Ocelové přípoje - SCIA Engineer Help

Komentáře

Transkript

Ocelové přípoje - SCIA Engineer Help
Navrhování a posudky ocelových přípojů
Manuál
Kontakty
7
Úvod
8
Typy přípojů
9
Úvod do typů přípojů
9
Typy výpočtu
9
Rámové šroubované a svařované přípoje
9
Tvrdá osa versus měkká osa
11
Přípoj na tvrdou osu
11
Přípoj na měkkou osu
12
Rámové kloubové přípoje
12
Kloubové přípoje na roštu
12
Šroubovaný přípoj diagonály
13
Konfigurace šroubů
15
Úhelník
15
U-profil
16
I-profil
17
Styčníkový plech
18
Skupina deska
22
První diagonální skupina
23
Skupina Poloha diagonály
23
Skupina šroubů
25
Skupina polohy šroubů
25
První diagonální skupina
25
Druhá diagonální skupina
25
Skupina deska
25
Skupina sloup
26
Zobrazit meze šroubu
26
Geometrické konfigurace pro w, e1, e2, p1, p2, s
26
Výchozí hodnoty pro w, e2, p2, s
28
Výchozí hodnoty w a p2 pro úhelník
28
Výchozí hodnota w pro U průřez
29
Výchozí hodnota w pro I průřez
29
-2-
Výchozí hodnota e2 pro obdélníkové trubky
29
Výchozí hodnota e2 pro za studena tvářené trubky
30
Typy geometrie
30
Úvod do typů geometrie
30
Podporované typy průřezů
32
Části přípoje
35
Prostředky spřažení
35
Úvod do spojovacích prvků
35
Šrouby
35
Délka šroubu
36
Rozmístění šroubů
37
Kotevní šrouby
39
Svary
41
Úvod ke svarům
41
Koutový svar
43
Dvojitý koutový svar
43
Kosý svar
44
Čtvercový svar
44
Děrový svar
45
Desky
45
Úvod k deskám
45
Čelní deska
45
Výztuha
45
Výztuha příruby sloupu
47
Výztuha stojiny
47
Rozšíření pásnice
48
Deska kloubového přípoje
48
Krátká čelní deska
49
Řezy
49
Smyková zarážka
49
Úhelník
51
Vruby
51
-3-
Kapitola 0
Vrub
51
Zaoblení vrubu
52
Náběhy
53
Náběh
53
Návrh přípoje
54
Zadání nového přípoje
54
Význam nadefinovaných typů prutů
54
Nastavení výchozích parametrů
55
Obecná data
55
Rámový šroubovaný / svařovaný
56
Patní deska
57
Šroubovaná diagonála
58
Typ osových sil
59
Dílčí součinitele spolehlivosti
59
Expertní systém
59
Skupina Možnosti uspořádání
59
Skupina Možnosti filtrace
60
Skupina Kontrola geometrie
60
Vytvoření nového přípoje
60
Zadání nového rámového přípoje na tuhou osu
61
Zadání nového rámového přípoje na měkkou osu
63
Zadání nového kloubového roštového přípoje
65
Zadání nového šroubovaného přípoje diagonály
68
Upřesnění parametrů přípoje
72
Základní (neseskupené) parametry
72
Strana => [Jméno prutu]
73
Čelní deska
73
Příložka
73
Dolní výztuha
74
Horní výztuha
74
Příčná výztuha
74
Výztuha stojiny
74
-4-
Deska kloubového přípoje
74
Přípoj na úhelník
74
Šrouby
74
Výztuha mezi řadami šroubů
74
Svar
74
Data o betonu
74
Data kotvy
74
Expertní systém
76
Obsah
76
Předdefinované přípoje
76
Uživatelem definované přípoje
76
Načtení z expertní databáze
77
Uložení přípoje do expertní databáze
77
Definice sestavy šroubů
78
Výběr šroubů
80
Výběr matic
80
Výběr podložek
80
Oprava zadaného přípoje
81
Změna parametrů přípoje
81
Kopírování přípoje
81
Smazání přípoje
82
Posouzení přípoje
84
Rychlé posouzení
84
Detailní posouzení
85
Vyhodnocení posudku
86
Výstupy
88
Výstup na obrazovku
88
Úvod do vykreslování přípojů
88
Zjednodušené zobrazení
88
Zjednodušené (drátěné) zobrazení výpočtového modelu
88
Zjednodušené (drátěné) zobrazení CAD modelu
89
Rendrované zobrazení
90
-5-
Kapitola 0
Rendrované zobrazení výpočtového modelu
90
Rendrované zobrazení CAD modelu
91
Kóty
92
Parametry zobrazení
92
Výkresy
93
Vložení vybraného obrázku přípoje do dokumentu
94
Vložení vybraného obrázku přípoje do galerie
94
Vytištění vybraného obrázku přípoje
94
Uložení vybraného obrázku přípoje do souboru
94
Generování obrázků pomocí průvodce
95
Parametry průvodce
95
Dokument
97
Vložení obrázku přípoje do dokumentu
97
Vložení tabulky s přípojem do dokumentu
97
Propojení s hlavním modulem
99
Geometrie a vnitřní síly
99
Rozpoznávání náběhů
99
Kontrola tuhosti
100
Obnova tuhosti výpočtového modelu
100
Reference
102
Seznam odkazů
102
-6-
Kontakty
SCIA nv
SCIA Nederland B.V.
Industrieweg 1007
Wassenaarweg 40
3540 Herk-de-Stad
6843 NW ARNHEM
Belgie
Nizozemsko
Nemetschek do Brasil
Nemetschek Scia North America
Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 - sala 702 , CEP
7150 Riverwood Drive
SP
21046 Columbia, MD
05711-001 São Paulo
Spojené státy
Brazílie
SCIA France sarl
Nemetschek Scia Swiss Branch Office
Centre d'Affaires, 29 Grand' Rue
Dürenbergstrasse 24
59100 Roubaix
3212 Gurmels
Francie
Švýcarsko
SCIA CZ s.r.o. Brno
SCIA CZ s.r.o. Praha
Slavíčkova 827/1a
Evropská 2591/33d
638 00 Brno
160 00 Praha 6
Česká republika
Česká republika
SCIA SK, s.r.o.
Murgašova 1298/16
010 01 Žilina
Slovensko
Scia Datenservice
Scia Software GmbH
Dresdnerstrasse 68/2/6/9
Technologie Zentrum Dortmund, Emil-Figge-Str. 76-80
1200 Vídeň
44227 Dortmund
Rakousko
Německo
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto
dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do databáze nebo systému pro načítání ani publikovat, a to v žádné podobě
a žádným způsobem, elektronicky, mechanicky, tiskem, fotografickou cestou, na mikrofilmu ani jinými prostředky bez
předchozího písemného souhlasu vydavatele. Firma Scia nezodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v
důsledku nepřesností v dokumentaci nebo softwaru.
© Copyright 2016 SCIA nv. Všechna práva vyhrazena.
Dokument vytvořen: 27 / 05 / 2016
SCIA Engineer 16.0
-7-
Kapitola 0
Úvod
Modul Přípoje systému Scia Engineer slouží pro návrh rámových přípojů ocelových konstrukcí.
V průběhu zadávání přípoje se v grafickém okně programu Scia Engineer vykreslují všechny prvky přípoje (připojované
pruty, čelní desky, výztuhy atd.) Program kromě toho kontroluje konstrukční zásady, předepsané v normě. V přípoji se
počítají přípustné síly, které přípoj přenese a srovnávají se aktuálními silami působícími na přípoj. Program také sestaví
seznam částí, které určují únosnost přípoje, aby mohl uživatel přípoj příslušně upravit.
Po navržení a výpočtu přípoje může program vygenerovat výkresy sestav a detailní výkresy přípojů včetně výkresů prvků
přípoje. Lze vytisknout protokol o výpočtu přípoje.
Program vychází z revidované přílohy J Eurocode 3, který zavádí návrh ‘polotuhých’ přípojů :
Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings, ENV 1993-1-1: 1992
Revised Annex J, ENV 1993-1-1/pr A2
Pro výpočet mezních stavů přípoje se používají algoritmy a metody uvedené v tomto odkazu. Únosnosti základních
ocelových částí se počítají podle vzorců uvedených v příslušných národních normách (EC3, DIN18800 T1 nebo BS 59501:2000), v závislosti na nastavení aktuální národní normy. Pro jiné normy není možné provádět návrh ocelových přípojů.
Přehled použitých vzorců pro příslušné části přípojů je uveden v 'Teoretické základy rámových přípojů', kapitola 'Výpočet
přípojů podle DIN18800 a BS 5950-1'.
-8-
Typy přípojů
Typy přípojů
Úvod do typů přípojů
Program počítá tuhé přípoje (přípoje, které přenáší ohybový moment). Tuhé přípoje nejsou často zcela tuhé, ale připouští
určitou deformaci. Program spočte tuhost takového přípoje. Pokud je tuhost přípoje malá, měla by být zohledněna ve
výpočetním modelu konstrukce, aby byly správně spočteny vnitřní síly v konstrukci.
Popis typů přípojů, které lze v programu spočítat, je uveden v kapitolách:
l
Typy výpočtů
l
Typy geometrie
Typy výpočtu
Rámové šroubované a svařované přípoje
Pro výpočet (polo)tuhých přípojů zavádí Eurocode 3 následující charakteristiky přípoje::
l
Momentová únosnost
l
Rotační tuhost
Tato metoda návrhu umožňuje stanovit "Momentově-rotační charakteristiku", která nám umožňuje představit si skutečný
přípoj jako připojení pružinou definované v místě průsečíku těžištních os sloupu a nosníku (přiblížení ke skutečnému
chování přípoje).
Použitím této metody lze navrhovat nevyztužené přípoje, což vede k redukci celkových nákladů na ocelovou konstrukci.
Zásady pro návrh polotuhých přípojů vyhovují, pokud jsou dodržovány zásady uvedená v revidované příloze J z Eurocode
3, Odk. [1]. Při návrhu patek sloupů se postupuje podle zásad uvedených v Příloze L z Eurocode 3, Odk. [5].
Jsou podporovány následující typy přípojů :
l
Přípoje nosníků na sloupy: šroubovaná čelní deska + svařované přípoje (rámový roh, T, kříž - s průběžným nosníkem
nebo průběžným sloupem)
l
Přípoje nosníku na nosník : dvě spojené čelní desky (přípoj deska-deska).
l
Patky sloupů: šroubované přípoje patek sloupů.
Pro typy přípojů nosníku na nosník a patní desky jsou prvky nosníků omezeny na symetrické a nesymetrické I průřezy
(včetně prvků s proměnnou výškou) a průřezy RHS, oboje namáháno na hlavní osu; prvky sloupů jsou omezeny na
symetrické I průřezy (včetně prvků s proměnnou výškou) s namáháním na hlavní osu a na symetrické I průřezy namáhané
na vedlejší osu.
Lze použít následující typy výztuh:
Přípoj nosníku na sloup:
-9-
Kapitola 1
l
náběhy: svařované z plechů nebo vyrobené z průřezu
l
výztuhy stojin : přídavné plechy na stojinách
l
příložky : na pásnicích
l
výztuhy : trojúhelníkové a obdélníkové, umístěné v nosníku nebo sloupu
Patky sloupů:
l
náběhy : svařované z plechů nebo vyrobené z průřezu
l
výztuhy : trojúhelníkové a obdélníkové, umístěné v nosníku nebo sloupu
l
rozšíření pásnice
l
smyková zarážka
- 10 -
Typy přípojů
Tvrdá osa versus měkká osa
Přípoj na tvrdou osu
- 11 -
Kapitola 1
Přípoj na měkkou osu
Rámové kloubové přípoje
Rámové kloubové přípoje jsou přípoje, které nepřenášejí žádný ohybový moment. To je způsobeno prokluzem mezi pásnicí
nosníku a pásnicí sloupu.
Program podporuje následující typy přípojů:
l
Přípoj nosník na sloup (roh, T, průsečík)
Prutový prvek je omezen na I-průřez a RHS průřez, obojí pro konfiguraci hlavní osy ohybu. Sloupový prvek je omezen na Iprůřez pro konfiguraci hlavní osy ohybu a vedlejší osy ohybu.
Program podporuje následující typy připojovacích prvků:
l
Deska přivařená ke stojině nosníku a přivařená k pásnici sloupu,
l
Deska přišroubovaná ke stojině nosníku a přivařená k pásnici sloupu,
l
Úhelník přišroubovaný ke stojině nosníku a přišroubovaný k pásnici sloupu,
l
Krátká čelní deska přivařená ke stojině nosníku a přišroubovaná k pásnici sloupu.
Kloubové přípoje na roštu
Kloubové přípoje na roštu jsou přípoje nosník-nosník. Ve Scia Engineer jsou brány v úvahu tři hlavní druhy:
l
šroubovaný nebo svařovaný na desku
l
na úhelník
l
krátká čelní deska Kloubové přípoje na roštu jsou posuzovány na kritickou smykovou a normálovou sílu. Jsou uvažovány následující kritické
situace:
(1) VRd : návrhová smyková únosnost pro přípojný prvek
(2) VRd : návrhová smyková únosnost nosníku
- 12 -
Typy přípojů
(3a) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro stojinu nosníku
(3b) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro přípojný prvek (nosníková strana)
(3c) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro přípojný prvek (sloupová strana)
(3d) VRd : návrhová bloková smyková únosnost pro čelní desku (nosníková strana)
(4) VRd : návrhová smyková únosnost následkem rozložení šroubů ve stojině nosníku
(5) VRd : návrhová smyková únosnost následkem rozložení šroubů ve sloupu
(6) VRd : návrhová smyková únosnost vrubu
(7) NRd : návrhová únosnost v tlaku/tahu pro přípojný prvek
(8) NRd : návrhová únosnost v tlaku/tahu pro nosník
(9) NRd : návrhová únosnost v tahu následkem rozložení šroubů ve sloupu
[(10) NRd : návrhová únosnost v tlaku pro stojinu sloupu
Pro více informací čtěte Manuál Teoretický základ.
Šroubovaný přípoj diagonály
Přípoje šroubované diagonály
Tato kapitola se zabývá návrhem a posouzením šroubovaného přípoje, ve kterém je subjekt namáhán normálovou silou.
Pro přípoj diagonály k jinému prvku (sloupu) jsou 2 způsoby:
l
Přišroubování diagonály na styčníkový plech,
l
Přišroubování diagonály přímo na sloup.
Diagonální prvek šroubovaný na styčníkový plech
Přípoj na styčníkový plech může být navržen pro oba konce vybraného diagonálního prvku.
Možné konfigurace jsou:
Úhelníková diagonála s jednou řadou šroubů
- 13 -
Kapitola 1
Úhelníková diagonála se dvěma řadami vystřídaných šroubů
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes pásnici jednou řadou šroubů
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu jednou řadou šroubů
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu dvěma nevystřídanými řadami
šroubů
Diagonála z I-profilu šroubovaná přes pásnici dvěma nevystřídanými řadami
šroubů.
- 14 -
Typy přípojů
Konfigurace šroubů
Úhelník
- 15 -
Kapitola 1
U-profil
- 16 -
Typy přípojů
I-profil
- 17 -
Kapitola 1
Styčníkový plech
Diagonální prvek šroubovaný na sloup
Oba konce vybraného diagonálního prvku jsou přišroubovány ke sloupovému prvku. Sloupový prvek je z úhelníku. Jsou
možné následující konfigurace:
- 18 -
Typy přípojů
Úhelníková diagonála s jednou řadou šroubů
Úhelníková diagonála se dvěma řadami vystřídaných šroubů
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes pásnici jednou řadou šroubů
- 19 -
Kapitola 1
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu jednou řadou šroubů
Diagonála z U-profilu šroubovaná přes stojinu dvěma nevystřídanými
řadami šroubů
Poznámka: Pro konfiguraci šroubů čtěte kapitolu Diagonální prvek šroubovaný na
styčníkový plech.
Vícenásobné diagonální prvky připojené k jednomu sloupu
Vybrané diagonální prvky (1 nebo 2 prvky) jdou připojeny ke sloupovému prvku pomocí 1jediného šroubu. Sloupový prvek
je buď úhelník nebo za studena tvarovaný průřez:
Úhelníková diagonála(y)
na úhelníkovém sloupu
- 20 -
Typy přípojů
Za studena tvarovaná
diagonála na za studena
tvarovaném sloupu
- 21 -
Kapitola 1
RHS diagonála na za
studena
tvarovaném
sloupu
Vlastnosti šroubované diagonály
Vlastnosti přípoje jsou rozděleny na několik částí. Každá z nich je na samostatné záložce.
Obecné
Obsahuje jméno přípoje a poznámku.
Přípoj
Nastavuje vlastnosti prvku a desky.
Konfigurace šroubů
Definuje konfiguraci šroubů.
Vlastnosti styčníkového plechu
Skupina deska
[Materiál]
Použijte toto tlačítko pro zadání vlastností materiálu styčníkového plechu. Výchozí materiál se bere z diagonálního prvku.
Tloušťka
Určuje tloušťku styčníkového plechu.
Tloušťka
Určuje tloušťku svaru styčníkového plechu. Pokud se zadá nulová hodnota, ve výpočtu se uvažuje tloušťka svaru rovná polovině
- 22 -
Typy přípojů
tloušťky styčníkového plechu.
svaru
Velikost svaru se použije pro výpočet potřebné délky svaru styčníkového plechu.
První diagonální skupina
Zobrazí se kritická normálová síla. V závislosti na nastaveních normálová síla je kritickou třecí silou nebo kritickou
N
třecí/tlakovou silou.
Zde vyberte patřičnou část řezu pro přišroubování styčníkového plechu.
úhelník - krátký: přišroubovaný za krátkou pásnici
Krátká, dlouhá stojina,
pásnice
úhelník - dlouhý: přišroubovaný za dlouhou pásnici
U průřez - stojina: přišroubovaná za stojinu
U průřez - pásnice: přišroubovaná za pásnici
Typ Sloup I a Sloup II
Pro každý úhel diagonály je definována pozice.
Skupina Poloha diagonály
Poloha 1
Diagonála je uvnitř sloupu z úhelníku.
Poloha 2
Diagonála je vně sloupu z úhelníku.
Poloha 3
Diagonála je vně sloupu z úhelníku (kříží pásnici úhelníku sloupu).
Nahoru
Pásnice úhelníku diagonály je na horní straně.
Dolů
Pásnice úhelníku diagonály je na spodní straně.
Poloha 1
Pásnice nahoru
- 23 -
Kapitola 1
Poloha 1
Pásnice dolů
Poloha 2
Pásnice nahoru
Poloha 2
Pásnice dolů
Poloha 3
Pásnice nahoru
Poloha 3
Pásnice dolů
Konfigurace šroubů
Následující skupiny jsou platné pro všechny typy.
- 24 -
Typy přípojů
Skupina šroubů
[Šroub]
Použijte toto tlačítko pro zadání charakteristik šroubu.
Otvor d
Zobrazení příslušného otvoru pro šroub. Výchozí hodnota se bere z charakteristik šroubu.
Skupina polohy šroubů
Jedna řada
Definuje počet řad.
Dvě řady
Počet v jedné
řadě
[Optimalizace]
Definuje počet šroubů v jedné řadě.
Tímto tlačítkem programu řeknete, aby našel počet šroubů s ohledem na únosnost přípoje.
Určuje mezeru p1 mezi šrouby v řadě.
p1
Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu.
p2, w
Určuje mezeru p1 mezi řadami šroubů.
vystřídaný
Určuje zda jsou šrouby v řadách umístěny šachovnicově (vystřídaně).
nevystřídaný
s
Pro vystřídané rozmístění určuje velikost odsazení, tj. mezeru středů dvou sousedních otvorů měřenou rovnoběžně s osou
dílce. Výchozí hodnota je p2/2.
První diagonální skupina
Určuje koncovou vzdálenost v první diagonále.
e1
Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu.
we2
Určuje vzdálenost okraje v první diagonále.
Druhá diagonální skupina
Tato skupina se použije pro typ Sloup II.
Určuje koncovou vzdálenost ve druhé diagonále.
e1
Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu.
we2
Určuje vzdálenost okraje ve druhé diagonále.
Skupina deska
Tato skupina se použije pro typ styčníkový plech.
- 25 -
Kapitola 1
Určuje koncovou vzdálenost v desce.
e1
Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu.
Určuje vzdálenost okraje v desce.
e2
Výchozí hodnotu lze nastavit v základních parametrech pro každý průměr šroubu.
Skupina sloup
Tato skupina se použije pro typ Sloup I a Sloup II.
we2
Určuje vzdálenost okraje ve sloupu.
Zobrazit meze šroubu
Zaškrtněte pro zobrazení mezí šroubu v prvku diagonály a sloupu.
Geometrické konfigurace
Geometrické konfigurace pro w, e1, e2, p1, p2, s
- 26 -
Typy přípojů
- 27 -
Kapitola 1
Výchozí hodnoty
Výchozí hodnoty pro w, e2, p2, s
Výchozí hodnoty pro standardní průřezy jsou uloženy v knihovně průřezů. vlastnosti 74, 75 a 76 popisují výchozí polohu
šroubů na prvku.
Číslo vlastnosti
Popis
74
w1
75
w2
76
w3
Pokud hodnoty w1, w2 a w3 nejsou v knihovně uloženy, použijí se následující hodnoty:
Výchozí hodnoty w a p2 pro úhelník
2 vystřídané
2 vystřídané
řady šroubů
řady šroubů
w
w
p2
w1
b/3
b/3
b/2
w1
w2
b/2
b/3
b/3
w1
b/3
b/3
b/2
w1
w2
w3
b/3
b/3
b/2
b/3
b/3
1 řada šroubů
rovnoramenný úhelník
w1<>0
w2=0
rovnoramenný úhelník
w1<>0
w2<>0
rovnoramenný úhelník
w1=0
w2=0
nerovnoramenný úhelník
dlouhé pásnice
w1<>0
w2=0
nerovnoramenný úhelník
dlouhé pásnice
w1<>0
w2<>0
nerovnoramenný úhelník
krátké pásnice
w3<>0
nerovnoramenný úhelník
- 28 -
Typy přípojů
krátké pásnice
w3=0
Výchozí hodnota w pro U průřez
w
spojení pásnic
w1
w1<>0
spojení pásnic
b/2
w1=0
spojení stojiny
h/2
Výchozí hodnota w pro I průřez
w
w1<>0
w1
w1=0
b/2
Výchozí hodnota e2 pro obdélníkové trubky
Výchozí hodnota pro e2 je h/2.
- 29 -
Kapitola 1
Výchozí hodnota e2 pro za studena tvářené trubky
Výchozí konfigurace šroubů je uložena v knihovně průřezů: vlastnosti 67,48, 142, 143 popisují tloušťku prvku a výchozí
polohu šroubů na prvku.
Číslo vlastnosti
popis
67
s (tloušťka)
48
B (šířka)
142
sp (počet smykových rovin)
143
E2
Výchozí hodnota e2=B-E2.
Typy geometrie
Úvod do typů geometrie
Přípoje lze dělit podle jejich geometrie do specifických skupin. Scia Engineer umožňuje uživateli pracovat s následujícími
skupinami přípojů:
- 30 -
Typy přípojů
Rámový roh
Jednoduché T
Dvojité T
- 31 -
Kapitola 1
Kříž
Deska - deska
Patní deska
Ve všech typech přípojů se průběžný prvek nazývá sloup, a prvek, na kterém je přípoj
umístěn, se nazývá nosník.
Podporované typy průřezů
Modul Přípoje programu Scia Engineer podporuje omezený počet průřezů, které lze použít pro spojované nosníky a sloupy.
- 32 -
Typy přípojů
Scia Engineer může pracovat s následujícími typy průřezů:
válcovaný I nosník
RHS – válcovaný dutý průřez
skládaný I průřez (vyrobený z příruby a T průřezu)
svařovaný symetrický I průřez (vyrobený ze tří plechů)
svařovaný nesymetrický I průřez (vyrobený ze tří plechů)
- 33 -
Kapitola 1
I průřez s náběhem
(prvky s proměnnou výškou)
- 34 -
Části přípoje
Části přípoje
Prostředky spřažení
Úvod do spojovacích prvků
Spojovací prvky, jak již jejich jméno napovídá, spojují dvě součásti k sobě. Ve Scia Engineer se uživatel může setkat se
dvěma typy spojovacích prvků: šrouby a kotvy.
Šrouby se používají pro spojení dvou ocelových prvků k sobě. Kotvy se vyskytují u patních desek a spojují ocelovou desku s
betonovou patkou..
Šrouby
Šrouby se používají spolu s příslušnou maticí a podložkou.
Šrouby
Šrouby jsou určeny následujícími parametry:
l
popis šroubu
l
otvor pro šroub
l
konstrukční průměr (= průměr potřebný k nasazení klíče na šroub)
l
průměr hlavy (viz s na následujícím obrázku)
l
příčný průměr hlavy (viz e na následujícím obrázku)
l
výška hlavy (viz k na následujícím obrázku)
l
plný průřez šroubu A
l
plocha jádra šroubu As
- 35 -
Kapitola 2
Matice
Matice jsou určeny následujícími parametry:
l
popis matice
l
průměr matice (viz s na následujícím obrázku)
l
příčný průměr matice (viz e na následujícím obrázku)
l
výška matice (viz m na následujícím obrázku)
Podložka
Následující vlastnosti definují podložku (viz následující obrázek):
l
popis podložky
l
rozměr podložky D
l
rozměr podložky t
l
rozměr podložky d2
l
materiál podložky
Délka šroubu
Standardní délku šroubu lze stanovit dvěma způsoby:
l
vztahem mezi standardní délkou a svěrnou délkou,
- 36 -
Části přípoje
l
přidáním určité hodnoty "delta" ke svěrné délce: standardní délka je určena pomocí (svěrná délka + delta + výška matice
+ počet podložek x tloušťka podložek), zaokrouhleno na následující standardní délku.
Rozmístění šroubů
V závislosti na geometrických podmínkách a zatížení, které na přípoj působí, lze použít různá rozložení šroubů.
- 37 -
Kapitola 2
jeden šroub v řadě
dva šrouby v řadě
tři šrouby v řadě
čtyři šrouby v řadě
- 38 -
Části přípoje
Kotevní šrouby
Scia Engineer podporuje několik typů kotevních šroubů:
1. přímá kotva
2. kotva s hákem
3. zahnutá kotva
4. kotva s kruhovou podložkou
- 39 -
Kapitola 2
Přímá kotva, zahnutá kotva a kotva s hákem
la
spočtená kotevní délka
t
tloušťka patní desky
d
průměr kotvy
lo
prodloužení = f1 x d, výchozí hodnota f1=2
lh
délka ohybu, kotva s hákem = f2 x d, výchozí hodnota f2=5
lc
délka ohybu, zahnutá kotva = f3 x d, výchozí hodnota f3=5
Rh
vnitřní poloměr kotvy s hákem = f4 x d, výchozí hodnota f4=1.5
Rc
vnitřní poloměr zahnuté kotvy = f5 x d, výchozí hodnota f4=3
Hodnoty f1, f2, f3, f4, f5 jsou vstupní hodnoty a závisí na typu kotvy.
- 40 -
Části přípoje
Kotevní šroub s kruhovou deskou
l
kotevní délka
t
tloušťka patní desky
d
průměr kotvy
lo
prodloužení = f1 x d, výchozí hodnota f1=2
lp
prodloužení u kruhové desky = f6 x d, výchozí hodnota f6=3
t1
tloušťka kruhové desky
R
poloměr kruhové desky
d1
vzdálenost od kotevního šroubu k okraji betonové patky
Hodnoty f1, f6, l, d1 jsou vstupní hodnoty. Hodnoty R, t1 se počítají programem.
Svary
Úvod ke svarům
Svar je definován:
- 41 -
Kapitola 2
l
rozměrem svaru
l
délkou svaru
l
polohou svaru
l
typem svaru
Typy svarů
1
koutový svar
2
dvojitý koutový svar
3
kosý (HV) svar
4
čtvercový svar
5
děrový svar
6
délka svaru u náběhu
Symbol svaru (6) není v normách definován. Tento symbol se používá pro reprezentaci
délky svaru spočtené při výpočtu náběhu. Pro grafickou reprezentaci se pro popis velikosti
svaru na náběhu používají symboly (6) nebo (3).
Grafické symboly svarů
Grafická reprezentace svarů se provádí výše uvedenými symboly. Písmeno X symbolizuje velikost svaru, písmeno Y
symbolizuje označení svaru. Kruhový symbol ve (2) je označení svaru po celém obvodu.
- 42 -
Části přípoje
Příklad vpravo ve (3) znamená: koutový svar velikosti 6 mm.
Koutový svar
Možná použití tohoto svaru jsou:
l
krátká čelní deska / pásnice nosníku,
l
koncová deska,
l
malá výztuha stojiny,
l
svařovaná deska kloubového přípoje
Dvojitý koutový svar
Dvojitý koutový svar lze použít v široké řadě případů:
Šroubovaný přípoj
l
čelní deska / pásnice nosníku,
l
čelní deska / stojina nosníku,
l
stojina náběhu / pásnice nosníku,
l
stojina náběhu / čelní deska,
l
výztuhy.
- 43 -
Kapitola 2
Svařovaný přípoj
l
pásnice sloupu / pásnice nosníku,
l
stojina náběhu / pásnice sloupu,
l
výztuhy.
Kloubový přípoj
l
čelní deska / pásnice sloupu.
Kosý svar
Možná použití kosého svaru:
l
pásnice náběhu / čelní deska,
l
pásnice náběhu / pásnice nosníku,
l
pásnice náběhu / pásnice sloupu.
Čtvercový svar
Možné použití čtvercového svaru je:
l
velká výztuha stojiny.
- 44 -
Části přípoje
Děrový svar
Možné použití děrového svaru je:
l
velikost svaru výztuhy stojiny.
Desky
Úvod k deskám
Desky mohou mít v přípoji mnoho použití:
l
čelní deska
l
výztuha
l
výztuha pásnice sloupu
l
výztuha stojiny
l
rozšíření pásnice
l
deska kloubového přípoje
l
krátká čelní deska
Čelní deska
Čelní deska je obdélníkový plech připojený ke konci nosníku. K připojení čelní desky na sloup lze použít některé z rozložení
šroubů.
Výztuha
Geometrie výztuhy je dána její polohou a tvarem. Jsou dva možné tvary:
l
obdélníková výztuha (levá strana následujícího obrázku),
l
trojúhelníková výztuha (pravá strana následujícího obrázku).
- 45 -
Kapitola 2
V následující tabulce jsou shrnuty možné polohy výztuh, jejich vyobrazení je na průvodních obrázcích.
Obdélníková výztuha
1
stojina sloupu, na horní straně
11
uzavírací deska na horní straně
2
stojina sloupu, na dolní straně
3
stojina sloupu, mezi šrouby
4
stojina sloupu, příčná
5
stojina nosníku, na konci náběhu
Trojúhelníková výztuha
6
stojina sloupu, na horní straně
7
stojina sloupu, na dolní straně
8
stojina sloupu, mezi šrouby.
9
stojina nosníku, na konci náběhu
- 46 -
Části přípoje
Výztuha příruby sloupu
Rozložení šroubů použité na výztuze příruby sloupu závisí na rozložení šroubů připojené čelní desky.
Výztuha stojiny
Výztuha stojiny se používá pro zvětšení pevnosti stojiny sloupu.
- 47 -
Kapitola 2
Rozšíření pásnice
Rozšíření pásnice je používáno pro zvětšení šířky pásnice.
Deska kloubového přípoje
Deska kloubového přípoje může být:
l
šroubovaná a/nebo svařovaná,
l
jednostranná nebo oboustranná.
- 48 -
Části přípoje
Krátká čelní deska
Řezy
Smyková zarážka
Smyková zarážka má následující tvary průřezu:
- 49 -
Kapitola 2
Válcované I
Úhelníky
- 50 -
Části přípoje
Úhelník
Vruby
Vrub
Vrub je definován hloubkou h, délkou l a poloměrem r. Vrub může být umístěn na horní a/nebo dolní pásnici.
- 51 -
Kapitola 2
Zaoblení vrubu
Zaoblení vrubu r může být
0
Bez zaoblení
>0
r = průměr zaoblení
<0
|r| = průměr vrtaného otvoru
- 52 -
Části přípoje
Náběhy
Náběh
Přípoj je možné vyztužit náběhem. Vyztužijící náběh se použije pro potřeby návrhu a posudku přípoje - přečtěte si prosím
pozorně poznámku uvedenou níže.
Výběr dílce
Náběh se vyrobí z vybraného průřezu. Seznam je omezen na průřezy použité v modelu konstrukce.
Deska
Typ
Náběh se vyrobí z jednoho plechu.
S pásnicí
Náběh se vyrobí ze dvou plechů - stojiny a pásnice.
Výška x úhel
Způsob zadání
Výška x délka
Průřez
Pokud je Typ nastaven na Výběr dílce, lze zde vybrat požadovaný průřez.
Zde lze zadat rozměry náběhu.
Rozměry
Seznam rozměrů se liší podle zvoleného typu.
Poznámka: Zadá náběh na připojený nosník. Náběh (ovlivní posudek přípoje, (ii) je
zohledněn při výpočtu náhradní tuhosti přípoje (pokud je zaškrtnuta volba Aktualizovat
tuhost) ALE je (iii) ignorován při výpočtu vlastního modelu (samozřejmě, pokud nebyl
náběh zadán funkcí Konstrukce > Náběh.
- 53 -
Kapitola 3
Návrh přípoje
Zadání nového přípoje
Význam nadefinovaných typů prutů
Když uživatel zadá do svého modelu nový prut, může nastavit typ prutu. Nastavení typu prutu nemá žádný význam, pokud
se zjišťují pouze vnitřní síly a napětí na prutech. Ale jakmile uživatel začne konstruovat a chce navrhnout přípoj dvou nebo
více prutů, začne se uplatňovat parametr Typ. Každý typ je spojen s určitou prioritou. Priorita určuje způsob, jakým jsou
pruty navzájem spojovány.
Zjednodušeně lze říci, že typ určuje priority jednotlivých prutů, jinak řečeno určují, který prut je "hlavní" a který "závislý", což
určuje detailní geometrii přípoje.
Následující jednoduchý příklad poslouží k objasnění. Předpokládejme spojení dvou prutů - vodorovného a svislého. Detail
přípoje pak může mít následující tři konfigurace:
svislý prut
vodorovný prut
typ = sloup
typ = nosník
priorita = 100
priority = 80
přípoj
rámový roh
typ = nosník
typ = sloup
priorita = 80
priorita = 100
- 54 -
Návrh přípoje
rámový roh
typ = nosník
typ = nosník
priorita = 80
priorita = 80
přípoj deska-deska
Nastavení výchozích parametrů
Před vlastním návrhem může uživatel nastavit hodnoty různých parametrů, které se vztahují k návrhu přípojů. Tyto hodnoty
se pak používají jako výchozí hodnoty pro jednotlivé přípoje.
Obecná data
Tato skupina parametrů obsahuje základní data jako minimální velikost svaru, součinitel prokluzu předepjatých šroubů,
minimální vzdálenost mezi šrouby apod.
Minimální velikost svaru
Minimální účinná tloušťka svarů.
Souč. prokluzu (předepjaté šrouby)
Hodnota součinitele prokluzu m pro předepjaté vysokopevnostní šrouby (viz EC3, 6.5.8.3).
Součinitel k se používá pro stanovení nutného krouticího momentu Mv.
Mv = k d Fv
kde
Souč. pro moment předepjatých šroubů
Mv = krut
d = průměr předepjatého šroubu
Fv = návrhová předpínací síla
Minimální vzdálenost šroub - okraj desky (d)
Minimální vzdálenost od okraje
Minimální vzdálenost šroub - vrch desky (d)
Minimální vzdálenost od okraje.
Maximální vzdálenost šroub - okraj desky (d)
Maximální vzdálenost od okraje.
Maximální vzdálenost šroub - vrch desky (d)
Maximální vzdálenost od okraje.
Minimální vzdálenost mezi řadami šroubů (d)
Minimální rozteče.
Maximální vzdálenost mezi řadami šroubů (d) Maximální rozteče.
Minimální vzdálenost mezi šrouby v jedné řadě (d)
Minimální rozteče.
Vzdálenost šroub - hrana desky (kloubový přípoj)
Defaultní pozice šroubu v kloubovém rámovém přípoji.
Upravit výpočetní tuhost
Defaultní nastavení pro upravení tuhosti během analýzy.
- 55 -
Kapitola 3
Zahloubení pro podložku
Přesah pro podložku
Rámový šroubovaný / svařovaný
Tyto parametry stanovují způsob, jakým se počítají a navrhují rámové přípoje.
Určuje, které vnitřní síly budou používat pro návrh a posouzení přípoje:
Transformace namáhání
V ose : vnitřní síly v uzlu (průsečík os nosníku a sloupu).
V okraji : vnitřní síly v místě přípoje
Velikost svaru náběhu
Prezentace velikosti svarů náběhů může být jako koutového V svaru nebo jako délka uvedená v Velikosti svarů pro
náběhy v Rámové přípoje: Teoretické základy.
Povolená relativní chyba
Toto je přípustná hodnota procenta překročení výpočtového momentu únosnosti Mj,Rd, aby mohl být přípoj
pro moment (%)
klasifikován jako vyhovující.
Zanedbání svaru v beff
Toto se vztahuje ke vzorci J.19 a J.20 v Odk. [1]. Je možné zanedbat část svarů ve stanovení efektivní šířky beff, která
(FcRd)
se používá k určení výpočtové únosnosti stojiny sloupu v příčném tlaku (Fc,wc,Rd).
Toto nastavení se vztahuje k použití redukčního součinitele kfc při stanovení výpočtové únosnosti pásnice sloupu v
Uvažovat napětí v pásnici
ohybu. Je možné zanedbat kfc, takže není provedena redukce podélného tlakového napětí scom,Ed v pásnici
sloupu
sloupu.
Viz Odk. [1] J.3.5.5.2 (4)
Toto se vztahuje ke stanovení Fc,fb,Rd, stanovení výpočtové tlakové únosnosti tlačené pásnice nosníku pro nosníky
vyztužené náběhy
Únosnost
pásnice
nosníku
Průřez -
Mc,Rd
se
bude
počítat
pouze
pro
průřez
nosníku.
Průřez + Náběh - Mc,Rd se bude počítat pro průřez nosníku + náběhu(ů).
Tlač. náběh SPRINT – pro tlačenou pásnici náběhu se Fc,fb,Rd počítá podle omezení SPRINT.
Viz také kapitola Tlaková únosnost náběhů v Rámové přípoje: Teoretické základy.
Tato vlastnost umožňuje použít alternativní metodu, uvedenou v Odk. [1] J.3.2.4, pro stanovení Ft,Rd pro způsob 1:
Použít
alternativní
Kompletní plastizace pásnice.
metodu Ft.Rd.1
Tato metoda vede k vyšší hodnotě výpočtové únosnosti pro způsob 1.
Je-li volba zatržena, tloušťka výztuh se mění v průběhu výpočtu uzlu v závislosti na aktuálních vnitřních silách a na
Vždy přizpůsobit výztuhy
kritických limitních silách. Viz Výpočet velikosti svarů a Rozměry výztuh v Rámové přípoje: Teoretické základy
Není-li volba zatržena, zadané hodnoty tlouštěk výztuh se nemění.
- 56 -
Návrh přípoje
Je-li volba zatržena, velikost svarů se mění v průběhu výpočtu uzlu v závislosti na aktuálních vnitřních silách a na
Vždy přizpůsobit velikost
svarů
kritických limitních silách.
Není-li volba zatržena, berou se výchozí hodnoty.
Viz Výpočet velikosti svarů a Rozměry výztuh v Rámové přípoje: Teoretické základy.
Použít
posudek
klasifikace tuhosti
Je-li volba zatržena, provádí se klasifikace tuhosti a posudek nutné tuhosti..
Použít vnitřní síly pro
Je-li volba zatržena, použijí se pro výpočet velikosti svaru a výztuh vnitřní síly. Není-li volba zatržena, použijí se mezní
výpočet svaru
únosnosti
Použít
výztuhy
pro
únosnost stojiny sloupu
Použít pouze poslední
šroub
pro
smykovou
únosnost
Je-li volba zatržena, zohledňují se obdélníkové výztuhy (v tlačené a tažené oblasti) do únosnosti stojiny sloupu ve
smyku.
Je-li volba zatržena, nebude alespoň jedna řada šroubů uvažována v tahu. Tato řada šroubů se použije pro plnou
smykovou únosnost. Šroub je umístěn nejblíže k bodu tlaku.
Patní deska
Tyto parametry stanovují způsob, jakým se počítají a navrhují patní desky
Použít posudek klasifikace
tuhosti
Součinitel koncentrace kj
Souč. spoje betaj
Je-li volba zatržena, provádí se klasifikace tuhosti a posudek nutné tuhosti..
Konzervativně může být kj rovno 1.0. Určení správné hodnoty je popsáno v Odk. [5].
bj může být 2/3 v případě, že charakteristická pevnost malty není menší než 0.2 charakteristické pevnosti betonu a
tloušťka maltového podlití není větší než 0.2 nejmenšího šířkového rozměru ocelové patní desky.
Součinitel tření
Zadejte příslušnou hodnotu součinitele tření mezi maltou a ocelí.
Fck betonové patky
Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku po 28 dnech.
Dobrá vazebná podmínka
Zatrhněte tuto volbu v případě dobré vazebné podmínky. Více informací v EC2 Odk.[6], článek 5.2.2.
Vysocevazebné: vložky s žebírkovaným povrchem
Typ vložky
Hladké vložky: vložky s hladkým povrchem
Zahrnuto tření
Tato volba umožňuje zohlednit únosnost ve tření při stanovování smykové únosnosti VRd přípoje. Je-li volba
zatržena, zohlední se únosnost ve tření.
Typ kotvení popisuje způsob uchycení kotevních šroubů do základů :
Typ kotvení
Prodloužení (d)
Délka ohybu hákové kotvy
(d)
Délka ohybu zahnuté kotvy
(d)
Vnitřní poloměr hákové
l
přímé: upevnění je založeno pouze na vazbě
l
s háky : kotevní šrouby jsou opatřeny háky
l
zahnutá: viz Pozn. 1pod tabulkou
l
kruhová deska: Jako prvek roznášející zatížení je použita podložní deska.
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
- 57 -
Kapitola 3
kotvy (d)
Vnitřní poloměr zahnuté
kotvy (d)
Prodloužení
u
kruhové
desky (d)
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Tloušťka kruhové desky (d)
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Poloměr kruhové desky (d)
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Vzdálenost od
kruhové
desky k okraji betonové
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
patky
Délka kotvy
Viz definice kotevního šroubu v Části přípoje
Použít reakce v podporách
Je-li volba zatržena, pro návrh přípoje se použijí reakce v podporách. Není-li, použijí se vnitřní síly v prutu.
Použít
Je-li volba zatržena, použijí se pro návrh kotevních délek vnitřní síly. Není-li volba zatržena, použijí se mezní
vnitřní
kotevní délky
síly
pro
únosnosti.
Kotevní šroub s hákem a zahnutý jsou v podstatě stejné typy, liší se pouze geometrickými
vlastnostmi, takže oba dávají stejnou kotevní délku (zahnutý je připraven pro budoucí
použití).
Kotevní šrouby s háky a zahnuté kotevní šrouby by se neměly používat pro šrouby s ocelí s
mezí kluzu nad 300 N/mm˛ (podleOdk. [1] ).
Šroubovaná diagonála
Pro běžné průměry šroubů (M12 až M36), defaultní hodnoty pro e1 a p1 ( v diagonálním prvku) a defaultní hodnoty e1 a e2
(ve styčníkovém plechu) jsou nastaveny pro protilehlé a vystřídané umístění šroubů.
- 58 -
Návrh přípoje
Typ osových sil
Kritická osová síla pro návrh přípoje se hledá s použitím vybraného kriteria:
Vyloučení tlaku
jsou uvažovány pouze tahové síly
Tah i tlak
jsou uvažovány tlakové i tahové síly
Dílčí součinitele spolehlivosti
Zde lze zadat dílčí součinitele spolehlivosti.
Symbol
Výchozí
Poznámky
hodnota
Průřezy a plechy
Únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3
1.1
Vzpírané pruty
Únosnost prutů na vzpěr + průřezy třídy 4
1.1
Šroubovaný přípoj
1.25
Svařovaný přípoj
1.25
Předepjaté šrouby
Únosnost v prokluzu pro mezní stav únosnosti
1.25 Beton
Použito pouze pro patní desky
1.5
Tření deska - beton
Dílčí souč. spolehlivosti
vazníku
Součinitel spolehlivosti pro tření mezi deskou a betonem. Použito pouze pro
patní desky.
Součinitel spolehlivosti pro návrh tlakové/tahové únosnosti.
2
1.1
Expertní systém
Následující Relativní chyby mohou být nastaveny:
Řez
Materiál
Konfigurace
Nastaví přípustné relativní chyby rozměrů pro získání připojeného prutu a připojeného sloupu. To platí pouze, když je nastavena
možnost kontrola podle rozměrů, nebo když je použit průřez VARH, nebo když hledání podle jména bylo neúspěšné.
Nastaví přípustné relativní materiálové chyby pro získání připojených materiálů (tj. vlastnosti materiálu pro prut, sloup, čelní desku,
šroub atd.)
Data v expertní databázi jsou uchovávány pro určitou geometrickou konfiguraci. To je měřeno úhlem mezi prutem a sloupem nebo
patní deskou nebo čelní deskou. Tolerance pro tento úhel je definovaná v editovacím boxu.
Tato relativní chyba bere v úvahu rozdíl mezi rezistencí návrhového momentu v horní straně a dolní straně. Pokud je relativní
Pozice
chyba mezi rezistencí v horní a dolní straně větší než hodnota, která je zde nastavena, bude se uvažovat obrácené umístění
přípoje. Tato hodnota nemá smysl pro kloubové přípoje.
Skupina Možnosti uspořádání
To je možnost defaultního uspořádání pro třídění příslušných přípojů.
- 59 -
Kapitola 3
l
Jedn. posudek: třídění podle jednotného posudku.
l
Priorita: třídění podle čísel priorit
Skupina Možnosti filtrace
Počet položek v získaném seznamu přípojů může být upraven a filtrován pomocí následujících možností:
Nastaví limity pro jednotný posudek. Pouze jednotné posudky, které jsou uvnitř mezí, budou přítomny v seznamu
uc min
přípojů.
uc max
TIP: vhodnou maximální hodnotou je 0.90.
priorita min
Nastaví limity pro čísla priorit.
priorita max
Jednotný posudek může být založen:
na kapacitních tabulkových hodnotách,
filtrace únosnosti
na kapacitních vypočtených hodnotách nebo
na kombinaci obou (minimální nebo maximální).
seznam
vyřazených
šroubů
filtrace zdroje
Pro šroubovaný přípoj můžete eliminovat třídy šroubů. Seznam přípojů nebude obsahovat přípoje využívající vybrané
třídy šroubů.
Vybírá zvolené zdroje pro získání přípojů.
Skupina Kontrola geometrie
Tato skupina určuje kritérium pro vybírání připojení prutu a připojení sloupu. To může být provedeno zvolením jména
(kontrola podle jmen), nebo pomocí zvolení rozměrů (kontrola podle rozměrů). Možnost kontrola podle jmen je rychlejší.
Možnost kontrola podle rozměrů je použita vždy pro profily VARH nebo když je získání jmen neúspěšné.
Kontrola vlastností sloupu by měla být zatržena, jestliže uživatel chce zahrnout vlastnosti sloupu pro hledání odpovídajících
přípojů. Pokud to není zatrženo, tak jsou zahrnuty pouze vlastnosti prutů. Je patrné, že tato poslední možnost, získaného
jednotného posudku se může lišit od vypočteného jednotného posudku. Počet získaných přípojů bude větší.
Postup nastavení výchozích parametrů
1. Otevřete servis Ocel:
1. Použijte příkaz nabídky Strom > Ocel,
2. Nebo použijte příkaz stromu Ocel (
).
2. Potvrďte příkaz Přípoje > Nastavení (
).
3. Zadejte hodnoty jednotlivých parametrů podle potřeby.
4. Potvrďte klepnutím na [OK].
Vytvoření nového přípoje
Postup definování nového přípoje je podobný pro všechny vysvětlované typy. Tato kapitola uvádí obecný postup.
Následující kapitoly se zabývají některými upřesněními jednotlivých typů přípojů.
- 60 -
Návrh přípoje
Poznámka: Přípoj může být tedy vložen do průsečíku dvou nebo více prutů, kde je vytvořen
přípojný uzel.
Obecný postup zadání nového přípoje
1. V grafickém okně programu Scia Engineer zobrazte tu část konstrukce, na které chcete vytvářet přípoj. Ujistěte se, že je
jasně vidět pruty a uzel, které budou vytvářet přípoj.
2. Spusťte vhodný příkaz pro požadovaný typ přípoje, buď z nabídky Strom > Ocel > Přípoje > xxx nebo použitím menu
stromu funkcí Ocel > Přípoje > xxx, kde xxx může být jedna z následujících možností:
1. Rám šroubovaný / svařovaný - tvrdá osa,
2. Rám šroubovaný / svařovaný – měkká osa,
3. Kloubový rošt,
4. Šroubovaná diagonála.
3. Vyberte uzel, ve kterém se bude navrhovat přípoj.
4. Program automaticky vybere všechny pruty, které se v uzlu stýkají. V případě potřeby můžete odebrat z výběru kterékoliv
z prutů.
5. Stisknutím [Esc] ukončete příkaz.
6. Program automaticky vytvoří ve vybraném uzlu přípoj. Typ přípoje závisí na geometrických podmínkách a nastavených
prioritách.
7. V tabulce vlastností se zobrazí všechny parametry, které odpovídají příslušnému typu přípoje..
8. Nastavte parametry vygenerovaného přípoje v tabulce vlastností.
9. Zrušením výběru se dokončí návrh konkrétního přípoje.
Zadání nového rámového přípoje na tuhou osu
Postup zadání nového rámového přípoje na tuhou osu si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného na svislý
sloup uprostřed jeho výšky. Samozřejmě můžete vytvářet i jiné konfigurace.
Postup zadání nového rámového přípoje na tuhou osu
Máme sloup s vodorovným nosníkem připojeným doprostřed výšky sloupu.
- 61 -
Kapitola 3
Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Rámový šroubový/svařovaný - tuhá osa. Postupujte podle pokynů na
příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje.
Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků.
Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce.
V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje.
- 62 -
Návrh přípoje
Přípoj v grafickém okně je aktualizován.
Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel.
Zadání nového rámového přípoje na měkkou osu
Postup zadání nového rámového přípoje na měkkou osu si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného na
horní konec svislého sloupu. Můžete však samozřejmě vytvářet i jiné konfigurace.
Postup zadání nového rámového přípoje na měkkou osu
Máme sloup s vodorovným nosníkem připojeným k hornímu konci sloupu.
- 63 -
Kapitola 3
Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Rámový šroubový/svařovaný - měkká osa. Postupujte podle pokynů na
příkazové řádce a vyberte bod pro zadání přípoje.
Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků.
Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce.
- 64 -
Návrh přípoje
V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje.
Přípoj v grafickém okně je aktualizován.
Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel.
Zadání nového kloubového roštového přípoje
Postup zadání nového roštového kloubového přípoje si ukážeme na příkladu vodorovného nosníku připojeného ke
druhému vodorovnému nosníku uprostřed své délky. Můžete však samozřejmě vytvářet i jiné konfigurace.
- 65 -
Kapitola 3
Postup zadání nového kloubového roštového přípoje
Máme dvojici protínajících se vodorovných nosníků.
Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Kloubový roštový. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a vyberte bod
pro zadání přípoje.
Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků.
- 66 -
Návrh přípoje
Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce.
V okně vlastností zadejte všechny požadované části přípoje.
Přípoj v grafickém okně je aktualizován.
Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel.
- 67 -
Kapitola 3
Poznámka: Nosník, který přípojem prochází musí mít vyšší prioritu než nosník, který v
přípoji končí. Např takto:
P/riorota se nastavuje v dialogu vlastností každého nosníku v položce Typ nebo ve skupině
konstrukční model (CAD model):
Zadání nového šroubovaného přípoje diagonály
Postup pro definici nové šroubového přípoje diagonály ukážeme na modelovém příkladu svislého sloupu s připojenou
diagonálou. Můžete však samozřejmě vytvářet i reální konfigurace.
Postup zadání nového šroubového přípoje diagonály
Mějme následující situaci.
- 68 -
Návrh přípoje
Otevřete servis Ocel. Spusťte funkci Přípoje > Šroubový přípoj diagonály. Postupujte podle pokynů na příkazové řádce a
vyberte bod pro zadání přípoje.
Vybrány jsou všechny nosníky procházející vybraným uzlem. V případě potřebu zrušte výběr u nepotřebných nosníků.
Stiskněte Esc pro dokončení příkazu. Otevře se dialog Šroubový přípoj. Proveďte potřebná nastavení.
- 69 -
Kapitola 3
- 70 -
Návrh přípoje
Ve vybraném uzlu je vytvořen přípoj a jeho značka je vykreslena na obrazovce.
Přípoj v grafickém okně je aktualizován.
- 71 -
Kapitola 3
Poznámka: Pamatujte na to, že v místě přípoje musí existovat připojený uzel.
Upřesnění parametrů přípoje
Po vytvoření přípoje lze v tabulce vlastností zobrazit, nastavovat a upravovat jeho vlastnosti tak, aby vyhovoval všem
požadavkům kladeným na konkrétní přípoj.
Parametry samozřejmě závisí na typu přípoje, který se upravuje. Rámový přípoj má v tabulce jiné parametry než např.
přípoj deska-deska. Pokud se zároveň upravuje více přípojů (tzn. je vybrán více než jeden přípoj), v tabulce vlastností se
zobrazí průnik vlastností společných všem vybraným přípojům.
Tabulka vlastností také skrývá všechny "nelogické" parametry. Např. dokud uživatel nezadá, že v přípoji jsou šrouby, není
možné vybrat délku šroubů, průměry a jiné jejich parametry.
Aby byl návrh přípoje jednoznačným a jednoduchým úkonem, jsou parametry roztříděny do oddělených skupin. Skupiny
vlastností může uživatel v tabulce rozbalovat a sbalovat. Vhodným postupem je sbalení skupin vlastností, jejichž návrh je již
ukončen. Tím se seznam vlastností v tabulce vlastností zkrátí a zjednoduší.
Přehled skupin vlastností přípoje
Následující přehled obsahuje skupiny parametrů, které se mohou zobrazit v okně vlastností. Některé skupiny parametrů
nebo konkrétní parametry ve skupinách mohou být dostupné jen pro specifické typy přípoje.
Základní (neseskupené) parametry
Jméno
Specifikace jména přípoje, které se objevuje ve výstupech.
Typ
Nastavení "typu zatížení", které se použije ve výpočtu (posouzení) přípoje. Lze např. vybrat zatěžovací stavy nebo kombinace
zatížení
zatěžovacích stavů.
Typ rámu
Nastavení typu rámu. Rám může být vyztužený zavětrováním nebo nevyztužený.
Tvar
přípoje
Informuje uživatele o typu geometrie přípoje.
- 72 -
Návrh přípoje
Strana => [Jméno prutu]
Do přípoje může přicházet několik nosníků. Každý z nosníků má v tabulce vlastností svou skupinu Strana.
Parametry ve skupině určují, které konkrétní části tvoří jednotlivý přípoj. Obsah skupiny se může lišit podle toho, které z
parametrů již byly ve skupině nastaveny.
Možné parametry ve skupině Strana jsou:
Typ přípoje
Lze navrhovat buďto rámový šroubovaný nebo rámový svařovaný přípoj.
Čelní deska
Volba, zda bude v přípoji čelní deska.
Výztuha příruby sloupu
Volba, zda bude v přípoji výztuha příruby sloupu.
Šrouby
Volba, zda budou v přípoji šrouby
Horní výztuha
Volba, zda bude v přípoji horní výztuha.
Dolní výztuha
Volba, zda bude v přípoji dolní výztuha.
Příčná výztuha
Volba, zda bude v přípoji příčná výztuha.
Výztuha stojiny
Volba, zda bude stojina sloupu vyztužena výztuhou stojiny.
Aktualizovat výpočet
Je-li volba zatržena, program spočte únosnost a tuhost přípoje a zobrazí je v tabulce na konci skupiny Strana.
Typ výpočtu
Výstup
Určuje podmínky zatížení v přípoji. Pokud je typ nastaven na "pro zat. stavy a kombinace", program provádí
také posouzení přípoje. Výsledky jsou zobrazeny na konci tabulky vlastností ve skupině Strana.
Každý přípoj lze "exportovat" do dokumentu. Volba Výstup určuje rozsah výstupní zprávy vygenerované v
dokumentu.
Délka pro klasifikaci tuhosti
Zadání hodnoty délky pro určení klasifikace tuhosti.
Obnovit tuhost
Automaticky přepočítá tuhost přípoje.
Typ prvku (pro Rámový
kloubový)
Deska kloubového přípoje (pro
Rámový kloubový)
Přípoj na úhelník (pro Rámový
kloubový)
Vybere typ desky pro rámový kloubový přípoj.
Určuje zda je použita deska kloubového přípoje.
Určuje zda je použit přípoj na úhelník.
Uložit do expertní databáze
Uloží přípoj do expertní databáze.
Načíst z expertní databáze
Načte přípoj z expertní databáze.
Ořez nosníku (pro Kloubový
rošt)
Uzel (Pro Šroubovanou
diagonálu)
Materiál výztužného plechu (pro
Šroubovanou diagonálu)
Opravit šroubovanou diagonálu
(pro Šroubovanou diagonálu)
Tvar a velikost konce připojovaného nosníku.
Informuje o uzlu, kde je přípoj zadán.
Určuje materiál výztužného plechu.
Umožňuje opravení tohoto typu přípoje.
Čelní deska
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry čelní desky přivařené k připojovanému nosníku.
Příložka
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry příložky.
- 73 -
Kapitola 3
Dolní výztuha
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, tvar a rozměry dolní výztuhy.
Horní výztuha
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, tvar a rozměry horní výztuhy.
Příčná výztuha
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti a rozměry příčné výztuhy.
Výztuha stojiny
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, typ a rozměry výztuhy stojiny. Také automaticky vypočte velikost prvku.
Deska kloubového přípoje
Tato skupina parametrů specifikuje vlastnosti, typ a rozměry desky kloubového přípoje.
Přípoj na úhelník
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti, typ a rozměry úhelníku.
Šrouby
V této skupině se určuje montáž, rozložení, vzdálenosti a jiné parametry týkající se šroubů.
Výztuha mezi řadami šroubů
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti výztuhy mezi řadami šroubů.
Svar
Tato skupina parametrů určuje vlastnosti svarů použitých v přípoji.
Data o betonu
V této skupině jsou shromážděny vlastnosti betonové patky, ke které je pomocí kotevních šroubů připevněn šroub.
Data kotvy
Skupina Data kotvy obsahuje údaje o typu, tvaru a vlastnostech kotvy.
Příklad:
Předpokládejme standardní rámový rohový přípoj nosníku na sloup. V tabulce vlastností
bude pouze jedna skupina Strana. Bude obsahovat parametry:
- 74 -
Návrh přípoje
l
čelní deska,
l
horní výztuha,
l
dolní výztuha,
l
příčná výztuha,
l
výztuha stojiny.
Jakmile uživatel přidá do přípoje čelní desku, do skupiny se přidají další dva parametry:
l
výztuha příruby sloupu,
l
šrouby.
Dále předpokládejme, že uživatel zadá do přípoje šrouby. V tuto chvíli se přípoj stává
"realistickým" a ve skupině se objeví nové položky:
l
aktualizovat výpočet,
l
typ výpočtu,
l
výstup.
Bublinová nápověda: Úprava a nastavení jednotlivých parametrů přípoje je docela
jednoduché díky důmyslné vlastnosti, která je implementována do okna vlastností. Kdykoliv
uživatel umístí kurzor myši nad hodnotu vlastnosti v tabulce, program zobrazí bublinku
- 75 -
Kapitola 3
nápovědy, která zobrazí jednoduchý obrázek vysvětlující význam konkrétního parametru.
Např. obrázek dole vysvětluje rozdíl mezi malou a velkou výztuhou stojiny.
Expertní systém
Pro rámové přípoje (šroubované, svařované a kloubové) je k dispozici databáze přípojů. Obsah této databáze je složen z
několika předdefinovaných přípojů a je možné do ní přidávat další uživatelem definované přípoje. Navíc jsou v této databázi
uloženy geometrická data, vlastnosti únosnosti a vlastnosti tuhosti dané konfigurace. Hodnoty únosnosti a tuhosti vycházejí
z mezního stavu únosnosti spoje.
Data o přípoji mohou být během zadávání vyhledány v expertním databázi.
Pomocí různých možností může uživatel upravit a filtrovat algoritmus pro vyhledávání v databázi.
Obsah
Předdefinované přípoje
Předdefinované přípoje jsou založeny na následujících tabulkách:
Bemessungshilfen für profilorientiertes Konstruieren
Auflage 1997
Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH Köln
Stahlbau Kalender 1999
Bemessungshilfen für nachgiebige Stahlknoten mit Stirnplattenanschlüssen
Ernst & Sohn, DSTV, 1999, Berlin
Data únosnosti jsou zavedeny jako tabulkové hodnoty.
Doplňkové nastavení pro předdefinované přípoje je generováno pomocí Data únosnosti jsou zavedena jako vypočtené
hodnoty.
Předdefinované přípoje jsou uzamčeny a nemohou být upravovány.
Pro omezení počtu dat v databázi jsou předdefinované přípoje založeny na vlastnostech nosníku. To s sebou nese
možnost, že se jednotkový posudek nabízený během vyhledávacího algoritmu může lišit od vypočteného jednotkového
posudku.
Uživatelem definované přípoje
Druhá část databáze se skládá z uživatelem definovaných dat, které mohou být vkládána a mazána. Pro tato data jsou
uváženy jak data nosníku tak i data sloupu. Data únosnosti jsou zavedeny jako vypočtené hodnoty.
- 76 -
Návrh přípoje
Načtení z expertní databáze
Pro každou významnou stranu jsou nejlépe pasující data přípoje reprezentována jménem přípoje a grafickým
znázorněním. Nejlépe pasujícím výsledkem je přípoj s největším jednotkovým posudkem nižším než 1.
Tlačítko [OK] akceptuje nabízený přípoj; Tlačítko [Zrušit] ignoruje nabízený přípoj.
Je dán kompletní seznam odpovídajících přípojů.
Tento seznam přípojů je založen na následujících vyhledávacích kritérií:
l
typ přípoje (svařovaný, šroubovaný, kloubový) odpovídá,
l
geometrický typ (nosník-sloup, nosník-nosník, patní deska) odpovídá,
l
úhel mezi sloupem a nosníkem je v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů),
l
vlastnosti nosníku (geometrické a materiálové) jsou v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů),
l
vlastnosti sloupu (geometrické a materiálové) jsou v daných mezích (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů),
l
kontrola místních omezení ( například: náběh na horní straně není vždy možný pro rohový přípoj, kontrola přípustných
roztečí, …).
Jestliže jsou splněny tyto podmínky, jsou data o přípoji vyhledána a seřazena podle jednotkového posudku nebo podle
priority (viz kapitola Nastavení výchozích parametrů).
Pro každou položku je přítomné jméno přípoje, jednotkový posudek, poloha (normální nebo inverzní), třída šroubů, jméno
zdroje a priorita.
Příklad
IH3E/IPE270/16/20 0.99 + DSTV 10.9 1
Příklad
Jméno přípoje
IH3E/IPE270/16/20
Jednotkový posudek
0.99
Poloha
+
Zdroj
DSTV
Třída šroubů
10.9
Priorita
1
Pro svařované a šroubované přípoje nosník- sloup a nosník- nosník je jednotkový posudek založen na momentové
únosnosti. Pro přípoje patní deskou je jednotkový posudek založen na momentové únosnosti a únosnosti na normálovou
sílu. Pro kloubové přípoje je jednotkový posudek založen na smykové únosnosti.
Únosnost přípoje může být založena na vypočtené hodnotě nebo na tabulkové hodnotě nebo na obou dvou hodnotách (viz
kapitola Nastavení výchozích parametrů).
Vybraný přípoj může být upravován vybráním odpovídající položky v seznamu.
Uložení přípoje do expertní databáze
Každá strana může být uložena do databáze přípojů. Uživatel musí specifikovat unikátní jméno přípoje. Výchozí jméno
přípoje je vytvořené následovně:
AA/B/CCCCCC/DDDDDD/EE/FFFFFF/G
- 77 -
Kapitola 3
BC : nosník-sloup
AA
Geometrická konfigurace
PP : deska-deska
BP : patní deska
B : šroubovaný
B
Typ přípoje
W : svařovaný
P : kloubový
CCCCCC
Průřez nosníku
DDDDDD
Průřez sloupu
Tloušťka čelní desky (je-li přípoj šroubovaný)
EE
Typ kloubu (je-li přípoj kloubový)
FFFFFF
Průměr šroubu a třída šroubu (je-li přípoj šroubovaný)
G
Číslo
Příklady:
BC/B/IPE270/HEA260/20/M16-10.9/1
Šroubovaný přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260 s tloušťkou čelní desky = 20 mm a šrouby M16
(10.9).
PP/B/IPE270/30/M20-10.9/1
Šroubovaný přípoj deska-deska na nosníku IPE270 s tloušťkou čelní desky = 30 mm a šrouby M20 (10.9).
BP/B/HEA260/15/M16-10.9/1
Šroubovaný přípoj patní desky na sloupu HEA260 s tloušťkou patní desky = 15 mm a kotvou M16 (10.9).
BC/W/IPE270/HEA260/1
Svařovaný přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260.
PP/W/IPE270/1
Svařovaný přípoj deska-deska na nosníku IPE270.
BC/P/IPE270/HEA260/T/1
Kloubový přípoj nosník-sloup mezi nosníkem IPE270 a sloupem HEA260 s použitím kloubu typ 1.
Definice sestavy šroubů
Jako výchozí možnosti si uživatel vybírá z rozsáhlé databáze připravených sestav šroubů. V případě potřeby si může
uživatel zadat svou sestavu šroubů nebo upravit stávající sestavu. Sestava šroubů určuje, jaký šroub se použije s jakou
podložkou a maticí a definuje jejich vlastnosti.
- 78 -
Návrh přípoje
Šrouby
Vybraný šroub
Výběr konkrétního šroubu.
Typ
Volí se, zda je šroub normální nebo předepjatý.
Třída šroubu
Nastavení třídy šroubu.
Mezní pevnost v tahu
Informuje uživatele o hodnotě mezní pevnosti v tahu vybraného šroubu.
Nastavení způsobu, jakým se určuje délka šroubu:
Délka šroubu
l
standardní délka
l
svěrná délka + delta (obvyklé v U.S.)
Délka
Zadání hodnoty délky šroubu.
Svěrná délka - dolní
Zadání hodnoty spodní meze svěrné délky.
Svěrná délka - horní
Zadání hodnoty horní meze svěrné délky.
Matice
Vybraná matice
Výběr konkrétní matice.
Třída matice
Nastavení třídy matice.
Podložka
Podložka pro hlavu
Nastavení, zda je v sestavě šroubu podložka pod hlavou šroubu.
Podložka pro matici
Nastavení, zda je v sestavě šroubu podložka pod maticí.
Vybraná podložka
Výběr konkrétní podložky.
Postup definice sestavy šroubu
1. V tabulce vlastností musí být zobrazeny vlastnosti přípoje:
1. zobrazuje se v průběhu zadání nového přípoje,
2. nebo po vybrání existujícího přípoje pro úpravu.
2. Ujistěte se, že je v tabulce vlastností přípoje vybrána položka Šrouby.
3. V příslušné skupině Šrouby v tabulce (v tabulce může být více skupin Šrouby, jedna pro každý nosník v přípoji) klepněte
na tlačítko na pravé straně položky Vyberte sestavu šroubů (
).
4. Otevře se správce sestav šroubů. (Tento správce je jeden z mnoha správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná
v celém prostředí Scia Engineer).
5. Zadejte novou sestavu šroubů nebo upravte některou ze stávajících podle potřeby.
6. Ukončete správce Sestav šroubů.
7. Použijte novou sestavu šroubů tam, kde ji potřebujete.
- 79 -
Kapitola 3
Výběr šroubů
Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam šroubů. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace, které jsou rozhodující pro
správný návrh přípojů.
Je-li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci šroubů. Tento správce je jeden z mnoha správců
ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer.
Postup zadání šroubu
1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce.
2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraný šroub.
3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce šroubů.
4. Zadejte nový šroub nebo upravte některý z již zadaných šroubů.
5. Zavřete správce šroubů.
Výběr matic
Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam obvykle používaných matic. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace, které
jsou rozhodující pro správný návrh přípojů.
Je-li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci matic. Tento správce je jeden z mnoha správců
ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer.
Postup zadání matice
1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce.
2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraná matice.
3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce matic.
4. Zadejte novou matici nebo upravte některou z již zadaných matic.
5. Zavřete správce matic.
Výběr podložek
Scia Engineer nabízí rozsáhlý seznam obvykle používaných podložek. Databáze obsahuje všechny nezbytné informace,
které jsou rozhodující pro správný návrh přípojů.
Je-li to nezbytné, může uživatel upravit data, týkající se šroubů, ve Správci podložek. Tento správce je jeden z mnoha
správců ve Scia Engineer a jejich obsluha je jednotná v celém prostředí Scia Engineer.
Postup zadání podložky
1. Spusťte správce sestav šroubů a nechejte jej zobrazit na obrazovce.
2. Klepněte na tlačítko nejvíce vpravo v položce Vybraná podložka.
3. Toto tlačítko otevře na obrazovku správce podložek.
4. Zadejte novou podložku nebo upravte některou z již zadaných podložek.
5. Zavřete správce podložek.
- 80 -
Návrh přípoje
Oprava zadaného přípoje
Změna parametrů přípoje
Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem
konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i
přípoje k přídavným datům.
Proto lze přípoj jednoduše editovat stejným způsobem jako při úpravě přídavných dat.
Postup úpravy parametrů přípoje
1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které chcete upravovat.
2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik společných vlastností vybraných přípojů.
3. Změňte parametry podle potřeby.
4. Změny se automaticky provedou.
5. Zrušte výběr.
Je-li třeba upravovat pouze jeden přípoj a uživatel upřednostňuje práci v obvyklém modálním dialogu, lze použít alternativní
postup.
Alternativní postup úpravy přípoje
1. Umístěte kurzor nad přípoj, který chcete upravovat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši.
3. Na obrazovce se objeví kontextová nabídka.
4. Potvrďte příkaz Oprava vlastností.
5. Objeví se modální dialog vlastností vybraného přípoje.
6. Změňte parametry, které chcete upravit.
7. Potvrďte změny klepnutím na [OK].
8. Úprava je dokončena.
Kopírování přípoje
Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem
konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i
přípoje k přídavným datům.
Proto lze přípoj zkopírovat do jiného uzlu stejným způsobem, jakým se kopírují jiná přídavná data
Postup kopírování přípojů
1. Vyberte přípoj, který chcete zkopírovat.
2. V panelu nástrojů Geometrické operace se zpřístupní ikona Kopírovat přídavná data (
3. Klepněte na ikonu.
- 81 -
).
Kapitola 3
4. Vyberte uzel, do kterého se má přípoj zkopírovat.
5. Vybraný přípoj se zkopíruje do nového uzlu.
6. V případě potřeby vyberte ještě další cílové uzly.
7. Klepnutím na [Esc] ukončete funkci.
Funkce pro kopírování přídavných dat je dostupná také pomocí kontextové nabídky. Místo klepnutí na ikonu v panelu
nástrojů Geometrické operace je možné použít alternativní postup.
Alternativní postup kopírování přípoje
1. Vyberte přípoj, který chcete zkopírovat.
2. Umístěte kurzor myši na obrazovku tak, aby nebyl nad žádnou entitou konstrukce.
3. Vyvolejte kontextovou nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši.
4. Potvrďte příkaz Kopírovat přídavná data ((
)).
5. Dokončete postup závěrečnými kroky z předchozího postupu.
K výše popsanému postupu existuje ještě další alternativní postup.
Druhý alternativní postup kopírování přípoje
1. Umístěte kurzor myši nad přípoj, který chcete kopírovat.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši.
3. Na obrazovce se objeví kontextová nabídka.
4. Potvrďte příkaz Kopírovat přídavná data ((
)).
5. Tento příkaz kopíruje pouze jeden přípoj - ten, nad kterým byl umístěn kurzor myši ve chvíli klepnutí pravým tlačítkem
myši.
6. Zadejte požadovanou polohu kopírovaného přípoje.
7. Vybraný přípoj se zkopíruje do nové pozice.
8. V případě potřeby vyberte další uzly, do kterých se má přípoj zkopírovat.
9. Klepnutím na [Esc] ukončete funkci.
Smazání přípoje
Obecně řečeno, přípoje definované ve Scia Engineer nejsou nic jiného, než dodatečné informace uložené s modelem
konstrukce. Z tohoto úhlu pohledu je lze přirovnat např. k zatížení, podporám, hmotám apod. A stejně jako tato data patří i
přípoje k přídavným datům.
Proto lze přípoj smazat použitím stejným způsobem jako při mazání přídavných dat.
Postup mazání přípoje
1. Vyberte přípoje, které chcete odstranit.
2. Spusťte příkaz Smazat:
- 82 -
Návrh přípoje
1. buďto příkazem nabídky Opravy > Smazat,
2. nebo vyvolejte kontextovou nabídku a vyberte příkaz Smazat.
3. Na obrazovce se objeví dialog s dotazem na potvrzení smazání.
4. Potvrďte mazání.
5. Přípoje(e) se smaže z projektu.
- 83 -
Kapitola 4
Posouzení přípoje
Rychlé posouzení
Rychlé posouzení vybraného přípoje lze provést v tabulce vlastností.
Jakmile je přípoj vybrán a jeho vlastnosti se zobrazí v tabulce vlastností, (viz kapitola Změna parametrů přípoje), je možné
zobrazit stručné informace o ohybové únosnosti přípoje.
Skupina Strana (nezapomeňte, že každý nosník vstupující do přípoje má svou vlastní skupinu Strana) obsahuje položku
Aktualizovat výpočet. Pokud je tato volba zatržena, program automaticky počítá návrhovou únosnost přípoje a některé jiné
charakteristiky..
Návrhová momentová únosnost
Zobrazuje celkovou momentovou únosnost přípoje.
Návrhová únosnost na smyk
Zobrazuje celkovou smykovou únosnost přípoje.
Návrhová únosnost na osovou sílu
Zobrazuje celkovou únosnost přípoje na osovou sílu.
Výsledek tuhosti, Sj
Zobrazuje rotační tuhost přípoje, vztaženou k aktuálnímu momentu Mj,Sd.
Výsledek tuhosti, Sj,ini
Zobrazuje rotační tuhost přípoje, vztaženou k Mj,Rd (bez vlivu osové síly).
Mezní část
Zobrazuje, která část je mezní částí přípoje, jinými slovy - která část přípoje je ta "nejměkčí".
Mezní část tlačená
Zobrazuje, která část přípoje je mezní tlačenou částí přípoje
Výše zmíněné veličiny se zobrazují v případě, že je volba Typ výpočtu konkrétní strany přípoje nastavena na tah na
horní straně nebo na tah na spodní straně. Tyto dvě volby znamenají, že program nepředpokládá, že existují výsledky
statického výpočtu konstrukce.
Je-li ale volba Typ výpočtu nastavena na pro zat. stavy / kombinace, program použije dostupné výsledky statického výpočtu
a spočte jiné výsledky vztahující se k přípoji.
Jednotkový posudek M / MRd
Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na moment.
Jednotkový posudek V / VRd
Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na smykovou sílu.
Jednotkový posudek N / NRd
Zobrazuje výsledek jednotkového posudku na osovou sílu.
Moment
Zobrazuje aktuální moment působící v přípoji.
Smyková síla
Zobrazuje aktuální smykovou sílu působící v přípoji.
Posudek M
Zobrazuje výsledek posouzení na moment.
Posudek V
Zobrazuje výsledek posouzení na smykovou sílu.
Aby mohl program zobrazit základní výsledky posouzení, např. hodnoty únosnosti a
tuhosti, musí být přípoj již přiměřeně nadefinován. To znamená, že musí obsahovat
alespoň nejzákladnější součásti. Například rámový roh musí obsahovat čelní desku a
šrouby.
- 84 -
Posouzení přípoje
Aby mohl program zobrazit základní výsledky kompletního posouzení (t.j. hodnoty z druhé
tabulky), musí být splněna podmínka z Poznámky 1, model konstrukce musí být spočítán a
musí být dostupný alespoň jeden z výsledků výpočtu.
Detailní posouzení
Po navržení přípoje může program provést posouzení přípoje a zobrazit výsledky posouzení. Výsledky je možné zobrazit ve
stručné podobě v tabulce vlastností přípoje nebo mohou vytištěny ve srozumitelných tabulkách do dokumentu.
Rozsah tištěného výstupu posouzení může být následující:
Stručný
Výstup obsahuje jenom základní data týkající se přípoje.
Normální
Výstup obsahuje všechny nezbytné informace o přípoji a jeho posouzení.
Detailní
Výstup obsahuje všechna dostupná data týkající se přípoje.
V závislosti na nastaveném typu výstupu se výpočetní protokol vygeneruje buďto do dokumentu nebo do okna náhledu
programu Scia Engineer.
Postup vytvoření výstupu do okna náhledu
1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které mají být posouzeny.
2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik vlastností vybraných přípojů.
3. Nastavte položku Výstup na požadovanou hodnotu (stručný / normál / detailní).
4. Spusťte funkci Tisk / Náhled na tabulky:
1. buďto použijte funkci Tisk dat > Tisk / Náhled na tabulky v panelu nástrojů Projekt,
2. nebo použijte příkaz nabídky Soubor > Tisk dat > Tisk / Náhled na tabulky.
5. Program vygeneruje v okně náhledu tabulky pro vybraný přípoj (nebo přípoje).
Postup vytvoření výstupu do Dokumentu
1. Vyberte přípoj nebo přípoje, které mají být posouzeny.
2. V tabulce vlastností se zobrazí průnik vlastností vybraných přípojů.
3. Nastavte položku Výstup na požadovanou hodnotu (stručný / normál / detailní).
4. Spusťte funkci Tabulka do dokumentu:
1. 1. buďto použitím funkce Tisk dat > Tisk / Tabulka do dokumentu v panelu nástrojů Projekt.
2. nebo použijte příkaz nabídky Soubor > Tisk dat > Tabulka do dokumentu.
2. Program vygeneruje v Dokumentu tabulky pro vybraný přípoj (nebo přípoje).
- 85 -
Kapitola 4
Vyhodnocení posudku
Posouzení přípoje může být provedeno, jsou-li splněny dvě základní podmínky:
l
Přípoj byl navržen,
l
Projekt byl úspěšně vypočten a jsou k dispozici výsledky.
Výsledkem posudku je stručná tabulka obsahující základní data o přípoji jeho únosnost a zatížení jemuž je vystaven.
Procedura posouzení přípoje
1. Otevřete položku Ocel.
2. Otevřete větev Přípoje.
3. Vyberte funkci Posudek.
4. V okně Vlastnosti nastavte požadované parametry posudku.
5. Použijte funkci Tisk > Tisk / Náhled na tabulky pro zobrazení výsledků v Náhledovém okně.
Parametry posudku
Výběr může být nastaven na:
Výběr
Vše – všechny nosníky jsou posouzeny
Uživatelský – uživatel musí vybrat nosníky pro posouzení
Typ zatížení
Posudek může být proveden pro zatěžovací stav nebo pro kombinaci.
Zatěžovací stav
Zde se vybírá požadovaný zatěžovací stav nebo kombinace.
Filtr může být nastaven na:
Filtr
Žádný – není žádné filtrování
Zástupný znak – výběr je dán zadaným "vyjádřením zástupného znaku", např. B*, BEAM1?, atd.
Hodnoty
Zde mohou být vybrány požadované hodnoty.
Extrém
Tato položka říká, který přípoj bude uveden v Náhledovém okně (viz níže).
Extrém
Žádný / Uzel
Všechny vybrané přípoje jsou posouzeny a tisknuty.
Globální
Všechny vybrané přípoje jsou posouzeny, ale pouze ten, který má extrémní hodnotu je tištěn.
Tabulka výsledků může vypadat následovně:
- 86 -
Posouzení přípoje
Poznámka: Jakmile je otevřeno Náhledové okno a jsou zobrazeny výsledky posudku
přípojů, jakékoliv změny v parametrech posudku vedou k regeneraci Náhledového okna.
Není tedy potřeba stále dokola používat funkci Tisk > Tisk / Náhled na tabulky.
- 87 -
Kapitola 5
Výstupy
Výstup na obrazovku
Úvod do vykreslování přípojů
Přípoj lze vykreslit na obrazovce jak v průběhu návrhu, tak po skončení návrhu se všemi zadanými detaily.
Systém Scia Engineer nabízí několik způsobů zobrazení přípoje. Každý ze stylů má své výhody a je vhodný pro jiný účel:
l
zjednodušené zobrazení,
l
rendrované zobrazení,
l
zobrazení s kótami,
l
uživatelem nastavené zobrazení.
Zjednodušené zobrazení
Zjednodušené zobrazení (nazývané také drátěný model) ukazuje všechny části ve formě „drátů" představujících jednotlivé
hrany prvků. Toto zobrazení je výhodné pro svoji rychlost. Velmi často je také natolik přehledné, že je doporučováno jako
základní typ zobrazení.
Zjednodušené (drátěné) zobrazení výpočtového modelu
Postup nastavení zjednodušeného zobrazení
1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > Model konstrukce (tato funkce zapne zobrazení výpočtového
modelu konstrukce).
2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického
okna.
3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu.
4. Vyberte funkci Parametry zobrazení.
5. Zvolte záložku Entity.
6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry::
1. zaškrtněte volbu Zobrazit,
2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Drátěný.
7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte zjednodušené zobrazení přípojů).
- 88 -
Výstupy
Příklad
Zjednodušené (drátěné) zobrazení CAD modelu
Postup nastavení zjednodušeného zobrazení
1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > CAD model (tato funkce zapne zobrazení CAD modelu
konstrukce).
2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického
okna.
3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu.
4. Vyberte funkci Parametry zobrazení.
5. Zvolte záložku Entity.
6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry::
1. zaškrtněte volbu Zobrazit,
2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Drátěný.
7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte zjednodušené zobrazení přípojů).
- 89 -
Kapitola 5
Příklad
Rendrované zobrazení
Při rendrovaném zobrazení se všechny prvky konstrukce vykreslují s plnou viditelností jednotlivých svých částí. Části skryté
za jinými prvky tak nejsou kresleny. Obrázek pak připomíná reálný pohled na skutečnou konstrukci. Tento styl zobrazení je
výhodný pro svoji preciznost. Může být vhodným pro složité detaily a pro dobrou vizualizaci navrženého přípoje. Rovněž je
neocenitelným pomocníkem při prezentacích výsledků práce.
Rendrované zobrazení výpočtového modelu
Postup nastavení rendrovaného zobrazení
1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > Model konstrukce (tato funkce zapne zobrazení výpočtového
modelu konstrukce).
2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického
okna.
3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu.
4. Vyberte funkci Parametry zobrazení.
5. Zvolte záložku Entity.
6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry::
1. zaškrtněte volbu Zobrazit,
2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Rendrovaný s hranami.
7.
Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte rendrované zobrazení přípojů).
- 90 -
Výstupy
Příklad
Rendrované zobrazení CAD modelu
Postup nastavení rendrovaného zobrazení
1. Zavolejte funkci Pohled > Parametry zobrazení > CAD model (tato funkce zapne zobrazení CAD modelu
konstrukce).
2. Je-li konstrukce vykreslena v drátěném režimu, klikněte na tlačítko [Rendrovat geometrii] při spodním okraji grafického
okna.
3. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem, abyste otevřeli pop-up menu.
4.
Vyberte funkci Parametry zobrazení.
5. Zvolte záložku Entity.
6. Ve skupině parametrů nazvané Ocelové přípoje nastavte následující parametry::
1. zaškrtněte volbu Zobrazit,
2. parametr Rendering nastavte na hodnotu Rendrovaný s hranami.
7. Potvrďte tlačítkem [OK] (tím nastavíte rendrované zobrazení přípojů v CAD modelu).
- 91 -
Kapitola 5
Příklad
Kóty
Systém Scia Engineer dává uživateli možnost zobrazit kóty pro jednotlivé dílčí části přípoje. Kóty se zapínají v dialogu na
nastavení parametrů zobrazení.
Styl kót lze nastavit v dialogu Nastavení > Kóty.
Příklad
Parametry zobrazení
Přípoje, podobně jako další entity v systému Scia Engineer obsahují parametry, které určují styl zobrazení. Tyto parametry
se nazývají parametry zobrazení. Uživatel může nastavit parametry zobrazení téměř libovolným způsobem tak, aby získal
- 92 -
Výstupy
takový styl zobrazení, který mu nejvíce vyhovuje.
Postup nastavení parametrů zobrazení pro přípoje
1. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši a rozbalte tak pop-up menu grafického okna.
2. Vyberte funkce Parametry zobrazení.
3. Vyberte záložku Entity.
4. Nastavte požadované parametry ve skupině Ocelové přípoje.
5. Potvrďte tlačítkem [OK].
Příklad zobrazení, kdy je přípoj vykreslen rendrovaně a konstrukce pouze jako drátěný model
Příklad, kdy je přípoj vykreslen s použitím průhledného rendrování a konstrukce pouze jako drátěný model
Výkresy
- 93 -
Kapitola 5
Vložení vybraného obrázku přípoje do dokumentu
Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do Dokumentu.
Postup vložení obrázku přípoje do dokumentu
1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb.
2. Zavolejte funkci Vložit obrázek do dokumentu:
1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu,
2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu (
>
) na nástrojové liště Projekt,
3. Nastavte parametry obrázku.
4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK].
Vložení vybraného obrázku přípoje do galerie
Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do galerie obrázků.
Postup vložení obrázku přípoje do galerie obrázků
1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb.
2. Zavolejte funkci Uložit obrázek do galerie:
1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Uložit obrázek do galerie,
2. přes funkci Tisk obrázku > Uložit obrázek do galerie (
3. pomocí tlačítka [Uložit obrázek do galerie] (
>
) na nástrojové liště Projekt,
) umístěného na dolním posuvníku grafického okna.
3. Zadejte jméno obrázku.
4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK].
Vytištění vybraného obrázku přípoje
Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vytištěn jako samostatný obrázek.
Postup vytištění obrázku přípoje
1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb.
2. Zavolejte funkci Tisk obrázku:
1.
přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Tisk obrázku,
2. přes funkci Tisk obrázku > Tisk obrázku (
3.
>
) na nástrojové liště Projekt.
Nastavte parametry obrázku.
4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK].
Uložení vybraného obrázku přípoje do souboru
Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být uložen jako samostatný obrázek do externího grafického
souboru.
Postup uložení obrázku přípoje do grafického souboru
- 94 -
Výstupy
1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb.
2. Zavolejte funkci Uložit obrázek do souboru:
3. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Uložit obrázek do souboru,
4. přes funkci Tisk obrázku > Uložit obrázek do souboru (
>
) na nástrojové liště Projekt.
5. Nastavte parametry obrázku.
6. Potvrďte stiskem tlačítka [OK].
Generování obrázků pomocí průvodce
Je celkem běžné, že k plnému popsání všech částí přípoje je třeba celá řada obrázků:
l
různé pohledy na přípoj,
l
výkresy jednotlivých dílčí částí přípoje, jako např. čelní desky, výztuh apod.
Systém Scia Engineer nabízí uživateli k použití průvodce, který provede řadu úkonů za uživatele.
Průvodce se postupně dotazuje, jaké obrázky a jakého stylu uživatel vyžaduje a pak vygeneruje celou sadu obrázků, které
vloží do galerie.
Parametry průvodce
Prefix jména
Prefix jména
Definuje základ jména jednotlivých obrázků.
Měřítko
Stanoví měřítko, ve kterém jsou obrázky vytvořeny.
Parametry obrázku
Šířka
Určuje šířku obrázku.
Výška
Určuje výšku obrázku.
Určuje způsob zobrazení:
Způsob zobrazení
l
normální
l
rendrovaný
l
drátěný
l
bez skrytých čar
l
s čárkovanými skrytými čárami
l
drátěný OpenGL.
Součinitel velikosti textu
Tento součinitel dovoluje vynásobit velikost textu. Díky tomu lze obrázek snadno upravit pro rozdílná výstupní zařízení.
Řez písma
Určuje řez použitý písma (západoevropský, středoevropský, řecký apod).
- 95 -
Kapitola 5
Kóty
Styl značky
Určuje styl značky kóty.
Velikost značky
Určuje velikost značky kóty.
Velikost textu
Určuje velikost textu kóty.
Další parametry obrázku
Umístění jména
Určuje polohu jména na obrázku.
Velikost písma pro jméno
Určuje velikost jména obrázku.
Parametry průvodce
Uživatel může určit, které zadané přípoje se mají v průvodci použít:
Kreslit přípoje
l
obrázky se vytvoří pro všechny zadané přípoje,
l
obrázky se vytvoří pouze pro vybrané přípoje.
Pro generaci obrázků se použijí:
Parametry zobrazení
l
parametry zobrazení aktivního grafického okna,
l
parametry zobrazení přiřazené odpovídajícím CAD typům.
Celý přípoj – čelní pohled
Je-li tato volba vybrána, je vykreslen čelní pohled na přípoj.
Celý přípoj – boční pohled
Je-li tato volba vybrána, je vykreslen boční pohled na přípoj.
Části přípoje
Je-li tato volba vybrána, jsou generovány samostatné obrázky pro dílčí části přípoje.
Příklad
Obrázek ukazuje dialog Správce galerie obrázků. Horní levé okno obsahuje seznam generovaných obrázků pro určitý
přípoj. Dolní pravé okno ukazuje náhled na vybraný obrázek.
- 96 -
Výstupy
Dokument
Vložení obrázku přípoje do dokumentu
Jakýkoliv přípoj, který je vykreslen na obrazovce může být vložen jako samostatný obrázek do Dokumentu. Později lze
dokument upravit aby konečný výstup vypadal podle konkrétních požadavků.
Postup vložení obrázku přípoje do dokumentu
1. Nastavte zobrazení vybraného přípoje na obrazovce podle představ a potřeb.
2. Zavolejte funkci Vložit obrázek do dokumentu:
1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu,
2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit obrázek do dokumentu (
>
) na nástrojové liště Projekt,
3. Nastavte parametry obrázku.
4. Potvrďte stiskem tlačítka [OK].
Vložení tabulky s přípojem do dokumentu
Data týkající se určitého přípoje lze vložit jako samostatnou tabulku do Dokumentu. Později lze dokument upravit aby
konečný výstup vypadal podle konkrétních požadavků.
- 97 -
Kapitola 5
Postup vložení tabulky přípoje do dokumentu
1. Vyberte navržený přípoj.
2. Zavolejte funkci Vložit tabulky do dokumentu:
1. přes funkci nabídky Soubor > Tisk obrázku > Vložit tabulky do dokumentu,
2. přes funkci Tisk obrázku > Vložit tabulky do dokumentu na nástrojové liště Projekt,
3. Zadejte název tabulky
4. Potvrďte tlačítkem [OK].
- 98 -
Propojení s hlavním modulem
Propojení s hlavním modulem
Geometrie a vnitřní síly
Modul Přípoje načítá ze základního module systému Scia Engineer údaje o:
l
geometrii včetně průřezů, materiálů, rozměrů apod.
l
vypočtených vnitřních silách (za předpokladu, že konstrukce byla již spočtena).
Tyto údaje slouží jako základní informace pro návrh a posouzení jednotlivých přípojů. Uživatel se tak nemusí starat o
správnou definici zatížení, jemuž je konkrétní přípoj vystaven. Program si načte informace automaticky.
Rozpoznávání náběhů
Přichází-li do přípoje náběh, je program schopen to rozpoznat. Návrh přípoje je pak podle toho upraven. Není tedy nutno
nějak speciálně určovat, že přípoj je přípojem prutu s náběhem.
Obrázky ukazují připojení „normálního" prutu a připojení prutu s náběhem.
Připojení normálního prutu
- 99 -
Kapitola 6
Připojení prutu s náběhem
Kontrola tuhosti
Přípoj je klasifikován jako tuhý, kloubový a nebo pružný podle své počáteční rotační tuhosti Sj,ini a jejího porovnání
s klasifikačními hranicemi popsanými v Ref.[1] Obr. J.8.
Program počítá skutečnou tuhost navrženého přípoje a zobrazuje ji společně s dalšími výsledky spočtenými pro přípoj.
Obnova tuhosti výpočtového modelu
Scia Engineer modul pro návrh a posouzení přípoje je schopný automaticky určit tuhost přípoje. A co víc, program umí
použít tyto tuhosti jako vstupní data pro výpočtový model.
A tak je možná následující procedura přesné analýzy konstrukce:
1. vytvoření modelu konstrukce s výchozími tuhými přípoji jednotlivých prvků
2. výpočet modelu a určení výsledků "prvního kola"
3. úplný návrh přípoje (tj. definování čelních desek, výztuhy, šrouby, svary, atd.)
4. automatický výpočet tuhosti pro jednotlivé přípoje
5. opětovné vypočtení celého modelu, tentokrát s konkrétními tuhostmi pro jednotlivé přípoje
6. závěrečná kontrola, posouzení a generování tištěné dokumentace
Zapínání automatické obnovy
Pro automatické získání tuhosti jednotlivých přípojů v modelu musí uživatel POUZE zatrhnout položku Obnovit tuhost
umístěnou ve skupině Strana v tabulce vlastností příslušného přípoje.
Položka Obnovit tuhost musí být zaškrtnuta samostatně pro každý přípoj, kde je požadováno použít ve výpočtu tuhost.
Získání výsledků odrážející tuhost přípoje
Jakmile je vybrána položka Obnovit tuhost pro požadované přípoje, MUSÍ být znovu proveden výpočet.
Tento opakovaný výpočet provádí dvě úlohy:
- 100 -
Propojení s hlavním modulem
1. generuje klouby v příslušných přípojích a definuje jejich tuhost podle navrženého přípoje,
2. provede výpočet.
Poznámka 1: Klouby automaticky definované ve vybraných přípojích zůstávají stálou
součástí výpočtového modelu. I když je položka Obnovit tuhost zrušena, zůstanou již
definované klouby v konstrukci. Jestliže uživatel chce tyto klouby odstranit, musí to udělat
ročně.
Poznámka 2: Jestliže byl návrh konkrétního přípoje změněn po provedení opětovného
výpočtu modelu konstrukce a položka Obnovit tuhost je pro tento upravený přípoj
ZAPNUTA, je nutné opakovat výpočet ještě jednou kvůli upravení tuhosti automaticky
generovaného kloubu.
- 101 -
Kapitola 7
Reference
Seznam odkazů
[1]
Eurocode 3 : Part 1.1.
Revised annex J : Joints in building frames
ENV 1993-1-1/pr A2
[2]
Eurocode 3
Design of steel structures
Part 1 - 1 : General rules and rules for buildings
ENV 1993-1-1:1992, 1992
[3]
P. Zoetemeijer
Bolted beam to column knee connections with haunched beams
Tests and computations
Report 6-81-23
Delft University of Technology, Stevin Laboratory, December 1981
[4]
P. Zoetemeijer
Een rekenmethode voor het ontwerpen van geboute hoekverbindingen met een kolomschot in de trekzone van de
verbinding en een niet boven de ligger uitstekende kopplaat.
Rapport 6-81-4
Staalcentrum Nederland, Staalbouwkundig Genootschap, Juni 1982
[5]
Eurocode 3 : Part 1.1.
Annex L: Design of column bases
ENV 1993-1-1:1992
[6]
Eurocode 2
- 102 -
Reference
Design of concrete structures
Part 1: General rules and rules for buildings
ENV 1992-1-1:1991
[7]
Y. Lescouarc’h
Les pieds de poteaux articulés en acier
CTICM, 1982
[8]
Manual of Steel Construction
Load & Resistance Factor Design
Volume II : Connections
Part 8 : Bolts, Welds, and Connected Elements
AISC 1995
[9]
U. Portmann
Symbole und Sinnbilder in Bauzeichnungen nach Normen, Richtlinien und Regeln
Wiesbaden, Berlin : Bauverlag, 1979
[10]
Sprint Contract RA351
Steel Moment Connections according to Eurocode 3
Simple Design aids for rigid and semi-rigid joints
1992-1996
[11]
DIN18800 Teil 1
Stahlbauten : Bemessung und Konstruktion
November 1990
[12]
J. Rudnitzky
Typisierte Verbingungen im Stahlhochbau. 2. Auflage
Stahlbau-Verlags-GmbH-Köln 1979
[13]
H. Buchenau A.Tiele
- 103 -
Kapitola 7
Stahlhochbau 1
B.G. Teubner
Stuttgart 1981
[14]
F. Mortelmans
Berekening van konstructies Deel 2
Staal Acco
Leuven, 1980
[15]
Frame Design Including Joint Behaviour
Volume 1
ECSC Contracts n° 7210-SA/212 and 7210-SA/320
January 1997
[16]
F. Wald, A.M. Gresnigt, K. Weynand, J.P. Jaspart
Application of the component method to column bases
Proceedings of the COST C1 Conference
Ličge, Sept.17-19, 1998
[17]
F.C.T. Gomes, U. Kuhlmann, G. De Matteis, A. Mandara
Recent developments on classification of joints
Proceedings of the COST C1 Conference
Ličge, Sept.17-19, 1998
[18]
M. Steenhuis, N. Gresnigt, K. Weynand
Pre-design of semi-rigid joints in steel frames
COST C1 Workshop
Prague, October 1994
[19]
M. Steenhuis, N. Gresnigt, K. Weynand
Flexibele verbindingen in raamwerken
Bouwen met Staal 126
September/Oktober 1995
- 104 -
Reference
[20]
O. Oberegge, H-P Hockelman, L. Dorsch
Bemessungshilfen für profielorientiertes Konstruieren
3. Auflage 1997
Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH Köln
[21]
J. Wardenier
Hollow section joint
Delf university press 1982
[22]
Staalconstructies TGB 1990
Verbindingen
NEN6772, december 1991
[23]
Richtlijnen voor de berekening van buisconstructies-RB’82
Staalcentrum Nederland
Staalbouwkundig Genootschap, 1982
[24]
J. Mouty L. Petit
Manuel assemblages 1ičre partie, Vérification des assemblages soudés méthode simplifiée
Chambre syndicale des frabicants de tubes d’acier
Notice 1086, february 1983
[25]
M. Tournay
Manuel assemblages 2ičre partie, Dispositions constructives
Chambre syndicale des frabicants de tubes d’acier
Notice 1087, november 1980
[26]
Eurocode 3
Calcul de structures en acier
Anneexes KK et commantaires
Document de travail GT CCCA-EC3 "Assemblages"
- 105 -
Kapitola 7
[27]
Design of SHS welded joints
British steel corporation Tubes division
Publication TD297 / june 1985
[28]
J. Wardenier, Y.Kurobane, J.A. Packer, D. Dutta, N. Yeomans
Design Guide For circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading
Cidect Verlag TUV Rheinland, 1991
[29]
J.A. Packer, J. Wardenier, Y. Kurobane, D. Dutta, N. Yeomans
Design Guide for rectangular hollow sections (RHS) joints under predominantly static loading
CIDECT
Köln, 1992, Verlag TUV Rheinland
- 106 -

Podobné dokumenty

Document 289252

Document 289252 mit Stirnplattenanschlüssen Uvedené tabulky popisují praktické řešení připojení. Program Scia Engineer pak obsahuje doplňující sadu předdefinovaných šablon včetně specifikace náběhů. Kvůli omezení ...

Více

Navrh_Ocelovych_Pripoju_csy

Navrh_Ocelovych_Pripoju_csy Typy geometrie ...................................................................................................................... 21  Úvod do typů geometrie .......................................

Více