EL todo 4

Komentáře

Transkript

EL todo 4
8
Nejsem lovec metrů
V Eltodu pracuje od ukončení vysoké školy, kde se v oddělení dopravní telematiky pod vedením profesora Přibyla věnuje projektu Galileo, který řeší možnosti využití satelitní navigace v rámci silniční dopravy. Na první pohled je Ing.
Radim Mach obyčejný zaměstnanec, jeho e-mailová adresa [email protected]
však napovídá něco jiného. On totiž svým způsobem machr opravdu je. Od
roku 2003 se věnuje zvláštnímu koníčku – prekiontrii. Že nevíte, co to je?
Laicky řečeno - lezení po komínech...
Kolik lidí se podobného výstupu
obvykle účastní?
Chvaletice byla zatím největší akce
Českého svazu komínářů. Sešlo se
tam kolem 45 lidí. Druhá taková slavnostní akce se konala v Kolíně, kde je
117 metrů vysoký cihlový lanýž (viz
vysvětlivky v rámečku). Tam bylo asi
dvacet komínářů. Jinak je to individuální záležitost. Podle stanov svazu
musí výstup uskutečnit vždycky minimálně dva. Nejčastější jsou skupinky
do pěti lidí.
Zatím máte na kontě čtyři komíny.
Není to málo?
Jak jste se k takové neobvyklé zálibě
vlastně dostal?
V roce 2001 jsme se s rodinou přestěhovali do Vokovic, kde jsem každé
ráno pozoroval z okna kuchyně
komín veleslavínské teplárny. Lákala
mě představa výstupu na komín a
pohled na okolí z ptačí perspektivy.
To byl vlastně takový první impulz.
Druhým impulzem byla televizní
reportáž o komínářích. Tehdy jsem
zjistil, že existují i další lidé se stejnou „úchylkou“. Nakonec přišlo
poslední pošťouchnutí od kamaráda,
když se mě zeptal, jestli bych si
nechtěl vylézt na komín. On už měl
domluvenou akci s komínáři ve
Chvaleticích. Nenechal jsem se dlouho pobízet a vyrazil tam s ním.
Není. Já nejsem „lovec metrů“. Je to
hlavně o čase. Víte, ony ty komíny za
člověkem nepřijdou, za nimi se musí
dojet. Po večerech na to není dost
času, o víkendu se věnuji dalšímu
koníčku – hokejbalu, a samozřejmě
své rodině...
A co noční výstupy?
Je pravda, že naprostá většina výstupů
se koná v noci, ale podle mě je to
takové lezení pro metry. Když už jste
nahoře, tak je tma a vidíte maximálně
osvětlené město. Může to být adrenalinový zážitek při nepovolené akci,
ale přes den je vyhlídka přeci jen
několikanásobně lepší.
Nestává se, že při výstupu zasáhne
policie?
Při jednom výstupu se stalo, že nás
zahlédli zaměstnanci daného objektu
a slovně nás donutili slézt. Dole jsme
si ale přátelsky popovídali o zařízení
objektu a nakonec nám poradili, kdy
To chtělo asi hodně odvahy. První
výstup a hned na nejvyšší komín
u nás...
a kudy to máme zkusit příště. Druhý
pokus byl úspěšný.
Máte nějaký komínářský sen?
Vzhledem k tomu, že Chvaletice
mám už za sebou, tak ani ne. Chci se
tam samozřejmě ještě vrátit, protože
to je fantastický zážitek. Mám ale
takový cíl, chtěl bych zlézt všechny
komíny nad 100 metrů. Při mojí frekvenci mi ale takový plán vydrží ještě
na dlouho.
Zuzana Helceletová
- Český svaz komínářů (www.kominari.wz.cz) je oficiální společenskou organizací registrovanou u ministerstva kultury. Vznikl v roce 1981 a dnes sdružuje 360 komínářů z České republiky i ze zahraničí.
Takhle bych to neřekl. Je pravda, že
je to globonický ulhorf s parametry
305/8 (viz vysvětlivky v rámečku), ale
vzhledem k tomu, že je kolem žebříku ochranná klec, tak se není čeho
bát. Člověk se o klec může v klidu
opřít a odpočinout si. K odpočinku je
možné využít i kterýkoliv z osmi trifilačních bodů (ochozů). Horší jsou pro
mě komíny, kde chybí právě ta
ochranná klec, kde jsou jen kramle.
Tam pak stačí jedna chyba, jedno
uklouznutí...
- Přibližně čtvrtina členů ČSK jsou ženy.
- Nejmladším členům je 15 let, nejstarším přes 60 let.
- Nejvíce výstupů má na kontě Martin Vyštejn, předseda a spoluzakladatel
ČSK - 509 výstupů, celkem nalezeno 37 089 m.
- Nejúspěšnější žena, "první dáma ČSK", je Lucie Strejčková s 340 výstupy a
23 323 metry.
- Lezení na komín u nás není trestné. Zákon můžete porušit jen, když vniknete na soukromý pozemek bez povolení majitele.
Co to je globonický ulhorf?
Komíny se podle stanov ČSK rozdělují na základě výšky takto:
15 - 49 m:
LT - lystecitní trepariozóm (schour)
50 - 99 m:
MT - morfolní trepariozóm (pyždík)
100 - 199 m: RU – rizistropní ulhorf (lanýž)
nad 200 m:
GU – globonický ulhorf (globon)
Jaký to byl zážitek?
Nádherný. Když jste tak vysoko, je to
skoro jako vyhlídkový let. Závratěmi
netrpím a navíc se nám vydařilo
počasí. Byla to krásná vyhlídka, ale
také slušný fyzický výkon. Samotný
výstup trval asi tři čtvrtě hodiny.
Sestup byl rychlejší, asi dvacet minut.
Pohled na Kolín ze 117 metrů vysokého „lanýže”
Komín veleslavínské teplárny byl první
inspirací
Dále se komíny dělí podle ochozů (trifilačních bodů): komín bez ochozu
aneb ubožák, komín s 1 ochozem atd. Počet trifilačních bodů se udává za
lomítkem – 305/8 tedy znamená komín vysoká 305 metrů s osmi trifilačními
body, tedy ochozy.
ELTODO magazín 4/2005. číslo registrace: MK ČR E 16164. Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Ondřej S. Litecký, Dana Crkvová, Radek Ošťádal, Ing. Pavel
Sněhota, Ing. Jiří Hrnčíř, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl. Fotografie: Z. Helceletová, P. Novák, archiv skupiny Eltodo a Radima Macha. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování:
Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla: 30. 9. 2005
magazín
magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo
Eltodo má vlastní střední školu
Možnost přímo ovlivňovat způsob
a kvalitu vzdělávání budoucích či
stávajících zaměstnanců skupiny
je samozřejmě neocenitelnou
výhodou. A to nejen pro zaměstnavatele, ale i pro samotné žáky a
studenty. Mohou si totiž být jistí,
že jejich výuka probíhá v těsném
sepětí s praxí, že se neučí nic zbytečného a že po skončení školy
mají velmi dobrou perspektivu
uplatnění.
číslo 4/říjen 2005
Certifikáty
mohou pomoci
k zakázkám
Společnost ELTODO EG, a.s., je
od 30. srpna tohoto roku držitelem dvou významných certifikátů – ISO 14001 a OHSAS 18001,
které jí udělil Výzkumný ústav
pozemních staveb - Certifikační
společnost, s.r.o.
Střední odborné učiliště je členem
skupiny Eltodo již od roku 1999.
Svou činnost zahájilo prvního září
2000, rozhodnutím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
bylo již 16. února 2000 zařazeno
do celostátní sítě škol. V minulém
školním roce zde studovalo 135
žáků v denním studiu a 15 žáků v
nástavbovém studiu. V šesti třídách
učiliště byla činnost zaměřena na
výuku oborů Elektrikář pro slaboproud, Elektrikář pro silnoproud a
Mechanik elektrotechnických zařízení. SOU zároveň umožňuje vyučeným pracovníkům získání maturitní zkoušky, a to díky tříletému
distančnímu studiu. V uplynulém
školním roce byl uzavřen třetí
absolventský ročník učiliště, letos
nastoupilo do prvních ročníků
učebních oborů dalších 48 žáků.
významnému rozšíření vzdělávacích aktivit v rámci skupiny Eltodo
– byla otevřena Střední průmyslová
škola
s
výukou
oboru
Elektrotechnika. Do prvních ročníků SPŠ nastoupilo 54 studentů.
Celkový počet žáků a studentů,
kteří se v rámci našich vzdělávacích zařízení připravují na výkon
budoucího povolání, tak v tomto
školním roce přesáhl 230.
zároveň umožňují těm zaměstnancům skupiny Eltodo, kteří nemají
elektrotechnické vzdělání, aby si
znalosti doplnili v odborných kursech Základů elektrotechniky. Ty
probíhají v deseti tříhodinových
cyklech a byly ukončeny letos v
září. Ihned poté byl vyhlášen další
turnus kurzů pro ty, na které se
nedostalo nebo dostali chuť získat
nové znalosti a zkušenosti později.
Jak už jsme uvedli, od 1. září tohoto roku navíc došlo k dalšímu
Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště ELTODO, s.r.o.,
dokončení na str. 6
Nový
organizační řád
Letoun Antonov An-2 v tomto působivém nasvícení bylo
možné vidět na IX. evropském sletu těchto strojů, který
se letos konal na královéhradeckém a jaroměřském letišti. Více se dočtete na straně 5.
Od 17. října začal ve společnosti Eltodo EG platit nový organizační řád. Jeho vydání si vyžádaly změny ve skupině, které
byly v tomto roce provedeny,
především fúze Eltodo EG s
některými dceřinnými společnostmi a její reorganizace.
Cílem těchto změn bylo zjednodušení a zprůhlednění struktury
celé skupiny, odstranění duplicitních činností a posílení
mateřské společnosti. Nové definování pravomocí a odpovědností jednotlivých oddělení,
které ze změn ve společnosti
vyplynuly, obsahuje právě nový
organizační řád. Najdete jej na
veřejných složkách Eltodo. (rs)
Certifikát ISO 14001 se vztahuje
na oblast environmentálního
managementu, tedy řízení všech
procesů ve společnosti, které by
mohly mít vliv na kvalitu životního prostředí. Certifikát OHSAS
18001 zase potvrzuje, že společnost má fungující systém managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Oba certifikáty
mají tříletou platnost.
„Udělení těchto certifikátů předcházela pečlivá příprava, na
které se kromě našeho úseku
podíleli i pracovníci správního
úseku, provozního úseku, úseku
montáže a projekce a divize
centrálního nákupu a zásobování,“ říká ing. Vladimír Pichner
z úseku řízení jakosti. „S přípravou na audit nám velmi významně pomohla také poradenská
firma Agentura pro ekologii. I
díky nim proběhl audit bez problémů,“ dodává ing. Pichner.
„Postupy související s bezpečností práce u nás máme už několik let zavedené, ale bylo nutné
je zdokumentovat způsobem,
který vyžadují evropské normy,“
vysvětluje okolnosti udělení certifikátu OHSAS 18001 ing.
Ladislav Procházka z úseku řízení jakosti.
Společnost ELTODO EG, a.s., je
od roku 1993 také držitelem certifikátu ISO 90001 potvrzujícího
fungující systém řízení jakosti.
Ten, společně s nově získanými
certifikáty, zvyšuje naše šance
v konkurenci s jinými společnostmi. V současné době jsou
totiž u řady zakázek uvedené
certifikáty přímo podmínkou pro
účast v soutěži.
(red)
2
Musíme se zákazníky víc mluvit
Jan Crdlík, ředitel obchodního úseku ELTODO EG, a.s., působí ve společnosti
více než tři roky nastoupil v srpnu 2002 jako vedoucí nově zřízeného odboru
speciální projekty. Ten se měl věnovat specifickým oblastem, o které chtělo
Eltodo doplnit a rozšířit své portfolio a které přímo nezapadaly do struktury,
v níž tehdy skupina působila. „Prvním projektem, na kterém jsem se podílel,
byla Hala Sazka, dále byla naše pozornost soustředěna na aktivity zaměřené na
vytypované oblasti a obchodní partnery v oblasti investiční výstavby. Nejzajímavějším a rozsahem největším projektem byla a je Průmyslová zóna Kadaň,
dalším nestandardním projektem byla výstavba rodinných domů Račetice II
a velmi specifickou aktivitou bylo i zahájení energetických auditů. Praktickým
nastartováním projektů došlo ke změně útvaru z odboru na divizi speciálních
projektů,dnes již divize development,” říká J. Crdlík.
úkolů je tedy lidi připravovat na obchodní komunikaci se zákazníky v komplexním rozsahu nabízeného spektra
činností, které jsme schopni zajišťovat
– tedy nejen nabízet specifické dodávky jako elektromontáže, veřejné osvětlení, dopravní služby a podobně, ale
i schopností garanci generálních dodávek spojených s projektováním, inženýringem, řízením, kompletací, koordinací a financováním. Chceme být
pro zákazníky ve všech činnostech
spolehlivým, kvalifikovaným, kvalitním a bonitním obchodním partnerem
se znalostí jejich potřeb a přání.
• To pravděpodobně pomáhá skupi-
ně v boji s konkurencí. Má to ale
i jiné přínosy?
Jan Crdlík, ředitel obchodního úseku ELTODO EG, a.s.
• Co všechno zahrnovaly aktivity
divize u projektu Průmyslová zóna
Kadaň?
Příprava a majetkový vstup do zóny,
účast při jednání s investory, spolupráce při umístění do zóny a prodeji
pozemků, související obchodní agenda, ale především zajištění komplexní
výstavby pro investory, včetně nejvhodnější formy financování staveb.
U těchto staveb se samozřejmě uplatňují i další činnosti, které skupina
Eltodo nabízí.
• Proč došlo k tomuto rozšíření aktivit skupiny?
Aktivity skupiny byly vždy dosti široké, ale záměrem je stále rozšiřovat přínosné a objemově zajímavé akvizice,
abychom mimo jiné byli bonitním
partnerem pro bankovní ústavy, s kterými můžeme realizovat finančně
náročné projekty. Proto jsme také
v určitém rozsahu rozvinuli aktivity
právě v oblasti jisté formy developmentu.
• Koncem minulého roku jste byl
v souvislosti se změnami struktury
skupiny osloven s nabídkou řídit
obchodní úsek. Před jaké úkoly Vás
nová pozice postavila?
Stručně řečeno, pokračovat v zefektivňování působnosti firmy v oblasti
obchodu společnosti a skupiny. To je
proces, který samozřejmě probíhá
delší dobu, a ne všechny nově zvolené
kroky je možné realizovat hned.
Rozhodně chceme navázat na bohaté
zkušenosti a odborné znalosti lidí,
kteří dokázali firmu a skupinu přivést
mezi nejvýznamnější společnosti
v oboru, a zároveň nastavit nové prvky
způsobu řízení projektů o některé
moderní postupy a metody. Jedná se
o procesy akviziční, marketingové,
nabídkové, realizační i servisní. Cílem
je samozřejmě optimalizovat činnosti
skupiny tak, aby byly všechny procesy
co nejvíce přínosné a orientace aktivit
byla účelově vedena na potřeby potenciálních zákazníků s dlouhodobou
perspektivou.
• Znamená to zásadní změnu v zaměření firmy?
To určitě ne. Činnosti, které jsme
dosud vykonávali, chceme stabilizovat
a dle možností rozšiřovat, ale také
chceme naši působnost doplnit o další
příležitosti pro podnikání na trhu. To
není snadný úkol, mimo jiné proto, že
celou řadu lidí ve společnosti to nutí
dělat i něco trochu odlišného, než
dělali dosud, a ne každému to musí
vyhovovat. Já osobně chci z každého
člověka dostat to, v čem je dobrý
a v čem může být přínosem pro firmu.
To znamená, že nechci nutit někoho
schopného v určité procesní činnosti,
aby dělal činnost, která ho neuspokojuje a není tím tedy pro společnost přínosný. Není totiž jisté, že např. technicky schopný člověk je stejně dobrý
k obchodnímu jednání se zákazníkem.
Mou snahou je dostat každého na to
místo, na které má a kde se cítí dobře,
aby jeho výkony byly co nejlepší.
• Přineslo to i nějaké problémy?
Rozšíření portfolia společnosti nese
s sebou i určité změny. Projekty jsou
svým rozsahem značně rozdílné. Ne
každý například chápal to, proč nyní
stavíme celé haly v průmyslové zóně,
když jsme se dříve podíleli pouze na
vymezené části stavby. Jedním z mých
Ano, jsme lepším obchodním partnerem pro investory a také pro velké stavební firmy. Pro investory dokážeme
nabízet komplexnost služeb a velké
stavební firmy dokážeme v některých
případech dostat do našich projektů
jako subdodavatele. Je to v případech
námi realizovaných velkých komplexních zakázek, kde rozhodující či nezanedbatelnou část tvoří stavební činnost. Poptáváme pak společnosti, pro
které jsme dříve byli my pouze v roli
subdodavatelského partnera. Dochází
tedy k prostoru pro určitou obchodní
reciprocitu, kdy si dokážeme dodavatelsky vyhovět a upevňujeme vzájemné obchodní vztahy s obchodními
partnery. Díky tomu, že jako společnost a skupina rosteme a sílíme, se
dnes také stáváme strategickými partnery pro investory a velké firmy při
přípravě investičních záměrů. Pouze
pozice subdodavatele by v dnešní
velikosti skupiny byla vzhledem ke
konkurenci v některých námi nabízených činností neúnosná, protože vedle
nás se o subdodávky uchází i spousta
menších firem s nižšími režijními
náklady, tedy v nabídkových cenách
pro zákazníky výhodnější. Proto jim
musíme konkurovat komplexností
nabídky, odbornou specifikou, ekonomickou silou a dlouhodobou stabilitou
a garancí, což jsou pro zadavatele také důležité ukazatele. Neznamená to
ale, že bychom se chtěli věnovat jen
velkým projektům, to v žádném případě. I nadále usilujeme i o objemově
menší zakázky, přímo bojujeme na
trhu i s menšími firmami a i tady jsme
úspěšní.
prostředí pro realizaci, je pravděpodobnost úspěchu značně nižší, nežli
při znalosti technologie, znalosti problémů s provozem zařízení, znalosti
požadovaných parametrů, znalosti
návazností apod.
Všechny divize obchodního úseku, ale
musejí pracovat jako jednolitý tým.
Akvizitor samozřejmě nemůže bez
informací z marketingu dělat analýzy
či průzkumy trhu. Pracovníci z divize
nabídky zase potřebují vědět od akvizitorů, co specifického má konkrétní
nabídka obsahovat, jak má být zpracována, zkrátka čím můžeme zákazníka
zaujmout a co mu můžeme nabídnout
navíc proti konkurenci.
• Takže nenabízíme jen to, co zákazník poptává?
Ne, a někdy právě díky tomu zakázku
získáme, nebo je zakázka rozšířena
i o další činnosti, které předtím zákazník nepoptával, třeba jen proto, že
o nich nevěděl nebo netušil, že
bychom to uměli. Zákazníci z jednotlivých průmyslových oblastí nás totiž
často vidí jen jako specialisty na určitou úzce vymezenou činnost a nejsou
schopni docenit, že děláme i takové
komplexní projekty, jako byla třeba
teplofikace Handlové. Pak se může
stát, že zákazník větší zakázku rozdělí
na několik podzakázek, rozdělí mezi
více dodavatelů a složitě je koordinuje, ačkoliv od nás by mohl dostat vše
v jednom balíčku. Tuto informaci je
třeba k zákazníkům dostat – a to je
jeden z úkolů obchodního úseku.
• Můžete uvést konkrétní příklady
zakázek, kde se tento přístup
vyplatil?
Vedle již zmíněné průmyslové zóny
v Kadani, kde dodáváme kompletní
stavby, dále již zmiňovaná teplofikace
Handlová a pak například tunel Sitina
v Bratislavě, kde dnes figurujeme jako
člen konsorcia - generální dodavatel
technologické části tunelu Sitina.
V těchto případech se projevuje naše
role garanta komplexních dodávek
a náročné řízení a koordinace subdodávek. Takže efekty už se projevují, ty
největší přínosy by se ale měly projevit
v následujících letech, jelikož v souvislosti s působením na trhu jsou pro
obchodní partnery důležité reference.
• Jak se nová obchodní strategie pro-
• Zmínil
Dnes je tvořen třemi divizemi: akvizice, marketing a nabídky. V rámci divize akvizic působí jednotliví akvizitoři,
kteří postupně přecházejí na model,
který chceme do budoucna uplatňovat
– působnost ve vytypovaných segmentech, pro určité partnery, na něž budeme zaměřeni tak, abychom měli znalost a přehled o jejich potřebách
a požadavcích. Dlouhodobá znalost
prostředí a potřeb obchodních partnerů dává výhodu proti konkurenci. Štěstí přeje připraveným a my chceme být
připraveni tak, aby nás požadavky zákazníků nepřekvapily. Pokud se například k zákazníkovi dostaneme až
v rámci vypsání poptávky a neznáme
Myslím, že ano. Snažím se přesvědčit
své lidi, aby se zákazníky co nejvíce
mluvili. V osobním kontaktu získají
informace, které se samozřejmě do
e-mailové poptávky nedostanou, přímo na místě realizace se lépe dozvědí,
co zákazník požaduje, co by chtěl, jaké jsou jeho představy a přání. Osobní
komunikace je z mého pohledu pro
obchodní úsek nejdůležitější. Nelze
být tím, kdo přijde, když zákazník něco potřebuje, předloží nabídku a odejde. Zákazníci o nás musí vědět i tehdy, když zrovna nic nepotřebují, aby
věděli co dokážeme a čím můžeme
(red)
být přínosní.
mítla do organizace obchodního
úseku?
jste změnu organizace
obchodního úseku. Změnil se
významně i styl práce?
7
ELTODO BLAHOPŘEJE
Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a září
2005, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
ELTODO EG, a.s.
sl. Ing. Hana Pokorná, p. Jaroslav Günther, p. Jiří Jersák,
p. Michal Karel, p. Oldřich Blažek, p. Ladislav Machač,
p. Pavel Vítů, p. Vlastimil Černý
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
pí Ing. Zdenka Husáková, p. Luděk Jaroš,
p. Ing. František Smrček, p. Petr Pokorný,
p. Stanislav Nečas, p. Luboš Hřava, p. Jiří Vintika
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
p. David Bursa, p. Miroslav Holub, p. Václav Broft,
p. Zdeněk Thierl, p. Miroslav Jakubík
ELTODO Power, s.r.o.
p. Ludvík Pytlík, p. Petr Šotola, p. Jaromír Nezval,
p. Michal Kuchta
ELTODO MIS-ELEKTROTECHNIKA, s.r.o.
p. Václav Šustr
Slévárna a strojírna, a.s.
p. Václav Andrle
Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě.
ELTODO EG, a.s. - p. Ing. Miloslav Kratochvíl
ELTODO dopravní systémy s.r.o. - p. Antonín Bucháček
ELTODO-CITELUM, s.r.o. - pí Běla Líbalová, p. Václav Vávra, p. Zdeněk Dušek
Slévárna a strojírna, a.s. - p. Josef Harcuba
V O L N Á M Í S TA V E LT O D O
K dnešnímu dni můžeme nabídnout pozice:
Obchodní referent
Systémový inženýr řídících systémů
Vedoucí divize Brno ELTODO Dopravní systémy s. r. o.
Svářeč hliníku
Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo
(www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA.
Řízení křižovatek dá někdy pěkně zabrat...
„Jsem hluboce přesvědčen, že podstata vesmíru bude krásná a jednoduchá,“ řekl prý Albert Einstein. Jednoduchá byla zřejmě i naše křížovka,
protože k rukám redakční rady dorazilo celkem 32 správných odpovědí.
Z nich jsme vylosovali Irenu Menčíkovou, ELTODO EG, a.s., kterou odměníme slíbenými 500,- Kč.
„Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to
nepotřebují, ...“
– dokončení citátu Leonarda da
Vinciho se dozvíte, pokud správně
vyluštíte tajenku křížovky. Tradiční
pětistovka pak poputuje opět k tomu
luštiteli, kterému bude přát štěstí při
losování.
Znění říjnové tajenky můžete posílat
opět na adresu:
Ondřej S. Litecký,
Eltodo EG, Novodvorská 1010/14,
Praha 4
nebo na e-mail:
[email protected]
Přejeme vám hodně štěstí při luštění
i losování.
redakce
4
Výzkum nám pomáhá v boji s konkurencí
říká v rozhovoru prof. Ing. Pavel Přibyl, viceprezident společnosti ELTODO EG, a.s.
Prof. Ing. Pavel přibyl, CSc., v roce 1991 spoluzakládal dnešní společnost Eltodo EG a dodnes pro ni pracuje. Jako viceprezident společnosti
je zodpovědný za řízení vědy a výzkumu a technického rozvoje, spolu se
svými kolegy má řadu aktivit v různých národních i mezinárodních organizacích, kde reprezentují společnosti skupiny Eltodo. Do jeho úseku
patří oddělení dopravní telematiky, světelné techniky a nově i elektronického mýtného. Navíc je řádným profesorem na Fakultě dopravní
ČVUT, kde zavedl a učí dva nosné předměty, které souvisí i s aktivitami
naší společnosti. Jsou to „Řídící systémy silniční dopravy“, kde se od
obecné teorie systémů řízení a dopravního modelování přechází k návrhům světelně řízených křižovatek, a „Inteligentní dopravní systémy“,
kde učí všechny oblasti dopravní telematiky: řídící a navigační systémy,
systémy mýtného, tunelové systémy apod. Ve výuce mu pomáhá i ing.
Tomáš Tichý, PhD., ze společnosti Eltodo dopravní systémy. Kromě toho
jej rektor Žilinské univerzity jmenoval mimořádným hostujícím profesorem, takže několikrát za semestr přednáší i v Žilině.
Pro toto vydání Eltodo magazínu
jsme profesora Přibyla požádali
o informace týkající se výzkumných projektů v oblasti dopravy.
Pane profesore, můžeme si, jako
soukromá společnost, dovolit výzkumné projekty? A pokud ano,
čím se zabýváme?
Podle mého názoru je právě to, že
se věnujeme i výzkumu, naší velikou konkurenční výhodou oproti
společnostem, které žijí ze dne na
den. Těmito projekty získáváme
několikaletý náskok, což se projevuje i v ostrém konkurenčním boji.
Jedním z nejzajímavějších projektů
je výzkum v rámci projektu GALILEO. GALILEO je jeden z největších evropských projektů a předpokládá se, že přinese okolo 100 000
pracovních míst. Evropa se tímto
projektem snaží nahradit známý
americký satelitní systém GPS,
neboť se snaží odstranit závislost
evropských technologií na USA.
Od roku 2008 bude vypuštěno 28
základních družic, které ve výšce
zhruba 20 000 km nad povrchem
Země budou vysílat signály pro
přesné určování pozice.
Určování pozice s přesností několika centimetrů bude – poprvé využíváno i pro automatizované
přistávání letadel a přesnost okolo
jednoho metru bude postačovat
pro aplikace v silniční dopravě.
Právě Eltodo EG vyhrálo tendr
ministerstva dopravy na aplikace
systému GALILEO pro naše silnice.
Jedná se o pětiletý projekt oponovaný každý rok a končící v roce
2006 experimentální částí. Výzkum jsme zaměřili na problematiku optimalizace dopravy ve městech, neboť 80 procent dopravních
kongescí vzniká právě ve městech.
Byla vyvinuta originální metoda na
řízení křižovatek na základě odhadované délky kolon. I laikovi je
jasné, že detektor umístěný 40
metrů od křižovatky „nevidí“, zda
je kolona dlouhá 50 nebo 500 m.
To je možné právě vyvinutou originální metodou, kterou potom využijeme při návrhu nové generace
dopravní ústředny naší společnosti.
Kromě toho je předmětem výzkumu optimalizace průchodu vozidel
Integrovaného záchranného systému městskou sítí. Třetím klíčovým
tématem je tzv. virtuální preference vozidel veřejné dopravy, která
právě na základě přesné znalosti
pozice vozidla přizpůsobuje délku
zelené na křižovatce.
V příštím roce budeme testovat
řízení podle kolon na šesti křižovatkách u nákupních center na
Zličíně, což předpokládá úzkou
spolupráci s Eltodo-dopravní systémy. Držte nám palce, ať se teoretické závěry potvrdí i prakticky.
Pak bude mít Eltodo velkou konkurenční výhodu.
To je jediný výzkumný projekt,
kterým se Eltodo zabývá?
Samozřejmě není. Velmi zajímavý,
i když poměrně náročný projekt,
který vedeme, je projekt KONVAZ.
A co problém dopravy ve městě?
Touto problematikou se zabývá
projekt „Zavádění zpoplatnění ve
městech“, který se snaží dát základy pro zavedení zpoplatnění,
například za vjezd do historických
částí měst. Své opodstatnění to má,
jak ukazují pozitivní výsledky
několikaleté aplikace v Londýně,
kde po zavedení mýta klesly kongesce o cca 10 procent a za utržené peníze se nakoupilo 200 autobusů pro zlepšení veřejné dopravy.
Praze by i relativně malý poplatek
mohl pomoci dostavět městský
okruh.
Mohl bych jmenovat i další výzkumné projekty, které řešíme, a to
samozřejmě i z jiných oblastí, než
je doprava. Těm se ale můžeme
věnovat v některém z příštího čísla
časopisu.
redakce
Družice GALILEO umožní přesné určování pozice na zemi
Eltodo pro Digital Park
V Bratislavě na pravém břehu Dunaje v okolí
ulice Einsteinova roste v současné době první
budova areálu Digital Park, který nabídne
budoucím zájemcům moderně řešené kancelářské budovy s impozantním výhledem na panorama bratislavského hradu a historického centra
města. Jednotlivé pavilony bude možné navzá-
Ten začal v letošním roce a končí
za tři roky. Jedná se o zpracování
koncepce vážení vozidel. V rámci
projektu analyzujeme data z několika vážících stanic a nestačíme se
divit, kolik jezdí přetížených vozidel. A to ani ne na dálkových trasách, ale hlavně se jedná o vozy
v místě působení stavebních firem.
Destrukce vozovky roste se čtvrtou
mocninou přetížení, takže zhruba
2 kg navíc se projeví jako 256 kg.
My bychom měli z analýz navrhnout koncepci vážení v České
republice.
jem propojovat do větších či menších celků,
což přinese maximální flexibilitu a variantnost
ve využití prostor.
Společnost Eltodo EG se bude podílet na dodávce elektroinstalací pro generálního dodavatele
stavby, společnost Syner, která zároveň vystupuje jako investor. Jedná se o instalaci kabelo-
vých tras, podlahových krabic, patrových rozvaděčů, kabelových rozvodů apod.
První budova areálu Digital Park bude mít devět
nadzemních podlaží. Projekt by měl být dokončen na začátku dubna příštího roku, jeho průběh budeme na stránkách magazínu dále sledovat. Společnost Syner chce podobných projektů,
jako je Digital Park, realizovat více. Do
budoucna by tedy pro Eltodo mohla být tato
zakázka významnou referencí.
(red)
5
Posvítili jsme na dvouplošníky
Od 11. do 14. srpna letošního roku
se poprvé na území České republiky, na královehradeckém a jaroměřském letišti, konal evropský
slet letounů Antonov An-2, v pořadí již devátý. Antonov je impozantní dvouplošník a slet těchto
letounů je tedy svátkem a významnou událostí nejen pro majitele
(posádky) letounů, ale i pro laické
obdivovatele letecké techniky.
Této akce se jako partner-sponzor
účastnila i společnost ELTODOCitelum a. s. Přispěla zapůjčením
a kompletní instalací slavnostního
osvětlení letounů An-2. To umožnilo efektní noční prohlídku vystavených strojů a přispělo také ke
zvýšení bezpečnosti letadel.
Ing. Pavel Sněhota
ELTODO CITELUM, s.r.o.
Antonov An-2 je jednomotorový celokovový dvouplošník, křídla
a ocasní plochy jsou potaženy plátnem. Vznikl v OKB Antonova,
poprvé vzlétl 31. 8. 1947. Byl vyvíjen jako zemědělský letoun, uplatnění ale našel mimo jiné i v přepravě či při výcviku parašutistů.
Vyznačuje se krátkým vzletem (120 až 200 metrů), a to i z nezpevněných ploch. V letech 1949 až 1965 bylo v kyjevském závodě
postaveno více než 5000 těchto letadel, v licenci v polském PZL
Mielec bylo vyrobeno v letech 1960 až 1989 přes 12 000 letadel,
v letech 1957 až 1970 bylo vyrobeno více než 1500 těchto strojů
pod názvem Harbin Y-5 také v Číně.
Díky slavnostnímu osvětlení mohli účastníci sletu obdivovat stroje An-2 i v noci
Informační tabule parkovišť ITP
Informační tabule parkovišť informuje řidiče o obsazenosti parkovišť ve
městech. Umisťuje se na hlavních komunikacích v dostatečné vzdálenosti
od příslušného parkoviště tak, aby řidič včas zjistil, zda na tomto parkovišti
bude moci vozidlo odstavit či nikoli. Použitím těchto návěstidel lze snížit
zbytečné popojíždění řidičů vozidel hledajících volné parkovací místo
uvnitř města.
ITP s LED zobrazovacími prvky
ITP s využitím LCD a prosvětlenou dopravní značkou „IP 11a“
Tento výrobek, vyvinutý na středisku Technický rozvoj společnosti
ELTODO Power, s.r.o., můžeme
vidět v provozu již v mnoha lokalitách, např. při realizaci dopravně
telematických řešení oblasti Smíchova, v oblasti letiště Ruzyně
a jinde.
První typy ITP využívaly jako zobrazovací elementy překlápěcí elementy (tzv. bistabilní elementy), které
pro lepší viditelnost mohou být
vybaveny LED žlutozelené barvy.
Skříň tabule a její vnější design je
možno pojednat podle požadavků
zákazníka. Ovládání tabule je zpravidla řešeno od dat vjezdové nebo
výjezdové závory formou kabelového přenosu (např. čítač spojený
s indukčními smyčkami na vjezdu
a výjezdu), pomocí sériové linky
RS232, RS485, nebo radiovým signálem. Informace mohou být soustřeďovány v nadřízeném dispečinku dopravního dohledu.
Naše výrobky je však třeba soustavně inovovat, přizpůsobovat trendům
technického pokroku a požadavkům zákazníků. Proto byly Informační tabule parkovišť vybaveny
Informační tabule parkovišť v Praze
na Smíchově – bistabilní elementy.
zobrazovacími prvky na bázi LED
nebo LCD. V tomto případě se
jedná o display z tekutých krystalů
podsvícený světelným zdrojem,
jehož intenzita může být regulovatelná podle intenzity okolního jasu.
Tyto výrobky byly prezentovány na
veletrhu PRAGOTRAFIC 2005.
Ing. František Luxa
ELTODO Power, s.r.o.
6
Světelná technika a Řízení dopravy, na které by se měla v budoucnu
specializovat. Současně je zvažována možnost zařazení zkrácených
forem studia pro získání výučních
listů a pro získání maturitní zkoušky pro absolventy jiných oborů a
forem vzdělání.
Jaká je vaše představa dalšího směřování SOU a SPŠ?
Poslání a cíle obou škol jsou dány
jejich zařazením do skupiny společností Eltodo. To znamená
zabezpečovat přípravu nových pracovníků společností skupiny v nosných výrobních, montážních a servisních oborech činnosti – tyto cíle
plní zejména SOU - a pracovníků
pro oblast konstrukce, technického
rozvoje, řízení, provozu a údržby
elektrotechnických zařízení, které
by měla vychovávat SPŠ. A to
samozřejmě nejen podle platných
učebních dokumentů ministerstva
školství, ale také s ohledem na
aktuální potřeby jednotlivých společností skupiny Eltodo.
(red)
dokončení ze str. 1
U příležitosti otevření prvního ročníku Střední průmyslové školy nám
PaeDr Zdeněk Hovorka, ředitel SPŠ
a SOU ELTODO, s.r.o., zodpověděl několik otázek:
Počítáte do budoucna s rozšířením
výuky o další technické obory, případně nárůst počtu ročníků?
SPŠ i SOU budou přijímat vždy dvě
třídy žáků do prvního ročníku, to
znamená, že všechny třídy budou
naplněny ve školním roce 2008/09.
Tím bude celkový počet tříd uzavřen. Šest tříd SOU, osm tříd SPŠ a
dvě třídy NS. SPŠ bude předkládat
žádost o zařazení studijních směrů
ELTODO OPEN 2005
8. září tohoto roku se v prostorách LTC Zbraslav odehrál
tenisový turnaj ELTODO Open 2005. Vítězem se stal
radní p. Pavel Klega se spoluhráčem R. Sazimou.
Eltodo podporuje baseball v Krči
Pokud jste sledovali letošní mistrovství Evropy v baseballu, asi jste si
všimli, že na hřišti byly k vidění
bannery s logem skupiny Eltodo.
Bylo to proto, že finálové zápasy
mistrovství se odehrávaly na hřišti
baseballového klubu Krč Altron,
který naše skupina podporuje.
Nesponzorujeme sice baseballový
tým finančně, ale technickou podporou – prostřednictvím osvětlení
stadionu a jeho údržby. Skutečnost, že se na tomto stadionu mohly odehrát zápasy ME, je určitě
důkazem jeho vysoké úrovně.
Důvody pro podporu klubu Krč
Altron jsou v zásadě dva: tím prvním je, že stadión leží „na dohled“
od hlavního sídla Eltoda. Součástí
stadiónu je i restaurace s prostorem
pro grilování - obojí intenzivně
využívají pracovníci divize Čerčanská, kteří sídlí hned vedle. Druhým
důvodem je skutecnost, že tam
chodí sportovat velké množství
dětí. Skupina Eltodo tento sponzoring považuje za svůj příspěvek k
rozvoji sportovních aktivit mládeže
a boji proti drogám obecně.
(rs)
3
V Čerčanské vyrostla nová budova
Jak jsme vás informovali v minulém čísle magazínu, v červenci proběhla
v Čerčanské ulici v Krči kolaudace nové provozní budovy společnosti
ELTODO EG, a.s., postavené pro potřeby dceřiné společnosti ELTODO
dopravní systémy s.r.o. Tato budova vznikla v proluce po demolovaném
původním objektu, který absolutně nevyhovoval požadavkům zdejší
výroby. Ta už delší dobu volala po větších skladových a výrobních prostorech. Nová budova je vnitřně propojena se stávajícím objektem společnosti v jeden celek. Právě proto dostal projekt název „Dostavba Čerčanská“. Na projektu se podílel pan Petr Švihovec z developerské divize
ELTODO EG, a.s., kterému jsme položili několik otázek.
ČR. V podkroví pak vznikly prostory, ve kterých bude prezentační
místnost, budou se zde řešit problémy spojené s dopravním inženýrstvím a podobně. Výrobní prostory jsou spojené jak schodištěm,
tak nákladním výtahem s nosností
250 kg. Na každém patře mimo
suterén je sociální zázemí a v patrech s kancelářemi jsou instalovány kuchyňky. Myslím si tedy, že
zdejší pracovníci mohou být spokojeni.
Jaký byl průběh výstavby?
V roce 2003 padlo konečné rozhodnutí, že stavba bude realizována. Projekt vypracoval podle
našich požadavků ing. Zdeněk
Veselý s kolegyní ing. Bělichovou
z projekční kanceláře HABENA,
s.r.o. Následující rok bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele,
v němž zvítězila firma NAVATYP,
a.s., a hned koncem září se začalo
stavět. Konečná kolaudace proběhla ve čtvrtek 17. července 2005.
Vyskytly se při stavbě nějaké potíže?
Ve své praxi se nepamatuji, že by
nějaká stavba byla zcela bez potíží. Největší problémy vznikly při
zakládání budovy. Ani od jednoho
sousedního objektu se nepodařilo
obstarat původní projektovou
dokumentaci, takže jsme nevěděli,
co nás pod zemí čeká. Nakonec se
potvrdily naše nejčernější představy, když se zjistilo, že ani jeden
dům nemá základy a už jeden
metr pod terénem je jemný písek.
Takže se nejdříve tyto domy musely podchytit a teprve poté se mohlo přistoupit k samotným základům
nové budovy. Vše se řešilo přímo
na stavbě. Můžu Vás ubezpečit, že
jsem měsíc skoro nespal, hlavou
mi neustále vířily obrazy hroutících se štítů. Nakonec vše dobře
dopadlo a všichni jsme si opravdu
zhluboka oddychli. Vyskytlo se
i pár menších problémů, ale vše se
vyřešilo rychle.
redakce
Nová budova vyrostla v proluce po původním objektu
Jaké byly požadavky na tuto stavbu?
Šlo hlavně o maximální využití
místa. Zpočátku jsme řešili problém, jak mezi dva stávající objekty, z nichž jeden nepatří naší společnosti, vhodně zakomponovat
objekt další, co největší, a přitom
dodržet všechny požadavky a
omezení. Například výšku stavby,
tvar, parkovací místa, ale třeba
i zastínění vedlejších pozemků.
Dále musela být budova vnitřně
propojena se stávajícím objektem
společnosti, aby tvořily jeden
celek.
Zkuste nám teď přiblížit, jak nová
budova vypadá.
Má jedno podzemní podlaží a tři
nadzemní. Jak všichni víme, v Čer-
čanské je umístěna výroba i projekce spojená s dopravní infrastrukturou a celý objekt je tomu
přizpůsoben. Suterén bude plnit
úlohu skladových prostor. V přízemí bude mechanická dílna pro
výrobu a opravy návěstidel. Je zde
i plnohodnotná garáž, která ovšem
nebude sloužit k parkování vozidel, ale jako dílna pří montáži,
například autoradarů pro Policii
ČR. Ve druhém patře bude elektrodílna pro slaboproud. Zde se budou provádět opravy modulů do
řadičů a výroba kusových výrobků.
Dále zde bude prostor pro odzkoušení a zahoření řadičů. A nakonec
zde bude i malá dílna pro dodávky
a montáž zařízení GESI (kontrola
rychlosti na dálnicích) pro Policii
V Celetné budou plynové lampy
Do Celetné ulice v centru Prahy by se před koncem roku mělo vrátit
plynové osvětlení, které spoluvytváří romantickou atmosféru historických center několika dalších evropských měst. V Praze jsou plynové
lucerny k vidění například v Michalské ulici.
Veřejnou zakázku na projekt plynového osvětlení v Celetné ulici,
jejímž zadavatelem je Hlavní město Praha, získala v otevřeném zadávacím řízení společnost ELTODO EG, a.s.
Jednou z podmínek zadání je dokončení projektu do Vánoc. Zadavatel
ale projevil přání, zda by vše mohlo být hotové již do Mikuláše – uděláme tedy, co bude v našich silách. Celá zakázka, včetně vrtů do plynových kolektorů, přitom musí být provedena za plného provozu a
bez narušení osvětlení ulice, které je v tuto chvíli zajišťováno elektrickými svítidly.
Podrobnější informace o návratu plynových lamp do centra Prahy přineseme v dalším čísle magazínu.
I plynové lucerny v Michalské ulici jsou dílem naší společnosti
(red)

Podobné dokumenty

EL todo 5/2008

EL todo 5/2008 „Pro SOKP ale vyvinul odbor Nových technologií i další významné produkty,“ říká Ing. Šmerda. Jedním z nich je jednotka RJSD, která umožňuje integrovat do systému liniového řízení i zařízení (napřík...

Více