NL září 2013 - MKS Náměšť nad Oslavou

Komentáře

Transkript

NL září 2013 - MKS Náměšť nad Oslavou
A/ Informace z RM č. 13/2013, konané dne 8. července 2013
1/ RM projednala a souhlasila s užitím veřejného prostranství pro „Kinematograf bratří
Čadíků“ v termínu 12.-14.7.2013, včetně vymezení prostoru pro realizaci projektu
na Masarykově náměstí v uvedeném období a připojení kinematografu na zdroj el.energie
v rozvaděči, který je umístněný v zídce naproti hotelu Schliksbier a s vypnutím veřejného
osvětlení na Masarykově nám. v uvedeném termínu od 21:30-24:00. Dále RM souhlasila
s uzavřením průjezdu ulice Žerotínova-Masarykovo nám. ve dnech 12.-14.7.2013
od 21:00-24:00 hodin.
2/ RM souhlasila se zapůjčením bytu v objektu Špirkovy vily, Žerotínova 386 pro potřeby festivalu
Folkové prázdniny Městskému kulturnímu středisku v Náměšti na Oslavou na období 17.7.
– 31.7.2013. MěKS uhradí náklady na odběr elektrické energie a vody v tomto období
na základě odečtu elektroměru a vodoměru a zajistí úklid prostor před a po akci.
3/ RM souhlasila se zapůjčením 10 ubytovacích buněk v objektu „svobodárny“ na ulici Husova
546 pro potřeby festivalu Folkové prázdniny Městskému kulturnímu středisku v Náměšti
na Oslavou na období 17.7. – 31.7.2013. MěKS uhradí náklady na odběr elektrické energie
a vody v tomto období na základě odečtu elektroměru a vodoměru a zajistí úklid prostor
před a po akci.
4/ Na základě žádosti Městského kulturního střediska RM projednala a:
- udělila povolení podle čl.2 odst. 4 pís. b) Nařízení Města Náměště nad Oslavou
č.1/2013, Tržní řád,
- souhlasila s užitím veřejného prostranství na akcích „Folkové prázdniny – 20.7.27.7.2013“ a „Anenská pouť – 27.7.-28.7.2013“
- souhlasila s konáním pouťové zábavy dne 27.7.2013 do 05:00hod. dne 28.7.2013 (ztišení
venkovní hudební produkce po 22:00 hodině)
- udělila výjimku ze stanovené doby stánkového prodeje dle čl. 3 Nařízení Města Náměště
nad Oslavou č.1/2013, Tržní řád, takto :
- Pouť sv. Anny: So 20.7.2013: 07:00-05:00 /Ne/, Ne 21.7.2013: 08:00-21:00
- Folkové prázdniny: - areál zámek: 08:00 – 02:00 ve dnech 20.-27.7.2013
- areál Špitálek: nepřetržitě ve dnech 19.-28.7.2013
5/ RM schválila znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavírané mezi městem Náměšť nad
Oslavou a společností Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o., Hradec Králové. Předmětem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo zpracování k.ú. Naloučany z poskytnutých aktuálních
dat katastru nemovitostí, cena za zpracování a posunutí termínu pro zpracování a předání
celého díla.
6/ RM schválila vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku – lesní hospodářské osnovy
platné od 1.1.2003 do 31.12.2013 (zpracovatel Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.),
inventární číslo S008P0008G5A v pořizovací ceně 1 096 981,20,- Kč z dlouhodobého
nehmotného majetku města.
7/ RM souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor na poliklinice,
Husova 898, Náměšť nad Oslavou (neurologická ambulance – III. NP) o výměře 33,22 m²
– z důvodu převedení nájemní smlouvy z fyzické osoby MUDr. Jaroslav Štefek na osobu
právnickou: Štefek – neurologie, s.r.o. se sídlem Velká Bíteš.
8/ RM souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru (vestibul)
na poliklinice, Husova 898, Náměšť nad Oslavou o výměře 2 m² pro společnost Euromedia
Group, k.s.
1
9/ RM projednala žádost paní Renaty Rašovské – prodejna LOTOS, paní Milady Špelinové –
prodejna MIKRA a paní Jany Havránkové – prodejna zeleniny a květin, vše na ul. Lipová
v Náměšti nad Oslavou o ponechání nájmu v původní výši. RM rozhodla žádosti nevyhovět
a postupovat dle č. VI. o inflační doložce na základě platných oboustranně podepsaných
nájemních smluv na jednotlivé nebytové prostory.
10/ V souvislosti se stavbou elektrické přípojky NN a kanalizační přípojky k řadovým garážím
na ul. Husova RM souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemek 1265/1 – ostatní plocha v k.ú. Náměšť nad Oslavou s Jiřím
Zedníčkem, Radkem Všetečkou, Romanem Jánským, Petrem Vojáčkem a Jindřichem
Vilimem, všichni bytem Náměšť nad Oslavou pro vybudování kanalizační přípojky za cenu
cena dle schválených zásad.
RM požaduje navržení jiné trasy vedení elektrické přípojky NN než je trasa v předloženém
materiálu.
11/ V souvislosti se stavbou „Rozšíření plynovodu a plynovodních přípojek lokality Pod
Křišťálovem – Náměšť nad Oslavou“ RM souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemek p.č. 1002/87 – orná půda v k.ú. Náměšť nad Oslavou
s Římskokatolickou farností, Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou a JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, z důvodu vybudované plynovodní přípojky
s tím, že věcné břemeno bude zřízeno za cenu 150,- Kč/bm.
12/ RM rozhodla odstoupit od smlouvy o využití systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 34/ODPADY uzavřené se
sl. Michaelou Mitášovou, bytem Velká Bíteš, a č. 30/ODPADY uzavřené s paní Michaelou
Pobořilovou, bytem Kralice nad Oslavou.
13/ Na základě žádosti pana Davida Sklenáře, bytem Náměšť nad Oslavou, v souvislosti
s pořádáním II. ročníku akce GRAFFITI JAM na pozemcích firmy AgroStel, SE, Třebíčská
453, Náměšť nad Oslavou (bývalý Velamos) dne 27.7.2013, o možnost bezúplatného
připojení na rozvaděč el. energie umístěný v cyklopointu k zajištění reprodukce hudby
a stolku s občerstvením, RM rozhodla povolit žadateli odběr el. energie z uvedeného
rozvaděče za jednorázovou úhradu 200,- Kč.
14/ RM rozhodla zadat veřejnou malého rozsahu „Městský rozhlas Náměšť nad Oslavoumodernizace stávajícího 100V městského rozhlasu a realizace nového bezdrátového
varovného a informačního systému včetně prováděcí projektové dokumentace díla“ firmě
TIPA Telekom plus a.s., Třebíč, IČ:27746631, jako nejvýhodnější nabídce a uzavřít s touto
firmou smlouvu o dílo.
15/ RM schválila znění dodatku ke smlouvě o dílo s firmou ATELIER FONTES, s.r.o., Brno, ze
dne 8.4.2013. Tento návrh dodatku upravuje dobu plnění díla do 31.7.2013, mění cenu díla
na částku 171 104,-Kč (místo 196 891,20 Kč) vč.DPH a mění rozsah prací podle přílohy
smlouvy o dílo do podoby uvedené v příloze tohoto návrhu dodatku (z důvodu nemožnosti
úplného plnění částí 1,2,4,a 5 – návaznost na Studii proveditelnosti protipovodňových
opatření, budou tyto odevzdány pouze v konceptu DUR).
16/ V souvislosti s plánovanou stavbou chat v k.ú. Koněšín RM schválila prohlášení o shodě
na průběhu hranic pozemku v k.ú. Koněšín p.č. 461/56 – lesní pozemek.
17/ RM rozhodla vyhovět žádosti Alice Cramerové, bytem Praha – Vršovice o povolení užívání
veřejného prostranství za účelem hostování cirkusu v obvyklém prostoru na části travnaté
plochy mezi ul. Třebíčská a Sadová u nám. Míru a to od 12.7. do 14.7.2013 s tím, že místní
poplatek bude uhrazen dle platné vyhlášky.
18/ RM rozhodla zadat zpracování návrhu řešení rozšíření a zpevnění komunikace v horní
části celé ul. Třebíčská projekční firmě PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01
Jihlava.
19/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržených neinvestičních dotací
z KÚ Kraje Vysočina a to:
2
- na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2013
ve výši 109.976,- Kč učené pro Lesy ČR,
- na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady
zvýšených nákladů za 2. pololetí 2012 výši 25.650,- Kč učené pro Lesy ČR.
- za účelem proplacení 10. žádosti o platbu v rámci schválené 10. závěrečné monitorovací
zprávy projektu „Individualizace a evaluace – cesta ke klíčovým kompetencím“ ve výši
209.128,48 Kč určených pro ZŠ Komenského.
20/ RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na zajištění oslav 140.
výročí od založení SDH Náměšť nad Oslavou.
21/ RM projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj města a životního prostředí konané
dne 26.6.2013 a souhlasila s rozpracováním studie nového orientačního a informačního
systému pro polikliniku dle varianty I – čtyřbarevné řešení.
B/ Informace z RM č. 14/2013, konané dne 22. července 2013
1/ RM souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru – místnosti č. 5
a 6 ve Špitálku, Žerotínova 50, Náměšť nad Oslavou.
2/ RM schválila uzavření smlouvy se společností PROFI Jihlava, spol.s.r.o. na zpracování
řešení rozšíření a zpevnění komunikace v horní části celé ul. Třebíčské ve výši 79.497,- Kč
vč. zákonného DPH a s termíny zpracování návrhu.
3/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1122/3 – ostatní plocha
o výměře 1 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou paní Ing. Margarétě Rybníčkové, Náměšť nad
Oslavou, a část pozemku p.č. st. 38/8 – zastavěná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Náměšť
nad Oslavou paní Zuzaně Bohuslavové, Náměšť nad Oslavou, oběma za cenu 100,- Kč/
m2/rok za účelem umístění reklamních stojanů.
4/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 36/3 – trvalý travní
porost o výměře 1659 m2 v k.ú. Otradice paní Marcele Holoubkové, bytem Kralice nad
Oslavou za cenu 100,- Kč/rok.
Dále RM schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s A.Z.O., s.r.o., Jinošov 100,
675 71 Náměšť nad Oslavou, na sníženou výměru, tj. na 16,9493 ha.
5/ Na základě vyjádření komise pro rozvoj města a životního prostředí RM rozhodla vyhovět
žádosti manželů Lenky a Michala Špačkových, bytem Náměšť nad Oslavou, o výjimku
v zástavbě v lokalitě „Pod Křišťálovem“ a to zmenšený odstup RD od pozemku p.č. 1002/84
ze 6 m na 2 m.
6/ RM rozhodla zadat zakázku malého rozsahu „Nová hydroizolační vrstva východní části
střešního pláště ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou“ firmě Izolace plochých střech, s.r.o.,
Zdislavina 24/10, 674 01 Třebíč, jako nejvýhodnější nabídce a uzavřít s touto firmou
smlouvu o dílo.
7/ RM souhlasila s bezplatným pronájmem části Masarykova náměstí pro TJ Sokol
Náměšť nad Oslavou za účelem pořádání 11. ročníku „AVG Náměšťského
cyklomaratonu„ dne 17.8.2013. Jedná se o prostor od lékárny až po ZŠ
Komenského včetně parkovišť před hotelem Schliksbier a potravinami Kučera
(žadatelem je nezisková organizace a z akce nebude mít žádný příjem). RM
souhlasila s průjezdem po pozemcích města dle přiložené mapky za podmínky,
že bude zachován průjezd horní strany Masarykova náměstí a pořadatelé použité
značení tras (na cestách, komunikacích a v terénu) po závodě neprodleně odstraní.
RM udělila výjimku z „Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 1/2013“ k prodeji
občerstvení a cyklosortimentu na veřejném prostranství, které není stanoveno jako
tržiště.
3
8/ RM rozhodla vyhovět žádostem Veteran enduro - motokros klubu v AČR Náměšť nad
Oslavou o povolení průjezdu a bezplatné užívání pozemků ve vlastnictví města v k.ú.
Náměšť n.Osl. a Jedov v souvislosti s pořádáním motocyklové soutěže pro neregistrované
sportovce „Fichtel enduro cup 2013“ dne 28.9.2013 a motokrosových závodů „Jedovské
stráně 2013“ dne 21.9.2013 s tím, že po ukončení akcí musí být užívané pozemky města
uvedeny do původního stavu. Zároveň RM rozhodla na akci 28.9.2013 udělit výjimku
z „Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 1/2013“ k prodeji občerstvení na veřejném
prostranství, které není stanoveno jako tržiště a jeho bezplatné užívání po dobu akce
s tím, že na akci 21.9.2013 dle uvedené vyhlášky prominout poplatek možné není, a RM
uděluje pouze výjimku z „Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 1/2013“.
9/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržených dotací z Kraje Vysočina
určených pro MěKS na realizaci projektu Folkové prázdniny ve výši 590.000,- a na realizaci
projektu Od folkloru k world music. ve výši 120.000,- Kč.
10/ Na základě žádosti ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o sponzorský
dar na nákup ultrazvukového přístroje včetně záznamového zařízení pro ortopedickou
ambulanci, RM rozhodla, vzhledem k omezenému rozpočtu města, poskytnout finanční
příspěvek ve výši 2.000,-Kč.
11/ RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP č.11089681-„Přírodě
blízká protipovodňová opatření, obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity
vodohospodářsky významného toku Oslava a jeho nivy“ se Státním fondem životního
prostředí Praha.
12/ RM schválila uzavření Smlouvy č.770/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Přechody pro chodce, ul.
Brněnská, Mjr. Šandery, Náměšť nad Oslavou“ – ISPROFOND 5617510063 a „Osvětlení
přechodu pro chodce, ulic Brněnská, Mjr.Šandery Náměšť nad Oslavou“ - ISPROFOND
561750066.
C/ Informace z RM č. 15/2013, konané dne 12. srpna 2013
1/ RM souhlasila s přijetím peněžitých darů ve výši 4.000,- Kč příspěvkovou organizací ZŠ
Husova. Peněžité dary budou použity na nákup učebních pomůcek a pro modernizaci
výuky.
2/ RM schválila bezúplatný převod vlastnictví majetku mezi Městem Náměšť nad Oslavou
a ČR – Ministerstvem vnitra a souhlasí se zasláním kladného stanoviska k pozdějšímu
bezúplatnému převodu předmětného majetku do vlastnictví města. Předmětem převodu
je výpočetní technika evidovaná v projektu Phare 2001, kterou město využívá na základě
výpůjčky.
3/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory - místnost č. 5 a 6
v objektu Špitálku, Žerotínova 50, Náměšť nad Oslavou občanskému sdružení PRO/
OKO, se sídlem Náměšť nad Oslavou, zastoupené Barborou Masaříkovou – předsedou
o.s. na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/rok od prvního dne kalendářního měsíce, který
bude následovat po předání nebytového prostoru bývalou nájemkyní s tím, že v nájemní
smlouvě bude zakotveno: Pronajaté prostory mohou po dohodě s nájemcem využívat
za režijní náklady i další spolky, sdružení, organizace pro pořádání společenských,
kulturních a sportovních akcí, na kterých se organizačně podílí město Náměšť nad
Oslavou (např. Folkové prázdniny, Regionální olympiáda dětí a mládeže, Rozsvěcení
vánočního stromu,...).
Dále RM rozhodla opakovaně vyzvat bývalou nájemkyni sl. Michaelu Mitášovou, bytem
Velká Bíteš k vyklizení a vrácení výše uvedeného nebytového prostoru do 31.8.2013
4
s tím, že pokud tak neučiní bude vyklizení a předání vymáháno již soudní cestou.
4/ RM rozhodla ukončit dohodou nájemní smlouvu na poliklinice Husova 898, Náměšť nad
Oslavou (neurologická ambulance – III. NP) s MUDr. Jaroslavem Štefkem k 31.8.2013
a schválit uzavření nájemní smlouvy na tento nebytový prostor se společností: Štefek
– neurologie s.r.o. se sídlem Velká Bíteš, od 1.9.2013 na dobu neurčitou za stejných
podmínek ( nájemné+služby).
5/ RM souhlasila se zveřejněním záměru na odprodej pozemku p.č. 742/1 – ostatní plocha
o výměře 1071 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou Řeznictví a uzenářství Jan Pavlíček s.r.o.,
Brno.
6/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy se společností EUROMEDIA GROUP k.s.,
Praha 5, na pronájem nebytového prostoru (vestibul) na poliklinice, Husova 898, Náměšť
nad Oslavou o výměře 2 m² za účelem prezentace knih na dobu neurčitou od 1.9.2013
za nájemné 782,--Kč/m²/rok.
7/ RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemky p.č. 1266/1 – ostatní plocha (zeleň) a 1269 – ostatní plocha (komunikace)
v k.ú. Náměšť nad Oslavou s Jiřím Zedníčkem, Radkem Všetečkou, Romanem Jánským,
Petrem Vojáčkem a Jindřichem Vilimem, všichni bytem Náměšť nad Oslavou (cena dle
schválených zásad činí cca 20 m à 150,- Kč, cca 46,6 m à 100,- Kč, celkem cca 7.660,Kč).
8/ RM rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy na pozemek p.č. st. 94 – zastavěná plocha
o výměře 18 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou se slečnou Michaelou Mitášovou, bytem
Velká Bíteš z důvodu porušení smluvních povinností dle čl. 5 smlouvy.
9/ RM schválila uzavření podnájemní smlouvy na část pozemku p.č. 776/6 – lesní pozemek
o výměře 300 m2 v k.ú. Jedov od Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad
Oslavou, s.r.o., Náměšť nad Oslavou, za cenu 1.000,- Kč/ha/rok (celkem za 30,- Kč/rok).
10/ RM schválila uzavření smlouvy o umístění vnitřního vedení veřejné komunikační sítě
na objekty č.p. 540-556 se společností itself s.r.o., Brno, za jednorázovou úhradu ve výši
32.500,- Kč (2.500,- Kč na č.p.).
11/ RM rozhodla zadat zakázku „Výměna dřevěných oken a balkónových sestav za plastové
prvky, Husova 540, 541 Náměšť nad Oslavou“ firmu Ing. Milan Hujer, Náměšť nad
Oslavou, a uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
12/ RM projednala zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a bytové č. 7/2013 a rozhodla
o jednotlivých bytových záležitostech.
13/ RM schválila program jednání ZM č.15/2013, které se bude konat dne 4. září 2013
ve 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Náměšti nad Oslavou.
Poděkování
Pan Svojmír Sázavský děkuje Službám města Náměšť nad Oslavou. Při obnově
elektrického vedení v našem bytě jsme byli spokojeni se vstřícností pana Krále a profesionální
prací elektrikáře pana M. Němce z Jedova. Kéž by bylo takových řemeslníků více. Moc a moc
děkuje S. Sázavský.
Sezóna na zimním stadionu
Po letní pauze odstartuje na konci září nová sezóna na zimním stadionu.
Předběžné datum zahájení sezóny je pátek 27. 9. 2013.
Veřejná bruslení budou opět v pátek od 19.00 hod. do 20.30 hod. a v neděli od 13:15
hod. do 14:45 hod. Sledujte naše webové stránky www.sportvnamesti.cz, kde najdete aktuální
informace o zahájení a rozpis ledu.
5
Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí
i žáci a studenti se sejdou na svých pracovištích a ve svých třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají si opět na běžný „pracovní“ režim.
Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme
prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem
nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem
ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění.
Zatím stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci
ve službách vede k situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco nám
chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale
i v moderním zemědělství.
Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit rodiče se školami, s městy, obcemi
i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a směřování dětí už v raném věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro současné trendy a snažit se každou výuku přizpůsobovat
tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu.
Výuku přírodovědných a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina čeká malá
revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách zásadně zlepší podmínky
pro tematickou výuku. Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací vybavení laboratoří
nebo odborných učeben vybraných škol, ale i s organizací a přípravou badatelských kroužků
a odborných přednášek, experimentů a pozorování. Tyto moderní učebny budou moci využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají především posloužit
k rozšíření nabídky badatelských volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol,
podporovat kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další položkou v projektu
je cílená úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných středních škol – vzdělávací
programy partnerských středních škol budou v rámci projektu doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpoří
popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt počítá s přehlídkami,
společným setkáním žáků a představením projektů, na kterých studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků.
Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek výběrových řízení a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben
mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se
zaměstnavateli.
Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme si uvědomit, že
konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti začíná už dnes na základní škole.
A všichni se musíme spojit ke změně myšlení a jednání v tomto směru.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
6
28. ročník festivalu FOLKOVÉ PRÁZDNINY proběhl
ve dnech 22. – 27.7.2013
/festivalové střípky/
* Hlavní téma festivalu - „O lásce a lidské náklonnosti“. Osm dní festivalu za nádherného
počasí uběhlo tryskem, někdy jsem si jenom říkala, jestli ty teploty nejsou trochu přehnané.
Vzpomněla jsem si ale na loňské festivalové přívaly vody, kdy jsme zasypávali hluboké
kaluže v zámeckém parku pískem a měla jsem po problému. Náměšť nad Oslavou opět
navštívila řada mimořádných českých a zahraničních hudebních osobností z folku, jazzu,
flamenca, world music a lidové hudby.
Přivítali jsme muzikanty z mnoha koutů světa: Maďarska, Slovenska, Španělska, Švýcarska,
Finska, Francie, Velké Británie, Polska, Mexika, Itálie, USA, Rakouska…..……….
* Letos na náměšťském zámku probíhalo bienále setkání kovářů, respektive na nádvoří
zůstaly sochy, takže se festival opět zabydlel v parku. Do jízdárny jsme se díky počasí
nedostali ani jednou.
* Souběžný festival tvůrčích dílen „Hnízdo múz“ – více než 50 druhů výtvarných, hudebních,
vokálních, tanečních, pohybových, speciálních, různorodých dílen v cca 150 bězích. Dílny
se zabydlely Náměšti na spoustě míst. Děkuji za vstřícnost základní škole Komenského,
základní umělecké škole, Habitatu, kovárně u Tasovských, dobrovolným hasičům a všem
dalším, kteří prostory pro dílny poskytli nezištně…
* Každodenní „Open scéna“, proběhla v příjemném chládku kaple sv. Anny ve Špitálku,
kde se představila především mladá amatérská hudební seskupení převážně z Česka.
Letos vystoupili skupiny: D.N.A. Brno, Krysina, MDŽ, Rendez.fou, Cricket and Snail,
Insomnie, Švédova trojka, Textová dílna Slávka Janouška, Guitar & Forest, Ivo CicvárekProvazochodci...
* Téma letošního X. ročníku mezinárodního hudebního kolokvia bylo „Od folklóru k world
music: Co patří do encyklopedie“. Dvoudenní seminář pro muzikology, etnology a hudební
publicisty z oblasti lidové hudby a world music proběhl v podkroví MěÚ a byl otevřený
veřejnosti. I z letošního kolokvia vyjde sborník, který bude k zakoupení v IC. K zakoupení
jsou i sborníky z let minulých.
* Folkové prázdniny provázely čtyři výstavy. Ve výstavní síni na Staré radnici byla výstava
„Hvězdy světové world music“ /plakáty s vystoupení v Náměšti/. Výstavu doplňovaly
každodenní odpolední „rozpravy“, za jejichž zodpovědnou organizaci děkuji Jiřímu
Moravčíkovi a za technické zajištění Lukášovi Dobrovolnému.
Tradiční retro výstava fotografky Kamily Berndorffové „Ohlédnutí za Folkovými prázdninami
2012“ byla umístněna zase v netradičním prostředí zámecké konírny /bývalý Kavoklub,
alias Kavec/.
Další výstava probíhala v Galerii 12, k vidění byly fotografie Ivana Prokopa a kovové objekty
Pavla Tasovského.
V zámeckém nádvoří a parku byly z bienále „Setkání 6“ /Setkání generací/ umístěné kovové
objekty
* Festival doprovázela už tradičně řada dalších aktivit. Ve spolupráci se skupinou ČEZ, která
byla již po osmé generálním partnerem festivalu, proběhla tradiční akce: Oranžová kola…
rozjeďte to pro dobrou věc. „Šlapalo se“ pro nadační fondy, které pomáhají onkologicky
nemocným dětem a jejím rodinám. Šeky na více než 200 000 korun, které „našlapali“
návštěvníci festivalu předal zástupcům obdarovaných organizací starosta města Náměšť
Vladimír Měrka a člen správní rady Nadace ČEZ Vladimír Černý. Do sedel charitativních
kol zasedlo během dvou dnů přes 400 návštěvníků a každý minutou šlapání předal svým
rozličným výkonem finanční prostředky Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při FN
7
Brno (100 949 Kč) a nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“ (99 783 Kč).
Symbolické šeky byly předány při slavnostním ukončení festivalu v sobotu 27. července.
* Kromě finanční podpory nadačních fondů byl předán také šek na částku 5 000 korun, která
pomůže obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku.
Festivaloví výletníci, kteří ve čtvrtek 25. 7. navštívili JE Dukovany a dalešický pivovar mohli
přispět na výlet dobrovolnou částkou. Vybralo se 1 225 Kč, ČEZ částku čtyřnásobil a dorovnal
na 5 000 korun. Z tvořivých dílen festivalu také vyšlo na padesát ručně zdobených tašek,
které byly předány k prodeji do obchůdku tohoto sdružení v Ostravě.
„V Africe jsou dětem obtížně přístupné školy. Darovaná kola v tom mohou pomoci. V Ostravě
opraví kola lidé, kteří by jinak těžko našli práci a pak kola převážíme do africké Gambie.
Vzdělané dítě může uživit až 20 člennou rodinu,“ říká zástupce sdružení v Náměšti Jaroslav
Hrubý.
* V průběhu přestávek v hlavním programu probíhala divadla, koncerty a další aktivity
na druhé „Oranžové scéně“ v zámeckém parku. Ve vedlejším „oranžovém stanu“ byly
přichystané hrátky, hry a soutěže pro návštěvníky bez omezení věku, letos s historicky
největší návštěvností. Při divadelní neděli oranžový stan tradičně praskal ve švech.
* Proběhlo pět nočních koncertů, v kovárně u Tasovských, v zámeckém parku a v kapli
sv. Anny….
* I letos byl každý den v provozu folkovkový fotografický salón v zámeckém parku, jak jsem
avizovala loni, opravdu převlékl kabát – byl fungl nový.
* Ženy z Českého svazu žen zase vařily celý týden. Vařili pro účinkující, vařili i pro pořadatele,
v zámecké kuchyni uvařili neuvěřitelné množství jídla. Díííííííky…
* Pokud si chcete zavzpomínat na letošní Folkovky, je ještě k mání v informačním centru
na Masarykově náměstí festivalový katalog, který letos vyšel po osmé, tradičně s grafikou
Rosti Pospíšila /seženete i starší ročníky do archivu/…
* Vzpomínat můžete i na stránkami festivalového „Plátku“, což je deník Folkových prázdnin,
který se snaží vyčerpávajícím způsobem informovat o tom, co bude zítra, co bylo včera
a vůbec, co se dělo. Letos měl „plátek“ spoustu nových dopisovatelů, díky posílám zvlášť
do Brna a do Zastávky u Brna. Taky je ještě v íčku……
Děkuji...
28. ročník Folkových prázdnin utekl jako voda, ovšem bez vody. Nepamatuji se, že by některý
ročník našeho festivalu proběhl bez deště, a to jsem byla téměř na všech.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu letošního ročníku festivalu Folkové
prázdniny podíleli, a doufám, že nám, organizátorům festivalu zachovají přízeň i v příštích
letech.
Takže děkuji, děkuji, děkuji:
- městu Náměšť nad Oslavou, především jeho starostovi Vladimíru Měrkovi za velkou podporu
a pomoc při přípravě a průběhu festivalu, každý rok má významnou zásluhu na tom, že se
festival stále koná
- generálnímu partnerovi Folkových prázdnin 2013 Skupině ČEZ
Hlavním sponzorům a parnerům:
- Ministerstvu kultury ČR
- Kraji Vysočina
- společnosti ICZ
- zámku Náměšť nad Oslavou za vstřícnost a ochotnou spolupráci, všemu zámeckému
personálu v čele s kastelánem Markem Bušem.
- Michalovi za všechno. Nejen za dramaturgii. Jak často píšu, že to má náročné, tak letos
8
obzvlášť jako otec dvojčat (jsou to holky). Jeho opět skvělou dramaturgii chválí všichni
- Hejtmanovi kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi za poskytnutí záštity a přízně.
- Janě Štefánkové, za péči, morální podporu a operativní pomoc, pevně doufám
ve spolupráci na dalších ročnících festivalu
- Jitce opět a již tradičně děkuji za Plátky a katalog, optimismus jí ani po letech neopustil,
Plátku přibývají stránky
- Ďoubalovi za konferování, vtipný je neustále, petice mu příště zatrhneme, děkuji mu také
za ostatní organizační pomoc
- opět velmi, velmi děkuji sinoptikům z letecké základny, že se mnou měli tu úžasnou
trpělivost, letos nám předpověděli každý den luxusní festivalové počasí
- Skřetovi za Open scénu, organizování kempu, za organizaci hudební části Oranžové
scény, nočních koncertů za operativu, všechno fungovalo…
- šéfovi týmu oranžád Markétě, děkuji Vendy, která zastupovala Markétu a byla výýýborná
- Igorovi Schmidtovi za skvělé osvětlení koncertů, za jeho starostlivost, to, že nám nejí, se
nezměnilo
- firma OteSound zvučila festival i letos a opět ke spokojenosti všech, /ten pan Topol je asi
fakt hvězda - díky/ , děkuji druhému zvukaři Kájovi Dřínkovi za výborné a citlivé zvučení
dalších koncertů a všeho ostatního…/Open scéna, Oranžová scéna, noční koncerty/
- Věře Sedlákové za organizaci kolokvia, a to, že nám mnoho let zachovává přízeň.
- Lukášovi a Báře za technickou a jinou pomoc při průběhu kolokvia, v podstatě se
vypracovali k dokonalosti
- Georgovi jako stravovacímu a ubytovacímu referentovi za spolehlivost a akčnost, on snad
ani není chlap, když dokáže řešit a dělat tolik věcí najednou. To jsem psala loni a platí
to neustále. Nemožné na počkání, ostatní do dvou minut. Vyznamenání pochopitelně
nedostal, snad to stihnu pod Stromeček.
- Kaštanovi za dopravu všech a všeho, za práci všeho druhu, za pevné nervy a za vše
ostatní…, samozřejmě ho čekala ještě „likvidace Folkovek“ po ukončení festivalu, nelze
jenom zavřít dveře, všechno, co se sváží týdny se musí během týdne vrátit na své
místo….., To jsem psala loni i předloni, nic neubylo, spoustu zase přibylo, do toho pouť,
díky…
- Nadě za spolehlivost, Naďa zvládala s optimismem všechno včas dobře, bude ještě pár
měsíců účtovat „folkovky“, je jedna z těch, pro které festival nekončí s termínem festivalu,
díííky
- Samsonovi za pomoc při všem……….
- Leoně, oranžádám a všem lektorům za organizaci Hnízda múz, dílen bylo letos opět jako
máku, ještě jednou díky, je to celoroční práce.
- Našim oťapkávačkám za péči o účinkující a o nás všechny, Hanka s Lídou nastoupili
do funkce už před loni a rozjetý vlak se díky jim řítí pořád dál a dál, díky i stálicím Jájince
a Markétce.
- Míle a Hance za fungování pokladny, jsou to naše stálice, samostatně dobře fungující
jednotka již mnoho let a doufám, že budou fungovat i další roky s festivalem…. co k tomu
dodat, je na vás spoleh, dííííííky
- Oranžádám, super velké díky za vaši práci všude, kde se opět dalo i nedalo. Letos
došlo zase k částečné obměně týmu. Tradičně pomáháte vytvořit nejen příjemné
zázemí festivalu, ale bez vás by se festival nerozjel a nefungoval, opakuji to neustále
a je to tak.
- Paní Marušce Kubíčkové, paní Božence, paní Mrázové a celému náměšťskému svazu
žen /nezlobte se, že vás opět nebudu vyjmenovávat/ za skvělou přípravu zahajovacího
rautu, jste dokonalý tým, který Náměšti závidí všichni, kdo zde byli. Jménem diváků
vám opět děkuji za každodenní škvarkovkovou recepci, bez ní by Folkovky nebyly
Folkovkami.
9
- zvlášť musím poděkovat i jménem oranžád fenoménu Marta & kolektiv, která zase
krmila nás všechny celý týden, opět nechápu, jakým fíglem dokáže uvařit tolik jídla
najednou…před pár lety začínala na 40-ti porcích, letos smažila ve středu více než 150
řízků, buchty peče na více než 20 plechách /já bych jeden plech pekla celý den a oběd
bych tím pádem nestihla uvařit/ opravdu nechápu, kdybych neviděla neuvěřím, díky
Heleno (letos měla nového mladého hezkého pomocníky – to je drb na okraj, takže
Michale děkuji i Tobě)
- Kraťasovi, Liborovi, Milanovi, Jéňovi, Kruťasovi,
Ferďasovi, Daffimu a Ferdovi
za zajišťování dopravy jak účinkujících, tak všeho ostatního, změny neustálé, všechno
klaplo
- Šárce B. za trpělivost a akčnost při ubytovávání, opět plán neplán jako vždycky, díky.
- Klubu důchodců v Náměšti za poskytnutí jejich prostor ve Špirkově vile, jsou tam
ubytované oranžády, i jejich jménem ještě jednou díky.
- paní ředitelce ZŠ Komenského Rouskové a paní ředitelce ZUŠ Bikárové za poskytnutí
všech prostor pro dílny a vstřícnost, děkuji
- Kamile, Jirkovi, Yvettě, Michalovi, Ivanovi a dalším opět za báječné fotky a věrnost
festivalu, operativně dávali fotky i na web v průběhu festivalu, o to měli zase více práce
- Elišce, Lídě, Danušce…….. a dalším kamarádkám za spolehlivé zajištění hlídání dětí
a další práce.
- Marii za každé nové ráno s jejími štrůdlama, buchtama, koláčema…..
- paní Vildomcové za zásobování
- Aleně Prokopové za pomoc při propagaci v Praze.
- po Milanovi Zeibertovi se nám stýská …….doufám, že se příští rok vrátí
- Všem lektorům za organizaci a vedení dílen !!!!!!!!!!
- Míše a Pavlíně za službu v íčku
- Zuzce, Daně a Lucce za přípravu a organizaci programu Oranžového stanu a dalšího
- Renatě za zvládání všech funkcí a všeho ostatního, instalaci výstavy v Kavecu, Renato
vrať se………….. dííííííky !!!
- Ferďáskovi za organizaci oranžád na zámku………..
- Lucce R. za zvládání nové funkce stage managerky
- Kryštofovi K. za stahování fofografií z karet
- všem novým přispěvatelům do Plátku, jen houšť
- Lukášovi Hvězdovi za backline a všechno ostatní nadstandardní, Bohoušovi Hamanovi
za zodpovědný dozor pódia
- zvláštní poděkování SSPŠ Cultus Břeclav /Soukromá střední průmyslová škola/
za zapůjčení tiskařského lisu
- panu Holdsworthovi za vstřícnost a zapůjčení prostor Kavecu pro výstavy, dále mu děkuji
za promítání krátkých absolventských animovaných filmů studentů National Film and
Television School v Beaconfieldu, tento skvělý nápad se osvědčil už loni.
- Petře za zvládnutí stánkařů, letos obdržela novou funkci měla na starosti dění v parku
a zvládala dobře, děkuji jí za vše ostatní pro Folkovky /měla jsem měla jsem letos dlouhou
absenci ze zdravotních důvodů, zvládala vše nutné i za mě, díky/
- Vendule, Aničce, Nele a Lence a dalším za provoz informačního centra festivalu v parku.
- Jirkovi Moravčíkovi opět za celoroční podporu za velké množství článků do katalogu
a jinam, co bychom si Jirko bez Tebe počali, děkuji
- Rosťovi Pospíšilovi tradičně za tradiční grafickou image Folkových prázdnin
- Milanovi Kořínkovi a jeho tiskárně za tisk výstavy.
- Radimovi Petrovi za zapůjčení židlí, stanů……….. asi nás mají pořád rádi.
- průvodcům Lucce P., Lucce R., Evě, Martině a všem, kdo se starali o účinkující a tlumočili,
byly opět naprosto skvělé, zvlášť Valentýně, přiletěla se starat až z Dubaje a její sestře
Juditě, dostavila se až z ostrova Roatán, letěla šesti letadly a z Londýna cestovala ještě
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
autobusem, co si čert nevymyslel, skončily obě cestu v Náměšti na antibiotikách, tomu se
říká oběť
Petrovi Večeřovi za propagaci festivalu a bleskové operativní tištění Plátků a další….
/s pozdravem „čisté trysky“/
Veronice a jejímu týmu za animátorskou dílnu, Vlaďce, Elišce, Aničce a Milanovi
letecké základně za dlouholetou pomoc při zajištění osvětlení zámeckého parku, děkuji
také za vybavení prostor pro ubytovací kapacity, bez které bychom se neobešli, děkuji, že
vstřícně nelétaly nad zámkem stíhačky v průběhu koncertů
Službám města Náměště za všechno, díky Řehoři, panu Syrovému, Bohuslavovi
a Němcovi za elektriku všude, kde během festivalu pobýváme
obyvatelům kempu za slušnost a pořádek
Dudínkovi za pomoc při výrobě Plátků, co bychom si bez něj počali, slouží u nás spoustu
let, letos mu to málem nevyšlo, nakonec nezklamal
Manželům Tasovským za kovářskou dílnu, jiné dílny, noční koncerty a vůbec za všechno.
panu faráři Nekudovi za to, že opět pustil kemp do farské zahrady, vypadalo to tam jako
v pohádce
Karlosovi, letos měl nové funkce, pracoval jako pravá ruka Míry v kempu a asistent Edy
Cupáka v grafické dílně, díky, Tvoje pomoc nám bodla
Luďkovi a Jitce, fotografům ve festivalovém fotosalónu v parku, jejich pomoc se stala
tradicí, díky
Dušanovi Svíbovi za to, že nám každý rok pomáhá a přiváží nám účinkující.
Hotelům, penzionům a všem ubytovatelům za čisté měkké postýlky, přibylo ubytování
v areálu Habitatu, s koncem festivalu musím konstatovat, že bychom se letos bez něj
neobešli, děkujeme
Firmám Haspol za nejčerstvější ovoce a zeleninu a Jeřábkově pekárně Velká Bíteš za chléb,
Policii ČR za ochotnou spolupráci a pomoc
Všem dalším sponzorům: firmám: OHL ŽS, organizaci Conaculta Fonca, Alfa helicoptr,
Polský institut Praha, Americká ambasáda, Rental Pro, Mont-Stav, Habitat, Tipa telekom,
Centa, Helbich-tiskárna, Autoaktivity Třebíč, OteSound, Dukát, Rengl, Relative design,
MUDr. Dan Michalík, Daňové a účetní poradenství Vyskočilová, ZON, DMS Alta Group,
Haspol, 3P, RedNet,Všeobecná zdravotní pojišťovna,
Za propagaci festivalu: Petru Dorůžkovi, Jiřímu Moravčíkovi, Milanu Tesařovi, Ireně
Přibylové, Ivaně Radechovské. Aleši Opekarovi
Triu Uhlíková - Pavlicová - Přibylová za dlouholetou přípravu sborníků z kolokvia.
Šárce Jelínkové za pomoc při organizaci nejen všech divadel, má úžasnou povahu, vždy
zvedne náladu, pomáhala všude, kde bylo potřeba, musím opakovat: „škoda, že tu Šárko
nebydlíš, hodila by si se nám“
velmi, velmi děkuji Barce Fabiánové za skvělé reportáže o festivalu na fullmoonzine,.cz.
Mediálním partnerům: Třebíčský deník, Horácké noviny, Unijazz kulturní magazín, Rock
& Pop, Indies Happy Trails, Indies Scope Records, Indies MG, Český rozhlas Brno, Rádio
Proglas, Rádio Vysočina, Hitrádio Vysočina, Televize NOE, Radio Beat, Radio Jih, Český
rozhlas Region.
Občerstvení v kempu za Špitálkem, Martině Debřičkové za útulnou čajovnu v kempu…….
paní Hrbáčkové im memoriam
děkuji těm, na které jsem zapomněla loni
… a spoustě dalších kamarádů, na které jsem zapomněla letos, prostě za všecko……….
Věra Szemlová za MěKS Náměšť
11
23. Zámecký koncert
21. září 2013
Správa zámku v Náměšti nad Oslavou vás srdečně zve na v pořadí 23. Zámecký koncert,
který je již tradičně vyvrcholením zámecké hudební sezóny a důkazem toho, že na náměšťském
zámku je hudba skutečně doma. Program letošního koncertu je věnován hudbě Claudia
Monteverdiho, představitele italského hudebního mynýrismu.
Scénická koláž Combattimento obsahuje výběr ze 7. a 8. knihy madrigalů Claudia
Monteverdiho – Tirsi e Clori, Combattimento di Tancredi et Clorinda a výběr z Madrigalů
milostných a válečných. Jako prolog je použita první část Il prologo z Monteverdiho opery Návrat
Odysseův. Svět rodící se opery a doznívání renesančního madrigalu. To je hlavní rys hudby
počátku 17. století. Svět krásného zvuku louten, teorb, harf, ale také stále více se prosazujících
smyčcových nástrojů, gamb a cembal. Více než polyfonie se začíná uplatňovat síla sděleného
textu a slova, doprovázená akordickým doprovodem. Hudba mystická, která nás nezvladatelně
vábí do nadcházejícího téměř 200 letého období barokní a klasicistní opery a duchovní kantáty.
Téma lásky a války nabízí Monteverdiho hudbu plnou lidských vášní, emocí a hlubokého
vnitřního prožitku, typických právě pro epochu manýrismu. Protiklad lásky a smrti patří
od nepaměti k základním otázkám filozofie lidského bytí na zemi a je zdrojem námětů
nejpůsobivější evropské poezie.
Il Combattimento di Tancredi et Clorinda (Souboj Tankreda s Klorindou), zhudebněná
epizoda z Osvobozeného Jeruzaléma od Torquata Tassa, je bojem dvou náboženských ideologií
na straně jedné a bojem provázející lásku, jako boj o přízeň, na straně druhé. Duchovnost
a mysticismus, smyslnost a erotičnost, svár duše s tělem vytváří značné dramatické napětí
díla. A nad tím vším obrovská božská síla, která napomáhá Lidské křehkosti v jejím bytí
na zemi společně s trojicí křesťanských ctností Vírou, Láskou, Nadějí. A největší z té trojice je
Láska (1. K 13, 13). Jednotící síla, která světu vládne.
Po koncertě bude slavnostně představena nová publikace nazvaná Panství Náměšť
v proměnách času – obraz v zrcadle evropských dějin, kterou připravila paní Johanna
Haugwitz El-Kalak spolu s Národním památkovým ústavem. Kniha Panství Náměšť v proměnách
času není prostým průřezem dějinami náměšťského panství. Zaměřuje se na osobnosti, které
byly výjimečné, a bez rozdílů nás seznamuje s lidmi činnými politicky, kulturně a vědecky.
Vyzdvihuje ty, kteří ovlivňovali dění nejen v samotné Náměšti, ale i na Moravě či celé tehdejší
monarchii. Méně známá i zcela nová fakta přinášejí kapitoly popisující milníky života posledních
vlastníků panství v průběhu 20. století. V závěru vynikne neotřelost koncepce knihy, jež spočívá
v souběžném sledování osudů potomků posledních vlastníků panství z rodu Haugwitzů a osudu
jejich rodového sídla, zámku Náměšť nad Oslavou.
Kniha bude v prodeji ode dne slavnostního představení.
12
Marek Buš
Program a účinkující:
Claudio Monteverdi: Combattimento Il Prologo (Il Ritorno d´Ulisse in Patria) SV325
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda SV153
přestávka
Ardo avvampo
Altri canti di Marte - Due belli occhi
Vago augeletto
Tirsi e Clori
(8. Kniha madrigalů)
(8. Kniha madrigalů)
(8. Kniha madrigalů)
(7. Kniha madrigalů)
Účinkují:
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
Soli:
Soprán:
Stanislava Mihalcová
Alt:
Markéta Cukrová
Kontratenor:
Martin Ptáček
Tenor:
Jaroslav Březina, Tomáš Kořínek
Bas:
Joel Frederiksen
Koncertní mistr:Peter Zajíček
Dirigent:
Roman Válek
Délka programu cca 90 min. s 1 přestávkou
13
14
V Náměšti nad Oslavou zazpívá Jakub Pustina a zahraje Tišnovský komorní orchestr.
orchestr
Bude to v rámci Svatováclavského festivalu hudby a umění, který se uskuteční poprvé v tomto roce
od 21. září do 6. října v kraji Vysočina. Občanské sdružení Cordial musica,
musica, které festival pořádá,
tak navazuje na koncert k příležitosti svátku sv. Václava z minulého roku. První ročník tohoto
nově vznikajícího festivalu má za cíl spojit postavu svatého Václava nejen s komorní hudbou ale i
s dalšími formami umění.
V Náměšti nad Oslavou se uskuteční tyto akce:
„Koncert ke Dni české státnosti“
Sobota 28. září v 18:00hod., kostel sv. Jana Křtitele
Tišnovský komorní orchestr
Na programu: J. S. Bach, G. F. Händell a další
„ Kníže Václav – světec a panovník“
Pátek 4. října 2013 v 18:45hod., kostel sv. Jana Křtitele
Přednáška: ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.
„Zpívejte
Zpívejte Hospodinu píseň novou“
Sobota 5. října 2013 v 18:00hod., kostel sv. Jana Křtitele
Jakub Pustina (baryton),, sólový recitál
Na programu: A. Dvořák: Biblické
iblické písně,
písně F. Schubert a další
Celý festival je benefiční. Výtěžkem s koncertů bude podpořena Domácí hospicová péče Třebíč,
kterou poskytuje Charita ČR. Na všechny akce je vstupné dobrovolné.
Tišnovský komorní orchestr
operní pěvec Jakub Pustina
15
5.ročník
… aneb, co že se nám to letos urodilo …
Sobota 5. 10. 2013
10:00 - 14:00 hodin
Náměšť nad Oslavou - farní dvůr
(vstup od školy Komenského)
Výstava ovoce, zeleniny, květin a dalších
zahradnických úspěchů pěstitelů z Náměště a okolí
v 11:00 hodin se uskuteční
Beseda o pivě (s ochutnávkou)
s ředitelem pivovaru Ježek
Přehlídka ovocných moučníků
K zakoupení bude pěstitelský materiál, zahradní potřeby,
dušičkové květiny, čerstvý jablečný mošt, atd.
Možnost prodeje vašich zahradních přebytků,
rukodělných výrobků a sadbového materiálu
Občerstvení (čerstvý mošt, víno, pivo, svařák ...) zajištěno
Výstavní vzorky jsou přijímány v pátek 4.10.
od 16:00 do 18:00 na farním dvoře.
Další informace na telefonu 724 680 012
Na pěkný den s vámi se těší
MO KDU-ČSL a farnost sv. Jana Křtitele.
Vstupné dobrovolné – vše určeno na opravu farní budovy
16
Cože se nám to zase letos urodilo?
Máte-li pole, zahrádku, nebo jen tak pěstujete něco za oknem a myslíte si, že se letos opravdu zadařilo? Nebo se
vám podařilo vypěstovat něco extra, s čím si příroda opravdu pohrála?
Tak si to nenechávejte pro sebe, ale přineste to ukázat na 5.ročník Jablkobraní, které se uskuteční v sobotu
5.10.2012 ve farním dvoře od 10 do 14 hodin. Tato již tradiční podzimní výstava výpěstků z Náměště a okolí
v loňském roce zaznamenala vysokou účast vystavovatelů i obdivovatelů. Velké pozornosti se těšila také
přehlídka moučníků obsahujících jakékoliv ovoce. Nemáte-li se tedy čím pochlubit po stránce pěstitelské, ale
znáte –li nějaký dobrý recept, pak budete srdečně vítáni i s ovocným moučníkem.
Kategorie vystavovaných výpěstků budou letos opět: ovoce, zelenina, květiny a kuriozity.
Kromě výstavy bude také možnost zeptat se profesionálů na vaše zahradnické problémy a v rámci výstavy bude
také dán prostor pro prodej vašich zahradnických přebytků. K zakoupení budou také rukodělné výrobky,
dušičkové květiny, čerstvý jablečný mošt, a další přírodní produkty.
Zpestřením letošního ročníku bude přednáška (s ochutnávkou) o výrobě, využití a účincích piva, kterou osobně
přednese výrobní ředitel jihlavského pivovaru Ježek ing. Jaromír Kalina. Přednáška se uskuteční v 11 hodin.
Vstupné na výstavu je dobrovolné, občerstvení je po celý den zajištěno. Výtěžek je určen na opravu fary.
Prosíme zájemce o vystavení exponátů, nebo moučníků, případně prodejce svých zahradních přebytků, aby je
dopravili v pátek 4.10. od 16 do 18 hodin na farní dvůr. Více informací podáme na tel. 724 680 012.
17
Rekonstrukce fary
Také v letošním roce probíhají práce na rekonstrukci barokní fary v průčelí náměstí. Mohli
jste si při pohybu kolem budovy všimnout brigádníků, kteří se podílejí na očišťování oken, nebo
navážejí štěrk do drenážních vrstev pod podlahou. Občas z fary vystoupí muži napudrovaní
oškrábanou omítkou… Práce na odvlhčení budovy, repasování oken a restaurování cenných
štukových výzdob v horním patře budou pokračovat až do listopadu. Na jaře pak bude probíhat
příprava na další etapy v ostatních částech budovy.
Opravy jsou náročné jak fyzicky, tak finančně. Chtěl-li by kdokoli přispět jakoukoli částkou, může tak učinit prostřednictvím pravidelných sbírek v kostele, nebo také přímo na účet
1523462399/0800 - Česká spořitelna. V případě potřeby daňového dokladu o darované částce
se můžete obrátit na paní Martu Širůčkovou, nebo pana faráře.
Dotaci na letošní rok poskytlo Ministerstvo kultury v programu regenerace městských památkových zón a Kraj Vysočina z programu obnovy kulturních památek. Přispělo také město
Náměšť nad Oslavou a více než třetinou se podílí farníci svými sbírkami. Celkově proinvestovaná částka se bude letos pohybovat kolem 1,5 milionu korun.
Nejenom úspěchy a radost však provází rekonstrukci. V červnu navštívili faru několikrát
zloději a kromě financí a historických předmětů ukradli i prodlužováky, motorové sekačky a litinové korpusy. Škoda se sice pohybovala pouze kolem 50 tisíc korun, ale v současné době, kdy
je třeba každé koruny, to byla citelná ztráta. Nehledě na následná opatření, která se musela
přijmout.
Po odkrytí povalových stropů se také objevilo silné ložisko houby dřevomorky a nyní se
zpracovává postup její likvidace. Že se jedná o částky v řádu statisíců, je jasné, ale šetrným
postupem by se mohlo ještě leccos zachránit. Nečekané komplikace také způsobilo několik
necitlivých novodobých (60. léta 20 stol.) stavebních úprav, které nyní musí být náročně odstraňovány, aby mohlo vyniknout barokní klenutí a být dobře odvlhčeny podlahy.
Děkujeme všem – pracovníkům firem, ochotným brigádníkům, dárcům i ostatním, kteří jakkoli pomáhají zdaru díla, a těšíme se na chvíli, kdy budeme moci přivítat poprvé návštěvníky
v nově opravené faře.
Za farní radu: Jaroslav Hrubý
18
NEBEZPEČÍ
PŘI HOUBAŘENÍ
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší policisté případy, které mají
souvislost s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři a tak v tomto období lze u lesů vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti několik zásad,
kterými by se měli řídit.
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona
zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa,
musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má
uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů a tak uvnitř
nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, je
dílem okamžiku rozbít okno a věci ukrást. Jeden z posledních případů vloupání do vozidla
v Kraji Vysočina se stal koncem června na parkovišti v lesním porostu u Domanínského rybníka na Bystřicku. Neznámý pachatel zde vypáčil dveře u zaparkovaného osobního vozidla
Seat Toledo a odcizil z něj batoh, který byl uložen na podlaze vozu. V batohu se nacházela
pouze termoska a umělohmotná dóza na potraviny. Majiteli vznikla na odcizených věcech
škoda ve výši necelých 500 korun. Zloděj ale způsobil škodu poškozením vozidla a to ve výši
nejméně 1.500 korun.
Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí. Po pohřešované pětasedmdesátileté houbařce pátrali policisté také začátkem července na Pelhřimovsku. Seniorka
se ztratila při sběru hub v lesích v okolí obce Mnich. Její pohřešování oznámili policistům
rodinní příslušníci ženy. Do pátrání po houbařce se zapojily více jak dvě desítky policistů
a téměř tři desítky hasičů. Policisté do pátrací akce nasadili i čtyři služební psy. Přibližně
po jeden a půl hodině pátrání policisté ženu nalezli v lesním porostu asi dva kilometry
od obce Mnich.
Těmto případům lze předcházet dodržením několika zásad:
1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem v neznámém lese, snažím
si zapamatovat orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratím nebo zraním, mohu jím přivolat pomoc.
3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu na houby a kde je
přibližně budu sbírat.
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít u sebe potřebné léky.
Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít jistotu, že v případě nějaké
nepříjemné příhody, která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
19
POZVÁNKA DO KAVÁRNY POHODIČKA
Jmenuji se Alena Němcová a jsem klientka Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou.
Chtěla bych Vás seznámit s tím, co se děje v naší kavárně Pohodička.
Dostali jsme možnost pracovat v kavárně, ale museli jsme chodit na motivační kurz do Boroviny 4 měsíce a na konci udělat zkoušku, kde jsme dostali osvědčení, na které jsme hrdí.
Od února jsme se začali seznamovat s prací v kavárně. Chodí nás sem šest, čtyři kluci
a dvě holky. Začali jsme se učit pod dohledem asistenta obsluhovat kávovar, mixér, šlehač
mléka, palačinkovač… Na začátku nebyla kavárna zařízená, měli jsme jen stůl, malý kávovar
a rychlovarnou konvici. Vařili jsme kávu jen klientům Denního stacionáře a zaměstnancům,
které jsme se učili obsluhovat. Postupně jsme se učili poznávat různé druhy hrníčků na kávu
a skleniček na nápoje. Trénujeme přípravu jednotlivých druhů káv a nacvičujeme, jak se chovat
k hostovi a jak s ním mluvit.
Mně se tady líbí nový zeleno-žlutý nábytek, venkovní zahrádka a dětský koutek, kde máme
pro děti hodně hraček. Práce nás baví, protože máme dobrý kolektiv.
Druhého září se těším na Vaši návštěvu při slavnostním otevření kavárny Pohodička.
Alena Němcová
Pracovník kavárny Pohodička
20
SOCIÁLNÍ REHABILITACE TŘEBÍČ: Víte o nás?
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Třebíč je poskytování podpory osobám, které
v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají ztížený přístup k získání zaměstnání a v důsledku toho se prohlubuje jejich sociální vyloučení. Služba je poskytována formou nácviku
dovedností, podporujících samostatnost uživatele a jeho možnost zapojit se na otevřený trh
práce. Jsme zde pro osoby zdravotně a sociálně znevýhodněné, žijící v Třebíči a jejím okolí
do 25km, ve věku od 18 do 64 let. Chcete pracovat, zapojit se do běžného života a brání Vám
v tom Vaše omezení či znevýhodnění. Kontaktujte nás! Společně dokážeme víc.
Zdeňka Hobzová, DiS.
tel.: 733 741 779
email: [email protected]
Léto v Domově pro seniory
V pátek 31. května jsme uskutečnili okružní jízdu obcemi v okolí Náměště nad Oslavou.
Tento typ výletu byl hlavně pro obyvatele, kteří už nezvládnou nástup a výstup z autobusu
a delší chůzi nebo stání. Pomalu jsme projížděli známými nebo naopak neznámými, či změněnými místy našeho okolí a o každé obci zmínili několik zajímavých informací. Vyjelo s námi
26 obyvatel.
Další výlet se konal 19. června na kozí farmu v Ratibořicích a zájem se tam podívat, vzešel
od samotných obyvatel. Zúčastnili se ho ti, kteří chůzi po nerovném terénu zvládnou, neboť je
velký rozdíl mezi chůzí po rovných chodbách domova a v terénu, kde každá nerovnost může
způsobit velký problém. Majitel farmy p. Dobrovolný nás provedl stájemi, kde se chová asi 800
koz a podal nám zajímavé informace nejenom o současnosti, ale také o historii této farmy.
Ve vlastní mlékárně se zde vyrábí několik druhů biovýrobků z kozího mléka – některé z nich
jsme měli možnost ochutnat a také zakoupit.
Ve čtvrtek 11. července za námi přijeli děti z katolického domu v Křižanově, které byly v té
době na táboře a udělaly si putovní výlet do Náměště. Uspořádali jsme společnou vycházku
do města převážně s klienty na vozíku. Ale našly se i tři odvážné obyvatelky, které trasu zvládly
pěšky. Cesta vedla městem, kde jsme si udělali zastávku na zmrzlinu a pak pokračovali podél
řeky až ke Kamennému mostu, kde následovalo hromadné focení.
21
Dopoledne strávené s těmito dětmi bylo velice příjemné, ocenili jsme jejich zájem, pozornost a empatii.
Mimo těchto akcí jsme jako každoročně několikrát grilovali na terase, uskutečnili prodej
zmrzlinových pohárů a chodili na vycházky, aby i ti obyvatelé, kteří si sami ven nedojdou, užili
krásného letního počasí a zdejší krajiny.
Eva Gothardová, Kateřina Paličková – terapeutky
22
23
DDM „ RADOST “ Náměšť nad Oslavou Vás zve
O POKLAD NÁMĚŠŤSKÉHO PURKMISTRA:
Pátek 13. září od 16.00hod. na zámku
Velká dobrodružná hra pro velké i malé v historických prostorách zámku a v zámeckých
zahradách. Připraveny nové soutěže, které potrápí tělo i ducha. Opět čeká bohatá odměna pro
všechny soutěžící. Sraz v 15.30 hod. na Masarykově náměstí. Vstup zdarma!
•
FLORBALOVÝ TURNAJ POD ŠIRÝM NEBEM:
Neděle 22. září na hřišti ZŠ Husova
Přijďte povzbudit florbalisty všech věkových kategorií na školní hřiště a pobavit se tímto stále
oblíbenějším sportem. Od 8.00 hod. Podrobnější informace na speciálních plakátech a v DDM.
•
• FICHTEL CUP ENDURO 2013:
Sobota 28. září
Veteran enduro – motokros klub v AČR Náměšť n.O. a DDM pořádají a srdečně zvou
na motocyklovou soutěž – volné enduro. Přijďte se podívat a podpořit nadšené jezdce. Start
z Masarykova náměstí průběžně od 10.00 hod. Podrobnější info na speciálních plakátech.
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
NABÍDKA KROUŽKŮ DDM NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Ahoj přátelé a kamarádi DDM,
prázdniny nám opět utekly jako voda. Jako každým rokem se nám dostává do rukou
nabídková brožura zájmových útvarů Domu dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou.
V brožurce se dají najít kroužky všech zaměření. Najdete zde kroužky sportovní, technické,
hudební, taneční, výtvarné, přírodovědné i jazykové. Vybrat si mohou všechny věkové kategorie.
Stačí tedy vybrat si dle svého zájmu a rozvrhu jeden nebo více kroužků, vyplnit přihlášku
a odevzdat do schránek DDM v místních ZŠ, nebo přímo v DDM.
Pokud byste s výběrem kroužku potřebovali pomoci nebo jste měli jakýkoliv dotaz k naší
nabídce kroužků či akcí, neváhejte nás kontaktovat.
V letošním školním roce se na Vás budeme těšit v této sestavě:
Petr Krátký – ředitel DDM
Jana Měrková – ekonomka DDM, zástupce ředitele
Jitka Smutná – aktivity předškoláků, dívčí kluby
Marie Ráčilová – keramika, eko programy
Jan Marek – sport, outdoorové aktivity
Lenka Šťávová – školnice
+ dalších 50 externích pracovníků a spousty dobrovolníků
Přejeme Vám hezký školní rok a mnoho příjemných zážitků s DDM Radost Náměšť n. Osl.
Petr Krátký, ředitel DDM
24
Veškeré informace o kroužcích, táborech, akcích a dalších aktivitách DDM získáte zde:
www.namestddm.cz
ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
1. Zájmové kroužky zahajují svou činnost v týdnu od pondělí 23. září 2013, pokud není
uvedeno jinak. Činnost kroužků končí k 31. květnu 2014.
2. Jestliže si vyberete z naší nabídky, vyplňte přihlášku, která je součástí tohoto bulletinu
a vložte ji do označených schránek na školách nebo zašlete přímo do DDM.
3. Na základě dostatečného počtu podaných přihlášek budou kroužky otevřeny. Přihlášky
odevzdávají i ti, kteří kroužek navštěvovali v předchozím školním roce.
4. U jednotlivých zájmových útvarů je uvedena výše školného, která se týká celého školního
roku 2013/14. Kroužek lze platit po domluvě i pololetně.
5. Platbu kroužků lze provádět hotově u vedoucích kroužků nebo u ekonomky v DDM, složenkou
nebo po domluvě s ekonomkou bankovním převodem nejpozději do 18. října 2013.
6. Do kroužků je možné se přihlašovat celoročně (při souhlasu vedoucího kroužku)
KROUŽKY PRO ŽÁKY ZŠ
KOPANÁ – chlapci
Kroužek pro kluky se zájmem o aktivní sport.
Léto – FC Náměšť nad Oslavou, zima – tělocvična ZŠ Husova (bude upřesněno)
Tréninky probíhají dle rozpisu FC.
Vedoucí: mladší přípravka - Tomáš Raitmajer, František Levý, starší přípravka – František
Kašík, mladší žáci – Petr Kučera, Vladimír Dudek, starší žáci – David Jirgl, Zdeněk Rybníček
ml., školné 350,-Kč
Tréninky na venkovním hřišti: přípravky Út, St, Pá 16.30-18.00h; žáci Po, St, Pá 16.00-17.30
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a fotbalového klubu. V kroužku bude vybírán ještě
příspěvek 350,- Kč pro FC a FAČR. Tréninky pod odborným vedením probíhají 3 x týdně
na krásném travnatém hřišti a v zimě na umělém povrchu či v tělocvičně ZŠ Husova. Chlapci
hrají pravidelné zápasy ať už formou turnajů či řádné soutěže. Informace o kroužku Vám rádi
sdělí i na FC.
VOLEJBAL
Kroužek pro děvčata od 5. tříd ZŠ.
Tělocvična ZŠ Husova
Tréninky probíhají Po 18.30-20.00hod., St a Pá 18.00-20.00hod.
Vedoucí Igor Hurban, školné 350,-Kč
Kroužek ve spolupráci DDM a TJ. V kroužku bude ještě vybírán poplatek pro TJ (bude
upřesněn). Tréninky probíhají pod odborným vedením. Děvčata hrají volejbalovou soutěž.
Informace v DDM a TJ.
FLORBAL
Kroužek pro florbalisty různého věku.
Tělocvična ZŠ Husova
Nejmladší: Pondělí: 14.15 – 15.00, čtvrtek: 15.30 – 16.20 hod.
Mladší:
Pondělí: 15.00 – 16.00, čtvrtek: 16.20 – 17.10 hod.
Starší:
Pondělí: 16.00 – 17.00, čtvrtek: 17.10 – 18.30 hod.
Vedoucí Jan Kotačka, Jan Marek, Petr Krátký, školné 450,-Kč
Kroužek je určen chlapcům, kteří chtějí pravidelně sportovat a hrát tuto velmi oblíbenou hru.
V sezóně odehrajeme sokolskou ligu a účastníme se řady turnajů.
25
TENIS
Kroužek pro kluky a holky od 6 let (mladší po domluvě)
Kurty v areálu Hájek, tréninky 2 x týdně
Vedoucí Petr Krátký, Jan Marek, Jaroslav Staněk, školné 500,-Kč
Tréninky probíhají pouze za příznivého počasí. Podzimní část září - říjen, jarní část květen červen.
GYMNASTIKA A PÓDIOVÉ SKLADBY
Kroužek pro děvčata ze ZŠ.
Tělocvična ZŠ Husova, Úterý 15.15 - 17.15, pátek 14.00 - 16.00 hod.
Vedoucí Iva Klímová, Bronislava Černá, Jitka Brymová, Jana Křížová, školné 550,-Kč
Kroužek ve spolupráci DDM a TJ.
Děvčata v kroužku gymnastiky cvičí na gymnastickém nářadí a také se věnují nácviku
pódiových skladeb. S těmi pak vystupují při různých sportovních a společenských akcích. Informace v TJ a DDM.
POHYBOVKY
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o sportovní hry a soutěže.
Tělocvična ZŠ Komenského, Čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.
Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč.
Sportovní hry pro kluky a holky. Pohodový kroužek pro správné kluky a holky.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Kroužek orientálních břišních tanců pro děvčata od 3. tříd ZŠ.
Tělocvična ZŠ Komenského, Úterý 17.30 - 19.00 hod.
Vedoucí Šárka Koštuříková, školné 350,-Kč.
V letošním školním roce se snažíme otevřít novou skupinu orientálních tanečnic. Budeme se
učit základní pohyby a sestavy. Nebojte se přihlásit.
STOLNÍ TENIS
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o tuto skvělou hru.
Sokolovna Náměšť nad Oslavou, Pondělí 17.30 - 19.00 hod. Vedoucí Jan Marek
Školné 350,-Kč
Tréninky pravidelně zpestřuje amatérská soutěž stolních tenistů: Náměšťská pin. liga
„O zlatou sošku DDM“.
ŠACHY
Kroužek pro kluky a holky ze ZŠ.
DDM, Úterý 14.30 – 15.30 hod. (bude upřesněno dle počtu přihlášených)
Vedoucí Petr Mičulka, školné 450,-Kč
Kroužek ve spolupráci DDM a TJ. Tréninky probíhají pod odborným vedením vynikajících
hráčů. Účastníci kroužku se účastní četných turnajů po celé ČR. http://www.sachynamest.info/
TAEKWON - DO
Kroužek pro milovníky bojových umění.
Tělocvična ZŠ Komenského
Pondělí 16.00 - 19.00, středa 16.00 - 19.00 hod. ( 2 skupiny dle technické vyspělosti ) Vedoucí Tomáš Kuba, školné 450,-Kč
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a školy Taekwon-Do ITF – IL KYOK (poplatek bude
upřesněn v kroužku). Tréninky pod odborným vedením probíhají 2 x týdně. Během roku se
26
koná několik závodů a činnost zpestřují četná soustředění. Informace o kroužku: http://ilkyok.
taekwondo.cz/
RYBÁŘI
Kroužek pro rybáře bez rozdílu věku.
DDM, Úterý 16.00 - 17.00 hod.
Vedoucí Jan Štefl, školné 350,-Kč
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a Moravského rybářského svazu. Účastníci kroužku
se naučí základním teoretickým znalostem a na jaře i znalostem z praktického rybolovu.
V závěru roku budou probíhat závěrečné zkoušky, kterých se účastníci kroužku nemusí bát
a po jejich zakončení obdrží rybářský lístek. Kroužek bude zakončen velkými rybářskými
závody. Informace o kroužku Vám rádi sdělí v DDM, popř. http://www.rybariznameste.
kvalitne.cz/
KŘEMÍNEK
Folklórní soubor pro chlapce a děvčata rozdělen na 2 skupiny – mladší a starší.
Škola ZŠ Komenského, Úterý 15.30 - 17.30 hod.
Vedoucí Lída Jelínková, školné 350,-Kč
Folklór, tanečky, říkadla, lidové písničky, povídání. Velmi milý kroužek, který nabízí dětem
nevšední zážitky a nenásilně je seznamuje se zvyky a tradicemi našich předků.
KLÁVESY
Hudební kroužek pro kluky a holky.
DDM, středa - dle domluvy.
Úvodní informační schůzka proběhne ve středu 25.9. od 15.30 hod. v DDM
Vedoucí Petra Měrková, školné 450,-Kč
Kroužek si klade za cíl bez dlouhé teorie si osvojit základy hry na klávesy. Je rozdělen podle
pokročilosti účastníků na více skupin. Je třeba mít doma vlastní klávesy na domácí přípravu.
KYTARA
Hudební kroužek pro kluky a holky.
DDM, Úterý, středa, pátek - dle domluvy a přihlášených dětí
Úvodní informační schůzka proběhne ve středu 25.9. od 16.00 hod. v DDM
Vedoucí Petr Krátký, Zuzana Mátlová, školné 450,-Kč
Kroužek si klade za cíl bez dlouhé teorie si osvojit základy hry na kytaru. Poměrně brzy se
účastníci naučí podle akordů písničky k táboráku. Kroužek je rozdělen podle pokročilosti
účastníků na více skupin. Je třeba mít vlastní kytaru.
ZÁLESÁK
Turisticko - zálesácký kroužek pro kluky a holky od 5. tříd ZŠ.
DDM, Středa 16.00 - 17.30 hod. Vedoucí Jan Marek, školné 350,-Kč
Kroužek se zaměřením na dobrodružné hry v přírodě a klubovně, poznávání přírody, výpravy
do blízkého i vzdáleného okolí, tvorba nízkých lanových překážek…
STŘELECKÝ
Kroužek pro kluky a holky od 3. tříd ZŠ se zájmem o střelbu z různých zbraní
DDM, tělocvična ZŠ Kom., Středa 15.00 - 16.00 hod., dle domluvy lze i jinak. Vedoucí Jan Marek, školné 350,-Kč
Kroužek bude zaměřen na střelbu ze vzduchovky, luku a foukaček. Nebudou chybět ani
střelecké turnaje.
27
LETEČTÍ MODELÁŘI
Modelářský kroužek pro kluky a holky.
Špitálek, Sobota 14.00 - 17.00 hod.
Vedoucí Kamil Culík, školné 500,-Kč
Velmi dobře pracující modelářský kroužek. Děti se naučí základním modelářským technikám,
práci s nejrůznějším materiálem a technikou. Dle zkušeností si sestrojí malé házedlo či letadlo
na vysílačku. Kroužek se pravidelně účastní modelářských soutěží a umisťuje se na předních
místech.
ZUMBA
Kroužek pro kluky a holky ze ZŠ.
DDM, Středa, pátek – bude upřesněno začátkem září na www
Vedoucí Nela Machová, školné 450,- Kč
Součástí kroužku budou i mnohočetná vystoupení na akcích DDM, otevřené hodiny pro
rodiče… Mladá lektorka má zkušenosti s vedením několika skupin Zumby v Brně.
HIPHOP
Kroužek pro kluky a holky ze ZŠ se zájmem o pohyb a tanec.
DDM, Středa, pátek – bude upřesněno začátkem září na www
Vedoucí Nela Machová, školné 350,- Kč
Lektorka již několik let navštěvuje taneční skupinu v Brně, která se zabývá několika tanečními
kulturami např. Hip hopem. Nebojte se přihlásit, zvládne to každý.
KERAMIKA
Kroužek pro tvořivé ruce kluků a holek.
DDM, čtvrtek 14.00 - 16.00 hod.
Vedoucí Marie Ráčilová, školné 450,-Kč
Účastníci kroužku se seznámí se základními principy práce s keramickou hlínou. Následně
tvoří výrobky od placatých vyřezávaných po plastické výtvory. Účastníci se seznámí i s prací
na keramickém kruhu a technikou glazování.
ŠIKOVNÉ RUCE
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o výtvarnou činnost.
DDM, Pátek 14.00 - 16.00 hod.
Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč
Jitka je známá tím, že chrlí jeden výtvarný nápad za druhým a vy můžete společně s ní
vystřihovat, malovat, navlékat a kdo ví co ještě ze všeho možného. Prostě a jasně si vyrobíte
spoustu originálních dárečků nejen pro sebe, ale i pro své rodiče či kamarády.
VAŘENÍ
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o kuchařinu.
DDM, Středa 14.00 - 16.00 hod.
Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč
Jestli Vás někdy láká udělat si něco dobrého k jídlu, tak je to kroužek právě pro Vás. Zjistíte,
že si něco uvařit není až tak těžké jak by se mohlo zdát. V našem kroužku Vás o tom
přesvědčíme.
FANTASY HRY
Trochu tajemný kroužek s ještě tajemnější náplní.
DDM, Sobota 9.00 - 12.00 hod.
Vedoucí Jan Voborník, školné 350,-Kč
28
Fantasy hry je zájmový útvar s celkem netradičním zaměřením. Jeho hlavní náplní jsou různé
hry na hrdiny, nebo-li RPG hry. Členové se nejen seznámí s hrami jako takovými, ale také
přijdou do styku s anglickým jazykem a procvičí si své komunikační a dramatické dovednosti.
Tyto hry totiž nejsou jen o házení kostkami, spíše jde o to, jak dobře zahrajete roli svého hrdiny.
VLČATA
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o přírodu, hry a soutěže..
DDM, Středa 16.00 - 17.30 hod.
Vedoucí Jan Marek, školné 350,-Kč
Všeobecně zaměřený kroužek pro děti od 1. tříd ZŠ.
TIFFANY
Kroužek pro kluky a holky od 8. tříd ZŠ
DDM, čas bude upřesněn dle domluvy
Vedoucí Jitka Smutná, školné 450,-Kč
V tomto kroužku si vyzkoušíme speciální práci se sklem nazývanou tiffany. Jde o spojování
úlomků skel za horka měděnou páskou a cínem. Vyrobíte si spoustu kouzelných dárečků,
šperků… nejen pro sebe, ale i pro své rodiče či kamarády.
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE S DĚTMI
KOPANÁ – chlapci
Kroužek pro kluky se zájmem o aktivní sport.
Léto – FC Náměšť nad Oslavou, zima – tělocvična ZŠ Husova
Tréninky probíhají dle rozpisu FC.
Minipřípravka: školné 350,-Kč
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a fotbalového klubu. V kroužku bude vybírán ještě
příspěvek 350,- Kč pro FC a FAČR. Tréninky pod odborným vedením probíhají 3 x týdně
na krásném travnatém hřišti a v zimě na umělém povrchu či v tělocvičně ZŠ Husova. Chlapci
hrají pravidelné zápasy ať už formou turnajů či řádné soutěže. Informace o kroužku Vám rádi
sdělí i na FC.
TENIS
Kroužek pro kluky a holky od pěti let
Kurty v areálu Hájek, tréninky 2 x týdně
Vedoucí Petr Krátký, Jan Marek, Jaroslav Staněk, školné 500,-Kč
Tréninky probíhají dle počasí. Podzimní část září - říjen, jarní část květen - červen.
KŘEMÍNEK
Folklórní soubor pro chlapce a děvčata rozdělen na 2 skupiny – mladší a starší.
Škola ZŠ Komenského, Úterý 15.30 - 17.30 hod.
Vedoucí Lída Jelínková, školné 350,-Kč
Folklór, tanečky, říkadla, lidové písničky, povídání. Velmi milý kroužek, který nabízí dětem
nevšední zážitky a nenásilně je seznamuje se zvyky a tradicemi našich předků.
GYMNASTIKA A PÓDIOVÉ SKLADBY
Kroužek pro děvčata od pěti let
Tělocvična ZŠ Husova, Úterý 15.15 - 17.15 hod., pátek 14.00 - 16.00 hod.
Vedoucí Iva Klímová, Bronislava Černá, Jitka Brymová, Jana Křížová, školné 550,-Kč
Kroužek ve spolupráci DDM a TJ.
Děvčata v kroužku gymnastiky cvičí na gymnastickém nářadí a také se věnují nácviku
29
pódiových skladeb. S těmi pak vystupují při různých sportovních a společenských akcích. Informace v TJ a DDM ŽÍŽALKY
Pohybový kroužek pro děti předškolního věku.
Tělocvična ZŠ Komenského, Čtvrtek 15.00 - 16.00
Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč
Sportovní kroužek se zaměřením na cvičení, hry, soutěže. Vedoucí kroužku vždy připravuje
pestrý program, aby se děti ani na chvilku nenudily a z kroužku se jim ani moc nechtělo.
CVIČENÍČKO
Kroužek pro batolata a jejich rodiče.
DDM, Úterý a čtvrtek dopoledne – dle domluvy
Informační schůzka proběhne v úterý 24. září od 9.00 hod. v DDM.
Vedoucí Martina Míčková, Jindra Bohuslavová, školné 450,-Kč
Kroužek je určen zejména dětem od jednoho do tří let. Za doprovodu kláves se děti
za pomocí rodičů protáhnou a zacvičí na moderním nářadí.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Kroužek pro děti MŠ a jejich rodiče.
Tělocvična ZŠ Kom., Čtvrtek 16.00 – 18.00 hod., bude upřesněno
Informační schůzka proběhne ve čtvrtek 20. září od 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Kom.
Vedoucí Jana Růžičková, Marie Rybníčková, školné 450,-Kč
BROUČCI
Kroužek s všeobecným zaměřením pro malé kluky a holky.
DDM, Pondělí 15.30 - 17.00 hod. Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč
Možná právě do takového podobného kroužku chodili vaši rodiče. Nikdy nevěděli, co je bude
na schůzce čekat. Jednou šli ven a hráli si na schovávanou, podruhé vyráběli z kaštanů
zvířátka, a nebo se i něčemu přiučili. Prostě takový prima kroužek na zpestření všedních dnů.
SLUNÍČKO
Celodopolední kroužek pro děti od tří let.
DDM, Středa a pátek 9.00 - 12.00 hod.
Vedoucí Jitka Smutná
Školné 50,-Kč/zápisné + 30,-Kč/docházka
Dopolední kroužek pro děti, které nechodí do školky, ale jsou rády s dětmi. V kroužku malují,
modelují, pracují s papírem, hrají si, cvičí, chodí na vycházky…
BARVIČKY
Kroužek pro kluky a holky se zájmem o výtvarnou činnost.
DDM, Pondělí 14.00 - 15.00 hod. Vedoucí Jitka Smutná, školné 350,-Kč
Pro děti, které baví stále něco dělat. V kroužku se z dětí stanou malí výtvarníci. Seznámí
se s nejrůznějším výtvarným materiálem a výtvarnou technikou. Občas sice budou zalepení
od uší až k patě, ale to k tomu patří.
KLUB MAMINEK STONOŽKA
Pro ty co nechtějí být s dětmi sami doma
Penzion u Domova pro seniory, Pondělí a středa 9.30 - 11.30 hod.
Vedoucí: Lucie Šulerová, Jaroslava Lišková, školné 50,-Kč/zápisné + 20,-Kč/docházka
Hravá a tvořivá dopoledne pro děti s rodiči na rodičovské dovolené. Cvičení, tvoření, hraní,
zpívání... Nebuďte sami doma, přijďte se pobavit s ostatními dětmi a rodiči.
30
KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY A DOSPĚLÉ
KOPANÁ – dorost
Kroužek pro kluky se zájmem o aktivní sport.
Léto – FC Náměšť nad Oslavou, zima – tělocvična ZŠ Husova
Tréninky probíhají dle rozpisu FC. Vedoucí: Antonín Salák a Marek Moczár, školné 350,-Kč
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a fotbalového klubu. V kroužku bude vybírán ještě
příspěvek 350,- Kč pro FC a FAČR. Tréninky pod odborným vedením probíhají 3 x týdně
na krásném travnatém hřišti a v zimě na umělém povrchu či v tělocvičně ZŠ Husova. Chlapci
hrají pravidelné zápasy ať už formou turnajů či řádné soutěže. Informace o kroužku Vám rádi
sdělí i na FC.
FLORBAL
Několik skupin kroužků pro florbalisty od středních škol po dospělé v tělocvičně ZŠ Husova.
Čtvrtek 18.30 - 19.30 hod.
Vedoucí Michal Sedlák, školné 450,-Kč
Sobota 18.00 - 20.00 hod.
Vedoucí Dušan Sobotka, školné 450,-Kč
Sobota 20.00 - 21.30 hod.
Vedoucí Michal Sedlák, školné 450,-Kč
STOLNÍ TENIS
Kroužek pro muže a ženy se zájmem o pohodové hry.
Sokolovna Náměšť nad Oslavou, Pondělí 19.00 - 20.30 hod. Vedoucí Petr Krátký, školné 550,-Kč
Tréninky pravidelně zpestřuje amatérská soutěž stolních tenistů: Náměšťská pinecová liga
„O zlatou sošku DDM“.
TAEKWON - DO
Kroužek pro milovníky bojových umění.
Tělocvična ZŠ Komenského
Pondělí 16.00 - 19.00, středa 16.00 - 19.00 hod. (2 skupiny dle technické vyspělosti) Vedoucí Tomáš Kuba, školné 450,-Kč
Kroužek ve vzájemné spolupráci DDM a školy Taekwon-Do ITF – IL KYOK. Tréninky pod
odborným vedením probíhají 2 x týdně. Během roku se koná několik závodů a činnost
zpestřují četná soustředění. Informace o kroužku: http://ilkyok.taekwondo.cz/
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
Kroužek pro ženy a dívky.
DDM, Čtvrtek 19.00 - 21.00
Vedoucí Iva Marková, školné 450,-Kč
Kroužek je šitý na míru účastnicím. Dle chuti a nálady cvičení od aerobiku, břišních tanců až
po klidné protahování u relaxační hudby a svíček.
CHI-TONING
Kroužek pro ženy a dívky.
Tělocvična ZŠ Komenského, Pondělí 19.00 - 20.00 hod.
Vedoucí Andrea Jansová, školné 450,-Kč
Chi-toning je spojení powerjógy, pilates a pěti Tibeťanů do dynamického celku u kterého se
zpotíte, protáhnete a posílíte celé tělo.
PILATES
Kroužek pro ženy a dívky.
Tělocvična ZŠ Komenského, Čtvrtek 19.00 - 20.00 hod.
Vedoucí Marta Zedníčková, školné 450,-Kč
Kroužek pro všechny co chtějí zkusit pilates, cvičení na zpevnění těla a mysli.
31
KERAMIKA
Kroužek pro tvořivé ruce mužů a žen.
Vedoucí Marie Ráčilová, školné 850,-Kč
DDM, Pondělí 17.00 - 19.00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Kroužek orientálních břišních tanců pro ženy a dívky.
Tělocvična ZŠ Komenského, Úterý 17.30 - 19.00 hod.
Vedoucí Šárka Koštuříková, školné 350,-Kč.
V letošním školním roce se snažíme otevřít novou skupinu orientálních tanečnic. Budeme se
učit základní pohyby a sestavy. Nebojte se přihlásit.
ANGLIČTINA
DDM, Dle domluvy
Vedoucí Dana Dobrovolná, Alžběta Lukasová, školné 1.450,-Kč
Informativní schůzka proběhne v úterý 24. září od 17.00 hod. v DDM.
Kroužek angličtiny bude rozdělen na několik skupin dle dosavadních znalostí účastníků.
Na první schůzce si domluvíte čas a den konání kroužku.
NĚMČINA
Jazykový kroužek pro všechny.
DDM, dle domluvy
Vedoucí Lukáš Gregor, školné 1.450,-Kč.
Informativní schůzka proběhne v úterý 24. září od 16.30 hod. v DDM.
Kroužek němčiny bude probíhat po domluvě s účastníky a vedoucím.
KURZ TANEČNÍ
Již tradiční kurz pro milovníky tance.
ZŠ Komenského, Pátek 19.00 – 21.00 hod.. Začínáme v pátek 8. listopadu
Vedoucí: Ivana Marková, školné 550,-Kč ( 10 lekcí )
Základní společenské tance, zvládnutí tanečních kroků a něco navíc.
TIFFANY
Kroužek pro kluky a holky od 8. tříd ZŠ.
DDM, dle domluvy
Vedoucí Jitka Smutná, školné 650,-Kč
V tomto kroužku si vyzkoušíme speciální práci se sklem nazývanou tiffany. Jde o spojování
úlomků skel za horka měděnou páskou a cínem. Vyrobíte si spoustu kouzelných dárečků,
šperků… nejen pro sebe, ale i pro své rodiče či kamarády.
REKREAČNÍ VOLEJBAL
Kroužek pro muže a ženy se zájmem o pohodové hry.
Tělocvična ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou, Neděle 18.00 - 19.30 hod. Vedoucí Jan Kotačka, školné 450,-Kč
Určeno pro všechny, kteří se rádi pobaví a aspoň trošku umí pinknout do volejbalového míče.
Tréninky si zpestříme účastí na několika rekreačních turnajích.
REKREAČNÍ VOLEJBAL
Kroužek pro muže a ženy se zájmem o pohodové hry.
Tělocvična ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou, Neděle 19.30 – 21.30 hod. Vedoucí Pavel Lainka, školné 450,-Kč
Určeno pro všechny, kteří se rádi pobaví a aspoň trošku umí pinknout do volejbalového míče.
32
DÍVČÍ KOPANÁ
Kroužek pro ženy a dívky se zájmem o fotbal.
Tělocvična VÚ 5525, Pátek 17.00 – 19.00 hod. Vedoucí Martina Petráková, školné 350,-Kč
V průběhu sezony se zúčastníme několika turnajů a zahrajeme si soutěž. Nebojte se přidat.
REKREAČNÍ FOTBÁLEK
Kroužek pro muže se zájmem o fotbal.
Tělocvična ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou, Středa 20.00 – 21.30 hod. Vedoucí Pavel Dittrich, školné 450,-Kč
Určeno pro všechny, kteří se rádi pobaví, zahrají si fotbálek a zasportují si.
HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ A AKTIVITY
Dům dětí a mládeže se neustále snaží rozšiřovat svoji nabídku kroužků i dalších aktivit.
Chceš-li se připojit do našeho kolektivu, otevřít nějaký nový kroužek nebo pomáhat jako
vedoucí v již fungujících kroužcích, neváhej nás kontaktovat.
TURISTICKÉ CENTRUM MLÁDEŽE JEDOV U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU
Kromě kroužků, akcí a táborů nabízíme i pěkné ubytování na naší turistické základně.
Základna je ideálním místem pro školní výlety, víkendové pobyty, školení, tábory.
TÁBORY 2013
Během letošních letních prázdnin jsme uskutečnili 5 stálých táborů, 4 příměstské tábory,
a 3 sportovní soustředění. Celkem se táborů účastnilo více než 300 dětí.
Děkujeme všem vedoucím, kteří se postarali o radost dětí a bezproblémový průběh všech
táborů.
33
CO SE DĚJE NA ZŠ KOMENSKÉHO…
Běh naděje
Stalo se již tradicí, že předposlední den školního roku se náměšťské školy a školky účastní
Běhu naděje, jehož pořadatelem je ZŠ Komenského. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Celé čtvrteční dopoledne se na startu u historického kamenného mostu objevovaly v doprovodu svých
třídních učitelů menší či větší skupinky dětí. Zde – před vlastním vyběhnutím na trať - měli
všichni účastníci možnost předat do zapečetěné schránky své finanční příspěvky. Byly to příspěvky různé výše, ale všechny stejně morálně cenné – vždyť je to pro dobrou věc. V letošním
ročníku se takto vybrala na výzkum a vývoj léčiv proti rakovině částka ve výši 2.993,- Kč. Ta
byla ještě týž den odeslána na konto Běhů naděje.
Všem účastníkům děkujeme za projev solidarity i za poskytnuté finanční obnosy a těšíme
se na vaši účast i v dalším ročníku – v červnu 2014.
Rozloučení s deváťáky
Ve čtvrtek 27. června se slavnostně rozloučili s naší školou žáci deváté třídy. Celá akce se
odehrála v prostorách zámecké knihovny, která byla bezplatně pronajata jako odměna za květnové provázení v místním zámku. Žákům zde bylo předáno vysvědčení, pamětní listy a upomínkové předměty. Někteří byli navíc odměněni knihou za vynikající výsledky po dobu školní
docházky. Společné posezení s třídní učitelkou si pak užili v restauraci Na Valech s výborným
zmrzlinovým pohárem.
34
Jak žije škola o prázdninách….
Zatímco děti si užívají v létě prázdninové pohody a většina učitelů zaslouženou dovolenou,
ve škole bývá každoročně velmi živo. Vždy se učitelům v srpnu a dětem v září do naší pěkné historické školní budovy lépe vrací, když voní čistotou a novými nátěry a když nás vítají zářivé barvy.
Co se nám tedy letos o prázdninách povedlo zvelebit? Prvňáčky čeká ve třídě nová podlaha. Kousek dál v přízemí prošlo rekonstrukcí sociální zařízení. Pan školník i malířská firma
malovali a malovali. Tu a tam přibyl nějaký ten nábytek. Někteří žáci budou po prázdninách
v jiných kmenových třídách, tak se také stěhovalo. No a naše paní uklízečky pak všechno vydrhly a naleštili. Paní ekonomka vyřizovala objednávky učebnic, sešitů a pomůcek. No a všichni, kdo měli ve velkém vedru zrovna čas, se starali o školní zahradu, která prochází letos také
rekonstrukcí.
V červnu ukončili svoje působení ve školství pan zástupce Bařina a paní učitelka Malá.
Za práci jsme jim poděkovali a pěkně jsme se s nimi rozloučili. A tak nás také čekalo hledání pedagogických posil. Také jsme od Kraje Vysočina dostali souhlas s otevřením třetího oddělení družiny. Prodloužíme také v ranních i odpoledních hodinách provoz družiny.
A co nás během podzimu čeká zajímavého? Realizujeme tři projekty s finančními dotacemi.
Jeden se týká vybudování přírodní zahrady. Zbývá vysázet vrbičkové bludiště, rozmístit krásnou zahradní keramiku, kterou vyrobily děti, a požádáme o certifikaci přírodní zahrady. Prostory budou sloužit i jako výstavní síň a k různým slavnostem. Šerpování prvňáčků
bude tedy letos spojeno s otevřením zahrady. Už se těšíme a vás všechny rádi pozveme!
Další projekt se vztahuje k našemu titulu „Zdravá škola“. V letošním roce musíme obhájit svoje další členství v síti těchto škol, zhodnotit svoji práci a naplánovat svoje další kroky.
Třetí projekt – EU peníze školám nám umožní vybavit školu další technikou a také realizovat
výuku žáků v menších skupinkách.
Je jasné, že plno práce tedy čeká žáky, ale i nás učitele. Nám všem tedy přeji, aby to byl
úspěšný školní rok a aby se nám práce dařila! Hodně radosti, dovedností i znalostí přeji všem
dětem!
Mgr. Hana Rousková, ředitelka školy
35
Co se děje na ZŠ Husova
Malá vzpomínka na konec roku
• Rozloučení se žáky 9. tříd
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 přebralo 34 žáků naší školy vysvědčení. Předání se ujali třídní učitelé
Mgr. Marie Slaná a Mgr. Jana Němcová. Předání vysvědčení proběhlo v zámecké knihovně.
Krátký proslov a několik rad do života si připravili ředitel školy Mgr. Pavel Hudeček a místostarosta města Ing. Jan Kotačka. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také rodiče žáků a ostatní
pedagogové školy. Přejeme všem našim bývalým žákům úspěšné vkročení do dalšího studia.
Naše škola získala v rámci výzvy z OP VK prioritní osy 1 oblast Zvyšování kvality ve vzdělávání
finanční podporu ve výši 3 408 434,20 Kč.
Projekt s názvem „Život na Vysočině aneb Kalendářové putování s Bětkou a Otíkem“ byl zahájen 1. dubna 2013. Doba trvání projektu je 22 měsíců. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci
a vyučující I. stupně.
V rámci projektu dojde k podpoře zajímavé a netradiční výuky – projektového vyučování. Povedeme žáky k hlubšímu poznání kraje, ve kterém žijí, k posílení jejich komunikačních dovedností
a dovednosti efektivně pracovat s informacemi.
Získané finance budou použity na realizaci dvou klíčových aktivit:
1. Zavádění inovativních forem a metod práce do výuky – Tato aktivita zahrnuje dílčí aktivity, které jsou spolu obsahově a tematicky propojeny. Celým projektem nás budou provázet maskoti Bětka a Otík, které si navrhli sami žáci v rámci výtvarných dílen. Od nového
školního roku budou probíhat exkurze zaměřené na poznání Kraje Vysočina. Žáci si
poznatky a výstupy z exkurzí budou zaznamenávat do portfolia. Budou probíhat besedy
se zajímavými lidmi z Vysočiny. První besedu s olympionikem Petrem Svobodou jsme
uspořádali již v červnu. Hlavní aktivitou je projektové vyučování napříč všemi předměty.
Ze zážitků a příběhů z exkurzí, besed a projektových dnů pak vznikne dětská kniha
O putování s Bětkou a Otíkem. Pro realizaci besed, projektových dnů, workshopů a prezentaci výstupů na minikonferencích bude vybudován konferenční sál.
2. Semináře pro pedagogy – Touto aktivitou chceme zvýšit klíčové kompetence pedagogických pracovníků. Ti se zúčastní série odborných seminářů zaměřených na projektové vyučování, činnostní učení a kooperativní činnosti.
Naše škola získala v rámci výzvy z OP VK prioritní osy 1 oblast Zvyšování kvality ve vzdělávání
finanční podporu ve výši 2 576 801,96 Kč.
Projekt s názvem „Co se ve škole naučím, v životě jako když najdu“ byl zahájen 1. dubna 2013.
Doba trvání projektu je 22 měsíců. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci a vyučující II. stupně.
Cílem projektu je vést žáky k cílené a efektivní přípravě na budoucí povolání. V rámci projektu
budou zavedeny nepovinné předměty pro žáky II. stupně. Dojde tak k rozvoji nadání a talentu
žáků s ohledem na volbu budoucího povolání. Chceme žákům pomoci ujasnit si vlastní kariérové cíle a pomoci jim v otázce profesní orientace.
Získané finance budou použity na realizaci tří klíčových aktivit:
1. Exkurze do provozoven a podniků – V průběhu projektu žáci absolvují za rok 4 exkurze do vybraných podniků a firem. Poznatky a výstupy z exkurzí budou zaznamenávat
do portfolia a vyhodnotí vliv a přínos exkurze na volbu svého budoucího povolání.
36
2. Projektové dny – Touto aktivitou chceme inovovat formy a metody práce a zvýšit tak
zájem žáků o vzdělání. V průběhu projektu bude realizováno 6 projektových dnů zaměřených na podporu řemesel a různých profesí. Vyučující zpracují v průběhu projektu
metodiku pro realizaci projektových dnů.
3. Nepovinné předměty – V rámci této aktivity absolvují vyučující minimálně 1 vzdělávací
seminář. Od září 2013 bude probíhat vlastní výuka nepovinných předmětů (Chemické
pokusnictví, Finanční matematika, Mediální výchova, aj.) V rámci této aktivity bude vybudována multimediální učebna, kterou budou využívat vyučující pro nepovinné předměty. Zároveň bude učebna sloužit jako studovna pro žáky II. stupně, kde mohou trávit
čas před vyučováním a v době volné hodiny. Součástí studovny bude i žákovská knihovna. Místnost bude ke svým pravidelným schůzkám využívat také žákovský senát. Senát
se zapojí do grantu přípravou odpoledních soutěží zručnosti.
Za bakalářským titulem… do Třebíče
Udržitelný rozvoj regionu a krajiny – to je název oboru, do kterého Západomoravská vysoká
škola Třebíč (ZMVŠ) přijímá studenty. „Akreditační komise dala oboru zelenou až na svém červnovém zasedání, takže se snažíme oslovovat především ty maturanty, kteří o své budoucnosti
ještě nerozhodli a váhají mezi jazykovou školou, vyšší odbornou školou, zaměstnáním. Někteří
čerství maturanti po dvou měsících v práci zjistí, že by ještě chtěli studovat,“ říká rektor ZMVŠ
Marek Matějek a dodává: „Přijímat budeme studenty do prvního ročníku až do konce září.“
Škola pod jeho vedením mění orientaci. „Doba, kdy na trhu práce byl hlad po absolventech
marketingu, managementu a veřejné správy, je pryč. Naopak jsou volná místa v oborech zaměřených medicínsky, technicky a přírodovědně. Poslední dva směry dominují našemu novému
oboru. Jeho absolventi by měli umět řešit problémy s maximálním ohledem na ochranu přírody a krajiny, principy dlouhodobé udržitelnosti aplikovat do oblastí rozvoje venkova, spotřeby
a výroby, využití odpadů, ekosystémů v zemědělství, pozemkových úprav, dopravy, energetiky
apod. Obsah oboru odráží tedy každodenní činnosti naší společnosti. Udržitelnost pro nás znamená to, že každá generace má zodpovědnost za to, jak ovlivňuje své okolí,“ upřesňuje rektor.
Podle jeho slov je nový obor zajímavý tím, že o části studia rozhodne student sám. Po absolvování všeobecně a odborně pojatých povinných předmětů v prvním a druhém roce studia
se student rozhodne pro užší specializaci v jednom ze tří specializačních modulů. Tento svůj
zájem prohloubí volbou místa příslušné odborné praxe, volbou tématu bakalářské práce a voli37
telnými předměty v závěru studia. Moduly jsou zacíleny na ochranu životního prostředí, na monitoring regionálních struktur a procesů a na techniky a technologie v odpadovém hospodářství.
Obsah oboru je velmi pestrý a přístupný absolventům různých středních škol. Je to možnost
pro milovníky přírody, pro technologicky a technicky zaměřené typy, ale i pro ty, kteří tíhnou
spíše k vědecky zaměřenému výzkumu. Studijně zaměřená část absolventů bude připravena
pokračovat ve studiu příbuzných oborů na jiných vysokých školách. Absolvováním oboru získá
student perspektivu uplatnění v praxi, tj. na pozicích technických pracovníků v provozu bioplynových stanic, kompostáren, zemědělských podniků, rovněž ve funkcích podnikových ekologů
či pracovníků v poradenských službách či v rozvojových agenturách. Nelze pominout veřejnou
správu, tedy pracovní pozice v referátech životního prostředí, výstavby, regionálního rozvoje,
územního rozvoje atd. Další oblastí uplatnění je občanský sektor, především organizace zaměřené na ochranu životního prostředí. Ekonomicky zaměřené studenty zaujme část studia
věnovaná managementu.
Velký důraz klade vysoká škola i na odborné praxe. Jednou z firem, do níž studenti zamíří,
je i náměšťská ZERA (Zemědělská ekologická regionální agentura, o. s.). Zde se bude realizovat část studia spjatá s laboratořemi.
A proč si vybrat právě studium na ZMVŠ? Odpovídá rektor Marek Matějek: „Nabízíme individuální přístup ke studentům, přidělená akreditace je potvrzením toho, že jsme pro obor zajistili dostatek kvalitních odborníků. Dále nabízíme možnost získat prospěchová, sociální a ubytovací stipendia. Pro realizaci praxí jsme získali renomované firmy a s dalšími jednáme, snažíme
se také pro studenty zajistit i možnost studia či stáže v zahraničí. Z toho důvodu klademe důraz
na jazykovou přípravu, kterou zčásti pokrýváme rodilými mluvčími. V budově školy je i možnost
stravování, fond knihovny průběžně doplňujeme a dle možností vylepšujeme i IT zázemí.“
Na MČR juniorů v rapid šachu David Mičulka bronzový v H16, družstvo čtvrté
Ve dnech 6. - 7. července 2013 se ve Světlé nad Sázavou konalo Mistrovství ČR juniorů
v rapid šachu. Celkem 38 mladých šachistů a šachistek do 20 let bojovalo v 9 - kolovém turnaji
hraném švýcarským systémem tempem 2x20 minut na partii + 5 sekund za tah. Bojovalo se
o sady pohárů, medailí a diplomů v chlapeckých a dívčích kategoriích do 20, 18 a 16 let a vyhodnocena byla i soutěž družstev součtem bodových zisků hráčů ze stejného oddílu. Partie
prvních 10 šachovnic bylo přenášeno na plátno v sále a on-line i na internet.
TJ Náměšť nad Oslavou reprezentovali Petr Walek, David Mičulka a Tomáš Košut. V sobotu nebyli se svým průměrným výsledkem moc spokojeni, ale nedělní finiš znamenal u všech tří
posuny výše. David Mičulka se po hezkém vítězném útoku v poslední partii vytáhl na 11. příčku
absolutního pořadí a v kategorii chlapců do 16 let mezi první čtveřicí se stejným počtem 5,5
bodu. Pomocné hodnocení rozhodlo o tom, že David si odváží z MČR kategorie H16 bronzovou
medaili a pohár. Finiš Petra Walka 3/3 znamenal zisk 5,5 bodu a posun na 13. místo absolutního pořadí. Mezi chlapci z kategorie do 18 let byl třetí, ale kvůli umístění chlapců z kategorie
H16 na 9., 10. a 11. místě celkového pořadí to znamenalo „až“ 6. místo do 18 let, které je však
také velmi pěkným výsledkem. Tomáš Košut střídal dobré partie s horšími, 4 body stačily na 29.
místo. Absolutním vítězem se stal mezinárodní mistr Jaroslav Bureš. V soutěži družstev získala
cenu první 3 družstva, Náměšť skončila čtvrtá a má tak nepopulární „bramborovou“ medaili.
Stránky mistrovství jsou zde: http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18 , fotografie
z MČR zde: https://picasaweb.google.com/115085634347738786411/MistrovstviCRVRapidSachu2013#5897506035476464434 , podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/
tnr103656.aspx?art=1&rd=9&lan=5&wi=821, partie si můžete přehrávat v přehrávači zde:
http://online.chessfm.cz/MCRjunRapid13/partie/dgt_chesstheatre.htm .
38
Náměšť bojovala na MČR 4 - členných družstev
V rámci gigantického mezinárodního festivalu šachu, bridže a her bojovalo v Pardubicích
družstvo šachistů TJ Náměšť nad Oslavou na otevřeném MČR 4 - členných družstev. V průběhu 4 dnů odehrál rekordní počet 120 družstev ze 7 zemí 7 kol mistrovství ČR.
Náměšťské družstvo, v sestavě od 1. šachovnice Petr Walek, David Mičulka, Petr Mičulka
a Tomáš Košut, bylo nasazené podle průměrného ELO jako 64., takže v prvním kole narazila
na čtvrtý nasazený tým Yamal 1 ze severozápadní Sibiře (Jamal je poloostrov u Severního ledového oceánu). Náměšťáci se titulovaných profíků nezalekli a dlouho vzdorovali. Petr Mičulka
dokonce překvapil velmistra Potapova obětí figury a získal nadějný útok, namísto pokračování
vedoucího k lepší pozici však zahrál „na krásu“ s tím, že velmistra porazí, ten však nacházel
nejlepší tahy (co se dá taky jiného čekat od velmistra) a Petra za opovážlivost potrestal. Yamal
se nakonec stal absolutním vítězem turnaje. Po prohře 0:4 si pak Náměšť spravila chuť výhrou
4:0 nad Hradcem Králové, poté prohrála se silnou Žilinou, těsně vyhrála s kombinovaným týmem a zvítězila s Jihlavou. V nedělních 6. a 7. kole prohrála těsně s Pardubicemi a po těsné
výhře nad německým Hagener SV 2 skončila na pěkném 50. místě.
Petr Walek uhrál na nejtěžší 1. šachovnici 3 body, několikrát končil své bojovné partie mezi
posledními v ČEZ aréně. Na druhé uhrál David Mičulka 3,5 bodu, jednu partii zakončil pěknou
39
obětí věže, uhrál také remízu v napínavé partii proti Sergeji Petuchovi. Petr Mičulka na 3. šachovnici získal 5 bodů, tvořivá hra přinášela zajímavé pozice. Tomáš Košut při své premiéře
v Pardubicích získal 2,5 bodu, v řadě dalších partií měl přibližně vyrovnanou pozici a rozhodla
až větší zkušenost soupeřů v pozdějších fázích partie. Celkově lze hodnotit vystoupení Náměště na MČR jako velmi dobré. Vzhledem k mládí tří čtvrtin družstva (15-16 let) je do budoucna
možné očekávat další zlepšování.
(MIČ)
Sportovní den bikeklubu Sokolisti 21. 9. 2013
Nejenom cyklistikou živ je člověk. A jelikož v Náměšti nad Oslavou máme pod Sokolovnou krásný sportovně / společenský areál, byla by škoda jeho nabídky nevyužít. 21. září nám
v Hájku budou k dispozici 3 tenisové kurty, jeden kurt na beach volejbal a 2 hřiště na pétanque.
A na každém sportovišti se odehraje turnaj amatérů v jednotlivých disciplínách. K tomu celodenní muzika, bohatě zásobený bar, grilování a zábava po celý den jak se na konec léta sluší
a patří.
Jednotlivé discplíny tohoto sportovního dne:
TENIS
Hlavní turnaj se bude odehrávat na tenisových dvorcích, kde si to 16 hráčů rozdá ve dvouhře o Náměšťskou kvedlačku. Hrát se bude na jeden prodloužený set a každý si zahraje nejméně dvakrát. Startovné je na tento turnaj stanovené na 350,- Kč. Promotérem turnaje je Erik
Hubcej 774 938 758, [email protected] . Přihlášky přijímáme do naplnění počtu 16 lidí.
BEACH VOLEJBAL
Další turnaj rozvíří písek na beach volejbalovém kurtu. A i tady bude myslím na co koukat.
Tohle klání je vypsáno pro dvoučlenné smíšené družstvo. To znamená, že na kurtu se vždy
musí vyskytovat muž i žena v jakémkoliv provedení. Na teamovou soupisku lze napsat až 5
hráčů, kteří se mohou v průběhu turnaje libovolně střídat. Ale za předpokladu výše zmíněného
pravidla, že na hřišti se bude vždy vyskytovat jedna svůdná ženština.
Turnaj je vypsán pro 8 družstev a hrát se bude na jeden standardní set. Pokud máte o účast
zájem, není nic lehčího, jak kontaktovat promotéra tohohle turnaje, jímž je Erik Šugra. A to buď
telefonicky na čísle 724 546 770 nebo mailu [email protected] Startovné pro beach
turnaj je 200,- Kč za team.
PÉTANQUE
A třetím kláním tohoto sobotního odpoledne bude otevřený turnaj v petanque. Ten je vypsán
pro dvojice bez rozdílu vah a pohlaví. Hrát se bude na dvou hřištích a podle počtu zúčastněných se adekvátně nastaví pravidla turnaje. Jediné co je napevno dané jsou dva hráči v jednom
teamu a každý z nich bude mít k dispozici 3 koule. Celé to bude mít na povel Pavel Klíma a přihlásit se můžete opět buď telefonicky na čísle 725 457 070, nebo pište na email klimapavel.
[email protected] Samozřejmě nebude problém přihlásit se i na místě samém. Koule jsou
dovoleny vlastní, nebo budou na místě k zapůjčení. Startovné na tuto disciplínu činí 50,- Kč
za dvojici.
Všechny tři turnaje mají start v 9 hodin. Akce se koná za příznivého počasí, tzn. bez deště.
Sledujte www.sokolisti.org
40
V sobotu 17. 8. 2013 se v Náměšti uskutečnil již 11. ročník AVG Náměšťského Cyklomaratonu. V krásném prosluněném dni vystartovalo 86 dětí a 343 dospělých závodníků.
Nejrychlejšího času na krátké 40km trati
dosáhl Milan Šustek z teamu Toyota Dolák
a to 01:24:47.9 Na dlouhé 86km trati vyhrál
a z rukou starosty města pana Vladimíra Měrky pohár města Náměště nad Oslavou pro absolutního vítěze přebral Ivan Rybařík z teamu
Čistý sport v čase 03:10:54.5.
41
42
Městské kulturní středisko
Náměšť nad Oslavou
KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ 2013
1. – 30. 9.
galerie 12
Výstava: Ladislav Kuklík / grafika
Otevřeno úterý – neděle / 13 – 17 hodin, mimo otevírací dobu volejte
724 301 621. Více informací naleznete na www.galerie12.cz.
8. 9., 18.00 h.
zámecká
jízdárna
Divadlo PALACE uvádí: PRACHY
Ponechat si evidentně špinavé peníze je těžší než k nim přijít. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem a spoustou známých tváří. V. Hybnerová, O. Vetchý, R. Trsťan, M. Novotný, J. Štrébl, N. Boudová, P. Kikinčuk, Z. Košata. Více na programu v těchto Náměšťských listech. Vstupné:
200,- Kč / 250,- Kč.
13. 9., 16:00 h. CESTA ZA POKLADEM NÁMĚŠŤSKÉHO PURKMISTRA
nádvoří zámku Dobrodružná hra pro děti v areálu zámku. Sraz na Masarykově náměstí
v 15:30 hod., od 16:00 hod. na zámku v Náměšti nad Oslavou.
Vstup zdarma!
43
14. - 15. 9.,
9.00 – 17.00 h.
kaple sv. Anny,
hrobka Haugwitzů, kostel sv.
J. Křtitele, zámek
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Dny otevřených dveří památek, kdy máte možnost prohlédnout si kostel
sv. Jana Křtitele, kapli sv. Anny ve Špitálku, hrobku Haugwitzů (vstup zdarma) a zámek v Náměšti nad Oslavou.
14. - 15. 9.
zámek
OŽIVENÝ ZÁMEK
Čtrnáctý ročník netradičních prohlídek zámku. Více než tři desítky významných osobností, které žily a tvořily na zámku či jejichž činnost je se zámkem,
Náměští a okolím spjata. Prolínání pravdy, fikce, lži a legrace… Přes 120
účinkujících v mnoha obrazech.
21. 9., 17.00 h. XXIII. ZÁMECKÝ KONCERT
Program letošního koncertu je věnován hudbě Claudia Monteverdiho, předknihovna
státního zámku stavitele italského hudebního mynýrismu. Vstupné: 300,- Kč
v Náměšti nad
Oslavou
21. 9., 9.00 h.
Jedov
MOTOKROS - Jedovské stráně
VETERAN ENDURO - MOTOKROS KLUB v AČR Náměšť nad Oslavou
a DDM Radost Náměšť pořádají v Jedově motokrosové závody. Vstup volný.
Srdečně zveme všechny příznivce motoristického sportu!
28. 9., 10.00 h. FICHTEL CUP ENDURO 2013
VETERAN ENDURO - MOTOKROS KLUB v AČR Náměšť nad Oslavou
Masarykovo
za pomoci DDM Radost Náměšť´ pořádá 13. ročník Fichtel cup Enduro
náměstí
2013. Přijďte se podívat a podpořit nadšené jezdce. Start probíhá průběžně
od 10.00 hod.
3. 10., 17.00 h. Muzejní spolek Náměšťska o.s.: Apartmán hraběte Haugwitze
Muzejní spolek Náměšťska o.s., srdečně zve všechny zájemce na prohlídku
Nádvoří
náměšťského nové expozice náměšťského zámku.
zámku
5. 10.,
10.00 - 15.00
hod.
farní dvůr
JABLKOBRANÍ
V rámci této akce proběhne výstava, beseda a přehlídka ovocných moučníků. K zakoupení bude pěstitelský materiál, zahradní potřeby, dušičkové
květiny, čerstvý jablečný mošt, atd.
Možnost prodeje vašich zahradních přebytků, rukodělných výrobků a sadbového materiálu. Občerstvení (čerstvý mošt, víno, pivo, svařák...) zajištěno.
Více informací naleznete v těch Náměšťských listech na plakátku.
Náměšťské listy 9/2013
Měsíčník, vydává Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo n. 108, IČ: 00289965.
Místo a datum vydání: Náměšť nad Oslavou, 2. 9. 2013, reg. MK ČR E 11634.
Redakce: MěKS, Masarykovo n. 100, tel.: 568 620 493,
odpovědná redaktorka Mgr. Věra Szemlová.
44

Podobné dokumenty