Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
Tabulka Obsahu
Obsah
!"!
$
%& "
'
(
*
"#
&
# +"
)
$
'
www.OPENTEL.cz
1. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
Tento p ijíma odpovídá mezinárodním bezpe nostním standard m.
Prosíme, p e t te si pe liv následující doporu ené bezpe nostní opat ení.
SÍ OVÉ NAPÁJENÍ: St ídavé nap tí 95~240V AC 50/60Hz
UMÍST NÍ: Pro umíst ní satelitního p ijíma e vyhledejte vhodné místo uvnit místnosti.
Neumís ujte jej do blízkosti zdroj vody, pokojových kv tin a nevystavujte p ímému
slune nímu zá ení.
P ET ŽOVÁNÍ: Nep et žujte sí ovou zástr ku, prodlužovací kabely nebo adaptéry,
protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
KAPALINY: Do blízkosti satelitního p ijíma e neumís ujte žádné kapaliny.
IŠT NÍ: P ed zahájením išt ní odpojte satelitní p ijíma od elektrické sít . Pro išt ní
vn jšího obalu krytu používejte jemn navlh enou látku ve vod . V žádném p ípad
nepoužívejte žádná rozpoušt dla a ne ist te vnit ní ásti p ístroje.
V TRÁNÍ: Nezakrývejte otvory pro v trání na satelitním p ijíma i. Zajist te volný prostor
okolo satelitního p ijíma e. Nikdy nepokládejte satelitní p ijíma na koberec nebo m kké
tkaniny. Satelitní p ijíma nepoužívejte, ani jej neusklad ujte na míst , kde by byl
vystaven p ímému slune nímu zá ení. Na satelitní p ijíma nepokládejte žádné další
elektronické za ízení. Satelitní p ijíma umíst te minimáln 30 mm od zdi.
P IPOJENÍ: Nepoužívejte žádná p ipojení, která nejsou doporu ena výrobcem. V jiném
p ípad m že dojít k úrazu nebo poškození satelitního p ijíma e.
P IPOJENÍ K PARABOLICKÉ ANTÉN : Kabel na konvertoru napájení p ipojte pomocí
vnit ního vodi e na konvertor. Taktéž je doporu eno odpojit satelitní p ijíma od sít p ed
p ipojováním i odpojováním kabelu konvertoru satelitní paraboly.
V JINÉM P ÍPAD M ŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KONVERTORU.
OPRAVY: Nesnažte se opravit za ízení svépomocí. V jiném p ípad by jste p išli o záruku
na za ízení. Veškeré servisní opravy p enechejte kvalifikovanému pracovníkovi.
BLESKY: V p ípad , že používáte satelitní p ijíma v oblasti s astými bou kami,
doporu ujeme Vám využití ochrany proti p ep tí v elektrické síti. B hem bou ky by jste
m li dodržovat pokyny uvedené v uživatelských p íru kách k ostatním za ízením, jako je
televizor, HI-FI souprava a další.
UZEMN NÍ: Konvertor musí být uzemn n k systémovému uzemn ní parabolické antény.
Uzemn ní musí odpovídat místním sm rnicím.
2
BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
www.OPENTEL.cz
2. OBECNÉ VLASTNOSTI
− Pln vyhovuje standard m MPEG-2 & DVB
− Rozhraní CryptoWorks pro dekódování p ístupových karet kódované tímto systémem
− 2 Sloty Common Interface pro Viaccess, Conax, Cryptoworks,
Nagravision, Irdeto, SECA (Pouze model ODS 3000 CI)
− Vstupní kmito et 950 až 2150MHz
− P íjem SCPC & MCPC ze satelitních družic v pásmu C / Ku
− 1 vstupní konektor pro LNB typu "F" pr chozí smy ky digitálního tuneru
− Datový tok : 1~45 MS/s
− Rychlé spušt ní a funkce automatického lad ní
− Rychlá zm na kanálu
− Možnost naprogramování až. 4000 (televizních a rádiových) p edvoleb
− 256-ti barevné, eské a pro uživatele p ehledné grafické menu
− Velká podpora jazykových mutací nabídek na obrazovce
− Podpora EPG, PIG
− Barevné podbarvení rádiových kanál
− Programovatelný seznam oblíbených p edvoleb
− Funkce hlavního hesla a rodi ovského zámku
− Hlasitost nastavitelná ve 20 úrovních
− Automatická detekce FEC
− Automatická detekce signál NTSC / PAL a konvertor NTSC <-> PAL
− Podpora aktualizace software pomocí sériového portu RS232
− Nastavení pro na tení dat (hlavní program, data kanál )
− Aktualizace p ijíma e p ímo z družice Astra 1A-1H nebo HotBird 1-5
− Podpora formátu 4:3, 16:9 a teletext pomocí nabídek na obrazovce
−
ty místný segmentový displej
− P t tla ítek na elním panelu (Power On/Off, Channel Up/Down, Volume Up/Down)
− Nastavení polarity konvertoru
− Podpora DiSEqC 1.0 & 1.2, napájení konvertoru s ochranou proti zkratu nad 500 mA
− Ovládání kmito tem 22 kHz
− Dva výstupní konektory SCART pro p ipojení televizoru a videorekordéru
− T i výstupní konektory Cinch (RCA) pro obrazový a zvukový signá
− Funkce p iblížení obrazu
− 4 asova e zapnutí (i vypnutí) p ijíma e na vybrané p edvolb
− Digitální audio výstup S/PDIF
OBECNÉ VLASTNOSTI
3
www.OPENTEL.cz
3. P IPOJENÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E
Nep ipojujte satelitní p ijíma k elektrické síti, dokud nemáte p ipojena všechna
ostatní za ízení.
1) UMÍST NÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E
Satelitní p ijíma by jste m li mít nainstalován na míst s dostate nou ventilací.
Neumis ujte jej do uzav ených sk ín k, které neumož ují dostate nou ventilaci, mohlo
by dojít k p eh átí za ízení. P i hledání vhodného umíst ní se vyhn te míst m s
p ímým slune ním zá ením, zvýšenou vlhkostí, dosahu malých d tí a domácích zví at.
P i manipulaci nepoužívejte nadm rné síly. Na satelitní p ijíma e nepokládejte další
elektronická za ízení. V míst instalace musí být dostupný kabel od parabolické
antény.
2) P IPOJENÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E K PARABOLICKÉ ANTÉN
Po nainstalování parabolické antény p ipojte koaxiální kabel od konvertoru parabolické
antény do konektoru "LNB IN" na zadním panelu satelitního p ijíma e. Veškeré
konektory musí být dotaženy pouze rukou. Nepoužívejte žádné montážní klí e. Použité
kabely musejí mít impedanci 75 Ω a zakon eny na obou koncích konektory typu "F".
3) P IPOJENÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E K TELEVIZORU
Pro p ipojení satelitního p ijíma e k televizoru m žete použít dva zp soby – pomocí
koaxiálního kabelu a pomocí kabelu SCART.
Koaxiální kabel p ipojte ke konektoru "TV OUT" na zadním panelu satelitního p ijíma e
a druhý konec p ipojte k anténnímu konektoru televizoru.
V p ípad , že chcete mít satelitní p ijíma p ipojen k televizoru pomocí kabelu SCART,
p ipojte jeden konec ke konektoru SCART "TV" na zadním panelu satelitního p ijíma e
a druhý konec p ipojte k televizoru.
4) P IPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU
Pro p ipojení videorekordéru použijte konektor SCART "VCR" na zadním panelu
p ijíma e, který propojte se vstupním konektorem SCART na Vašem videorekordéru.
4
P IPOJENÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E
www.OPENTEL.cz
5) P IPOJENÍ EXTERNÍHO AUDIO HI-FI SYSTÉMU
Pro p ipojení libovolného externího audio HI-FI systému je satelitní p ijíma vybaven
dv ma konektory RCA (Cinch), které se nacházejí na zadním panelu satelitního
p ijíma e. Tyto konektory jsou ozna eny Audio L (Levý kanál) a R (Pravý kanál).
6) P IPOJENÍ ANALOGOVÉHO P IJÍMA E
Usnad uje používání analogového satelitního p ijíma e. P ijíma poskytuje pr chozí
smy ku s konektorem ozna eným jako "IF OUT".
Propojte koaxiálním kabelem konektor "IF OUT" a vstup analogového p ijíma e.
V pohotovostním režimu (Stanby) digitálního satelitního p ijíma e m žete ladit a
p ijímat stanice na analogovém p ijíma i.
P IPOJENÍ SATELITNÍHO P IJÍMA E
5
www.OPENTEL.cz
4. POPIS ZA ÍZENÍ
4. A. P ední panel
POWER
1) NAPÁJENÍ: Zapne/Vypne za ízení do/z pohotovostního
režimu (Standby).
2) CH: Postupné p epínání p edvoleb dol /nahoru.
CH
3) VOL: Nastavení hlasitosti +/-.
VOL
INFRARED SENSOR
7-SEGMENT DISPLAY
4) INFRA ERVENÝ SENZOR: Toto okénko p ijímá
informace z dálkového ovlada e. Ni ím jej nezakrývejte!
5) DISPLAY: Na displeji se zobrazuje íslo kanálu. Když je
satelitní p ijíma v pohotovostním stavu, zobrazuje na
displeji p esný as.
CI CAM SLOTY
6) SLOTY CI: 2 rozhraní Common Interface se dv ma sloty
PCMCIA pro p ístupové moduly CAM. (VIACCESS,
IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX,
SECA).
(Pouze u modelu CICW)
SMART CARD
INTERFACESLOTS
7) ROZHRANÍ CW: Pro sledování placených kanál musíte
vložit dekódovací kartu od Vašeho poskytovatele do
rozhraní CryptoWorks. Budete moci sledovat úplnou
nabídku stanic zaplacených poskytovateli.
KARTA SE VKLÁDÁ IPEM DOL
6
POPIS ZA ÍZENÍ
www.OPENTEL.cz
4. B. Zadní panel
1) LNB IN (Vstupní konektor konvertoru): K tomuto konektoru p ipojte koaxiální kabel od
konvertoru parabolické antény. VF vstup je vybaven pr chozí smy kou a kmito tový
rozsah je 950 až 2150 Mhz. Pomocí tohoto konektoru také dochází k p epínání polarity
konvertoru nap tím 13/18V.
2) IF OUT (Výstupní konektor): Zde m žete p ipojit analogový satelitní p ijíma . Pomocí
koaxiálního kabelu propojte tento konektor se vstupním konektorem analogového
p ijíma e pro p ipojení konvertoru.
3) SÉRIOVÉ ROZHRANÍ - SÉRIOVÝ PORT: Konektor slouží k propojení satelitního
p ijíma e s po íta em pomocí sériového kabelu. Pomocí rozhraní m že odborný servis
provád t aktualizaci systému satelitního p ijíma e.
4) TV SCART (Výstupní konektor pro p ipojení televizoru): Tento konektor využijete pro
p ipojení televizoru pomocí konektoru SCART.
Pro p ipojení externích za ízení používejte vždy pln osazené kabely SCART.
5) VCR SCART (Výstupní konektor pro p ipojení videorekordéru): Tento konektor
využijete pro p ipojení videorekordéru pomocí konektoru SCART. (výstupní signál
neobsahuje OSD menu a informace).
6) S/PDIF DIGITÁLNÍ VÝSTUP: Konektor lze použít pro p ipojení Hi-Fi komponent,
které jsou vybaveny S/PDIF optickým vstupem. (Voliteln )
7) VÝSTUPNÍ RCA (CINCH) KONEKTORY VIDEO A AUDIO: K t mto konektor m lze
p ipojit televizor, video, libovolný externí zesilova nebo HI-FI soustavu.
8) ANT IN (Vstupní konektor pro televizní anténu): Zde p ipojte koaxiální kabel od
pozemní antény (rozvod STA). (Voliteln )
9) TV OUT (Výstupní konektor modulátoru): Slouží pro p ipojení televizoru koaxiálním
kabelem. (Voliteln )
10) POWER INPUT (Konektor sí ového napájení): K tomuto konektoru p ipojte sí ový
kabel. Rozsah sí ového st ídavého nap tí je 95 až 240 V, 50/60 Hz.
10
1
2
LNB IN
IF OUT
3
4
7
TV
VIDEO
AUDIO L
AUDIO R
SERIAL PORT
5
VCR
SPDIF
ANT IN 8
TV
OUT9
6
POPIS ZA ÍZENÍ
7
www.OPENTEL.cz
4. C. Dálkový ovlada
1) POWER: P epne za ízení do pohotovostního režimu.
2) MUTE: P epne za ízení z normálního do ztišeného režimu a naopak.
3) 0-9 NUMERICKÉ KLÁVESY: Tato tla ítka slouží pro zadávání
íselných hodnot a pro p ímou volbu p edvoleb.
4) CH CH : Tato tla ítka se používají pro postupnou volbu p edvoleb a
k procházení nabídek.
5) VOL VOL : Tato tla ítka se používají pro nastavení hlasitosti a pro
zm nu vybraných položek v nabídkách.
6) MENU: Toto tla ítko se používá pro otev ení hlavní nabídky.
7) EXIT: Slouží pro ukon ení libovolné nabídky.
8) OK: Potvrzuje nastavené údaje v nabídkách. Stisknutím tla ítka "OK" v
normálním režimu sledování programu zobrazíte seznam kanál .
9) PAGE UP: Posune nabídku o stránku nahoru.
10) PAGE DOWN: Posune nabídku o stránku dol .
11) FAV: P epnutí mezi oblíbenými seznamy p edvoleb.
12) GUIDE: Otev e elektronickou programovou nabídku – EPG.
8
POPIS ZA ÍZENÍ
www.OPENTEL.cz
13) Zobrazí informace o kanálu.
14) P epíná mezi televizním a rádiovým režimem.
15) LAST: Vyvolá naposledy zobrazený kanál.
16) AUDIO: Volba zvukového doprovodu aktuálního kanálu nebo také
audio-módu.
17) PAUSE: Zmrazí (pauzuje) obraz.
18) NTSC/PAL: M ní video-mód (pro R PAL).
19) SAT: Používá se pro výb r satelitu.
20) F1, F2, F3, F4: Funk ní tla ítka.
21) TEXT: Tla ítko pro výb r teletextu.
POPIS ZA ÍZENÍ
9
www.OPENTEL.cz
5. NASTAVENÍ SYSTÉMU
5. A. Automatické vyhledávání kanál satelitní družice
Následujícím zp sobem m žete automaticky detekovat a uložit všechny televizní a
rádiové kanály satelitní družice:
System Connection
P ipojte veškerá periferní za ízení.
Power On
Zapn te satelitní p ijíma a veškerá
periferní za ízení.
Main Menu / Channel Search
Tla ítky "Menu", "CH
a " a "OK"
vyberte z hlavní nabídky položku
"Instalation" (Instalace) a potom položku
"Automatic Channel Search" (Automatické
vyhledávání kanál ).
Tla ítky "VOL
a " vyberte
požadovanou satelitní družici, kterou
chcete prohledávat.
Antenna Configuration Setting
Automatic Channel Search
10
NASTAVENÍ SYSTÉMU
Zadejte veškeré informace o Vaší
antén .
Po stisknutí tla ítka "OK" za ne satelitní
p ijíma automaticky prohledávat všechny
kanály na vybrané satelitní družici.
www.OPENTEL.cz
5. B. Ru ní vyhledávání kanál transpondéru
Následuje postup, pomocí kterého m žete automaticky vyhledat a uložit televizní a
rádiové kanály transpondéru:
Main-Menu / Channel Search
Tla ítky "Menu", "CH
a " a "OK"
vyberte z hlavní nabídky položku
"Instalation" (Instalace) a potom položku
"Manual Channel Search" (Ru ní
vyhledávání kanál ).
Vyberte požadovanou satelitní družici,
kterou chcete prohledávat.
Antenna Configuration Setting
Manual Channel Search
Zadejte veškeré informace o Vaší
antén .
Tla ítky "FAV" nebo "VOL
a "
vyberte ze seznamu požadovaný
transpondér, který chcete prohledávat. V
p ípad , že jej nenaleznete v seznamu
transpondér , budete muset jeho
parametry nastavit ru n (tzn. "Frequency"
(Kmito et), "Symbol Rate" (Datová
rychlost), "Polarity" (Polarita) a "FEC")
Po stisknutí tla ítka "OK" za ne satelitní
p ijíma automaticky prohledávat všechny
kanály na vybraném transpondéru.
NASTAVENÍ SYSTÉMU
11
www.OPENTEL.cz
6. OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
Hlavní nabídka je rozd lena do n kolika vedlejších nabídek, kterými m žete
provád t r zné funkce satelitního p ijíma e.
HLAVNÍ NABÍDKA
Po nainstalování parabolické antény a provedení veškerých propojení p ipojte satelitní
p ijíma k elektrické síti.
Pro otev ení nabídky stiskn te tla ítko
"MENU" na dálkovém ovlada i. Zobrazí
se obrazovka s hlavní nabídkou.
Nabídka "Common Interface" (Rozhraní
CI) bude zobrazena pouze u modelu CI.
Tla ítky "
" se p esunete na
požadovanou podnabídku / položku
nastavení. Stiskem tla ítka "OK"
potvrdíte sv j výb r – vstoupíte do
podnabídky.
Je-li "hlavní nabídka" uzam ena, vložte
heslo.
P ednastavené heslo je "0000".
Stiskem tla ítka "MENU" nebo "EXIT"
se vrátíte do p edcházející nabídky.
Tla ítka F1, F2, F3, F4 m ní svou funkci dle konkrétní nabídky. U každého koncového
menu se zobrazuje informace o funkci jednotlivých tla ítek.
2. VYHLEDÁNÍ KANÁL
(Channel Search)
Po zvolení položky "Channel Search"
vstoupíte do nabídky Automatického
vyhledávání kanál . Budete-li vyzváni
k zadání PINu, vložte Váš správný PIN.
(P ednastaveno "0000")
V menu se pohybujte kurzorovými
tla ítky "
".
Pro p epnutí na manuální vyhledávání
kanál a nastavení jednotlivých
transpondér stiskn te tla ítko „FAV".
12
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
2.A. Automatické vyhledávání kanál (Automatic Channel Search)
"Channel Search" (Automatické vyhledávání kanál ) – zobrazí se následující nabídka.
Tla ítkem "SAT" vyberte požadovanou satelitní družici.
Tla ítky "
" nastavte položky "LNB Power" (Napájení konvertoru), "LNB Type" (Typ
konvertoru), "LNB Freq" (Kmito et konvertoru), "22 kHz", "Network Search", "0/12V",
"Search Option" (Možnosti vyhledávání) a "DiSEqC Type" (Typ DiSEqC) na
odpovídající hodnoty.
LNB Power
V závislosti na typu konvertoru, který je instalován na parabolické
antén m žete nastavit napájení na "ON" (Zapnuto) nebo "OFF"
(Vypnuto). Za normálních okolností m jte nastaveno "ON"
(Zapnuto).
LNB Type
M žete si nastavit typ konvertoru.
LNB Freq.
M žete si vybrat z p eddefinovaných kmito t místních oscilátor ,
p ípadn m žete zadat íselnými tla ítky požadovaný kmito et v
MHz.
Používáte-li dv antény p ipojené k p epína i ovládanému
kmito tem 22 kHz, nastavte "ON" (Zapnout) nebo "OFF"
(Vypnout) pro výb r parabolické antény.
Používáte-li dv antény p ipojené k p epína i 0/12 V, nastavte
"ON" (Zapnout) nebo "OFF" (Vypnout) pro výb r parabolické
antény.
Touto položkou m žete nastavit vyhledávání všech volných a
kódovaných kanál nebo pouze volných kanál , p ípadn pouze
kódovaných kanál .
V p ípad , že používáte p epína DiSEqC, volbou ísla portu si
m žete vybrat port p epína e. V jiném p ípad nastavte "NONE"
(Žádný). V p ípad , že používáte parabolickou anténu natá enou
motorem ovládaným DiSEqC 1.2, m žete využívat funkcí
DiSEqC 1.2.
U položky "DiSEqC Type" (Typ DiSEqC) nastavte "Motor" a
stiskn te tla ítko "F4". Potom nastavte nasm rování antény
kurzorovými tla ítky.
22 kHz
Nework Search
Search option
DiSEqC Type
Zkontrolujte sílu signálu. Tla ítkem "OK" spus te "Automatic Channel Search"
(Automatické vyhledávání kanál ). Stav vyhledávání je uveden na obrazovce. Proces
m že trvat n kolik minut. Stiskem tla ítka "MENU" nebo "EXIT" se vrátíte do
p edcházející nabídky.
Nem žete-li n jaký satelit nalézt, m žete jej p idat tla ítkem "F1" a zadáním
pot ebných údaj . Pro p ejmenování stiskn te "F2" a zvolte název. Také m žete
odstranit necht né satelity ze seznamu tla ítkem "F3".
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
13
www.OPENTEL.cz
2.B. Ru ní vyhledávání kanál (Manual Channel Search)
Když jste v transpondér oknu (pravá strana této obrazovky), m žete p idávat, vymazat
nebo upravovat transpondérové informace a také prohlédnout vybraný transpondér pro
vyhledání kanál . Výb r transpondéru provedeme použitím tla ítka nahoru/dol nebo
tla ítkem stránka nahoru/dol a stiskem tla ítka "OK" zahájíme vyhledávání kanál na
daném transpondéru.
B hem vyhledání je vid t stav na ítání
nalezených kanál . Budete-li chtít jiný
satelit než aktuální, p ejd te do okna
satelitu a vyberte požadovaný satelit.
Pohyb mezi satelitním a transpondér
oknem provedete stiskem tla ítka "FAV"
nebo "vlevo / vpravo".
Nem žete-li najít požadovaný
transpondér v transpondér seznamu,
m žete p idat nový transpondér pomocí
tla ítka "F1" a navolte vhodné parametry
pro tento transpondér. Pot ebujete-li
zm nit parametry v existujícím
transpondéru, vyberte transpondér a
vstupte do edita ního režimu tím, že
stisknete tla ítko "F2". Poté co zm níte – navolíte nutné parametry, stiskn te tla ítko
"EXIT" pro odchod z edita ního režimu. Pomocí tla ítka "F3" lze smazat necht ný
transpondér v nabídce.
Parametry mají tento význam:
14
Freq.
Vstupní frekvence transpondéru, který chcete najít.
S/R
Vstupní symbolová rychlost transpondéru.
Pol.
Volba polarizace transpondéru, který chcete najít. Horizontal/Vertical
FEC
Volba FEC transpondéru. Volba hodnot 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 nebo auto.
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
3. EDITACE KANÁL
(Edit Channels)
Kanály lze editovat, seskupit do oblíbeného seznamu nebo m nit jejich vlastnosti.
Do r zných seznam kanál m žete p idávat kanály – zámek pro uzam ení p edvolby,
vymazat p edvolbu, p esunout p edvolbu, p idat jméno p edvolb a set ídit seznam
p edvoleb.
Z hlavní nabídky vyberte položku "Edit
Channels" (Úpravy p edvoleb) budete
požádání o zápis hesla.
Po otev ení nabídky "Edit Channels"
(Úpravy p edvoleb) se zobrazí následující
položky.
V editaci jsou dva režimy kanálu –
normální režim a blokový režim.
V normálním režimu, m žete editovat
každý kanál odd len . Lze p idat vybraný
kanál do seznamu oblíbených. Dále lze
také vymazat, zamknout/odemknout nebo
p ejmenovat každý kanál.
V blokovém režimu, m žete zaráz editovat více kanály. M žete vybrat rozmanité kanály
a p idat je do oblíbeného seznamu. M žete je také vymazat, zamknout/odemknout
nebo p ejmenovat. Pro vybrání položky, p esu te se na daný kanál a stiskn te tla ítko
"OK", posu te se na další kanál a stiskn te tla ítko "OK".
Pro ukon ení a odchod stiskn te tla ítko "EXIT" k návratu do normálního režimu.
Pro zm nu seznamu k editování použijte tla ítko " " a "FAV." Pro p epnutí listu z TV na
Radio list stiskn te tla ítko " ". Pro procházení mezi listem nabídek All (Vše)/FTA
(Nekódované)/Scrambled (kódované)/Favorite (favoritní 1-8) použijte tla ítko "FAV".
3.A. P idání do favoritních – F1 tla ítko
Pro vybraný kanál, který chcete p idat k oblíbenému seznamu použijte tla ítko
"nahoru/dol " nebo "list nahoru/dol ". Když chcete p idávat kanály do stejného
oblíbeného seznamu, ozna te tyto kanály jako blok stla ením tla ítka "OK" u každého
kanálu. M žete také odzna it každý vybraný kanál nalistováním a stisknutím tla ítka
"OK". Poté co máte vybraný kanál nebo souborový blok stiskn te tla ítko "F1" a
použijte okno "Add to Favorites" (p idat k favoritním). Prosím všimn te si, že nem žete
použít "Add to Favorites", když aktuální kanálový seznam je oblíbený seznam.
M žete také t ídit kanálový seznam stiskem tla ítka "i".
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
15
www.OPENTEL.cz
3.B. Úprava jmen p edvoleb – tla ítko F2 (Edit Channel Name)
Stiskem zeleného tla ítka "F2" vstoupíte do nabídky pro editaci jména – názvu kanálu.
Tla ítky nahoru/dol nebo doleva/doprava vyberte kanál a stiskn te "F2", kurzorovými
tla ítky vyberte znak, potvrzením "OK" uložíte písmeno, k uložení názvu stiskn te "F2".
V blokovém módu nelze p ejmenovávat, když je ozna eno více kanál .
3.C. Smazat p edvolbu – tla ítko F3 (Delete Channel)
Tla ítky nahoru/dol nebo doleva/doprava vyberte kanál a stiskn te "F3". Po stisku
tohoto tla ítka bude daný kanál ihned nenávratn vymazán. V blokovém módu
vymažete všechny vybrané kanály.
3.D. Zamknout/Odemknout p edvolbu – tla ítko F4 (Lock/Unlock Channel)
Tla ítky nahoru/dol nebo doleva/doprava vyberte kanál(y) a stiskn te "F4" pro
uzamknutí nebo op tovným stiskem tla ítka "F4" kanál odemknete.
3.E. P esunout p edvolbu – tla ítko F2 (Move Channel)
Tla ítky nahoru/dol nebo doleva/doprava vyberte kanál a stiskn te "OK" a "F2".
Pomocí tla ítek nahoru/dol nebo doleva/doprava p esunete na požadované místo a
tla ítkem "OK" uložíte.
Stisknutím tla ítka "MENU" budete požádáni o potvrzení provedených zm n (Yes) a
stiskem tla ítka "OK" se uloží provedené zm ny a vrátíte se do Hlavní Nabídky
(Main Menu). P i volb uzam eného kanálu budete vždy požádáni o vložení Vašeho
PIN kódu (p edvoleno "0000").
16
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
4. NASTAVENÍ P IJÍMA E (Receiver Settings)
V Hlavním Menu (Main Menu) vyberte položku "Receiver Settings", potvr te "OK",
zadejte PIN (p edvoleno "0000"). Tímto
vstoupíte do nabídky "Receiver Settings".
4.A. Nastavení systému (System
Settings)
Touto nabídkou m žete nastavit výstupní
obrazový režim, jazyk, as, typ obrazovky a
parametry týkající se modulátoru. Z hlavní
nabídky vyberte položku "Edit Channels"
(Úpravy p edvoleb) – budete požádání o
zápis hesla.
TV Select
Zde m žete nastavit r zný výstupní televizní signál - CVBS or RGB.
RF Channel
V p ípad , že je satelitní p ijíma p ipojen k televizoru pomocí
koaxiálního kabelu m žete touto položkou vybrat nebo zm nit íslo
kanálu modulátoru. P ednastavená hodnota je 38. kanál.
Ve výše uvedeném p ípad si m žete vybrat PAL B/G, PAL I nebo
PAL D/K.
Podle použitého typu televizoru si m žete vybrat formát 4:3
(standardní) nebo 16:9 (širokoúhlý).
RF Mode
Screen Type
Menu Transparency
M žete nastavit pr hlednost nabídek.
Time Adjustment
Nastavení hodin.
Menu Language
M žete si vybrat jazyk nabídek na obrazovce.
Audio Language
M žete si vybrat jazyk zvukového doprovodu.
OSD Color
M žete si nastavit barvu nabídek na obrazovce.
Information Timeout
Nastavení délky zobrazení na obrazovce.
Stisknutím tla ítka "MENU" nebo tla ítka "EXIT" se vrátíte do p edcházející nabídky.
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
17
www.OPENTEL.cz
4.B. Nastavení asu (Time Settings)
Pokud pot ebujete nastavit nebo zm nit as
na Vašem p ijíma i nebo nastavit
zapnutí/vypnutí p ijíma e.
Kurzovým tla ítkem zvolte položku "Time
Settings" a stiskn te "OK".
Time Mode
Time Adjustment
Current time
Výb r Auto/Manuál.
Auto – as bude na ten z teletextu TV stanice.
Manuál – as je nutno nastavit ru n .
Dostupné pouze v módu Auto.
Nastavuje asový posun (krok +/- 30min.).
Aktuální as. Dostupné pouze v módu Manuál. Zde v módu
nastavíte ru n aktuální as.
Summer time
Nastavení pro automatický p echod z letního na zimní as a zp t.
On time
Zde nastavujete as automatického zapnutí receiveru.
Off time
Zde nastavujete as automatického vypnutí receiveru.
Additional Timer
T i více uživatelské asova e zapnutí/vypnutí p ijíma e.
4.C. Uživatelský asova (Additional Timer)
M žete nastavit t i uživatelské asova e.
U každého asova e lze nastavit: as,
datum, p edvolbu a opakování.
18
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
Timer no.
íslo asova e
Enable
Zapnutí / Vypnutí asova e
On time
Zde nastavujete as automatického zapnutí p ijíma e
Off time
Zde nastavujete as automatického vypnutí p ijíma e
Period
Nastavení opakování (denn / týdn / jednou)
Date
Nastavení dne (opakování: týdn ) nebo data (opakování: jednou)
Service
Nastavení zda bude zvolená p edvolba Televizní i Rádiová
Channel
íslo kanálu, který se po zapnutí zobrazí
4.D. Rodi ovský zámek (Parental
Controls)
Položka zabrání nepovolenému sledování
program .
Zde m žete také m nit heslo.
Z nabídky "Instalation" (Instalace) vyberte
položku "Parental Control" (Rodi ovský
zámek) – zobrazí se následující nabídka.
Receiver lock
Menu lock
Maturity Rate
Change PIN code
Pro uzam ení satelitního p ijíma e vyberte z nabídky "Parental
Control" (Rodi ovský zámek) položku "Receiver Lock" (Zámek
satelitního p ijíma e) a tla ítky ji nastavte na "ON" (Zapnuto).
Pro uzam ení nabídky pro instalaci vyberte z nabídky "Parental
Control" (Rodi ovský zámek) položku "Menu Lock" (Zámek
nabídek) a tla ítky ji nastavte na "ON" (Zapnuto).
Nastavuje úrove vysp losti v rozsahu od 3 do 18 let. Toto funguje
pokud provozovatel vysílá informaci pro aplikaci tohoto systému.
Stiskem tla ítka "OK" vyvoláte menu pro zm nu PINu a budete
požádání o vložení nového PIN kódu, poté budete ihned požádání o
znovu vložení nového PIN kódu pro kontrolu.
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
19
www.OPENTEL.cz
4.E. Aktualizace SW p ijíma e (Receiver Upgrade)
V nabídce lze aktualizovat SW Vašeho satelitního p ijíma e p ímo ze satelitu nebo
pomocí sériového portu.
Podmínka je, aby v dob požadavku výrobce vysílal aktualiza ní data ze satelitu.
Aktuální informace o této možnosti získáte u svého prodejce.
4.F. Tovární nastavení (Factory Default)
Po stisknutí tla ítka "OK" na této položce a potvrzení "YES" dojde ke smazání všech
uživatelských nastavení a všech nalad ných kanál .
5. Cryptoworks
Je za ízení umož ující použití p ístupových karet kódovaných systémem Cryptoworks.
Zde m žete nalézt informace o Vaší p ístupové kart , seznam poskytovaných
program a jejich popis.
5.A. Základní informace o kart (General Card Information)
Menu zobrazuje název karty a seznam všech dostupných program poskytovatele.
V menu "detaily kódovací karty" (Smart Card Details) naleznete adresu poskytovatele,
dobu platnosti karty a úrove rodi ovského zámku.
5.B. Dostupná oprávn ní (Avaiable Entitlements)
Nabídka zobrazí všechny dostupné programy poskytovatele a jejich oprávn ní. Existují
t i typy oprávn ní: "p edplacené" (Subscriprions), PPV a IPPV.
5.C. Správa dekódovací karty (Smart Card Managements)
M ní nastavení rodi ovského zámku, zapíná, vypíná nebo m ní p ístupové heslo.
UPOZORN NÍ: P ístupové heslo je rozdílné oproti heslu v nabídkách p ijíma e. Heslo
tohoto rodi ovského zámku je nastaveno poskytovatelem Vaší p ístupové karty.
6. COMMON INTERFACE (Rozhraní CI)
(Pouze pro model CI)
Tento satelitní p ijíma je vybaven dv ma PCMCIA sloty. (Pouze u model CI). Z hlavní
nabídky vyberte položku "Common Interface" (Rozhraní) – zobrazí se následující
obrazovka.
V p ípad , že je do rozhraní CI vložen modul CAM, satelitní p ijíma automaticky
detekuje typ modulu CAM a zobrazí informace v hlavní nabídce. V p ípad , že vyberete
tuto nabídku zobrazí se položky, které závisí na použitém modulu CAM, jako je
nap íklad "Authorizations" (Autorizace), atd.
20
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
ZÁKLADNÍ FUNKCE
7. Information Box
Informa ní okno se zobrazuje p i p epnutí
kanálu nebo p i stisku tla ítka "i".
Zobrazí se informace o aktuálním ísle
p edvolby kanálu, jméno kanálu,
aktuálního listu, asu, síle signálu a
sou asných událostech.
Stav událostí je zobrazován pomocí ikon:
Ikona události - kódováno.
Ikona události - zam eno.
Ikona události - teletext.
Ikona události - p i azeno více audio stop.
Ikona události - titulky.
Ikona události - DolbyDigital audio.
Po op tovném stisknutí se zobrazí EPG informace (pokud jsou vysílány).
Pro ukon ení t chto nabídek stiskn te "Exit".
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
21
www.OPENTEL.cz
8. Seznam p edvoleb (Channel List)
Tato nabídka Vám usnadní výb r kanál , které chcete sledovat. Seznam p edvoleb je
vytvo en pro každou družici.
Stisknutím tla ítka "OK" se zobrazí
následující obrazovka.
Zde si m žete p e íst informace o íslu
p edvolby, jménu a zda je program
kódován nebo ší en voln . Pro sledování
ur itého kanálu jej nejprve vyberte
tla ítky. Potom stiskn te tla ítko "OK".
Tímto zp sobem se m žete p esunout na
požadovanou p edvolbu. Požadovanou
satelitní družici m žete vybrat také
pomocí tla ítka "SAT". Po stisknutí
tla ítka " " si m žete automaticky vybrat
seznam televizních nebo rádiových
kanál . Po stisknutí tla ítka "F1" se
zobrazí seznam voln ší ených kanál .
Stisknutím tla ítka "MENU" nebo tla ítka "EXIT" se vrátíte do p edcházející nabídky.
9. Pr vodce (Channel Guide)
vrátíte do p edcházející nabídky.
22
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
Po stisknutí tla ítka "GUIDE" se zobrazí
následující obrazovka.
Zobrazí se program aktuálního a
následujících program na r zných
kanálech.
Informace m že obsahovat aktuální
as/ íslo kanálu, jméno aktuálního a
následujícího programu, za átek a
celkový as následujícího programu.
Informace o programu bude k dispozici
pouze v p ípad , že je sou ástí vysílání.
Po stisknutí tla ítka " " si m žete
automaticky vybrat seznam televizních
nebo rádiových kanál . Stisknutím
tla ítka "MENU" nebo tla ítkem "EXIT" se
www.OPENTEL.cz
10. Teletext
Váš p ijíma podporuje funkci teletextu ve dvou režimech. První metoda zobrazuje
teletext v p ijíma i a používá OSD funkci. Druhá metoda používá obvody teletextu ve
Vaší TV a pro zobrazení teletextu používáte dálkový ovlada Vaší televize. Pro využití
druhé metody zobrazení teletextu musí Vaše TV mít obvody pro zpracování teletextu.
Na kanále, který sledujete vyvoláte teletext tla ítkem "TEXT".
Pokud Vámi sledovaná stanice vysílá teletext zobrazí se teletextové okno.
V teletextové obrazovce, m žete vstoupit do ísla stránky p ímo pomocí p ímé volby
ísla stránky pomocí numerických tla ítek na dálkovém ovlada i.
P epínat teletextové stránky lze taktéž pomocí kurzorových tla ítek.
Dále lze používat funk ní barevná tla ítka:
Tla
Tla
Tla
Tla
Tla
ítko "F1"
ítko "F2"
ítko "F3"
ítko "F4"
ítko "Exit"
Návrat na p edcházející stránku.
Skok na stránku "100".
Posun stránek o 100.
Posun stránek o 10.
Uzav ení teletextového okna.
11. Titulky (Subtitle)
Pokud sledovaný kanál obsahuje titulky lze tyto titulky jednoduše zobrazit stisknutím
tla ítka "TEXT".
Ze seznamu si vyberete požadovaný jazyk.
Stisknutím tla ítka "EXIT" zobrazení titulk zmizí.
12. Zvuk (Audio)
Stiskn te tla ítko "AUDIO".
Tla ítky vyberte jazyk zvukového doprovodu, který chcete použít.
N které programy jsou vysílány s jedním nebo více jazykovými doprovody.
Tla ítky si m žete vybrat preferovaný jazyk zvukového doprovodu.
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
23
www.OPENTEL.cz
13. Funkce p iblížení (Zoom Function)
ásti obrazu b žícího nebo zmrazeného programu lze p iblížit. Tato funkce umožní
zobrazení zajímavých detail televizní scény.
Pro její použití stiskn te tla ítko „F3“, zobrazí se ráme ek p iblížení.
Použijte klávesy:
-
/
,
/
: Posun ráme ku po obrazovce
/ : zv tšení, zmenšení p ibližovacího ráme ku.
-
Tla ítko OK: Zv tšení obrazu v p ibližovacím ráme ku na celou obrazovku
nebo p echod zp t.
-
Tla ítko Exit: Opušt ní funkce ZOOM
Funkce PIG
Tuto funkci m žete aktivovat stisknutím erveného tl. na dálkovém ovlada i.
Zvolte ze t í možností, kolik náhled chcete zobrazit.
Kurzorovými klávesy a tl. OK na d.o. p epínáte, který z takto zobrazených
program bude aktivní
24
OVLÁDÁNÍ NABÍDEK
www.OPENTEL.cz
7. UPGRADE ZE SATELITU
Nevypínejte p ijíma b hem stahování dat!
Váš p ijíma m žete aktualizovat, když je dostupný nový software. Vyberte
"p ijíma upgrade" v nabídce menu "Receiver Settings" a potvr te stažení software.
1.
Vyberte položku "Upgrade via satellite" a poté "Scan default channel".
1.A. Pro stažení se automaticky vybere
standardní satelit a transpondér.
Zkontrolujte prosím, že máte
správn zadané nastavení pro
konvertor a DiSEqC a stiskn te
"OK" pro vyhledávání nového
software.
1.B. Pokud se poda í nalézt standardní
kanál objeví se na obrazovce tato
informace. V opa ném p ípad
zopakujte bod 1.A.
1.C. P ijíma poté automaticky vyhledá
nový software. Vyhledání nového
software m že trvat okolo 5 minut
UPGRADE ZE SATELITU
25
www.OPENTEL.cz
1.D. Pokud se poda í nalézt nový
software, objeví se na obrazovce
seznam dat a nového software,
který je možno nahrát. Pro každou
položku vyberte Yes (Ano) nebo No
(NE) pokud chcete nebo nechcete
daný software nahrát. Pokud chcete
zahájit nahrávání stiskn te "OK",
pro návrat do p edchozího menu
stiskn te "EXIT".
1.E. Nyní p ijímáte a aktualizujete nový
software. Tento proces bude trvat
20 až 50 minut. Nahrávání je možno
kdykoliv p erušit a ukon it. Pokud
však ukazatel nahrávání dosáhne
100% p ijíma za žádných okolností
nevypínejte až do zobrazení
informace viz ást 1.F
1.F. P ijíma poté automaticky vyhledá
nový software. Vyhledání nového
software m že trvat okolo 5 minut
26
UPGRADE ZE SATELITU
www.OPENTEL.cz
8.
EŠENÍ PROBLÉM
Problém
ešení
P ijíma
Nesvítí displej na elním panelu
satelitního p ijíma e nebo není napájen z
elektrické sít
− P ipojte sí ový kabel do sí ové zásuvky.
Na obrazovce není žádný obraz
− Zkontrolujte, zda není satelitní p ijíma v
pohotovostním stavu.
− Zkontrolujte správné p ipojení kabelu SCART
do obrazového vstupního konektoru na
televizoru.
− Zkontrolujte, zda máte na televizoru vybrán
správný kanál nebo obrazový vstup.
Žádný zvuk
− P ipojte správné zvukové kabely.
− Zkontrolujte hlasitost na televizoru.
− Stiskn te tla ítko "MUTE".
Dálkový ovlada nefunguje
− Zami te dálkovým ovlada em p ímo na
za ízení.
− Zkontrolujte a vym te baterie.
Zhoršená kvalita obrazu
− V nabídce "Automatic Channel Search"
(Automatické vyhledávání kanál ) zkontrolujte
úrove signálu. V p ípad , že je úrove nízká,
nastavte parabolickou anténu.
Chybové zprávy na obrazovce
"Searching Signal"
(Vyhledávání signálu)
− P ipojte správn kabely od parabolické antény.
− Zkontrolujte konvertor. Vym te konvertor,
pokud je to nutné.
− Zkontrolujte (a opravte) pozici parabolické
antény.
− V nabídce "Automatic Channel Search"
(Automatické vyhledávání kanál ) zkontrolujte
úrove signálu.
"Unrecognized smartcard"
(Karta nerozpoznána)
− Zkontrolujte kartu.
"Please insert your smartcard"
(Vložte prosím kartu)
− Vložte kartu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
27
www.OPENTEL.cz
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení
Typ
Vstupní nap tí
Pojistka
: SMPS
: 95~240VAC 50/60 Hz
: 250V/T2A
Tuner
Vstupní kmito et
Vstupní úrove signálu
Vstupní impedance
Typ konektoru
Napájení konvertoru
22 kHz
DiSEqC
Volba kanálu
Výstup 0/12 V
: 950~2150 MHz
: -65~-25 dBm
: 75 Ω nesymetrická
: "F" (samice)
: 13V/18V (Max 500mA s ochranou proti
zkratu)
: Kmito et 22 ±4 kHz, amplituda 0.6±0.2Vpp
: Kompatibilní s verzí 1.0 & 1.2
: Kmito tová syntéza PLL
: Maximáln 50 mA
Demodulátor
Typ
Datová rychlost
Vnit ní FEC
Vn jší FEC
: Demodulace QPSK (DVB-S)
: 1 až 45 MS/s
: Viterbi Convolutional Coding, pom r 1/2,
2/3, 3/4, 5/6, 7/8
: Reed Solomon Coding (204,188) T=8
Video Dekodér
Systém dekódování
Profil a úrove
Datový tok
Obrazové formáty
28
EŠENÍ PROBLÉM
: MPEG-2 ISO/IEC 13818-2
: MPEG-2 [email protected]
: 1~15 MB/s
: 4:3 (Normální) & 16:9 (Širokoúhlý)
www.OPENTEL.cz
Dekodér zvuku
Systém dekódování
Zvukový režim
Vzorkovací kmito et
: MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer I & II
: Mono, Dual, Stereo, Joint Stero
: 32, 44.1, 48 kHz
Audio/Video Výstup
Konektor TV SCART
Konektor VCR SCART
Konektor RCA Jack
Konektor S/PDIF
: CVBS, RGB, Audio L/R
: CVBS, Audio L/R
: CVBS, Audio L/R
: Digital Audio
Vf Modulátor
Výstup Modulátoru
Obrazový výstup
Výstupní úrove CHF
Výstupní konektor
Konektor Ant. IN
Metoda lad ní
: Kanály 21~69 (p ednastaven na kanál 38)
: PAL B/G, I, D/K
: 71±4 dB V
: IEC konektor
: IEC konektorová zásuvka
: Kmito tová syntéza PLL
Sériové rozhraní
Signál
Typ konektoru
: RS-232, Max. 38400 bps
: 9 Pin D-Sub (konektor)
Rozhraní CI (model CI)
Typ modulu
Použitelné moduly CAM
: PCMCIA Type II×2
: Viaccess, Irdeto, Nagravision,
Cryptoworks, Conax, SECA
TECHNICKÉ ÚDAJE
29
www.OPENTEL.cz
30
TECHNICKÉ ÚDAJE
www.OPENTEL.cz
TECHNICKÉ ÚDAJE
31
www.OPENTEL.cz
32
TECHNICKÉ ÚDAJE

Podobné dokumenty

Digitální satelitní přijímač Opentel ODS 3000 CI - E

Digitální satelitní přijímač Opentel ODS 3000 CI - E náhled až 9 program sou asn – PIG 256-ti barevné a pro uživatele p ehledné grafické menu

Více

Digitální satelitní komplet OPENTEL ODS-3500FL - E

Digitální satelitní komplet OPENTEL ODS-3500FL - E update softwaru přes satelit nebo PC družice ASTRA, HOTBIRD v hlavní nabídce elektronický programový průvodce EPG 256-ti barevné a pro uživatele přehledné grafické menu funkce editace názvů TV prog...

Více

Digitální satelitní přijímač

Digitální satelitní přijímač Neumís ujte jej do blízkosti zdroj vody, pokojových kv tin a nevystavujte p ímému slune nímu zá ení. P ET ŽOVÁNÍ: Nep et žujte sí ovou zástr ku, prodlužovací kabely nebo adaptéry, protože by mohlo ...

Více

TF 6000 CR

TF 6000 CR 9 Záru ní list

Více

DI-WAY_T2200… - di-way ird-7111hd irdeto | supersat.cz

DI-WAY_T2200… - di-way ird-7111hd irdeto | supersat.cz 2) GMT použití: Tato volba je užívána k oteření použití GMT. Tlačítky Doleva/Doprava zapínáte: Vypnuto/Uživatelsky Definováno – podle regionu. 3) GTM offset: Tato možnost je možná jenom tehdy, jest...

Více

odkaz - Aramis-JH osobní stránky

odkaz - Aramis-JH osobní stránky Už jsme poslali fakturu. Poslali jste nám už m sí ní vyú tování prodej ? Náš obchodní zástupce Vás navštíví p íští týden. Musíme provád t analýzu konkurent . Konkuren ní výrobky nespl ují n kolik s...

Více