ertex WALK - Ertl Glas

Transkript

ertex WALK - Ertl Glas
WALK
2013
Pochozí vrstvené průhledné sklo
ertl-glas.at
ertex WALK VRSTVENÉ BEZPECNOSTNÍ SKLO VSG
Pochozí horizontální zasklení z vrstveného bezpečnostního skla VSG (rakouská norma ÖNORM EN ISO 12543)
s běžným použitím v prostředí využívaném osobami.
Na schody, schodištní stupně, lávky a kryty světlíků.
Postaveno bezpecne
75 LET
ZKUŠENOSTÍ
S VÝROBOU SKLA
Technické údaje
ertex WALK
TLOUŠT’KY SKLA
(standardní konstrukce):
od 20 mm do 68 mm
Pochozí vrstvené bezpečnostní sklo s běžným použitím v prostředí využívaném osobami. Výroba skla a vybavení v závislosti na geometrii skla,
jeho uložení a využití.
Výrobní rozmery:
max. 2400 x 4840 mm
min. 300 x 550 mm
(příp. podle staticky potřebné
konstrukce)
Pomer stran:
≤ 1:20
Maximální hmotnost jednotky:
1500 kg
Údaje o výrobku
Definice
ertex WALK se vyrábí alespoň ze dvou
skel, která se proloží houževnatě pružnou
a proti roztržení vysoce odolnou PVB
fólií, která se během výrobního procesu
(ÖNORM EN 14449) spojí v pevnou
jednotku. ertex WALK splňuje normované podmínky skla VSG pro horizontální
zasklení.
Definice pojmu podle normy
ONORM B 3716. Část 4_2009:
Pochozí zasklení
Prosklení s běžným použitím v prostředí využívaném osobami. Prosklení se
provádějí výhradně z VSG s doplňkovou zátěžovou vrstvou, která nesmí být
brána v úvahu ve statických výpočtech.
Zátěžová vrstva smí být vypuštěna u
užitných kategorií A a B (podle normy
ÖNORM B 1991-1-1).
• Pochozí zasklení, na která lze
vstoupit pouze pro účely úklidu a
údržby, a/nebo
• Pochozí zasklení, na která lze
vjíždět automobily, nejsou předmětem
této brožury.
Vhodnost použití
Základem je nosné paketové vrstvené
bezpečnostní sklo laminované podle normy ÖNORM EN ISO 12543 z normálně
chlazeného sodnovápenato-křemičitého
skla (plavené sklo).
Druhy a typy skel uvedené v jednotlivých
tabulkách představují doporučení na základě průběžně liniově uložených panelů.
Vychází se z užitného zatížení z Eurocode 1, z působení vlastní hmotnosti,
rovnoměrného zatížení a samotného
zatížení a dále z podmínek uložení podle
příslušných norem.
Hrany skel u ertex WALK jsou zpravidla jemně broušené. Jiné opracování
hran (podle normy ÖNORM B 3725) je
nutno upřesnit v objednávce. I přes opracování hran je nutné brát v úvahu výrobně podmíněné rozměrové tolerance.
Nosná bezpecnost
Konkrétní zadání potřebné zátěžové
vrstvy, stejně jako rozhodnutí ohledně
protiskluzových opatření je zapotřebí
dojednat, a proto se jedná o záležitosti zahrnuté do fáze plánování a
objednávky. Stavební právo a norma
ÖNORM B 1600_bezbariérové stavby
stanovují pro účely předcházení případům uklouznutí, že přístupové cesty do
budovy, stejně jako chodby a schodiště
v obecně přístupných prostorách budou
mít povrch, který v dostatečné míře
zabraňuje uklouznutí.
Třída prevence proti uklouznutí „R“ v
závislosti na místě použití.
1
2
ertex WALK druh: 4.0 - 2.0
Tabule se čtyřstranným průběžným liniovým uložením se zohledněním
působení a užitných kategorií podle ÖNORM B 1991-1-3:2011
Pro obytné plochy (s volitelnou zátěžovou vrstvou)
DÉLKA
Pro obytné plochy (s volitelnou zátěžovou vrstvou)
ŠÍRKA
300
400
500
600
700
800
Tabule s dvoustranným průběžným liniovým uložením na protilehlých hranách se zohledněním působení podle užitných kategorií podle
ÖNORM B 1991-1-3:2011
ULOŽENÁ DÉLKA
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
mm
3200
3200
3100
3100
3000
3000
2900
2900
2800
2600
2500
2500
2400
2400
2300
2300
2200
2200
1800
700
800
900 1000 1100 1200
2000
31/2
21/2
1900
600
2100
25/2
2000
500
2700
2600
2100
400
2800
39/2
2700
ŠÍRKA (volná opěrná délka mezi uloženími)
300
1900
39/2
1800
1700
1700
1600
1600
1500
1500
1400
1400
1300
1300
1200
1200
1100
1100
1000
1000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
60/3
je nepřípustnou oblastí vzhledem k délce hrany uložení!
mm
ertex WALK druh: 4.0 - 2.0
500
300
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
400
300
volná šírka
Příklad:
A1 Plochy místností v obytných budovách a domech a místnosti s obytným využitím ve stávajících budovách A2 Nesnímatelné, pochozí stropní podlahy
B1 Kancelářské plochy ve stávajících budovách
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200
Příklad:
A1 Plochy místností v obytných budovách a domech a místnosti s obytným
využitím ve stávajících budovách A2 Nesnímatelné, pochozí stropní podlahy
B1 Kancelářské plochy ve stávajících budovách
Schéma velikostí pro urcení tloušt‘ky skla kruhových tvaru
s osobní záteží a s kruhovým liniovým uložením
ø v mm
Doporucený typ:
300
≤ 600
≤ 900
≤ 1200
≤ 1500
≤ 2000
ertex WALK Art: 4.0 - 2.0
25/2
25/2
31/2
31/2
39/2
ertex WALK Art: 4.0 - 4.0
46/3
46/3
46/3
46/3
68/4
ertex WALK Art: 5.0 - 5.0
46/3
46/3
68/4
68/4
68/4
3
ertex WALK druh: 4.0 - 4.0
Čtyřstranně
mm
ŠÍRKA
300
400
500
600
700
800
mm
3200
3200
3100
3100
3000
3000
2900
2900
2800
2800
68/4
2600
2500
2400
2300
2300
2200
2200
2100
2100
2000
2000
46/3
1700
1600
1500
1500
1400
1400
1300
1300
1200
1200
1100
1100
1000
1000
900
900
800
800
700
700
400
500
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600
38/3
300
600
46/3
1800
1600
500
500
68/4
1900
1700
600
400
2600
2400
1800
ŠÍRKA
300
2700
2500
1900
průběžně liniově uložená zasklení
Plochy s potenciální vysokou frekvencí pohybu osob, plochy s možností výkonu tělesných aktivit a s potenciálním vznikem tlačenic
(zátěžová vrstva podle ÖNORM B 3716-4 je povinná)
DÉLKA
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
2700
ertex WALK druh: 5.0 - 5.0
Čtyřstranně
průběžně liniově uložená zasklení
Pro přístupové plochy v kancelářských budovách (B2) a pro
plochy, kde se shromažďují osoby (zátěžová vrstva podle
ÖNORM B 3716-4 je povinná)
DÉLKA
4
500
600
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Příklad:
C1 Plochy se stoly apod., například třídy ve školách, restauracích a
přijímacích salóncích
C2 Plochy s pevně uchycenými plochami k sezení, například kostely, divadla, konferenční sály, přednáškové sály, nádražní čekárny
C3.1 Přístupové plochy bez překážek pohybu osob, plochy s hustou frekvencí osob
D1
Plochy v maloobchodních prodejnách
300
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Příklad:
C3.2 Přístupové plochy ve veřejných budovách, školy a správní budovy, hotely, nemocnice a nádražní haly
C4 Plochy v tanečních sálech, tělocvičnách a na pódiích
C5 Přístupové prostory a plochy (stropy) v budovách, kde se pořádají veřejné akce, jako jsou koncertní sály, sportovní haly, terasy a nástupiště
D2
Plochy v obchodních domech
Z důvodu přehlednosti a srovnatelnosti jsou v tabulkách brány
v úvahu pouze tři podstatné znaky použití: obytné plochy, přístupové plochy, kde se shromažďují osoby, a plochy s vysokou
frekvencí osob.
nímu číslu dvojice čísel, samotné zatížení v kN se rovná druhému
číslu) na floatovém základě (vyjma zátěžové vrstvy) představují
doporučení. V případě objednávky je může společnost ERTL GLAS
AG po vyjasnění skutečné podmínky užívání potvrdit výpočtem.
V dílčích prostorách předpokládá Eurocode ještě podrobnější
odstupňování zátěže (např. pět podskupin v užitné kategorii C).
Skleněné konstrukce uvedené pod příslušným údajem užitného
zatížení v diagramu (rovnoměrné zatížení v kN/m2 se rovná prv-
Zasklení POCHOZÍ pro účely údržby a úklidu nejsou předmětem
orientačních tabulek, a musí být tudíž dojednána zvlášť.
Oblasti použití
C3.2: přístupové plochy ve škole (lávka).
C2: dvojitá podlaha s efektním osvětlením v čekárně.
D2: přístupová plocha v nákupním centru.
Montáž a aplikacní doporucení
Vnitřní konstrukce pro pokládku skleněných
panelů musí být rovná, nezkroucená, dokonale vodorovná a musí přesně lícovat.
Lem průběžně liniově uloženého zasklení musí být minimálně 30 mm, pouze u
čtyřstranného průběžně liniově uložení
a délce opory < 400 mm dostačuje lem
20 mm. Upozornění: v případě příliš
širokých podpěr skla vznikají teplotní
rozdíly a tím i nebezpečí lokálního
teplotního přetížení.
Jako tlakově stabilní uložení/mezivrstva
se přednostně používá silikonový pás
(Shore-A 60–80) nebo neoprenový pás.
Uložení musí být schopné vyrovnat tloušťkové rozdíly v rámci tolerancí. V žádném
případě nepoužívejte tvrdnoucí materiál.
Vzdálenost spár resp. vzdálenost mezi
sklem a konstrukcí by měla být > 5 mm.
Těsnění spár pomocí trvale elastického
tmelu kompatibilního s vrstveným bezpečnostním sklem VSG, nejlépe silikon.
Zabraňte vytváření tepla v bezprostřední
blízkosti tabule.
Utěsnění (kompatibilní s vrstveným
bezpečnostním sklem)
Například u podsvícených skleněných
ploch by se tabulové vrstvy z normálně
chlazeného sodnovápenatokřemičitého
skla mohly tepelně přetížit. Na ochranu
skleněné jednotky před nekontrolovaným
tepelným zářením dbejte na konstrukčně
dostačující odvětrání meziprostoru.
ertex WALK lze také sestavovat ze skel
s vyšší teplotní odolností (TVG – částečně
předpjaté sklo s příslušnou potřebnou
tloušťkou skla).
6mm krycí tabule (ESG – jednovrstvé
bezpečnostní sklo) jako zátěžová vrstva
PVB laminát
≥ 0,76 mm
např. EGOPREN C1
Distanční kolík
(nevzpřičitelný)
Rámování na
všech stranách
Tlakově stabilní uložení cca 60–80 Shore, 5 mm
(např. silikonový pás Ego, termoplasty apod.)
30 mm
Dekorace, barvy a optika
V současnosti nabízíme na výběr ze čtyř
standardních dekorací jako protiskluzový
povrch.
Design 3-5-2 Quadrat (podíl míry
barevného pokrytí cca 60%) dosahuje
prokazatelně klasifikace R10. Ve srovnání
vykazuje 100% pokrytí třídy prevence
proti uklouznutí R13. Samozřejmě lze
na základě dohody dodat jiné strukturní
provedení pro specifický objekt.
Designové barvy (nepatrně s ohledem na
prevenci proti uklouznutí) lze zvolit ze
standardního barevného programu ertex
PRINT. Z důvodu obtížně odhadnutelného opotřebení doporučujeme použití krycích barevných odstínů. Základní funkční
skladba je jasně průhledná, vyrobena z
bezbarvého plaveného skla s průhlednou
laminační mezivrstvou z PVB.
Požadovanou průhledovou hustotu resp.
rozptyl světla a/nebo barevné akcenty lze upravit použitím matných nebo
barevných mezivrstev.
www.mittermueller.at
Skupina
ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT
EGGER GLAS GMBH
ERTEX SOLARTECHNIK GMBH
FILIALBETRIEB WAIDHOFEN/YBBS
EGGER GLAS GMBH
HOTEL EXEL****
ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
ERTL GLAS S.R.O.
Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
[email protected]
Tel.: +43/7472/62 700
Fax: +43/7472/64 472
www.ertl-glas.at
126.686/10.2014/WALK-CZ • Obrazová dokumentace: Manfred Beham • ERTL GLAS AG
Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43/7442/52 568
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf 105
A-8212 Pischelsdorf
[email protected]
Tel.: +43/3113/3751-0
Fax: +43/3113/3751-21
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Holochergasse 11
A-1150 Wien
[email protected]
Tel.: +43/1/786 57 92
Fax: +43/1/786 57 92-13
Produktion
Peter-Mitterhofer-Straße 4
A-3300 Amstetten
[email protected]
Tel.: +43/7472/28 260-0
www.ertex-solar.at
Alte Zeile 14
A-3300 Amstetten
[email protected]
Tel.: +43/7472/25 888
Fax: +43/7472/25 888-25
www.hotelexel.com
ERTL GLAS AG
Vertriebsbüro Deutschland
Ekkehard Wagner
In der Windstube 6
D-90584 Allersberg
[email protected]
Tel.: +49/9176/995 935
Fax: +49/9176/995 936
Mobil: +49/173/59 43 801
Kol odvo r s k a Ul i c a 2 2
SL O - 1 31 0 R i b n i c a
in fo@e r t l - g l a s . s i
Te l : + 3 8 6 1 8 3 5 0 5 0 0
Fax: + 38 6 1 8 3 5 0 5 1 0
www. e r t l - g l a s . s i
Zděbradská 60
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
[email protected]
Tel.: +420 323637 480
Fax: +420 323637 485
www.ertlglas.cz
ISOSKLO, SPOL. S.R.O.
Děbolín 51
CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 362 447
Fax: +420 384 363 001
www.isosklo.cz
WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-463 31 Chrastava
Tel.: +420 482 427 411
Fax: +420 482 720 020
www.wma-glass.cz
ertl-glas.at

Podobné dokumenty

Produktový list PDF

Produktový list PDF A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs Tel.: +43/7442/52 568

Více

Více informací

Více informací Produktion Peter Mitterhofer Straße 4 A-3300 Amstetten [email protected] Tel.: +43/7472/28 260-0 www.ertex-solar.at

Více

Obytný soubor Nestwerk Pillnitz („Hnízdo Pillnitz“)

Obytný soubor Nestwerk Pillnitz („Hnízdo Pillnitz“) třemi nad nimi ležícími podkrovními byty, byly postaveny okolo klidného obytného dvora, kde probíhá společenský život komunity. Každý byt má ale také svou vlastní zahradu jako soukromý venkovní pro...

Více

navod candy CZ_SK.indd - PROGRESS CYCLE E-shop

navod candy CZ_SK.indd - PROGRESS CYCLE E-shop Zkuste nacvaknout tretru do pedálu, aniž byste si ji obuli, a podívejte se zblízka, zdali se Vám dotek mezi pedálem a podrážkou nezdá nadměrný. Pokud pedál stlačuje podrážku, bude to příčinou obtíž...

Více

Proč zvolit laminátovou podlahu ALSAFLOOR

Proč zvolit laminátovou podlahu ALSAFLOOR Řada SOLID PLUS – 4 aktuální dekory dubu se synchronní strukturou pórů dřeva v silně realistické úpravě HELIOCHROME: podlaha vypadá jako matně naolejované dřevěné prkno s jemně lesklými póry , má ...

Více