Zadávací dokumentace k projektu „modernizace systému vytápění“

Transkript

Zadávací dokumentace k projektu „modernizace systému vytápění“
Zadávací dokumentace k projektu
„modernizace systému vytápění“
Popis zadavatele:
Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ:
Obchodní jméno: Velvana a.s.
Sídlo:
Velvary 732, 273 24 Velvary
IČ/DIČ
25079450 / CZ25079450
Kontaktní informace:
Telefon:
+ 420 315 732 590-3
Fax:
+ 420 315 761 882
Internet:
http://www.velvana.cz
Osoba oprávněná jednat jménem žadatele:
Předseda představenstva - Ing. Pavel Bydžovský
Kontaktní osoba:
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Smižíková
Sídlo:
Velvary 732, 273 24 Velvary
IČ/DIČ
25079450 / CZ25079450
Popis projektu
Od realizátorů projektu očekáváme navržení takového způsobu vytápění, aby byl pro Velvanu a.s. ekonomicky výhodný a
hlavně návratný (max. 15let). Dalším aspektem, který bude pro Velvanu a.s. důležitý je, aby navržené způsoby vytápění
byly maximálně šetrné k životnímu prostředí.
Naše společnost sídlí v průmyslovém areálu umístěném v severní části katastrálního území Města Velvary. Průmyslový
areál je nejlépe přístupný z jihu po silnici č. 240 od silnice I. třídy I/ 16, která je dopravní spojnicí města Slaný s dálnicí D8.
Vlastní areál se nachází ve vzdálenosti cca 2 km od odbočky ze silnice I. třídy.
Areál má poměrně dlouhou historii, během níž se postupně rozrůstal. Jednotlivé budovy jsou různého stáří, od objektů
z období 1. republiky až po haly z poloviny 80. let. Váš projekt by se měl zaměřit na 2 výrobní haly postavené průběhu 70.
a 80.let na pozemcích p.č. 1012 a 1018 (interní označení budov č. 032 a č. 043), které jsou v majetku naší společnosti.
Minimálně však na jednu z těchto nemovitostí.
Zastavěná plocha projektem dotčených hal činí:
-
Hala č. 032 na p.č. 1012
3.987 m
2
-
Hala č. 043 na p.č. 1018
1.892 m
2
Halové objekty jsou v současnosti ponechány víceméně ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku. Během své dosavadní
životnosti na nich nebyly prováděny větší zásahy, které by změnily jejich technické vlastnosti a snížily energetické ztráty.
Obvodový i střešní plášť je původní, stejně tak dveře, vrata a převážná část oken.
Otvorové výplně nevyhovují
požadavkům stanoveným platnými tepelně-technickými normami na tepelně-izolační vlastnosti stavebních konstrukcí.
Provoz hal navíc vyžaduje časté přemísťování výrobků manipulační technikou ven z výrobních prostor a při současném
stavu vjezdových vrat, které nelze rychle zavřít, tak dochází během denního provozu k dalším ztrátám tepla větráním.
Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení spotřeby energie potřebné na vytápění výrobních objektů. Tohoto cíle
jsme připraveni dosáhnout realizací níže uvedených opatření:
a) výměnou stávajícího zdroje tepla
Pro potřeby přípravy záměru byl zpracován energetický audit výrobních objektů, který doporučil vhodné řešení pro
dosažení stanoveného cíle projektu. Doporučená varianta souboru stavebně technických opatření představuje souhrn
optimálních úprav posouzených jak z hlediska ekonomického, tak i technického a environmentálního. Auditem byla
stanovena následující kombinace opatření jako nejvhodnější pro daný cíl:
1. modernizace systému vytápění

instalace nového zdroje energie

renovace otopné soustavy
Tato dokumentace je potenciálním realizátorům projektu k dispozici na vyžádání.
Předpokládáme, že realizací projektu bude snížena energetická náročnost výrobních objektů minimálně o 3.000 GJ/rok, což
převedeno na provozní náklady a úsporu nákladů na údržbu představuje částku blížící se 1mil.Kč. Přesné vyčíslení úspor
požadujeme doložit od realizátorů projektu.
Projekt bude přínosem pro naši společnost především z hlediska ekonomických kritérií (snížení provozních nákladů).
Přínos ekologický bude ve snížení produkce CO2 a dalších znečišťujících látek (emise CO2 budou v místě realizace
projektu oproti stávajícímu stavu výrazně sníženy).
Obr. 1 – umístění předmětu projektu
Stručná charakteristika předkladatele projektu
Společnost Velena a.s. se řadí mezi nejvýznamnější české výrobce provozních kapalin splňujících nejnáročnější požadavky
automobilového průmyslu, čisticích prostředků pro využití v nejrůznějších oblastech (např. saponáty do myček aut a na
čištění chodníků, výloh obchodů atd.) nebo náplně pro chlazení solárních systémů či klimatizací.
Jsme zároveň důležitým regionálním zaměstnavatelem.
Hlavní předmět podnikání, předmět podnikání, na který je zaměřen projekt
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba chemických prostředků zejména pro automobily – CZ NACE 20599
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu ve výrobních a administrativních prostorách společnosti
VELVANA a.s.
Stručná historie a současnost
V roce 1866 byla ve Velvarech založena továrna na výrobu ledku pro střelný prach. Na počátku 20. století zahájila firma
novou éru své existence postupným rozšiřováním sortimentu výroby a s tím spojeným rozvojem celého areálu. Během 1.
republiky se výroba modifikovala od draselného ledku přes zápalné šňůry až po polotovary na krmivo pro dobytek, výrobu
margarínu a lepidla.
V 50. letech se pod hlavičkou Spolchemie naplno rozbíhá výroba autochemie, např. úspěšné značky MUXUM,
předchůdkyně dnešních provozních kapalin. Naším nejznámějším produktem je chladicí kapalina FRIDEX, jejíž výroba
započala v roce 1958. Soubor autopřípravků zahrnovalo 50 sortimentních druhů, které se k zákazníkům dostávaly
prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě, od mototechen až po drogerie. Na tento potenciál úspěšně navázala nová
obchodní společnost Velvana, a. s. založená v roce 1992 v rámci kuponové privatizace.
Vlastnictví certifikátů a osvědčení firmy žadatele i zaměstnanců žadatele
(ISO, TS, VDA,GLP/GMP apod.)
V současnosti vlastníme certifikáty ISO:
-
Certifikát systému řízení kvality ISO 9001
-
Certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001.
Dbáme o zajištění vysokého standardu našich výrobků, kterou stvrzují certifikáty udělené autorizovanou zkušebnou
(ÚPM) pro produktové řady FRIDEX a SYNTOL.
Vlastníme osvědčení společnosti EKO-KOM o podílu na snížení produkce skleníkových plynů prostřednictvím snížení
emisí CO2 díky zpětnému odběru a využití odpadů z obalů. Podílíme se tak na snižování „uhlíkové stopy.“
Specifikace předmětu projektu
Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti provozu výrobních hal společnosti Velvana a.s., v nichž jsou
umístěny výroba, plnění, mísírna, balírna výrobků, trafostanice a skladové prostory – plnění velkých a malých obalů, 43 je
expedice zboží se o provoz vyžadující častou manipulaci s produkty, ať už se surovinami dovnitř haly nebo s hotovými
výrobky ven a dále do skladu. Mezi oběma halami dochází v průběhu pracovního dne k dopravě výrobků, které se z plnírny
v hale 032 přesouvají do skladových prostor v hale 043.
Hodnocené objekty nesplňují požadavky stanovené tepelně-technickou normou na součinitele prostupu tepla jednotlivými
konstrukcemi ani obálkou budovy. V posuzovaných budovách č.32 a 43 byly vyhodnoceny průměrné součinitele prostupu
tepla podle ČSN 73 0540-2:2011a oba objekty byly klasifikovány kategorií G – mimořádně nehospodárné. Objekty
nesplňují požadavky vyhlášky č.148/2007 Sb. pro dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění.
Zdrojem tepla na vytápění a přípravu TUV je plynová kotelna na zemní plyn umístěná v mobilním kontejneru vně
výrobních hal. Jako zdroj tepla jsou instalovány 2 plynové kotle každý o výkonu 430 kW. Kotelna je řízena nadřazenou
regulací a pracuje automaticky. Konečnou spotřebu tepla zprostředkovávají především teplovzdušné jednotky SAHARA
doplněné litinovými radiátory a trubkovými registry. Teplovzdušné jednotky mohou být ovládány ručně nebo pomocí
prostorových čidel. Hala č. 43 je částečně vytápěná VZT jednotkou napojenou na rozvod tepla z kotelny. Celkově lze
konstatovat, že regulace systému ÚT je nedostačující. Stávající systém vytápění svým technickým stavem a především
malou kapacitou regulační techniky neodpovídá dnešním standardům a jeho provoz je značně neekonomický.
Současná spotřeba energie na vytápění nesplňuje hodnotu předepsanou vyhláškou č. 148/2007 Sb. Regulace systému ÚT
nesplňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. a navazujících předpisů o instalaci regulační techniky v místě konečné
spotřeby.
SO 01.01 - výrobní hala 032
Jedná se o nepodsklepený průmyslový objekt, dokončený v roce 1970, v průběhu 70. let byly prováděné ještě menší
stavební úpravy.
Základní půdorysné rozměry:
19,2 x 67,3 m (křídla 1 a 2),
9 x 14,0 m (křídlo 3)
Zastavěná plocha haly je :
1 345,8 m2
Budova sestává z 3 křídel, z nichž na části 2 z nich je objekt 2podlažní. Halové prostory mají světlou výšku (SV) cca 6 m
v místech vložených podlaží je 1.NP SV=3,6 m a v 2.NP pak 3,0 m.
Objekt má železobetonovou nosnou konstrukci se železobetonovými sloupy a vazníky. Střešní konstrukce je nesena ŽB
vazníky a zakryta žebírkovými střešními panely.
Obvodový plášť budovy tvoří jednovrstvý keramický panel z keramických tvarovek CD-IDA na vnější straně s vyztuženou
vrstvou o celkové tloušťce 250 mm. Střecha je šikmá sedlová s mírným sklonem a opatřená tepelnou izolací Lignoportl. 50
mm. Podlaha je osazená na terénu a je původní, betonová bez dodatečné tepelné izolace. Otvorové výplně objektu jsou
původní převážně kovová zdvojená okna, luxfery a kovová vrata. Okna i dveře vraty jsou v původním provedení a vykazují
značné netěsnosti. Zejména rozměrná 2křídlová vrata jsou osazená bez utěsnění v úrovni prahu, netěsnosti jsou viditelné
pouhým okem.
SO 01.02 výrobní hala 043
Jedná se o stavebně mladší 1podlažní nepodsklepený průmyslový objekt dokončený v roce 1982.
Základní půdorysné rozměry:
36,55 x 97,2 m
Zastavěná plocha haly je :
3 550,8 m2
Budova má 1 křídlo, na části půdorysu je 2podlažní s vloženým stropem, halové prostory mají světlou výšku 6m. Objekt
má železobetonovou montovanou nosnou konstrukci typu Armabeton se železobetonovými sloupy a vazníky. Střešní
konstrukce je nesena ŽB předpjatými nosníky a zakryta předpjatými deskami. Obvodový plášť budovy opět tvoří
jednovrstvý keramický panel z keramických tvarovek CD-IDA na vnější straně s vyztuženou vrstvou o celkové tloušťce
250 mm. Střecha je šikmá sedlová s mírným sklonem a tepelnou izolací Lignopor o tl. 50 mm. Podlaha na terénu je
původní betonová bez dodatečné tepelné izolace. Otvorové výplně objektu jsou původní, převážně okna kovová zdvojená,
luxfery a kovová vrata. Součástí budovy je spojovací krček k sousední výrobní hale 032.
Časový harmonogram projektu
Zahájení projektu
Předložení nabídek:
do 15.9.2013
Vyhodnocení nabídek:
do 20.9.2013
Datum zahájení realizace:
ihned po podpisu smlouvy
Datum ukončení projektu:
nejpozději 31. 12. 2014