NS Roudny

Transkript

NS Roudny
STOUPOVÉ ÚPRAVNY
A ELEKTROCENTRÁLA
Drtírna
Centrem závodu na zpracování zlata byla
typická stupňovitá budova stoupových
úpraven vybudovaná kolem roku 1902.
Ze severní strany k ní přiléhala budova
elektrocentrály s kotelnou
a 33 m vysokým komínem.
1
2
3
4
5
6
7
kruhový výklop
drtič
vnitřní násypka
vnější násypka
zásobník
stoupy
amalgamační stoly
viz. obr 3
ZASTAVENÍ č.
NAUČNÁ STEZKA
ROUDNÝ
9
8 chytač amalgamu
9 proudové přístroje a prolévky
10 hořejší splavy Ferrarisovy
11 rmutový žlab
12 prolévky a nálevky
13 vodovod
14 nálevky spodní
15 spodní splavy Ferrarisovy
Stoupové úpravny
amalgamační
stoly
viz. obr 4
viz. obr 5
BUDOVA
ELEKTROCENTRÁLY
výška normálního muže
Detail stoup
Fotografie z roku 1905, archiv Národního muzea
BUDOVA
STOUPOVÝCH
ÚPRAVEN
Hlavní budova stoupových úpraven byla výškově
rozčleněna do třech úrovní. Proces zpracování
probíhal v úpravnách od shora dolů.
obr. 1
15
Roudný
14
1
13
Laby
11
2
3
4
obr. 2
V budově elektrocentrály se nalézaly celkem tři kotle (obr. 1), které vyráběly páru pro parní stroj, jenž byl připojen na generátor elektrického proudu.
Ročně se v topeništích parních kotlů spálilo kolem 4 000 t uhlí. Část energie z parního stroje byla využívána pro pohon strojů k drcení rudy (obr. 2) ve stoupových úpravnách.
Fotografie z roku 1930, archiv Hostek
Nahrubo nadrcená ruda byla vozíky přivážena od
drtírny v horní části budovy a byla sypána do čtyř
zásobníků, které pojmuly 300 t horniny.
Pod zásobníky byly stoupové baterie se 30 pěcholy,
kterými se na principu hmoždíře drtila ruda na písek.
dále popisek u obr. 4
10
12
9
5
Nauãnou stezku realizoval a provozuje
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Vla‰im
6
Ramena
7
8
záÏitky na venkovû
www.blanicti-rytiri.cz
www.csopvlasim.cz
Za podpory:
obr. 4
Písek se míchal s vodou na takzvaný rudný rmut, který vytékal na amalgamační stoly. Jednalo se
o mírně nakloněné rtutí pokryté stoly, přes které protékal rmut a obsažené zlato se slučovalo s rtutí
na amalgám. Po určité době se amalgám ze stolů sebral a dopravil do laboratoře k dalšímu zpracování.
Fotografie z roku 1930, archiv Hostek
obr. 3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
stoupové koryto
podložka pěcholová
bota pěcholová
těžká spojka
stvol pěcholu
žabka
řemenice stoupová
palec
prsten
samočinné podávací zařízení
přítok vody
zadní otvor
síto koryta stoupového
obr. 5
Amalgamací se získalo cca 65 % zlata obsaženého v rudě, procesem chlorovacím pak cca 14 % zlata.
Během 2. světové války bylo vyrabováno zařízení úpraven a budovy chátraly. K zbourání budov došlo
koncem 50. let. Do současnosti se zachovaly fundamenty parních strojů na podlaze bývalé elektrocentrály
a mohutné betonové základy, na kterých bývalo uchyceno stoupové koryto.
Fotografie z roku 1930, archiv Hostek

Podobné dokumenty

Pyromatic - Strojírny Bohdalice

Pyromatic - Strojírny Bohdalice Technologie umožňuje energetické využití tříděných odpadů a biomasy organického původu. Jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstra...

Více

typu ormaset.p

typu ormaset.p s vnější obsluhou jsou určeny pro kabelové využívané energetickými a průmyslovými společnostmi. Díky svým malým rozměrům představují tyto transformovny vynikající řešení např. pro obytné budovy či ...

Více

Sestava 1

Sestava 1 Dovolte nám pro Vás kompletnû pfiipravit firemní ‰kolení, konferenci, v˘jezdní zasedání, team-building, relaxaãní semináfi, uvedení produktu ãi gala veãefii uprostfied pfiírody na zeleném zámku Mce...

Více

EU-7-49 Přídavná jména - ZŠ praktická Litoměřice

EU-7-49 Přídavná jména - ZŠ praktická Litoměřice P ídavná jména jsou slova, která vyjad ují vlastnosti osob, zví at a v cí.  Ptáme se na n  tázacími zájmény jaký? jaká? jaké? který ? která? které? čí? Vyjad ují vlastnosti podstatných jmen

Více