Zaostřeno na přírodu - metodika CELA - ZŠ TG Masaryka

Transkript

Zaostřeno na přírodu - metodika CELA - ZŠ TG Masaryka
ZŠ T.G. Masaryka Opava
Z a o stř e no n a p ř ír o du
Příklady dobré praxe
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
ZŠ T.G. Masaryka Opava
Riegrova 13
746 01 Opava
www.zstgm.opava.cz
Námět a koordinace projektu: Radim Kříž
Zástupce koordinátora: Ivana Pavlíková
Grafické úpravy a publicita projektu: Marek Rosa
Obsah publikace je dílem níže uvedených pedagogů ZŠ T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
a ZŠ Otice.
Hana Franková
Hana Janyšková
Karina Krejčí
Radim Kříž
Vít Lazecký
Martina Lévayová
Romana Pilařová
Martina Rašková
Kateřina Rossmanithová
Eva Staňková
Sabina Volfová
Publikováno v lednu 2011.
Publikace vznikla v rámci projektu „Zaostřeno na přírodu“ – reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0045
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OBSAH
Úvod ...........................................................................................................................................
3
Ekoprogramy ............................................................................................................................
5
Les – Martina Rašková, Vít Lazecký (1. ročník)........................................................................
Mravenec – Martina Lévayová (1.-2. ročník).............................................................................
Čtvero ročních období - Martina Lévayová (1.-2. ročník) ........................................................
Domácí zvířata – Martina Lévayová (1.-2. ročník) ....................................................................
Vzduch – Martina Rašková (3. ročník).......................................................................................
Zajímavosti ze světa zvířat – Martina Lévayová (3.-4. ročník)..................................................
S dětmi kolem světa – Radim Kříž (3.-5. ročník).......................................................................
Hvozdnice – Romana Pilařová (4.-5. ročník) .............................................................................
Špindík – Martina Rašková (4.-5. ročník) ..................................................................................
Sluneční soustava – Kateřina Rossmanithová (4.-5. ročník) ......................................................
Tabákové nebezpečí – Kateřina Rossmanithová (4.-5. ročník) ..................................................
Jez do polosyta, … – Kateřina Rossmanithová, Vít Lazecký (5. ročník)...................................
Energie ze všech stran – Karina Krejčí (5. ročník).....................................................................
6
11
13
18
23
28
37
40
44
48
52
55
57
Šetříme naše lesy – Karina Krejčí (6. ročník)............................................................................. 63
Poznáváme jiné národy – Hana Janyšková (6.-7. ročník)........................................................... 71
Odpady a recyklace – Hana Janyšková (6.-7. ročník) ................................................................ 75
Rady babky kořenářky – Vít Lazecký (7. ročník) ...................................................................... 79
Jeskynní život – Vít Lazecký (7. ročník).................................................................................... 84
Biomy – Karina Krejčí (8. ročník).............................................................................................. 86
Voda stokrát jinak – Karina Krejčí (8. ročník) ........................................................................... 104
Globální problémy světa – Hana Janyšková (8.-9. ročník)......................................................... 108
Receptář nápadů pro domácí ekologii – Hana Janyšková (8.-9. ročník) .................................... 111
Hrátky s energií – Karina Krejčí (9. ročník)............................................................................... 118
Nerostné bohatství okolí školy – Vít Lazecký (9. ročník).......................................................... 125
Živá planeta ve vesmíru – Vít Lazecký (9. ročník) .................................................................... 134
Vnímej, pozoruj, poslouchej (dvoudenní exkurze na Albertovec) – Romana Pilařová.............. 137
Vícedenní terénní pobyty s ekologických zaměřením ........................................................... 143
Příroda jako dům – Kateřina Rossmanithová, Eva Staňková, Hana Franková........................... 144
Krok za krokem celým rokem – Martina Lévayová ................................................................... 147
Krásy Šumavy – Radim Kříž...................................................................................................... 152
Eko-Cop – Sabina Volfová, COP ............................................................................................... 156
Elektronické materiály k ekoprogramům, o kterých se publikace zmiňuje, je možno stáhnout ze stránek
školy: www.zstgm.opava.cz/ZNP
-2-
ÚVOD
Vážení pedagogové,
metodická publikace, kterou právě otevíráte, je jedním ze stěžejních výstupů projektu Zaostřeno na
přírodu – reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0045. Tento projekt realizovaný v období listopad 2009 –
červen 2011 byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Hlavní podíl na jeho realizaci měli pedagogové ZŚ T.G. Masaryka Opava, do spolupráce se zapojila
jako partner rovněž ZŠ Otice.
Cíl našeho snažení byl směřován do oblasti environmentální výchovy. Při tvorbě a následné realizaci
environmentálních vzdělávacích bloků (ekoprogramů), jakožto při vícedenních terénních EVVO
aktivitách, jsme usilovali o podporu rozvoje ekologické gramotnosti dětí. Neméně důležité bylo
i ovlivnění hodnotových žebříčků dětí směrem k nekonzumním kvalitám lidského života či podpora
zdravého životního stylu. Zásadní roli sehrával požadavek na zprostředkování poznatků prostřednictvím
široké škály aktivizačních a prožitkových metod, forem práce a materiálů, které na jedné straně
podněcují individuální rozvoj, na straně druhé posilují sociální kooperaci.
Publikace sestává ze dvou částí. První z nich přináší metodické návody a doporučení k realizaci 25ti
ekoprogramů, tj. výukových bloků v rozsahu cca 90 minut. V závislosti na charakteru ekoprogramu
může být doba potřebná na jeho realizaci i delší. Ke každému jsou zpracovány i patřičné pracovní listy
a předlohy ke kopírování. Druhá část nastiňuje možné programové aktivity při vícedenních
vzdělávacích pobytech. Všechny předložené náměty byly pilotně ověřeny při přímé práci s dětmi.
Tematicky vychází jejich zaměření ze školního vzdělávacího programu, potažmo RVP.
Tvůrci metodických postupů, jimž mimochodem patří velký dík za obsah publikace, odráží ve svých
návodech své dosavadní zkušenosti a tvůrčí schopnosti. Bohužel papír již však nedokáže zachytit
působivost a kouzlo osobnosti učitele, který program s dětmi realizuje. Z tohoto důvodu rozhodně
nechceme, aby byl předložený materiál brán jako dogma a jediná správná cesta. Je věci každého
pedagoga, jakým způsobem se nechá inspirovat a sám téma uchopí.
Při práci s metodickou publikací přeji mnoho zdaru.
Radim Kříž
-3-
-4-
Ekoprogramy
-5-
LES
autor: Martina Rašková, Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 1. ročník (6 – 7 let)
Stručný popis programu:
Cíle
−
−
−
−
−
objasnění pojmu – společenství les
uvědomění si, že les je součástí prostředí, ve kterém žijeme
ochrana lesa, pomoc při záchraně lesů
chování v lese
využití člověkem
Potřebný materiál a pomůcky:
Převlek lesní víly, konvička na vodu, polní láhev, malý kalíšek na vodu, obrázky stromů, listů a plodů,
zvířat, obrázek stromu se zvířaty, psací potřeby, pracovní listy, pexeso Stromy, kartičky s odpověďmi
na hádanky, papíry, uhel, CD se zvuky lesních zvířat
Metodický postup:
1. úkol – vycházka do lesa
Děti navštíví uplakaná lesní víla Lesněnka (doporučuji, aby vílu představovala např. žačka vyššího
ročníku, aby děti okamžitě nepoznaly svou učitelku) a poví dětem tento příběh:
Jsem Lesněnka, víla tohoto lesa. Bydlím tady už 300 let v kouzelném stromě a starám se o všechna
zvířátka, stromy i květiny. Jsem moc nešťastná, protože můj kouzelný strom začal usychat. Až uschne
úplně, tak zemřu. Strom bude zachráněn, jen pokud se najdou děti, které mají rády stromy, zvířátka,
květiny a celý les. Tyto děti musí přijít ke stromu a zalít jej živou vodou. Živou vodu mám tady v této
láhvi, ale nevím, kde najít hodné děti, které strom zalijí. Kdyby totiž strom zalily děti, které nemají les
opravdu rády, nic o něm nevědí a neumějí se v lese chovat, strom by hned zahynul a já s ním. Už dlouho
takové děti hledám a moc se bojím, že je včas nenajdu. Děti, pomůžete mi? Pokud ano, musím vás
nejprve vyzkoušet, zda máte les rády a kolik toho o něm víte.
Lesněnka dá dětem konvičku na vodu. Po okolí jsou na papírcích v lese poschovávané hádanky.
Lesněnka požádá děti i učitele, aby hádanky našli. Když jsou hádanky přineseny, učitel hádanky
předčítá a děti hádají odpovědi. Jako nápověda mohou posloužit kartičky se správnými odpověďmi na
hádanky poházené rovněž na jiném místě v okolí. Dítě, které správně odpoví, dostane od Lesněnky
kalíšek vody, který nalije do konvičky. Voda v konvičce je živá voda, kterou děti nakonec zalijí
kouzelný strom.
Ukázky možných hádanek:
- Smrček, dub a borovice, roste nás však mnohem více. Lístek, šiška, jehličí, ne, ve mně se
nekřičí. Hříbek, houba, kapradí, kdo to neví, nevadí. (les)
- Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. (strom)
- Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku, hovím si v mechu v lesíčku. (hřib, houba)
- Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá zakrátko lískový oříšek. Maličké zvířátko je tahle
čiperka, větvičku přeskočí, i když je nevelká. (veverka)
- Huňatý kožíšek, obrovské tlapy, mohu být na hraní, živý však taky. (medvěd)
6
2. úkol
Lesněnka požádá učitele: „Pane učiteli/paní učitelko, ukažte mi, kolik toho vaše děti vědí o lese.“
Učitel klade dětem otázky a Lesněnka za správné odpovědi a splněné úkoly nalévá dětem kalíšek vody
do konvičky.
-
Co je to les?
Jaké stromy v lese rostou? (jehličnaté, listnaté) – poznáváme přímo v lese
Jaké má strom části?
Lesněnka dětem ukáže obrázky větví, listů, jehličí, kmene, pařezu – rozebereme růst stromu.
-
Co pokrývá kmen stromu? (kůra, je to něco jako naše kůže, chrání strom před zraněním
a škůdci, je různě zbarvená, může být hladká nebo popraskaná)
Dětem rozdáme papíry a uhel. Přiloží papír na kůru stromu a uhlem přejíždějí po papíře, až se jim
objeví kresba kůry stromu.
Stromy nerostou jen v lese, ale i jinde. Kde? (ve městech, na vesnicích, podél cest, polí, luk, řek,
jezer)
Proč stromy sadíme a staráme se, aby rostly? (stromy dávají domov ptákům a jiným zvířátkům,
chrání půdu svými kořeny, listy pročišťují vzduch, dřevo ze stromů používá člověk k výrobě
mnoha věcí – dřevěná lavička, knížka, sešit, vařečky, dřevěné hračky a další)
Co roste v lese krom stromů?
Jaké houby znáš? (hřib, muchomůrka…)
Můžeme všechny houby jíst? ( některé jsou nejedlé, jiné jedovaté)
-
-
Za pomocí určovacích klíčů a atlasů poznáváme rostliny a houby rostoucí v lese. Nemáme-li možnost
navštívit les, využijeme alespoň vhodných obrázků.
Strom je jako patrový dům, žije tam spousta zvířat.
-
Jaká zvířátka žijí v lese?Ve větvích, děrách stromů, v kůře, mezi kořeny?
Dětem předáme obrázky zvířat a děti je umísťují na strom podle toho, kde žijí. (Městským školám může
posloužit strom na školní zahradě či v blízkém parku.) Za splněné úkoly nalije Lesněnka dětem vodu do
konvičky.
3. úkol - pohybová hra „V lese“
Děti se naučí společně říkanku, u které mohou některé její verše zároveň znázornit pantomimicky.
Uprostřed lesa na palouku (kolébejte se jako tráva ve větru) bujná tráva roste.
Něco zaslechl jsem v koutku (přiložte dlaně k uším), čtyři zvuky prosté.
A tak jsem se otočil (otočte se), za strom jsem se schoval (zakryjte si oči),
mezi trávu přikrčil (dívejte se skrz prsty), všechno pozoroval (otáčejte hlavou do stran).
Vidím ………… v křovisku (ukažte na dítě, které jmenuje jakékoli lesní zvíře) jsem mu velmi
nablízku.
Podle toho, jaké zvíře je v posledním verši jmenováno, se děti snaží zachránit. Učitel poradí, jak
nebezpečnému zvířeti uniknout – utéct, uskočit, odcupitat po špičkách, chytit se kamaráda, nají si
vhodný úkryt, zůstat nehybně stát apod.
Po splnění tohoto úkolu Lesněnka děti pochválí a dovolí jim zalít kouzelný strom.
7
4. úkol – následná práce ve škole
Učitel připraví sbírku obrázků (stromy, listy stromů, plody stromů), děti je dle pokynu učitele
pojmenovávají, třídí stromy na listnaté a jehličnaté, opadavé a neopadavé, přiřazují listy a plody ke
správným stromům apod. Místo obrázků můžeme využít skutečné vylisované listy a sušené plody.
Povídáme si o vhodném chování v lese, o užitku lesa pro člověka.
5. úkol – vyplnění pracovních listů
Rozšiřující úkoly:
Nechte děti vytvořit myšlenkovou mapu na téma Les (nemusí jen psát, mohou i kreslit)
Použité zdroje:
Pastelka, 2009, roč. 11, č. říjen.
Pastelka, 2009, roč. 11, č. listopad.
Pastelka, 2010, roč. 11, č. leden.
Pastelka, 2010, roč. 11, č. duben.
8
Pracovní list č. 1
1. Jehličnaté stromy podtrhni zeleně, listnaté stromy žlutě.
javor, smrk, lípa, jedle, modřín, buk, bříza, borovice, kaštan, dub
2. Dokonči větu.
Na jehličnatých stromech roste _____________________________.
Na listnatých stromech roste _______________________________.
3. Najděte v obrázku 10 ukrytých stromečků, vybarvěte je.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
.
9
Pracovní list č. 2
4. Podtrhni zvířátka, která žijí v lese.
datel, pes, vlk, páv, koza, liška, jelen, čáp, medvěd, veverka, divoké prase
5. Co nám dává les.
Z obrázku vyber předměty, které kdysi byly částí stromu a vybarvi.
6. Poznej zvíře podle zvuku z CD a napiš jeho jméno na linku.
________________________________________________________________
7. Přeházená písmenka. Dokážeš vyluštit názvy stromů?
VORJA -
PÍLA
KMRS -
VICEROBO
DLEJE -
TANKAŠ
–
–
–
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
.
10
M R A V EN EC
autor: Martina Lévayová
Doporučená věková kategorie: 1.-2. ročník
Stručný popis programu:
Cíle:
−
−
poznávání zástupců živočišné říše (mravenců)
vnímání mravenců, pochopení systému dorozumívání mravenců
Potřebný materiál a pomůcky:
Internet, pozorovací sady, pozorovací sada „Mravenec“, vůně (parfémy), 40 dřívek (špejlí), psací
potřeby, čtvrtka papíru
Metodický postup:
1. Lekci vyučující zahajuje ve třídě. Po úvodním hovoru dětem pomocí internetu nabídne ke shlédnutí
tento zajímavý šot a upozorní na píli tohoto živočišného druhu.
http://www.youtube.com/watch?v=CJ3XdIiCmJY
Učitel upozorní během ukázek na komunikaci mezi mravenci - na drobné doteky tykadel. Upozorní
dále na sílu tohoto živočišného druhu, na fakt, že mravenec unese několikanásobně větší váhu než
je jeho. Jako v tomto šotu:
http://www.youtube.com/watch?v=Wys5s7ISyVw
2. Pro hlubší pochopení dorozumívání se mezi mravenci učitel dětem nabídne tuto hru pro celou
skupinu.
Mravenci:
Potřeby: 4 různé druhy vůní (doporučuji 4 druhy parfému)
Motivace: Mravenci z jednoho mraveniště se poznají podle pachu. Učitel má připraveny čtyři vůně.
Mravenci se postaví do řady, zavřou oči a ruce nastaví před sebe dlaněmi vzhůru. Učitel jim pak
ruku potře nebo na ni stříkne vůni a druhou rukou jim ruku zavře. Tak vůně nevyčichne. Hráči si
navzájem očichávají ruce a snaží se najít skupinku „ze svého mraveniště“.
3. Učitel se s dětmi vypraví na školní hřiště či jinam ven na volné prostranství. Již předem učitel
ví, kde děti mohou potkat mravence.
Pokus č.1: Proč mravenci nezabloudí
Na mravenčí cestičce, po které je rušný provoz, položíme napříč pruh papíru, který přitiskneme na
zem několika kameny. Tento pruh papíru, který by mravenci mohli lehce přeběhnout, je však pro ně
velkou překážkou. Jakmile k němu doběhnou, zarazí se, dotýkají se jej tykadly, snaží se jej podlézt
a tak se pochvíli nakupí po obou jeho stranách, jako by přes cestu byly spuštěny závory. Až teprve,
když některý mravenec náhodou papír přeběhne, je po překážce a proud mravenců se znovu pohne.
Z tohoto pokusu je zřejmé, že mravenec, který přeběhl papír první, na něm zanechal mravenčí
stopu, po které potom přešli všichni ostatní. Zvedneme tedy papír a položíme jej opět jinde přes
mravenčí cestičku. Tentokrát se proud mravenců před papírem nezastaví, ale klidně plyne dál. Na
11
papíře je tedy skutečná cestička, kterou mravenci chemicky vyznačili a mravenci ji čichem vnímají.
S tím souvisí i to, že se mravenci papíru horlivě dotýkají tykadly, které jsou jejich orgánem čichu.
Pokus č. 2: Jak se mravenci brání proti nepříteli
Bránit se, to je právo každého živého tvora, tedy i mravence. A on to dovede a své právo
neohroženě uplatňuje. Na mravenčí stezce nám k pokusu stačí větvička. Když ji přibližujeme
k pochodujícímu mravenci, uvidíme, že jakmile ji zpozoruje, ihned zpozorní a zaujme obranné
postavení. Vypadá to, jakoby se posadil, přední část těla vztyčí a s otevřenými kusadly čeká, co se
bude dít.
4. Do dvojic učitel rozdá pozorovací nádobky. Úkolem každé dvojice je chytit do nádobky
jednoho mravence. Pomocí zvětšovacího sklíčka pozorujeme stavbu těla mravence. Učitel
dětem přiblíží pojmy: tykadlo, hlava, tělo, nohy. Děti si pak na základě pozorování těla
mravence na čtvrtku papíru tělo mravence překreslí a popíší jeho stavbu.
5. Závěrečná hra – Na mravence
Potřeby: 40 dřívek (špejlí)
Učitel děti rozdělí do dvou družstev o stejném počtu. Družstva si stoupnou proti sobě do řady. Na
konci řady je hromádka 20 dřívek. Každá skupina má svou hromádku o dvaceti dřívkách. Na pokyn
vyučujícího se poslední hráč sehne a vždy po jednom dřívku podá sousedovi v družstvu. Soused
pak podává dřívko dále. První hráč v řadě má za úkol položit dřívko na zem a stavět tzv.
mraveniště. Hráči si smí podávat vždy jen jedno dřívko. Vyhrává to družstvo, které postaví
mraveniště jako první.
Další náměty:
Využití pozorovací sady „mravenec“ na delší pozorování mravenců. Sada se skládá z pozorovací
nádoby, kterou naplníme pískem, sběrné nádoby, kterou umístíme u mraveniště tak, aby mravenci
nenásilně mohli vniknout do sběrné nádoby a pak dále do pozorovací nádoby s pískem. Mravenci si
mohou v písku vystavět obydlí. Mají volný přístup ven i dovnitř nového mraveniště. Nádobu je vhodné
umístit ven na nerušené místo (školní pozemek) a dále pozorovat dění mravenců v ní (pozorovací sadu
mraveniště dodává fa. Multip Moravia Nový Jičín).
Použité zdroje:
DOSTÁLOVÁ, E. Ekohry do kapsy. Praha: Tereza, 2005.
12
Č TV ER O R O Č N Í C H O BD O B Í
autor: Martina Lévayová
Doporučená věková kategorie: 1.-2. ročník
Stručný popis programu:
Děti si pomocí zábavných forem zopakují sled ročních období, měsíce v roce. Pomocí názorných
ukázek pochopí, proč se u nás střídají čtyři roční období.
Potřebný materiál a pomůcky:
Glóbus, baterka, kartičky s rozstříhanými názvy měsíců, kruhy s názvy ročních období, klubíčko vlny,
nůžky, spínací špendlíky, čtyři obálky, krátký dokument o střídání ročních období
Metodický postup:
1. Děti sedí v kruhu. Učitel přečte krátké ukázky textů, úkolem dětí je rozpoznat, která roční období
jsou vylíčena.
Ukázka 1 (jarní):
Katka si hraje v sadu. Stromy už mají pupeny. Zanedlouho začnou kvést. Ale co to? Před chvílí krásně
svítilo sluníčko a nyní se odněkud přihnaly černé mraky, začal foukat vítr a prší. Katka běží domů. „To
je pravé aprílové počasí,“ říká maminka. „Počasí si z nás tak trošku dělá legraci. Hned svítí sluníčko
a za chvilku třeba dokonce sněží. Počasí je v dubnu ještě nestálé.“
To nevadí, říká si Katka. Však ono přijde k rozumu.
Ukázka 2 (zimní):
Katka má vyrobený kalendář, ve kterém si zaškrtává dny. Počítá, kolik jich ještě zbývá do Štědrého dne.
Jenom 9 dní! Na adventním věnci zbývá poslední svíčka. Maminka má už uklizené pokoje, cukroví je
napečeno a uloženo v krabicích v komoře. Doma si všichni povídají o Vánocích a o zvycích, které lidé
dříve dělali. Například pouštění lodiček ze skořápek od ořechů, půlení jablíčka, lití olova. Katce
a Tomovi se to moc líbilo a dohodli se, že některé zvyky vyzkoušejí. Maminka s tatínkem souhlasili.
Dohodli se, že místo olova by se mohl lít vosk.
Ukázka 3 (podzimní):
O. Syrovátka - Hoř, ohníčku, hoř!
Hoř, ohníčku, hoř,
Ať neštípe kouř!
Hoř, ohníčku, na poli,
Upečeme brambory.
Až upečem hned je sníme,
Do popela dáme jiné.
Hoř, ohníčku, hoř,
ať neštípe kouř!
Ukázka 4 (letní):
F. Hrubín - Kopretina
Kopretino, kopretino,
jak tě vidím kvést,
tu mým prstům není líno
věneček si plést.
13
2. Učitel vede řízený rozhovor k tématu ročních období: Co je pro každé roční období typické? Co se
dělá na jaře, na podzim, v zimě, v létě? Víš, které měsíce jsou jarní, letní, podzimní, zimní? Víš,
proč se střídá roční období?...
3. Na otázku „Proč se střídá roční období?“ nebude znát většina dětí pravděpodobně odpověď.
Připravíme si globus a baterku. Vybereme dvě děti, jedno dítě bude držet globus a bude s ním
obcházet kolem druhého dítěte držícího baterku. Učitel vysvětlí princip střídání ročního období,
zmíní rovněž střídání dne a noci. (Je možno pustit i krátký film http://www.youtube.com/watch?v=7XMio1OnH7s - film je zpracován poněkud odborně,
doporučuji záznam patřičně okomentovat. Pro velmi zdařilé animace shot rozhodně doporučuji.
4. Tvorba myšlenkové mapy - potřebujeme nepopsané kartičky o rozměrech cca 3x5 cm, provázek
nebo špejle či dřívka, nůžky, psací potřeby.
Učitel namotivuje děti hrou na květinovou louku, kterou si společně vytvoří. Děti rozdělí do
skupinek, každá skupinka bude tvořit svou květinku. Skupinky by od sebe neměly být příliš
vzdáleny, aby nakonec vyšla „pěkná květinová louka“. Každá skupinka dostane střed květu, tj. kruh
s názvem jednoho ročního období. Pomocí klubíček vlny (je možno nahradit dřívky nebo špejlemi)
a nastříhaných lístečků, na které dopisují další hesla, budou od středového kruhu vytvářet květinku
z dalších myšlenek. Následuje diskuse na vzniklými „květinami“.
5. „Roční období“ – hra na rychlost
Děti zůstávají dále ve skupinkách, ve kterých pracovaly. Za pomoci učitele si zopakují sled měsíců
v roce. Následně obdrží každá skupina obálku s kartičkami, na kterých je napsáno a rozstříháno
všech 12 měsíců v roce. Nejen že děti musí ze slabik sestavit správně názvy jednotlivých měsíců,
musí je pak také seřadit do správného pořadí.
6. Hra „Beze slov to taky umíme“
Cílem hry je sestavit bez mluvení čtyři skupinky: JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA. Dětem je
připnuta spínacím špendlíkem na hrudník cedulka s patřičným textem (viz kartičky dále). Na pokyn
vyučujícího se děti bez mluvení snaží sestavit skupinky tak, aby text významově zapadal k danému
ročnímu období. (Obměna pro ztížení hry: kartičky je možno připevnit na záda, děti jsou nuceny
zvolit jinou taktiku hry – spolupráce.)
7. V závěru se posadí všichni účastníci do kruhu. Učitel shrne lekci, vrátíme se k důležitým pojmům.
Další náměty:
Je možné navštívit planetárium, které nabízí programy přibližující dětem princip střídání ročních
období.
Použité zdroje:
VEBEROVÁ, E., STANĚK, V. Čteme a recitujeme v mateřské škole. Praha: SPN, 1960.
Pastelka, 2009, roč. 11, č. prosinec.
14
LÉTO
JARO
PODZIM
ZIMA
15
Kartičky do hry „Beze slov to taky umíme“
plavky
koupání u
vody
sluneční
brýle
opalovací
krém
dva měsíce
prázdnin
červenec
březen
petrklíč
sněženka
mláďátka
Velikonoce
apríl
padání listí
ze stromů
česání
jablek ze
stromů
pouštění
draka
16
sběr
kaštanů
chystání
zásob na
zimu
listopad
leden
Vánoce
sáňkování
koulování
šála a
rukavice
bruslení
ptáci
lední hokej odlétají za
teplem
17
dozrává
obilí
DOMÁCÍ ZVÍŘATA
autor: Martina Lévayová
Doporučená věková kategorie: 1.-2. ročník
Stručný popis programu:
Naučit žáky znát názvy rodičů a mláďat domácích zvířat. Naučit žáky, čím se živí mláďata a čím
dospělá zvířata. Seznámit žáky s tím, kde zvířata žijí, jak se o ně lidé starají. Správné chování dětí ke
zvířatům.
Potřebný materiál a pomůcky:
Interaktivní tabule, PC program Všeználkovo Safari (dodává firma SILCOM Multimedia), sada
DIDAKTIS - sada obrázků líhnutí kuřete, míček, nakopírované pracovní listy, rozstříhaný pracovní list
pro žáky - názvy zvířat
Metodický postup:
1. Úvodní řízený rozhovor
Pojmy: kráva - tele, kůň - hříbě, koza - kůzle, prase - sele, ovce - jehně, kočka - kotě, pes - štěně, slepice
- kuře, husa - house, králík - králičí mládě
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Jaké zvířátko máte doma? Která zvířata doma chováte a proč?
Vypravuj některé vlastní příhody, které jsi se svým zvířátkem zažil.
Máš ho rád? Jak se ke svému zvířátku chováš? Jak se o něj staráš?
Znáš nějaký příběh nebo pohádku, kde se mluví o zvířátkách? (Např. Povídání o pejskovi
a kočičce, Medvídek Pú, Zvířátka a Petrovští…)
Hádanka:
Malý, velký, bílý, černý,
svému pánu vždycky věrný.
Ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti.
Znáš rodiče zvířat a jejich mláďata? Je to tak? Pes má kotě. Husa má house. Kůň má sele.
Kráva má krávě. Kočka má štěně.Slepice má kohouta.
Čím se mláďátka nejprve živí? A čím se živí později v době dospívání? Povídej, čím se živí
kotě a čím dospělá kočka, štěně a pes.
Proč jsou mláďátka tak roztomilá?
Kde domácí zvířátka žijí? Kdo jim staví obydlí?
Kdo se o ně stará? Jak se o ně stará?
Jaký nám dávají užitek?
2. Práce s pracovním listem “Hádej, Mourku, hádej, Rečku, co nám běhá po dvorečku!“
Děti hádají názvy zvířat uschované v rýmech. Následně si povídáme o domácích zvířatech a jejich
užitku pro člověka.
18
3. Povídání o básničce „Slepička“ (využití pomůcky DIDAKTIS)
Naše bílá slepička
snesla už dvě vajíčka.
Kokodáká o stošest,
že jich snese ještě šest.
Kuřátka maličká,
jako žloutek žluťoučká.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
O kom jsme mluvili v básničce?
Kde chováme slepice?
Kde ještě mohou být slepice kromě dvora? (V drůbežárně.)
V drůbežárně je velké množství slepic. Každá slepice má své pečlivě upravené bidýlko i hnízdo
na snášení vajec. Ošetřovatelky se starají o slepice i kuřata, dávají jim potravu, udržují čistotu
ve všech prostorách. Kuřata se líhnou ve velkých umělých líhních. Najednou se jich vylíhne
mnoho. Elektrický stroj zahřívá vajíčka. Po vylíhnutí odnášejí ošetřovatelky kuřata do
zvláštních místností, které jsou speciálně vyhřívané. Zde dostávají i potravu. Postupně kuřata
rostou, až jsou z nich slepice, které potom snášejí vajíčka.
Víte jak se líhnou kuřata doma? (Pod kvočnou).
Když si chceme vypěstovat kuřátka doma, uděláme slepici místo, kde by mohla mít hnízdo. Je
to slípka, která předtím kvokala, tj. „dávala znamení“, že by chtěla mít kuřátka. Kvočna sedí na
vajíčkách tři týdny. Zahřívá je svým tělem.Ví, že kdyby vajíčka vychladla, nevylíhla by se
z nich kuřata. Po třech týdnech se kuřata začínají líhnout. Nejdříve uslyší kvočna tiché klepáníťukání. Později je ťukání ve vajíčku hlasitější a kuřátko proklovne zobáčkem skořápku. Vystrčí
nejdříve zobáček a za chvíli se celé vyklube z vajíčka. Už se vylíhlo. ( Ukázat obrázky z líhnutí
kuřat). Vylíhlé kuřátko se hned začne motat okolo kvočny. Je celé žluťoučké. Takto se potom
líhnou i ostatní kuřata.
Kdo z vás už viděl vylíhlé kuřátko?
Někdy jsou kuřátka nezbedná, rozpustilá a vyletují mamince kvočně na záda.
Báseň:
Ťuky, ťuky, ťukalo,
ve vajíčku volalo:
ťuky, ťuky, ve vajíčku
nemám místo pro hlavičku,
ťuky, ťuky, ťuk.
−
−
Čím jsou slepice užitečné?
Která zvířátka ještě chováme na statku pro užitek?
4. Hra „Řeči zvířat“
Pomůcky: Kartičky s názvy zvířat, míč
Děti sedí v kruhu. Mezi sebe jim vyučující rozdá kartičky s názvy zvířat. Kartičku si dítě přečte, položí
před sebe lícem dolů tak, aby zadání na kartičce nikdo neviděl. Vyučující kutálí míček. Ke komu se
míček dokutálí – ten „promluví“ jako zvířátko na kartičce. Ostatní děti hádají.
Obměnou hry je popis zvířátka, kdy dítě popisuje, jak zvířátko vypadá, kde žije…(nesmí říci přímo
název zvířete) - ostatní musí hádat. Tázán je vždy ten, ke komu se dokutálí míček.
Učitel rozvine hru otázkami. Např. Proč je pro nás užitečná slepice? Co nám dává kráva? U mláďátek
hodnotíme jejich užitek v dospělosti.
19
5. Rozhovor
Pojmy: dobré zacházení se zvířaty, pěkné chování ke zvířatům, péče o zvířata
−
−
−
Myslíte si, že zvířátka mají pocity? Cítí bolest?
Jak bychom mohli zvířátkům zpříjemnit jejich život?
Jak se o taková zvířátka staráme?
Vysvětlíme dětem, že každé zvířátko na farmách či velkochovech cítí a vnímá bolest. O každé takové
zvířátko by se lidé měli starat. Cílem by mělo být:
−
−
−
−
−
Osvobodit zvířata od hladu a žízně
Osvobodit zvířata od nepohodlí
Osvobodit je od bolesti, zraňování a chorob
Osvobodit je od strachu a mučení
Osvobodit je od potlačování přirozených projevů
Na každý tento bod by měl učitel vést krátký rozhovor a vysvětlit dětem, co daný bod znamená.
6. Všeználkovo Safari
Závěrečná aktivita, pro kterou využijeme interaktivní tabuli a program Všeználkovo Safari, navazuje
přímo na rozhovor o podmínkách života pro zvířata. Ve hře se nejedná pouze o domácí zvířata, ale
o zvířata obecně. Hru zařazujeme pro uvědomění si faktu, že každé zvíře má své přirozené životní
prostředí, které my, lidé, musíme respektovat.
V sekci „Hry“ se ve hře dostaneme na políčko „Zachraňte zvířata“. Zde se nachází různé druhy zvířat.
Úkolem hry je správně zařadit zvířata do jejich přirozeného prostředí. Na výběr máme čtyři možnosti.
Vzduch, pevninu, prostředí pod hladinou, ve vodě. Kliknutím uchopíte zvíře a přetáhnete do jeho
prostředí. Jakmile máme zvířata ve svém přirozeném prostředí, kliknutím na Všeználka si zkontrolujete
řešení.
Použité zdroje:
VEBEROVÁ, E., STANĚK, V. Čteme a recitujeme v mateřské škole. Praha: SPN, 1960.
20
(Převzato z časopisu Pastelka.)
21
Názvy zvířat – pro hru „Řeči zvířat“
králík
husa
kačena
house
káčátko
slepice
kuře
ovce
jehně
beran
tele
býk
kráva
kůzle
koza
kozel
prase
kůň
sele
hříbě
22
VZDUCH
autor: Martina Rašková
Doporučená věková kategorie: 3. ročník (8 – 9 let)
Stručný popis programu:
Cíle
−
−
−
−
uvědomit si význam vzduchu pro život všech živých organismů na Zemi
uvědomit si problém znečištění vzduchu na Zemi
znát složení vzduchu, jeho vlastnosti
umět rozlišit některé druhy větru
Potřebný materiál a pomůcky:
Listy papíru, kartičky s různými druhy větru, mapka s větrnými elektrárnami v ČR, plastové láhve
naplněné vodou, svíčky, sklenice, pracovní listy
Metodický postup:
1. Rozdělíme děti do skupinek. Skupinkám předáme pracovní list č. 1 a pro zjištění tématu
ekoprogramu vyluštíme úvodní tajenku. Diskutujeme s dětmi o tom, co je to vzduch, jak vypadá,
zkusíme ho popsat.
2. Prostřednictvím pokusu ověříme, že vzduch je všude kolem nás. Z listu papíru poskládáme
harmoniku a začneme se ovívat. Cítíme, že vzduch se pohybuje, tj. je všude kolem nás, i když ho
nevnímáme.
3. Vzduch se nachází všude kolem nás. Požádáme děti, aby navrhly, kde všude může vzduch být. Jako
názornou ukázku přítomnosti vzduchu ve vodě provedeme krátký pokus. Naplním plastovou láhev
vodou, uzavřeme a protřepeme. Bublinky ve vodě značí přítomnost vzduchu.
4. Vysvětlíme dětem, jaké je složení vzduchu (dusík, kyslík, oxid uhličitý, ostatní plyny). Splníme
úkol v pracovním listě č. 1 Jednotlivé části vzduchu vybarvíme a popíšeme.
5. Objasníme význam vzduchu pro dýchání člověka. (Červené krvinky si v plicích berou kyslík
a roznášejí ho ke všem buňkám v těle. Každá buňka potřebuje kyslík, aby mohla fungovat. Červené
krvinky pak zpět do plic odvádějí oxid uhličitý, který vydechujeme.)
−
−
−
−
−
Jak dlouho vydrží člověk bez kyslíku? (pouze pár minut, během 5 minut bez vzduchu
může u člověka dojít k trvalému poškození mozku
Co je zdrojem kyslíku? (zelené rostliny; důležitá je proto ochrana lesa a zeleně)
Vzduch tvoří obal naší Země. (bez vzduchu by na Zemi dopadaly sluneční paprsky
velmi vysoké teploty, v noci by naopak byla velká zima)
Co znečišťuje ovzduší? Jak se dá znečištění předcházet?
Jak můžeme vzduch efektivně využít? (větrné elektrárny, plachetnice, letadla, pouštění
draka …)
6. Upozorníme na rozlišnou sílu větru. Splníme poslední úkol pracovního listu č. 1. Diskutujeme
o možném nebezpečí vichřice, orkánu…
7. V rámci skupinové práce vytváříme dvojice kartiček s názvem větrů a děním v přírodě (viz příloha).
23
8. Objasníme potřebu kyslíku pro hoření. Zapálíme svíčku, uzavřeme prostor kolem svíčky sklenicí
tak, aby se plamen svíčky nedotýkal skla. Když se kyslík ve sklenici spotřebuje, plamen svíčky
zhasne.
9. Práce s pracovním listem č. 2: Děti se zamyslí nad rčeními, pokusí se je vysvětlit, vyluští
přesmyčky (řešení: kyslík, vichřice, větrný mlýn, tornádo, větrání) a shrnující křížovku (tajenka:
kyslík).
10. Žáci vytváří společně nebo ve skupinkách velkou myšlenkovou mapu, do které zaznamenají, co
všechno si zapamatovali o vzduchu. Je možné vytvářet taktéž jednu společnou myšlenkovou mapu
na zemi za pomocí papírových obláčků a barevné lepící pásky.
Použité zdroje:
ŠTIKOVÁ, V. Prvouka 3. Učebnice pro 3. ročník ZŠ. Brno: Nová škola, 2002. ISBN 80-7289-044-1
24
Pracovní list č. 1
Vylušti tajenku a dozvíš se, o čem si budeme povídat. Nejprve vypočítej příklady.
H
91
Z
49
C
80
U
72
3.8=
156 – 90 =
47 + 33 =
V
24
D
66
9.8=
7.7=
75 + 16 =
Nyní výsledky seřaď od nejmenšího k největšímu a přečti si tajenku.
_
_
_
_
_
_
SLOŽENÍ VZDUCHU – Vybarvi jednotlivé části a popiš je.
Zdroj: Prvouka 3, Nová škola Brno
___________________________________________________________________________
Seřaď správně pojmy od nejmenšího k největšímu.
VĚTŘÍK – ORKÁN – BEZVĚTŘÍ – VÁNEK – VÍTR – VICHŘICE
Zkus jednotlivé větry charakterizovat. Zamysli se nad jejich případným nebezpečím.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
25
Pracovní list č. 2
RČENÍ
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Velká bouře nikdy netrvá dlouho.
Po hromobití přicházívá jasný den.
Mírný vítr plamen rozdmýchá, větší uhasí.
Staví si vzdušné zámky.
VYLUŠTI PŘESMYČKY
Syklík Ceřivich Nýtrvě nýlm –
nátordo –
nítrávě –
KŘÍŽOVKA
*
- - - - - - - - - - - - - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
- - - - - - -
Největší část vzduchu tvoří …
Co je zdrojem kyslíku?
Vzduch znečištěný kouřem, zplodinami
Lesy jsou … naší Země. Taktéž lidský dýchací orgán.
Pohybující se vzduch je …
… škodí zdraví i vzduchu.
K ŽIVOTU POTŘEBUJEME ……………… .
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
26
BEZVĚTŘÍ
KOUŘ STOUPÁ KOLMO
VZHŮRU
VÁNEK
SMĚR VĚTRU POZNATELNÝ
PODLE POHYBU KOUŘE
VĚTŘÍK
LISTÍ STROMŮ ŠELESTÍ
SLABÝ VÍTR
LISTY STROMŮ A VĚTVIČKY
V TRVALÉM POHYBU
SILNÝ VÍTR
TELEGRAFNÍ DRÁTY SVIŠTÍ,
POUŽIVÁNÍ DEŠTNÍKŮ JE
NESNADNÉ
MÍRNÝ VICHR
CHŮZE PROTI VĚTRU JE
NESNADNÁ, CELÉ STROMY
SE POHYBUJÍ
SILNÝ VICHR
VÍTR STRHÁVÁ KOMÍNY,
TAŠKY A BŘIDLICE ZE
STŘECH
PLNÝ VICHR
VYVRACÍ STROMY, PŮSOBÍ
ŠKODY NA OBYDLÍCH
VICHŘICE
PŮSOBÍ ROZSÁHLÁ
PUSTOŠENÍ
ORKÁN
NIČIVÉ ÚČINKY (ODNÁŠÍ
STŘECHY, HÝBE TĚŽKÝMI
PŘEDMĚTY)
27
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ZVÍŘAT
autor: Martina Lévayová
Doporučená věková kategorie: 3-4. ročník
Stručný popis programu:
Cílem programu je seznámení se s některými zvláštnostmi z říše zvířat. Pochopení různorodosti
živočišné říše, uvědomění si pestrosti ve světě zvířat. Obsahem tohoto vzdělávacího bloku je řada
činností, které pomohou dětem seznámit se s některými živočišnými druhy a jejich typickými rysy,
zábavnou formou přiblíží dětem zvláštnosti ze světa zvířat.
Potřebný materiál a pomůcky:
Kartičky s kvízovými otázkami, připravené tajenky, interaktivní tabule, program Všeználkovo Safari
(zakoupený výukový program společnosti SILCOM), encyklopedie o zvířatech
Metodický postup:
1. Zahájení vzdělávacího bloku probíhá na koberci v kruhu. Vyučující rozdělí děti do čtyř pracovních
skupinek. Každá skupinka dostane tajenku, kterou musí vyluštit (viz příloha). Po vyluštění tajenky
se dětí dozví, proč jsme se sešli. V tajence vyjdou tato slova: savci, ptáci, plazi, hmyz. Na základě
vyluštěné tajenky dětem přiblížíme, že dnes si budeme povídat o zvířatech a o zvláštnostech ze
zvířecí říše.
2. Každá skupinka má za úkol vybrat jednu zajímavost z nabídnutých encyklopedií. Tato činnost by
však měla být časově nenáročná, děti text z encyklopedie neopisují, jen si ve skupince vyberou
tlumočníka, který svými slovy vybrané zvíře představí. Činnost by měla trvat maximálně 15 minut.
3. Posadíme se do kruhu. Z encyklopedie představím dětem jeden zvířecí druh a zajímavosti s ním
spojené. Vedeme s dětmi krátký rozhovor na dané téma.
Příklady zajímavostí:
Který sameček u ryb rodí živá mláďata?
U některých ryb rodí samička živá mláďata, která se vylíhnou z vajíček už v jejím těle. Mořští koníčci
jsou zvláštní tím, že u nich rodí mláďata sameček. Samička naklade vajíčka do zvláštního vaku, který
má sameček na těle. Jikry se přichytí na stěny vaku a sameček o ně pečuje až do chvíle, než jsou
mláďata připravena k vylíhnutí. Malí mořští koníčci opouštějí vak všichni najednou.
Může se žralok utopit?
Žraloci dýchají kyslík, který získávají z vody žábrami. Velcí žraloci mohou dýchat pouze tehdy, když
jejich žábrami protéká voda, což znamená, že nesmějí přestat plavat, jinak přestanou i dýchat a utopí se.
Menší žraloci, kteří žijí na mořském dně, dokážou vodu do žaber sami natahovat, díky čemuž mohou
dýchat i ve chvílích, kdy odpočívají na dně.
Jak to, že ledním medvědům není zima?
Lední medvědi patří jako ostatní savci k teplokrevným, to znamená, že jejich tělo udržuje stálou
tělesnou teplotu a může být venku zima i teplo. Těla savců jsou pokryta chlupy. Lední medvědi mají
velmi hustou srst, aby vydrželi v mrazivé oblasti.
Proč je ale lední medvěd bílý?
Bílá srst zaručuje medvědům teplo, navíc jim ve sněhu nabízí skvělé maskování. Zbytek těla mají
medvědi taky úžasně přizpůsoben sněhu - tlapy slouží jako sněžnice a zároveň díky nim skvěle plavou.
28
4. U zvířecí říše se nadále zastavíme. Zvířata mají svá práva. Oni, stejně jako my, žijí na planetě Zemi.
I na ně musíme brát ohledy. Dětem pustíme filmové šoty, nad kterými dále diskutujeme (např. Mají
zvířátka svá práva? Potřebují stejně jako my čistou přírodu? Jak se můžeme přičinit o pěkné
prostředí kolem nás? Jakým chováním prostředí znečišťujeme? Mohou se i děti starat o své okolí
a životní prostředí? …)
Problém se znečišťováním životního prostředí-ovzduší nám pomůže demonstrovat tento animovaný šot:
http://www.youtube.com/watch?v=jCQdXXkJD_8&feature=channel
Šot, který upozorňuje na odpad všude kolem nás a nepříjemnosti s ním spojené:
http://www.youtube.com/watch?v=VzsQwwnqSGo
5. Opět si s dětmi sedneme do kruhu. Doprostřed kruhu položíme hromádku kvízových kartiček z říše
zvířat. Na lícové straně kartičky je kvízová otázka. Dítě, které si kartičku vytáhne, si může vybrat
ze tří správných odpovědí. Svou vybranou odpověď si poté může ověřit na rubové straně kartičky
(viz příloha – nakopírujte otázky a odpovědi oboustranně, kartičky rozstříhejte). Každé dítě dostane
možnost vytáhnout si otázku. Kartičky si postupně děti vybírají po směru hodinových ručiček.
Učitel nenásilnou formou doplňuje informace ke kartičkám - objasňuje získané informace.
6. Práce s programem Všeználkovo Safari a interaktivní tabulí. V programové encyklopedii si děti
vyberou tři zvířata a přečteme si údaje o nich. Dále se v sekci hry vydáme do kategorie „Přiřaď
zvuk“. Úkolem hry je přiřadit obrázek zvířete k vydávanému zvuku.
Ve hře „Označ správné varianty“ děti musí správně zařadit zvíře do zvolené říše. Do říše plazů, ryb,
ptáků nebo savců. Dále tomuto zvířeti musí správně přiřadit stravu, kterou se živí a také jakým
způsobem se rozmnožuje. Doporučuji kliknout do levého dolního rohu ve hře pro instrukce.
7. Zajímavosti ze světa zvířat na internetu: Zadejte adresu www.21stoleti.cz. V odkazu VIDEO si
vyberte jakoukoli z uvedených web kamer a můžete se společně podívat do mořského světa,
národního parku a dalších zajímavých míst.
Další náměty:
Možnost výjezdu do ZOO Ostrava, které nabízí při vstupu pracovní listy pro získání dalších znalostí ze
zvířecí říše.
Použité zdroje:
KOLEKTIV AUTORŮ. Co? Proč? Jak? Praha: Svojtka, 2010.
29
Opak slova MÁLO
Kočka chytá …
Velikonoce, Vánoce jsou …
V puse máme …
Podobá se člověku
Máma a …
Černý teplý nápoj
Když ji krájíš, tečou ti slzy.
Listí opadává na …
Slaný jako …
Opak slova ne …
Pyšný jako …
Kyselý jako …
Velký dům …
Pyšný jako …
Pluje po moři
Naše hlavní město
Jaro, léto, podzim, …
Jednotka hmotnosti
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
30
Kterým orgánem ryby
Která ryba je největší?
dýchají?
a) žralok obrovský
a) ocasem
b) hlaváč
b) šupinami
c) losos
c) žábrami
Která ryba žije
společně s mořskou
sasankou?
a) klaun
b) cobia důstojná
c) jehlička
Kde si žraloci
kobercoví shánějí
potravu?
a) v řekách
b) v mořských
hlubinách
c) na mořském dně
Kolik druhů žraloků
žije na zemi?
a) sto
b) dvacet
c) třistasedmdesát
U kterých ryb rodí
mláďata sameček?
a) u pomců
b) u kaprů
c) u mořských
koníčků
Proč vědci připevňují
na žraloky štítky?
Který druh žraloka má
Co zjišťují?
až tři sta mláďat?
a) napadení
a) žralok modravý
žralokem
b) žralok obrovský
b) uplavanou
c) žralok citronový
vzdálenost
c) jejich rozměry
Který žralok se
vydává nejdál?
a) žralok citronový
b) žralok bílý
c) žralok modravý
Co chrání tělo ryb?
a) pleťový krém
b) sliz
c) průhledné
plavky
31
Čím se živí žralok
veliký?
a) mořskými
řasami
b) platýsi
c) planktonem
Proč ryby vytvářejí
hejna?
a) chtějí se pobavit
b) chtějí plout na
výlet
c) chtějí lépe
zaregistrovat
nebezpečí
u mořských koníčků
žralok
žábrami
žralok obrovský
uplavanou vzdálenost
klaun
planktonem
žralok modravý
na mořském dně
chtějí lépe
zaregistrovat
nebezpečí a mít lepší
šanci na únik
sliz
třistasedmdesát
32
Jaký typ savce je
psoun prériovitý?
a) kočkovitá šelma
b) hlodavec
c) psovitá šelma
Který savec se živí
pouze rostlinnou
stravou?
a) žirafa
b) lev
c) lední medvěd
Který savec žije ve
smečkách?
a) plch obecný
b) lev
c) velryba
Které zvíře žije
v hradu?
a) koala
b) panda
c) bobr
Který savec má vak?
a) tuleň
b) netopýr
c) klokan
Který savec umí létat?
a) veverovec
krátkohlavý
b) netopýr
c) klokan
Jaký zvuk vydává
delfín?
a) hvízdání
b) štěkot
c) řev
Jeden druh
hmyzožravého
netopýra spořádá za
minutu
a) 100 komárů
b) 300 komárů
c) 600 komárů
33
Který savec má vrstvu
podkožního tuku?
a) myš
b) šimpanz
c) mrož
Který savec je
nejrychlejším
běžcem?
a) lev
b) lední medvěd
c) gepard
Kde žijí lední
medvědi?
a) v poušti
b) v polárních
oblastech
c) v džungli
Jak dlouho vydrží
velryba vorvaň na
jedno nadechnutí pod
vodou?
a) dva týdny
b) tři minuty
c) dvě hodiny
mrož
klokan
hlodavec
gepard
netopýr
žirafa
v polárních
oblastech
hvízdání
lev
dvě hodiny
600 komárů
bobr
34
Čím se s oblibou živí Který pták má dlouhý
Který pták se živí
kolibříci?
lepkavý jazyk?
zvířecími mrtvolkami?
a) semínky
b) ovocem
c) nektarem
a) papoušek ara
b) datel
c) kazuár
a) orel
b) sova
c) sup
Který pták umí měnit Jaký vzor najdeme na Z čeho staví vlaštovky
barvu?
pavích perech?
svá hnízda?
a) červenka
b) bělokur
c) orel
Který pták podniká
nejdelší cestu?
a) oka
b) uši
c) nosy
Který typ peří udržuje
ptáka v teple?
a) rybák
dlouhoocasý
b) sojka
c) sup
a) letky
b) prachové peří
c) peří pokrývající
trup
Jak obvykle létá
albatros?
Proč ptáci zpívají?
a) vznáší se na
místě
b) plachtí
c) rychle mává
křídly
a) aby se nenudili
b) aby se rozeznali
c) aby je nebolelo v
krku
35
a) z kamení
b) z listí
c) z bláta
Kde si staví hnízdo
člunozubec velký?
a) na břehu řeky
b) na rostlinách
c) na komíně
Kolik dokáže za dva
dny uletět husa
sněžná?
a) třináct kilometrů
b) dvě stě metrů
c) tři tisíce kilometrů
sup
datel
nektarem
z květin
z bláta
oka
bělokur
na rostlinách
prachové peří
rybák
dlouhoocasý
tři tisíce
kilometrů
aby se navzájem
rozeznali
plachtí
36
S D ĚTM I K O L EM S V ĚTA
autor: Radim Kříž
Doporučená věková kategorie: 3.-5. ročník (možno modifikovat dle vyspělosti účastníků)
Stručný popis programu:
Program reflektuje světové přírodní prostředí, poukazuje na ekologické a společenské problémy světa,
se kterými se musí potýkat mj. i děti; ukazuje možné cesty solidarity při odstraňování problémů.
Potřebný materiál a pomůcky:
Mapa světa velkých rozměrů, malé papírové vlaječky na špejli, sada obrázků zachycující děti z různých
částí světa (např.: etiopské dítě pečující o sourozence; kamerunské děti – deštný prales; děti na mezinárodním
táboře; Grónsko – inuitská dívka; Japonsko – děti ve škole; Brazílie – dítě na karnevale; afgánské dítě – dětská
práce; Nepál – dětská práce; Barma – dětští vojáci; děti rozvojových zemí nabírající vodu z řeky; dítě pijící
z kašny aj.), dokumentární film Člověka v tísni o školách a vzdělávání v Etiopii, psací potřeby, papírové
karty
Metodický postup:
1. Úvod
Posaďte se s dětmi do kruhu a otázkami navoďte téma programu (Cestujete rádi? Kde se vám nejvíce
líbilo? Dokážete najít zemi na mapě? Jaká tam byla příroda? Zaznamenali jste nějaké tamější zvyky
a tradice?...). Do středu kruhu položte velkou mapu a na zmiňované státy umístěte symbolickou
papírovou vlaječku. Sdělte dětem, že v průběhu programu společně procestujete svět.
2. Diskuse nad obrázky
Rozložte do středu kruhu obrázky zachycující děti z různých koutů světa. Rozdělte děti do skupinek po
2-3 a požádejte je, aby si vybraly jeden z obrázků, který je nějakým způsobem zaujal či překvapil.
Skupinám nechte čas na rozmyšlenou, aby následně mohly ostatním sdělit: Kdo je na obrázku? Ze které
země dítě asi pochází a jaké přírodní podmínky v ní panují? Co momentálně dítě na obrázku dělá? Co
vedlo skupinku k výběru právě tohoto obrázku?
Hledejte odlišnosti a společné rysy všech obrázků, formou řízeného rozhovoru rozklíčujte problémy,
které obrázky zachycují (chudoba, hlad, nedostatek pitné vody, špatné životní podmínky v důsledku
působení přírodních živlů, problémy vzdělávání, dětská práce apod.). Sdělte dětem původ dětí na
obrázcích, do mapy umístěte na patřičná místa další vlaječky.
3. Video
Zhlédněte dokumentární film Člověka v tísni o vzdělávání v Etiopii (ke stažení na
http://www.youtube.com/watch?v=dfTcH4XN5kQ ). Průběžně film zastavujte, komentujte, diskutujte
a klaďte účastníkům otázky (odpovědi zachycuje film).
1:57 min. – Odhadněte, co tíží děti a obyvatelé Etiopie?
4:05 min. – Jak podle vás vypadá klasická etiopská škola, vybavení a počet žáků?
O jaké formě pomoci českých občanů se zmiňuje film?
4. Leporelo
Rozdejte každému dítěti tvrdou kartičku. Požádejte je, aby namalovaly postavu dítěte z jiné země a pod
obrázek napsaly vzkaz a přání tomuto dítěti začínající oslovením „Milý ……….z………. .“ Slepením
kartiček vytvořte leporelo (viz list dále).
37
Další náměty:
Hovořte s dětmi o možnostech, kterými mohou samy přispět k odstraňování problémů rozvojových
zemí (sbírky charitativních organizací, adopce na dálku, programy UNICEF) – uspořádejte sbírku
školních pomůcek a odešlete je prostřednictvím zaangažovaných organizací do Afriky.
INFORMACE PRO UČITELE:
Svědectví dětských vojáků
„Dávali mi pilulky, po kterých jsem byl jako šílený. Mlátil jsem lidi do hlavy, až začali krvácet. Když
mě to šílenství přešlo, bylo mi to moc líto.
A.S., 13 let, Libérie
Chudoba
Co je to chudoba? Chudoba je relativní – vždy jsme chudší nebo bohatší než někdo jiný a být chudý
v Indii je něco jiného než být chudý v České republice. Existuje však chudoba, které se říká „absolutní“,
kdy nejsou uspokojeny základní lidské potřeby: člověk nemá dost potravin, aby se najedl, nemá přístup
k pitné vodě, nemá kde bydlet, co si obléct a jak se léčit. V tomto stavu se člověk nemůže zabývat
plánováním budoucnosti ani výchovou svých dětí.
V této situaci se nachází více než miliarda lidí, která má na živobytí méně než jeden dolar na den,
z toho 500 milionů v jižní Asii a 30 milionů v Africe. Téměř polovina obyvatel Země nemá více než
dva dolary na den.
Hlad
OSN odhaduje, že čtvrtina Afričanů, čtvrtina Asiatů a sedmina Jihoameričanů, tedy celkem 800 milionů
osob, trpí podvýživou. V rozvinutých zemích je problémem nadvýživa a s ní související obezita a další
choroby.
Hladomor:
− Oblast Sahelu na jih od Sahary už dlouho postihují sucha a nálety kobylek, které ničí úrodu.
Obyvatelům Sahelu stále hrozí potravinová nejistota
− Rovinatou a lidnatou Bangladéš pravidelně postihují rozsáhlé záplavy, které ničí úrodu
a způsobují hladomory. Díky potravinové pomoci a dobré rozvojové politice byly velké
hladomory překonány. Část populace přesto nadále trpí podvýživou.
− V Somálsku, Súdánu a dalších afrických zemích nezpůsobují hladomory ani tak přírodní pohromy
jako spíše ozbrojené konflikty, občanské války a státní převraty, které znemožňují zemědělské
práce a ztěžují dopravu potravinové pomoci k hladovějícímu obyvatelstvu.
Vzdělání
Přes 100 milionů dětí ve školním věku dnes nechodí do školy, přičemž 45 milionů z nich žije v Africe.
Každý pátý dospělý na světe je negramotný. Vzdělání mladých je ovšem pro budoucnost světa
klíčové, neboť jenom vzdělaná nová generace může aktivně pracovat na zlepšování stavu světa.
Ve škole získáváme znalosti nezbytné k tomu, abychom mohli v budoucnu vykonávat dobré povolání.
Škola nám také poskytuje důležité informace o zdraví (o nezbytném očkování, účinných lécích,
nebezpečných látkách, znečištění vody…). Ve škole se učíme být ohleduplní k životnímu prostředí
a poznáváme kulturní dědictví.
Chudoba – překážka vzdělání:
Nejvíce negramotných lidí a nejvíce dětí, které nechodí do školy, žije v zemích globálního Jihu. Je to
způsobeno chudobou a zaostalostí. Vážný dopad na vzdělání má především v Africe také epidemie
AIDS. Mnoho učitelů této nemoci podlehlo a řada dětí, kterým zemřeli rodiče, musí pracovat a starat
se o své mladší sourozence, takže do školy chodit nemohou. V některých zemích zase dětem ve školní
docházce brání vojenské konflikty.
Použité zdroje:
KOLEKTIV AUTORŮ. Poznáváme svět. Praha: Knižní klub, 2009. ISBN 978-80-242-2516-6
38
Milý Dembele z Mosambiku,
……………………………
………………..
39
HVOZDNICE
autor: Romana Pilařová
Doporučená věková kategorie: 4. – 5. ročník
Stručný popis programu:
Program je zaměřen na poznávání přírody v nejbližším okolí, na vnímání jarní přírody smysly –
sluchem, zrakem, čichem.
Potřebný materiál a pomůcky:
Psací potřeby, pastelky, fixy, čtvrtky tvrdého papíru, publikace o Hvozdnici, encyklopedie, internet,
kartičky – otázky a odpovědi, kartičky se slovy – potrava pro ptáky, fotoaparát, určovací klíče a atlasy
Metodický postup:
1. Žáci půjdou spolu s vyučujícím na dané místo u řeky Hvozdnice (nejbližší vhodné místo – obec
Otice, pod Sopkou. Cestou děti motivujeme, aby vnímaly jarní přírodu svými smysly (sluchem,
zrakem, čichem).
2. Na místě popíšeme oblast, kde se nacházíme, kam až můžeme dohlédnout. Objasňujeme si pojmy:
pramen, potok, řeka, meandry, břehy.
3. Vnímáme okolí vodního toku – les, porostlé břehy, kopcovitý terén, půda, kameny. Pozorujeme
život v okolí vodního toku, vodní živočichy (vodní hmyz, kachny, zalétá sem volavka popelavá,
hnízdí zde ledňáček).
Žáci za pomoci určovacích klíčů a atlasů určují nalezené rostliny a živočichy (je možné je vyfotit
a ve třídě pak pojmenovávat a hledat v atlasech, následně společně mohou vyrobit plakát
s popisky).
4. Hra „Ledňáček“
Žák nebo i více žáků číhá na vyvýšeném místě, které představuje břeh, odkud ledňáček loví. Ostatní
žáci jsou ryby, pohybují se na vymezeném území, které představuje řeku. Ledňáček číhá na břehu
a občas se střemhlav vrhá na ryby a snaží se jednu z nich chytit. Ve vodě nedýchá a proto zde může
lovit na jeden nádech. Hra probíhá v kolech, která představují zimní měsíce.
Udáme čas jednoho kola (např. 2 minuty). Před začátkem každého měsíce oznamujeme ledňáčkovi,
kolik ryb musí chytit, aby přežil. Čas od času vyhlásíme „zámraz“ a ledňáček musí čekat na břehu,
dokud zámraz není odvolán. Vítězem se stává ledňáček, který přežije celou zimu.
5. Po cestě zpět do školy vyvoláme tzv. brainstorming, na který ve třídě navazuje myšlenková mapa
na téma ŘEKA.
6. Práce s kartičkami – žáci hledají odpověď k dané otázce. Pracují ve skupinách po čtyřech žácích
(viz příloha).
7. Práce ve skupinách po čtyřech žácích – žáci vyhledávají informace o ledňáčkovi říčním
v encyklopediích, na internetu. Vytvářejí informační plakát, kreslí ledňáčka, popisují jeho tělo
a zapisují vše, co o něm vyhledali.
40
8. Hra „Hnízdění ptáků v okolí řeky“
Hraje se ve dvojicích. Ptačí rodiče se musí postarat o svá mláďata. Lavice nebo židle rozmístěné po
třídě představují hnízda. Po celé třídě jsou poházeny barevné lístečky s názvy potravin (slunečnice,
dýně, rohlík, chléb, obilí, luční kobylka, slanina, čočka, rybíz, moucha, vodoměrky, jablko, hřib
pravý, hruška, rýže, slunečnice, červíci, žížaly). Na povel vybíhá z každé dvojice jeden hráč a snaží
se sběrem vhodných lístečků „krmit“ ptáčata v hnízdě. Musí dávat pozor na jedovaté lístečky
(muchomůrka tygrovaná, vraní oko, muchomůrka zelená). Při jednom vyběhnutí z hnízda je možno
vzít pouze jeden lísteček. Hráči v každém páru sbírají na střídačku.
Dětem dáme časový limit (cca 3 minuty) a nakonec zjistíme, kolik mají dvojice lístečků.
9. Navodíme s žáky diskusi o zranění živočichů ve volné přírodě – elektrické vedení, napadení
dravcem, chycení do pasti, týrání lidmi. Upozorníme na existenci stanic pro handicapované
živočichy.
Další náměty:
S kartičkami pro hru „Krmení mláďat v hnízdě“ můžeme pracovat dále, např. v českém jazyce:
− třídění dle mluvnického čísla (jednotné, množné)
− řazení dle abecedy
− pravopisné jevy (i, y)
− určování mluvnických kategorií (rod, číslo, pád, vzor)
− nadřazená a podřazená slova
− znělé a neznělé hlásky na konci slov, uprostřed slova (p-b, v-f, t-d apod.)
Navštivte společně stanici pro handicapované živočichy v Bartošovicích u Nového Jičína.
41
Co je na počátku každého
vodního toku?
Co usměrňuje vodní tok?
Pramen.
Koryto.
Do které řeky se vlévá
Hvozdnice?
Jak je znečišťována Hvozdnice?
Do Moravice.
Odtok z ČOV, odhazování
odpadků, vylévání jedovatých
látek, barev.
Proč je v tekoucí vodě stále
dostatek kyslíku?
Jak se mohou zvířata ve volné
přírodě poranit?
Neustálé proudění (pohyb)
vody způsobuje průnik kyslíku.
Dráty el. vedení, napadení
jiným živočichem, působení
lidské činnosti…
42
Které druhy vodního hmyzu
můžeme v řekách pozorovat?
Víš, kde je nejbližší stanice pro
handicapované (poraněné)
ptáky?
Bruslařka obecná, chrostíci,
larvy komára pisklavého,
potápník vroubený.
Bartošovice u Nového Jičína.
Které druhy vodních ptáků
můžeme na Hvozdnici
pozorovat?
Skorec vodní, kachna divoká,
volavka popelavá, ledňáček
říční.
43
ŠPINDÍK
autor: Martina Rašková
Doporučená věková kategorie: 4. – 5. ročník
Stručný popis programu:
Program jednoduchou hravou formou seznamuje děti s problematikou třídění odpadu.
Potřebný materiál a pomůcky:
Hra Člověče, roztřiď to (vyrobená p. učitelkou), pexeso (vyrobené kartičky s obrázky nejrůznějších
obalů potravin a odpadků), barevné uzávěry od PET lahví, žluté, modré a zelené papírky pro každého
žáka
Metodický postup:
1. Učitel převypráví pohádku „O princi Špindíkovi“. Vyvodí téma hodiny – Třídění odpadů. Pohádku
rozebereme, nastíníme problém odpadků, třídění, množství.
2. Učitel klade dětem otázky na „zahřátí“, které se týkají odpadků, třídění, popelnic, kontejnerů.
− Co to jsou odpadky? (nepotřebné, použité a opotřebované věci)
− Kam dáváme odpadky z domácností?
− Jaké kontejnery máme na odpadky? (zelený, žlutý, modrý, šedý)
− Co dáváme do zeleného/žlutého/modrého/šedého kontejneru? (sklo)
− Co znamená slovo RECYKLACE?
− Co jsou to využitelné a nevyužitelné odpady? (využitelné – dají se recyklovat, nevyužitelné –
nedají)
− Dokázal bys ještě před vyhozením některý obal využít? Jak? (plechovky, skleničky, krabičky –
např. na ukládání předmětů)
− Co to jsou nebezpečné obaly? (baterie, ředidla, barvy, chemické látky)
Při tomto rozhovoru je možné využít velkoplošnou projekci webových stránek
http://www.tonda-obal.cz/index_trideni.htm (společnost EKO-KOM).
3. Třída je rozdělena do dvou skupin, žáci střídavě hrají pexeso a hru Člověče, roztřiď to!
Pravidla hry Člověče: Mohou hrát jednotlivci nebo skupinky. Po vyznačené trase se postupuje
podle počtu teček na hrací kostce od startu do cíle, co nejrychleji. Hraje se s jedním uzávěrem PET
lahve. Každý hráč nebo skupina má jeden uzávěr jiné barvy (Hody jako u Člověče, nezlob se). Na
zeleném políčku musí hráč odpovědět na příslušnou otázku. Správná odpověď – posune se o pět
políček vpřed, špatná nebo žádná odpověď – posune se o 3 políčka zpět. Setkají-li se dva nebo více
hráčů na tomtéž políčku, zůstávají dál ve hře, vzájemně se nevylučují. Vítězí ten, kdo je v cíli první.
Vytvořit si obdobnou hru zvládne jistě každý šikovný učitel.
44
Obměna hry pexeso: Ke hře jsou potřeba odpadové materiály, které děti v rámci přípravy na hru
přinesou z domu. Dvojice stejného odpadového materiálu, např. deskové sklo + skelněná láhev,
hliníkové víčko + AL plechovka, kelímek a sáček z polypropylenu, kelímek z polystyrénu a deska
ze stejného materiálu, staré noviny a krabička od čaje, staré léky a baterie (příklady nebezpečného
odpadu) atd. ukryjeme pod papírové „večerníčkovské“ čepice na podlaze třídy. Hru hrajeme jako
klasické pexeso, tj. hráč odkryje nejdříve jednu čepici, uvidí pod ní ukrytý 1 kus odpadu a má
možnost odkrýt ještě jednu čepici, pod kterou je odpad do páru s tím, který právě odkryl. Na závěr
je možno odpady ještě roztřídit podle typu, nebezpečnosti, využitelnosti apod.
(námět hry: Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou)
4. V závěru následuje hra Odpadky.
Učitel říká a ukazuje dětem obrázky odpadků. Každý žák má papírky v barvách kontejnerů (žlutý,
modrý, zelený) a 5 žetonů (např. uzávěry od PET lahví). Žáci zvedají vždy papírek příslušné barvy
podle odpadku. Kdo se splete, odevzdává jeden žeton. Kdo nemá žetony, prohrál.
Rozšiřující aktivity:
−
−
−
dramatizace pohádky „O princi Špindíkovi“
on-line kvízy a hry vhodné pro velkoplošnou projekci na webových stránkách
http://www.tonda-obal.cz/index_zabava.htm (od společnosti EKO-KOM)
náměty a zajímavé hry o třídění odpadů: http://www.stredoceska-kampan.cz/skolyhry/index.html
45
Ekologická divadelní hra o princi Špindíkovi
Volně podle námětu J. Čečkové, ZŠ Strakonice, J. z Poděbrad
Postavy:
Princ Špindík, vypravěč, princezna z Anglie, princezna z Bavorska, tlumočník anglického jazyka, tlumočník
německého jazyka, princezna Duha, chůva, královští rádcové
Vypravěč:
Za devatero řekami, za sedmero spalovnami a třemi skládkami bylo jedno malé království. V něm žil krásný
mladý princ, který se chtěl oženit. Měl však jednu vadu, byl hrozně nepořádný a nedbalý, jen se podívejte, jak byl
špinavý, proto mu říkali Špindík. A tento princ si jednoho dne zavolal své dva poradce.
Princ: Rádcové moji, chci se oženit. Udělejte s tím něco.
Rádcové (mezi sebou) 1: Už bylo načase, konečně tu snad někdo uklidí!
(k princi) 2: Ano, Výsosti, to vám schvalujeme, hned na internetové stránky našeho království vyvěsíme vaši
nabídku i s fotografií.
Rádcové (mezi sebou) 1: Pořádně tu fotku uprav, ať tam není vidět ta špína a ten nepořádek.
Vypravěč:
Ten samý den večer si jedna krásná princezna v Anglii všimla princovy fotografie a hned jí byl tento mladý princ
sympatický. A protože to byla žena činu, rychle si domluvila na příští den schůzku a zamluvila letenku.
V království vypukl poprask, uklidit již nestíhali, tak jen najali tlumočníka. Druhý den v poledne přiletěla anglická
princezna.
Princ: Vítám vás, princezno, jak se máte?
Tlumočník Aj: Welcome princess, how are you?
Princezna z Anglie: I am fine, thank you. But there´s a bit mess and bad smell. So I am leaving!
Tlumočník Aj: Já se mám dobře, ale tady je nepořádek a smrad. Odjíždím!
Vypravěč: Princezna uražená odjela. Ale přihlásila se další kráska z Mnichova, ta sedla do svého nového BMW
a večer už ťukala na královskou bránu. Princ měl štěstí, že jeho kuchař vařil dříve v Německu a mohl mu řekládat.
Princ: Vítám vás, princezno. Jaká byla cesta?
Tlumočník Nj: Herzlich willkommen, Princessin, herzlich willkommen! Wie war die Reise?
Bavorská princezna: Die Reise war prima, ich habe ein gutes Auto, solche Unordnung habe ich niemals gesehen,
hier bleibe ich keine Minute mehr!
Tlumočník: Cesta byla dobrá. Mám dobré auto. Takový nepořádek jsem nikdy neviděla, tady nezůstanu ani
minutu!
Princ (smutně): To jsi mi ani překládat nemusel, asi jsem se jí nelíbil.
Rádcové: Princi, nebuďte smutný, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
Rádce 1: Hned na zítřek se ohlásila další princezna, dejte si dobrou večeři a pěkně se vyspinkejte.
Tlumočník Nj: Vy jste dobří, vy si myslíte, že mám navařeno, ale já jsem přece tlumočil. Princ dostane polívku
z pytlíku od Vitany a vy dva chytráci objednejte všem pizzu.
Vypravěč:
V království tedy dobře povečeřeli a šli spát. Brzy ráno přijela starou Felicií combi princezna Duha. Byla
skromněji ustrojena než ty první dvě cizí princezny a nebyla to žádná fiflena. Princi se líbila nejen princezna, ale i
to, že nepotřebuje tlumočníka.
Princ: Vítám vás, princezno, v našem království, jakou jste měla cestu?
Princezna: Děkuji za milé přijetí i za optání, znáte přece naši D1!
Princezna (ke své chůvě): Tady je ale nepořádek a princ je asi pěkný čuník. Bude rozumnější, když se vrátíme
domů.
Chůva: Neukvapujte se, princezno, podívejte se na jeho oči, to jsou oči dobráka, s tím byste mohla být šťastná.
Až se trochu umyje, uvidíte, že to bude hezký chlapec.
Princezna: Dám na tvé rady, protože byly vždy dobré, ale přece to tu nebudeme uklízet my dvě?!
Chůva: Tak si dejte do podmínek, že tu musí uklidit, jinak nás už neuvidí.
46
Princezna: Milý princi, půjdu rovnou k věci, líbíte se mi, ale …
Princ: Jaké ale?
Princezna: U nás je zvykem, že ženich před svatbou splní nevěstě tři přání.
Princ: Rádcové raďte!
Rádcové 1, 2: Přistupte na její podmínky, princi, vždyť je moc hezká.
Princ: Dobrá princezno, jak zní váš první úkol?
Princezna: Do rána budete čistý!
Vypravěč: Celé království bylo přes noc na nohou a časně ráno stanul před princeznou Duhou vymydlený,
vykoupaný, vypraný a vyžehlený princ.
Princ: Tak jak jste se vyspala? Očekávám váš další úkol!
Princezna (k chůvě): Měla jsi zase pravdu, fakt je to fešák.
Chůva: Tak mu rychle zadejte druhý úkol.
Princezna: První úkol jste zvládnul znamenitě, vy jste čistý, ale ten nepořádek kolem vás musí zmizet do
zítřejšího rána!
Vypravěč: Tak zase byli všichni na nohou a uklízeli, vysávali, vytírali, leštili, zametali a ometali, až když časové
znamení ohlásilo ráno, bylo vše uklizeno.
Princ: Tak jsem splnil i druhý úkol, se správnými prostředky to bylo docela snadné. A co tam máte dál,
princezno?
Princezna: Uklizeno máte, ale toho odpadu, tady bude čisto, ale co království? Vždyť jste i král a musíte myslet
na blaho království!
Princ: Tento úkol bude náročný, dejte mi na jeho splnění 3 dny!
Princezna: Dobrá, my s chůvou se zatím více porozhlédneme po království.
Vypravěč: Princ a rádcové se radili, jak na to, ale na nic nemohli přijít. Řekli si, že při dobrém jídle a pití se jim
bude lépe přemýšlet, a proto zavolali kuchaře, aby jim něco přichystal.
Rádce 1: Kuchaři, připrav nám něco na zoubek, máme před sebou těžký úkol. Nevíme, kam s odpadky.
Kuchař: Jo, to když já kuchtil v Německu, tak tam odpadky nějak třídili a házeli do barevnejch kontejnerů. Tak
my u nás chceme být taky světoví?!
Rádce 1: To si dala jako podmínku princova nevěsta, tak teď nevař, ale třiď.
Kuchař: Tak to si budete muset najmout jiný odborníky nebo poradce, zeptejte se tady dětí, kam s tím a nechte
přivézt ty kontejnery. Já jdu zpátky k plotně.
*jsou přizváni odborníci – Petka Peťka, Čenda Časák, Pepa Střep (princ a rádcové společně s dětmi třídí odpad)
Vypravěč: Po třech dnech se vrátila princezna a prohlédla obsah kontejnerů.
Princezna: I třetí úkol jste zvládl na jedničku. Nic nebrání naší svatbě. Jen to jméno Špindík už se k vám nehodí,
budeme vám říkat …….(Brefík).
Vypravěč: A byla svatba, princ byl jako ze škatulky a princezna zářila jako Duha. Žili pak šťastně a spokojeně,
důsledně třídili odpad a šetřili tím energii.
Všichni: Tak vidíte, děti, má to smysl, třiďte odpad.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
47
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
autor: Kateřina Rossmanithová
Doporučená věková kategorie: 4.-5. ročník
Stručný popis programu:
Cílem tohoto programu je seznámit žáky se Sluneční soustavou, zjistit, co jí tvoří, jak jednotlivé Planety
vypadají a čím se vzájemně odlišují.
Potřebný materiál a pomůcky:
Encyklopedie, ve kterých se píše o Vesmíru a Sluneční soustavě, přístup k internetu, možnost projekce,
pastelky, psací potřeby, přiložené pracovní listy.
Metodický postup:
1. Třídu rozdělíme do devíti skupin (Slunce + 8 planet). Za tímto účelem rozstříháme 9 obrázků planet
a Slunce tak, aby počet dílků odpovídal počtu dětí. Každé dítě obdrží jeden dílek. Hráči musí
následně najít ty spoluhráče, jejichž dílek bude pasovat do jejich obrázku planety. Děti, jejichž
dílky vytvoří společný obrázek, budou tvořit i pracovní skupinu.
2. Skupinám rozdáme pracovní listy. Jejich úkolem bude vyhledat v encyklopediích a na internetu
odpovědi na otázky zaznamenané v listu. Skupiny si rovněž předem vylosují, jakou formou budou
následně prezentovat ostatním výsledky své práce: 1) kvíz pro spolužáky 2) informační plakát
3) TV reportáž 4) rozhlasová reportáž 5) scénka či skeč 6) báseň či píseň 7) pohádka 8) tiskové
sdělení 9) diagram, grafické znázornění, myšlenková mapa apod.
3. Před vyhledáváním informací v encyklopediích pustíme krátký film (dle vědomostní úrovně žáků
zvolte některý z odkazů níže). Upozorníme děti, aby dávaly při promítání filmů velmi dobrý pozor,
jelikož spousta užitečných informací je zachycena již ve filmu.
http://video.google.com/videoplay?docid=7983910920262367785#
http://www.youtube.com/watch?v=AQ3KnmbBJc0
http://www.stream.cz/video/89327-telesa-nasi-slunecni-soustavy/
4. Děti vyplňují otázky v pracovních listech a připravují si prezentace. Po vyhledání odpovědí na
zadané otázky děti planetu také namalují.
5. Po vypracování úkolů následuje prezentace jednotlivých skupin. Z vymodelovaných planetek (viz
úkol v pracovních listech) si sestavíme pomyslnou Sluneční soustavu, porovnáme velikosti planet.
6. Shrneme načerpané poznatky krátkým kvízem k tématu sluneční soustavy. Pro interaktivitu
doporučuji vytvořit např. v softwaru Smart Board za využití prvků Lesson Aktivity Toolkit.
7. Práci můžeme uzavřít diskusí nad otázkou „Co ohrožuje planetu Zemi?“ „Co můžeme udělat pro
její „záchranu“ ?“
Další náměty:
−
−
Výroba makety Sluneční soustavy z nafukovacích balónků kašírováním. Tato technika vyžaduje
dostatečnou časovou dotaci. Je třeba připravit potřebné pomůcky – tempery, suché křídy apod.,
velké papíry, nafukovací balónky, barevný papír, tapetové lepidlo, šňůru a kolíčky na zavěšení
hotových maket planet.
K doplnění tématu doporučuji návštěvu planetária.
48
Pracovní list č. 1:
Slunce
1. Čím je odlišné od všeho ostatního ve Sluneční soustavě?
2. Jeho velikost? (Vytvořte z nafukovacího balonku Slunce v zadaném měřítku)
3. Z čeho se skládá, jeho barva?
4. Jaká je jeho teplota?
5. Jeho význam a vliv na Zemi?
6. Dá se na něm žít? A proč?
7. Další zajímavosti, které jste zjistili:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
49
Pracovní list č. 2
Země
1. Velikost a průměr planety? (Vymodelujte Zemi z plastelíny v zadaném měřítku.)
2. Vzdálenost od Slunce – jaká je na planetě teplota?
3. Z čeho je planeta složena? Jaká je její barva?
4. Doba oběhu kolem Slunce?
5. Má tato planeta měsíce? Pokud ano, tak kolik?
6. Dá se na této planetě žít? Jaká je její teplota?
7. Ohrožuje něco existenci Země a život na ní?
8. Další zajímavosti o planetě, které jste zjistili a ještě neuvedli?
9. Podle jakého boha antické mytologie je planeta pojmenována a čeho je to bůh?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
50
Pracovní list č. 3
Planeta
1. Velikost a průměr planety? (Vymodelujte planetu z plastelíny v zadaném měřítku.)
2. Vzdálenost od Slunce – jaká je na planetě teplota?
3. Z čeho je planeta složena? Jaká je její barva?
4. Doba oběhu kolem Slunce?
5. Je tato planeta pozorovatelná ze Země?
6. Má tato planeta měsíce? Pokud ano, tak kolik?
7. Dá se na této planetě žít?
8. Další zajímavosti o planetě, které jste zjistili a ještě neuvedli?
9. Podle jakého boha antické mytologie je planeta pojmenována a čeho je to bůh?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
51
TA BÁ K O V É N EBE ZP EČ Í
autor: Kateřina Rossmanithová
Doporučená věková kategorie: 4. a 5. ročník
Stručný popis programu:
Program v jednoduché formě seznamuje děti s riziky užívání tabákových výrobků. Samostatná práce
rozvíjí kreativitu žáků.
Potřebný materiál a pomůcky:
Možnost videoprojekce, přístup k internetu, encyklopedie o lidském těle, tabule, přiložený pracovní list,
puzzle, velké výkresy, staré časopisy, lepidlo, nůžky, pastelky nebo jiné výtvarné pomůcky, psací
potřeby.
Metodický postup:
1. Připravíme na tabuli křížovku, kterou společně vyřešíme a tím objasníme téma programu. Zeptáme
se, proč se asi budeme věnovat zrovna tomuto tématu a v čem je pro nás důležité.
1.
KŮŽE
2.
OKO
3.
ŽALUDEK
4.
STŘEVO
5.
SRDCE
6. L E D V I N Y
7.
PLÍCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Co pokrývá povrch lidského těla?
Orgán zraku?
Část trávicí soustavy, kde se shromažďuje potrava?
Část trávicí soustavy, kde dochází ke trávení a
vstřebávaní látek do těla?
Pumpa lidského těla?
Orgán, kde se tvoří moč?
Hlavní orgán dýchací soustavy, který leží za žebry
2. Rozdáme dětem papírovou bublinu a vyzveme je, aby do ní napsaly, co by asi řekla cigareta, kdyby
uměla mluvit – společně si prohlédneme, vyhodnotíme.
3. Promítneme krátký film „Kouření u dětí“ (http://www.mise-zdravi.cz/video.php), vedeme diskuzi
k filmu. Některé informace využijí děti v další části hodiny.
4. Třídu rozdělíme do několika skupin podle uvážení vyučujícího (doporučuji 3-4 žáky ve skupině).
Rozdáme dětem pracovní listy. Úkolem je během cca 15 - 20 minut zjistit odpovědi
v encyklopediích a na internetu a zapsat je do pracovních listů. Před zadáním práce dětem můžeme
doporučit internetové adresy: www.bezcigaret.cz; www.nekurak.cz; encyklopedie Wikipedie.
5. Po vyplnění pracovních listů následuje prezentace jednotlivých skupin a porovnání informací mezi
skupinami. Úkolem vyučujícího je informace sjednotit a upozornit na nejdůležitější aspekty.
6. Skupinám rozdáme puzzle s textem, jejich úkolem je puzzle poskládat a přečíst si nové informace,
které se týkají využití tabáku.
7. Sdělíme dětem, že tabák se kouřil již velmi dávno, ale byl pro obyvatele posvátný, u Indiánů mohli
kouřit pouze šamani, tato výsada nepřísluší ani náčelníkům kmenů. Zmíníme se o nálezech dýmek
v hrobech např. Aztéků a jiných zajímavostech.
8. V závěru bude úkolem dětí výtvarně zpracovat dané téma (např. antireklama; Nemocná cigareta; Co
by řekla cigareta?; Leporelo = co bych si koupil za den, týden, měsíc, rok, …, za ušetřené peníze
z cigaret apod.).
52
Pracovní list:
Tabákové nebezpečí
1. Které části těla kouření ohrožuje?
2. Co obsahuje cigareta ( to, co není vidět )?
3. Z čeho se vyrábí cigarety? Je tato rostlina využitelná i jinak? Pokud ano, jak a k čemu?
4. K čemu je náchylnější ten, kdo kouří?
5. Zkus vypočítat, kolik stojí kouření za rok, když se vykouří krabička cigaret denně? Musíš
nejprve napsat, kolik stojí jedna krabička cigaret.
6. Za jak dlouho takový kuřák prokouří třeba počítač? Za kolik takový počítač koupíš?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
53
Tabákové květy jsou
důležitou surovinou pro
získání vonných látek pro
kosmetický průmysl.
Zbytky semen po lisování
jsou dobrým krmivem pro
zemědělská zvířata.
Stvol je surovinou pro
výrobu celulosy nebo
může sloužit jako topivo.
Tabákové semeno se lisuje
a vylisovaný olej je výchozí
surovinou laků a fermeží, ale po
úpravě se dají i konzumovat.
Zdroj obrázku: http://ekonomika-plantaze.navajo.cz
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
54
JEZ DO POLOSYTA, …
autor: Kateřina Rossmanithová, Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 5. ročník
Stručný popis programu:
Cílem programu je ukázat dětem, jak špatně mohou dopadnout lidé, pro které se jídlo, dieta či dokonalé
tělo stává smyslem života. Ukázat dětem, jaké složení by měl mít zdravý jídelníček.
Potřebný materiál a pomůcky:
DVD s úvodním videem, obrázky, pracovní listy, vyrobené puzzle, přístup k internetu, různé druhy
ovoce a zeleniny podle dostupnosti a uvážení vyučujícího, suroviny k výrobě salátu a zálivky, výkresy,
pastelky či jiné kreslící potřeby.
Metodický postup:
1. Po vzoru televizní hry kufr necháme jedno z dětí popisovat pojmy (např. zelenina, voda, mrkev,
tvaroh, ovoce, vláknina, vitamíny, sýr rýže, těstoviny, vločky, brambory…), ostatní hádají.
Uhádnuté pojmy zapisujeme průběžně na balící arch, později z nich vyvodíme téma ekoprogramu.
2. Pustíme úvodní video vlastní výroby, které má navodit atmosféru k diskusi. Následuje část, kterou
vytvořilo děvče s praktickou zkušeností s anorexií. Video je možno stáhnout z:
http://www.youtube.com/watch?v=qjgyMG-XUgU&NR=1
Videoklip ani jeho titulky nebyly upravovány, aby neztratily emotivní náboj. Pokud děti nestihnou
titulky přečíst, může je během videa přečíst učitel nebo video na okamžik stopnout. Po shlédnutí
videa vysvětlíme, co je to anorexie.
3. Krátká diskuse na téma úvodního videa. Diskusi směřujeme k těmto závěrům:
− Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.
− Nehodnotíme sebe ani jiné jen podle vzhledu, ale máme se rádi takoví, jací jsme.
4. Vytvoříme s dětmi kruh na koberci a ptáme se, co si představují pod pojmem zdravá a nezdravá
výživa. Během diskuse ukazujeme dvojice obrázků (doporučuji stáhnout z internetu):
− Dvojice obrázků dobytek pasoucí se na pastvě a dobytek zavřený v chlévě. Povídáme si
o tom, že zvířata chovaná ve stresu, nekvalitně krmená a ve špatných podmínkách nemají
nezávadné maso.
− Dvojice obrázků bio mrkev a obyčejná mrkev. Povídáme si o škodlivinách, které do rostlin
vnikají z postřiků. Navrhneme žákům, aby se ve své rodině zeptali všech, kteří něco
pěstují, zda používají postřiky, zda vědí, jaká je ochranná lhůta, zda je umí namíchat. Často
jsou totiž výpěstky na soukromých zahrádkách napumpovány jedy z postřiků více než jiné,
protože jsou postřiky aplikovány neodborně.
− Dvojice obrázků vařené brambory a hranolky. Povídáme o tom, že je veliký rozdíl
v úpravě potravin.
− Dvojice obrázků horolezec a kulturista. Povídáme o nebezpečích zneužívání různých léků
k tomu, aby člověk vypadal podle svých představ.
− Dvojice obrázků sklenice alkoholu a jezdec na koni. Povídáme si o nebezpečí drog
a alkoholu. Zdůrazníme, že při sportu, s přáteli, s rodinou i v práci můžeme zažít mnohem
větší zážitky, než nám může poskytnout alkohol nebo drogy.
55
5. Rozdělíme žáky do dvou skupin, které mají za úkol co nejrychleji poskládat puzzle, na němž je
potravinová pyramida (obrázky jsou volně stažitelné z internetu). Vysvětlíme, co je potravinová
pyramida, zmíníme se o tucích, bílkovinách, cukrech, minerálech, vitamínech a tekutinách a jejich
významu pro lidský organizmus. Vyučující může jako pomůcku využít nápovědu, kterou si vytiskl
z internetu (http://www.vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/zdrava-vyziva-deti/potravinova-pyramida/conajdeme-na-poschodich.html)
6. V další části hodiny si zasoutěžíme – děti budou se zavázanýma očima ochutnávat a poznávat
ovoce a zeleninu. (Jen se musíme ubezpečit, že není některé dítě na něco alergické!) Žáky
rozdělíme do skupinek a necháme je udělat jednoduchý zeleninový salát. Saláty nakonec společně
sníme. Závěrem hodinu vyhodnotíme a shrneme si, co by děti hlavně měly jíst, aby byly zdravé
a dobře prospívaly.
Použité zdroje:
www.vyzivadeti.cz
Pro obrázky na tvorbu puzzlí kliknout: Pro školy, Výživa a zdraví, Vzdělávací materiály, Do třídy na
nástěnku, Potravinová pyramida, Rozložení denního energetického příjmu.
56
ENERGIE ZE VŠECH STRAN
autor: Karina Krejčí
Doporučená věková kategorie: 5. ročník
Stručný popis programu:
Cílem ekoprogramu je žáky seznámit s problematikou energie z mnoha úhlů pohledu. Pomocí různých
především herních aktivit mají žáci dokázat říct, co je to energie, odkud se bere, kde ji využíváme a jak
moc ji využíváme.
Potřebný materiál a pomůcky:
Psací potřeby, pracovní listy (křížovka, dvojice, skládačky), pomůcky na výrobu papírových větrníků,
DVD „Vybrané filmy z videotéky ČEZ“ (zdarma dostupné u společnosti ČEZ).
Metodický postup:
−
−
−
Program by se dal zahájit krátkou diskusí dětí k otázce: „Co je to energie? Co tě napadne, když se
řekne energie?“
Po této úvodní aktivitě zařadíme krátký pětiminutový kreslený snímek „Objevování energie“
z DVD společnosti ČEZ (viz pomůcky).
Následují další herní aktivity (doporučuji v tomto pořadí):
1) OBRÁZKOVÁ KŘÍŽOVKA
Žáci mají za úkol vyluštit obrázkovou křížovku (např. ve dvojici). S žáky se můžeme pozastavit
u jednotlivých obrázků a krátce si vysvětlit, jak souvisí s tématem ekoprogramu. V křížovce se objevují
také obrázky domácích spotřebičů, proto můžeme po vyluštění křížovky zařadit ještě jeden úkol. Aby
každý žák zkusil vypsat na papír domácí spotřebiče, které doma mají a používají a které potřebují ke
svému chodu energii. Poté se můžeme společně s žáky zamyslet nad otázkou zbytečného plýtvání
energie a také nad opačným pólem této problematiky, jak energii doma ušetřit. (Tajenka: Energii dává
Slunce)
2) SKLÁDAČKY = TANGRAMY
Je připraveno sedm skládaček, tj. sedm různých zdrojů energie. Princip vysvětlím na první skládačce.
Čtverec rozdělený na sedm matematických obrazců překreslíme do větší podoby a vytiskneme.
(Doporučuji na barevný papír. Některé dílky je totiž nutné obrátit. Vhodné by bylo obrazec
i zalaminovat). Poté čtverec rozstříháme na sedm jednotlivých dílů a takto spolu s obrázkem domečku
dáme žákům. Žák má za úkol z dílů složit domeček a po složení si na obrázku přečte název jednoho ze
zdrojů energie. (V prvním případě: VODA). Stejně řešíme dalších šest obrazců. Nakonec můžeme
s žáky získané názvy zdrojů energie rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné a případně si krátce
o každém zdroji popovídat, vysvětlit.
3) DVOJICE
V dalším úkolu žáci vytvářejí dvojice – vždy obrázek a pojem. Dvojice se týkají široké oblasti energie.
Něco už se opakuje i z předchozích úkolů. Pracovat mohou žáci ve skupinkách. Po vytvoření dvojic
doporučuji také krátce vysvětlit, co daný obrázek či pojem znamená a proč k sobě patří. Úkol pokračuje
tím, že žáci všechny pojmy seřadí podle abecedy. Číslům u pojmů přiřadí písmeno abecedy a tím získají
tajenku. Přičemž číslo znamená pořadí písmene v abecedě. (Abeceda je se všemi písmenky, i s háčky).
Další náměty:
Jako odpočinkový, spíše manuální, úkol můžeme zařadit výrobu vlastních větrných elektráren
papírových větrníků.
57
-
Pracovní list č. 1:
KŘÍŽOVKA
16.
11.
1
6.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
6.
7.
X
4.
8.
9.
10.
13.
11.
X
7.
12.
13.
14.
15.
5.
16.
17.
9.
3.
12.
2.
14.
17.
15.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
.
58
Pracovní list č. 2:
TANGRAMY
59
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
60
61
DVOJICE
ČERNÉ UHLÍ 19
ČERNÉ UHLÍ 19
KŘEMÍK 2
KŘEMÍK 2
KYSELÉ DEŠTĚ 13
KYSELÉ DEŠTĚ 13
TEPELNÉ
ELEKTRÁRNY 12
TEPELNÉ
ELEKTRÁRNY 12
BIOMASA 20
BIOMASA 20
FOTOSYNTÉZA 10
FOTOSYNTÉZA 10
GEOTERMÁLNÍ
ENERGIE 32
GEOTERMÁLNÍ
ENERGIE 32
URAN 29
URAN 29
VĚTRNÁ
ELEKTRÁRNA 19
PŘEČERPÁVACÍ
ELEKTRÁRNA 7
VODNÍ
ELEKTRÁRNA 26
VĚTRNÁ
ELEKTRÁRNA 19
PŘEČERPÁVACÍ
ELEKTRÁRNA 7
VODNÍ
ELEKTRÁRNA 26
PŘÍLIV A ODLIV 34
PŘÍLIV A ODLIV 34
Řešení tajenky: POHYB JE ŽIVOT
62
ŠETŘÍME NAŠE LESY
autor: Karin Krejčí
Doporučená věková kategorie: 6. ročník
Stručný popis programu:
Ekoprogram „Šetříme naše lesy“ se zaobírá více tématy, které spolu ale úzce souvisí. Jedním z témat je
papír. Také se podíváme na les, zejména z pohledu rostlin a nechybí ani problematika tropických
deštných pralesů.
Cílem ekoprogramu je spíše herní formou představit žákům les jako fungující ekosystém a dovést je
k zamyšlení, jak oni sami pomáhají lesy chránit nebo je naopak ničí, co pro to mohou vůbec sami
udělat.
Potřebný materiál a pomůcky:
Psací a kreslící potřeby, výkresy formátu A4 nebo A3, nůžky, lepidlo, staré časopisy, pracovní list
„Průzkum,“ pracovní list „Šifry,“ dvojice obrázků a kartičky s názvy rostlin.
Metodický postup:
Ekoprogram „Šetříme naše lesy“ se skládá z několika různorodých úkolů. Uvedené pořadí úkolů lze
samozřejmě měnit podle vlastního uvážení.
Úkol č.1 - PRŮZKUM
V záznamovém archu jsou uvedeny situace. Každý žák dostane svůj arch a má za úkol najít spolužáka,
který některou ze situací zažil, provedl a napíše si jeho jméno do prázdného okýnka vedle dané situace.
Cílem je ke každé situaci zapsat jednoho ze spolužáků. Přitom jména se nesmí opakovat, jméno jednoho
spolužáka nelze mít u více situací. Na konci si můžeme vybrat žáka, který jako první splnil úkol
a situaci od situace probrat.
Za tento úkol může učitel zařadit krátký film s tématikou o třídění papíru a jeho recyklaci.
Úkol č.2 – ZAŠIFROVANÉ INFORMACE ŘÍŠE ROSTLIN
Každý žák nebo žáci ve skupinkách dostanou pracovní list. Jejich úkolem je šifry rozluštit. Zašifrované
texty obsahují tajemství ze světa rostlin.
Součástí úkolu je ještě prezentace s obrázky některých rostlinných rekordmanů. Vhodné je promítnout
ji po vyluštění šifer a po ukončení hry ANO, NE, kde se také objevují informace z říše rostlin.
Úkol č.3 – ANO, NE
Vytvoříme dvě družstva. Dáme k sobě dvě židle a vybereme jednoho žáka z každého družstva. Vybraní
žáci se postaví k židlím tak, aby k nim měli oba stejně daleko. Jedna židle představuje odpověď ANO,
druhá židle je NE. Učitel přečte otázku, a který z žáků se dříve posadí na židli, která představuje
správnou odpověď, dostává bod. Postupně se žáci z družstva střídají, dokud se nezodpoví všechny
otázky. Nikdo z družstva nesmí napovídat tomu, kdo právě soutěží!
Úkol č.4 – DVOJICE (PEXESO)
Skupinkám rozdáme rozstříhané kartičky s obrázky stromů, větviček, plodů, květů nebo šišek. Úkolem
skupinky je sestavit z kartiček dvojice, které k sobě patří. Rozšířit lze úkol tak, že spolu s obrázky
dostanou žáci ještě kartičky s názvy rostlin, a ty přiřadí k dvojicím obrázků.
Po splnění úkolu si skupinka s dvojicemi kartiček klidně může zahrát pexeso.
63
Úkol č.5 – PLAKÁT
Zadání pro žáky zní: „Vyrobte plakát, který by měl vaše spolužáky ve škole upozornit na potřebu
chránit naše lesy.“ Zaměřit se můžete na to, čím lze lesům pomoci nebo i na to, čím lesům škodíme
nebo se zaměřit na obě stránky problému.
Další náměty:
Program lze rozšířit i o další aktivity. Doporučovala bych výrobu ručního papíru (návody jsou dostupné
na internetu nebo v literatuře; je ale třeba mít potřebné vybavení). Nebo jinou variantou může být
návštěva papíren, pokud jsou v blízkém okolí. Náhradou může být také krátké video s tématikou výroby
papíru a jeho zpracování. Zajímavé může být také vlastní pěstování stromů ze semen, které si žáci sami
nasbírají, zasadí a vypěstují (není to však možné provádět celoročně, ale spíše k podzimu, kdy můžeme
semena v přírodě najít).
Řešení úkolu č. 2 - ŠIFRY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nejvyšší sekvoj dosahuje dvojnásobku výšky petřínské rozhledny.
Listy dlouhé až dvacetčtyři metrů má palma rostoucí v Africe.
Do hloubky stodvaceti metrů dosáhly kořeny fíkovníku v Africe.
Raflesie.
Saguaro.
Pomocí letokruhů. Radiouhlíková metoda.
Baobab.
Tajga.
Semena lián z Mexika byla nalezena až u pobřeží Norska.
Bambus za měsíc naroste o pět metrů.
Největší plod má tropická žakie.
Drobnička.
Stromy vyrábějí kyslík, čistí vzduch, dávají lidem plody a dřevo, zpevňují půdu a jsou místem
pro život!
Úkol č. 3 – ANO, NE (rekordy a zajímavosti ze světa rostlin)
1. K nejvyšším rostlinám patří sekvoj vždyzelená. (ANO)
2. Největším květem s téměř metrovým průměrem se může pyšnit rostlina s názvem raflésie.
(ANO)
3. Květ raflésie krásně voní. (NE)
4. Kaktusy saguaro, obři mezi kaktusy, s výškou až 20m a hmotností až 9tun, rostou v Asii. (NE;
v Severní Americe)
5. Za nejširší strom na světě je považován baobab. (NE; cypřiš rostoucí v Mexiku má obvod 58m)
6. Jednou z nejrychleji rostoucích rostlin je bambus. (ANO)
7. Koala je potravní specialista. Živí se výhradně bambusovými výhonky. (NE; koala se živí listy
blahovičníku, bambusové výhonky požírá panda velká)
8. Nejvýše rostoucí les světa ve výšce 4000m.n.m. roste v Andách. (ANO)
9. Nejmenší rostlina světa by bez problémů prošla okem jehly. (ANO)
10. Sekvoj vždyzelená je listnatý strom. (NE; jehličnan)
11. Mezi stromy dosahující největšího stáří patří smrky. (NE; borovice)
12. Stromy rostoucí v tropických oblastech nemají letokruhy. (ANO; rostou nepřetržitě)
13. Nejvíce baobabů roste na Madagaskaru. (ANO)
14. Největším lesem na světě je tajga. (ANO; s rozlohou 9mil.km2)
15. Za horní hranici výskytu stromů se považuje nadmořská výška 1000 metrů. (NE; 2000m)
16. V ČR pokrývají lesy asi třetinu území. (ANO)
17. Největší tropický deštný prales najdeme v povodí řeky Mississippi. (NE; v povodí Amazonky)
18. Největší hrozbou deštných pralesů je člověk. (ANO)
19. Z deštných pralesů pochází mnoho léčivých látek. (ANO)
20. Deštné lesy jsou producentem obrovského množství oxidu uhličitého, čímž způsobují globální
oteplování. (NE; absorbují velké množství CO2)
64
Záznamové archy k úkolu č. 1
Můj malý sourozenec nosí jednorázové pleny.
Zasadil jsem strom.
Doma třídím papír.
Odvážím papír do sběru.
Papír popsaný z jedné strany vyhazuji.
Papír popsaný z jedné strany ještě použiji.
Používám věci vyrobené z recyklovaného papíru.
Papír vyhazuji do modrého kontejneru.
Použité ubrousky, kuchyňské utěrky dávám na kompost.
V kuchyni používáme papírové kuchyňské utěrky.
Reklamní letáky si ani nepřečtu. Jdou hned do koše.
Na schránce máme nápis:“Žádnou reklamu, prosím.“
Známým posílám klasické pohlednice.
K vánocům posílám přání mailem či smskou.
Chodím rád do lesa.
Chodím do lesa nerad.
Pomáhal jsem, když se vysazovala lesní školka.
Zajímá mě, jak se který strom nazývá.
Můj malý sourozenec nosí jednorázové pleny.
Zasadil jsem strom.
Doma třídím papír.
Odvážím papír do sběru.
Papír popsaný z jedné strany vyhazuji.
Papír popsaný z jedné strany ještě použiji.
Používám věci vyrobené z recyklovaného papíru.
Papír vyhazuji do modrého kontejneru.
Použité ubrousky, kuchyňské utěrky dávám na kompost.
V kuchyni používáme papírové kuchyňské utěrky.
Reklamní letáky si ani nepřečtu. Jdou hned do koše.
Na schránce máme nápis:“Žádnou reklamu, prosím.“
Známým posílám klasické pohlednice.
K vánocům posílám přání mailem či smskou.
Chodím rád do lesa.
Chodím do lesa nerad.
Pomáhal jsem, když se vysazovala lesní školka.
Zajímá mě, jak se který strom nazývá.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
65
ZAŠIFROVANÉ INFORMACE ŘÍŠE ROSTLIN – úkol č. 2
ABC
D E F G H CH
I JK
LMN OPQ
RST UVW
XYZ
Šifra č.1
Šifra č.2
Šifra č.3
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
66
Šifra č.4
Jak se nazývá rostlina s největším květem? (Odpověď najdi v následujícím textu).
ROBERT A FRANTA LÍZALI ESKYMO S INTELIGENTNÍM ESKYMÁKEM.
Šifra č.5
Jak se nazývá největší exemplář mezi kaktusy? (Odpověď najdi v následujícím textu).
SKÁKALA GUMU A RUSKO.
Šifra č.6
Stáří stromů lze určit dvěmi způsoby. Které to jsou? (Odpovědi najdi v následujících dvou
textech).
PRÁDLO, MÁMO, CVIČÍ. LEKNE, TÁTO, KOMÁR U HOLUBŮ.
RADA DOSTI OMLUVU HODIL Í KOUZLO VOLÁ, MÁME TO DOMA.
Šifra č.7
Který africký strom má kmen tlustý až 30 metrů a je zároveň gigantickou vodní nádrží?
(Odpověď opět najdeš v následujícím textu).
NEBOJ, DAN ZLOBÍ, ABY ZABAVIL BOBRY.
Šifra č.8
Jak se nazývá les rozkládající se od Skandinávie až po východní pobřeží Ruska?
(Odpověď opět hledej v textu).
STO PRAVD PŮJDE, MAGDA PRAVÍ.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
67
„KÓD 312“
Šifra č.9
UWSELMTKENXABOLIZÁHVNZRMYAEXDITNKAJBTSYLMAKSNAZLBCEZHEDJN
APAMYŽUXPQWOBRŘKEEŽDÍTUNOLROYSKBAL
„KÓD 21“
Šifra č.10
OBASMBXUSYZALMĚRSÍDCNSARTOSQTEROPBĚTTMEUTRNŮ
„KÓD 2“
Šifra č.11
NBEVJZVYĚSTXŠAÍQPBLAOBDCMOÁYTVRXOSPHIKCLKEÁWŽYALKJIMEC
Šifra č.12
Nejmenší rostlina roste na vodní hladině. Jaký je její název? (Odpověď najdeš ve změti
písmen).
SKLDBFPOLRLOSLBVLNUBLILČALKLA
Šifra č.13
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
68
69
SMRK ZTEPILÝ
JEDLE BĚLOKORÁ
MODŘÍN OPADAVÝ
BOROVICE LESNÍ
TIS ČERVENÝ
LÍPA SRDČITÁ
BUK LESNÍ
DUB ZIMNÍ
BEZ ČERNÝ
JAVOR KLEN
BŘÍZA BĚLOKORÁ
VRBA JÍVA
JÍROVEC MAĎAL
(KAŠTAN)
RŮŽE ŠÍPKOVÁ
JINAN DVOULALOČNÝ
(GINGKO)
.
70
POZNÁVÁME JINÉ NÁRODY
autor: Hana Janyšková
Doporučená věková kategorie: 6. – 7.ročník (11 – 13 let)
Stručný popis programu:
Cíle:
−
−
−
−
žák rozpozná některé projevy lidské nesnášenlivosti
umí najít dobré vlastnosti na druhých lidech, snaží se porozumět lidem s odlišností
přistupuje k ostatním lidem bez předsudků a stereotypů, snaží se o tolerantní
soužití s nimi
vnímá kulturní rozdíly
Potřebný materiál a pomůcky:
Kartičky s nápovědou, židle, kartičky ANO – NE, pracovní list s cizojazyčným textem, papíry
s fotografií (lidská tvář), kolíčky, DVD sociální spoty – autorem společnost Člověk v tísni – Projekt
jeden svět na školách
(možnost textů ke stažení http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=102 )
Metodický postup:
1. Seznámení s tématem
− všichni lidé jsou si rovni, nikdo si nemohl vybrat, kdy, kde a komu se narodí
− žádní dva lidé na světě nejsou stejní, každý z nás má různé osobní předpoklady, různé životní
podmínky
− v lidské důstojnosti si však všichni lidé mají být rovni
− do naší republiky přichází stále více lidí různých ras a etnik (hlavně z méně vyspělých zemí)
− každá národnostní a etnická skupina má vlastní historii, kulturu, tradice, proto je ve vzájemných
vztazích důležitý respekt a tolerance
2. Motivační hra – „Vítr fouká pro všechny, kdo…“
− žáci vytvoří kruh ze židlí, na které usednou
− uprostřed kruhu zůstane stát jeden žák, který nemá svou židli, a říká „ Vítr fouká pro všechny,
kdo např. má kamaráda cizince!“ Otázky se týkají různých lidí, odlišností, kultur, tradic, zvyků
− žáci, kteří by kladně odpověděli, si musí mezi sebou vyměnit místa a žák stojící uprostřed se
snaží obsadit uvolněnou židli
− uprostřed kruhu pak zůstává žák, na kterého nezůstalo volné místo - ten klade další otázku,
kterou sám vymyslí a která ho zajímá; pro žáky, kteří jsou méně pohotoví (ať nezdržují hru)
můžeme připravit „nápovědu“- kartičky s různými otázkami, které si mohou v průběhu hry
losovat (např. kdo umí pozdravit ve více jazycích, kdo má rád pizzu nebo špagety, kdo navštívil
cizí zemi, čí příbuzný žije v zahraničí, kdo zkoušel jíst hůlkami, kdo se musel domluvit cizí řečí,
kdo má za kamaráda Vietnamce, kdo pomohl postiženému člověku, kdo pustil v MHD sednout
starší osobu, kdo musí nosit brýle, kdo sleduje polskou televizi, kdo se osobně setkal
s černochem, kdo viděl cizinky zahalené do šátku, kdo byl někdy v kostele, kdo nerad mluví
s cizími lidmi, kdo zná nějakého sportovce cizince, kdo zná některé kulturní tradice cizí země,
kdo zná kulturní památku cizí země…)
−
−
následuje reflexe řízená učitelem – co bylo smyslem hry, kolikrát jsem si vyměnil místo, zůstal
někdo pořád sedět, překvapilo tě něco, kdy se vyměnili všichni spolužáci…
smyslem této hry je uvědomění, že mnozí lidé se v běžném životě setkávají s cizinci, cestují do
zahraničí, jí „cizí“ jídla, mluví cizí řečí, poslouchají „cizí“ hudbu…
71
3. Soutěž družstev na téma zvyky, tradice a kultura jiných zemí
− žáci se rozdělí do dvou družstev – např. seřadí se vedle sebe podle určitého kritéria (abeceda,
velikost nohou apod.), první polovina řady tvoří jedno družstvo, zbytek druhé
− družstva stojí v zástupu vedle sebe na „startovní čáře“, jejich úkolem je, aby žáci obou
družstev, kteří jsou právě na řadě, odpověděli správně (ANO – NE) na otázku kladenou
učitelem; po vyřčení otázky vybíhají k metě (židli), kde leží dvě kartičky ANO – NE a uchopí
správnou odpověď
− žák , který první drží správnou odpověď získává pro své družstvo bod:
1. Nachází se Vietnam v Americe? NE (Asie)
2. Píše se arabština zprava doleva? ANO
3. Je hlavní město Polska Krakov? NE (Varšava)
4. Je ramadán šátek pro ženy v Indii? NE (postní měsíc)
5. Je japonským národním sportem suši? NE (sumo)
6. Řekne se romsky kluk more? ANO
7. Je hlavní město Vietnamu Tokio? NE (Hanoj) Tokio – Japonsko
8. Píše se v Rusku azbukou? ANO
9. Říká se ruské dřevěné panence Mášenka? NE (bábuška - matrjoška)
10. Pochází koření skořice z Indie? ANO
11. Mluví se ve Vietnamu vietnamsky? ANO
12. Je boršč zeleninový salát? NE (polévka)
13. Řekne se romsky dívka čhaje? ANO
14. Jezdí se v Anglii na silnici vlevo? ANO
15. Říká se slovensky velbloudu gajda? NE (ťava)
16. Je Eiffelova věž v Londýně? NE (Paříž)
17. Znamená v Bulharsku kývání hlavy do stran ne? NE (ano)
18. Je v Maďarsku moře? NE
19. Mluví se v Rakousku rakousky? NE (německy)
20. Je samovar nádoba na teplou vodu? ANO (v Rusku)
−
−
po každé otázce zopakujeme správnou odpověď a vysvětlíme vzniklé nejasnosti
následuje vyhodnocení soutěže a řízená diskuse učitelem - co všechno děti ještě vědí např.
z cestování na dovolenou do ciziny, můžeme také rozvinout diskusi o národnostních
menšinách, které u nás žijí
4. „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“
− žáci pracují ve dvojici s pracovním listem, na kterém je do různých cizích řečí přeložen
pozdrav, přiřazují cizojazyčné texty k jednotlivým jazykům
− odpovědi si nejprve porovnají ve dvou dvojicích a pak s celou třídou
− v textu jsou vybrané jazyky, se kterými se žáci nejvíce setkávají
− správné odpovědi: 1.j, 2.d, 3.f, 4.h, 5.b, 6.e, 7.ch, 8.i, 9.g, 10.c, 11.a, 12.l, 13.k
5. Dopis kamarádovi v „arabštině“
− žáci ve dvojici si navzájem napíší a přečtou dopis (pět vět) zprava doleva
− může to dělat žákům problémy, neboť jsou zvyklí na evropský způsob psaní a čtení zleva
doprava
− obměna: zkusíme přečíst klasický text z odrazu v zrcátku
6. První dojem – zamyšlení
− na internetu nebo z časopisů vybereme fotografie různých lidí, kteří mají zajímavou tvář
− přilepíme je do levých rohů čistých papírů tak, aby na papíře zůstal dostatek místa; připravíme
si tolik papírů, kolik je žáků
− každý žák dostane jeden list s obrázkem – žáky vyzveme, aby na dolní okraj papíru napsali
první dojem o osobě na fotografii
72
−
−
−
−
−
−
−
−
poté každý přehne dolní okraj papíru tak, aby nebylo vidět, co napsali ostatní, zajistí kolíčkem
(je to pro žáky zábavnější, protože opravdu nevidí odpovědi spolužáků) a předá papír dalšímu
v pořadí
cely postup opakujeme tak dlouho, dokud papíry všechny neoběhnou, při větším počtu žáků
můžeme předávání ukončit dříve (např. každý bude odpovídat pouze 10x)
je dobré zvolit časové intervaly na „první dojem“ a na předávku, protože může nastat
nepřehledná situace
abychom žáky při práci nerušili, v pozadí necháme hrát hudbu (orientální, relaxační,…); pokud
hudba hraje, žáci pracují, když přestane hrát, žáci si vyměňují listy (intervaly řídí učitel podle
tempa žáků)
žáci po ukončení hry papíry rozmotají a přečtou
reflexe – jak jste se cítili, když jste museli rychle vyjadřovat své dojmy, co bylo při utváření
prvního dojmu rozhodující, která tvář na vás udělala nejlepší dojem, která nejhorší, vzpomenete
si, kdy vás první dojem oklamal,…?
prvních dojmů se nezbavíme, ale musíme vědět, že nemusí odpovídat realitě
naše předsudky a skupinové stereotypy mohou výrazně ovlivnit i naše první dojmy
7. Sociální spoty
− shlédnutí sociálních spotů k problematice rasismu - krátké filmové útvary, které si kladou za
cíl upozorňovat na důležité společenské témata a problémy, vybízejí k odpovědnosti
(k využití doporučujeme DVD Sociální spoty, vydal Člověk v tísni
− zamyšlení nad problémy jednotlivých spotů
73
Pracovní list:
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem:
1. good afternoon
a) německy
2. xin chào buổi ngày
b) francouzsky
3. добър ден
c) chorvatsky
4. καληµέρα
d) vietnamsky
5. bonne journée
f) španělsky
6. buen día
g) bulharsky
7. dzień dobry
h) slovensky
8. добрый день
ch) řecky
9. dobrý deň
i) polsky
10. Dobar dan
j) rusky
11. Guten Tag
k) anglicky
12. buongiorno
l) maďarsky
13. jó napot kívánok
m) italsky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
74
O D P A D Y A R E C Y K LA C E
autor: Hana Janyšková
Doporučená věková kategorie: 6.-7. ročník
Stručný popis programu:
Cíle
−
−
−
−
rozpoznat jednotlivé druhy odpadu a jeho rizika
uvědomit si potřebu třídit odpad kvůli následné recyklaci a likvidaci odpadu
(kontejnery, sběrné dvory, apod.)
naučit se v běžném životě opakovaně využívat již použité věci k různým účelům
uvědomit si potřebu respektovat a chránit životní prostředí
Potřebný materiál a pomůcky:
Pracovní listy, „odpad“ a kontejnery (upravené krabice), šátky, pracovní list s doplňovačkou,
rozstříhané otázky k doplňovačce, lepící páska, papír A5, reportáž o zpětném odběru elektroodpadu
Metodický postup:
Seznámení s tématem:
−
−
−
−
−
−
−
−
v současné době se ekologická témata dostávají do pozornosti nás všech a ochrana životního
prostředí se stala životní nutností
s odpadem v různých podobách se setkáváme denně a na nás pak záleží, jak s tímto odpadem
naložíme
nejlepší variantou je odpad vytřídit, kdy se z něho může stát druhotná surovina
odpad je možno dělit na jednotlivé druhy podle různých kritérií
nárůst obyvatel na Zemi zapříčinil i nárůst odpadů
odpady mají výrazný vliv na životní prostředí, a to v každé fázi svého životního cyklu (vznik,
doprava, skladování, využívání, odstraňování)
výrobky z recyklovaného odpadu jsou využívány ve všech průmyslových odvětvích
i domácnostech
nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
1. úkol:
−
−
−
−
−
učitelem řízená diskuse – žáci se navzájem seznamují se svými zkušenostmi s odpady (jak
vzniká odpad, jak s ním nakládají, co všechno je odpad, …)
žáci se rozdělí do dvojic
učitel dvojicím rozdá pracovní listy č.1, dvojice se snaží vybrat správnou odpověď na dané
otázky
v průběhu vyplňování si žák uvědomuje své ekologické chování v běžném životě
vyhodnocení správnosti odpovědí, vysvětlení nejasností
Přibližné hmotnostní složení domovního odpadu:
- nebezpečný odpad
- bio odpad
- plasty
- ostatní
- papír
- sklo
3%
18 %
13 %
35 %
22 %
9%
75
2. úkol - hra Třídění odpadu:
−
−
−
−
−
vybereme dvě (tři) dobrovolné dvojice žáků, jeden z dvojice představuje navigátora, druhý
hráč se zavázanýma očima třídí dle pokynů navigátora odpad rozházený v prostoru – odpad
odnáší do připravených kontejnerů
odpad (guma, krabice od nápojů tetrapack, pauzovací papír, zásobník na vajíčka – polystyrén,
zrcadlo, porcelán, keramika, voskový papír, použité čajové sáčky, nefunkční elektrospotřebiče,
obaly od chemikálií, textil, kůže)
měříme čas, za jak dlouho dvojice vytřídí odpad a vždy zkontrolujeme správnost
dvojice soutěží sama, ostatní čekají „za dveřmi“
vyhodnocení hry (opakovaným tříděním si žáci lépe zapamatují správné třídění)
3. úkol:
−
−
běhací doplňovačka s tajenkou (recyklace)
po celé učebně jsou rozmístěné na kartičkách věty, ve kterých chybí nějaké slovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
−
−
Léky s prošlým datem spotřeby patří do ...
Barva kontejneru na sklo je ...
Odpadkové koše vynášíme do ...
Z výfuku automobilu vycházejí škodlivé ...
Popeláři vyvážejí odpad na ...
Více stromů vedle sebe tvoří ...
Důležitá tekutina pro život je ...
Poslední měsíc v roce je ...
Planeta, na které žijeme se jmenuje
žáci pracují ve dvojicích – 1 běhá po třídě a musí si zapamatovat text věty, přiběhne zpět ke
svému spoluhráči, který sedí v lavici a musí po domluvě zapsat správnou odpověď do
pracovního listu č. 2, při správnosti všech odpovědí vyjde žákům tajenka
řízená diskuse učitelem na téma recyklace
4. úkol:
−
−
žáci zhlédnou reportáž o zpětném odběru elektroodpadu (DVD Na pomoc environmentální
výchově– Elektrické spotřebiče do popelnice? - www.elektrowin.cz)
diskuse o možnosti odběru elektroodpadu v místě bydliště
5. úkol:
−
−
−
−
žáci se rozdělí do čtyřčlenných skupin (rozpočítáním, podle data narození, podle výšky,…)
učitel rozdá skupinám různé druhy odpadu (např. použité igelitové sáčky, PET lahve, kelímky
od jogurtů a jiných potravin, obaly od vajíček, krabice) a papír A5
žáci v časovém limitu (5-10 min.) se snaží vymyslet a zapsat co nejvíce možností
opakovaného využití daného odpadu (jednoduché nápady možno ihned vyrobit – např. trychtýř
z PET láhve)
prezentace a porovnání nápadů
76
Pracovní list č. 1
Přiřaď správně – druhy odpadů
1. směsný komunální odpad
2. objemový odpad
3. druhotné suroviny
4. nebezpečný odpad
a) odpad ohrožuje lidi a životní prostředí
b) odpad už neumíme využít
c) odpad se nevejde do popelnice
d) odpad lze znova zpracovat
1…… 2…… 3…… 4 ……
Odhadni a zakroužkuj kolik odpadu člověk vyprodukuje za jeden rok
a) 300kg
b) 100kg
c) 400kg
d) 200kg
Spoj čarou barvu kontejneru s druhem odpadu, který do něj patří
MODRÁ
SKLO
ZELENÁ
KARTONY
ŽLUTÁ
PAPÍR
ORANŽOVÁ
PLAST
Přibližné hmotnostní složení domovního odpadu – přiřaď správně
35%
Nebezpečný odpad
…………….
18%
Bio odpad
…………….
3%
Plasty
…………….
9%
Ostatní
…………….
13%
Papír
…………….
22%
Sklo
…………….
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
77
Pracovní list č. 2
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
78
R A D Y B A BK Y K O Ř EN Á Ř K Y
autor: Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 7. ročník
Stručný popis programu:
Ekoprogram si klade za cíl vzbudit u žáků pozitivní vztah k léčivým bylinám. Větší část ekoprogramu
probíhá ve školní kuchyňce. Žáci si prakticky vyzkouší z čerstvě natrhaných bylin uvařit čaj, různá
jídla, vyrobit mast nebo koupel pro krásnou pokožku. Během těchto činností se seznámí s účinky
vybraných bylin.
Žáci jsou poučení o nebezpečí nevhodného sběru a skladováním bylin a o rizicích nevhodné
dlouhodobé konzumace některých bylin. Jsou nabádáni k tomu, aby důvěřovali moderním lékům a byli
opatrní ve vztahu k různým léčitelům.
Potřebný materiál a pomůcky:
Krátká úvodní videa; byliny (např. kostival lékařský - list, řebříček obecný - list, jitrocel kopinatý - list,
jahodník obecný – list, lopuch obecný – kořen, ptačinec žabinec – nať, smetánka lékařská – kořen,
smetánka lékařská – list, bršlice kozí noha – list, kopřiva dvoudomá – list, maliník obecný – list,
sedmikráska chudobka – květ, lípa srdčitá – květ, bříza bělokorá – list, heřmánek pravý – květ); těstíčko
na obalování, ocet, sůl, cukr, slunečnicový olej; nádobí; cedulky s názvy bylin, listy s recepty pro
skupinky; rozstříhané listy pro skupinky, na nichž jsou popsány účinky výše uvedených bylin; testy
k ochutnávce bylin.
Metodický postup:
Celý ekoprogram probíhá formou skupinové práce. Jednotlivé úkoly lze bodovat a odměnit skupinku,
která získá nejvíce bodů.
1. Úvod:
−
−
Na úvod si můžeme připít bezovou nebo lipovou pěnivou limonádou, kterou lze rychle
a jednoduše vyrobit. (Recept ke stažení na: http://recepty.centrum.cz/recepty/napoje/ostatninapoje/staticky/recepty/bezova-limonada/ )
Pustíme úvodní videa - staženo a upraveno z webových stránek:
http://www.youtube.com/watch?v=I5HW7S5yHT0
http://www.youtube.com/watch?v=HrUfEICwKgc
http://www.youtube.com/watch?v=TYewvIvhUzE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nO7ZaraO1Iw
http://www.youtube.com/watch?v=zDKr4K6o3V8
2. Ochutnávka bylin:
−
−
−
−
V této aktivitě zapojujeme v rámci poznávání bylin i chuť. Mezi vybranými bylinami není
žádná výrazně nechutná bylina.
Připravíme pro skupinky do mističek tyto bylinky: kořen lopuchu, pomačkané listy kopřivy,
listy bršlice, květy sedmikrásky, listy smetánky, kořen smetánky, listy jitrocele, jahodníkové
listy, nať ptačince.
K mističkám umístíme cedulky s názvy.
Skupinky ochutnávají byliny a v testu, který k této aktivitě dostanou, zakroužkují správné
odpovědi (1B, 2B, 3C, 4A, 5C, 6C, 7C, 8B, 9A)
79
3. Výrobky, jídlo a nápoje z bylin:
−
−
−
Skupinkám dáme na kousky rozstříhané listy s účinky bylin a listy s recepty, podle kterých
jedna skupinka připraví bezové květy a jitrocelové listy v těstíčku, sedmikráskové bonbóny
a koupel pro krásu. Druhá skupinka připraví salát z ptačince, smetánky, květů sedmikrásek
a z listů bršlice, vyrobí mast z řebříčku nebo kostivalu a uvaří čaj (např. z maliníku,
jahodníku, heřmánku, kopřivy, břízy, jitrocele apod.)
Skupinky musí navíc u každého výrobku, jídla či nápoje následně odprezentovat, jaké
byliny použili a jaký účinek tyto byliny mají. Potřebné informace zjistí složením
rozstříhaných listů na nichž jsou účinky bylin uvedeny.
Hodnotíme kvalitu, estetické zpracování, chuť a znalost účinků bylin.
4. Hostina:
−
Jídla a nápoje společně zkonzumujeme. Mast a koupel pro krásu si žáci mohou vzít domů.
80
Pracovní list č.1
RECEPTY PRO SKUPINKU 1:
SMAŽENÍ V TĚSTÍČKU:
V těstíčku můžete osmažit bezové květy nebo jitrocelové listy. Osolte dle vaší chuti.
SEDMIKRÁSKOVÉ BONBÓNY:
Přelijte květy sedmikrásek horkou vodou uvařenou v konvici a posypte je cukrem.
KOUPEL PRO KRÁSU:
Uveďte vodu do varu a vhoďte do ní dubovou kůru. Rozmíchejte trošku kukuřičného škrobu
v hrnku s vodou a vzniklou směs nalijte do vřícího odvaru dubové kůry. Nakonec vlijte několik
lžiček slunečnicového oleje a pořádně promíchejte. Vzniklá směs se lije do vany s vodou
a zajistí hedvábnou pokožku.
RECEPTY PRO SKUPINKU 2:
SALÁT:
Do salátu můžete podle chuti nakrájet ptačinec, pampeliškové listy, jitrocelové listy, květy
sedmikrásek, listy bršlice. Zálivku salátu udělejte z octa, cukru, soli a vody.
VÝROBA MASTI:
Sádlo opatrně zahřívejte, aby se rozteklo, ale nebylo moc horké. Vhoďte do něj bylinky (např.
řebříček, kostival, měsíček atd.). Nechte tuk vychladnout, ale ještě tekutý jej přeceďte přes
cedník.
ČAJ:
Do konvice na čaj dejte vlastní směs bylin. Zalijte vařící vodou uvařenou v rychlovarné
konvici. Můžete ochutit cukrem.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
81
Pracovní list č. 2
OCHUTNÁVKA VYBRANÝCH BYLIN:
1. KOŘEN LOPUCHU CHUTNÁ:
a. SILNĚ PŘIPOMÍNÁ HOŘKOU ČOKOLÁDU
b. MÁ NEVÝRAZNOU CHUŤ, TROŠKU PŘIPOMÍNÁ HRÁŠEK
c. JE NESNESITELNĚ HOŘKÝ
2. POMAČKANÉ LISTY KOPŘIVY CHUTNAJÍ:
a. NECHUTNAJÍ, PROTOŽE SPÁLÍ JAZYK AŽ OPUCHNE
b. DAJÍ SE JÍST, MÍRNĚ PŘIPOMÍNAJÍ OŘÍŠKY
c. JSOU AŽ PŘEKVAPIVĚ SLANÉ
3. LISTY BRŠLICE CHUTNAJÍ:
a. JSOU AŽ NEPŘÍJEMNĚ SLADKÉ
b. JSOU AŽ NEPŘÍJEMNĚ KYSELÉ
c. JSOU AROMATICKÉ
4. KVĚTY SEDMIKRÁSKY CHUTNAJÍ:
a. JSOU NAKYSLÉ
b. JSOU PÁLIVÉ, PŘIPOMÍNAJÍ PAPRIKU
c. JSOU HOŘKÉ
5. LISTY SMETÁNKY CHUTNAJÍ:
a. JSOU NAKYSLÉ
b. JSOU PÁLIVÉ, PŘIPOMÍNAJÍ PAPRIKU
c. JSOU HOŘKÉ
6. KOŘEN SMETÁNKY CHUTNÁ:
a. JAKO ŘEDKVIČKA
b. JAKO KEDLUBNA
c. JE HOŘKÝ
7. JITROCELOVÉ LISTY CHUTNAJÍ:
a. JSOU KYSELÉ JAKO CITRÓN
b. JSOU NASLÁDLÉ
c. JSOU NAHOŘKLÉ
8. JAHODNÍKOVÉ LISTY CHUTNAJÍ:
a. PODOBNĚ JAKO JAHODY, JSOU VÝBORNÉ
b. NAHOŘKLÉ, TRPKÉ
c. CHUTNAJÍ PO MANDLÍCH
9. PTAČINEC ŽABINEC CHUTNÁ:
a. KŘEHKÝ, TROŠKU JAKO SALÁT
b. SILNĚ PÁLÍ NA JAZYKU
c. KYSELEJŠÍ NEŽ ŠŤOVÍK (SKORO JAKO CITRÓN)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
82
Pracovní list č. 3 (rozstříhejte jako skládačku)
LÉČIVÉ ROSTLINY A JEJICH ÚČINKY:
SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ – játra, trávení, chuť k jídlu
KOPŘIVA DVOUDOMÁ – kůže - ekzémy, klouby, močové cesty, vlasy
JITROCEL KOPINATÝ – proti zánětům, urychluje hojení
ŘEBŘÍČEK OBECNÝ – proti kašli a nechutenství, bolestech žaludku, ve větších
opakovaných dávkách jedovatý
KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ - žaludeční vředy, pohmožděniny
LÍPA SRDČITÁ – podporuje činnost ledvin a pocení
BEZ ČERNÝ – uklidňuje, pomáhá při zánětech (např. trojklaného nervu)
BŘÍZA BĚLOKORÁ - podporuje činnost ledvin a pomáhá proti revmatismu
JAHODNÍK OBECNÝ – proti chudokrevnosti, podporuje činnost ledvin a žaludku
MALINÍK OBECNÝ – podporuje činnost ledvin a srdce
PTAČINEC ŽABINEC – podpora trávení
LOPUCH OBECNÝ – podporuje růst vlasů, projímadlo, pročišťuje ledviny
BRŠLICE KOZÍ NOHA – podporuje trávení
83
JESKYNNÍ ŽIVOT
autor: Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 7. ročník
Stručný popis programu:
V ekoprogramu se žáci seznámí s jeskyněmi ČR a organismy, které žijí nebo žily v jeskyních (včetně
pravěkých zvířat a lidí). Ekoprogram je zaměřen spíše prožitkově (objevování neznámé jeskyně,
netopýří lov, lov pravěkého medvěda atd.), žáci jsou rozděleni na skupinky, které soutěží mezi sebou.
Jednotlivé úkoly jsou bodovány.
Potřebný materiál a pomůcky:
Krátké videa, 5 CD se zvuky hmyzu (cikáda, kobylka, saranče, cvrček, komár), 5 přenosných CD
přehrávačů, vytvořená prezentace v Power Pointu, šátky (pro každého žáka), model jeskynního
medvěda, „oštěp“, krápník, gumové modely jeskynních zvířat, větší množství kartiček s bezobratlými
živočichy (cikáda, kobylka, saranče, cvrček, komár – lze si stáhnout kdekoli z internetu a kartičky si
vytvořit)
Metodický postup:
Celý ekoprogram probíhá formou skupinové práce. Jednotlivé úkoly lze bodovat a odměnit skupinku,
která získá nejvíce bodů.
1. Úvod:
−
Pustíme
video
Jeskynní
život
(staženo
a
upraveno
z webové
stránky:
http://www.youtube.com/watch?v=POlzpsqqd70). V titulcích videa je žákům sděleno, že
nebudou jen sedět a poslouchat, ale že si ekoprogram prožijí.
2. Objevování neznámé jeskyně:
−
−
−
Žáci jsou rozděleni do skupin. Ve skupinách napíší 5 různých živočichů, kteří žijí nebo žili
v jeskyních ČR.
Skupiny jsou vedeny do zatemněného sklepa ve škole, kde jsou rozmístěny modely živočichů
žijících v jeskyních, krabičky s živými bezobratlými živočichy a dále jeden asistent
znázorňující pravěkého člověka.
Skupiny mají 2 minuty na to, aby prozkoumaly tmavý sklep – JESKYŇ - a hmatem poznaly co
nejvíce živočichů. Za každého objeveného a poznaného živočicha (včetně asistenta) získávají
bod. Pokud objeví živočicha, kterého před hrou napsaly na papír, získávají dva body.
3. Jeskynní život – prezentace PowerPoint:
−
−
V prezentaci se žáci seznámí se vznikem jeskyní, jeskynními organismy, jeskyněmi ČR
a archeologickými nálezy. Žáky upozorníme, že musejí dávat dobrý pozor, protože v prezentaci
se objeví otázky a úkoly.
V prezentaci jsou vloženy snímky s chybějícími údaji, které skupinky doplňují na list papíru.
Za každý správně vyplněný údaj získává skupinka jeden bod.
84
4. Video – Punkevní jeskyně:
−
Toto video je kratičkou exkurzí do Punkevních jeskyní (staženo a upraveno z webové stránky:
http://www.youtube.com/watch?v=Pb_K9bfecDI ).
5. Netopýří lov:
−
−
−
−
Žákům vysvětlíme pojem echolokace.
Netopýří lov je hra, při které se žáci orientují pouze sluchem. Nejedná se sice o echolokaci,
neboť žáci hledají hmyz podle zvuku, který hmyz vydává, ale seznámí se s běžnou potravou
netopýrů.
V místnosti jsou rozmístěny CD přehrávače. Kolem CD přehrávačů jsou rozsypány obrázky
daného druhu hmyzu, který je potravou netopýra. Pustíme současně všech 5 CD se zvuky
hmyzu (na každém CD je jiný zvuk).
Žáci mají oči zavázány šátkem a hledají obrázky jen podle zvuku. Za každý nalezený obrázek
získává skupinka 2 body.
6. Lov pravěkého medvěda:
−
−
−
Skupinky sejdou do zatemněného sklepa – JESKYNĚ.
V jeskyni je připraven jeskynní medvěd (v našem případě papírový pytel, na kterém je
nakreslen jeskynní medvěd).
Žáci se snaží zasáhnout medvěda oštěpem. Těsně před hodem však zhasneme ve sklepě světlo,
takže házejí po paměti. Za každý zásah získává skupinka 2 body.
7. Závěr:
−
Vyhodnotíme práci jednotlivých skupin a vyhlásíme vítěze.
PRACOVNÍ LIST PRO SKUPINU …………….:
PĚT JESKYNNÍCH ŽIVOČICHŮ:
DOPLŇOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH ÚDAJŮ:
1. ……………………………………
1. ……………………………………
2. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………
5. ……………………………………
POČET BODŮ:
6. ……………………………………
7. ……………………………………
NETOPÝŘÍ LOV:
POČET BODŮ:
8. ……………………………………
LOV MEDVĚDA:
9. ……………………………………
POČET BODŮ:
10. ……………………………………
POČET BODŮ CELKEM:
POČET BODŮ:
85
BI O M Y
autor: Karina Krejčí
Doporučená věková kategorie: 8. ročník
Stručný popis programu:
Program je zaměřen na světové biomy, jejich výskyt na Zemi, na jejich charakteristiku z hlediska
podnebí a podmínek, které zde panují. A nemalou částí se věnuje také živým organismům, které
v jednotlivých biomech žijí. Protože je to program určený pro 8. ročník, je zaměřen na savce žijící
v biomech.
Cílem programu je, aby se žáci seznámili s jednotlivými biomy a z charakteristiky jednoho biomu sami
dokázali odvodit, co to vlastně biom je. Zdokonalí se mimo jiné v práci ve skupinách. Zjistí, že
přírodopis má blízko i k jiným předmětům. A v neposlední řadě zjistí, kolik se toho dokázali naučit ve
škole, protože určitě využijí již nabyté znalosti.
Potřebný materiál a pomůcky:
Obrázky biomů s jejich názvem, pracovní text, seznam úkolů, slepá mapa světa, barevná mapa biomů
světa, kartičky s obrázky savců, kartičky s názvy savců, papír, psací potřeby, případně také atlasy savců
či encyklopedie zvířat.
Metodický postup:
1. V místnosti připravíme devět stanovišť. Každé stanoviště představuje jeden biom a bude označeno
obrázkem biomu a jeho názvem. Na jednotlivá stanoviště připravíme také potřebné pomůcky pro
žáky (tj. pracovní text, seznam úkolů, slepou mapu světa, barevnou mapu biomů světa, prázdné
archy papíru a psací potřeby).
2. Nejprve je třeba rozdělit žáky do skupin. Uskutečníme to tak, že učitel přidělí každému žákovi
jeden obrázek savce. Podle počtu žáků musí učitel rozhodnout, které obrázky rozdá, aby byl na
každém stanovišti přibližně stejný počet žáků. Zbylé obrázky využijete až později. Žák se přiřadí ke
stanovišti, k biomu, ve kterém si myslí, že savec žije. Když se žáci přiřadí, učitel zkontroluje
správné zařazení. Pokud by některý žák pochybil, upozorní ho, ale neřekne, kam má jít. Nechte to
na žácích, ať si sami pomohou.
3. Ve skupinách budou žáci plnit několik úkolů. Pořadí úkolů může zůstat pevné, ale může se i měnit.
Tady záleží na učiteli, jaké stanoví podmínky. Další možnost volby má učitel v tom, zda pojme
tento program jako soutěž, či ne. Jednotlivé úkoly lze totiž bodovat, vítězí skupina s nejvyšším
počtem bodů. Bodování úkolů ovšem není nutné.
Úkoly:
1. Přečíst si pracovní text a na připravené papíry napsat odpovědi na zvídavé otázky uvedené pod
textem.
2. Z textu vybrat pět charakteristik daného biomu a napsat je na připravené papíry (mohou být
i samostatné kartičky, pro každou charakteristiku jedna). Úkolem žáků je zvážit, co daný biom
charakterizuje nejvíce, umět vybrat to podstatné.
3. Zakreslit do slepé mapy výskyt daného typu biomu.
4. V barevné mapě přiřadit devět typů biomů k číslům rozmístěným na mapě.
5. Vymyslet a napsat do připravených papírů obecnou definici pojmu biom.
6. Někde v místnosti necháme rozprostřené zbylé obrázky savců, které nebyly přiděleny žákům.
Žáci ve skupinkách mají za úkol z těchto obrázků savců vybrat ty, kteří žijí v jejich biomu
a odnesou si je na stanoviště. Ke každému biomu náleží pět savců.
7. V místnosti necháme rozprostřené také kartičky s názvy všech zobrazených savců. Žáci si opět
vyberou ty, které náleží k jejich biomu a přiřadí je k obrázkům.
86
8. Ke každému savci má skupinka za úkol vymyslet popis, charakteristiku, ve které ale neuvede
jméno zvířete. Podle popisu však musí být zvíře rozpoznatelné. Popisy pak mohou být použity
k poznávání savců mezi jednotlivými skupinami, kdy jedna skupina čte svůj popis a ostatní
hádají, o jaké zvíře se jedná. Při plnění tohoto úkolu mohou žáci používat atlasy savců nebo
encyklopedie zvířat.
Další náměty:
Počet biomů, tedy i pracovních skupinek lze snížit podle vlastních potřeb. Pomůcky, do kterých žáci nic
nevpisují, doporučuji zalaminovat.
Dále lze program rozšířit o prezentace jednotlivých skupin. Každá skupina by měla za úkol představit
svůj biom. Je nutné promyslet způsob prezentace, povoleny jsou např. tiskové zprávy, rozhlasové
rozhovory, kvízy pro ostatní, krátké scénky apod.
Existuje také spousta dokumentárních pořadů o světových biomech, které mohou být dalším vhodným
prostředkem k rozšíření tohoto tématu.
87
Tropický deštný les – pracovní text
Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím.
Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně, tzn. aby i v nejsušších měsících spadlo
minimálně 60 mm srážek. Teplota je relativně stálá. Rozdíly mezi jednotlivými ročními obdobími jsou
malé nebo prakticky nulové. Půda je chudá na živiny, protože časté deště z ní vyplaví vše, co vyplavit
lze.
Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný
prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě
existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku.
Tropický deštný les je biom s nejvyšší biodiverzitou, tzn. že zde žije nejvyšší počet druhů organismů.
A většina z nich je možná dosud nepoznána.
Tropické deštné lesy se nazývají také „největší lékárnou světa“ pro výskyt velkého počtu přírodních
léčiv. Téměř polovina užívaných léků pochází z tropických deštných pralesů.
O tropických deštných lesích se také říká, že jsou „plíce Země.“. Je v nich vázáno obrovské množství
oxidu uhličitého a pralesy mají obrovský podíl na kyslíku už vytvořeném – vyprodukovaly ho v době,
když rostly. Jejich likvidace, zejména vypalování, spotřebovává jimi kdysi vyrobený kyslík a vrací oxid
uhličitý zpět do atmosféry.
Stromy rostoucí v tropických deštných lesích mohou mít některé vlastnosti, které nejsou u stromů
běžné. Vegetace je zde hustá a rychle přirůstá. Vzhledem k obrovské konkurenci o světlo, je tropický
deštný les místo, kde rostou jedny z nejvyšších stromů. Podrost v tropickém lese je často omezen
nedostatkem světla. Mluvíme o tzv. patrovitosti vegetace, neboli stromových patrech. Často se zde
vyskytují tzv. epifyty, což jsou rostliny rostoucí na povrchu jiných rostlin.
V současné době tropické deštné lesy ubývají. Je to jeden z nejohroženějších biomů na světě. Dochází
jednak k jeho kácení (kvůli spotřebě dřeva jako paliva i výrobní suroviny) či vypalování pro zisk nové
zemědělské půdy. Za posledních 100 let již zmizelo z povrchu zemského více než 50 % rozlohy
tropických deštných pralesů (na počátku století byla rozloha tropických deštných pralesů asi
16 mil. km², dnes je to cca 7 mil. km²). A navzdory různým aktivitám ochránců přírody a vyhlašování
nových obrovských rezervací a národních parků se tempo příliš nezpomalilo. Odhaduje se, že pokud
nedojde k radikální změně, do poloviny 21. století tropické deštné lesy zcela zmizí.
Jednou z hlavních příčin ničení je velkoobchod s velmi kvalitním tropickým dřevem, jako je mahagon
a týk. Kácení lesů je stále ničivější díky používání silnějších strojů. Kromě dělníků kácejí stromy
i zemědělci bez půdy. Ti vypalují velké lesní porosty, aby získali zemědělskou půdu. K dalším
důvodům ničení patří zakládání povrchových dolů. Někde se stavějí přehrady a vodní nádrže pro
výrobu elektřiny. Jinde se kácejí lesy proto, aby ustoupily dobytčím farmám určeným k produkci
hovězího. Vědci mají obavy, že ničení tropických deštných lesů může vést k urychlení negativních
změn v klimatických podmínkách Země. Například vypalování lesů způsobuje zvyšování obsahu oxidu
uhličitého v atmosféře, a tudíž k urychlování skleníkového efektu a zvyšování globálního oteplování.
Živočišná říše je v tropických lesích zastoupena velkým počtem druhů. Žije zde velké množství primátů
(například gorily, orangutani), z šelem třeba levhart, z dalších savců prase pralesní, buvol pralesní
a další.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
88
Zvídavé otázky:
1. Amazonský deštný prales patří k nejznámějším. Ve kterém světadíle a na ploše
jakého státu se nejvíce rozkládá?
2. V pralesích žije také množství jedovatých živočichů. Známý je jed kurare, také
šípový jed, získávaný z těla jednoho rodu obratlovců. Domorodci jej využívají
k lovu. Namáčejí do něj hroty svých zbraní. O jaké živočichy se jedná?
3. V lesích, v tropických lesích obzvlášť, můžeme rostliny rozdělit do lesních pater.
Dokážeš je vyjmenovat? Napovím, že jsou čtyři základní.
4. Amazonka, řeka protékající Amazonií, je nejdelší řekou světa. Víš, která řeka stojí
na druhém místě, co se délky týče?
5. V Amazonii žije jeden z největších hadů na světě. Patří mezi škrtiče a umí plavat.
Jak se had jmenuje?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
89
Savany – pracovní text
Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických pásů obou polokoulí.
Během roku se zde střídají kratší období dešťů a delší období sucha. Krajina savan je pokryta
vysokou trávou s řídce roztroušenými stromy (nejběžnějším druhem je baobab). Podobný
travinný biom najdeme i v mírném pásu. Zde ale nese název step.
Nejrozsáhlejší savany najdeme v Africe. Kromě toho se také vyskytují v Jižní Americe nebo
v Austrálii.
Savany jsou optimálním životním prostředím pro býložravce. V těchto travnatých pláních je
málo úkrytů a málo překážek bránících zvířatům v běhu. Proto velcí býložravci (jako jsou
zebry, antilopy nebo žirafy) žijí ve stádech. Jsou zde také schopny rychlého běhu, díky čemuž
mohou unikat před predátory. Zbarvením srsti se živočichové žijící v savanách přizpůsobují
prostředí.
Žijí zde také velké šelmy jako lvi, gepardi a hyeny. Z dalších velkých savců ještě sloni
a nosorožci.
Pro savany v Jižní Americe jsou typičtí mravenečník a pásovec. Z šelem třeba puma či jaguár.
Ze známých australských savců žijících v tamních savanách uvedu třeba klokana či koalu.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Klokan či koala uvedení v textu patří mezi vačnatce. V čem se tento nadřád savců
liší od nadřádu savců placentálních?
2. Koala medvídkovitá je tzv. potravní specialista. Co to znamená?
3. Jsou známy dva druhy slonů, slon africký a slon indický. Uveď rozdíly, díky
kterým tyto dva druhy od sebe odlišíme.
4. Gepard je zajímavá kočkovitá šelma. Je nejrychlejší zvířetem pohybujícím se na
souši. Na rozdíl od všech ostatních kočkovitých šelem má, co se týká stavby těla,
jednu výjimku. V čem se tedy liší od ostatních kočkovitých šelem?
5. Častým druhem stromu rostoucím v afrických savanách je baobab. Dokážeš si
představit a popsat, jak vypadá?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
90
Pouště a polopouště – pracovní text
Pouště a polopouště jsou neúrodné oblasti, které trpí nedostatkem vody. Jedním
z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Pouště jsou rozšířeny ve všech podnebných
pásech, především však v oblastech kolem obratníků. Charakteristické jsou také velké teplotní
rozdíly mezi dnem a nocí. Existují čtyři typy pouští: skalnatá, kamenitá, štěrková a písečná.
Většina pouští je kamenitých.
Rostou zde hlavně rostliny, které se dokázaly přizpůsobit zdejším podmínkám (tj. suchu, teplu,
nedostatku vody). Takovými rostlinami jsou kaktusy a pryšce. Klasičtější rostliny najdeme
v pouštích pouze v blízkosti zdroje povrchové nebo podpovrchové vody (oázy, okolí řek).
Z živočichů zde najdeme zástupce bezobratlých, některé plazy, dále drobné savce, jako jsou
pískomilové, tarbíci a fenci. Z větších savců se zde setkáme s velbloudy.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Největší pouště najdeme v Africe a v Asii. Víš, jak se jmenují?
2. Nejsušším místem na světě je poušť Atacama. Podle měření zde na některých
místech neprší třeba i stovky či tisíce let. Ve kterém světadílu byste tuto poušť
hledali?
3. Kaktusy a pryšce jsou rostliny, které se uměly přizpůsobit podmínkám pouští
a polopouští. Jak to dokáží?
4. Kdo je to drabař a kdo dromedár?
5. Nejvíce pouští, jak bylo řečeno, se vyskytuje v oblasti obratníků. Jak se jmenují
dva obratníky Země a na které polokouli každý z nich najdeme?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
91
Stepi – pracovní text
Step je označení pro travnaté oblasti mírného pásu na severní i jižní polokouli. V těchto
oblastech se rozkládají na celkové rozloze přes 9 mil km². Zdejší klima se vyznačuje horkými
léty a chladnými zimami. Celoročně je zde nedostatek srážek pro růst dřevin. Vegetační období
netrvá déle než čtyři měsíce. Stepní půdy bývají velmi úrodné a v dnešní době jsou stepi
proměněny ve světové obilnice. Pro nízké úhrny srážek během roku ve stepích nerostou
stromy. Název step vznikl v ruštině pro travnaté formace mírného pásu. Pro travnaté formace
tropů a subtropů se používá název savana.
Stepi dostaly různé názvy podle místa výskytu. Rozsáhlé stepi se nacházejí ve střední Asii a na
Ukrajině a nazývají se celiny. Ve východní Evropě najdeme step v Maďarsku a nese název
pusta. Severoamerické stepi se nazývají prérie, zatímco jihoamerické stepi jsou pampy.
Významnou skupinu stepní fauny představují dobře pohybliví kopytníci. Další skupinu tvoří
drobní hlodavci. Poslední skupinu tvoří šelmy a draví ptáci.
Typickým savcem severoamerických prérií je bizon americký. V jižní Americe můžeme potkat
lamy. V asijských stepích žijí sajgy. Z menších a početnějších savců žijí ve stepích křečci, sysli
a hraboši.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Bizon je největší savec amerického kontinentu. Patří mezi přežvýkavce. Tělo je
pokryto krátkou srstí, která ale v přední části trupu přechází v delší chlupy. Ačkoli
vypadají těžkopádně (samci váží okolo jedné tuny), v cvalu dosahují poměrně
vysoké rychlosti. Jakou rychlost (v km/hod) tito přežvýkavci dokážou vyvinout?
2. Stepi jsou travnaté biomy. Žije zde proto mnoho býložravců. Zvláštní skupinou
býložravců jsou přežvýkavci, kteří mají jinak přizpůsobenou trávicí soustavu. Mají
složený žaludek ze čtyř částí. Jak se tyto čtyři části složeného žaludku přežvýkavců
jmenují a který oddíl je největší?
3. Při západním pobřeží Severní a Jižní Ameriky se táhne pohoří dlouhé 15 500km.
Víš, jak se toto pohoří jmenuje? Ještě upozorňuji, že má dva názvy, jeden pro část
pohoří v Severní Americe, druhý pro stejné pohoří v Jižní Americe.
4. Stepi najdeme i v Evropě. Poměrně blízko naší republiky. Mám namysli pustu
v Maďarsku. Teď ale z trošku jiného soudku. Jaké je hlavní město Maďarska?
5. Na stepích v Mongolsku se kdysi proháněla stáda lichokopytníka, který je jediným
žijícím předkem našeho zdomácnělého koně. Dnes se s ním můžeme setkat jen
v některých zoologických zahradách. Mimo jiné, před několika lety proběhlo ve
spolupráci se ZOO Praha vypuštění několika jedinců tohoto koně do volné přírody
v Mongolsku. Víš, jak se tento kůň nazývá?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
92
Lesy mírného pásu – pracovní text
Lesy mírného pásu se rozkládají se na severní polokouli. Nejvíce ve střední Evropě, ale také
při východním pobřeží Ameriky a Asie. Podnebí je mírné a střídají se zde 4 roční období.
Nejvíce srážek zde spadne v létě. Tyto podmínky jsou vhodné pro růst lesa. Pro chladnější
oblasti jsou typické jehličnany. V teplejších oblastech převládají listnaté a smíšené lesy.
Dnešní krajina mírného pásu není úplně typická. Původní listnaté lesy totiž byly většinou
vykáceny a člověkem přeměněny. Na místo původních lesů byly vysazeny převážně smrkové
monokultury. Část vykácených lesů člověk přeměnil na pole, louky a pastviny.
Mnoho původních savců, kteří žili v lesích mírného pásu, bylo skoro vyhubeno. Například vlk,
kočka divoká, zubr evropský. Někteří ze savců se do této přírody znovu vysazují. U nás je to
například rys ostrovid, bobr evropský nebo medvěd hnědý. Ze známých savců se zde ještě
vyskytuje liška a jelen.
V lesích rostou běžné druhy stromů, jako jsou buk nebo dub, z jehličnanů smrk, borovice, jedle
či modřín.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Co si představíš pod pojmem smrková monokultura?
2. Člověk vysazuje smrkové monokultury, protože je to pro něj výhodné. Ale čím dál
více slyšíme také o negativních stránkách tohoto typu hospodaření. Víš, jaké klady
a zápory jsou s tímto typem lesů spojeny? Proč je člověk vysazuje? A naopak, proč
zas nejsou tak dobré?
3. Období pohlavní aktivity u savců se nazývá říje. Výrazná je například říje u jelenů.
Víš, ve kterém měsíci v roce jelení říje probíhá?
4. Napiš alespoň rodové jméno největšího volně žijícího přežvýkavce v Evropě. Je
zavalitý, s těžkou masivní hlavou. Činností člověka se dostal na pokraj vyhubení.
Musel být vyhlášen program na jeho záchranu.
5. Jak se nazývá plod buku a jak plod dubu?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
93
Severské jehličnaté lesy (tajga) – pracovní text
Tajga je biom, který se vyskytuje především v severních zeměpisných šířkách, na severu
Evropy, Asie a Severní Ameriky. Dominantní jsou zde jehličnaté lesy. Nejvíce takových lesů
se vyskytuje v Kanadě a především na Sibiři, odtud pochází i místní název tajga.
Dále na sever pak severský jehličnatý les přechází v tundru (přechodný pás s roztroušenou
stromovou a keřovou vegetací se nazývá lesotundra). Na jihu pak přechází v biom smíšených
a listnatých opadavých lesů.
Zimy jsou zde velmi chladné. Léto bývá teplejší, ale krátké.
Rostou zde smrky, borovice, jedle a modříny. Bylinné patro tvoří drobné keříčky brusinek,
borůvek a vřesů. Na mnoha místech tajgy se také vytváří močály, bažiny a rašeliniště.
V jehličnatých lesích žije řada ohrožených druhů savců, např. medvěd, vlk, los, rys, bobr, také
veverky, zajíci, lišky, kuny apod.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. V čem se liší šišky smrku a jedle?
2. Jehličnany jsou nahosemenné rostliny. Jejich společným znakem je mimo jiné
jehlicovitý typ listu. Existuje však strom, který také spadá do skupiny
nahosemenných rostlin, ale vzhled listů je poněkud jiný. Je to strom pocházející
z Číny. U nás je hojně vysazován jako okrasný strom v parcích. Je opadavý. A je
součástí léků např. pro posílení paměti. Víš už, jak se tento strom nazývá?
3. Jakou výjimkou mezi nahosemennými rostlinami se pyšní modřín?
4. Rys je zástupcem kočkovitých šelem. Víš, která kočkovitá šelma je největší na
světě? Uveď rodové i druhové jméno.
5. Medvěd hnědý se na Zemi vyskytuje v několika poddruzích. Mezi nejznámější patří
medvěd kodiak, medvěd grizzly, medvěd brtník a medvěd kamčatský. Každý
z těchto poddruhů obývá jinou část zeměkoule. Víš, který z nich je největším
poddruhem medvěda hnědého?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
94
Tundra – pracovní text
Tundra je biom, který lze nalézt mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami.
Najdeme ho v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie a Ameriky, Grónsku a dalších přilehlých
ostrovech (arktická tundra), na jižní polokouli v nejsevernějších oblastech Antarktidy
a přilehlých ostrovech (antarktická tundra). Jako tundru též chápeme podobně vypadající území
vysoko v horách (alpinská tundra). Slovo tundra pochází z laponštiny a znamená bezlesou
krajinu.
Vody je zde dostatek, ale většinou je přítomna v pevném skupenství. Půda je trvale zmrzlá,
v krátkém létě rozmrzá pouze slabá povrchová vrstva.Takové trvale zmrzlé půdě se také říká
permafrost. Vegetační doba je velice krátká, teploty nízké a po většinu času je zde vysoká
sněhová pokrývka.
Biodiverzita tundry je velice nízká. Drsné klima snášejí ze semenných rostlin pouze
přizpůsobené byliny a malé keříky. Většinu vegetace tvoří mechorosty a lišejníky. Živočichové
jsou výrazně adaptováni extrémním podmínkám a na nejtvrdší zimní období se často stahují
více na jih do teplejších oblastí nebo ji přečkávají v hibernaci. Žijí tady například sobi,
pižmoni nebo hlodavci lumíci. Růst rostlin je velice pomalý, což se projevuje mimo jiné
vysokou citlivostí tundrových ekosystémů na poškození – při velkoplošné destrukci vegetace
se původní stav může obnovovat celá desetiletí či staletí se všemi nepříznivými důsledky, které
z toho plynou.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Grónsko je velký ostrov. Dokonce patří do žebříčku největších ostrovů světa. Víš,
které místo mu patří?
2. V textu se objevilo slovní spojení „vegetační doba.“ Vysvětli, co to znamená.
3. Další cizí slovo, které jste mohli najít v textu, je „biodiverzita.“ Co je to?
4. Lišejníky jsou symbiotické organismy. Které organismy žijící spolu v symbióze je
tvoří?
5. Ještě jednou se zastavíme v textu u cizího slova. Vysvětli pojem „hibernace.“
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
95
Polární oblasti – pracovní text
Jako polární oblasti se označují oblasti, které jsou trvale pokryty ledem a sněhem, na nichž
věčně trvá zima. Vyskytují se na ostrovech Severního ledového oceánu a na Antarktidě.
V těchto oblastech se nevyskytují žádné vyšší rostliny (mohou zde ale přežívat
fotosyntetizující a jiné mikroorganismy). Zvířena se vyskytuje pouze při pobřeží volného moře
(tučňáci, ostatní mořské ptactvo, ploutvonožci, medvěd lední, liška polární, sob polární).
Ne vždy jsou považovány za jeden z biomů (někdy nejsou brány v potaz vůbec, někdy jsou
technicky vztahovány k pouštím, neboť jako ony mají z hlediska živých organismů nedostatek
dostupné vody).
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Jaký je jiný název pro oblast Severního ledového oceánu a jeho ostrovů? Název
začíná písmenem A, a má 7 písmen (A_ _ _ _ _ _).
2. Na který den v kalendáři na severní polokouli připadá zimní slunovrat, tudíž
začátek zimy? A kdy zima na severní polokouli zase končí, tudíž kdy nastává jarní
rovnodennost?
3. Ze zeměpisu víte o existenci světadílů: Asie, Evropa, Austrálie, Antarktida, Afrika,
Severní Amerika a Jižní Amerika. Kdybychom je seřadili podle jejich rozlohy, na
kterém místě by se umístila Antarktida? A troufl by sis je všechny seřadit podle
velikosti od největšího po nejmenší?
4. Představ si, že jsi cestovatel, kterému nesmí uniknout ani polární oblasti. Jednoho
dne se tedy vydáš na výpravu k Severnímu pólu. Je možné, aby ses cestou potkal
s tučňákem?
5. Na Antarktidě a v Grónsku se v současnosti vyskytují jediné pevninské ledovce na
naší planetě. Nebylo tomu tak ale vždy. Ve čtvrtohorách pokrýval pevninský
ledovec i velkou část Evropy. Dokonce se dostal až k pohraničním horám na severu
naší republiky. Co dodnes připomíná činnost pevninského ledovce na našem území?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
96
Moře a oceány
Moře a oceány jsou nejrozsáhlejším biomem světa. Pokrývá okolo 75 % povrchu Země. Oceán
se rozdělil na pět částí, na Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní oceán (uznaný až
v roce 2000) a Severní ledový oceán. Jde jen o umělé rozdělení, ve skutečnosti je plocha
celistvá. Moře a oceány jsou silně znečišťovány, a proto patří k silně ohroženým biomům.
Většina organismů je zde silně ovlivněna prouděním vod. Může jít buď o slapové jevy, ale i
o mořské proudy. Masy vod všech oceánů a moří jsou totiž neustále v pohybu. Tvoří se proudy
– teplé a studené. Na hladině pak jde o vlny (způsobené větrem), které po přiblížení k pobřeží
utvářejí příboj.
Rostliny
Rostliny jsou v podvodním světě zastoupeny například jako tzv. podvodní nebo mořské trávy.
Časté jsou také řasy (právem nazývané plícemi Země). Řasy se dělí na zelené řasy, ruduchy
(červené řasy) a chaluhy (hnědé řasy). Nejčastěji obývají skalnaté podloží.
Živočichové
Tato říše je v oceánech zastoupena nejvíce. Ze savců jsou tam takoví, kteří v moři jen získávají
potravu (např. mroži, lachtani, tuleni, rypouši) nebo ti, kteří zde tráví celý život (např. velryby,
plejtváci, kosatky, delfíni, vorvani).
Plankton
Plankton je souhrnný název pro celou škálu organismů. Plankton je jednou z nejdůležitějších
složek v potravní síti oceánu, a proto má nesmírný význam pro celý biom.
(Zdroj: www.wikipedie.org)
Zvídavé otázky:
1. Proč patří moře a oceány k ohroženým biomům? Které činnosti je tak ohrožují?
2. Co to jsou slapové jevy?
3. Znáš název jednoho z nejznámějších mořských proudů, který proudí Atlantským
oceánem a v západní Evropě (hlavně na severu) zmírňuje zimy, které jsou pak ve
srovnání s jinými místy se stejnou zeměpisnou šířkou daleko teplejší? Někteří vědci
také tvrdí, že tento teplý mořský proud má velký vliv na globální změny na planetě
(globální oteplování).
4. Lachtani a tuleni jsou si hodně podobní. Mnozí z nás si je také lehce pletou. Jsou to
však opravdu dva rozdílné živočišné druhy. Víš, jaký je mezi nimi rozdíl?
5. V Národním muzeu v Praze visí na stropě výstavního sálu savců jedna velká (22,5m
dlouhá) a těžká (4030 kg) kostra. Víš, kterému druhu živočicha patří?
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
97
SEZNAM ÚKOLŮ PRO ŽÁKY
Přečtěte si text a zodpovězte na připravené papíry „zvídavé otázky“ uvedené za textem.
1. Charakterizujte daný biom pěti větami vybranými z textu. Zvažte, co váš biom
charakterizuje nejvíce. Vyberte opravdu to podstatné.
2. Do slepé mapy zakreslete výskyt vašeho biomu.
3. V barevné mapě biomů světa správně přiřaďte devět typů biomů k číslům
rozmístěným na mapě. (Čísla jsou v barevných rámečcích. Barva rámečku odpovídá
barvám v mapě).
4. Z informací, které víte o vašem biomu, zkuste vymyslet a napsat obecnou definici
pojmu biom. Zkrátka, co je to biom?
5. V místnosti najdete kartičky s obrázky savců. Vyberte pět živočichů, kteří žijí ve
vašem typu biomu. Přineste si je ke stanovišti.
6. V místnosti najdete také kartičky s názvy savců. Vyberte ty, které jste si nasbírali
v předchozím úkolu.
7. Ke každému z pěti savců vymyslete popis, charakteristiku, ve které ovšem nezazní
jméno zvířete. Z popisu však musí být daný savec poznatelný. Smíte použít
literaturu.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
98
MAPA BIOMŮ SVĚTA
1.
2.
5.
4.
3.
6.
8.
7.
9.
Typy biomů: MOŘE A OCEÁNY, TAJGA, TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, STEPI, POLÁRNÍ OBLASTI, LESY MÍRNÉHO PÁSU, SAVANY,
TUNDRA, POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ
Zdroj obrázku: http://www.pps.k12.or.us/schools-c/pages/westsylvan/sylvan/binnsmead/Linux_Website/virtual%20zoo/habitats/habitats.htm
99
SEZNAM S NÁZVY SAVCŮ
Levhart
obláčkový
Orangutan
bornejský
Gorila
východní
Lenochod
dvouprstý
Mandril
Žirafa
Rothschildova
Slon africký
Zebra stepní
Lev pustinný
Nosorožec
tuponosý
Pískomil
křečkovitý
Fenek
berberský
Velbloud
dvouhrbý
Velbloud
jednohrbý
Tarbík
egyptský
Bizon
americký
Lama guanako
Křeček polní
Sysel obecný
Sajga tatarská
Zubr evropský
Jelen lesní
Kočka divoká
Liška obecná
Veverka
obecná
Los evropský
Sobol asijský
Medvěd
hnědý
Rys ostrovid
Vlk obecný
Sob polární
Pižmoň
Lumík
sibiřský
Zajíc bělák
Liška polární
Medvěd lední
Rypouš sloní
Tuleň
grónský
Lachtan
hřivnatý
Mrož lední
Delfín skákavý Kosatka dravá
Vorvaň
obrovský
Velryba
grónská
Narval
100
ODPOVĚDI NA „ZVÍDAVÉ OTÁZKY“ (pouze pro učitele)
Zvídavé otázky (TROPICKÝ DEŠTNÝ LES):
1) Amazonský deštný prales patří k nejznámějším. Ve kterém světadíle a na ploše jakého státu se nejvíce
rozkládá? (Jižní Amerika, Brazílie)
2) V pralesích žije také množství jedovatých živočichů. Známý je jed kurare, také šípový jed, získávaný z těla
jednoho rodu obratlovců. Domorodci jej využívají k lovu. Namáčejí do něj hroty svých zbraní. O jaké
živočichy se jedná? (žáby pralesničky, šípové žáby)
3) V lesích, v tropických lesích obzvlášť, můžeme rostliny rozdělit do lesních pater. Dokážeš je vyjmenovat?
Napovím, že jsou čtyři základní. (mechové, bylinné, keřové a stromové patro)
4) Amazonka, řeka protékající Amazonií, je nejdelší řekou světa. Víš, která řeka stojí na druhém místě, co se
délky týče? (Nil)
5) V Amazonii žije jeden z největších hadů na světě. Patří mezi škrtiče a umí plavat. Jak se had jmenuje?
(anakonda velká)
Zvídavé otázky (SAVANA):
1) Klokan či koala uvedení v textu patří mezi vačnatce. V čem se tento nadřád savců liší od nadřádu savců
placentálních? (samice nemají placentu; mláďata se rodí nedokonale vyvinutá a jejich vývoj pokračuje
ve vaku samice)
2) Koala medvídkovitá je tzv. potravní specialista. Co to znamená? (je úzce specializován na jeden typ
potravy; živí se listy a kůrou blahovičníků neboli eukalyptů, které jsou navíc pro většinu zvířat
jedovaté)
3) Jsou známy dva druhy slonů, slon africký a slon indický. Uveď rozdíly, díky kterým tyto dva druhy od sebe
odlišíme. (velikost: slon africký je větší; velikost uší: slon africký je má větší; chobot: slon africký má na
chobotu dva výběžky, „prsty“(nahoře a dole), slon indický má výběžek pouze nahoře; kly: samice slona
afrického kly má, samice slona indického ne)
4) Gepard je zajímavá kočkovitá šelma. Je nejrychlejší zvířetem pohybujícím se na souši. Na rozdíl od všech
ostatních kočkovitých šelem má, co se týká stavby těla, jednu výjimku. V čem se tedy liší od ostatních
kočkovitých šelem? (nemá zatažitelné drápy)
5) Častým druhem stromu rostoucím v afrických savanách je baobab. Dokážeš si představit a popsat, jak
vypadá? (má hodně široký kmen (okolo 10m), ve kterém dokáže zadržovat vodu a poměrně rozložitou
korunu)
Zvídavé otázky (POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ):
1) Největší pouště najdeme v Africe a v Asii. Víš, jak se jmenují? (Sahara v Africe; Gobi v Asii)
2) Nejsušším místem na světě je poušť Atacama. Podle měření zde na některých místech neprší třeba i stovky či
tisíce let. Ve kterém světadílu byste tuto poušť hledali? (Jižní Amerika)
3) Kaktusy a pryšce jsou rostliny, které se uměly přizpůsobit podmínkám pouští a polopouští. Jak to dokáží?
(zadržování vody ve zdužnatělých stoncích nebo listech; rozsáhlý a hluboký kořenový systém; kožovité,
často voskem pokryté povrchy listů, které brání nadměrnému vypařování vody; uzavírání průduchů
během dne)
4) Kdo je to drabař a kdo dromedár? (drabař – velbloud dvouhrbý; dromedár – velbloud jednohrbý)
5) Nejvíce pouští, jak bylo řečeno, se vyskytuje v oblasti obratníků. Jak se jmenují dva obratníky Země a na
které polokouli každý z nich najdeme? (obratník Raka – severní polokoule; obratník Kozoroha – jižní
polokoule)
Zvídavé otázky (STEPI):
1) Bizon je největší savec amerického kontinentu. Patří mezi přežvýkavce. Tělo je pokryto krátkou srstí, která
ale v přední části trupu přechází v delší chlupy. Ačkoli vypadají těžkopádně (samci váží okolo jedné tuny)
v cvalu dosahují poměrně vysoké rychlosti. Jakou rychlost (v km/hod) si myslíš, že tito přežvýkavci dokážou
vyvinout? (50 km/hod)
2) Stepi jsou travnaté biomy. Žije zde proto mnoho býložravců. Zvláštní skupinou býložravců jsou přežvýkavci,
kteří mají jinak přizpůsobenou trávicí soustavu. Mají složený žaludek ze čtyř částí. Jak se tyto čtyři části
složeného žaludku přežvýkavců jmenují a který oddíl je největší? (bachor, čepec, kniha a slez; největší je
bachor)
101
3) Při západním pobřeží Severní a Jižní Ameriky se táhne pohoří dlouhé 15 500km. Víš, jak se toto pohoří
jmenuje? Ještě upozorňuji, že má dva názvy, jeden pro část pohoří v Severní Americe, druhý pro stejné
pohoří v jižní Americe. (Kordillery v Severní Americe, Andy v Jižní Americe)
4) Stepi najdeme i v Evropě. Poměrně blízko naší republiky. Mám namysli pustu v Maďarsku. Teď ale z trošku
jiného soudku. Jaké je hlavní město Maďarska? (Budapešť)
5) Na stepích v Mongolsku se kdysi proháněla stáda lichokopytníka, který je jediným žijícím předkem našeho
zdomácnělého koně. Dnes se s ním můžeme setkat jen v některých zoologických zahradách. Mimo jiné, před
několika lety proběhlo ve spolupráci se ZOO Praha vypuštění několika jedinců tohoto koně do volné přírody
v Mongolsku. Víš, jak se tento kůň nazývá? (kůň Převalského)
Zvídavé otázky (LESY MÍRNÉHO PÁSU):
1) Co si představíš pod pojmem smrková monokultura? (je to smrkový les; uměle vysazen člověkem)
2) Člověk vysazuje smrkové monokultury, protože je to pro něj výhodné. Ale čím dál více slyšíme také
o negativních stránkách tohoto typu hospodaření. Víš, jaké klady a zápory jsou s tímto typem lesů spojeny?
Proč je člověk vysazuje? A naopak, proč zas nejsou tak dobré? (klady: rychle rostou, dřevozpracování,
výroba papíru (zisk); zápory: malá druhová pestrost, náchylnost ke kalamitám – vítr, kůrovec)
3) Období pohlavní aktivity u savců se nazývá říje. Výrazná je například říje u jelenů. Víš, ve kterém měsíci
v roce jelení říje probíhá? (v září)
4) Napiš alespoň rodové jméno největšího volně žijícího přežvýkavce v Evropě. Je zavalitý, s těžkou masivní
hlavou. Činností člověka se dostal na pokraj vyhubení. Musel být vyhlášen program na jeho záchranu. (zubr
evropský)
5) Jak se nazývá plod buku a jak plod dubu? (buk má bukvice; dub má žaludy)
Zvídavé otázky (TAJGA):
1) V čem se liší šišky smrku a jedle? (směrem růstu: šišky smrku visí směrem dolů, šišky jedle rostou
vzhůru; šišky smrku spadnou celé, jsou nerozpadavé, zatímco šišky jedle jsou rozpadavé)
2) Jehličnany jsou nahosemenné rostliny. Jejich společným znakem je mimo jiné jehlicovitý typ listu. Existuje
však strom, který také spadá do skupiny nahosemenných rostlin, ale vzhled listů je poněkud jiný. Je to strom
pocházející z Číny. U nás je hojně vysazován jako okrasný strom v parcích. Je opadavý. A je součástí léků
např. pro posílení paměti. Víš už, jak se tento strom nazývá? (jinan dvoulaločný – ginkgo biloba)
3) Jakou výjimkou mezi nahosemennými rostlinami se pyšní modřín? (je opadavý)
4) Rys je zástupcem kočkovitých šelem. Víš, která kočkovitá šelma je největší na světě? Uveď rodové i druhové
jméno. (tygr ussurijský)
5) Medvěd hnědý se na Zemi vyskytuje v několika poddruzích. Mezi nejznámější patří medvěd kodiak, medvěd
grizzly, medvěd brtník a medvěd kamčatský. Každý z těchto poddruhů obývá jinou část zeměkoule. Víš,
který z nich je největším poddruhem medvěda hnědého? (medvěd kodiak – může vážit i více než 700kg)
Zvídavé otázky (TUNDRA):
1) Grónsko je velký ostrov. Dokonce patří do žebříčku největších ostrovů světa. Víš, které místo mu patří?
(1. místo, je to největší ostrov na světě)
2) V textu se objevilo slovní spojení „vegetační doba.“ Vysvětli, co to znamená. (časový úsek, v němž příznivé
klimatické podmínky prostředí umožňují souvislý průběh hlavních životních funkcí rostlin - růst,
rozmnožování)
3) Další cizí slovo, které jste mohli najít v textu, je „biodiverzita.“ Co je to? (rozrůzněnost života; bohatství
druhů živočichů a rostlin žijících na Zemi)
4) Lišejníky jsou symbiotické organismy. Které organismy žijící spolu v symbióze je tvoří? (jsou to houbová
vlákna a zelené řasy nebo sinice)
5) Ještě jednou se zastavíme v textu u cizího slova. Vysvětli pojem „hibernace.“ (zimní spánek; specifická
reakce savců na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu všech fyziologických procesů
přečkávají ve vhodném úkrytu nepříznivé zimní období)
Zvídavé otázky (POLÁRNÍ OBLASTI):
1) Jaký je jiný název pro oblast Severního ledového oceánu a jeho ostrovů? Název začíná písmenem A, a má
7 písmen (A_ _ _ _ _ _). (Arktida)
2) Na který den v kalendáři na severní polokouli připadá zimní slunovrat, tudíž začátek zimy? A kdy zima na
severní polokouli zase končí, tudíž kdy nastává jarní rovnodennost? (začátek: 21. 12; konec: 21.3.)
102
3) Ze zeměpisu víte o existenci světadílů: Asie, Evropa, Austrálie, Antarktida, Afrika, Severní Amerika a Jižní
Amerika. Kdybychom je seřadili podle jejich rozlohy, na kterém místě by se umístila Antarktida? A troufl by
sis je všechny seřadit podle velikosti od největšího po nejmenší? (Antarktidě patří 5. příčka; pořadí je
následující: Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa, Austrálie)
4) Představ si, že jsi cestovatel, kterému nesmí uniknout ani polární oblasti. Jednoho dne se tedy vydáš na
výpravu k Severnímu pólu. Je možné, aby ses cestou potkal s tučňákem? (ne; tučňáci obývají pouze jižní
polokouli; nejseverněji se jeden druh tučňáka dostal na Galapágy, kde hnízdí)
5) Na Antarktidě a v Grónsku se v současnosti vyskytují jediné pevninské ledovce na naší planetě. Nebylo tomu
tak ale vždy. Ve čtvrtohorách pokrýval pevninský ledovec i velkou část Evropy. Dokonce se dostal až
k pohraničním horám na severu naší republiky. Co dodnes připomíná činnost pevninského ledovce na našem
území? (bludné balvany, vyhloubená údolí, nánosy usazenin, ledovcová jezera)
Zvídavé otázky (MOŘE A OCEÁNY):
1) Proč patří moře a oceány k ohroženým biomům? Které činnosti je tak ohrožují? (činnost člověka – průmysl,
zemědělství, lov)
2) Co to jsou slapové jevy? (pohyb vyvolaný gravitací Měsíce a Slunce – příliv a odliv)
3) Znáš název jednoho z nejznámějších mořských proudů, který proudí Atlantským oceánem a v západní Evropě
(hlavně na severu) zmírňuje zimy, které jsou pak ve srovnání s jinými místy se stejnou zeměpisnou šířkou
daleko teplejší? Někteří vědci také tvrdí, že tento teplý mořský proud má velký vliv na globální změny na
planetě (globální oteplování). (Golfský proud)
4) Lachtani a tuleni jsou si hodně podobní. Mnozí z nás si je také lehce pletou. Jsou to však opravdu dva
rozdílné živočišné druhy. Víš, jaký je mezi nimi rozdíl? (lachtani mají na rozdíl od tuleňů malé ušní boltce
a zadní nohy dokážou podsunout pod tělo; tuleni táhnou zadní končetiny za sebou; „tuleni se tulí,
zatímco lachtani lezou“)
5) V Národním muzeu v Praze visí na stropě výstavního sálu savců jedna velká (22,5m dlouhá) a těžká (4030kg)
kostra. Víš, kterému druhu živočicha patří? (plejtvák myšok)
103
V O D A S TO K R Á T J I N A K
autor: Karina Krejčí
Doporučená věková kategorie: 8. ročník
Stručný popis programu:
Ekoprogram „Voda stokrát jinak“ si klade za cíl provést žáky tématem „voda“ takřka od A po Z. Má
ukázat žákům, že jde o hodně široké téma, které je společné nejen pro mnoho vyučovacích předmětů ve
škole, ale i pro mnoho lidských činností v běžném životě.
Ekoprogram obsahuje více různorodých činností. Je v něm zařazena hra, obrázková prezentace,
křížovka, krátké video i praktické ukázky toho, co voda umí.
Potřebný materiál a pomůcky:
Papíry, psací potřeby, stopky, pracovní list „Křížovka,“ pracovní listy s pokusy, pomůcky na pokusy
(viz zadání pokusů).
Metodický postup:
1. Ekoprogram o vodě lze zahájit hrou Kufr (na způsob TV soutěže). Žáci tak nenásilnou formou
vkročí do tématu. Ukáže se, jak širokým pojmem voda opravdu je, o čemž svědčí množství slov,
které lze do hry zařadit.. Hra spočívá v hádání slov. Jeden ze skupiny vždy daná slova nevidí,
ostatní ano. Ti, kteří slova vidí, pak mají za úkol opisováním, vysvětlováním, popsáním napovědět
tak, aby vybraný člen jejich skupiny sedící ke slovům zády, slova uhádl. Při napovídání nesmí být
použit kořen slova.
Kufr se dá hrát několika způsoby. Např. tak, že každá skupina bude mít 5 slov a v limitu 2 minut
má uhádnout co nejvíce slov.
Soupis slov: Vodík, atom, kyslík, led, rybník, jezero, studna, pramen, minerál, podzemí, oceán,
gejzír, přehrada, rozpouští, taje, tuhne, vypařuje se, změna, atmosféra, řeka, oblačnost, sníh,
kroupy, přeháňky, Grónsko, Antarktida, Arktida, kapka, žehlička, laboratoř, filtr, destilace,
minerálka, kohoutek, vodovod, upravuje, mikroorganismy, dezinfekce, písek, chlór, toaleta,
sprchový kout, kape, filtrace, uniká, praní, bublá, hnije, tanker, směs, blanka, hustota, zmrzne,
plove, objem, trajekt, parník, rajtování, Skandinávie, hnojiva, zavlažování, zalévání, postřik, svítí,
hřeje, hráz, zadržuje, záplavy, nedostatek, onemocnění, malárie, válka, vysychá, obchod,
odsolování.
2. Následuje aktivita, která má dále rozšířit obzory žáků k tématu voda. Jako vstup doporučuji pustit
krátký film z dílny České televize - najdeme na webových stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562210700004-tajemstvi-vody/
Jde o cyklus Tajemství vody, který nabízí množství dvouminutových filmů s „vodní“ tématikou. Na
úvod se hodí díl s názvem Modrá planeta.
3. Následuje powerpointová prezentace, v níž se snaží žáci uhádnout, co daný obrázek představuje.
Uhádnutá slova si zapisují. V případě, že neví, alespoň si zaznamenají začáteční písmeno a to, co
viděli. Po shlédnutí prezentace dopisují vyluštěná slova do křížovky a snaží se vyluštit její tajenku.
Řešení z prezentace: 1. Molekula 2. Hydrosféra 3. Koloběh vody 4. Vodní pára 5. Ledovec
6. Kapalina 7. Destilovaná voda 8. Pitná voda 9. Odpadní voda 10. Vodojem 11. Čistička 12.
Emulze 13. Vodoměrka 14. Doprava 15. Rybolov 16. Zemědělství 17. Elektrárna 18. Rozvojové
země
Na závěr tohoto úkolu lze pustit ještě jeden krátký film, tentokrát díl s názvem Průzračné bohatství.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562210700002-tajemstvi-vody/
104
4. Poslední část ekoprogramu zahrnuje praktické úkoly. Jedná se o jednoduché pokusy s vodou.
Nápady vychází z publikace: SAAN, A. 365 experimentů na každý den. Infoa, 2007. ISBN 978-807240-559-6.
Konkrétně se jedná o pokusy č.13 a 14 (str.18), č.15 a 16 (str.19), č.229 (str.159), č.230 a 231
(str.160) a pokus č.233 (str.162).
V učebně připravíme tolik stanovišť, kolik bude pokusů. Podle toho rozdělíme i žáky do skupinek.
Na každém stanovišti najdou žáci návod a pomůcky potřebné k pokusu. Návod si přečtou a pokus
vyzkouší. Následuje prezentace a vysvětlení pokusu ostatním. Poté, co promluví všechny skupinky,
mohou žáci korzovat mezi pokusy a vše si sami vyzkoušet.
Další náměty:
−
−
−
Použijte slova ze hry „Kufr“ ve větách. A to tak, aby vznikl souvislý text na téma VODA.
Zařaďte kvízy s tématikou nejdelších, největších, nej… vodních toků a ploch, ať už ve světě nebo
jen v České republice; slepé mapy s určováním nejznámějších vodních toků a ploch.
Atraktivní jsou pro děti i exkurze. K ekoprogramu s tématikou o vodě se jistě hodí návštěva čističky
odpadních vod v místě bydliště, exkurze do nejbližší vodní elektrárny či podívaná na výlov rybníka.
105
Pracovní list
KŘÍŽOVKA – VODA:
1.
X
2.
3.
4.
5.
X
6.
X
7.
8.
9.
X
10.
X
11.
12.
13.
14.
X
15.
16.
17.
18.
1. Způsob obživy vázaný na vodní plochy.
2. Neustálá přeměna mezi skupenstvím vody.
3. Způsob přemísťování osob či věcí.
4. Směs dvou nemísitelných kapalin.
5. Zásobárna pitné vody.
6. Čistá voda, bez chuti a zápachu s velmi nízkým obsahem rozpuštěných látek.
7. Voda zdravotně nezávadná.
8. Látka složená ze dvou a více atomů.
9. Technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie.
10. Voda znečištěná lidskou činností.
11. Státy, pro které je typická nízká úroveň materiálního blahobytu.
12. Přírodní těleso tvořené ledem.
13. Všechna voda na Zemi.
14. Hmyz, který se umí pohybovat po hladině vody.
15. Plynné skupenství vody.
16. Nejběžněji vyskytované skupenství u vody.
17. Provoz, kde se upravují odpadní vody.
18. Způsob obživy obyvatelstva; cílené pěstování rostlin a chov zvířat.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
106
Řešení pro učitele:
KŘÍŽOVKA – VODA
1.
R
Y
5.
8.
11.
R
O
12.
18.
O
L
O
V
2.
K
O
L
O
B
Ě
H
X
V
O
D
O
P
R
A
V
A
4.
3.
E M
U
L
Z
E
V
O
D
O
J
E
M
6.
D
E
S
T
I
L
O
V
Á
X
V
O
D
A
7.
M O
P
I
T
N
L
E
K
U
L
A
E
L
E
K
T
R
Á
R
N
A
D
P
A
D
N
Í
X
V
O
D
O
J
O
V
É
X
Z
E
M
Ě
D
O
V
E
C
Y
D
R
O
S
O
13. H
M Ě R
K
A
A
9.
10. O
Z V
L
B
E
14.
15. V
V
O
D
O
D
N
Í
X
P
Á
R
16.
K
A
P
A
L
I
N
A
17. Č
M Ě D
I
S
T
I
Č
K
Ě
L
S
T
V
Í
Z
E
D
Y
A
N
Á
É
R
A
X
V
O
D
A
F
A
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
107
A
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA
autor: Hana Janyšková
Doporučená věková kategorie: 8.–9.ročník
Stručný popis programu:
Program se zaměřuje především na postojovou stránku žáků. Učí je respektovat osoby s odlišnými
názory, pohledy na svět a s rozdílným kulturním zázemím. Vede žáky k pochopení lokálních
a globálních problémů lidstva, nutí je přemýšlet o možných cestách k nalezení řešení.
Potřebný materiál a pomůcky:
Prezentace v PowerPointu, kartičky, fixy, nálepky s popiskem, archy papíru, židle, kartičky
s instrukcemi ke hře, lepidlo
Metodický postup:
V současné době prožíváme mnoho nejrůznějších situací a setkáváme se s problémy, které musíme
řešit. Některé problémy se mohou týkat jedinců, malé skupiny osob nebo určitého místa (lokální
problémy); některé problémy však přerůstají přes hranice určitého území a týkají se nás všech (globální
problémy).
Globální problémy ohrožují celou planetu a tím i celé lidstvo. Některé vznikly v důsledku
nepřiměřených zásahů člověka do přírody, jiné v důsledku netolerantního chování vůči sobě navzájem.
Na řešení problémů světa se musí podílet všichni obyvatelé planety Země.
1. Pocit
−
−
−
−
−
−
žáci zhlédnou prezentaci k tématu globálních problémů lidstva
následně napíší na kartičku jedno slovo, tj. slovo zachycující jejich vnitřní pocit nebo obsah
prezentace, poté na pruh papíru zapíší větu s tímto slovem
vytvoříme čtveřice, které se snaží vytvořit ze svých předchozích čtyřech vět jeden souvislý text
v další fázi se spojí dvě čtveřice a opět zkusí vzájemnou spolupráci vytvořit souvislý text
složený tentokráte již z osmi vět
následuje dramatický přednes vytvořeného textu, který je souhrnem jakéhosi skupinového
pocitu
diskuse řízená učitelem shrne zhlédnutou prezentaci a objasní žákům pojem globální problémy
světa (lokální, globální, společenské, ekologické)
2. Simulační hra „Židle“
−
−
−
hra má vést žáky k uvědomění, že konflikty jsou každodenní součástí našeho života a jejich
řešení závisí na schopnosti hledání kompromisů
žáky rozdělíme do tří přibližně stejně početných skupin, každý hráč si přinese do prostoru svou
židli, probereme pravidla hry:
1) Až hra začne nikdo nesmí mluvit.
2) Skupina se snaží během tří minut splnit úkol z kartičky.
3) Nesmí být použito fyzického násilí.
4) Co není zakázáno, je dovoleno.
každé družstvo obdrží jinou kartičku s instrukcemi:
1) Přemístěte všechny židle na opačnou stranu třídy.
2) Seřaďte všechny židličky do jedné řady.
3) Obsaďte všechny židle (sedněte, lehněte na ně).
108
−
−
−
zahájíme hru, v případě delšího nenacházení řešení poskytneme nápovědu, že hra není soutěží
a tudíž je při společném přemýšlení možno dosáhnout cíle
z výše uvedených pravidel vyplývá, že skupiny si mohou ukázat kartičky s úkoly a domluvit se
(toto jim však nenapovíme)
vyhodnotíme hru a provedeme reflexi – co vám bylo příjemné/nepříjemné, co bránilo v plnění
úkolu, jak jste vnímali druhé skupiny, jaké plyne ponaučení,…
3. Simulační hra o nerovnoměrném rozložení světových zdrojů
−
−
−
−
−
dokumentuje světové rozložení potravin, kdy 1/5 populace spotřebuje 2/3 všech světových
zdrojů
ke hře využijeme opět židle, které seřadíme do dvou řad tak, že v jedné řadě máme jednu třetinu
židlí a v druhé zbývající dvě třetiny
žáci se rozdělí do pěti stejně početných skupin, jedna skupina bude představovat rozvinuté
země, ostatní čtyři skupiny rozvojové země
nyní žáci ze skupiny „rozvinuté země“ obsadí početnější řadu židlí, další čtyři skupiny
představující „rozvojové země“ se snaží usadit na zbývající 1/3 židlí nerovnoměrné
rozložení zdrojů je zřejmé
reflexe – pocity, uvědomění si problému (v absolutní chudobě žije 20% populace, mají méně
než jeden dolar na den)
4. Přesmyčky
−
−
−
při řešení celosvětových problémů pomáhá spousta organizací
pracujeme ve dvojicích s přesmyčkami, v nichž jsou ukryty názvy organizací
diskutujeme, jakým způsobem organizace pomáhají a jak mohu pomoci já
Přesmyčky - z daných písmen slož názvy organizací, které pomáhají při řešení globálních problémů
- C U F I N E _________
- N O E C U S _________
- T Ě I D Ě M E Z ___________ ___________
- R E M O N I Z Í D N Á V E Č E R Ý N Ž Í Ř K _______ __________ ________
5. Hra „Co jsem?“
−
−
žáci se postaví do kruhu a zavřou oči, učitel jim na čelo nalepí nálepku s názvem nějakého
globálního problému; žák se musí kladením otázek dopátrat ke znění textu, který má na čele; na
své otázky kladené spolužákům může dostat pouze odpověď ano, ne, nevím
žák, který uhodne svůj text, se posadí na zem, ale stále může spolužákům odpovídat
6. Dopis Frederikovi z Mosambiku
−
přečteme žákům ukázku, nad kterou se následně zamýšlí, hledají důvody nedorozumění mezi
pisatelem a adresátem
Frederikovi ze „třetího světa“
Frederiko z Mosabiku – ty tomu nerozumíš!
Přirozeně máte starosti. Už tři roky neprší. Pole jsou vyschlá. Lidé hladovějí.
Válka pustoší zemi. Bída utečenců je veliká.
109
Ale my máme taky své starosti. Přečti si naše noviny:
„Přestaňte se přejídat!
„Jak zhubnout o 4kg v osmi dnech?“
„Udělejte si prázdniny s půstem pro krásu“
„Jak být štíhlá bez hladu“
Frederiko z Mosambiku, ty tomu nerozumíš.
Frederiko, já ti taky nerozumím.
7. Shrnutí
−
−
žáci pracují ve dvojicích, z písmen zadané věty (např. Globální problémy světa se dotýkají
všech lidí na Zemi.) se snaží vytvořit maximum slov, které se týkají celosvětových problémů
a všeho, co s nimi souvisí
každé písmeno se smí využít pouze jedenkrát (např. mír, aids, léky, strach , bída, děti, smog,
války, …)
110
R EC EP T Á Ř N Á P A D Ů P R O D O M Á C Í EK O LO G I I
autor: Hana Janyšková
Doporučená věková kategorie: 8.–9. ročník
Stručný popis programu:
Cíle:
−
−
−
uvědomit si spoluzodpovědnost za stav životního prostředí a nutnost spolupráce
aktivně se podílet na vytváření životního prostředí domova a jeho nejbližšího okolí
(navrhovat způsoby vedoucí ke zlepšení a přemýšlet o možnostech jejich realizace)
naučit se správně rozhodovat a ochotně přistupovat ke kompromisu při řešení problému
Potřebný materiál a pomůcky:
Velké archy papíru, fixy, energetický test, rozstříhané citáty, pracovní listy „Receptář nápadů“
Metodický postup:
1. Úvod
V současné době se ekologická témata dostávají do pozornosti nás všech a ochrana životního prostředí
se stala životní nutností. Když je ohrožena příroda, je ohrožen veškerý život. Proto je nezbytné nalézt
zodpovědný přístup ke spotřebě a uvědomit si, že i malé činy ve prospěch životního prostředí mohou
výrazně ovlivnit jeho stav.
2. Citáty
−
−
−
učitel žáky rozdělí do 4 skupin (podle výšky, rozpočítání, měsíců narození, apod.), každé
skupině přidělí jeden rozstříhaný citát zaměřený k tématu (Kdysi byla příroda mocná, dnes je
nemocná. Příroda nikdy neporušuje své zákony. Jen příroda dělá velké věci zadarmo. I malý
čin je víc než pouhé řeči.)
úkolem žáků ve skupinách je citát správně složit
diskuse nad citátem - jak mu děti rozumí, zda se s ním ztotožňují a proč
3. Nápady pro domácí ekologii
−
−
−
−
−
žáci pokračují v práci ve skupinách, do čtyř rohů místnosti rozmístíme velké archy papíru
a přiřadíme k nim jednotlivé skupiny
na každém archu je zaznamenáno jedno téma – voda, energie, odpad a recyklace, doprava; žáci
na archy zapisují vlastní nápady, jak se v rámci dané oblasti chovat ekologicky, tj. jak šetřit
vodou a energií, jak nakládat s odpadem apod.
skupiny postupně prochází všemi stanovišti, na jednotlivá témata je vymezen časový limit
po návratu k prvnímu stanovišti obdrží od učitele pracovní list „Receptář nápadů“, pomocí
kterého žáci záznamy na archu vyhodnotí a připraví si krátkou prezentaci
k jednotlivým prezentacím vede učitel řízenou diskusi
4. Energetický test
−
−
učitel rozdá žákům pracovní list „Energetický test“
v průběhu vyplňování si žák uvědomuje své ekologické chování v běžném životě
111
5. Ekologický provoz školy
−
−
žáci rozdělení do pracovních týmů navrhují opatření vedoucí k ekologizaci provozu
školy
diskuse nad reálností návrhů
Použité zdroje:
SAUGOUT, N., ICHBIAH, D. Život pro planetu Zemi. Praha: PRÁH, 2009.
JAVNA, J. 50 nápadů pro děti k záchraně Země. ČSPCH, 1991.
KOLEKTIV AUTORŮ. Všeho s mírou. Praha: Tereza a MŽP ČR, 1999.
112
Receptář nápadů
Ekologické řešení dopravy
- chodím pěšky
- jezdím na kole
- používám MHD
- využívám spolujízdu (více osob jede stejným směrem jedním autem)
- při delších cestách (pokud to je možné) použiji vlak místo letadla
- při delším stání auta vypnu motor
- uváženě používám klimatizaci
- jezdím na stlačený zemní plyn
- pravidelně kontroluji technický stav auta
- používám navigaci (úspora času i pohonných hmot)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
113
Receptář nápadů
Úspora energie
- maximálně využívám denního světla
- používám úsporné žárovky
- v prázdné místnosti zhasínám
- používám přiměřené osvětlení
- využívám spínače - pohybová časovaná čidla
- používám nabíjecí baterie
- nakupuji novější modely elektrospotřebičů - nižší spotřeby
- při vaření používám rychlovarnou konvici
- ohřívám jídlo v mikrovlnné troubě
- při vaření používám poklice/tlakový hrnec
- peru/myji v naplněné pračce/myčce
- používám ekonomické programy
- vybírám výrobky s ekoznačkou
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
114
Receptář nápadů
Odpad a recyklace
- třídím odpad – plast, papír, sklo, kov
- používám dělený odpadkový koš
- používám výrobky z recyklovaných materiálů
- nakupuji náhradní náplně s úsporným obalem
- využívám obaly i k jiným účelům
- piji pitnou vodu z kohoutků (nepotřebuje obal)
- nakupuji věci na více použití
- používám látkové tašky s dlouhou životností
- nakupuji jen tolik jídla, kolik opravdu spotřebuji
- nekopíruji zbytečně
- tisknu oboustranně
- nepoužité léky vracím do lékárny
- obnošené věci věnuji na charitu/recyklaci
- staré spotřebiče vracím do sběrných dvorů
- využívám bioodpad (kompost)
- nepálím odpad a nezakládám černé skládky
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
115
Receptář nápadů
Úspora vody
- raději se sprchuji než koupu
- nádobí myji v dřezu/myčce – ne pod tekoucí vodou
- při čištění zubů zastavím tekoucí vodu
- ekonomicky splachuji na toaletě
- využívám vodovodní baterie s perlátory, stop ventily, pákové baterie
- pravidelně kontroluji, zda někde nekape voda
- peru/myji v plné pračce/myčce
- při vaření používám jen tolik vody, kolik potřebuji
- zachytávám a zalévám dešťovou vodou
- využívám vodu z vlastní studny
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
116
117
HRÁTKY S ENERGIÍ (ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE)
autor: Karina Krejčí
Doporučená věková kategorie: 9. ročník
Stručný popis programu:
Obsahem programu je problematika energie a jejich zdrojů. Především je však program zaměřen na
alternativní zdroje energie, nevyhýbá se ale ani oblasti fosilních paliv.
Úkoly zahrnuté v tomto programu mají za cíl hravou formou zavést žáky do problematiky energie.
Týkají se spíše praktické stránky zdrojů energie, její výroby a následné spotřeby, a to jak ve světovém
měřítku, tak v rámci naší České republiky.
Potřebný materiál a pomůcky:
Papír, lepidlo, psací potřeby, kartičky s pojmy (na vytvoření pojmové mapy), obrázková skládačka,
otázková hra Riskuj, internetová či tištěná forma časopisu Oříšek (volně přístupný na
http://www.cez.cz/cs/veda-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy-ke-studiu/tiskoviny/17.html )
Metodický postup:
1. Žáky rozdělíme do pěti skupin a přidělíme jim jeden z pěti alternativních zdrojů energie (vítr, voda,
slunce, biomasa a geotermální energie). Můžeme zvolit různé způsoby, jak rozdělit žáky do skupin.
Např. nechat žáky, ať se sami rozdělí, nebo je naopak rozdělí sám učitel. Můžeme si také připravit
lístečky s klíčovým pojmem či obrázkem charakterizující daný zdroj energie a nechat žáky losovat
apod.
2. Všechny skupiny začínají stejným úkolem, a to vytvořením pojmové mapy. Doporučuji zařadit
nejprve vysvětlení, co to pojmová mapa je, pokud se s ní žáci ještě nesetkali. Poté můžeme zahájit
práci na prvním úkolu. Rozdáme skupinkám rozstříhané pojmy, přičemž jejich úkolem je sestavit
z nich pojmovou mapu. Vytvořenou mapu žáci nalepí na připravený papír.
3. Po této aktivitě následuje hra Riskuj po vzoru televizní soutěže. Hra je připravena pro interaktivní
tabuli (dá se ale samozřejmě hrát i bez ní). Každá skupina si postupně vybírá otázku v různém
bodovém ohodnocení (od 1000 do 5000 bodů). S počtem bodů roste náročnost otázky. Za správnou
odpověď náleží družstvu kladný bodový zisk, za špatnou odpověď se body odečítají. Pokud
skupina, která si vybrala otázku, ji zodpoví špatně nebo nezodpoví vůbec, může se přihlásit jiná
skupina. Opět může body získat i ztratit. Hrajeme tak dlouho, dokud nevypotřebujeme všechny
otázky. Časový limit u odpovědí určí učitel.
4. Dále je pro tento program připravena obrázková skládačka. Na jednom místě rozloží učitel obrázky,
na kterých jsou také písmena či skupiny písmen. Každé družstvo má za úkol sesbírat obrázky tak,
aby složilo název své skupiny, totiž název zdroje energie, který zastupuje. S obrázky se dá dále
pracovat, záleží na časových možnostech. Například každá skupina pomocí obrázků ostatním krátce
představí alternativní zdroj, který jim byl přidělen. Rozšiřující informace může podat také učitel
nebo si je žáci mohou sami vyhledat v literatuře.
5. Do programu jsem také zařadila vybrané úkoly z časopisu Oříšek v tištěné formě (str. 1,2,11,12
a 14). Tento časopis je volně ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ. Tyto úkoly je
vhodné zařadit do programu pro skupiny, které jsou s úkoly hotovy rychleji než ostatní.
Další náměty:
Více informací mohou žáci také čerpat v literatuře. Zde bych ráda uvedla dvě publikace, kde je téma
energie zpracováno moc pěknou formou vhodnou právě pro žáky základních škol. Jde o publikace:
− BILLIOUD, J. Chraňme naši planetu. Praha: Knižní klub, 2009. ISBN 978-80-242-2532-6.
− GANDONOVÁ, O. Poznáváme svět. Praha: Knižní klub, 2009. ISBN 978-80-242-2516-6.
118
FOSILNÍ
PALIVA
ENERGIE
VĚTRU
OHŘEV VODY
VLTAVSKÁ
KASKÁDA
JESENÍKY
ENERGIE
SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
TŘÍDĚNÝ
KOMUNÁLN
Í ODPAD
ISLAND
ALTERNATIVNÍ
ZDROJE
ENERGIE
ENERGIE
BIOMASY
URAN,
PLUTONIUM
KŘEMÍK
NEOBNOVITELNÉ
ZDROJE ENERGIE
1350 m.n.m.
VODNÍ
TURBÍNA
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ
ELEKTRÁRNA
OBNOVITEL
-NÉ
ZDROJE
ENERGIE
RADIOAKTIVNÍ
ODPAD
DŘEVO, SLÁMA
SLUNEČNÍ
PANELY
ŘÍČKA
DIVOKÁ
DESNÁ
ENERGIE
KALKULAČKY,
HODINKY, SATELITY
VĚTRNÉ
TURBÍNY
RYCHLEROSTOUCÍ
ROSTLINY
SKLENÍKOVÝ
EFEKT
ENERGIE
VODY
DLOUHÉ STRÁNĚ
ZEMNÍ PLYN
VĚTRNÁ
ELEKTRÁRNA
FOTOVOLTAICKÁ
ELEKTRÁRNA
SLUNCE
HYDROELEKTRÁRNA
JADERNÁ
ELEKTRÁRNA
UHLÍ
GEOTERMÁLNÍ
ENERGIE
KOLEKTOR
TEMELÍN
ROPA
119
RM
ÁL
RGIE
NÍ
ENE
TE
GEO
120
BI
O
AS
M
A
121
GIE
R
Í E
NE
UNE
ČN
SL
122
IE
NÁ
TR
VĚ
EN
123
ERG
E
DNÍ
O
ERGI
V
N
E
124
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
autor: Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 9. ročník
Stručný popis programu:
Ekoprogram je zaměřen na neživou přírodu ČR a okolí školy. Je koncipován jako skupinová práce. Žáci
ve skupinkách (asi 5 žáků) plní úkoly v pracovních listech. Za splněné úkoly jsou udělovány body
a nejlepší skupinky jsou oceněny (my jsme úspěšné skupinky ocenili exkurzí do Hornického muzea
v Ostravě).
Úkoly rozvíjí nejen vědomosti žáků, ale také samostatné myšlení a zručnost. Jsou koncipovány tak, aby
žáci nepracovali jen s textem, ale museli provést několik praktických úkolů s nerosty.
V pracovních listech je mnohem více aktivit než lze stihnout za 90 minut, proto si žáci mohou vybírat,
který úkol budou plnit.
Jako malou přípravu na tento program jsme s žáky 9. ročníků navštívili blízké naleziště zajímavého
nerostu – sádrovce. Žáci se naučili prakticky odebírat vzorky nerostů a mohli se přesvědčit, jak mohou
být nerosty barevně variabilní. V každé lokalitě nalezneme zajímavý nerost popř. horninu, kterou lze
odebrat a vzorky využít jako materiál pro plnění úkolů uvedených v pracovních listech.
Pracovní listy žáků obsahují podrobný pracovní postup skupinové práce. Žáci na základě těchto
informací mohou začít pracovat bez dalších otázek.
Potřebný materiál a pomůcky:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Pracovní listy
Slepá mapa ČR (nakopírovat na formát min. A2)
Atlas ČR obsahující mapu nerostných surovin a rejstřík (pro každou skupinku 1ks)
Odměrné válce (pro každou skupinku 1ks)
Váhy schopné zvážit kousek nerostu s přesností na 0,5 g (pro každou skupinku 1ks)
Mohsovy stupnice tvrdosti, nebo pomůcky pro orientační zkoušku tvrdosti (pro každou skupinku
1ks, viz. metodický postup)
Lihové kahany (pro každou skupinku 1ks)
Zkumavky (pro každou skupinku 2 ks)
Držák na zkumavku (pro každou skupinku 1ks)
Petriho miska (pro každou skupinku 1ks)
Laboratorní nebo injekční stříkačka (pro každou skupinku 1ks)
Formička (pro každou skupinku 1ks)
Nůžky a lepidlo (alespoň 1 ks pro každou skupinku)
Interaktivní tabule
125
Metodický postup:
Úkol č. 1
−
−
−
−
Žáci hledají v deseti tvrzeních chybu nebo chybějící slovo.
Potřebné informace jsou v pracovním textu, který je v příloze pracovních listů.
Chyby a chybějící slova vypisují na určené místo pod tvrzeními.
Za každou správně nalezenou chybu či chybějící slovo získávají jeden bod. Maximum je 10
bodů.
Úkol č. 2
−
−
−
−
−
−
−
Zadání úkolu je zašifrováno v básni.
Zadání lze vyluštit, pokud hledají dvojice stejných písmen vedle sebe. Pokud žáci tato písmena
postupně vypíší, vyjde jim zadání úkolu: NALEPTE SYMBOLY DO MAPY.
Pokud se žákům nedaří úkol vyluštit, mohou požádat učitele o nápovědu, jejíž text najdete
v materiálech. Za nápovědu ztrácí skupinka 4 body.
V příloze jsou symboly nerostů a žáci obdrží také slepou mapu ČR.
Žáci lepí symboly do mapy.
Potřebné informace jsou v pracovním textu nebo v mapě nerostného bohatství v atlase ČR.
Pokud hledají naleziště nerostů podle pracovního textu používají fyzickou mapu ČR a rejstřík.
Naše skupinky nepotřebovaly v hledání nalezišť žádnou radu či pomoc učitele.
Za správně nalepený symbol získává skupinka bod. Maximum je 30 bodů.
Úkol č. 3
−
−
−
−
Žáci hledají s pomocí mapy nerostných surovin významné nerosty či horniny v okolí své školy.
Vypisují jaké nerosty či horniny to jsou, kde se nachází a jaké je jejich hospodářské využití.
Vypisují nerosty či horniny, jejichž vzorky by nebylo obtížné získat.
Za každý správně uvedený nerost, lokalitu, využití i za každý uvedený nerost, jehož
vzorek lze získat získává skupinka bod. Maximum je 20 bodů.
Úkol č. 4
−
−
−
−
−
Skupinky zjišťují základní fyzikální vlastnosti (hustotu a tvrdost) vzorků nerostu z okolí školy.
O těchto fyzikálních vlastnostech se učili v přírodopise a měli by je tedy samostatně a správně
určit.
Pokud potřebují nápovědu, ztrácejí 4 body. Text nápovědy najdete v materiálech.
Pro zjištění hustoty nerostu potřebujeme odměrný válec a váhy. Do odměrného válce nalijeme
určité množství vody. Poté do ní vhodíme menší kousek nerostu a sledujeme o kolik ml se
zvýšila hladina vody. Získaný objem v ml převedeme na cm3. Potom tento kousek nerostu
zvážíme a hustotu vypočteme podle vzorce:
Ke zjištění tvrdosti můžeme využít Mohsovu stupnici tvrdosti. Nemáme-li ji, můžeme určit
tvrdost i podle toho, zda lze do zkoumaného nerostu rýpnout nehtem (stupeň 1 – 2), rýpnout
nožem (stupeň 3 - 5) nebo zda nerost rýpe do skla (stupeň 6 – 10).
Úkol č. 5
−
−
Žáci hrají ŠIBENICI - hru se slovy.
Hra je vytvořena v prezentaci PowerPoint. Jedná se o devět snímků s devíti různými tajenkami.
Každý snímek je pro jednu skupinku. Na snímcích jsou zachyceny výrobky z nerostů.
126
−
−
−
Při hře je přítomna celá skupinka, která si vybere jednoho mluvčího. Mluvčí typuje písmena.
Pokud typuje správné písmeno, učitel klikáním na políčka tajenky písmena odkrývá. Pokud
mluvčí typuje špatně, učitel klikáním na černý obdélník v pravé části odkrývá kousek šibenice.
Pokud mluvčí vysloví znění celé tajenky špatně, skupina prohrála a dále ve hře nepokračuje.
Pokud skupinka uspěje, získává 10 bodů.
Správné odpovědi k jednotlivým snímkům jsou tyto: 1. zlatý zub 2. Masarykova soška
3. ohnivzdorná cihla 4. autobaterie 5. nůž a vidlička 6. jaderné palivo 7. skleněné korálky
8. šálek na čaj 9. rakety a petardy
Úkol č. 6
−
−
−
−
Žáci prakticky ověřují hospodářské využití blízkého nerostu. (My jsme ověřovali hospodářské
využití sádrovce.)
Skupinky v třecích miskách rozdrtily kousek sádrovce na prášek. Prášek žáci nasypali do
zkumavky, kterou upevnili do držáku a prášek žíhali nad kahanem. Mohli sledovat, jak uniká
vodní pára. Žíháním vyrobili sádru.
Sádru nasypali do Petriho misky a přidali pár kapek vody. Zamíchali a vzniklou kaši nalili do
formičky. Po ztuhnutí zhodnotili kvalitu odlitku.
Maximální počet bodů 30
Variace úkolu č. 6
DŮKAZ KOVU V NEROSTU – Prášek galenitu smíchejte s přibližně trojnásobným objemem
bezvodé sody. Natlačte připravenou směs do důlku v dřevěném uhlí a ovlhčete vodou. Žíhejte směs
nejprve v oxidačním plameni – okolo taveniny se tvoří žlutý nálet PbO. Poté žíhejte směs v redukčním
plameni, až se v tavenině vytvoří šedobílá kulička s kovovým leskem. Po vychladnutí kuličku
vyrýpněte a zjistěte, zda je kujná, zda s ní lze psát po papíře.
DŮKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽELEZA A SÍRY V NEROSTU – Žíhejte pyrit FeS2. Opatrně čichněte
k unikajícímu plynu a sledujte, co vzniká na chladnějších místech zkumavky. Vyžíhaný prášek vysypte
na papír a magnetem oddělte magnetické částečky sulfidu železnatého.
127
Pracovní listy
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
JMÉNA ČLENŮ SKUPINY:
JAK PRACOVAT:
1. Pětičlenná družstva pracují SAMOSTATNĚ, všechny informace jsou v pracovních listech.
2. V pracovních listech je více úkolů, než lze stihnout. Úkoly můžete přeskakovat.
3. K plnění úkolů používáte pracovní text, atlas, interaktivní tabuli a další pomůcky (váhy,
odměrné válce, pomůcky k určení tvrdosti nerostů atd.). Pomůcky jsou buď položeny na vašem
stole, nebo jsou v příloze pracovního listu či na učitelském stole.
PRACOVNÍ ÚKOL Č.1:
NALEZNĚTE CHYBU NEBO CHYBĚJÍCÍ SLOVO V TĚCHTO VĚTÁCH:
(Pracujte s informacemi z pracovního textu, který je v příloze.)
1. Nejstarší archeologické nálezy dokládají dolování zlata z 9. století před naším letopočtem.
2. Nejstarší nález používání a spalování uhlí nalezneme v Ostravě Petříkovicích, který pochází z doby
kamenné.
3. Černé uhlí se těží v povrchových dolech.
4. Poblíž dolů stojí jaderné elektrárny, které toto uhlí spalují a vyrábějí elektrickou energii.
5. Z vápence se vyrábí hašené vápno a cement.
6. Důležitou surovinou je kaolín, červenavá jílovitá hlína pro výrobu porcelánu.
7. V okolí Nového Boru a Liberce se nacházejí sklářské hlíny, jejichž roztavením získáme sklo.
8. Pod zemí se nacházejí velké zásoby uraninitu, důležité suroviny k výrobě paliva pro tepelné
elektrárny.
9. Je to potřebná surovina pro výrobu benzínu, nafty, ale také například léků, plastu a prášků na spaní.
10. Světově vyhlášený čínský drahokam.
CHYBY A CHYBĚJÍCÍ SLOVA Z VĚT:
1. ………………………………
3. ………………………………
5. ………………………………
7. ………………………………
9. ………………………………
2. ………………………………
4. ………………………………
6. ………………………………
8. ………………………………
10. ………………………………
POČET BODŮ:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
128
PRACOVNÍ ÚKOL Č.2:
V BÁSNI JE ZAŠIFROVÁN ÚKOL. VYLUŠTĚTE ZADÁNÍ A SPLŇTE JEJ:
(V příloze máte vše, co potřebujete.)
Ať báseň luští pán či panna
Eliška, Adam či Jana
Luštil, louskal přenáramně
Ale evidentně marně
Prokop přišel na návštěvu
Pozvat tajně večer Evu
Ale Eva nechtěla,
Zkus si jinou, křičela
Navštívily York i Kongo
Dívky odpovědí znalé
Kam mířily jejich kroky
Z rob bod v mapě bílé
Poodejdi kousek dále
Vzkazuje ti vojsko krále
Poodešel líným krokem
HYY hýkal osel bokem
Nad děravou střechou
Přeletělo osm malých netopýrů
Dvojice stejných písmen přinesou
A akorát nám napoví
Jak vyluštit záhady
Syp popel si na hlavu
A neztrácej odvahu
HYY hýká osel znova
Už jsem našel správná slova.
NEVÍTE SI RADY? POŽÁDEJTE UČITELE O NÁPOVĚDU. ZA NÁPOVĚDU VŠAK ZTRÁCÍTE
ČTYŘI BODY!
POČET BODŮ:
PRACOVNÍ ÚKOL Č. 3:
KTERÉ HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ NEROSTY ČI HORNINY SE NACHÁZEJÍ V OKOLÍ
VAŠÍ ŠKOLY?
(Používejte atlas)
1. NEROST...........................
LOKALITA.....................................
VYUŽITÍ…………………………………………………….............
2. NEROST...........................
LOKALITA.....................................
VYUŽITÍ……………………………………………………..............
3. NEROST...........................
LOKALITA.....................................
VYUŽITÍ……………………………………………………..............
4. NEROST...........................
LOKALITA.....................................
VYUŽITÍ…………………………………………………….............
5. NEROST...........................
LOKALITA....................................
VYUŽITÍ……………………………………………………............
Pro které z těchto nerostů se můžete vypravit a pokusit se je získat?
……………………………………….…………………………………………….
POČET BODŮ:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
129
PRACOVNÍ ÚKOL Č. 4:
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTU ČI HORNINY Z OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY:
Zjistěte základní fyzikální vlastnosti sádrovce – HUSTOTU A TVRDOST .
Hustota sádrovce je: …………….
(Použijte váhy, odměrný válec a kousek sádrovce.)
NEVÍTE SI RADY? POŽÁDEJTE UČITELE O NÁPOVĚDU. ZA NÁPOVĚDU VŠAK ZTRÁCÍTE
4 BODY!
Tvrdost sádrovce je: ……………..
ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA TVRDOSTI:
Nehtem lze rýpat nerosty s tvrdostí menší než 2, měděným drátem nerosty s tvrdostí menší než 3,
hřebíkem do tvrdosti 5 a nerosty s větší tvrdostí než 6 rýpou do skla.
(Použijte kousek sádrovce a pomůcky k orientační zkoušce tvrdosti.)
POČET BODŮ:
PRACOVNÍ ÚKOL Č. 5:
Celá skupina i s pracovními listy předstoupí před interaktivní tabuli. Pokud zrovna soutěží jiná skupina,
musíte počkat nebo začít plnit jiný úkol.
POČET BODŮ:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
130
PRACOVNÍ ÚKOL Č. 6:
OVĚŘENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VYUŽITÍ NEROSTU ČI HORNINY:
−
−
−
−
−
Rozetřete sádrovec v třecí misce na prášek.
Prášek nasypte do zkumavky a žíhejte jej nad kahanem. Zkumavku držte kolmo, aby vodní pára
mohla lehce unikat ven.
Vyžíhaný prášek vysypte do Petriho misky, smíchejte s vodou a vzniklou směs vylijte do formy.
Nehte ztuhnout.
Posuďte kvalitu a barvu sádrového odlitku.
Kvalita a barva sádrového odlitku:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
POČET BODŮ:
NÁVODY:
Návod k řešení básně:
V básni je zašifrováno toto – NALEPTE SYMBOLY DO MAPY. Nalepte tedy symboly nerostů
z přílohy do mapy, kterou jste dostali.
Za tento návod ztrácí skupina 4 body.
Návod pro ověření hustoty:
Pro zjištění hustoty nerostu potřebujeme odměrný válec a váhy. Do odměrného válce nalijeme určité
množství vody. Poté do ní vhodíme menší kousek nerostu a sledujeme o kolik ml se zvýšila hladina
vody. Získaný objem v ml převedeme na cm3. Pak tento kousek nerostu zvážíme a hustotu vypočteme
podle vzorce:
Za tento návod ztrácí skupina 4 body
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
131
PŘÍLOHA Č.1 - PRACOVNÍ TEXT:
Nerostné bohatství ČR:
V České republice se nachází mnoho hospodářsky významných nerostů i hornin.
Zlato:
Nejstarší archeologické nálezy dokládají rýžování zlata z 9. století před naším letopočtem.
Velkého rozmachu dosáhlo v době keltského osídlení, předpokládá se, že se v této době
vytěžilo asi 250 000 kg zlata. Zlato se nachází například ve Zlatých Horách v Jeseníkách,
Jílové u Prahy, ve formě valounků například v řece Otavě, Sázavě, Opavě. Velká naleziště
jsou v Kašperských horách.
Černé uhlí:
Nejstarší nález používání a spalování uhlí nalezneme v Ostravě Petřkovicích, který pochází
z doby kamenné. Černé uhlí se těží v hlubinných dolech. Zásoby jsou v okolí Ostravy
a Karviné, nedaleko Brna a u Kladna. Z většiny vytěženého černého uhlí se vyrábí koks. Ten
se využívá hlavně v hutích.
Hnědé uhlí:
Na severozápadě Čech, v okolí Sokolova, Mostu, Chomutova a Karlových Varů, jsou velké
zásoby hnědého uhlí. Dobývá se velkými rypadly v povrchových dolech. Poblíž dolů stojí
tepelné elektrárny, které toto uhlí spalují a vyrábějí elektrickou energii.
Vápenec:
Vápenec se těží v Českém a Moravském krasu a v okolí Hranic na Moravě. Z vápence se
vyrábí pálené vápno a cement.
Kaolín:
Důležitou surovinou je kaolín, bělavá jílovitá hlína pro výrobu porcelánu. Kaolín těžíme poblíž
Karlových Varů, Plzně a u Znojma.
Sklářské písky:
V okolí Nového Boru a Liberce se nacházejí sklářské písky, jejichž roztavením získáme sklo.
Uraninit
Pod zemí se nacházejí velké zásoby uraninitu, důležité suroviny k výrobě paliva pro jaderné
elektrárny. Naleziště: Jáchymov, Dolní Rožínka. V Dolní Rožínce u Žďáru nad Sázavou je
jediný funkční uranový důl.
Ropa:
Na jihovýchodní Moravě u Hodonína se pomocí vrtů těží ropa. Je to potřebná surovina pro
výrobu benzínu, nafty, ale také například léků, plastů a prášků na praní. Naše zásoby jsou
ovšem velmi malé, většina ropy se k nám přivádí ropovody z ciziny.
Český granát:
Světově vyhlášený český drahokam. Nejvíce granátů se v současnosti vytěží z ložiska
Podsedlice u Lovosic. Zde byl v 18. stol. objeven náš největší granát o velikosti 35 mm.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
132
PŘÍLOHA Č.2 – SYMBOLY NEROSTŮ
Ropa:
(okopírovat do každé skupiny 4x)
Zlato:
Černé uhlí:
Hnědé uhlí:
Vápenec:
Kaolín:
Sklářské písky:
Uraninit:
Český granát:
133
ŽIVÁ PLANETA VE VESMÍRU
autor: Vít Lazecký
Doporučená věková kategorie: 9. ročník
Stručný popis programu:
Ekoprogram vede žáky k uvědomění si jedinečnosti a výjimečnosti naší planety. Žáci si mohou lépe
představit jaké podmínky život potřebuje, jak složitě vznikal a které okolnosti ho ohrožují. Žáci jsou
názorně seznámeni s postavením Země ve vesmíru. V programu se zaměřujeme také na vytváření
postojů žáků k současným ekologickým problémům.
Potřebný materiál a pomůcky:
Možnost projekce, DVD s videoukázkami, soubory prezentace PowerPoint, lihové kahany (pro každou
skupinku 1ks), kádinky (pro každou skupinku 1ks), ledové kostky (pro každou skupinku několik), větší
kousek modré a hnědé plastelíny (pro každou skupinku), kamínky (pro každou skupinku asi 10),
kartičky s písmenky (pro každou skupinku 1 kompletní abeceda), teploměr (pro každou skupinku 1ks),
šátky (pro každou skupinku 1 ks), mírové smlouvy (pro každou skupinku 1 ks), sady barevných víček
od PET lahví ke hře (pro každou skupinku 1 sada)
Metodický postup:
Celý ekoprogram probíhá formou skupinové práce. Jednotlivé úkoly lze bodovat a odměnit skupinku,
která získá nejvíce bodů.
1. Úvod:
−
Na úvod pustíme záběry některých videosekvencí. Videa slouží k vyvolání emocí u žáků. Po
skončení těchto videí můžeme krátce podiskutovat, jak výjimečná je naše planeta a jaká
nebezpečí jí hrozí.
Živá planeta ve vesmíru – tajemství planety
http://www.youtube.com/watch?v=8jP8CC2rKj4
http://www.youtube.com/watch?v=kTWdCd-FiXI&feature=related
Earth song
http://www.youtube.com/watch?v=HrTz-4Hu2_I
Animace zániku života na Zemi
http://www.youtube.com/watch?v=y3DFqO2Uaw8
Animace zničení Hirošimy
http://www.youtube.com/watch?v=_rHrV2QhArA&feature=related
2. Hra jaderná válka:
−
−
−
Tato hra umožní pochopit složitou politickou situaci mezi jadernými velmocemi.
Žáci jsou rozděleni do skupinek (asi po 5) a každá skupinka si vylosuje stát, který bude
představovat jadernou velmoc (USA, Pákistán, Čína, Francie, Rusko).
Každý stát dostane několik barevných víček od PET lahví. Modrá barva bude představovat
průmysl, zelená životní úroveň, červená zdravotnictví, školství, bezpečnost. Víčka budou
rozdělena takto:
USA: 10 MODRÝCH, 10 ZELENÝCH, 10 ČERVENÝCH
ČÍNA: 10 MODRÝCH, 5 ZELENÝCH, 5 ČERVENÝCH
PÁKISTÁN: 6 MODRÝCH, 4 ZELENÉ, 4 ČERVENÉ
FRANCIE: 8 MODRÝCH, 8 ZELENÝCH, 8 ČERVENÝCH
RUSKO: 8 MODRÝCH, 5 ZELENÝCH, 6 ČERVENÝCH
134
−
−
−
−
−
Žákům je sděleno, že světu hrozí jaderná válka. Válku je možné odvrátit, jen pokud se dokáží
jednotlivé státy dohodnout a podepíší mezi sebou do tří dnů mírové smlouvy (jednoduché
podpisové formuláře zvládne vytvořit určitě každý). Na velkoplošné projekci pustíme video
znázorňující Zemi, nad kterou třikrát vyjde a zapadne slunce. Místo čtvrtého východu slunce se
objeví veliký jaderný výbuch. Pokud se žáci domluví dříve, než se na projekci objeví jaderný
výbuch, zachrání Zemi před jadernou válkou.
Za podpis mírových smluv mohou žáci požadovat od jiných států víčka (tj. určité lepší podíl
průmyslu, životní úrovně, zdravotnictví apod.)
Řekneme žákům, že pokud válka nevypukne, získává každý stát 40 bodů a navíc budou
obodována víčka, která stát vlastní. Žákům však již neřekneme, že víčka budeme v obou
případech bodovat záporně, tj. za každé víčko bod odčítat.
Hra končí buď jaderným výbuchem nebo podepsáním všech mírových smluv.
Otázky k závěrečné diskusi: Myslíte si, že opravdu může světu hrozit jaderná válka? Jak se
chovaly jednotlivé státy, převažovalo sobectví nebo odpovědnost za planetu? Který stát vás
překvapil a proč?
3. Vyrobte si svou živou planetu:
−
−
Pokyny k této práci lze promítnout jako prezentaci. Cílem je vytvořit model planety, která má
vhodné podmínky pro život. Žáci musí pracovat bez jakýchkoli pomůcek. Měřit mohou jen
odhadem, protože Zemi při jejím vzniku také nikdo neměřil. Bližší informace jsou v prezentaci.
V první části žáci z plastelíny podle promítnutých instrukcí vytváří model planety
1 000 000 000krát menší než planeta Země, což odpovídá 1,2 cm. Odpustíme mírnou odchylku.
Zároveň musí mít správný poměr pevniny (1 třetina) a moří (2 třetiny). Pevninu znázorňují
hnědou plastelínou a moře modrou.
Doporučený text do prezentace: Během plnění úkolů si uvědomte, že naše planeta vznikala sama ve vesmíru
a ne v laboratoři. Vznikala bez použití složitých přístrojů a bez odborníků, kteří by dohlíželi na její správný
vývoj. Přesto se jí podařilo vypadat přesně tak, aby na ní mohly existovat VYŠŠÍ FORMY ŽIVOTA. Je to
prostě ŠŤASTNÁ PLANETA. POVEDE SE TAKÉ VÁM VYTVOŘIT TAKOVOU PLANETU? Na stole máte
modrou a hnědou plastelínu. Vymodelujte z ní svou planetu. Modrá plastelína znázorňuje vodu a hnědá souš.
Voda musí tvořit dvě třetiny povrchu. Aby na vaší planetě mohl být život, musíte svou planetu udělat správně
velikou. VYROBTE MODEL PLANETY O PRŮMĚRU 12 000 KM ZMENŠENÝ V POMĚRU 1:1 000 000 000.
MÁTE KULIČKU O PRŮMĚRU ASI 1,2 CM? TVOŘÍ 2/3 POVRCHU VODA? Pokud má vaše planeta
výrazně jiný rozměr, pak změna gravitace znemožní např. existenci normální atmosféry a tudíž i vyšších
forem života. Pokud je vody méně než 2/3 povrchu, výrazně se změní klima, protože oceány jsou vynikající
termostat. Vyšší formy života zde nejsou možné.
−
V druhé části se snaží zahřát planetu na správnou teplotu. Vloží svou planetu do kádinky
s kostkami ledu a ohřívají ji na 15 stupňů jen podle odhadu. Učitel změří teplotu teploměrem.
Tolerance je 5 stupňů.
Doporučený text do prezentace: Zahřejte planetu na takovou teplotu, aby se mohl rozvíjet život. Vložte do
kádinky s kostkami ledu svou planetku a zahřívejte ji nad kahanem tak, aby jste ji ohřáli na 15 °C. Protože
vesmír během tvorby svých planet nic neměří, spolehněte se jen na svůj odhad.
Kdyby se Země nacházela na dráze kolem Slunce s poloměrem o pouhých 5 % menším, v minulosti by došlo
k PŘEHŘÁTÍ planety. Kdyby se Země nacházela na dráze kolem Slunce s poloměrem o pouhé 1 % větším,
byla by planeta na svém povrchu dávno ZMRZLÁ.
−
Dále musí na planetě z aminokyselin vzniknout správný genetický kód jako důležitý krok pro
vznik života. Jeden ze skupinky se posadí před sadu písmen a vybírá poslepu tři různá písmena
a snaží se z nich složit slovo ZEM. Když složí tři písmena k sobě zvedne ruku a učitel mu
přečte výsledek. Pokud do 5 minut úkol splní, vznikl na Zemi život.
Doporučený text do prezentace: Vaše planeta je již vhodná pro vznik života. Vznikají zde organické látky, ty
se však musejí ve vodě spojit v bezchybný genetický kód, který je NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KROKEM VZNIKU
ŽIVOTA. Jeden z vaší skupinky se posadí před sadu písmenek se zavázanýma očima. Pokouší se poslepu
135
poskládat písmenka tak, aby vzniklo slovo ZEM. Vždy, když k sobě přiřadí tři písmena, mohou spolužáci slovo
přečíst, aby se mohl opravit. Na toto přiřazování máte jen 5 minut.
Trvalo pěknou řadu miliónů let, než se to na Zemi povedlo. Stačilo by, aby se vznik života opozdil o 35 000 let
a na Zemi by už nestihl vzniknout HOMO SAPIENS SAPIENS (čili ty..). Vytvořit správný genetický kód je
složitější než napsat poslepu slovo o třech písmenech. Museli byste poslepu napsat knihu–bestseller, která by
neměla gramatické chyby.
−
−
Ve čtvrté části je znázorněno, že Země je v neustálém nebezpečí ze strany asteroidů a planetek,
které se s ní mohou srazit a zničit život na ní. Vyrobené modely planety Země se postaví na kraj
lavice a každá skupinka dostane krabičku malých kamínků představujících asteroidy, kterými
se pokusí shodit planety ostatních skupin. Učitel určí vzdálenost, se které se bude házet. Žáci
musí házet po 1 kamínku. Na shozených planetách zanikl život.
Tuto práci lze bodovat.
Doporučený text do prezentace: Na vaší planetě se rozvíjí život. Jenže ten je neustále v ohrožení z mnoha
důvodů. Například stačí srážka s jinou planetkou a je po všem. Postavte své planety na okraj lavice. Každá
skupinka dostane krabičku kamínků – asteroidů a planetek, kterými se pokusí srazit planety jiných skupin ze
stolu. Kamínky musíte házet po jednom po dobu 3 minut z určené vzdálenosti. Na planetách, které byly
sraženy, skončil život.
Přežila nějaká planeta? Mnohým astronomům je až úzko, protože si uvědomují, kolik podobných střel letí
směrem k Zemi. Jsou jich tisíce. Jsme zatím schopni asi 1/3 zahlédnout s předstihem, ale zatím bychom byli
bezbranní. Přibližně jednou za 50 miliónů let spadlo na Zem těleso, které vyhubilo většinu živých organismů.
Naposledy se to stalo před 65 milióny let. Má tedy asi 15 miliónů let zpoždění.
4. Živá planeta ve vesmíru:
−
−
Žákům promítneme soubor prezentace PowerPoint – Živá planeta ve vesmíru.
Během prezentace diskutujeme o velikosti vesmíru a výjimečnosti života.
136
VNÍMEJ, POZORUJ, POSLOUCHEJ
autor: Romana Pilařová
Doporučená věková kategorie: 2.-3. ročník
Stručný popis programu:
Jedná se o dvoudenní aktivitu spojenou s výjezdem do Bělé a na Albertovec (polské příhraničí).
Cíle:
-
vnímání přírody smysly: sluchem, zrakem, čichem, hmatem
seznámení se s běžnými i vzácnějšími druhy rostlin a živočichů
přímý kontakt s živými živočichy při ukázkách hipoterapie v hřebčíně Albertovec
využití vlastních i získaných znalostí a zkušeností při třídění informací
zpracování načerpaných poznatků do podoby výstupního portfolia (plakáty, pracovní listy)
Potřebný materiál a pomůcky:
Fotoaparát, šátky, papírové rybičky, brčka, psací potřeby, temperové barvy; encyklopedie, pracovní
listy; listy s šablonkou, jak namalovat koně; CD se zvuky z přírody, papírové masky zvířátek
Metodický postup 1. dne:
1. Příjezd do Bělé - Priessnitzovy koupele - seznámení s léčivým pramenem, jeho vznikem a využitím
Léčivý pramen zvaný Židlo v lese Pavlačka: jeho účinkům věří místní lidé i návštěvníci z daleka.
Větší bazének slouží jako Priessnitzova venkovní koupel dolních končetin, menší bazének slouží
jako Priessnitzova venkovní koupel horních končetin.
2. Přímé vyzkoušení účinků vody.
3. Pozorování okolí - rostliny, živočichové (především ptáci), blízký les, travnatá louka
4. Křesťanský labyrint - proč zde je, jak vznikl (Cestičky labyrintu ze staletých cihel „klingerek“,
vzorem byl francouzský labyrint v Chartres, celkem lze ujít 570 m, místo k zastavení, rozjímání,
relaxaci, jehož motto zní: „Vydej se na cestu Labyrintem, abys potkal boha ve svém srdci),
průchod labyrintem je zkouškou trpělivosti, relaxace.
5. Motivační hra Důvěra v labyrintu - skupina dětí má zavázané oči šátky a „vodič“ (jediný bez šátku)
vede labyrintem „nevidomé“. Hra je zkouškou důvěry a motorické zdatnosti.
6. Pstruží farma v Bělé - krátká exkurze, seznámení s prostředím, kde se chovají ryby.
7. Vnímání okolí - se zavázanýma očima se nechá odvést spolužák spolužákem ke stromu, kde si
může ohmatat kůru stromu, uvědomí si, jak je strom silný, jak voní, kde má kořeny, kde větve, jaký
je rozdíl mezi kůrou starého a mladého stromu, jaký význam má kůra pro strom, co může způsobit
poranění kůry apod.
8. Motivační hra Rybičky - malé papírové rybičky leží na stole, žáci se v týmech pokoušejí přenést
přisátou rybičku k brčku na určené místo. Vyhrává tým s největším počtem rybek.
9. Exkurze v hřebčíně Albertovec - přímý kontakt s živými živočichy, výklad, ukázky hipoterapie
Metodický postup 2. dne:
1. Děti se shromáždí ve třídě, budou rozděleny do týmů (podle vylosování barevných lístků), práci
zahájíme krátkým brainstormingem na téma KŮŇ.
2. Kde se s koňmi nejčastěji setkáváme? Děti v týmu zpracují pracovní listy s textem a otázkami.
3. Relaxační pohádka Duhoví koníčci, při níž si děti mohou namalovat koně dle šablonek, aby mohly
navázat prací na plakátech, kde budou zpracovávat získané poznatky z exkurze v hřebčíně
Albertovec a na pstruží farmě. Při práci využijí encyklopedie a atlasy živočichů, vyhledávají
informace týkající se výskytu, potravy a významu pro člověka.
4. Pokusíme se vzpomenout si na co nejvíce písniček o koních a koníčcích a společně si je zazpíváme.
5. Práce ve skupinách - Kteří živočichové žijí v blízkosti koní? Zaměříme se na ptactvo, především
vlaštovky. Navážeme na ptačí říši a týmy zpracují přiložené pracovní listy.
137
6. Co je to za zvuk? Dětem pustíme CD s nahrávkami z přírody a týmy se snaží uhodnout, které zvíře
tento zvuk vydává, či kde v přírodě se může zvuk ozývat.
7. Děti se posadí do kruhu, nasadí si papírové masky zvířat a vyvolávají si zvířátko, se kterým si chtějí
vyměnit místo. Udají důvod, proč. Např. „vyměním si místo s žabkou, protože je obojživelník,
vyměním si místo se psem, protože je domácím zvířetem“ atd. Děti odpovídají tedy tak, aby opět
využily svých znalostí o zvířatech. Vyvolaný žák (zvířátko) se při přemísťování pokusí napodobit
pohyb daného zvířete.
8. Závěr: týmy se samy pokusí zhodnotit, jak se jim vedlo při práci a prohlédnou si „galerii“ plakátů.
Použité zdroje:
www.infoportaly.cz, www.zooliberec.cz, www.i-creative.cz ,www.albertovec.cz , www.obecbela.cz
138
Duhoví koníčci
Bylo kdysi království obklopené vysokými horami. Vládl v něm moudrý a laskavý král. Slunce se
opíralo do travnatých údolí i do skal, ve kterých lidé nacházeli barevné drahokamy. Obloha bývala
tyrkysově modrá, často bez mraků, východy a západy slunce zářily rubínovými červánky.
Podle dávného zvyku se lidé scházeli ráno před východem slunce na okraji velké zelené louky pod
královským hradem, aby se potěšili nejnovějším bohatstvím království a štěstím celé země. Bylo to šest
bílých koní. Těsně před úsvitem vyběhli bělouši z královských stájí do orosené trávy, a když se dotkl
první sluneční paprsek kapky rosy, změnilo se šest běloušů v barevné koně. Na louce vesele zařehtalo
malé stádo v barvách duhy. Byl v něm červený, oranžový, žlutý, zelený, modrý a fialový koník. Tihle
veselí barevní koníci se seřadili vedle největšího červeného koně, vyběhli obloukem po barevných
pruzích duhy jako po široké cestě ke slunci a pásli se až do večera na mokré nebeské louce. Lidé byli
šťastní při pohledu na jasnou oblohu, práce jim celý den šla pěkně od ruky a zpívali si při ní.
Lidem v království jejich štěstí záviděl kouzelník. Byl divoký, zlý a nepřející. Bydlel na pustém
ostrově uprostřed Černého moře a vládl mrakům a větru. Jednou stvořil svými čarami z oblaků černé
a šedé zlověstné koně, zapráskal hromovým bičem a hnal je za bouře a větru nad horské království.
Vyhrožoval, burácel a řval, až se skály třásly. Chtěl se zmocnit stáda šesti duhových koní. Náhle celá
obloha potemněla, slunce se ztratilo pod zlověstnými mraky, z kopyt černých koní létaly blesky
a zapalovaly lesy a lidská obydlí. Lidé běželi do stáje odhodláni své koně bránit. Náhle k nim promluvil
největší koník, vůdce stáda: „Běžte do skal a sneste na louku všechny drahé barevné kameny, které
najdete. Přidejte k nim i ty, které má král ve své pokladnici. Pak otevřete rychle naši stáj, čekejte
a nebojte se.“
Lidé rychle udělali, co jim koník poradil. Z horských jeskyní přinášeli drahokamy různých barev, na
louku nakupili i tyrkysy, rubíny a démanty z královské pokladnice. Tu se náhle z černé oblohy ozval
chechot kouzelníka: „Vy hlupáci! Nechci vaše kamení, chci duhové stádo šesti barevných koní!
Otevřete stáje, jinak celá vaše země shoří, moji černí koně ji rozdupou na prach, zahynete pod černou
oblohou všichni!“
Ale to už se rozlétla vrata stáje a bělouši s divoce vlajícími hřívami běželi tryskem na známou louku.
Svými kopyty udeřili do drahokamů a vykřesali z nich světlo. Duhové jiskry z drahokamů změnily
bělouše ve stádo barevných koní. Skulinou v černé obloze jim naproti zasvitl úzký paprsek slunce.
Barevné stádo nečekalo a hnalo se po duhové cestě vzhůru k obloze. Duhoví koníci protrhli kopyty
černé a šedé mraky – kouzelníkovo mračné stádo. Černí a šediví koně začali v podobě deště, sněhu
i ledu padat k zemi, kutáleli se jako šedá mlha po horských úbočích, rozpouštěli se v horských potocích.
Kouzelníkovi zbylo na obloze jen pár černých vraníků. Duhoví koně je hnali s jejich jezdci daleko za
hranice horského království.
Pozdě večer se koníci vrátili k vyděšeným lidem. Místo drahokamů se třpytila na louce v údolí
večerní zářivá rosa. Hrála všemi barvami duhy. Království nezchudlo, bylo stejně jako dříve bohaté
láskou a vděčností ke svým duhovým koním.
Od té doby uplynulo mnoho a mnoho let. Nikdo neví, kam se duhoví koně poděli. Jen jednou se prý
stalo, že ve velké kapce rosy zářící v pohárku z listu kontryhelu uviděl chlapec maličkého barevného
koníka. Lidé si v té horské krajině dodnes o konících vyprávějí a hledají ve skalách zbylé drahé
kameny. Když slunce namaluje v jejich krajině duhu, bývá duha daleko jasnější než kdekoli jinde. Svou
šířkou připomíná cestu do nebe, sahá od zelených luk v údolí obloukem až k vysokým horám. A jako
kdysi vybíhají lidé ven z domovů a ukazují svým dětem tu nádheru. Opakují jim pořadí barev, které se
nikdy nemění. Ani duhoví koníci si své pořadí nikdy nespletli.
(Zdroj: KRÜGER, K., Kritické listy č. 17. Staženo z www.kritickemysleni.cz)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
139
Pracovní listy
NAŠI PTÁCI
1. Pojmenuj ptáky podle obrázku :
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
140
2. Rozděl vyjmenované ptáky do skupin podle toho, jestli u nás přezimují nebo odlétají
na zimu do teplých krajin.
kos černý, vlaštovka obecná, vrabec domácí, sýkora úhelníček, sojka obecná, straka obecná, špaček
obecný, kukačka obecná, pěnkava obecná, stehlík obecný,sýkora modřinka.
Přezimující ptáci
Stěhovaví ptáci
3. Víš, jak hnízdí ptáci? Poznáš jejich obydlí? (vlaštovka, sýkora, straka). Dovedeš říct, kde
a jak hnízdí vrabec domácí?
4. Teď si zasloužíš trochu zábavy. Vyhledej v osmisměrce všechny názvy ptáků a zjisti tajenku.
konipas, sýkora, šoupálek, skřivan,
brhlík, pěnkava, stehlík, vrabec,
žluva, špaček, havran, sojka, drozd,
kos, čáp, výr, sup, hýl, sova
(Dovedeš seřadit názvy ptáků podle abecedy?)
Tajenka: ……………………….
Napiš, kde žije: …………………
s
k
e
č
a
p
š
p
a
o
h
a
v
r
a
n
o
á
v
u
T
S
s
o
k
a
u
č
o
v
a
ý
k
o
n
i
p
a
s
r
v
K
Ř
v
ý
r
á
k
d
a
u
o
i
r
k
í
l
h
r
b
l
r
v
h
ý
l
e
a
o
e
ž
a
a
s
o
j
k
a
z
c
p
ě
n
k
a
v
a
p
d
d
s
T
E
H
l
í
k
p
u
s
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
141
(Převzato z www.zssokolov.org)
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
142
Vícedenní terénní pobyty
s ekologických zaměřením
143
P Ř ÍR O D A J A K O D Ů M
autor: Kateřina Rossmanithová, Eva Staňková, Hana Franková
Stručný popis programu:
Náplní celého týdne je bližší poznání krajiny a základních ekosystémů. Větší čas pobytu budou děti
trávit venku v daném prostředí, kterému se budeme věnovat.
Programová náplň:
PRVNÍ DEN - ÚVOD
Po příjezdu se zaměříme na poznání krajiny v okolí Horní Bečvy, historii a zajímavosti obce.
Dále se budeme věnovat orientaci v krajině s využitím mapy, buzoly apod. Žáci si upevní praktické
dovednosti orientace v mapě, určování světových stran, práce s měřítkem mapy, mapové značky.
Zorientují se v nejbližším okolí rekreačního zařízení.
Rozdělíme žáky do skupin. Úkolem každé skupiny bude vyrobit dřevěný turistický rozcestník se
správným umístěním světových stran ukazatelů významných objektů blízkého i vzdáleného okolí
zjištěných podle mapy.
BITVA O HRAD
− Pro hru potřebujeme dostatek papírových koulí.
− Vytvoříme dvě družstva – obránce a útočníky. Vyznačíme kruhový terén, který představuje hrad.
Obránci se pohybují pouze v kruhu, útočníci vně kruhu. Hráči se navzájem vybíjí papírovými
koulemi.
− Obránci mají jednu výhodu, mohou využívat umělé krytí (např. štít, vyrobený z přírodnin apod.).
− Vybití hráči odcházejí mimo herní území.
− Skupina, která jako první vybije své protihráče, vítězí.
− Skupiny se prostřídají tak, aby každá byla jednou v roli obránce, podruhé útočníka.
Večer si děti založí svůj deník, do kterého budou denně zaznamenávat své postřehy, nově nabyté
zkušenosti.
Další tři dny se budeme věnovat ekosystémům lesa, louky a okolí vody.
LES:
Motivace:
Les, to nejsou jen stromy. Představ si, že jsi jako skřítek a budeš les zkoumat do těch nejmenších
detailů. Les je Tvůj přítel, má tisícerý život. Nelze spočítat všechny jeho životy, ale my se je pokusíme
prozkoumat.
Děti budou poznávat stromy, keře, ostatní rostliny podle klíčů. Pokusí se pozorovat i faunu. K poznání
zvířat, která se pohybují v ekosystému lesa, využijeme encyklopedie a atlasy.
PAMĚŤOVKA (KIMOVA HRA) - hra zaměřené na poznávání lesa
− Pro hru potřebujeme šátek nebo jiný vhodný předmět na překrytí předmětů
− Jeden ze žáků nasbírá 10 věcí, které najde v lese (šišky, mechy, suché větve, kamínky…)
a rozloží je na určeném místě.
− Ostatní žáci mají asi 1 minutu na to, aby si předmět zapamatovali.
− Poté předložené předměty zakryjeme a pošleme žáky do lesa, aby našli stejné přírodniny.
− Poté porovnáváme podobnost přírodnin, můžeme určovat druhy stromů podle šišek nebo podle
větví či listů, typy kamenů.
144
Další aktivitou bude STAVBA DOMEČKŮ Z PŘÍRODNIN pro skřítky, do kterých jsme se převtělili.
NAJDI SVŮJ STROM
− Hrajeme v párech. Pro hru potřebujeme šátky, měkký papír A4, úhel nebo tužku.
− Žáci vytvoří páry a jeden z nich si zaváže oči. Druhý z páru ho vede k nějakému stromu. Nevidící
spolužák začíná „vyšetřovat“ zvolený strom (jeho kůru, vůni, větve, záhyby a výstupky…). Vodič
ho zavede zpět k výchozímu bodu a nechá ho hledat svůj strom.
− Následuje umělecké ztvárnění stromů pomocí výtvarné techniky frotáž. Děti přiloží papír na kůru
stromu a úhlem barví papír. Po skončení této výtvarné aktivity představí svůj strom ostatním
spolužákům.
Na závěr dne si skupiny žáků vytvoří plakáty, při tvorbě kterých využijí získané poznatky o ekosystému
les. Jednotlivě si žáci zaznamenají své osobní zážitky do svých deníků.
LOUKA :
Motivace:
Na základě čtyř slovních spojení (kobylka luční, babka kořenářka, kytice lučních květin, Ferda
Mravenec), která děti dostanou na kartičkách, mají za úkol vymyslet krátký příběh o louce. Vytvořené
příběhy nás jistě budou motivovat k tomu, abychom se vydali louky poznávat a pozorovat život na nich.
Žáci si projdou louky v okolí rekreačního zařízení. Budou pozorovat živočichy žijící na loukách.
Ostatní opět poznají pomocí atlasů a přehledů přírody. Následuje hra, při které děti blíže poznají některé
rostliny:
ROSTLINKOVÉ PEXESO
Pomůcky: nůžky, tvrdý papír, izolepa, rostliny (vylisované), psací potřeby, atlas rostlin
1. den: Žáci na louce sbírají rozličné rostliny. Pomocí atlasu rostlin se snaží určit jejich název.
Tyto rostliny poté vylisují.
5. den: Vylisované rostliny nalepí na menší kartičky (je možno je zalaminovat). Na jiné, prázdné
kartičky, žáci napíší krátký popisek rostlinky včetně nějaké zajímavosti. Poté hrají klasické
pexeso.
Děti jistě najdou rostliny, pro které se na louky vypravovaly BABKY KOŘENÁŘKY. Můžeme
si popovídat o léčivém účinku a využití jimi nalezených bylin. Za využití nalezených rostlinek
připravíme fiktivní stánek na tržnici, v němž se prodávají bylinky (popisky, recepty atd…) a babka
kořenářka uděluje cenné rady kupujícím.
PALETKY BAREV
− Děti si připravenou papírovou maketu malířské palety polepí co největším množstvím barevných
okvětních lístků, listů a jiných částí rostlin, které najdou na louce. (Na střed papírové paletky
přilepíme oboustrannou lepící pásku a v okamžiku aktivity odlepíme její horní část.)
− Po sběru přírodních materiálů si prohlédneme všechny paletky, připomeneme dětem, že barvy
v přírodě jsou důležité (pro hmyz). Paleta přírodních barev je velmi pestrá. Kolik druhů – tolik
odstínů.
Na závěr dne si opět skupiny dětí vytvoří plakáty na téma louka a zapíší své poznatky do svých
deníčků.
145
U VODY:
Motivace:
Úkolem žáků bude ve skupinách vytvořit na balící papír MYŠLENKOVOU MAPU na téma Voda –
dobrý sluha, ale zlý pán.
Pak se vydáme společně k přehradě. Děti budou mít prázdné plastové láhve, do kterých budeme nabírat
vodu z přehrady, abychom zjistili její čistotu a co všechno můžeme ve vodě pozorovat.
Žáci se seznámí s prostředím okolo přehrady (rostliny v okolí vod, které vyžadují vlhké prostředí).
Budeme pozorovat drobné živočichy (hmyz, žáby - jejich vývoj, plazy apod.).
Dalekohledem budeme pozorovat, zda v okolí přehrady hnízdí i ptáci a pomocí atlasu ptáků se je
pokusíme poznat.
ŽABÍ KONCERT
− Zkusíme si zazpívat po žabácku:
1. skupina jako skokani: KOUR KOUR KOUR
2. skupina jako rosničky: KRE KRE KRE
3. skupina jako ropuchy: KRÓ KRÓ KRÓ
4. skupina jako blatnice: KDO KDO KDO
5. skupina jako kuňky: HU HU HU HU
− Nejprve si nacvičíme zpěv, každá skupina zvlášť a pak si zazpíváme společný žabí koncert.
VĚDOMOSTNÍ HRA:
− Připravíme 10 – 15 karet s otázkami, které se budou týkat všech tří ekosystémů. Tyto předem
připevníme na stromy v lese.
− Děti rozdělené do 3 - 4 členných skupin vyráží do terénu hledat kartičky s otázkami. Po jejich
nalezení zapisují správnou odpověď do záznamových archů.
− Po lese se pohybují dravá zvířata (organizátoři hry), která se snaží děti chytat. Lapené družstvo
odchází do pomyslné záchranné stanice, kde musí splnit zadaný úkol (např. dřepy, zpěv písně,
recitace aj.). Teprve pak se vrací do hry.
− Hru můžeme zpestřit měřením času, který bude hrát také roli při konečném vyhodnocení.
POSLEDNÍ DEN pobytu se žáci mezi sebou podělí o své nabyté zkušenosti.
Dětem nalepíme na záda vždy po kartičce. Na kartičkách jsou zaznamenána slova, se kterými se děti
v průběhu týdne setkaly, např. názvy stromů, bylin, živočichů apod. Děti se bez použití slov, pouze
mimicky, musí rozdělit do skupinek podle určitých souvztažností (dle poznávaných ekosystémů – les,
voda, louka).
V následné fázi si děti za pomocí svých deníčků připraví kvízové otázky pro ostatní skupiny – otázky
zapíšeme na velké karty. Uspořádáme vědomostní souboj na způsob televizní hry RISKUJ, MILIONÁŘ
apod.
Použité zdroje:
Ekologická výchova v mateřských a základních školách. Pardubice: Ekocentrum PALETA, 2004 .
NATURFREUNDEJUGEND DEUTSCHLANDS. Cítím to, co ty necítíš. Opava: Areka, 2001.
146
KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM
autor: Martina Lévayová
Doporučená věková kategorie: 3. ročník
Stručný popis programu:
Cílem programu je porozumění roli člověka v přírodě, v příběhu naší planety a v jednotlivých ročních
obdobích. Při „výpravě“ do jednotlivých ročních obdobích si účastníci uvědomí, jak krátkou chvíli je
člověk součástí dávného příběhu přírody, jak se měnil jeho vztah k prostředí a jakým způsobem
v současnosti tento příběh ovlivňuje člověka.
Prostřednictvím programu mohou žáci rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje a hlouběji porozumět
enviromentálním souvislostem. Pobytový program je také významnou příležitostí pro stmelení třídy
a lepší vzájemné poznání žáků a učitele.
Doporučené místo realizace: Krajina s loukou a vodním tokem v blízkosti (Mokřinky u Opavy)
Metodický postup:
Celou školou v přírodě nás bude provázet pohádka. Jedná se o Babiččinu pohádku E. Petišky z knihy
Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek. Pohádka je vhodná právě pro skutečnost, že nenásilnou
formou popisuje jednotlivá roční období. Každé období je popisováno jako království, kterému vládnou
princezny. Bratři Hnědásek, Žluťásek, Rezekvítek a Bělásek pomáhají každý své princezně a svému
ročnímu období. Celý týden bude ve znamení jednoho roku. Děti si projdou všechna roční období
a v jednotlivých dnech se budou soustředit na činnosti, které jsou typické pro dané roční období.
DEN 1
Učitel namotivuje děti Babiččinou pohádkou, následně si s dětmi o pohádce povídá. Zdůrazní, že dnešní
den se budou pohybovat v království Hnědáska, v kvetoucím království, JARO.
Učitel vede diskusi na téma jaro, zdůrazní typické tradice, zákonitosti a zvláštnosti v přírodě
i ve společnosti (Velikonoce, pálení čarodějnic, 1. máj ….)
HON NA VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE
Hra určená na ven. Za pasem má každé dítě šátek, který symbolizuje ocásek zajíčka. Hra se hraje
ve volném prostranství. Děti „zajíčci“ se snaží ukrást jiným zajíčkům ocásky. Zajíček bez ocásku
vypadává. Vyhrává ten zajíček, který má nejvíce posbíraných ocásků.
HRA NA ČARODĚJNICE (30. DUBNA)
Dívky třídy věděly, že je na škole v přírodě čeká maškarní rej v čarodějnickém duchu. Proto si na školu
v přírodě připravily kostýmy. Všichni chlapci jsou porotci a dnes volíme MISS čarodějnice. Soutěži
předchází vyprávění o čarodějnicích, pověrách a ochraně proti čarodějnicím. Poté se dívky nastrojí
a soutěž „krásy“může začít.
DEN 2
Dnes jsme v království žluťáska - LÉTO.
Na úvod probíhá krátké povídání o létě. Učitel se zaměří na typické zvláštnosti léta, sdělí, jak se kdysi
děti v létě bavily, s čím si hrály. Zdůrazní, že děti trávily většinu času venku, pomáhaly rodičům na
zahradách a polích, NEMĚLY NÁKLADNÉ HRAČKY. Hračky si častokrát zhotovovaly samy
z přírodních materiálů. Na toto téma je zařazena hra v lese.
147
SEMTAMDŘÍVKO
Pomůcky: suchá, podobně zvukově znějící dřívka, provázek.
Nasbíráme si dřívka podobné velikosti a hlavně podobně znějící. Pomocí provázku vytvoříme
loutku, jejíž tělo je sestaveno z vodorovně položených dřívek a k nim je postupně připevněna
hlava a končetiny. Všechna dřívka jsou upevňována tak, aby se sebe nedotýkala.
Lesním panáčkem Semtamdřívko, který se před lidmi ukrývá tak, že se dokáže rozložit na
jednotlivá dřívka, navnadíme děti na činnost. Naším úkolem je jeho jednotlivá dřívka najít
a poskládat z nich panáčka dohromady. Hledáme dřívka, která k sobě patří nejen vizuálně, ale
také zvukově – klepeme dřívky o sebe a hledáme podobně znějící.
Je možno k hledání využít říkanku – „Sem tam dřívko, sem tam nit, jen si mě člověče chyť.“
Jakmile nasbíráme dostatek dřívek svazujeme je do podoby panáčka. Hotová loutka je nejen krásným
výtvarným dílem, ale také netradičním hudebním nástrojem, na nějž je možno hrát dřevěnou paličkou.
LETNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Výtvarná činnost: zdobení sklíček motivy motýlů
Pomůcky: sklíčka, lepící šablonky, barvičky na sklo, štětec
V létě příroda kolem nás září všemi barvami. Na louce poletuje spousta motýlků. Několik motýlků
dorazilo i k nám, záleží jen na každém z vás, jaký váš motýlek bude. Víte vůbec, jakou cestu musí
motýlek urazit než poprvé zamává křídly? Učitel povypráví o vývoji motýla z housenky.
Děti si pomocí šablonek ozdobí svá sklíčka. Při vytváření barevných sklíček si povídáme o létě,
o motýlech a jejich vývoji.
HRA ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK
Čištění studánek se provádělo v létě. Tato malá dívčí slavnost předcházela slavnosti Královniček. Pro
naše předky byly velmi důležité zdroje vody, bez ní by nebyla vláha ani úroda. Čištění studánek mohly
provozovat jen nevinné a čisté panny. Odnedávna se věřilo, že dívčí nevinnost má očistnou moc. Proto
se vydávaly ke studánkám a k pramenům, aby je po zimě vyčistily a otevřely. Čistou vodu pak nabíraly
do malovaného džbánku a rozlévaly do všech světových stran.
VÝTVARNÁ HRA VODNÍ VÍLA (S vyčištěním studánek pomáhá dětem vodní víla)
Pomůcky: čajové svíčky, staré voskové pastely, voda, kameny.
Nejlépe je tuto výtvarnou činnost provádět přímo u nějakého stojatého vodního zdroje, ale je možno
přírodní zdroj vody nahradit jakoukoli nádobou s vodou.
Zapálíme si čajovou svíčku a necháme chvíli hořet, aby se její vosk roztopil. Jakmile se utvoří ve svíčce
voskové jezírko, začneme nad plamenem svíčky tavit voskový pastel tak, aby kapal do vosku svíčky
a zabarvil jej.
Obarvený vosk lijeme do vody. Pak si změníme voskový pastel a další vosk zabarvíme jinou barvou.
Ten potom nalijeme na vosk ve vodě jako další vrstvu. Můžeme vrstvit několikrát.
Vosk necháme ve vodě ztuhnout, a poté jej opatrně vytáhneme a otočíme. Vrstvením vosku nám
vzniknou zajímavé plastické tvary, které vždy autora překvapí.
Takto vyrobené tvary můžeme lepit na kameny. Stačí jen kapka vosku na suchý kámen a na ni ozdobu
položit.
KVĚTY VODNÍ VÍLY
Motivujeme vyprávěním o víle, která má na starosti divoký potok. Potok již dívky očistily. Víla by si ho
ráda zkrášlila květy, ale každý kvítek, který do vody položí, neúprosný proud odnese pryč.
Víla se rozhodne spojit dva živly – oheň, který uzavře do plamínku svíčky a vodu, kterou zklidní mezi
kameny a začne tvořit květy, které proud již neodnese.
Kameny s voskovými květy pak umístíme do vody a ozdobíme jimi vodní tok. Nakonec květy
vyjmeme, abychom neznečišťovali vodní tok.
DEN 3
Den je zahájen povídáním o podzimu.
148
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - JEŽEK
Vyprávíme dětem o přípravách přírody na zimu. Zdůvodníme, proč padá listí, proč si zvířata chystají na
zimu zásoby a jak je vůbec možné, že neumrznou. Po debatě na toto téma nás čeká výtvarná práce.
Pomocí samotvrdnoucí hlíny a špejlí modelujeme ježka. Každé dítě si vytvoří svůj výrobek. Navážeme
na vedený rozhovor a vyprávíme dětem o zvířatech.
Rezekvítek má ve svém království několik volně žijících zvířat. Zvířata, která se nacházejí ve vybrané
lokalitě v Mokřinkách dětem představíme. Poslouží nám k tomu výborně zpracovaná informační tabule
u objektu.
Dále využijeme pozorovací nádoby. Každé dvojici dáme jednu pozorovací nádobu. Každá dvojice si
odchytí do nádobky brouka či jiný hmyz. Vysvětlíme dětem, jak postupujeme s určovacími klíči
a necháme na dětech, aby se pokusily určit, o jaký druh hmyzu se jedná.
HRA VE SKUPINKÁCH
Pomůcky: kalendář pro každou skupinu
Po lese rozložíme lístečky s pranostikami, zvláštnostmi různých období a zvyklostmi. Děti jsou
rozděleny do čtyř skupin JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. K dispozici má každá skupina kalendář.
Úkolem každé skupiny je najít a správně zařadit do jednotlivých období všechny pranostiky a zvyklosti.
Hraje se na body. Vyhrává skupina, která má nejvíce bodů. Pravidlem je nebrat lístečky, které k jejich
vybranému ročnímu období nepatří. Každá skupina má stejný počet kartiček.
Příklady textů na kartičkách:
Jaro: Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. Sníh v máji - hodně trávy. Studený máj - v stodole ráj. Je-li
v květnu večer tráva zarosena, hojně vína, hojně sena. Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. Sníh
dubnový jako mrva pohnojí. Březnové slunce má krátký ruce. Březen suchý, duben mokrý, květen
větrný - pytle obilím naplní. V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě nesundává. V březnu vítr,
v dubnu déšť- pak jistě úrodný rok jest. Lépe od hada býti uštknuti, než v březnu od slunce ohřáti. Jasný
měsíc v dubnu škodí květu stromů. I když kluci v dubnu bez kabátu běží, často hospodáři na úrodu
sněží. Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá. Na Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.
Léto: V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné
léto potom přicházívá. Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen mokrý a studenýbývaj žně vždy zkaženy. Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť. Svatá Anna- chladno z rána. Na
svatého Jana- otvírá se k létu brána. Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. Když jsou v srpnu
velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. Radši čerta než
hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu. Na svatého Jana jahody do džbána. Když fouká
v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. Když dne ubývá,
horka přibývá.
Podzim: Po teplém září zle se říjen tváří. Babí léto - léto na odchodě. Svatá Kateřina zakazuje muziku.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Na svatého Ondřeje konec pocení. Na svatého Ondřeje
mráz, chystejte sedláče vůz. Na svatého Martínka bude dobrá peřinka a po svatém Martině schováme se
v peřině. Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima. Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Teplý říjen- studený listopad. Listopadové hřmění pšenici v zlato mění. Když křížový pavouk se v říjnu
ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Sněží- li v říjnu, bude měkká zima. V říjnu hodně žaludů
a bukvic oznamuje zimy víc. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Zima: Po sněhu Bára s Mikulášem šla. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Svatá Barborka vyhání
dřevo ze dvorka. Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá). Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. Svatá
panna Viktorie obrázky na okna ryje. Na Štědrý den hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. Pak-li na
Štěpána větrové uhodí, příští rok špatné víno se urodí. Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Jaký prosinec - takový celý rok. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Jak vysoko leží v lednu sníh, tak
vysoko tráva poroste. Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. Únor bílý, pole
sílí. Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
149
SKUPINOVÉ HRY „SKLIZEŇ“
HOP, BRAMBORO, DO KOŠÍKA!
Je to hra soutěživá. Hrají dvě družstva. Potřebujeme pro každého hráče v družstvu jednu bramboru.
První hráči se postaví za značku a před ně se do vzdálenosti 1-1,5 metru postaví košík. Po signálu
družstva hází brambory do košíku. Vyhrává ta skupina, která se vícekrát trefila do košíku.
SOUSEDOVA ČERVIVÁ JABLKA
Pomůcky: koule z novinového papíru
Motivace: Žily vedle sebe dvě rodiny. Jejich velké zahrady byly od sebe odděleny plotem. V zahradách
rostla spousta jabloní a na těch jabloních byla spousta jablek. Některá jablíčka byla nádherná a zdravá,
některá červivá a ta ze stromů padala dolů do trávy. Žádná rodina nechtěla mít na své zahradě červivá
jablka, která by jim v trávě shnila. A tak se všichni snažili červivá jablka naházet přes plot sousedovi.
Děti rozdělíme do dvou skupin. Prostor rozdělíme například lanem na dvě části. Na smluvený signál
začnou družstva přehazovat na druhou stranu sousedům přes plot všechna červivá jablka. Signál je
heslo „červivá jablka“. Děti se snaží přehodit co nejvíce naházených jablíček na jejich území. Vyhrává
družstvo, které má na svém území jablíček nejméně. Jablka jsou vyrobena z papírových koulí. Hru
uzavřeme shrnutím, že červivá jablka lze odklidit jinak než hozením za sousedův plot.
DĚDEČKU, VSTÁVEJ!
Motivace: V sadě dozrála spousta jablíček. Kolem zahrady ale není žádný plot a tak se najednou ta
jablíčka začala ztrácet. Do sadu chodili uličníci a kradli jablka. Dědeček začal sad hlídat. Uličníci však
tiše čekali, až dědeček usne a pak pomalu začali loupit jablka.
Jedno dítě je v roli dědečka, má klobouk na hlavě. V ruce drží prázdný košík a sedí na židli. Ostatní děti
jsou uličníci, mají v ruce papírovou kouli jako jablko. Dědeček zavře oči, to je znamení pro uličníky,
kteří pomalu a tiše našlapují směrem do sadu, naznačují trhání jablek a říkají.
„Na zahradě na jabloni spousta jablek krásně voní. Děda usnul, nehlídá je, a my máme chutě na ně. Až
si z jablek natrháme, na dědečka zavoláme: Dědečku, vstávej!“
Na poslední slova se dědeček probudí a začne uličníky chytat. Kterého chytí, tomu odebere papírové
jablko do svého košíku a pošle ho za trest do „domácího vězení“- na předem určené místo.
DEN 4
Jsme v říši Běláska. Nastala zima. Posadíme žáky do kruhu a zahájíme den povídáním o zimě, jejich
zvyklostech a zvláštnostech.
V zimě si lidé často spravovali svůj oděv, drali peří, věnovali se spíše domácím pracím. I my si
vyzdobíme svůj oděv.
VÝTVARNÁ ČINNOST- ZDOBENÍ TRIČEK
S dětmi zdobíme „zimní trička“ pomocí barviček na textil a tiskátek. Trička necháme proschnout a poté
zažehlíme.
ZIMNÍ HRY
HONIČKA TŘÍ ČERTŮ
Tři honiči – čerti - se drží za ruce a snaží se někoho chytit tím, že uzavřou kolem něj kruh. Chycené
dušičky vypadávají ze hry a čekají na další kolo.
CHLUPATÝ ČERT
Pomůcky: kolíčky na prádlo
Čert má na svém oděvu nacvakány prádelní kolíčky (chlupy). Chytá ostatní děti, které se mu snaží vzít
chlupy a nacvakat si je na svůj oděv. Výměna rolí - kdo má nejvíce chlupů, je čert.
HRA NA TICHO
Děti sedí v kruhu. Jedno dítě, Lucifer, říká:
„Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý. Je to čert a nebo ne? To se brzo dozvíme! Kdo slovíčko pískne,
toho ať čert stiskne. Kdo slovíčko řekne, toho ať čert trkne, kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí!“
150
Po těchto slovech přijde do herny nebo na místo dítě, které poslouchalo opodál. Má v ruce koště
a obchází kruh. Úkolem dětí je vydržet bez promluvení co nejdéle. Kdo první promluví, toho čert praští
koštětem.
KUPUJEME DÁRKY
Motivace: Ježíšek dělá rád dětem radost, ale také dospělým. Často mu však nezbývá čas, aby vybral
dárek pro všechny, kdo si jej zaslouží. Představte si, že by vám Ježíšek dal peníze a poslal vás do
obchodu, abyste koupili něco pro maminku a pro tatínka.
Jedno dítě dostane nákupní tašku a do druhé stokorunu. Ostatní děti se chytí za ruce, udělají kolem
dítěte kruh, chodí po kruhu a říkají:
„Ježíšek je hodný pán, podívejte, co mi dal, abych dárek mámě (tátovi) koupil, radost jí tak udělal“.
Kruh se zastaví a dítě uprostřed sdělí, komu a čím se rozhodlo udělat největší radost. Místo sebe pak
vybere jiné dítě. Nakonec si povídáme o smyslu dárků.
DEN 5
Dnešní den opět zahajujeme v kruhu. Shrneme si s dětmi, kterými ročními období jsme prošli, co jsme
se naučili, co se nám nejvíce líbilo. Připomeneme dětem, že kdysi si děti v jakémkoli ročním období
hrály venku samy. Nabídneme jim proto další hry, kterými se děti kdysi spokojeně bavily.
STARODÁVNÉ DĚTSKÉ HRY A RADOVÁNKY DO PŘÍRODY
NA KOKŠE
Děti si mezi sebou pomocí rozpočitadla zvolily hejtmana. Všechny ostatní si stouply do zástupu.
Hejtman se postavil před řadu a zavolal: Kokeš!
První v řadě se zeptal: Co chceš?
Hejtman odpověděl: Zajíčka!
První v řadě: Chyť ho, jestli můžeš!
Poslední v řadě na to vyběhl a kličkoval, aby se dostal na první místo v zástupu, přičemž hejtman se ho
snažil chytit. Když se mu to podařilo, stal se chycený místo něho hejtmanem a hejtman si stoupl jako
první v zástupu. Pokud ne, hejtman zůstal a nechycený zajíček se stoupl jako první. Hejtman pak honil
opět posledního v zástupu.
NA MLČENOU
Děti si sedly do kruhu a říkaly: „Hleďme na se, nesměja se. Kdo zruší, toho za uši.“
Potom se navzájem různými způsoby (pantomimicky) snažily rozesmát. Kdo se zasmál, dostal od
souseda za uši.
Použité zdroje:
ŠOTNEROVÁ , D. Lidová tradice. Olomouc: Rubico, 2009
151
KRÁSY ŠUMAVY – TERÉNNÍ PROŽITKOVÝ POBYT
autor: Radim Kříž
Doporučená věková kategorie: pobyt je vhodný pro děti starší 10 let
Stručný popis programu:
Téměř v každé zemi světa se nacházejí národní parky - území sloužící k ochraně a zachování původní
přírody, která se zde může rozvíjet podle vlastních pravidel.
Národní park Šumava, potažmo Bavorský les jsou místa, která umožňují různorodé prožitky a poznání
pro všechny, kteří se chtějí zabývat přírodou, divočinou i sami sebou. Intenzivní vnímání a prožití
přírody, stejně tak jako jejich vstřebání a reflexe jsou živnou půdou pro výuku o přírodě a v přírodě
vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. Osobním zapojením se do přírodního koloběhu v daném
prostředí se účastníkům terénního pobytu stane problematika vývoje ekosystémů pochopitelnější
a srozumitelnější.
Potřebný materiál a pomůcky:
Mapa oblasti, psací potřeby, papíry, digitální fotoaparáty, šátky na oči, dle potřeby také další papírenský
materiál
Programová náplň:
Náš pobyt byl realizován na území NP Šumava a Bavorský les. Místem ubytování byla obec Kubova
Huť. Programová náplň pobytu vychází z konceptu vzdělávání založeném na využití pěti lidských
smyslů: vnímání okolní přírody hmatem, čichem, sluchem, netradičními úhly pohledu na přírodní
zákulisí přes hledáček fotoaparátu. V praxi to znamená, že účastníci pobytu při absolvování
nejrůznějších naučných stezek výtvarně znázorní atmosféru nevšedního přírodního prostředí, namalují
vnitřní pocity vzbuzené doléhajícími zvuky; vytvoří "umělecké" fotozáběry téměř nedotčené přírody;
prozkoumají faunu a floru chráněného území atp.
Možné jednodenní výletní cíle:
−
−
−
−
−
vrch Boubín, Boubínská rozhledna, Boubínský prales – „nedotčená příroda“, naučná stezka
s informačními tabulemi
pramen Vltavy
ledovcová jezera (Černé jezero, Čertovo jezero)
Areál lesních her a stezka přírodních zážitků ve Spiegelau (NP Bayerischer Wald) – vhodné je
domluvit si předem průvodce - "Pochopit přírodu všemi smysly", k tomu zve cca 2 kilometry
dlouhá stezka přírodních zážitků. Na jejích devíti zastávkách se představí biotop lesa velmi
rozmanitou a netradiční formou. Můžete zde naslouchat zvukům lesa, muzicírovat s přírodními
materiály, osahat a přivonět si k rostlinám, vidět kořeny, jak rostou vzhůru k nebi nebo si
odpočinout v altánu z různých druhů dřeva. Přes malý potůček v přirozeném smrkovém lese vede
rozhoupaný můstek. Budete muset na chvilku zpomalit, rozhlédnout se a všimnout si vzniku
a zániku lesa, který je tu všude okolo velmi pěkně vidět. U zastávky "zvířatům na stopě" se můžete
poměřit se zvířaty v balancování, lezení, šplhání a ve skoku do dálky, hádat, jaká zvířata asi
okousala šišky či rostliny. Veliká "pavučina" ukazuje rozmanitou propojenost ekosystému les.
Všechno to, co stvořila příroda a je jedno, jestli je to jelen nebo kůrovec, houba nebo jedle,
zmlazené či mrtvé dřevo, má v Národním parku rovnocennou funkci - to vám ukáže zastávka
"Pohledy na Národní park". Více informací na adrese: http://www.nationalpark-bayerischerwald.de/tschechisch/besuchereinrichungen/waldspielgelaende/naturerlebnispfad.htm
Centrum Národního parku Falkenstein nedaleko Ludwigsthal – zde můžete navštívit „Dům
divočiny“, který informuje o Národních parcích Bavorský les a Šumava a o okolním regionu na
obou stranách hranice. Ve středu pozornosti stojí vývoj lesů Národních parků a jejich přechod k
152
divočině. V infocentru na návštěvníky čekají mj. různé interaktivní výstavy a velké 3D-kino.
K centru vede příjemná procházka skrz výběhy zvířat a jeskyni z doby kamenné, v jejíž centrální
části je na skalní kulise zobrazena kopie obrazů "divokých koní a praturů" ze slavné jeskyně
Chauvet v jižní Francii. Tyto jeskynní malby připomínají "soužití" lidí a divokých zvířat ve starší
době kamenné. Vhodné je domluvit si průvodce, který zprostředkuje zajímavý výklad.
Více na:
http://www.nationalpark-bayerischerwald.de/tschechisch/besuchereinrichungen/infozentrum_hzw/index.htm
http://www.nationalpark-bayerischerwald.de/tschechisch/besuchereinrichungen/tfg_hzw/steinzeithoehle.htm
Herní a prožitkové aktivity, které je možno zařadit v průběhu procházek:
HMATOVÁ KIMOVKA
Hráči (sedící v kruhu) se zavázanýma očima postupně ohmatávají několik přírodnin (šiška, kámen,
větvička….), tyto se snaží zapamatovat. Následně se snaží vybavit a zapsat na papír všechny
ohmatávané přírodniny.
MAPA ZVUKŮ
Každý účastník obdrží kus papíru a fixu (pastelky) a najde si pěkné místo v okolní přírodě. Nyní má
začít vznikat mapa zvuků: do středu papíru každý zakreslí sám sebe, kolem se zobrazují pomoci
symbolů slyšené zvuky.
VĚDOMOSTNÍ PEXESO
Během putování naučnou stezkou vytváří skupinky hráčů pexeso, tj. dvojice kartiček (otázka
+ odpověď), které dokumentují přírodní a geografické zajímavosti ze sledovaného úseku. Hru můžeme
následně hrát tím způsobem, že účastníci pobytu představují karty pexesa, tj. obdrží vždy po jedné
kartě, zapamatují si její obsah a rozestaví se na vymezené ploše. Hráči pexesa pak otáčejí pomyslné
karty tak, že vyvolávají vždy dva z účastníků v poli, kteří nahlas sdělí obsah svých kartiček. Pokud
obsahy k sobě pasují, hráč získává bod. Hrajeme podle klasických pravidel pexesa.
PREZENTACE ZAJÍMAVOSTÍ Z VYCHÁZKY
Po absolvování vycházky musí skupinky dětí prezentovat netradičním způsobem některé zajímavosti, se
kterými se během pochodu setkaly. Možné formy prezentace: Rozhlasová či televizní reportáž, kvíz,
scénka, báseň, píseň, hádanka, talk-show aj…
DIVADLO U STROMU
Během putování najdeme starý zajímavý strom. Úkolem účastníků bude sehrát krátké divadlo na téma
„Co všechno již zažil tento strom.“
NAJDI SVŮJ STROM
Vytvoříme páry. Jeden z hráčů si zaváže oči, druhý ho vede k nějakému stromu, přičemž jde záměrně
oklikami, aby spoluhráče zmátl. Slepý je odkázán jen na vodícího.
V okamžiku, kdy je dosažen cílový strom, začíná slepý s vyšetřováním: Jak cítí kůru? Má strom tlusté
větve, bobule, záhyby? Jak voní? Roste něco u země? …
Po vyšetření zavedeme slepého zpět k výchozímu bodu, kde mu odkryjeme oči. Jeho úkolem je najít
vyšetřovaný strom.
PRALESNÍ MUŽÍK
Po návštěvě Boubínského pralesa uspořádejte módní přehlídku pralesních mužíků. Nechte vyrobit
účastníky kostým z přírodních materiálů.
153
REKONSTRUKCE OBRAZU
V galerii s obrazy z přírody malovanými na skle došlo k havárii. Obrazy se rozbily, k jejich
rekonstrukci je třeba přivolat přírodovědce.
Rozdělíme hráče do skupinek. Každá skupinka dostane jeden dílek rozstříhaného obrazu, všechny
ostatní kousky se smíchají a rozprostřou na vyznačené místo v lese. Po startu se musí jeden hráč
z každého družstva vydat k dílkům, vybrat si jeden z nich a vrátit se s ním zpět ke své skupině. Pokud
se dílek k obrazu nehodí, jiný hráč vyráží dílek vrátit a vybírá si jiný. Vítězí družstvo, které jako první
poskládá celý obrázek.
PAVOUK V SÍTI
Účastníci, aniž by se dotýkali, vytvoří velký kruh (pomyslnou síť), v jehož středu leží na zemi šátek.
Z jednoho účastníka se stane kořist – např. moucha – a je poslán ven z kruhu. Poté vybereme z hráčů
v kruhu jednoho pavouka, aniž by o tom „moucha“ věděla. „Moucha se vrátí a vletí do kruhu. Jakmile
uchopí předmět uvnitř kruhu, vyráží pavouk ze svého úkrytu a snaží se ji chytit. Jedinou šancí na přežití
je únik z kruhu.
NETOPÝR A KOŘIST
Účastníci vytvoří kruh do jehož středu si stoupne jeden hráč, kterému zavážeme oči. Ten představuje
netopýra. Uvnitř kruhu se pohybuje taktéž jiný hráč představující jeho kořist. Netopýr vysílá tlesknutím
signál. Kořist na tento signál ihned odpovídá svým tlesknutím. Úkolem netopýra je co nejrychleji chytit
druhého hráče, tedy svou kořist.
LOVEC A ZVĚŘ
Ve vyhraněném území se kryjí hráči představující vysokou zvěř. Poté jeden z hráčů, který bude
představovat lovce, obdrží dalekohled a má za úkol odhalit ukrytou zvěř. Po celou dobu hry se musí
dívat jen skrz dalekohled, nesmí ho nikdy oddálit od svých očí. Hráči představující vysokou zvěř se
snaží v tichosti a nepozorovaně dostat k lovci a plácnout ho. Ač je to paradox, dalekohled před očima
lovce jim mnoho napomáhá, neboť lovec má omezen zorný úhel pohledu.
ABC RALLEY
V daném časovém limitu musí družstva přinést přírodniny začínající na jednotlivá písmenka abecedy
(např. akát, bukvice, … závojnatka, žába). Povolena je i improvizace – např. „slon“ v případě
nalezeného kořene, který se mu opravdu podobá.
FOTOHRA
Vytvoříme páry: jeden z hráčů je „fotograf“, druhý „fotoaparát“. „Fotoaparát“ zavře oči a „fotograf“
hledá nějaký pěkný pohled, pěkný květ, zvláště sukovitý kořen apod., namíří hlavu „fotoaparátu“ na
tento objekt a zašeptá „foto“. „Fotoaparát“ otevře na okamžik oči a opět je zavře. Filmy můžeme
vyvolat tím, že necháme hráče namalovat obrázky.
Fotohra se dobře hodí jako úvod k naučné stezce nebo jako seznámení se s novým prostředím. Vnímání
je pozměněno díky zavřeným očím, zároveň se prohlubuje důvěra mezi oběma hrajícími partnery.
Obměna: fotografům dejte skutečný fotoaparát, ze vzniklých záběrů vytvořte následně výstavu.
NA VEVERKY
Každý z hráčů obdrží 3 jádra lískových oříšků. Jejich úkolem bude vžít se do role veverky a jádra si
uschovat na tuhou zimu, ukrýt je tedy někde v přírodě. Každé jádro musí být ukryto na jiném místě.
Svoláme „veverky“ a zařadíme libovolnou meziaktivitu, po jejíž ukončení se veverky vydávají hledat
své uschované oříšky. Není vždy tak jednoduché najít ukrytý ořech, jak se na první pohled může zdát.
DIVADLO NA LOUCE
Dle níže uvedeného příběhu zinscenují účastníci krátké pantomimické divadlo představující koloběh
látek v přírodě. Role jsou zvýrazněny tučně.
Na louku svítí sluníčko a předává energii všem zeleným rostlinám (zvonek, kopretina, mrkev
obecná, hluchavka, jetel), které pomocí zeleného barviva mohou přeměnit sluneční energii na energii
154
chemickou. Vyrábějí tak složité cukry – látky důležité pro stavbu svých těl a tím i pro obživu živočichů.
Ale teď pozor!
Býložraví živočichové už mají hlad. Na louce vidíme motýla otakárka fenyklového a jeho
housenku, čmeláka a včelu.Všichni sem přišli na luční hostinu.
Včela si pochutnává na kopretině, čmelák a motýl na jeteli, zvonku a hluchavce, housenka
otakárka na mrkvi obecné a hlemýžď na listech těchto rostlin.
Sluníčko zapadá a přichází hodovat i plachá zvířátka – zajíc, hraboš, sysel (živí se kořeny, stonky
i listy těchto rostlin). Mezitím, co si pochutnávají, blíží se na louku nebezpečí – křižák obecný,
všežravec – bažant a masožravci – liška a káně. Začíná honička- boj o přežití.
Křižák lapí do sítě včelu, motýla a čmeláka, ale dlouho se neraduje, protože ho sezobne bažant,
který ještě slupne housenku a hlemýždě. Přiletí však káně a uloví hraboše a sysla. Zajíce a bažanta
zase chytí liška.
Tak se dostala energie od rostlin až k lišce a káněti, kteří v našich podmínkách nemají přirozeného
nepřítele.Protože liška i káně jsou staří, následuje jejich poslední hodinka. Liška zaleze do houští
a zdechne. Káně „usne“ na stromě a spadne.
Na to už čekají rozkradači – mouchy masařky a jejich larvy, hrobaříci a chrobáci.Pustí se s chutí
do mrtvolky lišky a káněte, kterou pomohou rozložit postupně až na živiny, které se tak vrátí zpět do
půdy. Odtud se živiny rozpuštěné ve vodě dostávají kořenovým systémem znovu do rostlin.
Koloběh látek se uzavřel, divadlo může znovu začít.
Použité zdroje:
NATURFREUNDEJUGEND DEUTSCHLANDS. Cítím to, co ty necítíš. Opava: Areka, 2001.
HOLÝ, F. Hry na přírodu a s přírodou. Praha: Mladá fronta, 1986.
155
EKO-COP – TERÉNNÍ PROŽITKOVÝ POBYT
Autor: Sabina Volfová, Centrum outdoorových programů
Doporučená věková kategorie: pobyt je vhodný pro děti starší 10 let
Stručný popis programu:
Programová náplň pobytu byla zaměřena na vytvoření kladného vztahu k přírodě. Záměrem bylo ukázat
dětem, kolik zajímavých a zdraví prospěšných aktivit lze v přírodě provádět. Děti trávily v přírodě
přibližně 8 hodin denně. Dalším důležitým faktorem bylo bližší poznání třídních kolektivů i mladších či
starších spolužáků. Děti se učily spolupracovat a řešit problémové situace, volit a vyhodnocovat vhodné
herní strategie. Program obohacený o jednoduché lanové aktivity byl založen na fyzickém pohybu
v přírodě, hraní pohybových her rozvíjejících sebepoznávání i poznávání ostatních dětí. Na pobytu
výrazně participovalo Centrum outdoorových programů Třebíč (středisko Ostravice).
Potřebný materiál a pomůcky:
Vhodné sportovní oblečení, lana, papíry, tužky, fixy, toaletní papír, provázek, špejle, brčka, lepící
páska, šátek, digitální fotoaparát, využití přírodních materiálů a členitého terénu.
Ukázka možných herních a prožitkových aktivit:
SEZNAMOVACÍ KRUH
Děti se na louce posadily do trávy. Jejich úkolem bylo představit se, říci pár základních informací o své
osobě, zda se něčeho bojí a co naopak od pobytu očekávají.
PRAVIDLA SKUPINY
Děti se rozdělily do pětic, dostaly papír a tužku. Jejich úkolem bylo domluvit se na pěti pravidlech,
která by se v jejich skupině měla dodržovat. Z pětice byl vybrán jeden řečník, který tato pravidla
přečetl. Nakonec celá skupina vybrala nejlepší pravidla a zavázala se k jejich dodržování po celou dobu
trvání pobytu.
URVI, CO MŮŽEŠ
Skupina dostala roli toaletního papíru a každý si měl utrhnout kus, jak veliký chce. Děti dopředu
nevěděly, co s kousky toaletního papíru budou dělat. Měly spočítat počet kousků a pak říci tolik
informací o sobě.
ŘAZENÍ
Na louku byl položen provaz, děti se libovolně postavily na provaz. Musely se seřadit podle daných
instrukcí tak, že při přesunování v řadě se musely minimálně jednou nohou dotýkat lana. Seřazovaly se
podle vzrůstu, velikosti malíčku, data narození, barvy vlasů, počtu sourozenců….
Obměna: aktivita může být prováděna i na tlustším kmeni.
POČÍTÁNÍ
Instruktor začne kdykoli během aktivit počítat do 10 a zpět. Úkolem dětí je se během prvního počítání
schovat. Během zpětného odpočítávání se opět objevit u instruktora.
KOSMICKÁ LOĎ
Aktivitu lze vykonávat v přírodě i klubovně. Potřebujete 3 špejle, 4 slánky, 3 papíry velikosti A4, metr
lepicí pásky, metr provázku, neuvařené vejce. Vašim úkolem je z tohoto materiálu vytvořit co
nejbezpečnější a nejpevnější kosmickou loď pro vajíčko, které bude její posádkou. Děti lze motivovat
pohádkou o kosmonautovi „Vajíčkovi“, který se ztratil v cizí galaxii. Děti mají na výrobu 30 minut.
Aktivita je zakončena zkouškou lodí. Vypouštění lodí je nejvhodnější na kopci. Vybraný člen
konstrukčního týmu se postaví na startovací plochu (čára vytvořená na vrcholu kopce) a hodí
156
kosmickou loď do předem určeného prostoru (navrhovaná vzdálenost je 4 metry). Tým, jehož vajíčko
se nepoškodí, vyhrál hru.
KRUH Z LANA
Důležité je vybrat vhodný terén (louku, hřiště s tartanovým povrchem). Z lana udělejte různě veliké
kruhy. Úkolem dětí je se v co největším počtu vměstnat do kruhu. Mohou stát na jedné noze, podepírat
se, vzít se na ramena apod. Kruh postupně zmenšujte. Skupina, která se vměstná do nejmenšího kruhu,
vyhrává.
MONSTRA
Rozdělíme děti do skupin po pěti. Postupně zadáme, kolik nohou, rukou, hlav či jiných částí těla se
může dotýkat země. Příklad: země se budou dotýkat 4 ruce, 6 nohou, 1 hlava. Další pokyny: jeden ze
skupiny se nesmí dotýkat žádnou částí těla, jeden člen bude ležet apod.
BĚHANÁ
Rozdělíme děti do skupin po 3 – 4 dětech. Každá skupina dostane papír a tužku. Zvolí mezi sebou
pořadí, ve kterém budou aktivitu provozovat. Děti mezi sebou nesmí v průběhu celé hry mluvit.
Skupiny jsou cca 20 metrů vzdálené od instruktora, který má seznam 40 jednoduchých termínů (dům,
kočka, lízátko, zvon, tabule, pero, kůň, strom, postel, slunce – počet může být jiný s ohledem na věk
dětí). První vybíhá, instruktor dítěti řekne první slovo, dítě běží zpět a beze slova kreslí své slovo na
papír. Další zvolený si zapamatuje, co předchozí běžec nakreslil. Opět běží k instruktorovi, řekne mu
slovo, které nakreslil spoluhráč. Instruktor, pokud dítě přiběhne se správným termínem, dítěti řekne
druhé slovo. Dítě běží zpět a nakreslí další slovo. V pořadí třetí běžec si zapamatuje nakreslený
obrázek, běží k instruktorovi, řekne slovo nakreslené předchozím běžcem a instruktor mu řekne další
slovo. Hra pokračuje, dokud skupina nemá všechna slova.
VZKAZ
Skupina dostane instruktáž: vytvořte z vlastních těl vzkaz či obrázek pro své učitele, instruktory. Ti se
vzdálí na časový limit 10 minut. Po návratu mají 3 pokusy na uhádnutí obrazce či vzkazu.
HU, BU, KU
Skupinu dětí rozdělíme do tří podskupin. První skupina se jmenuje HU, druhá BU a třetí KU. Navzájem
se honí. HU honí BU, BU honí KU a KU honí HU. Při běhu musí každý křičet své „heslo“ (např.: jsemli členem HU skupiny, běžím a křičím huhuhuhuhuhuhu) a honit člena skupiny jemu zvolené. Zároveň
dávat pozor na skupinu třetí, která honí jeho. Vyhrává ta skupina, která má po uplynutí časového limitu
5 – 10 minut nejvíce členů.
ŠVIHADLO
Dva učitelé drží v rukou dlouhé švihadlo (lano) a točí jím. Skupina dětí probíhá a nesmí zastavit točící
se lano. Začínají po jednom. Pokud se všem podaří proběhnout, vytvoří dvojice a probíhají po
dvojicích, pokud se podaří všem proběhnout, vytvoří trojice. Vše se pořád opakuje, skupiny se zvětšují,
až nakonec probíhá celá skupina. Hru můžeme ztížit tak, že děti musí probíhat pozadu, vytvoří dvojice,
kde jeden má zavázané oči a druhý ho vede apod.
AKTIVITY S LANY
Děti se pod odborným dozorem instruktorů učily pracovat s lany, navzájem se jistily a učily se
obratnosti.
Bungeerunning – děti se připoutají pomocí jistících pásů pružným lanem k pevnému bodu a jejich
úkolem je doběhnout co nejdál od pevného bodu. Pokud je aktivita vykonávána na louce, mohou si
pomáhat přidržením trsů trávy. Jejich pokusy nejsou časově omezeny.
NAVÁDĚNÍ LETADEL
Skupina se rozdělí na letadla a navigátory, každá dvojice si určí svůj zvuk pro navigaci. Letadla si
zaváží oči a instruktor navigátorům ukáže bod, kam mají letadla doletět. Navigátor může letadlo
navádět pouze neartikulovanými zvuky, např. huhu, tleskáním, pískáním. Vítězí ta skupina, která bude
u konečného bodu první.
157
MAJÁK
Je obměna aktivity Navádění letadel. Děti se rozdělí na lodě, skály a jeden z nich bude maják. Lodě se
postaví zády ke skupině a zaváží si oči. Poté se maják postaví na místo vzdálené asi 8 – 10 metrů. Skály
se rozestaví v místě mezi loděmi a majákem. Instruktor otočí lodě 2 až 3 krát o 360 stupňů a dále je
nechá jít jen za zvukem majáku, který vydává hučivý zvuk (húhúhú). Vítězem je lodička, která jako
první najde maják a dotkne se ho.
CESTA DO NEZNÁMA
Potřebujeme: dlouhé lano, 10 předmětů (které by děti měly poznat podle hmatu – balónek, papír od
čokolády, ramínko, klíč, houbičku na mytí nádobí, …), šátek, papír, tužku či fix. Instruktor na lano
naváže či přiloží předměty (vhodný je více členitý terén – les). Děti se rozdělí do 2 či více skupin.
Každá skupina se rozdělí na dvojice. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý je jeho navigátor. Navigátor
se nesmí dotýkat svého svěřence. Úkolem navigátora je slovně navigovat svěřence. Svěřenec musí
nejprve najít lano, poté dle instrukcí navigátora najít všech 10 předmětů, rozpoznat je a zapamatovat si
je. Poté co projde celou trať, navigátor odvede za paži svého svěřence ke startu, sundá mu šátek
a svěřenec na připravený papír napíše co nejvíce předmětů, které si zapamatoval. Úkolem skupiny je
rozpoznat a zapamatovat si všechny předměty na laně.
158

Podobné dokumenty

Databanka pro

Databanka pro do 14 let byla v roce 2003 krádež v obchodě (48 811 deliktů u německých dětí, pokles o 10,2 % oproti roku 2002; 9889 deliktů u neněmeckých dětí, pokles o 4,1 % oproti roku 2002). Na druhém a třetím...

Více

PŘÍPADY V PEKLE OBSAH 1 23 minut v pekle

PŘÍPADY V PEKLE OBSAH 1 23 minut v pekle odtamtud dostali. Ale nedostanou ji. A jsou šíleností bez sebe, kvůli tomu, že měli příležitost uvěřit v Ježíše, ale teď tam musí zůstat navěky. To je ta nejhorší věc v pekle, že tam není absolutně...

Více