Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
SEX PISTOLS
jlr
aneb
ró ÝšÉčrrNóZÁčnlo-
a
v
l&ě mku |975- Do zvláštního londýlského mďního
sa|ónu s názvem sex veš€l mladičLý Johnny Lydon' Pňestože
obchď vzkvéral nejÍoztodivnějšíminódními obleky s kři'
klavýÍni ozdobámi' upoutď ná sebe pozomost pávě on.
Nueleno obawená vztyčená čupřina polrhané tričko s nápi_
sem tehdy všeob€cně populáÍníkaPly s načmářaným dovčG
kem - "nenávidím''' AÍoganhípseudopub.íání výstřední
chování' skřípaiícíhlas, ztŤátka ně.o, co spolumajitele
konlÍoverznfto módního obchďu' Málcoma Mc Larena'
(rhdejštho mánaŽeÍa The New Yorr Dollsl Zaujalo na pnní
pohled. Zj]Úá*o avirovaný zemní pl}n bouchl a v osÍÍo\
ním království se začály ďt věci.
Rotten (alias Lydon) ' 'Nevím' co chci' ale vím. jak loho
dosáhnout. zničit vš€chno.'' Vznikla nová hudba nezďížená
neduhy dospělých' vznikla hudba z lidu' jasná a přítná punk' Jakýsi nový podzeÍnní městský folklór s ideovou náplní anařchismem a p'rbertálním nihilismen. Každíhudba
má své ďedstavené' své ido|y a i kdyŽ se právě lomutÓ idol_
ýví a zbožňovánísex Piltols bŤánili. Johnny Rotlen se Ím
idolem ''DÍobuzené'' mládeŽe bezpečné \láI' Reb€lantský. di_
voký pi€dsravirel (pÍo babičky uÍ.ilér'p€kelni\''j noÝé na_
stupu''ícígeneÍace' t1e.ý sÍozumitelně a hrubě nakládal sc
vším'co nladé lak sralo, co je ponižovalo. Pfuozeně že sáÍn
by loho lolik ne^nohl. a pÍolo lu byli k}lď\lá sleve Jone\.
basisl. Glen Madock' bubeník Paul cook (pÍed příchďem
Rott€na sPolečně vystupující ješlě jako _The sýa.kers
a ob€hnívaiící hity who' small Faces) a la}é Malcolm Mc
LaÍen' všehoschopný manaŽeÍ a přoduc€nl. Teí měl nepo'
chybný podn na ostryth sociánich kxlech a agÍesivně \}cI_
/l' n' lď
ponované zufivé muzice. i td}Ž qi áte my'lÚn.
'e
ve
kteÍém
sám
ve
filmu'
naÍ
uvit
divákúm
snaží
velký. iak se
soE staví pomnlk- "The Gřeď Ro.k_n_Íoll swindle.. Tvrdí
v něm, že jediÍě on vymysl€l puÍ*' načežprczentuje členy
sex Pistols jáko loutky v divadéIku. s kle.ými pomocí Í ek
bezostyšně manipuluje. on p.ý předhazoval téma'' rk|á{leb'
vybíÍala aranžoval nahn{vky, on údajně vymyslel punkovou
.No Futù"' otl,
módu. heďo
iak dále tvrdí. sjednával kon'
ceíy a především plánoval různéskandály' za kteÍébyl vždy
bulv&ní tisk tak vdětný' Ač je pÍavda asi někde v pólce' těch
\urHovN^
rt6a i.aa
skandálú bylo opravdu požďnaně. v podstatě jimi byly obě
už znÁné Bin8lové hitovky - na konci Íoku 75 vydaná 'AnaÍchy lÍ The U'K'. (Anarchi€ v€ spojeném kálovstv'' zpo_
chybňující všechny řády' napadající proslovy renomovaných
politiků. znésvěcujícícírkev a iúb€c celé náboŽenstvÍ Dá1e
rouhavá hytnna''God save Th€ Qu€en. z jaÍa Íoku 77' z ob_
dobí horečných přÍpÍav oslav k 25 letům panování hílovny
AlŽběty s následným píovokačněimprovizovaným koncets
tem na palubě vyhlídkovéhoparnftu Qu€en Elizabeth' plujl
cím po Temži' a to přímo ve dn€ch slavností. od pÍlních
koncertů se na pódiu po Rott€nově boku obj€vovala na}otin_
tá dívka _ i to bylo na pÚiÉnskou An8lii až dost. Korunu
všemu' vedle čelných přisprostlých výrazů a gest' RoÚen na_
sadil v te|evizním inteÍview v pÍosinci 76. v jeho prúběhu
mode toí Bill ořundy neustále přemlouval Johnnyho' aby
ř€kt nějaké ly své sprcsté výmzy' pňč€mž sex Pistols a Pun}
jako lakový pohdávě přehloel a zesrněšňovál jako nějakou
kátkodobou módní fi]novou příše*Ú. od Rottena si sliboval
pouze nějaké to vrÍ'ršeníve svém nudném pÍo8ramu. Dďkal
se svého ' "You DiÍty FuckeÍ - Ty špinavý kulevnlku''. NenÍ
divu' že poklidným čajovým životeÍnnačichlý ňdič nákladá_
lo' sedmačtyřicetilelý James Holrnes' rozkopl obrazovku
svého televizoŤu a novinářům dychlivě sděli| tolik pro ně
potřebné a žádá!é _ 'Nejýn žádný násiltrft' ďe n€.hci' aby
mi do meho bytu pň odpol€dním čaji pÍonikal Ekový výkal!"
Pňesně tohle potř€boval bulvámí tisk k rozvítnítfinpáně
proti punku a sex Pisúols obzvlášť' |'lásledovála vlna snyšle_
ných histoÍek - ''s€x Pistols nají na svědoÍní nepokoj€ na
lelišlli Heat}row", ''sex Pistols íozmlátili hodnému fotograíovi jeho pístroj''' ''sex Pistols plivají do vzduchu a používají ty nejsprostější výnzy' jimiž kází naše děti "' "PiívÍž€nci
s€x Pistols vyvolávají Načky s našimi milými teddy boyď''
''sex Pistok jsou nepřáteli nárcdá"' ''sex Pistots sď denně
k snídani pět nemluvňár''. Reakcí byly' př€ýože ý to zdá
f,euvěňtetné' i ákázy. IŤl Íoku nesměli dikde vysfupova!
noviny je špitrily' tetevize a roňlas je bojkotovaly a proč to
všechno? J€n pÍoto' Že sex Pislols vuádali pr$y na páÍ bG
lavých míst bÍitskéspolďnosti. poÍúháti duševně znÍzač€né
mladistvé g€n€raci
zÉt na nohy' zbavovali je zakřiknutosti
a apatie' odhalovali pokrytecký svět dospělých. Tepre
v Íoce 77 dobyl punk Anglii. sex Pistols vyhŤáli boj o roz'
lÍas, a i když prcleJty některych zestáÍlých Íockových sup€Í_
hvězd měly pořád svou váhu (naÉRick wak€mAn)' pďáňlo
se kapele podepsď výhodnou snlouvu ía j€dnu desku se
spol€čností viÍgin. a to kÍátce po té, co od svých smluv' i za
cenu finančníchzťár, na základě nátlákÓ ustoupily i takové
fiÍny jako EMI či A&M. A ták sex Pistols vylezli ze svého
urajovaného úkr}4u - ÍEsp€ktive zhš€bny v jednom 2' skle'
p€ní čtvfii riamn€Ísnith. a i když Ú někte.ých krubú jako
naď' MaÍque€ byli stále ná čemélistině jako No 1. natďili
desku' dodnes v punku nepřekoíanou - ''Nevér Mind The
Bollock''' sy.ový kFamvý zvuk' zběsilé tempo' j€dovafý
hlas cbrlícínásilné a moÍbidní texťy. sarkasmus _ zkrátka
dďšÍ v řadě skandálů... Ta oflciálita, zdá s€, s. srala kapele
Na přelomu let 77-78 iTrazili na am€Ťické tumé. To už byl
v kapele namísto Matlocka legendámí sid Vicious pÍoslulý
zejména svými heroinovýni ÍÍaky'výstředním chovánÍn
s obzvlášť typict ým házenÍn ''dÍš€k" a posléze (posinÍtně)
nejpíoslulejšípnívě dfty své vlastní snÍti. ke kteÍého bezpochyby dohnala kampaň proti jeho osobě za údajnéza\Ta'
žděnísvé přítelkyně Nancy. Ještě než se tak stálo, sex Pistols
s€ .ozpad]i. 14. l€dna po konceÍlě v san FÍancisku oznámil
Ronen, ř upívď naposled' "Mám dosl spoluprác€ s Mc La_
Íeíem- je to anaÍchizujícíburžoust, kteď na anaÍ.hii věří tak
dlouho, dokud mu přináší nateÍiální kořist''' s jeho ďcho_
dem ér. kapely bohužel neskončila a právě zde bych viděl
pďátek lavinovitých podvodů spjatých se sex Pislols a ízených nenasytÍým Mc Lalenem. Dokud byli pospolu' tako\T
pďvod to nebyl, ze stÍany Mc Larena mohá, z pohledu hu_
debttíkúsotva' s Rottenovým adieu v*!k naslalo oMobí
oměle udrŽované životnosti skupjny' KonceÍtně n€existu'iící
zbylek kap€ly (pokud lou kapelou nebyljen sám Mc r-ar€n)
vydal několik dokola se opakujícíchkompilací a živých zá_
znamů, skoÍmě doplňováných o doposud n€zveřejněné no'
vinky a Převzaté sktadby. To vš€ Yždy pod jiíým' ale o to
lákavějším obalen. s&nosrahou fÍaškou, ještě víc hanobící
už rak pÍofláknuté .jméno sex Pislols, se stď film sid and
Nancy -
t
ve The
Ki
.
Punk nikdy nedosáhl něja*ého výÍazného kome.čního
úspě{hu. oslatně' kt€É masy |idí by si za pemě vydělané
peníze kupovaly desky' ze kteÍých se neline láskypiný šepot'
mazl€ní a rclaxačníkůÍa.ale Ékně osEé a řízné'fackovač'
ky''. Plmk s|avil jiné vítězství' Zamíchď kajiama a řládně
zčeňl stojaté vody poPmusic. ProÍazil cestu nové, nejen pře_
nýšlivé'ďe i k přenýšlení nutÍcímuzicé. Nepoužíval a n€_
používák tomu n€tody g1ázé rukaviček' ale metody fuku,
kaance do zadku. Punr vÍátil seb€důvěru mladé 8ene.aci,
hodně nahlaÁ sďlil svěfu, že k lomu abyste založili kap€lu'
nenusÍl€ hř&jako Bla.kmooÍ€ či Vaí Ha]en' nemusíte ovlá_
dal svdj náltroj na hránici vinuoziry. stačíjen chuť, tŤocha
píl€ a hlavně být obdaÍován tím základním
_ talenlem
a myšlen}ou' Punk tak postavil myšleÍtu před indjviduální
h.áčskou zÍučnost.Na jeho odkazu vnikly taková skupiny
ja}o Damn€d' clash' Dr Feelgood. GeneÍation x, Exp]oited,
che|sea" cù' siouxsie and the Banshees. Buzzcocks, Joy
Division' Dead Kenn€dys a stovky jiných' Myďín' že b€z
sex Pistols' . to znamená i b€z toho zp.opadeného Mc L&e_
na' by z nich minimálně půlka nikdy nevznikla.
SEX PISTOLS
NEVER MIND THE BOLLOCKS
r
2.
1.
I
I
Anarchy in the U"K. - Anarchi€
' Spojeném království
Jsem antikiď
Jsm.átikisr 4/}lr
aí {' Jii^
chci ničit kolemjdoucí
pÍotoŽe chci bý marchie
žádnej přítu|nej pes
anarchie pÍo spojené kálovství
možlá j€dnou pňjde
pňjdou špatné časy
tvúj sen o bÚdoucnosli je plán ná*upu
a já chci bý maÍchie ve stál.ě.
Kolik bylo
ďeba, abys dostal' co potřebuješ
já použJvám to nejlepší
já používán to nejlepší
pouávám anarchie
pmtoŽe chci býi anaÍchie
to je jediné řešení
Problémy
Příiš mnoto staÍoslí pÍď
tu js€m
nepolŘbuji beÍ sám sebou' pmro4 ry seŠ mi iasná
á vid'm. Žeje to s tebou blbý
ďe co ode mne čekáš'že budu?
chystej si lělo
pÍoblány
pÍoblém isi ty'
sež€Í si srdce z plaýikového talffe
jestli nechceš člat, co sama chc.š
tat v}pádni
já n€js€m z Éch' co déláj od devíti do peti
příiš velká sranda beit naŽivu
úívárnsvé nohy pto sidj liúký stÍoi
já nejs€n z těch. co čumě.j na obÍazovku
jsi sama' vš€.hno s€ muď olďit
vysušit si svý mozky'
PÍoblémy
J€ to snad MPLA?
Je to snad UDA?
Je to snad URA?
J{ myslel' ž€ je to spojené tÍálovství
nebo jiná zeÍně?
Jiná vládní soÚdÍžnost
já chci být anarchista
ničit!
12,
*^
-
Pňnejlepšlm ví'n jen. co bych chÉl býl
n€choď za ÍÍ'nou'j€srli nne chceš ]iioval
ty jsi osanělá . já nemám nikoho
ále vím' jak toho dosál'nu
i..*"*"^
Problems
ve
''sem ná cestř ke gníi, ale neis€m automatickei
n€najd€š Ínne. Žc bych slát stoicky
nedáš mi Žádnej rozkaz
probže pÍo lidi, jako js€m já' ro?*azy nep]úí
vsadíD se. že si myďíš, že j€ to na tuty
vsadím se' že si myslíš,Že viš' co jseÍn 2č
v\adlm qe. že si myďíš. Ž.jqi vyieŠila své pÍoblémy
a]e lyJy sáma prcblém'
l3
3.
God save the Que€n - Bůh ochraňuj
královnu
ve snícíAnglii
ádná budoucnost pro tebe
žádná budoucnost pÍo Íme
ádná budoucnost pro tebe.
Bůh o.hmňuj lřálovnu
4.
fďistický Íežim
No feeling - Bez ciau
potencionální vodlkovou bonbu
BťÍ'ochnňuj kálovÍu
n€ní to lidská býost
neď žá(lná budoucnost
v an8lických zetních
si řftat, co chceš
nenech si řikat, co potřébuješ
Nen€.h
není ádná búoucnost
ádná budoucnosl
Bth ochÍaňuj královnu
tulisté jsou prachy
a náš úč€t Í€ní co se zdá
BŮh octtraňuj dějiny
BÍh ochÍaňuj vaše blbý přdtlídky
Pan€
Bož€' smilÚ se
všechny z]ďiny ''sou zaplaceoy
a není žádná budoucnosl
jak tntže exisbvat hích
jsme ky*y v pop€lnici
Ím€ jed v€ vašich lidských ýrojích
Búh o€hŘňuj
Přl'běh začíná. jak jsem tě uviděl v zrcadle
milovál |sfm se do lete a mituji llůj qmíelný hřich
m'š /amčený mo7koýý á\ily a llbí se ml ve lvé spoleČ_
spouštim téJen lehdy. kdyŽ nemáš žádný prachy
J*m bez cltu pm někoho iiíého
rozuměj' miluji sebe'
Ahoj
a sbohem a uhýbavá pÍosba
mnou tfine jako hmec ktihu
kopnu tě do hlavy, když nemán co říct
rypadni mi z cesty, prolože chci pryč
nepo'řebuji tě. Eotož€ nevím, co bych s lebou ztmtil
aniz a ahoj a chcípni v teÍnnotě a smulku'
se za
Po půIno€i Už měsíc nesvítí
a vidíÍnjen' jak blbi hledají venku ába}u
.já jlem šťastnej, čumíÍnná to svinstvo
podívej s€ po baÍáku' jeslli není co ukrást
kopnu tě do hlavy' když padneš na koleÍa
modliš se k€ svému t[hu
lťálovnu
nilu.jeme svoji kiílovnu
Bí]h ochnňuj
Bůh ochŤaňuj kálovnu
lak to' člověče'myslíme
není žádná budoucnost
t5
I
5.
6.
Holiday in the sun - Prázdniny na slunci
Emi
N€chci
žádnou skutečnou dovolenou
chci jít do nějatého jiného Bals€nu
chci vidět nějakou hislorii
protož€ mám k tomu ďlvodný příčiny
Jakej to ná d0vod
Úphě obkríč€nej zvuky v€ dvoupalcový zdi
čelcl jsen na kommistický volání
neprosil slunce a dostal
třď světovou
díval jseÍn se př€s tu zed
a
oni na mě
Teď ÍnáÍn dúvod
podpom
není přď
říkáÍn vám' že to bylo předen zabitý
pÍotožeto dělají k\t|i p€nězům
Je 0o n€omezená
a
Kdo? Emi' eni' €Íni
Moc liď se chělo pňživit
moc liď nás chtělo podporovat
íeomezené množství
příiš mnoho šktů
Kdo? Emi, eÍni. eÍli
šer a urnosi tyti utltor,ani
ten d€n. co mzhodli' abychom uměli
a tak pořád čekám
u Berlínský zdi
Jsem taÍn celou noc a čumímcelý den
vúb€c nemám žádn€j důvod
že čekúnu BeÍifusky zdi
nám nikdo nevládne...nildy
nikdy, nikdy, nikdy
A
a
chci pfukďit tu Berlínskou zed
Proďm tě' Íeč€kej mě
já toÍnu uŽ vůb€c neÍozumím
paranoida kam vpadnem
k]auslÍofobie moc hajzlú
ajá chci tďn 7á B€Ílínskou zď
tohle mizemý show se třemi filmy
laciné dialogy
vy jste si mysl€li'
že to hÍajene
ž! to děláne jenom
!'ro pÍachy
nevěňli js.e, že jsme doopÍevdy takový
jinák byste nechďi těch lacinejch nabídek
nesuďte knihu podle obálky
dokud nevybalíte další
slepý souhlas je znam€ní
llloupých blá'nů' co stojí v řádě
Jako Emi, emi, emi
já chci za BeÍlínskou zď
pÍosím té' nďekej mé
neŽ
phkrďili
lu BeÍlínstouz€d'
já tomu \tbec neÍozumím
není ádný opavdový důvod
a pořád čekám u BerlíÍskýzdi.
ló
t7
(xrHovM MBt/\ ,!tr*
DAMNED
V
záň 76 hiáli Dámned v pŤoslulém ]ondýnskén l00_
clubu.
v
p.ůběhu jéjich konceÍu zničehonic pÍoletěla vzdu_
chen láhev a rczbila se o sloup pobliž Édia- Nešťastnou
náhďou sťíp€k skla vlitl j.dné dívce do oka tak. že na něj
oslepla. Takoválo áleŽitost s€-mohla stál(a slívá s€) kdeko'
liv - v hospodě. na fotbare a ťeba i ttidně na playbackové
šaškárně Boney M. Jenže punk není a nikdy nebyl pop'
důkladÍou pďlivostí ujal bulvámí
a konzeÍvativní tisk a rozmazal tenhle pípád. jak s€ jen dalo'
Bylo to totiž přesně to. nač napjatě čekál' TÍadu.j€ se' Že
přesně od téhle chvíle .ie puÍt na celém svělě spojován
a
proto se celé záležitosti
s
vÝtÍžÍostmia násilím'
Ňebylo to jediné, v čem byli Damned první''' shodou
nábod a Íůmýchšťáshých okolností jato pÍvní z lé úvďní
vlny nladý€h r€belů natočili a vydáli singl' t€dy díve než
sex Pistols. Jako první pankáči vydďi i album. vystoupili
v televizi' Jako první hŤáli mimo Aíglii - a to v€ Fráncii' na
s
stir.
kteÍéÍnuse pÍostě puÍtjáko tákový nezalnlouval. v lis
lopadu 79 vydali své třbtí álbum "Ma€hine Gun Etiquette"
a myslím' že 1ady je č6 článek o DaÍmed ukončit' výčel
da]ších desek Uako třeba černédvojalbum ''Th€ Black
Album") a na fa}ta chudá histoÍie (pominem€Ji neuslálé
gnmo-fiÍem) uŽ nemá s punkem mnoho společného'
'lříďíní
J!/ nd Machine
Gu
Etiquetle kapeta
punk a když si poslechnet€
preÍniérovón festivaru punku v Monlde MaÍ€an (srPn 76).
Dainned se dali dohmmady v čeívnu76' Během jejich prv'
ních koncertů se sestava slabilizovala: zÉv_ Dave r,éÚs alias
'vanian' (tak byl jednou svýni spoluhráči představen pub_
liku a už nu to zůstalo) - pry pro své obleky a masky j.k
z Rlmových hoÍroÍůo vanpírech a také pÍo svou minulost
fuobníka! Kytan BÍian James. ten údajně pÍolezl snad
všerÍilondýnskými garáŽovými kapelani- Bása _ Ray Bums
ďiás kapitán sensible a konečně bicí - Chris Miller aliás Rat
scobies. PNní singl Damned vydaný u nezávislé firmy Stiff
dosial nárcv 'New Rose", první album ' 'DamÍed' Damned'
Damned'. od pYotin sex Pistols a clash se zd€ Damned
odlišovali Ňd;všírn pro punk nezvyktým hunorem. Žádný
nihilismus Pistolí ani agitačnípolitika C]dh' prosG brali !o
sice s patňčnou řízností a nezbytÍou syrovostí ale tďé
nadhledem. snad i pÍoto to měli v ďích institucí snadnějši
v€d]e l0o-clubu ča5lo h.áli i v dalšímlondýnském legend,ár
ním klubu Nashville' Dě|ali předskokany i MaÍcu Bolánovi
a jeho T'Rex. v dubnu následujícího Íoku ábsolvovali své
pÍvnítumé po UsA. po návmtu natoči]i dŤuhou l.P déŠtu
'Music FoÍ Pleasures". Poté byli vyhozeni novým šéfem
s
\.
na
PhanlasmagoÍia'' z jaja 86. zjislíte. že lohle už je pouze nad_
průněmě dobÍý pop' Přesto iahle' ď kratičká zmínla o Datn_
ned. íná svl opodslatnění ho punt tu sice byli jen *ťátc€.
ale znamenati pro něj víc než kap€ly' které hra,jí dodnes'
jako první konceÍbě navštívili UsA.
20
nMačila áevřeni
jejich nejpÍďáv ějšídesku
2t
RAMONES
lakolých nísl je
'
v EýÍoDétieba ý Pohku' Ma.1a6ku'
Č eskoslovlnstu''' v ín' Že |' Čethá( h
fuine sil é úzení' jejnh úřad! si to ale
aÍi n"nlsll:' Mali jÍnc už nějak? lonlalar
pl?d pěÍi' s?dni lcty' ale ze stan' Ce(hů
to b'lo jen nadšení, ýyššínoc rozhot1la, že
"Kd. isne ieště nehróIi?
lt
TatHé blízko jsme měli Rámones na dosah...a nedosáhli.
Dvaknít škoda i proto, že to záz€mí zd€ Ramones opravdu
měli a stále mají' vždyť kolik našich kap€l s€ shlédlo v jejich
stylu, kolik Ínuzikantů a fanouškůuclívá Ramones jalo otce
ameÍického haÍdcoÍe. Ramones se dali dohmmady snad ještě
dřív než první v|na punku začďa loncovď An8lií K hardco_
re, v něÍř jsou dnes klásiky a legendou záÍoveň' s€ pIý do_
stáli iak tÍochu nevinně, zpďá*u pÍostě neuněli moc hrát'
a tak se zaměňli na jednoduché, ďe o to říznějšípísničv-
PopÍvé veiejně vystoupili 30'3'74 v New YoÍském klubu
PerfomaÍc€' ale tepÍe ď dalších konceÍtŮ začali pouŽívat
spoleóný p.eudonym - Rmone' Pravá jména l€(hlo pseudo_
br.lrů zni: JeÍlre} 'Jmy'' Hyman. Johffy cummln8s. Dou_
glas ''Dee Dee" colvin a Tontny EÍdelyi' od dÍuhého
konceíu se prc ně stal dďasným domovem New Yorslcý klub
c B G B (c-ountry' Blue Gmss and Blue' a ď tonu j€ho
název neodpovídá' brzy ý zde usadily pBní výhonky am€Íickénové vlny - Patti smith' H€aíbreakeÍs' Blondie' Tal_
king Heads' Television' Na ák]adě úspěchů v loÍůleklubu
podepsďi Ramoles v lednu 76 svůj první gramo kontÍa}t
a začali chÍlit jednu d€sku za dřuhou''' "The RaÍnones'''
"r'avy Home''
(na čas dokonce staŽeno z obchodů f,a nátlak
dist ibutorů a vráceno na pulty teprve poté, co byla vyměněna
jedla ''škďlivá'' píseň)' "Rocket To Russia" (údajně ''ejich
nejlepší a také nejprodávanější albuÍn v UsA)' ''Road To
Ruin". ' ' Tohle nejúspěšnějšíobdobí kap€ly uzavňelo živére_
kapilulačnídvojalbum z kvěha ?9 - ''It's Alive" s 28 písněmi
z loÍdýnskéhoklubu Rainbow' 23lak kÍátký čas t€dy stihli
.she'
vydat Étalb' pÍosadit se do sin8lové hitpa.ády s písní
€ná
Is
A Punk Rocker''
a také několitŤát úspěšně navštívit
Anglii. Především ,de se Rarnones oblďeni do koŽenýcb
bund a na kolenou prodtenich d/lnů \tatl j€ \vou viá2'
a říakoÍdovýn hardcorem s příklonem k suÍfu vzoÍen pro
mladé lidi' zarínco v Americe si jich popÍvé výraaěji všiÍi
až v osmdesálém druhém' kdy propuu ájem o hďdcore,
v An8lii byli oblíbení již od počátku. Jej ich desky zde vychá_
z€ly s měsíčnímzpožděnína zpravid]a se v ž-ebříčcích
]ép€ íeŽ v UsA' Určitou řaritou pNních člyř LP
'Ínísťovaly
s€ stála skutečnost' že písně (povětšinou nepřesahující dvě
a půl ninuty) byly na desky zářnz'vány nikoliv d1e nějaké
konc€pce' ale podle toho' kdy byly vylvoňeny. ledy důsl€dně
popořadě'
Na podzim roku 79 vyďívají šesbu LP _ "Rock_n'mlt Hi8h
school''' Ie na nl ně\ollk .kladeb \lo'ených pÍo nejnojmen_
Íý film' To
už' je
v kape]e nový bubeník Marc Bell.
'Marc Ramone' Nevybrál si vša.k zrcvna šťast!éobdobí
Kri/e me' Rafiones á domoÝ\kou ílmou Slr. \ ni/ majt
ďouhodobě podepsanou snlouvu již od pNé desky' s€ pro
blubuje' Zatímco Ramones si chlějí zachoval svou tv]íř, sire
se je snažízkomercionalizoval, lďy přiblížil širšímvretvám
posluchačů' ato.a úkor.jejich zaběhlénu soundu' smluvně
k poslušnosti zavázaným Rmo'es .'e násilně pňdělen znáÍný
pÍoduc€nt Phil spe.tor' Jeho zásluhou se sice singl "Baby
I l've You so'' slává dosavadním nejvělším hilem Ramones
v An8lii, ale samotná skupina by na tolo období nejmději
zpomněIa. V l€dnu 1980 vychízípod dohledem spectora
sedÍnéálbum ''End of The century'' kuloáry jdou však fány,
'
ř celou desku na}trá] se spectorem samohý
J(Ey, ostatní prý
odmí i spolupracovat' Krize má své lřvání i na osmém LP
"Pleasenl Díeamď', které sicejiŽ točískupina konplelÍtě. ďe
díry únavě z věčných sponl a dohadů jim chybí !o hlavní
- dřívějšídravolt. svižnost a a8lcsivita. Nejvyššíčas si od
pďinout. Po sedmi le1€.h vytrvalého konceÍov]ání a nahrá_
vání d€sek si na víc jak celý rok dávají pohov. A tak aŽ
v květnu 83 vydávají své deváté a]bum "subÍeÍanean JuÍt_
gle''' Ranones se na něm vracejí k jednoduchosti' kteÍÍzdo'
r€dy'
'
bila jejich začátky. Po dlouhé době jsou ldádně přijali
kitikou' néně jiŽ fanoušky' jejict!Ž nedůvěra nabytá před_
25
chozíni dvěma deskami lepwe poŽvolna odpadá odchází
Bell a nahmzuje ho bývalý percussionista V€lvet UndeÍ'
ground, FjchaÍd Bean áneb Pjchie Ramone - ''Ramon€s' .o
jsou tři zákládní lempa - rychlé' sřášně r/chlé a.'eště rych_
lejší',prohlašuje př€d s9ým příchodem. Ještě než s€ však
plně ztotožní s poádávkem' kerý s€ od něj žádá _ být pí_
mďarým molor€m celé skupiny' Ramones postihÚje tÍagé_
die. Na ulici je přepaden a zbit do bezvědomí kytarista
Johnny. s teŽkým i 7hmoŽděninami hlav} boJUJe Ý nemocnict
po komplikovane opsaci o Živol. Po nčkoltka měsÍcÍch .e
; |oho dostáva. a lat sllha \ oíalnlmi i nahlávání dálší
desky, kteÍá.je pojnenováía ná jeho pďBt ''Příiš tvrdý na
to' áby umňel'' (''Too Toueht To Die''). s tímto desátým
alben z října 84 Ramones končísnlouva se sire aje logické'
ty''- l-oni s€ na pulte{h objevilo ťinácté a zatím poslední LP
"Bnin Drain'- Pňestože jsen ty dvě poslední léměř polozapomenuté' desky neslyšel' dá s€ předpokládat, ž€ Ranon€s
j€nou
slále na svén _ svižně' mohuhě a přitom jednoduše'
melodicky &'na jedno b.do. Dnes již žijíz legendy, i jejich
konceíováď je sporadické' Ta úplně nejposlednější stopa
vedla na Bizane festivál l-oreley v sRN' kd€ s The Fields of
The N€philim a Phillip€m Boa hníli 23.6. loňského mku'
Tedy úctyhodných šestftáct le| od svého za]oŽení'
ž€ po předchozích zkušenostech ji kaPla neÍnína i přes usi_
lovné na|éhání, prodlužovat. Ranones se přesídlu.ií k londýn_
ským Beggars Banquet a u nich v lednu 85 vydávají ''Too
Tought To Die" opětovně. BÍilská k.itika se Íozplývá a ho_
Třetí období Ramon€s je lakové ''nezávisle'' skÍomÍé.
všeÍlje jasné. že úspěšnost pÚého období se .již stěŽí může
opakovat' Jasné je i to' že s€ zkušenýni a pÍotŘlými RaÍnony
stěží bude někdo nanipulovat takjako předchozí fima sire'
Begga.s B quet zaručujíkap€le volnost a ta jí využívá
plnou něÍou' Z poklidného připnvování nových písníje vy_
tňne ákoÍát R€aganova kontraveuÍí návštěva vojenského
hřbibva v Biíburgu' kdejsou pochováni příslušní€i ss' Trrto
Údálost sarkasticky komentují singlem ''Bonzo Goes To Bi
ttbuÍg". Připojují se táké k akcím na pomoc Eliopii. Vyhlašují
vlastní - .Rmoíe $ Aid'' a do Etiopie posilají výěžek dal
šího singlu 'somelhing To Believe In"' Ten je propagován
i videoclip€m Íeďizovmfu ve spolupÍáci s B'52s. Na ''B''
stÍaně singlu páÍoduií vlastní verzí slavné 'we Are Th€
world". Až v kvěmu 87 se dGtme i na a]bun. Jmenuje se
''Animal Boy'', ie iedená.té v pořadí a kítiká opět neŠetří
chválou: "Na svěG exisfuje jen jedna skupina' kteťá dokáže
hnát rock-n-roll jedovatě a osťe jako Žile*a.'' Neelého půl
Íoku n. to se íozpomína.jína své dávné časy a v tomto k]'á1_
kém sledu vydávaií své předpos]ední LP ''Hďfway To sani
26
27
r
CLASH
"Punkie iedinýn h\.lcbnnn snéren. ktclý
Mick Jones:
ntuvi
i/ri
i
ion,-co se
ak
ý nilru'úladýCh
Ta.h bíI'lth. sanoziel
dlyno
é.c.rn nají
sýou nuzikr1. 'Ie |o jejich trudiční
o
hudba oDfunlj
odti:ehÍ'
jít, není co dělat' v rádiu
děIah nuzlku rro dnn'it i ho'podrňký
juýi(c je
'
n!
no
fuíne sýoií hudbu'
niř?na p;oli hbé' proloŽe ýIadh nai h'
kďi ýIoshi.loý skýáry '' učin? se onylr'
Rollini stones udělali spouslu olnylů"ft'
vca^ero
osobně, b'ch chtěI děIal jen užilečreýěti '
zhodně nemón | úlrlJslu ýyhazoyat
ýšéchnrpeníze zo drog| a n chlosl' Món
sýou Dřidstoýu zalnžil si|'Iaýni rozhlaso'
ýou slanri' ch1i
Donl-\Šl?ní
'a
ha
hý!
úkliýni' Nc !1n ani
lo'skD\úl živoÍ ý? l0lclc'h
uíadit se nlkde
a celý d.n
ý iižni iasli Fran(ie
ta ču ěl na telqizi'''
odmuŠlímcLash Fiich znaaně levicové sHony' odpou_
(li- ii- ieiich marxiiňus. ajča\ůova]tse sice akcí poŘida
.ýcti Brir;kou tomunislickou slíanou. podpoÍovali
že]
biové ohaÝ nosrj. Iaro byly charitál ivní konceíy ve pÍosÉch
Úoaz"' pnsto vš€chÍo jim ale ďpouštím'
vi.t**o u
xn
roieruji jim ; holý fakl: Ž€ stupin' méla dloji
_,anrcu rvár'
\'rubu
/n'čně
'
klasickou punkovou' plnou und€r_
eoundového rcbelsrvíá Žváslů odélniclé lhdě a proletáÍiáru
iat,,i.n aodar. Že oověLŠinou věÍohodnychl a na lÍci čistě
otrnoanict<orr
_
pnní kape|a Ioholo druhu sm|uvně up\aná
u smetrlry verÉcn graňofiÍem. konlÍétně u
cBs'
.raraiÍcl st-o svou kariéru piťdevŠimv Ameíic€'á
né se
-
všímvšudy'
L
kápelá
lo reuďn_
TÓl€ruii. oÍoňíi|in. odpouilím. proroř ty jejich písničky
lel
ro .roit' V,ilot r"'l a*'ra mé / po(dltu osmdesálich
30
' ua'ch ješlédne\ Lak jako...t ndon cállin8 (L'ondyn Ýolá).
r kzůrl2lo jen u jedné. $ďi piipommoul dalŠl. Tmln in
re (vlak namosri). Tommy cun (Tom pisrole), Losr in
o.ný hudebnÍ úklad
reccae ' Spo!ecnost je pranene
Nikdo se o l.be nezojín á" ...
Joe strummer: ''...Není ka
{ Mdchlajako r{ndon calling' máloklery obď mně dodn€s
3j{ár n€zaíášen na mysli tak jako l4ndon Calling (ra au_drrká extáze ' to je nevídané)
a máloklerá píseň Ínně zní
:b. sup€maÍket (zlracen
v obchoďáku)' Rock The casbah'
Home (Záchraň Ev.opský dům)' sonebody
(Někdo byl zavražděn) a pŘdevším spanish
1mb6 (spánělské bomby), u tteÍé'pÍo .její nelodičnos!
:DÉ\Tosl a rejména strummentv a Jonesův ladně se v éteřu
Í.plétajícívokál' doslova léču'kdykoliv ji slyšÍma n힀 to
sl Útba i po pětapadesáé. Nadš€n jsem i z videokolekce
]}Ď is clash. ná kteé je devěl ktipů' poloklipů či přostých'
jJ. EuÍop€an
;l Murd€Ťed
Le o to působivější€h' konceÍmích záznamů s oHasnými
r6ťihy
pouličníchdoláč€k. Když uŽ je zd€ nějaký ''čistý''
Lp. t k je pro c]ash v ínnohéms?pický, iako třeba...l-ondon
:Jlin8' IndustÍiální dělnické proslředí noc,
mrholení
. vi od pusy á nákladní loď p]ujícípo TemŽi.'má'
"I'ndýn voiá''
l sÚ']mmer svým lohoulím tokJhanim budi lidi nejen 7e
\-nku' ďe i z le1ár8ie.''
\'ideokoiekce s podtjtulem clashovského pNniho sin8lu
to není Jackson a blyšlivévideo' ale naxjmálně
*nie Riol.
.J!1dmá' účelnáa vkusÍtá podívaná.
\ačal jsem již n€zbytnou diskogmfii znínkou o jejich pryjnslu.lak ji dolona|in.whlle Riol (Bllá vlpoura' \ydáli
'r.t"h l Unoru 77. ledy necelý rok po svm áornr á prl
_{Uod \ veho prem iérov€ho vy\loupeni'
Podepvin i
louvy
< cBs tlrychlilojeŠlé ryŽ rok vydďé debulové LP 'm
nazv é
:Í nejjednoduššímzpůsobem _ "The clash,'' Joe sťummer:
púha/lme odlud. odkud pocha/ne jeslli,'e j\me
a
po_
tp\d]i cBs. ne/nam€ná l,o, \e budem v7naq v oblacích
'e vychfuí druhá deska _ ''Gi'
$o Pink F]oyd''' o rok později
': en Enough Rop€''' ďejmě nejméně obiíb€ná. a to jak
- \apely' tak u fanoušků.Na přelomu 79_80 dosahují svého
.'-holU opě\ovaným d\o|albem t ndon cállin8. prodáva'
_-m /c cenu
iedne desky. konkíélné/a alyň llbry íThe wall
aj Pinl Floyd' lď} lél dvojalbum. íojl tou dobou olm a půl
aD) cla"h prc\lě chtéjív du(htt punlove lmdice' aby'se
'
.r
-tl
t-
uÍčena' vyrcká
ieiich hudbado{ala pied€vŠlm k Ém.jimŽJe
'náqaveni v Žebríčircha teloŠnÍlorunovace na nej|epší
l..lu o'mdesáďch lel dle esp€klovaného Rolling stones'
polilic\á pii_
ien douádá Jejl a jejEh kvaLjly' A, mitllánmi
'.ocu..r
spojena se /v ukovým Ura8ánem
t.*io*e eair i i.
'aelak gara'oÝou s}'rovosl' lal fúzi
Ý'ťeba\aiÍcim jak styi 7?.
risE"e. ÍhYihm_ d_blues.ska' v lémŽf roce je
-"l'.
i ér".r' *]** ním Rude Boy. \hínu;ícÍjejich dosavadnl
LariéÍu'1a s. v<.t bÍz y zďíná íozplivď. oMobnéjakojeJlch
l.lnl t.ut'u oo sp'auiatno'ri, ménicí !. akorfi ! naÍůslajícl
lé,i9nei' Čl;eiře lo€ sÚummer- lexr'. zp'év' kylará' Mict
lon;\ _ auloÍ Dievá2né čáslihudby. /pév' lylaÍa' Paul siÍno_
nnn - tra* a Ťoooer HeMon ' bicl' ÝyďiÝá v neuvěňclně
r'a'l.. tu'. po'l_ondon calling dalsr bvé dÍ|o' a lo hn€d
troiďbum!||
šfudiniýa toodooÍa sánd'novs*é fÍonÉnárodnňo
h6rnn ohsď;ie jÓ oísní' poval\inou mzmělňUjrcích
osvo_
před
chozídvoialbuň a působínekompakhě a vyčpéle' Je to sice
mřÁíl dÓri dobré. ale uŽ Ío DÍosÉneÍlíono'
o nnoho lépe nevy/ď mi dalši LP Combal rmk / roku
R7 á lak neru;ni dt!ú. 2F s€ Clash Íol' na lo m,chá7€jí' pry
Ú; mlficl'é ne$ďy uvniť kapely' Ač jeiLě v osmd€sáIéÍn
kJitixou
; é; s€ ďivaii ď'']e'iiosiÍé dohromady á vydávají
piiiar" t-p -cur rle cÍap. b€ruclash jato /í''ilosl
"t'taane
uzavřenou v sejfu se
[email protected] strummeÍ:
štítken'1983.
,Mět
ise
bldta, kteÚ
už iežije' v foce
71 spáchal sebdfaždu' Co je ale zojí a'
ýějš:í, brt a.ista' BlI čIene Národní
hnlý' zdiínal lc
o okultisrus a nosi|na
khžc'
Nerdd se s kýúkoliý
hó:knýi
baýi| a i ýůčinně brt uzaýřený ' sebeýraž'
jiného
da byla ýrcholeň jeho ožnoýÍ, co
dohizoÍ!"
b bll schopen
'huhiě
32
DEAD KENNEDYS
aneb; kTátké úvodní a ZávěÍečné''ovoce''
pÍo dlouhatánskou''zeleninu''
S
JELLO BIAFROU
Vnik DK
1978 Kalifomie
Nejslabilnější
Jello BiafÍa - zpěv, Easr Bay Ráy va_
lium _ k}úra' Kl s Fluonde _ bass.
D.H'Peligo
Půvď členůDK
-
Jelly Beans' na kterém zpÍos!ředkovali
šestnácti noťm ameÍickým hard core
kapelán možnost nahrál a vydal si pod
producentskou výpomocí DK po jedné
skladbě.
bicí
všichni po(hazeji z délnických odin
a nikdo z nich nemá žadne hudebni
\áslďná
LP
vzdělání
čldenec 78. san Francisko
with Tbe
Pívnísingl
califomia Úb€r All€s
Dogs - podzin 79
PÍvníhil
Holiday tn cambodia, z druhého sin
D€but
album
/ Man
glu (80)
Fresh Fruit For Rotting vegetables
0980)
Hlavní cí LP
probuz€ní americké Ínládeže z pasivi_
co hrají
agÍ€sivně
o čem zpívají
DrcÝáŽné pollricty
t
diskografii...
rychlý
g
lejich
vydává
řadou skan_
dálů a výtrŽností, provokují snoby'
sakoknvahfty z Bíléhodomu lt jejich
poklonkující přisluhovače.
obdobná jáko u sex Pistots v Angtii'
Jiýymi kJuhy a uÍaitym tiskem jsou
povaŽováni za hudebni a morálni
lvrhloll
Bot osamocených jednoIliv_
ců proli zkorumpovane a pevně
se_
mk;ule picsile Je vŽjy válkou Davida
Album Ž Íoku l98l
34
'
Let Them
Ea1
Některé néně důvěŤyhodné anály
uvádějí ještě jedno LP z roku 1982 _
The skatebou.t PaÍty. pravděMobně
.ide buď o omyl' nebo o pirá1skou
Allemative Tentacles
Jello BiafŤá. J€ povážován za jednu
z nejexentričtějšíchÍockových osob_
punku. chaÍismalická ajiŽ dle výÍazu
tváře skeptická' zápomá osobnost'
štvanec bulvámího a konzeÍvalivnlho
tisku.
o.imlov.né texly.
né vzpoury' opleteni c€lou
(lt2)
noýí 80. let. za mesiáše amgického
zčásti i Ínelodícky rozpozÍatelný
s účinkem čpavku a těžko zvládnuĚl_
derky
vúdčíosoba
Íýmický haÍd core.
;rméienépiedevŠlin na Rea8ána' kon
Digstďs
desku.
ry
zeÍvativce a maloněšťácké vrstvy'
RaÍita
lejasnost
mini ďbuln In God w€ Trust (81), plnohodnotné album _ Pla.tic surgery
TAK TRocHU ZÁZRAKEM sE MI PoDAŘILo sE_
tlNAT RoZHovoR Z RoKU 85' KTERÝ PoSKYTL PE_
TERU BELSITOVI PRO JEHO KNIHU . NOTES FROM
THE PoP UNDERGRoUl.]D. ZDE JE JFHo PoDSTATNÁ
ČÁsT...
Dead Kennedrs jsou spolu již šest let'
Jello Biďra: "Jo' To je situace' kterou jsem nďekď aroz_
}odně nepředvídal. Když se oh]édnu zpět' s podivďn zjišťuji'
ř existuje velmi málo kapel' heré tento zájem udÍžel pohro_
bádě více ja} šest roků' Nu' uvidíme' ják s€ situace bude
vyvíiel dál.''
Dosl ně překýapuie, že lak často Dslupujete. PÍo.'to dělá
,.. náte k ton! něiaký důlod?
'Prostě nás baví hiát' M]íne tuh]€ muziku Íádi a Íádi ji
35
t-
přďváďme. je to i naše meloda' jak se vyjádřit' Je 10 Přce
takjednoduché. Poněvadž s€ obecenývo za poslednídvn tři
roky znáčně ,horšilo, mu*li jsme se zepIlll sani sbe: Nc_
cháme se ďvéý od našímuziky'nebo budem€ hřát dál lo. co
poklídáme za nejlepší a budeme z loho dávat něco i lidem?
v našímuzice je uttitá prvotní ener8ie. kleÍou nenalézáme.
pokud poskatuj€m oko]o dospčlémuziky v nějakém diso
nebo něčem obdobném.''
Tobě je Íed hu?í pět Let?
Poýažuješ se zo dosPěIého?
"Já doufám, že nikoli!' Ať uŽ to pro mne je lepší.nebo n€'
jsem v mnoha sněÍech přaiš nelyznílý. chci svým způso
bem zůsrat lakový. jakýÍe'n. Už v průběhu poslednfto roku
na průmyslovce J'em sl \ Šimnul. re nekleň llde. \ nimiž j\em
zažil pěkně ostré časy a diskusc' byli 7ničehonic vel ice d Ušn í
a požoÍní'protože jim začalo áležet na tom. aby s dosfali
na q.bomou školu a aby nohli započítúspěšnou životníka'
r;éru. Máň dojem. Ž€ je lo nebezpečné'kdyŽ se hkhle nějak
uzavřete sami do sebe a obzvlášť |ak časnč.PříeŽilostně jsem
byl v úřadu advokátá a raln se mě prali: čímchcete v Životě
bý1? Jaké jsou vašc plány? Nenávidín p]ány' Kde je tolik
potřebné životní dobřodruŽství. kdyŽje úplně vš€chno' co je
před váni. naplánováno? zvláště pak' když 7a vás všéchno
udě]á někdo jiný. Múj právnft nás měl všechny vložit do
pďíďe a ten by nám vybra] živomídráhu' obdobně jako
v sovětskémsvazu' Pďítač řekl. žc budu hy8ieni9ký asistent
u /ubaie Dopldele lo \nad ne. fudélij\em \e polom \\emu
právnftovi vyhýbal' Jsem rád. že jsem nikdy neb.,l vážÍě
celý ten 'koncepť' kaÍiéry' Vždycky jsem cílil značnou. až
vetkou nenávisl k hodinám' To. že mám před ýbou lolik
(a\u. mé \zdycl) ná'eŤe' Tdkhle
'ipoiad pnpadám' ŽeFem
\ necůn vlaslnlclvl.2f, jsem nélim manlpUlo\dn '
Jak Ý ýlashě dali Dead Kennedys l[ohro alb'!
''Asi lakhle: V jednom obchodě s d€skami v san Francisku
ism si přečetl inzerát 'Kytarjsta * chce připojit' nebo chce
založit skupinu hťajícípunk. nebo novou vlnu.'A lat jsem
mu zavolál' by1 to Ray East Bay. Klaus Flouride odpovědě]
3ó
L
E
B
len saný inzerát o něco později a jeho olázka znčla' 'Jsle
ýmně Ranones nebo na straně novovlných Devo?' Klaus
\n.eý kapelt ncpo.hózí. ýašith hlaf'''
"Přesně tak. Nejdříve jsem chtěl' ž€ s€ bud€Íne jmenovat
Th.]idomide' ale ostatní s tÍm nesouhlasili- Ray navrhoval
The shďks' protož€ mu dost álež€lo na kontťakfu s nějakou
smoforcvou fimou. Pak isem navrhnul Dead Kennedys.
sic€ s tíÍůlenázv€m přišli už nějaký lidi v coloradu. ale
Mkonec neměli dosl odvahy' Tenh]e náftv' to bylo 10. co
\lpÍovokovalo tu nejsi1nější rcakci - pozi'ivní či negativní
Později jsme zaskočili zá Dirkem Dnkensem do Mabuhay.
Řek]. že chce nějaký člá.ek v lisku a nějátou většílesklou
íoúu_ ji.ak pFJ pro na. nebude mil ča\' A lď t'me v 8ďďl
larďili
řk'
p
n
í amatéFký pásek
ánapsaliúplně smyŠ]ený člá
carlos' kterého jsem Poznď na jednoÍn show v Mabu
bay' Pózoval na fotce jako náš bubeník. Jeho skupina
vai]man
s
rozpádla dva lýdny poté' a tak se k náln pňdal
iáto druhý kytarista' Na u]ici našel slarý sériový čís|oauta
Íozhodl se. ž€ se přejme.uje na '6025'. vyáhl čísloz kapsy
Tady je moje nová o$ánka' Dále jsem zaskočil za
t'pelou off\' aby nás nechali h'át s nimi a oni nám lo po
velkém doprošování dovolili. Nevěděli přitom' Že nemám€
a|i bubenfta. Avšď kníce před vysloupen ím to zkusil Bruc€
sl€singeř' 19' čewence 78jsne v Mabuhay Gďdens vysloupili poPrvé' Komplet společně jsne Přitom byli tepÍve
týden'"
á
. řtkl|
Jaká byla r?ake ofl's ru ýaše ýJýoÚpení?
"Byli ism€ tehdy tak ncÍvózní. žeisme naše 25 minutové
vyíoupenístihli za d€sel minui Naše kostilánající }tudba
byla dos|ova v}'buch€m' Byh to laková událost' Že kaŽdý
íový. kdose objevil. bylochotný stál se punkeEm abý také
úplíěotevlený. Značná čát 1idízačalapodporovat pankáče
a s'ažila se, abY vě.i funsova]y' liní lidé byli pořádně ohro_
m€ni' V těch časech bylo mnohem l€hčí leÍoÍizovat své oběti
zďídoočípÍoloŽ€ jicb by1o méně' Ještčdůležitěj šíal€ bylo.
Že lidi nepřicház€li u žádnou ideou. nevěděli .a co jdou'
vůbec tam nePřišli proto. aby si poslechli Dead Kennedys'
Prcdínl jsem se předními řadami lidí a napadal ly bohatší
37
co sďěli vzadu v bezpďí' Muli]i ý tam se svými zvřátky.
měli drahé a uJbomé pití kouřili extra cigaíety' kladu je na
exlra popelníky' mě|i pohodu a přitom byli pásivníÍni diváky.
ně
Bylo pro mne potěšením pňevřácet jim ýoly' vy]ejval
'a
je.iich víno a pivo' pálit je jejich kouřícÍni cigaÍetami a vůbec
se nevÍacet do skutečnosli. 'Ne' tzdy už nejste v b€zpečí''
Někt€ří lidé, jako n'apří ad Dirk Drks€n' jede! z lěch' @
vedl Mabuhay, s tím n€byli vúb€c spokojeni' Pň našen
trelim koncenu Zde po niis }dosl hodll žtdli a my jsme ji
bleskově hodili zpátky mezi lidi. To už nám DiÍk hrozil' že
nán zakᎀ vslup navždycky' protože pry nejsme 'dobrá
To brlo ý době , kdJ se příběh ýašískupi ! doslal !1o časože? To brl pn ní časopis, kle]i o ýás
Pisu sedrch ond Destroy
'
jedno
z
''Ano'
a
bylo
to
nejlepších inlerview' jaké jsm kdy
zažil' všechny ty neďíjemnosti' které se ve mně za tčch 18
let nahromadily, s€ nakonec ze mne dostaly na papí. Vychloubalij\me \e. áiili á vi€chno lo mělo obrovsly.my\l'
Rekli jsme ve.i. kleri se lehdy n'ldo neodvá'l pÍohlá\il'
obdobně jato li lidé' kl€ň se snažili být lepšínež společnost
v šedesátých lelech. Ti s€ al€ nakonec sta]i stejně komrva-
livnijďo rj'ch rcdióe a 'n'ili le jnkoúoliv zněnll,'hllhit
Rllali lotnU 'prcblém lěch mládých'. seaÍch and De.Úo} byl
! lé době asi n€jlepšÍm časopisem pro fmdy. cítili jsne. že
se doba stává
nebezpďnou. os'atní byli dost naivní' Bylo tedy
že sfly, které byly nino nďí kont.olu. jáko
drovací prcstledky a apďie, držely toto hnutí v podz.mí
. |elmi potlačené. Pomďu alejistě se lento vaÍ doštávat na
Prrch' áby se za čas ase Ťozplynul'"
*!}'hnutelný[
zjleželo ýán tehdJ na PodePsání snlouýy s nějakou qra'
se chlěl od lohoto a každou cenu distan
pÍoloŽe ne/áviíá nahÍávaci \cena byla pro nd\ \íc
rzušuiící.Kdyby tyhte bl]íaivéa velké spotečnoŠivedly
.dé lo show, pak by solva bylo desck DaÍnned nebo Uísers
soÍds či Half Japaoese a co bychom my' ubozí človíčkové'
Floucháli. Namísto toho bychom poř]ád dostíváli na lalíř
-Útn ta 70' léta- Já' coby zapřísáhlý a krilický hudební fanda
d tanatik. jsem byl vždycky hodně rczčilený' kdyŽ re lidé.
řrřhŽ desky jsem měl rád. Zapsali u velkých firem a ne.hali
q ďamžitě svŮj sound přelvořit' NěkteÉ kapcly byly velice
..iginální, než se nechaly dákat velkou gÍamofonovou fiÍ'
Íou. Následovalo - teď potřebujete producenla. Teď bysle
'vždycky jsen
-'tď'
.ěli
přemýšlet o nějakých hilovkách. Teď potŘbujete trochu
!-}t€povat svá vysloupení Tď potňebujele udělat to či ono'
po.om ještě něco jiného.'
Ho.lně !ěthto kapel se ale likan nikdJ nedostalo--.
"x se dostáli. Tak jako tak-''
X kou ale kaP.la
had.bní s.ény
'
z Los Angcles' Nikdo ze sanÍronciské
žádné
ne Punkoýé, se laklo neaPsal
"
^lespoň
na nás, abychom něiáké to neb€zpečí utjzali. ve velké části
lidí byl pmit, Že tato syrcvá a odpuzující hudba a vizuální
''Hodně lidí si rnysle|o. Že budou fÚngovat jenom chvíli.
\ezápom€ňie, žf, jsme byli velké a nové pozdviženíTřeba
Bkoví cÍime hníli hezky tvrdě' než si jich všimla flÍma siÍ€'
To samé s Nuns. A tak nějak na jaře nebo v létě 1978 si lidé
t gramofonovém prómyslu zač.ti uvědomoval' ž. muzika
tohoto raŽení není pňjalelná pÍo vládu a pro sdělovací pro_
středky. Nebylo 10 v je.jich zájmu. aby si průmysl zábavy
usmyslil' žc bude podpomvat punk. V ta}ovém pípadě by se
lotiž uvolnila cesta, jakou se prodávďi Bealles a Rolling slo_
nes a takzvaíé hnutí 60. l€t' Robeí F.ipp zď€l áž tak daleko'
Že popudil pÍezid€nla Jini caneÍa' kte.ý se vyslovil v tom
duchu' že si nepřeie' aby byli podpomváni ta-koví unělci jako
3E
39
uměoíje začátkem nového pozdvření' Beád€s v roce 1964'
nyní my sami v roce 1977-78' My jsme li praví. na pravém
místě' v právý čas. Víme o novém bnutí' jsme jíÍnpÍávě my.
JaLá to bude sÍánda. osvobodit ostďní lidi ze 70. let. Je to
svým způsobem cosi inspiÍujícfio. Jednoho dne řeknu svým
vnoučalům: Poznal jsem majitele. spolďnost byla onehdá
íozmani1ějšía r*y io byla velkolepější spo|ečnost' Časopis
seNh md Desfuy lněl výbomé fotografy. vynikající články
a vůbe.. ByI vzácným pnlřezen velni rozličných a velmi
zítépřát€lených umělců v€ věku |4-50 let z různých břánží
kt€ří s€ všichni pouštěli do iednoho projekfu. smlo sé ale
a Že si vůb€c nepřeje. aby se dostáli k fimám gÍamo_
fonového průmyslu, protoŽe by to mohlo vytvořit další60'
léta' 'A to přece znovu nechceme. že n€?' A tď poslední
Fripp
punková skupina v AÍí€řice. ktero! si vzala granofonová
firÍna' bylj Dickies. kleří čircu náhodou měli nějakou protek_
ci vysoko u firmy. A tak spousta lidí k1eří hríi tv.dě. aby
něco dokáŽali. ale přitoÍn si uvědomovali, Že půjdou vlďtní
stezkou a možDá budou i vyšoupnuti bylo náhle vyhorcno
a následkem toho re zhroutilo. Bylo to něcojako.inr.íl _ bud'
jste šIi slíl€ zá svou ]áskou k umění nebo jste tobo zanefhali,
vykašlali sc na to- Nicjiného sc dělat nedalo.''
oprafdu si ryslíš,ž? íu bll potencíáL pro mlád?žnické
hnutí' které hy se ýyrovalo 60' Iéíů?
''V umění lu určitépřísady by1y' ale v ameňckých očích
nebyly dost tvrdé, aby to zab€zpečily' Ámeriča!étndičně
nikdy nic vážně neberou' coje vnějejich kokonu' ledaŽe jsou
zády ke 7di' Jinými slovy. Američanépředpokládali, Že 2.
světová válka s nimi nmá nic spolďného' nďež Japonci
7bombaŤdova]i Pearl Harbour' V rnžiku jsme mě1i takové ná
mořnictvo. kte'é jsme nebyii schopni ještě včera p\ostavit'
A lo sámé s vá1kou v€ Victnamu' stá1e se njc nedělo až do
okamŽiku, kdy se příte] odvedle najednou řozbouňl a poslal
domů rď€v s Ínílr'ým.Že pÍosG někdo odmítá poslouchal
Koncem 70. let už nebrozilo žádné n€bezpďí žídná.válka.
ekononic byla bračkou. ale b nijď nebolelo lidi, kteří chlěli
zkrátka podnik.out nějakou akci. V Anglii byla hosPodářská
krize' u nás byla kullumíkÍize. Dn€s je v 'hlavním kuhumím
proudu' Ameřily kultumí krire ještě většíneŽ byla v 70'
lele.h' odešli jsme ze slřÍzliýých 70'
1et
do obchďního
pnníÍn Í€gÍ]u. samé
Íoborcm?'
doÍnu do oddělení h]]jček a co vidíte na
'
řoboty' Užjst€ se někdy mazli]i s
Jaký fliý na kaPelu něl lehdy 188y'a
''Iggy ro byt vliv všudepřítonný, a1e tatových vlivů bylo
mnohem víc. Velvet UndergÍound. captáin Beefheart' New
York Dolls, sex Pistols. MC 5. a to jsen vyjme'ovď jen
nčkteré.ohnisko bylo zaměřeno na (y vácné, b.ilmtní ka_
pely minulosti' kleré sepřizpůsobily konci 70.1e1. Lidé se lak
nějak rozhlíželi kolem s€b€
a ti The seeds se nevŤaceli. Iggy
se vÍálil. Lou Reed lu byl pořád a vydalijedno lepšíalbum.
4n
llere Fhd) /ďliřilo' Pď lu by|i lďe Rámoneq' treň'se slali
\Iá!nimi' Hodné lidi. ťebá'e b)li nčtd} nerudní, se na né
rádo podivalo. záiimďo |e. s (tm novim .aý pijjdou''
Ranones hřóIi jenon zanedbatetnou roli'.'
"Ano a n€. Byli re1ic€ j€dnďušší _ vš€, co uděláte' je za_
poJil
t]tm
UrJile
a
orďil tnoflíIy. PÍo.lě se po\lavíle a zpíáe
v lom. úplně lím v}Ťal'le
lidi /e dteři' To právé měli
planu' Navíc byli vldy ocholni !e balit' kecal o naých
Fďelrh' odpo\ td.l na mivniolďky. celé zálulisí bylo ole
vřmé a u Žudnych dveň nebvl ani strá'ce ''
A @ Frank Zappa?
'K_dyb} Ť dms / loho miimaie tynoňldďŠiFrank
zppa.
a
t
nedollli by ý ho ani Éimetrcv\im *l2.kěň ''
Jak se aa ýós přichJýala .;b fu hnšinérie MhÍúýa"í.h
''Alj b}.h
o Iom ncmél Za\
'polečno\Ii byl}
piď nlmt
lolik mluvil. proloje nďrávacl
op.méiši neŽ věliina
Jlnich liď' DlejeJich méi'lek jsme byl' telÍni divď| a ve
\ro\-nanl \e spnngn€fnem či Bob Hopem jsme opíavdu
di_
\ffi' A lat vše \}padďo asi ldt. Ze lpousla l4h k'ršpai:
/ velhych lÚm pňcňželadoklubu Whijley v t \AÍge|e\'
Írrnohem
kd)' J\me ldm pálřjl hrali a zaý be/ úspechu ďch'ela.
v_yllcil bych lo asi né|ď lďhle| .velice;ádi b}chom vás
přt|ali..vla\lnilt. manlpuloval' \ !ami. phbďovali Ýás. ly
dčIávali na vá\ á bůhvíco ješlě. ienom kdýbysl€ /mén t
\!Újejméno''''
yšethno, co poýás chtěli, bjlo jehon
zněnil inéno?
'Zpočlnlu |o. ďc
|\em liji\ry tím. ie b} chlčli;oie dalšřh
\ěci a lo hned' jď by inlouý na \ÍJouvé uýhnul' To_ m
chlěli. b)lo pnnt gcslo podň7enÍ 5e: .v} ná\ led. \ |asmi|e,
rvárujte si nás' jak chcete'.
Nale?h juP na Inn |ůhPc aitly néÚ aI]lktiýnlho''
'Jď i\em áJi uŽ rekl piedll'm. \éliina lidl. tterdj\em 7
rélo
.Irdnl} bylny\U po/na]' mé nuti]a re
a lď \e ne_
cÍímdobre. tdy2jsem mez' nimi' Jenom^íacení
jePodívej na všech_
n) u hry.llere \e lU odehjávaji na vŠ€ch;) t) pi;avice. co
\e derou nahoru.. pňIom ÍJu\ o niťem' Tohle
neni můj slyl.
'
to je jejich ýyl. Uv#oÍnil jsem
si, ŽÉ mezi nč .epátřím-
4t
Vělšin. těchro lidí nejsou li' na hen' bysle !e v nouzi mohl
jel]cn a2 u!a lislte lidl a Žádalo..by bylo pÍopuŠlěno
d!e {é
lldi.lleříbylichladnolEýné /avienilen sami den v Már\el
na to' ábych mohl hiát ničemu.''
nd lo. ab} pňjeli
soolehnoul. N€maií v léle wdce a nemají ani duši' A tÍomě
róho. k cemu b} to uky bylo? Narďilj!.m 5e pnli. pozdé
Pohld
''v
íÝý ctlen
té době
nebrlo zapsal se u nějaké spoleL\osli'
bylo mýn mom€
álnín cíem přinést do san
psychodŤďnatu, prctože tam tehdy
nebylo mnoho lidí kteří by mohli něco podobného nabíd_
nout. Určitédivadlo jsem v záIoze měl a také jsem věděl' ž€
mám shopnoý změnit myď a odmrštit nebo inspimvat lidi
Francisca pojem divadla
a
pomocí gest a v}pÍávění' slovních ]íčenívelice ošklivých ob_
Íázků.chtěl jséÍn 10 tu předvádět' Mým moÍnentálním cílem
bylo, abych mél na lidi slejny vliv. jato mél' moii obllttenl
umélci vliv na mč' C}lél i'€m. ab}chom s€ ďtlsovali a chlél
j sem také, abychom byli nebezpeční' vclÍni nebezpďní. By1o
ro popwé za 15 let' kdy jsem mohl jít veřejně na jeviště.
někteÍé lidi otnívit' a přesto si získat 1y lidi, kt€ří v tom viděli
néjalou l'níju. Myj\me šll najeviné plolo. aby nás lidi měli
íádi. ab\ n6 buď pňia|i, nebo /bo'ňo\ali' My j'me najevišti
byli proto, abychom použili nďi uměleckou práci jako ná_
stroj úroku' Dodnešl'a simysltm. z. Žádn.loÍma uméninenl
plalná. pokud (€ nepou'ívá jal'o zbran' To same \ Í'ilmem'
slotim Ža lÍm. i wall Disney můŽe svýn /působem prc
'e
Je účelenkapel} s!ále Prc1,okoýat?
'sanodejmě. DÍes je 10 a|e mnoh€m těžšíponěvadž
většina lidí kteří na nás chodí se ztotožňuje s tím' co děláme
a nys|íÍn si' že nás mají nídi. DÍesje mnohem l쎚ívytáb
nout knílfta z klobotlku, a přitom fanoušky překvapil."
J ak ýlastně lidi ptoýokuje\e? Je k ýůbec nnžný? Kdlb! se
ýjm lo Podařilo, nebyli bJste pak reQkí salni ýůčisobě?
I
slreel' velice jednoduchy poadav€l.
rlllole
a]e
do\l pmvoka|ivní
na konrh a obuŠky lvrdé /mlálili
par tuclŮ liLli a dal\i dobre lň slovky \ebra]i. To bylo
snad
neJvel\l m.rové /avÍáni \ hhlorij san Frdncista. NeÝim,
nakolik jsme-za to mohli ny- Na konci našeho lystoupen
í to
}dosi oznjmil _ pmslě
mu půjail mújofon' Ja osobnč
prolo. prolo'eJsem nelrhtél prcÍfuhál
J*m lo nellumďll da\ u ^em
p.I m'nul na lo. abych \i otčtoval' /da jsou lylo inlormace
spÍdvne' RadéJlJ\em rc ne{halnJ iinem (Io\éku''
Je pro ,ebe p.)lticke 4n8ažoýá;í ( ouhodobýn ď!ed?
'Dlouhodobý cíl je inspiroval lidi, kteří se ;a vás piijdou
podíÝal. l lomu' aby Udélali j něco vÍc. nez
ienom
doml: areklj: PrnahánbŮh' le lo
pilili
bylvelko|epi;oclovýlon_
liJť
ŘPkl b)5
abr ne.o lléIati, -a ňcco boioýall.,
'
"Já m. cjb) ieČnt}' b) ch nef€ll: .Já jďo
;áí vrdce v:im
n.n/ujl. ab}'le \ lim něCo Llělali" souČásll pů!odnlho důvo_
du p'o lolo hnuli b)lo /baÝil se vůdců' kl€ii
tůdci
/ vla\lnňo pÍospechu' Vy\leljs€m na lo. ld}7 J\ou
(ll lidé po
p'olestní .l ci Rmk á8ann Re.san do sou.lnl b']dov}'
Mis
lel j\em si. Žf, kdyb) nás obv'nili. le jsmc pomáhá|i podně_
(oval neporole. par bych bojoval ýieml /prsoby'
Témi, kdo
podnsují nepol'oje' jsou ve slureeno*i práve poldove. vzdyť
F lo .oučáll loho. /aa j$U plaeni' Za Prýé /a lo' Žf, liah
pozavimJl a lřeba be/ d0\odu d
á
druhe /a ro. re lmlill lidi
v soudn' línia poz.duji.
tleřlse kvůll-lomu shJomaŽdinapí.
aby Je|lch přálclé
byli propuÍéni ná svobďu.,'
jsi osobně noýdl]ii na politik| óo' tel? Mýslíšsi.
.elé blo punkui h"un lou:ito po pÚliúe b0 Nt:i lel:,
MěI
žé
''Dodneška jsme byli schopni komunikovat s uřitými
lidmi' ktďí nás Íechápali jenon jako jednoduchou hňčku'
Hříčt'lchlapskych postojů' pÍosazování pníva kdo z koho
a nevím čeho ieště' Kdyžjsme nedávno biíli na Rock against
Reagan (Rock prcti Reaganovi), zrovna přes ulici od sídla
Demokatické stmny pochodovalo směrem k Juýičnímu sálu
''souaásll pl)toot'ňo princ.pu hnuli punt bvlo
odmitnuLi
véci Z i€deýily(h lel, klerá vedl. t chvbm
Lidť se citi]' ohroten, 7působem. rler}
Jsem ča.€m !ijádňl
v CďiÍomia UbeÍ Alh\'' Kdy, skončiůviemamstá válká'
mnoho liJt hodilo\vc /ájmy do zá\'hďu a \qeob€cnéplcía_
lo odporcval (polďnGli. Pďilali s lÍm. le n}ni by mohli
odejn na odpoó'net. \/dár je boje a lNLal .ktliďnou
Praci'
42
13
ludé zaÚacene
/Éll' Tcď \e lDlou+|l uPlalňoval '\oIl \ ic_
šedc_
/ahm;ilc' Dládickou vili na taZdém Nemydim n'
'e
v/d'li'
l
dé
\.dmde\alá'
lela
la\
leia
7l;osLolala
salíi
iako
'e
NešIi doý daleko, a přitoň ještě zbývalo udělal spoustu
otáce. v\ťi\lil \lal, /niail torupČni důlaloBl\i' pF$ědčit
iidi. abi neméli lotil déll' lcnhle wnam poLÍa'ujc dál
Je(té oío\lénc\
}
a dál."
Jednou z ýčcí'heíých jsen si ýšiř'l ho ýdšen posledhím
jÍ|? hodné uto.ili rd puhlúud''
ýyýoupe
' b)to tÚ''e
-''Puilikum'
kteÍé si ie přílišjisté.mě dělá velmi nejistým'
Nechceme. abY nís omeziliÍr dalšíúnikovoufanlazii' MáJn
stále chuť vy;adat tak' jako bych se mčl bnínit a bojoval
- ďo koak; /dhnana do rohu' Konlrnnloval Je s lednodu_
.ío Ýéci Lte.é ve vkot'e.noýi nshréiíČelir'''
A Ío si hrrslíš, že ted! dó|'ále pub|iku?
"Kríce řečeno. východisko ke křiku' V téměř slÍea] istic
l'ém /Důsobu niedpolladm' Že F.m blue\ový Úťin*uji'l'
le'ou.rieďulise ale nr o.obnlbIuť. pii v}'loupenl. nýblž'c
{i'telo ýice inLtm Dň\c'l k 7lvoltl lo, Lo lide lÚlil clli' Jo_
\íalŤiďenn. lldť
|n o Lnlček dál lÚlšm na\' Tak'e.
'áhft
m)sl d +a lčll A
mail vychodi.kn v)kiiael
kd\Ž
'voJi
'o
rnxtru rczvedu, po'lr ruieme iinýn lidem |rojimadlo určene
pou_
Aby
n€
b
yli
sámj'
k tomu, aby odeš]ia začalidělalně.o
_ nedc o ln iítal lidem cn mail
him' ili\álv. Jiními
oár"r.rre
'lov\
o]. i"ůlro*r j" k lomu.ab} pícm)(leli 3 jedn'll
Ahý se sani baýili?
'Hnmm'ne' Ncřftat isenr' aby se sam i bavili' Lidé se sami
lď. ie hnIl \ ldeohry. VyJi si Pnlom' lť nél n ÚělajÍ' Ji
l
mŮ/e bil rou/iú na ntlíl ío/c lal' ah)
ale illám.
'e
néLo \ét.ňo x plovo\o\ald néco včl(l}o' Ji_
lc ookoutla o'aba\a
ni;i 'lovv .neb\l! lo Dolinct, ldo nd' doqa| / vielnam'lť
lo umél;l' Umélcl ItUu v+obecné ÚLinnéiil
ba\ l
vátll, ale-trtr
nástrcj změny než politici'"
RPDh zenlaLe u,n!l, ů | htÚhadný' h \í1ilo,a, i'h pÚ\IiPd
Íi hd
cnh'se'očÍna -lnernýot I! !ok''ii t)r hn(l'e'
^t"Íý |'i'L
sebe naýleče nějakou blá,]1iýou uniJothu' db ý|b^ořil
'"
'Buď fulo' nebo lpolecfnsly pňjalelnou,
mllou d heÁÚU
untromu. To. co tedmme' jsuu \ lddou podnomvďiid\ko\
:ll umělc' \cAU\ pod^mni hnUli. ja i'em ieIi(c vdčany /.
!o' že žiji v zemi, kde mohu ňkat a dělal co chci. miŽ mč
vyženou nebo zasřelí ale ároveň pochybuii o lom' Ž€ se
múžcpnp.alJmeno umé|cť lém lldem. tlen hrajl vljdni/á
blvnou htu' spolccnĎli ndl /emi d /.padnl stÓt' A kJoJsou
JeJlch vladou podpolovdnc 'délovall pÍost iedl'yl, CB s Aac'
A lide. kleň hnji ltllo hru. zdůrťňuji zno! u a ZnÚvU l}' sáme
veťl: ser. muŽno\l' penVe a poliebu b}l pohadkolé bohdl).
hw/dnou pov).eno\r umr,r se na ptarlormu \Fjnou \ ji
nými lidskými b}tosrmi. Dělá s€ to záIněmě _ dát jiným
lidem poctl mdlo"li. pNil. ,e .nad vieLhno po aem louri. jť
b)l lddéji iťa'In)m hmy/en nc,' neŠťa{n}mhm)/em. kleD'
pracujc \ kolonil \ťel néloho iineho' Mdcolm Mc Lďen
pÍohlá'il Jednou 2jlmdrcU teL' 'Pnp kullum
v}m)ilena
Je
/mrinild udery dcnnrho ri\ora. Vorn. doutajr: re
ldya budou lldi udl/ov;l t uniloímiléa v neii:lolé. pď :e
lrde nebuJou chor /b.vit povinno.ridennrho ii\ora
( hl?l b\, být It.l) rallétl
ncbo ih\plldtl''
'In\piraci' Ach' lohleje u/^rl!iIoL
Ieda piit]dd' A! iat nélleii lide
nechápou mé piftlady a zvlášlě můj podivný smysl p.o
huínot' Knlik m. pň]i\ u/le polc. |rolo/c mu\l uá\t| aa\
/jišťovJnm' cÚ délai' iinl llde. ď'/ by prilom v}strlil $ůj
vl.qtnl kÍl a poku!il se o n&o sam'''
na ro. db)
KllbJ
jsi se frěI ý.oýnat s kýmkotiy z histrrie -
Ý snvslu
hodhnf? -pů:nbu !ýnh,
vdl l^ho
|'\'brot"
''chv I ndJ ltm budu mu.ťl
piemrí€l. proloŽe
^t?r\
^' t mnohd
ohledech J\em /ápolné m}sllcl alovel' Hádám, Že ne||ere
\ěcij\em Je nau('l ď moc dobiť' velmi jscm Ý 5na/il o lo,
ab).h \e pouaiI z IldslyLh ch) b' Prem} il|in o vhodném lypu
ra7ncho reloluclonale. \4ym obllbenym retolu(ionďem
\ tdzdem pnpldé Jan PJtel l' Cela lél' \lravil bÚJťm a pU]e
.fupo\áním naňUlu á doul.l pnlom' ,e 5e mU jednou podan
do\ahnoul vrcholu nmi' NJtoncc .e mU Io pndaňIo' 3le co
potom provedl? Měsíc na to umřcl' Ani se Ď€namábá1 s tín.
aby si lu moc upcvnil' Dosábl vÍcholu' oblátil se kýlem
\/hůru a /emrel' Pom}.lcLc na |o, loli|. oo moc| louziclch
iJloll) bvchom mohli
'me{ /. eÝy. kd) h)ihom pnsle \ (e.h_
45
7
* lak ctlíle a rÝrdil. le e\i\luji i jiné /působy. jat s€
v}/Ui'l' než mláil iine lidi.''
Na néA'e]rrh diyoký.h \!ýnupenůh z l?hP uděIati obal
huh rddiulnn a lahli!:l-;n |onslanýórln v !ýýth !e}le, h
plď
ny l} Uauny ve Wa'hinglonu ne.halidélal mčsr prczid€nD'
jeiich sytlému fulo páčiÝou ambiciITďže: 'Tady
jsle Ýy' l'Íal najeden den|'''A n)ď. kdyrJe !éc udělána'je
aas. aby\le nizel.' halové to tal dělajÍcelé rck}' Dokonce
I Ru\ové \i s loulo myšlenl'ou pohÍá!ajl: J€ snad lepšíc€'la
jak vyméslvš€chny 1y sraÉ Pavučiny ze starého PolilbyÍá?"
Hodně toho. co bylo řečeno a napýjno o Punkolé hu11bě'
se zdá být ne.a!i'rií' Čen isen napřftlad nedávo krilikl
ie.tnoho frlnu, který IíčiItu é kúpel, Sotiol Dislorlion' TaÍo
kíiika ýelÚi \'ehemenÚě ftí!1ilo' že #nhni lidé ý Příběhu
jsou podiýní a blázniýí' Tín je ý podstalž zlehčoýoln
"Ach. ovšeÍn. Lidé. kteí maií dost peněz na lo' aby moh|i
udělat tákovýo film. jsou přesně tím typ€m lidí' kteří by nídi
udrž€li anti-finařní ku]luru pod rohožkou. A tak vyberou
někoho' kdo dělá hodně do drog, natďí o nich film podle
svého a pak to přodávají t€enagerům v nákup'ích středis'
v.mle
7
Mys!íšsi, že prái'ě to se stalo s punkoýou k|'!ll!rou?
''No' od samého začál*u se př€dpokládalo. Že by to lat
mělo vypadar. v roce 1977 říkď pÍvní článek v čásopise
Time - 'Ejhle. tihle punkové jsou divní jsou lo Náči' ná
maý|'' vŠe, co nap.ali o Gems
{vv.h Ý ech noí
'vrcvé
* popáltal má\lcm 7 buh\ých onškú.
t}io. z,e Dauy crash
\epsallo iejich vy\toupenÍch. o iejich lexrch
nebo o něčem
iln;m. sleiné lď t umélecléden'l} v Los Angele' podáÝal}
informace o přoMávání šÍoubováky a o n6ových .vač
l'ach pii Ýyíoupenich Black l'la8. Adole\cenls a Ci..le
JeÍks' Kdyb} se pÍedlim sla]o néJďé znásilnénl. p\alo by se
o tom po těchto čl]íncíchmnohen víc. Jinými slovy 'pňlk_
nout uÍčitémuhnutí co možná nejvíc svinstva j€ velice dobÍý
/pů\ob.jak pii\PéI k jeho7ni.eni''Hej. Lamo.lad) pi3ou. )e
li pankači se m€7i sebou rádi percU' Pojd'me na Fle€lwood
a vykope.jme je|' Podobný přft|ad: staÍá fníre v pades]ítých
lete.h říkďa, Že polovina č]eÍůkomunislické st.any jsou
práskači."
Karb, jsi
nžl někd, účinkoýal před toko\'ýnlo publik n'
'Neilepšíco můželeudělat'
j€ mluvit o lom'
46
\
j.}
se
cítí'e'
s?:
r?dnohj\i
ínil o tnn !? néMo ýyhodit dn ýZáu. hu střÚn
'
PobIÍž lýého dohu...
'Bylo lo přílno pŘd mým domem! Udě|al to syn jednoho
_raky
velic€
.
atámého sanfŤanciského umělce. rehdy iti
po
DirL Dřtin\ovi a Jews. Bodli mne dotonce Íolbilou laivi
do hlavy' Ulďilina mé lyl'(ky' Nebe7peč' pÍich'ejia áse
oocná4ji' J€ lo pÍoqlě Cosi. co \e 5Évá' Myslím si. ,e vím'
co lo /pÚ\obuje Je lomu lál prolo. prolo'€ l,onfionlujeme
lidi \e rebou .amimi, namisro roho, abychom jim vyirati
néjďj vhodny led' 2 kl€rym by šli. aniŽ by vijéli. Ž;jsou
\ouaásl! daného problemu
_
anebo' Že i my jime \oučá!lt da_
kou podnbnd naPadcni r|o DPod K?nncdýs na
oújineč
'Abych řekl uplínně' tak n€''.
pndobr) tltoblen i Jotsi punloti Lapcty:
'vÍcc seo tom mluvlt {ngli'.pÍoloŽF ibÍilsiý list.llerý
lvrdí' ŽeJe pilie]em lólo lulrury. podnecuje lidi i romu. abi'
sc rc/délováIi do vlce loupďÍcích kmenů a bojovali meit
.ebou'-Aby bojovdll i s Iěm'. n'miŽ mali
Ýolďnéhojme_
'
lt4utt
noválelc obllbenoý
slejného druhu hUdby' Jsou zde pu;ko_
vl anarehslé. punkov í Ex plolled a \llnhead!: a má se zá ro
li \ilchni bojujl s mď\, |ďs a hqvY metatistv. slává \e
/'eloho láll. jďo \ kÍetleném ýnál'j. kleÍá tšď nefu'pňli(
le8rační'v An8lii byl v}vÚen větší tlak na 10' aby váspÍo_
htásjli 2a ýoprocentního čl€ná loho, nebo onoho tměne.
i když Íle lř€ta nomální srereo!}p. Jd€ vlastně o segÍegaci'
kleÍou vyvolává tisk-''
Bojíšse něuy toho'.o se s tebou slane?
''spac enocionálné. Pra\Jépodobné lemfu vlastrU
rukou'
HlUbďo zasunulé te \ve mysti mám učilév€.i. / nich' b}ch
mohl lynoiil \)chodi{lo pÍo sýé uměni a nÍpad} prc své
přežitl' kJybych proíčpotieboval jl!t'''
Jabj j e ť/ůjzúýazek w:či týé u publiku, pokud jde o .raku
$
I
lnúni AoD?ly" N?kcií ltdi b' 5? nahll ýra'hÚ\!' KJy'
Den fanid bead Kcnntd}5 bu|le Io nů ý hudÚUnu n'ul'y
',n|ci:
uerotpaan"u se: sudou 4c rařad ho!'tiJ.t sýnji nu'
'Lidi by se měli naučit napájet sami' to za pÍvé' Pokud to
bíi! na úrovni dětí, lak si raději kreďcte l"é "lá{hí
ohr'Lv. neZ abvlle celďi nd tnlilu omalo\ďel' \4)sllm
chcete
l, r
nďr pov iníosu';e uďŽovzl beb vsl lak dlouho. dotud
budeme stačit a dokud budeme pňcházeI s novýrn mat€riÁlem. Musíme taky vědět, kdy odejít' Byť by 10 byl od_
chod treba ienom na čó. Doka/alij'me \e ío/eill nd d\a až
(esl mě{ců v dobe, l'dy j\me méli \ami \ebe bud'plne /uby'
n'
10
nebo isme pÍo\lépolřebovali v}padnoul / punkove 'cen}'
abychom se do'rali zptr do rcálné p€r.pekli\y ve(i'''
Co děIále běhen takoyéhoto ob!1obí?
''Praculeme na melodirch, na napad€ch' J. Isem leměř /a_
htcen iď;macem nev}U'r)ch ulrŽtů hudby a le\lů' Hla\
nim prcblemem pro mne neni v}plnit tnlná ml"u' ale 'pltc
u-ruiL
rat. atv \e slov. hodila \ hudbé a aby hudbd
'e"i
A lo néldY lrva elc Íok)'''
,i. r'.."'"r'
"mo'téru 'lov'
:a!ls!!l 'pÚýolPnl
Ponsle! ri nekó nd Io' lr b\:
poLrd|!Ú|!I''
\ýi
^dP?le
uni
t. knn?r Ódalik'' abýs nohlý(
''Dlouhou dobu nás k tonu nuti]i. Zv]íšlě Íirma Fau]ty'
chlěli s n]ími udělď i video s koncertní veízí'Moon ovcÍ
Mďin' za l 2 0o0 dolaJů. HÍnmn, ne' Raděj i ne. Nechtěl bych
diemL na zádku a ilkár si -'och, můi BoŽe. musim nap'dl
hil. mu.im napsal hil. musi lo bil hllo\y singl. a rcJe \šech_
nÓ. cÓ chci uděla|'. Nechci se stát dalším Bu8sm Bunnym.
Nechcipo<kďovar piipiimem ndLa(enl na \ideo ve(LeldmU
rockovimu vldeu s€ v\híbam lďo moru' Nen.\idlm ln.
uDlné Lo nenávdlm! U4avám dlolar T.r8eI !ideo 'poleč
n;sl. klerá nahÍáÝala zaČálk) punkn\e \en\ ! Kalltomii'
Zalím i\em vidélopBv,]u ien mrlojln)ch Vécl. kleF b) \e
mi oor;\du llbil\ ' V.echío lo |sou]en 'p€' ia ln í e lek l} ' Lle'e
jlu
hudb} dU Íoín} obÍilov)ch.ell;ll)' dčlan)ch
'niŽúii
p.o iri"ircnce \'deoheí' \ejdclii video. klelé i\em /alím
i ldél. b\ l Pnnce' Byl do'l ch}trý nd lo' aby lo plomilal t li
netr_ oioroa ram na rom mohl \ydélal \lcc pené7' \'4}sllm
salurd'}
si. )e'N4Tv ie la neihoŇ \ec. }terá se udélala
^d
Nighl FeveÍ. odnlmá hudbé všechnu ltd\koý a zemilo5l'
A navíc poselýví_ většinamarcřiálů v MTv n€má poselstvi
Myslín si' Že jsou jen dvě cesty, jat pracovat s vid;en: buď
z.hytil-žjvou Lápelu pňmo pÍed publir.em. nebo pou'il
hudbu jďo doploÝď pÍo video á k.pelu / obra7u upl;č eli'
minovat' Proslé pÍo velrolepéjj' pod]vanou pouŽil obra7
a učinÍho kvalilnís popisny'''
Co si nlslíšo psychiatrech?
'Mállrajednoho méhodobreho příele: \elkal
JseÍn \e s ni,
kd}ž byla pod vlivem jednoho ps}chiaEa' DÍŽel ii na lolúa
l€.lch. Žf ďl nemohla lpál. \eu\tale b}la nadrogóv á' Tď
nějak mé omráČilá lčma w) ma 'mmiďovima' ďiÍná- kdyŽ
si slěžovalá na všechn} Jy v€(i. klere jÍ psychlatÍ dá\a|' Ted.
už pry s€ toho nemúž€ zbavit. bez drogy nic neudělá. Ten
chlapik si prostě jen pohn{val s její hlavou, a lo ohavným
zp{soben' ponocí různých pÍ€pan{tů' tteré mají v1iv na
ná]adu ČIoGka a laté poÝíámiUčinty''lsem \ijtslý. ž€ nék_
tďí lo my\li dobie. .le osÍáhl j\ou iešlévícÉ;emocní neŽ
samomí pďienti' \ebo p\ychologové _ bab.aiise v lidskén
nitru a isou nadkni' tdy, se doslanou t Jadru vei' V€lmi
bych qe podi\ il. kdyby li Iidé \ ůbec véděli. co délaJt' Zdá \e,
že o jejich prof€si se nikdo moc nestan{'''
'Iedfuu
na lidi
j\i ni
ýýPrá\é|' rak
^i
lPI ha
lol?
o
phla\ r]Ilon
''Bylo to lakové jednoÍízovégeýo mechuc€ní z kapitaliýů \ BouldeíU. Zn€Ch(enl z lldi. tleií /apomnéli. Ž€
'oU_
castl /l\ola neJsou Jenom peni7e' \eŽ ilem odešel
7 Boulderu. ýálo se pÍá\é lolo Ínéío,'lorumDóvuvm lv'll'
boharym lidem. tten léŽil' / přírodnůo boh;l.rvl' i lo vŠe
\e .lalo během péti lel: néco podobneho s€ děie dnes v sán
Fmnci\CU' Mám dojem. Že cl]em naieho 'Thaichelovského.
Ýaroý) ie udělal / méí3obo!ské nakUPni stÍedFko' Žpel
ale do Boulderu' B}l jsem llm \qlm lák lolÍuŠena mé|jsem
v sobě lolik ý/lelu.
kd}ŽJ\em \e oCill u jedné z léch ven
lovních íelláumcí ve'e \Íylu padesalých let. U lťíaurace, kle
íoU Zrenovo!3]ia |de Iidéspokojené srkalidováŽene pivo /a
čtli dolary'
jež 5i rnohli na druhén konci ulice koupit za
\edmdsál pét centů. ldyŽ jým vidél lU jejich ďogďlnosl.
neýyďŽel jsem to a popliva] Jsem j€.,'
i
I
vzPonínóš si ješlě na jiné ok nžiky' z dobr.
uy
jsi brl
''Je toho moc' Třeba len chlápek se psy| Jak bych na něho
mohl zapomenout. Přď obchodem js€m s€ pÍobíralvyřaze_
nýni deskami. Vytáhnul jsem staté album Fle€lwood Mác'
'Bájďné| Blek Magic woman á zadarmol ' A pak se najed'
nou objevila ruká. která mi album vzďa- 'Momenl! To album
je moj€!'Vzhlédl js€m a spatřil chlBpfta'.iak na mě civí se
zvláštním úsměvem a s ďima maniaka a se dvěma čeŤveno_
hnědými psisky. kteň se motali okolo mn€' Uvědomil jsen
si. žč.ic nenadělám'
BrZy jsem si všimnul' že mne ten chlapík slďujc' sLáte se
skjným úšklebkem, ďima maniaka a s. psy. Pořád nic neří_
kat' Pověděl jsem o lom svýn přálelům a oni řek|i: 'Jistě'
toho jsme viděli laky.' Všicbni přcsně věděli' o kom .jsem
Ínluvil. Napadlo Ínn€. že to snad dělá z legÍac€. Po léto uďá'
losti jsen si uvědomil' jď by bylo snadné á legÍačníchodil
takhle za 'noÍmálníma lidma' a donutit je tímlo způsobem
L lomu' aby byll \ ndl\zhůíu' \4U2lť psy 7ménilmůjŽilol'
Mcl iedineany nanled na s\obodU' s']en.lvíje 'vobda. l(on_
foÍmita je smrt' Alespoň začáek šíIenslví.Později jsem se
doslechl. že vede sklad v Albany, ve stáaě Neý York.''
Myslíš si' že každý si ýždycky )]JděIal Pení,e počeslně?
Možnú že po.ituješ repor ne1ilí být ý b!,nysu a ý!ÍIěláýal
p.níle' Nefuih.tojen' že b! ses .ílll spoknjehý' kdybrs ý''
děláýal sPo6tu p.aěz.
"No, kdybychom vydělávali moc, cblět bych mílpocit, že
jsme to vydělali legálně a pďestně. Nechtěl bych zničit kvůli
p€nězům na'še uměleké jméno. Nďokáal bych to' Mám tím
na mysli to. Že kdybychom přistoupili na hÍu nahrávacích
společnoslía poŠpinili si své jméno v naději. že dostaneÍne
bájďnousnlouvu. asibych se bÍzy nepoznal v zrcadle.Ato'
co bych viděl kolem' by se mi asi laky moc nelibilo. Byl bych
hodně nespokojený, protože mně vždycky vadililidé v moc_
ném postavení kteí mi řikali, co máfi dělat' a'iž by udali
nějak' logický důvď' prcč' Jinými slovy - 'Udělej to. přo_
toŽe to říkám a nemusíš pňemýšlet o důvodu' . Možná to zna'
mená vyhnout se těm ne-umělcúm. kleií se j€n pofiaku.'í
a kupujíči prodávají umělce ajeji.h pÍáci'.'ako by byli klíc'
50
kami pÍo kďky' nebo u1ěÍkami .a nádobí.
Mdš po.il. že kdrž jsiýů1číosob ostí Dedd Keaneals' je
ti ýnucoýán.1 Pozic. \' nížbls něl býl přftladnou Poýaýou?
'
''Někdy ano. Někdy si to dost uvědomuji'"
Je Íi ío Proli Úrys|í?
" Ne]íbí se ni' když lidé roztÍ!šujířeči a ]'nažísc je převrá_
t'l v něco .iiného' kdyŽ lvrd( žc dáván špďný přftlad' ale
Ínně samotnému to neleknou. To Íně velice ro7iiluje. Ale
jinak ' myďím si' ř největšín mýn kitikeÍn js€m já sán'
snažímr!€ o to'.bych byl schope! měřit se se shndarty. které
oceňujiujiných umě|ců. Není to snad.ý úkola ncdoslává se
mi na něj dost času' Ale přesto se snažíÍn'Nemám rlíd' když
ně lidé naivně klltdou na pomnik a oče*áva.jíode mÍc hrdin
slví JÍ nejs€Ín žádný 'nabitý' polilik' Mys1ím si. že ý sám
době přajš odcizuji. KdyŽ lak o tom přemýšlím. ták .i
myslím. žcjsem ve své duši blíŽe tomu řnuži se psy."
Krátce po lotnlo rozsáhlém inl€rview vydali Dead K€nnedys album Frank€nchrist' ná klerén kapela část čně
ubí.á na své zběsi|é rychlodti víc€ s€ sousíředí na prc"
'
p.acovávání náročnělšíchařánžmá.
FÍankenchrist s€ ale
s'.ívá i pďálkem j€jich konce' Do álb!je totiž vlož.en pljkít
''Penis l-ándscape'' _ tcdy něco
.iako ''Penisová krajina'' ' před
ýavujícítři řady pÍnských přirození poh.omadě. Na základě
tohoto plakátu tyl prod DK zahájen'roudní proces s obvinč_
ním z lnravnÍlo ohroženímládeŽe. V podýarě ale šlo jen
o připrivený útok ptoti nepdhodlné skupině' o přlsný zísab
dU
'hbln. o oprásenl /atona' Vc :pole.no'li. lJe je pomn
l
proslituce na denním pořádku. Denohl lento kreslený
umělecký výtvor vzbudit pražádný šok. nalož o}t.oŽení Jcllo
Bial'ra' jakožlo vedoucí kap€ly, byl dokonc€ zadř-en policií
a ýzal do vuby. PÍopuštěn byl ter'Íve až na vysokou káucl.
*terou zbytek DK dal dohÍoÍnady Urychleným vydáním korn'
pilace dzných koncertních záznamů. Altemativc Tentacles
vydali tenh|e Živák v rekordním čase' Proces s Riafrou á DK
se láhl dva roky' a i když Ďakoncc spravedlnosl zvítězila,
kapelu to natolik olnivilo, Že se v podýatě rozpadla. Dead
Kennedysješlě lěsně před svou smííýihli vydat desku Bad
Tirne For Democracy s hudebnírn návrátem k počálečníjed
noduchosli' a to už byl definitivní konec a rebetii zazvonil
5l
zv(a6.lmíoěYýtr iňětoó'{GciÝGlillcd!6i.a.
pní avrol bty .loql r Ýldd .roo Írrr roove o'o1rbID' t rté to j& ú Pbr|dH .tau' hoÍqr ..bdl
t nblc .ffibtý Jdlntv Rd!.rt
.h.l.''ňy'lÍd!'.ža lv'!t
bodíě tr F&dní.
aneb mďé
doloiedď4iovírtínítfičhata
€ingoše
([email protected]'Maňc.t!c)
a
Jak bls ' co nejslfučněji, shrnul působeni Enerqie Geni|al
na ndší Punkoýé súně...
''vznik počátkem roku ?9' ánik koncem roku 8 l ' dohm
mady asi lal dvacel konceÍů'z Ílichž třetinu jsme ani n€do
hráli' stručnějšíuŽ to být mi nemůŽe.''
Začólek te!1y'
''K muzice isme se pňchomeitlijakobedňáciclassic [email protected]
njoll banú' a je jasný' Že dloutto nemohlo zůslat jen u beden '
Potom isems€ s FoÍb€|sL]m senálnajednom mejdanukvůli
pozdější nehnjícíčlencc kápely Janě Kapiúnový (to byl asi
kapíální kousek ' pozn'aut.) a na druhý den jsřne siňekli' že
když už máme lolik ener8ie, l* b)'chom mohli založil sku_
pjnu. okamžitě jsme pňbťa]i Pávka, jenŽ si obraIem Íuky
n€chal posiat od znáných z Anenky mikofon a na další
členy jsme na'u ili náhodou. Nejprve jsmc na maturitním
plese obj€vili pod stolem úp1ně ožraléhoJ' Cajthmla. V opilosti se zavázal, že bude bubnovat' poněvadž prcj má doma
buben''' Dalšíden jsme 9dě1i, ostatně jako vždycky v jedný
hospodč a přeÍnýšl€li' jak vlastně budem brát' Zničehonic
tm přišelD' Cajlhamla nesl SikytaÍu. kterou zrcvna zakoupjl v bazáfu- To byl doslatečný důvod k lomu. abychom ho
přibÍali. V dubnu téhož roku jsme si půjčilizkušebnu' řekli
si'raz. dva' lři' čtyři'''.a nic. nikdo ni. neuměl.''
Pdk ndstal den, o klerén sní nejen leenageří. p í kon'
prv6íbyljižv
květnu. MěljjsnehráIjako
předkapela
jednoín v.šovickým ssM klubu.
ale po pnní písničcepřiběhl místní svazák a začal mě za kJk
od basy tahal z jcviště' Nedal jsem se. á lak jsm€ hríli dál.
Uprostňed druhý včci náÍn ale vypli proud a tím lo všechno
pro nás skončilo. Pak isme zkoušeli asi ptl roku. za lu dobu
odehráli jeden pamft s Extempore a byly tu 9. jazzový dny'
skočili isme tam rovnýma nohama. vždyťsehraný j sm€ byli
dos]ova na hrinic i únosnosti. odebrálijsme asi osm písniček
a celkem to dopadlo solidně' Vedle nás lam punk preanlo
vah jenč Anlitma a Zikkurrt, ten ale na rozdí od nás a od
Antitmy uměl aspoň hÍát'"
''Ten
classic Rock-n'rell ba.du
A co
v
sinlslíšo zikkurIlu'''
54
''Zikkumt byl lakovej.--no pro'tě dňeli' hráli a moc chtěli'
Na rozdfl ď nás by]i instromentálně dost na výši' ztímco
my jsme hráli spíšien tak' pro radosl. Bavilo mě, jak chtěli
být za každou cenu pívnítuzemská punková kapela. a tak
kdyŽ se v bulletinu k ÉÍůle
9' jazovkám objevilo' Ž€ jsme
'pwní praŽská punková kapela'' tak dost prskali."
'Idk bys charukleÍíz!ýal začálb Enersie'|
''Ten punk. co jsme lenkrál piedvadélt. se smo/íejmé
s ťm. coje dnes. nedá vůbec srovnával. Taky tady byla úplně
j
iná atmosféřa
kolen toho' vžÓ'ť tehdá a'i
ž'ádní doopravdo
vý pekáči neexistovali. Bylá íu snádjediná taková praŽská
paía' ta a1e věčně s€děla u Flcků á vín jen' že nad námi
ohmova]a nos' Punk tou dobou' lo byla Spíšnová vě(ev un_
deř8roundu- však nám taty |idi okolo něj dost pomá}tali'
cbadima s Pospíšilem(Ganť) nás hnali do hraní a zkoušení,
Pepa Janíčekochotně prjčoval apaÍál Plasliků' Janíček.to byl
vůbec lakovej duchovní tatÍk kapely' oMobně jako Karel
Hábal (Vokno)' Tihle čtyřitidipÍo nás dost udělali.''
Kolikjsle měli repeftoúru a jak jste to ě|i se.řizov|e-
"My jsme nikdy žád.épapíry ani povolovačky neměli,
pÍoýě jsme se protlouka] j jak se dalo a měli štěstí' Taky pro|o
jsme třeba ze sálu na Žofíně prcháli po lešeníp.oloŽe s€
míslní organizáloři až moc začali ajímal o to' kdo jsme
a classic Rock_n rcll bandu, kteí nás lam na svoje třiko ne
chalittát na čemo. jsÍne tím moh1izpůsobit dosl velkej pÍů_
ser. ve finálejsm€ rněli hotových asi 28 písnič€k. z toho byly
čttsi převzalý. Dvč od sham 69' po.iedné od Chelséa a také
Moc jsÍe je a|e neobehróIi'
"To opravdu nc' Na konci roku 8 l navštÍvil PÍahu an8lickej
publiciÝa 7 \ew VUslcal FYÍtres.' chri. Bohn. J lo 2 Uae
]emnapováníCe\kene/ávislemu/ll}' Knilcenalo! NME
tenhle č1ánek vyšel a ná titulnístnínce bo doprovázela kJcsba
tryska.jícílokomotivy s rudou hvězdou. pod klerou bylo na
psáno ''FRUSTRATIoN oF CnCH CULTURE"' Na dosti
vellém pm\loru byl} uvnili Čl\lJ rolhovoly a lblky \ mu7i_
kantana a dostalo se i na Eneřgii G. Potud vŠ€ v relativním
s5
pořládku' Problém by] ovšem v tom, ž€ ten novinď lo všÚhno
spat]al i s politikou, Plastikamá' chMou 77' Dub-cekem'
rokem ó8' a to byl začátek našeho konce. První šli na výslech
Forh.lský s Pávkem a někdo z nich to nevydržel a řetl' že se
s ťn Bohn€m všichni setkali na mejdanu U chadiny' Po nich
byli předvoláÍi starší z Cajlham|ů a já. Musel jem podepsat
pÍohlášeníže už nikdy nebudu hŤát. Díky tomu jsme ztrďiii
zkušebnu, koncerq byly prc nás tabu' zkrá.ka nikdo si ne'
laisnul nás někam zvát' Energie lak sama od sebe znikta' c-o
bylo a1e horšíčtrnáct dní na to doslal Chadima někde večer
fest do dfžky' zřejmě od stB á nějak si lo dal dohromady' že
to je kvůli Energii' Rozneslo se to a zjevně jsme upadli v n€mi]ost. Lidi z JaZvý sekce nás začali označoval zá přáskače
a došlo i na sifuaci, kdy mně na olázku na dafum jednoho
konceíu odpověděl Tumovský z J.s.' ''Že neví' kdy s€ koná
a i kdyby YěděI' stejně by to fízlovi nďek|.''
Rlla ti od StR nabídnuta spolupróce?
"Jo' Asi po dvou l€tech čekání na d€vizák
Tm ý
se
padali zubožení i lihle studenti, bylo mu jich líto' a lak jirn
začal stÍkát dv&elikorunu' Když to viděi míýnísvalák, oka_
lnžitě se Íás snaŽil vyhodit, a to jak slovně, tak i fyzicky'''
Chceš někmu něco l2k12ol na záýěr,
''Ale jo' ťeba Kňvánkovi z tehdejší Jazzový sekce, dnes
jednomu z blavních představitelů jak Globusu, tak charty 77'
Dělal nám dopravce zrovna do toho Bma a cestou tam si ďe
mn€ půjčil30o._ Kčs na benzín' kteÍej dostál zaplácenej od
pořadalelů. Ty tři slovky ni ale dodnes n€vrátil, a tak se
ptám' jesdi by mi nemohly být pÍoplác€ny' tňeba z konta
chaíy 77, na ktďém !eď Křivánek spo]usedí v případě vrá_
c€ní žádám o jejich pňedisponování na konto dětské onkologie v Molole."
ni podaňlo
mt splnil sen Nejenže jsem $
lam koupjl dokou basu' ale na vtastní oči jsem viděl Rotten4
ják zpívá AnaÍchy In The U.K., a to na závěr konc€rtu s tou
svou partou Publi€ lnag€... Byl aje to prc mne ážiÉkna
ce]ý život- Když iPm se vrátil, Íněl iseÍn už ve schránce tři
předvolání na Bariík a ž€ pÍ€j jsem s€ laln určitě se*al
jsem obs Bohnem..' Asi pětkát běhen dlouhého výsl€€hu
dŤžel nabídku na spolupráci. Dokonce mi nabíZ.li. že bych
do toho rjndýna mohl cestoval deba káždej měsíc' od ý
dobyjsem nebyl venku."
do\lal .e do An8lte'
Máš z těch časůněco ýeselejštho7
''snad nějákou vzpomínku na ty naše konceny. Třeba
z Purkyňových kol€jí v Bmě' Tam jsme lo odehráli v notně
opi|ém stavu' a i pňesto za námi po konceně pňšla delegace
ruskychjtudenm a Že s€ jim to jato Inoc líbilo a kde by si
pry nohli koupit našídesku... Dosrali jsme od nich i dáí€k'
a to plastikový model Kolokolu (pÍasklý zvon z tcelnelského náměst'. Dobrej tŤapas nastal ale ve chvíli' kdy se
k tomu pňmolal Pávek' on měl již od maličká lakovou vni-
l řní slabosl' Rád Íozdával peníze na lízátka a bonbóny Ínalým
dětem' obzvlášť když byly patňčně umouněný. PávkoÝi pň-
5ó
57
1.
'\.
Dočcl by.h dÍl n ř clrci
baz
ČÁsrI'
tďo vašdro llaaÍ
iitcLt$Íbký t cy
ty va!€
nďhci Írou stt'šoévzn€í.ný
Ílbbo toínu tÍoch fuzuňf.
víc n žjí
ď. ÍeňúNíltni
'riwo
'lÍvejlem
nďct Toktýho
ř js€Ín blb.., kdyŽ
rcáóe
DloúF jscn n€č€t laihu
ani žídÍlolffmÍn .ád
iásin
'aoÚm.
že
ř
nikoho mbudu hrár
ze
.;
'*oua"l
rÁd
ÍínoÍ'cmíÍn
"ytira
Ty ncntž.š podEPit
co pÍo mě aumcná Lou
ty ncmÚřš pochopit
co i€ to pslouchlt ho a
,á ncmúžupochoPit
' jat trthle mt'ď žÍr
R..d
pí'
5t
PovIDANi sE "SIDEM" HoŠxEM
aÍreb: Jak to s tírn purú€rň u hás
---.--
bdo
Pokud chceme znát příběh o historii punku v cechách co
nejpodrcbněji a nejzasvěceněji, pak je nejlepší a zárcveň nei
rozumnějšívyzpovídat jedíoho z lěch nejpovoluějších.
Jnenuje se Petr Hošek, v}padá jak sid Vicious. bydlí na
v}Š€híadé (Apoň jleÍn lo mel kouŠ\ do t nionu. kde jsem
ho nékoliknil 7povídalr.je 7pévákem a záro\ eň šéfem PIexi_
\u. vydď s nimielpičlo a vzpomlnek má habaděi.
iak lo l,š.chno b!lo...
to Íáďem LuxembuÍg, to mi bylo asi 13 let a byl
tu, oýatně jako pořád, toúlnínedoslatek muziky' onehd,á
tďn vysflali asi hďinový profil manchesleÍských Buumks
a mluvili taky o puntu, stnšně mě to tenknít vzalo. Bylo to
pro Íme úplně něco novýho, b€zvadnýho a b1avně pňstup'
;yho' Nerc/uměl jlem lexlům' ale meljsem pďil. ,e vím.
o co v lý hudbe ide' samo/řiméj\em mél . loho ze láčálku
chaos Ý mďovicl. ale lo Ý r}chle sroÝnalo' Dodne\ mé nic
nechytilo lat jako tenkrát punk.''
Tedy
'
'zďálo
Jdk to pokračoýalo?
"záhy jsem se poznal s baskyraÍislou MaÍkem sibřinou'
Měl oMobné zájmy a jelikož jsme tou dobou záčali dělal
b€dňá}y u AbŤáxas, jedné z mála pořádných kapel té doby.
kontak6/ na punkovou muziku se i dfty jim zdáÍně rozrůsta-
ly."
sex Pislols tedr
u tebe přýní-..
^ebrlísex Pistols jseÍn poprvé zaslech]
'Ne, nebyli. Název
v osÍnétřídě základní školy a vzhledem k tomu, žc tám bylo
to 'sex'' bylo lo nesmÍmě populámí a hodně se to škrábalo
do školních lavic' Pistole jseÍn popNé s]yše] někdy v me 83
Coýšethno li.Iali Pislole mino toho,že ses ýěÍloně ýažil
sryll!oýd|do role ftlkiho sirl viclousc"
vrdyct) v pohodé. a prolo jým chtél býr
''PřiladŽli.mi
Iďový
ijá. Hroaé se mi llbilajeJich lehrosl v; vystupovánÍ
hudebnídraÝosl' Pokazdé' kdyŽjsfm ie slyše|, byto midésně
Íajn' TŘba na mejdďech j€ li l l'dně l fikdi. čl}Ti[Í'zá sebou
an omu tonevadilo. Pamá!Ujisj na Fdnohosilv€s!-a v hos_
podě. {dy cod save T}e oueen ielo dvacelkál po loba
nďada po k'dé repri/e byla divďej(ia diÝočej{Í, a'
'No Fufure' rval celej lokál lcfhé písedÍc|'ch'|opa|.rcfÍén
kleď
ptitom vltbec ne!édéIi.o cojde.''
ByIi sex Pistok Mc larenůý podyod nebo ae? Jalcj je týúj
a
"oko|o Pistolí bylo vŽdy nesčebě otazníkú a Ínalérů.Dnes
už /bývá ien ďa/nů a malir dohromady' a lo len nejvělií
a bohužel. nebo našÉsllnezodpovčdilelný. Je i'in frí sidá
Vicio6e (John simon Ritchie) a Nancy spun8én' Kdy a kým
byla zavŤažděná Nancy' nevím. sid ,€mlel 2' 2. 79 na přÉdáv_
rování heroinem' Pokud je mi aámo. mél problémy s dÍo_
8amij€šlé pfed ý/nikem Pislolí. onich sesia€ poldéjihodně
Í u\'lo
iďo olodvodu. ovšem ta'ťej rozumnej človétby
s€ tomu po poslechu Nev€I
Mind The Bollocks měl zá!Íúi'
po m7padu kupely. á.lo
lřeba Íomou rú/nyth rybérů.kde se opalovaly ty samé
pnnč' vrcho]em vŠď bylo naloČeni filmu 'sid and_ Nancy
P_olud_loli2
-r-ve
Mvody byl}.7acaly ď
The KiIl'' Jde o naplosrý bra}' děiem vÓbec neodpo_
lo denné poiád dokola. lal mé lo do.lalo' Kdre
na videu shléď The GÍeat Rock-n'rcll swindle a bylo mi
jasný. Že to je ta c€sla. kterou s€ musím ubírat' Byl jsem
z toho fakt úplně vyšinutcj. Zamiloval jsem si sida ve všéch
'
ohledech js€m se snažil bejt jako oÍ' Napodobal jsem jeho
'dÍšky'před zÍcadlem, lakzvaný 'házečky'' dělal jsem ty jeho
ktátivý pobyby' choval jsem s€ stejně výslředně a vutgáÍně.
Táky jsem si zjistil. že vážil pě1ačtťi.et kilo. a ták jsem šel
okamŽitě s váhou dolů. vůbff jsem kvůli loÍnu n€žŤal.''
vidaj'cí skUlďno\lem' s'd a Nancy jsou zde ztělesnéni k ne_
po/n'ínÍ' není pouŽila u' jedna oÍiginální verze písné sex
Pislols... atd. v pÍipadé(oholo filmu s€ opBvdu o lolálnim
švindlu mluvit dá'''
Asi nezůslalo jen u poslechu Pistolí.'.
''Doba.I(dy jým poslouchďJenom
|€, byla hJozně kráká'
Polom se loro/llllodo viech slran _ ErploilÉd. LJK sub\, one
wa) syÝem. Ramones. GBH. 7l'nlr; b}lo loho najednou
stmšně mo(. Za]oril |seÍn Plexi\. polnď novou spousiu spři_
/něnych l'dí. slczal 5e \ nimi \a'nozř€Jmé ve st;vii,Ienh.át
lo pro mě Už bě)elo naplno' Bylo lo hroznč Íajn období.
vilcnnl Jlme se mě|i rádi' Žadny ma7jcNÍ _ mladei. slá'rcj
óo
ó1
a
co iiného neŽ - \ever Mind lhe Bollocl'' Pouilél jsem
ji
na lo jsem
Jak se na yoši' slóle časlěišt přílo noý, n'ářil pe'sonáI'
infreaýi k^árný sldýic|
"pilua iae o siameasrv' !át lo bylo ÝZdy all ňghl' ovšem
\ oeBonfl;n !o b}l; hÍo/ně blbý' Z€ zďáll'u se jen blbé
lÝ;
i. ale pozdéJt nás u' začalt prudtl' NejdfiÝe lat' žejsme
hod_inu na obsluhu. To nám ale zas úk moc
čekali třeb;
nevadilo. ýeinč isme fun neměIipÍach}' len'e pal n^ ''ačáli
uutrazount' šte'ati isme le aspoň ve Íoyeru' ale i ďlud nás
vvhuovali' Dalt i\me \iledy asi méqíc pau/u a pál\ lám /a_
tíi"hoair ,no'a' gvIl ra^ dvé obsluh)' Jednu \edlshďou
.lár'.'rr o- gos.l' i.n tyl v ktidu a nechal nás lam bý' Tl
a-'l * i'* "t. vo]ali póltcaily' Ty st tam /vy\li chďil
ornvovl laŽdei den. vzdrcky si někoho ď\edli' Bylijsme
zvyttí;ok nás
lo neodŤadilo'''
je
ti
s|ejně jako mkě' donní"nn Š"ž'
lonu,
že
vzhleden k
,asb runkcl'
isi a\i nebý! úDtn ofl klaÍickj
už na to
''' 'i'ziaíi.'"ňáae.
p*ni pílác tjl pro mne lia' nim
'
i.ém sé Še;ánil vlattnéď neďiÝno! zlpádním Berllně' len
nebyll
v
íii on Úolne orvni ale.pon !e lo ňta' /ačálctch
Lil .'o.^"ielnl, byli víc kullovněiší' Neno\ili
"i'"i"-ii
",a"
l."tatt<u ctrerolee. .rac ilr ien podmalovanyoČi' B}lo lo lad)
;lné nov( a lomunisrŮm s{ lo /mvna moc nelĎilo' V tod_
.reiny problém jako l mďičksma v \edmde
'vu'ia
'ůre
sálých lelech' li'dlz se ro mzinilo a /\ýÍunilo' nastal}
p.."Luíi
ial' nám Íízlove zabaÝovali ntzný do'
".Ílr-u
'i'
i'r"r.u. ni"rn;.. - ň obc* uylrhávali rovnou z uii' Pro né byl
i''-ř"i.a.*vm six pi.rol.. a lat' 7abavoÝali pla'k} Z€jména
l' tmLLnázvem-iiný ani ral ne' Vohlslmll na bundé place*
lřčba desel - LK subs' Exploited. cla\h. Ro'k Again Kom_
ň nisL t oni sleiné ábáv;Ýďi iq (y Eslol'. tal byll Ýypa'
llaný, drželi se je; pň*azó sho.a.''
Tou dobou si už určně obdňel i nějaké to Předýolání a
'
.No iéie. vo klm b\ch mohl vypÍávél celé íory' TŘba
l' čeÍv;;84. to b\l oosledni hlášmý konceí A o4' a tak se
iiera ceta rarotra pivst ýctr pun*erů'lo délalo laI40 50lidt'
Ákce probehta ťupooivu v k]idu' vŽdyl tenkrfi nebylo nic
62
zvlášhího' když se končilo v půlc€' nebo ani nezačalo'
Poton se šlo na mejdán. a když jsen se vÍátil dÍlhej den
domu' čekála na mě vyděšená máma že pÍej u nás na návšlě
tč byll \oudru7i. s lim. Že néJacl' pantá.i pomďova]' náš
baftít h:itnkJaj4ma a Že pod lím bylo nasbkino 'PANK''
Zbátka noÍnáhí pÍovokae, a !o byli uk blbí že to ještě
nap.ali takhle. Nicméně po dvou hodinách, si pto mě přijeli
. od!e'i mě na v}šehradlkou. tde mě zcela sponLannč !}
Šetřovali nadjtňimjslí Dmbnrcek s Prchálem. Ná uvllanou
j sem pňšel o dva zuby' a že jako _
'kdo to udělď'. t(dyŽ jsem
jim řekl' žéjsme všichni by|i na Ínejdďu, odměnili s€ mi
kanonádou facek' Pustilimě t€pre po tňech hodinách. s tím,
Že se to ješlě doleší Toho Drcbníčkas Prchalem zná ási
mnoho pankáčů' Tím to tedy zďalo a pak v průměru každých
1.l dní js€m dosríval ňztrý př€dvolávky' a to nejen já, ďe
v podstaÉ všichni' Ale kdyby jenon přďvolávky. Ťoho léta
se u mně konalo dost velkejch mejdanů' obča5 i týd€Íních.
20_30 panLáců bezny slav ado loho ztoušLy Plexisu. Lreba
ve lň.čl)iiráno. a lonaplno. smolrejmč se loneobešlo be/
zátahů a bez dvojfto podmínečnéhosoudního wslěhování
Naštěstí se to v obou případech vyžehlilo..
"Máma bylB vždycky v pobodě. Má punk Íádá. akor.ít
občas nadávala. když byl Ínoc velk€j boŤdel. Ani mi v&šinou
neÍtla|a- @ si v\€Chno mu\ela v bďďU vyslechnoul' v nén
ná\ lolD \n.furinenavidéli' Ro/jíŽdéli různý pďpisový arce
mán pocil, že to tÍvá dodnes' Nedávno nán rczbili auto.
Tohle sl ď€ prcril kazdej. \lňitďo se lojako ŠláÍela'
Ale abychom na ch\tli ďbďili' Tenká byla hrozné po'
'
pulámí novovlnna pííbraÍnskilapela Bon paÍi. na lrrou
je7dili pankeň / ce|ejch Čech. onidélali p.€dev(ím /ábav}
na vesnicích.jisĚ s' prolo umiš piedýavil, iď iézeďáci valili
ďi. kdyŽ ý lakovej chumel páÍůáčůLyvaH / niidra't Na
lěchh|e lďcovaČlach Jsem 5€ ýZnámiI s dalšíspoustou llď,
mimo iine s Ho/oU Ra'npycheÍ!. jedm l mich nejlepších
kamďadů:ňE:i;'j!řj:fiii;i6íag,ir"."-
r'nur,
.aioan'tr'
" převzá
cechách. Plzeň a tak. Bon paÍi hráli ]/4 repeÍoáÍu
lyho. dávali lomu oplimi$iclej nadl ed a vylÝáňli lal dobrou náladu' Ná iejich po\ledn|in koneíU j(em áq objeviI
ó3
tPB. Ty hÍáli úplnén€{o ďlišnýho. jďoby 1JtÍýho 'Ýěa'
Dftv lámNe kóceÍÍúmisem poznal rpousfu noÝých rváň
...ty.t' Čot' u vo*uy"'
Pdní 1){tězstýí nad ko unistou'..
''Někdy v létě osmdesátého čtvÍtéhosem pňje]i meričtí
filmďi ; ránci naúčenídÍuhého dílu horÍoÍu Howlings'
lčdna Čásl Íilmu 5e měta odehÍav v puntovém tlubu'
oDravdu nevím. pÍoc si vybra|i zÍovná Česloslovehlo' \'
niree.ni ao put*,i-v p"j.lipankáčiz cflých cech a ÍÍzlové
dosrali oÍí[á'. Do dobu dvo dnů 'kompaÍs'neob!ěŽoval'
r"aa ime bvlr na koni' sielo s€ nli" dobrcjch 20o 250
. *.ó"i"i.e. z" 'A....it-i přivezli ban y _ byla z toho ob_
rovská md;ý a r&em byli Ýšichni poma]o\ani' samotný na_
táčeníbYla c€lken nuda' potom nás ale vyplďili na řuku
a t€nlÍái tě.h sto dvacel bylo pro každýho sEašně moc' 10
byloj€šlé levný Pivo. ve finiŠi\e fuislatovejch Ýdmdesál
d;mluÝilo. Ž€ *půidem úfujr Pm..e' UděIďijsme lo \vérá_
znÝm zoůsobem.šIljsme za \ebou husim pochďem ď Fuč''_
rá;ív Dřes sláÝli Ꭰl ob€Cnimu domu. 'Ldvo!ali \e
v kajdým podniku a bylo logicry. Že ná\ !Šude t latovym
Dďru vvha/ovali' sran& b} la kupřú'ladu ve slaÝli' Než pN
ďch du;el .lďi]i vyhodil. nallmul .e dovnlli i /býek loho
.llouhaLánsMto hadu' Bylo lo lentftil !kchno v ti4'ný po_
h.!dě a lotáíně fre.' AneÍjČi do nás nacpali mďihuanu
a mv ilme s€ cllill absolulné 5k!ěl€' Teprve u ob'(n'}o
amu nal zarav ita trlridka' a z€ pÍej Íilmovdru'lkonc ilo. rak
'e
bychom si měti dál Íozchod.''
vžlly jslc se rozešIi, bl!ž ýós o to po|icajli Požúnai?
"PovÉtšinounás o to nežádali, ale rovnou nás sebráli' Náš
jim
rozchod ř€šili tím, že nás pouštěli po pů]hodinách' To
piedem
uÍČený
ovkm bylo hovno platný -Ju bylvldycry !
hospodé' Pamafuii si' jď jsme se jednou d*y poholovymu
hns;nrkífiu mldi liikrál behem še\ll hodin na ly samý ft'_
z|ámě. íenkřát to vyřešili títn. Že nás po tňech rczvezli do
ŘíčďL Úvď a dálších pÍdelí"
Fíztoýéýá určitě enosili při tak časťjchshleúních na
DDd,Ó\2.h kate s? štcha(knu 5 naiokýn M zóku\kcn
'To ne' rJčii podávali drŽtovou' Kd}Ž ná\ bylo víc po
(A
hromadě. tak byla ďespoň smda. Jak jsm€ byli .oztÍouš€ni'
bylo to vždyct] špahý. N€jhorší byly oknkový fíz|áÍny' to
na BanolomějsLý vládla Ťelaúvnípohďa. Policajti o nějakou
tu hodnost vyššíse tam dělili na úty undeÍgÍoundu a líty
pultu' ten můj se jmenoval Duchač' kycím jÍnénmUrban.''
Co ti lála Duthnč Poýídal?
''Většinou se jen ptat' Ze začátk'l rnně vysvětlovát' jak je
siluace špatná, že za to' co dělám, by ně okamžitě nol
nechat závít' a]e že prej'je takovej hodnej dobťák a že to
neudě|á' jen mu musírn říci' co se chysá: oni měli různý
nelody. Když vyšeťovali nďeho basáka, hodili nu služ€bní
prů-ku pod nohy a .ási1ně ho jeho nohou poš|apali' a že prej
_ 'napadení veř€jného činilel€'' vyšel ztohos dm' ž€ sejako
zbláznil' coŽ byla v tý době nejúčinnějšía vlashě jediná pou_
žitelná zbraň píoti fízlům. skoro všicnni pakáči mají pÍoto
papíy na hlavu _ deprese je nejoblíb€nější nemo.. PÍo ka_
ždýho to vždy znamenálo tři lidny strávené v Bohnicích
a taky velkou švandu' to když se zbytek 'slávie' vydal v ne.
děli pň návštěvních hodinách navštívitsvé přálele. podpoňt
je na duchu á strcpit k nelibosti psychiatrů nějaký téíbo'
aál'''
.]ak se na lo l|áříli doopraýltoyý blázní?
''Mělt / nás veltou p'ťU a pozdli#ni věriinou jsme ze
sfudy zďáli bláznit taky' napodobovat je. Dodnes tam je
jakýsi 'sťdla' (z€ tňnáctky), kíe.ý nás vždycky honil s koště_
lem á há7el ho po nas.''
Tebe asi ýždy.kj baýilo proýokoýa!
sÚn zevějšken
"všechny nás .o fuozně bavi]o. Př€devšín pÍovokovat ty
lopaty v hospod.Ách. ty oba1ášť jsne neměli nikdy rádi.
Vzpomínám si' ja* jednou několik z .ás přespávalo a á'o_
veň i nějaký len čas byďelo na Budějovjcký v kanále. Řádně
pÍďichlí špinavý á vypďáděný jsÍnése vydali pmvokoval
do Zoo' Nejdřív nás tám nechtěli puýit a pak za náÍni v ucti'
vé vzdílenosli chodili lidi jak zá atťátcí a prohlížeti si nás
s větším zBujetím než ÍÍstÍtízvíiala' To jsem přímo zážil.
a}oiát jsem nebydlel v tom kanále' Příjemný to bylo laky
v metru' Tm lidi dělali fuoz|ý v&i. stÍašný hysterie, když
65
jsme nasloupiÍ s kaz€ťákem o velké v}íkomosti. puštěným
na plný pe.Iry- v netÍ! jsme měli obzvlášť oblíbenou soutěž'
v€ kt€ni vyhfával t€n, kdo si pono€í své odpudivosti vytvořil
kolen sebe co největší ďstup, okÍuh pťázdn&.
vlsJp ještě nějakou tu Ízloýskou ýzponínku'''
"Toho bylo vždycky doď' ťeba Břatislava. To jsne se
jednou sebÍali a jeli auty a vlaky do Blavy na konceřt zóny
A. Tlaku a dalšÍch' Mělo se to koMl Íěkde v nějakýn hoÍským pa*u' v malén klubu' Ješlě předím se ale uspořádalo
soustňedění s brarislavskými kamarády v mísEích kčmách'
čýíhodiny po začílkucelé akc€ přijeli polica''ti' a ž' kon'
ceí ptej íenípovolen€j,
že s€ tedy Íušía tnáÍIe se okďnžitě
hospodě a a5i po
mzejít. seděli jsne pak v jedný
''hradní
jako nějací ťeroŤisti. ze
dva.€ti Íúnutách jsŤDe byh obklíčeni
všech sřan pňjety aÍtony a c€lý pÍosloř zablokovaly. oká_
mži.ě se na nás vňli' naskládáli nás asi tak po dvacďi do pěti
furcnů a s velkyÍn Eoubením a houkáním nís převezli na
jasný' že místníviďáci z toho by|i hotový. PÍo jislotu jim
tedy rovnou někdo takricky odslřihl telefon' Jediťej, kdo to
tam vzal, byl hospodskej. By] pohodovej i přsto, že klukúm
pod l8 let prodával desítku za b řa Aby se pÍojistotu dostálo
na všechny kap€ly' střídali se v hrmí po Élipísničkách
a jenom jednou náÍn vypli proud, ale jen na chvilku' Díky
|oÍ'u odsňže!ýmu telefonu pňjely ďi anbtry až po dvou
zďali to pÍobíBt'sbďili i leg€ndámí postavičku
'sáčka'' kteÍ€j měl zmvna omotáno kol€m lěIa dvacel metrů
hodinách.
_
(xvÚ€li to z něho a Pankové křičeli: 'koupím€ ti novej'. Fídovéto tam honili všude možně a do loho pňj€l starej
anglickej autobu! a v něm...no lo snÁd není možný!''.Test
Depařtment! ! ! Nejen pÍo buÍany to rnusela bejt hotová sci_n'
Když vylezli' měli z toho nahánění sEndu, žJ| jen chvfli'
Bny byli naskládáni nazÉta v}povozeni až za hranice.
Nicméně' když 'obtěžka!í'Í'olicaÍiodjeli' konceí pokračoval' protože FPB taín oficiálně hrát mohli. Pňdávali nějaký
ty pecky ď Pislolí á zavládla dokonalá pohďá. T€dy až na
Íannívsávání' kdy nÁs buř6ni vyhfuěli ze senftů viďena.''
A nějakou bez jejich přítonústí?
.V lélě 85 ohlásil svatbu Honza Rampych s veronikotl'
Byla !o v podýalé pwní pÚková svďba v Č€chácb a ÍÉla
se konď v Plzni' na torn jejich náměstí v srdci města. všichni
asi pokládali a svou povinnost laÍn bí, a tak se nás tam
odevšad sjelo okolo dvě s!ě padesáti a to už v pá!ek, ačkoliv
řetězu.
malý okrsek. Ihnen vš€.hny věci z kap€s' náušnice dolú' žádnej áchod, pilí, zkrátka nic. Ruce Před seb€' íodažený nohy
- ťi hďiny v kus€. Pak nás asi dvácet znovu nďoži|i a odve_
zli do bEtiďavské 'Bartolomějské'. laÍn už čekďa stB. Mlá_
tili ná!, vyslýchali, bÍali si olisky prstú' č€Íokýzi ostňhali
dohola, bundy Íoztrhali...byl to pÍostě šok. Po úmácti hodi_
nách. od chvíle' co trás sbalili' jsme byli pÍopuštěni' !o bylo
v sedum řáno. Doh to mělo na náÍď.ím výboÍu v PÍaze'
kd€ jsem mus€l ZáplaÚt 5m toŤuí za ddajné pomočeni po
dance' slavnej je tary pámft v osmdesátýÍn pátým. on€hdá
nebyla kozně dlouho žádná akce, a lák s€ všichni hodně
těšili' účastbyla obÍovská. HÍát měli FPB' Plexis a Jogut
B.B. Na 3ranovišti u Palackého mostu to sbíŽli všechno' nelíbi|o s€ jin tolik pánkáčů pohromadě' Růžička'jenž si pamft
pronajď, dal řaději povel okaÍnžitě ďplout bez lidí' ApaÍít
se př€vezl do Branfta a vyloŽil se ven. Postupně se um
sjíždělipo skupinkách přopouštění pdůáči. sem tÚ j€ ceý
lou sebrali znovu, Al€ nakone. se lam sledi skoÍo všichni
a koncert se uskut€čnil.
Hezká byla taky slali Lysá, kde s€ uskutďnil v podsta!ě
první punkovej festival. Pozvaný byly Plexis, MÍtvý mimin'
ka' FPB a Radegast. Ta stará Lysá je aélinká vesnička a je
nahmuli na schodiště' dlouM ftonta od pÍvnlho pada až vm.
V ty sínijeli svaúy nepňeLržitéod rána. a lár rdy' se pŘ\
oá! plodímla ia předchozi tÁková tá staÍonídníbabičky
dostávaly infáŤkt. Pakjsme s€ nahmuli dovniť a začďi hulá_
kat 'Putrk not deád'' a .No FutuÍe", dokavaď nepřišel oddá_
vájící a nesdělil' že to n€.M vyk|idit' pokud s€ neúIidníme'
6
61
sva.ba byla ohl na na n€děli. všichni s€ okamžně řozlezli
po předeÍn pňpnvených byle.h. spousta lidí se viděla po
ďouhý době' a tak bylo o čem tecar a přď chla'tat' v sobotu
se šlo na koncert' na klerén hÍála nějaká nísÍlíkp€la" dále
Rádio a loky Bon paři. To ještě dopaďo ďušně, ale přišla
nedě|e. svatbá měla být v 10'30, od d€víti se už v** líralo
po městě. všchni po dvou dnech tahu vypadali šileně' úplně
v}Ťízeně. špinavý. rozrňaný... ve slanoÝenou dobu jsÍne \e
PotoÍn už pňšli svateMani. Měli sice svat€bní obl€ky. ale na
hlavá.h číťa'pÍosekaný uši' růaý řetízky' pla.ky. Z3 svědky
šli šíenýmáDičky' vlasy po pás. odd,ávající př€č€tl takovou
tu formulku a když přišlo na to tmdiční'Bercte si zde píton_
nou''''' rak c€lej sál kňčel _ "né, neber si jí' jdi do háje'''
skončilo to jako v rozpÍávce a ve.tu s€ Íozdávaly svat€bní
dary ' pope|nice' pneumatiky a lakový vš€možný kJaviny.
svÚebčani se okafižitě převlékli do punkového a šlo se na
hostinu. Hoslina byla jenom pivo, a1e nikomu ro nevadilo.
o tjale svatbě se Í'luvilo hrozně dlouho a je s podiv€m, že
celou dobu fízlovénikoho n€otnvovďi. Tou dobou už
'á
záÍoveň končily nejlepší léta punku u nás' ten n€jvětší
Íozjezd' zlalá éÍa-..''
Jak to
nlslíš?
''zkrátla /ápďaly odchďy \lěŽ.jní!h lidí na vojnu a
no_
v€jch bylo čímdál tÍn méně' občas sie něco podnikli Hrádďáci nebo Lípáci, a]e i tak to všechno uvadálo. To už se
dokonc€ n€chďilo ai do slávi€, poněvadž ú paíá, co s zde
scház€la' se rozpaďa. Část lidí se věnovala už jiným vě.eÍn'
dalšízavře|i do kasáÍen nebo taky do basy' Zbylek slávie se
spojil s restauÍaď U Jiřáskú' čímžse vývoňla taková slušná
panička jenže už to nebyla smnda' Pořád se totiž chlastalo,
nikam s€ n€j€zdilo'
navíc big bíty nebyly. Rozpadli se Plexis,
končili FPB á jiní a naj€dnou tu bylo sfušně má]o punko_
vejch kap€l. Jednou z lnára byli liberďlÍ oi oi Huben Ma'
cháně' ty hráli ovšem tak ojedinělé, že v podstatě
neexistovali. NezdaÍem skončilo i několik Pokusú o založení
nových kap€l.
Pokud s€ někan lenkát jezdilo' lák leda na undergÍoun_
dový al'ce' PamaÍujisina iednu výjimku. která b}la fajn. To
bylo v LelohÍadě u UsLi nad orlicia byly rc nmzeniny jed_
noho pankiče' sjelo se n,is tam' i pies tu ki/i..nád okolo
slovky' Uste&í lo méli be7vadné vynyšlqý' do loho Le_
tohÍadu se muselo toliž a6i čtylikrál vlak€m pňesfupovat
a nikdo by to nenaš€l, prcto ú v HÍadci čekaly spojky. celá
akce se uskul€čnila pod šiÍýmnebem' u rybnita' vedle
klerého byl kavsk€j v}:běh' a rak se v€dle vypEzdňování
z blízkých hospod doku6lených sudú jezdi|o i na kavách'
h.ázelo vájemě do vody a tak všelijak blblo. Mezinim se ďe
ó8
dva pankáči vyhecovďi a šli do blíikéuseďosti ná křálfty'
Dva chytili a dďších třic€t pustili' tatže ráno na nádr:aží ú
na nás čekali Želerniční fízlovéa ti pochýali asi pattúct lidí
Zby'ek ujel do Hťadce' a jelikož byla sobota' tak s€ část z nás
Íoáodla navštívit tamní punkovou ptrfu slézajícÍs€ pov&ši_
nou v stoleý hospodě' Byla z toho vzájemná radost a lakřka
ihned \€ odjelo do svinar. kde s l'onaly /ávody v pin piva
Hradec veÍsus ceská Lípa. Byly to šíenýjízdy. pilo se
z oku*áčú a samozřejmě to skončilo tak, ž.Épřijeli policajli
ná hned rozehnďi'
To byla na dlouhou dobu poslední punková akc€, protože
rok 86 byl v čeJkým Punku jedním z nejjalovějších. Na jďe
se zďali fomovat jihlavští Hrdinové nové fÍo y' na podzim
začďi hŤát pražštíP's '' tedy Pohlavní styk. Ti měli ovšen asi
dva koncerty' čímžbyl vyčerpán celej Íok. KÍátc€ na to js€m
naÍukovď' jáko ostáEtě další č1ást nďí party. Přísaha byla
poslednímůjodvaz v osmd€sátým šeýýn. Na vojnějsem byl
v Baině a na přísáhu ni pňjely ási dvě desí*y lidí Do po_
slední chvíe jsem nevěděl' jestli tnám někoho vúbe. ďeká_
vát' nicinéÍě brry se v kasínu rozkřiklo' Že po městě řádí
aÚ
nějaká paía pd'k#ů' takže mi by|o ja!ný' o koho jde. Na
přísáze byl přílmen nějakej geneťálna''or a přesně pod tou
tribunou' kde stál. byli namčkáni čerokýzové a holohlavci'
včetně oáalýho sáčka, ktercj je vedl a měl s sebou ten srúj
kueťáksešílenimvýkonem. Když jsmezďvali'Takpísa_
háme'' by]a hymna a do ní sáček okamžitě pustil na plný
pecky God save The Queen' čímžji úplně vyÍušil'Pak se
nastoupilo k s]avnostnímu pochodu, do tterýho přo zněnu
řvď - 'P'lsťte je domu' fašisli'. NašGstí nikdo nevěděl, 2
kým přijel' a tak mě pustili i na vycházku. Když jgm vyšr''
byl uŽ sáč€k ná záchytce' pÍý ještě stačil s pěli kumpány
zastavovat vlaky na nádÍaží.' Před kasín€m mě č€kal zbytek'
kteÍej ně hned odvezl do T€plic a tam už čekali další' Nďa]o
jim práci mě stÍašně oŽmt, a lak js€m na pofádku pňj€l asi
o hod'nu poldč' vycháZl} měl} bejl dnheJ den' mne už se
'
to však nemělo Úkat. Nďtěstí ďe pňjela
svědana z Teplic,
kteÍá má stašně obÍovský kozy a zřeimě 3 ieiich ponocí uke_
cala dévéťáka.Tuh|e vycházkÚjsen stŤávil s
Pakse ti slal ten úro2'''
69
FPB''
voj
Ínně z toho zač"lo hřabat a potňeboval jsen
nutně dovolanou. Těch de!€t dní. co ni dáli. uteklo ale sEašně rychle' pořád js.m byl v lihu' v kus€ se snad jedinou
funkční panou' kteÍá v ý dot'ě v PŘze byla. Ta se shlukovďa
převážně v Unionu' lákŽ€ jsem lo měl kousek a kousek !o byl
i na mejdany mně doma' TeÍ' d€sát€j den, co jsem s€ Íněl
'l takoY€j n! ozlučku pořÁdál. od rána jsme
vÍa.er jsem pnívě
seděli v bospodě' potoÍtt jstÍl€ - asi třicet liq! - šli k€ mně' kde
jsme \Tpnzdňovali zakoupen€j sud.Nó'.' nějak mi to pňšlo
líto, že musím ďject. a tak j99fu vyskďil z okna. sic€ jen
z prvniho pařa, ďe zďo po hlavě' Měljsén ási osm zlotnenin
a nakone. is€m z toho vyšel s proÉzou kolen& Bylo z toho
ale propuštění z vojny, a tat jsen na lo b'rzy zapomněl
a s chutí s€ vřátil do Bmkovýho života.
Trvalo ro asi tři mě,sÍce a do ČeŠkosloveBkaďijeli Tot€n
Ho6en- xonalo s€ to v l,ochotíně' v Íámci tý velký mezinárcdní míÍovýakcé a sjelo se tam hďně Íůznejch lidí odevšad' vš€chno začaly NĎR kÁpely' který nikoho n€zajímaly'
tepÍve po nich se to Íoztancovďo' to když nastoupili oni.
Toten HoBen byli snad první puÍková kapel! zveÍku' kt€rá
tady kdy hrála a pňtom měla jméno. všichni byli stÍašně
šťastný,že iady Íěco rakovébo vůbec je. j€nže ouha - dÍamaturgijá chyú pustila po nich na páiu- uicrraím'iaa
á A egm. Jak iinak to mohlo dopadnout' než ž€ jsq9 po nich
'Na
ház€li
Dinu a Dotřebuie bo!áta' pňjal js€m' Tál vmik]i Do řady!
Ťim mó nne úooči|vrúzrrý Íadovánky' .hlastařky a pqiny'
mtoŽ€ is.m s€ DlÍévnoňl do muziky' zLouš€lijsme v podllarě rdv lo šlo''čryři-pět zkoušek tydíě a důy lomu byl zá
ava a pll m*ice jiz_prrrrl lonceÍr Konal s' v NámdnÍm
domě na Žižkově.''
vše. co b}lo po Íuce - kmeny. kelÍmky s piv€m'
uměl€j gJanár a b do rý doby' než to ty zoufalci nezat'álili.
Na pffium se iTřítil ten kretén Jďká zeman a ,áčal bmzně
naďával a kleia. A aby 10 \Tpadalo' že za to n€můžou naši
diváci' ale Němci' nadával před€všín jim a bl€kďál něco
jako ' 'vy nfiotvoÍci z NsR, vy nemáte vyholeno na hlavách' ale před€všítn v hlavá.h'' Poton pod pódium nastou'
pily koÍdóny se psana a nastď částočnýklid. V ákulisí se
ale wďi ožÍďíToten a EinsturŽende Neubalen s fízlama,
kt€říje nakon€c nacpali zpíky do autobusů a vyhosrili z republiky' PaÍnaEji siješlé. jal ,Évá} Toten - cmpino - s€
vytrfiI fÍzlúma řval: 'Das isl FiÍ€ÍI staat, das ist Poliz€i staať.
Tou dobou mnou lomcovala nyšlenka založit konečně záse
vlashí kapelu, coŽ s€ mi ale nedďilo' a lak když js€m tam
potkď Líďu volmana z v3s a on mi sdělil. že zákládá sku_
7n
71
FPB
Né.e|ého púl &e po lotálním nálezu s ávými Youn8 Gods
(při kteťch js€m chvícmi v n€jhlučnějšÍch ď induqtriálnJch
pasážích námě hledal jiného př'ovnáfu. neŽ s€ qexuá|nÍn
vyvÍchol€nÍm pii soÚoži|. js€m sf vydal autobusem do Tep_
lic. Niloliv z nějaté kralo(hÝl'le či srlrdování oaÍnát€t_ alč zá
FPB' ledy za čáltečÍ'ýmipMchrdci dnešnich. oMobné jaro
Young Gods. réžÉŽce hud€bÍě ,tÍavitelných' U; jsme dom&
vezměm€ io prot€ítokrát popoÍádku..'
y "ÍeplicÍch se zrtládá ,nad pwn í pofád_
' ' ?rosin c l980:
ná mÍsuÍ Íocková kapelá od vynáezu eleltřiny, iourú Price
Baíd. volněji prÉbž€no jaro ČtvílceÍová' Žafiěiuje s€ na
putrL a zpďárll. lá} jďo snad !élšina našich puÍlrových
k pe] lehdejtsí doby. hÍaj€ pievzálé skladby l D€vo. Dm;€d,
Clash). N€byl by to al€ wanek. vrdčiosoba FPB. áby pouŽf,
kopÍíovď a nalnážil se pňtom do muzilry vlo'il i něco svého
_ osobitého. Vj€jich
f'čl€nném hřmofu plném agresivity' na_
Éí.expÍ€sivně Hičeného a de* lamovándho zpěl't]. je i ném
víc. n€Ž bývá obvyué. vlasmí skladby' kl€rú;h houfÍ'ě pfi_
bývá. lo nenJjen vliv čist&o puntové'ho slyfu _ 77, ďe i če_
ského undďgÍoundu a ailemarivni muzity' A láI jď jsou
n€napodobil,elně osobití .Už jsme doma' dnes. lal biD ÍPB
zj
tehdejŠíchčásÓ.
'''UAor - Ríjen /981r FPB absolvují své pBní toncerry
a la*y své pÍvnípŘhrÁvky. a Io u
svázu hudebn íl(Ů spolďni
Garáží a Jasnou pákou,. Asi aby !o neÍně li moc jednďuché,
tar sowa ďeluají pod j€j ich hlavičkou ololo deseli koncenú,
přichází záraz činno$i. Nikofiv pÍo ně, ale DÍo svaz hudeb_
(
s
nůlt l
'''fot
'/982r Nedocfnit€lnou prá.' pro kaDelu a vúb€c Dm
punk v c€(hách dělá manazer RúŽičia(dnes Šan;!'
Alu atu). Počátlem mlu se Ínu daÍÍuqpoiádat pNď puďov€J ples v naŠÍ.komunjsm€m těŽce zloušené vlasti' FPB
lo
sic€ dďává Ďa populaÍitě, ale s ohlasem zároveň nab!?vá
ájmu-ze-srrAny srB' Kapela je sice zpďá11' Chvalenapm
c€]ý
papíry. v podllalě si celý rok émď nezalraií.
''Jaro l983: Pďďi]o se jim udělal pňehrávt'y u PBhy-vý.
chod' Dosl j€ lam dusil' a z}oušeli mcňylat ná iš€m moŽném
i mm_Žném. {vŠď wánel s€ úázal jato s*UlAaná opora
- zvládl lechniku. teoÍ . minulosl noly' l*jdtká vše' c; mu
nahÍize|i pod nohy. FPB lo všaf, plahé mo( n€ní' Na átladé
nehorá4ého článk'r v Tvorbč. ?á heÍý ja osobně dodnes
prejl autorov' Jen !o neihoÍší(žije ješlě l' zrúda?). si skupina
ostalně
jďo prďllcky
calá naše 'doopsvdová. íocková
scéna. vÚbec nez€hlaje. vě(aé á únavÍÉzloušeni vc zkuŠebně si FPB ŽpřÍj€mňujÍ pouhopoulrymi dvěma Živými!ý\tupy
za celi rok. Doba Íockového leÍma.
..Jaro ]984: Po dloúrédobě si ?ás kon€čně zálll{li. a to
v'osuové nad oM'. kde nebojácný Franra volf pořádá jeden
"|€sťál'' ?a druhým' PopÍ!ése tďé dostáva;í do PÍáh}'
Nejdň've do malých UubÓ - povllóÍ v Kíťi_ sD-ahov. pozdéj'
do oongu. kde se vlasdÉ pNné
ÉE&t'vujÍŠiršínupubli}u
a quvaJ| se 7náÍrýmj i pro Praáky. v téhle dotÉ je pro né
Laždy konceí _ a tieba i ýe sk]eÉ ai pÍonajmulé hospďé.
kde si musí vš€{ho hradit - doslova svárkm.
'''not /985: Rol pftlrích nesmělýcb sklizní. FPB se ko_
neČně doslávaj í nA chmelnic i. zďÍi'i éÍaopal ova pod doh ledem pracovitého Lindauera. \a tom opabvé jsou spolu
\ Babďelem nálďeni ina video pm ''Hudbu 85.''_ÚsÉc]ren
Je nespome l ýystoup€ď v JaÍocíně' Ró'iČkovi se dďí i dvé
ce' jeŽ vsloupí do puďových dejií u nás' N€jpÍve slaÍá
Lysá(vlz \yprávěníHďka)' po kleÍé opd zrÍÁcgii zlilovď€_
le. poř neménéprodu]ý pamík. Na fďévt€ paptiy
a ÍálÍla
ssM'si RůŽičtapmmjÍÍná pamn(.lishe qi vlóÍlí vstupen_
ky. objednává /vulaie. kapely. to vi€ zá vlashípenÍz.. ibez
heř
propagace.
v lé dob€ nenípoř€ba.
na pěl sel paíú.áčůa s nimi ptirolené i
se v
\'B
a
př'staviilisejde
šlB' Kd)Ž
j
ro
p.€nr?ivek. tenlokÍál domá. Ý Teplicích' PÍin íií
iim lo ďorál
zákaz pÍo celé s€vemí Čech}. Nemají ďizovíele' nemali
hořl: RůŽičtana n'c nď€la' podplácí lEpilána lodi risícov_
kou a odplouvá i s apararuÍou á mu/úanly qméÍ BEnÍt'
liTwe lám se celá a}c€ uskul€čni. T€nhle řit , pamůem
s Úspé.hem lá čás opďuje iv Děčíné'Po/déjiuŽ !e mději
v lodénic!'ch áni neukazuje
''Jar. l98b: FPB hÍajíď slaré Lyjé na fď€íné papiry'
V ceském Meziňti je sice stB tyhm;E'e a sepisuj€ s nim'
74
7S
svélŤáúévlasy. ale lo jen do té dob}. niŽ úí€dnJc i a špicl;vé
protouknou. žejrou pro ně ti}le ' jeátci'. n€bezpeČnéjší než
t'dejaké máničky. BÍzy polé se FPB zúčasoIujís;ýchdďiícb
pÍotokol' ale nakonec se Íic neděje. v č!Ívnuzáznfin€návají
svúj dosaladní nejvéLii úspéch'JloU bombou Roctfestu 86
a hÍájÍ ná něn cek€m pellÚát. Po Rocu€slu 5e všal lap€la
zneÍ^dánÍ Íozpadá. odcházejí stabilní členové.wanek
a Hanzlft zákládají Už jsme domá' RÓžička a Nový hledají
nové spoluhÍáče a Ílacház€jíje v tlltlfovi s KÍůtou. FPB tÓu
dobou nezánikail' iak tvrdi rú/ne maleriďy a ÍÚzni hdé. ale
píipmvujÍ \€ m obnov€nou pÍ€miéÍu' sesl n€děl na Lo hrnjÍ
poprvé a rcp€íoár mají z polovice nový.
'''Ptelon I98Ó-I9E7:Čífi dál hm éast'aii hÍajt na C'tÚnel_
nici, dvaknál vystupují i ve východním B€Ílíflě. Absolvují
zhÍuba čtyřicel konce.tů včetně dďšfto Rockfesfu. což je asi
tolik, co př€ďÍn dohÍomady.
-.-6. čenno 1987 : (ledy pftsně na den, co Young Gods o tři
Íoky později hmjí v Přáze) }ystupují FPB v podstatě napo
ďedy' a lo na Kladné. Absolvuj i lotiZ dďŠÍnucenépřehráÝ}y
a po nich opel pÍichA/í zika7 pm sevemí cechy a nďoporu_
čenívysrupoval rd€totiv jinde. NavÍc Í'rúl,avykádá lďno
sbmžimictví a prchá do NDR, čÍnžztřácejí kytaÍisfu a záhy
i zkufubnu. To uŽ je ía kap€lu tÍochu silný kafe' Íozpadá se
úda''ně ve zlén' Ačkoliv se 2á čas zkoušejídát opět dohro_
mady, nic'
kom nevýÍeného výsfupu na okÍesnín kolč
Rockfestu' se
ú nestan€.
FPB jsou od
76
1é
chvíe již definitivní
KECUP
-
A 64
nlrpělí okolo každýho kofte,lu bylo děsiýý- T.ú sdnd
byl cítit ý. vrluchu. pořád jsňe podýědoně tuštli' že zase
přij.to,' ž? Ío 7aÍP ý!b?rou' Bylo k, |a* héžIý' le jsn? s. Ú
nedoziÍ'ý Dři hran( ieŠlě dlouho nrnohli zbaýil'"
Pío vzpomúnky a ne7b'má faka o té{hhte dvou kapel:ich
jÝm bi zjiel á.oučosnym but'enltem skinhe.dského (hll'_
ku. Honzou LinbuBrýn' Nejpnejsmev minipáÍč'tu naplo_
ti ba.áku, ve kteÍémbyďt provětrávali jeho mladýho psa.
kleÍy místo loho' aby s€ vysr.l. (což bylo'ičel€m elé vychá_
zky) olmvoval tolemjdouci a l€pNe poté j\me zasedli
u Hon/y doma a já s€ jal. ď ďusov'in do palců u nohou.
dy€htivě zapisovď jěho paÍnětí.Dopadlo to ale skoÍo jako
s lm Dsem. Namtslo toho' aby lo ?e \et'€ ýŠ€{hno vychrlil'
lé'kopádně a zdlouhavě mi na5ervúoval zméť zmalenýCh
vzpomínek' notně časen ''pÍovětŤalých". (Ate nalejne si
č tého vína, kdybych já si mě| vzpom€nout' co jsem dělal
pi€d deseli lery' neb}l bych na lom udilé lépe', A lak i pře_
ito, Ž.e Kečup a A ú ftají lpoleČnépou/e pÓsobeď Hon7y
Limbu$kého - u Kďupu na posrě !čv€.kén a u A 64 za bicí
soupravou - spojím oFoii původnÍmu záměru obě kap€ly
v j€den článek o dvou čá!t€ťh. To přoto. aby se nestalo, ž€
.To
a "odepíÉl.A fa a Íaopak.
Kďup vmikl někdy ý íoce 1980, a to v s€stavě LimbuÍský
zpěl. Nýský - tyÍá.l''. tflinonaz - basa a ''Ali'' HoÍáček
b'ch 'připisovď'l Kďupu
_
l
áno. len 1 Prec€d€nsu).
bic': (ca5em přibÍaliještě kytarisfu
vasila Nicholas€.)
'UÍčitou aiímavostí je' že Ho.áček, ač byl z nás nejlepší
instrumenklist4 pú!Óbil Ú Kďupu pouze j.ko host. Dlouhou
dobt] istíe loÍiŽ maíě sháíěli 7pě!*a nebo /pévačku.a tat
j.em "nal'onec od bicl:.h Šell milÍofonu ja a piibrali jsme
Aliho."
Puďovou jedBďuchosl s2 monoLómosl s€ rnažili nahm_
di| nchloýí. ievlšhí Eťmu a neívolilu {nejen z lěch ÍíZllt
za bukem) zas rcustálýÍn agresivním pohyb€n
číhajících
"K€čup byl čistej oÍtodoxní punk' ale ve sÍovnání s anglic'
reima kapela'na jsme byli dosl mékoučlý'vždyťkÍom
Horáčta jsm€ byl' atorá p6rta !ykulenců. nic jiného. Punk
byl pÍo !ás Ítuťovitá
'nuziká,
všichni Íme přenúm poslou_
18
chari jazz-íock' ď€
\ebevyjÁďen
í' ''
toble byla n  ne'ijefuďuššímožnost
výčet "Kďup&kých'' konceÍtů se dá 6pďítat na pE!.ch
homích či dolních koÍč€tin. Ten prmí s€ uskllďnir v khdenském Klubku, den na to hráli nď€mo na Fial*ových ďav-
nostech v DopÍavníchpodnicích' Aby sc všat někdo
n€domnívď, ž€ byli ták vylíŽeni' následovala Yíc jak půlÍďní
nedobfovolná přestávka. Dďší výčet je jř v chaotickém a asi
i neúplnéÍnpořaď. zá !o s neméně dlouhýni přesúvkarni:
sudoněřice...
"Na poslední chvfli se to přestěhovďo z Bechně' tde vše
policájti včas prokoukli. t s nezbytrým chlastínírnsB !o od€hrálo v nějaký jídelně' kde byly pňpav€ny tnísmíbicí s j€-
dinou nepoÍuš€nou b]ánou.'' .'.ořechovka-..
''Náš snad nejprostuléjšíkonceí' jinák ples AYt]. Jako
předkaPla to lam slihli odefuát tehdejšípnopďáteční Precedens, poton jsne nastoupili my' odéfuáti j€dnu a půl pís-
ničky a už tam vehli policajti á bylo po hmní' ...zlovu
Kladno...
'To bylo v kr]furátu s classic Rock-ŤFÍo band.m'
klopem a Dvouletou fánou'" ...a dále ještě násl€doval
Ky'
jed€n
''Nebylá tám zÉvová aparatu"' a laL jsem zpíval do k€s ;yraženým dnem, t€dyjato
do rnegaronu''' '''vŠuut
hmku
'Hráli jsine tam s v.Z-' Bon paÍi a GafáŽí Po konccíě lvo
Pospišil hodil lano Hlinomarcvi a NýEkému'" ...a nakonec
znovu Fia]kový llavnosti. lenlol(Ífi v Belvederu'..
''Přišel lam za námi nějakej kluk' a že prej to bylo fantá!-
tický, že nás fotil . jesdi bych mu nedal adEsu, ž€ nám ně
jaký ty foúy pošle. l'{ísto fotek poslal pozvánku na BaÍťát'
kde isme se dozvěděIi' Že jsme vlasÍtlě fďisti' kdyŽ hr4ien
punk.'
Fiálkový slavnosti by]y tedy jejich posl€dní tonccř! Hlia Nýnký odešli ke caÍáži, HoÍáček se již věnoval jen
PÍecedensu a ná zkouš€ní s Kďupem už nikdo z nich neměl
čas' To bylo někdy na konci roku 1982 a mně jen vÍá hlavou'
nonáz
ják se mohli s takovouhle minihistoÍií stát tak Pro61u1ýini...
"To bych laky rád v&ěl. Tenknfu jeli ákoíát zikkuÍar a k-
79
do l Fl t- b'lt ry' o!.ííti t io!Ú- v !odý.ě
,e * .$' Evfo p.i*. tldEíníhPcrou" t tÉln!
Irylrtd0i' ó$ olĎL @.dvtc.á.tsd.b'
dď. !a!tlza. "Bbo od stfu 6e' vfurÚť.' s]Btb
'3 Ad Tt Doir r t*.'
1.
f,opucbe
s€děla Íopuclqlvrla mi do U.ba
řvala ! řvsla' z! vbsy Í* rťda
Brj pÁlcj ty iéítrtdrvic.
{toktoÍÁ volcj' Ít bo mě nDI !Ílvic.
L
Ropuch'
j. b€'dtÍM
n vÍ. co ÚluYt Íúnt těl. bf'dávicc
a tak pořád
bulí
2.
Botegti
MÁm díÍrr v uchu
& sucho v lÍtu
bolí mě bňctlo, ro pÍo io sucho
otcllý í(ňy' lflaYý b.ď'ry
opď oá pi'sc, v no6c šťour&n sc
Jlu jru jau' bolí ro
jlu jsu, co jc to
ilu jlu j.u' ýnÍď to
jau
jau jau
a
j.u' prújgn j. id
8l
l"
Necelý Íok pot' vaikli A 64.
''ZatládajícíČlenoÝé
šimůneka Průcha \e piďlim jmeno_
vali Red D€vils a hrá' s nim' Ý kap€le dvé ho]ry, a !o m brcl
á basu' TďoÝou raÍilou byl tďt.
básďka nemohla hÍál,
Myž mměla svq násEoJ lehcé podephný
'e
o slehinko' Aby
loho doct'lila. musela mil neusble pod nohou cilÚU, a ludÉ
se Úi nehnula z fleku' Polom lo l} holky asi pieslalo bavil'
a lal kluci 7ďa]i dávát dohromady novou kipelu' PribÍa]i
mne na bicl a Tondu r ávku na basovku"'
Uplně pí\Tíkonce.t odehrái v ostÍově nad ohří a ďí|e
absolvovali dva paÍíiky. dvě chmelnice' stÍáhov' Baťu a asi
ještě dalších deset šra€í
.ozdil od Kďupu jsme více konceíovali. a to přeale'
_'Na
vším zásluhou našeho manál€Íá z Jazzový sekce' PeíŤzk_
mundá. HUdbá A ó4 b)la rychleJšÍ n€, U mi ptedcho/i
l2p€ly. lali insfumenláné vylrálejŠÍ.obca\ jlme do loho
mrchali i s ofon a obca\ se lo celé pňklánélo t haÍd core'''
A ó4 nacvičili okolo dvaceli plsniaek. lěch pieÝzalých
ubylo (Pisloh. Ranones'. A ldy měll posledni koncerí.'
il
'í
I
''Jo. lo u2 si nepamafuju'..ne' fďl
si nev7Dom€nu'''
Zalo Hon7a LimbuBky \í. prď méli poJedď loncen...
'' Pfi3el!éČnýpÍonádedovarl
lvo Pos'pliil a \e lvou obvy_
''
t]ou
otfukou _ truci. neďcete hÍál U mé v *apele _ pňelái]]
snůnka a Hlívtu''' Hjslorie A ó4 re lÍm ah u7avie|a' To
totiž jednou přijel do hahy manažer americké n€ávislé
firmy ROIR a doj€dnávď zde dvě věci. Desku s českou, pře_
vdžně alteínallvnl mu/ikou a ka7elu obsahuiici melináÚodní
směs pun-kových a novovlnych kap€l'
''Dosta]y s€ mu do nrky snl'nů}
7 naíeho konenu t lom
osÍÍovenad oM a v}bral5iz nich jednu piel zalou prničlU,
kteřou jsme si upÍavili po svém. už mi nevím. oit koho bvlá
Ta byla natonec z.iazena ]ď na delkl' lď na kn4fu. Ta
kazeta_vyšla ďí!, byla k dostání i v Polsku a obsahovala pro
AmeričÚy zaJisle \u.idznÍ nď'':ivty' vedle nás lam byli
néJacíPo|áci. Mad'ďi. š'knooký. pÍó{ě latový mi(ma( Ťa
de\la plnáčeskýmuzily vyšla poldéjia A ó4 na nibylijato
je/ini Íeprcz€nlánti ptrn}U'''
82
t,
TRI SESTRY
''Naše muŽila
.
t7d)ct) \/nikalá v hosF}dé á vznycly
\e
Zhnba fiyai hodin) po /ďoupeni PunI n'oia polovicpo
Jelim poslďhu. l ná\ledným rc7iatolan n ze /vulové ne_
kvality téhle desky, (Při be' ry bídj le|) j sem s€ EmjopÍavou
vydál za Tňemá sestrama. Kam jinam než do Br fta á karn
konkretné?...\o plecl \a kovámU' Potud |iem \i Loll,t pled
levzál plál o lehle t.pele \tylové. nicjineho. ne' t}dal (e do
jány lvové. výříc náÍ!čitéměř jislé opičky, mi nezbývalo'
Krcm loho. kd) a nepďllám Flet}. Vejvody. Iine cenlrumni
hoipody. ie Ko\ďna. ale.poí dle mého nárcru.5nad nejpm_
slulEšíputylá z pmžskýcb peÍiféřii takže nožnost chtě či
nechlě opli \e pÉvézde.lo uŽje nčJďý důvod k oslaÝotfur'
'
'l ň sestÍ} lo je Kovama á Kovama _ to
isou Tň le\lry.
dokonalé splynutí tedy opěvování sfina sebe. Neaám kape_
lu.
ii
tlení by svou hospodu la} vynášela do n€bes, bohémovala
a délu la lakovou lekla'nu. a,' \e vtJadá nv(leďa.2f by
mčll mll do \míi zdBÍmá. ra p;hoda hluČn;.
hřmícl a zakoufuné Ko!ámy. plné llabilnřh opllců, kletl
sem n€.hodí akoÍát v zavíracídny, je prosáknutí v hudbě
U
v}t€pďa
le\lech s6ler nalolú. ]'€ sejal hospoda.lar skupina. slaly
't
ýýJ'mecnými a pÍo\lulými 7ejmém mezi rGker}' Tii se\lry
se tat prezenluj l |ďo véohodn} put} punk. a aby;e
Jené Ýíc;
přibll)llile koEnům lélo \oloniďné dělnicke ho\pod.ke tul_
tury. využívajílaheí ba'moniky k zušlechťování a většíau_
IenličnoJl ptvnich mnŽma. K pUb hudbé parřiane le\ry' Ty
JsoU onglfoi]ni' 7ejména kd)ž Laríka nac'onal|\tict} opevuji
BÍánft a zejnéna Kovámu' a to je právě ono' o světě zpú
leckdo' o Kováně a jejím okolíjďiDě Tři séstr/' sice namí
tají' že ' ''nemíŽem zůstat pořád sedět domá na zadku'. a]e
toho se bojÍm nejvíc. Pokud se ve svých |extech vydají do
světa' hrozíjim ztráta oné výjimďnosti.
- A
jak to lšechno začalo?
'Přfozené.,'e \a tovdmé' Pi€dosml
lely Ým 7aaalá chodit ]trovcova pana 7 8ymná7ia _ len UŽ \ náml nehÍaje. piď
dvéma lety ulell do Amenly' To se a]e ieŠlé\ ic chlána]o'
ne; mluvilo o /alotenr tapely. Rot na ro lem chodita
Jr,r
přv.í g€nemce sester' Definitivní nápad založit kapelu se ďe
kupodivu nezrodil tady, ďe ccýou Ke }lížku.v KÍkoÍoších.
84
Na kovámě se následně vše usměrňovalo, mdily se zde t€xty'
domlouvďy zkoušky... PÍvníhopůl íoku se hťálo b€z zÉvá_
ků. potom byli hned tři' ďe po průs€rovým koncerfu v 87
?nstal již jen současný FaÍánek'"
-
Kotik
jste
zatíň odehťóli konce
ú a kalik asi
fuítP lkla'
'Nemáme o tom přeb]€d, áte tě.h konceÍtůbudé asi l50'
včetně lěch u chlasfu. Ty se nám líběj nejvíc' Lidi pijou' baví
se amy spoluvytváříme dobÍou náadu' Písniček máne okolo
A .o zpětně říkále těm, co se objeýib na nrnito'skén
PUNK N'oI,tedJ ztráta inuniťr' Nus.Isbj Holk] a Nechci
-
''Podcenilijsme to' Nahráli jsme je bčhem pouhých dvou
hodin.Jetam moc zpěvu, a pňtom mu neníchvílemi rozuměl.
Myslíme si, Že kaŽdej záznam sebeblbějšfto koncenu by byl
lepšínež tahle studiovka'"
- solčasná sesÍaýa!
''Fařánek ' zÉv' ing- Tomáš Ma8or DoleŽa] _ bass' Ni
kotýn - kytaÍa, in8' Tomáš Karásek aerobní pandrho| (}tar'
monika). ing. Jiří Brábnft
HadÍ bicí a konečně druhá
básovka Jakub Marcčck (laké orlík), tedy perceítuální za_
sbupení inženýrů- 5o%''
A co pro ýás znanená Bra ft, Kofálfu?
úŽasná vesnice ve městě' Konají s€ zde pro
město absolutně nelypický ďce' žije se tady sp!š jáko na
vesnici než ve městě. A KováÍna, |o je srdce. centruÍn Yšeho
dění. Ved]e individuálních návšlěv se zde pravidelně schází'
me kaŽdej pát€k' Za poslednídva roky. co v okolí zavňeli asi
čtyři hospody, j€ tu ale ncsn€sile]ně naÍváno'"
o tom jsen se oýatnč přesvědčil sám' podobně jako
o vroucí a neopakovatelné amosféŘ celé Kovámy' Když
iqem Jora,'it. hospoda vřela. \yčepni ro/líičcljednn /a dÍu_
hym a iak na F:o\é výrohé. ka/d} Jeho ploilukl nkamžitě
mj2€l v brdle mísmíchipřespolních štamgastů' Tři sestry mi
ú1rŽkovitě vyPrávěly o so$'tojeý zejména o KováÍně ajá
téměř neslyšel vlastních slov' natož jejich. Zapisvaljs€mjeÍ
\poÍadtcl) to' co \e mné pronillo \lJze d) m. Pitnl vypar)
a odolaval a nťodola] dobíáClÝl k}Iďisl} Nlkol)nd' llery
-
'Breft je
85
vÉÍužnýmpohleden do mne nalejval iednu vodku za druhou. sléíj9m s počtem panálů UdrŽoval přiněiený poČel
piv. PodÍDušen pď obÍaz jse m ý se z.vírao- dobou a s cárem
skmÍnně popqaného papn vypoúcel / Ková.rny a DevÍm tdy
a nevlm .ni přesně jak. js€m s€ doklinbal, dopoidď (i doi'
t.
s
'''Na kováně'
to
je nářez oj joj oi oi oi--.
Na staré kováťně
ve
ve
sdbdu jsem Na kovámě
čtvíekjsem Na kováÍně
i v pátek js€In
Na kovárně
núj dědek byl kovář
má bábá byla kovářk!
můj slÍejda byl notář
a
teta
byla nolá&a
můj tfia je kovář
tnůj bÍácha je not]íř
a ségla je noúřka
středa čtvrtek pár€k
kaŽdej den js€m
Ná kovámě
.jen na]ou a v ní Lapu dětí
umím jenom kovar, Íoky rychl€ letí
až já z toho umfu' na Krchov Ílě vezou
vitu mám
na rakev
mi dají půllitÍmůj milý
slředa čtr'Íekpátek
každei den isem Na koviímě
Rakev ni ozdobí hustou bilou pěnou
syn se bude sklánět nad mou kovad|inou
můj syn bude kovář' jeho ženA ková*a
a jejich syn notář, jejich dc€Ía noúika
už nebudu kovat. už n€budu kovál
všichíibudou koval. všichni budou kovat
á...
sťeda čýrtek pálek
každej den jsem Na kovámě
K
a?
2.
3.
sny o }ihvích sody
Ten kdo chodí časně spát
že si lítájako plák
a ve snu kíďy Íúvá
Nevadí mi křivý stěny
plísÍídá\ílo pohrdám
okna nejsou uGsněný
podlahaje samý šrán
Já chďim spát nad ráneÍn
a v hlavě lni jen hučí
někdy kolem d€váý
strďný s€n mě
Nus€l8ký
nučí
Na zá.hodjdu ňcet EeEú
na truc hÍdým pavlďím
proto Íadšis€Í! v m€tÍu
někdy 10 všat n€slačím
Mategorie
sny o láhvích sody
čaýo se mi zdlÍy
když js€m jako alkáč
v pávlačovým domu
p€vný zdraví podíyje
běh.hn i Íómú
chlastal
Vyrovnané v ďouhých Řdách
když se vzbuďn' mamě šmáfárn
ve všech tř€ch šv€ch pohovky
Nikdy mě však n€napadne
pňpnvit
si láhev sám
spojenÍ snu s řeálitou
DonovnicÉ v š€dé kápi
vď€Í hlídá dvorry
v Praze |idi takhle tlápí
Nus€lsky HoÍky
ka'rtý j€ Íná přegto níd
přípotďní nížiny
lepšínež se stěhovat
na síďiště Lužiny
vďeÍ odkládán
snv-.
liri
I
il
i
I
I
ti
E8
Elt
llorky
r
ri
4.
5_
Divný strrT
Polyš
I
ven}u už z's hiozně |€ie
lo já mmím rád
zďnou s€ mi klížitďi
chce s€ nj spár
doÍna pořád nikdo
a
nÚi
telefon nejde
já s€ z loho asi zbláznÍn
kdy ně tohle přejde?
a
UŽ !o na mě z3se leze
ty mý di\ný siavy
uálezu si do postele
polopÍázdný púllilÍy
zas ty přažský hoBpody
máničky a bďiky
záčnu si brát
ven}u je zas hrozný vedfu
to já n€nám
Íád
začnou se rni LlŽit
ďi
vš€cbny &nský Na kovámě
s kámarády pijou
já uŽ si to asi š|el'nu
já chci t ky mi|ou!
Už lo na mě z's€
ty mý...
Denisa sÉsměje
sází vodky do blavy
polyš spÍoslě tleje
tak kde sou tYý zá.dy?
zas ty pr'žský hospody
Už to na mě zAse íeza
já s€ Žblá.aÍím snad
zález'' si pod pďinu
a
Do hospody na pivo
ú s tebou nikdy nepudu
ve smíchoYslcý Í€s.auaci
zÍ &il jsi pÍej pobudu
lez€
Zás to pmžský letišG
na stojáta Yož€Í se!
z,as to pražlký nádťaží
BonbuÍ už mě poÍáá
Do h$pody na pivo
musím denně zajít sáÍn
bďónům' LdyŽ lítaj vzducheÍl
v kocovině uhejbán
cothaj á''e nad poměry
moc nárďným životem
v takovýmhle skďaÍ'dtu
už nemÚže beÍ pilotém
zás ty pnžský hospody'..
q)
91
v
6-
7,
Divný sÍavy IL (Bába)
ztráta imunity
jsou pÍzdný hospody
na Bábě s€dím skoío sárn
n€děli
znuděně koutám na Tv pÍogřfi
snad někdo přiite nebo zavolá
l€lefoí jc al€ mzbitej
a nikdo zlánej asi čas nemá
č€Ínej kocow usnul na píDě
co zas€ tohle znamená?
v neděli v€ěÍ
v hmlinci Na bábě
paďy mi na záda
podivný stavy
Bra.ft
Jela tak na václavák
Padlejch hol€k aÍmáda
co s ne8lrm lehnou na záda
Je v č€Ínýcb punčochách
MaÍilyn se cutí z plakátu
zás na to mysÍm a co z toho mátn
gúvan krájí kouř v lokálu
s Vlastíkem šťouchám biliáÍ
čenená koule divně uhejM
Da
Jednou večeÍna stanici
bylo to pozdě v noci
potkal js.m divnou ž€nskou
plazej se jí po nohách
kdo po ííbudešmáEe!
Já nenárn peníze
a
proto dívky nelá}]ím
padá č€má tÍna
pivo už dďIo ani srařt}y nenaj
zá chvlli se tu zavíÍá
v n€děli večeř''-
Padlejch holek amáda
co s negr€m lehnou na záda
AIDSI
92
93
/---,
.9.
8.
oi
stav . N€chci
sedím Na kovámě
piju jedno za dÍuhým
přotože j€ pálek
Íúmavzlvká. rak co s Íífu
docenl ČemÝ mne ii
nF
vlástík Mařcš jakbysmel
ještě jedno na cestu
Život je takovej
do ústavu
Možná mě zílřá vyhoděj z práce
a nebudu
a
Nechci do úslavu
ží
mít 7á.o
potoÍn s pocitem. ž€ život n€ní láce
pozvednu pů itÍ a přestanu snít
sahula není nikdy úplně hotovej
aby nevěděl' l:udy dál jít
tak vezm€ kytařu' dá ji do bazánr
pra.hy propije Na kovámě
Ač nejsi mÍrvý a ani neŽiješ
do rukou bďalajku je tř€ba vzít!
a nežli poďední peníze propiješ
tak si zazpívej z plných plic:
Žvot je takov€j
neíi mý
mej kv&ovaný saka
a ty
jejich doktoň
a
jinej nebude
tělo plátlost pozbud€
Možná mě zítÍav p€ci spálej
ideály pÍoměněj v prach
á z toho popela' na kterej psi kálej
nikdo už víckrát nebude mít stmch
ávot je lď(ovej a já to vím
Ín6j dráty za ušimá
stÍkaj si je do uší
a rnoje
luxujou mi hrudník
oMas najdou v podtďí
celken velkej spuÚúk
piji a přesto žiji
vím Búb' že závidí a psi' že koufuu
pubeřťák onánuje a mě !o nevadí
a př€sto
z ústavu mě pusrili
jdu rovnou Na kováÍnu
jako dycky patnáct piv
Ač nejsi Ínřtvý.''
Život je lakovej...
nána br€čí ve dveřích
že uŽ záse piju
úia balit pomáhá
já na balkóně bliju
N€chci...
94
95
10.
Na kov{Íně to j€
tde
vít paciy
vetchýř
na
Nr kov&íě
tojc nÁřez
Máš kabát a Ešiplá{ť
za fu cenu !o neEodllš
kde?
nířez
Ý chlívě ládí cholas
B moj kabát n€kouÉj
ry mtj k'bít Íetoupěj!
N[ továÍně|
to je nářez
"
rii.j
vd€r
mdj h6v.lo|.
ďtoholu ani
lol
nctněIs si6 lu sukni bfít
budu s€dět ll svý v hospodě
N! kov&ně
to
j.1fr?2
to
jc nílbz
Na kovÍrně!
aj
jrj
Asc s.dim
u stolu
Láďou a Vcncou pospolu
s
jccÍ' jat
zví. hlrdovej
ani m pivo
n€tnán
snrd pltilou Ítíz''mí
pár piv tni zdÚěj
smd jim prod.áfr svoje tŤámy
&'.ska vcč.r v BrArftu
Á
Na kov{Íně ro jc iúlez
lojc níř.2
N3 továÍně!
3j
jaj
Byl js.m na to'n lctišti
s ponrrtott nr plí{ti
s tuÍbulenďpo t4sách
n3
r'mÉsi píská prach
j!.m odejít
''rÚ€lkrásnájato
Jsi
K6tnicc
šLďa že Fi j.n z vcs.'ice
vďna mí!. do dvora
x
E.
yl
ÝEÁčÍffiK
7
s Honzou Haub€flem. /peválem V.Z.. is€m \e v ramct
loholo'lnLeNiew \eIka] dvďftil. Popwé lo b}lo néld} v bie7'
nU. l€d) ! době' ldy 5e o visaclm 7ámku lémčřnemluvilo
ajá měl zálo_Že qr1tpinaja neexisluje' Podruhé u příle/'losti
jejich čeísrvčvylisovan€ debul dcsky. \ouhmu Lňnii.ll
kl€'
nolil. zpravid|a slaNich nei no!é|iich' J.t se /u len třirlv
čas mnohé /ménilo' Tehdy' pfi prvfum s.tl:inl: bych
na e\'_
lslenciv'Z' n€!\adilanl pétnů'led'. kd} se pollldila HáU_
beío!á {ová "Nďíbudoucno$ \'dlm v Íů'oÝych band.h'.,
Js€m \ nlm holoňljako se slálri. 'hvé./ou'' (i kdy,' lo Ý
U na\ le spoJefu s roctery moc nepou,tlvál. alenem
lapely.
lrrá m_á b]ÍŽ l vydáníďuhé delt) ;eŽ l néja}édginle8Íaci.
-^on
'''Dobrá' kaPcla l?d!fuaguj? dat' ate
enne se nt n
nedó.-rcwa noc
jý?
Dhýe
cailo ýýýrpoýati po
praž!*ý.h kluba h' 'IaWé'
do toho obios 1padta n?;akj b LuC;r.
ha (napollcd .Traklorrj\ou Zclory''l.ale ú h]tn ýsc.hno
jPšlě pi.d rcýoluti' Kd!ž
!?J lu .eNnoýnu
.Il'oýku: la!
jsk
nino Prahu'
Poanu
ý P]a-c kehl.jli d iak
Ío nedan,dani
hs
ýafu
oÍe-
ýyparLá
''řlrajen pořád, akořát ne v Pra"e. Koncertů máme čtÝři až
pěl měs|'aně. co, áamená ýejné. ne l' vt neŽ v minúosli'
Vy\l'm si. re mino
PÍahu je nai'e cinnosl palmějŠineŽ Ldy
ďN' Tu posledni Lucemu b€ru Jďo zadál;k nai; nove ery.
l'Lerá by \e tepBe !eď mě|a pořádne íolje{l' Dodne\ mé
ďe
/í.žeoryatc' nepadla v /ádných noýinďh aničdsopise.h
r
nejmenši/minla' Pňlom simy\llin. re lfi konccn byllďovou př€d7ýě\li rcvoluce' By|) lam l \l).eni
le^ly ýyloŽené
olevřeny.
icky a lidi
chovati lďla5lic*) uvolnčně'
"e
'kÍiljsme doma vél;ina
l iebá m U'
5jlu lanaild'''óŽ jým pň
j€jich ron(enechjeilé nild) ne\ldél' Br/y na lo
laaďá re\ o
íams'' nel
!:ejs.1'iiJin}
nafizvaÍ onoho pwfuiho
hlanl. a kdyz u, néjďe bylo.lat
elpiala' od ledná
AIe
proč ne
''Nabldry
ď
v
uŽ a]e norm:i]na
Praze, mó lo něiaký &iýrrl?
mimopraŽslýcďoúanizáIorů nás staai plné
ÝytŽilái.td}b}. lak od lé{h prďslych
Žádné návrhy n;pň_
CháZejÍ Naýř si \ani nic nedoÍÚouvame a nilam sf ludjŽ
an' n€cpem. ďeanj?ovalijsme si
ru Lucemu, nr vic.
lb'
Že qe
rJou/e
PEha neo/ývá. néjati dÓvod míl mu\I' Jednď
Je
100
Io danv 7améienim néklerych klubů. jednar lím. že se ne_
7úaasl;U|em hÍomadných roncenr a přehldeli' Máme s Ll]'Í
Z minUlo\IiŠpalný 7kuŠ€nosll' Jednu čaqt těchlo lesťáků loli;
odmíúmea na tu drutlou' oŤganiDvanou převážně samotný_
mi muzikanty' nás nikdo nezve. v Ítďí bfďži je totiž v.Z.
asi dost Íeoblíbená kapela.''
ale domnivám se. ie lomU lď
prolo'
Že nechodíme do {einých
op.avduje' HlavnéJe lo asl
lóspoa iďo osrarní. nekujeme ýejni plán) á tJomě mne
llU;i / láp€ly ďi ty. pFvázné unde'groundovy ai puntový
pÍo_
'hlavoun\'. osobně neznalí. PÍoslé
'€. nimi ne'lýkáme.
rože mane .vé vla.mí Ňdqlavy á sÝou vlaqmÍ vytyčmou
'ievim' rád bych lo /jisli].
Přo iaké publiku je ka určena ýaše hudha? Mán pocil,
žc Jn?šal PPa?!!.? ranLóčú ýá5 u! 1oli/t nPbaýi ''
'To mai a'i pravdu. Já .e a|e neodvá.m |trdi|. č'm na{e
současnépublikun je' Zdá s€ mi věkově i n]ízoÍově růalo_
rodé a myslíme si' že to je dobře'"
v
jakén proýředí nejraději hrajele a kde ý rcp hliÍ fu'íe
ný lak n?iý?!šl dNa.te ,dzenl'
"
ho\podst)ch \áech' Třba leď
Kcj na \ečer
Íungovala
lam
lidí'
Nomálné
pies dvé srovk}
'Neivé;' parádaje hnil
po
na lý ÓÍechovce' Pronaiali ismc si lo Za 400'_
a pň;lo lm
obsluha. tď;la se desllka plvo. 7*raLla Íakl paráda
Divácké zázemfl' to je těžké objektivně zodpovědět. Dá se
akonít v}pozoÍovat, že čÍmvětšíměýo, tím více infmova_
něIjíťh lidt' \eihůl \e mt na lom /daJl vychodni a jižni
Č".t''' t Mv;'''ri"sa u eudčiovicích na na( pňŠlo a\i Jedm
sel lidi lo se opra\du téiko po\u/ule' Naví.. nám se je(lč
neýalo' aby nétde bylo pá?dno.lo \pli naopal'''
Jok dlouho ýán tnalo, než jste si získali lokoý yěhlos]
Koret MaIíkz Echlu řftó,že kapela se Mplno prosadí až tak
'DomnÍvan \e' Že ouí^a by méla spii aíl: Jď dlouho
tNalo' neŽ se nás pďadalelé odvážili zvát. Exislujeme od
konce mku 82. v březĎu 83 Íme biíli na vyprodaný chmel_
nici a od tý doby je v podstalě plno všude' Donedávna šlo
101
v
spiš o to' kdo s€ nebojí náš tonc€Ít udělat a n€Mlv
nou jen male_ U u by' M imo PÍahu jsme naopď
lehdi
se vělši_
hrá]
i
jen
spondicky' v úDoru 84 ý uskuleénil ná lU dobu nevídÚý
koncen.ldy amateii hráli!aŽ,íiné v€ velkýÍn sá|e' Na tam;i
alullicky poměry lafi byla pofiZena velmj dobrá nahÍávt'a
\
tlerá se /áhy rolšfiila snad pocelé republice' Pň.aačný j€.
le saml.Jsm_e tu tá7elu nikdy n€topkolati. přÉíojÍvdéčÍme
za mnoho. Pbtrvala loliŽ dvá íoky _ 85 a 8Ó. Ldy jsme sÍfí
davé chďilin3 Ýojnua hJál i sorvá člyiikfál 7a mi. Žpravidla
lo bylo v prcÝizomi seýavé s bubenitem Áaou viracrem
a basálem Jirkou Pecholou' vŠe navíc komplitovaly neu-
polt)es€ zřiloÝalf,lem. !y!|řÍdál' isme l irálké dobé áqi
čt}Ťj' xe zruŠenisr ouvy ý,d} srďi| ielefonál od stB..'
Tak'e IakJ ''probléruýa'' karela
'hoblémová JiŽ ď láčárl'U' KdyŽ jsme ačali hráL' lat
.rončil
PÍažskývybčr. Jasná píka" l,elaďo. Na i€dnu srránu
lo b}la pm nás tyl'ďá. ponévad' byla minimáJnikonturťn(e
slupin a přllom lidi uŽ b}li na Enlo díUh muzity pňpraveď
a lnačně po nívyhladovélt Na druhou s!ÍfiU vr;holi]a kam_
sLále
pď proti nové ýlné ve vš€ch sdělovacích prosďedcich a ď_
had-em kaŽdý lí€rí' i lď pÍacnédojednáný koncen. b}l
zrušen' z9slralovafl se netykalojen kUlfumÍch inllilucí eiÉ
i my jsln€ byli J:ednotlivě vyslýcháni stB.
v léch pochmumých
zaČárcích nám hodné pomohla nebo_
Ja.nosl některych Iidi. včetnéděkána na sbvebí í íaku hé_ td.
j\me sludovali' Koncmy nám jice byly rušeny, ale
znzova-
lelská smloula nám vydÍŽela az do lonce školnídocházly.
Polom uŽ lo b}lo ho.ii. sláčilja}ýLoliv náaak zájmu srb
a/ňzovalelé pod růáými zánintami \r ouvy rušili. \árlar
neb}lnikdy dm5tický ani nijď Zvlďť si]ny' n;bylo lo ?apo_
lŘbí VŽdycky s€ om€Dvď na konbéh'}lo člo;ěk[ napřÍ_
klad piedsedu ssM' Ten size sEachu o sve fainové nÍslečlÓ
raději
nátŮ
ďi
neovéřovAl pmÝdivosl lecld) anon}Ťmlth leleto-
av hÍůze přd fuienou všemocnoslÍslB se snáŽtlokam_
žitě 7bavit v€škeré ďpovédnosLi. Tehdy mi začálo býrjasné,
Ž. v lom hraje rcli pledevŠímosobní qtaleČnoíliď Jak \e
roliž záhy lkázalo' takovýmto tlakům se dalo vzdorovat
velni ú!pěšně",
Pruzrud dnes už nepotřebhý rďept.'
tn2
''Koncém rotu 87 isme našLi ziizovarle v Lxvš RoH'
immoviÉ u Daní Lib;Q Piherové' D'ky osobnúnu a srdď_
"nrmu
vzrarrul*n ji motrt vaas upozomjt na v{€'hny potú€'
kLďé bezDocňvbv \ visacm zámtem nasLanou' PiedvÍd'vě
zivedri i formuLáie a néjaké papíÍynavrch' kteÍéná'
isme
;ét!"itomálné chíaniL' Nechávďi
|\me 5i toliŽ na nich po
t<onieneth od Doiadál€lů polÝrdir. Že nedoslo t Žddným
v}1rŽno\lem a k hmorným šLoďim' Pani PiheÍová byla bl/y
l'Ďcino\ána llm, iak se moje pÍedpovědi po pfrnÍch tonceF
Lech pod ieiÍ hla;iČLou ZaCďy naplňolal' Ttm nAÍn Laly za
.Al' véiiL AnonvÍnnl lelelony
prostč odmltala a píoli
lživénuobvinění; demolice sálu mohla veďe těch papírÚ
do\once aÍsumenlolaL občasnou o9obn Í pňl omnostl na kon_
cené' Moňa lo bylo Lat} způ.obeno brlkym vieobecnym
u\olnmlm \ultury u nas' a]e i la\ ma jejl osobni stalďnosl
velki pďl'l
ná rom' Že doposud exN'ujeme.''
N astalo doba RoúÍes' pnnhÚ sih8lu''
kapelou' že Jsme
'v tv doM isme uŽ byli nalollt
'námou
kterych bychom
pŘďol'
se neňseti zůeasuio"ar nčjďých
.e lak lďo l,ak nezueaíňova]i. Auromďick} jsme b}Lj zďá
zovanido rvhle olehliďy donAcÍ kul(ury a myslim si' )e
dva rcČÍlrlyb}ly velÍni á\luŽna vé.. do\l pomohly
1wni
domácí Íockové s.éně.
Na len singl byl poblém vůbec vybml dvč pÍsn!óly' Z ná_
uÍfiů. klele iJme predložl li s upBphonu. nepíošlovÚbec niC'
Poně\ádž i;ne aie o lu moznoý nálďll mďou desku súli'
áé7hÚv.lo í€2 \iíhnoul oo Morrenstemovi. JehoŽ bá!ďčlry
naoaanurelni''Hymnu iibeničníchbíalil' j'me
vrbrali rar'o nai pNni a nejlnméjši polus Mo'gen'lema
'veliké la
;udebnoval. vlaýÍéne' PÍvníisme zhudebnju
iJoLr
ieiro
á'. kteŤé ale supraphon odmí1t vydat, protože už to dív
slihli Stromboli u Panionu. Na druhou sranu singlu jsne ale
ď&e ien chlél; písniČku. vlastnlm rexlem. á t'} i\me nďo_
poa"ea"ný kamelory'. Ten lexl není pÍo nás
l'""trar'
je
lypicú' hodné 'Šeobecn}a zaŠiÍrovmý'a tal pie'Lo' že
h;dbá';mi ldd dodne. dobÍá, pnnjóI(U uŽ leď nehBjem€'
Když isem singl slyšel popNé. s výďedkem jsen Ínoc sPo_
koien nebvl' Dne'' kdyl j(em o néjďou lu /tušeno{ mou
di;i(Í. moÍru iicl. ze ve .vém minisfudiu odved| lirla Híad€'
li
r03
a
$lidní pníci. Máfi oÍi8inální nah.ávty přímo ze studia a je
mi jasné' Že podslahou vinu na 'ďíautém' zvuku deskv
nesou pidetjim Loděnice' Ten singl nám lrcm oMarnehá
tysl'lánÍ v ro7hla\e a vlle/\lvl H)mn} jlbeniČnich bíáln
v soulěži vétmíku k ŽaJné sla!ě nePomohl'''
porit''. Pn nállad \enoht hv Přítir ý.lký a :c hy
Íc prndal nininlilhé dýojhóÍobck';!aý kn
'i;81 n?blt
Mán
pod'kltě ahi k úr!ěnt'''
''Nák]ad byl stanovený přo ce1ou edici Ro€kfesfu
88' Pře_
íožen:irn loho v}|itovali Ýlc neŽ oslalním. m/DÍ(ťa]o lo
Už béhem celé lé piehlíďy. v najem
'e
FípBdénasledovďa
reedice a\i 3000 ku'ů' Cellem lo tedy ďhaduil na 5000 vy_
li.lů. l\a lo. ,e lo neméIo /ádnou reklamu á obal laky nebil
zrovna moc řeklamní to považuji za ce]kem slušnýúspěch','
v !ě dÚbé iÍrc lkrolill ná-Pý
ha | 'z'' prnr''
KJy/ jsme d louhou dobu mmé
^ap?lJ
shánéli /ňz;\ alele .to(ln
nam. le pÍlotni pielíýlou je u, nál nlýev' MénlI
Fme ho
n€chtěli' a tak jsme se uchýlili ke ztratce. Navíc v dobách
s vitáčkem a Pěchotou zk.atkB téžznameÍala: 'V Zastoupe
ní'' Na konceflech j\me se ovšem slále pÍezenlovali jďo
Visaci zámck ''
Jako b)la dopÚMýall ÝŠeheLýétý ok.?:
ý
"Tl jý vzpom'naná \ l U(emě' oígan
i jsme j i vlu {_
Ýrn'. pnuze na povolovďLích musclo '/ovď
býl ralilkojednoho
ssV' slálo nas lo spoustu ú\ilía ssM nÁ;ne{ shÍáblo vle
chen výdělek. což činilo asi 30 0oo Kčs. Na svý si pňš]i
i míslni pomdalelé. kleré se nám nepďďilo od \chodr od
\lBnil' chlélijsme tehd} v sale. klery byl ldyý pÍo ťe5ké
hUdebnÍt} !tcholem U:pé(no\li a poPUlaÍil).'Uk:í7at. jdtá
hudba přelÍvďJ Ia celd léŽ}.áosmde.áLi lela' jďo hoý)
ime
ne
'i po/tali Hudbu Praha. Ý kleÍou \e cíItme bvt \pií7něnl
niňov d U' l.me doma. jďo'lo polraco\ álele pu nt'o\ ich
FPB. Sloda. r matou sro/umitetn;sr, do"rarea# nevvn,U,,
spolďnim o.udem (doba v/nilu. /ďaz). /méninlýv'l') aji,'
prÚvodní slovo. kleíéproti viem tonvencl'm ob\Bráv;ličle
nové skupny z€ny'''
AÍi aabu.1u ÍM' lÚho b) lar]halu vai? lilozo|ir
'Pňede\il'm 5im):lime. Žepí\nim
úkolem našich l,on(cÍŮ
t04
ie lidi pobavit' I my se pň hle bavíme a tahle náše nevázanost
na pódiu se možŤá někomu i nelíbíPo textové íÍánce ale
musí býl jasné, ž€ má'ne i něco na srdci. srczumitelnoý
v nďí htučnéa Íychléhudbě je ási mnohdy špalllá. ale máÍne
zkušenosti s tím. Že posluchači hojných kazetových n.h.ávek
I{u s lo slova m7luštlI' Navlc limlo nahÍá!ánim se ,' pnnič
iv \lává tn alv dotumenl. a uŽ prolo qe nehodláne nija}
kornoromiLovai' PnoLnr ňlr.nty slouilcl l vyvoldvánl Šoku
sm;nahÍadili le\l\. za hele se nechc€me ani po lete(h 5t)
\ poslednidobejsme /ite venl itoÝ al i pieva7
áél' Vvsltm.
'e
a polilick} /aÍnéřene. Lar'Že led'nam Ýzí'ila
ýxiátné
né leriy
ql}l
Droblem s ďluďizac' repertoáru' co le lýc€ hudby. nliš
kd)ž
viichniČeni.
mé
bÍďi
náhodou' vrdycky
;eb\ l
^olený
k.itici tvrdili. že punková hudba
mi i nenoÍmalizovaní
vznikla v krizi kBpita]istický společnoýi a v našíÍozvinuté
žádné
smialislické spol€čnosti nemál žádft reáll\é zázÉÍÍ|í.
lldila
spouJu
Polna]
o
mďlu.
ÚDodltalnénl a ''ejdeJen
Jqem
vil(inou mladťchl' tteň nemélt kde bydlel, museli pli lo
nejl€vnější piio a z numosti chodili pět let v jedněch ka_
lhótácb- sociální situace v našíz€Íni s mi zdá mnoheÍn víc
nahÍávaiícípunkovému hnutí neŽ kdekoliv jinde' Punk
ovšem nechápu ja}o pÍimjtivismus, zrcvna lak jako písnič
kam \e
lu ressae. i.em se neod\ tuil nikdy nap'atjini Ie\r
'r\
nei pollIicky' v lomhle.lm hudební iání} v lé podobě.Jal
vzoikly.
Te1| už je ýás nožno Poslouchqt neje na k n eie.h či ze
špatně nahrané kazeD, ale i z pn^í debuloýé desk!. Jak
a kd? isÍe ií připruýoýali?
''NaDad \ \.]al LP dejlu ndm l.upďlW nabídl sUplaphon'
ren
ehreineipne po'ichlovat \ )danim průztunného 'in_
'e
jehol
naláčenílhodou oLotno\Ií plipadlo na dny 25'
slu.
a 2b' tislopadu 89.l píolo nuhrAÝáni nep obÍhalo /rovna mG
souslředěně' většinou jsme pň Íán sledovali televjzní přenos
z Letenské pláně' Všichni ve studiu' včetně majitele' Michďa
Davida, byii nebývale ocholně nďaděni, a lákjsme o své vůli
nahníli hned pět písniček. a pňtom úplÍějiný než ty. kteÍé
'n.vř'bylo
i\me ve "luleČnoíi nahíár měli' Jednou / téch
'AbsolulnÍ
je
perlo'. HUdba u Íéhle \r la.]b} "laní' te\l j\me
l
inovovali v lednu 89 a vyprávío mlácení lidí na václaváku'
105
Před nahrávánm ho liď mohli napodedy slyšď v Lucemé'
Taňle vé. byla po naúčenís v€liým úspéCiemnékoliriil
od€hfáná v rádiu. vykoledovali jsme sj a]e i napadnurílidmi,
keřÍ nás nezna]i z loncenó. Že pry chcene u revoruce vy.
tňškal lacinou komeďnJ populaÍitu. Na lom lďY ztroskoBlo
'
stánek -
'
vydání onoho singlu' rovnoujsme dosrá]iz€Ienóu k naroóenÍ
ce|i desky' Ta s€ během dvou vft€ndú nahr.la opÉl U Davi_
da."
Do hry ale níýo supraphonu Ňoupila ja6si záhadná
tarn žádnó hospodo už nebrla'"
Urácéní -
orsanizac. PUNC...
'BÍzy se Ukázalo'
supÍaphon závalený rťedicemizata_
zovalých zpěYá}ů n€'l
ď s lo vydal nďí desku v pňjalelném
t€mínu, á tak jsme se obdriIi na Panton. Jeden z tarnních
ÍedaktoÍůnás dohodil lomu
pod OD Korva."
hÍcu. coŽ
poru'
sla'
ěnlo
Io Í' a
rýn básniťkán z přelo u lel
sidndesáÚch a osndesáÚch se občos lód
ý.acín, kdrž ni dojde inspiruce' Dó se
pfuon
Jaw je háklad a kolik js? za lo.lpíčkodostah korun:
znílá Mo, pď i! ' ja*oh'ý obrčc inoý pkdnÍ s! rany obálk!
'
d?sb
n?la znózoňoýal ohrČeJ,ost kapelJ (nenJs\ín k|Io-
Tmktor'
vlaý"é M
zad slráh1
ohátky d.kulek sýýn
1tu
ne
regqa. ' K
''Ródi brchon takoýouhle htovku ješlě
néuv zápakovah' Ten lefi ýzntk I spon'
slolě ie lam Douze no pláni Puncu' kleÚ
n bežTrohóru odnita! vydal. M ně osobně
s. 2t!á. že rc lo lan dos' t izoro.M' ž. lo laq
n?sed". ; že b lr'ěIo ýyjil spÍ! no .huhc
desce' Po íechnicke ýúnce je to nejhúře
rteré vypadály přesně rath]e'''
.A'proč
to
lá",é o dávalo rc dohronany ýíc lidÍ' Neni
bez zajínaýosli. že jsne půýodnétuhl'lu
skladbu nechŘli od na des*u d/jl' v pod'
ýosl).proslěýe sdrslu. ab! ýás IidizúBažlolik n?broli váŽně'
al. jen r.spekloýali Že jste '.'
'
"\ěco
lom je. ale nú b hálet' Za pÍléjsme si ňl('ali,
'/e samob'yna název
je la nejl€pší reklafia a Že nicJiného la'n
být aIi n€musí a 7a dÍlhé- ten druh pBmá
ie hďné slarý.
KonkétÍ'ě naš ich zďá*ú. Ldy jsme .i vy.axti pta*!.
.l-
m.
nželk/jň a zanéshakůn pražshich resiauruá?
''ManŽ€lkám prclo. ženás nďhávájíhťál
a zaméstnanclm.
Že náÍn dďávajÍpivem inspira.€. vŽ}ťsnad vkchny
zá]ď'_
toíi otolo kap€ly 9€ vždy 퀚ily v hospod'ich'"
ProfrIoýý deb visaclho zlin*u jc roýcň i Dfuni iPskou
punkoýou deskou' klcld kdr u nós ýršla' MysIíň' žc hv
súIo
,o lo' lllrbrs popoiada kc k42dé ;k!adbé're^l ýrůj nózÚr'
písrička.ato jok
h a.hné nk i rcfloýě'T.n lQfl ie ýIasÍně
bjsničkou' kterou ken lapsal už někdy
y r.,ce 80. zhudebňo'ýolo se Ío ak až pře.]
''Je lo pro nas n?ryPitká
dvěna lel!..Ie lo retypické už syou
ie něia}é druŽslýo
''Nálladje aryiÍcel lisÍc kusú a z loho nátladu
máme pm_
c€nla' s€sl pÍocenl do ďic€ri tis'b pÍďeých lu\ů. osm pÍo_
c€nl nad ďic€l lis''c pÍodaných kusr.''
''vzniklo to na úplnépdnl zkoušc. a terl
iŠqnnaDsal dokorce i?Šta osi čNr1 loku
-Dr4du:n'.
Ten slá,rek i len ťloýěk , bQrénu
'se
oDruvd& lak řítJ,lo, byl poslední záchra'
noi u strahovských knlejl Širokodaleko
nahrané'"
' Dopravní
i značky _
"vedk stánku o Trak oru ie lřeíí z těch
nplné ehlaršlch phní vzniklo tojakola
koýá rcftse ý pokusu o l.88ae o Mkon.c
se lo dk) ftnu ýalo jednou z nejobl'b.
nrišith pis Že6ké čdsn publik'' zRIa
uliilé to l,rla nb nejzaklzoýaňjšl pís'
tt1
to nejlepší _
''Pokus o yyhočeni z punkoýých
ntnů
pýiack. ýe laQťiti
se ncs,aŽtli ý'Ieiýa! si zros!';Di; ^hP
Ii,1i
T.l1oýě jedna
pÚléši! s hu nástedujic| lo hruj?n
krlech
"Mó to osi ho.lnž lěžbý kn, rc nejpo.lstat'
újštje ý řeÍÍénu.SkLi.ri se lo z jedno
z
doh, Dfu,.4ý ''
vjch leršůzdónliýě si
odporujdth Zaiál.k - Mane lo předen
pÍohrarý' sláýa jQ zorua.n ' znanerui'
žc s MŠM stllen nuziAy jsne lo ýždr.k'ý
Ítěli p.ohruný M ins|ilucích, ale úkaz!
Mopak zpraýidIa ýeít, k číndó] většípo'
'
^akon-
''obě rÍs\ičLy
lsou na hnlo albu neino
u rnku 88' slrach ná hÝ;nh
ýéjšt.a
ka rasl le to o stratlu z tottio' ze
ýŠechnohýU ý ,aprosÍýn poradlulak r.hud?ne
o čem 4,íýa!'''
takoÝj
urhJ
Mír a klid
_
n
sÚarepiclv
Ú'rupi
'To ic písnička'kÍeroh zliínal len IoMeÍ!
na zoÍině' T.hlr ješlt s pseudnanlli.Ljt
a basáken.,
ýzn|kl aŽý ro? 87,.I rc Pfub' Žc s; nán
?1ólo škoda ' db pkhitk nenélo slozÚhi
rchý l.n' Uproslred r'hle ýěCi ie sloDk/'
Povoláv*
ý'ý-
lřik llboýnln.hn akuálntho hP;!o Ň"
desce to ýšak clúělo ňco nadčasoýého
a prcto je tan to rA o.,,
Unifořmy
_
Dáša? -
_
neček ale nehořet.,
108
lěžce' T
služba ašíkdpe|u postihla
alo lo tři lďr, než kn se z.se
sešIi ý púýodnínobsazen{. Není ted, diýu'
že M ýojnu fui 12 spadeno',
"Tahle poskdní ýěc je , roku 82. l. to
o hol.P. k?tou js?n ntkdr nczt\k l
p:dr)
iakonl?ntuo
klcrou
n
š hubcnft
rc.hlě|
Zpěl k záýěrcčnýh otázkún' Jaká je současná sesloýa
ví
"Báječná.''
'To j. redna z okanžirwh insDlracÍ nar".
ho btorisry' vlnrst,l lo rh ;tkoholoýen
opojenl ,hruba za Čr'ii nÚdý a od N
dob! jsne ,erně"ill dni lón' Žndný ý,;-
"vojenskó
jako nanželku' Pozděií se i zdólo, že len
kn Ds|ihuje nenaPLněný ýztah, d pro1o
t.n otdzhík'"
'"Iahle skladha &h ald na1\osl k oslteiši
ru iloku no ýšethnJ unÍ^]ňoýaný slo'ký
ve frniši jsne !Ú ale ztehťili no;alou ;a
L'nci A!ú To sóro n4 Euhku se lan ohjeýilo jenon prolo, že při \a!.ičeníýzníllo
nedopaířenÍm púzdnémísto ýe zpěýu.,'
stÍom€ček
''TdIoVí zanyšlcni nall rnarnosh ďďlnÍh
8eý' ]; b n.jobtft.néiŠÍpbnir*Í! dai na'
vzniklo lo ý období- w
i?ho
jsne ^)lariÍry'
hÍóli s ýyplijčeným bubcník'fr
lenen ! s ,.izyem Harullápopi - L'nŽ isou
pnnÍ pism?,a našrch piÍine Český'|"ý
'
hera dáýó na konftrlech proý;r D];
i'
yzájenně
'
Myslcl lsen lo Jwaovilě ''
''Tar led} - iá - /pev. sťaslka bÁ(' Pixa _kylan. Rul
kytar.' Pátek - bicí''
Ted jste brli hěkde ýenku' že?
''Jo. v Diisse|dorfu. ale bylo tatn málo
1fl)
lidí 1akŽe
to za Ínoc
Kd, a kd. bud.té točit d.uhou destu a kó bud. v podeji?
''zátín se to nabrávání něják zďžuje. Mělo by sc to tďit
u Jandy. aje rÉjblDšÍl€Ímfi & až v zářÍ' Podle jeho předpo_
Uado by to vyšlo do vánoc, čoŽ se n&n zdí čalově tat akorái'
Není ovš€m vylouč€nq žÉnětdo pňjd€
s t€pčí
finančIíÉ
bídko[..''
A co bude obsaharl léhle dJuM lt sty?
"Budou tan samé st'Íévěci, ho&ě z toho oMobí Žotrna
crÍěli bychom
se tín definitivně vyÍovnat s minulostí
děllt užj€n nové *ladby. Poku!í'ne se tálle
des.! dát ráz archáičnďti' s tíÍt,ž€ to bude asi Íychl€jšÍ
zvukově to však bude zcela uřitě syrovější než !'rvní
84.
pďtÍthout io
a
album."
110
Na lontatl s legendou a svébo éďu \nad i nejlepsípunr.o_
vot' skupinou u ná5. jsem se ÉŠi]Jat batole na dudllta' Či
puberťák na ponídnéd.irnské ňadro'
A lat jďo jlle ochohi
cestovď za šťavnatou bmdavkou lán svět4 lak js€m byt já
roáodnut podstoupit dalekou c€sfu až na Moravu, resp€ktive
do Jihlavy. ďkud H.N'F- pocházejí Můj příjezd do města
pÍoďaveňého pÍedevšlm d]ty mlshÍÍn ďmádním pwoligo_
vým hokejisrŮm. k nimŽ mám zlnrba tďovou aveP' jaro
k
CSKA Moskva' avizoval sondující dopis.
Ještě
nežjsem si
všat slďil sbalit n€jnuhéjší. pi'šla ble\tUrychle ďpovéd'|
'Ahoj. myqlíme si. le by se lo moh]o obeJil bez osobnňo
se*ání vŠechnypodstalné věci isou lnáme' Hlavné se U'
nechceme v tě.h věcech H'N.F. vrtat a súl€ s€ k tomu vmcet.
Posíláme ti pí texlů a fotek k dop]nění story. Možná by sta_
či|o uleřejnil jenom ly texry a Íolty. no lo u/ ále'l jen na
lobé' véirme. Že to napl}fŠdobfe. Ahoi'''
...A co tď|. vidě] jsen je jen jednou, a to na Roctfestu'
a Už ani nevlm. tlerEj roČrul lo b} l. Na lo. ab}ch o nich - be/
nich _ jepisovď ťlánek na Zátlade prmála máIných v7porru_
nek. na lo j\€m si /kniúá neÚoufal' Vyiesil isem lo ledy
kový kap€]y, ledy žádná věrohodnost. Vždycky se mi líbil
bubeník Nazi' len mi pňpadál jďinej fajn' Mu'kartrsky by]i
dobŤý' ]idsky ne' a to ti asi řeloe káŽdej' Tu jejich novou
kapelu 13' ýolerí jsen nikdy neslyš€] a ani nevín, jestli 1o
vů[email protected] kdy někdo slyšel'''
Zdenék RÚilčla Is'P's.): 'v/dyck} se mi llbili. /ejmen.
po lexlový stránc€. Měli jiný texty než ostátní' takový pÍonyšlenější' Vím. že u fanouškůby]i vždycky oblíb€nější než
u muzikantů' ajelikož v jejich době jsem byl ještě fa'oušek'
tak nevím' co za tím s!álo. Viděl js€m je tak š€stknít' sedm'
král' máÍn od nich obě demokazety' údajně natďili ještě
jednu. Na té d|uhé se již někleÍé hudební náměty opakují
proto snad i skončili. Nevím co v tom bylo' rnožná tohle.
KaŽdopádně dodnes je považuji za jednu z absolutně nejl€
pších kapel u nás.''
nasledovné oláztou:'Jatýje lldj ná/d na H'N'F:'plo lij
chlap'r-y pohybujícise v punku]lŽdel.iť.s'
Pe|r RrŽičLa |sanov): 'seúál isem s€
' n'mi a\i dvalnl
v živolě' z toho jednou s FPB při společnén
konceíě. Byla
to na naše poměřy dost dobrá foÍtn&e, fantasticky jim 10
šlapalo. Méli smůlu v lom. Žf, nebyli / Prdhy' Doma srce byli
hýě/dy. aje v PÍá7e Je zas tolik lidi neDalo' Pďaruji si. Ž€
měli dost vyhraněnej styl' a to i ve vztazích k liden. V poďední době jsem s nima byl v kontaktu ohledně vydání punkoaého výbéru' Na ném b} měIi míl d\é pisnialy T ky
a Bafi}ády nové lronly.''
Pelr Hotk (P|e\i\)| ''Živej'em p mél moinoý vidél
jenom dvatfiI. zalo /nám ly ra4ly _ ob}aejnl hjdinové
a Dúm na dmo|ici_ lapelu ďe rád neÍnám' Jejalni' )ejejich
muzila byla v lom punku troiku kol dopiřdu' Tu dy lo
všechno u!inďo na Explo'led. ale oni 5e snaŽili hftil Americ'
ky. néco Jako Dead Kennedyl' Neivíc ý ml od nich llb'ly
Tánky a svfi je poÝď' Méli dobryiexly. a|e pořebolali b;
Iepšů'okyrárisfu' MoŽna máo*do ví ie vznúi z ramovac_
112
113
l.
sYět se posral
Co to je?
co
C-o ro
se to děje?!
je? Co
to
je?
Žijeúe v prázdnu
Boříme se do báhna
co to je? co to je? co
to
vypíchli jsme si svoj€
ďi
c-o se to děje?!
a
č€kali s důvěrou
jé?
Někdo nám. Někdo nám. Někdo nám.
Někdo do nich nachcall
stÍsněná doba' PÍašivej vzduch'
co asi znanená šÍenejpuch?
To svět s€ posÍallll
TďÍn
s€ dokola
všude žIutá kola
co lo je? co ůo j€? co
T
2.
obyčejníbÍdinové
et ulrpenÍ válečných let
Ďréíášetrakovinu bÉz pomoci boži
bo země vykopar rozměry na mltev
uletět do země za velikou louŽí.
sd
a chaos a ozbitý lváŘ
rádio Íock-n-roll n€zpívá
FÍonta se blffí a byla tu stá|e
víďnej Íachol - já slyšel jseÍn jak dupou!
tf,pm
obyčejní hdinové!
Květiny' hroby a smutečnÍ písně
oieN hrdinům z baÍikád
Řoáilý domy
3 stÍach z kalendáie
válka nán budoucnost uvítá
vátečný Íoky se s rycblostl blížÍ
to J€?
co se lo děje?!
ot€vŘli jsme svoje srdce
a čekali s d věÍou
Někdo nám. Někdo ním. Někdo ná'n'
Někdo do něj nachcal!
všude jsou kUBy a drogy -a smrad
Rozpadlý těla s. na sluncl mu(l
nikdoj€ nesundal z baÍikád!
obyčejníhrdinové!
3.
Brulájní soulad politick€Jch
v uliclch
stral'
lerÍor. šil€oej lolvál
Vzpoura
To svět se posral!!!
HÍdinská je aímáda
vnadlá
z pop€lnic€
Na smetišti ležísvět
zní pochď k boji
už není cesty
114
ďt!!!
115
lvírtvolný je ápach světa
zá živa hnijem spoutaní
Kdo mi podá Íuku v čáse?
...áž lo vš€chno vyletíl!!'.
i
,,
t
KatasEofy
dobitých měst
pláč a ch€chot
raněných
v3s
(vojenský řínápÍavový speciál)
vÍaky trnkú
v přftopech cest
hotrcí města
Alonový
Z b€aaděj€
hňb!!
!
jsme povstali
kdo n&n vzpouŤu potlďí
obušken a paťa8Íafy
vš€chno shnou vťéší:!!
4,
Punk a pogo
sklepy jsou p]ný, gářក taky a v nich tap€ly
Kolem nich jlou čeÍokézya všicbni pogo tancujou
Jediná ťadost pogo a bigbít v tomlle svinsNu kolem ná5
Kožený bundy. vlasy a b'dosl, kultun gářáží ďívá
Punk a po8o to je v nás
KulfuJ4 co nemá řád
Jež€k. čÍoÍa hlavě
kožený bundy'''
lló
...........V)soko(o_htá punlova Lap€la. klerá
na'pod'm 8J. a lo \pi\ z
\€ dala dohÍomad}
'l€diný. kdo lo z pďá \u
n€bral jen jaro sraídu a šk:idl€ni 5vého okoll:
byl P;lr RaJ_
lolB _ jednoaďná ýůdč'osobnosl tapel} zpÉva'k a h]aýnč
aulot letttl-a muzi\y beroucísizavár vlnu ang]icrých
kap€l
lypu Anli P3sli. Neméljsem lo ŠÉrliV]s něady vidél
Živě
Či a]espoň ďyšet / néjatich nahrav€l. a prolo jqem
uvilál
mo'nojl 7poÝttal v |áďu volm a. armiém. l ylarisl u a /p{_
váka pany. která lo spolu táhll néJďy čas i mimo
7luš€bny
á r(onc€Íty' Ješlě podolýkám. Že po rolpadu
vjs zapiíČini
ném předet ším odchodem Rajlor}' rýŽ volmfi přev'aloléže
do s!ých rulou a na
reces€.
t'ckách ''vejtíask}' 7aló;il údemélŠí
a přímďaŘjŠÍ Do radyl
Kdo ýeJle ýás dýou iešlě dat
lvoi
k1Delu:
''V původní seíavě byliješlé
Mfiln iiebeik _ ba\s a Per
__
woll blci. jiná} rantaíiclej buben'k s jalmvejma
zkuše_
nGrÍna. Ca\em je ýy\dldali Petr GÍégor. ňspekliýe Perut]ra
7vany Peruťál' T€n byl ale sloro tuí oŽra]ei, lakŽe n€stačil
bJbrcvát a navíc liborolné mčnil lempa. aÍm, dosl kap€ltl
roáalolál'
Dne\ka U' je 7 loho chlaslu Uplné orylej.''
Júk isre se dali dohrohúdý?
''Já' Rajton a wolfjsÍne sfudováli aÍchil€kturu v
DeJv!
.
Taklc jako rysu*oškolaci lsl? ulhla méh věúi nolnost
ýrslupoýal pr.j|é ýe vs klubeth
"První koncert jsmé sic€ ÍněIi v klubu l 1 na strďově.
což
LenkÍál jeí'épied /!él(en|in byla ta}ova ma|á
mís|n|:stka pro
ási lak čtÝninu z léc} naprcsov
ých dÝě \tě l'dl. co by|i na
naši premieři. ale Jtnaf, Jrme ,':jdné ýihody nepociťovall'
(-ásl vs klubů loli' spadala pod
oNv'Prafii a' kde sedé]a
jislá qoudru'ka xiůovj (pÍávc jí b)l !énován
le\t Jasné
pa(}) a lé !€ pÍoslě n5še rcjpavé l,rili7uJici lexD
neltbil)'
\'€jenŽfjqTe
mmohli hral po doňovsbth llubeci',
lvůl!n'
aIe navic nám ještě /prsobila problémy na *ole'
A lakjsme
\e dďkall i !oho. Že náš udajný .ne$ctali\ticly po\loj.pro_
bliall.l na r0/nJch stá/a(t}th sch|:/th' vč' o;bnč, časem
vyhodi]i / koleie' J€dna \edouci mé roli' o/nďilá /a la;is.
'
tického živ1a
a všicbni spoluáci, aby prý neměli prcblémy,
ll8
to
ieíě odhlásovali'''
v,* ;x"
;Ň..
na podiu nelottib k neidelŠin'''
^:stuol
maxiÍúlnépůlhďinový kon_
r'teiij".e
u'eire,'.
ro
**n"aÍU n.."arŽeh zpmvidla okolo ďindcli pís_
"*rtl"e iicÉ ia ta lera bylo lak pélad!'cel' Ani
-*l
'itil.
l....nt
oÍn"
*i"ai
a*''*.
s:im ďe vÍŠ.ie v lý dob€
celkově j5m€jich
"řia.'^íxiu"ro
'e;:.ý'
i'"i", -l'i í * i' w.a.ňěl(í
si vůbec
ďehÍáh asi
zprav idla parřily ty ' \teré \e
ňospoásr.ých sátech na ďlehlejŠich mí('eth'
'-i.i"e'l"
" ,] seá*a. Tam se loho jednoll
irci" '" áI"'.r'
'Úča$nill
i mtsrni policajfi a prej:f lim to i líbilo'"
ZdAlainl usDath v3s sc a!? ýaŽe k ]arŤí u IoEó "
'n"s
"to. io snr
u..mr' t"tijsme lám i]€gálnč přes NDR'
pořadatĚ
iinut' n.cr". Piij;liJqme lam a lekli
"."iJr
J ábrál
necha]l
aoninÁ
iÁň. z. i.'".e.".u o"**e kapel;
a
lak nám
rytary'
ani
nic'
vůb€
!
Ň"in"J.ri i.*.
'"bou hodtli na Malou sceÍu pfud a\i
."""""
ď:[iil "i'.
iiJ"rt' " s"ri isme"á"z loho doqt rozk]epaíý' a i když
"lii'li.
zá'á spieka' 7aznamenalij\me celtem ús_
i.."
".t"ri
s námi zázpíval i Hď'l a fakl lo
pi""'ct"
i,l.r'']J*
'i
byl asi náš nejpovedenější koncert'''
"
tái
;i"il;
ň
,i'
To už se ate nad v3s sbíhala račna'''
iPo tomto koncertu došlo v kapele k Íozkolu a Rajtora
kap€]}
Po jeho definllivním odchodu
i.'i'.
i"o '"ruv.
zi'onri' p.ó'.ze J'me 'i aŽ pfi]iš zv}kli' if byl
'z
ne'. á-"'l. ňildy aíi nenapadlo něco sklá_
i"i."".ii.ná'
důvěÍu' odehráli j'me už
"*hávali
jaře 8?' PiedsraÝil s' tám noÝy
'i*"*' " "a ;Iteďm jsem kÍilce nato 'talo'il
l
.aiiio..t
i'i Ji""r" i... ."
.
,t.aiřo.í
^"l'ťj"r."l'z"".*'l"t,
o"&t\ aioÍál nětol;k skla'|'h' heÍé
ií" r"a"r' Žvs
"n""t"*p.'něnénýml lexty je hrajem právě
i..-pá.-z.*ri".
s
Do řady!.''
t19
l.
Šťastnejnovgj rok (R4itoŤa)
Šťaínejnovej Íok prár
kdoje schopnej sá
snad v li}u pitštíÍns€ mÚŽe leDŠízdát
t234
Aspoň ]edenkÍál chrěi lidi velkei lah
chlěj skonail rok špatnou síand;u
mal vydan€J pove| ''teď s€ bav!''
a začnou chlaslď až pod sí{I spadnou
Šťaínejnovei rok Diát
schopn€iíái
lfiu přittÍn
se
móže lepšízdát
zvadnou
'
kdyŽ k ránu televii zhasnoÚ
Šťastnejnovej rok přál
kdo je s.hopnej stát
snad v lihu přištín se mrže lepšízdát
Šťaýneja ws€lej
srash€J a vese]ej
šťáshej a veselej
šťashej a veselej
když se jim to nelíbí
proč nejdou do fabrik
Múžouto chtír
mít vlastrÍ svět
občas s racheJilÍ prsry voďltai
někteÍý ve Šp'tá|€
sympaťáci z KayčíchhoÍ
k nám z húry promlouvaj
pÍo lidi .isou nekonfoÍÍnní
tak je raky zlaj
Prej, Že nemaj soukroÍÍ
a že iim patří dík
Ret
Jdem
kdo je
snad v
TeleviznÍ maÍie (Rqitora)
novej mk
noveirok
novei rok
noýe] rok
kdyŽ;a ná6 zhlří zmvná reď
Živolní styl
bejt televizní tnďle
televizní mďie
televizní mďie
televizní mafie
Motát
se tarn
kolem
už ňák€.im nestďí
svý geniální dětičky
lan
s sebou
dotlačí
Každá holka chce tam bejt
prEj lepší se tam tná
sloužítam jak slanník
práce
příjemú
Ret
120
t2t
:t
3.
scbÓn€s
Prag (Rajtora)
Pňjď } njÍn mein lieb€Í Hen
u nás každ.j Íád Tě vítá
budeš l(rál' my s Tebou dát bud€m hrát
vš€chny děvky se budou rvát
kt€á z nich Tě
Íoc získá
jen aby s ní tvý pÍa.hy mohly spál
n
vš€chno je tu tvý, tÍein Hen
veksláci
tu
jsou, mein HeÍí
s€Í1,ilně se všichni pláz€j
!oJcnom aby'sjim ňákou cechrlidál
funistickej vádavá} fu č.ká ienom na Tě
!o aby's na ná5 s láslou vzpoÍnína]
vš€chno je fu tvý' m€in H€ÍŤ
schónes hag ist dein' mein HeÍr
vý.chío 3i tu tleÍ
Ein Ma't isl zu w€nig
zwei Mark isr zu weniA
drEi MaÍk ist 2u wenia' tau!€nd Mark
Eus€nd tausend hundÉn Mek
tausend tausend dcutsche Mark
law€nd tausend deutsché
Ma't
tx2
DoffiY
Jak J€ tohle jnéno kap€ly ,nálné a přnom věřtě nevěřte.
do zplorení toholo článt-u. tedy do čenna 90, Íněli za sebou
pouhopouhých ňcet konceÍtů| K jejict' popularitě jim jis!ě
dopomohl fakt, že v kapcle se nesešli žád.í debuta'ti. vol
mm se Znamenáčtem pňšli ze zaniknuÝšícb V3s. přibrnli
solidniho bubenfta Kyse]ku. a když t]ž se jďŽ takž sheli]i,
přišel ještě Hoš€k' a to uŽ byla skupina kompletní' (Nesmíme
zápomenout na siá]ého texláře a ducbovního člma Fmnau
Miillera') Přes (ýden byli v Praze. o vftendech čásl kap€]y
v Teplicích. jistý čas zkouš€li v Bíině, a přesto po čtmácli
dnech usilovného sehrávání poprvé vysloupili, a to bned
v pmltomem Lidovém domé' To bylo l4' l l' 87 a pÍej se jlm
to vyvedlo. Následovalo konceÍtování ''baj voko'' jednou
měsíčně' do toho občas nějďej Ien pamik (zdá se' že móda
tehd€jších dob) a píásk! Pozvánka ná festival Friihling 8t3
v lehdy ještě ''hďnějším' Berlíně. celý ten ''fesťlík'' se ode_
hBl na orc\rcne \cénčhÍbiln\ni /a}Uady a \edle ŠanovJ
a oPN od nás tan h.áli jcště domácí Máďaň a ]!alové' Basák
oPN se kÍátce před vyýoupe'íÚ zúčastnilŠaďátky na zá_
chodě a utrpěl velkou tÍžnouÍánu na ruce' N€dbálc ovázán
pak odebÍál celej blok oPN s tím. Že po celou dobu mu
pÍoÉkalakrev skze nasálké obinadlo, a rak nejcnže sánr b}l
ce1ý poďísněn' ďe obzvláiť efektnč působila jeho ,akrvácená
basovká' TepŘe po koncertě ho hrdinsky vyčerpanéhoodve
A1e zpělk Do řady!. abych se náhodou nestal terčern ki
1iky 'chytrych Pánů Rejžků' (''Proli všen"), Že 'nepíšu
kvěci"' Po konceřtě ještě obdržcli nabídku k pínémuodjez_
du na festival do Z8ořelce. larn už ale 7 časových důvodů
nejeli. Mnohem důležitěj šípro ně bylo, Že se podďilo navá_
zat kontakty s italskými rekeÍv. Koneckonců lo Polsko si
brzy vynafuadil i vrchovalou měrou' obdobně jato v3s o rok
dříÝe. vydal i se ilegálně do JaÍocínu a zaznam€nali lam velký
úspěch' ftanic na něm nemohla změnit ani abscnce Kyselky'
k(erého přímo na místě ochotně nahradil kole8a bicmen
z polských D€lonatoÍ BN' Nezůslalo všď jen u hÍíčské
vý
pomoci' Vcd1e děIeÍío kus Žvance s s nini. a navíc ještě
s jednou uknjinskot] kapelou. podělilj Poláci i o ubytována
Dvacet se jich slňdalo o sedm postelí zalímco jed.á oýrav
IA
ská popkli# kapela je k sobě, ač krajany. pro vlastní pohodlí
lepustila' Tím úspěchem se nespomě slalo 25. Ínístoz celkového pďfu devadesáli kapel. které se vysřídaly na jaJocínských pódiích po dobu celého týdne konání' o toinhle
umístěnímezi špičkoudomácí scény rozhodlj diváci v16tnící
Kmely, tedy vstupenky na celý týden. Po skončení celého
JaÍocíÍluje kaŽdý vlastnik nohl pouŽíl jako jedetl hlas. Na
základě tohob úsÉchuu diváků doslali nabídku k narďení
LP de\k}. a lo ď Ýudia Ameba z Ka|o\ic' Tah|e (ance \e
z časových důvodůbÍzy nedukovala ná singl' klery nakonec
stejně ani nevyšel. Kápele zbyly aspoň ďi velice kvalitní stu
diovky ' Tak se pfidej' Nikomu nic' vysflá studio Jerevan
(později vyšly na Punk n'oil, Íesp€kdve Akce puDl)' Za tři
frekvence, krcř měli k dispozici na natáčeníse loho víc
technicky a kvalitně zvládnoul nedalo a potom už nebyl čas'
poněvadž Volman narukoval jako "absft". Už taknl€ mixování nahnívek probíhalo poštou' Po dobu Íďní absence Vo]
mana Do řady! v podstalě slíli. Pďet koncertů se rozrostl
pouze o tři a neŽ s€ slačil volnď vrátit. Hošek od kapely
odeše] a zÍovuzaložil své Plexis' V předÍevo]učnímpodzimu
ii9 se Do ňdy! vrac€jí zpět do Teplic' číÍnŽďpadá i znamenáček. Kap€la se. poÍninemeli nehrajíciho Miillera' redukuje
na 1rojici Volman' Kyselka á vlček. kteď nabásovém postu
\tiídd Haleie' krdlkodoMho ná'lupce Hoška. To už sejim ale
daň \ pomocl \4 fultl po,'val do cestollo\en.ka ilalslou
skupinu The crimeGang Bang'snížmajíDořady! nalláno
váno spolďné tumé od 1. do 8' l 2. pod názvcm slage Divirg
89' To ještě ále nelušíŽe je M Aí' konkŤéhě zprostř€dko
vatel celého tumé KaÍel QuaÝ. tat vezme na hů]' Je sice
pravdá, že kvúli tou dobou probíhajícíms1ávkám hudebnftů
vysloupí Do řady| jen dvakát' (Ilalové ďehmjí všecbno)'
Ale KaÍe] Quast, který od všech pořadate]ů vybírá ďedem
smluvené peníze' ani jedné z obou kap€l nic podle původní
dobody nevyp]ácí. obě skupiny měly za celé tumé od M'Aíu
vyinkasovat každá po ó 000 Kčs' Do řady| nedoslávají nic'
Ilalové každ€j den pouze balíčkovou sfavu' osluda ják
řenen! Kďel Quast nás]edovně celý obnos bez vědoní účin
kujících věnuje maleřskému M Artu. slušný kapitálek na
soukroÍné Ínejdánky' že?!
125
Mlzrún igj
.
Já. i trftetr
.tyš.d tr'llÍÍúyDo Hy! tE vr&ťltán a Pc
[email protected]ú!.. R..tpčaíTlt(titE Giu BÚu
Dr odí lpdel r+.fu n!
i&!
Fd.čoó čd!€ÍEr'é nmé po'iq'
lkÉh lůa.ch- Ndlnl v ldlii &rqrÚ č'íilu!Ýých tďtccrtt?
k
NOVODI,]R - ARMAVIR
126
-
TEI.,EX
Tři názvy' a přestojde súre o jednu a tu samou zaeŽilosl'
Jen kytaÍisté se v ní vyměnili. Tu púvďní dvojici _ Pavel
oui€díí} a Jfi Král _ nahrddili v Tele\u Matéj šlěpánet
a áyšek Milanovský' základníjádío tél e pŤůs€ry proslave_
Íékap€ly však držÍjižosÍn let pospolu: Martin HoBký _ bass'
vilos vondÍኀk - bicí a předevšm Kml BoUša /peÝ.
frofunan a textař v jedné osobě' PÍávě s nÍn ÍéÍns€ se*al
na Flofenci a byl js€m moc Íád' že měl cesfu do Prahy. Na
hotovos|i jsem měl totiž asi dvacku a vzhledem k tomu. že to
nebylo nic výjimďného' těžko by€h žďmal cokoliv a koho_
koliv' jen abych nastřádal na cesír do dalekých stÍakonic,
odkud s€ Í€kÍutují NovoduÍ alias Telex' Přij€l tedy KaÍel
Bouša' drsoň jř ď pohledu a já js€m ho zavedl do jedné
Íúlahospod či Í€'stauÍací v centru. kde ještě doslanete pivo
za Ét konm' Piivodně jsem měl vyblďnutou Íestau.aci na_
proti nádŤaží' do keÍéjsem ďíve občas zavítal. ale dfty své
prozíÍavosti jseÍn včás zjktil' že c! bylo' už není a že by mně
tam ta dvacka nestačila ani na jedno pivo| "Fuck oíl vy
zkuÍvenívyďiduši' nabouchejte si ty svoje volný tvorby cen
do pÍdele!. (adíesováno ď aurora knihy Rď háhy l a 2).
Bouš& ''Jezdil js€m do Přahy na burzy diskofilů a v rcce
77 js€m si pňv€zl N€veÍ Mind The Bollocks. Byla to pÍo mne
Íána do palice' okarnžitě js€m věděl' že lohle ie ta muzik4
kl€rÁ tně bude nad]í]e zajímat. Čtyři roky jsen zkupoval a po_
slouchď co se dalo a pak trade&:l čas' kdy.isem do toho prostě
nus€l šlápnout."
Novodur se dď dottJomady pďá*em Íoku 82. svůj pwní
z
živý výstup ale absolvoval až po dvou let€ch usilovného
zkoušení!!|, tedy nikoliv za j€den až dva měSíce' jak je
v&šiny punkových kap€l obvyldé'
"Byli jsine asi jediná punková kapela' ktená hÍála i tanco_
vačky. A pořádně nacvičit pět hodin repeÍtoáÍu na zábavu. 10
uŽ je Íějaká fuška. PÍostě jsne n€chtěli být jako jiný kapely'
kteté nazkouší deset písničeká šmit€c. PřiÍozeně jsne reper_
toáÍ lněli tak půl na půl a ty převzáté skladby ExploÍď,
GBH' Plastinatic' Dead Kennedys' Paíisáns _ jsme opatřo_
vďi vlástními texly."
v |€dnu 84 si v j€dnom prostomém vesnickén sále prožili
svou Pr€miéÍu. HÍáli sani' nikdo je nenal, a tak napjatě
u
18
čekali, zda vůbec někdo přijede. Když spatřlli pNní autobus
a v něm heino čerokýzů, bylo vyhníÍo'Jejich pryní zábava
a hn€d čtyři sta lidí pÍostě zlátý č6y. Novodur odebiíl cel
kem iedenáct lancovaček a k tomu pár konceřtů navÍ€h. Dva_
nácd zábava se pro ně slála osudnou' Na podím 85 měli hrál
\e volen'clch po ďouhé pau^ 7aviíčneBoulovou tolnou'
sjelo s€ na ně přes pět set lidí od chebu až po Košice' ale
také pohotovostní pluk'
''Volenic€
a tj co přoklouzli
byly obklíčeíé
Pňes
saakoni
ce. měli konečŤo'r zde. Byl to proslě zásah se všírn všudy'
s pendÍeky, psy' antof,y... o Volenicích se ještě dlouho na
stÍakonicku Ínluvi]o, sepsalo se o tom hodně spisů a dost
soudÍuhů si na lom polepšilo. Navíc týden poté o lom mlulila
svobodná Evmpa. a to byl náš definitivní konec. okresní
náÍodní výbor. odbor kult;Íy' nás na přftŽ KNV českéBu'
dčioÝlc€ /ruŠil,arztlll j\me ň7ovalele a do'lali /ďal d\a
Ío-ky hrál kdekoliv v jiŽntch Čechách. Me chléll vyhďll
7 prace pro'zlrátu důvčry'.ale Ýedoucise me 7ana]' vyli\kli
n;á\ i leták. na herém \rálo. se nedoporuČuie \o'odur
v bualoucnu zňzovat' protože se'ena nás sjíŽdí'závadová m]á
dež'. TeÍIle papí byl Íoz€slán do všech klubů' podÍikůa or
seizací široko daleko'''
Dva roky vystupovali na cemo jako AmavL. ale b)lo Io
jen příležitosmé hraní z legace se pňhlásili i na politickou
Díseň v HJádci, a robyl pro né dalŠíprůšvih.
''Do5l i.me lam uspétl a \e slrakonicích 'e o lom
Žádnej Ama\'r ne/nali' a tak /a;lli
do/Ýéděli. Přirorené
pdÚa|' aŽ Ýypátrali''''' ^
Půl roku na lo sc piejmenovali na Tele\ a dnesl'a u) ňJji
rc Úech plsničkách na dÝou .aínple'e.h. Ten ieden dělalip.o
Panlon a je vlc punkovej. len druhej. 'mčiujici \í' k hďdco
íe' pro Pan'2tá 7 CnJon!' Tak-P k llAědL Í^lú5C tlaýné
to jiŽ od dob Novoduu nazýváme punk_corc Máne
okolo padesáli písničeka těch několik převatých' zei
ména ď Exploited, jasně naznačuje. jakým směřem jdeme.
'My
tď
Libí se nám kap€ly jako RipcoÍd, chaos UK' z těch si bereme
jejich rychlst' Přesbž€ Ínárne své předsevzetí ' hrát stále
rycl eji
a
rychleji, chceme si ale zachovat punkovei ksicht
12t)
'
l.
vašenu slylu se říhi i neo-punk d neo-punk, to b}Ii ýžd}
př[email protected]šín Exploiled.
''Jo' to je naše záHádní kEvní skupina. Exploited je jedna
z těch staÍšíchkápel a vlashě je ď€dujeme
už ď jejich vzni'
ku. Těžko s€ o jejich hudbě mluví. to s€ spíš musí cítit. zpě_
vák watie je pfo mě osobnost nad osobnosti. Když jsem ho
vidě| na videu' byl j*m z toho Úplně vyšokovanej' Ta n€u_
věňtelná energie, lo maxjmum. kteÍé do loho dával! Polom
jsem ho viděl v interview a najednou to byl plachej a n€_
smělej člověk. kleíej se i nedokíza] kouknout do kamery
a navíc zadíhával. což mě dost překvapilo. slyšel jsem od
Exploiled desky Punk Not Dead, on stage, r-eťs staJt
A wď. HoÍÍorEpics a snád Jeslé nějďou. J\oU lo pro mé
pÍosrějedniaky' Íak jako ťeba U nás s ov.''
od té doby' co se na konceít€.h již ngnusí poviÍně seděl,
začíná se k nim Telex stál€ více přiklánět a tÚcovačky dělá
povělšinou už jen v létě. Nějak mi ale k punku nes€dí ten
jejich bczduchej název. Podobně sňčkový jnéna Íněli vŽdy
n€méně sÍačkovýkapely jako třeba Keks' Benefí. Video'
Nafunl' fuéna a mnohé dalšíTe]ex jako přímý pokřačovalel
NovoduÍu je však dost dobrá muzika na to, aby se necbala
tako kompÍomitovat.
''VíÍn'ž€ tnáme snad n€jblbějšínáz€v z€ všech punkovejch
kap€l u nás' a tak snad už i pÍoto si ho necháme.''
Rakovina
Bďají
bodají - bodají jehly
Boda.ií' bodají - do tvýho mozku
Bodaj í' bodají - bodají jehly
Bodají' bďájí - do tvý hlavy
Myšlenky jdou. jdou' jdou
Z€ všeah stran
A do hlavy bubnujo'r
Tď nevíškudy kan
Utikáš a neutďeš
Konec už se blíží
v zoufalství se směj€š
vzpomínky tě tíží
Bodají bodají_
zapínáš obranéj systém
Alkohol ti neponůŽe
T€ďje to horší den co den
Neštěstím b€z seb€ a bodají tě Íůž€
Pn{zdm ri svÍá hlav'l
Neviditelný nož€
NesDasí tč soucit davu
N.kiájenej jak chleba a
Bďaii
Majl
bodají''.
Ty nejsi ty a nyš|enky tě řeŽou
Zaskďenej ve svý situaci
Tvoje hra už není hmu
Ta ozvěna s€ pořád \Ťací
Apokalypsa každý vteňny
Tě1oje z olova
Hjúzá z dalšíživý hodiny
co
130
se to děje' pro boha
131
té íůŽe
3.
.',
Revoluce
zlatámlÁdež
Destrukce špinavýho světá
Koupíšmi' naminko
obleček
Abych nerfpadď
Kterej se sáIn zabiie
A robě v uších zní ta věta
BásÍík to vždycky nějak přežij€
Plesniv€j
Jak nějakej blb€ček
Ješ!ě kup. naminko
s|ušivou košili
Holky tně uviď
A láskou zešíí
Rďďa my j slne mlád€ž zlatá
vypasený, dústojný tvďe
svatej úsměv - vyrážízuby
Tvoje činy - slova lháře
A ieiich psi - zas hulákají
Pďkejle' děvčátka
C'lNilku malou
Další v řa&
záskďím t holiči
Dám si Eva|ou
co umučili
Přo výsřahu - oběsili
Žvejkáčtu z dovozu
A z. bůra kolu
v pl€sniýým vohozu
oslním děvčata _ DĚVČATA U sToLU!!!
Rďďa my isme
-
Jeho blavu - ráď by rozs€kďi
Závřeli ho - a, cilem zbili
Í ádež zlatá
Už lg .6. -
Přibíjí vás
Politika
Taríčku' mamičko
z^
ttlft'e
Podplacená polici€
- na
- která
křř€
hnije
Kuple tni auíčko
Za šedesát tisíc
4.
Jsem ká5nej' nádh€Ínej
A čistej a zlatej
A hlamě pitomej
Rďďa lny jsme
Podřezaný batolata
Í ádež zlatá
132
Potraty zabíjejí- svoje matky
Néisou iim Yďčný - za smÍt
ž tahle doba - za to n€stojí
r33
Podř€zaný batolata
Podřezáný batolata
Poďez.ný batolata
Podřezaný balolata
Nananý popelnic€
kojenci lezou ven
hilzá
a
nenávisl
Televizní hvězdy
Dobře lidi baví
Všechny velký sály
snadno vypÍodají
. krvavý prosrěmdla
_
ďi olvÍaji
a v rukou skďp€]y
Texty mají krísný
Láská ie pÍej s náni
z muziky
si udělali
Poďezaný baiolab
Mučíje'rýÍají- svoje maúy
tohleto peklo - nénínoÍmÁlní
Zavo|al policii _ násadit pouta
jar je kásný neb€
Žutnpy jsou plný - ktYe a výka|ú
kontejnery jsou _ hromadný hroby
živý odpadky _ a polom do plynu
vypádaií slušně
Poďezaný balolata
J€nom pÍo někoho
šary plný lesku
Místo hlaw
Ílaií
KÍásnou zlatou desku
Podivní umělci
\nh*é ďi dívek - sterilní župany
hrobový ticho _ pomalý kmky
čekáma na smí _ dokroRký hl é(
Potraty zat6e;t - svo;e matty
nejsou jim vdečný - za smn
Z.e láhle doba z' to nesloií
Podřezaný batolara
v n€jlepším věku
Na západě kadou hity
No to je k breku
mi a já hned
Budu libď popelnice
Než ty jejich baÍevný
Ř€kni
Podasaný pohlednice
muzika
hity
DiskráÍÍ tisíce
Z mky do ruky
Koup€ná
omlď
5.
MÍrnej pokrok
Není ru není Žádnii ooona
ždný prachy
a trapn7 po*tona
Jen mÍÍnej pokrok, mÍmej pokmk
Mnej pok'ok v Ínezřh zá*ona
l34
všude j€ třpýivá opona
velký pracby, l'luboká poklona
A žádnej pokmk' žádnej pokok
K tomu zÍ sladce hudba koup€ná
135
HISTORIE SLOYENSKEHO PUNKU
_
poďe Petera schÍeďa ''KoNYKA''.
zpěvákaZ'óny
l.
EX.TTP
Vznikri ze "zábavové'' kaPly TIP, která hrála Y řoce 8l
v séstavě: Robo HoÍňák _ v'8' Duški Giertl - g' Miki Mikuška
_ b a lv.n Klobušický - d,'objevili se v TKM s€ sbadbou
"som"' Hn€d
a
to odchází Duški. začátkem rcku 83
pňbí..jí
sveťa Kořb€la - 8'v. IvaÍl odchází Io/82 na vojnu a nahnzuje
ho PeteÍ Huíig ''ozi'' - d. současně mění náZev na Ei_Tip
a začíná zlaté období skupiny' kdy poměmě často konceřfuji
žel i na politických písních
v Manine!/. To ú ale b€'
sveťa" kleÍý j€ v Iétě 8J ryhozf,n'
^jča$ UsÉšnéhrají jalo trio'
Rozcház€jí se v línořu 1984' kdy do skupiny ventil RG od_
chází Miki. Hudebně dost čerpali od sex Pistols.
Byrokracle
NeÍúm rád vš€chno, co je zlď nernám rád vš€chÍo zastaÍalé
Nď jsou
nám věci íepoŘbné/ kdo
R - ByÍokrAcie' úplatkáfttvípÍotekce
nemám ÍÁd lidi'
liď pm nic/ na co jsou nám lidi tohoto
typu
odstÍaňme tyto parazity/ ukažm€ c€sfu novfu b?em
EX-]1Pfi/
Po odchodu Mikiho odchází v dubnu také o' do zóny'
novými lidmi /v€dl€ jiných i baskytaristou z PáÍadoxu - Kol€som/. odehrají jeden neúsÉšný
konceÍr Koleso zas€ odchází. rŤmí qe bubenft lvan z !ojny
a kapela nění styl na hald Íocl. Po jediném konceně se
v ro.e 1985 rozcházejí Robo odjíždÍstudovar Íežiido Prahy.
Robo doplňuje kap€lu
Iván spáchal s€b€vřaždu
EX
ví co je Yl.!mě
dobré
TIP/V
obnovení koncem mku 88, a to v s€slavě Miki Mikuška
- v,g, sveťo Korbel /ex-ZóÍa A/ _ g, TiboÍ čech /€x_ventil
Rc/ _ d' od zÁčáttu Íoku 90 hraje sveťo také ve slobodné
EuÍópe' Miki a TiboÍ v zóně A. slylově č€rpají z Exploit€d,
RámoÍes' MoloÍheád a zz Top.
139
PRoBLÉM 5
založeníjáko TBvex v Íoce 82. po peřsonálÍích zněnách
poré' co se polovička kapely dála ná"Br€ak_dance''! se s€stava st.bilizovďa a dá1a si nový název PÍoblém 5. _ Moťo _ v'g'
Nemo - 8' zbuďo - b, Melišék_ d. PftnÍ koncert v Íoce 83-
V nísl€dujícím ro(€ poněrně časro hlají se nou' v rúc
1985 tonceíujídokonce i v Pnze. Moťo zjn€dlouho od_
krádá k}Íaru a věnuje !é už jen sólovému zpělu. Zbuďo ho
nahrázuje a na basu pňchází Šiki.Hudebně jsou na pomezí
Uásiclého rycblého punku a neý puď u. l o/85 odcházejí na
vojnu N€mo
a
zbuďo. Po konccÍtčsf áse odmlčeli. a lo je
dobňe' neboť to byla jen kÁřitatuřa púvďní sestavy.
1.
zbytečný čtověk
Jsgn zbyt€čný člpvěk' zbýďný člověk
zbytďný Člověk júo zcháEalý d0m
býl zbytďným človět'em je horšínež neM. ďe
iá
is€Í'' jsem, js€m
siále s€ cítíniak sEašně zbýďný a
maÍné premýšlim nad st'rn výmlmem
iá vím'jsem zb}Lčný. a toj€ ho*í n€ž n€bý'
já jsem' jsem' js€Ín
a]e
chtěl bych néco udélď pro tdstvo
#I jen mlč*y sedím nad čistým papE€m
iá vím, ilem zbýeíný. a loje boršínež nebý' ďe
já jsem' jsem' js€tn
Zbytďnyth lidíje na svěť mnoho
isou
broví iako
iá, a přece mohou žít
lá vÍm' jsem zbíďný. a lo je horší ne2 nebí' ďe
jáJseÍn. js€m'js€m
a néchcibyl zbýďný
140
t4t
TLAK
New punková kapela založ€ná v Íoce 84: Pizu - v, Jánko
- g. slmlarý Meoš _ b. Pr}cho - d. V l 0/a4 mají pÍvníkon_
cen a hned se sl1ivajíhil€m' Jejich dďšípůsobenipoznamenal
absolumí nedosBtek oÍganiŽďnito laJ€ntu ,hebo lenjvoí?/.
a tak ú hÍajípou"€ dvakŤál. V Íoce 85 ďchází Janko' po
něm Psycho a pf€s občasnésnahy o znovuobnovení se jiÍn
konceÍlovat již nepodaňlo'
CBB
combo Bratov B€zákovcov. Bráťi Bezákovci jsou oliver
-b a Alan -d. rytmická dvoji(€ haÍďockových Ha|ušiek.
v Íoc€ 83 mělijeden koncfí. hftilijatýsi hard_cor€ a dopro_
vázeli je na t}Íaru BÍďo lm/.něji na/ a zpě\é,JÁkofr?'ll
/porději Dirťkv' v bieznu 90 I j. po 7 lel€cv s€ opel objev il'
a udělali lvrj druhý konceí, a lo na Íeílvalu'Punk Nol
Dead"' strašnélDoul:irn' ř ten ďetí udělaiÍzáse ď 7a 5edm
let-
DIREKT /In kognito/
New punk. Asi dva konc€rty v Íoc€ 85. Potom všicltni
híáčiopouštqí zpěváka Romana a za*tádají In kognilo. roz_
Padají se vša} hned po prvním koncertu.
INTARKT /IMPULZ 3/VETEBNA{CV
slupina zÉváka a kybrisry Roťa' xopůova|i E\plo'ted'
Udělali a\i tři konceny v ro(e 85' Neú\p€šnl. hlavně kýůli
přihlouplým texlůtn' Píejmenovalise na InpU17 ].ďe !o rď}
vydrŽeloJen chlí'' Roťo s. pozdéji spojil q bývalýmiČleni
\cX,/ii měli iediný konc.€í v .oce 83/ a /aloŽili v€terán.
Hní]i dobÍý melodický punk /dva nebo tři konceřty/, ďe slabinou byly oÉt texly. &nedlouho Ía to se Íozpadli.
DAVovÁ PSYCHóZA/KóTA 22l
Jďo
K óta 22 mě li jeden nebo dva ve l'ce Úspěšnř konc€rty
'
roce 8ó znéli |ďo snalta o haÍd_ core' V 88 Í]E Ý po
změn ích objevují pod názveÍn D.vová psychózá: Jano Kasia
v
Marcel Duchď '8' Klinec Hlobeň _b' MaÍtiíŠebeň {
á dělají nelodický'puf,k smíšený s ha.d_coíe. v poslenních
dvou letech jim to vyneslo velkou PopulaÍitu_v.
LORD ALEX /(RACIV BARBUS/
Kmch a Barbus debutovah na smutné pro6lulé akci ''HoF
pfuk'' 9/8?' obé kap'e|y byly spííadéá hnily punl styl
77. Koncem rct-u 88 se slučujído skupiny l,ord Alex: veslo
-Ý. Mladý Lďo -g. GUláš _b. MiLo _d. s Úsp€chem ďehmji
nčlollk konceflů v rGe 89' Po odchodu Éďa na vojnu h;
nahm7uje Big John a slupina sbgnuje' snďi !€ ro vyÍesil
pi€chodem na mar(h isl icky styl á la Cmss. ale a.ni lo se jim
nedaií' v ]étě 90 se Íozpadaií
sli
MLÁDÉRozI-Ery
slovenská odpověd na Šanov'vnik 4/87. Po značných
peNonálnl'ch /mčnách se 5/88 r€slava stabilizuje. Dead _!,
Gula( _ b. s|evko ' d. Ptaní l'mc€n 8/89. Poměma kvďibi
ňUd€bni mď€ ála instrumenú]Í í v}íkony. ďe v Bíanslavési
přÍIiš velkou oblibu nez'skávají'
KRÁTKÝ PRocEs
Jediná slovenská skinheadská kapela. Pďní koncerty až
t me q\): Adrián . v. Kajo . g. Rom B. ostáj _ b. Jaro. d'
Hudebně velmi lvrdi. lexloÝé apelulí na námdni cÍlčnislo_
CHVM
chóí Vážskych Muzikantov
Sk'rpinou z Dev. N. Vsi/Malaciek. Jeden koncert v ro.e
86' Potom odmlč€ú řozŠíhlézměny v s€stavě a opětovný
ýaí zďálěln rolu 89' Tvrdý punk' vedouciosobnosl P€ler
z Trenčína.v roce 84-86 hráli
8leís. po7déj i s. /aaali přibliŽovat
spli k állema ni hudM' UČiteléB€z ladu a skladu'
V Braiislavě měIi ještě jede. konceí v Íoce 89 Pokrytci,
lrNnu punková je taky Kosa z nosa. v Malackách dál; působili Bubu a My way. V ca]antě MaioÍ 4. ve Zvoleně Ha_
siacl prtstÍoj' Ale o tě.hto kapelách nic neýlm
'''
142
143
sPRÁY
něco
Tanjstlák - v.g'
oMobného iako
str
ZONA
Tato bratislavská skupina má kďeny v kapele PaÍadoi.
Ltfrá v/nikla |/80' Peler schíedl ''Koňy\'' v' Jaro Lď€Íle_
llheÍ 'Ledb. ' 8.v. Ra5ťo Šl'8lic' b. LaCo vincze ''t'lďky
P€s" - d' všichni bydleli v jďnom paneláku. v jehož sklepě
laké zkoušeli. Ze zďátku neuměli hrál a áni nemě1i žádné
náslÍoje' pouze španělky a pl€chovky- Zkoušeli všBk každý
druhýden a poslUpné sidokupuií iďé\ la*i\ nástÍoje d zeJ
lovače' Začínali kopíováním pun}ových vb.ů ze Západu:
clash' shan 69. sť glels. Ramon€s '''' á1e i zpunkovává_
ním domácích hitů : olympic. Kryl, Mládek ... Začínajíse
rodit i p*ní vlasbí skladby, ale rozběh pozáslavila Koňýkova vojna l0/8o_l0/82. Proto se první oficiání konceí koná
až 3/83 na obvďní přehlídc€ amátáských kape|. Hn€d zís_
káli cenu za nejlepší text, al€ laky ''nauádačku'' od místních
chuligánů-nepřálelů punku. 8/83 po dÍuhémkonce.tě odchází
Rasťo ýudovat a nahrazuje ho Miro Kolečáni .Koleso"'
s ním zanráli ještě devěi vystoupení, hlAvně na různých
přehlídkách' objevily se i pNní zmínky v tisku.4/84 odchízí
do Ex_Tipu Koleso' M. P€s zanechává alai!,Ílíčinnosti. á tak
Koňýk a l.Édo pňbÍaj í Pe.Ía Huíi8a ''oziho''_d /z Ex_Tip'r/,
sveťa Korb€la_ g a potom i Brďa Alexa_ b' Přestože rcper'
toár PaÍadoxu zůstává' mění s€ náz€v
na
nu A.
V
této nové
pravým názvem. aÁ7 účintujína ''Rockovom kolotďi.'
Tento rozl€t nezastavuje ani policejní akce ''HoÍský park"
9/87' kdy ''veřeinou zkoušku Zóny A ajejich hosť' řozehnala vB a adžela více jak třicet lidí v čele s KoĎJken' kterému ja}o hlavnÍmu organilálorovt hmzilo vězeni' Jď na
.Šancu ''. '
Rockovy kololď' tar l na 'Čeíovokolo' l0A7
skupinu dostali hlavní oÍganizároři bBtislavských hudebních
akcí snopko a MaJuščák, kteří skupině velmi pomohli. 2Á8
po hudebních neshod]ích odchází sveťo (zač' r' 89 reaktivuje
Ex-Tip)' hudba kap€ly se zjednodušuje' Zychluje a súvá se
melďialéjši' v lomloduchu se n€J. itřell demota7eta ''Útok
na špicu hitpaiídy''. obsahuje spoustu ú6pěšnýchpísniček:
Pakáreň' Polka, chceš si áť po svojom' Ked sa všelci zjednolíme''' 4/88 s tímto r€peíoáÍem sklidili velký úspěch na
Rockíestu v PEze' V€ st€jnán měsíci nahnívají prní skladbu pro fiIIn ''Iba deň. (reŽ. K. Hečko)'
Po ton' co Koňýk vystoupí na konceíě v uniformě vB
(5/88)' jsou opěl píoblémys stB. v lélě 88 přichád jako host
opravdový polica.jt c€den z n€jhorších v Brďisiavě' před n€-
kromě titulní skladby obsahuje da]šíhit''Kdeje JosefMen'
dávnem ho vyhodili)' ďordeonista Elvis. Přináší do kap€ly
lidově.iší zvuk. 11/88 pÍovokativní účástna 'M€stskom kole
po]it. piesně"' opilá kap€la+míÍně zdemolovaná apamtura"
ve stejném měsíci s€ účasElína přehlídce ne.ilepších slovalský€h kapel 'slovÍock'' l2,a8 v nabité Lucemě pň "Rockbilanci '88'' 3/89 přicházÍ manažer Bohuš Zolvft ''Bobko'''
s tím souvisí zvýšeÍýpočet konceíů,i mimo Prahu a Bmtislavu. ve st€jném měsíci kap€la vyprodává PKo (l ó00lido.
Na "Rockfestu 89'' mají ješlě většíúsÉchnež před Íokem.
současně se objevuje čtvrtá demokazeta 'všetko j€ dnes
o.K'?'', klerá pokačuje ve sněru a obsahu.'e dalšíhity:
Janko' ci8ánsky prcblém' Nech žijene! '.. V |étě 89 konhaverzní vysloupení v Trian8lu' souběžně s Ím nátáč€jí hodi'
nový film ''NezÍnením sa|" (reŽ. P' sedlák)' ve kteréÍn mají
osln klipů. ten však jde ve stopách filmu p.vního .'. do tíezoru. Na obramvky s€ dostál áž po Íevoluci' začátkem roku 90'
144
145
sestavě poptvé hŤají 7/84 v LaÍnači'což bylo tehdy j€diné
místo. tde nohly hÍát punkové kapely' l2l84 bráti přď Ísíci
diváky svůj pNní velký koncert' jako předkap€la AblŽxas.
Najaře 85 s nimi Tv udělala dva.etiminutový filn "Zína A''
(rež. M' Hanzlíček)'který všák nikdy nebyl odvysílán' n€boť
neby| ''vhodný pto socialistickou nládež"' 6/a5 b]áli popŤvé
v Pnze (Rokosta) a hned s v€lkým úspěchem. Tehdy s. ob'
jevuje i pNní deÍno_kazeta' i známé skladby iako "Je to z|é'''
'MHD'' a snad jejich nejznámější skládba ''Pivo''. Díky sil_
ným protipunkovým optřením je všď kaele zákázáno po
třináct měsícůúčinkova!,byli, jako všechny punl(ové kapely,
na čeméÍstině' Byljin znenožněn koncert v Polsku' ode_
bráním pasů. v tét ! almosféře' klerá způsobila rozpady vš€ch
osiáňích BÍatislavských kap€l (Ex_Tip, Problém 5, Tlak ''.)
vznikla druhá demokeeta "Potopa''' je doý pochmumá
a
8ele?''. Další konceÍt mají až 9186 vJd Í^jným- názyem Z.A.
aj€ to opět velký úspě.h. Tehdy se začíná v kultumích kru'
/ích pomalu. ďe iislé pÍojevoval 'percsrojla.. a lak Zóna
A mú/e hrál l0/8r na pŤehjÍdce ''Šanca 86'' u/ pod sÝym
8/89 úsÉchna festivalu 'Rockquell'' v PÍaze. stále časlější
jsou pochva'lné zmínky v tisku. opus chce vydď jejich sin8i'
ďe požaduje Úpravu l€ xtu a na ro l(ap€la n€pňsfupuje. ' l 0/89
'
Jsou vyvrchol€nÍn pÍvnlho č€|koslovenckého Dunto!ého
f€sťvslu PU NKEDEN ' | 2/89 b€nefiČní t'onceÍry ;e pÍospéch
oF (20 0m divátÚ, a vPN loÉr v Tv). l/90 opél roncen
Y Lucemě a zan€dlouho na ro po neshodách 3 kďom odcM_
zí B.aňo a berc s sebou ozibo. chtějí popovější' j€dnodušší
hudbu. a l.r zakládají slobodíou Európu. kd€ s nimi hÍaje
i sveťo' zónu pooiluj€ rylmická dvojica Ex_TipU: Miro Mi_
kuška "N|iki" -b a TiboÍ Čech 'Fešák' _ bici s nlmi kapela
yytážÍ 2p0 M' sýé !f'vní írmépo Moravě a slov€nsku .Pun_
l', Nol Dead''' 4/90 nahnivají pro oPUs LP Polopá . zárlad
lvoří sk]adby z 3' a 4. d€mokaz€ty doplnéné ďemi staÍsími
hity. 5/90 úsÉšnóminiturné po ttálii. 6/90 účastna festivalu
ÍÍo'stÍanu zelených'' ve vídni. ve stejném měsíci nahrání
1.
sAMoTÁŘ
Jsi šťastný' že tě odud udělal čIověkem
máš ťddo6t' ale ďijdeš na to až s věkeÍn
ž to štěslí smúla je a že
c€lý svět G podYádí
nevíšna co d škola je a
oladosl nenávnmě odchází
Refl
vždyťjsipán
rvoŤstva" pán NoÍstva
tak pÍoč3e lak ne.hováš
vždyť jsi pán lvorstva_ jsi pán tvoÍstva" al€
ostahím jenoln přetážíš
dvou skladeb pro sampleÍ Pantonu.
Přemýšlíšo totn' co
jiíýn jásné jc
chodlš řaději sám' uličkaÍnilrnavými
ignoruj€š to, co jiným svaté j. a
a
ulďváš
sny pod svými víčky
PÍotoŽ€ přemýčlíš'jsi samolář
'''
ciao Gabba Gabbá H€y! Koňýk
146
t{t
šÁŇ-ov
'''''Nikdo nás nechce' nikdo nás nemilu|e.
nikdo ná' nemá
rád. prolože Jsme mladi' n€zlušenÍ srabi' musíme poslou_
DvaÍol)
dívala dohmmady. mané se pokouiela
ďi !ď€inoíi, potylala s€ q vlasmí
b€zmocnoslí' s děbkýÍni nemocemi' Netněla toliž ve svén
sťedu Člověka. klery by dotá...l Ý(e p€vně uchopil do svých
íUrou a Ýíc než dů{ojně z3llal nezbylnou pEci manaŽeÍa'
TepNe \ pňthodem RúŽičky (dodnel nehraiící'očl€na sku.
pin})' rozkmodeného s FPB. qe Šanov Lonďné ro4ela ď se
ještě črvíÍotu pol},}al s pÍoblémy okolo zkušeben _
zkoušeli
i ve skl€pÍch s uh|Ím _ svl'j pÍvníkonceí absolvoval již po
člťe.hlidnech od lkonsolidovániprvníserlavy. z léhl€ da_
původnísesrávy Čermál-Beta.Kyie*a nellyi ane. niiao'
a la} llužebnéfthlaršímčlenemlapelyje Kalouset _ l yl aralpě\' Po dal(ích /ménách se Šanov slabil'Zovala vedle Ka_
se kapela
v}lézt Z zkuŠebny na
louska \ něm prsob' Uhllt na \valbé DŘimenovaný ná šan_
l.ůčka_ ba\s. zpév a Pišrěk _ bicí' áď"t r"a". i" Š-"'
odjakŽi\ a
k lé nejpros(t ro(kové s€sávě _ t)lM_
basa_bicÍ. 'nklinovsl
pmč lomu |rt ie. na |om s. kaDela l€dnolnďně
shďl.: ''Je to obrov*ii ýýhoda hrál v€ třech.čímÝic lidÍ,lím
vÍc neshod aproblémů.Možná by nékd} druhá tylara nebyla
.a}ození. ale v podíálě jsme qobestačný a člvný hrající
t
él€n nám
nesch'i'
Dělárne si !éc' pro trib a plně nam ro
Repenoár.l udr'uJi na hrani(i ťic€li plsničet, i lěmi za.
pomnurými by jich bylo okolo padesáli. nejdéle hÍajíPrc.
hlídtu. vojáka. Moskvu... Do r€vo|uce hÍáll
liikrál
ai Člyiilrál měslcné. nejča\réiiv Praa' 'Dm!idla
n€iméné domá
v
Teplicich.
''Mí\lní okresní luhumi slředist\o Úlce lpolup.acovalo
\ stB. a ludí7 Žádné konceíy ncpovoloÝalo. l /íizo\a|e|e
j5me si mu\eli hledď jinde. naŠl'
Jsme ho Ý Úýt Ted.uŽ ho
Zap]aťpánbůh nepoE€buj€me.
á navÍc se nÍjs orsanláloři u'
nebojÍzvát' Konceíujeme !eďide\€tkrál měsiČ;ě. a lo iraln,
kde pňedtíÍno punku nechtěli ani slyíx _ v Jihlavě, PaÍdub!
cích. Bmtislávě
HráIi jste už i venku?
''Jo. Párkrá ve východnÍm Něme€ku, Polsku' třeba
rs0
ná tom
le.Iltalu Česly ne/dÝt!lý scény te wroclavi' TaÍn Jsme jeli
za páí€k a nebylijsme lam l rockeÍůsami' tlÍá]i lam i Aku_
Alu. C'hadima. rudíŽ ne ien 'samý' lollďi. jat se potom
tvrdilo' Taky jsme byli v Ju8ďl''vii na festiva]u Kontnvize'
což byla jakási protiakce na Eurovizi, klení se konala ve
sleinýd€n. 5. k\élna a ve ýejné zemi. Kontravize se u\ku_
recnii a ve
t'rém mě"lďku, \ zábiehu. vystupoÝa] i lam
'turlen
lďlé hradeČlíPkái, nčia\á Bnglická kapela a páÍ domácÍch'
Na pódjum jsme šli Ý pól rÍelí r:ino. coŽ se nám jďtě nikdy
Bvň ram asi i ff)o lidí' včBínávŠlěvu Jsme lďtli
ákorá1 v iucemě na Akci puík, ďe věi že Íaději hrajem€
v menších sálech, s publikem' k|€Íé to myslí upřímoě.''
ne.ialo.
stato s. ýán po reýoluci, že ús někde zalliŽali'
k
Bte
''Zrovna nedávno v Broumově a z^sadilo se o to cikánský
jiÍn plenit
že p.ej s. obávali, Že přijedou pankáči a budou
oF'
iií;no aoa*' x
v TeplicÍch' rodném měslě Šaíova,je
tolik cikánů. že kdybyste je všechny Podízli, tak by to snad
vyptavilo celý měslo. Nemůžetedy následoval jiná olázka
Co si nýsltle o srážkich s({í ů a wnkú s .ikánana]
je lépe vychovávar' než jim dár do drŽtf' Není
lo vyložený kédo' když.je někdo sl'lšne.i, ták mŮŽ€ b€jl čeÍnej
iak; bota.;le ono i€ to s niÍna spíšnaopak- Kdyby se chovali
;lušně. nikdo by si j ich nevšímal' ále devadesít procent z nich
i\ou kiminálnici a ať mi nikdo nevyklad{ že 7a to múžej€n
"Neví; iak
;iedchozi 7ň7ení' Tol'LÍál j\me uŽ doíaliod nich do držky
; nikdo \e nad lim nepozasLa\oÝal' V2dyct(} nám akoÍÍil
iekli. Že ie n€smíme pmvoloval' Teď. kdyz doŠane ctkán'
lit 'e ceú rcpubltka slavi na /adnt' KdyŽjsem byl\ Anglii.
Lár. Lam \ Dod/em.e le'elčemo(h načlyÉechsedačtách a nad
Ó'm tčhol;a Zenskí Kdvb}ch lm lrkhle leŽeljd' la} b} mě
viichni_ co bvli okolo. s€i\ali' Takhle táÍn teZet len čemej.
nildo mu nri nď€kl á všlchni byli / roho určilčposraný
je'
a v duchu siříkáli - my jsme.iim ubliŽovali, vykořisťoval i
řezali
a
okrádali'
nás
tady
ž€
voni
u
nás
a
To samý se teď děje
na to už se asi zapomnělo"'
15t
F ílorďlé, krédo kapelJ.'.
''}řaj€me jedině pm pachy. hÍajene
pm Nrdou korunu,
l.
ponévadŽ si myslúne' Že koÍuna budejednou n€jtvrďším pla_
tld]em na svěĚ' Z.o konceí mÍoe slov}u na b]avu, zbála
těžce rejŽujeme a jýne ve vatě' Když jsíne hráli v Polsku,
n€q'slíÍn v tý lvÍoclavi - tatn Í€jžovďi pánové jaro Hurká'
r.ryl _.al€.v€ z€oŘlci. !.k ráín Fme dostaii slo řďc ?lotýď
pÍo celou kapelu' cbáp€š _ slo tisíct Á tďv lý Jugosláviina
KoÍřavi' dokonce fi milióoy dináň na Hň:|| (a razdej
aťsi !o pťcpďílá _ pozr' aul).
A .o si ňyslr šanoý o budou osti punku u ús:)
"Už to nebud. ten punt co předďm, bude lo int€lekruál_
nějšÍ. ÝÍc€ pó.y. ďe la pdvďní id.oloie hnuď se nevyřalí.
vždycky budou lidi na něco nasŘný.'
Naser si
parchanti!
sou tády!
že pomúže'
že z^|ďí
My s€Íem
na ty
kecy.
2.
Nahnáno
Z bo.delu se zrodila
Kfun
s€
dálo' naklad|a
svoje hnusný vajíčka.
Nahnáno!
Mozky v dětskejch hlavičkách
ž€rou četÝy z masaiky'
Mása*a
s€
usmívá'
hladí svoje dětičky.
Nahnáno!
15;2
153
4.
otti maj nahnáno!
radši nic nevíme'
Život rychle ulftá,
a
Děrt
;.
masařky se bojíne'
Vy
vy
Nahnáno!
3.
Kon€c
svět{
odhďili mozky' aby byli lehčí,
aby mohli jít vejš. k vládě nad svělen.
zťzavá holčičkamámy s€ nedďká'
ÍláIna se n€dďká zÍzavý holčičky.
Ty jeií ručičky'
tak jako suvenýÍ'
jejich fučičkyna $lúl 3i dáÍne
A budem se dívď a budetn vzpomínat.
v ďevěnejch regálech jsou inozky kap6cit'
kdyby to věděli, tak by ss zhÍozili.
Až umřou nám děti'
ty
spadneme do hajzlu' spláchnou nás pelťzÍna'
Jim bldou k ničemu. nás zahř€jou'
Na naš€ mÍvoly padá špínaa prach
a dělský ručičkynás Pňtrcjou!!
ste
děti
stc děti
vyÍážte si
mozky z blavy,
hďte je do
popclnice!
z ďÍ yládcn
bijou blesky.
vohni áda'
rychle h€zky.
Pfázlný hlavy'
pátď z gumy.
všichni rejou
dÍžkou v zemi.
sou to hajzlové.
Těřký že|e^'.
DíÍado břicha.
svět s. zalyká'
sou to h&jzlové
R.lna do hlavy.
oumová injelce,
Ž. jsou hajzlové,
nikdo říct nechce.
sou !o hajzlové'
Hajzlové sou!!!
rs4
13!
I
5
Bcz lá!ky' boz cifu
z Íurou jsou chlpaďa
z lidíjlou zvfiata'
řÍou s. navájdn.
všude je streh I svin!'vo'
chc{íky a
ícrljffi.
v tělcch žÉnohnÍv!
lmdek n&od..
Továmy na l'ňčky
vyÍátřjí ťdkvc'
změ má' ma!k! má
tlíí!d&zeÚřrr.
zcmě lná' mďte mí
Bc' lÁ'ky' b.z ciul
'allé
iňom
jc bomb4 knot'
ho z{pnid!!
i
l!a
Nikdy jsem na Kladně nebyl a i přesto' že už jsem několikrá. byl přesvědčováí, že toto Íněslo není jen šeď' čmoud'
uhlí a smmd' sotva s€ někdy zbavím kladenské vize ocelového měst! a koÚřících komín0. Nicméř asi není v tomhl€
městě vše v pořádru' když jediná místnípunková kapela současnosti s€ jmenuje FabÍita. zál'oŽili ji v červeÍci roku 88.
Mfla ěÍÍnák přezdívaný ''Pind'a" (Íďnft ó7), PetÍ směšný,
řďený ''sních' (7l) a PetÍ suchel . ''susi" (69) a uditou
kuÍiozilou (i kdyŽ v punkových kJuzích ne zás tak obvyklot!)
je' že všichni jsou lidovč řečeno na ''palici''. oba kyláÍisti.
Pinďa - lenké &á!ky a smích - dusté d.átky' jsou vlastnlky
diagnózy 30l (porucha osobnosti' psychopatie). Basák je
navíc dÍŽitel9m''dvěstědeva&sá.čt}*y''' tedy schyzofÍenie
plíŽivéa má už za sebou dva pokusy o sebevťaždu_ pÍvnÍ
v šestnácai lete.h a dvojnÁsobný pobyt v sanaloriu v Homích
''třístovka''
na ba"čistě
'al€
r
8i€
- n€uÍotik, depÍ€se a navíc
soukÍomě''
nány, suma sumáÍum; slušný výčel najednu kapelu' a toještě
lříčl€nnou...
Dalšía ne poďední raÍitou je, že Fabrika nestojí o popularifu, o velké vyprodané sály. o nadměmou publicitu' sice s€
nedávno svými nanrávkami podíeli na punk-skinovém sampieÍu Rebélie, vydaném Moniiořem. ď€ - ''Raději hnjem po
hospďách' tam to lidi prožívaj víc než v tlub€ch' Nejhorší
je pÍo nás přije.t na kon eÍt. odehÍál a odj€ct. Raději máme
tyhl€ty pivní zábavy' kde je větší konta}t s lidma, společnost'
kde se ožeÍem, pobavíme se, př€spím€'.. snad možná" až
bud€m Úít ]idem co říct. a to zejména textově, lak budem
chďt třebá dokázat víc. zatím si nej sme s.ni s€bou mo. jistí''
Přehnaná. lď sympaticky upřímná skromnost kap€ly' která
mě tak vza)a na březnovém PuÍ* slory v Edenu. Znám totiž
desítky kap€l (povětšinou pražský€h)' kleré hÍajou hovno.
a přeýo si o sobě myslej bůhvíco.
''Vyšli jsme z klasického punku. Hráli také pod vlivem
svý€h vzorů _ cllsh' Bauhaus' Blsck na8' siouxsie'.'Joy Division. Přirozeným' ovš€m ne fl]ísilným vývoj€m chc€m€ jít
jinan' oprostit se od jakýchkoliv vnějšíchvlivů. najít svou
vlasmí cestu. chceme vytvÁřet vlaltní pohodu. aby muzika
šla z nás' abychom by| i sámi se sebou spokojený a fu pohodu'
B€&ovicích' Bub€n&
1éžnení zÍovna nevtňátko -
t58
uvolnčnost a spokojenost přenášeli i do hlediště'''
co ledy v současnosti hrají'značně ovlivněn brilskou ne_
závislou scénou bych lo chalaklerjzovď jako post punkový
kytarový psychede|ismus. Ry€hlé' svižné,a přitoÍn melodic'
ky rozpoznatelné vypalovďky. netřvající zpÍavidla déle n€ž
tři ninúy' jsou pňmočaře taženékupředu zběsilýn t€mpem
bicích. Na nich je vystavěna basa a zejnéna hublě hřmotná
k}'taÍa- ho skupinu tolik sp€cifickou hyÍnnickou ar.nž vy_
tvářejí především oba zpěváci _ ledy kytarista a basista.
o zpěv s€ nejen střídájí' ale záÍoveň se i navzájem doplňují
'vokal izují'' Zejména však rádi podbarvujÍ lextová slova h|asovou kulisou ' temně hulným bojovým chorálem. celkově
lak vznikí nedně nállakový d}'namický sound s uÍčitouzá_
měmou monotónností pňpoÍnínajícíjaksuper pohkou deskÚ
skupiny siekérn (odnysleme si synlezátoÍ), tak teplické UŽ
jsm€ domB (odÍnysleme si dechy). Pokud je řozuměl textům.
což u télo hudby dělá zvukařům problémy' pak j sou : "zběž_
né. pocitové' vycházejí z Ms samotných' snažíne se v nich
dostával přes kůru společnosti k v]astním pocinlm'" KonceF
lují tňkŤát měsíčně' a lo převááě o v&endech a pokud jseln
si na závěÍ nechal ješlě jednu raíitu' pak věřte. že stojí za to
- "Hrajeme absolutně zadarmo' občas, když nemáme p€níŽe
na chlast. tak si necháme alespoň pÍoplalit cesťák' Jinak !i
h.adím€ vš€chno sami' a to i vče.ně doprávy.''
'.'znám lotiž desílky kapel (povělšinou pražských)' které
nejenže hrajou hovno a Ínyslej si o sobě búhvíco,ale také
požadu.jou takové pÍachy. že bych je b€jt pořadaleiem neÍa_
ději všechny nakoÍ'al do prdele'
159
l.
2.
Cqt"
Raz dva
Nohy mu svázt než šlápne vedle
na ďi klapky a rúžovýbrejle
dÍžkumu zacpat než zďne řvát
dle ob€cných přdstav ho zdeformovat
s€ potá€í svojí tvář neztrá.í
všichdi ho chtějí vidá na kol€nou
A lak
v. sÍačkáchMí
se, kopaÍEe
Máš slÍach. tak zdechni
Díl krcv
se
prolejvá
dosúvá
stejně ho na špal€k nedoBlanou
Mít postavení kr.vafu
na.paný bňcho' ukázkovou máíželku
J.
c'o víc nám múž€te ieště nabídnout
do Íakve možná medajli bÍonzovou
A tak
s€
polácí svojí..
A
tak to jde pořád dál
jste saÍni sebou zpitonělí
nemáte nám už co říct
Tak co jste na nás vlashě chtěli
A
tak s€ polÁcí svojí'''
Skvrny
vojenský ško]y' blázinc€' kiminály
fabÍiky' tněstá' válďný arzenály
to všechno má chuť asfaltu
to je všechno' co nás ničí
iak řopa sleÉ ptáky
To jsou skvřny v nďich duších
hledáme. co nenajdetne
To jsou skvmy v našich duších
najdene, co n€čekáme
TaL už dost loho všeho
dost toho_ co nás ničí
než stanetne se pláky
s
1í0
asfaltovým p€řím - nechci
ló1
4.
Fabeika
Třes€m
se hrůzou' kdy na nís zahouká
za mě$qn s&rřa, špinavá fáb.ika
oÍa nám poskyhe únomou dňnu
kteÍou náín zaplatí snradem 2 kornínů
Zkurvená' zasraná, špinavá fabÍika
ta zničín ý těIo i duši fabrika
žIem' sí'a, knvál
a smnd
údery buchaÍů mi naháněj strach
Pak když s€ v€ "zdÍaví' dožijeÍndúchodu
zbydou nám vzpomfiky na čemou fabňku
zk urvená' zasmná, špinavá..
5.
vojna ..' aneb Příraha na prasďí hlavu
Na vojně bud€m
gunový ksindly
- po€hodovat
Í€sp€ktovat
iam v€znou ti tvojí - pňmzenost
na vš€chno zapomeň - ÍozeNaÍIost
ať tena
-
chcípn€ vojna
ať tedá chcípne
vojna
Nikdo z nás n€chce _ naÍukoval
js€m důchodce, n€musín _ sinulovat
nechcem se učit - zabíjení
n€jne tu přece _ pm válčenÍ
Ať teda chcíPne vojna
ať teda chcípne vojna
Dopřdele s aíÍnádou
dopÍdele s amádou
ta
s.P.s.
- Snr2ená pracovní schopnost
l.
Chaos
Když si vylez ze školy. rak byl isi Ínladei kluk
na okolí kolen seb€ čuměl Fi jak puk
když jsi začal makat' tak poznával jsi svě1
než jsi ho však prokouk' lak uběhlo pár let
R - Nevěděljsi' coje chaos' lď ho v blavě máš
c{ je JpŤavéďivej svět'
asi nepoznáš
'o
Že lidl jsou sviné,los poznal.lo
byl mzik
jak
ale vůb€c nevíš'
ti chaos v hlavě vatik
genemci Pun}u píezenlo'
s.P.s. oř€d\lavuÍ lu nejmladŠt
imličnaci' s.loll, dďidohrom'dy
v úrc knize' Tihle
' "nÓu
v září 88 a ie tedy logické. Že ioho překšel zrovÍta nepÍožili'
svou předprcňiéru si odbyli ve své v]asBlí prostÓmé zku_
odfud Je zro\ na v}ha/ovali'
i€bné ; Á;llačním
'íedisku.
Řdv zd€ bYlinapoqled. po/valipáÍ známých ado_
valilt dva 5udY. s6lo se okolo čtyřicelt lidÍ a li to ja}'\epatň
_
rozpumpouat. xa)z naposled. rat se vším všudy ýěny Ýy
nk \ den.
2
málÓvali oivem a ''kaDánek'' lo tam celé po7m€n'll
smi 'vůi vl6mÍ sivl naly!áil _ big bil pUnk' K rcmu big
bílu \ neod;vslllelnymi soly intlinuje kylaÍisla PetÍ Kuba'
u okresnl rancoÝaakové kapely Benefil' siluaci
vwuuE káDo qluDiny a ÉméivylÚadní aulor celého 'ep€Í_
l;áJu áenéi RůŽiiká' donedávna ba5át. n) nl druhý kyláÍisla
t minulosrÍ
á Díedevým 7oeváI\' Do muziky s'P's' vnáší punkovou s)
ro'"os a metoaienosr " parriČnou římo\u. sound \apely 7a
i']Jj"l' p.r"iJ il""r;a dále dotvářejí basák Jir*a Šebek
i
a
bubenft Vilda Rainer.
Neoďltaie ono AgihčnÍ strtdi\\o. 'vou píemiéÍusi po
Ílvou'mé\ícřh/kouienÍ odelÚáli \ jednom ho\podskem \á1e
v Liberci' Na laméišÚn nddraŽ|. káÍn s nilni pnjelo ololo
VB'
{rvou de\liet Íanouirů' uŽ na né elaly a'Ílenéhlídly
Nezbvmé folosÍalo!ánl (qatra. li Í'zlovéj{u ďe náÍUiiýy
i-. Junru. irá,t r"n re riich nesmélosli a sl)']liÝosli po'a
aar .i o auLoqmmr a leqiLimo\m se /méntlo Ý ČesEtý doprc_
. lnmÓtt Daládou _ to rsl i Ý ps}' Museli si rntrát
'",l
pňpaaar;al' arrgticu lo|balovi íowdles na Ýých Loul*ách
F\mDou. tal Ú/toslllvé ie hlídali a 'úe'lll' Doxonce ' onen
ho'Óod'li sál ooítrobill v nmi pečllvému úuidu"'
su'oji. r" ctu't' a piedevým Dead Kmned)s se od_
ieirch rerrech' ádné popÉvky o ho'pďách'
alto'rroru. runoácl, ae ,' pmÝ id la pol il ick) angďo! ana slova'
rairii rimena v
PtÓft lim ďiDadá normálnl Zpíval o ávaŽných !écsh
/ivola' chlěll
ono pry
"e
'
doý''
polád
v7dlckÝ něco ndide a '''' 'vlnýÝa bude
'Ýériina n.Ši.t'le\lů u' neni ďlualni a nétleíe7lrJlily
vv7íám. Teď u/ ie lo !lordl Ý/pomli*a na !o. 'o bylo'''
Pir adem ic 's'oroda"' kleÍouji' /pvaii\ mnUlm ca\e'''
nez o sla.rerh a l-ralochví]ich
'/ůslál
"-hlá-;h
u 'poliliky' teď' l'dyŽ u' ý č'sy změntly'
164
165
Na iaie 8q ábso|vovali b}rotrali(ké obvodnl tolo RGl_
2.
Íeslu na NovďvoÍ(ké. JeŠGne' s€ samotné klánl uskulďni_
lo' museliDředložir své r€xly na náÍodnim Ýýboru.tdejimJe
Svoboda
rá'né Drcšlrtali. samolná soulč' byla pokračovánlm idei
skonČill ďua, poÍo6 slozená
vyiadila pro údajnou úÍoveň
vÝtxn. Přsloze
"ár.ťňo
z rudých sta;r v kBvá.á.h.ie
Je to lady pohňeb rý lidstf svobody
zb€jvá jen vyvěsit čemý pnpoÍy
co to hrajern za bÍu v tomhle divným světě
šachy mezi s€bou' kdy silnějšÍ tě snete
Tak proč se tak divěj' jaký jsou z nás lidi
nevěřej' že lakhle si nás vychova]i
Mysleli si' jaký n€jsou p.o nás vzory
kdyŽ do hlavy nám llouk|i svoje náory
Je to tady pohřeb tý lidský svobody
zbejvá.j€n
textů na samé hÍanici únosnosti. Dd tedy nepostoupili' přsto
o nich iáko jediných - na základě tohoto vystoup€ní napsali
DřÍomni holandý Í nov ináÍi článek pod nfulem TermÍ_punt'
šloda ien' Že sďlo / aÝ;zo\aného po7vání na ton'eíovtinl
v zemi lulipánů a bájďnych folbďisrŮ'
s'P's' maiíotolo dvaceli péli písniČfk'? nichž neJobllb€_
něiši
isu'
'_
lirula]ila ná václav'k€m
námé$i. svoboda.
mtl
\4áma' Je7ď 5 nimi /píávidla Čry_
íikftil do mésícea ňlaji' re hraj' Řději lam. Lde se lďÍpivo
a lidi/ néimaji lepši ntiladu. ledy v hospodslých ýilech' Ná_
víěvnicú kri4 se iich mo{ nedolýka. ješlé5e neýalo' ab}
n'lde méli Dnizdno_- punk zkn'lka není pop' NeJčá\tejl hEji
h,,'h
vyvěsit č€mý prapory.
'potu
ílr'El kmk_ Mafie.
st spii,nen}mi ss. ale lď) \e slalinovými obělmi
Pl€xis.
Před čaýtn natočili na osmistopém ma8netofonu svou
prvnÍdemokázelu' tlerou i s mi1ovánůn udé|ali Za pouhých
;edm hodin' ''odplala'' ma péraÍiicel minul aje na nídvanácl
a
skladeb' o ieji d'srribuct se sraÍa pi€váŽnč RůŽič\aTďř\a
ka;dý den néiarou kopíruje a prei uŽjich takhle rc/eslal přes
slo"iu' Nenr ro ďe nli pÍoli ieJich prvnlmu doopravdovému
konlaku s DroÍesiona]ním sfudiem' U Paň7ka / ciÚonu lo
čili lň oí\;čkvDm hafd core_pun\otou kompilaci. kteÍa
lvide iai na LP. iď i na CD' a lo \ dobé. kdy se bude !áhl€
kniha ieštéoova|ovat nékde v tiskámě'
r"'í"ii moc " lásce porcvolučni pankátÉ. klÓ nahďtll
Člr. a lěÁou pdzu tepNe tf chv i. kdy piqlali mll ÝĎ'h'
\emaií Eidi ani cikany a vietnamce. ále \e \tinheády zal
...''Vyčistil by se republika měla' to jo, ale spíš Ód komu_
nistů|''
16
167
I
i
3.
lomu, Že u nich zpďátku tloukl náš bubenlk Áda Vitáček
a měli j sme pár konceÍů společných. Muzika oÍlíku není přo
me nic nového. nBopak. Tohl€ se hrao v záčátcích punku
a navlc v soucalný dobé nent v kapelejedhej dobÉj inrÍÍu_
mentalista' PokUdjde o aEnze' lat ly * mné nell'běj vůb€{.
j€ to takovej len kolov lek' Nejenjá. ale i mnoho
iiný€h 1idí'
jim říkaj ' 'elektřická d€.hovka'- Texty mě vúb€c neb€rcu'
některy ješlě doc€la ujdou. ale třeba 'skinheadi ti nefetujou'
- nevín proč to zpívaj, když to není pravda. t když kouřej
Maíie
Kd}ž chceš ně.o dokáŽál.lak lč vzdycky odlopnou
v ryl'le divný spo]ečnosri náladu mአodpomou
R _ Ma' ma' ma. ma mďie' ra aověka zabije
ma, rna' ma' ma mďie' la člověka ubije
lřávu' jé lo pořád plcci droga. Bránft ' to jsou Í adý kluci'
zatím tápou' hledaj. Pokud budou hř& dál' rak bv to mohlo
být casem dobry' Kazdopádlé' ješlčjsem n.uioet rul,t.
mladý kluky' aby pňšli a spustili takovej nářez' oni. tím co
hrajou' mají zsJučený úspěch, u pankÁčů by propádli' těch
'ie
lpousta a pantáči si vybíraj. což je dobře. Myslím si ďe. že
doba pro kapelu' aby se srala dobrá a znáná' je s€dm let. Zpět
k Biánjku' Ty t€xty. to s€ nedá bŤát vážně' Je to príišokou_
kaný ze Zípadu' uřitě to nmí z nich' pÍostě je to taková
m''da' sfini moŽná ani nevědí. o č€m to vlastně zpíva.i.,'
VzPonenul si i lo proklatě zn imý sloýo ''lrúya,'. ry' lušín,
náš ýIasínířeccpt na její pěstoýání' ldk nebud skouPei
ll
iJ
'RecePl li neřekne nikdo. to !l ka'dei chJáni. lstŽe anija
cen mi iednou i€tl. Že í my\lí' /e ln'va má (!ého
Boha. Když jí chceš pěstovat' tak se s ní musíšmazlit jako
s dítělem' ta kylka se ti ďmění To' kdo jí che kouňt. tak
ne proto' aby se jen rak zhulil. To je velký obřad, zapálit si
líávU' Jsou lidi. l1eřitem Lyúám Chodě| hjál' /píval' Je lo U,
dávno. coj\em se \ lrávou popryé.elta]' 1o mibylo {eslnact
ne' Jim
let a pňšel jsem k tomu jako slepei k houslíÍns Abfaxasem.
tý doby vím' ž€ kdo si to jďnou 7ápálí mění s€ nu tín
celei svěl. ma na néijin€j pohled. slává se Z něj optimjsB
začúndlépe Ýnnal muzitu. hledal v níJlne momenry''' Roz_
hodně stojím za |egalizací''
od
raké ýzponínb n 1š n4 Ak i Punk ý Lucemě?
"Překvapilo lně především, že tam pňša taková spousta
lidí. Ta ieilch reďce. kdyl se áaslo a nasloupil} Tň .estry.
lo byla prc\lé smršl řý. |ota]nínář/' Porom píii'el LipČik.
ía Lleďho l\ou ul lak liichni alerAi.l_y a prchlásil _ ''Tal
lóE
173
I
'Í.
J'
r
I
I
I
i
I
I
po ném lidi Zďali
isem stvšel, Žeie pUů mnvej'' a v tll ftinu
alal l'taly véci
zvrňto'
lo dost
l"*'
s*,'y hodili i popeln ' Ty linď hÍáli
j'vaane a tvr o maa iellih nejl€pŠí výkon'jďej js'm rdy
p.
i.n maleí s lo'l volbou Mis punk'
a.
"*,it
"i.á
Asi by se n€mělo {ávál'
aly.t'
i" i".ará
"v,':'osú'
"
"r""
."ri poai" zvu]'ařem'" Tou dobou už j\em
i'i'., i..erii"
ií" -"i*-"it'. -
'Iiii
*'LiJi
"ň
-? .i*.r'. i"r
r'rn;
*
.
'e
.'"re o.p-a.e' svou piilomnGl í!ávsli na
uvi. obzvla3ť neb'zpďný' Když na_
i"'u''i.
"z
lál část lidÍ byla ?ás nasÍaní že
sr.u.a^a
p- .e sbbodná E'Uropa jinar př'jemný
"J'*i
'.""ii"
r.^"'r" í."a.i'
".
e".Á
r
'i'i-r"""""r' oo'iÍni"i"rv nďadený' Ýelice slu(né 7ábraný
slo
iL.'.í"e á"rii"t"'' n,,ót€ma. osrďnějako vŠechnona
je
pořád
óJlii"*rl' i**,i odpu!i]' Píolo'e Zona
"""ň. úz .e
;enÍ u oich 7ná žridnej krok
'řňe' l,i.'iů'
j"JiJ"'
uvlyještéj€dnou ry milsky a sám Jsi
"-.,e;.*-u.
"v.
iii!r.-i"r"i . l'r úbr. Ťo'hie oprardu nemá s puďem nic
á li měli lu
* .i
"-i"ti'?r',j.
".r'íi
ray
áT""-r,"" o""i",
r". Po zóně hÍil Šanov
poud' Je1lcň vystoup€nl Fem
Ý7ádu' l přťs!o' že
;;;..lj;;;.,"
lidi byli
ry
arlllmi\sl'y'
vliLly
Ian
-ř'-i'š*.".. " h*t
moŽny i po ná!' lieba pyllík
He'ai
-rál""-"
"s..hno nic moc' Kd}z mé prolet?la
l;;;;. "J ,; na elekliinu
byli
a',a
i"i._ ňLi" lá'*.
is€m !o vzďil' zkáúá liď už
Po'om
kom'rel'
podporuj€
m
r'oJá
xayž jsme sionČill' \ál \e léměicelej
.."ř.ř"z*rv "*i 'i.y'téli.'e
'. "yp"ul
;"Ž pÍpravovali
í*"
"xie",r.r'",r"'
ó
bylo kvŮll lěm Pidzarna Pomo'
."rtirn,
'ňa'ii
^
hrAr je lo abmluhé nevyzráe'
*'eaei.o
rl'jitir. "
"..i,á'
Posledni kap'la
iáíiiJ' * "o.sri 'i tyi" ale ll'to' ponévadžs|edova'
je a poa
ii'"a r"
.r"'J'u
,,
r"rr ' lo bvl ňášup' !o byl náiEZ'
wr zaiirri n" noaně dlouhou dobu' Když pominu
ú'i.- . i,ir'o
lioclu
La ce
la atc€
byla na úmvnl ' Mimo
"r nehrď pied většÍm publilem'
i*."inu
"-o". i"". l.ire "ixoy
aJ"r.ao'. l...'n'ai v BEdslavě na podobný a}'ci
Na
p"* Ň.i
lir'i*. lam z loho mile překlap€ne;' pÍo
lo
"
"a
ďe
Z\uk'
sce
byldésnej
Jina}
Larn
_'dn ď Lucemv
i pan_
iřr'i" i uú" ór'.ae. svló lam ali ltsř lidíá ďeba
jejich The
'
"
MJzl m? jen.
liii r"r*"ti'
-p--iere.
"
a ro
wni
'Co
jsem prcpásl
r'romadnem''eodjezdu do Prahv "
174
Ííkóšnázo
n M koneftíowlizaci Punk!
po r\ot&-
''Záčaly s€m jezdit kapely z ventÚ' začďy s€ lďit desky,
a to není žádná kom€Ícionalizace' Když je kapela dobrá,
l
;
desly b) Iďil méla. A jaM je.lo zjisl l: ďÍedev<lin ve ýudiu'
Pokud Ý na to nékdo cíll. ať rydává. pokud nčl'do hraje
tn ako'd} ' aí fiťeji IlÝane ve sklepť' ser Pi\lols. to nenÍnil
JDého.lo je Úplně lo 5ami' xdyby nic nenalďi]i. tal byje
nildo neznal a kdo lohle nechápe.Je pÍo\léhloupej' Mé sp'i
5eř len současnej Íonach panl'áčů' Teď itch je najednou
hdíé.Prclo4 'e nemaj čeho bál To u, jelen fuá ; nejde
ď srdc€. To uŽ není punk, to je pseudo a s llin původníÍn
lo
hnutím a 7ríměrcm to nemá nic společného'PÍávě tak mi vadí
la spotlsta novejch skupin. co uněj opÍavdu jen ty lři ako.dy.
bubnujou ta la la tu a řftaj tomu punk' To je obrovsk€j oÍnyl,
protože punk s€ musí umět taky zahÍál.''
Di^'t
rnÍlou(hal Piýol?' Dann.(r' E^plni!?ll' co t?d:
Jedu spl: big bn. áJimájí mě hlavné noi\e kapely
lrcbá sonL Youlh. Bullhole suďeB' Hodné mám rád
''Teď
Jďo
jsl
cun\_n Rosej. cull. pÍolo qe mi llbej icf\ký Llpel} ' klery
hralou podobně. třeba E8}pl' Z puďu poslouchÍim naplno Ú
Jen Ramone\.lojsou moji koné' zkráka u, ml punk nedáýá
loht. doý dobre j\cm ho poznal . myslún si' 2f, lo je pňro_
zený vývoj. podobnej jáko třeba U Dmned.''
Čóýe.'ně jsi předešel né oláz.e - P,oč se z pahkáče Hoškn
sl^'ó bi8 bítók Hoš.k?
"Punt mě přestal uspokojovat' Vždycky jsein se chlěl vě'
noval především muzice a (eď ten nový způsob big bítu, lo
í}ě v/álo' Dopo\aýaď lady byla obrovská meuem ňe'zr pun_
keÍn a meLlem a teď do toho vlítly tyhle kapely jako cult
á ř z toho dokona]á muzika' Na punk samozfujmě nikdy
v Živolě nezapomenu. byl to obÍovský záži1€k a mám ho
v sÍdci pořÍd. Punk Íni dal obmvskou Životní školu a zkuše.o(. by|a lo.hv|leml \landa. chÝ l'lem i strcs) . depre*, ale lo
$cchno t lomu pal iilo. Navíť q m}sllm. FuŽ n; Io nemáÍn
lá...bych Ý lom byl nad:ile'''
A]dk\h sni]cn sc hud? podlc !ch. punk ýyýÚel,
Ta c€ía je u, celkem j5sná. Hodné.e lo bud; orienloval
175
Mu!c' latoťeba ly Amc_
asibude vy!lFl pUnk' Dá{i
na hďdcoÍe. hďné na New Bod)
l'ijll]fi'iň
i"ron
ljii'"'".'.r,"a"ri..
se
"iala bude
to vé\l 'piš Am€rtta
""i."jalo Zón'
i'il'iť"' Ťí-"-r"*r,
llí:;. ň;;;;'k';;ňilec'
i i.1li
o"í-i".lJ"ň
]š]ň'i'. it ."*v. r;r*'
js'
než
dl€ mého náloru
ŠanoÝ uzsméfuje k hardcore
o"p"tám ;anci' lá} Jsou !o 7ejména
rech osralnlch polovina pňcstanc
l
v bÍzké době hrát."
řekl o his'
iysltn' že nadešla pravá chýtle ' abls laky něco
!orii
Plexis...
'"1:i'í'ii"'l"
Íoku la8J na lumé AbÍa\asu'
-"*r" " jalloze
ÍuíFnom lahsm Mnv
.r "v""a"r'
nejdňv lsem Ý}my'
vieho
podiu'
Ze
nu
au'nó
5i;ápsal nÁ papÚ jména svych dvou
telě
sl."'Jt''i'-J"
.'*.'"i',.
:;i;;1;;' 'zT"l...
Eiploiled' poíupně
ii.ii'í'.'".iii.iii;p;i šá Pi(olqlo ;celé
piEskládal a vyš]o
]l']ř,'.i"'"'.ir*ir'rxrv. rů7nč
leméř Celej rck' lsÍne remohli
ňil ;;j'Pi;;t"'
všechny
a
lřll,
I'"r""''r'. Ú"t
_btbosll'
lá mezi lÚn 'pl'šil
'*.ň.!,;'.ú.r.
'i""ío.
"tta
v lélé84 n's zři7ova''}
p"o*ny
v}sloupil alespoň na nějarém
|]"*ii'.ii"r. -"i "
"i."''me
;;o:€ui] Áda Ýiláee*' rc bylo Č..á(l
]'LÍ:,''1"'
jsme zku
"
""iá'á"
da]ď pmbtem' neměli
l^"1
iTi"řň r"",i-".''.
na
nebyly
a]e
i*í']v
i." 'rr"aly "z sjce byty horový'
"'ilii""v]Ň..í'r.;aí.irnelo
nej ut'ecar marnu a zkou<et
ostatní j\me
Í.*i i."''p"'. o"u"y uyly urrl'y a viechno jsmeplibŤali
il]i#; ř;;;;ňÁ''D"á án) pied konceÍlem
non
j'm'
i'ř,r''"iJ,-i'''" a." p"a ró"cenemmdoý'
sÍpÍlá v ( e
l l''\oušeli
.'^.
a"'.ir trvii loain.
sousedi mčli
íc neŽ dobie' aru neÝ ím'
iii,'.'ů|"rr'í.a'""'ar" pro Plexis jsme
odehrali pá'r klubo
iiť','." i" ..r'riá"r"^i' Polom
my jsme méh d\a
Ý
|?i'lň.ž"n "
13' pmsine' 84 a
t7 aď 20 hodin' Bylo
uspé'h' Br/y na lo
lo
obÍo\'kej
ovl
lo muzilant_
"
s ďůvodnčnlm'
".'*r*ct';elniclď
"i'iii.ň""'r"'.J"'
ř,"-'aar.i
"""-aá""
i" J-.ii*t"j,í
' ú,*á
:i;.ň;l;;
'f,
do
ilme se po rrarrem case z*dulo\ah
viácel'
Ada
a
ba\a
'
Brc,
P'avel
dlajúCl
lezdili ve rre'h a ďeh'áli
iX,[i'rJ:''"i"1 i'ii;i
]'iili ri"' .úi,'"
s FPB' v
"ni
r.""ini.
'';jř;ň;"i.r'"'
'ň"t":ňč
;;;Šíii
''em
nlnu a5 j'me \e pro
dal dohJomady nove; Ple\ls'
176
.r.
od€hráli jsm€ jm jeden kon€ert a skončilo to fiaskem'
Poroín j\em (fl na vojnu 5 uŽ isem neuva'olal o Aovu_
'
zv.nl léhle ldpely. Časem ale pnieljeden
konceí wana_
lovyth \ iecí na pmftu' tdeJ\me le s Ádou sla|livé oŽŤah.
ziamovali si E dďi se znovu dohmmady' Nďli jsme John'
oyho Jukla' tlercj lomu dal fu bigbllovou tvď. /á co' jsem
no dos' vděčný' pňbrali jsn€ aovu Břože. chopili se nás
scbopní lidé' jato třeba Jarda stanko, sáček a teď lř€ba Přib'
pÍo6lě Plexis se rozjel'
od jaJa 88 hrajem ve čtveňci. já už jen zpívám a leď mě_
nÍne baskyBristu. Za BroŽe, kterej bude Íadďe fungoval
n{š mÚazer. bereme Jďdu cta(ha z b}valého suicida]
[email protected] od n:jna loholo rclu budeme F/dil s€ smo\La(
rym bmponovaným pofudem' na který je v}pacován d'l
rbdný scénái' Bude lo lakové \elki \hos Dod ná7vem
PólDďníreb€l' scénU by(h popýla"i latto: lvi li.hobean|
Jlto
ku' na ktjích slojí dva větráky a všude okoto v tom vichru
vlají pellÍobaretný Lu\y hadÍr' Komplel lapela bude mti
ďoohy Ýlas}. na soM n]/ný Šárly' proÝé buda !e na (otou_
_
v l)'hledobé áalnafie lmil nase prynl LPá /ďoteň icD
Pílnocni rebel' Šestnacr pr.nr bude délal dohlomad) 5U
minul á obsahem budou ty nejúspěšnějšívěci, co teď h.ajen
Bude lo \ouaasneJ Ple\i\ a nechybej anipunko\ý vď'' čelej
t€'hte ná( novej .t}l b)ch nalvdl btg bll punl d po/dávd \a
mr l !o. Lo o ná5 Jednou napsal simeaek punk rocl liell
ger'erace' Novej Plexis měl doposud asi osmdesát koncertů.
máme teď dvacel šest písnía dalších sedm rozdělaných.
s Pelrem Hoškem jsem naposledy V Íámci tobolo i er_
mluvil o' cewence' Nlkoli! l Un'onu.jď by|o zal|m
íršundobrýÍn zvyrem. ale na slaroměst\kdň naméýl' lde
již Íýden nepřetrŽitě stávkoval za navnícení klubů. gálérií
. aeliénl Íockerům...
-v dut'nu q0 nam oPBH u/ávielo
dýa \ pod.late Jedlni
furdnj
Lluby v cenlru PŤď} ' To Jejlé nebyl Úje.d. ale
i'En Poňtia Redula' l len pe. má \vou boudu' rcCkeň ne_
vi4
nic.
a proto
jsme tady a budem tady tak dlouho. dokud
-Í Edají něja}ý
ÉD
proýory. Ze začátku jsme tady hJáli tňebas
vj€ci'
i do šesti do ráí'- súidajl s€ lady klpely wana$ovy
E'T"
Emaí
V€
l
vel
prn.
c*az'
egypr.
L-*ie. i.r''t"
'Evival'
je nejčinnčjší'
r
aparanml
vozí
Ltn
r'a"i'r,n"
'rvaJr nexis'
"ř porrěvcdž Jukl je súle v nenocn'c'
aná rrromilcot
úrsi. x.ai uai dotonce i tockďi ? DÍnsla' An_
i"lňJ
a"
i+o i.e*
si uŽ ncpnmatuji_ Tňetí den doš|o
"r",
i"-*i"iy .r","l.ty"ařt
ii-ů'".
na nás
výjhl trďe íebi'
nám''€ násplDě
i" .r"ilii.lÁ,ti,i"*
"avbil
s primátorcm' ltďl€_
z".l'". *.jatiiskovku
"álÁú" ňi''m . , vizí To uŽ si lldy na nás rřžoval
íJi'ói'Éil.
prcj nemůŽÉspát l všichni jsou
lii ia.' á.]q slálonál"tpisi
a.n nu lo ao"ra nc'ur ni'
.í" "*
'.íir].i'i'"r'í'
'tiLrá"*"*
* ,ra"ině cbysá fyzické napadíuúoá!
d€sel fÍzlů
Hsvel ař€kl
ili"ilt'i' Jň""r"'"€'". Ýyčbtrili nám dokonce
i"i. *i,"Á". ..z t ni"ioÍii nďeho íoc*u nevídmé' Pň_
už jeÍ do 22 bď'n'
o&ud'"
rtt''a e ncro ncanění
Ch-"š řío nko na úphý zóyěr lohoto rozha|Úu?
;í-..Ái"
..rn-,l .Ěr .oj€ maÍibuána m€tÍ s€dmdš
'"řš"iri
"
lň" i' i.,i'g"'"l'
a braj€m
rrehnem s€
sát!''
l7E
JAK TO BYLO SE ZIKKURATEM
''...zlatý hřeb tentokát vyšel opravdu na konec - zitkuÍat'
Punkjak má být, řízÍý'ostÍý, hraný s odvahou' spontánností
a uvolněním' jaké se u nás nevidí (a asi nikdy nevidělo)'
Přitom ce]é trio je dáleko od toho. aby se jeho členúmřikalo
'tříakordová kápela'' kluci umí pÍacovď jak s Ínelodiítak s
kytaÍovými bNaÍni a dokážou to všechno podřídit dÍsnému'
syrcvě Íeuívalémuauku. Jediná vada Ía kÍáse - podobně
jako u Energie G (a možná ješlě víc) ' příiš převzatého Ťe_
peíoáÍu' Přitom jediíá vlastní sk]adba Dis.o 2000 bylá vlastně ze vš€ho nejlepší Tuóy vede c€sta' Když tak vezmu !o' co
j sme odpoledne ďyš€li'
stáčilo přijít m dÍúou polovinu, aby
člověk slyšel to lepší.A kdyby na ávěr neřádil zittunt' byl
by- to Íelstivně chudý pořAd.''
Jos€f Vlček' bulleiú Jazmvé sekc€
k 9. PraŽským iazzovým dnům
svazu hudebníd čsR
Tedy. jak to bylo doopravdy s. ZikkuJaÉn?
14' 5. 1981 hráli spolu s GáÍážína jednon z pÍonajálých
pÍaŽských pamftů a přišli si je tam obhlédnout ve1cí jaz_
zÍockovíbossové Tomek s Kocáben. To už měl zikkuÍat za
sebou tři íoky činnosti' okolo pamácd živých vystoupení a
také několik vldlních skladeb, keryni doplňoval převzaÝ
punkový rcp€noár. Určitým, až nepochopitelným paÍadoxem
byla skutďnos!. že vďle v}Tálovaček od sex Piýoh' Dam_
ned, 999. stranglers.''se kapela vyžívalave vlastní tvorbě.
n€málo ovlivnénéFranten Zappou, King crimson a podob'
né. K té líhnul piedevšúmleader \kupin} Jin Kitv}'a ídne\
vedouciobnoveného ZikluBfu', a lo ipieslo.7e se lehd} cllll
€ner8ie a my si t€hdy řek]i' že to dokážem laky. Nicméf,ě
jďnoho dne jsme si pustili muziku sex Pislols a bylijsme z
ní slejně nadšeníjako z Cobhama a Mchu8hlina _ možná
j€ště víc' Nazkoušeli jsne celé LP 'NeveÍ Mind The Bo_
|locks'' a da]šívěci ď punkových kap€l (strangleřs a Rmo_
n€sjsme hlái od ŤokJ 1978). Nakonec jsme udělali ivla5úí
pecky (Disco 2000' Filosof' zkaž€nej zub...). Dnes mě sa'no_
Zřejmě zajímá úplně jiná hudba než punk, ale lehdy v osn_
nácti jsme se s tíÍůlestylem ztotožnili jako s ťomou našeho
PNním Íneznftem v historii ziktÚřatu bylo vystoupení na
oněch 9. PÍďských jazzových dn€.h' chtěli tam zah.& i
vlaltnídesetimiíutovou "jazzovou'' instÍuÍne áku, ale dfty
časovému skluzu na ní nezbyl čas. TaL vstoupili do povědomí
jako jednoznďně punkově oňentovaná kapela.
svůj b|ok zahájili Ťazmtní verzí ''New Rose" od DamÍď
a následovďy dalšípunkové p€cky včetně 'Anarchy In The
U.K.''. J€jich největšíhitovkou se vša} stalajedovatá parodie
na vexláckou popmu\ic ''Dis.o 20m''. Aa:e pÍed konřneÍn
malem rozpaďi(v'lém Čok chlěl nechal hranĎ' Iolo nebe^
Fči bylo n}Ťi 7ažehnano a naopat /aČďo cellem ÚsÉiné
období (konc€Ťt v LuceÍně, na fesdvalu ve veselí nad Mora-
uplatňovala imp.ovizá.e' elektronický zvuky a střídání ná_
sEojů ' polyýyrénový bloky, hadice od luxu, baskřídlovká'
lahacihamonilra a podobně' 7 Lapel. kler} nás nejvlc lnsp'
rova]y. můžujmmovat MotheB of lnvention' An B€aB a
Devo. Ja sám j.em qe zajÍmal hlavné o alanlgardď rock
konce 60' le(. vilem Čol byl lypickeJ bigblťá} a Tomás Ha_
v.da zse inklinoval k jezu' PÍvní album Mahavishnu oÍ_
chestra nás a1e chytlo všechny tři. V tý muzice byla ot'Íovská
Pfunesme se Zpět na již vzpomínaný pamft' jedná se totiž
dÍuhý základní meznft zikkuratu' Do hry vstoupil Pmžský
ý}'běÍ' do té doby kající zanindiíkovaný a upa.htěný jazz
Íock př€d zpola z3plněnými sály. Kocáb a spol. moc dobře
v€děli' Že tudy cesra ke dávč neÝede. a prclo 5€ Íozhdli
šlápnoul do Loho přes rock' zddnj trošlďi nebyli a Clá se
předpokládat' žejejicb plány byly dálekoMhlé' Tehdy velmí
' '
populámí ZikkuÍát. kte.ý by1 vlastně jedinou kolkuÍen_
ceschopnou skupinou na amaténkés.éně, měl velkou devizu
v osbnosli viléma Čoka' Prolo když ''zEdil'' soukup A odeý:l za ''většínijistotami"' poť€bovali před€vším basÁka á
BÍozh|íželise napÍavo ani nďevo. L ďení se záměňlo na
vi|éna Čoka. v jehoŽ připadé bylo víc ne/ Jsné. 7ájem
'e
PÍaxké}to výběíu nebyl upňen ani tat na jeho instrumen!ální
s.hopnosti' jako spíš na pódiovou show_přerentaci. I€pších
rEsád by se jistě lou dobou našlo více, ale tepších kome_
r80
181
být pankáčen.
''Naši tehd€jší muziku nechci nij ak stylově zďazovat' Byly
to většinou delšískladby (kolem půl hodiny). hodně se v nich
o
diantů stěží- není už tohle náznak kďLulace? Po konceÍtě m
oamÍku naslála kulom€má palba do řad Zir"kunÍu' Tahánice
nou, vzal s sebou i text k písničce 'Na václavským václaváku'', kterou zikkuml hlál od června l98l. Ironií však je' že
Kiivlovi. tleď občás s!ňrdal kylaÍ! s
baskíamu' lidy' uŽ I'Íď*ý v}'běÍ nevědél jar dá' lanďil
noci"... zikkuÍat si pak spol€čně zahřál už jen řikrát' z čehož
nejznámější byl koncelt v naíané"sedňičc€'' na stráhově'
s€dne.o ďázik lEo JiÍku Kňvku
ylastně vnikl Zikkurat a odlld je l.n nózeý?
'Iak
''v patnácti jsem se s€lkď na filrnové průmyslovce v či'
melicích s Tomášém Havrdou. oba jsme chtěli založit nějakou kapelu... Dál už s€ o tom nechci miňoval, ál€ mÓžu
prozÍadit třeba to' ř jsme tam s Tom n obden hÍávali v
jedný ň& improvizace. Já na €lekÍickou kytalu a basu a
ToÍláš bicí Bylo !o skvělý. No á lák se zÍodila idea kapely
Zikkunt. Tomáš mě hned sernámil s vilémem čokem, s€
kteÍým hrál bigMt na devítileLe. slovo Zikkuťat js€m [email protected]
zlal uŽ z knih o babylonské ářchitektuňe' ďe kdyŽ ho několikÍál vys|ovila (nevín už v jaký souvislosli) naše uč elk.
o Čora zapotata a když nabíďu odÍ'Ímul' volal maíaŽr
Prá.isrého vv_Mru
rovnóu celou slupinu. prej ''aby * pod Jejich ochrannyni
tňdlv naučili hÍát''' Taro jďnáfi' obvykle v€dl ToÍnet' Pavlí!éi\úl sEáíou a lat tÍochu zikkuBru ÍaÍ'di]. Kocáb vše
sledoval 7 oovrdálí... TeleÍonály l Čo*úmv!ar' íebEly
ronc. a kaDela se o.da v knzi. Kluci se lo rozhodli ňeŠil po
svém - vái do skupiíy mana'ga Poť'ebovali čas na sou'
sÍiedéní(čekal ie záse festival ve veseli nad Moťnvou' kd€
.hrěli vvstouoias novýÍni věcmi). A la} q€ jedné ČeÍvnové
n*i *.r'"t.tvrer taoeiv u nanaŽeÍa v bytě á roáodli se' Že
uz ro urne orr neiáe' zavolďi Čokovi a na Íovinu s' řekli'
ieslli chce zménlr kapelu. mus' áněnit ikamarády' Vi]ém
'e v deDÍ€si a itkl, Ž€ přijede' ď€ Kocáóovi ať závolá ma_
bvi
n";". Nitav r.otem druhé hodiny ráno tďy manaŽeÍ (iinat
spolužák Č;ka) zv€dl Lelďon a oznánil Koc.ibovi. že s nimi
čnt r.|efinitivni
olamostÍ ztrá*a hÍát nebude'
Nf,srálo idněiší obdobi' ruš.né jen ottasnými konn ty
nézi k\,laÍisN Kivkou a Pumochen. klerý se ýÁl novým
člmHl''kaoel;. Bvl lo ovš€m ien klid před bouÍLou' Do hry
l€nlorrfi vsl;upjá jiná sí& mocnéjii neŽ Prážský výbér'
rl. ?. 1981 blát Zi*tuťat v obci vrchoviny a tam s€ děly
NejpÍve jin mísÍúfí?l odebfal oř '
lel€toou nahlásil naciďúle celé kapely' Polé
velice oodeďelé v€ri.
rv . kmsi
Do
ás madarr vnucovai zikkuf.ru
vÍc p€nčz. neŽ na kl€Íé
ia}d amďéři méli náÍok. J€o pÍolo. že konceí pmáhlo nř
;lánované vysLoup€nÍ hosr'rjícÍch skupin Punkhard a Poten_
.'n."t.. n.sratil ziLkuÍal vvplnil
vŠechny"papíry" a
Kapelaještě skládataápargfuru, když
dokončitvyúčtování..
se rczl€tělv dveře do síu a dowitř vp6ďa hospodáftká ki_
minálka. ío nánažeta i s čokem ták flaštvalo' ž€ dali u Zi_
kuÍďu okamžito'r $ípověď. KÍininálka ovš€n nic nenašla
ta} ďespoň k4ele *brala peďze a napaiila pokuty ňdičŮm'
Bvlo
však i6né. ř s€ zikkuÍut€m ie konec'
-vilém
cok uŽ měl ďnaléÍského h6l plné Zuby a odesel
do Profesionálního Pražského\ýEÍu. Aby nepřišel s prázd_
tu
nakonec i Pražský výběI rÉzúslalu&ťen zásahů 'vyšší
Íuštiny, by|o to najennou tady| kapela !€ bude jmenovat
ved]e ýoší
"nHad
(
tojice
s
zik-
ýóni časen vstupoýalí i jin(
''Jednou s námi h.i{l i Mikoláš chadima na saxofon. dále s
námi hráIi Milán Pumoch - vařhany, kytaÍa, Petr Dikan '
si8nální 8enerátory, vaňány' JaÍda Zajpt - k}Ť2ři á ta.ké ota
Baráž _ saxofon. Teí s náni ďe vystupovď tajně' přotože byl
Yoják€m z povolání' Zakál si s náÍni celk€m člÉkÍát...s
Milánem Pumo.hem jsme se jednou poÍvali na zkoušce;
ďtud ty fány' že u nás oMas tekla kEv...''
A jaké bJU tyé ýzlahy s Čoken a s Haýrdou?
"I kdyŽ j!€m vilémovi nikdy mo. nevěňl' měl js€m ho .ád
a ďouho jsme dÍřli pohmmadě. Když pak odešel do výběÍu.
izjil js€m na jejich konceÍty a zajímalo mě' co to s ním
.děla]o. Nic' Byl pďád stejnej - akoÍát víc skákal a řval 'hďa
Fa."''' Líp jsem \iro/uměl s rtavrdou. Kdyžjsm€ se sfznáúili. tÝrdil zÍoma někomu' že hraje polky a valčíky(myslel
tím asi dehovku svýho táry' lam jsem si pak pňvydětával
Éy - by|o to ně€o jako The Residents). Poslouchďi jsrne
+olďoě F. ka Zappu a Tornáš dokázál (iako jeden z máa
ls3
|id'
celé hodiny nas]ouchď Ínýn teoriÍm. za Ťok jsme byli
ýýborÍě Ehraní a nemuseli jsÍne si nic lysvělloval''. selozřejÍně' by1 odkojenej sweelana a De€p Purple, ale když
jsme na naš€m prvďm kďc6íe hrá]i párplovskou 'Black
Ni8hl'' bl to dolonalei heávy-punl! Lidi už po deseti mL
nutá.h těžce odpadávali' HavÍda byl !.'tom€j muzikant, ďe
děsně kntickej _ nic s€ mu nelíbilo. To vilém by] spíšbavič'
exhibicionista a klaun' A lďy Eansvejril prevlltal se /a
Žens}ou. vycpávď ji pna bďóntma l|ti| se a rid použrya]
.těnku ' Pamatuji si ta}é' jak si jednou v ČimelicíchpÍopíchal
hubu řelézem ze qichrhajts€t a do svalu na leý} ruce si za
píchnul desítku hlebík a s tím hrá'''"
Kdy jsi se 6í^ě začal jínal o punk a co pfo lebe a
''Na jaňe 78 js€Ín slyše| v rádiu píseň '5 minutes' od stran_
gleÍs a hned jato by mnou proiela elek6na. o existenci
punku js€m vědélu' \ souvi\lo\li \ new)oFkou scénou, pďi_
naie Panl smilh a lokm 75' Na butr j.me ci s Čokem
lenl'rál koupilide'ky slrangleF. Ramone\. Kd}' j\me 5ije
pat pustili. Íozbolela ná! oba hlava. Pak jsem 'objevil' s€x
Pistols a vzpomněl si' jak mi BalᎠukazoval v devítcejejich
fo&u v BraW - tehdy mi to ještě nic neřftalo. Najďnou to
a]e bylo tady' Byla to úplná snŤšť_ takovej zvuk jsem z desky
ještě neslyš€|... Tehdy s námi hŤál ještě ýaúaníkLuděk vej_
voda Íobdi\ovalel Ki\s'. lďze jsme udélali jďo
pun_
lrvní
toýou pecku'Bilching'od srÍangleÍ\' \á5ledovďy léci od
Ramones
Th€ Járn' To už byl rok 1979 a my zďali hÍát ve
lŘ{h' Poádjsme vš:rl Jen zloušelia viléma Lo pies|a|o b6v;l.
a
Dallido tývéstove s|uŽby inlen'l
hlďá kap€lu''''
'bakysta sd\oulelou pra.l
Jednoho dne jsem potka] na utici (už poně_
kolikátý) Pavla K|ikaE a postěžovál si mu, že nemáme kde
hrá. okamžitě mi doporučil účastna Pražskejch jazavejch
dnech' Mělijsm€ nazkoušený vě.i od sex Pistols, DaÍned a
qqq' s Ba]ďemjqme viak
m!na nalácelijU/ory instrumen
tát}. latŽe jsme lam chlélj zďuát i néia}ou impro!'zaci'
Neb}lijsme zádná punlová kapela' JenňŽe nfu llr uvedli
tď jsÍn€ si řekli' že to tám ÍozsekáÍne'''
Takže jsle nebrli P nkoýá sfupina?
''Nejen to. my jsme nebyli ani a]tema1ivní, an; undergÍouÍ
v plogŤalnu'
dová skupina _ pÍostě jsme hiáli muziku, která vyjadřovala
naše pocity. Nezálejzali isne však do sklepů ani do kanálů.
Zďo jsm€ často zkoušeli' někdy i dvanáď bodin denně. sna_
ž€ní oslatních kapel nám tehdy připadalo k smíchu' českej
jazzro€k' českej punk _ nic z toho vša]ín€bylo ani z desetiny
lak dobrý ja}o originál ' Konďně, puÍtt u nís tehdy zf,alo j€n
málo liď - když jsme hníli na diskotéce v Kaznějově. po pívní
skladbě 'Holidays In The sun' od sex Pistols náÍn pořadatel
vyhÍoŽoval policií a nuseli jsme skončit. Na MoÍavě zas tou
dobou zrovna objevovali Deep Purple a naše punkové pecky
charakteÍizoval jeden muzikant jaLo 'tÍoškusviŽnější
rok€c'...
Punk byl pÍo nás ideální přovokace všechno zpo
chybnil' PÍo mě to byla nožnost, jak ventilovat ener8ii a
pocity bezmocnýho vzt€ku' ke ke.ým mě občas doháněla
kďkovská atmosféÍa doby' Jinak jsen hrál ještě s dvěma
kylďi.ty baroknÍ a fokovou muzilu. věIšinou na ýhodech
záÍnl'u Ý čimelic'ch. kde byla naie (kola'''
Kdo skLidal hudbu a Mo psal teiry?
''Hudbu jseÍn suádal já a na konccÍtech v ní brála ve|kou
Ío]i improviza.e. ovšen vždy v prav€j čas skladby byly
psány v bodech a s jednotlivými motivy Ň pak pracovalo
vícenéně volně. KaŽdej konceí byl vlaslně happening...ďe
jinak bylo všechno předem pÍomyšlené'Jenon nďrávání
občas nevyšlo' la lechnika nebyla vždy k dispozici' No a
pokud jde o naše texty' ty psal většinou Čok, já jsem napsal
'Disco 2000' a 'Rozdvojku'. 'Krysďe' náÍn dodal Mikoláš
chadima a 'wc čistícísůl' dodala severGhema LibeE'
Tmáš Havrdá nápsal lexl) te dvou meně /námým vďem
'Jsi mimo'a'Nauč
ý'.''
zachoýab se nějaké nahrab?
''Natáče]i jsme všechno. co se dalo
_
hlavně na rychlost
l9'
I tak ale zůstaly rczaznameaány nět1eé skvě1é konceíy'
napňtlad vystoupení U Zábreských v ča.e spaÍtakiády. Za'
čáli jsme skladbou 'wC čislícísůl'' Byla ma' va]i] se kouř
a vilém oblečený do pytle od brambor zazpíval přes hadici
ď luxu- Pak hrál sólo na elektrickou kytm pomocí kladiva'
ÍiLy na želerc a Ínajzlír-u. až z kytary n8bylo vůbec nic.
R.zňezáné čáýi pň tom ház€| po divácích. Vápě1í Zajpl
svou spe.iálníjednostÍunnou kytaÍu a brzy s€ v dře_
ÍG€*al
tE5
věnou dÍť pÍoměnila i špdnělka. Tohle vš€.hno dalňovaly
nepopsálelně zvířeď zvuky' kt€Íé vyluzoval Petr Dikan na
elekEonicky obvody pÍopojalý drátama" v$pod to jistily
bicí s balovkou á sbíj€čto!' kteÍou si odložili na pódium
nějlcí dělníci. Navíc v určitej moment zďaly padát Iid€m na
lÍavy pÍimerosy nelněné oct€m. Pamntuju si' že ToÍnášovy
Íuce s paličkaÍnajs€Ít plEhicky neviděl _ tat bÍál Íychl€...
Nah.ávka kupřlkladu existuje z prEniéry 'Krysaře' v Luc€Íně' vrb€c js€m tehdy nevěděl, co brajeíne. Čas s€ zpoínalil'
až přes1sl úplně eÍstovat a já s€ jenom ďval' jak ly tóny
vo|ně plynou pÍo6toÍ€m. Když js€m si to doma pustil' byl
js€Íl Y šoku _ nelušil jsem' co jsme vlastně hráli... v osmdesáýtn jsŤne si také iydali zs vla5hí náklady maxiďngl' jenž€
náÍn ho někdo ulaadl na burz€. Takž€' jesdi čle t€ď tyhl€
řádty' iak ať nám ho rálí nebo alpoň půjčí.Jinak pÍvníčá5t
našich nejlepšíchnahÍávek vyjde na dvojalbu 'ZikkuÍď
1979-82""
l6ó
MBIA
'Dtloýt.^
Przi{€
EDUARD svÍITyÝ
PUNK NoT DEÁJ)
ohaEÚ tyÚoň| Llbóř
vyd.]
vyd'nípÍTí'lnhl
vL
l9r
Ac b]t' tulÚnú .g.lÍuÍ.. nMďfilfuA'rdb.
chÓdsrá 22' l2o 00 Pnh. 2
viíd!&ova
odpovčd.n réd.rdla NoB
Tehni.ký tld.tror Iúň.h Rj..l
výÝmá Ed.kÚtt
'
Ebrfunicrí ..'td váduh
lmrict. lrlpiB
M.U$d
Mritra
13'.3

Podobné dokumenty