nastavení

Transkript

nastavení
Návod na pouţití
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INSTRUKCE
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Neotvírejte zařízení!
POZOR! Pro sníţení nebezpečí vzniku poţáru, anebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte zařízení dešti anebo vlhkému prostředí.
- Přečtěte si tyto instrukce!
- Dodrţujte tyto instrukce!
- Dbejte na všechny upozornění!
•
Přístroj nikdy neotvírejte a nevykonávejte ţádné úkony, které by mohli vést k jeho
mechanickému znehodnocení.
•
Vodiče a kabely umístěte tak, aby nedošlo k jejich poškození.
•
Pouţívejte jen poskytnuté napájecí kabely.
•
Přístroj připojujte pouze do elektrických zásuvek splňujících parametry uvedené
na identifikačním štítku.
•
Přístroj neumísťujte na měkký, případně kluzký povrch.
•
Neumísťujte ţádné předměty na přístroj anebo v jeho těsné blízkosti
•
Větrací otvory nezakrývejte.
•
Nevystavujte přístroj přímému působení slunečních paprsků ani jiného zdroje
tepla.
•
Neumísťujte ho do blízkosti jiných elektrických zařízení.
•
Nevystavujte zařízení působení magnetického pole.
•
Chraňte ho před prachem, vlhkostí a chemikáliemi.
•
Při bouřce vypněte přístroj z elektrické sítě.
•
Přístroj čistěte jen, kdyţ je vypnutý, výlučně suchou hadřičkou.
•
Na čistění nepouţívejte ţádné čisticí prostředky.
•
Zařízení nepouţívejte ve vlhkých místnostech.
•
Do ovládače zařízení pouţívejte jen schválené baterie.
2
•
Výrobek v ţádném případě nevyhazujte do běţného komunálního odpadu.
•
Set-Top Box mohou opravovat výlučně pracovníci společnosti Antik Technology.
•
Společnost Antik Technology nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené
nedodrţením těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí.
3
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INSTRUKCE ......................................................... 3
OBSAH ................................................................................................................. 4
ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU DO VAŠÍ DOMÁCÍ SÍTĚ ......................................... 6
ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU SE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKOU ......................... 7
MOŢNOSTI ZAPOJENÍ DIGITÁLNÍHO AUDIA .................................................... 13
POPIS FUNKCÍ SET-TOP BOXU ......................................................................... 15
VÝZNAM IKONEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU .............................................. 17
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE (DO) .......................................................... 18
VLOŢENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE ............................................. 20
ZÁKLADNÍ MENU................................................................................................. 21
NABÍDKA TELEVIZNÍCH KANÁLŮ ...................................................................... 22
EDITOR KANÁLŮ ................................................................................................. 23
NASTAVENÍ - JAZYK ........................................................................................... 25
NASTAVENÍ - TV VÝSTUPY ................................................................................ 26
NASTAVENÍ - OSTATNÍ NASTAVENÍ ................................................................. 27
NASTAVENÍ - RODIČOVSKÝ ZÁMEK ................................................................. 28
NASTAVENÍ - RODIČOVSKÝ ZÁMEK - POPIS ................................................... 29
VIDEOARCHIV - MOŢNOSTI NAHRÁVÁNÍ PROGRAMŮ ................................... 30
PŘEHRÁVAČ PROGRAMŮ Z ARCHIVU ............................................................. 32
ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU PRO VYUŢÍVÁNÍ SLUŢBY CENTRUM DOMÁCÍ
ZÁBAVY ............................................................................................................... 33
NEJČASTEJI KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) ............................................................ 34
SOUČÁSTÍ BALENÍ JE: ....................................................................................... 35
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ................................................................................ 36
4
ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU DO VAŠÍ DOMÁCÍ SÍTĚ
telefon
5
ZAPOJENÍ SET-TOP
JEDNOTKOU
BOXU
A) Moţnost zapojení pomocí SCART.
Při tomto typu zapojení je potřebné
nastavit v sekci Nastavení / TV
výstupy / Způsob připojení - SCART
CVBS anebo SCART S-Video (v
závislosti na typu TV). Všechny
nastavení potvrdíme tlačítkem Pouţít.
Set-top box se restartuje.
6
SE
ZOBRAZOVACÍ
B) Moţnost
zapojení pomocí portu HDMI.
Při tomto typu zapojení je potřebné
nastavit v sekci Nastavení / TV
výstupy / Způsob připojení - HDMI
/ HD rozlišení - 1080Í, 720p anebo
576i (480i pro NTSC) v závislosti na
typu
TV.
Všechny
nastavení
potvrdíme tlačítkem Pouţít. Set-top
box se restartuje.
7
C) Moţnost zapojení pomocí Y Pb Pr komponentů (CINCH).
Při tomto typu zapojení je
potřebné nastavit v sekci
Nastavení / TV výstupy /
Způsob připojení - YPbPr
/ HD rozlišení - 1080i,
720p anebo 576i (480i pro
NTSC) v závislosti na typu
TV. Všechny nastavení
potvrdíme
tlačítkem
Pouţit. Set-top box se
restartuje.
8
D) Moţnost zapojení PC monitoru pomocí DVI / HDMI kabelu a AUDIO
(CINCH).
Při tomto typu zapojení je potřebné
nastavit v sekci Nastavení / TV
výstupy/ způsob připojení – DVI
monitor / HD rozlišení – 1080i, 720p,
anebo
576i
(480i
pro
NTSC)
v závislosti od typu TV. Všechny
nastavení potvrdíme tlačítkem Pouţít.
Set-top box se restartuje.
9
E) Moţnost zapojení pomocí RF kabelu (koaxial).
Při tomto typu zapojení je potřebné
nastavit v sekci Nastavení / TV
výstupy / Způsob připojení - RF /
Nastavení RF
(Je potřebné si nastavit správný
kanál pro příjem TV signálu).
Všechny
nastavení
potvrdíme
tlačítkem Pouţít. Set-top box se
restartuje.
Po připojení Set-Top boxu do zobrazovací jednotky jednou z nahoře
uvedených moţností, připojíme Set-Top box do elektrické sítě.
Set-Top box by se neměl vypínat z elektrické sítě, jenom stisknutím tlačítka
Zapnout/Vypnout na dálkovém ovládači ho uvést do polohy Standby.
11
MOŢNOSTI ZAPOJENÍ DIGITÁLNÍHO AUDIA
Ke kaţdému z předcházejících schémat (A, B, C, D, E) je moţné zapojit i digitálně
audio, a to dvěma způsoby:
1. Pomocí TOSLINK optického zapojení.
(přijímač)
12
2. Pomocí metalického zapojení (coaxial) SPDIF.
(přijímač)
13
POPIS FUNKCÍ SET-TOP BOXU
Popis funkcí předního panelu set-top boxu
Přední panel pouţíváme hlavně v případech, pokud se z nějakých příčin nemůţeme
dostat do menu nastavení na TV obrazovce pomocí dálkového ovladače.
Zapnutí/
Vypnutí
Zobrazovací
displej
Směrové šipky
Potvrzení
funkce
Vstup do sekce
MENU
1. Stisknutím tlačítka M a šipek vlevo / vpravo se získávají informace o set-top
boxu, o síti a jednotlivých verzích:
IP adresa, Gateway, DNS1, DNS2, MASK, MAC adresa, DHCP on/off, VLAN,
Service Pack, Firmware, GUI verze.
2. Stisknutím tlačítka M a šipek nahoru / dolů se volí způsob zapojení set-top boxu k
TV přijímači, funkce restart a tovární nastavení:
Restartovat GUI, restartovat box, HDMI 16:9 (PAL) - 720p, HDMI 16:9 (PAL) - 1080i,
HDMI 16:9 (PAL) - 576i, DVI 16:9 (PAL) - 720p, DVI 16:9 (PAL) - 1080i, DVI 16:9
(PAL) - 576i, YPbPr 16:9 (PAL) - 720p, YPbPr 16:9 (PAL) - 1080i, YPbPr 16:9 (PAL)
- 576i, SCART 4:3 (PAL) - CVBS, SCART 4:3 (PAL) - S-video, RF 4:3 (PAL) - 21.
Kanál (471,25 MHz), RF 4:3 (PAL) - 44. Kanál (655,25 MHz), RF 4:3 (PAL) - 67.
Kanál (839,25 MHz), tovární nastavení (obnovení původních továrních nastavení)
Zvolení jedné z těchto moţností se potvrzuje stisknutím tlačítka OK na předním
panelu set-top boxu.
14
Popis zadního panelu set-top boxu
Komponentní
výstupy
(CINCH)
Analogové
připojení AUDIA
a VIDEA
(kompozitní
výstup – SCART)
AUDIO digitální
výstup (TOSLINK)
optické zapojení
(multikanálový
výstup, např. 5.1
zvuk)
Zapojení
do
internetové
sítě
AUDIO analogové
výstupy (CINCH)
Digitální přenos obrazu
a zvuku
Připojení IR čidla pro
zapojení 2. TV (závisí
na operátorovi)
RF OUT (koaxiální zástrčka pro
připojení analogového video
signálu), v tomto případě se pouţívá
na připojení druhého TV k Set-Top
Boxu, Funkce není dostupná u všech
verzí STB.
USB porty
(typ 2.0)
Lokální síť (moţnost
zapojení PC, telefonu)
Napájecí
zdroj
12V DC 2A
Audio digitální výstup (SPDIF) –
metalické zapojení (multikanálový
resp. prostorový výstup – např. 5.1
zvuk)
15
VÝZNAM IKONEK NA DISPLEJI SET-TOP BOXU
Aktualizační
S (Sources)
Stahuje seznam zdrojů (seznam kanálů).
P (Programs)
Stahuje EPG (Elektronicky průvodce kanály) pro zdroje.
I (Images)
Stahuje ikonky pro zdroje.
Zzz
Signalizace zapnutí funkce SLEEP. Pokud do vypnutí
zůstává méně neţ 1 minuta, bliká.
UPD
Signalizace updatů zařízení.
Chybové
NI (Network incorrect)
Signalizuje chybu sítě (vytaţený kabel, nemá IP
adresu).
SEO (Stapi error)
Signalizuje nestabilní stav softwaru boxu, při tomto
oznámení po několika sekundách následuje restart
Set-Top Boxu
ME (Master error)
Delta přijatých paketů je 0 nebo delta přijatých paketů se
rovná deltě chybných paketů - sleduje se tok dat pro
sledovaný kanál.
AE (AUX error)
Delta přijatých paketů je 0 nebo delta přijatých paketů se
rovná deltě chybných paketů - sleduje se tok dat pro
funkci PIP nebo sledování kanálu na druhém televizním
přijímači.
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE (DO)
17
Popis tlačítek:
1 - Zapnout/ Vypnout
2 - Číslice 0 - 9 přepínaní kanálů
3 - Přepínaní kanálů na dvou ciferná čísla
4* - Televize
5* - Rádia
6 - Výběr MENU
7 - Ovládaní hlasitosti
8 - Play/ Pause
9 - Při Play se posune o 0,5 min. dozadu (dopředu). Při Pause se posouvá dozadu
(dopředu) po 2 minutách.
10 - Elektronický průvodce kanálů
11 - Módy zobrazení
12 - Změna zvuku při duálním vysílaní
13 - PIP - obraz v obraze - Zapnout / Vypnout
14 - Výměna zobrazených kanálů při zapnuté funkci PIP
15 - Zobrazení času
16 - MUTE - Vypnutí / Zapnutí zvuku
17 - Návrat na posledně sledovaný kanál
18* - Nastavení
19* - Kamery
20 - Informace o probíhajícím programu, čas zůstávající do jeho konce
- informace o následujících programech
21 - Volba kanálů
22 - STOP, Stisknutím Stop + Play/pause - posune na začátek a spustí.
23 - Potvrzení volby
24 - Směrové šipky - Přepínaní kanálů (pokud nejste v poloţce MENU) šipky
nahoru/dolů po jednom kanálu, vpravo/vlevo přepínaní po 5-ti kanálech. Pokud jste v
sekci MENU, slouţí na přesouvání
25 - Zavře všechna viditelná okna v MENU
26 - Změna polohy PIP okna (pracuje při zapnuté funkci PIP)
27 - Volba přepínání mezi kanály standardně okno vs PIP okno
28 - Časovač - nastavení vypnutí STB
* funkční tlačítka, která mají různé funkce podle zvoleného menu.
18
VLOŢENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Do dálkového ovladače pouţijte dvě baterie (typ AAA 1,5 V-jsou součástí
balení).
Baterie do dálkového ovladače vloţte následujícím způsobem:
1. Otevřete kryt přihrádky na baterie zatlačením západky ve směru krytu a
zdvihnutím krytu.
2. Vloţte baterie do přihrádky. Dbejte na polaritu baterií. Správná poloha je
označená ve spodní části přihrádky na baterie.
3. Zatlačte západku na krytu do vrubu a kryt stiskněte směrem dolů, dokud nedojde
k jeho zajištění.
Dbejte na to, abyste nepouţívali baterie po ukončení ţivotnosti. (Nebezpečí vytečení
baterii)
Výrobce není
zodpovědný za škody
způsobené
nesprávným vloţením
baterií.
19
ZÁKLADNÍ MENU
Pohyb v menu Pomocí šipek doprava nebo doleva na dálkovém ovladači.
20
NABÍDKA TELEVIZNÍCH KANÁLŮ
Pohyb v nabídce o jedno místo šipkami nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači.
Pohyb v nabídce skokem o 5 míst šipkami vpravo nebo vlevo. Nabídka
rozhlasových stanic a On-line kamer funguje na stejném principu jako nabídka
televizních kanálů.
EPG – Elektronický průvodce
Čas do konce vysílaného
kanálů (nepodporuje kaţdý
programu
kanál)
Červené tlačítko –
Následující
Modré tlačítko –
Zapnutí / Vypnutí
program
Zapnutí / Vypnutí
nabídky kanálů.
editoru kanálů.
Ţluté tlačítko –
Zelené tlačítko –
Zapnutí / Vypnutí
Zapnutí / Vypnutí
nabídky rádií.
On-line kamer.
21
EDITOR KANALŮ
Posun pořadí kanálů ve
Funkce přeskočení (vynechání) kanálu. Označení
směru šipky – posun se
přeskočení kanálů se vykoná stisknutím tlačítka
vykoná stisknutím
OK na DO. Po označení přeskočení kanálu a
tlačítka OK na DO.
následném uloţení, se kanál v editoru kanálů
posune na konec pořadí, odkud si ho umí zpětně
zařadit do nabídky kanálů.
Individuální nastavení hlasitosti pro
Zamknutí kanálu
jednotlivý kanál. Vykonává se šipkami
aktivujeme stisknutím OK
vpravo / vlevo hned po stisknutí OK
na DO, takto označený
na DO.
kanál bude moţné
sledovat pouze po zadání
zvoleného kódu.
22
Nastavení poţadované
jazykové mutace
zvoleného kanálu
Zavřít – opuštění
Přesunout – zvolení si
editoru bez uloţení
čísla pořadí kanálů.
Uloţit – uloţení
Předvolené – obnovení
poţadovaných změn
původních nastavení.
v editoru.
23
NASTAVENÍ - JAZYK
Přechod do sekce šipkou vpravo. Přechod zpět do sekce nastavení - tlačítko MENU.
Ovládání výběru jazyka šipkami vpravo nebo vlevo. Potvrzení výběru tlačítko OK.
24
NASTAVENÍ - TV VÝSTUPY
Přechod do sekce šipkou vpravo. Přechod zpět do sekce nastavení - tlačítko MENU.
Přepínání mezi formáty
Nastavení normy vysílání
16: 9 / 4: 3
PAL / NTSC
Single – při zapojení jedné
Nastavení připojení
TV. Dual – při zapojení 2
STB k TV. Moţnosti:
TV
HDMI / DVI monitor /
YPbPr / SCART CVBS /
SCART S-video / RF
Návrat do sekce
Nastavení
Nastavení rozlišení při
Potvrzení nastavení –
STB se restartuje.
způsobu zapojení HDMI /
DVI monitor / YPbPr
Moţnosti: 1080i / 720p /
576i – (480 pro NTSC)
Zvolení kanálu pro
připojení RF (koaxiál)
25
NASTAVENÍ – OSTATNÍ NASTAVENÍ
Přechod do sekce šipkou vpavo. Přechod zpět do sekce nastavení – tlačítko MENU.
Zobrazování displeje na předním
panelu při vypnutém STB
v poloze StandBy. Moţnosti:
Šetřič / Černý displej / Hodinky
Nastavení přehlednosti
grafického okna
Volba zobrazení ikonek na
předním displeji. Moţnosti
zobrazování: Všechny i
chybové / ţádné ikonky / jen
aktualizační.
Nastavení jasu displeje na
předním panelu STB.
Moţnosti:
Automaticky /Manuálně
Návrat do sekce Nastavení
Nastavení hodnoty jasu při
manuálně zvoleném způsobu
nastavení jasu displeje
26
NASTAVENÍ - RODIČOVSKÝ ZÁMEK
Nastavení, změna a odstranění
hesla se popisuje na další straně.
Stanovení času od – do
Návrat do sekce
v kterém je zámek neaktivní.
Nastavení
Nastavení aktivnosti zámku. Moţnosti:
Vypnutý (Zámek není aktivní) / Zapnutý
(Zámek je aktivní 24 hodin denně) /
Podle času (Zámek není aktivní v čase,
kt. si stanovíte v poloţce čas otevř.
zámku)
27
NASTAVENÍ - RODIČOVSKÝ ZÁMEK - POPIS
Rodičovský zámek:
Rodičovský zámek je funkce, pomocí které můţete zablokovat volný přístup ke
kanálům, jejichţ obsah povaţujete za nevhodný pro nezletilé děti. Na obrazovce se
tak zobrazí aţ po zadání hesla, které si sami zvolíte. Heslo vytvoříte kombinací
maximálně deseti libovolných znaků.
Nastavení hesla:
V sekci Rodičovský zámek necháte poloţku Aktuální heslo nevyplněnou. Do poloţky
Nové heslo napíšete vámi zvolené heslo. Stejné heslo napíšete i do poloţky Nové
heslo znovu. Potvrdíte stisknutím poloţky NASTAVIT NOVÉ HESLO. Pokud ste se
při psaní hesla spletli, poslední napsaný znak smaţete červeným tlačítkem ovladače.
Změna hesla:
Do poloţky Aktuální heslo napíšete heslo, které právě pouţíváte. Do poloţky Nové
heslo napíšete heslo, které chcete začít pouţívat. Stejné heslo napíšete i do poloţky
Nové heslo znovu a potvrdíte stisknutím poloţky NASTAVIT NOVÉ HESLO.
Odstranění hesla:
Pokud chcete, aby kanál nebyl dále chráněný heslem, napíšete do poloţky Aktuální
heslo to heslo, které právě pouţíváte. Poloţky Nové heslo a Nové heslo znovu
ponecháte nevyplněné a stiskněte poloţku NASTAVIT NOVÉ HESLO.
28
VIDEOARCHIV - MOŢNOSTI NAHRÁVÁNÍ
PROGRAMŮ
1. Moţnost jednotlivého označování programů
Moţnosti nahrávání programů spustíme stisknutím tlačítka EPG (Electronic
Programme Guide = Elektronický průvodce kanály) na dálkovém ovladači (dále jen
DO). Následně se šipkami na DO posouváme v nabídce programů, a ty které
chceme nahrát, označíme individuálně stisknutím tlačítka OK na DO.
Při programu se objeví červený znak symbolizující, ţe program je připraven pro
nahrávání. Stejným tlačítkem OK na DO, odstraňujeme označení programů, resp.
červený znak.
2. Moţnost skupinového označování programů
Moţnosti nahrávání programů spustíme stisknutím tlačítka EPG na DO.
Následně stiskneme červené tlačítko na DO a vybereme si z následujících
moţností:
-
Nahrát program pro den DD.MM.YYYY
Automaticky nahrávat všechny programy
Deaktivovat všechny nahrávky
Deaktivovat všechny nahrávky pro den DD.MM.YYYY
Vybranou moţnost potvrdíme stisknutím tlačítka OK na DO.
Moţnosti nahrávání opustíme stisknutím červeného tlačítka na DO.
Nabídku EPG opustíme tlačítkem EPG na DO, nebo tlačítkem MENU na DO, nebo
tlačítkem EXIT na DO.
29
Program se nachází
v archivu.
Program se nenachází
v archivu.
Program je připraven
na nahrávání.
Program je právě vysílán
v reálném čase.
30
PŘEHRÁVAČ PROGRAMŮ Z ARCHIVU
Název programu
Obrazový
náhled
Čas začátku
nahrávání
Název pořadu
Čas zůstávající do
konce pořadu
Jiţ odvysílaný čas
pořadu
31
Čas konce
nahrávání
ZAPOJENÍ SET-TOP BOXU PRO VYUŢÍVÁNÍ SLUŢBY
CENTRUM DOMÁCÍ ZÁBAVY
Sluţba je aktivní v závislosti na operátorovi.
Více informací o centru domácí zábavy ţádejte
u svého operátora
32
NEJČASTEJI KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)
Předtím neţ budete kontaktovat svého poskytovatele sluţby kvůli případnému
problému, přečtěte si, prosím, tyto Často kladené otázky:
PROBLÉM
MOŢNÉ ŘEŠENÍ
Nesvítí displej přístroje
- přesvědčte se, zda napájecí kabel přístroje je správně zapojený –
- při nastavení MENU / Nastavení / Ostatní Nastavení / Displej
v StandBy / Černý displej, je displej nevysvícený.
Na televizoru se zobrazuje - zkontrolujte si v MENU/Nastavení/TV Výstupy všechny poloţky
týkající se Vašeho typu televizoru a způsobu zapojení (např. pokud
obraz, ale není slyšet
máte Full HD (1080i) televizní přijímač propojený se Set-Top Boxem
zvuk
přez HDMI kabel, v MENU/Nastavení/TV Výstupy si nastavte
Připojení TV - HDMI, HD rozlišení - 1080i a potvrďte to ikonou Pouţít
- Set-Top Box se restartuje)
- zvuk je ztlumený, resp. je stisknuté tlačítko MUTE na dálkovém
ovladači set-top boxu nebo na dálkovém ovladači televizního
přijímače
- zkontrolujte připojení SCART kabelu.
Na televizoru se
nezobrazuje obraz
- pravděpodobně jsou špatně nastavené TV Výstupy na set-top boxu.
Pouţijte přední panel Set-Top Boxu. Stiskněte na něm tlačítko M a
šipkami (nahoru, dolů) v nabídce na displeji si vyberte skutečný
způsob připojení Set-Top Boxu k Vašemu televizoru, který potvrdíte
stisknutím tlačítka OK, téţ na předním panelu
- jsou nesprávně nastavené Externí výstupy na Vašem televizním
přijímači (závisí na typu televizoru).
Seznam kanálů je prázdny - seznam kanálů se automaticky stahuje kaţdých 5 minut nebo při
odpojení/zapojení STB z elektrické sítě, tzv. tvrdý restart.
- zkontrolujte, zda je set-top box připojený k internetové síti.
- zapojený router před STB; je potřeba zapojit ethernetový kabel
přímo do STB
Dálkový ovládač
nefunguje
- zkontrolujte, zda se v něm nacházejí baterie, případně, vloţte nové
baterie.
- zkontrolujte, zda čidlo na předním panelu set-top boxu není zakryté.
Set-Top Box zmrznul
- zkuste přepnout na jiný kanál, případně pouţijte tvrdý restart
(odpojení z elektrické sítě a následné zapojení).
Obraz čtverečkuje
- zkontrolujte, zda ethernetový kabel vedoucí k Vašemu set-top boxu
nebyl nějakým způsobem přerušený nebo poškozený - případně
restartujte set-top box.
Při zapojení přes SCART
je obraz černobílý
- zkontrolujte, zda v MENU/Nastavení/TV Výstupy/Připojení TV máte
správné SCART Nastavení. Zvolte si SCART CVBS nebo SCART
S-video v závislosti od typu Vašeho televizoru.
Obraz se jeví jako
nekvalitní
- zkontrolujte, zda máte správně nastavené MENU/Nastavení/TV
Výstupy.
33
Všechno se zdá
správně nastavené,
ale nejdou TV
kanály.
- můţe to způsobovat zapojení routru před set-top boxem, je
potřebné zapojit přívodný ethernetový kabel přímo do set-top
boxu.
- zkontrolovat, zda svítí dioda na portě WAN (pokud nesvítí,
odpojit/zapojit ethernetový kabel.)
SOUČÁSTÍ BALENÍ JE:
1x
Set-top box
1x
Scart kabel
1x
Dálkové ovládání
1x
1x
HDMI kabel
Manuál
34
1x
Adaptér 12V DC 2A
2x
1,5 V baterie
velikosti AAA
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozměry zařízení:
288 x 54 x 232
Vstupní napájení:
100-240 V- 50/60 Hz, 0,6 A
Odběr el. energie:
Maximum 11W, Standby 6W
Velikost displeje:
2,3"
Primární výstup:
HDMI 1.2a: Vysoké rozlišení & standardní rozlišení
Komponentně analogové video (3xRCA)
S/PDIF Digitální Audio (optický a koaxiální)
Stereo Audio (2xRCA)
TOSLINK - optický digitální výstup
Sekundární výstup:
SCART: (S-Video, CVBS) Standard Laditelný VHF, UHF
modulátor (RF konektor)
Vstupy:
2 x USB 2.0
4x 1 x RJ 45 (Ethernet 10/100baseTx)
Externí napájení
TV Podpora:
16:9 nebo 4:3
PAL nebo NTSC
HD-ready plazma, LCD
Standardní CRT TV
PC monitory s DVI vstupem
Dva nezávislé výstupy
Hardware:
CPU: ST Microelectronics 71xx Onboard
flash: 16 MB Application flash: 1GB Video
Memory: 128 MB System Memory: 128 MB
Operační Systém:
Linux
Tento přístroj splňuje všechny poţadované bezpečnostní normy a předpisy.
35
Prohlášení o shodě
Ve smyslu odst. 5 §13 Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických poţadavcích na
výrobky a o posuzovaní shody a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů:
Na zařízení:
AWS 2651
bylo vydané prohlášení o shodě.
Uvedené zařízení splňuje základní poţadavky a všechny příslušné
ustanovení směrnice 1999/5/ES.
V Košicích dne 15. 7. 2009
36

Podobné dokumenty

RADIOX - retroraj.cz

RADIOX - retroraj.cz stiskem tlačítka MODE. Frekvence, nastavená v základním reţimu, je počáteční. Nyní otáčením nastavíme frekvenci koncovou. Stiskem MODE přejdeme k nastavení kroku změny frekvence. Dalším stiskem MOD...

Více

Soubor - Touratech

Soubor - Touratech • Mobilní telefon/GPS navigace: TOUR Interphone lze připojit souběžně k maximálně dvěma zařízením • Radio FM: TOUR Interphone disponuje integrovaným FM-RDS přijímačem pro pásmo 88-108 MHz. Uložit d...

Více

Film a dějiny 3

Film a dějiny 3 Str. 359 (dole): karikatura z deníku MladáJřonta, 22. 8.1948 - autor neznámý. Str. 362: karikatura z deníku MladáJřonta, 19. 9. 1948 - autor neznámý. Str. 363: karikatura z časopisu Kino, 23.1.1948 -

Více

(Zamilovaná kavárna)

(Zamilovaná kavárna) vybavovala. Rozhodně byl ten nejkrásnější. Do kavárny vešel hlouček dívek, které se okamžitě hnaly k chlapci. Vzpomněla jsem si. Harry Styles. Slavný Harry Styles ze skupiny One Direction. Sestra j...

Více

Průvodce Velkou Británií

Průvodce Velkou Británií a registrační dokument Log book

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Nikdy nepřipojujte MP330 přes USB hub. Připojení přes USB hub, kam je připojeno více zařízení můţe přinášet nedostatečné nebo nestabilní napájení. To může způsobit poškození Vašeho hudebního přehrá...

Více

Skripta - Marek Běhálek

Skripta - Marek Běhálek Při vytváření softwarového produktu je prováděná celá řada aktivit. Následující výčet uvádí aktivity, které se pravděpodobně objeví při vývoji nějaké aplikace. Vlastní výčet je ovšem jen velmi nepř...

Více

www.koaxial.cz

www.koaxial.cz Lubomír Bukva tel.608473066 , Čechy severní a SM E-mail: [email protected] , [email protected]

Více