Vademecum zdraví Podzim 2006

Transkript

Vademecum zdraví Podzim 2006
SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ
Kostivalová mast
A
N
É NY
K
T A ŘENI
OD
P R O T I B O L E S T I S VA L Ů A K L O U B Ů
Ú Č I N NÁ L ÁTKA – EXTR AKT Z KOSTIVALU
•
•
•
•
•
tiší bolesti a odstraňuje otoky
zmírňuje záněty
vhodný i na odřeniny
nedráždí pokožku
urychluje hojení ran a hematomů
V O L N Ě P R O D E J N Ý L É Č I V Ý P Ř Í P R AV E K
K D O S TÁ N Í P O U Z E V L É K Á R N Á C H
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
O vhodném použití přípravku se poraďte
se svým lékařem či lékárníkem.
VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE V ČR
, spol. s r. o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel./zázn.: 281 028 230, fax: 281 028 232
e-mail: [email protected], www.ibi.cz
Editorial
Vážení čtenáři,
onkologická onemocnění dnes v celosvětovém měřítku
představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí. Jen málokdo
z nás se ve svém okolí s touto zákeřnou nemocí nesetkal.
Rakovina je kromě toho i velice nákladná na léčbu, a vedle
osobního rozměru se tak stává skutečným celospolečenským
problémem. Naléhavost onkologické problematiky nás tudíž
vedla k tomu, že jsme za hlavní téma tohoto čísla vybrali
právě problematiku nádorových onemocnění. Prostřednictvím
několika hlavních materiálů čísla by měl čtenář získat
základní přehled o statisticky nejfrekventovanějších
nádorových onemocněních, o jejich příčinách, ale i o způsobu,
jak jim pokud možno předcházet. Cenné informace přináší
i zamyšlení psychologa nad tím, jak bychom měli postupovat
v případech, že se sami ve svém okolí s nádorovým
onemocněním setkáme. Rakovina ale zdaleka není jediným
tématem tohoto čísla. Náš časopis se k vám dostává
v podzimních měsících roku. Pro toto období vlhkého
a sychravého počasí bývá typický zvyšující se výskyt
dermatologických onemocnění. Lidé trpící kožními neduhy
proto jistě uvítají články věnované problematice ekzémů,
lupénky či mykózy. Podzim je ovšem tradičně i dobou
nejrůznějších forem nachlazení. I na ně je přirozeně v tomto
čísle pamatováno. Vedle těchto rozsáhlejších tematických
okruhů naleznou naši čtenáři na stránkách tohoto čísla
i mnoho jiných užitečných informací o problémech
souvisejících se zdravím. Aby se všem takové problémy
z daleka vyhýbaly přeje
redakce
3
12
DaÀ z cigaret
neplatíme pouze
státu. Kdo na tento
nበzlozvyk doplácí
nejvíce, není ani
tak na‰e kapsa
jako spí‰e zdraví.
Popáleniny patfií k nejtûωím úrazÛm,
které mohou ãlovûka potkat. Mnohdy jde
po takovém poranûní doslova o holé
pfieÏití, a velice proto záleÏí na lékafiské
péãi, jíÏ se poranûnému dostane.
24
Ortodoncie nebo také ãelistní ortopedie
je stomatologickou disciplínou, která
se zab˘vá prevencí, vyhledáváním,
diagnostikou a léãbou nepravidelností
v postavení zubÛ a ãelistí.
4
28
Obsah
50
Dûdiãnost je hlavním pÛvodcem kfieãov˘ch
Ïil (varixÛ). Vyskytují-li se u jednoho, nebo
dokonce u obou rodiãÛ, je moÏné
pfiedpokládat, Ïe aÏ s 90% jistotou
se objeví i v dal‰ích generacích.
64
Nejrizikovûj‰í skupinou, která je
ohroÏena meningokovou nákazou, b˘vají
dûti do ãtyfi let a dospívající mládeÏ
ve vûku od 15 do 20 let. Pfiedpokládá se,
Ïe dÛvodem mÛÏe b˘t v˘voj ãi zmûna
imunitního sytému v tomto vûkovém
období.
8
9
10
12
14
16
19
20
22
24
27
28
Hrozba jménem rakovina
Statistiky jsou alarmující
Nejčastější nádorová onemocnění
Rakovina plic
Když život dostane jiný směr
Pro medicínu bych se rozhodl znovu
Pomohou rostlinné hormony v boji s rakovinou?
Angína
Trápí vás kašel a rýma?
Ortodoncie
Chrápání lze odstranit
Vinohradská nemocnice – specialista
na popáleniny
30
34
36
40
42
44
46
48
49
50
52
54
56
57
58
59
60
63
64
67
68
70
Psychologický vývoj dítěte
S astmatem můžeme žít naplno
Suché oko
Učme se radosti ze života od nevidomých
Lupénku lze léčit
Ekzematiků přibývá
Plísňová onemocnění
Heřmánek pravý
Mléčné bakterie
Problém zvaný křečové žíly
Nepodceňujme péči o štítnou žlázu
Močové infekce
Nepodceňujme chlamydie
Gynekologické záněty – záludný nepřítel
Pálí vás žáha?
Jaké jsou příčiny nadýmání
Revma není jedna nemoc
Co je celozrnné, je zdravé
Očkování proti meningokokovým nákazám
Epilepsie u dětí
Tajemství akupunktury
Nové lázně v Česku
5
I s rakovinou lze
nûkdy bojovat
Rakovina je vážným onemocněním ohrožujícím život
člověka, prostřednictvím preventivních prohlídek a
zdravého životního stylu můžeme do značné míry
tomuto zákeřnému onemocnění předcházet.
Typickým příkladem onkologického onemocnění,
které lze při včasné diagnóze úspěšně vyléčit,
je rakovina děložního čípku.
Foto ãísla
mezi takzvané choroby civilizaãní.
Z archeologick˘ch nálezÛ v‰ak víme, Ïe
nádorov˘mi onemocnûními rÛzného druhu
trpûlo lidstvo prakticky odjakÏiva.
8
Hrozba jménem rakovina
âasto sly‰íme, Ïe nádorová onemocnûní patfií
Téma ãísla
V˘znamn˘ rizikov˘
faktor: vûk
Vzhledem k této statisticky prokázané skutečnosti, je zcela zřejmé, proč se nádorová onemocnění
stala naléhavým celosvětovým problémem až v průběhu posledních
padesáti let. Nejčastěji se totiž nádory začínají objevovat až po překročení šedesátky. Některé, jako
například karcinom prostaty, dokonce až kolem sedmdesátého roku věku. Pokud se tedy člověk dožíval průměrného věku padesáti
let, většina nádorů byla poměrně
vzácná. Až když se průměrný věk
přiblížil sedmdesátce, a dnes dokonce osmdesátce, byl zaznamenán poměrně velký statistický nárůst počtu případů. Dalším důvodem nižšího výskytu nádorů
v minulosti byla pochopitelně u řady z nich i omezená možnost stanovení přesné diagnózy.
Dal‰í rizikové
faktory
Ačkoliv o rizikových faktorech
většiny nádorů toho víme bohužel
příliš málo, můžeme z dosavadních znalostí shrnout, že 15–30 %
nádorů na světě má na svědomí tabák, na vzniku 10–25 % nádorů se
pravděpodobně podílejí chronické
infekce a na 15–30 % také naše vý-
živa. Jedním z často uváděných rizikových faktorů je alkohol. Jeho
nadměrná konzumace se může podílet na vzniku řady nádorových
onemocnění, často společně s kouřením.
Měli bychom vědět, že všechny
tyto nejvýznamnější příčiny vzniku
nádorových onemocnění jsou pokud ne přímo odstranitelné, tak tedy alespoň ovlivnitelné. Cílená
zdravotnická osvěta by měla
v tomto směru z dlouhodobého
hlediska přinášet své plody, a to
přinejmenším v rozvinutých, ekonomicky vyspělých zemích, mezi
které se dnes už počítá i Česká republika.
Moderní metody
odhalování nádorÛ
Významnou úlohu při hledání
příčin vzniku nádorových onemocnění hraje epidemiologie. Ta
také vyvrací některé mýty, které se
kolem nádorových onemocnění
nashromáždily. Dlouhodobá sledování výskytu nádorů a vývoje
úmrtnosti na nádorová onemocnění kupříkladu ukazují, že v průběhu 20. století stoupal výskyt
zvláště některých typů nádorů,
přičemž ale výskyt jiných ve stejné
době klesal. Úmrtnost na nádorová onemocnění však zůstávala
v podstatě stejná nebo stoupala
jen mírně.
Pozitivní vliv na tyto trendy má
především včasná identifikace nádorů. U většiny z nich platí, že pokud jsou odhaleny včas, je tu značná
šance na vyléčení. To však předpokládá spolupráci pacientů a především jejich účast na screeningových
programech, které jsou u nás hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pokud je nádor odhalen až v pokročilém stadiu, je léčba méně úspěšná,
pokud ne zcela nemožná.
Screeningové metody jsou šetrné k pacientovi, příliš ho nezatěžují. Nejsou rovněž natolik nákladné,
aby nemohly být aplikovány na široký vzorek populace. Jejich cílem
spolehlivě odhalit všechny vytypované patogenní změny, a jejich výsledky by tudíž měly podávat poměrně věrohodný obraz zdravotního stavu populace z hlediska
nastavených kritérií. Následné metody léčby se řídí pokročilostí nádoru, celkovým stavem a věkem
pacienta a mnoha dalšími fenomény, ať už se jedná o radikální zásah
chirurgický, či léčbu hormonální,
imunologickou nebo cytostatickou
– nejčastěji bývá využívána kombinace několika metod.
zdroj: www.ordinace.cz
Maligní nádor na kůži
Maligní nádor v pokročilém
stadiu
Statistiky jsou alarmující
přes aplikaci nejmodernějších metod odhalování nádorových onemocnění jsou statistiky pořád alarmující. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) u nás zemřelo v roce 2003 jen na rakovinu plic 4227 mužů a 1341 žen. Tento druh rakoviny
se projeví u 92,5 mužů na 100 000 obyvatel a u 26,7
žen na 100 000 obyvatel. Úmrtnost je přitom 85,1 na
100 000 mužů a 25,6 na 100 000 žen. Na vysoké úmrtnosti se tu podílí nejen pozdní diagnóza, ale i dosud
poměrně málo efektivní léčba.
Situace se nijak nelepší ani u kolorektálního karcinomu, v jehož případě zůstává bohužel Česká republika jednou ze zemí s nejvyšší incidencí tohoto nádorového onemocnění. V roce 2003 u nás onemocnělo touto nemocí 4568 mužů a 3306 žen. „V diagnóze
karcinomu kolorekta obou pohlaví zůstává situace stále neuspokojivá, a to i přes nastupující efektivnější
I
Téma ãísla
a nákladnější léčbu. V oblasti časného záchytu nefunguje řádně zorganizovaný a efektivně vedený screening,“ uvádí se ve statistické zprávě ÚZIS.
Nijak uspokojivá není ani situace v případě rakoviny prsu. Jen v roce 2003 onemocnělo v České republice touto nemocí 5784 žen. V tomto roce také 1939 žen
na karcinom prsu zemřelo.
„Z uvedených statistických údajů vyplývá především důležitost preventivních opatření, zaměřených
na eliminaci známých a ovlivnitelných rizik (kouření,
stravovací návyky) a nezbytnost dobře organizovaných
screeningových programů všude tam, kde lze oprávněně očekávat jejich výtěžnost ve smyslu časné diagnostiky – screening prsu, screening kolorektálního
karcinomu,“ shrnuje výsledky svého šetření ÚZIS.
zpracoval jp
s použitím údajů ÚZIS
Mikroskopický snímek
novotvaru
9
Nejãastûj‰í nádorová
onemocnûní
·
est nejčastějších nádorových onemocnění představuje téměř polovinu všech v průběhu roku nově diagnostikovaných nádorů ve světě.
Patří mezi ně karcinomy plic, prsu, žaludku,
kolorektální karcinom, karcinom jater a karcinom děložního čípku.
Karcinom plic:
nejãastûj‰í nádor na svûtû
V minulosti šlo o typický nádor vyššího
věku. Zlozvyk kouření však posunul jeho výskyt i do nižších věkových skupin. V roce
2000 se na výskytu nových nádorových onemocnění ve světě podílel 12,5 %. Až 90 %
všech nádorů plic nějak souvisí s tabákem,
tedy nejenom s kuřáctvím, ale i s tzv. pasivním kouřením, šňupáním nebo žvýkáním tabáku. V zemích, kde poklesla spotřeba cigaret, se s určitým časovým posunem snížil
i výskyt karcinomu plic.
10
Ačkoliv karcinom plic je absolutně nejfrekventovanějším nádorem na světě, neznáme
způsob, jak spolehlivě odhalit jeho časná stadia, která by se ještě dala s úspěchem léčit.
Když se u pacienta objeví zdravotní obtíže, je
již nádor obvykle tak rozsáhlý, že jeho léčba,
ať již operativní nebo kombinovaná s chemoterapií, bývá málo účinná. Časná, úspěšněji léčitelná stadia nádorů plic představují
spíše náhodný nález při RTG vyšetření plic.
Rakovina prsu: hrozba
pfiedev‰ím pro nûÏnûj‰í
polovinu lidstva
Dalším v pořadí, co do četnosti výskytu, je
karcinom prsu (10,1 %). Když si uvědomíme, že se týká v podstatě jen jedné poloviny
lidstva, jsou čísla informující o jeho výskytu
ještě dramatičtější. Bohužel se tento nádor
objevuje v relativně nízkém věku, alespoň
v porovnání s nádory „mužskými“. Vzestup
výskytu začíná už kolem 35. roku života, nicméně maximální strmosti křivka dosahuje
po 40., respektive po 45. roku věku.
Naštěstí má tento typ nádoru při včasném
odhalení většinou relativně dobrou prognózu. U nás se provádí screeningové vyšetření
od 45 let věku ženy. Touto věkovou hranicí
počínaje má každá žena nárok na mamografické vyšetření prsou každé dva roky až do
svých 69 let, kdy riziko statisticky klesá. Ve
vlastním zájmu by každá žena měla absolvovat ještě ultrazvukové vyšetření prsou, které
je rovněž zdravotními pojišťovnami plně hrazeno. Navíc by si ženy měly už od mládí provádět tzv. samovyšetření prsou. O této technice je poučí jejich ženský lékař.
Pokud se v rodině vyskytl karcinom prsu
opakovaně, měla by žena být pod kontrolou
lékařů ve specializovaných mamologických
poradnách už mnohem dříve, protože některé karcinomy prsu představují dědičné zatí-
Téma ãísla
Víte, že...
žení a většinou se v takovém případě objevují
už v nižším věku. Neznáme mnoho rizikových
faktorů, které ovlivňují výskyt karcinomu prsu. Nicméně je známo, že čím delší dobu žena
kojí, tím více se snižuje riziko vzniku tohoto
typu karcinomu. Ženy, které mají první dítě
až po třicítce, se naopak vystavují poněkud
většímu nebezpečí vzniku karcinomu prsu.
Karcinom Ïaludku – nádor,
kter˘ je na ústupu
Nádor, který celosvětově zaujímá místo třetí, je karcinom žaludku, s 9,8 %. Od počátku
20. století však ve většině rozvinutých zemí
jeho výskyt postupně klesá. Trvalým problémem zůstává nyní především v Japonsku nebo ve státech bývalého Sovětského svazu.
Jeho výskyt pravděpodobně souvisí se složením stravy, snad hlavně s její nedostatečnou tepelnou úpravou, respektive s konzumací syrové stravy a s tím spojeným výskytem
chronických infekčních onemocnění trávicího
traktu, především pak právě žaludku.
U nás se jeho výskyt pohybuje na relativně
nízké úrovni. Nicméně vzhledem k tomu, že
stejně jako u karcinomu plic nemáme žádné
možnosti zachytit rané signály choroby a neexistují ani screeningová vyšetření, je jeho perspektiva dosti nepříznivá. Když se totiž objeví
obtíže, nádor často už prorůstá (metastazuje)
do svého okolí, a ani operační zákrok nebývá
proto na dlouhou dobu úspěšný.
Kolorektální karcinom
Na čtvrtém místě žebříčku se z hlediska četnosti umístil kolorektální karcinom s 9,5 %.
V podstatě se jedná o dva nádory. V některých přehledech se uvádějí odděleně: jako
karcinom konečníku a karcinom tlustého
střeva. U mužů je v České republice výskyt
obou těchto nádorů prakticky shodný, u žen
mírně převažuje karcinom tlustého střeva.
U mužů i u žen v naší republice jsou tyto nádory na druhém místě co do četnosti výskytu.
(U mužů dominuje karcinom plic, u žen karcinom prsu.)
Tyto nádory dolní části trávicího ústrojí
mají při včasném odhalení relativně dobré
vyhlídky na vyléčení. Proto se také u nás přistoupilo k zavedení screeningové metody,
která by měla zjistit přítomnost nádoru už
v jeho počátečním stadiu. Tato metoda je založená na principu odhalení tzv. okultního
krvácení, tedy stop krve ve stolici. Ty totiž
mohou být první známkou existence nádoru.
Každý občan naší republiky starší 50 let má
jednou za dva roky nárok na toto vyšetření.
Odběr si provede každý sám doma, přičemž
odběrovou soupravu i náležité poučení poskytne praktický lékař. Zdrojů krvácení je
Téma ãísla
ovšem ve střevech hodně (např. hemoroidy),
takže toto vyšetření dává často falešně pozitivní výsledky. Proto je třeba odběry opakovat, případně jejich výsledky ověřit endoskopickým vyšetřením.
I u tohoto nádoru známe jen některé rizikové faktory, či spíše faktory, které riziko
vzniku nádoru dolní části trávicí trubice snižují. Jak se dá očekávat, půjde opět o faktory spojené se stravou a jejím složením. Naše strava by například měla obsahovat dostatek vlákniny. Jedním z nejvýznamnějších
ochranných faktorů je normální váha a dostatek tělesného pohybu. Riziko vzniku těchto nádorů tedy výrazně stoupá u lidí, kteří
nedokázali akceptovat zásady zdravého životního stylu.
Karcinomy jater
a dûloÏního ãípku
S mírným odstupem pak přehled nejčastějších nádorů na světě uzavírají karcinom
jater (5,8 %) a karcinom čípku děložního
(5,2 %).
Karcinom jater u nás patří ke vzácnějším
nádorům, zatímco v rozvojových zemích,
především v Jihovýchodní Asii, je naopak
jedním z nejčastějších. U nás se naštěstí nevyskytují nejvýznamnější rizikové faktory
pro vznik tohoto nádoru, kterými jsou chronická infekční žloutenka B a C, jaterní paraziti a konzumace potravin kontaminovaných
plísněmi, konkrétně produktem jedné z plísní – aflatoxinem.
Tomografické znázornění nálezu rakoviny
plic. Nádor je vyznačený červeně.
Rakovinu jícnu lze zjistit
jednoduch˘m testem
oktorka Rebecca Fitzgeraldová z Camridge přišla na jednoduchou metodu, jejíž pomocí lze zjistit, zda člověk trpí rakovinou jícnu. Zatímco
doposud jedinou metodou ke zjištění počátečních příznaků
rakoviny byla trubice
s kamerou zastrčená
do jícnu, Fitzgeraldová přišla s nápadem,
aby pacient spolkl pórovitou pilulku, která
je zavěšena na nitce.
Když se pilulka dostane do jícnu, vytáhne ji
za nitku ven. Ta cestou seškrábne buňky ze
stěny jícnu a ty jsou pak následně testovány.
„Pokud budeme schopni rakovinu diagnostikovat v počátečních fázích, budou mít pacienti daleko vyšší šanci na přežití,“ uvedla
Fitzgeraldová, podle níž je v takovém případě šance na přežití až 80 %.
red
D
Poslední z této skupiny nádorů se u nás
vyskytuje, i když by tomu tak nemuselo být.
Karcinom děložního čípku je obvykle spojován s chronickými infekcemi ženského pohlavního ústrojí, a ty bývají vysvětlovány především častým střídáním partnerů, zvláště
pokud se objeví u žen, které ještě nerodily.
V tomto případě se nejedná o známé pohlavní choroby, ale o nemoci, jejichž projevy nejsou většinou nijak nápadné, a proto bezprostředně nepřivedou svou „nositelku“ k lékaři. Jsou často způsobovány i viry, což
poněkud znesnadňuje jejich identifikaci
a následnou léčbu.
Vzhledem k uvedeným rizikovým faktorům se onemocnění může objevit velmi brzy,
již po 20. roce věku. Toto onemocnění má
nicméně rovněž velmi dobrou prognózu, neboť lze odhalit již stadium před samotným
vznikem nádoru, tzv. prekancerózu. Následný zákrok je velmi šetrný a nijak radikální,
takže ženu neomezuje v jejím dalším životě.
V případě tohoto onemocnění se u nás nehovoří o screeningu, protože každá žena by
měla jednou ročně navštívit svého gynekologa, a ten při běžné prohlídce provádí toto
nezatěžující vyšetření na přítomnost tzv. prekancerózy (tzv. cytologie). Problémem zůstává, že řada žen nepovažuje preventivní
návštěvu gynekologa za nutnou, a když se
objeví obtíže, bývá často už pozdě.
zdroj: www.skolazdravi.cz
11
Rakovina
plic
ze
pou
e
latím
zvyk
p
o
e
l
n
z
t
‰
re
o ná
t
ciga
k
n
z
e
at
ni ta
n
DaÀ
a
í
o
nen
. Kd
ví.
,
a
u
e
r
t
c
á
d
í
z
st
jv
pí‰e
í ne
s
c
á
o
l
jak
dop
a
s
p
ka
na‰e
V
e výčtu a závažnosti
způsobených nemocí
předstihuje tabák i alkohol a jiné lehké
i tvrdší drogy. Nejzávažnějším
a vzhledem k masivní kampani
i nejznámějším onemocněním
způsobeným kouřením je, podle strohého varování ministerstva zdravotnictví, právě rakovina plic.
Nejroz‰ífienûj‰í
typ rakoviny
Ještě na počátku minulého
století byla rakovina plic poměrně vzácným onemocněním.
Do středu veřejného zájmu se
nemoc dostala kvůli rozšířené
konzumaci cigaret. Vzhledem
ke snadné dostupnosti se cigareta brzy stala nezbytným společenským doplňkem napříč
sociálními vrstvami. První důkazy o souvislosti kuřáctví s rakovinou plic začali lékaři přinášet již ve 30. letech minulého
století. Následné vědecké studie pak tento závěr definitivně
potvrdily.
Dalších 30 let trvalo, než se
na krabičkách od cigaret objevilo varování o škodlivosti kouření.
12
Od té doby se výskyt rakoviny plic poměrně stabilizoval.
Četnost případů se nezvyšuje,
zůstává však stále závratná. Rakovina plic je nejčastějším nádorovým onemocněním v naší
republice i v ostatních civilizovaných zemích. Na následky této nemoci umírá každý dvacátý
muž, a u žen její výskyt v současné době dokonce stoupá.
Pfiíãiny
rakoviny plic
Příčinou vzniku rakoviny
plic je především působení látek způsobujících zhoubné bujení – tzv. kancerogenů. Nejvýznamnější skupinou jsou tzv.
N – nitrosaminy.
Tyto látky způsobují vznik
nádoru již ve velmi malém
množství a jejich účinek je přímo závislý na dávce. Příjem
těchto látek s potravou (např.
v uzeninách), prostřednictvím
kosmetických přípravků a zemědělských produktů je v podstatě zanedbatelný. Jejich nejhojnějším zdrojem jsou právě
tabákové výrobky. Kouřením se
vystavujeme až desetkrát většímu množství nitrosaminů, než
je souhrn všech kancerogenů,
které nás jinak v běžném životě
ohrožují.
Jak se rakovina
plic projevuje?
Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá především v nenápadnosti jeho počátečních projevů. Dokud je rakovina plic
dobře léčitelná, v podstatě se
neprojevuje. Léčebné úspěchy
se tak týkají spíše náhodných
nálezů rakoviny na rentgenových snímcích hrudníku prováděných z jiných diagnostických
důvodů.
Pokud je již nádor pokročilejší, může se projevit pestrou
škálou obtíží. Varovným signálem je například dlouhotrvající
a neustupující kašel, chrapot,
vykašlávání krvavého hlenu
a bolesti v oblasti hrudníku.
Obecné příznaky nádorového
onemocnění je možné pozorovat také jako ztrátu chuti k jídlu, pozvolný úbytek tělesné
hmotnosti, občasné teploty
a únavu.
Příznaky nejsou nijak charakteristické právě pro rakovinu plic. Mohou se vyskytovat
u celé řady jiných chorob. Právě
pro nedostatek specifických ob-
tíží musí být při jejich výskytu
pomýšleno i na možnost přítomnosti plicního nádoru.
Vy‰etfiení
Lékařskou kontrolou by měl
projít každý kuřák nad 50 let
věku. Pokud lékař vysloví podezření na nádor plic, podrobí se
pacient celé řadě vyšetření.
Karcinom je nutno spolehlivě
prokázat, určit jeho velikost,
umístění a citlivost na různé
druhy léčby. Důležité je i posouzení celkového zdravotního
stavu a fyzické zdatnosti, rozhodne-li se lékař pro operační
zákrok.
Nejdůležitějšími metodami
vyšetření plic jsou rentgen
a bronchoskopie. Kromě rentgenového snímku hrudníku se
používá vyšetření technikou CT
(počítačová tomografie). Jedná
se o přesnější zobrazení tkání
lidského těla pomocí rentgenových paprsků. Vyšetření je
zhruba stejně nenáročné jako
běžný rentgenový snímek.
Bronchoskopie je endoskopická vyšetřovací metoda umožňující prozkoumat vaše
průdušky pomocí dlouhého
ohebného kabelu. Vyšetření se
Téma ãísla
provádí buď při vědomí po lokálním znecitlivění hrtanu speciálním sprejem, ale i v celkové
anestezi. Vyšetření zároveň
umožňuje odebrat vzorky podezřelé tkáně a spolehlivě tak
prokázat zhoubnost plicního
nádoru. Po zahájení léčby se
provádějí pravidelné kontroly
její úspěšnosti.
K přesnému stanovení diagnózy zhoubného plicního nádoru je vždy potřebné odebrat
tkáň k cytologickému nebo histologickému vyšetření, což
znamená laboratorní vyšetření
speciálně zpracované tkáně pomocí mikroskopu i jiných metod. Cílem je jednoznačně rozhodnout, zda vyšetřovaná tkáň
splňuje kritéria zhoubného nádoru. Je to prakticky jediné vyšetření, pomocí něhož může být
naprosto spolehlivě potvrzena
nebo vyvrácena diagnóza karcinomu.
Léãba
Pokud je rakovina plic prokázána, měla by být léčba zahájena neprodleně. Její metoda
závisí na histologickém typu
a rozsahu nádoru. Důležitým
faktorem je skutečnost, zda je
nádorem postižena jen plicní
tkáň nebo jestli už došlo k rozšíření nádoru do mízních uzlin
nebo ke vzniku nádorových ložisek ve vzdálených orgánech –
tzv. metastazy.
Chirurgické odstranění plicního nádoru je stále nejúčinnější metodu pro dlouhodobé vyléčení. Chirurgicky je možné
odstranit i nádory, které metastazovaly do blízkých mízních
uzlin. Podle velikosti a umístění
nádoru se provádí buď odstranění části plicního křídla, nebo
celé jedné plíce.
Nádorové buňky je možné
ničit i pomocí radioaktivního
záření. Tohoto postupu se využívá především v případech,
kdy není možné nádor odstranit chirurgicky v celém jeho
rozsahu. Léčebné záření je
možné aplikovat zevně, kdy se
zářič nachází mimo tělo. Léčebné kúry probíhají obvykle
Téma ãísla
denně, přičemž samotná doba
aplikace jedné dávky trvá pouze několik desítek vteřin. Celý
cyklus trvá obvykle měsíc.
Účinků radioaktivního záření
lze využít i ke zmírnění bolestí
způsobených nádorovým onemocněním.
Dalším způsobem, jak aplikovat záření, je tzv. brachyradioterapie. Tato metoda spočívá v zavedení radioaktivního
zářiče do plic co nejblíže k nádoru. Zářič se zavádí do průdušek pomocí bronchoskopu. Samotné ozáření trvá jen několik
minut. Výkon je možné opakovat v intervalu jednoho či několika týdnů.
V některých případech –
podle typu a rozsahu nádoru,
rozsahu chirurgického výkonu
a celkového stavu pacienta – se
zahajuje také léčba pomocí cytostatik (tzv. chemoterapie).
Cytostatika jsou léky toxicky
působící na buňky nádorové
tkáně. Na rozdíl od chirurgické
léčby a radioterapie mají cytostatika schopnost hubit všechny nádorové buňky v těle. Jejich
podávání je vedeno snahou zabránit vzniku dalších nádorových ložisek po úspěšném odoperování plicního nádoru. Cytostatická léčba se většinou
opakuje v několika týdenních
cyklech. Snahou celé řady výzkumných lékařských týmů je
vyvinout co nejúčinnější léčiva,
která by pomohla zmírnit některé nepříjemné vedlejší účinky cytostatik.
SPOLU S VAŠÍ VŮLÍ VÁM
POMÁHÁ PŘESTAT KOUŘIT
24 hodin denně
Víte, že
v České republice chronickou obstrukční plicní
nemocí (CHOPN) trpí více než 700 000 lidí?
Tato nevyléčitelná nemoc vznikne u 40 % kuřáků!
Celosvětově je úmrtnost na CHOPN pátou
nejčastější příčinou úmrtí.
V České republice ročně na CHOPN zemře více
než 1 500 nemocných.
Náplast NiQuitinCQ aplikovaná po dobu 24 hod.
dodává tělu velmi rychle dostatečné množství
nikotinu. Tím významně snižuje ranní abstinenční
příznaky a zvyšuje šanci přestat kouřit.
Prevence
Co můžete pro své zdraví
udělat již dnes, je rázně skoncovat s kouřením. Jak jednoduché a účinné! Ode dne, kdy přestanete kouřit, se riziko vzniku
rakoviny plic začne snižovat.
Zpočátku nepatrně, postupně
však význam tohoto kroku nedocenitelně narůstá.
zdroj: www.ordinace.cz
Program pro postupné odvykání kouření.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Použití: Nalepte 1 náplast denně
na kůži. Obsahuje nikotin. Další informace lze získat na
www.niquitincq.cz nebo na tel.: 222 001 111
www.niquitincq.cz
KdyÏ Ïivot
dostane jin˘ smûr
S
třídání radostných událostí s bolestnými provází téměř každý lidský
život. Přestože v období
fyzického nebo duševního strádání nám pomáhají naše vnitřní
i vnější zdroje, nelze se na utrpení dopředu připravit. Do vážné situace se dostávají především lidé, u kterých bylo zjištěno život ohrožující onemocnění. Jaké psychologické změny
takovou novou situaci doprovázejí? Jak psychicky i prakticky
tuto zátěž zvládat? Jak může pomoci rodina, kolegové, přátelé?
Na poãátku je ‰ok
Na začátek tohoto těžkého
životního období vzpomínají
později pacienti jako na období
šoku. Jeden pacient, kterému
lékař oznámil, že má zhoubný
nádor na plicích, na to reagoval
slovy: „Pane doktore, jste si jist,
že jde skutečně o moje plíce?
Nemůže to být omyl?“
Pro šokovou reakci je typické, že při ní na člověka nepůsobí jeho pocity. Jedná se v podstatě o vrozenou reakci, která
pomáhá v danou vyhrocenou
chvíli zajistit holé přežití sdělené zprávy. Pacienti většinou
prožívají stavy bezradnosti,
často zapomínají důležité informace organizačního charakteru, např. termíny dalšího vyšet-
14
ření, operace apod. Pro jejich
jednání je typická nesoustředěnost, bezcílnost, někdy mají
subjektivní pocit, jako by šlo
o někoho jiného, jako by na svůj
úděl nahlíželi z vnějšku. Pro někoho je v takové situaci typická
„strnulost“, pro jiného bojová
či útěková forma reakce.
Jak můžeme v této fázi nemocnému pomoci? Důležitá je
v těchto chvílích už samotná
blízkost druhého člověka, možnost sdílet s někým, co se stalo,
hledat společně, co je třeba zařídit, přinášet naději. Jsme totiž na začátku úplně nové životní etapy, a je proto třeba využít
všech příležitostí nejen k léčbě
v medicínském slova smyslu,
ale i k duševní podpoře. Doprovázejte proto své blízké zejména tehdy, když se mají dozvědět
výsledek důležitého vyšetření,
když jsou například pozváni
k mamární či melanomové komisi, ve chvílích, kdy je lékař
posílá na onkologii do konziliární ambulance apod.
Po ‰oku se dostaví
vnitfiní zmatek
Odeznění šoku poznáte lehce, nemocného náhle zaplaví
přemíra pocitů. Vznikne zcela
přirozeně chaos, vždyť se toho
najednou v životě tolik mění!
Přicházejí výčitky. „Co jsem
udělal/a špatně? Mohu si za
svou nemoc sám/sama? Jaký je
podíl cizího zavinění? Obviňováni jsou lékaři za nedostatečnou péči, nadřízení a kolegové
za přílišnou stresovou zátěž
v práci, partneři za komplikace
v rodinných vztazích. „Mám
před sebou ještě nějakou budoucnost? A jakou?“, táže se
nemocný. „Bude už můj život
naplněn jen bolestí, úzkostí
a beznadějí? Čeho se budu muset dočasně nebo třeba i trvale
vzdát?“ Téměř každý má nějakou teoretickou zkušenost s onkologií, a ta alespoň na počátku
určuje představu o dalším průběhu nemoci. Kdo se dozvěděl,
že se někdo léčil a uzdravil, plně
se vrátil do života, bude prožívat vlastní situaci jinak, než člověk, kterému někdo z blízkého
okolí na onkologické onemocnění zemřel.
V tomto období nemocný
většinou potřebuje zejména to,
aby někdo trpělivě snášel
všechny jeho pocity, tedy nevymlouval mu je, ani před nimi
neuhýbal. Jsou důležité, protože kdo jimi projde, má připravenu cestu k přijetí své nemoci
a také k hledání způsobů, jak
zvládnout všechny náhlé a tak
významné životní změny související se samotnou léčbou,
s obavami o vlastní osud, ale
i osud svých blízkých – partnerů, dětí.
Určitě napadne nás i nemocného otázka: „Jaký smysl
má tato nemoc?“ Buďme rozvážní při volbě odpovědi. Připomeňme si známé úsloví, že
život žijeme dopředu a rozumíme mu dozadu. Podle psychoterapeutky, dr. Lukasové,
utrpení samo o sobě smysl nemá, ale člověk může svému
utrpení smysl dát. Závažnou
nemoc můžeme přirovnat
k bouři na moři. Síla bouře
způsobí, že burácející vlny
vyplaví na břeh věci, které by
se sem za běžného počasí nikdy nedostaly. V písku můžeme najít vzácnou mušli stejně
jako nepotřebné harampádí.
A zejména sám nemocný ve
svém utrpení ostřeji vnímá,
v jak kvalitních vztazích doposud žil, co mu vlastně v životě
chybělo, aniž si to třeba do této chvíle plně uvědomoval.
Lze se ale také setkat s těmi,
kteří veškerou odpovědnost za
svou léčbu přenášejí na lékaře
a další zdravotníky. Úporně se
přitom snaží setrvávat ve svém
zaběhnutém způsobu života
a neakceptují žádné změny.
Odpověď každého člověka na
otázky, které klade sám život, je
totiž vždycky jedinečná a neopakovatelná.
Téma ãísla
Pacient
nepotfiebuje
laciné rady
Onkologická léčba je většinou časově náročná, pacienta
stojí spoustu sil, přináší nepříjemné obtíže způsobené vedlejšími účinky léčby.
Jednou mi jedna pacientka
vyprávěla: „Byla jsem na vycházce a potkala jsem kolegyni.
Bydlela kousek od místa setkání a byl zrovna čas oběda. Pozvala mě k sobě a společně jsme
se najedly. Moc mi to pomohlo,
protože po operaci jsem nemohla zatěžovat ruku. Hezky jsme
si u toho popovídaly.“
Tento příklad ukazuje, že ve
chvílích náročných životních
zkoušek potřebujeme kolem sebe lidi, kteří o nás stojí. Pocit,
že jsem milován, vrací chuť do
života i za těchto těžkých okolností.
Nedávejte tedy nemocným ve
chvíli, kdy nemoc pokračuje
i přes veškeré úsilí ji zastavit, laciné rady typu: „Musíš bojovat.“ Nemocný se pak cítí nepochopen a osamocen. Není bohužel výjimkou, že nemocní
bývají skutečně často sami. Prožívejte tedy čas, který jim můžete dát k dispozici, s plnou intenzitou a upřímně se zajímejte
o jejich názory, pocity i přání.
Co se stane,
kdyÏ léãba
nebude úãinná?
Úzkost a obavy mohou oslabovat činorodost, chuť i schop-
Téma ãísla
nost z něčeho se těšit. Psychologicky je důležité žít právě teď,
nečekat na to, až nebo jestli se
podmínky zlepší.
Po léčbě, zejména v období
prvních, většinou častějších
kontrol, se objevuje otázka: „Co
když se nemoc vrátí?“ Pokud
strach není příliš intenzivní
a nebrání v prožívání a vytváření života, odezní v průběhu času. V opačném případě je většinou třeba odborná pomoc. Pamatujte na to, že strach má
mnohem více šancí, když nalezne v nitru člověka prázdnotu.
Opětovný návrat nemoci je
pak pro naději a víru ve vyléčení skutečným otřesem. Někdo
mobilizuje veškeré síly do další
léčby a možnost smrti si nepřipouští. Jiní nemocní si realitu
smrti naopak uvědomovat začnou. V těchto chvílích může nemocný sám oslovit někoho, kdo
mu může pomoci s psychickým
tlakem, který je nad jeho síly.
Takové setkání i rozhovor je samozřejmě náročný, protože
všichni jsme smrtelní a nikdo
z nás není s tímto tématem definitivně hotov.
Nejčastěji se nemocní obávají bolesti, bezmocnosti, osamocenosti, nicoty po smrti, jak
obstojí před Bohem. U mnohých věřících znamená smrt
naději na život věčný, představuje trvalé spojení s Boží láskou. Pamatujte ale na to, že pro
každého člověka je smrt spojena s nárokem rozloučit se na této zemi se všemi a se vším.
Když je smrt skutečně na dosah, uvědomují si ji téměř
všichni nemocní, i ti, kteří o ní
nikdy otevřeně nehovořili.
Nevyléčitelně nemocní většinou vnímají projevy lásky a péče. Přinášejí jim útěchu, přestávají se tolik obávat toho, co nevyhnutelně přijde. Každý, kdo
sdílí s umírajícím jeho poslední
chvíle, může hledat různé způsoby, aby se s ním dotyčný cítil
dobře.
V těchto chvílích ovšem potřebuje blízkost, podporu a pomoc i rodina umírajícího. Vždy
je výhodou, když se do pomoci
zapojí celý tým, tedy kromě
psychologa, lékaře a ošetřovatelů také duchovní a dobrovolníci, přátelé. „Žít až do konce
a přijímat umírání i umírajícího v celé jeho jedinečnosti,“ to
je psychologickým úkolem
všech zúčastněných.
Setrvat
u umírajícího
aÏ do posledního
okamÏiku
V dnešní době, kdy většina
pacientů umírá v nemocnicích
nebo jiných zařízeních, chybí
příbuzným zkušenost prožívat
se svými blízkými poslední
chvíle jejich života. O smrti jako takové se dnes vůbec málo
hovoří a její přirozený majestát, patřící k životu stejně
nerozlučně jako zrození, vyvolává ve většině lidí obavy, pocity strachu. Proto je u většiny
přirozená touha zůstat u umí-
rajícího spojena s úzkostí, zda
takový úkol fyzicky i psychicky
zvládnou. Rodinní příslušníci,
kteří své blízké provázeli až do
konce, za to byli většinou vděčni. Vykonali vše, co bylo v jejich silách. Mohli projevit svou
lásku až do poslední chvíle.
Stačí prožívat přítomnost, dát
se vést láskou, intuicí a nechat
si pomoci nebo poradit v tom,
co se nedaří, v čem jsme bezradní. Posledním fungujícím
smyslovým orgánem je sluch.
Proto je dobré říci umírajícímu
ve chvíli jeho odchodu slova
lásky a rozloučení přímo do
ucha, vnímá více, než si myslíme.
I tento velmi hluboký prožitek smrti drahého člověka se téměř vždy po čase integruje mezi ostatní vzpomínky, a významně pomáhá v zármutku
a hledání další životní cesty.
Psycholog může pomoci onkologickému pacientovi i jeho
rodině, aby mohli plněji prožívat radost i v období nemoci,
a hledat s nimi způsoby, jak
zmírnit strádání, doprovázet je
při nalézání smyslu kterékoli životní etapy. Psycholog se naopak může od onkologicky nemocných učit, jak vzácný je dar
života, jak cenné je utrpení spojené s přijetím životní danosti,
jak velkou silou je láska, která
dokáže projasnit i ty nejnáročnější okamžiky.
PhDr. Martina Kosová
FN Brno
15
Pro medicínu bych se
rozhodl znovu
P
rofesor Jaroslav Blahoš je lékařem, který
během své dosavadní
kariéry získal vysoké
uznání v zahraničí. Na přelomu
století zastával dokonce funkci
předsedy Světové lékařské asociace. Časopisu Vademecum
zdraví, kde působí jako člen redakční rady, současný předseda
České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ochotně odpovídal
i na otázky, které bezprostředně
s medicínou nesouvisejí.
Pane profesore,
dnes jste velice známou
osobností ve světových
lékařských kruzích.
Chtěl jste se odjakživa
věnovat medicíně?
Biologie a pak medicína mne
zajímaly už na gymnáziu, když
16
jsem začínal vnímat, jak obě tyto vědecké disciplíny spolu úzce
souvisejí. Zaujaly mne především komparativní hlediska
v biologii. Je fascinující, jak se
různé anatomické struktury
a fyziologické funkce vyvíjejí od
nižších organismů k vyšším,
nakonec až k člověku. Měl jsem
štěstí, že na gymnáziu ve Strakonicích, a pak i v Praze-Karlíně, jsme měli profesory, kteří
nás v tomto poznávání vývoje
života mnohému naučili. Tak se
vlastně už v průběhu gymnaziálního studia rýsovala moje
profesní budoucnost. Jsem rád,
že se tyto mladické sny nakonec
staly nejen nedílnou součástí
mé profese, nýbrž i mou celoživotní láskou, koníčkem, zábavou, prostě smysluplnou životní náplní. Kdybych byl po všech
zkušenostech, kterých jsem jako lékař nabyl, dnes znovu postaven před možnost volby, rozhodl bych se určitě stejně.
Proč jste mezi všemi
specializacemi, vymezenými
okruhem vašeho zájmu,
volil právě endokrinologii?
Můj zájem v oboru biologie
a fyziologie se po promoci
a vlastně ještě před ní, začal
soustřeďovat na to, jakými způsoby jsou řízeny životní funkce.
Z těchto regulačních systémů
mne nejvíce upoutala právě
funkce žláz s vnitřní sekrecí,
tedy endokrinologie. Takový
druh řízení nacházíme už
u těch nejjednodušších živých
organismů a víme, že existují
dokonce hormony rostlin, fytohormony. Hormony a jim po-
dobné látky ovlivňují funkce
všech buněk v těle. K nim jsou
dopravovány krevní cestou nebo mohou vznikat a působit lokálně. Hormonální regulace je
také jedním z hlavních mechanismů, jak organismus reaguje
na podněty zvenčí, jaká je jeho
odpověď buď na stresové podněty, jsou-li krátkodobé, či jak
se adaptuje na proměnlivé, déle
trvající zevní impulzy. Endokrinní vlivy se projevují nejen
v našich tělesných funkcích, ale
mají výrazný vliv i na psychiku.
Známe řadu endokrinních poruch, které se projevují právě
v psychice nemocných. Letos
vyjde kniha, na níž jsem se autorsky podílel spolu s prof. Zamrazilem a řadou dalších odborníků a která pojednává o integrační roli endokrinologie.
Rozhovor
Snažíme se v ní objasnit, jak se
normální, ale i chorobné endokrinní funkce, promítají do jiných systémů. Můj osobní zájem se v poslední době soustřeďuje zejména na endokrinní
řízení vápníkového a kostního
metabolismu. I v endokrinologické profesi jsem měl štěstí na
své učitele a spolupracovníky.
U nás to byl napříkad doc. Šilínek z Endokrinologického ústavu, v Anglii bylo velice přínosné moje profesní setkání
s profesorem Careem, v Paříži
s profesorem Klotzem, v Tokyu s dr. Šišibou, v Uppsale
s dr. Boströmem a mohl bych
určitě jmenovat ještě celou řadu
dalších známých osobností světové endokrinologie.
Od roku 1990 jste
předsedou České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
Mohl byste našim čtenářům
činnost této instituce
poněkud přiblížit?
Česká lékařská společnost
má dlouhou historii. Její počátky jsou spojeny se jménem našeho geniálního badatele, lékaře a humanisty J. E. Purkyně,
který již v 60. letech 19. století
inicioval založení Českého lékařského spolku. Ten pak prošel různými peripetiemi a proměnami, až získal podobu
dnešní ČLS JEP. Cílem historického zakladatele, jehož jméno nese společnost trvale ve
svém názvu, jakož i jeho spolupracovníků, byl nejen rozvoj
a šíření poznatků lékařských
věd a příbuzných oborů, ale také jejich praktické využívání
v péči o zdraví občanů. Tyto základní cíle zůstávají i dnes hlavním posláním společnosti. ČLS
JEP je dobrovolným a nezávislým sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve
zdravotnictví a příbuzných
oborech.
Naše Společnost je reprezentantem odborné lékařské
činnosti v České republice.
Podporuje odbornost nejen ve
vlastních řadách, ale poskytuje
své odborné zkušenosti a zna-
Rozhovor
losti i jiným zdravotnickým organizacím, např. ministerstvu
zdravotnictví, profesním komorám, interní grantové agentuře MZ ČR a dalším zainteresovaným institucím. Patří sem
i organizace zabývající se problémy etickými, postgraduální
výukou, ale také životním prostředím. Velice úzký vztah máme i k nejrůznějším sociálním
institucím. ČLS JEP pořádá doškolovací kurzy ve všech oborech. Velice často jsme pověřováni předsednictvím na mezinárodních
zdravotnických
výstavách v České republice
a organizací doprovodných ak-
Ärzte (EANA). Naše společnost uzavřela i bilaterální úmluvy s různými národními zdravotnickými organizacemi, jejichž cílem je výměna lékařů,
zkušeností a informací. Úzkou
spolupráci máme se slovenskými přáteli a kolegy, s nimiž jsme
původně sdíleli jednu federální
organizaci. Naše odborné společnosti jsou členy mnoha mezinárodních organizací, v nichž
jsou jejich zástupci i členy výborů a předsednictev. Díky reputaci domácí i mezinárodní,
které se naše společnost těší,
jsou pocty, které ČLS JEP uděluje, přijímány s vážností, jež
Arthur Rimbaud mne
zaujal hlavnû proto, Ïe
v letech 1880 aÏ 1891 Ïil
v etiopském Hararu, tedy
tamtéÏ, kde jsem
zaãátkem ‰edesát˘ch let
po dva roky pracoval
jako lékafi.
cí. Členové ČLS JEP jsou v redakčních radách odborných
i obecně zdravotnicky zaměřených časopisů doma i v zahraničí. Česká lékařská společnost
J. E. Purkyně má rovněž úzké
styky s evropskými i světovými
zdravotnickými organizacemi.
Z nich jsou nejvýznamnější
Světová lékařská asociace
(World Medical Association –
WMA), Fórum evropských lékařských asociací při WHO
(EFMA), Union Européenne
des Médecins Spécialistes
(UEMS). Rada pro mezinárodní organizaci lékařských věd
při WHO (Council for International Organization of Medical
Science–CIOMS), kde jsme
členy výboru, stejně jako
v Europänische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen
jim náleží. Nejprestižnější
z nich je cena J. E. Purkyně. Je
udělována jedenkrát ročně na
zámku v Libochovicích, rodišti
J. E. Purkyně. Laureáta volí
předsednictvo na základě návrhů organizačních složek. Jde
vždy o významného lékaře, vědce a pedagoga. Sekretariát má
své nakladatelské a tiskové
centrum vydávající celkem 24
titulů. Pracovníci sekretariátu
zabezpečují kromě jiného i veškerou aktivitu související s konáním lékařských sjezdů a řadu dalších funkcí. ČLS JEP má
dnes zhruba 34 000 dobrovolných členů, kteří pracují ve více
než 100 odborných společnostech a 40 lékařských spolcích.
Co považujete za dobu
výkonu funkce předsedy
ČLS JEP za svůj největší
osobní úspěch?
Nemohu mluvit jen o svém
osobním úspěchu. ČLS JEP má
své předsednictvo a sekretariát,
a kdykoli je třeba, je ve styku
s představiteli našich organizačních složek. Takže úspěchy
nebo spíše plody poctivé práce
jsou dílem týmovým. Takto pojatá práce přinesla myslím své
plody na domácí půdě i v zahraničí. ČLS JEP je uznávanou odbornou organizací a její význam nadále roste, zejména od
té doby, kdy jsme se stali členy
Evropské unie, s jejímiž zdravotnickými orgány jsme v úzkém styku. Důkazem úspěšné
práce je i trvale zvyšující se počet našich členů.
V letech 1999 až 2001 jste
byl prezidentem Světové
lékařské asociace. Jak jste
byl do této funkce zvolen?
Do prezidentské funkce Světové lékařské asociace (WMA)
jsem byl zvolen v roce 1999
v tajném hlasování v kanadské
Ottawě, a to dvěma sty delegáty valného shromáždění. WMA
má dnes zastoupení v 80 zemích světa se zhruba asi osmimilionovou lékařskou obcí. Jde
o nevládní organizaci (na rozdíl od WHO, která je organizací vládní). ČLS JEP byla přijata
do WMA v roce 1990 na valném shromáždění v Kalifornii.
Od té doby jsem postupně pracoval v různých funkcích ve výboru a podařilo se mi přispět
k ustavení regionálních zastoupení WMA. Při sekretariátu
ČLS JEP tak vznikla např. regionální úřadovna pro centrální
a východní Evropu. Z předsednické funkce nevyplývá pouze
reprezentace WHO ve světě.
Prezident se aktivně účastní
i složitých jednání, která se týkají nejrůznějších zdravotnických problémů, ne vždy
snadno řešitelných. Aby měly
výsledky takových jednání náležitý dopad, vyžadují často
spolupráci s WHO, Mezinárodním červeným křížem nebo při
různých humanitárních akcích
17
například s organizací Lékaři
bez hranic. Poslední schůze regionálních organizací se konala
koncem roku 2005 v Praze a na
programu byla rizika epidemie
ptačí chřipky a migrace lékařů
ve světě.
Jste také členem prestižní
Académie Nationale de
Médicine v Paříži a Rytířem
Čestné legie. Přibližte nám
prosím tato významná
ocenění.
Členství v Académie Nationale de Médecine pro mne
představuje poctu, které si nesmírně vážím. V roce 1968
a 1969, tedy v době dočasné liberalizace, jsem pracoval
na endokrinologické klinice
u profesora Klotze v nemocnici Beaujon v Paříži. Tam jsem
se seznámil s řadou významných osobností a opakovaně
jsem přednášel o výsledcích
naší výzkumné práce, mimo jiné u prof. Guineta v Lyonu
a prof. Mirouze v Montpellier.
Ti mne pak navrhli do Akademie jako zahraničního kores-
18
pondujícího člena a poté, co se
uvolnilo místo, jsem byl v roce
1992 v tajném hlasování zvolen do sekce interní medicíny.
Počet členů jednotlivých sekcí
je zde pevně stanoven a nový
stálý člen může být zvolen jen
tehdy, zemře-li některý z dosavadních členů. Když jsem byl
v roce 1992 přijat, ukázal mi
prezident Akademie v historických dokumentech, že mým
českým předchůdcem byl J. E.
Purkyně. Moje angažovanost
ve francouzské Akademii, ve
WMA, mnohostranná spolupráce s medicínskými a kulturními organizacemi ve Francii
i založení Společnosti frankofonních lékařů v rámci ČLS
JEP pak přispěly k udělení Řádu čestné legie, což představuje nejvyšší francouzské vyznamenání. Následně jsem se stal
i předsedou České sekce nositelů Řádu čestné legie v České
republice.
Vím o vás také, že se
zajímáte o literární historií.
Dokonce jste napsal několik
studií o Arthuru
Rimbaudovi. Čím vás
zaujal právě Rimbaud?
Ano, Arthur Rimbaud mne
zaujal hlavně proto, že v letech
1880 až 1891 žil v etiopském
Hararu, tedy tamtéž, kde jsem
začátkem šedesátých let po dva
roky pracoval jako lékař. Československo mělo tehdy smlouvu s Etiopií o zdravotnické pomoci této zemi, a tak jsem se
ocitl v nemocnici, jež sousedila s domem, kde Rimbaud tehdy žil, a to překvapivě nikoli
jako světoznámý básník, nýbrž
jako agent obchodní agentury
z Adenu. Ve volných chvílích
jsem se začal zajímat o tento
Rimbaudův pobyt i o jeho nešťastný osud. Rimbaud byl v roce 1891 převezen do Marseille,
kde byl operován pro sarkom
pravého kolena. Tam také ve
věku pouhých 37 let zemřel.
Jaké další autory
máte rád?
Z našich autorů mám rád
Karla Čapka, ale i Josefa Čapka, jehož Kulhavého poutníka
začínám myslím teprve nyní,
s odstupem let, lépe chápat.
Mám rád spoustu našich i cizích autorů, ale bojím se jmenovat, abych náhodou nevynechal právě ty, kterých si hodně
cením.
Máte vedle literatury
čas také na jiné koníčky
a záliby?
Určitě je mým koníčkem klasická muzika a její nejrůznější
žánry, ale také folková hudba
nebo swing. K němu mám
osobní vztah, protože jako
amatér, pianista a harmonikář,
jsem na studiích s naším malým orchestrem o prázdninách
jezdil do různých rekreačních
podniků, kde jsme hráli populární hudbu k tanci. Ale mám
rád i jiné formy umění. V sekretariátu ČLS JEP máme malou
pinakotéku s obrazy s medicínskou tematikou. Velmi rád navštěvuji svůj rodný kraj, Pošumaví a Horažďovice, kde jsem
prožil své mládí a jichž mám
velkou čest být čestným občanem.
Jiří Prinz
Rozhovor
Planeta věda
Pořad České televize Planeta věda se dlouhodobě zabývá problematikou vědeckého výzkumu využitelného
v medicíně. Ve spolupráci s Českou televizí vás s nejzajímavějšími z nich seznámíme.
Pomohou rostlinné hormony
v boji s rakovinou?
â
eští vědci v devadesátých letech zjistili, že rostlinné hormony je možné
využít i při léčbě tak nebezpečné nemoci, jakou je rakovina. Dnes už na
vývoji cytostatik nové generace pracují týmy
po celém světě. Výsledky jsou zatím uspokojivé (vysoká účinnost a minimum vedlejších
účinků), a tak léky založené na roskovitinu
procházejí druhou částí klinických zkoušek.
Topoliny – první rostlinné hormony objevené v Čechách, stály v polovině devadesátých let na počátku výzkumu, který možná
jednou povede k průlomu
v léčbě rakoviny. Právě tyto
hormony ze skupiny cytokininů, tedy látek podporujících dělení buněk a růst rostlin, objevil v olomouckém
ústavu experimentální botaniky tým profesora Miroslava Strnada.
„My jsme před patnácti nebo dvaceti lety
začali pracovat na látkách, které nazýváme
aromatické cytokininy, což je právě jedna ze
skupin rostlinných hormonů s docela výraznou biologickou aktivitou podporující růst
rostlin. Právě z tkáně topolu jsme izolovali
něco, co je možné nazvat jako první české
rostlinné hormony, proto jsme je pojmenovali topoliny,“ říká Miroslav Strnad.
Při zkoumání topolinů přišli vědci na jednu zajímavou věc: Stačí poměrně malá změna na složité struktuře molekuly a látka se
začne chovat úplně jinak.
„Jestliže minimálně modifikujeme tuto
molekulu, strukturně tak získáme látky,
které mají trošku jiné vlastnosti – nefungují jako rostlinné růstové hormony, ale jako
látky, které mohou zpomalovat nebo zastavovat dělení lidských nádorových buněk,“
tvrdí Bohumil Trávníček z týmu profesora
Strnada.
Právě takovou drobnou změnou struktury
topolinu vznikl olomoucin – první uměle vytvořený rostlinný hormon, který působí
V˘zkum
v buňce tím, že blokuje působení enzymů,
které zodpovídají za její dělení. Takzvané inhibitory cyklindependentních kináz se staly
základem pro vývoj nové generace léků proti rakovině. Do výzkumu se zapojily téměř
všechny světové farmaceutické firmy. Další
úspěchy brzy zaznamenal i tým z Česka.
„Poté nastalo něco, čemu se dá říci racionální vývoj. Syntetizovali jsme velké množství látek, které byly potom testovány, a mezi nimi byla posléze nalezena látka pojmenovaná jako roskovitin. Tato látka se dnes
nachází ve fázi druhého
klinického zkoušení proti
nádorům,“ vysvětluje M.
Strnad.
Roskovitin a další podobné látky znamenají do
budoucna velký příslib.
Podle klinických testů se
zdá, že jejich účinnost bude vysoká, na rozdíl od klasických cytostatik
nemají ani zdaleka tolik vedlejších účinků.
Jejich účinnost se navíc v kombinaci s tradičními preparáty ještě zvyšuje.
„Roskovitin je zkoušen zejména ve spojení s jinými, klasickými cytostatiky, např. s taxolem, axorbicinem a dalšími. Má totiž silné
synergické účinky s některými léčivy, což
znamená, že aplikovaná léčiva se v účincích
vzájemně podporují a v kombinaci mají obě
tyto látky velmi silné protinádorové účinky,
to znamená, že může dojít až k vyléčení pacienta,“ říká M. Strnad.
K prvním pacientům by se léky na bázi
roskovitinu mohly dostat nejdříve za tři až
čtyři roky. První část druhé fáze klinických
zkoušek nedávno úspěšně skončila v Anglii,
Francii i Německu. Lék byl testován na nebezpečné rakovině plic i na některých formách leukemie – zatím úspěšně. Vědci ale
nechtějí vzbuzovat plané naděje – zdůrazňují, že látka je stále pouze ve vývoji, a pro nemocné proto zatím není dostupná.
Česká televize, Planeta věda
19
Angína
P
řed rozvojem antibiotik
byla angína závažným
onemocním především
pro své následné komplikace, jakou byla například tzv.
revmatická horečka.
Co angínu
zpÛsobuje?
Nejčastějším původcem angíny je bakterie zvaná streptokok. Streptokok může být na
krčních mandlích zjištěn i bez
toho, aby působil nějaké zdravotní obtíže. Zda dojde k propuknutí angíny, závisí na mnoha faktorech. Rozhoduje naše
celková připravenost čelit infekci, agresivita a množství přítomné bakterie.
Infekce patří k tzv. kapénkovým nákazám – tj. šíří se vzduchem, nejčastěji při kašli. Inkubační doba se pohybuje od 2 do
4 dnů. Po tomto období se začnou objevovat první nepříjemné pocity.
angínu několikrát v životě prodělal. Je to často poměrně banální onemocnění, jehož léčbu však
není radno příliš podceňovat.
Už samotný název angína
(z latinského angere – svírat)
upozorňuje na charakter obtíží
spojených s tímto onemocněním. Na počátku choroby se
objevují nepříjemné pocity
v krku – škrábání, řezání. Obtíže se stupňují při polykání.
Snažíte se většinou polykat co
nejméně a při jídle si každé polknutí velmi dobře uvědomíte.
Někdy se objeví zvýšená teplota i horečka, onemocnění může
však proběhnout i při normální
teplotě.
Při pohledu do otevřeného
hrdla si všimnete zarudnutí
měkkého patra a zadní stěny hltanu. Nápadné jsou však především zduřelé a překrvené mandle. Při dalším průběhu nemoci
se mohou na mandlích objevit
charakteristické hnisavé čepy –
drobné bílé flíčky.
V důsledku místního zánětu
hrdla dochází k reaktivnímu
zduření nejbližších mízních
uzlin. Uzliny si můžeme sami
nahmatat v oblasti pod dolní
čelistí a před ušima. Zvětšené
uzliny jsou tuhé a na pohmat
bolestivé. Po odeznění infekce
se zase rychle zmenší a zapadnou do podkožní tkáně.
První pomoc
První pomocí je jednoznačně
včasná návštěva lékaře. Přechá-
U praktického
lékafie
Jak se projevuje?
Příznaky angíny jsou všeobecně známé. Každý z vás určitě
20
zení angíny není rozhodně žádným hrdinstvím a ohrožuje nemocného i jeho nejbližší okolí.
Účinnou léčbou jsou antibiotika,
která nasazuje nejčastěji praktický lékař. V žádném případě byste si je neměli ordinovat sami.
Léčba musí byt nasazena cíleně s přesným dávkováním
a určením celkové doby podávání léku. Rozhodnutí tohoto
typu patří do rukou lékaře. Samoléčba může mít za následek
jen nedostatečné vyléčení a pěstování odolnosti mikrobů vůči
antibiotikům. Protože antibiotika působí na střevní mikroflóru, je vhodné léčbu antibiotiky
doplnit přípravkem posilujícím
imunitní systém.
Mandle zasažené hnisavou angínou
Bolesti v krku při polykání
provázené teplotami nebo bez
teplot, škrábání v krku a pocit
nepříjemně oteklého hrdla by
vás měly přimět k návštěvě
praktického lékaře.
Lékař vás nejdříve podrobně
prohlédne. Podívá se vám do kr-
Diagnóza
ku a pokusí se nahmatat zvětšené mízní uzliny. Pokud vysloví
podezření na bakteriální infekční postižení hrdla, obvykle vám
ještě udělá tzv. stěr – malou štětičkou se dotkne vašich krčních
mandlí – a vzorek odešle na
zpracování k mikrobiologovi.
Odběr stěru může lékař doplnit vyšetřením vzorku krve na
tzv. sedimentaci. Její naměřená
hodnota vypovídá o míře probíhajícího zánětu. Opakovaným
odběrem je možné sledovat
účinnost léčby.
Pokud má lékař podezření
na streptokokovou angínu – při
nálezu typických hnisavých čepů na zarudlých a zvětšených
mandlích – většinou vám nasadí antibiotika i bez znalosti výsledku stěru. Jedná se většinou
o antibiotikum širokospektré.
Důležité je dodržet pravidelnost dávkování a celkovou dobu
jejich podávání. Aby byla léčba
dostatečně účinná a spolehlivá,
musí trvat nejméně sedm dní.
Pokud se angíny často opakují a obtěžují pacienta nadměrným zduřením mandlí, je
možné krční mandle chirurgicky odstranit. Zákrok je poměrně
nenáročný a zbavuje vás obtíží
trvale – krční mandle už znovu
nedorůstají. Jako každá operace
přináší však i tato pro nemocného určitá rizika. Komplikace
spojené s tímto zákrokem odpovídají běžným rizikům vyskytujícím se po malém chirurgickém
výkonu. Jsou to nejčastěji bolesti, prodloužené hojení, zvracení
a problémy při polykání.
Jaké mÛÏou b˘t
komplikace?
Dřívější komplikace v podobě revmatického postižení srdce
a kloubů jsou dnes již naštěstí
naprostou vzácností. Ojediněle
se však může tato komplikace
vyskytnout i dnes. Revmatické
postižení srdce spočívá zejména ve vzniku deformací na srdečních chlopních. Důsledkem
je zhoršení průtoku krve srdcem, které se obvykle projeví srdečním šelestem.
Další komplikací může být
náhlé postižení ledvin. Dochází
k němu typicky týden až 14 dní
po odeznění krčních projevů
nemoci. Může ohrozit zejména
děti náhlým selháním ledvin.
Komplikace se projeví zástavou
močení a otokem očních víček.
Pokud je zahájena včasná nemocniční péče, je prognóza
onemocnění dobrá.
Při rozsáhlých hnisavých angínách může někdy dojít k postupu hnisavého zánětu do
hlubších prostor pod krční
mandlí. Takový stav je provázen silnými bolestmi a otokem
většinou jedné strany hrdla
a podčelistní krajiny. Vzniká
tzv. absces (tj. hnisavé ložisko),
který musí být chirurgickou
cestou otevřen a vyčištěn.
Přírodní produkty
pro zdraví, krásu a čistotu
Co mÛÏete
udûlat sami
Velký význam má prevence –
předcházení vzniku onemocnění. Očkování proti angíně neexistuje, je tedy nutné chránit se
jinak. Nedostatek odpočinku,
celková slabost, nízký příjem
tekutin, to vše zvyšuje naši náchylnost ke vzniku onemocnění. Chránit bychom se měli zejména ve studených podzimních měsících, kdy je výskyt
angíny nejčastější.
Šťáva z ALOE VERA je bohatá na vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, enzymy
a množství dalších účinných látek. Při vnitřním použití je vynikající především pro očistu
a regeneraci trávení a tím k podpoře celkového zdraví.
Záruka ESI - Aloe Vera, šťáva je:
nepasterizovaná
vyrobena jedinečným způsobem, který sčítá vlastnosti čistého gelu Aloe a látek
z vnitřní dužiny listu
získávána přímo z čerstvé ručně zpracované dužiny
z rostlin pěstovaných bez chemických látek
zpracována systémem za studena
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
ESI šťáva ALOE VERA Massima Forza 500 ml
maximální čistota pro maximální účinek
zdroj: www.ordinace.cz
Pouze va‰e stfievo ví, co potfiebuje!
SYMBI-LAKT
®
(symbiotické laktobacily) s obsahem karlovarské vfiídelní soli
®
Obnova stfievní mikroflóry, imunita. Pfiípravek Symbi-lakt
obsahuje smûs Ïiv˘ch bakterií, pfiesnû specifikovaného
kmene Lactobacillus acidophilus – 10 miliard v jedné
tabletû. Vhodné i pro diabetiky.
Doporuãujeme pouÏívat pfii a po léãbû antibiotiky, kdy
napomáhá obnovit naru‰enou stfievní mikroflóru.
www.kcrulc.cz
Diagnóza
ESI
ALOE VERA
ESI šťáva ALOE VERA Massima Forza 1000 ml
maximální čistota pro maximální účinek
ESI šťáva ALOE VERA Antioxidant 500 ml
napomáhá k ochraně proti škodlivému působení volných radikálů
ESI šťáva ALOE VERA Colon Cleanse 500 ml
obohacená o fruktooligosacharidy, látky příznivě ovlivňující fungování střevní mikroflóry
ESI šťáva ALOE VERA Digestive 500 ml
pro celkové zlepšení trávení, obohacená o vzácné esence z máty, papáji, heřmánku a fenyklu
SLEVA
Poštovné a balné
Vaše jméno:
Vaše adresa:
Váš e-mail:
Zašlete-li tento objednávkový kupón na adresu:
DNM import - export s.r.o., Zámecká 202, 768 04 Střílky,
získáte - 30% slevu na celou objednávku
+ poštovné a balné ZDARMA.
Trápí vás
ka‰el
a r˘ma?
S nástupem podzimu pfiichází
období viróz a nemocí
z nachlazení.
Základními příznaky těchto
onemocnění jsou kašel a rýma.
Co zpÛsobuje
r˘mu?
Rýma je v tomto období nejčastěji způsobena virovým onemocněním nosní sliznice se
zvýšenou sekrecí hlenu. Prochlazení je podmínkou jejího
vzniku – umožní jinak málo nebezpečnému viru zaútočit. Běžná rýma s sebou nepřináší výrazné problémy a i dnes platí,
že léčená rýma trvá týden a neléčená sedm dní a že na rýmu je
kapesník (dnes již samozřejmě
kapesník na jedno použití, který omezuje riziko přenosu nákazy na okolí). Důležité však je,
že pomocná léčba odstraní řadu nepříjemných projevů rýmy,
uvolní dýchací cesty, zlepší celkovou pohodu a omezí riziko
komplikací rýmy včetně přechodu do chronicity. O vhodných pomocných lécích každého rád poučí jeho lékárník. Patří sem zvláště kapky do nosu
omezující otok sliznice a zlepšující odtok hlenu i průchodnost dýchacích cest.
u fyziologicky predisponovaných jedinců s anatomickou
poruchou nosní přepážky (ať už
vrozenou, nebo poúrazovou).
Následují nepříjemné a někdy
i nebezpečné záněty nosních
dutin nebo i zhoršení čichu.
V těchto případech je už třeba
obrátit se na odborného lékaře
(ORL) a hledat správné řešení
situace. V léčbě mají tradičně
své místo inhalace, antibiotika
a v indikovaných případech
i chirurgické odstranění anatomických příčin.
Alergická rýma je způsobena
jiným – atopickým – mechanismem. Jde o zbytnění nosní sliznice na základě alergické reakce citlivých jedinců na alergen.
Známá je senná rýma, odvozující původ obtíží z pylů trav
v době sušení sen. Alergenem
mohou být i ostatní pyly – pak
se rýma vyskytuje opět sezonně, v době květu příslušných
rostlin. Alergen však může být
i jiného původu (například potravinový, zvířecí apod.), a proto se i tato rýma může vyskyto-
Chronická
a alergická r˘ma
5 minut a
bolest v krku je pryč
Výdej možný bez lékařského předpisu. Pozorně si přečtěte poučení o správném používání léku obsažené
v příbalovém letáku. O používání léku a případných rizikách se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Lék k vnitřnímu užití.
Jinou kapitolou je rýma
chronická a rýma alergická.
U chronické rýmy se vytvářejí
na nosní sliznici vegetace, které
dlouhodobě zadržují probíhající infekci a zánět. Často vzniká
Diagnóza
vat celoročně, včetně podzimu.
Základem léčby je odstranění
příslušného alergenu a podání
antihistaminik. Běžné problémy řeší praktický lékař, v komplikovanějších situacích zasahuje už většinou alergolog.
Proã ka‰leme?
Kašel je fyziologický obranný
reflex, probíhající na základě
podráždění sliznice průdušek
mechanickým, tepelným nebo
chemickým podnětem. Prudké
stažení dýchacích svalů a hladkého svalstva průdušek vede
k rychlému vypuzení vzduchu,
které má za úkol odstranit příčinu podráždění z dýchacích cest.
(Pro zajímavost – rychlost vzduchu v dýchacích cestách při kašli je až 11 litrů za vteřinu.)
Rozlišujeme dva druhy kašle: suchý – dráždivý a vlhký –
produktivní.V průběhu virózy
přechází většinou počáteční
dráždivý kašel ve vlhký. Cílem
léčby je podporovat vykašlávání hlenu léky snižujícími jeho
vazkost a tlumit nepříjemný
dráždivý kašel, zvláště v nočních hodinách, aby nerušil
klidný spánek. I některé z těchto základních léků jsou v lékárnách k dispozici volně, bez lékařského předpisu.
Prevence
proti nachlazení
Pokud nemoc z nachlazení –
viróza s rýmou a kašlem – pro-
Diagnóza
bíhá nekomplikovaně, odeznívá při správném přístupu s pomocnou léčbou velmi rychle
i bez konzultace s lékařem. Klid
na lůžku, dostatek tekutin a vitaminů (nejlépe v přírodní formě), kapky na kašel a rýmu,
eventuálně Prieznitzův obklad
při bolesti v krku zvládnou většinu těchto chorob i bez návštěvy lékaře. Je třeba pamatovat
na to, že zbytečný pobyt v dopravních prostředcích a v čekárně lékaře neprospěje vám
ani vašemu okolí.
Praktického lékaře je naopak
nutno navštívit vždy, když teplota neustupuje ani po několika
dnech takto prováděné léčby,
a platí pravidlo, že každý kašel
trvající déle než tři týdny má být
řádně vyšetřen. Takový kašel
pravděpodobně už není fyziologický a může signalizovat i vážnější onemocnění dýchacích
cest.
Nakonec je třeba zdůraznit
kuřákům, že jejich kašel rozhodně není kašlem fyziologickým. Jde o kašel z chronického
dráždění sliznic dýchacích cest
zplodinami cigaretového kouře a je typickým příznakem
chronické kuřácké bronchitidy
– zánětu průdušek. Chronické
dráždění pak může vést i k daleko závažnějším onemocněním dýchacího systému, včetně rakoviny.
MUDr. Zdenka Poláková
Ortodoncie nebo
také ãelistní ortopedie
je stomatologickou
disciplínou, která
se zab˘vá prevencí,
vyhledáváním,
diagnostikou
a léãbou
nepravidelností
v postavení zubÛ
a ãelistí.
Ortodoncie
C
ílem ortodontické léčby je pravidelně uspořádaný chrup v zubních obloucích horní
a dolní čelisti, správné vzájemné postavení čelistí a příznivá
estetika obličeje.
V˘skyt
onemocnûní
Ortodontické anomálie (malokluze) se v populaci našich
školních dětí vyskytují více než
v 80 % a téměř ve stejném počtu
se tyto vady vyskytují v mladších kategoriích dospělé populace. Je tedy zřejmé, že nepravidelnosti v postavení chrupu se
s přibývajícím věkem nesnižují
a že tyto vady nemají tendenci
k samoúpravě.
Vedle již zmíněného narušení estetiky obličeje přispívají ortodontické vady ke vzniku parodontopatií, zubního kazu, a dokonce mohou být příčinou
zhoršení výslovnosti i těžších
vad řeči. Poruchy vzájemného
postavení čelistí pak vytvářejí
podmínky pro existenci různých
24
dysfunkcí obličejového svalstva
a poruch v čelistním kloubu.
Odborníci malokluze rozdělují podle typu do tří skupin: Vady dentální zahrnují pouze postižení zubů (zvýšený či snížený
počet zubů, změny tvaru a velikosti zubů, změny v postavení
zubů v čelisti); zatímco vady
skeletální postihují horní nebo
dolní čelist, a to buď samostatně, anebo jsou obě čelisti postiženy společně. V naší současné
populaci však převažují vady
kombinované, kdy jsou postiženy jak zuby, tak i čelistní kosti.
Pfiíãiny
onemocnûní
Pokud jde o příčiny vzniku
malokluzí, odchylky od normálního vývoje mohou být navozeny různými vlivy vnitřního
i vnějšího prostředí v průběhu
vývoje zubů, čelistí a obličeje
(endogenní, resp. exogenní
vlivy).
Z endogenních příčin (vnitřní příčiny) je největší význam
přisuzován dědičnosti (klasickým příkladem je nadměrný
růst dolní čelisti – progenie –
známý znak rodu Habsburků
Fixní ortodontický aparát adaptovaný na horní a dolní zubní oblouk
a Medicejů), dále celková onemocnění (postižení podvěsku
mozkového a s ním spojené onemocnění centra regulace růstového hormonu), význam se přisuzuje poruchám výživy matky
v době těhotenství a místním vývojovým poruchám hlavové
a obličejové kostry.
Z exogenních (zevních) vlivů, které se uplatňují od porodu
po celou dobu vývoje chrupu,
jsou to především zlozvyky
a návyky (dumlání prstů, zvláště palce, dlouhodobé používání
dudlíku a krmení z láhve),
předčasná ztráta dočasných zubů a některá onemocnění ústní
dutiny, užívání příliš měkké
stravy (nedostatečnou funkcí
ochabují žvýkací svaly, které
mají význam pro správné formování a růst čelistí). Proto je
třeba již u menších dětí věnovat
pozornost i dýchání ústy, které
budí podezření na existenci
nosních vegetací – tzv. nosní
mandle.
Mezi specifické příčiny malokluzí řadíme ionizující záře-
Poradna
ní, infekční choroby (zarděnky,
toxoplazmóza, cytomegalovirové infekce), účinek některých
léků, negativním faktorem je
i kouření.
Vy‰etfiení
Diagnostické vyšetření a na
ně navazující léčení malokluze
je z odborného hlediska složitý
a časově náročný postup. Musí
je navrhovat, provádět a kontrolovat zkušený specialista –
lékař-ortodontista. Všeobecně
můžeme říci, že pokud je léčba
započata včas a je správně vedena, lze ve většině případů
očekávat úpravu deformit buď
zcela, anebo do takové míry, že
nepůsobí větší funkční či kosmetické těžkosti.
Diagnostické vyšetření sestává z anamnézy (hodnocení
průběhu těhotenství, případná
onemocnění matky, odchylky
ve výživě, hodnocení rodinné
dispozice k vadě apod.), stano-
Snímací ortodontický přístroj –
patrová deska s retným obloukem
Snímací ortodontický přístroj –
dolní deska s retným obloukem
vení skeletálního věku (vývoj
kostry dítěte se stanoví pomocí
rentgenologického vyšetření
ruky a zápěstí) a zahrnuje také
vyšetření měkkých tkání obličeje včetně jeho funkční analýzy.
Součástí diagnostiky je analýza
stavu jednotlivých zubů i chrupu jako celku a rentgenologické
vyšetření (dálkový rentgenový
snímek hlavy poskytuje informaci o konfiguraci obličejového skeletu a o morfologii měkkých tkání obličeje). Součástí
diagnostické analýzy je i fotografická dokumentace a orto-
dontický model chrupu. U některých vad je součástí vyšetření i logopedické vyšetření, které
provádí odborník na vady řeči.
Závěrem diagnostického vyšetření je stanovení léčebného plánu, který zahrnuje vedle volby
léčebné techniky a sledu terapeutických postupů i určení
nejvhodnějšího věku pro zahájení léčby.
Léãba
U převážné většiny malokluzí se k léčbě používají snímací
nebo fixní přístroje. Ortodon-
tickou léčbou lze měnit polohu
nepravidelně prořezaných zubů, mění se vztah a tvar zubních oblouků nebo i čelisti,
u některých vad je nutná i chirurgická korekce vady.
Obecně lze říci, že léčba
konzervativními metodami
(svalová cvičení, masáže, léčba ortodontickými přístroji)
bývá obvykle zahájena v období výměny dočasných zubů za
stálé. U zvláště těžkých nebo
pozdě léčených nepravidelností nevystačíme s pouhou
konzervativní ortodontickou
léčbou, a tak je nutno ji doplnit chirurgickou úpravou postižených částí. Poněkud odlišný přístup nastává v případě
léčení vrozených a dědičných
nepravidelností.
Podle rozsahu poškození
a charakteru vady se někdy
přistupuje k úpravě vady co
nejdříve (např. rozštěpové vady rtů jsou operovány již v ko-
Staňte se i Vy Super hvězdou s fixními aparáty firmy 3M Unitek
Curaprox „speciál“ ORTHODONTIC – zubní kartáček se speciálním V-výřezem a krátkou hlavou
pro čištění ortodontických fixních aparátů. Žádejte ve u svého ošetřujícího lékaře nebo ve své lékárně.
JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
tel.: 235 518 936, zelená linka (volání zdarma): 800 111 577
záznamník: 251 611 237, e-mail: [email protected], http://www.jps.cz
Víte, že...
Ideální vztah zubních oblouků
âelist má vlastní
imunitní systém
odle německých vědců mají jednotlivé kosti svůj vlastní imunitní systém. Zásadní roli v obranyschopnosti organismu sice hrají bílé krvinky, ale
tkáně, které čelí soustavnému
náporu nebezpečných bakterií
vyvinuly ještě jeden způsob, jak
se nebezpečí postavit. Například kožní buňky produkují řetězce aminokyselin, které napadají bakterie, jimž se podařilo
proniknout skrz vrchní vrstvu
pokožky. Tyto aminokyseliny
tak plní funkci jakéhosi antibiotika a totéž se podle vědců
z univerzity v německém Kielu
děje i v některých kostech. Nejvíce aminokyselin pak produkovala čelistní kost. Tohoto objevu by se podle vědců mělo dát
využít především při léčení zánětu dásní.
red
P
26
jeneckém věku), jindy až po
ukončení růstu čelistí (např.
operace při nadměrném růstu
dolní čelisti dědičného původu, progenie, se provádí přibližně kolem 16. roku).
Z časového hlediska odborníci doporučují zahájit ortodontickou léčbu mezi 7.–10.
rokem. Léčba v dočasném
a smíšeném chrupu se provádí
převážně přístroji snímacími
(pozn.: dočasný chrup – stáří
od 3 do 5 let; smíšený chrup –
stáří přibližně od 5 do 12 let).
Ve stálém chrupu (přibližně od
12 let) se léčí vady, které byly
diagnostikovány a objeveny
později, a dále ty vady, které
přecházejí do stálého chrupu.
V tomto období se jedná pře-
vážně o léčbu pomocí fixních
přístrojů.
Chirurgické léčení začíná
zpravidla malými výkony, jejichž účelem je napomáhat ortodontickému léčení. Nejčastěji prováděným výkonem jsou
extrakce zubů z ortodontických důvodů u stěsnaných zubních oblouků. Jindy musí být
odstraněny zubní zárodky
(především zubů moudrosti),
neprořezané nebo částečně
prořezané zuby, perzistující
dětské zuby apod. U ortodontického léčení mezer mezi zuby se provádí protětí či odstranění úponů uzdiček jazyka nebo rtů. Dalšími výkony jsou
různě umístěná protětí kosti alveolárního výběžku čelisti, na
něž navazuje ortodontické léčení snímacími či fixními aparáty. Především u dospělých
pacientů se tak rychleji a účinněji dosáhne úpravy vady.
Těžší mezičelistní anomálie
a obličejové deformity jsou odstraňovány chirurgickými výkony prováděnými na dolní čelisti nebo na kostech střední
třetiny obličeje, ale často jsou
tyto operace vykonávány společně v jedné době na dolní
i střední třetině obličeje (tzv. bimaxilární operace). Neexistuje
čelistní nebo obličejová vada,
kterou by nebylo možné odstranit anebo alespoň podstatně
funkčně i esteticky zmírnit.
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
přednosta 1. LF UK v Praze
Tento chrup vyžaduje ortodontickou péči.
Poradna
Chrápání
lze
odstranit
R
onchopatie je odborný medicínský výraz,
za kterým se skrývá
běžné chrápání. Tyto
„noční koncerty“, kterými trpí
25 % mužů a 15 % žen, byly léta považovány pouze za nepříjemný, okolí rušící jev. Lékařské
výzkumy posledního desetiletí
ovšem prokázaly, že může mít
i vážné zdravotní následky.
Chrápání se tak rázem dostalo
do středu pozornosti.
Jak vzniká
chrápání?
Když jsme vzhůru, udržují
naše hrtanové svaly průchod do
plic otevřený. Ve spánku se svaly uvolňují, může dojít k uzavření dýchacích cest a na dýchání je pak třeba vyvinout
mnohem větší „sílu“. Toto
hlubší dýchání ústy může způsobit hlasité vibrace měkkého
patra a krčního čípku – chrápání. Zvuky mohou být stejnoměrné, opakující se při každém
nádechu, ale i nepravidelné,
s kolísavou intenzitou. Nejčastějšími příčinami, které mohou
chrápání dočasně způsobit nebo vystupňovat jeho intenzitu,
je ucpání nosu, akutní a chronická rýma, nosní polypy atd.
Dalšími faktory, které ovlivňují
chrápání, jsou například zvětšené krční nebo nosní mandle.
Poradna
Dále sem patří konzumace alkoholu (uvolňuje krční a čelistní svaly, a tím podporuje dýchání ústy), nadměrná tělesná
hmotnost (tuk uložený okolo
hrtanu zužuje dýchací cesty
a podporuje tak dýchání ústy)
nebo kouření (kouření dráždí
nos a krk a způsobuje otoky
sliznice).
Chrápaní
‰kodí zdraví
Lékařské studie dokazují, že
chrápající osoby častěji trpí
vysokým krevním tlakem, ischemickou chorobou srdeční
a cévními mozkovými příhodami. Opravdu vážné jsou pak
stavy, kdy je pravidelné chrápání proloženo dlouhými chvílemi ticha (od vteřin po minuty!),
během nichž spící člověk nedýchá – tzv. apnoickými pauzami.
Jsou způsobeny stoupajícím
odporem v horních cestách dý-
chacích až jejich přechodnou
obstrukcí, při které je proudění
vzduchu silně omezeno. Syndrom spánkové apnoe má závažnější zdravotní následky než
prosté chrápání – důsledkem
jsou například pravidelné ranní
bolesti hlavy, pocity nevyspání,
neúměrná potřeba spánku během dne, poruchy paměti, poruchy erekce, vysoký krevní tlak
a další.
Jak se lze
chrápání zbavit?
Pokud vás trápí pouze obyčejné chrápání, řešení existuje
několik. U osob, které chrápou
výhradně při spaní v poloze na
zádech, může být východiskem
tuto polohu během spánku znemožnit (např. všitím tenisového
míčku na záda pyžama). Obézní chrápající by v první řadě měli zapracovat na snížení tělesné
hmotnosti, která může být jedi-
Po znecitlivění upraví chirurg pomocí laserového paprsku tvar
čípku a měkkého patra.
ným původcem chrápání. Rovněž je třeba vyvarovat se před
spaním kouření, konzumace alkoholu a léků, které podporují
uvolňování svalů (léky na spaní, na zklidnění apod.).
Jestliže se ani přes výše uvedená opatření chrápání nezmírní, je na čase vyhledat lékaře – specialistu na ORL nebo
neurologa. V rámci vyšetření
může chrápající podstoupit
i kompletní celonoční spánkové
vyšetření v tzv. spánkové laboratoři. Lékař po zvážení doporučí vhodný způsob léčby.
Rozlišujeme léčbu konzervativní a chirurgickou. Do první
skupiny patří užívání speciálních nosních kapek a sprejů,
které mají za úkol udržet sliznici vlhkou, a tím snižovat možnost vibrací. U těžkých spánkových apnoí je možno užít speciálního přístroje, který pomocí
dýchací masky udržuje trvalý
přetlak v dýchacích cestách
a znemožňuje jejich uzavírání.
Při neúspěchu konzervativní
léčby přichází na řadu léčba
chirurgická. Jedná se o úpravy
tvaru a pružnosti měkkého patra, velikosti krčních mandlí či
kořene jazyka. Úpravy tvaru
měkkého patra se provádějí
klasicky, laserem či pomocí tzv.
radiofrekvenčního nože.
MUDr. Tomáš Moravec
27
P
opáleniny patří k nejtěžším úrazům, které mohou člověka potkat.
Mnohdy jde po takovém poranění
doslova o holé přežití, a velice proto záleží na lékařské péči, jíž se poraněnému
dostane. Díky Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
zaujímá naštěstí Česká republika v mezinárodním měřítku jedno z nejpřednějších míst.
Historie
popáleninového centra
Klinika popáleninové medicíny FNKV je
v seznamu European Burn Association
označena jako největší pracoviště s nejdelší
tradicí mezi evropskými popáleninovými zařízeními.
Její historie se začíná psát v roce 1953,
kdy v pražské Legerově ulici vzniklo samostatné oddělení pro léčbu popálených pacientů. Ti byli do začátku padesátých let hospitalizováni ve Vinohradské nemocnici, kam
se nakonec v roce 1983 přestěhovalo i popá-
leninové centrum. Statut popáleninového
centra a Kliniky popáleninové medicíny byl
však pro toto oddělení schválen ministerstvem zdravotnictví a rektorátem Univerzity
Karlovy až začátkem roku 1991. Do té doby
už ale mělo toto oddělení za sebou značné
úspěchy: v roce 1973 zde byly poprvé použity jako provizorní kryt transplantáty z prasečích kruponů, které se pak na další čtvrtstoletí staly nejčastěji používaným biologickým krytem v České republice a už v roce
1969 byla v budově v Legerově ulici zbudo-
vána jednotka intenzivní péče pro těžce popálené. Stojí za zmínku, že se tak stalo v roce,
kdy zde neúspěšně bojoval o život zřejmě nejznámější pacient v historii popáleninového
centra – student Jan Palach. Tato JIP byla
první a jedinou léčebnou stanicí tohoto typu
v Čechách.
Devadesátá léta pak umožnila, nyní už popáleninové klinice, další rozvoj. V roce 1994
zde pak byla například otevřena i dětská jednotka intenzivní péče.
Souãasnost
V současné době je toto specializované
popáleninové centrum nejvýznamnějším tuzemským popáleninovým pracovištěm, neboť zajišťuje komplexní péči popáleninových
poranění pro spádovou oblast celých Čech,
a to pro pacienty všech věkových kategorií,
se všemi typy popáleninového traumatu. Péče je zde pacientovi poskytována od okamžiku jeho přijetí až do ukončení jeho úplné pracovní a sociální rehabilitace, což vzhledem
Vinohradská
nemocnice
28
Profil instituce
k charakteru některých poranění znamená
péči celoživotní.
Kliniku dnes tvoří ambulantní trakt, tři
operační sály, dva lůžková oddělení pro dospělé, jedno lůžkové oddělení pro děti, JIP
pro dospělé, dětská JIP a laboratoř buněčné
biologie a kultivací.
V roce 2005 bylo v ambulantním provozu
kliniky ošetřeno 12 165 pacientů, hospitalizováno 793, z toho 540 dospělých a 253 děti. Na
jednotce intenzivní péče, která má kapacitu
9 lůžek pro dospělé a 6 pro děti, bylo v tomto
roce hospitalizováno 126 dospělých a 140 dětí. Provedeny zde byly celkem 2102 operace.
Jako nejvýznamnější tuzemské pracoviště
slouží Klinika popáleninové medicíny také
jako superkonciliární pracoviště pro další dvě
popáleninová centra v České republice – ostravské a brněnské – a jako konciliární centrum pro všechna ostatní zdravotnická zařízení v Čechách. Klinika je také zařazena do
systému likvidace následků případných hromadných havárií a radiačních nehod s působností pro celou Českou republiku.
V˘zkumná ãinnost
Vedle lékařské péče věnuje klinika značnou pozornost i výzkumné a pedagogické
činnosti. Od roku 1990 je v provozu kultivační laboratoř, která se zabývá výzkumem
v oblasti hojení ran a krytí rozsáhlých kožních ztrát. I díky zdejšímu výzkumu zavedla
klinika jako první v zemích bývalého východního bloku v indikovaných případech
do praxe aplikaci umělé náhrady kůže.
s použitím materiálů Kliniky popáleninové
medicíny FNKV zpracoval jp
Specialista na popáleniny
Profil instituce
29
M
nozí rodiče si při výchově svých
dětí často kladou otázku, ve
které fázi dětského věku je pro
co vhodná doba a co kdy nepromeškat. Odpovědi na tyto otázky hledal
ve své knize Co, kdy a jak ve výchově dětí známý dětský psycholog Zdeněk Matějček. Právě z této knihy jsme vybrali části věnované
období od narození dítěte až do jeho předškolního věku.
První chvíle spolu –
období po porodu
Psychologick˘
v˘voj dítûte
0–6 let
30
… Nastává období vzájemného seznamování – a to není tak samozřejmé, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Dítě samo se musí
vyrovnávat s nároky nového životního prostředí. Krev, kterou dosud dostávalo plynule
a nepřetržitě pupeční šňůrou z matčina těla,
se nyní musí okysličovat v jeho vlastních plicích. Potravu nyní přijímá ústy, a to přerušovaně a v určitých intervalech. A ovšem, učí
se spát a bdít a vůbec přecházet z klidu do
aktivity a z aktivity do klidu.
… Byl by to bezmocný tvoreček, kdyby
nebyl vybaven tím pozoruhodným darem,
který mu jako kouzelný klíček otvírá přístup
k pozornosti, zájmu a pečovatelským tendencím jeho nejbližších – otvírá zásobárnu
naší něžnosti, obětavosti a mnoha jiných
krásných citů. Byla by to tedy škoda, kdyby
rodiče promeškali právě tento začátek, kdy
objevují na svém dítěti to, co je obecně lidské, a brzy i to, co je jen jeho, individuální,
osobité, jedinečné.
… Po narození dovede mozek dítěte rozlišit zvuky řečové a neřečové. Dítě samo bude
mluvit první slova někdy od 11 nebo 12 měsíců, ale kdyby nyní jeho sluchový aparát nebyl dále lidskou řečí stimulován, podněcován, řeč by se u dítěte nevyvíjela. Svědčí
o tom i zpravidla opožděný vývoj řeči dětí rodičů neslyšících a ovšem i opožděný vývoj řeči dětí vyrůstajících jen v ústavních zařízeních. My si zpravidla nejsme vědomi, že když
na dítě v kolébce, v postýlce nebo kočárku
děláme všechna možná „ťu-ťu-ťu“ a „ňu-ňuňu“ a když komentujeme jeho tváření a jeho
projevy, že tím rozvíjíme jeho řeč. Ale je tomu
tak! Z toho plyne poučení, že tato časná interakce dítěte a rodičů je nesmírně cenným
výchovným prostředkem. Začíná se tu vylaďovat směna podnětů mezi dítětem a rodičem, směna akcí a reakcí, začíná tu vzájemné porozumění, začíná tu soužití. A tak tedy
pozor: Nepromeškat!
… Víme, že dítě vidí a slyší už dosti dlouho před narozením. Přibližně od šesti týdnů
se už čím dál častěji stává, že dítě zrakem
zachytí matčiny oči a svým pohledem na
Poradna
Poradna
INZERCE
nich chvilku vytrvá. Už se tedy na matku dívá – a vidí ji! Na konci druhého měsíce se
však zpravidla objeví ještě další lidský komunikační prostředek, tj. úsměv. Proto pozor! V případě, že se u dítěte ve třetím měsíci úsměv neobjevuje, mohlo by to znamenat
vývojové opoždění nebo jinou vývojovou poruchu.
… Ještě slovo o pozornosti. To je totiž jedna z nejdéle se vyvíjejících a nejdéle zrajících
duševních funkcí – od narození až kamsi za
dvacítku. Je nutná k tomu, abychom se na
něco mohli delší dobu soustředit, abychom
mohli vnímat, abychom se mohli učit. Je tedy i velmi důležitým činitelem ve výchově.
Od tří měsíců dítě svou pozornost začíná pozvolna kontrolovat samo. Vnímá do značné
míry to, co chce a co je zajímá. Pro vychovatele z toho plyne, že chtějí-li udržet delší chvíli pozornost dítěte, musejí vystihnout stav jeho příznivého naladění, což dále předpokládá, že dítě už trochu znají, že rozumějí jeho
biorytmům, že za vším tím, co je obecně lidské a co je dáno vývojovými zákonitostmi,
dovedou postřehnout i to, co je jen jeho
osobní, individuální, jedinečné.
… Pokud jde o podněty, nesmíme dítě překvapovat neustále něčím novým a nezvyklým, ale měli bychom to známé vždy jen
trochu obměnit, pozměnit, posunout, upravit, aby to bylo jen lehce jiné. Prakticky to
znamená měnit poněkud tón hlasu, stavět
svůj obličej do poněkud jiného úhlu, nabízet
mu hračku jednou z té, podruhé z jiné strany.
… Přeskočme teď do pátého a šestého měsíce. Tady někde jsou začátky učení a učení
má ovšem své podmínky a své zásady. Jednou
z nich je, že se určité situace musejí opakovat
a že ve věcech kolem dítěte musí panovat určitý pořádek a určitý řád. To znamená, že určitý řád musejí zachovávat i jeho lidé v zacházení s ním. Psychologové dokonce soudí, že
potřeba smysluplného světa je jednou ze základních psychických potřeb, která má být
uspokojena v pravý čas a v pravé míře, má-li
se dítě po duševní stránce vyvíjet zdravě.
… V poslední čtvrtině prvního roku života
jde u dítěte o vytvoření zásadní a základní
důvěry v lidi. Z té pak vyplývá i důvěra v sebe.
Není-li toto vývojové období dobře prožito,
hrozí nebezpečí, že místo důvěry bude průvodcem dítěte do dalšího života nedůvěra.
Proto ještě jednou pozor! Tak jako pro základy v učení, tak pro základy v citových
vztazích je dobře, aby prostředí, které rodiče
dítěti vytvoří, bylo citově vřelé a pokud možno stálé. Proto například z psychologického
hlediska nám nemůže být rozvod rodičů, ani
když k němu dojde už během prvního roku
života dítěte, zcela lhostejný.
Užitečné adresy
KLINIKY
www.sanushk.cz
První privátní chirurgické centrum Hradec Králové.
Tel.: 495 757 111, e-mail: [email protected]
Gynekologie – Léčba neplodnosti – Plastická
chirurgie – Urologie.
www.euromednet.cz
Informace o zdravotnických zařízeních
a specializovaných centrech
skupiny Euromednet.
www.cmc.praha.cz
Canadian Medical Care, Veleslavínská 1,
162 00 Praha 6. Soukromá ambulantní klinika,
nadstandardní lékařská péče, široká škála
lékařských specializací včetně stomatologie.
ODBORNÍ LÉKAŘI
Od jednoho do tfií let
… Období kolem jednoho roku je zajisté
velmi významné proto, že se tu objeví dvě pozoruhodné dovednosti, které významně posunují vývoj dítěte specificky lidským směrem – jsou to první kroky a první slova. Budiž
řečeno, že děti s opožděným vývojem řeči
(což nadělá rodičům nemálo starostí) v naprosté většině případů své opoždění doženou. Ovšem porada s dětským psychologem
pro případ, že by se dalo nějakým záměrným
postupem pomoci, nemůže nikdy škodit.
… Přibližně od 12 do 15 měsíců je u většiny dětí vhodná doba, aby se učily chodit na www.www.chrapani.cz
0d 1997 více než 700 spokojených pacientů
MUDr. Emil Sabotinov – ORL ordinace
www.ockovani-zahranici.cz
Očkování v Praze 4 a v Hradci Králové do
zahraničí i proti chřipce. Volejte 607 909 49
OPTIKA
www.okoptik.cz/optik.htm
Dioptrické i sluneční brýle, pouzdra, doplňky.
Nem. Na Homolce, Praha 5, tel. 257 272 376
Plzeňská 129/a, Praha 5, tel. 257 225 395
Makovského 1143, Praha 6, tel. 235 315 078
www.interoptiklinda.cz
Nově otevřená prodejna v Praze na Václavském
nám. 38 – pasáž Rokoko. Zaváděcí ceny, veškeré
služby v oboru oční optiky včetně měření zraku.
Tel.: 286 586 362, e-mail: [email protected]
ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
www.vvdesign.cz
Autorizovaný výrobce ortopedických vložek,
rehabilitačních pantolet Hallux-Valgus
a podpěrných elementů chodidla.
www.fpa-medica.com
Lékárny a lékárničky pro podniky, domácnosti, auto, moto a volný čas. E-mail [email protected]
tel.: 286 588 877-8, fax: 286 588 879
www.viacell.cz
Výrobce moderních hydrogelových náplastí.
Získejte k vyzkoušení zdarma vzorek náplasti!
31
nočník. Teprve nyní, kolem 15 měsíců, je
nervový systém dítěte zpravidla k takovému
nácviku náležitě zralý.
… Zatímco nácvik dětí na nočník se v našich rodinách daleko spíše předbíhá, než
promeškává, s kapesníkem je tomu naopak.
Nudle u nosu se mnohým dětem utírá třeba
až do pěti let. (Někteří lidé se dokonce pořádně nenaučí smrkat ani do dospělosti.)
A přitom i pro tento důležitý hygienický návyk je organismus dítěte dosti zralý kolem
15 měsíců. Jestliže učíme dítě čistit si nos neboli smrkat, řídíme se týmiž zásadami jako
u nočníku. Nemá to být dítěti nepříjemné
(alespoň ne příliš). Má mu to přinášet pocit
společenské důležitosti a samostatnosti.
Musí mu být jasné, co od něho chceme,
a musíme s ním činnost trpělivě opakovat.
A za dobrý výkon musí dostat náležitou pochvalu!
… Do dvou let a pak v rozvinutějších formách dál a dál se jeho citové a společenské
vazby budou rozšiřovat. Dítě dospěje k představě rodiny a domova. Psychologická zkoumání ukázala, že vědomí vlastního „já“ se
nevytvoří jen ze vztahu „já“ a „ty“, nýbrž že
je k tomu třeba ještě někoho třetího – tedy
„já“, „ty“ a ještě „on/ona“. A je-li ještě někdo
čtvrtý a pátá, je to jen k dobrému. Nyní se
dobře ukazuje, že do rodiny patří i babičky
a dědečkové (i když v ní nemusejí být zabydleni), další příbuzenstvo, blízcí přátelé
a ovšem (a nezastupitelně!) i sourozenci dítěte. Od této doby se z hlediska přiměřené
sociální stimulace stává nevýhodou, je-li dítě vychováváno třeba jen samotnou, osamělou matkou (a ovšem, třeba i samotným otcem). Příliš dlouho zůstává na úrovni „já“
a „ty“, takže ani jeho vlastní sebeuvědomění
se nemůže tak snadno a rychle vytvořit. Stejně tak se v řadě studií potvrdilo, že nevýhodou pro vytváření vlastní identity, tj. vlastního „já“ dítěte, je život v širší komunitě, které
bývaly rozšířeny v Německu, ve skandinávských zemích a jinde na Západě. Tam v pochopení vztahů naopak dítěti brání jejich
množství, malá trvalost a malá určitost.
… Výchovný nápor na identitu dítěte může být veden pozitivním směrem (dítěti dáváme na vědomí, jak je pro nás důležité, milé a vzácné), ale i negativním (dáváme mu
na vědomí, že je nám přítěží, že nám tzv. zkazilo život apod.). Tuto identitu si pak dítě ponese dále do života a podle toho, byla-li pozitivně, nebo negativně formována, bude mít
toto naše dítě spíše důvěru nebo nedůvěru
v sebe, bude spíše přijímat úkoly, než před
nimi ustupovat.
… Kolem dvou let se děti většinou až nápadně moc vztekají, vzdorují a bývá s nimi
32
těžké pořízení. Dovedou sebou pěkně mrsknout na zem, kopat dokola a ztropit scénu na
celou tramvaj nebo na celý supermarket.
Dětské vztekání není nějaká porucha ve vývoji, není to ani špatné znamení do budoucna, není to dokonce ani žádná chyba ve výchově. Je to prostě důsledek pokroku ve vývoji osobnosti. Dá se spočítat, že nejméně
polovina dětských zlostných a vzdorných záchvatů je vyprovokována tím, že my dospělí
příliš spěcháme a nemáme čas se s dítětem
bavit. Že na ně křičíme, místo abychom na
ně mluvili s klidnou rozhodností. Pokud je to
tedy možné, konfliktům předcházejme. To
samozřejmě neznamená povolit dítěti všechno, co si vymáhá. (Nadále trváme na tom, že
něco „se smí“, „něco nesmí“ a „o něčem se
můžeme v klidu dohodnout“.) Psychologická poučka praví, že nemá mnoho smyslu dítě za nějaký jeho záchvat zlosti nebo vzdoru
trestat. Tady totiž nejde o rozum, ani o charakter, ani o mravní záležitost. Je to prostě
projev slabosti adaptačních mechanismů nevyspělého organismu dítěte.
… Konec třetího roku dítěte znamená pro
dítě z psychologického hlediska velký vývojový předěl. Loučí se svým časným dětstvím,
kdy žilo pod ochrannými křídly svých lidí
v ochranných zdech svého domova. Nyní tyto hranice překračuje.
Vûk pfied‰kolní
Jesle jsou zařízením pro dospělé a děti samy by si je nikdy nevymyslely – kdežto mateřská škola je zařízením pro děti a děti by si
ji vymyslely, i kdyby v dnešní podobě nebyla.
Prostě ji potřebují! Předškolní dítě po třetím
roce za normálních okolností překračuje
hranice svého nejbližšího rodinného okruhu
a k vědomí vlastního „já“, tj. k své identitě,
přidává nový významový prvek – vztah
k druhým dětem, k svým vrstevníkům, ke své
generaci. Můžeme si všimnout, že v tomto
předškolním věku naprostá většina dětí po
společnosti druhých dětí vysloveně touží.
Jsou celé šťastné, když si jich druhé děti
všimnou, když je vezmou do hry, když se
před nimi samy mohou trochu předvést a vytáhnout.
… Ze všeho nejvýznamnější však je, že
v tomto věku na podkladě vývojových zisků
v oblasti intelektové i citové se kladou základy pro vztah nad jiné vzácný, ušlechtilý a povznášející – totiž pro přátelství. Kdo by byl
o možnost takových vztahů v životě ochuzen, byl by opravdu chudák. Musí být tedy
naší přední vychovatelskou starostí připravit
k tomu dítěti vhodné podmínky. V tomto
smyslu platí, že děti, které nemají možnost
do mateřské školy chodit, jsou do jisté míry
ochuzovány. Samozřejmě jsou děti úzkost-
Poradna
né či s jinými rysy osobnosti, které jim odloučení od rodiny a zapojení do dětské společnosti méně nebo více ztěžují. Tyto děti
chráníme a hledáme pro ně jiné socializační
postupy. Rozhodně to není nějaká vývojová
tragédie – dá se toho pro takové děti i bez
mateřské školy udělat hodně!
… V jednotlivých případech se může mateřská škola stát i vysloveně terapeutickým
prostředím. Společnost druhých dětí, jejich
hra a hračky, to je i pro velmi úzkostné a nepřizpůsobivé dítě velkým lákadlem. Odtud
může vycházet postupné psychické otužování dítěte.
… Období vzdoru pomalu přechází nebo
už přešlo docela a nastoupilo období tzv.
konformity, což znamená, že dítě vysloveně
chce vypadat jako ostatní, dělat to, co dělají
druzí, a chápe (a více než kdykoli později v životě je ochotno dodržovat) to, „co se dělat
má“ a „co se dělat nemá“.
… Nyní je nejvhodnější čas pustit se do
zápasu s náročnějšími úkoly, například naučit dítě omezovat se v jídle a nepřejídat se,
omezovat sladkosti, dodržovat určitou životosprávu. Přitom samozřejmě my jako
vychovatelé musíme sami sobě uložit určité hranice ve svých požadavcích na vymáhání konformity dítěte. Přeženeme-li ji totiž, vzbudíme zákonitě nekonformitu čili
Poradna
výňatky jsou z knihy prof. Zdeňka Matějčka
Co, kdy a jak ve výchově dětí
Portál 1999
INZERCE
odpor a vzdor dítěte nebo jiné jeho obranné
reakce, z nichž ty neurotické, úzkostné,
útlumové jsou pro další výchovu patrně
nejnebezpečnější. Zvláště z tohoto hlediska
pozor na typický rodičovsko-babičkovský
sklon nutit děti do jídla nebo omezovat či
rozšiřovat jejich záliby a potřeby podle své
představy.
… Co dále nepromeškat? Je třeba velice
dbát na to, aby se dítě tomu, čemu je učíme,
naučilo správně! Co se v tomto období do
psychického i fyzického organismu dítěte
špatně zabuduje, to se pak velmi obtížně odstraňuje. Nervové buňky, mladé, plastické
a vnímavé, a to především ty mozkové, vezmou totiž určitý pohyb za svůj a uloží si jej
hluboce do svého programu.
… K společenskému chování patří také
návyk uklízet po sobě hračky a vůbec udržovat ve svých věcech pořádek. Vést k tomu
dítě od časného předškolního věku je vynikající výchovný vklad do budoucnosti. Ke
společenským návykům bych počítal ještě
i chování, kterým my dospělí překonáváme
své osobní sobectví a kterému bychom měli naučit i své děti. Teď v jejich předškolním
věku je k tomu pravý čas. Mám na mysli docela prostě „udělat někomu radost.“ Hledejte a vytvářejte příležitosti, kdy můžete
spolu s dítětem udělat pro někoho něco
dobrého!
… V intelektuálním vývoji dítěte předškolního věku dochází k zajímavému pokroku. Je to schopnost vnímat nejen celky, ale
i podrobnosti na nich, věci skládat a rozkládat, z kousků složit obrazce, dívat se složitým věcem na kloub. Hračkou této epochy je
například lego. Neměli bychom tedy poslední předškolní rok našeho dítěte promeškat,
ale měli bychom zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu cvičit. Co to znamená? Nejrůznější skládačky a stavebnice jsou dnes samozřejmou součástí dětského repertoáru
hraček. Horší to však bývá s podněty v oblasti sluchové.
Předně bychom měli naučit dítě rozlišovat zvuky jednotlivých hlásek. Řekneme třeba slovo „rak“ a ptáme se dítěte, co bylo na
začátku – jaká hláska. Vyslovujeme zřetelně.
Když dítě zvuk první hlásky nepostřehne, napovíme mu, znovu zřetelně slovo opakujeme
a první hlásku zdůrazňujeme. Pak se snažíme zaměřit pozornost dítěte na poslední
hlásku, pak na prostřední hlásku, až se nakonec dítě naučí hláskovat celé jednoduché
slovo.
Užitečné adresy
VÝŽIVA
www.ispaghula.cz
Informace o indické vláknině, která se používá
při potížích se zažíváním. Informace o použití,
přípravě, a kde je možné ji koupit.
ZDRAVÍ
www.solnajeskynepraha.cz
Václavkova 28, Praha 6. Tel.: 774 154 704.
Pobyt v jeskyni pomáhá léčit astma, lupénku,
potíže štítné žlázy. K dispozici masážní křeslo.
www.vaseklouby.cz
Nejen kloubní přípravky, ale široký sortiment
potravinových doplňků, zdravotních pomůcek,
lékařské kosmetiky, čajů atd.
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
www.lavera.cz
Kontrolovaná přírodní kosmetika pro citlivou pleť
100% bez syntetických konzervantů,
100% čisté rostlinné oleje, účinné látky a esence,
100% přírodní a jemné emulgátory a tenzidy.
www.ekzem-lupenka.cz
Ekzém – lupenka – dermatitida? Máme řešení!
Australská přírodní kosmetika
Grahams Natural Alternatives
[email protected], tel: +420 606 330 011
KNIHY
www.scientia.cz
Knihy pro učení i pro radost, populárně naučné
publikace, učebnice, knihy pro děti, plakáty.
Zdravotnická literatura Miroslav Wimmer
Odborná lék. literatura, příručky pro pacienty,
skripta pro studenty LF a Př fakulty, SZŠ.
Lípová 6, 120 00 Praha 2, tel.: 224 923 115,
www.zdravotnickaliteratura-wimmer.cz
www.granit-publishing.cz
Populárně-naučné knihy o zdravé výživě,
bylinkách, jejich pěstování a využití.
Máte zájem o uveřejnění
kontaktů na vaši firmu
v této rubrice?
Vyžádejte si podmínky
na e-mailové adrese:
[email protected]
33
S astmatem
mÛÏeme Ïít
naplno
Asthma bronchiale,
prÛdu‰kové astma, bylo
dfiíve v ãe‰tinû oznaãováno
jako záducha, coÏ je termín
spojen˘ s du‰ností.
T
ypickými příznaky astmatu je právě záchvatovitá dušnost, která
může být klidová nebo
vzniká při námaze, dále pískoty
a pocit tíže na hrudníku. Kašel
pak často bývá i jediným projevem astmatu. Uvedené příznaky odeznívají spontánně nebo
jako důsledek úspěšné léčby.
Co je to astma?
Astma je v současné době
definováno jako chronický neinfekční (astmatický, alergický)
zánět průdušek spojený s jejich
hyperreaktivitou, tj. nadměrnou dráždivostí, a s přestavbou
průduškové stěny. Průběh astmatu je individuálně velmi proměnlivý. Astmatický zánět je
však v průduškách nemocných
přítomný trvale a v době exacerbací, tj. vzplanutí astmatu,
dochází k jeho zintenzivnění.
Exacerbace astmatu, dříve
označované jako akutní astmatický záchvat, mají různý stupeň závažnosti: mohou se vyvíjet pozvolna, nebo může dojít
k rychlému rozvoji těžké exacerbace, kdy je nemocný bezprostředně ohrožen na životě.
34
Astma je dnes dobře léčitelná,
ale ve své podstatě nevyléčitelná, tj. celoživotní, nemoc. Výhledově se předpokládá, že během 20–30 let bude i astma nemocí zcela vyléčitelnou. Stále
však platí, že čím později je astma diagnostikováno a čím později a méně vhodně je léčeno,
tím je jeho průběh horší a zanechává pak často i trvalé následky na průduškách, které se mimo jiné projevují jejich zhoršenou funkcí.
Statistiky
Odhaduje se, že ve světě
v současné době trpí astmatem
300 milionů lidí. Podle Světové
zdravotnické organizace se
v roce 2001 celosvětově objevilo 17,5 milionu nových případů, z toho 1,76 milionu
v Evropě. V roce 2001 došlo
celosvětově k 225 723 úmrtím
v důsledku astmatu, z toho
k 39 507 případům v Evropě.
Astma se může projevit v každém věku, ale nejvíce nových
astmatiků přibývá mezi dětmi,
kde bylo astma vyhodnoceno
jako nejčastější neinfekční
chronická choroba. V České republice trpí astmatem 8 % populace, tj. 800 000 osob, ale
v dětské populaci, tj. ve věku do
14 let, se astma vyskytuje až
u 7–12 % dětí. Úmrtnost na
astma je v České republice tradičně velmi nízká, v roce 2004
bylo příčinou úmrtí 96 osob.
Astma a alergie
Astma je spojeno s alergií,
která je průkazná u většiny dětí
s astmatem, ale jen u poloviny
dospělých astmatiků. Podstatou alergie je přecitlivělost na
běžné látky z prostředí, mezi
které patří především pyly, roztoči, zvířecí alergeny, plísně,
peří, ale také některé potraviny,
jako je ovoce, mák, ořechy, mléko, mouka, ryby, sýry. Někdy je
alergie tzv. zkřížená. Klasickým
příkladem je alergie na pyl břízy
se současnou orální alergickou
reakcí ústní sliznice na jablka či
kořenovou zeleninu. Astma je
nemoc dědičná, dědí se dokonce i dispozice k alergii. Tuto vlohu označujeme jako atopie. Ta
ve světové i české populaci neustále narůstá a dnes dosahuje
vysokých 30–40 %. Projevy
alergie závisejí na postižených,
tj. cílových, respektive bariérových orgánech. Alergický zánět
kůže se projevuje jako nepří-
Diagnóza
jemně svědící atopický ekzém,
alergická reakce na nosní sliznici se manifestuje alergickou
rýmou, postižení očí se projeví
alergickým zánětem spojivek,
zasažení zažívacího systému
pak orálním alergickým syndromem nebo střevními příznaky. Jsou-li cílovým orgánem
alergie průdušky, jde o průduškové astma. U alergického jedince se často vyskytuje více
příznaků najednou, někdy na
sebe projevy alergie dokonce
navazují. Je známé zvýšené riziko rozvoje astmatu u dětí
s alergickým ekzémem, kdy až
dvě třetiny dětí s kojeneckým
alergickým ekzémem jsou
ohroženy vznikem astmatu.
Nejzávažnějším rizikovým faktorem pro vznik astmatu zůstává alergická rýma. Asi 60–80 %
astmatiků trpí současně i alergickou rýmou a 20–40 % pacientů s alergickou rýmou má
rovněž astma. V České republice je nyní již 2,5 milionu alergiků, alergickou rýmou trpí 1,25
milionu osob, alergický (atopický) ekzém byl diagnostikován u 1 milionu lidí.
Léky používané při léčbě astmatu – antiastmatika – se dělí
na dvě skupiny: na léky preventivní a na léky úlevové. U obou
skupin léků je preferována inhalační cesta podání, neboť
vdechnutím se účinné látky dostávají přímo na místo určení,
přetrvávajícího) trvale podávat
protizánětlivé preventivní léky,
z nichž nejúčinnější jsou inhalační hormony – kortikosteroidy, které jsou dnes považovány
za léky prvé volby. Druhou skupinu antiastmatik představují
léky úlevové způsobující roztažení průdušek, bronchodilataci. Ty se aplikují jen při obtížích
nebo jako prevence před astmatem vyvolaným námahou.
Nutnost pravidelného užívání
úlevových léků je známkou, že
tj. na sliznici průdušek, a to
s velkou rychlostí nástupu účinku, která je srovnatelná s injekčním podáním léku do žil.
Inhalační cesta umožňuje podávání léků v mikrogramových
dávkách – zatímco v tabletách
či injekcích je nutno podávat
dávky miligramové –, čímž se
minimalizují celkové nežádoucí
účinky léků a zvyšuje se tím
i bezpečnost léčby. Každému
pacientovi je nutno individuálně „ušít léčbu na míru“ a vedle
léku je třeba vybrat i inhalační
systém, naučit nemocného
s ním správně zacházet a inhalační techniku také pravidelně
kontrolovat, jinak bývá zatížena poměrně velkou chybovostí.
Protože je astma chronickou
zánětlivou nemocí, je nutno již
od 2. stupně astmatu (lehkého,
astma není pod dostatečnou
kontrolou. V takovém případě
je nutno prověřit inhalační
techniku, dodržování pravidelného užívání preventivních léků a zvážit změnu jejich dávkování nebo druhu léku. Je nutno
léčit i ostatní projevy alergie,
především alergickou rýmu,
neboť horní a dolní dýchací cesty se vzájemně ovlivňují. Někdy
způsobují zhoršení astmatu
i léky používané k léčbě jiných
nemocí, jako jsou betablokátory – léky indikované pro léčbu
vysokého krevního tlaku a ischemické choroby srdeční nebo antirevmatika odvozená od
kyseliny acetylsalicylové.
V současné době existují moderní kombinované léky, které
umožňují dosáhnout úplné
kontroly astmatu. Astmatik si
ře kontrolovaného astmatu, tj.
astmatu bez příznaků, bez exacerbací, bez omezení jakýchkoli životních aktivit nemocného.
Léãba astmatu
Jak se astma
vy‰etfiuje?
Diagnóza astmatu se opírá
o výskyt astmatických příznaků
a o průkaznou vratnost obstrukce (zhoršení průchodnosti) a hyperreaktivitu průdušek.
Z toho je zřejmé, že potvrzení
diagnózy astmatu nelze provést
bez vyšetření funkce plic prostřednictvím tzv. spirometrie.
Diagnóza astmatu není postavena na zjištění alergie, jak se
dosud poměrně často mylně
stává, hlavně u dětí. Za předpokladu, že specializovaná sestra
je dostatečně zkušená, lze spirometrické vyšetření u dětí provést již ve věku tří let. Astma je
z hlediska závažnosti rozděleno do 4 stupňů na přechodné
(intermitentní), lehké, středně
těžké a těžké – přetrvávající
(perzistující). Tato stupňová
klasifikace astmatu umožňuje
jednotný léčebný přístup, jehož
hlavním cílem je dosažení dob-
Diagnóza
však musí být vědom, že preventivní léky musí užívat i v období, kdy nemá žádné potíže.
Preventivní antiastmatika je
bezpodmínečně nutno užívat
během celého těhotenství, neboť při dlouhodobém zhoršení
astmatu v graviditě by mohl být
ohrožen i vývoj plodu. Proto je
absolutně nezbytná spolupráce
astmatika a jeho rodiny v léčebném programu, jeho výchova
a informovanost o tom, co astma a alergie představují a co je
jejich podstatou.
Pacienti musí pochopit, že je
účelné nemoc léčit nejen dlouhodobě léky, ale že je třeba také
přijmout určitá opatření ve
způsobu života. Je nutno se vyhýbat příčinným alergenům
a ostatním spouštěčům astmatu, jako je např. tabákový kouř.
Dnes je zcela jednoznačně prokázáno, že pasivní i aktivní
kouření vyvolávají astma,
zhoršují jeho průběh a závažnost a také oslabují účinnost
antiastmatik. Při pochopení
a dodržování těchto zásad lze
dosáhnout stavu, kdy astmatik
žije plnohodnotným životem
a omezení způsobená svým
onemocněním v podstatě nepociťuje. Nemocný musí své
astma řídit a nesmí dopustit,
aby astma řídilo jej.
Kde hledat
informace
Soustředěný boj s astmatem
probíhá celosvětově pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Základní doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu astmatu vydává
a pravidelně inovuje Globální
iniciativa pro astma (GINA),
jejíž dceřinou organizací je
v České republice Česká iniciativa pro astma (ČIPA o.p.s.),
která zastřešuje i Pylovou informační službu (PIS). Tyto organizace mají své webové
stránky, www.ginasthma.org
a www.cipa.cz a www.pylovasluzba.cz. I na nich lze získat
mnoho užitečných rad a informací.
MUDr. Viktor Kašák
35
Suché oko
S
yndromem suchého
oka trpí asi 20 % pacientů, kteří přicházejí
do ordinace očního lékaře s nejrůznějšími, subjektivně velmi nepříjemnými, potížemi, jako je pálení očí, řezání, pocit cizího tělíska, unavené oči,
pocit suchosti. Přestože se
nejedná o odborný název, je
v dnešní době širokou lékařskou
veřejností pojem „suché oko“
obecně přijímán a moderní populace jeho významu rozumí.
Co je slzn˘ film
Podle nejnovější definice je
syndrom suchého oka charakterizován změnami očního povrchu, které jsou vyvolány nestabilitou slzného filmu nebo
změnou jeho složení. Slzný film
je tenká vrstvička 7–10 µm pokrývající povrch oka, která má
klíčový význam pro optickou
kvalitu a normální funkci oka,
36
zejména pak rohovky. Skládá se
ze tří oddělených vrstev, které
jsou vzájemně propojeny, a jejich složení podstatně ovlivňuje
kvalitu slzného filmu. Stabilita
slzného filmu záleží na rovnováze mezi tvorbou slz v slzné
žláze oka a jejich odtokem (slzné kanálky, slzný vak). Přibližně 10–25 % slz se přitom ztrácí
odpařováním.
Pfiíãina syndromu
suchého oka
Příčinu onemocnění není jednoduché určit, neboť se na jeho
vzniku podílejí nejen některé patologické stavy oka (záněty očních víček), ale i celá řada dalších faktorů souvisejících s celkovým zdravotním stavem pacienta. Může to být povolání, genetická dispozice, ale i prostředí, ve kterém se člověk pohybuje
(ekologické faktory). Příčina
vzniku syndromu suchého oka
je tedy komplexní, neboť je kromě postižení očního povrchu
často doprovázen i systémovým
onemocněním. Významnou roli
přitom hrají i psychosomatické
aspekty (emocionální labilita
Stanovení sekrece slz Schirmerovým testem
pacientů), hormonální a věkové
vlivy, některé faktory životního
prostředí (např. ozon, cigaretový kouř) nebo nošení kontaktních čoček. Potíže se suchým
okem mohou vzniknout u některých jedinců v důsledku vedlejších účinků užívaných léků
(např. antidepresiva, antihistaminika, antihypertensiva, diuretika, hypnotika atd.) nebo konzervačních přípravků místně
vkapávaných léků do očí. Prášky
na spaní se užívají v noci, právě
v době nejnižší produkce slz.
Noční biologické rytmy totiž
snižují při západu slunce bazální sekreci slz a tento pokles pokračuje i ve spánku. Problém suchých očí se může objevit během
kojení, při odnětí pohlavních
žláz, při užívání antikoncepce
na bázi estrogenu a během klimakteria. Po menopauze se určitý stupeň suchosti projevuje
u všech žen (suché oči, rty, vagi-
Diagnóza
Víte, že...
Dûti
kufiaãek
více zlobí
ezi kouřením matek v těhotenství a problémovým
chováním jejich dětí v předškolním věku zřejmě existuje souvislost. V časopise Child Development to alespoň tvrdí američtí vědci. Na základě svých
zkoumání dospěli k závěru, že
dvouleté děti, jejichž matky v těhotenství pravidelně kouřily cigarety, vykazovaly daleko více
znaků nenormálního chování
než jejich vrstevníci, kteří před
porodem nebyli vystaveni působení nikotinu.
Ačkoli u dětí ve věku kolem
dvou let jsou mírné výkyvy
v chování zcela běžné, u těch,
jejichž matky kouřily, vědci zjistili častý výskyt vyložených poruch chování. Lauren Wakschlagová z univerzity v Chicagu, která výzkum vedla, k tomu
říká: „U některých dětí je asi
třeba hledat kořeny problémového chování už v období před
porodem.“ Podle Wakschlagové se zlobivost dětí kuřaček projevuje vyšší agresivitou, horší
sociální kompatibilitou a sníženou schopností přizpůsobovat
své chování různým podnětům
z okolí.
red
M
38
na, nosní sliznice atd.). Potíže
vyvolané syndromem suchého
oka se v důsledku hormonálních
změn s přibývajícím věkem
stupňují a postihují téměř
všechny osoby, zejména ženy.
Potíže se suchým okem mohou
mít i mladí predisponovaní jedinci, a to následkem zvýšeného
odpařování slz při pobytu v klimatizovaných místnostech nebo při celodenní práci na počítači (tzv. office eye syndrom), ale
také po několikahodinovém sledování televize (tzv. monitor eye
syndrom).
Jak se pozná
suché oko?
Mezi nejčastější subjektivní
příznaky syndromu suchého
oka patří pálení, svědění, pocit
cizího tělíska, světloplachost,
bolest při vkapávání indiferentních očních kapek, špatná snášenlivost pobytu na větru, v zakouřené místnosti nebo v klimatizovaném prostředí, únava
a zhoršené vidění k večeru, zvýšené slzení, kolísavé vidění během dne. Lékař proto musí podrobně vyslechnout pacienta
a pečlivě vyhodnotit jeho výpověď, která se spolu s objektivním nálezem často stává významným vodítkem ke stanovení správné diagnózy. Kromě
očního nálezu je zhodnocen
i celkový stav pacienta. V ordinaci očního lékaře jsou kromě
běžného klinického vyšetření
prováděny i některé specifické
testy (Schirmerův, break-up-time, vitální barvení bengálskou
červení a fluoresceinem, kapradinový test atd.).
Jak se léãí
suché oko?
Léčba suchého oka musí být
komplexní. Na začátku je vždy
nutné stabilizovat lokální i celková onemocnění, která jsou
příčinou vzniku syndromu suchého oka. Prvním krokem v lokální léčbě je náhrada slz.
U každého pacienta je nutno
najít přípravek, který zmírňuje
obtíže. Na našem trhu je pestrá
nabídka preparátů, kterých lze
úspěšně využít. Cílem léčby je
vytvoření stejnoměrného stabilního filmu na povrchu oka,
který ho chrání před vysycháním a drážděním. Ideální preparát by měl být netoxický,
s nízkým počtem vedlejších
účinků, subjektivně dobře snášený, stabilní, s co nejmenší
frekvencí nutné aplikace. Neměl by zhoršovat kvalitu vidě-
ní, měl by obsahovat co nejnižší množství konzervačních látek. Vzhledem k tomu, že pacienti užívají tyto léky dlouhodobě, měl by být preparát
i finančně dostupný. V indikovaných případech můžeme chirurgickými postupy dočasně či
trvale uzavřít slzné cesty s cílem zabránit ztrátě slz. Nedílnou součástí medikamentózní
terapie je řada podpůrných léčebných postupů: hygiena očních víček, psychosomatická
léčba, akupunktura, úprava
vnějších podmínek atd.
Většinu pacientů se suchým
okem bude toto onemocnění
provázet do konce jejich života.
Hledání nových lékařských,
ekologických, chirurgických
a psychologických způsobů léčby je proto nanejvýš aktuální.
Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Obarvení povrchu oka
Diagnóza
Cesta k dobrému zraku
po padesátce
Stárnutí sítnice souvisí s kvalitou stravy a životním stylem
Nejznámějšími nemocemi, které přímo souvisejí se životním stylem a stravovacími návyky, jsou bezpochyby infarkt myokardu a mozková mrtvice. Patří k nim však i věkem podmíněná makulární degenerace
(VPMD) - závažné onemocnění, které postihuje centrální oblast sítnice.
Věk nad 50 let, nezdravé stravovací návyky, onemocnění srdce a cév spolu s nadváhou a kouřením jsou hlavní
rizikové faktory pro vznik tohoto onemocnění. Nemoc se dá stručně charakterizovat jako věkem narůstající
narušení vrozených ochranných mechanismů sítnice. Jedná se o závažné onemocnění makuly, centrální oblasti
sítnice. Jen díky tomuto místu, které nám zprostředkovává 90 % vidění, jsme schopni číst, psát, sledovat
televizi, ale i řídit auto. Makulární degenerace patří v rozvinutých zemích k nejčastějším příčinám nevratné slepoty. Jen u nás jí trpí zhruba půl milionu osob.
Jaké jsou příčiny onemocnění
Naše oči již od mládí procházejí celou řadou zatěžkávacích zkoušek. Kromě nezdravého životního stylu představuje jednu z nich UV záření obsažené ve slunečním světle, které v organismu vyvolává zhoubné metabolické
procesy. Uvolňují se při nich oxidanty (volné radikály), reaktivní sloučeniny kyslíku. Právě ty nejvíce ohrožují lidský organismus a s ním i sítnici. Zdravý a mladý člověk dokáže díky přirozeným obranným mechanismům oxidanty úspěšně odbourávat. S přibývajícími léty však tuto svoji schopnost postupně ztrácí a vystavuje se riziku,
že dojde k nenávratnému narušení oblasti žluté skvrny.
Mezi další rizikové faktory makulární degenerace patří špatná životospráva s vysokým podílem živočišných
tuků, nedostatek pohybu, nadměrné množství alkoholu a kouření. Právě kuřáci touto nemocí trpí dvakrát více
než běžná populace.
Co oči potřebují nejvíce
Makulární degenerace patří bohužel k těm nemocem, které současná medicína nedokáže úspěšně vyléčit.
Existují ale cesty, které mohou riziko této choroby podstatně snížit. Jednou z nejúčinnějších je prevence.
Vědecké studie prokázaly, že našemu vidění nejvíce prospěje, když dostane to, co postrádá - antioxidanty,
které by se s civilizačními nástrahami vyrovnaly. Těmi nejdůležitějšími zbraněmi jsou vitaminy C, E, minerály
zinek a selen a karotenoidy lutein a zeaxantin.
Právě lutein se podle nových poznatků považuje za jeden ze základních prvků výživy důležitých pro zachování
normálního vidění. Bohužel, organismus si jej sám nedovede vytvořit, ale musí ho přijímat z potravy. Lutein se
nachází například ve vaječném žloutku, červených paprikách, kukuřici, špenátu, kapustě a další listové zelenině.
Lidem patřícím do rizikové skupiny nebo těm, kteří tímto onemocněním již trpí, může oční lékař doporučit
kromě řádné léčby doplněk stravy (např. Ocuvite Lutein), který je zárukou, že všechny zmíněné látky organismus dostane ve vyváženém poměru. Naděje, že se podaří nemoc stabilizovat, tedy rozhodně existuje.
Prevence je základ
U této nepříjemné oční choroby platí stejná pravidla jako u všech ostatních - čím dříve ji rozpoznáme, tím větší
je naděje, že léčba bude probíhat úspěšně. Každý člověk, který překročil padesátku, by měl navštívit specialistu, který jeho zrak důkladně vyšetří. Pokud zjistí nějaké odchylky, jistě doporučí takový postup, jaký je pro stav
pacienta nejvhodnější.
Dobrým začátkem je v každém případě dodržování správné životosprávy, dostatek spánku, zdravého odpočinku
a zásadní omezení kouření.
DOPLŇKOVOU VÝŽIVOU
PROTI MAKULÁRNÍ DEGENERACI
P
řesto ani život zrakově
postižených není jenom černý, jak by se
mohl někdo domnívat.
Stejně jako životy všech ostatních je plný radostí i zklamání,
všednosti i svátečních chvil, je
zkrátka barevný.
Zrak je pro nás hlavním
zprostfiedkovatelem
informací o vnûj‰ím svûtû.
Svût nevidomého
Nemám Ïádnou
zrakovou
vzpomínku
Pan Milan Souček nevidí
prakticky od narození. Podle lékařů prý sice do tří let viděl, ale
sám říká, že nemá z této doby
žádnou zrakovou vzpomínku.
Jeho postižení pak pochopitelně předurčilo celý jeho další život. Letošní padesátník absolvoval po ukončení základní devítileté školy pro nevidomé tři
ročníky konzervatoře a následně se vyučil ladičem klavírů.
V době, kdy Milan Souček dospíval, představovala hudba
pro nevidomé prakticky jedinou možnost profesního uplatnění. Přestože dnes mají mladí
nevidomí mnohem větší možnosti ke studiu, nijak toho nelituje. „Pro nevidomé bylo dříve
nejperspektivnější pracovat
v nějakém hudebním oboru. Jako učitel hudby nebo ladič se
člověk dříve velice dobře uživil,
a tak rodiče už od dětství směrovali své děti na tuto dráhu.
Stejné to bylo i u mě...
Dnes je to ale s povoláním
učitele hudby přece jenom trochu jinak. Je to bohužel i tím, že
někteří rodiče váhají svěřit své
dítě nevidomému učiteli. Proto
dnes mladí směřují především
na gymnázia a potom se snaží dostat na nějakou vysokou
školu. Popravdě řečeno, řada
z nich sice vysokou školu absolvuje, ale má pak se svou specializací značný problém se uživit.
On totiž nevidomého právníka
jen tak někdo nezaměstná,“ říká Milan Souček a dotýká se tak
ãlovûka je pro nás
proto tûÏko
pochopiteln˘,
a mnohé z nás
dokonce
dûsí.
jednoho z velkých problémů života nevidomých ve světě vidoucích.
K nevidom˘m
se zatím
neumíme chovat
S různými předsudky či neporozuměním ze strany okolního světa se nevidomí setkávají
dnes a denně, takže problémů
z toho vyplývajících je pochopitelně celá řada. „Nevidomý není často v našem světě brán jako rovnocenný partner. Začíná
to tím, že vám kdekdo tyká,
a končí to způsobem, jakým
s vámi jednají na úřadech. Když
tam přijdu, úřednice vůbec nekomunikuje se mnou, ale s průvodkyní, která má fungovat
pouze jako moje oči. Jako kdybych byl nesvéprávný,“ stěžuje
si pan Souček.
Někdy ale nejsou problémy
zrakově postižených způsobeny arogancí okolí, ale prostě
jen specifikou postižení samé-
ho. Nevidomý se zkrátka v řadě
situací dost rychle neorientuje.
Podle Milana Součka se to stává zejména tehdy, je-li více lidí
pohromadě. Někdo se na něco
zeptá a nevidomý, v domnění,
že byl tázán právě on, odpoví,
ačkoli dotaz směřoval na souseda. „Takhle dochází k různým trapasům, protože i kdyby člověk dával sebevětší pozor, tak se prostě nevyhne
tomu, že čas od času bude působit poněkud komicky,“ směje se pan Souček a přidává další příklad toho, jaké nepříjemnosti může slepota způsobit.
„Někdy se stane, že se k vám
přihlásí někdo, koho byste měl
znát, ale vy ho hned nepoznáte.
Máte ho totiž zařazeného do
určitého konkrétního prostředí, například v zaměstnání.
Když ho ale potkáte o sto kilometrů dál, nemusí vám být jeho
hlas hned povědomý. Špatně si
ho zařadíte a dotyčný se může
cítit uražen.“
Problémy
v‰edního dne
Zrakové postižení ovšem člověka nelimituje pouze v komunikaci s ostatními lidmi, ale
i v běžném životě. Obecně platí,
že nevidomý člověk potřebuje
k životu určité prostředí, které
zná, jinde se pohybuje s obtížemi. Někdy se kvůli svému postižení dostane i do situací, které
jsou téměř nedůstojné. Zvláště
pro ženy jsou jisté aspekty běž-
Uãme se radosti ze
40
Pfiíbûh
ného života těžko zvladatelné.
„Vezměte si třeba pro ženy tak
důležitou péči o zevnějšek.
Když žena vidí, jak vypadají ty
ostatní, může líčení a oblékání
přizpůsobit vkusu okolí. V tomto směru je nevidomá odkázána
na lidi kolem sebe a těm je často
trapné jí říct, že vypadá přinejmenším poněkud nekonvenčně, takže se to většinou ani nedozví,“ říká Milan Souček.
Podle něho jsou také pravým
utrpením pro nevidomé bez
rozdílu pohlaví i obyčejné nákupy. Zvláště ve velkých obchodních domech a supermarketech
se cítí beznadějně ztraceni.
To ale neznamená, že by si nevidomý člověk nedokázal bez cizí pomoci ledacos sám zařídit.
Mezi nevidomými jsou například i velmi dobří kuchaři. „Nevidomé ženy umějí uvařit skoro
všechno, ale je to pro ně samozřejmě mnohem komplikovanější. Musí si vypěstovat zvláštní
dovednosti a při práci v kuchyni
vnímají naprosto specifické signály. Například to, je-li už řízek
hotov, poznají podle zvuku škvařícího se oleje.“
Nejlepším příkladem toho,
že i nevidomým se může v profesním životě dařit, je sám Milan Souček. Poté, co sedmadvacet let pracoval jako ladič klavírů, si v devadesátých letech
požádal o živnostenský list a vrhl se do soukromého podnikání. Dnes patří k úspěšným pod-
nikatelům. „V devadesátých letech jsem začal s několika přáteli pracovat jako soukromý
ladič. Podařilo se nám uzavřít
řadu smluv s různými institucemi, takže ladíme při různých
koncertech všude po republice.
Kromě toho jsem si ve svém
domku nedaleko Hradce Králové zařídil dílnu, a tam provádíme odborné opravy od běžných
pianin až po nejnáročnější
mistrovské klavíry. Děláme
opravdu i ty nejsložitější generální opravy a myslím, že naše
firma funguje velmi dobře,“ říká pan Souček.
Recept na
spokojenost –
‰Èastné manÏelství
Velkou oporou Milanu Součkovi jak v jeho podnikání, tak
i v osobním životě, je jeho paní,
která je doslova a do písmene
„jeho očima“. Manželé jsou
spolu už dvacet čtyři let a mají
dvě děti. Dcera studuje pedago-
gickou fakultu a syn gymnázium. „Manželka mi zprostředkovává spoustu vjemů z okolního světa, které si sám nemohu
ověřit. Já zase manželce pomáhám, jak se dá, takže mnoho věcí zařizujeme a děláme společně. Protože máme i stejné koníčky, především hudbu, tak
myslím, že máme velmi pěkné
manželství,“ pochvaluje si Milan Souček. Současně se však
netají tím, že pro nevidomého
člověka není vůbec jednoduché
najít vhodného partnera. „Poznal jsem v životě řadu děvčat,
s nimiž jsem se spřátelil, naučil
jsem je třeba i Braillovo písmo,
a zdálo se mi, že jde o velmi nadějný vztah. Nakonec to ale
vždycky ztroskotalo na tom, že
ty dívky alespoň podvědomě
chtěly takového toho mužného
ochránce, který umí všechno
zařídit a o všechno se postará
lépe než ony samy. Zatímco já
jsem jim sloužil spíše jako takový trpělivý a hodný zpovědník.
Naštěstí jsem pak ale poznal
svou manželku.“
Práce, která ho baví, a péče
o rodinný krb vyplňují většinu
času pana Milana Součka.
Přesto si najde čas i na své záliby. K těm patří kromě hudby také práce s počítačem. „Komunikace s ním spočívá u nevidomého v tom, že to, co je běžně
vidět na obrazovce, nevidomému počítač předčítá. My sice
nepoužíváme myš, ale klávesnici ano. Ta skýtá spoustu možností, o nichž uživatelé mnohdy
ani nevědí. Přes počítač si čtu
i knížky, které jsou mojí další
velkou láskou,“ uzavírá Milan
Souček. Jistě lze souhlasit s pocitem, který rozhovor s tímto
aktivním a pozitivně naladěným člověkem nutně vyvolá, že
jeho optimismus a duševní vyrovnanost by mu mohl závidět
nejeden z nás.
Jiří Prinz
Ïivota od nevidom˘ch
Pfiíbûh
41
Ačkoliv je lupénka
(psoriasis) známá již
z biblických dob,
došlo ke zlepšení
možností léčby
tohoto chronického
kožního onemocnění
až ve druhé polovině
20. století. Přesto
však nebyl nalezen
lék na její úplné
vyléčení.
Při asynchronní
balneofototerapii se
kombinuje koupel
s účinkem UVB záření
a speciálními zábaly.
Lupénku lze léãit
Co je to lupénka?
Lupénka je velmi nepříjemná choroba postihující pokožku. Jejími základními projevy
jsou červená, suchá a přesně
ohraničená ložiska, která jsou
pokrytá stříbrnými šupinkami.
Nejčastěji se vyskytuje na loktech, kolenou, nohách a trupu,
ale může zasáhnout i jiná místa
– třísla, podpaží, nehty nebo
vlasovou část hlavy. Tyto charakteristické změny jsou způsobeny nadměrným dělením kožních buněk, které se na postiženém místě neustále navršují
a odlupují. Psoriaticky změněná pokožka má 4–6krát větší
objem než zdravá pokožka v téže oblasti.Těžká chronická forma bývá často spojena s onemocněním kloubů, u nichž dochází k deformacím. Někdy
musí pacient dokonce přejít do
invalidního důchodu. Nejsou to
však jen tyto zdravotní projevy,
které pacienty trápí. Ačkoliv lupénka není infekční, a nepřenáší se tedy kontaktem na jiné lidi
v okolí, společnost často nemocné odvrhuje a vyhýbá se
jim. Tím vznikají někdy vážné
psychické důsledky tohoto onemocnění. Pacienti mohou mít
42
problémy s uplatněním v zaměstnání nebo v partnerském
vztahu, trpívají pocity méněcennosti, bývají uzavření, a dokonce je nemoc může přivést až
na pokraj sebevraždy.
zde hraje i dědičnost – v případě, že jeden z rodičů má lupénku, pak pravděpodobnost jejího
výskytu u dítěte je přibližně
5krát větší než v běžné populaci.
Metody léãení
Pfiíãiny lupénky
I když lupénka nepatří mezi
novodobé choroby, dala by se
nazvat nemocí civilizační. Důvodem je její současný nejvyšší
výskyt právě v civilizovaném
světě. Příčiny lupénky se však
i přes veškerý pokrok ve výzkumu dodnes nepodařilo objasnit.
Co to znamená? Existují spouštěcí mechanismy, které mohou
lupénku vyvolat nebo ji zhoršit.
Tyto provokační faktory můžeme obecně rozdělit do dvou
skupin – vnitřní a vnější. Patří
sem např. streptokokové angíny, virové záněty horních dýchacích cest, hormonální změny, některé léky, infekční ložiska v těle, špatná funkce jater
a ledvin, nedostatek
živin, špatná životospráva, trauma,
psychické poruchy
a hlavně v současné
době stále se navyšující stres. Velkou roli
V první řadě je nutno podotknout, že lupénku nelze vyléčit
způsobem, jímž bychom odstranili příčinu jejího vzniku.
Naštěstí je v současné době
možné vhodnou léčbou projevy
lupénky výrazně ovlivnit, zredukovat nebo zhojit. Obecně
můžeme léčbu rozdělit do tří
základních kategorií: léčbu lokální (léčivé přípravky nanášené na kůži), systémovou léčbu
(léky podávané formou injekcí
nebo tablet) a fyzikální terapii.
Podávání lokálních léků přímo na kůži tvoří ve většině případů první linii obrany. Existuje celkem široká řada použitelných přípravků – uhelným
dehtem počínaje, přes kortikosteroidy, retinoidy
(deriváty vitaminu
A), analogy vitaminu D, kyselinu salicylovou, až po přípravky volně prodejné. Tyto preparáty
působí ve většině případů relativně rychle, ale pro výsledný
efekt je důležité jejich opakované používání a střídání. Mezi jejich slabiny patří např. lokální
dráždění kůže, ztráta účinnosti
při dlouhodobém používání
(hormonální preparáty), atrofie kůže, tvorba telangiektázií
nebo strií (kortikosteroidy).
Mohou také špinit prádlo, a pokud psoriáza postihuje velkou
část kůže, může jejich nanášení
trvat dlouhou dobu.
V případě systémové léčby se
používají léky, které působí na
celý organismus. Jsou aplikovány ve formě tablet nebo injekcí. Jejich účinkem dochází
obecně ke zpomalení růstu buněk, bohužel ne vždy pouze buněk kožních, a u některých může být jejich dlouhodobé používání doprovázeno poškozením
jater nebo ledvin.
Fyzikální terapii můžeme zařadit mezi základní metody.
Hlavním reprezentantem této
skupiny se jeví tzv. fototerapie
využívající jeden z nejpřirozenějších zdrojů energie – světlo.
Bohužel v našich klimatických
podmínkách je sluneční opalování nepravidelné a pravidelně
Diagnóza
opakované přímořské léčení
není všem dostupné. Proto jsou
nejčastěji využívány UV paprsky z umělého zdroje. Klasická
solária ve fitcentrech nejsou určená k léčbě lupénky, protože
neobsahují vhodné záření,
a bez odborného dohledu mohou kůži dokonce poškodit.
UV paprsky rozdělujeme do
dvou skupin: UVA a UVB. Metoda PUVA je založena na kombinaci přípravku zvyšujícího
citlivost na světlo s následným
ozářením paprsky UVA. Při této terapii by se v žádném případě neměla překračovat maximálně doporučená expozice,
neboť by to mohlo vyvolat předčasné stárnutí kůže a zvýšit riziko vzniku rakoviny. Jako celosvětově uznávaný standard se
jeví použití paprsku UVB o vlnové délce 311 nm, což má
mnohem lepší výsledky, než
používání širokospektrálního
záření UVB. Do fyzikální terapie patří dále různé koupele,
zábaly apod. Pro zvýšení léčebných účinků je vhodné tyto fyzikální metody vzájemně kombinovat. Například při asynchronní balneofototerapii se
kombinuje koupel s účinkem
UVB záření a speciálními zábaly. Pacient se nejprve příjemně
sprchuje ve specializovaném
přístroji. Cíleným prouděním
vody se pokožka celého těla
zbaví odumřelých vrstev bu-
Diagnóza
něk, zlepší se prokrvení kůže
a je stimulován lymfatický
oběh. Je důležité upozornit na
velmi pozitivní účinek psychické relaxace. Sůl z Mrtvého moře, která je přidávána do vody,
obsahuje řadu účinných látek
a navíc vlhká a prosolená kůže
zvyšuje působení paprsků
UVB. Po osprchování se aplikují UVB paprsky vlnové délky
311 nm a poté zábal léčebnou
mastí. Celá terapie je rozvržena
do dvou měsíců, počet ošetření
je u každého klienta individuální a závisí na stupni postižení.
Jedno ošetření trvá přibližně
40–60 minut. Zcela novou metodou ve fyzikální terapii je excimerový laser, který vysílá paprsek ultrafialového záření
o vysoké intenzitě. Vedlejší
účinky této metody jsou minimální, avšak léčba je pro pacienty finančně poněkud náročnější.
Riziko v˘skytu
rakoviny kÛÏe
U pacientů trpících psoriázou nebyl obecně pozorován
zvýšený výskyt rakoviny kůže.
Nebezpečí hrozí pouze v případech, kdy se pacienti příliš často vystavují stále agresivnějším
slunečním paprskům. Toto riziko však platí obecně pro všechny, kteří se nadměrně opalují.
Dr. Drahomíra Vídenská
Centrum laserové estetiky a.s.
DERMATOLOGICKÁ SEKCE
TERAPIE LUPÉNKY
ASYNCHRONNÍ
BALNEOFOTOTERAPIE
1 ošetření pouze 150 Kč
Centrum laserové estetiky a.s.
Bělehradská 88
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel.: 222 516 810
www.krasa-zdravi.cz
www.cle.cz
43
EkzematikÛ pfiib˘vá
A
topický ekzém (nebo
v poslední době používaný termín atopická dermatitida) je
velmi časté kožní onemocnění,
které postihuje jak děti, tak dospělé, a to stejnou měrou obě
pohlaví.
Četnost onemocnění se celkově odhaduje v populaci na 5 %
i více, u dětí do 10 let dokonce
na 10–15 %. Je to číslo velmi
vysoké a vzhledem k tomu, že
se na jeho vzniku významně podílí dědičné sklony, se dá očekávat, že se bude stále zvyšovat.
Za posledních 20 let počty případů dramaticky přibyly (tehdy byla četnost nemoci v populaci jen 3 %).
Co ekzém
zpÛsobuje?
Název onemocnění je odvozen od řeckého slova „atopos“
– něco, co není na svém místě.
Kůže totiž reaguje na řadu zevních i vnitřních podnětů nepřirozeně – vznikem vyrážky
a silným svěděním. Podkladem
jsou hlavně imunologické změny a sklon k alergiím, které jsou
dány geneticky. U rodičů nebo
blízkých příbuzných se přitom
nemusí jednat jen o atopický
ekzém, ale mohou trpět na
alergickou rýmu či astma, potravinovou alergii, kopřivky,
migrény, na alergii na včelí či
vosí bodnutí nebo na léky.
44
Všechny vyjmenované choroby
mají stejný „atopický“ podklad
a v různých generacích se mohou měnit (matka s pylovou
alergií má dítě s atopickým ekzémem apod.). Bylo by zjednodušením obviňovat ze vzniku
onemocnění pouze dědičnost
a imunologické poruchy. Podkladem atopického ekzému
jsou i změny metabolizmu kůže, podílí se na něm i nervová
soustava. To vše uvádí kůži do
jakéhosi stavu pohotovosti
a vlivem nejrůznějších provokačních faktorů je nastartován
proces zánětu kůže se všemi nepříjemnými důsledky: vyrážky,
svědění, nespavost, poruchy
koncentrace atd. Provokačních
faktorů je mnoho: některé potraviny, alergeny ve vzduchu –
prach, roztoči, zvířecí alergeny,
pyly –, kontakt kůže s chlorovanou vodou, s některými mýdly,
chemikáliemi, rostlinami, ale
i infekční onemocnění a stavy
snižující imunitu (např. dlouhodobý stres a vyčerpání) a také vlivy psychické. Z tohoto pohledu je zřejmé, že mnoho civilizačních faktorů (znečištění
prostředí, velké neupravované
plochy s plevelem apod.) a změna návyků chování (např. konzumace exotických potravin,
chování domácích zvířat v bytech atd.) zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění.
Jak se ekzém
projevuje?
Ekzém může vzniknout
v kterémkoli věku od dětství až
do dospělosti. V dětství to bývá
nejčastěji v kojeneckém období, ale i později – u předškoláků
nebo v pubertě. Projevy se různí, a to nejen podle věku, ale
i individuálně. Společným rysem je silné svědění, které
mnohdy ruší spánek a zhoršuje
schopnost soustředění.
U kojenců začíná ekzém nejčastěji v obličeji. Na tvářích se
objevují červené pupínky, které
splývají do větších ploch s tendencí k mokvání (tzv. ouročky).
Onemocnění se může šířit dále
na ramena, trup i končetiny.
Děti mají často celkově suchou,
drsnou kůži. Kolem prvního roku se ekzém na obličeji zmírňuje, objevuje se zarudnutí v potivých místech (pod krkem, ve
faldech, v loketních a podkolenních jamkách). U starších
dětí a dospělých je ekzém často
na očních víčkách, na krku a ve
výstřihu, v loketních a podkolenních jamkách, na zápěstích,
na nártech, na hřbetech rukou
a na prstech. Při dlouhodobém
trvání ekzému se stává kůže
zhrubělou, zesílenou, s výraznějšími kožními rýhami. Tyto
změny jsou patrné i v období
zlepšení. Ekzém na rukou se
mimo jiné projevuje praskáním
přesušené kůže, hlavně nad
kloubky a na konečcích prstů.
Silné svědění vede ke škrábání
a viditelným škrábancům. Jindy se jedná o silně svědivé uzlíky zanořené v kůži předloktích
a na dolních končetinách. Vyjmenované příznaky nejsou
zdaleka všechny – časté jsou
např. praskliny ušního lalůčku
nebo olupování rtů, světlé okrsky kůže na tvářích a pažích
a mnoho dalších. Je patrné, že
atopický ekzém má mnoho tváří a jeho diagnóza je někdy obtížná i pro odborníka. Atopická
kůže je méně odolná vůči zevním vlivům, a tedy i vůči bakteriálním a virovým kožním in-
Diagnóza
Ekzém způsobený
alergií na nikl
fekcím. Častou infekční komplikací ekzému u dětí chodících
pravidelně plavat, jsou drobné
bradavičky (moluska), které se
na kůži rychle šíří, mohou být
mnohočetné a časem zhnisat.
Ani klasické běžné bradavice na
chodidlech a rukou nejsou
vzácností. Nebezpečnou komplikací spojenou s celkovými
příznaky (horečkou, schváceností) je oparová infekce v ložiskách ekzému, šířící se i na
zdravou kůži a v závažných případech způsobující meningoencefalitidu. Osoby s čerstvým
výsevem oparu by neměly atopické dítě ošetřovat, mazlit se
s ním a líbat ho. Běžnou komplikací je bakteriální infekce
kůže, ke které dochází zanášením infekce do kůže při škrábání. Projevuje se mokváním
a tvorbou strupů.
PrÛbûh
onemocnûní
Průběh je kolísající; střídají
se období zlepšení až úplného
vymizení ekzému s obdobími
zhoršení. Ke zhoršení dochází
vlivem nejrůznějších výše uvedených vlivů, příčina většinou
nebývá jedna, ale kombinuje se
jich více. Často se setkáváme se
sezonním kolísáním – ke zhoršení dochází v zimě, v létě se ekzém zlepšuje nebo mizí úplně.
V zimě se kvůli suchému vzduchu v místnostech kůže více vysušuje, neprospívají jí ani vrstvy oblečení, popřípadě ani častější infekty. V létě se projevují
příznivé klimatické vlivy (slunce, větší vlhkost vzduchu, volné oblečení). K prudkému
zhoršení může dojít i při náhlých změnách počasí. Jiní pacienti očekávají zhoršení vždy
při horečnatém onemocnění,
další při psychické zátěži, někteří po požití určitých jídel nebo
Diagnóza
Atopický ekzém
na nohou
léků. Pylovým alergikům se ekzém zhoršuje v pylové sezoně,
a to hlavně na odkrytých partiích těla, kde jsou vzdušné alergeny v kontaktu s kůží (na víčkách, na krku a ve výstřihu). Je
na pacientovi a lékaři, aby po
přitěžujících faktorech společně pátrali.
Jak se ekzém léãí?
Léčba ekzému je velmi obtížná. Dá se říci, že ekzém lze léčit,
ale jednou provždy ho vyléčit
nelze. Vrozená dispozice k alergickým reakcím je trvalá a často
se stává, že ekzematikovi, který
neměl řadu let potíže, se ekzém
vrací. S tím je potřeba počítat
např. ve volbě povolání, provozování sportu a koníčků. Cílem
léčby je kromě zlepšení kožních
projevů hlavně odstranění svědění a zlepšení kvality života.
K tomu přistupuje potřeba odstranit suchost kůže – suchá kůže svědí a je náchylná ke vzniku
ekzému. Lékař předepíše nebo
poradí pacientovi, jaké emoliens
Ekzém se
často pojevuje
u dětí.
(prostředek na zvláčnění kůže)
má používat. Na trhu je pestrá
paleta vhodných prostředků,
které při důsledném denním
používání dokážou kvalitu kůže
výrazně zlepšit.
Na ekzémem postižená místa aplikuje pacient léčivou
mast. V akutních fázích se neobejdeme bez kortikoidních
(hormonálních) přípravků, které dokáží ekzém rychle zmírnit
a poté jej můžeme doléčovat nehormonálními prostředky.
Při dlouhodobém používání
kortikoidních přípravků může
dojít k nepříjemným vedlejším
účinkům, jak celkovým (přibírání na váze, vznik cukrovky, vysokého krevního tlaku, u dětí zpomalení růstu a další), tak lokálním (ztenčení kůže, zvýšené
ochlupení, dočasná ztráta pigmentu, sklon kůže k infekcím
atd.). Obava z těchto komplikací často vede ke strachu z používání kortikoidů, kortikofobii,
která je ale neopodstatněná, pokud pacient respektuje doporu-
Jaká opatření by měl ekzematik respektovat:
Úprava životního prostředí – mělo by být bezprašné a bez zvířecích alergenů.
Nošení vhodného oblečení, nevhodná je vlna, kožešiny, umělá
vlákna, příliš těsné oblečení.
Zvolení přijatelných kosmetických prostředků; zde platí čím
méně, tím lépe. Mýdla, šampony a veškerá kosmetika by měly
být bez parfémů (při jejich dlouhodobém používání na ně může vzniknout kontaktní alergie).
Strava s vyloučením dráždivých potravin, které mohou navodit alergii nebo zesilovat svědění, (nevhodná jsou např. jídla
ostrá, kořeněná, čokoláda, ořechy, med, alkohol, u kojenců do
1 roku nedoporučujeme mléčné výrobky, vejce, ryby a čerstvé
ovoce).
Volba vhodného zaměstnání – nevhodná je práce špinavá nebo v prašném prostředí, časté mytí rukou, práce s chemikáliemi, na zahradě i se zvířaty. Výběr přijatelného řemesla je velmi obtížný.
Volba vhodných koníčků – nedoporučujeme plavání, keramiku, modelaření. I vrcholový sport dokáže ekzém udržovat v aktivitě kvůli enormnímu pocení.
čení lékaře týkající se četnosti
a délky užívání těchto léků.
V současné době se bez nich neobejdeme a v rukou zkušeného
lékaře jsou neocenitelným pomocníkem. Moderními léky jsou
tzv. lokální imunosupresiva –
masti, které mají silný účinek na
ekzém a přitom neobsahují kortikoidní složky. Ani tyto léky nejsou bez úskalí a je třeba je používat velmi uvážlivě a v teprve
v případech, kdy běžná léčba selhává. Celkové léky mají zabránit svědění, jedná se o antihistaminika. Některé z nich mají tlumivý účinek (používají se večer),
jiné schopnost koncentrace nesnižují. V těžkých případech je
potřeba podávat léky ovlivňující
imunitu. Využít lze i tzv. fototerapii – léčbu umělým zdrojem
UV záření, která se provádí na
specializovaných pracovištích.
Příjemným doplňkem léčby je
klimatický pobyt na horách nebo
u moře či lázeňská léčba.
Prevence
U rodin, ve kterých se vyskytuje atopický ekzém nebo jiné
atopické onemocnění, se zaměřujeme na prevenci, protože
pravděpodobnost postižení dítěte je vysoká, i pokud onemocněním trpí jen jeden rodič.
V prvním roce života se zaměřujeme hodně na stravu dítěte,
která se často stává prvním
alergenem, se kterým se dítě
setkává. Klademe důraz na dostatečně dlouhé kojení a volíme
potraviny, které jen málokdy
vyvolávají alergii. Současně se
chováme šetrně k pokožce – nedoporučujeme dlouhé koupání,
pěny do koupelí, dítě oblékáme
do čistě bavlněného oblečení.
I později je potřeba poučit rodiče o všech možných provokačních faktorech.
MUDr. Stanislava Polášková
45
I
nkubační doba může být
různě dlouhá. U plosek
a meziprstí nohou zasažených plísní se pohybuje
od 30 do 90 dnů.
Jaké jsou
pfiíznaky?
Mykózy kůže a sliznic mají
pestrý vzhled. Často napodobují jiné kožní nemoci tak věrně, že je někteří pro tuto
schopnost nazývají „opicemi“
nemocí. První příznaky mykóz
jsou nenápadné a snadno
uniknou pozornosti. Olupování je zprvu velmi diskrétní. Zánět, vznikne-li vůbec, se objeví
až později. K varovným příznakům patří spíše svědění,
které ovšem signalizuje i jiná
kožní onemocnění. Na plísňovou infekci pomýšlíme vždy,
když se na ní začínají manifestovat svědivé, mapovité či girlandovité plošky, které se na
periferii olupují se subjektivním pocitem hojení v centru.
Nejãastûj‰í
plísÀová
onemocnûní
PlísÀová
onemocnûní
Mykózy jsou nakaÏlivé (infekãní)
nemoci, pfienosné na rÛzné
hostitele. Zaãínají prÛnikem
podhoubí (mycelia) do
rohovinové vrstvy rÛzn˘ch tkání.
46
Mezi nejčastější mykotická
onemocnění kůže patří postižení meziprstí na noze. Meziprstní plísně v evropské oblasti postihují až 50 % mladistvých. První příznaky začínají
mezi 4. a 5. prstem nohou.
Kromě bělavých šupinek rohoviny tu spatříme i drobné
trhlinky. Postižená místa celkem „příjemně svědí“. Svádějí k vytírání froté ručníky, jimiž
se infekce úspěšně přenáší i na
odlehlejší tělesné partie, do
rozkroku a podpaží.
Lokalizace v meziprstí jsou
epidemiologicky nejzávažnější. Představují nevyčerpatelný
zdroj podhoubím prorostlých
šupin kůže, kvasinek a bakterií. Onemocnění signalizuje
také „mrtvolný“ puch, který
nutí zejména ženy, aby tento
problém nějakým způsobem
řešily.
Často se také objevuje postižení plosek, tzv. „atletická noha.“ Tento termín vychází ze
skutečnosti, že touto chorobou
často trpí sportovci při dlouhodobém nošení zapařené
sportovní obuvi. Stejně tak
mohou být postiženy ruce s klinickým obrazem drobného šupení na dlaních a někdy i kůže
těla pokrývající se drobnými
puchýřky. Plíseň zde tvoří různě velká, ostře ohraničená ložiska. Mykózy kůže způsobené
kvasinkami se objevují především v místech vlhké zapářky
(třísla, podpaží, pod prsy, kožní záhyby) a v koutcích úst.
Mykózy ochlupených partií
(vlasů, vousů) v populaci nepříjemně přibývá. Infekce z koček, psů a drobných hlodavců
způsobují rodinné endemie, jejichž zdrojem bývá jediné domácí zvíře. Infekce způsobené
plísněmi ze zvířat postihují
hlavně děti.
Plísně nehtů (onychomykózy) nohou i rukou často následují po postižení meziprstí.
Z meziprstních prostor to bývá
k nehtu palce jen krůček. Ostatní nehty podlehnou plísním
jen s malým časovým zpožděním. Škrábání svědivých míst
podporuje infekci nehtů na
horních končetinách. Plesnivějící nehet na sebe upozorňuje změnou barvy, ztluštěním
a pozdější deformací podobnou na volném konci ulomeného rákosu.
Jaké je riziko
onemocnûní?
Zdrojem plísňových infekcí
jsou odloupané kožní šupiny
prorostlé podhoubím, které
ulpívají na ploskách hostitelů
při chůzi na boso. Nejvíce příležitosti k infekci je na vlhkých
podlahách veřejných hygienických zařízení, ve společných
umývárnách, v okolí bazénů,
v šatnách, saunách, fitness
centrech, studentských kolejích a v hotelových kobercích.
Zvláštní příležitost k onemocnění nabízejí u nás tak oblíbené bačkory, poskytované hostitelem návštěvám k přezutí.
Náchylnost k získání plísňových onemocnění stoupá
Diagnóza
starších 60 let) účinnost selhává. V nehtových ploténkách
starších osob tvrdošíjně přežívá Trichophyton rubrum, vzácněji Trichophyton mentagrophytes. Není-li jiného východiska, doporučuje se ve zcela
výjimečných případech kombinovat místní i celkovou léčbu s chirurgickým sejmutím
nehtů.
s věkem, při úplavici cukrové,
poruchách imunity (AIDS),
cévních a neurologických chorobách.
První pomoc
Než se rozhodneme pro lékařské vyšetření, je možné
podniknout určitá opatření.
Kůži mezi prsty nohou je třeba
vždy po sprchování domýt syntetickými detergenty. Vhodná
jsou jen mýdla s obsahem ichthamolu, síry nebo dehtu. Pokožku je nezbytné dokonale
vysušit a vyměnit ručník.
Z léčebných přísad do koupelí přichází v úvahu hypermangan. Jeho růžový roztok
má dezinfekční účinky. Úspěšně odstraňuje mrtvolný zápach, který často mykotické
infekce dolních končetin provází.
U lékafie
Ne každý chorobný projev
na kůži, manifestující se olupováním a svěděním, lze považovat za mykózu. Proto je
přece jen vhodné k přesnému
určení diagnózy navštívit kožního lékaře. Nález na kůži nemusí být jednoznačný a kožní
lékař podrobí mikroskopickému i kultivačnímu vyšetření
kožní šupiny, vlasy či nehty.
Odběr šupin je spíše příjemný
než bolestivý. Vyžaduje však
před odběrem čtrnáctidenní
léčebnou abstinenci. Kvůli falešně negativním výsledkům
nesmí nemocní používat žádná místní ani celková protiplísňová léčiva.
Výsledky mykologického
vyšetření jsou k dispozici za 3
Diagnóza
Prevence
Mikroskopický snímek mycelia
až 4 týdny. U povrchních mykóz stačí k vyléčení afekcí malého rozsahu antimykotikum
v masti, roztoku či krému. Celkovou léčbu tabletami doporučují lékaři až při nedostatečném efektu místní terapie,
u mykóz rozsáhlých kožních
partií a při hlubokých formách
dermatomykóz.
Tvrdým oříškem jsou některé plísňové choroby nehtů nohou (onychomykózy), které
vzdorují i té nejdokonaleji vybrané terapii. Samostatná
místní léčba většinou nestačí.
Nehet
postižený
mykózou
Bývá efektní jen u začínajících
projevů nevelkého rozsahu.
Nová léčiva vzbuzují někdy
u lékařů i nemocných neopodstatněné naděje. Pozdější zkušenosti ukáží, že praktické výsledky jsou vždy poněkud méně markantní než původní
entuziazmus prezentovaný sdělovacími prostředky.
Skutečnost je totiž taková, že
ani nejmodernějším antimykotikům se 100% mykologické vyléčení nedaří. Praktické zkušenosti ukazují, že u 20 %–30 %
onychomykóz (hlavně u osob
Nejdůležitější je prevence
infekcí, recidiv a reinfekcí. Meziprstní prostory je nezbytné
po každém sprchování ještě
jednou „domýt“, opláchnout
nadbytkem vody, šetrně osušit
a vyměnit ručník.
Punčochy a punčochové
kalhoty lze dnes pohodlně zbavit infekčních zárodků praním v moderních elektrických
pračkách při použití pracích
prostředků renomovaných firem a teplotě 60 °C. Tento postup se dá použít také u sportovní plátěné obuvi, krátí se
tím však její životnost. Chemicky dezinfikovat kožené
předměty, rukavice a obuv je
nezbytné. Po návštěvě sprch,
saun a jiných suspektních prostor je vhodné po příchodu domů pečlivě ošetřit kůži plosek
a meziprstí. Na návštěvy domácností, kde je zvykem se
přezouvat, je vhodnější přinášet s sebou vlastní obuv.
Také provozovatelům veřejných sportovních a hygienických zařízení připadá morální
povinnost bránit klienty před
onemocněním pravidelnou dezinfekcí podlahových prostor.
zdroj: www.ordinace.cz
47
Hefimánek
prav˘
Lidové názvy
kamilky, králíčky, marunka,
jahodníček, voňavý rmen
PÛvod a v˘skyt
Výskytuje se v Evropě a v Asii.
S obilným osivem byl zavlečen
do Severní Ameriky. Roste na
polích mezi bramborami, řepou
a obilím, na skládkách, u zdí
apod. Jelikož jeho spotřeba ve
farmaceutickém průmyslu je
značná, pěstuje se v polních kulturách.
Sbíraná droga
květ – Flos chamomillae vulgaris
âas a zpÛsob
sbûru
Květní úbory se sbírají od
května do října. Sběr se provádí
ručně speciálním hřebenem nebo strojově. Stopky květů nesmějí být delší než 2 cm. Úbory
musí být plně vyvinuté, se žlutými trubkovitými květy rozkvetlými nejvýše do jedné třetiny
lůžka. Příměs nerozvitých úborů a listů drogu znehodnocuje.
Čím častěji se květy trhají, tím
více nových rostlina vytváří, tím
vyšší je výnos.
Jelikož je heřmánek siličná
droga, vyšší teplota jej znehodnocuje. Musí se sušit ve stínu
v dobře větrané místnosti, v maximální vrstvě 2 cm. Umělá teplota při sušení nesmí překročit
40 °C. Při sušení se nesmí obracet, neboť se rozpadá. Pomalým
sušením ztrácí nejen barvu, ale
i obsahové látky; špatně usušený heřmánek se pro farmaceutické účely nehodí.
Drogu skladujeme v papírových pytlích nebo v kontejnerech, nikdy v igelitových sáčcích nebo nádobách z umělé
48
Čeleď:
Hvězdnicovité
– Asteraceae
hmoty. Netlačíme jej do obalů
pěstí, pouze mírně pěchujeme
otevřenou dlaní nebo prkénkem a opatrně sklepáváme natřásáním obalu. Sesychací poměr je 5:1. Dobře ošetřené kultury dávají výnos až 20 kg
suchých květů z 1 aru.
NejdÛleÏitûj‰í
obsahové sloÏky
Droga obsahuje silici s chamazulenem, bisabololem a farnesenem, flavonové glykosidy,
apigenin. Významné jsou i hořčiny a sliz. Nejúčinnější součástí heřmánku je silice, která se
skladováním rychle vytrácí.
Proto droga nesmí být starší
jednoho roku.
Praktické vyuÏití
Vnitřně jako karminativum,
spasmolytikum a diaforetikum,
zevně jako antiflogistikum, adstringens a mírné antiseptikum.
Heřmánek je „všelékem“,
zvláště u malých dětí. Napomáhá pocení, mírní křeče, působí
protizánětlivě, má dobrý vliv na
celkový nervový systém, ulehčuje stolici. Heřmánková mast
se používá na hemoroidy i k léčení ran. Heřmánkový olej při
neuralgiích a loupání v končetinách. Při bolestech očí se na zavřené oči přikládá teplý obklad
z heřmánku uvařeného v mléce.
Významné je uplatnění heřmánku v kosmetice. Řada kosmetických přípravků obsahuje
heřmánkové výtažky nebo silici
s obsahem chamazulenu. Jejich
účinek na pokožku je regenerační, uklidňující, hojivý a má
čisticí schopnosti.
z knihy Příroda léčí
vydané nakladatelstvím Granit
Chamomilla
recutita
Zelená lékárna
Mléãné bakterie
a jejich v˘znam v pfiirozené ochranû ãlovûka
Î
ijeme v organickém prostředí, které nás ohrožuje, ale také nám pomáhá.
Mikroorganismy, které nás obklopují, nevidíme, máme však
o nich informace a snažíme se
účelově či podvědomě se před
nimi chránit. Ale ne všechny mikroorganismy nás ohrožují. Některé člověk dokonce potřebuje
k zajištění fyziologických procesů ve vlastním organismu či
k ochraně před jinými agresivními mikroorganismy. Výživa je přirozenou složkou života člověka.
Společně s potravou, i tepelně
upravenou, člověk přijímá řadu
různých mikroorganismů. Tyto již
krátce po narození osídlí trávicí
trakt člověka. Účinkem kyseliny
solné v žaludeční šťávě se řada
bakterií zničí, a tak jich nacházíme v prvních částech tenkého
střeva pouze omezené množství.
V dalších částech trávicí trubice
bakterií pozvolna přibývá. Za
optimálních podmínek tak vytvářejí bakterie přirozenou střevní
flóru člověka.
Mléčnými bakteriemi produkovaná kyselina mléčná má
schopnost blokovat růst patogenních mikroorganismů ve
střevě. Růst patogenních, tedy
nemoc vyvolávajících mikroorganismů může být zastaven i řadou antimikrobiálních látek, které Lactobacillus (mléčná bakterie) produkuje. Lactobacillus
blokuje tzv. enterotoxiny, které
vznikají při pomnožení některých
patogenních mikroorganismů
v trávicím traktu člověka, překonávají střevní bariéru a ohrožují
celý organismus.
Mléčné bakterie v organismu
napomáhají i v řadě dalších příznivých fyziologických procesů.
Především zlepšují trávení bílkovin a štěpení mléčného cukru,
laktózy, která u některých lidí
může vyvolávat nadýmání, průjmy apod. Svým účinkem na některé enzymy snižují mléčné
bakterie toxický, zvláště pro růst
nádorů příznivý vliv některých
složek potravy. Mléčné bakterie
příznivě regulují hladinu cholesterolu, který se za dalších podmínek uplatňuje v rozvoji aterosklerotických procesů v organismu. Za účasti mléčných bakterií
se v trávicím traktu syntetizují
některé vitaminy (tiamin, riboflavin, pyridoxin, niacin, vitamin B12,
kyselina listová a pantotenová).
Vedle mléčných bakterií získaných v mléčné stravě je můžeme podávat i koncentrovaně
v kapslích. Mléčné bakterie mají uplatnění zvláště v této koncentrované formě při průjmovém onemocnění. Lactobacillus
umožní snadněji upravit střevní
flóru.
Pokud je člověk léčen antibiotiky, dochází často – podle charakteru antibiotika – ke zničení
přirozených bakterií ve střevním
traktu. To se může projevit jako
tzv. dismikrobie a objeví se průjmové onemocnění. Výhodné je
proto předejít této situaci a pacientovi léčenému určitými antibiotiky podávat souběžně mléčné bakterie.
S mléčnými bakteriemi v léčbě pacientů s onemocněním
trávicího traktu máme velmi
dobré zkušenosti. Tyto zkušenosti, dnes vědecky více podložené, jsou ověřeny historií.
Doporučujeme proto mléčné
bakterie doplňovat ve výživě nemocných s určitým onemocněním trávicího traktu. Mléčné
bakterie v naší výživě jsou vhodné i v rámci prevence některých
onemocnění.
PR
Kanadské mléčné bakterie
LACTOBACILLUS
LACTOBACILLUS
ACIDOPHILUS
Zcela přírodní léčivo bez škodlivých
účinků na organismus
Každá kapsle obsahuje 2 miliardy živých bakterií,
které příznivě působí na člověka. Mléčné bakterie
jsou součástí přirozené mikroflóry.
Pediatrická společnost České lékařské společnosti
souhlasí s vhodným podáváním kanadských
mléčných bakterií kojencům od 8. měsíce věku.
ND
Použití:
● k obnovení střevní mikroflóry po léčbě antibiotiky,
cytostatiky nebo po léčbě ozařováním
● k léčbě a prevenci průjmu
● k léčbě trávicích poruch s nejrůznějšími
příznaky (průjem, bolesti břicha,
nadýmání, nechutenství, únava, zácpa)
● ke snížení hladiny cholesterolu
● ke snížení rizika vzniku rakoviny střev
● k přirozenému odstranění zácpy
● ke zlepšení snášenlivosti laktózy
u laktózových intolerantů
● ke zlepšení využití minerálů z potravy
Na Florenci 7- 9, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 222 328 263
www.rougier.cz
YOGURT
ACIDOPHILUS
Už od mládí je třeba
sledovat, jestli se na
nohách netvoří křečové žíly.
Problém
zvan˘
kfieãové
Ïíly
D
ědičnost je hlavním
původcem křečových žil (varixů).
Vyskytují-li se u jednoho, nebo dokonce u obou rodičů, je možné předpokládat,
že až s 90% jistotou se objeví
i v dalších generacích.
komplexy, které znemožňují plnohodnotnou prezentaci jinak
pěkných nohou. A to zcela zbytečně, protože nyní již existují
metody, jak se křečových žil
zbavit, a to dokonce bezbolestně a s dobrým kosmetických
efektem.
Jaké moÏnosti
nabízí souãasná
medicína?
Nejlepší výsledný efekt je dosažen kombinací různých způsobů léčby, které se doplňují.
Předpokladem kvalitní léčby
je důkladné ultrazvukové du-
Kdy vznikají
kfieãové Ïíly?
Křečové žíly se mohou objevit již v dětském věku, většinou
v pubertě. Nejvíce bývají ohroženy ženy s dědičným zatížením při užívání hormonální antikoncepce a v těhotenství (během prvního těhotenství
vznikají varixy u dvou z deseti
a během druhého a dalšího už
u osmi z deseti žen). Jako civilizační choroba postihují křečové žíly každou třetí ženu a každého čtvrtého muže, a to jak
v Evropě, tak v Americe. Svými
komplikacemi způsobují daleko větší pracovní neschopnost
než srdeční choroby. Hyzdícími
kosmetickými projevy výrazně
ubírají na kráse, způsobují
50
Fotografie dokumentující stav nohou před zásahem a po něm
plexní barevné vyšetření, které
by v současné době nemělo
chybět před jakýmkoliv rozhodnutím o léčbě. Ta probíhá
buď konzervativně, nebo radikálně. Pokud jde o konzervativní léčbu, zdravotní elastické
punčochy a léky (venofarmaka), tak musíme vědět, že tato
léčba varixy neodstraní ani nevyléčí, ale působí hlavně preventivně – zabraňuje zhoršování a zmírňuje obtíže. Schopnost
křečové žíly odstranit má až radikální léčba. Při ní se využívá
celá řada metod.
Při laserové léčbě se používají speciální cévní lasery. Laser je vhodný k odstranění těch
nejmenších a nejjemnějších žilek – mikrovarixů, kde dosahuje těch nejlepších kosmetických
výsledků. Používá se tedy z důvodů kosmetických. Doporučuje se až jako poslední v řadě metod, a to až po operaci a sklerotisaci. Zdravotní pojišťovny se
na úhradě neúčastní.
Sklerotisace je tzv. injekční léčba. Co nejtenčí jehlou se
Nové metody
Víte, že...
do žíly vpraví speciální roztok,
který způsobí, že žílou přestane proudit krev, žíla se zprvu
změní ve vazivový pruh, který
se postupně vstřebává až se
ztratí. Po sklerotisaci následuje
komprese. Tato metoda se používá jen u drobných křečových
žil a většinou jako doplněk po
operaci. U větších žil nemá
efekt ani trvalý, ani kosmetický.
U mikrovarixů je třeba se připravit na to, že i po sebelepší
péči se časem tyto drobné žilky
opět objeví, což vůbec nebrání
dalším sériím sklerotisací a laserového ošetření.
Nejstarším radikálním způsobem léčby je klasická operace
varixů. Je-li operace správně
a kvalitně provedena, může dosahovat dobrých výsledků. Je
však zatížena vyšším procentem operačních komplikací.
Nedá se použít pro všechny
křečové žíly. Spočívá v odstranění křečových žil i s hlavním
žilním kmenem od kotníku až
do třísla. Je spojena s několikadenním pobytem v nemocnici,
několikatýdenní pracovní neschopností a je plně hrazena
zdravotní pojišťovnou.
Nejmodernûj‰í
kosmetická léãba
Vůbec nejnovější metody léčby jsou založeny na způsobu
uzavření žíly zevnitř (Laser, radiofrekvenční přístroj), nejsou
to tedy v podstatě metody operační, ale katetrizační. Jejich
snahou je vyhnout se náročnější části v léčbě, kterou bezesporu představuje operace. Proto
nepřekvapí, že jejími původními a hlavními propagátory jsou
spíše kožní specialisté, rentgenologové a internisté.
Metoda má za cíl uzavřít
hlavní rozšířený žilní kmen,
který způsobuje vznik varixů.
Z drobného řezu se do rozšířené žíly zavede speciální sonda (katetr),
kterou se žíla uzavře.
Vzhledem k tomu, že
metoda je určena k likvidaci hlavního žilního kmene, který
nemusí být vždy postižen chorobou, není tento způsob léčby určen pro
všechny pacienty, ale jen pro
některé, zde ale může dosahovat výborných výsledků.
Nejnovější metody se ve větším používají teprve od roku
1999. To je zatím příliš krátce
na to, než aby se výsledky daly
hodnotit z dlouhodobého hlediska.Tyto metody nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami
a jejich cena vzhledem k ceně
Laseru, radiofrekvenčního přístroje, a ceně samotných sond
na jedno použití je vyšší.
Na řadě pracovišť se dnes
používají novější operační metody, které jsou schopny šetr-
Nové metody
nějším způsobem křečové žíly
vyřešit, a to s lepším kosmetických efektem, bez hospitalizace, pracovní neschopnosti,
prakticky téměř bezbolestně
a většinou s dlouhodobým efektem.
Moderní kliniky vychází
z původní metody CHIVA
(1988), která spočívá v tom, že
na základě duplexního ultrazvukového vyšetření se sérií
podvazů rozšířených nemocných žil usměrní původní patologický
směr krevního proudu tak, aby se rozšířené žíly zmenšily a vymizely. Cílem je vyřešit všechny nemocné
žíly s tím, že zdravé
jsou ponechány. Po
operaci pacient odchází domů
po svých a do práce může jít
další den.
Dalším typem operace je
kosmetická flebectomie, která
se používá k odstranění malých, ale i větších křečových
žil. Nemocná žíla se z těla odstraní z drobných řezů. Protože
nepostihuje samotnou podstatu vzniku varixů, která je na
úrovni hlubokých žil, je i přes
výborný kosmetický efekt zatížena recidivami – znovuobjevením varixů. Proto ji doporučujeme jako součást a doplněk
operací řešících původ varixů.
MUDr. Ota Schütz
Hypnózou lze
vyvolat déjà vu
ritským psychologům se
u skupiny dobrovolníků podařilo vyvolat pocity podobné
déjà vu – tedy stavu, kdy člověk
má intenzivní dojem, že určitý
okamžik už v minulosti prožil,
nebo se setkává s něčím neznámým a má pocit, že to dobře
zná. Podle vědců z Leedsu tyto
pocity patrně souvisí s dosud
B
neprobádanými centry v mozku. Ke svým závěrům došli britští vědci poté, co dobrovolníky
uvedli do hypnotického spánku. Předtím každý z nich zhlédl
sadu obrázků. Když se dobrovolníci z hypnózy probudili,
ukázali jim vědci mezi známými obrázky také několik obrázků neznámých. Při pohledu na
některé z nich pak dobrovolníci
prožívali silné pocity, že je již
v minulosti viděli. „Studie se
celkem zúčastnilo 18 dobrovolníků. Deset osob prožilo mimořádný až mysteriózní zážitek
a pět z nich přitom přímo hovořilo o jevu déjà vu,“ uvedli ve
své studii britští odborníci. red
51
H
ormony jsou důležitou součástí složitého
systému, který udržuje jednotu vnitřního prostředí spolu se systémem
nervovým (mozek, mícha, nervy) a se systémem imunitním,
který je zaměřen na obranu lidského těla proti škodlivým vlivům z vnějšku (např. infekce).
Štítná žláza u člověka váží asi
20 gramů a je uložena na krku.
Je proto dostupná různým způsobům vyšetřování od pouhého
pohledu a pohmatu až po složité metody používající moderní
vyšetřovací techniku. Její uložení rovněž umožňuje snadný odběr vzorku tkáně k podrobnému
mikroskopickému vyšetření,
které je někdy nutné pro správné stanovení diagnózy.
V˘znam ‰títné
Ïlázy pro zdrav˘
Ïivot
NepodceÀujme péãi
o ‰títnou
Ïlázu
·títná Ïláza patfií mezi tzv. Ïlázy
s vnitfiní sekrecí. Znamená to, Ïe
vyluãuje své produkty
(oznaãované jako hormony)
pfiímo do krevního obûhu. Krevní
cestou se hormony dostávají do
celého tûla, a pÛsobí tudíÏ v‰ude
od mozku aÏ po konãetiny.
52
Hormony štítné žlázy jsou
nezbytné pro vývoj jedince od
početí, přes dobu pobytu zárodku v mateřském těle, dále
pak během růstu od porodu až
do konce dospívání. I v dospělosti a ve stáří jsou hormony
štítné žlázy nezbytné pro udržení správné látkové přeměny
(metabolizmu). Při jejich nedostatku se veškeré děje v těle
zpomalují, jejich nadbytek vede naopak k urychlení běžných
pochodů. Pro tvorbu svých hormonů (označují se jako tyroxin
a trijodotyronin) štítná žláza
nezbytně potřebuje přívod jódu
z vnějšku. Bez jódu se nemohou tvořit účinné hormony štítné žlázy, protože jód je jejich
nezbytnou součástí. Žijeme bohužel v prostředí, kde obsah jódu v půdě, ve vodě a v rostlinách je nízký (zdrojem jódu je
v současné době především
mořská voda, to značí, že oblasti od moře vzdálené trpí obvykle jeho nedostatkem). Snížený přívod jódu je celosvětově
nejčastější příčinou poruch
štítné žlázy. Statistiky říkají, že
asi 1,6 miliardy obyvatel Země
žije v prostředí s nedostatkem
jódu, a lidé jsou tak často posti-
ženi různými chorobnými důsledky tohoto stavu. V našich
podmínkách je celospolečenským programem zajištěn dostatečný přívod jódu potravou
ve formě jódem obohacené soli.
Proto jsou choroby způsobené
nedostatkem jódu u nás poměrně vzácné. Zato neustále stoupá výskyt tzv. autoimunitních
chorob štítné žlázy. Děje se tak
v rámci celkového výskytu nemocí z poruch imunity, tzn. nemocí alergických (kožní vyrážky, senná rýma, astma atd.)
a chorob označovaných jako
autoimunitní nemoci. Při autoimunitě dochází omylem imunitního systému k poškozování
částí vlastního těla. Vznikají tak
chronické záněty kloubů, ledvin, jater, cukrovka a také právě
nemoci štítné žlázy.
Jak ãasté
je onemocnûní
u nás?
Donedávna většina lidí, včetně odborníků, žila v představě,
že nemoci štítné žlázy jsou
vzácné. V současné době statistiky ukazují, že postihují u nás
nejméně 5 % populace, jsou asi
5krát častější u žen než u mužů
a jejich výskyt s věkem stoupá.
Znamená to například, že ženy
ve věku nad 50 let jsou postiženy nemocemi štítné žlázy v 10
–20 %. Důležité je, že nemoci
štítné žlázy se často kombinují
s dalšími autoimunitními chorobami a že ve svých důsledcích
zvyšují riziko celé řady chorob
srdce a cév.
Jak se nemoci
‰títné Ïlázy
projevují
Je nutno zdůraznit, že neexistuje žádný příznak, který by
byl specifický. Jde vždy o kombinaci celé řady příznaků a potíží, jejichž správné vyhodnocení je někdy obtížné i pro odborníka – endokrinologa.
Obecně lze říci, že nemoci
štítné žlázy se mohou projevovat specificky v oblasti krku,
kde štítná žláza leží. Pacient nebo jeho okolí si všimne, že se na
Diagnóza
krku objevila boule, že se zvětšuje obvod krku, nemocný tam
pociťuje nepříjemný tlak nebo
i bolest, případně mohou nastat
poruchy polykání a dýchání,
dostavuje se chrapot a hlas
hrubne.
Celkové příznaky pak zahrnují především známky poruchy funkce štítné žlázy. Při její
snížené činnosti se objevuje
únava, spavost, zimomřivost,
ztuhlost svalů, zácpa, dochází
k prosáknutí podkoží na obličeji a na rukou, kůže je suchá
a chladná. Obvykle dochází
k mírnému až střednímu růstu
hmotnosti. Při lékařském vyšetření bývá pak odhalena celá
řada dalších změn. Mezi vážné
příznaky patří zvýšení cholesterolu a dalších tuků v krvi, které
zvyšuje riziko aterosklerózy.
Při zvýšené činnosti štítné
žlázy je nemocný neklidný, překotný, hůře spí, nesnáší teplo,
více se potí. Později se objevuje
slabost svalů na končetinách.
Třes rukou někdy ztěžuje psaní.
Dále si nemocní stěžují na bušení srdce, pálení očí, někdy
i na poruchy vidění a sklon
k průjmům. Tělesná hmotnost
klesá, někdy velmi prudce, například o 10–15 kg za měsíc.
Běžné je řídnutí vlasů. I zde lékařské vyšetření identifikuje celou řadu dalších poruch. Závažným rizikem je nepravidelná srdeční akce.
Vzácně jsou záněty štítné
žlázy spojeny s celkovými
známkami zánětu, tj. s horečkami, celkovou slabostí, schvá-
ceností a při lékařském vyšetření jsou zjištěny celkové zánětlivé změny.
Prevence
Základem je, jak už bylo řečeno, přiměřený přívod jódu
potravou. Pokud jíme pestrou
vyváženou stravu a solíme přiměřeně solí obohacenou jódem,
máme zaručený takový přívod
jódu, který umožňuje normální
činnost zdravé štítné žlázy. Kromě soli jsou zdrojem jódu mořské produkty a v poslední době
i mléko. Tento přirozený přísun
nestačí u těhotných a kojících
žen, kdy je nutno jód v dostatečné míře dodávat nejen matce,
ale i plodu (kojenci). Tehdy se
doporučuje podávání jódových
tablet nebo směsí vitaminů
a minerálů, které jód také obsahují. Při některých chorobách je
rovněž nutný zvýšený přívod jódu, takže rozhodnutí je nutno
vždy ponechat na lékaři. V novější době se setkáváme s opačným extrémem, tedy nadbytečným přísunem jódu, zejména ve
formě uvedených vitamino-mi-
nerálových směsí. K tomto jevu
dochází především u dětí, jejichž rodiče se domnívají, že čím
více jódu dítě dostane, tím vyšší
bude mít inteligenci. Bohužel
nic takového neplatí. Naopak,
překročení optimální hladiny
jódu může v pozdějším věku
zvyšovat riziko jiných chorob
štítné žlázy.
MoÏnosti léãby
Je nesporné, že tuto léčbu
uskutečňuje lékař. Podle závažnosti a druhu nemoci to může
být praktický lékař nebo odborník – endokrinolog, a to vždy ve
vzájemné spolupráci. Protože
onemocnění štítné žlázy jsou
většinou chronická, je obvykle
nutná léčba dlouhodobá, což
klade někdy zvýšené nároky na
vzájemnou spolupráci pacienta
a lékaře. Je nutno trpělivě budovat vztah vzájemné důvěry,
který předpokládá oboustrannou informovanost a upřímnost. Pacient má právo na podrobné poučení a na spoluúčast
na rozhodování o výběru léčebných postupů. Definitivní roz-
hodnutí o operaci štítné žlázy
nebo jiném zákroku zásadního
charakteru je plně v rukou informovaného pacienta. Na druhé
straně je nepochybné, že léčba
nemocí štítné žlázy je často
komplikovaná, podílí se na ní
celá řada odborníků a vyžaduje
hluboké znalosti, které běžný
pacient mít nemůže. Je tedy při
hodnocení svého zdravotního
stavu a výběru léčebných postupů většinou odkázán právě na
svého ošetřujícího lékaře. Ten
musí, jak již bylo uvedeno, srozumitelně objasnit nemocnému
vše, co pro svou aktivní účast na
léčebném procesu potřebuje.
Pouze za těchto podmínek je
možná léčba, která bude v maximální míře účinná a umožní
nemocnému v drtivé většině případů plnohodnotný život.
Závěrem je možno říci, že
budeme-li o svou štítnou žlázu
po celý život přiměřeným způsobem pečovat, nebudeme o její existenci prakticky nic vědět,
což lze v daném případě považovat za stav téměř ideální.
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha
Na
historické
fotografii
je muž
s typickým
voletem.
Harmonický skalpel
Jednou z moderních metod, která se mimo jiné
používá i při operacích štítné žlázy, je operace pomocí tzv. harmonického skalpelu, kdy je řez tkáně
prováděn na základě ultrazvukového kmitání operačního nástroje. Skalpel současně staví krvácení
v ráně (provádí koagulaci), což napomáhá lepšímu
přehledu a preciznosti operačního zákroku. S klasickým skalpelem, ostrým nožem používaným v chirurgii, nemá
harmonický skalpel nic společného. „Čepel“ harmonického skalpelu má tvar háčku, skládajícího se z několika hran a různě velkých
Diagnóza
plošek, které slouží k aplikaci ultrazvukové energie.
Výhod má harmonický skalpel hned několik. Chová
se velmi šetrně k okolním strukturám, které tepelně nepoškozuje a hlavním benefitem pro pacienta
je tedy díky nespálené a méně traumatizované tkáni menší bolestivost a rychlejší rekonvalescence.
Harmonický skalpel se stal synonymem pro revoluční změnu přístrojové techniky a skrývá v sobě 15 let intenzivní
práce početného vývojového týmu. Časem lze očekávat významné
rozšíření jeho používání.
53
Víte, že...
RÛzné typy
placeba mají
odli‰né úãinky
ýsledky studie britských
vědců otištěné v časopise
British Medical Journal ukazují, že mezi různými typy placeba
existují značné rozdíly. Vědci ke
svému zkoumání využili 270
pacientů s chronickými bolestmi ramene a rozdělili je do dvou
skupin. V první fázi studie podstoupili pacienti z první skupiny „falešnou“ akupunkturu,
V
zatímco pacienti z druhé skupiny užívali placebo ve formě léku. V této fázi výzkumu se neprojevil žádný podstatný rozdíl
v účincích obou typů placeba.
Ve druhé fázi však vědci srovnávali účinky „falešné“ a pravé
akupunktury s účinky léků
a placeba. Přitom zjistili, že pacienti, kteří podstoupili „falešnou“ akupunkturu, vykazovali
výraznější zmírnění bolesti než
ti, kteří užívali placebo ve formě léků. Vědci také zjistili, že
placebo působí na subjektivní
vnímání vedlejších účinků léčby. Před zahájením pokusu totiž výzkumníci upozornili své
pacienty na to, že mohou pociťovat dočasnou bolest (u akupunktury) nebo únavu (u léků).
Na tyto obtíže si pak skutečně
stěžovalo 25–31 % pacientů ve
skupině užívající placebo, ačkoli u nich účinná látka či skutečná akupunktura vůbec nebyla aplikována.
red
54
M
očová infekce (uroinfekce) je stav, při
kterém lze prokázat
přítomnost choroboplodných zárodků v moči
a nebo ve tkáních močového
ústrojí. Tyto infekce jsou vyvolávány především bakteriemi,
méně již například mykoplazmaty, plísněmi a viry.
Močové infekce jsou v naší
populaci velmi rozšířené – zaujímají druhé místo za infekcemi dýchacích cest. Chlapci jsou
v novorozeneckém období,
vzhledem k vyššímu výskytu
vrozených vad močových cest,
postiženi infekcí 3–5krát častěji než dívky. Po 3. měsíci věku
už jejich výskyt klesá. U děvčat
v batolecím věku výskyt uroinfekcí narůstá a je relativně konstantní až do období puberty.
Tehdy dochází opět k vzestupu
infekcí a další výrazný nárůst
bývá zaznamenán u žen v reprodukčním věku. Ten trvá až
do 5. a 6. dekády jejich věku,
kdy se procento výskytu mezi
oběma pohlavími vyrovnává.
Nejčastějšími jsou infekce tzv.
dolních močových cest, tedy
močové trubice a močového
měchýře.
Pfiíãiny
moãov˘ch infekcí
Bakteriální infekce močových cest pochází ve více než
95 % z oblasti zevního ústí močové trubice, hráze a konečníku. „Běžné“ infekce způsobuje
bakteriální osídlení tlustého
střeva, tzv. nemocniční infekce
vznikají pak nejčastěji v souvislosti s diagnostickými nebo
operačními výkony v močových
cestách. U žen ještě přichází jako zdroj uroinfekce v úvahu pochva, která je osídlena řadou
bakteriálních kmenů, které nemusí způsobovat klinické gynekologické obtíže. Pokud však
není ložisko v pochvě správně
ošetřeno, přicházejí ženy k lékaři s opakujícími se infekcemi.
Normální flóra v pochvě, s fyziologicky nízkým pH4, je důležitým prvkem v ochraně proti
osídlení sliznice vaginy pato-
Moãové
genními kmeny. Je proto vhodné upozornit ženy, které infekcemi močových cest a pochvy
trpí, na riziko nadměrného užívání hygienických přípravků,
které toto pH mění. Infekce
močových cest se také vyskytuje například u 10 % těhotných
žen. K obdobnému stavu dochází i v době menopauzy, kdy
se snižuje přirozené osídlení
pochvy bakterií Lactobacillus
acidophillus.
Za rizikové faktory vedoucí
k uroinfekci u mladých mužů se
považují: nechráněný anální koitus, zúžená předkožka, imunodeficitní stavy a nechráněný vaginální styk se ženou s masivní
kolonizací pochvy uropatogeny.
U mužů mladších 50 let se udává souvislost výskytu uroinfekce s přítomností nerozpoznané
nebo nově vzniklé vady v močových cestách, proto je třeba důkladně vyšetřit muže mladšího
a středního věku právě s ohle-
Bakterie
dem na překážku v močových
cestách, nádor či kámen.
Obzvláště časté infekce vyvolané chlamydiemi, mykoplazmaty a ureaplazmaty jsou v populaci teenagerů a mladších lidí. Ty nemusí, zvláště u mužů,
způsobovat žádné viditelné obtíže. U děvčat či žen mohou být
naopak příčinou velmi často se
opakujících zánětů, zvláště pak,
pokud nejsou adekvátně léčeny
– a to u obou partnerů. Méně
častými jsou infekce, které vznikají vnitřním přenosem krví
(hematogenně) ze zánětlivých
ložisek uložených na jiném místě v organismu.
Diagnóza
infekce
Léãba
Mykoplazmata
Projevy infekcí
dolních moãov˘ch
cest
Močové infekce se projevují
nepříjemnými příznaky, jako je
časté nucení k močení, pálení
a řezání při močení, zvláště při
domočování, bolesti za stydkou
kostí či v oblasti močové trubice. Častým doprovodným jevem močových infekcí může
být i krev objevující se v moči,
někdy teploty, celková únava
a schvácenost. U mužů bývají
infekce doprovázeny bolestmi
nadvarlat, varlat či na hrázi,
zvláště pak, pokud infekce napadne i jiné orgány.
Diagnóza
Tam, kde nejsou jiné závažné
příčiny a jedná se o tzv. nekomplikovaný zánět dolních močových cest, se po nasazení antibiotik stav rychle upravuje a dochází k návratu k úplnému
zdraví.
V případě výše uvedených
projevů by měl pacient zvýšit
příjem nedráždivých tekutin,
eventuálně užít nějaké léky
proti bolesti a hlavně navštívit
svého praktického lékaře, který většinou odebere moč do
sterilní nádoby a odešle ji na
bakteriologické vyšetření ke
stanovení patogena, který tento stav vyvolal, popřípadě odešle pacienta na specializované
urologické pracoviště k dalšímu vyšetření. U rizikových
skupin (teenageři) je vhodné
také vyšetření na pohlavně
přenosné patogeny. Již v počátečním stadiu jsou nasazována širokospektrá antibiotika,
Urologická klinika®
Praha 1, Senovážné nám. 23, budova C, přízemí
Komplexní urologická péče včetně operačních výkonů
sonografie
inkontinence
urodynamika
litiázu
fyzioterapie
dietologie
poradny pro erektilní
nadstandartní péče
návštěvní služba
dysfunkce
tel.: 224 142 424, 774 SESTRA – nebo 774 737 872
774UROLOG – nebo 774 876 564
www.urologickaklinika.cz
která mají podle zkušeností
u močových infekcí dobrý účinek. Tato léčba může být na
základě výsledků bakteriologického vyšetření následně
změněna.
V průběhu léčby je samozřejmě vhodný vyšší příjem tekutin, nedráždivá strava, pravidelné močení a, pokud je to
nutné, také léky proti bolesti.
Během několika dnů tento stav
odezní. Oddalovat zahájení
léčby není vhodné, zvláště pro
riziko posunu infekce na horní
močové cesty. Zánět má pak
mnohem bouřlivější a nepříjemnější průběh, např. s nutností pracovní neschopnosti.
www.erekce.org
Prevence
infekcí
Zvláště tam, kde pacient trpí
opakovanými záněty, je zapotřebí dodržovat pravidelný příjem
tekutin (minimálně 2 litry v průběhu 24 hodin), pravidelně močit – tzn. nepředržovat močení,
pokud to okolnosti přímo nevyžadují. Po pohlavním styku je
vhodné se jít vymočit, při rizikových technikách koitu pak používat kondom. V případě výše
zmíněných projevů zánětu je
pak nutno neprodleně vyhledat
odbornou lékařskou pomoc.
MUDr. Libor Zámečník, FEBU
Urologická klinika VFN
a 1. LF UK, Praha
55
Ch
lamydiová infekce je dnes
nejrozšířenější
pohlavní nemocí, která v nejvyspělejších zemích světa postihuje až 35 %
obyvatelstva. Naštěstí ji lze pomocí antibiotik úspěšně vyléčit.
Co jsou to
chlamydie?
Chlamydie jsou bakterie s velice rychlou rozmnožovací
schopností – v jedné infikované
buňce se může vyskytovat až
několik tisíc chlamydií. Nebezpečí, které pro organismus tyto
bakterie představují, spočívá
především v tom, že postiženou
buňku usmrcují a napadají další zdravé buňky. Riziko pro infikovaného člověka je především
v tom, že velká část takto postižených lidí (více než polovina)
nemá vůbec žádné příznaky této
choroby a infekce se tak těžko
zachytí. To pak může vést k vážným poškozením řady orgánů,
především těch pohlavních. Velké nebezpečí nevyléčené chlamydiové infekce spočívá mimo
jiné ve vlivu chlamydií na plodnost žen. Nejsou ale výjimkou
ani nemoci, jako je průduškové
astma, ischemická choroba srdeční či ateroskleróza.
Jak se
chlamydiová
infekce léãí?
Chlamydie jsou úporným
onemocněním, které se sice léčí antibiotiky, ale často dochází
k recidivám. Proto se hledají
nová antibiotika a metody (např. enzymoterapie), jak účinnost léčby zvýšit.
Po zjištění infekce (je prokazatelná už týden po nákaze)
ce). Naprosto zásadní také je,
aby se léčili oba partneři a vyhnuli se tak případnému pingpongovému efektu.
Prevence
Chlamydie pod mikroskopem
odebere lékař vzorek z močové
trubice u mužů a z děložního
krčku u žen. V průběhu léčby je
pak důležité neukončit léčbu
dříve, než určí lékař (většinou
tři týdny), a v jejím průběhu zachovávat naprostou sexuální
zdrženlivost (včetně masturba-
Vzhledem k tomu, že chlamydiová infekce se přenáší především sexuálním stykem, je prvním pravidlem prevence partnerská věrnost. Nemoc se však
může přenášet i přímým kontaktem s infikovaným prádlem,
kapesníky, ručníky a podobně,
a tak je třeba dbát i základních
hygienických norem: tedy na
prvním místě používat výhradně své vlastní předměty denní
potřeby. Při návštěvě koupališť,
saun či solárií bychom pak měli
svou obezřetnost ještě zvýšit.
zpracoval jp
NepodceÀujme chlamydie
56
Diagnóza
Pálí vás Ïáha?
P
álení žáhy neboli pyróza se vyskytuje denně u jedné desetiny obyvatelstva. Nejméně polovina těhotných
žen má příznaky refluxní choroby,
a z toho jedna čtvrtina je má dokonce denně.
Jak je vidět, nejedná se tedy o problém nijak
vzácný a v žádném případě přehlédnutelný.
Hemoroidy
rými vás vybaví lékař. Spíše než obtížně bojovat s nepříjemným pálením je vhodnější
těmto stavům předcházet. Pomocí několika
režimových opatření, která pacienta většinou ani příliš neomezují, je možno dosáhnout celkem dobrých výsledků a zabránit tak
situacím vyžadujícím dlouhodobé podávání
léků.
Proã pyróza vzniká
Stapler
Longova metoda
Profesor Antonio Longo z italského Palerma je vynikající chirurg, kterého proslavila
zcela nová operační metoda. Vyvinul ji a uvedl do klinické praxe v roce 1993, a nese
proto jeho jméno. Jedná se o převratnou
operaci konečníku, při které se používá speciální přístroj, tzv. cirkulární stapler. Cirkulární proto, že dokáže vyříznout část sliznice
uvnitř konečníku po celém jeho vnitřním obvodu. Stapler, anglicky „sešívačka“, se mu
říká proto, že ihned po řezu a odstranění
části nemocné tkáně sliznici opět sešije. Cirkulární stapler tedy funguje jako kruhový
chirurgický nůž a kruhový sešívací nástroj
v jednom.
Do dnešní doby jím bylo v Evropě provedeno
přes 55 000 zákroků. V České republice se
používá omezeně, pouze na některých pracovištích.
Operace Longovou metodou je téměř bezbolestná, provádí se v krátké celkové nebo
páteřní anestesii a trvá asi 20 minut. Operovaný pacient zůstává v nemocnici 1–3 dny
a pracovní neschopnost trvá asi týden.
A jaké je konkrétní využití Longovy metody
v chirurgii? Používá se např. při odstraňování hemoroidů, drobných nádorů tlustého
střeva nebo při léčbě zácpy. Právě možnost
léčby poruch vyprazdňování tlustého střeva
touto metodou není veřejnosti příliš známá.
Přitom světové statistiky udávají, že poruchou vyprazdňování trpí v různé míře více
jak 20 % populace a zácpou až 18 % dotázaných. Převážně bývají postiženy ženy ve
vyšším věku. Více najdete na www.hemoroidyinfo.cz a na www.defekace.cz.
58
Příčinou nepříjemného pocitu pálení žáhy
– pyrózy – je zpětný návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu, který je následně
tímto obsahem bolestivě drážděn. Proč k tomu dochází? Důvodem je porucha uzávěrového mechanismu v dolní části jícnu. V důsledku nedokonalého těsnění neproniká žaludeční obsah pouze po směru, tj. do
dvanáctníku a dalších částí tenkého střeva,
ale krátce se vrací i zpět do dolních partií jícnu. Jednou z příčin poruchy uzávěrového
mechanismu může být tzv. hiátová kýla. Jde
o stav, kdy se žaludek vysouvá otvorem v bránici podél jícnu vzhůru z břišní dutiny do
hrudníku. Kýla je způsobena specifickou poruchou vývoje vazivového aparátu. Podílí se
na ní i nadváha. Samotná přítomnost hiátové kýly ovšem ještě nemusí současně znamenat přítomnost refluxu.
Jak se refluxní choroba
projevuje?
Prevence
Riziku tohoto nepříjemného onemocnění
jsou vystaveni zejména ti jedinci, kteří podléhají hektickému životnímu stylu, stravují
se nepravidelně, požívají jednorázově velké
porce jídla a nedopřávají si po jídle dostatek
přirozeného odpočinku. Častou příčinou refluxní choroby provázené nepříjemným pálením žáhy je i vysoký stupeň obezity.
Velkou pomoc proto může představovat
úprava stravování. Snížení objemu stravy,
častější a malé porce. Nevhodné je například
polehávání po jídle a noční jídla. Individuálně je možno vyloučit některé dráždivé potraviny a nápoje. Také je vhodné snížit tělesnou
váhu a nekouřit.
Pokud byla při gastroskopickém vyšetření
u pacienta diagnostikována tzv. hiátová hernie (viz výše), je riziko refluxní choroby jícnu
opět zvýšené. Nezpůsobuje-li však kýla obtíže, není důvod k jejímu léčení.
zdroj: www.ordinace.cz
Refluxní choroba jícnu je porucha, při
které uniká žaludeční obsah opačným směrem, tj. do jícnu. Žaludeční kyseliny dráždí
nepřipravenou sliznici jícnu a vyvolávají tak
pyrózu. Pálení žáhy, je pociťováno jako nepříjemný bolestivý pocit pálení za hrudní
kostí, který se přesunuje od oblasti žaludku
směrem vzhůru až do krku. Může se objevit
i nepříjemný hořkokyselý pocit v ústech podobný pocitům krátce po zvracení. Pokud je
dráždění sliznice jícnu žaludečními kyselinami dlouhodobé, může dojít k jejímu vážnému poškození. Dochází k přeměně vnitřní
výstelky drážděného úseku jícnu, ve které
může po čase vzniknout vřed i zhoubný nádor. Takový nález už tedy vyžaduje účinnou
léčbu refluxní choroby a pravidelné gastroskopické kontroly.
První pomoc
Samotný ojedinělý výskyt refluxu nebývá
nebezpečný. Úlevu většinou přináší zvýšená
poloha horní poloviny těla nebo vypití sklenky vlažné vody. Pokud už máte tyto obtíže
opakovaně, většinou sáhnete po lécích, kte-
Schematické znázornění pálení žáhy
Poradna
Jaké jsou pfiíãiny nad˘mání
P
lynatost neboli flatulence patří mezi funkční trávicí potíže. Její
příčinou je nadměrná
tvorba plynů ve střevech. Následkem tohoto nahromadění
je bolest břicha a jeho nadmutí.
Odchod plynů bývá provázen
úlevou.
Jak se plyny do
stfieva dostanou?
Plyny se do střeva dostávají
buď jejich polykáním, jako produkt střevních bakterií, nebo
přecházejí z krve. Každý člověk
při jídle či mluvení polyká menší množství plynů. Existují také
lidé, kteří při stresu nadměrně
polykají vzduch. Následkem
bývá však spíše říhání než plynatost.
Nejvíce plynů vzniká ovšem
ve střevě následkem produkce
plynů střevními bakteriemi.
Kvašením potravin dochází
k tvorbě vodíku, metanu a oxidu
uhličitého. U zdravých lidí dochází k největší tvorbě plynů zejména při kvašení luštěnin a jiných nestravitelných zbytků zeleniny. I při konzumaci běžného
jídla se ve střevě mohou vytvořit
až 4 litry oxidu uhličitého. Ten
se však velmi rychle vstřebává.
Plyn se z trávicího ústrojí odstraňuje říháním, částečně také
Poradna
přechází do krve a je vydýchán.
Určité množství je také metabolizováno střevními bakteriemi a samozřejmě odchází pasáží řití ven jako flatus.
Nemoci spojené
se zv˘‰enou
plynatostí
Mezi nemoci spojené s nadměrnou plynatostí patří různé
poruchy tvorby enzymů, onemocnění slinivky břišní a další
poruchy trávení. Mezi další obtíže v trávicím ústrojí patří žlučové kameny, nádory, poruchy
jaterních funkcí a žaludeční
vředy.
Příčinou plynatosti mimo trávicí ústrojí může být těhotenství,
onemocnění ženských a močových orgánů, nádory, poranění,
poruchy funkce štítné žlázy
a příštítných tělísek, ale i akutní
infarkt myokardu. Ke vzniku
střevní nerovnováhy dochází
rovněž po léčbě antibiotiky.
Základní poruchou způsobující plynatost je dráždivý
tračník. Vědci totiž zjistili, že
zatímco zdravému člověku lze
do střeva fouknout až jeden litr
vzduchu za hodinu bez výraznějších potíží, osobám s dráždivým tračníkem stačí jen malé
množství a výsledkem jsou potíže s nadýmáním. Dráždivý
tračník je onemocnění střeva
spojené se zvýšenou citlivostí
střeva a snad i poruchou jeho
pohyblivosti.
Plynatost patří většinou mezi dlouhodobé a z větší části ži-
vot neohrožující stavy. Pokud
k ní nedochází náhle a není spojená s úbytkem tělesné hmotnosti či jinými závažnými příznaky, není třeba se jí obávat.
MeDitorial
Transi − Pass Tamarind
Rostlinné laxativum
Zácpu kadý národ øeší podle vlast−
ních pøírodních zdrojù. Napøíklad v Japonsku mají na zaívací
obtíe slané švestièky Umeboši, jinde uívají vývary z travin.
Spoleènost Arkopharma vyvinula pøípravek, který vychází
z tìchto staletími provìøených zkušeností. Transi Pass Tama−
rind pøirozenou cestou reguluje støevní funkce. Je bohatý na
vlákninu, má pøíjemnou chu po ovoci a nelikviduje støevní
flóru. Pøírodní prostøedky ji nepoškozují jako nìkterá i bìnì
uívaná laxativa.
Dávkování: jedna polévková líce dennì – nejlépe veèer,
zapít sklenicí vody.
Švestky
+ Tamarind
+ Fíky
+ další ovoce
ádejte
v lékárnách.
Do lékáren dodávají
distributoøi: PHOENIX a.s.,
ALLIANCE−UNICHEM, PHARMOS a.s.
pod kódem PDK 3578831316012
59
Revma je lidov˘ název
pro bolestivé stavy v oblasti
pohybového aparátu
Revma není
jedna nemoc
M
luvíme o něm tehdy, když nás bolí
klouby, šlachy nebo svaly, ale třeba
i tíhové váčky v okolí kloubů nebo úpony šlach na kosti. Lékaři
však raději než o „revmatu“ hovoří o revmatických chorobách.
Co je to „revma“?
Těchto nemocí existuje celá
řada a učebnice, které o nich
pojednávají, zahrnují někdy
i několik tisíc stran a stovky
různých diagnostických jednotek. Nejedná se tedy o jedno
onemocnění, ale o celé široké
spektrum nemocí. Ty se liší svými projevy, závažností, trváním, rozsahem či způsoby léčby. Příčiny těchto nemocí jsou
různé a mohou souviset s degenerativními procesy v postižených tkáních, ale také se vznikem zánětu nebo s ukládáním
některých krystalů v kloubech,
např. kyseliny močové, popřípadě s jinými metabolickými
nebo endokrinními poruchami
v organismu.
Přibližně jedna polovina
obyvatel trpí některou formou
revmatického onemocnění.
V průměru jsou revmatické
choroby častější u žen než
60
u mužů. Proč tomu tak je, však
úplně přesně nevíme. V obecném povědomí je revmatické
onemocnění spojeno s vyšším
věkem. Naneštěstí je mnoho forem, které postihují mladší věkové skupiny nebo i děti. Někdy
se může jednat o velmi závažné
stavy, které nemocného nejen
omezují v jeho pohyblivosti nebo způsobují bolesti, ale mohou
vést i k poškození důležitých
vnitřních orgánů a omezovat
jejich funkci. Ve srovnání s jinými chorobami, jako jsou například kardiovaskulární, neuropsychiatrická, endokrinní ne-
bo nádorová onemocnění, postihují revmatické nemoci více
lidí, způsobují větší nemocnost,
vedou k masivnější pracovní
neschopnosti, jsou častějším
původcem invalidity a ve svých
důsledcích tedy i společnost více ekonomicky zatěžují. V Evropské unii jsou revmatické nemoci zodpovědné za 450 milionů dnů pracovní neschopnosti
ročně.
Artróza
Nejčastější z těchto nemocí
je artróza, které se nověji říká
osteoartróza. V anglosaské li-
teratuře se mluví o osteoartritidě, což zdůrazňuje možný podíl zánětu na některých formách nebo určitých stadiích
tohoto onemocnění. V zásadě
je to však degenerativní postižení chrupavky. Ta postupem
času ubývá na tloušťce a ztrácí
svou elastickou kvalitu. Kost
na to reaguje výrůstky na okrajích kloubu (osteofyty), které si
zejména na malých kloubech
můžeme snadno nahmatat.
Chrupavka může postupem času i úplně vymizet, takže při
pohybu kloubu nedochází
k normálnímu klouzání mezi
kostmi pokrytými chrupavkou,
ale k drásavému tření samotných kostěných povrchů o sebe. Někdy můžeme tento hrubý
drásot v kloubu i slyšet nebo
nahmatat. To samozřejmě znesnadňuje pohyb a vede k bolesti. Osteoartróza není prosté
stárnutí chrupavky, ale nemoc,
jejíž příčinou je změna normálního metabolismu chrupavky,
která pak není schopna vydržet
normální pohybovou zátěž.
Osteoartróza nejčastěji postihuje ruční klouby, kolena, kyčle a páteř. Klasickými symptomy nemoci jsou takzvané startovací bolesti. Znamená to, že
Diagnóza
při prvních krocích jsou obtíže
pociťovány nejintenzivněji.
Během dalšího pohybu se pak
bolesti poněkud zmírní. První
obtíže při postižení kolenních
kloubů, tedy při gonartróze,
zaznamenáváme především při
chůzi se schodů. Postižení kyčle, tedy koxartróza, může výrazně omezovat chůzi a její postup může být někdy velmi
rychlý. Ani moderní medicína
si s osteoartrózou nedokáže zásadním způsobem poradit. Je
vhodné pacientovi vysvětlit, jakým způsobem šetřit pohybový systém, doporučit pohybová
cvičení na posílení svalstva kolem kloubů, u obézních i redukci váhy, případně podat léky, které tlumí bolesti krátkodobě nebo dlouhodoběji při
chronickém postižení. Pokud
je kloub skutečně výrazně poškozen, může ortopéd provést
celkovou náhradu kloubu umělou endoprotézou.
imunitního systému. U některých lidí existuje určitá vrozená
náchylnost k nenormální reakci
imunitního systému na dosud
neznámý spouštěcí činitel. Ten
lékaři stále usilovně hledají.
Zcela nedávno se zjistilo, že
např. kouření, i když asi samo
o sobě není tím nejdůležitějším
spouštěcím činitelem, může se
na vývoji nemoci významným
způsobem podílet. Pro léčení
revmatoidní artritidy máme
složky zánětu v jeho nejdůležitějších segmentech. Největšího
rozšíření doznaly metody namířené proti působku, který se
jmenuje TNF alfa. Buď se podávají monoklonální protilátky
proti TNF alfa, nebo rozpustný
receptor pro TNF. Oba přístupy neutralizují TNF alfa a zabraňují jeho škodlivému působení v organismu. Taková
léčba zastaví vývoj choroby
u zhruba 30–50 % nemocných
k dispozici řadu léků. Ty nejjednodušší se jmenují nesteroidní
antirevmatika a tlumí jednu
složku zánětu. Působí pouze
krátkou dobu a jejich účinek
odezní po několika hodinách.
Pokud se užívají takové léky
dlouhodobě, hrozí některé nežádoucí účinky, jako je poškození žaludku nebo kardiovaskulárního systému. Jiný typ
léků, o kterých říkáme, že modifikují průběh choroby, dokáže zpomalit nemoc utlumením
imunitního systému. Takové léky je nutno podávat dlouhodobě, a protože mohou mít některé nežádoucí účinky, pacienti
musí docházet pravidelně na
krevní odběry a kontroly. Velkým pokrokem medicíny se
v posledních 10 letech stala tzv.
biologická léčba. Jedná se o cíleně připravené biologické látky, které ovlivňují jednotlivé
a výrazně pomůže až 70 %
z nich. Léčba je ale drahá, náklady se pohybují ve statisících
ročně, a rovněž není zcela bez
nebezpečí nežádoucích účinků.
Postupy biologické léčby se stále zdokonalují a časem poznáváme více a více vlastností těchto léků, takže s nimi můžeme
zodpovědně zacházet. V každém případě však přinesly nesmírnou úlevu těm nejtěžším
pacientům.
Totální kyčelní
endoprotéza
Umělá náhrada
kyčelního kloubu
Totální kyčelní endoprotéza
patří mezi nejčastěji prováděné ortopedické operace. Výraz „totální“ vyjadřuje, že se
jedná o náhradu celého kyčelního kloubu kloubem umělým.
Kyčelní kloub je největší kulový kloub lidského těla. Jde
o tvarově a prostorově složitou soustavu, která je tvořena částmi s odlišnými materiálovými vlastnostmi, tzn. různě tvrdými tkáněmi. Navíc je
specificky zatěžován. To vše
musí být zohledněno při vývoji a konstrukci umělých kyčlí.
Totální náhrady kyčelního
kloubu by měly mít především
dlouhou životnost a umožňovat pacientovi co nejpřirozenější pohyb. Jedním z hlavních faktorů, který limituje
délku životnosti protézy je tzv.
„otěr“, k němuž dochází pohybem protilehlých částí umělého kloubu. Otěrové částice,
které se uvolňují z povrchu,
se hromadí v kloubním prostoru a mohou způsobit uvolnění protézy.
Díky novým materiálům, ze
kterých jsou umělé náhrady
vyrobeny, lze dosáhnout až
100krát menšího množství
otěrových částic. Jedná se
především o kombinaci kovkov (kovová hlavice kloubu je
zasazena do kovové jamky),
oba povrchy jsou ze slitiny kobaltu a chromu, a kombinaci
keramika-keramika (keramická hlavička se pohybuje v keramické jamce). Totálních kyčelních endoprotéz se na českých pracovištích provede
zhruba 12 000 ročně.
Revmatoidní
artritida
Závažnější nemocí je revmatoidní artritida, které se dříve říkalo progresivní polyartritida.
Zde dominuje především zánět
uvnitř kloubu, který způsobí
otok, bolest a zatuhnutí. Kůže
nad kloubem bývá teplejší, ale
ne červená. Tato nemoc často
zasahuje řadu kloubů v těle
současně, a to většinou symetricky na obou stranách těla.
Typicky bývají nejdříve postiženy drobné klouby rukou a zápěstí, k nim se přidávají klouby
nohou, ramena a další. V podstatě mohou být nemocí postiženy téměř všechny klouby těla.
Trvá-li zánět nějakou dobu, vede k poškození chrupavky
a kosti, takže v kosti dochází
k destrukcím. V nejtěžších případech mizí části kostí tvořících kloubní plochy. To vede
k osovým úchylkám a deformitám v kloubech. Dříve se lékaři
poměrně často setkávali s pozdními následky, které znamenaly úplné ztuhnutí a nepohyblivost kloubu. Příčinou revmatoidní artritidy je porucha
Diagnóza
Bechtûrevova
nemoc
Stejné léky jsou dnes s úspěchem používány i u nemoci,
které se odborně říká ankylosující spondylitida, ale většinou ji
známe jako Bechtěrevovu nemoc. Nejčastěji začíná v mladém věku 18–20 let a vede k zánětu v páteři, případně i v kloubech na končetinách. V tomto
61
případě jsou častěji nemocní
muži než ženy a jejich hlavním
problémem jsou kruté bolesti
v páteři. Na rozdíl od toho, co
většina z nás zná jako běžné bolesti páteře vznikající z různých
mechanických důvodů, jsou to
bolesti hlavně noční, resp. dostavují se k ránu a zlepšují se po
rozhýbání cvičením. Pacient
s Bechtěrevovou nemocí musí
cvičit denně alespoň 1–2 hodiny, aby předešel ztuhnutí páteře v nevhodném postavení.
Artróza, léčba bolesti
pohybového aparátu
Na dotaz odpovída odborná lékařka MUDr. Květa Beranová
Již řadu let trpím artrózou kolenních kloubů a v poslední
době se k tomu přidává také artróza kyčelního kloubu, stav
se stále zhoršuje, pohybuji se už jen velmi obtížně.
Vyzkoušela jsem již téměř všechny možnosti, ale zlepšení je
vždy pouze dočasné. Neexistuje nějaká účinná pomoc, pro
zlepšení mého stavu, zmírněni bolesti. Nechci zůstat upoutána na lůžko. Prosím poraďte.
Vlaďka z Plzně.
Odpovídá Mudr. Květa Beranová:
Artrózou trpí opravdu značná část našeho obyvatelstva. Touto
otázkou se zabýváme velmi často. V poslední době se setkáváme
s kladnými ohlasy nejen od naší odborné veřejnosti, ale hlavně
od pacientů na přístroj Biobeam 940. BioBeam TM 940 je
charakteristický zvláštními léčebnými vlastnostmi. Používá
úzkopásmové infračervené světlo ke zmírňování chronické
bolesti malých a velkých kloubů při revmatických a artritických
stavech. Využívá vlastností infračerveného paprsku jedné vlnové
délky 940nm, která je velmi účinná při léčbě pohybového aparátu. Má výrazný analgetický, protizánětlivý a hojivý efekt. Použití
BioBeamu 940 výrazně snižuje počet lékařských zákroků,
množství užívaných léků a s tím spojené odbourání jejich vedlejších a nežádoucích účinků. Klinické testy dokazují, že BioBeam
940 účinně ovlivňuje uvolňování serotoninu a acetylcholinu,
o nichž je známo že hrají při tišení bolesti významnou roli.
Ze zkušeností pacientů je patrné, že již po 4-5 aplikaci zaznamenávají výrazné zlepšení.
Systémové
choroby pojiva
Mezi revmatické choroby
patří i tzv. systémové choroby
pojiva. To jsou naštěstí vzácné
nemoci, jejichž původ tkví
v tom, že náš imunitní systém
přestane tolerovat vlastní tkáně
a najednou začne některé jejich
součásti rozeznávat, jako by byly cizí. Organismus vytváří protilátky proti některým součástem buněk (tzv. autoprotilátky)
a imunitní buňky se hromadí
v různých orgánech, které mohou poškodit. Nejčastější takovou nemocí je systémový lupus
erythematodes. Tady se vedle
postižení pohybového aparátu
vždy obáváme i toho, že nemoc
zasáhne ledviny, krevní buňky,
cévy, mozek, srdce nebo plíce.
Dosti časté jsou také různé vyrážky na kůži, které se zhoršují
po oslunění. Nemocní s touto
chorobou mají proto zakázáno
chodit na sluníčko a musí se
před účinkem ultrafialové části
slunečního záření chránit různými prostředky. Objev účinku
glukokortikoidů v 50. letech
minulého století znamenal velký průlom do léčby těchto
systémových chorob. Výrazně
se zlepšil osud řady pacientů,
někteří se navrací plně do normálního života, i když léčení je
většinou dlouhodobé a jen zřídka můžeme mluvit o úplném
vyléčení.
Revmatické
choroby jsou
v centru
pozornosti EU
O pochodech, které vedou ke
vzniku revmatických onemocnění, jsme se v posledních
10–20 letech dozvěděli velmi
mnoho a umožnilo nám to vyvinout účinnější léky. Velmi mnoho toho ale stále nevíme, a proto je potřebné zkoumat podstatu revmatických onemocnění
a odhalovat jejich příčiny. Evropská unie si nedávno uvědomila význam těchto nemocí
a zařadila revmatické choroby
mezi prioritní oblasti ve sféře
podpory výzkumu. Doufejme,
že výsledky nenechají na sebe
dlouho čekat, a že povedou
k ulehčení života a zmírnění bolestí a nemohoucnosti u našich
spoluobčanů postižených revmatickými chorobami.
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
BioBeam 940 - účinný systém
pro léčbu pohybového aparátu,
moderní léčba vašich obtíží
Trpíte artrózou, bolestí kloubů, záněty svalů nebo šlach, bolestí páteře,
jste po úrazu nebo máte jiné problémy s vašim pohybovým ústrojím?
BioBeam 940 je účinný lékařský přístroj určený pro bezbolestnou,
bezlékovou léčbu pohybového aparátu.
Cena přístroje je 5990 Kč, nebo na splátky
po 599 Kč.
Kontakt na výhradního dovozce pro ČR:
Drixon group s.r.o., Roháčova 188/37,
130 00 Praha 3, Tel.: 220 99 88 77
www.biobeam.cz
62
Diagnóza
Co je celozrnné,
je zdravé
N
ikdo z nás již dnes nepochybuje, že celozrnné výrobky
prospívají zdraví. Na obalech výrobků sledujeme obsah vlákniny, protože víme, že nás chrání
před civilizačními nemocemi, hlavně
rakovinou střev a konečníku. Že nám
pomáhá upravit trávení nebo udržet
správnou hladinu cukru a cholesterolu v krvi.
Uvědomili jsme si, že celozrnné
mouky obsahují větší množství vitaminů skupiny B, hlavně vitaminy B2,
B5, B6, které také potřebujeme pro
udržení správné hladiny cholesterolu
v krvi. Dále pro nervovou činnost, krvetvorbu,
energetický metabolismus, ale i pro zdravé
a krásné vlasy a nehty.
Diabetici a ti, kdo hlídají svou hmotnost,
oceňují u celozrnných výrobků nižší glykemický index, než má pečivo bílé, což jim umožňuje lépe hlídat hladinu cukru v krvi a dostat pod
kontrolu pocit hladu. Ti, co chtějí hubnout,
a jimž tedy nestačí pouhé snížení příjmu tuků,
důsledně vybírají právě potraviny s nižším glykemickým indexem.
Nově se ale dozvídáme, že v celých zrnech
je vyšší obsah speciálních tuků – fosfolipidů.
Mnozí slyší tento název poprvé, ale jedná se
o látky nezbytné pro tvorbu buněčných stěn.
Nejznámějším fosfolipidem je jistě lecitin.
V celých obilných zrnech je množství fosfoli-
V˘Ïiva
pidů daleko větší než v obroušených zrnech
pro výrobu bílé mouky. Také oves a ječmen
obsahují těchto látek více než pšenice.
Proč jsou pro nás fosfolipidy tak důležité?
Jsou to látky tvořící buněčné stěny, a proto na
nich závisí zdravá činnost buněk, což se projevuje zejména u buněk nervové soustavy
a svalů. Tedy u buněk, jejichž stěny přenášejí
impulsy – informace o tom, co má která buňka dělat. Pokud jsou stěny buňky narušené,
neobsahují ty správné látky (v našem případě
fosfolipidy), činnost buněk není přesně sladěna a to se projeví špatnou koordinací pohybů,
zhoršením paměti a soustředění. Naopak dostatečné množství fosfolipidů zlepšuje srdeční
činnost, paměť a soustředění. Potřeba některých z těchto fosfolipidů (např. fosfatidylinosi-
tolu) výrazně stoupá při stresu. Ten,
kdo konzumuje dostatek fosfolipidů,
lépe stresu odolává.
Přestože fosfolipidy jsou tuky, nezvyšují hladinu krevních tuků, zejména
cholesterolu, ale naopak přispívají
k jejímu snížení.
Ještě před 100 lety nemuseli lidé
řešit dilema, zda jíst celozrnné, nebo
bílé pečivo. Většinu pečiva tvořil
chléb, který byl daleko tmavší než
dnes, s vyšším podílem ječmene a ovsa. Bílé pečivo bylo pokrmem svátečním, bílá houska s máslem a zrnkovou
kávou se podávala hostům. Proto také nemuseli řešit problém s dostatečným příjmem vlákniny, vitaminu B2 nebo fosfolipidů.
Naším problémem jsou špatné stravovací návyky na jedné straně a na straně druhé větší
stres a delší doba života, což samozřejmě klade vyšší nároky na kondici a regeneraci organismu.
Proto se mnou jistě budete souhlasit, že je
třeba dávat přednost celozrnnému pečivu a výrobkům z celozrnné mouky před pečivem bílým. S tímto názorem souhlasí i řada výrobců
a tak se na našem trhu objevují stále nové celozrnné výrobky. Řada z nich nás přesvědčí,
že i zdravé potraviny jsou dobré. Stačí je jen
vyzkoušet a vybrat si dle své chuti.
RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc., PR
63
Oãkování
proti meningokokov˘m
nákazám
Pfiíãiny
onemocnûní
Meningokokové nákazy se
šíří kapénkovou formou prostřednictvím hlenů nebo slin
bacilonosičů nebo nemocných
a jejich původcem je bakterie
Neisseria meningitidis. Ta se
však vyskytuje v různých skupinách označených jako A, B, C,
W135 a Y. Zdrojem nákazy je
výhradně člověk. Nejrizikovější
skupinou bývají děti do čtyř let
a dospívající mládež ve věku od
15 do 20 let. Předpokládá se, že
důvodem může být vývoj či
změna imunitního sytému
v tomto věkovém období. Jedním z rizikových předpokladů
pro meningokokovou nákazu je
pobyt ve velkém kolektivu případně v uzavřeném prostoru,
kde dochází k vytváření podmínek vhodných pro její šíření od
náhodného bacilonosiče (vojenská služba, internáty, disko-
64
téky, letní tábory nebo brigády
apod.). I když meningokokové
onemocnění není typicky sezonní, vyskytuje se častěji v letních měsících, a to tehdy, dochází-li k novým setkáváním
mladých lidí a společným pobytům mezi novými kamarády.
Jak se nákaza
meningokokem
projevuje?
Když meningokok pronikne
do krevního oběhu, dojde u pacienta k horečnatému onemocnění, které je charakterizováno
těžkou schváceností, bolestmi
svalů, kloubů, hlavy a spavostí.
Na kůži se může vytvořit výsev
červených skvrnek, někdy také
v podobě malých modřin, které
neustále přibývají. Tím se manifestuje klinický obraz tzv.
sepse (otravy krve). Někdy probíhá meningokoková infekce
jako hnisavý zánět mozkových
blan, který může být doprovázen zvracením, případně poruchami vědomí nebo křečemi.
Kožní příznaky u meningokokového zánětu mozkových blan
se nemusí vždy projevit. Nejtěžší formou meningokokové
nákazy je prudce probíhající
sepse, která velmi brzy přechází do septického šoku provázeného selháním životně důležitých orgánů, a to především
plic a ledvin. Naštěstí bývá tato
prudká sepse, která končí téměř vždy smrtí, poměrně vzácná. Komplikacemi tohoto onemocnění bývají nejčastěji zánět
osrdečníku a srdečního svalu,
popřípadě kloubů. Celková
úmrtnost se pohybuje do 10 %.
Obě formy meningokokového
onemocnění mohou zanechat
trvalá postižení svalů, podkožní
tkáně a kůže, popřípadě končí
až ztrátou prstů, sluchu nebo
méně často mohou vzniknout
neurologické následky, například obrna, epilepsie apod.
O záchraně a přežití pacienta
rozhoduje často rychlost, s jakou je mu poskytnuta lékařská
pomoc.
Rizikové oblasti
Meningokokové nákazy jsou
kosmopolitní nemocí, ale endemicky se pravidelně vyskytují
v Africe, Asii a Jižní Americe.
Její incidence může dosáhnout
až 500 případů na 100 000
osob (ve srovnání se zhruba 10
případy na 100 000 osob v České republice). Tyto epidemie vykazují sezonní výskyt. Příkladem jsou zejména stepní oblasti jižní Sahary, kde četnost
těchto nákaz převažuje během
suchých období (tj. od prosince
do června) a rozšiřují se postupně z východu na západ,
zhruba každých 10 let (8–12
let). Lokální, regionální a ná-
Poradna
rodní epidemie se mohou objevovat po celém světě.
Meningokoková onemocnění způsobená meningokoky
skupiny A bývají běžná při velkých epidemiích a mohou se
podílet na endemii stejnou měrou jako ostatní skupiny meningokoků. Největší epidemie
se objevují nejčastěji v jižní oblasti Sahary, v tzv. jihosaharském africkém pásu meningitid, napříč střední Afrikou, který zahrnuje celkem 15 států.
Obvykle se vyskytuje v období
sucha a končí s příchodem dešťů, přičemž 98 % případů meningokokové infekce je tvořeno
právě skupinou A. Tyto výsledky podporují význam očkování
proti meningokokovým nákazám skupiny A zejména před
cestou do těchto oblastí střední
Afriky.
Meningokoková séroskupina B je celosvětově pravděpodobně nejčastější příčinou endemických meningokokových
onemocnění. Tato skupina se
významně podílí na vzniku řady
ohnisek nákaz i v Evropě. Epidemie vyvolané meningokoky
Různá mikroskopická zobrazení meningokoka
séroskupiny B bývají méně intenzivní než tytéž epidemie
způsobené skupinou A, avšak
na rozdíl od nich zasahují větší oblasti a přetrvávají delší
dobu, často i po mnoho let.
Problémem nadále zůstává to,
že dosud není k dispozici plně
funkční vakcína proti meningokokovým nákazám vyvolaným
séroskupinou B.
Meningokoky séroskupiny C
jsou hlavní příčinou vzniku endemických meningokokových
nákaz. V přímořské části Kanady byla zaznamenána v letech
1989 až 1992 incidence těchto
nákaz, která postihla zejména
starší osoby, 10krát větší, než je
obvyklé pro endemie stejné
skupiny nebo skupiny B. Po-
dobně jako v případě meningokokových nákaz způsobených
skupinou A je vůči těmto nákazám k dispozici vakcína.
V letech 1992 až 1995 došlo
celosvětově k významnému nárůstu případů meningokokové
nákazy skupiny Y, a to zhruba
ze 6 % až na 29 %. Stejně jako
u předchozích skupin (vyjma
skupiny B) existuje kvalitní očkovací látka i proti této skupině, obvykle v kombinaci všech
4 celosvětově významných skupin: A, C, Y, W135.
Oãkování
V současné době jsou celosvětově k dispozici očkovací látky proti významným meningokokovým nákazám, vyjma ná-
kaz způsobených meningokoky
skupiny B. Vedle tradičních
vakcín jsou dnes k dispozici
i nové, takzvané konjugované
vakcíny.
Očkování jedinou dávkou
tradiční vakcíny zajišťuje dostatečnou ochranu vůči odpovídajícím meningokokovým nákazám, a to pouze u osob starších 2 let, u mladších selhává
účinnost takové vakcíny, a proto se k očkování tento typ vakcíny nepoužívá. Základní očkování chrání minimálně po dobu
dvou let, maximálně však pěti
let. Pokud riziková osoba byla
již očkována, je vhodné po
třech letech provést přeočkování, a to opět jedinou dávkou.
Podobně se očkování novou
konjugovanou vakcínou provádí podáním pouze jediné dávky,
ale na rozdíl od tradiční vakcíny
už i jedincům starším jednoho
roku. V případě očkování dětí
mladších 1 roku se musí podat
3 dávky v intervalu minimálně
1 měsíce a očkování lze zahájit
po završení 2. měsíce života.
Očkování konjugovanou vakcínou má ještě jednu výhodu, a to
P R O T I K L Í · Ë O V É E N C E FA L I T I D ù
J
S
M
E
N
E
J
V
ù
T
·
Í
Z
A
M
ù
S
T
N
A
N
E
C
K
O
U
P
O
J
I
·
Ë
O
V
N
O
U
V
â
R
LIDÉ NÁS ZNAJÍ
Jezdíte na kole? Sbíráte houby? Chodíte po horách, rybařit
nebo jen tak do přírody?
PAK URâITù NEZAPOME≈TE NA OâKOVÁNÍ!
ZDRAVOTNÍ POJI·ËOVNA MINISTERSTVA VNITRA âR
poskytuje sv˘m klientÛm pfiíspûvek v hodnotû 500 Kã
na oãkování proti KLÍ·ËOVÉ ENCEFALITIDù.
V roce 2005 klí‰Èovou encefalitidou onemocnûlo v âeské republice
témûfi 650 lidí a v souvislosti s infekcí zemfieli 3 lidé. Doposud nejsou
známé léky pfiímo proti klí‰Èové encefalitidû.
Klí‰Èata se vyskytují ve vlhkém a teplém prostfiedí od jara aÏ do podzimu.
Pfiíspûvek je poskytován na 2. a 3. dávku + revakcinaci.
Pfiíspûvek je moÏno ãerpat v rámci jednotliv˘ch balíãkÛ. O podmínkách se pfiedem informujte.
Zmûna nabídky vyhrazena.
infolinka: 844 121 121
infomail: [email protected]
internet: www.zpmvcr.cz
Víte, že...
âe‰i vyvinuli
vakcínu proti zánûtu
stfiedního ucha
ědci z Univerzity obrany
v Hradci Králové vyvinuli
novou očkovací látku omezující riziko onemocnění zánětem
středního ucha. Vakcína je nyní
v závěrečné fázi testů před uvedením na trh. Naši vědci zjistili, že u dětí naočkovaných touto látkou v prvních šesti měsí-
V
Mladí lidé patří
k nejohroženějším
skupinám
cích života se snížil počet
případů onemocnění zánětem
až o 30 %. Vědecký tým testoval
vakcínu u 4 700 dětí ve věku od
tří do patnácti měsíců. Testované děti dostaly buď tři dávky očkovací látky a poté tzv. posilující očkování, nebo vakcínu proti
žloutence typu A. Zatímco ve
skupině očkované proti žloutence typu A onemocnělo zánětem středního ucha 499 dětí,
u druhé skupiny to bylo 333 dětí. Podle šéfa Americké akademie pediatrů Allana Lieberthala jsou výsledky studie nadějné,
ale jednoznačné nadšení je stále ještě předčasné. „Pokud se
stejný výsledek bude opakovat
i v dalších studiích a vakcína
bude bezpečná, znamenalo by
to, že snižuje výskyt infekce
způsobené těmito bakteriemi,“
uvedl Lieberthal.
Zánět středního ucha se projevuje silnou bolestí, teplotou
a v některých případech také
nemocní špatně slyší. Nemoc
se objevuje po nachlazení spojeném s rýmou a většinou se léčí antibiotiky.
red
delší dobu ochrany po očkování, která se zatím předpokládá
na více než 5 let. Dosavadní klinické studie ukazují až na desetiletou ochrannou účinnost tohoto očkování.
Meningokokové vakcíny (tradiční i konjugované) jsou velmi
bezpečné a pacienti je dobře
snášejí. Nejčastěji se mohou objevit lokální nežádoucí účinky
po očkování, jako jsou zarudnutí, otok a bolest v místě vpichu.
Díky vývoji konjugované
vakcíny proti menigokokovým
nákazám (alespoň je tomu tak
u nákaz vyvolaných meningokoky skupiny C) zavedly některé státy toto očkování do očkovacího kalendáře. První zemí,
která se rozhodla zavést toto
očkování celoplošně, byla Kanada, kde byla velmi vysoká incidence s poměrně vysokým
počtem úmrtí.
Jako jedna z prvních zemí
v Evropě, kde se toto očkování
zařadilo do očkovacího kalendáře, byla Velká Británie
(celoplošné očkování v letech
1999–2000). Po několika letech
od zavedení celoplošného očkování došlo zejména u očkované skupiny k významnému
poklesu incidence meningokokové nákazy skupiny C, a to téměř o 70 %.
Dnes se celoplošně očkuje
touto konjugovanou vakcínou
v Irsku, ve Španělsku (ve většině provincií), ve Velké Británii
(kde se navíc doočkovávají oso-
by starší dvaceti let), na Islandu, v Belgii, v Lucembursku
a v Nizozemí. Pokud se děti očkují od 2. měsíce, pak se toto
očkování provádí současně
s dalším očkováním, jako je očkování proti záškrtu, tetanu,
dávivému kašli, proti virové hepatitidě typu B, proti dětské
přenosné obrně atd. U dětí starších jednoho roku se očkování
zpravidla provádí samostatně,
podáním pouze jediné dávky.
Možná přišel čas zvážit zařazení očkování proti meningokokovým nákazám skupiny C
v rámci celoplošného povinného očkování i do našeho očkovacího kalendáře.
RNDr. Marek Petráš
www.vakciny.net
Postižení meningokokem – na kůži se vytvoří výsev červených skvrnek, které neustále přibývají
Poradna
Epilepsie u dûtí
R
Pokud se po podání prvního antiepileptika
nedaří dosáhnout bezzáchvatového stavu,
aplikuje se další lék. V takovém případě je
však už šance na úspěch jen 10–15% a s každým dalším lékem postupně klesá.
Pokud se takto vyčerpají současné možnosti farmakoterapie, hovoříme o tzv. farmakorezistenci.
ozdílů mezi epilepsií dětí a dospělých je mnoho. Je tomu tak proto,
že epilepsie v dětském věku probíhá v mozku, který se vyvíjí a zhruba
do šesti let vyzrává.
Rozdíly mezi epilepsií
v dospûlosti a u dûtí
V dětském věku se setkáváme s pestřejší
paletou záchvatových projevů, která je do určité míry závislá na věku dítěte. Rozlišujeme
řadu tzv. věkově vázaných epileptických syndromů, od benigních, které se mohou i spontánně vyhojit, až po vysloveně maligní, které
devastují psychomotorický vývoj dítěte a je při
nich obtížné záchvaty potlačit. Tyto syndromy vedou až k rozvoji epileptické encephalopatie, což je závažné postižení mozkových
funkcí a jejich rozvoje. Správné rozpoznání
a klasifikace epilepsie na různé typy a syndromy je velmi důležité z hlediska prognostického a také pro volbu léčebné strategie.
Zvláště u maligních epileptických syndromů musí být léčba velmi přesně zacílená
a poměrně razantní. V dětství existuje obecně daleko větší nebezpečí z prodlení, protože
aktivní epilepsie pozastavuje psychomotorický vývoj a škody způsobené opakovanými
záchvaty doprovázenými energetickým vyčerpáním mozkových buněk se později těžko
likvidují a ve vyšším věku se projevují mentálním handicapem. Rozdílná jsou i používaná antiepileptika (léky proti epilepsii). Ne
všechna antiepileptika jsou vhodná pro
všechny typy epileptických syndromů a pro
všechny věkové skupiny u dětí.
Jak se epilepsie léãí?
Léčba epilepsie je široký pojem. Zahrnuje
v první řadě léčbu farmakologickou, případně chirurgickou, ale nesmíme zapomínat ani
na pomoc psychologů, pedagogů i sociálních
pracovníků, kteří všichni ovlivňují kvalitu života epileptika, jeho rodiny a celého sociálního zázemí.
Léčba epilepsie spočívá především v podávání antiepileptik. Ta se používají už od
minulého století a stále se vyvíjejí nová, se
snahou zlepšit jejich léčebný profil a minimalizovat nežádoucí účinky. Správně volenou léčbou, zacílenou na určitý typ záchvatů
a epileptického syndromu, lze zkompenzovat přes polovinu všech pacientů. Nevhodně
zvoleným lékem se dá bohužel i mnoho pokazit a v dětském věku to platí dvojnásob.
Diagnóza
Farmakorezistentní
pacienti
Aby děti nebyly traumatizované, vyšetření
se demonstruje na modelu.
U nekompenzovaných pacientů vždy stojí za to nemoc od základů přehodnotit. Především je třeba odlišit neepileptické záchvaty (ty tvoří u tzv. refrakterních epilepsií až
20 %), znovu určit typ záchvatu, zhodnotit
EEG a využít i možnosti souběžného snímání EEG a videozáznamu pacienta. Zvažuje
se též vhodnost použitého antiepileptika,
eventuálně se vyzkouší lék nový. Díky neustálému výzkumu máme k dispozici nová
moderní antiepileptika, některá mají vyšší
účinnost a zároveň nízký výskyt nežádoucích
účinků. Díky nim se leckdy podaří zbavit záchvatů i farmakorezistentní pacienty.
Jako poslední léčebné kroky existují epileptochirurgické zákroky a implantace stimulátoru vagového nervu. Zejména v dětském věku je žádoucí, aby optimálního léčebného efektu bylo dosaženo co nejdříve,
protože opakující se záchvaty mohou být pro
vývoj mozku nebezpečné.
Co mohou udûlat rodiãe?
Nedílnou součástí léčby epilepsie jsou režimová opatření. U dětí je to zvláště pravidelný
rytmus spánku a bdění. Je důležité, aby dítě
spalo dostatečně dlouho. Povrchní spánková
stadia – což je fáze usínání a probouzení –
mohou provokovat záchvaty. Proto je vhodné
tyto situace během dne omezit. Pokud se jedná o kojence a předškolní dítě, pak do normálního režimu patří i odpolední spánek.
Vhodné je omezení běhů na dlouhé tratě
a obecně aktivit spojených s hyperventilací,
která může také vyprovokovat některé formy záchvatů. V některých konkrétních případech doporučujeme omezit i sledování televize a práci s počítačem, ale toto doporučení rozhodně neplatí paušálně. Taktéž už
není striktně zakázována konzumace čokolády a kakaa, jak tomu bývalo dříve. Další informace lze nalézt na www.epilepsie.cz.
MUDr. Hana Ošlejšková, FN a LF MU Brno
67
Historické obrázky popisující
akupunkturní body
Tajemství akupunktury
A
kupunktura je stará
čínská léčebná metoda. Patří do tradiční
čínské medicíny, kam
mimo akupunktury přiřazujeme
ještě léčbu bylinami, masáže, léčebnou gymnastiku, dechová
cvičení, duchovní cvičení a řádné stravování.
Co znamená slovo
akupunktura?
Výraz akupunktura je složen
ze dvou latinských slov : akus –
jehla a punctura – nabodnutí.
Volný překlad tedy znamená
nabodávání jehlami. V čínském
originále se metoda jmenuje
čen – tiou. Jde opět o složené
slovo: čen – kovová jehla a tiou
– páliti. Na rozdíl od latinského názvu, zahrnuje čínský výraz i druhý způsob ošetřování
akupunkturních bodů, kterým
je moxování. Při něm je využíváno teplo, které vzniká pálením moxy.
Akupunktura
vychází z ãínské
filozofie
Akupunktura je metoda,
která pracuje s bioenergiemi.
68
V čínské medicíně je tato energie nazývána čchi. Základním
cílem léčby je harmonizace toku energie po akupunkturních
drahách. Akupunktura se snaží
navodit v organismu ztracenou
energetickou autoregulaci a využít k uzdravení jeho vlastní
energetický potenciál. Původní
teorie stojí na třech základních
pojmech. Učení o jinu a jangu,
učení o čchi a učení o pěti prvcích. Tradiční čínská medicína
vychází z toho, že princip polarity v přírodě je chápán v nejširším slova smyslu. Je zde představa neustálé proměnlivosti
všeho pozemského i kosmického bytí. Celý vesmír, nebe, země a člověk vibrují v harmonických kmitech mezi dvěma póly
– životními principy jinu a jangu. Celý světový prostor je vyplněn čchi. Člověk je chápán jako jedna z forem čchi, která je
vysoce koncentrovaná, organizovaná a harmonická. Vše na
světě se dá přiřadit k pěti prvkům, či spíše k pěti hybným silám světa. Jedná se o původní
zdroje diferencované čchi, která
svými charakteristikami určuje
povahu věcí a jevů, jež k určité-
mu prvku náležejí. Tím vznikají soubory věcí, jevů, ale i planet, čísel, chutí, emocí, zvuků,
barev, světových stran, orgánů,
tkání, ročních období a také
dvou akupunkturních drah:
jedné jinové a druhé jangové,
které patří k jednomu prvku.
Hlavních párových akupunkturních drah je 12. Důležité
a prakticky hojně využívané
jsou i nepárové dráhy: přední
střední a zadní střední dráha.
Akupunktura je poměrně složitý systém vztahů, který navíc
pracuje ještě s drahami mimořádnými, spojovacími atd. Celý
systém je dynamický a velmi
ucelený. Zajímavé je, že současný systém, podle kterého se
v dnešní době léčí, je stejný jako
před tisíci lety. Představa o fungování organismu je stabilní
a do dnešní doby zcela platná
a plně využitelná.
Diagnostika
ãínské medicíny
Tradiční čínská medicína
rozděluje příčiny nemocí do tří
skupin. Příčiny zevní zastupuje
„šest zlých nemocí“, příčiny
vnitřní představuje „sedm hnu-
tí mysli“ a příčiny ostatní pak
nadměrné pití a jídlo, únava
a podobně. Jak je vidět z uvedeného dělení, nalézá tradiční
čínská medicína příčiny onemocnění i v lidské psychice.
V dnešní terminologii počítá
hlavně s emocemi, jejichž intenzita přestoupí přípustnou
mez. Pokud je některá z emocí
chronicky potlačovaná a nemá
možnost volně se projevit, může tento stav rovněž způsobit
vážné onemocnění.
Diagnostika se opírá o vyšetření pohledem, dotazováním,
pomocí sluchu a čichu, pohmatem a vyšetřením pulsu. Pro diagnostiku je nejdůležitější hlavně vyšetření jazyka a pulsu. To,
čeho si všímá klasická čínská
medicína, je odlišné od naší
moderní diagnostiky. Hodnotí
například 24 základních kvalit
pulsu na šesti povrchových
a šesti hloubkových pozicích.
Klasická medicína hodnotí
hlavně frekvenci pulsu.
Jak akupunktura
funguje?
Akupunkturou lze léčit všechny poruchy zdraví, které jsou ve
Poradna
stadiu bioenergetické či funkční
poruchy. Akupunktura nám umožňuje léčit energetické poruchy bez toho, aby se klinicky projevily. Jak praví klasik Lao-c
v knize Tao te ting: „Zadržte tedy
zlo, pokud neexistuje, a poruchu, pokud se neprojeví.“ Převedeme-li účinky akupunktury do
jazyka klasické západní medicíny, dá se hovořit o analgetickém,
protialergickém, protizánětlivém, spasmolytickém, vegetativně stabilizačním, imunomodulačním či homeostatickém
působení. Je však třeba si uvědomit, že akupunktura dosahuje
těchto účinků jinými mechanismy než klasická léčba léková.
VyuÏití
akupunktury
Akupunktura se v dnešní době výrazně uplatňuje při léčbě
bolesti, zejména zad, hlavy a pohybového aparátu. Stejně dobře
je však použitelná i u funkčních
poruch dýchacích cest, zažívacího ústrojí, krevního oběhu, močových cest, alergií, onemocnění
kůže, problémů gynekologických, imunity či chronické únavy. Velmi dobře se uplatňuje
i u nepokročilých duševních rozladění, k nimž dochází v dnešní
uspěchané, náročné a na výkon
zaměřené době poměrně často.
Akupunktura je účinná tím méně, čím pokročilejší je poškození
struktury organismu. Pokud má
např. někdo vážnou artrózu kyčle s odumřením hlavice kosti stehenní, je na místě spíše operační
ortopedické řešení než akupunktura. Ta tedy, obecně řečeno, není vhodná pro závažná
onemocnění spojená s pokročilými patologicko-anatomickými
změnami. Léčení akupunkturou
probíhá většinou v sériích. Nejčastější počet sezení je od 5 do
10. Mezi jednotlivými sezeními
je interval, který trvá u chronických onemocnění asi jeden týden. Neplatí to však zcela striktně. Sezení lze provádět u akutních problémů častěji, jinak
mohou být intervaly i delší než
týden. K akupunktuře se dnes
využívá i mikrosystém ucha,
Poradna
který však do klasické akupunktury nepatří. Akupunkturní body se ošetřují napichováním
speciálními jehlami či moxováním. V dnešní době se však
k ošetření bodů požívají i jiné
způsoby. Nejběžněji to bývá laser, elektrické proudy, magnety
či presurní kuličky z různého
materiálu.
Klady a zápory
akupunktury
Výhodou akupunktury je, že
je účinná, bezpečná a v porovnání se klasickou moderní medicínou i ekonomicky nenáročná. Akupunktura nezná pojem
vedlejších příznaků, jako je tomu při používání léků. Nicméně, při chybné diagnóze, nesprávném výběru bodů, nesprávné volbě způsobu ošetření
či nesprávné frekvenci akupunkturních sezení, je možné
pacienta poškodit. Jedná se
však většinou o poškození na
úrovni energo-informační, které pro pacienta zdaleka nebývá
tak devastující. V každém případě, pokud se někdo rozhodne
pro léčbu akupunkturou, měl by
si vybrat řádně proškoleného
akupunkturistu. V dnešní době
by to u nás neměl být problém,
vzhledem k tomu, že postgraduální školení lékařů v akupunktuře má u nás dlouholetou
tradici a je na vysoké úrovni.
Rozdíly mezi
západní a v˘chodní
medicínou
Velmi často je diskutována
otázka, zda je léčbu akupunkturou možné kombinovat se západní léčbou. Odpověď na tuto
otázku není snadná. Pro akupunkturistu by bylo nejjednodušší, kdyby mohl svých znalostí plně využít bez rušivých
a komplikujících vlivů. V dneš-
ní době je však obtížné se negativním vlivům v podobě metod
klasické medicíny vyhnout,
a tak nezbývá, než je respektovat a počítat s nimi. V žádném
případě však nelze měnit či rušit léky, které jsou pro život pacienta nezbytné. Mám na mysli
např. inzulin, léky používané
k léčbě srdce či léky na astma.
Některé medikamenty však
jdou principiálně proti akupunkturní léčbě, a tam je nutné
individuálně zvážit, zda vůbec
s léčbou začínat. Je tomu například tehdy, když pacient užívá
kortikoidy.
Pokud srovnáváme akupunkturu s klasickou západní
medicínou, spočívá hlavní rozdíl v základním přístupu k léčbě, k lidskému zdraví a člověku
vůbec. Tato zásadní odlišnost je
dána filozofickým pojímáním
světa. Klasická medicína vychází z karteziánského pojetí
člověka jako živého stroje, akupunktura z jeho chápání jako
součásti kosmického řádu. Klasický lékař bojuje proti příznakům, nahrazuje chybné součásti. Lékař-akupunkturista se
snaží, aby zákonům, které jsou
obecně platné, vyhověl. Klasická medicína je založená na rozumovém uvažování, akupunktura více na subjektivních pocitech, vnímavosti, empatii či
intuici lékaře.
Klasická léčba je zaměřená
většinou na symptom. Akupunktura se snaží o vytvoření
dynamické energetické rovnováhy, jejímž důsledkem je vymizení symptomu. Akupunkturista se dívá na symptom jako na
projev, ze kterého lze nahlížet
stav organismu jako funkční
celek.
Pokud se snažíme najít společné rysy klasické medicíny
a akupunktury, nejblíže má
akupunktura k celostnímu, holistickému či psychosomatickému pohledu na zdraví a nemoc.
Dá se říci, že pacientů, kteří
vyžadují tento celostní pohled
na chronicky nemocného člověka, u nás stále přibývá.
MUDr. Ivan Vondřich
69
Jezerní lázně využívají
jedinečných přírodních
podmínek Máchova jezera.
Nové láznû
v âesku
K
dyž se dnes mluví
o lázních, většině
z nás se vybaví dobře
známá jména jako
Karlovy Vary, Luhačovice či
Mariánské Lázně. Ti více znalí
si možná vzpomenou i na některá z menších lázeňských
míst, jakými jsou například
Karlova Studánka, Bludov nebo Velichovky. Každopádně
v nás spíše převládá pocit, že lázeňská místa zde jsou již desítky let a že tento stav je zakonzervovaný a neměnný. Není to
ale pravda.
I láznû mohou
zaniknout
Jestliže se podíváme na
dnešní mapu lázeňských míst
České republiky, zjistíme, že se
postupem let docela zajímavě
měnila. Litvínov, Ústí nad Labem, Pardubice, Ostrava – jména těchto měst v nás jen stěží
vyvolávají představu lázeňského místa. Přesto zde a v řadě
dalších míst České republiky
byly v minulosti provozovány
lázně, některé z nich kdysi i velmi známé. Celkem bylo v minulosti na území dnešní České republiky přibližně 250 míst, ve
kterých byly lázně nebo kde se
přírodní léčivé zdroje využívaly
k léčebným účelům.
Se vznikem Československa
po první světové válce se počet
lázeňských míst u nás začíná
70
snižovat. Do roku 1989 zanikla
celá řada tradičních lázní. Některá místa postupně začala
sloužit jiným formám cestovního ruchu (Špindlerův Mlýn,
Doksy, Sedmihorky), jiná ustoupila rozvoji průmyslu (Litvínov,
Ústí nad Labem) nebo jsou využívána k jinému účelu (Kořenov – dnes ubytovna, Šternberk – dnes ústav sociální péče). A protože řada lázeňských
míst byla i významnými poutními místy, například Křtiny na
Blanensku, Křemešník na Pelhřimovsku nebo Hostýn u Bystřice pod Hostýnem, nebyl po
roce 1948 zájem o jejich rozvoj
také z ideových důvodů.
Bohužel některé negativní
tendence spojené se zánikem
lázní se projevovaly dále i po roce 1989. Důvody dočasného zániku některých lázeňských míst
lze spatřovat v řadě vlivů, např.
v nepovedené privatizaci (Běloves, Kyselka), v omezených
možnostech lázeňských měst
(Bílina) apod. Situace v posledních letech se však obrátila
a současným trendem je snaha
zakládat nová lázeňská místa
v různých regionech České republiky. Nové lázně vznikají
především v místech tradičních, kde již lázně v minulosti
byly a jež mají dobré předpoklady pro rozvoj lázeňské činnosti. Existují ale i zcela nová
místa, ve kterých se připravují
zajímavé projekty nových lázeňských či lázeňsko-wellnessových center. Určitou představu o současném vývoji nám
může dát následující přehled
nově vznikajících lázní.
Jánské Koupele
Jánské Koupele (původně
německy Johannisbrunn), bývalé lázně ležící v oblasti Jeseníků na severní Moravě nedaleko
vodní nádrže Kružberk, mají
dobrou šanci stát se v budoucnosti znovu lázeňským místem.
Původní lázně založené v roce
1809 byly v provozu až do roku
1940. Po roce 1949 zde, až do
roku 1995, byla dětská zotavovna. Lázně byly založeny na zemito-železitých kyselkách, vyvěrajících ve třech pramenech
o mocnosti třicet tisíc litrů denně. Jánské Koupele získaly slávu také díky dobrým klimatickým podmínkám. Obnově lázní
po roce 1989 bránily složité
majetkové poměry. I když se
jedná o malou lokalitu, mají
dnes Jánské Koupele velice
dobrou výchozí pozici pro získání statutu lázeňského místa.
Klá‰terec nad Ohfií
Také Klášterec nad Ohří (původně německy Klösterle an der
Eger) má dnes dobré předpoklady stát se známým a oblíbeným lázeňským místem a být alternativou známějším západo-
českým lázním soustředěným
do tzv. západočeského lázeňského trojúhelníku. Až do padesátých let 20. století zde byly
v provozu malé lázně založené
na vývěru kyselky (pramen Evženie) v blízkosti zámeckého
parku. K znovuobnovení lázní
bylo přikročeno v roce 1993. Ve
druhé polovině devadesátých let
byly některé původní lázeňské
objekty opraveny. Rozvoj lázeňské zóny pokračuje i nadále
a náklady na její dobudování byly odhadnuty na 110 milionů korun. Město Klášterec nad
Ohří je většinovým vlastníkem
společnosti Klášterecká kyselka
a má také hlavní zásluhu na obnově místních lázní.
Lednice
Zdejší příhraniční lokalita je
mimořádně vhodná pro vznik
lázní. Je tu kvalitní zdroj přírodní léčivé vody doplněný
o krásné prostředí kulturní krajiny lednicko-valtického areálu.
Město Lednice spolu se sousedními Valticemi patří do seznamu kulturního a přírodního dědictví pod ochranou UNESCO
a má velký turistický potenciál.
Rozvoj budoucího lázeňského
místa je podporován spoluprací s blízkým lázeňským městem
Hodonín. V případě Lednice se
jedná o vznik zcela nového lázeňského místa na mapě České
republiky, i když například v ne- LázeÀství
Aktivní zájem o zdraví
M
edical wellness plně odpovídá
dnešnímu trendu aktivního zájmu
o své zdraví. Lázně se postupně
stávají místem prevence, kde již nehovoříme
o pacientech, ale o hostech. Lázně Teplice
v Čechách tak dnes navštěvuje stále více hostů, které netrápí žádný konkrétní zdravotní
problém, ale naopak chtějí problémům předcházet a uchovat si své zdraví. Lázně také již
dávno nejsou „vyhrazeny“ pro starší generaci
a díky množství různorodých doprovodných
aktivit vycházejí vstříc zájmům návštěvníků
všech věkových kategorií. „V lázních už dnes
nemusíte skončit s procedurami ve dvě hodiny odpoledne a pak si číst na pokoji. Lázně Teplice v Čechách se zaměřují na intenzivní využití pobytu a snažíme
se, aby si naši hosté užili každou
chvilku svého pobytu,“ upozorňuje
Yveta Slišková, obchodní ředitelka
Lázní Teplice v Čechách, a.s.
„I to, že hovoříme o hostech a nikoli o pacientech, je součástí trendu medical wellness, který intenzivně prosazujeme,“ říká Karel Weigl,
generální ředitel Lázní Teplice v Čechách, a.s., a pokračuje: „Zdá se to
možná jako maličkost, ale již teď vidíme, jak náš přístup medical wellness lidem pomáhá. I v případě, kdy
LázeÀství
přijedete několikrát do roka na kratší dobu, totiž pocítíte blahodárné účinky lázeňských procedur. Samozřejmě, že například měsíční léčebná kúra je v některých případech nezastupitelná, avšak v dnešním uspěchaném světě je
důležité, že přijedete a dáte svému tělu šanci
odpočinout si a zregenerovat se.“
V rámci všech pobytů medical wellness lze
zajistit i celkovou prohlídku organismu s doporučeními, co zlepšit, co jíst, nebo jak se ke
svému tělu chovat. Principem je poskytnout
péči organismu i duši, ale zejména naladit
hosta na nový, zdravější životní styl, který si
udrží i po svém odjezdu z lázní. „Blahodárné
účinky našich léčivých pramenů a procedur
pocítíte takřka okamžitě, což je velmi motivující. Navíc vás naučíme, jak zdravě žít i v každodenní rutině. To je další princip medical
wellness. Proto je vhodné, když u nás několikrát ročně strávíte pár dní,“ vysvětluje Karel
Weigl, ředitel Lázní Teplice v Čechách, a.s.
Pobyty v Lázních Teplice v Čechách je možné připravit i pro větší skupiny hostů, například jako firemní team-building, anebo motivační program. „Samozřejmě vám rádi vyhovíme a připravíme pobyty pro zaměstnance
nebo obchodní partnery. Vždyť lázeňské prostředí je jako stvořené pro utužení obchodních vazeb a dojednávání nových kontraktů,“
doporučuje Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách, a.s.
Velmi vhodné je také spojit kosmetický zákrok na soukromé klinice CLT s následným pobytem
v Lázních Teplice v Čechách. „Po
zákroku máte jistotu lékařského
dohledu, ale také veškerý komfort
a příznivé účinky lázeňské péče,
která nedílnou měrou přispívá
k celkovému efektu provedeného
zákroku. Vše absolvujete v klidu,
daleko od rušivých vlivů domácího
prostředí,“ připomíná Milan Mašek,
ředitel kliniky CLT.
PR
71
Frl_inzerat_215x130_025.indd 1
dalekém Sedlci byly malé lázně
funkční až do roku 1966.
Prachatice
I v Prachaticích byly v provozu až do konce druhé světové
války lázně sv. Markéty (německy Margarethenbad), které
patřily Svazu Němců v Čechách. Původní lázně byly založeny patrně již v 18. století.
Základem zdejší léčby byly
mírně radioaktivní prameny
a výborné klimatické podmínky. Prachatice však zřejmě nemají ambici na navrácení statutu lázeňského místa. Spíše se
v připravovaném projektu jedná o vytvoření moderního wellnessového centra (St. Margarita Spa), jak je to dnes běžné například v sousedním Německu
nebo Rakousku. Součástí projektu je vybudování sportcentra, livingcentra a vitalcentra.
pramene, který spolu s velmi
dobrým přírodním prostředím
tvoří dobré předpoklady pro vybudování nového lázeňského
místa. Zajímavostí je, že zde,
v lokalitě Mušov, vznikly historicky první lázně na našem
území – založili je Římané
z nedaleko ležícího římského
tábora Carnuntum. Původní
mušovské lázně byly v provozu
od 2. století n. l. Pozůstatky
města Carnuntum nalezneme
dnes mezi Bratislavou a Vídní.
Přípravy na zprovoznění zdejšího lázeňsko-wellnessového
areálu jsou teprve v počátcích.
Doksy
Doksy (německy Hirschberg-Thammühl), ležící na břehu Máchova jezera, byly v minulosti známé provozováním
tzv. jezerních lázní. Ty byly založeny jako klimatické lázně
s léčbou neuróz a nemocí dýchacích cest. I po zániku lázní
si místo udrželo značný turistický význam a patří dodnes
k nejvíce navštěvovaným turistickým regionům u nás. Současný projekt znovuvybudování jezerních lázní je připravován jako lázeňsko-wellnessový
koncept, využívající jedineč-
Pasohlávky
V turisticky známém a frekventovaném místě na jižní
Moravě byl nalezen přírodní léčivý zdroj v podobě termálního
72
V případě Lednice se jedná o vznik zcela nového lázeňského místa
na mapě České republiky.
9/11/06 12:34:01 PM
ných přírodních podmínek Máchova jezera. Také zde mají přípravné práce podobu ideového
záměru.
¤ada míst na svou
‰anci teprve ãeká
Součástí rozvoje českého lázeňství je i snaha o rozšíření lázeňských kapacit v již existujících lázních. Kromě výstavby
řady objektů v největších lázeňských městech, jakými jsou
Karlovy Vary nebo Mariánské
Lázně, vznikly nové lázeňské
provozy i v menších lázeňských
místech (třeba Olga v Bechyni).
Nicméně snahy o zprovoznění lázní v některých místech
České republiky se zatím míjejí
účinkem a nemají šanci na úspěch. Jedná se například o přiznání lázeňského statutu pro
některá horská letoviska, jakým
je například Železná Ruda nebo
Špindlerův Mlýn. Lázeňský statut zatím nemají ani dřívější
lázně, jako jsou Sedmihorky na
Turnovsku nebo Mikulov na jižní Moravě.
Ing. Pavel Attl, Ph.D.
LázeÀství
Priessnitzovy láznû v Jeseníku
malé velikostí – velké v˘znamem
P
riessnitzovy lázně předčí díky svému
unikátnímu léčivému klimatu i takové
velikány, jakými jsou rakouský Bad
Gastein nebo americký Carlsbad.
Ozdravné pobyty zde nespočívaají jen
na moderní lékařské vědě, ale hlavně na zdravém způsobu života. Je-li zdravý pohyb na čerstvém vzduchu vhodně doplněn odbornou péčí, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.
Téměř v každém z nás vězí nějaké trápení. Většina populace trpí bolestmi zad, kloubů a celkového pohybového aparátu. Málokdo však ví,
že primární spojení těchto problémů může
pramenit v lidské psychice. Léta se neléčené
neduhy nijak zvlášť neprojevují, až jednou propukne choroba, se kterou nikdo nepočítal.
Letní období je dávno za námi a pestrobarevný podzim je již v celé své kráse! A to je ten
pravý čas nechat svá těla řádně osvěžit a re-
LázeÀství
laxovat. Mezi nejmodernější metody světové ho zdravotnictví používané v Priessnitzových
lázních patří computerová kineziologie, která
před časem vznikla v rámci kosmického výzkumu. Měla při přípravě kosmonautů určit,
jaký druh onemocnění by se u jedince díky ztíženým podmínkám mohl v „budoucnu“ projevit. Tato metoda využívá prvky klasické západní i východní medicíny a výsledkem může
být například upozornění na chybný návyk
stravování, špatný pitný režim nebo dokáže
odhalit podhoubí, které by v budoucnu mohlo
položit základ ke vzniku určité choroby. V současné době neexistuje žádné jiné vyšetření
s obdobnými možnostmi. Priessnitzovy lázně
nabízejí svým návštěvníkům i celou řadu
ozdravných pobytů, které zahrnují perličkové
koupele, turistické výlety s průvodcem, plavání v bazénu nebo například medové masáže.
Večer můžete relaxovat v solné jeskyni, kde se
za zpěvu ptáků a šumění moře necháte pomalu ukolébat…
Věřte, že nejde jen o běžnou relaxaci. Jen
několik málo hodin strávených v solné mikroklimatické jeskyni dokáže nahradit finančně
výrazně dražší pobyt u Mrtvého moře. Milovníci aktivního pohybu si pobyt mohou zpestřit turistikou, a to na kole nebo pěšky, případně se
věnovat aktivitě zvané nordic walking – tedy
chůzi po horách s běžeckými hůlkami, v kombinaci s dechovým cvičením na bázi jógy. Je-li
tato aktivita prováděna pravidelně v naší nádherné přírodě pod vedením zkušených cvičitelů, jde o velice efektivní pohyb, při kterém
dochází k vysokému výdeji energie; a s tím
souvisí zvyšování kondice, hubnutí a celkové
zpevňování těla. Přijeďte, výběr je jen na vás!
PR
73
Téma zimního čísla:
vydavatel: Granit, s.r.o.,
číslo: Podzim 2006, vychází čtvrtletně
vedoucí vydání: Jiří Prinz
jazyková redakce: PhDr. Blanka Markovičová
www.vademecum-zdravi.cz
e-mail: [email protected]
inzerce: [email protected]
telefon: +420 227 018 361
redakční rada:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
předseda České lékařské společnosti
J. E. Purkyně
PharmDr. Jan Horáček,
mluvčí České lékárnické komory
MUDr. Milan Kudyn,
1. místopředseda Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost
MUDr. Jiří Pekárek,
prezident České stomatologické komory
MUDr. Zdenka Poláková,
předsedkyně OS České lékařské
komory Praha 10
Prof. MUDr. Eva Topinková,
přednostka Geriatrické kliniky
1. LF a VFN v Praze
Onemocnění
trávicího traktu
Vademecum zdraví
OBJEDNÁVKA
Pokud se vám časopis Vademecum zdraví líbí a chtěli byste ho dostávat pravidelně,
máte možnost si ho objednat. Když máte přístup k internetu, nejjednodušší způsob
je poslat e-mailem závaznou objednávku se všemi údaji uvedenými níže na
[email protected]
Když přístup k internetu nemáte, vyplňte objednávku (i okopírovanou)
a zašlete poštou na adresu:
Granit, s.r.o., Vademecum zdraví, Štefánikova 43, 150 00 Praha 5
Časopis bude dodáván od nejbližšího čísla.
Objednávám si závazně roční předplatné časopisu (4 čísla) Vademecum zdraví
za manipulační poplatek 80 Kč.
Příjmení (firma):
Jméno:
Ulice, č. p.:
PSČ:
Město:
Telefon:
E-mail:
74
fotografie: Markéta Bursíková,
Matěj Mlčoch, Photos, CzechTourism,
archiv autorů a institucí
příspěvky: Materiály přijímáme
pouze v elektronické formě.
Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu
textu i obrázků.
O umístění reklam a propagačních materiálů
rozhoduje vydavatel.
evidenční číslo: MK E 16125
tisk: Graspo CZ, a.s.
distribuce: Časopis je distribuován zdarma.
Zasílání jednotlivých časopisů
poštou je možné na základě roční
objednávky (4 čísla).
upozornění:
Upozorňujeme, že všechny příspěvky jsou
chráněny autorským zákonem
a jejich další použití, jakož i jejich částí,
je podmíněno písemným
souhlasem vydavatele. Texty i reklamy mají
výhradně informativní
charakter, v žádném případě nenahrazují
vyšetření a stanovení diagnózy
či léčebného postupu odborným lékařem.
Užívání léků a přípravků musí
být vždy konzultováno s příslušným
odborným lékařem. Za případné
škody způsobené nedodržením tohoto
doporučení nenese vydavatel
žádnou odpovědnost.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce
a reklamy.
© Vademecum zdraví 2006
Odborná spolupráce:
Svûtová zdravotnická organizace
v âeské republice – WHO
Ministerstvo zdravotnictví âR
Ústav zdravotnick˘ch informací
a statistiky âR – ÚZIS âR
âeská televize
Existuje mužský přechod?
Trápí Vás zvýšená únavnost, podrážděnost a mrzutost?
Míváte pocit smutku, zbytečnosti až deprese?
Objevily se u Vás poruchy erekce
nebo máte pocit snížené vzrušivosti?
Vaše obtíže mohou být způsobeny ANDROPAUZOU,
na podkladě poklesu mužského hormonu
– testosteronu. Na těchto stránkách
najdete základní informace
o Andropauze a možnostech
jejího řešení.
www.
AndroPauza.cz
„Dlouhá léta ve výborné formě“

Podobné dokumenty

TCM_Revue-2016_01

TCM_Revue-2016_01 PODPOŘIT ROZVOJ VYUŽITÍ METOD TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY? Víme, že metody TCM jsou nenáročné z hlediska provozních nákladů, a ve správných souvislostech, pod supervizí odborníků-lékařů, také velmi ef...

Více

Září 2005 PDF - Klub zdraví Walmark

Září 2005 PDF - Klub zdraví Walmark zahájil Walmark svou ãinnost a postupnû se vypracoval v respektovanou mezinárodní farmaceutickou spoleãnost se ‰esti poboãkami. S odstupem ãasu uÏ mÛÏeme fiíct, Ïe bylo správnou volbou zamûfiit se v˘...

Více

Vademecum zdraví Zima 2006

Vademecum zdraví Zima 2006 Ostatní nemoci jícnu Mezi časté choroby jícnu patří také výchlipky jícnu (divertikly). Bývají náhodným nálezem při rentgenologickém vyšetření jícnu. Některé vznikají na podkladě zánětlivých změn v ...

Více

1.číslo - NADACE Academia Medica Pragensis

1.číslo - NADACE Academia Medica Pragensis dostáváte do rukou první číslo Revue České lékařské akademie. Po krátkou dobu své existence (ČLA zahájila svou činnost pod záštitou a za účasti prezidenta republiky dne 13. února 2004 slavnostním k...

Více

Doba Seniorů 1/2011

Doba Seniorů 1/2011 síla o 2,4 až 2,6 % a sociální postavení českých seniorů se propadne až o jeden procentní bod. Ze 41,2 % v roce 2009 na 40,2 % v roce 2010. Půjde o nejvyšší meziroční propad reálné kupní síly penzí...

Více

ťÍesRp8Í Í osš}J

ťÍesRp8Í Í osš}J příznaky zánětu mozkových p|en a/nebo zánětu mozku, v 7 případech se jedna|o o muŽe a s oh|edem na věk by| nejvyššípočet

Více

Stáhnout celý časopis 2011/3 - Informace pro lékařské praxe

Stáhnout celý časopis 2011/3 - Informace pro lékařské praxe Doba, kdy nám stát dodal prostřednictvím hygienických stanic očkovací látky pro povinné očkování a zdravotní pojišťovna zaplatila očkování prostřednictvím jednoho kódu 02110, minula. Poslední 3 rok...

Více

Modern Woman 06 - S

Modern Woman 06 - S je nejen nejrozsáhlejším, ale i nejúspěšnějším programem, který zahrnuje několik na sebe navazujících kroků a to od

Více