elízka) ;
vztahující se k Arktidě, oblastí kolem sev erního pólu Země ( kolem jižního pólu je Ant arkt ida);
nadzemní v ýstupek z e zdi v průč elí domu (k boční mu výhl edu);
totální chaos a zkáza; místo závěrečn é bitvy mezi Sat anem [anti krist em] a Hospodinem uv eden é v Bib li [v e Zjev ení sv.J ana];
potrubní doplňky [mix. bat eri e, kohoutky, šoupat a], výztuže, strojní do plňky ; - viz armo vání, šoup ě
hlavní moc enský nástro j státu, z ahrnující vš echny druhy vojsk ; - viz milit ary
stavební ko vové b etonářské výztuže, a. p anelů , omít ek , hadic aj.; geomřížovina ze sklen ěných filomentů pro vozovky, ap.; - viz perlinka, skelná v ata
nemocniční zařízení [an estesiolo gicko-resuscitační/ znec itlivov ačně-oživov ací odděl ení] ; - viz hibernac e, narkóza
drzost, domýšlivost, zpupnost, odmítavost, neko legiálnost; aro gantní, drzý, domýšlivý, zpupný [jednání / člov ěk];
vůně; vonná/ siln ě vonící ; voňavá l átka/ esenc e/ voňav ka; - viz es ence, silice, pach, p arf ém, kosmetika, odér
příchod, příjezd, příl et; arrivar = p řijet, dorazit; - v iz destinac e
jistý druh zboží; před mět obchodování; - viz obchod, zboží
(zast.) článek , odstav ec; [čt yři pražské art.= o husitské n ápravě c írkv e]; arti kulac e = zřet elná mluv a; - viz drmol ení, p asáž, formanty
(zast.) dělostřelectvo ; (infant éri e = zast. p ěchota; kaval éri e = zast. jezdect vo; marína = námořnictvo / loďstvo); - viz av iatik a, p eon
(ars = umění) cirkusové a varietní umění [artista - t akový u mělec ; artistický = uměl ecký ; artef akt = prehist. umělý výtvor] ; - viz k abaret
nemoc kloubů (hostec ; opotřebování chrup avky ; snížit nadv áhu; atritid a = [bakt eri ální] zán ět kloubů); - viz regma, p akostnice, kombucha
dysrytmi e, porucha ryt mu, neryt mičnost [např. srd eční]; - viz komor. fibrilac e, ext rasystoly, pulz, ryt mus, tikot
(arsenal e) zbrojnic e, v ýroba/ vyb aven í, sklad výzbroje;
akciová / obchodní společnost, jejíž kapit ál je rozděl en na stejn é podíly - obchodovat eln é akcie; (as = armádní sbor); - viz obchod
Armáda spásy = světová organizac e pomoc i zbloudilým a zchudlým;
ozdravění prostředí [odstran ění škodlivin , přestavba, mod ernizac e ...]; (sanovat = dotov at [poskyt. výpomoc], zachraňovat); - viz dot ace, zplanýrov at
(ascension) výstup, vzestup, stoupat , vystupovat ; (asc endent = rod. před ek ; desc endent = potomek ; rozrod = potomstvo jednotlivc e/ p áru jedinců);
(American Standard Code for Information Int erchan g) - v PC se užív á 1. - Tab. znaků; 2. - kláv . Al t + 4-míst. č. znaku z Tabul ky ASCII; - viz alfab eta, Unicode
odvod k vojsku [verbování rek rutů, koní] ; nábor [t éž optování osob]; - viz odvod, lan ař, opce, rekruti, rekvizice, v erbuňk
sterilizac e [získání prostředí b ez mik robů a spor] a antisepse [desinfekc e = omezení b akt erií [postři k formalín em/ ald ehyd em aj.] ; - viz sepse, asan ace
troufalost, prosazování s ama seb e, n enásilně p rojeven é seb ev ědomí ;
(thér/ tér) živice, zbytek po destil aci ropy - užití : směsi na povrch c est; t érov ý papír (lep enka IPA), izol ace n a střechy aj.; izolační pásk a;
přizpůsobování, splynutí; l átkov á přeměna v o rganismu; - v iz symbióza
samostat. sp ecialist a/ odb. pomocník / l ektor - v yučující; ( asistence = úč ast, pomoc, podpora, přispění [polici e ap.]) ;
kdo ved e odřík avý / ask etick ý život; p rotestující p roti přepychu a z ahálc e mocných ; - viz derviš, prol et ář, prot est
sdružování, sdružení, voln é spojení , seskup ení, společ enství; představa n a zákl adě p ředchozí zkušenosti, sdružování p ředstav; asociační;
bezohledný [nevychovaný] n ecit a, b ez sociálního cít ění; - v iz disociace, socializac e, v ydřiduch
chřest - pokojová okrasn á rostlina; a. oficinalis - afrodisiak ální l éčivk a, či šp argl - zdravá dietní dobře stravit elná zel enina ;
stanovisko, pohled, hledisko, zřet el, vzhled ; char. vl astnost, rys, znak ;
rosol, gel/ ž elé; plátk. ž elat ina (z kolagenu) - želír. ovoce, marmel ády, džemy ap.; želír. ovoc. cuk r s pek tiny; - viz sulc, agar, arab. guma, žel atin a
čekat el , student, kad et [být k adet = znát/ vyznat se] ; - viz ad ept
(aspirar) vd echovat , sát; dychtit, p řipravovat s e, studovat, být připrav en ;
cylindrická oční vad a - [nepravid. z akřiv . rohovk y a zaostř. světla n a sítnici/ makule; býv á spoj. s krátkozrak. a odstr. s e las erovou ope rací] ; - viz refrakce
je chronick é zán ětliv é on emocněn í dýchacích c est. Průdušky jsou postiženy n einfekčním, al ergic kým z ánět em, kt erý vyvol ává jej ich stažení , otok sliznice a
nadměrnou tvorbu hl enu. Takto vzniklé zúžení průdušek v ede ke ztíženému dýchání , výd echov é dušnosti, sípání, pocitům tíže n a hrudi nebo suchému
dráždivému kašli ; - viz záducha
první část slov s významem hv ězdný, hv ězda [astronaut = americk ý kosmonaut] ;
věda z abývající se hl edání m souvislostí, vztahů a d ějů probíhajících v kosmu ; - viz kosmos
hvězdoprav ec/ jasnovid ec/ pro rok (sestav . předpovědí d le anamnézy, dat a postav ení hv ězd); - viz orákulum, prognóza, ho roskop, kosmos
negr, černoch ; (slang: černá huba) ;
hinduist. poutní místo, někdy i obrovsk ý kompl ex budov [býv á domov em světc e guru a a jeho ž áků]; - v iz buddhizmus, hinduizmus
útok/ nap adení / zteč , útočit / nap adat / ztéci ; (harcov at = najíždět do útoku , útočit; h arcovník) ; - viz t aran
nejnižší diplomatická hodnost; ( a[t]tach /-ar = připnout, připoutat , připojit ; a(t)tachment = [při-, u-] -pevnění) ; - viz ambasador, diplomat
(theos – bůh) bezv ěrectví ; popírání exist ence či možnosti poznání boha; ( ateista = člov ěk bez n áboženského v yznání; t eizmus = uznáv ání boha); - viz ath eista
pracovna/ dílna výtv arn ého umělce [ malí ře, sochaře, rytce ap., též hud. skl adat el e, konstruk téra aj.]; objekt k n atáč ení filmů apod.;
bezvěrec / -tví, b ez nábož. v yznání; n ev ěřícnost v Bohy ; - viz agnosticizmus, at eizmus
nástavba n ad hl. římsou; - v iz balustrád a
soubor map, hub, zvířat, pt áků, ryb aj. [přehl edná knih a, sbírk y]; l esklá h edv ábná tkanina; první krční obratel ; - viz h erma, žorž et
ovzduší, plynný obal Země i jiných kosmick ých těles; ( atm. tl ak se ud ává v Pascal ech [průměr u hl adiny moře = 1013,25 hPa, v e výšce 5500 m klesne
asi na polovinu]; z měny tlaku musejí probíhat postupně - p ro člověka je směrod atný parciální tlak [PP] = celkový t lak vynásobený podílem dan ého
plynu; [naše atmosféra má t lak cc a 100 kPa, 21% tvoří kyslík]);
nejmenší hmot. částic e, jíž n elze ch em. dál e d ělit [ale jádro lz e štěpit na protony , neut rony, elektrony ..> získ. jader. energi e/ reaktor > v ýr. el.
energi e/ t epl a; a. záření / jad. zbran ě/ odpad; jad. surovina = smolin ec/ u ran]; atomizace = rozkl ad/ rozdrobení ; - viz radiac e, radioaktivit a
(atopos) nemístný [atopic ký ekzém aj.]; - v iz al ergi e, ekz ém, dermatitida
zajímavost; pouťov é zábavní akce [kolotoč , houpačky , horská dráha, kouzelní k aj.]; - v iz atraktivní , pouť
poutavý, budící zájem; lák avý , vábi vý; - viz atrakc e
napodobenina, p rázdný obal , bezobsažná v ěc ;
(z lat.) charakt eristický znak, n ezbytná vlastnost; [pohyb je atribut em h moty a nelz e jej odděl it]; pří vlast ek;
budovami a zdmi obklop ený prostor (dvorek, víceúč elový odpočinkový prostor, n ěkdy z astřeš ený);
úbyt orgánů a tkání; z menšení normálně vyvinut ého t ěl. orgánu [záření m/ zast av. růstu], útlak em, skvrni tostí kůže, n ečinností, stárnutím aj.;
mimořádný, n eobvykl ý;
např.: ať to f rčí/ ods ejpá, ať n ám d á pokoj, vem to n ešť/ vz al to č ert ; nechť p adají třeba t rak aře, nám je to jedno, vono to p řejde;
(angl. čti oupér) pomocní k/ po mocnice v domácnosti / rodin ě; bona/ chůva [špaň.: aja]; - viz d ěv ečka, guv ernan t/ -k a, mento r, kojn á, ku rátor
slyšení, přijí mání návšt ěv; - viz audiovizuáln í, audi torium
první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšit elnosti; - viz audiovizuální, auditorium
sluchový a zrakov ý [souvisí se záznamem-nahrávání m/ fi lmov áním a reprodukcí zvuku a obrazu/ snímků]; - viz mas médi a, p erif éri e
reviz e/ kontrola/ prov ěrk a/ přezkouš ení účtů/ dok ladů; výsledk em auditu je auditorská zpráva; audit prov ádí nezávislý a kvali fik. auditor [daň . poradc e];
sluchový; - viz audi ence, auditorium
posluchárna; posluchačstvo; audiometri e = měření sluchu; audiofonický = hlasový , sluchový; - viz audiovizuální , akusti ka, aula
veřejná d ražba věcí [v ěc získá kdo nabídn e a zapl atí n ejv yšší cenu]; - viz lici tac e, dražba, t rh, jarmark
velký předn áškový sál / posluchárn a [VŠ] / učebna [nejč astěji v k askádov ém uspořád ání l avic se sklopný mi sed áky] ; - viz audito rium, kask áda
svatozář; p ředzv ěst epil ept. záchvatu - p adoucnice [zrak., čich., sluch. h alucinac e, záškuby sv alstva] ; vyzařování bioen ergi e; - viz glo rifikac e
denice, nejz ářiv ější hv ězda Malého vozu - zvan á t éž POLÁRKA, ZOR A a J ITŘ ENKA; polární z áře; k řižník - symbol ruské revoluc e 1917;
(z něm.) právě, zrovna;
Rakousko [též Ostmark - Východní mark a]; - v iz RU
výmět, n ekv alitní v ěc, z met ek ; aušusový [fórový výrobek, „domado“ = do ma dod ělat] ;
(angl.: outsider) n evýznamný subjekt; odstrč ený člov ěk / vy řazený ze společnosti / skupiny; n ěkdo, s k ým s e nepočít á; - v iz bojkot, ostrakismus, šikana
(out) herní situac e, kdy míč opustí hrací pole {je v zámezí/ autu} [fotbal / kop aná, tenis], anebo je hráč vy řazen / vy autov án ze hry [basebal, sofbal, aj.] ;
přenes eně: zahrát něco do autu = zbavit s e problému; - viz ofsajd
původní/ prav ý [originál]; aut entizac e = o věření id entit y, úřední zamezen í vý měny pův . částí kompl etu [očísl. částí a prošití šňůrkou s úř. peč etí];
pouťová at rakc e - jízda el . autíč ky v ohražen é ploše, an ebo závodní okruh [ =ring] [ Sachsenrin g aj.]; (aerodrom = l etišt ě); - viz v elocip ed
(z angl.) synonymu m hodnocení či seb ehodnocení škol ; - viz <http://www.msmt.cz/vzd elav ani /skolstvi-v-cr/skolsk areforma/autoevalu ace>
5
autogen
autogrami áda
autokar
autokláv
I.
autokláv
II.
autokrat
automat
autonomi e
autor
autorita I.
autorita II.
autsajdr
avanc e / -ntů ra
avant gard a
avantýra
avat ar
avers / - e/ -rz e
aviat ika
aviv áž
avízo
avoáry
axiom
axon
azbest
azimut I.
azimut II.
azimut III.
azyl
až až
ažura
ažúr
álej
ánfas
[án] gró
ántré
ánunk
árijec / -jský
ásana
ážio
ba
babička
babí léto
babka
babrat
baby-box
babyka
Babylón
bacat
bacil
baculka
bača
badat el
badminton
badyán
bafat
baganč ata
bagat elizov at
bagáž
bagoun
bagovat
bacha
bachor
bachratý
bachyně
bajka
bajlajfi k
bajonet
bajvočko
bakterie
bakterie I.
bakterie II.
bakterie III.
bal
balamut it / -cení
balanc
balast
balatka
balda
baldachýn
baldrián
balet
balistika
balit
balkon
balneologie
balon
balsa
balzám
balustráda
banální
banán
Banát
svařování kyslíkovodíko vým či ac etyl enovým žárem/ plamen em; autogenní = samočinný / na s ebe působící; - viz ac etyl en, k arbidk a, páječ ka, sv ar, šev
beseda s autorem díl a, sportovc em aj. [s podep isováním autogramů a pro gramem]; - v iz diskoték a, estrád a, k abaret ..
turistický vyhl ídkový / dál kový au tobus vyšší třídy;
přístroj k parní sterilizaci [nást rojů/ půd / roztoků [pro ambulanc e, reh abilitac e, konzerv aci potravin aj.] a k reakcím z a vys. t laku a t eploty; - viz sterilita,
UHT, past erizac e
samovládc e; d iktáto r = samovl ádce; osoba s poručnický mi sklony; - viz imp erátor, di ktatu ra, d emo kraci e, oligarchie, buzerace, an archi e, mentor, šikan a
samočinné zařízení ; bufet / bistro/ pizzéri e, rychlé obč erstv ení [= fastfood]; samop al = ruční rychlop alná zbraň; aut. pilot aj.; - viz robot, IT, t é
svébytnost, samospráva, nezávislost [autonomní území s odlišnými zákony v rámci fed erace; autono mní provoz; n adstandard] ; - viz unit
tvůrce/ vyn álezc e, spisovat el, b ásník, skl adat el apod.; dí la a. jsou chrán ěna pat entování m vyn ál ezu/ auto rským zákonem, aj.; - viz warez
uznávaná v ážnost, úcta, důstojnost, moc, vl áda, rozhodující vli v; (auto ritativní = pánovit ý, předpokl ádající slepou poslušnost); a. se získ ává znalostmi /
zkušenostmi, osobním přík lad em a účastenství m;
(angl.: outsider) n evýznamný subjekt; odstrč ený člov ěk / vy řazený ze společnosti / skupiny; n ěkdo, s k ým s e nepočít á; - v iz bojkot, ostrakismus, šikana
skrývan é dobrodružství [např. milostn é] u jinak seriózního člov ěk a; avantu ra; - viz av antýra
vedoucí skupina, p ředvo j, průkopníci [nov ého, užit ečného / l epšího, i v umění] ; av antgardní; - viz surrealizmus
skrývan é dobrodružství [např. milostn é] u jinak seriózního člov ěk a; avantu ra;
božské vtěl ení do bytosti ;
líc, přední strana minc e/ listiny; n echuť, odpor, nepříznivý; op ak rubu [naruby/ ob rácen ě = vnit řkem navrch]; - v iz dorzální, líc , líc e, rev ers, rub
let ectví; (avi atik = l et ec [pilot]); p ar avion = let . poštou; civil ./ doprav ./ voj./ boj. l etouny / l etadl a, l ety , l etiště [ = airport] ; - viz pilot, lét ající objekt y
úprava u měl ých vl áken a pří rodního hedv ábí při zpraco vání ; změkčení , zjemnění , osvěž ení vzhledu l átky namáč ením v e speci ální m příp ravku; - viz těr
návěští, upozornění, v ýzva/ zpráv a [např. doručen á kopi e nák l. listu, s mluv. si gnál / heslo];
vklady zah raničních b ank či kl ientů ; - viz deviza
tvrzení, postul át, základní v ět a přijí man á bez důk azu za pravdivou / uznání pravd y bez důk azu; - viz dogma, množina, kal kuly, t eze
neurit [dlouhý v ýběžek neuronu , obal ený myel inovou pochvou]; - viz neu ron
osinek [zdraví škodli vý/ karc inogenní , t epeln ě izolační mat eriál]; - viz eterni t, šamot
pochodový úhel dle komp asu/buzoly (=přístro je s magn etkou a kruh . stupnicí 360 st. [sever = 0, čtou s e stupně, minuty a vt eřiny ; sever
v noci určíme podle h vězdy Sev erk y/ Pol árk y [v souhvězdí m. medv ěda/m. vozu na konci oje], ve dn e podle slunce a hodin ek [ malou ručič ku
obrátit k e slunci - sev er leží v e směru mezi čís. 12 a malou ručičkou hodinek]); - viz čas
útočiště, útul ek [azylo vý dům] ; povolení pobytu cizincům z politick ých důvodů; asyl ;
„je toho až až“ = v elk é množství, hodně, moc, pří liš, hab aděj, majl ant, kop a, nab ito / plno [účast] ; - viz majl ant
(ajour = mřížk a) textili e s prolamovan ými vzory/ ot vory speci ální v azební t echnikou či odstranění m nití ; ažůra;
(à jour) správn ě [je to v ažúru = v pořádku , s dobrým konc em] ; dekorat ivní/ prolamovan á část stavby; - viz à jour, ažura, tip - ťop, okarína, prima
alej, stromo řadí ; cest a lemovan á stromy; - v iz vět rolamy
(en face) pohl ed zepředu; - viz en f ace, hirn, profil
většina, z větší č ásti; v e v elk ém; - v iz gró
(entréé) nástup, p rvní výstoup ení herce, debut, p řipraven é při jetí / n ástup; - viz premi éra, d erni éra, spot
(z něm. Ahnung) tušení, předtucha/ potucha, ponětí , pov ědomost, zdání ;
indoevropan /-ský, z vyšší rasy (dle f ašistů), nesemitský ; (semitský = židovský; z předoasijsk é jazykov é skupiny; s emit a = židomil); - viz semi tizmus
zaujmout na d elší čas určitou těl esnou polohu a cítit s e v ní p říjemn ě; - v iz jóga, ed en
(z ital.) rozdíl mezi jmenov itou hodnotou a vyšší tržní c enou cenných p apírů {např. akc ií]; přirážk a k c eně;
přitakání [ba ano, ban e či b ajo, ba ba, b ať; někd y také: třeba/ možná ž e jó / né, bodejť by n é, toto / toť se ví / rozumí že jó/ n é, je s amo ssebou, atp.];
někdejší vesnick á porodní asist entka; rodičov a matka; st ará ž ena [báb a]; (bab inec = ženský spol ek ap .);
migrující běžníci - p avoučci čeledi slí ďáků (Sidae) [placht ějí na jimi vypuštěn é splet i vl áken a snášejí se n a zem]; pozdní léto; lid . slavnost;
brouk - chroust obecný; st ará ž ena; druh houby; ž elízko k n akl epání kosy ; šát ek uv ázaný „na babku“ [s uzlem v týl e]; z a babku = l evn ě; - v iz ponrav a
zbytečně s e něčí m zabýv at a spíše to k azit; zbabrat ; babrák [nad ávk a];
schránka k odlož ení něcht ěného novo rozeněte [u n ěkt erých n emocnic]; (box = druh sportu ; přihrádka/ schránk a);
(Acer c amp estre) stro m [javor obecný / polní ; často k řiv ě rostoucí];
(bábel - zmatení jazyků) st arov ěké hl. město M ezopotámi e [Irák] ; zmat ek , chaos, zejm. jazyko vý; b ludiště; šu mavsk é l etovisko;
nabacat - d ětsky n abít, n aplác at, uhodit ;
(bacillus) tyčinkový mikrob ; (bacilonosič = člověk jenž nosí v sobě a v ylučuje choroboplodné zárodk y [tyf, zášk rt], ale sám n eonemocní);
obézní dívka č i ml adší žena [srov . boubelk a/ boubelaté dí tě] ;
vrchní ovčák ; - viz sal aš, pastvin a
výzkumník, p átr ač, objevov atel; b ádat = zkoumat, p átrat; n abádat = usměrňov at k n ěčemu;
[dětský] sport [vznikl z indick é poony]; při hře d va prot ivníci či dv ě dvojice odpalují košíč ek rak etou přes síť; - viz rak eta
anýzovité koření k masu [hvězdic e z jihočínské magnólie {=n áš okras. keř} ; uklidňuje n ervy , zahání stres a způsobuje mírnou mal átnost];
kouřit dýmku apod. - v tahov at a vypouštět ústy obl áčky kou ře (n ešlukovat) ; chrlit spaliny / dým z b ěžícího spalov. motoru; (bafuňář = funkcionář);
pevné p racovní c elokožen é šněrovací kotníčkov é boty do n epohody, bufy; [pod. jsou pohorky, voj. „k anady“ či polov ys. „půllitr áky“] ;
zlehčovat, podceňovat , znev ažovat ; (bagat ela = malič kost, bezvýzn amná věc ; drobná hud. skladba) ; - viz pakat el, lapálie
zavazadl a, batožiny / bágly , kufry [n apř. dřev . zamy kací kufr 40x40x65 cm. voj. odv edenců]; saky -paky; - viz holota, ruksak
maďarsk é plemeno sád eln atého praset e, vepř domácí [pašík, čuník , štět ináč]; - viz bachyně, k anec, kňour, krmní k, svin ě
žvýkat bago (žvýk ací tab ák);
(slang.) dáv at bach a = hlídat a v arov at při hrozb ě napad ení aj.; (bachař = věz eňský dozorce, kápo - dohlíž ející [v ězeň aj.]);
jeden z žaludků prežv ýkavců [bachor, knih a, č epec , sléz];
tlustý s hrbolatým povrchem; b řichatý , nadutý , tlustý / obtloustlý, ot ylý, ob ézní;
samice [svin ě] kňoura [divok ého prasete/ k ance/ divoč áka] met á/ vrhn e i několik s elat [ markazín / marcasini];
veršovan ý či prozaick ý al ego r. příb ěh, v němž zvířat a, rostliny nebo věci jedn ají jako lid é, č asto s mravním pon aučení m [Ezop, Kry lov, Olb racht];
(slang.) přibližně/ c elk em asi/ b ajvočko , dohromady, společn ě, suma-sumáru m/ c elk em; - viz sakumprásk, ko mplet , suma
bodák, bodlo [nasazovan é n a pušku pro boj z blízka/ muž proti muži]; (bajonetov ý = z asouvací/ rychlospojkový venti l/ uzávěr/ adapt ér);
(slang.) odhad; p řiměřeně, přibližně, trochu, asi tak, od ok a, cirka; - viz ad ekv átní, cc a
všudypřítomné p rokaryotní buňky o v eli kosti 0,3–10 μm [ko ky tv aru koul e, t yčinky, zvlněn é tyčink y - spirily / spirochét y a vlákni té aktino mycéty]; - v iz viry
b. jsou nejrozšířenější skupinou organismů n a svět ě [je to doména jednobuněčn ých prokaryot. mikroo rganis mů o velikosti n ěkolik a mi krometrů ;
součástí bakteriálních bun ěk je p eptidogly kanov á buněčná stěna, jadern á oblast (nukl eoid), DNA b ez intronů, pl azmidy a prok ar yotic ký typ
ribozomů]; b. se rozmnož. půlení m; b ývají nositeli nemocí [b. Escherichi a coli (v moči) způsobuje smrt. střev . onemocnění] ; něk t. b. jsou prospěšné;
kořeny ob alen é vlh kou zeminou [n a rostlině určen é k p řesaz ení];
klamat, ob elhávat , šidit/ přemluvit / oloupit / zvikl at v rozhodnutí; n a-/ pod- / -vád ět [v ěšet bulí ky na nos];
rovnováha, vyro vnanost, rovnov ážný stav ; bal ancování = udržov ání rovnov áhy; - viz lav írovat
zbytečnost, přít ěž, nános; l itáni e [nad ávky , vychv alován í - zbytečn é řeči]; - v iz humbuk, b alat ka [balvan]
(zast.) kulička; (balv an = větší kámen apod.; přen esen ě = nemilá z átěž); - viz bal ast, balon
taktov ací hůl s blýskavou koulí; hůl , kl acek , v enkov an/ b alík ; - viz tambor, takt , kut álka
(ciborium) neb esa [tex til. stříška nad trůnem, olt ářem, kaz atelnou, postelí, kdysi o pouti v ěřících n esen á nad kn ězem]; - viz moskyt ero, t aber
bylina - kozlík lék ařský ;
uměl ecký t anec [vyjádření prožitku/ n álad y/ p antomi my / dramatic ké apod. situac e s e scénický m tanc em s hudbou]; div .. t aneč . soubor; - viz t aneční
nauka o pohybu střel a raket [v yužívá Corielisovu sílu odvislou od rot ac e {Corielis - fr. fyzik a mat em. nar.1792}];
(slang.) někoho z atknout, s ebrat , namlouvat si ; zabalovat do ob alu [papíru , bedny], chystat se na c estu/ stěho vání ; fačov at; b alík / bal ení ;
konstrukce, přečnív ající p řes nosnou zeď; může bý t polozapuštěná do nosných zdí, příp. ko mbinací b alkonov é konzoly a lodžie;
vodní a bah enní [láz eňská] l éčba, vodoléčba;
létací b. = aerostat , mont golfiéra; míč - fotb alový / meruna/ mičuda, p ro košíkovou, odbíjenou, h ázenou, t enis, go lf, vodní pólo, aj.;
model ářské d řevo z deštných tropick ých pral esů [nemá l etokruhy , roste celo ročně]; b alza;
druh vonné živic e, l éčiv á mast [peru ánský b.], utišující prostřed ek ; bals ámován í; - viz l azura, mumie, preparace
druh brlení / zábradlí bal kónů, at ika aj. z kuželkov itých sloupků - baluster;
jednoduchý, nicotný, trivi ální ; banalita = b ezvýznamn á maličkost ; - viz lap áli e, t rivi ální
tropické ovoc e, (sl ang.) gól;
součást Panonské roviny v jv. Ev ropě s českou menšinou [po 1. sv ět. v álc e rozděl en na 3 č ásti - rumunskou, srbskou a maďarskou] ;
6
bandalír
bandaska
bandáže I.
bandáže II.
bandur
banner
baník
bank
banka I.
banka II.
bankéř
banket
bankocetl e
bankrot
banner
bantam
baňka
bar
baraba
barabizna
baráčníci
barák
baráž
barbakan
barbar / -ství
barbecu e
barbiturát
bard
barel
barchet
bariéra
barikád a
barometr
barter
barvocit
barvy I.
barvy II.
barvy III.
barvy a laky I.
barvy a laky II.
barvy a laky III.
baryton
bas
basa
basama
basebal
basreli éf I.
basreli éf II.
basetový
basket
basketbal
basta
bastard
Bastila
bašta
baštit
batáty
baterie
batika
batoh
batole
baton
batyskaf
batyst / -ov ý
bavit I.
bavit II.
bazalt
bazedovka
bazi-, bazobazilika
bazilišek I.
bazilišek II.
bazírovat
bazuka
bažant
bažit
bábovka
bábrdlat a
bábrdle
báchorka
báje I.
báje II.
bál
báň
báze
beat I.
beat II.
bebí
bečet
bečka
bečvář
bedlivý
srolovaná d eka č i plášť do „ko mínku“, připevn ěné n a batohu (jako obrácen é U), n ebo nošené přes hl avu a rameno po boku ;
plechová n ádoba, n ahoře zúžená, op atřená sklop. d ržátkem a zasouvací po kličkou; též baň ka / konev (na mléko/ pit í); baň atý = soudkovitý / v t ěl e širší;
ochranné prostředky n a různé č ásti t ěla (obv azy/ f áče, návl eky , pásy , el astick é sport. chrániče p říp. s neop rén em ap.); - viz ort ézy, suspenzor, přilb a,
chránič zubů …
slané půl ené p ečivo (asi 10 x 7 cm), dal amán ek ; typ vo j. transportéru; (b -ská [v ýčitka] „ já n a něj mírn ě a on s bandurskou/ t vrdě“) ; - viz zhurta
rekl amní p roužek / prapor na stránkách W WW ; - viz PC, vl ajk a
(slov.) horník; báňský = horní /-cký [ Státní báňský úřad, Vysoká škola b áňská] ; - viz mont ánní, šacht a, štola, t ěžení
souhrn vložených [peněžních] část ek, o kt erý se hraje; - viz hazard, jackpot, k arb an, los, ban ka, bank éř, vaban k, trop
peněžní ústav [c edulová b. = b. c entrální, oprávněn á vyd ávat nové b ankovk y/ b ankocet le a mince], poskytu jící za úpl atu pen ěžn í služby kli entům; též
krevní apod. zásobní ban ka; - viz bank , bank éř, pobočka,
majit el či správc e bank y, nebo b anku; - viz bank, bank a, č enž, krupi ér, š éf,
(banquett/ -e) hostina, slavnostní společ enská akce s občerstv ením, raut ; (bank etka = druh rohlíku) ; - viz kv as, pan gejt, VIP
st. název pro p apírov é p eníze, b ankovk y/ st átovky ; - viz ban ka, bů ra, kolkov ání, šest ák, valuty
úpadek, [udělat bankro t/ p angrot , zbankrotov at, p řijít o všecko]; - viz konkurz/ -s, h ypoték a, insolv ence, konkurz, krach
rekl amní p roužek na www stránk ách Int ern etu [někd y i rich médiov ý a interakti vní]; - v iz richmédia, interakc e
hmotnostní kat egori e n ěkt erých sportů (další n apř. welt er); mal é pn eumatiky ; - viz welt er, úpol, KO, váh a, v ážit, v áhov é kategori e
přenosná nádoba s e sklopným d ržadlem a vík em [n a ml éko / pití], bandask a; n abaňko v at ko mu = n atlouct / namláti t/ n abít; zbaň kovat = získat koho pro v ěc;
5
večerní zábavní podnik, t abarin, d enní bar/ občerstvení , b. pult ; stará jednotka tlaku [1 b {bar} = 0,9869 atm. = 10 Pa] ; - viz kab aret, automat, t é, SI
tunelářsk ý dělní k (původně it alský);
špatně udržovan á, rozpad ající s e stavba, trosky , ruina; (kuča = ch atrč / bouda/ dům na spadnutí) ; - viz špeluňk a, p el ech
členové spolku „Vlast eneck á dobročinná ob ec baráčnick á“ z r. 1873 (udržují národní zvyk y, folklór) ; - viz domkář, folklór
(baracca) ch atrč, bouda (kramářská); b . pro vojsko, zastřeš ený objekt / obytný dům/ budov a; - viz st avení , usedlost
(barrage) jedno či série utkání d vou soupeřů se st ejný m počtem bodů k urč ení postupujícího v soutěži; (hráz, jez, clon a, přív al ap.);
předsunuté opevnění , střílna; - viz šišard a
prehistorický č lověk, n euměl, n eandrt ál ec, divoch, primi tiv, n evzdělan ec, hrub ec, surov ec, zv ěrstvo, n evkus; - viz geo log. doby , vand al
(bárbikjú) rožeň / rošt; jídlo připravov ané n a roštu; - viz rošt, grilován í
uspávací l ék;
(z galského b ardus - básník) lidový u měl ec [tvoří a předv ádí epické, historick é a jiné básně a zpěv y, folk . hudbu; např M ert a, B ezruč, Kryl;
železný sud, zvl. n a hořl aviny ; an gloamer. dutá míra [159 litrů];
silná tepl á bav lněn á tex tili e; - v iz texti l. l átky
[přírodní/ uměl á] překážk a, blok ace, hráz, z ábran a; - v iz barik áda, mach, parkúr, val , zátaras
zátaras, rychl é opevnění ; zabarikádov at ; - viz bariéra
tlakoměr/ manometr/ an eroid ; (mi krobaro graf = aut. měřič a zapisov ač změn tlaku); - viz tonus, TK
(bártr) vý měn a; v. zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez užití p en ěz, příp. jen č ásteč n é započtení hodnoty zboží nebo služby;
schopnost rozeznávat barv y; - v iz achromatizmus
modrá - azur, blan kyt, šmo lka, pet rolejová, tyrk ysová; červen á - rudá, bordó, nachov á, purpu rová, šarl atová, karmínov á, cihlo vá, rumělk a, růžov á,
skořicová, t ělov á; z elen á - brč álová, olivov á, hrachová, rumělk a; žlut á/ hnědá - písková, tizián, rezavá/ ryšavá, okr, zl atá; bíl á - bělouš / šiml, křídov á;
černá - š edá/ -ivá, stříbrošed á, pop elav á, siv á, sinná, mourov at á, ebenov á, bl edá, tmavá; směsná - grošovitá, strak atá, maskovací / fl ekat á, aj.;
tekut é - vodov é, lihov é/ anil inové, ak ryl átové, ol ejov é [fermežov é, emailov é], t emperov é; práškov é - smalty ; přiroz ené n apř. pryskyřičn é; u mělé/
syntetick é; stří kací ; laky na nehty , na dřevo , na ko v, na kůže, ve spreji / aerosoly ; důležit é je řed ění a druh ředidl a - líh, terpentýn , fermež, tolu en aj., dále
tužidla, sušidla, odstraňo vač e/ čistič e - b enzin aj.; nunto se n ejprv e sezn ámit s n ávody a vše před užitím vyzkoušet ;
střední mužský [zpěvní] hl as; eufonium; zvuk něk t. hud. n ástrojů;
(bass - dolů/ nízký, podlý, sprostý), hlubok ý mužský [zpěvní] hl as, hlubok é tóny / opak disk antu;
smyčcový basový hud. n ástroj, kontrab as; ruční dřev ./ kovov é nosítko (na mont . potřeby, l áhv e, n ákupy, aj.; {slang.} v ězení); - viz přep rav ka, verk
(z maď.) žovi ální citoslovc e: zdůrazn ění přík azu [příp. s dupnutím], z akl ení, nad ávk a, [žertovn ě: b asama s fousama] ;
(baseball / bejzból, hardb all]; p álkov ací sport. h ra [podobná softbalu];
polovystouplá plastick á výzdoba plochy / plochý reli éf s neodd ělen ým motiv em od pozadí n a fasád ě, strop ě, n áhrobku, pl ak etě, m edai li či minci
[ornamentální , figurální; polo vystouplý obraz, text , ocelotisk]; - viz reli éf
(hud.) b. roh = altový klarinet / štěb en ec s drsnějším zvuk em;
(angl. koš) sev ersk é san ě taž ené psy ; (pod. jsou dopravní saně t ažen é koňmi aj.);- viz bob, maš ér, tobo gán, rohačky , skeleton
košíková, brankov á sport. hra; - viz sporty
zdůrazn. konečn ého rozhodnutí, imp erativní ukonč ení deb aty („Bud e to jak už jsem řek´ a b asta!“; „b asta fidli“ = amen, kon ec, šlus, šmyt ec, ut rum);
křížen ec, míšenec , nemanželské dít ě/ l evoboček , cizoložně; n evychov an ec; - v iz choť, mentor, levoboček
(franc. Bastill e, tj. h rad n ebo pevnost) býv . pařížská pevnost z r. 1370-1383 na obranu proti An gličanů m v e stolet é v álc e; - v iz komuna
(bastion) obranná stavb a (dělov á bašt a); v al, ochranná st avba rybníka či příbyt ek b aštýře (porybného); hostinec/ krčma; - viz val
jíst, pochutnávat si, něco slupnout; (n ěkoho baštit = souhlasit s jeho projevy) ;
sladké brambory - kořenové hlízy tropick é rostliny povijnic e bat átov é (Ipomo ea b atat as), pat ří mezi nejvýživn ější zel eninu;
sestava t ří a víc e stejných el ementů/ článků k společ. užív ání (dělostř. bat .; el . aku muláto r/ ploch á či víc ečlán ková b . ap.) ; vodovodní směšovací b at.;
technika barv ení t kanin s užitím vosku;
ruksak [pyt el s popruhy nošený n a zádech], b. s rámem = krosna; batožiny = různá příruční zav azadl a [i lyž e], chl ebník, v ak ; - viz bagáž
[kojené] dí tě dosud nechodící [l eze, batol í se]; - viz prsa, dupač ky
cvičná šermířsk á nebo mažoretská [t wirl ingová] hůl ; - viz šerm, fleš
(Batyskaf Ttri este) spec . podmořsk é plavidlo August a Piccard a z r. 1953 [r. 1960 dosáhlo hloubky 10 916 m v Mari án. příkopu ; užíval i hydrofon];
též batist - druh jemné t extil ie;
spokojeně a v esel e něco d ěl at či sledov at, příp. zab avov at jin é [zábav a]; n ěco mě už neb aví ; zabavit ko mu něco = úřed. od ebrat [poruš. p ředpisu aj.];
- viz práce, kutit , sport, sankc e
(čedič) nejhojn ější m agmatic ká/ výl evn á hornina [90 %] na Zemi i na jiných oběžnicích ; - viz gabro
záducha, astma;
první část slov v e významu spodní, zákl adový, z ásaditý ; bazáln í = z ákladní / v ýchozí; týk ající s e bazických horn in; - viz b áze
církevn í kostelní pohřebišt ě [např. bazilik a sv. Ji ří v Praze s ostat ky Přemyslovců]; - viz báze, stoa
(Basiliscus plumifrons) tropický ještěr z č el edi l eguánovi tých, dlouhý až 80 cm [lez e po stromech, b ěhá po vodní hl adině; poh ádkov ý net vor [opředen
mýty o n adpřirozen ých schopnostech]; záludný člov ěk;
zdůrazňovat něco, vycház et z něč eho, trvat n a něč em/ malič kostech;
(bazooka) tarasnice [p ěchotní zbraň]; B ZK - bezzák luzový kanon [p ěchotní dělo n a principu t arasnic e];
(slang. voj.) nováč ek; chovný pták v bažan tnici; n ádoba k močení v posteli ; (jin á nádoba k moč ení je noční váz a/ nočník) ; - viz šampuska, v áza
usilovat o něco, snažit se [b. po po mstě/ úspěchu/ oc enění / získání majet ku; n ab ažit se [l ásky a hled at jinou] ; nabaž enej = uspokojenej];
moučník peč ený f e formě; sl aboch, nekňuba; (b ábovička = formičk a/ pracna n a cukrov í; forma k peč ení - dortov á, srnčí hřb et aj.; hrač ka {na písek});
papír. ozdobné t řep etal ky [ha rmonikov itě/ mo týlkovi tě skl ádan é, n apř. n a ocase lét . draka, stříl ené n apjatou gumičkou] ;
(famil.) b abička, zdrobněl e bábrdl inka; [podobně mamul inka = maminka, dědul a = d ěd eček] ; - viz příbuzní
výmysl, poh ádka, příběh ; pohádko vá hra s fantast . moti vy, s e zpěvy [n apř. Tylův Strakonický dud ák];
mýtus, bájesloví ; smyšl enky; pověst, p říběh , do nějž d ávní lid é vložili sv é představy o vzniku svět a, člo věk a, p řír. jevech, ži votě pozemském i
posmrtném; - viz bajka, mytologi e
taneč. zábav a s muzikou, c andrbál , merenda, ples, redut a či k arn eval [ = pl es v maskách]; (plesat = radovat se); - viz diskoték a, f est, šibřink y, muzika
oblá střech a v ěže, n ebesk á báň , baňatý poklop či n ádoba, vosí hnízdo, holubník , hlav ička d ýmky , l ázně (rusky), vu lgárně vězen í; - viz kalot a
základna; podkl ad z něhož se v d alším v ychází; (b azální met abolizmus [zákl. spotřeba en ergie] ; platforma = základ pro d alší vývo j); - viz b azilika, grunt
hudební styl, gen erací od poloviny 60. l et do začátku 70. l et 20. stolet í. Tuto hudbu hrály hud ební soubory v e složení - dv ě elek trick é ky tary , jedna b asová
kytara a b icí [Bigb eat - rocková hudba, rock beat];
(dětsky) bebíčko , poran ění; (bek aný = dětsky ošklivý, protivný , zlý, špatný , špinavý) ;
brečet/ bulit - plak at; beč ení/ buč ení = zvuk ovcí aj. zv ířat [b é i bů apod.]; - v iz bulení, pl ačky
dřev ěná sudová n ádoba [na kys. okurky v l áku, ap.] ; - viz dřevěn é nádoby
bednář; do sloučení b ečvář pracov al s tvrd ým dřev em (sudy, kád ě …), kdežto b ednář s měk kým (škopky , beč ky, vědra …) ;
pozorný, dbalý;
7
bedra I.
bedra II.
bedrník
beduin
befél
behaviorismus I.
behaviorismus II.
bejbi
bejkov ec
bejkovin a
bejvalka
bek
bekhend
bekovka
bekyn ě
belet ri e
belhat
belina
belv edér
belví
bendit
bendžo
bene / ben
benefity
Benelux
Beneš. d ekrety
benevol enc e
beng
bengál
beran
beranic e
beranidlo
berán ek I.
berán ek II.
beri-beri
I.
beri-beri
II.
berl e / -ič ka
beruška
besídka
best
bestie
bestseler
bešamel
Betl ém
beton
betony
bezdomovec
bezmál a / málem
bezpáteřní
bezp. zámek
bezpečnost / -ní I.
bezpečnost / -ní II.
bezp. pás
bezprizorný / -ní
bezva
bezvědomí I.
bezvědomí II.
bezvěrec
bérec / -cový
běhavka
běhoun
bělení
běloba
bibianko
biatlon
Bible [svat á] I.
Bible [svat á] II.
bibliotéka
biceps
bicí
bicykl
bič
bičiště
bičnout se
bidet
bidlo I.
bidlo II.
biedermeier
bienál e
bifé
biflování I.
biflování II.
biftek
bifurkace
bigbít
bigotní
bigram
bichle
biják
bike
biker
bederní [lumbální] p át eř = shora k p asu/ kosti k řížové a k yčelní [ ramen a, záda/ pl ec e, boky a krajin a křížov á]; [b ederní] p ás; [bří mě, úkol, odpov ědnost, tíž e,
starosti] spočívající n a b./ sňaté z b.; - v iz artróz a, c emr, hex enšus, chomout/ jho, pát eř , rameno
(Pimpinell a saxifraga) mrk vovitá okoličnat á bylin a [kořen detoxikuje/ zbavuje tělo škodlivin]; t éměř shodný s b. je anýz [listy jsou kořením] ;
arabský kočující v elbloudář;
(z něm.) rozk az [např. vo jenský - n estrpící odmluv a n euposlechnutí];
psycholog. směr, zabýv ající se vý vojem chování s cílem jeho před vídání a ovl ádání [jd e o druh mat eri alismu]; b ehaviorální = t ýkající se chov ání; beh. vědy se
zabývají studi em lidského chov ání v e společnosti, hl . sociologie, ant ropologi e, psychologi e; - viz material ista
(z angl.: baby) bambíno/ n emluvně, mi mi/ mi minko, kojen ec, b atol e, mal é dít ě/ špunt/ mrn ě/ mrňous/ p rcek , potomek ;
poháněcí hůl, sukovic e, d louhý plet ený bič (t éž kl acek, prut , rákoska, b ejč ák); - v iz karabáč, kyj, otka, důtka, špacír, vůl
volovina, hloupost, pito most, b ejk árna, slaboduchost; - viz vůl
bývalá manž elk a/ přítelkyn ě;
(v brankových hrách) obránc e; - viz halv / half , fotbal
ve sportovních hrách úder ve s měru p roti ruc e, pro prav áky zl eva; (opak em je forhend);
furažka, č epic e se štítkem [podle J. Beka, tzv. baret ka, podobná „mas aryčc e“, s podšívkou či pleten á; n e USA kšiltovk a]; - viz rádiov ka, brigadýrka
(Lymantri a - víc e druhů bílých motýlů ; noční můra, mniška) obávaní škůdci stro mů/ l esů/ sadů ; housenky ožírají l isty; (fr. bégui ne = zbožné ženy) ;
krásná li teratura/ knihy [romány ; biografie; memoáry ; c estopisy; detek tivky ; sci-fi, uměl eck á lit eratura psan á prózou]; - viz , epik a, l iteratura
kulhat, n apadat na nohu, b elhat se o holi / plazit s e/ dob elhat se do cíl e/ do mů; vrávo rat / mot at se [únavou, zranění m, opilostí, nemocí];
cyklist. přilb a;
(belved ere) rozhledn a;
(fr. bell evu e) krásná vyhlíd ka;
zbytečně/ rozmařil e utrácet , hýřit , prošustrovat majet ek ; debužíro vat, opíjet/ př ejíd at se; - viz gembler, droga, p rošustrovat, t racht ace
(banjo) drnkací / trsací hudební nástro j [s napjatou kůží]; - viz trsac í
dobře; not a ben e = mi moto, dokonc e, a to; ud ěl at si ben e/ dobře, dopřát si n ěco příjemn ého; - viz notaben e
poskytnuté [zaměstnan ecké] výhody [slev y, jízdenky, bydlení] ; ben efic e = dobroč inná akce ve prosp ěch herc e ap. [představ ení, prod ej upomín ek aj.] ;
[Belgi e-Ned erl and-Luxembourg] pří mořské soustátí v záp. Evrop ě;
psal je v exi lu v Londýně a po v álce na území ČSR [ v době n eex ist. Nár. shromáždění v duchu spojen ec. s mluv; schv álení m nový m NS s e staly z ákony];
dobrá vůle, l askavost, t ichý souhlas, shovívavost, tol eranc e, učinli vost; (ben evol entní = shovívavý, l askav ý, bl ahovolný, bl ahosklonný);
čert; četní k; k rimin alista;
rámus, k rav ál; bengálský [řecký] oslniv ý nekouřící oheň [užíval se v Byzantsku při slavnostech i ve vál kách; nelz e hasit vodou ; užívá se dosud];
samec ovc e; (přen esen ě: t vrdohlav ý jako beran; rozhodný, neústupný, rezolutní, rázný člov ěk) ; - viz skopec , maso, rezultát, b eránek
ušanka, zimní kožešinová č epic e s tkanic emi, k ryjící uši i tváře; (papach a = jednoduchá vysoká [koz ácká] kož ešinová č epice) ;
konstrukce s [těžk ým] ruční m či strojní m beran em [k zaráž ení pilot, bourání objektů, aj.]; b eranit = zaráž et do země, bourat aj .; - viz topor, pilota
malý b eran; v eli konoční pečivo z p ečicí formy [- viz mélšpajs]; o teplov ací kož ešina s krátký m vl asem (n a límc e, manž ety, čepic e, štucly) ;
mráč ek n a obloze [beránky předpov ídají d ešťov é počasí]; b. = t ichá/ potuteln á osoba [„já nic, já muzik ant“]; (kožich, přikrýv ka, před ložka); - v iz mílius
(též berib eri č i beri beri) onemocnění n ervov ého systému z nedostatku thiaminu [vitaminu B1], projevující se t ěžkou l etargií, únavou a postižením
kardiov askulárního , nervového , svalov ého a trávicího systému;
(zdrav.) podpažní hůl; p edum [obřadní/ p astýř. hůl] ; (přen esen ě) využív ání nějak é/ něčí podpory / pomoci v jednání ; - viz chůdy, sukovic e
užitečný brouček - sluníčko sedmi tečn é [líkv iduje mšice n a stromech];
altán, leh ká k rytá zahradní st avba (odpočinkov é respirium) ; dětsk é kul turní vystoupen í či bes edování ;
nejl epší; bests eller = žádaná/ úspěšná kniha, film [prost ě něco úžasn ého apod.]; - viz hit, šl ágr
šelma/ k ruté zví ře/ n etvor, surový člov ěk / ukrutník ; t éž nadávka n apř. „b estie jedn a“; b estiální ;
čtenářsky i obchodně úspěšné lit er., hudeb. ap. dílo ; bests eller; - v iz best, grandiózní, hi t, i mpozantní, šlágr
zákl. omáčk a [světl á jíšk a s ml ék em, cibulí a kořením - dl e fr. markýze {Béch ameil}];
město v Izraeli - rodišt ě Ježíš e Krista; B etlémská kapl e v Praze; vánoční vyobraz ení mal ého Ježíška v jesličkách ;
umělý kámen [směs cementu s písk em a vodou dl e receptu] ; („je to na b eton“ = jisté/ pravda); - viz armován í, c ement, předpjatý beton, překl ad
chrániče pro ti úrazu [při n eb ezpeč. činnosti / sportech - nap ř. v ýbavy ho kej. brankářů] ;
kdo ztratil možnost obživy a bydl ení, nuzák / žeb rák / tul ák, ho mel ess [houmles]; ( apolit a/ apatrida = osoba bez státní přísluš nosti); - viz azyl
skoro celé/ prázdné, n eúplný či téměř určitý poč et [např. polovin a, metrák / q, půlli tr ap .]; mít namál e [ mál em b y spadl, mohl se zabít ap.] ;
bezcharakterní, b ezzásadový, n espolehli vý [korouhvičk a, p řev lék ač k abátů]; - viz maloměšťák , pát eř
druhy z.: zadl abací dózický ; s cylindr. vložkou; n a čip. kartu ; biometrický na otisk prstu; v isací z. [příp. s čipem] ; - viz šperovat , sichrovat
ochrana životů před vn ějš. vl ivy - zajištění kont roly stavu a funkc e objektů/ z ařízení , včasn ého varo vání , zásahu a po moci; mít připrav en é spojení,
potřeby proti požáru aj. n ebezpečí , dodržovat p ředpisy o bydl ení, chování a doprav ě (vč etn ě dokladů, stavu vozidl a a ochr. prostř.) ; - viz PIN
pás přidržující osobu k sedadlu auta; vyh ražen á plocha/ nástupiště aj. - při pohybu vl aku / činnosti stroje musí být uvoln ěny ;
nemající domov , bez dohl edu, toul avý, opuštěný, ni komu n epatříc í [dítě/ občan , zvíře/ pt ák aj.] ; - viz adopc e, antoušek, b ezdomov ec, ujec
výborný, b ezvadný, bez v ady;
zástava funkcí n ervov ého systému - postižený n ereagu je n a oslovení a doty k; b. rozdělujeme do tří skupin - mdloba [synkop a], sopor [reaguje n a
bolest] a ko ma [n ereaguje vůb ec - vol at resuscitaci, zách r. službu]; (chrčí-li či vůb ec ned ýchá, ihned zah ájit masáž hrudníku a uměl é dýchání) ;
ateist a, svobodomyslný člov ěk b ez nábož. v yznání/ víry ; - viz ví ra, ári jec , pohan, at eismus, lut erán
noha od kolen a k nártu; b . má kost holení [tibia] a lýt kovou [fibula]; [b ércový vřed ap.] ;
průjem, (vulg.) sračk a; [sráč = (vul g.) n adávk a]; - viz def ekac e, srágora
dlouhý koberec [svinovací - p ro chodby/ schody/ zvl .účel y]; přehoz na stůl; svrchní část pneu mat iky; kolmá cihl a v e zdivu;
slunění bílého prádla, rozprostřen ého na č isté tráv ě s občasným skrápění m čistou vodou; - viz šmolka, prostírání
anorganic ký [tit anový aj.] pi gment do barev ; (běl ima = oční n eprůhl edné b ělmo - lat . sclera); - v iz albín
předpona znamen ající dvojn ý ap.; [bimet al = sloučenina/ slitin a dvou kovů ; bicykl = jízdní kolo; bistab ilní el. obvod];
(bianco) bílý, čistý ; nev yplněný č i neúpln ě vypln ěný formulář, dokl ad, šek - bez podpisu/ k dodat. podpisu či jen podpis na čistém listě; - viz v ak át
(b. stihací, štaf etový aj.) kombinac e b ěhu na l yžích a střelby z malorážk y [příp. b ěh na l yžích nahrazen běh em; ski arc = lukostřel. b.] ;
Písmo svaté (l at. Scriptura sacra nebo Sc riptura sancta) obsahuje několik n ábož. knih v jednom sv azku, npř. ve vydání česk é Bibl e Kralick é z r.1613;
soubor posvátn. spisů judaizmu [Starý zákon] a křesťanství [Nov ý zákon]; hypotéza vzniku v esmíru ; biblický [n ámět oslav . Boh a] ; - viz hypot éza, žalm
knihovna; součástí knihoven bý vají zvl. oddělení - p ro disková a další médi a vč etn ě filmů, též speci ální archivy ; - viz archiv
dvojhlavý , např. sval n a paži;
(hud.) skupina bicích hud. nástrojů k apel y/ o rchestru ovl ádan á bubeník y [bubny/ t ympán y/ kotle, gong, činely, zvonk y aj.]; - viz kap ela, orchestr, marac as
jízdní kolo, v elociped ; (t éž horská/ trekingov á kol a, motorová kola [s pomocný m moto rk em], reh abilit ační Rotoped aj.) ; - viz bik e, galusk a, v elocip ed
nástroj kočího/ vozky/ oráč e aj. k poh ánění t ahounů a v ýcviku koní ; jezdec. bičík; malým bič em děti švihají rotující k áču); bičov ání = fyz. trest;
pružný prut biče [i přes 2 m] s okov aným drž adlem (doplnění m prásk acím řemínk em [cc a 1-2 m] vznikne bič) ; - viz bič
vyprovokov at se k vyššímu vý konu; - viz burcov at, posera, troufnout si, vzmužit se
sedací toalet . mís a s mycí mi trysk ami , často v kombin aci se záchod em (opat řen á „prk énk em“ s vík em pro funkci splach. klozetu);
kulatina – p eň, t yč, bidýl ko, hřad, násad a k n ářadí , jako hasičský h ák, n a podpěrách jako kl epadlo kob erců či k sušení, pabuza, sloup/ stožár osv ětl ení,
antény , vah adla, vl ajkov é žerdi, závo ry, k plavb ě odrážením a k mnoha d alším potřebám; (bydlo = by t/ b ejv ák);
[bídrmajer] uměl ecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století ; - viz sloh/ -y
uměl ecká přehl ídka pořádan á vždy po dvou l etech ;
(buffet) rychlé obč erstv ení [auto mat, bistro, čajovna/ k avárnička/ pizzéri e]; - viz kab aret, b ar, té
učební dril - memorovat a učit se v ěci/ tex ty/ p ísně/ d ata/ činnosti zbyt ečně n azpaměť [vli vem mentorsk ého vlivu škol y a rodičů]; - viz memorování , mentor,
pedago g, šprt
přírodní řízek z hovězího masa, b eefsteak;
rozdvojení, rozvětv ení, rozvidlení , rozeklání [n apř. řek y, n ervů, cév , rozekl. lv í ocas];
(z angl.: big b eat - vel ký rámus) keltská roc k. hudba - džez - blůs [jazz, blues]; rock and roll [roken rol], ry tmus, k ytary, bicí ...] ; - viz synt ezátor
(z fr. bigoterie) sl epě/ fan aticky věřící, pobožnůstkářský , nesnáš enlivý , neto lerantní, po kryt ecký člo věk ; - viz modlitba, pobožnost
dvě [i stejná] písmena jdoucí za sebou [podobně trigram - složen z e tří písmen [ABC, ACB , BAC , XXX ap.]; - viz krypto logi e, hl ásky, dvojh láska
(z něm. Buch) knih a; - v iz album, brožura, p ředsádk a, vazba, zabukovat
(slang.) biograf/ kino, fil m. představ ení; hlavní č ást cepu ; - viz biograf, c epovat, di apozitiv
jízd. kolo; [bik er/-s = c yklista/ mo torkáři; mountainbi ke = horsk é trek. kolo; bi kerský; fourcross = horský cykloc ross]; - viz bicykl, Eska, tand em, v elociped
cyklista, motocykl ista, v elocip edista; v elodrom - cy klodráh a/ o kruh; bi ke = dvojkolo, jizdní ko lo, mop ed, skůtr, moto rka, ap.; pod. je t rojkolk a;
8
bikiny
bilance
biliár
bilbord
binární
binokl
binom
biobiocenóza
biocidy
biodiverzit a
biograf
biografi e
biographi e
biologie
bioluminiscence
biomasa
bioplyn
BIO-potrav iny
biopsie
biotop
biret
biřic
biřmování
biskup
bisquit / biskvit
bistabilní
bit [b]
bití
bitrat e
bitter
BitTorrent
bitumen
bity
bivak
bizam
bizarní
bíbr
bída
Bílá Hora
bílit
bílý kůň
bilý trpaslík I.
bilý trpaslík II.
bípr
blaf
blaho
blahovičník
blamáž
blankyt
blanšírování I.
blanšírování II.
blata
blavajs
blábol / - ení
bláhový
blb
blboun nejapný
blechy
blejzr
bleptat
bleskojistka
bleskovka
bleší trh
blind
blikání
blinkání
blistr
blizna I.
blizna II.
blíženec
blok I.
blok II.
blok III.
blokant
bloumat
bludy
Blu-ray disk / BD I.
Blu-ray disk / BD II.
Blu-ray disk / BD III.
blues
bluetooth
bluf
BMX
boa
bob / -y I.
bob / -y II.
bobizační slabiky
bobtnat
bocman
bod
bodejť
dvojdílné d ámsk é plav ky; atol Bi kini - jeden z M arshalových ostro vů Tich ého oceánu (zkoušení jad erných pu m);
přehl ed o cel kovém stavu / výsl edku činnosti k urč itému datu ;
kulečník (stůl s mantinely a koulemi strk anými tágem [holí]; strč ená koule s e má dotknout d alších koulí = karambol [ty se sčít ají]); - viz tágo
(z angl. billbo ard) v elkoplošná inf./ rekl amní / pl akáto vací t abule; - viz p anel
dvojkový; [dvojk. soustav a používá jen dv a symboly : 0 a 1 , ano a ne, proud a b ezproud, resp. mocniny čísl a 2 = bin ární čísl a]; - viz bit
optický přístroj s e dvěma o kuláry: brýle/ brejl e, c vikr/ skřip ec, lo rňon, dal ekohl ed, mikroskop …; - viz monokl, lorňon , lupa, optika, skřip ec
(mat em.) dvo jčlen [bino minální = se dvěma jmény]; ( monom = jednočlen; polynom = mnohočl en; bino mický ...) ; - viz kót a, t richotomi e, t riptych
týkajíc í se živ.o rganizmů; (biologický ; biopsie = odběr a v yšetř. vzorku t kán ě); - viz biolo gie, fauna, flora, biotop, h alucinac e
ekologic ky vy vážen é společ enství organizmů v určit ém prostoru [c enóza]; - v iz biotop
chem. p řípravky k hubení hmyzu - postřiky, spreje, prášky, n ástrahy a gely [i proti mrav encům, vosám, ko márů m, št ěnicím aj.] ; - viz insek ticidy
biologická rozmanitost - v ari abilit a všech žijíc ích organismů a ekosystémů [rozmanitost života v e vš ech formách, úrovních a komb inacích]; - viz mezi stromy
kino [ozvučené hl ediště s pro jek torem a promít . plátn em - v přírod ě n ebo v sál e]; (kin eti ka = nauk a o dráze bodů/ těl es v pohybu); - viz biják , kynolo g
popis života určitého člo věk a, životopis [jd e-li o popis vl astní osoby, je to autobio grafi e]; - viz curriculum vitae
mat. s fotogr. p amětí - schopností návratu do pův. t varu či b arv y např. tepl em [spec. t extil , slitina kovů, složení barev]; - viz curriculum vit ae
věda z abývající se studi em živ é pří rody; - v iz organ ický
světél kování , spontánní lumin iscence n ěkt erých živ ých organizmů [rybk a n eonka]; (svět élkov at můž e i tl ející p ařez aj.);
váha vš ech organizmů v d aném okamžiku v urč itém prostoru; obnovi teln ý zdroj en ergie n a jednotku plochy / objemu; - viz pramen
hořlavý pl yn z tlejícího bioodpadu [mrva apod.] v n eprodyšně uzav řených blocích [n ejen pro ohřív ání, al e i k výrob ě el ekt řiny];
p. neobsahující zdraví škodliv é l átky [t .j. získ ané p ěstění m, chov em a zpracov áním před epsaný mi metodami, b ez chem. hnojiv ap .] ;
mikroskop./ CT/ radiodiagnostické vyšet ření vzorku tkáně od ebran é z živého těl a; - viz bio-, del irium, halucin ace
[habitat] prostředí/ místo život a rostlin a tvorů, ov livn ěné živou složkou přírody - biotou; nap ř. zahradní koupací bazén / jezírko ; - viz biocenóza
pokrývka hlav y absolv entů VŠ, katolických duchovních aj.; jiná/ b ěžná pokrý vka h lavy je baret - vojáci mívají oboustranný [dvojb arevný]; - viz rádiov ka
pověřený vy konav atel úřední moci; (najatý voják: dráb, pochop [pomocná stráž], mušketý r);
katolická svátost k řesťanské dospělosti ; upevn ění v íry (z latinského „confirmo” , tj. upevňuji) ; - viz konfirmac e
nástupce apoštolů ustanov ených Ježíš em - správce cí rk. di ec éze [biskupského obvodu]; (drůb eží řiť [má tvar biskupské mitry]); - viz diec éze
1. (bis coctus, fr. biscuit) cookie, c rack er - piškot , suchar, sušenk a, k eks [cvíbok - 2x p ečen ý chléb] ; 2. neglaz . k eramik a; 3. alkohol - v inné brandy, Co gnac;
dvoustavový/ dvoupolohový (např. el . rezonanční obvod);
jednotka informace (n apř. ano/ n e, plus/ mínus, 1/0); 8 b [bitů] = 1 B [Byt e - bajt]; vyšší jednotky: k ilo-/ mega- / gi ga-bajt [= kB/ MB/ GB] ;
b. holí aj.- trest; vlnobit í [mořsk é], hro mobití [násl edek blesků], odbíjená [sport]; zabití [n ásil. smrt]; pobití [nap ř. pl echem]; n a-/ v y-/ bit í bat eri e ap .;
udává poč et bitů, po mocí kt erých je zapsán a jedna vt eřin a záznamu [čím v ětší bit rat e, t ím l epší kv alit a, ale menší ko mprese a v ětší soubor]; - viz MP3
bittery = hořké lihoviny [pův. amara/ žaludeční l éky] ; vinn é ap erit ivy, ho řké lik éry , jako např. kořenové a byl inné pálenk y;
PC klient - n ástroj pro p eer-to-peer [P2P] distribuci souborů [.torrent] , jí mž jsou datové přenosy rozkl ádány všem stahující m kli entům; - viz PC
střešní krytin a [asfal tová l ep enka s t enkou vrstvou sp eciální d rti]/ térový [izol./ střešní papír]; ži vice [ asfalt, tér/ th ér ap.]; živ ičný povrch silnic e ap.;
nástrčné profily do ručních nástavců a v rtač ek [ploché či křížov é šroubovací bi ty, š estihrann é {imbus} p rofily , vrt áky , dlát a či frezenkov ací hv ězdičky];
(bivac) tábor/ l ežení v p řírod ě bez e stanů, nouzový k ryt v n epříznivých pod mínkách [horol ezeck ý/ rybář. aj. nocl eh v pří rodě. - bivakování] ;
kožišina z ondatry, bis am - (ondatra pižmov á = vodní sav ec z čeledi myšovitých , podčel edi hrabošovitých, původem z Ameriky) ; - viz pižmo
zvláštní, neobv yklý ; podivný, výstřední;
tvarov ané vousy: bradka, plnovous, strniště; (pejzy = licousy, lícní vousy/ kotl ety, šístky / šísy [ =zakrouc ené p ejzy]; knír/ -ek = vousy pod nosem); bobr;
nouze, ubohost, utrpení , nedostat ek [živobyt í, potřeb]; mravní/ duš evní b.; bědov ání; zbědovaný , bídník, chudák; výstraha: „běda vám“; bíd ák = lotr;
8. 11. 1620 v bitvě na B .H. byl a vojska čes. st avů utlač . habsburky po ražen a; 27 česk ých pánů bylo sťato a n astal 300 -letý RU útlak a rek atolit ace Čechů;
malov at int eri ér n ebo i vn ějšek objektů roztokem haš eného v ápna (n apř. št ětkou na bid ýlku); (slan g.) vybí lit = vše roztřískat , vyk rást;
(slang.) nastrč ená osoba k vůli daňov ým úniků m; - viz fiškus
astronomický objekt vznikající zhroucení m hv ězdy o průměrné nebo podprůměrn é hmotnosti ; vyzařuje en ergi i nashromážděnou za ak tivního život a
hvězdy a chl adne; - viz supernov a, v esmí r
(pípák, pips, b erdina) zvukov ý signál / [l avinový] sign alizáto r ; - v iz majáč ek
nedobré jídlo; kec / nep ravd a; [bl afák = ob ehrání pro tihráč e fintou; b lafovat/ prášit = lhát] ; - viz bluf, bublin a finta, lat ina
(pocit) - pocit štěstí, spokojenosti, b lahobytu, bl aženosti [je mi blaz e]; (blahov ičník - eukal yptus, subtrop. strom pův . z Austrálie, l éčivá rostlina);
(eukalyp tus) vždyzelený keř či strom z t ropů [naše pokojov á rostlin a - vyp ařuje vonné sil ice, jež osv ěžují, d esinfikují a aro matizují vzduch; vhodné pro ti kašli] ;
ostuda, zesměšnění; (bl amov at se = z esměšnit s e, odejít s ostudou);
azurová modř, l azur [azurov é neb e]; (jiné je bl ank et = prázdný formulář) ; - viz lazura, sinat, formu lář
bílit, bělet ; bl ednout, vybl ednout; p řikrášlovat , lakovat n a růžovo; b ěl ení zel eniny / ovoc e/ masa - spaření m/ ponoření m do hork é vody [k snadn ějšímu
odstranění slupek a bl an, zachov ání šťavn atosti a vitaminů];
místy bahnit á/ rašelin. lužní louk a, mokřad , slatin a, močál ; (bláto = rozmoč . zem. s bahn. louž emi ; bahno = usaz. k al / sediment ; bah enní; močálovi tý); - v iz lučina, luh
(slang.) nějak é jídlo - spíše nevzhl edné, blaf; - viz blaf, p lav ajs
nerozumné/ n esmyslné/ bl áznivé řeči psychopat a; časté ústní n apadání spořádaných l idí;
pošetilý, pomýl ený, n erozumný sníl ek, f antasta [bl áha , šáhl ej, pošah anej] ; bláhovost, poš etilost;
idiot, pitomec, tup ec, hlup ák, v rták, slabo myslný/ d ementní jedin ec; blbin y = stupidit y/ hlouposti / vtipy ; (voj.) blboun = v elký ovocný kn edlík ;
(Didius Ineptus/ Raphus cucullatus/ dodo) dronte maurici jský byl asi metr v ysoký nel ét avý pt ák z ostrov a Mauricius ;
(paraziti) drobný 1-7 mm černý skák avý h myz sající krev a přen ášejíc í choroby [mor] ; společ enská hra s kol ečky / knoflíky ; - viz v eš
(blazer) jednořadov é d elší sako sport. sty lu; dámská lehk á hal ena [vycpan á ramena, n árameníky, velké kapsy - voln ý střih];
(pejor.) mazat , rozblept at, pobl eptat, potřísnit ; [blept anina = l epiv á k ašovitá h mota];
býv. [ant énní] jistič proti výbojům blesku (se svod em k ak tiv. uz emn ění); v yblejsknout = v yfotit; bl ejsknout se čím = předv ést se/ n a odiv ; blýskání ;
závěsná p etrol ejov á lampa s k ruh. knot em; (slang.) plešat á hl ava; vy věšen á zpráv a/ výzv a; (bl esk [i kulový] = el. výboj; fotoblesk); n ablýskan ý/ l esklý ;
možnost koupit/ prodat / v yměnit cokoli [starožitné, použité i nov é v ěci - boty , t extil, n ářadí, součástky , námky …];
prázdno; cestov ání na bl ind = n aslepo/ bez cíl e; odb ěr/ předání v ěcí b ez plac ení a z áznamu (freeware) ; - viz bian ko
přerušovan é světlo [např. semaforu/ b linkru; signaliz ace směru / výstraha sv ět elnou houkačko u vozidl a ap .]; bli kavý , blikot avý ; - viz siréna, klakson
zvracení kojenců při krmení ap. [vul g.: blití , t éž přen esen ě - něco oškliv ého {„je to hrozný, člo věk by se z toho poblil“}];
plastový lisovaný obal {k art a} s pilulkami aj.;
stigma, lep kav á samičí část p estíku v k vět ech rostlin [v yrůstá z čnělky]; slouží k zachyc. pyl . zrn; v dolní části má s emeník s v ajíčky ; (další č ásti kv ětu jsou
tyčinky [samčí pohlav . orgány, produku jícími p ylová zrn a]; vš e ulož . v kalichu s korunou b arevn. okv ětn. lístků [t éž ušty] a v lůžku); - viz kv ětenstv í
dvojče, osoba sblížen á; b líženci = znamení zv ěrokruhu ; - viz zodiak
skupina, seskupení , kus hmoty / dílčí ob jek t; (blok áda/ blokov ání někoho / č eho = o rg. p řek ážek, bránění , izolování , omezování v pohybu aj.) ; sešit / notes
[rus. bloknot]/ zápisník / skicák ; spojen é/ díly / části / objekty v cel istvý/ komp aktní p evný či manipul . cel ek ; blok do mů/ ulic ; blokov á pokuta za přestupek ;
- viz frakc e
lanová sv ěra [šplhadlo/ jü mar/ spelet – pod. karabin ě] sloužící k výstupu po pevn ém lan ě; - v iz horolezec tví, sp eleolo gie
toulat se, chodit bez zájmu a c íle, nazdařbůh ; (Zdařbůh = hornic ký pozdrav) ;
patologick á porucha myšlení kvalitat iv. rázu; chorobn é a n evý vratn é přesvědč ení n emocn ého o nějak é skutečnosti [vidin y, p erzekuc e, pošetilost aj.];
[po CD a DVD] 3. gen erace optic . úlož. disků [podpovrch. záznam a laser. čt ení - jednovrstvý d . až 25 GB, dvouv . až 50 GB a dvoustran. až 100 GB];
tyto disky umožňují v ypalov at a č íst i filmy 3D; druhy disků: BD -ROM jen č tení , BD-R jednoráz. zápis, BD-R E přepisovat elný, BD-XL vyšší k apacit a,
BD 3D s obsahem 3D, Mini-BD - pro minik amery ap.; jsou i Blu-ray přehrávač e apod.; - viz 3D, HD, grav írování , <http://www.el tasat .cz/cl anky/slovnic ek >
(blús) pěvecký a hudební sty l [pův. č ernochů];
bezdrátový syst ém p řenosu dat n a vzdál enost někol ika metrů; (podobný je infraport IrDA s dosahem jen desít ek cm přímé vid elnosti); - viz EDR
výmysl, blud , kl am, fint a, po mluva, podraz, lež / blaf (blaf at / k ecat, blafov at - lhát / v ymlouv at se [snah a blafov áním n ěco získat]); - viz blaf, bublin a
(Bicycle Motocross) jedn a z disciplín cyklistik y [závod na zp evněn ých kolech ; začín á hromadným st art em n a dráz e s překážkami]; - viz bik e, kros
kožišinový přehoz (např. liška s hl avičkou a pacičk ami) nošen ý kol k rku přes ramen a);
kovové závodní karosované s aně pro 2 až 4 osoby ke sjíždění bobové dráhy [s vysoký mi mantin ely]; skibob = sed ací lyž e s řidítky; (bob obecný =
luskovina/ z elen ina/ krmivo); druh úč esu; k akao vé aj. boby; (bobek/ bob eček = obl ý kousek / hro mádk a; f amili érnost); - viz lyže, rohačk y, b asket
(jen křížovk ářský slovní k): BO , CE, LO, DI, GA, MA, N I, D E; k atalektika = n ahraz ení slabik y; - v iz bob [luskovina/ pícnin a], boby [sán ě/ saně, bobování]
vlhkem zvětšov at objem; nabobtnal ý; - v iz zatahov ání
lodní hospodář;
píchnutí, místo/ o rient . značk a, t ečk a; počít ání na body ; ústřižek s hodnotou v příděl . systému; bod ec; (an gl. body = t ělo / t ěleso); - v iz bodygard
přitakání, jist ě, to se rozumí [„no bod ejť by n é“];
9
bodrý
bodyček
bodygard
bohatýr
bohém
bohemista
boilie
bojar
bojkot / -ov at
bojler
boka
bokovka
bolák
bolerko
bomba I.
bomba II.
bombardování
bombastický
bombírunk
bon
bona
bonanza
bona fide
bonboniéra
bonbón
bondáž
bondy
bong
bonifikace
bonita
bonmot
bonsaj
bontón
bonus
bonzák
boom
boomer
booster dioda
booster
borax
bordel
bordura
borec
borelióza
borhák
borka
boršč
bort
bortění / -cení
bořit
bos I.
bos II.
bosáky
bosňák
bosování
boss
bossing
bota / -y
I.
bota / -y
II.
botulotoxin
boubel
boubelatý
bouda
bouchací kuličky
bouchoř
bouldering
boule
bourák
bouřka
bouřlivák
bowden
bowling
bóje
Bójové
brabenci
bradavic e
bradavka
bradla
brach
Braill e
brajgl
brak
brakický / - á
bramborov é div .
brand
branka
branzol
branže
brav
bravo
bravura
bravurní
živý, nenuc ený, přirozený ; - viz žoviální
(hokej) brán ění soupeři v pohybu svým těl em; součást výb avičk y kojenců a b atolat ; odrůda pš enice;
(z angl. bodygu ard) [osobní] strážce; - viz garda
udatný zámožný bojovní k, rytíř, hrdina;
nepraktický člov ěk líbnutý múzou, oddávající se u měl ecký m sférám; - viz Bójov é
kdo se zabýv á český m jazykem, historií a kulturou; - viz Bójov é
druh plovoucí rybářsk é návnady [b alonek] ; - viz udic e
(též bojarin , buj ap .) ruský/ ukrajinský/ bulharský šl echtic/ kníže, býv. f eudál ;
přehlížení , odmít ání styků a přík azů/ n eposlušnost, izolování, odpor/ vzpoura; - viz autsajdr, emb argo , mobbing, ostrak ismus, pas iv. resist ence, šikan a
(boiler) el./ plynový ohřívač vody se zásobník em; - viz k arma
moř. záto ka, do které ústí řeka; (únor 1918 - b. Kotorská {Jadran, Č.Hora}, n ejv ětší vzpoura n ámořní ků RU a 7. pluku v Rumbu rku, popravy);
vedl ejšák, melouch, n ěco jinýho; - viz fuška
vřed, bol estivý útvar na kůži ap. [vyž aduje lék ařsk é ošetření];
krátká l ehká ž enská v esta s ahající n ejd ále do pasu, bolero;
puma/ mina/ p ek elný stroj; budící všeob . pozornost; posilující jídlo ; sexbo mba; bombardo vat - l et. pumami / někoho dot azy;
bomba/ bo mbička = n áhradní n áplň [např. plynu, vůn ě, in koustu aj.] ; - viz cartridge
shoz leteckých pu m/ bo mb, hromadné nič ení ; l et. bomb ard ér; p řen esen ě: n ěkoho nap adat dot azy ap .; - viz reformky
nafouknutý, nabubřelý , významem přehnaný [bomb . rekl ama] ; - viz bulv ár, h alas
vypuklina, vyboul ení, v ydutí, konv exní t var; (opak b .: důl ek, dolík, pro máč knutí, prohlub eň, konk áva, žláb ek]);
dluhopis, cenný papír, poukázk a; (fr. dobrý [bonbon aj.]);
chůva, vychov at elka; - viz au pair/-s
ložisko vzácných kovů a drahokamů; šťastný nál ez, obv. zlata; bájný pokl ad, vysn ěný obchod;
(lat. bona = dobrá, užit ečná) v dobré ví ře/ úmyslu; (bona publica = ve p rospěch státu / lidu; bon a vit a = životodárný , prospěšný, užit ečný);
dárkov é bal ení bonbónů; bonbónek = l ichotiv é slovo; - viz bonbón
sladký mls, cu krovink a [např. draž é, drops, pralink a, t varov ané a pln ěné kousky čokolády , bal ená Sisinka, Hašl erk a aj.]; - v iz bonboniéra
(bondage) sexu ální praktik a/ svazování p artn era/ zvýš ené dráždění ; - viz kozelec, pettin g, s ex
státní papíry [dluhopisy] pro fyzické osoby/ občany [s nejistým vzdálený m ziskem]; - v iz obligac e, titr
druh vodní dýmky ; - viz farec , dýmka
zvýhodnění, náhrada, odškodné; - viz bonus, VIP
míra kvality [nap ř. zeminy], či schopnosti [užitnosti / solventnosti/ spolehl ivosti];
(fr. bon mot: dobré slovo, pi kantnost) vtipn é slovo/ rčení , vtip, úsloví; k rát ký sati r. cit át známé osobnosti; - viz aforismus
miniaturní strom uměl ecky šl echt ěný v misce, aby v ypadal jako starý stro m (původně čínsk á t echnika 11. stol.) ;
dobré/ vybran é způsoby společensk ého chování ;
sleva, prémi e, dobropis, úspěšné ukončení studia; - viz b enefit y, remun erace, režie
donašeč, udav ač, špicl, p atolízal, prd elk a; (bonz = magnát / šéf); ž alobník, d enunciant ; - viz denunci ace, fízl, špión
(búm) náhlý rozmach, vzestup, konjunktura, prosperita;
(búmr) spekulant n a vzestup ku rzu cenných papí rů a burzovních hodnot, h aussista;
(bustr) elekt ronka rozkladu spojit ého TV signálu u čs. TVP M ánes/Al eš z 60 -tých let 20. stol.;
kytarov ý i basový zkreslov ač signálu, využív ající vlastností germaniov é diody [v e zvuku se projevuje tepl ým, měkký m zkreslení m] ;
tinkal [t etraboritan sodný - sv ářečsk é okysličov adlo]; - viz kal afuna
nevěstin ec [dům s n evěstkami / kon kubínami ; pípšou, hambinec , hampejz, pajzl aj. - erotic ké služby]; - v iz animírka, džigolo, p rostitutka, brajgl
(něm. bord = prkno, palub a) lem, obrub a; ozdob. l em. tkanin, nást ěn. mal eb/ tap et, t extů / knih či ilumin ací (osvětl .), t éž kv ětinami aj.];
přeborník ; přebor = soutěž; p řední sout ěžící - sportovec / borec/ cv ičen ec/ reprezen tant aj. v urč. disciplín ě/ oboru;
[lymeská b.] svízelná n emoc vy volan á spirochetou Borrel ia burgdorferi (přenos kl íšťaty apod.);
železná skob a zabudovaná do skály , určen á pro zapín ání; - viz horolez ectví
kůra stromu i něko lik cm silná [odumřel é buňky chránící k men] ; dět i vyřezáv ají z ků ry lodičky ; (dubová kůra je l éčiv á); - v iz kůra
klas. rus. pok rm [hov ězí výv ar s masem, brambory , zel í, č erv. řep a, r. protl ak, mrk ev , cibule, česn ek, z akys. smetan a, b . list, kopr, petržel ka, pepř a sůl, ol ej];
diamanto vý [brusný] práš ek [o určit é zrnitosti]; - viz lapov ání
rozpadání/ vy-/ z- / borcení objek tu/ podl ahy/ tarasu aj. [chybné v ýpočty/ pl ány, nedodržení norem, n edbal á údržba, přetíž ení, přírodní síly]; krach ;
bourat/ niči t; prop adat s e do sněhu/ b lát a aj., probořit se ; - viz břednout
(fasádní plastik a/ d ekor) bosáž/ rustika = opracovaný [zdobený/ b osovan ý kámen zdiva s fazetami aj. často n ahraž. štuk em nebo profily z umělých
hmot - bosované port ály , arkády apod.]; st ropní aj. prohlubeň s malbou a příp. štukov ým l emo váním; bosý = neobutý ; - viz šambrán a
drbáky / žahoury / v ejmrdy - chlupat é kn edlíky ze syrov ých brambor; - v iz žahour
bývalý pouťov ý/ pouliční kramář, n esoucí zavěš enou košatinu na p rsou (prodával z ní d robnosti - kudly, tkaničky , k arty …);
vkládán í obrázků [zrcadl a] do tiskov é stran y; - viz bos
šéf, nadříz ený, představ ený ;
šikana (psychotero r) páchan á na pracovišti n adřízený mi; - viz šikan a
obecně obuv - d ámská/ pánsk á - l etní/ zi mní - v enkovní [rybářsk é, jezd./ vysok é, polovysok é, kanad y, dřeváky, kotníčkov é/ p racovní , polob., sand ály ,
střevíc e, lodičk y], - sport. [cvič ky, fotb alové, lyžařské, horské/ horalky , tretry], - dom. [p antofle, bačkory, trepky] ; hloupost; - viz obutí, obuvník, krpce
smrteln ě jedovat á l átka ve špatně oš etřeném syrov ém mas e, klob ásový jed - botulin; t éž prostředek k odstran ění vrásek ;
(cysticercus = cyst a) larvální st adium t asemnic [podkož. kulov. měchýřek s tekutinou a hl avou {scolex} zárodku tas emnic e]; - v iz tasemnice
obtloustlý, korpul entní; boub elíček/ boub elk a [boubelaté/ obézní dít ě, b .-tý tvo r]; - viz t ělnatej
úkryt, skrýš, budník, chatrč [pro psa/ hlídač e, n a nářadí, topivo, ap.]; ud ělat na koho boudu = lest ; - viz budka, kutloch, kůlna, špeluňka
křehké kulič ky z pouti s trochou výbušniny (po dopadu vybuchují , stříl ely se i prakem);
puchr, zbon, povrch. znetvo ř. ovocný plod (šv estka aj.) ; [puchrovitost a d eformans jsou příčinou kad eřavosti broskvových listů]; - viz defo rmac e, š árka
lezení b ez lan a na mal ých skalních blocích n ebo nízkých skal ách;
vyboulení [kůže aj.], bulk a, bouličk a, boulov atý, zboulov aný; h rb/ v ýstupek / nerovnost; - viz bombí runk, hrb , hrbol
(slang) fáro, extro vní/ drahé os. auto budící závist; (bourat - poškozovat, ničit / boři t, lik vidovat [zboř. stavb a, nabour . auto , proboření]); - viz as anac e
vybíjení el . potenci álu mraků b lesky , prov ázené hromobití m; odvoz ené: bouře nadšení , vzbouření , pobuřování , bouřliv ák; - viz buřinka, počasí
nepokojný, vznětliv ý, vš ehoschopný rozpustilec [obyč. z vyšších {uměleck ých ap.} sf ér]; (bouřli vý/ buráciv ý/ prud ký vít r); - viz bouřk a, poč así
lanko [splét ané dráty / licny , např. ovl ádací, řadicí , tažná, záclonov á l., svítidla upevn ěná n a l.] ;
kuželky - t ýmov á sportovní hra s dlouhou tradicí ; (ruské kuželky [s visící koulí] = společ en. zahradní hra) ; hry s koul emi; - v iz petan k, k erlin g
zakotven é plovoucí [v ýstražné ap.] t ěl eso;
hist. prapředci Čechů n a území Česk a [název Bohémia = Č echy]; - viz bohemista, ČR , Hercynský l es, <ht tps://cs.wikiped ia.o rg/wi ki/K eltov %C3%A9>
mrav enci [stav ějí si mrav eniště t varu kupy, unesou víc n ež v ážejí ; nep říjemn ě koušou a střík ají] ; - viz faraón
(veruka) je nezhoubný infekční výrůst ek/ novotvar na kůži n ebo na sliznici, způsobený l idským kožní m papilo mavi rem HPV; - viz lápis
struk, cecí k, vrchol ek p rsu [u mat ek k e ko jení] ; - viz dojičk a
tělocvič. nářadí [žerd ě 3,5 m dlouh é na stojanech s v ýsuvn. drouky po 5 c m s aretací] ; (bradlo = sk alisko, út es); - viz brdo, nos, těl . nářadí
přítel , důvěryhodný člov ěk, spol ečník, n áhodný soustolovník - i cizí („mil ý brachu“); (brácha/ bráška = bratr); - v iz druh
(Luis Braille) vynal ezl r.1829-1833 slepecké š estibodové písmo s v ypouklými body pro hmatov é čt ení; (slep ý/ n evido mý; z aslepen í otvoru aj.) ;
rámus a n epořádek , švajn eraj, bin ec, bord el, čurbes, virv ál, v irčoft/ -č aft, bugr, ramb ajs, krav ál, randál ; - viz elent
podřad. zboží/ vý mět; brakov at = všecko n ějak zužitkovat; v ybrakovaný = v yprázdněn ý/ v ymontov aný; b rakic ký = poloslaný ; - viz šunt, laguna
poloslaný; b./ smíšen á voda při ústí řek do moře;
maňásk. divadlo , marion ety; „loutkov é divad lo“ = lout ky/ pimprdl ata [lout koherci nitěmi hýbou jejich údy aj.]; loutka = ovlád aná fi gurk a/ postava;
holograficky uprav ená obch. značka [brandingov ým v ýběrem produktu]; (branding = budování znač ky promyšlený m výb ěrem) ; - viz hologram, logo
dvířka/ vrátka pro p ěší (samostatn á, v e v rat ech, půl ená n a výšku přede d veřmi do síně [proti vniku d růbeže] aj.) ; (gól / ban án v e sportu); - viz brána
tuhá stélk a (na dn ě boty - začisťuje švy a hrbolk y podešv e);
odvětví ; obor zájmů/ působnost [výroby / obchodu]; cháska, banda [zájm. skupina]; - viz chamraď, obchod
vepři / prasata; staroč eské slovo pro menší hospodářský dobyt ek (ovce, kozy, atd.) ; - viz brojl ery , drůb ež
1. výborně, skvělé, poved en é, znamenit é, b ravisi mo; 2. n ajatý vrah; - viz bravu ra
výtečn á/ brilantní dov ednost/ t ech. dokon alost/ zvl ádnutí, mimo řádná odv aha, smělost, vyt rvalost, [b. přednes/ reakc e aj.]; - viz bravurn í, bril antní
okázal é/ exc elentní až risk antní předvád ění dov edností; - viz bravura, bril ance, dil ema
10
brazolet a
brána
brány
brázda
brčál
brčko
brdlinka
brdo I.
brdo II.
brejk
bremza / - ák
brept
brevi ář
brexit
bréca
briar
BRICS
brigádník
brigadý rka
briket y
brikule
brilantina
briliant
briskně brizance I.
brizance II.
brizance III.
brífink
brloh
brnění / brň
brňavka
brod
brojení
brojlery
broker
bronchiální
bronz
brouci
brouzdání
brownfield y
brož
brožura
brť
brukvovit é
brumendo
brunátný
brundibár
brutální
Brutto
brva
bryčka
brynda
bryndáček
brynza
bryskně
brýle / brejl e I.
brýle / brejl e II.
brýle / brejl e III.
brýle / brejl e IV.
brzdit
brzlík
břečka I.
břečka II.
břednout
břevno
březí / b řezost
břidlice
břicho
břichomluvec
břit
břitký / -ce
břitva
břízolit I.
břízolit II.
břízolit III.
BSE
bubák
bubínek
bublanina
bublání
bublifuk
bublina
bubřina
buddhizmus
budit I.
budit II.
budižkničemu
budíček
budka
budoár
budova
budžet
(zast.) náramek [též {korálov á} bransol etka, shamb ala] ;
hlavní vstup do areálu [hradu, města, st atku …, prv ek obrany], č asto má zdobený port ál i vrat a/ v eřeje; fotbalov á b., b rána jazyků ; - viz port ál, futro
polní nářadí k vl áčení [rozdrob ení hrud, příprav ě pol e k s etí]; brány hřiště/ statku / hradu;
rýha vyo raná pluhem; řada/ l avic e (slang.) n apř. v kin ě [po válc e líst ek do prvn í brázdy za bů ra]; ( rozbrázděný / rozryt ý povrch); - viz rýha, lícha
(Vinca minor) b arvín ek menší [vždyzelen á poléh avá alpink a s modrý mi k vítky ; nápoj lásky , zesiluje v ášeň];
[pírko], slámka [díl ek obilní slámy] , trubičk a [z UH] = [bal en é] gastronomick é sací po můcky [rovn é, lo men é, p evn é, oh ebné {fl exibilní}, též se lžičk ou];
prkénka/ tyčky t vořící dočasn é hraz ení/ lehkou po mocnou přep ážku/ plůt ek - označ. nepřístup. míst aj. [příp . ohraž ení napnutou páskou];
hřeben tkalc . stavu s řadou nití [“jedno brdo“ pro stejn ý vzorek - jednotvárnost]; b . = lesnatý kop ec/ chlu m; brd ečky / rozpork y; „ty brdo!“],
(brďo, ty brďo = vyjádření údivu); - viz chlu m, rozpork a, spřež, váhy
sport. únik závodník a; - v iz blaf
(z něm.) brzda, brzdař [nap ř. vl ečňáku, žel eznič. vagónu v brzdařsk é budce];
přeřeknutí, p řebrept ; brepta = kdo se mísí do hovoru / vy rušuje [„kuš ty brepto“] , žvan il, k ecal, upovídan ec; - viz k ecat
modlitební kniížka [d enní modli tby duchovních]; písmo o v eli kosti 11 bodů; - viz cicero , petit
uměl é slovo vy jadřujíc í odchod Británi e z EU [podobné je Grexit - odchod Řeck a z EU] ;
(fam.) koza do mácí [c eněný zdroj ml ék a]; stará ž enská [i třeba kráva, kobyl a];
dřevo ze Středomoří hlavn ě k výrobě dýmek [ má se aspoň den v ařit a rok vysychat] ;
společné hosp. uskupení Brazíli e, Rusk a, Indi e, Čín y a Jižní Afriky [41% lidstva, cca 20 - 40% sv ět. produkc e], od 1.4.2015 mu př edsedá Rusko ; - viz G7
dobrovolník k výpo moci za k alamity apod. (v ětšinou zdarma, al e je pojištěn) ; pracovní brigáda; brigadýr = v edoucí br.; - viz fušování
nerozvírateln á plac atá čepic e se štít kem (k uniformě aj.), příp. s podbradní kem [u jízdy]; - viz bekov ka, beranic e, furažk a, kšilt, hučk a, rádiovk a
slisovaný uhelný mour či dřevný aj. suchý odpad, sloužící jako topivo; - viz pel eta
potíže, naschvály [„Ned ěl ej s tí m brikul e!“];
pomáda/ mast na v lasy; (brilantní = skv ělý , znamenitý , oslnivý); - viz exc el entní, sorela
broušený drahok am, zejmén a diamant , šperk ; písmo v eli kosti 3 bodů; - viz cicero, ko rund, smirek
svižně, spěšně, honem, rychl e/ v záp ětí, o kamžitě; (něm.: sofort, rasch); - viz urgence
tříštivost - schopnost výbušniny/ trhavin y deton ací rozdrtit mat eriál v okolí; (vysokobrizantní = vysok é účinnosti); čí m vyšší brizanc e
výbušniny/ trh aviny / třaskavin y, tí m citli vější vyžaduje zacház ení (může dojít k samovznícení / třesku); v ýbušniny typu vý met . střeliv a k
odstřelu/ uvolňo vání surovin [rud /uhlí aj.] jsou mén ě neb ezpečné, způsobují hlavn ě posun mat eri álů; - viz pyrot echnik/- a
(briefing) akce k poskytován í informací novinářům aj.; bri ef [bríf] = zpráv a, stručná informac e; - viz int ervi ew
zvířecí doupě/ p el ech; nouzový/ n eudržovan ý příbyt ek ;
středověká v ýstroj bojovník a: kroužková košile aj., později p láty / panc éřov ání = kyrys; (b. ru kou aj. = b lo káda krční p áteře apod.); - viz kyrys
místo na lokti citliv é na úder [n áraz em s e rozbrní celá p aže];
zpevněný přechod/ p řejezd přes potok/ řeku kde n ení most; broděn í = p rocházení / jízda po dn ě toku či rybník a [očista, záb av a] ; brůd ek;
chystání se a srocov ání proti nežádoucí skupin ě občanů [omezujících dosavadní zv yklosti, práv a, životní jistoty a po řádky] ; r ozbroje/ půt ky;
původně drůbež, produko vaná rychlový krmem; nov ě jsou zahrnuta i další zví řat a - králíci, o vce, prasata… ; - viz brav
[broukr] dohodce, kt erý zprostředkov ává obchody cizím jmén em a na c izí účet ; - viz makl éř
průduškový; bronchitida = akutní či chronic ké z ánětl ivé onemocn ění sliznice p růdušek; - viz záducha, rozedma plic
slitina mědi a zinku nazlát lé b arvy / zvonovina; nach ytat b ronz = opál it se n a slunci; - viz prav ěk, zvon
lezoucí i l étající hmyz, vel ká skupin a různorodé obt ěžující havěti přen ášejíc í infekc e; - viz desinsekce, babk a, kobyl ka, jedovat é …
chození v močálu/ v mokré v ys. trávě/ v potůč ku či mělčin ě (v botách i naboso); brodění mělkou vodou; surfování na webu; - v iz brod, surfing
půdy dříve urb anizovan é [zastav ěn é], ale opuštěn é n ebo nedost. v yužívan é [areály býv alých tov áren/ podniků] ; - viz area, prolu ka, h alda
připínací šperk; (podobné jsou řády, medail e, med ailonky) ;
publikační dílo menšího rozsahu [s jednoduchou knihařskou vazbou do měkkých d esek , někdy s dvojlisty k rozřez ání]; - viz s ešit, bichl e, v azba
dutina stromu často užív aná vč el ami jako úl (odtud brtn ík = včelař, medv ěd brtník) ; - viz vč ela, buňka, plást
košťálové (brukev, zel í, k apusta, kedlub en, k vět ák, b rokolic e, tuřín , řepka, ředkev …) ; [proti šíření virů st řídat plodiny na záhon ech !];
vyluzování zvuku písně z avřenými ústy/ hrdl em [užívá se ve sboru jako podbarvení sólového zpěvu , jako zvuková kulisa při reci taci , aj.];
nachový/ č erv enohnědý / zarudlý [obličej/ líce - zlobou/ nevol í], nerudný; brun átnět ; - viz l íce, zuřivost
čmel ák [meďurák] ; bručoun; d ětská op era (složil Hans Krása, prvně ji hrály židovské d ěti r. 1941 v Terezíně);
násilný, pách ání hrubých násilností; (brutali ta - násil í, hrubost, drsnost, trýznění); - v iz šikana, mobbing, bossing
hrubá váh a nák ladu s obal em; Netto - čistá v áha obsahu b ez obalu; Tára - váha obalu; (podobně: Brut to mzda = hrub á mzda, atp.) ;
(cillum) oční řasa [nehnout ani b rvou]; - viz obočí
lehký čt yřkol . povoz s rejd em, brzdou, sedákem s opěrkou a menším nákl ad. prostorem/ n ebo s úpravou k s ezení d alších cca 6 osob; pro 1 -2 tahouny;
kdo bryndá; n eurčit é/ jakékoliv pití , nápoj, nedopit é sliv ky, p atoky ; rozbryndat = rozlí t po troškách ; pobryndat = polít ; - viz bryndáček, c ákat , camrat
slintáček , dětsk ý náprsní chránič před umaz áním obl ečení , zprav idla zavěšen ý na k rku; (slint at = poslintat slin ami ; uslintaný , naslinit , proslinit);
měkký, míšený a solený sýr ovčí [ ale i kozí, k ravský či směsný] z hrudek [obsahuje vápní k. vi tamin D, min erály a zejmén a tuk] ;
[též briskně] pro mptně, pohotově, zručně, prudce/ rychl e, h rubě, hbi tě/ svižně, náhl e, ok amžit ě, ostře, n ešet rně, příkře, n ěkdy s gráci í [= pův abem];
rámečky / obroučky / okul áry a postranic e b.; brejlit / kouk at brý lemi; skl a/ čočky: na čt ení/ dálku , bifokální / dioptr., sluneční / pol arizač ní, tmav é, 3D
aktivní / pasivní , řidičsk é polarizační s nočním v idění m, ochranné; kontaktní a ni trooční čočky, ref rakční multifok ální nitrooční čočk y; cv ikr/ skřip ec,
lorňon s ručkou, monokl ; sluneční b. s integrovanou k amerou [vč etn ě mi krofonu, fotoaparátu , slotu pro micro SD karty]; - viz 3D, dioptri e, kont aktní
čočka, HoloLens, intergrit a, lo rňon, noktoviz e, optik a, multifok ální brýl e, SD/ SDHC, sféra, slot
mechanic ky zpomalit rychlost , šlajfov at; mírnit s e v n egativních projev ech [„už toho nechej, brzdi!“]; - viz bremza, šl ajfovat, plužit
(thymus) žláza umíst ěná za hrudní kostí [ovlivňuje i munitu, reguluje růst pohlavních žláz a sexuální akt ivitu];
odporný/ nechutný / zkaž ený / ředěný n ápoj ap .; n aklád . ovoc e [surovina pro kvaš ené/ ovocné p ál enky / destil áty] ; nápoje ze suš. ovoc e či marmel ády;
rozbředlý sníh; rozmokl é/ bl átiv é louže/ c esty/ chodník y/ lou ky aj.;
propadat se/ zabředávat do hutn é hmot y/ b ahna či bídy ; (rozbředlý = řídký / roz močený ; vybřednout = dostat se z b ahna/ z bídy v en);
horní část dřevěn é fotbalov é aj. b ranky ; tříska v o ku [z bible]; trám; - viz jho, kl adí, klád a, třísky, tyč
(o koze aj.) těhotn á, zabřezlá; steln á [kráv a]; (březost = gravidi ta/ nat alit a zvířat; met ání srst. zv ěře = porod, vrh ; zmetá ní = potrat u zvířat); - viz porod
rula, t mav ý loupav ý nerost, užívaný jako t abulk . střešní k rytina , žákovsk á psací t abulka, obkl ady ap .; podob. je břidla/ svor [zdroje zem. plynu];
(abdomen, alvus, vent er, gast er, uterus) spodní část trupu / těla; břišní = abdomin ální, vent rální .. ; - viz pupek , trup
(angl.: v entriloquist) člov ěk, který dokáž e mluvit se z avřenými ústy, příp. koutkem úst t ak, ž e to n elze postřehnout;
čepel / ostří (šav le, žilet ky, břitvy, nože, dl áta, pořízu, želízka hoblíku , sek ery , mot yky, sek áče, výstružníku, frézy, kosy aj.); - viz břitva, čep el
jízlivý, kousavý, řízný [humor], ostře
ruční holicí nástroj [pod. z avíracímu noži]; místo b. se užív á holicí stro jek s výměnnou čep elkou, n ebo rot ační hol. fréza; - viz břit , čep el
(brizolit/ březolit/ min eráln í škráb aná omítka) jednov rstvá c ementov á střík ací jád rová o mítka na [vn ější] fasád y budov [dodávan á v pyt lích];
(pozn.: zatepl ení polystyren em: l epidlo, polystyren, vystěrkovan á perlin k a. {na podklad možno bez obav n anést střík aný břízolit ; p erlink a = armovac í
tkanina { Vertex] - sklot exti lní bílá síťovina pro výztužnou vrstvu zat eplovacího syst ému a jako armovac í vrstv a při renov aci fasád .);
Bovinní spongiformní encefalopati e = nemoc šílených krav přenosná n a člov ěk a;
mýtické strašidlo , co děl á Bu-bu-bu; zaschlý t mavý zbytek kv ětního kalichu na malv icích [jablk a ..];
litinová k amínka s k ruhovými pl áty [pod. jsou klubky]; hud ební nástroj (lat . drum - mal ý a vel ký buben, tymp ány / kotl e); č ást vnitřního ucha; část revol veru;
sladké p ečivo [třená bucht a/ koláč posáz ený vyp eckov anými třešn ěmi , višněmi či jiným ovoc em] ;
průchod plynu kapalinou [při vaření vody, v kaskád ě, v t ěl. dutin ách, užití bublifuku ap.; bublin a/ -nky = plyn uzavř. v t enk é blán ě - mýdlov é aj.]; - v iz kolot
foukátko, v yužívající principu povrchov ého nap ětí a proudu vzduchu, kterým se vyplní slabá vodní/ mýdlová aj. memb rána = bublin a; - v iz bublina
plynové t ěl eso obklopen é lát kou [mýdlov á, b ahenní b . ap.] ; nabubřelá reklama či rádoby s enzace, jež se uk áže prázdná, splaskl á, lživ á; - viz bublifuk
nabubřelý , tlustý [slan g. tlustoprd]; - viz hromotluk
(Dhamma) ; evr. označ ení pro syst émy vycház ející z učení Buddhy Gotamy [žil v 6. stol . před n .l. v sev . Indii ; ČR - chrám v e Varnsdorfu]; - viz t antrizmus
probouzet ze spánku [budík / pohlazení / zat řes ení ap .]; vzbudit zájem nabídkou / inzerc í/ rek lamou ; budit/ jevit pod ezření / známky život a/ n emoci aj.; b.
el. n apětí , dojem č ehosi;
lenoch, l empl , nemak ačen ko [má obě ruc e l evý ; k am ho ráno postavíš, t am ho več er n ajdeš]; darmojed , darmošlap;
hodiny s budicím signál em; doba ranního probouzení za kuropění [ =kok rhání kohoutů]; hromadné buzení [n apř. v kasárnech - hl asem/ t rubkou ap.] ;
uměl é ptač í hnízdo z prkén ek na stro mě aj.; kabina brzdaře, hlíd ače, jeřábní ka apod.; - v iz bremza
(budoir) vkusně vybavený d ámský salonek ; - v iz salon
dům, barák, stavba, vil a, n emov itost; budování = stavění , tvoření, budov at elské úsilí ; prezident budov atel = Dr. Ed vard B en eš ;
budget [badžit] finanční rozpočet [státní aj.] ; (etát = rozpočet , stav , výk az; [l es.] podíl t ěžen é hmoty , kt erý n eporuší podstatu l esa);
11
bugr
buchar
buchta
buchtování
bujarý
bujení
bukanýr
buklé I.
buklé II.
bukva / -y
bukvice l ékařská I.
bukvice l ékařská II.
buldozer
bulení
bulgur
bulletin
bulík I.
bulík II.
buližník
bulva I.
bulva II.
bulvár
buly
bumážka
bumbrdlíček
bumerang
bund
bungalov
buničina
bunkr
buntovat
bunzírování
buňka I.
buňka II.
buňka III.
buran
burácení
buráky
burcovat
burčák
burger I.
burger II.
burizony
burka
burleska
burnus
buryna
bursa
bursitida I.
bursitida II.
burza I.
burza II.
buržoazie I.
buržoazie II.
buržoust
buřeň
buřinka
buskeři
busta
buš
butyk
butyrometr
buvol
buxus
buzar
buzdovan
buzerace
buzík / buzna
bužírka
bůhví
bůra
bychom
byliny I.
byliny II.
byrobyro / -kraci e I.
byro / -kraci e II.
Byzantská říš e I.
Byzantská říš e II.
byznys
býlí
býložravec I.
býložravec II.
bzučák
bžunda
bžutka
caddie
cache
cajkrám
calofrig
calta
camrat
rámus, hluk , nepořádek;
lisovací či tv ářecí stroj; - viz beranidlo, hamr
druh moučníku; (slan g.) holk a;
vyrýv ání ryp ák em, ob rac ení drnů a větších kusů půdy divok ými p rasat y při hl edání pot ravy [škody na polích aj.]; - viz kňour, b achyně, k anec
bujný/ divý [např. kůň], až n evázan ě v esel ý, rozjařený, divoc e rozpustilý, sv ěží/ osv ěžený č lověk; bujn á/ n álad a/ veget ac e; - v iz jarý , v egetac e
divoký růst [nádoru, porostu, tvorů]; (bujet = růst / narůst at, v egetov at [=žít] - [v eget ace = rostlinstvo . flóra]) ; - viz herba, n ádor, onko logi e, v eget ace
námořní l apka/ zloděj: pi rát , korzár/ pri vat ýr; - viz kap er
[bouclé] uzlíkovitý a kličko vitý vzor n ebo hrub ě zrnitý vzhl ed t extili e [koberec aj.] ; (jiný mi podlahov ými krytin ami jsou např. n etkané koberc e kov ral ,
tkané koberc e s řezaný m vl asem vel vet , plstěn é zát ěžové podlah. k rytiny jekor, orient ální kob erc e k elim , tatami pro džudo, aj.); - viz pl anš, t ébich
rusky písmeno / -a, znak; - viz alf abet a, písma, Unicod e
(Betonica officinalis, St achys betonic a) s het erotakt. květenství m, čist ec [léči vka - p roti plicní m chorobám, zán ětům plic , zahl enění , při bol estech,
jako sed ativu m a l ék n a zažív ání, povzbuzující krevní ob ěh]; bukv ice = kulič ka místy rostl á na list ech buku; - viz bukva, dub, kv ět enství, l ist, zabukov at, žalud
(dozer) pás. stav eb. stroj s radlicí k plošné t ěžbě a rozrýv . zeminy, jejímu shrnování a přemisťování, k demolicí m, odstraň . porostů, pařezů ap .; - v iz pluh, fréz a
(slang.) pláč , nářek, brek/-ot, fňukání / -ot, b ekot / beč ení, ječ et / ječení / kdo bulí = bulíč ek [on bulí]; - viz vůl [bulík]
předvařen á a sušen á drť c elozrn. pšenic e [připr. s rajčaty , sýrem, masem, též pl acky ; je chutnější než kuskus]; - viz chal va, kuskus
[biltén] v ěstník, přehl ed zpráv ; nep eriodick á publik ace; - viz almanach, ročenk a, sborník
volek, vyk astr. bý k/ tur; (turo vití [Bovid ae] jsou býložravci mnoha druhů, n apř.: zubr, bůvol, jak , ovc e, koza, muflon, srn ec, antilopa, ano a); vůl ; synonymu m
blbosti - nadávk a, pod. "v ěšet bulí ky na nos"; - viz vůl
(lydit, prubířský kámen, silicit) druh usazen é křemité horniny ze st arohor [tvoří jej převážn ě kryst alický oxid křemič itý, křemen];
oční koule; ztluštělý kořen a dužnatá spodní část stonku [např. cibul e, kedlub en, ředk ev, řep a, tuřín…], čí m se l iší od kořen . hlízy [brambory] , kt erá je
jen ztlustlým kořenem]; - viz č ásti rostlin, k rmi vo, oční koul e, řep a, zel enin a
(franc. boulev ard) v elko městská široká ul ice s alejemí; (bulv ární t isk = s enzační novinky s obrázky, kri mi, l echtiv é čl ánky / úsudky aj.); - viz s enzace
rozehráv ka; vhození puku / touše rozhodčím mezi dva hok ejisty ;
(rus.) osobní doklad/ papí r;
pěkné d ítě/ cv alíč ek/ mrn ě/ šk vrně;
pův. australský házec í nástroj t varu kříže nebo zahnut ého šatního ramínk a [l etí po zak řiv ené dráze a vrací se n a místo vypuštění];
(z něm./ ruš.) svaz, spol ek/ -leč enství; - viz buntovat
jednoduché vzdušné příz emní obydl í; l ehk á rekreační st avba s v erandou; - viz ubytov ání, wi gvam
technická c elulóza, celulóz. vláknina/ li gnát / dřevovina, papí rovina, vata, gáza [obvaz. mat eri ál]; buničitost / nasákavost;
pevnůstka, voj. odolný kryt / dot, pozorov at elna; (bunker-b ankr = písková past/ p řekážka na golfu) ; - viz okop, pozorov ateln a, sapov ání, z ákopy
tajně s e umlouv at a něco chyst at, kout pikl e; - v iz bund, spunktovat, sčuchnout se
nabývání n a objemu, kvaš ení, k ypění [n apř. n aloženého vína/ ovoc e] s přetl ak em - v ybuchování / v. vztek y/ uch ázení plynů / přetékání ; - viz kv as
(lat. c ellula) z ákladní st av eb. jednotka živých soustav [zejmén a jednobuněčná pro karyota n etvoříc í tkán ě, a jádrov á euk aryot a prvo ků a
mnohobuněčných organismů - hub, živočichů a rostlin], na nichž probíh ají bioch emick é reakce; - viz c elulóza, pi gment
přenes eně: k abina, kajut a/ kóje, v ěz. c ela/ kobk a, b . včelí plástv e ap.; st av. [by tová] buňk a k sest avení nouzového domu ap.; - viz maringotka
(pejor.) v esničan, též k řupan; hnojař = (pejo r.) student z em. fakult y, zeměd ěl ec;
velký hluk [motory se rozburácel y]; - viz burcov at
burské oříšky, arašídy (z podzemních lusků podzemnice ol ejn é [ Arachis hypogea]);
budit, probouzet z letargie, při mět k činu, získávat , moti vovat / agitov at / ovlivňov at / lobovat p ro něco ; - viz agilní, bu rác ení, bičnout se, troufnout si
zkvašený v inný mošt [meziprodukt v ýroby vín a s vyv áž. poměrem alkoholu, cu kru, k yselin a vit aminů] ; - viz mošt
sendvič z jednoho nebo více grilo vaných pl acek z ml etého masa, vložen ých mezi rozkro j. housku [bulku]; hamburger [s šunkou], chessburger [se sýrem] ;
- viz sendvič
pufovaná rýž e, kuku řice, jáh le/ proso; - viz extrud ér, pufování, puk ance
[muslimský oděv zahalující celé t ělo] ; - viz hidžáb
vtipná hudebn ě-teatrální, n evybí rav á drsnější komik a [zahrnuje parodii, fraškovit é/ biz arní přehán ění, l echtivou i ronii i sat iru]; burl eskní ;
široký oteplov ací pl ášť příp. s k apucí/ kápí ; - viz k apuce, kutna
kravská/ krmn á řepa (B eta vulgaris); ř epný; - viz červen á řepa, cukrovk a, man gold
váček; bursitid a [bursitis olecrani infl am.] - zdrav. = zán ět mazového váčku kloubu;
(bursa - váček, bursitid a [bursitis olecrani infl am.]) = zán ět mazového v áčku [hl ezenních] kloubů, zán ět Achillovy šl achy, d eformace kosti patní, výrůstky ,
mozoly, kl adívkov é prsty ap.;
místo směnn ého obchodu (s cennými papí ry, akci emi , zbožím, známkami, ošac ení m aj.); prod ej a směna použitého zboží [burza d ětského obl ečen í apod.] ;
instituce, organizující t rh s cenný mi papí ry ap .; obchodní místo burzovních mak léřů ; - viz kurz, lobby, makl éř, sek áč, d eal er, obchod
(buržoasie) městsk é obyv atelstvo; třetí stav / kapi talist é; (ko mprado rská buržoazi e = velkob uržoazie, zbohatlá spoluprací se zah raniční m kap itál em) ;
- viz aristokracie, buržoust, měšťanstvo, offshore, plutokraci e
(dobové slovo) příslušník bužoazie, buržoa/ buržuj, kapit alista; přezírav ý měšťák - občan jenž ztratil spojení s lid em; - viz buržoazie
lesní plevel , různé t ravin y, bylin y a křoviny / roští / ml ází [pleveln é druhy rostlin se li kvidují jako n ežádoucí - brání růstu vysaz. dřevin] ; - viz kl est
tvrdý l ehký plst ěný klobouk s oblou korunou a krempou - tv rďák/ tvrdík / bouřk a (za RU b. nosili tajní policajt i, int eli genti i kočí); - viz klobouk
(busking) pouliční artisté/ u mělci [konají z ábavn é produkc e k získání od měn y od kol emjdoucích];
[bysta] sochařské dílo - potrét hl avy a poprsí;
(v golfu) křoví, špatně h rat elné místo; suchomilný křov itý porost pouští a savan ; - viz buřeň, kl est, st ep
obchůdek s módními od ěvy , doplňky a kosmetikou; - viz sek áč
potravinářský tuko měr;
(bubalus cafer nanus - buvol č erv ený) podobný býku [žije v Afric e];
zimostráz, vždyzel ený zah radní k eř s tuhý mi lístky a hustou korunou [živ é ploty, č asto na hřbito vech];
kulečníkov á t echnika [odraz od mantinelu] ;
stará zbraň - p alic e podobná palc átu; turec ká v elit elsk á hůl;
šikana/ obtěžov ání, přemršt. úkolov ání a špiclov ání (buzerant, buzna = t eplouš, homosexu ál/ - ka, gay); - viz l esbička, tep louš, gay
homosexuální jedin ec; - v iz buzar, buzerac e, homos exualit a, shemalle, t eplouš
elastická [izolační] u měloh motná t rubička; - viz šlauch
(synonymum:) nejisté = p ámbu ví , douví/ kdo ví [co, p roč, zda, jestli , koho, č eho, ko mu, č emu, který, jak ý, čí atp.];
býv. pět ikorunová minc e nebo st átovk a; po v álc e byly i jednoko runové st átovky , zprvu němec ké a přerazítkovan é č esky [neby l kov]; - viz šesťák
spisovné slovo [neřík á se "by js me", nýb rž: bych, bys, by, bycho m, byst e, by];
ruské lidov é epické písně; rostliny s nedřevn atějícím n adzemním stonk em; sbíráme L éčiv é bylin y na l éčiv a, č aje, zábaly, koup el e aj.,
nejznámější jsou: h eřmán ek, šíp ek, lipový k vět , řebříč ek, t řezalka tečko vaná, jit rocel kopinatý , kostiv al, přesličk a, d evětsi l, měsíček;
první část slož. slov s významem úřad , úřední; - viz administrativ a
kancel ář, úřadovn a; v láda úřadů, užší v edení ; (pejor. ouřadování = zkostnat ěl é ad m. v ed ení i s průt ahy; by rokrat = příslušník byrokraci e,
přehnan ě pečl ivý, n epružný úředník lpící n a formalit ách); - viz administrativ a, by ro-, šiml , obstrukce
východořímská říše s pravoslavný m křesťanství m jako stát . náboženství m [v l et ech 395 až 1453 pokračovat elka z anikající ří mské říše] ; hl. město Ist anbul
[Konstantinopol/ Cařih rad {dnes Istanbul}] - zal. r .330 císařem Konstantin em I.;
(bussiness) obchod, kšeft, handl ; obchodování, pov innost, úkol, starost; (byznysmen = obchodník); - viz obchod, šou, leasing
archaismus, zast aralý, knižní výraz [plev el, b yliny, rostliny obecn ě; zlatobýl , vrch R adobýl, město Č ernobýl]; - viz býložravec, flóra, vegetac e
(herbivor) živočich, živ ící se rostlin ami [oproti masožravcům { karni vor} mají uzpůsobené žv ýkání a složitější tráv. soustavu {tur má 4 žalud ky: b achor,
čepec, knihu a sl ez}]; - viz býlí , v egetarián, všežravci
el. sign alizační p rvek [obdoba el. zvonku, součást el. vrátného / domác ího tel efonu/ videofonu];
nezdar, kiks, trapas; též l egrac e, srand a, psina, prča; - viz l egrac e, šprým, t aškář, žert
(fr. bijou-) bižutéri e - (módní doplňky z kovů, skl a, k amenů, pl astiku aj. [napodob. šperků - korál e, náušnic e, brože, náramky aj.]); - viz štras
[caddy - kedy] po mocník hráče golfu [nosič vaku s hol emi]; - viz soumar, šerp a, k rosna
(keš) omez ená p aměť s rychl ým dostupem, k doč asnému ulož. užitých dat ; - viz IT, PC, H W, flashdisk
závěsná rozkl ádací sk říňka s ručním nářadí m/ n áčiním [c ajk / v ercajk / v ergl / nádobíčko] ; (cajk/ -ov ý = d ruh hrubého t extilu) ; - viz náčiní , basa
[kalofrig] ohnivzdorn é stavi vo ze směsi křemeliny , dřev. pi lin, c ementu a vápna [ k výrob ě tv árnic a des ek {Izoston}];
(zast.) calapartina - druh koláčů / žeml e [odtud Cel etná ul ice] ;
něco potřísnit, roz-/ vy- / cmrnd at/ zbyt ečn ě rozlívat; zbyt ečně mluvit (vycamrat/ v yslepičit = prozradit; nacamranej = opil ý); - viz bryndat
12
canc
cancour
cap
capání
capl
capouch
capriccio
cardigan
cart
cartrid ge
casting
catering
cavyky
cákat
cálovat
cánování
cápek
cár
cca
ccm
CDS
cedr
cefalocedule / -lka
cech
cechmistr
cejch
celeb rita / -y
celiakie
celibát
celostní přístup
celovat
celt / -a
celuloid
celulóza I.
celulóza II.
celulóza III.
celulóza IV.
cement
cemr
cena
cenit
ceník
cent
centnéř
centrifuga
centr / -um
centrforv ard
cenzor / c enzura
cenzus / -sus
cepovat
cerbulát
cereáli e I.
cereáli e II.
cereb rum
ceremóni e
certifikace I.
certifikace II.
certifikát I.
certifikát II.
cervikalgie I.
cervikalgie II.
cervikalgie III.
cesta I.
cesta II.
cesta III.
cestmistr
cestovní horeč ka
cest. ruch
cetanov é číslo
ceteris paribus
céva
cyankál i
cicat
cicero
cicmat s e
cicvár
cifra
cifršpión
ciglina / cidlin a
cihlička
cik-cak
cikán / -ka
Cikáni
cikorka
cimbál
cimbuří
cimpr-camp r
cimprdlich
cimra
cingrdlát ka
cynismus I.
(slang.) k ec, pindy, zavád ějící / úchylný n ázor, b ezvýznamn ý/ zmat eční dokument;
(slang.) visící / vl ající otřep ek / kus hadru, p rovazu, ap.; - viz cár, cumel, c íp, courat , drby , hadr, fángl e
1. kozoroh; 2. k ép, č apka/ k apuce do d eště; - viz kozel ; pršipl ášť
počáteční k růčky dít ět e [cap, c ap], později rychl ejší = cupitání ; nac ap at = zašlap at podlahu aj.; cap art = dít ě; - viz batol e
část dřev . hodin ze Švarc valdu [přední ky vadlo před číselní kem; hodiny caplovk y/ c apovky] ; - viz lihý ř
(pejor.) n epříjemný / n evycv álan ý kluk / holk a; - v iz kozel /cap
(it.) hud. - skladba rozmařilého rázu;
úpletový k abát ek / sv etr/ v esta s knoflíky č i zdrhovadl em a příp. páskem k podzimní mu užití [dámský, p ánský, k rát ký i dlouhý]; - viz svet r
(buggy) el ekt rick é vozítko pro 2 golfové h ráč e s bagy ; - viz c addie
výměnná pat rona/ kaz etový z ásobník - náplň barvy do tisk árny ; příběho vé l inie počít . her; - v iz toner, tisk
(z angl.) k ástyng = nabídk a, v ýběr, konkurz n a obsazení fil m. ap. rol í; c ast = účinku jící, h ázet, odl ít;
služba zákazníkům [služby hlavn ě gastronomic kého charak teru s efektními doplňky, objedn. akc e]; rozv ážka jíd el ;
přepjaté chov ání, oko lky, zbyt ečn é formality / c eremoni e, obstrukc e, průt ahy; - viz bal ast, byro, ceremoni e
rozstříkovat / postřikat kap kami čehoko li; stří kaný vzor [text ilu, papí ru] = ploch a s různobarev. skv rnkami; - viz chrstnout, bryndat, šplouchání
(slang.) zaplatit/ zatáhnout / solit děn ky [peníz e za útratu]; (rus. d ěngi = p eníze) ;
zdrsnění dřev . ploch [určených k překlížení dýhou] zubákem [něm. Zahnhobel] ; - viz klí , l aťovk a, hoblík , dýha, překližka
mladík, nezkuš ený muž, hlup ák;
utržený/ pohoz. kus papíru, [n echtěn ého, zbyt ečného] dokumentu, kůže, masa, hadru ap.; cáro vitost; c áry obl aků; - viz cancour, puck y, žmoul at
zkratka pro odhad / circa [cirka = přibližně/ asi, od o ka/ baj vočko];
zkr. pro kubický centi metr [např. obsah válců motoru - J AWA: 250 ccm]; (kubatura = k rychl. objem [třetí mocnin a čísla]; kubický) ; - viz stér
(drifting) řízený p řet áčivý smyk (spec . druh autosportu); - viz driftování
středomořský jehličn atý stro m s vonícím d řev em (užívané na tužky) ;
kefalo- = první část složených slov mající význam hlav a, hl avový , moz ek, mozkový; enc efalopatie = on emocn ění mozku ; - viz kaput
tabulka [s nápis em], transparent , jmenovk a, označ ení, apod.; - viz bank a, bilbo ard, firma, transparent , plakát
spolek řemeslníků svého druhu (dbá n a dodržování kval ity); c echy mívají své erb y/ znamen í); (družná sešlost [např. Cech p anen]);
volený představ ený c echu [často vyb av en putovním znamení m - c echovním práv em] ; - viz společ enstvo, mist rovství
značka úředního ověření / k alibrace váhy aj. [c ejchov ání záv aží, kontr. přístrojů] ; značky / loga vý robců; vyp ál ená znamení ; - viz nálepk y
znamenitost ; váž ené, proslulé osobnosti, pot entáti z v yš. stavů ; (potent át = vysokopostav ená/ úřední osoba); - v iz VIP
autoimunitní n emoc z mouč. látek vytv ář. protilátky střevní m buňkám [je nutná b ezlepk-di eta - vyloučení moučnat ých jídel]; - viz l ep ek, puk ance
(cael ebs = n eženatý, svobodný) bezženství , svobodný stav ; c. kn ěžský [v ří mskokatol. církvi]; - viz homosexu alita, pedofil ie, sex
(psych. směr: gestaltizmus, gest aldamus) celostní přístup k osobnosti [např. c . medicina] ; úplný, kompl etní, kompl exní, d etai lní [opak em je dí lčí];
chovat v náručí, líb at na líce, mazlit se, objímat, chov at a chránit [děcko]; (zcelit / zac elit = spojit); - v íz líce
plachta, st anový díl ec z nepro mokavé látky; c eltovin a = plachtovin a; - viz cirkus, šapitó
skupina termoplastů přip rav ených reakcí nitroc elulózy s kafrem [např. potah pi an. kl áv es]; - viz celulóza, fil m, foro met ka, kaučuk , UH
buničina = polys acharid, zákl ad buněčných stěn rostlinných tkání, n ejrozšířen ější organick á l átka na Zemi; přírodním zdrojem c. jsou rostlinná vlákn a
získávaná: 1. ze semen (bav lny, k apoku, ko kosu); 2. z lodyh [stonků] (lnu, konopí, jut y, rami e, kendu, kopřivy , kl ejchy) ; 3. z listů (sisálu, manilsk ého
konopí, agáv e, ananasu, alo e, rašeliny , novozél andského lnu); užit í celulózy : vý roba papí ru, obalo vých materiálů , aj.; c. je hlavní živinou býložravců,
ve vod ě nerozpustná; uplatní s e v e všech oborech [plastov ý celuloid , např. na kláv esy pi an];
krajov ě i ci ment - práš ek [pál en é váp ence, slíny, b řidlice, sádrovc e aj.]; zubní tmel; c ementac e = tvrz ení [např. oceli uhlík em] ; - viz beton , malta
hřbet, šíje/ zátyl ek , záda, plec e, b edra [nakl ádat si n a ..]; - viz hřb et, cho mout, jho, šíje, vaz, rapic e
směnná hodnota v pen ězích/ v alut ách; (cen ina = známka, kolek, los ap .; c enný papí r = akci e, dluhopis, směnk a, bon, š ek / poukázk a/ pl at . kart a aj.);
oceňovat zboží; c . si dobrého bydl a, člov ěk a ap .; vyceni t zuby;
přehl ed cen za zboží, služby, v ýkony, podív anou ap.; saz ebník; - viz tarif
platidlo/ stý díl [např. Eura, Dol aru, aj.] ; v ČR 1 Kč = 100 haléřů;
býv. jednotka váhy , záv aží 100 liber; ( metrický c ent [zn. q] = 100 kilogramů); - viz ccm, SI
odstředivka; (urychlov ač element./ jad erných č ástic [bet atron, c yklotron ...]); - viz cyklon, odstřed ění
střed, středisko, hl avní stan. (centrála/-ní = ústředí / -ní [říz ení, top ení aj.], velín) ; cent rovat - usměrn it na střed; ( el ektroc entrála = zdroj el. p roudu);
střední útočník fotbal . tý mu; (pozice ve fotb alu: b rank ář, obránci / beci , záložníci/ halvi , spojky a útočníci/ fo rvardi); - viz fotbal
státní kontrolor/ dohlížit el s práv em zák azu zveřejň. st átně škodli vé informac e; cenzura zaznamenaných informací ; - viz v eřejnost, ut aj. skut ečnosti
soupis/ sčítání obyvat el, někdy též podmín ka k dosažení vol ebného práv a [vol ební, majetkov ý, v ěkový c., c . pobytu]; - v iz cenzůra, koncensus/ -zus
mlátit cep em [obilí]; vycvičit / při mět k poslušnosti [vycepov at]; - v iz biják
(zast.) mozeček [jitrnic e, uz eniny]; c ervul át ; - viz knak
obiloviny - hlavní složka výživy národů po tisícíl etí [pšenic e, žito , ov es, ječmen, rýž e, ku kuřic e, čirok , proso, pohank a a amarant]; - v iz amarant , l epek,
mouka, obi lniny, otrub y, puk ance, s eitan , v ejražka, zrniny
mozek; cefalo-/ k efalo- = hl ava/ -vov ý/ mozek / -zkový ; - viz cent r, c entrum, EEG
okolky/ c irát y; obřadní zvyklosti při slavnost. příležit . (často přehnan é a n ežádoucí); c eremoni ál = postup obřadu; c eremoni ář = obřadní k; - viz c avyky
1. přezkoušení k vali ty produktů, služeb a způsobilosti pracovníků u rčenou zkušebnou dl e norem + vystavení certifikátu / oprávnění k užívání / provozu;
2. úřední nič ení přebyt ečných zásob a vy řazen ého mat eri álu = [z]certifikov ání, c ertifi kátor, c. komise;
průkaz, osvědč ení, pot vrzení, ověření správnosti; el ektronic ky podepsaný veřejný klíč asymetric ké šifry , kt erý vydává s dočasnou platností c ertifi kační
autorita; kl ient s e jí m prok azuje při el ekt ronické komunik aci; CRL = s eznam zn eplatn ěných digi tálních c ertifi kátů ;
kód diagnózy dl e MKN-10: M5420 až 29 - Nemoci svalov é a kostern í soustavy a pojivov é tkáně, dorzalgie [bol est začíná od krku a odtud se šíří do
ramen (trapézy) a v t ěžkých případ ech do paží - pohybov é obtíže] ; (cervik ální/ krční spondylóza = výsl edek degen erativních změn meziobrat lových plot ének
v důsledku stárnutí , bolestí krku a ramen, hlavy a záhlaví, radikul árních [kořenových] sympto mů a s pondylogenní c ervik ální my elopati e = SCM);
silnice/ komunik ace - jedno-/ obou- / -směrná [polní / lesní, úvozová/ v odkopu/ na náspu], zpevněn á [štěrko vá/ živičná, dlážd ěná/ beton., jedno- či
více-/ -proudá, přímá/ k řivol aká, v nad jezdu/ podjezdu/ tun el em/ po est akád ě; hlavní / v edl ejší, dálnič. při vad ěč/ spojk a/ objezd/ obchv at, d álnic e/
/autostráda]; (c estování dopr. prostředky do práce - p racovní aj., dlouhá/ úmorn á c.; uzavřená c .); - viz doprava, est akád a, št ět, tu rizmus
býv. šéf ok r. c estářů, o rg. úd ržby pozem. komunik ací; [cestář = uniformovan ý údržbář bý v. silnic e obecní , okresní, státní] ; - viz turistik a, c esta
(agryfobi e) stres, strach z cest. let adl em, lodí ap. - napětí, t eplot a, průj em, zimnic e, bol ení hlavy, mořská n emoc /zvracení aj.; - viz fobi e
lexikon c est. ruchu; - viz <ht tp://www.vtt.cz /informace/maly-l exikon-c estovniho-ruchu> , sport , turizmus
kvalit a/ vznětli vost motorov é naft y [mini máln ě 51]; (cet an = lin eární n asycený uhlovodík); - v iz oktanov é číslo, op acita
(z latiny) podmínk a/ předpokl ad: "za jinak n ezměněných pod mínek / za st ávajících podmín ek";
trubicovitý útv ar, který u živočichů rozv ádí po těle t ělní tekut iny [krev, mízu], u rostlin t voří vodi vé pl etivo ;
KCN - kyanid draselný - draseln á sůl kyseliny ky anovodíkov é - prudký jed ho řkomandlové vůně;
sát (např. mat eřsk é ml éko z c ecíku / prsu/ bradav ky, kojit n emluvn ě, kojen . láh ev] ; (cecík = struk vemene); - viz kojná, au p air/-s, dojičk a, odsáv ačka
základní typo grafic ká/ tiskařská míra [Didotův systém] : 1 cicero = 12 bodů po 0.376 mm = 4,51 mm, [2660 bodů tvoří 1 met r];
muckat / líb at se s n ěkým; - viz fli rt
(radix) pel yněk , kurku ma, žlutý kořen [semínko užív. p roti škrk avk ám, kořen proti plísním, zán ětům v tráv. traktu aj., žlučopudné účinky] ; - viz kozal ec
číslice, číslo, nu mero [z něm.]; (ciferník = část hodin s čísly a ručičk ami / rafijemi / rafičkami; [sl ang.] ksicht / oblič ej; c iferný = čís elný); - viz numero
účetní, mat ematik , programátor, revizor/ kontrolor, šifrant / luštitel, k řížovkář;
(něm. Zieh klinge) škrab ací / cídicí ocelový pl átek s ostrými h ranami [k vyrovn ávání d ýhovaných aj. ploch] ;
býv. žehlič ka ohří vaná na plotn ě; mal á cihl a (např. zlata) ; - viz mandl
nerovn é, ze strany n a stranu, hn ed sem - hned t am; - viz kostrb até
(pejor. ci goš/ -k a) hist. pojmenov ání Rómů ; (cikáň ata - p ejor. náz ev pro klub ko dětí b ez ohledu n a národnost či b arvu pl eti); - viz Róm, etnic ký
Romové [v něm. zemích Sinto vé] - etniku m z Přední Indie, před st al etími usaz. v Evrop ě, Americe aj.- indoári jského typu , indoev ropské jazyk. skupiny;
pražený drc ený ko řen č ek anky [jako b ezkofeinov á náhražka k ávy = curifind a]; - v iz žitovka
(zast. kobos) přenosný deskový vícestrunný hud ební nástroj s p aličk ami, příp s ped ály; souprava hodinových [věžních] zvonů;
ozubené zakonč ení vrcholu hradby s ochozem p ro stráže a obránce hradu;
součást slovní hrozby [rozsekám to n a cimp r-campr] ;
přecitli věl ý, bojácný [posera/ b ábovka], stydlivý , opatrn ý; citl ivý = háklivý / n etýk avý ; (něco rozsek at n a “cimpr-c ampr“ = úplně) ;
místnost, pokoj/ kuchyň/ sv ětnic e/ s ednice/ seknic e, jizba; ( kvelb = klenut á místnost; bazarov á prod ejna) ; - viz krc ál ek, dvo rana, ratejna
ozdobné přívěsky , ov ěsky [lustru aj.]; kastan ěty, chrastítka, fl itry ap.; - viz flitry , k astaněty
životní a myšlenkový postoj, zpochybňující zákl adní morální a lidsk é hodnoty. Cynismus n ení nutné hodnotit vždy jako negati vn í. Může s e snažit o poukáz ání
13
cynismus II.
cink / -ov ání
cinkot
cinta/ -t
ciráty
cirkulac e
cirkulárka
cirkus
cit
citáty
citera
citlivka stydlivá
citoslovce
citrusy
civil
civilizace
cizelérstv í
cizina
cizí ovoce / zel enina I.
cizí ovoce / zel enina II.
cizrna
cíbek
cídidlo
cíl
cíp
cívka I.
cívka II.
clearance
clearing
clo I.
clo II.
cloud computing I.
cloud computing II.
cloumat
cluster
cmunda I.
cmunda II.
CNC
CNG
cochcárna
colon
color
comebac k I.
comebac k II.
commedi a d ell´art e
comodo
cookies
cooler
cooling
cop
copyright / ©
Cosa nostra
courat
courák
courling
couvání
CPI, PPI, IPD
CPO
cracker
crazy-comedi e
CRC
crescendo
CRT
crčení
CT
ctnosti I.
ctnosti II.
CTO
cuc
cucák
cucflek
cudnost
cuchta
cui bono
cukání
cukrovka
culit se
culík
culoch / culok
cumel
cumploch
Cupido
cupovat
curriculum vit ae
cval
cvek
cvičák
cvikat I.
cvikat II.
cvok/ -č ek
cvrkání
cvrkot
na to, že n ěkt eré hodnoty jsou už tak jako tak po křiv ené; (<ht tp://www.mamd epres e.cz/cynis mus/>) ;
rohové spojení prk ének [ rybinovitý mi / rovný mi] čep y [na cink , polocink či skrytý cink] ; (cink = [slang.] oční z ákal ; t aj. znamení); - viz k linkání , rybin a, šlicov ání
zvonění, cink ání/ bi mbání zvonk em, rolničk ami, zvonkohrou, číš emi / skl enkami, minc emi, xylofonem, t rianglem, aj.; - viz cink, klink ání
kdo stříká jídlo aj. kol em s ebe, pocintá/ pok ecá okolí ; (t éž stříkat , šplíchat / šplouchat; cintat = mluvit / k ecat / pindat nesmysly) ; - viz brynd a
okázalosti/ účelov é zdržování ofici alit ami ; okolk y, ohl edy, c avyk y, t éž [šikanózní/ by rokratick é] průtahy , obstrukc e;
obíhání/ ob ěh/ ko loběh [vody, krv e, pl ynů, oběžnic aj.] ; proudění kolem dokol a; - v iz klimatizac e, v ět rání
okružní/ kotoučová pila; (cirkul ár[ř] = býv . oběžník , též morseznak ; cirkulární = kruhový / kolující / obíh ající); - viz cirkul ace
(circulus = kruh) arén a k předvád ění záb avn ého programu [cvič ená zví řat a, artist é, žongl éři , klauni aj.]; n elad ; - viz manéž, radius, šapi tó
senzibilita, c itlivost, ci tovost [až přeci tliv ělost], háklivost; jemnocit, vni třní lidský c it - lásk a; - viz čout, um, psychóza, pošetilost
vypsané úseky t extu z knih/ dokumentů aj.; [ erudov aná/ hist.] rč ení významných osob; - viz erudic e
dříve oblíb ený dřev . stolní drnkac í/ t rsací hudební n ástroj s hmatník em a plochou ozvučnicí ;
(Mimosa pudica) tropick ý k eřík s e zpeřenými v ětvičk ami a lístky [při dotyku s e lístky sv ěsí dolů a po chv íli se vrátí do pův. pozice] ;
jeden z druhů slov - n ázev zvuko mal ebného výrazu [ci-li-link, bum, prásk , vrrr, ko- ko-dák, mňau, haf, Y-ha-ha, fuj, č ehý!, sss, čimč arara, ap.] ; - viz heč!
ovoce t eplých krajin bohat é v itamínem C (citrón, pomeranč, mand arink a);
nevoják, civ ilista; civilní živo t, obl ek; (ci vilní = nevojenský , neuniformovan ý, n ecírk evní, občanský; věcný , prostý);
hmotné a duchovní projevy lidsk é společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzděl ání; - viz geolog. doby , etapy d ějin , socializac e, hu manit a
uměl eck é t epání a retušování [např. odlitků , užívající spec. n ástroje - puncny a k upín ání obrobků spec . smůlu]; - viz trambulírov ání
zahraničí; (opak em je tuz emsko/ -ý = vnitrostátní [podle země původu - např. polsk ý = z Polsk a, č eský „Tuzemák“ = „ rum“ z Česk a]);
banán, mango , ki wi, avok ádo, an anas, kokos. ořechy, melouny , lil ek, sója, p atizony, pap ay a, k aktusový fík , datl e, oliva, granát . jablko, hrušk a Nashi,
řečík {pist ácie} a k ešu [oříšky l edvinovníků], burské oříšky [arašídy/ podzemnic e ol ejná], c itrusy ...;
(garbanzo, římský h rách) turecká luštěnina s lehc e ořechovou chutí;
(zast.) posměšný posunek (strčení p alc e mezi ukazov ák a prostřední k); - viz gesto, p rostředníč ek
leštidlo; cídi t, na- / vy- / l eštit [třpyt / záře/ -it]; - viz bleskov ka
plánovan é/ oč ek ávan é místo návštěvy, dopadu , výstupu, přist átní apod.
[šípovitý] výběž ek; cíp / šos kab átu, roh p eřiny aj.; hv ězdička t ří-/ troj- / pěti- /- cíp á aj.; cíp atý ; rohový / rohatý, t řírohý ; - viz šos
buben, vinutí, špulka, t ransformátor/ indukční cív ka/ tlumivka, k abelov á špulka/ buben , nav iják , feromegn et. dřík, k azet a s cívk ami magn./ t extil. p ásku/ -y /
říze/ ni ti v e tv aru vy táčů, kan et, pot áčů aj. náv inů; pod. je k lubko/ -íčko , smot ek, přadeno ; (jin é je nav inulá chuť/ "zasmrádlé" jíd lo);
klírens (pův. angl .: to c lear = vyčistit) , např. zjišťování snížené renální funkce = množství krv e očištěn é od urč . lát ky [ endo genní kreatinin] za jednotku č asu;
[klíring] b ezhotovostní placení [pohledávky a záv azky se v yúčtováv ají ve zvl áštní banc e];
hraniční poplat ek / daň za do-/ v y-/ -v ážen é či tranzitní zboží [zák. ochran a trhu před cizím zbožím]; celní úřad , c. správa, celní k, procl ení; h ranič ář Chod/ val aš. Portáš ; - viz akcíz, embargo, karn et, un gel t, kontraband, pas, paš, mýtn é, Šen gen, respici ent, PS
(cloud = obláč ek) mod el používaní počít ačových t echnologií z aložený n a Int ern etu [poskytovat el služeb č i programů , uložených na serv erech tak, že
´cloud uživatel é´ k nim mohou přistupovat po mocí web. prohlížeč e nebo kli enta d ané aplik ace a používat je odkud koliv];
někým/ n ěčím h rubě t řást/ st rkat s em-t am, [cloumá s ní m puberta]; cloumák = poh ár ostrého alkoholu ;
[klastr] spolupracující syst ém sít ě počítačů / pamětí/ služeb , zajišťující zvýšení výkonu a spol ehlivosti rozložení m zát ěže [vč etn ě HDD];
bramborák, [t éž vošouch, sejko ry, t rhanc e/ strouh ance, tóč, plac ek , báč, st ryk, kramfl eky] = pochoutka - smažená/ p ečen á plac ka ze strouhan. syrov ých
brambor [ možno přidat č esnek, houby, cuk etu ap . dle chuti] ;
(Computer Nu meric Control) číslicov é řízen í počítač em [u obráběcích stro jů, obráb ění pomocí programu n a děrné p ásce aj.];
(angl. Co mpressed N atural Gas) stlač . zemní plyn [metan] ; - viz LPG, LNG, motorov á pali va, PHM
prostředí, v němž si každý d ělá co chc e; - v iz anarchie, kulišárn a
[kolón = tračník, tlusté střevo];
(kolor) barv a, barvit, barevný ; - viz kolorit
(z angl.) náv rat z e zapomn ění k obnov ě/ prosperit ě/ populari tě; vtipn á odpověď; č eský ko medi ální seriál z ucel ených episod - tzv. sitco m; - viz sitkom,
komedi e, f raška, skeč , wo rkshop
(it.) komedie p rofesionálních h erců;
zvolna, pohodlně; - viz ad agio, al egro , acc el erando, presto
mal é t extov é soubory uklád ané webovým prohlížeč em do před em d ané složky v PC k zapamato vání n astav ení/ p řihláš ení;
[kúlr] míchaný nápoj z ovocné šťávy a vín a nebo d estil átu;
chlazení, klimatizac e; chl ad. jednotka = chill er; chl adicí skříň / v ěž aj. pro PC = cooler master; - viz aerac e, fri gidita, kli mat izace, mráz
vlasy splet ené z pramenů do copu [na hl av ě může b ýt víc e copů/ cop ánků], jehož konec je sv ázán mašlí; - v iz drdól, účes, příčesk y
[kopirajt] označ ení výhradního tiskov ého práva - v lastnictví podl e au torského zákona;
[čti Koza nozdra] sicilská mafie; uzav řen é bratrstvo; n ázev býv. hud ební skupiny; - viz mafi e
zůstávat pozadu/ opožďov at se; ucouraný od ěv od jeho šourání po z emi / v t ráv ě; (coura/ -l = špindíra, opozdil ec); - viz pl andat, canc
vícezastávkový / pomalý dopravní spoj; - viz flamendr
(kerlink) pův . skotská t ým. hra - vrh a skluz oblých kamenů po l edu k met ě [s hlazen ím l ed. dráhy k art áči na hol i]; - viz met aná
pohyb vzad/ zpátky [bez č elního obratu] ; tahouni n a povel „Hůj“ couvají ; M ěsíc couvá z úplňku k novu ; vratný pohyb pístu; - viz pendl
CPI = ind ex spotřebit elských c en; PPI = ind ex v ýrobních cen ; IPD = implici tní cenov ý defl átor, podíl nomin. a reálného produktu] ; - viz HDP
předválečn á státní organizac e Civ iliní Protil et eck á Ochran a; pozd ěji CO [pro případ k atastrof, vál ky];
1. krekr = sušenka, suchar; 2. počítačový odborník, jenž záměrn ě škodí uživatelů m počítačov ých sítí; - v iz hekr, PC viry, Trojský kůň
(krejzi-) div ad./ filmov é představ ení se zt řešt ěnými situ acemi a zápl etkami;
(Cyclic redundancy check) kód - cy klický redund antní součet [kontrol a správnosti přen esených d at, rychlejší n ež výpočt em] ;
(krešendo) postupně siln ěji; decrescendo = postupně slab ěji ; - viz ad agio, al egro , presto, fort e
(Cathode Ray Tub e“) - katod . trubic e/ obrazovk a, zobraz. el ekt ron. paprsky ; (nov ě se užív aji monitory LCD); - v iz ikonoskop, LCD, HD
zurčení, crkot až hrkot čůrků - stupňovitě kanoucí pramínk y potůčku, t ání l edu, ždímání hadru /t extilu, p rolínání t ěsnění m/ skulinami; - v iz kolot
počítačová to mografie [rent genov é snímkování tun el em s počít ačovým zpracování m údajů a v yhodnocením sp ecialistou]; - viz MR, R TG, to mo1 pokora (humilit as), 2 štědrost (lib eralitas), 3 přejícnost (human itas, ch arit as) , 4 míru milovnost (pati enti a), 5 cudnost ( castitas),
6 střídmost (frenum), 7 činorodost (industria) ; - viz hříchy
(angl. Chi ef Technology Office) t echnický ředit el [organizuje t ech. vý voj a p rodukci];
sladkost [c. na kl acku]; cuc at [sát / lízat] ; vocucan ej, ucuc ávat , cucflek; (kousek z rozškubanýho [“roztrhám tě na cucky“]); - viz kojná
(pejor.) n edochůdče, n edospěl ec [„eště mu t eče mlí ko po brad ě“]; kojen ecký sací dudlík/ s avičk a; - v iz dudlík, kojn á, pub ert a, sání, brčko
dočasná modřina či skvrn a vzniklá líbání m/ s áním kůž e či l ehký m kousnutím; - viz podlitina, škádl ení
(opak smilstva) , jedna ze s edmi ctností ; - viz ctnosti
nepořádná ženská, cundra; - viz špindíra, šmudla, cou ra
(čti: kuí bonó) komu to p řináší prospěch / ko mu to slouží? [při vyš etřov ání, odd ělování zrn a od pl ev];
trhnutí, cukatura; [cukat s e, cuk at opratěmi, ucuknout , „Necuk ej s ebou!;“]; ošív ání se; - viz tik
cukrová řepa (B et a vulgaris v ar. altissima); svíz el. n emoc (diab et es) = žíznivk a [vyžaduje di etní stravu, hormon inzulin]; (cukrbli ky = milostn é svád ění);
smát/ usmívat / uculov at se, vyjadřov at v eselí ; - viz řehnění
cop/ -ánek; spl eten é vl asy s mašlí či ozdobnou sponkou; - viz paruka, vl asy, v rkoč, úč es. uzlík
(zastar. z něm.) pří klad ek - špalí k přikl ádaný na již uprav enou plochu aby se d alší činností [ve svěráku aj.] n epoškozovala; pakna; - viz fórichtunk, podložka
hadrová n áhražk a dudlíku / šidítka; vyční vajíc í cíp košil e ap.; cuml at = duml at, n ěco v puse cuc at, po jazyku v ál et [např. dudlík]; - viz cancour, h adr
trčící cop/ culí k vl asů; zamot aná/ zcuchaná změť p rovazů aj.; nepořádné a neposlušné d ěcko [osoba, "c. n edorostlej" co se o n ěco pře] ;
římský bůh l ásky, smysln á touha; - viz symbol
roztrhat na d robno [nejen věc , al e i po věst člov ěk a - zveřejni t neč estné jednán í, inti mnosti, aj.];
[kurikulum v íté] životopis, b iografie [záznam vyb raných faktů a ud álostí ze život a jednotlivc e], gen ealo gie [rodopis]; - viz char akt er, b iografie
cválání - jed en z přiroz. chodů kon ě, řada skoků ; - viz chody kon ě
účel, smysl , význam [„nemá to cv ek a“ = je to zbytečn é];
cvičiště, ex ecírplac , tréninkový prostor [příp. s přek ážkami ap.] ; sportoviště, v elodrom, autodro m, t ankodrom aj.; - v iz parkúr, plochá dráha, kas árna
štípat [štíp. kl eštěmi, ko mbinačk ami]: ucviknout , přecviknout, p řecv aknout, p řestřihnout , přeštípnout , ustřihnout, (slang.) upajznout - [kl eštěmi
nůžkami; (jiné je štíp ání hmyz em, prsty, š./ sek ání sekyrou, rozštěp, štěp / stro m); cviko t - druh zvuku; - v iz citoslovce
podrážkový hřeb s masivní hlavou ; peck a k označ ení poddůst. hodnosti; ozdobný před mět řemení aj.; (cvok = [slang.] bl ázen, mešuge) ; - viz distinkc e
opření palc e o uk azováč ek - silový m uvoln ěním p alec p rudce v ymrštit (hra cvrkání kuliček do důlku); (scvrk lý = zmenš ený/ s mrštěný / smrsknut ý);
zvuková kulisa p ři běžn é činnosti, n ebo „shon“ při činnosti zvýšené n ěčím n eobvyk lým;
14
cyankál i
cykl / c yklus
cyklický
cyklocyklodrom
cyklometr
cyklon
cyklopáska
cykloservis
cyklóna
cylindr / -ic ký
cynik I.
cynik II.
cypřiš
cysta
cystoskopie
Czechia
čabraka
čachry
ČSČK
čajovna
čakan / čegan
čakry I.
čakry II.
čakry III.
čalamáda
čaloun / - ění
čamara
čamprdl ata
čamrd a
čapnout
čarodějnic e
čas a doba
čas I.
čas II.
čas III.
čas IV.
částí těl a
častuška
čau
čau-čau
čára
čárový kód I.
čárový kód II.
čárový kód III.
části rostlin
části těl a
častovat
ČD
čechrat
čekat el
čekárna
čeledín
čeleď
čelo
čelovka
čenž
čep
čepec
čepel
čepobití
čepování
čepýřit s e
čerchmant
černá dí ra I.
černá dí ra II.
černá dí ra III.
černá hodinka
černá komůrka
černá skříňka
černá vdova
černota
černý kašel
černý pátek
čerpat
čert
čertík
čertit s e
červ I.
červ II.
červ III.
červ ánky
červ ená řepa I.
červ ená řepa II.
červivost
červík
červotoč
čeřen
čeřen í
česáček
Česká Sibiř
české kraje I.
kyanid draselný [jedov atá draseln á sůl s hořkomandlovou vůní], v yvíjí n a vzduchu smrt elně jedov atý pl yn ky anovodík;
kruh. oběh, prav ideln ě se op akující řad a změn , období, etap ; (obrazový / pohádkov ý/ t el evizní cyk lus); - viz cyklic ký, rep et e
pravid elně s e opakující/ čl en ěný; (zac ykl ený = neukončující se), [nap ř. čty řtak t. spal . motor: nas ání -zhuštění-výbuch-výfuk a znovu]; - viz cykl
první část složených slov mající význam kolo, kruh, k ruhový, cy klon/ - a, cy klus, cyklic ký, cy klokros;
velodrom; stadion s klop ený mi dráh ami pro cyklistic ké závody;
měřič otáč ení/ tachometr; (cyklus/ kruh. ob ěh); - v iz cykl, c yklus, cyk lón, tacho met r
odstředivý [rot ační] válcový odlučovač / sekv estrant ; - viz cent rifuga, ostřed ivka, sek vestr, met eo, cyk lóna
vázací cyk lopáska n a obal y [ocelov á i UH - b ez povrch. úpravy či s pokov ením aj.];
servizní opravna jízdních kol aj.;
tlakov á níže; ničiv á tropick á vichřic e/ tornádo v podobě ví ru s okem uprostřed ; - viz anticyklón a, cunami, meteo, počasí, torn ádo
(válec / -cový) v ysoký klobouk s krempou [t éž sklád ací = klak]; skl eněn ý c. p etrol ej. lampy; dutý vál ec [např. čty řcylindrový motor] ; - viz ep itel , klobouk
[cynismus = kousavost] jedná b ezohledně a b eze studu, pohrdá morálkou, zraňuje c ity druhých, zpochybňuje/ z esměšňuje mo rální a lidsk é hodnoty;
bezohledný, n ecit elný, o trlý člov ěk ; - viz t rn
(Cupressus) houževnatý stál ezel ený tropick ý strom, thůje; - viz hrazení , konifery
váček/ měchý ř; klid. stad ium n ěkt. o rganis mů; uzav ř. patol. dutin a; - v iz cystoskopie, t asemnice
endoskopické v yšetř. moč. trubic e a měchý ře [ většinou při n ál ezu krv e v moči a pod ezření n a zvětš . prostaty] ; - viz endoskopie, hyp erpl azie, kat ét rizace
(čechia) mezinár. vžitý a doporučen ý ofic. náz ev Č eska/ ČR - Česk é republik y; - viz ČR , <ht tps://mapy.cz/z akl adni?x=14.4218910&y=50.1261280&z=8>
(zast. kropíř) ozdobná pokrý vka koně s orn ament. motivy ; (lambrekýny = řasen é záv ěsy se střapci [nad okny , postel emi , ří msami]) ;
handly, měn ění [čenžnout, v yčachrov at / začachrov at n ěco; zap arty kovat = s e ziskem povyměňovat/ vyv ekslovat] ; - viz č enž, šmelinář
ČeskoSlov enský Červ ený Kříž [založen dc erou TGM PhDr. A.M asarykovou r. 1920];
občerstvení / bufet/ bistro s podávání m čajů ; (čajní k = konvic e/ samovar; z elen ý čaj - roztáhne c évy a zl epší prokrv ení mozku); - viz t é
hůl se seky rkou; horol ezec ký cepín ; nástro j k t epání kovů; - v iz alpinista
(hinduismus) sanskrtské slovo: 1. kruh , kolo, slun eční kotouč, sy mbol běhu č asu; myšl ená en ergetick á regul ační cen tra n ašeho t ěla [ je jich 7]; proudí
jimi vi tální en ergi e, která n ás drží naživu - ovli vňuje n aše t ělo a psychiku; v iz též <http://p rirodnil eceni .webnode.cz/cakry /> ; 2. staroindická metací
zbraň; - viz buddhizmus
zeleninov á směs v sladkokys el ém n álevu/ l áku; (marmelád a či povidl a = rozvařen é ovocné plody [náplň do peči va, knedl íků, o mel et aj.]);
vycpávk . materiál [střiž zvířat , žíně ap.; kapok / traviny ; uměl é mat.] ; polštářov ání [n ěm.: polstr.] ; čalouník / d ekoratér; - v iz kapok , matrac e, polstro vání
dlouhý slavnostní pánský černý k abát s e stojat ým lí mcem a řadou knoflí ků/ oli v zapínaných n a šňůrky ;
navlékací chránič e rukou z tuhé kůže [proti od ěru prstů při práci s cihl ami apod.];
velký kab átový knoflík, hračka (točení n a niti, vlček), rychl á žensk á [lítá jak č.];
uchopit, nachytat [načap at při skrývan é činnosti - krádeži / škodění aj.]; - viz n atrapí rovat , flagrantn í
ošklivá babizna [zlomyslná pohádko vá postav a]; č arod ěj/ kouzelník ; čarování [„ci gán ečko malučk á pričaruj mi synečk a“]; - viz č ára, pál ení č arodějnic
základní fyzik ální v eličiny ; - viz : <ht tps://cs.wikip edia.o rg/wi ki/%C4%8C as> ; (Aristot el es: „Čas je napočít aný pohyb v e vzt ahu k před a po.“)
GMT (Greenwich Mean Ti me) - univ erz ální svět. čas, jednotl ivé č asové zóny s e určují posunem proti č asu GMT; SEČ (středoev ropský čas,
CET - C entral Eu ropean Ti me) č as používaný v e střední a záp adní Evropě = GM T+1 hod.; St ředo evropský l etní č as SELČ , vždy od posledn í
neděl e v březnu, kdy se v 02:00 SEČ posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoev ropského l etního času). L etní čas končí posl ední ned ěli
v říjnu, kd y se v 03:00 SELČ posunou hodiny na 02:00 SEČ ; zub času = stopy stárnutí; - v iz faktor
kraniální = horní, k audální = dolní , v entrální = p řední, dorzální = zadní; - viz dlaň
(z ruštiny) dobová popisná písnička; - v iz kuplet
(ciao, čao) pozdrav [ahoj, n azdar];
plemeno společ enského psa v yšlecht ěné v Číně; - viz p es
linka; (čáry : plná, přeruš./ č árkov aná, t ečk., čerch aná [stříd ání čárka t ečk a], vlnov ka, barevná, stínovan á, slab á/ silná, křiv á/ z akřiv ená, žížnivá ..);
(barcode) prostředek aut. vyznačov ání dat pruh y a čísly ke sní mání čt ečkou / sken erem; [existuje přes 200 různých č. kódů, nejznámější j e EAN-13];
kromě toho existuje 40 v erzí 2D (2-dimenz.) čtv erc. ob rázkových kódů QR/ M ATR IX, do nichž se v ejd e až 7 000 číslic, nebo t ext o d élc e 4 300 znaků,
skryté obrazy aj.; QR kódy s e užívají i v marketingu, prezent aci, mobil ech, PC aj.; užívají se i d alší čár. kódy - Dat a M atrix, kruhy ShotCod e;
podzem. [kořen, odd enek] a nadz em. [stonek - b ezlistý stvol, lodyh a - olistěn ý stonek] ; listy - jednoduché či složen é; kv ět [kv ět enství]; plod / semeno];
[dřív. znač ení] kraniální = horní , kaud ální = dolní, v entrální = přední, dorzáln í = z adní; - viz dl aň, základní směry
koho čím [poznámk ami , urážk ami , nad ávk ami ; pohrdat ; hostit jídl em, pití m; atp.]; ctít, oc eňovat ;
České dráhy ;
natřást pol ehlý povrch , rozrýt / uhrab at zplihlou zem, n ačesat kad eře/ rozcuchat vl asy, nat řást/ vyslunit p eřiny ; obrac et seno ; - viz k apilára
adept, aspirant , k adet ; - viz ad ept, kandid át
místnost se sedadly pro čekajíc í návšt ěvníky , než přijdou na řadu; - v iz hovorna
kočí, vozka, podruh/ slouha/ sloužící, pachol ek, chasník; - viz děv ečk a
(zast. rodina); č el ádka, chasa - skupina [z emědělsk ých/ hospodář.] manu álních praco vníků; č el edník = ratejna; - viz chasa, tříd ění
přední část hl avy / domu ; č. průvodu, postel e; smyčcový hud. nást roj [cel lo]; (čelenk a = módní dopln ěk; č elit = bránit se útoku, pomluvám); č elní;
svítilna přip evňov aná popruhem na čelo pro do ma, dílnu i na cesty [nov ě typu L ED na tužk. b at eri e s mnohahodin. výdrží - dosvit až 170 m];
(change) směnárn a, ob měn a, vzáj. v ýměna, č enžování [“v yčenžujem/ čenžn em si spólu vohoz/ vobl ečen í“]; - viz bartr, h andl, č achry
dřev. špunt, píp a [s otočnu klikou / uzáv ěrem] u sudu ve výč epu ap.; upravený tvar dřeva k zaražení do dlabu ; - viz č epování
pokrývka hlav y; (přenes eně: „je pod čepc em“ = provd aná čili začep ená) ; předžaludek přežvý kavců ; jídlo „ Vepřov ý čep ec“; - viz ves elk a
deskovitá, podlouhlá, oc elov á jedno- či dvousečná součást nožů, šavl í aj., zbroušen á do ostří [břitu]; (k holení čep elk a/ žil etka); - v iz břit, jílec , ostří
(voj.) býv. pochod se zp ěvem před v ečerkou k ukonč ení dne, v e význačných dn ech s hudbou;
spojení dřev/ t rámků na dl ab a č ep [pod. spojen í u trámů na kamp]; (šenkov ání vín a/ piva pípou ; uzavření sudu kul. č ep em); - viz čep ec, píp a, šenk
rozkohoutění až se n aježí chlupy/ p eří n a t ěle, až pl ane zrak ; stav příprav y k záp asu, opojení pochv alou; (podob. je prot ažení u koček) ;
dobromyslný výraz pro čerta [„k erej č erchmant to přines?“];
vesmírn ý objekt s nesmí rně veli kou hmotností, al e malou v elikostí; jeho gravitační pole je v jisté obl asti časoprostoru natol ik siln é, že ž ádný objekt
včetně světl a n emůže tuto oblast opustit; č ern é díry s e nach ázejí v cent rech gal axií, akti vních galak tických jádrech, kv as (z)arech i v cent rech
někt erých hv ězdokup; č.d . je forma záv ěrečného stádi a hv ězd; - viz gal axie, hv ězdokupa, k vasary, v elk ý třesk, v esmír
večerní sousedské b esedov ání a vyprávění s e zpěv y (bez svícení) ;
rozšířená část komín a s dvířky , sloužící jako udí rna;
(Black Box) výbava let ad el aj. dopr. p rostředků k zaznamenávání n ejdůl ežitějších p arametrů l etu/ jízdy/ pl avby pro objasnění p říčin příp adné havárie;
jedovatý pavou kovec - Snovačk a jedovatá [Latrodectus mact ans] , leskl é č erné až 3 cm dl . t ělo s oranž.-č erv. sk vrnou na zad ečku; - viz jedovat é
zakáz. činnost (čern ý obchod/ např. podpultový prod ej [zat ajeného / zcizeného zboží] či práce/ vý roba b ez oprávn ění; - viz fušování, obchod
(pertussis) smrtelná d áviv á k apénk . infekce p řenosná člov ěk em s inkubací cca 2 týdny [dlouhé kokrhavé z áchvaty a zvracení {d ětí} ; prevenc e - očkov ání];
(Black Fridey) masov é zahájení výprodejů se slevou [pův. 24. 10. 1929 krach amer. burzy] ; obdoba u n ás [v ánoční aj. výprod eje obch. řet ězců];
sát kapalinu/ pl yn ze zdroje ruční pístovou či el ektric kou pumpou/ č erpad lem (do retenční n ádrže, potrubí, zásobníku apod.); nač erp at vzduch/ síly ;
rotační vyo ráv ač brambor [sběrači je sbíra jí do košů]; pohádko vý rohatý a ocasatý rarach/ pek elník / sat an [Lucifer, B elzebub aj.], ďáb el/ kazisv ět;
figurka/ raráš ek na péru vyskaku jící z otvírané kaz ety; skák ající a prskající t enk é ztuhlé py rokapk y [při škrtnutí jako z ápalkou] ;
zlobit se, durdit se, remc at, být nespokojený a nabroušený k pomstě;
(helmint) mnohobuněčný organismus z kmenů ploštěnci (Pl atyhelminth es), hlístice (N ematoda) a vrt ejši ( Acanthoceph ala) s hadico vým
těl em b ez údů a kostí; jsou to hlavn ě paraziti živočichů a larvy h myzu - v ovoci, houb ách, mase i ve vodě; - viz červivost, roupy
zločinný počítačový program auto matic ky rozesíl ající svou kopi i a postupně ov ládající sít ě; - v iz hekr, PC, mal ware, vir
zapadající m sluncem rudě ozářená obloha;
(Beta vu lgaris var. vul garis) kořenov á zel enina [zl epšuje i munitu a krv etvorbu , léč í rheu ma, rakovinu ; zdroj vit. C, kys. listové, draslí ku, k řemíku,
sacharidů, bíl kovin s cenný mi aminokys elinami, prosp ěšnými met abolizmu mozku]; - viz buryn a, cukro vka, mangold
příčinou č. ovoce je h myz [obal eč, v rtule třešňová aj.]; (plicní aj. červi = hlístic e [nematoda, dirofil ari a] přenosné n a lid i) ; - viz červ
zajišťovací šroub ek [upevn ění k liky dv eří aj.];
nenápadný ( až 3 mm) brouč ek - v rtá do dřev a (nábyt ku) chodbičky a t ím ho ničí ;
zvedací čtv ercov á ryb ářská síť napjatá oblouk y prutů; (rozčeřená hl adina; čiři kání pt áka) ;
zvlnění hladiny rybník a; (rozč eřit stojatou vodu či povrchov ý žabinec aj.; č eření k alné vody chem. čiřidlem [skalic í aj.]);
sáček s kovov ými zuby n a bidýlku (k č esání ovoc e z nedostupných míst); kov . hřeb en s truhlíčk em k č esání borův ek aj.
oblast ve středních Č echách, n a pomezí s Jihočeským krajem, mezi Mi ličínem a Votic emi [v yznačuje se sychravostí a chl adnem];
Hlavní město Prah a, Středoč eský k . [Prah a], Jihočesk ý k. [Č . Budějo vice] , Plzeňský, K arlov arský k, Ústec ký k., Lib erec ký, Králov ehrad ecký k., Pardubický
15
české kraje II.
Český masiv
česlo
česnek I.
česnek II.
česnek III.
česnek IV.
čest
češka
četníci
četný
čéče
čchi I.
čchi II.
čchi III.
čibuk
čičurky
čidlo
čihadlo
čilimníky
čina
činčila
činel / -y I.
činel / -y II.
činidlo
činohra
činžák
čip
čiperný
čirok
čižba
číhat I.
číhat II.
číman
čípek
čír / -o
číselnice
číselník
čít
článek
člen I.
člen II.
členění d ramatu
člunek
čmárat
čmelíci
čmoud
čmýra
čnít
čochnit se
čočka
čokl
čokoláda
čoudit
čouhat
čout / čít
čóro-móro I.
čóro-móro II.
ČR I.
ČR II.
ČSA
ČSAD
ČSD
ČSR 1
ČSR 2
ČSR 3
ČSR 4
ČSR 5
ČSR 6
ČSR 7
ČSR 1918-1938 I.
ČSR 1918-1938 II.
ČSR 1947
čtverák
čtvrtec
čtyřkolka
čubička
čubrnět
čud / v čudu
čudlík
čuchometr
čumák
čumfurt
čumil
čumkart a
čuně
čundr / -ák
čupr
čupřiny
čurbes
čutat
čutora
k., Kr. Vysočina [Jihl ava] , Jihomoravský k. [Brno], Olomoucký k., Zlínský k., Moravskoslezský k.[Ostrava] ; V č ele krajů jsou hejt man i, v Praze primátor;
[celé Č echy s pohran . horami až po Karvinou] Č.m. byl v zákl adu vybudov án Herc ynským v rásnění m již v karbonu ; - viz geolog. doby
vstupní otvor včel do úlu [opatřený práhem]; uzáv ěr mezi žaludk em a medným váčk em včel y; n a říční m jezu ap. chyt á napl av eniny;
(Allium sat ivum) hlízovit á zel enina, univ erzální všel ék [an tibiotikum, ant iparazitum a anti vir, d esinfek tum, snižuje cholest erol a krevní tl ak, protinádoro vý
lék, zv yšuje i munitu, bohatý na min erál y a vitaminy, podpora hojen í, srdce a čist. c év , zlepš. t ráv ení, pot enci, p aměť a násl edky stresu, odpuzuje hmyz,
odstr. bradavice, brání tvorb ě sraženin , plísní, chrání před nachl azením a n em. dých. c est, podporuje sebenič ení bun ěk, odd al uje srd. infarkt a mozk. mrtv ici,
odstr. bolesti hl avy, čistí zrak , oml az. vnitř. orgány, prodluž. život; tak é se použ. č esn. tink tury, oct a, sirupu, o leje, ko upelí , masáží, aj.] ; - viz l éčitelství
zásluhy, poctivost, ocen ění zastávan é funkce [ vzdávání úct y smeknutím, úklonou, slovn ě, účastí n a ocen ění aj.] ; čestná plak et a, řád, ti tul; - viz úct a
(obj. míra) = 1,44 lit rů; (č éška/ jabl ko - lat . pat ell a = kost tvoříc í přední část kol enního kloubu);
policisté za RU a ČSR, četnict vo [na rozdíl od místní/ ob ecní pořád k. polici e = strážníků] ; fr. gend armeri e/ žandarméri e; - viz O SŽ, SNB, vachmajstr, žandarm
mnohý, mnohoč etná [zran ění];
(slang) čoveč e/ člob rdo/ -díčku = člov ěče;
(z Číny) energie/ n ebesk á síla n aplňující v esmír; má 3 hl. čchi : n ebeskou, z emskou a lidskou; Čchi udržuje svou rovnov áhu, jin ak zanikn e/ rozloží se;
Čchi-kung je u mění tříb ení a kultiv ace čchi - životn í en ergie; nutno žít v h armonii s přírodou; zkoumání a užití akupunktu ry, akupresury, masáž e a by linné
léčby k úprav ě proudění lidské čchi je kořenem čínské l ék . v ědy; meditac e a pohyb . cvič ení čchi-kungu jsou v Čín ě široc e využív ány k e zlepš ení zdraví ; - viz jin
turecká dýmka, lulka ke kouřen í tab áku držen á zuby, často s vlož eným fil trem a kry tem; - v iz pipa, f ajfka, kouř
drobné upomínky , figurky, c erepet ičky, mini atury (na poličkách, na náb ytku a za skl em);
snímač, senzor, rec eptor, sledov ač, d etektor, zpytov at ; - viz čití
místo k pozorování / rozhlížení , pozorovat elna/ rozhl edna; na číhan é; - viz číhat , čižba, ten ata, vysoký posed
listnaté op adav é n ebo stál ezel ené kvetoucí dřeviny/ keře - zahradní kultiv ary (štěd řen ec/ zl atý d éšť, pod. janov ec aj.); - v iz listnat é k eře
hrozné počasí („ani psa bych do t é činy n evyhn al“); (čína = kořen ěné vep ř. „nudličky“ s e zel eninou; Čín a r. 2010: 1 338 612 968 obyvatel);
horský lesní hlodav ec [chov aný pro kožky] ; (pod. je svišť; vodní hlodavci = bobr, krysa/ nutri e, ond atra, žel va);
párový bicí hud. nástroj ku tálk y [vypoukl é mosazn é kul até pl echy , bijící dutý m cink avý m zvukem - o seb e, n ebo palič kou; t éž v e stacionérní úpravě hi-h at,
crash, rid e či china] ; - viz hud. nást roje, bubny/ kotle, k apel a, kut álk a, maracas
nějaká substance užit á v ch emick é reakci k ž ádoucím změnám [např. k vyč eření k alné vody, k získání ch em. látky z média aj.] ;
div. drama [hra vl asten ecká, kl asická, romantick á, přev ážně v di alozích, o mezilidských vzt azích, se sc énickou hudbou]; divad elní soubor; - viz dramatic ký
nájem. byto vý dům; (činže = platb a za užív ání bytu a s ním spojen ých služeb; nájemné) ; (nájemní k/ - mce = uživ atel bytu/ objek tu; podnájemník);
miniaturní el ekt rosoučástka s int egrov aný mi el. obvody k určit ému úč elu [počítačový procesor apod.]; (int egrac e = c elistvost / splynutí); - v iz PC
hbitý, bystrý, čilý, „čip era“;
obilnina tepl ých oblasti, kaoli ang, sorgo; - viz obilniny
lovení pt áků t enaty (osidly , třídíln ými sít ěmi) ; - viz t enat a
pozorovat, sledov at; vyčíhnout/ počíhat = vyč kat / využít vhodný okamžik/ p říležitost ; přečuhovat / kouk at/ čouh at z .. = přesa hov at délku či výšku
[stanu, plotu ap.}] ; čihadlo = pozorovateln a/ pos ed [vysoký posed - mysliv ecká věž]; - viz nimrod
chytrý, vší mav ý a šikovn ý člov ěk; - viz filištín, k abrňák, kou mák , kutil , šikovný
(uvula pal atina) zadní výčněl ek měk. p atra úst [místně „t ípek“] ; fotorec eptoric ká buňk a v oční sítnici ; (cervix ut eri) d ěložní č. [hrdlo]; rek tální léčivo ;
pankáčský tuhý úč es tv aru vysok ého [modrého aj.] kohoutího hřebínku; - viz pankáč , účes
kotouč/ tl ačítk. s ada k volbě tlf. čísla apod.; (numero/ No = číslo; {pejor. „ty s eš taky číslo/ numero“}; pro gr. číslo/ výstup); - viz t astr, písmo, numero
Artega - p řehl ed dat mnoha oborů : <http://cis elnik .art ega.cz />
čout, číti, čív at, vnímat svými smysly / nervy ; čití, č idlo/ snímač; [slyšíš?/ poslyš ! = (slov.) „čuješ? počůvaj!“]; - viz s enzor, receptor , čout
díl, součást nějak é v ěci, nap ř. t extový , řet ězu, prstu, sestavy, b aterie, díl c elku, výroby , jednání; roz -/ čl ánkování = roz-/ děl ení ;
věkem či určení m, příp. volbou schvál ený a zařazený příslušník nějak é skupiny, třídy, kol ek tivu, t ýmu, mužstva, d ružstva, církve, hnutí, strany, rady ,
předsednictv a, v ýboru, zastupit elstva, sněmo vny ap .; - v iz voj.
(dle Aristot el a) 1. expozic e [úvod], 2. kol ize [rozpor/ konflikt], 3. kriz e [vyvrchol ení], 4. peripeti e [obrat/ řeš ení], 5. k atastrof a [rozuzlení a záv ěr];
součást tkalcovského st avu (k prošlupu útku osnovou); součástka šicího stroje s cív kou [spodní nitě];
dělat různé stopy tužkou/ b arvič kou i třeba prst em aj. na jak émkol i podkladu [n ěco počmárat , pokreslit/ sk reslit , začmárat k n erozeznání ; rýt] ;
drobní drůbeží cizopasníci; [jiní jsou vši, muňk y, roztoči]; - viz v eš
nežádoucí kouř/ dým; t éž čoud (čadit, čoudit i č moudit, začouz ení); kouření ; (kouřovod = komín) ; - viz kouř, čvaňh at, f ajfka, retko, vajgl , čud
menstruac e, menzes, měsíčky , perioda, krámy ;
tyčit se/ strmět / trč et do výšky / přečnív at/ vyčnív at/ čouh at/ vyčuhovat odněkud [náklad z korb y aj.]; sk alní výčn ěl ek = nos/ út es;
vzájemně s e pošťuchovat (počochnit, rozcuchat vlasy); bahnit si / č. se ve vodě; čochtan = pohádkov ý hastrman / vodník ; rozčocht./ opot řeb. boty;
luskovina; zv ětšovací sklo , oční kontaktní čočky ; - viz lušt ěniny, brýle, fokus, sféra
(slang.) pejs ek, psík / -č ek, pudl, voříšek; - v iz čubička, pinčl , pes
delikatesa z bobů kak aovníku [pův. z j. Ameriky] a přísad [k ak aové máslo, cukr a leci tin, čok . polevy; l evn é druhy obsahují náhražky]; - v iz polev a
čadit [začouzená místnost], čmoudit, d ýmit ; kouři t ["dej mi čouda/ zakouři t"]; - viz čmoud, kouř
vyčnívat (k ámen na cest ě, nohy z k alhot/ post ele) ; přečnívat (přečuhov at do šířky / dálky přes okraj); - v iz čnít
cítit, slyšet , tušit [slovenk y: čuješ? = slyšíš?, Počůvaj!]; čít = vn ímat [co si s tím mám počít?]; počit ky = cít ěné vjemy, vnitřní poci ty [chce s e mi čů rat] ;
směsice [n apř. zelenin . salát]; (čáry-máry-fuk/ čuri-muri-fuk - ves elé rčení kouzelník a dětem); v yhrůžka „Ud ělám čóro-móro“ = rozruch, z mat ek ;
- viz čára, čarod ějnic e
Česká republik a/ Č esko, čl . stát EU a OSN ; ČR [rozloha 78 866 km2, 1.1.2011 měl a 10 532 770 obyv., 14 krajů se 77 okr., 6 331 obcí]; - viz Czechi a
hranice: s Němec kem 810,3 km, s Polsk em 761,8 km, se Slo vensk em 251,8 km, s Rakousk em 466,3 km; c elk em 2290,2 km; - viz Sch engen [c elní uni e]
pův. Česk é státní aerolini e;
dopravní podnik - pův. Č eskoslovensk á státní autobusová doprava;
pův. Českoslov enské státn í dráhy [ČD = Č eské dráhy]; (BMB-ČMD = Č eskomoravské dráhy za P rotektorátu) ;
Československo 28.10.1918] 1. Čs. republika [Č echy, Mo rav a, Slezsko - část, Slov ensko a Podk arpatsk á Rus] do 29.9.1938 - Mnichov - zrádná
konferenc e N ěmeck a, An gli e, Franci e a Itálie; došlo k odtržen í čes. pohraničí, Slov enska; vznik 2. republiky : Č echy a Mo rav a - 1. ří jna 1938 14. března 1939 - pouze 167 dní. Protektorát Č echy a Morav a (německ ý zábor a okupac e) - 15.3.1939; dne 16.9.1940 byl Protektorát připojen
k Vel koněmeck é říši a n ěmecká okupac e pokračoval a do konce 2. světo vé v álk y - do dne osvobození - 9.5.1945. 3. republik a: ČSR od 9.5.1945
[ale 29.6.1945 premiér Zd. Fierlinger předal Podkarp atskou Rus SSSR] ; 11.7. 1960 došlo k přejmenov ání na Č SSR [Českoslov eská soci alistická
republik a] a 28.10.1968 byla vyhl ášena Č SFR [Č eskoslovenská fed erat ivní republik a]; ČSFR byl a 1.3.1993 rozdělena na Č eskou republi ku
(Česko) a Slov enskou republiku (Slov ensko). Tak vznikla n aše 4. republik a [ČR];
2
rozloha: 140 508 km², společ. hranic e v k m: Němec ko 1 545, Rakousko 549, Polsko 984. Rumunsko 201, Maďarsko 832; Celkem 4 111 km ;
počet obyvatel r. 1930: 14 729 536;
2
rozl.:127 826 km , hranic e k m: N ěmecko 905, R akousko 570, Polsko 1 390, SSSR 98, Maďarsko 678; Cel k.: 3 641 km; obyv .=12 196 730;
šibal, srandista [čt veráctví / šibalstv í, l aškování , žert y/ -ov ání, l egrac e, sranda]; - viz filuta
měřička = objem 5,8 l itrů; ploch a 1,8 arů = 6 x 30m;
terénní čtyřkolový [sportovní] motoc ykl s široký mi pneu mat ikami a pohonem všech kol ; - viz tří kolka, skútr
psí způsob plavání; fenk a; [čuba = psic e, f ena; čubka = (pejor.) f ena, št ěkn a, zál etná a hád av á žena] ; - viz kynolo gi e, psář, psovod, čokl
překv apen ě zírat, civ ět , čumět, čuč et, v ejrat, koukat , hl edět , pást se pohl edem, valit bulvy ; - viz hled ět, mžourat , čumil
pryč, nepřítomen, ztracen ; (slovensky čud ák = podivín); - v iz kouř
(slang.) držátko , ovl ádací páč ka/ knoflík , bazmek , hejbl átko ; - viz t asta
(slang.) nos, „frňák“ či „ rypák“ , „raťaf ec“; (č enich, čichat = č enichat / ňuchat / čuchat , „čuchni si“ [k zaťaté p ěsti]);
huba, rypák, p apula, chl ebárna; čumákovat = zbyt ečně ček at; - viz ksicht
rychlé jídlo [různé sal áty / ko mpotové s měsi zeleniny , třeba s uzeninou], dokonce i sl aný dort ; furt čumět / trč et;
zvědav ec, v ejr, zevloun; čumenda/ n ěco na čumendu = zají mavost k e kouk ání; - viz kibic, vejrat , šou, čubrnět
(slang) pohlednice, pohled ;
šmudla, špindíra, čuník / pras e/ - átko, u mouněn ec, smolíč ek usmol en ej, s ele; - viz zlatoušky, prasátko
(slang.) výl et do pří rody/ pod širák, rajs / rajz/ lustrajs, túra; výl etník, lufťák , somrák, t ramp; - viz v andr, turista
hbitá a řádná (p anská služka);
[dětské] rozcuchan é/ n aježen é/ rozčepýřené vlasy) ; (čepýřit/ č ep ejřit s e [studem, odhodlání m; kohoutí z ačepý ření]) ;
magl ajz, ch aos, zmat ek , nepořádek; - v iz el ent, brajgl
(slang.) hrát si kopanou; - viz hadrák
butelka/ c estovní - polní l áhev / f eldflaška; - viz esšálek
16
čůrek
čvachtat
čvaňhat
čvutka
D / 2-D
dabing
dabování
dacan
dadaizmus
dafnie
daguerrotypi e
daktyloskopi e
dales
Damoklův meč
damping
dampr
dan
dancing
dančice/ dan ěla
dar / -ov at
darda I.
darda II.
darker I.
darker II.
darling
darmo
darmot a
databan ka
datle
datlování
dav
David a Goli áš
dálkoměr
dálkovod
dálnopis
dávat
dávit
deal er
debakl
debet
debilita
debl
debut
debužírovat
decentní
decibel
decil I.
decil II.
decima
decimálka
decimov at
dedukce
de facto
defaultní
defekace
defekt
defen estrac e
defétismus
deficit
defilé
definice/ -ovat
definování
deflorac e
deformace
defraudac e
defraudant
degenerace
degradac e
dehonestovat
dechovka
dejmy
dekad ence
dekadic ký
dekalo
dekameron
dekato vání
dekád a
dekl
deklamac e
deklarac e
deklasov ání
deklinac e
dekokt
dekolt / -áž
dekor
dekorac e
dekorov ání
dekovat se
děkovat
dekórum
dekret
delegac e/ -ování
tenký m proudem vyt ék . kap alin a; (vyčů rat = vy močit, vykonat malou potřebu/ stranu; d ětsky: lulat / cik at = čůrat) ; - viz při rození, stolic e, vyčůran ej
cachtat, šťouchat/ šl apat vodou / blát em a t ím v ydáv at zvuky ; (žďuchat = roz -/ šťouchat , rozmělnit, na-/ pěchov ávat) ; - viz šťuchadlo, tágo
(slang.) kouřit č i jen žižlat cigáro / doutník = čvaňh ák / žváro ; k ecat / plk at; uč vaňhan ej; - viz bagovat , šňupání, kouř, vi ržinko
České v ysoké uč ení t echnické [podobně: fild a = filos. fakult a, matfyz. = mat.-fyzik. f akult a, aj.] ;
„dvourozměrný / dvoudimenzionální“ - zobrazuje sv ět jako plochý obraz [bez hloubky]; - viz 3D, dimenze
nahráv ání překl adů k filmů m aj., d abovat [dabér]; dublov at/ alt ernov at / d abl ér/ dublér = kdo h erc e aj. alternuje; - viz d ebl, alt ernati va, kask adér
přemlu vení zvuko vého záznamu do jin é řeči dab érem [d abovaný fil m]; - viz dabing
nadávka darebákovi / zlému, povýš eneck ému č lověku; rošťák, d arebák , lump ;
avant gardní u měleck ý směr [od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století], dada; [hl edání v ýchodiska v e strachu z v álky ; přehán ění až úpad ek] ;
vodní blechy, až 3 mm drobní sladkovodní korýši, hrotn atky [přirozen é krmivo pro většinu ryb]; - viz nít ěnky
první použitelný fotografick ý proces, vynal ezen ý francouzem Luisem Dagu errem v r 1839; Brit H. F. Talbot r. 1841 objevil k alotypii - op akov aně užitný n egativ ;
nauka o kožních lišt ách [užívaná k ident ifikaci osob, z ejm. podle ot isků prstů]; - viz id entita, DNA
bída, finanční t íseň;
(báje) meč v isící nad hlavou - hrozba stál ého neb ezpečí ; - viz go rdický uzel, Ikarov a k řídla, Rubikon, Sysifova muka, Tantalov a mu ka
(dumping) důsledek nadvý roby [levnější prod ej v yváž eného zboží za hranicemi než ve st átě výroby, příp. prod ej pod v ýrobní cen ou];
(dumpr) vozidlo k místní mu přemísťování / v ykl ápění z eminy aj.;
stupeň zkušeností hráče urč. h er [právo nosit pásek urč. b arvy] ;
večerní zábavní podnik, t ančírna; - viz b ar
samice d aňka [nemá paroží, kd ežto daněk má v elk é lopato vité paroží; ml ádě je d anče] ;
věnovat dar, podarov at; věno / -ván í; d áreč ek [kdos / něco pod ezřel ého];
metod a trhání skal / betonu a rozrušování h mot bez v ýbuchu [hydraul. tlakem až 365 tun]; prohra [nakl ádačk a]; k aretní hra; zájmov á skupina ; (arabsky)
anděl é; jméno;
objekty z jap. anim. scifi filmu - n ezbední dark eři zkratují el ektric ká v ed ení na sloupech ; [darknes = tma] darkeři tmu d ěl ali [byli akti vní kol em roku 2001;
z reces e se zdravili Sieg Dark] ;
[důvěrné oslov ení] míláč ek, d rahoušek ; - viz n autila
marn ě [zbytečn é plýt vání č asem] ; daremný = marný, zbyt ečný ; zbůhdarma; - v iz mrhání
(Bumeli a) strom z Jamajky s jahodovitými plody - proti p růjmu ; sev eroamer. stro m - bílá kůra proti zimnici ; Ďarmoty město u B . Šti avnic e;
PC software a d ata/ záznamy na nosičích různ ého typu k b ěžnému užív ání i zálohy, patřící jednomu v lastníkovi či instituci; - viz mas médi a
(Phoenix dactylif era) hnědé ováln é plody d atlovníku , pochoutka, en ergetick á a vit aminov á bomba;
neumělé psan í kl ávesnicí ; (dat el (Picinae) černý šplhavý pták , ťuk á zobák em do k menů); - viz ptáci
neuspořádaný shluk l idí; - v iz chumel , mí tink, shromáždění , plénu m
Chytrý David ač malý , překoná statného Goli áše [Biblick ý příb ěh ze St. zákon a]; - v iz Filištíni
inteli gentní p řístroj k přesnému měření vzdál enosti l aserem n ebo ultrazvukem [náhrada měřít ek a pásmových měřidel]; - viz automat, int el ekt, zvuk
potrubní dálkov é podzemní transportní ved ení: vodovod, parovod, plynovod, ropovod, produktovod ;
(hist.) kláv esový stroj s typov ým koš em k ps aní tex tů [na pásku či listy] s dálkov ým přenosem el. sign álů [Baudot]; - viz telegraf, fax, psac í stroj
do-/ po-/ při- / vy- / roz-/ u- / dáv at; [d ávk a/ -y mateřské, n emoc enské.., d. jídl a, přídav ek]; - viz dar, porce
ucpat či stlačit h rdlo/ hlt an a tím o mezit pol ykání i dýchání ; udáv it se, zadávi t koho;
(z angl.- čti dýl er) obchodník / prodejce, zprostředko vat el / jedn at el/ makléř; - v iz distribuce, bu rza, byznys, obchod
velká prohra, úplná po rážka, neúsp ěch, pohroma;
dluh; záporný zůstat ek na účtu ; l evá strana účtu, má dát i;
lehký stup eň slabomyslnosti; - viz moron
(double) [např. v tenisu] čtyřhra = hra ve dvojicích; double = kočičí / fal ešné zl ato; du ál = dvojitý ; - viz dab ing, dupli kát, simpl, singl, stereo
první vystoupení před v eřejností; - viz spot, premi éra, repríza, derniéra
rozmařil e hodovat, konzumov at samé dobrot y a pit í; - v iz bendit, šporn ajs, trachtac e
slušný, jemný , přil éhavý, n evtíravý , zdrženliv ý, n enápadný [nejen člov ěk, al e třeba klobouk]; - viz n ápad
(dB) logarit m. jednotka pro měření hl adiny int enzity zvuku; měřítko podílu d vou hodnot, uplatňov ané v akustic e [zvuk TV = až 60 dB];
někt erá z d evíti hodnot, kt eré rozdělují seřazená d ata do deset i (počtem) stejných č ástí tak, že každá č ást předst avuje 1/10 dat . [např.: Dolní d ecil, v
němž jsou zahrnuti n ejchudší lidé, je dvakrát větší než horní d ecil]; - viz kvant il, <https://cs.wikip edia.org/wiki /Kvant il>
desítkový int erv al ; duodeci ma = int erv al 12 tónů/ 19 půlt.; - viz škál a
přenosná páko vá v áha s e záv ažími (k vážení p ytlů, košů, n ádob, b eden aj.); - viz SI, váh a
popravovat každ. d esát ého; t ýrat mořením hlady , opilstvím, podáv . drog, šikanou, n edbalostí ; zdeci movaný - ponič ený; ničit, hubit ;
dedukování - odvozov ání a usuzování z v ýzkumů a širš . pozorování k ut voření obecn ějšího záv ěru; d edukov at; - viz redukc e, indukce
podle skutečnosti; (de iure = [de jure] = právn ě/ podl e práva; de luxe = luxusní, přepychový) ;
(z angl.) standartní, i mplicitní , konv enční, b ěžný; - viz stand ard
vyprazdňování , odstraňov ání stolice; - viz stolic e, mrva, fekáli e, sračk a, moučniv ka, čůrat
porucha [např. prasklá pneumatik a, vada n a vzhl edu]; - viz transplantac e
vyhození [místodržit elů Martinice a Slav aty + písaře Fabrici a] z okna [pražského hradu - počátek husitské revoluc e 30.7.1419]; - viz Bílá Hora
poraženec tví, přijetí porážk y bez boje [bezradnost/ pohodlnost; kol aborac e; n ásled ek zrady; solid arit a s oběťmi; nihi lismus];
manko, schodek, ztráta, nedostat ek ; [v ětší vyd ání než pří jem]; - v iz defraud ace, loupež, s aldo, pych
přehlídk a, slavnostní pochod před tribunou [defi lírk a, d efilovat před pot ent áty]; - viz kutál ka, paráda, st afáž, špal ír, t riumf
přesný význam pojmu / vý razu, stručn ě objasnit obsah ; (definiti va = býv . ustanov ení trv al ého prac. poměru v e státní službě [st át. dráhy ap .]);
definice (z l atinského d e = od, pryč a finis = hranic e, t edy d efinitio = ohran ičení, vymezen í) jednoznačn é urč ení významu nějak ého pojmu ;
protržení pan en. bl ány [hymen, slizniční řasa, částeč . kryje poševní otvo r a chrání proti infekcí m; lze koupit u mělou p . blánu]; - viz panna, pan enství
znetvoř., pomač k., změna objemu a tvaru vnější silou, přetvoř./ poškoz.; d eformi ta t ěl. orgánů, zásad / myšlení ; - viz devastac e, bouchoř, psychopat
zpronevěra, n eoprávněn é přiv lastnění [zcizení služebních financí {pokl adník em = def raudant em} apo d. ] ; - viz defraudant
podvodník dopouštějící se zpronevěry;
znetvoření vývojem [degen erovan á kloubní pouzdra a v azy, d egenero vaný rod/ tvo r];
snížení, např. hodnosti; [zbavit hodnosti = degradov at]; - viz eskalac e, grad ace
zneuctít/ urážet / pomlou vat ; dehon estace hodnot/ občanů ; (z angl .) honest = počestný, pocti vý, řádný, sprav edlivý , upřímn ý; - viz f ér, sk andál
kapel a či kut álk a - hudební t ěl eso s přev ahou aerofonních nástrojů ; - viz aerofony, hud. nástroje, o rchestr, žestě
kovářské měchy k výhni; (d ejmat / dýmat, n adýmat / nadouv at/ n afukovat [se], foukat, náfuk a); - viz fuk, ducat / naduc aný, duchna, kouř
úpadkovost, uměl. směr z ač. 20. století, boh émský p esimismus;
desítkový ; (desítkář = v edoucí skupiny, skupinář);
ztráta n a hmotnosti vysych áním apod. [řešená přív ažkem či slevou]; k alo;
příběh/-y deseti dnů, soubor deseti příb ěhů [např. Bocaccio];
(textil) úprava vlněných , polovlněn ých a b avlněn ých lát ek přep aření m [ustalov ání jejich l esku a z ábran a srážen í];
soubor deseti prv ků; int erv al d eseti dnů v měsíci [první d. = 1. – 10. d en, druhá = 11. – 20. den , třetí = 21. den až posl. den měs.] ; - viz int erv al, kvartál
příklop, poklop, víko;
přednes [rétorik a]/ výstup, exposé, d ekl amov ání, int erpret ace; (ak tovka, skeč , ryt modeklamac e, melod ram; recit ace, recitál ap . - formy v eř. projevu);
veřejn é, obvy kle sl avnostní prohláš ení či vyhl ášení [přiznání, oznámení] ; celní d. - c elní hláš ení; - viz prokl amac e
pokles/ ztráta dů věry/ postavení ; (dep rivac e = neuspokoj. důlež. psych. č i fyzické potřeb y; cit . strád ání; chudoba) ; - viz emoc e
sklon, náklon; úhlová vzdálenost hv ězdy od rovníku ; výchy lka magnetic ké střel ky [komp asu, buzoly]; skloňován í; - viz azimut, inklinac e, slunov rat
odvar (decoctu m) pevn é drogy [kořeny, kůra, semena, dřevo či lodyhy - musí být v yvařeny , aby s e uvolnily jejich obsahové lát ky];
obnažení ženského h rdla, šíje a horní č ásti trupu, z ejména poprsí, hlubokým výstřih em od ěvu; - viz prsa, ň adra
slavnostní či uměleck á výzdoba/ ov ěnčení , ap .; - v iz dekorace, dekorování , dekórum
ozdobné/ deko rati vní doplňky; divad elní ap. výp rav a [např. kaší rovan é předměty, rekvizity, stavby / kulisy , praktik áble = skl ádací stupínky] ;
(slavnostní) udílení/ p ropůjčování vyznamenání ( med ailí , řádů), c en, aj.; d ekorov aný porc elán [cibul ák, h enri eta aj.]; - viz d ekórum, k eramik a
(z něm Deckun g - úkryt) od ejít , ukrý vat s e, zmiz et z očí, schovávat s e; - viz p akov at
projevov at vd ěčnost za obdarov ání, pochv alu ap .; d. Bohu - bohudík; d. po vystoupení ob ecentstvu aj.; - viz šarivary
zachovávání spol ečenských zvy klostí (dodržovat d. v jednání - slušnost, zdrženlivost, vážnost, důstojnost); - viz deko rování , protokol
úřední ustanovov ací listina, nařízení, nařizov at dekretem; n adekretovat ; (oktrojo vaný = vnuc ený, n ařízen ý); - viz charta, office, Ben eš. d ekrety
přenes ení pravomocí / zmocnění ; poselstvo / deput ace/ mise; zvolený / v yslaný / pověř. čl en/ del egát/ zást./ parl amentář skup./ tý mu; - viz d eputát
17
delfín
delta
delikatesa
delikátní
delikt I.
delikt II.
delimi tac e
deliriu m
demagogi e
demarše
demence
dementi
demižon
demodemobilizac e
demografi e
demokraci e
demolic e
demonstrac e I.
demonstrac e II.
Den armády I.
Den armády II.
denaturace
dendrologi e
dentista
denudace
denunciant / -ciac e
deodorant
depart mán
depend ent
depend ence
depešák
depilac e
depo
deportac e
depozitum
depres e
deprimace
deprimov at
depriv ace
deputac e
deputát / -ník I.
deputát / -ník II.
derat izace
derby
deriv ace I.
deriv ace II.
dermatitid a
derni éra
derviš
desatero
I.
desatero
II.
designac e / -ování
desinfekc e
dezinsekce
deskr. geo met rie
desktop
despekt
desperát
despota
destilac e
destinace
destrukce I.
destrukce II.
deštění
detašovan ý
detašování
detekovat
detektor
detenc e
detend ér
detergent
determin ace
determin ant
deterministický
determinizmus
determinov at
detonac e
deus ex machina
deuterium / D I.
deuterium / D II.
deval vac e
devastac e
developer
deviac e
deviant
deviátor
deviza
devotní
dextrin
dextrodezentýro vat
mořský [učenli vý, přítulný] ozubený savec z řádu kytovců ; delfináriu m = bazén k předvád ění cvič ených delfínů; plavec ký styl "mot ýlek"; - viz motýl ek, tu leň
písmeno řecké ab ecedy ; rozvidl ené ústí řeky; - viz řecká abec eda
delikatesa, l ahůdka, lahodný, l abužnická spec ialit a; - viz cat erin g, d ezert , gurmán, gastrono m, pik antní, d elik átní
jemný ; jemnocitn ý/ t aktní ; ožeh avý, choulostiv ý, ošemetn ý, citl ivý, vyžad. ob ezřetnost; - viz d elik atesa, dez ert, deli kt, ošemetný, prek érní , sublimní
(delictum - v ina, zločin) pokl esek , provin ění, poruš ení zákon a/ práv a, přečin/ zločin; důsled ek protip rávního jednán í; (d elikv ent = viník , provini lec
jenž spáchal d elikt ; corpus del icti = před mět doličný); - viz emancipac e, líčit, rel ikt
určení/ vymezení působnosti - hranic [při děl ení majetku] ; rozhranič ení; (demark ační čára = lini e oddělující soupeřící státy / vojsk a);
zmatenost, obluz ené vědomí, duševní onemocn ění - k valit at. po rucha v ědomí , [„d. tremens“ – chron . al koh. otrava] ; - viz d emence, halucinac e, iluze
argument ace p řek ruc. faktů s cílem získat p řízeň posluchače podněcování m jeho citů, h rdosti, egoismu, p ředsudků ap .; d emagog; - viz populizmus
diplomat. důrazné upozorn ění, prot est/ výstrah a/ z ákrok jedn é vl ády proti d ruhé; - viz dement i, edikt, komunik é, memorov at {memorandum} , nóta
duševní nemoc - osl abení rozumových schopností v důsledku degen erativních přeměn mozkové tkán ě; d ementní osoba; - viz amenc e, d elirium
úřední popření nebo v yvrácení / odvol ání zprávy ; d ementování [příp. s omluvou ; dementovat = popírat, vyvracet {chybnou informaci}] ;
větší skl eněn á baňatá nádob a s hrdlem, opl et ená proutí m, s jedním či dv ěma uchy; c e / část slož. slov mající význam lid / lidový ; (demo = demoverze [s omez. fu nkčností], ukázk a); - v iz demo grafi e, demokrac ie, demonstrac e
postupný návrat mobilizovaných vojsk do civilu , zpětný přechod na mírov é hospodářství st átu a l ikvid ace v ál ečných škod;
věda z abývající se reprodukcí obyvat elstv a, v ýzkumem lidských popul ací; [d emo grafick ý; d emo gr. úd aje/ d ata] ;
vláda l idu; systém institucí d ělby činností a d el egov ání moci - přímé/ rovn é/ t ajn é volby , lidov á kontrol a; za d. je prioritou člověk; - viz plurarita
likvidac e/ bourání n epotřebných stav eb [s úpravou t erénu]; - viz asanac e, bro wnfieldy, d estrukc e, kluč ení, laz, novin a, pas ek a, zplaný rovat
předvád ění / ukázk a nějak é činnosti; mas. vystoup. lidu k nápravě chyb ved ení ap. (mí ting, manif estac e, prot estní / vzp omínk ./ vo lební ap. akce/
shromáždění - t ábor lidu / stávku jících);- viz emergenc e, experiment, masa, mít ing, monstrózní, odboj
býv. stát . svát ek [6.10.1944 1. čs. arm. sbor na v ých. front ě překročil K arpatsko -duk elský průsmyk]; N ynější D en a. je 30.6. - kdy r. 1918 naši legionáři
v Darney [Francie] přís ahali věrnost budoucímu čs. státu; - viz ČSR
zbavení při rozených vl astností (např. přidání m nějak é l átky ; den aturov aný líh aj.);
nauka o dřevin ách [dřevo = l ignum] ; dendrol it = zkamen ělé dřevo; li gnát = lis. dřevotřísk. [izol ační] desk a; - v iz hobra, h eraklit
zubní technik; - v iz stomatologie
snižování zem. pov rchu/ obnažov ání podložní horniny [zvět ráv ání, sv ahové pohyby/ přesuny hmot a eroze] ; - viz reli éf, met amorfóza, eroze
udavač, don ašeč, kolaborant, bonzák , nasaz ený špión/ slídil ; nařč ení, ud ání, donáš ení [důvod k propuštění , trestu, odnětí funkce] ; - viz bonzák, špión
tělový sprej prot i pocení a zápachu ; desodor; - viz odér
(depart ment) označ ení úseku , odboru nebo odd ělení ve státním úřadu; (departement = úz emí / oblast pod vzdálenou správou země);
závislý, druhotný, podmíněn ý, záv isející [ ... marže v tomto odv ětví jsou ve značn é míře závislé na c enách k rmiv] ; - viz d epend ence, d et ašovaný, marže
(depandant / det achement) závislost/ odd ělení ; (d. = ubytovn a aj. mimo c entr. budovu , přístav ek / pobočka) ; - viz d etašovan ý, fili álk a, expozitura
(slang.) vyznav ač hud. stylu č ern ě oděn é an gl. skupiny D epech e Mode z 80 -tých let 20.stol.;
kosmetick é odstraňo vání n ežádoucích chloupků, vl asů; epilac e;
(depot) skladiště; hajcun k/ v ýtopna loko motiv ; stáj/ místo k ošetření soutěžních vozid el; (d eponovat = uložit, dát do úschovny/ banky) ;
nucené v ystěhován í, vy vez ení [obv. z trestu]; - v iz portáž
(depo-sit/ -zit) vkl ad, vlož ená částka; uložená věc či p eníze; (depozit ář = sklad , ulož. sbírky) ; - viz depo, filiál ka, hotovost
pokles; skl eslost, pocit sklíč enosti; prohlub eň/ prol ákl ina; (op ak elevac e/ zdvih) ; - viz šoufl, stres, mi grén a
znepříjemňování , znejisťování n ěkoho [„neuspořád ané/ stísněn é prostřed í nás deprimov alo“];
skličovat, stísňovat, působit subdepresivn ě až depresivně; - viz d epres e, d epri mac e
ztráta, zbav ení/ n edostat ek n ěčeho ; strád ání, málo mat eř. lásky [v dětství] , neuspok. biolo g. a psych. potřeb, o mez ení sociálních kont aktů;
poselstvo, del egace; vysl aná skupina vyjednav ačů/ z astupitelů ; deput ant = del egát ; - viz del egac e, mise, p arl amentář, deput át
naturální p říděl ; ([pod-] deputátní k = zaměstnan ec s část. natur. ko mpenzac í výd ělku); - viz del egace
nájemný stál ý či sezónní pracovník (pansk ého dvora aj.) za smluvní bydl ení a natu ráli e (směl si chovat domácí zv ířat a); podd eputát ;
aplikac e prostředků proti ší ření chorob hlod avci; - viz asan ace, insekt , brouci
velké koňsk é dostihy; t éž sport. utk ání tradičních, obv ykl e. místních soupeřů; - v iz dostihy, fal anga II., parkur
základní pojem mat emati ky, kon krétně dif erenciálního počtu. Deri vac e nějak é funkce je změn a obrazu t éto funkc e v poměru k nek on ečně malé změn ě
jejích argu mentů . Opačný m proc esem k derivov ání je int egrov ání; - viz <ht tp://www.prikl ady.eu/cs /Mat ematik a/D eriv ace/Deriv ace-funkc e.al ej > , integrál
(derma = kůže) kožní onemocnění [n apř. ekz ém, vyrážka, furunk l - nežit , ohranič . hnisavý zán ět , vřed]; - viz al ergi e, akn é, lup en, opruzenin a, v en erický
poslední představení / uv edení ; - viz d ebut, premí éra, repríz a/ op akován í, šot, spot
žebravý / t ančící muslimský / súfijský mnich ; ask eta;
přikázání Boží : 1. N ebudeš mí t jin é bohy!, 2. N ebudeš zneužív at mého jmén a!, 3. Budeš zachovávat d en odpočinku!, 4. Bud eš ctí t otc e a matku svou!,
5. Nezabiješ!, 6. N esesmilníš!, 7. N epokradeš!, 8. N ebudeš lh át!, 9. Nebud eš žádostiv po ženě bližního svého!, 10. N ebudeš závisti vý ani chamtivý! ;
ustanovení, ú řední jmenování do úřadu, označ ení, pojmenov ání; d esignov aný; - viz dyzajn
soubor opatření v edoucích k e zničení mikroo rganis mů pomocí chemick ých nebo ko mbinovaných postupů; - v iz asanac e, d eratizac e, insekt
[též desinsekc e/ postřik ap .] soubor metod a prostředků k hub ení hmyzu a dalších čl enovců, [přenášejí choroby - v b lízkosti lidí, pot ravin , i v přírodě - komáři];
promítání 3D útv arů na dvourozměrnou nákresnu; - viz <https://cs.wik ipedi a.org/wiki /Desk riptivn %C3%AD _geometri e > , 3D, geo met rie, perspekti va
(desktopový počítač) je k lasický stolní počít ač [na rozdíl od notebooků {přenosný počítač} n ebo iPadů aj. s omezený m vyb av ením]; - viz PC, IT
opak respektov ání [pokynů, příkazů, z ákonů ap.] ; projev n esouhlasu, pohrdání, jiného mín ění, opovrž ení; n eposlušnost, odboj; - viz respekt
zoufalec, zoufalý odv ážliv ec, psan ec, bandi ta - [Robin Hood, N ed Kell y, aj.] ;
neomezený v ládce, ty ran; despotizmus = krutovl áda/ krut á panov ačnost/ ty ranství / ukrutnost; - viz tyran
zkapalněn í par vroucí k apaliny ochlazování m [k získání kap alin o žádan ém bodu varu, např. lihovin]; - viz termik a
místo určení / cíl [při cestov ání l etadl em apod.]; p ředurč ení, osud; ( d eparture = odjezd/ odchod, d ep. fli ght = odlet) ; - viz arriv ee
ničení [samovoln é či o rganizov ané] ; výbuch, zbort ění, znič ení; d estrukční č eta; d estruktivní [případ/ situace] ; - viz li kvidac e, d ev astace, asan ace,
pyrotechnik , deton ace, trhaviny, pl enit
(hist.) obklad [táflov ání] stropů, stěn č i soklů dřev. d eskami [mahagon aj.] po mocí lišt v e zdivu; (t áfličk a - {z něm. Tafel - tabul e} tab . [čokolády aj.]); - viz kazet a
např. odděl. pracoviště/ provoz [detašmán] s omez. sp ektrem služeb aj.; org. součást vzdál. pracoviště vyššího typu; - viz d epend ence
chemick é čišt ění skvrn - předúprava při výrob ě t extilií ; d etašér = čistič skvrn;
zjišťovat, odhalo vat d etaily; (det ekti v = vyšet řovat el ; zast. profous/ žal ářní k); z frekv enčního pásma d. hl edaný sign ál; - viz det ekto r, senzor
aparát k e zjišťování lži, dat , kovů , zdr. funkcí, f rek vencí aj.; jako d. b ýv. k rystal ek [přijímačů] byl užit k rystal gal enitu s pérovým hrotem;
zdržení či zadržení , int ernac e; p rávní st av [ovl ádání cizí v ěci ; det entor = vl astník v ěci, držitel] ; detenční ústav [pro nen aprav. zločince] ; - viz držba
zkapalňovač plynů; (d etenz e = u volnění tonusu [svalového nap ětí]);
syntetický čisticí prostřed ek [nap ř. k p raní, chemick é likv idaci v ýměšků ap.] ; - viz macerac e
vymezení, u rčení [pojmu, směru vý voje], vztah mezi u rčujícím a určov aným; d etermino v ání;
pojem l ineární algebry - číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtv ercov é matici ;
vlastnost procesu, jehož každý stav je urč en předch ázející m;
názor o nutné příčinn é podmín ěnosti všech událostí; vš eobecn é zákonitosti příč iny a n ásledku ;
předurčit / určit / obdařit vl astnostmi nebo n asměrování m vývo je;
spalování nadzvukovou rychlostí, kd e rázová v lna d estruuje (niči vým výbuchem/ t řesk em = d estrukcí) okolí ; - viz d estrukc e, pyrot echnik
antický t ermín dnes užívan ý v přenes eném významu jako někdo/ n ěco náhl e se objevujíc í a přinášející neč ek ané [božské] řešen í;
izotop - atom s jád rem 2H [má v jád ře po jednom p rotonu a n eutronu a od b ěžného vodíku s e liší atomovou hmo tností]; dnes je d euterium v yužíváno
také jako účinný stopovač biochemick ých reakcí ; v e spojení s k yslíkem tvoří "těžkou vodu" [do vodíkov é bomby] ; - viz energi e
snížení zlatého obsahu / kurzu, měnov é parity p eněžní jednotky ; (revalvac e = zhodnocení, zvýš ení směnn ého kurzu měny) ;
ničení, pustošení, pl en ění; - viz deci movat , plen it
realitní agentu ra/ k ancel ář/ služby, realit ka; komercion ální zprostřed kovat el [prod eje nemovitostí aj.] ; vývojář ; stavi tel ; - viz realita, komisionář
(deviare – odchýl ení od správn é c esty) odchylka, úchylk a, vyboč ení / odklon od normy; odchýl ení horol ez. l ana či p evn é opory aj.;
úchyl/ -ák , pach atel amorálních [n emorálních] činů; (chov ání porušující sociální no rmu); - viz pedofili e, p erv erze, sadismus
(horolezectví) odt ažení l ana od st ěny [skobou a repšňůrou] aby se o ni nepoškodilo ; - viz repšňůra
pohledávk a v zah ran. měně [voln á/ vázan á]; může být d epon. {jako avoár} , užita k vyrovn . záv az. jako valuta; zisk z činnosti/ jednání ; - viz avoáry
pokorný, ponížený , podlézavý člov ěk, p atolízal ; - viz mílius
prášek získan ý okyselení m bramborov ého nebo pšeničn ého škrobu [užívaný k příprav ě l epidel a t aké v hutnictví , papírenství aj.] ;
první část slov mající význam p ravo- [opakem je sinistro-]; d extrotropní = pravotočivý ; - viz l at erální , l evák
dezertov at, sv évoln ě/ svémocn ě se vzdalovat/ zb ěhnout (porušit [voj.] přísahu / předpis zběhnutím); d ezertér/ d esertér = zb ěh; - viz d ezerc e
18
dezerc e
dezert
dezén
dezinfekc e
dezinformac e
dezinsekce
dezolátní
dezorient ace
démon
děcák
dědek
dědina
děkan
děkuji
dělat I.
dělat II.
dělat III.
dělat IV.
dělba
děloha
děrný štít ek
děropáč
děrovač ka
děveč ka
démon / -izace
démonolatri e
di / pudu
didia
diabeti k
diabolo
diadém
diafragma
diagnostika
diagonál a/ -ní
diagram
diakriti ka
dialekt. mat eri alismus
dialektika I.
dialektika II.
dialýza
dialog
diametr I.
diametr II.
diapozitiv
diaspora
diatonic. stupnice
diatonika
diblík
didaktika
diecéz e
diety
diesel
diferenc e / -iální I.
diferenc e / -iální II.
diferenci ál I.
diferenci ál II.
diferenci ál III.
difrakce
diftéri e
difuze I.
difuze II.
digestoř
digitaliz ace
digitální
DIK / dik
dikce I.
dikce II.
dikobraz
diktafon
diktatura
diktát
dilatac e
dilema
diletant / -izmus
dimenze
dioda
dioptrie
dioráma
dip
diplom
diplomat
diplom. protokol
direkt / -iv a/ -or
dirigovat
dirndl
dis- / dysDiS
disciplína
disident
diskant
diskont
útěk/ upláchnutí / zmizení / vzdalování s e [zahnout kraml e/ frnknout/ ul et ět]; - viz dez entýrov at
zákusek, posl ední část/ záv ěr menu; d . víno = s vysoký m obsahem al koholu a cuk ru; d esert ; - viz d elik atesa, dez entýrov at
vzorek na pneumatic e [l etní, zimní ap.] ;
ničení v egetat ivních mi kroorganismů ch emick ými a fyzik álními p rostředk y; prakt . péč e o sterilizaci / čist ění živ. prostředí ; - viz asan ace
(lat.: de = od, informare = vzděláv at / upravo vat) lživ á/ klamná/ fal ešná informac e/ š eptand a k ovli vnění úsudku a názoru; d esinformace;
aplikac e ch em. aj. prostřed ků k hubení a odpuzování škodliv ého hmyzu k zábran ě přenosu chorob;
špatný, nevzhledný, n eut ěšený, zoufal ý, žalostný , zkurv ený, hrozný st av [„pod obraz“]; n enapravit elný / desol átní stav ; dezol át = nen aprav . člov ěk;
ztráta orient ace, bezradnost, záměrn é uvád ění koho ve zmat ek; dezori entovan ý, d ezorientov at; desori entac e;
dobrý či zlý duch/ ďábel; (d émonizmus = víra v d., démon. síl a/ moc; d émonizovat = p řičítat vl astnosti d.; - viz d émonol atri e, spirit ismus, okultismus
dětský domov [socáln í zaříz ení]; - viz ubytov ání
stolice s nožním upínáním (k domácí výrob ě dřev ěných pomůc ek a pot řeb {s edačky , hráb ě aj.}); děd / kmet / stařík/ před ek ; (pejo r.) prďol a; - viz senior
vesnice, osada, ves / víska; - viz aglo merac e, bydlišt ě, extravil án, farma, koloni e, ob ec, Pot ěmk inovy vsi, ranč, s ám, sídlo , stat ek, us edlost
akad emic ký hodnostář - v edoucí fakul ty VŠ [úřad d ěkan a = děk anát] ; k atolický duchovní / farář; (slang.) díky , poděkov ání;
(hovorově) an gl. - sen kjů; n ěm. - dank ešén ; fr. - mersi; rus. - spasíbo ; - viz nerozumím, prosím
pracovat [dod ělat - dokončit; n aděl at - forotu, ostudu, dluhy , řeči]; n edělat - hlouposti, chyb y, nic / zahál et ; obděl at - pol e, maso; oddělat - odk rýt,
ubít; poděl at - pokálet ; předěl at - změnit ; přid ělat - zv ětšit, p řipevnit; sd ělat - shrnout, s ejmout , složit; ud ělat - vyrobit cosi / v ěc, pořádek ; d. mistra;
vyděl at - peníz e/ vejděl ek, kůži; zad ěl at - t ěsto, zamontov at, z atarasit, zamaz at; atp. - užív at různé p ředpony); (DS = d ělnick á stran a); d. d rahoty; činit,
konat/ vykonávat , provád ět práci / činnost; zastávat n ějaké místo/ funkci; (slan g.: u ďál [ud ělal] ap.) ; - viz dílo
d. prác e [rozděl ení původních činností na dílčí / spec . operac e pro snazší dosažení c elk. výsledků] ; uplatňuje s e i mezi stát y; - viz racionalita
(uterus) vnitřní [plodová] č ást žensk ého pohlavního ústrojí ; - viz matrix , matic e
médiu m – lístek k děrování a pneu m. čt ení t extů v e spec . kódu [KOI, DKOI aj.] k počít ač. zpracov ání a přenosu; obdobou je d ěrná p áska;
masivní truhl ářsk é/ tesařské p áčicí dláto;
kanc. pomůck a k d ěr. dokumentů [k zak ládání do šanonů aj.] ; d. d ěrn é pásky / d ěrných štítků [k počít ačům] ; - viz perforac e, p erif éri e, sešív ačk a, šanon
služka; (holčička/ d ěvčát ko/ dív enk a od naroz. do 12 let; od 12 let dív ka/ děvče; od 15 let d ěv a/ sl ečna; od sňatku paní / ž ena); - viz panna, seriózní
dobrý nebo zlý duch/ ďáb el; (d émonick ý = ďáb elský / démonicky zhoubný; d émoniz mus = ví ra v démony);
kult přírodních duchů, bytostí nižšího řádu , oživujících přírodní z ákony a jevy; - viz démon, mo loch, skřít ek
(slang.) jdi / půjdu, [nepud em, maž/ mazej/ syp domů !] ;
předpona znamen ající dvojí [dioda = elek tronka či polovodičová součástka se d věma el ektrod ami ; dipólová ant éna aj.] ; - viz bi-, diod a
označení vybraných potravin pro di abet iky [ = nemocní úplav icí cukrovou - di abet es]; di a/ di ák = di apozitiv; - viz biograf, cukrov ka
cukrovkář, osoba postižená úpl avicí cu krovou (diab et es);
žonglovací pomůck a tv aru přesýp. hodin [na pro vázku s hůlkami]; d iabolky = oblíb en é střel ivo do vzduchovek ;
drahocenná č el enka/ ozdoba hl avy [s draho kamy];
clona, memb rána; přepážk a, mezistěn a, bl ána; - viz memb rána, šalt r, pl enta, záv ěrk a, filt rac e
proces rozpoznávání [např. nemocí]; testov ací t echnika; - viz t est
úhlopříčka/ úhlopříčný směr [z jednoho rohu do protějšího rohu] ; (srovnej: vodorovný-horizont ální, svislý-v ert ikální , diagonální-příčn ý);
grafické n ebo schematick é znázornění nějak ého děje, p rocesu; v matemat ické statistic e znázornění č etnosti jevu;
d. znaménka písmen v latinc e [vlnovk a/ tilda, přehlásk a, t ečka, čárka/ háč ek / krouž ek, stříšk a, oc ásek .... „Husova“ nabod eníčka] ; - viz alf abet a
věda o z ákonech v ývoje přírody , společnosti a myšl ení;
věda o z ákonech v ývoje přírody , společnosti a myšl ení; rozhovor, polemik a, odhal. a překonáv ání rozporů/ p rotikl adů na zák lad ě poznání a vývoje;
(dialekt = krajové n ářečí);
oddělování od s ebe l át ek s různou rozpustností a veli kostí; h emodi alýza [k revn í dial ýza] - čištění krv e při s elhání l edvin po mocí dial yzačního monitoru ;
rozmluva, střídav ě pron ášené řeči dvěma mluvčí mi, d ebat a s argumentací k dojednání záměru; opak monologu ; - viz koncil , monolog, preambule
průměr [zn. "D"; diametrální = opačný , protichůdný, prot ikladn ý, vzáj. si odporující , stojící na op ačném pólu [světlo - tma, život – smrt; di ametrální rozdíl];
2
(poloměr [zn. "r"] = vzdál . kružnice od jejího středu [ = zn. "s"]); obsah kruhu [P] = π . r ; obvod kruhu [o] = 2. π . r; - viz Ludolfovo číslo
filmové/ sk elné pol íčko v rámečku [k p romít ání diap rojektorem]; - viz epidi askop, dia, promítání
rozptýlení; náboženská etnic ká skupina/ podskupina n a cizím území; část rostliny z ajišťující odd ělen é rozmnožov ání; - v iz etnick ý, spora, kast a
(hud.) Durová a mollová tónina jsou tzv. di atonick é tóniny [k aždý tón j e od sousedního tónu vzdál en o jed en n ebo o dva půltóny] ; - viz stupnice, tónina
(hud.) skladebný sloh opírající se o tónovou soustavu diatonick é stupnice; možnosti diatoniky rozšiřuje chromatik a; - viz tónika, chromatik a
pokušitel, v yzývav é v esel é stvoření [d ěvče/ mlád enec] ; (smrk áč = us mrkan ec [proti vný dětsk ý vzpurný ko ment átor/ provok atér]);
teori e vzděl áv ání/ uč ení; (eduk ace = výchov a); - viz encyk lopedi e, prax e, t eori e
biskupství, území spravovan é biskupem; - viz biskup
náhrada cest. výloh při služ. c estě; (diet a = l éčebn é opatření - o mez ení konzumac e n ěkt. pok rmů n emocný mi); - v iz dia
(dle něm. v ynál ezce Di esel a) dies elový / vznětov ý motor [spaluje naftu či mazut];
rozdíl, rozpor, neshoda; diferenční = roz-/ -dílný/ -dí lový / -lišovací ; mat. dif . počet , metoda, rovnic e; dif erenciac e = rozliš., rozrůznění; - v iz diferenciál ,
indiferen t
skříň s převodový m ozubený m ústrojím [přen áší sílu z motoru na kola vozidl a a u možňuje jim ot áčení různými rychlostmi]; skl ádá s e z
talířov ého kol a, sat elitního kola, vstupního hřídel e, kuželov ého kol a, v ýstupního hřídel e a p lan etového kola] ; aby s e kol a v e složitém
terénu neprot áčela, lze d ělení poměru otáč ek bloko vat ; (matem.) n ekonečn ě malý p řírůstek proměnné vel ičiny; - viz převodovka, spojka
ohyb; (ohyb vlnění vznikající při průchodu otvorem nebo kol em překážky) ;
záškrt, záv ažné inf ekční onemocnění [vyvol ané Coryneb acterium diphth eri ae] ;
proces rozptylování s e částic v prostoru [pohybliv é částic e difundují až vyp lní cel ý prostor, t akže vyrovn ají konc entraci]; [difuzéry se užív ají n apř.
v technic e [spal. motory, k fotoblesku], kad eřnictv í [fén s difuzérem] , proti ko márů m [k apesní bezbat. difuz. chránič] aj.;
odsávač pachů aj. [nad kuch. k amny , v l aboratoři apod.] ;
převod an alogov ého [ =spojitého] sign álu na di gitální [= číslicov ý]; (digit = prst/ p alec) ; - viz digi tální , numero, písmo
číslicový; prstový , provád ěný prsrt em;
držitel inv estičních kuponů z období privat izace n árodního majetku [1992,1994 v ČR];
soubor výrazových prostředků, t echnik a/ modulac e ř eči [fonace, artikul ace, výslovnost, resonanc e, melodik a hl asu, rychlost řeči, užív ání pauz], způsob
vyjadřov ání jedinc e/ skupiny ; - viz rétori ka
(Hystrix) africký hlod avý noční sav ec - býložrav ec s porostem bodlin , ji miž se brání; ž iv í se ovoc em, kořínk y a hlíz ami ; dél ka do 900 cm, váha do 30 kg;
přístroj k nah ráv ání/ p řehráv ání zvuků/ hovo rů s výměnným médiem = např. kaz etou [příp. s p edál em k posuvu média při přepisu na stroji aj.];
neomez. státní moc; polit i. panstv í jednot livce, tříd y či skupiny společnosti; d. prol etariátu = stát. dikt át vůči po raž. skup. p ři přechodu k socialismu ;
nařizování / projev tot ality , přik áz./ „mušen á“ činnost nestrpící odporu ; hlasit á mluv a/ čtení z a účel em zápisu slyš. t ex tu; nadi ktovat, dikc e, di ktáto r;
roztažení/ zvětš ení materiálů vliv em teplotních změn [ab y nedošlo k zborc ení stav eb/ kolejí aj. v ytvářejí se u měl é dil atační sp áry];
rozpaky; obtížná al e n ezbytná volb a mezi dv ěma vzáj. se v ylučujícím i možnostmi; - viz koma, rozpolc ený
neodborník, samouk/ nedouk ; povrchnost/ n eznalost; - v iz amat ér, l aik , profesionál
rozměr; (před imenzování = zvětš ení/ přemrštěn í [vel ikosti, b ezpečnosti aj.]); - viz 2D, 3D
elektronk a či polovodičov á dvouel ekt rodová el. součástka [usměrňovač , může reagov at n a světlo - fotodiod a, či svít it - LED dioda] ;
jednotka optick é mohutnosti sféric ké čočk y [síly brýlo vých skel , kt erý mi se korigu je diopt rická krátkozrakost či d al ekozrakost] ;
speciální model, kt erý s e snaží navodit dojem skutečnost [např. Maroldovo Panorama bitvy u Lip an; užív á se i v mod elářství];
namáč ecí omáčk a [olej, k ečup, majon éza aj.], do níž se namáčejíí kousky jídla [sýr, čipsy, smaž. chl eb. kulič ky ap .]; - viz dresink
dokument osv ědčující absolvov ání ku rzu ap., ud ěl ení titulu [PhDr., Ing., diplo movan á sestra … ], uznání zásluh ap.; diplomka = diplomo vá práce;
zástupce státu [vyslan ec, konzul aj.] ; rozváž . občan; diplo mat ický /-á [sbor/ pro tokol/ jedn ání/ imunit a/ pošta/ kufřík/ d iplomatka aj.] ; - viz ambasado r
nejvýznamnější forma společensk . styku s přísnými požad avk y na jejich dodržov ání; pro jevuje s e zejm. v reprez entaci st átu; - v iz eti ket a, slušnost, takt
přímo/ -ý , pří mý úder v boxu; směrnice, pokyn, n ávod, pří kaz / -ový; d irekce/ -tor/ -toriu m = ředit el / -ství, vrchní správ a, doč as. vl ádní výbor, direktorát;
řídit [orchestr/ sbor, b ankovní odbor, p rovoz … ]; s měro vat, regulov at, n adirigov at [nařídit, usměrni t], .. ; - v iz kap ela, orchestr, regul ace
německý ž enský kroj ; živůt ek;
předpona značící n egaci (disharmonie [n esoulad], disonanc e; dysfori e [rozlad a], dysfunkce, dyslexi e, dysgrafi e];
Diplomovaný Sp eci alista (titu l absolv enta Vyšší/ St řední odb. škol y [VOŠ, SO Š] psaný za jmén em), např. u zdravotní ků, managemen tu, IT s peci alistů;
kázeň; obor (hospodářský, v ědec ký, druh sport . zápol ení aj.); disciplin ární (k ázeňské) řízení / opatření - disciplin árk a, trest; - viz planš, t ébich
odrodilec, rozkolní k, zaprod anec , protistát . živ el, v lastizrádc e; d isent = skupina stoupenců jin ého smýšl ení, odpůrců ; - viz l egální, renegát , t eror, odboj
(hud.) oblast vysokých tónů; (opak em je oblast nízkých tónů = bas);
sleva (nap ř. srážk a z účtu při hotovostní pl atbě apod.); ( rabat = sl ev a v elkoodběrat eli); - viz dek alo, bonifik ac e
19
diskofil
diskografi e
diskotéka I.
diskotéka II.
diskreditac e
diskrétní
diskrétnost
diskriminac e
diskriminant
diskuse
diskvalifikace
diskžokej
dislokace
disociace
dispečer
dispense
disperze I.
disperze II.
displej
dispozice
disproporce
disputace
disruptory I.
disruptory II.
dissonance
distální
distingovaný
distinkce I.
distinkce II.
distribuce / -uov ání
diško
dišputát
dištanc
distanční
diva
divad. formy
divan
diverz e I.
diverz e II.
diverzifikace I.
diverzifikace II.
dividenda
divinace
divize
divizna
divís
divočina
dizertac e
dizonance I.
dizonance II.
djing / d ýdžej
dík / -y
dílo
dílovedoucí
dítě štěst ěny
díž
dlab
dlabat
dlaha
dlaň
dlaždice
dlíti
dloubat
DNA I.
DNA II.
DNA III.
DNA IV.
DNA V.
DNA VI.
DNA VII.
dno
dobírka
dobrejtro
docent
doderná
dogma
dohazovač
dohoda
doják
dojička
dok /-y
doktorand
doktrína
dolby
dolce
dolejzat
dolina
dolmen
doma
domácí
domestikov aný
doména
sběrat el gramodesek; - v iz vet erán, fil at elista, fi lumenie, sběratelství
texty písní, lyrics a karaok e t exty písní vš ech hud. žánrů; dat abáze interp retů , nahráv ek; ( karaok e = zp ěv dodat . nazpív án/ u v ed en zvlášť);
(slang.: disko) pův . bes eda s poslech em gramodesek; nov ěji - tan. z ábav a s rep roduk. hudbou řízen á diskžokejem/ d ýdžejem, příp. s různými ef ekty;
medi ální knihovn a [gramod esky, CD, zvuko vé aj. nahrávky] ; - viz auto gramiád a, DJing, estráda, k abaret, b ál, synt ezátor, reostat [kont rolér/ mixpult]
krimin alizac e a med ializac e, poškozování něčí dobré pov ěsti; disk reditov at = připravit o důvěru ; - viz ageismus, kredit , kri minál , diskri minac e
nespojitý, mlčenl ivý, z achováv ající ut ajení; ohl eduplný, taktn í; skrý vání , soukromí / neveřejn é; d. zóna, s eparé, u jedn ání; - v iz diško, priv at, t rapas
zachovávání sv ěřených informací v tajnosti ; ohleduplnost, t aktnost; d . prostor = umožň. n erušenost, b ezpečnost a ut ajení; - v iz indiskretní
rozlišování; rozdílný , jiný přístup k jedné skupin ě než k jiné n ebo k c elku [o mezován í, utiskov ání určitých spol ečenských skupin]; - viz ageismus
polynom, pomocí n ěhož můžeme vypočítat řešení obecn é k vadratick é rovnic e, p řípadn ě určit, zd a a kolik má ro vnice řeš ení; - v iz diskrimin ace
diskuze, deb ata, rozprav a, roz mluva, vý měn a názorů - hl edání opti málního řeš ení; diskut abilní probl émy; - viz dišputát, konzultac e, di alog
vyloučení z tý mu [mužstva ap.]; potrest ání sportovce/ pracovník a za porušení p ravid el ; - viz aprob ace
osoba, jež na d iskotéc e uvádí a mixuje reprod. hudbu ze záznamu [gramo , tap e, CD aj.] ; diskjock ey; - viz diskoték a, Djin g/ dýdžej, HD, mast erin g
umístění, rozložení, n acházení s e; (fyz.) zlom, čár. porucha kryst. mřížky ; (med.) změna polohy / posu n; - viz lo kac e, radar, sonar, GPS
oddělování , rozštěpen í, rozplýv ání, rozpojování, rozklad; - viz asociac e
výpravčí d ráhy ; post řídící / servisní služby dolu, továrny, l etišt ě aj.; - viz post
zproštění, osvobození od nějak é povinnosti; disp ensární p éče - n epovinn é sledov ání a po moc/ l ék ařský dohl ed;
rozptyl, rozptylující s e, rozkl ad; obsahující rozptýl ené č ástice; (disperzní l epidlo, stru ktura/ soustava aj.); - viz aerosol, emulze, koloid, sprej, suspend ace;
- viz soustředění
zobrazovací jednotka/ obrazov ka přístro je [ monitoru, mobilu, hodin aj.] ; - viz ekran
1. rozmístění, rozestav./ uspořád.; 2. směrnice, pokyny ; disp. právo k manipul ./ mání ; 3. sklon, zdr. náchylno st, p řek ážky ; - viz pozice, indispozice
neúměrnost, nerovnoměrnost, n epoměr; (proporc ionalit a = poměrnost, úměrnost dílů / částí k c elku , k potřebám rozvoje ap .); - viz porc e, p roporce
rozprava, deb ata, odborná diskuze; - viz diskuse
hormonáln ě ak tivní l átky , schopné narušovat hormon ální ko munikaci mezi buňk ami organismu [např. DDT či endosulfan mohou napod obovat účin ek
estrogenů; Vinclozolin nebo linuron buňk ám bloku jí schopnost přijímat signál y andro genů, ap.] ; viz est rogen
nesoulad, n eshoda; opak konsonance; - viz akord, konsonanc e, k akofoni e
vzdálen ější (opak = proxi mální / bližší);
ušlechtilý, jemný, uhl azený ; distinguovan ý/ - gvovan ý; - v iz imponovat , impozantn í
hodnostni označení na uniformě [pec ky, rakv ičky, 2 . a 5. -cíp é hv ězdičky, p roužky/ prýmk y aj.]; epolety (nárameník y); (šarše = hodnostní stupeň;
obchodní značení); akt v ědomí, odrážející rozdíl mezi prvky v ědomí [počitky, pojmy ..]; - viz prýmky, voj. hodnosti, t rikolóra, šarš e, obchod, rak ev
rozděl. a dodáv ání/ šíření / rozvoz [zboží aj.] s využití m dostupných sítí; distributor = dodavat el, d ealer [dýler]; - viz lo gistika, deal er, výroba, obchod
diškrece [dar od c esty, za úsluhu, zpropitn é ap .], dýško; - viz diskrétní
rozhovor (od disputace = učená hádk a, [„proti gustu žádnej dyšputát“]), rokov ání; - viz diskuse
[časový] odstup/ délk a, o mez ení/ vyloučení (má d ištanc na 3 záp asy apod.); řízení / zásah n a dál ku [na dištanc]); (dist ance = úsek [trat ě]);
vzdálený , mající odstup, dálkový ; vy mezov ací [podložky k v ymezení vůl e hříd el e apod .];
subreta/ zpěv ačka, vynik ající divad elní / operní umělkyn ě - pri ma donna [ v bal etu pri mab alerína]; - viz star, miss, balet , pri ma
burleska, grot eska, skeč , šantán . písně, kab aret, recit ace, ryt modek lamac e, t anec, zpěv, aktov ka, agitka, frašk a, sc énka;
pohovka s opěradlem, fot el / lenošk a/ sofa; - viz l enoch, ušák
záškodnictví, podvrac ení / rozvracení ; [v id eologii - snaha potírat vžit é kl adné a vnucov at své i cizí nesprávné názory {vl ivem na média ap.}]; (di verz ant =
= záškodník); - viz geril a, k rimin ál, l egální, odboj, podzemí, renegát , špion, t erorismus, und erground
diverzit a; rozlišov ání, rozrůzňování , čl enění , mnohotv árnost, rozšíř. počtu ; [např. rozčlení me-li investic e na víc e segmen tů, nebudou v ýnosy na sobě toli k
závislé, takž e se tí m sníží i rizik a];
důchod akcionáře plynoucí z vl astnictví; podíl z rozděl eného zisku; t anti éma; - v iz akci e, t anti éma
věštecký dar, v ěštění , výk lad horoskopu; - v iz horoskop, oráku lum
org. jednotka ve sportu aj.; odd ělení , oborov ě vyčl eněn ý - samostatný org. celek podniku ap.; vojskov ý operační svaz ek; - viz svazky , divís
(verbascum) n a 350 druhů této dvoul eté byliny až 2,5 m vysok é [užívan á proti kašli, chrapotu, při zánětu průdušek, astmatu];
typogr. n ázev p ro pomlčku [k rátká vodor. čárka], spojovní k/ rozdělovník , mínus, ti ret ; ( existuje řad a dalších typo gr. znaků [závorky , uvozovky aj.]) ;
divoká pří roda, d . rostoucí/ množící se [porost, h avěť], d. zv ěř [produkt y z ní]; divoši, di vokost, n evázan é chov ání [nek á zeň ap.]; - viz civilizac e, p rogres
vědec ké pojednání [podklad pro ud ělení ak ademick é hodnosti]; dizertační práce studenta VŠ; - viz oponent
opak rezonance a disharmonie, tj. d rsný/ n epříjemný souzvuk tónů - nevyl adění ; (Kognitivn í disonance je st av mysli, kt erý vzniká rozporem mezi dvěma kognic emi,
např. mezi postoji [znalostmi , ví rou, chování m] a skut ečným stav em v ěci) ; - viz harmonick é tóny, kogniti vní, rezonance
(DJ) scratchování [turntablis mus] = ozvučování [repr . techni ka, tvorba setů, mixáž - práce dýdžeje = rozšíř. funkc e býv. d iskžokeje o mod erní formy];
poděkování ; děkan (slan g. dík y); - viz DIK / dik
předmět v ýroby/ výsled ek prac. činnosti ; (přetrhdílo = přílišný snaživ ec); - v iz děl at
[řídící] mistr v d aném oboru; vedoucí / organizátor činnosti/ kol ekt ivu;
Má či získá nač si zamane; vše s e mu d aří podl e přání a vůl e, aniž by se muselo v íce snažit ; narodilo se v p říznivém postav ení hv ězd a prostředí; - viz osud
dřev ěná [p ekařská] nádoba k mísení chl ebového t ěsta kopistem; dížk a - nádoba k ručnímu dojení dobyt ka;
[tvarov aná] díra (pro čep , dlab aná/ vrt aná do dř ev a dlátem či strojem [d atel zobák em]), (dlab anec = [slan g.] jídlo [n adlábnout se]) ; - viz šlic
dlátem tvořit dlab pro čep ; ignorov at [„na to dlabu“ = kašlu n a to, n ezají má mě to]; nadl ábnout se = najíst/ n acpat se; - viz dl ab
dřev ěná či jiná ploch á podpěra k fix aci zlomenin apod.; - viz ortop edi e
plocha ruky s předloktí m se označuje jako palmární vol ární, op ačná [hřb etní] část ru ky jako dorzální [n a noze podobně - pl antární a dorz ální]; - v iz části t ěla
kamenné či keramick é aj. tv arov ané d esky / -tičky / dlaždičk y/ obk ládač ky/ dlažební kostky; dláždění , dlažba, sanit ární použití [toal ety , koup elny aj.];
prodlévati, zdržovat se n ěkde, meškat / nach ázet s e; prodl ev a = prodlouž. času, zpoždění; prodlení = zmeškán í času/ sp látky [s pokutou]; - v iz expirace
šťourat [prstem, nástro jem] do něč eho (za účel em odstran ění/ vyškrábnutí něč eho [suchého z nosu, rozinek z moučníku aj.]) ; - viz dlab at;
makro mol ekula - d eoxyribonukleov á kys elina [DNK], nosit elk a genetic ké informac e vš ech organismů [kro mě n ěkt erých n ebuněčných virů s RNA s
koval entními vazbami]; DNA je hlavní složkou chro matinu [směsi nukl eových kys elin a proteinů], je uložena v jádře bun ěk rostl in a živočichů, kóduje a
zadává buňk ám jejich program a ovli vňuje c elý o rganismus; u k aždého jedince je jiná a nezaměnitelná, co u možňuje jejich id entifik aci i z pr av ěku;
tvoří dvojitou antiparal elní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poloč as rozpadu asi 521 let ; snese t eplot u i p řes 100 stupňů C; lidský
genom [souhrn lidsk é jadern é DNA] obsahuje 3,1 mi lionů párů b ází; lidstvo je schopno provád ět cíl en é změn y v gen etick é inform aci (v pořadí
nukleotidů v DNA) a ovli vňovat tím n ěkt eré vl astnosti organis mů, čím tyto gen etick é modifi kac e způsobují revoluci v biotechnolo gických odv ětvích ;
- viz daktyloskopi e, p akostnice, regma, RN A
spodek nádoby, studně/ rybníka/ nádržk y, klobouku / vys. čepic e [t éž dýnko], šuplet e/ truhly, aj.; (od e dna = z hloubky, bý t na dn ě = chudý);
placení při dodávc e; zbyt ek [ mzdy aj.]; dobírat si koho = posměšky ; (probírk a = výb ěr [zralých/ vhodných] plodů, materiálů , n ávrhů atp.) ;
lid. pozdrav : Dobré jitro / več er/ Dobrýt ro; (pod. Aho j, čau / čau ko, Těb uch, t ěp éro, N ashle/ -danou/ M ěj s e, Pozdrav pámbu / Dej to pámbu);
akad. hodnost habilitovan ého vysokošk. učitel e;
večírek po sousedském dodrání všeho p eří; (draní = oddělování jemných praporců p eří od b rků/ pí rek; prod í rání s e trní m/ mlází m/ d av em);
teze/ zásada nepřipoušt ějící pochybnosti, n eomy lné v ýchodisko , odmít ání nových poznatků ; dogmatic ký [přístup, v ýklad] ;
sňatkový d., hled ač nev ěst; agent / ochodní cestující č i zástupce n ějaké fi rmy , šiduch/ šadchan ; - viz šmelinář
důstojnický opasek s náp rsním řemením; smlouv a/ p akt / ujednání - agrément ; slib/ závazek [před sv ědky i bez nich, může být např. zfilmov án];
dojímav ý příb ěh; (drasťák = k rutý příb ěh, drama); - viz k rvák
děveč ka - p ečovat elk a k rav [ručn ě dojí ml éko ze struků vemen e zvíř. matky do dížky]; mech anická dojicí ap aratura;
zařízení lod ěnice ke st avbě, údržbě a čištění lodí [mok rý či suchý dok]; (dokov at = spojovat { technologi e IT}); - viz helin g, IT, molo
kandidát dokto rské hodnosti; (dokto r = lidově lékař n ebo právník); - viz ak ademi e, oponent , státnic e
nauka/ soustava zás ad, východisek, pouček; strnul é n eměnné uč ení [např. vojenská d ., Eisenhowero va polit . d. z r. 1957 pro Blíz. a St řední východ];
technický prostřed ek k potl ačení šumu při magn etick ém a optick ém záznamu zvuku a při jeho reprodukci ;
(hud.- čti dolče) s citem, sl adce; - viz notac e
doprošovat se, podl ézat, pl azit / plížit se za něčí m [o něčí p řízeň];
údolí či úval uprostřed mezi okol . vrchy ap.;
kamenná soustav a s příklopnou deskou ; - viz menhir
rodiště, vl ast; do mov, místo trv alého poby tu a vzpomín ek , kt eré si člověk buduje a k am s e rád vrac í; (rod ák = původem z rodiště; krajan) ; - viz pobuda
majit el n ájemn ého domu [pan domácí]; p říd. jméno k v ěcem v domácnostech i zdomácněl ým zví řatům ap.; (podobně domovní k/ správc e náj. domu);
zdomácnělý , ochočený , přizpůsobený k životu s lid mi [zvířata, rostliny po chovných / pěst ebních zásazích, z divoc e-planých / pláň at na kulturní];
působiště, hlavní obor působnosti; ovl ádan é území/ vyhraz ený rajon ap ., nap ř. pl acen á d. v intern etu [ adresa web. stránky]; (rajoniz ace = rozčl enění) ;
20
dominance
dominanta
dominikál
dominium
domino
domkář
domobrana
domovské právo
domptér
donátor
donor
dopamin
I.
dopamin
II.
dopamin
III.
doping / dopink
Dopplerův jev I.
Dopplerův jev II.
doprava
dopravník
dorostenec / -nka
dorzální / -sální
dost
dostavník
dostihy
došky
dotace
dotěrný
douška
dout
doutnák
douví
dovádět
doyen
dozimetr
dozorčí rada
dóza
DPH
dracoun
dračka
dragoun
drak
drakonický
disciplína
disciplína
drama I.
drama II.
drama III.
drama IV.
dramatický
dramatizac e
dranc / - ov ání
drandit
drapák
drapérie
drastický
dratev
dravci
dražba
dražé
dráb
drásot
drát I.
drát II.
dráždění I.
dráždění II.
drbání
drby
drc
drcat
drdól
dresink
drezírov ání I.
drezírov ání II.
drezína
drezura, drezúra
drén
drhání
driblink
driftování I.
driftování II.
dril
drink
driver
drkotání
děrný štít ek
drmolení
drn
drnda
drob
droga
drogerie
drol / - ení
nadřazenost, p řev aha, převlád ání, n epoddajnost, schopnost se prosadit ;
markantní objekt (i p řírodní) v dohl edu; pátý tón diatonické stupnice; do minantní = upřednostňovaný [pravá ruka p řed l evou ; dominov at];
panská půda/ zem, kt erou v rchnost obděláv ala pomocí dvorsk é č eledi a roboty poddaných; - v iz rustikál / -ní
panství/ soubor jednotek na v ymez. územi se sídl em v lastník a [domicil =ad resa] ; (condominium = odl ehlé/ pron ají man é vlastnict ví);
soustava her s půl enými kamen y; do minový efek t = řet ězov é kác ení kost ek ; karnev alov á maska;
baráčník (c asarius) - vl astník domku [obyč ejn ě bez polí, nan ejvýš se z ahradou] či zeměď. ch alupy [= chalupník / chalupnic e] na vsi ;
zálohy - sestav ené oddíly z řad obč anů pro dočasnou bezp. službu [za kal amity aj.], k hlídání ob jek tů a spoj. či jiný m pomoc. činnost em; - viz mil ice
býval é děd ěné p rávo n a poskytov ání obecní p éče, pův. získ ané n arození m v obci (vy lučovalo existenci bezdomovců);
krotitel šel em, drezér; (drezúra šel em = šlacht a);
(donare – daro vat , věno vat) osoba, která v lastním n ákl adem vyt vořil a hodnotu a tu n ěkomu odk ázal a dedi kací (d arovací m dokument em) ;
dárce [n apř. t ělního biolo g. mat eri álu, el ektronů/ iontů ap.] ; charitat ivní či polit ický podporovatel ; donáto r; - viz sponzor, minerálk a
chem. látka vznik ající v mozku [přenáší nerv. vzruchy svými rec eptory c itlivý mi n a neurot ransmit ery; funguje i jako n eurohorm on tvořený v hypot alamu].
Tím, že v ědci podal i prekurzor D. t estovaný m osobám, zajistil i mozku v ětší přísun D. a došlo k neč ekan ému uhodnutí sy mbolu [mozek si tím ud álost lép e
zapamatoval] ; D. hraje úlohu v mechanismech odměny, strachu, pot ěšení a závislosti ; - viz hypoptal amus, psychóza
nedovol. užív ání preparátů k e zvýšení výkonů a zv ýhodnění v sout ěži; budí pocit v ětších možností ale způsobuje v yčerp ání ; - viz an abolikum, abuzér
popisuje změnu frekv enc e a v lnové d élk y přijí man ého oproti v ysílan ému sign álu, z působenou nenulovou vz ájemnou rychlostí v ysílač e a přijímač e [D.
jev lz e pozorovat jako změnu výšk y tónů sirén y kol emjedoucího vozidla] ;
osobní, nákladní ; pozemní [silniční , kol ejov á], l anová, let eck á, říční/ n ámořní , potrubní; - viz cesta
přepravní/ manipul . zaříz ení [válečko vé, pásové, řet ězové, kuličkov é, šn ekov é, řemenov é, d estičkov é, modulární , hřeblo vé ...] ; - viz el eváto r
adolescent ; mlád ežník/ -ic e/ nedospěl ec (t een ager [týn ejdžr]) = „vejrostek“ , puberťák ; d-ci = skupina dospívajících; - viz jinoch, kl acek , muto vání, pub ert a
hřbetní, zadní , pat řící / obrác ený k z ádům, u z ad ležící ; (opak em je vent rální = přední, b řišní; např. hor. či dol. ok raje ob ratlů); - v iz líc, v entrální, volární
mít někoho/ n ěčeho dost [příliš / až po krk; „už toho mám dost / l eze mi to krkem“]; dostat ek ; přík az k přerušení ;
poštovní doprav. vůz s postiliónem na kozlíku, 2 - 4 nápravy , 1 až 3 kupé [každé cc a pro 6 pasaž érů] a nákl adní truhl a; 1-2 páry tahounů;
závodění žok ejů/ jezdců na koních (přek ážk. dostih Velk á pardubická - Steepl e chase [stýplč ejs] aj.); dostih. d ráha nejen pro kon ě; - viz derb y
slaměn é víchy jako střešní k rytina [došková střecha, ch alupa pod došky; doškář]; kal en ec = doš ek k alen ý hlínou [na hřeben] ;- viz vích
darování , finanční podpora; poskytnutí fin . prostřed ků z veřejn ých rozpočtů bez účelu použití ; dotovan é zboží; - viz donor, subv ence
vlezlý, vtíravý, obtížný [hmyz], otravný / proti vný [člověk/ p rotiv a]; - viz kib ic
přípisek v dopis e [P.S. = postscriptum], důvěrnost [do ouška] ; (doušek = lok, mal é n apití / loknutí č erstv ého vzduchu);
vát, fouk at, bubřet / boptnat, nadýmat, věch at, vzdouv at [dout do ohýnku/ trump ety / plach et, vítr/ v ánice, naboptnal ý hráš ek]; - viz fičet
1. lunt/ záp alná šňúra [zpožďovač výbuchu]; 2. hub ený/ štíhl ý/ út lý; - viz lunt, rustik ál, vyžle
(dvojslovo) kdo ví („douví co, douví vodk aď [odkud], douví jesli [ jestli] “);
bavit se hloupostmi , hrát si, provo kovat [v ydovád ět se] ; dovád ět / dovést v ěc do úpln ého konce;
(čti doajen) - stařešina, nejstarší čl en nějak é skupiny, např. diplomatů, k men e, rodu; (opak em je benjamín ek = n ejml adší v e skupině);
měřič získané d ávky ionizujícího záření; ( rent geno met r = měřič úrovn ě radioak tivního zamoření p rostoru); - viz atom, radio aktivi ta
kontrolní orgán [akcio vé] společnosti, vol ený valnou hromadou [ akcionářů]; čl en d.r. nesmí zastáv at další funkc e v d ané spol ečnosti;
dávka [l éku / potravin / záření aj.]; p říruční uzaví rat eln é pouzdro/ schránk a/ n ádobka [příp. s dáv kovač em] ; - viz bezp. z ámek, dozi met r
(ekonomi e) daň z přid ané hodnoty ; (medicina) l átka diphenhydramin e, obsaž. v ant ihistamin ikách [snižuje p aměť a int eligenci];
(leonská nit) příz e ovinutá ten kým kovový m nebo fóliov ým p áskem [užívaná v krajk ářství, prýmkařství , k b alení dárků aj.]; - viz prýmky
„zboží na dračku“ = d rav ě/ o překot prodáván é/ s v elk ým zájmem kupujíc ích; (dračky = naštípan é t říšky/ třísky k zatáp ění);
dřívější jízdní voják [hulán ap .]; zadní p ásek kab átu [honzík]; - viz eskadra, falanga II., rejtaři , k aval erie, komoň / -stvo, konný , švališ éři
divá/ lítá vícehl av á saň [pohádk. postava] ; t ělo l etounu [bez motorů a výb avy] ; dětsk á zábava - v ýr. a pouštění draků po v ětru n a niti ; - viz k asko, t ělo
neúprosný, přísný, krutý ;
kázeň; obor (hospodářský, v ědec ký, druh sport . zápol ení aj.); disciplin ární (k áz eňské) řízení / opatření - disciplin árk a, trest; - viz planš, t ébich
kázeň; obor (hospodářský, v ědec ký, druh sport . zápol ení aj.); disciplin ární (k ázeňské) řízení / opatření - disciplin árk a, trest; - viz planš, t ébich
audioviz. uměl eck é dílo, p atřící spolu s lyri kou a epikou mezi základní l iterární d ruhy a ž ánry; děj je tvořen pomocí monolo gů a di alogů po stav; základ em
dramatu [divad elní hry] je střet , konflikt post av; k nejdůležit ějším žán rům p atří : 1.Tragédi e = hra s v ážným obsah em, v níž se hrdin a dostáv á do konfliktu
se silnějšími silami, n ež je on a ji mž podléh á, často i u mírá; 2. komedie = veselohra - druhý zákl adní žánr dramatu, jenž posuzuje život z v esel ejší stránky;
3. činohra = hra s v ážným n ámětem o život ě obyč ejných lidí , zakonč ená smí rně n ebo smutně, nikoli však t ragicky; - viz tragedie, horor, sci-fi, thrill er
osudný, napínavý , divad elní ; (drama = v ážná událost, audiovizuální umělec ké dílo ; dramatizovat = přec eňovat vážnost situace) ; - viz tragedie, sci-fi
přepis románu/ povíd ky dramaturgem/ scen áristou do scénáře n a div adelní / TV/ filmov é dílo ; - viz scén ář
úplné znehodnocení [na dranc]; vydrancování = odnes ení všeho upotřebit eln ého; - viz rabovat
pelášit, běžet, jet / v ézti se, u jíždět [„drandit si to cestou - n ecestou“], - viz frnknout
výměnná část stroje k rozrýv ání/ d rápání / sešk rabov ání; t éž např. buldozer, skrejpr, grejdr [stroje k úprav ě silnic ap .];
(zast. koutra) uměl eck é výt vory s užitím text ilií, grafiky, provázků, záv ěsů apod., n apř. Zátiší ; - viz t apiséri e
bezohledný, krutý, nev ybíravý, siln ě účinný, působivý [n apř. fil m, událost]; - viz thril ler
obuvnická nasmol ená n it (opatřená p rasečí štětinou místo jehl y) k šití kůží ; - viz kňour, šídlo, štětin y
dřeml ík, jestřáb, k alous, kán ě, krahujec, luňák , mot ák, orel , ostříž, pilich, pochop, poštolka, raroh , sokol, sova, sup, sýc, sýček, vý r, aj.; (dravost) ;
(licitace, aukc e) obchodování zboží/ služeb , kd e se c ena určí nejvyšší nabídkou v soutěži kupujících či prodávajíc ích; - viz aukce, licit ace, obchod
(dragée) pamlsek/ l ék ve tvaru zaoblen é t ablet ky či zrn a;
býv. ozbrojen ý panský úřední sluha, též zv aný biřic ;
škrábání, d rásání [n apř. v krku ap.]; - viz drůzy
hutní tažený v ýrobek z oheb. kovů podobný niti, různě silný [v ázací, spojový / t el egr., k výrob ě lan , k abelů, síťovin, cí vek , per, ostn. drátů, plotů aj.] ;
dráti se [dravci , vodní proud]; drát eník [drátování terakot . ap. nádob aj.]; - viz ant éna, dod erná, dratev, dravci, gabion, trafo
prachem, od éry, p yly, ch emi káli emi - vd echnutím, požití m či dot ek em [reakcí býv á k ašel, bol est, ekzém až porucha funkcí u al ergiků];
(dráždění zvířat, vč el ap. se nev yplácí, mohou člov ěka napadnout);
též podrbání = poškrab ání svrb ějícího místa na těl e; [„potřebuje to jako prase drb ání“]; (drb an = t rhan / hadrní k - komu od ěv dlouho nevydrží);
klev ety, plky , pomluvy , k ecy, výmysly/ v yfikundac e, k ydy, c ancy, pindy , v ejšplechc e, žvásty aj.; (drbna = po mlouvačn á žena) ; - viz skopičiny
zdrhovadlo [ZIP/ zips, [„zapínání na d rc“]; (zdrcnuté/ sraž ené mléko aj.; n ařasený záv ěs/ látka na šňůrce/ niti; náraz); - viz suchý ZIP, drcat
vrážet , trk at, dětsk é drcnutí hl avou: „B erany berany duc!“ ; (drncání / kodrc ání = jízda na nero vné c estě) ; - viz drkot ání
žihon, vrkoč, upl eten ý a svinutý cop, upevn ěný n a zádi hl avy drát ěnými vlásničk ami [k rajov ě „v lásenk ami“]; - viz vl asy, úč es, žijony
studená záliv ka n a zel eninov é, ovocn é či ko mbinovan é sal áty [podobný je kyselý vin egret s přid anými rybí mi aj. speci alit ami] ;
1. tvarov ání / upravo vání syrov ého masa, drůbež e či zvěřiny před grilování m/ peč ením [po mocí motouzu, špejlí, oc elových jeh el] ;
2. d. koně s e prov ádí lonžování m ze středu kruhu; - viz drezura
kolejov ý pomocný dopravní prostředek s ručním/ motoro vým pohon em (osobní, kontrolní , opravářský / montážní);
základní jezdeck á disciplína; výc vik [série c viků] zvířat a c vičenců ; drezér = cvičit el ; dréz = t ýmo vý cvičební úbor; - viz drezírov ání II., d rill, f alan ga II.
trubička, rourk a, proužek gázy , látky k odvád ění t ekutin n ebo sekretů z ran a t ěl esných dutin; - viz t rati vod, t eč
(makramé-třáseň) techni ka ruč . prac í bez jehel, háč ků aj. [váz. uzlů, korálů ap.] ; (drhl en = ž elezný h řeb en k odstr. tobolek z e stonků lnu);
(dribbling) opakov ané odrážení míč e rukou o zem;
(drifting) odnož motosportu (CDS, pův. z Japonska) - styl jízdy, při kt erém se řidič [drift er] snaží vozidlo udrž et v říz eném přetáči vém smyku v co nejlepší m
úhlu směrem k ap exu zatáč ky; posun, v ychýlen í; pomal á změn a způsobená změnou podmín ek; - viz adhez e, apex , CDS, smyk, šarování
tvrdý, drsný, bezmyšl enkovit ý výcv ik, b ezduchá káz eň uplatňov aná i při šik aně; - viz šikan a, drezúra, mobbing, bossing
něco k pití u b arpultu aj.; (softdrink = limon áda [oranžáda/ pomerančovic e aj.]);
(angl., čti drajvr) řidič, kočí , ovlad ač, un ašeč; - viz lídr, pi lot, software
jízda/ chůze po n erovn ém terénu; jektání / d. zuby ; - viz drcat
médiu m – lístek k děrování a pneu m. čt ení t extů v e spec . kódu [KOI, DKOI aj.] k počít ač. zpracov ání a přenosu; obdobou je d ěrná p áska;
rychlá mluva n a úkor srozumit elnosti [špatn á art ikulac e, „c ezení“ řeči mezi zuby - s přivřen . ústy]; - v iz afázi e, huhl ání, patlavost, ráčko vání, tachyl ali e
odkrojený kus půdy s trávní m porostem (k zak rytí místa b ez trávy); drno vání ; - viz trs
neodbytná upovíd aná holk a, t rep erenda, zv yklá na odhán ění a umlčov ání;
drůbeží vnitřnosti; drůbek ; - viz k aldoun
léčivo rostlin . či živočiš. původu; omamná/ psychoakti vní látka [ morfin, kodein, kokain, opium, hašiš, heroin ..]; - viz marihu ana, fetov ání
prodejna kosmet iky i pot řeb pro do mácnost (bytov é, řemeslnick é potřeby aj.; drogist a = prodav ač v dro gerii nebo t en kdo d roguje);
samovolné č i úmysln é vyp adáv ání (vydrol ení) zrn/ s emen z kl asu/ lusku/ s emeníku ap.; ( rozdrolení = rozdroben í na drobno);
21
dromed ár
dron
drotár
droužek
drožka
drsný
dršlák
druh /-žka
druhdy
druhy koní I.
druhy koní II.
druhy půdy I.
druhy půdy II.
druhy tlf. hovorů
druk
družba
družice
družstevnictví
družstvo I.
družstvo II.
družstvo III.
drúza
drúzy I.
drúzy II.
drůbež
drůžička
dryáčník
dryják I.
dryják II.
držadlo
državy
držba I.
držba II.
držba III.
držgrešl e
držhubné
držka
dření
dřeň
dřeváky / -áčky
dřev ěné n ádoby
dřevomobi l
dřevomo rka
dřevoplyn
dřez
dřík I.
dřík II.
dřímat
dřina
dštít
duatlon
duál / -ní
dub
duběnka
dubiózní
dublet
ducat
dudlík
dudy
due diligence I.
due diligence II.
duel
duchna
dukát
dum dum
dumat
dumping
duny
duo / duet / -o
dupačky
duplikát
dur / -ac e
dural
duration
durdit se
durch / turch
durman
dusání / dusot I.
dusání / dusot II.
dusit
dusit se
dusítka
duše I.
duše II.
dušení
Dušičky
dušovat se
dutinka
dužina I.
dužina II.
důlčík
důra
(Camelus dromed arius) v elbloud jednohrbý / l ama; - viz alpaka, hrb
(angl.) dálkov ě řízen ý bezpilotní vrtulník / l etoun [UAV] ; - viz hloubkař, l ét ající prostředky , parabývalý slov enský podomní drát eník (nádob z k eramiky, skl a ap.) ;
dřev ěné soustružen é tyčov é nosítko předmětů pro dv ě osoby; soustružená tyčk a k drc ení stroužků česn eku aj.;
nájemný koč ár, fi akr; (drožkář - kočí/ obsluha d rožky, předchůdce t axik áře, izvozčik [v Rusku], rikša [ asijský ruční / šlap ac í vozík / tříkol ka]); - viz fiakr
hrubý, rap atý, nev yhlazen ý [povrch]; drsňák; - v iz dril, hulv át, hrubec, rabi ják , šarl at
polokulovitá n ádoba s rukojetí a kruh. skupinami dírek (k c ezení nudlí aj. pot ravin ; podob. je c edník [dno/ st ěny z drát . síta]) ; - viz řešeto, síto
přítel , kamarád / průvodce/ doprovod-ochránc e; soudruh - histor. pojmenování p ro spřízněného člo věk a/ tvora; - v iz sorta, spolužití
jindy, dřív e, kdysi, n ěkdy, obč as/ čas em;
dostihák (dostihový kůň); drezúrák (drezúrní kůň); folblút, plňas / plnokrevník ; polokrevní k; jel en/ trap ák (klusák); parkurák/ bid ýlkář (parkúrový kůň) ;
pušťák (plemenný hřeb ec); - viz cv al, trap, chody koně
obecně: písčité, hlinit é a jílovit é; podl e zpraco vat elnosti: l ehk é, střední a těžk é půdy ; kambizemě 45 % [zeměd ěl. a l esy], hnědozemě 13% [obilí řepa] ,
část. pseudogl eje 7% [ mén ě úrodné] , luviz emě 5% [n enároč . plodiny], rendziny 4% [ málo hu musu] a gl eje 4% [ni vy, lužiny - zad rž. vodu]; - v iz prsť
(do let pad esátých min. stol.) obyč ejný / b ěžný, spěšný (dvojnásob. c ena) , bleskov ý (čtyřnásobná c ena) , na v ýzvu [objedn. spoj e + osob na urč. č as];
(druck) 1. druh zapínání: nýtovac í knoflík ; 2. vše kolem tis ku - tisk árny , tiskov é služby, denní t isk; 3. kalibrac e tlaku; - viz p atent , pat entka
mlád enec / partner drůžičky; utužov ání vzájemného přátelství a po moci v nouzi [slavnost, č asto s přípitkem]; (družina = skupina, ekip a);
tel ekomunik ační družice jsou umělé satel ity Země; - viz <h ttp://www.el tasat .cz/clan ky/slovnic ek >
vzájemná spoluprác e čl enů - plánov ané hospodaření dl e stanov , výstavba a všeob. rozvoj [vč etně kultury a péč e o bl aho členů] ; - viz družstvo
skupina [voj./ sport. aj. {soutěž.} jednotka, t ým] ; práv . subjekt - svépo moc. spol. [bytov é, výrobní, konzumní, pojišť., spořit elní, c estovní aj.]. s e
členy, kteří si volí představ itelstvo; družstvo podniká, družstevníci s e podíl ejí na rozvoji i v ýsl. hospodaření podle st anov [např. d.: Oul, Vč el a, Družka,
Kampel ička, Rovnost, JZD, Kooperativa v.o.d .]; M ezinárodní rada d ružstev; - viz družstevnictv í, JZD, konzum, koop erac e, z áložna
shluk srostlých krystalů na společném podkladu [t éž hrubě posetý povrch tělních o rgánů - epit el, pl íce, oči aj.];
(mineralogi e) geoda či li drúza je k ámen uprostřed s dutinou, po obvodě vyplněnou mal ými n ebo v elký mi krystaly směřu jícími do vnitř; - viz drúza
(medicína) d robné útv ary [n apř. žlut avá zrníč ka, ve hnisu aktinomykózy, v histol . útv arech v CNS při neurod egener . chorobách , na oční m pozadí aj.];
domácí ptac tvo hrab av é [kur/ slepic e, p erlič ka, krůt a/ k rocan - vč etn ě bažant a a p áva] a vodní [k achna, husa] ; - viz brojlery, pt áci, sl epice, brav
děvče ve sv át eční říze, prov ázející s mlád encem/ družbou nev ěstu a zpravidla jí nesoucí vl ečku ; - viz družba
šejdíř, chv astoun, mlu vka, tlučhuba; - viz dryják, šarlatán
též dryák = lektvar, mastičk ářský extrémě silný l éčiv ý nápoj [nap ř. d. kerkonošský: směs jalo vcové šťávy, pepře, vav řínu a k afru; d. se d ěl á i z jiných byl in a
přísad/ ingredi encí]; - viz dry áčník, šarlat án
madlo, úchyt , chyt ; heft = d./ ru kojeť nářadí; [b ezpečnostní] zábrad lí [schodů aj.; držák / ucho/ ouško / poutko k uchopení / za věš ení [nádoby, p ánve aj.];
panství, býv . v évodství aj. [dědičn é] pozemky v e v lastnictví p ánů/ šl echty za f eudalismu , někde i dodnes; - viz histori e
(possesio) ovládání určit é v ěci, kdy držitel s věcí n akl ádá jako s vl astní [liší se od pouhé det ence, kd e det entor [v lastník / držit el] v ěc jen ovlád á;
držitel em t edy může být před evším v lastník věci , al e k romě něho i jiná osoba která v ěc nab yla v dobré víře; (v ydržení = držit el můž e v ěc vydrž et
[získat její vl astnictví], pokud ji nepřetržit ě drží t ři roky [movitost] či d eset l et [n emovi tost]; - viz detenc e, v ydržení
lakomec, skrbl ík, krkoun, škrob , skoupý židák, škot/ skot, škrt; ( grešle = historick á drobná mince) ; - viz tol ar, ch amti vost
(slang.) podplác ení, úplatky - ko rupce; - viz kulich, korupce, prebendy
(vulg.) ústa/ pusa/ hub a/ čuňa/ tl ama/ mord a/ p apula / kl apačk a; [dostat držkovou = vynad áno/ v yhub./ f acku; o tev řít si na koho d.; - viz kriti ka, pajšl
dřina [namáhavá opráce] ; vydřená [rýha], prodřen á [díra v oděvu/ ob alu]; drhnout, zadrháv at ;
dužnina, vnitřní č ást zubu, melounu aj., morek kosti (medulla ossea, tkáň v níž vznik ají krvink y); - viz měl , dužina, t řeň , morek, chudokrevnost
cukle, obuv z e dřeva vydlab aná [obutí chudých, užív ané do chlév a, ke klouzání; holcštyfl ata - d řev ěn é podešv e s páskem či kož eným aj. svrškem];
korbel, díž/ -k a, putna/ -týnk a, škop ek, sud, káď, voznice/ l ejt a, dřez, okov , džber, máselnic e, kon ev, koryto, bečk a, štandl ík, v ana, nec ky, t roky aj. ;
automobil na dřevoplyn [s vlastní m generátorem dřevoplynu] - vyrovn á se pro vozu el ektro mobilu [v Evropě užívaný v l. 1920 -1950];
domovní houba (Serpula lacry mans, t éž choroš plástvov ý či brvi tý aj.), způsobující za vlhk a rozpad dřev a; - viz hniloba
užíval se místo benzínu k pohonu aut [vůz měl gen erátor plynu a v py tlích zásobu dříví, k c estování mu stačila seky rka] ; - viz dřevomobil
nádoba na mytí kuch. nádobí [p evně v kuch. linc e v estav ěná, nebo n ástěnná, příp. s výl evkou]; - viz myc ák, myčk a, dřev ěné n ádoby
trup, hlavní nosná rovná č ást válcového či kuželovit ého stožáru / hřebu/ nýtu / šroubu ap. [někdy kann elovan á], naho ře obv ykl e zakonč ená hl avicí / hlavou
a dole p atkou / špicí/ závitem; ( kannel = podélný [hl adký, s egment . či elipsovitý] žláb ek n a válcovém dříku / sloupu; k annelo vání); - viz hlav a, mat ice
být v polospánku, podři movat , usínat ún avou [„přišla n a mě dří mota“]; - viz šlofík
lopota, v elk á námaha, rasovina, ot ročina; udřen ej/ upacht ěnej/ s edřen ej = t ěžce un aven ý/ uondan ý fyzickou námahou, zesl áblý ; odřenin a, od ěrka;
veřejn ě vznášet hn ěvi vou kriti ku za nemístné chování / jednání; sršet [síru, oh eň], zle lamentov at, s esílat h romy a bl esky; dšt ění;
atletická disciplín a složená z b ěžeck é č ásti, násl edovan é cykl istickou částí a ukončen á opět b ěžec kou částí;
běžné množné číslo - hovorově [části t ěla, v t echnice] du ální vysíl ání, du ální zvuk; - viz debl , intervaly, p ár, si mpl
listnatý strom s t vrdým ušlecht. dřev em; jeho plody / semena jsou žaludy; n a list ech d. místy vyrostou kul at é duběnky d řív e užívan é k v ýr. inkoustu;
hálka t varu kuličky n a poškoz. haluzi či listu dubu vliv em cizopasníků, virů, hub ap.; d. obsahují t anin, užív aný k výrobě inkoustu, činěn í kůží a b arv ení; - viz hálka
pochybný, nejistý , nespol ehlivý , pofidérní ;
ekviv al ent či v ari anta; sdružená dvo jice/ dvojt var [např. sluha - slouha]; (tupl / -ovan ej = dvojit á dávka, dvojitý) ; - viz d ebl, dabin g
dusat, cpát, p ěchovat, (naducan ý slamní k - nacpan ý); (zem/ b eton se zhutňují p ěchy / dusáky aj.; oset é plochy se válcu jí; drc ání hl avou);
šidítko, kousátko, cumel; savička n a kojen eckou láh ev ; - viz cumel, b atol e šidítko
chodský a skotský píšťalov ý hud. nástroj s měch em k dudání ; (převislé f aldy t ěla i oděvu ; dudák = hráč na dudy ; k aretní hr a; zn. piv a); - viz píšťal a
proces kompl exního poznání, zmapování , an alyzování a int erpret ace informací o prověřovan ém subjektu ; výstupem z due di ligence je zpráva s
rekapitulací sebran ých poznatků se zdůrazn ěním t ěch rozhodujících; - viz fúze
souboj dvou soků před svědky [n a pistole z a účasti parlament ářů / svědků podl e hist. p ravid el]; duál = dvojit ý; - v iz klání , ruská rulet a
peřina, přik rývk a [prošívan á deka] vyp lněná draný m prachovým [husím aj.] p eří m; (sport) doskok. žín ěnka; - viz dod erná, polštář
zlatá mince - pl atidlo 14. - 16. století; jídlo - dukáto vé buchtičk y v sladk é o máčc e;
haagskou konv encí r.1907 zakázaný typ střely [s upilov. špicí, n aříznutým pl áštěm či s dutinkou k tříštiv ě-trhavému účinku; VB a U SA n epodepsal y];
přemýšl et, hloubat, bý t zadumán/ zádu mčivý ; (dumk a = druh lidov é písně; duma = rus. sn ěm);
(dampink) druh ceno vého podbízení [prod ej pod c enou]; stát em podporovaný ztrátový vývoz [poškoz. konkurence];
písečné přesypy;
dvojice, d vojitý , dva hl asy/ dvojzpěv , dvojjaký, pár/ -ový ; duobus = bus napájený z t roleje n ebo bat erií ; duodeno- = dv anáctníkov ý; - v iz bi-, monopleten é obl ečení pro kojence a bato lat a; - v iz batol e, sv etr
přesná kopi e; duplic ita = zdvojení, dvojkolejnost, dvojnost/ tupl , [tupl.j vobklad , tupl. č ára, tuplák píva - 1 litr]; - viz alt ern ace, debl , klíč , multi- , paré
tvrdý/ p evný [duro vá hud. stupnic e]; tv rdnutí vazivo vé t kán ě; o vlivn ění inv estičních/ finančních rizik; UH novodur aj.;
lehký p evný kov [Al + pří měsi Cu , Mg]); - viz el ekt ron
vážený prů měr hodnot hotovostních toků [používá se ke zjišt ění, zda míra změny c eny cenn ého papí ru je dostatečn á k dosažen í zisku];
popuzeně se zlobit / hněv at / čep ýřit / horšit [na kohosi];
(z něm.) skrz/ -e [pro moč. turch / durch-und-durch = skrz naskrz / až na kůži]; (průsvit, p růmět, průsak, průlo m, ap; „hrajem durch a“ = karet. h ra);
rostlina z čel edi li lkovitých s jedov atými alk aloidy ;
zhutňování/ pěchov ání rozprostřeného mat eri álu/ zahrnutého výkopu [v álcování m, tlou kem či strojní m pěchov ačem]; půdu lz e tak é n apouštět
zpevňujícími roztoky, příp. prokl ádat soudržnými materiál y [tyč e, sk elné aj. síťě] ; - viz bitumen, b řízolit, št ěrk
omezit dých ání ucpáním nosu, úst - až k zástav ě srdc e (udušení = s mrt pro n edost. dýchání) ; kuchařsky dusit maso aj.; utlu mit, přidusit něčím zvuk;
vztekat se, jedn at zhurta a podrážd ěně, křič et; zlobit se zkl amání m; obtížně dýchat [dusivé prostředí, n edostat ek k yslíku];
mechanic ký systém k t lumení rozeznělých strun či hud. n ástrojů, n ebo k vyluzov ání zvuk. ef ektů; dusit = tlu mit [např. výstup tónu z korpusu trubky] ;
1. (od dýchat) často neurč itý pojem, kt erý m se živ á bytost liší od mrtvoly [u mírající v ypustí duši/ vodník je schraňuje; d. při jde do n ebe/ p ekla; nábož. p ředstava ž e
duše nějak přežívá {reink arn ace, man ismus} - ožije v jiném svět ě, např. jako holubice, zv íře, skál a]; 2. vzdušnice do pneumatik [přev ážně gumov á];
nedostatečn é dých ání; uškrc ení / udušení/ z adušení; n ásilný stisk hrdl a, úst/ nosu; - viz zalknutí, kuckat
Den památky všech zemřelých (2. listopadu);
zaklínat , přísahat, ujišťov at, z aručovat , přesvědčov at o své pravd ě ["na mou duši", "na maminčinu smrt"]; - viz kři vopřísežník
papírová trubička s filtrem k n aplnění tabákem; izolační trubičk a na vodiče; d. pro šroub do zdi; dutina v materiálu = k av erna, bublina; - viz drúza
obvodový dílec sudu apod. (slícov ané dužiny dřev ěných nádob st ahuje b ednář/ b ečvář kovový mi obruč emi) ; t éž vnitřní dužnina/ plodů [tyk ev /
/turek, dýn ě, meloun, mango, lilek, okurka, cuketa, p atizon, baklažán , rajče, papri ka/ k apie aj.] , prutů č erného .bezu; - viz dřeň , měl, t řeň
kilner/ ki rner, důlkov ač (k označ ení středu vrtu); - v iz průbojník, tu ršlok
(Dura = l at. t vrdý) b ěhna, coura, n áročná rajd a, zál etná, hloupá/ stupidní a prot ivná ž enská/ větroplach ;
22
důstojnost
důtka
dvih
dvoják
dvojbran
dvojhláska
dvojitý
dvojka
dvojkolejnost
dvojkolka
dvojník
dvorana
dvoření I.
dvoření II.
dvořit se
dvouletka
dvouruční
dvůr
dycinky
dyftýn
dychtit / -iv ě
dyk
dynamický
dynamo
dynastie
dyndat
dysfunkce
dyslálie
dyzajn / - ér
dyzentérie
dýchánek
dým
dýmovnice
dýško
dýzna
džekpot I.
džekpot II.
džeksny
džentlmen
džestr
džez
džezva
džigolo
džihád I.
džihád II.
džin
džínsy
džíp
džop
džungle
ďubka
ďuzna
E-learning
e-zin
EAN
eben / -ový
ebola
ebook
ebur I.
ebur II.
eden
edém
edice
edikt
Edison
editac e
EDR
edukac e
EEG
efekt / -i vní
efemérní
efemeridy
egalitarismus
egalizac e
ego
egoismus
egoista
EHS I.
EHS II.
echo
echoláli e
echolot
echt
eidet ismus
Ej uchněm;
ejakulac e
ekipa
ekl ekticismus
eklipti ka
eklov ání
ekologic ký
ekonomi e
váženost/ vážnost, ctihodnost, vzneš enost [důstojný/ v elebný pán/ důstojník]; slušnost, vhodnost [žítí „v nedůstojných podmínk ách“];
výstraha; nižší dočasný trest; důtky/ knuta; (hist. právo „žel eza“ [ordáli e] = přísah a s prsty na žhavém žel eze) ; - viz k arab áč, pouta, právo útrpné
arze; zdvih nohy při t anci; l ehk á doba/ dvih = nep řízvučná slabi ka v erš. stopy (opak t eze/ klad) ; - viz t eze
kulovnice se dvěma, v edle s ebe u místěný mi hl avněmi s drážkovaný m výv rt em; - viz dvojk a, zbran ě
libovolný obvod, kt erý je s jinými částmi ob vodu spojen dv ěma páry svorek ;
(diftong) dvojzvuk [spoj. dvou vokalických { =samohl ásk.} či sonórních { =plně zvučných} prv ků do jedn é slabi ky, n apř.: ou, ei, eu, oi , ai , au] ; - viz bigram
tuplovaný, z e dvou stejn ých dílů, dvoj- / dvou-/ motorov ý/ n ásobný; - viz dvoják, tuplák
brokovnice s dv ěma hlavněmi umíst ěnými ved le s ebe; - viz zbran ě, p ažba
spravování n ějaké činnosti/ provozu po dvou liniích [dv ěma orgány / instituc emi současně, kdy dochází k nedorozumění m/ probl émům];
jednonápravový dostihový vozík pro 1 - 2 osoby a 1 tahoun a - klusák a; - viz kára, povozy
člověk v ypadající v elmi podobně n ebo naprosto stejn ě jako n ěkdo jiný ; dvoják = něco dvo jit ého, dvojnásobného , zdvojen ého; - viz debl, tuplák
velká místnost, h ala, sál [t aneční, divad elní, tělocv ična aj.]; (předsíň, síň, chodba, kulo ár, schodiště … = spoj. místnosti) ; - viz foyer, parter
dvorné chování / dvo ření s e [komu]; dvořenín/ dvo řan / -ka = patřící k panovnic. d voru [dvorní dá my], p říp. prac. hosp. dvora; d vorný/ galantní člov ěk =
poníženě vzdáv á č est/ připo míná s e/ uctí vá p anstvo či dívku ap.; podlézavec ; - viz k aval ír
být dvorný/ galantní ; dvořan = příslušník vyš. stavu n ebo pracovník hosp. dvora;
(1947-1948) státní hospodářský plán na pov ál ečnou obnovu Československ a;
k práci pro 2 osoby [např. pil a]; (obouruč = d ržení ob ěma ruk ama; dvouušní = koš/ nádob a pro 2 ruc e i 2 osoby; dvojkolo = tande m);
hist. zemědělsk ý [panský] stat ek , dvorec/ golf. hřišt ě, dvorek u domu, n ádvoří, d voran a/ sál, dvořané; - viz města Dvůr Králo vé, Dvořiště, Králův Dvůr;
(slang) vždy/ -cky , pořád , stál e; - viz furt
označení pro měk ké [zplsťovan é] tkaniny z mykan é/ česan é vlny a t ak é z bavlny ve vazbě útkový atlas n ebo křížový kep r [na pl áště aj.] ;
po něčem toužit/ touž ebně; tužby, snažení ;
(nářečn ě) vždyť/ však ; (dycky / dycinky = vždy/ vždyck y/ pok aždé znova) ;
silový, [týk ající s e en ergie/ pohybu/ pohonu/ rychlosti v ývoje/ spontán ní akti vity vč etn ě učení a fyzičky / získávání zkušeností praxí]; - viz induktor
gen eráto r stejnosm. proudu [otáč. cívky mezi magnet y vzniká indukcí ss. proud sbíraný kart áči]; dnes se princip d . užívá jako el . brzda; - viz induktor
panovnický rod [vl adařský, d ědění rodových tradic ap.] ; - viz monarchi e, emi r / -át, mafi e, klan
škemrat, prosit , žadonit, ž ebrat ;
(zdrav.) naruš ená normální funkc e orgánů;
porucha řeči - špatná v ýslovnost ap. [hl edat po moc u logop eda]; (dysgrafi e = porucha motorick é složky psaní); - viz patl avost
(design) účeln é a estetické tvarování , nav rhování ; vzhled , tv ar; (dyz ajnér = p rojektant , náv rhář) ;
střevní úplavice, akutní a vysoce inf ekční [smrt eln é] průjmo vé on emocn ění; [ amébová dis entéri e];
přátelské/ společ enské posez ení, b esedov ání při k áv ě aj.; - viz dodern á, si esta, t áčky
kouř; dý mat, zadýmov at, dýmovnic e; - viz bong, čibuk , dejmy , doutník, dý movnic e, fajfka, farec, pip a, retko
prostředek k sign alizaci, k i mitaci výbuchu, nebo k zadý mování a znemožnění pozorování ; (pod. je výbušk a/ d ělobuch k výbuchu / -ům);
(slang.) diškrece, tuzér, bakšiš [dar od c esty / výslužka, váz ané]; tringeld = spropitné; - viz diskrétní
(zastar.) vstřiko vací t ryska s přesně di menzov aným ot vorem; (t ryskáč = tr yskový / proudový l etoun);
(jackpot) hlavní výhra sázk. h er či výh. automatů, zbytkov ý bank p ro další hru, b ank v po keru [ v d. se u klád ají vš echny nerozdan é v ýhry a vkl ady;
vyhraje jej až cel kový ví těz]; - viz bank, gembl er, risk
džíny - kalhoty {t éž hózny} [podle krasobrusl. skokan a Jacksona] z džínsoviny; b ruslařsk é boty; šn ěrov ací holeňov é boty zv ané "kanady" ; - viz k anady
(gentl eman) dobře v ychovaný člo věk; (džentl mensk á dohoda = etick é/ f érov é dodržování ujednání / smlu v bez záludností); - viz gen, genius
(golf) místo s pravd ěpodobností ztráty míče;
[jazz] druh taneční hudby původ em od s everoamerických č ernochů; džezový zp ěv, orch estr; (pod. je rok [rock] upřednostňuje ryt mičnost; rok enrol);
kónická nádob a s širším dnem a d ržadl em [k vaření tureck é k ávy];
(gigolo) plac ený t anečník , společník , mi lovník ; - viz bordel, an imírka
(islám) d. se č asto překlád á jako „svat á válka“ , al e znamen á jen „úsilí“ pro šíření islámu a boj s n evěřícími pohany; - viz islám
povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování isl ámu v e vl astním srdci i ve sv ět ě; - viz islám, korán, šaríja, válka
lihovina z jalovcového d estil átu a mac erátů z aro matic kých lát ek ; (Gin = pohádkov é/ kouzeln é zjev ení, uzavřené v láh vi);
(jeans) kovbojský od ěv z l átky B lue B ell [džínovina, t exasky] vzniklý r.1897 v USA; obdobné rifl e vyrábí fma Lee od r.1899; - viz rifle
pův. malý voj. t erénní automobi l [jeep]; - viz GAZ
(z angl. Job) zaměstnání , prác e; - viz robota, šichta, f acha, f achman
hustý tropický l es, nedotč ený lidskou činností. Džungl e není věd ecký po jem a má širší význam n ež napří klad d eštný prales [Mau glí v ychován vlč í smeč kou];
drobné poškození plochy, poďob ání, škrábnutí, rýha, odprýsknutí, dí rečk a, l ept ;
díra, t rhlina/ skoba/ protrž ení/ z átrh (zejm. u od ěvu/ tex tilu, bot);
zadávání instrukcí pomocí počít ače/ Int ern etu n ebo CD-Rom [samostatn ě, instruktorem, mezi studenty - k procvič. znalostí uživat ele] ;
elektronický magazin / časopis provozovaný n a Int ern etu; - viz magacín
jeden z č árových kódů k označení zboží, čt ený sk enerem účtovací pokladny aj.; - viz č árový kód
černé tvrd é tropick é dřevo [při rovn.: eb enově čern é vl asy]; ( ebonit = čern ý plast / celu loid/ k aučuk - na hřeb eny, el . izolac e, tl ačítka aj.);
smrteln á nak ažliv á nemoc z Konga, způsobující rychl ý rozklad těl es ných orgánů, s inkubační dobou 2 dny a 90 % ú mrtností [protil ék dosud není];
el. kniha; čtečk a SD k aret; č. k e čt ení el. knih [obsah. až tisíc e knih/ obrazů; změn a písma; překl ady; hl as. čt ení; dl . výdr ž b aterie] ; - viz iP ad, SD, tabl et
kost ze sloních klů či rohů nosorožců [např. pl átky užív ané n a potah kláv es, int arzi e, šperky ap .]; roh nosorožce má asi 1.3x vyšší hodnotu než zlato ;
[1 kg zlata stojí asi 800 tisíc Kč; platina je asi 10x dražší než zlato]; - viz rohovina/ rohy , slonovina, vykl ádání , žijony
ráj, místo blaž enosti, paradise; - viz nirvána
otok, nab ěhnutí [naběh lá/ oteklá ruka/ žíla/ jazyk aj.], ke splasknutí se užív á přebal {s roztok em oct anu hlinit ého}; - viz h ematom
vydání slov esného ap. díla t iskem; v ydav at. činnost / sbírka knih/ d ěl urči tého typu [ knižnice]; (reedice = op ětné/ uprav ené v ydání); - viz emise
(hist.) veřej. vyhlášk a/ oznámení [úřední n aříz ení na v ědomost občanů m, n apř. o dražbě]; - viz bula, demarš e, l abel , plakát, ukaz, vybubnovat, zákon
Thomas Alva (1847 - 1931) - amer. vynál ezce mik rofonu, fonografu, ž árovky , dynama, kin ematografu, akumul átoru, el ektro mobilu, gramodesk aj.;
přípr./ zprac./ úprava/ doplnění pís., graf., zvuk. apod. mat eriálů k vyd ání/ zveřejn ění - tisk em, med. prostř.; ( editor = člov ěk / vyd avat el , PC program) ;
(„Enhanced Dat a R ate“ u technologi e Blu etooth) zvýšen á rychlost přenosu až na 2,1 Mb ; - viz bluetooth
(educare = vychovávat , pěstov at) výchov a [výuk a a vzdělá vání] ; - viz didak tika
elektro encefalograf [přístroj k n eurolo g. vyš etření mozku] ; - viz EMG , cent rum, C T
účinek, v ýsled ek; úspěch, dojem; účelný , účinný; [skutečn é ztrát y/ v ýdaje; e. pomoc/ užitečnost užití stroje ap .]; (neef ekt. = složitý, zbyt ečný, nevhodný) ;
[např. e. status supervel mocí] pomí jivý, prchavý ;
GPS údaje o zdán liv é poloze pohybl. astronom. objektů [Slunce, M ěsíc, plan ety, družice] na obloze v urči t. č ase/ -ech [platí až 4 hod.];
ujednocování [vl astností/ n ázorů], rovnost/ - ářství [ egalizovan é ml éko = s ujednocený mi vl astnostmi]; („je mi to egal“ = jedno); - v iz komuna
vyrovnání / ujednocení [úprava ml éka na požad. obsah tuku]; je nám to egál = jedno; egalitarismus = ro vnost ářství ; - viz komun a, glajch a, pl ajchování
já, c entrum osobnosti;
životní princip a morální vlastnost charakt erizující člověka v e vzt ahu k ostatní m lid em/ společnosti; bezohledn é jednání podl e vl ast. zájmů;
(ego = já) sobec , prosazující hl avn ě své zájmy n a úkor ost atních; - v iz ens
Evropské hospodářské společ enství [1958 - 1993]. Podle Maastrichtské smlouvy r.1993 se EHS transformov ala n a Evr. spol ečenství , kt eré násl edně
zaniklo začl enění m do Ev ropské Uni e [2007 - 2009]; - viz EU, NATO, RVHP, VS
ozvěna; (d ávat e. = d áv at znamení, si gnalizov at/ pot vrdit sign ál, upozornit n a šťáru) ; - viz šťára
automat ické opakov ání slov vyslov ených druhou osobou, bez pochopení významu [u jedinců s dušev. porucho u - schizofrenie, n ěkt eré afázie] ;
(sonar) přenosný přístroj k mapov ání vodního dna - jeho profi lu, hloubky a ryb ve sl edovan ém vodním sloupci; - v iz rad ar, sonar
(z něm.) opravdový, p rav ý, ryzí , skutečný , nef alšovaný ; - viz erc, rajn
schopnost navodit si představu, která získá ži vost vjemu [Jde o n adání [n e o pato logii] voln ě si vyb avov at živ é det ailní obrazy]; - v iz halucinac e
burlacká [n evolnick á] píseň k e koo rdinaci sil při taž ení lodí či vo rů lan em p roti proudu; - v iz koníčkování
výstřik semen e při vyvrchol ení koi tu; - viz ko itus, pohlavní sty k
skupina lidí spjatých spol ečným úko lem, závodní d ružstvo/ tý m [team] , doprovod; - v iz druh, družba, ekv ipáž
nedůslednost, bezzásadovost, n ej ednotnost, souhrn různorodých názorů;
rovina dráhy Země kol em Slunc e [půlí sféru n ebes; p ři pohledu z e Země prochází Slunce b ěhem roku různ. souhvězdími] ; - viz orbit a, t rajektorie, zodiak
vize oškliv ení až n a zvrac ení [„ ekluje se mi to“];
co je v souladu s při roz. životními podmínk ami, co resp ektuje pří r. zákonitosti ; vztahu jící se k životnímu prostředí ; vztah organismu k prostředí;
hospodárnost, progres. hospodaření ; v ěda zkoumající chov ání ek. subjektů; ekon o m = hospodář; ekonomi ka = hospodaření státu aj.;
23
ekonomiz ér
ekran
ekumena
ekv alizér
ekv átor
ekvip áž
ekviv al ent / -nce
ekzém
el. proud I.
el. proud II.
elastický
Eldorado I.
Eldorado II.
eleganc e
elegi e
elektorát
elektroda
elektrofony I.
elektrofony II.
elektrofony III.
elektrol éčba
elektrolyt
elektron
elektron. hudba I.
elektron. hudba II.
elektronka
elektronový
elektroosmóza
elektřin a
element
elent
elevátor
elév
elf
eliminac e / -nov at
elixír
eloxac e
email
emanac e
emancipac e
embargo
embl ém
embosovaný
embryo
emergenc e
emeritní
EMG
emi grant
emisar
emis e
empatie
emi r / - át
emito vat
emoc e
empatie
empirický
empora
emul ace / -ov at I.
emul ace / -ov at II.
emul átor I.
emul átor II.
emul gac e
emulze
en fac e
encefalitida I.
encefalitida II.
encefalopati e
encykli ka
encyklop edie
endoendogenní
endoskopie
enelo g
energi e I.
energi e II.
energi e III.
energi e IV.
Enigma
enkláva
enormní
eňo-něňo
ens
entita
entlovat
entomologie
entropi e I.
entropi e II.
entuziasmus
environment alizmus
environment ální
enzym
eo ipso I.
předeh řívač , využív ající zbytko vého t epla spalin; (plyn ./ el . tep lomet; [t eplovodní] ohřív ač/ -ák pi va; el . poduška; radi átor); - viz topidlo
(rus.) promítací / zobrazov ací jednotka; TV sat elit ; promí tací pl átno kin a;
obydl. území Země, k rajin a člov ěk em pozměněn á; e. rad a círk ví; ( aneku men a = neobydl ená č ást Země, n edotčen á člov ěk em) ; - viz rajská
zařízení k úprav ám frekv . charakt eristi ky zvukov ého signálu z esílení m či potl ačení m některých částí akustick ého spekt ra; - viz potencio metr
rovník [rozděluje Zemi na s ev erní a jižní polokouli];
[ekypáž] dávný exkluzivní koč ár s přepychovým spřežení m [víc espřežím] ; výb ava/ - ení; - viz landau er, přípřež, dostavník , ekipa
rovnocennost, stejn á platnost/ účinek, ro vnomocnost, vzájemn á záměnnost/ n áhrad a; ek vivalenty , ekviv al entní; - viz identit a
kožní zánět [pat rně z alergi e/ p řeci tliv ělosti]; - viz al ergi e
1. stejnosměrný/ jednofázov ý proud [ss/DC/=] z galv an. čl ánku, t ermočlánku , fotovolt. článku, usměrňovač e, dyn ama, akumul átoru; 2. měnící se střídavý
proud [st/AC/ ] - z dvou či t řífázov ého generátoru / alternátoru - 50 Hz]; Přenos drát. sítí , [stř. proud i UH F paprsk em - optic ká v lákn a, l aser] ; - viz fáze
pružný, ohebný, fl exibilní , přizpůsobivý houževnatý mat eriál; el ast./ svižný / půvabný krok - pohyb ;
pojem bohatství [z legendy zlat é horeč ky 16.-17. století kdesi v americ kém městě zlata, známém jako El Dorado]; (ze špan ěl. - pozlacený) p řezdívka
bájného jiho americk ého panovn íka; země opl ývající zlat em u smyšlen ého jezera Parime;
vybraný vkus, ladnost, uhl azenost chování ; elegantní zjev / v ěc/ doplněk / oděv..; elegán = uhlaz ený švihák, frajer; el egantní = ap artní, vkusný;
žalozpěv, t kliv é lit erárně-hud ební dílo [např. satir. autobio grafi e Tyrolsk é elegi e z r. 1856 od K.H.Borovského z doby RU internac e v Brix enu];
(z angl. elec t - zvolit si) volič / -stvo, voli t, zvol ený/ - ení ; - viz volič
anoda/ katod a; kont akt jímž prochází el. proud (el ektron ka, polo vodič, el. zařízení, čip aj.); součást rozhran í/ přístroje; v ý měnný díl; - viz rozhraní
jsou dvojího druhu: an alogov é a h ybridní; jsou to hudební nástroje, jejichž zvuk je vytv ářen elek tricky ; n epatří k nim znějící n ástroje, z nichž je zvuk jen
snímán, zesilov án či upravován ; ty p atří mezi nástroje elektroakustické, avš ak např. ky tara opat řen á mi krofonem k zesíl ení, p atří mezi chordofony . Zájemci
nechť se obrátí na speciáln í knižní edic e; - viz elektron. hudba
léč. metod a, v yuž. el . energii různ. f rek v. a int enzit [ultrazvuk , int erferenč. proudy, di adynamik se smíš. proudy ap.] k zl epš. zdr. stavu ; - viz iontoforéza
pevný n ebo kap alný vodič, v němž se v ed ení el ek trick ého proudu uskutečňuje pohybem iontů [např. náplň el . aku muláto ru, bat eri e];
hořlavá hořčík. lehk á konstrukční slitin a; st abilní el ementární záporná č ástice atomu [p atřící k lepto mům] ; - viz nukl eon, proton, mezon
název e.h. p řežív á z 2.poloviny 20. stol. [období reprod. hudby], avš ak obsah je obohac en dalšími žánry a subžánry el. hudby [t ranc e, rav e, jungle,
tekno, el ectro, d rum´n´bass ap.]; - v iz hudební žánry , diskot éka, techno, PC, DJing, s ampl er
usměrňovac í či zesilov ací žhav ená l amp a s dvěma i víc e elek trodami a vícekolíkovou p aticí (např. ďiod a … p entoda) ; - viz ikonoskop
vyrobený z el ektronu, n ebo souvisejíc í s el ekt rony; ( elektronický = založený n a el ekt ronice) ;
vysoušení porézního zdiva uz emn ěnou el ektrodou ; - viz osmóza
souhrn projevů elektrostatic kého pol e [třením, polariz ace] a elektrodynamických jevů , vč etně el ektro magnet ismu; - v iz mluno, Vol t, amp ér, indukto r
prvek, člán ek, součást, jednotlivost, složka; (el ement ární = zákl adní, jednoduchý);
nepořád ek, šv ajneraj, binec , čurb es; trápení ; - viz brajgl , bordel
(levare = zdvihat) kapsový aj. p ás. dopravník, l ift/ výtah ; (el ev ace = zdvih, střel . náměr; op akem elevac e je dep rese = snížení , pokl es, sklíč enost); - viz l evity
žák, učední k, k andrdas, t iró, pikol ík/ komi , koncipi ent, prakti kant / -ka; - viz adept, adjunkt , asist ent/-k a, stáž, tiro, volontér, k andrdas
pohádková/ my tholog. by tost [alp, skří tek , permoník , trp aslík]; (n ěm. e. = č íslo 11);
cílená činnost zaměřen á na v yloučení , vyřazení , vyt ěsnění , odstran ění [nežádoucích příčin , důsledků, lát ek] ; el iminov at vli vy .. ;
tajemný n ápoj s domněl ými z ázračný mi účinky [l éčivý mi aj. - elixí r života, lásk y apod.] ;
povrchová úprava hliní ku a jeho slitin el ektrol ytickou oxid ací; eloxov ání; eloxov aný [l esklý] povrch ;
spec. lak [s vysokým l esk em] nan ášený št ětcem; - viz smal t
vyvěrání / vyt ék ání [ron z nitra v en/ v ýron, roni t slzy]; záření / vyzařování ; - viz gejzír, pramen, šprůdl, radioak tivit a, vul kán, splach, vy věračk a
(odpovědnost - Iuridictum, deli ktní způsobilost); - viz svéprávnost, feminismus, prol et ariát, e. snahy spolků i států, <https://cs.wik ipedi a.org/wiki /Emancip ace>
druh represálií v mezinárodních vzt azích, zejm. zákaz obchodních styků [uplatňov áno za studen é v álky prot i socialist. z emí m]; - v iz obchod, RVHP, VS
symbol, znak apod.; - viz symbol
reli éfní, v ypouklý, vystupující [např. emb. kart a k b ezhotovostní platb ě];
zárodek, jedn a z prvních fází indi viduálního v ývoje jedince euk aryotick ého mnohobun ěčného organismu [živočicha či rostliny]; embryonální;
(emergere = objevovat s e, vznik at, vynořov at se) id ealistic ká t eori e vý voje, ant ipod materialistick é di al ektiky ;
[zkratka em.] vysloužilý , bývalý, zasloužilý p racovník / funkcionář/ sp ecialist a; - v iz exelektromyografie [druh n eurolo gick ého vyšet ření těl a]; - v iz EEG
utečen ec, v ystěhov alec , vyhoštěn ec, vyhnan ec [z vlasti do ciziny] ; - viz azyl , div erze, disent , disident, exil , migrace, renegát
tajný v yslanec , vyzv ědač, agent ;
emito vání / vyd áv. [tiskov in aj.], uv ád. do oběhu [ e. b ankov ek, známek, akcií ..]; škodl ./ příměsi-imise/ smo g v ovzduší; ( emit ent = vyd avat el) ; - viz ed ice
vcítění s e do prožitků druh ého; - viz symp ati e
středovýchodní/ o rient ální monarch a/ -istick ý stát ; - viz mon archie, roy al
vydáv at, v ypouštět; [ emitor = elek troda t ranzistoru]; - viz emise, t ranzistor
proces prožívání / hnutí mysli; pohnutí / dojetí/ vzrušení/ cit/ n álad a/ af ekt/ váš eň; emocion ální = citový , nál adový; - viz anxióza, anticip ace
vcítění s e do prožitků druh ého; - viz symp ati e
zkušenostní, opřený o pokus [všechny p řírodní v ědy, n apř. empirick é vzorc e pro výpočt y]; empiricum = získan é zkušenostmi;
architektonický p rostor s klenbou n ebo sloupy, otevřený okn em n ebo arkádou; tribuna;
napodob. činnosti jednoho zaříz ení pomocí jiného zařízení ; schopnost programu [zařízení] n apodobit jiný pro gram [zaříz ení]; - v iz emu látor, simul ace,
virtualiz ace, virtu ální [trenaž ér aj.]
SW umožňující b ěh PC programů n a jin é platformě [archit ektu ře, operačním syst ému], n ež pro kt erou byl y původně vytvořeny ; emulac e je spec .
virtualiz ace [t eoret. lz e libov . výpoč. p rostředí emulo vat v libov. jiném - starý program lze užív at v nov ém p rostředí]. - viz PC, SW
příprav a emulze mech . rozptýl ením dvou vzájemn ě nemísitelných kap alin ; (emulgátor = činidlo/ látka usnadňující emul gaci) ;
[disperzní] soustava těžc e mísit elných k apal in; - viz disperze, emulgace
(ánfas) pohled zpředu; (en masse [án mas] = vc elku, dohro mady ; [v konfli ktu nezúčastn ěný civil ista]); - viz profil , gros, masa
zánět mozku , zapříčin ěný především vi rovou infekcí . Může bý t však způsobena tak é bakteri emi, parazity, atd. V mnoha p řípad ech dochází k poškození
nejen mozku, ale tak é mozkových plen , kdy vznik á tzv. meningo encefalitida [přen ášejí čl enovci - savci, k líšťat a]; - viz c efalo-, meningitid a, obrn a
postižení mozku [příznaky : zapomětli vost; porucha řeči , reflexů a v ědomí - d esori entac e, zpomalen é reakce] při jat erní m selh ání; n edostat ek v itaminu B1 ap.;
papežský okružní list [ob ěžník] adres. původně biskupů m, dnes zpravidla i kn ěžím a věřícím n a c elém světě; - viz bula, ferman, memo rovat , demarše
vědec ké dí lo se systemat ickým/ soustavný m výk lad em v ěd. oborů ; naučný č i překladov ý slovník; - viz didakt ika, tlumoč ení, translac e
zač. slov s významem vnitřní / dovnitř; - viz endoskop, exovnitřní, z vnit řní příčiny ; (geol.) souvisící se z emský m nitrem; (exogenní = vnější, z vnějších příč in); - viz endoskopie, exovyšetřov ací metoda tělních dutin a dutých o rgánů ; vyš etř. p řístroj [ endoskop = trubicov ý optický přístroj - příp. s kamerou pro zobrazení vn itřku dutin] ;
znalec vín ; ochutnáv ač [dégustér]; - viz koštovat , perzistentní
činorodost, ráznost, odhodlání, vital ita; mí ra pohybu hmot y v e všech jejích formách / přeměnách ; fyzik. st avov á veličina - síl a - schopnost hmoty/
/ lát ky / pole konat práci; rozeznáv áme e. kin etic kou/ pohybovou a konfigurační/ pot enciální/ klidovou, k teré jsou schopné vzájemné z áměny; jad erná
[atomová] e. = en ergi e, exist. a uvolňujíc í se z jader. reakc í {štěp ení} v atom. jádře]; většinu energi e užívan é na Zemi představu je solární energi e
[slun. záření a rad iac e] vznikající jad. přeměnami v e Slunci ; - viz Joul e, Volt , turbín a, indukto r, konv ertor, ato m, pohon, prác e, pří kon, výkon , rad iac e
přenosný něm. šifr. stro j z 20. stol. k ut aj. předáv. zpráv; n ázev č asopisu/ magazinu ; - viz kryptologi e
cizí území obklop ené úz emí m vl astního státu; - v iz zóna, oblast, do minium, dep art mán, t eritorium
nenormální/ abnormální / odchylný; - viz abuzér, norma
líbivé/ pěkné/ chutné;
bytí, bytost, podstat a, jsoucno; (ego = já; entit a = jsoucnost/ to, co existuje [i jako abstrakce]) ; - viz egoista, sámek
to, co je; n ěco existujícího , byť jen jako abstrakc e; - viz abstrakce, ens
zaobroubit, obšít, obnitkov at, zač istit okraj t extili e proti otřepu; - viz l em, obruba, třásn ě
zoologická v ěda zab ývající se studi em h myzu; entomolog;
neurčitost systému; mat em. obor [počítání s li mit ami] ; mí ra n eurčitosti náhodn ého procesu/ pravd ěpod. možn. stavů soustavy / systému [počasí aj.];
- viz kongruenc e
božské/ svat é nadš ení, elán či zápal ; stav č lověka, do n ěhož vstoupilo božstvo; - viz inici ativ a, v erv a
fil., sociolog. a politolo gická teo rie, zabýv ající s e vztahy mezi vnějším [přírodní m] prostředí m a společensk ým v ývojem; - viz živ. prostředí
(invajrnment ální) týk á se vztahů k životní mu prostřed í; - viz životní prostředí
složitá chemic ká l átka bílkovinn é pov ahy působící jako kat alyzáto r biochemických reakcí; f erment ; (l éčení po mocí enzy mů = enzimot erapie) ;
(lat.: eo = tí m, jít, proto) od / z věci samé; (z t éhož důvodu; na vlast. úč et ; už vím, už v tom, práv ě proto ; eo magis entitet = p roto; eo ipso tempore =
24
eo ipso II.
epicent rum
enormní
epické žánry I.
epické žánry II.
epické žánry III.
epické žánry IV.
epické žánry V.
epické žánry VI.
epické žánry VII.
epické žánry VIII.
epický
epidemie
epidiaskop
epigon
epigram
epika I.
epika II.
epika III.
epika IV.
epilepsi e
I.
epilepsi e
II.
episoda
epištola
epitel
epiteton
epolet y
epopej
erár
erb
erc
erekce
erg
ergo
ergoergono mie
erotika
erotogenní zóny
eroze
error
ert eple
erudice
erupce
eryt rocyt
esej
esence / -i ální I.
esence / -i ální II.
Eska
eskadra
eskal ace
eskal átor
eskamo tér
eskapád a
eskont
eskorta
eskymo
esoteri ka
esoteris mus I.
esoteris mus II.
esoteris mus III.
espreso
esšálek
establishment I.
establishment II.
estakáda
ester
esteti ka
estrád a
ešelon
ešus
ETA
etablov at se
etanol
etap a
etapy d ějin I.
etapy d ějin II.
etapy d ějin III.
etaž er
etáž
etc.
eternit
etika I.
etika II.
etika III.
etiketa
etnický
etnikum I.
etnikum II.
etnografie I.
etnografie II.
etnografie III.
etnografie IV.
= právě v této době; eo do mum = jdu domů) ; - viz ipso facto, on anie
ohnisko, střed , bod n ad/ pod ohniskem [výbuchu jad. pumy, zemětřes ení]; - v iz centru m
nenormální/ abnormální / odchylný; - viz abuzér, norma
1. Bajka = veršovaný n ebo prozaick ý al egorický příb ěh, ve kterém zvířata, rostliny n ebo věc i jednají jako l idé. Často obsahuj e mravní ponauč ení; 2. Báje =
= mý tus = příb ěh, do n ěhož dávní lid é vt iskli své p ředstavy o vzniku sv ěta a člov ěk a, o pří rodních jevech, o životě poz emsk ém i posmrtném; 3. Pověst
příběh, k terý má skutečn é historick é jádro opředeno f antazií ; 4. Pohádk a = lidové vypráv ění smyšlen ého příb ěhu nevázan ém n a k onkrétní prostor a čas ;
hrdina překonáv á nástrahy s pomocí n adpřiroz. bytostí a dobro vít ězí nad zl em; 5. Povídk a = příb ěh s jednoduchým d ějem a n ěko lik a postav ami , jejichž
charakt er s e nevyvíjí. Bý vá zakončena pointou ; 6. Nov el a = p říběh s podobn ými vlastnostmi jako pov ídka, al e s víc e postav ami , zpravidl a t aké končí pointou;
7. Román = příb ěh s bohatý m dějem, č etnými epizodami a mnoha postavami; hrd inové p rocházejí vývojem; 8. B iografie = životopis = záznam vybraných
faktů a ud álostí ze život a jednotlivc e, č asto významn é osobnosti; 9. Autobio grafi e = vl astní životopis autora; 10. Epos = v er šov ané v ypráv ění s bohat ým
dějem; 11. Legenda = v yprávění o život ě, skutcích, zázrac ích a mučednick é smrt i světců ; 12. Kronik a = letopis = chronologick ý záznam historických událostí;
výpravný ; epika = druh výpravné literatury [prozaick é i v eršov ané] ; - viz bel et rie, epos, l iteratura
rozšiřující se infekční nemoc v e v ětší oblasti [vyšší stupeň rozšíření infekce = p andemie a dál e endemi e]; - viz d ezinfekc e, inf ekc e, zamoření
promítací p řístroj fil mových ok ének/ di apozitivů, n ebo grafických stránek; ( episkop - promít á vlož ené grafic ké stránky - l isty);
(řec. potomek) osoba, jejíž dílo je odvoz. z cizích vzorů; oprot i plagiáto ru/ p aděl at eli nekopíruje t exty, motiv y a melodi e, al e tvoří pod v lastní m jmén em;
krátký vtipný verš s pointou - původně h robový nápis [ epitaf]; - viz lit eratura, lyri ka, nek rolog, h rob, funus
vypráv ění příb ěhu, kd e d ějovost čl eníme na vel kou, střední a malou ; k zák ladní m žánrům p atří : ly rika, epika, drama a vš e s tí m spojené;
K základním lyrick ým žán rům patří: píseň, el egi e, epigram, epitaf , óda, p ásmo v eršů, sonet [zn ělka] ; K zákl . ep ickým žánrům p atří : bajka, báje, pov ěst,
pohádka, povíd ka, novel a, román , biografie, autobio grafi e, epos, l egenda, kronik a; L yricko - epick é žánry : bal ada [chmu rný děj často s trag. koncem];
romanc e [ves elá b áseň - proti klad b alad y]; poema [ rozsáhlá dojemn á básn. povídk a]; - viz poezi e, žánr
(padoucnice, padoucí n emoc , lat insky euf emick y také morbus sacer nebo morbus divinus - svatá n ebo božská nemoc) je záchvatovit é onemocnění
mozku, ted y onemocnění n eurologic ké; - viz padoucnic e, psotník, závrať
[epizoda] drobný příb ěh, událost, af éra, kauza, v erze; dílčí č ást seri álu [ro mánu, fil mu, div . hry aj.] ; hud. meziv ět a/ mezihra; - viz senzac e, série
( z řec.) dopis, t ext, poselství [apoštol. l isty Nového z ákona]; - viz apoštol
výstelka/ krycí tkáň z buněk, k ryjící vnější či vnitřní pov rchy organizmu [např. žlázy] ; - viz cylindr
básnický či stálý přívl astek [zrady zvon aj.];
(z ruš.) nárameníky s hodnostním značením;
rozsáhlá epic ká bás eň, epos; v elkol epé d ílo, slavný čin; - viz epos
stát. pokl adna = fiskus; erární = st átní; - viz fiškus
rodový ap. znak/ zn amení, embl ém; - viz h eraldika, šlecht a, symbol
zdůraznění, nap ř. „ erc potvora/ d arebák“ [prvního řádu]; - viz echt , rajn
vzpřímení , vztyč ení, postav ení s e, ztopořen í; - viz ho mo, toporný
[g·cm2·s-2] fyzik. jedn. energi e v soust. CGS; - viz ergo
tedy, p roto, tudíž, čil i/ n eboli; (ergon = p rác e); - viz alias, eo, erg
první část složených slov s významem dílo, prác e, pracovní ;
ergolo gie, ergonomika, nauk a o zkvalitňování vztahů člov ěk a, t echnických systémů a n ástrojů, metodami organizac e a psychologi í prác e;
smyslnost, projev pohl avního pudu; erotic ký = milostný ; (eros = l áska); eroto man = smyslný č lověk, saty r; f aun [= egyp t. bůh plodiv é síly];
oblasti na povrchu t ěl a, jejichž dráždění způsobuje nárůst s exuálního vzrušen í, zejména genit áli e; - viz erot ika
rozrušování materiálu unáš eného t ekoucí vodou, vlnami a proudy, l ed em a v ětrem, mech. opotřebení m; - viz denudac e, vádí, meandr
chyba/-y, omyl /-y ; (errat a = oprav y, soupis chyb);
(zastar.) brambory , zemáky , kru mple, kobzule, sladk á povijnic e/ patáty/ bat áty (z tropů), zemská jablk a [pův. z Ameriky] ;
důkladné/ v ědeck é vzd ělání , znalost, zkušenost, schopnost, obor. zaměření ; (erudovaný osobní přístup k e vzdělání / činnosti); - viz ko ryfej
soptění [výl eva hn ěvu]; sopečn é v ýbuchy s vývrh em horkých plynů a lávy; pro tuberance - chro mosférick é v ýbuchy slunce či hv ězd; kožní v yrážk a;
červ ená k rvink a; (bíl á krvinka = l eukocyt) ;
duchaplná úvah a o filozofických, kul turních nebo spol ečenských ot ázkách;
bytnost, jsoucnost; základ / podstata/ důl ežitý / samostatný; pro tějš ek existenc e [člov ěk je především sám sebou a až druhotně člo věk em]; konc entr. výt ažek
[tresť do aromadifuz érů/ lamp]; - viz difuze, fetov at, purpu ra, tinktura, tresť
býv. vý robce v elocip edů a jízdních kol v Telči a Ch ebu, Favorit Ro kycany ; dnes n apř. Č eská u B rna, kola BMX a elektrokol a Lea der Fox Č eské Budějov ice;
let ecká či jízdní voj. jednot ka (švadron a [prapor] / škad rona, eskadron a, eskadrila aj.) ; - viz dragoun, jednotka, konný , křídlo , letka, squadra
stoupání/ vystupňování / růst n apětí (probl ému aj.), eskal-/ -ujícící / -ovaný ; (esk aláto r = pohybliv é schody); - viz lift
dlouhé jezdící schody; esk alovat = vystupňovat [nap ětí] ;
iluzionista, žonglér, kouz elník, kejklíř, čarod ěj, šaman, mág [ jejich popularit a býv á založen a na t riku / podvodu];
1. uprchnutí, útěk; 2. n erozvážný č in; 3. špatn ý skok jezdeck ého koně;
úvěr zajištěný pohl edáv kou [nákup / prodej nesplac ených směnek či úv ěr. p apírů po srážc e úroku od e dne e. ke dni splatnosti]; - viz úro k
ozbrojený doprovod, eskortov ání provinilců / v ězňů/ zajatců / zatč ených/ t rest anců; - viz ekipa
cucací zmrzlina n a špejl i [Esky mo, L edňáček, Míša, Nanuk aj. s obsahem tvarohu, tuku, cu kru, spec . doplňků a pol evy] ;
jiný název pro magii a okul tismus [učení d émonů o „tajných en ergiích a rituál ech“ pro lidi , kt eří cht ějí podvodem získat nad jinými výhodu]; - v iz rituál
souhrn utaj. v ědomostí urč ených zasv ěcený m, int el ekt. vyspěl ým či p rivil egov aným lidem. (J e protik lad em exot erismu, jenž naop ak představuje ob ecně
známé věd ění; ( esoterismus spolu s exoterismem, astrologií , magií , numerologií, v ěštbou, reink arnací , duchařením, tarotem, n áboženstvím a okult ismem
patří mezi duchovní nau ky); - v iz esoterika, ink arnac e, mand aly, o kultismus, t arot
černá káv a na i talský způsob připr. pod t lak em páry ; k ávov ar na e.; k avárna; (mocca/ mo ka = silná č ern á káva); - viz lat é, turec ká
(slang.) ešus, polní [voj.] jíd elní miska/ souprava [dvou či třídíln á]; (f eldflaška {z něm.} = voj. polní láh ev; podšál ek = t alířek pod hrn eč ek); - v iz šálek
založení/ zříz ení; spol ečnost/ ku mpani e, instituc e, ústav; autorit a moci ; organizac e, podnik, závod, firma, sídlo, domácnost, bydliště, vrchnost,
služebnictvo, zaměstnanci, upevn ění; - viz et ablovat, dislokac e
stavba na pi lotách / podpěrách/ sloup ech (dům, c esta, přemostění aj.); - viz cest a
organick á sloučenin a vznikající esterifi kací [ = reakce mezi oxid em a alkoholem v edoucí k vzniku est eru a vody]; - viz nit roteori e působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměl. i přírod . výtvo rů; ( estetic ký = krásný; estét = milovník krásy) ; - viz etika
pásmo divad elních, hud ebních, t anečních a art istických výstupů na pódiu / jevišti, často s výstupy d ětských souborů; - viz diskot éka, kab aret
(rus.) vojenský vl ak , (ešalon) ;
(z něm. Eisschale) esšálek, polní jídel . misk a/ kovová skládac í souprava [1 - 3 různě velké nádoby]; - viz menu
(z angl.) odhadov aný čas pří jezdu/ p říl etu/ doruč ení/ ukončení ; náš vý robce do mácích el. spotřebičů ;
připravov at se k činnosti na nov ém místě; rozvinov at pracoviště/ nov é stanovišt ě; et ablovaný / alokovan ý/ rozmístěný ; - viz establishment
[etylalkohol] líh, alkohol k užití v potravinářství, l ék ařství ; - viz mety lalkohol
úsek závodu n. v ýstavby , stádium, časový či vývojov ý úsek , období, fáz e; - viz f áze
1. prav ěk [600 000 - 5 000 let př.n.l. {pračlov ěk}]; 2. st arov ěk [5 000 př.n.l. - 476 n.l. {pád záp. říše římsk é}]; 3. středov ěk [476 - 1453 {objev. Ameri ky /
/pád Byzanci e] - až do 1492; 4. novověk [od 1492 dosud, nejnověji: {do r. 1918 konec 1. sv. v álk y] či 1989 [pád SSSR / konec stud ené válk y}]; s v ětověk
{1989 - dosud}]; - viz geolog. doby, prakomunizmus, oppidu m, antika, Byzantsk á říš e, civi lizace, feud alismus, středověk
patrová pol ička/ stoján ek (n apř. n a kv ětiny, knihy aj.) ; stojánk . 3 -talíř [na peč ivo aj.]; stojan s policemi/ přihrád kami; - v iz štelář, fach , regál, žardiniéra
podlaží [včetn ě přízemí], poschodí, patro; ( etážov é top ení = podpodlahové apod. místní topení) ; - viz etažer, mezanin , mezonet , patro , žardini éra
(lat.) et cet era = a t ak d ále [atd.] ;
druh střešní kryt iny [čtv ercov é osinkové d estičky] ; - viz azb est
teori e mravnosti ; soustava n ázorů na mravnost, syst ém mravních norem; morálka, mravnost;
věda, teo rie mravnosti/ morálky, filozof. diciplína; soustava n ázorů na mravnost, systém mravních norem; morální étos/ mravní zákl ad/ ch arakt er; e. jedn ání,
kulturní vystupování / v yjadř. / vzhled ; - viz amoralita, etik eta, chování , kultura, morál ka, mrav, stoi k
zásady společensk ého chování ; firemní n ál epka/ vin ěta (např. n a l áhvi); - v iz eti ka, logo, n álep ky
přísluš. urč. kmen e či národa; ( etnologie = studium ku ltur a společností); - viz národ, rasa, rasizmus, Róm
skupina lidí, kt erou spojuje spol. původ, zvl áštní kulturní znaky [především jazyk], t radic e a men talit a; etnick á skupina: ru dokožci [indiáni , redskins],
cikáni [romo vé], běloši, č ernoši [negři] ap.;
národopis - věda zkoumající a popisující model y chování , sociální organizac i, zvyk y, hudbu a u mění v jednotlivých l idských kulturách a společnost ech;
[nově též ku lt. a soc. antropolo gie] ; Etnograf. regiony ČR: B rněnsko; H aná/ Prostějo v; Han áck é Slov ácko / Hustopeče; Horác ko/ Jihl av a; k raj a město Praha;
Lašsko/ Ostrav a; Podhorácko / Znojmo; Podkrkonoší / Náchod; Pojizeří / Turnov; Pol abí/ Pardubic e; Posázav í/ B en ešov; Pošumav í/ Kl atovy ; Povlt aví / Č.
Budějovic e; Slezsko/ Opav a; Slovác ko/ Uh . Hradišt ě; Val ašsko/ Rožnov p.R.; Záp. Č echy / K. Vary ; - viz etnikum, Valaši, H anáci , Slov ácko, Chodov é
25
etue
etymo logi e
EU I.
EU II.
EU III.
eufemismus
eufonium
euforie
euphorbium
eukal yptol
Euler Leonhard Paul
Eulerovo číslo
euro
Eurozóna I.
Eurozóna II.
eutan azie
evakuac e
ev entuální / -elní
evid ence I.
evid ence II.
evokace / -ovat
evoluce
evrgrín
Evropská uni e
ex- I.
ex- II.
exac erbac e
exaktní
exalto vaný
excel enc e
excel lent / -ní
excelsior
excent rický
excerpce / -ční
exces I.
exces II.
excitac e
execí rovat
exekuce I.
exekuce II.
exekutiva
exemplář
exhaustac e
exhibice
exhumac e
exil I.
exil II.
existenc e / -ční I.
existenc e / -ční II.
exit / -us
exkavátor
exkluzivní I.
exkluzivní II.
exkrement
exnout
exo- / - genní
exodus
exorcismus
exosféra
exot / -ický
expand ér
expanze / -dov ání
expektorans
expedic e
expel enty
experienc e
experiment
expert / -iz a
expirac e
explicitní
explikace
exploat ace
explorac e
explosiva
EXPO / expozice
exponát
exponovaný
export / -ovat
exposé
expozimetr
expozitúra
expres
expreska I.
expreska II.
extáz e
extat ický
extempore
extenzivní
exteri ér
exteritori ální
externí
extra-
(etuj) pánsk é kož. pouzdro s poutkem [pod. je dám. pomp adura/ sáč ek]; - viz futrál , kapsář, portfolio , tab at ěrk a, toul, nec esér, kab elk a, chl ebník
obor lingvistiky zkoumající původ [vznik] a vývoj slov ; e. slovník ;
Evropská uni e od r. 1951 se sídlem v Bruselu - B elgie; r. 2015 má 28 čl. států : Belgi e, Bulh arsko, Č esko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko,
Irsko, It áli e, Kypr, Litv a, Lotyšsko, Luc embursko, Maďarsko, M alta, N ěmecko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ř ecko, Slov ensko,
Slovinsko, An gli e, Šp anělsko , Šv édsko; - v iz VS
nahrazení drsného slova slov em z mírňující m [Rom místo cik án, asist entka místo sek ret ářk a] ; (opak e.= dysfemis mus);
(eufonie=libozvuk) žesťový hud. nástroj podobný bask řídlovce [baryton] ; (bary ton = zvuk střední v ýšky mezi bas em a teno rem; m užský zpěvní hl as);
subjektivní pocit p říjemn é [těl esné a psychick é] pohody, blaž enosti, rozjařenost, ves elá spokojenost;
nosní sprej k uvoln ění dutin;
olej s antis eptický mi účinky s kafrovou vůní ; (eu kalyp tus = blaho vičník); - viz francovk a
(*1707 Švýcarsko, +1783 Rusko) byl průkopnický švýcarský matematik a fyzik;
základ při roz. logarit mů „e“ = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 …; (log e = 0,434 294 481 903 251 827 651 128 918 916 …);
jednotná spol ečná evropská měn . jednotka: euro = € ; - viz eurozóna - EU
(euro oblast) území Evropské uni e – EU , států užív. jako měnu euro [ v r. 2015 z dosavadních 28 členů EU užívalo euro 19 států s cca 334 mil . lidí ; k ni m jsou
připojena další i mimo evrop. území - cca 210 mil. lidí, c elk em tedy cca 544 mil. lidí]; - viz Maastricht
usmrcení / nápomoc k úmrt í nev yléč iteln ě n emocn é a t rpící osobě na její žádost, ze soucitu; euth anasi e;
vyklizení u rčených obl astí ohrožených v álkou či kat astrofou aj.; v yprázdnění ; - viz mobilizac e, epidemi e
(z lat.) závislý n a nejisté, al e možn é události; případný / - ě, možný ;
e. analyt ická = podrobn ější údaje než v ev idenci synt etick é [účtov ání záv azků aj.]; (seznam/ p řehl ed [evidovaných] v ěcí / příp adů);
e. synt etick á = souhrnn é stavy a pohyby jednotli vých druhů ak tiv a pasiv, n ákl adů a v ýnosů za celou úč et. jednotku ; - viz žurnál
vyvolání p ředstavy/ vidiny ; vzbudit/ v yburcovat vědo mí představi vosti/ zájem o v ěc, zrod id eje/ n ámětu díla; převod k auzy výš e;
postupný vývoj, soustavný rozvoj od nižšího stupně k vyššímu, v růstání nov ého;
[evergreen] stará, stál ezel ená/ oblíb ená písničk a; - viz golf
(EU) politická a ekonomic ká uni e, k terou od 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 milion y obyvat el ; - viz EU
bývalý [ exprezident aj.] ; (ex offo = z úřední moci; ex nunc = od nyn ějška; ex post = po skončení / dodat ečn ě; ex l ege = ze zákon a, podl e práva) ;
ex l ex = mi mo zákon, osoba n epožívající ochrany zákona) ; přípit ek „na ex“ = naráz až do dna; - viz arci-, emeri tní, exit, exnout, vice- , kontra-, subzhorš. či nové vzplanutí / rel aps nemoci [ kašel , otoky , dušnost, zmat enost, plicní hyp ert enze]; - viz an émi e, astma, ischémi e, relik t, reziduální,
přesný, dokonalý, v ěd. doložit elný ;
zanícený, vzrušený, entuziastick ý, fascinov aný, opojený, obluz ený, o mámemý, přepjatý ; - viz ex travagance
čestný titul / oslovení vysokých státních čini telů n apř. v mezinárodní m styku [„Vaše excel enc e ..“] ;
výborný, skv ělý , vynik ající / mimořádné vlasnosti/ znalosti, znamenitý ; (excelov at = budit obdiv / přízeň i závist); - viz brilan tina
vyšší, nadřaz ený;
umístěný mimo střed/ osu; výstřední; exc entrik / excent rista = výstřední člov ěk ; komický v ýstup založený na neposlušnosti věc í ;
vypisování, pořizov ání výpisků , výt ahu z něč eho; excerpovat - vypisovat , činit výp is; - viz výt ah
výstřel ek v jedn ání/ projevu, v ýstřednost, v ybočení z mezí, n estřídmost v jídl e/ pi tí; výtržnost; "exc es sfér. trojúh." ( =nadbyt ek) = rozdíl mezi součtem
všech úhlů sfér. t rojúheln íku a úhl em přímým;
vybuzení, podráždění, vzruš ení, sti mulac e; - v iz stimul, i ritac e, emoce
(voj.) cvičit n a povel ; exec írák = c vičiště; přenes.: producír./ předvád ět s e; proh ánět ;
vykonáv ací říz ení [poprav a, odn ětí majetku …], nucený výkon ex ekučního titulu [nap ř. vý rok soudu, notářsk ý či exekuční aj. zá pis podle zákona];
je-li povinný v prodl ení s plac ením, může ex ekutor zab avit jeho majet ek a prodat jej v dražbě na úhradu dluhu i poplatků; - viz fenďák
výkonná moc , složka státní moci ; orgán pověřený stálou vý konnou mocí - říz ením aparátu i administrativy [např. vlád a]; - viz d emok raci e
jeden z v íce st ejných kusů; ( ex empl ární = příkl adný, výstražný / odstrašující [t rest]; - viz ext empore
vyčerp anost, tělesné a duševní vyč erpání ; exhaustivní = vyč erp ávající, ún avný;
výstava, přehlídka, uk ázka; exhibov at = okáz ale s e předvád ět, vystupovat n a v eř ejnosti, vyst avov at; exhibicionista = kdo s e obnažuje;
úřední vyzv ednutí mrtv ého těla z hrobu;
(vyhnanství) vypov ězeni či d eportov áni [t éž předv ál ečný ex il, v ynucený i dobrovolný odchod/ emi grace { exod/ -us = hromadný odchod}, exu lant
předpoklád á náv rat do vlasti po změn ě poměrů]; polit ičtí ap . exu lanti mív ají nárok na posky tnutí azylu v cizině; - viz azyl , abl egace, emi grac e, dis ent
bytí, jsoucnost, trv ání, nicotn á e.; živoby tí; živ . postav ení, dobrá/ pochybn á e.; exist enční [např. mini mum - k z ajištění života]; existujíc í; existencion alizmus
= názor - bytostn é prožitky l id. existenc e; e-áln í = b ytostné, týk. s e podstat. stru ktur život a;
východ, odchod, zánik, s mrt, ex ; - viz ex- , exnout
stroj [bagr/ rýp adlo k t ěžení a přemíst . zeminy ] - dopravník [k apsový, korečkov ý, lžicový , pojízdný ap.] ; (oboustr. tyčko vý nástro j na p edikúru);
výjimečný ; ex kluzive = v yjma, k romě, mimo , nepočít aje; exkluz ivnost = vyjímečnost, výlučnost; výhradní p rávo ; exkluzivit a; grandiózní, mimo řádný ;
e. akce/ v el etrh, smlouva;
(vulg.) hovno/ výk al, hovínko , trus, kobl ižek, bobky, krav inec, husinec, l ejno, shit ; [„dostaneš l eda hovno / houby s voctem“ = nic]; - v iz lidovec , stolice
(slang.) umří t, skonat , vypustit duši, zaklep at bač korama, pojít, od ejít do věčných lovišť/ n a pravdu boží, apod.; - viz exit / -us, exz vnějších příčin vznik ající ; - viz endohromadný odchod, opuštění z emě; - viz abl egace, exul ant
vyhánění / v ymít ání [má za cíl z l idí, zvířat či v ěcí , označených z a posedlé, vyhn at ďábla n ebo jin é zlé síl y; e. je dosud sou částí kato lick é nauky a litu rgi e];
vrchní obal Země [n ejde o plyn, al e přechod. vrstvu mezi atmosférou a kosmic kým p rostředí m; horní hranic e 20 000 až 35 000 km nad zemí] ; - viz stratosféra
zvláštnost/ -ní tvor/ přírodnin a či zboží z dalekých/ z ámořských krajů; - viz ku riozita, rarita
tlak. n ádoba k získ. [odpadního] tepl a; ( el. monolitní in tegr. lo gický obvod ; pryžový / pružinový posilov ací prostředek) ; - viz expanze
přetl ak, rozpín ání do okolí / zvětš. objemu až k výbuchu/ explozi; expanzivní ; - viz expand ér, EXPO, d etonac e
prostředek ulehčující vyk ašláv ání;
odeslání; vypravení / v ýprav a; exp ediční [sbor]; vy exp edovat / vyp ravi t/ od eslat ; - viz logistika, špedit érství
výtažky / extrakty z potravin [odpad po expel aci se užívá do k rmiv] ; - viz pokrutin y, ysat
zkušenost [nabídky z mnoha oborů k nápomoci řeš ení, příp . poskytnutí možnosti získat zkuš. v zahraničí aj.];
zkouška/ t est/ pokus, ov ěření v ědec kého v ýzkumu/ bádání ; experimentování , experimentální / pokusný [ objekt]; - viz erudic e, laborov ání
specialista/ znal ec/ odborník; odborn é šet ření / zkoumání/ posouzení, dobrozdání/ posudek; ( expertní = znalec ký/ odborný); - viz f achman
vypršení doby užitnosti [(angl .) durat ion = dob a trv ání/ d élk a, stopáž pořadu/ fil mu, stálost; výd ech; expirium/ respirium = oddech. místnost aj.];
výslovný, pří mý, jasný, zřet elný; otev řen ě, p římo v yjádřený ; explikac e = vysv ětl ení, výkl ad; - viz i mplicitní
(lat. explicat io) rozvinutí, v ysvětl ení n ejasného/ n eurčit ého vý razu;
hospodářské zužitkování, využití, p řechod na jiný režim užív ání; vykořisťování ;
výzkum; p růzkum v t erénu - rekognoskac e; - viz průzkum, rozvědk a
výbušniny, třask aviny ; exploze = výbuch, d etonac e; - viz munic e, pyrot echnik
výstava, předvád ění; exp. doba = doba působení / osvitu/ ozáření ; (exponov ání = účast/ podíl/ po moc/ n amáhání; [mat em.] exponent);
sbírkový před mět určen ý k prezent aci/ vystav ení / dokumentac i, příp . k výuc e; - viz preparov ání, EXPO
namáh aný, v ytížený ; (pře-/ exp. fil m; expozice = u kázka/ v ýstava/ v ernis áž, dávk a záření ap.; expon át = vystav ená věc ; exponent = mocnit el) ;
vývoz, vyv ážet [zboží, k apitál aj.]; (opa kem je impo rt = dovoz); - viz artikl, HDP
přednáška/ v ýstup/ vý klad / prohláš ení; - viz ántré
měřič jasu světla odražen ého od fotografovan é nebo fil movan é scény [k nastavení opt imálního osvitu filmu n a snímac í kameře] ;
pobočka, fili álka; náh radní řešení - rušený stál ý úřad [pošta] fungu je o mez eně s l aickou obsluhou [třeb a u starosty] ; (expozé = výstup);
označení spěšné pošt. z ásilky; název pro rychlý dopravní p rostřed ek [rychl ík/ bus]; (expresivní = působivé, c ito vý [projev / vjem]);
expresní smyčka [ krát ká s ešitá popruhová/ plochá smyčk a spojující dvojici karabin]; slouží k e spojení lana s pevný m jistící m bodem při l ezení ; - viz horol ezectv í,
karabin a/ -nka, tráky
vytržení mysli, zv ýšené s myslové reakc e a motori ka; (zakázan á návykov á droga zhoršující paměť/ v ědomí) ; - viz extat ický, súfizmus
působený extází [ motorikou / pocity bl aženosti aj., např. vztyč. chlupů - husí kůže] ; (husí pysky [lůžka brků] ext aticky vztyčují brk y/ p eří) ;
příklad [l at. „ ext empora trahunt“ = příklad y táhnou]; p říležitostn á poznámk a nesouvisející s t ématem; h erc em p ři daná poznámk a/ t ext ; - viz pranostika
rozsáhle se rozšiřujíc í/ rozpín ající [kv antit ativní / pomalý hosp. rozvoj] ; - viz int enzita, intenzifik ace
venek, v enkovní p rostředí , volná p říroda, lont; - viz intravilán , extravilán , v enkov, chráněn ě obl asti
(právn.) existující mimo území vl ast. státu a smluvn ě užív ané [nap ř. osoby a n emo vitosti zastupit. úřadů v cizin ě]; - viz i munita, kod ex, t erito rium
vnější, z evní, působící zven ku [ext erní uči tel / spolupracovní k, externista]; - viz intro-, extrapředpona mimo ; cosi odděl ené, zvláštní / jin é/ spec iální ; extrovní / vych ázkový obl ek/ hůl aj.;
26
extrahovat
extrasystola
extrato
extravaganc e
extravil án
extrém I.
extrém II.
extrémismus
extrov ert
extrud ér
exulant I.
exulant II.
éra
éter
fabrika
fabulace
face
facebook
facilitac e
fadesa
fading
fagot
fagule
fach / foch
facha
fachman
fair trade
fajáns
fajfka
fajnový
fajrovat
fajrunt
fakan
fakír
faksimil e
fakt / -ický I.
fakt / -ický II.
faktor
faktoriál / „!“
faktura
fakulta
falanga I.
falanga II.
falc
faldy
faleš
falírovat
falzifikát
famfáru m
famfrnoch
famíli e
famózní
fanatik / -cký
fandění
fanfarón
fanfára
fanka
fant
fantas
fantom
fanzóna
fara / -rnost
faraón
farec I.
farec II.
farizej
farma
farmaka
fasáda I.
fasáda II.
fascikl
fascinace
fasovat
fassí
fasuněk / truhlík I.
fasuněk / truhlík II.
fasuňk / výd ej
fašizmus
fašírka
fata mo rgana
fatální
faulování
fauna
favorit
fax
fazeta
fazol
fazóna / -ka
fábory
fáč
fádní
fáma
vyluhovat, vyt ahovat ; extrakt = výt ažek ; - viz expel enty , macerac e, tresť, ysat
předčasný srdeční stah; - viz ary tmi e
výhra n a číslo stojící na u rčitém pořadovém míst ě [ex trato det erminato]; - viz ambo
výstřednost; n enormálnost; přepjatý / výstřední náp ad či chování / v kus; - viz exaltov anost
nezastav ěná, okr ajová část obce, příp. s e samot ami , bez infrastruktur; - viz ext eri ér, in trav ilán, proluka
krajnost, v ýstřednost, mimo řádnost; označ ení pro maxi mum i mini mum; vystupňování až do ext rému; extrémní = k rajn í [ext r. malý / drobný či vel ký];
extr. funkce – mat ematický pojem; - viz extrémismus
krajn ě radikální postoj; extrémiz mus; - viz an archi e, extrém, radi kál , revolta
člověk spol ečenský / příjemn ý; - v iz introv ert
protlač. zařízení k úprav ě potravin stud. kuchyně [obilovin a k rmných granulí ; pufování m/ ext ruzí parou zv ětší svůj objem]; - v iz pukance
utečen ec před útiskem [např. J.A.Komenský]; [i legální] b ěženci / uprchlíci, imi grant i, přesídlenci , přeběhlící , ut ečenci, přistěhov alci ; (přev ad ěč i běž enců/
uprchlíků); - viz azyl , exil, int rodukce, mi grac e, rep atri ace
epocha, č asové údobí n ěčeho ; geol. n ejv yšší geochronologická jednotka; ( éro = aero , letadlo); - viz fáze, avi atik a
[etyl éter] lihov é rozpouštědlo užívan é i k narkóz e [mol ekul a é. má dv ě uhlík até skupiny propojen é kyslí kem];
továrna; (fabri kant = tov árník / faktor; fabričk a = dělnic e z fabriky ; rybník Fabrák ; prefabrik ace = to vární výrob a [např. st av. dí lů]);
(fabule = smyšlen ka) domýšl ení d etai lů příběhu , tvoření d ěje [u literátů - spisovat elů ap.]; - viz syžet
(stare;) b e staring sb in th e face → nabíl edni, n abízet s e/ odpov ěď ap., b ýt .. down: a l edge 40ft down th e rock f ace → římsa 40 stop pod čelní stěnou skály;
(z angl. čti : fejsbuk) progr. rozhraní / soc. síť k propoj. uživ. s jinou stránkou [vzáj. ko munik./ sdíl./ nahráv. d at s přáteli z růz. serv erů] ; - viz chat
(facilis - snadný) usnadnění domluv y/ c esty k cí li; zv ýšení refl exe či akt ivity současným půs obením n ěkolik a podnětů ; - viz refl ex
(fr. fade) nuda; fádní = nudný / nevýrazný ; (psych./ duš ev. stav) nedostat ek z ájmu o b ěžné aktiv ity; - viz nudismus
[fejdyng] únik ; kolísání , slábnutí int enzity sign álu;
dřev ěný dechov ý hudební n ástroj; (jiné: kl arin et, hoboj, flétn a …) ;
hořící louč ke svíc ení, pochodeň; f akul e; - viz b engál, louč
obor (být od téhož fochu = řemesla) ; poličk a (v polici / regálu/ št eláři/ f ášku/ skříni/ knihovně/ prádelní ku/ skl adu/ špíži; p řihrád ka, box) ;
práce; fachčit = pracovat ; n efachčen ko = l enoch; - viz džop, fach, fach man, f ajrunt , makat , robota, šichta
(facha = z astar. p rác e) specialista/ znal ec, odborník „od fochu“; fach at / fachčit = pracovat , děl at, chodit do p rác e/ roboty; - viz exp ert, facha, šichta
(fértrejd) sprav edlivý obchod [způsob obchodu, zaručující spravedlivou od měnu za kvalitní vý robky; mezinár. titul Fairt radov é město];
keramik a s bílou pol evou a průsvi tnou glazurou, majolik a; - v iz glazura, k aolin, keramika, porcelán, seladon, smalt
dýmka [ meršanka, gipsovk a, k alumet , vodní aj.]; (podobná je rovná lul ka/ čibuk; ke kouření cigaret se užív á tzv. špičk a [s fi ltrem]); - v iz dýmk a
jemný / cit livý ; („měj se f ajn“ - dobře/ p ěkn ě; fajnovka = n áfuka, přezíravý / -á, s každý m se n ebaví) ;
hořet/ hřát („K amna p ěkn ě fajrujou“; „ Zafajruj víc , ať tu nejni zima“) ; (rozfajrov at = roztopit / rozehřát oh eň nebo n ěkoho); - viz rajc
konec praco vní doby, „padl a“ [o fajruntě, po fajrunt ě];
(pejor.) dít ě; též fagan , frac ek, prcek, sprat ek , harant, smrad, c apouch, bast ard, p archant, klac ek , nedochůdče, dojče, dareb a, arab, cikán / -ně;
čaroděj, mág/kouzelní k [líhá n a hřebech, chodí bos po řeřavém uhlí, po lyk á oheň ap.]; v islámském svět ě chudák , náboženský ask eta;
(lat. „fac si mil e“) věrn á kopi e ori ginálu ;
faktum, opravdovost, skut ečnost, skut ek, ud álost, ov ěřený jev / příběh ; faktický = opravdový / v ěcný/ skutečný ; fak tografie = popis jevů, shromažďován í
údajů; art efakt = lidský výtvo r; d e facto = skut ečně; - viz fakto r
činitel / n. okolnost, která působí/ o vlivňuje [f. č asu]; nákupčí domác. výrobků / fabri kant [z doby manufaktu r]; - viz f abrik a, fakt
(mat em.) f . čísla n udává poč et permut ací množiny n prvků [např.: 5 ! = 5x4x3x2 = 120 ]; - viz permut ace
prodejní dokl ad, úč et/ výk az - potvrzení o vykon. práci / činnosti/ v ěci aj. s uv ed ením c en a id entifik ačních dat ; - viz id entit a, paragon
část vysoké škol y [VŠ] s děkan em v čel e/ samostatná VŠ; (fakultat ivní = nepovinn é, volit elné, možné [d ávky]) ; (děk an = ved . fakul ty, [slan g.] děkuji);
1. starověký bojov ý šik; 2.čl ánek prstu; prapůvod mak edonské falangy se odvozuje do té řec ké, kde bojoval i těžkood ěnci, tzv . hoplíté, asi dvou metrový mi
kopími a kulat ými štít y; - v iz šambri éra, šik, jezd ectví <http ://fal anga.webnod e.cz/>
úhlová drážk a podél ob vodu dveří, ok en, hoblov aná římsovník em; (falcov ané dv eře, o kna, pok lopy apod.) ;
povislé přetékajíc í „špeky“ ot ylých; (n eurovnan é či s ežehl ené záh yby na obl eč ení či na l átkách); - viz plissé, puk
klam [f alešný / kl amavý člov ěk / hráč; f alešná věc , stěn a, hranice, dokument, zub ap .]; falešný míč, míč hran ý s falší {čop, drall, effet .. } ; - viz falzifikát
chybět; vadit ; překáž et; („n ěco tu falí ruje“ - nehraje/ n esedí / nesouhlasí / chybí / nep racujet správn ě ap.); - viz haprov at
falsifikát, falzum, padělek , podvrh, p lagiát, napodobenin a; - v iz kopie, replika, pad ěl ek
ten kdo nic n ebere v ážně, rozmarný/ - řilý, přelét avý , do větru; f anfáru m; zfamfrnět = pobl áznit se [do něč eho/ n ěkoho]; - viz fanfarón , nafrn ěný
[fanfrnoch, bukač, buk ál] ryt mick ý hud. nástroj [keramická n ádoba s napnutou kůží s provl eč enými tahací mi žín ěmi - v ržou jako b asa];
(z něm.) rodin a; (famili érní / -árn í = do máck ý, rádoby důvěrný přístup/ chování [ty kání , vnucování s e, chv álen í i kritik a, světáctv í]);
proslulý, skvělý; f amósní; - viz best, kolosální
nadšenec, horliv ec, zaníc ený / vášniv ý/ bouřl ivý v yznavač / obdivov at el, n ebo naopak - f. oportunista/ k ritik / odpůrce;
(z angl. fan atic - fan) n áklonnost k určit ému subjektu [nap ř. sport. t ýmu, hud ební skupině ap. [fand a, fanouš ek, f anklub]); - viz aplaus, klnout
chvastoun, mluvk a, vejtaha; - viz f amfárum
slavnostní znělka, sonet, tuš, slavnostní hud. skl adba/ kasac e/ troub ení/ h alal i [=mysliv eck é]; (zatroubit = zafrkat) ;
zednická nab ěračka malty (tv aru kuchařské p ánv e); - viz malt a
věc dan á do zástav y při [d ětských] hrách [k vrác ení fantu se jeho majit el musí něčím vykoupit] ;
blouznění/ duševní chorob a; (fan tasie/-zie = představ ivost/ obrazotvornost/ snění , h. skl adba); fantastick ý = vymyšlený / n eskutečný ; - viz utopi e
sada el . prvků [translátorů apod.] schopná znásobit počet linkov ých spojů; f. = vidin a/ přelud, p řízrak , citový prožitek z dané p ředstavy;
divácký prostor p řed v el koplošnou obrazovkou [pro fanoušky];
objekt cí rk. duchovních / kanovní ků a správy cí rk. majetku / přif ařeného území; - viz diec éze
malý rezavý mrav en ec (Monomorium pharaonis) přenáš ející choroby ; (staro- egyptský / -arab. vládc e; nižší je n apř. emí r, šejk, vezír) ;
(slang.) perská vodní dý mk a [vodárn a, vodnic e, šíša, kal ián, n argila] s oheb . šlauchy [až pro 6 kuřáků] - kouř chladí a filtru je vodou; - viz bong, fajfka,
dýmka, šlauch/ trubice/ -čk a;
pokrytec , licoměrní k, člov ěk dvojí tv áře [z vyššího stavu]; - viz koryfej, pat ricij, pleps
samostatné zeměd ělské hospodářství , často speci alizovan é, zpravidl a mi mo obec (dl e zkušeností z USA); farmář = hospodář; - v iz haciend a
drogy, l éky ; (apoth ék e/ ph armacia/ f armácie = apat yka/ l ékárna);
[face - tv ář/ líc] průč elí, pov rch vnější stěny stavby s okny, vchody a archit ektonický mi prvky - ří msami, pil astry, b alustrád ami , arkýři aj .;
(slang.) povrch osoby [oděv / ohoz/ vohoz/ účes/ kosmet ika] ; dát s e do gala; fasádník = z edník nan ášejíc í omít ku; - viz en fac e, o mítání , šminky , štuk
svazek listin, sloha/ -žk a, mapa; - viz sloj, šanon, paré, rastr, svazky
okouzlení, omámení [„mn e to úpln ě fascinuje“]; fascinující = úchv atné, oslňující, zvl ášť zají mav é a přit ahující;
přejí mat u rčený / nárokový příděl č ehosi [přen esen ě např. vyf asovat t rest, pod ědit dluhy ap.];
býval é daňov é přiznání ; - viz fiškus
dvounápravov ý formanský povoz s rejd em, šejtrochem, č ely, brzdou, příp. s boč. dv ířky a plachtou [přeprava uhl í, písku, bramb o r, řepy, d říví, sudů ap.]; pro
1 pár koní;
(f.=slang) urč ená dob a výd eje/ odb ěru [fasován í] přídělu (věcných n áležitostí [v ýstroj, v ýzbroj ap . vojáka aj.] a t aké jídla [denní dávk a ap. – men áž); - viz fasov ání
nacionálně-šovinist. a rasist. hnutí spojen é s total. formou vlády ; (f. by l např. v It álii , Špan ělsku, N ěmecku ..); fašismus; - viz korpo rati vizmus
upečená masov á ml et á směs s houskou aj./ s ekan á; [“jestli n epřestaneš v yvád ět, n adělám z teb e fašírku“] ;
optický jev v atmosféře [lz e vid ět obraz vzd ál. objektu zrc adlící se ve vzduchu atmosféry díky t eplotní inverzi]; - viz chiméra, in verz e, přízrak , tetel ení, vidina
neblahý , osudový, osudný [f. omyl / rozhodnutí {odsouzení neprav ého aj.}];
faul, nedovol ený z ákrok vůči protihráči;
živočišná část přírody - zoologi e; - viz ani mal , flóra, herbář
upřednostňovaný oblíb enec, předpok ládan ý vít ěz;
starší spojové zařízení [obraz upevn ěný na bubnu se šroubovit ě snímá, přenáší a reprodukuje/ tiskne] ; dnes se v íce užív á přen osu počítačem;
ozdobný prvek (např. šikmé [úzké/ širok é] broušen é okraje či pásy n a zrcadl e, f azetov ané h rany n ábytku [jind y zaoblen é]);
(Phaseolus) rod luštěnin [plody fazolu jsou lusky s něko lika semeny {fazol emi} , bohatý mi na vit aminy] ; s fazolemi si rády hrával y děti ;
tvar úč esu {týl. zástřih}, náby tku, zařízení int eri éru , objektu; střih oděvu - n apř. l ímc e s klopami atd .]; model , líbivost [“má to blbou fazónu“];
vlající ozdobné řásně č i stuhy/ p entl e/ -ičk y spolu s girl andami; - viz f ángl e, girl andy
mulový obv az, gáza, organtýn ; zafačo vat = obv ázat [zran ění];
okoukaná, nezajímavá věc / informace/ obl ečení apod.; všední , nezajímav é, nudné, stejnot várn é;
[řet ěz.] šířen á často n eověř. zpráva [polopravda/ domn ěnka/ v ýmysl]; slov ensky : chýr; angl.: rumour či rumor] ; - viz bulv ár, ho ax, k ec, šproch, s enzace
27
fángle / -ičky
fárání
fáro
fáze I.
fáze II.
febrilit a
federace
fedrování I.
fedrování II.
fedrpuš
fedrvajs
feferonka I.
feferonka II.
fejeton
fejsbuk
fekáli e
fekální vůz
feláh
felčar
feminizmus
fenďák
fenomén
fenomen ální
ferman
fermentac e
fermež
fernambuk
fest
fešák, f ešanda
fetišismus
fetovat
feudalizmus
feudum
fez
fén
féri e
fér / -ový / -ovost
fěrtoch
fiakr
fiasko I.
fiasko II.
fibrila
fibrilac e I.
fibrilac e II.
ficka
fičet
fidlat
fidlátka
fidlovačka
fiflena
figura
figurína
fik / -an ý
fikce
fikslovat
filantrop
filatelista
filc
filcka
filek
filiálka
filigrán
filistr
filištín
film
filmovat
filozofie
filtrac e
filumeni e
filuta
finále I.
finále II.
fingování
finiš
finta
fintění
firewall
firhaněk
firma
first
fiskální I.
fiskální II.
fistule
fisura
fiší / fiží
fiškuntál
fiškus
fištrón
fitinky
fitness
fix
fixace
ozdobné fábory, prapory / vl aječ ky, p entl e a třep et alky [slavnostní výzdoba]; - v iz cancour, flit ry, girl andy
činnost horníků/ haví řů ap. v hlubin. dolu [sfárat / fedrov at / vyf árat] ; (důl - hlubinný = šachta [slov . baňa] , povrchový = lo m); - viz f edrován í
(slang.) auto ;
časový úsek, et apa, stádium vývoje/ č innosti/ jednání, část [přípravná/ kon ečná; (přifázování = n apojen í dalšího generáto ru [zdroje el.] k el . v edení / soustav ě);
zpravidla l ev á „živá“ zdířka el. z ásuvky [přívod proudu], p rav á zdířk a = p rotipól; horní kolík z ásuvky [někdy chybí] = „nulák“ / bezp. uzemn ění;
(febris = horečk a) horečn atý stav ;
zájm. sdružení , svaz, uni e; spojení dvou n ebo víc e států v jed en společný st át s fed erálním v ed ením; f. odborových sv azů; fed erální org.; - viz sdružení, suverén
těžení / dobýv ání uhlí aj. n erostů, t éž podpora, prop agace, napomáhání ; naf edrovat = n acpat čí najíst ; nalož ení získané/ odstřelen é horniny n a vozík/ hunt;
- viz těžení , kutat, šacht a
ozdobný [pernatý] chochol na přílbě, čapc e, n ebo na hl avě koně; - viz šošolka, kokarda
klouzek, t al ek, mast ek, st eat it [mastný min erál], kluzný prášek z abraňujíc í slep ení pryž. ap. dílů , sypaný do bot a pneu mati k ; - v iz křída
chillí papričk a (čili p apričk a; n ěkdy n esprávn ě k ay enský pepř) ; zdrav é ko ření h lavn ě pro žen y; obsahuje žel ezo, měď, draslík, mangan; n ejp áliv ějším
druhem je Trinid ad Moruga Scorpion [plody jsou 4000x páliv ější než f. a mohou i z abít; mají až 2 milióny jednotek na Scovill eho stupnici pálivosti] ;
(feuilleton = podčárník) novinový čl ánek - zamyšlení n a ak tuální t éma [např. Kam s ním? od Jana N erudy] ;
(facebook) propojen á skupina l idí/ „sociální síť“ na n etu [jednotlivci i skupiny komuniku jí mezi sebou s využ. služeb webu]; - viz web
obsah jímky / septi ku - [močůvk a, exkrementy , splašky] t ekut é hnojivo / odpad; - viz k ejda, mrva, stolice, senkrovn a, v ýkal
(vulg. hovnocuc) sací cisterna [k odvozu splašků z odpadních jí mek/ septiků] ; - viz fekáli e, s enkrovn a, k ejd a, rozmet adlo
arabský z eměděl ec ;
(zastar.) ranhojič [voj. zdravotník / l éčit el];
(femininum = žen . rod u jmen) hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu ž en; - v iz gend er, matriarchát, sufražetka, maskulinu m, n eutrum
(slang.) ex ekutor/ pov ěřený soudní vykon avat el ; fendov at = soudně zabavovat majet ek ; - viz exekuce
zjev, skut ečnost nebo kl am, postižitelný ú kaz, n eobyčejný člov ěk ; (opak f. je nou menon = v ěc o sobě, poznat eln á jen rozumem);
neobyčejn ý, vyn ikající, v ýborný; - viz exc el entní, bri lantin a
(zastar.) písemný přík az, výnos, d epeš e, ob ěžník, cirkulář; - viz ko loběh, kurýr, nóta
chemick á reakc e za p řítomnosti enzymů, kvaš ení; - viz bunzírování, kat alyzáto r, kv ašení
(z něm. Firnis) lněný vysychavý olej; konz erv ační lát ka n a dřevo; f ermežová barv a; - viz firn
tvrdé t mavofialov é dřevo americk ého stromu C aesalpinia [C ésalpínyja] sappan [n apř. k výrob ě smyčců];
(zastar.) pev/-n ě/-ný [f estový; f estunk = pevnost]; (sl avnost [festival = soutěžní přehl ídka], průvod s mask ami / aleg. vozy) ; - viz alegori e
líbivý/ pohl edný / fešný muž/ žen a; f ešáci;
sexuální úchylk a, chorobn é záliby ve věc ech erot. objektu , sbírání / užívání spod. prádl a aj.; (f etiš = kult / před mět přehn aného uctí vání);
přivést se č icháním ét eric kých lát ek k čilosti až n et ečnosti/ otrav ě [jako drogou]; (dro govat = užív at zak ázan é drogy) ; - viz doping, droga
společenský řád založený na vl astnictví půdy a poddanství [7. - 16. stol.] ; - viz středověk
léno, f eudál em předan ý pozemek do d ědičného n ebo doživotního užívání ; feud ál = pán, v ládc e/ majitel panství / pozemků;
islámská/ tureck á pokrýv ka hl avy = [nachov ý aj.] plstěný „ květináč“ dn em vzhůru, s e střapc em [n apř. z f ezárny Strakonice] ; - viz turban , závoj
sušič vlasů; - viz gulma, vět rák
(feeri e) d en v týdnu [kro mě ned ěle] , na k terý přip adá svát ek / slavnost; slavnostní div ad. aj. p ředstavení ; prázdniny ; - viz ví kend
(angl.- fair = čestn ě, slušně) čestný , správný , slušný, sprav edliv ý; My fair L ady; unfér = n efér , neč estný; - viz fair t rad e
fěrtuch, f ěrtuška, zástěra;
drožka, koč ár; fi akrist a = drožkář, kočí ; - viz kočár, kočí rovat , tax i
(fiasco) prohra, nezd ar, n eúspěch, t rapn é selhání , mal ér, p růšvih/ {vul g. průser}, kšand a, p atáli e, polízanice, dostat s e do problémů, hlubší probl ém k řešení;
- viz mal ér, trap as, tristní
bílkovinné vlákno vyskytující s e v e sval ech n ebo nerv . buňkách ; strukturní jed notka svazků makrofibril c elulózy u rostlin ; krystalit ;
míhání srd ečních komor p rováz ené b ezvědo mím s e zástavou srd eční činnosti nebo míhání srd ečních síní prov ázené nepravid elnou s rdeční činností;
konečné st adium při ml etí p apíroviny v holendrech; (t exti l. - rozvl ákňov ání); - viz aryt mi e, fáz e, infarkt, holendr
pomocná síla, služka [k mytí nádobí aj.] ;
svištět [vítr fič el, granát zafič el ] ; - viz ambi ent, šustí/ - stit , šum, švunk, švih, meluzína, dout
šmidlat, n euměl e hrát/ vrzat smyčcem po strunách/ vyluzovaz zvuky [t ydli - fidli]; - viz šmidlán í
náčiní a pracovní potřeby [„seb er si svoje fidlátka {sv ejch p ět švest ek} a zmiz!“];
obuvnický dřev. nástro j k v yhlazení boků podešví / podráž ek bot;
ráda s e fintí/ maluje, strojí a předvádí ; fintit , fintidlo, n afintěn á/ n alíč ená; - viz fintění , líčit , šmink y
znázornění postavy / tvora; (f. šachová/ t aneční aj.; upravit do urč. figurál. t varu ; figurant s trasírkou; fi gurovat v č em/ jako kdo);
uměl á postav a [panna n a vzorky od ěvů / manek ýn, bysta, maskot ap .]; - viz fi gura, maskot, skulptura
vychytralý, mazaný , protřelý ; (ufiknout = uříznout; přefiknout = přeříznout/ [sl ang.] v ykonat s ex);
zdání, klam, do mněnk a, představ a, smyšlenk a; (fik tivní = zdánliv ý, n eexistujíc í, smyšl ená/ neskut ečná d ata, objekty aj.) ; - viz fingov aný, vyfiknout
podvádět, švindlovat , kl amat, šulit ; - viz bluf, fikc e, l est, švindl
lidumil, št ědrý d árce/ dobročinný člo věk , podporující ch aritu; - viz chari ta
sběrat el/ znalec poštovních známek; - viz filumenie, sběrat elství
plst [netkan á plošná t extili e ze vzáj. z akl esnutých živočiš. vláken , nebo zplstění povrchu tkanin a p l et enin; plsť n a klobouky aj.] ;
muňka, veš ochlupení / oh anbí (Peduculosis pubis, Phtirus pubis), tvoří skvrny, saje krev, p řenosná s exem;
svršek/ shorek v karet . hrách ; filky = hra/ hrací karty;
vzdálená (dceřinn á) pobočka, řízená z centra; fil . kostel = sp adající pod vzdálenou f aru;
zlatnická ozdoba, drát ek z drahého ko vu, průsvitka, vodoznak; (fili gránský = jemný, drobný , křehký , tit ěrný) ;
zpátečník, šosák, úzkoprsý omezen ec;
chytrák, číman, vyn al ézavý rozumbrad a („má z a ušima/ pod č epicí“ - mudrl ant); pok ryt ec; - viz kabrň ák, kou mák
celuloidový ap. pl átek či pás, užív aný jako n eg. č i pozitiv. foto mat eri ál ap ., n apř. k inofilm, mik rofiš; - viz biograf, di apozitiv
natáč et filmy kamerou ap .; (nafil mov at něco n a někoho = podvodn é jednání/ vytvo řit fal ešný dojem exist ence n eexistujícího); - viz k amera
(filosofie = l áska k moudrosti) snaha člov ěk a o vý klad sv ěta i seb e sama, o v lastní utv áření své podstaty a spojitosti s e svět em; - v iz metafyzik a, politi ka
metod a odděl . složky/ p evn é lát ky ze s měsi k apalin y/ pl ynu na porézní přep ážce/ filtru [filt r. p apír/ porézní ch emick á vložk a ]; - v iz klimatizac e
sbírání nál epek ze záp alkových krabič ek ; - viz fil atelista, sb ěrat elství
šprýmař, šibal, č tverák , chytrák, f erin a, liš ák, mazaný člověk; - v iz čtverák
(fin = konec) závěrečná část/ et apa [představ ./ z ávodu]; fináln í = koneč. [výrob ek, úprava …]; finalista = kdo v soutěži dospěl do fin ále, kon ečného
výběru / kol a, ap.; (pl ay-off = z ávěr. č ást); - viz finiš
předstírání / v ymýšl ení/ p adělání [fingov aná adresa, f. dat a/ podpis]; fin govaný = smyšl ený / fal ešný/ stro jený / n epravd ivý [úd aj] ; - viz fikc e
dokončovací spěch; (spurt = vrchol . fáze závodu); (finišér = stro j k dokončov ání povrchu silnic; fin esa = kon ečná úprava/ jemn ý rozdíl);
léčka/ l est/ úskok , obratný/ u mný kousek, v edoucí rychl eji k cíli ; tri k; k lamání soupeře v e sportu; vábničk a; - viz past
vylepšování vnějšího vzhledu k e zvýšení z ájmu ( malov ání, změna účesu, módní odívání , vůně/ od ér aj.; fintidlo/ fifl ena/ p arádnic e); - v iz fiflena
bezpečnostní brán a [software zab raňující n eoprávněný m průniků m do sítě a od esílání dat bez v ědomí kli enta PC]; - viz antispy ware
(z něm. Vo rhang) t extilní záv ěs [kryt regálu aj.; krycí záclonk a okna] ; - viz záv ěs, vi trážk a
firemní značka/ t abule - upoutávka živnosti/ provozovny , logo, název objektu/ v ýrobny apod.; („známá firma“ = pejor. označ ení podvodník a apod.) ;
vysoký, nejvyšší [first class/ f érst kl ás = p řední / nejvyšší kv alita] ;
[rozpočt., daňový] v ýhled s polol etní p eriodicitou [kv ět en, listop ad]; zahrnuje prognózu na běžný a násl. ro k, u n ěkt. ukazat elů i výhl ed na d alší 2 roky ;
fisk. politika = součást hosp. politi ky státu [ aktivní nástroj k ovlivňov ání vý voje ekono miky [změnami v eřej. výdajů a d aní]; - viz poli tika, predikc e
[zmutovaně] v ysoký a z árov eň slabší mužský z pěvn ý hlas (rejstřík) , zvaný t éž falz et; [vzpomeň píseň : Zpí val kos kosici fistulí, že s e..] ;
trhlina, rozštěp, štěrbina; - viz fuga
náprsní krajková ozdoba;
přemýšli vý člov ěk ; (fiškál = [maď.] p rávní k (pejor.) podvodník); - v iz filištín, k abrňák , kujón
chytrák , fiškuntál ; pomocný medik ; státn í pokladn a [též fiskus/ erár, veřejn é financ e]; - viz erár, fiskální
nadání, n ápaditost, důvt ip, rozum, prostá int eli genc e [zapalu je/ pál í mu to , má na to nos]; - v iz filištín, náp ad
instalat érské spojovací t rubkové šroubov ací díly [ kolínka, spojky, rozbočky...]; - viz mufna
poradna a cvičení v c entrech č i doma s posilovacími stro ji + správn á sport. výživ a - cíl : zhubnutí a ozdravění ; - viz k alan etik a, wellness
popisovač/ zvýrazňovač [barevn á fixk a; tub a s psacím knot em a b arev. roztok em] ;
zpevnění ; fixovat = up evňov at, fixov aný k n ěč emu = upevněný / v ázaný, n a něč em závislý / lpící [vd ěk za po moc aj.]; - v iz fixní, regrese
28
fixatér
fixativ
fixlovat
fixní
fixní idea
fíbr
fígl / - e
fíkus
fízl
fjord
flag
flagrantní
flakon
flaksa
flambování
flamendr
flash disk USB
flastr
flašinet
flaška
flauš
flažolet
fládr / -ov ání
flák
flákání
flegmatizmus
flegmón a
flek / -atý
flektivní
fleš
flešbek I.
flešbek II.
flexibilní
flikovat
flink
flinta
flight
flip
flirt
flitry
flíghorna
flís
flígr
flobertka
flogiston
flok / -ovat
flop
floppy disk
floorball
floridní
florista / - ka
floskule I.
floskule II.
flotila
floutek
flór
flóra
fluidum I.
fluidum II.
fluktuant
fluor
flusat
fluviál / -ní
fňukat
fobie
fofr / -em
fokus
foliant I.
foliant II.
folikul
folk
folklor
follower
fon
fonasténie
fonendoskop
fond I.
fond II.
fondán
foneticky / -ý
foném
foniatr
font
fontána
forbes
forbína
forčeking I.
forčeking II.
forenzní
forehand
forhont
forichtunk
tužidlo [na vlasy aj.] ; (fixírk a = pomůcka/ síťk a/ tlak. nádobk a k fixov ání / postřiku k reseb fi xativ em proti setřen í); - viz sprej
zpevňovací h mota/ nástři k/ n átěr ap .;
klamat, podv ádět ; - viz švindl , šolichat, fl ák ání
pevný / stálý [pl at]; ut kvělý v p aměti [představ a, id ea] ; (fixovat = zpevnit [zlomeninu sádr./ gips. obvazem], cosi upevnit); - v iz aretac e, fix ac e
utkvěl á představ a, domn ěnka;
[vulkánfíbr] plastov á uměl á hmot a [na bázi c elulózy] na kufry, t ěs nění a l ešticí kotouč e [odolné tu kům]; - viz lapov ání, papund ekl, karton, manžet a
trik, fint a, překv apiv á manipulac e; zl epšovací prakti ka urychlující, zk valitňující, zl evňující či zjednodušující práci / v ýrob u/ dopravu/ užití;
(Ficus elastica, zvaný též fíko vník pryžodárný, gumovník ) poko jová rostlina s tuhými listy ; - viz fíky
pův. tajný policista, pozd ěji t ak é konfident ; policajt/ poliš/ chlupat ej/ strážník/ h avran; špeh , špión, zvěd, špicl , udav ač, d enunciant; - viz bonzák
dlouhý mořský záli v [např. v Norsku]; - viz boka. kosa, l agun a
(z něm.) protil et adlový k anon/ p alba;
křikl avý, zřejmý, zjevný , patrn ý, do očí bijící, [in fl agranti = přistižení p ři činu {v záp alu činu}]; - viz in , nat rapírov at, čapnout
ozdobná lahvička s p arfémem/ voňav kou [příp. s rozprašov ačem];
šlacha (Tendo); {přenáší sílu svalu} ; [„to maso je s amá flaksa, ned á se rozkousat“]; chybně „flaxa“ ; (FLAX A = čelo post ele z n. IKEA; n ázev kap ely);
ožehnutí; polití hotov ého pokrmu konzumním alkohol em s následný m zapál ení m; fl amb. pistole; - viz ohňomet
hýřil, fl áma, rozmařil ý zhýral ec upřednostňující zábavu ; flámovat; fl amendrák/ posl ední noční vlak/ spoj; - viz courák, courat, marnotratnost
(slang.: fl ashka či fl eška) minipaměť tv aru klíč enky , nevyžad. n apájení [k apacit a 512MB .. 32 GB] s konek t. USB ; - viz fl ešbek , hard ware, PC, USB
lepicí rychloobvaz; (slan g.) trest nebo konfliktní n egativum v osobních záznamech; gó l; - viz b andáže, fáč, leukopl ast, lustrace, mul
kolovrát ek , nástroj ž ebráků (pneumatický p řehráv ač melodií n a kliku) ; - viz ariston, orch estrion
láhev (skl en ěná, UH / PET-láh ev, kameninov á/ karafa) , též zdrobněle;
vlněná látka s dlouhým , na líc i česaný m vl asem; - v iz texti l
(flageol et) v yšší harmonick ý tón rozezn ělé strun y při l ehk ém doty ku (smyčcem, prst em) ; tóny houslí hran é smyčc em před kobylko u; - viz fistule
kresba dřev a/ napodobování k resby dřev a; fl ádrov ání = úprav a podkladu pod k rycí / vrchní n átěr (gruntov ání, kytov ání, broušení) ;
úder [fláknutí , rána [vul g. prd a], fláknout/ praštit]; fl ák / flákota = v ětší kus [nek vali tního] masa aj.; fl ak = protil et adl ový k anon); - viz fl ákání
nicneděl ání [flák árn a, flákat s e, fl ákač , miz era; odfláknutá/ nek vali tní/ odbyt á práce] ; - viz flák, flink , l edabylost, šolich at, fixlov at
lhostejnost, pohodlnost, net ečnost, chladnokrevnost; (flegmat ik = člov ěk kl idný, pomal ejší, n evšímavý, málo vz rušivý);
otrava krv e;
flíček, sk vrna/ -nitý / pestrý; kus pole; ( místečko / zaměstn ání; fl ekov at = přebíjet v k art ách, příštipk ařit ; šunky-fleky = jídlo; cucflek) ; - viz fl eš, plac
ohýbací; - viz fl exibilní
v šermu - útočný pohyb nohou ; (výbojk a; bl esk při foto grafov ání; krátká informac e; figura pět i karet též e barvy v pok eru) ;
(angl. - fl ashback) zábl esk minulosti, ret rospekti va/ vzpomínk a [vložka v t extu]; (psych. porucha - duševní zábl esk subj. prožitku) ;
intoxikac e/ ot rav a drogou v minulosti ; (BB Fl ashBack 3 = SW aplik ace p ro nahrávání obrazovky v prostředí Windo ws); - viz flash
pružný, poddajný, oh ebný/ oh ýbací, pohybl ivý, p ružně přizpůsobivý, n estálý ; - viz rigidní [ = tuhý], fl ekti vní
příštipkařit (z n edostatku mat eri álu sprav it jen místy) ; záplatovat ; - viz obuvník
nespolehlivý člověk, vš e odklád á/ místo práce s e flinká/ fl áká, prác i odflinkne = n euděl á řádně; flinknout ko mu pohlav ek ; - viz flák, flákání
puška, kv ér, ručnice, kozlice, kulovnic e, bro kovnice, vintov ka, stará mušk eta či koleč ková karabina ark ebuza aj;
(golf: flajt) hra [hrající skupin a na grýnu]; upl atňuje se ohl eduplnost při vniknutí do cizího fl ajtu, n apř. p ro míč ek ;
(z angl.) přemet, salto; obrátit , přepnout ; krasobruslařský skok ; výživn ý sladký stud ený nápoj;
pokus o vyjádření zájmu [milostn é touhy/ tokání] d ruhému pohl aví n ezáv aznou, spíše zábavnou formou; - v iz špásování, cic mat s e, kok et a
penízkovit é aj. našív ané ozdoby dám. š atů; - v iz fángl e
(z něm.) křídlovka [žesť. d echový hud. n ástroj/ trubkaj];
(fleec e, fl ecce) je t extí lie po jedn é stran ě č esaná [bambusový flís výborn ě hřeje a saje {d ává se do pl enky}, pol yest erový s e ho dí na v enk . obleč ení];
křídlo („jesli tě tu eště načap ám, chytí m tě z a flígr a pol etíš!“; n ěm. Fli eger = l et ec); - v iz křídlo, horn a, n ačapat, natrapí rovat , flagrantní
malorážka; malorážní střeln á zbraň (bambitka/ revol ver či puška n a jeden nábo j); - viz zbrojní p as, zbran ě
domnělá substance hoření [zanikl a objevení m vodíku r. 1766];
dřev. kolíč ek cca 1 c m, ji miž ševci připevňovali kožen é podrážky ješt ě po 2. sv ět.v álce; synonym n ěč eho miziv ého [nemám ani flo ka či vindru]; - viz půrek
vžitý název pro zádový způsob skoku do výšky [poprv é použil R. Fosbury - vyhrál jí m skok do výšky na OH 1968 (224 cm)]; - viz skoky, sport
disketa, pružný disk – v informatic e označení pro magn etick é datov é médiu m sloužící k ukl ádání a přenášení el ektronic kých dat ; - viz fl ash disk
[flórbal] sahli, sálový hok ej s l ehkým míč em a l ehký mi hok ejk ami ;
výrazný, p rudký, n ápadný, akutní ; nap ř. floridní p říznaky , floridní nástup poruchy ;
(flora = rostlinstvo) rostlinář/ p ěstitel , kv ětin ář/ prodav ač kv ětin, kv ětinový aranž er; - viz kv ět ena, veget ace
slohově nadnes ený, ale neprocít ěný , prázdný obrat/ průpověď či fráze, klišé jež nadužív áním ztratilo životnost a obsah [např .: J e to o tom, Údajn ě, Nicméně,
Atd. a tak podobn ě, Mnó, M ám dojem, Prostě, Přišlo mi , R espekti ve, Jakoby , Fakt dobrý , Aby] ; - viz redundance
(flot = loďstvo) skupina lodí či l étajících prostřed ků, taktick á jednotka; - viz mariň ák
[lehkomyslný od rostlý] ml adík, p routník, jinoch, pásek, pot ápka; (holobrád ek - b ez vousů [„teče mu mlíko po bradě“]); - v iz hejs ek, pl ayboy, vejtah a
lehká závojov á tkanina [v e smut ečním fló ru; šlojíř = rouška/ z ávoj]; - viz deflorace, smut ek
rostlinstvo, kv ěten a; atl as - soubor rostlinných druhů; - viz přírod a, f auna
(fluidus = tekutý) do mněl á n evidit elná látka s fyzikáln ími v lastnostmi, např. absolutno, flogiston; esprit [ kouzlo osobnosti či místa]; (f luidní spalov ací
kotel ; f. mejkap); - viz eli xír, f antas, ch arisma, magie, mejk ap, obskurní, š arm , utopie
přeběhl ík – kdo často mění z aměstnání/ kol ektiv ; fluktu ace = čast á změna, pohyb , náhodné koílísání kolem rovnov ážné polohy ; - viz maloměšťák
chemick ý prv ek zn. F; fluorescence = druh lumininiscenc e (=sv ět élkov ání); - v iz luminiscenc e
(slang.) pliv at; - viz plivát ko
(geol.) vznik lý vý molnou/ uk ládac í činností proudící vody ; říční ; - viz eroze
(dětsky) plak at, buli t/ bul et ; breč et , naří kat , lk át, lí tostivě b ědovat, hořekov at [s pláč em]; ufňukaná; - viz ječet
strach/ obava/ anxióza; nik efobie - z úspěchu; akrofobie - z v ýšek ; arachnofobie - z pavouků; kl austrofobie - z uzav ř. prost., agyrofobi e - cestovní ;
honem, rychle, spěch, kvap , kalup , kv alt; (fofrovat = spěchat, kv apit ; něčí m ovív at ; rozfofr. = rychl e utratit jměn í, n ěco rozházet ; - viz utratit, vějíř
ložisko, ohnisko [v optice]; (bifok ální / dvouohniskové brýle [s dvojím v ýbrusem] - n a blízko i do d álky ; nov ě se vy ráb ějí multifok ální skla) ; - viz brýl e
(folium = list , lupen) v elk á knih a; fóliovní k = obdoba sklení ku; (foli antky = druh k větin ; plast . fólie [průhledn é, matov é, bublink .] bezp ečnostní na
okna, aut a aj.); - viz fólie
mal á dutinka/ v áček [vlasový , štítné žlázy, v aječníkový] ; nejmenší jednot ka l ymfat ické tkán ě; (lymf a = míza, tkáňo vý mok) ; - viz míza, uhry
anglosaský hud ební žánr, poch ázející z anglosasských zemí; folk znamená v an gličtin ě lid / lidovou písničku [u nás cháp án jako folklór]; - viz folklor
lidová kultu ra vůb ec; (folk = (an glosas.) lid, národ, lidové písničkářství a t ance) ; folklór; - viz kultura, l iteratura
(z angl.) násl edovník, p řívrž enec, stoupenec, sledov ač;
druhá část složených podst. jmen n esoucí význam „zvuk“; - viz fón, auditivní , akustika, fonetick y/-ý , foniatr, gramofon, konsonance, son, sonar
neurotick á hlasová porucha; (autismus = vývojo vé duševní postižení [nemluvnos t/ n et ečnost/ pasiv ita, nezájem, hravost]); - viz eulál ie, foniatr
stetoskop [jednoduchý l ékařský nástroj k poslechu a vyšet ření p aci enta, též oboustranný] ;
nadace, souhrn majet ku [např. finančního] pro konkrétní úč el; právnic ká osoba [sociální f., f. ohrožených d ětí, knižní, hlasový aj.] ; samostatná
právnick á osoba [instituce];
cukrovinka [cuk ern á hmot a s krystalickou strukturou] ;
zvukový, výslovnostní [mlu v/ piš jak slyšíš]; (fonet ika = n auka o fyziolo g. a akust. vlastnostech hl ásek) ; - viz akustika, af ázie, fon
jednotka zvuk. stavby jazyka schopná rozlišit v ýznam;
lékař zabýv ající s e poruchami a léč ením h lasu, řeči a sluchu; - viz fon
(typogr.) ko mplet . sada znaků ab eced y jedné v eli kosti a jednotn. stylu ; písma se liší silou, šířkou a sklon em; řez se liší od zák l. k resbou; - v iz majuskule
uměl eck é dílo, n apř. p atrov á k ašna s vodotrysk em; - viz gejzír, šprůdl
předválečný sv ětov ě známý výh erní automat [pův. v yráb ěný v Semil ech]; [„všec ko prohrál ve forbesu“]; ekonomic ký časopis/ magazin;
(proscenium) předscén a, místo před divad elní oponou [před a pod forbínou býv á orchestra pro div . orch estr]; - viz opona
(forchecking - v led. hokeji) útočné bránění , vy ved ení soupeře z rovnov áhy při od ebrání touše; (b ekč eking = dobruslov ání; alaktátov é brusl ení = bez
kotouče); - viz bodyč ek, krosček
soudní - důkazní metody / postupy [např. forenzní psychologi e/ anal ýza/ au dit] ;
(sport.- forhend) úder {n apř. v tenis e} pravou rukou na prav é stran ě t ěla, [backh and - bekh end - l evou r. n a l ev é stran ě t ěla] ;
první na řadě [n a forhontě] k nějak é činnosti [určen ý domluvou, losem, ten vl evo - v pořadí jak se mele kafe/ ruč ek jdoucích hodin];
(z něm. richtung = směr) uděl átko / přípravek [k usnadnění man ipulac e ap.] ; - viz culoch, zrychto vat
29
forma I.
forma II.
formac e I.
formac e II.
formalín
forman
formanty I.
formanty II.
formální
formát
formel a
formulář
formule
fornýr
forometka
forota
forsáž
foršus
forte
fortel / -ný
fortešlapka
fortifikac e
fortna
fortuna
forvard
fosílie
fošna
fotbal
fotka
fotoaparát
fotočlánek
foton I.
foton II.
fotonka
fotovoltaika
fotr
fouňa
foyer
fólie I.
fólie II.
fón [Ph]
fópa
fór
fórový
fórum
fragment / -ac e
frajl e
frajtr
frak
frakce
frakování
fraktura
francovka
francouzák
francouzská hůl
franko
frankovka
franšíza
frapantní
frappé
fraška
frazeologi e
frazém
fráter / -ní k
fráze I.
fráze II.
fregata
frekv ence I.
frekv ence II.
frekv . měnič
fresky
fretka
Freud Sigmund
freeware
frc
frčet
fretka domác í
fréza
frfňání
frgál / -e
frickové
frigidita
friško
fritování
frivolní
frizůra
frkačka
frky
frmol
frnknout I.
frnknout II.
fronta
širší pojem - t var/ úprava; formální / formalit a = b ěžné/ obřadnost/ ov ěřování / zvy klost/ norma; nefo rmální = ni koli běžn é; formovat; - viz formac e
příprav ek k odlév ání/ peč ení; způsob jedn ání/ p rojevu/ styku aj.; fyzick á kondic e; (uniformita = jednotnost; formát = v elikost, úroveň [= nivó]) ;
útvar, šik [např. let eck á útočná/ obrann á f., trojstup]; formo vání, vytv áření formy; forma k odlévání / dortov á; polit icko-ekon . společ enská f. = sp. řád
[prvobytně pospolný, otro kářský , feud alizmus, k apitalizmus, socializmus a komunizmus {dl e K. M arx e}]; - viz i mperializ mus
desinfekční prostředek [vodní roztok formald ehydu];
povozník/ vozka/ kočí , špedit ér, z asílat el [nájemní dopravc e]; - viz logistik a, povoz, f asuněk
rezonanční vzduchová p ásma zvuků v řečových dutinách [ovl ivňují barvu vok álů - AEIOU i konsonant - BMST a tím arti kulaci ; barva hl asu je d ána
počtem, výškou a silou svrchních hl asových tónů; svrchní tón y v zákl adním h lasovém tónu jsou harmonick é; - viz rezonanc e
nikoli úřední , v edlejší/ akcesorní / postranní jedn ání; pov rchní [dojem]; formalit y = průvodní činnost [představování , ověřování , dokumentov ání];
velikost, rozměry, tvar (listu, knihy) ; člov ěk: n apř. vynik ající odborník , znal ec; - viz arch
dětská pl astelín a, různobarevn á plastic ká modelov ací hmot a podobná skl enářsk ému kytu / tmelu;
tiskopis/ blank et / dotazník / tab .; (formulac e = stylizac e, stručn é a jasné v yjád ření dot azu/ odpov ědi, d ěje případu, … ; zfor mulov at);
vzorec, norma/ předpis, slovní obrat , ustál ené rčení ; formulka k zapamato vání ; - viz mn emot echnik a
dýha, odkrojený / odříznutý / loupaný l ist/ pl átek z kmene k dýhov ání [překližování d esek], t éž furnýr; (překl ižka = lisovan á desk a z dýh); - v iz lať
torzo [=pahýl / část] košil e z uměl é hmoty [pro chud é; pouze náprsen ka s lí meč kem, ev ent. ještě s amostatn é manžet y - vše s knoflíčk y]; - viz UH
zásoba, rez erv a/ z áloha [vý roba n a sklad];
stupňování, přep jatost; p řídavn é spalov ání za úč el em zvýš ení výkonu při startu [l et adla, závo dního aut a] apod.;
záloha na pl at [vypl acen á předem];
(ital.) silný ; (užívá se h lavn ě v hudbě, kd e „f“ značí silně, „mf“ mezzoforte/ polosilně a „ff“ fortissimo/ velmi siln ě/ h lasit ě); - viz pi ano
zručnost, obratnost, dovednost, šikovnost, u m; po řádný, dů kladn ě/ obratn ě prov edený / udělaný ú kol; rut inní přístup k dílu ; - viz gryf
jízd. kolo bez volnob ěhu [nutno stál e šlapat] ; festšlap ka;
hraniční aj., vnější op evněn í/ p evnosti, šanc e, v aly , hradby ; obohacov ání potravin vit aminy, bíl kovinami, v lákninou ; - viz barb ak an, vit amin y
vrátnic e - budka/ místnost (kontrola příchodu a odchodu u brány objektu port ýrem/ vrátným/ strážným ap .); - viz port , rozhraní , portý r, h erma
římská mytolo g. bohyn ě náhody a osudu; personifik ace št ěstí a n aděje v dobré po řízení ; zosobňuje nev ypočitat elnost života; - viz mytologi e
(z angl.) útočník [c entrforv ard = střední útoční k]; - viz h alv / half, b ek , stoper
zkameněl é i n ezkamen ěl é zbytky a otisky prehistorick ých organismů; (fosilní paliva = uhlí , ropa, zemní plyn);
tlusté prkno, d ruh řeziv a;
kopaná [branková poz emní hra dvou tý mů po 11 hráčích]; (pozice týmu : brankář, obránci / b eci, záložníci/ halvi, spojk y a útočn íci / forv ardi);
fotografický sní mek/ fotografi e; o- / na- / vy- / fotit ; - viz fotoap arát , film, snímac í kamera
snímkovací optic ký přístroj [d eskový, svitkový , digit ální] ; starší typ y: Agfa, Leic a, Zeiss, Kodak, Roll eifl ex, Flex aret, nov ější : Canon, Sony, Ol ympus aj.;
silikátov á/ polovodič . el. součástka, užív. k měř. sv ětl a aj. [čidlo, fotod et ektor, fotoodpor, termistor] ; - viz fotonka, fotovolt aika, solární , dioda
(značen γ [gama]) st abilní neh motná el ementární int ermediální částic e reprezentující množství el magnet . energi e a zprostředkující el magn . int erakci;
f. existuje pouze v pohybu a pohybuje se rychlostí sv ětl a v e vakuu; studi em fotonů se zab ývá kvantov á mechan ika; - viz l aser
čidlo záření využívající fotoel ekt rický jev/ foto elektrick é čidlo ; - viz fotočlán ek
systém získáv ání elektrick é energi e ze slunce pomocí spec . pan elů [plochou obrác ených ke slunci; fotovolt aická el ekt rárn a]; - v iz solární, fotočl ánek
(z něm.; slang.) postarší tatík / v enkovan , tát a/ pantáta/ otec [nesprávn ě ot] ; pan Ot ec = ml ynář; svat ý otec = p apež;
furiant, domejšliv ec, n abubřelec , nafrn ěnej náfuka, bafuňář, nadut ec, n abob, snob; (funět , odfukovat [n ámahou či ospalostí]); - viz fůri e
(foajé) vstupní hal a [např. Národního muzea v Praze];
tenký snímat elný povl ak / film; plást t enkost ěnného umělohmotn ého fl exibilního mat eri álu (obaly , p okrytí ploch …); tenk é kovo vé, plastov é nebo
papír. aj. l isty jako obalov ý materiál [n apř. c elofán , film, staniol]; plast. fóli e [průhl edné, matov é, bublink.] b ezpečn., na o kna, auta aj.); - viz foli ant
jednotka hladiny hl asitosti [zvuk TV = cca 60 Ph]; - viz dec ibel , son, mach, PH
(fr.: faux-pas) omyl, chybn é jednání, nedopat ření [poruš ení společ enských prav idel chov ání / zvyků];
vtip, žert, frk ; d ělat fóry = up ejp at se; - viz frky
špatný, nekval itní, poruchový , nep evný , chatrn ý, b ezcenný, n esolidní; n ení to byt eln é/ p evn é; - viz forichtung
veř ejnost, v eřejn é místo k h lásání n ázorů, v eřejné mín ění, n áměstí/ tržiště; (Mikrofórum = bý v. pořad ČS rozhlasu);
část, úlomek; uklád áním d at do nesouvisl ého míst a paměti se původní blok roztrhá na fragmenty; d efragment ací se fragment y s pojí;
(pejor.) frajerk a - vyzýv avá d ěv a/ koketa [honí vodu], tot éž muž - frajer, („frajeřina n ezeb e“ = okázal é předv ádění s e nal ehko); - viz děv ečk a
(voj.) nejnižší hodnost = svobodník; (voják bez hodnosti = vojín [slang.: b ažant, ucho, holub]); - viz voj. hodnosti, kaprál, šarše
pán. černý v ečerní oblek z 20. stol. s dl. šosy, bíl á košile s motýlk em, k alh. s l ampas em; (frak y =sl ang. ohl edy [n eděl at s tí m fraky]); - viz smo king, ž aket
složka, část; s eskupení v polit, straně s odliš. n ázory; z astupitel é ze st ejn é strany ; sep arov aná č ást látky; frakcionářství; - viz blok
podzemní rozbíjen í plynonosných vrstev pro t ěžbu břidličného plynu ;
zlomenina; [ruptura = trhlina/ zlom; roztrž ení tkáně/ orgánu zevní m zásah em] ; - viz dlah a, fix ace, ortop edie, trauma
lihový masážní/ koup elový / inhalační roztok mentolu, k afru a b ylinných silic proti ún av ě ap. [Alpa - podl e Aloise Pály, Slaný] ; - viz eukal yptol
nastavit elný k líč na šrouby / matky ; (im- / in- busový klíč = klíč pro 6-hrann é otvory šroubů); (jiný je boční / očkový n ástrčkový klíč na mat ky); - viz ráčn a
opěrná zdrav. hůl k opoře p ředlok tí [nahradí berli]; - viz berle, hůl/ -k a
poštou - vyplacen ě/ b ezplatn ě; v zahran. obchodě - dodací podmínk a o přep rav ě nákladu ;
lihový masážní přípravek s mentolem;
pojištěncem hraz ená č ást škody; [dokl ad o] osvobození zboží od cla aj. poplat ků; - viz pojišt ění
nečekaný, p řepjat ě náp adný/ ok ázalý člověk [oblek], překv apivý [obrat, h azard, chyb a, rozuzlení / po enta] ; - viz náp ad
ledová f rappé [do šejkru d át trochu mléka, cukru, inst ant. k ávy , pár kousků ledu, zalít vodou a promích at]; - viz káv a
(it. farsa - ž ert) typ komedie, kt erá pracuje především s nadsázkou ; - viz ak tovka, deklamac e, komedie, sitkom, skeč ; - viz ko medi e, žán r
soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce, nauk a o nich; - viz drnda, floskul e, fráze, fraz ém, p arafráz e, drby , láry-fáry
frazeologis mus; ustál ené spojení tv arů slov [sousloví, rč ení, pořek adlo, při rovnání či přísloví ap .]; - v iz frazeolo gie, fráz e
(slang.) flanďák, velebníč ek / v elebný pán/ duchovní/ farář/ vi kář/ k at echet a, řádový mnich, poustevn ík; akoly ta/ nekněz (= b ez svěc ení); p anáč ek;
(z fr. phrase, vět a) ustál ené rčení [synonymum č asto opakov aného prázdného mluv ení / slovního kliš é či melodi e] k zastření ú my slu mluvčího / int erpreta;
- viz drnda, floskul e, parafráze, d rby, l áry-fáry
trojstěžňová pl achetnic e [loď] , doprovodná lo ď; (regata - z ávody lodí ; slavnost na lodích; stěž eň = lodní stožár nesoucí pl achtoví);
počet kmitů za vt eřinu [v Hz-Hertzech např. spojové nosné vlny] ; f.-kční rozsah sluchu/ hud. n ástroje, dopravního aj. provozu; f .-tovaný výskyt, frekven tant
= student ku rzu/ školy ; ruch ulic e/ úřadu; - viz kad ence
(pův. měnič kmi točtu) zajišťuje změnu kmitočtu n apáj. nap ětí [plynulou změnu otáč ek třífáz. asynchr. motoru; u rč. t yp též změnu frekv. hl asu ap.] ;
malby b arv ami do vlhké omítky; - v iz sgrafito
(Mustela putorius furo) domestikovan á l asicovitá/ kunovit á šel ma z tchoře t mav ého, přítulný mírně páchnoucí domác í mazlíček [ mimo byt na vodítku];
(1856 – 1939) česko-rakouský l ékař a psychi atr sv ětového významu , autor teorie psychoan alýzy ;
bezplatné a voln ě šiřit eln é počítačov é software [spíše pomocn é programy]; - viz PC, soft ware, malware, hardware, p erif eri e
zastavárn a; [„dám to do frcu“ - ko mise] ; - viz bazar, v et eš, komisní, starožitnost
(slang.) fungovat („ať to frč í/ b ěží/ ub ejv á/ p éruje“);
(Mustela putorius furo) hravý mazlíček, jediná do mesti k. kunovi tá šelma (spolu se psem a kočkou); ži je až 8 let , v áh a do 1 kg;
vícebřit ý rotující nástroj k obráb ění/ úp rav ě povrchu mat eri álů (kovů, d řev a, silnic , l ední plochy, polí , k odklizu sněhu, aj.);
projev n echuťi: rýpat příborem a mrml at/ remcat / bru mlat , že je to suchý, slaný, stud ený, mastný, ho rký, ostrý ...; b ýt ufrfňaný = proti vný; - viz nafrn ěný
valašké kol áče s různou náplní [mák, tv aroh, pov idla ap.; tenk ý moučník větší n ež tal íř];
Germáni = Němci; (n áckov é/ n acisti/ skopčáci, esesáci / esesmani, gestap áci, ordn eři , hitl erčíci = n ěm. fašist. utl ačitelé) ; - viz fašizmus
chladnost, [anafrodizi e, pohlav. f. - nedostat ek pohl . zájmů]; fri gidní = citov ě chladný, mrazivý ; (ref rigerac e = zchlazování) ; - viz t ermika, impot ence
zimavo, chl adno; č erstvo [frišnej vzduch, frišno];
smaž. např. masa v horkém ol eji [v e frit . hrnci - frit éze] ; (smažen í: n a pánvi aj.= s malý m množstvím tuku; op álit se/ osmahnout);
lehkomyslný, l ehkovážný , mravn ě pokl eslý, oplzlý / sprostý, drzý ;
účes, kad eřnick é práce/ úpravy v lasů, příč esků a p aruk ; frizér - kad eřní k; - viz úč es
dětská t rumpetka; frk ání na f .;
vtipy, srandič ky; též zbyt ečné řeči [blbý f rky / k ecy/ plky]; - viz ironi e, ko medi e
zvýšený ruch, chaos, počín ající z mat ek, tlač enice; t aneční [v esnická] aj. spontánní zábav a z radosti / úspěchu; muzika;
uletět, pl áchnout/ uprchnout, ut éct / zmizet / zahnout, ztratit se/ vzít roha/ do zaječích / nohy na ramen a; (frnč et = ujíždět , l etět) ; - viz d ezerc e, drandit,
upláchnout, mazat
čekající zástup lidí ; též N árodní f./ studen á f. ap .; vál ečná l inie [druh á fronta] ; (front = velké uskupení voj. sil [3. Ukrajinský f ront]; frontální = čelní) ;
30
fronťák
fronton
frotýrování
frťan
frukty
frustní
frustrace
frygická čapka
fryšování
frýze
ftaláty
fuga
fugas
fuchtle
fuj-tajbl
fujara
fujavice
fuk
fuksšvanc
fulváty
fundace
fundament
fundament alizmus
fundovaný I.
fundovaný II.
fundrejzing
fundus
funebrák
fungl novej
funkce
funkcionář
funus
furažka
furiant
furt I.
furt II.
furverk
fusak
fusekle
fuška
fušování
futon
futr
futrál
futro
futsal
futurologie
fůra
fůrie
fúze I.
fúze II.
fúze III.
fúze IV.
fúze V.
fúze VI.
fytotechnika
fyziatri e
fyzika
fyziologický
fyzkultura
G7
G20 I.
G20 II.
gabion
gabro
gadget I.
gadget II.
gag
Gagarin
gajdy
gajgr
gala / gal agalan térie
galan tnost
galaxie I.
galaxie II.
gal eje
gal eri e
gal éra
gal érka
galoše
Galové I.
Galové II.
Galové III.
galuska
galv anický
galv anizac e / -ic ký
galv anokaustika
galv anoterapi e
gang
garance
garáž / - e
voják prošlý vál kou [frontovými bo ji];
nadokenní t rojúhelní ková n ebo segmentová štukov á pl astika, příp. obdobný podok enní parapet;
tření [ručník em froté] ;
přípitek n a zdraví/ - n a ex/ do dna; - viz štamprdl e
(rus.) ovoce; st erilizov aná/ sušená zelenin a; ovocn é konc entrát y/ sirup y; - viz sach aridy
nedostatečný , neúpln ý, [f. obraz nemoci - průběh s málo v ýrazný mi příznak y]; - v iz frustrace
zklamán í, zmařen í touhy, pocit n euspokojení z marn ého snažení o úspěch; být f rustrován / vyv ed en z míry [často se zdrav. n ásledky] ;
druh pokrývky hl avy s jednoznačný m tvarem kuželu s ohnutou špicí [symbol svobody a nezávislosti z Francouzské revo luce aj.] ;
výron žaludečních šťav do jícnu / hrdl a, pál ení žáh y [pomáh ají Hofm anské kapky] ; (jin é: „je t am friško“ = zima); - viz žáha
lepen é/ sendvičov é dřev. poloto vary [na rámy dveří aj.]; - viz spárovky , fornýr, švartn a, s endvič
změkčov adla [v ysoce neb ezpečn é látky, č asto obsažen é v plast ech, hračk ách];
mal á nežádoucí mez era/ dí ra/ praskl ina v mat eri álu / nedol éhání , škvíra; druh hud ební skladby ; vi gil ambulantní mrátkotný st av; - viz špehýrk a, p rasklin a, fisura
výmetné výbušné zaříz ení v boční stráni u c esty (k vy řazení pochodujících jednot ek);
(pejor.) nafouk aná/ nafrn ěná ž ena, frajle;
(též tajfl) synonymu m ošklivosti ; „Brrr“ / "Fuj", n ěco opovržliv ého, oškli vé/ b ekan é/ ohavn é [Nedotý kati se !], šmejd [n a vyho zení] ;
dlouhá pastev eck á píšťal a; - viz píšťal a
vítr, v ětrn é počasí ; - viz fuk, meluzína
nezájem [„mn ě je to fuk“ ; šumafuk] ; záv an/ fukot , f. z plic = fučení ; v ětrná fujavic e; náfuka; výfuk ; („je to fuč“ = p ryč; fouknout = ut éct); - v iz bublifuk
(z něm.) ocask a, jednoruční pilk a b ez rámu - pevn á i oh ebná (i jako hudební n ástroj), fuchsšvanc [liščí ocas]; zlod ějk a = nožov á pilk a;
soli fulvokyselin, které vznikají jako produkt humusových l át ek na poč átku humifi kac e při nízk é bioaktivit ě, nízké hodnot ě pH a po odbourání polysachar idů;
věnovan ý majetek k jist ému úč elu; vztah podmín ěnosti jednoho slova druhým;
základ / -ní v ěc/ podstat a, stavební z áklad / grunt objektu, základní t[h] éze/ myšl enka; fundament ální zál ežitost; - v iz grunt
lpění na původních id eologic kých zákl adech , konzervatizmus ; fundamental ista; - viz fixac e, grunt
perfektní znal ec, odborník zdatný v e svém oboru; podlož ený, zab ezpeč ený; teoretick y dobře připraven ý/ propracov aný [věd . mat eriál, popis či návod] ;
- viz erudic e, fundus
(fundraising) získávání fin ancí pro nad ace, fondy, projekt y [od firem, don átorů a sponzorů];
inventář, movit é/ p řenosné zařízení / v ěc; - viz invent ář
uniformovaný pohřební zřízen ec; (funébrmarš / trau ermarsch = pohřební pochod); - v iz funus, havrani
pojem užív aný pro novou či z ánovní dosud nepoužitou věc z druh é ruky , nebo co čpí novo tou/ skl adování m;
činnost, úkon, úkol; n ázev a vý kon pověření , služby, úřadu ; matem. závislost jedn é proměnn é na jiné n ebo jiných ;
úředník společ en. a zájmových org. n ebo stát. orgánů; (funkční = provozuschopný; funkcionalizmus = uměl. urb an. směr 20. stol .) ;
pohřeb [vystav ení rakv e n a katafal ku, pochod truchlících a zvonění po dobu průvodu z kost ela n a hřbitov] ; - viz pi eta, panychida, rak ev
brigadý rka - pl acat á č epice s e štítkem k uniformě; kšiltovk a [typu „Lenin tu rist“];
nafoukanec ; česk ý kolový tan ec; - v iz fouňa, fůri e
stále/ neustále, nepřetržit ě, po řád, ust avičně, vy- / trv al e, b ez přest ávky / ustání / přeruš., p erman entně, soustavně, nepřerušen ě, non stop, věčn ě; - v iz
kontinuálně, pát ernoster
povoz/ -y; t éž furberk; - viz forman , fůra
nánožník [dětský pyt el do koč árku] ;
(z něm. Fuß - noh a) ponožky; - viz onuce
práce mimo z aměstnání za úpl atu, bokov ka; tajně [nač erno] v yroben á v ěc v zaměstnán í; n amáh av á prác e/ lopota/ dřina/ pl ahočení ;
neodborná (zpack aná) prác e fušérem (= n eodborník, neuměl ec, břídil, hudl ař, samouk [fušuje odborníko vi do řemesla]); fuš[a/e]řina;
japonská pružná matrac e [přenosné srolo vat eln é lůžko z přír. materiálů {b avlna, ovčí rouno aj.}]; - viz karimatka, lůžko
[z něm. Fut ter] krmivo, píc e/ směsk a/ sil áž/ obrok ; futrov at = krmit ; - viz futro, krmi vo, směska, tráva, pícniny, sil áž
pouzdro/ povlak / skříňk a/ krab ička [n a brýl e, psací potřeb y, housle aj.] ;
zárubeň, dv eřní rám nesoucí na z ávěs ech/ p antech z avěš ené dv eře/ v eřeje; podšívka [ kab átu aj.]; v yfutrovat = doplnit podšívkou; - viz futr
halová obdoba fotb alu/ kopan é, [vznikl v Brazíl ii původně jako sport fotb alových v et eránů] ;
teori e o budoucnosti, výzkum možností v budoucnosti [často hraničící s fant azií];
náklad jak éhokoli mat eri álu na po vozu (malý n ákl ad = forka); [někdo má fůru / hodně zbyt ečnejch řeč í]; - viz furv erk
náfuka; p řezírav á, domýšli vá/ nafouk aná žen a [nosí nos vzhůru, ostatní přehlíží]; - v iz „fouňa“
souhrnný název pro příp ady spojování fi rem/ jedn a z možností sdružení podniku; v našem právu jsou tyto transakc e zahrnuty pod pojem přeměny
společnosti (§69 obchodního zákoníku); fúze se dosahuje: splynutí m či sloučen ím, p řevod em jmění společní ka a rozděl ením neb o změnou právní
formy společnosti [sloučení m podnik zanik á, jměn í přech ází na jinou společnost a společníci z anikající společnosti se st ávají společník y nástupnické
společnosti]; přech ází na jinou spol ečnost a společníci zani kající společnosti se stávají společníky nástupnické spol ečnosti]; splynutí je záni k dvou
a víc e společností, jejichž jmění p řech ázejí n a nov ě vzniklou společnost. Fúze se může uskut ečnit formou slouč ení nebo při sl oučení pokračuje jedna
společnost i nadál e, zat ímco druh á společnost mizí; jad erná fúze - sluč. ato m. jad er/ termonukl eární fúze - princip vodí kové bomby; transfúze;
nauka o v ýživě rostlin, živin ách, formách/ p řeměn ách, zdrojích v z em. podniku/ p řírodě, o použ. hnojiv ; (fytoterapi e = l éčení rostlinami) ;
nauka o l éčbě přír. a fyzik . prostředky [t eplo, pohyb, z ářen í, elektřin a, vod a, podnebí] ;
(physis – příroda) v ědní obor zkoumající zákonitosti přírodních jevů ; - viz stoik
(fysiologie) normální, p řirozený stav, týk ající se zdrav ého organizmu/ fyziologi e; - v iz kineziologie
fyzkultura - zkr. slovo - souhrn. název pro t ěl. v ýchovu a sport [udrž. fyzičk y]; (fysis [fízis] = přiroz. pov aha, příroda; t ěl. podstata/ stav) ; - viz welln ess
Fórum sed mi průmysl. nejvyspěl . ekonomik , vznikl é r. 1975 [Francie, Němec ko, Itáli e, J aponsko, USA, An gli e, Kan ada; pův. G8 s Ruskem]; - viz BR ICS
Skup. největších ekonomik světa [vznikl á r. 1999] představovan á min istry fin. a guv ern éry c entrál. b ank, tj. čl eny 19 států a Jednotn ého vnitřního t rhu
Evropské unie; od r. 2008 je hl avní m koordin átorem sv ětov é ekonomiky [ místo G7]; - viz EU
zpevňovací drát ěná konstrukc e [zpevn . svahů, n áspů, vodních toků, tun elů, mostů a c est]; - viz armov ání, b řízolit, pl etivo , rab icka, vyztužení , výdřev a
bazická hlubinná vyvřelin a stejno měrně hrubozrnná, šedoč erné b arv y [složením ekvi val ent č ediče] ; - viz bazalt, horniny
(gedžit) postranní pruh stránky PC s růz. uk azat eli a pomůck ami ; malá věc , přístroj/ zaříz ení s určitou funkci, a záro veň popul ární novink a na trhu
[např. hl edač kl íčů, hřejiv é nápl asti];
(geg) prvek situační ko miky [u mně s estav ená ko mick á akc e v yužívající rutinu]; husí citoslovc e; - v iz rutina
Jurij Al ex ejevič [kosmonaut b ýv. SSSR] uskut ečnil 12.4.1961 první pilotovaný let č lověka do v esmí ru;
dudy; (dudat, gajdov at = hrát na dudy); (v nep asujícím obl ečení vznikají „dudy“ nakrč ení m lát ky);
druh zemního zakonč ení ok apového svodu [zachycuje nečistot y a odv ětrává pach z odtokov ého potrubí]; - v iz gula
slavnostní, svát eční, reprezent ativní [ gal akoncert/ gal aparty]; extro vní/ vybran é/ kv alitní / okáz alé [obleč ení, v ybav ení, chov ání]; - v iz gal antnost, galaxie
kožené/ t extilní aj. d robné/ zdobné zboží - kabelky, šicí pot řeby - tako vý obchod;
pozornost, zdvořilost [zejm. vůči ženám]; (galan tní = úslužný, uhl azený , dvorný); - viz gala
sluneční soustava [v mezigal aktick ém č asoprostoru {kosmu, v esmíru} je n espočet gal axií - vznik ajících, existujíc ích a zani kajíc ích - včetn ě t é naší];
v naší g. kolem Slunc e obíhají oběžnic e: M erku r, Venuše, Země, Mars, Jupit er, Saturn , Uran a N eptun); - viz č erná dí ra, kosmos, v esmír
nucené práce trest anců/ otro ků [galejní ků - v k amenolomech, v eslování na lodích-gal érách ap.]; - viz tortura
objekt pro výstav y, sbírk a [obrazů, soch ap.] ; div ad. balkon/ řad a lóží;
stará loď, pohán ěná v esly t restanců / g al ejníků či ot roků; - viz gal eje
výkv ět spodiny/ lid í z podsvětí; koupelnov é zrcad lo s poličkou;
gumov é přezův ky - náv lek y na boty do nepohody; (t exti lní ap. hyg. návl eky na obuv se užív ají n apř. v l ék. ordin aci, v pam. objekt ech aj.);
(Starov ěk) příslušníci k eltských k menů v Gali i [území dn ešní Francie, B elgi e, Švýcarska sev. Itáli e], hovo řili galský m jazyke m; Ř ímané d ělili K elty (Galy)
na tři v ětší seskup ení - Gali i předalpskou, kt erá přejala módu nošení tógy (Římané ji ovlád li v 2. stol etí př. n. l .), na G alii z aalpskou (jih Franci e a Špan ělsko),
které ovl ádli r. 117 př. n. l ., a konečn ě na G alii vlasatou - o vládl G aius Iulius Caesar v prvním století p řed n . l.; - viz Keltové
tenká [závodní] pneumatik a [obruč/ plášť] jízdního kol a, tvo řící s duší jed en celek; - viz bi ke, bicykl , treking, kros, t reková kola, velociped
elektrochemick ý, tý kající se stejnosměrného proudu stál é int enzity získan ého elek trochemickou reakcí; ss. el. p roud/ spojení ; - viz fotovolt aik a
pokovení - přenos kationů jednoho kovu n a povrch kovu d ruhého [elek trolýza, chromov ání - ochran a kovů p roti korozi];
elektrolyt ické lept ání kovů ;
léčba galv anický mi proudy ; - viz galv anizace
banda/ tlupa zločinců/ gan gsterů ;
záruka; garantov at = zaručov at se; k upl atnění námitek aj. nutno dodržet záruční podmínky po určenou dobu; garant = ručit el ; - viz pak t
uzavírat elná místnost/ budov a se stání mi pro vozidla; (pod. je h angár pro l et adla, loděnic e a úschovny pro lodě, atp.) ;
31
gard
gard a
gard e
gard en part y
gard eróba
garni
garnitur a
garnýž e
garsonka
gastroen terolo gi e
gastronomi e
gaudium
gauner
gavot a
gay
GAZ
gazda
gábl
gádžo
gárň ák
gáza
gáže
gebíry
gejša
gejzír
gel
gem / gejm/ -s
gembler
geminát a
gen
gender I.
gender II.
gender III.
gen erac e
gen eral izace
gen eral izovat
gen erál ka
gen erel
gen erován í
gen etika
gen eze
geni alita I.
geni alita II.
genit ál
genius
genní
genocida
genom I.
genom II.
genomi ka
geod ézie
geogr. zemědělství
geologické doby I.
geolog. doby II.
geolog. doby III.
geometrie
Georgi a
geri atri e
geri la
gerontolo gie
gesce
gestikul ace /-ov at
gesto I.
gesto II.
gesto III.
gestor
gigant
gilotina
gibsonka
gipsovka
girlandy a b annery
giro - gi roskop [gy..]
girgl e
girlandy
glajch a
glajchšalto vat
glamou r
glanc
glaspapír
glazura / -zování I.
glazura / -zování II.
glejt
glizando
glo-glo
globalizac e
globální
globus
glorifikace
Google
glosa
glycerin
glykémi e / gli kémi e
(v šermu a boxu/ rohování) postav ení l evou n ebo pravou rukou vpřed = lev ý nebo pravý gard; - viz sport, úpoly, l ateral ita
elitní (voj. i jiná) jednotka [n apř. ostrostřelci, Mlad á garda, 3. gardová divize; staří ml ádenci , aj.
společenský doprovod [gard edáma/ bodygard - doprováz ející ochránce] ; - viz bodygard, t aneční , toalet a, k av alír
zahradní [společ enská] slavnost; - viz trachtac e, soaré
šatna; osobní úprava - mytí, koupel / WC , oblékání, vnější úprav a [ranní , denní , v ečern í toal et a]; (róba = d ámsk é šaty) ; - viz toal et a, bid et
hotel garni - hot el s omezený mi službami na ubytov ání se snídan i; - viz ubyto vání
souprava dílů ; soubor, cel ek ; nov é obsazení / skupina osob spjatých společnou činností [vl ádnoucí či minul á g. atp .];
závěsné p rvky pro o kenní z ávěsy , clony a záclony [tyčov é, kolejnicové, kovov é, d řev ěn é, s ovl ádáním i bez n ěj]; - viz markýza, slunolam
garsoniéra - mal ý byt zpravidla o jedn é obytn é místností s příslušenstvím [i bez];
vyšetření a léč ení trávicího t rak tu; - viz h epatolo gie
nauka o l abužnictví a kuchařsk ém u mění ; gastronom = potravinářs ký obchod; - viz obchod
veselí , v esel á zábava; gaud eamus igitu r = radujme s e t edy, oslava nov ého ak ad emick ého roku ;
podlý člověk , lump , dareba/ dareb ák, syč ák, n evychov anec , zloděj, vrah, násilní k, palič, k rimin álník ;
druh společenského t ance; hud. skl adba - int ermezzo suity [svity];
homosexuální vzt ah muže k muži (smisltvo) ;
ruská auto mobilka; gazík - pův. malý ruský voj. t erénní auto mobil; gazolin - b enzin [v USA]; gas = ob ecně plyn; - v iz džíp
zeměd ěl ec, roln ík/ sedlák [selk a, gazděn a]/ statkář/ ch alupář, hospodář [šafář/ správce n a statku / zem. used losti]; - viz rolní k, chalupář, ekono m
jídlo [snídaně, sv ačina n a stoják a {vstoje}] na v idličku;
(rómsky/ ci kánsky) n erómský občan;
(slang.) kárný t ábor/ di agnost. ústav, v ýchovné/ nápravn é zaříz ení/ káznice/ pol epšovna/ pasťák, v ězení , lap ák ap.; - viz kri minál , trestnice, loch, l ágr
mul, obvazov ý materiál , fáč ;
služné, pravid elný pl at; gážist a/ renti ér - osoba pobírající gáži / r entu; - viz apan áž, důchod, penz e, renta
práva/ nároky k řeš ení/ zasahování ve věci [z titulu funkce/ pov ěřen í aj.]; - viz mand át, akreditac e
japonská prof esionální společnic e;
hloubkový pramen s n eprav idelný mi erupcemi / výstři ky vody ; příp. s kašnou/ baz énem; - viz fontána, pramen , šprůdl, vý věr
rosolovitá hmot a, ž elé [pot ravin a, l éčiv a, kosmetic ké p řípravky]; - viz agar, pudink, sulc, ž elatin a
(angl.: game/ -s) hra, část t enis. záp asu; - viz kurt, t ajbrejk, tenis
návykov ě závisl ý hráč , gambl er, karb aník ; - viz karban, džekpot
zdvojená souhláska nebo písmeno; gemini = dvojč ata; - viz dvojhl áska, hlásky
jednotka dědičnosti; geneze = vznik/ zrod / vývo j/ původ ; dědičnost = heredit a; - viz DNA, gen etik a, genius, geno mik a
(džendr; genus = rod) pojem z e spol. v ěd z konce 20. stol . z kulturních rozdílů d ělby práce mezi muži a ž enami [jsou-li pohlaví a gend er v e shodě,
je jedinec het erosexu ál; nejsou-li v e shodě, je jedin ec transsexuál [cít í se být opačným pohl aví m]; g. hl edisko pohlaví - n apř. vyrovn aných příl ežitostí
mezi pohlavími apod. [tí m se zab ývá FFUK - k ated ra gend erových studií]; - viz feminizmus
pokolení, soubor osob, jež se narodily a dospívaly přibližně v též e době [g. stupně]; (vy-/ gen erov at = vyt vářet / postupovat [podle urč. schématu]);
zevšeobecn ění pojmů/ zákonitostí; gen erální = n ejv yšší/ řídící orgán [g. ředit el , g. p rokurátor, g. rada … ]; - viz voj. hodnosti
zevšeobecňov at, tušit v různých v ěcech zákonitost/ n ěco společného ; - viz glob ální
hlavní zkouška/ předpremi éra; generální map a; ž ena gen erál/ - a; p řepjatá, en ergická nebo pano vačná ž ena; GO = gen. oprava; - viz retuš, semetrika
ucelený / souhrnný projekt , souhrn opatření;
mat emat. řízený proc es postupných změn původních prvků / v eličin do formy nových [užit ečných] enti t [g. čísel / kódů aj., zvuk ů , obrazů, n ázorů ap.] ;
věda o d ědičnosti; ( gen etick é algorit my jsou pro gramy urč ené k napodobování evoluc e); - viz gen, algorit mus, počít. p rogram, h euristi ka, geno mika
[-genes e] druhá č ást slov s výnamem vznik, vývoj, původ, rod ; - viz generac e
výjimečné nadání , geniálnost ; geniální = vynik ající [řešení , vyn ález], mimo řádně nadaný , pokroko vý, v ytvořený geni em; z psycholog. hl ediska jde
o vrozenou vlohu [rozeznáv áme 3 stupně: 1 - nadání , 2 - tal ent, 3 - geni alit a]; - v iz gen , genius, int elekt, int eli gent , IQ, kou mák , tal ent
přirození, pohl avní ústrojí / orgán-y ; - viz gen, p enis, přiroz ení, vul va
člověk s v elký m duševní m nad áním a tvůrč ími schopnostmi; gen ialit a/ geniální [ myšlen ka, dílo]; - viz int eli gent , IQ , koumák , kvoci ent, p atent
[-genní] druhá č ást složených příd. jmen s významem počát ek, původ , způsobující, působící;
mezinár. zločin proti lidskosti/ vyhub ení národa [„úmysln é a syst emat. nič ení etnick é, rasové, nábož. či n árodnost. skupiny“]; - v iz holocaust
veškerá gen et. informac e ulož. v DNA [u někt. v irů v RN A] konkrét. o rgan ismu [zahrnuje všechny geny a n ekódující s ekv ence] ; genom člov ěk a
obsahuje přibližně 20 488 genů; - viz DNA, gen, genomika
[fenogeno mika] věd. obor biomedicíny a biot echnologie pro zjišťování s ekv encí genomu a defino vání funkc e jednotlivých genů ; - viz gen, gen etika
zeměměřictví ; geod et = geometr, z eměměřič ; (geografie = z eměpis, znázorňování a popis zemského povrchu - různ é mapy ap .); - viz k at astr, topo[PPT](RV) světa - IS MU
2,5-1,5 mld. let Prahory ; 1,5-0,5 mld. Starohory; 500-200 mil. Prvohory [Kamb rium, Ordovik , Silu r, Devon, Karbon, Perm]; 200-60 mil. Druhohory
[Trias, Ju ra, K řída]; 60-1 mil. Třet ihory / Terci ér - Paleo gén [Paleoc én, Eocén, Oligoc én], - N eogén [Miocén, Pliocén]; 1 mil . př.n.l. Čtv rtohory /
Kvart ér = Anthropozoikum [Glaciál, Plistocén / Diluviu m, Holoc én/ Aluvium] ; v Plistoc énu se objevil člov ěk = anthropos; - viz etapy dějin
jedna z n ejstarších mat emat. disciplín , zabýv ající s e geom. útvary, jejich vlastnostmi a vztah y mezi nimi ; - viz 3D, geod ézie, topo-, deskript. geometrie
nové pojmenován í býv. st átu Gruzie po rozpadu SSSR [vých. Č ern ého moře];
lékařský obor zabý vajíc í se di agnózou a l éčbou chorob starých osob a p éčí o n ě; - viz gerontologi e
(guerill a) partyzánský boj [ gerilov é chování - p artyzánštin a]; - viz p artyzáni
obor zabývajíc í se probl émy stárnutí o rganiz mů a chorob stáří; - viz geri atri e
pověření k v ykonáv ání funkce/ činnosti v u rč. oblasti a rozsahu; - viz ak redit ace, gestor, mand át, proku rista
vyjadřov ání se gesty [pokynutím rukou, mrknutí m, postojem, gri masou, ap.]; - v iz gesto, gri masa
pohyby [údy, hlavou, ramen y, očima ap.; užív ání posunků/ posunkové řeč i, smluv ených sign álů, ap.]; vztyčený p rostředníč ek a ostatní prsty
k sobě sevřen é v p ěst = urážliv é gesto „vyliž mi ..“ ap. [l at. d igitus impudicus - neslušný prst]; ústní / písemné p rohlášení ( kladn é gesto, například :
prohlášení o smí ru, odpuštění dluhu, ap.); - viz Braill e, cíb ek, gesti kulac e, grimasa, hl áska, kód, mimi ka, signál , znakov á řeč
jednat el / zástupce s pov ěřením/ gescí; - v iz gesc e, mandát
obr; člov ěk nebo p řed mět vel kých rozměrů ; gi gantizmus; enormit a/ n adměrná vel ikost/ n esmírnost; - viz megalománie, mohutný
popravčí stroj [stíná h lavu]; (jiné: šibenic e [k ob ěšení], el .křeslo [smrt proud em]; d ál e: smrt upál ením, utopení m, jed em, zlom. vazu]); - viz popravy
větší džezová kyt ara;
druh dlouhé vý měnk ářsk é k eramick é dým ky [v ejminkářská fajfka]; (ruka v gipsu = v sádře); - v iz fixní, fajfka, muštuk, pip a
uvítací záv ěsné i jin é dekorac e < girlandy vodoro vné/ bann ery / plakáty svislé > doplněn é kv ětin ami , obrazy , ozdobami, světl y ap.; - viz slavobrán a, staf áž
zařízení udržující s etrv ačnost [užívané při navi gaci - let adel, balonů, raket , střel, ponorek, vozidel, k jízdě pod vodou ap.] ; - viz nav igac e
návleky - steh enní/ led vinové ch ránič e [sport. k alhotky] ;
druh slavnostní výzdoby (řet ězce z l istnatých v ětví č i chvojí, č asto s barevný mi fábory - krep, p entle) ; - viz fán gl/ - e
oslava dosažení rovnosti/ zakončení hrub é stavby domu (vztyč ení stromku s fábory);
(z něm,) sjednoti t, ujednocovat , jednostranně [n ásilně] usměrňov at/ rovnat ke sjednocení / uniformitě [n ezabýv at se odlišnostmi]; - viz šal tovat
(angl. pův ab) fotografický žánr, snažící se zach ytit k rásu, pův ab a při tažlivost žensk ého t ěla; - viz akt, sexualit a
(z něm.) l esk, v ygl ancovat, vycídit , vyl eštit, vypulírov at; ztrati t gl anc = z matov at ět, pozbýt charisma [přitažlivost];
brusný papír/ pl átno [s různou hrubostí nalep ené skeln é/ brusné drt ě]; (obdobný je smirk. p apír [šmirglpapí r] - má smirek místo skla);
glazování m se docíl í leskl ý povrch; gl azuje se i peč ivo - pomašlov áním před p ečen ím; - viz k eramik a, pol eva, mašlovačk a, vypalov ací či stud ená pol eva
k povrchové úprav ě k eramik y, skl a, kovů i dřeva (z hlin ek, p rášků či oxidů ko vů aj.); - viz smalt, f ajáns
listina, potrvzujíc í ochranu dan é osoby [císař Zik mund Lucemburský darov al g. J. Husovi, al e t en byl přesto v Kostnici uv ězněn a up ál en]; - viz Hus Jan
(glissando) zvuk. ef ekt / plynul é zvyšování tónu ; klouzav ý zvuk [zvyšování / snižování tónu podob. siréně] ;
zvuk při klokt ání nebo pi tí ; [ v pijác kých písních: glo-glo-glo glóri á]; - viz glorifik ace
sbliž. kultur, ekonomi k různých národů a států; prudký rozvoj IT; rostoucí ekonomick á propojenost zemí , vznik n adnárodních společností; - viz IT
souhrnný, celkový , c elosvětov ý, povšechný , zběžný;
model z eměkoul e, měsíc e ap. těl es); - viz gen erel
(gloria = sláva) oslav a, v el eben í [zasloužilých ap.], gloriol a, aureola, nimbus, proslulost; (zv eleb ení = zušlecht ění); - viz aura, nimbus
nejpoužívan ější int ernetový v yhled ávač ;
vepsaná poznámka, anot ace, vysv ětliv ka; glosován í - připojov ání/ čin ění poznámek do/ v edl e t extu;
glycerol, t rojsytný alkohol [užívaný t éž k d enaturaci]; - viz gly kol, politů ra
zvýš. cukru v krvi; ( glukóza, h rozn. cukr = zdroj sval . energi e); - viz cukro vka
32
glykol
golf
golfky
goliér
gondoly
gordický uzel
gouvern ement I.
gouvern ement II.
gónio
góniometr. funkc e
GPS/ NAVSTAR
graci ál
graciózní
grad I.
grad II.
grad ace I.
grad ace II.
gradi ent
gradualizmus
graduál
graduov at / -ání
gradus
graf
grafióza
grah amov á mouka
gramofon
gramotnost
gran át
gran átomet
grand
grandiózní
Grand Prix
grant
granul ace
gratul ace
gravidní / -dit a
gravi tac e I.
gravi tac e II.
graví rování
grády
grázl
gremiálka
gren adina
Greenp eac e
grešl e
greylisting
grém
grémium
grif
grilov ání
grimasy
gringo
griotka
gró
grog
groggy
groš
grot
groteska I.
groteska II.
grundle
grunt
gruntování
grupa
Gruzie
gruzovik
gryf
grýn
guáno
guberni e
gula
guma
gulma
gurmán
guru
gusto
gutaperča
guvern ant/ -ka
gynda
gyneko masti e
gyps
gyroskop
habaděj
habilitovat
habitat /-io
hacafrak
hacienda
hačat
hacking
hadr / - ák
hadrník
hajat
diol, dvojmocný alkohol , gly kosol; etyl éngly kol [též jako n emrznoucí / chladicí s měs moto rů, do ostřikov ačů aj.];
sport. soutěžní hra [odpalo vání míčků holí postupně do urč ených jamek] ; - viz jamk a, patr, P ATjamk a, putt ing grýn, c art
1. golfové kočárky víc eúčelo vé [překl ápěc í; s autos edačkou ; golf. hol e]; 2. p odkasan é sport. kalhoty [z předv álečn é doby]; - viz pumpky
(ze slov.) límec; krunýř;
loďky s kov. zobci na přídi t varu labutího k rku, řízené gondoli éry [B enát ky]; (střevíc e s prodlouž. a zahnutou špičkou); kabiny vzducholodí;
(antická l egenda) Kdo prý rozváž e [nerozv ázat elný] gord . uzel z lýčí , stan e se v ládc em Asie [Alex andr Velik ý jej rozťal mečem];
1939-1945 autonomní polske území v Něm. říši, tzv. G eneraln e Gubernatorstvo [G eneraln a Guberni a], kt erou ch t ěl Hitl er p řeměnit na n ěmeckou provincii ;
- viz guberni e
bývalý rádiový zaměřov ač s otáčivou anténou [užív aný již za 2. sv ět. vál ky do 50 -tých let min. století] ;
(z trigonometri e) sínus, kosínus, tangens, cotangens, sekans, kos ekans [řešení úloh o t rojúhelnících] ; - viz poly gon, tan gent a, t rigonometrie
pasivní dálko měrný systém k e stanov ení polohy a času [navi gační syst ém s mapou pro řidič e, l etc e, lod ě]; - viz emef eridy , azimu t , lok ace
výslužné/ důchod, náh rada za voj. služné po odchodu z vojska [za cisaře Ferdin anda V. - Dobrotiv ého {1793-1875} činilo 10 stříbr. krejcarů d enně] ;
půvabný, elegantní , ladný ; (s grácií = s půvab em; slavný obraz P. P. Rubense: Tři Grác ie) ;
stupeň; (gradient) míra pro v elikost úhlu (d ělení prav ého úhlu), [značk a] g; 90° = 100g; 1 g = 100c (centi gradů) = 10000cc (centicenti gradů); přen esen ě:
„má to grády“ = je to siln é, píš e to [např. kořalka] ;
gradov ání/ gradualizac e = vy- / od-/ stupňování , postupný přechod, z esilování ( gradov at = stupňovat, nabírat na síl e; gradovaný = stupňovan ý,
zesilovaný ; postgradu ál = odb. stud. po VŠ; graduan t); - viz d egradac e, grad , grády
změna fyzik ální v eličin y připad ající n a jednotku délky, dif erenciální operátor; - viz diferenc e
názor o vhodnosti postupné reformy;
zpěvník mešních písní; graduale = část mešních písní;
udělit akad emic kou hodnost, absolvovat , zakončit , vrcholit ; opat řování p řístrojů stupnicí;
stupeň akad emické hodnosti [např. bakal ář, do ktor];
znázornění vztahů, z ávislostí, postupů, statist. údajů; grafika = zobrazení / tisk; grafit = tuha; grafikon = schém. plán dopr avy, výroby aj.;
houbová choroba způsobující odumírání větví n ebo i cel ých stromů;
pšeničná či žitná c elozrnná mouka [obsahujíc í též t mavé ot ruby - semlet ý vnější obal zrní s mnoha prospěšnými živinami]; - v iz otruby
vylepšen ý Edisonův v áleč kový fonograf z 19. stol. - k záznamu a přehráv ání zvuků na š elakové d esky [postupně 78/45/33/16 ot./min.];
znalost čtení a ps aní/ řešen ých stavů; ori entac e v dan é probl ematic e; ( gramati ka = mluvnice; gramota = atest / vysv ědčení) ; - viz an alfab et
tříštivá střel a, voj. obran ./ útoč . prostředek , granáto met; č eský granát = [drahý rudý k ámen od Turnov a; podob. je karn eól]; červen é gr. jablko;
pevná t ankov á zbraň či puškový n ástav ec k vystřelování granátů;¨
španělský šlecht ic; v elko rysý člov ěk; ( grand mal = vel ký [epi lept .] záchvat) ; - viz božec, grandiózní
mohutný, vzneš ený, v elko lepý ; - viz grand
(grápri , fr. Vel ká/ První / Hlavní Cen a) auto mob./ motocykl . závod n a okruhu; oc en ění výrobku / díl a ap . v mezinár. soutěži / v el etrhu aj.;
finance přid ěl ené granto vou komisí n a konkrétní v ýzkum / projekt ap.; ten kdo zbytečn ě rozhazuje jmění; - viz sanac e
zrnitost; drcení n a zrna, zrnění, granulování , granul e/ granul át; [granulo van é kakao / čaj/ k rmivo / topivo] ;
blahopřání, gratulovat; v eř. vyhodnocení , písemné gratulac e za význ amn é činy; - viz vinš, glorifik ace
těhotná, samodruh á, v n aději, v jiném stavu / č ekající potomk a; - viz březost, n atal ita, outěž ek
přitažlivost, fyzik ální v lastnost hmoty [ má ji jakýkoli v objekt v e v esmíru i n a Zemi a t yto síly působí na seb e navzájem v závislosti na h motnosti
objektu; opak em g. je odpudivost, odt ažitost]; - viz č erná dí ra, charisma, magnetiz mus, polari ta, váh a, v esmír
strojní (i laserová) n áhrad a ručního ryt í kovů, skl a, pl astů, dřeva apod.; gravůra = rytin a; - viz Blue-ray disk, stroje CNC
stupně [silný alkohol „ má sílu / grády“, „píš e“]; - viz grad
gauner, nič ema, dareb ák, lotr, rabiják, lump; n adáv ka; - viz sůra, hulvát , rabiják, zmrd
porada v eden í; - viz aktiv , grémium, management
hedvábná příze; kokt ejl / -ový sirup - sodovk a s jabl ečnou aj. šťávou/ sirup em; (sodovka/ soda/ sifónka = p erli vá/ bubl. vod a [obsahující CO 2] ;
(grýnpís) apolitick á mezinár. n estátní / nevládní n ezávisl á a n ezisková o rganiz ace, zabýv ající s e ochranou životního prostředí; - viz AS, humanita
(z něm. Groschel – groš/ -íč ek) drobná stříbrná, později měd ěná minc e [ražba u končena r. 1768]; - viz krejc ar, švorc
funkce, chránící před nev yžádanou poštou [SPAM]; (spammer – odesil at el nevyžádan é pošty); - viz hek r, SPAM
(slang) voskové ap. mazadlo (p asta/ viks na bot y, kr ém [nagrémovat] ; past a k čist. zubů; p ájecí p.; p. na park ety - napastov at podlahu);
správní sbor svazku institucí či v ed ení polit. strany / vý konná rada, z astupující je na v eřejnosti; čermen [ch airmann] = předs eda g./ zasedání ;
plynulé/ přesn é/ n acvič ené uchop ení/ h mat č i manipulac e, obratnost/ úchop/ švih , tri k; [kv érgrify = cvi ky s puškou]; - viz fort el, gryf, h eft, stup, madlo
rožnění, opékání n ad ohněm/ řeřavý m uhlím/ rožn ěm - sál avý m t eplem; ( gril = op ékač ; občerstv ení [buffet / obchod/ bistro]) ; - viz rožnění
úšklebky, pi tvoření oblič eje, křen ění (k rozv esel ení apod.) ; - viz škl eb
označení cizince bíl é pl eti v Latinsk é Americe;
višňový lik ér; [slivo vice = šv estkový l ikér; boro vička = li kér s borovicovou příchutí ; atp .]; - v iz grog lihovina
(gros) většina, hlavní část; [ en gros] án gró = obchod ve velkém, vcel ku/ n ajednou / dohromady; [ en detail = v malém]; - v iz kopa, grand , obchod, tucet
teplý alkoholický nápoj [ru m s vodou příp.s ingredi encemi]; - viz griot ka, chlast, punč, p ančování
vyčerp anost, neschopnost, únav a; - v iz kocovina
stříbrné pl atidlo 13-16. stol. (60 gr.= 1 hřivna, za 12 gr. byl k e koupi kůň.); - v iz hřivna
otřep, ostrý [přev islý] okraj (např. plechu po střihu či proráž ení; převisl á býv á i skála či střecha ap.) ; - viz střep y
dramaturgic ký útv ar v e fil mu hran ém i ani movan ém, příp. n a div adle či v lit eratuře; žán r, jehož hlavní m at ributem je situačn ě ko mický hu mor i na úkor
děje, zápl etky , výpravy a pod., a to už od doby n ěmého filmu ;
smažené křupavé sl ané rybičky ;
(obecně) zákl ad; nosné z áklad y domu (z kamen e, c ihel , betonu, pilot); d ědičný rolnic ký ap . dům; gruntovní = přinál ežejíc í k e g.; - viz usedlost
gen eráln í úklid, č ištění, mytí , dl e potřeb y i konzervac e povrchů ; vy gruntovat - od zákl adu uklidit, zbavit se nánosů, ozdravi t;
skupina, matemat ická stru ktura; - viz množina
kavkazský/ č ernomo řský stát n a vých. h ranici Evropy [anglic ky G eorgi a {což je tak é stát v USA}];
nákladní automobil - rusky; - v iz kamion
mytologic ký tvor se lví m trup em, zadníma nohama a ocasem, s orl í hlavou , krk em, křídly a pařáty. G ryf byl v 7. stol. ochráncem zlatých pokl adů; - viz grif
(z angl.: green - grín) trávník ; go lfové hřiště - ploch é jamkovišt ě; - viz flight, golf, jamka
mineralizovan ý trus mořsk ých ptáků [s obsahem fosforu, hořčíku, dusíku a čpavku; g. slouží k v ýrobě hnoji v];
kraj, územn ě-správní obl ast státu [nap ř. v c ar. Rusku]; gub ernáto r = hl av a gub erni e oblastní administrátor/ hejtman / starosta; - viz gouv ernement, gu vern ant
zpětný a prot izápachový venti l domovního odpadu ; - viz gajgr, sifon
pryž, buna [umělá guma], styropor [l ehčen á gu ma], gum. pruženk y do kalhot , upínací p ásky, koupací g. čapk y aj.; - viz pryž, l atex, p érování
též kulma - kl eště n a zvln ění vl asů [ohřívaly s e v kuch . kamnech ; nov ě el . kul mofén]; - viz lokny, páječka, účes
labužník, kulin ářský / chuťový požitkář, f ajnšmekr; - viz delikatesa, gastronomi e
duchovní vůdce (v Indii) ;
1. chuť/ vkus / záliba: dobré/ špatné g.; podle g.; pořek.: proti gustu žádný dišputát ; zálibu/ oblibu je těžko vymlouv at ; 2. chuť, pot ěšení , požitek: s gustem;
pružná org. l átka podobná k aučuku [z ml ékovit ého vý ronu trop. stromu P alaquiu m gutt a]; - viz guma, pryž, lat ex
správce, dohlížitel , vychov atel v rodin ě; ( guvernér - vysoký v ládní / správní úředník , předseda b anky); - viz gubernie
(slang.) gyn ekolo gie, žensk é lékařstv í;
u mužů = vys. hl adina estrogenu [žen . pohlav . hormon] v ede k růstu prsů [v komb inaci s defic item andro genu [ muž. p. hormon]; vyš etřit ! ;
(též gips) sádra; v gypsu [sádrou fixovan é zlomeniny/ úrazy konč etin ap.; s. odlitek {posmrtná maska, pl ak eta ap.}]
druh setrvační ku [např. autom . udržuje směr pohybu vozidla aj.{i pod vodou}]; (též au tomatický pilot / n avigátor l etu, plu tí, jízdy ap.); - viz setrvačník
dostatek [„je toho t am h abaděj“]; - viz spousta
dosáhnout akad em. hodnosti docenta; - viz rehabili tac e
naleziště/ místo výskytu urč itého organizmu , biotop; (biot a = existující život v urč ité obl asti); - v iz biotop
studentský volný l esklý pl et eninový k abát b ez zapínání ;
(v americk ém prostředí) ch ata č i v enkovská us edlost; - viz farma, ranč
(dětsky) sedět [“Pojď si hačnout na klín“, volá maminka] ;
(angl.) [il egální] zábavné proni kání do n echrán ěných systémů, inov ativní [pro gresivní] využ. v ěcí a myšlen ek překon. restri kce; - viz h ekr, restrikce
otrhaný kus t extili e [k mytí podl ahy apod.] ; hadro vý míč klukovsk é kopan é [čutan é, fotb alu]; - v iz cancour, c ár, čut at, cu mel
kdo chodí v roztrhan ém/ rozedran ém od ěvu; h astroš; kdo sbírá staré t extili e - had ry; - viz drbání
(dětsky) lež et, odpočív at, spink at, d adat, nynat ; (hapat = {d ětsky} upadnout , spadnout; bac at = nabít , napl ácat , uhodit);
33
hajdel ák
hajdrichiád a
hajdy
hajlování
"hajs !"
hajtka
hajtra
hajzl
hakenkrajc
haksna
hala
halas
halda
halen a / -nka
halit
halogen y
halucinace I.
halucinace II.
hanza
halv / half
Halič a Buko vina
halloween
frekv ence I.
frekv ence II.
hambinec
hanba
haltýř
haluz / -e
hamaka
hambal ky
hamburák
hamerl eska
hamižnost
hamižný
hamoun
hampnout
hamr
hamtat
Hanáci
hanba
hančlíky
handl
handrkovat / - ání
hantýrka
hanza / h ansa
haprovat
hapták
haraburdí
haraki ri
harampádí
harant
harašení
harcovat
hardware - HW
harlekýn
harmonické tóny
harmoni e I.
harmoni e II.
harmonium
harmonogram
harpuna
hartusit
harvestor
hasák
hasit
hastroš
hašašíra
hašování / -cí
hatě
hatit
hatman
haťmatilka
hatchback
hattrick
haubna
haur
hausbót
haussista
hausnumero
hauzírování
havel
havíř
havlen ka
havrani
hazard
háčkování
hádání I.
hádání II.
háj I.
háj II.
háječka
hájemství I.
nepořádník , lajdák , neposlucha; - viz lajdák
Němci za protektorátu rozpoutaná msta za z abití prot ektora Heydricha; - viz Lidic e
(citoslovce) pobídka ["hajdy domů"; n ebo na kut ě/ do hajan [lež et/ spát/ d adat] ; - viz kut ě
dnes nezákonný f ašistický/ n acistický pozdrav předpaženou pravicí s e slovy „hajl hitl er“; - viz nacionalizmus
(z něm. h eiss - horký) výk řik - akutní výstraha d ítět i [neb ezpečí spál ení / ožehnutí];
[High hat, Hih at] vodorovný p ár čin elů se stojánkem, užív . v elektron. hudb ě; - v iz techno
(pejor.) t éž bréc a, h erk a = stará/ opot řeb ená kobyla, koza, kráva, kůň ap . [kost a kůž e];
(pejor.) záchod / WC / 00; pitomost ; člověk - neřád / nespol ehl./ šupák vošuměl ej/ vobejd a/ prevít / protiv a/ lausdr/ zloduch / syčák / rošťák, lundv ář;
(z něm.) hákový k říž [stát. znak býv. n acistick é Třet í říše/ rajchu/ Německ a poraž. v 2. sv ět. válc e]; - v iz nacionaliz mus
(pejor.) noha, úd [též pač ády / pařáty - o rukou];
uzavřen á a zastřešen á prostora [výrobní / díl enská/ prodejní / skl adová/ nádražní h., tělocv ična či sportovní / l ázeňská h ., muzejní h., gal eri e aj.]; sál ;
hlasitost, hal asení [hlasit é bavení se; ústní šíření / rozhlašování pověstí o n ěkom ap.] ; Fr. Hal as - básník 20.-30. let 20. stol.; - v iz hulák at
hromada, nav ršená odp adová hlušina z dolu, skládk a odpadů, odv al aj.; - viz as anac e, bro wnfield y, kult iváto r, spalovn a
blůza, blůzička, kamizola, mysliv eck á hal ena (blůza od uniformy);
[řecky n erost], sůl k amenná; - viz halo geny , hál ky
(dříve prv ky halové: fluor, chlor, bro m a jod) nejreakčnější prvky , slučující se s vodík em na h alogenovodíky, s většinou prv k ů tvoří h alogenidy ; - viz hali t
[zrakové sluchov é], pseudohalucinac e/ bludy [p aranoidní , megalomatick é, mikro manick é], iluze, klamy, vidiny, blouzněn í, přeludy; (patolog.) vjemy
bez reálného podn ětu [biopsie - po pokoji b ěhají trp aslíci/ myši aj.]; - viz ACh, d eli rium, eid etismus, p arkinsonova n emoc
(z něm Hanse) středov ěký svaz ek obch. měst s ev. Evropy ; - viz <https://cs.wikip edia.org/wiki /Hanza >
(v brankových hrách) záložník, h alfbek; - viz b ek, fotbal
býv. RU země sev ern ě a v ýchodně Slo venska [hraničící s Uk rajinou a Rumunsk em], s centry Lvov a Černov ice; - viz RU
anglosas. svátek čarod ějnic 31.ří jna [kol edování , straš ení v kostý mech , vyřez. dýn ě s vnitř. svíčkou]; h allo weenský = strašid. večí rek aj.;
počet kmitů za vt eřinu [v Hz-Hertzech např. spojové nosné vlny] ; f.-kční rozsah sluchu/ hud. n ástroje, dopravního aj. provozu; f .-tovaný výskyt, frekven tant
= student ku rzu/ školy ; ruch ulic e/ úřadu; - viz kad ence
hampejz, bordel, noční bar, krč ma, hodinový hot el; - viz pajzl
stud/ nestydatost ; hanbit s e/ bý t zahanb en [za něco n edovol eného]; hanbat ý/ n estydat ý; ulič ka hanb y/ v ýsměchu ; - viz ohanbí
průtokový skl ep na mléko aj. (chlazen ý průtok em potůčku); rybí sád ka;
vět ev, vět vička; - viz ratol est, v ětev, v ýhonky
závěsné (lodní / síťov é) lůžko; - v iz postel, pryčna, oto man, lůžko, k arimatka, přikrýv ka
vodorovné příč ky/ rozpěrn é trámc e kro kví střešního krovu; střešní trámov í; druh t ance; - viz k rov, k ráč e
prodluž. povoz [s druhým rejdem na zádi] k přep rav ě dl. nákl adů/ klád ; (slang.) h .= koleno / oblouk k e spoj. pot rubí; - viz přibližování
dlouhá loveck á palná zbraň s e sklopnou hlavní a lůžkový m záv ěrem, u níž jsou kladí vka; - viz zbran ě
chamtivost, n enasytnost, h rabivost ; - viz hamoun, lakomec, opul entní
mamon ář, lako mec , lichv ář, skrbl ík, židák, skot („pro p ětník [d esetih aléř] si nechá vrt at kol eno“); - viz hamoun, lichv a, š esták, škudlit
hamižný poberta, sobec, mamonář, závistivý nenažranec , skrblík ;
vniknout/ v razit, došl ápnout si na někoho; - viz hamt at, šťára {razie}
(z něm.) kov árna s kladiv em na vodní pohon / buchar; kov ářský p erlík ; běžn é kl adivo (nikoli vrhačsk é - sportovní); - viz buchar, koreční k
šlapat kamkol i [do hnoje i do místosti], zahamtat/ zamaz at podlahu; - viz hampnout
obyv. z národopis. obl asti Střední Morava [povodí řek Haná a Morava, Olo mouc, Kroměříž, Přero v, Prostějov; h . nářečí, zvyky] ; - viz Valaši, Chodov é ..
veř. odsuzovaná špatnost [pohana, hanebn ý čin]; (hambatý / n ahatý = n estyda/ -tý); výchovný t rest = stát n a hanb ě; - v iz pranýř, ohanbí
pleten é n átepník y k ochraně/ ot eplení zápěstí ; - viz štucel , svet r
[výměnný] obchod; vyměnit = č enžovat / v ekslovat / šmelit / k eťasit; [koňský] h andlíř; - viz čenž, p arty kovat , t echtle- mechtl e, obchod, revanš
dohadovat se; přít s e o něco ; rozep ře;
žargon; - v iz slang
pův. společenství / sv az švédsko-německ ých kupců a měst cc a ve 12. -15. stol. [org. dálk . mezinár. obchodu];
mít záv adu, neuspokoji vě fungo vat , váznout; - viz falíro vat , kiks
stoj v pozoru za RU [postavit koho do h aptáku = z něm. pov elu Hab t Acht]; - viz komando
odložené/ nepotřebné věci / k rámy/ špurky; - viz brajgl, h arampádí , herberk, změť
(z jap.) seppuku, starojaponský způsob sebev raždy rozpárání m břicha; - viz k ami kaze, taran, duel
nepotřebn é/ zbytečn é v ěci [krámy / špurky] ; - viz haraburdí, změť
fakan, h alán , prcek, cí gán ě, arab , nedochůdče, kojenec , špunt apod. = (slang., dobrosrdečn ě) dít ě;
rámusení , hlomoz, řinčení s e zbran ěmi jako h rozba jejich použití;
putovat, přes cestovní obtíž e se dostavit; útočit; (strastiplné putov ání/ cestov ání = anab áze); - viz martýrium, pouť, putování , turizmus
přístrojové/t ech. vyb av ení PC, „žel ezo“, nap ř. zák l. d eska [mo therbo ard], HDD [harddisk driv e], mechaniky …; - viz IT, software, p erif éri e
komedi ální šaš ek [v ko medi i Dell ‘Art e i Kolo mbína, Pantalone ..]; sufita/ závěs k ryjící horní část jevišt ě; dort s dvoub arevnou šlehač kou;
tóny alik vótní, formanty a šumy [ch arak terizují barvu tónu]; (harmonický / -nizující, krásný , vyro vnaný [vzt ah, soulad, výsled ek]); - viz akord
lad/ soulad , slad ěnost, dokonalý řád [opak = dish armoni e]; souhrn vzt ahů mezi tóny/ souzvuk / nauk a o ako rdech ; nejdůl ežit ější mi akordy v harmonii jsou
tónika, subdomin anta a domin anta (vš ecky Dur), k teré v e spojení za sebou t voří zák ladní harmonii , zvanou k adenc e; - v iz akord , kad ence, tónik a
kláv es. plát kový hud ební nástroj s e šlap. měch y a rejstříky ; (harmonie = l ad/ soulad , souzvuk, z vuk. přizpůsobení); - viz akord
časový diagram; (harmonov ání/ h armoniz ace = uv edení v soulad b ez vel kých vý kyvů);
[ruční/ pneu matic ká/ vystřelov ací] lov ecká zbraň {obdoba kuše} pro podvodní rybolov h ákovou špicí [na l anku]; - v iz kuše
zlobit se a nad ávat/ l amentov at/ lát , vyžadov at změnu k pořádku/ rept at, b rblat , plísnit koho, klnout/ klít;
víceoperační stroj, kt erý při t ěžbě dří ví k ácí, odv ětvuje, rozřezáv á a uklád á strom v jednom cyk lu; vý řezy zůstáv ají v porost u v hráních; - viz hráň
instalat érské kl eště n a trubky aj.;
likvidovat oheň / požár, h . žízeň pití m, h. vypálen é v ápno [kusy váp ence] a získat v ápenn é mléko ; hasiči ; has ební výzbroj; - viz k arb, HZS
špindíra, otrh anec, h adrník , chudák, panák/ strašák do pol e;
nepříjemný pov rchní seb evědo mý chlubil , náfuka, v ejt aha, š ašek ; - viz haur
algorit mus k převodu vstupních dat do mal ého čísla [h. funkce se užívají k rychl ejšímu n al ezení d at [např. DNA] v d atabázi ap.] ; - viz aprox imac e, interpolac e
svázané prut y, prkn a či kul atiny (pov aly) jako p evný či plovoucí chodník v bažin ě/ mokřadu; pov alov é býv ají i mosty, c esty; - viz mokřad
kazit, přek azit [plány , úmysly] ; - viz záhať
hutman = hutní úředník; („co Č ech to hétman“ - h ejt man / v elit el, s etník, správc e/v edoucí, spr. okresu/ kraje); - v iz ex ecírov at, gebí ry, mandát
(slang.) nesrozumit eln á/ l ámaná řeč ; - viz ko molení
dvou až pětidv eřov á k arosérie osobních auto mobilů s výklopnou zádí ;
(angl. h at tric k) označuje sport . výkon , kt erého hráč dosáhn e třemi úsp ěchy v jednom záp ase; dosažení t ří vít ězství za sebou ; - viz hetrik
kapota/ kryt moto ru aut a; ku kla n a hlavu do stud ené vody; - v iz kukla
vejt aha, rozhazovačný / marnotratný člov ěk , chlubil; p řec eňovat se; (zast .) horník; - viz baník , hašašíra, h avíř
[agl. h ausboat] - plovoucí rekreační obydlí na p rámu / lodi , často s vlastní m pohonem; - viz ubyto vání
(ósista) obchodník na burze spekulujíc í s růstem kurzů, boomer ; - viz boomer
nesprávn é/ vymyšl ené číslo; číslo domu ;
chození dům od domu;
pánský střih vl asů [v týlu ohnuté n ahoru]; - v iz účes
horník; - viz ban ík, h aur, šacht a, lo m, kut at, kutna, těž ení
otočný držák v esla (tv aru Y);
(slang.) policajti, poldov é, poliši ; druh černých ptáků [„ … má č ern é vlasy jako h avran“];
riskantní činnost závislá na náhod ě/ štěstí [sázka, lot eri e - risk, že o vsaz enou částku ap . hazardér přijd e; op akování m při jde o všecko]; - viz dilema
provlékání příz e háčk em [háčkov ané ru kavic e aj.] ; (vyháč kování zámku dv eří = zlod ějská t echnik a); - viz jehlic e
pření o pravdu; h ádky [v dobrém i zlém]; hry - hled ání správn é odpov ědi/ věci / výsl edku; hádan ky, k řížovky, doplňovačky , kvizy , rébusy, sudoku aj. ; - v iz
<http://krizovk arsky-slovnik.n et />
remízek, osamělý l esík (smíšen ý či podle porostu - bučina, borek, doubí aj. ; hájovna/ hájenk a); h ájit / obhájc e; č as hájení [zv ěře aj,]; h. u rnový
[kolumbáriu m] s urnovými schránkami ; - viz ál ej, háječk a, v ětrol amy
slaměn á v ějičk a na h ájeném pozemku (visí na stro mě či na zapíchnut é hů lce) = zákaz vstupu; t éž dohodnuté znamení ; hájení ; - viz háj, vích
(hist. pojem) v urbářích a k atastru z apsaná pansk á území s osevní mi dědin ami včetn ě l esních porostů a strážců - hajných, p ečujících o pořádek a
34
hájemství II.
hájení I.
hájení II.
hájenka / -ovna
hák I.
hák II.
háklivý
hálka
hárání
hárfajl e
háv
HD / HDTV I.
HD / HDTV II.
HDP I.
HDP II.
heavy metal
heberfrenní
hebrejština
hec
heč
hedvábí
heft I.
heft II.
hegemoni e
hejblát ko
hejl
hejsek
hejtman
hekárna
hekr
hektický
hektohektograf
hele / -me
helfnout
heligónka
heling
heliograf
helvít
hemenex
hemipl egi e
hemoroidy
hemzy
hemžení / -žit
hena č erv ená
hendykep
hepatitid a I.
hepatitid a II.
hepatologie
hepenynk
hepyend
heraklit
heraldi ka
herbář
herberk
herbicid
Hercynský l es I.
Hercynský l es II.
Hercynský l es III.
herda
hered ita
herky
herma /- y
hermafroditismus I.
hermafroditismus II.
hermelín
hermetický
hermetismus I.
hermetismus II.
heroický
herpes
hexenšus
heryn ek
hetrik
Heureka
heuristika
hever
hexenšus
hédonismus
hlubotisk
hibernac e
hic
hidžáb
hierarchie
hierogl ify
hihňat
hilzna
hin
hinduizmus
hipohirn
histologie
zvířenu; (doba hájení zvěře aj.; h ájení se před soudem ap.) ; - viz háj, hájení, háječka, panství , šanování , urbář, k atast r
opatření k ochran ě [zák az vstupu/ lovu včetn ě ryb apod. v u rč. období - urč. míst sběru plodin , odstřelu zv ěře a těžby dřev a; h ájení/ obh ajoba před
soudem aj. orgánem]; - viz advok át, h áječka, polesí
(dům hajného , správc e polesí aj. (podobně lesovn a, fořtovn a, myslivna) ; - viz háječk a, pol esí, reforestac e
historické oradlo (trhalo půdu), nahraženo ruchadl em/ pluh em; součástka k zav ěšování; zápasnický chv at; kraml e = dvojitý kovový spoj. díl;
ohnutý předmět [hůl k p řitahov ání], int erpunkč . háč ek [např. ň], háč kování [ ruční prác e - např. pl etení] ; vyh áčkov at zámek aj.; luštit elský h áček ;
nedůtklivý , netýk avý, u rážlivý ; podrážděný, ci tlivý , přecitliv ělý , choulostivý; - viz cimprdl ich, cit
(cecidie) útv ar vznik ající n a rostlin ách působením l át ek produkov aných cizími o rganis my [zoocecidi e = hmyz, houby, bakt eri e a viry, n ebo roztoči]; - viz dub ěnka
zvířecí říje = pro jev pohlavního dospívání ; - viz připoušt ění, mrouskání, prskání, zvuky zvířat
(z něm.) jehlový / vl asový pilníč ek [ruč. nářadí]; - v iz basa, c ajkrám, v erk
[sváteční] „obleč ení“ [domy/ osoby aj. v no vém hávu] ; (hábit = t alár, splýv avý šat , řeholní oblek/ sut ana; roucho);
(Heavy D efinition - vys. rozlišení] , Hi gh Density [v ys. hustota]) šir. obrazovka 16:9 s vys. rozliš. TV obrazu [1920x1080 bodů] oproti standardu CRT [PAL ,
NTSC]; FULL HD - 1080p {pixelů} [obraz se vytv áří postupně a n ení ted y prokl ádaný] ; - viz LED, LCD, plazma, 3D, Blu-ray, U ltra HD TV
[Hrubý Domácí Produkt] p eněžit á hodnota nov ě vyt vořen ých statků a služeb v dan ém období na urč. úz emí [st anovení ek . výkonnosti]; ukazat el ekon.
aktivit y/ výkonnosti {mí ry inflac e} státu [osobní spotřeb a, in vestic e, čistý export , vl ádní spotřeba a zásoby]; - viz CPI, infl ace, mon etární politik a, ratin g;
(zkr. „metal“) druh hudby, kt erý se jako vymezen ý styl objevil n a přelomu 60. l et a 70. let v An glii a USA; - viz roc k, rok enrol
heb. schizofréni e [rozštěp mysli, přebyt ek dopaminu v mozku]; heb efrénie = d ezorganiz. schizofreni e [úzkost, megalomanstv í, suicidia ap.];
afro-asijský semitský [židovský] jazyk, zaniklý po vyhnání Židů v 5. stol. př.n.l ., který z arch . záznamů obnovi l zač. 19. stol. v J eruzal émě B en Jehuda;
výzva/ provokac e/ nucení či legrac e; hecí ř/ pro vokat ér/ fand a; n utit / v yhecov at/ přimět koho k akci [vyššímu vý konu/ n ěčemu, co by jinak n euděl al];
citoslovce posměchu [„Heč - prohráls´, dobře ti t ak!“ s naznač ení m dlouhého nosu, nebo strouh ání mrkvičky] ;
ušlechtilé texti lní vl ákno s vynik ající mi vl astnostmi ze zámotků / kokonů bourc e morušov ého (motýl a pův. z Číny);
(z něm., ang. handl e) držadlo [u st. žeh liček, ruč. nástrojů {šroubovák, dl áto}]; ruko jeť; sešit ; spona; š ev; (přiheftnout- l ehce p řipevni t; h eftovat /
naheftov at/ b alamutit / nav ádět k n ěčemu); - viz držad lo, steh
nadvláda, [polit.] vůdčí síla/ úloha, prv enství; h egemon revoluc e aj.;
náhradní jméno n ějak ého pohyblivého / ovl ádacího dílu / v ěci;
hýl [veget ari ánský ptáč ek, sameček má červenou n áprsenku ; mí t „hejla na nose“ znamená mít č erv ený nos];
gigrl e, p rotřelý, n edův ěryhodný mladík (též pás ek, s eladon); - viz floutek
nejvyš. p ředstavitel okresu v ČSR ; nově nejvyš. vol ený přestavi tel kraje v ČR od r. 2000; (nově obdobnou funkci v SR zast ává volený župan); - viz župan
zvl. čekárna pro ženy p řed porod em v porodnici;
(hacker) počít ačový f anda nelegáln ě pronik ající do cizích d atab ank/ PC a působící škody; - viz h acking, hekr, ho ax, spam, počítačo vý virus
vzrušený, prudký ; horečný/ chorobný;
první část slož. slov mající význam čísl a 100 [ř.- hek aton; n apř. h ektol itr, h ekt ar = 100 arů];
deskový ruční roz množovací stroj (tisk t iskovou barvou [skrz síťku a průlinčitou mat rici / blánu] po mocí roztíracího vál ečku) - cca 100 - 200 výtisků;
koukej/ hl eďme, podí vejme se; (na Klad ensku lze uslyš et i „hal e/-j“);
(z něm. hilf e, angl . help) pomoci / pomáhat / v ysvětl it ["mám ti / pojď mi h elfnout?!"]; - viz rét a, samaritán, humanit a, odborář
druh lidové knoflí kové tah ací diatonic ké pl átkov é harmonik y (býv. zn. Hl av áček , Louny); - v iz akord eon, horna, harmonium
skloněná plocha v loděnic i k e spouštění lodí na vodu a vy tahov ání z ní; - viz dok
slunoměr/ zaříz ení k měření slunečního svi tu;
reformo vaný ev angelík / kalvinista; lidov ě Švýcar [Helv eti a = Švýc arsko];
míchaná vajíč ka s uzeninou n a rendlík [minut ka];
ztráta hybnosti l ev é/ prav é polovin y těla (parapl egi e - horní / dolní pol. těl a); - v iz obrna, p aréza, pl egi e, mrt vice
zlatá žíla [hemeroid y], městkovit é rozšíření žil v řitním ot voru nebo v koneční ku, městky ; - viz anály
popichování, provok ace; k ecy, řeči , pindy - to znamen á mluvit, žv anit o n evhodných v ěcech;
pohyb v chumlu [brouci, mrav enci, hmyz];
(Lawsonia in ermis) henna, červen é až rezav ě č erv ené rostlinné b arvi vo; - viz b arvy , rudokožci
[handycap] - zdravotní či smyslové postižení, jež dotyčný t ěžce n ese a vůlí p řekon ává; (v golfu: HCP [čís.] = č íslo úrovně zkuš en. hráče);
(hepar = játra) [játra odbouráv ají cizorod é l átky z t ěla, zajišťují metabol ismus živin, tvoří žluč a v e svalstvu zásoby gly k ogenu]; - viz játra
(hepatitis) zán ět jater; závážná inf ekční vi rová žlout enk a [icterus - typů ABCDE , nemoc špinavých rukou - zežloutlá kůže a tkáně]; prevenc e - očkov ání;
studium a l éčení poruch jat er, žlučníku , žlučových cest a slinivk y břišní; - v iz gastro ent erologi e
(z angl. happ ening) u měl eck á tvorb a s prvky různých umění (výtv arné, hudební , divad elní) v yvolávající pocit absurdity až šoku;
(angl. h appyend) šťastný konec ;
omítací dřevob etonová deska (různé tlouštky) n a příčky aj.; (podobn ým l ehčí m materiál em je sádrok arton pro suché zdění) ; - viz d endrologi e
nauka o erb ech; [heroický = hrdinský , bohatý rský; h eredita = d ědičnost]; - viz erb, h eroick ý, šlecht a
(herba - nať) albu m/ soupis léči vých bylin, sbírka sušených / vy lisovaných rostlin s popisem užití; rec eptář; - v iz flóra, nať
býv. cechovní hospoda; nepo řád ek/ b rajgl / špurky;
(herba = nať) ch emikál ie k ničení n ežádoucího porostu; - v iz flora, h erb ář
lesní pás v jižní č ásti střední Ev ropy vzniklý v prvohorách [má 3 podsoustavy : středo evropskou, p římořskou p evninskou a ostrovn í]; podl e Poseidónia z
z Apameie [† asi r. 51 před n.l.] od razil k men Bójů v H ercynském l ese kol em roku 113 před n .l. germánsk é Kimb ry [t.z n. ž e již t ehdy zde Bójo vé žili a podl e
nich byla naš e vlast pův . pojmenov ána „Boh emi a“ = Č echy]; - viz Kelto vé, Galov é, Bojové
uhození / rána do zad , štulec ;
dědičnost;
(pejor.) v yzáblá/ stará zvířata (krávy, kon ě);
postranní svislé podporovací prvky portálu - atl as/ atlant ( muž) nebo kariat ida (žen a); - viz port a, port ýr, fortna
jedinec má varlat a i v aječníky n ebo smíšenou žlázu (tzv. orotestis); č astější je tzv. pseudohermafro ditismus [transsexu ál] se žl ázami jednoho pohlaví a
sekundárními pohlav . znaky d ruhého pohlaví; - viz shemall e
kožešina z hranostaje; česk ý plísňový sýr; mysliv eck y - lasicovit é zvíře hranostaj či jemu podobné [kuna, kolč ava] ;
1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický ; 3. odlučující , izolující;
filosof. směr odvozen ý od egypt. boh a Herma, pokoušející se o překl enutí propasti mezi jednotl . jevy a svět. názorem; pracuje s v ědou i v livy a silami, jež
věda n euznáv á a t am z avádí o kultismus [teo retic kou] a magii [praktickou část h ermetis mu]; - viz h ermetick ý, magie, okultismus
hrdinný [h. život/ č in], stat ečný, chrabrý ; heroičnost, heroismus, stat ečnost, bohatý rský {rus.: geroj = hrdina} ; - viz h eraldika
(varic ella zoster) - pás. opar; inf . vir. nemoc [svěd. puchý řky {jizvy} - bolesti hl avy , horeč ka, zimnice, břich abol, průjem] , trv á cca 1 t ýden ; - viz neštovic e
(slang.) též : houser, ústřel , ischias/ zán ět s ed. nervu - bol est, brn ění, blok áda b eder. páteře, možný výhřez plot énky [pošlapat záda?, t eplý záb al];
slaneček - nasolen ý sleď, rybí pochoutka; (jiné: uzen áč/ p ečen áč, uzel / zavináč, oč ka, sardinky , kaviár aj.); - v iz šproty, zavin áč
(hattrick, h atric k) hráči [hok eje, fotb alu] se podařilo v jednom ut kání vstřeli t tři branky z a sebou; dosaž ení tří vít ězství za sebou; - vit hat trick
zvolání šťastlivc e při n eč ekan ém objevu „Už to mám; n ašel js em to“ ; nákupní / c enové dop oruč ení;
teori e řešení probl émů ; n eobvykl é řešení ; exp eri mentální objevov ání poznatků - odh ad ef ektivního postupu/ algo ritmu ; - viz algorit mus
výsuvný zvedák [šroubový, pn eumat ický, nůžkov ý [původně dřev ěný na kliku s e zved ací pat kou], pan enka/ vintn a; vyheverovat = zv ednout;
ústřel, bol esti bed erní p áteře, lumb algi e; - viz bed ra, houser
(z řec. h édoné = rozkoš, slast) etický princip v e starém Ř ecku , podle n ějž má být sl ast považován a za n ejvyšší dobro a krit ériu m jednání ;
vynal ezl jej v roc e 1890 vídeňský Č ech Karel Klíč [syst ém pracuje s tiskovou formou, která má t isknoucí místa pro ti net isknoucím zahloub ená]; - viz ofset
zimní spánek zví řat , období vegetačního odpočinku, u měl ý spánek; - v iz agoni e, ARO, kříšení
horko, parno, ved ro/ v edřin y; rozhicov at - rozeh řát / rozpáli t; hicov at - hořet/ mít teplotu / horečku/ b ýt febrilní; hico vka = prov izorní vypalovací p ec;
[šátek k z ahal ení vl asů a tv áře] - muslimsk é obl ečení [zakrýv ající tvář ženy] ; - viz burk a
pyramid . posloupnost [dle úrovně/ k at egori e]; stupnice hodnot/ hodností [voj., v ěd., círk evní aj. hodnostáři]; podříz enost vyššímu [kněží, šlechta aj.;
starověké egyptské obrázkov é písmo rozluštěn é J.F.Champollionem;
smát se/ chichotat , řehtat / řehnit / kuck at se smích y [tlumeně - pod fousy];
(z něm.) kovov á nábojn ice p alných zbraní [obsahuje inici átor/ palní k, vý metnou náplň {střel. prach ap .} a střelu]; - viz náboj, p atrona
[hín] překv apený , psychicky či fyzick y schvácen ý/ v yčerpaný / šokovaný ; - viz trop
indický náboženský proud [souhrn mnoh a nejrůznějších náboženských t radic a praktik] ; - viz ašram, mantra, tant rizmus
začát. slov s význ am. kůň, koňský ; (hipodrom = ant ické z ávodiště p ro závody na koních a vozech; budov a s jízdárnou a stájemi) ; - viz hypo(z něm.) č elní stran a dřeva (pohl ed na l etok ruhy); - viz l etok ruhy
vědní disciplína z abývající se studi em mikroskopick é struktu ry tkáně; - viz anatomie
35
historie
histor. zbraně
hit
hitovka
hlahol / -it
hlaholice I.
hlaholice II.
hlas / -ivky
hlasatel / -ka
hlava I.
hlava II.
hlavička
hlavnička
hlavolam
hláska I.
hláska II.
hláskování I.
hláskování II.
hláskování III.
hláskování IV.
hlásky I.
hlásky II.
hlásky III.
hlásky IV.
hlásná trouba
hledáč ek
hledí
hles
hlezno
hliník / -ništ ě
hlína
hlíza
hlodat
hloh
hloubání
hloubkař
hlouček
hlt / -at
hlubotisk
hluchavka
hluchota
hluchý
hlušina
hmatník
hmoždit
hmoždíř
hmyz I.
hmyz II.
hmyz III.
hmyz IV.
hmyz V.
hnáti I.
hnáti II.
hnáti III.
hnáty
hniličko
hniloba I.
hniloba II.
hnízdo
hnojiště
hnojiva I.
hnojiva II.
hnutí
hnůj I.
hnůj II.
hňácat
hoax
hobby
hobl
hoblík
hobra
hodobóžový
hogo-fogo
hochštapler
hokynář
holba
hold
holding
holendr / holandr
holenice
holeň
holičky
holina I.
holina II.
holobrádek
holocaust
holohlavost
holografi e
hologram I.
hologram II.
hologram III.
HoloLens
dějiny, dějepis, d ějinný v ývoj zejména l idské společnosti ; popis příběhů / souhrn minulých událostí a poučení z nich; kroni ka; an ály;
palcát, palic e, řemdich, c ep, sudlice, kosa, h alap artn a, kopí , píka, meč, ošt ěp , sekyra, nunčak [nunchaka]; - viz indián . zbran ě, staré zbraně, pažba, fl inta, …
úspěšná novinka/ hudební skl adba; hitparáda = soutěž n ejl epších hitů a int erpretů - ž ebříček hudebních hitů ;
(slang.) hit, šl ágr, cosi vel mi žád aného [píseň , hudba, věc ..]; - viz hit, pop, šl ágr
úmyslná hlasit á řeč, h alas, křik ; - viz hlahol ice, písma, signál
[glagolic e - staroslověnština] n ejstarší, již n eužívan é slovansk é písmo od řeckých v ěrozv ěstů Cyril a a M etod ěje, kt eré kníž e Rastislav r. 862 pozval na
Velkou Moravu ;
zvuk vydáv aný hlasiv kami a ústy ; hl asivky = párové hl asivkov é svaly a membránové vazy opírané o řasy sliznic e štěrbin y hrtanu , kd e vůlí vznik á hlas ;
kdo něco v eřejně vyhlašuje, čt e/ předn áší do rozhlasu/ TV připrav en é zprávy ap.; - viz hl áska, hl ásky, h lásná t rouba, v ybubnovat / vyt roubit/ sign ál
(šroubu ap.) zapuštěná či půlku lat á [s drážkou či čty řhran. důlkem pro šroubovák], šestihraná [n a nástrč. klíč] , s vnit řním š estihran em [n a imbusový
klíč], křídlo vá [k ruč. ot áčení], b ez hlavy - červík s drážkou, aj.; (los mincí - co padn e? - hl ava nebo orel?) ; - viz dří k, matic e, šroubořez, vint , kap itola
mal á hlav a; h . šroubu, zápalky, z elí aj; od rážení / zahrání míče hl avou; záhlav í/ t itulek nad t ext em ap.;
břišní tyfus (bakter. infekce [ Sal monel a typhi] přenáš ená stravou; in kubace 7 -14 dnů; léčí se antibioti ky]);
náročná skl ádačk a/ h ádank a; - v iz hádání
jednotka řeč i; příst roj/ hl ásič/ st anoviště ke sl edování a hl áš. míst. situace; [na moři s e signal izuje t ak é pohyby/ mi mikou a vlajkový mi znaky] ; - viz hl ásky,
alarm, majáček, morseovk a/ Braill e/ mimi ka, gesto, monito r, ko munikac e
vyslovování po hl áskách; (Č eská hl ásk. abec eda: Ad am, Božena, Cyril , Č eněk , David , Ďáblic e, Emil , František, Gustav , Hel ena, Chrudim, Iv an, Josef ,
Karel , Ludvík, Mari e, Norbert, Nin a [=Ň] , Oto, P etr, Kvído [=Q], Rudolf, Ř ehoř, Svatoplu k, Ši mon, Tomáš, Těšnov [=Ť], Urb an, Václav, Dvojit é Vé [ =W],
Xaver, Ypsilon, Zuzana, Žofi e); M ezinár. hlásk . ab eced a [angl. výslovnost]: ALPHA, BR AVO , CHARLIE, D ELTA, ECHO , FOX TRO T, GOLF, HOTEL, INDIA,
JULIET, KILO, LIMA, MIKE, NOVEMB ER, O SCAR, P APA, QUBEC , ROMEO, SIERR A, TANGO , UNIFORM, VICTO R, WHISKY, X -RAY, YANKEE, ZULU);
zvuky lidské řeči , znichž se skládají slova; V č eštině máme: samohlásky dlouh é - á,é,í,ó,ú ,ů,ý ; krátké - a,e,i,o,u ,y; dvo jhlásku - ou; souhlásk y: t vrdé po
nichž píšeme -y [h ,ch,k,r,d,t ,n], měkk é po nichž píšeme -i [ž,š,č ,ř,c,j,ď,ť,ň] a obojet . po nichž můžeme psát -y n ebo -i [b,f,l,m,p,s,v,z]; slabi ka se skládá
ze souhlásek a samohl ásek ; párové souhlásk y dělí me na znělé a nezn ělé [b - p, d - t, ď - ť, h - ch , v - f, z - s, ž - š, v p řejatých slov ech t éž g - k];
- viz hláska, vokál , orála, konsonanta, nazál a, bi gram, sonora, diakriti ka, interpunkce, slang, iniciál a, písma, font , majuskul e
ruční nálevkovit á trouba k usměrnění hlasu [výzev, pov elů] v urč eném směru k lepší slyšit elnosti [nahražov ána polnicí , bubnem, megafonem aj.];
průhledítko foto aparátu k v yhled ání scény ; svět elný majáč ek auta aj. [k nal ezení čísl a domu];
průzor v přílbě u brnění ; mi řidlo zbran ě [vý řezem hl edí sledujeme mušku a cíl] ; - viz zbran ě
slabý hrdelní zvuk, hl esnout, zůstat bez hl esu [nevyd at ani hlásku]; - viz putička
kotník (častým poran ěním k. je podvrtnutí [ =distorze] ; vy mknutí / vyk lo ubení [ =luxac e]; zlo menin a [=fraktura]); - viz ortéza, trauma
místo povrchové těžby hlín y k vý robě cih el či keramiky ; (hliník = chem. prvek alu minium, zn. Al) ; - viz eloxac e
zem, prsť, půda; hliněn á [směs hlíny s dalšími n erosty], hl iniště, [barvicí] hl inka; hliník ( Aluminiu m);
rostlinný orgán různého původu, v n ěmž se uklád ají živin y; zemní ztluštělý odden ek n ebo hlíza z něj vy růstající [brambor, jiř in y]; - viz absces, odden ek
okusovat, ohlodat [ kost aj.] ;
(Crataegus laevi gat a) růžovitý trnitý stro m s bílý mi kví tky a červ. bobul emi ; odv ěký l ék n a srdce, nespavost, závraťě, strach, únavu , sklerózu, revma;
hluboké přemýšl ení/ p řebí rání zážit ků a hl edání východisek [cosi mi vrt á hlavou a n edá mi spát] ;
angl. p řep adový l etoun [kotlář] ničil N ěmců m za v álky lokomotiv y aj.; (špion./ přepad. b ezpilotní minil etouny Scan eagl e [Boei n g]); - viz dron
skupinka, parta/ -ičk a, krouž ek, houf, sbor, banda, sebranka, skrumáž;
polykané sousto; polykat ; hl adově/ hlt avě/ rychle jíst/ pít po větších soustech/ locích; hl tat zajímavosti [film, román aj.] očima; zahlcení ; - viz kuckání
vynal ezl jej v roc e 1890 vídeňský Č ech Karel Klíč [syst ém pracuje s tiskovou formou, která má t isknoucí místa pro ti net isknoucím zahloub ená]; - viz ofset
(Laminum) n epáliv á kopřiva s bíl ými k vět y [barví vl asy na pl avo, působí protizán ětliv ě a svíravě] ;
částečná či úpln á ztráta sluchu [u neslyšících se řeší různ. naslouchátky a tzv . posunkovou řečí - posunčinou]; - viz posunek , smysly
neslyšící/ hluchoněmý ; [nedoslýchavý]; t éž prázdný / tichý [hluchý , neužív aný] prostor; kopřiv a hluchavk a [l éčivk a];
vytěž ená n eužitečná hornina v yváž ená n a haldy ; (hluk; hluchota - zahlušit / přehlušit [bolest aj.]);
část ručních drnk. a smyčcových hud. nástrojů pod strunami [často s příčný mi pražci] ke zk rac. strun h mat em a tí m k volbě výš ky tónů; - viz kobylka
namáh at se; pohmoždění / zhmoždit - působit hloubk. zran ění [kontuzi]; h moždinka = vložk a do výv rtu pro vru t/ šroub [do zdi, dřeva, UH]; - v iz vrut
nádoba s paličkou k roztlučení / rozměln ění kostek cukru aj.; nástroj k odpalov ání slavnostních výbuchů; vý metn é d ělo [střílí kamení aj.] ;
(Insecta) je tříd a živočichů (Ani máli a) z kmene členovců ( Arthropoda) o 30. řádech , a čí tá asi polovinu z 6 - 10 milionů druhů [přes 90% vš ech zemských
tvorů]; z těch zn áme asi 1 milion druhů. M ají tříčlánkov á t ěla [hlav a, hruď a zad eček], jsou š estinozí (Hex apoda) a akti vně l ét ají; jsou příbuzní s korýši.
[nejznámějšíí jsou: vážky , švábi, všek azi, kudl anky, strašilky , kobyl ky, motýli , brouci, stonožky, mravenci , cvrč kovci, mouch y, vč ely, blechy , vši, roztoči].
Všechny druhy hmyzu se po kopulaci líhnou z vajec, mění v larvu, b ěhem růstu svl ékají starou ku tikulu; mnozí jsou škůdci, paraziti a jedovatí , přenášejí
infekce; prospívají opylov áním, nektarem ap.; slouží i za potravu; st ále dochází k objevov ání dalších zv l áštností a změnám v zařazení ; - viz met amorfóza
sehnat, dohnat , předehnat, prohnat, uhnat , zahnat , vyhnat, přihn at, od ehnat, popohnat, přehnat / přeháňk a, hn aní/ vyhnání, shon/ shánění / sháňka,
honění/ lov , honitba, poháněč / pohůnek, honec , hnací [hříd el], hn ané [ko lo], náhon, n ahnat, náhončí, ž ene/ ženoucí se; - viz hon, honičk a, oh ánět s e,
oháňka, pohon
nohy; spáry / pařát [hnát y kři vé {b áseň Pol ednice}]; - viz hnáti
vejc e na měkko [vařit cca 4 minuty] ; (hniličky = druh hrušek);
zahnívání; ch emický, bio logicky podmíněn ý proces [v e vlhk ém prostřed í s nedostat ečným vět rání m], při kterém dochází k rozkladu organick ých lát ek
hlavně houb ami a bak teriemi b ez přístupu kyslíku; - viz dřevomork a, kompost/ -ov ání, půda, práchni vění , tl ení
ptačí příbyt ek [při rozený - dutiny , vyst avěn ý, umělý - budk a]; hnízda si st aví n ejen ptáci, al e i savci, ryby, pl azi a h myz; - viz kut loch, pelech
hnojník, jáma n a hnůj/ mrvu a jiný bioodpad [k e kompostov ání a hnojení]; - viz kompostov ání, humus, kejd a, prsť
přírodní [trus/ mrva, fekáli e, zetl el é lát ky, ekopostřik] , nebo prů myslová [dusičnany , ekoodpadov é směsi , komposty]; hno jení pouze chemický mi hnojivy
vytváří hladovou půdu, jež n eudrží vláhu ani živiny ; - viz hnůj, mulčov ání
uvedení v pohyb, hýb ání; h . mysli / rozrušení ; vystoup. obč anů za zlepš ení či nápravu č ehosi [h. husitské, d ělnick é, d ružstevní, poli t., zl epšov. aj.];
mrva; podestý lka do m. zvířat n asákl á močí a ex krementy [ko mpostuje se ke hnojení z eměďěl. půdy] ; hnojiště; - viz fekál ie, kejda, kompost, výkal,
rozmet adlo, půda
cpát, [cpát s e/ p řecpávat , nahňác at / neku lturně n acpat / nap ěchovat/ n amačkat / nap resov at];
nebezpečn á či fal ešná web-zpráva; - viz h ekr, spam
koníček/ zálib a, v ěnování se odborné činnosti jen k uspokojení svých z ájmů [nikol i profesionálně/ výd ěl ečně, ani z donucení] ; - viz amat ér, kutil
gratul ace/ přátelská „pocta“ - houp ání kamaráda držen ého za ruc e a nohy s hoblov áním jeho zadk em o zem č i záda kamarádů;
nástroj truhláře k ručnímu op racov ání/ hoblov ání dřev. ploch; hoblovk a = hobl. stroj; - viz ří msovník, kocour, macek, poříz
lisovaná dřevovl áknit á stav ební d eska různé tlouštky [na lehk é přepážky , přihrádky , suché izolac e]; - v iz heraklit , dendrolo gi e
sváteční [od ěv];
snaha vyniknout, trumfnout / předčit někoho;
podvodník většího formátu, švindlí ř, dobrodruh ; - viz formát
dřívější obchodník potravin ami , trhov ec, stán kař; - viz trh , obchod
nádoba [s uchem a vík em] k pití ; st. dut á míra = 0,707 l; - viz ko rbel
okázalá pocta zasloužilému člov ěku; [holdovat = mít zálibu, p ref erov at {tan ec a pohyb/ sport, dobré jídlo a pit í apod.}] ;
(Hld) koncern/ sdružení obchodních společností, z nichž jedna řídí ty ostatn í; - viz obchod
stroj k ml etí surovin k výrob ě papí ru; k rupník k loup ání ječmene k výrob ě k rup; šroubovací spojk a trub ek s přesuvnou mat icí/ šroub ením;
druh brnění; voj. kožené ch ránič e holení a l ýtek [obdoba kamaší]; - viz škorně, k amaš e
bérec - část nohy od kol ena k nártu ; zadní kost l ýtkov á [fibula], přední kost hol enní [tibi a]; (bércové vředy; holín ky = vys. boty / škorn ě); - v iz holina
nechat koho n a holičk ách/ v e štychu = nepo máhat mu v nouzi; pracovnic e v hol ičství/ kad eřnictví ; holič a kad eřní k; (štych = šicí steh ; prohra/ v ýhra);
holý terén, krajina b ez porostu, pláň ; vyčin ěná kůže bez chlupů / srsti [srst obsahuje dlouhé chlupy - pesík y/ žín ě či štět iny nad podsadou]; holín ky =
vys. boty; - viz jirchář, l ysina, mýtit , pustý, žijony
cucák. - mal é dít ě./ [rusky sopljak]; usoplen ec/ mlíčňák [bez vousů - t eče mu ještě mlíko po bradě] ; nedorostl ej h arant / smrkáč / usmrk anec ;
(holokaust, šoa) vyvraždování Židů nacisty , ničení , zkáza; - viz genocida, kyb eršik ana
(alopeci e) vypad áván í vlasů [n ěkdy jen dočasné - bývá způsobeno kožními chorobami a t éž onkolog. a radiolo gickou l éčbou]; - viz kštic e, lysin a
způsob zobrazování trojrozměrných před mětů pomocí záznamu a n ásledn é rekonstrukce informací nes ených svět lem; - v iz hologram
záznam předmětu na vhodn é médium a jeho násl edná rekonstrukc e - vy volání prostoro vého obrazu původního předmětu [což je obecn á optická
sinusová mřížka] ; osvětl ení m hologramu ob ecně jinou vlnou, dochází k optické difrakc i [na t éto mřížce], p řičemž difrakční max ima jsou třírozměrný m
obrazem původního předmětu .; - viz brand, difrakc e, pl astický, 3D, di menz e, st ereo , HoloLens
holografick é brýl e k telev izoru s novou verzí Windows; - viz 3D
36
holomek
holomrazy
holota
holport
holstr
holštyflata
holt
holubník/-y
homeopat ie
homohomo
homofonie
homogenit a /-nní
homole
homologac e
homonymum
homosexuál
homosexualit a
hon I.
hon II.
hon III.
hon IV.
hon V.
honička
honorace
honorář
honosný / -ení se I.
honosný / -ení se II.
honvéd
hoper
hora / -ský
horalky
Horácko I.
Horácko II.
Horácko III.
Horácko IV.
Horácko V.
horda
horemp ádem
horentní
horizont
horizontála
hormon I.
hormon II.
hormon III.
horna / korna
horniny I.
horniny II.
horník
horolezectv í
horoskop
horoucí / -ovat I.
horoucí / -ovat II.
horovat
horor
hortologie
hoře / - kování
hospic
hospital
hospodyně
host
hostie
hotentot
hotspot
hotovost
houf
houně
housenka
housenkový pás
houser
housti
houští / -ina
houžev
hovado
hovět si
hovnivál
hovorna
HP
hrabanka
hradlo
hrad / -y
hraněn é
hranice
hraní na hřeb en
hrazení
hrábě
hrách
hráň / - ě
hráz
hrázdění
hrb /-atý
hrbol / -at ý
rošťák, grázl , syčák, lump, vykut álen ej vejlupek ;
mrazy b eze sněhu , nasucho; [třeskutý mráz {slan g. „samec“} ; „mrzlo až praštělo“]; námraz a, zmrzlý, l ed. k ra, rampouch; - viz k ryo-, mráz, rampouch
skupinová nadáv ka [b anda, ž ebrota, pak áž zlodějsk á, mafi e aj .];
práce i odměna napůl [„v ezmem si to na holport“ = k aždej půl] ; společné držení a užívání n ěč eho;
pochva na dlouhou pistoli [upevňov aná vpředu n a sedl e];
(též holštýblat a) polovysoké kožené boty z hověziny [snadno se obouvaly , vojáci ji m řík ali půlit ry];
(z něm. halten = státi) ted y/ prost ě/ zkrát ka/ inu [„holt, n edá se nic děl at“];
uměl á hnízda pro holuby v okrouhlém domečku o v íce p atrech na sloupu, anebo pod převislou střechou ; (pejo r.) ho lubník = nepořádek;
podávání n epatrn ých dáv ek l éků, vycház ející ze zásady l éčen í podobného podobným; alt ern ativní l éč ení; - v iz felčar, šaman, mastič kář, šarl atán
první část slov s význ. totožný / shodný; homo sapi ens = člověk rozumný ; Ecc e homo - Ejhl e člov ěk;
člověk; h. sapi ens = člo věk rozumný; h. habi lis = člov ěk zručný ; h. erectus = člo věk vzpřímený ;
(monodie) jednohlas, přednes melodi e; h . substituční š ifra [užívá v íce znaků za stejné písmeno];
stejnorodost, stejnorod ý [cel ek, hmota] ; homo genizac e = mísicí postup k získ ání stejnorod é l átky / směsi;
oblá sloupová hora; pod. t var mělo v 19. stol. b alení lit ého cukru [tloukl s e palič kou v hmoždíři] , později n ahraž eno cukrem kostkov ým a krystalový m;
ověření vl astností výrobku z hl ediska přípustnosti jeho použití; úřední souhlas s použitím;
slovo souzvučné [raket a - pálka/ pan ejstra, být - b ít]; (homonomie/ -nymita = souzvuč. slova/ přípony s růz. význ.); - viz synony m/ -u m
láska/ partn erství k t émuž pohlav í - gayové (muž s mužem), nebo l esbičky (žen a s ženou); h et erosexuál - partn erství k oběma pohl aví m;
sexuální chován í charakt erizovan é pohlavní nák lonností ke st ejnému pohlaví; - v iz anální sex, buzík / buzna, p erv erz e, gay, lesbičk a, t eplouš
štvanice/ honba/ lov / -ení v honitbě; samost atné [p ěstební] pol e - k aždé s jinou plodinou [např. hon U les a, ap .]; záhon / -ek = o krasný či p ěst. mal ý
aj., uhnat si nemoc], od ehnat [chmury, n epřít ele, hav ěť] ; dohnat pl án/ studium; hon/ -ák / -ec = n adháněč ; honění = uk ájení; uh ánět = spěch at;
pozemek; honit / hnát / dohonit [žen e dobyt ek]; před ehnat - získat lepší pořadí; [honitb a = úz emí vyčl eněn é myslivec kému sdružení/ spolku k chovu a
odstřelu zvěře/ ptáků]; (při- / pře- / hnal a se bouře/ vln a/ smečk a vlků / h ejna pt áků / horda zlod ějů/ lapků aj.) ; hnan é pažení ; stará d élk. míra = 125
kroků; - v iz hnáti, honičk a, pohon
hra na hon ěnou/ na "babu"; (podob. je hra n a schováv anou; zah ajuje se rozpočít ávání m [rozpočítadlo = ří kank a kdo musí z kol a v en, ap.]);
(honor = čest) významná osobnost, panstvo ; pocta; honoris/ -rární = čestný , bezpl atný, n eplac ený ; (Dr.h.c. = č estný titul) ; - viz k auza, pých a
odměna z a služby/ dílo svobodného povol ání nebo duš evní činnosti; - v iz palmáre
okázalý , vznešen ý, efektn í, v elkol epý, luxusní, pyšný, krásný, v elko lepý ; vychloub at/ p ředv ádět , pyšnit se <čí m>, stav ět na o div, chlubit s e/ vynášet/
blýskat/ b lyštět / třp ytit / lesknout / jiskřit/ z ářit / svítit / skvít s e [majetky , tituly , oděv y aj.];
příslušník maďarsk é armády ; "vojín" v maď. armádě; fotbal . klub Honv éd Budap ešť;
plovoucí bagr s prostorem p ro vyt ěženou zeminu; - viz exk av átor, koreč kový
vysoký kopec ; v el ehora = zvlášť vysoká hora; ho rstvo/ pohoří = v ysoké/ protáh lé/ spojit é/ kopcov ité n ávrší / hřb et/ -y , příp. velehorsk é pásmo ;
býv. l ehké kožen é kotníčkov é šněrovací bot y s gum. podrážkou [zeto ry]; opl atkov é řezy máčen é v čo kolád ě; ž eny horalů z hor;
oblast z několik a podoblastí n a rozhraní Č ech a Morav y [Severní Mor. h . - Žďársko, No voměstsko, Bystřicko , Velkomeziříčsko ; Jihlavské h. - okolí Vel.
Berano va a Luk /J .; J ižní h. - Telčsko, Dač icko, Slavonicko , Jemnicko ; Sev. a Již. Podhorác ko - Nedv ědicko, Tišnovsko, Vel kobítešsko, Třebíčsko,
Náměšťsko, Hrotovicko , Moravskobudějovicko ; Horác ké dolsko - Moravskokru mlovsko, s ev. Znojemsko; M alá Haná - O lešnicko, Jevíčsko , Konicko;
Vysočina / Č esk é h. - Chrudi msko, Hlinec ko, N asavrcko , Poličsko s Rychmbursk em, Havlíč kobrodsko a Ok rouhlicko, Humpol eck é Zál esí a Vopl ešácko ,
Žirovnicko]; další regiony kromě Podlip anska a Prách eňska n ezjištěny ; - viz kopanic e, Val aši, Han áci, Podlip ansko, Prách eňsko, Slo vácko , Chodové
banda, tlup a, skupina/ buňka gaun erů, záškodníků, t eroristů ;
honem n ěkam spěchat cestou-nec estou; šup sem-šup tam, t ryskem, kval tem, fofrem; - viz pádit
neobyčejn ě v elk ý/ vysoký [obnos/ suma/ zisk/ c ena/ pří jem/ ben efit]; - v iz lác e, pakat el
obzor [pohled do krajiny může mít bl ízké a vzdál ené h.; v posledním h. se z emě stýk á s oblohou];
vodorovná pří mka; horizontální - vodorovný ; (horizontka = horizontáln í pila k řezání fošen, d ruh kovoobráb ěcího stroje);
vysoce účinná l átka vytv ářená vyššími organizmy [včetn ě rostlin], regulující funkci jednotl . orgánů a ov livňující důl ežit é živ. proc esy [od enzy mů se
liší tím, ž e působí jen n a živé buňky]; n eurotransmit ery = přenašeč e n ervov ých vzruchů; n ejznámější h. = t estosteron a andro gen ( muž.) a estragon
(žen.); - viz serotonin, hypofýza, vaječník y, štítná žláza, vole, enzym, met abolizmus, adren alin, cu krovk a, anabolik a, chol esterol, orchi ekto mie
lesní roh (žesťový / pl echový hud. n ástroj [holubí hovínko]; jiné : flí ghorna = křídlovka; korn et, trubk a; tro mbón; h eligón ; tuba; eufonium); - viz orch estr
jsou složeny z různ. minerálů [h. složen é - žula, rul a]; v edl e nich ex istují horniny jednoduché - [krystal. váp ence, křemence, sádrovc e, dolo mity],
látkov ě homogenní, al e fyz. n ehomogenní; min erály zaují mají v prostoru různou polohu; (h. s e mění v ětráním/ usazení m ap .);
havíř; (cyp = n ešikovný / n emotorný ho rník); - v iz baník, haur, pánev, prospektor, š achta, lom, kutat , kutna, t ěžení
druhy, vybavení a styly viz - <ht tps://cs.wikiped ia.o rg/wi ki/Horol ezect v%C3 %AD > , <http://www.big- wall.cz/?link =aktualit y> , arboretu m
výsledek výpočtů postav ení hv ězd k datu naroz ení a n ásledn é doby - obraz vl astností a životních p erspek tiv / budoucnosti dané osoby; - viz zodiak
vřel é/ vařící se; horoucí/ vřelé/ pl amenné/ pl anoucí [pozdravy ap .]; (horli vý = v elmi snaži vý, zaníc ený, přičinliv ý; horl ivě [pracov at, milov at]; horl it pro n ěco);
horečnatý / horečk a [vysoká t eplot a t ěla] ;
podporovat, usilovat/ zavrhovat/ [h. pro/ z a něco , nebo proti něč emu / za zrušení aj.; pap ež horoval proti masov é kultuře konzumu];
(horror); napín avý, vzrušující, strašidelný příběh ; - viz tragedie, thril ler
(hortus = zahrad a) nauk a o zahradničení ; hnojiv a; - viz agrolo gi e, pomolo gie
duševní smutek; žal , lítost, ho řeko vání pro ztrátu n ěkoho/ n ěčeho , pláč / brekot, ž el ení; - v iz žal
zdravotnicko-sociální ubytov ací zařízení / stacionář pro nevyl éčit elné a t ěžce n emocn é osoby; útul ek pocestných ; - viz l azar
"H" - nemocnice; hospitalizování = pobyt v nemocnici/ léč ení aj.;
pomocnice v do mácnosti; ž ena hospodáře/ st atkáře aj.; ch alupnice/ sel ka; - viz gazda, ch alupář
návštěvní k; (hostovat / pobýv at, hostit, hostitel / -k a, hostesk a, hostina, pohoštění, pohostinství, hostin ec); - viz animírka, ubytování
mal á oplatka, kterou kato l. duchovní při p řijí mání v klád á farní kům do úst; (utrakv isté/ prot estanti [pod obojí] přijímají chl éb a v íno);
kdo mluví n esrozumit elně/ neu mí se vyjadřovat [jakob y byl cizin ec];
místo, umožňující b ezdrátov é a bezplatn é připo jení k int ernetu [n apř. v kavárn ě, hot elu, většinou t echnologií Wi-Fi]; - viz bluetooth , rout er
fin. obnos k okamž. použití ; hotovostní zásahov á/ výpomocná/ náh radní služba/ techni ka/ spojení podl e plánu / rozvrhu ; - viz depozitu m
dav, shluk/ tlupa/ skupina/ stádo / smeč ka, z ástup, hlouček , klubko , hejno (pt áků, ryb, h myzu), roj vč el ; (houfování = obran. instinkt); houfnic e = těžké d ělo;
těžká a tlustá chlup atá d ek a/ p řikrý vka [n a kon ě apod.] ; - viz přehoz, čabraka
larv ální stadiu m motý lů [po vykrmení se zaku klí a vylíhn e se z ní motýl]; - viz motý li
pojezdový pás traktoru , tanku , pásov é sněžné rolby aj.; - viz rajčáky
ústřel, bol est zad - lumb ago ; samec husy [též husák] , (podobně kač er u kač eny, krocan [mo rák] u krůty); - viz hex enšus
Dalibor r. 1867 uvězněn ý v Č erné věži n a Pražsk ém hradě se v nouzi naučil hrát = housti na housl e [přísloví : Nouze naučil a Dal ibora housti];
hustý, neprostupný porost [křoví , proutí, vrboví, hloží, trní ap.]; (houšť/ houštějc = hustěji - oproti řídč eji) ; - viz buřeň, kl est
vazadlo ot epí/ votýpek, vo rů apod. (z ml adých naklep aných/ kroucen ých stromků / v ětví) ; houževnat ý = nepoddajn ý, vy trv alý;
domácí dobytč e, příp . peč eně; surový / b estiální / zvrhlý / n emravný / tupý člov ěk , zhovadil ec/ sprosťák; [boží] hovádko ; nad ávk a; hov adina - pi tomost, hloupost;
rel axovat , uvolnit s e; pohova; pohovk a; pov el Pohov! ; - viz relax ace, respirium, expi rac e, k al aneti ka
(Scarab eus) africký brouk - chrobák/ v ruboun posvátný, uctí vaný egyptský bůh slunce = skarab [kl ade v ajíč ka do trusu a kuličku v álí] ; - viz adorace
místnost k tel efonování č i k jednání s n ávštěvou ; - viz č ekárna
(horse power [hórs paur]) - koňská síl a [býv . jednotka v ýkonu, zav ed ená J. Wat tem; 1 HP či k .s. = 745.6998 W; za 1 sekundu vykon á práci 1 joulu];
lesní ulehl á vrstv a z nap adaného jehlič í;
drážní signal . zaříz ení - náv ěstidlo, s emafo r;
(castellum) op evn ěné f eudální sídlo [z počát ku jen h radišt ě] vystav ěn é v ětšinou v 12.–16. stol etí; krupobitné mraky ;
dříví, trámy aj. řezivo [aspoň s jednou ro vnou hranou] po odřez ání/ odt esání k rajin z klád / pňů/ kmenů;
urovnaná kup a zásobního dříví ; vatra z pol en [oheň]; mez/ - e pozemků a správních území vyznač ené mezník y; o mez. možnosti; o-/ h raničit ; - viz katastr
dětské muzicírován í [přes hřeben p řeložit list papíru , lehc e přiložit n a rt y a ústy brou kat melodi i - násled kem chv ění bude znít melodi e bzukavě] ;
ohrada, obora (tyč./ pl aňkový / prk enný / la ťový / pletivový / živý plot) , zeď, kolí , břevna v ýběhu / ohrady , el. ohradník); h . vod. to ku; hradit; - viz obora
dřev. č i kovový hřeb enovitý nástroj n a násad ě [k uhrabání z eminy , shrabov ání listí, obil í, sen a, t rávy] ; - viz pohrabáč
luskovinová zel enina [kuličky h rachu] a krmi vo; hrachor jarní s fial . kv ěty je podobný hrachu, ozdoba zahrad;
štos, urovnaná hranice řeziv a s mezerami k sušení [na rovné, pevn é, vodě propustné ploše bez veget ace] ; suší se mini m. půl ro ku; - viz mezi stromy, špán
druh regul ace proti povodním a v ymíl ání břehů; přehrada – přehraž. vod. toku s regul ací odtoku [č asto s el ektrárnou; správcem přehrad y je hrázný];
vyzděná dřev ěná konstrukce do mu (zevn ě vid ět trámy a mezi ni mi zdi - hist. zástavba); - viz solomit, lep enice
výstupek z plochy/ hřbetu [dvo jhrbý]; p ahorek/ kopeč ek ; (hrbáč / hrboun = s hrb em [p ahrbem] na zád ech); - v iz hrbol, kl k, kostrb atý, mulda, šošolka
nerovný / neu rovnaný, rap atý, drsný, hrubý úsek s výstupky ; hrbolat ý povrch, c esta s prohlubn ěmi / výt luky a hrboly]; - viz hrb, ret ard ér, rygol
37
hrdlo I.
hrdlo II.
hrdost
hrob I.
hrob II.
hrob III.
hromadný I.
hromadný II.
hromnička
hromosvod
hromotluk
hroší kůže
hrot
hroucení
hrouda
hroužit se
hrozen
hrudkovna
hruď
hry dětské
hřad
hřbet
hřeb / -ík
hřebec
hřebelcovat
hřeben
hřeben áč
hřebíček
hřebínek
hřeblo
hřivna
hříchy
hřímání
hřížení I.
hřížení II.
hřmot /-i t
hub
hubertus
hubička
hučka
hud. nástroje I.
hud. nástroje II.
hud. nástroje III.
hud. nástroje IV.
hud. nástroje V.
hud. nástroje VI.
hud. nástroje VII.
hud. nástroje VIII.
hudební žánry I.
hudební žánry II.
hudec
hudrmanic e
huhlání I.
huhlání II.
Hula Hoop
hulákat
hulán/ -i
hulení
hulvát
humanita
humbuk
humidita
humna
humor
humorální
humpolácký
humr
humus
hunt
huňatý
hup
hurá
hurónský
Hurvínek
Hus Jan I.
Hus Jan II.
husaři
husité I.
husité II.
hustota
hutnota
hutný
hutorit
huť
hůkel
hůl / -ka I.
hůl / -ka II.
hůlky
hůrka
hvězdicová jízda
hvězdokupa
hvizd / -ízdat
otvor/ t rubic. průchod; krční trubic e - hlt an a hrt an [k průch. jídla, dých. a mluvení] , obecn ě krk ; hrd elní = týk . se krku / zúžených trubic ; zločin
usmrcení; hrd. soud; hrdlo řez; hrdlení ; z plna h rdla; něco uv ázlo v hrdl e/ krku / trubici ; - viz dift éri e, hl as, oběš ení, v az
pocit heroismu / hrdinství (hrdin a/ -inský č in; pohrdat/ -nout [ký m, čí m]); - viz h eraldika
rov - místo uložení rak ví do země s navršenou zeminou; synony mum v ěčného klidu/ ticha [hrobov é ticho]; (hrob ka = krytý p evný objekt [v ýkl enky pro
rakv e]; krypt a = podzemní hrobk a, n apř. v kostel e, mauzol eu, pyramid ě aj.) ; hroby se op atřují n áhrob. kameny s t abulkami, křížky apod.; v nouzi z
nedostatku času se děl á společný / hromadný hrob - i b ez rakví ;
pojem pro působení / úd er v e v elk ém rozsahu [pomocí biologick ých, jadern ých, chemických apod. ničiv ých prostřed ků - tzv. zbran ě hro madného
ničení, zkr. ZHN]; h romadná palb a/ salva; hro madn é sdělov ací prostředky; - viz salv a, masmédia
svíčka (rozsvěc ená v ch alupách p ánubohu za bouřky k odv rác ení ničen í/ božího trestu);
nad objekt em umíst ěný uzemněný bl eskosvod k ochraně před zap álení m výbo jem blesku ; hrom/ -obití = zvukový doprovod blesku ; - viz mach
obr, silák ; - viz Kyklop , óbr, zavalit ý
[od hroch = mořský tlustokožec] odolání n átlaku, aserti vita; rezolutní odmít ání b ez omlou vání ; n epřipouštění ovl ivnění ; n ecitelnost;
špice [zašpičatit, vyhrotit , otupit / naostřit , ulomit , vy- / za-/ -hrotit]; - viz grot , loukoť, šídlo , šíp, špičák
vysílení a únav a/ n eschopnost jak ékoli činnosti; zhroucení přehrad y/ front y [neč ekan ým n áporem]; zhroucen í plánů / předpok ladů;
tvrdý půdní agregát , vzniklý rytí m/ orbou a drob ený nap ř. vl áčen ím; může vyjadřovat i množství [hrudk a másla ap.], zemitost [ rodná h rouda]; - v iz hrudkovna
pohroužit se do sna/ ko matu, hluboce se z amysl et/ začíst, ztrácet vědo mí, usínat ; - viz tlouct špač ky
(racemus) nev ětv ené k vět enství rév y vinn é, nesoucí n a vřet enu [rhachis] stopkat é kv ěty [ měníc í se v bobul e, z nichž se lisuje víno {bíl é, č erven é}];
býv. závod n apř. v Rokycan ech k agregaci / spék ání chudých rud na hrud ky [aglomerát] k získání kovu tavbou ve vys. pec i či konv ertoru ; - viz agregace
(thorax) střední č ást těl a čl enovců mezi hlavou (caput) a zad ečk em ( abdomen); prsa; přední část hrudníku [u zvířat : hrudí maso]; - viz prsa
kuličky, škol ka, p anák , schovka, na b abu, na p eška, tichá pošta, přetah , vybíjená, na č etník y/ zlod ěje, přihoří vá/ hoří, škatul ata, kok eš...;
bidýlko v kurní ku k nocování slepic; - viz kur, bidlo
páteř, záda; horská protáhl á vy výšenin a; hřb et knihy [místo upevnění l istů]; - viz cemr
spojovací prv ek dřev. č ástí [zatlouk at hřebíky / -čky kladi vem; p evn ě spojovat k sobě, do zdi aj.]; - viz flok, p apírák, podkov a, rákosník, texl e
chovný samec koně; (samic e kon ě = klisna, kobyl a; hříbě = mladý kůň); (hřebčín / hřebčinec = chov atelský objekt pro kon ě); - viz konný, stáj, v alach
ošetřovat doby tčí srst [vydrbat/ v yčesat pot a n ečistoty škrabací m nástrojem - hřebl em {víc eřadý m kov . hřeben em}]; - viz hřeben, h řeblo
podélný vrchol pohoří / střechy; n ástroj k č esání vlasů; k česání borůvek se užív á ruční korýtko s kovov ým hřeb enem; - viz hřeblo
vrcholový žlabovit ý díl p álen é krytiny [k po krytí h řeb enů střechy] ; - viz k rytina
(Syzygium aromaticum) suš. poupat a jehličnat ého hřebíčkovc e z tropů; aro ma, afrodiziakum, t lumí kašel a bol esti, d esinfikuje] ;
nástroj k č esání vl asů či jako ozdoba u žen; zubatý vý růstek n a t emeni kura domácího (svraštělý hřebíne k - známk a n emoci);
ruční kovový k art áč na hřeb elcování srsti zví řat [očist a drhnutím] ; - viz hřebelcov at
stará jednotka měny a váhy [1 hřivna = 253 g stříbra]; pl atidlo Ukrajiny ; - viz groš
1. pýcha, 2. l ako mství, 3. závist, 4. hn ěv, 5. smilstvo, 6. nestříd most, 7. l enost; (hřešit = rouhat se Bohu, jenž trest á); - viz ctnosti, desat ero, zpověď
důrazné přesvědčov ání - hří mota; řinkot , hřmot / hluč ení/ rámusení / kravál ; (hromy a bl esky - hřmění; hro mování = k lení , ulevování si) ; - viz virvál
odnožování či háčkov ání - rozmnožování rostlin, kt eré semen em č i řízk em n elze rozmnožovat; užívá se n apř u k arafiátů a dřevitých rostlin, k eřů [nízká
vět ev se n ařízne a řez se zah rne hlínou aby se vytvoři ly kořínky, konec musí být nad zemí ; v ětvičku lz e do země up evnit t ak é háčk em]; - viz roubov ání
rámus/ -i t; hřímat, hro movat - u st a hromů , hromy hřímaly ; - viz hří mání
rozbočovač [např. 4x USB] ; - viz el. rozbočka
pův. mysliv ecký vlněn ý plášť s vl asem, n ěkdy i s třírohou kapucí [z elený , modrý, dl e sv. Hub erta - p atron a myslivců] pro malé i velké;
polibek, pusa; vyl év ací žláb ek n a okraji / l emu nádoby aj.;
pleten á ap . přil éhav á č apka b ez štítku [čepič ka/ k arkulk a/ kap a/ kipa/ jarmul ka, c appa magna, pi leolus]; - viz lodička, beranic e, rádiovk a, širm
dle tvorby tónu: 1. Strunné [chordofonní]: a) smyčcov é [housle, viola, violonc ello, kont rab as, niněra, {pi la}]; b) drn kací [k ytara, loutn a, b anjo, mandolína,
harfa, lyra, c emballo, spinet] ; c) údern é [kl avír, cimb ál / hackbrett] ; 2. Dechov é [ aerofony] : a) ústní [příč. flétn a, Pan . fl étna, zobc. fl étna, fujara, okarína,
píšťaly]; b) 1-plát kové [ klarinet , saxofon, dudy]; 2-plátk. [hoboj, fagot , angl. roh] ; c) nátrubko vé - b ez pístů [pozoun, rohy]; chromatick é [trubk a, l esní roh,
tuba]; d) víc ehlas é - klávesov é [varhany , harmonium, akord eon [harmonik a s měchem - pianov á, chro matick á, h eli gonka] ; harmonika foukací ; 3. Bl anozvučné [membranofony] : a) v ylad ěné, chvění přímé [ty mpány / kotl e]; b) vylad ěn é, chv ění nep římé [mi rliton {drobn é rostlinné p l ody, figu rky}]; c) tón y
neurčit é výšky [ostatní bubny]; 4. Samozvučn é [idiofony]: a) vyl aděn é [xylofon, mari mba, zvony]; b) se zvu kem neurč . výšky [činely , tamburin a, kastaněty,
tam-t am, timb ales, vozembouch, f amfrnoch]; 5 . Jiné - tón se tvoří/ upravuje elektrick y: a) el ekt rofonické [k ytara, b askyt ara] ; b) el ekt ronic. [v arhany ,
syntezátory] ;
[styly] Blues, Disco, Duchovní h., Count ry, El ektronická h., Folkló r, Fol k, Funk , Hip Hop, Jazz, Trip, Hop, Klasická h., Ska, Rock, Und erground, World
music aj. [v arh anní h., d echová h ., ko morní h., hudba růz. hist . přístrojů - ariston, aut. kl aví r, flašin et …) ; - viz muzika, el ektron . hudba
hudebník, muzik ant, h ráč na hud. nástroj, šumař; (hudlař = kdo hraje n euměl e); - viz muzika, pištec
srdnatá/ odbojná žen a; uk ecan á brepta, breb entil ka;
zastřená-duniv á/ špatně srozumit . výslovnost [huhlavost] = častá frekv. v ada reprodukc e zvuku, břichomluv a; huhl at / huhňat = mu mlat , nejasně mluvit
[pro poruchu mluvidel ap.] ; drmol it, mluvit n esrozumit elně/ zastřeně, šumlov at [pro n eznal. t extu]; (hatmatilk a = nesrozumi teln á řeč); - viz drmol ení
tělocv./ masážní kruh y/ obruč e [k toč ení na těl e]; - viz obruč
řvát, křič et, řičet ; povy kovat ; výsk at; d ěl at virvál / rámus/ kravál ; („zhulák anej“ = opilý , opojen ý);
býv. jízdní voják / -ci [pův. příslušníci polské k aval eri e 13. stol. a přísl. RU armád y; od r. 2013 plánuje Lit va op ětné z aved ení husarů a hulánů ;
kouření ; (hulit, zahul ená místnost/ obl ast; k odv ykání kouření lze používat el ekt ronickou cigaretu - lze vybírat z něko lika d ruhů/ typů) ;
patrně z bý v. h elv ét {reformov aný evan gel ík, kalv ínista}; h rubián, sprosťák; (k robián / grobi án = dobromyslný hrub ec); ] ; - viz sůra
lidskost, lidumilnost, l áska k člověku; humanitní = moráln ě-etická č innost/ úsilí [human itní vzděl ání, hu manit ární / sociální akc e];
nepravdi vé, kl amavé, neupřímn é, podvodné projevy či jednání až pozdvižení a rámusení [byl z toho humbuk];
vlhkost; - viz humor
rozlehlé p rostory za ok r. vsi, z a stodolami ; suš. hal y v e sladovně; boční oplotn ě/ zád ěn ě při mlatu ve stodol e; (n ěkde se jako humno označuje i mlat) ;
vlhkost, těl. šťáva; komi ka/ nál ada/ v eselí / zab av ení se; humoreska = skladb a/ po vídka s humo rnýcm obsah em; humorný , humoristic ký časopis aj.;
týkajíc í se t ekutiny , přenesen ě - l át ek v t ekutin ě rozpuštěných ;
mohutný, masivní a hrubý, n eopracov aný / neot esaný , nepohodlný / neuhl azený [n ábyt ek, stroj aj.];
velký mořský korýš [až 60 cm, živ í se plži, které otvírá silnými kl epety] ; gu rmánsk á pochoutka; - viz kl ep etáč, krev eta
vrstva obděláv ané půdy ; č ernozem; (uzrál ý [homogenní] kompost, z eměď. půda vysok é bonity / kv ality) ; - viz druhy půdy / ko mpost/ -ován í, prsť
kolejov ý hornický vozík; (huntovat = p řet ěžovat , špatný m zacház ením poškozovat [„vš echno tam je zhuntovaný“]); - viz tů ra
chlupatý [houně, vlas, sv etr, kožich]; {chundel atý} porost zvířat [chlupy / huňky/ rouno/ št ětiny / chmý ří/ žín ě/ vousy/ hří va/ rous …] ; - viz žijony
houpání/ kol ébání [z e strany n a stranu {hup a zpět ; roz -/ do-/ houpat - na houpačc e až točit se; houpací {křeslo}]; - v iz kmit , točit, klát it, n epokoj, rovnováh a
projev radosti/ spokojenosti/ podpory oblíbenc e/ připravenosti k zápasu/ činnosti [„hurá do toho a půl je hotovo , hip hip“], bojový po křik ;
řev / křik/ ryk / řv aní z plna h rdla; [Huróni = indiánský k men v Kan adě];
[spolu se Spejbl em, Máničkou a psem Žeryk em] známé loutky J . Skupy ; - viz bramborov é div ., K ája M aří k, Marbulínek, Kašpárek, Šk rhola
(1369-1415) rektor univ . a cí rk. reformáto r z poč. 15 stol., k ázal proti c írk. zlořádům a za přijímání podobojí; za pravdu byl 6. 7. 1415 rozhodnutím
katol. cí rk. koncilu na břehu Rýn a upál en; toho dn e Č eši pravid eln ě konali tryzny s proslovy u ho řící hranice; za ČSR to byl státní svát ek; - viz gl ejt
pův. maďar. jízdní osobní stráž panovn íka, vojáci l ehké jízdy/ kav al eri e za RU ; husarský kou sek = odvážný; - viz hulán
revoluční hnutí vzniklé r.1419 z reformního proudu v katol ické c írkvi po upál ení mistra J. Husa; řík ali si kališníci / táborité; v Táboře založil i vojsko,
které v edl h ejtman Jan Žižka z Trocnova a jin í; bojov ali prot i círk evní / pansk é nadv lád ě a útisku do ma i z a hranic emi; - viz spanilé jízdy
fyzikální vl astnost lát ek; (hustilka/ pumpičk a = pístový nástroj k huštění n afukovacích předmětů [ míčů, pneu mat ik, l ehátek / mat rací aj.) ;
(hutnost, pevnost) - specif. hmotnost par/ plynů vztažen á na vzduch udáv á, kolikrát jsou neb ezp. ch em. látky t ěžší/ l ehčí než vzduch; - viz hutný , huť
kompaktní , celistvý, soudržný/ kohezní, p evný , zhutněný, souvislý, zahuštěný ; - viz huť
(slovácké n ářeč í) hovořit ;
závod k získáv ání a úprav ám minerálů, získ ávání / t av ení/ úpravy st av. kamenů, sk la a kovů z rud [hutnick é vý robky: traverzy , pl echy, dráty, oc eli , aj.];
nábytkový žl abovitý dí l;
opěrka těl a [berl e, špacírka]; hrací [p atr pro golf, t ágo pro bil iár č i kul ečník, hok ejk a], l yžařsk é h., h . trekin gová, baton k n ácviku š ermu i mažoretská/
twirlin gová, k pl avbě odrážen ím; tak é k obran ě - sukovice, čakan, bic í hůl/ p alic e/ kyj], aj.] ; - viz baton, bejkov ec, čakan, otka/ pohán ěcí h. p asáků
orientální náhrada jídelního p říboru; - v iz sousto
výšina, mal á hora, kopec , vrch / vrš ek; horní, hoření, [být , l ézt, l etět] vzhůru, nahoru / -ře, z hůry , půda domu , hork a; horákyn ě; - viz horalk y, mulda
[z různých míst do jednoho cíle] p atří mezi nejst arší motoristické sportovní akt ivity [n apř. R ally e Mont e Carlo či Dak ar]; - viz rely
seskupení hv ězd, kt eré pohromad ě udržuje gravit ace; - viz gravitac e
pískavý zvuk, h vízdání; p ískat [ústy, píšťalou, hud. n ástrojem, n a prsty ústy] ; pištec ; [soudcovská, lodní, v arh anní aj.] píš ťal a; - viz píšťala
38
hvozdy
hybnost
hybný
hybrid I.
hybrid II.
hybrid III.
hybridní
hydrohydra
hydrant
hydraulika
hydrohydroalt ernáto r
hydrobeton
hydrofon
hydroplán
hydroponie
hyenismus
hygien a
hygrohynout
hyperhyperaktivní
hyperplazi e (BHP)
hypnóza
hypohypocentrum
hypofýza
hypochondr
hypotalamus
hypotéka
hypotéza
hypotéza I.
hypotéza II.
hysterez e
hysteri e
hytlák
hyzdit
hýčkat
hýřit
hýždě
HZS
chabrus
chachar
chalán/ -i
chalupář
chalupník
chalva
chameleon
chamrať
chamtivost
chaos
charakt er
chargé d‘aff aires
charisma
charita
charitat ivní
charta
charter
chasa
chat
chata
chatrný
chápat
chátra
chelat ace
chemi e I.
chemi e II.
chemi e III.
cherubín
cheesec ake
chiffon
chiffonnier/- e
chiméra
Chirón
chlamydi e
chlap / -isko
chlast
chlácholit
chlebárn a
chlebník
chlebodárc e
chlemt at
chlév / chlív / -ek I.
chlév / chlív / -ek II.
chlípný
chlum
chmura
chňapka
chodítka I.
chodítko II.
Chodové
hluboké l esy;
vektoro vá v eličin a (p) těl esa, jako součin jeho hmotnosti ( m) a rychlosti (v) ; [p = m.v]; - viz motili ta, motori ka, vektor
motorius/ motoricus; hybnost = motolit a/ motori ka [pohybov á schopnost člověka] ; - viz mo tor
míšenec [hybrid, k řížen ec, bast ard]; hyb ridní - vznikl é křížením/ míšení m; - h. antropologický, genetic ký, agrono mický, technick ý - (mestic/ k reol / mulat ,
mezek/... h ybridní brojl ery, h. z el enina/ obilí / kv ětiny / stromy, vozidla/ l et adla/ lodě s h. pohony [benzin + el ekt řina aj., h. v entil átory / turbíny , hybridní
víceúčelové st roje, h. golfové hol e, h . bondy [něco mezi akcií a dluhopisem] , h. spis pro el./ digit ální evid enci dokumentů atd. atp.);
např. ko mbinac e z víc e druhy pohonu (druh - úspora pali va, en ergi e ap.);
předpona s významem vodní ; hydroplán = vodní let adlo s plováky [startu je z vodní hl adiny, p řistáv á na hl adině] ; hydrolýz a = rozklad vodou ; - viz aero
obluda, vodní saň; něco obludného / v elk ého/ zlovoln ého [i lit erárn ě];
stojan/ přípojka vodovod . rozvodu k odběru vody / hašení aj.; domo vní/ chodbov á protipožární sk říňka s h adicí [nebo h asební suchovod];
věda i prax e, n apř. užití tlako vé en ergi e [n estlačit eln é] kap aliny pomocí pístu [zvedání břemen, vysouvání , brzdění, lisování aj.] ;
první část slov majících v ýznam voda/ vodní [hydrogenní, hyd roskopický]; - v iz hygroalternátor k výrob ě el ektřiny poháněný vodní turbínou; - viz alt ern ativ a, induktor, dynamický , dynamo
málo nas ákavý vodot ěsný beton pro vodní stavby ; (jin é jsou Y TONG = makroporitov ý beton - t várnic e); - viz beton, panel, pórob eton
podvodní pasivní mik rofon vybav ený sonarem, schopným sledo vat okoln í i seismické zvuky a najít např. cizí ponorky a konvoje; - viz batysk af, seismo graf
vodní let adlo s plovák y; - v iz aero
pěstování rostlin v živném roztoku b ez půdy;
okrádání chud áků, n eúcta k mrt vým, využív ání nešt ěstí druhých, surovost, b ezcitnost, b estialit a; (hy ena = mrchožrout/ n adáv ka);
očista, nauk a o zdrav ém způsobu života;
předpona s významem vlhko / vlh ký [hygroskopický; Dřevo je p řír. anizotropní hygroskopický mat eri ál - jeho stav. prvky jsou orientov ány sv ětl em]; - viz anizotropi e
chřadnout až zemřít ; úhyn živočichů, rostlin ; zahynout = podlehnout n edostatku / nemoci/ utrpení / boji a zajít/ po jít/ zemřít/ skonat;
(lat. předpona) nad- [hyp ert enze = zvýš. tl ak]; - viz hypo;
nutkavý, nadměrn ě činný, n eposedný, [h. dít ě; h . močový měchýř = inkontin ence]);
benigní / nezhoubné zv ětšení p rostaty ;
uměl e navoděný n eúplný spánk . útlum sugestivní m působením jiné osoby; h ypnotizace, zhypnotizovat, hypnotický stav; - v iz sugesce, trans
první část slož. slov s významem malý / pod-/ n edostatečn ý/ dolní [hypochondr, hypofunkce - sníž./ nedost. činnost]; - v iz hipo-, hyperohnisko zemět řes ení; - v iz meteo , seismograf, cunami
(podvěsek mozkový, glandul a pituitaria) c entrální endokrinní žláz a, do v elk é míry nad řaz. všem ost atním ž l ázám s vnit řní sek recí v t ěle; - viz hormon
člověk s e sklonem zvel ičovat / vsugerov at si neexistující n emoci ;
dolní část mezimozku - cent rum pro řízení útrobních a humorálních funkcí organismu, ovlivňuje hypofýzu a n ásledn ě pak dalš í žlázy s vnit řní sekrecí ;
úrokovaná půjč ka s e zástavou n emov itosti kt erá je tím do splac ení n emanipulovat eln á; při nesplác ení rostou poplat ky; - viz hypotéz a, půjčk a, sankc e
domněnka, dohad / předpoklad, možný vývo j/ důsl edky; návrh / t eori e postupu/ bád ání;
předpoklad , domn ěnka, nav ržená t eori e, možný vývo j/ důsl edky ; návrh / t eori e postupu/ bád ání; h ypotetic ky = domn ěle, neskut ečně, nejistě, patrn ě/
snad; hypotet ický = neskut ečný, n ejistý , předpoklád aný;
(fyz.) označení, že st av systému závisí n a stav ech předchozích a historii vstupů;
druh neurózy s podvědomými ci tovými reakc emi [útěk do n emoci] , divad elnosti v chov ání, n áladovostí a podrážd ěností;
vagón vl akv edoucího [pro spoluzavazadl a c estujících - kočárky, kola, lyže, saně, koše, pytl e aj.];
zošklivit vzhled, zohyzdit, zn etvořit , zohavit , zmrzači t, d emolov at/ poničit přírodní krásy / pomalovat dílo, ap.; ohyzda; zohyždění ; - viz ohyzda
vychováv at s láskou a péčí , chovat / kon ejšit na rukou či kol ébat, vy jadřov at n ěkomu n ěhu, pozornost a obdiv , v ěnovat zvl . pozornost a podporu;
chovat se rozmařil e, příliš utrácet , probendi t co se dá;
zadní strana břicha, zadnic e, z adek ; [vul g. prd el; toto slovo se však běžn ě používá i místo slov l egrace či sranda] ; - viz prd, z adnice
Hasič.Záchr.Sbor; SH ČMS = Sdruž ení Hasičů Č ech, Moravy a Sl ezska; (dř. SDH = Sv az Dobrovol. Hasičů; SPO = Sv az Pož. Ochrany) ;
(slang.) nemocný/ marod [na srdce, na hl avu, n a nervy, na plíc e, n a pajšl, s klouby ap .]; (vul g.) chcípák ; - viz pajšl
pobuda, zpiťar, ničema [z ostravska], uliční k, frajer; n adáv ka;
dítě/ děti [spíše kluk / kluci, hoch/ hoši, chlap ec / -ci, ogar/-ři]; (h alán /-i, h alanisk a); - viz h arant , cik án
milovník přírody (majit el bý v. chalup y; podobně: chat ař, z ahrádk ář, sadař, vodák s hausbótem, ryb ář, včel ař, chovat el, mysliv ec, aj.) ;
pův. usedlík, mající chalupu a n ejvýš e 20 korců polí, malozeměděl ec [dř evozeměd ěl ec/ ko vozeměd ělec - po sklizni pracov al v tov árn ě;
stará ori ent ální pražená cuk rovink a [výluh sez amu či slunečnic e dopln ěný cukrem, kakaem, vani lkou, oříšk y, suš.ml ék em ap.]; - viz bulgur, kuskus
zvířátko z e skup. ještěrů [ mění barv y podle o kolí, živí s e hmyz em, chováme jej v t eráriu]; [úsloví : chová s e jako chamel eon]; - v iz mimikry
drobotina; n epříjemn á svoloč, chátra z podsvětí, n ezdvořáci , v erbež, sebran ka, sběř, b anda; - viz ksindl, lůza, svoloč, und erground
nenasytnost, hrabivost, touha po majet ku; - viz h amižný, h amoun, mamonář, sobec
zmatek, mel a; - viz panik a, zmat ek
souhrn vlastností určujících chování ; povah a; v ystupování / hereck ý projev; odl išnosti písma ap .; (charakt eristi ka = popis podst. znaků);
[šarže daf ér] diplomatický zástupce n ejnižší hodnosti; dočasný diplomatický z ástupce v edoucího zastupitel . úřadu ; - viz ambasado r
přitažliv ě vyzařující, charakt eristický osobní rys; - viz šarm, fluidum
dobročinnost/ lidumilnost, organizov aná a prokazov aná n a podklad ě křesťansk é l ásky a úč astenství s postižený mi; - viz donor, sociální
dobročinný; ch. akce = dobrovoln ě kon ané sbírk y/ učin kování aj. ve p rospěch potřebných; soc. p éče a pomoc ; ch. organizac e/ spolky;
základní listin a zaručující práv a/ zásady [Magna ch . libertatu m - Velk á listina svobod; Chart a lidských práv, aj.]; - viz memoáry, office
[čártr] charterový vy těžov ací l et, l et ecká linka mimo leto vý řád;
čeleď/ č el ádka, skupina (parta, sešlost, skupina) chasníků a děveč ek, ml ádeže (hospodářských zaměstnanců);
(z angl. - čti č et / -ování) k rát ká ko munikac e/rozhovor dvou či víc e lid í prostřednict vím komunik ační sítě Internetu ; chato vání ; - viz fac ebook
rekreační objekt v pří rodě [zahrádk ářský, letní / zimní / horský ob jek t/ ubyto vna, p říp. hot elov ého typu];
opotřebený , rozpad ávající se v ěc / na rozpadnutí - vyhození ;
pochopit; chápav ý - rozumem, ch ápav ý/ ov ladatelný ocas opice; opak em je necháp avý - sl abomyslný ;
lůza; (ochlocrati a) - vl áda lůzy / lůzovlád a - demokracie [lidovlád a], kd e převažuje d emagogi e, tyranie většiny a vl áda vášně n ad rozumem; - viz svoloč
chem. p roces odstraňov ání toxick ých kovů obsažených v iontech roztoků, oxid ech a solích [v půdě, rostlin ách, živočiších], přispív ající k ozdrav ění;
(pův. lučba) přír. v ěda zabý v. se složen ím, vlastnostmi a přeměnou lát ek v jin é; d ělí me ji na o rganic kou [uhlíku a vodíku] a anorganickou [neživ é pří rody], řešící
syntézu lát ek a reakc e; ch emii dál e d ělíme na: fyzik ální, anal ytickou, nuk leární a na bioch emii ; Chemi e je všude kolem nás. C h emic i musí znát základy všech
chem. oborů a dbát šetrnosti k ži votn. pros tředí, z ejména p ři uplatňov ání ch em. technologií.
cherub, k rásná mytologic ká by tost, neb eská bytost , and ěl; ch erubíni = strážci sv ětl a a hv ězd; - v iz mytolo gie
(cheese-sýry ,cak e-kol áč) - dvouvrstvý p eč ený dez ert [k rusta z rozdrob. suš enek a sýro vá/ tv arohová vrstva; t éž nep ečen á variant a];
hadr, cár, tret ka; v obchodě l ehk á bavln . látka b ez vzorku, měkká, na spodní části od ěvu ;
[šifonjé] franc. had rník / hadrnic e, prádelník, jarmara, šicí stol ek (z Ottov a slovn íku) ; al mara - skříň ;
vidina, přelud, n estvůra, sužující myšl enk a/ met a;
(širón) - předvál ečný it al. aut. z ávodník ["jezdí rychle jako širón"];
třetí sv ětov ě n ejzáv ážnější inf ekč. n emoc [nap adá pohl . orgány, plíc e, klouby, srdc e a mozek ; přenos sexem, n ečistotami i vzduchem];
silný muž, chlap ák; pochl apit se = zachov at se odpov ědně; (chlap ec = ml adý hoch/ mlád en ec);
(slang.) pití [kořalk a, alkoholick é nápoje]; chlastat , vyžunknout; vožungr, vochmelka, chlastoun/ vochlasta = opil ec/ kořala/ spiťar/ pijan/ pivař;
mírnit ; mí rnit vlídný m slovem i sliby , uklidnit , ukonejšit; - v iz konsolidace
ústa [„Zavři tu chleb árnu a kušuj“ - kušovat = nemluvit / mlčet] ; - viz kušna
batoh/ mal á torna/ t aška [pouzdro na mapu]/ brašna/ mošna - s ramenním popruhem a k apsami ; - viz ru ksak, tornistra
zaměstnavat el ; kdo poskytuje bezpl atné soci ální služby [charitní organiz ace ap.];
(u zvířat) žrát / pít t ekut é žrád lo z koryt a ap.; - viz pomeje, šlicht a, žraní
kravín , v epřín, koní rna/ stáj s e stání mi pro kon ě, kotc i aj. pro jin é tvo ry [tury , ovce, kozy, vepře, husy ... ]; n epořád ek; chlévsk á mrva; - viz ustájení, stáj,
stání, salaš
prostopášný, zpustlý, smilný, oplzlý , viln ý - chlípník / -nice, zpustlík, násilní k, exhibicionista, pornomil, ...; - v iz perv erz e, onani e
zalesněný vrch/ kopec ; - viz háj, brdo
zachmuření / smutno, můra/ noční motýl, noční výčitky svědo mí;
kuchyňská bezpečnostní ru kavic e na hork é před měty [podob. jsou zimní b ezprst. ruk avic e = p alčáky]; chň apat = uchopovat , lap at ;
zdrav. pomůck y: 1. - pojízd. sedát ko k chůzi s oporou + t lač ením chodítka před sebou, n ebo k odpočinkov ému s edění + n echat s e něk ým t lačit ; 2. - kruhové
chodítko poponášecí či s kol ečky k opoře z a chůze po místnosti; 3. - invalidní sedac í vozík ruční n ebo samohybný [bat eriový] n a v ětší vycházk y;
hist. strážci česk é hranice pod él Č eského l esa [Domažlicko, Chodsko - národopisná obl ast, nářečí] ; - viz Valaši
39
chody koně
chocholouš
cholera
cholesterol
chomáč
chomout
chorál
choreograf / -i e
choť
choulení
chov
chovatelstv í
chování
chór
chrabrost
chramstnutí
chrapoun
chraptivý
chrastit
chrastí
chrastítko
chrápání I.
chrápání II.
chrást
chrchel
chrlení
chrom
chromatika
chromý
chronický
chronometr
chronotop
chrstnutí
chrup I.
chrup II.
chrupka
chryzantémy
chřadnout
chřest
chřipka
chřípí
chřtán
chuděra
chudokrevnost
chuchvalec
chuj
chuligán
chumel
chundelatý
chunta
church
chuť
chůdy
chvalozpěv
chvályhodný
chvat
chvoj / -í
chvost
chytač
chyták
chytrovna
i to to
IČ / dří ve IČO
idea I.
idea II.
idealist a
ideální
idem
identita I.
identita II.
identifikace I.
identifikace II.
ideologi e I.
ideologi e II.
ideologi e III.
Idiofony
idiom
idiot
idol
idyla
IFOR
igeli t
iglú
ignoranc e
ignorant
ignorovat
Ikarov a křídla
ikeban a
ikona
ikonoskop
iktus
iluminac e
krok, klus, c val , trap, trysk; - viz druhy koní, t rap, c val
pták s chocholkou na hl avě; - viz f edrpuš
akutní smrt eln á nak ažlivá průjmov itá n emoc , přen ášen á člověkem, zn ečištěnou vodou a pot ravou (b akt eri e Vibrio chol erae) ;
steroid nutný k t vorbě ho rmonů a vit. D ; neb ezpečí at erózy - zanáš ení cév cholest erol em [omezit jídlo, cvičit] ;
kus vaty; chumáč vlasů; zdrobn ěle cho- / chu-/ -máč ek; hlouč ek [chumel d ětí];
čalouněná č ást postroje (často s pochvou pro bič, zav ěš. na krk / šíji t ahounů [rčení „už je pod chomout em“ = žen atý / vdan á]); - viz jho, cemr
procítěný [slavnostní] sborový jednohl asný [nábož. katol. i pro testant . zpěv , husitský ch.], příp. s hudební m doprovodem;
uměl eck é v edení / kreace b aletu/ t anečního souboru; sc énografie; choreo graf = u měl . v edoucí [režiz ér]; - viz kompozice, rejža
manžel / -k a; - v iz druh/ -žka, spolužití, psí knížka, parch ant
schoulit se [do klubíčka, k někomu, pod přikrov em] , (příbuzné je: z achumlat se [do pelíšku, župánku, hnízda]) ; houlení [žmol ky - „houlí s e to“];
péče o živočichy ; činnost, v ýchova; chovat / c elovat dítě; pochovat z emřel ého do hrobu;
přehl ed kat ego rií, podk at egorií a činností; z emědělství, l esnictví aj.: - viz <https://cs.wikip edi a.org/wiki /Kat ego rie:Chovatelstv %C3%AD >, mezi stromy
alura, zvyk, mrav; soubor projevů člo věka/ zvířat; pravidl a společ enského chov ání; - v iz eti ka
(chorus) sbor - např. pěv ecký ; skupina stejně zn ějících tónů či strun (např. kl avíru) ; chorál = jednohlasý n ábož. zpěv ; kostelní kůr/ bal kon;
statečnost, udatnost v bo ji;
hrubé za- / kousnutí, rafnutí zuby k obran ě či k nasycení hladov ého;
bohatec, vyžírk a, nabob ; - viz opulenc e, pluto kraci e, chráp ání
sípavý, drsný, h rubý, k rákoravý hlas/ tón/ zvuk ; chrapot ; narušení hlasiv ek v hrt anu; - viz k ašel
chřestit, rachotit ; chřestýš = had ; chřestění / chrast ění, ch řestítko / chrastítko; - viz chrást, ch řest
roští - přev ážně suché, zlámané vět ve keřů a stro mků [k top ení]; - v iz houští, klest , ml ází
zvuková upoutávko vá hračk a (chřest ění kulič ek); chrast ění/ cin kání k líči, k rabičkou z ápal ek ap.; - viz cingrdl átka, k astan ěty
porucha spánku, hlasit é dých ání s vibracemi měk . patra, chrapot (lze z mírnit medi ka menty ve spreji) ; (chrochtání = bl ahem - pras ečí zvuky ; chrčení
v opilosti = „v ychlastan ej“ hl as);
listy bulev řepy [skro jky z e sklizně] aj., časté silážovan é krmivo ; - viz siláž
(sputum) výměš ek dých. ústrojí - vyk ašlan á vazk á hmot a; chrchl ání - k ašel , chroptění [zadní rý ma, b ronchitida; - viz, chrl ení, plivátko, souchotiny
tryskání n apř. k rv e/ vod y; (chrlič = střešní okapov ý prv ek; vyk ašlan é vazk é chrl y/ chrchl y/ pli vanc e); - viz gejzír, chrch el, pli vátko
chem. p rvek [Cr], ko v užíváný k pokovov ání [vodovodní bat eri e, n áčiní, mech . díly aj.; zdraví škodlivý] ; chrom. kůže = klouzavá, měkk á;
(hud.) půltónová soustava, n a kt eré je založen a melodik a i h armoni e; druh knoflíkov é harmonik y; - viz akord eon, di atonika, hel igónk a, hud. n ástroje
živočich s neovladateln ými konč etin ami ; kulhavý, poškozený ; - viz pochroumaný
vlekl ý, počasný [nap ř. zán ět, z ávad a]; (chronologi e = pořadovost , posloupnost);
časoměr, přesné hodiny;
zákl. časoprostorov á konfigurace umělec kého díl a [zhušt. času, int enzifikac e prostoru se sp ecif. zab arv ením činností, např. k arn ev alizac e];
prudké vy lití k apal iny z kbelíku ap . [na n ěkoho]; n ěco rozlít, pol ít, pocákat , pokec at, pocint at; cáknout = praštit/ stříknout; - v iz bryndat
(dentice) zuby: lidé - do 30 měsíců - ch. dočasný : 20 ml éčných zubů [4 řezáky , 2 špičáky , 4 stoličky]; od 18 roků - ch. stálý : 32 zubů
[8 řezáků, 4 špičáky, 8 premol árů / třenových z ubů, 8 mol árů / stoliček , 4 zuby moudrosti/ stoličky - n ěkomu ani nen arostou];
odrůda sladkých třešní; (chroup at/ ch roustat = rád d rtit k řupav é potraviny [křup ky] zubama v ústech) ;
(Chrysanthemu m) kv ětiny , nazýv ané l istopadky [pocház ejí z Číny, kde b yly kult ivován y před více než dv ěma tisíci l ety];
trpět a slábnout [nemocemi / nedostat kem výživ y/ zan edbání m péč e]; vychřadlý [kost a kůže];
nízkokalorick á di etní zel enina bohatá n a vit amin y [proti n emoc em l edvin, moč. měch ýře, žlučníku, jat er, krev. ob ěhu, n ervů, bol estem zad aj.] ;
[Influenza] přenosná virov á choroba s inkub . dobou 16-24 hod.;
nosní dírky, nozdry zvířat; - viz nozdra
hltan [pharynx] - [“Vraž si to do chřt ánu a udav se, lako mče!“] ; (hrtan = l aryng) ;
ubožák, chudák, b ezmocný [chudink a/ b ezdomov ec, ap .]; člov ěk z chudiny ; - viz žebrat
(anémi e) n edostatek červ ených krvin ek [pít žel ezité víno, doplnit kostní dřeň]; - viz dřeň
chumáč [vlasů, vaty , usazeniny , sraž eniny, hl enu, v metku ap .; n ěco k ucpání trubic/ cév aj.]; - viz t rombóza, srazit, srážení, záh ať
(vulg.) penis, b imbas, p inďour; (chujov ina = blbost); - viz genit ál, p enis, při rození
[mladistvý] pouliční výtržník, zpustlík, v andal, n evychov aný v ýrostek , zpupný neposlucha, kazisvět; chuli gánštiny = nep řístojnosti;
houf, skupina [pospolu/ v chumlu]; z achumlan ý pod peřinou ; sněhová chumelenic e; schumlaný / zmuchlan ý papír aj. k zahození ; - viz chomáč, houf
hustě chlupatý (pes aj.) ; (chlupatý = (slang.) policajti);
(junta) sbor, výbor, dočasná vl áda [v e špan. a l at.- amer. p rostředí] ;
církev [Church of Engl and = angl ikánsk á círk ev];
zálusk/ ani mo; ch . příjemn á, oškliv á/ pachuť, sl aná, sladká, kys elá, navin ., t rpká, dráždiv á, pálivá, ostrá/ pálivá/ -čiv á, ko řen ěná, opojná, o vocná, aj.;
pár tyčí s e stupačkami [k chůzi v marastu apod., často užív ané k reklamním úč elům s holí k udržení rovnováhy] ;
děkovná/ vzýv av á píseň; (obdobně chvalořeč ení, sv atořeč ení); - viz liturgie, bibl e, žal m
příkladný , zasloužilý [čin/ člo věk / skut ek];
zápasnický prv ek ; chvát at = spěchat ; záchv at = prv ek n emoci ; uchvát it území; úchv atný / zají mav ý/ krásný ;
živé jehličnat é v ětvič ky/ větve užívan é k d ekorativním ap. úč elům, či jako předložka k otření nášlap ků z bot; - viz snítka
ohon/ oháňka; ocas [l etadl a, ko mety, rak ety , met eoru, zvířet e, pt ák a, draka aj.] ; na ch vostě = na konci [pochod./ jízd. p roudu, pel etonu/ -otonu aj.] ;
kdo cosi chytá/ lapá; l apač; mechanický díl [kl avíru aj.] ; ú/ -chyt y šplhací stěn y ap.; chyt ák = l est, někoho nachyt at [při činu]; - viz držadlo, madlo , in
trik/ podvod n a kohosi [neznal ého v ěci];
blázinec, psychi atrick á l éčebn a, cvok árna, cvokh aus;
hovorový souhlas; ovšemže;
dokum. pol e "Identifi k. Číslo O rganiz ace" / firmy - z rejstříku ARES, Obchodního r., r. M in. sprav ed.., r. Ži vn. úřadu, atd ., k n ahl édnutí u přísl. gestora;
idol = vzor, fetiš, ideál; vůdčí cílová myšl enka, nápad [smysl, význam, pojem, podstat a]; id eál / -izac e = vytv ář. idejí, pojmů a abstrakcí ; představ a/ vize
vysokého/ vznešen ého až n edostižného cíle/ popisu něč eho v l epším sv ětl e, n ež skut. j e; - v iz idealista, idealizmus, id eologi e, idol
vyznává, že prvo tní byl duch před hmotou (Jde o zákl. filosof. otázku: Co b ylo prvotní , hmot a nebo myšlení ?); - viz mat eri alista, filozofie
absolut. dokonalý , výborný , přesný [ideální rovin a, st av aj.]; - viz ideolo gie, idyl a, vůdčí
detto/ dt to, tot éž, právě tak ; odk az. zkrat ka; (it em = rovn ěž, dále, krom toho);
(z lat.) úplná st ejnost/ shodnost; totožnost: id. dvo jčat či s ériových výrobků ; národní id .; zjistit i-u = o koho jde, kdo to je, mat . totožnost; id entický
totožný/ stejný / shodný; - v iz aut entický, identifi kac e
identifikov ání = zjišt. totožnosti dle dok ladů, rozliš. změn : osob/ zločinců, mrtvol ; id entifikační postup/ služba/ údaje/ data/ předměty / metody /
přístroje; - viz id entita, aut entick ý, daktyloskopi e, konspirac e/ utajení / maskování , krimin alistika
ucelený filosofický i obecn ý výkl ad život a společnosti, ze kt erého vychází politic ký progra m určit é skupiny, soubor zák ladních t ezí;
soustava myšl enek , t eorií, předst av a n ázorů na sv ět/ společnost, [politick ý] směr vývoje [l evicov ý, pravicový , lib erální aj. ] a kon krétní
cíle [lib eralismus, socializmus, f ašizmus, nihilizmus atd .]; id eologi i [kapit alistickou či komunistickou aj.] n elze zničit , nejvýše zakázat ;
hudební nástroje, v ydáv ající tóny a zvuky ch vění m seb e sama, ni koliv chv ěním membrány, struny n ebo vzduchového sloupce; - viz aerofony , hud. nástroje
jazyková zvláštnost, nářečí ; - viz slan g
trotl (z něm.), blb ec, b emák, hlupák, slabo myslný člov ěk, kretén , mešuge; - viz blb , cvok, d ebilit a, d emenc e, i mbecil , moron
vzor/ modl a, zbožně uctív aná osoba [n apř. pl atonická/ sžíravá l áska] ; (paradigma = přík lad, vzor/ model , typ; disciplinární mat rix);
selanka, spokojený život [na klidném míst ě], t akový příběh / ro mán / film; hudební skl adba klidného rázu; idy lka; - viz id ea, cit
jednotky rychlého n asazení N ATO [pod. je SFO R]; - viz N ATO
UH nepropustná [průsvitná] fóli e/ p last [na ubrusy, sáčky, pláštěn ky do dešt ě, ob aly aj.] ;
eskymácký [ eskymáci = inuit é] kupolovitý nouzový p řístřeš ek ze sn ěhových bloků ; (kupole/ kopul e = kupov it á kl enba, n apř. ch rámo vá);
[úmyslné] přehlížení dobrých i zlých skutků/ činů, náv yků a zvyků, n edbání předpisů/ slibů, ú mluv ; nevšímavost ; - viz igno rant, d eli kt
neznalec , nevzdělan ec či vzpurný reb el odmítající dobré rady / pří kazy / předpisy/ zákony [tak é p o špatn é zkušenosti]; - v iz ostrakismus
[úmyslně] nebrat v úvahu, p řehlíž et, [vzpurn ě] pomíjet ; - viz dlab at, i gnorant
(báje) Ot ec mu přil epil křídla a radil nelét at výš k e slunci, syn rady n edbal , křídl a mu roztála a zabi l se; - viz Rubikon, Sysifova muka, Tantalov a mu ka
japonské umění aranžov ání kv ětin, tak é známé jako kadó;
pravoslavný či řeckokatolický obraz; v e v ýpočetní t echnic e graf. symbol umožňující spuštění určit é akce; logo ; - viz pik togram, erb , punc
zobrazovací elek tronka V.K.Zwo rykin a, s kt erou r. 1924 sestrojil první t el evizi; - viz CRT
úder; n áhlý t ěžký záchv at, úž eh, mrtvic e; i. paraly tický - n áhlé ochrnut í; - v iz angín a, stenóza, šlak , TIA
velké slavnostní osv ětl ení; knižní malb a [výzdoba] středov ěkých rukopisných kod exů; - viz bioluminiscenc e, fluor
40
ilustrace
iluze
iluzionista
image
imaginac e
imaginární
iman entní
imatrikulac e
imbecil
imitac e
immateriální
imobilizér
imped ance
imperativ
imperátor
imperialismus I.
imperialismus II.
Impet igo
impertinenc e
impérium
implant át
implement ac e
implicitní
implikace
imponovat
impotenc e
impozantní
impregnac e
impres ário
impropmptu
improvizac e
impuls
imrv ére
imunita
in I.
in II.
In III.
inaugurac e
incest
incident
incidence
index
indiánky
indián. zbran ě
indiferen t/ -ní
indigo I.
indigo II.
indikace / -ov at
indiskrece
indiskretní
indispozice
individualista I.
individualista II.
individuum I.
individuum II.
indoor
indukce I.
indukce II.
indukce III.
Indukční desky I.
Indukční desky II.
induktor
industria/ -liz ace
industrie
inerci e
inertní
infant / -ilní
infarkt
inf. nemoci I.
inf. nemoci II.
infinitiv / -ní
infiltrac e
inflace
influence
informac e
Infuze
ingerence
ingot
ingredi enc e
inhalac e
inhibitor
iniciativ a
iniciála
iniciátor
injekc e
injekt áž
inkar
inkarnac e
inkaso
inklinac e / -ov at
inkluze I.
inkluze II.
obraz apod. doprov ázející tex t knihy ; doprovodný přík lad k p řednášc e; n ázorné sv ědect ví; ilustrovat [připojit obraz/ pří klad], ilustrátor;
chybný vjem, v idina/ sen, p řelud ; poruchy myšlení / emotivi ty [bludy, apati e, nekl id, strnulost]; - viz h alucinac e, hypnóza, emoce, psychóza
[kabaretní ap.] kouzelní k užívající různé t riky ; - viz iluz e, ko medi ant
(imidž) obraz, představa, působení na do jem [vyl epš. vzhledu / přit ažlivosti], prezent ac e/ rek lama;
fantazie, obrazotvornost, p ředstavivost; (i mago = st adium h myzu; dospělý hmyz); - v iz image, i maginární
pomyslný, neskut ečný, vymyšlený , zdánlivý , fant askní [přeludně fant astický] ; - viz esk amot ér, fantas, hypotéza, simul ace, virtu ální, u topie
trvajíc í, vnit řní, s něč ím spojen é/ bytostně vlastní / příslušné, možné [odpovídající zkušenosti, empi rick ému poznání]; - viz inherentní , transcendentní
[slavnostní] zápis do úřední matrik y [např. studenta na VŠ; po slibu se st ává č len em ak ad. obce] ; (imatr. kódy v l et ectví [n a př. OK = Č eská rep.]) ;
imbecilní , slabomyslný; - v iz idiot
napodobenina/ náhražka (i mitov at = napodob., opiči t se; imit átor = napodobit el); - viz surogac e, šolichat, iluz e, parodie, burl eska, pl agi át
nehmotný ; - viz absolutno
osobní obranný prostřed ek [omamuje el. jiskrami aj.]; (cibetka, kasr aj. = k apesní obranná střík ačk a odporné o m amné k apal iny);
komplexní odpor [složený z reáln é (pracovní) a imagin ární (jalov é) reakt ance] ; - viz indukc e, k apacit ance, reak tanc e
(lat.: rozkaz. způsob) naléh avý požad av ek, příkaz n estrpící deb atu; z áklad přirozen é mo rálk y {dle K anta} ; i mperativn ě/ -í; - v iz impérium
císař/ kajzr/ car/ k rál (d ědičný titul / v lastník), vojevůdce/ dobyvatel ; - viz i mperativ , i mperium
nejvyšší stádium kapit alismu ; svou exp anzi obhajuje šířením ci vilizac e, kul tury, ekono mick é prosperit y, lidských p ráv n ebo demokracie;
hlavní cíí : ovl ádnout strat eg. území , získat l evn é suroviny, prac . síly a max imální vli v, rozšířit odbyt výrobků , zvýšit zisk a c elk . majetek; - viz i mpérium
(i. vulgaris) bakt eri ální / strepto koková kožní infekc e [hnisav é puchýřk y, flíčk y]. J e relati vně č astá, postihuje d ěti i dospěl é;
netaktnost, nestoudnost, neslušnost, drzost, troufalost ; - viz troufnout si, truc
(pův. nejv yšší výkonná moc ve stát ě; empi re = říše) císařství / k rálovství / říše vč etně závislých území / držav ; - viz koloni e, pro vincie, respekt
orgán n ebo jeho č ást přenesený do organizmu [např. umělý prs];
(lat.: impl ementum – i mpl ere/ n aplnění) uskut ečnění, začlen ění, dodržení záv azku - viz <https://cs.wikip edia.org/wiki /Impl ement ace >
výchozí [předem nast aven ý/ zah rnutý], obsažen ý, ale n evy jádřený pří mo; ni koli zjevný / samo ssebou se rozumějící; - viz explic itní
vyplývání z, sklon k; podmíněn ý výro k: pokud / jestliže - pak z toho plyne; i mplikov at = tíhnout/ p řikl ánět s e k n ěčemu;
mocně zapůsobit, vzbuzovat obdi v a úctu, působit silným/ dobrým dojmem [líbit s e]; - v iz impozantní
erektilní dysfunkc e; postihuje muž e [vadn é cévy k pro krv ení]. Jsou s ní spojeny záporn é emoc e [nejistota, stres a p artn ersk é živ. probl émy]; - viz fri gidit a
imponující, n ádherný , vzneš ený, líbi vý, p řitažliv ý, v elkol epý , úchvatný , budící obdiv, monumentální , ct ěný, ušl echtilý, distin guovaný ; - viz i mponovat
napouštění pev . l átek vhodným roztokem k e zvýš. trvanlivosti , nepropustnosti ap .; pod. je „ grémov ání“ [kož. bot aj.] vosk. krémem; - viz l aminov ání
[najatý] podnik at el v záb av ě a u mění [zařizuje vystoupení, produkce, hospodaření] ; - viz management , šou, trénovat
(fr. emprompty) i mprovizov aně/ s patra; " V nál adě" [skladb a F.Schubert a];
tvůrčí projev n ebo výtvor bez předch. přípravy ; nouzová/ nepl án. činnost/ reakc e; přizpůsobení se vznikl é situaci ; řešení „s pat ra“ ; - viz provizoriu m
podnět, popud, inici ace; krátký p roud. náraz; vstupní sign ál; séri e i mpulsů; impulzivní = n eklidný , náhlý ; - viz inic iál a, hyp er-, kompulze
(z něm.) neust ále/ pořád, co se č asto/ st ále do kola opakuje [s různými obměnami, furt dokola] ; - viz repet e, kontinuální , perpetuum mobil e
právně zaručen á nedot knutelnost ; dostatek obr. lát ek - schopnost obrany organizmu prot i anti genů m [bakt eri e, viry , plísně, prvoci, n ádorov é buňky ..];
(z angl.) na, do, v e, prot i; [nap ř.: „I ame in“ {ajm in} = jsem připrav en {k činu / jedn ání}; u vnitř [in fl agranti, mad e in; ( slang:) b ýt IN / in-lin e {inlajn} = v linii
pokrokový/ mod erní; to be/ feel} in {th e fashion} = {být / cítit s e} mod erní/ fajn]; in/ int ra- = uvnitř/ vni třní/ vnitřn ě [In v ino veritas - v e vín ě pravda;
intrav enózně = do žíly]; (opakem IN = OU T { aut}/ v en);
slavnostní uved ení do funkce/ hodnosti/ úřadu, ot evření [budovy] či zah ájení [provozu]; - viz nomin ální, d yzajn
krvesmilství; hříšná n ečistota [sex mezi p říbuznými]; - viz sodomie
vážná příhoda/ událost/ havári e/ mi mořádn á událost / nehod a s následk y [i mezinárodní] ; výstř el ek širšího dosahu; - viz aféra, bul vár
nemocnost obyvat el v procent ech;
rejstří k, seznam/ soupis, rozlišovací symbol, student. prů kaz o studiu na VŠ; ind exac e = označován í index em; - viz ko efici ent
povídky a román y o amerických indi ánech, p roslav ené n apř. n ěm. spisovat elem K. M ay em (psal i o národ ech Středního východu];
kamenná p alice na topůrku ; tomahawk - s ek erka; oštěp ; kopí ; luk s šípy; bol a - koul e na řemínku s držadl em; foukač ka šípů; bu merang;
bezpartijní , nestraník , bez str. příslušnosti, nečl en politick é strany/ hnutí , ap ., n ezúčastněný ; - viz politick á stran a, dif erence, neutrál
orientální rostlin é barvivo pův. z indi govníku (Bory t Isatis), známé 3000 let [temně modrý , nač erv enal e se lesknoucí prášek n erozpustný v e vodě
nýbrž v lihu [užívaný n a ink. tuhy/ tužky , barvení , pův. k výrob ě inkoustů];
určení [zjišťování] st avu/ st anovení dalš. postupu; indik átor = uk azat el, sl edovač int enzity ; o známení, ohl ášení ; indikov aný = udáv aný, před epsaný;
vyzrazení , vniknutí do disk rétního prostoru ; - viz indiskretní
porušení diskrétnosti , vyzraz ení, [opak diskretní]; - viz diskrétní , ko mpromit ace, konspirac e
dočasná/ náhl á n ezpůsobilost, nepříznivý t ěl esný/ duševní stav [n apř. zpěvák b yl indisponován]; doč asně/ ch vilk. nemocný; - viz dispozice
je přesvedč en, že jednotl iv ec má právo p rosazovat sv é indiv . zájmy a c íle, starat se hl avn ě o seb e a n eb ýt o mezov án druhými / společností ; společnost
chápe jako voln é seskup. osob, od mítá/ podceňuje v azby člov ěka, vzáj. závislost a solidaritu . Opak = kolektivismus; - viz individuum, totalitarismus
individualista, podezřelý jedin ec, samotář; (individu ální = speciálně zaměřen ý, osobitý [přístup, v ýcvik , vztah]; samostatn ý; i- alizmus = dů raz na jedinc e,
význam jedinc e a jeho zájmů); - v iz plurál , solitér
(angl.) domácí / vnitřní [sport – halový / sálový] ; (outdoor = venku , v enkovní, v přírod ě, ext eri érový) ;
(inductio, návod), indukti vní metoda; opak dedukc e; vývod, z ávěr; lo gick é odvozování, vyvozován í nových záv ěrů ; úsudek směřu jící od jednotl ivého k
obecnému ; v ektor. v eličina charakt erizující el ektr., magn et. či el.-magn et. jev y vznikl é vložení m l átky do t ěchto polí ; reak tanc e indukčního charakt eru
se též nazýv á indukt ance, a reakt ance k apacitn ího charakt eru k apacit ance; - viz ad mitanc e, d edukc e, i mped ance, kap acita, reakt ance, susceptanc e
varné desky s indukč . technolo gií [výhody : nízká en erget. náročnost, rychlý ohřev a chladný povrch varn é d esky i v p růběhu v a ření]; na indukč. d esky
je nutno zakoupit vhodné indukční n ádobí [indukční ohřev je generován magnetic kým pol em - teplo je gen erov áno pří mo v kovu] ; - viz indukce
histor. ruční generátor st říd. el. proudu pro tel ef. zvon ek [otáč ení v inutí kotvy mezi magn ety]; - viz tel efon, W agn er, dynamický, alt ern ativ a
činorodost/ zprůmyslnění [zaost alé/ agrární { =zeměd ělské} z emě]; industri ální = průmyslový [-á spol ečnost]; - viz et apy d ějin
píle, činnost, pracovitost ; průmyslov á vý roba, p růmysl; soubor kamen. a kost ěných nástrojů a odpadků při jejich vý robě v p rav ěkých kulturách ;
nečinnost, setrvačnost, n etečnost; inerční / in erci ální/ inertní [{navi g.} soustav a, systém, plyn , pohoz namrzlých c est]; - v iz mrtv ý bod
(inert matt er] - n etečný / n ejedovatý / n eak tivní / ušlechtil ý/ vzácný [at mosféra, plyn , substrát], mat eri ál [např. posyp];
urozené/ šlechtick é dít ě [často jako sloužící páž e či panoš]; d ětinsky zaost alý člov ěk, dětin a/ -ský; spolucestující dítě do 2 l et ; (infant eri e = voj. p ěchota) ;
iktus, mrt vice, ohranič en é odumření tkáně z uzav řen ého přívodu k rv e z tepny ; (i. myok ardu, plic , plac enty , led viny); - v iz embol ie, šlak , fibril ace
(infekce = nákaza/ nakažlivost ; přenosnost [vzduchem, hmyz em, sty kem/ dotyk em, potravou] - choroby způsoben é různ. mikroorganismy - viry , bakteriemi,
parazity , infik. h myzem či houbami;
neurčitý [slov esný tvar, n apř.; býti]; způsob;
průsak, průnik z ábranou/ uzáv ěrou/ fil trem [např. špiónů, disidentů aj. škůdců, včetn ě v ěcí / lát ek / vi rů apod.] ;
proces znehodnoc. pen ěz projevující s e pokl esem jejich kupní síly [zdražov áním zboží a služeb] ; defl ace = pokl es cen / zvýš. kupní síl y; - v iz monet ární
vliv, ovl ivňování , působení;
údaj, zpráva/ reportáž, zformování ; (informatik a = teo rie vzniku, zprac . a přenosu informací; informáto r = špicl aj.) ; - viz bit , IT, PC, zpět. v azba, žurn ál
vprav ení v ětšího množství t ekutiny do organizmu zpravidl a nitrožilní c estou [injekcí, k apačkou] ; - viz k anyla
vliv/ o vlivňov ání, v měšov ání, zasaho vání, usměrňov ání; (fr. ingéni eur = inžený r [ak . titul absolv. t ech., ek . a z em. VŠ; inž. sít ě [voda, plyn ..]);
odlitek surov ého žel eza z vysok é p ece aj., v e tv aru hranolu / housky / výv alku [příp . bramy z kok ily] pro další zpracování / v álcov ání aj.];
kulinářská [=kuch ařská] či l éčit elsk á bio-přísada; přísad a vůbec ;
vdechování [l éčiv ých par při respirační m onemocnění]; ( exhalac e = vydechov ání); inhaláto r = přístroj k vdech . l éčivých výp arů ap.; - viz vaporiz ér
látka/ přís ada zpomalující či z astavující reakci [n apř. i . koroze] ;
(z lat. initi are, zah ájit, začít) podnět nebo popud k zah áj./ vy konání n ěj. činnosti / rozhodnutí; inic io vat ;
počáteční písmeno; (inici ac e = podn ět; iniciati va = podnik avost;
kdo z vlast. popudu něco v yvolá; spoušt. zaříz ení, rozbuška/ roznět ka/ palní k výbuchur; zdroj nák azy; - viz explosiv a, inici ativ a, inf ekč. nemoc, munic e
vpravov ání, vh ánění , vstřiko vání urč en é lát ky [séra, …]; enema = l ék ařská inj. stří kačk a/ klystýr; viz sérum, klystýr
zpevňování / imp regnac e zdiva, málo únosné půdy ap. tlakovým/ tryskovým vpravení m betonové aj. s měsí do navrt aných děr;
přístroj [ing. K arásk a] k e zjišťování povrchových trhl in ve fero magnetic kých kov ech;
vtěl ení [např. boha v č lověka]; (rein karn ace = převt ěl ení, op ětovn é vt ělení , nov é vt ělen í duše);
výběr pl at eb, přejí mka, obdržení [n apř. SIPO = Soustř. Inkaso Plateb Ob yvat elstv a cestou pošty]; in kasovat = dostat [finance, gól y, trest];
naklonění , sklon, náklonnost, zálib a [zvědavé tíhnutí/ p řikl ánění s e/ vn itřní l ákání k něč emu]; [zdání, ž e svět stál e víc e inklinuje k n espokojenosti];
(přijetí do n ějakého c elku) ; jd e např. o začl enění zaost alých žáků do normálních tříd; touto int egrací však poklesn e cel ková ú roveň výuky - je to krok zpět
proti obvykl é praxi; op ak em ink luze je exkluze - sociální vylouč ení/ vydělování jedotl ivce č i skupin; - viz int egrac e, segregace, separac e
41
inkognito
inkontinence
inkoust
inkrimin ace
inkrimov at
inkrust / -ac e
inkubátor
inkvizice
inlej
inovace
insekt
insekticidy I.
insekticidy II.
inseminac e
insert
insignie
insolvence
inspekce / -tor/ -át
inspicient
inspirace
instalac e
I.
instalac e
II.
instance
instantní
instituce I.
instituce II.
instinkt / -ivn ě
instradac e
instrukce
insuficience
insultace
instrument ář / -ka
inštrumenty
intarzie
integrac e
integrál I.
integrál II.
integrita
intel ekt
inteli gent / -ce/ -ní
intence
intendantura I.
intendantura II.
intenzita I.
intenzita II.
intenzifikac e
interakce
interakce
interes / - antní
interf erenc e
interi ér
intermezzo
internac e / -ovat
internac ionální
INTERNET
INTERPOL
interpol ace I.
interpol ace II.
interpret I.
interpret II.
interpretac e
interpunkc e
interv al
interv aly
I.
interv aly
II.
interv ence / -nov at
intervi ew
interrupc e
intifáda
intimní
intonace
intolerance
intravil án
intriky
intro- / intraintrodukce
introvert
Intubace
intuice I.
intuice II.
invalidit a
invar
invaze
invekti va
invence
inventář
inventor
inventura
interi ér
inverz e
utajovan á/ f al ešná ident ita - skrývání pod cizí m jmén em; maskování - úprav a vzhledu ; „na zapřenou“; - viz anonym, id entita
mimovolní úni k [moči, stolice] - pomočov ání; i. přechodná/ trv alá; (genuine st res inkontin ence = GSI);
sytá barevná tekutina [různ. složení] k psaní pomocí b rka, pera či št ětce; - viz dub, indi go, tuš, p eroříz ek, kal amář, tisk, cartrid ge
vztah k podezření / obvinění z krimin. ap . činu [inkri m. osoba, doba, předmět / příp ad, vyš etřov ání]; - v iz kriminál [k rimi] , kri minál ka
obviňovat ze zločinu ; (inkri minovan á doba; inkri minovan ý = obv iněný / žalov aný, doličná v ěc [vozidlo ap .]); - viz k rimin ál, disk rimin ace
povlak, n át ěr, zdobení b arevný m materiál em, obložení , vysráž. lát ek z roztoků ; vznik ků ry/ pot ah minerál. látkami , korn at ění; - v iz intarzi e, k rusta, politů ra
spec. kryt é zařízení pro n edonošen é děti ; líh eň;
býv. círk evní vyhl edáv ání, fan atick é v yšetř. a přísné trestání kacířů - mučení , stětí , lynč ., upál ení ; - viz Husité, muč ení, právo útrpn é, k acíř, odpustky
zubní vložka - čep do kořen e zubu; [onlej = kousací ploška; korunk a = nastav ený zub; můstek = spoj. korunky zubů; i mplant át = nový zub];
zdokonalení, p řetvo ření v novovýrob ek s l epšími p arametry ; inovov at, inov ační;
[insect] hmyz; (insekticid = chem. prostředek k nič ení hmyzu = d esinsekci); - viz asanac e, deratizac e, d esinfekc e
přípravk y k huben í hmyzu v jeho různých vý vojových stupních. D ělíme je na ovicidy [ničí v ajíč ka], l arv icidy [ničí l arvy], ovi larvicidy [ničí vajíčka a l arvy] a
imágocid y [ničí dospělý h myz]; - viz rod encidy, rep el enty, b iocidy
uměl é oplodnění [užív ané n apř. insemin átory v býv. JZD u chovných krav]; - viz připouštět
vložit, vsunout; náhrada, příloh a; - viz inz erát
symboly [u králů regálie] jsou odznaky/ ž ezla hodnosti a hodností urč ené moci světsk ých či círk evních osob [včetně akad emických ap .];
neschopnost splácení závazků , nedostat ek p rostředků ; - viz ban krot, konkurz, oddlužení , solventnost, splátka
kontrola, dohl ed, dozor; dozorce, polic ejní hodnost; ú řad; [OŠI = ok r. školní inspektor];
pomocník divad elního režiséra [zajišťuje vč asné nástupy h erců a správný p růběh představ ení];
vnuknutí nápadu n ěčím/ n ěkým, náp aditost; id eje k t voření ; osvíc ení; - v iz nápad
zaved ení, připojení, umíst ění tech . zaříz ení, v ybav ení budovy ap.; rozmisť. p řed mětů pro výstavní účely ; akt uv edení koho/ č eho do funkce/ činnosti;
opakem je odinstal ace/ odpojení / zrušení ; - viz in augurace
jistý [základní č i vyšší] org. stupeň říz ení [úřadu / instituce] ; - viz instituc e
připrav ený k o kamžitému použití [rozpustný, předv ařený, práškový , plně vybav ený ; např.: inst. káva, al e také inst. fotoaparát ] ;
orgán / organizac e, úřad, soubor právn ě uprav ených vztahů mezi lid mi; spolek / -čnost, společenstv í, svaz, uni e; institut = ústav, u rčitá obl ast
práva ap. [inst. vyděd ění aj.] ; institucionální = úřední; institucionalizmus = ekon. a sociolog. směr v ývoje společnosti k institucí m;
vrozený pud, vnuknutí , tušení [tzv . “šestý smysl“] ; pudově; - viz vní mat , smysly
souhrn všech opatřen í k zajištění plynul é [žel ezniční/ lodní aj.] přeprav y [voj.] vlaků , převozů a transportů, s popisem tras y ;
návod, pokyny , předpis, klíč, manu ál, součást pro gramu; (instrukt áž = předv áděn í, škol ení; instruk tor = cvičit el, uči tel , školit el, t ren ér/ kouč);
slabost, nedostat ečnost, selh ání činnosti, neschopnost plnění ;
fyzické nap adení [f ackování ap.] ; - viz inv ektiv a
pomocník/-c e [lékaře apod .] pomáh ající s instrumenty ; - viz inštru menty
nástroje, nářadí, po můcky; (instru ment ac e = p rác e s přístroji, orchestrace [ rozpis hud. díla pro jednotliv é n ástroje orchestru]);
uměl eck é vyk ládání dýhami (ornament y, obrazy z přírodních [různě zbarven ých] dýh aj.); - viz forný r, kořenic e
sjednocení, sv az, splynutí v e vyšší c elek, začl enění , zapojení; ( mat em. - výpoč et int egrálu); integrov at = funkčně spojit, včleni t; - v iz čip, štepov ání
Integrál je jed en ze základních pojmů matematiky . Spolu s derivací tvoří dv ě hl avní op erac e mat ematick é an alýzy. Pojem integr álu je zobecnění m pojmů
jako plocha, objem, součet či suma; - viz <https://cs.wikip edi a.org/wiki /Int egr%C3 %A1l > , d eriv ace, int egri ta, u rčitost
neporušenost, nedot knutelnost, c elistvost [v ěcná, územní , mravní] ; zcel ení/ spojení do urč . cel ku);
rozum, nadání , schopnost myšlení a racion. poznání; (intel ektu ál = moudrý , duš. vzděl . člov ěk [slan g. intoš]); - viz automat, dálkoměr, genius, IQ , profes e
člověk schopný řešit nové/ složité situace; v rstva vzd ělanců, schopných konat kv alifik. duševní činnosti; u mělá int eli g.; - viz genius, IQ , IT, robot
úmysl, rozsah, zaměření / směrov ání [v t ěchto int encích by se mělo …];
býv. voj. intend anční služba = řídící orgán hospodářsko-správní služby u v yšších velit elství [p ečoval a o fin. hospodaření, uby tování ,
zásobování potravin ami , výstro jí (ne vš ak zbran ěmi) apod.]; vrchní dozor, v rchní správ a [dřív e hlavně div adelní], int endant ;
síla, mohutnost, množství; [int enz. hosp. = zv yšování produkc e účinnějším využití m/ soustřed. zdrojů, výr. sil, v ědy a tech .]; usilovnost; - viz ext enzivní
int. zvuku, záření, světl a, proudu, dopravy ; prostř. zvyš./ snižování úrovn ě na příslušnou mez - výkon / příkon / clonění / tlu men í; - viz rezonanc e
zvýšení produkce zv ětšování m k apacit , zvyšování m výkonnosti a snižováním n ákl adů; int enzivní hospodaření; - v iz ext enzivní
vzáj. ko munikac e/ ovlivň ./ působení mezi účastníky a programem - činností stroje [ komunik ace s e strojem sign ály / mlu vou]; vzáj. reagov. osob ap .;
vzájemné působení d vou nebo víc e činit elů / programem/ činností stroje [ko munikac e se stro jem signál y/ mluvou]; vzáj. reagov . osob ap.;
[vzbuzující] zájem, pozoruhodný, přitažli vý; - viz angažování, inspirac e, motivac e
vzáj. ovl ivňování , prolínán í, střetání ; křížení, skl ádání ; [vln ění, sv ětla, zvuku, řeči ap.] ;
vnitřek, prostředí uvnitř ohranič ených objektů [opak em je ext eri ér - ot ev řen é v enkovní prostředí / t erén ; [t eri ér - rasa psa]; - viz scenérie
vsuvka, v ložka, mezidobí ; mezihra/ hudební skl adbičk a; příhod a přerušující děj/ vedl ejší / akc esorní událost ;
nucený pobyt na u rčen ém, vyk ázaném místě; internační t ábor s dozorem; - v iz el egi e, koncentrace
mezinárodní [lat . natio = národ]; int ernac ionál / -ista = mezinár. reprezentant [sportu aj.] ; uznáv aný v e svět ě; int. organiz ace, značky ;
celosvětov á [inf. a komuni k.] počít. síť na b ázi systému UN IT [ web = World Wid e W eb, „sv ětová síť“ pro apli kac e i. protokolu http]; - viz net , web
(angl. International Cri minal Polic e O rganiz ation) největší polic ejní [ krimi] organizace n a světě [ mezin árodní mezivl ádní org anizace] ;
metod a zjišť. přibl ižn. výsl edku [při zpracov ání dat se k již zjištěný m hodnotám bodů dopočít ávají další body, z nichž se funkce skl ádá - nap ř. k zv ětš.
zobraz. bodů digit. obrazu, ap .]; vsuvk a v t extu ; - viz ap roximace, hašování
1. hudebník jenž interpretu je/ hraje čísi skladbu; vykl adat el, p řeklad atel , real izátor/ uměl ec/ d ekl amátor, řečník , herec / aktér aj.; 2. druh počít. p rogramu
[interpretuje zápis jin ého programu pro gramu pří mo v e zdroj. kódu ve zvol eném pro gramovací m jazyce {n etřeb a ho přev ádět do stroj kódu cíl. procesoru}];
způsob podání/ přednesu / prov edení / přetlumoč ení/ vysv ětlen í/ objasnění li ter. n ebo hudeb. díl a v ýkonným u mělc em; - viz int erpret
háček, čárka/ kroužek/ p řehl áska/ vlnovk a [tild a], pomlč ka, odsuvník, uvozovky , čárka/ t ečka/ dvojt ečk a, v ykříčník , závorky; - viz symbol
rozsah hodnot daný dolní a horní mezí; i . 1:1 až 10 = p rima, sekunda, t erci e, kvarta, kvint a, s exta, septi ma, o ktáv a, non a, d ecima; - v iz intervaly , pri ma, prefix
1 - mono-, 2 - ambo, bi- , dabl- / debl , di-, duál/ -ní, dublet , duel , duo, kvoci ent, p ár, sekunda, 3 - tercie/ t erc eto, t ri-, t erno, t rial , trio , triz, 4 - k vart/ - ál/ quatro /
quaderno, 5 - k vinta/ kv intet , kvin tlík, p ent a-, 6 - sext a/ -t et / -o, 7 -septi ma/ sept et, 8 - okt áv a/ o kteto , 9 - nona/ noneto, 10 - d ecima, 20 - duodecima; ...;
požadavek / přímluv a; voj. i ./ anex e = náhl é vni knutí/ z ábor/ n ásilné obsazov ání a op anování cizího území ; okupac e; - viz diktatura, total ita, ultimatum
novinářská akc e s významnou osobnosti, osvět lování dot azů; (akce instituc e k informaci a dot azům novinářů = b rífink); - v iz brífink
přerušení těhot enství, u měl ý potrat/ abort ;
(arabsky) procitnutí , probuzení, povstání, vzpoura, reb eli e, otřes - k zbav ení se „vrchnosti“;
důvěrný, soukromý, erot ický, s exuální ; (inti mní osvět lení / styk);
úprava správného n asazení zvuku , vyl adění a zab arv ení tónů nástroje; melodi e řeči;
netolerantnost, n esnášenlivost , nerespektování p ráv ; - viz pardon, tol eranc e
zastavěn á část obc e s infrastrukturou , příp. s prolu kami [bez n eobydlených obl astí pat řících obci]; - v iz extravil án, k at astr
lsti, pikl e, pl etichy, čachry , postranní a neč estné jednán í, úskoky, dějo vá zápl etka; intrik án, intrikovat, čach rovat , pletic haři t; - v iz ostrakismus
[lat] předpon a dovnitř; intramuskulárně [o injekci] = do svalu, intrav enózně = do žíly, subkut ánně = podkožně; lékař internis ta; - viz IN, extra-, prolu ka
zavádění druhů rostlin a živočichů do prostředí, kde s e přiroz. n evysk ytují. (R eintrodukc e/ repatriac e je znovuzavád ění druhů do míst d řív. výskytu);
samotář, tichý, přemýšlivý , na ven ek n espoleč enský člov ěk, obrácen ý spíše do seb e; - v iz extro vert, mel ancholik
zaved ení trubic e do vnějšího nebo vnit řního otvoru v lidském těle; - viz kl ystýr, kolonoskopie, l aparoskopie
tušení; i. jde sk rze známého do n eznáma; i . je schopnost vědět bez e slov, vní mat p ravdu b ez vysv ětlování [schopnost vnímat a vyhodnocovat skryté
skutečnosti a souvislosti mi mo čas i prostor] ; tzv. šestý smysl/ n áhlé/ bl eskov é pochopení, poznání / odhad ; - viz instinkt, sensibilita
neplatnost; h endyk ep/ zdrav. omez. [částeč ./ p lné] - smysl. či t ěl. v ada s o mez. prac. schopnosti od 35 % [zdr. postiž./ úraz / nehoda] ; - viz v alidit a
slitina žel eza a niklu [s malou t epelnou roz t ažitostí];
náhlý vpád n a území protivní ka [k pod man ění území, prac. sil] ; napad ení organismu p arazit y ap.; náhl é st ěhování živočichů ; - viz an ex e, anšlus
napadení , výp ad, osočení, slovní nebo písemná u rážka/ útok / pohan a; - viz insultace, l emra, mamlas …
tvořivost, k reativit a, soubor schopností, věd ec. či jiná tvůrčí činnost; dův tip, vyn al ézavost, zejm. v uměl eck é tvorb ě; n ápad itost ; - viz náp ad, inspirac e
obsah věcí; invent ariz ace/ inv entůra = kontrolní účetní soupis a porovnání s minulým stav em; inv entární číslo/ značk a v ěci; - viz fundus
vynál ezce; měnič/ střídač = el . přístroj převád ějící ss. nap ětí / proud na střídav é/ -ý [hlavn ě u zdrojů ss. nap ětí - akumul átory , volt aick é el ., ...] ;
kontrola za úč el em zjišt ění skutečn ého stavu ; - viz konsign ace
vnitřek, prostředí uvnitř ohranič ených objektů [opak em je ext eri ér - ot ev řen é v enkovní prostředí ; [teriér - ras a psa]; - viz sc enéri e
zvrat/ ob rat / opak , přemíst ění/ p řevrác ení [t eplota vzduchu v určité vrstvě stoupá, hro madí se škodliviny {smo g, n etáhnou k amna}] ; - viz smog, v erze
investor
kdo investuje/ vklád á k apitál do určit é akt ivity , často s cíl em budoucích výnosů; (inv estigativní = p átrající / vyhl edávající , dotěrný/ vl ezlý [no vinář]) ;
investice
část příj mu [důc hodu], vlož ená do kapitálu [dl ouhodobýc h statků, kter é nepřinášejí okamžitý pr ospěc h, ale j ehož návrat/ růs t se předpokládá; - viz investor
42
inzerát
inženýrink
Ionosféra I.
Ionosféra II.
iont / jonty
iontoforéza
iOS
iPad
ipso facto
IQ
IR
irenický
irigac e
irigografi e
iritac e
ironie / -cký
ISBN
ischémi e
ISIC
IS / ISIS
islám I.
islám II.
isoprén
IT
iterace
itinerář
ivani
izobara
izolace
izotopy
jaccuzi
jaderná energi e
jadrný
jachta
jakbysmet
jalov ec
jalový / -á
jamboree
jamka I.
jamka II.
jančar
janičáři
jankovitý
jantar
jarka
jarmara
jarmark
jarovizac e
jarý / - é
jatečn ý
jatka / -y
jazykolam
jádro
jádro plodu
jáhly
jár
jářku
jásot
játra
játra I.
játra II.
játra III.
ječen í
jednocení
jednoduché stroje
jednokare
jednotka / -y I.
jednotka / -y II.
jednotka / -y III.
jednotně
jedovaté I.
jedovaté II.
jedovaté III.
jedovaté IV.
jedovaté V.
jedovaté VI.
jehelníček
jehlic e I.
jehlic e II.
jehně
jekt at
jel enice
jeli mán ek
jelit a
jen
jepic e obecná
jeřáb
jeřáb I.
jeřáb II.
jesle
ještěr
ještěrka I.
placen é oznámení či rek lama/ poutač v [d enním] tisku / int ern etu; inz erov at/ n abízet , lákat zákazníky ;
inženýrství; politik a [v dílčích oborech/ postupech] ;
vrstva zemské at mosféry, příp. atmosféry jin ého kosmick ého t ěl esa s vlastní m nebo induko vaný m magn etický m poľem, kt erá je ionizovaná [ov livňuje šířen í
elmagn et. sign álů]; je složen a z neut rálních plynů , iontů a el ektronů ;
minerály [ch em. prvk y] rozpušť. ve vodě [ miner. vody] ; + anionty , - kationty; iontový / jontový = složený z iontů [n ápoj kys elý či zás aditý]; - viz zásady, pH
léčebn á metoda [do k loubů se zav ádějí ionty l éků]; též jontoforéza; - viz iont, el ektrol éčba
mobilní operační systém užívaný v mobi lech iPhone, v iP adech aj.;
multimediální PC-tabl et [s iOS, fotoaparát em/ vid eo, gyroskopem - k práci s formáty nov in, knih, foto/ vid eí, hudby, vid eoher …]; - viz iOS, PC, t ablet
(lat.) už tím; tí m samým faktem; (ipso iure = na z áklad ě zákona/ ze zákon a samého/ bez dalšího); - viz eo ipso
inteli g. k vocient , úrov eň inteligence osob [IQ vyšší než 115 = vysp ělá in teli genc e, pod 70 = ment. ret ardac e/ oligofréni e/ sl abomyslnost]; - viz genius
(infrared) infračerv ený; - v iz UV
(lat. iren é – mír) mírov ý [hlásání míru]; irenizmus;
výplach [ústní, poševní , střevní, žaludeční]; z avlažov ání pozemků; i rigátor = přístroj k výpl achům; - viz klystý r
rtg. v yšetření střev a po vypití kontrastní l átky; - v iz kolonoskopie
dráždění / vytoč ení, zau jetí , šíření vzruchu, rozrušení , naruš ení rovnov áhy [“jeho chování mne i rituje až k ext ázi“]; - viz extáz e, pro vokovat , rozrušení
výsměch, posměšek, kousavost / potut elnost, nadsázk a; humo rný protik lad [tys to mu dal!] ; i. osudu; i . úsměv/ škl eb / posunek; - viz satira, fraška
(International Stand ard Book Numb er - mezin árodní standardní číslo knihy) číselný kód k p řesné identifi kaci knižních vydání ;
místní nedokrevnost tkání a orgánů, kt erá má příčinu v uz ávěru přívodn é tepny (místní an émie) ; - viz tro mbóza, TIA, stenóza, iktus
mezinár. id entif. prů kaz student a VŠ/ univ erzity ;
tzv. Islámský stát [ expanzivní šovinistick á t eroristic ká organizac e], džihádist é; - viz džihád, islám
arabské monot eist. n áboženství - [založil jej v 6. stolet í n.l. v Mekce p rorok Mohamed ; zásady s epsány v e v erš. Koránu]; islámským vládc em býval
sultán či kal if; dnešní m círk . představit . je ulema [uč enec] ; islám. chrámem je mešit a s v ěží/ minaret em; - viz džihád, f ez, minaret, kal if, nacion alizmus
organick á sloučenin a, b ezbarv á těkav á k apalin a; - v iz terp eny
Informační Technologie [výpočetní techni ka, p rogramov ání, masmédia atp.] ; - viz outsourcing IT, výpočetní techni ka, PC, dok/ -y, informati ka, ajt ýk
opakování ; početní metoda postupného přibl ižování k výsledku ; vtí rav é opakování p ředstav;
cestovní dení k - náčrt , popis cesty / trati s jejími zvláštnostmi / vzdál enostmi a zají mavostmi;
(pejor.) Rusov é, mosk ali (Moskvan é) = [býv. rudoarmějc i či přísl. Sovětské armády]; (sovět = (rus.) rad a, sn ěm býv . SSSR); - v iz SSSR
(met eo) čára [izolinie] spojujíc í na map ě míst a se st ejným tlak em vzduchu přepočt eným n a hladinu moře; - v iz počasí
ochrana - nap ř. i. před infekční n ákazou; i. el. ved ení/ vodičů proti zkratu či úrazu; i . proti zat ék ání vody do do mu, t epeln á i. aj.;
atomy t éhož prvku , lišící se pouze počtem neut ronů [mají stejn é protonov é číslo al e různ é nukl eonové číslo]; - viz jad ern á en ergie
větší v ana / sauna/ hydro masážní / ai rmas ážní, voln ě stojící, t ak é ko mbinac e van y a sprchy [lz e umístit v místnosti či na balk ón ě];
energi e uvolňující s e z jad . reakcí v ato m. jádře [ato m. energi e, užív . v jad. el ektrárně, l ékařství aj.]; - viz ato m
kvalitní / jakostní/ vydatn ý/ zdravý, j. v yjad řování - srozumit eln é; j. k rmiv a - zrniny / jádra; (jad ern á - ato mová en ergi e);
plavidlo s kajutami, pohán ěn é placht ami či motorem; jachtink = vodní pl achtění ;
zrovna tak / st ejně [ jed en za 18 a druhý bez dvou za 20]; - viz n éml ich
(juniperus) - chvojka klášt erská, jehličnatý keř nebo stro m dosahující v ýšky až 10 m; používal s e i v l éčit elství ; - viz chvoj/ -í
neužitečná/ n epracovní / pl aná/ povrchní [činnost, řeč, řek a b ez ryb ap .]; jalovost; jalov ina = hlušina; jalo vice = n eoplodněn é tele ž. rodu; - viz pl áňat a
velké skautsk é set kání n a národní n ebo mezinárodní úrovni; - viz Junák, skaut
(golf) každá j. se skl ádá z odpališt ě 1. rány, f airway [nejkratší c esta grýn em], jamkovišt ě [green = grýn -plocha s jamkou] , písečných a vodních překáž ek
a z roughu [raf = v ýše postříhan á tráva o kolo odpališť, fairway a jamkovišť]; - viz golf, p atr
dámské vysoké boty k e kroji;
osmanská pěchot a (vojsko v ýbojného sultán a Sul ejmana 16. stol., jeho říš e tehd y byla světovou v el mocí - Evropa, Blízký v ýchod, Indick ý oceán);
rozjařen ý/ rozverný / bujný / bujarý, neposlušný, poblázněn ý, n eklidný, hyper akti vní (např. uličník, kůň); - viz bujení, eufori e, jarý
zkameněl á prysky řice [n alez. Polsko - Záto ka Puck á, aj.]; - viz polodrahok amy
druh pšenice [zraje dříve než ozimá]; k řestní jméno Jaroslav/ - a [Jára];
almara, skříň, t éž „šifonér“ ; skříňk a [i s šuplaty] = komod a/ p rád elník ; - viz toal et a
výroční trh v e v ýsadních míst ech; (tržišt ě = vyhražený pozemek k prod eji přebyt ků, zboží dom. v ýroby, dobyt ka aj, t éž s kramáři a at rakc emi) ;
první stadium fyziolo gick ého vývoje rostlin ; umělý p roces urychlujíc í vývo j rostlin [ozařov ání semen aj.] ;
mladý / -é, probouzející se k životu ; - viz bujarý, janko vitý, ozim, roční poč así
určený na po rážku a k spotřeb ě; jat ka = porážka [místo k zabíjení/ stahování kůže a porcování dobytka] ; j. dobytek ;
objekt k porážení , bourání a porcov ání hospodářských zvířat [jatečný skot aj.]; masov é zabíjení, masakr; - viz kafil éri e
těžko vyslovi teln á skupina slov, např. "strč prst skrz krk"; "v lky plk y";
hl./ zákl. č ást [obecně střed / osa/ ohnisko] ; ato m. jádro, jad erný;
[semeno], j. probl ému ; jadrné krmi vo [zrní, šrot]; jadrn á řeč [srozumitelné v yjad řování] ;
proso [obilnatá travina] s vzrostlý mi „kl asy“ drobných kulič ek / semínek = chutn é b ezlepk . jídlo podob. rýž. nák ypu]; - viz pt ačí zob
(z něm. J ahr) rok / ročník [byl v třetí m járu];
dvojslovo [já ří kám/ povíd ám ; “ jářku, tento , nic, co js em to cht ěl říct?“ = pomoc k rozpomenutí] ;
nadšený projev r adosti a uct ění s máván ím, tlesk áním, volání m a díkůvzdání m za úspěchy ;
(hepar) = tělní orgán - "filtr a tov árna", zpracováv ající všechny l átky z achycen é z krv e; j. vyrábějí žluč k rozkl adu stravy ; b ez jat er n elze žít ; - viz h epatit ida
nenahraditelný detox ikační o rgán v pravém podžebří , ovlád ající vešk eré vazi vo a n ervov ý systém těl a. Zbavu jí t ělo jedů/ toxinů včetn ě zbytku l éků,
alkoholu aj., odv ádějí je l edvinami do moč e a zárov eň produkují žluč pro t ráv icí enzy my. Špatný st av jater se pro jevu je bol estí hl avy, krční páteře, kyčlí ,
slzení očí, slábnutí zraku, v yrážky na pohlavních orgánech, hučení v uchu, sucho v krku, z áněty spojivky, agres e, n erozhodnos t, zuřivost a výbuchy smíchu;
pláč, hulákání, řvan í, řič ení, křik / povy kování , vytí [upozorn. na seb e]; „co ječíš, kdo t i co uděl al?“] ; vyjádření nevychovanosti / vzteku ap.;
okopávání řádků s eté řepy [ponechání siln ějších rostlin ek max. n a spon od sebe; u máku cca n a píď] ; přid ělení dílců zájem ců m; - viz spon
páka, klad ka, kladkostro j, kolo n a hříd eli, klín, šroub;
zdůraznění rychlosti: „uháněl i jednokare pryč , jen se za nima prášilo“ ; kalup em/ t ryskem;
dílčí počítat elné č ástice [váhov é, p eněžní, fyzikální , vojenské, provozní ap .]; gardy , soudobé či hist. vo j. složky, št áby, útv ary , svazky , fronty ; pěší vojsko
[infantéri e aj.]: družstvo cca 10 osob, četa cca 30, rot a/ s etnina/ ko mpani e cca 100, prapor/ b atalion až 700, pluk/ r egiment až 3000; dělostřel ectvo
[artil éri e]: obsluha/ poločet a, č et a, bat erie, oddíl, pluk ; konvoj, odřad , před voj, skupina, atp .]; - v iz eskad ra, f ronta, garda, milic e, sv azky
[unisono] jednohlasně, jednomysln ě, souhlasně;
rostliny: blín, bolehl av, durman , rulík , tis, ocún, šku mpa, n arcis, konv alink a, bolš evník [u vš ech jedů z áleží n a dávc e - množství] ; houby - často
smrteln é: muchomůrk a zelen á/ bíl á/ jízliv á, p avučinec pl yšový, vl áknic e Patouil lardov a, závojen ka jarní / olovov á, strměl ka vosková/ pohárovi tá,
helmov ka zoubkat á, p estřec brad avičnat ý, lysohl ávky , hřib hořk ý/ satan, č echratka, ucháč, holubin ka v rhavk a, t řep et alka svazčitá aj.; hmyz aj. přenašeč i chorob: sršeň , vosa, včel a, č mel ák , komár, o vád, moucha, klíště, mrav enec , štěnic e, bl echa, v eš, roztoč, šváb aj.; n ěkt erý h myz [a h adi]
jedem ochromu je/ zabíjí, střevlíko vití brouci koušou, jiní jed střík ají, n ěkt eří tvorov é žahají či ožírají d ět i; člověka usmrtí 0,03 g alkaloidu kanth aridin
našeho puchýřník a lékařsk ého z čel edi majkovitých ; (jed y = toxiny, v iry); - viz toxiny, droga, černá vdo va
drobný polštářek k ukl ádání / zapichov ání šicích jehel a špendlíků ;
pevné pl et ací dráty k pl et ení sv etrů aj.[užívá s e i ruční pl et ací stroj]; ( k háčkov ání se použív á podobný drát s h áčkem); jehl y šicí/ strojní [s ouškem];
ozdobná j. do vlasů aj.; jehly k py tlování [zašit í napln ěných pytlů / žoků; k roužkové jehly .; kuch. jehly n a špíz; - viz přad eno, sv etr, štrykov ání
mladá ovce [ov ečk a či b erán ek]; - viz perzián
klapat / cv ak at zubama [ze strachu, nemoci n ebo zimou]; jakt ace;
jemn á jelen í kůže [užív aná k lešt ění/ cíd ění / čistění ap.] ;
naivně udi vený , nezkušen ý („spadlej z višně“);
zabíjačkov á pochoutka podobná jitrnicí m/ jat ernicí m - střív ka nad itá t mavým prejt em; (podlitiny po výprasku holí ap.) ; - viz v epřov é hody
japonské pl atidlo; jeno m/ pouze; ib a [slovensky] ;
(Ephemeropt era) až 17 mm dl . l étav ý hmyz z prvohor [dospělci žijí u čistých vod jen n ěkolik hodin {jepičí život}, přežívají j en larvy];
zvedací stroj [pojízd./ v ěžový stav., sk ladový , s výložník em či řet ěz. koč kou]; strom [plody = jeřabiny]; j. pop elav ý = velký t ažný pták ; - viz k rán
1. zvedací stro j [pojízd./ věžový st av ební, skladov ý, s vý ložníkem či řet ěz. kočkou]; 2. jeřáb (sorbus) strom/ keř čel edi růž ovit é [ až 200 druhů, i jedlých jeřabiny]; 3. jeřáb popelav ý (grus grus) je t eplomiln ý pták z čel edi jeřábo vitých, výšky až 120 cm; - viz krán
žebřiny v chl év ě či l esním k rmelci (k zaklád ání píce zvířatů m); p ečovatelsk é zařízení pro d ěti do 3 l et v ěku); jesličk y = stojan se žl ábkem pro n emluvn ě;
dlouhý nebezpečn ý obojživeln ík s nohama a rap atým krunýřem;
1. (Lacert a) malý ješt ěrovitý hmyzožrav ec [doroste jí ulomený oc as]; 2. manipulační vozík [ruční/ motorov ý/ t ažný]; 3. zdvižk a = vysokozdvižný vozík);
43
ještěrka II.
jev
jez
jezdectv í
jezero
ježek
Ježíšek
jho / jařmo
Jidáš
jidášky
jikry
jin
jinoch
JIP
jirchář
jiskrová d epeš e
jistina
jistý
jitro
jídlo I.
jídlo II.
jílec
jímka
jíní
jírovec
jízda
jízlivost
jmel í
jmén a I.
jmén a II.
jmén a III.
jogurt
jonáci
Joule I.
Joule II.
jódlování
jóga
jsoucnost
jubilejní
judaizmus
Jugoslávie
jukat
jukebox
jumping
Junák
junior
jupka
jurisdikce
jurta
just
justice
juvenilní
JZD
K+M+B
kabaret
kabel
kabel ka
kabinet
kabonit
kabotáž I.
kabotáž II.
kabriol et
kabrňák
kabřin ec
kacíř / -ství
kačab a
kačírek
kadenc e
kadet
kadibudka
kadidlo
kadění
kafáč
kafiléri e
kaftan
kafr
kafrat
kahan
kachle / -íky
kachna
kajak
kajuta
kajman šíronosý
kakofonie
kal
kala
kalafuna
kalamář
kalamit a
kalandr
kalan etika I.
kalan etika II.
4. samohyb. prot ilet adlový kanon;
úkaz; jevit / zjevit [sděl it/ u kázat s e]; zjev ení, objev / -it el, projev ; j. přírodní / fyzikální aj. ; výjev / vyjev ený = vyt ržený [z e spaní], překv apený ; jevišt ě;
splav [na splavn é řece] , přehražovac í/ vzdouv ací zaříz ení řeky s vo rovou propustí [šlajsnou]; (komoro vé zdy madlo s vraty slouží lodím) ; - viz pl avení
sportovní odvětví , kdy s e kůň využív á pro jízdu v s edle. Je-l i kůň zapřažen do vozu, jedná s e o vozat ajství ; - viz dostihy, f alanga, kav al eri e, kočov ání, lo gistika
větší stojat á vodní ploch a [Máchovo j., Č erné j. aj.] , též zah radní jezírko - ok rasné/ koup ací; - v iz biotop, laka
(Erinac eus) pův. jež, bodlin. h myzožrav ec [Eulipot yphia], savec z druhohor [220 mil. let ; živí s e hmyz em , červy, vejc i i rostlin ami ; v zimě spí]; - viz účesy
24. prosinec - štědrý d en - křesťan . oslav a naroz ení Ježíš e Krista u stro meč ku (dárky a v esel í), Vánoce; - viz Vánoce
krumpholec , dřev. n ákrční č ást postroje t ahounů; t éž droužek / břevno k nošení zav ěšených džberů aj.; (ujařmi t = zd eptat) ; - viz chomout, c emr, rapic e
též Judáš, zrádc e [jeden z Kristových uč edníků, kt erý ho zrad il]; - viz jidášky, pečivo
smažené/ p ečen é v elikon . sladk é [krouc ené] p ečivo - na Zelený čtvrt ek - pochoutka; - v iz Jidáš, V eli konoce
rybí vajíčka [ jik ernačk a = r. samic e, mlíčňák = s amec]; ji kry = d elik ates a/ pochoutka (např. kaviár [z jeset era amursk ého]); - viz herinek, nás ada, pot ěr
negativní, temný, ž enský princip v čínsk é filozofii; (op akem je jang = kl adný, sv ětlý , mužský princip);
mladík, ml áden ec, pub erťák, dorost enec / adolescent , chláp ek ; - viz dorosten ec
nemocniční jednotka intenz. péč e;
řemeslník v yděl áv ající / vyčiňujíc í jemn é kůže po mocí roztoku k amence aj.; ji rchárn a; - viz holin a, kož eluh, k rupon, kůže, tříslovin a
(v zač. bezdrát. t el egrafů) [spoj. s loďmi , vzducholoď., vlaky aj.]; tel egram [cen a dl e počtu slov, vzdál en. a spěšnosti]; - v iz morzeov ka, kurý r, t el egraf
základní p eněžní částka/ obnos/ suma [půjčk a, vklad , kauc e] k níž se připočítávají úroky ;
bezpečný, opravdový , pevný, spolehl ivý, u rčitý, zaručen ý; jistota = zaruč ená pravda, spolehli vost a bezp ečnost;
plocha 2 korce = 3 míry = 1600 čtver ečních sáhů = 57,54642 arů; ráno / doba roz ednívání ;
pokrm, potrav a, strava, co se jí / požív á, (vulg.) žraní , žranic e; jed ení [vyjed ený t alíř]; jíst, n ajíst, snísti, sněd ené j., jez!; Jíd elní líst ek; U sn ěd. k rámu; - viz
konzumace, menu, potraviny , poživatin a
úchopová část meče - d ržadlo, č asto s křížovou záštitou (zevn ě mohou být ješt ě upevn ěny krycí / ozdobné střen ky jako u nožů); - viz č epel , držadlo
nádrž/ -k a k jí mání [ vody, k alů ap .]; - viz žump a, sen krovna, k analizac e, kondenzátor
jinovatka či jinov áč [zmrzl á vodní pára n a trávě, v ětvích, p řed mět ech; o jínění] ; [jiní, druzí, ostatní = příd . jmén a]; - viz holo mrazy, mráz
(Aesculus hippocastanea) maďal , k aštanovník koňský; - viz kaštan
jízd. vojsko - kaval éri e; - viz fal anga, konný, koňmo, postilión , povoz, trén, t rysk
uštěpačná/ škodolibá / koousav á mluv a [pohrdání , sžíravý vtip, výsměch]; (Cicuta virosa) - rozpuk jízli vý [jedovat á rostlin a z bahnisek] ; - viz ironi e, fraška
(vánoční ozdoba) roste roztroušen ě jako parazit v korunách stro mů listnatých i na jedlích a borovicích / sosnách;
(nomen) osob - křestní j. [Josef/ Pepík , Alois / Lojza …] a pří jmení [Procházka, Sádlo …], funkce; u fauny se užívá náz ev druhu, n ěkdy i jméno [Al ík
aj.]; dál e se užív ají n ázvy obcí [Dolní Mašťov], h radů [Lok et] aj., hor a dalších z eměpis./ terén. celků včetn ě vod, lesů a c est, u ved. v mapách ;
věci mívají i víc e pojmenov ání, většinou podl e zdroje, tv aru/ vzhledu, úč elu či funkc e a upotřeb ení, projevu , event . události; - viz synonym
kysaný vý robek z p asterizov aného zahušt ěného mléka (pův. p at ent pražsk é Radlic ké ml ékárny z r. 1933); - viz k efír
junáci - urostlí/ ztepilí / statn í a udatní muži / bohatý ři; - v iz bohatýr, Junák, lektvar, strdí , validita
(J = džaul) jednotka prác e a energi e: {J = kg · m2 · s −2} [kg kilo gram, m met r, s sec.] ; En ergie: {E = m . c2} [ E v J, h motnost m v kg, rychlost
světla c v m/sec]; Rychlost světl a c v e v akuu = 299 792 458 metrů za s ec.; Kilowathodina: 1 kWh = 3 600 000 J; - viz kandel a
alpské švýc arsko-tyrolsk é hal ek ání / jásání v horách n a „jó-dli-jódlo-já“ apod.;
staroindická t eori e a prax e seb eovl ádání a všeob ecného s ebezdokonalo vání ; (jogín = stoupen ec/ p ěstit el jógy);
[obecně] bytí , vše co existuje; - v iz esenc e
akce k oslav ě vý ročí osoby/ události/ vzniku [n apř. spojená s výst avou a záb avou]; jubilant ;
židovství, žid. náboženství ; - viz semitizmus
jihoevropský st át 1918-1991: Srbsko {s Kosovem}, Bosna a H ercegovina, Slov insko, Chorv atsko {s Dalmácií}, M ak edonie a Černá Hora;
krátc e se uk azovat z e schováv ačky [příp . jen vyd. zvuk y při schovávan é]; (vy jukan ej = polekaný , znejist ělý) ; - viz pikol a [schovávan á]
automat ický stroj n a přehrávání hudby, dnes už přev ážně využívající systém MP3 ve spojení s počítač em; - viz diskot éka, MP3
adren alinový sport (sk ákání n a malých t rampol ínách; bun gee/ para jumpin g [band ží … džampink] = skok z mostu {pad ák em apod.});
česká skaut . org.; R. 1912 prof. A. B . Svo jsík vyd al knihu Zákl ady junác tví a uspořádal p rvní skautský tábor n edal eko hradu L ipnic e; - viz sk aut, jamboree
mladší / syn staršího [seniora], m lád enec ; (juven ilní = ml adistvý, týk. s e ml ádí); - viz abrahámoviny, dorost enec , gerontologie, družba, sen ior
bolerko, h al enka; tradiční dámská/ dívčí venkov . hal enk a do pasu s dl. ruk ávy [též k acabajka, lajbl, k abát ek kroje, zimn í plyška] ; - viz dyftýn
soudní příslušnost/ pravomoc, souzení; (jury [žiri] = soudní dvůr/ porota); - viz justice, soud
lehké obydlí kočujíc ích asijců aj. [dřev. tyče s plstěnými rohožemi v k ruhu, s kopulovitou/ kónickou střechou] ; - viz ubytov ání, v igv am
zdůraznění negati vního rozhodnutí, naschvál („ a just ne“), projev umín ěnosti; - v iz truc
spravedlnost, právní řád, soudnictví , advok aci e; JUC = dří v. právní č ekatel ; JUDr. - dok tor práv; - v iz jurisdikce, ad vokát , svár, spor
mladý , ml adistvý; - viz dorosten ec, t eenager
Jednotná Zem. Družstva, z ajišťující spol. hospodaření, zásobování potravinami, soc. p éči a kult . vyžití v enkov a; - viz družstvo, kolchoz, kul ak
nápis (z latinského Christus mansionem ben edicat) : Kristus požehnej to muto domu (píšou 6. l edna Tři k rálov é);
zábavní podnik / varieté b arov ého typu s jevištěm - kulturn ími scén kami, ko medi anty , baviči , artisty, tancem, hudbou ap .; - v iz estráda
spleten é ohebn é izolovan é prameny el. ko v. vodičů s vn ější odolnou izolací [t éž optick é]; - viz ko axi ální k abel , lan ař, lano, l icna, šňůra
dámský doplněk s propriet ami ; (propri ety = osobní/ c estovní potřeby); - viz etu e, t aška, nec esér
sestava vlády ap.; místnost pro [školní] sbírky , přípravu, s eparátní jednání ap.; k abinetní pol itik a - nev eřejn é ujednání postupu a cílů ;
vraštit č elo, mrači t se [počasí se kaboní, bude prš et; rodiče s e kabon ějí, že mám ho rší známky ; „proč se tak kaboníš?“];
vnitrostátní přeprava p ro cizí potřebu doč asně provozovan á v hostit elsk ém stát ě, tj. doč asné prov ádění vnitrostátní přep ravní služby v rámci jin ého státu, aniž
by tam měl podnikat el v silniční nákl adní dopravě sídlo n ebo byl j inak usaz en; - v iz logistik a
automobil s 2 nebo 4 dv eřovou k aroserií b ez střechy, či se skl ápěcí / shrnovací nebo snímací střechou;
udata, rek , nebo jsa, čí man [„má za ušima“], šikul a, „k anón“; - viz čí man, fi lištín, paš ák, ku jón
půlkulatá stříška na vrcholu lo menicov ého štítu domu, též zv aná kuk la; nový druh cihl y či dlaždic e; - v iz kukla
(heret ik/ -rez e) nedodržení či snaha o rev izi určitých dogmat ; zastávání jiných názorů n ež oficiálních; - viz dogma, in kvizice
šumavská k aretní hra; č astý náz ev k avárny/ č ajovny ;
oblé drobné kamenivo s valouny, vytříd ěn é z říčního písku; - v iz lom, šotolin a
vystupňování [esk alac e]; rychlost střelb y z rychlopaln ých zbraní; z ávěr figury společ en. t anců; melodick ý, inton ační či ryt mický spád; - viz h armoni e
1. voj. č ekat el / frekv entan t [kad etík] n apř. tzv . kad etky - důst. školy za RU aj.; 2. pochv ala toho, kdo se vyzná;
suchý záchod [obyčejně na schodišťovém odpočiv adle, u hnojiště, někdy i s jí mkou/ senkrovnou , příp. v karav anu s chem. náplní] ; - viz l atrína, WC
Frankinc ense, Olibanu m - aro mat ická pryskyřic e [ze stro mů Boswelli a v O mánu - k l éčiv ému podkuřování] ; podobná je myrrha; - viz purpura
kál ení/ anální vyměšování / vyp razdňování (vul g. sraní); v ykadi t, pok adit/ pok ál et; (d ětsky) k ak ání; - viz anál y, kobyl ince
široký keramický hrn ek , užívaný b ezzubými starci místo t alíře (na pol évku , k afe s nal ámaným chleb em) ;
asanační podnik, neškodně likvidující odpady živočišn ého původu, z jat ek ap.; výrob a kostní moučk y aj.;
osmanský hedv ábný aj. dlouhý pl ášť s dl. ruk ávy a šerpou; (ruský k aftan = dlouhý p ánský oblek s těsný mi ruk ávy); - viz gala
organ. slouč enina z e skup. t erpenů [součást l éč. mastí, má chladiv é účinky] ;
(slang.) k ecat, kafry/ h emzy / mísit se do hovoru [„N ekafrej n ám do řeči!“] ; - viz hemzy, kibic
1. hornické osobní zav ěšovací svít idlo; 2. oh řívací pomůcka k chem. pokusům a svíc en; 3. (slan g.) "má [živo t] na k ahánku" = brzy u mře; - viz k řivul e
vypalov ané [ozdobné] k eramick é díl y pro stavbu kamen na pevn á pal iva; [podobné jsou obklád ačky / dlaždic e];
kačen a, vodní a domácí pták; novin ářská kachn a = f alešn á zpráv a; - v iz maso, žurn ál, bulv ár
kožený esk ymác ký člun s dvojpádl em; - v iz plavidl a
samostat. uzavírateln á místnost na lodi, v let adle aj.; - v iz kamrdlík , komo ra
(Caiman lati rostris). krokodýl , dlouhý až 3,5 m; Jin ý je kajman brýlový středo amer.(crocodilus či scl erops) malý plaz z čel edi aligátorovi tých, žijící v malých vod ách;
zlozvuk vůbec (subjekti vní pojem - n epříjemný hl as, dissonance v hudbě a p.); - v iz syntezátor
usazenina, odpad / k alná voda aj.; (kal a = (Call a) svat ební kv ětin a, ko rnoutice);
(Calla/ Zanted eschia) kornoutic e, hl íznatá rostlina z čeledi áronovit é [Arac eae], bíl á svat ební k vět ina; - viz kornout, z amiokul ka
pryskyřic e růz. tv rdosti z jehličn. stromů [k regen erac i cínu při l etov ání; k ošetření žíní smyčců ; k odstr. vep ř. št ětin]; - v iz letov at, regen erace
stolní nádobka na inkoust pro namáč ecí pera, zpravidl a součást ozdobné psací soupravy s odklád. miskou; - v iz propiska, p eroříz ek, inkoust, k aňka
pohroma, větší n ehoda, n eštěstí , hav ári e, n eúroda, sucho, zátopa aj. živ elní kat astrofa [i jejich kombin ace] obvy kle s v el kým dosah em; - viz polom
tvářecí v álcovací a žehl icí papí renský n ebo t extilní a t éž lešticí stroj;
sport/ kurz opakov . t ěl. posilov ání v e static kých polohách, příp. s hudbou [zahrnuje uvo lnění, strečink , formo vání postav y, rel axaci , příp. i rehabilit aci];
podobné akc e jsou aerobic, pil at es, power jóga, slow body ; (fit = v dobré kondici); - viz fitness, kin eziologi e, wellness
44
kalap
kaldoun
kal eidoskop
kal endář
kal ení I.
kal ení II.
kalibr
kalif
kalimatyáš
kaliště
kalíšek
kalk
kalkul / -ac e
kalkuly
kalkul ačka
kalmetizac e
kalolis
kalori e
kalota
kalpak
kalumet
kalv as
kalv ári e
kalvinismus
kamaráčoft
kamaril a
kamaše
kamej
kamelot
kamenáč e
kamenec
kameník
kamera I.
kamera II.
kamera III.
kami kaze
kamión
kamnov ec
kamp aň
kampus
kamrdl ík
kamufl áž
kanady
kanafas
kanaliz ace I.
kanaliz ace II.
kanál
kanasta
kancionál
kancléř
kandel a I.
kandel a II.
kandel ábr
kandidatura
kandidát
kandrdas
kandys
kandování
kanec
kanet a
kanibalis mus I.
kanibalis mus II.
kanon I.
kanon II.
kanon III.
kanout
kantil éna
kant / -na
kantka
kanton
kantýna
kanyla
kanystr
kaňka
kaolin
kapacit a
kapacit ance
kapačka
kapary
kapastr
kapel a
kaper
kapilára
kapišto
kapitac e
kapitalizmus
kapitan áty I.
kapitan áty II.
kapitál
kapitalizace
kapitální
kapitán
(z maď.) n ářečn ě klobouk ;
drůbeží drob (hlav a, k rk, nohy , játra/ vnit řnosti); jíškou zahuštěn á pol évk a (slepičí, králičí) s knedl íčky; - viz drob
dětská v izuální hračka [ měnící se obrazy barevných střepů];
druhy k.: mayský, b abylonský, egyptský, isl ámský, japonský, židovský, juli ánský; gregoriánský = od r. 1582 dosud užívaný světový k.;
hutnická metoda úpravy kovů/ skla - zl epšení vl astností [např. tvrzení oceli ; - opak em k. je popustění] ; rozvíření k alů [k alná/ špinav á voda] ;
kal ení štěrkové silnic e [vyp lnění škv ír k alem]; kališt ě = bahniště; (k al = usazenina; zák al = zhoršená p růhlednost); - viz kat arakt, opac ita, štět
měrka, ráž e; silný argu ment; sv ětlost/ vnitřní prů měr hlavn ě [dutiny ; průměr střely] ; (kalibráto r = přesn é měřidlo ; kalibrac e = cejchování) ; - viz cejch
titul muslimsk ého panovní ka, hl avy všech musli mů; ch alífa; - viz islám
směs všeho možn ého, nepo řád ek, „ guláš/ bo rdel“ ; galymaty áš;
bahnité místo, kt eré navštěvuje především č erná a jel ení zvěř;
malý kalich ; k ališníci - evangelíci (přijí mají podobojí) ; - viz Hus Jan
přesný jazy kový překl ad s napodobení m cizí předlohy/ cizího v ýrazu ;
počítání/ výpočet , odhad, rozvaha, plán ; kalkulovat = u važovat / zamýšl et/ p ropočítáv at;
(mat em.) syst émy p ravid el dok azujících pravdivost;
pův. ruční sčítačk a s čís. ukaz atelem, později el ./ digit . stolní a kap esní, rozšiřovan á o další mat em. operac e, paměťi i t iskárnu ; - viz účtovací pokladn a
očkování proti tub erkulóz e; kal met isace;
zařízení k e ko morov é tl akov é filtraci a odvodňov ání kalů z průmyslov ých a ko munálních čistíren odpadních vod ;
jwednotka pro množství tepl a, (c al) 1 cal = 4,187 J; [používají se spíše v yšší jednotky - kilok alori e (kcal) , megakalori e (Mcal)]; - viz Joule, SI
kopule tv aru kulov é úseč e n. rotačního elipsoidu; prostor stropní klenby tunelu ; - viz báň , iglů , jurt a, kl enba
(zast.) vysoká husarská kožená čapk a; - v iz kal ap
indiánská [rovn á] dýmk a míru; - viz pipa, f ajfka, farec
objemn á nádoba [jídlo, k ašovitá látka]; t roky s maltou ; - viz dřev. n ádoby
velké utrp ení; znázornění uk řižování J ežíše Krist a; - viz apokal ypsa, k atastrof a
kalvínství , hel vétstv í, h elvítství - podl e J. K aLvína, švýcar. reformátora křesťanství z 16. století ;
kamarád ění, p řát elství, vzáj. pomoc; - viz společník / -ce
vlivná skupina lidí v pozadí [pl etich ářů], ovl ivňující rozhodující / vý konné funkcionáře;
pleten é či kožené (připínací) chrániče hol ení a lýt ek ; holenic e; - viz škorně, holínky , galoše, psí d ečky , ovinov ačky, spínky
řezaná/ rytá vystouplá pl astika/ reli éf v drahokamu ap. (pod. al e hlouben ý reliéf = gema); - viz reli éf
pouliční prodavač nov in;
kotevní mat eri ály [n apř. šrouby k zabetonov ání do zdi]; (rak k amenáč [uk rýv á se pod k ameny v čistých horsk ých tocích]); - viz kl ep etáč
krystalick á sůl kys eliny sírov é, má st ahovací účin ky (kožní l éčivo - při říznutí, po holen í k staž. pórů , proti poc ení), [Kamenc . jezero Chomuto v];
lamač kamen e v lomu; odb . znal ec kameni va a stav ař k amenných d ěl, t éž dlaždič; - viz herma, bos, kl adí, v ýtvarník
fotoaparát, fil m./ TV/ v ideo k amera k sním. obrazu scény [na zázn. médiu m]; (k ameraman / fotograf = kdo snímá scénu); - v iz filmov at, 3D
druhy: deskov é, fi lmov é, TV a digi tální ; zrcadlov ky a mod erní digit. aparáty / kamery znázorňují c elou scénu ; dál k. sledov ací, minik amery ;
kamko rder/ k amkódér = přenosná k amera s nahrávání m na p ásek ; stacion érní k amery [snímají z abezpeč ení, dopr. provoz aj., tak é krajinu k mapě];
(z jap. kamik adze [božský vítr]) = seb evražedn é nasaz ení; - v iz harakiri , taran, kaskad ér, adrenalin
valníkový dálko vý v elkok apacitní nákl adní auto mobil, příp. s přív ěsem, zvl áštní úpravou a výb avou; TIR ák; trambus; - viz gruzovik
v kachlových kamnech zabudov aná vodní n ádržka s v ypouštěcím kohoutkem; n ádoba k ohřívání vody na kamnech;
(fr. compagne = v enkov) t ažení proti něko mu [náborov á/ volební k.]; hlavní p rovoz [žně, vinobraní, cuk rovarská k .]; - viz push-pull, kolob ěh, sezóna
(lat. campus [kempas] pole, cvičišt ě) souvislý areál vysok é školy [univ erzity];
mal á místnost, ko můrk a, sv ětnička [i bez ok en]; - v iz ajnclík , k ajuta, komo ra
maskování , zastírání, ut ajov ání, lh aní/ z apírání , zak amuflov ání/ vydáv ání se za jin ého či mrtv ého, krytí l egendou ap.; - viz ut aj. skut ečnosti, maskování
vojenské kotníčkov é šněr. boty s e spínkami; pov ál ečné brusl e k přišroubov ání k podrážkám; - viz džeksny, šlajf ky
oboustranná pruhovan á či kostkov aná l átka z konopí (lat . can abis) - na povlaky peřin [spaní v k anaf asu], zástěry, domácí šaty i kroje, ubrusy ap.;
soustava odpadních potrubí, kanálů, jí mek a čisticích z ařízení [podl e zák . č. 274/2001 Sb., o vodovod ech a kanalizacích pro v eřejnou potřebu]; - viz
odpad, kalol is
stoka, strouha/ struha, trubic e, vlnov é či prů točné pás mo; Lamanšský průl iv/ kan ál; - viz splach, k analizac e, jímka, žumpa, emanac e, spoj
hra s žolíkovými kartami;
zpěvník nábožných písní;
vedoucí KPR [Kancel ář Prezident a R epubliky] ; (angl . chanc ellor; něm. K anzler - p ředsed á vl ádě SRN); - v iz lídr
(cd) jednotka svíti vosti [svítivost zdroje, jenž v určit ém s měru vyzařuje monochrom. z ářen í o frekv enci 540×10^12 hertzů se zářivostí 1/683 wattu
na jed en steradi án]; - viz wat t, steradi án
kovový sloup (pouliční lampy aj.); - v iz klandr/ zábradlí, madlo , balustráda
ucházení se o funkci ; v ědeck á hodnost kandidáta v ěd, zk ratka CSc .; - v iz demo kraci e, kandidát, opce
čekat el [ aspirant, kad et], uch azeč o funkci, n avrž ená osoba k e zvol ení/ p řijetí / ocen ění aj. pl énem; n avrž ený v příp rav ě; - viz kandid atura, pl énum
adept h erectví, začát ečník ; - viz ad ept, el év, kandidát
zaoblené p růhledn é kousky ztuhl ého tav eného cu kru [bílé, žluté i nahn ědlé] ke sl azení čaje aj., zvan é t éž cukrk andl;
několikadení n apouštění ovocných plodů cuk ern atým roztokem [kandov ané ovoce] ;
samec di vokého praset e (č erná zv ěř - divo káč / kňour mívá neb ezpečně vystrč ené zuby); - viz bagoun, b achyně, buchtování
(zast.) dutá dřevěn á cívk a pro osnovní nit, vkl ádaná do člun ku; - viz cív ka, špulka
požírání potomků ; lidojedi/ s amojedi = pův. hist. skupina kočovných n árodů samojedsk é skupiny u ralské jazykov é rodiny [N ěnci], al e tak é podobných
skupin z Ameriky. Dnešní "samojedi" jsou intel igentní chovní psi - špicy [jako hlídači a t ahouni]; u části f auny i vodních tvo rů se k . nad ále vyskytuje;
ouhrn, seznam/ soupis [ke studiu]; d ělo/ fl ak ; k aňon = úzk é údolí se strmými stěn ami ; kánon = píseň s č asově posunutými zp ěvy a t exty; - viz strž
kanonizace = (církev.) blaho- / svato- řeč ení; kanón = (slang.) úspěšný člo věk ; k anonýr = dělostřel ec; kanonád a = dělostř. palb a;
za třicetileté válk y i v 18. stol. se stříl ely pln é ko vové koule a gran áty [k nič ení/ boření] a k art áčové střely plněn é kuličk ami [proti živ é síle] ;
stékat p raménk em [po t váři, okn ě aj.]; slzet, ronit / tryskat / vyh rknout slzy; skanout ; - viz emanac e, ron, slza
(italsky cant ilen a) sólová melodi e n ebo delší melodic ký úsek velké víceh lasé kompozice/ skl adby;
hrana/ boční plocha prkn a/ cihly / minc e [postavit n a k ./ hoblov at k antnu]; - viz f azet a, sámování , štorc, štosování, z aoblení
Rabitzova st ěna - l ehká oboustranně o mítnutá c ihlová příčka síl y 10 cm;
(zeměpis.) admin . či polit. cel ek [v Bel gii, Bosně-Herc egov ině, Lucembursku , Francii, Švýcarsku, Ekvádo ru, býv . Prusku, příst av. město v j. Čín ě]; - v iz provinci e
kantýna - p rodejn a pro místní zaměstnance v tov árním apod. objektu [smíš. zboží a občerstv ení, p říp. závodní jídelna];
trubice vsunutá do žíly / t ěl a k zav áděn í/ odstraňování t ekutin [ kapač ka ap.], či k získáv ání informací; - viz lap aroskopie, infuze
nádoba [konev ap.] n a skladov ání a přep ravu kapalin;
(slang.: kaňour) inkoustov á skvrna [pokaňk aný list/ sešit]; - viz pero , pero řízek , inkoust, k al amář, piják
bílá hornina obsahující kao linit; slouží zejména k výrob ě k eramik y (porcel ánu) a pap íru; - v iz keramika, porcelán
jímavost; schopnost něco pojmout / obsáhnout/ v ykonat ; výkonnost, únosnost; uznáv aný odborník / speci alista; - viz indukc e, kond enzátor, reakt ance
reaktanc e [=el. odpor] ideálního kondenzátoru; - viz imp edance, kond enzátor, reakt ance, rezistor/ odporník, supravodivost, t ermistor
na stojanu visící l áhev s léč . obsahem, k apací t rubicí napojená do kanyl y nebo in j. jehlou do žíly ; - viz pipet a, infuze, k anyla, zkap at
nerozvinutá poupata k větů kapary trn ité, nalož ená v soli n ebo solném nál evu [chuťovk a; kaparovník (C apparis spinosa) = nízk ý středo moř. keř] ;
druh poválečn ého al koholu;
hudební těl eso/ orch estr/ skupina; skup. hv ězd CAPELLA; v edoucí k. = k apelník/ dirigent ; - viz ánsámbl, komorní, kutál ka, orchestr, šraml
námořní lupič , pirát, korz ár; loď prov ádějící zají mání n epřátelských nebo n eutrálních lodí; - viz bukanýr
jemný průduch v půdě ap. [čím víc j e půda/ zemina ul ehl á, má t enčí k apiláry a zt rácí v láhu]; vlásečnic e [uzoučká t rubička] ; - viz vl áha, vzlínavost
( z it.) pochopení; pochopil´s?/ rozumíš?/ ch ápeš to?;
prospektivní pl atba, kt erou dostáv á l ékař [poskytovat el zdr. péč e] na úhradu nákl adů [jde o stálou platbu za „hlavu“ do odhl ášení z péč e]; - viz kaput
společenský a ekono mický syst ém založený na maximálním využití zdrojů, soukro mém vl astnictví a volném trhu ; - viz buržoazi e, i mperializ mus
býval é správy povodí řek a jejich přítoků - n ahraž eny „vodoprávními ú řady“ dl e vodního zákon a č. 254/2001 Sb.; Jun ák - svaz skautů a skaut ek
ČR Praha - „Kapi tanát vodních skautů“ dl e zvl. st atutu z r. 2007 [vydáv á celostátní pokyn y pro vodáky]; - v iz vodoprávní ú řad
prostředky užív ané k vytv áření zisku; K. = l iterární věd eck é dílo K. M arx e; kapit ální kous ek = v elký / mi mořádný [úlovek]; - viz k apit alizmus
tvorba fixního [pevného] k apitálu, způsob akumul ace kapit álu, přepoč et ročního důchodu na financ e; - v iz akumul ac e
(lat. caput = hl ava) hl avní / v elký [úlovek] , vrchní, završující ; - viz k apuce, kapit ál, kapit án, k apitol a, k apitul a, k apitulac e, kap acita, kaput , zkap at
vojenská/ námořní / l etec ká/ hodnost [k. l etadl a/ vrtulníku , lodi = v elit el prostředku s rozšíř. pravomocí - vydáv á rodn é/ odd ací/ ú mrtní l isty ap.] ;
45
kapitola
kapitula kapitulac e / -ovat I.
kapitulac e / -ovat II.
kapna
kapok
kapoun
kaprál
kapric
kapričózo
kaprovka
kapsář
kapsle
kapslovka
kapuce
kaput
karab áč
karabin a / -nka
karambol
karant én a
karao ke
karate
karatel
karavan
karavanink
karavel a
karásky
karát
karb
karban /-ík
karbidka
karbolka
kardamon
kardan
kardiak
kardinální
karc er
karenční doba I.
karenční doba II.
karenční doba III.
karet. hry I.
karet. hry II.
kargo
kari éra
karikatura
kariko vat
kari matka
karma I.
karma II.
karn eól
karn et
karn eval izace
kart el
karton / -áž
kartot éka
kartuš
karty I.
karty II.
karusel
kasa
kasat
kasace
kasační stížnost
kasárna
kasárník
kasein I.
kasein II.
kasematy
kasino
kasírka
kaskad ér
kaskáda
kasko
kaslík
kasta
kastan ěty
kastel án
kastrac e
kastrol
kašel
kašírování
kašmír
Kašpárek
kaštan jedlý
kataklyzma
katal yzátor I.
katal yzátor II.
katamarán
katapult
katar
katarakt
katarze
oddíl/ hlav a knihy , dokumentu ap., přen eseně dílčí část č ehokoli ; [např. „Realizac e tohoto plánu p atří už do jin é k apitoly .“]; - viz hl ava
jednající sbor sbor kanovní ků [duchovních] při kat edrálním ap. kost el e; k at edrál a = víc elodní biskupský kost el/ dó m/ monstr; - v iz kat edra, probošt/ -ství
prohra/ vzdání se - z v yčerp . a n edostatku sil / prostředků [frontový boj, soutěž/ sport. zápas, pol itick á prohra ap.] ; kapi tulací s e vzdát území, majet ku,
možnosti výhry a ved ení, atd. podl e podmín ek p rotokolu; kapituulov at;
povlak na přikrývku / prošívanou d eku aj. s vrchní m středov ým ot vorem; (povl ak b ez otvoru [s bočním otvo rem]= cích a/ c ejch a); - viz povl ak
tropický strom s chlup. s emeny [chlupy užív ají čalouníci na v ycpávk y]; - viz č aloun, koč ár, n ábyt ek
vykastrov aný / vykl ešt ěný kohout [na výkrm];
(corporal) poddůstojnická hodnost [desátník] v armád ách; - viz frajtr, šik, voj. hodnosti
rozmar, u mín ěnost, vrtoch; kapriciózní = v rtošivý, n áladov ý, rozmarný , nevypočítat elný ;
(hud. - capriccioso) rozmarn ě [např. It alské capriccio , skladba P. I. Čajkovského] ;
dvoumužná lesnick á ruční pil a, břich atka;
sáček na osobní věci nošený u pasu; k apesní zlod ěj/ pob ert a/ ch mat ák ; - viz etue, škapulíř, amulet , šlohnout
iniciátory výbuchu [v nábojích] ; poplašné n áboje; papí r. kotoučk y/ p ásky se střel . prach em do d ětsk é pistolky ; lékov é ap. ob aly ;
plechový d ětský revolv er s v klád aným svit kem k apslí střeln ého prachu a jeho posunem pod úd erník ;
kápě/ při krývk a hl avy [k od ěvu přišit á či připín ací k .]; k apucíni = mnišský řád; - v iz burnus, kutna, šk raboška
1. rozbitý, zničený , zdept aný, t rop; 2. hl ava [Praga - k aput regni / Prah a - hlav a k rálovství] ; 3. (slang.) k ebule/ palice/ šiška; - viz cef alo-, šiška, trop
důtky/ knut a/ bejkovec (sv azek řemínků upevněných n a krátké hůlce) k mrsk ání neposlušných;
druh pušky; bezpečnostní ko v. uzamykateln é oko n a horol ez. lano, k. h asičská, n a vodítko psa, drobná k. k e spojení řetízk. ná ramku/ náhrd elníku, aj. ; - v iz expreska
srážka, n áraz ; náraz postrčen é kul ečníkov é koul e do další koul e [k aramboly se sčítají] ; přenesen ě: nepří jemnost; - viz sráž ení
[dočasná] izolace [proti šíření n ákazy / inf ekc e ap.] ; - viz ant ivirus, asanac e, asepse, desinfekce, insekt , filtrace, infekce, očista, st eril ita
pův. japonská volnočasová záb av a [amat érský zpěvák zpív á do hudebního základu];.
japonský druh seb eobrany [úpolov ý sport]; (pod. jsou judo [džudo], aikido , jiu -jitsu);
kdo někoho k árá; po-/ kárání = vytý kání chybn ého jednání, zpucov ání za n ěco, l ehčí trestání, ; - viz p edant , mentor, kuráto r, soud, výt ka
[carav an] obytný au tomobil / přív ěs; (k aravan a = pouštní v ýprav a osob se zvířaty apod.; řada/ proud aut, zvířat aj. [č ekajících či jedoucích]);
forma motorizmu, c estování karav anem;
[carav ela] d vou- nebo tříst ěžňová pl achetnic e; francouzské proudov é l etadlo ; - viz kut r, pl avidla
pleten é domácí p ečivo [sypan é máslovou moučkou, mákem či k mínem a solí] ; - viz p ečivo
jednotka pro hmotnost zlat a, drahokamů a p erel, měřítko ryzosti drahých kovů [nejčistší 99,9% zl ato má 24 karátů]; - viz trojsk á unce
hasnice (prkny ohrazen é místo / v ana k h ašení k amenn ého vápna na v ápenn é ml éko ; pozor na žíravý / l eptav ý úraz a vznikající t eplo); - v iz pačok
návykov á závislost hry v karty / takový člov ěk ; - viz gemb ler, filky , k arty
acetylénov á svítiln a [pův. na jízdním ko le aj.] ; - viz ac ety lén, sv ářet
(karbolineu m, f enol) v enkovní i vn itřní i mpregnační p řípravek k ochran ě dřev a proti dřevok azným houbám, h myzu, plísním a hnilobě;
indické nasl ádlé kořenité koření, užívan é do slad kých a sl aných pokrmů , i do k ávy a čaje [obsaženo v karí]; - v iz kořen í
křížová kloub . spojka k přenosu točiv ého mo mentu mezi d věma různoběžný mi hříd eli [č epy propojené vidlic e na koncích hřídelů] ;
(cor/ kardia = srdce) člo věk trpící chronic kou srdeční chorobou; - viz angín a, i ktus, šlak
rozhodující, hlavní , podstatný; (Eminenc e = řím.-katol ický k ardinál; š edá emin ence = v livná osoba v pozadí); - v iz rezult át, b eran
býv. trest - školní v ězení ;
[karenc e/ -ční] 1. čekací doba či lhůta [p evn ě stan. dob a jež musí uplynout, aby mohlo n astat pln ění; n apř. výplata d ávky za prv é 3 dny nemoci/ karant ény ap .
(dle zákona s e první 3 dny n emoci zaměstnanci n ehradí) ; 2. dočasn é ček at elství, doč asné vy loučení z pl atnosti pojistky; 3. (zdrav.) k. = nedost atek jisté živiny
či vitaminu v potrav ě; 4. lhůta, po kterou sportovec n esmí startovat po ohlášení p řestupu; - viz tripartit a
Soliltér, Pasi áns, Černý Pet r, Zel ená louka, Prší, Oko , Žolík y, Dudák , Pex eso, Kan asta, K ačab a, Kv art eto, Skat , Poker, Tarok y, M ariáš [vol ený, křížový ,
licitovaný , bet l, durch, ž ebrák, ferbl ...]; ( karetní v ýrazy : lízan ej, postupka, zad ák, forhont , talon , barva, trumf, štych, flek, r é, tuty ...); - viz mariáš
(cargo) nák lad [v agónu, lodi , l etadl a]; hro madná zásilka [příp. s pojištění m]; syst ém přepravy n ákladů ;
vzestupná/ úspěšná ži votní dráh a; [ ambicion alista] / kariérista = kdo usiluje o [nebo je t lač en na] vyšší / výhodnější postaven í, plat; - v iz ambic e, rank
(karikov ání) zjednodušen é, spíše hu morné/ ko mick é/ satirick y krit ické, p řehnan ě zesměšňující, v ýtvarné či lit erární dílo;
přehán ěním z esměšňov at; - viz karikatu ra
pružné tenk é l ehát ko (též nafuko vací - mat rac e i do vody) pro odpočin ek, sport - aerobic, jó gu aj. ; - viz hamak a, lůžko, post el, pryčna, síť, trampolín a
plynový ohřív ač vody (předvál ečný m výrobc em b yl Karel M acháč ek Č. Brod); - viz bojl er
index počtu/ frek venc e přečtení z ajímav ého článku v novinách [jak ési čten ářsk é doporučení] ; - viz rating
silikát, léčiv ý rudý ch alcedon [stav í krv ácen í, l éčí kosti, šlachy, artritidu, fri giditu, impot enci, rev ma, neurózy a deprese, povzbuzuje];
mezinár. c elní dokument ATA pro vývoz a zpětný dovoz [usnadňuje mezinárodní obchod]; (i mport / -ovat = dovoz; export / -ovat = vývoz); - viz obchod
záměrná uměl ecká proměna žán ru pomocí lid . humoru - převracen í hodnot a k at egorií (f aul play), znev ážení pojmů, jazyka i chování ; - viz bál
dohoda o sdružení, spolupráce mezi samost. podnik y; - v iz monopol
karton [místy zvaný k artoun] = tvrz ený papí r; karton áž = v ýroba ob alů; - viz prešpán , umakart , l epen ka
lístkovnice s k art ami / štítky ; (dat abank a = programov é uk ládání a v yhled ávání dat ; fonoték a = archi v zvuk. záznamů); - v iz archiv
pouzdro, výměnná pat rona, pl astick é ozdobné orámov ání znaku / obrazu; vložka p ákov é vodovodní bat eri e;
různé typy přenosných el ekt ronických (t éž optických, magn etick ých) medií [paměťo vé, ident ifikační , plat ební, zvuko vé aj.] p ro indiv. č i
skupinové užívání, často na h eslo [pin]; jin é: - (herní / hrací/ vykl ádací k . = sady obrázkových listů/ pik etů); - viz id entit a, k arban , filky , list
vodorovná točna [obráběcího stro je, otáčiv ého jevišt ě, loko motivního d epa, aj.]; - v iz soustruh
(bileterie) po kladna [prodej jízden ek, vstup enek] ; hrb n a zádech ; - viz erár, pokl adna, účto vací pokl adna, sejf, kal kulačk a
vyhrnovat / shrnovat [nohavic e, ruk ávy , sukni, pl achty]; (k asat se = pov yšovat / vyt ahovat / hol edbat / c hvást at/ naparovat / nad řazovat se);
hud. skladba; zrušení rozhodnutí/ věci [ =k asírování] , zrušení vý roku vyšším soudem; zb avení funkce; přezkum; kasační stížnos t); - viz zk asírovat
opravný prostř. správního soudnictví [nap adení rozhodnutí kraj. soudu např. z v ad říz ení a posuzování důk azů soudem 1.stupně, aj.];
areál / ubytovna vojáků apod.; (kasárenský dvůr/ cvičiště/ život ap.; kasárník = voják potrestaný z ákaz em opuštění ubyt. prost oru);
potrestaný věz ením po službě v e strážnici [ne do ma];
mléčn á bílkov ina - prot ein [surovina k vý r. l epidla, an abolikum k zesíl ení svalů] ; - viz an aboliku m, <http://www.aktin.cz/cl anek/309-utajena-p erla- micelarni -kasein >,
<http ://www.aktin .cz/clan ek /11-proteiny-i-č ást>, <http ://www.aktin .cz/clan ek /22-proteiny-ii-č ást>
sklepní chodby v p evnostech;
herna pro vozující hazardní hry [rul eta, blac kjac k, pok er ap.], zpravidla s e zakoup enými zn ámk ami / žeton y; - viz h azard, kasino, k rupiér, žeton
číšnická kasírov ací t aška, kasírt aška; skasírov at hosty = vyb rat p eníze za útratu ; - viz prk enic e, zk asírovat , k asa, k asac e
odvážný sportovec, z astupující herce v neb ezp. situacích; - viz kamik adze
stupňovitost; stupňovitý vodopád; stupňovit á série objektů ; k askádní el. zapo jení , regulac e, matice ap.; - viz k atarakt
trup let adla n ebo lodě; - viz drak
dopisní schránka/ t rubice/ skříňk a/ box, k astlík; - viz kaz eta, ukl ádat
rel ativn ě uzavřená skupin a osob; uzavřená spol ečensk á vrstv a; k astování ; - viz segregace, sekt a, spora, zednáři
rytmická ruční chrastítka [španělských tan ečnic/ -níků] z e svázaných dřev . mistič ek ; - viz tamburín a
správce hradu nebo zámku, p růvodce, klíčník ;
odstranění pohlav. žláz samcům, vykl eštění ; (mužský k lešt ěnec = eunuch/ strážc e ori entál. harému; l ima {= ž enský prostor pán a / muslima});
kuch. nízká nádob a k v aření, smažení ap.; kastrůl ek - mal ý k astrol, t éž tvar klobouku / pokrý vky hl avy [hostinských, čl enů Sokol a aj.];
(expektorac e) obrann á reflexní akc e, směřujíc í k uvoln ění dýchac ích cest od hl enu; - viz rýma, č erný k ašel
výroba div adelních mas ek a podobných věcí vrstv ením l epivých p apírků / t extilu aj. [ k lep ení se nejč astěji užívá škrobu]; - viz apretura
pašmína, jemná kozí vlněn á až 12-vrstvá vzorovan á [i t echnická] tkanina [10x kv alitn ější n ež ovčí vlna] ; Kašmí r = území v Himaláji; - viz text il. l átky
loutka/ hračk a; (d ělat kašpárky / k ašpařiny / utahov at si z koho = l egraci); - viz Hurv ínek , Šk rhola, tajd rdlík
(Castanea sativ a) marón - praž ená podzimní pochoutka; - viz jírov ec
(potopa/ povodeň) živ el. pohro ma, děj spojený s v el. změn ami v přírodní m prostředí ap., obav y o osud lidstva, revo l. převrat a zánik život a na Zemi;
látka [enzym, ferment] urychlující či umožňující ch emickou reakci, ač se s ama reakcí n emění ; v autech k . mění škodliv iny emisí na méně škodliv é; - viz enzy m,
fermentac e, kvaš ení
plavidlo se dv ěma ro vnoběžnými trupy, anebo s jedním trupem a jední m plov ákový m vah adl em; - viz plav idla
vrhací zařízeni [vrh á k ameny k dobyt í hradu] ; kat apultov ání [vystřel ení pilota před h avárií l etounu]; zaříz. l etadl . lodí pro start l etounu;
zánětliv é on emocněn í sliznice [žaludku, střev , průdušek] ;
kaskáda/ stupňovitý vodopád, p eřej, sl ap; tlu mič mech. rázů; (k atarakt a = oční v ada [šedý z ákal ; zelený z ákal = glau kom]); - v iz makula, stup, stupeň, zákal
abreakc e, rozuzlení , duševní očist a spojená s uvoln ění m po dramatic kém zážitku [ze sledovan ého uměl ec./ lit er. díla ap.]; - viz peripeti e, abreakce
46
katastr
katastrof a
katatoni e
kated ra
kategoricky / - ý
kategori e / -izace I.
kategori e / -izace II.
katech et a / - ka
katechis mus
katexochén
katetrizac e I.
katetrizac e II.
katolický
katr
kaťuša
kauce
kaučuk
kauter / -iz ace
kauza
kavalet
kavalerie
kavalír
kavi ár
kazajka I.
kazajka II.
kazet a
kazeťák
kazit
kazualit a
kába
káča
kádr
Kája M ařík
kál ení I.
kál ení II.
kánoe / keňa
kánon
kápnout božskou
kápo
kára I.
kára II.
kafe/ -íčko
káti se
kázeň
kbps
kdákání
kdoule
kebab
kebračo
kecat I.
kecat II.
kecky
kefír
kejd a
kejh ák
kejklání
kelí mek
Keltov é I.
Keltov é II.
Keltov é III.
kelvín
kemp / -ing
Kentaur
kepr
keramika
kerosin
keser
keson
kešu
keťas / - ení .
kevl ar
keyn esiánství I.
keyn esiánství II.
kibic
kiks / -nout
Kilimandžáro
kilogram
kimono
kineziologi e I.
kineziologi e II.
kinžál
kisna
kiš-kiš
kit
kiting
klacek
kladívko vý
kladivo
kladí
klajm
klaka
klakson
zmapov. soupis vešk eré půdy, vod a stav eb [n emovitostí] i vlastníků ; spravu je jej Český ú řad zeměměř. a k atastrální v Praze; - viz purk rechtní registra
neštěstí, pohro ma, zřícení ; masivní / masové nič ení objektů a životů vliv em něč eho; kat astrofický fil m aj.; - viz apok alypsa, zt roskotání
souhrn příznaků někt erých duševních a psychomotorických poruch, n apř. schizofreni e; ztuhlost s neschopností se hýbat a ho vořit či poskakování , kři k;
útvar fakulty v ysoké školy ; učit elský stůl v e třídě; biskupský stolec ; (fakult a = [samostatn á] část VŠ s děk anem v č el e); - viz kapitul a
(řec.) vy lučující jinou možnost; výslovný, u rčitý, rozhodný, bezpodmín ečný, n epodmín ěný: k. požad avek, pří kaz; k -á odpov ěď; k-é od mítnutí ; - viz kategori e
třída/ druh; rozškatulkován í/ rozsortování do skupin se stejnými / podobnými vlastnostmi ; úrov eň v hi erarchick é kl asifikační stupnici ; - viz rank, t axon
obecný pojem v ědy; bezvýhradně/ výslovn ě; - viz hierarchi e, kat ego ricky /-ý, t řídění
učitel / -ka křesťan. n áboženství připravující děti č i dospělé v církvi na křest, biřmování či přijí mání ; - viz fráter
příruční souhrnný výkl ad podstatných a z ákl adních složek křesťansk ého učení / nábož enství;
především, vzorný m způsobem, ve vlastní m smyslu slova;
cévkov ání [např. při ret enci/ zadržování moče s e moč. trubicí zaved e sterilní k atétr/ cév ka k vyprázdňování měchýře do sběrn ého sáčku] ; Podobné UH
cévky lék aři užív ají t éž k v yšetřo vání či op eraci, podávání l át ek/ léků a v ýplachům; - viz c éva, infuze, kan ela, kap ačka, l aparoskopi e, mikce
(ř. kathol ikos) obecný, univ erz ální; katolí k = osoba [ římsko-] k atolick ého nábožensk ého vyznání ;
stojanová rámov á pil a na řezivo z kl ád [truhl áři užívají ruční rám. pilu s napín . šňůrou]; kovov á mřížová konstrukc e; (slang.) v ězen í; - viz prkna, trestnice
ruský gardový víc ehlavňový minomet z 2. svět . v álky , též zv aný St alinovy varh any; ruská lidov á píseň ;
druh jistoty poskytovan é předem v hotovosti či cen. p apírech při dod. zboží/ služ eb; u soudů - „podmínečn é propuštění n a k.“ ap.;
pružný polymerní mat. schopný se vnější silou v ýrazn ě deformovat ; - viz foro met ka, kaučuk , laminování , l atex , polyt erp eny, pryž, pneu
přístroj k vyp alov ání/ l ept ání; odstraňování poruš ené t kán ě kau terem;
(causa) právní případ/ důvod/ příč ina, ud álost, skand ál; kauzální ; - viz honorac e, p recizní, pýcha, soud
nízká koňská skákací p řek ážka; - viz parkúr
(voj.) jezd ectvo/ jízda [dragouni, husaři, hul áni, rejt aři] ; (kubánští kozáci b yli známí svým „ci rkusovým“ jezdec kým u měn ím); - viz jezd ectví, konný
galan tní ochránc e, ochotný k pomoci i pl acení , společník (původn ě jezdec); prvek společ enského chování ; - viz k av alérie
pochoutka - nasolen é jik ry z jeset erovit ých a lososovitých ryb;
kazak - hist. blůza/ tuni ka/ plášť bojo vníka; soukenn á voj. či mysli veck á blůza; l ehká blůzk a do pasu či ¾ - d ám. móda; k avk azský koberec ; zapínací
blůza, bunda,k amizol a; sv ěrací k. = bunda s uzav řený mi ruk ávy ke spoutání; přen es. - svázan é ruc e, n emožnost rozhodování;
dřev ěná přenosná skříňk a, č asto zdobená; kaz etový = dřev em zdobený [k. strop aj.] ; - viz dešt ění, int arzi e, ko řenic e, strop, tol
[přenosný/ stacion érní] magn etofon s mik rofonem k nahráv ání/ p řehráván í zvuků na k azet . pásky / t ape či cívky , příp. s drát em; - viz magič , walkman
mařit dílo, poškozovat , vystavit než ádoucím vl ivům;
[kasualita] n ahodilost; - v iz arbitrární
"al-Hajar-ul- Aswad" - s neb e spadlý kámen v době Adama a Ev y, zčernalý h anbou nad lid . hříchy - symbol islámu , nad aný histor. pot enciál em; - v iz Mekka
rotační dřev ěná hračka p ráskan á bič em; též (p ejor.) n epořádn á [pitomá] ženská; (slang.) trezor;
skupina/ výb ěr osob jako zákl ad celku; dův ěryhodný a [politic ky] spolehliv ý odborník; kádro vák = ref eren t pro evid. a dopl. k ádrů; kádro vat ;
rozšafný chlapec z knih Fel ixe H áje ali as M.Č erné - Wagnero vé; podobným d ětským h rdinou byl Malý Bobeš od J.V. Pl evy ; - viz Marbulínek
(defekace = v yprazdňování střevního obsahu); [jdu na v elkou stranu {záchod}/ jdu s e vyk ál et {vulg. - vysrat, posrat}; v yděl at se mimo záchod, poděl aný /
má nad ěl áno v k alhotách ; - viz bebí , kobližek [koňský], l ejno, mikc e, WC, f ekál ie, mrva, hnojištěj, močůvk a, pos era/ poserout ka
pův. indiánský dl abaný člun z jednoho kmen e; úzký dlouhý lehk ý sportovní člun s pádly ;
soupis/ pravidlo, oč ek áv. p ensum [=d ávk a] znalostí; vícehl asá píseň s e vzájemn . čas. posuny; (kanon = dělo ; k anonizace = svatořeč ení);
(slang.) „přiznat b arvu“ = výzvy k pravdomluvnosti; - viz obal amutit , bluf
vedoucí, vůdc e, řídící/ h lav a; dozorc e v konc entráku;
ruční dvoukolka - n ákupní, met ařsk á, s korbou (na zboží, k rmi vo; plochá ž ebř. n a náby tek aj.); rudl , rikša; barva karet ; (slang.) auto ; - viz moto- / mult i/ kára; přípojn á karka z a kolo ap.; - viz multi kára
vzpruž. nápoj z bobů kávovní ku [tzv. zrnk. káv a] či n áhražek [žitovk a, cikorka, melta, sladovk a]; káv . sedlin a = soc/ lógr; - viz ci kork a, espresso, lat é
činit pokání, o mlouvat se za sv é chyby , činit politov ání / jevit lí tost nad svým p rovinění m/ hříchem; kajícník;
dodržování nastolen ého řádu; uk áznit = u mravnit k pořádku, pln ění povinností, spolupráci a p říkl adnému chov ání; - viz disciplína, kurátor
(kilo bit per second) dnes nejužívan ější bitrate je 128 až 192 kbps [od 160 kbps je záznam t éměř n erozeznat elný od o rigin álu]; - viz bit rat e, MP3
zvuk slepice kura do mácíh („Kó, ko-ko , Kokodák“ , „Kdák“, {„ kam to vajíčko mám dát?“}) ; - viz kvok ání
[jeřáb osk eruše] h ruškovitý plod s vit amín y A, C, minerály , tříslovin ami a zejména p ektiny ; jí s e až po zhnědnutí ;
označení různých pikniko vých, grilov aných, n ebo na rožni p ečených jídel z B lízkého v ýchodu;
(Kvebrachi e třís elná - Schinopsis Lorentii) v elmi/ tuz e tvrd é, t ěžk é, č erv ené jihoamerick é dřevo bohat é tříslovinou [ t řísla užívají koželužny];
(slang.) kaf rat / cintat/ pind at, zbyt ečně mluvit (srovnej: pok ecat / poklábosit , ukec anej/ kec al/ kec y, „on ho uk ecal“ - přesv ědčil; pok ecat/ pocint at
barvou aj.); brept at; - viz brept , kušna
(kedsky) býv alé lehk é sportovní kotníčkov é botky B aťa; (k ecat / žvan it, n ěco pokec at / potřísnit, kecnout si - sednout); - viz boty, drb y
zkvašené kysan é kravsk é ml éko ; - viz jogu rt
tekut é fekáli e k d álk . hnojení [t rubk. rozvod em, lejtou/ cist ernou; hnojení ploch chl év. mrvou {i rozmetadly a v idlemi}]; - v iz fek ální vůz, podestýlka
(slang.) krk ; (jd e o k ejhák = o ži vot, „vo hubu“, je to n ebezp ečné/ vošajslich ; k ejhání = zvuk husy - při vzletu , v e strachu);
osové nakl ánění p ři otáč ení [nap ř. k . zemské osy]; n ahýbání s e, ko míhání , houpání ; nádobka/ obal [nap ř. na jogurt] b ez ouška; tyglí k - pitný pohárek na jedno použití; (k eli m/ kili m = ori entální koberec);
(Starov ěk) K. vznik li asi splynutí m předchozích kultur v pol. 2.tisícíl etí př.n.l.; záp. a jižní Č echy byl y součástí k eltské p ravl asti, jejímž t ěžištěm b yla obl ast
sev. Alp a horního Dunaje; v sz. a vých. Č echách žili t ehdy etnik a ze skup. Venetů a lly rů, kd ežto v záp. pol . Čech a t ak é Ba vo rsku žili v 6. a 5. stol. p ř. n. l.
též kmeny Bójů , a podl e nich t ehdy byly česk é země l at. pojmenovány Boiohaemum/ Boh emi a; - viz Bojov é, Galo vé, Herc ynský l es
(K) jednotka pro termodynamickou t eplotu [1 K = -272,15 stupňů Celsia]; - viz absolutní nula
(camp) tábořišt ě/ -ření / k empov ání; - viz turismus
nezkrotný kůň s člov ěčí horní půlkou těl a [bájn é antick é zvíře]; - viz antik a, Kyk lop
serž [druh texti lu];
vypalov. produkty [s gl azurou] z kaolínu, jílů a hlín: porc el án, k amenina a cihlářské výrobky [k. užitkov á, st avební , t echnická]; - viz terako ta, po rcel án
petrol ej [frakce C12-C15], užívaný v p roud. l et. motorech a n ěkdy v e stacion ér. motorech (např. u O T-84);
podběrák / ryb ářská síť na t yči; (podobná - l ehk á je síťka n a chyt ání mot ýlů); tureck é platidlo;
typ potápěčsk ého zvonu k dočasné p ráci pod vodou ; - viz bat yskaf, ponork a
ořechy, plody tropick ého stromu l edvinovní ku (Anac ardium occid entale) ; mají l éčebný účinek n a oči, sliznici a kůži;
lichvář, čachrář za 1. sv ět. vál ky ["Keťase - mamlase, vrať p eníze za p rase"]; - viz čachry , šmelinář, lichv a
para-aramidové vlákno pevn é jako oc el [výztuhy pn eumat ik, přilby, l et ec.díl y, n eprů střelné v esty, lana, řemeny, plachty , prac . oděv y];
(J.M.Keyn es. an gl. ekonom 1883-1946) ekonomický směr; K. tvrd í, že z a kapi taliz mu lze státn ími zás ahy do NH zabrán it krizí m a z ajistit zaměstn anost;
koncem 70. l et 20. stol. n ahraz eno mon etariánství m; - v iz marxizmus, mon etarizmus
divák mluvící do hry (u karet ap. [„kibici , drž hubu“]); kibicov at či k afrat; - v iz kafry
selhání, chyb a, o myl, pochyb ení, n edopat ření , nepří jemnost, opomenutí, průšvih , přehmat , renonc, záv ada; (vulg.) průser, vý mrd; - v iz šlamastyka, vis maior
horský masiv v afric ké Tanzán ii se t řemi neč innými stratovulk ány [výšk a 5 895 m n.m.]; - v iz treking
základní hmo tnostní [váhová/ tíhov á] jednotka SI, odpov ídá v áze 1 lit ru vody [1 kg = 1000 g [gramů] ; - viz ccm, SI, Joule, grad, met rák
volné japonské šat y s širokými rukávy;
(kinesis = pohyb) v ěda o mech . zákonitost ech pohyb. ústrojí člov ěk a a zvířat ; zabý vá se fyziolog. a psychol. mech anismy; aplik ací k . na zdraví jsou
biomechani ka a ortop edie, rehabili tac e, fyzik . a prac. t erapie, sport a c vičení ; - viz fitn ess, kalan etik a, wel lness
krátk ý meč/ s ax/ d elší dýk a [krátká dvoubřit á sečná a bodná zbraň s krát kou čep elí]; - viz zbran ě
bedna, kastl e, kystn a, p evný [přepravní] obal ; - viz kont ejner
citoslovce posměchu - ostrouhat [naznačit prsty „strouhaná mrkv ička“ = odejít s prázdnou a d louhým nosem;
souprava dílů / stav ebnice [modelů / hraček], sada/ set; - viz ko mpl et
tažení k iteborc e vzdušným k řídl em; kit e = vybavení pro kitin g [kit eboardin g, k itesurfing, buggykitin g, mountainkit ing ap .]; - v iz rogalo
1. úlomek prutu či v ětv e, sukovic e; 2. [nev ychovaný] v ýrostek, sprat ek ; kl ackov atět , kl ackovin a, kl ackovi tý; - viz dorosten ec, hůl
[deformov aný] prst; rýsovací / [oboustr.] leskl ý papír [i na šablony] ; k . šrotovník ;
nástroj k tluč ení, zatloukání , bití / přibíjení / kov ání kovů / sbíjení ; pn eumatické k., sbíječk a; p erl ík = kov ářské k.; sport. ház ecí k . [koule n a l aně] ; - viz nástroje
(stav. prv ek) břevnoví ; vodorovný p řek lad n esený sloupy / pilastry [balustry] ; - viz balustráda, překlad
(claim) kutišt ě [zlatý důl z doby zlat é horeč ky US] ; - vit ku tat
organizovan ý potlesk či osoby k tomu n ajat é; tý m pomáh ající sk andování m a t ransparenty p rosadit jistý z áměr;
zvukové výstražné zařízení vozidla/ trubka s mačk acím balonk em/ el. houk ačka (sv ět elná - bli k. sv ětly); - viz blik ání, majáček, semafor, sirén a
47
klan
klandr
klanic e
klasifikac e
klasik / -a/ -cký
klatba
klauzule
klavi atura
klavichord
klavír
klábosit
kláda
klání I.
klání II.
klášter
klát
klátit / kl ác ení I.
klátit / kl ác ení II.
klec
kleč
klečkaté
kleč e
klekání
klekánice
klemp írovat
klemp íř
klenák
klenba
klencák
klen ec
klen ek
klení I.
klení II.
klep
klepadlo
klep etáč
kleptománi e
klest / -í
kleštiny
kletr
kleťák
klérus / kl ér
klička / -ován í
klient
klik / -a I.
klik / -a II.
klikař
klikr
klikva
klima
klimakterium
klimatizace
klimpr
klinkání
klip
klisna
klišé
klí
klíč I.
klíč II.
klíč III.
klíčení
klíčování I.
klíčování II.
klín
klít
klk
klnout
klobouk I.
klobouk II.
klokan
klokanka
klokán ek
klokoč
klokotat
kloktání
klon
klonický
klopit
klopna
klopsy
klopýtání
kloub I.
kloub II.
kloudně
klovat
klub
klubat se
klučení
klumpy
klůcek
klystýr
rod/ sága/ kmen, p evn ě semknuté spol ečenství [l eckdy i rodová mafi e]; (rodokmen = vývoj/ posloupnost, genealogi e rodu od před ků);
samonosné zábradl í [někd y i pouliční stožár s l ampou/ kand eláb r]; - viz k andel ábr, madlo
líšně, opěrné postranní tyč e vozu/ v agónu (proti lehl é líšně se sev řou řetěz em [k lan ečníkem] k up evnění nákl adu); - viz rozpork a
třídění, člen ění, uspořád ání, kat egorizace, hodnocení, známkov ání;
vědec ; l atinik ; autor děl t rvalé hodnoty ; k. doba [anti ka aj.] , dílo/ sloh / styl; osvědčen ý postup/ v ěc; ob ecný, b ěžný;
(Acht) interdi kt/ z ákaz účasti n a svátost ech [vylouč ení z církv e/ ex komunik ace; dosud nezrušen v p rávu sv ětském; - viz kl ení, uřknutí, Hus Jan
doložka, omez. podmínk a, výhrad a k obsahu úředních listin [např. vol ební k . = mini m. počet hlasů k postupu]; rytmick é zakončení v erš e;- viz k vórum
kláv esnice/ tast atura [ klav íru/ pi ana, psacího/ s ázecího stroje/ počí tač e, mobilu]; (pod. jsou tast ry přístrojů / nástro jů, k e vkl ád. b ezp. h esel aj.);
hud. nástroj stolov ého typu s varhaní kl avi aturou, jed en z předchůdců kl avíru / k řídla; - viz kl avír
piano; kl áv esový hud. nástro j - pianino [skříň s v erti kál . strunami], n ebo křídlo [s vodorovn . strunami]; - viz klav ichord, kli mpr, p iano, spin et, synt ezátor, tasta
povídat (jen tak , aby řeč nestál a); d rbat, kl evet it, rozpráv ět; bl ábolen í/ bl áboly, tlachán í/ tl achy, žv anění / žv ásty, náhodn á deb ata; - viz k ecat , žvan ění
odvětv ený k men / peň st romu, příp. opraco vaný , trám, b řevno / kl adina; - viz hraněn é, k men, sek at, tesařina
soutěž, utkání , zápas/ souboj/ mač [match], zápol ení, turn aj, pot yčka; (prokl ání/ p ropíchnutí/ průpich sok a mečem); (roz ekl aný/- á = rozdvojený [jazyk,
ocas, vět ev]); - viz duel , rozkol
kartouza, kloster, ko mend a, mon astýr, vihára, mešit a = círk ./ řeholní objek t [správc e: k vardi án/ opat / převor/ igumen / láma/ ul ama, ab atyše... ];
špalkový vč elí úl [zast ar. oul] ; (proklát = p ropíchnout dýkou apod.) ; - viz brť , kl ání, úly
srážet [kl ack em ap. ze stro mu ořechy, jablk a, k aštany , šišky aj.]; (kl átit s e - houpav á chůze/ pohyb; kl átit noh ama v sed ě; kymácení , kol ébání , k ejkl ání,
klinkání , potác ení [třtin a v ětrem s e kl átící}); kláti vá chůze; - viz kl át, vikl an, vi klání
pevná uzavírateln á [mřížová/ síťěn á ap. ] prostora/ přenosná schránka p ro chov/ p řepravu pt áků a jiných tvorů ; - viz vol iéra, p aludárium, kotec
kosodřevina, horská keřo vá/ zakrsl á borovic e [sosna/ li mba/ pini e];
klinkav é/ kl átiv é [nohy];
(na pluhu) madla/ drž adla pro o ráč e k v eden í pluhu;
(ave) v eč erní zvonění kostelního zvonu k modlitb ě; (kl ek átko = měk ká podložka k modl ení v kleč e);
pohádková postav a; - viz kl ekání
lehce stonat, marodit , trp ět n emocemi ; - viz marod, špit ál
pracovník s pl echy - stav . a kuchyňské potřeby [opl echování , žlaby, o kapy , rýny , střech y a střešní vik ýře, konv e, hrnc e, formy, komínk y, parap ety aj.] ;
svorník, klínov itě tvaro vaný kámen v klád aný do vrcholu k lenby , kt erou tí m uzavírá; - viz kl enba, kalot a
např. stropní kl enba, kl enutý most, vyk lenutí – v ydutí/ bo mbírunk, výkl en ek v e zdi; k len ek boty ; - viz empora, i glů, kalot a, konv ex e, prampouch
(voj. dril za neposlušnost) na povel „K zemi / Vztyk“ op akov ané p adnutí břichem k z emi a vztyč ení;
romboedr, rovnoběžnostěn s e shodnými kosočtv erečnými st ěnami; - viz kv ádr
střední klínov á část pod ešve boty , pružně spojující podrážku s podpatkem (p atník em, kramfl ek em); úl ev a plochým nohám; - viz patní k, podkov a
hartusení, lát eření, hl asitá úl ev a z překvap ení či z n epodařeného díl a (např. „sakra, zatrac eně, himl , hergot , herd ek , krucifix , hrome, h ernajs dudy,
donrvetr, kruc ajfixum, krajcpat alijón, do prkýnk a, můj ty sv ět e, šmarjá-jozef, šmankot e; … aj.); p rokletí, pro klínání jiných; - viz set- / sakramentský
pomluva; rán a/ zvu k klapnutí / k lep adlo, kl epání , kl epna, uhození;
pohyblivý kruh aj. n a vrat ech k oznámení příchodu; bidlo na k lep ání kob erců [proutěnou aj.] klep ačkou/ pl ácač kou;
rak, vodní živočich [lez e jen pozpátku]; ráčata; - viz k amenáč e
chorobné nev ědomé přisvojov ání si v ěcí / krádež e [„krad e jako straka“] ; - viz maniak , máni e, straka
spadané, ods ekan é, odřezan é haluz e/ v ětv e a křov í k otopu (případn ě s listím k podestýlc e); (průklest = prok lest ění zarostl é cesty aj.); - viz buřeň
zajištění roub ených stěn pro ti vyborc ení [trámk y spojen é skrz spáry st ěn dřev ěnými sponami]; klešt ě = ruční uchopovací ap. n á řadí ; - viz has ák
horolezeck ý ruksak / tlu mok / vak; - v iz krosna
hladítko, t éž rajblík či stěrka [na b eton, o mítku ap. - dřev ěné, pl echové či z UH];
círk. duchov enstvo [niž./ v yšší]; kl erik alizmus = polit. směr/ úsilí církv e o v eřejnou moc/ vliv ; (kl erik a, sutan a, t alár, ko mže ap. = splývavé roucho);
mal á klik a; úhyb. manévr [sem-tam/ ci k-cak]; smyčk a/ vázat n a k.; - viz k lik / -a
zákazník, chráněn ec, vazal [ =záv islý člov ěk/ man / maník] ; kli ent ela; kli ent elizmus = systém v politic e založen ý na prot ekci a kon exích;
shyb na rukou vl eže; zalomená p ák a/ k lik. h řídel ; páka k otvír. dv eří aj.; kli kat á čára/ cesta; ruční n ástroj/ kolovrát ek k vrtání ap.;
stisk tlačítka myši u PC [kl iknutí, d vojklik , kli kat / kl iknout]; k likař = d ítě št ěstěny , daří se mu vyhrávat; - viz kolovrat, PC
šťastlivec [ má k liku / štěstí]; klik a = dohodnutá skupina k p áchání n ek alé č innosti; - viz kli k / -a
předmět, vydáv ající p ři stisku charakt . kov. zvu k nalo mení / kl iknutí [užívají: 1. psovod i při výcvi ku psa k odv aze; 2. pokyn přednáš ejícího: d alší obráz ek];
rostlina podobná brusince (její od var l éčí inf ekc e močov ých cest);
podnebí, přír. čisté živ . prostředí, k limatick é l ázně/ kurort ; (klí mat = usínat) ; - viz aklimatizac e, klimatizac e, životní p rostředí , počasí, met eo, termika
(klimax , menopauza) přechod, vyh asínání pohl avního cyklu ž en; kon ec plodnosti; - v iz andropauza
uzavřený autom. systém vyt ápění a v ětrání; (int ercool er = chlad icí/ vět rací syst ém auta aj.) ; - viz aerace, cooling, filtrace, topidlo, ekonomiz ér
piano, křídlo , pianino , kli mprk astle, fortepi ano; (podobné jsou spinet, c embalo, kl avichord a také tabulov é/ stolové klaví ry) ; - viz piano
cinkání [rolničk ami i zvoncem, t éž na k rku dobytka]; ko míhání / ký vání , kli mbání / usínání; - viz šlofík, umíráč ek, cink, x ylofon
krátké fil mové/ v ideo dílo ; (klips = stiskací / pérovací knoflík/ tlačí tko/ spona/ náušnic e); - viz v ideokl ip, pat entka
kobyla, samic e kon ě;
(z fr. cliché) obtisk; myšl enkový st ereotyp, ot řel á met afora / slovní obrat/ prázdná fráze; tiskařsk ý štoček ;
klih/ l epidlo (truhl ářský kostní klih., studený k .); (na p apír k lovatin a, škrob) ; (nová l epidl a: vt eřinová, izoprénov á a d alš í chem. druhy) ;
mech. n ástroj k o vlád ání zámku; n ástroj k šroubování [francouzský k./ francouzák]; smluv . postup k ot evření/ od jištění / spuštění zab ezp. zaříz ení aj.,
bezpečn. kód / heslo / šifr. k. aj.; housl./ b asový/ ladicí k ./ mors e k.; klíčov ý-á = hlavní/ z ákl. [pozic e/ ro le/ funkce] ; klíč enk a [pouzdro na klíč e]; klíčník
[dozorce/ kontrolo r chrán ěného prostoru ap.]; rozklíčov at/ d ešifrovat/ rozluštit; - viz kl íčování, parol , regul e, šperhák
týká se semen a prostředí růstu; počát ek růstu rostlin [pouštění kořínků a kl íčků ze s emene aj.] ; - viz radikul a, substrát
týká se barev a jasu, zprůhl ednění scény / obrazu/ filmu ; užívání t el egrafního klíč e [mors eovy abec edy]; užív ání šifr. metod/ k líčů k odšifrování a
luštění, t éž digit alizac e [vkl ádací čip / k art a - k ot evření trezoru / dveří ap ., příp . jen heslo k ot vírání čís. aj. zámků]; - viz klíč, p arol
lůno matky; dřev . či kov . klín k utemování / up evnění č epu / násady aj. v otvoru ; k. k rozštěp ení pně/ pol ena, skály aj.; zak línění ; - viz jednoduché stroje
hromovat , nadávat když se n ěco nev ed e ap.; - viz kl ení
(villlus) výběžek na t enk . střevě [ až 15 mm]; klky u možňují zvětš ení obsahu střeva a odchod získ. živin do krv e a mízy ;
někomu n ebo na n ěco nadávat / l át; lající fandové; - viz f andění, sk andovat , kl aka
pokrývka hlav y - bouřka/ buřink a/ tvrdí k, cylindr, kl akcyl indr [skláp ěcí], homburg, ko vbojský, kónic ký, kastrůl ek, st etson/ sombrero , potápk a, slamák,
myslivec ký, širák, toka [d ámský], aj.; vrchní část houby [na stojat ém t řeni s v ýtrusy]; klobouček p etrol ej. lampy aj.; nářečně kal ap; - viz kal ap, širák
australský v ačnat ec ;
babyvak [vak k nošení ko jenců na prsou v záv ěsu přes rameno]; jin á je krosna = nosítko či s edačk a s popruhy na zád a; - viz cemr, lo ktuše, š erpa
pečov. zařízení Fondu Oh rož. Dětí [ FOD - obč. sdružení na pomoc týraným, zneužív aným, opuštěným i jinak soc. ohrož. d ětem];
zpeřený ( Staphyl ea pinnata) d ekorativní keř/ stro m z čel edi k lokočovitých, výšky 1,5 - 5 m. Lat a kv etou v kv ětnu a č ervnu ; klokočí ;
kolotat / bublat při vaření ; kloko tání vody potůčkem; - viz crčení , zurčení
vyplachování hrdla tekut ým k loktadl em [při výd echu z plic do hrdla] ; - viz k ypřit, vyšvecht ání
klonování = vyt váření nov ého jedince gen etick y shodného s předlohou; (n epohlavní potomek [např. z části t ěla, dl e genových informací]);
škubavý, trh avý [k lonické křeče] ;
nahnout, skrýv at/ skláp ět/ skl ánět/ zavírat [oči, poklop , příklop, záklop, výklop, víko / víčko] - v iz dekl , klopna, skláp ěcí, vikýř
zavírací kryt (n apř. klavi atury piana) ; příd avné s eřizovac í želízko hoblí ku; (skláp ění / - cí; z áklopka otvoru, p růzoru; sklopka/ druh přeskoku); - viz klopit
kuličky z ml et ého masa či jáhl e [do omáč ek ap.]; - viz těstovin y [noky]
škobrtání, zakop áván í [na n erovném t erénu, v e v adné obuvi] ; - viz šmajdání, vrávorání
(mech. či anato m.) pohybl. spoj dvou pák či os / kostí [kloub. h řídel ap., hlav ice kyvná v pouzdře/ jamce] ; přenes eně: přijí t v ěci na k loub = rozlousknout
složitý problém/ úkol / oříš ek]; skloubit dohro mady / sest avit, spojit; - v iz kard an, artróza
rozumně, k al e; kloudný = rozumný, přijat elný , vhodný, upotřebit elný , kal ý [k. slovo / činnost/ věc / zál ežitost]; (opak = n ekale/ odsouzeníhodně);
užívat zobák, krmi t se ap. [u ptáků], vyk lovat komu oči ; t éž klobat , klofnout, zobat ; - viz klub at se, zob
spolek/ sdruž. osob se spol. zájmy [sport aj.] ; bar/ spol. místnost/ klubovn a; k lubovní [ objekty, znak/ lo go]; k lubovka = sed . soupr.; klubky = k amn a;
z něčeho v en [např. ptáč e z oplodn. v ejc e]; přenes eně: počkat co se z toho/ koho vyklub e/ vyvin e [co vzejde z hovoru / myšlení / díla/ v livu]; - v iz zobák
žďáření , vyp alování les a (v kořenech stro mů) nebo c elkov é odl esňování k získ ání orné půdy [deforestac e]; - viz novin a, úhor, mýt it
vyřaz ené, nefunkční v ěci, h arampádí , špurky, haraburdí, odpad ;
hadřík/ cár/ útrž ek, p říp. namotan ý na holi [k čistění / l eštění];
nádržka s hadičkou k vnitřní očistě/ iri gaci [ = výpl achu], (při zácp ě aj. - vp rav ení nálevu / kl ysmatu řití do tlust ého střeva); - viz iri gac e
48
kmen I.
kmen II.
kmit / -ání I.
kmit / -ání II.
kmit / -ání III.
kmit / -ání IV.
kmocháč ek
kmotr / -a
knajpa
knak
knejp
kněžic
knír I.
knír II.
knop
kňour
KO
koala
koalic e
koaxiální kab el
kobliha
kobylince
kobylka I.
kobylka II.
kocour
kocourkovští učitelé
kocovina
kočár I.
kočár II.
kočírovat
kočování
kočka
kočkodan / p avi án
koda
kodex
kodiaq
koefici ent
koexistenc e
kognitivní
koheze
kohout
kochat se
koincidence
koitus
kojná
kojot
kokard a
koket a / -ov ání
kokon
kokos
kokpit
kokrhání
kokrhel
koktání
koktejl
kolaborant
kolace I.
kolace II.
kolaps
kolatura
kolaudac e
kolárek
koláž
kolbiště
kolčava
kolečko I.
kolečko II.
koleda
kolega / -yně
kolej
kolek
kolekc e
kolekt ant
kolekti v
kolekti vista
kolekto r
koleno
kolesna
kolébka
kolchoz
koliba
kolidace
kolika
kolinearita
kolize
kolí
kolísání
kolkování
koloběh
kolohnát
koloid I.
koloid II.
peň/ stonek; vět ev / haluz stro mu aj.; k eř/ k rs/ krs ek / zákrs ek = bezk men . strom rozvětv . při z emi ; polokmen = strom rozvětv . cca 120 cm n ad
zemí; vysokokmen mívá rozvět vení výše n ež 2 m nad z emí ; k menov é/ zákl adní jmění , km. příslušník; - viz klan , tříd ění, přesl en, kordón, kl est, buřeň
(oscilace, v ibrac e, k mit avý d ěj) je změna v čase u n ějak é veličiny v ykazující op akov ání či t endenci k němu; přenos k. prostorem nazýv áme vln ění [např.
elmagn etick é]; k mit avý pohyb k yvadl a je ký vání ; nejde-li o polohu t ěl esa ale n apř. o hustotu či tlak ho voříme o pulzaci ; k mitat může i světlo ; dobu
jednoho kmi tu s návratem do rovnov ážné polohy n azýváme period a; kmit y nev yvolan é buzení m jsou vl astní a jejich frek venci n azýváme kmitoč et ;
rozkmit/ rozkyv = max. hodnot a kmitající fyzikální v eličiny ; např. amplituda výchylky ; ( podrobněji v e fyzik. oboru mech anik a); - viz hup, rezonanc e, zvuk
kmotr, kmotříček , příjemný soused;
osoba spřízněná křt em s kmotřencem/ kmot řenkou (dít ět em) ; kmot řencův ochránce/ p atron; (p atronát = záštit a, ochrana, pečov ání); mafi án;
krčma, hospůdka, puty ka; - viz bašta, pitna, taverna, bistro
(zastaral e) uzenk a, vuřt [buřt]; (uzeniny [konzerv . kouřem] : uzená masa, uzenky , párky, s alámy, sl anina/ špek] ); - viz herynek , pár, špek , špek áčky
obuvnický nůž (na usňové podrážky) ;
knížecí dít ě; pod. kralev ic = p rinc; kn ěz = círk. kazatel , pát er/ ot ec/ abé, farář/ vik ář; kníže = v yšší šlechtic; (k azat elna = zvýš. místo k e k ázání);
pěstěný vous pod nosem - úzký dlouhý, příp . krouc ený či zahnutý , an ebo úzký k rátký či delší, třeba s mez erou uprostřed [n a noc se podv azoval
páskou; k zpevnění t varu s e užívají vosky; k údržbě slouží k apesní k art áček n a kní ry/ vousy]; - viz bíbr, licousy, p ejzy, vousy
těsný, padn e na fous přesně, jen t ak t ak, akorát / -ní [obleč ení]; - v iz pinktlich
samec di vokého praset e (č erná zv ěř - divo káč, kan ec, mívá neb ezpečně vystrč ené zuby); - viz bachyn ě, buchtování
(knockout ´nokaut´) boxerský direkt - přímý úder; SO T [t echn. úder]; knockouto vat ;
australský medv ídek ; - viz exot
seskupení, sdružení více subjektů, n apř. pol itických stran, států; skupina osob stejného zaměření sdružen á pro dosažení určit ého cíle;
souosý kabel dvoupólový [n apř. jed en pól tvoří osový vodič a d ruhý pól tvoří izolovaný ob al];
smažená [pln ěná] pl acka, kobliž ek; (podobné jsou oboustranně op ékan é vdolk y); - viz p ečivo
kobližky - koňský trus [jako hnojivo]; (podobně slepičinc e, husince, kravinc e …, kozí aj. bobky); výk aly / ex krementy;
(zast. štég) díl hud. n ástrojů podpírající struny [přenáší vibrac e/ chvění strun na ozvučnou/ rezonanční d esku]; saranče [kon í k/ kobylk a, býložravý
hmyz v hejnech ničící rostliny (floru)]; - viz brouci
partner kočky , domác í zvíře lovící myši; hoblí k k úprav ě dna rybinovit é drážk y pro svlak; - viz hoblí k, ryb ina, římsovník , svlak
osmičlenné p ěv . těleso, zal. r. 1914 v Rychnově n./K. P atřili k průkopníků m mod erního humoru / hud. p arodi e [jako např. V+W, J iří Suchý , Jára Ci mrman];
podroušení následk em opi losti/ dro g (ospalost, bolení hlav y, mrákot y, n arušen é myšl ení a rovnováh a, břichabol, okno - n epamato vat si); - viz gro ggy
vůz s rejdem a brzdou k doprav ě panstv a s čaloun ěnou kabinou až pro 6 osob, [příp. s odkláp ěcí střechou], taž ený koňským potah em s 1. - 2. t ahouny; vzadu
za korbou místo pro doprovod či ochranu [stojící na stupačkách n ebo sedící]; též jako n ájemní koč ár = fiakr; pod . bývá dětský kočárek ; - viz povozy
řídit [od kočáru = kočí / vozk a/ vozataj řídící pot ah]; - viz fi akr, forman, jezdectví , koč ár, postilion
přemísťov ání / kočující z místa na místo [cik áni, cirkusy, div adla, potulní muzik anti a art isté, lapkov é ap.]; - viz kočírov at, ju rta
(slang.) kl adkostroj/ cukhup nebo hupcuk, řet ěz. zv edák ; domácí zvíře [chytá myši]; - viz rolna, udice, viják, rump ál, h ev er
(Cercopithecid ae) č el eď mluvících úzkonosých opic/ pri mátů Starého sv ěta - tepl ých krajů Asi e a Afriky , z období mioc énu [stojí nejbl íže pův. p ředků m];
(Coda) závěr hud ební skladby vkl ádaný n a označen é místo v člen ěn ém notov ém p artu];
zákoník a pod. dokum. [zákon, edikt, ust av, bul a/ hist . rukopisy aj.] ; kodifik ace = uzákon ění, zvl . předpis; - viz omert a, mafi e, bibl e, vybrané předpisy
poddruh velk ého silného medv ěda z Aljašky;
součinitel; n eproměnná velič ina; obv. konstant a úměrnosti ; matem. konst anta k násobení pro měnn é; index / statistick ý vý raz; - v iz index
společný výskyt, vzáj. výhodná spolupráce, trv ání; n ezávisl é existenc e v edle s ebe; vzáj. soužití/ sy mbióza [cizopasníci];
poznávací, sděln ý [kogniti vní funkce - zpracování informac í, myšlení] ; k. disonanc e = poznávací neso ulad [ > snaha o jeho odstranění] ;
soudržnost molekul/ č ástic téhož mat eri álu a složení ; společ enská s oudr. veřej. mínění ; sociál., kult . a úz emní s.; - viz hutný, mik rofon, konzistence/ -tní
větrem o točný kryt komín a, kohoutic e; uzáv ěr potrubí ; kokot ; ptačí s amec; (kohout ek = spoušť zbraně; výškový bod - u lopat ek zvířat);
mít radost/ uspokojení / pot ěšení z n ěčeho, laskat / v ískat v lasy apod .;
souhlasnost, časová shoda/ souběh, splý vání, současný výskyt ;
pohlav. styk , soulož, obcování, (u zvířectv a kopul ace, ramlov ání/ říje/ prsk ání, připouštění [hřebce k e k lisně ap.]); - viz anální , inseminac e, out ěžek, sex
najat á žen a-mat ka ke kojení d ítek; ko jení = pří mé sání kojence z ženského prsu; - viz au pair/ -s, cuc
prérijní masožravé zvíře pův. z Mexika, žijící v cel é Sev . Americe;
štítek, stužka/ růžic e ze stužek jako ozdoba nebo odznak [n a čapc e aj.]; zah radní k vět ina; - viz fedrpuš
žena náp adně se snažící získat pozornost a zájem mužů; fli rtování ; - viz fli rt
zámotek larev hmyzu [např. k. bourc e morušového = zdroj hed vábí];
velký ořech z ko kos. pal my [obsahuje tekutinu - kokosové ml éko; strouhaný vnit řek/ tzv . k. moučk a se užívá v cukrářství]; (slang.: nat louct si kokos [nos]);
(cockpit) pilotní kabin a; místo pro posádku v zadní č ásti člunu; (knip l = řídící páka pilot a); - viz trenažér, vi rtuální , VR
hlas kohouta kura domácího, ranní kurop ění); - v iz citoslovce, kohout
vysoký ženský úč es; čep ec, klobouk; druh rostlin; - viz kokard a, f edrpuš, účes
zadrhávání , nesouvisl á řeč/ v ýslovnost;
(coctail) míchan ý nápoj/ předkrm; podv ečerní společ enská záb ava/ v ečerní raut [doporučeny ko ktejlov é leh ké či več erní / spo l. šat y];
(franc. collaborat eur = spolupracovník) zrádce/ osoba spolupracující s n epřít el em;
(kolacionac e) ověření shodnosti přep isu rukopisu s předlohou; porovn ání dvou stejných textů; - viz korekce, korektura
započítání darů od zůstavitele do d ědick ého podílu obdarov aného ;
zhroucení, selh ání orgánu/ o rganiz mu/ systému; zkol abován í; (kol apsar = černá dí ra [zhroucen á hv ězda]); - viz střípk y
farnost [obvod]; (kolárek = tuhý bí lý lí meč ek katol . farářů); - viz kolárek
schválení ; ověření spln ění výchozích podmín ek při dokončení st avby;
kněžský tvrdý límeč ek; - viz forometka, celuloid
vlepov ání různých materiálů do plochy ob razu; v ýtv arné dí lo tak to vytvo řen é;
arén a, záp asiště, ring, planš, místo utkání , hřiště, parkúr, z ávodní dráh a/ trať ap.;
lasice (Mustel a niv alis), příbuzné: l asice hranostaj (Mustel a ermin ea) a l asice kolč avk a (Mustel a minut a) [potravou jim jsou hraboši];
ruční jednokolov ý výk lopný vozík - dřev ěný či kovo vý (zahradní , stav ební, hospodářský) ; soukolí; malé kolo/ součástka stroje; mal ý okruh; - viz trakař
jednací či seznamo vací postup [řešení/ zapracov ání; postupné projití příslušnými org. stupni, po n ěmž se t eprv e rozhodne, příp. se kol ečko zopakuje];
prosba koledníků o d árek [kol edy / písně jsou mot iv. zv ěstmi kol. Kristov a zrození a zmrt výchvstání [v ánoce - Št ěpána, v elikonoce - v. pond ělí, aj.] ;
pracovník podob. oboru, spolupracovník ; kol egi alit a = vzáj. porozumnění a podpora; kol egiu m = poradní o rgán , jednání; - viz kol ektiv , aroganc e
studentská ubytovna; vzd ěláv ací ústav ; traťový prv ek žel eznice/ met ra/ tramv aje aj.; koly v yjetá stopa; - viz šína, dvojkol ejnost
kolk. známka je dvoudí lná l epicí s perforací a osvědčuje zapl acení správního / soudního poplatku či dan ě dl e zvl. předpisu; - v iz kolkov ání
soubor předmětů určen ý pro společnou obchodní nabídku ; výstavní/ p rodejní / pří ruční k./ soubor/ sad a, ap.;
(zast.) vedoucí lot erijní sběrny [při jímá sázky, vydává reškundy a vypl ácí výhry]; - viz reškunda
společenství / skupina/ komuna [pracovní k.]; ( kolek tivit a = přát elsk é vztahy ; kol ekti vní hry / poslech / účast / dovolen á … ) ; - viz kol ega
člověk dobrovoln ě podřizující sv é osobní názory, svůj způsob života apod. zájmu kol ekti vu; stoupen ec kol ekti vizmu; - viz kast a, syndik át, syndik alizmus
podzemní systém chodeb/ kan álů pro v edení kab elů, pot rubí aj. ; jedn a z el ekt rod tranzistoru; sběrač či měnič energi e; anténní syst ém;
nejsložitější l idský kloub; ohbí trubky či komínku ; pokol ení rodu/ generační stupeň [prapřed ek z n-t ého kol ena]; kolínk a stébl a; - v iz kyčl e
oddělitelný podvozek k připojení pojízdné kuchyně, k vozen í dřeva aj.; kolov ý doplněk s municí k d ělu aj.; - viz bryčk a
písařská pomůck a [se sav ými p apíry] k sušení inkoustem psaného pís ma; kol ébat / kolíb at = houpat kol ébkou; ukoléb avk a = píseň; - viz kolísání , jesle
(rus. zkr. z Kolek tivnoje chazjajstvo) - vzor našich býv . JZD;
horská pasteveck á bouda; - viz sal aš
kolidování = překážk y; ko lidovat = k řížit se, střet at se; přek ážet si; časově spadat v jedno ; - viz koliz e
ledvinov á [ren ální] = bolest břicha/ v l edvin ě či moč . cest ě [kamen y, sraž eniny / moč v krvi] vystřel. do zad, bo ků, steh en; poc ení, zvrac ení; - v iz ren
rovnoběžnost;
nesrovnalost, rozpor, srážka, nevhodná volb a řešení / zklamání [t a rozhodnutí jsou spolu v kolizi; vzáj. si kolidují]; - viz kolidac e
(plot ze zapuštěných, spolu lícujíc ích a naho ře z ašpičatělých dřev. ků lů/ sloupů/ pilo t); kolí k = malý kůl ; vy kolíkov at = vyznačit h ranic e ap .; - v iz pilota
dynamick á změna síly / tl aku / teplo ty aj. kol em určit é hodnoty; zakolísat = nap ř. ztrácet rovnováhu ; (kolíska/-o = dět . kol ébka/ kol ečko);
poválečn é orazítkování stávajících státov ek a ban kovek; [dočasn é] správní opatření, nap ř. u dokumentů, alkoholu, cigaret; - v iz kolek
k. času; p eriodizac e d ějin (situac e se p eriodick y opakují vždy na vyšší úrovni); k . života = životopis ; k. poč así, vody ...;
(pejor.) v yzáblý n emotorný dlouhán, č ahoun, habán , čára;
označení pro disperzní soustavu č ástic v elikosti od 1 do 1000 nm [příp. 500 nm], nebo jde o l átku jež tvoří het ero genní disp erzní soustavu s uved enou velikostí
částic. Jde o soustavu kde je l átka v e formě malých č ástic rozptýl ená v jiné látc e; k. jsou vidi teln é v ul tramikroskopu či el ektronov ém mik roskopu, al e n e ve
49
koloid III.
koloid IV.
koloidní I.
koloidní II.
kolokázie jedl á
kolokvium
kolona I.
kolona II.
kolonáda
kolonializmus
koloniál
kolonie I.
kolonie II.
kolonoskopie
koloratura
kolorimetr
kolorimetri e
kolorit
kolorování
kolos / -ální I.
kolos / -ální II.
koloseum
kolostomie
kolot
kolovadlo I.
kolovadlo II.
kolovat I.
kolovat II.
kolovrat
kolportér
koluze
koma
komanč I.
komanč II.
komandit a
komando I.
komando II.
kombajn
kombinačky
kombinéza
kombucha I.
kombucha II.
komedi ant
komedi e
koment ář
komerce
komet a
komfort
komi
komiks
kominterna
komisari át
komisař
komisionář
komisní I.
komisní II.
komit ét
komíhání
komín I.
komín II.
komoce
komodita
komolení
komoň
komora
komorní „a“ I.
komorní „a“ II.
komor. fibrilac e
kompakt áta
komparátor
kompars
kompatibil ita
kompendiu m
kompenzac e I.
kompenzac e II.
kompet ence
kompilac e
komplet / -ní
komplex I.
komplex II.
komplikace
kompliment
komplot
komponent a I.
komponent a II.
komponent a III
komponent a IV.
kompost / -ov ání I.
kompost / -ov ání II.
kompozice / -tní
kompozitum / -itní
kompres e
světeln ém mik roskopu; procház ejí filt r. papí rem ale n e membránou; difundují a sedi mentují pomalu; jsou všudypřítomn é [v t ěle, potravinách, mýdl e ..];
z koloidní chemi e v ycházejí nanot echnologi e; disperzí nanočástic stříb ra vznik á k . stříbro, užív ané jako léči vo [ničí bezkyslí kat é mikroorganizmy a l aktobac ily];
směsná l átka [n apř. pl yn a k apal ina - zál eží na skup enství l átek]; (k . roztoky či disp erze t voří nap ř. p ěnu, emulzi, aerosol, gel); koloidní jsou i splátko vé úč elov é
půjčky; - viz disperze
(Colocasia escul enta) t éž jako okrasná - kv ete žlutě; známá jako taro, kul kas nebo brambory tropů [i n a mouku b ez lepku] , listy z hlíz zprac . jako špenát .;
vědec ká rozprava, shromážd ění odborníků k vyjasnění probl émů, rozmluv a; kolokvov at = děl at zkoušku pohovorem; - viz symposium, workshop
pochodující/ jedoucí út var [zástup/ proud osob/ vozid el ap .]; organizovan á skup. osob [např. podv ratn á pát á kol ona] ; záznamy v kolonkách [tiskopisu];
kolonový pařák brambor, destil ační kolon a ap.; - viz formulář, kolonád a
(z lat. column a = sloup) sloupořadí , kryt á sloupová chodba [b ez arkád]; - viz pilíř
uchvacování / usurpace cizích území / národů a zdrojů ; - viz imp eri alizmus, ko lonie, podmanit
předválečn á prodejna potravin [vč etně koloniálního zboží - k áva, banán y, cit rusy apod.], n a dál ku vonící k ávou; - viz gastrono m
osada [např. z ahrádk ářů / chat ařů]; závislá území / držav y spravov ané metropolí [dikt át em, zn eužívání m míst. zdrojů ve prospěch metropol e];
k. ptáků aj. tvorů ; kolonk a = rubrik a v e formul áři ; kolonizac e území dobyvatel i/ kolonizátory ;
endoskopické v yšetření střev a; - viz endoskopie, iri gografie, lap aroskopie
pěvec . t echnika - t rylk y při sopránov ém zpěvu; kolorov at = hudebně zdobit koloratu rami [též v ybarvovat] ; - viz zpěvn é hl asy, kolori t, kolo rování
1. přístroj na určo vání t richromatických souřadnic barevn ého světl a; 2 . přístroj k určování koncentrace roztoků;
fyzikální t eori e barev ; měření barev; metod a stanov ení konc entrac e zkoumané látky; - v iz kolorován í
ráz, charakt er, malebnost, b arvitost [typ ická n áv es/ město s trhovci a žebráky] ; - viz kolorov ání, pi toreskní
(colour [kalr] barva/ - evný) vyb arvov ání; zdoben í barv ami; - v iz koloratu ra, kolori met r, kolo rit, malov at
gigant , obr, [ antick á] socha v nadživ . v elikosti;
obrovský, v elkol epý, rozsáhlý, nádh erný , skvělý, f amózní, mimořádný /-é [náp ady, pl ány, dí la, úspěchy,
naděje, p erspektivy , ocen ění, v ěhl as/ ohlas]; - viz amfiteátr, anti ka, aréna, gi gant, monument
(antické amphith eátrum - Ř ím) mohutný ark ádový elips. objekt stupň. hl edišt ě s gal erií a tří etážový m jevištěm [konala se tam divad la a zápasy]; - viz amfiteátr
umělý vývod tlust ého střeva;
var, bubl ání, proud ění, k lokotání ; - viz bunzírov ání, f ermentac e, c rčení / crkot
těl. n ářad í: 1.: čtyři provaz. žebřík y, zavěš. u stropu n a otočném kotouči; 2.: zdvojený t rubk. disk s příčk ami [atl et se z a ně uvn itř drží a s diskem pojíždí];
- viz cirkus, varieté
procházet postupně dalš. posty – tzv. kol ečk em k seznámení s obsah em/ náplní prac. činností ; kolov ání pomluv / zv ěstí; n echat kolovat ob ěžník či v ěc
k seznámení/ posouzení/ vyzkouš ení;
šlapací přístroj ke spřádání / předení ni tí (pomoci v řet en e a přeslic e); (kolov rát ek = ruční v rtačk a ap., fl ašinet, kliko vý nástroj) ; - viz skaní
kamelot, pouliční prodav ač/ roznašeč [novin aj.] ; kolportov at;
(z angl. collusion) „tajn á dohoda“, n ev ědomá a n epřiznaná souhra partnerů , dál e „nekal á soutěž“ a „ maření vyšetřo vání“ [důvod k . vazby] ;
čárka [interpunkc e]; zt rát a v ědomí ; optic. v ada čoč ek a jejich soustav (sféric ká aberac e); k . (astronomi e) = obal komety; lad ičsk é k.; složitý probl ém;
(pejor.) ko munista; (podobně: lidov ec = čl en Lid. strany, s ocan = socialist a, socdémák = soc. d emok rat , ofčák = přísl. Obč. fóra, ódes ák/ modrák či pt ák
= přísl. Obč. dem. strany, fašoun = fašista, nác ek = nacist a, atp.);
obchodní společnost, kde aspoň jeden spol ečník ručí c elý m jmění m, o statní jen vkl ady [komanditní spol.]; - viz obchod
vel ení; boj. skup./ bojůvk a/ spec . jednotka/ oddíl ; (komandatura = velitelství; komandi r = (rus.) vel itel; ko mandov at = porou čet) ; [něm.] v elit el =
Befelshab er; [slang. ] bef él = rozkaz / povel; - v iz ex ecírov at, h apták [H abt Acht] = „Pozor!“; - viz hapt ák
kombinovaný stro j - může současně konat více činností (sklízecí k . na obilí / okop aniny, l esní/ z ahradní k. aj.);
víceúčelové montážní k lešt ě [jiný mi druhy jsou kl eště SIK A či francouzský kl íč s přesouvací / šroub. osou k n astav ení svírané šířk y]; - v iz hasák, kl eštiny
celistvý [pracovní] oblek - kalhoty s bundou vcelku ; - viz v ětrov ka
tibetská houb a [čaj z k . je l ékem proti pakostnici, revmatu, artróze, l edvin. k amenům, žaludeční m potížím, šed ému zákalu, rakovině v počát ečním
stádiu; má silný vl iv na n emoci způsobené endobionty] ;
herec / zpěvák / muzik ant / cirkusák/ klaun [Au gust]/ bav ič, pouťový / lunap arko vý všeu měl, eskamot ér / kouz elník;
úsměvná di vad. h ra, film, náhodně vzniklá l egrační situ ace; satir. skeč aj.; ú myslně f alešn é jednání / nahrané situ ace/ rekl am y ; - viz fraška, sitkom
doprovodný popis události [např. k e snímku/ záznamu]); (koment átor = novinář, publicista, redak tor i prostý obč an či svěd ek);
obchodování, obch. styk ; komerční / ko merc iální = obchodní; - v iz market, obchod, developer
vlasatic e - malý astronom. objek t z ledu a prachu , obíhající většinou po excent rick é/ elipt ické d ráze kol em Slunce za mnoho let ; - viz gal axi e, Slunc e
všestranné zabezp ečení , kompl etnost/ úplnost, pohodlí / přepych, úpln é vyb av ení [s obsluhou];
(zastar.) obchodní příručí / praktik ant; Komi - republika a národ v Ruské fed eraci [sz. Uralu; 1 mil . obyvatel] ; - viz elév
(comics) samostatný lit erární a výt varný žánr [kreslen é obrázkové s eri ály - příb ěhy s průvod. text em, ko miksové časopisy];
Komunistická int ernacion ála [ Třetí KI = mezin ár. kom. o rganiz ace vzniklá v Moskvě r. 1919];
místní policejn í služebna [např. u franc. četníků - s komis aři = vyš etřov atel i];
superintendan t = vedoucí, kontrolor, dozorce, inspektor, policejní důstojník, v yšetřov at el; ex amin átor = zkušební k .; - v iz komisní
smluvní obstaravat el ko misionáního prod eje realit / v ěcí / zboži za úplatu; - viz dev elop er, agent
úřední; komisní prod ej [bazar, zastavárn a] = smluvní prod ej za úpl atu až prop adnutí v ěci; komisionální [úř. předání a převzet í majetku ap .];
komis/ - e = sbor osob pověřen ý určitou kont rolně-rozhodovací ap. činností ; přísný/ mentorský/ netol erantní/ strohý [jedn ání, přístup]; - viz striktní
skupina osob pověřen á nějak ým úkol em; organizační výbor; - viz komisní
máv ání ruk ama do kroku , komíh . visící ma nohama v sedu, ap.; - viz kl átit
odsávací zaříz ení - roura/ zd ěný aj. ko mín k odv ádění kouře, odpadových spal in, smogu ap., příp. dopln ěné fi ltry, vent iláto ry ap .; nutn á prav id. údržba
školeným odborní kem [kominí kem aj.];
otřes [mozku];
homogení zboží obchodovan é na t rhu bez rozdílů v k vali tě [ energi e, kovy, pot ravin y ap.] ; - viz obchod
překrucov ání, zkreslov ání, zat emňov ání v ýznamu, popl et ení [textu, slov]; komolý / zešik mený; - v iz haťmatil ka, těl esa
(zast. básnicky) ušlechtil ý oř [ = kůň]); - viz kon ě, konný
vedl. místnost/ ku mbál / ko můrka [i bez ok en]; k . srdeční / nábo jová aj.; (k. systém; obchodní/ právní aj. k.; sněmovn a; komorník = sluha) ;
tón o frekv enci 440 Hz/sec. ( = zákl ad lad ění [do r. 1932 432 Hz, ale pro st. baro kní hudbu se doporučuje 415 Hz/ sec .]); ko morní hud. int erpreti :
sólista, duo/ duet/ -o, trio, kvarteto, kvin tet / -o, s extet / -o, s eptet/-o, o kteto , nonet / -o, d ecima {10.}; orch estr; - viz int erval, tónov ání
[KF, chvění síní] srd. ary tmi e s chaotick ým k roužením el . vzruchů, v ed. až k zástav ě srdc e [voperovat kardiosti muláto r/ budík] ; - viz aryt mie, fibril ace
ujednání mezi b asilejsk ým cí rk. konci lem a husitský mi Č echy r. 1436 - přiznání nároku na přijímání z k alicha pro přísl. husitů; - viz koncil
(komparace = porovn ání) přístroj, užívaný jako srovn ávací indikáto r [zda vstupní nap ětí je v ětší n ebo menší než zvolen é referenční n apět í];
tzv. křoví / sbor neh erců pro d avov é scény [fil mov é, div adeln í, t el evizní apod.] ; komp arsista/ statist a; - v iz role
vzáj. návaznost, slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení , připojit elnost, součinnost [k. sluč. pro gramy , média, díly k PC ap.] ;
příručka obsahující zákl ady určit ého oboru/ vědy ;
vzájemné vyrovn ání, náh rada, odškodnění / rehabili tac e; ko mpenzov at = nahradit nějak ý nedostatek / ztrátu něčí m jin ým; - viz alt ern ativ a, di ety,
refundac e, rehabil itac e, restituc e
praxí obháj . způsobilost, doklad o přezkouš. znalosti norem a jmenov ání do příslušné funkc e/ hodnosti; oprávn ění, působnost; opak - n ekomp et entní;
sběr, shromažďování , sestav . z růz. zdrojů; nepův. [kompil .] dílo - kompi lát = v ýsled ek ko mpilac e; p řek lad zdroj. programu n a výsl edný; kompilov at;
(set, kit) zcela; cel ek / souprav a/ sada [obl eků] s doplňky; úpln é vyb av ení [výrobní , rekreační , cestovní , kuchyň. … ]; n eko mpletní ; - viz b ajlajfik, suma
celek z více částí / témat k sobě/ spolu patřících / souvisejících a č asto se vysky tujících pohromadě [k . budov, k. mén ěcennosti, hospodářský k. =
= všech objektů , aj.]; zakompl exovaný = (ko mpl etac e - sestavování kompl etu; kompl exní řešení [ = úplné] , k. čísl a ...); - viz kompl et
složitý problém, zápl etka, nesnáz ; (znesnadnit; mixt = ko mplikov aný příp ad; komplic = spolupachat el, spoluviník) ; - viz prek érní
lichotka, p rojev úcty, pok lona;
sólové či skupinové p ikl e/ spiknutí k něčí škodě; - viz intri ky
1. aplikace v IT. vý voj přístupů k t vorbě p rogramů; 2. životní cyk lus komponent y; 3. archit ektura systémů kompon entov ě ori entovaných ; stav ební jednotka
se smluvně d efinov anými rozhraními a explicitní mi kont extový mi závislostmi; součástky/ n áhradní dí ly, díl y vůbec ; 4. ko mponov at = skl ádat ; komponist a =
= hud. sklad at el; z akomponov at = zahrnout do díla; 5. složky, vykreslit eln é objekty [formul áře, t ab. přehl edy, menu , ank ety ap. - i někol ik na jedn é stránc e];
- viz ingred ienc e, ko mpozice, rozsyp, slitek
tvorba humusu z org. a bioodpadu vrstv ením za vlhka, s prokl ádáním hlínou, v ápnem aj. a tlení m do zralosti [humus = v yzrál é hnojivo - prostředek
ke zlepš. půdy se stabil iz. min erál. a organ. l átkami a rostlin. živinami]; - v iz hnojiště, hu mus, prsť, půda, tl ení
komponování / sklád ání, směs; li t. [sloh. práce] ; slitina ; hudba; kompozitní mat ./ zobrazení; k. sc ény/ b arev ap .; - viz autor, kompon enty, slit ek
složenina, složen é slovo;
stlačení / pres/ zmenšení objemu ; komp rimát; kompr ehensivní = uc el ený; - viz kompri mac e
50
kompresor
komprimace
komprimát
kompromis
kompromit ac e
kompulze
komtes a
komtur
komuna
komunál / -ní
komunikac e
komunikáto r
komuniké
komunismus I.
komunismus II.
komunita
komutátor
komutovat
konak
koncenzus / -sus
koncentrac e
koncentrát
koncepce I.
koncepce II.
koncern
koncert
koncese / -ovaný
koncil
koncovky kab elů
kondenzace
kondenzátor
kondice
kondicionér
kondolovat
kondom
kondominium
kondukt
konekc e
konektor
konev
koně I.
koně II.
koně III.
koně IV.
koně V.
koně VI.
konfederace
konfekce
konferenc e
konfese
konfident
konfigurac e
konfirmac e
konfiskace
konflikt I.
konflikt II.
konformní
konfrontace
konfuse / -fúze
konglomerát
kongres
kongruenc e
konifery
konina
koníček mořský
koníčkování
koník
konjunkce
konjunktura
konkáva / -ní
konkurenc e
konkurz / -s I.
konkurz / -s II.
konný
konopa
konsekvenc e I.
konsekvenc e II.
konsens / -zus
konsenzuální I.
konsenzuální II.
konsignace
konsilium
konsolidace
konsonance
konsonanty
konsorcium
konspirace
konstanta
konstatovat
konstelac e
konsternac e
konstituce
stroj k stlačov ání plynů, hušt ění pneu / vzducholodí aj., pohonu pneumat. mechanismů [sbíječka aj.] , plnění z ásobníků stlač. pl ynu;
stlačení ; komprese informací [program ( ZIP, R AR) vyb ere stejn é úsek y a uloží je jen jednou s indexy počtu a umístění, š etří tím p aměť]; - viz ZIP, RAR
stlačená/ slisovan á látka/ hmot a; - viz agregac e
dohoda na zákl adě vzájemných ústupků [komp romisní řešení] ; - viz konfrontac e, kontrov erzní, strik tní
prozrazení, n edostat ek v ut ajení, zko mpromito vání, odhal ení [kompro mitující materiály , styky] ;
psych. porucha; nutkání až prov áděn í absurdních/ n epotřebných/ n esmyslných činností/ pohybů; ko mpulse/ -ivní chování , tik y, uk ájení;
příslušnice šlechty, neprovd aná dc era hrab ět e; - viz šl echta
hodnostář rytířsk ého řeholního řádu ; instituce p ro fyzickou ostrahu;
[1848 Paříž] lid. povstání pod hesly: volnost/ svoboda [lib ert é], ro vnost [égalit é], bratrství [frat ernit é]; h esla pl atící trval e ! ; - viz l evic e, Basti la
obecní/ p atřící do pravomoci měst a obcí [ko munální by tový podnik, komunální správ a zel eně apod.] ;
spojová či dopravní c esta [ jedno-/ více- / směrná] , komuni kační k anál ; vzáj. v ýměna informací mezi lidmi ; - viz c esta, int erakc e, ko munikátor, t ransvysílající ; (komuni kant = při jímající); tech. odpovídač, „chyt rý“ t el efon, PDA; - viz PDA
úřední oznámení, ofici ální sdělení , vyhl áška; - viz ed ikt, d emarše, dement i
společensko-ekono mická fo rmac e s všelidovým vlastnict vím v ýr. p rostředků , v n ěmž se práce stala životní potřebou a pl atí h eslo:
„Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“; - viz prakomunismus
(sociologický pojem) skupina/ cel ek osob (v ětšinou s podobnými zájmy/ vlastnostmi) žijících / ubytov aných v to mtéž prostoru ; - viz kol ekti v
část el ektr. stroje sloužící jako mechanický usměrňov ač n ebo měnič kmitočtu el ekt r. proudu; komut ace = v ýměna, záměna;
měnit ; - viz ko mutátor, mut ace
turecký vel ký dům [zámek, {v ezírov a} rezidenc e];
shoda mínění , spontánní a dobrovol . vzáj. souhlas všech přítomných ; - viz konsens
soustředění/ h romadění ; množství rozpušt. látky v urč. množství/ objemu roztoku ; (Něm. konc entráky 1938 -45 likvidovaly komunisty a Židy) ;
zahuštěný roztok, obohac ená surov ina; - viz aglomerac e, koncentrac e
schválený postup a cí l [bližší a násl edný postup k dosažení cíl e v dané oblasti]; ( koncept = náv rh textu, pojetí; koncepční / tvůrčí činnost; vyv ést koho z
konceptu [úvahy] ; konceptn í papír) ; - viz ad junkt, bl áhový
sdružení podniků z různých odvětví ; koncernový podnik [zastřešující různ é akt ivity a produkujíc í různorodé v ýrobky] ; - viz monopol
veřejná p rodukce hud. [komorního] t ěl esa; vícevět á hudební skl adba pro sólový nástroj a orch estr; recit ál, muzik ál; - v iz mat iné, předst avení , recit ál
oprávnění , výsad a, úřední povol ení k p rovozování živnosti; op rávn ěný k p rovozu/ užívání podle [zakoup ené] l icenc e = koncesionář; - v iz zbrojní pas
(koncilium - rad a) synod/ církevní sněm;
banánek, jack, HDMI/ DVI, SCART, USB, anténní , O TG, firewire; mal e - samec / femal e - samice; redukc e - převodka z n a jin é; mini/ micro - z menšen é;
kapaln ění/ zhušťování (par, plynů); jímán í/ hro mad ění ss el . náboje k dočasn ému uložení v soustav ě el ekt rod/ kond enzátoru ;
jímač ; r egulov at elná n ebo stabilní el ektrosoučástka [např. ladicí / zpětnovazební k.];
osobní připravenost k pln ému nasazení a v ýdrži (i u zvířat); udržován í se v kondici = trén ink; (poskytov ání kondicí = pl acen é doučování) ;
příprav ek pro zl epšení k vali ty vl asů po umytí šamponem; [jako k . lze použít majon ézu - prospívá i kůži, chodidlům];
projevov at soustrast; (kondol ence = soucít ění, projev soustrasti - osobně/ dopisem/ jinou cestou; part e = smut eční oznámení/ list); - viz smut ek
prezervati v - mužská ochrana při sexu, (vul g.) špeck a [t éž šprcka/ šprcguma]; - v iz antikonc epce, soulož, pesar
(spoluvlastnictví) - společná správa/ svrchovanost nad úz emí m/ společností/ majetkem;
průvod; čestný doprovod [n apř. pohřební]; (kondukt ér = prů vodčí [vlaku aj.]); - viz ekipa, suita, špalír
konexe, vli vné známosti/ sty ky/ spojení [k prosazov ání zájmů/ n adržování / zvýhodněn í podplácen ím/ korupcí];; - viz kont akt, VIP
typizovaná [v estavn á/ kab elov á] propojovací zdířka/ koncovk a [ban ánek / vidl ice/ zástrčk a]; - v iz zásuvka, zdířka, rozdvojka, rozhraní , slot, kont akt
nádoba k zal év ání/ kropení a přenáš ení k apalin (dřev ěná či kovová, s uchy či popruhy, č asto s poklicí a uzávěrem); konvice/ čajník aj.;
dle zbarv ení : vraník/ Rap [č erný]; hn ědák/ B raun [od svět lé do č ern é]; ryzák / Fuks [rezavý] ; lipic án, bělouš/ šiml č erv ený [s měs ryz é a bíl é],
pstružák [směs hněd é a b ílé], mourek [bíl á s černou / pep ř a sůl], síťov aný b ělouš [jabl ečňák a grošák], bíl ý bělouš / šiml [bíl á srst a t mav é oči],
albín [bílá srst a červen é oči], izabel a zlat á/ žluťák [zl atav ý, bíl á hřív a a ocas], plavák / Falb [plavý, modrý, š edý, hříva a ocas], strakáč / strakoš/
/ Point či Pinto horse [ až tříb arevný - bíl é plochy/ čern é a bíl é skvrny > skvrni tý bělouš s tmavý mi skv rnkami na bí lé srsti = ty gři : žlutí/ č ervení /
/ hnědí / č erní a prokv etlí - t mavá srst prokv etl á bílý mi chlupy]; krop enatý = stří kaný . Úhoří t mavý pruh - táhn e se od kštic e přes hřbet až
po ocas. Koně mohou mít i d alší znaky [sv ětl é „lysiny“ na hl av ě a nohou]; pony = druh mal ých koní; - viz konný
volné sdružení, v němž si člen . státy ap. zachov . suverenitu a volnost jednání ; sdružení, spol ek [k. států/odbor. svazů, ap.]; - viz fed erac e, uni e
hromadná výroba oděvů v normov aných v elikost ech; konf ekční vý roba; - viz modistka, odív ání
zasedání vyšší organizac e k závažným rozhodnutím; (konf erenciér - kdo uvádí společenský program/ v eřejné [kulturní aj.] v ystoupení); - viz šoumen
(confesio) vyznání [víry ; nit erné v./ přesvědč ení, k rédo]; výtv arnick á konfes e [chápání , představ a, zaměření] ; konfesní;
důvěrník , tajný spolupracovník a donašeč ; - viz agent, d enunciant, emisar, špicl, špeh
výběr a uspořádání / s eskupení vhodných prv ků k zab ezpeč ení určit é činnosti;
přechod ev angelick ého adol escent a k dospělosti (s při jímáním podobojí po ov ěření cháp ání víry); - viz bi řmov ání
(trest ze zákona [v souladu s ústavou]) propadnutí / nuc ené odn ětí majetku b ez náhrady [též zakázaných tiskovin/ d rog aj.] = konfiskát ;
neshoda, rozpor, sv ár, válk a/ čelní střet - n ení místo pro vyjednáv ání, dohodu n ebo kompro mis ; konfli ktní situac e/ z ájmy; (zápl etka v li t. ap . díl ech);
- viz katarze, p erip eti e, konfrontac e, ko mpromis
uzpůsobený, souhlasný, shodný, odpovídající , přizpůsobivý; mat . stejnoúhlost; konformista = kdo s e bezzásadov ě přizpůsobuje jiným n ázorům;
porovnání, střetnutí [armád, názorů / myšlen ek, v ýsledků, atp.] ; konflik tní stav, výpov ěď tv áří v tv ář, boj; - viz konfli kt
splynutí [povinné a oprávn. osoby v jed en subjekt]; zmat ek, ch aos [např. chtít jedno a činit jiné] ; - viz fúze, konsternac e, z mat ek
směs/ směsice, nesourodý c el ek/ slep enec ;
vědec ký sjezd, odborné - diplo matick é aj. fóru m k rozhodujícím otázk ám d alšího vývoje; vol ený státní o rgán (sněm USA); kon gresman ;
(mat em. shoda) ; počítá s e jen se zbytkov ými třídami hodnot, n apř. počasí ; - viz entropie, <https://cs.wikip edia.org/wiki /Kongruenc e#P.C5.99.C3.ADkl ad>
minijehličnany - jedl e, smrk, t is, douglask a, cyp řišek , jalovec , zerav / túje {thuja} , modřín / v erp án, borovic e/ sosna/ pini e, c edr, jínan; - viz bonsaj
koňské maso, kůže [v ýborná n a boty]; sranda; - viz kůže, sranda
(Hippocampus guttulatus) druh mořsk é ryby [cca 15 cm] z čeledi jehlo vitých [svým netypic kým tvarem t ěla a hlavy připo míná hl avu kon ě];
tažení lodí řekou z e/ po b řehu ;
trojnožka s „babkou“ k n akl epání kosy (sloupek 60 cm s želízk em a sed átkem n a 2 nohách); pony [zak rslý kůň]; houpac í k.; kobyl ka [hmyz; díl houslí];
spojení, spojitost, souvislost, časová shoda; astron. okamžik, kdy dv ě kosmick á t ěl esa mají st ejnou rekt ascenzi nebo eklipti kální d élku ; jaz. spojka;
období prosperity/ vzestupu a t rvání příznivých okolností pro hospodářský rozkvět [opak k rize] ; (konjunkturist a = p rospěchář těžící z okolností);
prohlubeň, důl ek; k. funkc e = vydutí dovnit ř; kon kávní = v yhloubený / prohlouben ý/ - á [k. ploch a, zrcadlo , funkce] ; (poďobaný - ďolíčkov atý); - viz bombírunk
soupeření, sout ěžení, snaha předhonit/ o vládnout ostatní a upozadit / vy řadit je; (projevy hospodářsk é/ pol itick é soutěže) ; - viz ri valit a
(concursus - sběh, sbíhání, shlukování) řeš ení hosp. úpadku [předlužení / insolv ence] soudním řízením [z prod eje zbytk. majet ku insolv. správcem se
uspokojí věřit el é]; sout ěž - forma výběru nejvhodnější n abídky / projektu / uchazeč e z přihl ášených; konkurs; - viz b ankrot, insolvenc e, p adnout, t endr
(zast. voj.) jízdní / jezdecký [opak pěší od ko moňstvo = všichni voj. s přid ěl eným koněm]; - viz ko moň
rostlina konopí, dřív. t extilní surovina [v ýr. p apíru, l át ek, pro vazů] - dnes zak ázaná kvůli v ýrobě d rog [marihu any, hašiš e a p ervi tinu]; - viz marihu ana
následek, důsled ek, důslednost; konsekventní : lo gický, důsledný, st álý, z ásadový [původ t ermínů se odvozuje od l at. slovesa c onsequi = „n ásledov at“,
„provázet“ ; důslednost, vyt rvalost, zásadovost a věrnost principům jsou nejdůležit ější pro v ýchovu zodpovědného člov ěk a;
(con - společný, sentio - cítit) kolektivní / společná shoda [v zájmu dohody/ spluprác e - k aždý v n ěčem ustoupí]; - viz demokraci e
[pluralitní] d emokraci e = polit. rozh. jako výsled ek jednání všech účastníků ; konsenzuáln í jsou takov é smlouv y, k jejichž platnosti stačí souhlasný
projev [vůl e] stran; - viz konc ens/ -zus
soupis, dělat znamení ; seznam zboží, kt eré bylo odesl áno [např. do p rodeje], n ebo odebráno; t éž označen í formul áře, - viz inv entura
(medicín. termín) porad a l ékařů z různých oborů;
[upevnění, ustál ení, úprava, sjednoc ení různých záv azků v jeden závazek; l ék . zkostnat ění zlomeniny kosti]; zkonsolidov at = uklidnit situ aci/ p acifikov at;
libozvuk, uspokojivý souzvuk (opak em k. = disonance, fal ešný/ n epříjemný zvuk/ hudba); - viz akord, eufoni e, k akofonie, virbl , hlásk y
souhlásky; hlásky , jejichž char. rys em [na rozdíl od samohl ásek / vok álů] je šum, vznik ající post avení m a pohybem mluv idel ; - viz naz ála, vokál, hl ásky
příležitostné [ mezin ár.] sdružení p rávnick ých aj. subjek tů k společn ému pro jednán í/ pro vád ění významné akc e či programu; konzorciu m;
utajování / k rytí / mlž ení o skut ečnostech, t ajný ko mplot; (op akem k . = dekonspirace/ odhal ení / zveřejn ění skut ečností); - viz spikl enec
stálá, n eproměnná vel ičina; konstantní = trvalý , stál e stejný, n eměnný; (opak em k . je proměnná [lz e ji měn it za cokoli v]);
ověřov at skut. st av, zjišťov at, shl edáv at a potvrdit exist enci něč eho/ jak s e v ěci mají [l ék ař konstatoval smrt];
souběh okolností, stav v ěcí [příznivý / n epříznivý] ; postav ení hv ězd a plan et ;
zmatek, zděš ení; n epříjemn é překv apení ; úžas, údiv , žasnutí, ohro mení [bý t konsterno ván];
ústava, uzákonění ; t ělesný stav/ uspořádání; círk evní d ekret; (konstituční monarchie = ústavou o mez ená moc panovník a);
51
konstruktér
konstruovat
konsultace/ -ovat
konšelé
kontakt
kontaktní čočka
kontamin ace
kontejn er
kontext
kontilití
kontinent
kontingent
kontinuální
kontinuita
konto
kontokorent
kontrakontraband
kontradikc e
kontrakc e
kontrakt / -ac e
kontrapunkt
kontrarevoluc e
kontrast
kontribuce
kontrola
kontrolér
kontroverzní
kontumac e I.
kontumac e II.
kontuze / -use I.
kontuze / -use II.
konvekc e / -ční
konvence I.
konvence II.
konvenční
konvenční zbraň I.
konvenční zbraň II.
konvent
konvergenc e
konvert er
konverto r I.
konverto r II.
konverz e
I.
konverz e
II.
konverzac e
konvex e / -ní
konvoj
konzerva
konzervat ivec
konzervat izmus
konzervato ř
konzervovat
konzistence
konzistoř
konzola
konzole
konzul
konzultace
konzum
konzumace jídla
konzument
koňak
koňák
koňmo
kooperac e
kooptace
koordinace
koordináty
kopa
kopačky
kopáč
kopanice
kopie
kopist
kopit
kopra
kopštos
kopyto/ -tko
Korán
korba
korbel
kordón
kordula / -dulka
korec / strych
korečkov ý
korečník
korekc e
korektní I.
korektní II.
korektu ra
korel a chocholat á
návrhář - projektant a v ýtvarník, z abývající se t echnickou realizací projek tů, příp. i zkoumán ím; konstrukce = montáž, kostra/ stavb a;
projektov at / tvoři t účeln é dílo ; konstrukt ér, konstrukce, konstrukti vní [kladn é vl astnosti]; opak em konstrukce = d estrukc e/ n ič ení díl a;
odborná rad a; - viz konzult ace
radní, zvol ení čl enové ob ecní-městské rady / zastupit elstva;
styk, dotek, přípojn é el. rozhraní, id entifik . hesl a/ d ata k nav ázání spojení [adresa, tel efon, vol ací znak y, PIN apod.], osobní styk atp.;
[český vyn ález dr. Wicht erl e] zdr. pomůc ka k e ko rekc i zraku [n asazuje s e na rohov ku]; náh rada brýlí ;
znečistění toxick ými / škodlivý mi l átkami / jedy; (op akem k . = dekont amin ace/ speci elní očist a);
přepravní skříň ; k. n a odpadky či sběrn é suroviny, nebo na speciální nákl ad (přep rav a v alník em, vagonem, lodi, letadl em/ rake tou aj.);
významov á souvislost jazykov ého projevu; souvislý text ; souvislost jevů či událostí [v kontextu ...] ;
tekut é žel ezo se li je do kokily , odkud vychází n ekon ečný ingot , jenž se řeže na kratší bramy k e zpracov ání v álcován ím aj.; - viz lití
pevnina, svět adíl; (kontinent ální = vnit rozemský , pevninský); subkontinent = č ást kontin entu [indic ký s.];
předurčen ý počet , kvót a, p evně stanov ené množství [vojsk, mat eri álu], dodáv ek ;
spojitý, souvislý, n epřet ržitý [např. nep řet r. odl évání polotovarů z ohří van é mezipánv e do chlaz ených koki l]; kontinuit a; - viz ingot , kontilit í, nonstop
spojitost, souvislost, nepřet ržité trvání , plynutí ; - viz kontinu ální
účet [otevřít si b ěžný účet v bance k b ezhotovostnímu pěn ěžnímu styku]; - viz kontokorent, úč et
služba k běž. účtu u bank y/ spořit elny [u možňuje přeč erpání účtu až do sjednan ého li mitu a ú rokování tako vých půjček];
opak, proti klad (nap ř. kont radikc e, kontraproduk tivní, kontrapunkt , kontrakt, kontrast; ale i kontraadmi rál , kontrarozvěd ka, subkontra „C“, aj.) ;
paš, pašovan é/ n eprocl ené zboží; - viz clo, akcíz, paš, p ropašovat , ungelt, č ernot a, šmelinář, č achry
protiklad, protimluv; kontrapozice;
[lat. contractio] smršťov ání, zmenšování , stažení [sv alu], zkrácení , zúžení [stenóza], z aškrcení ; - viz hradlo, p erfuze
dojednáv ání a uzavírání smluv / dohod; (kontrakt [t éž kontracht] = dvo jstranná smlouva) ; kontrahovat = sjednáv at; kontrasi gnov at = spolupodepsat ;
(hud.) protihlas k dan é melodii [skl adební t echnik a renesanc e a barok a, užív aná i v mod erní hudbě] ; hlasy mají melod. a rytmic kou samostatnost;
zpátečnick á snaha/ úsilí/ o rgan izace s cíl em znovunastolení předrevolučního stavu/ režimu / pořádku;
zvýraznění, protikl ad, rozdílnost, rozlišení, vz áj. n epoměr; kontrastní = vz áj. odlišit eln é;
daňový systém (pozemk . apod. d aň vy máh aná od občanů v 17. – 19. stol.) ; srovnej: kotribučinská sýpk a obilná (st átní rezerva);
(re-visio - znovupohlédnutí) revize, prov ěřov ání správnosti ; kontrolor, revizor / revid ent; - v iz audit
zastar. k likový el . ovlad ač tramv ají aj.;
sporný, protichůdný; kont roverze = spor, hádk a, p rudká v ýměna n ázorů [spor o hist. Rukopisy]; - viz apologetik a, konfront ace, kopromis, v erze
1. zákaz voln ého pobíhání domácích zvířat (např. psů a koč ek) k záb ran ě šíření nak ažlivých n emocí ; 2. kontumační výsl edek utkání/ záp asu [rozhodnutím
zvl. jury / poroty / disciplinární komis e] v důsledku nedodržení prav idel / n enastoupení k soudu/ utkání ; - viz ju risdikce
zhmoždění, pohmoždění, hemato m [kůže, kloubů, svalů , vnitřních o rgánů , hrudníku, mozku atd .] nepronik ající n av enek; mozolnaté ruce od manu ální
práce; ztuhlá kůž e]; - viz mozol, vý ron
proudění [tepl a, k. proudy, k. pohyb] ; - viz cirkul ace
(conventio = shro máždění , dohoda) úmluv a, ust álen é společ enské p ravidlo ; [nap ř. mezinár. úmluvy o zák azu užívání n ěkt. zbraní způsobujících
nadměrné ut rpení ; ne všechny stát y však tyto úmluvy ratifikov aly [USA aj.]; na pln ění úmluv dozírá OSN; - viz arbitrární , konv enční zbraň, ratifik ac e
dohodnutý, smluvní, obvy klý, b ěžný [např. k. zbraně] ; (opak : nekonvenční = n eobvyklý , vy myk ající s e konv encím);
nepatří mezi jad ern é zbran ě; n esmí obsahov at toxick é/ chem. složky ; spadají sem vzdušné i pozemní / námořní zbraně, a t ak é osl ep. lasery a zápal .
prostř., jakož i protip ěchotní min y, nástrahy, kaz etové bomby, aj.; (opak em konv. zbraní jsou zbran ě hromadného nič ení [ZHN]); - viz konvenc e
budova klášt era; shromáždění, schůzka, osazenstvo;
sbíhavost, vývoj vedoucí k e sblížení ; konv ergentní = sbíhavý; - viz limit
optický přijí mač ;
sklopná tavicí pec (obdoba v ysoké p ece) ; převad ěč audio / vid eo souborů včetn ě graf. fo rmátů; měnič proudu (stříd./ st ejnosm.) ; měnič en ergie (teplo /
elektřin a); směšovač; A/D converter = analo gově-číslicov ý [analogov ě-digit ální] převodník ;
[též rekonverze] - změna/ přeměna [účelu stavby , v ěci aj.], obrat, přechod k nov ému / jin ému ch ápání / řešení ap.; konv ertov ání - převod/ směna v
odpovídající hodnotě/ k valit ě/ významu; změna smýšlení č i přesv ědčen í [polit., soc., nábož. ap.]; konvertibilit a - směnit elnost [valut aj.] ; - viz v erze
rozhovor, společensk á rozmluv a, t lumočen í, jazyková výuk a/ přizpůsobování se/ sbližov ání; - v iz konvergence, konverze, konverter, konv entor
plošná vypuklina, vypoukl ý, vzdutý, vykl enutý [k řivk a, plocha, úhel , útv ar]; konvexn ě-konk ávní křivky ; k. funkce; - viz konk áva, bombírunk
skupina vzájemn ě spolupracujících vozid el/ lodí na st ejné tras e; obdobná je karav ana; ozbrojený doprovod ; - viz expedic e, logistik a, transport
potrava v pl ech./ trv aliv ém ob alu; {p ejor.} kdo odmít á pokrok ;);
kdo lpí na tradicích a vžitých zásad ách, má odpor k novot ám a pokro ku;
lpění na t radičních hodnotách , co je zažité, řád; polit . zásada tradic ionalistick ého zaměření [zachov at osvědč . principy život a společnosti];
šestilet á SŠ u měleck á s maturitou [umění : hudebn ě-dramatick é, tan ec, zpěv, scén ář aj.; absolv ent k. s mí užívat titul DiS] ; - viz AMU
prodl. užitnost/ uchování (uzení / sušení / nak ládání / ch emick á úprava, balzamován í, nát ěr/ zpevnění, úprav a kli matu, památ k. o chrana); - viz kryo(z lat. con-sisto - držím pohromad ě) hutnost, p evnost, skupenství , soudržnost; konsistence; - viz kohez e
církevn í poradní sbor; - viz staršovstvo
výstupek / nosník upevn. jedním konc em [v iz krakorec , {filigránská} úhlo vá podpěra n esoucí např. ark ýř, sochu, polici , k abelov é/ potrubní aj. v ed ení];
herní k. [Play Station , Xbox] = záb avní h erní audio vizuální pomůck a s příslušenství m – monitor, ovlad ače [pro konzolové hráč e];
správce konzulátu [není diplo mat em] , zástupce státu v cizím měst ě, z ajišťující zájmy sv ého státu a občanů [vč etně obchodních];
porada s odborníky p řed při jet ím důl ežitého rozhodnutí; součást průzkumu k opti mal izaci řešení ; - viz koncil , diskuse, volunt arismus
družstevní prodejn a (např. předvál ečná Včel a, Oul; ob ecně: spotřeb a; konzumovat = spotřebováv at, jíst ap.) ;
občerstvení ; snídan ě, přesnídávk a/ svačina/ d esátka, ob ěd, v ečeře; - viz ban ket , diety, host, mat iné, p iknik, raut , špornajs
spotřebitel , strávník, host, podnik ; zvířata, ptáci , ryb y aj. - skot, brav, d růbež (na chov , na v ýkrm, na po rážku/ zabití, pro kůži/ srst / ml éko) ;
(cognac) vinný destil át [ alkoholický nápoj]; = brandy; vaječný k . = emulze - koňak s mix. v ejci ; - viz chlast , lihovin a
milovník koní; koňský řezník ; - viz konný
jet na koni; komoň (zast.) = oř/ kůň; (kůň = hřeb ec, v alach, kobyla/ k lisna; bí lý kůň = nastrč ená osoba); - viz konný, val ach, k avalerie, PC viry
spolupráce, družstevní svépo moc; koop erac e podniků / dělb a práce s e specializací provozů na určitou vý robu [i mezinárodn ě];
volený kol ek tiv n eúplného orgánu přivo luje k sobě další členy [ k doplnění pln ého počtu mandátů]; - viz optimum, mandát
správné uspořád ání, uv eden í do vzájemn ého souladu, p éče o rovnoměrnost - vytíž ení, produkc e, z ásobení, odbytu ; - viz koop erac e, koordináty
souřadnice; jimi u rčujeme polohu geo metr. el ementů [pomocí pravoúhlých k . xyz určí me vzdál. bodu od tří k sobě ko lmých ro vin]; - viz t rigonometrie
60 kusů = 4 mandele = 5 tuctů po 12 kusech; vel etuc et [gross] = 12 tuctů = 144 kusů; (kopa záhonu = hist. polní míra - kol em 17. stol etí);
spec. boty [s podrážk. „špunty“] pro hraní kopan é/ fotbalu ; (slang: dostat kop ačky = být propušt ěn; kop at za koho = prosazov a t koho);
pomocný dělník pro výkopov é práce; druh motyky , rubací n ástroj; zahnuté vidle ke kopání hnoje/ kompostu/ řádku b rambo r;
region Mo r. Slo váck a kol em Hroz enkova [kopaničáři získ. z em. půdu u l esů kopání m; hist. odlišnosti - folklór, zvy ky, k roje, nářečí] ; - viz folklor , Horácko
dílo přesně n apodobující původní ori ginál ; další do vš ech det ailů okopíro vaný ex empl ář/ snímek/ p růpis/ opis; kopí rka = kopí r. zařízení ; - viz paré
dlouhá měch ačka k mísení chl ebového t ěsta v díži; podobné měchačce na marmel ádu se říká „vašek“; kuch . měchačk a = vařečk a;
ukládat n apř. s eno do kupek (před d eštěm/ svoz em); - viz okoliště
(angl. copra) sušené, rozemlet é jádro ořechu kokosov é pal my; jméno pochází z malajál amštiny (jižní Indie).
(sbodec, kóbes, massé, piqu é) kul ečníkov á t echnika f alší [šťouch/ strk do koul e pod úhl em 45 - 90 stupňů; jiné: kontra, stah , buzar ..];
rohovinová spodní část nohou kopytnat ých zvířat; obuvnick ý dřev. skl ádací model nohy k vý robě a údržbě bot ; - viz obuvník
posvátná kniha islámu [po smrti Prorok a Mohamed a r. 632 byly podle jeho k ázání ap. sestaveny aplik ační právní doplňky Koránu - Senna]; - viz šaríja
užitná/ nákladní č ást vozu, fasuněk apod. (další hlavní č ásti: podvoz ek, rejd / -ovac í zaříz ení, pohon [tahouni či motor] a brzda [šlajf]);
keram./ dřev ./ ko v./ sklen . [zdobená] nádob a s uchem [podobná džbánu/ konvici] , případn ě s víčk em (na pivo aj.), cca 0.5 l obsahu; - viz holba, p ivo
tvarov aný stromek [rond el]; n eprostupná ro jnice (vo jska, č etníků) ; zastar. kohort a [revolucioářů];
lajbl, krojov á v esta [často se šn ěrov áním], která s e oblék á na rukávce - u ž en, an ebo na košili - u mužů; (rondon = číšnická vest a);
český = plocha 28,8 arů ( místy platily i jiné rozměry); objem 93 litrů = 4 věrtele = 16 měřič ek = 32 achtlů = 48 pint;
kapsový [výt ah, dopravník, šk rabák, exk aváto r/ b agr/ rýp adlo aj.]; - viz korečník
dřev ěné mlýnsk é vodní kolo s korečk y/ lop atkami t varu korýt ek [s horním p řívodem vody má účinnost až 80 %]; - viz ko rečko vý
oprava [chyb], náprava, úprav a/ zlepšení ; korigov ání; - v iz korektní, ko rektura
správné/ slušné/ pocti vé/ společ ensky b ezvadné/ zdvořil é a charakt erní způsoby jedn ání/ chování a podnikání ; korekti v - opravný, náp ravný
prostředek; (opak = inkorektní, n esprávn ý, n eslušný, zavržen íhodný); - viz charakt er, korekc e
úprava, korekc e, náp rav a, oprava [chyb/ pl ánů/ závěrů / usnesen í/ t extu / sazby korektor em; - v iz kolac e, repas e, rekt ifikac e, retuš, edit ace
druh menších australských papoušků; (jiné jsou např. arara, nestor, kak adu [s chocholem a silný m zobák em]);
52
korel ace I.
korel ace II.
korespondent
korfbal
korgista
korida
koridor
kornet
kornout
korouhev / -hvička
korona
koronární
koroner
koroze I.
koroze II
korporac e I.
korporac e II.
korporac e III.
korporativn í
korpulentní
korpus I.
korpus II.
korpuskule
korrigenda
koruna I.
koruna II.
korund
korupce I.
korupce II.
koryfej
koryto / -rýtko
korzár
korzet
korzo
kořal a
kořenáč
kořenic e
koření I.
koření II.
koření III.
kořenka
kos černý
kosa
kosa na kámen
kosinka
kosiště
kosmetika
kosmopolita
kosmos
kosořez
Kosovo
kostěný
kostice
kostižer I.
kostižer II.
kostra
kostrbatý
kostým
koš I.
koš II.
košár
košer / -ování
košile
koště
koštěné / -ý
koštovat
kotec
kotel / -tlík
kotle
kotlet a
koton
kotrč
kotrmelec
kouč / -ování
koudel I.
koudel II.
koudel III.
koukat
koukol
koulet
koumák
kouř I.
kouř II.
kouřit
koval ence / -tní
kovaný
kovari ance
kování I.
kování II.
kování III.
koza
kozačky
vzájemný vztah , souvztažnost mezi znaky, v eličin ami , ději [např. v úč etnictví] ; vzáj. závislost/ ovlivnit elnost [procesů, vel ičin; mění-li se jedna, mění se
korel ativn ě i druh á]; korelov at = vzájemně souviset ; - viz rel ace, respondent
dopisovatel, reportér/ zpravodajec, z ařizovat el ko respondenc e; k. líst ek = dopisnice; (korespondovat = posílat dopisy/ zprávy ; k. s čím/ čemu);
míčový sport podobný košíkov é (bask etbal) ;
hráč na přenosné di gitáln í piano / varhany [od firmy Korg, Yamaha...] ; - viz v arhany , piano , syntezátor
(špaň.: corrid a de toros) býčí zápasy; - viz matador, pik ador
územní pás vyh ražen ý doprav ě určit ého druhu (žel ezniční k., silniční k ., vzdušný k., námořní k. aj.); chodby / kas ematy;
žesťový hud. nástroj [„kap esní“ trubka] ; trubač , signal ista; - viz horna, trubadúr, signál
jednoduchý obal drobn ého zboží (do špičky svinutý list papíru) ; - viz kala, sáček , ouvaz ek
(zast. voj.) bojov á vl ajka, předchůdce stand arty ; název jízdní jednotky ; otočná pl ech. v ětrn á k . na b áni v ěže [ukaz atel směru v ětru]; - viz maloměšťák
věnec , korun a; vn ější v rstva sluneční at mosféry ; el ekt r. v ýboj vznik ající poblíž silně zakři vených vodičů ; koron ální = související s ko rónou;
věnčitý, korunový [dv ěma v ěnčitý mi/ koronárními t epna mi je okysličo ván a vyživov án srdeční sv al {myokard} ;
(coroner) ohled ávač mrtvo l;
samovolné postupné rozrušení mat eri álů [kovů, n ekovů , hornin, pl astů] vnější mi, spíše ch emic kými vlivy / el.-ch em. reakc emi / erozí [vznikají soli aj.]; ( rez/
rezatit / zrezivět/ rezavý/ zrzavý / prorezav ělý ; ryšavý zrzek / zrzoun);
(od corpus - tělo) právnick ý subjekt (právnick á osoba), tvo řený víc e lidmi podle obch. zákoníku [a.s. - akc iová spol ečnost; s.r.o . - spol. s ručení m omezený m;
v.o.s. - v eřejná obch. společnost; družstvo aj.]; spol ečnost/ spolek ; korpo rati vně/ -í = společně/ -ý ;
- viz spol, společnost, <http ://www.epravo.cz/top/cl anky /korporatni-mask a-a-jeji-sejmuti-102202.html>
hromadný, spol ečný [prot est, usnesení aj.], pl enární [zas edání, usnesení pří tomných (pl éna)]; - v iz korporac e
tlustý, mohutný, otylý , obézní [tlusťoch s panděrem, tlustoprd, buřt, b ařtipán , cvalík, bu mbrdlíč ek, valibuk , otes ánek , masňák aj.] ; - viz t ělnat ej
pekárenský polotov ar [k . dortu aj.] ; corpus delicti = předmět doličn ý; corps = armádní sbor; - viz korporac e
těl eso/ t ělo/ p řed mět / skříň / půda (k . nástroje/ kl avíru aj.) , ozvučná trouba (t rump ety / gramofonu), soupis (např. k . jazykový, materiální) ; - viz t ěleso
částice; korpuskulárn í = č ásticový ; - viz difuze, nuk leon, radi ákál, synchrotron
korekc e, úpravy , opravy a zl epšování ; - viz kol ace, korekc e
platidlo prvn ě zav eden é r. 1892 (1 K = 100 haléřů); koruna stro mu/ vozovk y aj.; k. k rálovsk á apod .= pok rývk a hlavy vl ádce; st át / soustátí [K. č eská] ;
korunovace [jmenování králem s práv y vl ádce], korunovační klenot y [král. ko runa, k . jablko a žezlo]; - viz král , kn ěžic
velmi tvrdý nerost [k ysličník hlinitý] ; průhl edné drahé kameny rubín (červený) a safír ( modrý)]; řež e sklo, brusivo ; - viz bort, polodrahok amy , granát
úplatkářství, podplác ení, korumpov ání - získ. n eoprávn ěných v ýhod, nadržov ání za „všímn é“ či protislužbu („já n a bráchu , brách a na mně“);
(corrumpere = k azit, oslabit , podplatit) - zn eužití postav ení/ funkc e k osob.prosp ěchu - v politic e, v eřejn é správ ě aj.; - viz prot ekc e, remun erace
náčelník , předák , čeln á osobnost, vedoucí sboru, výt ečník/ erudov aný odborník ; - viz erudice, farizej, pleps, VIP
nádoba/ žl ab k e krmení / nap ájení dobytka; odtokov ý žláb ek / okap ; k. k pěstov ání kv ětin ; koryto/ řečišt ě vodního toku ; nešik a, přetrhdílo , nemotora;
pirát / námo řní lupič, buk anýr, priv atýr, kap er; - viz bukan ýr, kap er
šněrovačk a, body [pův . součást žensk. spodního prádl a - kombin ace podprs enky s podvazk . pásem; k. se nosí i zevn ě [kroj] ; - viz podprsenk a, prsa
místo k promenádní m procházk ám, příp. s pro men ád. konc ertov áním [v lázních, parcích s občerstv ením apod.]; korzovat / pro men ád ovat s e; - viz park, sad
opilec/ ožrala/ zpiťar zlinkov anej; kdo pi je t vrdý alkohol/ kořalku [režná/ žitn á, slivo vice, vodka, ru m, koň ak, šnaps, samohonka aj.] ; - viz chlast
keramick á či dřev . nádoba k pěstov ání ozdobných aj. rostlin; k vět ináč, ž ardinka, dřev. truhlík či kbel ík; z akořenit; vykořenit = zlikv idovat ; - viz koryto
dýha z pařezu/ kořen e/ rozvětv ení (čí m nepravid el. fl ádr [k resba dřev a], tí m c ennější); plocha/ stráň / taras s prostoup. kořeny; - viz fornýr, intarzi e
Anýz, Bady án, B azalk a, Bobkov ý list, suš. Cibul e a Č esnek , Fenykl , Hořčic e, Hřebíček, Chilli , Jalovec , Kard amom, Šafrán, Kari , Kmín, Koriandr, Kurkuma,
Majoránk a, Mušk átový ořech / kv ět, No vé koření , Oregano, Pap rika sl adká/ pálivá, Pep ř čern ý/ bí lý/ z el ený, P etrželová n ať, Roz marýn , Řeb říček,
Saturejk a, Skořic e, Tymi án, Zázvor, aj.; d- / ochucovadla [kromě ko ření t ak é ocet, tresti, z álivk y, omáčky ap.]; kořenit = dodat chuti ; - viz kořenk a
polička/ schránka s n ádobkami na koření ; sypát ka [příp . krouhac í]; pod. sl ánka, pepřenk a aj.;
zpěv. pták [kose = malý kos]; kosý = šikmý [pokos, ú kosem, zkosený]; - viz kosořez, kosa
nástroj s násadou k ruč . seč ení trávy aj. [podobné jsou kosáček bez násad y a srp s držadl em] ; výb ěžek pevniny do moře; mrazivé poč as í;
rčení, obv ykl e jd e o neprůchodnost nápadu / úmyslu;
husí peruť/ p eroutka (s brky) jako smetáč ek mouky (n a kuch. v ál e apod.), též k vymet ání sazí/ koptu z průduchů kachlových kamen aj.;
násada kosy (zpravidla dřev ěná, obyčejně s e dv ěma úhlovými držadly , často s hrsťovací c lonou); kosit, pokosit ; - viz žnout, kosa, srp
péče o t ěl esnou krásu pomocí p řípravků (krémů , pudrů, masek , cvič ení), odstraňov ání drobných v ad (např. pih, vousů apod.) ;
světoobčan, stoupen ec kosmopolit izmu [= příslušnost jedince i c el ého národ a k l idstvu]; kosmopolitní ;
mezihv ězd. prostor; [ kosm. objekty , l étající prostředky, z áření , prach, výzku m]; (kosmonaut / astronaut = ruský / amer. kosm. l et ec/ výzkumník) ; - viz v esmír
vodicí žlábek k ruční mu řez ání rámov acích lišť napokos (v úhlu 45 stupňů); (pokosová pil a s nastav ením úhlu); úkos, zkosen á hran a; - v iz fazet a
r. 2008 uměl e vytvo řený stát [zákl adna N ATO] n a jihu bý v. Jugosl ávi e;
též koštěný - d řív e užív. hn ědavý p růsvitný mat eri ál [snad z kostí, k ačuku ap .] na rámečky b rýlí, knoflíky , korálky, zdrhovadla/ zipy ap.; - viz kostice
zpevňující kostěn é díl y v podprsenc e, šněrovačc e, k lopách lí mců/ - ečků a tak é k rejčo vská pomůck a; - viz perleť , kostěn ý
(plazmocytom) vl ekl ý, dlouhodobý zán ět plast matic kých buněk d řen ě kostí [rakovin a], mnohoč etný zhoubný my elom [nádor; modřin a po úhozu;
pomáhá spray Prontoflex]; - viz rakovin a, scrofula
skelet , zákl ad objektů; je i zákl adem obratlovců; ; v ert ebrální = obratlo vý/ p át eřní; hlavní / nosná část t ěl a, stroje aj.; - viz pát eř, skel et
nerovný, klik atý, křiv ý, roztřesený , místy přerušovaný [t ah/ č ára/ písmo] p erem/ tužkou/ tisk em ..; hrbol atý [povrc h]; raš eliník kostrb atý ; - viz bachratý , cik-cak
oblek; d ámský oblek - kab átek doplněný sukní či kalhot ami ; převl ek h erců / art istů na vystoup ení;
pleten á nádob a [z proutí, lý ka aj.] ; košatý , rozkošat ělý = nap ř. strom/ k vět ina se ši r. koru nou ; odpadový k . [nejen pl et ený]; d át / dostat košem = odmítnout ,
být odmítnut; - viz přidávačk a, nůše
přendav ací ohrada pro ovc e [na dobu spas ení trávy a pohnojení p astviny]; - viz ohradník , salaš, kot ec
(žid.) očistění - probublání ponořeného nádobí ve vroucí vod ě; (koš er = řádný , čistý, akc eptovat elný ; košerák = košerov ací nůž);
součást oblečení s kr. či dlouhý m ruk ávem, příp. s vý měn . límc em a manžet ami [k. = ochr. povlak na v ěci; košilat ý]; - viz foro met ka
metl a v ázaná z březového prout í [k zamet ání chodníku], pometlo ; - viz rejžák, portv iš, mop, snítka, po mlázk a
věc z plastick é hmo ty [např. brýlov ý rámeček , hřeben]; (kostěn é = vyrob ené z kosti ; vykostit = zbavit maso kostí); - viz UH
ochutnávat ; (degust ace = ochutnáv ka/ koštování ; koštý ř = skl en ěná ochutnávací n ásoska vína; „Co to koštuje?“ = jaká je c ena/ spotřeba?) ;
dělen á ohrad a pro drůb ež, brav, psy, král íky, husy ap. - chl év či dvo rek (volnější než kl ec, stán í či bouda); st ánek / k rám; - v iz klec , salaš, viv árium
stabilní/ mobil. spal ./ ohřív. n ádoba/ zaříz ení [na p evná/ t ekut á/ pl ynná pal iva či hořlavý odpad]; kotelna = místnost s kotl em; kotlin a = dolina; - viz parn í k.
(hud.) tympány [bicí o rchestrální nástroje]; parní k. = hlavní pohonné stroje 19. stol. [ = stolet í páry]; (20. stol. = stolet í elek třiny);
plátek masa z vep ř. boku, řízek/ st eak ; k .-y = pejzy ; - viz šnycl, bíb r
(cotton) bavlna = textil. surov ina; nubijská bavlna = k as; kotonizac e = zbavlňov ání, p řeměn a lněn ého vl ákna na vl ákno podobné b avln ě;
(Sparassis cisba) druh jed lé dřevní houby n a „drštkovou“ pol évku [rost e u borovic ;
kotoul; přenes eně: cosi neč ekan ého, n epoved en ého, nesrozumit eln ého, "s trávit zbyt ek života v kotrmelcích"; - viz sal to
(z angl. coach) v edoucí [instruktor-poradce-t akti k, dřív e t ren ér] sport. d ružstva při utkání; coaching; - viz instrukc e
(všeslov. od kudrna, k adeř, chundel) n ekv alitní k rát ká vl ákn a lnu, konopí a juty odp adlá při česání / vochlov ání; užíval a se k p řed ení příz e na pl átna, plachty,
pytle ap. pomocí gracky / hřeb enu a přeslic e; výplň polštář./ polstr. vý robků; z koud el e a p azdeří s e děl aly i provazy a matrace; "čes áním" se ucp ávají spáry ,
instalat éři jej užív ají k utěsn ění závitů ; koud elník = obchodník s koudelí ; [hoří mu koudel za zády = hrozí n ebezpeč í]; - viz kolo vrat , pazderna, přesl en
hledět , pozorovat , číhat , sledov at; (o vařící m se ml éce s v yboulený m škraloupem „mlíko kouká“ ; kuk adla = oči);
plev elné rostliny v osení / obilí [musí se po /při vý mlatu cep em/ mlátičkou / ko mbajn em odd ělit od zrn a a pl ev] ; - viz zadina, tarár, pl evy
kutál et, v alit , vál et [v ál ec, v álcov at], kul ení [koulí oči ma - vykul enej]; kulič ka, kul e/ ku lka [střel a, projekti l]; rozkul ačení - zruš ení; - v iz kulak
číman, zl epšovat el, nov átor, vynálezc e, v ědáto r, kou mes, podnik avý člo věk ; - viz čí man, kutit, lai k, úderník, vynál ez
dým/ čoud z ohniště/ topid el aj.; kouřen í/ dý mání / baf ání = vt ahování t abák . kouře [z cigaret, doutníků, špičkou, lulkou / čibuk em, d ýmkou /
fajfkou]; šluk = do plic vt až. kouř; dýmavý , dýmavost, rozdýmat , nad mout, rozed ma [plic] ; (kouřmo = řídký obl ak/ mlh a - sníž. vidit elnost);
vyhulit - vykou řit [cigaretu, doutník , dýmku, t éž kouřem vyhn at zvíře aj. z díry]; kouření muž. údu; - viz kouř, zvrhlost
k. vazba je zal. n a sdíl. el ektron. páru, n a jehož vzniku se podílí atom jední m elektronem; uplatňuje se mezi atomy neko v. prv ků; - v iz pár, val ence
vyrobený ručním/ strojním kování m; povahov ě pevný, spoleh livý [pří tel , odborník]; - viz kování , hamr, legování , metalurgi e, zl atnictcví
(mat em.) střední hodnota součinu odchyl ek obou náhodných v eličin X,Y od jejich středních hodnot;
zámky, panty / stěž eje, držadl a, zpevnění rohů a třecích ploch, spojov ací díly , průzory, uz ávěry, kolečk a a kl adky k posunování aj., pod-/ ko vář; o/ -kovat ;
skování kujn. kovů v jed en, vý kovky ; kov ání kopyt podko vářem; k . vozů, lodí, d řev . kufrů = truh el, oploc ení / vrat/ o ken / dv eří / holí, mříží a dalších prostř.;
kovárna, kov adlina; kov adlink a = součást střed. uch a {kůstky : kl adívko, kovadlin ka, třmínek} ; - viz kov aný, h amr, zakov aná podko va, ucho
stojan - prac. podp ěra, t éž jesl e k řezání pol en aj.; kozí samice poskytu jící mléko [ rohatá či sánská b ez rohů]; (slan g.) žensk é prso; - viz prs
vysoké (zprav idla v ycházkov é dámské) botky; jezdecké boty ; - viz boty , škorně
53
kozalec
kozel
kozelec / -lc e I.
kozelec / -lc e II.
kozlice
kozlík
koželuh
koželužna
kožeňák
kožich
kód / -ování
kódování
kóje
kónus
kór
kóta
krabat it
kracl
kradmo
krach / -ovat
krajáč
krajin a
krajíč ek
krajka
krajon
krakatic e
krakorec / -ce
krakov ání
kramář
kramle
kraniální
krap et
kras
krasavic e
kraslic e
kratiknot
kratiny
kratochvíl e
kraťasy
krav ata
krav ál
kraksna
kráč e
krákat
král / -ovství
krám
krán
krápník
krást
krcál ek
kreace
kred enc
kredit
krédo
krecht
krejc ar
krejzl
kremac e
krep
kresčendo
kret én
krev et a
krédo
krém
krchňák
krchov
kriket
krimin alit a
krimin álka
krimin ál I.
krimin ál II.
krinolína
kripl
kris
kritérium
kritika / -c ký
krize
krkavco vití
krkav ice
krkání
krkolomný
krmelec
krmelce a žlaby
krmítko
krmivo
krmník
kročej
kroj
krok
kroket
krokev
krokování
(Artemisia absinthium, Dracunculi h erba) p elyn ěk estragon [povzbuz. chuť k jídlu, pro ti korn atění cév a k e sníž. krevního t laku]; - viz cicvár, absint
samec kozy, cap, kozoroh; (kozink a = vydělaná kozí kůže; podobně: b eranin a = b eraní , hovězin a = volská/ kraví kůže; tel etin a); - viz kůž e
(hogtie / pras ečí úv az) metod a svazován í končet in k sobě t ak, ž e spoutaný se stane n epohybliv ým a bezmocný m; art istické s alto v é skoky [toč e/
met ání k.] ; - viz bondáž, mučení , pouta
broková n ebo kulobrokov á dlouhá lov eck á puška se dvěma hl avn ěmi n ad sebou, č asto s dal ekohled em;
kočárov é sedátko kočího; kozlík l ék ařský = Valerian a officinalis, b aldri án, odol en, kočičí kořen , čertikus; - v iz šejtroch, kozel , sic
kdo vyděl ává/ louží kůž e činidly / třísl em n a usně [k podrážení bot aj.] ; koželužna; - viz jirchář
provoz na loužení a vyd ěláv ání kůží [hov ězích, koňských, oslích, jel eních ap.] lýk em získaným z kůry poražený ch stro mů [aby dřevo n eničil ků rovec] ;
kožený dlouhý či 3/4 pl ášť do nepohody ; (podob. je kožená souprava, kombin éza/ oblek motocy klisty, b ýv. l etců aj.) ;
oteplovací kab át s kožišinovou vložkou a lí mc em, n ebo c elokožišinový, nap ř. ovčí p ro ovčák a/ baču [pasáka ovcí] ; zimník ; - viz b ača
smluv. znak či skupin a; úprav a zpráv k přenosu (převod do kódu Morse, ASC II, EAN aj.) - účel em kódování může být i dočasné ut ajení obsahu zpráv ;
souvisí se záměnou ; zaměnit lz e podpis či cel ý odstav ec smluv eným zn akem n ejen grafickým; t exty lz e převád ět n aráz do víc e jazyků;
sklepní či půdní prostory n ebo přístav ky, rozděl ené n a uzavírat elné kóje k e skladov ání v ěcí – odděl ené součásti jednotli vých bytů v domě;
věc kuželovit ého/ k línovit ého tvaru [kónický ot vor/ z átka/ d ekl - z kovu / skl a/ dřev a aj.]; (ni koli klon / -ický) ; - viz jednoduché stroje
docela, úpln ě { = cu grunt / do dna} , nadmíru; spíše větší / menší; více/ mén ě než …; ješt ě výše/ níže … ;
výškový bod státní t rian gulac e/ ni vel ace, opat řený zn ačkou; (kótov ání = pomocn é čáry na v ýkresu s udáním d élek úseků ap.);
zkrabac ený [obličej/ pl ech / papír/ l átka; zv arhan ěný/ varhanitý / zmačkaný / n erovný od ěv ap.]; - viz akord eon, v arh anitý, vrap , zvarh anit
široká mot yka k odstraňov ání travin ap . z chodníku aj.; - v iz krump áč, motyk a
nepozorovaně se přiblížit a zmiz et; (úk radk em = skrytě, skryt ým pohl edem);
náhlý úpad ek, insolv entnost, přjít o majetek, dostat s e do úzkých/ n a mizinu, zkrachov at; p ád vl ády/ ved ení / instituce;
široká keramick á mís a [s uchy] ke sbírání smetany z odstát ého mléka;
odpadové dřevo s kůrou z pily [od katru] ; odborný geografický a ekologický pojem, popisující vybranou část p ovrchu [země, t ěla ..]; - viz part er
malý krajíc [chleb a]; (mít něco [pl áč] na k rajíčku = bal ancování n a hran ě [stačí málo ke spuštění]); - viz hran a, ok raj, skýv a
(lace) d ekorační děrov aná text ilie [často s opakující m se vzorem, ruční či stro j. v ýroba, šperky ; jedl é cukrářské k.]; - viz palič ka, fiží
patentní tužk a s vý měnnou tuhou/ n áplní; versatilk a; - viz propiska, psací pero, zvýrazňovač, p astel ka
(Architeuthis dux) k . obrovská - n ejv ětší žijící b ezobratl ý hlavonožec [2,5 x 10 m; n atočen á Japonci r.2013; název s e užívá k přirovn ání; - viz stvůra
nosník/ -y vystouplé ze zdiva (držely ochoz či pavlač , balkon apod. ; podobně slouží konzoly; - viz konzol a
metod a podobná destil aci, užív aná k výrob ě benzinu z ropy ; - viz d estilac e
pouťový obchodník příležitost. zbožím, trhov ec; krám = obchod; krámov at / kramařit = rozložit zbyt ečně věci kolem, d ělat nepořádek; - viz obchod, t rh
dvojitý žel ezný hák k e spojování k lád / trámů; - viz dvojit ý, binární
horní, leb eční, směřu jící k l ebc e;
troška, n epatrn é množství, kvintl ík; ( kráp at = poprcháv at); - v iz libra, troška
vápencov é území s krápníkový mi jeskyn ěmi ; - viz krápník, sloj, solární , spel eologi e
lepá/ náp adná dívčin a/ sl ečna, přit ažlivá a h ezká žen a/ krásk askryt ý utajo vaný vzt ah; t ajná/ n evyznan á lásk a (Platón - starořecký filozof);;
malov aná ap. v elikonoční vajíč ka, d áv aná darem kol edníkům aj.; - v iz Vel ikonoce, pomlázk a, koled a
nůžkový nástroj na zk racov ání knotů (svíček a p etrol . lamp - zkrácení m se prodloužil a doba hoření a omezilo čad ění);
řezivo - krátká prkn a či l atě do 1,5 m; - viz kat r, prkn a
zábava [k ukrác ení dl . chvíl e]; jihočeský zámek K. ;
krátké kalhoty / šortky ; el. zkraty / krátká spojení ;
vázanka; škrt icí chvat p ři zápasu ; - viz forometka, motýl ek, krav at a
kritické/ zlobn é a hlučn é nad ávání , randál ; - viz hluk, rámus, virv ál
dosluhující staré auto apod.; - viz v rakov iště, recy klac e
krátký trámec v k rovech h amb alk. soustav y, k am je zač epov án dolní konec krokv e; (kráč ata a h ambal ky - v azné trámy krovů) ; - viz kro v
vykrákat z a pač esy [vyt ahat / kudlat za vl asy]; (krákorat = komicky mlu vit ; zvuk vran/ h avranů i slepic kura domácího) ; - viz vískat
vladař, mon archa/ absolutní monarchi e/ monarchizmus [podobně car/ carismus]; právo jmen. šlechtu a nechat vl ádnout kabin et; - viz koruna, regent
prodejna/ obchůdek , obch. jednotka; n epotřebn á zbytečnost / klump / c ajky ; krámy / č mýra = (sl ang.) menstru ace; - viz čmýra, magac ín, mark et, obchod
(rus.) jeřáb [mobilní, mostní, stavební , lesnick ý …], zv edací zařízen í; drážní vodní jeřáb [k dopl. vody do tendru p arní lok o motivy] ; - viz jeřáb
výrůstek z kond enzovaných rozpuštěných váp enatých hornin [st alak tit, stalagmit , stal agnát , růžice, závoj] v jeskyních; - v iz kras
brát, vzít , uzmout, vo točit, znárodnit , def raudovat, tun elovat , zabrat, č ajznout/ č majzn out, uloupit , líznout;
malý vodní mlýn , kl epáč / kl apáč, drnčák ; drobný objekt [saun a, krámek , trafika, obch. malá místnost/ opravna] ; - viz ci mra, ml ynář, žernov , komo ra
tvorba, t voření; k reativní = t vůrčí; kreati vita = tvo řivost; kreatůra = stvoření , stvůra [nestvůra];
kuchyňský příborník [na kuchyňské pot řeby a nádobí] ;
úvěr, dův ěra, vážnost/ osobní důvěryhodnost; zůstatek na účtu či mobilu; - viz diskredi tac e, konf ese, krédo, půjčk a, přečerpání, blokac e
(z lat. credo věřím) vyznání [křesťansk é] víry a přen esen ě i životní přesvědč ení a zásady, kt erý mi se chc eme se ctí řídit ;
mělký zat eplen ý zemn í kry t s dvířky ( k uklád ání brambor aj.) ;
1 krejc ar [kr] = 3 grešl e = 4 feniky = 8 h aléřů; 1 poltura = 1,5 kr; 1 uherský d enár = 3 /4 kr; 1 zlatník = 60 kr; 1 rýnský zl atý =75 kr; - viz vindra
široký límec s harmonikovit ými z áhyby (u středověk ého panstv a); - v iz krab atit, vrap
zpopelnění v k remato riu [příp. sl avnostní rozloučení se zesnulým] ; - viz funus, hrob, krchov , urna, žeh
krepový / zvrásněný p apír či t kanina [např. krepdešín]; n akrepovat ;
(hud.:cresc endo) pozvolné zesilov ání tónu [opak em je d ecrescendo = zeslabov ání];
duševní zaostal ec; kdo t rpí kret énizmem; - viz idiot
malý mořský korýš [pochoutka, vaří se cca 4 min. v e sl ané vod ě]; - viz humr, kamen áč/ klep et áč
přesvědč ení, vyznání, souhrn názorů [životní krédo osoby]; - viz kredit
(slang: grém) voskov é ap. maz adlo (pasta/ viks n a boty, krém [nagrémov at]; p asta k čist . zubů; pájecí p.; p. n a parkety - nap astovat podl ahu);
levák; - viz dominant a, l at eráln í, gard
hřbitov, pohřebiště, n a Slo vensku cintorín ; (loučka k rozptylu pop ela, kolumb árium/ urnov ý háj, hroby i spol., pomník y aj.); mrchoviště;
(cricket) pálkovac í/ míčová [angl .] hra [dv ě družstva po 11 hráčích hrají na t ravn at ém hřišti 90x150 m; míč ek kožen ý, můž e být i gumov ý];
zločinnost, krimi / -nální [fil m, román , det ekt ivk a, protiz ákonnost, utajení, odposlech, ap .]; - viz k riminál, d iskrimin ace, inkriminac e, ostrakismus
krimin ální služba/ ú řad [zabýv á se kri minalitou , předcházení m, v yšetřov áním, řešením kri minálních p řípadů a kr. metodami]; - viz kriminál, kri minali ta
(criminis = zločin) v ěznice, žalář, arest, (hist.) galeje, v Rusku gul ag, v N ěm. „koncentrák“, náprav. zaříz. dan ého státního režimu ; (kri minal ita = zločinnost); krimin alistik a = věd a zkoum. a zjišťující pachat el e trest. činů, soudní důkazy, jejich uchov ání a využití k objasnění t restných činů; kri minalist a);
široká sukně kupovitého t varu [v ypodložená kovovou drátěnkou n ebo kruhy a kostic emi aby odstáv al a od těla];
(pejor.) osoba osvobozená od voj. povinnos ti / nevoják - bez voj. výcvi ku [má doklad - „z elenou kn ížku“]; nadávka; k rypl;
dýka, nůž; mal ajský kriss se zvlněn ým ostří m čep el e [nebo indic ký k atar se širokou č epel í]; - viz staré zbraně [<https://cs.wi kipedi a.org/wiki /Dýka>]
měřítko [obecn ě jakékoliv];
odborné posouz. stavu/ n ázoru/ pl ánu porovnání m s možnostmi a dop ady, příp. zpochybn. záv ěrů; (prahov é/ pod- / nad- k ritick é množství / stav) ;
obrat v e vývo ji, n ebezp ečný stav vývoje; svíz elná situ ace, potíž, zmatek [nezdar v podnikání , propad c en ap ., v rcholení n emoci aj.];
(Corvidae) zp ěvní pt áci [krk av ec v elký , hav ran, vrán a, k avk a]; (k rkavec = n ecita; krkavčí matka = žen a kt erá se n estará o sv é dítě]) ; krkoun = l akomec;
karotid a (art eri a carotis) krční t epna zásobující hl avu, mozek ; zúžení k . (stenóza) v důsl. skl erózy způsobuje poruchy funkcí mozku, až obrnu, mrtvici ;
říhání [hlasitý odchod žaludeč. pl ynů ústy; ko jen ec si má po kojení odříhnout, aby n eblinkal]; naštv ání ["tys mě nakrknul, jdi než t ě praštím!"];
náramný/ srdc ervoucí pl áč; n amáhav ý ak robatick ý výkon ve výškách ap.; krkolo mnost;
krytý zásobník píc e aj. s jeslemi pro při krmo vání zv ěře, v ětšinou opatřený l ízem soli; - viz líz
zařízení k e k rmení [dom.] zví řat [ko rýtka, k rmít ka, zakl adač e píce/ jesle, nádoby, aut. napáječk y apod.] ;
jednoduchá stříška pro sypání k rmení ptact vu v zimě [n e slané ani slad ké věci , hlavně n asbíran é plody přírody - šípky apod.] ;
žír pro dobytek apod. [řezank a - tráva, jetel, vi ka ap.; seno; obro k/ ov es pro kon ě; zob/ zrní/ jáhly / kuku řice/ bob; o kal / šlichta; pokrutin y/ sil áž aj.] ;
ohrádka/ kotec / kl ec / voli éra aj. pro vý krm [prasat , hus, zvěřiny] „na zabití“ ; n ěkdy je k rmník em mín ěn vyk rmov aný tvor [vepř] ; - viz k rmelec
d élkov á mí ra [1,493 m = vojenský kroč ej; 0,7465 m = vo j. k rok]; k rok, el ement chůze; rozkrok = t ělní místo styku nohou; - viz k rokování
krajov ý historický sv áteční oděv ; - viz baráčníci , odívání , ráz/ -ovat
element chůze; posun o jeden krok [kro kování vpřed / vzad] ; pokrok = zl epšení; rozkrok = spoj nohou/ ramen měřidl a/ rozvor; - viz kroč ej, krokov ání
hra, v e kt eré se p aličkou poh ání koul e přízemními b rank ami ;
trojúhelníko vý trámov ý nosný díl střešní konstrukc e t varu „ A“; - viz k rov
odměřov ání vzdál enosti počtem k roků; (vy kroč ení vpřed, rozkroč ení do šířk y, překroč ení/ obkročení , zák rok [např. proti sokovi , chybě aj.]); - viz kroč ej
54
krokus
krokvic e
kronika
kropáč I.
kropáč II.
kropenat ý
kros
krosček
krosna
kroton
krouhačka
kroužkování
krov
krovky
krpál
krpce
krtek
krtiny
krucifix
kručení
kruh
kruhadlo
kruhovka
krumpáč
krunýř I.
krunýř II.
krupiér
krupon
krupoto I.
krupoto II.
krusta
krut
krutost
kružba
kružidlo / -ítko
krvák
krycí l egenda
kryokrypta
kryptokryptologi e
krytina
křáp
křehký
křemen
křepčit
křesadlo
křest I.
křest II.
křesťan I.
křesťan II.
křesťanstv í
křivohubý
křivopřísežník
křivák
křivul e
křída
kříďák
křídlo
křísit
křížaly
křížek
křížen ec / -ní
křížení
křížit
křusky
ksicht
ksindl
kšanda / - y
kšeft / - man
kšilt
kšíry
kštice
kuba
kubatura
kubírování
kuckání I.
kuckání II.
kuckání III.
kučery
kudla
kudrdlinky
kufrování
kuchařka
kujón
kukačky
kukaň
kukla I.
kukla II.
kulak
kulantní
kuláč
(Crocus satiivus) šafrán, p ěstovaný pro kv ětní blizny [žluté, vysoce cen ěné aro matick é ko ření] ;
trojúhelníko vá vodov áha (s olovnicí) ; - viz lib ela, olovnic e, k rov
chronologické z ápisy významných událostí a dat z histori e obce/ rodu / vý roby aj.;
konev na zalévání / krop ení záhonů/ prádl a, n ebo jen nasazovací kropicí „c edník“; (kropička prádl a nebo f aráře s e svěc enou vodou; v enku kráp e/
poprchává);
stříkaný [jakoby pokrop ený k apk ami jiné b arvy [ kůň, slepic e]; podobně: poďob aný [od nemoci];
(cross) terénní/ přespolní závody [crosscountry/ b ěh, cyklo kros, moto kros aj.]; - viz v elocip ed
nedovolený zákrok / bránění p rotihráč i v e hře [např. hok ejkou]; - viz bodyč ek, krokov ání
dřev ěný, t rubkový či p routěný nosič s v akem, řemení m/ popruhy/ t rák y k nošení n ákl adů na zád ech (turismus, nosiči v horách aj.); - v iz cemr, šerpa
(Codiaeum vari egatum) lad el/ obojan/ podivec p estrý, teplo milná deko rati vní pokojov á zel eň [k eřík s barevnými listy různých tv arů; dro ga] ;
stroj na krouh ání/ strouh ání krmné řepy / buryny , kořen. z elen iny ap . [pod. na z elí];
značení ptáků kroužk em na noze s ev id. údaji k stat istickému sledov ání [také s e užívají mini aturní vysílačk y];
nosná konstrukce střechy, n ejčast ěji z trámo ví [krok ve t varu A spoj. l atěmi k pokrytí st řešní krytinou]; pok ryv, p říkrov , pokryt í, pokrývk a; - viz krokev, krytin a
křídla brou ků [hmyzu] - někdy srostlá; texti lní krov ky = batohy ap.; vnitřn í neopad av é lístky o kv ětí;
kopec, svah ; strmá [serp entinovi tá] c esta do kopc e/ sv ahu;
ručně šitá obuv [b ez podešve] z jednoho kusu hověziny včetn ě v ázacích řemín ků, nošená ke kroji ; - viz opán ky, p apuče, kůže
černý hmyzožrav ec [k. ob ecný]; práškový / t ekutý / mechanic ký čistič odpadů; [dálk . ovlád .] podzemní vrták/ rak et a; k rt eček = fil m. lout ka;
nežádoucí hromádky hlíny navrš ené krtkem; - viz k rtek
(z lat. cruci fixus) kříž ek s reprezentací ran ěného J ežíše Krist a, symbol křesťanského n áboženství ;
střevní potíže z hladu ozývající se z břich a; z břch a [nikoli z úst] vych ázejí i zvuky/ řeč břichomluvců ;
(hrnčířský) výrobní nástro j hrnčíře, n a kt erém v ytáčí / tv aruje/ zdobí různé nádoby z k eramick é h moty; obl ý tv ar; vy-/ kroužit; kružítko;
cca metrový ruční dřevěn ý nástroj s n ěkolik a noži a posuvným truhlík em (ke krouhání z elí); d eska s otvo ry či noži na krouhání řepy ; kruh átko;
cihelna s vyp alov acími kobkami v kruhu/ ov álu; ( kruhová dl ažba; kroužková vazba) ;
ruční [páčicí] nástroj podob. kladi vu ke kopání [se dvěma rameny - ploch é k e kop ání a špičaté k rozrušování]; - viz moty ka, p ajcr, špičák
pancíř/ kryt / domek ko rýše, měkkýš e i n ěkt. h myzu [též uli ta, lastura, skořepina aj.] chrání t ělo nositel e a s ním i roste [h l emýžď, korál, mlž, mušle,
perlorodk a, plž, šk ebl e, šnek , žel va, aj.]; (mořsk ý šnek čistí akv ári a);
(croupier - krupjé) zástupce b ank éře řídící sázkov é hry na stol ech v k asinu; - viz k asino
jadrná/ kv alitní č ást zvířecí kůže/ usně [c eněn á je hlavně hřb etní kůže ]; (obza = kůž e od ocasu);
jídlo podobné rizotu; ječn é kroupy / k rupky jsou výživn ější než rýže, mají víc e bílko vin, tuku a vit aminů B a t ak é v ápník, k ře mík, fosfor a žel ezo; chrání kůži
před zán ěty, snižují k revn í cukr a hladinu chol esteru .; přidáv á se maso, zelenin a, houby ; - viz prejt [kroup. jelita] , kuba, rizoto
strup na kůži při hojení rány; l edov á krusta - n ál edí/ ledov atic e/ zmrazky ; po dešti ztv rdlá/ okoralá půda/ z em; cukrov á krust a na p ečivu; - viz inkrust
kroucení, u- / krouc ený [prov az/ l ano]; překrouc ená [v ět a]; v y-/ k roužení/ výmyk/ vy mknutí, v ymy kat s e normálu; - viz torze, kružba
bolestivé násilí / týrání, zn emožnění b ěžných činností [jídla, pití, odpočinku , pohybu aj.];
zdobný gotický archit. orn ament z geom. tvarů kruhu [k ámen., d řev ., štuk .], čl enící okna, růžice, štíty, konzoly, port ály, plochy, t ak é dlažbu, aj.;
nástroj k rýsování kružnic ap.; - viz obtáhnout, odpichov átko, p lotr, rys, rýsov adlo, sáhovk a
dílo popisující/ znázorňující či p ropagující zabíjení či ú myslné zraňování l idí (i seb e sama), anebo podobné ú mysly či v ýzvy; - viz doják
smyšlené krytí skutečnosti smluv enou l egendou z důvodu utajen í [skutečnosti p ředstavující služební/ st átní/ hospodářsk é t ajemství]; - viz krypto logi e
prvá část slož. slov s významem mráz, n ízká t eplota [ kryofilní = chl adnomilný ; kryo terapi e = n ičení chorob . zárodků mraz em; - viz frigidita, mráz
kostelní aj. podzemní/ sk rytá p rostora na ostatky význačných osob; - viz ro v, mauzoleu m, hrobk a
(kryptos) skrytý, n ezřetelný / n eznámý [např. krypto genní = n ejasn ého původu];
věda o šifrov ání, luštění a utajov ání ; - viz steganografi e, k rycí l egenda, šifrování, signál
(krovu střechy) p álen é aj. t ašky či prejzy , et ernit , břidlic e, šind el, měd ěný / zinkový pl ech, t érov ý papír, došky aj.; - viz podlahy , šindel e
něco špatně fungu jící; ci toslovce rozbití , nak řápnutí, prasknutí ; (křápy = rozbité bot y); k řapky = n akřáplá v ejc e [skořáp ky];
lehce lámavý materiál [sklo, porcel án, p ečivo, též ztuhlé/ zkřehl é údy, křeh ká dív ka, ap.] ; (opak houževnat ého, p evného , odol ného, n erozbitného) ;
(Si/ siliciu m - křemí k) polokov, n ejb ěžnější minerál na Zemi [součást hornin, též k řišťál , ek, ach át ..; užív á se hl avn ě k vý r. skl a, el. souč., svítidel ap.] ;
protivně/ blázniv ě zpív at/ t ančit / předvád ět se; - viz notov at, raubíř, točit
nástroj k vy křesání jisk er k zapál ení vzn ětliv é l átky [nap ř. troud - zuhelnat ěl é plátno ; k získání ohn ě se užív alo i t ření / vrtění d řev o sebe] ;
obřad uděl ení jmén a dít ěti či dospěl ému [pokud se tak dosud nestalo] círk. duchovním č i pověř. úředník em, kapi tán em lodi / l etadl a; k. ohn ěm/ bojem
[ostřílení]; první účast / vystoupení ;
(od Kristus) osoba pokřtěná jmén em/ -ny v e jménu otc e i syn a i ducha sv atého [v yznávající křesťan . víru / nábož enství - ří m.-/ řec . katolík ;
protestant {reformista = CČE/ č eskobr. evan gelík, metodista, b abtista, utrakvista, vyznav ač Círk . čs.- husitské ...}] ; - viz křest
monoteistick é nábož enství [vyznáv á samo jedin ého Boha; zakl adat el em křesť. víry byl J ežíš Kristus z Nazaretu v Pal estině; - viz A.D.
(pejor.) kdo n emá souměrná ústa; (podobně k řivolaký [uličk a, c esta, č ára]);
kdo falešn ě/ k řiv ě/ lživě p řísahá/ slibuje či nedodrží z ávaz ek [zaslouží přísný trest]; - viz dušovat s e
zakřiv ený nůž [např. roubovací]; nadávka; křivopřísežník / křivá p řísaha;
skleněn á baňk a s bočním vý vodem [k chem. pokusům; pat ří sem i k ahan, sklen ěné zku mav ky ap .]; - v iz kahan
bílá usazen á pórovit á váp encová hornina, užív aná k neut raliz aci kys. půd, lešt ění, psaní n a tabul e aj.; odrůda kř. = mastix / krejč. kříd a;
lesklý tužší křídov ý papí r na obrázkové rep rodukce a knihy ; (jiný je konceptní, dřevitý, no vinový, b ezdřevý, propisov ací, t vrzený / k arton aj.);
ptačí peruť; t rakt / k . budovy / okna/ l etadl a; voj. l et . jednotka {p eruť} ; [n-]křídlov á vrata/ dv eře/ veřeje/ okna/ matic e/ šrouby ; křídl. hmyz; kl avír;
oživovat, resuscitovat ; - viz resuscitace
zasušené plát ky jablek k e žvýk ání/ žižlání a kuch . využití ;
pleten á č elenk a s kříž em p řes t emeno; kamenný aj. kříž/ - ek (boží mu ka); zn aménko "+" plus [- úmrt í, * - naroz ení]; vzhl ed pletení ap.; - viz krucifix
mutant, h ybrid; křížení = hyb ridizac e [parentální - rodičovské, zpětn é - back kross/ heterozy gota] ; průkopník . k. by l čes. mnich G. M endel {1822-1884};
hybridizace = t ermín označující roz množování jedinců různých druhů, příp adně odrůd organismů ; násl edkem k . vznikají kříženci / mut anti;
[záměrn ě] porušit ujednání / plány , kl ást překážky , změnit směr c esty/ postupu/ cí le, zkřížit / překřížit, křížem - k rážem; u křižovat ; - viz nao ko
(slang.) kožen é kotníčko vé šn ěrovací boty; - viz bagančat a
(slang.) obličej; (slan g.) cif erník ; - viz cifra
(slang.) protivn á chátra, p akáž , sebranka, svoloč, póvl, lidská spodina, nezdvořáci aj.; - viz lůza
popruh, náramenní šle k z avěš ení k alhot za knoflí ky ap .; t éž dětský kšírek proti vypadnutí z koč árku apod., šráky ; - viz trák, kurty
(z něm. G eschäft) obchod, obchodník, kupec , šmeliná ř, zprostřed kovat el obchodu; - v iz agent, but yk, hok ynář, krám, kunčoft, lichv a, market , šmelit, t rh
štítek/ stínítko / širm u č epic e [pevný i průhl edný], i samostatný n a gu mičce; kšiltov ka = americká čepic e; - viz hučka, rádiov ka, brigadýrk a, b ekovk a
hromadný n ázev pro řemení / postroj t ahounů („svý koníčky okšíru ju …“); d ětský b ezpečnostní kšírek do koč árku / postýlky / ohrád ky; - viz uzda, tráky
porost vlasů nad čelem; - v iz účes, žijony, pleš, holohl avost, lysin a
jídlo z ječných k rup; do slitých vař. krup přid at uv ař. houby , česnek, smaž. cibulku, sůl, pepř a majoránku, z amích at, vl ít do pekáčku a z ap éct; hlup ák;
objem [t řetí mocnina č ísla]; - v iz ccm, st ér
(lesnictví) zjišťování objemu kulatiny dl e tab . a PC [buď n a zákl adě p ředpokl . objemu vý řezu, n ebo v jednotkách hotového řeziv a "board foot (bf)"];
zalykání , zaskočení slin / stravy v krku s drážděním ke kašli, dušením [zal ykat se smíchy n ebo dávení m či dušení m, zást ava d echu a modrání kůže z
vmet ků [hltání jídla/ pití ; v met ky vy kašlat, příp . bouchnout do zad, event . zvednout za nohy] ; „zalkni s e, t y nen ažranče!"]; (kuckat může i zadušený
spal. motor - z n edostatku vzduchu či tzv. přechl astání k arburátoru); - viz hlt, zal knutí, dušení
vlnité vlasy, kad eře, kudrn y; zvln ěný, kad eřavý, kuč eravý, kudrnat ý; (k adeřáv ek [jarmuz] = zdroj vit am. C [roste i pod sněhem ]); - viz úč es
nůž, nožík, pizda ke krájení , řezání i vyřezáv ání; (pizdit = neu měle krájet , pižlat , kazit) ;
přirozeně kudrnat é vl asy [kudrny] ; grafick é zdobení - souvislé spirálov é tah y tužkou aj. do stran a přes sebe, příp. sy met ricky ;
policej. hl ídkování ; ztráta orient ace letců , bloudění, turistický / ori ent ační závod; h led ání správn é cest y/ cíl e; - viz bagáž, rely , štaf eta, treking, turizmus
vyšívaný st ěnový aj. závěs s obrázky a t exty ; žen a co kuchaří [též kuch ař]; kniha s kuchařskými rec epty [přen eseně „návod/ instrukce“] ;
dobromyslná přezdívka, šikula, čerchmant ; rozumbrada s dobrý mi i špatnými n ápady , s trefnými v tipy; - viz kabrň ák, fiškuntál, synony m
vesnické kukající hodiny; přen esen ě: mal é d ěti ; - viz žežulk a
proutěné sl epičí hnízdo/ posad a k e snášení v ajec a p ro kvočnu k v ysed ění kuřat; klec p ro drůbež; - viz ustájení, chl év, kl ec, kot ec, kurník
sítěný ap . chránič hl avy / b ezp. přllba/ maska s průzory [let ec., moto ., protich em., prot ihmyz., svářeč., policejní, zlodějská aj.]; vývoj. stadiu m hmyzu
[v k. se rodí např. motý l]; - viz moskytero, skaf andr
(rus.) sedlák n eplnící dodáv ky v pov ál eč. nouzi, t ající zásoby [trestán dl e t ehd. zákonů záborem/ propadn. majetku , vyst ěhování m aj.]; rozkulač ení;
bodrý, až přehnan ě ochotný, učinliv ý, pří je mný v jedn ání;
kratší odřezek kulatin y (tak é půlkul áč); (špal ek [řeznický porcov ací, ke štíp ání dřeva, k rozštípání na polínk a; št ěpiny / louče/ třís[š]ky]);
55
kulhání
I.
kulhání
II.
kuli
kulich
kulinářský
kulisa
kulišárna
kulminac e
kuloár
kult
kultivar
kultiváto r
kultura I.
kultura II.
kulturistika
kumbál
kumpán
kumšt / -ý ř
kumulac e
kumys
kunčoft
Kunerol
kuňkat
kupé
kupírování
kuplet
kuplíř / - ka
kuplovat
kur I.
kur II.
kur III.
Kuratorium
kurátor
kuráž / -ný
kurděje
kurent
kurgan / kurh an
kurie
kuriozita
kurkuma
kuropění
kurs /-z I.
kurs /-z II.
kurt
kurvimetr
kurýr
kuří oko
kuskus
kustod
kuše
kušna
kušnit
kušovat
kutat
kutálka
kutě
kuthan
kutit
kutloch
kutna
kutr
kutululů
kuvér
kuželosečka
kůlna
kůr
kůra / kůrka
kůrovec
kůže / kožky
kúra
kvačit
kvadrant
kvadrofonie
kvalifikac e
kvalt / -ov at
kvantil / -y I.
kvantil / -y II.
kvantil / -y III.
kvantum / -tit a
kvart
kvart ýr
kvas
kvasary
kvasnice
kvaš
kvašení I.
kvašení II.
kvazar
kvazikvádr
kvádro
kvásek
napadání n a [kratší ap.] nohu / kol ébání / šmaťchání / pajd ání; kleč kat é nohy [do "O" ap.] ; kulh avka = inf ekční n emoc dobyt ka [podobná je slintavka] ;
- viz šmajdání , klopýt ání, vrávorání
asiatský pomocný dělník , nád eník, nosič, pohůnek ;
pleten á čap ka s bambulí; d árek z vd ěčnosti za úsluhu/ pomoc [t éž z korupce] ; sýček [pt ák ; sýčkování = přen esen ě pomlouv ání];
kuchařský, kuchyňský, potravinářský, gastronomický;
část div. scény ; zvukov á kulisa - podb arv ení filmu aj.; pří rodní scéna s v ýrazný mi a doplň kovými objekty; kulisák - st av ěč kulis; - v iz dekorace
(slang.) [nepořádek , cochcárn a = každý d ělá co s ám chc e]; tol erov ání špatn é organizac e řízen í a kont roly;
vrcholení [kul minační bod - n apř. kdy přestane stoupat voda p ři povodni]; kul minov ání; - v iz vodočet, limi t, maxi mum, opti mum
postranní chodba/ v edl. místnost význačn é budovy, p asáž [ofic. míst a, kd e se lobuje/ l anaří / prosazují jisté zájmy - p ro/ za n ěkoho]; z ákulisí; - viz pasáž
[nábož./ přehnané kultovní] uctí vání ; (kultiv ace = zkulturňo vání [mluvy / života] ; pěst ění rostlin / mi kroorganismů); - viz kultura, kult iváto r, ado rac e
[fytotech.] výp ěstek, šl echtění m [kultiv ací] vznikl á odrůda; - viz roubov ání, bonsaj
polní stroj k odstraňov ání pýru ap., tak é můž e být motorový s v ýměnnými agregáty k celoroč. v yužití); (rekulti vac e = obnov a krajiny) ;
souhrn hmotných a duch. hodnot vytvo řených lidstvem; způsob využití pozemků, zaklád ání a oš etř. porostu ; buňky / mik roorganizm y u měl e p ěstovan é
v živném prostředí ; - viz lit eratura
individuální silový sport využívající záv aží, činky a jiná nářadí k posilování sv alových skupin lidsk ého těl a;
místnůstka, pokojík, ko můrk a; - viz alkovn a
kolega, přítel , parťák, k amarád , brach / druh, kmán ; - viz společní k
(z něm. Kunst) umění, uměl ec; kunsthistorik = h istorik umění ;
akumul ace, hromadění , nahro mad ění, n akupení , nav ršení, n ashromážd ění; k. činností, funkcí , majetku/ věcí ; usměrněn á [k -tivní] n álož; - v iz akumul ac e
zkvašené kobylí ml éko; kyrgyzský posvátný n ápoj;
zákazník, [pot enciální] z ájemc e; kunč aft; - v iz klien t, kš eftman , obchod, handlíř, šmelinář, lichv a, č achry
býv. umělý pot ravin . tuk, margarin [t éž San a, Smeto l, Vi tol, Vega, Vit ello …] ;
kvákat [žabí kuňk ání]; (p ejor.) plak at, breč et/ fňukat / bulit / bulet / n ařík at [„Nekuňkej mi t ady!“];
uzavírat elná kabin a, t éž kajuta n a lodi; kryt ý sportovní auto mobil s 1 -2 řadami sed adel ;
chirurgický z ákrok - úprav a psích uší a ocasů k předv ádění n a výstavách ap. [od r. 1992 zakázáno];
jarmareční/ šantánov á/ kabaretní píseň / častuška; - viz jarmark
dohazovač/ -k a; p asák hol ek / bordeldáma; kuplířství = obchod se žen ami ; - viz p asák, bord el , prostitutka
spřáhnout [plavidla, vozy, mech anizmy aj. k vl ečen í/ vz áj. činnosti]; - viz spřáhlo
(Gallus) kur domácí - rod hrab . ptáků / slep ic chovaných pro maso a vejce [z asi 500 plemen zdomácněly v ČR z ejm. nosnice; častá pl emen a: v laška,
brahmán ka, červenk a, f av erolk a, hamburčank a, h edv ábnička, hempšírka, kornyšk a, k ropenatka, l eghornk a, lil iputka, perlička, pl y mutka, rodajlen ka, susexka,
wyandotka]; ( kurník = chlév pro k .); - viz hřad, ku kaň, kohout, kvok ání
protektorátní org. Kuratoriu m pro [pře-] výchovu ml ádež e [z odkazu říšského pro tek tora R . Heydricha], řízen á min istrem školství plk. Moravc em;
úř. ustan. opatrovník / dozor. p ečovat el (d elikv entů); [l aick ý] protest ant. duchovní / zást. c írkv e; f eldkurát = voj. duchovní ; kurat ela = opat rovnictví ;
odvaha/ -ážný, n ebojácný , rozhodný, smělý ; seb edůvěrné odhodlání k hrdinství ; (dát si skl eničku [ru mu ap.] n a kuráž; rozkurážit se = dodat si odv ahy);
choroba, av itaminoza C [pokud strava dlouhodobě n eobsahuje zel eninu a o voce - u pol árních cestov at elů, kosmon autů a lodních c est]; - viz mořská n emoc
(od currere) psací písmo vznik . ze šv abachu [užív. v N ěm. aj. do r. 1941, kdy bylo nah razeno l atinkou ; - viz font, l atink a, paleo grafi e, pís ma, šv abach
slovanská mohyl a, hist . vzpomínkov ý objekt;
samosprávná část/ vrstva obč anů; v el možské sídlo oblasti ; pap ežská kuri e = ří mskokato l. úřady;
zvláštnost [k. případ] ; (kuriózní = bizarní, atypic ., n eobvykl ý, zvl áštní, mi mořádný; p apežská kurie = řím.-kat . úřad y); - viz unik át, exot, rarita, sběratel
zázračné ko ření p ro zdraví i krásu: <http://by linkovy raj.net /kurkuma-dlouh a/>, <http://www.wel lnesslife.cz/kurkuma/ >
ranní kokrh ání kohoutů;
určený směr [pochod./ nál etový aj.] ; být v k. = ori entov at se; výuk a/ výcvi k ap.; d ekurs = denní zázn. o st avu paci ent a; rozdíl c en nabíd ek a poptáv ek
na burze; - viz burza, reku rs
[tenis.] hřiště/ dvorec ; vázac í popruh např. k při kurtování paci enta n ebo zav azadla ap.; - viz trák, ev rgrín
kapesní přístro j na měření křivých č ar/ dél ky tr as v typizov aných [vojenských] mapách; křivko měr; (n ěm. kurv en = zahýbat/ zatáč et); - viz prostitut ka
posel, doručovat el , listonoš; (posel/ poslíček = [plac ený] doručov atel vzkazů a drobností); (kurýro vat = l éčit zdravotní n edu hy); - viz kúra, memorov at
(hyperkeratóza) násled ek stísnění nevhodnou obuví [bol estivá ztlušt ělá a zrohovat ěl á kůže] ; podobné jsou mozoly ;
(cous cous) těstovina ve tv aru drobných ku liček vyráběn á ze s emoliny [d ruh bílé tvrd é marock é pšenic e];
správce, dozorce, prů vodce, op atrovní k; - viz p edel, kv estor
samostříl [lučiště] , středov ěk á studená střeln á zbraň, vystřelující mech anickou silou speci ální šípy; - viz harpuna
(pejor.) ústa, tlama, pusa/ hub a [nev ymáchaná], držka; odtud „Kušuj“ - Buď zticha, Přestaň ; - viz brept, chl ebárn a, k ec at, kušnit, kušovat, melhuba, sv rbění, šlejfírn a
zbytečně mluvit , odmlouv at; - viz chleb árna, kušna, kušovat, melhuba, šl ejfírna, tl ama
mlčet , [„Kuš {čuš/ kušuj !; Ticho, už dost!; "zavři tu kušnu/ kl apačku"]; - viz kušna
dolovat [stříbro ap. ; Kutná Hora] ; - viz fed rovat , kl ajm, kutna/ obl ek, š achta
vojenská hudb a v pochodovém tv aru („ … jen pryč s vál kou, my táhn eme s kutálkou …“);
místo ke spaní / odpočinku [jdu n a kut ě]; - viz h ajdy
(zastar.) hrn ec, pán ev, ž el ezňák [litin . hrn ec], rendlík [k astrol/ -ůlek] , plech áček [plech. hrneč ek]; (kak abus = hist.: hrn ec/ n evlídn á osoba);
zabývat s e zájmo vou činností/ kuti lstvím; - viz amat ér, hobby
brloh, díra, pel ech, doup ě/ no ra, psí bouda; - viz špeluň ka
(hist.) mnišský dlouhý splývav ý oblek [kapucínů] s kapucí i bez ní, tal ár; (též obl ek s kapucí kutačů v dol ech); - viz kapuc e, kut at, vět rovk a
mal é strážní / záchranné ap. plavidlo s plachtou, p říp. i motorem [podobné jacht ě]; roz mělňov ací mlýnek na maso aj. s další v ýbavou / robot;
dětské ci toslovce koul ení / kut álení [ val ení];
(couvert) přípl atek za stolován í a doplňky k jídlu [o máčk y, solnička, pep řenk a, al e i olivov ý ol ej, t abasco, ap.]; - viz stolování
křivka - průsek roviny s kuželovou plochou 2. stupně; - viz parabola
hosp. přístavek, sklad n a topivo a hospodářské náčiní, n ebo i příruční dílna, t éž kolna/ šopa; - viz šopa
místo pro sbor (chorus) zpěváků, kostelní k ruchta (balkon); - viz chór, regenschori
vnější vrstv a (země, stromu, p ečiv a, slupk a pomeranč e apod.) ; odkornit kmen; srovn ej - kůrovec ; - viz bork a, kúra, okorat, třídka
(„zlatý brouček“ - IPS TYPOGRAPHUS) l ýkožrout z čel edi ků rovcovitých (Scol ytidae), jichž je přes 5000 druhů; po vyžrání l ýka stro m uschne; - viz lýko
hovězina, t el etin a, v epřovic e, kozinka, o včina, jehn ěčina/ p erzián, b eránek, psina, králičina, divočina - jel enic e, bisam …, usně;
lázeňská aj. dávkov á l éčba; (srovnej - man ikúra, pedi kúra, kurý rování , vyku rýrov at - vy léčit / nap ravi t); - viz borka, kurýr, pedi kúra
kráč et, jít, spěch at, od-/ při-/ - kvačit / -chv átat , při- / po-/ -kroči t, odkv apit / odejít/ vzdálit se; (nakvap / kv apem, k valt em, nahon em/ nasp ěch); - viz kv alt
jedna z e čtyř č ástí rovin y rozděl ené dvěma kolmic emi ; čtv rtina kruhu/ kružnice/ zemského pol edníku; (k vadrát = čtv erec, druhá mocnina) ;
prostorový vjem zvuku přenáš eného z e čtyř stran/ zdro jů (reproduk torů); k vadril a = čtv eryl ka; kv adriga = čtyřspřeží; - viz k vádr
prokazat elná odborn á způsobilost, posudek, výsl. soutěže; kv alif. odborník / borec; (diskv alifik ac e = od ejmutí způsobilosti pro porušení řádu ap.);
spěch/-at, ukvap enost (Komenský : Vešk eré kvaltování jeno m pro hov ado dobré jest!); rychl. stup eň; k alup; - viz akc erelac e, fofr, kv ačit, spíš, t empo
(statistika) hodnoty [čísla], jež d ělí seřaz. soubor naměř. hodnot na n ěkol ik přibližn ě stejn ě v elk ých částí (jd e vlastn ě o míry polohy pravd ěpod. rozdělní. [Kvantil , jenž dělí soubor na p řibl. polovin y nazýv áme M edián, č ili Kvant il Q0.5; při d ělení na čtv rtiny jd e o Kv artil , č ili Kv antil Q0.25; podobně Kvintil
Q0.20, dále Decil Qk/0 .10 a Perc entil Qk /0.100]; Kvantily se užívají při spec . výpočt ech, n apř. při vyhodnocování t estů);
množství, počet ; kv antová teorie - t eori e o podstat ě fyz. proc esů probíhajíc ích nespojit ě/ po kvant ech/ po násobcích el ementárního množství;
čtvrtarch ; kv art a = čtvrt á tříd a gy mnázi a, int erv al 4 zákl . tónů; kvarto = válc . stolice; kv art ál [Q /I.- Q/IV. ] = 1.- 4. čt vrtl etí ; - viz int erv al, prima
byt, bytovk a; (n akv artýro vat = nast ěhovat); (slang.) bejvák ; - viz ubytovn a, wigvam
hodování/ hostina, hodokvas; tend ence k propuknutí č ehosi; kv ašení ; - viz bank et , bunzírování, kv ásek
jsou to aktivní jádra ml adých galaxií; - viz galaxi e, vel ký třesk
příprav ek k e k ynutí t ěsta; d roždí (pivovarsk é, p ek ařské; užívají se i kypřící prášky do p ečiv a); - v iz kvás ek, prdop eč
(la gouach e) malířsk á techni ka mezi akv arelem a temperou - vodomalb a, malb a krycími vodovými barv ami ; - viz akv arel, t emp era
přeměna látky za účasti enzymů / mikroorganismů, p ři kt eré probíhají chemick é přeměny organick ých lát ek [sach aridů ] a vznikají lát ky energeticky
chudší nebo se nové l átky syntetizují [vznikají] ; - viz f ermentac e
(angl.- Qu asi-Stellar Radio Sou rce) vzdálen é vysoko energ. akti vní galak t. jádro/ zdroj el magn. energi e vč etně rádiov . a svět el. sp ektra; - viz gal axi e, v esmí r
první část slož. slov s významem rádoby / zdánli vý [kv azipeníz e = termín. vklad y a d epozita v bank ách; k . -věd a = pav ěda, rádobyvěd a; p akultura];
rovnoběžnostěn s obdélník . stěn ami a kol mými hran ami , např. hranol [spec . druhem k . je krychl e/ hex aedr/ kostka, prav id. šestist ěn];
(slang.) vohoz, oblek/ š aty; - viz gala, blejzr, frak, kostý m, quatro
odložená část t ěsta od minulého p ečení chleb a pro kynutí nového t ěsta; v domácnosti se k . dělá z droždí, cuk ru a mléka; - viz kv asnice
56
kvedl ačka
kverul ant
kvestor
květ ena
květ enství I.
květ enství II.
květ enství III.
Květná n eděle
květní ob al
květní k
kvinde
kvit
kviz
kvílet / -l ení
kvocient I.
kvocient II.
kvocient III.
kvokání
kvórum
kvóta I.
kvóta II.
kybern etika I.
kybern etika II.
kyberšikana
kyčle
kydat
kychta
Kyklop
kyn
kynolog
kypřit
kyrys / -ní k
kytka
kyselo / -lky
kýbl
kýč
kýchání
kýla
kývačka
kýžený
label
labilit a
laborant I.
laborant II.
laborant III.
laboratoř
laborování
labourizmus
labyrint
lacl
lačnit / -ět
ladění I.
ladění II.
ladička
I.
ladička
II.
ladičský kruh I.
ladičský kruh II.
lafet a
laguna
laik
lajblík
lajdák
lajna /-ovat
lajntuch
lajsknout
lajsnička
lajtmot iv
lak I.
lak II.
laka
lakmus / -ový
lakonicky
lakota
laktac e I.
laktac e II.
konfekce
lalok I.
lalok II.
lama
lamela
lamentac e/ -ovat
lamin át
laminov ání
lampasy
lampárna
lampion
lamželezo
lanař
lancasterka
landauer
landaul et
landgrabbing
kverlačk a; kuch. nástroj ke kv edlání (dále: v ařeč ka, šlehač [ ruční i el.], šťouchač , struhadlo, mlýn ek, vál eč ek, sběračk a, c edník ..); - viz kopist
stálý nespokojenec a stěžov at el [opakov aně s e domáhá sv ého domnělého práva] ; - viz n esmlčet
hospodářský správce vysoké škol y;
(flora) - rostlinstvo/ v eget ace [smíš.-/ mono-/ kultura]; - viz flóra, florista, herb ář, přírodniny, vegetac e
(inflorescenti a) soubor květů n a spol. stonku - hroznovit é: l ata, hrozen , kl as, jehněda, palic e, o kolík, strboul, úbor a chocholík; - v rcholičnat é: vrcholík
mnohoramenný [klubko] , v. dvou ramenný [vid lan, sv azeč ek a lichopřesl en], jednoramenný v. [srp ek, vějířek, v ijan a šroubel] , složená k vět entství z n ěkt. typů
- homotaktick é n ebo het erot aktic ké [lichok las a c yathiu m]; - viz blizn a, bukvic e, h rozen, opyl ení, palic e, pl ev a, strboul, stvol , štět kovec , žalud
začátek Velikonoc, d ál e Šk aredá středa, Zelený čtvrt ek, Velký p átek [ukřižován í Ježíše] , Bíl á sobota, N eděl e [zmrtvýchvstání Ježíše] Hod Boží;
(periant) soustav a lístků / uštů [okvětní , k ališní a korunní], chrán ících vnitřní č ásti kv ětu [p estíky, t yčinky] ; - viz kv ět enství, opyl ení
květin áč, ko řen áč, korýtko [dřev. či keramická nádoba n a pěstov ání rostlin]; - viz kořenáč, koryto , kytka, ž ardini éra
odmítnutí, rozchod mil enců [dát košem, pustit k vod ě]; - viz val e
vzájemné vyrovn ání [„jsme si kvit“ v dan é v ěci]; k vitanc e = protistvrz enka/ potvrz ení; kvitov at kl adně/ s potěš ením/ povděkem/ radostí ;
hádankov á hra ot ázek a odpov ědí/ sout ěž s krát kými ústními či pís emný mi t esty [často s limitovan ým č asem] ;
bědovat , naří kat , lamento vat , lk át, hořekov at; zví řecí kvíl ení; - viz paskvi l
podíl dvou veličin jako u kazat el n ějakého jevu ; mat em. konstantní podíl dvou sousedních čl enů geometrick é posloupnosti; poměr dvou hodnot st ejné
veličiny ( Intel ig. kvoci ent [IQ] je v eličin a užitá jako výstup IQ t estů k popisu int eligence člověka v poměru k ostatní populaci; EM [ emoční k vocient =
ukazat el emoční int eli genc e]); - viz int eli genc e, IQ, kvórum
zvuk vydáv aný kvočnou (k e svolání kuřat „Kvok/ K voč“); - viz kd ákání
předem sjedn aný minimální podíl příto mných/ oprávn ěných voličů či jimi odevzd. hl asů, ab y bylo hlasov ání platné; - viz kvoci ent
(z lat. quota) předem urč ený podíl, počet n ebo poměr, max ./ min. mez, limi t [zboží, omez ení vý vozu/ dovozu nebo příd ělu - např. k . daňov á, dovozní,
disková - místo na PC disku, zastoupení v orgánu]; - viz emb argo, flauš
(záměna člověka strojem) věd a o zákonitost ech řízen í, sdělov ání a kontroly samoregulu jících soust av [kyb ernetický syst ém má zad aný program; čidlo
sděluje stav počítači a t en podle toho provádí op ravy ; b ez kybernet ické smyčky p řestan e systém fungov at]; - v iz robot, synergizmus
počítačová šik ana [cyb erbully ing], druh šik any využív ající el ektron . prostředky [mobil y, e-maily, pagery , int ern et, blogy ap .]; - viz šik ana, mobbing
nejv ětší klouby v těl e; umožňují bezbol estnou chůzi, sezení, ohýbání a otáč ení [bol estivost bývá způsobena váznutím pohybu - osteoartritidou];
pracovat vidlemi s hnojem; k ecat, někoho pomlouvat / ház et na n ěkoho špínu/ kydy; - viz drby, pod estýlk a, k ejd a, kušna
„víko“ [tavicí] vysoké p ec e z něhož se odsáv á hořlavý [kychtov ý] plyn;
obr s jedním o kem uprostřed č el a [bájný antick ý bojovník prot i Harpy jím, Kent aurům a Pegasům] ; - viz ant ika, Kent aur
pokyn [výzva/ pozdrav pohyb em ruky aj. ;]; (kynut ý = vzkypěl ý kv ašení m ap.) ; - viz ký vačk a, posunková řeč
chovatel / cvič itel psů, psovod/ psář; - viz biograf, psář
čechrat ul ehlou zeminu aj., z ajistit k ynutí/ vzkypění těst a [droždím]; (k yprý = měkk ý, nad ýchaný, nač echraný , nak ypřený , buclat ý - krev a ml íko);
býv. t ěžkooděnec (obrněn ec 15.-19.stol.) - jezdec ký bojovník vybavený p alný mi i chl adnými zbraněmi; - viz pandur, t ank, p latn éř
květin a; kytic e = svazek kv ětin, pu get / buk et; - viz flór, fóli e, ikeb ana, kv ětník
hustá polévk a/ strav a chudých [brambory, chl eb. kvás ek, houby, ocet a další ochucov adla]; - viz žebradlo
kbelík - ot ev řen á nádoba z pl echu či UH na kapaliny aj. o obsahu cca 12 l;
naoko líbiv é, ale umělec ky bezc enné dí lo; k ýčovitý ; - viz paskvi l
[„Hepčí“ vždy do kap esníku] refl ex z podrážd ění ap .; odstraňu je prach, pyl a drážď. l átky z dých . cest [k . vy volají i chem. l átky, potraviny a ostré světlo] ;
(hernie) v ycestov ání t ělního orgánu nebo t kán ě z jejich přiroz eného místa v pobřišnicové dutin ě [na břiš e se obyč ejn ě projeví hrbol em]; - viz pruh
starší druh motocyklu Jawa; (kýv at hlavou - souhlasit; k yvadlo hodin ; kýv ání vpřed / vzad, vlevo/ vpravo , nohama; kýv avá soška Buddhy aj.);
žádoucí, vytoužený , zasloužený, dlouho oč ekávaný /-á [n ásledník , výhra/ úsp ěch, ocen ění / pochval a, zpráva/ výsl edek, ženich / n evěst a, kon ec];
(z angl.) štít ek, n álep ka, eti ket a/ vin ěta/ označení zboží, náv ěští/ avízo; - v iz edikt , logo , plakát, inzerát
nejistota/ kolís ání/ n erovnov áha; labi lní = vachrl atý , nest álý/ nestabi l., n epevný, váhavý, n espolehl. [postavení , poměr/ výsl edek , povah a]; - v iz vrat kost, zvrat
výzkumník, p rovádí sp ec. l aborato r. vyš etření, id entifikuje vzorky mat eri álu pro labo ratorní činnost; provád í odběry krv e aj. mat eri álů buď
samostatně, nebo podl e zad ání; připravu je a prov ádí diagnostiku lát ek ; zav ádí a zkouší nové metody lab. č innosti, zkoumá nov é možnosti uplatnění
výsledků; musí bděl e dodržovat a chránit stanov en é podmínky a v ýsledky činnosti;
výzkumný prostor k p rovád ění t estů [laborov ání] či objevov ání lát ek apod.; (el aborát = podrobn ě zprac. p ísemn é dílo / plán) ;
experiment se zkou m. mat eri ály; laborant = výzkumní k [zkoumá a id entifikuje vzork y ap.] ; l aboratoř = zkušebn a, v ýzkum. p racov išt ě; - v iz zkumav ka
politický směr blízký sociální d emokracii a odborovému hnutí;
bludiště, spleť cest; ušní rovnovážný / v estibulární / stato kinetic ký orgán [hl emýžď, kochl ea]; - viz ucho
náprsní část pracovní zástěry [slouží i jako kapsa] ;
hladovět , žíznit; l ačný, žíznivý ; na l ačno; l ačnost = touha po něč em [pokrm, lásk a, vyp ráv ění, spokojenost, uznání aj.; pomstychtivost / kr vel ačnost];
tzv. „přirozen é“ lad ění vib ruje na frekv . 432 Hz a sjednocuje vlastnosti svět la, času, prostoru, h moty, gravit ace a magn etismu s biologi í [kódem DNA
a vědo mím] ; lad ění značn ě ovlivňu je v ědomí i na bun ěčné ú rovni našich t ěl; uklidňuje srdce a dech , příjemn ě hřeje;
kov. nástroj ladič e tv aru Y [vyluzuje tón vibrujíc í na frekv . 440 Hz = ko morní [jednočárkov ané] „a“ podl e mezinárodní normy ISO z r. 1953]; užívají s e i
ladičky fouk ací či digitální s e sluchátky z růz. materiálů p ro jednotl. hud. n ástroje i sbormistry [foukací sbormistro vská l adička akordov á]; - viz lad ění
postup ladění 12-ti zákl. oktáv: l adičskou klikou s e ladí kvinty , kv arty a okt ávy doko la, počín aje zákl adním tón em " a1" [o frekv . 440 Hz] až do "d0"]; trik
ladičského ko matu spočív á v e zmešov ání kv int, ab y se tí m elimino valo Pyth agorejsk é koma; řík ám e tomu temper . l adění ; - viz Pythagorejské koma
podvozek/ up evňovací a stabi lizační / nosné zaříz ení děla aj. mech . soupravy (n apř. v rtné) k zajišt ění spolehliv ější činnosti n ebo bezpečn é přepravy;
brakický pobřežní vodní útv ar/ zátok a; (l iman = s edimentov é/ zan esen é ústí řeky [podob. je d elt a {delto vit é ústí}]); - viz fjord, š elf, v ýběž ek, kosa
neodborník, n edouk; - viz dilet ant, amat ér, kurátor, kutil , hobby, prof esionál, sp eciál
živůtek, d ámsk é spodní tričko, tílko / košilk a; (živůt ek = bříško); - viz dirndl, jupka
neposlušný, zapomětlivý , nepořádný; - viz hajd elák
čára, link a, lini e, vyznačen í čarou ; („lajnov ané hřiště“ ; „je to tak nal ajnov aný v pl ánu“; srovnat/ d át něco do l ajny ; zlinýrov at = zml átit);
ložní prostěradlo ; (jin é je stolní prostírání : ubrusy/ -ousky, servítky , deč ky; k utírání: ručníky / utěrák y [i třecí], osušky, žíňky ; ut ěrky) ; - viz ut ěrák
dovolit si/ učinit [cosi proti zv yklostem, n ebo: „n emůžu si to lajsknout, je to drahý“];
dřev. laťka, lišta, št ábek ; (l aťovk a = desk a z latí ap., překlížen á dýhami [k v ýrobě nábytku] , často nahražovan á překližkou); - v iz lať, fornýr
hudební i jiný prů vodní/ nosný mot iv/ hlav . myšl enka [táhne se jako č erv ená nit c elý m díl em/ projev em] ;
ochranný nát ěr/ příprav ek [fermežový, v ypalov ací, stří kací atp.; lak na n ehty / vl asy]; l akovat/ n atírat/ barv it; l aký rník / nat ěrač; odl ak. n ehtů;
lakýrky = lakovan é/ leskl é botky ; - viz smalt
(z něm. L akkas ee) jez ero, pl eso, prol áklin a, mlák a/ - va; ((lacca in tabulis) prysky řice v lupen ech tropick ých stromů); - viz jez ero, š elak, vodní plocha;
barvivo z liš ejníků - indik átor pH ; (modrý l. papí r se v kys. prostředí zbarví červ eně, červený v zásadit ém prostředí modře);
stručně a v ýstižně, úsečn ě; nemluva [skoupý n a slovo];
lakomec [Moli érův Harpagon], chamtiv ec; skoupost, lakomost; - viz lichva, skot, šizunk, šmelin ář
proces tvorby a vylučov ání mléka t ěl em mat ky po porodu [užívá se v žensk ém l ék ařství a neon atologii , v zoot echnice u mléčn ého dobytka, v b iologii] ;
potomek saje ml éko z prsu/ struku , při potížích saje odsát é či kupov ané kojeneck é mléko z láhv e, anebo od n ajat é [zdravé] ko jné; - viz kojn á
hromadná výroba oděvů v normov aných v elikost ech; konf ekční vý roba; - viz modistka, odív ání
část kůže k zakrytí def ektu; jiné lalok y: č elní / frontáln í [centru m vůl e/ pohybu / řeči], t ýlní/ okcipitální [centr. zraku], t emenní/ p ari etální [centr. citu /
kůže]; spánkov ý/ t empo rální [c entr.sluchu]; krční/ cervik ální; mezi l . č elním, spánk. a t emenním je insul a; - viz d efekt, transplant ace, plastik a
bezhrbý v elbloud/ alpak a [chovaný pro kv alitní v lnu]; - viz alpak a, dro med ár, velb loudi
deska, p anel , přířez, [izolační] d estičk a, vložk a, p áska, pl át ek, plíš ek ; [konstrukční/ z abudovaný / mech. díl] ; vrstv a buněčných st ěn rostlin;
hlasové projevy nespokojenosti, repot, hubov ání, nad ávání , kl ení ;
(umakart) kompozitní mat eri ál o n ěkolik a slisovaných vrstvách p apíru, dýh či kovu s imp regnací f enolovou pryskyřicí aj. l epidly ;
moderní t echnologi e - v rstvení , l epení epoxid. živic í/ pryskyřicí ; potah p růhlednou fólií ; laminac e knih , map, náby tku, lodí , podlah aj.; - viz viny l
[hedvábné/ atlasov é] podéln é pruhy odlišn é barvy našit é po stran ách k alhot; (p ejor.: l ampas ák = generál či důstojní k);
nádražní místnost k údržb ě signáln ích petrol ejov ých lamp;
barevn á průsvitn á papíro vá aj. koule s e svíčkou [i jako svítiln a zav ěšen á na hůlc e do průvodu, k slavnost. osv ětlen í objektů];
silák, osoba s nadlidskou silou; - viz ouřez ek
výrobce ko v. l an [výrobc e prov az. lan = prov azník]; l. = kdo l anaří [přemlouvá/ přetahuje hráče aj. do jin ého klubu aj.]; - v iz verbuňk, - viz l ano, zadrmo
(Lancaster) vžit é označ ení pro dlouhé paln é zbran ě s vnějšími kohoutk y a středový m zápal em náboje/ n ábojnic e; - v iz zbraně
čtyřkolový p anský odpérovaný krytý kočár na koňský pot ah [měl za kabinou další {k ryt é} dvousedadlo /stupačky pro lok aje] ;
luxusní automobil mezi li muzínou a k abriol etem [s odděl. prostorem řidič e od c estujících za ním, s tupňovitou a st ahovací střechou]; - viz d e facto
masivní k rád ež/ ill egákní p řisvojování si / skupování půdy / l esů v chudých zemích [Libye na Uk rajin ě, Čín a v Kongu , Kat ar v K eni aj.];
57
landvéráci
lanolín
lano I.
lano II.
lanýže
laň
laparoskopi e
lapat
lapáli e
lapidáriu m
lapiduch
laponci
lapování
lapsus
laryngitida
lascivní
laser
laskavost
laskominy
laškování / -ovat
last minut e
lastex
latenc e I.
latenc e II.
laterální
laterna
latex
laté
laténská doba
latifundie
latina I.
latina II.
latinka
latrín a
lať
laťovka
lauf
laur
lausdr
lautr
lavic e
lavina
lavírov at
lavírov ání
lavór
laxní
laz
lazar
lazaret
lazura / -ování I.
lazura / -ování II.
lažírovat
láce I.
láce II.
ládovat
lágr
lák
lán
lápis
láry-fáry
láska
láteřit
látka
láva
lávka
lážo-plážo
LCD
leasing
lebedi t si
lecleč I.
leč II.
LED
ledabylost
ledek I.
ledek II.
ledek III.
lednice
ledvina
ledvinka
ledví
legální
legato
legát
legenda
legi e
legion áři
legisl ativ a
legit ka
legíny
legov ání
legrac e
za RU dobrovolnická do mobran a/ z eměbranci [v Uhrách honv édi]; - viz domobran a, milic e, vo ják
chemikáli e příbuzná vosku, získávan á z ovčí vln y/ rouna; užív á se hl avn ě v kosmetic e [do mastí/ krémů];
spleten é prov azy k dočas. užití [ k váz. obalů, t ažení / přetah ., přip evňov ání, šplhání] ; splet ené kov. d ráty – t ažná l ana/ lan ka [k t rvalému namáhání] ;
- viz provaz, špagát, šňůra
podpovrchové houby z doubí [drahá labužnická pochoutka]; čokol ádov é bonbony;
samice jel ena [nemá paroží jako jelen, ml ádět em je kolouch]; (jelen parohy v před jaří shazuje [ =shoz] a narostou mu nov é [o výsadu větší]);
zpřístupnění břišní ap. dutiny a prov ád ění lékař. zásahů pomocí vpíchnutých trubic s l ékař. n ástroji; (punkc e = nabodnutí t ěl. dut iny);
chytat; lapk a = zloděj; - viz vyl apaný
banalit a/ mal ichernost / drobná n epříjemnost; - viz banální
sbírka kamenných starožitností; lapidární = výrazný, monu ment ální, mohutný; - viz starožitnost
(slang.) voj. pomocný zdravo tník; medik, sani ťák , samarit án, ošetřovatel / -k a, zdravotník / -ce, (zdr. sestra, bratr); - viz markyt ánka, l azaret
etnikum ze severních pol árních obl astí; - viz etniku m
strojní brouš. a l eštění [i skel] ; (bort = diamant. práš ek, brusivo k l.; lap at = chytat [míč / l. po d echu]); - viz šmi rglp apír, glaspapí r, smi rek , fíbr, příživník
poklesek , pochybení , chybný vý kon; přeřeknutí / přebrept, přepsání, záměna slov a;
virový zán ět horních dých. cest / hrtanu [postihuje hlasiv ky a jejich oko lí bol estí v k rku, suchým dráždivý m k ašlem a chrapotem]; - viz príznic
necudný, chlípný, smilný [l ascivní zboží v sexšopu aj.] ;
optický zdroj emitujíc í fotony v koh erentní paprs ek; kvant . zesilov ač světla, užívaný v mnoha oborech [l ék. nůž, spoj. a zab ezp. zaříz ení, zbraň aj.];
milý / vlídný p rojev [dobré v ychování , mravnost]; - viz etik a
zálusk/ chutě [touhy] n a pamlsky, pochoutky, dobroty , lahůdk y [sbíhají se mi n a ně sliny] ; - viz d ezert , del ikat esa, zálusk
čtveračení , přátelsk é škádl ení / dovád ění / lask ání, žertování ; - viz šk ádlení
slevy na posl. chvíli [k dopln ění volných míst zájezdu ap.] ;
pružný textil [s pryžový mi, p řízí opřed ený mi nit ěmi] ;
inkubace, reakční / l atentní / inkub . doba - od inici ace po zjevnou reakci [např. u infekc e]; skrytost [choroby než propukn e naven ek ; lat enc e dědičn ého
znaku - projev í se t řeb a až křížením] ; l atentní = ut ajený, b ezpříznakový , skryt ý;
boční, postranní; bil at eráln í = d voustranný; unilat erální = jednostranný [např. l evák/ prav ák]; multil aterální = mnohostranný [pakt]; - viz gard , l evák , vol ární
lucerna, sloupková č ást středov ěkých věží [nap ř. na zámku v Č.Kru mlově] , býv ají v ní zvony hodinového ci mbálu ; - viz cimb ál
[pryskyřice z kaučukovníků , gut aperč a]; upot řeb ení: n át ěrov é hmoty , pryže, hračky, text ilie, matrace... ; (La Tex = počítačový p rogram);
(latté) spec . k áva [ vrstvy: pěn a, k áva espreso, tepl é mléko, skořic e] se zvl . přípravou; (Jin é k ávy : turek, moka, k apučíno, frapp é, l edov á, čokol ád. ...);
mladší doba ž elezná [přibližně 420 př. n. l.]; - viz et apy d ějin, p rav ěk
širé polnosti i pastvin y a h áje jednoho maji tel e; - viz farma, ranč
(lingua l atina) mrtvý indoev ropský jazyk , vzniklý v 8. stol. p řed n .l. v italsk ém Římě [mezinár. užívaný , zejm. v právu , medicín ě, filozofii]; mysliv ecká l. =
užívání zvláštních odborných názvů / t ermínů ; - viz bl af, bluf, obalamut it, <http://nase-rec.u jc.cas.cz/archiv .php?art=3572>
starolat . písmo ryt é zprava do kamen e ap.; vzniklo asi v 7. st . př.n.l. z řeck. pís ma [převzato Etrusky a pak Římany]; dál e p sané n a papy rus a p ergamen;
polní záchod (sedací tyč n ad jámou s lopatkou n a zához);
úzké řezi vo obdéln. č i trojhranného t varu [střešní latě, skokanská laťka, laťkový plot , aj.]; - v iz lajsničk a
podélná d eska sklíž ená z latí, urč ená k odýhování [přek lížení dýh ami] ; - viz cánov ání, d ýha, l ajsničk a, poky [l isy], překližka
hlaveň [horké] střeln é zbran ě [mív á vnit řní podélný závit k roztočení vypál ené střel y]; (v e sportu) dlouhá trať; lauf ař = běž ec na dlouhou trať;
(laurus) vavřín [ = bobk. list z tropů], sláv a; laureát = vav řínem korunov aná v ýznamná osoba [vít ěz, v ědec];
protivný/ n epří jemný člov ěk, tulák ; - viz hajzl
(z něm. l eid er = bohužel) vůbec [„nebylo t am l autr nic“] ;
vícemístná sed ačka s op ěradl em či bez n ěj; p arkov á/ školní-žákovská/ kost elní l avic e; l avičník = skob a s očkem do zdi; - viz šk amna
utržená sněhov á masa hrnoucí s e do údolí [často zav alující l idi]; (uplatn í se cvič ený l avinový pes [hled á zav al ené]; horský z áchr. bern ardýn [s rumem]);
balancovat [v nejistém postav ení hl edat oporu / únik-východ z nouze], man évrov at, jedn at různě podl e okolností ; udržovat polohu lod ě; - v iz balanc
(lavare - mýt) výt varn á t echnika [ rozmýván í slabě pigmentov é barvy v olejomalbě či akv arel ech, dodáv ající kresb ě mod elaci a hloubku]; - viz bal anc, l avírov at
přenosné umyvadlo ; výt luk v silnici ; (propadl á prsa jako l avór);
jakýsi samorost - vlažný , likn avý, nedbalý, n edůsledný, ke všemu lhostejný , nezodpovědný člověk;
louka u l esa, n eoran á půda/ úhor; poz emek, pol e, láz, l ado, kop anina; - viz holina, lán , lado, mýti t, novin a, pas eka, úhor
ubožák s poškozeným zdraví m, mrzák ;
polní nemocnic e, marodk a; - viz hospic
stará malí ř. t echnika; nan ášení t enkých vrstev poloprůhledn é barvy na předchozí vrstv y {nikoli podkl ad, spodní vrstv a skrz lazuru prosví tá};
jde o [barevný] p růhledný ol ejov itý nátěr [balsam], chráníc í v ěc před h myzem či plísněmi [nutno občas opakovat ] ;
dělat b ez zájmu [lážo-plážo]; - v iz ležérní
lacinost, l evnost, snadná dostupnost, výhodně koupen é poměrn ě kv alitní v ěci - l evn ější, zl evn ěné/ lac inější [v ýběhov é zboží, překonan é novovýrobou];
levn é zboží - za pakatel ; (opak em je drahot a); - viz okase
nabíjet kanon / ládov ačku střelou [... u k anónu stál a po řád l ádoval] ; plnit skl ad/ zásobník / akumul átor ap .; l ádovat se jídl e m;
ložisko; uložení; nocl ehárn a; trestnice/ koncent rák ; vy lágrovan é = poškozené/ zničen é [ložisko];
konzervační n ál ev [nalož. o kurek aj.];
vídeňský = 60 korců (= 17,26392 ha); v elk é pole vůbec ; - viz rol e
(Lapis infernal is) pek elný k amín ek (l éčí k řeč e, srdc e, úpl avici, chol eru aj., l eptá bradav ice); - viz brad avic e, pih a/ -y
třesky-pl esky/ bla-bla-bl a apod ., plan é znevažující řeči / plky , odmít ání a popírání vysloven ého projevu ;
(eros) hluboký morálně- estet ický cit , nák lonnost, oddanost, útrpnost; [opak nen ávisti]; - viz emoce, libido, zálusk
nadávat, projevov at zlost, hubovat , durdit / zlobit se; (lát = n adáv at ko mu/ n ač/ za co [„on někomu laje]“); - viz lo ket { látro}
vše kol em n ás je t vořeno látkami [skupenství p evné/ k apaln é/ plynné; l. p řírodní / umělé - text ilní, ch emic ké, výbušné, směsné atd.] ;
žhavá t ekoucí a postupně tvrdnoucí sopečná vyv řelin a; - viz vulk án, pimz a
můstek pro p ěší [mezi břehy/ objekt y]; - viz l anovk a
pomalá [ jakoby] činnost;
(Liquid Crystal Display) zobrazov ací displej z tekut ých kryst alů;
[lízink] způsob pronájmu movitostí ( aut aj.); - viz agent, byznys, d eal er, develop er, komisionář
spokojeně si hov ět po úspěšné p ráci, odpočívat v dobré n álad ě, pochv alovat si úspěchy; (l eb eda = jednolet ý plevel) ; - viz v el ebit
předpona vy jadřující neu rčitost [leckd y - někd y/ kdykoliv , l eckam - někam/ k amsi , lec kdo - kdokoli, lecco - cokol i, l eccos, led a/ -sco/ -cos/ -co];
část honitby, v níž probíh á jedna část honu; zátah , lest , léč ka, past; t lučka = past k odchytu a usmrcení škodn é; (spojka s významem „al e“); - viz hon,
lovec, t enata, zbraně
(Light-Emit ting Diod e) - polovodičová diod a vyzařující sv ětlo, infra či UV, široce užívaná [úsporná sví tidla, TV aj. el. přístro je] ; ledo vec - zmrzlá vod a/ kra;
povrchnost, nedbalost, n epořádnost, odfl áknutá/ odbyt á [nespolehl ivá, hal a-bal a] prác e/ fušařina; - viz flink , flák , fušování
ledek dras elný = sanytr - KNO3 [pův. usazenin a ptačího t rusu], led ek sodný/ s alnitr = chilský l ed ek N aNO3 = E251 - dusičnan sodný [konzervant prot i
plísni měnící s e v jed]; led ek spolu s dřev . uhlí m a sírou slouží k v ýrobě střel . prachu ; dusičnan či l edek amonný = NH4NO3; dusičnan y [ledk y, nit ráty]
se užívají hl avn ě jako hnojiv a; - viz čp avek, sany tr
pův. sklep k uklád ání tabul í ledu , získaných v zi mě z rybníků; el ektrické či plynov é chladicí zařízení [chlad-írna/-ničk a, mrazničk a/ mrazák]; - viz termika
(ren) párov ý orgán po stran ách pát eře v břišní dutin ě filtru jící krev a, odstraňující škodliv é produkt y metabolis mu močí z t ěla;
připínací příruční brašničk a ve tvaru opasku;
tělo od 12. žebra po kost křížovou a zad em k yčlí do slabin ; [odhalit sv á l edví = něco o sobě prozradit ; sáhnout mu d o l edví = urazit]; - v iz tříslo
v souladu se zákon em, oficiáln ě schvál ené (i legální = zakázan é a trestn é); l egalizov at = povolit užívání / zrušit zák az; - v iz underground
(hud.) vázaně [tóny náv azující bez přestáv ky jeden n a druhý]; (opak em je stakato / stacc ato - tóny hrané krátc e, odd ělov aně, odrážen ě);
býv. v elit el [ří mské] l egie; (legi e = voj. jednotka, cizin ecká legie) ; (obecn ě - vysl anec [nap ř. pap ežský l egát]);
pověst [o hrdinech / událost ech], vý mysl; krytí ut aj. věc í/ skut ečností; v ysvětl ivky k popisu/ obsahu schémat aj.; l egendární = proslulý ; - viz mýtus
starořím. voj. jednot ka o 10 kohort ách [kohorta měla 3 manipuly po 2 c enturiích, každá cc a 100 vojáků , oddíl jízdy a týl] ; út var voj. dobrovolníků ;
dobrovolníci čs. zahraničních jednot ek z 1. sv. válk y (v It álii , Francii, Rusku ..), které spojil TGM za novou Č SR; - v iz ČSR
zákonodárství, obl asti odborných právních řešení;
obč. průkaz/ legitimac e, oprávnění , dokl ad k prok azování totožnosti; (l egi timní = oprávněn ý);
dámské d louhé k alhoty pro hubnutí [džegíny / jeanov é/ riflov é/ džínov é, aj.] ;
met alurgický postup, kd e dochází k přimís ení legujících prvků k hl avnímu kovu, či slit ině kovů za účelem zlepšen í jeho mechanických vlastností; - viz kovaný
psina, sranda, šprým, žert ; - viz bžunda
58
lechtat / - ání I.
lechtat / - ání II.
lejno
lejstro / -a
lejt a
lekc e
lekl á
lektv ar
lelkov at
lem
lemra
leník
lenoch
lenta
lepan ec
lepá
lepek
lepenic e I.
lepenic e II.
lepenka
lepicí pásk a
lepik
leporelo
lepra
lept I.
lept II.
lesbička
lesk
lesknice
leskymo
lesní plody
lest
lestvic e
letargi e
letitý
Letnice
letokruhy
letora
letorost
letov at
letovisko
leukémi e
leukoplast
levandul e l ékařská
levák I.
levák II.
levic e / prav ice
levit y
levit ace
levoboček
lexikon
lezecké háky
lež
ležení
ležet
ležérní
léčit elství
léčiv é byliny I.
léčiv é byliny II.
léčiv é byliny III.
léčiv é byliny IV.
léga
lékov é formy I.
lékov é formy II.
léno
létající objekty
léze
liána
libela
liberalizmus I.
liberalizmus II.
libido
libové / -ý
libra / funt
libreto
libri prohibiti
licence
licitac e
licna
licoměrný
licousy
Lidice
lido
lidovec
lidovky
Liduška
lifestyl e
lifrovat
liftback
liga
ligatura I.
ligatura II.
šimrat, vzrušovat [na c itliv , míst ech]; dráždit stejn é nervov é dráh y a mozkové oblasti; být l echtivý {t éž citli vý i n a vtipy} aj.] ; úsměvná přát elská forma
rel axu vedoucí k příjemn ým pocitům a uvoln ění [„Polochtej mn ě!“];
trus, hovno; - viz k ál ení, b ebí, WC
dokument / -y, listina/ -y, nót a, písemnost/ -i , spis; - viz ferman , office
podlouhlá dřev ěná voznice podobná sudu [na vodu, močůvku aj.] n a kolov ém podvozku či saních , cisterna; - viz tank
(lectio - předčítat) č ást/ úsek naučn ého kurzu [učební hodina] ; poučení z e zkuš. na pří klad ech ze život a, ap.; dáv at ko mu l. = ponaučov at; - viz lex ikon
neživá/ mrtvá ryba; (úlek/ pol ek aná/ -ý tvo r [dočasně n ebo již trv al e nepohybli vý]; lék = l éčivo) ;
lidové/ babsk é léč ivo; elixí r, d estilát / li kér, medovin a, sirup, dryák , macerát , čaj, tinktura/ tresť/ silic e/ es ence; - viz dry ák, víno, silic e
lenošit, jen tak kouk at kol em b ez zájmu, zahálet = chyt at l elk y; (l el ek = l esní pták hnízdící na zemi v bor. lesích);
obruba, začistěn í okraje lát ky přehnutím a prošitím/ n ašitím l emo vky / paspule; ol emov at (také o kraj plechu aj.) ; - viz obruba, ent lovat
nadávka; (L emros L emrial e) zdánliv ě lín é exot. zvíře v el . menší opice [je int eli gentní , škodí jako vand al, ov ládá šroubovák a kl adivo];
(též man) uživ atel lén a [pův. niž. šl echtic, jenž získal z a služby lenní mu pánovi st atky a je mu vázán slib em v ěrnosti, poslu šnosti a voj. pomoci] ; - viz l éno
líný/ l enivý poval eč [ned ělá, l enoší, lažíru je] ; opěradlo židl e apod.; (lenošk a = [čalouněn á] lavička s op ěradl em/ polohov ací křeslo aj.); - viz hříchy, l emra
stuha, stužka, mašle; - viz pruh, prýmek , tri kolora, tresa, š erpa
pohlavek , políč ek, záh lav ec; (sl ang.) pár na l évu ;
lepá d ěv a, střih anda, štramanda; - viz děv ečk a
(gluten) směs dvou bílkovin - gliadinu a glut eninu, obsaž. spolu se škrobem v n ěkt. obilovinách [pšenici , žit ě, ječmeni, o vsu]; - viz celiak ie, cereáli e
1.směs jílu a řezanky - v ýplň hrázd. stav eb [splét ané v ětv e i sl áma, omazan é l epenicí] ; (jídlo - brambory s cibulí a zelím/ kul ajda, kočičák); 2. kočičák - šťouchané brambory s podušeným kysaný m zel ím, c ibulkou a majo ránkou ; - viz hrázd ění, solomi t
lepicí pásk a papí rová, UH, izolační ; tužší papír n a krabice, desk y aj., obaly; střešní izolační asfalt. l. [IP A]; - viz k arton, lepic í páska
bankovní l ep. p. k slepov ání poškoz. bankov ek ; přip evňovac í lep . pásk a papírov á, UH - isol epa [l ep. p apíru, dýh , balí ků, d ěr aj.]; - viz klí , lep enk a
kulatý květ / semeník bodláku (Carduus) s ostnatými h áčky [jimiž se "l epí" k od ěvu];
[dětská] harmonikov ě se rozvírající obrázková knížka či čl enitý obraz navozující dojem plasti ky; - viz krab atit , vrap;
(malomoc enství/ Hansenov a choroba) tropic ká chron. infekc e [bakterie M ycobact erium leprae], nap adající sliznice, n erv y a kůži [novootv ary] ;
výtvarná uměl ecká techni ka, užív aná i v elektrový robě; lep tan é umělec ké dí lo - kovov é, skl eněn é; (leptospiroza = on emocněn í zvířat vyvol ané leptospirami ,
přenosné na č lověka); - viz galvanok austika, k auter, l ápis, žírav ina
homosexuálk a, sapfistka [sapfismus, l esbismus, tribadi e = náklonnost k ženám]; - v iz buzerac e, ho mosexual ita
cosi vyleštěn ého, n ablýskan é [auto , nábyt ek aj.] , odlesk ; l eskimo = l ehká objemná hřejiv á při krýv ka/ deka, metráž, přehozy n a křesla aj.;
(Phlalaris arundinac ea) chrastnice, vysoká st éblovit á/ rákosovit á tráva, rostoucí v malých trsech; ptačí krmi vo; - viz bl eskojistka
český náz ev pro l ehký jemně chlup atý přehoz, při krývku ap. z i mitov ané kožešiny/ pl yše [mat eri ál - prac í žak ár v met ráži - poly ester/ pol yakryl]; - viz žakár
houby, jahody, bo růvky, ostružiny, brusinky, trnky , ořechy/ o říšky, šípky , žaludy, kašt any, jeřabiny, jalovčin ky ... ;
nástraha, podvod, překv apení , švindl; lsti vý/ podvodný; n ěco získat lstí / podvodem; - v iz lež, podfuk
(stslov. od lézti) žebří k;
stav ospalosti, n eakt ivity , lhostejnosti, z apomínán í, zpomalen é reakc e n a podněty [t éž vli vem nemoci či jiné zát ěže] ;
starý, starobylý, starodávný, archaic ký, dřívější, předešlý , minulý , dávn ý, n edávný , býv alý, z astaralý, n emod erní , někd ejší, obnošen ý, omš elý, rozpadlý;
pohyblivé Svatodušní svát ky [50 dní po Vel ikonocích - deset dnů po tzv. Nan eb evzetí P áně - sl aví se po dva dny] ;
přírůstky dřeviny za veget. období [podle l . na p říčném řezu určíme přibliž. stáří stro mu; řidší l. jsou na již. stran ě, v trop ech l. chybí ] ; - viz balsa, hirn
povaha, t emperament; - viz nátura
(též ratol est) letošní přírůstek vzniklý z dřevního pupenu [l . jív y = velikonoční kočičky] ; prut / prout ek; no vorozen ě; - viz v ýhonky, ratol est
spájet ko vy (plechy či drátové vodiče) roz ehřátou gulmou / páječkou / l etlampou [např. cínovou pájkou]; - viz borax, gul ma, k alafuna
turistické [v ýletní/ pobyto vé] středisko; horsk á pastvin a hov ězího dobytka; - viz sal aš
chudokrevnost [an émi e, rakov ina k rve, málo č erv. krvin ek - l éčba c ytostatik y a kostní dření ; (l euko-/ eryt ro-/ cy t = bí lá/ červ. krvink a); - v iz osteomy elit ida
náplast, svit ek l epiv é pásk y/ n áplasti ; obvazivo ; - viz flastr, obvaz
(Lavandula angustifoli a) aro mat . a l éčiv á rostlin a z čel edi hluchav kovitých [prot i molů m, vonn é oleje, koření, voňavý květový nálev do koupelí ;
kdo upřednost. l evou ruku [osoba s l evou či pravou domin ancí; n ástroje se vy rábí přev ážně pro p rav áky, leváků m to v adí {j en něco se vyrábí i pro
leváky, dokonce i kytary}; p řeuč ením s e domin ance n ezmění/ je c eloživotní, může to narušit psychiku]; - viz dominan ta, gard, l aterální , krchňák
nedefinov áno; hist.: Levice = příznivci nového řádu [hla vně pracující - viz komuna] ; Pravice = zast ánci mon archie a buržoazi e/ kapit alismu ;
číst levity = vyčítat/ do mlouvat komu / k árat koho; - viz li táni e
(levit as = l ehkost) vznášení s e osob či věc í ve vzduchu bez jakýchkoli mech. prostředků ; jd e o tri kovou mystifi kaci eskamotéry / spiritisty ;
nemanž elský [syn/ dc era]; - v iz bastard, parchan t, schovank a, spolužití, šl echta
jazykový / vý klad ./ n aučný slovník [s výk lad em h esel]; soupis [obcí, aj.]); lexi kologi e = lingvist. dis ciplína; l exikum = slovní z ásoba; - v iz lekc e, lingvisti ka
stromolezec ké stupač ky [sběr lesních semen , prác e na sloup ech apod.] ;
nepravd a, v ýmysl ; lhaní , lživý , vylh aný/ vymyšlený ; - viz l est
voj. tábo ření při válečn ém t ažení , obléh ání hradu ap.;
líhat/ odpočívat / spát vl eže [na lůžku/ post eli, leh átku aj.], pov alov at/ vál et s e [na p eci/ vál endě/ div anu, otomanu aj.]; p ov al eč; - v iz hajat, postel
nenucený, nedbalý, předstíraný, l ehkov ážný, nonšalantní [= ok ázal e lhostejný, n edbalý , nenuc ený, přezíravý]; - viz lažíro vat
přehl edy a n ávody viz <http ://www.n asclovek .cz/>
řebíč ek/ kuklík [Geum] ; řebříč ek [Achil ea mill efoliu m]; řepík /-íček [Agrimoni a eup atori a]; mát a pep rná [M entha pip erit a], heřmánek [Matric ari a
chamomil la], p řesličk a [Equis etum arv ense]; třez alk a teč kovan á [Hypericum p erforatu m]; raky tník řešetl ákov ý [Hippophae rhamnoid es], jit rocel
kopinatý [Plant ago l anceol at a], měsíček [Cal endula officin alis]; proskurník lék ařský [ Althaea officinalis - Ibiš]; lipový k vět , šípek a moho jiných bylin na čaje, obkl ady / zábal y, masti a k vý robě l éčiv / dro g;
lišta [např. lát kové z esílení p ro knoflíky] ;
prášky, lupínk y, granul e, pilu lky, p astilky , tabl etky, k apsle, tobolky, draž é, k apky, spreje, mazání / masti, n áplasti , klokt adla, roztoky , gely, sirupy,
tampony, injekce, infuze aj.;
(feudum, odtud feud alismus) stat ek [oblast / půda] uděl ený p anovník em/ l enním p ánem/ s eniorem l eníkovi či jin é osobě;
horkovzduš. balón, aerostat, vzducholoď, rogalo, v ětroň / kluzák , l etadlo , vírní k, vrtulník / heli koptéra, d ron, vznáš edlo, rak eta[loď] , raketopl án, U FO;
(Laesio) poškození/ poranění [trau ma/ úraz] ; nactiut rhání / urážk a [ laesio majestatis, dif amace]; nev ýhodná koupě [l. enormis]; - viz trau ma, okas e
popínavá/ ovíji vá rostlin a [např. řeřicha, svlač ec, ch mel , či tropic ké {orchid ej, trubač aj.}] ;
zařízení k p řesnému urč ení vodorovn é rovin y a směru, s hledáč kem a stupnicí ; (jednodušší jsou vodováha a k rokvic e); - v iz olovnice
(liber - svobodný) svobodomyslnost, shovívavost, b ezzásadovost, snáš enlivost k jiným n ázorům kro mě socialistických ; buržoazní fil. s měr/ sv ět. n ázor;
polit. a ekon. svoboda, omez. vl ivu státu a ochran a soukr. majetku ; id eologi e globalizac e; (n eolib. cht ějí aby st át jen vytv ářel podmín ky k t ržn. hosp.);
pud, touha, chuť, chtíč ; - viz emoc e
1. netučné maso; 2. libový frajer, chovající se povýš eneck y/ n adřaz eně;
česká = 0,51435 kg/ víd eňská = 0,560012 kg (= 32 lotů = 128 kvintlíků), [56 kg = 100 funtů - váha p ytle obilí/ mouky / vln y ap.] ; - viz trošk a, zblo
text a scénář hud. díla [opery ap.], filmu / výstavy; (libretista = auto r libreta) ;
církví či vládn. reži mem zapov ězen é knihy [pod. i filmy aj.] uvád ěné n a indexu [kdysi byly p álen y]; - viz prohibic e
oprávnění , povol ení k činnosti/ používání; pod mínky k provozování v souladu s právní m řádem státu [užíván í lic ence býv á zpoplatn ěno];
dražba, v ydražov ání, přih azování, s mlouvání , dohadován í; lic itátor = kdo řídí lici taci / aukc i; (solicit át or/ solicitor = zplnomoc. práv. p rac.) ; - viz au kce
tenká splétan á ohebn á šňůrka/ vodič n a solenoidy [ el. c ívky] apod. - z jemných drátků, opřed ených izolační v rstvou, el. šňůra; - viz bo wden , kab el
pokrytec ký, n eupřímn ý, fal ešný, lži vý; ci tuji z <ht tp://www.rozhlas.cz/regina/slova/_zprava/103508 > ;
kotletky [na líc ích před ušima]; - viz šístky, p ejzy, plnovous
obec u Kladna, vyp álen á za prot ekto rátu n acisty, nár. t ragedi e; - viz hajdrichi áda
písečná pláž na pobřeží / u vodní plochy ; pobřežní hráz; - viz rivi éra
člen Lidov é strany ; (vulg. l ejno);
lidové písně [ vytryskl é z d enní potřeb y odpoutat se od všednosti života] , něk teré později znárodnělé [podobné n árodním] ; Lidov é noviny ;
LŠU = zák ladní u měl eck á škola; křestní jméno ; - viz AMU, konzerv atoř, SŠ
životní styl; kol ekc e [coll ection] - potrav iny, [BMW , NBA] obl eč ení [mik iny, šortky, trička, ponožky, č epice, tepl áky] , sporty [sady kol , vyb av ení aut aj.] ;
stěhovat, přemísťovat, odtáhnout , odvézt / dov ézt [„vodlifrovat jinam“];
karoserie osobních auto mobilů se splýv avou zádí a vý klopným zadní m ví kem [jako Š-Octavia] ;
spolek, sdružení, svaz, alianc e [Liga proti tub erkulóz e, Mas arykov a l et ecká liga, Sudoku l iga, Liga mistrů, Druhá fotb alová liga …] ;
obecně „svázán í“ dvou prvků dohro mady ; (v typo grafii : v ázanost znaků/ písmen p ři psaní; v hudbě: váz anost obloučkem k zápisu
tónu, jehož délka je součt em d élek všech not st ejn é výšky spojených ligaturou / obloučkem);
59
lignit
lihovar
lihovina
lihýř
lichva
lichý
liják
likérní k
liknav ec
liknav ě
likr
lilium
liliput
liliputky
limb
limba
limeta
limit /-ní
limuzína
linda
linie / -ární I.
linie / -ární II.
linie / -ární III.
lingvistika
linka
linotyp
linout
lipican
lipidy
liposukce
liquor
list
listen
listnáče
listnaté keře I.
listnaté keře II.
lišaj smrtihl av
lišej
lišejník I.
lišejník II.
liška podšitá
lišta
litáni e
literatura I.
literatura II.
literatur a III.
litice
lití
litografi e
litorál
litosférická deska
liturgi e
livrej
líc
lícování I.
lícování II.
líce
líčit I.
líčit II.
lídr
lígr
líha
líheň
lícha
línání
lísa / -t
líska
lískat I.
lískat II.
lístky
lítost
lívan ečník
líz
lizování
LM
LNG
lnout
loajal ita
lobbizmus
lobby I.
lobby II.
lobování
loco
lodička
lodyha
lodžie
loft
logarit mus I.
logarit mus II.
logarit mus III.
logika
logistika
nejml adší druh hněd ého uhlí s dřevitou strukturou [jižní Morav a] proti staršímu a výhřevn ějšímu hn ědému uhlí [sev . Čechy] ; - viz ant racit
závod na vý robu líhu; st. n ázev p ro lihový v ařič ;
opojný nápoj/ d estilát s jistým % l íhu = etanolu [pi vo, víno, rum, lik éry s různý m označ. dl e surovin, n apř. Slivovic e, Fernet , ajrkoňak …]; - viz konak
foliot [první mechanick ý oscilátor, setrvačníkov ý lihýř s vřetenový m k rokem]; viz <http ://k15.kret eni.cz /_d wn/hodiny .pdf>
úžera (asi z l at. usuri a); n epřiměřený zisk z přijat ého závazku [n apř. přemrštěný ú rok z půjčky - bý vá t restný]; - viz směn ka, šmel inář , čachry
(počet) opak sudého, n epárový; - viz sudý
hustý déšť, slejvák ; (lit ec/ slév ač = kdo se zabý vá odl év áním [do forem/ koki l aj. i zvonů]); s -/ od- / lit ek; ulejvák ; vý lev ka; - viz lití , kontil ití, l ejt a, syfon
skříň/ -ka s barový m vyb av ením [v místnosti, au tě, lodi, l et adle apod.]
nerozhodný/ v áhav ý/ l iknav ý/ ot ál ející / pomalý člov ěk ;
nespolehliv ě, n edůsledn ě, v áhav ě, b ez dostat ečného zájmu a horlivosti;
mazadlo / tuk n a kůže/ usně [užívá s e i koňsk é sádlo];
květin a lili e, synonymum čistoty ;
trpaslík; pidimužík ; (liliput án = n edorostlý / malý [i dospěl ý] člov ěk, zakrslík ; mrňous/ mrn ě/ p išišvor/ tint ítko; p rcek) ; - viz kur, obuvník
milflérky (druh malých sl epic [kur do mácí]); - viz kur, put ička
(limbus - něco jako pustina) „je to v li mbu“ = je to pryč / v čudu/ n estojí to za nic;
vysokohorská borovic e [Pinus cembra]); - v iz kleč
zelený t ropický cit rusový plod se sl abší slupkou [podobný citronu]; - viz mochyto
stanovená krajní mez [největší či n ejmenší přípustn é množství]; (li mit a = matem. p evná konstanta k níž proměnná směřuje, al e nedosáhn e jí) ;
čtyř až šesti dv eřov ý auto mobil [s tříprostorovou k aroserií; s dlouhou karoserií a ext ra v ybav ením = Lincoln / Merced es];
topol bílý se stříbřitými listy [populus alba] ;
týkajíc í se lini í/ č ar/ linkov ání; linka [dopr. spoj], lajna [nal ajnov ané h řiště, vytyč . plán / cíl ; l. front y, módní l. , vyrovn anost/ pří močarost l .; linearit a;
vzestupná/ s estupná l.; dle jedn é lini e [v l inii]; vo j. lini e/ pozice; linearit a, [l .-ární] rovnice 1. stupně [s jednou n eznámou]; lineál = pravítko ; logar.
pravítko = poč etní pomůck a; zliný rovat koho, uv ést do lajn y/ pořádku; - viz pozice
jazykov ěda, věd a zkoumající při rozený jazyk ; (na zeměkouli nyní existuje 6.992 jazyků );
čára, linkov aný sešit ; dopravní spoj se zastáv kami ap . [autobusový / vlakový / lodní/ let eck ý]; vý robní link a; l ink. provoz ; - viz lin eál , čára, front a
kláv es. řádkový sáz ecí stroj [se z ásobníkem typů písma a odl év áním tisk . řád ků; n ahraž en ofsetem s počítačov ým sáz ením]; - viz litografi e, t isk
šířit se [vůně p ečiv a se l inula c elý m domem];
druh plnokrevn ého kon ě [vyp ěst. v Lipici u Terstu];
skupina přír. o rganic kých látek odvozená od mastných k yselin [tuk y, ol eje aj.];
metod a odstraňov ání přeb ytečn ého tuku z t ěla [ rozpuštěním a odsávání m, příp . vibrací; ambul antn ě];
(liquor cerebrospinalis, C SF) mozkomíšní mok / lik vor je bezbarvá tělní tekutina, kt erá ob klopuje, chrání p roti infekci , vyživuje a zab ezpečuje mozek a míchu.
hrací karta (např. mariášky : červ ený/ z el ený/ kule/ žaludy ; franc./ žolíky.: srdce/ pik y/ kříže/ k ára) ; l. papíru / knihy / sešitu / rostliny / pily / k ruhadla;
1. (bractea) met amorfov aný (přeměněný) l ist, z jehož úžlabí vyrůstají kv ěty n ebo v ětv e kv ět enství; 2. Zah radní dvůr" - Straky/ Zab rušany, z. N ymburka;
lípa, dub, buk , olše, topol, javor, jasan , kašt an/ jírov ec, bříz a, hab r, hloh, o řech, magnolia, platan, střemch a, sakura, ak át, vrba, jeřáb , jil m,... ovocn é;
čilimník, kdoulovec , žanov ec, svíd a, lísk a, skalník, t rojpuk, brsl en, zl atice, rakytní k, hort enzie, štědřenec , klokoč , kalina, šeřík , brčál, pt ačí zob,
zimolez, pivoňk a, mochna, šku mpa, meruzalk a/ rybíz, p ěnišník, růž e, zimostráz, t avolník, pámelní k, v ajgéli e, jasmín, tamaryšek ...; - viz pt ačí zob
[Acheronti a at ropos] náš nejv ětší mot ýl (rozpětí až 13 cm); motýlů [Lepidopt era] u nás žije 2700 druhů [na světě 165 000];
vyrážka, svízelná kožní choroba; - viz alergi e, ekzém
(Lichen), symbiotick é společ enství houby a řasy / (fykobiont a), jejichž stél ku tvoří vlákn a hub a buňk y sinic nebo řas; býv á na s ev. stran ě stromů a skal ;
(pukléřk a islandská = isl andský lišejník [mech] je přírodní antibiotiku m na z áněty v ústech, v gastroaparátu , i HIV - užívan é jako čaj.);
vychytralej, všema mast ma mazan ej; kujón, šibal, podšívk a, rošťák, vykuk ; (liška = chyt ré lesní zvíře; šlehající pl amen);
začisťovací/ vkl ádací / elektroinstal . štáb ek, l ajsnička, špal eta; olištov at/ z arámovat / špal etov at/ laťo vat ; - viz l ajsnička, hobra, forn ýr, ost ění, špal et a
krátké modlitby s předřík ávač em; obšírný v ýklad , vypočít ávající, vyčítavý, n ařík avý ; dlouhá řeč vůb ec; lev ity [výči tky]; plísnění koho ; - viz bal ast, l evit y
souhrn slovesných děl, uměl eckých i odborných; písemnictví , slovesnost, studnice h istorie n ároda ; (lit era = pís meno ; lit erát = p rozaik / spisovat el, básník,
publicista); lit erární [listy / kritika aj.]; próza [text b ez v eršů], poezi e [v erš. děj], ly rik a [cit. písně/ v erš e bez d ěje] , drama [d ěj v dialozích], epik a [verš. děje;
žalozpěv; satira] ; - viz epik a, žánr
lítá/ rozlícen á zlá ž ena „chová se jako lit ice“ ; - viz drak
nalév ání i n alejvání , nál evk a/ trychtý ř, n álivk a [něco pod ebran ého na t ěl e], odli vka [skl enk a], záliv ka aj,; lit ina = žel ezo >12,4% uhlíku;
kamenotisk/ tisk z plochy; (ofset = přenosný rot ační tisk z plochy; n epří mý hlubotisk = kotoučový / n ekonečný tisk); - viz linot yp, tisk , polygrafi e
(littoral z l at. l itus, litoris - pobřeží) pobřežní / příbřežní pásmo stojatých vod, oc eánů , moří a jezer; - v iz biotop
(tektonick á) mohutná d eska z emsk é kůry , tvořená nerozt avenou p evnou horninou, t vořící v rchní část zem. povrchu ; - viz cunami
bohoslužba/ souhrn bohoslužebných ceremoni í [roráty = adv entní ranní mš e; n ešpory = odpolední či podv eč erní pobožnost, a mnoh é jin é];
slavnostní uniforma/ rovnošat ; liv rejovaní lokajo vé [doprovod, služebnictvo ap .]; - viz mundur, uniforma
vrchní [lícní] strana / op ak rubu; líce = t váře; - viz av ers, do rzální, l at erální, lícov ání, revers, rub, vol ární, vent rální
těsný styk / spasování ploch soused. dílů , aby vzáj. lícovaly [přesné dosednutí b ez mezer a přesahů]; (slícování = srovn ání [h oblování , broušení] ploch
aby k sobě dosed aly [zároveň n apř. správnou stranou / figurou dřev a nav rch]); - viz avers, dýhování , líc, lícování , rev ers, rub
(malar), líčk a = pův. t váře/ lícní svaly na lícních kostech k rav aj.; ru měn ec = červ enav é/ rudé/ zrůžověl é/ zapál en é líc e; zalícit zbraň ; - viz vol ární
malov at (místnosti, obrazy aj.); n alíčit h erc e/ past/ léčku ; vy líčit/ vypráv ět; soudní líč ení/ p řel íčení [projednání právní v ěc i před soud em]; (doličný / rozličný) ;
Liči čínské [Litchi chin ensis] = ovocný strom, dvouslívák lahodný) ; - viz lyč ák, l íce, šminky
[angl. l eader; něm. Führer] vůdce, náč elník, řidič / pilot, p řed ák; - viz před ák
obrtlík [otoč. zajišť. kov ání dví řek aj.] = vrut s křid élk em/ k lička [zalígro vat ; podob. funkci má zástrčk a/ závora/ p etlic e či p evný zámek]; - viz šprajc
ližina usnadňující manipulaci [s ešup pytlů/ v al ení sudů na vůz, ukot vení předmětů / kol n a aut ě, p evný / suvný podkl ad skladov . pytlů / nádob aj.];
tepeln é zařízení / infra zářič / el. kvočn a k líhnutí ptáků z v ajec; - v iz ovoskop
pruh zeměděl . pole o ší řce cc a 2,5 m/ ruč. rozsevu; (záhu men ek, zvor/ zvůra = kus pole/ oranice); - viz lán , úhor, záhu men ek, hon
obnova srsti zvířat [cc a 2x ročně] ; (pelich ání = vý měn a peří ptáků; pouštění chlupů kož ešin); prolín ání svět la otvo ry/ tmou; průsak t ekutin ; - viz lnout
odnímat elná n asazovací v rat a (bez záv ěsů - pantů); (l ísat se = p es projevuje věrnostní vztah k p ánovi lísání m, ol izováním, tul ením s e);
velké dřev ěné mřížov ané „pl ato“ s uchy (k sušení kříž al, hub, šv estek , nudlí, by lin aj.); keř s mal ými / lískový mi ořechy ;
nasekat/ n alupat / napráskat / n ašupat [zadek] rákoskou / lískovkou , holí, bič em [„t en mu jich nalísk al / vypl atil / nasáz el nepoč ít an ě/ p ětad vac et“]; - viz
nalískat, mentor
přídělov é poukázk y na potraviny / šaty / obuv / topivo / kuři vo aj. za v álky a pov álečn é obnovy [d evastov aného n ár. hospodářství] ; listí / papírky;
politování / soucit/ žal [n ad ztrátou bl ízkého člov ěk a, v ěci]; litov at; v ýčitky svědomí / účinná l. n ad vlastní mi hříchy [u soudu]; - viz hříchy, pok ání
litinová d eska s držadl em (příp. s formami) , poklád aná n a kuchyňskou plotnu (k peč ení l ívanců, o melet apod.);
slanisko, vybavení krmelc e zvěře - rozštěp s kusem soli; (lízát ko; líz anej mariáš; vylízat se z nemoci; polízanice = n ezdar; slíznout trest) ;
(lesnictví) odseknutí kusu kůry stromu až na dřevo [lih a, lizy] jako znamení [k odstran ění takových stromů , vyznač ení dílu p aseky nebo c esty];
býv. Lidov é mil ice [d ěln. ozbr. síl y KSČ od r.1948 - za studené války střežily znárodn . podniky proti rozvrac ečům st átního zřízení Č SR];
(Liquefied N atural Gas) zkapaln ěný z emní plyn [ v přírod ě se n evyskytu je] ; - viz CNG, motorová paliv a
přilnout, lpět/ lpí t/ bý t přidržován f yzikální [ el ektrost atickou/ magnetickou/ odstředivou / zem. přit ažlivostí ap.] silou; - viz l ínat, lísa
věrnost, ochota jednotl ivce či skupiny osob dodržovat záv azky vůči n adřízený m, n ebo z přesv ědč ení; být loajální;
cílené ovlivňov ání funkcionářů [z ejména výkonn é moci]; - viz lobby, lobov ání, p rotekc e, korupce, VIP
vlivná skupina, jejíž čl enové [podnik at elé, vl ády, sněmovny] sdíl ejí urč . cíl e a ov livňují ku loáry , změny, či z ákony, které mají vli v na ty to cíl e; - viz burza,
kuloár, makléř
boj za zájmy určit é skupiny, l anaření ap. [v ětšinou za úplatu č i zvýhodnění]; - viz lobby, lobbizmus, p rotekce, korupce
zde, v místě [míněno nap ř. s dovozným n a nádraží ap.] ; (locus = místo, na u ved eném míst ě [kd e je citát, místo pro peč eť aj.]); - viz L.S., p ečeť
(voj.) čepic e ohrnovac í přes uši; ahojk a = leh ká sk autská č apka n echráníc í uši; malá loďk a; veslic e - pramic e, bárka aj.; - v iz biret
(caulis) nadzemní n edřevnat ý stonek by lin, n esoucí listy [listy má po c elé d élc e; ston ek přetrv áv á jen jedno veget ační období]; - viz stvol
(loggie) ot ev řen é sloupoví, k rytý b alkon n evyčnív ající z průč elí domu ;
byt uprav. ve staré stavb ě [tov árně, kravín ě, podkro ví ap .], např. byt zbudovaný v býv . pivov aru [řešen jako ot evřená místnost s vysokým strop em];
(mat em.funkc e) logarit mus je exponent , na který musí me u mocnit zákl ad, abychom získali dan é číslo; (y = lo g[a] . x [čteme „Lo gari tmus
čísla x o zákl adu a“]; (lo garitmus dekadick ý [log] má jako zák lad 10, kd ežto log. přirozen ý [ln či lg] má jako z áklad Eul erovo i racionální
číslo [e] s přibližnou hodnotou 2,718 281 828 … ; L. umožňují převád ět složité výpočty na jednodušší, např v kryptologii) ; - viz hašov ání
myšlení vedoucí k u rč. záv ěrů m; formáln í v ěda, zkou m. způsob vyvoz. záv ěrů [logické záv ěry]; (nelogičnost = n esmysl); - viz racionalita, stoik
provázaný systém přepravy a [týlov ého] zásobování, z abezpečov aný managementy; b ýv. zasíl at elství; idealist. směr v logic e; sy mbolick á logi ka; - viz kabot áž
60
logo
loch
lojovice
lok
lokace I.
lokace II.
lokalit a
lokálka
loket I.
loket II.
lokny
lokomobila
loktuše
lolita
lom I.
lom II.
lomcování
lomenic e
lont
looping
lopatka
lorňon
los I.
los II.
loub / -ě
louč
louda
loudit
louh sodný
loukoť
loumek
loupačka
loupák
loupání
louskat
louže
loužení
lovec
ložisko
lón
lóže
LP – deska
LPG
L.S. I.
L.S. II.
LTO
lub
lubrikac e
lucerna
lucidní sny
Lucifer
luciferáz a
lučavka královská
lučina
Ludolfovo čís.
lues
luft / -ovat
luh
lukrati vní
lulat / cikat
lumen (l m)
luminanc e
luminiscence I.
luminiscence II.
lumík
lumpárn a
lunapark
lunt
lup
lupa
lupek
lupen / -í
lupénka
luring
luskat
lusky
lustr
lustrace / -ovat
luštění
luštěniny I.
luštěniny II.
luterán
lux I.
lux II.
luxace
luxus / -ní
luzná
Lužice
lůza
lůžko
lymfa
lynč
graficky uprav ený n ázev / zkratka/ značk a podniku, TV st anice, instituce apo d., též v e formě i kony, razidla, reklamního štítu/ p anelu aj.;
(něm.) otvo r/ dí ra); arest/ věz ení, šatl av a, l apák , basa/ báň , cel a, věz eňská kobk a/ s amotka, (rus.) ťu rma; - viz šatlav a, t restnic e, gárň ák, d et ence
lojová svíčk a na svíc ení [svíčky b ývají hlavně voskov é a parafinov é]; (zapalo vací svíč ka u záž eh. mo torů zapalu je výbuš. směs el. jiskrou);
doušek vzduchu/ nápoje; lo knout/ polknout , nalok at / nadých at se;
poloha/ místo; (lok alizac e = zjišťování / hled ání míst [lokaliz átorem ap.], o mez ení šíření požáru [ne uh ašení]); (lok ál = mluvnický 5. p ád; odd ělen á
hostinská místnost v rest auraci ; lok ální = místní [umrtv ení]; lokál ka = místní dráh a]); - viz alokac e, radar, GPS, diskrétn í, dislokac e, s eparace, priv at
něčím v ýznačné místo na z em. povrchu [nal eziště n erostů, určit ých rostlin, sídlišt ě/ místo sloužící veřejný m úč elům ap.]; - viz loco
lokální / místní dráha spojující hlavní trat ě, či jen místa [např. tzv. Sázavský expres];
délkov á mí ra - pražský l. = 0,59391 m (etalon ve dveřích pražsk é radnic e; lát ro = 2,366 m = 4 lokt e; předlo ktí; pohrůžk a [já mu to eště u káž u/
/spočítám, uvidí zač je toho lo ket - dostane n a pamětnou / pět adv acet n a zad ek]; p ažní kloub; p ředlok tí; uln a = lok et. kost); Loket = hrad u K. Varů ;
vlnité d ám. účesy [vl asy se n avinou na n atáčk y a po uschnutí zůstanou stočené, či jen navlněn é; užív á se i gul ma / kulma]; - viz gulma, úč es
pojízd. parní stroj/ součást orac í soupr.; (loko motiv a/ lokotraktor = kol ej. taž. stroj - parostroj./ el ./ motorový / di esel el ektr.); - viz drezína, dřevoplyn
velký šátek na hl avu a ramena, užív aný i k nošení (trávy) na z ádech, p říp. jako ranec [uzlík] n a holi přes rameno, apod.; - viz k lokán ek
japonský módní styl mlad ých [vychází z porculán . pan enek - krajky , různé kombinac e barev, stylů /slohů];
povrchová jáma/ st ěna k těžb ě hornin/ uhlí ; (k amenolom, zalomená/-ý čára/ hříd el, lomenice, lomení ruk ama, lo mítko ; zlom d ěje/ poč así);
řeč l ámanou češtinou ap.; (obrazn ě: přijde doba lámání chleb a [ukáže se pravda]); - viz šachta
násilné ký vání ; (lomcov ák = v ětší pohár/ skl enka l ihoviny);
ozdobnými prkny obedn ěný štít domu ;
venkov [„zítra budu na lont ě“]; - v iz panství, rusti kál, ext eri ér
(lúpink) let ecký přemet ; - viz pilot áž
ruč. nářadí - voj. polní l., lopat a na uhlí , smetí aj.; (scapula) zádov á trojúh . kost horní konč et. obratlovců ; [dostat soka n a lopat ky = c íl „zápasu“];
brýle s postranní ručkou [často sklád ací a nošené jako med ailon na řetízku]; (brýl e se skřipcem [na nos] = c vikr) ; - viz brýl e, b inokl, lup a, optick ý
cenný papír loterie [je-li číslo losu vylosováno, majitel vyhrává - p eníze, v ěc, zájezd apod.] ; lot eri e, loto , hod kostkou aj. hry ; říz. osudu; (losov ací
[automatic ké - vzduchové ap .] zařízen í); - viz ti ket , tah , hazard, t erno, v lček
podkroví/ půda, al tán, pod- / loubí [průchozí stíněný prostor v přízemí či v ochozech aj., odd ělený od okolí sloupy/ p ilíři / živ. plo ty]; - v iz pergola, stoa
hořící smolnička (t říska, štěpink a) v nást ěnné konzole k osv ětl ení, příp adně n esen á jako pochodeň či k rozdělán í ohně;
pomalý člov ěk , loudal , opozdilec, všecko mu dlouho trv á; - viz l iknav ec
žebrat, škemrat , o něco p rosit; - viz almužna, žebrat, živořit
(zast., též n atron) hydroxid sodný, siln ě zásadit á anorganick á žíravá/ l eptavá sloučenin a [zdraví neb ezpečná] ; - viz loužení
dřev ěná špice [paprsek] spojující hlavu kola s obvodový m v ěncem loukoťov ého kol a povozu/ koč áru aj. [později i auto mobilů aj.]; - viz hrot, zat ahován í
zákolník, pojistka - vý kovek tv aru T k zajišt ění kol a na os e povozu; stejnou funkci plní drátěn á aj. závl ačk a; - viz s egrov ka
pracovnice/ stroj n a loupání stro m. kůry (pro kož elužny), brambor (pro kuchyňskou potřebu); [jídlo : brambory „n a loupačku“] ; ruční loupáč ek ;
loupavý rohlí k, druh bíl ého peči va; (výlup ek společnosti = kdo se n ěčí m špatným odlišuje od v ětšiny);
o-/ loupání / zbublinkování n átěru [nesoudržný povrch aj.], l . ovoc e či bramboru = odstran ění slupky / oloupání ; l. v kříži = bol est; - viz slupnout
dobývat jadérka z ořechů - kl ešťovým louskáčk em ap.;
dočasná mělká po vrchová stojatá voda, kališt ě; kaluž / loužička = rozlit á t ekutina [např. od psík a aj.; tratoliště = rozlit á krev] ; v el ká louže = (slang.) moře;
vyluhování l át ek z nerozpustných surovin, z kůží, rostlin [čištění n erostů, byl inné č aje, čin ění kůží, získ. aromatik / ch emik álií / rud …]; - v iz louh
kdo něco loví, novinář, sběrat el, rybář, mysli vec / střelec (ni koli honec); - viz hon
kluzné mazané pouzdro ot áčiv é osy [l. kulič kové, v áleč kové, jehlové, vzdušné ..]; zdroj surovin / energi e; místo zánětu / bol esti;
(z něm.) výd ěl ek, mzda, pl at, služné [denní l ., týd enní l., měsíční l., gáže; ako rd/ od kusu]; - v iz akord , přidávačk a, n ádeník
separov aná část hl edišt ě pro několik osob s větší m pohodlím v divadl e, c irkusu, konc ert. síni , na st adiónu apod.; - viz zednáři
tzv. elpíč ko, dlouhohrající gramod eska rychlostí 33 ot./min. z 2. pol . 20. stolet í; - viz gramofon
(Liquid Petroleu m Gas) k apalný ropný plyn - v edl ejší produkt při těžbě a zpraco vání rop y; - viz CNG, LNG, moto rová p aliv a
(loco sigili) místo pro orazítkov ání/ otisk razítka/ úřední p eč eti [štempl = razít ko, oštemplovat/ orazítkov at]; - viz loco, peč eť, peč .vosk, p ečetid lo, za- /
roz-/ peč etit, punc
Lehké Topné Oleje; (Linear Tap e Op en = inf. t echnologi e - záznam dat n a magn etick é pásky [s erpent inový víc ek análov ý zápis/ čt ení až 250 MB/s]);
mít za lub em [n ěco připravovat]; boční stěn y houslí apod.;
zvlhčení, mazání ; povrchov á úprav a/ ten ký povl ak [oční k apky; oleje/ mazadla, masti a gely k zvlhč ení / hydrataci a klouzání - i v mechanic e];
zasklená (přenosná) svítiln a, původně na svíčku ; okrouhl é sloupoví pod věžní b ání; - viz lat ern a
zvláštní typ snů [mimot ělní zážit ky, b ěhem nichž si daná osoba jasně uvědo muje, že sní; změť chaot. myšl enek - fantazi e pracuje a t ělo spí];
satanáš, ďáb el;
světél kující l átka; - v iz luminiscenc e
směs kysel iny dusičné a chlorovodíkov é v po měru 1:3 [rozpouští zlato aj .]; (lučba = st arý náz ev ch emi e [ =slučován&iacu