Hodnocedi bakakiisk6 pr6ce oponentem

Transkript

Hodnocedi bakakiisk6 pr6ce oponentem
Evropskf polytechnickf institut, s.r.o.
Osvobozeni699,68604 Kunovice
http ://www.edukomplex.cz,[email protected]
cz
Hodnocedi bakakiisk6 pr6ce oponentem
Nizev bakalfisk6 pr6ce:
Jm6no a piijmenf autora prdce; Jana Omelinovd
studijnf obor: Management a marketing zahranidn6ho obchodu
Slovni hodnoceni:
1. Spln6ni cihi a hypot6zpr6ce:
V predloZenejbakalirskej prdci boli splnen6ciele, ktor6 sri uveden6v rivode prdce.
Hypotezy
sa v priici nenachddzali.
2. Hodnocenfteoreticko-metodick6
d6sti:
PredloZen6bakalirska prica,
v teoretickejrovine.
rozpracovala danri problematiku marketingov6ho planu
3. Hodnocenipraktick6(analyrick6)ddsti:
Praktick6dast'predloZenej
bakallrskej prfucejespracovan6
skutodnedetailne,so zameranfm
na siln6 a slab6shrlnkyspolodnosti,vizie do d'al5iehoobdobiaa taktiel,navrhnutfmstrat6gie
na uplatneniesa v mimoeur6pskychtrhoch. Analytickf dast'poskytujepodrobnypreh1al
o
chodedanejspolodnostiv oblastimarketingov6ho
pr6novania.
!*tr,alrn1, iiri;tpi; l:rlll" l.r.r:
t
/
4. Hodnoceni vyuZitelnosti pr6ce:
Oceiujem vyuZitelnost' pr6ce pre potreby danej spolodnosti. MenovanS spolodnost' m6Ze
predloZenribakalarsku pr6cu vyuLi( vo svojej dinnosti aprdca poskl'tuje hodnotn6 n6vrhy a
rieseniav oblasti preniknutia na mimoeur6psketrhy.
5. Hodnocenf form6lni rirovn6 pt6ce
Z formilneho hlladiskapredloZen6bakal6rsk aprhca jena zodpovedajircejrirovni.
6.Zjiltdne klady a nedostatky:
Ako klady v predloZenej bakal6rskej pr6ce hodnotfm najmti jej vyuZitellnost'pre potreby
menovanej spolodnosti, z* nedostatok poklad6m pomerne mal6 vyuZitie literatfry
v teoretickej dasti a gramatickdchyby v pr6ci.
7. Celkov6 zhodnocenibakalaisk6pr6ce:
PredloZen6baka|lrska prfucaje spracovan6kvalitne a poskyuje detailnlf obtaz menovanej
spolodnosti v oblasti marketingov6ho pl6novania, v z|vercEnej dasti poskyuje cenn6
inform6cie a nSvrhy pre menovanri spolodnost' v oblasti preniknutia spolodnosti na
mimoeur6psketrhy.
8. Dotazy na studentapii obhajobd:
l.
2.
Definujtemarketingovfplan a jeho dasti.
on Ice,preSlazo strat6gieeerven6hooceiinu
Predospolodnost'Holiday
k strat6giiiModr6muoce6nua ak6sri hlavndvyhodystrat6gieModr6hooce6nu?
mimoeur6pskytrh a doje
Akfm sp6sobomchcesplodnost'preniknrit'na
qfhodou spolodnosti?
najviid5oukonkurendnou
fisetnc
hodnoceni
I
4
2
n
#
a
Aberednf i
hodnbccnf
Slovni
noCnoceni
A
excelentnf
n.'iitii
,t.::.1,'
C
b
:lli'i
l'-
velmi dobrv
''
, "'.:,.,.il b;b*-
J
E
4
F l l , . . , l l : l lI
dostatednf
rcduowjici
anelickf :
eliwivalent
Proeenturilniioip6tf
noOnocrnf,
upper- excellent
90-100%
tb##i=b#bt rrt .
8 0- 8 s %
very sood
7 0- 7 9 %
60-69%
d*a
sufficient
50-59%
i1i'i;,,',;';::ii'
t':::';',.:;:,':,,:.,;',i,',;:,
pod50 %
Bakalfiskou prici doporuiu,iiI
@
Navrhuji hodnocenfstupndm:
PredloZenri
bakalarskuprScunavrhujemohodnotit'stupriom
A excedent90%o
Jm6noa piijmeni oponentapr6ce:Ing. Anna Bakalovr{
Adresatrval6hobydli5td:
d. 1088,02302 Kr6snonadKysucou
AdresazamEstnilni
a funkce:
Dafiov6riaditefstvopracoviskoZilina, ul.J.Krdta d. 2,
01191 Zilina
funkcia: vedfca oddeleniav5eobecnejspnivy
Podpis: KoordinadnS a metodick6 dinnost' v p6sobnosti pracovisla^ DR SR
v oblasti
rozpodtovania, financovania, ridtovnfctva a verejndho obstar6vaniatovarov, pr6c a
sluZieb.
Organizovanie, rozhodovanie a koordinovanie dinnosti na riseku vseobecnej spr6vy,
koordinovanie a usmeniovanie odbornych dinnostf v oblasti ridtovnictva, rozpodtovania-a
-obstar6vania,
financovania darioqfch org6nov, organizovanie pritc v oblasti vere3nSho
koordinovanie prdc pri tnatxdrani dod6vatellsko-odberatefsklfch trriluu, pri rcaliz1cii
investidnej vystavby a spr6r,y majetku, vypracoviivanie n6whov organizadnycha riadiacich
aktov na fseku rozpodtovania a financovania... soci6lna politika pOn Zl - predsedkyia
socirilnej komisie, predsedkyriaSkodovejkomi sie....
V KrdsnenadKysucou,dne T.6.2010
r i J r r ; r l i , ;,.i . . .' p i . t
fuwurr.,/

Podobné dokumenty

Hodnoceni bakakiisk6 pr6ce oponentem

Hodnoceni bakakiisk6 pr6ce oponentem drileZit6 informace. V praci nebyly shledanyzdvai;n6j1!nedostatky.

Více

09-20 VY-KA10-TK nový vol.předmět

09-20 VY-KA10-TK nový vol.předmět /or'7/'d?/'tfr'uft'r' /7""d?"t//'7 -:// . /,/.rts?*' ,, ,.zz.z.zz-' )znt-///

Více

posudok

posudok PHnos uchazecky v habililacni praci a mo'inosti jejiho vyu'iiti Uc hazccka sc v predklitdane habilitacni pritci "nllje obtiznc oblasti dynamiky, kte rou inte rakce kapaJiny S lclcscm midrze pri zcm...

Více

Psychosomatické lékařství - Pražská vysoká škola psychosociálních

Psychosomatické lékařství - Pražská vysoká škola psychosociálních onemocnění, zvláště chronického rázu. Psychosomatika se počala etablovat ve 30. letech minulého století ovlivněna na jedné straně psychoanalýzou (Grodeck), snažíce se vysvětlovat chorobné symptomy ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení PodpisoprdvnEn6osobyzadavatele

Více