ZIMA 013/2014

Komentáře

Transkript

ZIMA 013/2014
ALPY
ZIMA
2015/2016
Rakousk
o
I
t
álie
˘
Svýcarsk
Slovinsk o
o
ALPY
CESTOVNÍ
KANCELÁŘ
Pobyty v Rakousku, Itálii,
Švýcarsku a Slovinsku
Členství v Rakouském Alpenvereinu
Programy pro seniory a mládež
Mezinárodní festival alpinismu
Prodej map a průvodců
Časopis lidé&HORY
Alpský klub
Nepál
www.alpy.cz
www.alpenverein.cz
www.lideahory.cz
www.festivalalpinismu.cz
www.mapis.cz
shop.alpy.cz
&
Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997, fax: 257 324 265, [email protected], www.alpy.cz
Národní dům na Smíchově
20.–22. listopad 2015
www.alpy.cz
Generální partner
Hlavní zahraniční partner
www.lideahory.cz
Hlavní partner
Hlavní partner
C
U
JEZERSKO
ÚVOD, VŠEOBECNÉ PODMÍ
NKY
Vážení přátelé, milovníci zimních sportů,
na následujících stránkách najdete výběr z nabídky skiopeningů, zájezdů a ubytování v rakouských Alpách, italských Dolmitech, ve švýcarských
a slovinských Alpách, které pro vás připravila cestovní kancelář ALPY.
Naši kompletní nabídku, kterou stále rozšiřujeme, najdete již nyní na www.alpy.cz/zima.
Mezi novinky pro letošní zimní sezonu patří rozšíření nabídky kapacit v rakouském údolí Pitztal a také nově skiopening Pitztal, na nejvyšším tyrolském
ledovci (3 440 m). Pokud byste nenašli v našich nabídkách hotel, pension, apartmán či oblast, o kterou byste měli zájem, kontaktujte nás. Vytvoříme Vám
nabídku dle Vašich požadavků a přání. Umíme vytvořit zájezd na míru – jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny či pro školy.
Mnoho krásných zimních radovánek přeje váš ALPY TEAM
Úvodní slovo, podmínky.................................................................................................................................. 3
Skiopening Pitztal.............................................................................................................................................. 4
Skiopening Tauplitz........................................................................................................................................... 5
Skievent Kals........................................................................................................................................................ 6
samoobslužné chaty......................................................................................................................................... 7
Pitztal...................................................................................................................................................................... 8
Ötztal...................................................................................................................................................................... 9
Stubai................................................................................................................................................................... 10
Zillertal................................................................................................................................................................ 11
Großglockner Resort Kals-Matrei............................................................................................................... 12
Kitzbüheler Alpen........................................................................................................................................... 13
Uttendorf – Weißsee...................................................................................................................................... 14
Zell am See-Kaprun........................................................................................................................................ 15
Maishofen – Saalbach – Hinterglemm.................................................................................................... 16
Gastein................................................................................................................................................................ 17
Großglockner, Heiligenblut......................................................................................................................... 18
Mölltaler Gletscher, Ankogel....................................................................................................................... 19
Bad Kleinkirchheim......................................................................................................................................... 20
Nassfeld..............................................................................................................................................................
Schladming – Dachstein...............................................................................................................................
Ramsau am Dachstein...................................................................................................................................
Ausseerland, Tauplitz.....................................................................................................................................
Dachstein West.................................................................................................................................................
Kronplatz............................................................................................................................................................
Arabba, Marmolada........................................................................................................................................
Civetta.................................................................................................................................................................
Val di Fiemme...................................................................................................................................................
Val di Fassa.........................................................................................................................................................
Val di Sole...........................................................................................................................................................
Madonna di Campiglio..................................................................................................................................
Passo Tonale......................................................................................................................................................
Dolomiti Paganella.........................................................................................................................................
Livigno................................................................................................................................................................
St. Moritz............................................................................................................................................................
Kranjska Gora....................................................................................................................................................
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU
UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT
SEKCE PRAHA – INNSBRUCK
ALPY, ŠTEFÁNIKOVA 63, 150 00 PRAHA 5
tel. 257 328 388, fax: 257 324 265, [email protected], http://www.alpy.cz
SLEVA 5% NA VŠECHNY POBYTY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY CK ALPY A ČLENY ALPENVEREIN.CZ
Sleva platí pro zákazníky CK ALPY, kteří v uplynulých 2 letech využili služeb CK ALPY a pro členy Alpenverein.cz, kteří mají řádně uhrazené poplatky na rok 2016.
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře ALPY, spol. s r.o.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALPY, spol. s r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby
cestovního ruchu, pořádané cestovní kanceláří ALPY, spol. s r.o., IČ 49824881, DIČ CZ49824881, se sídlem Štefánikova 63,
150 00 Praha 5 (dále jen „CK ALPY“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy týkající se služby ces­
tovního ruchu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi zákazníkem a CK ALPY.
Pro účely těchto Podmínek se zájezdem (dle §2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění) rozumí
soubor služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li
přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu ce­stovního ruchu, která
není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto
službu obdobně všechna ustanovení dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.
1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK ALPY a zákazníkem je upraven těmito všeobecnými smluvními podmínkami závaznými pro obě
strany a vzniká na základě vzájemně podepsané smlouvy zákazníkem i pracovníkem CK ALPY. CK ALPY se podpisem za­
vazuje zákazníkovi poskytnout služby dohodnuté ve smlouvě. Katalogy jsou tištěny ve velkém časovém předstihu, CK
ALPY si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy případnou změnu údajů uvedených v katalogu. V ta­
kovémto případě, kdy údaje ve smlouvě a v katalogu se odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě. Smlouva obsa­
huje zejména osobní údaje klienta, vymezení zájezdu nebo pobytu, termín jeho zahájení a ukončení, místo a cenu zájez­
du nebo pobytu. Klient zodpovídá za správnost všech jím vyplněních údajů uvedených ve smlouvě. Za splnění závazků
dalších přihlášených osob uvedených na smlouvě odpovídá klient, který smlouvu podepsal.
2. ÚHRADA ZÁJEZDŮ
Zaplacením alespoň zálohy a podpisem smlouvy se vztah mezi CK ALPY a klientem stává závazný. Úhradu je možné provést
hotovostí či kartou v kanceláři CK ALPY, poštovní poukázkou na adresu CK ALPY či převodem na účet u Fio banky, a.s., č.ú.
2900449689/2010. Doplatek probíhá stejným způsobem, nejpozději 1 měsíc před odjezdem, pokud podmínky zájezdu
nebo domluva nestanoví jinak. Pokud dojde k uzavření smlouvy v době kratší než 1 měsíc do odjezdu, je nutno částku
uhradit celou při podpisu smlouvy. Při platbě převodem uveďte vždy jako variabilní symbol číslo smlouvy.
Nárok klienta na objednané služby, které jsou předmětem uzavřené smlouvy, vzniká úplným zaplacením ceny.
Není-li záloha, doplatek, nebo celá částka uvedená ve smlouvě uhrazena ve stanovené lhůtě, je CK ALPY oprávněna od smlou­
vy odstoupit. Před odstoupením od smlouvy může CK ALPY poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK ALPY
nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 14 dnů před odjezdem, má se za to, že klient
od smlouvy odstoupil, a CK ALPY vzniká nárok na odstupné (storno), podle stornopoplatků uvedených v bodě 4 těchto podmínek.
3. CENA
V případě změny kursu koruny o více jak 10% vůči konvertibilním měnám si CK ALPY vyhrazuje právo upravit cenu uve­
denou ve smlouvě dle relací ke skutečným nákladům. Případné slevy, vyhlášené CK ALPY po datu podpisu smlouvy, ne­
zakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
4. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy (storno) je nutné provést obratem písemnou formou. Smluvní vztah je zrušen a účast stor­
nována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno CK ALPY. Klient bere na vědomí,
že jeho odstoupením vzniká CK ALPY finanční újma. Jako náhradu újmy způsobenou tímto jednáním klienta sjednávají
strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se klient v případě odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit. Stornovací
poplatky (neplatí pro samoobslužné chaty) se zákazníkovi nezapočítávají v případě, že si za sebe zajistí náhradu. Tuto
změnu je však zákazník povinen ohlásit CK ALPY. CK ALPY si vyhrazuje právo účtovat klientovi poplatek za změnu rezer­
vace. Stornopoplatky se stanovují ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě samoob­
služných chat není změna rezervace možná, je nutné odstoupit od smlouvy a učinit objednávku novou.
Stornopoplatky:
do 50 dnů včetně před odjezdem 500,- Kč/os.
od 49 do 30 dnů včetně 35% ceny zájezdu
od 29 do 20 dnů včetně 50% ceny zájezdu
od 19 do 10 dnů včetně 75% ceny zájezdu
od 9 do 1 dne před odjezdem 90% ceny zájezdu
v den realizovaného zájezdu 100% ceny
Stornopoplatky platné pouze pro samoobslužné chaty:
- do 91 dnů včetně před odjezdem 20% z ceny
- od 90 do 56 dnů včetně 50% z ceny
- od 55 dnů do odjezdu 100% z ceny
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, storno letenky činí 100% ode dne podpisu cestovní smlouvy resp. objednání letenky.
Pokud klient na zájezd nebo na pobyt nenastoupí ve stanoveném čase nebo se nedostaví na stanovené místo
odjezdu v předem stanovenou hodinu, nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci
překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodu v den realizovaného zájezdu
a účtované stornopoplatky budou ve výši 100%.
5. UPOZORNĚNÍ
V průběhu pobytu či zájezdu jsou účastníci povinni řídit se pokyny vedoucích, průvodců nebo majitelů ubytovacích
zařízení. V případě porušení těchto pokynů a následném vzniku škody (na zdraví nebo na majetku) nenese CK ALPY za
takovéto škody žádnou odpovědnost a klient je povinen tyto škody beze zbytku uhradit. Klient, který bez zavinění CK
ALPY, nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Klient, který při nástupu na zájezd nebo pobyt
nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce či další odpovědné
osoby, nebo při čerpání služeb podle smlouvy poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být ze zá­
jezdu vyloučen. Oznámením o vyloučení klienta ze zájezdu zaniká povinnost CK ALPY poskytovat klientovi jakékoli služ­
by podle smlouvy, v této souvislosti vzniká CK ALPY nárok požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty spojené s vy­
loučením klienta ze zájezdu. Vyloučený klient nemá nárok na vrácení částky za nevyčerpané služby uvedené ve smlouvě.
6. POJIŠTĚNÍ
Pokud není uvedeno ve smlouvě, pojištění není zahrnuto v ceně pobytů. CK ALPY nabízí všem svým klientům pojištění
formou členství v rakouském Alpenvereinu. Členství se hradí formou celoročního paušálu a platí celý rok. Další infor­
mace na www.alpenverein.cz
CK ALPY nabízí i klasické zdravotní cestovní pojištění, vč. pojištění storna zájezdu.
7. OSTATNÍ
Klient poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením smlouvy uděluje souhlas se správou, zpracováním
a uchováním svých osobních údajů CK ALPY. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně
uchovány v elektronické databázi CK ALPY, dále mohou být využity k činnostem CK ALPY za účelem kontaktování klienta
s nabídkou služeb CK ALPY. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Svůj souhlas s posky­
tnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat.
V Praze 1. 9. 2015
Kromě těchto podmínek se činnost CK ALPY řídí obecně závaznými pravidly, které upravují činnost cestovních kanceláří. CK ALPY má v souladu se zákonem č. 159/99 Sb. pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny Generali –
– pojistka č. 1710900060. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014 a nahrazují předchozí Podmínky.
Copyright © všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu tohoto katalogu nesmí být kopírována nebo zveřejněna v tiskové nebo elektronické podobně nebo jakkoli jinak pou­
žita pro další šíření bez výslovného souhlasu CK ALPY. Titulní strana Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH, další použité obrazové materiály archiv CK ALPY, turistické
centrály jednotlivých oblastí. CK ALPY neručí za případné tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout.
MA
E NA WWW.ALPY.CZ/ZI
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
3
SKIOPENING PITZTAL
ALPY SKIOPENING PITZTAL
12.–15. 11. 2015
3.–6. 12. 2015
Zahájení zimní lyžařské sezony na nejvýše položeném Tyrolském ledovci. Díky jistotě sněhové pokrývky na ledovci si můžete vychutnávat lyžování od září až do května.
UBYTOVÁNÍ 3 NOCI
SKIPAS 3-DENNÍ
Kategorie
dospělí
hotel Seppl
děti do 12 let
hotel Wiese
děti do 12 let
hotel Alpenfriede
děti do 12 let
pension
děti do 12 let
SKIPAS 4-DENNÍ
SKIPAS 4-DENNÍ
dospělí
děti
dospělí
děti
9 190,-
apartmán, 2 os.
5 890,-
4 590,-
6 790,-
5 090,-
7 390,-
apartmán, 3 os.
5 790,-
4 490,-
6 690,-
4 990,-
10 890,-
7 390,-
apartmán, 4 os.
5 790,-
4 490,-
6 690,-
4 990,4 890,-
dospělí
děti
12 590,-
8 690,-
13 490,-
-
6 790,-
-
9 990,-
6 890,-
-
5 590,-
-
6 190,-
apartmán, 5 os.
5 690,-
4 390,-
6 590,-
8 890,-
6 090,-
9 790,-
6 590,-
apartmán, 6 os.
5 490,-
4 190,-
6 390,-
4690,-
-
5 090,-
-
5 590,-
apartmán, 7 os.
5 390,-
4 090,-
6 290,-
4 590,-
6 490,-
4 350,-
7 390,-
4 890,-
apartmán, 8 os.
5 290,-
3 990,-
6 190,-
4 490,-
-
3 890,-
-
4 390,-
KATEGORIE: dospělí (15 let a starší), děti (od 6 do 15 let), děti do 6 let zdarma bez nároku na lůžko
CENA OBSAHUJE:
- ubytování 3 noci ve zvolené kategorii
- 1 permanentku platnou na ledovci na osobu
- 1 šálek kávy nebo čaje na osobu v restauraci Café 3440
- malý dárek pro každého účastníka
- zástupce CK ALPY v průběhu skiopeningu
- poukaz na 15 % slevu na nákup v prodejnách Rock Point a Hannah
CENA NEOBSAHUJE: (platí pro pokoje i apartmány):
- dopravu (v případě zájmu o zajištění dopravy nás kontaktujte)
- pojištění (lze sjednat cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu)
- vratnou kauci za čipové karty (€ 5/skipas)
- ostatní poplatky u apartmánů
OSTATNÍ POPLATKY (pouze u apartmánů, hradí se v hotovosti na místě):
- místní pobytové taxy (cca € 2/os./noc, děti do 15 let zdarma)
- závěrečný úklid (cca € 40/apartmán)
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Seppl ****, Weisswald – pokoje s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV; snídaně
formou bufetu, večeře výběr z menu o 4 chodech; v hotelu je wellness a bazén, lanovky cca 4 km
4
SKIPAS 3-DENNÍ
Kategorie
děti
Cena je uvedena v Kč za osobu a pobyt.
Cena u hotelu obsahuje polopenzi, u pensionu snídani, u apartmánů bez stravování.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 400 Kč za osobu a noc v hotelu, 300 Kč za osobu a noc v pensionu.
Cena u apartmánů platí při uvedeném obsazení apartmánů. Ceny pro jiný počet osob resp. velikost
apartmánů na vyžádání.
UBYTOVÁNÍ 3 NOCI
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Hotel Wiese ***, Wiese – pokoje se sprchou a WC, sat. TV, rádiem a telefonem; snídaně formou
bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech; v hotelu je sauna, kanovky cca 20 km
Hotel Alpenfriede ***, Jerzens – pokoje se sprchou a WC, sat. TV, telefonem a trezorem, WI-FI;
snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 4 chodech; v hotelu je sauna, pára, infra kabina,
kanovky cca 27 km
Pension – malé rodinné pensiony, všechny pokoje se sprchou a WC, většina také sat. TV, snídaně,
lanovky 5-20 km
Apartmány se nacházejí v soukromí a v pensionech v údolí Pitztal, každý má koupelnu, WC, kuchyňku
nebo kuch. kout, TV, předsíň; lanovky cca 10-25 km
typ 1 - jednopokojový apartmán, pro 2-3 os., obývací pokoj s dvoulůžkem případně třetím lůžkem
(obvykle rozkládací gauč)
typ 2 - dvoupokojový apartmán, pro 4-5 os., obývací pokoj s dvoulůžkem (obvykle rozkládací gauč),
ložnice s dvoulůžkem, páté lůžko v ložnici nebo obývacím pokoji
typ 3 - třípokojový apartmán, pro 6-8 os., obývací pokoj, ložnice s dvoulůžkem, 2x ložnice
s dvoulůžkem a jednolůžkem
Přesný název, polohu a popis ubytování obdržíte při rezervaci.
Café 3440 - každý účastník obdrží poukaz na kávu nebo čaj v nejvýše položené kavárně v Tyrolsku,
mimo kávy si můžete vychutnat výhled na okolní vrcholy
Máte zájem o stejnou nebo podobnou nabídku v jiném termínu?
Chtěli byste si začátek zimní sezony prodloužit a zůstat o pár dní déle?
Napište nebo zavolejte, připravíme Vám pobyt dle Vašich představ.
Pro stálé zákazníky CK ALPY a členy alpenverein.cz sleva 5%.
SKIOPENING TAUPLITZ
ALPY SKIOPENING TAUPLITZ
10. 12.–13. 12. 2015
17. 12.–20. 12. 2015
Zahájení zimní lyžařské sezony ve skiareálu Tauplitz v rakouském Štýrsku. Lyžování v nadmořské výšce 896 m – 1965 m. Skiareál Tauplitz jako jeden z mála z okolí má
od začátku prosince pravidelně dostatek přírodního sněhu, v případě nedostatku přírodního sněhu je připravena moderní zasněžovací technika.
UBYTOVÁNÍ 3 NOCI
Kategorie
hotel Hierzegger
děti do 6 let
hotel Tauplitz
děti do 6 let
pension
SKIPAS 3-DENNÍ
SKIPAS 4-DENNÍ
UBYTOVÁNÍ 3 NOCI
SKIPAS 3-DENNÍ
SKIPAS 4-DENNÍ
děti
Kategorie
dospělí
děti
dospělí
děti
10450
6590
BMBU, 5 os.
4690
3250
5490
3650
-
3450
BMBU, 6 os.
4390
2990
5190
3350
5450
9390
5850
KH1S, 3 os.
4890
3450
5690
3850
-
2890
-
2890
KH1N, 3 os.
4590
3150
5390
3550
3690
dospělí
děti
dospělí
9650
6190
-
3450
8590
6150
3750
6950
4150
KH2S, 4 os.
4750
3290
5550
děti do 6 let
-
1690
-
1690
KH3S, 5 os.
4750
3290
5490
3650
BM1S, 3 os.
4490
3050
5250
3390
KH3S, 6 os.
4450
2990
5190
3390
BM2S, 4 os.
4550
3090
5350
3490
KH3N, 5 os.
4650
3190
5450
3590
BM3S, 5 os.
4490
3050
5290
3450
KH3N, 6 os.
4390
2950
5190
3350
BM3S, 6 os.
4250
2790
5050
3190
Cena je uvedena v Kč za osobu a pobyt.
Cena u hotelu obsahuje polopenzi, u pensionu snídani, u apartmánů bez stravování.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 400 Kč za osobu a noc v hotelu, 300 Kč za osobu a noc v pensionu.
Cena u apartmánů platí při uvedeném obsazení apartmánů. Ceny pro jiný počet osob resp. velikost
apartmánů na vyžádání.
Permanentka Schneebärenland platí ve skiareálech Tauplitz, Kaiserau, Planneralm a Riesneralm
(nově neplatí ve skiareálu Loser).
Kategorie: dospělí (18 let a starší), děti (od 6 do 18 let), v apartmánech děti do 6 let zdarma bez nároku
na lůžko, v hotelech a pensionech děti do 4 let zdarma bez nároku na lůžko
CENA OBSAHUJE (PLATÍ PRO POKOJE I APARTMÁNY):
- ubytování 3 noci ve zvolené kategorii v Tauplitz, Bad Mitterndorf nebo okolí
- 1 permanentku Schneebärenland na osobu
- slevu na obědové menu v restauraci u dolní stanice sedačkové lanovky v Tauplitz
- 1 šálek svařeného vína nebo čaje na osobu při Apre Ski
- malý dárek pro každého účastníka
- zástupce CK ALPY v průběhu skiopeningu
- závěrečný úklid
- poukaz na 15% slevu na nákup v prodejnách Rock Point a Hannah
sat. TV, rádiem a telefonem; snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech; většinou
i sauna a pára v hotelu
Apartmány Bad Mitterndorf – jednodušeji a individuálně zařízené apartmány se nacházejí v něko­
lika objektech v blízkosti centra Bad Mitterndorfu, lanovky cca 8-10 km
typ BM1S - jednopokojový apartmán, pro 2-3 os., obývací pokoj s dvoulůžkem případně třetím
lůžkem (obvykle rozkládací gauč), kuchyňka, koupelna s WC, předsíň, lodžie, TV
typ BM2S - dvoupokojový apartmán, pro 4 os., obývací pokoj s dvoulůžkem (obvykle rozkládací
gauč), ložnice s dvoulůžkem, kuchyňka, koupelna s WC, předsíň, lodžie, TV
typ BM3S - třípokojový apartmán, pro 4-6 os., obývací pokoj, 2 ložnice s dvoulůžkem, páté a šesté
lůžko v ložnici nebo obývacím pokoji, kuchyňka, koupelna s WC, předsíň, lodžie, TV
bungalov - pro 4-6 os., obývací pokoj, 2 ložnice s dvoulůžkem, páté a šesté lůžko v ložnici nebo
obývacím pokoji, kuchyňka, koupelna s WC, předsíň, terasa, TV, některé bungalovy jsou dvoupatrové
Apartmány Kulmhof Tauplitz – jednodušeji a individuálně zařízené apartmány, některé pokoje
mohou mít palandy místo dvoulůžek, každý apartmán má TV, rádio, předsíň a kuchyňku nebo kuch.
kout, koupelnu s WC, v domě je k dispozici bazén, lanovka cca 2 km, skibus u domu
studio KH1S – jednopokojový apartmán, pro 2-3 os., orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
a dalším lůžkem (obvykle rozkládací gauč), lodžie nebo terasa
studio KH1N – jednopokojový apartmán, pro 2-3 os., orientovaný na sever, obývací pokoj
s dvoulůžkem a dalším lůžkem (obvykle rozkládací gauč), lodžie nebo terasa
apartmán KH2S – dvoupokojový apartmán pro 4 os., orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
(obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, ložnice s dvoulůžkem, lodžie nebo terasa
apartmán KH3S – třípokojový apartmán pro 5-6 os, orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
(obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, 2 ložnice (každá s dvoulůžkem), lodžie nebo terasa,
některé apartmány mohou být dvoupatrové
apartmán KH3N – třípokojový apartmán pro 5-6 os, orientovaný na sever, obývací pokoj
s dvoulůžkem (obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, 2 ložnice (každá s dvoulůžkem), něk­
teré apartmány mohou být dvoupatrové
Přesný název, polohu a popis ubytování obdržíte při rezervaci.
CENA NEOBSAHUJE (PLATÍ PRO POKOJE I APARTMÁNY):
- dopravu (v případě zájmu o zajištění dopravy nás kontaktujte)
- pojištění (lze sjednat cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu)
- vratnou kauci za čipové karty (€ 2/skipas)
- ostatní poplatky u apartmánů
OSTATNÍ POPLATKY (pouze u apartmánů, hradí se v hotovosti na místě):
- ložní a koupelnové prádlo (vlastní nebo lze objednat, € 15/os.)
- příplatek za pobyt s domácím zvířetem (na vyžádání, cca € 30/pobyt)
- místní pobytové taxy (cca € 2,25/os./den, děti do 15 let zdarma)
APRE SKI: u dolní stanice sedačkové lanovky v Tauplitz bude v sobotu odpoledne Apres-Ski Bar
s hudbou – každý účastník dostane šálek svařeného vína nebo čaj a malý dárek.
Příplatek za pozdní příjezd (po 20 hod € 20/apartmán nebo pokoj).
UBYTOVÁNÍ:
Pension – malé rodinné pensiony, všechny pokoje se sprchou a WC, většina také sat. TV, snídaně,
nacházejí se v Tauplitz nebo Bad Mitterndorfu
Hotel Hierzegger ***, Tauplitzalm – komfortní hotel na Tauplitzalm, přímo u lanovek, nově renovo­
vané pokoje, každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV LCD; snídaně formou bufetu,
večeře výběr z menu o 4 chodech; v hotelu je wellness, detailní popis najdete zde
Hotel *** – komfortní hotely v Tauplitz nebo Bad Mitterndorf, všechny pokoje se sprchou a WC,
Máte zájem o stejnou nebo podobnou nabídku v jiném termínu?
Chtěli byste si začátek zimní sezony prodloužit a zůstat o pár dní déle?
Napište nebo zavolejte, připravíme Vám pobyt dle Vašich představ.
Pro stálé zákazníky CK ALPY a členy alpenverein.cz sleva 5%.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
5
SKIEVENT KALS
JARNÍ LYŽOVÁNÍ – ALPY SKIEVENT
KALS POD GROßGLOCKNEREM
17. – 20. 3. 2016
LYŽAŘSKÁ OBLAST GROβGLOCKNER KALS − MATREI IN OSTTIROL
Každoročně metrové vrstvy přírodního sněhu od prosince do konce dubna, skvělé lyžařské tratě a nádherné pohledy na nejvyšší vrchol Rakouska Großglockner – to jsou nezapomenutelné momenty
při zimní dovolené v malebném východotyrolském středisku Kals pod Großglocknerem. Více než 110 km upravovaných sjezdových tratí ve výškách 1 300 m až 2 600 m s moderní infrastrukturou − to
je největší lyžařská oblast ve Východním Tyrolsku.
Vícedenní permanentka pro tuto oblast je platná ve všech lyžařských oblastech Východního Tyrolska a i v korutanských oblastech Ankogel a Mölltalgletscher. A navíc levnější permantky pro děti platí
až do věku 18− ti let.
CENA NEOBSAHUJE:
ZÁKLADNÍ CENA - UBYTOVÁNÍ 3 NOCI, 3-DENNÍ SKIPAS:
− dopravu (v případě zájmu o zajištění nás kontaktujte)
− pojištění (lze sjednat i pojištění storna zájezdu)
Kategorie
dospělí
děti do 10 let
děti do 15 let
děti do 18 let
− vratnou kauci za čipové karty (5 € za skipas)
pension, snídaně
7 190,3 590,4 290,4 990,− ostatní poplatky, pouze u apartmánů (místní pobytové taxy cca € 2/os./den, od 16 let, závěrečný
úklid € 40-60/ap.)
gasthof, polopenze
8 290,4 190,5 090,5 990,Gradonna ****,
polopenze
16 290,-
8 190,-
8 190,-
8 190,-
apartmán, 2 os.
6 590,-
4 790,-
4 790,-
4 790,-
apartmán, 3 os.
5 990,-
4 090,-
4 090,-
4 090,-
apartmán, 4 os.
5 690,-
3 790,-
3 790,-
3 790,-
apartmán, 5 os.
5 490,-
3 590,-
3 590,-
3 590,-
apartmán, 6 os.
5 390,-
3 490,-
3 490,-
3 490,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a pobyt.
Ceny pro děti platí při ubytování na pokoji s rodiči nebo se dvěma plně platícími osobami.
Cena u apartmánů platí při uvedeném obsazení, neobsahuje stravování.
Děti do 6 let na pokoji s rodiči nebo v apartmánu bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání.
Příplatek za 3,5-denní skipas 800 Kč/dospělého, 300 Kč/dítě (do 18 let).
Půldenní permanentka platí pouze první den pobytu od 12.00 hod.
Sleva při objednání pouze 2-denního skipasu 1 000 Kč/dospělého, 500 Kč/dítě (do 18 let).
CENA OBSAHUJE:
− ubytování 3 noci ve zvolené kategorii v Kaslu pod Großglocknerem
− permanentku platnou v skiarelálu Kals − Matrei i.O.
− zástupce CK ALPY v průběhu celého pobytu (v případě min. obsazenosti 25 os.)
− malý dárek pro každého účastníka
6
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
UBYTOVÁNÍ:
Pension − malé rodinné pensiony případně selské dvory, pokoje se sprchou, WC, TV, snídaně,
lyžárna, parkoviště
Gasthof Ködnitzhof – tradiční gasthof v centru Kalsu, komfortní pokoje se sprchou i WC a s TV,
snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, stylová jídelna, lyžárna, parkoviště
Hotel Gradonna ****s – exklusivní horský resort, skládá se z luxusního hotelu a apartmánových
domů (ceny v apartmánech na vyžádání), přímo u sjezdovky, velký wellness, sauna, krytý bazén,
pokoje se sprchou, WC, sat.TV, WI-FI, větší pokoje Junior suite na vyžádání
Apartmán pro 2-3 osoby − obývací pokoj s dvoulůžkem a kuch. koutem, koupelna se
sprchou, WC, TV
Apartmán pro 4-5 osob − obývací pokoj s dvoulůžkem a kuch. koutem, koupelna se sprchou, WC,
TV, ložnice s dvoulůžkem, páté lůžko v obývacím pokoji nebo v ložnici
Apartmán pro 6 osob − obývací pokoj s dvoulůžkem a kuch. koutem, koupelna se sprchou, WC,
TV, 2x ložnice s dvoulůžkem
Přesný název, polohu a popis ubytování obdržíte při rezervaci.
Máte zájem o stejnou nebo podobnou nabídku v jiném termínu?
Chtěli byste si začátek zimní sezony prodloužit a zůstat o pár dní déle?
Napište nebo zavolejte, připravíme Vám pobyt dle Vašich představ.
Pro stálé zákazníky CK ALPY a členy alpenverein.cz sleva 5%.
SAMOOBSLUŽNÉ CHATY
SAMOOBSLUŽNÉ CHATY
Samoobslužné chaty jsou většinou samostatně stojící domy nebo chaty, někdy se jedná o bývalé pensiony s velkou společnou kuchyní a jídelnou. Až na výjimky se dá přijet až k domu autem,
mnohdy po nezpevněné cestě. V zimě je vhodné mít s sebou řetězy. Výhodou je, že jste “doma” sami. Vhodné pro větší skupinky nebo více rodin. Nevýhodou může být větší vzdálenost od civilizace.
Další chaty najdete na www.alpy.cz/samoobsluzne-chaty
SWA-SBG – MARIA ALM, HOCHKÖNIG
POLOHA: nová komfortní chata leží mezi obcemi Maria Alm a Saalfelden, na slunném a klidném
místě s výhledem na okolní hory, Zell am See cca 12 km, obce Maria Alm a Saalfelden cca 3 km,
majitelé bydlí na cca 50 m vzdáleném selském dvoře
VYBAVENÍ DOMU: centrální vytápění, bojler na teplou vodu (300 l), garážové stání, parkování
pro další 2 auta, WI-FI
PŘÍZEMÍ: jídelna s krbem, gaučem, sat.TV, kuchyň (el. sporák, sklokeramická varná deska,
trouba, lednice, myčka nádobí, kávovar, varná konvice, mikrovlnná trouba), terasa, dvoulůžkový
pokoj, sprcha, oddělené WC, lyžárna
PATRO: dvoulůžkový pokoj s balkonem, 2x pokoj s dvoulůžkem a jednolůžkem, z toho jeden
s balkonem, sat.TV, koupelna s vanou, sprchou, oddělené WC
CENA OBSAHUJE: koupelnové prádlo.
CENA NEOBSAHUJE: odpad (€ 10/pytel), místní pobytová taxa (€ 1,15/os/noc.), domácí zvíře
(€ 20), ložní prádlo je nutné si přivést vlastní
TERMÍN
31. 10.-19. 12.
02. 04.-30. 04.
19. 12.-02. 01.
06. 02.-13. 02.
02. 01.-30.01.
05. 03.-02. 04.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
10 osob
26460,-
47270,-
32410,-
41320,-
Cena je uvedena v Kč za chatu a týden.
Minimální délka pobytu 14 nocí (19. 12. – 2. 1.), jinak 7 nocí.
ERB-SBG – HOCHKÖNIG, DIETEN
POLOHA: dům se nachází na stráni mimo město, vedle selského dvora, velmi slunné a klidné místo
blízko obce Dieten, která je zimní a letní sportovní oblastí s vleky, běžkařskými dráhami, lyžařskou
školou, oblast Hochkönig, tenisové kurty cca 3,5 km, jezero Zell am See cca 15 km
VYBAVENÍ DOMU: celý objekt byl kompletně renovován
PŘÍZEMÍ: kuchyň s jídelním koutem, sat.TV, el. sporák, kamna na dřevo, trouba, lednice, mraznička,
myčka nádobí, kávovar, mikrovlnná trouba, spíž, velká světnice s posezením a kachlovými kamny,
sat.TV, 1x čtyřlůžkový pokoj (dvoulůžko, rozkládací gauč), 2x WC, 1x sprcha s WC.
PATRO: 3x dvoulůžkový pokoj s umyvadlem (1x se sprchou), 1x třílůžkový pokoj (dvoulůžko, gauč),
2x sprcha s WC, 1x oddělené WC, 1x čtyřlůžkový pokoj.
PODKROVÍ: 2x dvoulůžkový pokoj, 1x jednolůžkový pokoj, sprcha s WC
SNÍŽENÉ PŘÍZEMÍ: sauna se sprchou
Centrální vytápění kamny na dřevo, internet (WI-FI za poplatek € 10/pobyt), pračka, sušička, před
i za domem terasa, chovný rybník, studna, zahrada
V případě zájmu je v podkroví další byt (max. 3 os.) s malou místností s kuchyňským koutem,
sat. TV a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, dvoulůžkový pokoj se sprchou a WC.
Při obsazenosti do 13 osob je podkroví uzavřeno.
CENA NEOBSAHUJE: spotřebu el. energie (€ 0,30/kWh), dřevo v případě vytápění (€ 25-100/
/týden), místní pobytové taxy (cca € 2/os./noc), pes (€ 20), ložní prádlo a koupelnové prádlo, kauce
(€ 200), sauna (€ 20/týden)
TERMÍN
31. 10.-19. 12.
02. 04.-30. 04.
19. 12.-02. 01.
06. 02.-13. 02.
02. 01.-30. 01.
05. 03.-02. 04.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
13 osob
22 osob
35 380,-
10 3750,-
71 050,-
88 880,-
59 160,-
103 750,-
71 050,-
25 osob
88 880,-
71 790,-
11 6380,-
83 680,-
101 520,-
Cena je uvedena v Kč za chatu a týden.
Minimální délka pobytu 14 nocí (19. 12. – 2. 1.), jinak 7 nocí.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
7
| PITZTAL
RAKOUSKO | TYROLSKO
wildspitze
3.774 m
hinterer
brunnenkogel
3.440 m
brochkogel
3.635 m
vorderer brunnenkogel
3.393 m
va
r
linker fernerkogel
ian t e wil
ar
bo
3.277 m
de
rc
35
t ze
dspi
s
ro
rk
wpa
sno
s
t
lb
te
ba
26
hn
28
27
var
i
te
itzb
dsp
33
wil
34
36
21
26
pitztaler
gletscher
b ru
23
nn
o
enk
ta
s
ch
ac
h
t
al
37
an
29
ahn
mi
36
g
er
20
gel
Taschachhaus
ber
g ba
hn
2.434 m
22
mit
tel
24
20
25
gle
el
3.162 m
Gletscherrestaurant
2.840 m
grubenkopf
ming
2.800 m
HOTEL WIESE ***, ST. LEONHARD
r
va
mittelberg
3 noci, 3-denní skipas
03. 10.-09. 10.
09. 10.-30. 11.
23. 01.-30. 01.
05. 03.-19. 03.
30. 11.-19. 12.
11. 01.-23. 01.
f
ko
p
11
9
10a
9 050,-
9 750,-
9 390,-
9 690,-
1
1
7
3
Sunna Alm
Rifflseehütte
2.300 m
ba
hn
2.293 m
Pitztaler Skihütte
lm
1.800 m
aa
5
6
nn
7b
su
4
rif
fls
ee
h
ba
hirs
n
l
chta
7a
7
1
8
19. 12.-26. 12.
manda
rfen
02. 01.-11. 01.
4 noci, 4-denní skipas
10 250,-
11 090,-
10 690,-
11 550,-
7 nocí, 6-denní skipas
16 590,-
17 750,-
17 150,-
18 490,-
26. 12.-02. 01.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
19. 03.-02. 04.
06. 02.-13. 02.
02. 04.-08. 05.
3 noci, 3-denní skipas
10 290,-
10 690,-
10 990,-
8 950,-
4 noci, 4-denní skipas
12 290,-
12 350,-
13 950,-
10 090,-
7 nocí, 6-denní skipas
19 850,-
19 950,-
22 750,-
16 090,-
TERMÍN
10
ar
10
muttenkopf
D31_Panorama_Winter_PITZTAL_2014_deutsch_LO3_erweitert.indd 1
nk
2
POLOHA: část obce Wiese, blízko lesa, ledovec Pitztaler Gletscher cca 21 km, centrum
St. Leonhard cca 7 km
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV a většinou i balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: rodinný hotel v tyrolském stylu, jídelna, bar, kavárna, restaurace, zahrada,
WI-FI (na recepci, za poplatek), parkoviště
WELLNESS: sauna, relaxační místnost
STRAVOVÁNÍ: uvítací přípitek, bohatá snídaně formou bufetu,
večeře výběr z menu
mandarfen
1.640 m
o 3 chodech, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: skipas Pitztal, platný pro ledovec Pitztaler Gletscher a vedlejší středisko Rifflseeent
r
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2/os.den, děti do 15 let zdarma)
rent
TERMÍN
te
be
rifflsee
1
1.740 m
ian
u
gr
en
gletsche
rexpress
2.759 m
variante mit
tagskogel
Braunschweigerhütte
ub
ti
rent
ipe
g
ko
gr
s pe e d
e
ts c h
halfp
r see
gs
tta
mi
mittagskogel
17.03.14 16:46
Cena je uvedena v Kč vč. skipasu a polopenze pro dospělého na dvoulůžkovém pokoji.
Minimální délka pobytu 3 noci.
Ceny pro jiný počet nocí na vyžádání.
APARTMÁNY BERGWELT, ST. LEONHARD
POLOHA: v klidné lokalitě, v části Eggenstall, cca 2 minuty chůze od domu se nachází pekárna,
restaurace, pošta, banka, lékař i skibusová zastávka, lyžařské areály Pitztaler Gletscher a Rifflsee cca
12 km, Hochzeiger cca 15 km
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou se sprchou a WC, vybavenou kuchyní (myčka nádobí,
mikrovlnná trouba, el. sporák, lednička s mrazákem, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač,
malá trouba, nádobí), dále jídelní kout, TV, rádio a balkon nebo malá předzahrádka se zahrad­
ním nábytkem.
Top 1, pro 2-4 os. - cca 52 m², 2 ložnice (první s dvoulůžkem, druhá se dvěma samostatnými lůžky,
obývací kuchyně
Top 6, pro 2-5 os. - cca 65 m², 1 ložnice s dvoulůžkem, další dětská ložnice se 3 oddělenými lůžky,
obývací kuchyně
Top 7, pro 2-4 os. - cca 60 m², 1 ložnice s dvoulůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu, další
dětská ložnice s palandou, obývací kuchyně
CENA OBSAHUJE: skipas Pitztal, platný pro ledovec Pitztaler Gletscher a vedlejší středisko Rifflsee
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2/os.den, děti do 15 let zdarma), závěrečný
úklid (cca € 40/apartmán)
TERMÍN
11. 01.-23. 01.
17. 04.-09. 05.
23. 01.-30. 01.
30. 01.-06. 02.
20. 02.-19. 03.
03. 04.-17. 04.
28. 09.- 09. 10.
09. 10.- 30. 11.
30. 11.- 19. 12.
19. 12.- 11. 01.
06. 02.- 20. 02.
19. 03.- 03. 04.
3 noci, 3-denní skipas
5 290,-
5 590,-
5 890,-
5 490,-
4 noci, 4-denní skipas
6 390,-
6 790,-
7 190,-
6 590,-
3 noci, 3-denní skipas
4 990,-
5 790,-
5 390,-
5 990,-
7 nocí, 6-denní skipas
9 690,-
10 290,-
10 690,-
10 190,-
4 noci, 4-denní skipas
6 090,-
6 890,-
6 490,-
7 290,-
7 nocí, 6-denní skipas
9 290,-
10 490,-
9 790,-
10 990,-
TERMÍN
8
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Cena je uvedena v Kč vč. skipasu pro dospělého, bez stravování. Top 1 a Top 7 při obsazenosti 4 osob,
u Top 6 při obsazenosti 5 osob. Ceny při nižší obsazenosti na vyžádání.
Minimální délka pobytu 3 noci. Ceny na jiný počet nocí nebo skipas na vyžádání.
RAKOUSKO | TYROLSKO | ÖTZT
AL
LANDHAUS ENNEMOSER, LÄNGENFELD
POLOHA: v části Unterlängenfeld, nedaleko centra obce, cca 10 min. pěší chůze od lázní Aqua
Dome, Sölden cca 14 km, skibus cca 200 m
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou, WC, vybaveným kuchyňským koutem (lednička, el. trou­
ba, mikrovlnná trouba, kávovar, nádobí), dále sat.TV, WI-FI, rádio, telefon
Hahlkogel, pro 2-3 osoby – cca 40 m², ložnice s dvoulůžkem, obývací kuchyně s rozkládacím
gaučem pro 1 osobu
Paris, pro 3-5 osob – cca 55 m², 3 ložnice (2 s dvoulůžkem, 1 s jedním lůžkem), obývací kuchyně
Wien, pro 4-6 osob – cca 55 m², 3 ložnice (1 se 3 lůžky, 1 s dvoulůžkem, 1 s jedním lůžkem), obývací
kuchyně
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: wi-fi na 2 hodiny za pobyt
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 3/os/den), závěrečný úklid (cca € 40 – 50/
apartmán)
21. 09.-19. 12.
19. 12.-09. 01.
30. 01.-27. 02.
12. 03.-02. 04.
09. 01.-30. 01.
27. 02.-12. 03.
02. 04.-25. 04.
Hahlkogel, 2 os.
1 310,-
1 790,-
1 430,-
Hahlkogel, 3 os.
1 760,-
2 320,-
1 880,-
Wien, 4 os.
2 380,-
3 270,-
2 620,-
Wien, 5 os.
2 830,-
3 810,-
3 070,-
Wien, 6 os.
3 190,-
4 260,-
3420,-
Paris, 3 os.
1 970,-
2 680,-
2 150,-
Paris, 4 os.
2 380,-
3 270,-
2620,-
Paris, 5 os.
2 740,-
4 020,-
2 980,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
PENSION JUDITH, LÄNGENFELD
POLOHA: na klidném místě, centrum cca 500 m, Sölden cca 15 km, lázně Aquadome cca 1,5 km
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou se sprchou, WC, vybaveným kuchyňským koutem
Apartmán pro 2 osoby – obývací kuchyně, ložnice s dvoulůžkem
Apartmán pro 3-4 osoby – obývací kuchyně, 2 ložnice s dvoulůžkem
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 3/os./den), závěrečný úklid (cca € 10/os./pobyt)
29. 08.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
27. 02.-12. 03.
19. 12.-09. 01.
30. 01.-27. 02.
Apartmán, 2 os.
1 580,-
2 400,-
2 260,-
Apartmán, 3 os.
2 360,-
3 600,-
3 390,-
Apartmán, 4 os.
3 150,-
4 790,-
4 520,-
12.03.-02.04.
02.04.-11.05.
Apartmán, 2 os.
1 920,-
1 510,-
Apartmán, 3 os.
2 880,-
2 260,-
Apartmán, 4 os.
3 840,-
3 010,-
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Snídaně za příplatek 240 Kč za osobu a noc.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
9
| STUBAI
RAKOUSKO | SALCBURSKO
FERIENLAND STUBAI – FULPMES
POLOHA: Fulpmes, klidné místo u lesa na okraji obce, centrum cca 500 m, v blízkosti kabinkové la­
novky Schlick 2000 (cca 5 min chůzí), ledovec Stubaier Gletscher cca 20 km
APARTMÁNY: jsou útulně a komfortně zařízené, každý má vlastní koupelnu, WC, sat.TV, telefon
a většina také balkon
typ Fulpmes – 21 m2, pro 2 os., obývací pokoj s dvoulůžkem a kuch. koutem, balkon, výhled do údolí
typ Schlick – 39 m2, pro 4 os, ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč),
kuchyňka, jsou orientovány k lesu, některé mají balkon
typ Stubai – 42 m2, pro 4 os., ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč),
kuchyňka, balkon, výhled do údolí
typ Tirol – 44 m2, pro 6 os., ložnice (2x palanda), obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč),
kuchyňka, balkon, výhled do údolí
typ Serles – 60 m2, pro 6 os., 2 ložnice (každá s dvoulůžkem), obývací pokoj s dvoulůžkem (rozklá­
dací gauč), kuchyňka, balkon, výhled do údolí
některé apartmány typu Fulpmes, Stubai a Tirol jsou nově zařízeny
VYBAVENÍ DOMU: billiard, fitness, letní terasa, stolní tenis, herna pro děti, sauna, solárium
(za poplatek), WI-FI (za poplatek)
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2,8/os./den, děti do 15 let zdarma), závěrečný
úklid (€ 30,-/Fulpmes, € 40,-/Schlick, € 40,-/Stubai, € 45,-/Tirol, € 50,-/Serles)
12. 10. - 19. 12.
09. 01. - 30. 01.
05. 03. - 19. 03.
02. 04. - 02. 05.
19. 12. - 26. 12.
02. 01. - 09. 01.
30. 01. - 05. 03.
19. 03. - 02. 04.
26. 12. - 02. 01.
Fulpmes, 2 os.
1 520,-
1 710,-
1 830,-
Fulpmes, nově zařízený, 2 os.
1 800,-
2 000,-
2 110,-
Schlick, bez balkonu, 4 os.
1 970,-
2 310,-
2 540,-
Schlick, 4 os.
2 170,-
2 630,-
2 830,-
Stubai, 4 os.
2 570,-
3 000,-
3 170,-
Stubai, nově zařízený, 4 os.
3 140,-
3 570,-
3 740,-
Tirol, 6 os.
2 940,-
3 310,-
3 620,-
Tirol, nově zařízený, 6 os.
3 510,-
3 880,-
4 190,-
Serles, 6 os.
3 570,-
4 170,-
4 510,-
TERMÍN
PENZION HOLZKNECHTHOF, NEUSTIFT
POLOHA: část obce Milders, klidné místo, centrum obce Neustift cca 2 km, Innsbruck cca 23 km,
ledovec cca 18 km, skibus cca 150 m
POKOJE: rustikálně zařízené, každý s vlastní koupelnou, WC, TV, rádiem
VYBAVENÍ DOMU: pension v původním stylu, jídelna, sauna, pára, parkoviště, další služby je možné
využít v sousedním hotelu Hotel Zum Holzknecht ****, cca 150 m, v blízkosti jezero
SLUŽBY ZA POPLATEK: masáže, solárium
STRAVOVÁNÍ: snídaně v pensionu, večeře v hotelu (cca 150 m), snídaně formou bufetu, večeře
v hotelu výběr z menu o 4 chodech, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 2,80/os./den, od 15 let)
01. 11. - 19. 12.
09. 01. - 30. 01.
13. 02. - 19. 03.
19. 12. - 09. 01.
30. 01. - 13. 02.
19. 03. - 02. 04.
Dvoulůžkový pokoj
1 580,-
1 730,-
Jednolůžkový pokoj
1 970,-
2 130,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí, příjezd v sobotu.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let 100 %, do 10 let 50 %, do 13 let 20 %, 3. dospělý sleva 20 %.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání (€ 10,-/den).
Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
10
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí (19.12. - 9.1., 30.1. - 5.3., 19.3. - 2.4.), jinak 4 noci,
kratší na vyžádání za příplatek.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání (€ 5/den).
V případě velkého zašpinění apartmánu bude závěrečný úklid účtován dvakrát.
Extra výhody:
Akce 7=6 (platí pro rezervace v termínech 9.1. - 23.1.)
Akce 7=5 (platí pro rezervace v termínech 2.4. - 9.4.)
RAKOUSKO | TYROLSKO | ZILLER
TAL
APARTMÁNY GIELERHOF, ZELL IM ZILLERTAL
POLOHA: cca 500 m od centra obce, lyžařský areál Zillertal-Arena cca 1 km, skibus 100 m
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou a WC, vybavenou kuchyňkou (trouba, sporák, kávovar,
rychlovarná konvice, toustovač, v apartmánu ZIZ 113 navíc mikrovlnná trouba a myčka nádobí),
wi-fi (v ceně), balkonem
Apartmán ZIZ 111, pro 2-3 os. - cca 45 m², obývací kuchyně s jídelním stolem, ložnice s dvoulůžkem
a rozkládacím gaučem pro 2 os.
Apartmán ZIZ 112, pro 4-5 os. - cca 65 m², obývací kuchyně s jídelním stolem, ložnice se 3 lůžky,
další ložnice se 2 lůžky
Apartmán ZIZ 113, pro 4-5 os. - cca 75 m², obývací část, kuchyně s jídelním stolem, ložnice s
dvoulůžkem, další ložnice s dvoulůžkem a samostatným lůžkem
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: vedlejší náklady (cca € 20,-/os./pobyt), místní pobytové taxy, ručníky (nutno
vzít vlastní), vratná kauce (cca € 75/apt. ZIZ 111, € 150/apt. ZIZ 112, 113)
TERMÍN
28. 11.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
Apartmán ZIZ 111
8 540,-
9 670,-
20 630,-
14 070,-
Apartmán ZIZ 112
16 060,-
18 790,-
33 090,-
22 830,-
Apartmán ZIZ 113
14 780,-
17 100,-
30 470,-
20 960,-
09. 01.-06. 02.
19. 03.-26. 03.
06. 02.-05. 03.
05.03.-19. 03.
26.03.-02. 04.
TERMÍN
Apartmán ZIZ 111
9 670,-
14 270,-
9 460,-
Apartmán ZIZ 112
17 100,-
24 440,-
16 800,-
Apartmán ZIZ 113
15 820,-
22 390,-
15 520,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání a za poplatek (cca € 20 /týden, nelze v apt. ZIZ 113).
APARTMÁNY MOIDL, STUMM
POLOHA: cca 1,7 km od centra obce, údolní stanice lanovky areálu Hochzillertal cca 2,5 km, nejbližší
gasthof cca 500 m, skibus 150 m, příjezd k domu po horské silnici (mohou být nutné sněhové řetězy)
APARTMÁNY: apartmán STU 251, pro 2-3 os. - cca 35 m², obývací vybavená kuchyně (sporák se
4 plotýnkami, trouba, myčka nádobí, malá lednice, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač) s jídel­
ním koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: vedlejší provozní náklady (cca € 20/os./pobyt), místní pobytové taxy,
vratná kauce (€ 100)
TERMÍN
28. 11.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
apartmán
1 130,-
1 460,-
2 410,-
1 880,-
TERMÍN
09. 01.-06. 02.
05. 03.-19. 03.
26. 03.-16. 04.
06. 02.-05. 03.
19. 03.-26. 03.
apartmán
1 190,-
1 820,-
1 250,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc, bez stravování.
Minimální délka pobytu 4 noci (není možný příjezd ve středu).
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
11
YROLSKO | GROSSGLOCKNER RESORT KALS-MATREI
RAKOUSKO | VÝCHODNÍ T
PENSION SPÖTTLINGHOF ***, KALS
POLOHA: klidné místo na okraji obce, centrum a lanovky cca 2,5 km, skibus a běžecké trasy u domu
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, telefonem a většina také s balkonem
APARTMÁNY: pro 2-6 os., obývací pokoj s kuch. koutem, 1-2 ložnice (podle velikosti apartmánu),
koupelna, WC, sat.TV, rádio, telefon, většina apartmánů má i balkon
VYBAVENÍ DOMU: malý rodinný pension, nedávno renovovaný, má 6 pokojů a 4 apartmány;
velkou jídelnu, WI-FI (zdarma), výtah, velká zahrada, hřiště a herna pro děti, parkoviště, lyžárna
STRAVOVÁNÍ: pokoje se snídaní, produkty z vlastního statku; u apartmánů možno objednat
snídaně za příplatek
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo
CENA NEOBSAHUJE: pouze apartmány – závěrečný úklid (cca € 40/ap.) a místní pobytové taxy
(cca € 2/os./den)
TERMÍN
05. 12.-03. 04.
Dvoulůžkový pokoj, snídaně
1 130,-
apartmán, 2 os.
1 790,-
apartmán, 3 os.
2 170,-
apartmán 4 os. 2 560,-
apartmán 5 os.
2 950,-
apartmán 6 os.
3 330,-
Cena je uvedena v Kč, u pokojů za osobu a noc vč. snídaně, u apartmánů za celý apartmán a noc
(při uvedeném obsazení), bez stravování.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči na vyžádání.
Minimální délka pobytů 4 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
APARTMÁNY GROSSGLOCKNER, KALS
POLOHA: klidné místo mimo hlavní silnici, blízko centra, lanovky cca 600 m
APARTMÁNY: 3 moderně vybavené apartmány, každý má předsíň, kuchyňku (vč. myčky nádobí),
koupelnu, WC, sat.TV, rádio, telefon, balkon s panoramatickým výhledem do Kalsu a na lanovky,
apartmány jsou orientovány na jih
apartmán typ 1 – pro 2-6 os., cca 63 m2, v 1. patře, obývací pokoj s jídelním koutem, 2 ložnice
(každá s dvoulůžkem a jednolůžkem)
apartmán typ 2 – pro 2-4 os., cca 43 m2, v podkroví, obývací pokoj s jídelním koutem, ložnice
s dvoulůžkem, ložnice s dvěma jednolůžky, vhodné max. pro 2 dospělé a 2 děti
apartmán typ 3 – pro 2-4 os., cca 40 m2, v podkroví, obývací pokoj s jídelním koutem a dvoulůžkem,
ložnice s dvěma jednolůžky, vhodné max. pro 2 dospělé a 2 děti
VYBAVENÍ DOMU: nově postavený dům; zahrada, WI-FI (za poplatek), parkoviště, lyžárna
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (cca € 40/ap.), místní pobytové taxy (€ 2/os./den, děti
do 15 let zdarma)
05. 12.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
12. 03.-19. 03.
29. 03.-03. 04.
TERMÍN
19. 12.-09. 01.
30. 01.-12. 03.
19. 03.-29. 03.
apartmán typ 1, 4 os.
2 380,-
2 650,-
apartmán typ 1, 5 os.
2 650,-
2 980,-
apartmán typ 1, 6 os.
2 920,-
3 300,-
apartmán typ 2, 2 os.
1 700,-
1 850,-
apartmán typ 2, 3 os.
1 900,-
2 100,-
12
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
TERMÍN
05. 12.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
12. 03.-19. 03.
29. 03.-03. 04.
19. 12.-09. 01.
30. 01.-12. 03.
19. 03.-29. 03.
apartmán typ 2, 4 os.
2 060,-
2 320,-
apartmán typ 3, 2 os.
1 550,-
1 760,-
apartmán typ 3, 3 os.
1 750,-
2 000,-
apartmán typ 3, 4 os.
1 910,-
2 230,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc, bez stravování.
Minimální délka pobytů 7 nocí (19. 12. – 9. 1. a 30. 1. – 12. 3.), jinak 5 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Pobyt s domácími zvířaty na vyžádání a za příplatek.
RAKOUSKO | SALCBURSKO | KITZB
ÜHELER ALPEN
PENSION PLATZHAUS, STUHLFELDEN
POLOHA: klidné místo mimo hlavní silnici, blízko centra, Hollersbach (lanovka skiareál Kitzbüheler
Alpen) cca 8 km, skiareál Weißsee Gletscher Welt cca 14 km, Kaprun (ledovec Kitzsteinhorn)
cca 25 km, Zell am See cca 20 km, Bramberg (nová lanovka, skiareál Wildkogel) cca 15 km
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, většina pokojů má i balkon, na vyžádání také
3-/4-lůžkové pokoje
VYBAVENÍ DOMU: typický rodinný pension s dlouholetou tradicí v blízkosti selského statku
jídelna, společenská místnost s sat.TV, herna pro děti, stolní tenis, parkoviště, vinný sklípek
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech – místní speciality
TERMÍN
05. 12.- 02. 04.
Dvoulůžkový pokoj, snídaně
1 000,-
Dvoulůžkový pokoj, polopenze
1 370,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc se snídaní nebo polopenzí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let 100 %, do 7 let 50 %, do 13 let 30 %.
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. – 2. 1.), jinak 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
APARTMÁNY THALBACHMÜHLE, MITTERSILL
POLOHA: cca 3,5 km od centra Mittersillu, skibus cca 500 m, lanovka Panoramabahn (skiareál
Kitzbüheler Alpen) cca 3 km
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou, WC a obývacím pokojem s vybaveným kuchyňským
koutem (sporák, trouba, mikrovlnná trouba, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač, nádobí)
apartmán MLL 230, pro max. 3 os. - cca 70 m², ložnice s dvoulůžkem, další ložnice s 1 lůžkem
apartmán MLL 231, pro max 5 os. - cca 85 m², 2 ložnice s dvoulůžkem, další ložnice s 1 lůžkem
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: vedlejší náklady (cca € 20,-/os./pobyt), místní pobytové taxy, vratná kauce
(cca € 150,-)
TERMÍN
28. 11.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02 .01.-09. 01.
apartmán pro 3 os.
1 550,-
1 730,-
2 350,-
1 850,-
apartmán pro 5 os.
2 230,-
1 970,-
3 510,-
2 710,-
09. 01.-06. 02.
06. 02.-05. 03.
05. 03.-19. 03.
26. 03.-23. 04.
19. 03.-26. 03.
apartmán pro 3 os.
1 640,-
1 910,-
1 610,-
1 730,-
apartmán pro 5 os.
2 380,-
2 830,-
2 320,-
2 530,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc bez stravování.
Minimální délka pobytu 4 noci (28. 11. - 19. 12., 9. 1. - 6. 2., 26. 3. - 23. 4.), jinak 7 nocí (pobyty pouze od
soboty do soboty).
Domácí zvířata nejsou povolena.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
13
| UTTENDORF – WEIßSEE
RAKOUSKO | SALCBURSKO
BERGHOTEL RUDOLFSHÜTTE ***, WEIβSEE
POLOHA: uprostřed národního parku v nadmořské výšce 2315 m, přímo u lanovek, příjezd pouze
lanovkou, parkování zdarma u spodní stanice lanovky, Uttendorf cca 17 km
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, telefonem
dvoulůžkový pokoj Weiβsee – cca 17 m2, standardní dvoulůžkový pokoj pro 2 os.
rodinný pokoj Weiβsee – cca 19 m2, pokoj s dvoulůžkem a palandou, pro 2 dospělé a 1-2 děti
rodinný pokoj Sonnblick – cca 22 m2, pokoj s dvoulůžkem a 1-2 palandami, pro 2 dospělé a 1-4 děti
pokoj Grünsee – menší jednodušeji zařízený pokoj s palandou, pro 2-4 os.
rodinný pokoj Granatspitze – cca 24 m2, nové pokoje v dependance (cca 40 m od hlavní budovy,
průchod tunelem), dvoulůžko, palanda, pro 2-4 os.
VYBAVENÍ HOTELU: komfortní horský hotel, zaměřený na rodiny s dětmi, ale i milovníky hor
přístup do hotelu krytou chodbou od lanovky, vstupní hala, recepce, WI-FI, bar, společenské
a seminární místnosti, restaurace s několika místnostmi, letní terasa s lehátky a slunečníky, výtah,
umělá lezecká a boulderová stěna, billiard, šipky, stolní tenis, herna pro děti, hřiště pro děti, pro­
gramy pro děti
WELLNESS: renovovaný a rozšířený, bazén (5x11 m) s výhledem na ledovec, sauna, pára,
tepidarium, masážní sprchy, relaxační místnost, za poplatek: masáže, solárium, půjčovna lyží
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech (případně bufet)
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 1,3/os./den, děti do 15 let zdarma, platí se na místě)
11. 12.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
02. 04.-18. 04.
19. 12.-02. 01.
06. 02.-13. 02.
19. 03.-02. 04.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-19. 03.
dvoulůžkový pokoj Weiβsee
1 690,-
2 460,-
2 170,-
rodinný pokoj Weiβsee
1 830 ,-
2 630,-
2 340,-
rodinný pokoj Sonnblick
1 940,-
2 770,-
2 480,-
rodinný pokoj Granatspitze
2 090,-
2 910,-
2 630,-
rodinný pokoj Grünsee
1 630,-
2 370,-
2 110,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Za příplatek 630 Kč/os./noc je možné objednat skipas platný ve skiareálu Uttendorf-Weissee (platný první
den příjezdu a v den odjezdu na jednu jízdu dolu do 11.00 hod).
Slevy pro první 2 děti na pokoji s rodiči: do 12 let 100%, do 15 let 50%, do 18 let 30%, slevy pro třetí
APARTMÁNY UTTENDORF
POLOHA: Uttendorf, apartmány se nacházejí v několika objektech v blízkosti centra, skiareál Weißsee
Gletscherwelt cca 18 km, skiareál Kitzbüheler Alpen (lanovka v Hollersbachu) cca 10 km, Zell am
See cca 16 km, skibus k Weißsee v blízkosti domu
APARTMÁNY: individuálně zařízené apartmány, každý má kuchyňku nebo kuch. kout, koupelnu
s WC, sat.TV, někdy také balkon
typ A – jednopokojový apartmán pro 2 osoby, obývací pokoj s dvoulůžkem (někdy jako
rozkládací gauč)
typ B – dvoupokojový apartmán pro 2-4 osoby, obývací pokoj s dvoulůžkem (někdy jako
rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem
typ C – dvoupokojový apartmán pro 5-6 osob, obývací pokoj s dvoulůžkem (někdy jako rozkládací
gauč), ložnice s dvoulůžkem a dvěma jednolůžky (nebo druhým dvoulůžkem)
VYBAVENÍ DOMU: většinou parkoviště, lyžárna, další dle konkrétní nabídky
CENA OBSAHUJE: ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (typ A € 40,-, typ B a C € 50,-), místní pobytové taxy
(cca € 1,3/os./den, děti do 14 let zdarma)
TERMÍN
05. 12.-23. 12.
30. 01.-10. 04.
09. 01.-30. 01.
typ A, 2 os.
1 300,-
1 440,-
1 300,-
typ B, 2-4 os.
1 890,-
2 130,-
1 890,-
typ C, 4-6 os.
2 130,-
2 360,-
2 130,-
Cena je uvedena v Kč za celý apartmán a noc.
Popisy apartmánů se mohou nepatrně lišit – detailní popis obdržíte při rezervaci.
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
14
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
a další děti na vyžádání.
Slevy platí i při koupi skipasů, pouze pokud skipasy zakoupí celá rodina.
Minimální délka pobytu 7 nocí. Kratší na vyžádání za příplatek.
Pobyty s domácími zvířaty za poplatek (€ 10/den), příplatek za jednolůžkový pokoj (570 Kč/noc).
Extra výhoda: akce 7=6 (platí pro rezervace v období 11. 12. - 19. 12., 9. 1. - 30. 1., 2. 4. - 17. 4.)
RAKOUSKO | SALCBURSKO | ZELL AM S
EE-KAPRUN
FERIENDORF PONYHOF *** – FUSCH
POLOHA: centrum obce Fusch cca 2 km, Zell am See i Kaprun cca 6 km, běžecké stopy přímo
u hotelu, skibus do Zell am See cca 200 m, dětský vlek přímo v areálu hotelu
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, rádiem, sat.TV, trezorem, WI-FI (zdarma)
a většina také s balkonem
dvoulůžkové pokoje se nacházejí ve vedlejší budově i v hlavní budově
rodinné pokoje jsou v hlavní budově – 2 opticky oddělené ložnice a sedací kout
VYBAVENÍ HOTELU: příjemný rodinný hotel, vstupní hala, jídelna, bar, letní terasa, zahrada, výtah,
WI-FI (v celém hotelu), parkoviště, parkování v garáži (za příplatek € 8,-/den), animační programy pro
děti, herna pro děti, dětské disko, fitness místnost, stolní tenis, za poplatek biliard, šipky a stolní tenis
WELLNESS: venkovní a vnitřní bazén, whirlpool, sauna, fitness místnosti, za poplatek: masáže,
solárium, biliard, šipky, stolní fotbal
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet, v ceně
1 nápoj k večeři (1/4 l stolního vína, nealko pro děti, stolní voda), 1x týdně tematické večeře
02. 01.-09. 01.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
19. 12.-26. 12.
06. 02.-13. 02.
26. 12.-02. 01.
Pokoj ve vedlejší budově
1770,-
2 060,-
1570,-
Pokoj v hlavní budově
1970,-
2260,-
1740,-
Rodinný pokoj
2 060,-
2370,-
1830,-
09. 01.-16. 01.
16. 01.-30. 01.
05. 03.-09. 04.
Pokoj ve vedlejší budově
1 140,-
1 340,-
Pokoj v hlavní budově
1 370,-
1 520,-
Rodinný pokoj
1 430,-
1 570,-
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 4 noci (16. 1.- 30. 1.), jinak 7 nocí.
Slavnostní Vánoční a Silvestrovské menu je zahrnuto v ceně.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 %, do 12 let 50 %, do 18 let 30 %.
Sleva pro 3. a 4. dospělého 30 %.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání (€ 8/den).
APARTMÁNY DOMIZIL, KAPRUN
POLOHA: cca 15 minut pěší chůze od centra Kaprunu, několik restaurací, barů a obchodů se
nachází cca 300 m, skibus cca 200 m, Zell am See cca 5 km, údolní stanice lanovky na ledovec
Kaprun cca 4,5 km
APARTMÁNY
Typ A, pro 2-4 osoby – cca 33 – 43 m², jednopokojový apartmán - obývací pokoj s manželskou
postelí (180 x 200 cm) a rozkládací pohovkou pro 2 osoby (155 x 200 cm), kuchyňský kout, jídelní
stůl se 4-5 židlemi, koupelna se sprchou, WC a fénem, balkon, wi-fi
Typ B, pro 2-6 osob – cca 46 – 50 m², velký obývací pokoj s jedním nebo dvěma rozkládacími
pohovkami pro 2 osoby (155 a 200 cm), kuchyňský kout, velký jídelní stůl se 6 židlemi, 1 ložnice
s manželskou postelí (180 x 200 cm) a jedním nebo dvěma samostatnými lůžky (90 x 200 cm),
koupelna se sprchou, WC a fénem, balkon, wi-fi.
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: spotřebu energií, ložní a koupelnové prádlo, místní pobytové taxy,
závěrečný úklid
04. 10.-19. 12.
10. 01.-30. 01.
28. 03.-09. 05.
19. 12.-02. 01.
Apartmán, Typ A, 2 os.
2 190,-
2 570,-
2 400,-
Apartmán, Typ A, 3 os.
2 400,-
2 840,-
2 600,-
Apartmán, Typ A, 4 os.
2 640,-
3 080,-
2 840,-
Apartmán, Typ B, 4 os.
3 150,-
3 700,-
3 460,-
Apartmán, Typ B, 5 os.
3 390,-
4 010,-
3 800,-
Apartmán, Typ B, 6 os.
3 390,-
4 010,-
3 800,-
TERMÍN
02. 01.-10. 01.
30. 01.-28. 03.
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 3 noci (4. 10. - 19. 12., 2. 1. - 6. 2., 13. 2. - 26. 3., 2. 4. - 8. 5.), jinak 7 nocí.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání, bez poplatku.
Extra výhoda: Děti do 14 let zdarma (do obsazenosti apartmánu se počítají pouze osoby nad 15 let, např.
pokud jsou 2 dospělí + 1 dítě do 14 let, počítá se cena za apartmán při obsazenosti 2 osob)
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
15
| MAISHOFEN – SAALBACH – HINTERGLEMM
RAKOUSKO | SALCBURSKO
2117m
1981m
dl
11
1873m
Lärchfilzkogel
Ho
ch
h
örn
11
1645m
10
c
Re
s
oo
km
6
Lär
c
hfi
l
zk
og
el
WILDALPGATTERL
1350m
6a
Zills
7
3a
1c
8a
hb
2
erg
8
1118m
14
timoks coaster
1107m FERCHLSTADL
isc
permanente
rennstrecke
Stre
Tirol S
Do
1209m
STREUBÖDEN
2
speedstrecke
1c
opf
isk
Ma
tatt
3
7 1182m
13
34
easy park
en
9
Lä
rch
fi
1284m
1
1
1a
lze
n
s
oo
m
ck
Re
d
Sü
1458m
TEEHÜTTE
10a
12a
HOCHHÖRNDLER HÜTTE
LÄRCHFILZHOCHALM
1369m
uböd
1678m
12
Gater
l
12
Ob
in
gle
tin
1c
5
TRENDHOTEL
AUSTRIA TREND
834m
BIWAK
ALPINE RESORT
HOCHTIROL
ENZIANHÜTTE
S4-ALM
FIEBERBRUNN
800m
Pfaffenschwendt
Luis Alm
Hochfilzen
GASTHOF ZUR POST, MAISHOFEN
POLOHA: v centru obce Maishofen; Saalbach, Hinterglemm cca 10 km, Zell am See cca 5 km,
Kaprun cca 10 km
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, některé s balkonem
VYBAVENÍ DOMU: recepce, restaurace, bar, letní terasa, společenská místnost s TV,
parkoviště, lyžárna
WELLNESS: sauna, relaxační místnost (vstup za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet
01. 11.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
12. 03.-01. 05.
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-20. 02.
27. 02.-12. 03.
26. 12.-02. 01.
20. 02.-27. 02.
Dvoulůžkový pokoj
1 600,-
1 710,-
1 850,-
Jednolůžkový pokoj
2 110,-
2 230,-
2 360,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. – 2. 1.), jinak 4 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 %, do 12 let 50 %, do 18 let 30 %.
APARTMÁNY MAISHOFEN
POLOHA: apartmány se nacházejí v několika objektech v blízkosti centra obce Maishofen, Saalbach,
Hinterglemm cca 10 km, Zell am See cca 5 km, Kaprun cca 10 km
APARTMÁNY: každý apartmán má koupelnu s WC, TV, některé apartmány mají i balkon nebo terasu
typ A - pro 2 os., jednopokojový apartmán, obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem (obvykle
rozkládací gauč)
typ A plus - pro 2-3 os., jednopokojový apartmán, obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem
a jednolůžkem (obvykle rozkládací gauč)
typ B - pro 2-4 os., dvoupokojový apartmán, obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem (obvykle
rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem
typ C - pro 4-6 os., třípokojový apartmán, obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem (obvykle roz­
kládací gauč), 2x ložnice s dvoulůžkem
VYBAVENÍ DOMU: většinou parkoviště, lyžárna, další dle konkrétní nabídky
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (€ 27/typ A, € 30/typ A plus, € 35/typ B, € 45/typ C), místní
pobytové taxy (cca € 1,15/os./den, děti do 15 let zdarma)
01. 11.-19. 12.
12. 03.-01. 05.
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-20. 02.
27. 02.-12. 03.
26. 12.-02. 01.
20. 02.-27. 02.
09. 01.-30. 01.
typ A, pro 2 os.
1 460,-
1 710,-
1 770,-
1 490,-
typ A plus, pro 2-3 os.
1 680,-
1 920,-
1 970,-
1 710,-
typ B, pro 2-4 os.
2 020,-
2 350,-
2 420,-
2 090,-
typ C, pro 4-6 os.
2 550,-
2 880,-
3 050,-
2 620,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za celý apartmán a noc.
Popisy apartmánů se mohou nepatrně lišit – detailní popis obdržíte při rezervaci.
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. – 2. 1., 30. 1. - 12. 3.), jinak 4 noci.
16
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
91
Nitro Trail
92
93
RAKOUSKO | SALCBURSKO | G
ASTEIN
www.skigastein.com
Kreuzkogel 2.686 m
I
1
S1
6
Sportgastein
32
S2
Berghütte am
Graukogel
Grauk
ogel
S3
31
1.590 m
S6
3
Graukogel 2.492 m
2
S1a
S3a
S4
30
B3
B2
Weitblick
29
Sportgastein
Graukogelalm
23
Bergstadl
NEU!
27
Kötschachtal
Felsentherme
24
Ahornhütte
19
B
18
B
16
B
22
16
B
19
26
B
15aa
Jungerstube
B
13
S
B
B
14
Stubneralm
B
20
B
18
B
21
B
21
B
11
Waldgasthof
1.002 m
11
B
23
B
21
B
11
Skischaukel
Schlossalm-AngertalStubnerkogel
B
17
18a
B
11
21
B
11a
11a
Bellevue Alm
Bad Gastein
Bad Bruck
B
16 Gipfelrestaurant
B
11
17
B
16aa
Stubnerkogel
B
15
Mautstelle
Böckstein
B4
Goldbergstub
Goldbergstub’n
WOW
Heilstollen
B1
B5
S
Stubnerkogel 2.251 m
6
B4
S4a
S5
Autoschleuse
Richtung Mallnitz
28 B3
25
H7
14
12
H
32
Skizentrum Angertal
H
31
1.175 m
Hüttschlag
Skischaukel
Dorfgastein-Großarltal
Laireiteralm
5
3a
Jagahütte
Hochbrandhütte
Großarl
4a
S
3b
5a
2
9
55
Gipflstadl
40
D2
D13
2
H4
3
H2
H3
Kitzsteinalm
Kitzstein
1.302 m
Aeroplanstadl
1
D7a
Alpentherme
D4
D5
37
D1a
S
S
D7b
Berglift
D6
37
D2
Grabnerhütte
Würstl-Treff
Das.Goldberg
H
2a
Brandnerbauer
LEGENDE
D9 Wengeralm
D1b
59
Salzburg
D14 Schneeschuhtrail
41
Reiterhütte
D8
D1c
D7c
HOTEL ZUM TONI ***, BAD HOFGASTEIN
D7c
D8
D1c
D1c
39
S
D7c Mühlwinkelhütte
36
35
Dorfgastein
POLOHA: klidné místo v blízkosti centra Bad Hofgastein, termální lázně cca 1 km, lanovky cca
1,5
830 m
km, zastávka skibusu cca 50 m
Salzburg - München
Solarbad
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, trezorem, telefonem, fénem
Gastein
pokoj standard - cca 20 m2, některé s balkonem
pokoj komfort - cca 26 m2, balkon orientovaný na jih, sedací kout
jednolůžkový pokoj - cca 16 m2, většina s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: restaurace, bar, WI-FI (zdarma u recepce a v restauraci), společenská místnost,
sauna, pára, diskotéka (v domě), parkoviště, lyžárna (v zimě)
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 2,-/os./noc)
Hoamroas
Stub’n
S
D1d
S
44 D12
Einkehr’s
Schluckerl
Schirmbar
Thomaselli
August 2013
Mühlbachloipe
TERMÍN
H1
Kleine Scharte
H9
Bad Hofgastein
42
40
D10
Bergrestaurant
Hofgasteinerhaus
4
857 m
D1a
Schlossalm 2.050 m
Kleine Scharte
H3
6
D3b
D3b
D4
D 15 PanoramaWinterwanderweg
H
5a
H4
D7a
1
11
7
Hamburger
Skihütte
H5
Haitzingalm
Bärsteinalm
D3a
8
Fulseck
2.033 m
D 15
Harbachhütte
Gehwolfhütte
4
Alpentaverne
53
5a
6a
1
1a
6
51
S
57
54
52
58 7
9
H8
D11
12
Panoramastube
5
Hartlgut
Skialm
3
10
H
3a
H3
Kreuzkogel 2.027 m
60
Weitmoser
Schlossalm
H
31
Feldinghütte
Kötschachdorf
8
H7
Angertal 1180
B
12
Hohe Scharte 2.300 m
H
32
12
Hirschenhütte
S
29. 11.-20. 12.
04. 04.-02. 05.
20. 12.-31. 12.
03. 01.-10. 01.
Langlaufloipe
WOW
eigener Loipenplan an den Kassen erhältlich
Rodelbahn
Eine der längsten Abfahrten
der Ostalpen
1440 m Höhenunterschied
Übungsbereich
Speed-Check
Schwimmbad
Bahnhof
Snowpark Gastein
D15 Panorama
Winterwanderweg
D14 Schneeschuhtrail
Lawinensuchfeld
I
NEU!
Stubnerkogel:
Gipfel der Attraktionen
•Hängebrücke
•Aussichtsplattform „Glocknerblick”
•Felsenweg
•FunCenter
•Selbstversorgerraum
•KostenlosesW-LAN
•Erweiterungder Beschneiungsanlagen und Abfahrtsverbesserungen
Freeride Info Base
markiert, nicht angelegt, nicht präpariert,
nicht kontrolliert, Schutz vor Lawinengefahr
Unterberg
31. 12.-03. 01.
pokoj standard
1 730,-
2 150,-
2 350,-
pokoj komfort
1 790,-
2 200,-
2 380,-
jednolůžkový pokoj
1 790,-
2 200,-
2 380,-
10. 01.-24. 01.
24. 01.-04. 04.
pokoj standard
1 790,-
2 060,-
pokoj komfort
1 850,-
2 090,-
jednolůžkový pokoj
1 850,-
2 090,-
TERMÍN
Standseilbahn
Luftseilbahn
Kabinenbahn
Schlepplift
Doppel-Sessellift
Vierer-Sessellift
Sechser-Sessellift
Parkplatz
Skibus
Skischule
Skiverleih
Piste leicht
Piste mittel
Piste schwierig
Beschneibare Abfahrten
Skiroute
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 3 let 100 %, do 16 let 50 %.
Minimální délka pobytu 4 noci (29. 11. - 20. 12., 10. 1. - 24. 1., 4. 4. - 1. 5.), jinak 7 nocí.
Kratší na vyžádání a za příplatek.
HOTEL MOZART ***, BAD GASTEIN
POLOHA: klidné místo, v blízkosti centra a kasina, termální lázně cca 1 km, lanovky cca 1 km, ski­
bus u domu
POKOJE: komfortní pokoje, každý s vlastní koupelnou, WC, telefonem, sat.TV, WI-FI
pokoj Standard - pro 2-3 os., cca 23-30 m2, bez balkonu
pokoj Panorama - pro 2-4 os., cca 30 m2, balkon
jednolůžkový pokoj - cca 20 m2, některé s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: rodinný hotel s dlouholetou tradicí, recepce, společenská místnost, bar, vi­
notéka, restaurace s místními specialitami, výtah, úschovna kol, velká zahrada, parkování u hote­
lu, WI-FI v celém hotelu
WELLNESS: sauna, pára, relaxační místnost
SLUŽBY ZA POPLATEK: whirlpool, radonové a termální koupele
STRAVOVÁNÍ: bohatá snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3-4 chodech, salátový bufet,
1x týdně selský bufet (v hlavní sezoně)
19. 12.-26. 12.
09. 01.-30. 01
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
pokoj Standard
1 910,-
2 230,-
2 150,-
pokoj Panorama
2 060,-
2 380,-
2 290,-
jednolůžkový pokoj
2 200,-
2 530,-
2 440,-
30. 01.-05. 03.
05. 03.-02. 04.
pokoj Standard
2 030,-
1 610,-
pokoj Panorama
2 170,-
1 760,-
jednolůžkový pokoj
2 320,-
1 910,-
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 3 noci (9. 1 - 29. 1., 5. 3. - 1. 4.), jinak 7 nocí.
Slavnostní Vánoční a Silvestrovské večeře jsou zahrnuty v ceně.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 %, do 13 let 50 %, do 16 let 30 %,
starší a dospělí na 3. a 4. lůžku 20 %.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání (€ 10,-/pobyt).
Extra výhody: Akce 7=6, platí pro příjezdy v termínech 9. 1. – 23. 1., 5. 3. - 26. 3.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
17
| GROßGLOCKNER, HEILIGENBLUT
RAKOUSKO | KORUTANY
VILLA GROßGLOCKNER, HEILIGENBLUT
POLOHA: v klidné slunné lokalitě, centrum cca 600 m, lanovka cca 1 km, skibus cca 300 m
APARTMÁNY: 5 apartmánů, každý s vlastní koupelnou se sprchovým koutem, WC a vysoušečem
vlasů, vybavenou kuchyňkou nebo kuchyňským koutem (s varnou deskou, troubou, lednicí
s mrazákem, mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar, myčka nádobí atd.), obývací pokoj s roz­
kládacím gaučem, sat.TV a stereo)
Apartmán č. 1, pro 2-5 osob – obývací pokoj s jídelním stolem a kuch. koutem, 1 ložnice
s dvoulůžkem a rozkládacím samostatným lůžkem
Apartmán č. 2, pro 2-4 osoby – obývací pokoj s jídelním stolem a kuch. koutem, rustikální ložnice
s dvoulůžkem
Apartmán č. 3, pro 8-10 osob – velký obývací pokoj, zvlášť kuchyně s jídelním koutem, 4 ložnice
(2 s dvoulůžkem, 2 s oddělenými lůžky), velká terasa
Apartmán č. 4, pro 4-6 osob – obývací pokoj s kuch. koutem, 2 ložnice (1 s dvoulůžkem, 1 s rozklá­
dacím samostatným lůžkem), terasa
Apartmán č. 5, pro 4-6 osob – obývací pokoj, 2 ložnice (1 s dvoulůžkem, 1 s oddělenými lůžky),
kuchyně, terasa
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, WI-FI, parkoviště, wellness se saunou, infra kabinou, soláriem
a relaxační místností
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo, využití wellness
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 1,7/os./noc), povinný příplatek za závěrečný úklid
(Kč 1 190,-/apt. typ 1, 2, Kč 2 090,-/apt. typ 3, Kč 1 490,-/apt. typ 4, Kč 1 640,-/apt. typ 5)
TERMÍN
12. 12.-10. 04.
Apartmán 1, 2-5 os.
3 130,-
Apartmán 2, 2-4 os.
3 420,-
Apartmán 3, 8-10 os.
7 590,-
Apartmán 4, 4-6 os.
4 020,-
Apartmán 5, 4-6 os.
4 610,-
LANDGASTHOF SCHWAIGER ***, MÖRTSCHACH
POLOHA: v centru obce Mörtschach, Heiligenblut cca 10 kmu, skibus cca 300 m
POKOJE: nové moderní pokoje, každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV
VYBAVENÍ HOTELU: restaurace, bar, lyžárna, WI-FI (v celém hotelu zdarma), parkoviště
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 1,5/os./den, platí se od 16 let)
05. 12.-19. 12.
06. 01.-02. 04.
19. 12.-06. 01.
Dvoulůžkový pokoj, snídaně
1 050,-
1 190,-
Dvoulůžkový pokoj, polopenze
1 490 ,-
1 640,-
Jednolůžkový pokoj, snídaně
1 190,-
1 340,-
Jednolůžkový pokoj, polopenze
1 640,-
1 790,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. snídaně nebo polopenze.
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání za příplatek (pouze se snídaní).
Ceny pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let sleva 100 %, do 12 let 480 Kč/os./noc se snídaní nebo 750 Kč/os./
noc s polopenzí, do 18 let 750 Kč/os./noc se snídaní nebo 1 050 Kč/os./noc s polopenzí.
18
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 3 noci (12. 12. - 19. 12., 9. 1. - 10. 4.), jinak 7 nocí.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
RAKOUSKO | KORUTANYRA
|M
ÖU
LLT
KO
AO
LE|RSA
SK
GLCEB
TS
UCRH
SEKR
O, |AGNAKSOTE
GEINL
SPORTHOTEL MÖLLTAL, FLATTACH
POLOHA: v centru Flattachu, cca 8 km od ledovce Mölltal, skibus k ledoveci Mölltal přímo u hotelu
POKOJE: komfortní, každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, telefonem, radiobudíkem, některé
pokoje s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, výtah, stolní tenis, lyžárna, parkoviště
WELLNESS: sauna, pára, vířivka, solárium a posilovna
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech se salátovým bufetem
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2/os./den)
03. 10.-25. 12.
06. 01.-19. 03.
02. 04.-08. 05.
25. 12.-06. 01.
19. 03.-02. 04.
Dvoulůžkový pokoj
1 780,-
2 020,-
1 920,-
Jednolůžkový pokoj
2 130,-
2 360,-
2 260,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 3 noci (3. 10. - 25. 12., 6. 1. - 6. 2., 13. 2. - 19. 3., 2. 4. - 8. 5.), jinak 7 nocí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 %, do 15 let 50 %, do 18 let 20 %
APARTMÁNY GUGGANIG, FLATTACH
POLOHA: přímo u hlavní silnice vedoucí k ledovci Mölltal, ledovec cca 6 km, naproti domu
obchodní centrum s poštou, bankou, suvenýry, kavárnou a několika obchody
APARTMÁNY: každý s předsíní, vybaveným kuchyňským koutem s ledničkou s mrazákem,
sporákem, nádobím, jídelní kout, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa
Typ Hocharn, pro 4 os. – cca 32 m², 1 ložnice s palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s dvoulůžkem
Typ Weinflaschenkopf a Schareck, pro 4-5 os. – cca 50 m², 1 ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj
s dvoulůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu
Typ Alteck, pro 2-3 os. – cca 28 m², jednopokojový apartmán s jídelním a kuch. koutem, dvoulůžko
a rozkládací pohovka pro 1 osobu
Typ Sonnblick, pro 4-5 os. – cca 55 m², 1 ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem
a rozkládací pohovkou pro 1 osobu
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (cca € 30 (apt. Hocharn, Alteck, cca € 35/apt. Weinflaschenkopf.,
Schareck, Sonnblick), místní pobytové taxy (cca € 2/os.den)
03. 10.-25. 12.
06. 01.-19. 03.
02. 04.-08. 05.
25. 12.-06. 01.
19. 03.-02. 04.
Hocharn, 4 os.
1 750,-
1 890,-
Weinflaschenkopf, 4 os.
1 990,-
2 190,-
Weinflaschenkopf, 5 os.
2 230,-
2 430,-
Schareck, 4 os.
1 890,-
2 020,-
Schareck, 5 os.
2 130,-
2 260,-
Alteck, 2 os.
1 580,-
1 750,-
Alteck, 3 os.
1 820,-
1 990,-
Sonnblick, 4 os.
1 990,-
2 190,-
Sonnblick, 5 os.
2 230,-
2 430,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 3 noci (3. 10. - 25. 12., 6. 1. - 6. 2., 13. 2. - 19. 3., 2. 4. - 8. 5.), jinak 7 nocí.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
19
| BAD KLEINKIRCHHEIM
RAKOUSKO | KORUTANY
Priedröf
1963 m
Wiesernock
1968 m
Kolmnock
1842 m
Kaiserburg
2055 m
9
Weltcupabfahrt
Franz Klammer
3
3
10
Nordic Skiing
16
11
5
17
2
7
12
10
P
11
7
26
27
17
26
27
P
13
23
16
24
P
10
1
12
Brunnach
1908 m
25
22
13
8
Spitzegg
1913 m
20 23
21
19
8
i
9
1
Scharte
21
13
6
1
22
20
19
16
7
5
25
19
19
16
7
6
18
18
17
14
7
2
4
15
14
Feld am See
6
8a
1
4
5
16
Strohsack
1904 m
15
St. Oswald
Therme St. Kathrein
8
Bad Kleinkirchheim
11
P
Thermal Römerbad
6
P
6
Römerloipe
KIRCHLEITN DORF GROSSWILD ***, ST. OSVALD
POLOHA: uprostřed Národního parku Nockberge, nadmořská výška 1300 m, přímo u la­
novky Brunnach, centrum Bad Kleinkirchheim cca 6 km, areál Kirchleitn Dorf Kleinwild ****
je vzdálen cca 500 m
APARTMÁNY: velký areál bez automobilového provozu s 24 typickými selskými domky, celkem
90 apartmánů
koupelna s WC, kompletně vybavená kuchyňka, obývací pokoj s jídelním koutem, kachlovými
kamny, sat.TV, pohovkou, WI-FI (zdarma), balkon nebo vchod na zahradu; apartmány typu TAL jsou
v původním stylu; apartmány typu GIPFEL jsou renovované, mají novou dřevěnou podlahu, novou
koupelnu vč. kosmetického zrcadla a fénu, novou kuchyňku vč. mikrovlnné trouby, myčky nádobí
a Nespresso kávovaru, v obývacím pokoji je sat.TV LCD
typ NockLuxus GIPFEL – pro 2-7 os., cca 70 m2, předsíň s kuch. koutem, obývací pokoj s 2 jed­
nolůžky (rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem, ložnice s jednolůžkem a palandou, malá infra sauna
v obývacím pokoji, 2x koupelna se sprchou a WC
typ NockNatur GIPFEL – pro 2-6 os., cca 55 m2, předsíň s kuch. koutem, obývací pokoj s 2 jednolůžky
(rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem, pokoj s 2 jednolůžky, koupelna se sprchou, oddělené WC
typ NockBerge GIPFEL – pro max. 2 dospělé a 2 děti do 14 let, cca 55 m2, předsíň, obývací pokoj
s dvoulůžkem, pohovkou, kuch. a jídelním koutem, pokoj s 2 jednolůžky, koupelna se sprchou a WC
typ NockNatur TAL – pro 2-6 os., cca 55 m2, předsíň s kuch. koutem, obývací pokoj s 2 jednolůžky
(rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem, pokoj s 2 jednolůžky, koupelna se sprchou, oddělené WC
typ NockBerge TAL – pro max. 2 dospělé a 2 děti do 14 let, cca 55 m2, předsíň, obývací pokoj
s dvoulůžkem, pohovkou, kuch. a jídelním koutem, pokoj s 2 jednolůžky, koupelna se sprchou a WC
VYBAVENÍ DOMU: v areálu je recepce, restaurace, bar, letní terasa, herna pro děti, několik ven­
kovních hřišť, parkování na okraji areálu
WELLNESS: sauna, za poplatek masáže a kosmetika
STRAVOVÁNÍ: vlastní; v areálu je restaurace, lze objednat i polopenzi
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo, spotřeby energií, vytápění, skipas (pouze
u rezervací 5. 3.-28. 3.)
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2,92/os./den, děti do 16 let € 0,42/os./den),
závěrečný úklid (NockLuxus € 90,-, NockNatur € 70,-, NockBerge € 60,-), na vyžádání hlídání dětí
využití pračky a sušičky
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
20. 02.-05. 03.
26. 12.-02. 01.
09. 01.-30. 01.
NockLuxus GIPFEL, 4 os.
6 990,-
9 750,-
5 960,-
NockLuxus GIPFEL, 5 os.
7 410,-
10 180,-
6 390,-
NockLuxus GIPFEL, 6 os.
7 840,-
10 610,-
6 820,-
NockLuxus GIPFEL, 7 os.
8 270,-
11 030,-
7 240,-
NockNatur GIPFEL, 4 os.
5 130,-
7 560,-
4 450,-
NockNatur GIPFEL, 5 os.
5 560,-
7 980,-
4 880,-
TERMÍN
NockNatur GIPFEL, 6 os.
5 990,-
8 410,-
5 300,-
NockBerge GIPFEL, 4 os.
3 940,-
4 820,-
3570,-
NockNatur TAL, 4 os.
4 220,-
5 330,-
2 970,-
NockNatur TAL, 5 os.
4 650,-
5 760,-
NockNatur TAL, 6 os.
5 080,-
NockBerge TAL, 4 os.
3 030,-
TERMÍN
30. 01.-20. 02.
05. 03.-29. 03.
NockLuxus GIPFEL, 4 os.
7 300,-
8 500,-
NockLuxus GIPFEL, 5 os.
7 730,-
9 350,-
NockLuxus GIPFEL, 6 os.
8 160,-
10 200,-
3 400,-
NockLuxus GIPFEL, 7 os.
8 580,-
11 060,-
6 190,-
3 820,-
NockNatur GIPFEL, 4 os.
5 360,-
6 330,-
3 990,-
2 060,-
NockNatur GIPFEL, 5 os.
5 790,-
7 190,-
NockNatur GIPFEL, 6 os.
6 220,-
8 040,-
NockBerge GIPFEL, 4 os.
4 170,-
4 450,-
NockNatur TAL, 4 os.
4 450,-
4990,-
NockNatur TAL, 5 os.
4 880,-
5 850,-
NockNatur TAL, 6 os.
5 300,-
6 700,-
NockBerge TAL, 4 os.
3 170,-
3 740,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán při uvedené obsazenosti (u apartmánu NockBerge pro 2 dospělé a
2 děti) a noc bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. - 2. 1., 30. 1. - 5. 3.), jinak 3 noci.
Kratší pobyty na vyžádání a za příplatek.
Pobyty s domácími zvířaty (€ 15,-/den).
Možnost objednání snídaní, večeří, obědů (pouze pro děti).
Extra výhody:
Familien-Euro - 9. 1.-5. 3. cena za skipasy pro děti do 12 let 1€/den pokud si skipas zakoupí rodiče
Ski-Therme - 5. 3. - 28. 3. cena obsahuje skipas a 50% slevu na vstup do termálních lázní (sauna za příplatek)
20
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
RAKOUSKO | KORUTANY | NASS
FELD
HOTEL ERLENHOF ****, KÖTSCHACH-MAUTHEN
POLOHA: Kötschach-Mauthen, cca 400 m od centra Mauthenu, cca 20 km od lanovky Millenium
Express lyž. areálu Nassfeld, v městečku malý lyžařský areál pro rodiny s dětmy (cca 1 400 m.n.m.,
1 lanovka, 2 vleky, 6 km sjezdovek), cca 800 m od hotelu se nachází krytý bazén „Aquarena“
POKOJE: každý se sprchou, WC, TV, trezorem, wi-fi (zdarma), 90 % pokojů s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: komplex 3 budov - hotel****, pension*** a apartmány, v hlavní budově recepce,
restaurace, bar nebo zimní zahrada. Vedlejší budovy jsou vzdáleny max. 100 m od hlavní budovy
WELLNESS: sauna, posilovna, za poplatek masáže
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech, vyhlášená kuchyně –
– regionální, italská i mezinárodní)
CENA OBSAHUJE: místní pobytové taxy, využití sauny, posilovny a dětského areálu, vstup
do aquareny v Kötschachu
TERMÍN
04. 12.-19. 12.
19.12.-06. 01.
06. 01.-23. 01.
28. 03.-11. 04.
23. 01.-28. 03.
Dvoulůžkový pokoj
1 620,-
2 190,-
1 670,-
1 980,-
Jednolůžkový pokoj
2 130,-
2 700,-
2 190,-
2 490,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 2 let 100 %, do 6 let 55 %, do 12 let 35 %, do 16 let 30 %.
APARTMÁNY PERNULL, TRÖPOLACH
POLOHA: Hermagor – Tröpolach, jen 400 m od lanovky Millenium Express lyž. areálu Nassfeld,
skibus jen 30 m od domu
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou a vybaveným kuchyňským koutem nebo kuchyní
Apartmán 1, pro 2 osoby – cca 30 m², obývací pokoj s dvoulůžkem a kuchyňským koutem
Apartmán 2, pro 2-4 osoby – cca 38 m², ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s rozkládací
pohovkou (šířka 1,35 m), kuchyně, balkon
Apartmán 3, pro 2-4 osoby – cca 55 m², 2 ložnice s dvoulůžkem, obývací kuchyně, terasa
Apartmán 4, pro 3-6 osob – cca 65 m², 2 ložnice s dvoulůžkem, 1 ložnice s patrovou postelí,
obývací kuchyně, balkon
Apartmán 5, pro 6-8 osob – cca 95 m², 3 ložnice s dvoulůžkem, další ložnice se 2 lůžky,
obývací kuchyně, 2 koupelny, balkon
VYBAVENÍ DOMU: sauna, solárium, stolní tenis, lyžárna, společenská místnost, donáška pečiva,
parkoviště, WI-FI zdarma
CENA OBSAHUJE: využití sauny, ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 2,5/os./den, děti do 16 let zdarma), závěrečný
úklid (cca € 36 – 60/apartmán), další poplatky (cca € 10/rodina a pobyt)
04. 12.-24. 12.
09. 01.-23. 01.
24. 12.-09. 01.
30. 01.-16. 03.
23. 01.-30. 01.
apartmán 1, 2 os.
1 940,-
2 380,-
2 090,-
apartmán 2, 3 os.
2 470,-
3 420,-
3 270,-
apartmán 2, 4 os.
3 010,-
3 420,-
3 270,-
apartmán 3, 3 os.
2 590,-
3 570,-
3 420,-
apartmán 3, 4 os.
3 250,-
3 570,-
3 420,-
apartmán 4, 5 os.
3 870,-
5 060,-
4 460,-
apartmán 4, 6 os.
4 460,-
5 060,-
4 460,-
apartmán 5, 7 os.
4 760,-
6 540,-
5 210,-
apartmán 5, 8 os.
5 240,-
6 540,-
5 650,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 3 noci.
Snídaně možno objednat za příplatek 300 Kč za osobu a noc.
Poplatek za domácí zvíře (na vyžádání, dle velikosti).
Ceny v termínu od 15. 3. 2016 na vyžádání.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
21
6 e r G a sselh öh e b a h n I I
if t
g sl
Verbindungslift
ge
r
r fa
slifte
Übung
ift
Rei
tera
lm
I
sil
I
H op
Reit
era
lm »
Silv
er J
et«
Pl a n a i 3 e r
Has
eck
n
Übu
lif t e
ahn
alb
ert
Ob
Pl a n a i I
P lan
h
Ro
r
I
os
ah
n
e st
ai W
Ro
hrm
o
o
mo
sI
ft
enli
bod
ser
Mo
Ri t
tis
be
rgb
ft
isli
R i tt
Drachenlift II
Drachenlift I
Kalilift
Zau
be
rli
ft
rl
Adle
if t I
I
Ad
l
I
ift
erl
Be
Sky-Line
rgk
ris
tal
l ift
ll if
t
Schla dm i n g e r G l e
Kl a n g
POLOHA: klidné místo u lanovky Planai-Hochwurzen Bahn, centrum cca 5 min chůzí
POKOJE: 15 komfortních pokojů, každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, některé i s balkonem
dvoulůžkové pokoje pro 2-3 os.
VYBAVENÍ HOTELU: rodinný hotel s příjemnou atmosférou, restaurace, bar, zahrada, vinný
sklípek, parkoviště, WI-FI
STRAVOVÁNÍ: bohatá snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, místní speciality
CENA OBSAHUJE: místní pobytové taxy
Hunerkogellift
Dachstein Südwandbahn
Austriascharte
2 090,-
1 610,-
te i n
1 790,-
ter s
09. 01.-23. 01.
11. 03.-26. 03.
M it
26. 12.-02. 01.
er
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
23. 01.-11. 03.
26. 03.-01. 04.
t sc h
Dvoulůžkový pokoj
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 2 let 100 %, do 6 let 50 %, do 14 let 30 %, do 18 let 10 %.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
Povinný příplatek za slavnostní Silvestrovskou večeři 34 €/os.
APARTMÁNY BLIEM, ROHRMOOS
POLOHA: v klidné lokalitě blízko centra městečka Rohrmoos, přímo v centru lyžařského areá­
lu „Planai-Hochwurzen-Hauser Kaibling-Reiteralm“, nejbližší lanovka Moserbodenlift cca 5 minut
pěší chůze, centrum Schladmingu cca 3,5 km, skibus, restaurace a obchody cca 300 m od domu
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou, WC, vybavenou kuchyní (myčka nádobí, sporák, nádobí
atd.), sat.TV
Typ Hochwurzen, pro 2-3 osoby – cca 35 m², kuchyň s jídelním koutem, ložnice s dvoulůžkem,
v případě třetí osoby přistýlka
Typ Blumen, pro 4-5 osoby – cca 50 – 55 m², obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice (každá s dvoulůžkem),
v případě páté osoby přistýlka
Typ See, pro 5-6 osob – cca 57 m², obývací pokoj s kuchyní, 3 ložnice (2 s dvoulůžkem,
1 se samostatným lůžkem), v případě šesté osoby přistýlka
Typ Planai, pro 7-8 osob – cca 75 m², obývací pokoj s kuchyní, 4 ložnice (3 s dvoulůžkem,
1 se samostatným lůžkem), 2x WC, v případě osmé osoby přistýlka
Typ Berg, pro 4-5 osob – cca 62 m², obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice (pro rodiče + pro děti),
v případě páté soby přistýlka
VYBAVENÍ DOMU: společenská místnost, jídelna, lyžárna, parkoviště
WELLNESS: „Aqua-Vital-Isle“ s krytým bazénem, saunou, parní lázní, infrakabinou a relaxačními
lehátky
CENA OBSAHUJE: využití bazénu a wellness, ložní a koupelnové prádlo, závěrečný úklid (musí
být čistá podlaha v koupelně, apartmán bez hrubých nečistot, vynesené odpadky a umyté nádobí)
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy, snídaně (možno objednat za příplatek 360,- Kč/den,
děti do 5 let zdarma, do 12 let 210,- Kč/den), dětská postýlka (cca € 4,-/den)
05. 12.-19. 12.
09. 01.-23. 01.
13. 03.-16. 04.
19. 12.-09. 01.
23. 01.-13. 03.
apartmán Hochwurzen, 2 os.
3 870,-
4 170,-
apartmán Hochwurzen, 3 os.
4 400,-
4 700,-
apartmán Blumen, 4 os.
5 360,-
5 650,-
apartmán Blumen, 5 os.
5 890,-
6 190,-
TERMÍN
22
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
t te
Muldenlifte
«
Je t
egg
reu
n
»P
et
Re
ite
ral
m
if t
p ’n J
erl
Sep
-Te
ll
GASTHOF ZUM KAISERWEG ***, SCHLADMING
TERMÍN
Mi
n
urz e
o ch w
hn H
oos
Lär
chk
oge
lba
hn
Planai II
Fast
enb
erg
6er
hn
Tau
ern
Se
ilb
a
el
itm
05. 12.-19. 12.
09. 01.-23. 01.
13. 03.-16. 04.
19. 12.-09. 01.
23. 01.-13. 03.
apartmán See, 5 os.
5 950,-
6 250,-
apartmán See, 6 os.
6 490,-
6 780,-
apartmán Planai, 7 os.
7 140,-
7 440,-
apartmán Planai, 8 os.
7 670,-
7 970,-
apartmán Berg, 4 os.
5 800,-
6 100,-
apartmán Berg, 5 os.
6 340,-
6 630,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc pro uvedený počet osob.
Minimální délka pobytu 7 nocí, kratší na vyžádání za příplatek.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání a za poplatek (€ 30,-/pobyt).
a
Forstaub
nd
G i pf
el b a
ina
er
g6
Qu
att
ral
p
b l in
Hö
f-E
xpr
ess
Ga
lst
erb
erg
el
nd
Go
Kai
s
Vo
Vo rder
rde fa
rfa g
ge
rI
J
Go
e
g
bu n
I
rzen
hwu
Hoc
er-
fa g
We
Fritz-Blitz
lift
urzen II
Hochw
g8
We
itm
oo
sli
ft
hn
Ha
er
us
li n
ft
mli
lal
tal
rgs
Bu
e ba
Ü
I
ib
Ka
ter
ift
ckl
nne
So
rb a h n
r
III
alm
iter
Re
w ies
if t
Ennslingalm-L
f-E
Hö
ess
xp r
S ende
II
Hin
erg
hn
ba
Märchen
terb
Tellerlift
Mit
hn
us
ha
ter
6 er
G al s
Gip
fel
ba
lift
alm
Alm
Gip
fel
bah
nV
ord
erk
ar
| SCHLADMING – DACHSTEIN
RAKOUSKO | ŠTÝRSKO
RAKOUSKO | ŠTÝRSKO | RAMSAU AM D
ACHSTEIN
HOTEL GASTHOF STOCKERWIRT ***, RAMSAU AM DACHSTEIN
POLOHA: klidné a slunné místo v blízkosti lesa, sportovní areál Rittisberg (v Ramsau) cca 3 km,
Schladming cca 5 km
POKOJE:
typ Dachstein - koupelna s vanou, oddělené WC, fén, balkon, telefon, sat.TV, rádio, WI-FI (zdarma)
typ Ramsau - koupelna se sprchou a WC, fén, balkon, telefon, sat.TV, rádio, WI-FI (zdarma)
typ Planai - na pokoji umyvadlo, sprcha a WC na chodbě, na pokoji balkon, sat.TV
VYBAVENÍ DOMU: menší rodinný hotel, recepce, restaurace, výtah, WI-FI, letní terasa
s posezením, parkoviště
MALÝ WELLNESS: sauna, infra kabina, relaxační místnost
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: místní pobytové taxy
05. 12.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
05. 03.-11. 04.
19. 12.-09. 01.
30. 01.-05. 03.
pokoj Dachstein
1 870,-
2 070,-
2 010,-
pokoj Ramsau
1790,-
1 990,-
1 930,-
pokoj Planai
1 330,-
1470,-
1 390,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 %, do 12 let 50 %, do 15 let 30 %.
Příplatek za plnou penzi 230 Kč za osobu a den.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 350 Kč za den.
Pobyty s domácími zvířaty za příplatek (€ 5/den).
Minimální délka pobytu 7 nocí (19. 12. - 9. 1., 30. 1. - 5. 3.), jinak 4 noci.
APARTMÁNY CORONA, RAMSAU
POLOHA: v části Rössing, cca 5 km od centra obce, nejbližší nákupní možnosti cca 4 km, lanovka
v Hauser Kaibling cca 8 km, skibusová zastávka 200 m
APARTMÁNY: pro 2-4 os. - cca 50 m², obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 os., jídelním
a kuchyňským koutem (sporák, trouba, mikrovlnná trouba, myčka nádobí, kávovar, rychlovarná
konvice, toustovač), ložnice s dvoulůžkem, koupelna se sprchou a WC, terasa
VYBAVENÍ DOMU: lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: ložní prádlo
CENA NEOBSAHUJE: vedlejší provozní náklady (cca € 15,-/os.pobyt), místní pobytové taxy,
vratná kauce (€ 100,-)
TERMÍN
apartmán pro 2-4 os.
TERMÍN
apartmán pro 2-4 os.
05. 12.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
1 220,-
1 400,-
2 610,-
1 850,-
09. 01.-06. 02.
05. 03.-19. 03.
26. 03.-16. 04.
06. 02.- 05. 03.
19. 03.- 26. 03.
1 360,-
1 860,-
1 530,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc, bez stravování.
Minimální délka pobytu 3 noci (5. 12.-19. 12., 26. 3.-16. 4.), jinak 7 nocí.
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání a za poplatek (cca € 20/pobyt)
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
23
| AUSSEERLAND, TAUPLITZ
RAKOUSKO | ŠTÝRSKO
HOTEL HIERZEGGER ***, TAUPLITZALM
POLOHA: Tauplitzalm, uprostřed skiareálu Tauplitz, sjezdovky a lanovky u hotelu, nadmořská
výška 1 650 m
POKOJE: nově renovované pokoje, každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV LCD
některé pokoje mají 1 přistýlku
dvoulůžkové pokoje jsou orientovány na sever (bez balkonu), nebo na jih (s balkonem)
jednolůžkové pokoje jsou orientovány na sever (bez balkonu)
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, jídelna, terasa, bar, herna pro děti, lyžárna, parkoviště
cca 1 km (transfer z parkoviště je zajištěn)
WELLNESS: finská sauna, bio sauna, infra kabina, relaxační místnost
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 4 chodech, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (cca € 1,5/os./den, děti do 15 let zdarma), parkování
(€ 4,-/auto/noc, nebo € 26,5/auto/týden), mýto Tauplitzalm-Alpenstrasse (€ 9,8/auto/pobyt, v případě
platného skipasu je mýto zdarma)
05. 12.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
05. 03.-04. 04.
19. 12.-09. 01.
30. 01.-05. 03.
Dvoulůžkový pokoj, severní strana
2 400,-
2 760,-
2 640,-
Dvoulůžkový pokoj, jižní strana
2 510,-
2 870,-
2 760,-
Jednolůžkový pokoj
2 830,-
3 180,-
3 070,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let 100 %, do 7 let 50 %, do 16 let 30 %.
APARTMÁNY KULMHOF, TAUPLITZ
POLOHA: klidné místo v blízkosti centra, Bad Mittendorf cca 6 km, lanovky Tauplitzalm cca 1 km
APARTMÁNY: jednodušeji a individuálně zařízené apartmány, některé pokoje mohou mít palandy
místo dvoulůžek, každý apartmán má TV, rádio, předsíň a kuchyňku nebo kuch. kout, koupelnu s WC
studio KH1S – jednopokojový apartmán, pro 3 os., orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
a jedním lůžkem (obvykle rozkládací gauč), lodžie nebo terasa
studio KH1N – jednopokojový apartmán, pro 3 os., orientovaný na sever, obývací pokoj
s dvoulůžkem a dalším 1-2 lůžky (obvykle rozkládací gauč), lodžie nebo terasa
apartmán KH2S – dvoupokojový apartmán pro 4 os., orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
(obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, ložnice s dvoulůžkem, páté lůžko v ložnici nebo
obývacím pokoji, lodžie nebo terasa
apartmán KH3S – třípokojový apartmán pro 5-6 os, orientovaný na jih, obývací pokoj s dvoulůžkem
(obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, 2 ložnice (každá s dvoulůžkem), sedmé lůžko v ložnici
nebo obývacím pokoji, lodžie nebo terasa, některé apartmány mohou být dvoupatrové
apartmán KH3N – třípokojový apartmán pro 5-6 os, orientovaný na sever, obývací pokoj
s dvoulůžkem (obvykle rozkládací gauč) a jídelním koutem, 2 ložnice (každá s dvoulůžkem), sedmé
lůžko v ložnici nebo obývacím pokoji, lodžie nebo terasa, některé apartmány mohou být dvoupatrové
VYBAVENÍ DOMU: velký objekt s mnoha apartmány a soukromými byty, bazén, sauna, lyžárna/
úschovna kol, parkoviště
CENA OBSAHUJE: využití sauny a bazénu, spotřeby energií, závěrečný úklid
CENA NEOBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo (vlastní nebo lze objednat, € 15,-/os.), místní
pobytové taxy (€ 2,25/os./den, děti do 15 let zdarma)
TERMÍN
01. 12.-19. 12.
19. 12.-10. 04.
KH1S, pro 3 os.
1 930,-
2 140,-
KH1N, pro 3 os.
1 680,-
1 890,-
24
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
TERMÍN
01. 12.-19. 12.
19. 12.-10. 04.
KH2S, pro 4 os.
2 390,-
2 600,-
KH3S, pro 5-6 os.
2 960,-
3 180,-
KH3N, pro 5-6 os.
2 850,-
3 070,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí (19. 12.-3. 1.), jinak 3 noci, kratší pobyty na vyžádání a za příplatek.
Zapůjčení dětské postýlky (€ 5/den).
Pobyt s domácím zvířetem na vyžádání (€ 30/pobyt).
Extra výhody:
sleva 5 % platí pro rezervace na 7 nocí (pouze 19. 12.-9. 4.)
RAKOUSKO | HORNÍ RAKOUSKO | DA
CHSTEIN WEST
GASTHOF BRANDWIRT ***, GOSAU
POLOHA: centrum, od hotelu výhled na masiv Gosaukamm, v blízkosti bazénu, lanovky cca 1 km,
skibus cca 100 m
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, trezorem a většina také s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: bar, restaurace, jídelna, společenská místnost, WI-FI (zdarma po celém
hotelu), zahrada vč. dětského hřiště, herna pro děti, parkoviště, lyžárna
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 1,68/os./den, děti do 15 let zdarma)
02. 01.-06. 01.
31. 01.-28. 02.
06. 01.-31. 01.
28. 02.-15. 03.
Dvoulůžkový pokoj
1 990,-
1 920,-
Jednolůžkový pokoj
2 470,-
2 400,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 3 noci, kratší na vyžádání a za příplatek.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let 100 %, do 9 let 40 %, do 15 let 20 %
Pobyty s domácími zvířaty na vyžádání bez příplatku.
APARTMÁNOVÝ DŮM RUßBACH
POLOHA: v centru obce, nadmořská výška 800 m, lanovka cca 300 m, skibus cca 30 m,
v blízkosti obchody a restaurace
APARTMÁNY: 29-35m2 - jednopokojové apartmány - obývací pokoj s dvoulůžkem a rozkládacím
gaučem pro 1-2 děti, kuchyňský kout s lednicí, dvou plotýnkovým vařičem, kávovarem, některé
s balkonem, koupelna se sprchou nebo vanou, WC, sat TV
Typ A: max 3 osoby (2 dospělí a 1 dítě do 15 let)
Typ B: max 4 osoby (2 dospělí a 2 děti do 15 let)
VYBAVENÍ DOMU: dům s velmi příjemnou atmosférou, s restaurací v přízemí; lyžárna, výtah, par­
koviště, sauna, pračka na mince
CENA OBSAHUJE: spotřebu el. energie, vytápění
CENA NEOBSAHUJE: místní taxy (€1,8/os./den od 15 let), závěrečný úklid (€ 30), ložní prádlo
a koupelové prádlo (vlastní nebo lze zapůjčit za € 10/os./set), domácí zvíře (€ 8/den, na vyžádání,
možné ale pouze v apartmánu A), použití sauny (€ 8/os.) max. 6 osob, příplatek za pozdní příjezd
(€ 25 po 20.00 hod)
31. 10.-19. 12.
02. 01.-30. 01.
05. 03.-16. 04.
19. 12.-26. 12.
30. 01.-05. 03.
26. 12.-02. 01.
Apartmán typ A, 3 os
1 710,-
2 020,-
2 360,-
Apartmán typ B, 4 os.
2 060,-
2 470,-
2 710,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc.
Minimální délka pobytu 7 nocí (19. 12.-2. 1., 30. 1.-5. 3.), jinak 3 noci.
Extra výhoda:
Akce 7=6 platí v termínech 30. 10.-19. 12., 2. 1.-30. 1., 5. 3.-15. 4..
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
25
| KRONPLATZ
ITÁLIE | JIŽNÍ TYROLSKO
HOTEL KOFLERHOF ***S, RASUN
POLOHA: Rasun, centrum, mimo hlavní silnici, Bruneck cca 13 km, skiareál Kronplatz cca 4 km,
skibus u hotelu
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, telefonem, sat.TV, trezorem, fénem, WI-FI
standardní dvoulůžkový pokoj - pro 2-3 os.
rodinný pokoj - větší komfortnější pokoj, pro 2-4 os.
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, vstupní hala, výtah, bar, jídelna, WI-FI (zdarma),
parkoviště, zahrada
WELLNESS: krytý bazén, sauna, pára, fitness místnost
ZA POPLATEK: solárium, masáže
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy
05. 12.-26. 12.
06. 01.-16. 01.
05. 03.-03. 04.
TERMÍN
26. 12.-06. 01.
16. 01.-06. 02.
Pokoj standard
1 440,-
2 470,-
1 560,-
Rodinný pokoj
1 440,-
2 470,-
1 560,-
06.02.- 13.02.
13.02.- 05.03.
Pokoj standard
1 780,-
1 650,-
Rodinný pokoj
1 780 ,-
1 650,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
RESIDENCE CLARA ***, S. VIGILIO MAREBBE
POLOHA: centrum obce St. Vigilio di Marebbe, sjezdovky a lanovky San Viglio di Marebbe cca
600 m, lanovka Miara (Kronplatz) cca 1 km, skibus ke sjezdovkám Kronplatz
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou s vanou či sprchou, fén, obývací pokoj s kuchyňkou, kávo­
var, myčka nádobí, příbory, mikrovlnná trouba, el. vařič, lednice, sat.TV
BILO 4 – pokoj s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč) a kuchyňkou
TRILO 6 – 2x pokoj s dvoulůžkem nebo 1x pokoj s dvoulůžkem a 1x pokoj s dvěma jednolůžky
(rozkládací křeslo nebo gauč), obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňkou, koupelna se sprchou
VYBAVENÍ DOMU: wellness (sauna, pára, fitness, relaxační místnost), Wi-Fi (zdarma)
CENA OBSAHUJE: vstup do wellness a fitness, ložní a koupelové prádlo, spotřebu el. energie,
vody, topení
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (€ 40/apartmán bilo, € 55/apartmán trilo), místní
pobytové taxy
19. 12.-26. 12.
30. 01.-05. 03.
26. 12.-09. 01.
05. 03.-12. 03.
09. 01.-30. 01.
12. 03.-02. 04
Bilo 4, 3 os.
20 520,-
22 580,-
16 590,-
12 830,-
Bilo 4, 4 os.
27 900,-
29 760,-
24 120,-
20 520,-
Trilo 6, 4-6 os.
33 520,-
35 570,-
29 760,-
26 000,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden.
Minimální délka pobytu 3 noci (5. 3. - 2. 4.), jinak 7 nocí.
Malá domácí zvířata na vyžádání za poplatek (€ 10/den).
26
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 2 let 100 %, do 12 let 50 %, do 18 let 30 %.
Minimální délka pobytu 7 nocí, kratší na vyžádání a za příplatek.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
ITÁLRIEA|KV
OEUNSEKTO
O||SAARLA
CBBBUAR,SM
KA
OR|M
GO
ADIN
ASLTE
A
HOTEL MARIANNA ***, ROCCA PIETORE
POLOHA: klidné a slunné místo, lanovky Malga Ciapella (propojení na okruh Sella Ronda) cca 1
km, lanovky Civetta cca 8 km, skibus u hotelu
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, telefonem, rádiem, fénem a většina také s balkonem
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, internet, vstupní hala, restaurace, lyžárna, parkoviště
WELLNESS: pára, whirlpool, solárium, termální lázeň - za poplatek (€ 20/os./týden)
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: wellness za poplatek (cca € 20/os./pobyt), místní pobytové taxy
05. 12.-26. 12.
12. 03.-09. 04.
02. 01.-06. 02.
27. 02.-12. 03.
06. 02.-27. 02.
Dvoulůžkový pokoj, polopenze
9 650,-
10 470,-
11 560,-
Dvoulůžkový pokoj, plná penze
12 520,-
13 340,-
14 440,-
Jednolůžkový pokoj, polopenze
13 240,-
14 060,-
15 160,-
Jednolůžkový pokoj, plná penze
16 110,-
16 930,-
18 030,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden vč. polopenze, nebo plné penze.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 4 let 100 %, do 11 let 50 %, do 14 let 20 %, do 18 let 10 %.
RESIDENCE BAITA ANTILIA, ARABBA
POLOHA: Arabba, lanovky a sjezdovky propojené na okruh Sella Ronda cca 50 m
APARTMÁNY: příjemně a komfortně zařízené apartmány, každý má koupelnu s WC, kuchyňku
nebo kuch. kout (myčka nádobí, mikrovlnná trouba, sporák, lednička), sat.TV
MONO 2 - pro max. 2 osoby, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč), balkon
BILO 4 - pro max. 4 osoby, ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací
gauč), balkon
BILO 5 - pro max. 5 osob, ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč), bal­
kon, páté lůžko (rozkládací gauč) v ložnici nebo obývacím pokoji
TRILO 6/7 - pro max. 6-7 osob, ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem nebo dvěma jed­
nolůžky (rozkládací gauč), balkon, třetí místnost s 2-3 lůžky v patře (ne zcela uzavřená)
VYBAVENÍ DOMU: bar, WI-FI (zdarma), lyžárna, garáž
WELLNESS: sauna, pára, fitness místnost, minibazén, solárium (za poplatek € 12/os.)
CENA OBSAHUJE: spotřeby energií, vody, plynu, vytápění, ložní a koupelnové prádlo, využití sauny,
páry a vířivky, parkování v garáži (1 místo na apartmán)
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (€ 35/apartmán), místní pobytové taxy
TERMÍN
05. 12.-19. 12.
26. 03.-09. 4.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
Mono 2
17 480,-
24 630,-
37 620,-
Bilo 4
32 460,-
44 770,-
62 690,-
Bilo 5
36 940,-
48 120,-
64 920,-
Trilo 6/7
47 000,-
57 970,-
81 470,-
TERMÍN
02. 01.-06. 02.
05. 03.-26. 03.
06. 02.- 05. 03.
Mono 2
22 410,-
31 330,-
Bilo 4
41 420,-
51 030,-
Bilo 5
44 770,-
58 210,-
Trilo 6/7
55 960,-
70 530,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Minimální pobyt 7 nocí.
Možnost objednání snídaní (formou bufetu, € 9/os./den nebo € 49/os.pobyt).
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
27
TTA
ITÁLIE | VENETO | CIVE
HOTEL NIGRITELLA ***, SANTA FOSCA
POLOHA: nový hotel na klidném a slunném místě v Santa Fosca, Cortina d´Ampezzo cca 30 km,
Arabba cca 25 km, skiareál Civetta cca 1 km, skibus u hotelu
POKOJE: dvoulůžkové a rodinné pokoje (max. 2 dospělí + 2 děti) jsou moderně vybaveny, mají
koupelnu se sprchou nebo vanou, WC, telefon, sat.TV, fén, WI-FI, trezor, některé pokoje mají mini­
bar a balkon
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, vstupní hala, WI-FI, útulná společenská místnost, restaurace, jídelna,
kavárna, herna, konferenční místnost (až 100 míst), wellness a sportovní vyžití, obchodní centrum,
garáže, animační programy pro děti, mini klub, tenisové kurty, basketbal, krasobruslení
WELLNESS: krytý bazén s masážními tryskami, za poplatek (€ 10/os.): sauna, pára, solárium
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 4 chodech, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: nápoje k večeři (stolní víno, voda, nealko)
CENA NEOBSAHUJE: kryté parkoviště (€ 10/den), využití sauny a páry (€ 12/os.), místní taxy
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
05. 12.-19. 12.
05. 03.-02. 04.
09. 01.-16. 01.
16. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
06. 02.-13. 02.
11 500,-
12 080,-
12 490,-
13 210,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden, vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 3 let 100 %, do 12 let 50 %, do 18 let 20 %.
RESIDENCE REGINA, ALLEGHE
POLOHA: část obce Masaré, residence se nachází 50 m od jezera, malý obchod cca 50 m,
lanovky ke skiareálu Civetta cca 800 m, centrum Alleghe cca 1 km, Arabba 30 km, Malga Ciapella
13 km, Falcade 17 km
APARTMÁNY: kompletně renovované a komfortně zařízené apartmány, každý má koupelnu s WC,
sat.TV, nová kuchyňka s ledničkou, sporákem a mikrovlnnou troubou, WI-FI, většina apartmánů má
balkon s výhledem na jezero
BILO 4 - dvoupokojový apartmán pro 4 os., ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkem
(obvykle rozkládací gauč) a kuch. koutem
TRILO 4 - třípokojový apartmán pro 4 os., ložnice s dvoulůžkem, ložnice s dvěmi oddělenými lůžky,
obývací pokoj s kuch. koutem
TRILO 4a - třípokojový apartmán pro 4 os., ložnice s dvoulůžkem, ložnice s dvěmi oddělenými lůžky,
obývací pokoj s kuch. koutem, navíc druhá koupelna
TRILO 6 - třípokojový apartmán pro 6 os., 2x ložnice s dvoulůžkem, ložnice s dvěmi oddělenými
lůžky, obývací pokoj s kuch. koutem
TRILO 6/7 - velký třípokojový apartmán pro 6-7 os., ložnice s dvoulůžkem, ložnice s dvěmi odd­
ělenými lůžky, velký obývací pokoj s kuch. koutem a pohovkou, otevřené podkroví s dalšími
3 lůžky, dvě koupelny
VYBAVENÍ DOMU: čtyřpatrová residence, bez výtahu, k dispozici je lyžárna, kryté parkování pro
1 auto pro 1 apartmán, WI-FI po celé residenci
CENA OBSAHUJE: spotřeby el. energie, plynu, vytápění, ložní a koupelnové prádlo, kryté
parkování pro 1 auto pro 1 apartmán
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (klienti si uklízejí sami, v případě neuklizeného apartmánu
či kuchyně bude účtován poplatek min. € 25,-), vratná kauce (€ 150,-)
28. 11.-26. 12.
09. 01.-30. 01.
20. 02.-02. 04.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-20. 02.
BILO 4
21 550,-
38 790,-
24 420,-
TRILO 4
23 710,-
42 620,-
26 580,-
TERMÍN
28
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
28. 11.-26. 12.
09. 01.-30. 01.
20. 02.-02. 04.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-20. 02.
TRILO 4 (2 koupelny)
24 660,-
44 530,-
27 540,-
TRILO 6
29 930,-
52 190,-
33 280,-
TRILO 6/7 (2 koupelny)
31 850,-
54 590,-
35 200,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Pouze týdenní pobyty, kratší na vyžádání a za příplatek.
Dětská postýlka na vyžádání (€ 28/týden).
ITÁLIE | TRENTINO | VAL DI FIE
MME
RESIDENCE LE PLEJADI ***, CAVALESE
POLOHA: nová residence na klidném a slunném místě s krásným výhledem na horskou oblast
Lagorai, centrum Cavalese cca 1,5 km, část obce Marco, nedaleko zimního stadionu, veřejného
bazénu a lanovky do lyžařského areálu Cermis
APARTMÁNY: stylově zařízené nové světlé apartmány s moderně vybavenou kuchyňkou včetně
myčky nádobí (nemají troubu), sat. TV.
Bilo 2 – obývací pokoj s kuchyňkou, ložnice s dvoulůžkem, koupelna, WC
Bilo 4 – obývací pokoj s kuchyňkou a dvoulůžkem (rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem (nebo
obývací pokoj s kuchyňkou a jednolůžkem (rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem a jednolůžkem),
koupelna, WC
Trilo 6 – obývací pokoj s kuchyňkou a dvoulůžkem nebo dvěma jednolůžky (rozkládací gauč),
ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 jednolůžky, koupelna, WC (nebo obývací pokoj s jednolůžkem
a 3 lůžka v jedné ložnici), některé apartmány jsou dvoupatrové
Quadrilo 8 – obývací pokoj s kuchyňkou a dvoulůžkem nebo dvěma jednolůžky (rozkládací gauč),
2 ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 jednolůžky, 2 x koupelna s WC, balkon
(rozmístění lůžek v apartmánech se může lišit od popisu)
VYBAVENÍ DOMU: garáž, parkoviště, terasa, zahrada, prádelna, lyžárna
CENA OBSAHUJE: spotřeby el. energie a vody, vytápění, 1 garážové stání na apartmán
V termínech 28. 11. - 19. 12. 2015 a 19. 3. - 2. 4. 2016 je v ceně zahrnut i 6denní skipas Val di
Fiemme - Obereggen.
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (vyjma kuchyně, € 50/bilo; € 60/trilo; € 70/quadrilo), ložní a
koupelnové prádlo (vlastní nebo lze zapůjčit za € 12/sada), vratná kauce (€ 200), místní pobytové taxy
TERMÍN
28. 11.- 19. 12.
19. 12.- 26. 12.
26. 12.- 02. 01.
02. 01.-09. 01.
16. 01.-06. 02.
05. 03.-12. 03.
Bilo 2
7 940,-
3 770,-
10 950,-
5 820,-
Bilo 4
7 190,-
3 010,-
11 600,-
5 130,-
Trilo 6
7 190,-
2 260,-
8 690,-
3 870,-
Quadrilo 8
6 610,-
2 640,-
8 420,-
3 900,-
Bilo 4
6 610,-
2 230,-
7 020,-
3 250,-
Trilo 6
6 260,-
2 300,-
7 050,-
3 530,-
Quadrilo 8
6 260,-
2 020,-
6 160,-
3 080,-
09.01.- 16.01.
12.03.- 19.03.
06. 02.-05. 03.
19. 03.-02. 04.
Bilo 2
5 480,-
8 550,-
9 750,-
Bilo 4
4 450,-
6 640,-
8 860,-
Trilo 6
3 360,-
4 960,-
8 860,-
Quadrilo 8
3 360,-
4 720,-
7 600,-
Bilo 4
2 810,-
3 940,-
7 600,-
Trilo 6
3 010,-
4 210,-
7 290,-
Quadrilo 8
2 640,-
3 700,-
7 290,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí, v období 28. 11. - 26. 12. jsou možné kratší pobyty (min. 3 noci, cena
na vyžádání).
RESIDENCE VACANZE VERONZA ***, CARANO
POLOHA: hotelový a residenční komplex se nachází v Caranu, cca 2 km od centra Cavalese,
na tichém slunném místě s krásným výhledem, lanovky Alpe Cermis cca 3,5 km, skibus cca 50 m
APARTMÁNY: jsou umístěny ve dvou budovách s výtahem propojených podzemní chodbou. Jsou
zařízené v horském stylu, s balkónem (vyjma pokoje attic), telefonem, sat.TV.
Attic 2/4 (2-4 os.) - velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvoulůžkem (rozkládací gauč),
2 jednolůžka (oddělené závěsem), koupelna se sprchou a WC
Mono 4 (4 os.) - obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvoulůžkem (rozkládací gauč), palanda (odd­
ělená dřevěnou příčkou zašupovacími dveřmi), koupelna se sprchou a WC, balkon
Trilo 5/6 (5-6 os.) - velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvoulůžkem (rozkládací gauč), ložnice
s dvoulůžkem, pokoj s jednolůžkem a palandou, koupelna se sprchou a WC, balkon
(rozmístění lůžek v apartmánech se může lišit od popisu)
VYBAVENÍ RESIDENCE: recepce s trezorem, taverna, diskotéka, stolní tenis, společenská a tele­
vizní místnost, herna pro děti, dětský klub pro 3-10 leté děti, lyžárna, parkování
WELLNESS: finská sauna, odpočinková místnost, krytý bazén s výhledem na hory (povinně s
koupací čepicí), solárium, pára, thepidárium, fitness, vodní aerobik, aerobik
CENA OBSAHUJE: vstup do bazénu a fitness centra
CENA NEOBSAHUJE: klubová karta Princess (povinná, platba na místě, € 35/os./pobyt a € 20/
děti (3-10 let)/pobyt) zahrnuje spotřebu vody, plynu, el. energie, závěrečný úklid (vyjma kuchyně,
povinné třídění odpadu, v případě neuklizení kuchyně bude účtováno € 30), vratná kauce (€ 200),
vstup do wellness - sauna, pára, fitness (€ 10/os./vstup nebo € 40/os./5 vstupů), garáž (€ 10/den v
termínu 22. 12. - 3. 1. a 14. 2. - 21. 2., jinak € 7/den), místní pobytové taxy
TERMÍN
05. 12.-19. 12.
12. 03.-03. 04.
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
Attic 2/4
11 260,-
19 090,-
34 550,-
Bilo 4
12 740,-
21 430,-
38 380,-
Mono 4
15 930,-
28 230,-
61 050,-
TERMÍN
02. 01.-09. 01.
06. 02.-13. 02.
09. 01.-30. 01.
05. 03.-12. 03.
30. 01.-06. 02.
13. 02.-05. 03.
Attic 2/4
16980,-
12 930,-
14 420,-
Bilo 4
19 110,-
14 200,-
15 930,-
Mono 4
23 750,-
19 300,-
21 020,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a noc, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 dní. Kratší pobyty na vyžádání za příplatek.
Pobyty s malými domácími zvířaty, kromě štěňat, na vyžádání, € 7/den
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
29
FASSA
ITÁLIE | TRENTINO | VAL DI
HOTEL RODODENDRO ***, CAMPITELLO DI FASSA
POLOHA: klidné místo, centrum cca 200 m, lanovky cca 500 m
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV, trezorem, dvoulůžkové
pokoje mají 1-2 přistýlky
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, vstupní hala, společenská místnost s sat.TV, recepce, výtah, restau­
race, jídelna, bar, WI-FI (za poplatek), lyžárna, parkoviště
WELLNESS: sauna, fitness místnost, whirlpool (€ 7/os.), solárium (€ 7/os.)
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet, 1x týdně
typická místní večeře
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy
12. 12.-27. 12.
09. 01.-23. 01.
05. 03.-19. 03.
TERMÍN
27. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
Dvoulůžkový pokoj
1 650,-
2 640,-
2 140,-
Jednolůžkový pokoj
2 060,-
3 050,-
2 540,-
23. 01.-06. 02.
20. 02.-05. 03.
19. 03.-02. 04.
06. 02.-20. 02.
Dvoulůžkový pokoj
1 820,-
2 090,-
Jednolůžkový pokoj
2 230,-
2 500,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Slavnostní Vánoční večeře je zahrnuta v ceně.
Slavnostní Silvestrovská večeře za příplatek 700 Kč/os. pro dospělé, 450 Kč/os. pro děti 3-11 let.
Zapůjčení dětské postýlky pro děti do 3 let, na vyžádání (€ 10/den).
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 3 let 100 %, do 7 let 50 %, do 12 let 30 %, do 18 let 10 %.
Malá domácí zvířata na vyžádání zdarma.
Extra výhoda: akce 7=6 (platí pro rezervace v termínech 12. 12. - 19. 12.)
RESIDENCE CASA CANAZEI ***, CANAZEI
POLOHA: centrum cca 300 m, Canazei cca 1,5 km, skiareál Ciampac cca 800 m, skiareál Belvedere
(propojení na okruh Sella Ronda) cca 1 km, skibus cca 30 m
APARTMÁNY: každý apartmán má koupelnu se sprchou a WC, obývací pokoj s kuch. koutem,
telefon, TV a trezor, některé apartmány mají i balkon
BILO 4 - max. pro 4 dospělé a 1 dítě (do 12 let), obývací pokoj s dvoulůžkem a jednolůžkem (rozkládací
gauč) a kuchyňským koutem, 1 ložnice s dvoulůžkem
TRILO 6 - max. pro 6 dospělých, obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč) a kuchyňským koutem,
1 ložnice s dvoulůžkem, 1 ložnice s palandou
(rozmístění lůžek v apartmánech se může lišit od popisu)
VYBAVENÍ DOMU: komplex se skládá ze 4 domů v typickém místním stylu, celkem 38 apartmánů,
recepce, WI-FI na recepci zdarma, taverna, bar, místnost s TV, herna, samoobslužná prádelna, sauna
(za poplatek € 5/os.), lyžárna, parkoviště, garáž
CENA OBSAHUJE: spotřebu vody, plynu, el. energie, vytápění, ložní a koupelnové prádlo, závěrečný
úklid (vyjma kuchyňky), parkování v garáži (1 místo na apartmán)
CENA NEOBSAHUJE: vratnou kauci (€ 155), místní pobytové taxy, vstup do sauny (€ 5/os.)
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02.01.-09. 01.
06. 02.-27. 02.
Bilo 4
23 600,-
47 200,-
28 720,-
Trilo 6
28 320,-
56 640,-
34 440,-
09. 01.-23. 01.
05. 03.-02. 04.
23. 01.-30. 01.
30. 01.-06. 02.
27. 02.-05. 03.
Bilo 4
20 460,-
22 420,-
25 180,-
Trilo 6
24 530,-
26 890,-
30 200,-
TERMÍN
TERMÍN
30
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
Využití pračky (€ 2/žeton), sušičky (€ 2/žeton).
ITÁLIE | TRENTINO | VAL DI SOL
E
HOTEL AURORA ***, MONCLASSICO
POLOHA: v centru obce Monclassico, lanovky Marrileva Folgarida cca 5 km, skibus cca 150 m
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, fénem, telefonem, trezorem
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, bar, společenská místnost, lyžárna, parkoviště, WI-FI
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový bufet
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
05. 12.-12. 12.
02. 04.-09. 04.
12. 12.-19.12.
16. 01.-06. 02.
20. 02.-12. 03.
19. 12.-26. 12.
19. 03.-02. 04.
1 090,-
1 140,-
1 320,-
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
06. 02.-20. 02.
09. 01.-16. 01.
12. 03.-19. 03.
1 770,-
1 260,-
1 200,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc, vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. - 2. 1.), jinak 5 nocí.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 3 let 100%, do 8 let 50%, do 13 let 30%, do 18 let 10%.
RESIDENCE PIZ AOT, MEZZANA
POLOHA: klidné místo v blízkosti řeky a centra, lanovky k Marilleva 1400 cca 1 km, Pejo cca 16 km,
Passo Tonale cca 20 km
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou, WC, sat.TV, telefonem, kuchyňkou (vč. myčky nádobí),
většina s balkonem
Bilo 4 - pokoj s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gaučem, koupelna
Trilo 6 - pokoj s dvoulůžkem, pokoj s palandou, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím
gaučem, koupelna
Quadrilo 8 - 3x pokoj s dvoulůžkem, velký obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gaučem,
2x koupelna
VYBAVENÍ DOMU: nová residence s 13 apartmány, výtah, garáž, nedaleko dětské hříště
CENA OBSAHUJE: spotřeby vody, plynu, energií, ložní a koupelnové prádlo
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (€ 50/bilo a trilo, € 60/quadrilo), vratnou kauci (€ 150/apart­
mán), místní pobytové taxy (cca € 0,7/os./noc, do 14 let zdarma)
05. 12.-19. 12.
09. 01.-16. 01.
12. 03.-09. 04.
19. 12.-26. 12.
06. 02.-27. 02.
26. 12.-02. 01.
Bilo 4
15 110,-
19 380,-
33 630,-
Trilo 6
17 960,-
23 660,-
42 180,-
Quadrilo 8
20 810,-
28 220,-
51 020,-
02.01.- 09.01.
16.01.- 06.02.
27.02.- 12.03.
Bilo 4
18 530,-
17 670,-
17 100,-
Trilo 6
21 950,-
21 090,-
20 240,-
Quadrilo 8
26 510,-
25 370,-
23 370,-
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
FREE SKI - zvýhodněné ceny se skipasem zdarma (či po slevě) v termínech 12. 12. - 19. 12. 2015
a 12. 3. - 9. 4. 2016), ceny od 7 800 Kč/os./týden, rezervace na vyžádání
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
31
DONNA DI CAMPIGLIO
ITÁLIE | TRENTINO | MA
HOTEL BELLAVISTA ***, PINZOLO
POLOHA: Pinzolo - Giustino, lanovky cca 1,5 km, centrum cca 500 m, skibus cca 50 m
POKOJE: každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV, trezorem, balkonem, WI-FI;
dvoulůžkové pokoje mají 1-2 přistýlky
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, vstupní hala, výtah, restaurace, bar, lyžárna, parkoviště, garáž
WELLNESS: v hotelu Centro Pineta cca 500 m - krytý bazén, sauna, pára, whirlpool, solárium,
sleva na vstup 20 % pro klienty hotelu Bellavista
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet,
přípitek na uvítanou, 1x týdně typická místní večeře a živá hudba
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy
30.11.-19. 12.
09. 01.-30. 01.
12. 03.-01. 05.
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
26. 12.-02. 01.
Dvoulůžkový pokoj
1 420,-
2 110,-
2 830,-
Jednolůžkový pokoj
1 610,-
2 300,-
3 010,-
30.01.- 06.02.
05.03.- 12.03.
06.02.- 05.03.
Dvoulůžkový pokoj
1 920,-
2 010,-
Jednolůžkový pokoj
2 110,-
2 190,-
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a noc vč. polopenze
Minimální délka pobytu 7 nocí (26. 12. - 9. 4.), jinak 3 noci.
Kratší pobyty na vyžádání a za příplatek.
Zapůjčení dětské postýlky pro děti do 3 let, na vyžádání zdarma.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 8 let 10 0% (druhé dítě do 8 let sleva 50 %), do 12 let 30 %,
RESIDENCE LA LOCANDA, PINZOLO
POLOHA: lanovky cca 1,5 km, centrum cca 500 m, skibus cca 400 m
APARTMÁNY: BILO 4 - pro max. 4 os., každý s vlastní koupenou, WC, fénem, telefonem, trezorem,
sat.TV, kuch. koutem, WI-FI zdarma, pokoj s dvoulůžkem (nebo 2 jednolůžky), obývací pokoj s kuch.
koutem a částečně odděleným dvoulůžkem (rozkládací gauč)
VYBAVENÍ DOMU: recepce, vstupní hala, výtah, jídelna, bar, lyžárna, parkoviště
CENA OBSAHUJE: spotřeby vody, el. energie, vytápění, ložní a koupelnové prádlo, závěrečný úklid
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy, vratná kauce (€ 50,-)
TERMÍN
BILO 4
01. 12.-26. 12.
09. 01.-30. 01.
27. 02.-30. 04.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
30. 01.-27. 02.
11 290,-
12 320,-
11 630,-
11 800,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden.
Pouze týdenní pobyty, kratší na vyžádání a za příplatek.
Malá domácí zvířata na vyžádání za příplatek (€ 30,-/pobyt).
32
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
do 16 let 20 %, do 18 let 10 %.
Příplatek za slavnostní Vánoční večeři (25. 12.) € 70 za osobu, platí se v hotelu.
Příplatek za slavnostní silvestrovskou večeři (31. 12.) € 70 za dospělého, € 15-30 za děti.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
Extra výhoda: sleva 5% za včasnou rezervaci do 30. 11. 2015.
ITÁLIE | TRENTINO | PASSO TO
NALE
HOTEL LOCANDA LOCATORI ***, PASSO TONALE
POLOHA: klidné místo, lanovky cca 700 m, hotelový skibus
POKOJE: celkem 36 pokojů, každý s vlastní koupelnou, WC, nábytek ve starém stylu, sat.TV, telefon
VYBAVENÍ HOTELU: renovovaný hotel, recepce, bar, restaurace, jídelna, vstupní hala, společenská
místnost s TV, výtah, parkoviště, garáž, lyžárna, fitness centrum, sauna, letní terasa
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře menu, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: 6-denní skipas Adamello ski (pouze u rezervací v termínech 28. 11.-12.12.
a 9. 4. - 30. 4.), 6-denní skipas Superskirama (pouze u rezervací v termínech 2. 4. - 9. 4.)
CENA NEOBSAHUJE: wellness card (vstup do wellness, € 35/os.), místní pobytové taxy
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
28. 11.-05. 12.
19. 12.-26. 12.
09. 04.-30. 04.
05. 12.-19. 12.
02. 04.-09. 04.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-09. 01.
06. 02.-20. 02.
12370 ,-
12770,-
20950,-
15960,-
09. 01.-23. 01.
19. 03.-26. 03.
23. 01.-06 .02.
05. 03.-19. 03.
26. 03.-02 .04.
20. 02.- 05. 03.
11 580,-
13 170,-
14 770,-
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí, kratší na vyžádání a za příplatek.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 2 let 100 %, do 8 let 50 %, do 12 let 30 %, starší a dospělí na
3. a 4. lůžku 10 %.
Příplatek za plnou penzi 350 Kč/os./den.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 450 Kč/os./noc.
Povinný příplatek za slavnostní novoroční večeři € 55/os.
Možnost zapůjčení dětské postýlky (€ 12/den).
Malá domácí zvířata na vyžádání a za příplatek (€ 7/den).
RESIDENCE AL MANIERO, PONTE DI LEGNO
POLOHA: slunné místo, centrum cca 600 m, lanovky (skiareál Passo Tonale - Ponte di Legno)
cca 1 km, Passo Tonale cca 10 km
APARTMÁNY: kompletně zařízené apartmány, každý s vlastní koupelnou s WC, TV
mono 2 - pro 2 os., obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem
mono 4 - pro 4 os., obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem a druhým dvoulůžkem (obvykle
rozkládací gauč)
bilo 4 - pro 4 os., obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem, ložnice s dvoulůžkem
trilo 6 - pro 4 os., obývací pokoj s kuch. koutem a dvoulůžkem, ložnice s dvoulůžkem, ložnice
s palandou
VYBAVENÍ DOMU: recepce, výtah, lyžárna, parkoviště, garáž
CENA OBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo, spotřeby el. energie, vytápění
CENA NEOBSAHUJE: závěrečný úklid (€ 30/mono 2, € 35/mono 4, € 45/bilo 4, € 50/trilo 6),
vratnou kauci (€ 150/apartmán), místní pobytové taxy
TERMÍN
19. 12.-26. 12.
26. 12.-02 .01.
02. 01.-09. 01.
09. 01.-23. 01.
19. 03.-30. 04.
Mono 2
17450,-
39330,-
15390,-
10260,-
Mono 4
22580,-
47880,-
17790,-
13340,-
Bilo 4
27020,-
54720,-
22580,-
16760,-
Trilo 6
30440,-
67380,-
26000,-
20520,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden, bez stravování.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
Extra výhody: FREE SKI a SKI OPENING - zvýhodněné ceny se skipasem zdarma (či po slevě) v termínech
28. 11. - 19. 12.2015 a 2. 4. - 30. 4.2016), ceny od 7000 Kč/os./týden, rezervace na vyžádání
TERMÍN
23. 01.- 06. 02.
05. 03.- 19. 03.
06. 02.-20. 02.
20. 02.-05. 03.
Mono 2
13680,-
18470,-
17100,-
Mono 4
15740,-
21210,-
20180,-
Bilo 4
20520,-
25650,-
24630,-
Trilo 6
23940,-
29420,-
28390,-
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
33
LOMITI PAGANELLA
ITÁLIE | TRENTINO | DO
CIMA PAGANELLA
2125 m
I
M I T
L O
D O
2
RIFUGIO LA RODA
Punto Panoramico
Panoramic View
V
15
D
g
A
ON
CAMPO SCUOLA
13
ROLLy MARChI
B
TRENTO
11
n
W
o
RISTORANTE
ALBI
DE MEZ
DOSS PELÀ
1782 m
Z
NEW
RISTORANTE
PAGANELLA 2
Q
CROSARE
1750 m
RISTORANTE
BAITA
LOVARA
3
9
r
c
1
MERIZ
1447 m
H
6
STAZIONE
INTERMEDIA
MID STOP
Snowpark
PISTA DEI CAMPIONI
ChAMPIONS’ SLOPE
Y
a
L
RISTORANTE
ChALET
FORST
RISTORANTE
PIAN DOSSON
11
TracciaTo
escursionisTico
Hiking Track
E
IG
RIFUGIO
LA MONTANARA
1525 m
mOLVENO
864 m
RISTORANTE
CAMPO SKI BAR
SCUOLA
13
LAGhET
RISTORANTE PUB
u
LAGhET
T
6
12
CAMPO
SCUOLA
RINDOLE 17
5
RISTORANTE
RINDOLE
BAITA
PINETA
PRADEL
1388 m
ForesT
Park
ANDALO
1050 m
WinTerPark
Maso Effo
FAI DELLA
PAGANELLA
1000 m
DOSSO
ALTO
CAVEDAGO
864 m
T. NOCE
ALPHOTEL MILANO ***, ANDALO
BOLZANO
BRENNERO
LAGO DI
MOLVENO
7
i
1
SANTEL
1038 m
POLOHA: klidné místo, centrum cca 150 m, lanovky cca 350 m, sportovní areál cca 500 m, zastáv­
ka skibusu u hotelu
Tunnel
POKOJE: pokoje s moderním designem vybavené dřevěným nábytkem; každý s vlastní koupel­
nou, fénem, LCD TV, telefonem, trezorem, WI-FI
Svincolo
Fai della Paganella
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, bar, restaurace, společenská místnost,
WI-FI (zdarma), herna
pro děti, výtah, úschovna
lyží
a
kol,
parkoviště,
malá
zahrada
(v
létě
se stoly, židlemi, lehátky
T.
N
O
C
a hračkami
pro děti)
mEZZOCORONA
mEZZOLOmBARDO
E
220 m
WELLNESS:„Oasis of Brenta“ – sauna, pára, whirlpool, masážní sprchy, relaxační místnost, vstup za
poplatek (€ 7/vstup nebo € 25/týden)
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 4 chodech, 1x týdně typická
místní večeře
CENA OBSAHUJE: slevovou kartu Winter Card
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy
USCITA
S. mICHELE
ALL’ADIGE
PRATI DI
GAGGIA
1333 m
Baby Park Dosson
12
AD
CAMPO
SCUOLA
s
DOSSON
1480 m
RISTORANTE
MERIZ
PaganeLLa
Fun Park
8
Kids Gaggia Park&Igloo
7
USCITA
TRENTO NORD
X
10
4
M
16
USCITA
TRENTO CENTRO
F
RISTORANTE
MALGA
ZAMBANA
1800 m 9
MALGA FAI
1670 m
SFULMINI
2910 m
LAGO DI GARDA
e
1
RIFUGIO
DOSSO LARICI
1838 m
CAMPANIL ALTO
2937 m
CAMPANIL BASSO
2883 m
P
RISTORANTE
MALGA
TERLAGA
1810 m 8
4
V
CIMA TOSA
3130 m
J
10
VER
B R E N T A
CIMA D’AMBIEZ
3095 m
LE TOSE
2966 m
2
ROVERETO
D I
CIMA D’AGOLA
2966 m
PASSO S. ANTONIO
1920 m
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
TERMÍN
Dvoulůžkový pokoj
20. 12.-27. 2.
07. 03.-14. 03.
27 12.-03. 01.
03. 01.-10. 01.
10 980,-
15 960,-
12 540,-
10. 01.-24. 01.
14. 03.-21. 03.
24. 01.-07. 02.
28. 02.-07. 03.
07. 02.-28. 02.
9 980,-
11 580,-
11 970,-
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden vč. polopenze.
Minimální délka pobytu 7 nocí.
SPORmAGGIORE
571 m
© Copyright Litografica Editrice Saturnia - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 1 roku 450 Kč (obsahuje zapůjčení dětské postýlky), do 6 let 30 %,
do 15 let 20 %, do 18 let 15 %.
Slavnostní Vánoční a Silvestrovské večeře jsou zahrnuty v ceně.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
RESIDENCE ALBA NOVA, ANDALO
POLOHA: klidné místo v centru obce, lanovky cca 200 m, skibus u residence, zimní stadion a krytý
bazén cca 500 m
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou, WC, fénem, telefonem, sat.TV, trezorem, kuchyňka
s myčkou nádobí a mikrovlnnou troubou, WI-FI (za poplatek), většina apartmánů má balkon
bilo 4/5 - pro 4-5 os., obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč), ložnice s 3 lůžky nebo
s dvoulůžkem a jednolůžkem
bilo 5/6 - pro 5-6 os., obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč), ložnice s dvoulůžkem
a palandou, dvě koupelny
trilo 7/8 - pro 7-8 os., obývací pokoj s dvoulůžkem (rozkládací gauč), ložnice s 4 lůžky nebo
s 2 dvoulůžky, ložnice s 2 jednolůžky, dvě koupelny
VYBAVENÍ DOMU: recepce, vstupní hala, výtah, lyžárna, zahrada, parkoviště, garáž,
bezbariérový vstup
CENA OBSAHUJE: spotřeby vody, el.energie, vytápění, závěrečný úklid (kuchyň musí uklidit
klienti sami), ložní a koupelnové prádlo, parkování v garáži (platí pro 1 auto na apartmán), slevovou
kartu Winter Card
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy, vratná kauce (€ 150)
TERMÍN
05. 12.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
09. 01.-16. 01.
TERMÍN
16. 01.-30. 01.
27. 02.-05. 03.
30.01.-27.02.
05. 03.-12. 03.
12. 03.-26. 03.
Bilo 4/5
16 530,-
20 520,-
25 370,-
16 820,-
Bilo 4/5
19 100,-
21 090,-
17 100,-
14 820,-
Bilo 5/6
18 530,-
22 520,-
27 360,-
18 530,-
Bilo 5/6
20 810,-
22 800,-
18 810,-
16 250,-
Trilo 7/8
22 800,-
26 790,-
34 770,-
24 800,-
Trilo 7/8
27 650,-
29 930,-
24 800,-
23 370,-
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden.
Minimální délka pobytu 7 nocí, kratší na vyžádání a za příplatek.
Pobyty pouze bez domácích zvířat.
34
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
ITÁLIE | LOMBARDIA| LIVIGNO
M. VAGO
m. 3059
CAMANEL
m. 2360
MOTTOLINO
m. 2402
HOTEL LOREDANA ***, LIVIGNO
POLOHA: klidné místo, centrum cca 2 km, lanovky Mottolino cca 100 m, skibus u hotelu
POKOJE: dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje, každý se sprchou, WC, telefonem, sat.TV, trezorem,
balkonem, WI-FI
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, vstupní hala, místnost s sat.TV, jídelna, restaurace, bar, lyžárna,
parkoviště, parkování v garáži (za poplatek)
WELLNESS: sauna, relaxační místnost
STRAVOVÁNÍ: bohatá snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu o 3 chodech, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: 6-denní skipas Livigno (platí pro týdenní rezervace v termínech
28. 11. - 19. 12. 2015, 09. 04. - 30. 04. 2016)
13
CENA4
NEOBSAHUJE:14
místní pobytové taxy
Snowpark
Boardefun
Difficoltà delle piste: Ski-run difficulty:
TERMÍN
26% - facile / beginner
Dvoulůžkový
57% pokoj
- media / intermediate
17% - difficile / advanced
TERMÍN
28. 11.-05. 12. 05. 12.-19. 12.
19. 12.-26. 12.
2 01.
Mini-club
bambini
09. 01.-30.
30.per
01.-06.
02.sulla neve
13. 02.-19. 03.
2 04.
Childcare
on snow
02. 04.-09.
19.clubs
03.-02.
04.
6 04.
Scuole09.
sci 04.-23.
- 6 ski-schools
23. 04.-30.
04.
7 Ristori e apres-ski sulle piste
12 770,13 570,7 Restaurants and apres-ski on slopes
11 780,-
1816 - 3000 mt.
e Kl.
Kids Fun Park
SKI BUS gratuito - Skibus free of charge
BABY FREE :
I bambini sino a 8 anni sciano gratis !!
Children till 8 years ski for free !!
Lunghezza totale piste - Length of ski-run
Km. 115
30 Noleggi sci - 30 rental shops
26.12.- 02.01.
02.01.- 09.01.
06.02.- 13.02.
18 560,-
15 770,-
14 370,-
Superficie sciabile - Skiable area
Kmq. 75
Portata oraria - Total Capacity
p/h 47.060
Dislivello totale impianti - Total verical rise
mt. 7456
Innevamento programmato - Guaranteed snow
70-80%
Associazione Skipass Livigno - Via Plan 245 - Tel. +39.0342.996.915 - Fax +39.0342.997.316 - www.skipasslivigno.com
Dvoulůžkový pokoj
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 3 let 100 %, do 6 let 50 %, do 12 let 30 %.
FREE SKI - skipas zdarma v termínech 28. 11. - 19. 12. 2015, 09. 04. - 30. 0 4. 2016
Cena je uvedena v Kč za osobu a týden vč. polopenze.
APARTMÁNY CHALET TEOLA, LIVIGNO
POLOHA: 400 m od lyžařského areálu Mottolino (lanovka Teola), cca 10 min. pěší chůze od centra
obce, skibusová zastávka 250 m od domu
APARTMÁNY: každý s vlastní koupelnou se sprchou, WC a fénem, vybavenou kuchyňkou
(mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem, myčka nádobí, keramická varná deska, nádobí atd.)
Bilo - pro 2-4 os., ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 os., vyba­
veným kuch. koutem
Qadrilo - pro 5-10 os., 2patrový apartmán, v 1. patře obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 os. a vybaveným kuch. koutem, 1x WC, v 2. patře 3 ložnice s dvoulůžkem a balkonem,
2 koupelny, otevřený prostor kam je možné umístit další 2 lůžka
VYBAVENÍ DOMU: pro každý apartmán je v domě k dispozici vlastní úschovna (samostatná
místnost), venkovní parkoviště (zdarma) nebo garážové stání (za poplatek)
CENA OBSAHUJE: spotřebu energií, topení a vody, ložní prádlo, venkovní parkování, WI-FI, závěrečný
úklid, 6-denní skipas Livigno (platí pro týdenní rezervace v termínech 28. 11. - 19. 12. 2015,
09. 04. - 30. 04. 2016)
CENA NEOBSAHUJE: koupelnové prádlo (€ 10/os./týden), garážové parkování (€ 50/týden), vrat­
ná kauce (€ 150)
28. 11.-05. 12.
23. 04.-30. 04.
05. 12.-19. 12.
09. 04.-23. 04.
19. 12.-26. 12.
02. 01.-09. 01.
26. 12.-02. 01.
Bilo, pro 4 os.
6 840,-
8 040,-
5 850,-
12 660,-
Qaudrilo, pro 7 os.
6 840,-
8 040,-
7 970,-
18 100,-
Qaudrilo, pro 8 os.
6 840,-
8 040,-
6 950,-
15 840,-
Qaudrilo, pro 9
a 10 os.
6 840,-
7 730,-
6 160,-
14 100,-
09. 01.-16. 01.
19. 03.-09. 04.
16. 01.-23. 01.
23. 01.-30. 01.
30. 01.-06. 02.
20. 02.-05. 03.
05. 03.-19. 03.
Bilo, pro 4 os.
5 550,-
5 550,-
6 470,-
7 080,-
Qaudrilo, pro 7 os.
5 550,-
5 850,-
6 470,-
7 770,-
Qaudrilo, pro 8 os.
5 550,-
5 850,-
6 470,-
6 780,-
Qaudrilo, pro 9
a 10 os.
5 240,-
5 550,-
6 160,-
6 470,-
06. 02.-13. 02.
13. 02.-20. 02.
Bilo, pro 4 os.
8 900,-
8 550,-
Qaudrilo, pro 7 os.
10 200,-
7 770,-
Qaudrilo, pro 8 os.
8 900,-
6 780,-
Qaudrilo, pro 9 a 10 os.
8 210,-
6 470,-
TERMÍN
TERMÍN
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za dospělého a týden, bez stravování.
Slevy pro děti v apartmánu s rodiči (v apartmánu bilo min. 2 dospělí, trilo min. 7 dospělých): do 2 let
100 % (pouze 1 dítě na apartmán), do 9 let 20 %, do 17 let 10 %. Slevy neplatí v termínech 28. 11.-19. 12.,
26. 12.-2. 1, 6. 2.-13. 2., 9. 4.-30. 4., v těchto termínech platí děti stejnou cenu jako dospělí.
FREE SKI - skipas zdarma v termínech 28.11. - 19. 12. 2015, 09. 04. - 30. 04. 2016
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
35
Piz Güglia
Piz Julier
3380 m
Piz d’Agnel
Piz d’Err
Tschima da Flix
Piz Mitgel
Piz Bever
Piz Corviglia
Piz Grisch
Piz Suvretta
Corn da
Tinizong
Piz Ela
Piz Glüna
Piz Saluver
Julierpass
Piz Nair, 3057 m
Fuorcla
Grischa
Piz
Schlattain
W
Lej da la Pêsch
Albulapass
D
V
Fuorcla
Schlattain
2840 m
Va
l
Su
vr
et
V
ta
a
l
S
10
c
h
la
tt
U
a
Chamanna Saluver
in
31
Munt da San Murezzan, 2659 m
Chamanna
Las Trais Fluors
10
D
5
eed
I
3
Alpina
R
Corviglia, 2486 m
5
L
O
Trutz
el paradiso
Sno
Q
wpa
P
rk
Sass Runzöl
T
Marguns, 2278 m
C
Alp Giop
Alp Nova
Signal
29
Chasellas
G
Salastrains
Clavadatsch Hütte
1928 +1948
2040 m
Alp Saluver
-Telefon
Suvretta
A
Alp Laret
E
Chantarella, 2005 m
B
Maloja
Silvaplana
Julierpass
St. Moritz Dorf, 1856 m
St. Moritz Bad, 1772 m
Pistenplan
24
Glüna
N
J
H
Mappa delle piste
S
hsp
Ski run plan
Hig
corviglia
EN| ST. MORITZ
ŠVÝCARSKO | GRAUBÜND
Y
RESIDENCE MIRAGOLF, MADULAIN
Celerina, 1720 m
POLOHA: v blízkosti centra obce Madulain, mimo hlavní silnici, lanovky St. Moritz cca 12 km
APARTMÁNY: každý apartmán je zařízen v typickém místním stylu, má vybavenou kuchyňku nebo
kuch. kout, sat.TV, telefon, WI-FI, mikrovlnnou troubu, trezor, většina také balkon
2-pokojový apartmán - pro 2-3 os., ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem,
koupelna
3-pokojový apartmán A - pro 4-5 os., ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem,
malý jednolůžkový pokoj, koupelna
3-pokojový apartmán B - pro 4-5 os., 2x ložnice s dvoulůžkem (nebo 1x s dvoulůžkem a 1x s palan­
dou), obývací pokoj s rozkládacím gaučem, koupelna
4-pokojový apartmán - pro 6-7 os., 2x ložnice s dvoulůžkem, 1x ložnice s palandou, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem, 2 koupelny
5-pokojový apartmán - pro 8 os., 2-3 ložnice s dvoulůžkem, 1-2 ložnice s palandou, obývací pokoj
s krbem, 2-3 koupelny
VYBAVENÍ DOMU: sauna, výtah, parkoviště, garáže, lyžárna
CENA NEOBSAHUJE: ložní a koupelnové prádlo (lze zapůjčit CHF 22,5/os.), závěrečný úklid
(CHF 80/2-pokojový ap., CHF 100,-/3-pokojový ap., CHF 130/4-pokojový ap., CHF 180/5-poko­
jový ap.), místní taxy (CHF 2/os./noc, děti do 12 let zdarma)
TERMÍN
28. 11.-26. 12.
26. 12.-02. 01.
02. 01.-30. 01.
2-pokojový apartmán
16 640,-
58 630,-
24 960,-
3-pokojový apartmán A
20 020,-
65 130,-
25 740,-
3-pokojový apartmán B
21 840,-
69 030,-
31 980,-
4-pokojový apartmán
25 740,-
88 920,-
34 060,-
5-pokojový apartmán
31 200,-
109 590,-
39 520,-
30. 01.-06. 02.
20. 02.-26. 03.
06. 02.-20. 02.
26. 03.-30. 04.
2-pokojový apartmán
35 360,-
40 820,-
27 560,-
3-pokojový apartmán A
39 520,-
45 760,-
30 940,-
3-pokojový apartmán B
49 140,-
56 940,-
38 220,-
4-pokojový apartmán
54 600,-
63 440,-
42 640,-
5-pokojový apartmán
65 260,-
75 660,-
50 960,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za apartmán a týden.
Minimální délka pobytu 7 nocí, kratší na vyžádání a za příplatek.
36
KATALOG ALPY ZIMA 20
15/2016
X
Samedan
Zuoz
Pontresina
SLOVINSKO | KRANJSKA GOR
A
HOTEL ALPINA ***, KRANJSKA GORA
POLOHA: přímo u lanovek v centru Kranjské Gory, v blízkosti lesa
POKOJE: každý s vlastní koupenou, WC, sat.TV, rádiem, některé pokoje mají i balkon
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, bar, jídelna, kavárna, piano bar, billiard, stolní tenis,
herna pro děti
WELLNESS: 2 finské sauna, parní lázeň, relaxační místnost, whirlpool
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: 2x vstup do sauny, skipas platný ve skiareálu Kranjska Gora
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 1,9/os./den, děti 7-18 let € 0,95/os./den)
03. 01.-14. 02.
28. 02.-01. 04.
14. 02.-28. 02.
5 nocí, 4-denní skipas
10 690,-
11 660,-
7 nocí, 6-denní skipas
14 680,-
16 220,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a pobyt vč. skipasu a polopenze.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 % (bez nároku na lůžko a skipas), do 12 let sleva 30 %.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč/noc.
HOTEL ŠPIK ****, KRANJSKA GORA
POLOHA: obec Gozd Martuljek, klidné místo, cca 5 km od skiareálu a obce Kranjska Gora
POKOJE: komfortní pokoje, každý s vlastní koupenou, WC, sat.TV, rádiem, minibarem, WI-FI,
některé pokoje mají i balkon
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, bar, jídelna, vinárna, kavárna, letní terasa, konferenční
místnosti, parkoviště, 4 různě veliké konferenční místnosti
WELLNESS areál World of Water: velký wellness areál (cca 250 m2), kryté bazény, bazén pro
děti s hračkami, wellness areál Wold of Saunas: mnoho druhů finských, parních i infra saun,
whirlpool, ledová jeskyně, relaxační místnost, Špik Beauty Center: beauty centrum, masáže,
péče o tělo, kosmetika
STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, salátový bufet
CENA OBSAHUJE: 2x vstup do sauny, volný vstup do World of Water, skipas platný ve
skiareálu Kranjska Gora
CENA NEOBSAHUJE: místní pobytové taxy (€ 1,9/os./den, děti 7-18 let € 0,95/os./den)
03. 01.-14. 02.
28. 02.-01. 04.
14. 02.-28. 02.
5 nocí, 4-denní skipas
9 840,-
10 810,-
7 nocí, 6-denní skipas
13 540,-
14 970,-
TERMÍN
Cena je uvedena v Kč za osobu a pobyt vč. skipasu a polopenze.
Slevy pro děti na pokoji s rodiči: do 6 let 100 % (bez nároku na lůžko a skipas), do 12 let sleva 30 %.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 600 Kč/noc.
E NA W
KOMPLETNÍ NABÍDKU NAJDET
WW.ALPY.CZ/ZIMA
37
M
E
N
E
L
Č
E
Z
S
C
.
N
I
E
R
E
V
STAŇTE
N
E
P
AL
S
I
P
O
S
A
Č
`
Ě
N
D
O
H
Y
V
E
T
Á
ZÍSK
lidé&HORY
SLOVINSKO
ČASOPIS lidé&HORY BUDE MÍT V ROCE 2016 STANDARDNĚ 96 STRAN
UVNITŘ PANORAMA 3 x A4
Celoroční předplatné 430 Kč, jednotlivé sešity 75 Kč.
ČLENSTVÍ V AV A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2016
Členové ALPENVEREIN.CZ stejně jako členové KČT a ČHS, kteří uhradili členství AV2016,
získají celoroční odběr časopisu lidé&HORY ročník 2016 za výhodných podmínek.
Kategorie
pro členy kat. A
pro členy kat. B
pro členy kat. C
při rodinném členství
38
KATALOG ALPY ZIMA 20
14/2015
členství AV + předplatné
1890
1520
960
3130
Kč
Kč
Kč
Kč
treky a expedice v roce 2016
Treky k základnímu táboru
pod Mt. Everest
Everest Base Camp Trek – přes Gokyo
cena 46 900 Kč (plná penze), 42 600 Kč (polopenze)
Everest Base Camp Trek – přes 3 sedla
Treky v okolí Annapurny
Trek okolo Annapurny
cena 38 900 Kč (plná penze), 34 900 Kč (polopenze)
Trek okolo Manaslu
cena 49 900 Kč (plná penze), 45 600 Kč (polopenze)
cena 42 900 Kč (plná penze), 38 900 Kč (polopenze)
Everest Base Camp Trek
vč. výstupu na Island Peak (6.160 m)
cena 54 900 Kč (plná penze), 51 400 Kč (polopenze)
cena 69 900 Kč (plná penze), 66 200 Kč (polopenze)
Mustang trek
Expedice - zajištění a servis na vyžádání
Mt. Everest
Mt. Cho Oyu
Mt. Manaslu
Mt. Ama Dablam
Mt. Himlung
Mt. Baruntse
Mt. Shishapangma
a další
Garantujeme záchrannou akci,
předem víte, kolik za celý trek utratíte
Více najdete na www.alpy.cz/nepal/
ALPY, ŠTEFÁNIKOVA 63, 150 00 PRAHA 5
ALPY ZIMA
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
2015/2016
OD ROKU 1990 SPECIALISTA NA RAKOUSKO A SEVERNÍ ITÁLII, PROGRAMY ROZŠIŘUJEME
O NABÍDKY VE ŠVÝCARSKU A VE SLOVINSKU. ZAJIŠŤUJEME FLEXIBILNÍ ZIMNÍ I LETNÍ
POBYTY A ZÁJEZDY DO ALP, TREKY A EXPEDICE V NEPÁLU S PLNÝM SERVISEM. NABÍZÍME
ZIMA
2013/2014
I ALPY PRO SENIORY, LETNÍ I ZIMNÍ ZÁJEZDY PRO AKTIVNÍ SENIORY. VŠE PRO SKUPINY
I JEDNOTLIVCE.
www.alpy.cz
Rakousko
Itálie
˘
Svýc
arsk
Slovinsk o
o
PobytyALPY
v Rakousku, Itálii,
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Švýcarsku a Slovinsku
ALPY
Členství v Rakouském Alpenvereinu
POBYTY V RAKOUSKU A ITÁLII Programy pro seniory a mládež
ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU
Mezinárodní festival alpinismu
Prodej map a průvodců
PROGRAMY PRO SENIORY A MLÁDEŽ
Časopis lidé&HORY
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALPINISMU
Alpský klub
PRODEJ MAP A PRŮVODCŮ
Nepál
ČASOPIS LIDÉ&HORY
ALPSKÝ KLUB
&
NEPÁL
CESTOVNÍ
KANCELÁŘ
www.alpy.cz
www.alpenverein.cz
www.lideahory.cz
www.festivalalpinismu.cz
www.mapis.cz
shop.alpy.cz
Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997, fax: 257 324 265, [email protected], www.alpy.cz
Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997, fax: 257 324 265, [email protected], www.alpy.cz
ALPSKÝ KLUB
ALPENVEREIN.CZ 2016
ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM ALPENVEREINU
SLEVY NA CHATÁCH, LANOVKÁCH, MNOHO VÝHOD PRO RODINY, UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ
VŠECH DRUHŮ POHYBOVÝCH A REKREAČNÍCH AKTIVIT, CELOROČNÍ INFORMAČNÍ SERVIS, SLEVY PŘI NÁKUPU V OUTDOOROVÝCH PRODEJNÁCH V CELÉ ČR.
ZIMA
2013/2014
www.alpenverein.cz
Pobyty v Rakousku, Itálii,
Švýcarsku a Slovinsku
Členství v Rakouském Alpenvereinu
Programy pro seniory a mládež
Mezinárodní festival alpinismu
Prodej map a průvodců
Časopis lidé&HORY
Alpský klub
Nepál
ALPSKÝ KLUB
ALPENVEREIN.CZ
www.alpy.cz
www.alpenverein.cz
www.lideahory.cz
www.festivalalpinismu.cz
www.mapis.cz
shop.alpy.cz
&
Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997, fax: 257 324 265, [email protected], www.alpenverein.cz
himálaj
karakorum
VYDAVATELSTVÍ A PRODEJ MAP A PRŮVODCŮ
československé a české prvovýstupy
LETNÍ A ZIMNÍ MAPY DOLOMIT A ALPSKÝCH OBLASTÍ, MAPY ALPENVEREINU, TABACCO,
PRŮVODCE PO ZAJIŠTĚNÝCH CESTÁCH BRUCKMANN – ALPY, SCHALL VERLAG, MAPY
A ATLASY MICHELIN, CYKLOMAPY A PRŮVODCE BIKELINE.
shop.alpy.cz www.mapis.cz
ČASOPIS LIDÉ&HORY
CELOBAREVNÝ DVOUMESÍCNÍK O ROZSAHU 92 STRAN + 6 STRAN VLOŽENÉ PANORAMA,
KTERÝ VYCHÁZÍ OD ROKU 2002, JE URCEN VŠEM MILOVNÍKUM HOR A HORSKÝCHAKTIVIT, KLUBOVÉ AKCE A KURZY PRO CLENY ALPENVEREINU A PREDPLATITELE, PRAVIDELNÉ SOUTEŽE, TESTY OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ.
www.lideahory.cz
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ALPINISMU PRAHA
NÁRODNÍ DŮM NA SMÍCHOVĚ, SETKÁNÍ OSOBNOSTÍ HOROLEZECTVÍ A ALPINISMU
Z CELÉHO SVĚTA, PŘEDNÁŠKY, FILMY, PANELOVÉ DISKUSE, SOUTĚŽ O HLAVNÍ CENU
FESTIVALU, VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, PRESENTACE OUTDOOROVÝCH FIREM.
www.festivalalpinismu.cz
Národní dům na Smíchově
20.–22. listopad 2015
CMYK
Zelená
54/0/100/0
Šedá
15/0/0/75
www.alpy.cz
Generální partner
Hlavní zahraniční partner
www.lideahory.cz
Hlavní partner
Hlavní partner
PANTONE
Zelená
PANTONE 375 CVC
Šedá
PANTONE 431 CVU
JEZERSKO

Podobné dokumenty