Administrace UNIXu

Transkript

Administrace UNIXu
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Administrace UNIXu
Leo Galamboš
2009
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Part I
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
RPC, NFS, AMD, Yellow Pages
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Program
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
1
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
2
NFS
Nastavenı́
3
AMD, YP/NIS
4
Podrobnosti
5
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si
Administrace
UNIXu
Internet
IPSec
Leo Galamboš
Štít
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Road
warrior
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Dohled
Vyzkoušejte si
Tisk
SMTP
Zálohování
DNS
AMD
NIS/YP
NFS
Sı́ťové prostředı́
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Požadavky
jednotná báze uživatelů (skupin, hesel. . . )
přenositelnost prostředı́ mezi uzly (mapovánı́ disků. . . )
robustnost, odolnost proti výpadkům
celková bezpečnost řešenı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Sı́ťové prostředı́
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Unix nabı́zı́ předevšı́m samostatné servery/služby
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
rozdı́lný stupeň integrace
NIS/YP, NFS, AMD
některé majı́ vlastnı́ autorizačnı́
problém s kvalitou jištěnı́
Motivace
bázi1
služby2
rozdı́lná úroveň bezpečnosti3
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Centralizace autorizačnı́ báze skrze
systémové vrstvy: PAM, YP, atp.
knihovny/vrstvy: SASL (Courier)
sı́ťové služby: LDAP, MySQL, Kerberos, atp.
směs: SASL→PAM→LDAP
1
Proto roste důležitost integrace všech bázı́ do jediné.
Některé služby nelze z principu jistit!
3
Celkovou bezpečnost pak vymezuje nejslabšı́ prvek!
2
Vyzkoušejte si
Linux PAM /etc/pam.d/system-auth
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
auth
auth
auth
auth
auth
required
sufficient
requisite
sufficient
required
pam_env.so
pam_unix.so nullok try_first_pass
pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet
pam_ldap.so use_first_pass
pam_deny.so
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
LDAP
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Existujı́cı́ řešenı́
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
báze uživatelů: NIS/YP, Kerberos, Samba
mapovánı́ a sdı́lenı́ disků: NFS3/4, OpenAFS,
Samba. . .
redudance: AMD, OpenAFS, Samba
bezpečnost: K4/5+AFS, Samba, dále AH/ESP
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Techniky sdı́lenı́ disků
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
de-facto přı́mé: SCSI/SATA over Ethernet, . . .
vhodné pro připojenı́ oblastı́ diskového pole (clustery)
jednoduché, čisté, malá režie
nutnost distribuovaného zámku a vhodného FS (GFS2)
většinou zcela bez šifrovánı́4
zprostředkované: NFS, SMB, AFS, . . .
vhodné pro připojenı́ (existujı́cı́ch) oblastı́ z jiného stroje
často implikuje provoz složitějšı́ch modulů (šifrovánı́,
transakce/zámky)
4
Spoje bývajı́ vedené separátnı́mi okruhy-VLANy
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Techniky sdı́lenı́ disků
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
de-facto přı́mé: block-level přı́stup
speciálnı́ SCSI (dřı́ve) – problém s délkou kabelu do
25m (možnost stavět jen malé clustery do 4 uzlů)
SAN/iSCSI (dnes) – disky ve speciálnı́m racku/mı́stnosti
zprostředkované
server poskytuje svazky klientům
vše řešı́ přı́slušný protokol
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Block-level přı́stup
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Multipath
zajišťuje záložnı́ kanály
možnost změn v discı́ch za plného provozu
”nadměrná podpora” v Linuxu - problém s připojovánı́m
rozdı́lných RAID k jednomu serveru
Linux zatı́m postrádá jednotnou podporu pro všechna
multipath zařı́zenı́ a automatickou rekonfiguraci po
připojenı́ vypadlé cesty/zařı́zenı́ (2.6/2.7?)
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Block-level přı́stup: velké nebo malé LUNy
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Zařı́zenı́ vždy nepodporujı́ obrovské LUNy
Recovery i backup velkého LUNu zabere vı́ce času
Malé poskytujı́ většı́ variabilitu
Malé implikujı́ velký počet LUNů
Linux/2.6/i386 4096, Linux/amd64 až 32768 LUNů
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Disková pole, fyzické sdı́lenı́
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
fiber linky i v řádu km, dnes ethernet 802.3ad
zjednodušenı́ zálohovánı́ a oprav (centralizace)
Dostupné distribuované FS
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Staršı́: NFS, AFS (Arla), DFS
Modernı́
Otevřené: Lustre, OpenGFS, klient IBM SAN FS
Proprietárnı́: SGI CXFS, IBM GPFS
Cı́lové parametry: desı́tky tisı́c uzlů, PB dat, transfer
stovek GB/s
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Varovánı́! Local/last-close sémantika
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
A
B
o
w
o
w
w
w
c
Shrnutı́
c
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Nebezpečı́ pro serverové aplikace!
Local: w(B)w(A)
Last-close: w(B)w(B)
Kerberos, OpenAFS
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
uživatel se autorizuje proti K4/5 klog(?)
zı́ská tak lı́stek/token do “systému” tokens(?)
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
AFS si ověřuje platnost lı́stků
svazky jsou přı́stupné na zvláštnı́m mount-pointu
AFS organizuje sı́ť do buněk (cells)
buňka
nabı́zı́ diskové svazky (volume)
replikuje a zálohuje svazky
rozšı́řená ACL
jsou volnı́ klienti jak pro Unixy tak Windows
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
OpenAFS - jméno vlastnı́ buňky
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Windows
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Unix
/etc/openafs/ThisCell
OpenAFS - seznam buněk
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Windows
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Unix
/etc/openafs/CellServDB
OpenAFS - management
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Windows
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Unix
NIS/YP, NFS, AMD
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
silnějšı́ integrace do O/S, sdı́lenı́ map (systémových
bázı́)
NFS
připojenı́ svazku mount.nfs(8)
Podrobnosti
problematické udržovánı́ replik svazků
problémy s bezpečnostı́ (řešı́ NIS+, NFS4)
nenı́ volný klient pro NFS4 na Windows
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Vyzkoušejte si
Samba
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
předevšı́m pro integraci UNIX stanic do Windows
prostředı́ (a naopak)
“nativnı́” implementace sdı́lenı́ známého z
OS2/Windows
sdı́lenı́ svazků i tiskáren
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Ryze subjektivnı́ hodnocenı́
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Výhody
Samba
Shrnutı́
AFS bezpečnost, redundance
NFS
NFS výkon, jednoduchost
AMD, YP/NIS
SMB schopnost integrace se světem Windows
Nastavenı́
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Nevýhody
AFS komplexnı́ správa
NFS bezpečnost, kvalitnı́ redundance
SMB bezpečnost, kvalitnı́ redundance
Network File system (verze 25 , 36 )
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Verze 3
offsety 64b (ver2: 32b), filehandle až 64B (ver2: pevně
32B)
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
56KB R/W UDP (ver2: 8KB)
NFS
READDIRPLUS (filehandle+attr) eliminuje LOOKUP při
scan adresáře
AMD, YP/NIS
exclusive CREATE
Vyzkoušejte si
PATHCONF definuje maximálnı́ délky jmen souborů a
cest
všechny chybové stavy definované specifikacı́
nový NF3ERR JUKEBOX (aka try later)
ACCESS (test ACL přı́mo na serveru)
WRITE, COMMIT plně async
5
6
RFC1094
RFC1813
Nastavenı́
Podrobnosti
Nedostatky
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
bezpečnost (NFS ver 4, šifrovánı́ spoje)
problémy s fragmentacı́ přenosu (nastavenı́ menšı́ho
UDP R/W bloku než je MTU, TCP)
sdı́lenı́ UID, GID, ACL (NIS)
chudé ACL
stabilita mount-u (AMD – kopie svazků na záložnı́ch
uzlech)
NFS3 je bezestavový (NFS4 je stavový)
NFS4 snižuje počet kontaktů klient-server až 5x
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Kontrola – utility
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
nfsstat(1) -c/-s – statistika NFS klienta/serveru
rpcinfo(1) -p – seznam server-procesů napojených
na RPC
showmount(8) -a/-e – seznam připojených/mount
uzlů
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
NFS – některé důležité parametry
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
-b:bg FAIL → zkoušej dál na pozadı́
hard server spadl → BLOCK
-s:soft server spadl → ohlas FAIL
-t:timeo retry v 1/10sec
-i:intr uživatel může zrušit požadavek když čeká na
vypadlý server
-2 NFS v2
-3 NFS v3
-T TCP
-U UDP
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
NFS – procesy
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
portmap mapovánı́ mezi RPC prg-num a porty
obslužných RPC procesů
mountd validuje mount požadavky klientů s ohledem na
exports(5)
nfsd R/W od klientů
rquotad hlı́dá kvóty uživatelů (fBSD)
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
/etc/exports – zrady a nástrahy
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
řádek specifikuje exportnı́ info pro jeden souborový
svazek na jeden host
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
jeden host může být specifikován jen jednou pro daný
svazek
reload změn: HUP do mountd(8)
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Chybně
# celý /usr je jeden svazek
/usr/local klient1
/usr/ports klient1
Správně
/usr/local /usr/ports klient1
Řešenı́ nedostupnosti
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
zvýšenı́ stability NFS serveru
Sdı́lenı́ disku
zvýšenı́ stability sı́tě
NIS/YP, NFS, AMD
Kerberos, OpenAFS
Samba
Shrnutı́
automounter, který připojuje/odpojuje svazky podle
aktuálnı́ dostupnosti7
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Plán pro cvičenı́
Protože automounter čte mapu s definicı́ souborových
zdrojů a jejich umı́stěnı́, je možné ho donutit čı́st “centrálnı́
mapu”. Centrálnı́ mapu mu doručı́me po sı́ti a tı́m
dostaneme box vhodný napřı́klad jako klientské PC pro
menšı́ laboratoř. Zároveň s mapou svazků mu můžeme
doručit i passwd (a dalšı́ báze) a mı́t opravdový laboratornı́
box.
7
Takový software uvidı́me o něco málo později
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Řešenı́ (ne)bezpečnosti
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Přikrytı́ pomocı́ IPsec (bude později), jitter:
0,10ms – přı́mý spoj
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
0,30ms – přes směrovač
0,70ms – přes směrovač skrze IPsec
Směrovač lze eliminovat vhodným L2 prvkem.
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si – NFS server
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
1
portmap="YES"
2
nfs server="YES"
3
lockd="YES"
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
4
5
AMD, YP/NIS
nfsd flags="-tun 20"
/etc/exports(5):
mı́sto na svazku: /home
přemapovánı́ práv: -maproot=0
omezenı́ připojenı́: -network ...
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
-mask ...
6
reboot nebo start portmap, nfsd, mountd, rpc.lockd
7
kontrola: rpcinfo -p
Vyzkoušejte si – NFS klient
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Inicializace parametrů v /etc/sysctl.conf:
vfs.nfs.iothreads=10
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
Stačı́ obyčejný mount nfs(8), který lze vložit i do
/etc/fstab(5):
nfs.lg:/r/home /home nfs rw,nosuid,soft,intr 0 0
Mount defaultně proběhne na ver3, fallback na ver2 (lze
vynutit parametry mount nfs(8): -3, -2):
mount_nfs -3 -b -s -i nfs.lg:/remote/home1 /home
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
AMD, YP/NIS
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
NIS je Network Information System, který v rámci své
domény8 poskytuje klientům mapy (soubory) s
“nějakými” sdı́lenými daty
Motivace
mapy lze promı́chat s daty na klientovi (pro správné
“mı́chánı́” napřı́klad /etc/passwd je nutná podpora v
systému9 )
prakticky provedeme toto:
NFS
1
2
3
8
9
nastavı́me náš NFS server jako master pro naši YP/NIS
doménu se sdı́lenými informacemi (passwd, group,
hosts, aliases. . . )
nastavı́me kienta, kterému ze serveru poskytneme
mapu pro automounter
klient si přimı́chá passwd a dalšı́ mapy, aby byl snadno
vzdáleně konfigurovatelný
neplést s DNS
BSD ji majı́, Linux s přı́davným software
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Slovnı́ček
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
NIS Network Information System
YP Yellow Pages (poskytujı́ se mapy/stránky),
Yellow Pee (slangové označenı́)
doména stroje sdı́lejı́cı́ tutéž bázi NIS
master stroj s bázı́ (je právě jeden)
slave stroj s kopiı́ báze (může jich být několik)
klient stroj, který využı́vá NIS bázi v rámci “své
domény”
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Schéma
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
YP doména
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
mapy
Master
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
yppush
yppush
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
ypbind
Vyzkoušejte si
Slave
Slave
ypbind broadcastuje, pokud nemá seznam serverů v
/etc/yp/doména
Mapy OpenBSD
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Mapa
passwd
group
ethers
netgroup
networks
hosts
protocols
services
aliases
rpc
netid
amd.home
Napojenı́
+name:*:::::::: (master.passwd)
+name:*:0:0::: (passwd)
+name:*::
+
+
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si – nastavenı́ NIS serverů
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
v /etc/rc.conf zapneme portmap a pro sdı́lenı́
hesel nastavı́me yppasswdd flags=""
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
echo "mynisdom" >> /etc/defaultdomain
NFS
inicializace master serveru: ypinit -m doména
AMD, YP/NIS
Nastavenı́
inicializace slave serverů: ypinit -s masterhost
doména
hot-fix10 : vytvořte adresář /var/yp/binding
na straně serveru musı́ běžet ypserv(8) a spol: buď
restartujeme nebo spustı́me portmap(8),
ypserv(8), ypbind(8), rpc.yppasswdd(8)
kontrola zaregistrovaných RPC procesů: rpcinfo -p
10
jinak OpenBSD rc-script nespustı́ YP procesy
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Inicializace
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si – nastavenı́ NIS klienta
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
v /etc/rc.conf zapneme portmap
echo "mynisdom" >> /etc/defaultdomain
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
echo ’+:*::::::::’
/etc/master.passwd
>>
pwd mkdb /etc/master.passwd
echo ’+:*::’
>> /etc/group
vytvořte adresář /var/yp/binding nebo spusťte
ypbind(8)
kontrola: ypcat -x, ypcat passwd
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si – Server: AMD a export /home
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
máme server s NFS /etc/exports: /home, NFS i
YP master běžı́
YP klient funguje
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
na server přidáme /etc/amd/amd.home
OpenBSD YP načte amd.home a exportuje ho ven přes
YP: cd /var/yp; make amd.home
/defaults type:=nfs;sublink:=${key};\
opts:=rw,soft,intr,vers=2,proto=udp
rhost:=mujmaster;rfs:=/home
*
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Vyzkoušejte si – Klient: AMD a export /home
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
v /etc/rc.conf.local zapneme amd=YES
echo "/home amd.home" > /etc/amd/master
kontrola: ypcat amd.home vracı́ mapu ze serveru
stačı́ restartovat, amd(8) poběžı́ nad /home jak jsme
chtěli
kontrola: amq(8)
zkoumejte “specifikum” /home (jak je připojeno?)
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Portmap v OpenBSD
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Portmap v OpenBSD je specifický a v současnosti snad
jediný “opravený”:
Samba
Shrnutı́
NFS
ostatnı́ povely mohou jı́t přes *:111
AMD, YP/NIS
důsledek: porty či nativnı́ binárnı́ emulace něčeho12
RPC-love z Linuxu nemusı́ fungovat, protože se
BINDuje s IP adresou externı́ho adaptéru a to
OpenBSD nevezme
12
NIS/YP, NFS, AMD
BIND povel se sbı́rá pouze na speciálnı́m 127.0.0.1:111
originálnı́ (chybná) implementace11 posı́lá a poslouchá
BIND povel na *:111
11
Kerberos, OpenAFS
Sun Microsystems, Inc.
Legato Networker’s nsrexecd
Nastavenı́
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
NFS nad UDP
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NFS pracuje s bloky velikosti 8KB
ty jsou dolů, rozpadnou se na Ethernetové rámce
1,5KB
server je pošle a klient přijı́má
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
když nějaký fragment nepřišel, posı́lá se znovu celý
NFS blok
Problém
Pokud klient nestı́há brát rámce, nepřijde de-facto nic. Pak
je potřeba snı́žit velikost NFS bloku odpovı́dajı́cı́mi
parametry na “správnou” velikost, napřı́klad 1024.
Vyzkoušejte si
AMD
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
amd mapa má na řádku klı́č a pak libovolný počet
zdrojů
zdroje se zkoušı́ v pořadı́ uvedeném na řádku, než se
najde “živý”
zdroj začı́najı́cı́ pomlčkou specifikuje jen default
položky pro následujı́cı́ zdroje
default pro všechno se uvádı́ se speciálnı́m klı́čem
/defaults, typicky na začátku mapy
klı́čem může být i hvězdička, která platı́ pro vše, co
nenı́ implicitně uvedeno jinde
určenı́ zdroje může využı́vat proměnné, napřı́klad
${key}
zdroje lze vázat i s podmı́nkou
mountovat lze nejen nfs
implementováno jako NFSD s real-mountem stranou a
symlinky z odpovı́dajı́cı́ch uzlů kořene
dalšı́ podrobnosti info amd
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Přı́klad težšı́ AMD mapy
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
/defaults type:=nfs;rhost:=obsdstronghold
rfs:=/home/;sublink:=${key}
*
secdir \
host!=homepc-lg;type:=nfs;\
rhost:=obsdstronghold;rfs:=/disk00/mountA;\
sublink:=securedir
secdir \
host==homepc-lg;type:=ufs;\
dev:=/dev/sd0h;sublink:=securedir
Shrnutı́
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
NIS+
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
novějšı́ implementace NIS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
Secure RPC
NFS
data encryption and authentication
struktura domény nenı́ plochá, ale je to strom 6 objektů:
AMD, YP/NIS
Nastavenı́
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
directory
entry
group
link
table
private
Mı́chánı́ lokálnı́ báze a mapy
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
v /etc/netgroup se nadefinujı́ skupiny trojic
(host,user,domain)
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
prázdná složka trojice znamená ANY
NFS
struktura netgroup: skupina trojice1 trojice2 . . .
trojiceN 13
AMD, YP/NIS
použitı́ v /etc/master.passwd, překlad z UID na
uživatelské jméno pracuje, ale naloguje se jen
“skupina”:
Vyzkoušejte si
[email protected]::::::::
+::::::::/sbin/nologin
13
Kerberos, OpenAFS
SunOS měl limit 15 trojic ve skupině
Nastavenı́
Podrobnosti
Vyzkoušejte si
Administrace
UNIXu
Leo Galamboš
Motivace
Sdı́lenı́ disku
Kerberos, OpenAFS
NIS/YP, NFS, AMD
Samba
Shrnutı́
NFS server na (20:22)
ostatnı́ stroje NFS klienti pro /usr/local, přı́p. /home
NFS
Nastavenı́
AMD, YP/NIS
NFS server master-em v NIS
Podrobnosti
vytvořte NFS/NIS zálohu
Vyzkoušejte si
realizujte AMD s jištěnı́m NFS svazku
sjednoďte všechny mapy pomocı́ YP, ponechte jen
lokálnı́ administrátorské účty

Podobné dokumenty

Tohle je jenom provizorní řešení (z časových důvodů)

Tohle je jenom provizorní řešení (z časových důvodů) je spojene siti. IP adresy pocitacu jsou w2k = 10.0.0.5 a xp = 10.0.1.8. Nejsem schopen se mezi nimi spojit pomoci otevreni '\w2k' ani '\xp'. Co s tim mam udelat? zapnout NetBIOS zmenit 10.0.1.8 na...

Více

BSD, OpenBSD

BSD, OpenBSD Podle potřeby se na nı́ dá připevnit až nekonečně mnoho petlic pro nekonečně mnoho visacı́ch zámků. Alespoň jednı́m zámkem zamčená truhlice nelze otevřı́t (rozbı́t) žádnou metodou ...

Více

Zobrazovací zařízení, zpracování analogových signálů

Zobrazovací zařízení, zpracování analogových signálů sestupná hrana kladného pulzu signálu E startuje komunikaci. Data na sběrnici musı́ být ustálena již před nástupnou hranou. Minimálnı́ doba trvánı́ impulzu? Možnost úspory dalšı́ho pi...

Více

Fujitsu storage portfolio

Fujitsu storage portfolio Uložte si do paměti – akce First FUJITSU Datacenter • Stejně jako servery PRIMERGY, i všechna NOVÁ úložiště ETERNUS jsou teď se slevou 20% pro nové zákazníky! • Platí pro ETERNUS DX / LT / CS. • S...

Více

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh

Výběr zdrojů, zadávání a správa úloh superpočítačová centra MU, UK, ZČU, PřF JU, FEKT VUT • místo superpočítačů se sdílenou pamětí se používají clustery • clustery PC-kompatibilních rackmounted strojů (1U,2U,4U) s OS typu UNIX (Linux,...

Více

Úvod k OpenAFS

Úvod k OpenAFS Pro zálohovánı́ dat AFS je nutné zachovat minimálně informace o právech a nezapomenout na mountpointy. Běžné zálohovacı́ nástroje toto nepodporujı́. vos release vypropagovánı́ změn z R...

Více

Postup hraní předmíchaných sehravek

Postup hraní předmíchaných sehravek Hrajeme! Musí čekat, až náčelník povolí zahájení hry, protože nahrání sehrávky je možné, jen když je stůl ve vyčkávacím stavu. Náčelník má za úkol nahrát sehrávku na stůl a dát ostatním hráčům poky...

Více