Prohlášení o vlastnostech

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech
1.
2.
3.
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 057-10015C.1
HD – keramický zdící prvek, kategorie I, 290x140x65 mm (český formát)
16 Melbourne – cihla klinker plná červená hladká
Keramický zdící prvek určený pro chráněné a nechráněné zdivo, a také keramický zdící prvek o velké objemové hmotnosti
brutto v suchém stavu v chráněném zdivu.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Výrobce/výrobní závod
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zaklad 1
55-300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2
Tel. 00-48/713978100, fax 00-48/713978100
www.roben.pl, e-mail: [email protected]
Není dotčeno
Systém 2+
Certifikovaný úřad Güteschutz Ziegel e.V., NB č. 0854 provedl prvotní kontrolu výrobního závodu a kontrolu
podnikového systému kontroly výrobního procesu a provádí průběžný dozor, vyhodnocení a posouzení vnitřní
kontroly výroby podle systému 2+ a na tomto základě vystavila certifikát shody podnikové kontroly výroby č. 0854CPD-057.
Není dotčeno
Stanovené vlastnosti:
Základní charakteristiky
Užitkové vlastnosti
Harmonizovaná
technická norma
Rozměry
Délka/šířka/výška (mm)
290x140x65
Střední hodnota
Třída Tm (mm)
délka+5/-10
Šířka±5
Výška ±3
Odchylky rozměrů:
Rozpětí
Třída Rm (mm)
délka 10
Šířka 6
EN 771-1: 2011
Výška 4
Tvar a uspořádání
Nákres a – prvek plný
Pevnost v tlaku –
Střední hodnota
N/mm2
≥45
směr zatížení: kolmo
k vodorovné spáře zdiva
10.
Vlhkostní roztažnost
mm/m
NPD
Přídržnost: podle EN 998-2
N/mm2
Tab. příloha C
EN 998:2010
Obsah aktivních rozpustných solí
Třída
S2
Nasákavost vody
Hmotn. %
≤6
EN 771-1:2010
Reakce na oheň:
Třída
A1
Faktor propustnosti vodních par
μ
50/100
EN 1745:2012
3
Objemová hmotnost brutto v suchém
kg/m
2300
stavu
Třída
D2
3
Objemová hmotnost netto v suchém
kg/m
2300
stavu
EN 771-1:2011
Třída
D2
Tepelná vodivost
W/mK
NPD
Trvanlivost (Mrazuvzdornost )
Třída
F2
Nebezpečné látky
Podle přílohy ZA.3
Užitkové vlastnosti výrobku podle článku 1 a 2 jsou shodné s deklarovanými vlastnostmi v bodě č. 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Środa Śląska , 12. 5. 2014
Matthias Grziwa
Technický ředitel
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 057 – 10015C.1
1.
HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 290 mm x 140 mm x 65 mm ( format czeski )
2.
16 Melbourne – cegła klinkierowa pełna czerwona gładka
3.
Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych, a także element murowy ceramiczny o
dużej gęstości brutto w stanie suchym w murach zabezpieczonych.
Producent / Zakład Produkujący
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1
4.
55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2
Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100
www.roben.pl, e-mail : [email protected]
5.
Nie dotyczy
6.
System 2+
7.
Certyfikowana instytucja Güteschutz Ziegel e.V., NB Nr. 0854 przeprowadziła pierwsza inspekcję zakładu producenta
oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli
produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
Nr 0854-CPD-057.
8.
Nie dotyczy
9.
Deklarowane właściwości użytkowe
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Wymiary
Długość/szerokość/wysokość [mm]
Średnia
kategoria Tm [mm]
Rozpiętość
kategoria Rm [mm]
Odchyłki wymiarów
Kształt i budowa
Wytrzymałość na
ściskanie – kierunek
obciązenia:
Średnia
prostopadle do
poziomej spoiny w
murze
Rozszerzalność pod wpływem
wilgoci
290/140/65
Długość + 5/-10
Szerokość ± 5
Wysokość ± 3
Długość 10
Szerokość 6
Wysokość 4
rysunek a – element pełny
N/mm
2
mm/m
EN 771-1:2011
≥ 45
NPD
Wytrzymałość spoiny
wg EN 998-2
N/mm
Zawartość aktywnych soli
rozpuszczalnych
Kategoria
S2
Reakcja na ogień
Klasa
A1
Absorpcja wody
% - wagowy
≤6
Współczynnik dyfuzji pary wodnej
µ
50/100
2
3
Tab. Załącznik C
kg/m
2300
Kategoria
D2
EN 998:2010
EN 771-1:2011
EN 1745:2012
Gęstość brutto w stanie suchym
3
kg/m
2300
Kategoria
D2
Współczynnik przewodzenia ciepła
W/mK
NPD
Trwałość
Kategoria
F2
Substancje niebezpieczne
załącznik ZA.3
Gęstość netto w stanie suchym
EN 771-1:2011
Właściwośći użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
10.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
w pkt 4.
Środa Śląska 12.05.2014
Matthias Grziwa
Dyrektor d/s Technicznych