Verze pro tisk - Karl-May

Transkript

Verze pro tisk - Karl-May
Karel Friedrich May
1 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Karel Friedrich May
(Roky 1875–1912)
Rok
Životopisné poznámky
Místo pobytu
Mayová povídka Die Rose von Ernstthal otištĕna počínaje
listopadem 1874 Hermannem Oeserem v Neusalza, mohla být
důvodem proč nakladatel H.G. Muenchmeyr navštívil Maye,
kterého znal už od roku 1860. Jeho redaktor Otto Freitag dal
výpovĕd po neshodĕ; Muenchmeyer nutnĕ potřeboval náhradníka.
8-mého března: May se přestĕhuje jako "redaktor" do
Ernstthal,
Dresden-Altstadt; bydlí v Jagdweg, kde se nacházela budova
Marktplatz
185
nakladatelství. Tam rediguje zábavný časopis "Der Beobachter an
der Elbe". Muenchmeyer vždy nazývá Maye před jeho
Jagdweg 6
zamĕstnanci "Doktor". Tento titul, který May pozdĕji dále užíval,
nic nezmĕnil na skutečnosti, že dne 24-tého března byl vykázán z
Ernstthal,
Drážďan. May, který po ještĕ celý rok byl pod policejním
Marktplatz 185
dohledem, nesmĕl opustit Hohenstein a Ernstthal bez povolení.
1875
May pokračoval jako editor Muenchmeyrová "Beobachter" z
Dresden-Altstadt,
Ernstthalu. Tam se objevil koncem kvĕtna jeho román "Wanda".
Falkenstr. 4,
Dále připravil pro publikaci vĕtší část knihy Buch der Liebe,
Emma Ros. Vogel,
pokračování notorické "Venustempel" (Dĕjiny prostituce a její
vdova.
počátek), která byla zakazána od prosince 1874 v Rakousku a
pozdĕji rovnĕž v Nĕmecké říši.
Dresden-Altstadt,
Počátkem srpna se May vrácí do Drážďan; dostal povolení k
Jagdweg 14
pobytu. Mezitím cestuje, mezi jinými místy do Essen, Dortmund a
do Berlína, aby získal abonenty u firmy Krupp a Borsig pro jeho
novĕ založený časopis pro dĕlníky "Schacht und Hütte". V září
místo "Beobachter", avšak zároveň ze "Schacht und Hütte", May
založil a rediguje populární magazine "Deutsches Familienblatt". V
polovinĕ října se objevuje Mayová první Winnetou povídka Old
Karel Friedrich May
2 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Firenhand. Další povídky z této doby: Der Gitano, Inn-nu-woh, Ein
Stücklein vom alten Dessauer, Die Fastnachtsnarren,
Geographische Predigten.
Mayův vztah k jeho nakladateli je familiérní. K vánocům dostal
od Muenchmeyerové manželky piano.
Od začátku září 1875 Karel May bydlí v domě Münchmeyerů.
Minna Ey, sestra Paulíny Muenchmeyrové, uklízí privátní Mayové
pokoje. Má se stát Mayovou snoubenkou; ale mladý a nadĕjný
autor neprojevuje ani nejmenší zájem.
23-tího ùnora: Domácí prohlídka u H.G. Muenchmeyra. Policejní
vyšetřování kvůli nedovolenému prodeji "Venustempel" a Buch
der Liebe.
2-hého kvĕtna: Tímto dnem končí dva roky Mayového
policejního dozoru. Začátkem srpna May ruší pokračování románu
"Fürst und Junker", napsaným Friedrichem Axmannem:
Čtenářům "Deutschen Familienblattes", kteří si přejí se seznámit s
dalšími životními osudy Dietricha von Quitzow až do jeho smrti,
tato zpráva nemá přijít nevítána, protože autor tohoto dĕní začne
právĕ naopak ještĕ více fascinující a stejnĕ napínavý román:
"Dietrich von Quitzow poslední toulky", který začne v čísle 20
současného "Feierstunden am häuslichen Heerde", jeden z
Muenchmeyrového nakladatelství literárních magazinů.
[Deutsches Familienblatt, No. 49, str. 770.]
Dresden-Altstadt,
Jagdweg 14
1876 Oznámený Quitzow-román ale začal už v čísle 10. "Feierstunden"
pod autorovým jménem "Karel May".
V létĕ je May žalován kvůli spolupráci na Buch der Liebe. Jako
Pillnitzer Straße 72
další jsou žalování bratr Muenchmeyra Friedrich jako nakladatel,
pozdĕji rovĕž Otto Freitag jako redaktor Venustempel. Za této
situace Paulina Muenchmeyerová tlačí pro svatbu s Minna Ey. May
byl shledán nevinným; ùdajnĕ zmĕnil místa v Buch der Liebe na
ménĕ uražlivé. Koncem října May opouští jeho místo, ale ještĕ
napíše "nutné rukopisy". Pravdĕpodbnĕ chce pokračovat se svým
Quitzow-románem, i když už není redaktorem u Muenchmeyera.
Nepřátelství Pauliny, protože odmítl její sestru, které May nemůže
snášet, znemožní tento plán. Obojí, Mayův Quitzow a rovnĕž
Axmanův "Kurfürst" (Axmann mezitím zemřel po odchodu od
Muenchmeyra), pokračovaly od března 1877, psané Dr.
Heinrichem Goldmannem.
Po dobĕ ztrávene jako redaktor May žije opĕt v Hohensteinu a
Ernstthalu. Tam se zamiluje do atraktivní Emmy Pollmerové, která
oslavuje 22-tého listopadu své dvacáté narozeniny.
V tomto uplynulém roce May napsal mimo jiné: Auf den
Nußbäumen, Unter den Werben, Leilet, Der beiden Quitzows
letzte Fahrten, Ausgeräuchert a Im Wollteufel.
May bydlí v Pilnnitzer Str. 72 u vdovy Grohové. Bĕhem příštích
mĕsíců napíše kromĕ jiných: Die beiden Nachtwächter, Der
Dukatenhof, Die verhängnissvolle Heujahrsnacht, Ziege oder
Bock, Der Samiel, Der Kaiserbauer.
Dne 26-tého kvĕtna Emma Pollmerová následuje Maye do
Dresden-Altstadt,
Drážďan. Najde místo v domácnosti u vdovy po [evangelickém]
1877
Pillnitzer Straße 72
faráři, Augustĕ Petzoldové v Mathildenstrasse 18. Karel May se
stane redaktorem u nakladatele Bruno Radelli pro druhý ročník
zábavního časopisu "Frohe Stunden"; první číslo se objeví koncem
června. Od desátého čísla May publikuje pravidelnĕ vlastní práce:
Der Oelprinz, Die Gum, Ein Abenteuer auf Ceylon, Die
Kriegskasse, Aqua benedetta, Auf der [hoher] See gefangen, Ein
Karel Friedrich May
3 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Self-man.
U Petra Roseggera se objeví Die Rose von Kahira. Tato povídka
byla už otištĕna předešlý rok pod názvem Leilet u Muenchmeyera.
Jako důsledek této nové publikace Rosegger považuje "Pana Maye
… za velmi zcestovatelého muže, který musel žít v Orientĕ po
dlouhou dobu."
Od začátku roku May žije v přízemním bytĕ v Dresden-Striessen,
kde mu Emma vede domácnost; jsou považování za ženatý pár.
May píše pro "Frohen Stunden": Husarenstreiche, Der Africander,
Vom Tode erstanden, Die Rache des Ehri, Nach Sibirien. Pro Petra
Rossegera May sepíše Die falschen Excellenzen.
26-tého ledna: Emil Eduard Pollmer, alkoholický strýc Emmy,
umírá v Niederwuershnitz u Stollbergu; ve stavu opilosti byl
přejetý koňským povozem ale stačil se ještĕ sám dovléct do
koňské stáje hospody "Zum braven Bergmann". Dĕda Emmy,
holič Christian Gothilf Pollmer, nevĕří že to byla náhoda. Přemluví
Maye aby vĕc vyšetřil.
25-tého dubna: May se vyptává jako "vyšší, vládou povĕřený
1878
ùředník". I když neuvádí titul anebo služební status, je obvinĕn z
falešného přisvojení oficiálního ùřadu. Byl předvolán 11-tého
června v této záležitosti do Drážďan. Koncem června May skončil
jako redaktor u Radelliho. Emma Polmerová se stĕhuje zpátky k
jejímu dĕdovi v Hohensteinu, Karel May k jeho rodičům. Po
nĕjakou dobu se mĕl zdržovat v Berlínĕ. Je možné, že si hledal
nové místo jako redaktor.
6-tého září: Výslech u soudu v Hohensteinu. 15-tého října
výslech ve Stollbergu a konfrontace dne 25-tého října. Mayův
přístup je indiferentní; nevezme si právního poradce. V létĕ a na
podzim napíše povídky: Des Kindes Ruf, Die Universalerben, Die
Laubthaler a Der Waldkönig.
Dne 9-tého ledna je May odsouzen soudním ùřadem v Stollbergu
pro "neoprávnĕný výkon veřejného ùřadu" (ve smyslu paragrafu
132 StGB [nĕmeckého zákona]) ke třem týdnům vĕzení. Tento
rozsudek je, jak právní znalec Erich Schwinge nespornĕ prokázal,
nesprávné rozhodnutí. Soudní akta se zachovaly. May v žádném
případĕ nevykonal ùřední výkon. Odvolání (12-tého kvĕtna) a
žádost o milost (2-hého července) byly zamítnuty. Od 1-vého do
22-tého září musel Karel May odsedĕt svůj trest ve vĕzení
Hohensteinského soudního ùřadu. Tato blamáž nikdy nepřestala
být pro nĕho bolestivá, jak tomu svĕdčí mnohé příklady v jeho
pracích.
Vztah s Emmou Pollmerovou byl ohrožen pro její nevĕru; Karel
May pravdĕpodobnĕ bydlel u svých rodičů.
1879 Jeho literární kariéra vzala šťastnĕjší obrat. První kontakt s
katolickým týdenníkem "Deutsche Hausschatz" v Regensburgu. V
cestovní povídce Unter Würgern se objevuje po prvé jméno "Old
Shatterhand".
Koncem listopadu se objevuje ve Stuttgartském nakladatelství
Franz Neugebauer jeho knižní přepracování Ferryho románu "Der
Waldlaeufer", zároveň s jeho první knihou určenou pro mladé
čtenáře Im fernen Western.
Další publikace v tomto roce: Ein Dichter, Der Giftheiner, Three
carde monte, Unter Würgern, Der Girl-Robber, Der Boer van het
Roer a román ve Stuttgartských novinách Scepter und Hammer. Z
kapitoly Der tolle Prinz v tomto románu je možno usoudit o
vážnem rozporu s Emmou Pollmer, kterou May tam zobrazil jako
Emmu Vollmerovou, která zradila svého milence.
Dresden-Strießen
Straße Nr. 4
Villa Forsthaus
Ernstthal,
Marktplatz 185
Ernstthal,
Marktplatz 185
Karel Friedrich May
4 von 15
Leden: "May, Dr. Karl …" po prvé uveden v "Allgemeinen
Deutschen Literaturkalender".
19-tého ùnora: Oznámení zamýšlené svatby Karla Maye a
Emmy Pollmerové bylo veřejnĕ vyhlášeno v Hohensteinu.
Oznámení bylo na místĕ od 20-tého ùnora do 7-mého března.
Kvĕten: Časopis "Deutsche Hausschatz" po prvé oznamuje, že
"pisatel" cestovních dobrodružství je totožný s autorem Karlem
Mayem – vše zažil on sám.
26-tého: Dĕda Emmy, Christian Gotthilf Pollmer, umírá v
1880
Hohensteinu po mozkové mrtvičce. 27-mého kvĕtna umírá
Mayová starší sestra Augusta Wilhelmina, provdaná Hoppeová, na
krevní chorobu. Pro tyto rány osudu – a také snad kvůli
neshodám – koná se ùřední sňatek Karla Maye a Emmy
Pollmerové teprve 17-tého srpna. Následuje církevní svatba dne
12-tého září v Hohensteinském kostele Sv. Kryštofa, s
přestĕhováním do domu "Am Markt 2".
Publikace zasluhující zmínky tohoto roku: Deadly Dust, Der
Brodnik, Die Juweleninsel, Der Kiang-lu, Tui Fanua.
Leden: V časopise "Hausschatz" se objevuje po prvé v osobním
stylu (Já vyprávĕč) Kara Ben Nemsi a jeho sluha Hadschi Halef
Omar, v povídce Giölgeda padishanün – pozdĕji Durch die Wüste
a následující díly. Tento Orientální cyklus je převýšen pouze jeho
spisy z pozdních let.
Březen: Redakce "Deutsche Hausschatz" píše v čísle 9, jako
odpovĕď "čtenáři z Westfalska": "Autor dobrodružných povídek
1881 sám navštíl všechny krajiny, které jsou scénami jeho vyprávĕní.
Nedávno se vrátil z cest do Ruska, Bulharska, Konstatinople, atd.,
a to dokonce s bodnou ránou nožem, kterou utrpĕl jako souvenir.
Ovšem on nerád cestuje s červeným Bädeker v ruce ve vlakovém
kompartmentu, ale vyhledává ménĕ známe stezky … veliké díky
za Vaše pozdravy!"
Listopad: Časopis "Le Monde" začína tisknout francouzský
překlad Mayových knih.
May pracuje intensivnĕ na jeho Orientálním cyklu pro "Deutsche
Hausschatz". Reise-Abenteuer in Kurdistan a Die Todeskaravane
ho činí velmi ùspĕšným. Závĕrečné kapitoly Juweleninsel pro
Stuttgartské nakladatelství Göltz & Rühling píše bez enthusiasmu;
román tak též končí.
V pozdním létĕ Karel a Emma tráví čas na cestĕ pro dovolenou
v Dresden-Altstadt. V Rengerové restauraci dochází k osudovému
setkání se starým známým nakladatelem Heinrichem
Münchmeyerem. Z tohoto setkání se vyvine mnoholéty obchodní
vztah. Dohoda je stvrzená potřesením rukou. May má napsat
napínavý román na pokračování za honorař 35 marek za číslo.
Jakmile pokračování dosáhne 20,000 výtisku, May má obdržet
1882 navíc dobrou gratifikaci, a dále autorské právo. May začne
zpočátku sporadicky s Waldröschen:
Vážená paní!
Byl bych Vám velice vdĕčný, kdyby jste mohla Vašeho pana
manžela, kterého si velice vážím, přimĕt k tomu, aby mi zasílal
rukopisy, a to 3 čísla týdnĕ. Teď je ta nejvhodnĕjší doba k vydání
této práce. První číslo mám již hotové, avšak nemohu je vydat,
když bez dalších rukopisů nemohu vydávat následující čísla.
Udĕlal jsem hodnĕ dobrého pro Vašeho manžela. Dal jsem mu již
500 marek jako zálohu, a on je tak nevdĕčný a nechává mnĕ
klidnĕ na holičkách a přesto se nazývá mým nejlepší přítelem v
jeho dopisech a slibuje mi modré z nebe, ale nedodrží ani slovo z
http://www.karl-may-stiftung.de
Ernstthal,
Marktplatz 185
Am Markt 2
Hohenstein,
Am Markt 2
Hohenstein,
Am Markt 2
Karel Friedrich May
5 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
jeho slibů.
Vĕřím že dá na Vás, protože Vás miluje, jak to vždycky říká.
Obrácím se proto s plnou důvĕrou na Vás a mám Vás za andĕla
spasitele, který mne vysvobodí s mé finančnĕ drahé a velice
nebezpečné situace. Moje manželka Vám posílá rovnĕž srdečné
pozdravy a prosí zároveň se mnou o Vaší pomoc. Posílám Vám mé
srdečné pozdravy, a pozdravuji s uctivosti.
Váš zcela oddanný H.G. Münchmeyer
Drážďany 20-tého října 1882.
Zákrok Emmy je ùspĕšný: Waldröschen oder die Rächerjagd rund
um die Erde začal počátkem prosince pod pseudonymem
"Capitain Ramon Diaz de la Escosura" a stal se zakrátko
bestseller.
Další práce: Die Both Shatters, Der Krumir, Ein Fürst-Marschall
als Bäcker, Robert Surcouf, Christi Blut und Gerechtigkeit, In
Damaskus und Baalbeck, Ein Oelbrand.
S dávkou jistoty May cestuje začátkem ùnora do Drážďan
navštívit Münchmeyera. Emma následuje pozdĕji. Mezi ní a
nakladatelovou manželkou se vyvine intimní přátelství.
6-tého dubna: Přítelkynĕ Emmy z mládí, Ida Metzer, drží v
jejím Hohensteinském bytĕ spiritistickou seanci; Karel May se ji
zùčastnil.
7-mého dubna: Přestĕhování z Hohensteinu do
Dresden-Blasewitz. V Blasewitzkém adresáři je May zanesen jako
1883 "Literát a redaktor". S velkou pravdĕpodobnosti rediguje
"Redacteur" a s Münchmeyrem "Deutsche Wanderer": "Má být na
téže ùrovní jako oba mnou založené v roce 1875 zábavné
časopisy". Ve "Wanderer" se objevuje od konce září, teď za
honorář 50 marek, Die Liebe des Ulanen.
May napsal v tomto produktivním roce dále: Stambul, Im
"wilden Westen" Nordamerika’s, Der Amsenhändler, Pandur und
Grenadier. Musel odříct spolupráci s Josefem Kürschnerem
(Vydavatel Literárního kalendáře) pro nedostatek času.
Hohenstein,
Am Markt 2
Dresden-Blasewitz,
Sommerstr. 7
Pravdĕpodobnĕ začátkem dubna May se svou ženou Emmou se
Dresden-Blasewitz,
stĕhují do Prinzenstrasse 4. S ukončením románu Waldröschen
začal v srpnu další kolportážní román pro Münchmeyera: Der
Sommerstr. 7
1884 verlorne Sohn oder der Fürst des Elends. Pokračování pro
"Deustsche Hausschatz" se zdržuje. Der letzte Ritt, část
Dresden-Altstadt,
Orientálního cyklu, je přerušen po půl roku od uprostřed prosince;
Prinzenstr. 4
čtenáří a redakce se zlobí.
15-tý duben: Mayová matka umírá, pravděpodobně na rakovinu.
Asi za měsíc pozdĕji Mayův otec je postižen mozkovou mrtvičkou.
Dodávání rukopisu je vyloučeno bĕhem tĕchto osudných ran. Die
Liebe des Ulanen je po čtyři týdny bez pokračování. Jako nouzové
řešení se objeví část verlornen Sohns pod názvem Ulane und
1885
Zouave jako fragment v "Deutsche Wanderer". V červnu se
Mayovův duševní stav upravil natolik, že mohl psát dále; v létĕ
dokonce pokračoval po nĕkolik mĕsíců s jeho Orientálním cyklem.
Jeho Ulanen román skončil v říjnu. O Vánocích začíná jeho čtvrtý
Münchmeyer román Deutsche Herzen, deutsche Helden.
Dresden-Altstadt,
Prinzenstr. 4
27-mého ùnora umírá bývalý vĕzeňský katolický katecheta
Kochta.
Koncem července May dokončil verlorner Sohn. Aby mohl být
1886
okamžitĕ publikován následující román, vzniklo asi uprostřed
června okolo 50 rukopisných stránek povídky Delila.Témĕř
současnĕ zemřel za tajemných okolností dne 13-tého června král
Dresden-Altstadt,
Prinzenstr. 4
Karel Friedrich May
6 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Ludwig II. z Bavorska – pro kolportážního nakladatele senzační
zpráva. May proto přeruší Delila (fragment se zachoval) a píše
román o pohádkovém králi: Der Weg zum Glück. Má to být jeho
poslední román pro Münchmeyera. Koncem roku začíná s
vyprávĕním pro mládež Der Sohn des Bärenjägers pro
Stuttgarterské nakladatelství Spemann.
8-mého ledna: Časopis pro chlapce "Der Gute Kamerad" začal s
Mayovým Sohn der Bärenjägers. Mezitím Münchmeyer má
problémy s tištĕním jednotlivých sešitů na čas:
Můj drahý doktore!
Očekával jsem Vás v nedĕli večer s velký nákladem rukopisů, ale
marnĕ. To mne rozčílilo a začal jsem mít starosti, protože pro
mne to je otázka mé existence.
Pokud nedodáte rukopisy v dostatečném počtu a na čas, ztratím
s námahou získané abonenty což stojí velké peníze.
Vemte si stenographa! Když budete diktovat jednu noc, budete
mít rukopisy pro 4 až 5 sešitů na papíře dohromady a mnĕ bude
1887
pomoženo.
Splnil jsem Vám témĕř každé přání a prosím proto aby Jste teď
také splnil mé přání.
Prosím přineste mnĕ zítra štĕstí a pak s tĕmi zde to bude okolo
66 sešitů.
Zdravím Vás a podepisuji se s úctou H.G. Münchmeyer.
Drážďany 21. 2. 1987.
Dresden-Altstadt,
Prinzenstr. 4
Schnorrstr. 31
Nĕkdy začátkem dubna: Přestĕhování do Schnorrstrasse 31.
Uprostřed srpna začíná May se psaním Durch das Land der
Skipetaren; tato cestovní povídka tvoří závĕr Orient cyklu v
"Deutschen Hausschatz".
Začátkem ledna končí u Münchermeyera román Deutsche Herzen,
deutsche Helden. May si nedovoluje oddych – píše vyprávĕní pro
mladé čtenáře Der Geist der Llano estakada. Uprostřed ledna
začíná “Hausschatz otiskovat Skipetaren-cestovní povídku.
Začátkem února začína Der Geist der Llano … v "Guten
Kameraden".
Dne 6-tého září umíra po dlouhé nemoci Mayův otec. Zmĕna
redakce v "Deutsche Hauschatz" časopisu v Regensburgu: Po
Mayovi dobře naklonĕném Venanz Müllerovi následuje Heirich
Keiter – redaktor s vlastní spisovatelskou ambici.
"Horký boj je svádĕn mezi našími čtenáři o románech cestovního
1888 spisovatele Karla Maye. Zatím co jedna část si stĕžuje redakci v
rozhořčených dopisech, že ony romány zabírají příliš moc místa,
které může být užito cennĕji, druzí požadují v neménĕ silných
výrazech, aby hned v novém ročníku bylo opĕt započato s
vyprávĕním od Karla Maye. Redakce je pak nucena, zaujmout
zlatou střední cestu, aby uspokojila obĕ strany."
1-ního října: Stĕhování z Drážďan do Kőtzschenbroda do vily
Idylle, Schützenstrasse 6.
12-tého října: May se zapíše do seznamu místních obyvatel jako
“Dr. phil. Karel May, spisovatel”.
Další publikace v tomto roce: Kong-Kheou, das Ehrenwort
stejně jako Der Scout.
Dresden-Altstadt,
Schnorrstr. 31
Kötzschenbroda,
Schützenstr. 6
Villa Idylle
Karel Friedrich May
7 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Pravdĕpodobnĕ časnĕ na jaře Karel a Emma poznali manželský
pár Plőhn. Richard Plőhn, majitel továrny na obvazy, se stal
Mayovým nejlepším přítelem, a Plőhnová žena Klára – v
následujících létech Emmina důvĕrná přítelkynĕ – bude hrát
1889 důležitou roli v životĕ Karla Maye.
May napsal v tomto produktivním roce okolo 3770 rukopisných
stránek!
Publikace: Die Sklavenkarawane, Im Mistake-Cannon,
Sklavenrache, Lopez Jordan.
Kötzschenbroda,
Schützenstr. 6
Villa Idylle
14-tého ledna: Mayová majitelka bytu žalovala ho u místního
soudu v Drážďanech kvůli neplacení nájemného. Dlužící obnos za
čtvrtletí (200 marek) za drahou vilu Idylle, zůstane nezaplacený
přes Mayovo pilné psaní. Služebnou v domácnosti musel také
19-tého března propustit.
Asi začátkem dubna: Přestĕhování do Niederlőssnitz,
1890 Lőssnitzstrasse 11.
Důležité publikace: Christus oder Muhammed, Der Schatz im
Silbersee, Der Schatz der Inkas.
Koncem října vyjde knižní vydání Der Sohn des Bärenjägers,
podle titulní stránky Die Helden des Westens (v knize rovnĕž
otištĕn Der Geist des Llano estakado), Stuttgartským
nakladatelstvím "Union Deutsche Verlagsanstalt".
Niederlößnitz,
Lößnitzstr. 11
8-mého dubna: Stĕhování do Oberlőssnitz, Villa Agnes,
Nizzastrasse 13.
28-mého kvĕtna: "… manželka Dr. Maye se probudila zvukem v
přízemí domu. Vzbudila manžela, který se ihned odebral dolů, kde
nalézl ku svému překvapení … všechny skřínĕ a zásuvky otevřené
a obsah rozsypaný na podlaze. Kromĕ toho zlodĕj položil na
postel sekeru. Po lupiči nebylo ani stopy, dostal se dovnitř násilnĕ
rozbitím nĕkolika okenních skel …" (Kőtzschenbrodär Zeitung ze
30-tého kvĕtna).
V pozdním létĕ projednával nakladatel Friedrich Ernst
Fehsenfeld z Freiburgu v Breisgau s Mayem knižní vydání povídek
z 'Hausschatz'. Historická událost!
1891
V milovaném, krásném Lőssnitzgrund
sedí dva o samotĕ;
vstoupí do přátelského svazku
a nikdy se už neodloučí.
Jeden posílá mu romány
ten druhý je tiskne
a konec je velice radostný;
oba budou převelice šťastní!
[Karel May píše Friedrichu Ernstu Fehsenfeldovi]
Niederlößnitz,
Lößnitzstr. 11
Oberlößnitz,
Nizzastraße 13
Villa Agnes
Listopad: Karel a Emma May vezmou k sobĕ devítiletou neteř
Claru ("Lottel") Selbman jako dceru.
ůležité publikace v magazinech: Das Vermächtnis des Inka
(Kamerad), Der Mahdi (Hausschatz).
Nakladatel H. G. Münchmeyer zemřel v Davos (Švýcarsko) na
pokročilou plícní chorobu.
10-tého kvĕtna: První svazek Fehsenfeldových vydání Durch
Wüste und Harem (v pozdĕjších vydáních Durch die Wüste) je na
1892
trhu. Následují Durchs wilde Kurdistan, Von Bagdad nach
Stambul, In den Schluchten des Balkan, Durch das Land der
Skipetaren, Der Schut. Karel May se stává bohatým mužem.
V létĕ Emma se tajnĕ stýká s armádními důstojníky. Mayová
Oberlößnitz,
Nizzastraße 13
Villa Agnes
Karel Friedrich May
8 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
neteř Lottel to vše vypráví svému strýci. Dojde k manželské
rozepři. Další spolužití Emmy s Mayovou neteři je nemožné. V
srpnu Lottu vezme domů její matka, Mayová sestra Karolina.
Od září začne "Hausschatz" s druhý dílem Mahdi. Jako
"Union-Buchausgabe" se objeví v říjnu Kong-Kheou, das
Ehrenwort s titulem Der blau-rote Methusalem.
Karel a Emma cetujou do Schwarzwald. Při té příležitosti navštívi
nakladatele Fehsenfelda a jeho paní; spolu cestujou do Švýcar do
Bőnigen na Brienzer See. Dne 17-tého září píše May svému
nakladateli Fehsenfekdovi:
Vaše zloba je oprávnĕna, přesto ale nejsem tak zcela na vinĕ, jak
si myslíte. Hlavní důvod, že nemohu nic dokončit, je má
nervosita, oproti minulé mnohem vĕtší teď než dříve, na kterou
má žena nebere nejmenší ohled, a pak více rodinná záležitost, o
které nemohu psát. Má žena se stala od poslední nešťastné cesty
zcela jinou osobou … Já jsem v důsledku domácích hádek teď
1893 pořád tak ubitý, že se často dívám na stĕnu nad mým psacím
stolem, kde visí nabitý revolver. Jeden potřebuje přece klid, tak
jako tak!
Oberlößnitz,
Nizzastraße 13
Villa Agnes
26-tého listopadu May píše Fehsenfeldovi, že kvůli očnímu neduhu
byl "dvakráte krátce v Lipsku".
Knižní vydání u Fehsenfelda: Winnetou der Rote Gentleman (tři
díly, postscript: "der Rote Gentleman" byl pozdĕji vynechán),
Orangen und Datteln.
Důležité publikace v časopisech: Der Oelprinz, Die Felsenburg
(pozdĕji Satan und Ischariot I.). Rovnĕž jedno další knižní vydání
v Union: Die Sklavenkarawane.
Březen: May trpí influenzou se zánĕtem žeberních chrupavek.
Rovnĕž má obavy o svůj zrak. Začátkem kvĕtna cestuje s Emmou
si odpočinout do Hartz. Jeho zdravotní stav není dobrý, musí
zamĕstnat písaře (May v dopise Fehsenfeldovi 9-tého kvĕtna).
Pravdĕpodobnĕ v létĕ May se popisuje jako "Old Shatterhand" v
Old Surehand I.:
Narodil jsem se jako nemocné, slabé dítĕ, které ještĕ ve vĕku
šesti let se plazilo po zemi, aniž mohlo stát nebo bĕhat … Byl jsem
třikráte slepý [Str. 411 a následující].
To je ovšem básnický přehnané, ale za tím se skrývá Mayová
úzkost z nového oslepnutí.
Od září vychází v "Deutschen Hausschatz" Krüger Bei (pozdĕji
Satan und Ischariot II.); tam se také čtenář dozví okolo Vánoc o
Winnetouovĕ návštĕvĕ v Drážďanech u zpĕvackého kroužku! Asi
1894
440 rukopisných stránek obsahující kapitolu In der Heimath bylo
redaktorem Heinrichem Keiterem vyškrknuto.
Říjen: V domĕ vdovy po naskladateli Münchmeyerovi požaduje
May dlouho mu dlužící vyrovnání jeho pĕti Münchmeyrových
románů. Pozdĕji obdrží svázané díly jeho odbĕrových románů.
Originální rukopisy Münchmeyerových novel již dlouho neexistují,
byly zničeny jako nepotřebné.
27-mého listopadu: Pulina Münchmeyerová prosí o napsání
nového románu, pokud možno Delila (1886) má být pokračována.
May odmítá.
Fehsenfeldovy knižní vydání: Am Stillen Ocean, Am Rio de la
Plata, In den Cordilleren, Old Surehand I.
Další knižní vydání: Die Rose von Kairwan (Wehberg, Osnabrück),
Der Schatz im Silbersee (Union).
Oberlößnitz,
Nizzastraße 13
Villa Agnes
Karel Friedrich May
9 von 15
V tomto roce navštíví Karla Maye jeho bývalý spolužák Ferdinand
Pfefferkorn se svojí manželkou, nyní žijící v Lawrence, USA.
Pfefferkorní jsou zcela oddaní spiritismu.
V Mayovém domĕ se rovnĕž drží séance, při kterých s nejvĕtší
pravdĕpodobnosti je přítomen zpřátelený pár manželů Plőhn.
23-tího prosince: Koupil jsem novou vilu! [za 37,300 marek]
Včera
přestĕhování a nové zařízení. Ve dne v noci psát rukopisy!
1895
[May Carlu Felberovi]
30-tého prosince: Oficiální kupní smlouva pro vilu
“Shatterhand” v Radebeulu, Kirchstrasse 5 (dnes
Karl-May-Strasse 5), je podepsána.
Knižní vydání: Old Surehand II. (Fehsenfeld), Das Vermächtnis
des Inka (Union).
http://www.karl-may-stiftung.de
Oberlößnitz,
Nizzastraße 13
Villa Agnes
Březen-duben: Karel May obdrží od Drážďanského puškáře Maxe
Fuchse objednané Silberbüchse a Bärentőter. Chce tímto
dokumentovat pravost svých cest, a zároveň vnitřnĕ zapomenout
svou smutnou minulost. May umí použít publicity jako moderní
showstar.
Velikonoce: Amatér fotograf Alois Schiesser, který přicestoval z
Linze, vzal 101 kostýmových fotografii s Karlem Mayem jako "Old
Shatterhand" a "Kara Ben Nemsi". Legenda "Old Shatterhand"
dosahuje vrcholu; je založeno mnoho Karel May klubů.
V létĕ, pravdĕpodobnĕ v červenci, Heirich Keiter navštĕvuje
Radebeul,
úspĕšného spisovatele. Osobnĕ se omlouvá za vyškrknutí kapitoly
Kirchstraße 5
Heimath v Krüger Bei. May prohlásí, že už nebude psát pro
1896
Villa "Shatterhand."
"Deutschen Hausschatz". Koncem září se objeví v "Hausschatz"
Mayovo Freuden und Leiden eines Vielgelesenen.
(Karl-May-Museum)
Noc, často dvĕ, tři noci za sebou, bez toho abych mohl potom
spát bĕhem dne, bývá obvykle má pracovní doba, protože přichází
dennĕ tolik návštĕv, aby osobnĕ poznali “jejich” Old Shatterhanda
resp. Kara Ben Nemsi Effendi.
V "Guten Kameraden" je otištĕn v září Mayův poslední román pro
mládež Der schwarze Mustang.
Knižní vydání u Fehsenfelda: Der Mahdi (3 volumes), Old
Surehand III, Satan und Ischariot I - III.
26-tého ledna: "Pan Keiter, který se zdrží jakékoliv literární
úpravy ve Vaších rukopisech, začíná v čísle 8 'Hausschatz' s
Vaším novým a tak dychtivĕ očekávaným cestovním románem 'Im
Reiche des silbernen Lőwen' … Doufáme, že nás potĕšíte brzy s
pokračováním tohoto nanejvýš zajímavého rukopisu." [Friedrich
Pustet junior Karlu Mayovi].
Asi na jaře kompohuje Karel May k modlidbĕ umírajícího
Winnetua partituru Ave Maria. Od kvĕtna do července cestují
Karel a Emma přes Nĕmecko a Rakousko. Navštívili místa mezi
Radebeul,
jinými: Lipsko, Hamburg, Deidesheim (tam navštívili rodinu
1897 přítele, obchodníka s vínem, Seylera), Stuttgart, Bodensee,
Kirchstraße 5
Villa "Shatterhand."
Innsbruck, Achensee, Mnichov, Regensburg, Čechy. Pobyt v
Mnichovĕ se stal vrcholem této promoční túry:
Prvního dne přes 900 návštĕv, druhý den přes 600, třetí den opĕt
800. K večeru jsem se dostal pryč ven bočními dveřmi a utekl.
Pak tam stáli před hotelem gymnasisté, chtiví autogramů, že
tramvaj nemohla projet a museli být rozehnání vodní stříkačkou.
A to je pravda! [Dopis Fensenfeldovi ze 27-mého července].
Knižní vydání: Auf fremden Pfaden, Weihnacht (Fehsenfeld), Der
Karel Friedrich May
10 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Oelprinz (Union).
Její císařská výsost velkovévodkynĕ Maria Theresa přijala Karla
Maye.
6-tého kvĕtna: V Gartow (Dolní Sasko) byl May zadržen dvĕma
policisty; nesmĕl opustit hotelový pokoj. Byl považován za
podvodníka, protože dává za nejmenší služby veliké zpropitné.
Nakonec přijde z Radebeulu zpráva: "Karel May trvalým bydlištĕm
Radebeul,
zde, často rád podporuje dobročinnost".
1898
Kirchstraße 5
Dne 30-tého srpna umírá Heinrich Keiter; jeho nástupcem jako
Villa "Shatterhand."
redaktor "Deutschen Hausschatz" se stane Dr. Otto Denk. Tento
rok také nastane devítileté odloučení od tohoto časopisu; tvoří se
katolická oposice proti Mayovi.
Knižní vydání u Fehsenfelda: Im Reiche des silbernen Lőwen I-II.
Dále se objevuje Ernste Klänge, sešit s obĕma Mayovýma
partituremi Ave Maria a Vergiss mich nicht!
Bĕhem mĕsíců leden až březen May dokončí svůj román Am
Jenseits; nachází se na nejlepší cestĕ k filozofické literatuře. Četl
Jste korektury 25-tého svazku? Pak by Jste si mohl všimnout, že
Karel May teď přichází se svými vlastními úmysly. Jedná se o
velmi promyšlené, jedinečné hnutí z
nábožensko-etického-sociálního pole … Spisy doposud byly
napsané s jediným úmyslem, abych získal co nejvĕtší počet
čtenářů jako pracovní pole. [May Fehsenfeldovi 13-tého března].
Dne 16-tého března Paulina Münchmeyerová prodává
nakladatelství Adalbertu Fischerovi, který má především zájem o
Mayovy populární romány.
26-tého března: Začíná cesrta do Orientu. Důležité zastávky:
Genua (4-tého dubna – rozloučení s Emmou a manželským párem
Plőhn ze zdravotních důvodů), Port Said (9-tý duben), Kahíra
(30-tý duben – tam May přijme do služby nĕco pozdĕji arabského
sluhu Sejd Hassan), Beirut (26-tého června), Haifa (18-tý
červenec), Jerusalem (30-tý červenec), Jaffa (21-vý srpen až
2-hého září), Aden/jižní Arabie (15-tého září). Moc mne mĕli rádi
na lodi [Gera], i když teď jsem pravý opak od bývalého Karla. Ten
byl s velkou ceremonii mnou utopen v Rudém moři, s uhlím z
Radebeul,
lodĕ, které ho vzalo na dno… [Dopis Plőhnovi 16-tého září].
1899
Kirchstraße 5
10-tého listopadu: Přistání v Pandang na Sumatře. May trpí
Villa "Shatterhand."
emocionálnĕ, odmítá potravu a mĕl se prý chovat divnĕ – je
možné, že trpĕl dysenterii. Bližšího není nic známo. V takové
stavu mĕl být asi týden.
22-tého listopadu: May posílá z Padangu depeši do Radebeulu;
žáda Emmu, aby přišla s Plőhnovými do Port Said. 11-tého
prosince: May musí kvůli nemoci a podezření z moru do
karantény. 18-tého prosince je mu dovoleno opustit Port Said.
Jeho přítel Richard Plőhn, který trpí Brightovou (ledvinovou)
nemoci, se nachází mezitím vážnĕ chorý s Klarou a Emmou v
Arenzano (20 km západnĕ od Genua). May se dozví kde jsou a
cestuje tam.
V Nĕmecku mezitím začaly prudké tiskové útoky proti Mayovi:
Obzvláštĕ Dr. Fedor Mamroth (Frankfurter Zeitung) a Hermann
Cardauns (Kőlnische Volkszeitung) kritisovali Mayovou
sebereklamu a s ní spojenou Old Shatterhand legendu. Tato
výmĕna názorů, která zpočátku začala zcela vĕcnĕ, se stala v
následujících létech polemická, dokonce zlomyslná;
pronásledování začalo.
Knižní vydání: Am Jenseits [Fehsenfeld], Der schwarze Mustang
[Union].
Karel Friedrich May
11 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Do 14-tého března Karl a Emma May stejnĕ jako Richard a Klara
Plőhn jsou v Arenzano; pak cestujou mimo jiné do Pisa, Říma,
Neapol, Port Said, Kairo, Gizeh, Jaffa, Jerusalem, Hebron, Jericho,
Tiberias, Nazareth, Haifa, Lebanon, Baalbek, Damašek a Cyprus.
V Istambulu May má trpĕt znovu emotionelními výbuchy. Klára
Plőhn se obávala, že “musí být zaveden do blázince”! Mayová
pozdĕjší žena s určitosti mĕla smysl pro barvitý popis událostí a
mohla zde nĕco přehánĕt.
Závĕr cest byl: Korinth, Bologna, Athen, Korfu, Benátky a
Bozen.
Münchmeyrův následník Adalbert Fischer nerespektuje Mayová
autorská práva a dává na trh nové vydání Die Liebe des Ulanen.
Radebeul,
Ostatní čtyři Muenchmeyerové romány mají následovat krátce
1900
Kirchstraße 5
potom, částečnĕ v přepracování spisovatele Paula Staberow.
Villa "Shatterhand."
17-tého června: May se srdcelomnĕ loučí se svým sluhou Sejd
Hassanem.
31-vého července: Návrat do Radebeulu po 15 mĕsících
nepřítomnosti. May se stal novou osobnosti – Old Shatterhandová
legenda je mrtvá. Jenom láska k lidstvu a usmíření mezi národy
jsou od teď jeho velké ideály; také v soukromém životĕ se
omezuje: svůdnost Emmy jej už nemůže upoutat.
Všechny moje dosavadní práce jsou pouze úvodem, pouze
přípravou. Co vlastnĕ sleduji, kromĕ mne neví žádný človĕk …
Teprve teď začínám můj pravý úkol …
[Mayův dopis jeho nakladateli Fehsenfeldovi z 10-tého září].
K Vánocům se objeví Mayův sborník básní Himmelsgedanken.
14-tého února: Mayův přítel Richard Plőhn umírá na ledvinovou
chotobu. Jeho žena Klára je zdrcená; je teď trvalým hostem ve
"Villa Shatterhand".
Pro Josepha Kürschnera May píše pacifistický román Et in terra
pax. Tím May podráží imperialistické tendence – ono
‘Hurá-vlastenectví – sborníku "China", ve kterém se jeho text
Radebeul,
1901 objeví.
Kirchstraße 5
Koncem září cestuje May s Emmou a Klárou do Švýcar k
Villa "Shatterhand."
Vierwaldstätter See. Na podzim napíše jako odpovĕď k
polemickým tiskovým útokům anonymní brožury "Karl May als
Erzieher" a "Die Wahrheit über Karl May".
10-tého prosince: May žaluje Adalberta Fischera pro přetisky jeho
Münchmeyerových románů bez autorová svolení.
Začátkem roku drží redaktor Hermann Cardauns z Kolína nĕkolik
proti-Mayových přednášek, ve kterých označí Mayovy
Muenchmeyrové romány jako "hluboce amorální".
10-tého března: Karel May žaluje, proti přání své ženy Emmy,
její intimní přítelkyní Paulinu Münchmeyerovou. Dne 16-tého
března povĕřuje právníka Rudolfa Bernsteina, požadovat od
obžalované Pauliny Münchmeyerové následující:
1902
Stanovení počtu exemplářů Mayových prací, které byly
vytištĕné a distribuované firmou Münchmeyer ku dni
16-tého března 1899
Výpočet čistého zisku, a dále:
Zaplatit gratifikaci, jestliže více než 20,000 exemplářů bylo
vytištĕno.
V létĕ cestují Karel May, Emma a Klára přes Berlin, Hamburg,
Lipsko a Mnichov do Bozen a konečnĕ do Mendel. V hotelu
Penegal končí dne 21-ního srpna manželství Karla Maye s
Radebeul,
Kirchstraße 5
Villa "Shatterhand."
Karel Friedrich May
12 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
prohlášením Emmy: "Vem si toho chlapa, já ho už více nechci!"
Bližší okolnosti, které vedly ku konečnému rozvodu, nejsou dosud
uspokojivĕ prozkoumány. Může se předpokládat, že chování
Emmy se stalo tĕžce snesitelné bĕhem jejích roků menopausy;
rovnĕž známky zvĕtšující se duševní poruchy nejsou vyloučeny
(Emma zemřela 13-tého prosince 1917 v psychiatrickém ústavu).
Byla také náchylná k záchvatům zuřivostí, namířené proti Karlu
Mayovi, které činily přetrvání manželství nemožné. Bezpochyby
Klára Plőhn vĕdomĕ zvolila příhodnou dobu. Nakonec však v
Karlovi a Kláře se našli dva lidé, kteří se k sobĕ lépe hodili.
29-tého srpna: Emma podepíše rozvodové dokumenty.
10-tého září: May předloží žádost o rozvod v Radebeulu.
Fehsenfeldové knižní vydání: Im Reiche des silbernen Löwen III.
14-tého ledna: Mayovo manželství je zrušeno.
4-tého března: Rozvod se stal zákonnĕ platný.
30t-tého března: Svatba Karla Maye a Kláry Plőhn na úřadĕ.
Den pozdĕji následuje církevní svatba v Luteránském kostele v
Radebeulu.
25-tého kvĕtna: U nakladatele Adalberta Fischera se objeví
Radebeul,
Mayové Erzgebirgische Dorfgeschichten.
1903 3-tího listopadu: Emma obdrží od Maye roční příjem 3,000 marek;
Kirchstraße 5
Villa "Shatterhand."
musí však bydlet alespoň 100 km od Drážďan – stĕhuje se do
Weimar.
Začátkem listopadu se podaří právnímu zástupci Müenchmeyera
Dr. Gerlachovi, předložení Mayového trestního rejstříku u
soudního přelíčení. Následek se projeví 8-mého listopadu. May
tĕžce onemocní: má vysokou horečku a srdeční slabost.
Fehsenfeldovo knižní vydání: Im Reiche des silbernen Löwen IV.
8-mého března: Karel a Klára navštíví v Meissen malíře Sascha
Schneider. Má vytvořit pro celé Fehsenfeldovo knižní vydání jiné
titulní malby, obzvláštĕ zdůraznit umĕleckou a pacifistickou cenu
tĕchto prácí – zřetelný odklon od tak zvaných "spisů pro mládež".
Uprostřed září se objeví Et in terra pax rozšířená v
Fehsenfeldovém knižním vydání pod názvem Und Friede auf
Erden!
Radebeul,
26-tého září: Paulina Münchmeyerová dostává soudní
1904
Kirchstraße 5
vyrozumĕní předložit vyučtování, jakmile Karel May doručí
Villa "Shatterhand."
přísežné prohlášení.
Vánoce: Z pomsty za odmitnutou penĕžní půjčku, kterou
vyžadoval bezohledný tiskový bandita Rudolf Lebius od Maye, křičí
z výkladních skříní Drážďanských knihkupectví velké plakáty, na
kterých je vidĕt zdaleka ve velkých červených písmenách nápis
"Předešlé vĕzeňské tresty Karla Maye!".
Na jaře se objevuje jako soukromý výtisk Mayvá verse procesního
řízení Ein Schundverlag. Tam popisuje jeho dobu ztrávenou u
Heinricha Münchmeyera. V roce 1909 následuje rovnĕž jako
privátní tisk Ein Schundverlag und seine Helfershelfer.
3-tího října se projednává u Drážďanského zemského soudu
Radebeul,
1905 Mayová stížnost proti Lebiusovi. Taktickou chybou Mayová
Kirchstraße 5
advokáta Klotze veřejné čtení o předcházejících trestech Maye je Villa "Shatterhand."
soudcem dovoleno.
Téhož mĕsíce May je přítomen v Drážďanech na přednášce
nositelky Nobelovy ceny míru, Berthy von Suttner; následuje
přátelství mezi obĕma.
5-tého února: May vyhraje Münchmeyerův proces v druhé
Radebeul,
1906 instanci.
Kirchstraße 5
30-tého června: Rudolf Lebius nazve Maye vrozeným zločincem. Villa "Shatterhand."
Karel Friedrich May
13 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
1-ního září: Mayové drama Babel und Bibel. Arabische Fantasia
in zwei Akten se objeví u Fehsenfelda v nákladu 1,200 exemplářů.
9-tého ledna: May vyhraje Münchmeyerův proces u říšského
soudu v Lipsku ve třetí instanci. O výši náhrady škody má teprve
být rozhodnuto. Mayův advokát Rudolf Netcke odhadl cenu
náhrady za neoprávnĕné vytištĕní Waldrőschen na 250,000
marek!
11-tého února May předložil následující přísežné prohlášení:
Přísahám ve jménu všemocného a vševĕdoucího Boha:
1. Když jsem se náhodnĕ setkal v roce 1882 s nyní zesnulým
Heirichem Gottholdem Münchmeyerem v restauraci v
Drážďanech, slíbil jsem napsat pro nĕho román, jmenovitĕ
WALDRŐSCHEN za následujících podmínek: Román se má objevit
pod jiným jménem a má být vytištĕn a distribuován pouze do
20,000 exemplářů. Za každé číslo jsem mĕl obdržet 35 marek, a
kromĕ toho, když bude dosažen tento počet exemplářů, mĕl jsem
obdržet dobrou odmĕnu.
Mám podržet autorská práva na tento román, mezi jiným právo
zařadit román do mých sebraných spisů.
2. Tyto podmínky byly pozdĕji přeneseny na romány DEUTSCHE
HERZEN UND HELDEN, DER VERLORENE SOHN a DER WEG ZUM
GLŰCK, avšak s podmínkou, že za každé číslo ze shora
jmenovaných románů remunerace bude ne 35, avšak 50 marek.
3. Pokud se týče románu DIE LIEBE DES ULANEN, dohodli jsme se
s Münchmeyerem, že mu povolím otisknout tento román pouze v
1884 edici “Deustscher Wanderer”.
4. Totéž bylo dohodnuto s Münchmeyerem ohlednĕ šesti povídek
AUS DER MAPPE EINES VIELGEREISTEN (INN-NU-WHO a OLD
Radebeul,
FIREHAND), EIN STŰCKLEIN VOM ALTEN DESSAUER, DIE
1907
Kirchstraße 5
FASTNACHTSNARREN, UNTER WERBERN, DER GITANO a DIE
Villa "Shatterhand."
POLIN [WANDA], přenechány k otištĕní pouze jedenkráte v
jednom ročním vydání jeho časopisu.
5. Nedohodnul jsem se s Münchmeyerem pokud se týče bodů 1 až
4 mých prací, že po pouze jednom zaplacení by mĕl mít na nĕ
neomezené publikační právo.
V tom mnĕ pomáhej Bůh.
7-mého dubna: Münchmeyerův nástupce Adalbert Fischer umírá.
15-tého dubna 1907 Münchmeyerův advokát Dr. Gerlach ohlásí
soudu Maye a jeho spolupracovníky pro křivou přísahu. Toto
obvinĕní se ukázalo neudržitelné.
8-mého října: Dĕdici nakladatele Fischera prohlásí ve
vyrovnání, “že v nakladatelství firmy H.G. Münchmeyera vyšlé
romány spisovatele Karla Maye bĕhem času podlehly zmĕnám z
třetí ruky vsuvkami do takové míry, že v jejich současných
verzích nemohou být považovány za napsané Karlem Mayem.” Ze
smutnĕ známých pĕti Münchmeyerových románů jméno Karla
Maye je odstranĕno a mohou být tištĕny anonymnĕ.
Münchmeyerův následovník … učinil takové zmĕny, že mezi
starým a novým vydáním se objevil rozdíl nĕkolika stovek
stránek. To je nĕco strašného! Kdyby nĕjaký človĕk se odvážil
malířův obraz rozřezat a přemalovat, anebo sekat a odlupovat ze
sochařem vytvořených dĕl, a nabídnout pak takové zmrzačeniny
na prodej jako originály, celý tiskový sbor by se postavil za
postižené umĕlce a postavil falsifikátora do takového svĕtla, že by
nemohl ukázat svou tvář znovu na veřejnosti. [Karl May: Ein
Karel Friedrich May
14 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
Schundverlag, str. 852 násl.]
13-tého září: Setkání s redaktorem "Hausschatz" časopisu Otto
Denkem. Po devítileté přestávce May je připraven opĕt psát pro
"Deutschen Hausschatz". Začíná okamžitĕ s Der 'Mir von
Dschinnistan. S tím – jako už se závĕrečným dílem Silbernen
Lőwen – se přenáší na pole filosofické literatury. Avšak u čtenářů
‘Hausschatz’, kteří očekávali napínavé čtení ve staré stylu, tento
román nachází málo pochopení.
Koncem roku May píše Frau Pollmer, eine psychologische
Studie, ve které se marnĕ snaží osvobodit od své první manželky.
Tento text zůstává po dobu Mayová života neotištĕný. V říjnu se
objeví v Regensburgském časopise "Efeuranken" cestovní povídka
Schamah.
8-mého března: Ve své poslední vůli May založil dobročinnou
nadaci.
Od 23-tího března do 23-tího dubna se objevuje v "Grazer
Volksblatt" povídka Abdahn Effendi.
Athropolog a sexuální badatel F. S. Krauss navštívil Maye a
nazval ho "požehnáním pro lidstvo".
Radebeul,
V tomto roce Karel May se svou Klárou podnikne první a jedinou
1908
Kirchstraße 5
cestu do Spojených Statů Amerických. Cestovní zastávky:
Villa "Shatterhand."
Bremen (5-tého září), New York (16-tého září), Albany (22-23
září), Buffalo (konec září), Niagara-Falls (počátek října),
Lawrence/Massachusetts u školního přítele Pfefferkorna (říjen).
Boston a New York (listopad). Po 4-tém listopadu jsou Mayovi asi
zase v Radebeulu. Začátkem prosince se nachází na krátkou dobu
v Londýnĕ.
31-vého července: Mayová Merhameh se objevuje v "Eichsfelder
Marienkalender".
Září: Dr. Adolf Droop otiskl studii: "Karl May. Eine Analyse
seiner Reise-Erzählungen".
22-tého listopadu: Rudolf Lebius píše přítelkyni Emmy, operní
Radebeul,
zpĕvačce Selma von Scheidt, že "považuje Karla Maye za
1909
Kirchstraße 5
rozeného zločince".
Villa "Shatterhand."
17-tého prosince: Karel May žaluje Lebiuse kvůli tomuto dopisu
u soudu Schőffen v Berlin-Charlottenburg pro urážku.
8-mého prosince: May drží přednášku v Augsburgu Sitara, das
Land der Menscheitsseele.
Knižní vydání u Fehsenfelda: Ardistan und Dschinnistan I a II.
10-tý leden: Karel May začíná soudní jednání proti Rudolfu
Lebiusovi pro nejhorší druh pomluvy v jeho článku "Hinter den
Kulissen" v týdenníku "Der Bund" z 19-tého prosince 1909. Lebius
tvrdí, že May žil po léta v lese jako náčelník lupičů, dopustil se
denních vloupání, přepadával trhovkynĕ, zneužil pohlavnĕ svou
devítiletou neteř a uškrtil dĕdečka své první ženy Emmy!
Pro časté onemocnĕní Maye, které s pravdĕpodobnosti spolu s
Radebeul,
cílenými útoky na jeho charakter zhoršily jeho zdravotní stav a
1910 nakonec přispĕly k jeho smrti, se May nemohl dostavit k hlavnímu
Kirchstraße 5
Villa "Shatterhand."
soudnímu přelíčení. Podle soudních znalců by Lebius mĕl být
potrestán vĕzením.
Dne 12-tého dubna Lebius byl shledán zprvu nevinným pokud se
týká pomluvy (stížnost ze 17-tého prosince 1909) v dopise Selmĕ
von Scheidt; May se odvolal.
2-tého kvĕtna: Nezapírám, že jsem přišel do konfliktu se
zákonem před 40-ti anebo 50-ti léty a byl proto potrestán; co
jsem ale spáchal tehda v hluboké duševní depresi a pohnutém
Karel Friedrich May
15 von 15
http://www.karl-may-stiftung.de
stavu mysli, bylo by dnes, ve více osvícené dobĕ, slyšeno nikoliv
soudcem, nýbrž lékařem. Moji odpůrcí s tím přicházejí a přidávají
k tomu lstivé lži. Je pĕt soudních procesů v jednání, ze kterých
pravda vyjde najevo [Karel May v dopise Petru Rosenggerovi}.
V srpnu je hostem po nĕkolik dnů ve Villa "Shatterhand" Dr. E. A.
Schmid. Po smrti Maye, jako ředitel nakladatelství Karla Maye
(Karl-May-Verlag), široce propagoval Mayový názory.
Fehsenfeldovy knižní vydání: Winnetou IV, Mein Leben und
Streben. Témĕř zároveň s Mayovou biografii, uveřejnil Rudolf
Lebius "Die Zeugen Karl und Klara May" - pamflet nejhoršího
druhu! V důsledku oboustranných námitek byly Mayová biografie i
Lebiusův pamflet po krátké dobĕ zakázány.
8-mého kvĕtna: "Znovu tĕžce nemocen, píšu Vám dnes jenom
velice krátce. Přecenil jsem svoje síly, zánĕt plic a fysické vypĕtí
svĕdeckého jednání mne zcela zdolaly … Musím do lázní; odjíždím
už ve čtvrtek." [Karel May právníkoví Hauboldovi]
11-tého kvĕtna: Odjezd do Jáchymova. Lékař Dr. Gottlieb
Radebeul,
ordinuje koupele.
1911
Kirchstraße 5
Od poloviny června do konce července Karel a Klára jsou na
Villa "Shatterhand."
zotavovací dovolené v Jižním Tyrolsku. Na Mendel se však jeho
zdravotní stav znovu zhoršil.
18-tého prosince: V odvolacím řízení (Stížnost ze 17-tého
prosince 1909) byl Rudolf Lebius pro urážku odsouzen k penĕžní
pokutĕ 100 marek.
25-tého února: May oslavuje sedmdesáté narozeniny.
Začátkem března May navštíví naposled Hohenstein-Ernstthal.
Vyhledá tam svou sestru Wilhelminu Schőne; jeho vnučka Ilse
dostane od nĕho pro začátek školy velký koš sladkostí.
22-tého března: Karel May drží přednášku ve Vídni na pozvání
Radebeul,
"Akademischen Verbandes für Literatur und Musik", před 2000
1912
Kirchstraße 5
posluchačí; jeho řeč je o míru Empor ins Reich der Edelmenschen.
Villa "Shatterhand."
Mezi přítomnými se nachází Bertha von Suttner.
30-tého března: Karel May umírá kolem osmé hodiny večer v
jeho vile "Shatterhand". Jeho dech ustal v důsledku plicního
onemocnĕní. Jeho velké srdce přestalo bít. Mayův pohřeb
následoval 3-tího dubna na Radebeulský hřbitov.
Přeložil Dr. William E. Thomas, Arbeits- u. Forschungsgemeinschaft Beobachter an der Elbe
Karl May - Roky 1842–1874
Karel May – Život a dílo
Karl-May-Stiftung

Podobné dokumenty

Rozhovor Fratera Alberta s Eugenem Canselietem

Rozhovor Fratera Alberta s Eugenem Canselietem hovor a Canseliet souhlasil, že zodpoví mé otázky, které jsem si pĥipravil ve vlaku cestou z Paĥíže do Beauvais. Pan Pacaldi otázky Ćetl, a aby pĥedešel pĥípadnému nedorozumĕní, zapisoval hned peĆl...

Více

ceník a otevírací doby

ceník a otevírací doby Platí v době letních prázdnin 15.08.2016 – 15.09.2016. Karta není přesnosná. Každé další dítě povinné školni docházky v rodině zaplatí 25,00 EUR. V letní sezóně platí pro saunu jiné otevírací doby....

Více

Verze pro tisk - Karl-May

Verze pro tisk - Karl-May 4-tého března: Mayová sestra Emma Marie se narodila; umírá 5-tého srpna. 6-tého března: Podpořen Ernstthalským farářem Schmidtem, May posílá žádost o milost Saskému Ministertvu 1860 Školství. Ředit...

Více