návod na obsluhu Bono

Transkript

návod na obsluhu Bono
Návod na obsluhu
Fig. 1
BONO / BONO XTRA
2
Obr. 2
VYPNUTO – ZAPNUTO
Regulace sekundárního vzduchu
Regulace primárního
Obsah
1. Techn. údaje
2. Důležité informace
3. Obsluha krbových kamen
4. Přehled nejdůležitějších náhradních dílů
5. Speciální atributy
Záruka
str.2
str.2
str.3
str.4
str.5
1. TECHNICKÉ ÚDAJE
Krbová kamna druhu konstrukce 1 je možné připojit
na komín, na který jsou již připojena jiná kamna a
sporáky na pevná paliva, pokud výpočet komína
neodporuje normě DIN 4705, díl 3.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
Šířka
Hloubka
Váha Lounge
Váha Lounge Xtra sálavý plášť
Průměr kouřovodu
Nominální výkon podle EN 13240
Max. tepelný výkon
Nejmenší topný výkon
Schopnost vytápění místnosti (závislá
na izolaci domu)
2,5 kW
45 – 100
m³
Hodnoty spalin pro několikanásobné připojení
komína podle DIN 4705, díl 3 popř. k výpočtu
komína podle DIN 4705, díl 2
Proud spalin
uzavřený
4,2 g/s
Teplota spalin
uzavřený
322 °C
1150 mm
460 mm
435 mm
135/243 kg
243/305 kg
150 mm
5 kW
7 kW
Min.tah při nominálním
výkonu (NTV)
uzavřený
12 Pa
u 0,8nového
NTV
10 Pa
2. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Informace uvedené v této příručce jsou obecného
rázu. Musí být dodržovány národní a evropské
normy, místní a stavební předpisy a protipožární
ustanovení.
odpovídajícím odstupu od zařízení – nebezpečí
požáru.
Obecné bezpečnostní pokyny k
provozu Vašich krbových kamen
• Při provozu Vašeho vytápěcího zařízení je
zakázána manipulace se snadno vznětlivými a
explozivními látkami ve stejné místnosti, kde se
topidlo nachází, nebo v přidružených místnostech.
• Před uvedením kamen do provozu si pozorně
přečtěte celou příručku a dbejte výstražných pokynů.
• Pro přepravu Vašeho zařízení smějí být
používány pouze povolené transportní nosníky s
dostatečnou nosností.
• Vaše zařízení není vhodné k použití místo
žebříku nebo lešení.
• Dejte pozor na to, že se
povrch krbových kamen při
provozu silně ohřívá. K obsluze
krbových kamen doporučujeme
používat ochrannou rukavici.
Upozorněte Vaše děti na toto
vysoké nebezpečí a držte je
během topného provozu dál od zařízení.
• Spalujte výhradně povolený materiál uvedený v
kapitole „čisté spalování“.
• Spalování nebo vkládání snadno vznětlivých
nebo explozivních látek jako např. spreje atd. do
topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti
Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně
zakázáno.
• Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány
žádné další snadno vznětlivé materiály.
• Umístění teplotně nestálých předmětů
zařízení nebo do jeho blízkosti je zakázáno.
na
• Na kamna nedávájte sušit žádné prádlo. Také
sušák na prádlo apod. musí být umístěn v
2
• Krbová kamna Bono
stáložárné topeniště.
/
Bono
Xtra
nejsou
Instalace krbových kamen
Bezpečnostní odstupy, které musí být
dodržovány
(Minimální odstupy – viz také typový štítek)
Obr. 2
Bono
BonoXtra
a > 800 mm
800 mm
b > 370 mm
410 mm
c > 100 mm
230 mm
(a - dopředu v oblasti sálání)
(b – do boku)
(c – dozadu)
Dejte prosím pozor na to, aby v místnosti instalace
byly min. jedny dveře / okno ven nebo aby tato
místnost byla přímo spojená s takovou místností.
Vzduchy dalších topeništ a odsávačů par nesmějí být
sdruženy se vzduchem tohoto topeniště.
Nosnost podlahy
Před instalací zkontrolujte, zda nosnost spodní
konstrukce odolá Váze Vašich krbových kamen.
zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Zeptejte se prosím Vašeho prodejce.
Připojení kouřovodu
Vzduch na spalování
Jako uživatel musíte obstarat dostatečný přívod
vzduchu na spalování. Pokud jsou okna a dveře
utěsněna, tak se může stát, že přívod vzduchu na
spalování už nebude zaručen, popř. může dojít k
narušení tahu kamen. V tomto případě musíte
Pro připojení kouřovodu na komín existují pro Vaši
vlastní bezpečnost přísné směrnice. Váš delaer
krbových kamen je zná. Proto Vašeho dealera
pověřte připojením kouřovodu.
3. OBSLUHA KRBOVÝCH KAMEN
Povolené palivo
Suché,
dobře
skladované,
přírodní
dřevo
(upřednostňováno tvrdé dřevo), dřevěné brikety,
brikety z dřevěného uhlí.
Zugelassene Brennstoffe
Trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz
(Hartholz bevorzugt), Holzbriketts,
Braunkohlebriketts.
Max. množství paliva
Maximální dávka paliva: 1,3 kg dřeva nebo dřevěných
briket.
Větší množství paliva může vést k přehřívání nebo
poškození kamen!
Čisté spalování
Palivové dřevo musí být suché (rel. vlhkost dřeva
< 15 %) a chemicky neošetřené. Aby bylo dosaženo
čistého, nízkoemisního spalování, musí být
spalováno správné množství dřeva.
Správné rozdělání ohně
Pro správný a bezpečný provoz topeniště musíte dát
pozor na to, aby komín vytvářel potřebný tah. Ten
musí být kontrolován obzvláště před prvním
uvedením do provozu (např. po létě) a v přechodné
době (např. při silném větru). Pokud není k dispozici
dostatečný tah komína, spalte nejdříve papír nebo
třísky z měkkého dřeva, aby se kamna a krb zahřály.
Regulaci vzduchu na spalování a roštu vytáhněte
úplně dopředu (nastavení „ZAPNUTO“ na obr.2, viz
také obr.3).
Položte 2 – 3 kusy třísek (celkem asi 0,9 kg) v
právém úhlu do topeniště tak, aby od sebe měly
dostatečný odstup (min. 2 cm). Na to přijde cca. 0,4
kg palivového dříví z měkkého dřeva (viz obr. 3). Na
to doprostřed položte podpalovač a zapalte ho.
3
Obr. 3: před roztopením
Uzavřete dvířka!
První dávku dřeva nechte shořet beze změny
regulace vzduchu.
Pokud už vznikly uhlíky (již žádné plameny),
můžete v případě potřeby kamna opět naložit
dávkou (cca.1,3 kg) palivového dřeva.
Při přikládání postupujte v principu jako při roztápění:
regulátor vzduchu nastavte na „zapnuto“, opatrně
otevřete dvířka, přiložte dřevo, uzavřete dvířka.
Jakmile se po pár minutách úplně rozhoří všechna
polena (světlé, vysoké plameny), můžete pomocí
regulace vzduchu regulovat topný výkon (regulace
na maximální výkon „ZAPNUTO“ = maximální
topný výkon), plameny by ale vždy měly hořet žlutě,
nikoliv modře, příp. S černými špičkami (jinak zase
přiveďtě více vzduchu) – viz obr.4. Během spalování
už zcela nezavírejte přívod vzduchu.
Topení v přechodné době
V přechodné době, tzn. při vyšších venkovních
teplotách, může při náhlém zvýšení teplot dojít k
narušení tahu komína, takže nedochází k
dostatečnému odvodu spalin. Topeniště pak musí být
naplněno malým množstvím paliva a provozováno s
více otevřenou regulací vzduchu tak, aby dávka
paliva rychleji shořela a tím se stabilizoval tah
komína.
Pokyn při požáru v komínu
Obr. 4: regulování vzduchové klapky
Vibrační rošt nesmí být obsluhován během topného
procesu. Používá se výhradně k přemisťování popela
do poleníku – když kamna nehoří.
Pokud je používáno špatné nebo příliš vlhké dřevo,
může v komínu na základě usazenin docházet k
požáru. Okamžitě uzavřete vzduchové otvory na krbu
a informujte požárníky. Po vyhoření musí být komín
odborníkem přezkoušen na praskliny a popř. těsnost.
4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Keramott
Označení
Podlahový rošt
Vibrační rošt
Keramott zadní stěna
Keramott levý bok
Keramott pravý bok
Keramott – zábrana proti vypadávání
dřeva
Keramott tahová deska
Keramott deflektor
č.skicy
1
2
3
4
5
6
kód výr.
719302
719303
719346
719347
719348
719345
7
8
719408
719349
č.skicy
13
12
kód výr.
710696
714223
č.skicy
9
10
11
---
kód výr.
719330
719360
719332
640070
650002
Těsnění
Označení
Oválné těsnění Ø6; L=1450 mm
Oválné těsnění Ø14; L=1600 mm
Číslování Keramottu = pořadí montáže!
Ostatní
Označení
Dvířka kompletní
Dveřní klička kompletní
Dveřní sklo
Čistič skla 0,5l
Barva na kamna
Příslušenství
Od Vašeho prodejce můžete obdržet desky ze skla nebo oceli na podlahu pod kamna, krbové náčiní
nebo prostředky na údržbu
DŮLEŽITÉ:
Vadné díly si nechte neprodleně od svého delaera vyměnit. Tím bude zaručeno, že
Vaše krbová kamna budou a zůstanou bezpečná a funkční.
Topeniště nesmí být nijak pozměňováno.
4
Údržba
K čištění skla používejte prosím speciální produkt, jako Thermohit čistič skla. Lakované povrchy smějí být
čištěny pouze hadříkem (eventuálně vlhkým). Na povrchy z nerezové oceli existují také speciální čističe.
Čištění
Krbová kamna, spalinové cesty a kouřovody by měli být ročně – popř. ještě častěji, např. po čištění
komína – přezkoumány na usazeniny a popř. vyčištěny. Informace o potřebných intervalech Vám
poskytne oprávněný kominík. Krbová kamna by měla být každý rok prohlédnuta odborníkem.
5. SPECIÁLNÍ ATRIBUTY BONO/BONO XTRA
Xtra akumulační technologie
Model Bono Xtra je vybaven jedinečnou technologií na akumulaci tepla Xtra. Tato technologie obsahuje
patentovaný Heat Memory Systém, speciální spalinový výměník a regulovatelný či uzavíratelný systém
konvekčního vytápění. Tím se kombinuje rychlý start s mimořádnou tepelnou akumulací.
Konvekční vzduch můžete podle potřeby regulovat k tomu určeným regulátorem (viz obrázek). Čím více
jsou otvory konvekčního vzduchu v krytu otevřeny, tím rychleji, ale na kratší dobu, je dosáhnuto
požadovaného tepla. Uzavřený kryt pak vede k pomalejšímu a delšímu odevzdávání tepla.
Náš tip: Abyste dosáhli dlouhého, rovnoměrného odevzdávání tepla, nechte během hoření konvekční
vzduch otevřený a po dosažení tepelné pohody ho zavřete.
Vzduch nezávislý na vzduchu v místnosti
Model Bono / Bono Xtra může být také používán jako krbová kamna nezávislá na vzduchu v místnosti.
Pokud je vzduch na spalování přiváděn přímo zvenku k topeništi těsným vedením se zařízením na
uzavírání, smí být kamna používána také v uživatelských jednotkách s mechanickými ventilátory či
odvětráváním.
Pokud jsou krbová kamna používána takto, není povolené jejich připojení do společného komína.
5
ZÁRUKA
Záruka
Předpoklady pro náš záruční servis jsou:
Na bezvadnou funkci Vašich krbových kamen
AUSTROFLAMM Vám dáváme záruku 6 let na
korpus a 2 roky od data prodeje na všechny
ostatní díly z oceli a litiny. Ocelové a litinové díly,
které během záruční doby vykazují vady materiálu
a / nebo zpracování, Vám budou vyměněny za
nové díly.
1. Vaše krbová kamna AUSTROFLAMM byla
instalována odborníkem a užívána podle
uživatelské příručky.
2. Nárok na záruku musí být uplatněn kompletně
vyplněnou záruční kartou a fakturou u dealera
AUSTROFLAMM.
Neposkytujeme žádnou záruku na díly podléhající
opotřebení (např. Keramott, těsnění, podlahový
rošt), povrchové krycí vrstvy, lak, sklo a keramiku.
DŮLEŽITÉ: Náš záruční servis zahrnuje
bezplatné dodání nových dílů. Čas strávený
prací a transportem není zahrnut. Neoprávněné
nárokování záruky bude připsáno uživateli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě záruky odstřihněte a předejte Vašemu dealerovi AUSTROFLAMM!
ZÁRUKA
Razítko prodejce
Datum nákupu
Název modelu
BONO / BONO XTRA
Instaloval
Sériové číslo
(viz typový štítek)

Podobné dokumenty

návod na obsluhu Pallas

návod na obsluhu Pallas provozu silně ohřívá. K obsluze krbových kamen doporučujeme používat ochrannou rukavici. Upozorněte Vaše děti na toto vysoké nebezpečí a držte je během topného provozu dál od zařízení.

Více

návod na obsluhu Lounge

návod na obsluhu Lounge topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně zakázáno. • Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány žádné další snadno vznětlivé m...

Více

Kamnářský speciál 2014/2015

Kamnářský speciál 2014/2015 Prosklením dvířek odchází část tepla přímo do vytápěné místnosti. Je to 1030% z celkového výkonu, dle velikosti prosklení. To je velký podíl a v dobře izolovaných objektech způsobuje přetápění. Pro...

Více