Dodatek . 1 k Metodickému pokynu pro získání osv d ení pro

Komentáře

Transkript

Dodatek . 1 k Metodickému pokynu pro získání osv d ení pro
*crdux004odqm*
Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 – Vinohrady
CRDUX004ODQM
Č. j.: DUCR-43526/12/Nw
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu pro získání osvědčení pro subjekty
odpovědné za údržbu nákladních vozů a osvědčení pro funkce údržby
(Osvědčení ECM) - č.j.: DUCR-17357/12/Nw
Seznam souvisejících předpisů, se kterými je nutno uvést do souladu dokumentaci
pro systém ECM:
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES)
č. 653/2007 (dále jen Nařízení Komise (EU) č. 445/2011)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:0022:0046:CS:PDF
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne
29. dubna 2004 ve znění M3 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady
95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům směrnice 2001/14/ES o přidělování
kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání
osvědčení o bezpečnosti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:07:08:32004L0049:CS:PDF
ECM certification - Application guide including explanations - Maintenance
workshop certification scheme (Version: 1.0; Date: 28/10/2011)
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA-GUI-11-2011-SAF%20ECM%20certification%20%20%20guide%20maintenance%20workshop%20certification%20scheme%20v1%200.pdf
ECM certification - Application guide including explanations - ECM certification
scheme (Version: 1.0; Date: 28/10/2011)
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/ERA-GUI-09-2011-SAF%20ECM%20certification%20%20guide%20ECM%20certification%20scheme%20v1%200.pdf
ECM certification - Application guide with additional explanations - Sectoral
Accreditation Scheme (Version: 1.2.; Date: 23/02/2012)
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/Accreditation%20Scheme.pdf
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné
bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:108:0004:0019:CS:PDF
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2008/57/ES ze dne
17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:CS:PDF
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí
2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel
(2011/107/EU)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:043:0033:0054:CS:PDF
Strana č. 1 ze 2
k č.j.:
DUCR-43526/12/Nw
Jestliže žadatel o osvědčení žádá o funkci řízení, vyplňuje Žádost o osvědčení pro subjekt
odpovědný za údržbu dle přílohy III Nařízení Komise (EU) č. 445/2011. Pokud žadatel
o osvědčení žádá o funkci rozvoje údržby, funkci řízení údržby vozového parku či funkci
provádění údržby vyplňuje Žádost o osvědčení pro funkce údržby dle přílohy III Nařízení
Komise (EU) č. 445/2011.
Přílohou k žádosti dle přílohy IV Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května
2011 musí být:
-
-
-
doklad, že žadatel o osvědčení má platný a aktualizovaný předpis pro údržbu
nákladních vozů;
zpráva od akreditované inspekční organizace v oboru (zpráva z auditu, jež se vydává
v rámci certifikace systému řízení);
kopie certifikátů, jež žadatel o osvědčení vlastní;
doklady prokazující postupy popsané v příloze III Nařízení Komise (EU) č. 445/2011.
Žadatel o osvědčení se musí vyjádřit ke každému bodu této přílohy v rozsahu podané
žádosti. Vzor je uveden v metodickém pokynu č.j.: DUCR-17357/12/Nw, příloha č. 3.
Pokud se v předložených dokladech objeví odkaz na interní dokumenty, předpisy,
resp. normy, je potřeba přiložit je k žádosti, případně jejich části;
v případě, že žadatel o osvědčení provádí úrovně údržby na nákladních vozech (dle
ECM certification - Application guide including explanations - ECM certification
scheme (Version: 1.0; Date: 28/10/2011)) vlastní kapacitou a nejedná se o opravnu
nákladních vozů, musí žádat i o funkci provádění údržby. Podmínkou je splnění
požadavků, které prokáže Drážnímu úřadu v takovém rozsahu, v jakém opravy
nákladních vozů provádí;
žádá-li žadatel o osvědčení v rozsahu funkce řízení, musí předložit kompletní seznam
nákladních vozů včetně číselného a písmenného označení;
doklad o tom, že činnosti, které neprovádí žadatel o osvědčení vlastní kapacitou, jsou
smluvně delegovány na jiný subjekt.
I když nemá žadatel o osvědčení zavedený systém řízení, musí k žádosti doložit zprávu
od akreditované inspekční organizace v oboru. Jedná se o doklad prokazující správu
dokumentace v interním systému žadatele o osvědčení.
Po kompletně předložené žádosti včetně příloh a posouzení Drážním úřadem je nařízeno ústní
jednání. V rámci ústního jednání se předpokládá, že žadatel o osvědčení prokáže funkčnost
systému údržby pro jednotlivé nákladní vozy především ve správě a činnosti. Kontroluje se
tedy plnění jednotlivých požadavků přílohy III Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 po
obsahové stránce v interních dokumentech žadatele o osvědčení a následně jejich praktické
využití. Doba trvání ústního jednání je v délce 3-5 dní, dle posuzovaného rozsahu. Výstupem
z ústního jednání je protokol, který žadatel o osvědčení obdrží bezprostředně a zpráva, kterou
obdrží po odstranění nesrovnalostí, případně zapracování doporučení Drážního úřadu.
V Praze dne 30.8.2012
Ing. Pavel Kodym
ředitel Drážního úřadu
Strana č. 2 ze 2
k č.j.:
DUCR-43526/12/Nw

Podobné dokumenty

Projektový - quonia.cz

Projektový - quonia.cz Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:...

Více

nabídkový list obtisků - dk

nabídkový list obtisků - dk 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 10,-Kč 10,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč 20,-Kč

Více

Podrobný popis ke stažení

Podrobný popis ke stažení Title (en): Study of synaptic transmission using electrophysiological methods and immunomicroscopy

Více

Celý text metodického pokynu v PDF

Celý text metodického pokynu v PDF 2. Držitel licence strojvedoucího je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, ověřující, zda trvá jeho zdravotní způsobilost. Posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem m...

Více

Městský úřad Strážnice

Městský úřad Strážnice Nikdo z účastníků řízení nevznesl žádné námitky, připomínky nebo podněty. O námitkách nebylo tedy třeba rozhodovat

Více

Full zprava v16

Full zprava v16 Úroveň 2: Morfologie koryta Jedná se o podrobný morfologický popis toku vedoucí k určení geomorfologického typu. Zjišťuje se zejména zahloubení koryta do nivy, jeho rozměry, říční vzor, sklon, char...

Více