Hydroizolace balkonŰ a teras

Komentáře

Transkript

Hydroizolace balkonŰ a teras
Je v‰echno pûkné, co kvete?
Vypadá obdobnû
Va‰e terasa?
Otázka: Kde se mohla stát chyba?
Odpovûì: Ve skladbû, pouÏitém materiálu
nebo zpÛsobu aplikace.
Co se vlastnû dûje na Va‰í terase?
• Do podkladního potûru proniká bûhem de‰ÈÛ sráÏková voda
(napfi. po‰kozenou spárou, prasklou dlaÏbou).
• Voda se bûhem tepl˘ch letních dnÛ odpafiuje a vodní páry transportují
na povrch spáry ãástice volného vápna obsaÏeného v potûru (z cementu).
• V koneãné fázi dochází díky vysokému tlaku vodních par k odtrÏení dlaÏdic
od lepidla.
Hydroizolace balkonÛ a teras
ARDEX 8+9
Doporuãené fie‰ení
Jak zabránit vnikání vody do podkladního potûru?
ARDEXEM 8+9
POZOR!
• nevyÏaduje penetraãní nátûr
• libovolnû nastavitelná konzistence podle zpÛsobu zpracování
(váleãkování, stûrkování)
• po cca 2 hodinách moÏné lepit dlaÏbu
Detailní fiezy skladby balkonu
Legenda a pofiadí pracovního postupu:
1) podkladní spfiaÏen˘ potûr ve spádu
2) ARDEX 8+9 - alternativní stûrková
hydroizolace
3a) profil Watec® Fin FA
3b) okapov˘ Ïlab
(uloÏen˘ do profilu Watec® Fin FA)
4) nerez ‰rouby a hmoÏdinkami
uchycen˘ profil Watec® Fin FA
5) ARDEX SB 15 - tûsnicí páska
zapracovaná do ARDEXU 8+9
6) pfii aplikaci pásky do ARDEXU 8+9
ponechat odvodÀovací prÛfiezy volné
7) mrazuvzdorná dlaÏba nalepená
celoplo‰nû do flexibilního lepidla
ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9L
8) vyspárování flexibilní spárovací
hmotou ARDEX FL
9) silikonov˘ tmel
Legenda:
1
3
1–2%
2
4
5
6
7
8
min.
72 mm
9
1) Keramická dlaÏba lepená do lepidla
ARDEX FB 9L nebo ARDEX X7G
(po konzultaci) a spárovaná ARDEX FL
2) ARDEX SB 15 - pnutí pfiená‰ející páska
3) Izolace spojená s podkladem
= „alternativní izolace“,
napfi.: v˘robek ARDEX 8+9
4) WatecFin FA Fliesenabschlussprofil
- ukonãovací profil pro dlaÏbu
5) SpfiaÏen˘ potûr ve spádu,
napfi.: z ARDEXU S 21 nastaveného pískem
6) WatecFin RT - pfiídavná li‰ta
pro vytvofiení spádu
7) WatecFin Rinnenhalter - úchytky
pro okapov˘ Ïlab s nerez ‰rouby
8) WatecFin BR - okapov˘ Ïlab
9) Balkón - betonov˘ krakorec
ARDEX Baustoff s.r.o.
Odborný prodejce ARDEX:
Kameníãkova 2
616 00 Brno
Tel.: 541 249 922
Fax: 541 213 962
http://www.ardex.cz
Pro bezplatné zaslání
DetailÛ pro projektování
v ti‰tûné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.
e-mail: [email protected]
Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě,
nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese [email protected] nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.

Podobné dokumenty

Sanace balkonŰ a teras

Sanace balkonŰ a teras 2) Pnutí pfiená‰ející páska - WatecFin Rissüberbrückung 3) Izolace spojená s podkladem = „alternativní izolace“, napfi.: v˘robek ARDEX 8+9 4) Armovaná tenkovrstvá drenáÏní rohoÏ Watec 3E 5) Krycí pás...

Více

NEWS 25/2007

NEWS 25/2007 2 AquaDrain® SD armovací výztuž 3 Watec® BW krycí páska 4 AquaDrain® SD odvodňovací páska schodová drenážní rohož 5a vrstva potěru ARDEX A 37 5b lepidlo ARDEX FB 9 L 6 spárovací hmota ARDEX FL 7 tr...

Více

ARDEX K 15 NEU

ARDEX K 15 NEU Jedním pracovním postupem jsou plochy hotovy pro kladení krytin Bez trhlin i v silných vrstvách Použitelný i na potěrech z litého asfaltu Pumpovatelná ARDEX Baustoff, s.r.o. Jihlavská 7a, 62500 Brn...

Více

Isola Powertekk

Isola Powertekk První fiadu latí u okapu pfiibijte 30 mm od okraje kontra latí. Je-li to moÏné vypoãítejte délku stfie‰ních latí tak, aby jste mohli pouÏít celé ta‰ky bez fiezání. NezapomeÀte na krajovou ta‰ku. Dal‰í ...

Více

1.7 RENO-V CZ - Jaroslav Baier

1.7 RENO-V CZ - Jaroslav Baier 2. Na místo, kde má b˘t dlaÏba ukonãena se nanese lepidlo na obklady a dlaÏbu pomocí ozubené stûrky. 3. Schlüter®-RENO-V se zatlaãí lichobûÏníkovitû perforovan˘m kotevním ramenem do vrstvy lepidla ...

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a FORTE® Filtry, SAK Sací a vtokové ko‰e, RAMBO Poklopy,

Více

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci.

Jedinečný systém pro rychlou aplikaci. (FPO), umožňující snadou pokládku bez nákladné přípravy podkladu. Inteligentní spojovací technika na základě samolepících izolačních pásek pokládku nejen urychluje, ale zaručuje také její funkčnost...

Více

Vždy ta nejlepší drenáž.

Vždy ta nejlepší drenáž. AquaDrain® FE+ První drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost pro lepenou keramickou dlažbu .........8 AquaDrain® EK Jedinečná drenáž pro přírodní kámen na drenážním betonu ....................

Více