Výroční zpráva 2014

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2014
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
Výroční zpráva
2014
(leden 2014 – prosinec 2014)
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2013
Kancelář senátního obvodu 52
Brněnská 599/28
586 01 Jihlava
E-mail: [email protected]
Vydáno 30. června 2015
Výroční zpráva 2014
Obsah
1. Úvodní slovo ..................................................................................................................................... 5
2. O nás ................................................................................................................................................... 6
3. Internet ............................................................................................................................................... 8
3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz ......................................................................................... 8
3.2 Facebook – www.facebook.com/milosvystrcil....................................................................... 9
3.3 Kandidatura na místopředsedu ODS .................................................................................... 10
4. Senátní obvod 52 – Jihlava ............................................................................................................ 11
5. Z činnosti ......................................................................................................................................... 12
5.1 Některá vystoupení, přednášky, semináře a besedy .......................................................... 12
5.2 Obecní a okresní úroveň ......................................................................................................... 12
5.3 Krajská úroveň.......................................................................................................................... 13
5.4 Celostátní úroveň ..................................................................................................................... 13
5.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava ...................................................................................... 13
6. Rok 2014 ........................................................................................................................................... 14
6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava ...................................................................................... 14
6.1.1 Vybrané události ............................................................................................................... 14
6.1.2 Návštěvy obcí .................................................................................................................... 16
6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací ...................................................................... 17
6.2 Senát ........................................................................................................................................... 17
6.2.1 Klub, výbor, komise, schůze ........................................................................................... 17
6.2.2 Cesty výborů, stálých delegací a komisí........................................................................ 19
6.2.3 Návštěvy v Senátu ............................................................................................................ 20
6.2.4 Pořádané vernisáže v Senátu .......................................................................................... 20
6.2.5 Statistika ............................................................................................................................. 21
7. Spolupráce a pomoc ....................................................................................................................... 22
7.1 Dary ............................................................................................................................................ 22
7.2 Spolupráce v senátním obvodu.............................................................................................. 22
8. Závěr ................................................................................................................................................ 23
8.1 Stručná sumarizace činnosti v roce 2014............................................................................... 23
8.2 Plánované aktivity v roce 2015 ............................................................................................... 23
9. Kontakty .......................................................................................................................................... 24
9.1 Kancelář Jihlava ........................................................................................................................ 24
9.2 Kancelář Praha.......................................................................................................................... 25
9.3 Poradci ....................................................................................................................................... 25
9.4 Stážisté ....................................................................................................................................... 25
10. Fotogalerie ..................................................................................................................................... 26
1. Úvodní slovo
Vážené obyvatelky
vážení čtenáři,
a
obyvatelé
senátního
obvodu
52,
rok 2014 uplynul a já Vám předkládám již svoji čtvrtou výroční
zprávu.
Během uplynulého roku se má práce zpočátku příliš nelišila od
let předchozích. Pracoval jsem pravidelně v Senátu a jako
zákonodárce jsem se snažil aktivně vyjadřovat ve svých
vystoupeních, hlasováních nebo při přednášení pozměňovacích
návrhů k projednávaným zákonům a dalším senátním tiskům.
Přesto se některé věci změnily. V lednu 2014 jsem byl zvolen místopředsedou ODS, a tak
jsem se snažil, aby senátoři za ODS začali více spolupracovat s poslanci a abychom naše
priority a názory prosazovali a akcentovali společně.
V roce 2014 jsem poměrně často opět podával sám, případně s kolegy, pozměňovací návrhy
k návrhům zákona, které Senát projednával. Za osobně nejvýznamnější úspěch považuji
prosazení změny zákona o DPH, ve kterém se přijetím pozměňovacího návrhu, jehož jsem
byl spoluautorem, podařilo odstranit nesmyslnou povinnost pro čtvrtletní plátce DPH
měsíčně podávat tzv. kontrolní hlášení. Zabránili jsme tak naprosto zbytečné administrativní
„šikaně“ u několika stovek tisíc živnostníků a drobných podnikatelů.
Ve svém senátním obvodu a často i mimo něj jsem se nadále snažil pomáhat řešit problémy
obcí, firem, neziskových organizací a zejména občanů, které se obvykle týkaly jejich vztahu
s úřady a ministerstvy. Byly to problémy pracovní i osobní. Ne vždy se vše vyřešilo k úplné
spokojenosti, ale poměrně často se nám podařilo, když ne rovnou pomoci, tak alespoň
správně nasměrovat a poradit.
Na závěr ukončím své úvodní slovo sdělením, že na konci roku 2014 po proběhlých
senátních volbách jsem byl následně zvolen předsedou senátního Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí. Předsednictví tohoto velmi významného Výboru Senátu
Parlamentu ČR je zatím vyvrcholením mé práce v Senátu. Další roky ukáží, zda se mi podaří
se jí úspěšně zhostit.
Pořád také platí, že politik bez zpětné vazby a znalostí problémů lidí nemůže být dobrým
politikem. Všichni v životě potřebujeme ke svému zlepšení či dosažení pokroku pochvaly
i kritiku, chcete-li motivaci. I proto děkuji za Váš zájem a Vaše názory. Beru je velmi vážně
a těším se na další setkání a spolupráci.
Váš senátor
Výroční zpráva 2014
5
2. O nás
RNDr. Miloš Vystrčil
Narozen:
10. srpna 1960 v Dačicích, od narození žije v Telči
Bydliště:
Jana Žižky, 588 56 Telč
Vzdělání:
 1979–1984 Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta, obor matematika –
fyzika, titul RNDr.
 1975–1979 Gymnázium Otokara Březiny v Telči
Zaměstnání:
 2010–dosud senátor PČR
 Únor 2009–dosud akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava
 Listopad 2008–únor 2009 středoškolský učitel na Gymnáziu Otokara Březiny
a Střední odborné škole v Telči
 2004–2008 hejtman kraje Vysočina
 2000–2004 první (statutární) zástupce hejtmana Jihlavského kraje (nyní Kraj
Vysočina)
 1998–2001 starosta města Telče
 1992–1998 zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 1985–1992 učitel na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči
 1984–1985 základní vojenská služba
Funkce v Senátu:
 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – VUZP (člen,
od 21. 11. 2014 předseda)
 Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen)
 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (místopředseda do 10/2014)
 Senátorský klub Občanské demokratické strany (místopředseda)
 Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP)
 Řídící výbor Operačního programu životního prostředí (člen – navržen VUZP)
Politická příslušnost a pozice:
 Člen Občanské demokratické strany (ODS) od roku 1991
 Místopředseda Oblastního sdružení ODS Jihlava
 Předseda Regionálního sdružení ODS Vysočina
 Místopředseda Občanské demokratické strany od 18. 1. 2014
 Místopředseda Senátorského klubu ODS
Výroční zpráva 2014
6
Členství v orgánech společností:
 Předseda správní rady Sdílení o. p. s.
 Předseda Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
Rodina:
 Ženatý
 Dvě dospělé dcery
Zájmy:




Folková a trampská hudba, přírodovědná literatura
Vytrvalostní běh
Oblíbená barva modrá
Oblíbený citát: „Kdo chce, hledá možnost, kdo nechce, hledá příčinu.“
Ing. Miroslav Brzek
asistent od 2. listopadu 2010
 Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty managementu a ekonomiky.
Bc. Marta Horecká
asistentka od 1. listopadu 2010
 Absolventka Bankovního institutu vysoké školy Praha, obor právní administrativa
v podnikatelské sféře.
Organizační struktura (od roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
Ing. Miroslav Brzek
Bc. Marta Horecká
asistent
asistentka
Ing. Ladislav Kučera
Věra Kovářová
poradce senátora zejména pro oblast životního prostředí
poradce senátora zejména pro oblast sociální
Ing. Martin Plášil, Ph.D.
Martin Švorc – do 31. 12. 2013
poradce senátora zejména pro oblast zemědělství a venkova
poradce senátora zejména pro oblast energetiky
Matěj Trávníček
Vítězslav Jonáš
poradce senátora zejména pro oblast veřejné správy a komunikace
poradce senátora zejména pro oblast energetiky
Karel Šebek
MUDr. Václav Vlček
poradce senátora zejména pro oblast veřejné správy
poradce senátora zejména pro oblast zdravotnictví
Bc. Štěpán Křeček
poradce senátora zejména pro oblast hospodářskou a ekonomickou

Stážisté senátora:
o Bc. Mira Abrahamyan – od 5. 11. 2014
Výroční zpráva 2014
7
3. Internet
3.1 Webové stránky – www.vystrcil.cz

Čemu slouží
Cílem webových stránek je srozumitelným a pokud možno i přitažlivým
způsobem informovat o práci, činnosti a názorech senátora Miloše Vystrčila.
Umožnit všem, kteří mají
zájem, senátora nebo jeho
kancelář kontaktovat nebo
s ním třeba i přímo navázat
jednorázovou či dlouhodobější spolupráci.
 Co nabízejí
Informace o činnosti senátora ze senátního obvodu i Senátu formou článků, událostí
a fotogalerií. Umožňují rovněž domluvit se senátorem
Milošem Vystrčilem setkání,
besedu nebo přednášku. V nabídce je i po kontaktování možnost zorganizovat
stáž v Senátu nebo zajistit návštěvu historických prostor Valdštejnského paláce,
ve kterém Senát Parlamentu ČR sídlí.

Co obsahují
Na adrese www.vystrcil.cz naleznete přehledně uspořádané články, projevy
a události z činnosti senátora Miloše Vystrčila z volebního regionu (Jihlavska,
Dačicka a Slavonicka) a Senátu. Součástí webu jsou i články z médií. Nedílnou
součástí internetových stránek jsou informace o Miloši Vystrčilovi, jeho týdenním
programu a kontakty na kancelář senátora.

Statistika webu www.vystrcil.cz (od 1/2014 až 12/2014)
o
o
o
o
o
o
Počet zveřejněných článků: 35
Počet zveřejněných projevů: 35
Počet zveřejněných článků z médií: 245
Počet uveřejněných událostí: 411
Návštěvnost webu v roce 2014: 24 940
Počet vytvořených fotogalerií: 43
Výroční zpráva 2014
8
3.2 Facebook – www.facebook.com/milosvystrcil

Co nabízí
Informuje o činnosti senátora Miloše Vystrčila a nabízí možnost získat rychlé
reakce uživatelů na aktuální příspěvky uveřejněné na profilu.

Co obsahuje
Náplní profilu na sociální síti Facebook jsou informace o činnosti senátora Miloše
Vystrčila, a to především formou odkazů na ČLÁNKY, PROJEVY, MÉDIA,
UDÁLOSTI, FOTOGALERIE na webu www.vystrcil.cz.

Počet podporovatelů (konec roku 2014)
170 podporovatelů
Výroční zpráva 2014
9
3.3 Kandidatura na místopředsedu ODS

V pondělí 6. ledna 2014 mě delegáti Oblastního sněmu Občanské demokratické
strany Jihlava nominovali kandidátem na pozici místopředsedy Občanské
demokratické strany (ODS). Kandidaturu jsem přijal a nastoupil tak cestu, která je
pro mě nová a nevyzkoušená. Přestože mám za sebou poměrně bohatou
politickou minulost, členem nejvyššího vedení ODS jsem nikdy nebyl a ani jsem
do něj nikdy nekandidoval. Mé stranické nominace i ambice vždy končily na
úrovni regionu, případně Výkonné rady.

Z výše uvedených důvodů došlo od získané nominace až po konání Kongresu
Občanské demokratické strany – 18.-19. ledna 2014 k úpravě webových stránek
a facebookového profilu.

Na webových stránkách www.vystrcil.cz
byla vytvořená nová sekce MLUVIT
NESTAČÍ, která se do konání kongresu
stala zároveň i hlavní stránkou.
Informovala o důvodech mé kandidatury na pozici místopředsedy ODS.
I nyní je na webu tato sekce zejména
z informačních důvodů k dispozici.

Absolvoval jsem 5 regionálních sněmů
ODS: Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Pardubického kraje, Olomouckého
kraje, Plzeňského kraje.
Kongres ODS – Olomouc

Nominační projev na místopředsedu ODS – Miloš Vystrčil.

„Pravě jsem byl zvolen místopředsedou ODS. Vnímám to jako velký závazek
a výzvu k usilovné práci, aby se ODS vrátila zpět, kam právem patří. Česká
republika potřebuje silnou, standardní a vnitřně demokratickou pravicovou
stranu. A právě takovou stranou musí byt ODS,“ uveřejnil na facebooku po
zvolení Miloš Vystrčil.

Kongres zvolil předsedou Občanské demokratické strany Petra Fialu a prvním
místopředsedou Jana Zahradila. Místopředsedy ODS delegáti kongresu zvolili
Martina Kupku, Evžena Tošenovského, Miloše Vystrčila a Martina Novotného.
Výroční zpráva 2014
10
4. Senátní obvod 52 – Jihlava
Je tvořen celým okresem Jihlava a východní částí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou
na západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod
Landštejnem.
Základní údaje k 1. 1. 2014
Počet obcí
Největší město
(dle obyvatel)
Nejmenší obec
(dle obyvatel)
Počet obyvatel
Rozloha v km2
Nejstarší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejmladší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejvýše položený bod
Nejníže položený bod
Počet měst
Počet městysů
Průměrná hustota osídlení
(obyvatel na km2)
Správní členění dle území
Počet správních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Počet obcí v obvodech obcí
s rozšířenou působností
Počet správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem
Počet obcí v obvodech obcí
s pověřeným obecním úřadem
Obce s největším počtem
místních částí
Výroční zpráva 2014
141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR
Jihlava (50 510 obyvatel, tj. 39,49 % z celkového počtu
obvodu 52)
Vanůvek (36 obyvatel, tj. 0,03 % z celkového počtu
obvodu 52)
127 893 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR
1 599,7 tj. 2,03 % z rozlohy ČR
Vápovice (52,90 let; okres Jihlava – Telčsko)
Županovice (31,90 let; okres J. Hradec – Slavonicko)
Javořice (837 m n. m.)
kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca 440 m. n. m.
7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice
9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev,
Stonařov, Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Větrný Jeníkov
79,95
okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec
4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec
78 (Jihlava), 45 (Telč), 17 (Dačice), 1 (J. Hradec)
7 – Jihlava, Polná, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nová
Bystřice
50 (Jihlava), 16 (Polná), 12 (Třešť), 45 (Telč); 13 (Dačice),
4 (Slavonice), 1 (Nová Bystřice)
16 – Jihlava, 16 – Dačice
11
5. Z činnosti
5.1 Některá vystoupení, přednášky, semináře a besedy

Setkání s vítězi a organizátory dějepisné soutěže studentů gymnázií v Senátu
v Praze.


Celé Česko čte dětem na ZŠ a MŠ v Cejli.
Dny senátora Miloše Vystrčila ve městech senátního obvodu – Telč, Dačice,
Brtnice, Slavonice, Třešť, Polná, Jihlava.
Seminář VHZD „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého
zdroje energie“ v Senátu v Praze.
Setkání se zástupci neziskových organizací sdružených v KOUS Vysočina
v Jihlavě.
Setkání starostů k registru smluv v Jihlavě.






Setkání se zástupci samosprávy Brzkova a spolku Naše budoucnost bez uranu
v Brzkově.
Projekt Příběhy bezpráví v Pacově.
Besedy s návštěvami Senátu v rámci prohlídky historických prostor Valdštejnského paláce Senátu.
5.2 Obecní a okresní úroveň




Zastupitelstvo města Telče (zastupitel).
Oblastní sdružení ODS Jihlava (místopředseda).
Svazek obcí železnice Kostelec u Jihlavy – Slavonice (předseda).
Sdílení o. p. s. (předseda správní rady).
Výroční zpráva 2014
12
5.3 Krajská úroveň


Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – člen Klubu zastupitelů ODS).
Regionální sdružení ODS Vysočina (předseda od 6/2013).
5.4 Celostátní úroveň


Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (člen, od
21. 11. 2014 předseda).
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (místopředseda do 10/2014).
Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice (člen).
Senátorský klub Občanské demokratické strany (místopředseda).


Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (člen – navržen VUZP).
Rada Státního fondu životního prostředí ČR (člen – navržen VUZP).


5.5 Vysoká škola polytechnická Jihlava

Katedra ekonomických studií.
Výroční zpráva 2014
13
6. Rok 2014
6.1 Region – senátní obvod 52 – Jihlava
6.1.1 Vybrané události





















1. ledna 2014 – Novoroční přípitek a ohňostroj v Telči. 1
22. ledna 2014 – Olympiáda dětí a mládeže – Lední hokej: Moravskoslezský kraj –
Kraj Vysočina v Jihlavě.
23. ledna 2014 – 6. ročník "Bezpečná nemocnice" v Jihlavě.
7. února 2014
– Celé Česko čte dětem v Cejli.
21. února 2014 – Krajská konference "ENERSOL 2014" v Jihlavě.
6. března 2014
– Předávání ceny "Žena regionu = Vysočiny" v Jihlavě.
20. března 2014 – Sportovec Jihlavska 2013 v Jihlavě.
21. března 2014
– Závěrečný večer Třešťského divadelního jara v Třešti.
27. března 2014 – Setkání rady kraje se starosty všech obcí Kraje Vysočina v Třešti.
29. března 2014 – Odhalení pamětní desky Bohumila Hrabala v Polné.
31. března 2014
– Petice pro korunu v Jihlavě.
4. dubna 2014
– Vernisáž výstavy Gustava Klimta v Telči.
8. dubna 2014 – Setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina v Jihlavě.
10. dubna 2014 – IX. krajská konference NNO Kraje Vysočina v Jihlavě.
22. dubna 2014
– Setkání předsedy ODS Petra Fialy se členy ODS a veřejností
v Jihlavě.
23. dubna 2014 – Sportovec Kraje Vysočina za rok 2013 v Polné.
7. května 2014
– Pietní akt v Jihlavě, Ústřední hřbitov.
7. května 2014
– Pietní vzpomínka v Třešti, Vězeňský dvůr.
10. května 2014
– Běh vítězství, Jihlava – Třešť.
10. května 2014 – Městské slavnosti Brtnice.
21. května 2014
– Výjezdní zasedání VSR Poslanecké sněmovny v Kraji
Vysočina – Telč a Třešť.
– Fotogalerie
– Příloha, odkaz
Výroční zpráva 2014
– Záštita
14



































22. května 2014 – Udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina v Jihlavě.
4. června 2014 – Otevření Vědeckotechnického parku Vysočina v Jihlavě.
5. června 2014
– Setkání se zástupci neziskových organizací sdružených
v KOUS Vysočina v Jihlavě.
5. června 2014
– Setkání starostů k registru smluv v Jihlavě.
13. června 2014 – Vernisáž výstavy Viktor Zakrynycny – Pocta Telči v Telči.
13. června 2014 – Předávání cen festivalu Arts&film 2014 v Telči.
16. června 2014 – Pietní akt v Jihlavě, Ústředním hřbitov.
20. června 2014 – Oslava 60. výročí založení SUPŠ Jihlava-Helenín v Jihlavě.
25. června 2014 – Otevření židovských památek v Polné.
5. července 2014
– Dřevořezání v Třešti.
5. července 2014 – Francouzsko-česká hudební akademie – koncert pedagogů
v Telči.
6. července 2014 – 140 let školy v Urbanově.
3. srpna 2014
– Běh za kaší Telčí naší v Telči.
16. srpna 2014 – Setkání sousedů pod Trojmezím – Staroměstské slavnosti ve Starém Městě pod Landštejnem.
17. srpna 2014
– Jízda parního historického vlaku z Telče přes Dačice do
Slavonic a zpět.
21. srpna 2014 – Dačická řežba v Dačicích.
30. srpna 2014 – Sejdeme se na městečku ve Stonařově.
2. září 2014
– setkání se zástupci samosprávy Brzkova a spolku Naše
budoucnost bez uranu v Brzkově.
4. září 2014
– Setkání s primátorem Jihlavy k novelám zákonů o pomoci
v hmotné nouzi a k novele zákonu o odpadech v Jihlavě.
4. září 2014 – Setkání se seniory v Jihlavě.
4. září 2014 – Setkání se členy Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy
v Jihlavě.
6. září 2014
– Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou 2014 z Telče přes Třešť
do Jihlava a zpět.
6. září 2014 – Setkání rodáků v Cejli.
6. září 2014
– Odhalení pamětní desky umučeného P. Josefa Toufara v Polné.
14. září 2014
– Jihlavský půlmaraton v Jihlavě.
20. září 2014 – Hasičský pětiboj v Telči.
24. září 2014 – Vernisáž výstavy „Tváře uranu“ v Polné.
27. září 2014 – Vzpomínkové setkání u příležitosti 100. výročí vypuknutí Velké
války v Dolních Němčicích.
2. října 2014 – Den seniorů v Jihlavě.
3. října 2014 – Zahájení stavby Panský dvůr Telč v Telči.
4. října 2014 – Výlov rybníka "Pasedelák" ve Strachoňovicích.
7. října 2014
– Volební cukrárna – setkání kandidátů ODS do zastupitelstva
s občany v Telči.
8. října 2014 – Pietní akt v Jihlavě.
27. října 2014 – Zakončení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
v Jihlavě.
28. října 2014 – Setkání u příležitosti 96. výročí vzniku Československého státu
v Jihlavě.
Výroční zpráva 2014
15










29. října 2014
– Koncertní večer Nocturno v Třešti.
6. listopadu – Dopravní snídaně s Besipem v Jihlavě.
13. listopadu 2014 – Beseda: Těžba uranu na ložisku Brzkov? v Polné.
17. listopadu 2014
– Připomenutí 17. listopadu – 25 let svobody v Telči.
28. listopadu 2014 – Slavnostní setkání podnikatelů OHK Jihlava v Jihlavě.
29. listopadu 2014
– Vyhlášení Extraligy ČR v požárním útoku v Nevcehli.
6. prosince 2014
– Adventní charitativní koncert pro Barču a Davídka
v Telči.
18. prosince 2014 – Premiéra filmu "Telč – bílá a krásná" v Telči.
31. prosince 2014 – Silvestrovský výstup na Javořici ze Studené, Řásné a Mrákotína.
31. prosince 2014 – Tradiční silvestrovská polévka v Telči.
6.1.2 Návštěvy obcí
Během roku 2014 senátor Miloš Vystrčil zavítal do desítek obcí, z nichž nově do
2 obcí (vytučněno) ve svém senátním obvodu. Celkem se nám již v rámci oficiálních
akcí podařilo navštívit 47 obcí (označeny na mapce zeleně), desítky dalších obcí jsme
navštívili neoficiálně při různých průjezdech, zastávkách apod. Mnoho obcí
navštěvujeme díky tradičním akcím opakovaně.





















Bohuslavice
Brtnice
Cizkrajov
Dačice
Dobronín
Hodice
Kamenice
Kněžice
Krasonice
Luka nad Jihlavou
Nová Říše
Pavlov
Peč
Polná
Slavonice
Třešť
Jihlava
Arnolec
Batelov
Dolní Cerekev
Mrákotín







Nevcehle
Ořechov
Radkov
Stonařov
Telč
Třeštice
Velký Beranov



















Ždírec
Staré Město pod
Landštejnem
Cejle
Hojkov
Lhotka
Mysletice
Mysliboř
Panenská Rozsíčka
Písečné
Rohozná
Řásná
Sedlejov
Černíč
Stará Říše
Strachoňovice
Třebětice
Urbanov
Jamné u Jihlavy
Brzkov
Důvody návštěv jednotlivých obcí: setkání se starostkami či starosty a dalšími
zvolenými zástupci obcí (radní, zastupitelé), pozvání na obecní události, akce
či pomoc při řešení problémů.
Výroční zpráva 2014
16
Senátor taktéž jezdí i mimo svůj senátní volební obvod. Především navštěvuje obce
v Kraji Vysočina, kterého je část senátního volebního obvodu součástí, např. Velké
Meziříčí, Mladoňovice, Ořechov, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Dalešice, Pacov.
6.1.3 Návštěvy firem, neziskových organizací



8. ledna 2014 – Valná hromada OK ČKAIT v Jihlavě.
31. března 2014 – Jednání s ředitelkou o. p. s. Sdílení v Telči.
5. června 2014
– Setkání se zástupci neziskových organizací sdružených
v KOUS Vysočina v Jihlavě.





4. září 2014 – Jednání ve firmě Bosch Diesel Jihlava v Jihlavě.
25. září 2014 – Jednání s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě.
4. prosince 2014 – "Pétépácké" přátelské posezení v Jihlavě.
15. prosince 2014 – Návštěva firmy Sates Čechy v Telči.
15. prosince 2014 – Návštěva firmy Heiru v Telči.
6.2 Senát
6.2.1 Klub, výbor, komise, schůze

Zpravodajování tisků
VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (VUZP)
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 5) – i KLUB ODS.
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk
č. 380) – i KLUB ODS.
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 343).
o Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (Tisk
č. 287).
Výroční zpráva 2014
17
KLUB ODS
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů (Tisk č. 4).
o Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní
službě (Tisk č. 342).
o Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina
Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů – 1. Čtení (Tisk č. 303).
o Vládní návrh, kterým
se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu
s ratifikací změna přílohy A Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických polutantech (Tisk č. 222).
o Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové
úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva
Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol
k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (Tisk
č. 208).
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony (Tisk
č. 234).
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (Tisk č. 238).

Přehled vystoupení na schůzích Senátu
o Rozpočtová pravidla (Tisk č. 5) – 18.12.2014
o Zákon rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (Tisk č. 4) – 18.12.2014
o Zákon o DPH (Tisk č. 380) – 10.12.2014
o Novela exekučního řádu ‒ senátní návrh (Tisk č. 331) – 03.12.2014
o Závěry z jednání Evropské rady 23.-24. října 2014 (Tisk č. 375) – 03.12.2014
o Služební zákon ‒ související zákony (Tisk č. 342) – 23.10.2014
o Zákon o daních z příjmu (Tisk č. 343) – 23.10.2014
o Zákon o pomoci v hmotné nouzi (Tisk č. 351) – 22.10.2014
o Zákon o elektronických komunikacích (Tisk č. 358) – 22.10.2014
o Zákon o veřejném zdravotním pojištění (Tisk č. 347) – 22.10.2014
Výroční zpráva 2014
18
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Novela zákona o církvích ‒ senátní návrh (Tisk č. 330) – 01.10.2014
Návrh zákona o státní službě (Tisk č. 336) – 01.10.2014
Zákon o spotřebních daních ‒ pohonné hmoty (Tisk č. 326) – 27.08.2014
Zákon o spotřebních daních ‒ tabák (Tisk č. 327) – 27.08.2014
Zákon o odpadech (Tisk č. 324) – 27.08.2014
Zákon o pedagogických pracovnících (Tisk č. 328) – 27.08.2014
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (Tisk č. 317) – 24.07.2014
Zákon o soudech a soudcích (Tisk č. 321) – 24.07.2014
Výroční zpráva NKÚ 2013 (Tisk č. 269) – 23.07.2014
Zákon o odpadech (Tisk č. 320) –
23.07.2014
Zákon o urychlení výstavby
infrastruktury (Tisk č. 314) – 23.07.2014
Trestní řád (Tisk č. 282) – 19.06.2014
Konvergenční program 2014 (Tisk č. 274)
– 18.06.2014
Změny Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu (Tisk č. 259) – 18.06.2014
Komentovaný návrh pořadu jednání
ER (Tisk č. 291) – 18.06.2014
Dohoda ČR Slovensko ‒ uznávání
dokladů (Tisk č. 241) – 18.06.2014
Energetický zákon (Tisk č. 266) –
23.04.2014
Pomoc v hmotné nouzi ‒ doplatek na bydlení (Tisk č. 194) – 20.03.2014
Zákon o obalech (Tisk č. 239) – 19.03.2014
Novela zákona o jednacím řádu Senátu (Tisk č. 126) – 19.03.2014
Návrh pořadu jednání Evropské rady 20.-21. března 2014 (Tisk č. 250) –
19.03.2014
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013 (Tisk č. 220) – 29.01.2014
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM (Tisk
EU č. N 098/09) – 29.01.2014
Přehled vystoupení na schůzích Poslanecké sněmovny
o Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 291/5) – vrácený Senátem – 22.12.2014
6.2.2 Cesty výborů, stálých delegací a komisí



16. ledna 2014 – GO – REGIONTOUR 2014 v Brně.
5. března 2014 – Výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí do Lipnice nad Sázavou.
26. května - 3. června 2014
– Senátní pracovní cesta do Peru – Lima, Cusco,
Callao.
Výroční zpráva 2014
19
6.2.3 Návštěvy v Senátu












6. února 2014 – ZUŠ Třešť v Senátu.
19. března 2014
– Gymnázium Jihlava v Senátu.
17. dubna 2014
– ZŠ a MŠ Cejle a ZŠ E. Rošického Jihlava v Senátu.
23. dubna 2014
– Manažerská akademie Jihlava v Senátu.
27. května 2014 – Návštěva seniorů z Uničova
v Senátu.
27. května 2014 – Skupina občanů Prahy 4
v Senátu.
17. června 2014
– Esperantisté z M. Budějovic
v Senátu.
24. června 2014
– ZUŠ Třešť v Senátu.
25. června 2014
– SOŠ a SOU Třešť v Senátu.
16. října 2014
– Žáci ZŠ Urbanov a občané
z Urbanova v Senátu.
24. října 2014 – Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč v Senátu.
18. listopadu 2014 – ZUŠ Telč v Senátu.
6.2.4 Pořádané vernisáže v Senátu

24. června 2014
– Vernisáž výstavy "Hledání".
Výstava žáků Základní umělecké školy Třešť v Předsálí Jednacího sálu Senátu
proběhla od 4. června 2014 do 7. července 2014.
Výroční zpráva 2014
20

18. listopadu 2014
– Vernisáž výstavy "Až přijde kocour".
Výstava žáků Základní umělecké školy Telč v Předsálí Jednacího sálu Senátu
proběhla od 18. listopadu 2014 do 1. prosince 2014.
6.2.5 Statistika





Vystoupení k 33 senátním tiskům, k některým i opakovaně, v Senátu.
Vystoupení k 1 senátnímu schválenému tiskům v Poslanecké sněmovně.
Podání pozměňovacích návrhů k 9 senátním tiskům.
Zpravodajem 4 senátních tisků ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí a následně na schůzi Senátu.
Počet schůzí Senátu: 13 – jedná se o schůze jednodenní i vícedenní.
9. funkční období
(2012–2014)
o 18. schůze – 29.01.2014
o 19. schůze – 19.03.2014
o 20. schůze – 23.04.2014
o 21. schůze – 29.05.2014
o 22. schůze – 18.06.2014
o 23. schůze – 23.07.2014
o 24. schůze – 27.08.2014
o 25. schůze – 01.10.2014
o 26. schůze – 22.10.2014
10. funkční období
(2014–2016)
o 01. schůze – 19.11.2014
Výroční zpráva 2014
o
o
o
02. schůze – 03.12.2014
03. schůze – 10.12.2014
04. schůze – 18.12.2014
21
7. Spolupráce a pomoc
7.1 Dary





Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.
Podpora Asociace nositelů legionářských tradic.
Podpora Poháru konstruktérů, Ceny Josefa Vystrčila v rámci Extraligy ČR
v požárním útoku.
Podpora dějepisné soutěže studentů gymnázií.
Občanská demokratická strana.
7.2 Spolupráce v senátním obvodu



Pomoc obcím, organizacím a občanům – zorganizování jednání na ministerstvech
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo průmyslu a obchodu) na Státním fondu životního prostředí,
Energetickém regulačním úřadu, Správě železniční dopravní cesty a na Českém
úřadu zeměměřickém a katastrálním.
Průvodcovská činnost – spolupráce – Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ).
3. srpna 2014
– Běh za kaší Telčí naší v Telči.
Výroční zpráva 2014
22
8. Závěr
8.1 Stručná sumarizace činnosti v roce 2014







Absolvování přes čtyři sta různých akcí a událostí.
Návštěvy dvaceti osmi obcí v senátním obvodě 52 – Jihlava a v Kraji Vysočina.
Podařilo se zorganizovat dvanáct návštěv historických prostor Senátu Parlamentu
ČR pro občany, studenty z regionu a ČR.
V roce 2014 senátor Miloš Vystrčil absolvoval tři výjezdy. Všechny výjezdy byly
v rámci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: navštívil
veletrh Regiontour v Brně, Lipnici nad Sázavou a podnikl senátní pracovní cestu
po Peru (Lima, Cusco, Callao).
V rámci regionu senátor oficiálně navštívil nejméně osm firem a organizací.
V rámci schůzí Senátu se senátor vyjádřil k více než třiceti senátním tiskům.
Zpravodajem čtyř senátních tisků ve VUZP a následně na schůzi Senátu.
8.2 Plánované aktivity v roce 2015











Pomoc obcím, občanům při potížích s komunikací s úřady a ministerstvy.
Tlak na změny zákona o evidenci obyvatel.
Tlak na změnu zákon o hmotné nouzi – institut veřejné služby.
Vyjasnění poštovního zákona a s tím související osudy malých pošt.
Podpora soutěže Komunální politik roku.
Podpora dne autismu v Senátu.
Dny senátora Miloše Vystrčila ve městech senátního volebního obvodu 52 Jihlava
– setkání s veřejností.
Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Jednání o úpravách křížení silnic I/23 a I/38 – křižovatka „Kasárna“.
Dopravní konference.
Jednání o uspořádání setkání historických hasičských stříkaček v Teči v roce 2016.
Výroční zpráva 2014
23
9. Kontakty
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 606 767 544
Datová schránka:
ID schránky: 3pr4j8d
Typ schránky: Fyzická osoba
Jméno: Miloš Vystrčil
9.1 Kancelář Jihlava
Bc. Marta Horecká
asistentka
do 30. dubna 2015
Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 603 175 656
Adresa:
Kancelář senátního obvodu 52
Brněnská 599/28
586 01 Jihlava
Kancelář e-mail:
[email protected]
Výroční zpráva 2014
24
9.2 Kancelář Praha
Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 603 175 656
Adresa:
Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 257 07 5112
9.3 Poradci
Ing. Ladislav Kučera
poradce senátora zejména pro
oblast životního prostředí
e-mail: k[email protected]
Věra Kovářová
poradce senátora zejména pro
oblast sociální
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Plášil, Ph.D.
poradce senátora zejména pro
oblast zemědělství a venkova
e-mail: [email protected]
Bc. Štěpán Křeček, MBA
poradce senátora zejména pro
oblast hospodářskou
a ekonomickou
e-mail: [email protected]
PhDr. Matěj Trávníček
poradce senátora zejména pro
oblast veřejné správy a komunikace
e-mail: [email protected]
Vítězslav Jonáš
poradce senátora zejména pro
oblast energetiky
e-mail: [email protected]
Karel Šebek
poradce senátora zejména pro
oblast veřejné správy
e-mail: [email protected]
MUDr. Václav Vlček
poradce senátora zejména pro
oblast zdravotnictví
9.4 Stážisté
Bc. Mira Abrahamyan – od 5. 11. 2014
Výroční zpráva 2014
25
10. Fotogalerie

Všechny fotogalerie naleznete na http://www.vystrcil.cz/galerie/.
Předávání ceny "Žena regionu = Vysočiny"
Janě Návratové v Jihlavě (6. března 2014).
Vernisáž výstavy Gustava Klimta v Telči
(4. dubna 2014).
Výroční zpráva 2014
26
Odhalení pamětní desky
umučeného P. Josefa Toufara
v Polné (6. září 2014).
Adventní charitativní koncert pro Barču a Davídka v Telči
(6. prosince 2014).
Výroční zpráva 2014
27
Mapa senátní obvodu 52 – Jihlava
Polná
Jihlava
Brtnice
Třešť
Telč
Dačice
Slavonice
Mapu zpracoval a vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2012, Odbor informatiky, oddělení správy GIS
Datové zdroje: Správní hranice © ČÚZK, 2012; Data © GIS Kraje Vysočina, 2001 – 2012; ArcGIS online

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospod{řskému a soci{lnímu výboru a Výboru regionů – Naše životní pojistka, n{š přírodní kapit{l: strategie EU v oblasti biologické rozmanit...

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o. s. 2010

Výroční zpráva Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o. s. 2010 Revitalizace centrální části obce Hodice ................................................................ 14

Více

PDF

PDF 3.2.2 Místní představitelé ROI Většího prostoru se dostalo představiteli klatovské ROI Štefanovi Bažovi. V následujících dvou verzích jeho výroků lze vydělit část, kde Š. Bažo událost interpretuje ...

Více

Players in Player Number Sequence

Players in Player Number Sequence SIMONYAN ABRAHAMYAN APRIYAN VARDANYAN YEGHIAZARYAN KHOJAGORYAN VARDANYAN GAZARYAN MÜLLNER OBERFICHTNER FRIEDRICH TRINK SERDAROGLU KLAUS GRININGER SCHAUMBERGER LEVENKO LUGINGER JAKIC FUCHS MISCHEK K...

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o. s. 2011

Výroční zpráva Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o. s. 2011 skupina pracuje na principu spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Základním posláním sdružení je podporovat své členy i ostatní okolní organizace v regionu v jednotl...

Více