„Doplňkové pokyny k MobiloVan“ - Mercedes-Benz

Komentáře

Transkript

„Doplňkové pokyny k MobiloVan“ - Mercedes-Benz
Mercedes-Benz MobiloVan / Mercedes-Benz
Service24h
Dodatek k návodu k obsluze
Symboly / Mercedes-Benz Service24h
Symboly
i Užitečné pokyny nebo informace, které Vám
mohou pomoci.
Tento symbol Vás odkazuje na další
informace k tomuto tématu.
(Y
strana)
Mercedes-Benz Service24h
Mercedes-Benz Service24h je Vám k dispozici
24 hodin denně, 365 dní v roce.
i Ve Vašem novém dodávkovém vozidle
najdete nálepku s telefonními čísly MercedesBenz Service24h, např. na sloupku B na
straně řidiče.
Informujte se alternativně u servisního
partnera Mercedes-Benz o dostupnosti a
dosažitelnosti služby Mercedes-Benz
Service24h (Mercedes-Benz Roadside Assistance).
Obsah
Mercedes-Benz MobiloVan ...................
Úvod ........................................................
Předpoklady .............................................
Všeobecná upozornění ............................
Doba trvání a obnovení ............................
Oblast platnosti .......................................
Služby v případě technických závad .........
Služby pří návštěvě v servisu v případě
garance ....................................................
Uhrazení Vašich výloh ..............................
Výjimky ....................................................
2
2
2
2
2
3
3
Mercedes-Benz Service24h ..................
Mobilita 24 hodin denně ..........................
Kontaktní osoba .................................
Mercedes-Benz Contact .....................
6
6
6
6
4
5
5
Odbytové a importérské organizace ........................................................ 7
Odbytové a importérské organizace ........ 7
0005842908 É0005842908ÆËÍ
1
Doba trvání a obnovení
2
Mercedes-Benz MobiloVan
Úvod
Rozhodli jste se pro Mercedes-Benz. To znamená, že se můžete bez obav těšit z výhod
vyspělé technologie a maximálního pohodlí.
Rádi bychom Vám však poskytli ještě něco
navíc. Součástí standardní výbavy každého
nového dodávkového vozidla Mercedes-Benz je
sada dlouhodobé mobility: Mercedes-Benz
MobiloVan je zárukou pro Vaši mobilitu až na
dobu 30 let1.
Při technických poruchách a při návštěvách v
servisu v souvislosti se smluvní garancí na nová
vozidla nebo s ručením za věcné vady Vám
Mercedes-Benz MobiloVan standardně nabízí
rychlou pomoc. Na to se můžete spolehnout.
Předpoklady
Každé vozidlo vyžaduje pravidelnou údržbu a
nejinak je tomu i u Vašeho vozidla MercedesBenz. Tím je zajištěna jeho dlouhá životnost.
Garance Mercedes-Benz MobiloVan je platná
pro Vaše vozidlo za předpokladu, že
Rbylo po 1. říjnu 2012 v oblasti platnosti
(Y Strana 3) poprvé prodáno a dodáno
odbytovou a importérskou organizací Daimler AG nebo společnosti Mercedes-Benz
Rv době uplatnění je vozidlo registrováno a
nachází se v oblasti platnosti Mercedes-Benz
MobiloVan (Y Strana 3)
Rnepodléhá žádným výjimkám jmenovaným v
části (Y Strana 5)
Pro uplatnění služeb v rámci Mercedes-Benz
MobiloVan prosíme o kontakt s naší centrálou
pro tísňová volání Mercedes-Benz Service 24h
(Y Strana 6).
Nezapomeňte prosím, že dojde k převzetí pouze
těch nákladů,
Rjejichž druh a rozsah byl odsouhlasen ze
strany autorizovaného servisního partnera
Mercedes-Benz a
Rkteré odpovídají službám Mercedes-Benz
MobiloVan
1
Všeobecná upozornění
Vedle garance Mercedes-Benz MobiloVan Vám
náleží v případě závad zákonná práva podle ustanovení v kupní smlouvě a ve všeobecných
obchodních podmínkách. Tato práva nejsou
garancí Mercedes-Benz MobiloVan nijak omezena.
Garance Mercedes-Benz MobiloVan neopravňuje vlastníka nebo provozovatele vozidla
odstoupit od kupní smlouvy, obdržet slevu z
kupní ceny nebo nárokovat náhradu škody
místo plnění z kupní smlouvy.
Garance Mercedes-Benz MobiloVan je produktem společnosti Daimler AG (výrobce), který získáte prostřednictvím prodávající místní odbytové a importérské organizace (poskytovatel
smluvní záruky) (Y Strana 7). Respektujte
informace uvedené v části Oblast platnosti
(Y Strana 3) a Výjimky (Y Strana 5).
Doba trvání a obnovení
Garance Mercedes-Benz MobiloVan platí pro
nové vozidlo po dobu prvních dvou let. Během
prvních dvou let počínaje datem první registrace
můžete využívat veškeré služby uvedené v části
Služby (Y Strana 3).
Podmínkou pro obnovení mobility je provádění
údržbových prací dle předpisů společnosti
Daimler AG v autorizovaném servisním středisku Mercedes-Benz k datu platnosti. Servisní
prohlídky musí být prováděny včas a v předepsaném rozsahu, a to včetně přídavných prací
(viz servisní knížka).
Tyto skutečnosti musí být zaznamenány společně s dokladem o Mercedes-Benz MobiloVan v
digitální servisní příručce (DSK) nebo v servisní
knížce. Dobu platnosti Mercedes-Benz MobiloVan můžete za výše uvedených podmínek obnovit v období mezi dvěma servisními prohlídkami,
a to až na dobu 30 let.
Služby Mercedes-Benz MobiloVan můžete využívat také v případě, že jste Váš Mercedes-Benz
nabyli jako použité vozidlo. Provedením servisní
prohlídky u autorizovaného servisního partnera
Mercedes-Benz můžete Mercedes-Benz MobiloVan za výše uvedených podmínek obnovit, příp.
na něj znovu navázat.
Při pravidelných servisních prohlídkách u autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz
Služby v případě technických závad
3
Mercedes-Benz MobiloVan platí v následujících zemích2, kde je pro Vás k dispozici cca 3000 servisních středisek Mercedes-Benz:
Albánie
Itálie3
Polsko
Andorra
Kosovo
Portugalsko
Belgie
Chorvatsko
Rumunsko
Bosna a Hercegovina
Lotyšsko
Švédsko
Bulharsko
Lichtenštejnsko
Švýcarsko
Dánsko
Litva
Srbsko
Německo
Lucembursko
Slovenská republika
Estonsko
Malta
Slovinsko
Finsko
Makedonie
Španělsko4
Francie
Moldavsko
Česká republika
Gibraltar
Monako
Turecko5
Řecko
Černá Hora
Ukrajina
Velká Británie
Nizozemsko
Maďarsko
Irsko
Norsko
Kypr (Severní a Jižní Kypr)
Island
Rakousko
Požadavky vyplývající z garance Mercedes-Benz MobiloVan můžete uplatnit u místních odbytových
a importérských organizací (Y Strana 7) společnosti Daimler AG.
Služby v případě technických závad
Mercedes-Benz MobiloVan Vám v případě technických poruch poskytuje rychlou pomoc. Staráme
se o to, abyste byli zase co nejdříve mobilní. Podrobnosti získáte v následujícím seznamu:
Příjezd a odjezd z místa poruchy
Jízdní náklady technika na místo poruchy a zpět.
Pomoc na místě
Malé opravy na místě až do výše € 150,- vč. DPH
(další materiálové náklady za pneumatiky, akumulátory, klíčky, provozní kapaliny a spotřební
materiál jsou z úhrady nákladů vyjmuty).
Odtažení
Odtažení do nejbližšího autorizovaného servisu
Mercedes-Benz.
Neplatí v zámořských departementech a teritoriích
včetně San Marina a Vatikánu
4 včetně Kanárských ostrovů a Melilly
5 Mercedes-Benz MobiloVan k dispozici od 1. 9. 2013
2
3
Mercedes-Benz MobiloVan
Oblast platnosti
Mercedes-Benz MobiloVan
4
Služby pří návštěvě v servisu v případě garance
Taxi / služba odvozu / veřejné dopravní
prostředky
Taxi, služba odvozu nebo veřejné dopravní prostředky až do výše € 75,- vč. DPH.
Doprava vozidla
Služba dopravení vozidla do 50 km od autorizovaného servisního střediska Mercedes-Benz
až do výše € 75,- vč. DPH.
Náhradní vozidlo
Náhradní vozidlo po dobu opravy, maximálně
však tři pracovní dny. Za podmínek běžných na
trhu (např. spoluúčast u vozidel určených k pronájmu). Typ náhradního vozidla závisí na
dostupnosti. Nezahrnuje další náklady jako
např. provozní látky apod.
Letenka / jízdenka na vlak
Alternativa k náhradnímu vozidlu: MercedesBenz přejímá náklady na pokračování v cestě
nebo návrat domů letadlem nebo vlakem až do
výše € 400,- včetně DPH pro Vás a Vaše spolucestující ve vozidle.
Hotel
Ubytování v hotelu včetně snídaně po dobu
trvání opravy, maximálně 3 pracovní dny a
€ 400,- vč. DPH pro Vás a Vaše spolucestující
ve vozidle.
Převoz vozidla zpět
Pokud provozuschopnost Vašeho vozidla
Mercedes-Benz nemůže být zajištěna během 3
pracovních dní, zorganizujeme na přání převoz
Vašeho vozidla Mercedes-Benz k Vašemu autorizovanému servisnímu partnerovi MercedesBenz. My převezmeme náklady za tento převoz.
Převoz vozidla je uskutečňován sběrnými transporty. Podle vzdálenosti a místa, kde došlo k
poškození, může potřebné časové rozpětí kolísat.
Služby pří návštěvě v servisu v případě garance
Pokud na Vašem Vozidle dojde k provedení oprav v souvislosti se smluvní garancí na nová vozidla
nebo s ručením za věcné vady trvajících přes dvě hodiny, bude Vaše mobilita zachována.
Tento závazek platí u nových vozidel dva roky. Konkrétní služby zjistíte z přehledu služeb v následující tabulce.
Vedle této mobility u smluvní garance na nová vozidla nebo ručení za věcné vady Vám v případě
závad přísluší zákonná práva podle ustanovení v kupní smlouvě a ve všeobecných obchodních
podmínkách. Tato práva nejsou výše popsanou mobilitou nijak omezena. Služby mobility neopravňují nároky na odstoupení, slevu či náhradu škod místo plnění služeb vyplývajících z kupní smlouvy.
Služby při opravách v rámci smluvní garance na nová vozidla nebo ručení za věcné vady jsou Vám
zaručeny ze strany Daimler AG (výrobce) prostřednictvím odbytové a importérské organizace
(poskytovatel smluvní garance) (Y Strana 7). Váš autorizovaný servisní partner Mercedes-Benz
s Vámi v těchto případech dohodne vhodnou mobilitu z následujících služeb:
Výjimky
Taxi, služba odvozu nebo veřejné dopravní prostředky až do výše € 75,- vč. DPH.
Služba vyzvednutí vozidla / doprava vozidla Služba vyzvednutí a dopravení vozidla do 50 km
od autorizovaného servisního partnera
Mercedes-Benz až do výše € 75,- vč. DPH.
Náhradní vozidlo6
Náhradní vozidlo po dobu opravy, maximálně
však tři pracovní dny. Za podmínek běžných na
trhu (např. spoluúčast u vozidel určených k pronájmu). Typ náhradního vozidla závisí na
dostupnosti. Nezahrnuje další náklady jako
např. provozní látky apod.
Prosím dbejte na to, že nárok na tyto služby můžete uplatnit pouze v rámci platnosti (Y Strana 3)
garance Mercedes-Benz MobiloVan.
Uhrazení Vašich výloh
Pokud budete muset ve výjimečných případech
po dohodě s autorizovaným servisním partnerem Mercedes-Benz uhradit zálohy, budou Vám
obratem vráceny náklady po předložení originálních účtů.
Obraťte se prosím na Vašeho autorizovaného
servisního partnera Mercedes-Benz, který Vám
bude ochotně k dispozici při dalším vyřízení.
Výjimky
Garanci Mercedes-Benz MobiloVan není možné
uplatnit, pokud škody vznikly
Rv důsledku nehody, vnějšího vlivu (např. odcizení, kolize, poškození odlétajícím štěrkem),
vandalismu nebo menší nahodilé události
(např. nesprávné načerpání paliva, chyba při
ovládání).
Rv důsledku nedostatečné péče či vlivu životního prostředí.
Rúmyslným nebo nedbalým chováním držitele,
řidiče nebo třetí osoby.
Rporušením platných předpisů. To se týká
především
- řízení vozidla neoprávněným řidičem.
- přepravy většího počtu osob nebo většího
zatížení, než je povoleno.
- překročení nejvyšší povolené hmotnosti
nebo povolených zatížení náprav vozidla.
6
alternativa k ostatním službám
Rúpravou
vozidla nebo instalací dílů, které
nejsou schváleny společností Daimler AG.
Rnásledkem oprav, které nebyly provedeny
podle pokynů výrobce.
Rv důsledku neprovedení oprav doporučených
autorizovaným servisním partnerem
Mercedes-Benz.
Rnásledkem dodatečných nástaveb/přestaveb, které nebyly objednány z výroby.
Rv důsledku účasti na motoristických závodech, speciálních manévrech, nasazení v případě katastrof nebo při podobných událostech.
Rv důsledku válečných událostí, nepokojů,
zemětřesení nebo jiných případů vyšší moci.
Rv důsledku vad, s nimiž byl kupující obeznámen.
Rv důsledku vad, které byly způsobeny tažením
vadného přívěsu nebo obytného přívěsu.
Mercedes-Benz MobiloVan navíc neplatí pro
vozidla bez registrace nebo s přepravními/
servisními registračními značkami.
Mercedes-Benz MobiloVan
Taxi / služba odvozu / veřejné dopravní
prostředky
5
Mobilita 24 hodin denně
6
Mercedes-Benz Service24h
Mobilita 24 hodin denně
Jedna věc Vás ve Vašem novém vozidle stále
provází: pocit bezpečné jízdy. Pokud by Vaše
vozidlo přece jen někdy bylo mimo provoz,
pomůže Vám dosáhnout cíle profesionální servis
Mercedes-Benz.
Kontaktní osoba
Jsme pro Vás k dispozici 24 hodin denně po
celém světě na bezplatném telefonním čísle:
R00800 3 777 77777
Ralternativně +420 296 335 697
Následující informace mějte prosím připravené,
aby mohla být pomoc iniciována co nejdříve:
Rosobní údaje
Rtelefonní číslo, na kterém jste k zastižení
Ridentifikační číslo vozidla
Rmodel vozidla a registrační značka vozidla
Rdatum první registrace
Raktuální poloha vozidla
Rdruh poškození
Mercedes-Benz Contact
Servis Mercedes-Benz je Vám k dispozici také
prostřednictvím služby Mercedes-Benz Contact,
telematické funkce Vašeho vozidla. Za tím účelem zvolte předinstalovaný (první) záznam z
výrobního závodu „Mercedes-Benz Contact“ v
telefonním seznamu Vašeho multimediálního
systému8.
Při vyvolání této funkce dojde ke spojení s naším
call centrem a s Vaším souhlasem k současnému přenosu všech důležitých údajů o vozidle
do servisu Mercedes-Benz. Při navázání kontaktu prostřednictvím služby Mercedes-Benz
Contact se už nemusíte starat o přípravu potřebných informací o vozidle.
Služba Mercedes-Benz Contact je založena na
mezinárodní telematické infrastruktuře pro
celoevropský přístup na zákaznickou linku. Další
podrobnosti o službách Mercedes-Benz Contact
najdete v návodu k obsluze.
7
8
Ve výjimečných případech mohou být u některých operátorů mobilní sítě hovory zpoplatněny.
Tuto funkci můžete využívat přes zapnutý mobilní telefon spojený s Vaším multimediálním systémem přes
rozhraní Bluetooth® nebo přes komfortní telefonii. Hands-free je ve všech multimediálních systémech z
výroby vybaveno službou Mercedes-Benz Contact.
Odbytové a importérské organizace
7
Odbytové a importérské organizace
Albánie
Auto Star Albania shpk
Autostrada Tirane-Durres km 7 Kashar
AL-1051 Tirana
Belgie
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg S.A./N.V.
Av. du Péage 68
B-1200 Bruxelles
Bosna a Hercegovina
viz odbytová a importérská organizace v Srbsku
Bulharsko
Balkan Star Automotive Ltd.
Resbarska N°5
BG-1510 Sofia
Dánsko
Mercedes-Benz Danmark AS
Digevej 114
DK-2300 København S
Německo
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland
Mühlenstraße 30
D-10243 Berlin
Dánsko
AS Silberauto
Järvevana tee 11
EST-11314 Tallinn
Finsko
Veho Group Oy AB
Lommilanrinne 3
FIN-02770 Espoo
Francie
Mercedes-Benz France
Service 24h / International Billing (AS Trucks)
(včetně Monaka)
7, avenue Nicéphore Niepce, CS 30 100
F-78 077 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
9
Další místní odbytové/importérské organizace budou následovat.
Odbytové a importérské organizace
Váš nárok na služby plynoucí z garance Mercedes-Benz MobiloVan můžete uplatnit u následujících
odbytových a importérských organizací společnosti Daimler AG (poskytovatelů smluvní záruky)9.
8
Odbytové a importérské organizace
Odbytové a importérské organizace
Finsko, Francie
Mercedes-Benz Hellas S.A.
20, Odos Thivaidos
GR-14564 Kifissia
Chorvatsko
Mercedes-Benz (United Kingdom) Ltd.
Delaware Drive Tongwell
GB-Milton Keynes MK 15 8BA
Irsko
Motor Distributors Ltd.
Naas Road
IRL-Dublin 12
Island
Askja ehf
Bilaumbodid
Krókhálsi 11
IS-110 Reykjavik
Itálie
Mercedes-Benz Italia S.p.A.
(včetně San Marina a Vatikánu)
Via Giulio Vincenzo Bona 110
I-00156 Roma
Kyperská republika
Star Import d.o.o.
Kovinska 5
HR-10090 Zagreb
Lotyšsko
SIA Domenikss
Abrenes iela 5
LV-1003 Riga
Litva
UAB Silberauto
Pirkliu g. 9
LT-2053 Vilnius
Lucembursko
Mercedes-Benz Luxembourg S.A.
45, Rue de Bouillon
L-1248 Luxembourg-Hollerich
Malta
Auto Sales Ltd.
Mosta Road
MA-Lija LJA 9011
Odbytové a importérské organizace
9
Moldavsko
Grand Premium SRL
Str. Varnita 8
MD-2028 Chisinau
Nizozemsko
Mercedes-Benz Nederland B.V.
Van Deventerlaan 50
NL-3528 AE Utrecht
Norsko
Bertel O Steen A/S
Solheimveien 7
N-1473 Lorenskog
Polsko, Portugalsko
Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft mbH
Fasaneriestr. 35
A-5020 Salzburg
Polsko
Mercedes-Benz Polska Sp. z.o.o
ul. Gottlieba Daimlera 1
PL-02-460 Warszawa
Portugalsko
Mercedes-Benz Portugal Comercio de Automoveis S.A.
Abrunheira Apartado 1
P-2726-901 Mem Martins Codex
Rumunsko
Mercedes-Benz Romania S.R.L
15-23 Bucureşti Nord Street, 4th Floor, Swan Office and Technology Park, Henley Building
RO-077190 Voluntari
Srbsko/Černá Hora
Star Import d. o. o.
Omladinskih brigada 33
RS-11070 Novi Beograd
Švédsko
Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
S-21112 Malmö
Odbytové a importérské organizace
Makedonie/Kosovo
MAK AUTOSTAR d.o.o.e.l.
Industriska 2
MK-1000 Skopje
10
Odbytové a importérské organizace
Odbytové a importérské organizace
Švýcarsko
Mercedes-Benz Schweiz AG
(včetně Lichtenštejnska)
Bernstr. 55
CH-8952 Schlieren-Zuerich
Slovensko
Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovska 5
SK-83105 Bratislava
Slovinsko
Autocommerce d.o.o.
Baragova ul. 5
SI-1000 Ljubljana
Španělsko
Mercedes-Benz España, S.A.
(včetně Andorry, Gibraltaru a Kanárských ostrovů)
Avenida de Bruselas, 30
Poligono Arroyo de la Vega
E-28108 Alcobendas (Madrid)
Česká republika
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
CZ-149 45 Praha 4 – Chodov
Turecko
Mercedes-Benz Türk A. Ş.
Mercedes Cd. No. 2 Akcaburgaz Mah. Esenyurt
TR-34500 Istanbul
Ukrajina
PJSC AutoCapital
15/2 Chervonoarmiyska
UA-01004 Kiev
Vatikán
Mercedes-Benz Hungária Kft.
Kárpát u. 21
H-1133 Budapest
Kypr (Severní)
Serhan Kombos Otomotiv Ltd.
via Mersin 10
TRNC-Lefkoşa
Dünya Oto Ltd
Ataturk Street No. 246
Gonyeli
CY-1511 Nicosia
Kypr (Jižní)
Cyprus Import Corporation Ltd
65/67 Kantara Ave.
P.O. Box 21632
CY-1511 Nicosia
11
Odbytové a importérské organizace
Odbytové a importérské organizace
12
Tiráž
Internet
Další informace o vozidlech Mercedes-Benz a
společnosti Daimler najdete na internetové
stránce
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com
Redakce
V případě dotazů nebo podnětů týkajících se
tohoto dodatku k návodu k obsluze můžete kontaktovat technickou redakci na následující
adrese:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
D‑70546 Stuttgart, Deutschland
© Společnost Daimler AG: dotisk, překlad a kopírování, a to i částečné, nejsou bez písemného
souhlasu společnosti Daimler AG povoleny.
Výrobce vozidla
Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Deutschland
Redakční uzávěrka 24.08.2015
É0005842908ÆËÍ
0005842908
Obj. číslo 6462 7740 24 Číslo dílu 000 584 29 08 Vydání 12-15
É990619807R(ËÍ
990619807R
E0

Podobné dokumenty

Sprinter. - Mercedes-Benz

Sprinter. - Mercedes-Benz Mercedes-Benz Service24h na čísle 008003 777 7777. Tato služba je dostupná po celé Evropě. 365 dní v roce, 24 hodin denně se naši zaměstnanci servisu starají o to, abyste byli bez odkladu opět mobi...

Více

léto 2012 - Porsche Centrum Praha

léto 2012 - Porsche Centrum Praha Trojité vítězství v Le Mans 1982. V červnu 1981 byla zveřejněna pravidla pro nově vzniklou skupinu C sportovních prototypů. První Porsche 956 vyrazilo na testovací trať ve Weissachu v březnu 1982. ...

Více

Souhrnná teritoriální informace Srbsko

Souhrnná teritoriální informace Srbsko 12. 2002. Podle této dohody si občané ČR ještě před cestou do Republiky Srbsko musí u své zdravotní pojišťovny ČR vyzvednout tzv. registrační formulář (E 111). V případě potřeby je nutno předložit ...

Více

MERCEDES-BENZ GLE COUPÉ SPORTOVNÍ KUPÉ, NEBO

MERCEDES-BENZ GLE COUPÉ SPORTOVNÍ KUPÉ, NEBO Kdo by si myslel, že v  době, kdy se svět stále ještě nemůže naplno vzpamatovat z  ekonomické krize, bude tak velký zájem o nadupané kompakty prémiové třídy? No a vidíte – zájem je skutečně nebýval...

Více