Věkem podmíněná makulární degenerace Ústa ve zdraví a nemoci

Komentáře

Transkript

Věkem podmíněná makulární degenerace Ústa ve zdraví a nemoci
Ústa ve zdraví
a nemoci
Věkem
podmíněná
makulární
degenerace
Zdraví
na‰ich
dûtí
Nové MoliMed - spolehlivé,
prodyšné, diskrétní
Vložky při lehkém úniku moči
NOVÉ
Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem moči. Donedávna jsem tento problém řešila jinými pomůckami.
Potom mi kamarádka doporučila MoliMed. „Vysokou absorpci má více značek vložek při úniku moči,“ pověděla
mi. „MoliMed kromě toho nabízí další výhody. Vyzkoušej je a určitě to poznáš také sama.“
Vyzkoušejte i Vy nové MoliMed. Nejenže spolehlivě absorbují, ale díky speciálním odvodovým drážkám
na povrchu se také lépe přizpůsobí Vašemu tělu. Zároveň rychle odvádějí tekutinu do vylepšeného savého
jádra. S novými vložkami MoliMed se budete cítit o mnoho lépe. Doporučte je i Vy svojí kamarádce!
Zeptejte se svého praktického lékaře, nebo gynekologa. Výrobky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Nové MoliMed najdete také
v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb.
Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150
Editorial
Vážení čtenáři,
vzpomínky na dětství většině lidí splývají se šťastným
obdobím bezstarostnosti, s nímž nějaké negativní
zážitky snad ani nemohou být spojovány.
Přesto se věci mají trochu jinak. Dětství není jen
věkem her a více či méně tolerovaného zlobení, ale
také obdobím častých nemocí, kdy vyvíjející se
organizmus dítěte často přechází z jedné nemoci do
druhé. Dětská populace tak patří společně se seniory
k těm skupinám obyvatelstva, které nejvíce potřebují
lékařskou péči. To je také důvod, proč jsme se
rozhodli zvolit dětskou nemocnost za hlavní téma
tohoto čísla. Zvláště rodiče a prarodiče by se tak měli
dozvědět základní informace alespoň o těch
nejčastějších dětských nemocech a ovšem také o tom,
jak dětským onemocněním pokud možno předcházet.
Bohužel ne všechny manželské páry mají to štěstí, že
mohou přivést na svět potomka. Protože neplodnost
postihuje stále početnější část populace, rozhodli
jsme se věnovat pozornost i této problematice.
Moderní medicína totiž dokáže v mnoha případech
nešťastným párům pomoci, a je proto důležité být
o možnostech současné vědy dobře informován.
První číslo našeho časopisu vychází každoročně na
jaře, tedy v období, v němž nestálé počasí často
způsobuje různé formy nachlazení. Proto znovu
připomínáme zásady, jak s tímto obtěžujícím
onemocněním bojovat. Věříme však, že vedle těchto
témat v tomto čísle naleznete ještě mnoho dalších
zajímavých informací, které vám pomohou v lepší
péči o vaše zdraví. A pevné zdraví po celý
letošní rok vám přeje
redakce
3
9
¤ada lidí se domnívá, Ïe dítû
je pouhá „zmen‰enina“
dospûlého ãlovûka. DÛsledky
takového nesprávného
pohledu a pfiístupu
k dítûti se mohou
projevit fiadou
psychick˘ch
a zdravotních
obtíÏí.
Akutní zánût
stfiedního ucha
je ãastou
nemocí
u mal˘ch dûtí.
Byli jste
opakovanû se
sv˘mi dûtmi na
pohotovosti,
kde jim píchali
ucho?
13
4
35
KaÏd˘ ví,
jak snadno se
kilogramy nabírají
a jak tûÏce se jich
zbavujeme. A právû
v jarním období, kdy
nás sluníãko nutí
odkládat teplé zimní
obleãení, se na‰e
nadváha zaãíná
stávat problémem.
Co s ním?
Obsah
38
Cukrovka je
nemoc tak ãastá,
Ïe se s ní dnes
bohuÏel bûhem
Ïivota setká kaÏd˘
tfietí z nás.
40
Pod pojem aktivního odpoãinku
zahrnujeme rÛzné zájmové ãinnosti.
Aktivní odpoãinek pfiispívá du‰evnímu
i fyzickému zdraví.
8
Zdraví našich dětí
9
Dítě, zdraví, nemoc a my dospělí
10
Infekční nemoci
13
Zánět středního ucha
14
Máte hyperaktivní dítě?
16
Psychologický vývoj dítěte
18
Co je hipoterapie
20
Medicínský výzkum na evropské úrovni
22
Osteoartróza - nejčastejší onemocnění kloubů
24
Ústa ve zdraví a nemoci
28
Práce se mi stala láskou i prokletím
31
Jitrocel kopinatý
32
Nachlazení
35
Jak zhubnout?
36
Probiotika a naše zdraví
38
Strava diabetiků
40
Jak se zdravě vyspat?
42
Život s dialýzou
44
Inkontinence – problém, který lze řešit
46
Záněty močového měchýře
48
Léčba neplodnosti
50
Čeští vědci pokročili ve studiu kmenových buněk
52
Věkem podmíněná makulární degenerace
54
Neviditelné nebezpečí krevního tlaku
56
Vodní doktor Vincenz Priessnitz
5
Peãujte
o zdraví
dûtí!
Jejich zdravý vývoj
je nejlepší investicí
do budoucnosti.
Foto ãísla
8
Téma ãísla
Zdraví na‰ich dûtí
Dítû, zdraví, nemoc
a my dospûlí
¤ada lidí se domnívá, Ïe dítû je pouhá
„zmen‰enina“ dospûlého ãlovûka.
DÛsledky takového nesprávného pohledu
a pfiístupu k dítûti se mohou projevit fiadou
psychick˘ch a zdravotních obtíÏí.
Jaká rizika
ãíhají na dûti?
Dětský svět je obklopen světem nás,
dospělých. Ne vždy se obejdou vzájemná setkání těchto dvou rozličných světů
pro děti bez rizika. Chránit zdraví dětí
a vyloučit možná rizika a nebezpečí poškození jejich zdraví je nikdy nekončící
úkol nás dospělých.
V současnosti jsou děti nejvíce ohroženy opakovaným pobytem ve znečištěném ovzduší. Zejména ve velkých městských aglomeracích významně stoupá
znečištění ovzduší zplodinami z automobilů a velkými i jemnými prachovými čás-
Téma ãísla
ticemi. Tyto částice a těžké kovy, aromatické uhlovodíky a jiné toxické látky, které se na ně vážou, děti vdechují do hlubších částí dýchacích cest, odkud se dostávají do krve. Proto se posouvá
významně nemocnost do nižších věkových skupin a přibývá kojenců s projevy
astmatu. Zejména předškolní děti jsou
déle nemocné, více kašlou a jsou u nich
častější zánětlivé komplikace dolních
cest dýchacích.
Dalším významným rizikovým faktorem, který ohrožuje zdraví dětí, je obezita. Pokud se nevhodná skladba jídelníčku
u dítěte kombinuje s nedostatkem pohybu a vysedáváním u televize či počítače,
je dítě ohroženo v pozdějším věku kardiovaskulárními problémy: statistiky hovoří o tom, že až polovina českých dětí
hraje či surfuje na počítači denně 1,5 hodiny, a to pravidelně až třikrát týdně. Za
příčinu tohoto jevu bývá udávána většinou nuda, nedostatečný zájem rodičů,
kteří nemají na své děti čas, málo s nimi
mluví a nezajímají se o jejich problémy.
Spolu s větším podílem neúplných rodin vedou tyto situace k citovému strádání dětí. Nedostatek citu je pro životní
pohodu a kvalitu života dítěte nebezpečnější než strádání materiální. Podcenění
citové výchovy dítěte vede k jeho uzavírání do sebe (autizmus) a je narušena jeho komunikace s okolím i jeho vrstevníky. Není se pak co divit, že přibývá případů šikany.
Často si jako praktický dětský lékař
s dlouholetou praxí kladu otázky, zda my
dospělí děláme pro zdravý a přirozený
vývoj našich dětí vše, co je v našich silách. Realita všedních dnů tomu bohužel nenasvědčuje. Je na každém z nás,
aby se o to alespoň pokusil.
MUDr. Milan Kudyn
Ela oplatky jsou díky slazení
fruktózou vhodné nejen pro diabetiky
v rámci lékafiem stanoveného reÏimu,
ale i zdravûj‰í alternativou mlsání.
Stávající pfiíchutû lískoofií‰ková, ãokoládová a nugátová roz‰ifiujeme o oblíbenou vanilkovou pfiíchuÈ.
V˘robky z fiady vhodn˘ch pro diabetiky byly pfii uvedení
na trh podrobeny v‰em nejpfiísnûj‰ím laboratorním
vy‰etfiením a schvalovacím procesÛm Státního
zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví âR.
INZERCE
J
e nutno si uvědomit, že dítě je dynamicky se rozvíjející se organizmus, který velmi citlivě reaguje na
všechny negativní vlivy svého okolí. Také proto dětští lékaři ve zvýšené míře kladou důraz na preventivní sledování
(prohlídky) všech věkových kategorií, od
novorozeneckého věku až do puberty.
Systém pravidelných preventivních prohlídek, prováděných praktickými dětskými lékaři, má za úkol dlouhodobě sledovat dynamiku změn vývoje organizmu
a včas odhalit závažné poruchy zdravotního stavu dítěte a neprodleně zahájit
příslušnou léčbu. Součástí preventivních
prohlídek je pravidelné očkování dětské
populace podle očkovacího kalendáře.
Očkováním vznikají v těle protilátky, které chrání dítě před infekčním onemocněním. V současnosti jsou pro naše děti
k dispozici bezpečné kombinované očkovací látky, které jsou vyráběny moderní technologií na základě nových poznatků z mikrobiologie a imunologie.
Bohužel i přes veškerou snahu o zajištění kvalitní lékařské péče přibývá dětí, které jsou ohroženy.
V˘hradní distributor pro âeskou republiku:
I. D. C. Praha, a. s., ·títného 18, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 814 411, fax: +420 222 785 545
E-mail: [email protected] • www.idcpraha.cz
Infekãní nemoci
V
naší republice to platí například o dětské
obrně nebo záškrtu.
Dnes se můžeme setkat s nemocemi, jako jsou plané
neštovice, příušnice, zarděnky
či spála.
Plané neštovice
Plané neštovice (Varicella)
vyvolává virus. Když někdo onemocní, vylučuje v prvních dnech
nemoci s vydechovaným vzduchem veliké množství viru. Jestliže jste plané neštovice ještě neprodělali a jste s nemocným
v uzavřené místnosti, předpoklad je větší než 90 %, že plané
neštovice dostanete. Po získání
infekce se v prvních deseti
dnech neděje nic. Ale potom
v rozmezí týdne až čtrnácti dnů
na vás nemoc dolehne.
Začne stoupat teplota a na
kůži se objeví vyrážka, zprvu
drobné skvrnky do velikosti 2–3
10
V souãasné dobû existuje
oãkování proti vût‰inû dûtsk˘ch
infekãních nemocí. Díky nûmu se
v˘raznû sníÏil poãet onemocnûní
v zemích, kde se oãkuje. Dokonce
se nûkteré dûtské infekãní
nemoci pfiestaly vyskytovat.
Zarděnky se projevují tak, že na kůži celého těla se postupně
objeví vyrážka růžová až světle červená, velikosti od 2–4 mm.
mm, které se v průběhu několika hodin mění v puchýřky o průměru 3–6 mm. Puchýřky nejdříve obsahují čirou tekutinu,
která se postupně mění na mléčně zkalenou. Po několika dnech
puchýřky zaschnou a za několik
dalších dnů se zaschlý stroupek
uvolní.
Vyrážka se objevuje postupně v několika výsevech po sobě,
proto na kůži vedle sebe najdeme různá její stadia. Typickým
příznakem je, že se vyrážka vyskytuje také ve vlasech.
Mimo vyrážky a horečky, která doprovází výsev na kůži, se
velmi často připojí sice banální,
zato velice nepříjemná věc, a sice svědění, často velmi intenzivní. Když vyrážka svědí, nutí vás
k podrbání – a právě tehdy může nastat problém: při rozškrábání puchýřků se do nich může
dostat bakteriální infekce a na
kůži zůstanou jizvy.
Téma ãísla
Horečka v prvních několika dnech je
u planých neštovic běžná. Jestliže přetrvává
déle, zvláště když už se neobjevuje další nová vyrážka, může signalizovat komplikace.
Nejsou časté, přesto mohou nastat. Může se
objevit zápal plic nebo zánětlivé postižení
mozečku, tzv. cerebelitida. Tu poznáte snadno, pacient postižený cerebelitidou vypadá
jako opilý. Má potíže s rovnováhou, netrefí
se prstem na nos, ale na rozdíl od alkoholové opilosti konverzuje na úrovni odpovídající věku.
Léčba
krku. Není červený, ale může vás na dotek
lehce bolet. Do jednoho až tří dnů se stejný
otok velmi pravděpodobně objeví i na druhé
straně.
Vlastní otok příušních slinných žláz obvykle není příliš nepříjemný. Často však bývá doprovázen bolestmi hlavy, zvracením
a horečkou. Daleko vzácněji, s odstupem až
několika dnů od začátku onemocnění, se může u chlapců v pubertě nebo u mužů objevit
otok varlete; většinou jednostranný, vzácně
oboustranný. Ten již dovede potrápit, protože bolí, někdy až ukrutně.
Zvracení a bolest hlavy mohou být značně
úporné. Není dobré je podceňovat. Tyto komplikace již vyžadují zvláštní
péči.
Při horečce vyšší než 38 °C nasadíme lék
proti horečce. Dávkování
naleznete v příbalovém letáku. Proti svědění, ale
hlavně na celkové zklidně Léčba
ní existují rovněž speciální
Lék proti horečce podávátabletky, u malých dětí by
me při teplotě vyšší než
měl dávku určit lékař.
38 °C. V každém případě je
Je možno použít také obdůležitý klid na lůžku –
líbený tekutý pudr. Jeho
tím předcházíme možným
hlavní účinek spočívá v tom,
komplikacím, jako je zánět
že vysušuje puchýřky, které
varlete nebo zánět mozkotak dříve zaschnou. Tím se
vých blan. Zároveň dopozkracuje a snižuje možnost
ručujeme hned od počátku
zanesení bakteriální infekce
nemoci podávat dietu:
do puchýřků a případné vy- Při planých neštovicích se na ků- stravu spíše kašovitou
tvoření jizev.
s omezením tuku, hlavně
ži objeví vyrážka, zprvu drobné
A ještě něco. Jestliže má- skvrnky do velikosti 2–3 mm.
přepáleného. Jde vlastně
te vy nebo spíše vaše dítě
o podobnou dietu jako při
plané neštovice, uvědomte
postižení žlučníku.
si jedno: pokud pojedete k lékaři hromadnou
Lékař vás nejprve celkově vyšetří, a to
dopravou, nakazíte ve vlaku či autobusu
včetně základního neurologického vyšetřevšechny, kteří dosud toto onemocnění není, aby tak vyloučil případný zánět mozkoprodělali. Jestliže tedy nemáte možnost vlastvých blan. V případě komplikací (zánět varní dopravy, neváhejte zavolat svého lékaře
lete, zánět mozkových blan nebo výraznější
a požádat ho o návštěvu.
postižení slinivky břišní) je nutná nemocOčkovací látka proti planým neštovicím
niční léčba. V případě postižení varlat jsou
u nás k dispozici není. Tudíž ti, kdo plané nepodávány kortikosteroidy. V ostatních příštovice dosud neprodělali, je mohou dostat.
padech se hlavně monitoruje průběh onePro ty, kteří se planých neštovic z nejrůznějmocnění. Prognóza všech těchto komplikaších důvodů obávají (například plánovaná
cí je velice dobrá.
cesta do zahraničí), lze doporučit jediné, toV naší zemi se proti příušnicím očkuje již
tiž nepřijít do styku s někým, kdo má toto
řadu let. Proto výrazně poklesl počet oneonemocnění kratší dobu než sedm dnů od
mocnění. Případy, které se vyskytnou, jsou
objevení vyrážky.
tedy spíše ojedinělé. Jestliže příušnice i přesto dostanete, dodržujte v prvním týdnu onemocnění klidový režim a dietu. Tím předePříušnice
jdete možným komplikacím.
Příušnice (Parotitida) vyvolává virus. Nemocný ho vylučuje v prvních několika dnech
vzduchem, který vydechuje. Nakažlivost je
Zarděnky
podstatně menší než u planých neštovic, přeZarděnky (Rubeola) vyvolává virus, který
sto pořád vyšší než 50 %. Doba od infekce
se přenáší vzduchem stejně jako u planých
po objevení prvních příznaků bývá deset až
neštovic a příušnic. Nakažlivost je ještě o nědvacet dnů. Spolu se vzestupem teploty se
co nižší než u příušnic. Ale na rozdíl od všech
objeví těstovitý otok při úhlu spodní čelisti.
ostatních dětských infekčních nemocí může
Může zasahovat pod ucho a na vnější stranu
být u zarděnek postižen plod, přičemž k nej-
Téma ãísla
11
Víte, že...
âechy zabíjí
‰patné ovzdu‰í
ědci z Akademie věd ČR
zjistili, že kvůli rostoucímu
znečištění ovzduší se přestala
prodlužovat střední délka života obyvatel České republiky.
Z lékařských statistik vyplývá,
že se tak stalo už okolo roku
2000. Podle vědců přispívají ke
zhoršenému zdravotnímu stavu lidí především jemné prachové částice, jejichž podstatná
část vzniká spalováním uhlí
a dalších tuhých paliv. K těm se
lidé začali vracet poté, co před
několika lety výrazně podražila
elektřina, plyn a další čistší
zdroje energie. Ze všeho nejhorší je ale spalování plastů.
Některé z látek, které se přitom
uvolňují, jsou podle vědců přítomny dokonce v chemických
zbraních. Podle ekologů by mohla pomoci větší podpora
čistých zdrojů energie ze strany
vlády. Na druhou stranu ale
vědci upozorňují na fakt, že životní prostředí není jediným
faktorem, který délku života
ovlivňuje. Podle nich se životní
prostředí v průmyslově vyspělých státech, jako je například
i Česká republika, podepisuje
na délce života mezi pěti až deseti procenty. Zdraví lidí ovšem
především ovlivňuje celkový životní styl, kvalita potravin
apod.
red
V
12
vážnějšímu postižení plodu dochází v prvních třech měsících
těhotenství.
V roce 1982 bylo u nás zahájeno pravidelné očkování, zprvu
jen žen a dívek. V posledních letech jsou však očkovány již
všechny děti. To má za následek,
že se značně snížil, až vymizel počet případů onemocnění u žen.
Ojedinělé případy či malé epidemie se mohou vyskytnou hlavně
u mužů (nejčastěji branců).
Pokud jde o příznaky tohoto
onemocnění, může být (ale nemusí) doprovázeno horečkou.
Na kůži celého těla se postupně
objeví vyrážka růžová až světle
červená, velikosti od 2–4 mm.
Nemusí být příliš výrazná. Někdy si jí ani nevšimneme.
Čeho si ale můžete lehce
všimnout, je zduření mízních
uzlin na krku, a to nikoli na
přední straně, jako jsme zvyklí
třeba u angíny, ale na zadní straně krku a za ušima. Často se na
to přijde při česání, když hřeben
naráží na bolestivé bouličky.
Léčba
Průběh onemocnění je většinou tak lehký, že vystačíme pouze s léky proti horečce, jestliže
se vůbec horečka objeví. Vyšetření lékařem je nutné hlavně
z epidemiologických důvodů
s ohledem na případné těhotné
ženy v okolí nemocného. Lékař
se zaměří především na vyšetření vyrážky a mízních uzlin na kr-
ku. V případě pochybností odebere krev na vyšetření protilátek
proti zarděnkám.
Komplikace zarděnek jsou
v současné době vzácné. Může
se objevit porucha tvorby krevních destiček (potom dojde
k poruše srážení krve). Tato
komplikace, je-li včasně léčena,
má dobrou prognózu. Mimo to
se vzácně může objevit zánět
mozku a mozkových blan.
Jako pozdní komplikace,
s odstupem i několika neděl po
prodělaných zarděnkách, se mohou objevit výrazné bolesti kloubů. Trvají i několik týdnů, ale
odezní i bez léčby.
Když již zarděnky dostanete,
chovejte se ohleduplně ke svému
okolí a hlavně k ženám.To platí
zejména pro muže, neboť ti jsou
potenciálně nejvíce ohroženi.
Naopak pro těhotné ženy platí:
dostanete-li se do styku se zarděnkami, ohlaste to svému lékaři. V případě vyrážky doprovázené zvětšením uzlin na krku
neváhejte s návštěvou lékaře.
Spála
Spálu (Scarlatina) vyvolává
bakterie streptokok, přesněji řečeno, produkt, který streptokok
vylučuje. Jmenuje se erytrogenní toxin. Tento toxin je odpovědný za vytvoření vyrážky u spály.
Spálou onemocní nejčastěji děti
ve věku mezi třetím až desátým
rokem. Proti spále se neočkuje.
Protože vyvolavatelem je bakte-
rie, nikoli virus, je možno použít
účinná antibiotika.
Jak se spála projevuje? Za dva
až pět dnů poté, co bylo dítě ve
styku se spálou, se objeví horečka, bolesti v krku a případně
zimnice, zvracení a bolesti břicha. Během 24 hodin dojde na
kůži k výsevu vyrážky. Ta je jasně červená, velikosti 1 až 2 milimetry. Bývá po celém těle, jen na
obličeji není. Obličej je celý červený s výbledem kolem úst.
Léčba
Při zvýšené teplotě podejte léky proti horečce. Hlavně neodkládejte návštěvu lékaře. Čím dříve se začne účinná léčba antibiotiky, tím dříve odezní horečka.
Především tím nejlépe zamezíte
možným vážným komplikacím.
Lékař se zaměří zejména na
vyšetření krku a vyrážky. Může
odebrat krev na sedimentaci
a krevní obraz. Případně provede
výtěr z krku. Potom vašemu dítěti předepíše antibiotika. Při kontrolním vyšetření se soustředí na
vyšetření srdce a ledvin. V každém případě vyšetří moč. To proto, že po spále, která je nedostatečně nebo pozdě léčena antibiotiky, může docházet k vážným
poškozením srdce nebo ledvin.
Když už vaše dítě spálu dostane, rozhodně neodkládejte
návštěvu u lékaře. Nemusí to být
za hodinu nebo dvě, ale za 24
hodin může být již pozdě.
zdroj: www.ordinace.cz
Téma ãísla
Zánût stfiedního ucha
A
kutní zánět středního ucha (Otitis media) je častou nemocí u malých dětí. Byli
jste opakovaně se svými dětmi
na pohotovosti, kde jim píchali
ucho? Patří toto onemocnění
pouze k dětskému věku?
Pfiíãiny
Infekce přestupuje z nosu
a nosohltanu Eustachovou trubicí do středního ucha. Následně většinou viry oslabená sliznice středouší podléhá nájezdu
škodlivých bakterií. V malém
prostoru středního ucha se hromadí zánětlivá tekutina, která
nemůže řádně odtékat oteklou
Eustachovou (sluchovou) trubicí do nosohltanu.
U malého pacienta bývá častou příčinou zbytnělá tkáň v nosohltanu –nosní mandle. Ta narušuje funkci Eustachovy trubice a bývá zdrojem trvalé
infekce. Velice často zánět středouší doprovází záněty horních
cest dýchacích a chřipku.
může prasknout a může dojít
k samovolnému vyprázdnění
hnisu.
Léãba
V ordinaci vás nejprve bude
čekat krátký rozhovor, při kterém vám lékař položí několik
otázek, které se budou týkat
délky obtíží, zda bolesti ucha
nepředcházela viróza nebo jiné
onemocnění spojené s rýmou.
Dále je důležité vědět, zda máte
zvýšenou teplotu. Poté budete
orientačně celkově vyšetřeni.
Lékař se vám podívá do krku,
do nosu, sáhne si na okolí ucha,
jestli není na dotek citlivé.
Téma ãísla
Zdravý ušní bubínek
Komplikace
Pfiíznaky
Zánět středního ucha může
trvat jen pár dní, pak mluvíme
o zánětu akutním, nebo i podstatně delší dobu, tehdy se jedná o zánět chronický.
Při akutním zánětu středního ucha vás (ale mnohem častěji vaše malé dítě) může probudit uprostřed noci silná bodavá
bolest, pocit tlaku v nemocném
uchu. Tato nemoc je často doprovázena zvýšenou teplotou
a pocitem schvácenosti. Můžete
mít pocit, že na nemocné ucho
hůře slyšíte. Velmi malé dítě
pláče, je neklidné, sahá si na
ouško. Při vysoké teplotě může
i zvracet či mít průjem.
Příčinou obtíží je nahromadění zánětlivé tekutiny za bubínkem a její tlak spolu se zánětlivým překrvením sliznic působí prudké bolesti. Pokud není
včas zahájena léčba, bubínek
kem a odsaje tekutinu, která se
uvolnila ze středouší. Výkon je
mírně bolestivý, ale po zmizení
tlaku z ucha ve většině případů
nastává úleva.
Lékař vám doporučí, pokud
již tak sami nečiníte, užívat
nosní kapky a léky snižující teplotu a zmírňující bolest. Proč
právě nosní kapky? Může se to
zdát nelogické, ale ucho a nos
tvoří spojité nádoby, které spolu komunikují prostřednictvím
takzvané Eustachovy trubice.
Kapičky způsobí oplasknutí
sliznice v nosu a okolí Eustachovy trubice a pomáhají přirozenému provzdušnění a hojení
středního ucha. Antibiotika se
předepisují po paracentéze
pouze v případě nálezu hnisu ve
středouší nebo při velmi dlouhém a komplikovaném průběhu a opakovaných zánětech
středouší.
Se zánětem středního ucha je
spojeno hromadění zánětlivé tekutiny za bubínkem. Ten je pak
vyklenutý. Bubínek je možné
zkontrolovat pomocí speciálního ušního zrcátka, které má tvar
nálevky a vůbec zrcátko nepřipomíná. Lékař může použít
i mikroskop. Toto vyšetření není
bolestivé, někomu se však nemusí zdát příjemné, zvláště pak
při vyšetřování bolavého ucha.
Jestliže je onemocnění v počátečním stadiu, může vám lékař doporučit antibiotika. Pokud je bubínek výrazně vyklenutý, je vhodné provést malý
chirurgický zákrok, tzv. paracentézu. Nejprve vám lékař vloží do těsné blízkosti bubínku
vatičku s roztokem, který znecitliví bubínek. U dětí se toto
znecitlivění neprovádí. Poté bubínek protne speciálním kopíč-
Komplikace u zánětu středního ucha nebývají příliš časté,
přesto mohou nastat. Pronikne-li hnis z bubínkové dutiny
do malých dutinek v kosti za
uchem, pak dochází k rozvoji
mastoiditidy. Zánět může také
ohrozit lícní nerv, který zajišťuje pohyblivost obličeje. Další
komplikací je zánět vnitřního
ucha, projevuje se prudkou závratí se zvracením a v krajním
případě nevratnou ztrátou sluchu. Opakované záněty středního ucha mohou zanechat na
jemných strukturách ucha trvalé následky, které se také projeví ztrátou sluchu.
Zánět středního ucha
Prevence
Při rýmě a infekcích horních
cest dýchacích je důležité udržovat nos průchodný, kapat
pravidelně nosní kapky a řádně
smrkat a v chladném počasí
držte uši v teple. Otužujte se.
Nekuřte.
www.ordinace.cz
Perforovaný ušní bubínek
13
MÁTE
hyperaktivní dítû?
K
do by dnes neznal termín „lehká mozková
dysfunkce“, kdo z nás
dosud neviděl hyperaktivní, neposedné a nesoustředěné dítě? Kolik rodičů
a pedagogů má tyto děti za zlobivé, nepoučitelné, nenapravitelné, nebo dokonce neschopné? Je tomu ale opravdu tak?
Pfiíãiny
hyperaktivity
Porucha pozornosti a aktivity je relativně jemná porucha
centrálního nervového systému. Ukázalo se, že porucha pozornosti a aktivity není prostý
problém nekvalitní výchovy či
osobnostních charakteristik,
projevující se jako nesoustředění se, neposednost, nezdrženlivost, impulzivita a hyperaktivita. Nejedná se o jedince s pro-
14
stou neochotou spolupracovat,
s malou motivací k povinnostem, nejedná se tedy výhradně
o problém nevychovanosti jedinců z problémových rodin
s tendencí narušovat společenské normy.
V běžné populaci je přibližně 3–7 % dětí s „poruchou pozornosti a aktivity“. Převažují
chlapci nad dívkami v poměru
4 : 1 a do dospělosti přetrvávají
příznaky asi u 60 % jedinců.
Hlavní příčinou je vrozená dis-
pozice jednoho z rodičů. Významnou měrou se podepisuje
na vzniku této poruchy také nedostatečné prokrvení mozku
v průběhu těhotenství a při porodu, respektive předčasné porody nezralých novorozenců.
Další příčinou bývá intoxikace
mozku například nikotinem,
drogami nebo těžkými kovy.
Porucha pozornosti a aktivity z dnešního pohledu byla poprvé popsána v roce 1902 jako
„chorobný deficit kontroly morálky“. V roce 1960 byla popisována jako „minimální poškození nebo dysfunkce mozku“.
Jako „hyperkinetická reaktivita dětí“ byla pojmenována v roce 1968 a v roce 1980 byl v USA
poprvé použit název „deficit
poruchy pozornosti s hyperaktivitou, respektive bez ní“
(Atention deficit hyperactivity
Téma ãísla
disorder – ADHD). V Evropě
tento vývoj postupoval paralelně. U nás v šedesátých letech
minulého století použila profesorka Třesohlavá název „lehká
mozková dysfunkce“. Tento název je sice nepřesný, ale odpovídá své době. Dnes se pokládá za
historický a překonaný, i když
se toto označení používá setrvačností u rodičů a u pedagogů,
v moderní psychiatrii jsme už
od něj upustili. Podstatně přesnější je název „porucha pozornosti a aktivity“, v angolsaské
terminologii již zmiňovaný
ADHD. Tato diagnostická jednotka je nedílnou součástí Mezinárodní klasifikace nemocí
z roku 1992. Odlišujeme tím jiné poruchy, a to hlavně specifické vývojové poruchy učení
jako dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další. Tyto poruchy zasahují jiná centra v mozku.
Z dnešního pohledu psychiatrie tím také respektujeme biologické nálezy v mozku. Každopádně víme, že se nejedná o postižení intelektu.
Biologickým podkladem
„poruchy pozornosti a aktivity“
je prokázána neurovývojová
porucha „přešívání“ takzvaných „neuronálních map“, jinak řečeno: výstavba mozkové
tkáně, její dozrávání a fungování. Prokazatelně je narušena
spolupráce hlubokých mozkových struktur s některými oblastmi mozkové kůry, například
za čelními laloky mozku nebo
v temenní oblasti. Jsou postižené systémy mozku pracující na
základě chemické reakce zejména dopaminu a noradrenalinu. Projevuje se to výše uvedenými příznaky.
Terapie
Dnes je zřejmé, že bez adekvátní pomoci tyto děti a dospělí nedosahují pracovních výsledků, které by odpovídaly jejich inteligenci. Často selhávají
ve vzdělávacím procesu. Pomoc
je však možná, pokud je porucha včas diagnostikována a pokud je dobrá spolupráce rodičů,
samotných dětí, spolupráce
Téma ãísla
škol a odborníků. Závažnost
poruchy je individuálně rozdílná. Někdy stačí důsledné výchovné vedení rodiči, adekvátní rozložení zátěže ve škole nebo přizpůsobení výuky těchto
dětí jejich pracovnímu tempu.
Často není nutné omezení obsahu a množství učiva. Někdy
ovšem „porucha pozornosti
a aktivity“ má tak závažný charakter, že je nutno korigovat
dysfunkci mozku farmakologicky. Moderní psychiatrie dnes
má k dispozici léky, které umožňují efektivně pomoci mozkovému dopaminovému i noradrenalinovému systému. Na našem
trhu je zatím jediný registrovaný efektivní lék. Jedná se o methylphenidát, který „dolaďuje“
dopaminový neurotrasmitrerový systém mozku. Jako každý jiný lék i tento má své nevýhody.
Patří mezi psychostimulancia,
a proto patří výhradně do rukou
zkušeného pedopsychiatra,
psychiatra nebo neurologa a je
ve zvláštním režimu předepisování. Druhý lék, s podstatně
menšími nežádoucími účinky,
nepatřící do skupiny stimulancií, který je k dispozici ve státech EU i v USA je atomoxetin.
Ten bohužel zatím není v České
republice k dispozici.
V korekci poruchy pozornosti a aktivity je medikace důležitá, ne však klíčová. Nejdů-
ležitější je včasná diagnostika
této poruchy, režimová opatření a několikaletá spolupráce rodičů, dětí a specialistů. Vhodná intervence je již v předškolním věku, jestliže se dítě
dostává do problémů s chováním v kolektivu, když ruší režim a program mateřské školky. Nanejvýš vhodná je intervence specialistů psychologů,
etopedů, pedopsychiatrů, jestliže je dítě agresivní. Stejně tak
je třeba konzultovat stav dítěte, když dítě selhává v kolektivu
třídy, když selhává v učení nebo
v chování v prvních třech ročnících základní školy. Místy,
kde se rodiče dozvědí, jak řešit
tyto problémy, jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo ambulance dětských psychologů a dětských psychiatrů.
Prvním, kdo může podat informace, je vzdělaný pedagog, výchovný poradce školy a nově
ustavovaný školní psycholog.
Tito všichni jsou schopni vypracovat adekvátní systém výchovy a vzdělávání. V případě
dalšího selhávání je už na místě intervence a medikace u pedopsychiatra.
Neléãená
hyperaktivita
zatûÏuje cel˘ Ïivot
Lidové rčení „on z toho vyroste“ není vůbec na místě. Dítě
s nekompenzovanou „poruchou
pozornosti a aktivity“ skutečně
roste, ale v disharmonickém vývoji. Podle americké studie děti
s nekompenzovanou a výchovně nekorigovanou poruchou pozornosti a aktivity mají ve 40 %
opozičnické chování. Až 40 %
jich „doroste“ přes kriminalitu
do vězení. V 53 % zneužívá drogy, ve 43 % se úmyslně sebepoškozuje. Téměř 60 % nekompenzovaných dětí opakuje alespoň
jednou ročník, a 32 % dětí nedokončuje střední školu. Uvádí se,
že ve Spojených státech spotřebuje jedinec s poruchou pozornosti a aktivity za devět let zdravotní péči ve výši 4 309 dolarů
oproti 1 944 dolarům běžné populace.
Jak je vidět, porucha pozornosti aktivity je jak celospolečenský, tak individuální
problém. Dnes jsou známé
možnosti terapie. Ta spočívá
v komplexním přístupu, kde
jednání rodičů je základním algoritmem vzorců sociálního
chování. Dále je důležitá korekce sociálního chování a přizpůsobení vzdělávání ve škole specifikům poruchy pozornosti
a aktivity. Způsoby, jak toho dosáhnout, dnes zvládají specialisté etopedi a psychologové.
Základem jsou tedy režimová
opatření. Pedopsychiatři intervenují medikací až v případech,
kdy „porucha pozornosti a aktivity“ je tak závažná, že je nutností psychofarmaky vytvořit
podmínky v mozkové tkáni, aby
jedinec mohl režimová opatření
zvládnout.
Z dnešního pohledu je vhodné a také moderní u poruchy
pozornosti a rušivé hyperaktivity zasáhnout včas. Není nutné čekat na závažné prohřešky
a selhávání jak v sociální sféře,
tak ve škole. Zodpovědní rodiče
nečekají, až se jejich hyperaktivní dítě celoživotně diskvalifikuje už na základní škole. Zodpovědní a vzdělaní pedagogové
je včas v tomto směru informují a nasměrují.
MUDr. Jaroslav Matýs
15
Jak na ‰koláky
Psychologick˘
v˘voj
dítûte
V
stupem do školy končí jedna etapa dětského věku. Současně
však začíná etapa nová, která jak na děti, tak také na
jejich rodiče klade nové nároky,
jimž není vždy snadné dostát.
Dětský psycholog Zdeněk Matějček se ve své knize Co, kdy
a jak ve výchově dětí pokusil rodičům poskytnout rady, jak
těmto novým nárokům čelit.
Právě z této knihy jsme některá
taková doporučení vybrali.
·kola
Jestliže dítě jednou vstoupí
do školy, vstoupí tím škola do
života rodiny – a má tendenci
tam setrvat dlouhá léta. Zkušenosti z poradenské služby nám
říkají, že problémy s malými
i většími školáky je možné rozdělit do dvou velkých okruhů –
jeden se týká školního prospěchu a druhý společenské situace dítěte ve škole, tj. jeho postavení v dětském kolektivu, jeho
vztahů ke spolužákům, vztahů
k učitelům apod.
16
U dětí, které přicházejí do
pedagogicko-psychologických
poraden a do psychologických
poraden v rámci zdravotnictví,
se nejčastěji zjišťuje, že mají poněkud nižší nadání (neboli inteligenci) a že tedy za své školní
těžkosti nemohou. Nemohou
za ně ovšem ani rodiče, ani učitelé, ani školský systém – zkrátka nikdo. Nemá tedy smysl někoho obviňovat. Takových dětí
je asi 15 % z celé populace.
Když k tomu přičteme dalších
asi 3–5 % dětí, které mají nezaviněné těžkosti pro tzv. lehké
mozkové dysfunkce a dalších
1–21 % dětí se specifickými poruchami učení, musíme počítat
s tím, že každé páté, či dokonce
čtvrté dítě může mít ve škole
slabší prospěch, přičemž je to
přirozené a víceméně samozřejmé (a žádná ostuda!).
Jestliže dítě dosahuje ve škole slabého prospěchu, jestliže
má potíže s učením, s pamětí,
se soustředěním, jestliže si učitelé stěžují nebo věští nepříjemnosti do budoucna, neudělají
rodiče chybu, když se poradí
s odbornými pracovníky v síti
našich poraden.
Něco však můžeme udělat
sami, a to hned od prvních
týdnů, kdy dítě do školy vstoupilo a kdy začíná nosit nejrůznější úkoly. Poučka zní: Zájem
o školní práci dítěte mají projevovat všichni, ale pracovat
s ním, tj. dělat úkoly, kontrolovat přípravu atd. by měl ten,
kdo má nejsilnější nervy. Dobré
nervy by tedy měl být ten první
a nejvážnější předpoklad. Teprve za ním mohou jít ty ostatní,
jako kdo má nejvíce času, kdo
se na učení s prvňáčkem nejlépe cítí, kdo je nejvzdělanější
apod.
Pamatujme, že nervový systém dítěte je dosud nezralý a že
norma pro soustředění na jednu
věc je u dětí na začátku školní
docházky 10 minut. Je tedy třeba dělat učení zajímavým!
Téma ãísla
U školních začátečníků (ale
i u starších dětí se slabším nervovým systémem a u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí napořád) se osvědčuje, nemusí-li při
práci zachovávat jednu polohu.
Děti tedy mohou při práci na
úkolu (pokud to technicky nevadí) stát, klečet a polohu měnit. To je totiž způsob, jak nervový systém dítěte nevyčerpat,
ale naopak dopřát mu i během
duševní práce odpočinek.
Děti jsou tzv. nepozorné proto, že nedovedou dobře „odtlumit“ podněty, které by vnímat
měly, od těch, které na ně útočí
ze všech stran a které jsou v dané chvíli nadbytečné nebo nežádoucí. A čím je dítě roztěkanější, tím více dbáme na tuto
zásadu. Znamená to například
dát stolek tak, aby dítě nevidělo
do pokoje, ale jen do zdi, sednout si k němu spíše po straně
než zpředu, odstranit z doslechu a dohledu všechno rušivé,
mít pro učení jen jeden kout,
kde se pokud možno nic jiného
nedělá atd.
Povzbudit a pochválit, a to
nejen za dobrý výkon, ale za každou dobrou snahu a nezajímat
se jen o školu, ale také o všechny
další činnosti dítěte. Nedělejme
ze školy božstvo, kterému se jen
slouží a přinášejí oběti.
Identita a pocity
ménûcennosti
Jistě bychom nechtěli, aby
naše děti trpěly pocitem, že
jsou k ničemu a že všichni
ostatní jsou lepší než ony. Takový pocit by podlamoval jejich
výkonnost ve škole, ve sportu
a všude jinde a navíc by jim kazil radost ze života. Tato otázka
úzce souvisí s tím, čemu říkáme „identita“, což znamená
prožívání našeho vlastního
„já“, naší vlastní osoby. Patří
k tomu vědomí, že máme nějakou společenskou hodnotu, že
druhým lidem na nás záleží, že
máme pro ně význam atd.
Školní věk, a to zvláště jeho
střední část (přibližně od 8 let
do 12 nebo do 13 let), znamená
novou významnou etapu v utvá-
Téma ãísla
ření naší identity. Střední školní
věk je klasickou dobou soutěží,
mezi nimiž přední místo zaujímají pohybové dovednosti
a sportovní výkony. Zvláště mezi chlapci je to teď samé „kdo
dál! – kdo výš! – kdo lépe!“ Za
těchto okolností se nutně velice
zvyšuje i hodnota tělesné zdatnosti v životě dítěte. Je-li v tomto věku dítě pohybově nějak
omezeno, dostává se oproti
ostatním do daleko větší nevýhody, než bylo ještě v době předškolní, a zdravé sebevědomí dítěte se tak hůře vytváří. Jestliže se nemůže ostatním
vyrovnat v tom, co je obecně
mezi dětmi přijímáno jako
znamení generační („kmenové“) příslušnosti, bývá
nyní častěji než dříve i než
v pozdější době terčem
posměšků a ústrků.
A výsměch a odmítnutí skupinou jsou právě teď
prožívány palčivěji než kdy jindy v celém životě.
V tomto světle se nám lépe
jeví i význam tělocviku jako
školního předmětu i význam
sportu jako mimoškolní „zájmové“ činnosti. Rodiče, zvláště maminky a babičky, mívají
tendenci to obojí podceňovat.
Naopak psychologové to berou
velmi vážně. Mnohdy má tělocvik pro vývoj osobnosti dítěte
větší význam než takové předměty jako matematika nebo dějepis!
Co tedy dobrého můžeme
udělat jakožto vychovatelé?
Předně nepodceňovat ani lehké stupně pohybové nedokonalosti svého dítěte! Vzít na
vědomí, že tu jde o vlastní „já“
dítěte čili o jeho identitu, a ta
že má velký význam pro utváření jeho osobnosti – nyní
i v budoucnosti.
Je dobře, aby se dítě
v prvních letech školní docházky alespoň přijatelně naučilo plavat, jezdit na kole a lyžovat nebo bruslit, což jsou základní sportovní dovednosti
mezi dětmi vysoce ceněné. Dítě se v nich může předvést,
může svou dovednost ukázat.
Doporučujeme naučit dítě třeba jen jedné nebo dvěma dovednostem, jednomu nebo
dvěma cvikům, které však jsou
neobvyklé, a které mohou tedy
Univerzálním prostředkem,
jak zvýšit sebevědomí chlapců
nejen s pocity méněcennosti,
ale i s nejrůznějšími jinými obtížemi školními, citovými a sociálními je cvičení síly. Být silný
je podstatnou složkou mužské
identity čili mužnosti. Je to však
paradoxně i nejlepší prevencí
agresivních tendencí u mnohých chlapců, ať už trpí pocity
méněcennosti, neurotickými či
jinými obtížemi. Silní lidé, vědomi si své síly, se zpravidla sami od sebe neperou a neubližují slabším.
Uãíme
se za ‰kolou
u druhých dětí vzbudit překvapení a respekt. Může to být například stojka na hlavě, šplhání po provaze, váha na rukou
apod.
Platí, že by se nejpozději
v této době měly děti začít
učit prvnímu cizímu jazyku. Až ten jeden zvládnou
aspoň tak, že jim sám něco říká, může přijít jazyk
druhý a třeba i třetí. (Nebývá dobré učit se dvěma
cizím řečem najednou.)
Proč je právě teď pro
učení cizím jazykům
vhodná doba? Mozkové
struktury, které ovládají
řeč, jsou po osmém roce už dostatečně zralé, aby snesly i větší
zatížení. Kolem desátého či jedenáctého roku je mechanická
paměť už natolik výkonná, že
dovoluje dítěti, aby si zapamatovalo poměrně lehce mnoho
slovíček, naučilo se zpaměti celým cizím textům, básničkám,
písničkám apod. Paměť logická, která se začíná rozvíjet, mu
umožňuje, aby si pamatovalo
i nejrůznější logické spojitosti. A pochopení těchto spojitostí mu nahrává schopnost
abstraktního myšlení, která
rovněž nyní přichází ke slovu. Ta je totiž podmínkou
k tomu, aby dítě dovedlo
uplatnit různá obecná gramatická pravidla, přičemž
dobrá paměť mu pomůže
zapamatovat si výjimky z těchto pravidel.
výňatky jsou z knihy
prof. Zdeňka Matějčka
Co, kdy a jak ve výchově dětí,
Portál 1999
17
Co je hipoterapie
H
ipoterapie a zvláště
pak její složka hiporehabilitace získává
v poslední době na
oblíbenosti jak mezi dětskými
klienty a jejich rodiči, tak mezi
provozovateli. Bohužel ne každý má správnou představu
o tom, jak vlastně taková terapie vypadá.
Jak probíhá
terapie?
Kůň je veden hipologem, a to
buď u hlavy, nebo na dvou lonžích za zádí koně. Oba způsoby
vedení mají svá pro i proti a záleží na preferencích hipologa.
Při nasedání se projeví první
nároky na koně, který musí
v klidu přistoupit k rampě a trpělivě u ní postát, dokud celý
18
manévr nasednutí není dokončen a není mu povoleno odejít.
První kroky by měly být pomalé
a klidné, poté se tempo řídí
podle požadavků fyzioterapeuta. Ten jde podle klienta, jistí ho
podle potřeby přidržováním
a kontroluje jeho odezvu na pohybovou stimulaci. Některá
střediska pracující s větším počtem koní využívají pro jištění
klientů zaškolené asistenty a hipoterapeut tak kontroluje víc
klientů najednou.
Z uvedeného vyplývá, že minimální počet členů realizačního týmu jsou tři – kůň, hipolog
a hipoterapeut či asistent jistící
klienta. Pokud se stane, že vás
pozvou k hipoterapii, kde koně
se sedlem přivede třináctiletá
slečna, do sedla vás vyhodí ně-
kdo silný, a protože je kůň hodný, nikdo další s vámi jít nemusí, doporučuji zdvořile tuto „terapeutickou“ jednotku odmítnout. Tato věta bohužel není
vyfantazírovaná, ale někdy tvrdě reálná. Vzhledem k tomu, že
děti při terapii doprovází nejméně jeden rodič, někdy terapie vypadá spíše jako prvomájový průvod, obzvlášť při větším
počtu koní. I tady se prověří
charakter koně, zda je ochoten
tolerovat tolik lidí kolem sebe.
K hipoterapii patří ochrana
hlavy jezdeckou helmou. Její
užití je opodstatněné, ale na základě toho, že jezdíme i s velmi
malými klienty, musím konstatovat, že je někdy na škodu věci.
Přestože děti jezdí v lehkých
cyklistických helmách, ne vždy
jsou ochotny je tolerovat a při
polohování na koni (např. při
jízdě v poloze na břiše) helma
znemožňuje zaujmutí správného postavení hlavy.
Po ukončení terapeutické
jednotky by klient měl mít časový prostor na „vstřebání“ pohybové i emoční stimulace. Jednoduše řečeno, po velmi šetrném sesednutí z koně by mělo
následovat zaujmutí statické
polohy a chvíle klidu. V praxi to
znamená sejmout šetrně dítě
z koně do polohy v klubíčku
a posadit je na kočár, vozík či je
nechat u rodiče na klíně. Samozřejmostí by mělo být klidné
rozloučení s koněm, popřípadě
jeho odměna pamlskem.
Mgr. Šárka Smíšková,
foto Bc. Tereza Kopecká
Poradna
PfiestaÀme koufiit
Pastilky pomáhají udrÏet
si pfii odvykání váhu
V âeské republice dnes Ïije pfiibliÏnû 2,3 milionu kufiákÛ, coÏ je zhruba ãtvrtina populace. Aãkoli je to ménû neÏ v osmdesát˘ch
letech, kdy u nás koufiilo zhruba 30 % dospûlé populace, pfiesto je toto ãíslo stále pfiíli‰ vysoké. Jak ale pfiestat koufiit, kdyÏ závislost na nikotinu je pfiíli‰ silná? Nejnovûj‰ím
pomocníkem v odvykání koufiení jsou mátové pastilky NiQuitinCQ.
Jak pastilky fungují?
INZERCE
Nejvût‰ím nepfiítelem ãlovûka, kter˘ se
rozhodl skoncovat s koufiením, jsou abstinenãní pfiíznaky. A právû na nû jsou pastilky
zamûfieny. DokáÏí totiÏ rychle uvolÀovat nikotin, a tak v˘raznû sníÏit chuÈ na cigaretu.
K úplnému uvolnûní nikotinu dochází tak,
Ïe se pastilka prostû nechá rozpustit v ústech. Podle odhadu odborníkÛ mohou 4 mg
pastilky umoÏnit dosáhnout velmi rychlé
úlevy od touhy po cigaretû a pfii doporuãeném uÏívání aÏ ztrojnásobit ‰anci pfiestat
koufiit. „Odvykání koufiení je dlouhodob˘
proces, kter˘ pfiipomíná léãení jakékoli jiné
závislosti. Vítám proto skuteãnost, Ïe se na
na‰em trhu objevila dal‰í forma léku závislosti na tabáku. KaÏdá pomoc odvykajícím
kufiákÛm je velice dÛleÏitá,“ fiíká lékafika
2007093-NQT_Inz_Vadamecum_215x11Page
1
22.2.2007
Eva Králíková z Centra léãby závislosti
na tabáku.
15:06:00
Velkou pfiedností pastilek je i to, Ïe neobsahují cukr. Klinické studie prokázaly, Ïe
uÏívání pastilek mÛÏe zmírnit pfiírÛstky na
váze zpÛsobené odvykáním koufiení. To
mÛÏe pomoci zejména Ïenám kufiaãkám,
které mají obavu z toho, Ïe po vysazení cigaret nadmûrnû ztloustnou. To potvrzuje i
Vûra Formanová, která díky mátov˘m pastilkám dokázala po 22 letech pfiestat koufiit. „Zpoãátku to bylo velmi tûÏké. Na cigaretu jsem mûla obrovskou chuÈ, hlavnû
po sportu, kdy jsem se fyzicky vybila, moje
plíce potfiebovaly svoji dávku nikotinu. Ale
spravila to vÏdycky pastilka, a co je nejzajímavûj‰í – po dvou mûsících odvykací kúry
mám zatím stále stejnou hmotnost,“ fiíká
Vûra Formanová a dodává: „Jako nekufiaãka se zatím cítím v˘bornû. âekala jsem nûco na zpÛsob okousan˘ch nehtÛ, tfiesu, zv˘‰ené citlivosti, podráÏdûnosti, ale nic takového se nekoná. Naopak. Trpûla jsem
migrenick˘mi stavy a ty teì vÛbec nepociÈuji. Pfii hlubokém vnitfiním d˘chání se navíc z mého tûla oz˘val takov˘ jemn˘ pískot, teì to postupnû mizí. Îe nekoufiím, mi
dûlá dobfie i psychicky. Jsem odhodlaná si
uÏ nikdy nezapálit.“
PR
Ú
stav experimentální medicíny
Akademie věd ČR (ÚEM) je špičkovým pracovištěm zabývajícím se
medicínským výzkumem, jež si
získalo uznání vědeckého světa. Ačkoli je
ÚEM především výzkumným ústavem, myslí se tu i na praktické uplatnění vědeckých
poznatků v lékařské praxi.
Nervové a kmenové buÀky:
hlavní pfiedmût v˘zkumu
Ústav experimentální medicíny vznikl
v roce 1975 sloučením několika laboratoří
Československé akademie věd a od té doby
se rozrostl do několika vědeckých skupin.
Dnes má ústav přes deset oddělení, v nichž
pracuje více než 120 zaměstnanců, kteří se
zabývají speciálními problémy biomedicíny.
Výzkumná činnost ústavu je zacílena do
celé řady oblastí, včetně neurovědního výzkumu, jenž je soustředěn do Centra neurověd a do výzkumu kmenových buněk, koncentrovaného do Centra buněčné terapie
a tkáňových náhrad. Oddělení, kam se soustředil výzkum kmenových buňek v ÚEM,
vede ředitelka ústavu, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Pokud jde o neurovědní výzkum, studium
je zaměřeno na změny centrální nervové soustavu v průběhu fyziologických a patologických stavů. Špičkoví odborníci zde provádějí výzkum poranění mozku či míchy, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby,
roztroušené sklerózy a zkoumají charakteristiky nervových buněk sluchového systému.
Dlouhodobý výzkum nervových buněk
v mozku přirozeně přivedl ÚEM k zájmu
o kmenové buňky. Svou roli při zahájení výzkumu v oblasti buněčné terapie zde sehrál
zájem o léčbu beznadějnou situaci pacientů
s mozkovými nádory, degenerativními chorobami i s poraněním mozku či míchy. Centrum buněčné terapie se tak zabývá užitím
kmenových embryonálních i dospělých kmenových buněk při poraněních mozku a míchy nebo při poškození mozku mrtvicí. Kmenové buňky se rovněž využívají pro umělé
chrupavky a vývoj chrupavčitých náhrad tak
tvoří další náplň činnosti ústavu.
Medicínsk˘ v˘zkum
20
Profil instituce
Mezinárodní kredit ústavu
Ústav experimentální medicíny si díky
účasti na několika vědeckých projektech získal značné uznání ve vědeckém světě. Za
zmínku stojí především využití tzv. nanočástic, které se vědcům podařilo vpravit do buněk, a tak sledovat, co se s nimi v živém organizmu děje. Nanotechnologie tudíž představují další důležitou oblast zájmu ústavu. Stojí
za zmínku, že nanotechnologie využívané jako nosný materiál dokáží například vnést na
konkrétní místo látky pro léčbu nádorů.
Mezinárodního uznání se činnosti Ústavu
experimentální medicíny dostalo v roce
2000, když byl zařazen do sítě špičkových evropských pracovišť jako EU centrum excelence. Podmínkou takového ocenění byla nejen bohatá publikační činnost ústavu, ale
i skutečnost, že zde nepracují žádné neproduktivní skupiny, které by se mohly schovávat za práci ostatních.
Od teorie k praxi
O aplikovatelné výsledky práce ústavu je
značný zájem, a to jak doma, tak v zahrani-
čí. Jde především o chrupavky, kmenové
buňky, biomateriály, na nichž lze buňky pěstovat a nanomateriály. Jistou brzdou na
cestě mezi výzkumem a jeho praktickou
aplikovatelností představují prostorová
omezení ústavu.
Chybí i speciální laboratoře, v nichž by
se daly preparáty pro klinické užití připravit. Zlepšení v této věci by však měl přinést
tento rok. V letošním roce totiž Ústav experimentální medicíny získal spolu s ostatnímu ústavy Akademie věd status veřejné
výzkumné instituce, což mu přináší větší
právní subjektivitu a možnosti využití výsledků v léčebné praxi. Za tímto účelem
plánuje výstavbu Inovačního biomedicínského centra na základě Jednotného programového dokumentu Praha cíl 2 v rámci
opatření „Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu.“
Na základě materiálů
Ústavu experimentální medicíny
zpracoval jp
na evropské úrovni
Profil instituce
21
OSTEOARTRÓZA
nejãastej‰í onemocnûní kloubÛ
O
steoartróza (OA) je nejčastější
kloubní onemocnění, které řadíme mezi tzv. degenerativní
kloubní onemocnění. Jeho podstatou je degenerativní přestavba chrupavky, zhoršuje se kvalita novotvořené chrupavky a chrupavky postupně ubývá.
Tento proces vyvolává i reakci ostatních
kloubních tkání. Kost naléhající na postiženou chrupavku se zahušťuje a na jejích okrajích vznikají typické artrotické výrůstky. Drť,
jež se uvolňuje z poškozené chrupavky, může vyvolat zánět kloubního pouzdra a zmnožení nitrokloubní tekutiny, může dojít k poškození nitrokloubních struktur, např. menisků.
vzniku OA zvýšit nebo uspíšit její průběh.
Patří mezi ně mimo dědičné faktory, např.
obezita, dlouhodobé přetěžování kloubů,
oslabení přilehlého svalstva apod. U menšího
počtu nemocných se může OA vyvíjet jako
dlouhodobý důsledek poškození kloubu úrazem nebo na podkladě vrozené vady kloubu.
Pfiíãiny a pfiíznaky
onemocnûní
Příčina onemocnění není ve většině případů známá (hovoříme o tzv. primární OA).
U těchto nemocných však známe alespoň
některé rizikové faktory, které mohou riziko
22
Zkouška pohyblivosti kolena
Onemocnění začíná obvykle ve středních
věkových skupinách a počet nových případů dále se zvyšujícím se věkem pronikavě
narůstá, takže u populace nad 75 let věku je
postižena absolutní většina. Neplatí však, že
by OA představovala pouze „prosté stárnutí“ kloubů. OA může teoreticky postihnout
jakýkoli kloub v těle, nejčastěji se však vyvíjí na kolenních kloubech, kyčlích a drobných
kloubech ruky.
Nejčastější a nejvýraznější obtíží, která
pacienta přivede k lékaři, je bolest kloubu.
U nosných kloubů (kyčle, kolena) se objevuje nejdříve bolest námahová, tzv. startovací, kdy pacient pociťuje bolest při prvních
krocích – po rozchození bolest ustupuje.
Později se může objevit i klidová bolest. Dalším steskem pacientů bývá ztuhlost kloubu,
zejména po ránu a po delší inaktivitě (např.
sezení apod.). Nejvíce bolestivým pohybem
bývá chůze do schodů a zejména ze schodů,
chůze po nerovném terénu a dřepy. Později
se může objevit i otok kloubu a klidová i noč-
Diagnóza
ní bolestivost. Při dlouhodobém průběhu mohou nemocní
pozorovat omezení hybnosti
postiženého kloubu. U OA rukou bývá postiženo obvykle více kloubů; bolest bývá u drobných kloubů prstů spíše klidová
a obvykle trvá několik týdnů, je
doprovázena otokem a postupně dochází ke zhrubění a deformaci postižených kloubů.
U kořenového skloubení palce
se postižení projevuje spíše námahovou bolestivostí (např.
úchop apod.). Je třeba zdůraznit, že průběh OA je v naprosté
většině případů velmi pomalý
a na rozdíl od zánětlivých revmatických onemocnění nemá
tak závažný dopad na funkci
a nerozšiřuje se na další klouby.
Kolení kloub v počátečním
stádiu nemoci
Jak se nemoc léãí?
Léčba OA se liší podle lokalizace postižení, pokročilosti
onemocnění a je třeba ji navrhnout s ohledem na celkový stav
pacienta, jeho nemoci a další
pravidelně užívané léky. Základem léčby jsou režimová opatření, tedy zejména redukce váhy u obézních osob. Důležitý je
přiměřený pohybový režim,
tj. odstranění nadměrné zátěže
postižených kloubů a pravidelné cvičení zaměřené na posilování přilehlých svalových skupin a udržení hybnosti v postižených kloubech bez statické
zátěže (plavání, jízda na kole
nebo rotopedu). Nevhodná je
Srovnání rtg snímku
zdravého a nemocného
koleního kloubu
vytrvalostní zátěž (chůze na
dlouhé vzdálenosti apod.) a silové sporty. Při aktivaci onemocnění (klidová bolest, otok)
je třeba kloub fyzicky šetřit nebo
odlehčit pomocí hůlky či berlí.
Vzhledem k tomu, že je základním projevem OA bolest, je
i léčba bolesti prvním léčebných opatřením. Proto podáváme pacientům léky proti bolesti. Novinkou posledních let jsou
tzv. pomalu působící léky OA,
které se snaží napravit poruchu
látkové výměny v chrupavce,
posílit a zkvalitnit novotvorbu
a zabránit jejímu nadměrného
odbourávání. Mají i protizánětlivý efekt. Výhodou těchto léků
je cílený mechanizmus účinku,
dobrá snášenlivost a minimum
nežádoucích účinků, nevýhodou pak relativně pomalý nástup účinku (2–8 týdnů). Léčba
musí být dlouhodobá (alespoň
tři měsíce), přičemž dosažené
zlepšení přetrvává dále po dobu dalších 2–3 měsíců.
Pokud není léčba dostatečně
účinná, pacient trpí silnými bolestmi, má výrazně omezenou
funkci kloubu nebo choroba
postupuje příliš rychle, je třeba
zvážit operační léčbu – kloubní náhradu. U kloubů kyčelních
a kolenních přinášejí kloubní
náhrady ve většině případů výraznou úlevu od obtíží a často
vrátí pacienta do normálního
života.
MUDr. Martina Olejárová, CSc.
Výměna
kloubního povrchu
Poškozený povrch kyčelního
kloubu lze nahradit pomocí
nové operační metody, která
se nazývá „resurfacing“ neboli povrchová náhrada
kyčle. Místo klasické operace, při které lékaři odříznou
celou hlavici kyčelní kosti
a nahradí ji umělou hlavicí,
v tomto případě pouze obrousí povrch hlavice. Na takto
upravený povrch pak nasadí
„čepičku“ z mimořádně odolného kovu. Nemění tedy celý
kloub, ale jen zničené třecí
plochy. Pro pacienty je tento
zákrok méně náročný, rychleji
se zotavují, kloub po operaci
méně bolí a je plně pohyblivý.
Tento typ operace je vhodný
hlavně pro mladší pacienty.
Nenahraditelná receptura vytvořená přírodou
Biomin H® plv. 30 - Více než vápník...
• Biopreparát s nejvyšším obsahem vápníku
na trhu (1110 mg v jednom sáčku).
• Přírodní kombinace vápníku s minerály,
stopovými prvky a biogenními látkami.
• Lze vydat i bez lékařského předpisu.
• Ze 76 % hrazen VZP!
Osteoporóza již postihuje v České republice více než milion
obyvatel, tzn. že každá třetí žena či muž ve věku 45 let a výše
trpí osteoporózou.
Osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní
hmoty. Kosti ztrácí svou pevnost a pružnost a stávají se křehčími. Důsledkem jsou zlomeniny předloktí, obratlů a krčku kosti
stehenní. Jen v ČR si každých 30 min zlomí krček kosti stehenní
jeden člověk a každý den umírá v důsledku osteoporotické zlomeniny 10 osob.
Biomin H® plv. 30 je moderní biopreparát z vaječných skořápek
a díky vysokému obsahu dobře využitelného vápníku je vhodným přípravkem k léčbě i prevenci osteoporózy a jiných chorob
• 1 sáček obsahuje 1110 mg vápníku,
15 mg hořčíku, 1,8 mg fosforu a jiné
biogenní mikroprvky (Cu, Zn, Li, Mn).
• urychluje proces hojení zlomenin
• výrazně zpomaluje pokles kostní denzity
u žen po menopauze
• zvyšuje kostní denzitu
při stařecké osteoporóze i u mužů
Výhradní distributor pro ČR: ACHÁTpharma, s. r. o., U Továren 770/1B, 102 00 Praha 10
ACHÁT poradna: 267 290 522, www.achatpharma.cz
INZERCE
kostí. Kromě vápníku obsahuje i vyváženou kombinaci stopových
prvků v přírodních sloučeninách a další biologicky aktivní složky
potřebné k optimální tvorbě a kvalitě kostní hmoty. Složení Biominu H plv. se nejvíce přibližuje potřebám lidského organismu,
což nedokáže napodobit žádná průmyslová chemická výroba,
a proto se velmi dobře vstřebává!
Dávkování: 1x sáček denně se podá rozmíchaný ve 100 ml tekutiny. Doporučujeme přidat do jogurtu, tvarohu, minerální vody
apod. U dětí 2-3 roky (1/4 sáčku), 3-10 let (1/2 - jeden sáček).
Před použitím si pečlivě pročtěte příbalový leták!
Biomin H® plv. 30 je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou.
Biomin H® 60 plv. je plně hrazen zdravotní pojišťovnou.
• velmi vhodný pro diabetiky, fenylketonuriky,
celiatiky a pacienty s laktózovou intolerancí
• prášková forma bez plnidel
a konzervačních přísad
ÚSTA
ve zdraví a nemoci
S
tomatologie patří k základním lékařským
oborům a zabývá se
diagnostikou, léčením
a prevencí chorob ústní dutiny,
tedy zubů a tkání s nimi funkčně
spojených. Změny na sliznicích
ústní dutiny, jazyku, tvářích nebo na patrové sliznici či na zubech, bývají někdy prvním varovným znamením, že se v lidském organizmu začíná rozvíjet
nějaká choroba. Ostatně jestliže
se tvrdí, že oči jsou okna do duše,
pak ústní dutina je dveřmi do lidského organizmu. Pokud umíme
změny v ústní dutině správně rozeznat a posoudit, pomohou
nám vydatně ke stanovení včasné a správné diagnózy.
Historie
Z historických pramenů nemáme mnoho poznatků o cho-
24
robách ústní dutiny, snad jen ze
zachovaných lebek pravěkých
lidí lze usuzovat na stav chrupu
našich předků. Ve starší době
kamenné se lidé živili stravou
přirozenou, syrovou, ať už to
bylo syrové maso z ulovené zvěře a ryb nebo planě rostoucí
rostliny. Tato tuhá strava měla
stíravý účinek, vedla k dokonalému samoočišťování zubů,
pravěkým lidem se tedy zuby
nekazily a ztráceli je jenom následkem úrazu. Se známkami
zubního kazu se setkáváme až
u lidí v mladší době kamenné (4.
a 3. tisíciletí př. n. l.), kdy se zásadním způsobem mění způsob
obživy lidí, člověk přechází od
lovu k pastevectví a zemědělství. Lidé v této epoše pěstují
obilí, objevují chléb a potraviny
z mouky, a to je základní příčinou chorob chrupu – objevuje
se zubní kaz. Během dalších období vývoje lidské společnosti se
onemocnění zubním kazem stává civilizační chorobou a v současné době je zubní kaz nejrozšířenější chorobou, postihuje
téměř ve 100 % celou lidskou
populaci, 80 % populace je postiženo záněty dásní nebo parodontózou. O zuby a ostatní tkáně ústní dutiny je proto třeba
řádně a pravidelně pečovat, aby
mohly správně plnit svou funkci při zpracování jídla, důležitá
je i jejich funkce estetická.
Ústní dutina
Abychom se v péči o chrup
a tkáně ústní dutiny dobře orientovali, je třeba uvést základní
fakta o anatomické skladbě ústní dutiny a seznámit se s funkcí
(fyziologií) jejích jednotlivých
struktur.
Z pohledu anatomického
jsou ústa dutinou, kterou ohraničují rty (horní a dolní), tváře
a ústní spodina proti zevnímu
okolí, tvrdým a měkkým patrem
je ústní dutina oddělená od dutiny nosní. Vzadu přechází ústní
dutina do dutiny nosohltanové.
Součástí ústní dutiny jsou horní
a dolní čelist, v dásňových výběžcích čelistí jsou umístěny zuby. Na spodině ústní dutiny leží
jazyk, který svou zadní pevnou
částí přiléhá k hltanu. Celá ústní dutina je vystlaná sliznicí,
část sliznice v blízkosti zubů se
nazývá dáseň.
Základní
funkce orgánÛ
ústní dutiny
1. přijímání a zpracování potravy, polykání – úkolem zubů
je potravu rozmělňovat, sliny
Poradna
Chrup ãlovûka
Zuby jsou vlastními výkonnými jednotkami žvýkacího aparátu, jsou stavěny, modelovány
a uspořádány k ukusování a rozmělňování potravy. Chrup člověka se rozlišuje na dočasný a stálý.
Dočasný chrup (mléčné zuby, dětské zuby) sestává celkem z 20 zubů, vždy po deseti
v horní a dolní čelisti (4 řezáky,
2 špičáky a 4 stoličky). Dočasný chrup se prořezává v údobí
od 6. měsíce do 30. měsíce, tedy do dvou a půl roku věku dítěte. Zuby dočasné jsou menší
než zuby stálé, barvu mají porcelánově bílou a mají krátké
kořeny. Dočasné zuby se postupně uvolňují a jsou nahrazovány zuby stálými.
Erpet Medical Centrum
nabízí ‰iroké spektrum sluÏeb v oblasti stomatologie:
implantologie, estetická stomatologie, ortodoncie
Více na www.erpet.cz nebo
e-mail: [email protected]
tel: +420 221 595 000
Trvalý chrup (stálý chrup) se
skládá z 16 zubů v každé čelisti
(4 řezáky, 2 špičáky, 4 zuby třenové, označované jako malé
stoličky, a 6 velkých stoliček),
kompletní lidský chrup má tedy
32 zubů. První stálý zub se prořezává kolem šestého roku věku
dítěte, kompletní je trvalý chrup
asi v 18 letech, kdy se prořezávají třetí stálé stoličky označované jako zuby moudrosti.
Zub se skládá ze čtyř rozdílných zubních tkání. Na povrchu korunky je kryt zubní
sklovinou (skládá se z minerálních krystalů bohatých na
vápník). Sklovina chrání měkčí vnitřní části zubu, kterými
jsou zubovina – dentin a zubní
dřeň, kde jsou uloženy cévy
a nervy, kořen zubu je krytý cementem.
Zubní sklovina je nejtvrdší
tkání lidského těla, obsahuje
96 % látek anorganických, 3 %
vody a jenom 1 % tvoří látky organické. Hlavní součástí jsou
krystalky hydroxylapatitu (sloučeniny fosforu a vápníku), kromě toho jsou ve sklovině přítomny další minerální látky jako hořčík, uhličitany a řada
prvků stopových, mezi nimi
i fluor, který hraje hlavní roli
v odolnosti skloviny vůči zubnímu kazu. Sklovina kryje celý
povrch korunky, její vrstva je
nejsilnější na zubních hrbolcích
(u stoliček je silná až 2,5 mm),
nejtenčí je na krčcích a v hloubce rýh.
Zubovina obsahuje 72 % anorganických a 28 % organických látek, blíží se svým složením kosti.
INZERCE
potravu zvlhčují a svými enzymatickými působky zahajují
trávicí proces,
2. vnímání chuti, hmatu, tepla
a bolesti – sliznice ústní dutiny
je bohatě vybavena receptory
smyslového vnímání (chuťové
čití, hmatové čití, hloubkové čití, vnímání bolesti a tepla),
3. tvorba hlasu a formování řeči.
Zubní dřeň (pulpa) se nachází v dřeňové dutině a kořenovém kanálku. Obsahuje buňky, které produkují zubovinu
(odontoblasty), jemná vazivová vlákna, četné cévy krevní
a lymfatické, stejně jako nervová vlákna.
Zubní cement kryje povrch
dentinu na kořeni a je vlastně již
vývojovou a funkční součástí
parodontu (ozubice, periodontium).Vlákny periodontia je zub
spojen s okolními tkáněmi a je
jimi upevněn v zubním lůžku.
Z anatomického hlediska se
v ústech viditelná část zubu nazývá zubní korunka, která přechází v zúžený krček, ke kterému je připojená dáseň, součásti zubu jsou jeden nebo více
zubních kořenů.
Zpracování
a polykání
potravy
Rozmělnění a natrávení potravy je důležitým momentem
pro funkci trávicího ústrojí. Kašovitá či příliš rozmělněná potrava se ze žaludku rychle vyprazdňuje, a není tak dostateč-
INZERCE
Dopfiejte si záfiiv˘ úsmûv jiÏ za 7 dní!
Zdravé, krásné a bílé zuby jsou velmi dÛleÏité pro na‰e sebevûdomí. Bûlost
zubÛ v‰ak ovlivÀuje mnoho faktorÛ, mezi které patfií také pití kávy, ãaje,
ãerveného vína nebo koufiení. DÛsledkem je neÏádoucí zabarvení zubÛ,
které v mnoha pfiípadech není moÏno odstranit bûÏn˘mi bûlicími pastami.
Vademecum S.O.S. White – efektivní a ‰etrn˘ zpÛsob bûlení
Intenzivní bûlicí kúra Vademecum S.O.S. White v sobû spojuje úãinnou zubní
péãi a bûlicí úãinek, jehoÏ v˘sledkem jsou pfiirozenû bûlej‰í zuby jiÏ
po 7 dnech pouÏívání.* Díky profesionální ãisticí sloÏce pouÏívané také
zubními lékafii úãinnû odstraÀuje neÏádoucí skvrny a zabraÀuje jejich
opûtovnému vzniku. ZároveÀ pomáhá chránit proti zubnímu kameni,
odstraÀovat zubní plak, peãovat o dásnû a udrÏovat svûÏí dech.
Neobsahuje peroxid a je tak ‰etrná k Va‰im zubÛm. Intenzivní bûlicí kúra
Vademecum S.O.S. White je urãena v‰em, ktefií si chtûjí uÏít pocitu záfiivû
bíl˘ch zubÛ ‰etrnou a bezpeãnou cestou. Speciálnû doporuãujeme
konzumentÛm kávy, ãaje, ãerveného vína a kufiákÛm.
Jak Vademecum S.O.S. White pouÏívat?
Pro perfektní bûlicí v˘sledek si ãistûte zuby dvakrát dennû
3 minuty zubní kúrou Vademecum S.O.S. White namísto bûÏné
zubní pasty, a to po dobu jednoho t˘dne. Jednot˘denní bûlicí
kúru je moÏné opakovat 3x aÏ 4x roãnû. Jedno balení
Vademecum S.O.S. White Vám postaãí na jednu kúru.
*70 % uÏivatelÛ zaznamenalo v˘razné zlep‰ení v barvû zubÛ po jednom t˘dnu.
(Zdroj: HUT, Nûmecko, 11/04, test na 100 spotfiebitelích)
Intenzivní bûlicí kúra
ně zpracována žaludečními šťávami. Naopak nedostatečně
rozžvýkaná potrava mechanicky poškozuje žaludeční sliznici
(vředová choroba žaludku se
velmi často objevuje u lidí s defektním chrupem či zkaženými
zuby, tedy u jedinců, kteří nejsou schopni dobře rozmělnit
a zpracovat potravu). Zuby
a žvýkací svalstvo, ale také svaly jazyka, tváří a ostatní svaly se
účastní polykání a jsou vlastním vykonavatelem mechanického zpracování potravy. Přední úsek chrupu se podílí na oddělení sousta od většího celku
ukousnutím, stoličky pak sousto prokousávají, rozdrcují
a rozmělňují. Tyto úkony se
střídají a opakují a tvoří tzv.
žvýkací cyklus.
Sliny
Slina se chemickofermentativním způsobem podílí na
zpracování potravy. Sliny se
tvoří jak ve velkých slinných
žlázách, které jsou párové (příušní, podčelistní, podjazykové), tak i v malých slinných žlá-
26
zách, které jsou rozmístěny
pod sliznicí v celé ústní dutině. Slina je čirá či lehce
zkalená vazká a pěnivá tekutina, obvykle slabě alkalické, výjimečně slabě kyselé reakce. Její kvalita není
stálá, mění se v závislosti
na druhu přijímané
potravy, pitné vody
apod. Denní produkce slin činí asi
1 litr, vedle vody obsahuje rozpuštěné
látky anorganické,
mezi nimiž převládá chlorid sodný
a vápenatý, uhličitany sodné, draselné a fosforečnany
sodný, draselný,vápenatý a hořečnatý (tyto soli mohou inkrustovat organickou matrix a vytvářet slinné kameny, případně se jako
zubní kámen usazují na krčcích
zubů v blízkosti vývodů slinných žláz). S pomocí enzymů
obsažených ve slině dochází
k prvnímu natrávení sousta
(ptyalin neboli amyláza rozklá-
K polknutí potravy (tzv. polykací akt) dochází ve chvíli,
kdy je sousto dostatečně rozmělněno, pohybem jazyka se
posune vzad k hltanové brance.
Při prvním kontaktu sousta
s hltanovou brankou je vyvolán polykací reflex, který sestává ze složitých, ale koordinovaných pohybů
svalů měkkého patra, hltanu, hrtanu
a jícnu.
Ostatní
funkce ústní
dutiny
dá škrobové látky na jednoduché cukry), sliny usnadňují
polykání potravy, při mluvení
navlhčují sliny sliznici úst, čímž
umožňují vyslovování některých hlásek, s existencí slin souvisí i chuťové vnímání potravy.
Sliznice dutiny ústní je bohatě vybavena receptory smyslového vnímání, jež
jsou v ní nestejnoměrně
rozloženy, a to usnadňuje diferencování pocitů. Specifickými
receptory chuťového čití jsou
chuťové pohárky, rozložené ve
sliznici jazyka a tváře, chuťové
vnímání je rozloženo do čtyř
základních pocitů – sladko,
hořko, slano a kyselo, jež jsou
převážně diferencovaně vní-
Poradna
mány určitými okrsky chuťových receptorů (např. sladko
na hrotu jazyka, hořko na kořeni jazyka, slano a kyselo na
hranách jazyka).
Hmatové čití je v ústech
značně nerovnoměrné, nejcitlivější je hrot jazyka, který diferencuje podstatně menší rozdíly, než dokáží rozlišit kožní receptory v bříškách prstů. Jazyk
je schopen postihnout i nepatrné změny na reliéfu zubu,
které stěží postřehneme i podrobným vyšetřením. Kromě
tohoto povrchového čití má
praktický význam i čití hloubkové, jehož receptory jsou uloženy mezi svalovými vlákny
a udržují klidové napětí svalů.
Diferencovaně se ve sliznici
ústní dutiny vnímá i bolest, nejcitlivější je sliznice měkkého
patra, postupně méně citlivá je
sliznice hrotu jazyka, spodiny
ústní, okrajů jazyka, tváří
a dásní. Pro teplotní rozdíl je
sliznice ústní dutiny podstatně
méně vnímavá než kůže, diferencuje rozdíl chladu, vlažnosti a horka, zuby vnímají pouze
větší teplotní rozdíly, podstatně citlivější na krajní teploty
jsou obnažené krčky zubů a zuby se zanícenou dření.
Dutina ústní se spolu s dutinami hltanu, nosohltanu a vedlejšími dutinami nosními podílí na modulaci a barvě hlasu. Na
tvorbě hlasu se spoluúčastní
svaly měkkého patra a hltanu,
důležitost má tvar a pohyblivost jazyka, vztah čelistí, ale také tvar a funkce rtů.
K dýchání slouží ústní dutina při zvýšené námaze (fyzická
práce, sport) nebo v případech,
kdy je dýchání nosem omezené
(např. vybočená nosním přepážka, nosní polypy, zbytnělé
hltanové mandle). Dýchání
převážně ústy je projevem nenormálním a pro organizmus
nezdravým, vede k dráždění
a zánětům průdušek.
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
INZERCE
Proč právě CS 5460?
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKARNĚ
Více než 5460 ultra fine CUREN vláken vytváří mimořádně husté, trvanlivé, účinné a zároveň vyjimečně jemné pole vláken kartáčku.
Jednotlivá, ultra jemná vlákna dosáhnou i na dříve nedostupná místa zubů a dásní a to bez jejich poškození (atraumaticky).
CURAPROX CS 5460 je mimořádně účinný a zároveň nebývale šetrný kartáček budoucnosti.
Malá, hustě osázená hlavička kartáčku s ultra jemnými vlákny umožní vyčistit veškerá špatně dostupná místa.
Jednotlivé hrany držátka umožňují perfektní vedení hlavičky
kartáčku pod úhlem 45°.
účinnost
trvanlivost
šetrnost
JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 517 498, +420 235 518 936, www.jps.cz, e-mail: [email protected]
Výrobek garantuje
švýcarskou
kvalitu.
Profesor Jifií Mazánek patfií
k na‰im pfiedním specialistÛm
v oboru obliãejové chirurgie.
Za svou práci získal fiadu
v˘znamn˘ch ocenûní
a je ãlenem fiady domácích
i zahraniãních odborn˘ch
spoleãností.
Práce se mi stala
S
profesorem Mazánkem jsme si povídali
o jeho cestě ke stomatochirurgii, ale i o problémech dnešní české stomatologie.
Jaká byla vaše cesta
k medicíně? Přál jste si vždy
být lékařem?
S humánní medicínou jsem
se poprvé setkal jako středoškolský student v Dětské tuberkulózní léčebně v Luži-Košumberku. Pocházím z tohoto překrásného kraje naší země
a trávil jsem zde vždy prázdniny
u svých prarodičů. Moje teta
pracovala v léčebně a mohl
jsem jí pomáhat v pečování o laboratorní zvířata. Tato životní
epizoda a zkušenost zřejmě
ovlivnila můj odborný osud. Jako většina kluků jsem se i já nejvíce věnoval sportům (hokeji
28
a míčovým hrám), a mám-li být
upřímný, snil jsem o životní kariéře sportovce. Rodiče však
citlivě korigovali moje názory,
a tak po krátkém období koketování s veterinární medicínou
jsem po maturitě začal studovat na pražské lékařské fakultě
obor stomatologie.
Proč jste se rozhodl věnovat
právě stomatologii?
Pokud jde o můj vztah ke stomatologii, musím upřímně přiznat, že tento obor jsem si nevybral, ale začal jsem ho studovat řekněme z donucení.
Rozhodla o tom přijímací komise lékařské fakulty při mém
vstupu na vysokou školu. Toto
rozhodnutí jsem nesl zpočátku
nelibě a těžce a už během studia jsem využíval všech možných kontaktů s chirurgií.
K mému smíření se stomatologií docházelo postupně, ovlivňovala je řada odborných životních příkladů mých učitelů,
a tak postupně docházelo k situaci, kdy můj vztah ke stomatologii a maxilofaciální chirurgii krystalizoval ve vztah takřka
milostný. Maxilofaciální chirurgie se stala mojí životní láskou i prokletím, ale to k velké
lásce zajisté patří.
Jak se odvíjela vaše profesní
dráha po ukončení studia?
Studium na pražské lékařské
fakultě jsem ukončil v roce
1965 a distribučním řízením
jsem byl přidělen jako obvodní
stomatolog do Nymburka. Zde
Rozhovor
láskou i prokletím
jsem prožil rok a půl profesionální kariéry v lidsky překrásném a odborně nezapomenutelném kolegiálním prostředí.
Na jaře roku 1968 jsem nastoupil na pražskou stomatologickou kliniku a tehdejší přednosta profesor Toman mne uvedl
do problematiky stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie a jsem mu vděčný za to, že
formoval mou osobnost po
stránce odborné i lidské.
Umožnil mi dostudovat všeobecný směr lékařské fakulty
(promoval jsem v roce 1976)
a složit specializační atestaci
z oboru orální a maxilofaciální
chirurgie, umožnil mi i zahraniční kontakty s předními evropskými odborníky, což v době
totalitního režimu bylo velmi
obtížné a neobvyklé.
Mohu říci, že jsem měl nesmírné životní štěstí na učitele,
Rozhovor
vedle profesora Tomana vzpomínám vděčně a s úctou na paní profesorku Peškovou a pana
profesora Fáru z Kliniky plastické chirurgie nemocnice na
Královských Vinohradech. Zde
jsem, v rámci specializační přípravy na atestaci, pod jejich přímým vedením mohl pracovat
v letech 1970–1971. Pak přišla
osmdesátá léta, postupně docházelo k určitému oteplení
v dosud napjatých politických
vztazích se západními zeměmi
Evropy, a v rámci vzniklé kulturní dohody mezi Československem a Rakouskem jsem
mohl absolvovat několikamě-
síční pobyt na Vídeňské univerzitě. Pracoval jsme na Klinice
čelistní chirurgie pod vedením
pana profesora Hollmanna
a jsem velmi rád, že i on se stal
mým učitelem a rádcem.
Během svého dalšího odborného vývoje jsem díky laskavé
přízni profesora Tomana a především jeho postavení v evropských odborných společnostech,
mohl navštívit řadu renomovaných zahraničních pracovišť.
Setkání a možnosti spolupráce
s předními evropskými odborníky pochopitelně významně
obohatily můj život odborný
i soukromý.
Věnujete se oboru
maxilofaciální chirurgie.
Co si pod tímto označením
může laik představit?
V odborné terminologii je
tento úsek chirurgie, respektive
29
tato specializace, označován ja-
du dříve než muži, je u nich větší fluktuace v průběhu profesní
kariéry vzhledem k opakovaným těhotenstvím spojených
dále s nemocností dětí. U ženské populace je v neposlední řadě i větší nemocnost v důsledku
chorob pohybového a vaskulárního aparátu. Je třeba si uvědomit, že profese zubního lékaře
je fyzicky velmi namáhavým
povoláním, psychickou zátěž
spojenou s ošetřováním pacientů ponechávám v tuto chvíli
stranou.
V následujících letech přestane zubní praxi provozovat
odhadem 2 000 zubních lékařů,
v dalších letech lze pak logicky
předpokládat další výraznější
úbytek.
Lékařské fakulty v ČR – výuka stomatologie u nás probíhá
na pěti lékařských fakultách –
produkují ročně 120 nových
zubních lékařů, z tohoto počtu
však asi jednu třetinu absolventů tvoří zahraniční studenti,
kteří po ukončení studia z republiky odcházejí. Nutný předpokládaný nárůst studentů
v oboru proto činí odhadem
200 absolventů za jeden rok,
a to po dobu následujících deseti let. Tento kalkul naráží ale
na technické a personální možnosti jednotlivých fakult, ale
i na výběr studentů. Personální
zajištění výuky vidím jako nejvážnější problém ve výukovém
procesu.
ko orální a maxilofaciální chirurgie, vhodný český překlad by
tedy byl ústní, čelistní a obličejová chirurgie.
Náplň oboru tvoří prevence,
diagnostika a léčení celé řady
chirurgických chorob spojených s komplikacemi neošetřeného zubního kazu, především
jsou to choroby zánětlivého původu, dále pak mezičelistní
anomálie, obličejové deformity
a porozštěpové vady čelistních
kostí, nádory v oblasti ústní dutiny, obličeje a krku a konečně
také úrazy zubů, měkkých tkání
obličeje, obličejové kostry
a kostí hlavy.
Obor se dále dělí na chirurgii
dentoalveolární (stomatochirurgie, orální chirurgie), která
zahrnuje chirurgické výkony na
zubech, alveolárních výběžcích
čelistí a na přilehlých měkkých
tkáních ústní dutiny. Druhá
část specializace se označuje jako chirurgie kraniomaxilofaciální a její náplní jsou složitější
výkony na obličejových kostech
a skeletu hlavy, na měkkých
tkáních ústní dutiny, obličeje,
přilehlých oblastech krku,
v anatomické oblasti očnice
a lební báze.
Máte možnost srovnávat
úroveň české stomatologie
se zahraničím.
Jak v tomto srovnání česká
stomatologie obstojí?
Podobně jako je tomu i v jiných medicínských oborech,
tak i ve stomatologii vědecký
pokrok přináší s sebou řadu nových diagnostických a terapeutických postupů, nových materiálů, technik a technologií
uplatňovaných bezprostředně
v široké praxi. Po roce 1989 se
politicky a společensky otevřel
prostor, aby obor mohl naplňovat a rozvíjet tradice položené
našimi učiteli. Hlavně se však
vytvořily možnosti ke kontaktům se zahraničními odborníky
a pracovišti a osobně jsem velmi
rád, že všechny stomatologické
disciplíny vyrovnaly odborné
„manko“, které tady několik de-
30
setiletí vznikalo, a česká stomatologie je dnes na velmi dobré
a srovnatelné evropské a v mnohých ohledech i světové úrovni.
S jakými problémy
se současná česká
stomatologie nejvíce potýká?
Hlavním problémem u nás je
dnes nedostatek stomatologů.
V České republice je v současné
době registrováno asi 7 600
zubních lékařů, z tohoto počtu
je jenom necelá třetina, tj. 2 200
zubních lékařů mladších 45 let.
Obor je navíc významným způsobem feminizovaný, dvě třetiny zubních lékařů jsou ženského pohlaví, ženy kromě toho
odcházejí do starobního důcho-
Vaše práce je namáhá nejen
duševně, ale i fyzicky.
Jak nejraději relaxujete?
Za ideální způsob odpočinku a relaxace považuji sportovní aktivity, ostatně v mládí
jsem provozoval sport na vrcholové úrovni, sport mne naučil v životě nejen vyhrávat, ale
i prohrávat. Pro výkon povolání, které dělám, je skutečně
třeba i určité fyzické kondice,
a tu si právě sportem člověk
udržuje. Stále více času také
trávím v přírodě, nacházím
zde klid, vyrovnání a pokoru
před jejími zákony.
Jiří Prinz
Rozhovor
Jitrocel kopinat˘
Lidové názvy
Beraní jazyk, psí jazýček,
myší ocas, cendolín. V některých případech se v lidovém léčitelství používá i jitrocel větší
– Plantago major.
PÛvod a v˘skyt
Jitrocel roste v Evropě, západní Asii a severní Africe. Zavlečeně roste po celém světě.
Planě rostoucí jitrocel je dnes
většinou kontaminován těžkými kovy nebo dusíkatými látkami. Proto jej pro léčivé účely raději pěstujeme.
Sbíraná droga
list – Folium plantaginis
semeno – Semen plantaginis
âas a zpÛsob
sbûru
Listy se sbírají dříve než se
objeví květní stvoly. Trhají se
buď ručně, nebo se odřezávají
nožem. Příměs květních stvolů
je nepřípustná. Nesbírá se za
deště nebo za rosy. Listy nesmějí zůstat ve větší vrstvě déle
než 1–2 hodiny. Suší se načechrány ve vrstvě 3 až 5 cm. Sušení musí probíhat rychle. Nejlepší je sušení na slunci nebo
umělým teplem nepřevyšujícím
40 °C. Sesychá v poměru 5:1.
Příprava vyhovující drogy je velice náročná, vyžaduje pečlivost
při sušení, skladování a manipulaci s ní. Přesušená droga se
snadno drolí. Skladuje se v polyetylenových obalech v suchu
a nestlačená.
Praktické vyuÏití
V lidovém léčitelství má jitrocel odpradávna široké využití.
Čaje, sirupy a kapky jsou výborným prostředkem proti kašli při
chronickém kataru průdušek
a při poruchách trávení.
Semeno jitrocele se používalo proti tvorbě žlučových kaménků v dávce 8 g denně. Proti
zácpě se doporučuje polknout
10 celých semen, která obsahují mnoho slizu, rychle bobtnají,
takže jsou hladká a měkká
a jsou neškodným a dobrým
projímadlem. Žvýkaná semena
snižují hladinu krevního cukru.
Při otocích nebo bodnutí
hmyzem se oprané a rozdrcené
listy přikládají na rány, které se
pak výborně hojí. Rozmačkané
čerstvé listy smíšené se solí se
přikládají na krk u lidí trpících
strumou. Velmi účinné je i přikládat rozmačkané listy na bércové vředy.
Jitrocelový nálev, získaný
přelitím 50 g drogy 1/2 l vroucí
vody, necháme 30 minut louhovat. Přecedíme a smícháme se
stejným dílem 40% lihu. Získáme tak výbornou pleťovou vodu k léčení akné a nečisté pleti.
Přírodní jitrocelová šťáva se
podává všem, kteří mají slabé
plíce, trpí poruchami dýchacích
cest a mají bledý vzhled. Při záduše, zahlenění, kašli, TBC a vykašlávání krve a pro posílení organizmu ji lze kombinovat se
šťávou z přesličky. Můžeme ji
kombinovat se šťávou z pampeliškových listů k „čištění
krve“ nebo s mrkvovou šťávou
při chudokrevnosti. Podává se
též při onemocnění jater a při
žloutence. 8–10 lžic jitrocelové
šťávy se vaří 6 minut se lžící medu. Při dně se pije na lačný žaludek po dobu několika týdnů.
z knihy Příroda léčí
vydané nakladatelstvím Granit
âeleì:
Jitrocelovité
– Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Zelená lékárna
31
S jarním
obdobím
pfiicházejí
virové infekce
Nachlazení
Co je to
nachlazení?
Nachlazení je lidový název
pro infekci způsobenou nejčastěji viry, které kolem nás krouží
v ovzduší. Záleží na tom, zda je
naše tělo dostatečně obrněné
a bude s nimi úspěšně bojovat,
nebo podlehne již při prvním
útoku choroboplodných zárodků. Pokud selže imunitní
systém, nezbývá než čekat, co
bude následovat. Nachlazení je
totiž široký pojem, který zahrnuje onemocnění horních i dolních dýchacích cest včetně teploty. Veškeré nepříjemné pocity
způsobuje zánět sliznic. Vzhledem k tomu, že jednotlivé oblasti spolu sousedí, dostaví se dříve
nebo později bolest v krku, rýma
a kašel. Někdo začne kašlem
a skončí s rýmou, u jiného nešťastníka bude mít nemoc opačný průběh. Může se přidat teplota, jiná infekce, velmi často
přejde nachlazení do chřipky nebo se objeví nepříjemné opary.
32
KdyÏ se fiekne nachlazení,
napadne nás, Ïe je to
onemocnûní z prochladnutí,
a pokud zÛstaneme v teple
a neprochladneme, nemÛÏe se
nám nic zlého pfiihodit.
Není to tak zcela pravda.
Lze nachlazení
pfiedejít?
Je všeobecně známo, že vitamín C posiluje imunitní systém
a působí preventivně proti infekci, i když je jeho vliv někdy
přeceňován. Hodně se také hovoří o tom, je-li lepší vitamín
C přírodní nebo syntetický. Není mezi nimi rozdílu. Pokud se
rozhodneme pro vitamín z čerstvého ovoce nebo zeleniny (šípek, citrusové plody, kiwi, červené papriky, černý rybíz)
získáme ještě další zdraví prospěšné látky. Na druhou stranu
bychom čerstvého ovoce či zeleniny museli sníst opravdu
hodně, abychom se dostali na
doporučenou preventivní denní dávku, ta by se měla pohybovat od 500 mg do 1 000 mg. Vitamínové preparáty můžeme
zakoupit jako multivitamínové
(obsahují celou denní dávku vitamínů, minerálů a stopových
prvků), nebo jako samotný vitamín C. Vitamíny z lékárny
mají přesně definované množství v každé tabletě. U přípravků označovaných jako potravinové doplňky (potraviny pro
zvláštní výživu) se kontroluje
pouze nezávadnost produktu,
nikoli obsah.
Jak na r˘mu?
Pokud náš nos zachvátí rýma,
počítejte s nejméně týdenním
vyřazením ze společnosti. Léčením rýmu příliš ovlivnit nemůžeme. Kvůli zánětu nosní sliznice dojde k jejímu překrvení a následnému vylučování vodnatého
sekretu, který postupně houstne, a tak ucpaný nos ztěžuje dýchání. Ulevit si můžeme dvojím
způsobem, polykáním tablet
s pseudoefedrinem a používáním nosních kapek. Pseudoefedrin snižuje překrvení a otok
sliznic. Tím usnadňuje dýchání
nosem a potlačuje pocit zalehnutí, bolesti a tlaku v uchu.
Nosní kapky také omezují
zduření nosní sliznice. Způso-
Diagnóza
DOPLNĚK STRAVY
S OBSAHEM
ŽELEZA A VITAMÍNŮ
V TEKUTÉ FORMĚ
DOPLNĚK STRAVY
S OBSAHEM
ŽELEZA A VITAMÍNŮ
V TEKUTÉ FORMĚ
Kontrolní seznam symptomů deficience železa
Otázka: Trpíte některým z následujících symptomů?
Jste stále unaven(a)?
Probouzíte se s pocitem únavy?
Máte potíže se soustředěním?
Máte často „zatmění“ mysli?
Trpíte obtížemi při učení?
Máte obtíže při cvičení a rozcvičkách?
Máte palpitace (bušení srdce) při vyčerpání?
Trpíte námahovou dušností?
Trpíte častými infekcemi?
Máte rozbolavělý jazyk?
Trpíte pocity ztuhlosti,
chladu, horka nebo nečistoty?
Máte sníženou chuť k jídlu?
Trpíte skleslostí, ochablostí, bolestmi hlavy
nebo neklidem končetin?
Jíte méně než čtyři misky zeleniny denně?
Jste vegetarián(ka)?
Prodělal(a) jste časté redukční diety?
Míváte těžké periody s velkou ztrátou krve?
Stáhnete-li si dolů víčka, máte bledou spojivku?
Máte tmavé kruhy pod očima?
Máte bledý obličej?
Máte bledá nehtová lůžka?
Trpíte rýhováním nehtů nebo lomivostí vlasů?
Jsou záhyby Vaší ruky ve stejném odstínu jako zbytek Vaší ruky?
(záhyby by měly být tmavší)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Pokud jste alespoň na 5 z výše uvedených otázek odpověděli „Ano“,
znamená to, že potřebujete obohatit svoji stravu železem.
Ne
Řešení
* Hledáme tedy odpověď na otázku – jak vyřešit zajištění takových hladin železa ve Vašem organismu, které
by Vás udržely ve zdraví a účinně ochránily proti únavě
a vyčerpanosti?
* Odborníci na výživu doporučují kromě vyvážené stravy
také užívání přípravků železa (substituci) po dobu
šesti týdnů, a to alespoň dvakrát či třikrát ročně.
* Pokud máte obavy z vedlejších účinků železa na stolici
(obáváte se zácpy) a nebo z bolestí hlavy, které užívání tablet železa často provázejí, pak doporučujeme
vyzkoušet tekuté přípravky železa, které umožní živinám v roztoku mnohem snadnější resorpci ve Vašem
zažívacím systému. Navíc jako prevenci zácpy obsahuje
tekutý přírodní Floradix FLORAVITAL různé rostlinné
extrakty, např. extrakt z fenyklu.
* Floradix FLORAVITAL obsahuje 9,5 mg glukonátu železa v 10 ml, takže denní dávkou 20 ml si zajistíte příjem doporučeného denního množství železa. Floradix FLORAVITAL také obsahuje vitamíny B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B6
(pyridoxin), B12 (cyanokobalamin) a vitamin C pro zvýšení absorpce železa.
* S pomocí přírodního Floradix FLORAVITALu není snadnější cesta, jak si zajistit
dostatečný přívod železa pro zdravý životní styl.
Proč právě Floradix FLORAVITAL?
• denní užívání tekuté formy Floradix FLORAVITALu se železem je snadný způsob, jak si zajistit „zdravé“ hladiny železa pro boj proti únavnosti.
• Floradix FLORAVITAL obsahuje vitamíny a ovocné koncentráty, které pomáhají potencovat absorpci železa (tzv. “enhancement“).
• Floradix FLORAVITAL neobsahuje chemické konzervační látky, tresti, esence, barviva, živočišné sloučeniny, gluten (lepek), alkohol, ořechy a laktozu.
INZERCE
www.ebpharma.cz www.ebpharma.cz www.ebpharma.cz
INZERCE
“E&B Pharma spol. s r.o.“, Vinohrady 53, 639 00 Brno
…a voní zdravím
MÜLLEROVY
PASTILKY
S EXTRAKTY
LÉČIVÝCH BYLIN
• tlumí a usnadňují kašel
• uklidňují podrážděné sliznice
• působí proti zánětlivým
procesům v krku
• posilují imunitu
• jsou vhodné i pro děti
Žádejte ve své lékárně
www.muller-pharma.cz
bují
I tehdy se bylinný čaj uplatní,
neboť pomáhá mírnit obtíže
s nemocí spojené, především
kašel. K přípravě čajů lze použít
mateřídoušku úzkolistou a tymián obecný (dezinfikují dýchací cesty), divizna velkokvětá, lékořice a prvosenka jarní
vytvářejí tekutý hlen, jitrocel
kopinatý, proskurník lékařský
(ibišek), sléz přehlížený a podběl lékařský vážou vodu
a vzniklým slizem zmírňují mechanické i chemické dráždění
sliznice, černý bez a lípa působí
protizánětlivě.
zúžení cévek překrvené
sliznice, některé mají i dezinfekční účinek. Často se lidé ptají, které kapky jsou nejlepší.
Odpověď je těžká. Jsou to ty,
které nejlépe „sednou“ vašemu
nosu, proto je dobré si je vyzkoušet, neboť každému může
pomáhat něco jiného. Nezapomeňte však na to, že sebepříjemnější nosní kapky by se neměly užívat dlouhodobě. Mohou poškodit nosní sliznici.
Pokud vaše potíže přetrvávají,
nezkoušejte jiné kapky, navštivte odborníka. Pro děti jsou určeny kapky stejných značek, jako mají dospělí, rozdíl je v jejich
koncentraci, která je o polovinu nižší. U velmi malých dětí je
důležité se dítěti více věnovat,
častěji je chovat ve svislé poloze, a má-li ještě dobrou náladu,
co nejvíce si s ním hrát a žertovat. Při jakýchkoli radostnějších emočních projevech totiž
dochází ke spontánnímu odkašlání a vyfrknutí rýmy. Pokud
dítě leží v postýlce, je dobré mu
zvýšit polohu hlavy.
Jak na bolest
v krku?
Jak na ka‰el?
K léčbě kašle používáme léky
ze dvou skupin, opět s velkým
výběrem přípravků. K potlačení
kašle slouží antitusika. Většina
z nich tlumí kašlací reflex
v centru pro kašel. Použití antitusik je na místě tam, kde kašel
nemocného obtěžuje a vyčerpává, např. v noci, když mu nedovolí spát. Používají se většinou
přípravky s obsahem kodeinu
a jemu podobné látky, které se
vyrábějí synteticky. Kodein je
však vázán na lékařský předpis.
Odkašlávání usnadňují expektorancia. Napadené buňky
sliznic dýchacích cest produkují hustý hlen, který může
ulpívat na stěnách dýchacích
cest. Nemocný špatně odkašlává a dýchací cesty, zaplněné
hlenem, jsou špatně průchodné. Pokud se produkce hlenu
nezvyšuje, bývá kašel suchý,
neproduktivní a dráždivý. Pro
chřipku a ostatní akutní respirační onemocnění virového
původu je typické, že v prvních
34
dnech je kašel dráždivý, později se stává produktivním se
zvýšenou tvorbou hlenu. Expektorancia hlen činí tekutým,
podporují jeho tvorbu a aktivují ty mechanizmy v dýchacích cestách, které mají na
starosti jeho posun směrem
k hltanu. Jako expektorancia
se nejčastěji používají sirupy,
kapky i tablety.
Antitusika a expektorancia
by neměla být používána současně. Expektorancia totiž zvyšují produkci hlenu a antitusika
brání jeho odstraňování tím, že
kašel tlumí.Tak by docházelo
k hromadění většího množství
hlenu v dýchacích cestách bez
možnosti vykašlání.
Při onemocnění dýchacích
cest, které téměř vždy provází
nemoci z nachlazení, se velmi
často používají léčivé rostliny.
Jsou vhodným doplňkem léčby.
Řadu případů nachlazení můžeme zvládnout pouze pomocí
čajových směsí. Pokud se objeví bakteriální infekce, je většinou nutné užívat antibiotika.
Těžko říci, co je nepříjemnější, zda ucpaný nos nebo pálení
a bolest v krku, které nás neustále nutí polykat. Můžeme použít lokální antiseptika nebo léky
s antibakteriálním účinkem. Antiseptika existují ve formě bonbonků s příchutí nebo roztoků
ke kloktání, případně i jako spreje, určené k aplikaci do krku.
Nemáme-li léky rádi, nic se
neděje. Nachlazení není tak
vážná nemoc, že by bylo bezpodmínečně nutné se začít léčit
léky. Většina starších lidí léčí
občas nachlazení pitím čaje
s medem a citronem a práškem
proti teplotě a bolesti. Námi
uvedená léčiva nachlazení nevyléčí, pouze nám pomohou
zmírnit nepříjemné pocity, které nachlazení způsobuje. Platí
ovšem jedna zásada. Nemocný
by se měl vyležet, už jenom proto, aby nešířil infekci mezi
ostatní. U nás je v poslední době zvykem nemoc přechodit.
Málokdo si dovolí oznámit svému zaměstnavateli, že zůstává
doma kvůli obyčejnému nachlazení. Dalším důvodem je
i nízká nemocenská.
Pokud se zdravotní stav nezlepší do sedmi dnů, měli bychom zanechat samoléčení
a navštívit lékaře. Nemoc totiž
může pokračovat komplikací,
která nás připraví o mnohem více času, zdraví a peněz než původní, zcela nevinné nachlazení.
zdroj www.ordinace.cz
Diagnóza
Jak zhubnout?
K
tukožroutské polévky. Chceme-li tedy zhubnout, měli bychom především dbát o to, aby
naše strava byla vyvážená.
Další obecná zásada spočívá v omezení
příjmu tuků a sacharidů. Zvláště na sacharidy musíme dávat pozor. Měli bychom brát
v úvahu jejich glykemický index (GI), tedy
schopnost ovlivňovat hladinu krevního cukru
Jsem obézní?
(glykémie). Bylo totiž zjištěno, že potraviny,
Obezita se definuje jako nadměrné uklákteré obsahují sacharidy, mají různou schopdání tuku. Ten u obézních mužů přesahuje
nost zvyšovat hladinu cukru v krvi. Po jídle
čtvrtinu jejich tělesné váhy, u žen pak třetinu
stoupne hladina cukru v krvi a vyplaví se
tělesné váhy. Jak však zjistíme, že jsme
hormon inzulin. Ten sice zajistí pokles hlaobézní? Nejedná se o žádnou alchymii,
diny cukru v krvi a jeho přesunutí do bukaždý si může sám snadno zjistit svůj
něk, ale jakmile cukr v krvi příliš klesne
index BMI tak, že vydělí svou váhu
(hypoglykémie), dostaví se opět pocit
v kilogramech svou výškou v methladu nebo chuť na něco dobrého, ale zárech na druhou. Tedy: BMI = těroveň také nepříjemné pocity podráždělesná váha (kg) / výška (m2)
nosti, nervozita nebo bolesti hlavy. Tyto
Dostaneme-li po tomto výpočtu
stavy lze samozřejmě zahnat konzučíslo v rozmezí 25–29,9 trpíme
mací dalšího jídla, ale tím se opět roznadváhou. Máme-li index 30–39,9
houpe hladina cukru v krvi. Čím častrpíme obezitou středního stupně,
těji dochází k těmto prudkým výkypřesahují-li však naše hodnoty čísvům, tím je větší pravděpodobnost
lo 40, jsme těžce obézní.
vzniku nadváhy. Z tohoto důvodu je
Ačkoli obezita bývá vnímána
pro redukci vhodnější vyrovnaná hlapředevším jako estetický problém,
dina glykémie, a proto je důležité hlíneměli bychom zapomínat, že s sedat si GI. Při hubnutí je důležité sníbou přináší také vážná zdravotní rižit příjem sacharidů s vyšším GI ve
zika. Neměli bychom proto svou nadprospěch bílkovin nebo sacharidů
váhu podceňovat, naopak, v případě, že
s nižším GI. Sledováním GI potravin by
nadváhou již trpíme, měli bychom něco
se měli zabývat hlavně ti, kteří při omepodniknout pro její snížení, když už ne rovzeném příjmu energie pociťují velký
nou odstranění. Ale jak?
hlad nebo dlouhodobě nemohou
zhubnout.
Jaká dieta
Vedle diety je však rovněž
je nejlep‰í?
třeba zdůraznit význam pohyChceme-li zhubnout, musíbu, a to nejen jako prostředku
me především snížit příjem
Léčba těžké obezity
v boji s nadváhou, ale předeenergie. Nabízí se nám však nevším jako nepostradatelného
přeberné množství diet, z nichž
pacích hodin“. Horní
Tzv. bandáž žaludku je
pomocníka pro náš celkový
není vůbec jednoduché si vyčást žaludku tak získá
zákrok, při kterém se
zdravotní stav. Zvláště v dnešbrat. Naštěstí ovšem existují
malý objem a rychle se
pomocí speciální manní době, kdy má většina lidí sealespoň základní obecná praviplní jídlem. Výsledkem
žety (švédská adjustadavé zaměstnání, a nesedí-li
dla, jichž bychom se při výběru
bilní manžeta) zmenší
je brzy navozený pocit
zrovna v kanceláři, veze se
diety měli držet. O jaká pravidla
objem žaludku. Žalusytosti. Pacient tak přiv autě či polehává u televize,
se jedná?
dek se pomocí silikonového
jímá méně kalorií a výrazně
nelze důležitost pohybu dosti
Mezi odborníky panuje přepásku stáhne do tvaru „přesýhubne.
zdůraznit. A pravidelnou prodevším shoda v tom, že není
cházku si jistě mohou dopřát
dobré, aby naše dieta byla jedVíce informací získáte na www.chcizhubnout.cz
i lidé staršího věku či naprostí
nostranná. Jednostranná je taa www.bandazzaludku.cz
sportovní antitalenti.
ková dieta, která není vyvážená,
je zaměřená na jeden typ potravy, například ovocné šťávy či tzv.
red
aždý ví, jak snadno se kilogramy
nabírají a jak těžce se jich zbavujeme. A právě v jarním období, kdy
nás sluníčko nutí odkládat teplé
zimní oblečení, se naše nadváha začíná stávat problémem. Co s ním?
Poradna
35
PROBIOTIKA
a na‰e zdraví
P
roblematice mikroflóry trávicího ústrojí se
v současné době konečně dostává takové
pozornosti, jakou si zaslouží.
O jejím významném podílu na
vývoji a podpoře zdraví dnes ani
u nás nikdo nepochybuje. Dominantní postavení ve výrazně
pozitivním působení mikroflóry trávicího ústrojí na organizmus mají zejména bakterie,
které jsou řazeny do skupiny
bakterií mléčného kvašení.
Co jsou to
probiotika?
příznivé účinky na zdraví, včetně mikrobů choroboplodných.
Upravují tudíž stav, který se nazývá dysbióza. Do skupiny bakterií mléčného kvašení patří
zejména zástupci rodu Lactobacillus, velice významní jsou rovněž zástupci rodu Bifidobacterium a nezanedbatelné jsou
i další druhy bakterií mléčného
kvašení (Streptococcus lactis,
Streptococcus thermophylus,
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium).
V˘znam probiotik
V současnosti je pokládána
možnost příznivého působení
probiotik na zdraví člověka za
velice významnou. Například
ve vztahu k riziku kardiovaskulárních chorob byl opakovaně
prokázán jejich význam na snížení cholesterolemie. Probiotika se na snížení hladiny cholesterolu prostřednictvím mikroflóry trávicího ústrojí podílejí
hlavně tím, že zvyšují vylučování žlučových kyselin stolicí. Základním substrátem pro jejich
tvorbu je totiž právě cholesterol. Za běžných fyziologických
podmínek probíhá oběh žlučových kyselin mezi střevem a játry. Ze střeva do jater se přitom
vrací více než jejich třetina.
Jsou-li ale navázány na buňky
bakterií mléčného kvašení, pak
INZERCE
Bakterie mléčného kvašení se
vyskytují v různých druzích po-
travin, ať už jsou to zakysané
mléčné výrobky nebo mléčně
kvašená zelenina, zelí či okurky.
Tyto potraviny jsou pak zahrnovány do velké skupiny nazývané
probiotika. Je vhodné tento pojem přesněji definovat. Probiotika jsou potraviny nebo preparáty s vysokým obsahem živých
bakterií mléčného kvašení, které
umožňují optimální osídlení trávicího ústrojí člověka mikroflórou, která příznivě ovlivňuje lidský organizmus. Tento stav se
nazývá eubióza. Současně potlačují nežádoucí mikroflóru,
tzn. snižují počet, nebo dokonce
způsobí vyloučení těch mikrobů, které mají prokazatelně ne-
36
V˘Ïiva
V˘Ïiva
Probiotika pro va‰e zdraví
Terrapin Probio – pro zdravou stfievní mikroflóru.
www.terrapinprobio.cz
INZERCE
Bakterie mléãného kva‰ení mohou mít velmi pfiízniv˘ vliv na lidské zdraví.
Podle závûrÛ rÛzn˘ch studií
se mohou podílet na:
– podpofie správného sloÏení
stfievní mikroflóry,
– zv˘‰ení humorální i bunûãné
imunity,
– sníÏení rizika prÛjmov˘ch
onemocnûní,
– sníÏení hladiny cholesterolu
a triacylglyceridÛ,
– sníÏení moÏnosti vzniku
nádorÛ,
– zv˘‰ení mineralizace
a hustoty kostí,
– zfiejmû také na sníÏení
v˘skytu Helicobacter pylori,
coÏ je bakterie, která mÛÏe
zpÛsobit vznik Ïaludeãního
vfiedu.
Terrapin Probio je speciální
probiotikum s vysok˘m obsahem probiotick˘ch kultur pro
budování zdravé stfievní mikroflóry.
Ta nám pomáhá udrÏovat
zdravá stfieva, chrání nás pfied
nemocemi zaÏívacího traktu,
pfiispívá k posílení imunity
organizmu, eliminuje negativní efekt antibiotik a zmírÀuje
pfiíznaky potravinov˘ch alergií. Maximálního úãinku probiotik
je dosaÏeno díky kombinaci s prebiotiky.
Víte, že...
Zakysané
mléko
pomáhá proti
jarní únavû
ědci jsou přesvědčeni, že zakysané mléčné výrobky jsou
cenným zdrojem živin prospěšných tělu, a to zejména probiotické kultury, která zlepšuje stav střevní sliznice a zvyšuje
obranyschopnost organizmu. Aminokyselina tryprofan prý navíc přispívá k pozvednutí nálady a má antidepresivní účinky.
Protože se podle odborníků složení střevních bakterií projevuje i na kvalitě pleti a celkové kondici organizmu, mají nejlepší
preventivní účinky na naše zdraví zákysové kultury, které obsahují bifidokulturu.
Dieteticky jsou podle odborníků výhodnější výrobky se směsí bakterií než ty výrobky, které obsahují jen jeden druh bakterie, a specialisté také upozorňují na to, že čím je výrobek čerstvější, tím více živých bakterií obsahuje.
Zákysy je podle vědců dobré kombinovat s jinou bílkovinou,
například s masem nebo sýry. Kombinaci s chlebem či rohlíky
odborníci nedoporučují.
red
V
Bakterie mléčného kvašení
pěstované v laboratoři.
Tento proces podporuje navíc
vápník, obsažený v mléčných
výrobcích, které jsou většinou
jejich nositelem.
Přínos probiotik pro naše
zdraví je tedy značný. V přítomné době můžeme naštěstí konstatovat zvýšený zájem o tuto
problematiku. Ten jistě přinese
mnoho dalších nových, zajímavých poznatků a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ČR.
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý,
DrSc.
Symbivital R – Zbaví vás stresu
komplexní doplněk doporučeného denního
množství vitaminů a minerálů
obsahuje navíc karlovarskou vřídelní sůl a lithium
působí proti stresu a obnovuje psychickou pohodu
vhodný pro manažery, studenty, sportovce,
ale i těhotné ženy, děti a seniory
Akce:
Objednejte 2 Symbivitaly R a dostanete ZDARMA
Symbi-lakt – symbiotické laktobacily obnovující
střevní mikroflóru a podporující imunitu.
Akce trvá až do vyprodání zásob
Objednávejte na www.kcrulc.cz
Tsuboterapy ® produkty
INZERCE
se zpětně nevstřebávají a jsou
vyloučeny stolicí.
K tomuto efektu přispívá též
vápník z mléčných výrobků, neboť jeho volné ionty vytvářejí se
žlučovými kyselinami nerozpustné komplexy, které se nevstřebávají a též odcházejí se
stolicí. Organizmus pak musí
použít své zásoby cholesterolu
k tvorbě nových potřebných žlučových kyselin, a tak dochází ke
snížení jeho hladiny v krvi. Je
zajímavé, že některým autorům
se podařilo prokázat tento efekt
i s inaktivovanými sušenými
bakteriemi mléčného kvašení.
Probiotika však snižují i riziko onemocnění rakovinou. Při
procesu snižování rakovinotvorného rizika pomocí probiotik
hrají pak hlavní roli opět žlučové
kyseliny. Ty se totiž působením
enzymů některých nepatřičných
bakterií střevní mikroflóry, dojde-li k jejich přemnožení, mohou měnit na sekundární (fekální) žlučové kyseliny a u těch byla prokázána rakovinotvorná
aktivita. Bakterie mléčného kvašení tomuto pochodu účinně
brání, a tak se podílejí na prevenci nádorového onemocnění,
zejména na prevenci vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tento efekt byl opakovaně
prokázán řadou experimentálních prací.
Na snížení rizika nádorových
onemocnění se podílejí probiotika také tím, že blokují řadu enzymových aktivit nežádoucích
zástupců střevní mikroflóry,
a tím brání tvorbě dalších rakovinotvorných látek v trávicím
ústrojí, které se mohou střevní
sliznicí vstřebat a způsobit vznik
nádoru i mimo toto ústrojí.
Bakterie mléčného kvašení
se také podílejí na snížení enzymu beta-glukuromidáza. Vysoká hladina tohoto enzymu ve
střevu totiž snižuje efekt odbourávání cizorodých i toxických látek v játrech na bázi vazeb s kyselinou glukuronovou.
Probiotika produkují v trávicím ústrojí lidí dále řadu látek,
včetně vitamínu K, které přispívají k prevenci osteoporózy.
37
Strava diabetikÛ
C
ukrovka je nemoc tak
častá, že se s ní dnes
bohužel během života
setká každý třetí z nás.
Převažuje přitom tzv. cukrovka
2. typu, která obvykle zejména
na počátku nevyžaduje léčbu
inzulinem. Je to přitom nemoc
sice geneticky podmíněná, ale
její nárůst je dán především nezdravým způsobem života, přejídáním a minimální fyzickou
aktivitou, tak běžnou u celé
populace. Tato životospráva
umožňuje uplatnit se genům
cukrovky 2. typu.
Cukrovka 1. typu je vzácné
onemocnění postihující spíše
mladší jedince, kteří si pak musejí celý živit píchat inzulin. Této nemoci neumíme předcházet, umíme ji však dobře léčit.
Dieta je dnes mnohem volnější
než dříve. Pacient si měří sám
hladinu cukru a upravuje dávky inzulinu podle zjištěné hodnoty a podle plánovaného jídla.
Cukry dnes není třeba tolik
omezovat a dieta musí obsaho-
38
vat málo tuku, protože každý
diabetik je ohrožen rozvojem
aterosklerózy.
Cukrovce 2. typu umíme
předcházet, a tak každý, kdo je
vystaven riziku získání tohoto
onemocnění (lidé s vyšším tlakem, vyšší hmotností a lidé
s cukrovkou 2. typu v rodině),
by měl dodržovat pravidla prevence cukrovky.
Pravidla prevence
Výskyt cukrovky 2. typu snižuje příjem rostlinných tuků
(nejen olejů, ale i například ořechů). Příjem živočišných tuků
riziko cukrovky výrazně zvyšuje. V běžné stravě vyvolává cukrovku nejvíce tzv. druhotně (továrně) zpracované maso, tedy
všechny uzeniny, paštiky, mleté
maso nebo tzv. fastfood a podobně. Tato masa obsahují
vysoké množství více méně
skrytého tuku. Lze propočítat
riziko přímo na jednu porci
těchto potravin denně. Jíme-li
například každý den pravidelně
jednu klobásu, stoupá riziko
cukrovky přibližně dvakrát.
Čím obsahuje maso více tuku,
tím je škodlivější. Cukrovku nevyvolávají bílá masa a zvěřina.
Riziko vzniku cukrovky výrazně snižuje fyzická aktivita a redukce hmotnosti. Zhubnutí
o pouhých 5–10 % hmotnosti
snižuje riziko vzniku cukrovky
2. typu o 50 %.
Bylo prokázáno, že s výskytem cukrovky nesouvisí konzumace cukru. Typická věta pacienta „Jak jsem mohl dostat
cukrovku, když vůbec nejím
sladké“ je tedy opravdu paradoxní, cukrovka 2. typu je totiž
onemocnění vyvolávané zejména příjmem živočišného tuku,
nikoli cukru.
Z uvedeného je patrné, že
hlavním dietním opatřením by
mělo být zvýšení příjmu rostlinných tuků, dále ovoce a zeleniny a omezení příjmu veškerého
živočišného tuku. Typicky nezdravou potravinou pro diabetiky je například šunka nebo salám. Přitom ještě před pár lety
diabetik na otázku, co je zdravá
potravina, odpovídal, že právě
šunka. Tak byli pacienti v minulosti školeni. Dnes je zřejmé,
V˘Ïiva
že zdravé pro diabetiky jsou
především ovoce, zelenina
a nízkotučné mléčné výrobky.
Výskyt cukrovky snižuje i příjem kávy a malého množství alkoholu.
Je zajímavé, že diabetik 2. typu by měl držet prakticky stejnou dietu jako člověk, který
cukrovku ještě nemá, ale patří
do rizikové skupiny. Nejdůležitější je omezení množství jídla
(tedy celkově přijímané energie). To znamená především
omezit tučné potraviny. Omezení příjmu cukrů, pokud se pacient vejde do celkové denní
dávky kalorií, je méně významné. Diabetik 2. typu s typickou
obezitou by měl denně jíst maximálně 100–150 g cukrů, podle tabulek se započítává všechen cukr, tedy i cukr skrytý
v potravinách, například v chlebu nebo rýži. Počet jídel denně
by neměl být velký – optimem
jsou přibližně čtyři jídla denně.
Diabetik 1. typu, je-li fyzicky
aktivní a není-li obézní, smí
podle tabulek sníst rozděleně
obvykle 150–250 g cukru. Při
tomto typu diabetu se podává
obvykle šest dávek jídel denně,
tedy i druhá večeře. Před velkými jídly se neaplikuje inzulin
a v řadě zemí je dostupný již
i inzulin inhalační.
Léãba
Léčba pacienta závisí z části
na něm samém, tedy na tom, jak
drží dietu a jak dodržuje režimová opatření; až další význam
má, které léky pacient dostává.
Pacienty se často nedaří přimět ke cvičení a obtížně se jim
daří redukovat hmotnost. Je to
škoda, protože při větším váhovém úbytku může diabetes
i vymizet. To přesvědčivě ukazují úspěchy chirurgické léčby
obezity u diabetiků (např. bandáž žaludku). Po těchto operacích může vymizet až 90 % případů cukrovky 2. typu. Jaká by
tedy měla být strava diabetiků
2. typu? Měla by být energetic-
ky chudá, tzn. obsahovat malé
množství zejména živočišného
tuku, zato kvalitní bílkovinu
(libové kuřecí, hovězí či rybí
maso, nízkotučné mléčné výrobky) a dostatek zeleniny.
Cukry by měly být podávány
spíše komplexní formou v potravinách, jako je rýže či méně
sladké ovoce.
Pacienti bohužel stále vynakládají mnoho peněz za nesmysly, kam patří například podávání chromu nebo skořice.
Zbytečným vyhazováním peněz je také kupování vitaminů
pro diabetiky a dalších dietních
doplňků. Diabetik by si měl vybírat zdravou stravu. Dokonce
z lékařského hlediska platí, že
nevhodné jsou i tzv. diapotraviny. Tento pojem svádí k jejich
nadměrnému příjmu – ve větším množství jsou i tyto diavýrobky nezdravé. Pacient by si
měl stravu řídit sám a vybírat ji
z běžných a přirozených zdrojů
potravin.
Prof. MUDr.
Štěpán Svačina, DrSc.
INZERCE
Očkování proti rakovině děložního čípku
Jste dívka mezi 13 až 15 lety?
Máte dceru či vnučku ve věku 13 až 15 let?
Myslíte na prevenci?
Nepodceňujte očkování a využijte příspěvku až 2 000 Kč*
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR!
Jak příspěvek získat? Stačí:
– být klientkou Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
– nechat se očkovat u svého praktického či ženského lékaře
– přinést doklad o zaplacení na nejbližší pobočku ZP MV ČR
– pro více informací zavolat na infolinku 844 121 121
nebo navštívit internetové stránky www.zpmvcr.cz
Rakovina děložního čípku u nás ročně postihne zhruba 1 000 žen
a až 400 z nich této nemoci podlehne.
*Celkovou výši příspěvku lze získat čerpáním Balíčku očkování proti rakovině
děložního čípku v hodnotě 1 500 Kč a Balíčku očkování v hodnotě 500 Kč.
Infolinka: 844 121 121
Infomail: [email protected]
Internet: www.zpmvcr.cz
Jak se zdravû
vyspat?
Odpoãinek
mÛÏe mít
dnes mnoho
podob.
MÛÏeme
ho rozdûlit
na odpoãinek
aktivní a pasivní.
P
od pojem aktivního
odpočinku zahrnujeme různé zájmové činnosti. Aktivní odpočinek přispívá duševnímu i fyzickému zdraví.
Pasivním odpočinkem je
především kvalitní spánek, relaxace, klidné ležení. Odpočíváme např. při ležení u televize
nebo při čtení knih v posteli. Tyto činnosti jsou nedílnou součástí života a je jim třeba věnovat pozornost.
Spánek
me spánkem, se zkracuje. Předchozí generace spala devět hodin denně, my nyní spíme sedm
a půl hodiny a velice často i méně než sedm hodin. Může za to
současná uspěchaná doba,
a proto by si měl každý zjistit,
který druh spánku mu nejlépe
vyhovuje.
Ovládne-li totiž náš život
shon a stres natolik, že už nemáme čas se ani pořádně vyspat, riskujeme tím své zdraví.
A naopak, nespíme-li dobře,
signalizuje to ledacos o tom, že
v našem životě něco není v pořádku, že svůj stres už prostě
nezvládáme. Psychické obtíže,
bolesti hlavy, neschopnost přestat myslet na problém či nihilistické postoje typu „nemá to
žádnou cenu“ poukazují právě
na to, že stres je pánem našeho
života.
Ví‰, na ãem spí‰?
Nejobvyklejší formou spánku je poloha vleže. Kvalita
spánku je ovlivněna komfortem. Ten představuje dostatečně velká plocha, její vlastnosti
a prostředí, ve kterém spíme.
Velikost plochy se odvíjí od velikosti postavy a typu postavy.
Páteř by měla mít možnost zachovávat svůj přirozený tvar při
INZERCE
Samotný spánek je proces,
kdy tělo vyřazuje některé funk-
ce z činnosti a posiluje jiné za
účelem fyzické regenerace, psychické regenerace a doplnění
energie. Spánek se skládá
z těchto částí: usínání, lehký
spánek, hluboký spánek, snění
a probouzení. Běžný spánek je
složen z řady opakujících se
cyklů. Tyto cykly mohou být od
sebe odděleny sněním. Z vědeckých a historických poznatků
se dovídáme o různých způsobech spánku, hlavně však délce
spánku. Ty doporučované způsoby či délky spánku nemusejí
ovšem každému vyhovovat.
Člověk v průměru spí osm hodin denně. Doba, kterou tráví-
40
Poradna
Poradna
Jiný pohled
na váš každodenní stres
Novo-passit pomáhá při:
předrážděnosti
vnitřním nepokoji
nespavosti
úzkostných stavech
nervové slabosti
bolesti hlavy způsobené
psychickým napětím
Guaifenesin Mučenka
Hloh
Chmel
Bez černý
Meduňka
Kozlík
Třezalka
Novo-passit, perorální roztok 100 ml
Účinná látka: guaifenesinum 4,0 g, extrakt z bylin (třezalka,
mučenka, kozlík lékařský, hloh, chmel, meduňka, bez černý)
7,75 g ve 100 ml
Dávkování: 3 × denně 5 ml.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.
Více informací na www.ivax.cz.
INZERCE
bují alergii dýchacích cest.
ležení na zádech i na boku,
Látka, která u člověka vyvoprotože za noc můžeme
lává alergii, je obsažena ve
provést až 60 změn polohy.
výměšcích roztočů. Těmito
Z poloviny spíme na závýměšky jsou znečištěny
dech, z druhé necelé polovimalé částečky prachu, kteny na boku a zbytek prospíré pak člověk vdechuje
me na břiše. Nevhodné uloa takto se alergizuje. V jedžení páteře může způsobit Roztoči způsobují alergii
nom gramu prachu extrapříliš tvrdá podložka, příliš dýchacích cest.
hovaného z matrace můžeměkká podložka, vysoko
uložené nohy a nesprávně podepřená hlava. me najít až 15 000 roztočů. Teplota a vlhkost
Nevhodný tlak a průhyb lehací plochy nepři- v lůžku, způsobené nedostatečným prospívá zdravému spánku. Ztěžuje krevní oběh vzdušněním, tak vytvářejí dobré podmínky
a práci orgánů, které mají v době spánku zvý- pro množení roztočů. Roztoči většinou hyšenou činnost (ledviny). Důležitým doplň- nou při teplotě 45 °C, ale někdy odolávají
kem spaní je polštář. Ten přispívá k uložení i vyšším teplotám.
Lůžko i ložnici je proto třeba dostatečně
hlavy v přirozené poloze a umožňuje dostatečnou oporu krční páteři. Plnohodnotný a pravidelně několikrát týdně větrat. V ložnispánek zpravidla vyžaduje klidné a tiché pro- ci bychom měli udržovat chladno a sucho.
Teplota by neměla překračovat 20 °C a rovstředí.
novážná vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 40 až 50 %. Lůžkoviny je dobré
PfiíleÏitostn˘ spánek
Za příležitostný spánek považujeme spá- větrat denně. Matrace by měla mít snímatelnek ve dne, s kratší dobou spánku, sníženým ný a prací potah. Lůžkoviny musejí umožňokomfortem. Zpravidla se jedná o spánek vat praní při teplotě minimálně 55 °C a vyšu televize nebo spánek po jídle či námaze. ší. Matrace je vhodné vysávat.
I pro příležitostný spánek bychom si měli vybrat místo, na kterém se dostatečně vyspíV˘bûr lÛÏka
me. Kvalitní lůžko by mělo být na prvním
Při výběru lůžka bychom se měli zajímat
místě. Příležitostný spánek by neměl nahra- hlavně o jeho zdravotní nezávadnost. Přeszovat spánek hlavní. Pokud je náš spánek ne- něji řečeno jde o to, aby lůžko umožňovalo
dostatečný, dochází k deficitu, který se tělo zdravý spánek, a to za splnění všech zdrabude snažit při příštím plnohodnotném votních kritérií.
spánku vyrovnat. Dlouhodobý nedostatečný
Podmínka zdravého spánku se týká hlavkomfort, krátká doba spánku a opakované ně matrací, nosných roštů, použitých mateodpírání plnohodnotného spánku těžce riálů a dimenzí (rozměrů). Ostatní vlastnoszhoršuje náš fyzický i duševní stav.
ti (např. vzhled) by se neměly upřednostňovat na úkor zdravotní nezávadnosti postele.
Při výběru těchto částí bychom se měli inforHygiena lÛÏka
Hygiena v lůžku je podstatná z hlediska movat u odborníka.
regenerace imunitního systému. Člověk za
jednu noc vypotí v průměru 3/4 litru tělesné
Individuální pfiístup
vlhkosti. Proto musí konstrukce matrace
Výběr matrace se velmi liší podle typu čloa použité materiály umožňovat dostatečné věka, který na ní bude spát. Rozhodujícím
provzdušnění, aby se tato vlhkost nedržela kritériem je zejména věk. Pro mladšího uživ matraci. Provzdušnění musí umožňovat vatele je vhodná tvrdší matrace s dobrým odi konstrukce postele, zejména rošt. Plný rošt váděním nadbytečného tepla. Oproti tomu
znemožňuje provzdušnění.
pro staršího uživatele nebo pro seniory je
vhodná matrace, která je měkčí a která tělesné teplo naopak akumuluje. S nadbytečným
Roztoãi – vûrní prÛvodci
teplem souvisí i větší množství potu, který by
na‰eho spánku
Roztoči jsou drobní členovci a podobají se měl být odváděn dostatečnou prodyšností
klíšťatům. Pouhým okem nejsou viditelní. matrace. Dále je nutno brát v úvahu výšku
Živí se lidskými lupy a zbytky kůže, proto jich a váhu osoby. Při vlastním výběru bychom
nejvíce můžeme najít právě v matracích, pol- měli dávat přednost matracím se zónovou
štářích a dekách. Vyskytují se v povrchových tuhostí, dobrou prodyšností, hygienickou
vrstvách, kde mají dostatek vhodné teploty, nezávadností a možností snadné údržby. Vývlhkosti a potravy. V lůžku se ještě vyskytují běr designu lůžka, jeho barevnosti, provedemikroskopické plísně a také ty slouží jako ní a funkčnosti záleží čistě na jedinci.
doplňující potrava roztočů. Roztoči způsozdroj: www.svet-bydleni.cz
„Právû sport mi
dodává síly do boje
s váÏnou nemocí...“
Îivot s dial˘zou
L
edviny jsou párovým orgánem, bez něhož člověk žít nedokáže. Ztratí-li jednu, může její
funkci převzít druhá, ale přijdeli člověk i o ni, pak už nezbývá
nic jiného než dialýza. O tom,
co s sebou takový život bez ledvin přináší, ví své i Jozef Nemčík
z Prahy.
Jako blesk
z ãistého nebe
Když si Jozef Nemčík koncem osmdesátých let, tedy v době, kdy se v zemích střední a východní Evropy hroutil komunistický blok, odbýval základní
vojenskou službu, netušil, že
ještě v této době může být služba na stráži životu nebezpečná.
A i kdyby na nějaké nebezpečí
na vojně přece pomyslel, ani ve
snu by ho nenapadlo, odkud to-
42
to nebezpečí hrozí. Nehodu,
která změnila celý jeho život,
nezpůsobila totiž ani kulka nepřítele, ani nevhodná manipulace se zbraní, ale obyčejné počasí.
Během služby se právě opíral
o hromosvod, když v tom udeřil
blesk právě do toho hromosvodu, o nějž byl Jozef Nemčík
opřený. „V první chvíli to bylo
hrozné, prošlo to mnou od pasu
dolů, ale přežil jsem a nakonec
jsem tomu nepřikládal žádnou
větší důležitost,“ vzpomíná
dnes Jozef Nemčík na osudný
den. A dlouho se skutečně zdálo, že celá nešťastná událost zůstane bez následků. Sotva se totiž v roce 1990 vrátil z vojny,
propadl sportu, který rozhodně
není pro padavky – karate. Své
nové zálibě se věnoval s takovou
vervou, že během devadesátých
let dokázal v karate získat hnědý
pásek, a dokonce se probojoval
i na mistrovství republiky. Po
celá dlouhá léta tedy nic nenasvědčovalo tomu, že by ho nešťastná událost z vojenské služby mohla nějak poznamenat. Až
přišel leden 1998. „Už nějakou
dobu jsem dostával při sportování křeče, ale nevěnoval jsem
tomu větší pozornost. A pak
jsem jednou přišel z práce domů a udělalo se mi hrozně špatně. Vůbec jsem netušil, co by to
mohlo být, a už vůbec by mě nenapadlo, že může jít o ledviny,“
vzpomíná dnes Jozef Nemčík.
Při vyšetření však lékaři ihned
zjistili, že ledviny pana nemčíka
jsou velice malé, jakoby scvrklé
a že rozhodně nejde o vrozený
defekt. Při pátrání po příčině tohoto onemocnění pak lékaři přišli až k onomu inkriminované-
mu dni na vojenské stráži a záhada byla vysvětlena. Pro Josefa
nemčíka se tímto okamžikem
začala psát nová kapitola v jeho
životě.
Îivot s dial˘zou
Protože obě ledviny byly nefunkční, musel pan nemčík začít docházet na dialýzu. Pro vrcholového sportovce, který byl
zvyklý své tělo nijak nešetřit,
představovala už sama tato skutečnost psychický šok. To však
ještě nevěděl, co taková dialýza
obnáší. „Při dialýze se člověku
točí hlava, potí se, motá. Během
jedné dialýzy, která trvá pět hodin, při nichž jenom ležíte, přijde člověk přibližně o 3 kilogramy váhy,“ říká pan Nemčík, který dnes dochází na dialýzu
třikrát týdně, vždy po práci;
v pondělí, ve středu a v pátek od
Pfiíbûh
18.30 do 23.30 hodin. „Aby mi
ta dlouhá doba lépe uběhla,
koukám se třeba na televizi nebo si čtu. Snažím se ale i trochu
prospat, protože domů se dostanu až tak hodinu po půlnoci
a ráno zase musím do práce,“
doplňuje Jozef Nemčík, který
pracuje jako bankovní úředník.
Tak vážné onemocnění, jakým je nefunkčnost obou ledvin, s sebou ovšem přináší i další omezení. „Chodím-li na
dialýzu, musím málo pít, maximálně tak 1 litr vody denně.
V létě je třeba dobré dát si do úst
kostku ledu a cucat ji. Kromě toho musím dodržovat přísnou
dietu. Ale s tou je to opačné než
u zdravých lidí. Já nesmím ovoce a zeleninu, tedy potraviny,
které jsou zdravým lidem tolik
doporučovány.“
Omezení, kterým je podroben člověk závislý na dialýze, se
však netýkají pouze diet. Je jasné, že člověk, který musí třikrát
v týdnu na pět hodin na dialýzu,
je silně omezen i v pohybu. Cestovat lze například pouze tam,
kde jsou dialyzační střediska.
Pfiíbûh
„Manželka se mi směje, že místo na dovolenou jezdíme do nemocnice,“ komentuje to s úsměvem otec dvou dětí, vzápětí však
dodává, že situace je dnes pro lidi, kteří potřebují dialýzu, dobrá
alespoň v tom smyslu, že dialyzačních středisek je ve vyspělých
zemích dost, takže lidé takto postižení cestovat mohou. Sám Jozef Nemčík například často jezdí
do Chorvatska.
Jediná nadûje:
transplantace
Život člověka odkázaného na
dialýzu je tedy velice tvrdý, a to
jak psychicky, tak i fyzicky. Přitom jedinou naději na lepší budoucnost, tedy na život bez dialýzy, představuje transplantace
ledvin. Sám Jozef Nemčík prodělal tuto náročnou operaci ještě v témže roce, co lékaři jeho
nemoc objevili, tedy v roce
1998. Nová ledvina mu však vydržela pouhých osm let. V loňském roce přestala fungovat
a lékaři mu ji museli odstranit.
Ale ani v době, kdy novou ledvinu měl, nefungovala úplně sto-
procentně. „Uchytla se mi tak
na 70 % a i ta doba, po kterou
jsem ji měl, mohla být delší.
Dobrá ledvina vydrží tak 12–13
let,“ říká pan Nemčík, který
však zatím o opětovné zařazení
do transplantačního programu
nepožádal. „Do budoucna se
chci určitě znovu podrobit
transplantaci, ale nyní jsem poměrně krátce po odstranění jedné transplantované ledviny,
a tak to chce trochu času. Nakonec už jsem si na tu dialýzu celkem zvykl,“ vysvětluje s úsměvem Jozef Nemčík.
Samuraj musí
poãítat i se smrtí
Humor a optimistický přístup k životu jsou vůbec vlastnosti, které pana Nemčíka charakterizují. Sám říká, že mu
v boji s vážnou nemocí ze všeho
nejvíce pomáhá právě karate.
Jednak tím, že ho vrcholový
sport naučil sebepřemáhání
a jednak filozofií, která je s tímto asijským bojovým uměním
spojena. „Důležité je mít optimistický přístup k životu a mně
osobně strašně pomáhá ta filozofie spojená s karate, která učí
vnitřnímu klidu. Na různá nepříjemná vyšetření jsem šel dokonce s tím, že jsem samuraj
a že samurajský přístup je takový, že musíte počítat i se smrtí,“
říká Jozef Nemčík.
Důkazem toho, že panu
Nemčíkovi životní elán opravdu
nechybí, je i skutečnost, že sám
pomáhá ostatním lidem trpícím
stejným postižením, jako on
sám. Protože je to právě sport,
který mu dodává síly do boje
s vážnou nemocí, stal se předsedou Sportovního klubu transplantovaných a dialyzovaných
a pustil se do organizování nejrůznějších sportovních akcí pro
takto postižené osoby. A to dokonce i na mezinárodní úrovni.
Sám se pochopitelně těchto akcí také aktivně účastní a s pocitem uspokojení říká, že česká
výprava vozí z těchto soutěží
spousty medailí. Jozef Nemčík
je tak typickým příkladem toho,
že vítězit nad životem lze i s vážným tělesným handicapem.
Jiří Prinz
43
Inkontinence
problém, kter˘ lze fie‰it
M
očová inkontinence je samovolný
únik moči nezávislý na lidské vůli. Poměrně malé množství lidí
trpících inkontinencí je ochotno se lékaři se svým problémem
svěřit, přitom většinu příčin lze
dnes úspěšně odstranit. Každý
člověk trpící bezděčným mimovolním odchodem moči by měl
vědět, že medicína je mu schopna pomoci tento problém
zvládnout.
Inkontinence je společensky
velmi nepříjemný stav a trápí
většinou osoby po 50. roce života. Postihuje jak ženy, tak muže,
nicméně u žen je významně častější. Podle soudobých poznatků z celoaustralské studie se
močová inkontinence týká více
než 35 % všech žen, ale jen
4,4 % mužů. Do věku 74 let musí
někdy během svého života takový problém, třeba jen přechodně,
řešit více než polovina žen.
Proã dochází
k inkontinenci?
Příčin je mnoho. Odborně se
inkontinence dělí na pravou
44
a nepravou. Pravá inkontinence
je způsobena nedostatečnou
schopností svalů, nazývaných
svěrače, vyvinout správný tlak.
Tento tlak uzavírá močovou
trubici hned za jejím výstupem
z měchýře a má za úkol zabránit samovolnému odtoku moči.
Existuje však i inkontinence nepravá, kdy jsou svěrače zcela
v pořádku. Sem patří například
druhá nejčastější forma u žen –
urgentní inkontinence. Projevuje se náhlým neodvolatelným
nucením s únikem velkého
množství moči. Příčina úniku
moči v tomto případě je skryta
v probíhajícím zánětu močových cest, v přítomnosti nádoru
či močových kaménků nebo
v poruchách močové trubice
(výchlipka, zúžení).
Velmi častou formou pravé
inkontinence a nejčastější formou u žen je takzvaná stresová
inkontinence, která nastává zejména po přechodu a je způsobena ochabnutím svalů pánevního dna a změnami v důsledku prodělaných porodů. Název
neznamená, že by moč odtékala např. při konfliktu s nadřízeným. Stresem se v tomto případě rozumí podnět, který zvyšu-
Nová TVT páska
Novým typem TVT
pásky (beznapěťové
vaginální pásky) je
TVT-Secure páska
(minipáska). Tato nová operační metoda používá
oproti dosavadním metodám
pouze velmi krátkou pásku
(8 cm) pro stabilizaci
močové trubice. Metoda TVT-Secure zrychluje pooperační rekonvalescenci a představuje
pro pacientky minimální zátěž.
Úspěšnost zákroku se pohybuje mezi 85–95%.
je nitrobřišní tlak a vede tak
k převážení tlaku moči nad tlakem svěrače. Takovými podněty jsou například smích, kašel
či zvedání těžších břemen.
Stresová inkontinence se vzácněji vyskytuje i u mužů – většinou se objevuje jako nepříliš
častý následek operace prostaty
pro její nádorové onemocnění.
Inkontinence způsobená poruchou nervového systému se
taktéž počítá mezi pravé inkontinence. Jedná se nejčastěji
o následek mozkové mrtvice či
poranění páteře. Pacienti se
buď vůbec nemohou vymočit
podle vlastní vůle a časem přeplněný měchýř sám od sebe
„přeteče“, nebo jim naopak pořád odtéká malé množství moči, asi jako když v koupelně kape kohoutek. O tom, jestli moč
jednou za čas přeteče či naopak
pořád odkapává, rozhoduje
přesné místo, kde je nervový
systém poškozen.
Jak problém fie‰it?
Více informací na českých stránkách:
www.inkontinence.com
Nejčastěji se s takovou otázkou potýkají ženy po přechodu.
Důsledkem stárnutí a ukončení
Diagnóza
Lze inkontinenci
operovat?
Pokud problém přetrvává,
lze ho většinou řešit operačně.
INZERCE
plodného období dochází
v pánvi ženy ke změnám, které
mohou velmi často vést ke stresové inkontinenci. Specializovaný gynekologický podobor,
zvaný urogynekologie, se z velké části věnuje právě tomuto tématu.
Mnoho žen řeší počínající inkontinenci pravidelným nošením menstruačních vložek. Taktéž se naučí vyvarovat situací,
kdy by mohlo k odtoku moči docházet, jako je zvedání břemen,
smích a podobně. Nicméně dříve či později by žena měla s tímto problémem navštívit svého
gynekologa. První starostí lékaře pak je, zda žena nemá zánět
močových cest. V takovém případě se totiž často ukáže, že
prosté vyléčení zánětu přispěje
k obnovení křehké rovnováhy
mezi tlakem svěrače a tlakem
moči v měchýři a unikání moči
se tím většinou vyřeší.
To se většinou týká 5–10 %
všech žen. Moderní a přitom
spolehlivou a vyzkoušenou
operací je implantace takzvané
TVT pásky. Ta se zavede během
přibližně půlhodinové operace
přes dva malé, méně než centimetrové řezy buď nad stydkou
kostí, či v záhybech stehen
a podtáhne se pod močovou
trubicí. Zde zvyšuje odpor proti tlaku moči snažící se dostat
ven z měchýře. Různé studie
uvádějí, že účinnost pásky
v úplném vyléčení inkontinence
je vyšší než 70 % a u dalších
přibližně dvaceti procent žen se
problémy s úniky moči výrazně
zmírní.
Neoperaãní léãba
Pokud operace není vhodná,
ať už kvůli zdravotnímu stavu
pacienta či pro obavu ze zákroku, je možné použít celé spektrum dalších možností léčby.
Užití speciálních vložek či plen,
které jsou speciálně uzpůsobené pro společensky přijatelné řešení problémů s únikem moči,
se týká hlavně starších lidí, kteří
již mívají problémy s ovládáním
svých svěračů.
Léky užívané v léčbě inkontinence fungují na principu zvýšení tlaku svěračů. Již od roku
1948 je znám efekt alfa-sympatomimetik, léků působících
v tomto případě podobně jako
adrenalin. Nicméně jejich užívání je spojeno s množstvím nežádoucích účinků, a tak se
v současné době používá jen jediný, jehož vedlejší účinky jsou
významně omezeny. Na urgentní inkontinenci velmi dobře fungují tzv. tricyklická antidepresiva. Pro léčbu stresové
inkontinence po přechodu se
stále spekuluje nad vhodností
estrogenů – ženských pohlavních hormonů. Nevyvratitelnou pozici v léčbě úniků moči
má u žen po přechodu často
používaná tzv. hormonální substituční terapie, zejména existují-li pro její podávání i jiné důvody (např. osteoporóza neboli
řídnutí kostí).
Další možností jsou postupy
na posílení svalstva pánevního
dna – patří sem speciální cvičení (např. Kegelovy cviky), elektrostimulace a nošení speciálních pomůcek v pochvě po dobu minimálně 20 minut každý
den. Když pacientka předmět
bez problémů udrží, vymění ho
za těžší.
MUDr. Jiří Náhlovský, Meditorial
Hyperaktivní moãov˘ mûch˘fi
INZERCE
H
yperaktivitou močového měchýře (z anglického názvu
zkratka OAB) je označována jedna z poruch funkce močového měchýře, která může mít více příčin. Vyznačuje
se hlavně častým nucením na močení, které lze obtížně oddálit, nutností močit v noci a v závažnějších případech i samovolným únikem (inkontinencí) moči, pokud není možno nucení na
močení rychle vyhovět.
Příčinou zvýšené aktivity močového měchýře může být jednak onemocnění samotného měchýře nebo jeho okolí (například
zánět, kámen, nádor atd.), jednak onemocnění, které ovlivňuje
řízení funkce měchýře poškozením nervové tkáně (onemocnění míchy, mozku nebo periferních nervů v pánvi – například roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, poškození nervů při
cukrovce, stavy po operacích v pánvi apod.). Poměrně často se
ale přesná příčina nepodaří zjistit.
Prvními důvody k návštěvě lékaře jsou většinou omezení fyzické, společenské či sexuální aktivity, omezení v zaměstnání.
Přestože však potíže ženy (ale i muže) poměrně výrazně omezují, přichází většina z nich k lékaři se zpožděním (polovina žen
po roce, a čtvrtina žen dokonce až po 5 letech od začátku obtíží). Nejčastějším důvodem pozdní návštěvy je to, že se cítí zahanbeny a mají zábrany o problému mluvit, neznají možnosti
léčby nebo léčbě nevěří, obávají se eventuální operace anebo se
domnívají, že problém odpovídá věku, porodům apod.
Diagnóza
Naštěstí došlo v posledních přibližně 10 letech v této problematice k výraznému pokroku, a to nejenom ve smyslu nových
a účinných léčebných metod, ale i v informovanosti jak lékařů,
tak i laické veřejnosti. Nemalý vliv na to má i nová operační metoda na léčbu stresové inkontinence pomocí „volně vložené pásky“ (TVT), která přestože se nepoužívá k léčbě OAB, přispěla dí-
První privátní chirurgické
centrum, spol. s r. o.
Sanatorium SANUS
Hradec Králové
Plastická chirurgie, gynekologie,
asistovaná reprodukce, urologie.
tel. 495 757 111
e-mail: [email protected]
www.sanushk.c
ky své efektivitě k výraznému zvýšení zájmu o celou problematiku inkontinence. Díky tomu například na našem pracovišti
stoupl celkově počet pacientek vyšetřených a léčených pro problémy s udržením moči přibližně 5x, přičemž počet operačních
výkonů se díky metodě TVT za rok zvýšil z 20 na cca 120–140.
Příznaky OAB je samozřejmě nutné pečlivě vyšetřit, pokud
možno zjistit jejich příčinu a tu potom léčit. Je nutno v této souvislosti zdůraznit, že tyto příznaky mohou být i jedním z prvních
projevů jiné závažnější nemoci! K ovlivnění samotných příznaků je k dispozici řada možností od tablet přes podávání léků do
měchýře, injekce přímo do stěny měchýře až po eventuální
operační léčbu u nejzávažnějších případů. Léčba samozřejmě náleží do rukou odborníka, který musí v první řadě přesně určit,
o jaký typ a jakou závažnost poruchy se jedná, a následně dle
toho stanovit odpovídající léčbu.
Nejvhodnější cestou, jak se tohoto nepříjemného problému
zbavit, nebo jej alespoň omezit na únosnou míru, je tedy navštívit svého praktického lékaře nebo svého gynekologa a na základě jejich doporučení potom příslušné specializované urologické nebo urogynekologické pracoviště, kde budou provedena
potřebná vyšetření a na jejich podkladě i doporučena, případPR
ně provedena patřičná léčba.
MUDr.Jan Hiblbauer, primář urologického oddělení
SANUS Hradec Králové
45
Zánûty moãového mûch˘fie
46
M
očové infekce představují širokou paletu klinických obrazů a rozdílné přístupy k léčbě.
Uvážlivá diagnostika a pečlivé mikrobiologické vyšetření ve svých
důsledcích může zabránit nepříjemnému průběhu onemocnění.
Záněty močových cest jsou za respiračními infekty na druhém místě mezi
infekčními onemocněními v našich zeměpisných končinách. Postihují muže
i ženy v různých věkových skupinách
s různou frekvencí. U novorozených
chlapců a mužů vyššího věku jsou častější v souvislosti s vrozenými anomáliemi a onemocněním močových cest,
např. s hyperplazií prostaty. Od předškolního věku až do stáří jsou častější
u dívek a žen. V těhotenství jsou dokonce dvakrát častější než u ostatní ženské
populace stejného věku.
Pfiíãiny
a pfiíznaky zánûtÛ
K rozvoji infekce dochází nejčastěji
vzestupem zánětu přes močovou trubici
do močového měchýře. Velmi často bývá
zdrojem zánětu neléčená vaginóza, tedy
infekce v pochvě. Mnohdy u ženy není
možné odlišit podle příznaků, odkud infekce vychází a zda je příčinou obtíží zánět močového měchýře nebo podráždění
močových cest při zánětu pochvy nebo
infekce v rámci STI (sexuálně přenosných infekcí).
Příznaky akutního zánětu měchýře
nastupují poměrně rychle, mnohdy se
rozvinou během několika hodin. Bolestivé močení, především terminální, po-
city nedovyprázdnění měchýře, nepříjemné vnímání oblasti malé pánve
a mnohdy viditelná přítomnost krve
v moči patří k potížím, které akutně přivádějí postižené do ordinací. Zvýšená
teplota k prostému zánětu měchýře nepatří a signalizuje možné komplikace zánětu, především pak možné postižení
horních močových cest, zánět pánvičky
ledvinné.
Jak se urãuje diagnóza?
Stanovení diagnózy nekomplikovaného zánětu nečiní zpravidla obtíže.
Obvykle je základem vyšetření kromě
klinického nálezu vyšetření moče, především močového sedimentu s nálezem
bílých krvinek a bakterií. Nezbytné je
mikrobiologické vyšetření moče s průkazem bakteriologického původce a stanovení citlivosti vůči antibiotikům.
V případě diagnostických rozpaků doplní lékař ještě kultivaci vaginálního
sekretu, případně dalších sekretů nezbytných ke stanovení STI, jako jsou
chlamydiové infekce, infekce ureaplazmaty a další široké spektrum bakterií,
hub, parazitů či virů. Neléčená nebo nedostatečně léčená infekce má zřetelnou
tendenci přecházet do chronické formy
onemocnění. Svým průběhem a opakovaným vzplanutím příznaků významně
ovlivňují život nemocného. Omezují jeho aktivity pracovní, ale i společenské
a sexuální, vedou tak ke zhoršení kvality života. Zatímco nekomplikovanou infekci močových cest zaléčí každý lékař,
pacient s recidivujícími obtížemi by měl
být v péči urologa.
Léãba
Standardní léčba spočívá v podávání
antimikrobiálních přípravků. Protože
nástup obtíží bývá prudký, bývá zahajována léčba bez znalosti mikrobiologického vyšetření a teprve následně podle
jeho výsledku lékař upraví typ použitého přípravku a dobu léčby. Použití empirické léčby závisí na znalosti výskytu rezistence antibiotik v příslušném regionu, na eventuálních alergiích pacienta
a klinickém stavu nemocného. U nekomplikovaného zánětu dolních močových cest upřednostňujeme přípravky ze
skupiny nitrofuranů, u těhotných žen vybíráme přípravky, které neovlivní plod.
Racionální léčba močových infekcí v těhotenství předchází rozvoji zánětu ledvin a umožňuje správný průběh těhotenství bez zvýšeného rizika pro plod. Součástí léčebného režimu je zvýšení příjmu
tekutin. Doporučujeme obvykle čaje, nikoli však urologický čaj, který sám může
vést k podráždění močových cest.
U recidivujících infekcí při mírnějším
průběhu je možné sáhnout po přípravcích na bázi extraktu z brusinek, které
vedou k úpravě obtíží. Součástí léčby je
podávání spamolytik, které sice neléčí,
ale zmenšují obtíže pacienta.
Nemocným s chronickými obtížemi
můžeme ulevit enzymoterapií, mnohdy
v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. Jinou možností je aplikace léků,
které zlepšují imunitní odpověď. Sem
patří autovakcíny připravené z bakteriálních kultur, které se opakovaně vyskytují při recidivách zánětů.
MUDr. Michaela Matoušková
Diagnóza
Nové moÏnosti v léãbû
neplodnosti – PGD
istorie umûlého oplození se jiÏ poãítá na desítky let. První dítû po
umûlém oplození se narodilo v Anglii v roce
1978. První dítû v âeskoslovenské republice se narodilo v roce
1982. V prvních letech se metoda pouÏívala pfiedev‰ím u Ïen
s neprÛchodn˘mi vejcovody. Postupem ãasu, se zvy‰ující se úspû‰ností metody, se indikace
roz‰ífiily na dal‰í pfiíãiny neplodnosti, jako jsou endometrióza,
imunologick˘ faktor, poruchy
spermiogeneze. V roce 1991 se
narodilo první dítû z rozmraÏeného embrya. Velk˘m skokem
v léãbû muÏské neplodnosti byl
rok 1993 a narození dítûte po
ICSI – zavedení spermie do vajíãka pomocí mikromanipulátoru. V roce 2002 se narodilo dítû
po genetickém vy‰etfiení embrya pfied jeho zavedením do
dûlohy PGD.
Preimplantaãní genetická diagnostika (PGD) zvy‰uje Ïenám
nad 38 let jistotu porodu zdravého plodu pfii pouÏití metod
umûlého oplození. V dne‰ní dobû je provádûno toto vy‰etfiení
vût‰inou evropsk˘ch center na
tfiídenních embryích. Tfietí den
kultivace je embryo rozdûleno
na 6–12 bunûk. Do ochranného
obalu kolem embrya (zona pelucida) je vût‰inou mechanicky
mikrojehlou vytvofien otvor,
kter˘m je odsáta jedna buÀka.
Ta se fixuje na sklíãku a po
obarvení je moÏné ve fluorescenãním mikroskopu pozorovat
obarvené chromozomy.
Po provedení tohoto vy‰etfiení je embryo kultivováno dál do
stadia blastocysty a vût‰inou pát˘ den kultivace zavedeno zpût
do dûlohy Ïeny.
Toto vy‰etfiení je sice technicky nároãné a pro pacientku
znamená nav˘‰ení ceny, ale
u nûkter˘ch pacientek je jedinou jistou cestou k získání zdravého embrya. Vy‰etfiení v souãasné dobû není hrazeno zdravotní poji‰Èovnou.
Pokud toto vy‰etfiení není
provedeno pfied zavedením embrya do dûlohy, je moÏné provedení genetického vy‰etfiení
v prÛbûhu tûhotenství. Toto vy-
jde k v˘bûru Ïivotaschopn˘ch
embryí. Tento pfiirozen˘ v˘bûr
v˘raznû sníÏí poãet embryí, která jsou vy‰etfiována. Pát˘ den
má embryo 100 aÏ 200 bunûk.
Je ménû zranitelné, a to umoÏÀuje izolovat a následnû vy‰etfiit aÏ 10 bunûk. K odbûru je
nutné pouÏít speciální laser,
kter˘ umoÏÀuje rozvolnûní mezibunûãn˘ch spojÛ. Velmi dÛleÏitá je pfii vyuÏívání této technologie vysoká kvalita embryí.
INZERCE
H
‰etfiení se provádí ve 12. nebo
aÏ 18. t˘dnu gravidity. Nev˘hodou je v pfiípadû zji‰tûní genetické vady plodu nutnost ukonãení jiÏ probíhajícího tûhotenství. To s sebou nese mnohem
hlub‰í psychické trauma pro Ïenu neÏ neprovedení embryotransferu – nezavedení embrya
do dûlohy.
V souãasné dobû jistû není
nutné provádût preimplantaãní
genetické vy‰etfiení u kaÏdého
páru léãeného pro sterilitu. Ale
s vûkem Ïeny nad 37 let se v˘raznû zvy‰uje riziko v˘vojov˘ch
vad plodu. Za poslední tfii roky
se témûfi zdvojnásobil poãet
muÏÛ s poruchou morfologie
(tvarové správnosti) spermií,
ãímÏ se zvy‰uje riziko vzniku genetické vady dítûte.
V souãasné dobû se pokládá
za indikaci provedení tohoto
vy‰etfiení i opakovanû neúspû‰né provedení embryotransferu.
MoÏnosti provedení vy‰etfiení je nûkolik, ale základním rozdílem je okamÏik, kdy získáme
embryonální buÀky k vy‰etfiení.
BûÏnû se odbûr bunûk z embrya provádí tfietí den v˘voje
Reprodukãní medicína
embrya. V tomto období musí
mít embryo více neÏ osm bunûk. Z embrya je odsáta jedna,
maximálnû dvû buÀky. Tyto
buÀky jsou zafixovány na sklíãku a po obarvení je moÏné odeãíst ve fluorescenãním mikroskopu v˘sledek.
V˘hody vy‰etfiení tfietí den
v˘voje embrya:
Snadná izolace buÀky
Men‰í nároky na vybavení laboratofie
Nev˘hody vy‰etfiení tfietí
den v˘voje embrya:
Mnoho embryí je vy‰etfieno
zbyteãnû (zastaví se jejich v˘voj)
Vysoká cena placená pacientkou (velk˘ poãet vy‰etfiovan˘ch embryí)
Odbûr bunûk z blastocysty – pûtidenního embrya
– technologie Sydney IVF
V souãasné dobû jako jediné
centrum v âeské republice,
a pokud je mi známo i v Evropû,
provádíme odbûr embryonálních bunûk aÏ pát˘ den v˘voje
embrya. Pûtidenní kultivací do-
V˘hody vy‰etfiení pát˘ den
v˘voje embrya:
Men‰í poãet vy‰etfiovan˘ch
embryí sniÏuje cenu hrazenou pacientkou aÏ na polovinu
Vût‰í poãet vy‰etfien˘ch bunûk zaruãuje vût‰í jistotu v˘sledku vy‰etfiení
Zachycení mozaikov˘ch vad
embryí
99 % embryí se po vy‰etfiení
dále vyvíjí
Nev˘hody vy‰etfiení pát˘
den v˘voje embrya:
Vy‰‰í cena pfiístrojÛ nutn˘ch
k vy‰etfiení
Jen vysoce kvalitní embrya
zaruãují dobré v˘sledky
Cena preimplantaãního vy‰etfiení v ostatních centrech asistované reprodukce se mnohdy
pohybuje kolem 40 aÏ 50 tisíc.
S novou technologií se cena
preimplantaãního genetického
vy‰etfiení v Sanatoriu Helios pohybuje mezi 15 aÏ 25 tisíci korun.
Cenu sniÏuje i men‰í poãet
embryí, která jsou zamraÏována a uchovávána v kapalném
dusíku pfii minus 192 °C.
Pûtidenní kultivace je mnohem nároãnûj‰í a v˘sledky závisejí na kvalitû embryí. Proto ne
kaÏdé centrum se rozhodlo pro
pûtidenní kultivaci embryí.
A pouhé rozhodnutí se nestaãí.
Jen dokonalé zvládnutí technologie kultivace blastocyst zaruãuje vysokou úspû‰nost pro
pacientku.
MUDr. Pavel Texl
Vedoucí IVF centra
Sanatorium Helios, s. r. o.
·tefánikova 12, Brno
www.sanatoriumhelios.cz, PR
47
Léãba neplodnosti
M
uži a ženy zralého
věku mají právo
bez omezení rasy,
národnosti nebo
náboženství uzavřít sňatek
a založit rodinu, říká se v usnesení Světové zdravotnické organizace z roku 1978. Z tohoto
prohlášení vyplývá, že lékaři by
měli pomoci manželskému páru tuto možnost realizovat. Medicína se této povinnosti nikdy
nezříkala, spíše naopak.
Asistovaná
reprodukce:
poslední nadûje
V posledních letech zaznamenala diagnostika a léčba neplodných manželství řadu úspěchů. Největší pozornost
vzbudila metoda fertilizace lidského oocytu in vitro a transfer
embrya do dělohy (IVF a ET),
po níž se v roce 1978 narodilo
první dítě „ze zkumavky“. Tato
metoda dala novou naději i těm
manželským párům, jejichž léčba byla dosud nemožná.
Asistovaná reprodukce (jak
se obecně IVF a ET nazývá) do-
48
sáhla ve světě neobvyklých rozměrů. Jen pro ilustraci: souhrnná zpráva z USA z r. 1989 uvádí v této zemi 160 klinik, které
se zabývají asistovanou reprodukcí a udávají za jediný rok
2 104 živě narozených dětí.
A jaká je situace u nás? V ČR se
rodí po mimotělním oplodnění
více než tři procenta všech
narozených dětí ročně. Lze
předpokládat, že metodami asistované reprodukce se do současných dnů narodilo 23 tisíc
dětí. V ČR působí 24 center asistované reprodukce, každoročně je léčeno 10 tisíc neplodných
manželských párů s průměrným počtem 35 % živě naroze-
ných dětí (toto číslo odpovídá
současnému evropskému průměru). Lze reálně předpokládat, že se zvyšujícím se věkem
prvorodiček, nárůstem počtu
párů se sníženou plodností muže a kvůli dalším civilizačním
faktorům (obezita populace,
sexuálně přenosné choroby,
onkologická onemocnění) bude počet léčených párů dále narůstat.
Pfiíãiny neplodnosti
Příčin, které způsobují neplodnost párů toužících po dítěti, je celá řada. Zmiňme alespoň ty nejdůležitější. Především
jde o neplodnost způsobenou
neprůchodností vejcovodů, tedy tzv. tubární sterilitu. Ta je
dnes absolutní indikací k IVF
a ET.
Stále naléhavějším problémem je mužská, tzv. andrologicky podmíněná neplodnost.
Na celém světě lze dnes bohužel sledovat nárůst počtu párů
s andrologicky podmíněnou
sterilitou. Např. v ČR se počet
andrologických faktorů přiblížil 50 % příčin neplodnosti
manželského páru. Zásadní
obrat v terapii andrologicky
podmíněné sterility přinesla intracytoplazmatická injekce
spermií do oocytů (ICSI).
Endometrióza je další vážnou příčinou neplodnosti párů
– při laparoskopickém vyšetření sterilních žen ji nalézáme
v 60 % případů.
Někdy je sterilita podmíněná
imunologicky, v neposlední řadě pak existuje i tzv. nevysvětlitelná (idiopatická) sterilita. Ta
je pravděpodobně způsobena
nepoznaným andrologickým
faktorem nebo imunologicky
podmíněnou sterilitou.
Reprodukãní medicína
Je třeba dodat, že obecně
nejúspěšnějším postupem v oblasti asistované reprodukce je
dárcovství oocytů. Představuje
reálnou naději na dosažení těhotenství bez ohledu na věk příjemkyně a indikaci léčby. V současné době je dosahováno asi
60 % těhotenství u indikovaných manželských párů.
Princip metody
asistované
reprodukce
Metoda IVF a ET nahrazuje
tu část oplození, která probíhá
ve vejcovodu. Její úspěch je
podmíněn splněním těchto
podmínek: získáním zralých
oocytů z ovárií ženy po jejich
hormonální stimulaci, oplození těchto oocytů in vitro a kultivaci embryí, transfer embrya do
vnitřních rodidel ženy.
Oocyty získáváme punkcí
zralého folikulu a aspirací folikulární tekutiny. Provokovaná
stimulace je spolehlivá, protože u zdravých žen nedochází
k ovulaci během každého cyklu. Vývoj většího počtu folikulů
zvyšuje vyhlídky na získání ooINZERCE
cytů, zvyšuje počet fertilizací,
a tím i gravidit. Původní odběry
folikulární tekutiny během laparotomie brzy nahradila laparoskopie, která je dnes spolu
s ultrazvukovou vaginální sondou suverénní metodou.
Oplození lidských vajíček
a jejich kultivace do stadia, kdy
je vysoká pravděpodobnost úspěšného vývoje v děloze po
transferu, představuje nejnáročnější část celého fertilizačního programu. Kultivační prostředí je představováno tekutým
kultivačním médiem, saturovaným plynnou fází. Je nutné zachovat stálé složení plynné fáze
a nepřerušenou teplotu kultivačního systému, která je udržována termostatem.
Pfiíprava spermií
k oplození
Účelem přípravy spermií
k oplození in vitro je získání dostatečně koncentrované suspenze spermií zbavených nežádoucích příměsí a schopných
oplodnit oocyt. Nejdůležitější
součástí tohoto procesu je odstranění seminální plazmy.
Transfer gamet do vejcovodu.
A – oocyty, B – spermie,
C – připravený vejcovod,
D – technické provedení GIFT
Podmínkou úspěšné fertilizace a vývoje oocytu ve zdravé
embryo je jeho zralost a neporušený genetický aparát. Po odběru folekulární tekutiny a nalezení oocytu ho přeneseme do
zkumavky s kultivačním médiem. Zkumavka je umístěna do
kultivační komůrky s teplotou
37 °C. K oplození se používá
počet spermií 3–6 x 10 na čtvrtou v 1 ml fertilizačního média.
Technika transferu
lidského embrya
In vitro fertilizace a transfer
embrya.
A – získané oocyty, B – oocyty
a spermie, C – mimotělní
oplození oocytu a spermie,
D – vývoj oplozeného oocytu
v kultivační komůrce, E –
příprava embrya k transferu,
F – transfer embrya do dělohy
V kultivačním médiu pak probíhá kapacitace spermií, což
znamená, že spermiím zůstává
fertilizační schopnost.
Transfer embrya může významně ovlivnit úspěšnost metody IVF a ET. Transfer embrya
je závislý na těchto okolnostech:
kvalitě transferovaného embrya,
počtu transferovaných embryí,
technice transferu a stavu endometria v době transferu.
Kvalitu embrya lze posoudit
jen podle kriterií morfologických. V současné době se transferují současně dvě embrya, ale
vývoj směřuje k přenosu embrya jediného. (Méně komplikací, vývoj jen jednoho plodu.)
Prof. MUDr. Ladislav Pilka,
DrSc., MUDr. David Rumpík
Planeta věda
Pořad České televize Planeta věda
se dlouhodobě zabývá problematikou
vědeckého výzkumu využitelného v medicíně.
Ve spolupráci s Českou televizí vás
s nejzajímavějšími z nich seznámíme.
âe‰tí vûdci
pokroãili ve studiu kmenov˘ch bunûk
P
restižní vědecký časopis Cell transplantation v prosinci otiskl článek
českých vědců, kteří zde zveřejnili
průběžné výsledky klinických testů
využití kmenových buněk při léčbě poškozené míchy. Výsledky českých specialistů ukazují, že i v českých poměrech lze dosáhnout
úspěchů, za které by se nemuseli stydět experti ani na špičkových klinikách v zahraničí.
Co jsou
to kmenové buÀky?
Lidská buňka je základní jednotkou, z níž
je sestaveno naše tělo. Bilion částeček tak
tvoří lidské tělo a tyto buňky jsou rozrůzněny
do mnoha typů a mají rozličnou dobu obnovy. Buňky epitelu tlustého střeva se obnovují po jednom týdnu, o buňkách mozku se
dlouho tradovalo, že se neobnovují vůbec.
Při některých zraněních se tělo samo dokáže
zhojit, při jiných nikoli. Když v důsledku poškození přijde tělo o větší množství buněk,
bylo by ideální je doplnit. Jenže jak? Právě to
řeší regenerativní medicína.
„Kdybychom chtěli léčit nějaké poškození, tak těch buněk je třeba veliké množství.
A právě jeden z největších problémů je získat
takové množství buněk,“ říká ředitelka Ústa-
Obratel
50
vu experimentální medicíny Eva Syková
a dodává, že zásadní roli při samoobnově lidského těla hrají kmenové buňky. Nejde přitom jen o buňky, ze kterých se formuje celé
naše tělo na samém začátku našeho života –
člověk má na mnoha místech, například
v kostní dřeni, po celý život zásobu kmenových buněk, které se neustále dělí. Toho mohou lékaři při pomoci lidskému tělu využít.
„Dospělé kmenové buňky, které jsou například v kostní dřeni, v čichovém epitelu, ve
vlasovém folikulu nebo v zubních pulpách
a podobně, se skutečně dají rozmnožit v tzv.
tkáňových kulturách. My jim vlastně uměle
vytvoříme vhodné prostředí v živných roztocích, jednak optimální teplotou, jednak tím,
že jim dodáváme růstové faktory, a tak je můžeme rozmnožit mnohem rychleji, než by se
rozmnožily v samotném organizmu, kde vše
probíhá v určitém přesném cyklu,“ vysvětluje Eva Syková.
Typů kmenových buněk existuje celá řada. Některé se umějí stát téměř jakoukoli
buňkou těla, jiné mohou být v dospělosti třeba jen kostí. Podrobné studium kmenových
buněk je proto velmi složité. Při léčbě je podstatný ještě jeden fakt, totiž že lidské tělo
zpravidla přijímá jen buňky, které jsou mu
Operace krční páteře
vlastní; mají stejnou genetickou výbavu,
zjednodušeně mají stejnou chemii. Ty ostatní tělo vnímá jako invazi a obranný systém je
zničí. Kmenové buňky sice v těle jsou, ale je
jich málo. Vědci se snaží najít cestu, jak z deseti tisíc buněk vyrobit desítky milionů.
Jak mohou kmenové
buÀky pomáhat?
K jaké se tedy směřuje budoucnosti? V případě úrazu vám lékaři odeberou kmenové
buňky třeba z kostní dřeně, tukové tkáně,
nosní sliznice nebo z kořínku vlasů. Během
čtrnácti dnů je namnoží a pak „kapačkou“
dostanete dávku stovek milionů buněk, které
organizmu pomohou s obnovou poškozených míst. V případě popálenin už lékaři pomáhají tak, že přikryjí poškozenou kůži namnoženými miliony předpěstěných kmenových buněk. A ony se pak zapojí do obnovy
některých vrstev kůže. Výborných výsledků
také dosahují vědci a lékaři při léčbě chrupavek. Ale snad největším snem vědců je pomoci lidem s poškozeným mozkem a míchou.
Dlouho se odborníci domnívali, že se nejcitlivější části těla, jako je mozek a mícha,
neobnovují vůbec. Ale je to jinak. I tady dochází k samoopravám, i když velmi poma-
Implantace kmenových buněk
Práce s kmenovými buňkami
Vûda
Bude moÏné léãit
poranûnou míchu?
Co znamená diagnóza rozsáhlejšího poškození míchy, věděli už lékaři ve starověkém Egyptě nebo Řecku. Takový pacient se
už na nohy nikdy nepostaví, neexistuje žádný způsob, jak poškození míšního kanálu
opravit. Na prahu jednadvacátého století
však svítá naděje – nezvratný ortel možná
v budoucnu dokáže odvrátit léčba pomocí
kmenových buněk.
„Zdá se, že postupy, které se zkoušejí
při experimentech na zvířatech a v tkáňových
kulturách, mohou vést k tomu, že bude-li včas
poraněná míšní tkáň ošetřena, kmenové buňky, případně spojené s implantáty, by mohly
zvýšit šanci, že se naplní dávný sen traumatologů a neurochirurgů, kterým je přemostění
tohoto poškození,“ říká neurolog Martin Bojar. A jak taková operace vypadá?
„Lékaři při operaci odeberou pacientovi
jeho kmenové buňky z kostní dřeně a vpraví
je co nejblíže k místu poranění. Ty postupně
zhojí poškozené části míchy a obnoví spojení. Pacientovi se může částečně obnovit citlivost nebo i schopnost pohybu,“ říká autorka klinické studie profesorka Eva Syková.
Zařízení pro pěstování kmenových buněk
Vûda
INZERCE
lým. Pokusy na zvířecích modelech naznačily, co by kmenové buňky mohly v budoucnu
dokázat. Pokusy na zvířatech v tomto případě obejít nelze a výzkum může zásadně pomoci tisícům lidí. A jak takové experimenty
na zvířecích modelech vlastně fungují? Zvíře dostane dávku kmenových buněk, a to buď
injekcí, nebo na speciálním nosiči. „Buňky
aplikujeme systémově nebo lokálně, a pokud
je chceme aplikovat lokálně a chceme aby se
uchytily, používáme umělé nosiče, např. hydrogely, které vytvářejí přemostění přes to poranění, které je primárně vytvořeno,“ říká lékař Aleš Hejčl, který pracuje v oddělení profesorky Evy Sykové v ÚEM AV ČR. Cesta
k pomoci člověku je však ještě velmi dlouhá.
Řada lékařských týmů je k nadějím spojovaným s kmenovými buňkami ostražitá. Tou
běžnou cestou, jak lidem po úraze míchy pomoci, zůstává především operační zákrok
a rehabilitace.
Užitečné adresy
KLINIKY
www.homea.cz
Výkonové lékařské lasery k odstranění
cévek, pigmentací a nežádoucího ochlupení.
Dermatoestetika a lipolýza ambulantně.
Pardubice, tel.: 466 303 560
www.agel.cz
Informace o zdravotnických zařízeních
a specializovaných centrech sítě Euromednet
společnosti AGEL a. s.
LÁZNĚ
www.lazneluhacovice.cz
Prof. Eva Syková – Ústav experimentální
medicíny AV ČR
Na perspektivních výzkumech se výraznou měrou podílejí čeští vědci. V prestižním
americkém časopise Cell transplantation
publikovali výsledky studie, kterou provedli
na dvaceti pacientech.
„Tato studie ukázala několik důležitých
věcí, především kolik buněk můžeme takovým pacientům dávat, jaká by mohla být nejvhodnější cesta, zda intravenózní podání nebo přímé podání do místa poranění, eventuelně – katetrizační podání. Ukázalo se také,
a to je jedním z našich nejdůležitějších nálezů, že čím dříve tato implantace je provedena, tím lepších výsledků můžeme očekávat,“
říká Eva Syková.
A o jaké výsledky se jedná? V případě
dlouhodobě ochrnutých pacientů zaznamenali lékaři drobné zlepšení citlivosti pouze
v jediném případě. Nadějnější výsledky přinesla léčba pacientů krátce po úrazu.
„U několika pacientů – to je předběžné
sdělení a je to samozřejmě věcí diskuse – se
ukázalo, že po podání kmenových buněk,
případně látky, která stimuluje uvolňování
dalších málo diferencovaných buněčných
elementů, jsme zaznamenali jak v klinickém
nálezu, tak i objektivními elektrochirurgickými metodami zlepšení funkcí ve smyslu
obnovení vedení a některých výkonů pod
místem poškození, což nás udivilo, neboť takové zlepšení neodpovídá našim zkušenostem po běžné léčbě. Ale jsou to předběžné
výsledky, nemáme ani jednoho pacienta,
u něhož bychom mohli říct, že se naplnilo
ono biblické Lazare, vstaň a choď,“ uzavírá
Martin Bojar.
Česká televize, Planeta věda
redakčně upraveno
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. - léčba onemocnění
dýchacích cest, trávicího ústrojí,
cukrovky, poruch pohybového aparátu.
Tel.: 577682100, e-mail: [email protected]
ZDRAVOTNÍ POMŮCKY
www.fpa-medica.com
Lékárny a lékárničky pro podniky, domácnosti,
auto, moto a volný čas. E-mail: [email protected] tel.: 286 588 877-8, fax: 286 588 879
www.vvdesign.cz
Autorizovaný výrobce ortopedických vložek,
rehabilitačních pantolet Hallux-Valgus
a podpůrných elementů chodidla.
OPTIKA
www.interoptiklinda.cz
Nově otevřená prodejna v Praze na Václavském
nám. 38 - pasáž Rokoko. Specialisté na
multifokální skla, měření zraku, kontaktní čočky.
Tel.: 286 586 362, e-mail: [email protected]
KNIHY
www.granit-publishing.cz
Populárně-naučné knihy o zdravé výživě,
bylinkách, jejich pěstování a využití.
Máte zájem o uveřejnění kontaktů
na Vaši firmu v této rubrice?
Vyžádejte si podmínky
na e-mailové adrese:
[email protected]
51
Vûkem podmínûná
makulární degenerace
V
ěkem podmíněná makulární degenerace
(VPMD) je nejčastější příčinou slepoty
v civilizovaném světě. Vyskytuje se asi u 10 % populace starší
60 let.
Pfiíãiny nemoci
Místem vzniku VPMD, kde
nastává porucha součinnosti
buněk smyslového a pigmentového epitelu, je centrální oblast
sítnice, makula. Mezi příčiny
VPMD, které nelze ovlivnit,
patří kromě věku např. světlá
barva očí; k rizikovým faktorům, které naopak ovlivnit lze,
pak řadíme stravovací návyky,
zvýšenou expozici světelnému
záření a zvláště kouření.
Riziko atrofie cévnatky je
u kuřáků téměř trojnásobné
a pro vznik jejích novotvořených
cév dvojnásobné. Vliv na vznik
onemocnění má i celkový stav
nemocného, výskyt hypertenze
či kardiovaskulárních chorob.
Dva typy
makulární
degenerace
Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve
dvou formách: suché (atrofické), ta tvoří 90 % VPMD, a vlhké (exsudativní), vyskytující se
v 10 % VPMD.
52
U suché formy se hromadí
odpadové produkty metabolizmu v drúzách Bruchovy membrány. Postupně odumírají
buňky pigmentového epitelu
(PE), kapiláry cévnatky a zevní
segmenty smyslových buněk,
tedy složky nepostradatelné pro
zrakový cyklus. Konečným stadiem je tzv. geografická atrofie
makuly. Nemocný vnímá zpočátku malý pokles zrakové ostrosti; zhoršování funkce oka je
pomalé.
Vlhká forma VPMD je charakterizována vznikem novotvořených cév v cévnatce, chorioideálních neovaskularizací,
což je provázeno výraznými
klinickými příznaky. Tento typ
VPMD způsobuje deformaci
obrazu, rozvoj tzv. centrálního
skotomu a většinou rychle
spěje ke značnému snížení
zrakové ostrosti, až k praktické slepotě.
Nemocní s VPMD si stěžují
na to, že nepoznávají své známé, nereagují na jejich pozdra-
vy, při nákupu nerozeznávají
peníze, u rozvinuté oboustranné VPMD mají problémy s jídlem, protože nevidí do talíře.
Nejvíce jim však vadí to, že nemohou řídit automobil, na který jsou při pohybových obtížích
často odkázáni.
Jak se nemoc
diagnostikuje?
Diagnózu VPMD stanovíme
na základě kompletního oftalmologického vyšetření, při
němž klademe důraz i na zjištění rodinné, osobní anamnézy
a celkového stavu pacienta.
Při vyšetření zrakové funkce
stanovíme zrakovou ostrost do
dálky s optimální korekcí na
Snellenových optotypech nebo
speciální ETDRS tabuli.
Velký význam pro sledování
možného rozvoje VPMD má vyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Nemocný sám se může kontrolovat pohledem na strukturu
mřížky, jejíž střed fixuje každým
okem zvlášť s brýlemi na čtení.
Takto vidí člověk s postižením VPMD
Zachytí tak vznik a rozvoj deformace obrazu a skvrn, skotomů. Zjištění takových příznaků
může nemocného včas přivést
do ordinace očního lékaře, který
stav posoudí a zajistí léčbu.
Vždy je doporučováno sledování
nálezu na sítnici obou očí.
Následuje morfologické vyšetření, biomikroskopie předního segmentu oka pomocí
štěrbinové lampy a vyšetření
nálezu na očním pozadí speciálními čočkami.
Fluorescenční a indocyaninová angiografie zobrazí a rozliší novotvořené cévy pod sítnicí a eventuálně pod jejím PE
pomocí kontrastních látek podaných do kubitální žíly.
Optická koherenční tomografie zobrazí struktury makuly
z profilu a významně přispívá
k hodnocení onemocnění a průběhu léčení.
Léãba
Prevence vzniku drúz a pigmentových změn u VPMD zatím neexistuje. Lze však již tlumit postup nemoci z časné fáze
do pozdní. Léčebné úsilí je
u vlhké VPMD zaměřeno na
novotvořené cévy cévnatky.
Nevaskulární membrány
s výskytem mimo centrální krajinu lze ohraničit a hustě vyplnit stopami termálního laseru.
Diagnóza
Vûkem podmínûná makulární degenerace
je nejãastûj‰í pfiíãinou praktické slepoty u lidí
star‰ích 50 let vûku. Úspûch léãby závisí na vãasném
poznání nemoci a okamÏitû zahájené správné
léãbû. Máte problémy, které souvisí
s tímto oãním onemocnûním?
Ochrana makuly:
vysoce koncentrované
makulární karotenoidy
lutein & zeaxantin
+
antioxidanty a minerály
prověřené studií AREDS
Kontaktní adresa:
Oãní klinika Fakultní nemocnice, Sokolská 581
500 05 Hradec Králové, tel.: 495 833 521
Novotvořené cévy přímo pod
místem nejostřejšího vidění je
v současné době možno léčit fotodynamickou terapií (FDT),
protilátkami proti endoteliálnímu růstovému faktoru, kombinací těchto látek eventuálně
s přidáním kortikosteroidů do
sklivce, chirurgicky a medikamentózně.
Visudyne podaný do žíly při
FDT zaplní i novotvořené cévy
cévnatky. Reakcí na ozáření takové membrány speciálním diodovým laserem je porušení výstelky novotvořených cév, které
se uzavřou. Membrána se pak
hojí malou vazivovou jizvou.
Podle výsledku je možno léčbu
opakovat. Největší naději na
dlouhotrvající stabilizaci zraku
mají nemocní s membránami
nad PE.
Dalším schváleným postupem při léčbě vlhké VPMD je
použití protilátek proti endoteliálnímu růstovému faktoru.
Růstový faktor navozuje růst
nových cév a vzniká v tkáních
přirozeně, např. při hojení
ran. Protilátky proti tomuto
faktoru podané přímo do
sklivce brání vzniku a růstu
novotvořených cév pod sítnicí
u VPMD.
Kombinace FDT s protilátkami proti endoteliálnímu růstovému faktoru a (nebo) steroidy aplikovanými do sklivce
snižují počet opakování léčby,
chrání sítnici a cévnatku a zlepšují výsledky vízu.
Mikrofotografie řezu zasažené
sítnice.
K chirurgickým léčebným
možnostem, které mají přísné
indikace, patří extrakce nevaskulárních membrán, složité
a náročné přemístění makuly
a transplantace PE.
Takzvané antioxidační látky
na bázi vitaminů A, C, E, beta
karotenu a glutationu, dále selen a zinek jako součásti enzymů, mohou mít podpůrný význam při nepříznivém působení světlem uvolněného kyslíku
na PE a zevní vrstvy sítnice.
MUDr. Zora Dubská
Ocuvite® Lutein přispívá k ostrosti zraku,
a zlepšuje tak funkci očí.
Ocuvite® Lutein – klinicky ověřené složení s vitaminy,
minerály a vysoce koncentrovanými makulárními
karotenoidy luteinem a zeaxantinem.
Ocuvite® Lutein – vyvážená kombinace látek,
které jsou potřebné pro regeneraci očních buněk
a látkový metabolismus očí.
Grafické znázornění postupu choroby:
zdravá sítnice se postupně odchlipuje a degeneruje.
INZERCE
INZERCE
Kontaktujte nás!
MÛÏeme Vám
pomoci.
Diagnóza
Složení: karotenoidy (lutein, zeaxantin), vitamin C,
vitamin E, zinek, selen.
Doporučená denní dávka: 2 tablety.
Užívá se jako doplněk stravy.
Více informací o přípravku na www.ocuvite.cz
DOPLŇKOVOU V ÝŽIVOU PROTI MAKUL ÁRNÍ DEGENERACI
Bausch & Lomb, zastoupení Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka,
V Domově 71, 130 00 Praha 3, www.ocuvite.cz
Neviditelné
nebezpeãí
krevního tlaku
M
ezi nejčastější lidská onemocnění
patří vysoký krevní tlak, tzv. hypertenzní nemoc (HN). Jen v ČR
se léčí pro hypertenzi asi 1,5
milionů lidí. Přitom se jedná
o jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů arteriosklerózy
a závažných cévních chorob, jako je infarkt myokardu (ischemická choroba srdeční) či mozková mrtvice. Tato onemocnění
pak představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí v ČR.
Vysok˘ krevní tlak
Proto lékaři věnují vysokému
krevnímu tlaku velkou pozornost, aktivně vyhledávají pacienty s touto chorobou a zároveň doporučují, aby si každý
svůj krevní tlak (TK) hlídal.
Existují nezpochybnitelné studie, které dokazují významný
pokles rizika kardiovaskulárního onemocnění a náhlé smrti u hypertoniků s dobře léčeným tlakem. Naopak zvýšení
systolického tlaku o 10 mm
54
rtuťového sloupce zvyšuje riziko vzniku mozkové cévní příhody o 30 %. Léčba hypertenze je
tedy prokazatelně zásadním preventivním opatřením proti vzniku cévních komplikací.
Mnoho lidí si myslí, že normální krevní tlak se má zvyšovat s věkem. Není tomu tak. Pro
celou dospělou populaci platí
stejné hodnoty normálního TK,
tj. hodnoty do 140/90. U diabetiků jsme pak ještě přísnější,
zde za normu považujeme TK
do 130/80. S věkem však narůstá průměrný systolický (hor-
ní) i diastolický (dolní) TK, a to
do 50 let věku více u mužů, nad
55 let věku pak více u žen a s narůstajícím věkem narůstá i incidence HN.
Ve vyšším věku však přistupujeme k léčbě hypertenze
mnohem opatrněji. U seniorů
je často přítomno samostatné
zvýšení jen systolického TK. To
je dáno ztrátou pružnosti arterií
přítomností arteriosklerózy.
Náhlé snížení tlaku u takovýchto pacientů by mohlo vést k narušení mozkové cirkulace s následnou mozkovou mrtvicí.
V těchto případech se proto tlak
snižuje pomalu a postupně
a často se nedoporučuje striktní
snaha o docílení tabulkových
normálních hodnot. V tomto
věku již nemají větší smysl ani
restriktivní obecná režimová
opatření. Pozitivní vliv léčby vysokého TK byl však jednoznačně prokázán i v těchto vyšších
věkových skupinách (snížení
nemocnosti a úmrtnosti na srdeční a mozkové příhody). Léčba hypertonika nad 70 let věku
musí tedy vycházet z přísně individuální situace, z přidružených onemocnění a celkového
klinického a biologického stavu pacienta. Nikdy se však na
léčbu nesmí rezignovat.
Jak vzniká
hypertenze?
Otázka vzniku HN je poměrně složitá. Jen malá část případů HN je tzv. sekundárních, tj.
vyvolaná jiným základním onemocněním, např. ledvin, nadledvin, štítné žlázy. Ve většině
případů jde o hypertenzi pri-
Diagnóza
mární, tj. esenciální. Zde je
třeba pochopit hlavně to, že primární HN je nemocí multifaktoriální, o jejímž vzniku rozhoduje řada faktorů, které se
u jednotlivých pacientů mohou
různě kombinovat. Pro pacienta je pak zásadní uvědomit si,
že řadu z těchto faktorů může
a musí pozitivně ovlivnit především on sám.
Jedná se zejména o faktory
režimové a dietní. Je prokázáno, že významnou roli při vzniku HN hraje zejména nadměrné solení, obezita, přílišná konzumace alkoholu, zvýšený
příjem živočišných tuků a cukrů v potravě, také kouření a nedostatek pohybu. Naopak nemůžeme ovlivnit faktory, jako
je genetická dispozice, rasová
příslušnost, věk a pohlaví.
Léãba hypertenze
O záchytu hypertenze můžeme mluvit pouze v případě, že
došlo k naměření nadnormálních hodnot TK ve třech nezávislých měřeních po sobě. V případě malých odchylek od normálu doporučí lékař základní
režimová opatření – omezení
soli v potravě, zvýšení aktivního
pohybu, redukci váhy v případě
nadváhy a obezity, dietu s omezením živočišných tuků, u kuřáků zejména omezení a vysazení
kouření. Tato pravidla se doporučují samozřejmě i pacientům
se záchytem významné hypertenze, tam však většinou lékař
již v počátku sáhne i k medikamentózní léčbě. Dnešní doba
umožňuje vybrat každému pacientovi „léčbu na míru“, tj.
s ohledem na výši hypertenze,
jeho věk a všechna jeho přidružená onemocnění. Medikamentózní léčba patří samozřejmě plně do rukou lékaře. Pokud jde
o komplikovanější případy, předává praktický lékař tyto pacienty většinou ke sledování odborným ambulancím. Vhodnou
léčbou dokážeme v průběhu relativně krátké doby docílit ve
většině případů plné normalizace TK. A zde je nutno zdůraznit,
že normalizace TK není v žád-
Diagnóza
Nebezpečí pro srdce i mozek
Stav, kdy srdce tluče nepravidelně a vypadne z rytmu, se
odborně nazývá arytmie. Nejčastější známou poruchou srdečního rytmu je fibrilace síní. Její výskyt roste s věkem;
postihuje více než 10% lidí
starších 70 let. V České republice trpí touto arytmií přibližně 120 000 lidí. Fibrilace
síní je nepravidelná, velmi
rychlá aktivita srdečních síní.
Zákeřnost této choroby, která
probíhá často bez větších příznaků, je v dlouhodobém poškozování srdce. Může vést až
k srdečnímu selhání nebo vyvolat cévní mozkovou příhodu.
Proto je důležité fibrilaci síní
včas diagnostikovat a léčit.
Pociťujete-li opakované bušení srdce, únavnost, dušnost,
pocení nebo tlak na prsou,
měli byste preventivně navštívit lékaře a nechat si změřit
EKG.
ší výsledek. Platí ovšem, že
menším anatomickým odchylkám podléhají cévy na pravé
horní končetině a z tohoto důvodu považuji za standardnější
měření na pravé paži. Slogan
některých lékařů, že tlak se měří na paži „u srdce“, nemá tedy
žádné odborné opodstatnění.
Platí však, že TK se měří na pažích „v úrovni srdce“, tj. manžeta přístroje se zakládá cca 2–3
centimetry nad loketní jamku
a paže má být při měření ve vodorovné poloze ve výši srdce.
Nízk˘ tlak
ném případě důvodem k vysazení léčby! Kombinace a dávkování léků se mohou a často i musejí v průběhu léčby hypertonika
upravovat a měnit, pokud však
byla diagnóza hypertenze dobře
stanovena, medikace je již v drtivé většině případů celoživotní
záležitostí. Vysazením léčby dochází k opětovnému vzestupu
TK a tím znovunastolení rizikové situace pro pacienta.
Jak se tlak mûfií?
Důležité je vědět, že tlak se
má hodnotit za přísně daných
podmínek, a to v klidu, po několikaminutovém oddychu, vsedě
a na obou pažích. Udávaná norma je totiž normou tlaku klidového. Hodinu před měřením pacient nemá brát žádné léky ovlivňující TK a má se vyvarovat větší
fyzické zátěže či expozici chladu
či horka. V zátěži samozřejmě
TK i srdeční frekvence fyziologicky stoupají. Měření v lékárnách vestoje je proto pouze orientační a nemůže nahradit standardní kontrolu u lékaře.
Ani v ordinaci nejsou vždy
zcela splněny přísné podmínky
pro správné změření klidového
TK. U významné části pacientů
navíc existuje takzvaný syndrom
bílého pláště, který neumožní
zjištění zcela klidového TK v ordinaci a rozhodně ne jedním
rychlým měřením, jak se mnohde děje. Proto dnes vítáme možnost měření TK v domácím prostředí, kde stres z návštěvy lékaře odpadá. Podmínkou je ovšem
kvalitní vyzkoušený pažní tonometr. Před zakoupením tlakového přístroje vám nejlépe poradí
váš ošetřující lékař.
Co se týká měření na obou
pažích, je nezbytností alespoň
u první kontroly. Za normálních
okolností není stranový rozdíl
významný a v úvahu se bere vyš-
Samostatnou problematiku
představuje také nízký TK. Jde
o pokles tlaku pod dolní mez
normálních hodnot, většinou
pod 100/60. V mládí je nízký
tlak fyziologický. V některých situacích, jako je dlouhé stání,
ztráta tekutin (pozor na dostatečný přívod tekutin zvláště
v horkém létě!), horečnaté onemocnění, vypjatý stres, může
dojít k většímu poklesu TK s odkrvením mozku a kolapsovým
stavem. Významnou roli zde
hraje ladění našeho vegetativního systému, který se spolupodílí na regulaci TK. U jinak zdravého jedince není takováto příhoda zvláště riziková a první
pomoc spočívá v uvedení pacienta do horizontální polohy
s pozvednutím končetin a dostatečný přívod tekutin. Pomocníkem je i starý dobrý kofein.
I když má své kontraindikace
(například lidé s vředovou chorobou žaludku by neměli být jeho konzumenty), nelze proti šálku kvalitní kávy v situaci spojené
s nízkým tlakem nic namítat.
Nutno však upozornit, že kofein
má i diuretický účinek, proto káva musí být doplněna dostatečným množstvím vody. Pokud
dochází ke kolapsovým stavům
opakovaně či z nevysvětlitelných
příčin, je nezbytné řádné přešetření praktickým lékařem, který
podle situace doporučí i specializovaná vyšetření. Ne každý kolaps je totiž kolapsem z nezávažného krátkodobého poklesu TK.
MUDr. Zdeňka Poláková
55
Vodní doktor
Vincenz Priessnitz
V
incenz Priessnitz,
zvaný též „vodní doktor“, je označován jako nejznámější a nejslavnější osobnost českého lázeňství. Byl to muž, který
přinesl do tehdejšího lázeňství
zcela nové poznatky a léčebné
metody, jež jsou využívány dodnes. Ve své době našel mnoho
oddaných obdivovatelů, ale také tvrdých konkurentů a zavilých nepřátel. Kdo vlastně byl
Vincenz Priessnitz a čím tak
rozčeřil společenskou hladinu
ve své době?
Mládí Vincenze
Priessnitze
Narodil se 4. října roku 1799
v rodině Jana Františka Priessnitze, jesenického měšťana
a majitele malé zemědělské
usedlosti v osadě Gräfenberk.
Dětství a mládí přineslo malému Priessnitzovi mnoho útrap
a těžkostí. Když jeho bratr Josef, budoucí dědic statku, zemřel a otec Jan oslepl, stal se Vincenz ve dvanácti letech (spolu
s matkou a sestrou) hospodá-
56
řem. Školní lavice od té doby
navštěvoval malý Vincenz již
jen sporadicky, učitelkou mu
byla především okolní příroda.
V šestnácti letech utrpěl těžký
úraz, když se na něj převrátil
koňský povoz, který mu přejel
hrudník. Přivolaný ranhojič
konstatoval, že hochovo zranění je tak vážné, že není slučitelné s dalším životem. Mladík
však byl při vědomí a jeho posledním přáním bylo, aby mu
zraněná místa otírali studenou
vodou. Dřívějším pozorováním
přírody a především lesních
zvířat totiž zjistil, jakou léčivou
moc mají studené vody. Ač nebyl příliš vzdělaný a například
psaní mu dělalo potíže celý život, byl nesmírně bystrý a měl
výjimečný pozorovací talent.
Jeho vlastní léčení pomocí studené vody bylo sice dlouhé, ale
nakonec úspěšné a chlapec se
po nějakém čase zcela uzdravil.
Když poté aplikoval stejnou
léčebnou metodu i u děvečky
jednoho ze sousedů se stejně
dobrým výsledkem, bylo rozhodnuto. Zvěst o zázračných
schopnostech mladého Vincenze se rychle šířila po okolí. Prostředky léčby byly skromné.
Kromě studené pramenité vody používal pouze houbu, kterou zakoupil na trhu. Zato výsledky byly velice dobré a vyléčených pacientů přibývalo.
Priessnitz se projevil také jako
vynikající organizátor a obchodník. Kvůli zvyšujícímu se
zájmu pacientů nabídl sousedům, že jim v jejich domě postaví místnost pro hosty a náklady jim zaplatí až z budoucích
výnosů. Princip „zálohování“
používal Priessnitz i později při
budování van ve venkovských
chalupách. Úspěchy v léčbě
i obchodu však byly trnem
v očích místních lékařů, kteří
považovali jeho metody za šarlatánské a nevědecké. Přes odpor okolí však Priessnitz další
léčbu neodmítal. Léčil zprvu
zlomeniny, vykloubené končetiny či revmatizmus, později
léčbu rozšířil i o nemoci jater,
žaludku, chronickou zácpu
apod. Dobrá pověst se šířila dál
a donutila mladého Vincenze
věnovat se léčení nemocných
naplno.
ZaloÏení
a rozvoj lázní
V roce 1822 přestavěl Priessnitz dřevěný rodinný dům na
prostornější kamennou stavbu,
ve které již byly prostory určené
k léčbě. I když se jednalo z dnešního pohledu o drobnou stavbu, byl to historický okamžik.
Vznikl tak první vodoléčebný
ústav na světě. Teď teprve se
proti mladému léčiteli a jeho
metodám rozpoutala vlna hysterie a nenávisti. Vše skončilo
žalobou, podanou na popud
zemského fyzika dr. A. Schnorfeila, jejíž vyřešení se táhlo
dlouhých osm let. Mezitím měl
Priessnitz s provozováním lázní
řadu těžkostí. Mimo jiné byl
v roce 1829 odsouzen jesenickým (tehdy frývaldovským)
magistrátem ke čtyřem dnům
vězení pro nepovolené léčení.
Měl však i pronikavé úspěchy.
Například v roce 1831, kdy
v nedalekém Javorníku propukla epidemie cholery, zemřelo
LázeÀství
INZERCE
Vedle užívání vody k omývání
a k pitné kúře se zde také podrobovali tzv. ergoterapii, léčbě jednoduchými pracovními úkony,
jako bylo řezání dřeva nebo odklízení sněhu. Pozitivní vliv na
zdraví pacientů měly dlouhé
procházky v lehkém oděvu,
chůze ve vodě nebo v rose. Také
pravidelný režim, prostá strava
a absence rušivých psychických
vlivů měly pozitivní vliv na jejich zdraví.
Rodinn˘ Ïivot
Dnes bychom řekli, že Vincenz Priessnitz byl workholik.
Celý život tvrdě pracoval a na
sklonku života se z něj stal vážený a bohatý muž. O majetku,
který po sobě zanechal, kolovaly mnohé dohady a pověsti.
V tzv. odevzdací listině, vydané
okresním soudem v Jeseníku
bylo toto jmění vyčísleno na
265 000 zlatých. Podle tehdejšího tisku však skutečná výše
jmění mohla být až 3 miliony
zlatých. Priessnitz měl osm
dcer, první syn František záhy
zemřel. Až v roce 1847 se manželům Priessnitzovým narodil
vytoužený syn Vincenz Pavel,
který se měl stát pokračovatelem rodinné tradice. Podmínkou, uvedenou v závěti, však
bylo, aby se mladý Vincenz Pavel stal vodním lékařem, což se
však nesplnilo. Studoval sice ve
Vídni lékařství, ale nedokončil
je a navíc ve svých 37 letech
předčasně zemřel. Priessnitzovo zdraví sláblo, a tak se snažil
pro dobu, než bude jeho malý
syn schopný převzít vedení lázní, nalézt vhodného nástupce.
Tím se nakonec stal doktor Josef Schindler, vlastník vodoléčebného ústavu Potočná v Jizerských horách. Dalšími osobami, které se zasloužily
o pozdější rozkvět lázní
v Gräfenberku, byl Priessnitzův
zeť Johann Ripper a slezský
bard Philo vom Walde, známý
svým nekritickým obdivem
k Vincenzi Priessnitzovi. Na
konci roku 1851 Priessnitz
umírá a vedení lázní přebírá Josef Schindler. Lázně dál úspěš-
ně rozvíjel, a tak v roce 1911
měly již více než 4 500 pacientů. Tím vrcholí tzv. zlatý věk nejen Priessnitzových lázní v Jeseníku, ale českého lázeňství
vůbec. Vždyť například návštěvnost Karlových Varů překročila v tomto roce 70 tisíc návštěvníků a dosáhla tak svého
historického maxima.
Pokraãovatelé
Vincenze
Priessnitze
Priessnitz měl mnoho následovatelů, a to jak ve své době,
tak i později.
Snad nejznámějším pokračovatelem Priessnitze se stal
německý kněz Sebastian Kneipp, zakladatel vodoléčebného
lázeňského ústavu v bavorském
Wörishofenu. Mnoho let se také vedly spory o tom, komu
z těchto dvou velikánů patří prvenství ve využití vodoléčby
v lázeňství.
Když pomineme to, že princip vodoléčby byl vlastně objeven již v antice, je z dnešního
pohledu rozluštění sporu malicherné. Jisté je, že oba stáli
u zrodu léčebné metody, která
přispívala a dodnes přispívá
k upevňování zdraví lidí.
A v tom zůstane význam obou
zachován i do budoucnosti.
Ing. Pavel Attl, Ph.D.
INZERCE
v působišti již zmíněného dr.
Schnorfeila 154 lidí. Z 21 pacientů léčených Priessnitzem nezemřel nikdo. Až v roce 1837
rozhodla císařská komise ve
prospěch Priessnitze, což je také někdy uváděno jako datum
oficiálního vzniku Priessnitzových lázní. Ale Priessnitz bez
ohledu na nepřízeň okolí budoval již předtím svůj sen. Po přestavbě rodinného domu nechal
v roce 1826 postavit pro hosty
novou budovu s dvanácti obytnými světnicemi a jídelnou.
Proto tento rok bývá někdy
označován jako skutečný vznik
lázní. V letech 1834–1835 dal
postavit další dva léčebné domy
a konečně v roce 1838 vybudoval tzv. Hrad, velký léčebný
dům s třiceti pokoji. Počet pacientů se rychle zvyšoval. Zatímco v roce 1830 léčil 54 osob,
v roce 1837 stoupl počet návštěvníků na 500 a o dva roky
později na 1 544. Priessnitz byl
na vrcholu slávy. V roce 1846
mu rakouský císař Ferdinand V.
udělil Zlatou občanskou záslužnou medaili I. třídy.
Již od roku 1826, kdy byl
Priessnitz pozván na císařský
dvůr do Vídně k osobnímu lékaři arcivévody Antonína, začali
jezdit na Gräfenberk významní
pacienti. Zde se seznamovali
s venkovským životem a se zásadami Priessnitzovy léčby.
LázeÀství
57
Téma letního čísla:
Vydavatel: Granit s.r.o.,
číslo: Jaro 2007, vychází čtvrtletně
vedoucí vydání: Jiří Prinz
jazyková redakce: Mgr. Petra Stejskalová
www.vademecum-zdravi.cz
e-mail: [email protected]
inzerce: [email protected]
telefon: +420 227 018 361
Cestovní
medicína
Vademecum zdraví
OBJEDNÁVKA
Pokud se Vám časopis Vademecum zdraví líbí a chtěli byste ho dostávat pravidelně,
máte možnost si ho objednat. Jestliže máte přístup k internetu, nejjednodušší způsob
je poslat e-mailem závaznou objednávku se všemi údaji uvedenými níže na
[email protected]
Když přístup k internetu nemáte, vyplňte objednávku (i okopírovanou)
a zašlete poštou na adresu:
Granit s.r.o., Vademecum zdraví, Štefánikova 43, 150 00 Praha 5
Časopis bude dodáván od nejbližšího vydaného čísla.
Objednávám si závazně roční předplatné časopisu (4 čísla) Vademecum zdraví
za manipulační poplatek 80 Kč.
Příjmení (firma):
Jméno:
Ulice, č. p.:
PSČ:
Město:
Telefon:
E-mail:
58
Redakční rada:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
předseda České lékařské společnosti
J. E. Purkyně
PharmDr. Jan Horáček,
člen představenstva České lékárnické komory
MUDr. Milan Kudyn,
1. místopředseda Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost
MUDr. Jiří Pekárek,
prezident České stomatologické komory
MUDr. Zdenka Poláková,
předsedkyně OS České lékařské
komory Praha 10
Prof. MUDr. Eva Topinková,
přednostka Geriatrické kliniky
1. LF a VFN v Praze
Fotografie na obálce: Jiří Bursík
Fotografie: Markéta Bursíková,
Jiří Bursík, Photos, ABDA, Czech Tourism,
archiv autorů a institucí
Příspěvky: Materiály přijímáme
pouze v elektronické formě.
Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu
textu i obrázků.
O umístění reklam a propagačních materiálů
rozhoduje vydavatel.
evidenční číslo: MK E 16125
ISSN 1802-3959
distribuce: Časopis je distribuován zdarma.
Zasílání jednotlivých časopisů
poštou je možné na základě roční
objednávky (4 čísla).
Upozornění:
Upozorňujeme, že všechny příspěvky jsou
chráněny autorským zákonem
a jejich další použití, jakož i jejich částí,
je podmíněno písemným
souhlasem vydavatele. Texty i reklamy mají
výhradně informativní
charakter, v žádném případě nenahrazují
vyšetření a stanovení diagnózy
či léčebného postupu odborným lékařem.
Užívání léků a přípravků musí
být vždy konzultováno s příslušným
odborným lékařem. Za případné
škody způsobené nedodržením tohoto
doporučení nenese vydavatel
žádnou odpovědnost.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce
a reklamy.
© Vademecum zdraví 2007
Odborná spolupráce:
Svûtová zdravotnická organizace
v âeské republice – WHO
Ministerstvo zdravotnictví âR
Ústav zdravotnick˘ch informací
a statistiky âR – ÚZIS âR
âeská televize
SPOLEâN¯ PROJEKT NADACE TEREZY MAXOVÉ A NESTLÉ âESKO S.R.O.
• KaÏd˘ u nás najde pfiesnû vysvûtlené základní pojmy.
• K dispozici je pfiehledná a úplná právní úprava
platná v oblasti náhradní rodinné péãe.
• Vበpfiehled doplní názory pfiedních odborníkÛ
a vybrané statistické údaje.
• ZájemcÛm jsme pfiipravili dÛleÏité kontakty,
praktické rady a nechybí doporuãená literatura.
Zájemci o broÏuru „PRÒVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉâI“
si ji mohou zdarma objednat prostfiednictvím infolinky nebo pfiímo na
www.adopce.com
infolinka: 233 356 701
Náv‰tûvní hodiny: pondûlí 13–18 hod., stfieda 9–13 hod.
Organizátor projektu
Partner projektu
Odborní garanti projektu
ST¤EDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉâE
Jelení 91, Praha 1
MUDr. JAROSLAVA LUKE·OVÁ
fieditelka Kojeneckého ústavu Praha Krã
MUDr. ZDENùK NOVOTN¯
fieditel Kojeneckého ústavu Ostrava
Nutrolin-B pedtabs
Nutrolin-B
rozpustné tablety
NOVI
NKA
sirup
pro děti
již od 6 měsíců
Probiotika pro celou rodinu
Doplněk stravy žádejte ve své lékárně!
Pro navození biologické rovnováhy ve střevním traktu
✔
✔
✔
Při nedostatku vitamínů skupiny B
Při a po podávání antibiotik
Při zažívacích obtížích, průjmu a zácpě
NOVI
NKA
Bližší informace o doplňku stravy získáte na adrese:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 42 00 Praha 4
Tel.: +420 296 303 370
[email protected]; www.sdpharma.cz

Podobné dokumenty

HO Vertical - Boulder Cup I

HO Vertical - Boulder Cup I Davidem po bouldery mnoha azačal, pro pány, pro diskusích, dámy jakizpocené skloubit a kolem stejný různorodou desáté počet  pro tento Po individuí, silikonové organizační identitu závěrečnou devát...

Více

Vademecum zdraví Léto 2007

Vademecum zdraví Léto 2007 pak rozhodně nelze opominout ani tematiku opalování. I když o něm bylo snad už všechno napsáno, jistě neuškodí si připomenout alespoň ty nejzákladnější informace týkající se této podoby letní relax...

Více

Vademecum zdraví Zima 2006

Vademecum zdraví Zima 2006 nepředvídatelným úrazům, které nás právě na horách mohou potkat. Proto nám jistě přijde vhod několik rad, jak v takových případech poskytovat první pomoc. Zima je ovšem také obdobím každoročně se o...

Více

Farní občasník - Farnost Otrokovice

Farní občasník - Farnost Otrokovice čas, svou energii, své vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potře...

Více

Vademecum zdraví Jaro 2009

Vademecum zdraví Jaro 2009 Jednou z nejzávažnějších civilizačních chorob je právě obezita. Faktory, které ji zapříčiňují jsou jak genetické tak vnější. Lidé jsou jí ohroženi v různých obdobích svého života, z toho některá se...

Více

Vademecum zdraví Jaro 2008

Vademecum zdraví Jaro 2008 za hlavní téma jarního čísla jsme vybrali zubní lékařství. Chrup hraje totiž v naší době stále významnější roli a zřejmě v nenávratnu skončily časy, kdy lidé od zubů očekávali především to, aby neb...

Více