ke stažení zde - Město Jablunkov

Komentáře

Transkript

ke stažení zde - Město Jablunkov
Městský úřad Jablunkov
odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Sp.zn.: ÚPSŘ/1463/2016/Si-328
Č.j.:
MEJA 13072/2016
Tel.:
558 340 643
e-mail.: [email protected]
*MEJAX008TNLT*
MEJAX008TNLT
Jablunkov, 5. srpna 2016
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 33/2016
Výrok:
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon"),
v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo zařízení, kterou dne 26.05.2016 podal žadatel SilesNet s.r.o., se sídlem
Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín, zastoupen na základě plné moci zaměstnancem
SilesNet s.r.o. panem Markem Walicou, bytem Nebory 485, 739 61 Třinec a na základě tohoto
posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění
rozhodnutí o umístění stavby
„Místní optická síť SilesNet - Jablunkov“ na pozemcích p.č. 33/1 (ostatní plocha), 33/3
(ostatní plocha), 33/19 (ostatní plocha), 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 34/3 (zastavěná
plocha a nádvoří), 34/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 35/2
(zastavěná plocha a nádvoří), 82 (zastavěná plocha a nádvoří), 83 (ostatní plocha), 90/1
(zastavěná plocha a nádvoří), 90/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 90/3 (zastavěná plocha
a nádvoří), 90/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 91/1 (ostatní plocha), 100/4 zastavěná plocha
a nádvoří), 100/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/7
(zastavěná plocha a nádvoří), 100/8 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/9 (zastavěná plocha
a nádvoří), 100/10 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/11 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/12
(zastavěná plocha a nádvoří), 100/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/14 (zastavěná plocha
a nádvoří), 100/15 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/16 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/17
(zastavěná plocha a nádvoří), 100/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 100/19 (zastavěná plocha
a nádvoří), 104 (zastavěná plocha a nádvoří), 105/1 (zahrada), 176/1 (ostatní plocha), 333/1
(ostatní plocha), 349 (zastavěná plocha a nádvoří), 350/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 350/6
(zastavěná plocha a nádvoří), 350/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 350/11 (zastavěná plocha
a nádvoří), 350/12 (ostatní plocha), 350/13 (ostatní plocha), 351 (zastavěná plocha a nádvoří),
364 (zastavěná plocha a nádvoří), 374/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 374/2
(zastavěná plocha a nádvoří), 374/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 374/4 (zastavěná plocha
a nádvoří), 375/4 (ostatní plocha), 375/7 (ostatní plocha), 375/8 (ostatní plocha), 375/9 (ostatní
plocha), 375/10 (ostatní plocha), 377 (zastavěná plocha a nádvoří), 380 (zahrada), 382/1
(ostatní plocha), 383 (zastavěná plocha a nádvoří), 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 385
(ostatní plocha), 386 (ostatní plocha), 387 (ostatní plocha), 390/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
390/3 (ostatní plocha), 401 (zastavěná plocha a nádvoří), 403/2 (ostatní plocha), 404
(ostatní plocha), 405 (zastavěná plocha a nádvoří), 407 (ostatní plocha), 492/1 (ostatní plocha),
492/2 (ostatní plocha), 492/3 (ostatní plocha), 492/4 (ostatní plocha), 492/5 (ostatní plocha),
615 (zastavěná plocha a nádvoří), 616 (zastavěná plocha a nádvoří), 617 (zastavěná plocha
a nádvoří), 618 (zastavěná plocha a nádvoří), 622/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
624 (ostatní plocha), 634/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 636/1 (ostatní plocha), 636/4
(ostatní plocha), 636/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 637/2 (ostatní plocha), 637/3 (zastavěná
plocha a nádvoří), 727 (trvalý trávní porost), 728 (ostatní plocha), 729/1 (ostatní plocha), 731/1
(ostatní plocha), 731/2 (ostatní plocha), 731/9 (ostatní plocha), 788/1 (ostatní plocha), 788/2
(ostatní plocha), 788/9 (ostatní plocha), 799 (zastavěná plocha a nádvoří),
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 2
800 (zastavěná plocha a nádvoří), 801/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 801/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), 803/1 (orná půda), 811 (ostatní plocha), 812 (zastavěná plocha a nádvoří),
813/2 (ostatní plocha), 815 (ostatní plocha), 1037/2 (ostatní plocha), 1040 (ostatní plocha),
1041 (ostatní plocha), 1044 (zastavěná plocha a nádvoří), 1048 (ostatní plocha), 1050/8
(ostatní plocha), 1116/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1118/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
1130 (ostatní plocha), 1132 (ostatní plocha), 1133 (ostatní plocha), 1135 (zastavěná plocha
a nádvoří), 1136 (zastavěná plocha a nádvoří), 1137 (zastavěná plocha a nádvoří), 1138
(zastavěná plocha a nádvoří), 1139/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1140 (zahrada), 1141
(ostatní plocha), 1142 (ostatní plocha), 1143 (zastavěná plocha a nádvoří), 1144
(zastavěná plocha a nádvoří), 1145 (zastavěná plocha a nádvoří), 1146 (zastavěná plocha
a nádvoří), 1147/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1148 (zahrada), 1149 (ostatní plocha), 1150
(ostatní plocha), 1151 (zahrada), 1155 (ostatní plocha), 1156 (ostatní plocha), 1166 (trvalý
trávní porost), 1292 (zastavěná plocha a nádvoří), 1293 (zastavěná plocha a nádvoří), 1295
(zastavěná plocha a nádvoří), 1296 (zahrada), 1297/1 (ostatní plocha), 1313 (zastavěná plocha
a nádvoří), 1314/1 (zahrada), 1314/2 (zahrada), 1315/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1315/2
(zastavěná plocha a nádvoří), 1316 (zahrada), 1317 (zastavěná plocha a nádvoří), 1319
(zastavěná plocha a nádvoří), 1321/7 (zahrada), 1323 (zastavěná plocha a nádvoří), 1324/1
(zahrada), 1324/7 (zahrada), 1324/8 (zahrada), 1325 (zastavěná plocha a nádvoří), 1329
(ostatní plocha), 1330 (ostatní plocha), 1332 (zastavěná plocha a nádvoří), 1333 (zastavěná
plocha a nádvoří), 1335 (zastavěná plocha a nádvoří), 1336 (zastavěná plocha a nádvoří), 1337
(ostatní plocha), 1338 (zastavěná plocha a nádvoří), 1339 (zastavěná plocha a nádvoří), 1340
(zastavěná plocha a nádvoří), 1341 (zastavěná plocha a nádvoří), 1342/1 (ostatní plocha), 1343
(ostatní plocha), 1344/1 (ostatní plocha), 2043 (zastavěná plocha a nádvoří), 2044/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), 2044/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2045 (zastavěná plocha a nádvoří),
2046 (zastavěná plocha a nádvoří), 2047 (zastavěná plocha a nádvoří), 2048 (zastavěná
plocha a nádvoří), 2051 (zastavěná plocha a nádvoří), 2052/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
2053/1 (zahrada), 2053/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2054 (zahrada), 2055 (zastavěná
plocha a nádvoří), 2056/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2057 (zastavěná plocha a nádvoří),
2058/1 (zahrada), 2058/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 2058/4 (zahrada), 2061 (zastavěná
plocha a nádvoří), 2062 (ostatní plocha), 4153 (ostatní plocha), 4154 (ostatní plocha), 4160/3
(vodní plocha) vše v katastrálním území Jablunkov.
Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o liniovou stavbu technického vybavení. Výstavba optického propoje umožní
spojení stávajících multifunkčních telekomunikačních sítí lokálního typu na existující
telekomunikační infrastrukturu rozsáhlé metropolitní sítě. Stavba řeší napojení nových
a stávajících základových stanic v provozování SilesNet s.r.o., umístěné zpravidla na
střechách objektů bytových domů v obci Jablunkov. Tato stavba spočívá v pokládce
HDPE chrániček v úsecích mezi bytovými domy v částech města.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba nové místní optické sítě bude umístěna na pozemcích p.č. 33/1, 33/3, 33/19,
34/1, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 82, 83, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91/1, 100/4, 100/5, 100/6,
100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17,
100/18, 100/19, 104, 105/1, 176/1, 333/1, 349, 350/2, 350/6, 350/7, 350/11, 350/12,
350/13, 351, 364, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 375/4, 375/7, 375/8, 375/9, 375/10, 377,
380, 382/1, 383, 384, 385, 386, 387, 390/2, 390/3, 401, 403/2, 404, 405, 407, 492/1,
492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 615, 616, 617, 618, 622/1, 624, 634/1, 636/1, 636/4, 636/5,
637/2, 637/3, 727, 728, 729/1, 731/1, 731/2, 731/9, 788/1, 788/2, 788/9, 799, 800,
801/1, 801/2, 803/1, 811, 812, 813/2, 815, 1037/2, 1040, 1041, 1044, 1048, 1050/8,
1116/1, 1118/1, 1130, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1148, 1149, 1150, 1151, 1155, 1156, 1166, 1292,
1293, 1295, 1296, 1297/1, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1319,
1321/7, 1323, 1324/1, 1324/7, 1324/8, 1325, 1329, 1330, 1332, 1333, 1335, 1336,
1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1343, 1344/1, 2043, 2044/1, 2044/2, 2045,
2046, 2047, 2048, 2051, 2052/1, 2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056/1, 2057, 2058/1,
2058/3, 2058/4, 2061, 2062, 4153, 4154, 4160/3 vše v katastrálním území Jablunkov
tak, jak je zakresleno na připojeném katastrálním situačním výkresu situaci v měřítku
1: 1500.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 3
Určení prostorového řešení stavby:
Celková délka pokládky trubek HDPE je 2754 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivem stavby je dáno vymezením, respektive stanovením
okruhu účastníků řízení, tj. územím pro něž tito účastníci mají vlastnické nebo jiné
právo, které může být stavbou dotčeno. Jedná se tedy o pozemky, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn a sousední pozemky a stavby na nich, v bezprostřední
blízkosti stavby (do 2 m).
Pro umístění, provedení a užívání stavby se stanovují následující podmínky:
1. Stavba „Místní optická síť SilesNet - Jablunkov“ bude umístěna v souladu s grafickou
přílohou rozhodnutí, která obsahuje katastrální situační výkres současného stavu území
v měřítku 1:1500 se zakreslením umístění stavby. Tento situační výkres je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude realizována v souladu s dokumentací stavby zpracovanou Ing. Pavlem
Strenkem, kterou autorizoval Ing. Richard Dziurek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
- ČKAIT 1004486; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu,
technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Pokud při realizaci dojde k zásahu do tělesa komunikace, je třeba předem požádat Městský
úřad Jablunkov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. V případě užití přechodného
dopravního značení je nutno požádat Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad o vydání stanovení přechodného dopravního značení.
4. Křížení krajské silnice II/474 v km cca 9,168, 9,700, 9,920 a křížení krajské silnice III/01149
v km cca 0,205 bude provedeno protlakem s uložením do chrániček, které budou provedeny
v hloubce min. 1,2 m. Dále budou optické kabely uloženy mimo silniční pozemky.
Projektovaný protlak u autobusového stanoviště bude umístěn min 5 m od čela mostního
objektu. Před zahájením prací je nutné požádat zástupce Správy silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace se sídlem ve Frýdku – Místku o sepsání smlouvy o užití
silnice pro zvláštní užívání silničního pozemku. Stavbou nesmí dojít k omezení stávajícího
průtočného profilu.
5. Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma tj. na základě
vyjádření a stanovisek společností Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
ze dne 26.04.2016 zn: 9773/V008860/2016/JA, ČEZ Distribuce , a.s. ze dne 05.01.2016
zn: 1081151620 a ze dne 23.05.2016 zn. 0100576930, RWE Distribuční služby, s.r.o. ze
dne 06.01.2016 zn. 5001228878, České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne
28.12.2015 zn: 150/15dm a ze dne 06.05.2015 č.j. 591674/15, TS-technické služby, a.s.
Jablunkov ze dne 08.03.2016 a dodrží podmínky stanovené v jejich stanovisku. Budou
respektována příslušná zařízení a rozvody tak, aby realizací stavby nemohlo dojít k jejich
poškození.
6. Vlastník staveb a zařízení v korytě vodního toku je povinen odstraňovat předměty
zachycené či ulpěné na těchto stavbách a zařízeních a nakládat s nimi podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. Vlastník stavby je povinen ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou
údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám
způsobeným vodou a odchodem ledu.
8. V rámci stavby musí být veškeré materiály a vybavení umístěny tak, aby při zvýšených
průtocích ve vodním toku nemohlo dojít k jejich odplavení.
9. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem či ropnými úkapy.
10. Vlastník stavby má povinnost dbát o údržbu stavby tak, aby ani při nebezpečí povodně nebo
při povodni neohrožovala plynulý odtok povrchových vod.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 4
11. Ve smyslu § 86 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, nese stavebník veškeré náklady,
které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.
12. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí Povodí Odry, s. p., ze dne 02.11.2015, zn.: 13674/923/2/831.06/2015:
- stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku
případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích,
- stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně
majetku před povodněmi,
- stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné
lokalitě,
- trasa chráničky nesmí být umístěna pod spodní hranu nosné konstrukce mostu, aby
nedošlo k zúžení stávajícího průtočného profilu a tím ke zhoršení odtokových poměrů,
- zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP v Českém Těšíně,
- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy,
- v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál,
- dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p., musí být uvedeny do nezávadného
stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín,
- před záhozem uložených kabelů nutno přizvat zástupce VHP v Českém Těšíně,
- po dokončení stavby bude předán VHP v Českém Těšíně projekt skutečného provedení
stavby včetně geodetického zaměření,
- za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem
velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.
13. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod
a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
14. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být
prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
15. Právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti
vznikají odpady a dále také každý, při jehož činnosti vzniká odpad, jsou povinni nakládat
s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, a to především:
- dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například
energetické využití, e) odstranění odpadů;
- odpady zařadit podle druhů a kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, především odpady
důsledně třídit, zabezpečit před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí
a zajistit jejich přednostní využití;
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat
s nimi podle jejich skutečných vlastností;
Veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující schválené zařízení
k využívání odpadů, sběru nebo výkupů odpadů, případně odstraňování odpadů, a to
v souladu s provozním řádem tohoto zařízení. Každý je povinen zjistit, zda osoba,
které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.
Původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s odpady.
V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů.
S veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 5
Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se
zvláštními právními předpisy.
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich
převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.
Dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání
s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálnem vytěženým během stavební
činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely
stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
S přebytečnou zeminou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, která nemůže
být využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby, musí být nakládáno jako s odpadem
dle zákona o odpadech.
16. Dokončenou liniovou stavbu komunikačního vedení (stavba dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu
4 stavebního zákona) lze podle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na
základě kolaudačního souhlasu přičemž stavebník zajistí, aby byly provedeny
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník
mj. předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), je v daném případě žadatel, tj. SilesNet
s.r.o., se sídlem Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín.
Odůvodnění:
Dne 26.05.2016 podal žadatel SilesNet s.r.o., se sídlem Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín,
zastoupen na základě plné moci zaměstnancem SilesNet s.r.o. panem Markem Walicou, bytem
Nebory 485, 739 61 Třinec, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Místní optická síť
SilesNet - Jablunkov“ na pozemcích p.č. 33/1, 33/3, 33/19, 34/1, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 82, 83,
90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91/1, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12,
100/13, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 104, 105/1, 176/1, 333/1, 349, 350/2,
350/6, 350/7, 350/11, 350/12, 350/13, 351, 364, 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 375/4, 375/7,
375/8, 375/9, 375/10, 377, 380, 382/1, 383, 384, 385, 386, 387, 390/2, 390/3, 401, 403/2, 404,
405, 407, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 615, 616, 617, 618, 622/1, 624, 634/1, 636/1,
636/4, 636/5, 637/2, 637/3, 727, 728, 729/1, 731/1, 731/2, 731/9, 788/1, 788/2, 788/9, 799, 800,
801/1, 801/2, 803/1, 811, 812, 813/2, 815, 1037/2, 1040, 1041, 1044, 1048, 1050/8, 1116/1,
1118/1, 1130, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1146, 1147/1, 1148, 1149, 1150, 1151, 1155, 1156, 1166, 1292, 1293, 1295, 1296,
1297/1, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1319, 1321/7, 1323, 1324/1,
1324/7, 1324/8, 1325, 1329, 1330, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1342/1, 1343, 1344/1, 2043, 2044/1, 2044/2, 2045, 2046, 2047, 2048, 2051, 2052/1, 2053/1,
2053/2, 2054, 2055, 2056/1, 2057, 2058/1, 2058/3, 2058/4, 2061, 2062, 4153, 4154, 4160/3 vše
v katastrálním území Jablunkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- plná moc ze dne 01.05.2016,
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 27.01.2016, č.j.: MEJA 1549/2016, sp.zn.: SPI 41/2016/ŽP,
- vyjádření MěÚ Jablunkov, odboru místního hospodářství ze dne 22.02.2016
zn: MEJA/MH/2016,
- závazné stanovisko MěÚ Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
18.01.2016, č.j.: MEJA 954/2016, sp.zn.: SPI 147/2016/ŽP,
- stanovisko Povodí Odry, s. p., ze dne 02.11.2015, zn.: 13674/923/2/831.06/2015,
Č.j. MEJA 13072/2016
-
str. 6
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Ostrava ze dne 06.11.2015 č.j. UZSVM/OFM/6324/2015-OFMM,
sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Ostrava ze dne 14.10.2015 zn: SPU 510014/2015/Šim,
vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Frýdek Místek
ze dne 24.09.2015 zn: 4/2015/26319/Koc,
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
05.01.2016 zn: 1081151620 a ze dne 23.05.2016 zn. 0100576930,
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne
15.02.2016, pod zn.: 0200410844,
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. o existenci sítě elektronických
komunikací ze dne 28.12.2015 zn: 150/15dm a ze dne 06.05.2015 č.j. 591674/15,
stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ze dne 26.4.2016 zn: 9773/V008860/2016/JA a ze dne
18.02.2016 zn: 9773/V003111/2016/JA,
stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 06.01.2016 zn. 5001228878 a ze dne
10.03.2015 zn: 5001074387,
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 11.02.2016 zn: E04378/16,
vyjádření TS-technické služby, a.s. Jablunkov ze dne 08.03.2016,
osvědčení č. 1550 ze dne 13. září 2006 čj. 45 037/2006-638/II. vyř.,
dokumentace stavby k žádosti o územní rozhodnutí.
Žadatel nemá k pozemkům, na kterých má být předmětná stavba umístěna a realizována,
vlastnické právo. Podle § 86 odst. 3 nepředložil souhlasy všech vlastníků těchto pozemků,
vzhledem k tomu, že předmětné pozemky lze vyvlastnit podle ust. § 104 odst. 4 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, kde mimo jiné platí:
„...rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného
břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu.“ Investor SilesNet s.r.o.
takovým podnikatelem je na základě předloženého osvědčení č. 1550 ze dne 13. září 2006 čj.
45 037/2006-638/II., potvrzujícím, že tato osoba předložila Úřadu podle § 13 zákona
o elektronických komunikacích oznámení komunikační činnosti, která je podle § 8 tohoto
zákona podnikáním v elektronických komunikacích.
Na základě předložené žádosti stavební úřad opatřením ze dne 17.06.2016 pod č.j. MEJA
10373/2016/Si-328 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
územního řízení. Jelikož mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil ve smyslu § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání a stanovil pro dotčené orgány a účastníky řízení lhůtu
k uplatnění závazných stanovisek a námitek do 18.07.2016.
V průběhu řízení nebyly podány žádná závazná stanoviska dotčených orgánů ani námitky
účastníků řízení.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu, byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech od 19.07.2016 do 21.07.2016.
Účastníci řízení této možnosti nevyužili.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, ze kterého vyplývá,
že účastníkem územního řízení o umístění stavby je žadatel a obec, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, a dále podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že
účastníkem územního řízení o umístění stavby je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má
být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. V daném případě jsou
účastníky řízení žadatel, vlastníci dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků a staveb,
jejichž právo může být stavbou dotčeno a vlastníci sítí technické infrastruktury, které mohou být
stavbou dotčeny.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 7
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, ve smyslu ustanovení
§ 92 odst. 3 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje postupem podle ust. § 87 odst. 1 a 3,
tj. jednotlivě žadateli, dotčeným orgánům a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn. Osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům, na nichž má
být záměr uskutečněn [tj. účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona],
a osobám, jež mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich vyjmenovaným v rozdělovníku [tj. účastníkům řízení podle
§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - účastníci identifikováni podle ust. § 87 odst. 3
stavebního zákona, tj. označením pozemku a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru], se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2
správního řádu.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 90 stavebního zákona:
Odst. a), b) Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území:
Informace o platné územně plánovací dokumentaci:
- Dle územního plánu Jablunkov se stavba nachází v území urbanizovaném ploše BH –
bydlení – hromadné – v bytových domech, OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura,
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, OH – občanské vybavení –
hřbitov, PV – plochy veřejných prostranství – s převahou zpevněných ploch, PV – plochy
veřejných prostranství – s převahou nezpevněných ploch, SC – plochy smíšené obytné –
v centru města, SX – plochy smíšené specifické – občanské vybavení a veřejná dopravní
infrastruktura, DS – dopravní infrastruktura – silniční dopravy, VD – výroba a skladování –
drobná řemeslná výroba, VV – vodní plochy a toky, ZK – zeleň- krajinná. V článku I.A.f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a tabulce je uvedeno, že
ve výše uvedených zónách je hlavní využití nebo přípustné využití těchto zón, mimo jiné i
nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura.
Z uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územním plánem Jablunkov, vydaným
formou Opatření obecné povahy, usnesením zastupitelstva města Jablunkov č. 3/48 ze dne
27.01.2015, účinnost dnem 11.02.2015.
Informace vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace:
− Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které byly
vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426
a účinnosti nabyly dne 04.02.2011.
Při posuzování záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací dle ust. § 90 písm.
a) stavební úřad současně posoudil i záměr z hlediska ust. § 90 písm. b) stavebního zákona,
tj. z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož vydaný
územní plán již v sobě zahrnuje výše uvedené požadavky.
Stavba nezasahuje do významných krajinných prvků a rovněž nezasahuje do zvláště
chráněných území. Jedná se o podzemní stavbu, která nenaruší charakter území ani jeho
architektonické a urbanistické hodnoty.
Odst. c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území:
− Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona, zejména dle § 31, je v souladu
s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválenou usnesením vlády
dne 15. dubna 2015 č. 276/2015.
− Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se projektant zabýval posouzením
záměru z hlediska jeho souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných technických
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů, v textové části
předložené projektové dokumentace, v části A. Průvodní zpráva, A. 3 – Údaje o území, bod
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. Navrhovaná stavba svým
umístěním nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území, neznemožňuje přístup požární
techniky a provedení jejího zásahu ani nepřesahuje na sousední pozemek.
Umístění stavby tedy vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 8
Odst. d) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu stavebního
zákona:
− Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Podkladem jsou vyjádření správců inženýrských sítí (ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční
služby s.r.o., Český telekomunikační infrastruktura a.s., SmVaK Ostrava a.s. a TS-technické
služby, a.s. Jablunkov), z nichž vyplývá, že stavby je přípustná za splnění stanovených
podmínek a v souladu s nimi. Splnění požadovaných podmínek je zapracováno do výrokové
části tohoto rozhodnutí. Dopravně bude stavba napojena na stávající veřejně přístupné
komunikace.
Odst. e) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:
− Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů je
prokázán doložením souhlasného závazného stanoviska a koordinovaného závazného
stanoviska Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Stavební
úřad vyhodnotil záměr a zjistil, že stavba je v souladu se závaznými stanovisky Městského
úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Podmínky a postupy týkající se
umístění stavby úřadu jsou zahrnuty ve výrokové části rozhodnutí.
− Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanoveními § 8, § 9 a § 10 této vyhlášky.
− Ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad ošetřil při
stanovení okruhu účastníků řízení a tito měli v rámci probíhajícího řízení možnost podat
návrhy nebo námitky k umístění a povolení stavby a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění je
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
s požadavky stavebního zákona, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a s ochranou
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území a je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, stavba nemusí být řešena podle této vyhlášky.
Řízením bylo zjištěno, že umístěním stavby nedojde k ohrožení obecných zájmů ani
neúměrnému omezení práv jiných osob. Z tohoto důvodu stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto územního rozhodnutí.
Podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení
rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Stavební úřad uvádí, že v daném případě jsou
účastníky řízení stavebník, tj. žadatel SilesNet s.r.o., vlastníci dotčených pozemků, na kterých
má být záměr uskutečněn a ti, kteří mají jiné věcné právo k dotčeným pozemkům, tj. Povodí
Odry, s.p., Moravskoslezský kraj Ostrava (hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa
silnic Moravskoslezského kraje) Česká republika, (příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad), Římskokatolická
farnost Jablunkov, Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, SENIOR DOMY POHODA
Jablunkov a.s., Zuzana Klimšová, Milan Kantor, Karel Labaj, Zuzana Labajová, Kazimierz
Szpyrc, Marta Szlauerová, Marcela Michnová, Ing. Marie Nožková, MUDr. Ilona Pospíšilová,
Mgr. Dagmar Adamová, Mgr. Marcela Kantorová, MUDr. Jan Holoubek, Milan Friedel, Miluše
Friedlová, Josef Szkandera, Jana Bažantová, Ing. Roman Samiec, Václav Kluz, Anton Bartek,
Jana Bartková, Tomasz Kantor, Jaroslav Kaňok, Věra Kaňoková, Karel Holeš, Aloisie Holešová,
Eva Szmeková, František Cieciala, Jan Popyk, Wanda Popyková, Božena Bučková, Magdalena
Dworoková, Rudolf Roženek, Božena Roženková, Władysław Gabriel, Viktorie Stopová, Renata
Kwaczková, Ing. Norbert Walch, René Bojko, Bolesław Haltof, Jablunkovské centrum a.s., Ing.
Jaromír Niedoba, Boleslav Niedoba, Vilém Niedoba, Beata Tomanek, Bronislav Lysek, Dorota
Lysková, Roman Tomanek, Regina Byrtusová, Adam Heczko, Irena Jarošová, Vladislav
Heczko, Anděla Heczková, Mgr.Bc. Marek Juroszek, Roman Baselides, Bc. Lenka
Baselidesová, Pavlína Sztefková, Petra Gajdušková, Jana Kyrych, Jan Kluz, Marta Kluzová,
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 9
Vladislav Mojak, Anežka Mojaková, Roman Mitrenga, Karel Legierski, Leona Legierská, Daniel
Czepiec, Lucie Czepcová, Milena Siudová, Ing. Petr Siuda, Josef Gazur, Ludmila Szlauerová,
Drahomíra Juroszková, Jitka Szkanderová, Katarína Čmielová, Ing. Václav Jurga, Radovan
Honza, Miroslav Kluz, Martina Kluzová, René Bocek, Radmila Bocková, Anděla Chmielová,
Vladislav Bujok, Gertruda Bujoková, Vladislav Byrtus, Vilém Pilch, Irena Jurgová, Vanda
Vlčková, Ing. Jiří Mazur, Jindřich Sikora, Miroslav Hromada, Luboš Bělovský, Hana Bělovská,
Roman Szotkowski, Šárka Szotkowská, Marcel Heczko, Jaroslav Cieslar, Alois Czepczor,
Antonie Czepczorová, Jindřich Kufa, Helena Kufová, Miroslav Sikora, Pavel Heczko, Bronislava
Heczková, Arnoštka Byrtusová, Emilie Feberová, Ing. Jana Sadrievová, Kamila Tomášová,
Nataša Kufová, Marian Martynek, Ing. Lešek Kotula, Mgr. Taťána Kotulová, Lenka Mitrengová,
Hana Kluzová, Jan Samiec, Mgr. Radomíra Novotná, Petr Čmiel, Gabriela Čmielová, Rudolf
Tomiczek, Marie Tomiczková, Leon Ježowicz, Mgr. Libuše Ježowiczová, Roman Jochymek,
Pavla Tomiczková, Anna Beigerová, Josef Zowada, Anna Zowadová, Marie Očková,
Bc. Zuzana Měrková, Martin Struharňaský, Stavební bytové družstvo Třinec, Danuše
Jalowiczorová, Aleš Di-Giusto, Josef Legerský, Jana Legerská, Karel Lipowski, Jiřina Lipowská,
Miroslav Czyž, Anna Czyžová, Jiří Suszka, Halina Suszková, Milan Samiec, Alena Samcová,
Milan Hrončok, Romana Hrončoková, Jan Sikora, Bronislava Sikorová, Vladislav Herman, Anna
Hermanová, Stanislav Drong, Ing. Jana Drongová, Miroslav Sikora, Eva Sikorová, Stanislav
Klus, Renata Klusová, Jarmila Zamarská, Urszula Kantorová, Ing. Ingrid Nieslaniková, Jiří
Wetter, Gabriela Wetterová, Zuzana Burdková, Josef Strumienský, Irena Strumienská, Marie
Lukošová, Jiřina Sikorová, MUDr. Marian Starzyk, MUDr. Pavla Starzyk, Jaroslav Cieslar, Pavel
Pindej, Pavel Turek, Monika Turková, Radim Hickel, Irena Sikorová, Kamil Lysek, Petr Byrtus,
Ludmila Byrtusová, Libuše Mojaková, Filip Szlaur, Lucie Szlaurová, Ing. Jan Lipowski, Lukáš
Cienciala, Ing. Jaroslav Macura, Radmila Krenželoková, Růžena Kozáková, Martin Rusnok,
Helena Kluzová, Anna Kutrová, Ľudmila Sekerková, Ing. Karla Rucká, Miroslav Krop, Lenka
Kropová, Bruno Pszczolka, Vladislav Niedoba, Jana Niedobová, Marian Michalik, Mgr. Beata
Michalik, Anna Vlčková, René Sikora, Petra Sikorová, Mgr. Lenka Krenželoková, RNDr.
Vladimíra Padyšáková, Jiří Kaleta, Táňa Kaletová, Stanislav Wojtas, Marie Wojtasová, Marek
Jakus, Dana Jakusová, Václav Pospíšil, Iveta Laganová, Jan Bobek, Marie Bobková, Robert
Ruttkay, Marta Ruttkayová, Ing.arch. Jana Lysková, Sylva Martynková, Jindřich Ploszek, Anna
Ploszková, Ing. David Słowik, Adam Ploszek, Bronislava Ligocká, Jiří Konečný, Kristina
Konečná, Ing. Aleš Černý, Mgr. Jana Černá, Anděla Cieślarová, Jaroslav Janiczek, Marie
Janiczková, Terezia Kratochvílová, Mgr. Tomáš Jakubík, Ing. Zuzana Jakubíková Plchová,
Václav Tvrzník, Marie Tvrzníková, Jana Raszková, Marek Stebel, Darina Steblová, Renata
Haratyková, René Byrtus, Iva Byrtusová, Pavlína Ernstová, Tomáš Tomanek, Antonín Paduch,
Anna Tomečková, Alois Burkot, Jarmila Burkotová, Štefan Mihalčatin, Jiřina Mihalčatinová,
Leon Sikora, František Smetana, Mgr. Anna Smetanová, Arnošt Szafarczyk, Jarmila Sikorová,
Barbara Byrtusová, Konrád Cieslar, Lucie Cieslarová, Lydie Hajduková, Andrea Heczková, Petr
Kuřok, Iveta Kuřoková, Tomáš Dobřanský, Martina Dobřanská, Božena Cmielová, Martin
Kantor, Rostislav Kantor, Julie Káňová, Vanda Martynková, Antonín Jalowiczor, Jana
Niedobová, Jiří Haratík, Jiřina Haratíková, Libuše Mitrychová, Evžen Geršl, Helena Geršlová,
Karel Friedel, Margita Friedlová, Dušan Petružálek, Bohuslava Petružálková, Miroslav Sikora,
Mgr. Sylva Sikorová, Libor Sikora, Ing. Vladimír Mazáč, MUDr. Helena Mazáčová, Miroslav
Kozel, Mgr. Petr Dzieržava, Mgr. Helena Dzieržavová, Richard Lacki, Michala Lacki, Anna
Legierská, Dalibor Stonawski, Helena Stonawská, Jan Ryłko, Beata Irena Andrzejak-Ryłko, Ing.
Zdeněk Hrůza, MUDr. Jarmila Hrůzová, Jozef Krnáč, Ludmila Krnáčová, Roman Sikora, Marta
Demková, Jan Hudzieczek, Dana Hudzieczková, Stanislav Jakus, Jana Jakus, Oto Niedoba,
Helena Niedobová, Alois Sikora, Anna Sikorová, Jakub Stenchlak, Ryszard Grzegorzewski,
Barbara Grzegorzewská, Zuzana Niedobová, Mgr. Regina Klusová, Milan Hradil, Daniela
Hradilová, Pavel Bilský, Anna Bilská, Olga Wolná, Jan Bocek, Lukáš Bocek, Ing. Patrik Bocek,
Maria Kozerová, Vanda Chybidziurová, David Labaj, Lucie Paduchová, Marcela Czudková,
Libuše Lysková, Michael Vymlátil, Ingrid Vymlátilová, Bc. Marian Hruby, Ing. Milan Klus, Lenka
Durčáková, Jana Kohoutková, Stanislav Jachnicki, Anna Jachnická, Tomáš Ruttkay, Anežka
Konderlová, Petra Nowaková, Martin Schober, Ilona Schoberová, Alois Marekwica, Renata
Marekwicová, Jindřich Čmiel, Danuše Čmielová, Jindřich Lewinski, Ing. Denisa Lewinská, Ing.
Ingrid Pastuszková, Silvie Machalová, Miroslav Krop, Stanislav Mikler, Bronislava Miklerová,
Petr Sikora, Ing. Martin Foks, Ing. Simona Foksová, Milada Pyszková, Jan Byrtus, Terezie
Byczanská, Adéla Pyszková, Alžběta Rusz, Libor Karch, Martina Karchová, Darina Czepcová,
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 10
Marta Lysková, Marie Bubová, Marie Klusová, Alena Szymeczková, Daniel Waszut, Irena
Waszutová, Anna Veličková, Marta Szotkowská, Mgr. Šárka Vodradová, Helena Kantorová,
Martin Martynek, Irma Sniegonová, Emilie Drongová, Jaroslav Saran, Teresie Saranová,
Jaroslav Pilch, Lenka Pilchová, Jaromír Byrtus, Ludmila Byrtusová, Václav Pyszko, Jana
Pyszková, Mgr. Pavlína Szkanderová, Ing. Jan Jurga, Václav Lukoš, Ing. Zbyslav Czyž, Marie
Kajzarová, Monika Sikorová, Richard Bazgier, František Jachnicki, Anna Jachnická, Karel
Tacina, Zuzana Tacinová, Tomáš Kwaczek, Marcela Kwaczková, Vanda Jízdná, Josef Kantor,
Petr Swierczek, František Lipowski, Romana Bocková, Ing. Jaroslav Cieslar, Renata Ćmielová,
Iveta Vajdová, Zdeněk Nohel, Dana Nohelová, Vladislav Byrtus, Zuzana Byrtusová, Martina
Karpecká, Stanislav Karch, Anna Karchová, Oldřich Szmek, Miroslava Szmeková, Leonila
Sýkorová, Vladislav Strumienský, Mgr. Jana Strumienská, Marcela Szotkowská, René Bulawa,
Pavlína Bulawová, Ing. Lukáš Lipowski, Lucie Chámová, Milada Szmeková, Martin Hladký,
Věra Hladká, Zdeněk Byrtus, Jitka Byrtusová, Rudolf Szotkowski, Emilia Szotkowská, Eugen
Szymeczek, Zdeněk Samiec, Emilie Samcová, Petra Bojková, Miroslav Sadowý, Eva Sadowá,
Jarmila Mazurová, Bc. Ivana Szpyrcová, Milan Kantor, Barbara Gazurová, Pavlína Szpyrcová,
Ing. Martin Lasota, Lenka Sikorová, Roman Jakubek, Ing. Tomáš Omyla, Miroslav Zawada,
David Ježowicz, Katarzyna Ježowiczová, Ing. Martin Kantor, Dagmar Poloková, Marie
Skurzoková, Anna Pémová, Kamil Lubojacki, Renata Lubojacká, Jan Chylek, Alena Chylková,
Jindřich Cieślar, Hana Cieślarová, Jan Klimek, Anna Klimková, Ing. Petr Lorenz, Ing.
Magdalena Lorenzová, Anna Raszková, Petr Sagitarius, Mgr. Jana Sagitariová, Václav
Lipowski, Marie Lipowská, Bc. Henryk Paluch, Josef Benek, Jana Benková, Petr Nieslanik,
Josef Jakus, Vanda Jakusová, Jan Kufa, Jana Kufová, Tomáš Čmiel, Mgr. Miroslava Čmielová,
Milan Kočí, Rostislav Gociek, Jarmila Gocieková, Jan Heczko, Halina Heczková, Petr
Pastuschek, Jana Pastuschková, Luděk Mrázek, Marcela Mrázková, Aleš Martynek, Martina
Martynková, Barbora Stenchláková, Michal Niedoba, Jana Cmielová, Radek Gorgosz, Gabriela
Gorgoszová, Stanislav Byrtus, Libuše Byrtusová, Jan Bury, Štěpánka Burová, Ilona Cichyová,
Jan Cichy, Bohuslav Nekoranec, Dagmar Nekorancová, Ladislav Slowik, Božena Slowiková,
Slavomír Čekán, Jana Čekánová, Anna Heczková, Alojz Vaclavek, Alena Vaclavková, Irena
Kuligová, Miroslav Moník, Alica Moníková, Ludvík Čečotka, Ing. Anna Čečotková, Kazimír
Byrtus, Vladislava Byrtusová, Petr Mendrek, Helena Mendreková, Robert Moník, Karel Labaj,
Miroslav Kajzar, Eva Kajzarová, Oldřich Starý, Tomáš Lysek, Klára Świerczková, Ing. Marie
Bilková, Ing. Jan Nieslanik, Ing. Jiří Kvaiser, Bc. Jana Kvaiserová, Bc. Lukáš Kendzior, Bc.
Petra Kendziorová, Lubomír Mokrý, Jana Mokrá, Ivana Michalková, Magda Hudzieczková,
Zdenka Prachovská, Marie Kawuloková, Jelena Švecová, Anděla Kantorová, Bronislav Lysek,
Marie Szlauerová, Petr Sikora, Soňa Esterková, Zdeňka Švábiková, Miroslav Esterka, Jaroslav
Švábik, Radana Kluzová, David Samiec, Mgr. Renata Samiecová, Zbigniew Szkandera, Eliška
Karasová, Jaroslav Jochymek, Marie Jochymková, Miroslav Šmiga, Zuzana Šmigová, Anna
Bilková, Jan Michalík, Ignác Kufa, Monika Kufová, Jaromír Martynek, Ivona Martynková, Jana
Grošová, Soňa Marszalková, Marta Przybylová, Jiří Gavenda, Lydie Gavendová, Mgr. Oskar
Povetz, Stanislav Szkandera, Alena Szkanderová, Dagmar Čmielová, Vilém Pyszko, Irena
Pyszková, Richard Pyszko, Lenka Pyszková, Ing. Martina Lipowská, Ing. František Lipowski,
Roman Follner, Romana Follnerová, Jiří Mašek, Markéta Mašková, Lubomír Mašek, David
Szotkowski, Jiřina Mašková, Leona Szotkowská, Žaneta Gabzdylová, Tomáš Gomola, Miriam
Dideková, Roman Mikl, Eva Miklová, Dana Sikorová, MUDr. Dana Slowioczková, Zbygniew
Ćmiel, Božena Pyszková, Anna Klusová, Renáta Macková, Jozef Kováčik, Petr Šmiga, Karin
Šmigová, Jozef Chochúľ, Oľga Chochúľová, Jiřina Plačková, Rostislav Kříž, Pavlína Křížová,
Lucie Heczková, Leokadia Gabzdylová, Miriam Sadowá, Jan Mičánek, Alena Mičánková,
Andrea Szymeczková, Jan Wdówka, Erich Lipovski, Miluše Lipovská, Kamil Sembol, Ing. Soňa
Dobešová, Vojtěch Kavka, Monika Kavková, Jana Sikorová, Mário Cinzov, Místní Skupina
Polského Kulturně-Osvětového Svazu V Jablunkově, Simona Nieslaniková, Ing. Petr Sekula,
Mgr. Denisa Sekulová, Jaroslav Kantor, Lukáš Klenk, Tomáš Zielina, Darina Zielinová, Tomáš
Pavlík, Eva Niedobová, Ing. Daniel Brzezniak, Ing. Lucie Brzezniaková, Mgr. Terezie Műllerová,
Miroslav Goryl, Jana Gorylová, Anna Szotkowská, Josef Skotnica, Katarzyna Skotnicová, Josef
Straka, Jiřina Straková, Josef Paduch, Anna Paduchová, Lubomír Sojnek, Vlasta Sojneková,
Josef Niedoba, Hedvika Niedobová, František Mucha, Helena Muchová, Milan Kohut, Anna
Kohutová, Tadeusz Bilko, Renáta Bilková, Emilie Szkanderová, Vladislav Waszut, Anna
Waszutová, Van Doanh Kieu, Vanda Sikorová, Žaneta Szoloná, Lenka Kadlubcová, Monika
Puczoková, Mgr. Halina Kantorová, František Rychlík, Petr Gajdušek, Jana Szotkowská, Josef
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 11
Martynek, Anna Martynková, Jan Kulig, Anna Kuligová, Emilie Jalubská, Alena Tomanková,
Anna Habiňáková, Jan Zarzycki, Renáta Chýlková, MUDr. Radoslav Alexa, Ing. Adam Bury,
Ing. Terézia Bury Šarláková, Vladislav Walach, Věra Walachová, Jolana Pindejová, Jarmila
Bojková, Bohuslav Czudek, Vlasta Czudková, Alena Ježowiczová, Jindřich Jurzykowski, Petr
Pyszko, Anna Pyszková, Zdeněk Kajzar, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
podnikání a služeb, Jablunkov, Petr Sikora, Iveta Volná, Věra Cvejnová, Michaela Drozdová,
David Hála, Marie Pilchová, Luboš Martynek, Ivona Martynková, Michal Suszka, Jiřina
Chudárková, Marie Kawuloková, Teofil Skalka, Mgr. Irena Skalková, Jan Břenek, Marie
Břenková, Jindřich Jesch, Lubomír Havlas, Eva Nieslaniková, Petr Kawulok, Drahomíra
Kawuloková, Věra Ćmielová, Ing. Vladislav Matýsek, Iva Matýsková, Miroslav Liberda, Elen
Liberdová, Gustav Martynek, Helena Martynková, Pavla Byrtusová, Ludmila Waleczková, Marie
Ćmielová, Václav Čmiel, Vlastimil Čmiel, Jiří Pyszko, Věra Pyszková, Mgr. Nikol Szmeková,
MUDr. Bogdan Szmek, Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., Gustav Raszka, Helena Raszková, Marta
Rusnoková, Petr Mitrega, Josef Byrtus, Mgr. Anna Byrtusová, Dana Sikorová, Barbara
Korzuchowska, David Martynek, Zuzana Szlaurová, Adolf Sabela, Alžběta Sabelová, Marta
Drongová, Radim Przepiora, Renata Przepiorová, Helena Sikorová, Luboš Sojnek, Anna
Sojneková, Petr Jahoda, Anna Jahodová, Anna Valíčková, Jarmila Sikorová, Lenka Sikorová,
Anna Sikorová, Renáta Tobolová, Naděžda Nart, Pavla Marszalková, Ing. Jaroslav Ježowicz,
Růžena Ježowiczová, Věra Sládečková, Anna Gavendová, Alois Pawera, Josef Marszalek,
Helena Niedobová, Ing. Dana Bocková, Roman Brozda, Vladislava Brozdová, Božena
Farníková, Evald Strumieński, Libuše Strumienská, Radim Jeřábek, Anna Helena Jeřábková,
René Legierský, Tadeáš Wiszczor, Anna Wiszczorová, Václav Sikora, Renáta Sikorová, Jan
Tacina, Helena Tacinová, Jan Sikora, Bronislava Sikorová, Jan Byrtus, Emilie Byrtusová, Leoš
Cieslar, Henryk Zwyrtek, Miroslav Česlar, Renáta Kostková, Marta Jeřábková, Helena Lysková,
Edita Bojková, MUDr. Marek Palowski, Jana Lysková, Ilona Sobalová, Martina Samcová, Jan
Lysek, Jiří Fabík, Marie Fabíková, MUDr. Mária Martynková, Mária Kohutová, Jiří Jurzykowski,
Alžběta Poloková, Jana Kantorová, Aleš Hamacek, David Kukučka, Marie Kawuloková,
Aleksandra Sabolová, Grzegorz Didek, Josef Ćmiel, Terezie Ćmielová, Petr Lipowski, Renáta
Lipowská, Josef Cieślar, Hedvika Cieślarová, Halina Rusz, Martin Hložek, Radomíra Hložková,
Danuše Ćmielová, Dana Klimšová, Karel Kříž, Ivanka Křížová, Roman Sadowski, Marie
Sadowská, Pavlína Wisińská, Ludmila Dostálková, Ing. David Słowik, Dagmar Kohutová, Ivan
Lach, Gražyna Lachová, Petr Szotkowski, Helena Waclawková, Miroslav Bojko, Vlasta Bojková,
René Bilko, Monika Chraścinová, Tomáš Čečotka, Lucie Čečotková, Miroslav Gomola, Ludmila
Kaletová, Justina Krzyžanková, Libor Loder, Český hydrometeorologický ústav, UniCredit Bank
Czech Republic, a.s., Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. a Město Jablunkov, které je
zároveň obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, které nejsou
známy – dědicové po zemřelých tj. Mgr. Lenka Zogatová, Slavomír Macoszek, Anežka Bojková,
Rudolf Műller, Věra Pszczolková, Ludmila Byczanská, Anna Klusová, Josef Mazur, Anděla
Lipowská a Jiřina Szymeczková. Dále jsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků nebo
staveb na nich, tj. pozemky p.č. 372/2, 731/7, 2050 a 2049 v katastrálním území Jablunkov
a vlastníci technické infrastruktury, která může být stavbou dotčena RWE Distribuční služby,
s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a TS-technické služby, a.s.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním
učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.
Odvoláním lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 správního řádu, a podává se s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka řízení.
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 12
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Předmětná stavba je telekomunikační liniovou stavbou technického vybavení, tj. je stavbou dle
§ 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení, proto stanovené podmínky pro umístění stavby jsou zároveň podmínkami pro její
realizaci.
„otisk úředního razítka“
Ing. Renata Niedobová
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu
Za správnost vyhotovení
Mgr. Zuzana Sikorová
Příloha:
ověřený situační výkres v měřítku 1:1500
Poplatek:
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanovený podle
položky 17 bod 1 písm. f ve výši 20 000 Kč sazebníků správních poplatků byl vyměřen
uhrazen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení
na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí
považuje za doručené, bylo-li v této lhůtě rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ........................
Sejmuto dne...............................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou):
Žadatel:
- SilesNet s.r.o., Ostravská č.p. 584/12, 737 01 Český Těšín, pr
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 13
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz,
702 00 Ostrava 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 28
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Římskokatolická farnost Jablunkov, Jablunkov č.p. 39, 739 91 Jablunkov
Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, Bezručova č.p. 395, 739 91 Jablunkov
SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., Bezručova č.p. 497, 739 91 Jablunkov
Zuzana Klimšová, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Milan Kantor, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Karel Labaj, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Zuzana Labajová, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Kazimierz Szpyrc, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Marta Szlauerová, Bezručova č.p. 724, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Mgr. Lence Zogatové, Cejl č.p. 514/46,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2)
Marcela Michnová, Bezručova č.p. 724, 739 91 Jablunkov
Ing. Marie Nožková, Výstavní č.p. 277/2, Olomouc-Chomoutov, 783 35 Horka nad Moravou
MUDr. Ilona Pospíšilová, Habrová č.p. 2941, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Mgr. Dagmar Adamová, Jablunkov č.p. 119, 739 91 Jablunkov
Mgr. Marcela Kantorová, kpt. Nálepky č.p. 868, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
MUDr. Jan Holoubek, Zimní č.p. 456/25, Přímětice, 669 04 Znojmo 4
Milan Friedel, Jablunkov č.p. 564, 739 91 Jablunkov
Miluše Friedlová, Jablunkov č.p. 564, 739 91 Jablunkov
Josef Szkandera, Návsí č.p. 36, 739 92 Návsí
Jana Bažantová, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Ing. Roman Samiec, Nad Konvářkou č.p. 315/3, 150 00 Praha 5-Radlice
Václav Kluz, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Anton Bartek, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Jana Bartková, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Tomasz Kantor, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Kaňok, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Věra Kaňoková, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Karel Holeš, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Aloisie Holešová, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Eva Szmeková, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
František Cieciala, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Jan Popyk, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Wanda Popyková, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Božena Bučková, Sadová č.p. 616, 739 91 Jablunkov
Magdalena Dworoková, Návsí č.p. 942, 739 92 Návsí
Rudolf Roženek, Jablunkov č.p. 787, 739 91 Jablunkov
Božena Roženková, Jablunkov č.p. 787, 739 91 Jablunkov
Władysław Gabriel, Pastwiska č.p. 128, Cieszyn, Polsko
Viktorie Stopová, Hasičská č.p. 170, 739 91 Jablunkov
Renata Kwaczková, Alej míru č.p. 503, 739 91 Jablunkov
Ing. Norbert Walch, Trnovanská č.p. 1322/51, Trnovany, 415 01 Teplice 1
René Bojko, Nádražní č.p. 43, 739 91 Jablunkov
Bolesław Haltof, Vendryně č.p. 595, 739 94 Vendryně
Jablunkovské centrum a.s., Jablunkov č.p. 671, 739 91 Jablunkov
Ing. Jaromír Niedoba, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Boleslav Niedoba, Milíkov č.p. 303, 739 81 Milíkov u Jablunkova
Vilém Niedoba, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Beata Tomanek, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Bronislav Lysek, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Dorota Lysková, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 14
Roman Tomanek, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Regina Byrtusová, Bukovec č.p. 383, 739 85 Bukovec
Adam Heczko, Návsí č.p. 316, 739 92 Návsí
Irena Jarošová, Návsí č.p. 316, 739 92 Návsí
Vladislav Heczko, Návsí č.p. 316, 739 92 Návsí
Anděla Heczková, Návsí č.p. 316, 739 92 Návsí
Mgr.Bc. Marek Juroszek, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Roman Baselides, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Bc. Lenka Baselidesová, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Slavomíru Macoszkovi, Nádražní č.p. 844,
739 91 Jablunkov)
Pavlína Sztefková, Mosty u Jablunkova č.p. 839, 739 98 Mosty u Jablunkova
Petra Gajdušková, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Jana Kyrych, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Jan Kluz, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Marta Kluzová, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Vladislav Mojak, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Anežka Mojaková, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Roman Mitrenga, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Karel Legierski, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Leona Legierská, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Daniel Czepiec, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Lucie Czepcová, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Milena Siudová, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Ing. Petr Siuda, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Josef Gazur, Lipová č.p. 581, 739 91 Jablunkov
Ludmila Szlauerová, Písek č.p. 70, 739 84 Písek u Jablunkova
Drahomíra Juroszková, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Jitka Szkanderová, Nádražní č.p. 844, 739 91 Jablunkov
Katarína Čmielová, Písečná č.p. 919, 739 91 Jablunkov
Ing. Václav Jurga, Raškovice č.p. 285, 739 04 Pražmo
Radovan Honza, Smetanova č.p. 476, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Miroslav Kluz, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Martina Kluzová, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
René Bocek, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Radmila Bocková, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Anděla Chmielová, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Vladislav Bujok, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Gertruda Bujoková, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Vladislav Byrtus, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Vilém Pilch, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Irena Jurgová, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Vanda Vlčková, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Ing. Jiří Mazur, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Jindřich Sikora, Písek č.p. 339, 739 84 Písek u Jablunkova
Miroslav Hromada, Návsí č.p. 785, 739 92 Návsí
Luboš Bělovský, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Hana Bělovská, Kaštanová č.p. 867, 739 92 Návsí
Roman Szotkowski, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Šárka Szotkowská, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Marcel Heczko, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Cieslar, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Alois Czepczor, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Antonie Czepczorová, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Jindřich Kufa, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Helena Kufová, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Miroslav Sikora, Jablunkov č.p. 417, 739 91 Jablunkov
Pavel Heczko, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 15
Bronislava Heczková, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Arnoštka Byrtusová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Emilie Feberová, Jablunkov č.p. 237, 739 91 Jablunkov
Ing. Jana Sadrievová, Ve Finských č.p. 1207, 735 41 Petřvald u Karviné
Kamila Tomášová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Nataša Kufová, Mosty u Jablunkova č.p. 324, 739 98 Mosty u Jablunkova
Marian Martynek, Boňkov č.p. 156, Olšovec, 753 01 Hranice 1
Ing. Lešek Kotula, Topolová č.p. 785/10, 735 42 Horní Těrlicko
Mgr. Taťána Kotulová, Topolová č.p. 785/10, 735 42 Horní Těrlicko
Lenka Mitrengová, Jablunkov č.p. 280, 739 91 Jablunkov
Hana Kluzová, Lipová č.p. 581, 739 91 Jablunkov
Jan Samiec, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Mgr. Radomíra Novotná, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Petr Čmiel, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Gabriela Čmielová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Rudolf Tomiczek, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Marie Tomiczková, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Leon Ježowicz, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Mgr. Libuše Ježowiczová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Roman Jochymek, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Pavla Tomiczková, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Anna Beigerová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Josef Zowada, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Anna Zowadová, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Marie Očková, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Bc. Zuzana Měrková, Nádražní č.p. 842, 739 91 Jablunkov
Martin Struharňaský, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Stavební bytové družstvo Třinec, 1. máje č.p. 129, Staré Město, 739 61 Třinec 1
Danuše Jalowiczorová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Aleš Di-Giusto, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Josef Legerský, Písečná č.p. 160, 739 91 Jablunkov
Jana Legerská, Písečná č.p. 160, 739 91 Jablunkov
Karel Lipowski, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Jiřina Lipowská, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Miroslav Czyž, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Anna Czyžová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Jiří Suszka, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Halina Suszková, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Milan Samiec, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Alena Samcová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Milan Hrončok, Hrádek č.p. 547, 739 97 Hrádek nad Olší
Romana Hrončoková, Hrádek č.p. 547, 739 97 Hrádek nad Olší
Jan Sikora, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Bronislava Sikorová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Vladislav Herman, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Anna Hermanová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Stanislav Drong, Mosty u Jablunkova č.p. 728, 739 98 Mosty u Jablunkova
Ing. Jana Drongová, Mosty u Jablunkova č.p. 728, 739 98 Mosty u Jablunkova
Miroslav Sikora, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Eva Sikorová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Stanislav Klus, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Renata Klusová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Jarmila Zamarská, Hladnovská č.p. 757/119a, Muglinov, 712 00 Ostrava 12
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Anežce Bojkové, Nádražní č.p. 847, 739 91
Jablunkov)
Urszula Kantorová, Nádražní č.p. 847, 739 91 Jablunkov
Ing. Ingrid Nieslaniková, Písečná č.p. 956, 739 91 Jablunkov
Jiří Wetter, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 16
Gabriela Wetterová, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Zuzana Burdková, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Josef Strumienský, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Irena Strumienská, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Marie Lukošová, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
Jiřina Sikorová, Nádražní č.p. 846, 739 91 Jablunkov
MUDr. Marian Starzyk, Hrádek č.p. 266, 739 97 Hrádek nad Olší
MUDr. Pavla Starzyk, Hrádek č.p. 266, 739 97 Hrádek nad Olší
Jaroslav Cieslar, Nádražní č.p. 845, 739 91 Jablunkov
Pavel Pindej, Nádražní č.p. 845, 739 91 Jablunkov
Pavel Turek, Nádražní č.p. 845, 739 91 Jablunkov
Monika Turková, Nádražní č.p. 845, 739 91 Jablunkov
Radim Hickel, Nádražní č.p. 845, 739 91 Jablunkov
Irena Sikorová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Kamil Lysek, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Petr Byrtus, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Ludmila Byrtusová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Libuše Mojaková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Filip Szlaur, Bocanovice č.p. 90, 739 91 Jablunkov
Lucie Szlaurová, Bocanovice č.p. 90, 739 91 Jablunkov
Ing. Jan Lipowski, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Lukáš Cienciala, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Ing. Jaroslav Macura, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Radmila Krenželoková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Růžena Kozáková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Martin Rusnok, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Helena Kluzová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Anna Kutrová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Ľudmila Sekerková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Ing. Karla Rucká, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Miroslav Krop, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Lenka Kropová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Rudolfu Műlleru, Nádražní č.p. 841, 739 91
Jablunkov)
Bruno Pszczolka, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Věře Pszczolkové, Nádražní č.p. 841, 739 91
Jablunkov)
Vladislav Niedoba, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Jana Niedobová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Marian Michalik, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Mgr. Beata Michalik, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Anna Vlčková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
René Sikora, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Petra Sikorová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Mgr. Lenka Krenželoková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
RNDr. Vladimíra Padyšáková, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
Jiří Kaleta, Konská č.p. 500, 739 61 Třinec 1
Táňa Kaletová, Nádražní č.p. 841, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Ludmile Byczanské, Čs. armády č.p. 84,
739 91 Jablunkov)
Stanislav Wojtas, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Marie Wojtasová, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Marek Jakus, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Dana Jakusová, Návsí č.p. 968, 739 92 Návsí
Václav Pospíšil, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Iveta Laganová, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Jan Bobek, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Marie Bobková, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 17
Robert Ruttkay, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Marta Ruttkayová, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Ing.arch. Jana Lysková, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Sylva Martynková, Čs. armády č.p. 71, 739 91 Jablunkov
Jindřich Ploszek, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Anna Ploszková, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Ing. David Słowik, Zahradní č.p. 712, 739 91 Jablunkov
Adam Ploszek, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Bronislava Ligocká, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Jiří Konečný, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Kristina Konečná, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Ing. Aleš Černý, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Mgr. Jana Černá, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Anděla Cieślarová, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Janiczek, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Marie Janiczková, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Terezia Kratochvílová, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Mgr. Tomáš Jakubík, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Ing. Zuzana Jakubíková Plchová, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Václav Tvrzník, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Marie Tvrzníková, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Jana Raszková, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Marek Stebel, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Darina Steblová, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Renata Haratyková, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
René Byrtus, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Iva Byrtusová, Čs. armády č.p. 83, 739 91 Jablunkov
Pavlína Ernstová, Návsí č.p. 1068, 739 92 Návsí
Tomáš Tomanek, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Antonín Paduch, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Anna Tomečková, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Alois Burkot, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Jarmila Burkotová, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Štefan Mihalčatin, Zahradní č.p. 512, 739 91 Jablunkov
Jiřina Mihalčatinová, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Leon Sikora, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
František Smetana, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Mgr. Anna Smetanová, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Arnošt Szafarczyk, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Jarmila Sikorová, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Barbara Byrtusová, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Konrád Cieslar, Návsí č.p. 1050, 739 92 Návsí
Lucie Cieslarová, Návsí č.p. 1050, 739 92 Návsí
Lydie Hajduková, Zahradní č.p. 760, 739 91 Jablunkov
Andrea Heczková, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Petr Kuřok, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Iveta Kuřoková, Čs. armády č.p. 82, 739 91 Jablunkov
Tomáš Dobřanský, Bukovecká č.p. 81, 739 91 Jablunkov
Martina Dobřanská, Bukovecká č.p. 81, 739 91 Jablunkov
Božena Cmielová, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Martin Kantor, Olšová č.p. 840, 739 92 Návsí
Rostislav Kantor, Mariánské náměstí č.p. 2, 739 91 Jablunkov
Julie Káňová, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Vanda Martynková, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Antonín Jalowiczor, Návsí č.p. 43, 739 92 Návsí
Jana Niedobová, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Anně Klusové, Bukovecká č.p. 80, 739 91
Jablunkov)
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 18
Jiří Haratík, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Jiřina Haratíková, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Libuše Mitrychová, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Evžen Geršl, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Helena Geršlová, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Karel Friedel, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Margita Friedlová, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Dušan Petružálek, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Bohuslava Petružálková, Bukovecká č.p. 80, 739 91 Jablunkov
Miroslav Sikora, Dolní Lomná č.p. 233, 739 91 Jablunkov
Mgr. Sylva Sikorová, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Libor Sikora, Jablunkov č.p. 336, 739 91 Jablunkov
Ing. Vladimír Mazáč, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
MUDr. Helena Mazáčová, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Miroslav Kozel, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Mgr. Petr Dzieržava, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Mgr. Helena Dzieržavová, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Richard Lacki, Vendryně č.p. 1084, 739 94 Vendryně
Michala Lacki, Vendryně č.p. 1084, 739 94 Vendryně
Anna Legierská, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Dalibor Stonawski, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Helena Stonawská, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Jan Ryłko, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Beata Irena Andrzejak-Ryłko, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Ing. Zdeněk Hrůza, Příčná č.p. 715, 739 91 Jablunkov
MUDr. Jarmila Hrůzová, Příčná č.p. 715, 739 91 Jablunkov
Jozef Krnáč, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Ludmila Krnáčová, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Roman Sikora, Bukovecká č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Marta Demková, Jablunkov č.p. 888, 739 91 Jablunkov
Jan Hudzieczek, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Dana Hudzieczková, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Stanislav Jakus, Bezručova č.p. 117, 739 91 Jablunkov
Jana Jakus, Bezručova č.p. 117, 739 91 Jablunkov
Oto Niedoba, Návsí č.p. 793, 739 92 Návsí
Helena Niedobová, Návsí č.p. 793, 739 92 Návsí
Alois Sikora, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Anna Sikorová, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Jakub Stenchlak, Návsí č.p. 1065, 739 92 Návsí
Ryszard Grzegorzewski, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Barbara Grzegorzewská, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Zuzana Niedobová, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Mgr. Regina Klusová, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Milan Hradil, Mosty u Jablunkova č.p. 321, 739 98 Mosty u Jablunkova
Daniela Hradilová, Mosty u Jablunkova č.p. 321, 739 98 Mosty u Jablunkova
Pavel Bilský, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Anna Bilská, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Olga Wolná, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Jan Bocek, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Lukáš Bocek, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Ing. Patrik Bocek, Palackého č.p. 434, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Maria Kozerová, Bukovecká č.p. 78, 739 91 Jablunkov
Vanda Chybidziurová, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
David Labaj, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Lucie Paduchová, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelém Josefu Mazurovi, Bukovecká č.p. 77, 739 91
Jablunkov)
Marcela Czudková, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 19
Libuše Lysková, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Michael Vymlátil, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Ingrid Vymlátilová, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Bc. Marian Hruby, Návsí č.p. 662, 739 92 Návsí
Ing. Milan Klus, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Lenka Durčáková, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Jana Kohoutková, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Stanislav Jachnicki, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Anna Jachnická, Bukovecká č.p. 77, 739 91 Jablunkov
Tomáš Ruttkay, Čs. armády č.p. 84, 739 91 Jablunkov
Anežka Konderlová, Bezručova č.p. 698, 739 91 Jablunkov
Petra Nowaková, Bezručova č.p. 698, 739 91 Jablunkov
Martin Schober, Bezručova č.p. 699, 739 91 Jablunkov
Ilona Schoberová, Bezručova č.p. 699, 739 91 Jablunkov
Alois Marekwica, Bezručova č.p. 699, 739 91 Jablunkov
Renata Marekwicová, Bezručova č.p. 699, 739 91 Jablunkov
Jindřich Čmiel, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Danuše Čmielová, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Jindřich Lewinski, Bezručova č.p. 698, 739 91 Jablunkov
Ing. Denisa Lewinská, Bezručova č.p. 698, 739 91 Jablunkov
Ing. Ingrid Pastuszková, Bezručova č.p. 698, 739 91 Jablunkov
Silvie Machalová, Bezručova č.p. 699, 739 91 Jablunkov
Miroslav Krop, Mosty u Jablunkova č.p. 280, 739 98 Mosty u Jablunkova
Stanislav Mikler, Kopernikova č.p. 682, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Bronislava Miklerová, Kopernikova č.p. 682, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Petr Sikora, Bezručova č.p. 701, 739 91 Jablunkov
Ing. Martin Foks, Bezručova č.p. 701, 739 91 Jablunkov
Ing. Simona Foksová, Bezručova č.p. 701, 739 91 Jablunkov
Milada Pyszková, Bezručova č.p. 701, 739 91 Jablunkov
Jan Byrtus, Bezručova č.p. 752, 739 91 Jablunkov
Terezie Byczanská, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Adéla Pyszková, Nádražní č.p. 206, 739 91 Jablunkov
Alžběta Rusz, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Libor Karch, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Martina Karchová, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Darina Czepcová, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Marta Lysková, Bezručova č.p. 752, 739 91 Jablunkov
Marie Bubová, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Marie Klusová, Bezručova č.p. 752, 739 91 Jablunkov
Alena Szymeczková, Návsí č.p. 228, 739 92 Návsí
Daniel Waszut, Bezručova č.p. 752, 739 91 Jablunkov
Irena Waszutová, Bezručova č.p. 752, 739 91 Jablunkov
Anna Veličková, Bezručova č.p. 751, 739 91 Jablunkov
Marta Szotkowská, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Mgr. Šárka Vodradová, Písek č.p. 381, 739 84 Písek u Jablunkova
Helena Kantorová, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Martin Martynek, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Irma Sniegonová, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Emilie Drongová, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Saran, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Teresie Saranová, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Pilch, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Lenka Pilchová, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Jaromír Byrtus, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Ludmila Byrtusová, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Václav Pyszko, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Jana Pyszková, Bezručova č.p. 753, 739 91 Jablunkov
Mgr. Pavlína Szkanderová, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 20
Ing. Jan Jurga, Návsí č.p. 798, 739 92 Návsí
Václav Lukoš, Bezručova č.p. 754, 739 91 Jablunkov
Ing. Zbyslav Czyž, Bezručova č.p. 812, 739 91 Jablunkov
Marie Kajzarová, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Monika Sikorová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Richard Bazgier, Vendryně č.p. 676, 739 94 Vendryně
František Jachnicki, Bezručova č.p. 812, 739 91 Jablunkov
Anna Jachnická, Bezručova č.p. 812, 739 91 Jablunkov
Karel Tacina, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Zuzana Tacinová, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Tomáš Kwaczek, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Marcela Kwaczková, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Vanda Jízdná, Bezručova č.p. 812, 739 91 Jablunkov
Josef Kantor, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
Petr Swierczek, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
František Lipowski, Bezručova č.p. 813, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Anděle Lipowské, Bezručova č.p. 813, 739 91
Jablunkov)
Romana Bocková, Bezručova č.p. 812, 739 91 Jablunkov
Ing. Jaroslav Cieslar, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Renata Ćmielová, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Iveta Vajdová, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Zdeněk Nohel, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Dana Nohelová, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Vladislav Byrtus, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Zuzana Byrtusová, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Martina Karpecká, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Stanislav Karch, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Anna Karchová, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Oldřich Szmek, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Miroslava Szmeková, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Leonila Sýkorová, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Vladislav Strumienský, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Mgr. Jana Strumienská, Bezručova č.p. 758, 739 91 Jablunkov
Marcela Szotkowská, Bělá č.p. 1068, 739 91 Jablunkov
René Bulawa, Bezručova č.p. 757, 739 91 Jablunkov
Pavlína Bulawová, Návsí č.p. 561, 739 92 Návsí
Ing. Lukáš Lipowski, Jablunkov č.p. 734, 739 91 Jablunkov
Lucie Chámová, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Milada Szmeková, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Martin Hladký, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Věra Hladká, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Zdeněk Byrtus, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Jitka Byrtusová, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Rudolf Szotkowski, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Emilia Szotkowská, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Eugen Szymeczek, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
osoby, které nejsou známy (dědicové po zemřelé Jiřině Szymeczkové, Bezručova č.p. 756,
739 91 Jablunkov)
Zdeněk Samiec, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Emilie Samcová, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Petra Bojková, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Miroslav Sadowý, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Eva Sadowá, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Jarmila Mazurová, Bezručova č.p. 756, 739 91 Jablunkov
Bc. Ivana Szpyrcová, Bezručova č.p. 755, 739 91 Jablunkov
Milan Kantor, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Barbara Gazurová, Bezručova č.p. 724, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 21
Pavlína Szpyrcová, Bezručova č.p. 723, 739 91 Jablunkov
Ing. Martin Lasota, Dolní Lomná č.p. 75, 739 91 Jablunkov
Lenka Sikorová, Mosty u Jablunkova č.p. 256, 739 98 Mosty u Jablunkova
Roman Jakubek, Sosnová č.p. 366, Dolní Líštná, 739 61 Třinec 1
Ing. Tomáš Omyla, Mlýnská č.p. 38, 739 91 Jablunkov
Miroslav Zawada, Mlýnská č.p. 37, 739 91 Jablunkov
David Ježowicz, Mlýnská č.p. 38, 739 91 Jablunkov
Katarzyna Ježowiczová, Mlýnská č.p. 38, 739 91 Jablunkov
Ing. Martin Kantor, Mlýnská č.p. 37, 739 91 Jablunkov
Dagmar Poloková, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Marie Skurzoková, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Anna Pémová, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Kamil Lubojacki, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Renata Lubojacká, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Jan Chylek, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Alena Chylková, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Jindřich Cieślar, Pod Výtopnou č.p. 59, 739 92 Návsí
Hana Cieślarová, Pod Výtopnou č.p. 59, 739 92 Návsí
Jan Klimek, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Anna Klimková, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Ing. Petr Lorenz, Mariánské náměstí č.p. 26, 739 91 Jablunkov
Ing. Magdalena Lorenzová, Mariánské náměstí č.p. 26, 739 91 Jablunkov
Anna Raszková, Mlýnská č.p. 36, 739 91 Jablunkov
Petr Sagitarius, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Mgr. Jana Sagitariová, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Václav Lipowski, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Marie Lipowská, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Bc. Henryk Paluch, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Josef Benek, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Jana Benková, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Petr Nieslanik, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Josef Jakus, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Vanda Jakusová, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Jan Kufa, Mlýnská č.p. 37, 739 91 Jablunkov
Jana Kufová, Mlýnská č.p. 37, 739 91 Jablunkov
Tomáš Čmiel, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Mgr. Miroslava Čmielová, Mlýnská č.p. 35, 739 91 Jablunkov
Milan Kočí, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Rostislav Gociek, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Jarmila Gocieková, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Jan Heczko, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Halina Heczková, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Petr Pastuschek, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Jana Pastuschková, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Luděk Mrázek, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Marcela Mrázková, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Aleš Martynek, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Martina Martynková, Čs. armády č.p. 66, 739 91 Jablunkov
Barbora Stenchláková, Čs. armády č.p. 67, 739 91 Jablunkov
Michal Niedoba, Čs. armády č.p. 67, 739 91 Jablunkov
Jana Cmielová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Radek Gorgosz, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Gabriela Gorgoszová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Stanislav Byrtus, Návsí č.p. 884, 739 92 Návsí
Libuše Byrtusová, Návsí č.p. 884, 739 92 Návsí
Jan Bury, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Štěpánka Burová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ilona Cichyová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 22
Jan Cichy, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Bohuslav Nekoranec, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Dagmar Nekorancová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ladislav Slowik, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Božena Slowiková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Slavomír Čekán, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Jana Čekánová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Anna Heczková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Alojz Vaclavek, Karpentná č.p. 126, Třinec, 739 94 Vendryně
Alena Vaclavková, Karpentná č.p. 126, Třinec, 739 94 Vendryně
Irena Kuligová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Miroslav Moník, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Alica Moníková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ludvík Čečotka, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ing. Anna Čečotková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Kazimír Byrtus, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Vladislava Byrtusová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Petr Mendrek, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Helena Mendreková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Robert Moník, Jižní č.p. 2254/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Karel Labaj, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Miroslav Kajzar, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Eva Kajzarová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Oldřich Starý, Bělá č.p. 1018, 739 91 Jablunkov
Tomáš Lysek, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Klára Świerczková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ing. Marie Bilková, Máchova č.p. 637, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Ing. Jan Nieslanik, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ing. Jiří Kvaiser, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Bc. Jana Kvaiserová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Bc. Lukáš Kendzior, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Bc. Petra Kendziorová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Lubomír Mokrý, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Jana Mokrá, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Ivana Michalková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Magda Hudzieczková, Bělá č.p. 1083, 739 91 Jablunkov
Zdenka Prachovská, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Marie Kawuloková, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Jelena Švecová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Anděla Kantorová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Bronislav Lysek, Bukovecká č.p. 521, 739 91 Jablunkov
Marie Szlauerová, Bělá č.p. 1049, 739 91 Jablunkov
Petr Sikora, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Soňa Esterková, Hrádek č.p. 253, 739 97 Hrádek nad Olší
Zdeňka Švábiková, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Miroslav Esterka, Hrádek č.p. 253, 739 97 Hrádek nad Olší
Jaroslav Švábik, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Radana Kluzová, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
David Samiec, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Mgr. Renata Samiecová, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Zbigniew Szkandera, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Eliška Karasová, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Jochymek, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Marie Jochymková, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Miroslav Šmiga, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Zuzana Šmigová, Čs. armády č.p. 85, 739 91 Jablunkov
Anna Bilková, Horní č.p. 847, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Jan Michalík, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 23
Ignác Kufa, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Monika Kufová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Jaromír Martynek, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Ivona Martynková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Jana Grošová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Soňa Marszalková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Marta Przybylová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Jiří Gavenda, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Lydie Gavendová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Mgr. Oskar Povetz, Pod Výtopnou č.p. 220, 739 92 Návsí
Stanislav Szkandera, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Alena Szkanderová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Dagmar Čmielová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Vilém Pyszko, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Irena Pyszková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Richard Pyszko, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Lenka Pyszková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Ing. Martina Lipowská, Jablunkov č.p. 718, 739 91 Jablunkov
Ing. František Lipowski, Jablunkov č.p. 718, 739 91 Jablunkov
Roman Follner, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Romana Follnerová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Jiří Mašek, Veselá č.p. 733, 739 92 Návsí
Markéta Mašková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Lubomír Mašek, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
David Szotkowski, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Jiřina Mašková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Leona Szotkowská, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Žaneta Gabzdylová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Tomáš Gomola, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Miriam Dideková, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Roman Mikl, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Eva Miklová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
Dana Sikorová, Lipová č.p. 86, 739 91 Jablunkov
MUDr. Dana Slowioczková, Školní č.p. 1234, 739 91 Jablunkov
Zbygniew Ćmiel, Čs. armády č.p. 69, 739 91 Jablunkov
Božena Pyszková, Písek č.p. 451, 739 84 Písek u Jablunkova
Anna Klusová, Čs. armády č.p. 69, 739 91 Jablunkov
Renáta Macková, Čeladná č.p. 714, 739 12 Čeladná
Jozef Kováčik, Čs. armády č.p. 46, 739 91 Jablunkov
Petr Šmiga, Čs. armády č.p. 46, 739 91 Jablunkov
Karin Šmigová, Čs. armády č.p. 46, 739 91 Jablunkov
Jozef Chochúľ, Brodno č.p. 176, 010 14 Žilina, Slovensko
Oľga Chochúľová, Čs. armády č.p. 47, 739 91 Jablunkov
Jiřina Plačková, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Rostislav Kříž, Dukelská č.p. 136, 739 91 Jablunkov
Pavlína Křížová, Dukelská č.p. 136, 739 91 Jablunkov
Lucie Heczková, Čs. armády č.p. 46, 739 91 Jablunkov
Leokadia Gabzdylová, Čs. armády č.p. 46, 739 91 Jablunkov
Miriam Sadowá, Lesní č.p. 116, 739 91 Jablunkov
Jan Mičánek, Mariánské náměstí č.p. 28, 739 91 Jablunkov
Alena Mičánková, Mariánské náměstí č.p. 28, 739 91 Jablunkov
Andrea Szymeczková, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Jan Wdówka, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Erich Lipovski, Jablunkov č.p. 670, 739 91 Jablunkov
Miluše Lipovská, Jablunkov č.p. 670, 739 91 Jablunkov
Kamil Sembol, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Ing. Soňa Dobešová, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Vojtěch Kavka, Mosty u Jablunkova č.p. 911, 739 98 Mosty u Jablunkova
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 24
Monika Kavková, Mosty u Jablunkova č.p. 911, 739 98 Mosty u Jablunkova
Jana Sikorová, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Mário Cinzov, Mlýnská č.p. 44, 739 91 Jablunkov
Místní Skupina Polského Kulturně-Osvětového Svazu V Jablunkově, Mariánské náměstí čp. 18,
739 91 Jablunkov
Simona Nieslaniková, Veselá č.p. 386, 739 92 Návsí
Ing. Petr Sekula, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Mgr. Denisa Sekulová, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Jaroslav Kantor, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Lukáš Klenk, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Tomáš Zielina, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Darina Zielinová, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Tomáš Pavlík, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Eva Niedobová, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Ing. Daniel Brzezniak, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Ing. Lucie Brzezniaková, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Mgr. Terezie Műllerová, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Miroslav Goryl, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Jana Gorylová, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Anna Szotkowská, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Josef Skotnica, Kopernikova č.p. 719, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
Katarzyna Skotnicová, Sadová č.p. 551, 739 91 Jablunkov
Josef Straka, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Jiřina Straková, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Josef Paduch, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Anna Paduchová, Lipová č.p. 584, 739 91 Jablunkov
Lubomír Sojnek, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Vlasta Sojneková, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Josef Niedoba, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Hedvika Niedobová, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
František Mucha, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Helena Muchová, Lipová č.p. 583, 739 91 Jablunkov
Milan Kohut, Mosty u Jablunkova č.p. 1094, 739 98 Mosty u Jablunkova
Anna Kohutová, Mosty u Jablunkova č.p. 1094, 739 98 Mosty u Jablunkova
Tadeusz Bilko, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Renáta Bilková, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Emilie Szkanderová, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Vladislav Waszut, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Anna Waszutová, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Van Doanh Kieu, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Vanda Sikorová, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Žaneta Szoloná, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Lenka Kadlubcová, Mosty u Jablunkova č.p. 1120, 739 98 Mosty u Jablunkova
Monika Puczoková, Návsí č.p. 522, 739 92 Návsí
Mgr. Halina Kantorová, Bocanovice č.p. 103, 739 91 Jablunkov
František Rychlík, Návsí č.p. 1040, 739 92 Návsí
Petr Gajdušek, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Jana Szotkowská, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Josef Martynek, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Anna Martynková, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Jan Kulig, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Anna Kuligová, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Emilie Jalubská, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Alena Tomanková, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Anna Habiňáková, Lipová č.p. 585, 739 91 Jablunkov
Jan Zarzycki, Alej míru č.p. 809, 739 91 Jablunkov
Renáta Chýlková, Návsí č.p. 519, 739 92 Návsí
MUDr. Radoslav Alexa, Alej míru č.p. 810, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 25
Ing. Adam Bury, Alej míru č.p. 810, 739 91 Jablunkov
Ing. Terézia Bury Šarláková, Alej míru č.p. 810, 739 91 Jablunkov
Vladislav Walach, Alej míru č.p. 810, 739 91 Jablunkov
Věra Walachová, Alej míru č.p. 810, 739 91 Jablunkov
Jolana Pindejová, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Jarmila Bojková, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Bohuslav Czudek, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Vlasta Czudková, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Alena Ježowiczová, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Jindřich Jurzykowski, Návsí č.p. 219, 739 92 Návsí
Petr Pyszko, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Anna Pyszková, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Zdeněk Kajzar, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní čp. 416,
739 91 Jablunkov
Petr Sikora, Školní č.p. 653, 739 91 Jablunkov
Iveta Volná, Školní č.p. 653, 739 91 Jablunkov
Věra Cvejnová, Kostelní č.p. 1044/38, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Michaela Drozdová, Školní č.p. 652, 739 91 Jablunkov
David Hála, Školní č.p. 652, 739 91 Jablunkov
Marie Pilchová, Školní č.p. 653, 739 91 Jablunkov
Luboš Martynek, Školní č.p. 652, 739 91 Jablunkov
Ivona Martynková, Školní č.p. 652, 739 91 Jablunkov
Michal Suszka, Školní č.p. 652, 739 91 Jablunkov
Jiřina Chudárková, Školní č.p. 650, 739 91 Jablunkov
Marie Kawuloková, Mosty u Jablunkova č.p. 1010, 739 98 Mosty u Jablunkova
Teofil Skalka, Školní č.p. 651, 739 91 Jablunkov
Mgr. Irena Skalková, Školní č.p. 651, 739 91 Jablunkov
Jan Břenek, Školní č.p. 650, 739 91 Jablunkov
Marie Břenková, Školní č.p. 650, 739 91 Jablunkov
Jindřich Jesch, Školní č.p. 651, 739 91 Jablunkov
Lubomír Havlas, Školní č.p. 651, 739 91 Jablunkov
Eva Nieslaniková, Bocanovice č.p. 111, 739 91 Jablunkov
Petr Kawulok, Mosty u Jablunkova č.p. 770, 739 98 Mosty u Jablunkova
Drahomíra Kawuloková, Mosty u Jablunkova č.p. 770, 739 98 Mosty u Jablunkova
Věra Ćmielová, Žihla č.p. 937, 739 91 Jablunkov
Ing. Vladislav Matýsek, Bezručova č.p. 815, 739 91 Jablunkov
Iva Matýsková, Bezručova č.p. 815, 739 91 Jablunkov
Miroslav Liberda, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Elen Liberdová, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Gustav Martynek, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Helena Martynková, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Pavla Byrtusová, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Ludmila Waleczková, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Marie Ćmielová, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Václav Čmiel, Pod Výtopnou č.p. 59, 739 92 Návsí
Vlastimil Čmiel, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Jiří Pyszko, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Věra Pyszková, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Mgr. Nikol Szmeková, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
MUDr. Bogdan Szmek, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Gustav Raszka, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Helena Raszková, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Marta Rusnoková, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Petr Mitrega, Norberta Frýda č.p. 156/10, Dubina, 700 30 Ostrava 30
Josef Byrtus, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Mgr. Anna Byrtusová, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 26
Dana Sikorová, Jablunkov č.p. 605, 739 91 Jablunkov
Barbara Korzuchowska, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
David Martynek, Alej míru č.p. 803, 739 91 Jablunkov
Zuzana Szlaurová, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Adolf Sabela, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Alžběta Sabelová, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Marta Drongová, Alej míru č.p. 802, 739 91 Jablunkov
Radim Przepiora, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Renata Przepiorová, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Helena Sikorová, Alej míru č.p. 801, 739 91 Jablunkov
Luboš Sojnek, Písečná č.p. 190, 739 91 Jablunkov
Anna Sojneková, Písečná č.p. 190, 739 91 Jablunkov
Petr Jahoda, Alej míru č.p. 530, 739 91 Jablunkov
Anna Jahodová, Alej míru č.p. 530, 739 91 Jablunkov
Anna Valíčková, Alej míru č.p. 530, 739 91 Jablunkov
Jarmila Sikorová, Alej míru č.p. 530, 739 91 Jablunkov
Lenka Sikorová, Alej míru č.p. 530, 739 91 Jablunkov
Anna Sikorová, Alej míru č.p. 533, 739 91 Jablunkov
Renáta Tobolová, Návsí č.p. 162, 739 92 Návsí
Naděžda Nart, Jakob-Leitl Weg č.p. 1, 94491 Hengersberg, Německo
Pavla Marszalková, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Ing. Jaroslav Ježowicz, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Růžena Ježowiczová, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Věra Sládečková, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Anna Gavendová, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Alois Pawera, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Josef Marszalek, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Helena Niedobová, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Ing. Dana Bocková, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Roman Brozda, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Vladislava Brozdová, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Božena Farníková, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Evald Strumieński, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Libuše Strumienská, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Radim Jeřábek, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Anna Helena Jeřábková, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
René Legierský, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Tadeáš Wiszczor, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Anna Wiszczorová, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Václav Sikora, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Renáta Sikorová, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Jan Tacina, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Helena Tacinová, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Jan Sikora, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Bronislava Sikorová, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Jan Byrtus, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Emilie Byrtusová, Alej míru č.p. 806, 739 91 Jablunkov
Leoš Cieslar, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Henryk Zwyrtek, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Miroslav Česlar, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Renáta Kostková, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Marta Jeřábková, Alej míru č.p. 807, 739 91 Jablunkov
Helena Lysková, Alej míru č.p. 808, 739 91 Jablunkov
Edita Bojková, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
MUDr. Marek Palowski, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Jana Lysková, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Ilona Sobalová, Návsí č.p. 165, 739 92 Návsí
Martina Samcová, Bělá č.p. 1038, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 27
Jan Lysek, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Jiří Fabík, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
Marie Fabíková, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
MUDr. Mária Martynková, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
Mária Kohutová, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
Jiří Jurzykowski, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Alžběta Poloková, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Jana Kantorová, Alej míru č.p. 541, 739 91 Jablunkov
Aleš Hamacek, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
David Kukučka, Alej míru č.p. 542, 739 91 Jablunkov
Marie Kawuloková, Mosty u Jablunkova č.p. 1010, 739 98 Mosty u Jablunkova
Aleksandra Sabolová, Návsí č.p. 258, 739 92 Návsí
Grzegorz Didek, Za učilištěm č.p. 775, 739 91 Jablunkov
Josef Ćmiel, Lesní č.p. 1222, 739 91 Jablunkov
Terezie Ćmielová, Lesní č.p. 1222, 739 91 Jablunkov
Petr Lipowski, Písek č.p. 278, 739 84 Písek u Jablunkova
Renáta Lipowská, Písek č.p. 278, 739 84 Písek u Jablunkova
Josef Cieślar, Alej míru č.p. 804, 739 91 Jablunkov
Hedvika Cieślarová, Alej míru č.p. 804, 739 91 Jablunkov
Halina Rusz, Školní č.p. 536, 739 91 Jablunkov
Martin Hložek, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Radomíra Hložková, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Danuše Ćmielová, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Dana Klimšová, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Karel Kříž, Dolní Lomná č.p. 267, 739 91 Jablunkov
Ivanka Křížová, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Roman Sadowski, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Marie Sadowská, Alej míru č.p. 805, 739 91 Jablunkov
Pavlína Wisińská, Pod vinohrady č.p. 60/9, 751 17 Horní Moštěnice
Ludmila Dostálková, Jilemnického č.p. 183, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Ing. David Słowik, Zahradní č.p. 712, 739 91 Jablunkov
Dagmar Kohutová, Mosty u Jablunkova č.p. 1084, 739 98 Mosty u Jablunkova
Ivan Lach, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1
Gražyna Lachová, náměstí ČSA č.p. 1/1, 737 01 Český Těšín 1
Petr Szotkowski, Jablunkov č.p. 278, 739 91 Jablunkov
Helena Waclawková, Školní č.p. 653, 739 91 Jablunkov
Miroslav Bojko, Hrádek č.p. 439, 739 97 Hrádek nad Olší
Vlasta Bojková, Hrádek č.p. 439, 739 97 Hrádek nad Olší
René Bilko, Bezručova č.p. 725, 739 91 Jablunkov
Monika Chraścinová, Bezručova č.p. 725, 739 91 Jablunkov
Tomáš Čečotka, Bocanovice č.p. 97, 739 91 Jablunkov
Lucie Čečotková, Bezručova č.p. 726, 739 91 Jablunkov
Miroslav Gomola, Bezručova č.p. 725, 739 91 Jablunkov
Ludmila Kaletová, Bezručova č.p. 726, 739 91 Jablunkov
Justina Krzyžanková, Bezručova č.p. 726, 739 91 Jablunkov
Libor Loder, Sosnová č.p. 378, Dolní Líštná, 739 61 Třinec 1
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha -Michle
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 114 07 Praha
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha - Krč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října č.p.169, 709 45 Ostrava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
TS-technické služby, a.s., Bukovecká č.p. 51, 739 91 Jablunkov
Č.j. MEJA 13072/2016
str. 28
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj. pozemky
p.č. 372/2, 731/7, 2050 a 2049 v katastrálním území Jablunkov.
Dotčené orgány (jednotlivě):
MěÚ Jablunkov, odbor ÚPSŘ – silniční správní úřad
MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství
Na vědomí:
MěÚ Jablunkov, odbor OaVV - se žádostí o vyvěšení

Podobné dokumenty

ke stažení zde - Město Jablunkov

ke stažení zde - Město Jablunkov OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Více

Wyniki-OPEN - uphill

Wyniki-OPEN - uphill LIKE BIKE KENDA TEAM

Více

zde ke stažení

zde ke stažení je někdo, kdo vyžaduje mou celodenní přítomnost, já ho mám ráda, a proto jej nechci nechat bez pomoci nebo v cizím prostředí,“ řekla paní Věra, která se v takovéto situaci ocitla. „A je to můj otec...

Více

Výroční zpráva Klubu mladých Filadelfia 2010

Výroční zpráva Klubu mladých Filadelfia 2010 vedlo k  založení organizace pod názvem Klub mladých Filadelfia. Práce v  naší organizaci se i  nadále rozvíjí ve dvou střediscích, a  to v  Českém Těšíně a  Karviné. V  Českém Těšíně v  klubu Awan...

Více

rozhodnutí - Obec Písek

rozhodnutí - Obec Písek zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řá...

Více

Rozhodnut-S - prodlou-uen-S

Rozhodnut-S - prodlou-uen-S Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 11.02.2014, zn.: 5000897698:

Více