zde ke stažení - Obec Droužkovice

Transkript

zde ke stažení - Obec Droužkovice
č. 4/2013
5. ročník
2.
 Společenská kronika 
JUBILANTI
LISTOPAD
ŘÍJEN
pan Huňady Vojtěch
70 let
pan Roušar Antonín
90 let
paní Urbanová Miroslava
60 let
paní Dolejšková Marie
80 let
paní Šlajchrtová Jiřina
60 let
pan Zelenka Zdeněk
70 let
pan Prošek Petr
50 let
paní Kaslová Eva
65 let
paní Camprová Dana
50 let
pan Hartan Bedřich
50 let
PROSINEC
LEDEN 2014
paní Živná Alžběta
90 let
paní Hudáková Eugenie
65 let
paní Camprová Anna
75 let
paní Šnáblová Ivana
55 let
pan Lansdorf Karel
65 let
pan Novotný Jaroslav
50 let
paní Halamásková Anna
60 let
pan Řečínský Štefan
55 let
pan Rozhon Luděk
50 let
NOVĚ NAROZENÍ
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
Denisa Dušková
--
--
ZESNULÍ
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
--
--
--
 Obsah vydání 
Titulní strana, společenská kronika, atd.
1. -
2. strana
Volný čas
24. strana
Současnost
3. -
4. strana
Připravují
25. strana
Dění v obci
4. - 10. strana
Připravujeme
26. strana
Imaginární policie
10. - 11. strana
Kultura
11. - 14. strana
Zajímavosti
14. - 17. strana
Volný čas
17. - 23. strana
3.
 Současnost 
Zastupitelstvo obce a uplynulé čtvrtletí
Vždy, v tomto období, se zmiňujeme, že třetí čtvrtletí je povětšinou časem dovolených, prázdnin, odpočinku a relaxace. Také obecní zastupitelstvo si tudíž dává takovou malou pauzičku a pracovat
začíná většinou až v měsíci září. Letos tomu nebylo jinak.
Na své devatenácté veřejné zasedání se naši zastupitelé sešli až v pondělí, dne 30. září. Důležitými body jednání byla schvalování jednak třetího rozpočtového opatření roku 2013 a také hospodaření
obce do 31. srpna.Minulé změny rozpočtu byly vyrovnané. Přidávala se stejná částka jak do příjmů, tak
do výdajů. U třetího opatření je tomu jinak. Hospodaření je rozpočtováno jako přebytkové, a to ve výši
119 tisíc Kč. V případě hospodaření do konce srpna letošního roku příjmy za toto období činily částku
9.635.225,97 Kč, což bylo 86,71 % ve srovnání se schváleným rozpočtem. Výdaje na druhé straně činily částku 7.993.780,86 Kč, což bylo 71,94 % ve srovnání s rozpočtovanými výdaji.
Dalšími body programu veřejného jednání zastupitelstva byly: schvalování smlouvy o zřízení
věcného břemene SO 357 - přeložka vodovodu DN 300 OC podél silnice II/568 v km 0,9 – 1,2, žádost
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení p.p.č. 374/2 Obcí Droužkovice, nákup vozu VW Sharan pro potřeby našeho sboru dobrovolných hasičů a projednávání žádosti místních
občanů na pronájmy pozemků.
- vň
Uvítání dalšího občánka
Na naše první letošní droužkovické miminko jsme si museli počkat až na úplný konec prvního
pololetí. Malá Kateřina Michalcová se narodila v Kadani ve středu, dne 27. června v čase 23.17 hodin.
Vážila 3,010 kg a měřila rovných 49 cm. Rodiči novorozence jsou Iveta Michalcová, rozená Žroutová
a Jakub Michalec, oba místní rodáci. Zaměstnankyně obce navštívily malou Kačenku u ní doma, v pátek
2. srpna, aby ji srdečně přivítaly na tomto světě a zároveň i v občanském životě. Přítomné mamince a
novorozené dceři jsme popřály hodně zdraví a štěstí a zároveň jim předaly hodnotné dárky. Věnovaná
sada obsahovala balík praktických papírových plenek, dětskou kosmetiku, osušku, hračku, blahopřání a
pamětní knížku. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodině za vřelé přijetí a pohoštění. S maminkou
novorozence nás přivítala také babička Eva a teta Iveta.
Jako druhé obecní dítě se narodila další holčička, a to Deniska Dušková. Světlo světa spatřila
v sobotu 27. července v 9.05 hodin v chomutovské nemocnici. Měřila 52 cm a vážila 3,450 kg. Ta se
bohužel vítání nedočká. Její trvalé bydliště je sice v obci, ale je pouze úřední na ohlašovně. Ve skutečnosti bydli s maminkou Miroslavou Duškovou v Chomutově.
- vň
 Současnost 
4.
 Současnost 
Přihláška zpravodaje do soutěže
Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Civipolis o.p.s; Univers.eu, Angelu Aureus, o.p.s., pod záštitou ministra financí ČR pana Miroslava
Kalouska vyhlásilo při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 2. ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2012“.
Soutěž byla určena pro obce a města České republiky, popřípadě další vydavatele obecních a
městských zpravodajů, včetně zpravodajů místních a městských částí, případně městských obvodů.
Konala se celostátně ve dvou kategoriích. O nejlepší městský zpravodaj a O nejlepší obecní zpravodaj.
Přihlašovaly se pouze zpravodaje vydané v roce 2012. Naše obec zkusila poprvé štěstí v této soutěži a
svůj vydávaný zpravodaj do této soutěže přihlásila. Ani jsem nedoufali v lepší výsledek, prostě jsme to
jen zkusili.
Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři,
bylo zhodnotit došlé zpravodaje, nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradin z Katedry politologie a
evropských studií FF UP v Olomouci, místopředsedkyní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova a MAS.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek, dne 4. července 2013 na Obecním úřadě
ve Velehradě. První v kategorii městských i obecních zpravodajů obdrželi finanční odměnu deset tisíc
Kč. Všichni, kteří se umístili na prvních třech místech v obou kategoriích, převzali ocenění z rukou
ministra financí Miroslava Kalouska a kardinála Dominika Duky.
Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Chomutovské noviny (vydává město Chomutov)
2. Listy Lanškrounska (vydává TG TISK s.r.o. za podpory MÚ Lanškroun)
3. Zpravodaj Smiřic, Rodova a Holohlav (vydává město Smiřice)
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Krajem svatého Antonína (vydává mikroregion Ostrožsko)
2. Lužický zpravodaj (vydává obec Lužice)
3. Boršický zpravodaj. (vydává obec Boršice)
- vň
 Dění v obci 
Další práce v budově mateřské školy
Prázdniny jsou sice pro většinu školských zařízení dobou klidu a odpočinku, nikoliv však v případě naší mateřinky. Pro nás byl jejich začátek impulsem k zahájení prací na dalších, z našeho pohledu
snad pořád nekonečných, opravách a celkové údržbě budovy.
První na řadu přišla jídelna, kde bylo odstraněno staré sololitové obložení stěn a pod ním poškozené omítky. Ty byly nahrazeny novými štuky. Jelikož jsme se rozhodli v této místnosti vyměnit linoleum, museli jsme nejdříve zjistit stav věci. Bohužel pod starou krytinou se nacházelo nespecifikované
množství dalších a dalších linoleí a nakonec stará původní prkenná podlaha. To vše muselo být odstraněno a poté zabetonováno. Štěstí jsme měli na počasí, neboť bylo teplo a nanesená vysoká vrstva betonu
tak dobře vysychala. Práce provedla I. vodárenská společnost Chomutov, s.r.o. Kromě jídelny mělo
vedení mateřské školy také požadavek vyměnit v učebně Ferďásků za koberec linoleum. Tyto práce
provedl pan Jan Čech.
Téměř celou budovy mateřinky čekalo také potřebné vymalování. Nejdříve bylo nutné odstranit
potapetované sokly. Původně se plánovalo jejich překrytí sádrokartonem, později se našel vhodný nátěr.
Tyto práce provedla taktéž místní firma I. vodárenská společnost Chomutov, s.r.o. O kvalitní vymalová-
 Dění v obci 
5.
 Dění v obci 
ní se postaral pan Stanislav Hajný. Barevnost stěn byla podrobně konzultována mezi řemeslníkem a
vedením školky.
V průběhu prázdnin došlo ke zřícení části oddělovací zdi mezi zahradami mateřské školky a bývalé základní školy. Ta se samozřejmě opravit musí. my však nyní máme na výběr dvě možnosti. Buď
opravíme jen spadlý kus anebo ji zcela zbouráme a postavíme stěnu novou. Všimli jsme si totiž, že i na
jiných místech se objevily další trhliny. Na obě varianty si necháme vypracovat rozpočet.
Na zmiňované úpravy a opravy nám Severočeské doly, a.s. věnovaly finanční dar ve výši jedno
sto padesát tisíc Kč, za což jim velmi děkujeme.
–vň
 Dění v obci 
6.
 Dění v obci 
Výstavba rynku
V polovině měsíce července se konečně započalo s dlouho avizovanou výstavbou návsi v prostorách před hasičskou zbrojnicí. První, co se nejdříve muselo učinit, byl přesun zde přítomných kontejnerů na tříděný odpad. Nové stanoviště se vytvořilo hned na několika místech před hasičskou zbrojnici.
Souběžně zde muselo dojít také k úpravě veřejné zeleně, a to živého plotu, vzrostlých dřevin a trávníku.
Z pohledu na zbrojnici vlevo, v zatáčce, byly umístěny tři kusy zelených nádob na sklo, vpravo zase
rozděleně na dvě části kontejnery na papír a plasty. Kolem tohoto stanoviště byla vystavěna z velkých
šedých cihel zídka, kterou jsme ještě zboku, z iniciativy pana starosty, ozdobili barevným nátěrem.
Pokračovalo se vyměřením prostorů, a to ve středu 24. července, aby pak samotné práce byly
zahájeny předposlední den daného měsíce. Místní firmě I. vodárenská společnost Chomutov, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na výstavbu návsi, trvaly k dokončení prací pouze tři neděle. Společně s vytvořením rynku bylo provedeno také dešťové odvodnění prostor před hasičskou zbrojnicí, které bylo
svedeno do místního potoka Hačky. Poté zbývalo už jen položit asfaltový povrch, provést výsadbu
stromů a keřů a vše dokončit namalováním linií komunikace a parkoviště.
Naším názorem je, že vytvořením návsi vzniklo ve středu obce nejen zdobné, ale také hlavně
účelné místo, které bude v budoucnosti sloužit jak našim občanům, tak také návštěvníkům obce. Mnozí
motoristé jistě už nyní oceňují vzniklých sedm parkovacích míst, včetně jednoho stání pro invalidy,
kterých je třeba především při nákupu v nedalekém místním obchodě s potravinami či návštěvě příbuzných. Dříve jste se při odstavení auta v těchto místech mohli dočkat tak akorát pokuty od policistů,
neboť jste stáli přímo v křižovatce. Také vytvořené posezení již nyní využívá místní mládež, která se
 Dění v obci 
7.
 Dění v obci 
dříve scházela na schodech bývalé školy. Jen by bylo potřeba, aby se mladí naučili více dodržovat
v okolí pořádek. Odpadkový koš tu byl nainstalován, jen ho ještě využívat. Vysázené stromy časem
obrostou a budou tvořit u posezení příjemný stín. Zatímco vysázené keříky s kamínkovým výsypem,
usazená socha s názvem Láska a přestěhovaný odpočívací kámen z dětského hřiště slouží coby okrasa,
nově vzniklý element - chodník pro pěší je tu z důvodu bezpečnosti.
Pro zajímavost - na webové stránky obce chceme v nejbližší době umístit anketu, abychom získali váš názor na nově vzniklé prostory. Rádi bychom tak zjistili, zda se vám nový rynek líbí či nikoliv,
anebo jej oceňujete jen z pohledu účelnosti.
- vň
Srpnové kroupy ničily majetky
Na to, jak byla dlouhá zima jsme ani nedoufali, že bude vůbec nějaké léto. Podle dlouhodobých
předpovědí meteorologů jsme se vlastně ani neměli na co těšit. Kupodivu červenec nepropršel, prázdniny byly super, dočkali jsme se rekordních teplot a dokonce i tropických stupňů kolem čtyřicítky.
Bohužel to s sebou přináší i negativní jevy. Vlnu obrovských veder na začátku srpna vystřídaly
velmi silné bouřky, které přinesly řadu komplikací. V neděli čtvrtého a v úterý šestého padaly v obci
dokonce kroupy, které dosahovaly až velikosti jader lískových oříšků. To však nezůstalo bez následků.
Poškozena byla celá střecha z polykarbonátu na čistírně odpadních vod. Někde se objevily jen praskliny,
někde díry, jedna deska se přímo provalila. Škoda byla celkem vyčíslena na téměř 300 tisíc Kč. Na
konci září jsme se pustily do výměny jednotlivých panelů střechy a nyní jsou práce dokončeny. Nemůžeme se však zbavit pocitu, že je ta naše čistírna snad zakletá.
- vň
Umísťování soch ze sympozia v obci
Po skončení červnového sochařského sympozia zůstalo ve vlastnictví obce celkem devět uměleckých děl, která čekala na svoje usazení. V průběhu uplynulého čtvrtletí jsme hledali vhodné lokality,
kde by byly výtvory nejvhodněji umístěny, a to jak z estetického, bezpečnostního, tak také z praktického hlediska. Do současné doby jsme nainstalovali prozatím pět soch.
Tou první byla veverčí lavička v ulici SNP kousek od kaštanu u bytového domu čp. 145. Už
podle názvu slouží toto dřevěné dílo samozřejmě i k posezení a odpočinku. Umístění dalších dvou vý-
 Dění v obci 
8.
 Dění v obci 
tvorů jsme našli na základě logického uvažování. Droužkovický kelt byl usazený na sídlišti v ulici
Větrná, nejblíže ke zdokumentovaným archeologickým nalezištím v oblasti takzvaného „pražského“
pole. Dílo selka jsme instalovali v dolní části obce, která byla v minulosti, narozdíl od horní poloviny,
spíše zemědělsky zaměřená.
Další socha s názvem Láska našla své místo na nově vzniklé návsi před hasičskou zbrojnicí.
Zatím poslední, páté dílko, bylo už před svým vznikem určeno pro místní mateřinku. Bylo tudíž logické
usadit ji v zahradě tohoto předškolního zařízení.
Všechny dosud usazené sochy byly před zimou ošetřeny speciálním nátěrem.
Bohužel ještě nám zbývá umístit čtyři výtvory. Zatímco křeslo pro princeznu dáme na dětské
hřiště až na jaře příštího roku, na druhé straně pro dílko Josefa „Šporgyho“ Švancara s názvem Jiří
VítámVás máme již připravenou betonovou desku u kruhového objezdu a čekáme jen, až se autor uvolní. Ten si přál byt přímo u jeho vztyčení osobně a tak jsme s tímto aktem museli počkat na to, až jeho
prací nabité období trošičku pomine a s příchodem podzimu v činnosti zvolní. Vyřezaný obecní znak
Milanem Bezaniukem je už také dokončený a v měsíci říjnu se stane ozdobou zasedací místnosti. Sochu
s názvem Hlava s klínem bychom k rybníku chtěli nainstalovat ještě nyní, na podzim.
- vň
Vyhodnocení květinové výzdoby
Také letos jsme se nezapomněli zaměřit na téma zkrášlování obce a vyhlásili již devátý ročník
soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkónů či předzahrádek“. Letos měli všichni
 Dění v obci 
9.
 Dění v obci 
„opečovávatelé“ docela plné ruce práce. Nejdříve byla zima až do května, takže jakoby vůbec nebylo
jaro. Květinkám se tudíž sílit a růst příliš nechtělo. Potom zase přišlo období sucha a veder, takže i několikeré zalévání bylo na denním pořádku. Tleskáme všem, kterým se podařilo výzdobu udržet v jakýms takýms ucházejícím vzezřením.
Každým rokem oceňujeme vždy ty, jejichž snaha je na první pohled opravdu vidět a nemusí to
být zrovna to úplně nejkrásnější okno či balkón ve vesnici či nejdokonaleji zřízená předzahrádka.
Letos v našem hledáčku uvízli:
- manželé Hanzlíkovi – ulice SNP,
- paní Jitka Mikitinová – ulice SNP,
- pan Jiří Bobela – ulice Větrná,
- paní Květoslava Stupková
– ulice Rudé Armády,
- společně: rodina Šulcova
M. Kužílek a Š. Dresslerová –
- ulice Rudé Armády.
Oceněným byly předány dárkové balíčky
v hodnotě 494,-- Kč obsahující truhlík na květiny,
hlízy narcisů, zahradní nářadí, ochranné rukavice,
univerzální hnojivo, postřik proti škůdcům a podzimní dekoraci. Většina cen byla předána v pondělí, dne 16. září.
- vň
 Dění v obci 
10.
 Dění v obci 
První problémy v pobočce „pošty“
Jak jsme v minulém vydání zpravodaje napsali pošta se změnila v Partnera II. a přešla na financování naší obcí. Jelikož jsme tak učinili jako první na okrese byly naše představy a znalosti do té doby
čistě jen teoretické. Časem se ukázaly první komplikace.
První problém se objevil, když jsme potřebovali zastoupit pracovnici slečnu Kateřinu Vaňousovou v době její nepřítomnosti, a to o dovolené či při případné nemoci. Tak například v měsíci červenci
bylo povinné třídenní školení v Ústí nad Labem. Při něm nám byla ještě na odpolední čas přidělena
náhrada, poté nám bylo řečeno, že už ji nedostaneme a musíme si ji najít a hlavně financovat sami. Po
sms zprávách se nám přihlásilo několik zájemkyň. Přednost jsme dali první přihlášené slečně Tereze
Meierové, která je studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Zaučovat se začala v měsíci srpnu,
první zkouškou prošla v září 25. – 27., kdy se pracovnice přepážky zúčastnila pobytového zájezdu na
Slovensku, pořádaném obcí.
Dalším problémem je to, že lidé si pletou činnosti České pošty, s.p. s prací naší pobočky Partnera
II. Roznos listovních zásilek činí až na nějaké výjimky sama Česká pošta – Depo Chomutov 70. Pokud
vám doručuje doporučený dopis a nezastihne vás doma, vhodí vám do poštovní schránky oznámení. Dopis se na naší pobočce objeví až druhý den ráno. Stejně tak je to s důchody. Avšak ty přijdou jen v papírové podobě, nikoliv v té peněžní. Pracovnice naší pobočky se tak neustále potýká s nedostatkem peněz.
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání zpravodaje, denní limit je maximálně osmdesát
tisíc. Veškeré důchody, sociální dávky a jiné poukázky chodí totiž jen v papírové podobě. Slečna
Vaňousová si pak na ně musí z denního limitu a z prostředků, které vybere tzv. „ušetřit“. Z tohoto důvodu jsme psali, že je velmi potřebné jakýkoliv výběr vyšší sumy hlásit nejlépe jeden den předem a peníze
si vlastně „objednat“. Nemusíte chodit osobně, můžete si čistě jen zavolat. Telefonní číslo zůstalo stejné, a to 474 668 117.
Dále bylo třeba prostory pobočky Partnera II. opravit a upravit. Jednalo se zejména o sklad.
Toto místo bylo léta téměř zabarikádováno a nevětráno. Otvory pro přísun vzduchu byly zadělány a
neplnily svou funkci. Z tohoto důvodu byly zdi mokré a omítka na mnoha místech zvětralá a odfouklá.
Nábytek tu pomalu trouchnivěl. Omítku bylo třeba nejdříve omlátit a ošetřit sanačním podhozem. Dále
zde byla vytvořena příčka z itongu, sanační omítka a štuk. Práce za provozu a po sobotách a nedělích
provedl místní podnikatel pan Milan Bodnár. Další práce provedla firma I. vodárenská Chomutov, s.r.o.
- vymlácení betonu podlahy, nový beton a položení dlažby. Kvůli dobrému odvětrání jsme objednali
nová, plastová okna.
-vň
Celoplošná deratizace
Po několika letech se rozhodla obec opět provést v obci celoplošnou deratizaci. První fáze by
obnášela umístění návnad do kanalizace. V tomto případě nemusíme žádat o povolení SČVK, a.s., neboť splašková kanalizace je v majetku obce. Druhá fáze by obsahovala umístění návnad u občanů. O
zahájení rozdávání jedů jednotlivým majitelům domů vás budeme informovat plakáty a sms zprávami.
-vň
 Imaginární policie 
Řádění vandalů
Pro normální lidi je těžko pochopitelné chování neznámé party táhnoucí pěšky z Chomutova přes
„pražskou“ komunikaci k nám do obce, a to o prázdninách koncem července. Jejich cílem se staly do-
 Imaginární policie 
11.
 Imaginární policie 
pravní značky a patníky u silnic. Značky byly zohýbané a otočené, patníky vytrhané a poházené všude
kolem. Naštěstí to žádnou dopravní nehodu nezpůsobilo a vše se dalo dát do původního stavu. Původce
se při činu jistě dobře pobavil.
- vň
Vykradení prodejny potravin
Kriminalita stoupá, přepadení a krádeže jsou všade kolem nás na denním pořádku. Práce není, na
druhé straně někomu se pracovat vůbec nechce a peníze potřebují všichni. U nás v obci se za poslední
dobu vyskytly jen ojedinělé případy krádeží. Především odcizení kabelů a kovů. Vynecháme-li neúspěšné přepadení pošty, zavření varny drog zásahovou jednotkou a odcizení čtyřkolky ze zahrady místního občana nebylo to nic velkého. Nikdy se nejednalo o vloupání do domu, provozovny či do objektu
občanské vybavenosti. Bylo však otázkou času, kdy to přijde až k nám.
V průběhu letošních prázdnin se to přeci jen stalo a hned pro jistotu dvakrát. Cílem vyloupení
byla prodejna Potravin Jiřiny Svobodové, která se nachází v pronajatých prostorách bývalé základní
školy. První vykradení se stalo před svátky ze čtvrtka 4. na pátek 5. července.Zloději se do prodejny dostali zezadu budovy. Dveře byly vylámané, zámky zničené, zárubně poškozené. Opravu obecního majetku provedl místní občan, pan Josef Veselý. Ztratily se především cigarety, sladkosti, drobná a dražší
drogérie. Pátrání však bylo pozastaveno, protože na původce vloupání se nepřišlo.
To pravděpodobně posílilo sebevědomí zlodějů, neboť se na místo činu vrátili znovu, a to v noci
z pondělí 12. na úterý 13. srpna. Tentokrát dokonce museli překonat namontované mříže. Ani to je však
nezastavilo. Nyní byla škoda již vyšší, a to jak na majetku obce, tak i na ukradeném zboží, neboť lupiči
vzali tentokrát i alkohol. Díky oběma vloupáním se škoda podnikatelky vyšplhala až na sto tisíc Kč.
Skoro to vypadá, jakoby se někdo rozhodl její podnikání u nás doslova zlikvidovat.
Vedení obce došla trpělivost a rozhodlo se nainstalovat jednak do budovy bývalé základní školy,
včetně prodejny a jednak také do samotné budovy radnice monitorovací a hlídací zařízení od bezpečnostní firmy Koskord. Na poštu byl současně umístěn panel, který umožňuje hlášení možného přepadení. V mateřince, která již monitoring budovy má několik let byla vyměněna čidla.
- vň
 Kultura 
14. ročníku Fesťáčku u vody
Když přišel na začátku letošního roku zastupitel obce pan Martin Pipek s rozhodnutím, že po
dlouhých letech končí s pronájmem areálu koupaliště, první co nás napadlo bylo to, že tradiční, velmi
oblíbená letní hudební akce s názvem Fesťáček u vody má logicky tím pádem na kahánku. V dubnu
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání svěřit sportoviště do dlouhodobého pronájmu
novému zájemci, a to místnímu podnikateli panu Františku Trhlíkovi. Ten se ujal koupaliště ihned
s nadšením a odhodlaností. Myšlence pokračovat v pořádání hudebního festivalu byl celkem nakloněný.
Když pak byl osloven místním písničkářem Jindrou Kejakem, snad ani chviličku nezaváhal. Společně se
pak pustili do plánování již čtrnáctého ročníku této akce. Nový nájemce se před uskutečněním fesťáčku
opravdu zodpovědně připravoval. Shromažďoval veškeré potřebné i cenné informace a možné problémy
konzultoval s panem Pipkem, již ostříleným pořadatelem. Samozřejmě bylo nutné sehnat také potřebné
dárce a sponzory. Odměnou mu za jeho obrovskou snahu a hlavně odvahu bylo přímo ukázkové letní
počasí. Červenec bývá bohužel většinou uplakaný, letos bylo ale všechno úplně naruby.
V sobotu, dne 13. července, kdy se uskutečnil již čtrnáctý ročník Fesťáčku u vody, bylo nebe jako vymalované a sluníčko svítilo ostošest. Není divu, že na droužkovické koupaliště se doslova valily
davy lidí. Před areálem byly zaparkovány desítky aut a uvnitř byla téměř hlava na hlavě. Na akci přišlo
 Kultura 
12.
 Kultura 
přibližně neskutečných dvanáct stovek návštěvníků. Stoly, židle, lavice…. to vše bylo obsazeno do
posledního místečka, a tak nakonec přišel na řadu zelený pažit. Někteří prozíraví s touto variantou
předem počítali, a tak si do svého zavazadla přibalili i potřebnou deku. Dobrého občerstvení bylo na
výběr mnoho variant, pití teklo proudem, pivo pěnilo, fronty se protahovaly…. to však na dobré atmosféře nic neubralo. Na své si tu přišly i děti. Kdo se dostatečně vydováděl ve vodě, mohl se přesunout na
nafukovací skluzavku. Dále tu byly ke koupi hračky, balónky, spousta sladkostí a také cukrová vata.
Avizovaný začátek akce byl ve tři hodiny odpoledne. Došlo však k malému zdržení, čehož si
však málokdo všiml. Jako první se na panelové pódium postavila skupina Kosťa Rosa. Ta většinu
fesťáčků spíše ukončovala, letos však dostala úlohu rozjezdové kapely, neboli předskokana. A vzala to
skutečně zostra, neboť do jejího repertoáru patří většinou český rock a bigbít. Petr Kostelník, Petr
Rudolf a Jozef Zikmund nás bavili celou hodinku. Po ní přišel na řadu jiný druh muziky, a to country.
Kosťu Rosu totiž vystřídala brněnská kapela Piknik a s ní Pavel „Čuňas“ Kuda, což tvoří dohromady seskupení Michal Tučný revival. Jeho hodinka byla plná starých dobrých songů a písniček co
zlidověly, které za srdce vzaly nejednoho návštěvníka - pamětníka.
Hudební program pokračoval před šestou hodinou večerní vystoupením místního písničkáře a
spolupořadatele akce Jindry Kejaka. Je nám líto, ale bohužel jsme se opět nedočkali žádné novinky!
Přesto jsme se všichni moc dobře bavili.
Po dvacetiminutové přestávce nás čekala největší pecka programu, a tím byl Ivan Mládek a spol.
Hudebníka doplňovali Lenka Šindelářová (Kalamity Jane), Libuše Roubychová (Libuna), Milan Pitkyn
a Jan Mrázek. Bohužel nám trošku chyběla Lenka Plačková. Sérii hitů doplňovaly vtipné příběhy a
vypravování. S herci a zpěváky Country bandu vystoupil také umělec Seva Moskvin. Ten není českému
 Kultura 
13.
 Kultura 
publiku příliš známý. Doma, v Rusku je však velmi populárním komikem, imitátorem a hudebníkem.
Z jeho úst jsme si vyslechli několik parodií na světové zpěváky. Zadaná hodinka vystoupení se protáhla
ještě o přídavek. Nesměly totiž chybět notoricky známé písničky jako Jožin z bažin a Hlásná Třebáň.
Téměř všichni návštěvníci akce si při nich zazpívali. Někteří se jen tak do rytmu vlnili, jiní dokonce i
v prostorách před pódiem tancovali. Zajímavostí byl hudební nástroj, na který hrála Libuna. Později
jsme zjistili, že se jednalo o guitariano. To sice vypadá jako klasická akustická kytara, je to ale čistě
elektronický nástroj, jako jsou klávesnice.
Ve čtvrt na devět večer se na pódium postavila droužkovickému obecenstvu již známá skupina
New Age of Smokie, kterou až v půl desáté vystřídal zpěvák a hudebník Martin Maxa. Závěr celé akce
patřil kontroverzní kapele Semtex. Ta hrála k poslechu, k tanci i k bláznivému křepčení do jedné hodiny
do noci. Ani to však nedonutilo některé vytrvalce k odchodu. Ti se zdrželi až do brzkých ranních hodin.
- vň
Konec roku a kulturní plány na rok příští
Konec roku neznamená žádné polevení v kulturní činnosti. V organizování nových zájezdů do
divadel stále pokračujeme. Snažíme se vybírat jednak nová divadla a co hlavně, kvalitní představení.
Již nyní máme naplánovány další dvě návštěvy komedií v Národním divadle. Tou první je
Moliérova hra Pán z Prasečkova, která se uskuteční v neděli, dne 8. prosince ve Stavovském divadle.
Na toto představení jsme měli jako tradičně slevové bonusy, takže účastníci ušetřili na cenách vstupenek celých padesát procent. Prosincového zájezdu se zúčastní celkem třicet dva přihlášených. Bohužel
objednávání nám docela zkomplikovala vyhrocená situace v Národním divadle. Někteří umělci dali totiž výpověď a z tohoto důvodu se nečekaně rušila představení s jejich účastí. Původně jsme měli zvolenou Figarovu svatbu. Z té ale sešlo.
Další zájezd do Národního divadla, tentokrát však historické budovy, se uskuteční v úterý 28.
prosince 2014. Podařilo se nám konečně zajistit lístky na neustále vyprodané představení Sluha dvou
pánů. Byla to velká náhoda a my jsme za ní opravdu velmi vděční. Nejdříve jsme si dovolili zamluvit
čtyřicet vstupenek. Místa však byla během jednoho dne, po odeslání sms zprávy, zcela zamluvena.
Nakonec se nám podařilo sehnat ještě osm lístků, tak abychom zaplnili celý autobus. I tak se nám ale
nepodařilo uspokojit celou poptávku. Sedadla ale máme. Jsou sice na první galerii, avšak za velmi
přijatelnou cenu 350,-- Kč na osobu.
Na příští rok máme další plány. Především na první pololetí. Doufáme, že občané náš výběr
ocení, a my tak získáme další účastníky. Myslete však stále na to, že při obsazování míst neděláme
žádnou selekci. Prostě máme systém, kdo dřív přijde, ten … má prostě lístky. Proto v případě zájmu
neváhejte a ihned volejte do kanceláře radnice.
 Kultura 
14.
 Kultura 
Jako první máme nabídku muzikálů v Divadle Na Fidlovačce. Na výběr jich je celých šest a
vůbec nevíme, který vybrat. Nejpravděpodobněji dáme na naše webové stránky anketu, kde si sami
zvolíte představení. Samozřejmě nebude chybět podrobná nabídka. Podle toho se asi rozhodneme. Jedná
se o tyto známé i méně známé muzikály: Šumař na střeše, My Fair Lady, Balada pro banditu, Jeptišky,
Nevěsta a Divotvorný hrnec.
Další zájezdy budou na komedie, a to do divadla U Hasičů s názvem Sborovna a dále nově do
Divadla bez zábradlí, kde máme na výběr tři varianty. Představení s názvy Bez roucha aneb ještě jednou
zezadu, Blbec k večeři anebo Jakub a jeho pán. Přesné datumy ještě neznáme, ale velmi brzy se je
dozvíte. Zájemci se však již nyní mohou hlásit.
- vň
 Zajímavosti 
Žijí mezi námi – Matthias Reinelt
Matthias se narodil 7. července 2010v 12:46 hodin v chomutovské nemocnici. Při kontrolním odběru krve mu byly zjištěny zvýšené svalové enzymy. Dále byl hospitalizován ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze, kde mu byla následně provedena potřebná vyšetření. Dne 11. listopadu 2010 se jeho rodiče dozvěděli nejhorší možnou zprávu. Matýskovi byla genetickým vyšetřením potvrzena svalová dystrofie Duchenneova typu – delece exonů 8 – 30.
Svalová dystrofie je vzácná nemoc. Upravuje genetickou
informaci v největším řetězci DNA, který odpovídá právě za pohybový aparát a svalstvo. Pozměněná genetická informace tohoto největšího genu se bohužel nevyhýbá ani zcela zdravým jedincům. Výzkum
na tomto poli je v začátcích a napravovat mutace genů zatím věda nedokáže. Proto ani účinná léčba není známa.
DMD je způsobeno mutací na X chromozomu v genu pro
bílkovinu dystrofin. U pacientů s DMD tento dystrofin úplně chybí. Gen pro dystrofin je největší známý
lidský gen, proto je pravděpodobnost výskytu mutace v něm tak vysoká. Je to také příčina velkého
množství DMD pacientů se spontánně vzniklou mutací, bez rodinné historie této choroby.
DMD je smrtelné, dosud neléčitelné onemocnění. Je pro něj charakteristická zhoršující se svalová ochablost, která v ranné fázi oslabuje svalstvo hrudníku, trupu, horních i dolních končetin. První příznaky nemoci se projevují již ve věku tří let. Mezi sedmým až dvanáctým rokem ztrácí chlapci
schopnost chůze a jsou upoutáni na invalidní vozík.
Chlapci, nemocní Duchennovou chorobou, zcela výjimečně přežívají dvacátý rok. Důsledkem je
srdeční a dechová nedostatečnost. Jak ukazují statistiky sociálně silných zemí, jako jsou Dánsko a
Skandinávské země, lze vhodnou péčí a také státní podporou, prodloužit tyto mladé životy až na dvojnásobek.
Rodiče Matthiase se všemožným způsobem snaží co nejvíce oddálit nástup nemoci a zpomalit
její progresi. Se synem chodí pravidelně rehabilitovat, doma cvičí s následnými masážemi. Od čtvrtého
měsíce chodí plavat. Mnoho naděje vkládají také do zdravé stravy. Do budoucnosti také počítají se zařazením syna do výzkumných programů v zahraničí.
Kvůli zvýšeným finančním nárokům na léčbu, oddálení nástupu nemoci, výživovým doplňkům,
asistence v mateřské škole, pořízení rehabilitačních a zdravotních pomůcek zřídili rodiče Matýskovi
účet: 255103335/0300. Vše se dozvíte na webových stránkách www.kontomatýsek.cz. Zde pod sekcí
konto můžete vidět jeho aktuální stav a jména a částky všech přispěvatelů.
 Zajímavosti 
15.
 Zajímavosti 
Další konto založila MAK Sdružení Západní Krušnohoří s názvem „Konto Matýsek“, které je
určeno pro děti trpící svalovou dystrofií Duchenne, které žijí na území, kde MAS působí. Číslo účtu je:
0807194379/0800. Stav konta si můžete zjistit na webových stránkách: www.maskaszk.cz. Sbírka byla
osvědčena Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zahájena 7. 6. 2013 za účelem pomoci při všestranném
zlepšování kvality života dětí nemocných svalovou dystrofií Duchenne. Poznámka: sbírka může být
prováděna shromažďováním příspěvků na výše uvedeném bankovním účtu nebo formou dárcovské
zprávy prostřednictvím koncového zařízení (dárcovská sms). Tato forma bude umožněna později.
čerpáno z internetu
- vň
Charitativní akce – 1. vyjížďka pro Matýska
Kdo má sílu a možnosti pomáhat, ten by
pomáhat měl. Byť i sebemenším způsobem. Každý prostě podle svých možností. Nikdo by neměl
být lhostejný k cizímu neštěstí. Jednou se může
stát, že pomoc budete potřebovat i vy, vaši známí
či členové rodiny.
Jedna z velkých a neocenitelných pomocí,
kterou je třeba zmínit, se uskutečnila v uplynulém
čtvrtletí v obci, a to v sobotu, dne 24. srpna. Tento
den uspořádali místní motorkáři z Droužkovic
akci pod názvem První vyjížďka pro Matýska.
(pozn. Matthias Reinelt) Pod vedením a za vydatné pomoci hlavního organizátora pana Marka
Gaiera se tento den uskutečnila jednak spanilá jízda padesáti sedmi motorek místních motorkářů a také jejich příznivců z celých Čech a Moravy, po které následovala velká rocková jízda.Celá charitativní akce se uskutečnila v místní restauraci „U Camprů“.
Začátek byl v 13.30, kdy se všechny zúčastněné stroje vydaly na hodinovou vyjížďku.
Po jejich návratu následovala od tří hodin hlavní část akce, a tou byla velká rocková jízda. Průvodcem odpoledne a večera byl pan Tomáš Vaňous.
Jako první se na pódiu objevila skupina hudebníků s názvem Blues Jim ze Žatce. Jejich stylem
bylo blues – country. Vystoupení trvalo celou hodinku. Poté následovalo vystoupení pěti děvčat z profesionální taneční školy Beethoven DC Chomutov. Ty si v šibeničním termínu připravily na ukázku sestavu podobnou té, co tancovaly na mistrovství republiky, kdy se staly s dalšími děvčaty vicemistryněmi
v kategorii začátečníků.
Druhou vystupující kapelou byl Vopruz Gengu Jablečného Knedlíku z Vroutku, následován
dalšími vystupujícími alternativními rockery. Těmi byli mladí, šikovní hudebníci s názvem Noire
Volters z Mostu. Ti v průběhu dne i večera prodávali svá CD nosiče s názvem Flesh. Výtěžek z prodeje
šel na konto Matýsek. Před dalším hudebním vystoupením se uskutečnila ohnivá show Filipa Stejného.
Od půl desáté byl na programu punk – rock skupiny Hot Panks z Kadaně. Jako poslední vystoupili Whispering of soul se svou úžasnou muzikou ve stylu rock – indie.
Celá akce probíhala pod záštitou MAS SZK. Za laskavého přispění Made – maso jede Praha, Ag
foods Brno, Brambory Štěpán Němec Chomutov, Gastro Fish Star Ostrava. Celá akce přinesla neuvěřitelný výsledek, vybralo se 36.101,-- Kč. Peníze směřovaly na konto Matýsek. Použity byly na nákup
vozíku pro Matýska (viz venkovské farmářské trhy). Nutno podotknout, že i počasí bylo velmi vstřícné.
 Zajímavosti 
16.
 Zajímavosti 
Kdo z vás se zmiňované akce nezúčastnil a má zájem Matýskovi a jeho rodičům pomoct v jejich
nelehké životní situací, tím že finančně přispěje, má možnost. Na výběr jsou hned dvě konta uvedená
v předchozím článku. Je na zvážení každého z vás, které použije.
Ten, kdo má zájem si prohlédnout více fotek z akce, může se podívat na www.rajce.idnes.cz. Do
vyhledavače si dáte 1. vyjížďka pro Matýska.
- vň
Vyhlášení vesnice roku 2013 Ústeckého kraje
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Droužkovického obecního zpravodaje, také letos
se přihlásila naše obec do prestižní soutěže Vesnice roku. Ačkoliv výsledky celokrajské soutěže Ústeckého kraje vyhlásila hodnotitelská komise již počátkem prázdnin, teprve 19. srpna se oficiálně všechny
vítězné barevné stuhy, diplomy, mimořádná uznání a ocenění dostaly do rukou nejpovolanějších, a to
starostů a dalších zástupců oceněných obcí.
Na stránkách minulého čísla jsme se zmínili, že naše obec tentokrát získala Mimořádné ocenění
za udržování a rozvoj venkovských tradic. K převzetí tohoto ocenění byli přizváni také zástupci naší
obce. Slavnostní ceremoniál se konal u krajského vítěze, v Srbské Kamenici.
Tato maličká obec se nachází v okrese Děčín, na výměře 1176 ha. Leží v údolí říčky Kamenice
v krajině Labských pískovců při hranici s Národním parkem České Švýcarsko a její počet trvale hlášených obyvatel činí celých 245 osob. Už sama oblast, ve které se obec nachází, je opravdu velmi
nádherná a skutečně čistá, a proto není divu, že byla Srbská Kamenice zvolena coby vítěz. A to zdaleka
nehodnotíme její činnost a aktivitu spolků a občanů.
 Zajímavosti 
17.
 Zajímavosti 
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo ve velmi nezvyklou dobu, a to až po obědě, v odpoledních hodinách. Byl to záměr starostky Jitky Voglové, která ke všem pozvaným čestným hostům, zástupcům vítězů a oceněných, nabídla účast také všem občanům své obce. Slavnostnímu aktu předcházela
poutavá prohlídka vesničky, jejíž konec bohužel zhatil déšť. Z toho co jsme stihli shlédnout byla naučná
stezka, dětské hřiště, po povodních nově postavený most přes říčku Kamenici, různé kulturní památky a
památkově chráněné objekty, stavby původní architektury, kostel sv. Václava, kde bylo na programu
hudební matiné Tria Con Flauto a nakonec jsme si prohlédli velmi dobře fungující místní informační
středisko. Co jsme však k naší nelibosti nestačili navštívit, bylo lesní divadlo a nově zbudované arboretum, přeloženo jako parková sbírka živých dřevin. Zde si téměř každá místní rodina vysadila svůj vlastní strom, což je skutečně docela ojedinělý nápad hodný ocenění.
Déšť neustal ani při slavnostním ceremoniálu. Avšak i s touto variantou zástupci hostitelské
obce počítali a velmi dobře si poradili. Pro hosty bylo připraveno posezení pod plátěnými altánky. Kratičkého oficiálního zahájení se ujal krajský hejtman Oldřich Bubeníček. Ten si do vítězné obce vyloženě jen na chviličku odskočil, neboť ho v Ústí ještě čekalo jednání zastupitelstva. U předávání stuh a
dalších ocenění jej proto zastoupili například Michal Janeba, náměstek ministra pro místní rozvoj,
Tomáš Valina z Ministerstva zemědělství ČR nebo představitelé dalších vyhlašovatelů soutěže, jimiž
jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a jiné. Moderátorem předávání byl mladý herec
Michal Novotný, známý například ze seriálu Redakce či Kriminálka Anděl. Jeho příjemné vystupování
a milý humor občas zachránily malá faux pas, kterým se prostě při pořádání takovéto akce nevyhnete.
Jednotlivé vstupy byly prokládány kulturním vystoupením místního tanečního kroužku, na závěr jsme
mohli shlédnout krátká představení ochotnického spolku.
- vň
 Volný čas 
Stezka odvahy
Když jsme byli v loňském roce nuceni přesunout termín pořádání zábavné akce Stezka odvahy
kvůli dovolené hlavních aktérů z doby před prázdninami na čas po jejich skončení, říkali jsme si, že tak
činíme pouze výjimečně. Jenže se ukázalo, že je to po pravdě daleko lepší termín. Už proto, že se dříve
stmívá a akce může začít dokonce už o dvě hodinky dřív. A samozřejmě čím časněji se začne, tím dříve
se může skončit. Je rozdíl začít v deset hodin nebo v osm. Zvláště, když máme každoročně obrovskou
účast návštěvníků, a to nejen z řad dětí. I dospělí si tuto akci velmi oblíbili a chodí i sami. Akce mnohdy
trvala až do pozdních nočních hodin.
A tak jsme nechali Stezku odvahy dál jako poprázdninovou akci. Letos se pořádání ujali poprvé
Droužkovičtí odpůrci nudy. Dalo to sice trošičku víc práce zajistit dostatečný počet jednotlivých straši-
 Volný čas 
18.
 Volný čas 
del či dokonce celých hrůzostrašných skupin, nakonec se ale sešel rekordní počet pomocníků. Hledali
jsme jedině zodpovědné a spolehlivé lidi. A můžeme říct, že i ti velmi mladí nás mile překvapili.
Celkem se nás letos sešlo čtyřicet pět. Motivací byla možná i odměna ve výši 250,-- Kč, kterou dostal
téměř každý účastník, až na nějaké malé výjimky. Na mnohých bylo ale vidět, že se při strašení velmi
dobře baví.
Letos se vycházelo po dlouhé době opět z koupaliště. Trasa vedla kolem bažantnice, směr střelnice. U bunkru doprava cestou mezi propadlinami, listnatým lesíkem, polní cestou a kolem tzv. „luftky“
zpět do areálu koupaliště. Volnou chůzí se dala vytyčená cesta projít zhruba za půl hodinky. Na svíčkami označené trase bylo celkem šestnáct strašidelných stanovišť. Kromě tradičních bludiček, vil, čertů,
hejkalů a různých poletuch, bylo možné vidět například mozkomory, strašidelné zdravotní sestřičky,
blázna s motorovou pilou, divoženky, popravčího s obětí, invalidní zombie, hlavního hrdinu z filmu
Vřískot, aj.
Začátek akce byl sice od půl deváté hodiny večerní, avšak zápis začal dříve už v sedm hodin.
Fronta účastníků na objednání výchozího času byla neskutečná. Většinou to byly rodiče malých dětí,
kteří chtěli vycházet co nejdříve. Snažili jsme se nedělat velké skupinky, intervaly mezi nimi jsme stanovili na pět minut. Asi kolem půl desáté začalo drobně mrholit. Ani to však nedonutilo většinu lidí
k odchodu domů. Potěšující je, že i přes tuto nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 134 dospělých a 121
dětí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat novému nájemci koupaliště panu Františku Trhlíkovi za
vstřícnost a pomoc při organizaci. Dále všem úžasným a velmi ochotným pomocníkům a strašidlům.
- vň
 Volný čas 
19.
 Volný čas 
Poprázdninový zájezd do Liberce
V loňském roce jsme poprvé v měsíci září uspořádali poprázdninový zájezd do Dinoparku a
ZOO v Plzni. Letos jsme na tuto akci navázali a zorganizovali výlet do libereckého zábavného parku
Babylon. Chtěli bychom tak činit každý rok. Z tohoto důvodu bychom rádi slyšeli vaše další návrhy.
Příští rok například chceme navštívit zábavný park v Německu nedaleko Zwickau, s názvem
Freizeitpark Plohn. Ten je pro malé děti úplně úžasný. Dopravu by hradila obec, vstupné každý sám.
Samozřejmě bychom neplatili celou výši, ale uplatnili bychom skupinovou slevu. Vstupenka pro
dospělého by tak vycházela s letošními cenami na 21 euro a pro děti od čtyř let na 17 euro. Zábava je to
ale skvělá a na celý den. Vy, kteří byste se rádi zájezdu příští rok zúčastnili, mějte na paměti, že každé
dítě do 15 let musí mít svůj pas.
podrobnější informace na:
http://www.freizeitpark-plohn.de
Ale teď už přímo k samotnému zájezdu do Liberce. Původně se mělo jet 14. září, ale kvůli venkovským farmářským trhům jsme termín přesunuli na sobotu, dne 7. září. Odjezd z obce byl v sedm
hodin ráno. Zájezdu se původně mělo zúčastnit čtyřicet tři přihlášených, bohužel čtyři lidé se bez
omluvy k autobusu nedostavili. Jediné štěstí bylo, že autobus nebyl zcela zaplněn a neblokovala se tak
místa pro jiné možné zájemce. Ačkoliv jsme počítali s třemi hodinami jízdy, cesta ubíhala neskutečně
rychle a dorazili jsme tak ještě před otvíračkou zábavného parku. To se hodilo některým účastníkům,
kteří raději než do Babylonu se vydali například na Ještěd či do zoologické zahrady. Ostatní si museli
počkat do deseti hodin. Rozchod účastníků byl až do pěti hodin odpoledne.
V zábavném středisku toho bylo na výběr opravdu nepřeberně. Navštívit jste zde mohli jednak
aquapark, který je největší mimopražský krytý tématický vodní ráj ve stylu antických lázní, dále pak
lunapark se zábavními atrakcemi a také IQ park. To je první zábavně naučné centrum v ČR. Nachází se
zde více jak dvě stě interaktivních, hravých, zábavných i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí
lidského života. Exponáty jsou zde rámcově členěné do prolínajících se tématických okruhů Člověk,
Prostředí, Hry, Zajímavosti.
Velkou zábavou byla také návštěva největšího zrcadlového bludiště v Evropě. Jeho celá expozice je situována ve čtyřech prostorách. Jsou jimi klasické zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště se skly,
 Volný čas 
20.
 Volný čas 
temný labyrint se strašidly a místnost s optickými klamy. Největší legraci jsme zažili u zrcadel křivých.
- vň
foto internet
Třetí venkovské farmářské trhy v obci
Letošní podzimní venkovské farmářské trhy se uskutečnily v naší obci již potřetí, a to v sobotu,
dne 14. září. Tentokrát se nesly v duchu motta „Mléko a med“. Každý příchozí se tak mohl nejen dozvědět něco právě na toto téma, mohl také ochutnat nabízené kravské a kozí mléko. Dál bylo na košt připraveno teplé mléko s medem, které se vždy používalo v lidovém léčitelství. V nabídce byla také teplá medovina a samozřejmě i med. Ačkoliv v okolí se v tento den konaly další akce, nebylo to na účasti pranic
znát. Sjelo se poměrně velké množství prodejců. Začátek akce byl ohlášen na devátou hodinu ranní,
avšak netrpělivci se sešli již dříve. V nabídce toho byla opravdu spousta. Ovoce, zelenina, koření, sýry,
burčák, mošty, maso, uzeniny, zabíjačkové pochoutky, pekařské a cukrářské výrobky. Dále také dřevěné brikety, dýně a chryzantémy, kaktusy, háčkované dekorace, šperky a keramika, originální receptury
bylinných směsí, pletené výrobky z papíru a také titanové nádobí.
K dispozici byla spousta občerstvení a mlsot, nepřeberné množství pití teplého i studeného. Na
výběr byly langoše, klobásy, vařená kukuřice, cukrová vata a zmrzliny. Výbornou dršťkovou polévku
v kotlíku uvařili pánové Luděk Nesládek a Daniel Mašek.
K potržení farmářské atmosféry byla přistavena zemědělská technika, a to moderní kombajn. Ten
byl neustále v obležení dětí, které se mohly podívat až do samotné kabinky řidiče. Na ukázku tu byla
také zástupkyně živočišné říše - kozička z Rodinné farmy v Pesvicích u Chomutova. Pro děti tu byly
také připraveny různé disciplíny a soutěže za sladké odměny.
 Volný čas 
21.
 Volný čas 
Ke konci trhu byly předány producentům, kteří prošli certifikací, osvědčení regionální značky
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt.
Letošní trhy měly také charitativní zaměření. Byla připravena tombola ze štědrých darů dobrovolníků, prodejců a Obce Droužkovice. Hlavní ceny byly hned dvě. Tou první byla poukázka na odběr
divočáka, kterou věnoval ing. Milan Doležal z Místa a prémií byl tablet, který věnovala naše obec. Celý
výtěžek z prodeje losů do tomboly ve výši 9.590,-- Kč šel na konto Matýsek. Tombola se losovala na
konci trhů.
Další součástí akce bylo slavnostní předání speciálního vozíku BENECYKL, který byl pořízený
z konta MATÝSEK. Slavnostního aktu se zúčastnili nejen droužkovičtí motorkáři, kteří v měsíci srpnu
uspořádali benefiční akci První vyjížďka pro Matýska (viz samostatný článek), ale také zástupci MAS
SZK, kteří konto založili a akci zaštítili. Ti všichni předali mamince nemocného Matthiase zakoupený
úžasný dar. Podle jejich slov se jedná o velmi dobrou věc. Může soužit jako kočárek anebo jako vozík
za kolo a může se s ním také i do terénu.
Od půl jedné následovala součást vesnických farmářských trhů, a to vystoupení kapel Lochness,
Album a místního písničkáře Jindry Kejaka. Bohužel moc diváků a posluchačů se nesešlo. V téže době
proběhla na fotbalovém hřišti soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka. Do startovního pole se přihlásilo
celkem devět týmů. Bohužel počasí bylo nečekaně příliš krásné, vítr téměř nefoukal a dostat do vzduchu
draka, bylo mnohdy nad síly účastníků. Několika trpělivým snaživcům se to nakonec podařilo. Každý ze
soutěžících dostal odměnu.
- vň
1.
2.
3.
4.
5.
Matyáš a Tobiáš Nádaský
Daniela Kylíšková
Jakub Kostka
Linda Kohutiaková
Markéta Košnarová
6.
7.
8.
9.
Adéla Vávrová
Ellen Vaňousová
Marek Campr
Matthias Reinelt
 Volný čas 
22.
 Volný čas 
Pátý ročník Hobby závodů
Již pátý ročník tradičních koňských Hobby závodů se uskutečnil v sobotu, dne 14. září. Pořadatelem byla Stáj Droužkovice, jejíž majitelkou je místní občanka ing. Eva Nývltová. Myslíme si však, že
organizátoři se připravili o spoustu potencionálních diváků, když si termín uskutečnění závodů zvolili
zrovínka v den pořádání venkovských farmářských trhů. Škoda. Akce tohoto typu se však nezorganizuje
ze dne na den. Termín byl určitě dobře zvažován a plánován.
Organizace, manuální pomoc či zabezpečení technických věcí, to vše se rok od roku, ročník od
ročníku lepší a všichni ti, kdož se přičinili o dobré fungování závodů by si jistě zasloužili obrovskou
jedničku. Navíc počasí bylo přímo ukázkové, takže další ročník tohoto přátelského utkání se skutečně
vydařil.
foto: Lenka Předotová
Závody byly po prezentaci zahájeny v 11 hodin jízdou zručnosti, do které se přihlásil prozatím
rekordní počet závodníků. Poté se pokračovalo slalomem, barely, parkurovými soutěžemi a jako poslední proběhl skok mohutnosti. V něm zvítězil pan Růžička a kůň Legolas z Bečova u Mostu. Dvojice překonala výšku 135 cm.
Pořadatelé akce ing. Eva Nývltová a její partner pan ing. Zdeněk Národa děkují všem pomocníkům a doufají, že příští rok se všichni zase ve zdraví sejdou.
Na tuto akci přispěla také obec, a to částkou pět tisíc Kč.
čerpáno z internetové stránky: http://stajdrouzkovice.firemni-web.cz/nova-stranka-72992/
- vň
Pobytový zájezd na Slovensko
Když jsme v loňském roce napsali, že plánujeme další pobytový zájezd, avšak tentokrát na
Slovensko do Vysokých Tater, vůbec jsme netušili, jak skutečně rychle ten čas uteče. Už v měsíci březnu jsme začali výlet plánovat a připravovat. Říkali jsme si ale, že je to možná celkem brzy. Než jsme se
však nadáli byl tady konec září.
Letos byl zájem o zájezd o poznání větší než vloni. Podmínkou bylo, že přednost měli nejdříve
místní občané. To, že měl někdo přítele či kamarádku od jinud, tak to jsme neřešili. I tak byla kapacita
autobusu – 48 účastníků během měsíce téměř zaplněna. Poté, když ale někteří závazně přihlášení ze závažných důvodů začali svou účast odmítat, došlo nutně i na přespolní. Smlouvy byly uzavřeny, a aby se
neplatily sankce, hledali se náhradníci. Ubytování nám pomohla zajistit přes CK Čedok chomutovská
cestovní agentura Knopsport.
 Volný čas 
23.
 Volný čas 
Jak jsme se zmínili, čas plynul jako voda a najednou tu byla středa 25. září, tudíž den odjezdu.
Dopravu opět zajišťovala firma Miroslava Bursy Altano z Jirkova. Po loňských zkušenostech jsme si
stanovili čas odjezdu na šestou hodinu ranní. Bohužel cesta tam neprobíhala příliš hladce. Celkem
dvakrát jsme narazili na objížďku, z toho jednou nás to dokonce odklonilo i z dálnice. Zde se tvořili
kolony a čas ubíhal. Proto jsme do Starého Smokovce dorazili až za téměř dvanáct hodin, a to v půl
šesté večerní. Jelikož nám ředitelka hotelu vyloženě zakázala vyjet autobusem kvůli zavazadlům až
k hotelu, museli jsme autobus zaparkovat na odstavném parkovišti a nahoru na Hrebienok odvézt kufry
a tašky pomocí automobilu. Ten nám naštěstí hotel poskytl. Ti, co nezajišťovali odvoz bagáže, vyrazili
nahoru pěšky nebo pozemní lanovkou.
Ubytování pak probíhalo už hladce. Přidělené pokojíčky byly maličké, ale útulné, většinou dvoulůžkové nebo s přistýlkou. Součástí každého pokoje byla spojená koupelna se záchodem. Rozmístěni
jsme byli doslova po celém hotelu od prvního až do čtvrtého patra. Pokoje na jižní stranu měly balkón.
Na vybalení nebylo příliš času, neboť byl tak akorát čas večeře. Její součástí byla polévka, předkrm,
hlavní chod a zákusek z denní nabídky. Na uvítanou jsme dostali vepřo-knedlo-zelo. Pak už jsme si
hlavní jídlo objednávali každý podle své chuti výběrem ze třech možností. Jídla byla spousta a opravdu
chutná. Než jsme se najedli byla tma a na obhlídku hotelu nebyl čas.
Druhý den byl naplánován individuální program, dle vlastních možností, zdravotního stavu a
chuti. Pro tyto potřeby jsme každému účastníkovi vypsali do propozic nepřeberné množství tras, ze
kterých si mohl každý podle libosti vybrat. Někteří šli jen do města na nákupy, jiní ke Slezkému domu,
někteří na nedaleké i vzdálené vodopády, další zas na Zamkovského, Skalnatou či Téryho chatu. Nejdále se účastníci vydali na Skalnaté pleso pod Lomnický štít. Odtud pěšky zpět nebo lanovkou do Tatran-
 Volný čas 
24.
 Volný čas 
ské Lomnice a vlakem do Starého Smokovce. Ten den bylo počasí chvilku takové a během minuty zase
makové. Nejdříve svítilo sluníčko, poté pršelo a tak pořád dokola. Spíše takové aprílové počasí. Večer
se na hotelu konala taneční zábava.
Na pátek, 27. září jsme měli naplánovaný výlet do Demänovské doliny. Z přítomných se ho
zúčastnili téměř všichni, až na malou výjimku. K Demänovské jaskyni slobody jsme dorazili ve špatný
čas, tak akorát po zahájení prohlídkového okruhu. Jelikož nás však bylo dost, kteří se do ní chtěli podívat, vypravili pracovníci jeskyně pro nás samostatný vstup s průvodkyní. Za což jsme byli velmi rádi.
Museli bychom si jinak počkat celou hodinu a půl na další prohlídku. A tak se stalo, že najednou byla
spousta času a vracet do hotelu se nám nechtělo. Tak jsme operativně vymysleli návštěvu muzea lidové
architektury v nedaleké Pribylině. Ta se řadí mezi nejmladší přírodní muzea na Slovensku. Skanzen
nám nabídl velké množství dobových domů. Mezi řemeslnými domy jsme tu mohli spatřit například
dům kováře, krejčího, koláře, hokynáře a mnoho jiných. Mezi další překrásné objekty v objektu patří
škola z Valaskej Dubovej a gotický kostel Panny Márie z Liptovském Mary. Prohlídka byla jednak
individuální, ve vybraných objektech jako byl zámek, dům úředníka a kostel jsme měli odborný výklad.
Další den, v sobotu dne 28. září byla na programu návštěva Štrbského plesa. Na tento výlet se
opět přihlásili téměř všichni. Rozchod byl na parkovišti do patnácté hodiny. Někteří se nahlásili, že pokud nebudou v tento čas v autobuse, jedou zpět vlakem. U tohoto nejznámějšího a nejnavštěvovanějšího
ledovcového jezera ve Vysokých Tatrách byly na výběr hned tři možnosti. Buď procházka po okolí, dále výlet pěšky či čtyřsedačkovou visutou lanovkou na Solisko, anebo pro zdatnější pěší okruh jedenácti
kilometrů kolem jezera.
 Volný čas 
25.
 Volný čas 
V neděli, dne 29. září nastal den odjezdu. Po snídani jsme předali pokoje a pomocí hotelového
automobilu opět přesunuli všechna zavazadla na parkoviště k autobusu. Nahoře i dole jsme se řádně vyfotili, abychom pořídili obrazové důkazy do „droužkovických análů“ a někteří se vydali ještě na poslední nákupy slovenských specialit. Odjíždělo se po desáté hodině. Cesta zpět už probíhala hladce. Na to,
že byla neděle nebyly nikde zácpy, kolony nebo uzávěrky. Opět se dělaly půlhodinové přestávky na
občerstvení a návštěvy toalet. Děti si mohly čas krátit pouštěním filmů na dvd přehrávači. Do naší obce
jsme dorazili v devatenáct hodin.
A co napsat na závěr? Za všechny zúčastněné můžeme určitě napsat, že se nám všem pobytový
zájezd skutečně moc líbil. Počasí se vydařilo. Strava byla chutná a v dostatečném množství. Hlavně
snídaně v podobě švédských stolů byly vynikající. Program výletů byl snad vybraný vkusně a vyhovoval všem. Mnozí z účastníků se již při dojezdu hlásili na další možný zájezd. Již nyní máme plány a co
nejdříve vám je sdělíme.
Jen pro zajímavost. Jelo by se opět na Slovensko, tentokrát do Nízkých Tater. Na výběr máme
dva hotely. Buď Sorea SNP, který se nachází přímo v Demänovskej doline a je levnější. Nedaleko
hotelu začínají turistické trasy, například Biela púť. Druhý na výběr je hotel Sorea Máj, který je u nás
favoritem neboť uvnitř se nachází krytý bazén s termální vodou. Je zhruba o osm set korun dražší. Ten,
kdo se nebude chtít věnovat turistice, může odpočívat také při možných relaxačních procedurách, které si lze ještě v místě dokoupit. Budova hotelu je situována při vstupu do Jánské doliny. Pobyt by byl
opět pětidenní se čtyřmi noclehy. Odjezd by byl ve středu 23. září, návrat v neděli 28. září. 2014. - vň
 Volný čas 
26.
 Mateřská škola 
Školní rok v mateřince
Nedávno jsme se loučili se školním rokem, prožili jsme dva měsíce prázdnin plné sluníčka a
horkých letních dnů a opět tu byl začátek září, a tím i nový školní rok. Většina dětiček už se na tento
den těšila, aby se opět setkala se svými kamarády,i když vstávání na budík moc příjemné nebylo.Dospat
už určitě nemohli i naši nový kamarádi, přesto pro některé rozloučení s maminkou a tatínkem nebylo
zrovna jednoduché. Ale dnes už se těší na všechno to báječné dobrodružství, které je ve školce čeká.
Školní rok jsme zahájili dvouměsíční plaveckou výukou, kde dětičky řádí nejen v bazéně, ale i
na tobogánech a klouzačkách. Ani nám plavky ještě pořádně neuschnou a vydáme se bruslit na zimní
stadion s kamarády ostatních „vesnických“ školek z Údlic, Málkova a Spořic. Březnovým zakončením
zimních radovánek bude velká lední pohádková show.
S těšením na Vánoce budeme nocovat ve školce, a noc plná kouzel bude pro děti velkým překvapením. Po novém roce se vydáme na hory vyhnat Jettyho a při tom se zdokonalíme v lyžování. Na jaře
zjistíme,že jsme se dlouho neviděli s kamarády z „vesnických“ školek, a proto uspořádáme v plaveckém
bazéně vodní hrátky – přivítání pirátů z Karibiku. Bude plné her a soutěží. Ještě jedno setkání bude u
nás v Droužkovicích. Jako domácí připravíme pro děti celodenní sportovní program s opékáním buřtů.
Školní rok neukončíme tradičně besídkami a rozloučení s předškoláky, ale výjezdem do školky
přírody. Okolí Máchova jezera nám umožní prožít spoustu nových zážitků a prázdniny můžou začít!
Nový školní rok je již v plném proudu.Všem zaměstnancům mateřské školy přeji rok plný pohody a elánu a dětem radostně prožité dny ve školce!
ředitelka MŠ – p. Šárka Herková
 Mateřská škola 
27.
 Připravují 
 Připravují 
28.
 Připravujeme 
Obec Droužkovice a Droužkovičtí odpůrci nudy pořádají:
už v sobotu, dne 30. listopadu 2013 – od 15.00 hodin
sál hospody „U Hřiště“
Zábavný program s Míšou Markovou a Vlastou Vébrem, bohatá tombola, příchod Mikuláše a rozdávání
donesených balíčků.
Poznámka: Donesené balíčky je třeba označit jménem dítěte a předat pořadateli před začátkem akce.
Obec Droužkovice a místní mateřská škola
se již podruhé připojují k celostátní akci rádia Impuls
Akce se uskuteční u fotbalového hřiště a v zahradě hospody „U Hřiště“,
v pátek, dne 6. prosince 2013.
Přijít mohou všichni, kteří chtějí tuto předvánoční akci podpořit
sraz ve 14.45 hodin – společné zpívání koled, v 15.15 pokyn ke společnému vypuštění
Balónky napuštěné plynem s přáníčkem dodá obecní úřad. Více informací na www.ceskyjezisek.cz.
po skončení vypuštění v hospodě „U Hřiště“
MAS Sdružení Západní Krušnohoří a Obec Droužkovice pořádají:
v sobotu, dne 7. prosince 2013
fotbalové a víceúčelové hřiště, zahrada a sál hospody „U Hřiště“ - farmářské výrobky, vánoční
sortiment, kulturní program, občerstvení
Mateřská škola a Droužkovičtí odpůrci nudy – ruční práce pro děti (perníčky, svícínky a jiné výrobky)
Obec Droužkovice pořádá tradiční akci s názvem:
v pátek, dne 13. prosince 2013 od 17.00 hodin
sál hospody „U Hřiště“
Tradiční zábavný večer pro seniory s občerstvením a programem:
zpěvák Viktor Sodoma, bavič František Sysel, taneční vystoupení: Staňkorebelky,
Jiří Rámeš
Večerní taneční zábava. Slosovatelné pomyslné vstupenky za hodnotné ceny.
 Připravujeme 
Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 18545.
Vydáno dne: 17. září 2013.Vydavatel: Obec Droužkovice, Rudé Armády čp. 80, 431 44 Droužkovice, IČO: 261858.
Telefon + fax: 474 668117, email: [email protected], http://www.drouzkovice.cz. Vychází čtvrtletně, 320 výtisků.
Za obsah odpovídá: Milan Živný, starosta obce (ži). Redaktorka: Renata Vaňousová (vň).
ZDARMA
Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky, ohlasy a názory přijímá Obecní úřad Droužkovice.
Uzávěrka dalšího čísla bude: 31. prosince 2013

Podobné dokumenty