¤ádková inzerce AUTO¤I MEDU≈KY âTENÁ¤ŇM TERAPIE A SLUÎBY

Transkript

¤ádková inzerce AUTO¤I MEDU≈KY âTENÁ¤ŇM TERAPIE A SLUÎBY
1009medunka30_50
14.9.2009
13:44
Stránka 47
¤ádková inzerce
¤ádková inzerce po internetu – i pro Slovensko!
Milí ãtenáfii, jsme rádi, Ïe uÏ mÛÏete podávat fiádkovou inzerci do na‰eho ãasopisu i prostfiednictvím internetu, a to i na Slovensku. Formuláfi k zadání fiádkové inzerce naleznete na adrese http://inzerce.mojemedunka.cz/ nebo na stránkách ãasopisu MeduÀka http://www.mojemedunka.cz pod odkazem ¤ádková
inzerce & ¤ádky proti samotû. Po vyplnûní formuláfie vám ode‰leme na e-mail podklady pro platbu, kde bude uvedeno ãíslo úãtu a variabilní symbol, kter˘ je nutné
pfii zadávání platby dodrÏet. Slovenské inzerenty potû‰í zpráva, Ïe mohou hradit fiádkovou inzerci na úãet u slovenské banky. Tím odpadá sloÏité zasílání penûz mezi âR
a SR, tedy i vysoké poplatky za zahraniãní platbu.
Vበinzerát bude uvefiejnûn po zaplacení v nejbliωím moÏném ãísle. Redakce ãasopisu MeduÀka si vyhrazuje právo inzerát nezvefiejnit. Dal‰í informace v redakci.
AUTO¤I MEDU≈KY âTENÁ¤ÒM
Bezplatná poradna: OVOSAN – LIFE ENERGY –
VILCACORA – P¤ÍRODNÍ ·V¯CARSKÉ PRODUKTY. A. ·rámková, Klub zdraví, tel.: 222 722 339,
602 295 960.
Firma Jifií LANG (aktivace obálky MeduÀky) nabízí
podnikatelÛm roz‰ífienou kapacitu pro aktivaci firem.
Kontakt: 311 624 012, 776 666 723, [email protected]
Psychologická poradna dr. MARIE ¤ÍHOVÉ: rodinná terapie, koktavost, pomoãování, syndrom vyhofiení, zmûna modelu osobnosti (aktivní práce na své
osobnosti a psychice), hypnóza, regresní terapie
(hledání kofienu problémÛ), cviãení na koncentraci,
relaxace. Uãíme se proÏívat nároãné Ïivotní situace
s pocitem klidu a sebedÛvûry. Vla‰im, Lidická 622,
tel.: 723 675 583 (19–20 h.).
MARTA FOUâKOVÁ, pfiedná‰ky: Praha 9, divadlo
Gong, Sokolovská 191: 28. 10. a 17. 11. VÏdy ve 14 h.
(vstup. Avatar, Sluneãní nám. 8, P-5, tel.: 251 610 954).
Brno: Semilaso, Palackého tfi. 126, 7. 11. ve 14
h (vstup. Gane‰a, Zeln˘ trh 12). PlzeÀ: D-klub, Zábûlská 54B, 9. 11. v 18 h. (vstup. knihkup. ·tûstíãko,
námûstí Republiky 21, I. patro, tel.: 377 919 173). Hradec Králové: Muzeum v˘ch. âech, Eli‰ãino nábfi. 465,
12. 11. v 18:30 (vstup. pokladna muzea). Galerie Cesty
ke svûtlu, Zakoufiilova 9, Praha 4: 26. 11. v 19 h (vstup.
v galerii). Semináfie: hotel Hláska, Zlenice, 23.–25. 10.,
20.–22. 11., (inf. pí. Kubíãková, tel.: 224 262 499, 736
408 857, M. ·paãková, tel.: 222 780 424). Kouty n.
Desnou, 16.–18. 10. (inf. L. Hrdliãka, tel.: 608 358 658,
585 051 169), www.martafouckova.cz.
MILADA PAVLÍâKOVÁ, SEBIT Brno: poradna
Bachova kvûtová terapie, testování pfiípravkÛ Diochi
a jiné pfiírodní metody léãení. Lze objednat knihu
Léãba du‰e i tûla – Bachova kvûtová terapie. Info:
608 434 567, 545 577 736, [email protected] Spoleãnost SEBIT zve na pfiedná‰ky v Brnû. Malinovského
námûstí 4, 4.patro, dvefie 415, od 17 do 19 h: 13. 10.
Ing. Radko Kechajov: Zapper – mal˘ domácí lékafi.
10. 11. Doc. Pavel Stratil, Ph.D: V˘Ïiva pro prevenci
degenerativních onemocnûní. 8. 12. MVDr. Lubo‰
Chmelafi: Zákonitosti pouÏívání regeneraãních preparátÛ.
Poradci feng ‰uej Dá‰a a Jirka âernákovi pofiádají 31. 10.–1. 11. v Praze semináfi o feng ‰uej. Info
www.byu.cz, tel.: 602 584 478
MGR. MARIE HLÁVKOVÁ: Astropsychologická
poradna. Psychologick˘ rozbor horoskopÛ osobních,
partnersk˘ch a pfiedpovûdních. Individuální psychoterapie – pomoc pfii fie‰ení problémÛ, léãení du‰e.
Informace zodpovím dopoledne na tel.: 604 374 292
nebo e-mail: [email protected],
www.astro-psychoterapie.cz.
Dálková studia i kursy v oborech Tarot, Numerologie, V˘klad snÛ, Astrologie i jiné otevírá v záfií ·kola
vû‰teck˘ch umûní a esoteriky + âeská tarotová
‰kola, zal. 1993. Info o tûchto a dal‰ích semináfiích +
pfiihlá‰ky viz skola.magick.cz, [email protected], 775
748 425.
VYZKOU·EJTE KOUZLA AFRICK¯CH ·AMANU –
charita pro KeÀu. Nabízíme tradiãnû vyrábûné koÏené v˘robky z v˘chodní Afriky. Kromû elegance na
sebe váÏou kouzlo africk˘ch ‰amanÛ ADHAMA.
Amulet je vûc kaÏdodenní potfieby. PenûÏenky pro
úspûch ve financích (pánské i dámské), aktivované
pásky ke kalhotám (blízko dÛleÏit˘ch tûlesn˘ch orgánÛ), mo‰niãky, kabelky, „Kristovy sandály“ pro jistûj‰í
cestu Ïivotem. [email protected]
www.mojemedunka.cz
Krkono‰e, chata Rozhled – centrum pro duchovní
i fyzické zdraví ve spolupráci s mûsíãníkem MeduÀka,
[email protected], mobil: 721 554 728, 499 434 176,
StráÏné 100. 2.–4. 10. Pohodovû vzdûlávací víkend.
Barviãky na‰í du‰iãky, léãení ãaker. Mudr. E. KfiíÏová, Z. ·troblová, M. Hrouda 2300 Kã. 9.–11. 10.
Andûlská setkávání. Z. ·troblová 2100 Kã. 16.–18.
10. Karma – dÛsledky na‰ich chyb v rovinách vztahÛ,
práce i osobního rÛstu. Z. ·troblová, 2100 Kã. Kurzy
malování na hedvábí. Více na www.chatarozhled.cz.
Ing. Zdenûk Smekal Vás zve na rozpravu vhledem,
28. 10. od 18 hod. v Mûstské knihovnû Sedlãany,
pfiedná‰kové CENTRUM LUKÁ·, která bude spojena
s vernisáÏí duchovních obrázkÛ Anny Ponnertové.
Téma – Vesmírn˘ fiád a Projekt Ïivota.
MILO· MATULA: Semináfie DUCHOVNÍ CESTA
(POKOJNÉHO BOJOVNÍKA SVùTLA), MEDITACE
A SAMOLÉâENÍ – 16.–18. 10. Hamry na ·umavû
základní stupeÀ „1“, 23.–25. 10. Zámek Hrubá Skála
pokraãující stupeÀ „2“, 6.–8. 11. Hamry na ·umavû
pokraãující stupeÀ „3“, 13.–15. 11. Vranov nad Dyjí
základní stupeÀ „1“, 27.–29. 11. Zámek Hrubá Skála
(lokalita bude je‰tû upfiesnûna) pokraãující stupeÀ
„5“. Workshopy „Práce s energií, ãakry a samoléãení
duchovním Svûtlem“ vÏdy od 18hod.: 26. 9. Praha,
Ezotera 11–13.30 hod, 13. 10. Mladá Boleslav, klub
Jantar, 14. 10. Brno, klub Rubínek, 15. 10. Nové
Mûsto na Moravû, Zdravûnka/Fitklub Brady, 19. 10.
âeské Budûjovice, obchod U Klárky, 20. 10. Tábor,
klub Regenerace, 25. 10. âeská Lípa, Tao ãajovna,
26. 10. Dûãín, ãajovna Ve Vlnách, 27. 10. Liberec,
Centrum Sedmikráska, 30. 10.–1. 11. Praha workshopy v rámci festivalu „Miluj svÛj Ïivot“, 5. 11. Vla‰im,
Studio Bíl˘ drak. Info: tel. 603 468 493, e-mail:
[email protected],
www.milosmatula.cz.
TERAPIE A SLUÎBY
Dûdku kofienáfii B. Novému bude poctou va‰e
náv‰tûva na www.dedekkorenar.cz.
FENG SHUI. www.vitr-voda.cz. Stavby a interiéry
Feng Shui, tel.: 608 346 954. Vytvofime spoleãnû prostfiedí, které bude v energetickém i estetickém souladu s Va‰í osobností. Interiéry Feng Shui jsou nadãasové a originální. Máme nejdel‰í praxi v âR. V‰echny
projekty jsou autorské.
Hana Ku‰ková – positivní psychoterapie, kineziologie, reiki léãení a zasvûcování. PotíÏe ve vztazích,
sebevûdomí, úzkosti, deprese, léãení rÛzn˘ch psychosomatick˘ch onemocnûní, celkové léãení tûla
a du‰e. Praha 5, Radlická 99, tel.: 608 976 268.
PROSUM.az nabízí prodej detoxikaãního pfiístroje
Mary Staggs Detox (V¯RAZNÉ SNÍÎENÍ CEN)
a terapeutickou metodu SPINAL TOUCH.
www.detoxikacni-pristroj.cz, 608 760 720.
Centrum pfiírodní léãby MUDr. S. Hájkové
diagnostika a léãení andûlskou terapií
www.renovacio.cz, tel.: 739 018 899.
ING. VILÉM PALÁN, uãitel vysok˘ch duchovních zákonÛ, dlouholet˘ reiki-mistr a jogín, spolu
s fyzioterapeutkou a reiki-mistryní Klárou Zetkovou oznamují: Zasvûcujeme do v‰ech stupÀÛ reiki,
vysok˘ch duchovních zákonÛ a meditace. Léãíme
a uzdravujeme závaÏná onemocnûní pfiímo i na
dálku, jako nádorová onemocnûní, ale i dal‰í nemoci. Pfiihl. ing. V. Palán, Mûlnická 8, 301 00 PlzeÀ,
tel.: 608 841 509, 377 420 417, 728 361 035,
[email protected], více na www.reiki-jajsem.cz.
Anal˘za zdrav. stavu, ojedinûlá v âR. Vyhotovím, urãím pfiíãiny nemocí a zpÛsoby léãby jasnovid. cestou do 7 dnÛ písemnû. OdstraÀuji psych.
a fyz. potíÏe i tam, kde oficiální medicína pomoci
nemÛÏe. Léãení po chemoterapii, ozafiování, zlep‰ení hojivosti a imunity, stavy po zápalu plic, detoxikace organismu, zánût. stavy moãovodu a moã.
mûch. Tvorba cyst, poúrazové stavy pátefie a konãetin + bolesti, ochrnutí v dÛsledku energet. poruchy – ne mech. po‰kození, artrózy, artritidy, stavy
po moz. pfiíhodû, nespavost, padání vlasÛ, zaÏívací potíÏe, koÏní potíÏe, neplodnost, astma, vfied,
choroba Ïal. apod. Urãím vhodnost Ïiv. partnera
a zákl. barvu aury. Mûfiení duchovní úrovnû,
schopnosti soukr. podnikání. V‰e na dálku, moÏnost i os. náv‰tûvy v poradnû. 30 r. praxe +
v˘sledky. Tel.: 585 233 748, 606 903 961, od 7 do
17 hod. Dotaz i SO a NE, ne SMS.
www.psychoterapeutka.eu – CESTA (B. BAYS) –
kineziologie – Mgr. Petra âástková – 724 979 756.
TERAPIE NùHOU – moderní alternativní spirituální
psychoterapie – Vám pomÛÏe unést tíhu vlastního
Ïivota. 603 483 135. Ing. Jan Havelka,
www.terapie-nehou.cz.
Pokud chcete vzít léãbu sv˘ch potíÏí do vlastních rukou, spol. Vy‰ezdraví Vám nabízí plnou
podporu kombinací metod Etikoterapie a Homeopatie, ale i jin˘ch, ãímÏ se efekt léãby umocÀuje.
Více na www.vysezdravi.cz, ãi na 602 255 683.
ZDRAVÍ = ROVNOVÁHA TùLA A MYSLI. Pomohu
na cestû k uzdravování. Komplexní péãe v pfiíjemném
prostfiedí. Nabízím – REFLEXNÍ terapii + detoxikaci
pfiístrojem Mary Staggs Detox – úãinné.
AROMAMASÁÎE, BACHOVY kvûtové esence a konzultace. Kvalitní bylinné produkty. E. Kohoutová,
Praha 4, tel.: 721 970 753.
Tradiãní ãínská medicína – www.khur.cz.
·amanská léãba – pomoc ãlovûka ãlovûku.
V na‰í poradnû léãíme tûlo i du‰i (potíÏe chronického rázu, bolesti, alergii, rakovinu, neplodnost, Ïivot
bez lásky, ‰patné mezilidské vztahy, závislosti,
úmrtí blízk˘ch, deprese…). Volejte kdykoliv na tel.:
775 651 220, manÏelé ·varcovi, www.pristav69.cz.
Pfiíãiny Va‰ich nemocí, bolestí nebo i du‰evní
potíÏe a strádání – osobní i v rodinû. Pfiejete si V‰e
toto znát a uzdravit sebe i rodinu? Jifií a Krist˘na –
721 445 971.
LÉâBA OBEZITY – PORADNA PRO SNIÎOVÁNÍ
NADVÁHY PRO DOSPùLÉ I MLÁDEÎ. Zhubnutí
o 10 kg snadno a rychle. Hubnûte s patentovan˘m
programem od MUDr. Jifiího Poláka! NejúÏasnûj‰í
metoda hubnutí! Speciální program pro mladé modelky, mládeÏ sedící u poãítaãÛ, Ïeny po kojení, obézní
Ïeny, pro muÏe s abdominální obezitou (pivním bfiichem). MUDr. J. Polák ordinace poliklinika Kutná
Hora. Info: na tel.: 602 721 869, www.obezitologie.cz.
V˘klad karet písemnû – 300 Kã. Tel.: 776 635 981
Poradci feng ‰uej Dá‰a a Jirka âernákovi pofiádají 31. 10.–1. 11. v Praze semináfi o feng ‰uej. Info
www.byu.cz, tel.: 602 584 478.
HOMEPATICKÁ PORADNA Darius âeské Budûjovice, mobil: 723 443 029,
http://www.homeodarius.cz.
ÚLEVA A RADOST – ODBLOKOVÁVÁNÍ TRAUMAT. ZÁÎITKÒ, LÉâENÍ MINULOSTÍ A MEZILIDSK¯CH VZTAHÒ, BACHOVA KVùTOVÁ TERAPIE.
TEL.: 602 646 628.
WWW.ZENTRICHOVA–APATYKA.CZ, 604 475 351,
E-SHOP s dárky ke kaÏdé objednávce.
EFT terapie, meridiánová metoda na fie‰ení fyzick˘ch a psychick˘ch problémÛ. Pánková Libu‰e,
Pekafiská 84, Brno. Tel.: 774 904 888,
[email protected], www.terapie.nolimit.cz.
Zveme Vás na kurz klasické reflexní terapie ve
studiu Bylinka v âeském Tû‰ínû, Sokola TÛmy 60/7,
ve dnech 3. a 4. 10. 09, lektor: Petr Vlãek (Ïák Juliuse Patakyho). Cena 1 800 Kã (záloha 600 Kã). Pfiihlá‰ky a dal‰í informace: Josef Buchta, tel.: 728 233
928, www.masaze-bylinka.cz, e-mail:
[email protected]
MeduÀka / fiíjen 2009
47
1009medunka30_50
14.9.2009
13:44
Stránka 48
¤ádková inzerce
Nabízím masáÏe rÛzného druhu (klasika, havaj,
medova, ãokoládová atd.) Bez erotiky. Více na
http://kobeng.wz.cz. Mob.: 775 392 532.
Astrologie, v˘klad karet, tarotu a run, numerologie,
ãtení z ruky, osobní poradenství, poradenství v oblasti
zdravé v˘Ïivy, okr. FM; tel.: 775 129 682;
[email protected];
www.berkana.webgarden.cz; astro-numerologické rozbory zasílám internet. po‰tou.
Terapie du‰e, duchovní esence, duch. pfiíãiny
nemocí, astrologie-karmická, osobní. Více na
www.cesta-k-sobe.cz nebo 724 262 828.
Chcete lépe porozumût sami sobû i lidem kolem
Vás? VyuÏijte k tomu jedineãn˘ systém ENNEAGRAM.
Nabízím pomoc s urãením typu Va‰í osobnosti
i následné provázení. MÛÏeme spolu napfi. hledat nové
zpÛsoby fie‰ení situací, které Vás v Ïivotû opakovanû
potkávají. MÛÏete tak zlep‰it své vztahy s Va‰imi partnery, dûtmi, rodiãi nebo spolupracovníky. Eva Kalinová, certifikovaná lektorka enneagramu, Praha.
E-mail: [email protected]rum.cz, tel.: 776 272 411.
Jarmila Beranová – Pastelov˘ svût: Individuální
relaxaãní terapie – hlubinná reiki, polodrahokamy,
zji‰tûní nerovnováhy a blokád automat. kresbou, harmonizace ãakrového systému, osobní a partnerské
obrazy a mandaly ,,na míru“. Objednávky na: 606 118
857, 261 226 474, [email protected],
http://proe.cz/beranova.
ANDùLSKÁ PORADNA, LÉâENÍ NA DÁLKU, tel.:
720 454 393, www.zlatyvek.mysteria.cz.
Alchimie jména – Blanka Lohrová – poradenství
pfii v˘bûru jména pro miminko pfii zmûnû pfiíjmení,
rodinné a partnerské vztahy – více na
bybyname.aspone.cz, tel.: 725 212 031.
http://VykladKaret.net Tel.: 776 086 117.
SHIATSU, KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE, FONOFORÉZA, ENERGETICKÉ ESENCE, KRYSTALOTERAPIE. Více na www.arianel.wbs.cz, tel.: 602 213
066, Písek.
Poradna detoxikaãní medicíny v Brnû – léãba pfiírodními pfiípravky Dr. Joná‰e. Mgr. D. Rovenská, 737
685 856, www.detoxikacni-medicina.cz.
Sdûlení du‰e – odblokování – meditaãní terapie
CHANNELING. Díky této metodû komunikace
s du‰í a láskypln˘mi bytostmi jemnûhmotného
svûta mÛÏete lépe porozumût svému Ïivotu –
nalézt jeho skuteãn˘ smysl a naplnûní. Pochopíte
pfiíãiny událostí v nûm. Porozumíte, kam vás du‰e
vede a proã. Proãi‰Èování karmy pro kaÏdého, kdo
chce na sobû pracovat a zlep‰it tak celkovou kvalitu svého Ïivota. ODBLOK Úãinná oãista pfiíãin
neÏádoucích jevÛ v rodinû, partnerství, práci, zdraví, osobním rozvoji, duchovním rÛstu. MEDITAâNÍ
TERAPIE Citlivé a funkãní fie‰ení akutních i déletrvajících potíÏí s pfiíãinami v tomto i minul˘ch Ïivotech. Na du‰i a ostatní energie se napojuji láskou
srdce. Dita P. Königová, 724 243 264,
[email protected], (www.harmoniesrdce.cz).
LÉâBA CELISTVOU REIKI A LÉâIV¯MI ENERGIEMI ZEMù. Tyto léãivé energie Univerza
a Zemû jsou silné nástroje na‰í pfiirozené léãby.
DokáÏou pfii správném, láskyplném a vûdomém
pouÏívání pomoci pfii mnoha potíÏích. Léãba pfiiná‰í ● Úlevu fyzického tûla i po úrazech a operacích. ● Léãba psychiky a emoãního vypûtí. ● Energetické odblokování ãaker ● Rozpou‰tûní prvotních pfiíãin potíÏí nemocí a Ïivotních blokÛ ● Energetická lázeÀ, oãista, harmonizace energetického
potenciálu a postupné obnovení pfiirozeného spojení se silou Zemû. [email protected] , tel.: 724
243 264; Dita P. Königová a Petr Manìák.
DORNOVA METODA I PRO DùTI – Fyzioterapeutka
Pavla Skálová – fyzické i emoãní uvolnûní zdravotních
problémÛ. 605 424 643 (5 let praxe).
Pfiímá cesta, podpora dÛvûry v Ïivot. Pravidelné
veãery v Praze. www.rozkvetani.cz.
Diagnostika kyvadlem osobnû i pfies fotku, léãení
duchem, vhledy do minulosti (ru‰ení prokletí) detoxikace tûla. Tel.: 776 268 390, [email protected]
AUTOPATIA – harmónia z vlastnej sliny autopatická poradÀa uÏ aj na Slovensku.
www.autopatia.sk.
48 MeduÀka / fiíjen 2009
KURZY A SEMINÁ¤E
SEBEVùDOMÍ – kreslení pravou mozkovou hemisférou. 3denní kurzy po celém území âR. 3. den
kreslíme vlastní portrét. Kvûtu‰e Hochmalová, tel.:
777 830 298. Termíny kurzÛ: www.hochmalova.cz.
EVA MELZEROVÁ, mistr reiki – tradiãního zpÛsobu léãby univerzální energií, 10 let praxe, pofiádá
kurzy se zasvûcením pÛvodní klasickou metodou.
Souãástí kurzu je seznámení s nejvy‰‰ími duchovními zákony, meditace, práce s kyvadlem, terapie,
pomoc pfii hledání Ïivotního úkolu, práce s ãakrami
ap. Léãení na dálku. Medit. veãery. Pfiijedu uãit skupinky kamkoliv. Info a pfiihl.: 257 219 564, 602 328
252, www.reiki-melzerova.cz.
DUCHOVNÍ PSYCHOLOGIE – SEMINÁ¤E
A TERAPIE JANY SEDLMAJEROVÉ. Sebepfiijetím se stát svobodn˘m ãlovûkem, kter˘ fiídí a tvofií
svÛj Ïivot sám v radosti a lásce. Info:
www.sedlmajerova.cz, 603 811 280.
Kurzy kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace a Kurzy KST zamûfiené na práci s dûtmi a postiÏen˘mi dûtmi. Max. poãet úãastníkÛ 4–6, vynikající
v˘sledky s terapií. T˘denní intenzivní, proÏitkov˘ kurz.
Info: www.v-laska.com, e-mail:
[email protected] nebo tel.: 777 881 830.
KURZY V PLZNI! BaÀkování 10.–11. 10., 28.–29. 11.
09 – 2500 Kã. Nejúãinnûj‰í masáÏní techniky 24.–25.
10., 12.–13. 12. 09 – 2 500 Kã. Aroma masáÏ 7.–8. 11.
09 – 3 000 Kã. Tel.: 777 138 808, 777 070 219,
[email protected], info na: harmonie.aspweb.cz.
SAVITA JÓGA s Gejzou M. Timãákem, Ivem Sedláãkem a Markem Hlostou, 17.–18. 10. Víkendov˘
semináfi jógy s Ïivou inspirovanou hudbou. Projdûte
objevn˘mi cestami jógy do vlastního nitra, plnû se
ponofite do spontánního pohybu a tance a otevfiete se
harmonizujícím energiím tradiãních manter. Tûlocviãna Z· Na Chodovci, Praha 4. Kontakt: Karin Svitáková, 604 748 837, [email protected]
ASTROVÍKEDY – dny tajemna a zdraví Brno – 17.
a 18. 10. LUÎÁNKY, Lidická 50. Olomouc – 24. a 25.
10. Fontána, Horní nám. 5. VÏdy od 10 do 18 h. Porady s léãiteli, astrology, diag. zdrav. stavu, aut. kresba,
auravideo, irisdiagnostika, v˘klad z ruky a karet, numerologie, su-jok, aura-soma atd. Pfiedná‰ky, koncerty po
oba dny. Inf. 739 018 692, www.astrovikend.cz.
Hlasové studio Feng-yın Song vás zve do Prahy
na semináfie „Hlasové ladûní a terapie“: Regulace
ãchi, d˘chacího cyklu, emoce a hlasu Dûtské hry
a tchaj-Èi cviãení, zdravé sebe vyjádfiování s Feng-yın
Song úter˘ 18:30–20:30 22. 9, 20. 10, 10. 11, 8. 12.
a sobota 10:00–13:00 19. 9, 17. 10, 7. 11, 12. 12. Pfiihlá‰ka a info: [email protected], tel.: 721
947 450, www.fengjunsong.cz.
Cesta od nemoci ke zdraví, dvoudenní proÏitkov˘
semináfi, Olomouc a Praha. Více na
www.v-laska.com nebo tel.: 777 881 830.
KURZY VYKLADU KARET, NAUCNE DVD,
WWW.KARTY-KATARINA.COM, 777 600 647.
Kurzy REIKI, KarunaKi, Filipínského léãení, kaÏd˘
mûsíc s Velmistrem Dr. L. Hodkem, Praha 4, hotel
Opatov, www.reikisk.cz, Eva Moravcová, 721 282
062, 602 957 420.
ASTROVÍKED – dny tajemna a zdraví Litomy‰l –
zámek 7. a 8. 11. 5. VÏdy od 10 do 18 h. Porady
s léãiteli, astrology, diag. zdrav. stavu, aut. kresba,
auravideo, irisdiagnostika, v˘klad z ruky a karet,
numerologie, su-jok, aura-soma atd. Pfiedná‰ky po
oba dny. Inf. 739 018 692, www.astrovikend.cz.
Dr. L. Chrá‰Èanská a dal‰í lektofii, 603 207 273,
www.centrum-nesmen.cz, [email protected]
Vás zvou do Prahy na: Kruhové mantrické tance
5. 10. 19–21 h. DM JU Na Topolce 1. Do Nesmûnû u
â. Budûjovic (ceny vãetnû pobytu) na: P¤IJETÍ
MUÎSK¯CH KVALIT (semináfi pro muÏe) 9.–11. 10.,
s Khushru G. Steinmaurerem a M. ·vihlou, 2400 Kã.
OBEJMùTE SVÉ VNIT¤NÍ DÍTù 15.–18. 10. s I. Veltrubskou a L. Dvofiákem, 2700 Kã. STÁVAT SE
CELISTVùJ·ÍMI 22.–25. 10. s M. Kreuzen a D.
Cadenazzim, 3600 Kã. RODINNÉ KONSTELACE 30.
10.–1. 11. s V. Koko‰kou, 1900 Kã. VIPASSANA
5.–12. 11. s Jeffem Oliverem, 4000 Kã.
Uspofiádali jsme v láskyplném úmyslu del‰í kurz,
úãinn˘ na velmi rozdílné energetické formû a úrovni.
Rozhodnout se pro uãení tohoto kurzu znamená,
vûdomû na sobû duchovnû pracovat, rozvíjet své
vûdomí a pfiipustit, aby byly roz‰ífieny hranice rozumu, praktické cviãení s nebesk˘mi pomocníky. Olinka
Kalinová. Pro informace volejte na tel.: 736 684 725
od pondûlí do pátku 8–15 hod.
AUTOMATICKÁ KRESBA Pfiíbram – kurz AK-I. 26.
9., 24. 10, 21. 11., AK-II. 27. 9., 25. 10., 22. 11. Mûlník AK-I. 10. 10. www.a-kresba.wbs.cz, 737 121 258.
Kurz Klasická homeopatie pro akutní pouÏití,
4 víkendy v Brnû, témata: horeãky, zánûty, akutní
stavy, úrazy a dal‰í tel.: 736 401 282,
[email protected],
www.homeopaticka-fakulta.cz.
Kurz autopatie. Nová metoda celostní léãby
a samoléãby, zaloÏená na vlastní domácí pfiípravû
homeopaticky potencované sliny. Prokázala se jako
úãinná pfii léãbû mnoha chronick˘ch problémÛ a disharmonií, pfii zlep‰ování energie, Ïivotního pocitu
a odolnosti. Kurz vede Mgr. Jifií âehovsk˘, autor knih
Autopatie, cesta k tûlesné a du‰evní harmonii a Uzdrav se s autopatií. Sobota 7. 11., 9–17 h., Gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5. 28. 11. Ostrava. Cena
600 Kã. Informace a pfiihlá‰ky: Alternativa, E. Pfiemyslovny 380, 156 00 Praha 5, tel.: 257 922 331,
[email protected], www.autopatie.cz.
Kurz Astrologie v praxi – 6 semestrÛ pro zaãáteãníky i pokroãilé s dÛrazem na praxi. Pfiíznivé
ceny, moÏnost studovat dálkovû i prezenãnû, konzultace na internetu s lektory i mimo vyuãování.
Více na www.astroweb.cz, objednávky na tel.: 737
868 455, 604 556 186, [email protected]
Semináfi Feng Shui – Îivot podle pûti elementÛ,
31. 10.–1. 11. 09, Praha, www.byu.cz, 602 584 478.
SEBELÉâENÍ SVùTLEM – proÏitkov˘ a seberozvojov˘ semináfi ve Sloupu v âechách ve dnech 22.–25.
10. Skrze práci se svûtlem své du‰e a andûlsk˘ch
léãitelÛ získáte uzdravení mysli – emocí – tûla, zv˘‰ení úrovnû vûdomí a prohloubení intuice, rozvoj tvofiivosti, posílení radosti ze Ïivota, znovuobjevení skryt˘ch schopností, omlazování a celkov˘ rozkvût. Dal‰í
informace na www.narucsvetla.wz.cz nebo na tel.:
723 305 346. Lektorka: Jindra Chuchlová.
NAUâTE SE PROFESIONÁLNù VYKLÁDAT KARTY. KURZY V PRAZE, BESKYDECH A MAROKU,
NAUâNÉ DVD, 2. DÍLY.
WWW.KARTY-KATARINA.COM, 777 600 647.
4víkendov˘ odborn˘ kurz profesionální svûtové
iridologie pod vedením absolventky iridologick˘ch studií v USA s devítiletou praxí Mgr. Konrádové. Info za
email nebo adresu na tel.: 607 969 560.
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (CST) v Praze, intenzivní 3stupÀov˘ v˘cvik, lektor NIJESH ULRICH HESSE,
termíny: CST 1: 18.–24. 11. 09 a 7.–13. 3. 2010, CST
2: 4.–10. 8. 2010, CST 3: 15.–21. 5. 2011, info a pfiihlá‰ky: Monika Nyklíãková, tel.: 776 729 272, e-mail:
[email protected], www.zpatkyksobe.cz. Pfiipravujeme také semináfie viscerální osteopatie.
Pfiedná‰ky Mir. Hrabica: 6. 10. Fr˘dlant nad Ostravicí 737 169 693, 13. 10. Odry 556 731 428, 15. 10.
Hradec Králové 606 641 721, 20. 10. LanÏhot 605
855 324, 22. 10. Ostrava 596 721 488, 27. 10. Svitavy 605 519 943, 19. 11. Semily 739 911 157, 26. 11.
Otrokovice 739 433 917, 4. 12. Îamberk 608 603
641. Bliωí info, dal‰í akce i ukázky z knih:
www.hrabica.unas.cz.
Semináfi ZÁKON P¤ITAÎLIVOSTI A BOÎSKÁ
MAGIE, The Reconnection, www.blankach.com.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou – kurz,
kde objevíte své nové schopnosti a neuãíte se
opravdu kreslit tel.: 777 887 168,
www.janehpictures.com.
Kurzy – CESTA (B. Bays) – Hradec Králové – max.
6 úãastníkÛ. www.psychoterapeutka.eu.
âeská akademie esoteriky a vû‰tûní pofiádá
následující kurzy: Základy v˘kladu tarotu, Numerologie, Práce s kyvadlem. Studium po internetu,
osobní setkání vÏdy 1x za dva mûsíce, konzultace
s lektory pfies speciální forum. Více na tel.: 737
868 455, 604 556 186, www.okultweb.cz,
objednávky na [email protected]
DORNOVA METODA A BRESSOVA MASÁÎ –
KURZY: V malém poãtu úãastníkÛ, ve dvoudenním
kurzu se nauãíte rovnat celou kostru, klíãní kosti
i Ïebra, Breussova masáÏ se vyuãuje i podle DVD
s panem Breussem. Info na www.zdravotnimasaz.cz,
nebo na tel.: 603 860 933.
www.mojemedunka.cz
1009medunka30_50
14.9.2009
13:44
Stránka 49
¤ádková inzerce
DORNOVA & BREUSSOVA METODA. A.Velí‰ková,
â. Budûjovice, 12. + 13. 12. 09,
www.dorn-forum.cz, +491 795 891 057.
NESMù≈KA zve na: 9.–11. 10. TAICHI – J. Skalová,
16.–18. 10. PÍSNù, ÚCTA, LÁSKA – Mgr. Z. ·imanovsk˘, 23.–25. 10. RELAXAâNÍ VÍKEND – R. Holick˘, 3. 10.–1. 11. AUTENTICK¯ POHYB – K. Klee-Horning. Info: 605 339 338, www.nesmenka.mysteria.cz,
[email protected]
Kurz MERIDIÁNOVÉ MASÁÎE DLE W. PENZELA
Praha 16.–18. 10., lektor MUDr. ·os, autor knihy
o APM. www.trezalka.cz, 604 294 047.
Kurz CVIâENÍ PODLE L. MOJÎÍ·OVÉ. 9. 1. 2010
v Praze, lektor PhDr. Novotná, www.trezalka.cz,
604 294 047.
Kurz DORNOVA METODA a BREUSSOVA MASÁÎ
Praha 23.–24. 1., lektor A.Velí‰ková,
www.trezalka.cz, 604 294 047.
Cviãení Pût TibeÈanÛ, kaÏdé pondûlí od 19:30
a ãtvrtek od 18:30 v KC Zahrada, Praha 4,
www.byu.cz, 602 584 478.
·KOLA CELISTVÉ REIKI OTEVÍRÁ 1. roãník
·koly Reiki – semináfiem „Reiki I.“, 21. 11.
v Praze. Pro jiÏ praktikující léãitele Reiki je urãen
nov˘ semináfi 22. 11. Netradiãnû komplexní v˘uka
Reiki a práce s dal‰ími léãiv˘mi energiemi pfiicházejícími na Zemi. ● Zasvûcení celistvému toku
Reiki ● Oãista blokÛ vÛãi plnému proudûní léãiv˘ch energií. Info: [email protected], tel.:
737 149 994, (www.harmoniesrdce.cz).
DUCHOVNÍ SEMINÁ¤E „CESTA HARMONIE“.
Osobnostní rozvoj. V˘uka duchovních oãistn˘ch
technik a meditace. Od úpln˘ch zaãátkÛ aÏ po
vûdomou pfiípravu na své poslání. ● Pravidelná
setkání s konzultacemi a meditacemi, 1x14 dní
v Út, zaãínáme 13. 10. od 17,30–22 h, Praha.
● ProÏitkové meditace s Matkou Zemí a duchovní
techniky na D· 1x mûs., 10.–11. 10. „Îivoucí knihovna Zemû“ ● Rozsáhlé a efektivní odblokování
neÏádoucích jevÛ na‰eho Ïivota a blokÛ duchovního rÛstu pomocí pokroãil˘ch technik SRT
a channelingu, semináfi „âistící pátek“ 09. 10., 6.
11. V‰e v Praze. Informace: [email protected] ,
tel.: 724 243 264, (www.harmoniesrdce.cz). Tû‰ím
se na na‰i spoleãnou cestu Láskou srdce k Cestû
Harmonie :), Dita P. Königová.
Bc. David Rozbroj – kurzy: Bowenova masáÏ I.:
8.–11. 10.; Reflexní terapie I.: 10.–11. 10; BaÀkování
17. 11.; Lymfatická m.: 28. 10.–1. 11.; Thajská m.:
23.–26. 11.; HotStones m.: 27.–29. 11.; Rekondiãní
masér: intenzivní 12.–23. 10. nebo víkendovû 13.
11.–13. 12.; LomiLomi: 4.–6. 12.; Prodej: BaÀky, Masérské stoly, Ïínûnky 608 831 855, www.dotekyduse.com.
Kurz AFT – TERAPIE P¤ITAHOVACÍCH POLÍ
od 8. 5. vede AUTOR metody Z USA – Dr. Ebert.
AFT je nov˘m oborem energetické psychologie,
která je v souãasné dobû povaÏována za jednu
z nejkomplexnûj‰ích a nejúãinnûj‰ích metod
pomoci k lep‰ímu zdraví a duchovnímu rÛstu,
více na www-aft-terapie.cz, tel.: 603 513 636.
23.–27. 11. LÉâENÍ VNIT¤NÍHO DÍTùTE. Tento
semináfi vás podpofií vûdomûji proÏít sebe sama
a pochopit svÛj Ïivotní pfiíbûh. Více info: www.svetloduse.cz.
31. 10.–1. 11. PRVNÍ âAKRA MÚLADHÁRA,
tvÛrãí a sebepoznávací víkendov˘ semináfi, na kterém se blíÏe podíváte ke sv˘m kofienÛm a zkontaktujete se se svojí Ïivotní silou. Více info:
www.svetloduse.cz.
Automatická kresba s Erikou ·afránkovou. Víkend
malování, povídání v kruhu, uvolÀujících cviãení, fiízen˘ch relaxací a masáÏí. Info: 777 938 555,
www.celostnilecba.ic.cz.
Kurzy kineziologie ONE BRAIN v Plzni, lektor
Mgr. Miloslava Rutová. 1. stupeÀ. Nástroje profese 24.–25. 10., 2. stupeÀ. Zlep‰i uvûdomûní uãení
26.–28. 10. 09. Pfiihlá‰ky a info.: 603 213 166, 377
247 582, [email protected], www.milarutova.cz.
POBYTY PRO ZDRAVÍ
Pobyty na hubnutí – 16 let kl. zku‰eností, profi
metody, nastartování metabolismu, trval˘ efekt, úbytek tuku v objemu (4–10 cm i mnohem více), celková regenerace a omlazení, spokojenost klientÛ. Info
na tel./fax: 573 331 067, 606 621 323 (po–pá 10–17
h.). www.regenerace-kromeriz.wz.cz.
Léãebnû-rehabilitaãní pobyty s MUDr. L. I.
JUNDOU, pfiednostou centra psychoterapie v Kyjevû,
se opût uskuteãní v lázeÀském mûstû Luhaãovice,
a to ve dnech 19.–24. 10. Autorehabilitaãní komplex
MUDr. L. JUNDY se s úspûchem pouÏívá pfii onemocnûní pátefie a kloubÛ, srdce a cév, vysokém a nízkém tlaku, poruch zaÏívání, astmatu, koÏních a gyn.
nemocech, neurózách, migrénách, nespavosti, vyãerpanosti, nadváze a závislostech. Informace: Alena
Brabcová, KrouÏky 716, 768 72 Chvalãov, mob. 777
802 449, tel.: 573 378 988, e-mail:
[email protected], www.heverpage.net.
MATKA MEERA zájezd za indick˘m Avatárem BoÏskou Matkou do Nûmecka na 2 dar‰any – rozmotávání karmick˘ch uzlíkÛ, poÏehnání, udílení svûtla, transformaãní posun, zájezd je v term. 7. 1.–10. 1. 2010.
Celková cena záj. 3690 Kã. Inf. tel.: 777 171 177.
V¯ROBKY PRO ZDRAVÍ
MASÁÎNÍ LEHÁTKA SKLÁDACÍ – dfievûná.
Rozesíláme po celé âR i na Slovensko do 3 dnÛ.
Men‰í Lema II. (180 x 65cm) – od 4 260 Kã. Vût‰í
Lema I. (190 x 75cm) – od 4 810 Kã. MoÏnost
splátkového prodeje. Záruka 5 let. DODÁVÁME
TAKÉ
VYBAVENÍ
PRO
KOSMETICKÉ,
PEDIKÉRSKÉ A KADE¤NICKÉ SALONY.
DOPRAVA LEHÁTEK SKLÁDACÍCH PO âR
ZDARMA. Mobil: 603 218 982, e-mail:
[email protected], www.masaznistoly.cz.
Byliny z Kaãenãin˘ch hor, www.bylinnecaje.cz,
tel.: 724 827 432 – 433.
Kovaní andûlé v talismanech a sochách, nabízí:
umûlecké kováfiství – www.kovany.cz, tel.: 608 712
322.
Pfiírodní produkty pro va‰e zdraví.
www.zdravi-klas.webnode.cz.
LÉâIVÉ ·PERKY Z POLODRAHOKAMÒ vyrobím
podle va‰ich konkrétních zdravotních potfieb. Hledám
pro spolupráci léãitele a terapeuty. Ing. Blanka Chumová, tel.: 602 213 066.
TùLOVÉ SVÍCE pomáhají sv˘m plamenem k ãi‰tûní a detoxikaci organismu. Zasíláme po‰tou z Brna.
www.telovesvice.wz.cz, mobil: 607 589 235.
WWW.LECIVEHOUBY.CZ – potravinové doplÀky
z hlívy, ganodermy-reishi, cordycepsu, ‰itake a dal‰ích hub.
Kurzy Reiki – kreativní práce s energií. Usui to
zaãal, my jdeme s dobou. BlíÏe na www.po-po.cz, tel.:
777 910 001.
RÒZNÉ
Kurzy kyvadla – aneb „to si vyãisti“. BlíÏe na
www.po-po.cz, tel.: 777 910 001.
Kufiáci! Odvyknete. Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
Má volba: intuice a Tarot. Hledám dal‰í zájemce
k pfiedávání zku‰eností. Ctirad, 777 212 475,
[email protected]
Hledáme terapeuty, ktefií se chtûjí zapojit do
nadãasového projektu. Pomáháme lidem na cestû
ke zdraví. www.zmena-zivotniho-stylu.cz
Soukromá naturopatická ‰kola FYZIO-MED zahajuje 1. roãník studia naturopatie. Pro absoluventy
moÏnost práce pro kliniku FYZIO-MED. Více informací: Bc. Martina Francová, FYZIO-MED, RÛÏová
521/VS704 Most. Tel.: 722 582 979, 476 701 612.
Prodám ajurvédskou parní lázeÀ. Vhodná pro
zábaly a prohfiívání org. Zcela nová. PÛvodní cena
60 tis, nyní 50 tis pfii rychlém jednání sleva. Tel.:
777 149 678.
www.mojemedunka.cz
Andûlské reiki zasvûcení osobnû i na dálku. Certifikát a manuál. Tel.: 737 370 764.
Hledáme prodejny i jednotlivé prodejce po celé
âR pro aktivní spolupráci s firmou TARA Zdravotní
a relaxaãní v˘robky s BIO náplnûmi. Odbornû za‰kolíme, tel.: 739 316 753, 494 532 092, e-mail:
[email protected] MoÏnost objednání v˘robkÛ na
www.polstarkytara.cz. Prodejna otevfiena dennû 8–15
hod., âesk˘ch bratfií 282, Rychnov n. Kn. Tento inzerát zároveÀ slouÏí jako 10% SLEVOVÁ POUKÁZKA
na v˘robky, kter˘ lze zasílat e-mailem, po‰tou i faxem.
Osvûdãené unikátní mûsíãní nástûnné a stolní
kalendáfie 2010 ,,Svûtelné poselství“ a ,,Léãivé mandaly“ s harmonizaãními obrazy a poetick˘mi legendami
Jarmily Beranové mÛÏete objednat jiÏ nyní na tel.: 606
118 857, 261 226 474, [email protected],
http://proe.cz/beranova.
Koncert Spoleãná vûc 2009. TomበPfeiffer
zahraje na netradiãní nástroj – Vodnáfisk˘ zvon.
Alikvótní tóny, které podle lamÛ pÛsobí na na‰i
duchovní podstatu a pomáhají i tûlu, jsou citlivû
doplnûny snímky promítan˘mi na parabolickém
plátnû. Termíny podzimních koncertÛ najdete na:
www.dub.cz nebo tel.: 603 723 713.
KNIÎNÍ NOVINKA profesora Lenského HVùZDY
ËAN ·ANU je unikátním svûdectvím autora, úãastníka fenomenálních moÏností ãlovûka v nepfiístupních klá‰terech a osadách pohofií Altaje a Ëan
·anu. Opisuje REÁLNÉ rezervní moÏnosti ãlovûka a principy jejich rozvíjení, dokumentárnû-umûleck˘m stylem. Pfieklad do slovenského jazyka.
Objednávky: www.7pilierov.wz.cz, 0902 810 777,
[email protected] MOC: 8,5 euro.
www.RelaxMusic.cz – relaxaãní CD & DVD, knihy
o zdravém Ïivotním stylu, potravinové doplÀky, akupunkturní pomÛcky, fengshui. MoÏnost po‰tovného
zdarma!
V mûsíci fiíjnu vyjde kniha „PrÛvodce (zaãínajícího) vegetariána“ od Vesanto Melinové a Brendy
Davisové. Objednávky na: Ing. Andrea Komínková, 592 31 RadÀovice 75, [email protected],
tel.: 566 618 827. Více informací o knize na
www.kominkova.cz.
¤ÁDKY PROTI
SAMOTù
Pfii odpovûdi je tfieba na obálku dopisu zaslaného na adresu redakce napsat ãíslo této
MeduÀky (10/2009) a znaãku inzerujícího
nebo zavolat na uvedené ãíslo. Zvefiejnûní
inzerátu (do 5 fiádkÛ) stojí 100 Kã.
ONA HLEDÁ JEHO
Hledám pfiítele nekufiáka se zájmy o zdrav˘
Ïivot. styl, cestování, esoteriku, psychoterapii, 51,
V·. Zn. Praha, J. âechy (není podmínkou).
26/165 vegetariánka, hledá vegetariána do 30
let. Pfiíroda, duchovno, Indie, ãajovna. Ozvi se
má‰-li podobné zájmy a vûfií‰ v lásku na první
pohled. Tel.: 736 791 138. Zn. V˘chodní âechy.
Vdova 61 let hledá upfiímného muÏe vy‰‰í
postavy k obãasn˘m schÛzkám nad knihou, v pfiírodû, divadle, pfii tanci, se zájmem o zdravou v˘Ïivu a zdrav˘ Ïivotní styl. Zn. Cesta.
ON HLEDÁ JI
Dobr˘ den pfieji. Jsem Rak z Litovelského
Pomoraví, 40/194/85, svobodn˘, nekufiák, mlad‰ího vzhledu a hledám i touto cestou svoji VytouÏenou pro rodinn˘ Ïivot. Mé zájmy: duchovno (v‰eobecnû), pfiíroda, folklor a zdrav˘ Ïivotní styl. Zn.
Prostor Lásky navûky.
Svobodn˘ muÏ 34 let, v˘‰ka 185 se rád seznámí. Zn. ÎIVOT NA VSI.
MeduÀka / fiíjen 2009
49

Podobné dokumenty

ádková inzerce

ádková inzerce Milí ãtenáfii, jsme rádi, Ïe uÏ mÛÏete podávat fiádkovou inzerci do na‰eho ãasopisu i prostfiednictvím internetu, a to i na Slovensku. Formuláfi k zadání fiádkové inzerce naleznete na adrese http:/...

Více

Obsah Studenti, 38

Obsah Studenti, 38 grad. Je vybudován v ústí jeskynního systému přímo ve skalní stěně, jinak je ale skoro na dně údolí! Dalším místem blízko dálnice, které nesmíme vynechat, je jediná jeskyně ve Slovinsku zařazená na...

Více

SKBU Hostivafi pfiedstavuje oddíl jógy

SKBU Hostivafi pfiedstavuje oddíl jógy Od 1. kvûtna se otvírá nov˘ oddíl Jóga pro seniory. Cviãení bude probíhat vÏdy ve stfiedu 10.00 11.30 h. Budou se cviãit speciální jógová cviãení a meditace urãená pro seniory. První hodina je v Cen...

Více

informační noviny - Festival Miluj svůj život

informační noviny - Festival Miluj svůj život Asi za půl roku jsem se potkal s kamarádem, a jak jsme se tak bavili, zmínil jsem se (a trochu postěžoval) o mé nemoci a on mi poradil laserovou terapii. Jeho tchán ji prý doma na diabetes používá ...

Více

ádková inzerce

ádková inzerce Mary Staggs Detox (VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CEN) a terapeutickou metodu SPINAL TOUCH. www.detoxikacni-pristroj.cz, 608 760 720. ZDRAVÍ = ROVNOVÁHA TĚLA A MYSLI. Pomohu na cestě k uzdravování. Komplexní péče...

Více

Extraezofageální refluxní choroba

Extraezofageální refluxní choroba ADRESA PRO KORESPONDENCI: MUDr. Karel Lukáš, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 e-mail: [email protected]

Více