únor - Obec Vendryně

Komentáře

Transkript

únor - Obec Vendryně
VENDRYÒSKÉ NOVINY
GAZETA WÊDRYÑSKA
OBCE VENDRYNÌ * GMINY WÊDRYNIA
únor - luty 2014
Vydává obecní úøad pro informaci obyvatel o dìní v obci
Tel. èísla OÚ Vendrynì :
spojovatelka
úsek komunikací
558 554 111, úsek stavební a životní prostøedí
558 554 135, úsek sociální 558 554 125, úsek odpadù
558 554 130
558 554 140
S
l
o
v
o
s
t
a
r
o
s
t
y
Vážení spoluobèané,
pøed rokem touto dobou jsem napsal, že máme nového
prezidenta a to jsem netušil, že letos mohu zaèít úvodník
podobnì konstatováním, že máme novou vládu. Sice
s menší ostudou, zdùraznìnou ponìkud netaktnì
prezidentem, ale za to s velkým odhodláním dobrého
vládnutí. Doufejme, že sliby naplní a ve spoleènosti
zavládne lepší nálada. Budeme ji potøebovat, protože
letošní rok nebude ani u nás nìjaký odpoèinkový, ale
právì naopak.
Teï pracujeme na Strategickém plánu rozvoje obce do
r. 2020 a s velkými obtížemi pokraèují práce na novém
územním plánu. Prvnì jmenovaný dokument chceme
prezentovat zaèátkem bøezna v Czytelni. Rovnìž tam
chceme pøedstavit Studii dostavby centra obce a Klub
zábavy a sportu pøijde se zajímavým projektem. Byl bych
velice rád, kdybyste pøišli na tuto akci v hojném poètu
a pomohli tak svými nápady a názory dotvoøit tyto
dokumenty. Jde pøece o náš spoleèný domov a o to, jak
bude Vendrynì v r. 2020 vypadat.
V investièní oblasti bude v nejbližší dobì vyhlášeno
výbìrové øízení na kompletní rekonstrukci objektu „Staré
školy“ pod kostelem a intenzívnì se pøipravují akce
nadstavby Mateøské školy 1 a modulových uèeben ZŠ.
Soubìžnì budou probíhat práce na zateplení obou
mateøských škol. Ponìkud vázne projektování chodníkù
od Filie a od Pizzerie k Zobawie. Uvažujeme i o øadì
dalších menších akcí. Potìšující událostí posledních dnù
bylo posílení kapacity el. energie na Zaolší, když se ÈEZ
podaøilo po neuvìøitelných osmi letech tahanic s nìkterými obèany zprovoznit novou linku VN a trafo.
Staré, mnohokrát opakované rèení, že nejenom
chlebem je èlovìk živ, platí bezesporu i u nás. Dùkazem
toho je øada dalších èlánkù, ve kterých vás aktivní autoøi
informují o zdaøilých akcích. Prakticky po celý rok se
bude nìco dít, o èemž vás budeme informovat na stránkách VN, internetu, facebooku, plakátech apod. Na øadì
z nich se jistì potkáme, což mì bude tìšit.
Teï vám pøeji zdárné prožití ponìkud kuriózní zimy
v oèekávání pìkného jara.
Èlovìk tomu nechce vìøit, že už máme více jak mìsíc
poté, co jsme prožívali vánoèní svátky a pøíchod Nového
roku. O tomto období se zmiòuji trochu i zámìrnì.
Otázka proè? Urèitì nejenom proto, že sváteèní období
má svoje kouzlo a vzpomínáme na nìj s urèitou nostalgií.
V tomto sváteèním èase jsme prožívali i ménì pøíjemné
chvíle. Nebyl to sníh ani mráz, jak by se dalo pøedpokládat, ale jak všichni víme vítr. Jeho vlivem výpadek
elektrického proudu zpùsobil spoustu starostí nejen
v našich domácnostech, ale zejména pracovníkùm
poruchových skupin ÈEZ. Samozøejmì s tím souvisely
i poruchy na veøejném osvìtlení. Nìkolikahodinový
výpadek elektøiny zpùsobil souhrn závažných poruch,
poèínaje vedením vysokého napìtí 100 kV, závažnou
poruchou okruhového transformátoru atd. Velkým
problémem pøi vichøici se stává rozkmitání jednotlivých
drátù vedení. A to do takové míry, že mezi sebou vytvoøí
zkrat. Osobnì se musím zastat pracovníkù ÈEZ, kteøí na
Štìdrý den absolvovali více než 12hodinové smìny.
Samozøejmì, že nìkteøí obèané nebyli touto situací
potìšeni, což jsem pocítil i na vlastní kùži zejména pøes
telefon. Všechny slušné výtky a dotazy beru. Bohužel
nìkteøí to brali trochu jinak a to se pak tìžko na takové
reakce odpovídá. Urèitì to chce v prvé øadì klid. Výtka,
která znìla „Co obec míní v budoucnu udìlat, aby se tato
situace pøíštì neopakovala“ se opravdu vymyká logickému myšlení. Jak tomu zabránit, aby nebyl vítr? Naštìstí
ve vìtší míøe obèané trpìlivì èekali až „pøijde svìtlo“.
Dokonce nìkteøí si pochvalovali romantický Štìdrý den
u svíèek.
Vìøím, že vše dopadlo dobøe vèetnì prvního zásahu
naší požární jednotky, za což jí tøeba upøímnì podìkovat.
Podìkovat také chci všem obèanùm za spolupráci pøi
zvládání tìchto nároèných momentù, ve kterých se
projeví charakter a vyzrálost èlovìka. Všichni si musíme
uvìdomit, že jsou na svìtì opravdu horší momenty, které
lidé musí zvládnout. Jsem pøesvìdèen, že brzy zapomeneme na pøíkoøí Štìdrého dne a svátkù roku 2013
a budeme vzpomínat jen na to dobré, co jsme bìhem
nich prožili.
Ing. Rudolf Bilko
starosta obce
Bohuslav Raszka
místostarosta obce
Upozornìní obèanùm!
Schválený rozpoèet na rok 2014 najdete na www.vendryne.cz
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
str. 1
S
t
a
t
i
s
t
i
k
a
o
b
y
v
a
t
e
l
o
b
c
e
V
e
n
d
r
y
n
ě o
d
j
e
j
í
h
o
v
z
n
i
k
u
S
o
c
i
á
l
n
í
ú
s
e
k
i
n
f
o
r
m
u
j
e
v
r
.
1
9
9
5
Blahopøejeme –
Sk³adamy ¿yczenia
Srdeènì blahopøejeme našim
obèanùm, kteøí se v mìsíci
lednu a únoru 2014 dožili
životního jubilea:
LEDEN 2014:
85 let - Kaleta Josef
80 let - Bystøická Rozalie
ÚNOR 2014:
80 let - Gebauerová Helena
- Kolarczyk Jan
Prvním obèánkem obce Vendrynì
v roce 2014 se stal Petr Szwarc,
který se narodil v tøinecké
porodnici Nemocnice Sosna
dne 6. ledna 2014.
Rodièùm Monice Jakusové
a Danielu Szwarcovi
srdeènì blahopøejeme.
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60
91
86
77
88
60
90
86
85
98
104
103
152
92
111
122
152
127
127
32
50
73
64
47
66
63
72
63
69
61
68
79
40
76
95
80
62
Úmrtí
19
41
34
35
36
40
29
32
39
36
38
38
41
42
39
43
52
42
Senior taxi
P
O
Z
O
R
!
Z
m
ě n
a
v
o
t
e
v
í
r
a
c
í
d
o
b
ě
v
e
n
d
r
y
ň s
k
é
p
o
š t
y
!
str. 2
29
32
47
33
38
47
29
42
42
49
30
38
35
46
39
43
48
52
Pøihlášeno Odstìhováno
Eva Matušková
evidence obyvatel a sekretariát
* * *
K DATU 01. 01. 2014 EVIDUJE
OBEC VENDRYNÌ
4 391 OBYVATEL PØIHLÁŠENÝCH
K TRVALÉMU POBYTU NA ÚZEMÍ
OBCE (vèetnì cizincù).
Ú
t
,
Č t
,
P
á
8
,
0
0
1
1
,
3
0
(
p
ře
s
t
á
v
k
a
)
1
3
,
3
0
1
6
,
0
0
3695
3708
3736
3762
3796
3838
3839
3855
3920
3919
3961
3999
4028
4102
4155
4205
4230
4286
4364
4391
Narozeno
Se spuštìním základních registrù nedostávají obce 1. typu zmìnové sestavy,
prosím proto všechny obèany, u kterých nastala zmìna v souvislosti s trvalým
pobytem, tj. odstìhování, narození a úmrtí, aby tuto zmìnu hlásili na ohlašovnì
Obecního úøadu Vendrynì è. dveøí 07, nebo v pokladnì è. dveøí 02.
Prosíme rodièe miminek narozených
v roce 2013 a 2014, kteøí mají zájem
pøivítat své miminko mezi obèany
Vendrynì, aby se ozvali na tel.
558 554 125. Pøedbìžné konání
slavnosti Vítání obèánkù je plánováno na mìsíc duben nebo kvìten.
P
o
,
S
t
8
,
0
0
1
1
,
3
0
(
p
ře
s
t
á
v
k
a
)
1
3
,
3
0
1
6
,
3
0
Poèet k 1.1.
Pøeprava seniorù a nemocných
Nemáte nárok na sanitku a potøebujete se dopravit k lékaøi?
Jsme tu pro Vás!! • Volejte 725 998 120
Potøebujete se dopravit k lékaøi, na rehabilitaci, do lázní nebo jen do lékárny
a nemá Vás kdo odvézt? Rádi Vám pomùžeme! Dopravíme Vás, kam budete
potøebovat, také Vám pomùžeme s nákupem nebo tìžkými vìcmi.
Zavolat si nás mohou i zdravotnì postižení nebo maminky s dìtmi.
K dispozici máme dìtské sedaèky i invalidní vozík.
Služby zdarma
Doprovod k lékaøùm, vyøizování formalit, vyzvednutí lékù, odnos zavazadel,
èekání asistenta do 30 min.
Ceny služeb 10 Kè/km (smluvnì)
Bystøice, Tøinec, Vendrynì, Nýdek a okolí
Telefonické objednávky nejlépe den pøedem
Provozují manželé Gajdzicovi
U
p
o
z
o
r
n
ě n
í
n
a
o
h
l
a
š o
v
a
c
í
p
o
v
i
n
n
o
s
t
Upozoròujeme na dodržování ohlašovací povinnosti, která je dána zákonem (§ 14a
zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a podrobnì upravena v platných
obecnì závazných vyhláškách. V praxi to znamená, že vznik poplatkové povinnosti
(napø. pøihlášení k trvalému pobytu, narození dítìte, nabytí psa, zábor veøejného
prostranství) i zánik poplatkové povinnosti (napø. odhlášení z trvalého pobytu, úmrtí,
prodej nebo uhynutí psa) jakož i každou zmìnu týkající se poplatkové povinnosti, je
poplatník povinen ve stanovené lhùtì (do 15 dnù!) nahlásit správci poplatkù,
tj. pøíslušné úøední osobì na OÚ Vendrynì.
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Druhý roèník slavnostního rozsvícení stromeèku letos
velká nepøízeò poèasí… Ty, které neodradil vítr
a d隝, jistì potìšilo krásné vystoupení dìtí obou základních
škol a zahøál èaj nebo svaøák a rozradostnil Mikuláš se svou
skupinou, kterého tentokrát pøivezl koèár s koòmi. Dìkuji
touto cestou všem, kteøí se na pøípravì této kouzelné akce
podíleli.
S
A
Z
B
Y
P
O
P
L
A
T
K
Ů N
A
R
O
K
2
0
1
4
provázela
ODPADY Základní sazba
/rok/os.
sleva
nad 70 let
500,- Kè
PSI
1 pes
150,- Kè
50%
každý další
pes
200,- Kè
3
STOÈNÉ za m bez DPH DPH
30,48 Kè
15 %
sleva za
pøibližování
10-20%
v bytovce
200,- Kè
každý další
pes
Za Komisi kultury a sportu
Jana Chlebková
300,- Kè
3
za m vè. DPH
35,05 Kè
SPLATNOST POPLATKÙ:
odpady – do 30. 4. a 31. 10. 2014
psi
– do 31. 5. 2014
stoèné – do 15 dnù od vyúètování
V pøípadì nejasností získáte další informace na Obecním úøadì
– u Vandy Kohutkové, tel. 558 554 140,
email: [email protected]
Vanda Kohutková
úsek odpadù
J
a
k
h
l
e
d
a
t
n
a
w
e
b
u
o
b
c
e
?
Pokud nemùžete najít nìjakou dùležitou informaci,
doporuèuji používat vyhledávací políèko - Vyhledávání, pod
levým menu. Staèí zadat hledanou frázi, napø. stoèné a objeví
se Vám všechny odkazy, kde je použito slovo stoèné. Toto
vyhledávání nezkoumá hledanou frázi v pøílohách, ale pouze
v èláncích.
Dále si mùžete otevøít
Mapu stránek,
(http://www.vendryne.cz/mapa-stranek/) vlevo, pøedposlední
menu, kde uvidíte rozbalenou celou strukturu webových
stránek. Staèí kliknout na to, co potøebuji, a stránka se zobrazí.
Nabídka pro firmy
Nabízíme firmám, které sídlí ve Vendryni, možnost zanesení
provozovny do INTERAKTIVNÍ MAPY Vendrynì, kterou novì
najdete na webových stránkách obce. Nìkteré provozovny jsme
již zveøejnili, ale všechny nelze na internetu dohledat.
Pokud máte zájem o zveøejnìní v této mapì, pošlete nám
kontaktní údaje pøes formuláø na webových stránkách obce
(menu: Obèané - Zpráva webmasterovi) nebo na emailem:
[email protected], kde uvedete: název firmy, popis èinnosti,
adresu, telefonní kontakty, email, www, provozní dobu.
Emailem mùžete zaslat i 2 fotografie.
Miroslav Slaninák
IT a správa sítì
R
o
z
s
v
í
c
e
n
í
s
t
r
o
m
e
č k
u
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
S
t
a
t
i
s
t
i
k
a
n
u
d
a
j
e
,
m
á
v
š a
k
c
e
n
n
é
ú
d
a
j
e
…
Milí ètenáøi i neètenáøi,
slovy této pohádkové písnièky bych chtìla uvést nìkolik èísel,
která takto stroze vystihují èinnost knihovny za uplynulý rok.
V roce 2013 bylo v knihovnì zaregistrováno 360 ètenáøù, což
je sice ménì než v pøedchozím roce, ale vìøím, že novými
pøipravovanými aktivitami do knihovny nalákám opìt víc dìtí
i dospìlých. Ètenáøù do 15 let se zaregistrovalo 165. Celkovì
navštívilo knihovnu 3 793 návštìvníkù (z toho více než 500
bylo žákù obou škol, úèastníkù besed). Webové stránky
knihovny (http://naseknihovna.cz/vendryne) navštívilo 4 631
virtuálních návštìvníkù, což je mnohem více než v pøedešlém
roce a je zde krásnì vidìt, že jste si už zvykli na on-line katalog
a hledáte si v nìm tituly podle svého gusta. Celkový poèet
výpùjèek byl 11 620. Opìt se rozšíøila nabídka o cca 400
nových knih, které jsem zakoupila a zpracovala, a z Mìstské
knihovny v Tøinci jsem obdržela nìkolik souborù krásných
knížek v celkovém poètu 400 ks (jak v jazyce èeském tak
polském). Jelikož v srpnu probìhla rozsáhlá revize fondu,
došlo k vyøazení cca 1 500 knih – zastaralých, opotøebovaných
èi ponièených.
Knihovna Vendrynì v roce 2013 zorganizovala opìt mnoho
akcí – tentokrát jejich poèet pøesáhl tøicítku. Hlavní podíl
tvoøily tradiènì besedy pro žáky. Témata a zpracování besed
v knihovnì byla rùzná podle vìku a požadavkù vyuèujících.
Povídali jsme si o ilustrátorech, drogách, Vánocích èi
Hrubínovi, pohrávali jsme si s èeštinou, tématem sci-fi, Starých
povìstí èeských i Máje a menší dìti se zúèastnily velké soutìže
zamìøené na Kozio³ka Mato³ka. Žáci druhého stupnì pak
zmìøili své síly ve Velkém øíjnovém jazykolámání. Probìhlo
pasování ètenáøù polských i èeských prvòáèkù a samozøejmì
jsme si s dìtmi užili pohádkovou Noc s Andersenem. V bøeznu,
mìsíci ètenáøù, jsem zorganizovala další ètení povídek našim
seniorùm v DPS. Pøi té pøíležitosti jsme s panem starostou
dekorovali Královny ètenáøù, tedy nejpilnìjší ètenáøky za
r. 2012 jak na dospìlém tak dìtském oddìlení. Také probìhly
dvì besedy pro širokou veøejnost – s autorkou povídek Irenou
Fuchsovou a cestovatelem Jirkou Márou, který nás tentokrát
zavedl do Afriky.
str. 3
Od bøezna pro Vás opìt budou nachystány nové knihy, jak
beletrie tak ty s nauènou tématikou. Pøijïte si vybrat
spoleèníka pro volný èas. V knihovnì je také spousta èasopisù
– pro kutily tøeba Zahrádkáø, Praktik, Svìt kuchyní
a koupelen, pro milovníky techniky Digitální foto, DIGIFOTO,
Auto motor a sport, pro pány napø. Tajemství èeské minulosti,
Magazín 2000 záhad, Zemì svìta, dTest a v neposlední øadì
pro dámy Apetit, F.O.O.D., Praktická žena, Burda, Flóra
na zahradì, Glanc,... Tak Vás srdeènì zvu mezi regály, myslím,
že vybrat si mùže každý. A pro pøíští rok budou ta suchá
statistická èísla zas o nìco veselejší .
a instituce www.uklidmecesko.cz . Budeme pokraèovat
s environmentální výchovou a osvìtou, kdy budeme nadále
publikovat èlánky ve Vendryòských novinách s tématy odpovìdnými k životnímu prostøedí. Budeme se zabývat i možností
zøízení tzv. „lesní školky“, školky v pøírodì pro dìti našich
mateøských a základních škol. Bude hledat vhodné lokality na
obecních pozemcích, na zøízení tìchto areálù a podrobnìji se
vìnovat analýzám, co vše by mìla taková školka obsahovat.
Více informací pøineseme v dalších VN.
Komise ŽPaZ
Milan Zakøevský, pøedseda
Jana Chlebková
knihovnice
Informace pro obèany
K
o
m
i
s
e
Ž i
v
o
t
n
í
h
o
p
r
o
s
t
ře
d
í
a
z
e
m
ě d
ě l
s
t
v
í – novì je nainstalována vývìska na pohøební oznámení
Komise ŽPaZ se v roce 2013 zejména zabývala:
Organizací ochrany zelenì - bylo provedeno nespoèet šetøení
v terénu s žádostmi o kácení stromù. Posuzování bylo vždy
provádìno s ohledem na ochranu pøírody i na ochranu osob
a bezpeènost všeobecnì. Samozøejmì pak nebyla opomenuta
navržená náhradní výsadba za pokácené stromy.
Monitorováním zelenì - na obecních pozemcích je spousta
zelenì, zejména stromù, jejichž stav byl celý rok sledován
a byla leckdy navrhována i operativní øešení. U poškozených
stromù v havarijním stavu jejich okamžité povolení o kácení
s následným kácením.
Inventarizací zelenì - inventarizace zelenì je ze 3 provedena
a zmonitorována. Nyní se data sjednocují a budou vyhodnocovat. Letos by mìla být inventarizace hotová a navrhnutá
další øešení.
Evidováním a likvidací nepovolených skládek - byla vytipována místa èerných skládek a umístìny tabule se zákazem
sypání odpadu.
Tøídìním komunálních odpadù - po zmapování míst, kde se
nacházejí stávající sbìrná místa, byla pøidána další sb. místa na
plast, sklo a papír. Novì pøibyla místa s nádobami na elektroodpad a šatstvo a hraèky. Bìží projekt „kompostéry“ na
bioodpad, který by v roce 2014 mìl být zrealizovaný, a v druhé
èásti roku by obèané mìli kompostéry dostat do užívání.
Protipovodòovými opatøeními - prùbìžnì se prohlíží koryta
potokù a zejména propustky, které se poté èistí, napø. mostek
ve Vápence, koryto potoka od výpusti „trombikového kanálu“
kolem MŠ è. p. 1. Zde se øeší i další èást tohoto potoka od MŠ až
na mostek k obèanovi Macurovi.
Problémem zneèištìní životního prostøedí - zejména zneèištìním ovzduší lokálními topeništi.
Kontrolou pozemkù v rámci údržby krajiny - v rámci svých
pravomocí komise upozornila a vyzvala vlastníky neudržovaných pozemkù, aby provedli okamžitou nápravu a pozemek
posekali.
Komise ŽPaZ mimo jiné zorganizovala 22. dubna 2013 „Den
zemì - ukliïme si v obci, kde žijeme“, kde se zapojily obì
základní školy ve Vendryni a sesbírala se spousta odpadù
kolem vytipovaných komunikací a na obecních pozemcích.
Komise ŽPaZ rovnìž pøispívala environmentálnì, kdy èlenové
komise v prùbìhu roku publikovali své èlánky ve Vendryòských
novinách na rùzná témata.
Komise ŽPaZ se bude na svých jednáních v roce 2014 zabývat
také:
podporou obèanù, kteøí se snaží zlepšit životní prostøedí –
kompostéry do domácnosti, tašky na bioodpad, pytle na plast,
papír, zavedení služby seštìpkování biomasy, zøízení malého
sbìrného dvoru u budovy è. 195 (stará škola) a podobnì.
Komise ŽPaZ opìt zorganizuje „Den zemì“, tentokrát
u pøíležitosti konání celorepublikové akce „Ukliïme Èesko
2014“, která bude probíhat 16. – 17. kvìtna 2014, kdy budeme
chtít zapojit nejen žáky obou základních škol, ale i místní firmy
str. 4
(parte) u budovy Èeské pošty, kterou mùžou obèané
využívat. Na stávajících místech byly nìkteré vývìsky
vymìnìny za nové.
V
í
m
e
v
š i
c
h
n
i
,
k
a
m
m
á
m
e
v
o
l
a
t
v
t
í
s
n
i
?
Pøivítali jsme nový rok a všichni vìøíme, že bude lepší než ten
minulý. Bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme
úèastníky dopravní nehody, požáru èi jiné události. Víte, jaké
èíslo máte v pøípadì nouze vytoèit a kam se dovoláte?
V Èeské republice jsou èísla tísòových linek pevnì stanovena.
Jistì je vìtšina z nás máme v podvìdomí, ale pro pøehlednost
si je nyní pøipomeneme. V naší republice jsou zavedena tzv.
„národní“ èísla tísòového volání:
150 … hasièský záchranný sbor
155 … zdravotnická záchranná služba
156 … mìstská policie (je-li zøízena)
158 … Policie ÈR
Dále je pak v naší republice zavedeno èíslo:
112 … „mezinárodní“ èíslo tísòového volání
Toto mezinárodní tísòové èíslo je urèeno pøedevším pro
zahranièní návštìvníky naší zemì, turisty, pro zahranièní
studenty, cizince, kteøí na území naší republiky pobývají.
V telefonních centrech pro pøíjem tísòového volání 112 pracují
speciálnì vyškolení operátoøi, kteøí jsou schopni celkovì
vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitì ji pøedat pøíslušným
složkám integrovaného záchranného systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještì o krok napøed, ponìvadž v Ostravì je
v plném provozu od prosince roku 2010 tzv. Krajské centrum
tísòového volání, kde na jednom pracovišti sedí pohromadì
operátoøi všech tísòových linek. Na toto pracovištì jsou
smìrována všechna „národní èísla“ tísòového volání i tísòová
linka 112 z území celého Moravskoslezského kraje a èíslo 156
pro Ostravu a okolí, a už voláte z pevného nebo mobilního
telefonu.
Velmi dùležité je, abyste pøi volání na tísòovou linku dodrželi
jednoduché zásady a operátorùm sdìlili následující informace:
- vaše jméno a pøíjmení
- èíslo telefonu, ze kterého voláte
- co se stalo, jaký je rozsah události
- kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na
místo)
- další informace podle pokynù operátora
Uvìdomte si, že linky tísòového volání jsou zøízeny pro
pøijetí stavù nouze. Nezneužívejte je! Vaše nezodpovìdnost
mùže mít za následek oddálení pomoci lidem, kteøí ji opravdu
potøebují! Pouète o tom i své dìti.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Olympiáda partnerských obcí
Slezský døevorubec
Dne 31. 12. 2013 byla ukonèena realizace projektu „Jdeme
spoleènì trochu dál systémová spolupráce partnerských obcí
Golesezowa a Vendrynì v oblasti kultury a sportu“. Projekt je
spolufinancován z Fondu mikroprojektù Euroregionu Tìšínské
Slezsko - Œl¹sk Cieszyñski Operaèní programu pøeshranièní
spolupráce Èeská republika – Polsko 2007 – 2013. Hlavním
cílem projektu bylo dosáhnout zvýšení úrovnì povìdomí
obèanù obcí Goleszowa a Vendrynì v oblasti kultury a sportu.
Jedním z nástrojù, jak dosáhnout tohoto cíle, bylo vytvoøení
spoleèné internetové stránky obou partnerských obcí
www.gol-ven.eu. Stránky jsou vyhotoveny ve dvou jazykových
mutacích – polština a èeština.
První sportovní akce ve Vendryni v rámci projektu mìla
název „Slezský døevorubec“. Šlo o akci, které se zúèastnilo
13 døevorubcù. Tato soutìž pøilákala kolem 120 návštìvníkù.
K vidìní byly rùzné disciplíny, jak pro døevorubce, tak také pro
širokou veøejnost.
Další akcí byla „Olympiáda partnerských obcí“, která se
uskuteènila dne 14. 09. 2013. Zúèastnilo se 7 obcí – Vendrynì,
Nýdek, Bystøice, Èierne, Cisownica, Kisielów a Goleszów.
Soutìžilo se v 10 netradièních disciplínách. Celkovým vítìzem
se stala Vendrynì.
Poslední akcí v rámci projektu na našem území byly
„Dvoudenní umìlecké dílny lidové tvoøivosti“ zamìøené na
vánoèní tématiku. Po dobu dvou dnù se dílen zúèastnili i lidoví
umìlci z Goleszowa a akci navštívilo na 500 návštìvníkù.
V Goleszowie se v rámci spoleèného projektu uskuteènil
„VII Transgraniczny Piknik Sportowy“, kterého se již každoroènì zúèastòují i naši závodníci. Další již tradièní akcí byly oslavy
„Dni Gminy Goleszów“, které probìhly ve dnech 31. 08. 2013 –
01. 09. 2013. Ve dnech 28. 09. – 29. 09. 2013 se uskuteènil
v kulturním domì GOK Goleszów pro pozvané hosty a obèany
obce Goleszów „Jubilejní koncert k 20. výroèí vzniku dìtského
– mládežnického souboru“.
Je nutno podotknout, že projekt „Jdeme spoleènì trochu dál –
systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
a Vendrynì v rámci kultury a sportu“ je pokraèováním našich
døívìjších spoleènì realizovaných projektù:
- Program pøeshranièní spolupráce „Realizace místního
turistického produktu – systém nauèných stezek a cyklostezek“
- Goleszów a Vendrynì spoleènì pøes sport
- Sport a turistika bez hranic – utužování partnerské spolupráce obcí Goleszów a Vendrynì
- Jdeme spoleènì – utužování partnerské spolupráce obcí
Goleszów a Vendrynì
- Goleszów a Vendrynì Vás vítají
Naši obèané díky výše jmenovaným projektùm již navázali
spoleèné kontakty a èím dál více využívají atrakce a zábavy
v našich obcích.
Irena Ripperová
Umìlecké dílny lidové tvoøivosti
PROVÁDÍME
tøídìní zeminy bagrem se speciální
tøídící lžièkou
a možností terénních úprav.
PRODEJ A DOVOZ
tøídìné zahradní zeminy.
www.wamar.cz, Wawrosz Marcel,
tel. 732 536 081, sídlo: Vendrynì 445,
(bývalá Hospùdka u Majky)
str. 5
Ś w
i
ą t
e
c
z
n
y
k
o
n
c
e
r
t
Œwi¹teczne koncerty, zw³aszcza te, które maj¹ swoje miejsce
w koœciele, zawsze posiadaj¹ swój urok, atmosferê i niepowtarzalny charakter. Tymi s³owy mo¿na by by³o krótko zcharakteryzowaæ jeden z koncertów z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
który w tym wypadku mia³ miejsce w wêdryñskim koœciele
parafialnym 12 stycznia 2014r. Data ta okreœla zakoñczenie
okresu œwi¹tecznego wed³ug zwyczajów i obrzêdów koœcielnych. Wspominan¹ na pocz¹tku atmosferê i œwi¹teczny nastrój
zapewni³ swoim wystêpem Polski Zespó³ Œpiewaczy „Hutnik“.
Dyrygentem zespo³u jest Cezary Drzewiecki, partie solowe
wykona³a Andrea Pyszko a akompaniament fortepianowy
Beata Drzewiecka. Koncert sk³adal siê z dwóch czêœci. Pierwsza
– fragmenty wystêpu z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin
dyrygenta i za³o¿yciela chóru Hutnik Karola Wronki. Druga
czêœæ – kolêdowa, przypomnia³a nam powoli mijaj¹ce najpiêkniejsze œwiêta w roku – Œwiêta Bo¿ego narodzenia. Nie wolno
mi równie¿ zapomnieæ, ¿e organizatorami tego spotkania by³a
parafia rzymsko-katolicka wraz z MK PZKO. S³owa podziêki
i uznania nale¿y przes³aæ wszystkim wykonawcom zespo³u
Hutnik, wdziêcznej i liczie zebranej publicznoœci, organizatorom (cz³onkowie zarz¹du MK PZKO) i ksiêdzu A. Kimakowi
za propagacjê i wsparcie imprezy.
¯yczmy sobie wzajemnie, by piêkne tradycje pieœni œwi¹tecznej, kolêd, koncertów znalaz³y miejsce w naszym ¿yciu i
s³u¿y³y do „upiêkszenia“ naszego ¿ycia duchowego i wzajemnych stosunków miêdzyludzkich.
Bogus³aw Raszka
„Chceme dìlat jen malé vìci s velkou láskou.“ Matka Tereza
Cílem této aktivity je zprostøedkovat pomoc. Èasto slyšíme
o rùzných problémech lidí ve svìtì, ale nevšímáme si, že naši
nejbližší - lidé kolem nás, potøebují pomoc. Každý z nás se
mùže dostat do tìžké životní situace (ztráta zamìstnání,
pracovní úraz, nemoc, ztráta blízké osoby, následky požárù
atd…) a tehdy jsme vdìèni za jakoukoli pomoc, za rozhovor,
pøátelství…
Køesan se pozná podle lásky. Láska k Bohu, k sobì a k bližnímu je hnacím motorem. Chceme nabídnout konkrétní pomoc
konkrétním lidem, køesan/nekøesan – to je jedno. Jak? Znáte
pøece pøísloví „Kdo dává, ten i dostává.“ Nebojte se bezpodmíneènì pomáhat jeden druhému.
POTØEBUJI POMOC?
KDO MÙŽE ŽÁDAT O POMOC? KDOKOLI, KDO POMOC
PRÁVÌ POTØEBUJE.
Jste maminka na mateøské dovolené a potøebujete jednou za
èas pohlídat dìti? Jste starší èlovìk bez auta a potøebujete
odvoz k lékaøi nebo na nákup? Jste dítì, nebo student, který
potøebuje pomoct s douèením nìjakého pøedmìtu? Jste po
úrazu a potøebujete vyházet sníh, posekat zahradu? Jste sám
a potøebujete si s nìkým popovídat? Pokazila se Vám lednice
a potøebujete novou, ale z nìjakého dùvodu nyní nemáte
dostatek penìz? Pomohlo by Vám obleèení pro vaše dìti,
koèárek, autosedaèka? Potøebujete podnájem? atd….
Abyste mohli požádat o pomoc, nemusíte být „sociální pøípad“.
Prostì to mùže jen znamenat, že právì teï potøebujete pomoc.
Èasto se jedná o pøechodné období, kdy se nechtìnì dostaneme do problému a potøebujeme pomoc. Možná až se z toho
problému dostanete, nabídnete zase pomoc vy. Nebojte se
str. 6
poprosit o pomoc. Pokud je to v našich možnostech, pomùžeme.
NABÍZÍM POMOC!
Nabídnout pomoc mùže kdokoliv. Dítì, student, žena na
mateøské, osoba v dùchodì, každý kdo jen chce.
Nevíte, s èím mùžete pomoci?
Osobní: Je to ta nejkrásnìjší forma pomoci. Vìnovat svùj èas
na pomoc druhým. Návštìva nemocného, osamìlého. Organizace nìjakého výletu pro druhé.
Služba: Hlídání dìtí. Douèování. Brigáda (posekání trávníku,
sklízení uhlí…). Možná ovládáte nìjaké øemeslo, a mohli byste
pomoct? Cokoliv, v èem si myslíte, že byste dokázali pomoci.
Materiální: Èasto je to pomoc i pro nás. Máte doma nìco, co je
schopno provozu, ale Vám se to nehodí a je vám líto to vyhodit? Mùžete darovat nábytek, vybavení bytu, koèárky, jízdní
kola, lyže, atd. Máte pøíležitost darovat je nìkomu, kdo je
potøebuje. Možná také máte ve vlastnictví nìjaké prostory,
které mùžete nabídnout k pronájmu nìjaké (potøebné) mladé
rodinì?
Finanèní: Chcete pomoct konkrétní rodinì s konkrétním
problémem? Potøebují peníze na školní výlet, zaplacení
kroužku, na opravu auta…a jiné?
Konkrétní nabídky neboli INZERCE na stránkách
www.jablunkov.caritas.cz
Jak prakticky toto nabízení pomoci funguje?
Vaše nabídka bude vyvìšena na našem webu a rozeslána
konkrétním lidem, kteøí se nám již pøihlásili. Pokud nìkdo
z nich bude potøebovat právì vaši pomoc, zprostøedkujeme
vám kontakt, výmìnu vìcí nebo pøevod penìz.
Nemáme sklad, zvláštní konto apod. což znamená, že pomoc
evidujeme a na základì poptávky zprostøedkujeme pøímou
výmìnu. Jakmile je poptávka, poté probíhá realizace. Jelikož
pomoc nabízíte vy, je poslední slovo vždy na vás. Mùžete si to
kdykoli rozmyslet.
Jak postupovat?
1. Podívejte se do sekce POTØEBUJI POMOC na webových
stránkách! Možná je tam zrovna nìco aktuálního, s èím nám
mùžete pomoci. Pokud ne, mùžete nás kontaktovat s nabídkou, kterou máte.
2.Kontaktujte koordinátorku Bc. Lucii Szotkowskou, na tel.
733 581 485 nebo na e-mailu: [email protected]
3.Nebojte se zeptat, nabídnout pomoc, informovat se... Rádi
Vám pomùžeme v pomoci nìkomu potøebnému.
T
ří
k
r
á
l
o
v
á
s
b
í
r
k
a
v
e
V
e
n
d
r
y
n
i
Na zaèátku roku, stejnì jako loni, vyrazili tøi Králové
s radostným poselstvím pøíchodu Boží lásky na svìt do domovù
v naší obci. Zdá se, že lidé si už na tuto formu charitativní
èinnosti zvykli a tak s radostí oèekávali koledníky, spoleènì
zpívali písnì a s ochotou dávali dary. Nasvìdèuje tomu i èástka,
která je letos zase o nìco vyšší – 83 153,-- Kè. Tyto penízky
z vìtší èásti putuji do Charity Tøinec, která svou èinností
pokrývá i okolní obce. Bližší
údaje o osobní asistenci èi
pùjèovnì pomùcek pro péèi
o nemocné najdete na stránkách: www.charitatrinec.cz
Chtìla bych srdeènì podìkovat všem, kteøí se na této
sbírce podíleli, že ochotnì
poskytli svùj drahocenný èas
a schopnosti pro dobrou vìc.
Také dìtem dìkuji, že se nestydí konat dobré skutky.
A v neposlední øadì všem
dárcùm za jejich štìdrost.
Koordinátorka
Marie Wawreczková
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Š k
o
l
n
í
s
t
ří
p
k
y
Vánoce v mateøské škole
Vánoce jsou sice už jen vzpomínkou, ale zimní období
ještì zdaleka nekonèí. Spolu s dìtmi doufáme, že se PANÍ
ZIMA koneènì umoudøí a pošle nám snìhovou nadílku,
abychom si mohli užít poøádné zimní radovánky a zúèastnit
se LYŽAØSKÉHO KURZU v Bukovci, který jsme museli
v lednu pro nedostatek snìhu odložit.
Za kolektiv MŠ Vendrynì
Monika Vašíèková
„MIKULÁŠI, PØIJÏ DNES K NÁM, PÍSNIÈKU TI ZAZPÍVÁM!“ Toto je úryvek jedné z básnièek, které zaznìly
zaèátkem prosince na školní zahradì naší MŠ, když nás
navštívil MIKULÁŠ S ÈERTY A ANDÌLY. Tentokrát jsme
pozvali i rodièe, aby si tuto akci mohli užít spoleènì se
svými dìtmi. Každá tøída si pøipravila krátké vystoupení:
svou básnièku, písnièku a taneèek. Dìti dostaly od Mikuláše
dárek v podobì velké mikulášské boty plné zdravých
dobrot. Na rozlouèenou jsme si všichni zazpívali píseò
Štìdrý veèer nastal, která nás naladila na blížící se Vánoce.
Pøedvánoèní èas ubìhl velmi rychle. Dìti ve školce ho
totiž vyplnily peèením cukroví a medových perníèkù,
vyrábìním vánoèního pøekvapení pro rodièe, posloucháním
koled a vytváøením vánoèní výzdoby ve tøídách. Navštívil
nás divadelní soubor „Kaòka“ a dìti shlédly pøedstavení
„Jak Puklík s Puklinkou slavili Vánoce“. Také jsme byli
pozváni na divadelní pøedstavení žákù ZŠ „Síla srdce“, které
se nám všem moc líbilo.
A potom už tu byly tolik oèekávané ŠKOLIÈKOVÉ
VÁNOCE, kdy jsme poslouchali a zpívali koledy, zapalovali
prskavky, pochutnávali si na cukroví a hlavnì jsme rozbalovali dárky – nové hraèky do školky.
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
str. 7
Dobyvatel
Síla srdce
Dne 21. 1. 2014 zorganizoval Školní parlament soutìž pro
žáky 2. stupnì - DOBYVATEL. Soutìže se zúèastnilo 25 žákù 6.
- 9. tøídy. Vítìzem kategorie 6.-7. se stal Filip Mucha ze 7. tøídy
a vítìzkou kategorie 8.-9. se stala žákynì 9. tøídy Barbora
Husáková. I když vítìz mohl být jen jeden, všichni se spoleènì
pobavili.
Dìti z prvního stupnì zahrály ve
dnech 12. a 13. 12. divadelní pøedstavení s názvem „Síla srdce" na motivy
pohádky H. CH. Andersena Snìhová
královna, pøi nìmž si vyzkoušeli, jaké
je to stát na jevišti a mohli si vychutnat sílu bouølivého potlesku, který byl
jejich sladkou a zaslouženou odmìnou za vynaložené úsilí. Pøedstavení
se všem velmi líbilo, o èemž svìdèilo
mnoho dojatých tváøí a nejedna
vyplakaná slza. Podìkování patøí všem, kteøí se na pøípravì
a realizaci tohoto pøedstavení podíleli.
Za školní parlament Martin Rovný
Soutìž Mladý Demosthenes
Možná si ještì z jednoho
z èísel zpravodaje minulého roku pamatujete, èeho
se soutìž Mladý Demosthenes týká. Jedná se
o soutìž v mluveném –
øeènickém projevu. Žáci si
mìli za úkol pøipravit
mluvený projev na libovolné téma a ten pak
pøedvést pøed ostatními ze
tøídy. Nejlepší ze tøíd
postoupili do školního
kola. Nejlepší ze školních
kol postoupili do kola
okresního. Naše škola se
mohla v okresním kole pochlubit dvìma øeèníky. Za kategorii
6./7. tøída nás reprezentovala Táòa Lysková, v kategorii 8./9.
tøíd za nás bodoval Denis Janitek. Tánì se podaøilo vyøeènit
ètvrté místo, Denisi Janitkovi místo první. Denis má jednu
zvláštní øeènickou vlastnost. Èím má vìtší publikum, tím je
pùsobivìjší. Pøed tøídou je dobrý, pøed celou školou je výborný.
Jeho øeènické kvality rostou s množstvím posluchaèù. Napadá
mì, jaký by asi byl jeho projev, hovoøil-li by k celému národu?
Vánoèní laka
V pátek 20. 12. 2013 se v tìlocviènì naší základní školy sešli
žáci druhého stupnì, aby se zúèastnili (jako soutìžící nebo
diváci) již tradièního klání ve skoku vysokém. Letošní vánoèní
laka mìla vynikající úroveò a skokani svými výkony pøivádìli
Macek Vítìzslav
str. 8
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
obecenstvo do varu. Soutìž probíhala ve ètyøech kategoriích,
jejichž medailisty uvádíme níže. Chtìli bychom všem, kteøí se
na akci podíleli, podìkovat a vìøit, že i další roèníky se ponesou
v podobném duchu.
Mladší žákynì (6. a 7 r.)
1. Šimovcová Lucie
120 cm
2. Bednarzová Adriana 120 cm
3. Dubovská Tereza
115 cm
Mladší žáci (6. a 7. r.)
Drong Jan
135 cm
Drong Pavel
135 cm
Dudys Dominik
130 cm
Starší žákynì (8. a 9. r.)
1. Kotasová Veronika 135 cm
2. Klusová Klára
130 cm
3. Adamèíková Adéla 130 cm
Starší žáci (8. a 9. r.)
Wojnar David
163 cm
Vašíèek Patrik
160 cm
Lasota Vojtìch
155 cm
Výstava Josefa Lady
Týden po Vánocích se obì druhé tøídy
vìnovaly známému ilustrátorovi i spisovateli Josefu Ladovi. Dìti si èetly v jeho
knížkách, nejvíce je zaujala známá postavièka Mikeše. A tak jsme využili pozvání do
muzea v Tøinci, kde jsme si kromì stálé
expozice tøineckých železáren a expozice ze
života našich pøedkù prohlédli také ilustrace Lady. Paní
prùvodkynì pustila dìtem i Ladùv životopis, který byl rovnìž
pozoruhodný a pestrý.
uèitelky druhých tøíd
Recitaèní soutìž
pingpongové haly. Pøesun technického vybavení urèeného pro
pohodlí posluchaèù – jednalo se o lavièky a žínìnky – ze školní
tìlocvièny byl vlašským oøíškem polknutým bez rozkousání
a na laèno. Co se však týká podmínek, které hala pro poetické
chvíle poskytovala, domnívám se, že architekt zmínìné
pingpongové synagogy pøedem poèítal i s možností, že se v její
svatyni budou odehrávat rovnìž recitaèní soutìže . Akustika,
osvìtlení, ventilace opotøebovaného vzduchu, možnosti ozvuèení, pohodlí pro verdikty vynášené porotou (dìkujeme pane
Staòku za pøipravené pohoštìní)... Vybavím-li si pohled na
žáky rozložené na žínìnkách a upøenì naslouchající
veršovaným slovùm, napadá mì srovnání s øímskými obèany
v dobách umìleckého rozkvìtu Øíma. Jistì si reprodukci múz
také tak vychutnávali.
O pestrost programu se postarali nejen výše jmenovaní (viz
foto s lampiónem), kteøí každého soutìžícího uvedli rýmem,
ale také Filip Franek a Patrik Vašíèek (viz foto nahoøe). Svou
kulturní vsuvkou pobavenému obecenstvu pøedvedli nový druh
bojového umìní, jehož hlavní podstatou je následující motto:
„Ani svalem, ani pìstí, nýbrž veršem si cestu k vítìzství
bojovník klestí.”
Své umìní pøedstoupit pøed zraky tolika lidí a pøede všemi
odhalit svou recitaèní motoriku se tento rok z druhého stupnì
odhodlalo 21 dìtí. Klobouk dolù. Každé z nich má mùj papírový
obdiv. Je škoda, že první tøi místa mùžeme udìlit jen tøem
dìtem. Matematické zákony jsou neúprosné. Proto jsem rád
a pan uèitel Macek také, že každý z úèastnìných si mohl odnést
cenu útìchy v podobì poukázek, které každému umožní vstup
do knihovny u nás ve Vendryni a do knihovny v Tøinci zdarma.
Dìkujeme paní knihovnice!!!
Kdo se umístil na matematicky neúprosných prvních tøech
místech?
Kategorie 6./7. tøída:
3. místo – Sojèáková Gabriela;
2. místo – Mucha Filip;
1. místo – Fonš Matìj.
Kategorie 8./9. tøída:
3. místo – Jurczková Nikola;
2. místo – Franek Filip;
1. místo – Sikorová Veronika.
Váš recitaèní lampión a
Dìkujeme za váš smích,
za váš potlesk, v oku slzu,
èi co jsme to vidìli v nich.
Louèíme se já a on –
- Ondra Chlebek,
Vojta Lasota a lampión.
Tìmito slovy jsme se rozlouèili s diváky recitaèní soutìže, jež
vykonána byla 30. 1. 2014. Diváctvo tvoøilo žactvo a také
uèitelstvo druhého stupnì. Má pamì recitaèních soutìží na
naší škole není kalendáønì rozsáhlá, nemohu proto mnoho
porovnávat, ale letos se veršovalo v prostorách novì postavené
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Recitaèní soutìž naší školy konaná v tomto roce byla nová.
Nejen místem, na kterém se konala, nejen tím, že si ji uvádìli
žáci sami, ale také pøítomností dùležitého èlena uvadìèského
týmu. Jedná se o nesmìlé individuum, jež na sebe nerado
strhává pozornost. Svou práci vykonává tiše a bez snahy
upozoròovat na své nesporné kvality. Výjimeèný je také pro
svou nestrannost. Jeho nestrannost tak nestranná, až je
neviditelná. No øeknìte, vy, kteøí jste recitaèní soutìž zhlédli,
všimli jste si nìkdo, jak byl lampión pro recitaèní soutìž, aè byl
neustále na vašich oèích, dùležitý? Dìkujeme Ti, lampióne.
(Chcete se na recitaèní soutìž podívat? Mrknìte na
www.youtube.com – do vyhledávaèe zadejte recitaèní slova:
recitaèní lampión 1; recitaèní lampión 2; recitaèní lampión 3)
Vítìzslav Macek
str. 9
Zapraszamy na 43. Zjazd GwiaŸdzisty !
43. Zjazd GwiaŸdzisty, organizowany przez Polsk¹ Szko³ê Podstawow¹
oraz Macierz Szkoln¹ w Wêdryni,
odbêdzie siê w Mostach ko³o
Jab³onkowa w sobotê, 8 marca
2014 roku. W chwili obecnej
trwaj¹ prace przygotowawcze
komitetu organizacyjnego, w sk³ad
którego wchodz¹ nauczyciele i
przedstawiciele rodziców zrzeszonych
w Macierzy Szkolnej. Uczniowska kadra
narciarska ma za sob¹ pierwsze treningi. Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w dorocznym najwiêkszym zimowym
œwiêcie zaolziañskich Polaków. Wspó³zawodnictwo na mosteckich stokach tradycyjnie przebiegaæ bêdzie w slalomie
i biegach.
Warsztaty œwi¹teczne i wizyta Miko³aja
Chocia¿ za nami ju¿ pierwszy miesi¹c nowego roku warto
wspomnieæ o udanych imprezach, jakie miejsce mia³y w naszej
szkole w ostatnim miesi¹cu ubieg³ego roku. We wtorek,
3 grudnia, odby³y siê w naszej szkole warsztaty œwi¹teczne.
Zaproszeni zostali nie tylko uczniowie, ale równie¿ ich rodzice i
dziadkowie. W poszczególnych klasach nauczyciele przygotowali dla nas stoiska, w których mogliœmy sporz¹dzaæ ró¿ne
ozdoby œwi¹teczne. Tak wiêc robiliœmy z papieru choinki oraz
anio³ki, zdobiliœmy œwieczki technik¹ „decoupage” i produkowaliœmy uchwyty pod nie. Wczeœniej upieczone pierniczki
upiêkszaliœmy lukrem. By³o równie¿ stoisko, gdzie w ciekawy
sposób, który polega³ na wyciskaniu w pergaminie, powstawa³y
przepiêkne i oryginalne kartki na ¿yczenia œwi¹teczne. Mo¿na
by³o te¿ ³adnie ozdobiæ papierow¹ torebkê na œwi¹teczne
prezenty. Na pewno wszystkim uczestnikom warsztatów akcja
bardzo siê podoba³a.
Uczniowie klasy dziewi¹tej
przygotowali dla m³odszych
klas tradycyjnego Miko³aja.
Miko³aj wraz z anio³ami
dowiadywa³ siê w poszczególnych klasach, czy uczniowie byli w tym roku grzeczni.
Dla grzecznych dzieci oraz
tych, którzy na przyk³ad
zaœpiewali jak¹œ piosenkê,
znalaz³a siê s³odka nagroda.
Ale po niegrzecznych wpada³y do klasy diab³y, zabieraj¹c
je do du¿ego worka. Niektóre
dzieci siê œmia³y, ale znalaz³y
siê te¿ takie, które niepotrzebnie wystraszy³y siê
str. 10
diab³ów i zanosi³y siê p³aczem. Miko³aj ze swoj¹ dru¿yn¹ mia³
jeszcze jedno szcze-gólne zadanie, a to zebranie dobrowolnych
darów na op³atê nauki w szkole dla „adoptowanej na odleg³oœæ”
Chaitry – dziewczynki z Indii.
A na zakoñczenie ciekawostka: W tym samym dniu goœciliœmy w naszej klasie pracowników stra¿y po¿arnej. Podczas ich
wyk³adu w³aœnie wszed³ do klasy Miko³aj. Bardzo nam siê
spodoba³o, gdy stra¿acy tak¿e zaœpiewali Miko³ajowi piosenkê.
Ale by³a heca!
Stefan Gociek, kl. 6
Projekt COMENIUS: wyjazd do W³och
W poniedzia³ek, 9. 12. 2013, o godz. 2
w nocy rozpoczê³a siê wspania³a wycieczka
do Rzymu i Toskanii. Wycieczka by³a
zorganizowana w ramach projektu Comenius
i ja by³am jedn¹ z trzech uczennic klasy
dziewi¹tej, reprezentuj¹cych nasz¹ szko³ê
i Republikê Czesk¹. Oprócz moich kole¿anek jecha³y z nami
trzy panie nauczycielki: Irena Rajska, Janina Sajdok oraz
Katarzyna Bìèák. Bardzo cieszy³am siê na tê wycieczkê i na lot
samolotem. Lot z Katowic by³ bardzo przyjemny, trwa³ dwie
godziny.
Pierwszy dzieñ pobytu we W³oszech przeznaczony zosta³ na
zwiedzanie Rzymu. Najpierw pojechaliœmy do Watykanu,
zrobi³ on na mnie du¿e wra¿enie. Bazylika œw. Piotra mnie
oczarowa³a swym bogactwem. Nastêpnie nadesz³a pora na
zwiedzanie miasta. Zobaczyliœmy Panteon, Hiszpañskie
Schody, Fontannê Di Trevi i Fontannê Czterech Rzek. Podczas
odwiedzin Panteonu, to mieliœmy okazjê s³yszeæ wspania³y
australijski chór, który mia³ tam œwi¹teczny koncert. Najbardziej podoba³ mi siê Rzym wieczorem. Pe³ne uliczki ludzi,
¿ywa muzyka, malarze i piêkne budynki wokó³ nas. Rzym nigdy
nie œpi - pomyœla³am. Nastêpnego dnia od samego rana znowu
wêdrowaliœmy uliczkami Rzymu. Wst¹piliœmy do ma³ego
koœció³ka na Piazza del Popolo i na miejski bardzo stary
cmentarz. By³ bardzo tajemniczy i zrobi³ na mnie wra¿enie
zatrzymania siê w czasie. Chyba dlatego, ¿e nie by³o tam
turystów i nic nie mog³o go pozbawiæ tej tajemniczej
atmosfery. ¯adnych biletów wstêpu ani tabliczek z napisami:
NIE DOTYKAÆ, NIE BIEGAÆ, NIE KRZYCZEÆ.
W po³udnie musieliœmy pojechaæ ju¿ do ma³ego miasteczka
w Toskanii. Nazywa³o siê ono Magliano Sabina. Miasto
niewielkie, o ma³ej populacji, ale o wielkim sercu i mi³ych
ludziach. Wszyscy byli bardzo goœcinni i dobrze siê o nas
zatroszczyli. W ci¹gu trzech dni w Toskanii pokazali nam
Uczestniczki w³oskiej wyprawy Comeniusa (od lewej) Klara Kotas,
Dorota Kiedroñ i Weronika Zemene.
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
typowe ¿ycie tamtych obywateli i du¿o dowiedzia³am siê
o historii miasteczka Magliano Sabina. W œrodê spêdziliœmy
dzieñ w miejscowej szkole, gdzie nam siê bardzo podoba³o na
lekcjach jêzyka francuskiego i wychowania plastycznego.
Bardzo mi³y te¿ by³ koncert, który zorganizowano specjalnie
dla nas w miejscowym koœciele. W czwartek powróciliœmy do
Rzymu. Zwiedzanie by³o bardzo przyjemne, poniewa¿
jechaliœmy autobusem i oprowadza³a nas po mieœcie mi³a pani
przewodniczka. W czwartek wieczorem by³a ostatnia kolacja,
któr¹ spêdziliœmy z naszymi gospodarzami w przepiêknej
nowoczesnej restauracji.
W pi¹tek przed po³udniem powraca³yœmy z Rzymu
zmêczone, ale pe³ne wra¿eñ. Bardzo dziêkujê naszej szkole
i Comeniusowi za tak¹ wspania³¹ mo¿liwoœæ zobaczenia
jednego z najpiêkniejszych miast oraz jednego z najmilszych
zak¹tków Toskanii.
U
m
í
m
e
s
e
b
a
v
i
t
Klara Kotas , kl. 9
Przyszli uczniowie radzili sobie dobrze
W dniach 21 i 22 stycznia przebiega³y zapisy do klasy
pierwszej. Przysz³oroczna wychowawczyni pierwszaków, pani
nauczycielka Halina Veit–Podola, przygotowa³a dla swych
potencjalnych podopiecznych wiele ciekawych zadañ, podczas
wykonywania których dzieci mog³y siê wykazaæ umiejêtnoœciami godnymi prawdziwych uczniów. Dzieci po nitce
do k³êbka spe³nia³y zadania,
¿eby dojœæ od kota Findusa
do mysiej norki, gdzie myszki
schowa³y k³êbek. Przyszli
uczniowie miêdzy innymi
brawurowo radzili sobie
z nawlekaniem korali, rozpoznawaniem kolorów i figur
geometrycznych, kojarzeniem
liczb z iloœci¹, rysunkiem
postaci, uk³adaniem puzzli,
wystukiwaniem rytmu oraz
nakrywaniem stolika do posi³ku.
Plesová sezóna je v plném proudu a hasièi již mají letos po
plese. Nechce se tomu vìøit, ale je již za námi 3. roèník
hasièského bálu. Již ty tam jsou obavy, zda prodáme všechny
lístky, zda bude dobré jídlo na veèeøi èi bude bohatá tombola.
I letos se nám ples vydaøil a myslím, že mohu mluvit za
všechny zúèastnìné, že o zábavu nebyla nouze. Kdo již zažil náš
bál, jistì zná známou taneèní
skupinu R-Quatro, která nemohla chybìt ani letos a myslím, že svého úkolu pøedvést
kvalitní taneèní vystoupení se
zhostili na výbornou. Jistì je
zapotøebí podìkovat všem
návštìvníkùm, ale i všem
organizátorùm a sponzorùm,
bez kterých by se náš již
tradièní bál nikdy tak nepovedl. Pokud se Vám líbilo, již
nyní Vám mùžeme prozradit
termín našeho dalšího bálu,
a to 31. 1. 2015. Budeme se na
Vás tìšit.
Roman Bartoš
Velitel JSDH Vendrynì
A
d
v
e
n
t
n
í
p
o
d
v
e
č e
r
v
D
o
m
ě s
p
e
č o
v
a
t
e
l
s
k
o
u
s
l
u
ž b
o
u
P
r
v
n
í
v
ý
j
e
z
d
o
V
á
n
o
c
í
c
h
Èas Vánoc – Advent – doba oèekávání, kdy za okny tiše
poletují vloèky snìhu a v našich domácnostech to voní cukrovím, jmelím a èerstvým jehlièím. Doba, kdy na adventním
vìnci postupnì zapalujeme ètyøi svíce.
Právì v tomto požehnaném èase se rok co rok jako klienti
DPS scházíme v naší spoleèenské místnosti, kde nás pokaždé
vítají slavnostnì nazdobené stoly a nasvìtlený vánoèní
stromeèek. Ne jinak tomu bylo i letos 18. prosince. Scházíme
se, abychom zavzpomínali na právì konèící rok, jaký byl a co
nám eventuálnì pøinese ten pøíští. Pravidelnì pøicházejí mezi
nás pøedstavitelé obce pan starosta Ing. Bilko, pan místostarosta Raszka a pøedsedkynì sociální komise paní Hartmanová.
Pohovoøí s námi, podìlí se adventním oplatkem a popøejí nám
spokojené Vánoce.
Tyto slavnostní chvíle nám i letos pøišla zpøíjemnit skupina
„starší mládeže“ s panem MUDr. Polednikem, kteøí nám za
doprovodu kytary zazpívali a zahráli nìkolik vánoèních písní
a koled. Ke zpívání jsme se pøipojili i my. V pøíjemné atmosféøe
èas rychle ubìhl a všichni jsme se spokojeni vraceli domù.
Za klienty DPS
Spoustová Vanda
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Jak již nadpis prozrazuje, hasièi ve Vendryni mìli perné
Vánoce a i zaèátek nového roku byl pro nì vcelku nároèný.
Pøáli jsme si klidné vánoèní svátky a jak Vendryòáci na tyto
Vánoce nikdy nezapomenou vlivem silných vìtrù, které
zapøíèinily, že jsme byli bez elektrické energie, tak i Výjezdová
jednotka vendryòských hasièù nikdy nezapomene na Štìdrý
den. Dne 24. 12. 2013 v 20:13 byl historicky první výjezd hasièù
z Vendrynì k požáru. Jednotka se ve stanoveném èase do
10 minut dostavila k hasièské zbrojnici a v poètu 8 mužù vyjela
str. 11
k nahlášenému požáru. Naštìstí se nejednalo o nic vážného
a naše síly již nebyly zapotøebí. Nicménì byla provìøena
akceschopnost jednotky a obìtavost všech jejích èlenù, kteøí
i na Štìdrý den jsou ochotni plnit své dobrovolné povinnosti.
Další výjezd na sebe nenechal dlouho èekat a na žádost obce,
která upozornila na nebezpeèí plynoucí z polámaných vìtví
v korunì stromu, vyjela jednotka hasièù z Vendrynì na
proøezání tohoto stromu. Vzhledem k tomu, že naše prostøedky nestaèily k odstranìní nebezpeèného stavu, museli jsme
požádat o výškovou techniku z HZS v Tøinci, která s pomocí
naší jednotky provedla daný úkol. Naše jednotka se tìmi
drobnými úkoly stále zdokonaluje a procvièuje pro pøípadné
nebezpeèí, které by mohlo nastat. Pøeji si však, aby výjezdù
bylo co nejménì a tím byl poklidný život v naší obci.
P
r
v
n
í
k
l
u
b
o
v
ý
p
l
e
s
Roman Bartoš
Velitel JSDH Vendrynì
„ K
l
u
b
z
á
b
a
v
y
a
s
p
o
r
t
u
Z
á
o
l
š í
” V
e
n
d
r
y
n
ě
Dne 5. bøezna v 15.00 hodin v kulturním domì
Czytelnia bude pøedstaven veøejnosti „Strategický
plán rozvoje obce Vendrynì“ na léta 2014 – 2020.
U této pøíležitosti bude pøedstaven i projekt èíslo
130310114 – „Dìtem pro radost, dospìlým k odpoèinku“ realizovaný v centru obce Vendrynì – na
Èornovském. Realizátorem je „Klub zábavy a sportu
Záolší“. Partnery projektu jsou Nadace OKD, Obec
Vendrynì, PZKO Vendrynì a Hasièi Vendrynì.
A co že je tedy naším cílem? Stìžejním dílem bude pøírodní
bludištì, tedy labyrint z živých plotù rùzných druhù zakrslého
stromoví. Zde budou dìti moci podniknout cesty za dobrodružstvím a poznáním až do urèitého cíle, kde bude odpoèinková
èást s informaèní tabulí s informacemi o faunì a flóøe z našeho
kraje a jinými zajímavostmi. Na další èásti pozemku budou
vybudovány pøírodní štìrkové chodníèky, které se budou
prolínat rùznými zákoutími stromù, keøù a travin èi skalek a
budou sloužit k relaxaci a odpoèinku, posezení pod pøevislou
vrbou nebo jen tak na lavièkách. Tøetí èást daného pozemku
bude patøit ponejvíc matkám s dìtmi. Zde bude mezi chodníèky ze zámkové dlažby, které budou samozøejmì bezbariérové a
areál tak bude pøístupný i hendikepovaným, instalována i
prùlezka se skluzavkou a šplhadlem osazená v oblázkové
dopadové zónì. Dále zde najdete zastøešené pískovištì
s kreslící tabulí. Vedle malý altán k posezení, a už zmínìných
maminek nebo cestujících èekajících na vlak v pøíjemném
prostøedí. Exkluzivitou celkového areálu budou systematické
výsadby stromù, keøù a trvalek, jež by mìly být jedineèné
v jednodruhové výsadbì. Tím vytvoøíme takové malé arboretum a každá rostlina bude i øádnì oznaèena svým názvem
v èeském, polském a latinském jazyce. Celý areál na žádost
Správy železnic bude v rámci bezpeènosti dìtí ze strany
nástupištì na vlak oplocen malým pletivovým plùtkem. Ze
strany od cyklostezky je poèítáno se stojany na kola a odpoèinkovými lavièkami a celý areál spojíme rovnìž bezbariérovým
chodníèkem a pøírodními schody z lámaného pískovce. Mezi
další doplòky zde bude patøit nezbytné veøejné osvìtlení, které
bude dovybaveno èasem i kamerovým systémem, informaèní
tabule u vstupù, kde budou provozní øády a informaèní mapa
celého areálu. Neopomnìli jsme ani na odpadkové koše, ptaèí
budky a krmítka.
Srdeènì všechny zveme!!!
V sobotu 18. ledna v podveèer v místním PZKO na Zaolší se
sešla poèetná skupina tancechtivých lidièek. Již pøi vstupu byli
všichni návštìvníci veèera poèastováni puleèkou. Zábava zaèala
úvodním slovem mnicha, který nastínil celý program. Poté mìli
taneèní vystoupení Klára Maroszová a Daniel Krysa, kteøí nás
zasvìtili do tajù rùzných tancù a dostali na parket snad úplnì
všechny v sále. Samozøejmì dopomohla tomu zejména fenomenální skupina „Štístko“. Ta nás opìt nezklamala a celý veèer
dokazovala fakt, že na plesání jsou prostì nejlepší. Veèer
nabíral obrátky a bohatý program dodával celému plesu šmrnc.
A tak se mezi tanèením objevil na scénì námoøník, který uvedl
srdíèkový valèík s nebývalým úspìchem. Nechybìly ani rùže,
kterých bylo celkem dost, ale nádherné kotiliony, vyrobené
zlatýma rukama našich dobrovolnic, v mžiku nebyly. Teda byly
- na klopách taneèníkù. Nejvíce, 15 kusù a výherní láhev vína, si
odnesl Tomáš Gorný. Tìsnì pøed pùlnocí se pak objevil
Mexièan, který rozlosoval díky štìdrým sponzorùm velmi
bohatou tombolu. O pùl druhé ráno nechybìla ještì jedna
soutìž o dvì lahvinky èerveného vína, tzv. „cestovní klobouk“,
kdy si taneèní páry pøedávaly z hlavy na hlavu klobouk.
S ubývajícími taneèníky na parketu pøipomínal tanec spíše
honièku s pokrývkou hlavy v ruce. Nakonec dva poslední páry
si s remízou lahve vína podìlily. Taneèní zábava pak ještì
pokraèovala dál do noèních hodin. Vskutku udaný ples, ke
kterému pøispìl nejen super program, fajn skupina a bezva
lidièky, ale i dobøe zásobený bar a úžasná svíèková nebo plnìná
kapsa mistra Ondøeje a jeho pomocníkù a popùlnoèní
vyprošovák - „kapušnica“. Na druhý den jsem se setkával
s lidmi a èetl smsky. Slova díkù a chvály mì utvrdily, že se ples
opravdu vyvedl. Dokonce se našli i takoví, kteøí si již chtìli
koupit vstupenky na pøíští rok. Takže za rok ahoj.
V závìru bych chtìl podìkovat všem organizátorùm, kteøí
zvládli první ples na jednièku.
Za Klub zábavy a sportu Záolší
Milan Zakøevský
Za realizátory projektu, koordinátor
Milan Zakøevský
str. 12
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
Z
e
s
v
ě t
a
d
ě r
a
v
ý
c
h
m
í
č k
ů
mezi naše florbalisty, neváhejte a pøijïte je tento den podpoøit!
Závìrem individuální statistiky: nejproduktivnìjším hráèem
mladším žákù je Erik Rajca, který skóroval vždy jednou
v každém ze šesti zápasù, do kterých zasáhl. Je také nejlepším
støelcem. U starších žákù kraluje produktivitì již zmiòovaný
Ondøej Chlebek, který v osmi zápasech nasbíral tøináct bodù.
S 11 pøesnými zásahy vede také klubovou tabulku støelcù.
Zdatnì mu však sekunduje David Lipowski (9+4). Podrobné
statistiky a další zajímavosti o Slezské žákovské florbalové lize
naleznete na www.szfl.cz
Za kroužek FKV
Jan Górny
…
Šestou sezónu navštìvují florbaloví nadšenci z øad dìtí
kroužek pod hlavièkou FK Vendrynì. V letošní sezónì startují
v místní žákovské soutìži jak starší, tak premiérovì i mladší
žáci. Náš výbìr patøí v lize, kde nastupují vesmìs šesáci, ale
(bohužel) také i 18leté dívky, k vìkovì nejmladším. Na
soupisce figuruje hned šestice druhákù. Tento rozdíl je znát,
svìøenci trenérù Honzy Goryczky a Davida Šlachty na své starší
protivníky nestaèí a v pìtièlenné tabulce jsou bez bodu,
s 5bodovou ztrátou na ètvrtý tým holek Jablunkova, poslední.
Na druhou stranu odvedli jak trenéøi, tak dìti od zaèátku
sezóny poøádný kus práce a je vidìt velké zlepšení. Všichni
v trenérském týmu vìøíme, že cenné zápasové zkušenosti, které
naši nejmenší v této sezónì nasbírali, se v následujících letech
v dobrém vrátí.
To družstvo starších žákù si ve své vìkové kategorii vede
podstatnì lépe. Pøed únorovým pøedposledním termínem
okupovali svìøenci trenéra Tomáše Golasowského tøetí místo
se 6bodovou ztrátou na druhou pøíèku. Více se však pøece jen
parta okolo Ondøeje Chlebka musí ohlížet za sebe, nebo o tøi
body zpìt se na ni tlaèí zatím ètvrté a zápas od zápasu se lepšící
béèko tøineckého Ossika. Minimální bodové rozdíly v tabulce
tak slibují opravdu dramatický závìr základní èásti.
Jak mladší, tak starší žáky však èeká ještì vyøazovací èást,
tzv. „Superfinále“. To se uskuteèní v sobotu 22. bøezna 2014
od 9 hodin v Bystøici. Tento den budou všechny dosavadní
výsledky zapomenuty, a každý z týmù, a už doposud získal
nulu nebo vyhrál všechny zápasy, bude mít díky vyøazovacím
bojùm znovu šanci na celkové vítìzství. Patøí-li tedy vaše dìti
VENDRYÒSKÉ NOVINY 2014
k
z
a
m
y
š l
e
n
í
?
… p
r
o
z
a
s
m
á
n
í
?
KOLIK JE TI, BABIÈKO?
Jednou veèer si babièka s vnukem povídala o souèasném
životì. Najednou se vnuk zeptá babièky: „Babi, kolik je ti
vlastnì let?” Babièka se chvíli zamyslí, pak si pøitáhne
vnouèka k sobì a zaène mu odpovídat:
„No, než bych ti mìla jen øíct kolik mi je, radìji se ti to
pokusím vysvìtlit. Tak poslouchej: Narodila jsem se pøed
televizí, kopírkou, kontaktními èoèkami, antikoncepèními
pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové
paprsky. Ještì nevynalezli klimatizaci, ani sušièky, obleèení se
vypralo a povìsilo na èerstvý vzduch, aby uschlo. Èlovìk nebyl
na Mìsíci, neexistovala trysková letadla. Vdala jsem se za
tvého dìdeèka, žili jsme spolu, v každé rodinì byla maminka
a táta. Muži ještì nenosili náušnice. Narodila jsem se pøed
poèítaèi, paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé
nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékaø dle potøeby
posílal na krev a moè. Dokud mi nebylo osmnáct let,
oslovovala jsem každého muže „pane“ a ženu „paní“ nebo
„sleèno“. Když v té dobì žena nastoupila do tramvaje nebo do
autobusu, dìti a mladí lidé se snažili, aby jí uvolnili místo.
A pokud byla tìhotná, doprovázeli ji k sedadlu.
Na schodech se ženám pøenechávala strana u zábradlí,
nastupovaly do výtahu jako první. Muži nikdy nezdravili
ženu, aniž by pøitom nevstali, pokud v okamžiku, když
vstoupila, sedìli. V té dobì vstávali od stolu pokaždé, když
vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. Muži ženám
otevírali dveøe a pomáhali pøi odkládání kabátù. Dívky
znamenaly pro svou rodinu èest. Uèili nás rozlišovat dobré
a špatné. Vážný vztah tehdy znamenal, že máme dobré vztahy
s našimi bratry a sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými
pøíbuznými a pøáteli.
Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvì o mobilech.
Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD,
DVD, a nemìli jsme elektronické psací stroje, poèítaèe,
notebooky. Slovo notebook znamenalo sešit. Hodinky jsme
natahovali každý den. Nic nebylo digitální, ani hodinky,
domácí spotøebièe nemìly svìtelné displeje. Když už mluvíme
o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky
s rádiem, roboty. Nemluvì o videorekordérech a videokamerách apod... Neexistovaly digitální ani barevné
fotografie, jen èernobílé, a na jejich vyvolání se èekalo
nejménì tøi dny. Made in Korea èi vyrobeno v Èínì nebo
v Thajsku tady neexistovalo. Nevìdìli jsme, co je pizza,
McDonald nebo instantní káva. V obchodì bylo možné koupit
nìco za 25 až 50 haléøù. V mé dobì byla tráva nìèím, co jsme
kosili, ne kouøili!
Tak kluku, a teï mi øekni, kolik si myslíš, že je mi let."
„Ale babi, to pøece není možné, aby ti bylo víc než dvì stì?”,
odpovìdìl vnuk. „Ale ne, ne, miláèku,” odpovìdìla s úsmìvem babièka, „je mi pouze šestašedesát...”
str. 13
Vendryòské noviny vydává Obecní úøad Vendrynì, evidenèní èíslo E10386.
Zodpovìdná osoba Jana Chlebková, e-mail: [email protected] Neprošlo jazykovou úpravou!
Náklad 1 250 ks. Neprodejné. Tisk: T-PRINT, s.r.o., Tøinec

Podobné dokumenty