Mazání a konzervace převodovky

Komentáře

Transkript

Mazání a konzervace převodovky
FLENDER supplies
Mazání a konzervace převodovky
7300cs
Provozní návod
Edition
07/2016
siemens.com
12.07.2016 13:19
V2.00
Úvod
1
Bezpečnostní pokyny
2
Mazání a konzervace převodovky
Popis
3
FLENDER supplies
7300cs
Mazání
4
Konzervace
5
Uvádění do provozu
6
Údržba
7
Servis & podpora
8
Likvidace
9
Dokumentační list pro
výměnu oleje
A
Kontrolní seznam pro plnění
a výměnu oleje
B
Provozní návod
Edition 07/2016
Právní upozornění
Koncept výstražných upozornění
Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat z důvodu své osobní bezpečnosti a zamezení materiálním
škodám. Upozornění ohledně Vaší osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem, upozornění
týkající se pouze materiálních škod jsou uvedeny bez výstražného trojúhelníku. Podle stupně ohrožení jsou
výstražná upozornění zobrazena v sestupném pořadí následujícím způsobem.
NEBEZPEČÍ
znamená, že nastane smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
VÝSTRAHA
znamená, že může nastat smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
POZOR
znamená, že může nastat lehké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
UPOZORNĚNÍ
znamená, že mohou nastat materiální škody, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
Při výskytu více stupňů ohrožení bude vždy použito výstražné upozornění s nejvyšším stupněm. Je-li ve výstražném
upozornění s výstražným trojúhelníkem výstraha před škodami na zdraví, pak může být v tomtéž výstražném
upozornění ještě připojena výstraha před materiálnhími škodami.
Kvalifikovaný personál
Výrobek nebo systém, ke kterému náleží tato dokumentace, může obsluhovat pouze personál s odpovídající
kvalifikací, který bude při provádění stanovených úkolů dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci, zejména pak
předpisy týkající se bezpečnosti práce. Kvalifikovaný personál je na základě svého vzdělání a zkušeností způsobilý
odhalit rizika v souvislosti s obsluhou těchto výrobků či systémů a zabránit možnému ohrožení.
Používání výrobků Siemens v souladu s určením
Mějte na zřeteli následující:
VÝSTRAHA
Výrobky Siemens se smí používat pouze pro účely uvedené v katalogu a v příslušné technické dokumentaci. Pokud
se používají cizí výrobky a komponenty, musí být doporučeny nebo schváleny firmou Siemens. Bezporuchový a
bezpečný provoz předpokládá odbornou přepravu, skladování, ustavení, montáž, instalaci, uvedení do provozu,
obsluhu a údržbu. Musí se dodržovat přípustné podmínky prostředí. Dodržovat se musí také pokyny v příslušné
dokumentaci.
Známky
Všechny názvy označené ochrannou známkou ® jsou zapsané známky firmy Siemens AG. Ostatní názvy v této
tiskovině mohou být značkami, jejichž používání třetími subjekty pro své účely může porušovat práva majitelů.
Vyloučení odpovědnosti
Zkontrolovali jsme obsah tiskoviny, zda je v souladu s popsaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit
odchylky, takže nemůžeme převzít odpovědnost za kompletní shodu. Údaje v této tiskovině jsou pravidelně
kontrolovány, potřebné opravy jsou uvedeny v následujících vydáních.
Siemens AG
Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
NĚMECKO
Objednací číslo dokumentu:
Ⓟ 07/2016 Změny vyhrazeny
Copyright © Siemens AG 2016.
Všechna práva vyhrazena
Obsah
1
Úvod.............................................................................................................................................................9
2
Bezpečnostní pokyny.................................................................................................................................11
2.1
Bezpečnostní pokyny.............................................................................................................11
2.2
Všeobecná upozornění..........................................................................................................11
2.3
Všeobecná výstražná upozornění a symboly.........................................................................13
2.4
Předpisy a dokumenty............................................................................................................13
3
Popis...........................................................................................................................................................15
4
Mazání........................................................................................................................................................17
5
6
7
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
Převodové oleje.....................................................................................................................17
Skupiny olejů a základní oleje................................................................................................17
Proplachovací olej..................................................................................................................18
Teploty olejů...........................................................................................................................19
Všeobecné informace o době použitelnost oleje....................................................................19
Kvality, indexy, seznamy povolení.........................................................................................20
Požadovaná kvalita použitých převodových olejů..................................................................20
Seznamy povolených maziv...................................................................................................21
Indexy.....................................................................................................................................22
4.2
Mazací tuky pro valivá ložiska................................................................................................24
Konzervace.................................................................................................................................................25
5.1
Konzervace redukční převodovky..........................................................................................25
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
Vnitřní konzervace redukční převodovky...............................................................................27
Specifika těsnění Tacolab......................................................................................................27
Životnost vnitřní konzervace před uvedením do provozu.......................................................27
Důsledky změny balení nebo druhu skladování na životnost konzervace.............................29
Prodloužení vnitřní konzervace..............................................................................................30
Prodloužení vnitřní konzervace naplněním oleje...................................................................31
Prodloužení konzervace pomocí Castrol Corrosion Inhibitor N 213......................................33
5.3
5.3.1
5.3.2
Vnější konzervace kovových ploch bez povrchové úpravy....................................................35
Konzervační prostředky a životnost vnější konzervace.........................................................35
Prodloužení vnější konzervace..............................................................................................35
Uvádění do provozu...................................................................................................................................37
6.1
Nezbytná opatření pro plnění oleje k uvedení do provozu.....................................................37
6.2
Informace k prvnímu naplnění a výměně oleje......................................................................40
6.3
Odstranění vnější konzervace................................................................................................41
Údržba........................................................................................................................................................43
7.1
Všeobecné pokyny k údržbě..................................................................................................43
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
5
Obsah
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Kontrola hladiny oleje.............................................................................................................43
Kontrola hladiny oleje pomocí olejové měrky.........................................................................43
Kontrola hladiny oleje pomocí průhledítka.............................................................................44
Kontrola hladiny oleje pomocí ukazatele stavu oleje.............................................................45
7.3
7.3.1
7.3.2
Vzorky oleje............................................................................................................................45
Odebrat vzorek oleje..............................................................................................................46
Hodnocení výsledků testů vzorků oleje..................................................................................48
7.4
Doplnit olej.............................................................................................................................50
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.5.4
7.5.4.1
7.5.4.2
7.5.4.3
7.5.4.4
7.5.4.5
7.5.4.6
7.5.4.7
7.5.4.8
7.5.5
Výměna oleje.........................................................................................................................50
Podmínky a poznámky...........................................................................................................50
Vypuštění starého oleje..........................................................................................................51
Proplachování........................................................................................................................52
Kompatibilita konzervačního a provozního oleje....................................................................52
Redukční převodovku propláchněte.......................................................................................52
Kontroly a činnosti před novým plněním oleje........................................................................54
Porovnávání množství oleje...................................................................................................54
Olej vizuálně zkontrolujte.......................................................................................................54
Zkontrolujte části redukční převodovky..................................................................................55
Vyčistit olejový filtr a vyměnit filtrační vložku..........................................................................55
Vyčistěte vzduchový filtr.........................................................................................................55
Vyměňte filtr vlhkého vzduchu...............................................................................................56
Zkontrolujte vzduchový olejový chladič..................................................................................56
Zkontrolujte vodní olejový chladič..........................................................................................57
Plnění nového oleje................................................................................................................57
7.6
Změna druhu oleje.................................................................................................................59
7.7
Zkontrolujte hadicové rozvody...............................................................................................59
7.8
Labyrintová těsnění mazaná tukem domažte........................................................................60
7.9
Úniky a těsnost.......................................................................................................................60
8
Servis & podpora........................................................................................................................................63
9
Likvidace.....................................................................................................................................................65
A
Dokumentační list pro výměnu oleje...........................................................................................................67
B
Kontrolní seznam pro plnění a výměnu oleje.............................................................................................69
Glosář.........................................................................................................................................................71
Rejstřík.......................................................................................................................................................75
Tabulky
Tabulka 2-1
Symboly a označení....................................................................................................................12
Tabulka 2-2
Všeobecná výstražná upozornění...............................................................................................13
Tabulka 4-1
Testy kvality.................................................................................................................................21
Tabulka 4-2
Indexy standardních olejů...........................................................................................................23
Tabulka 4-3
Indexy biologicky odbouratelných olejů.......................................................................................23
Tabulka 4-4
Indexy fyziologicky nezávadných olejů........................................................................................23
6
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Obsah
Tabulka 4-5
Indexy mazacích tuků pro valivá ložiska.....................................................................................23
Tabulka 5-1
Základní životnost HD0 i prodloužení životnosti vnitřní konzervace redukční převodovky..........28
Tabulka 5-2
Životnost HDX..............................................................................................................................29
Tabulka 5-3
Životnost vnější konzervace........................................................................................................35
Tabulka 6-1
Opatření před uvedením do provozu...........................................................................................38
Tabulka 6-2
Opatření před opětovným uvedením do provozu........................................................................39
Tabulka 7-1
Kontrolní intervaly u odběru vzorků.............................................................................................47
Tabulka 7-2
Výsledky naměřených hodnot obsahu vody................................................................................49
Tabulka 7-3
Trendová analýza........................................................................................................................49
Tabulka 7-4
Požadavky při proplachování v závislosti na konzervaci.............................................................52
Tabulka 7-5
Stav těsnicí hrany........................................................................................................................61
Obrázky
Obrázek 5-1
Těsnění Tacolab..........................................................................................................................27
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
7
Obsah
8
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
1
Úvod
Účel provozního návodu
Tento návod k obsluze popisuje mazání redukční převodovky a konzervaci a informuje o
zacházení od plánování použití až po servis.
Tento provozní návod si uchovejte pro budoucí použití. Před manipulací s redukční
převodovkou si provozní návod přečtěte a řiďte se jím.
Poznámka
Výjimka ze záruky
Zajistěte, aby si tento provozní návod pročetly všechny osoby pověřené prací s redukční
převodovkou, porozuměly jeho obsahu a dodržovaly jej ve všech bodech. Nedodržování
tohoto provozního návodu může vést k poškození produktu, věcným škodám a poškození
zdraví.
Společnost Siemens nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a provozní poruchy, které
vzniknou následkem nedodržení pokynů v provozním návodu.
Konstrukce redukčních převodovek popsaných v tomto provozním návodu odpovídá
technickému stavu k okamžiku jeho tisku.
V zájmu dalších inovací si společnost Siemens vyhrazuje právo změn jednotlivých modulů a
příslušenství, které při zachování všech podstatných charakteristických vlastností považujeme
za vhodné za účelem zvýšení výkonu a bezpečnosti.
Nezbytné základní znalosti
Abyste tomuto provoznímu návodu porozuměli, musíte mít všeobecné znalosti o redukční
převodovce. Dále potřebujete základní znalosti k následujícím tématům:
● Plánování použití
● Montáž
● Uvádění do provozu
● Údržba
Konvence
Mějte prosím na paměti následující konvence týkající se názvů:
● Pojem redukční převodovka FLENDER® se v následujícím texte nazývá jen redukční
převodovka.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
9
Úvod
Dokumentace
Předložený provozní návod je součástí celkové dokumentace, která je dodávána spolu s
redukční převodovkou. Celková dokumentace zahrnuje další dokumenty jako např.:
● Provozní návod pro redukční převodovky
● Datový list
● Provozní návody připojovacích prvků
● Provozní návody přístrojů cizích dodavatelů
Autorské právo
Autorská práva k tomuto provoznímu návodu vlastní firma Siemens AG.
Bez souhlasu firmy Siemens AG nesmí být tento provozní návod zcela ani z části neoprávněně
využíván pro účely konkurence nebo poskytován třetím osobám.
Se všemi technickými dotazy se prosím obracejte na adresu zákaznického servisu
(Strana 63).
Platnost
Informace uvedené v tomto provozním návodu platí jen tehdy, jestliže neexistují jiné odlišné
údaje ve vlastních produktových provozních návodech nebo v dokumentaci týkající se zakázky.
10
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Bezpečnostní pokyny
2.1
2
Bezpečnostní pokyny
Siemens nabízí produkty a řešení s funkcemi Industrial Security, které podporují bezpečný
provoz zařízení, systémů, strojů a sítí.
Pro zabezpečení zařízení, systémů, strojů a sítí proti kybernetickým útokům je třeba
implementovat komplexní koncept Industrial Security (a následně udržovat), který odpovídá
aktuálnímu stavu techniky. Produkty a řešení Siemens formují pouze součást takového
konceptu.
Za zabránění nepovolanému přístupu ke svým zařízením, systémům, strojům a sítím je
odpovědný zákazník. Systémy, stroje a komponenty by měly být propojeny pouze podnikovou
sítí nebo internetem, pokud a jakmile je to nutné a byla učiněna příslušná ochranná opatření
(např. používání firewallu a segmentace sítě).
Navíc by měla být zohledněna doporučení Siemens k příslušným ochranným opatřením. Další
informace o Industrial Security najdete na:
http://www.siemens.com/industrialsecurity
Produkty a řešení Siemens jsou neustále vyvíjeny, aby byly ještě bezpečnější. Siemens
výslovně doporučuje provádět aktualizace, jakmile jsou k dispozici odpovídající updaty, a
používat pouze aktuální verze produktu. Používání zastaralých nebo již nepodporovaných
verzí může zvyšovat riziko kybernetických útoků.
Abyste byli neustále informováni o aktualizacích produktu, přihlaste se k odběru Siemens
Industrial Security RSS Feed na:
http://www.siemens.com/industrialsecurity
2.2
Všeobecná upozornění
Úvod
Všechny práce na redukční převodovce nechejte provádět pečlivě a pouze kvalifikovaným
personálem.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
11
Bezpečnostní pokyny
2.2 Všeobecná upozornění
Symboly na redukční převodovce
Pro redukční převodovku existují následující symbolická zobrazení, která mají na redukční
převodovce zčásti barevné označení.
Tabulka 2-1
Symboly a označení
Označení místo na redukční převodovce
Symbol
Barevné označení
Místo připojení uzemnění
Místo odvzdušnění
žlutá
Otvor pro doplňování oleje
žlutá
Otvor pro vypouštění oleje
bílá
Ukazatel stavu oleje
červená
Měrka stavu oleje
červená
Přepad oleje
Přípojka monitorování vibrací
Mazací místo
červená
Použít tuk
Přepravní oko
Šroub s okem
Nenašroubovat
Vyrovnávací plocha, horizontálně
Vyrovnávací plocha, vertikálně
12
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Bezpečnostní pokyny
2.4 Předpisy a dokumenty
Označení místo na redukční převodovce
Symbol
Barevné označení
Tyto symboly označují postup při kontrole
stavu oleje pomocí olejové měrky.
Tyto symboly upozorňují na pevné zašrou‐
bování olejové měrky.
Používejte ochranné vybavení!
Mimo obecné osobní ochranné pomůcky (bezpečnostní obuv, pracovní oděv, helma atd.)
používejte při manipulaci s redukční převodovkou vhodné ochranné rukavice a vhodné
ochranné brýle. Dbejte na vhodnou ochranu těla (prostředky péče o pokožku, ochrana sluchu
atd.).
2.3
Všeobecná výstražná upozornění a symboly
Následujíc tabulka obsahuje všeobecná výstražná upozornění a jejich symboly.
Tabulka 2-2
ISO
2.4
Všeobecná výstražná upozornění
ANSI
Výstražné upozornění
---
Výstraha před zdraví škodlivými a dráždivými látkami
---
Výstraha před žíravými látkami
Předpisy a dokumenty
Zohledněte následující předpisy a dokumenty:
● Předpisy k bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí
● Produktové datové listy použitých olejů, případně včetně proplachovacího oleje
● Bezpečnostní datové listy použitých olejů a pomocných prostředků
● Provozní návody a návody pro údržbu použité redukční převodovky včetně zařízení pro
zásobování olejem
● Dokumentační list pro výměnu oleje (Strana 67)
● Kontrolní seznam pro plnění a výměnu oleje (Strana 69)
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
13
Bezpečnostní pokyny
2.4 Předpisy a dokumenty
14
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
3
Popis
Všeobecný popis
Tento provozní návod je platný pro průmyslové redukční převodovky a redukční převodové
motory firmy Siemens bez stupňů šnekového kola.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
15
Popis
16
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
4
Mazání
4.1
Převodové oleje
Úvod
Pro redukční převodovku používejte jen druhy olejů, které odpovídají specifikaci firmy
Siemens (Strana 20).
Míchání různých druhů olejů
Pokud smícháte různé druhy olejů, může dojít k poškození redukční převodovky kvůli
nekvalitnímu mazání a na základě možné nekompatibility druhů olejů.
Při výměně oleje naplňte redukční převodovku tímtéž druhem oleje, který jste použili
naposledy. Míchání různých druhů olejů nebo olejů od různých výrobců není bez zvláštních
opatření dovoleno. Při přechodu na jiný druh oleje se poraďte s firmou Siemens.
Především se nesmí míchat polyglykoly s minerálními oleji nebo jinými typy syntetických olejů.
Při každém přechodu na jiný druh oleje redukční převodovku důkladně propláchněte. K tomu
použijte nový druh oleje.
Další informace
Další informace o datech a vlastnostech převodových olejů naleznete v technických datových
listech a bezpečnostních datových listech výrobce oleje.
4.1.1
Skupiny olejů a základní oleje
Skupiny olejů
Firma Siemens u převodových olejů rozlišuje následující skupiny:
● Standardní oleje
● Biologicky snadno odbouratelné oleje (BIO)
● Fyziologicky nezávadné oleje (PHY) s certifikací NSF-H1, takzvané potravinářské oleje
Základní typy olejů
Testované a doporučené převodové oleje mohou být vyrobeny na bázi následujících typů
základních olejů:
● Minerální oleje API-skupin I a II
● Polosyntetické oleje API-skupiny III
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
17
Mazání
4.1 Převodové oleje
● Poly-α-olefiny (PAO) API-skupiny IV
● Polyglykoly (PG nebo PAG) API-skupiny V
● Nasycené syntetické estery API-skupiny V
Poznámka
V každé skupině olejů se mohou teoreticky vyskytnout všechny typy základních olejů.
4.1.2
Proplachovací olej
K zamezení nekompatibility firma Siemens doporučuje k proplachování použít olej, který
chcete později použít jako provozní druh oleje. Pokud nemá být jako provozní olej použit
polyglykol, můžete k proplachování použít i nízkoviskózní a nízkolegované minerální oleje jako
např. olej Castrol Magna 32.
Proplachovací olej nepoužívejte jako provozní olej.
Poznámka
Speciální čisticí nebo proplachovací oleje
Použití speciálních čisticích a vyplachovacích olejů je možné a někdy se mu nevyhnete.
Pokud použijete speciální čisticí nebo proplachovací oleje, konzultujte to nejdříve s
dodavatelem oleje a firmou Siemens.
Redukční převodovky se v tomto případě během proplachování nesmí pohánět.
Před plněním provozním olejem, pro uvedení systému do provozu, musíte provést
propláchnutí (Strana 52) v následujících situacích:
● Požadavek v provozním návodu pro redukční převodovky
● Změna značky oleje, speciálně u typu základního oleje
● Při větším znečištění v redukční převodovce nebo olejovém systému
● Po větší opravě redukční převodovky
POZOR
Nebezpečí opaření vytékajícím horkým olejem
Pokud se olej zahřeje příliš, může dojít k opaření.
Abyste předešli opaření, nezahřívejte olej na více než 50 °C.
18
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Mazání
4.1 Převodové oleje
4.1.3
Teploty olejů
Přehled
Ve srovnání s minerálními oleji vykazují syntetické převodové oleje vyšší rozsah provozních
teplot a vyšší index viskozity, to znamená mírnější charakteristiku závislosti viskozity na
teplotě. Rozsah provozních teplot provozních olejů závisí vedle typu základního oleje
(Strana 17) také na nominální viskozitě a druhu mazání (při použití čerpadel nebo bez nich)
a může se odlišovat. Díky speciálním aditivům je možno rozsah provozních teplot rozšířit.
U speciálních provozních podmínek poskytuje bod vznícení a Pourpoint upozornění, která se
zpravidla nepovažují za provozní limity.
Možný rozsah provozních teplot v závislosti na typu provozního oleje Vám sdělí výrobce.
Poznámka
Doporučené teploty oleje během provozu
Příliš vysoké provozní teploty mohou viskozitu oleje tak silně snížit, že dojede k nepřípustnému
snížení únosnosti oleje. Vysoké teploty urychlují stárnutí oleje.
Příliš nízké provozní teploty mohou negativně ovlivnit nebo znemožnit účinek některých
olejových aditiv a zhoršit tak vlastnosti oleje. Při nízkých teplotách má olej často sklony k
pěnění.
Firma Siemens standardně doporučuje rozsah provozních teplot oleje mezi 60 °C a 85 °C.
Pokud jsou k dispozici, respektujte údaje, které se od toho odlišují a jsou uvedeny v provozních
návodech příslušných produktů.
Bez konzultace s firmou Siemens nesmíte sjednané provozní teploty a typ základního oleje
měnit.
Další informace
Další informace o datech a vlastnostech převodových olejů naleznete v technických datových
listech a bezpečnostních datových listech výrobce oleje.
4.1.4
Všeobecné informace o době použitelnost oleje
Provozní podmínky
Níže uvedené doby použitelnosti různých základních typů olejů platí při následujících
provozních podmínkách:
● Denní provozní doba 24 h
● Doba trvání zapnutí „doba trvání zapnutí" 100%
● Otáčky pohonu redukční převodovky 1500 1/min
● Průměrná teplota oleje v olejové vaně 80 °C
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
19
Mazání
4.1 Převodové oleje
● Průměrné vytížení
● Bez škodlivých vlivů na životní prostředí
Doba použitelnosti
Pro firmou Siemens povolené převodové oleje (Strana 21) je výrobci olejů za výše uvedených
provozních podmínek bez významných změn kvality oleje garantována následující doba
použitelnosti:
● Minerální oleje API-skupin I nebo II, nasycené syntetické estery: 10 000 provozních hodin,
maximálně 2 roky
● Polosyntetické oleje API-skupiny III, poly-α-olefiny a polyglykoly: 20 000 provozních hodin,
maximálně 4 roky
Poznámka
Arrheniovo pravidlo
Skutečná doba použitelnosti se může odlišovat. Zde přibližně platí pravidlo o rychlosti reakce
v závislosti na teplotě (Arrheniovo pravidlo), že zvýšení teploty o 10 kelvinů zkracuje životnost
přibližně na polovinu a snížení teploty o 10 K ji přibližně zdvojnásobuje.
4.1.5
Kvality, indexy, seznamy povolení
4.1.5.1
Požadovaná kvalita použitých převodových olejů
Záruka
Dodržujte skupinu olejů, základní olej a třídu viskozity pode údajů na typovém štítku a pokyny
uvedené v souhrnné dokumentaci redukčních převodovek. Nedodržení zneplatňuje závazky
plynoucí ze záruky.
Pokud používáte olejový filtr, nechejte si výrobcem oleje potvrdit, že filtr negativně neovlivňuje
vlastnosti oleje.
Pokud používáte oleje, které neodpovídají níže uvedeným kvalitativním požadavkům, budou
závazky firmy Siemens plynoucí ze záruky zneplatněny. Větší odchylky konzultujte s firmou
Siemens.
Dodatečně změněné podmínky a podmínky odlišné od objednávky zákazníka vyžadují
písemný souhlas firmy Siemens k použití převodového oleje.
Testy kvality
Pro redukční převodovky je schváleno jen použití olejů v kvalitě CLP, které v souladu s normou
DIN 51517-3 obsahují účinné látky ke zvýšení antikorozní ochrany, odolnosti vůči stárnutí a
ke snížení opotřebení v oblasti smíšeného tření.
20
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Mazání
4.1 Převodové oleje
Následující tabulka Vám poskytne přehled o testech a dosahovaných limitech, kterým musí
oleje pro registraci navíc vyhovět. Detailní informace o specifikaci povolení naleznete v odkazu
v dalších informacích.
Tabulka 4-1
Testy kvality
Test
Limity k dosažení
Únosnost proti zadírání v testu FZG podle
Stupeň zatížení > 12
DIN ISO 14635-1 za zkušebních podmínek A/8.3/90 (pro motorové oleje ≥ 12)
FE-8 test valivých ložisek podle DIN 51819-3 za
zkušebních podmínek D-7.5/80-80
Opotřebení valivého tělesa mw50 < 30 mg
Maximální opotřebení valivého tělesa < 60 mg
Opotřebení klece Hodnota předána firmě Sie‐
mens
Únosnost proti šedým skvrnám podle FVA 54 VII
Stupeň zatížení GF ≥ 10 únosnost proti šedým
skvrnám GFT = vysoká
(pro motorové oleje Stupeň zatížení GF ≥ 9
únosnost proti šedým skvrnám GFT = střední)
Test pěnivosti FLENDER® podle ISO 12152
Přírůstek celkového objemu 1 minutu po vypnutí
≤ 15 %
Přírůstek olejovo-vzduchové disperze 5 minut po
vypnutí ≤ 10 %
Statický a dynamický test FLENDER® podle Freu‐
denberga pro těsnící hřídelové kroužky
Nezbytné limity pro statický test podle popisu te‐
stu
Hodnocení výsledku testovací laboratoří
Kompatibilita oleje s tekutými těsněními
Hodnocení výsledku testovací laboratoří
Test kompatibility barvy a oleje (vnitřní a vnější ná‐
těr)
Nezbytné limity podle popisu testu Hodnocení
výsledku testovací laboratoří
Test filtrovatelnosti
Nezbytné limity podle popisu testu Hodnocení
výsledku testovací laboratoří
Další informace
Převodové oleje a tabulky k povoleným a doporučeným převodovým mazivům pro použití v
redukčních převodovkách naleznete na internetu (http://support.automation.siemens.com/
WW/view/de/44231658)
4.1.5.2
Seznamy povolených maziv
Úvod
Pro usnadnění volby maziva uživatelům redukčních převodovek doporučuje firma Siemens
produkty, které byly odpovídajícím způsobem testovány a splňují požadavky firmy Siemens.
Jako pomůcku pro své zákazníky firma Siemens shrnula oleje do Seznamů povolených maziv
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44231658). U těchto olejů byly firmě
Siemens doloženy výrobci olejů výše uvedené výsledky testů (Strana 20). Výrobci olejů
garantují firmě Siemens také celosvětově platné dodržování požadovaných vlastností,
charakteristik a minimálních požadavků.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
21
Mazání
4.1 Převodové oleje
Záruka
Povolení těchto převodových olejů pro použití v redukčních převodovkách a s tím spojený
zápis do odpovídajících seznamů neznamená, že firma Siemens ručí za vhodnost a kvalitu
olejů. Firma Siemens také neručí za eventuální škody vzniklé v důsledku použití těchto
převodových olejů. Za vhodnost a kvalitu svého výrobku ručí výrobce převodového oleje.
Použití maziva neuvedeného v seznamu
Volbu maziva provádí uživatel. Firma Siemens nezavazuje uživatele redukčních převodovek
k používání produktů uvedených v seznamu.
Rozhodnutím o použití maziva neuvedeného v seznamu přebírá s tím spojená rizika uživatel
redukční převodovky. V případě vzniku škody musí uživatel prokázat, že vlastnosti použitého
produktu splňují požadavky firmy Siemens (Strana 20).
Použití maziva, které nesplňuje požadavky firmy Siemens, vede k zániku záruky poskytované
firmou Siemens.
UPOZORNĚNÍ
Poškození redukční převodovky
Použití nevhodných maziv může způsobovat omezení funkčnosti, zvýšené opotřebení,
poškození ozubení, valivých nebo kluzných ložisek a může vést až k výpadku redukční
převodovky.
Firma Siemens doporučuje použití povolených maziv.
Firma Siemens nevyžaduje, aby při vyškrtnutí v seznamu uvedeného používaného maziva
bezprostředně po jeho vyškrtnutí ze seznamu T 7300 muselo používat mazivo, které je též v
seznamu uvedeno a příslušné mazivo v redukční převodovce muselo být nahrazeno jiným
mazivem.
Používáte-li některý z olejů uvedených v seznamu, zkontrolujte před každou výměnou oleje,
jestli je i nadále mazivo povoleno firmou Siemens. Pokud již mazivo povoleno není, použijte
povolené mazivo stejného typu a viskozity.
Zbytky doposud používaného maziva uskladněné u uživatele redukční převodovky se smí
spotřebovat, pokud není překročena přípustná použitelnost a při Vašem použití se nevyskytly
žádné negativní nápadnosti oleje.
4.1.5.3
Indexy
Pomocí indexů se v seznamech povolených maziv definuje klasifikace povolených olejů do
skupin olejů, základních olejů a viskozit. Index A13 například označuje všechny standardní
minerální oleje s viskozitou ISO VG 460.
22
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Mazání
4.1 Převodové oleje
Následující tabulka Vám poskytne přehled o indexech klasifikace maziv standardních olejů:
Tabulka 4-2
Indexy standardních olejů
Základní oleje
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
220
ISO VG
320
ISO VG
460
ISO VG
680
ISO VG
1000
Minerální oleje
A 17
A 16
A 15
A 14
A 13
A 12
A 11
Polyglykoly
A 27
A 26
A 25
A 24
A 23
A 22
A 21
Poly-α-olefiny a oleje
API-skupiny III
A 37
A 36
A 35
A 34
A 33
A 32
A 31
Následující tabulka Vám poskytne přehled o indexech klasifikace maziv biologicky
odbouratelných olejů:
Tabulka 4-3
Indexy biologicky odbouratelných olejů
Základní oleje
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
220
ISO VG
320
ISO VG
460
ISO VG
680
ISO VG
1000
Syntetické estery
A 47
A 46
A 45
A 44
A 43
A 42
A 41
Následující tabulka Vám poskytne přehled o indexech klasifikace maziv fyziologicky
nezávadných olejů:
Tabulka 4-4
Indexy fyziologicky nezávadných olejů
Základní oleje
ISO VG
100
ISO VG
150
ISO VG
220
ISO VG
320
ISO VG
460
ISO VG
680
ISO VG
1000
Polyglykoly
A 57
A 56
A 55
A 54
A 53
A 52
A 51
Poly-α-olefiny a oleje
API-skupiny III
A 67
A 66
A 65
A 64
A 63
A 62
A 61
Následující tabulka Vám poskytne přehled o indexech klasifikace mazacích tuků pro valivá
ložiska pro použití v redukčních převodovkách:
Tabulka 4-5
Indexy mazacích tuků pro valivá ložiska
Třída NLGI
2
S přídavkem lithia na bázi minerál‐ H 14
ního oleje
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
3
H 13
23
Mazání
4.2 Mazací tuky pro valivá ložiska
4.2
Mazací tuky pro valivá ložiska
Úvod
U speciálních aplikací může být nezbytné mazání valivých ložisek mazacím tukem.
Poznámka
Použití mazacích tuků
Mazací tuky se smí používat tehdy, je-li to uvedeno v provozních návodech redukčních
převodovek.
Dodržujte lhůty pro domazávání.
Mazací tuky
Mimo mazání je možno mazací tuky použít také k utěsňování, např. u vertikálních spojovacích
hřídelí nebo v prašném okolním prostředí nebo proti stříkající vodě.
Poznámka
Míchání oleje a tuku
U uzavřených redukčních převodovek s vnitřním olejovým mazáním se nesmí převodový olej
smíchat s mazacím tukem valivých ložisek.
Další informace
Další informace k povoleným a doporučeným převodovým mazivům pro použití v redukčních
převodovkách naleznete na internetu (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/
44231658)
Firma Siemens doporučuje každoroční kontrolu používání tuků, jestli je zvolený mazací tuk i
nadále na seznamu povolených maziv firmou Siemens.
24
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
5
Konzervace
5.1
Konzervace redukční převodovky
Stav konzervace
Redukční převodovky se standardně dodávají v následujícím stavu konzervace:
● Vnitřní konzervace se provádí v závislosti na použitém provozním oleji:
– Minerální olej, na bázi PAO, syntetické estery: Castrol Alpha SP 150 S nebo
Castrol Alpha SP 220 S
– Polyglykol: Castrol Optigear Synthetic 1390/220 dříve Castrol Tribol 1390/220
– Případné odchylky od těchto standardních pravidlech jsou uváděny v provozních
návodech jednotlivých produktů.
● Kovové venkovní plochy redukční převodovky bez povrchové úpravy jako např. konce
hřídelí jsou konzervovány prostředkem Tectyl 846 K-19.
● Ostatní venkovní plochy redukční převodovky jsou opatřeny nátěrovým systémem.
Vlastnosti venkovní povrchové úpravy závisí na okolních podmínkách transportu a oblasti
použití specifikovaných v objednávce.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí vzniku koroze v důsledku krycí vrstvy
Pokud nebyla nanesena žádná krycí vrstva, může být redukční převodovka poškozena
korozí. Základní nátěr sám o sobě není žádnou trvalou antikorozní ochranou.
Ve výjimečných případech může být smluvně ujednáno, že bude redukční převodovka
dodána pouze se základním nátěrem.
V tomto případě musí být krycí vrstva podle platných směrnic nanesena bezprostředně po
dodání.
Dbejte na to, aby štítky, přípojky, kontrolní přístroje a podobné komponenty příslušenství, ani
těsnicí kroužky hřídele nebyly při natírání přetřeny krycí vrstvou.
Skladování
Speciální okolní podmínky během transportu a skladování dohodněte s firmou Siemens AG
již při poptávce a objednávce. Speciální okolní podmínky jsou např. tropické klima nebo
námořní doprava. Při neodborném zabalení nebo skladování může být redukční převodovka
poškozena korozí.
Skladování musí být provedeno buď v pozici originálního balení nebo použití.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
25
Konzervace
5.1 Konzervace redukční převodovky
Zabraňte poškození ochranných antikorozních vrstev při skladování.
VÝSTRAHA
Nebezpečí ohrožení života při zřícení převodovky
Hrozí nebezpečí přimáčknutí nebo zabití padající redukční převodovkou.
Redukční převodovky nikdy nestohujte na sebe.
Pro vnitřní skladování platí:
● Zvolte suchou místnost s podlahou bez vibrací.
● Redukční převodovku zakryjte.
Pro venkovní skladování platí:
● Zvolte místo se suchou podlahou bez vibrací.
● Redukční převodovku odstavte tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy.
● Redukční převodovku zvlášť pečlivě zakryjte.
● Dbejte na to, aby se na redukční převodovce nemohly usazovat nečistoty ani vlhkost.
●
Zamezte vzniku stojaté vlhkosti.
Pokud se převodovka ihned nepoužije, platí pro obal pro námořní dopravu následující předpisy
pro příjem zboží:
● Pokud je to možné, otevřete jen vnější část obalu a zkontrolujte stav fólie.
● Fólii otevřete na max. 10 minut.
● Neodstraňujte žádné konzervační prostředky jako produkty VCI a vysoušecí prostředky.
● Fólii opět vzduchotěsně uzavřete.
UPOZORNĚNÍ
Poškození vnějšími vlivy
Pokud je redukční převodovka vystavena škodlivým vlivům jako jsou agresivní chemické
produkty, může dojít k jejímu poškození.
Redukční převodovku nevystavujte žádným škodlivým vlivům jako jsou agresivní chemické
produkty.
26
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
5.2
Vnitřní konzervace redukční převodovky
5.2.1
Specifika těsnění Tacolab
U redukčních převodovek vybavených těsněním Tacolab se kvůli dosažení optimální
antikorozní ochrany mezery u hřídelí zpravidla utěsňují lepicí páskou nebo v-kroužky.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí vzniku koroze
Při předčasném otevření redukční převodovky hrozí nebezpečí koroze.
Odstraňte lepicí pásku na těsnění Tacolab až při uvedení redukční převodovky do provozu.
Následující tabulka Vám poskytne přehled o druzích těsnění Tacolab:
$
%
A
Vstupní hřídel
B
Výstupní hřídel
①
②
③
V-kroužek
Lepicí páska
Vzduchová mezera
Obrázek 5-1 Těsnění Tacolab
5.2.2
Životnost vnitřní konzervace před uvedením do provozu
Úvod
Výchozím bodem první konzervace je datum, ke kterému byla ohlášena připravenost k
vyskladnění redukční převodovky nebo nebylo provedeno hlášení o vyskladnění redukční
převodovky.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
27
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Bez dalších opatření vydrží antikorozní ochrana u standardně zabalené redukční převodovky
při přepravě a skladování v suchém uzavřeném a před průvanem chráněném prostoru, bez
větších teplotních výkyvů, až 6 měsíců. Životnost se odlišuje např. u následujících způsobů
balení redukční převodovky:
● Vzduchotěsně uzavřena
Vzduchotěsně uzavřená redukční převodovka musí splňovat následující kritéria:
– Redukční převodovka je utěsněna proti přístupu vnějšího vzduchu, např. labyrintovými
těsněními s lepicí páskou nebo těsněními Tacolab s v-kroužkem.
– Existující vzduchové filtry / filtry vzdušné vlhkosti byly nahrazeny šroubovými zátkami.
● Pro námořní přepravu
Redukční převodovka pro námořní přepravu musí splňovat následující kritéria:
– Redukční převodovka je zabalena v dřevěné bedně.
– V dřevěné bedně se nachází klimatický obal s kompozitní hliníkovou fólií.
– V kompozitní hliníkové fólii se nachází mimo redukční převodovku také sušicí
prostředek.
Základní životnost
Následující tabulka Vám poskytne přehled o základní životnosti HD0 konzervace redukční
převodovky ve vzduchotěsném balení:
Tabulka 5-1
Základní životnost HD0 i prodloužení životnosti vnitřní konzervace redukční převodovky
Přeprava/skladování/instalace bez provozu za ná‐
sledujících podmínek:
Přeprava/skladování/instalace bez provozu za ná‐
sledujících podmínek:
Vzduch s nízkým obsahem soli nebo bez ní a nízká
nebo střední vlhkost vzduchu, stejně jako mírné ne‐
bo střední znečištění vzduchu podle přílohy C směr‐
nice DIN EN ISO 9223 kategorie koroze C1 nebo C2
Vzduch se středním nebo vysokým obsahem soli a/
nebo vysoká vlhkost vzduchu a/nebo silné znečiště‐
ní vzduchu podle přílohy C směrnice
DIN EN ISO 9223 kategorie koroze C3 nebo vyšší
Balení/staniče‐
ní jednotky
Základní životnost vnitřní konzervace HD0
maximální prodloužení životnosti vnitřní konzervace
v měsících
Venku, s jedno‐
duchým ob‐
alem nebo bez
něj
5
3
V uzavřeném
suchém prosto‐
ru, s jednodu‐
chým obalem
nebo bez něj
20
14
Obal pro ná‐
mořní dopravu
24
24
28
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Životnost
Pokud jsou redukční převodovky pouze s labyrintovým těsněním utěsněny jen v-kroužkem,
činí zohledňovaná doba životnosti polovinu určené hodnoty (nejvyšší mezní hodnota 12
měsíců).
Následující tabulka Vám poskytne přehled o stanovení konkrétní životnosti vnitřní konzervace
redukční převodovky ve vzduchotěsném balení:
Tabulka 5-2
Životnost HDX
Zkušební provoz/konzervace pomocí
Životnost HDX
Castrol Alpha SP 150
HDX = HD0 z tabulky základní životnosti HD0
Castrol Alpha SP 220 S
HDX = HD0 z tabulky základní životnosti HD0
Castrol Corrosion Inhibitor N 213
HDX = HD0 z tabulky základní životnosti HD0
Castrol Optigear Synthetic 1390/220
dříve Castrol Tribol 1390/220
HDX = 1,57 * HD0 z tabulky základní životnosti HD0 - 1,7 měsíců
HD0
HDX
X
5.2.3
Základní životnost konzervace
Základní životnost konzervace v závislosti na provedené konzervaci
Pořadové číslo fáze přepravy/skladování
Důsledky změny balení nebo druhu skladování na životnost konzervace
Úvod
Při změně balení nebo druhu skladování se mění také životnost (HD) konzervace. V této
kapitole je definováno, jak můžete vypočítat změněnou životnost konzervace.
Výpočet zbývající životnosti
Pokud bude během platné životnosti konzervace HD1 změněn způsob balení nebo skladování,
je nutno stanovit ekvivalentní zbývající životnost HD2eq platnou od okamžiku změny podle
následující rovnice:
HD2eq = (HD1 - LD1)
HD2
HD1
LD1
Dosavadní doba skladování s dosavadní existující konzervací
HD2eq
Ekvivalentní zbývající životnost na základě změny způsobu balení nebo skladování
Pokud bude během platné ekvivalentní zbývající životnosti konzervace HD2eq dále změněn
způsob balení nebo skladování, musíte stanovit ekvivalentní zbývající životnost HDX+1eq
platnou od okamžiku změny podle následující rovnice:
HDX+1eq = (HDXeq - LDX)
X
HDX+1
HDX
Pořadové číslo fáze přepravy/skladování
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
29
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Příklad výpočtu
Redukční převodovka byla po zkušebním provozu Castrol Alpha SP 220 zabalena pro námořní
přepravu a naložena na loď.
HD0 = 24 měsíců (z tabulky základní životnosti HD0
HD1 = 24 měsíců (z tabulky životnosti HDX
Přeprava (převážně námořní) trvá 3 měsíce.
LD1 = 3 měsíce
V cílové destinaci je redukční převodovka vybalena a uložena v suché místnosti, je ale i nadále
vzduchotěsně uzavřena. Cílová destinace se nachází v regionu kategorie korozivity C2.
HD2 = 20 měsíců (z tabulky životnosti HDX
Jak dlouhá je zbývající životnost antikorozní ochrany?
HD2
HD1
HD2eq = (HD1 - LD1)
HD2eq = (24 - 3)
20
24
HD2eq = 17,5 měsíců
Po 7,5 měsících se redukční převodovka přemístí k zařízení, které se nachází ve venkovním
prostoru. Redukční převodovka je i nadále vzduchotěsně uzavřena.
X+1 = 3 (protože se vyhodnocuje třetí fáze skladovacích podmínek)
HDX eq = HD2 eq = 17,5 měsíce (podle předchozího výpočtu)
LDX = LD2 = 7,5 měsíce
HDX = HD2 = 20 měsíců (z tabulky životnosti HDX
HDX+1 = HD3 = 5 měsíců (z tabulky životnosti HDX)
Jak dlouhá je zbývající životnost antikorozní ochrany?
HD3eq = (HD2eq - LD2)
HD3eq = (17,5 - 7,5)
HD3
HD2
5
20
HD3eq 2,5 měsíce
5.2.4
Prodloužení vnitřní konzervace
Prodloužení vnitřní konzervace při delším skladování redukční převodovky, která ještě nebyla v provozu
Životnost vnitřní konzervace HDX je možno standardně zjistit z tabulky v kapitole Životnost
vnitřní konzervace před uvedením do provozu (Strana 27).
30
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Pokud má být redukční převodovka zprovozněna až později, musí být konzervace
prodloužena.
Prodloužení vnitřní konzervace zaprotokolujte a protokol uschovejte spolu s provozním
návodem.
Prodloužení vnitřní konzervace po odstávce redukční převodovky
Pro konzervaci redukční převodovky po odstávce delší než 6 týdnů postupujte tak, jak je
popsáno v kapitole Prodloužení vnitřní konzervace naplněním oleje (Strana 31) a Prodloužení
vnitřní konzervace použitím Castrol Corrosion Inhibitor N 213 (Strana 33).
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí vzniku koroze
Pokud nebude redukční převodovka při odstávce delší než 6 týdnů řádně zakonzervována,
může dojít ke vzniku koroze v redukční převodovce.
Při odstávce delší než 6 týdnů proveďte vnitřní konzervaci redukční převodovky podle popisu
v této kapitole. Namontované vzduchové filtry musí být nahrazeny šroubovými zátkami nebo
filtry na vlhký vzduch.
5.2.4.1
Prodloužení vnitřní konzervace naplněním oleje
Úvod
Redukční převodovky s výhradně kontaktními nebo doplňkovými speciálními těsnicími
přípravky hřídelových těsnění mohou být během skladování naplněny olejem. Přitom musí být
všechny kovové plochy bez povrchové úpravy, např. ozubení, valivá ložiska a/nebo kluzná
ložiska a vratné klapky, pokryty olejem.
Na životnost oleje při skladování se zeptejte výrobce oleje.
UPOZORNĚNÍ
Poškození redukční převodovky vzniklá na základě ztráty konzervačního účinku
Naplněné redukční převodovky mohou být časem netěsné a může docházet k úniku
převodového oleje.
Každé 4 týdny pravidelně kontrolujte těsnost naplněné redukční převodovky. Netěsnosti
odstraňte. Firma Siemens nepřebírá žádnou záruku za škody vzniklé v důsledku vytečení
oleje během skladování.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
31
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Oleje pro vnitřní konzervaci
Pro vnitřní konzervaci doporučuje firma Siemens pro naplnění redukčních převodovek
následující oleje:
● Stejný olej, který bude později použit jako provozní olej
● Stejný olej, který bude později použit jako provozní olej, jen s nižší viskozitou
● Nízkoviskózní a nízkolegovaný minerální olej s antikorozivním aditivem jako např. Castrol
Magna 32
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí ucpání olejových rozvodů
V důsledku nekompatibility je možné usazování vysokoviskózních sraženin.
Pokud byl proveden zkušební provoz s Castrol Optigear Synthetic 1390/220 dříve Castrol
Tribol 1390/220 a má-li být redukční převodovka pro konzervaci naplněna minerálním
olejem,, PAO nebo syntetickým esterem, musíte nejdřív redukční převodovku propláchnout
(Strana 52) minerálním olejem, abyste odstranili zbytky oleje ze zkušebního provozu.
Hřídelové těsnění
Životnost konzervace je závislá na použití hřídelových těsnění a použitém oleji. Dokud
redukční převodovka těsní a skladovací životnost oleje není překročena, je konzervace
zachována.
UPOZORNĚNÍ
Poškození hřídelových těsnění
Při přeplnění redukční převodovky olejem může dojít k nepřípustnému nárůstu tlaku a
poškození hřídelových těsnění. Důsledkem je únik oleje.
Zamezte přeplnění redukční převodovky olejem.
Jako hřídelové těsnění se standardně používají radiální hřídelové těsnicí kroužky.
Zajistěte, aby byly radiální hřídelové těsnicí kroužky chráněny proti UV-záření, aby zůstal
materiál odolný. Očekávaná životnost radiálních hřídelových těsnicích kroužků:
● Materiál NBR s náplní minerálními oleji minimálně 5 let
● Materiál NBR se syntetickými oleji minimálně 2 roky
● Materiál FKM až 10 let
Radiální hřídelové těsnicí kroužky vyměňte před uvedením do provozu v těchto případech:
● Materiál NBR s náplní minerálními oleji po době konzervace delší než 3 roky
● Materiál NBR po každé konzervaci se syntetickými oleji
● Materiál FKM po době konzervace delší než 5 let
32
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
Redukční převodovku uzavřete
Po naplnění redukční převodovky konzervačním olejem musíte plnicí otvor oleje uzavřít.
Doporučuje se použití filtru na vlhký vzduch, který umožňuje vyrovnání tlaku s okolním
prostředím a zamezuje průniku vody při dýchání redukční převodovky. Filtr na vlhký vzduch
není součástí standardní dodávky. Filtr na vlhký vzduch musíte zakoupit samostatně nebo
explicitně objednat jako doplňkovou součást spolu s redukční převodovkou.
Při použití šroubového uzávěru zajistěte, aby v důsledku očekávaného nárůstu maximálního
tlaku při zahřátí během skladování vnitřní tlak nepřekročil 0,5 bar. Volný prostor v redukční
převodovce by měl proto činit 20 % objemu oleje.
Postup
K zakonzervování redukční převodovky olejovou náplní postupujte následujícím způsobem:
1. Z oblasti plnicího otvoru oleje odstraňte nečistoty.
2. Otevřete otvor pro doplňování oleje.
3. Redukční převodovku olejem naplňte tak, aby byly kovové části bez povrchové úpravy
pokryty olejem.
4. Při použití šroubového uzávěru zajistěte, aby vnitřní tlak v redukční převodovce nepřekročil
0,5 bar.
5. Šroubový uzávěr můžete alternativně nahradit filtrem na vlhký vzduch.
6. Uzavřete otvor pro doplňování oleje.
7. Zajistěte konstantní skladovací teplotu.
5.2.4.2
Prodloužení konzervace pomocí Castrol Corrosion Inhibitor N 213
Úvod
K prodloužení životnosti vnitřní konzervace firma Siemens u vzduchotěsně uzavíratelných
redukčních převodovek doporučuje konzervační olej Castrol Corrosion Inhibitor N 213
vylučující VCI. Již naplněný olej se nemusí vypouštět.
POZOR
Nebezpečí poleptání
Existuje nebezpečí poranění očí nebo rukou chemicky agresivními provozními látkami.
Používejte vhodné ochranné brýle a ochranné rukavice.
Olejové louže ihned odstraňte pomocí absorpčního prostředku na olej.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
33
Konzervace
5.2 Vnitřní konzervace redukční převodovky
POZOR
Nebezpečí popálení
Při otevření redukční převodovky naplněné Castrol Corrosion Inhibitor N 213 může dojít ke
vznícení nahromaděných výparů.
Vyhněte se otevřenému ohni, jiskrám a horkým předmětům.
Podíl Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v oleji
Pokud se používají čerpadla, filtry nebo senzory oleje nebo podíl Corrosion Inhibitor N 213 v
oleji činí více než 5%, nesmíte olej použít jako provozní olej.
Redukční převodovku propláchněte (Strana 52) po vypuštění směsi provozního a
konzervačního oleje. K propláchnutí použijte olej, který chcete později použít jako provozní
druh oleje. Tímto způsobem zabráníte nekompatibilitě. Proplachovací olej nepoužívejte jako
provozní olej.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí vzniku koroze
Při dlouhém otevření redukční převodovky hrozí nebezpečí vzniku koroze.
Redukční převodovku znovu vzduchotěsně uzavřete nejpozději jednu hodinu po jejím
otevření.
Zamezte kontaktu konzervačního oleje s elastomery.
Postup
K prodloužení životnosti vnitřní konzervace postupujte následujícím způsobem:
1. Z oblasti plnicího otvoru oleje odstraňte nečistoty.
2. Otevřete otvor pro doplňování oleje.
3. Konzervační olej naplňte při doporučené teplotě okolí a teplotě redukční převodovky ≥ 5 °C.
Na 1 krychlový metr volného objemu vnitřního prostoru použijte 1 litr konzervačního oleje.
Přibližný objem vnitřního prostoru redukční převodovky můžete určit pomocí následující
rovnice:
Objem vnitřního prostoru redukční převodovky ≈ délka x šířka x výška
4. Uzavřete otvor pro doplňování oleje.
5. Vzduchové mezery existujících labyrintových těsnění utěsněte lepicí páskou nebo jinými
vhodnými prostředky.
Výsledek
Životnost vnitřní konzervace redukční převodovky byla prodloužena.
Tabulka "Základní životnostHD0 i prodloužení životnosti vnitřní konzervace redukční
převodovky" v kapitole Životnost vnitřní konzervace před uvedením do provozu (Strana 27)
34
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Konzervace
5.3 Vnější konzervace kovových ploch bez povrchové úpravy
Vám poskytuje přehled o životnosti prodloužení vnitřní konzervace redukční převodovky
prostřednictvím Castrol Corrosion Inhibitor N 213 u vzduchotěsně uzavřených redukčních
převodovek:
Pokud není možné skladování bez vibrací, musíte jednou měsíčně protočit hnací hřídel, abyste
zamezili poškození korozí. Po protočení se musí hnací i výstupní hřídel nacházet v nové pozici.
5.3
Vnější konzervace kovových ploch bez povrchové úpravy
5.3.1
Konzervační prostředky a životnost vnější konzervace
V následující tabulce je uvedena životnost vnější konzervace konců hřídelí a ostatních
kovových ploch bez povrchové úpravy
Tabulka 5-3
Životnost vnější konzervace
Doba životnosti
Konzervační
prostředek
Tloušťka vr‐
stvy
Poznámky
Při skladování v suchých prostorách
až 3 roky
Tectyl 846 K-19
cca 50 µm
Dlouhodobá konzervace na voskové bázi:
Při skladování ve venkovních prosto‐
rách až 1 rok
5.3.2
● Odolný proti slané mořské vodě
● Odolává tropickým podmínkám
● Rozpustný ve sloučeninách CH
Prodloužení vnější konzervace
Úvod
Pokud chcete redukční převodovku skladovat déle, než je uvedeno v tabulce v kapitole
Konzervační prostředky a životnost vnější konzervace (Strana 35), musíte obnovit konzervaci
vnějších kovových ploch bez povrchové úpravy. K vnějším kovovým plochám bez povrchové
úpravy patří např.:
● Konce hřídele
● Příruby
● Šroubovací příruby pro součásti skříně
UPOZORNĚNÍ
Poškození těsnícího hřídelového kroužku
Při kontaktu s chemicky agresivními konzervačními a čisticími prostředky může dojít k
poškození těsnícího hřídelového kroužku.
Při obnově konzervace potřete hřídel v oblasti těsnicího břitu tukem.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
35
Konzervace
5.3 Vnější konzervace kovových ploch bez povrchové úpravy
Postup
K prodloužení životnosti vnější konzervace kovových ploch bez povrchové úpravy postupujte
následujícím způsobem:
1. Kovové plochy bez povrchové úpravy očistěte a odstraňte starý konzervační prostředek.
2. Naneste odpovídající konzervační prostředek (Strana 35).
3. Prodloužení vnější konzervace zaprotokolujte a protokol uschovejte spolu s provozním
návodem.
Další informace
Další informace k povoleným mazacím tukům naleznete seznamu povolených maziv "T
7300" (Strana 21).
36
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Uvádění do provozu
6
Úvod
Následující údaje popisují opatření pro konzervaci a mazání při uvedení do provozu.
6.1
Nezbytná opatření pro plnění oleje k uvedení do provozu
Podmínky
Na redukční převodovce proveďte přípravu:
● Na pracovišti zajistěte dostatek volného místa a jeho čistotu.
● Připravte si následující pomocné prostředky a díly:
– Vhodné prostředky pro zachycení a odčerpání oleje v dodatečné velikosti
– Vhodné čisté prostředky a nádoby pro odběr vzorků oleje (Strana 46)
– Vhodné prostředky k popsání odebraných vzorků oleje
– Dostatečné množství proplachovacího oleje (pokud je nezbytný)
– Správný druh čerstvého oleje v dostatečném množství pro novou náplň redukční
převodovky (Strana 57)
– Vyčištěný plnicí systém a další pomocné prostředky včetně plnicích filtrů
– Nová těsnění (pokud jsou nezbytná)
– Čisticí a absorpční prostředky na olej
– Čisté a nitky nepouštějící hadry v dostatečném množství
Postup
K prvnímu naplnění redukční převodovky provozním olejem postupujte následujícím
způsobem:
1. Vypusťte stávající konzervační olej (Strana 51) a uzavřete vypouštěcí otvor oleje.
2. Odstraňte stávající těsnicí lepicí pásky.
3. Je-li nutno provést průplach, proveďte propláchnutí (Strana 52).
4. Odeberte vzorek čerstvého oleje (Strana 46), nechejte jej otestovat v laboratoři a výsledky
testu přiložte k dokumentaci redukční převodovky.
5. Z oblasti plnicího otvoru oleje odstraňte nečistoty.
6. Otevřete otvor pro doplňování oleje.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
37
Uvádění do provozu
6.1 Nezbytná opatření pro plnění oleje k uvedení do provozu
7. Naplňte nový provozní olej v příslušném množství (Strana 57).
8. Podle předpisu uzavřete otvor pro doplňování oleje.
9. Stávající šroubovou zátku nahraďte příslušným vzduchovým filtrem.
Zprovoznění redukčních převodovek, které ještě nebyly v provozu
Následující tabulka poskytuje přehled o nezbytných opatřeních před uvedením do provozu v
závislosti na konzervaci a prodloužení konzervace:
Tabulka 6-1
Opatření před uvedením do provozu
Druh základní konzervace Druh prodloužení konzervace
Opatření před uvedením do provozu
Castrol Alpha SP 220 S
Castrol Alpha SP 150 S
● Pokud je provozní olej PG, vypusťte zbytky oleje a
důkladně propláchněte.
Žádná
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Castrol Alpha SP 220 S
Castrol Alpha SP 150 S
Naplněno konzervačním olejem (ne
olej PG)
● Pokud je provozní olej PG, vypusťte olej a důkladně
propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství, pokud je konzervační olej zároveň
provozním olejem, vypusťte až na provozní množství
oleje.
Castrol Alpha SP 220 S
Castrol Alpha SP 150 S
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji ≤ 5 %
● Pokud je provozní olej PG, vypusťte antikorozní
prostředek a důkladně propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Castrol Alpha SP 220 S
Castrol Alpha SP 150 S
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji > 5 %
● Pokud je provozní olej PG, vypusťte antikorozní
prostředek a důkladně propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Vypusťte antikorozní prostředek a naplňte provozním
olejem na požadované provozní množství.
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Ca‐
strol Tribol 1390/220
38
Žádná
● Pokud není provozní olej PG, vypusťte zbytky oleje a
důkladně propláchněte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Uvádění do provozu
6.1 Nezbytná opatření pro plnění oleje k uvedení do provozu
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Ca‐
strol Tribol 1390/220
Naplněno konzervačním olejem
(olej PG)
● Pokud není provozní olej PG, vypusťte olej a důkladně
propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství, pokud je konzervační olej zároveň
provozním olejem, vypusťte až na provozní množství
oleje.
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Ca‐
strol Tribol 1390/220
Naplněno povoleným minerálním
olejem
● Vypusťte olej a důkladně propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Ca‐
strol Tribol 1390/220
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji ≤ 5 %
● Pokud není provozní olej PG, vypusťte antikorozní
prostředek a důkladně propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Ca‐
strol Tribol 1390/220
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji > 5 %
● Pokud není provozní olej PG, vypusťte antikorozní
prostředek a důkladně propláchněte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Vypusťte antikorozní prostředek a naplňte provozním
olejem na požadované provozní množství.
Zprovoznění redukčních převodovek, které byly zakonzervovány a již byly v provozu
Následující tabulka poskytuje přehled o nezbytných opatřeních před uvedením do provozu v
závislosti na konzervaci a prodloužení konzervace:
Tabulka 6-2
Opatření před opětovným uvedením do provozu
Druh provozního oleje
Druh konzervace
Opatření před uvedením do provozu
Minerální olej,
olej na bázi PAO,
syntetické estery:
Naplněno provozním olejem
nebo
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji ≤ 5 %
● Olej vypusťte na provozní stav nebo je-li třeba, olej
vypusťte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Pokud je nezbytné, naplňte provozním olejem na
požadované provozní množství.
Minerální olej,
olej na bázi PAO,
syntetické estery:
Castrol Corrosion Inhibitor N 213 v
provozním oleji > 5 %
● Olej vypustit.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
39
Uvádění do provozu
6.2 Informace k prvnímu naplnění a výměně oleje
Polyglykolový olej
Naplněno provozním olejem
● Olej vypusťte na provozní stav nebo je-li třeba, olej
vypusťte.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Pokud je nezbytné, naplňte provozním olejem na
požadované provozní množství.
Polyglykolový olej
Naplněno olejem typu, který je od‐ ● Olej vypustit.
lišný od provozního oleje
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Propláchnout olejem stejného typu jako provozní olej.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Polyglykolový olej
Castrol Corrosion Inhibitor N 213
Při použití čerpadel, filtrů a/nebo olejových senzorů:
● Olej vypustit.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Propláchnout olejem stejného typu jako provozní olej.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
Při nepoužití čerpadel, filtrů a/nebo olejových senzorů:
● Olej vypustit.
● Pokud je nezbytné, radiální hřídelové těsnicí kroužky
vyměňte.
● Naplňte provozním olejem na požadované provozní
množství.
6.2
Informace k prvnímu naplnění a výměně oleje
Důležitá upozornění
Dbejte následujících pokynů k prvnímu naplnění a výměně oleje u redukční převodovky:
● Vždy dbejte na čistý olej v redukční převodovce.
● Stupeň čistoty převodového oleje ovlivňuje provozní bezpečnost a životnost redukční
převodovky a převodového oleje.
● Při plnění a výměně oleje se do vnitřního prostoru redukční převodovky nesmí dostat žádné
nečistoty, voda nebo jiné kapaliny.
● U větších množství oleje proveďte analýzu oleje (Strana 48). V případě potřeby proveďte
výměnu oleje (Strana 50).
● K zaprotokolování použijte kontrolní seznam pro plnění a výměnu oleje (Strana 69).
40
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Uvádění do provozu
6.3 Odstranění vnější konzervace
Další informace
Další informace k prvnímu naplnění a výměně oleje naleznete případně v provozním návodu
redukční převodovky.
6.3
Odstranění vnější konzervace
Úvod
Před montáží musíte odstranit vnější konzervaci kovových ploch bez povrchové úpravy:
POZOR
Nebezpečí zranění rozpouštědly
Delší nebo opakovaný kontakt s pokožkou může způsobit její zdrsnění a popraskání.
Dodržujte pokyny výrobce k manipulaci s rozpouštědly a noste vhodný ochranný oděv.
UPOZORNĚNÍ
Poškození těsnícího hřídelového kroužku
Při kontaktu s chemicky agresivními konzervačními a čisticími prostředky může dojít k
poškození těsnícího hřídelového kroužku.
Při obnově konzervace potřete hřídel v oblasti těsnicího břitu tukem.
Postup
K odstranění vnější konzervace postupujte následujícím způsobem:
● Z vnějších kovových ploch bez povrchové úpravy odstraňte konzervační prostředek.
● Jako rozpouštědlo můžete použít technický benzín, speciální rozpouštědla nebo mycí
rozpouštědla.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
41
Uvádění do provozu
6.3 Odstranění vnější konzervace
42
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
7
Údržba
Úvod
Následující údaje popisují opatření pro konzervaci a mazání při údržbě.
7.1
Všeobecné pokyny k údržbě
Všechny provedené činnosti údržby a servisu dokumentujte prostřednictvím Servisního a
údržbového plánu. Servisní a údržbový plán naleznete v provozním návodu redukční
převodovky.
Provozovatel musí zajisti dodržování uvedených lhůt. To platí také tehdy, je-li údržba zahrnuta
do interních plánů údržby provozovatele.
Nebudou-li uvedené lhůty pro údržbu a servis dodržovány, může dojít k poškození redukční
převodovky.
7.2
Kontrola hladiny oleje
7.2.1
Kontrola hladiny oleje pomocí olejové měrky
Podmínky
Kontrola stavu oleje se musí provádět při nečinné redukční převodovce a u oleje, který nepění.
Redukční převodovku na 5 až 10 minut odstavte.
Poznámka
Kontrola hladiny oleje u planetových převodovek
U planetových převodovek má poloha planetových kol vliv na výšku hladiny oleje.
Pro reprodukovatelnost pozice respektujte značku na hnací hřídeli.
Postup
Při kontrole hladiny oleje pomocí olejové měrky postupujte následujícím způsobem:
1. Olejovou měrku vyjměte.
2. Očistěte měřicí plochu.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
43
Údržba
7.2 Kontrola hladiny oleje
3. Olejovou měrku znovu zasuňte do plnicího otvoru oleje.
4. Zkontrolujte výšku hladiny oleje.
5. Olejovou měrku znovu namontujte.
Výsledek
Nachází-li se výška hladiny oleje mezi značkami Min a Max na olejové měrce, je množství
oleje správné.
Výška hadiny oleje nad značkou Max může být známkou vniknutí cizorodé kapaliny např. vody.
Zkontrolujte, zda olej neobsahuje vodu (Strana 48).
Výška hadiny oleje pod značkou Min může být známkou netěsnosti.
Oba stavy mohou vést k poškození redukční převodovky. Před naplněním nového oleje zjistěte
příčinu závady a odstraňte ji.
7.2.2
Kontrola hladiny oleje pomocí průhledítka
Podmínky
Kontrola stavu oleje se musí provádět při nečinné redukční převodovce a u oleje, který nepění.
Redukční převodovku na 5 až 10 minut odstavte.
Poznámka
Kontrola hladiny oleje u planetových převodovek
U planetových převodovek má poloha planetových kol vliv na výšku hladiny oleje.
Pro reprodukovatelnost pozice respektujte značku na hnací hřídeli.
Postup
Při kontrole hladiny oleje pomocí olejoznaku postupujte následujícím způsobem:
1. Průhledítko eventuálně očistěte.
2. Zkontrolujte výšku hladiny oleje.
Výsledek
Nachází-li se výška hladiny oleje uprostřed průhledítka, je množství oleje správné.
Výška hadiny oleje nad průhledítkem může být známkou vniknutí cizorodé kapaliny např. vody.
Zkontrolujte, zda olej neobsahuje vodu (Strana 48).
Výška hadiny oleje pod průhledítkem může být známkou netěsnosti.
Oba stavy mohou vést k poškození redukční převodovky. Před naplněním nového oleje zjistěte
příčinu závady a odstraňte ji.
44
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.3 Vzorky oleje
7.2.3
Kontrola hladiny oleje pomocí ukazatele stavu oleje
Podmínky
Kontrola stavu oleje se zpravidla provádí při nečinné redukční převodovce a u oleje, který
téměř nepění. Redukční převodovku na 5 až 10 minut odstavte.
Poznámka
Kontrola hladiny oleje u planetových převodovek
U planetových převodovek má poloha planetových kol vliv na výšku hladiny oleje.
Pro reprodukovatelnost pozice respektujte značku na hnací hřídeli.
Postup
Při kontrole hladiny oleje pomocí ukazatele stavu oleje postupujte následujícím způsobem:
1. Ukazatel stavu oleje eventuálně očistěte.
2. Zkontrolujte výšku hladiny oleje v ukazateli.
Výsledek
Nachází-li se výška hladiny oleje mezi značkami Min a Max olejového ukazatele, je množství
oleje správné.
Výška hadiny oleje nad značkou Max může být známkou vniknutí cizorodé kapaliny např. vody.
Zkontrolujte, zda olej neobsahuje vodu (Strana 48).
Výška hadiny oleje pod značkou Min může být známkou netěsnosti.
Oba stavy mohou vést k poškození redukční převodovky. Před naplněním nového oleje zjistěte
příčinu závady a odstraňte ji.
7.3
Vzorky oleje
Výsledky testů vzorků oleje Vám umožňují nejen posouzení stavu oleje, ale často i stavu
součástí redukční převodovky.
Jako alternativu pro dodržování pevných intervalů výměny oleje můžete vzorky oleje nechat
otestovat technickým servisem výrobce oleje a nechat si povolit další používání oleje. V tomto
případě výrobce oleje ručí za dodržení vlastností oleje podle specifikace firmy Siemens.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
45
Údržba
7.3 Vzorky oleje
7.3.1
Odebrat vzorek oleje
Úvod
Pro referenci nechejte před naplněním redukční převodovky otestovat vzorek čerstvého
provozního mazacího oleje. Ve stejné laboratoři nechejte později otestovat také vzorky starého
oleje.
Výsledky testů zaprotokolujte pro pozdější srovnání a uschovejte je.
POZOR
Nebezpečí opaření
Horká unikající provozní média (> 50 °C) mohou při odběru způsobit závažná poranění.
Noste vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
Podmínky
Vzorek oleje odeberte tak, aby byl reprezentativní:
● Zajistěte co nejvyšší homogenitu olejové náplně. Proto vzorek odebírejte, pokud je to
možné, při běžící redukční převodovce, ve stavu zahřátém na provozní teplotu.
● Při nezbytném odstavení redukční převodovky vzorek odeberte během 10 minut po
odstavení redukční převodovky z provozu. Tak nejlépe zabráníte odmísení nebo usazení.
● Odběr nechejte provádět stejnou osobu, na stejném místě a stejnou metodou.
Nádoba na vzorky
Jako nádoba se vzorky je vhodná čistá a suchá nádoba s těsnými uzávěry. Nádoba na
odebrané vzorky musí být ve vztahu k odebíraných vzorkům odolné vůči provozním teplotám
oleje. Obzvlášť vhodné jsou transparentní a těsně uzavíratelné láhve se širokým hrdlem ze
skla nebo PE-HD.
POZOR
Výběr nevhodných nádob na vzorky
Požití oleje může způsobit tělesné poranění.
Zbytky nacházející se v nádobě na vzorky mohou zkreslit vzorek oleje.
Nepoužívejte lahve od mléka, vína, piva, minerálních vod nebo jiné nádoby, které slouží k
uchovávání potravin, ani ty, které byly odpovídajícím způsobem vyčištěny a označeny.
46
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.3 Vzorky oleje
Kontrolní intervaly a množství oleje
V následujících situacích postupujte podle údajů směrnice FVA 616 „Odběr vzorků“ a údaje
použijte jako orientační pro intervaly odběru vzorků:
● Provoz za normálních podmínek
● Bez výraznějšího znečištění z okolního prostředí
● Instalace v hale
Následující tabulka Vám poskytne přehled o kontrolních intervalech pro odběr vzorků za
uvedených podmínek: Za nepříznivých podmínek, výraznějšího znečištění z okolního prostředí
a při instalaci venku jsou účelné častější odběry vzorků.
Tabulka 7-1
Kontrolní intervaly u odběru vzorků
Množství oleje v redukční převodovce Interval odběru vzorků
≤ 20 litrů
5 000 provozních hodin, minimálně jednou ročně
> 20 litrů ≤ 100 litrů
3 000 provozních hodin, minimálně jednou ročně
> 100 litrů ≤ 500 litrů
3 000 provozních hodin, minimálně jednou za půl roku
> 500 litrů
2 000 provozních hodin, minimálně jednou za čtvrt roku
Potřebná velikost vzorků oleje závisí na požadovaném rozsahu testování. Pro rutinní testy je
zpravidla dostačující množství 250 ml.
Postup
Při odběru vzorků oleje postupujte následujícím způsobem:
1. Při volbě místa odběru dbejte na to, aby byl přístupný olej, který se pohyboval. Vyhněte se
místům, na kterých olej stojí nebo vzorkům přímo z povrchu hladina nebo ze dna. Je-li v
olejovém okruhu olejový filtr, odeberte vzorek před filtračním místem.
2. Místo odběru před odebíráním vzorků vyčistěte.
3. Během odběru vzorků zamezte vniknutí vlhkosti (vody) a nečistot (např, prachu) z okolí.
4. Vzorky oleje naplňte do transparentních a těsně uzavíratelných lahví se širokým hrdlem ze
skla nebo PE-HD.
Pokud musíte nádobu na vzorky vyčistit, doporučujeme její opakované důkladné
vypláchnutí provozním olejem na místě. Proplachovací olej následně zlikvidujte.
5. Nádoby se vzorky označte oděruvzdornou tužkou nebo neztratitelnou etiketou.
Zaznamenejte následující údaje:
– Firma/provozovatel zařízení
– Označení a případně sériové číslo zařízení
– Případně místo odběru vzorku
– Druh oleje/obchodní název
– Číslo šarže oleje
– Datum odběru vzorku
6. Navíc k údajům na nádobě se vzorkem připojte vyplněnou průvodku, kterou bude možno
jednoznačně přiřadit vzorku.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
47
Údržba
7.3 Vzorky oleje
7. Kopii průvodky vzorku založte do dokumentace redukční převodovky.
8. Po odběru vzorku oleje zkontrolujte jeho množství a v případě potřeby doplňte čerstvým
olejem.
Další informace
Další informace o vlastnostech vhodné nádoby na odběr vzorků jsou uvedeny v normě ISO
3722 "Hydraulic fluid power-Fluid sample containers–Qualifying and controlling cleaning
methods".
Další informace o požadované velikosti vzorku oleje obdržíte při konzultaci s testovací
laboratoří.
7.3.2
Hodnocení výsledků testů vzorků oleje
Úvod
Při kontrole oleje dodržujte následující body:
● Obsah vody v oleji nechejte stanovit pomocí metody Karla Fischera.
● Odchylka viskozity oleje vzorku oleje od viskozity oleje uvedené v technických datech oleje
nesmí podle DIN 51517-3 překročit 10 %.
● Čistota oleje by neměla být horší než -/20/15 podle ISO 4406.
Testovací laboratoři oznamte, že olej musí být k měření zředěn toluenem, aby se neměřily
vzduchové bublinky a měkké součásti.
● Trendové analýzy naměřeného obsahu prvků jsou většinou důležitější než absolutní
hodnoty. Bez filtrace je nutno přirozeně očekávat vyšší hodnoty znečištění než u zařízení
s filtrací.
48
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.3 Vzorky oleje
Výsledky měření
Následující tabulka Vám poskytne přehled o vyhodnocení výsledků naměřených hodnot
obsahu vody:
Tabulka 7-2
Výsledky naměřených hodnot obsahu vody
Naměřený obsah vo‐ Naměřený obsah vo‐ Poznámka
dy pro minerální ole‐ dy pro vodou ředitel‐
je, PAO, vodou
né PG
neředitelné PG a
syntetické estery
< 300 ppm = 0,03 % < 15 000 ppm
= 1,5 %
Obsah vody v oleji se pohybuje v rozmezí tolerancí.
300 ppm ... 600 ppm
= 0,03 % ... 0,06 %
Obsah vody v oleji se ještě pohybuje v rozmezí tolerancí.
15 000 ppm ...
20 000 ppm
= 1,5 % ... 2,0 %
> 600 ppm = 0,06 % > 20 000 ppm
= 2,0 %
Sledujte vývoj obsahu vody v oleji. Problém konzultujte
se zákaznickým servisem (Strana 63).
Obsah vody v oleji se již nepohybuje v rozmezí tolerancí.
Zjistěte příčinu vysokého obsahu vody v oleji a odstraňte
ji. Případně olej vyměňte (Strana 50).
UPOZORNĚNÍ
Voda s obsahem soli
Voda s obsahem soli může mít výrazně negativní vliv než voda bez obsahu soli.
Vodě s obsahem soli se vyhněte zvláště u polyglykolenu, protože může dojít ke tvorbě
agresivních kyselin.
Poznámka
Použitelnost oleje
O další použitelnosti oleje musí rozhodnout dodavatel oleje. Dodavatel oleje musí garantovat
dodržení vlastností oleje podle podle specifikace firmy Siemens.
Změny výsledků testů
Následující tabulka Vám poskytne přehled o možných příčinách změn výsledků testů (trendová
analýza):
Tabulka 7-3
Trendová analýza
Změna
Možné příčiny
Viskozita ↑
Odpaření krátce řetězených součástí
Proniknutí vysoce viskozních tekutin/tuků
Viskozita ↓
Rozklad dlouze řetězených součástí
Látka zlepšující VI rozdělena/spotřebována
Proniknutí nízkoviskozních cizorodých tekutin
TAN (NZ) ↑
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Zestárlý olej, vznikla kyselina
49
Údržba
7.5 Výměna oleje
7.4
Změna
Možné příčiny
PQ-Index ↑
Opotřebení magnetizovatelných látek (zvláště Fe)
Fe ↑
Opotřebení a oxidace ozubených kol a valivých ložisek, koroze skříně
Cr ↑
Opotřebení ozubených kol a valivých ložisek
Ni ↑
Opotřebení ozubených kol a valivých ložisek
Al ↑
Opotřebení ložisek olejového čerpadla
Cu ↑
Opotřebení klecí valivých ložisek, kluzných ložisek
Zn ↑
Vymyto ze základního nátěru
Zn ↓
Spotřebovaná aditiva s podílem Zn
Sn ↑
Opotřebení kluzných ložisek
Si ↑
Vnější znečištění (prach)
Si ↓
Spotřebováno aditivum proti pěnění
Ca ↑
Vnější znečištění (např. vápenitý prach)
Zakalený olej
Znečištění vodou nebo jinými cizími kapalinami (také oleji)
Olej ztmavlý
Olej zestárlý
Doplnit olej
Pro doplňování provozním olejem platí stejné podmínky jako při nové náplni provozním
olejem (Strana 57). Platí to zvláště při použití plnicího filtru.
Redukční převodovku plňte pouze druhem oleje, který jste již používali. Pokud není možné
naplnit redukční převodovku druhem oleje, který jste již používali, musíte provést kompletní
výměnu oleje (Strana 50) včetně propláchnutí redukční převodovky (Strana 52).
7.5
Výměna oleje
7.5.1
Podmínky a poznámky
Při výměně oleje mějte prosím na paměti následující opatření:
● Před výměnou oleje odeberte z redukční převodovky vzorek oleje (Strana 46) oleje o
provozní teplotě. Tento vzorek oleje zdokumentujte pro další kontroly a vzorek oleje
uschovejte.
● Výměnu oleje proveďte krátce po odstavení redukční převodovky, abyste zamezili
usazování eventuálně přítomných pevných částic. Pokud to není možné, odstavte na
krátkou dobu redukční převodovku z provozu.
50
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.5 Výměna oleje
7.5.2
Vypuštění starého oleje
Úvod
Než bude možno naplnit čerstvý olej, musíte starý olej vypustit a případně provést
propláchnutí (Strana 52).
Olej můžete vypustit nebo odsát.
Řiďte se instrukcemi v provozním návodu redukční převodovky pro vypouštění starého oleje.
To platí zvláště u centrálních mazacích systémů a jiných olejových zásobovacích zařízení.
Pokud nejsou odpovídající pokyny k dispozici, použijte pro vypuštění resp. odsání oleje nejníže
položený bod.
Podmínky
Olej vypouštějte ještě dokud je teplý a má teplotu cca 50 °C.
POZOR
Nebezpečí opaření
Unikající horký olej může způsobit poranění.
Nezahřívejte olej na více než 50 °C.
Vypouštěcí šroub oleje nebo vypouštěcí kohout otevírejte opatrně.
Noste vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Vytékající olej ihned
zlikvidujte s pomocí absorpčního materiálu.
Postup
Abyste vypustili starý olej, postupujte následujícím způsobem:
1. Redukční převodovku odstavte zajistěte proti uvedení do provozu.
2. Zkontrolujte hladinu oleje (Strana 43) a zdokumentujte ji.
3. U redukční převodovky zkontrolujte možnou netěsnost (Strana 60). Pokud netěsnost
zjistíte, najděte příčinu a před novým plněním ji odstraňte.
4. Před vypouštěním oleje otevřete všechny odvzdušňovací otvory.
Vyšroubujte vzduchový filtr s redukčním šroubem nebo filtr vlhkého vzduchu nebo
šroubovou zátku.
5. Nádobu pro zachycení oleje umístěte pod výtokem oleje.
6. Olej vypusťte. Vyprázdněte i případné olejové kapsy.
7. Vyprázdněte i případné vedlejší agregáty (jako přívodní olejové systém, filtry), potrubní
rozvody a přídavné části.
8. Vytékající olej zachyťte podle předpisů.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
51
Údržba
7.5 Výměna oleje
9. U redukčních převodovek s olejovým oběhovým mazáním a přívodními olejovými systémy
vyprázdněte olejový systém podle předpisů výrobce uvedených v provozním a údržbovém
návodu.
10.U redukčních převodovek s výpustným olejovým šroubem zkontrolujte stav
navulkanizaovaného těsnicího kroužku. V případě potřeby vyměňte výpustný olejový
šroub.
11.Výpustné otvory znovu uzavřete.
7.5.3
Proplachování
7.5.3.1
Kompatibilita konzervačního a provozního oleje
Dbejte následujících pokynů při nezbytném proplachování redukční převodovky na základě
kompatibility konzervačního a provozního oleje:
Tabulka 7-4
Požadavky při proplachování v závislosti na konzervaci
Konzervace pomocí
Provozního oleje na bázi
polyglykolu (PG)
minerálního oleje, PAO nebo
syntetického esteru
Castrol Alpha SP 150 S
Proplachování nezbytné
Proplachování není nutné
Castrol Alpha SP 220 S
Proplachování nezbytné
Proplachování není nutné
Castrol Corrosion Inhibitor N 213
≤ 5 % provozního oleje
Proplachování nezbytné při
použití čerpadel, filtrů a/nebo
olejových senzorů
Proplachování není nutné
Castrol Corrosion Inhibitor N 213
> 5 % provozního oleje
Proplachování nezbytné
Proplachování nezbytné
Castrol Optigear Synthe‐
tic 1390/220 dříve Castrol Tri‐
bol 1390/220
Proplachování není nutné
Proplachování nezbytné
UPOZORNĚNÍ
Proplachovací olej nepoužívejte jako provozní olej
K propláchnutí použijte olej, který chcete později použít jako provozní druh oleje. Tímto
způsobem zabráníte nekompatibilitě.
Proplachovací olej nepoužívejte jako provozní olej.
7.5.3.2
Redukční převodovku propláchněte
Úvod
Pokud jsou v provozním návodu redukční převodovky k dispozici údaje o proplachování,
dodržujte je. Následně uvedený postup upravte podle místních podmínek.
52
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.5 Výměna oleje
K propláchnutí použijte olej, který chcete později použít jako provozní druh oleje. Tímto
způsobem zabráníte nekompatibilitě.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí opaření vytékajícím horkým olejem
Pokud se olej zahřeje příliš, může dojít k opaření.
Abyste předešli opaření, nezahřívejte proplachovací olej na více než 50 °C.
Postup
Pro propláchnutí postupujte následujícím způsobem:
1. Zajistěte, aby redukční převodovka nebyla v provozu a zajistěte ji proti neúmyslnému
spuštění.
2. Před použitím vizuálně zkontrolujte proplachovací olej na homogenitu a znečištění.
Nepoužívejte znečištěný proplachovací olej.
3. Systém proplachovacím olejem naplňte tak, aby při krátkém provozu na prázdno nebo
částečném zatížení mohla běžet bez poruchy a čerpadlo nenasávalo vzduch.
Pokud nebylo čerpadlo instalováno, můžete použít samostatný filtrační agregát s vlastním
čerpadlem. Tento agregát není součástí dodávky redukční převodovky.
Zahřátý proplachovací olej zlepšuje účinnost proplachování a zkracuje potřebnou dobu
proplachování. Nepřekračujte 50 °C, jinak může dojít k opaření.
4. Při plnění proplachovacím olejem zohledněte eventuální vedlejší agregáty. V případě
potřeby vedlejší agregáty naplňte samostatně a po propláchnutí je opět vyprázdněte.
5. Pokud je to možné, nechejte redukční převodovku běžet s proplachovacím olejem, aby se
zbytky oleje v systému intenzivně smíchaly s proplachovacím olejem a nečistoty se v co
nejvyšší míře uvolnily. Pokud to není možné, musíte v případě potřeby proces
proplachování prodloužit.
Pokud není v provozním návodu redukční převodovky uveden žádný čas proplachování,
doporučuje se doba, za kterou proplachovací olej poteče minimálně 10 krát celým
systémem. Tuto dobu pro redukční převodovku vypočtete tak, že množství
proplachovacího oleje vydělíte čerpaným množstvím čerpadla.
Čím více je provozního oleje a čím větší je znečištění, tím déle nechejte redukční
převodovku proplachovat.
6. Proplachovací olej během proplachování čistěte vedlejším proudem s filtrem a jemností
filtru 10 μm a filtračním kvocientem β10(c) ≥ 200.
7. Proplachovací olej vypusťte (Strana 51).
8. Proplachovací olej vizuálně (Strana 54) zkontrolujte.
Výsledek
Pokud se v oleji redukční převodovky nečistoty vyskytují i nadále, opakujte proplachování,
dokud nedosáhnete požadovaného stavu.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
53
Údržba
7.5 Výměna oleje
Proplachovací olej můžete případně vyčistit a znovu použít k proplachování. Pokud již není
možno proplachovací olej k proplachování použít, odborně jej zlikvidujte.
Poznámka
Proplachovací olej nepoužívejte jako provozní olej
Proplachovací olej nepoužívejte jako provozní olej.
Proplachovací olej po propláchnutí vypusťte.
7.5.4
Kontroly a činnosti před novým plněním oleje
Po novém naplnění redukční převodovky provozním olejem musíte provést následující
kontroly a činnosti.
7.5.4.1
Porovnávání množství oleje
K porovnání množství oleje postupujte následujícím způsobem:
1. Porovnejte množství vypuštěného oleje s nominálním množstvím uvedeným výrobcem.
Pokud se množství vypuštěného oleje i přes správnou výšku hladiny oleje výrazně odlišuje
směrem dolů, můžete počítat s výrazně větším množstvím starého oleje v redukční
převodovce nebo vedlejších agregátech.
2. Proveďte propláchnutí (Strana 52).
7.5.4.2
Olej vizuálně zkontrolujte
Abyste zkontrolovali olej, postupujte následujícím způsobem:
1. U vypuštěného množství oleje vizuálně zkontrolujte následující vlastnosti:
– Vzhled
– Barva
– Znečištění
2. Zjistíte-li silné znečištění (např. voda, kovové částice, kal), spojte se pro nalezení příčiny
se zákaznickým servisem Siemens (Strana 63).
3. Před novým naplněním propláchněte (Strana 52) důkladně olejový mazací systém.
54
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.5 Výměna oleje
7.5.4.3
Zkontrolujte části redukční převodovky
Abyste zkontrolovali části redukční převodovky, postupujte následujícím způsobem:
1. Pomocí magnetu nebo magnetického odlučovače nebo filtru oděru kovu zkontrolujte
vypouštěcí šroub.
2. V případě potřeby vypouštěcí šroub vyčistěte.
Pokud máte podezření na silný oděr, spojte se pro nalezení příčiny se zákaznickým
servisem Siemens (Strana 63).
3. Před otevřením inspekčního víka na redukčních převodovkách důkladně očistěte okolí, aby
se při otevírání víka do vnitřního prostoru redukční převodovky nedostaly žádné nečistoty
zvenčí.
4. Otevřete inspekční víko.
5. Zkontrolujte vnitřní prostor redukční převodovky, ozubení a valivá ložiska a/nebo kluzná
ložiska na poškození.
6. Eventuální poškození nechejte odstranit servisní službou firmy Siemens.
7. U silných usazenin nebo jiných znečištění proveďte propláchnutí (Strana 52).
Pokud je zřejmé, že není možno nečistoty odstranit samotným proplachováním, odstraňte
je mechanicky. Zásobníky můžete vyčistit např. gumovou škrabkou.
7.5.4.4
Vyčistit olejový filtr a vyměnit filtrační vložku
Podle typu filtru je možno filtr vyčistit nebo vyměnit filtrační vložku.
Při čištění filtru postupujte následujícím způsobem:
1. Předpisově vyčistěte a vyměňte stávající olejové filtry a těsnění.
2. Starý olej následně předpisově zlikvidujte.
U určitých syntetických olejů nebo znečištění mohou být nezbytná jiná opatření pro likvidaci
než u normálního starého oleje. Dodržujte datové listy oleje.
Další informace
Další informace o typu filtru jsou uvedeny v provozním návodu pro redukční převodovky.
7.5.4.5
Vyčistěte vzduchový filtr
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění očí stlačeným vzduchem
Zbytková voda a částice nečistot mohou poranit oči.
Používejte vhodné ochranné brýle.
Pokud se na vzduchovém filtru usadila vrstva prachu, vyčistěte vzduchový filtr, i když ještě
neuplynula požadovaná lhůta.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
55
Údržba
7.5 Výměna oleje
Při čištění vzduchového filtru postupujte následujícím způsobem:
1. Vyčistěte okolí filtru a případně demontujte filtrační klapku vzduchového filtru.
2. Vyšroubujte vzduchový filtr s redukčním šroubem nebo filtr vlhkého vzduchu nebo
šroubovou zátku.
3. Vzduchový filtr vymyjte vhodným čisticím prostředkem např. technickým benzínem.
4. Volitelné: Vzduchový filtr profoukněte stlačeným vzduchem.
5. Vzduchový filtr nechejte vyschnout.
6. Našroubujte vzduchový filtr znovu do otvoru.
7. Případně namontujte filtrační klapku vzduchového filtru.
7.5.4.6
Vyměňte filtr vlhkého vzduchu.
Pokud je na redukční převodovce našroubován filtr vlhkého vzduchu a silicagel ve filtru vlhkého
vzduchu kompletně změní barvu ve srovnání se stavem při dodání, vyměňte filtr vlhkého
vzduchu.
Při výměně filtru vlhkého vzduchu postupujte následujícím způsobem:
1. Vyšroubujte filtr vlhkého vzduchu.
2. Otevřete 2 z 8 otvorů na spodní straně nového filtru vlhkého vzduchu.
3. Našroubujte nový vzduchový filtr do otvoru.
7.5.4.7
Zkontrolujte vzduchový olejový chladič
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění očí stlačeným vzduchem
Zbytková voda a částice nečistot mohou poranit oči.
Používejte vhodné ochranné brýle.
Při kontrole vzduchového olejového chladiče postupujte následujícím způsobem:
1. Odstraňte nečistoty na chladicím bloku.
2. Zkontrolujte stav chladicího bloku.
3. Zkontrolujte šroubení a potrubní rozvody na netěsnost a pokud je to třeba, vyměňte je.
56
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.5 Výměna oleje
7.5.4.8
Zkontrolujte vodní olejový chladič
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění očí stlačeným vzduchem
Zbytková voda a částice nečistot mohou poranit oči.
Používejte vhodné ochranné brýle.
Při kontrole vodního olejového chladiče postupujte následujícím způsobem:
1. Zkontrolujte vodní olejový chladič na netěsnosti vodního potrubí.
2. Zkontrolujte šroubení a potrubní rozvody na netěsnost a pokud je to třeba, vyměňte je.
7.5.5
Plnění nového oleje
Úvod
Při výměně oleje redukční převodovku plňte zásadně čerstvým olejem původně použitého
druhu. Dodržujte případně údaje o vyžadovaných třídách čistoty uvedených v provozním
návodu. Pro změnu značky oleje musí být vážné důvody. Při nekompatibiltě oleje používaného
předtím a potom proveďte propláchnutí (Strana 52)
Pro pozdější srovnání uschovejte vzorek oleje čerstvé náplně před naplněním.
Poznámka
První naplnění
Při prvním naplnění dodržujte pokyny od bodu 27 z "Kontrolního seznamu pro plnění a výměnu
oleje (Strana 69)".
Plnění s olejovým filtrem
Čerstvý olej může být znečištěn. Olej doplňujte přes filtr. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje,
standardně použijte při plnění filtr s jemností filtru 10 μm a filtračním kvocientem β10(c) ≥ 100.
Při použití vysoceviskózních olejů je zpravidla nutné provést plnění s filtrací pomocí filtračního
agregátu s vlastním čerpadlem. Tento agregát není součástí dodávky redukční převodovky.
Před filtrováním se dodavatele oleje zeptejte, jestli je možno olej filtrovat přes filtr se
zamýšlenou velikostí ok. Při plnění nesmí být olej studený, protože je pro agregáty často
přípustná stávající maximální viskozita 1 000 mm2/s.
Postup
Při plnění nového převodového oleje postupujte následujícím způsobem:
1. Vyčistěte vzduchový filtr (Strana 55) nebo vyměňte filtr vlhkého vzduchu (Strana 56).
2. Pokud je to nezbytné, proveďte propláchnutí.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
57
Údržba
7.5 Výměna oleje
3. U čerstvého oleje vizuálně zkontrolujte následující parametry:
– Homogenita
– Pevné nečistoty a voda (zakalení)
– Barva a vzhled podle specifických dat produktu uvedených výrobcem oleje
4. Vyčistěte a otevřete otvor pro doplňování oleje. Dodržujte také údaje podle rozměrového
výkresu.
5. Čerstvý olej naplňte do požadované výšky hladiny, případně přes olejový filtr.
Údaj o množství oleje na typovém štítku je orientační hodnota. Pro plnicí množství je
rozhodující značení na měrce oleje nebo systémech ukazatelů oleje (Strana 43).
6. Třídu čistoty zaznamenejte v protokolu.
7. Volitelné: U redukčních převodovek s namontovaným přírubovým čerpadlem včetně sacího
potrubí olej plňte přes plnicí šroub.
8. Volitelné: U redukčních převodovek s tlakovým mazáním nebo olejovým systémem
chlazení musíte navíc naplnit také olejový okruh. Redukční převodovku s namontovaným
přírubovým čerpadlem krátce odstavte z provozu.
9. Volitelné: Pokud se vyskytují olejové kapsy, naplňte je olejem. Olejem zalejte i ozubení.
10.Zajistěte, aby byla redukční převodovka a všechny komponenty přívodu oleje, filtry a
potrubí naplněny olejem.
11.Vytékající olej ihned zlikvidujte s pomocí absorpčního materiálu.
12.Po krátké době provozu, cca 10 minut a klidové době nejméně 15 minut, zkontrolujte stav
oleje (Strana 43). Podle potřeby olej dolijte nebo vypusťte.
13.Uzavřete otvor pro doplňování oleje.
Výsledek
Výměna oleje resp. první naplnění bylo provedeno.
Vyplňte dokumentační list pro výměnu oleje (Strana 67) a uschovejte jej.
Nejpozději za týden zkontrolujte olejový filtr (pokud je k dispozici) na usazeniny. Olejový filtr
vyčistěte nebo případně vyměňte. Mohlo dojít k uvolnění zbytkových nečistot, které by mohly
zablokovat filtr.
Po cca 5 provozních hodinách odeberte další vzorek oleje (Strana 45) z redukční převodovky,
který bude zdokumentován a uschován pro pozdější testy.
58
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.7 Zkontrolujte hadicové rozvody
7.6
Změna druhu oleje
Úvod
Změnu druhu oleje byste měli provádět jen z důležitých důvodů nebo ve výjimečných
případech po konzultaci s firmou Siemens.
Poznámka
Redukční převodovku propláchněte
Při změně druhu oleje na nový druh podobného složení proveďte propláchnutí (Strana 52).
Kompatibilitu různých druhů oleje může posoudit jen výrobce olejů. Proto ji zohledněte v
procesu rozhodování.
Změna na jiný typ základního oleje
Nekompatibilita se může vyskytnout zvláště při přechodu na jiný typ základního oleje s výrazně
odlišnou technologií aditiv.
Po vypuštění starého oleje musíte celé zařízení důkladně vyčistit a propláchnout (Strana 52).
Proplachovací olej můžete v tomto případě použít maximálně jednou k proplachování stejné
redukční převodovky. Proplachovací olej poté zlikvidujte.
Při změně základního typu oleje dodržte navíc následující body:
● Zkontrolujte kompatibilitu nového oleje s ostatními součástmi redukční převodovky, např.
těsnicími materiály, laky nebo nátěry. Doporučuje se použití olejů povolených firmou
Siemens (Strana 20).
● U olejů s vyšší viskozitou se mohou vyskytnou problémy s kavitací, případně jsou nutné
větší průřezy sacího potrubí.
7.7
Zkontrolujte hadicové rozvody
I při odborném skladování a přípustném zatížení hadice a hadicové rozvody přirozeně stárnou.
Tím je omezena doba jejich použití.
Výměna hadicových rozvodů
Hadicové rozvody mohou být poškozeny v důsledku jejich nadměrného zestárnutí nebo
působení vnějších vlivů. Zkontrolujte hadicové rozvody před prvním uvedením zařízení do
provozu a pal nejméně jednou ročně na provozně bezpečný stav.
Zajistěte, aby byly hadicové rozvody v přiměřených intervalech měněny, i když se nebudou
vyskytovat žádná viditelná poškození. Používejte hadice, které nejsou starší než 6 let. Datum
výroby je natištěno na hadici.
Při zohlednění okolních podmínek můžete na základě kontrolních hodnot a zkušeností stanovit
dobu použití.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
59
Údržba
7.9 Úniky a těsnost
Postup
Abyste zkontrolovali hadicové rozvody, postupujte následujícím způsobem:
1. Zkontrolujte hadicové rozvody na netěsnosti a úniky.
2. Zkontrolujte datum výroby, které je natištěno na hadici.
3. Vyměňte včas netěsné nebo příliš staré hadicové rozvody, nejpozději každých 6 let.
7.8
Labyrintová těsnění mazaná tukem domažte
Úvod
Používejte jen mazací tuky povolené firmou Siemens AG (Strana 24).
Přesné označení maznice je uvedeno v souhrnné dokumentaci redukční převodovky.
Postup
Pro domazání labyrintu tukem postupujte následujícím způsobem:
1. Očistěte maznici.
2. Tukový lis připojte na maznici.
3. Do každé maznice natlačte 30 g mazacího tuku.
4. Tukový lis sejměte z maznice.
POZOR
Nebezpečí uklouznutí
Existuje nebezpečí uklouznutí v důsledku vytlačeného tuku.
Z labyrintu vystupující tuk ihned odstraňte a odborně zlikvidujte.
7.9
Úniky a těsnost
Následující tabulka Vám poskytne přehled možných úniků těsnících hřídelových kroužků,
popisů, nezbytných opatření a dalších pokynů:
60
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Údržba
7.9 Úniky a těsnost
Tabulka 7-5
Stav těsnicí hrany
Stav těsnicí hrany
Popis
Těsné, suché
Na radiálním hřídelovém těs‐ ● Žádná
nicím kroužku není patrna žá‐
dná vlhkost
Těsné, vlhké
Vlhký film podmíněný funkcí
v oblasti těsnicí hrany, který
však nepřekračuje spodní
hranu radiálního hřídelového
těsnicího kroužku
● Ulpívající nečistoty otřete z
těsnicí hrany pod těsnicím
břitem.
Vlhký film přesahující spodní
hranu radiálního hřídelového
těsnicího kroužku, ale neod‐
kapává
● Otřete těsnicí hranu pod
těsnicím břitem.
Těsné, mokré
Opatření
● Těsnicí břit nesmíte znečistit.
Upozornění
Často se stává, že radiální
hřídelový těsnicí kroužek při
dalším provozu sám vyschne.
Žádný důvod k reklamaci
● Sledujte únik.
● Těsnicí břit nesmíte znečistit.
● Sledujte únik.
Často se stává, že radiální
hřídelový těsnicí kroužek při
dalším provozu sám vyschne.
Žádný důvod k reklamaci
Měřitelný únik
Patrná malá stružka na spod‐ ● Pokud je to třeba, radiální
ní straně radiálního hřídelo‐
hřídelový těsnicí kroužek
vého těsnicího kroužku, od‐
vyměňte.
kapává
● Zjistěte příčinu poškození
radiálního hřídelového
těsnicího kroužku a odstraňte ji.
Může být důvodem k rekla‐
maci,
jedna kapka za den je přija‐
telná.
Krátkodobý únik
Krátkodobá porucha systé‐
mu těsnění
Vzniká např. kvůli malým čá‐
sticím nečistot na těsnicí hra‐
ně, které jsou v dalším provo‐
zu odstraněny.
● Otřete těsnicí hranu pod
těsnicím břitem.
● Těsnicí břit nesmíte znečistit.
● Sledujte únik.
Zdánlivý únik
Přechodný únik
● Otřete těsnicí hranu pod
těsnicím břitem.
● Těsnicí břit nesmíte znečistit.
Žádný důvod k reklamaci
Většinou příliš mnoho maza‐
cího tuku mezi těsnicím a pra‐
chovým břitem nebo je mo‐
žno odvodit z odlučování ole‐
je z tukové náplně labyrinto‐
vých těsnění.
Žádný důvod k reklamaci
Poznámka
Unikající olejová mlha
Uniká.li z odvzdušňovacího ventilu nebo labyrintového těsnění olejová mlha, je to podmíněno
funkcí a proto žádný důvod k reklamaci.
Další informace
Další informace k tématu "Netěsnost redukčních převodovek" naleznete v normě DIN 3761.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
61
Údržba
7.9 Úniky a těsnost
62
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Servis & podpora
8
Kontakt
Při požadavku na zásah servisního technika nebo s technickými dotazy se obracejte na adresu
zákaznického servisu:
Siemens AG
Am Industriepark 2
46562 Voerde
Německo
Tel.: +49 (0) 2871 / 92-4
Fax.: +49 (0) 2871 / 92-2487
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
63
Servis & podpora
64
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
9
Likvidace
Likvidace redukční převodovky
Při likvidaci redukční převodovky po skončení její životnosti dodržujte následující opatření:
● Odstraňte provozní olej, konzervační prostředky a chladicí kapaliny z redukční převodovky
a zlikvidujte je podle předpisů.
● Části redukční převodovky zlikvidujte podle platných národních předpisů a recyklujte je.
Ochrana životního prostředí
Při likvidaci dodržujte následující opatření k ochraně životního prostředí:
● Obalový materiál zlikvidujte resp. recyklujte podle platných národních předpisů.
● Starý olej při výměně oleje zachyťte do vhodných nádob. Eventuálně vzniklé olejové louže
ihned odstraňte pomocí absorpčního prostředku na olej.
● Konzervační prostředky skladujte odděleně od starého oleje.
● Použitý olej, konzervační látky, sorbenty a hadříky napuštěné olejem zlikvidujte v souladu
s příslušnými platnými předpisy o ochraně životního prostředí.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
65
Likvidace
66
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Dokumentační list pro výměnu oleje
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
A
67
Dokumentační list pro výměnu oleje
3URWRNRORY¿PÝQÝROHMHSOQÝQ¯ROHMHP
=Dě¯]HQ¯
5HGXNÏQ¯SěHYRGRYND
'DWXP
3URYR]Q¯KRGLQ\
SRVOHGQ¯Y¿PÝQDROHMH
SRGOHW\SRY«KRģW¯WNX
SRXŀLW¿ROHM
0QRŀVWY¯SRGOH
7\SRY¿ģW¯WHN
6WDYSěHGY¿PÝQRXROHMH
1£]HYROHMH
+ODGLQDROHMRY«Q£SOQÝ
5HGXNÏQ¯SěHYRGRYNDROHMRY¿V\VW«PWÝVQ¿"
DQR
3URYR]Q¯WHSORWD
QH
)LOWU]QHÏLģWÝQ¿"
DQR
QH
r&
RVWDWQ¯Q£SDGQRVWL
6WDU¿ROHM
,GHQWLILNDFHY]RUNXVWDU«KRROHMH
ίVORODERUDWRěH
0QRŀVWY¯
9¿VOHGHNYL]X£OQ¯NRQWURO\ROHMH
5HGXNÏQ¯SěHYRGRYNDROHMRY¿V\VW«P
DQR
8VD]HQLQ\"
QH
9¿VOHGHNYL]X£OQ¯NRQWURO\ROHMH
ÎHUVWY¿ROHM
1£]HYROHMH
2]QDÏHQ¯Y]RUNXÏHUVWY«KRROHMH
SěLSOQÝQ¯ILOWURY£QR
DQR
ίVORODERUDWRěH
QH
)LOWUDÏQ¯MHGQRWND
wP
QDSOQÝQ«PQRŀVWY¯
9¿VOHGHNYL]X£OQ¯NRQWURO\ROHMH
%\ODUHGXNÏQ¯SěHYRGRYNDDQHERROHMRY¿V\VW«PSURSO£FKQXWSěHGQDSOQÝQ¯PÏHUVWY¿PROHMHP"
DQR
QH
V
1£SDGQRVWLSRNXGVHKRG¯
2]QDÏHQ¯Y]RUNıSURYR]Q¯KRROHMH
ίVORODERUDWRěH
-P«QRSURWRNROXM¯F¯RVRE\
2GGÝOHQ¯
'DWXP
68
3RGSLV
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Kontrolní seznam pro plnění a výměnu oleje
B
Při výměně oleje dodržujte body následujícího kontrolního seznamu.
1
Je připraven protokol o výměně oleje?
③2
3
Je k dispozici dostatečně velká nádoba a nádoba
pro zachycení starého oleje?
③4
5
Je k dispozici dostatek místa pro výměnu oleje?
③6
7
Je k dispozici a používá se ochranný oděv (ochran‐
né brýle, rukavice atd.)?
③8
Provádí výměnu oleje odborníci?
③
9
Byly přečteny návody k údržbě výrobců redukční
převodovky a olejového systému?
③ 10
Byly zaprotokolovány netěsnosti pohonu nebo vý‐
stupu po provedení vizuální kontroly?
③
11
Má starý olej teplotu 30 až 50 °C a je zapnutý po‐
hon?
13
Je odvzdušňovací otvor otevřen?
15
Byl výtok opatrně otevřen? (Nebezpečí opaření!)
17
Byly vyprázdněny vedlejší agregáty, olejové kapsy
a potrubí (pokud existují)?
19
③ 12
Je k dispozici dostatečné množství čerstvého ole‐
je?
Jsou k dispozici čisticí a absorpční prostředky na
olej?
Byly odebrány a uloženy vzorky oleje (starý a čer‐
stvý olej)?
Je pohon odstaven a zajištěn proti opětovnému
uvedení do provozu?
③
③
③
③
③ 14
③ 16
③ 18
Je záchytná nádoba umístěna pod výtokem oleje?
Byl starý olej posouzen a zaprotokolován?
③ 20
21
Vnitřní součásti redukční převodovky zkontrolová‐
ny na výskyt poškození, opraveny nebo vyměněny
(pokud je to nutné)?
③ 22
Byla redukční převodovka a ostatní agregáty dů‐
kladně vyčištěna?
Redukční převodovka s potrubím propláchnuta (po‐
kud je to nutné)?
③
23
Olejový filtr vyčištěn nebo vyměněn (pokud je to
nutné)?
③ 24
Těsnění vyměněno?
③
25
Otevřené otvory pro odvzdušnění nebo vypuštění
znovu uzavřeny?
③ 26
Příčiny netěsností odstraněny (viz bod 10)?
③
27
Čerstvý olej vizuálně zkontrolován?
Je plnicí otvor oleje otevřen?
29
Byl čerstvý olej naplněn až po značku na kontrole
hladiny oleje?
③ 28
③ 30
③
③
31
Pohon krátkodobě zprovozněn (cca 10 minut)?
③ 32
33
Olej doplněn nebo vypuštěn na správnou výšku
hladiny (pokud je to nutné)?
③ 34
Zkontrolována hladina oleje (po 15 minutách klido‐
vého stavu)?
35
Byl otestován vzorek starého oleje?
37
Byl vzorek nového provozního oleje odebrán po 5
hodinách a uložen (pro kontrolu při změně druhu
oleje)?
39
Byl pohon znovu uveden do provozu?
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
③ 36
③ 38
③ 40
Byl starý olej kompletně vypuštěn?
Byl vytékající olej ihned zachycen absorpčním ma‐
teriálem?
Je plnicí otvor oleje uzavřen?
③
③
③
③
③
Byl protokol o výměně oleje kompletně vyplněn?
③
Byl starý olej řádně zlikvidován?
③
③
Byl odborně zlikvidován absorpční prostředek a či‐
sticí hadry?
Byl filtr zkontrolován a vyčištěn nebo vyměněn (nej‐
později po jednom týdnu provozu)?
③
69
Kontrolní seznam pro plnění a výměnu oleje
70
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Glosář
API
American Petroleum Institute
Arrheniovo pravidlo
Arrheniovo pravidlo je orientační pravidlo v chemické kinetice a umožňuje odhad mnohých
fenoménů v chemii. Říká, že chemické reakce probíhají při zvýšení teploty o 10 K dvakrát až
čtyřikrát rychleji. Faktor, o který se rychlost reakce konkrétně zvýší, když dojde ke zvýšení
teploty o 10 K, se nazývá hodnota Q10.
BIO
BIO označuje biologicky snadno odbouratelné oleje.
Bod vznícení
Bod vznícení oleje je nejnižší teplota, při které se nad olejem může tvořit zápalná směs výparů
a vzduchu. Proces hoření se zpravidla po krátkém čase po vznícení přeruší, protože při této
teplotě nevzniká dostatečné množství výparů pro pokračující hoření.
CKC
Oleje s vylepšenými vlastnosti k ochraně proti opotřebení. Jsou určeny pro použití u vysoce
namáhaných redukčních převodovek s konstantním středním, teplotním zatížením.
ED
Povolená doba činnosti
FKM
Fluorkaučuk
FVA
FVA GmbH je společný podnik VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)
a FVA (Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V.).
FZG
Ozubená převodovka FLENDER®
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
71
Glosář
GF
Šedé skvrny
HD-PE
High density Polyethylen
CH-směsi
Směsi uhlovodíků
Index viskozity
Index Viskozity (VI) označuje teplotní závislost kinematické viskozity oleje. Čím vyšší je index
viskozity, tím menší je změna viskozity při teplotních změnách. Výpočet indexu viskozity se
provádí podle DIN ISO 2909 na základě kinematické viskozity při 40 °C a 100 °C.
ISO VG
Stupeň viskozity podle ISO, střední kinematická viskozita při 40 °C v mm²/s podle DIN ISO 3448
Kvalita CLP
CLP-oleje musí být vhodné pro oběhové mazání (C) podle DIN 51517-3. Kromě toho musí
obsahovat tyto účinné látky kvůli zvýšení antikorozní ochrany a odolnosti proti stárnutí (L) a
také účinné látky pro redukci opotřebení v místech smíšeného tření (P).
Látka zlepšující VI
Látka zlepšující VI označuje látku zlepšující index viskozity. Tyto látky zlepšují chování v
poměru viskozita-teplota s minimálním vlivem teploty na viskozitu.
MD
Mechanical Drives
NBR
Nitrilkaučuk
NLGI
National lubrication grease institute
NLGI udává index konzistence mazacích tuků podle DIN 51818 pro klasifikaci podle tříd
konzistence.
72
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Glosář
Nominální viskozita
Viz ISO VG
NSF-H1
NSF (National Sanitation Foundation) kontroluje, jestli jsou mazací tuky vhodné pro použití v
potravinářství. H1 znamená, že je povolen příležitostný, technicky nevyhnutelný kontakt
mazacího tuku s potravinami.
PAO
Poly-alpha-olefin je syntetický základní olej na bázi parafínů a naphtenů.
PG/PAG
Polyglykol je syntetický základní olej, často na rozpustný ve vodě, na bázi polymerů.
PHY
PHY označuje fyziologicky nezávadné oleje s osvědčením (viz také NSF-H1).
Pourpoint
Pourpoint oleje je teplota, při které je olej ještě tekutý, pokud dojde k jeho ochlazení podle
DIN ISO 3016. Tento index je indikátorem fluidity oleje.
PQ-Index
Index Particle Quantifier magnetizovatelného železa v oleji.
TAN(NZ)
Total Acid Number popisuje počet kyselin resp. číslo neutralizace NZ. Definuje, kolik mg KOH
je třeba k neutralizaci kyselin obsažených v 1 g oleje.
Teplotní křivka viskozity
Der Teplotní křivka viskozity označuje závislost změny viskozity na změně teploty. Index
viskozity se vypočítává pro srovnání chování různých olejů.
Třída NLGI
Konzistence mazacího tuku se uvádí podle stupnice US National Lubricating Grease Institute
(NLGI). Index konzistence podle DIN 51818 slouží ke klasifikaci mazacích tuků do jednotlivých
tříd konzistence Čím je tuk měkčí, tím menší je hodnota.
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
73
Glosář
VCI
Volatile Corrosion Inhibitor
74
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Rejstřík
A
L
Adresa zákaznického servisu, 63
Autorské právo, 10
Likvidace, 65
B
N
Barevné označení, 12
Netěsnost, 60
nezbytné základní znalosti, 9
D
O
Dokumentace, 10
Obal, 25
obal pro námořní dopravu, 27
Ochrana životního prostředí, 65
Olej
Doba použitelnosti, 20, 46
Indexy, 22
Kontrola stavu oleje, 43, 44, 45
Kontrolní seznam, 69
Likvidace, 65
Míchání různých druhů, 17
Nečistoty, 53
Obsah vody, 48
Proplachovací olej, 18, 52
První naplnění, 40
Skupiny olejů, 17
Teplota oleje, 19
Testy kvality, 20
Uvádění do provozu, 37
Volba, 21
Výměna oleje, 40
Vyměňte druh oleje, 59
Vzorek oleje, 46
Základní typy olejů, 17
Záruka, 20
Olejová měrka, 43
Opětovné uvedení do provozu, 39
Označení redukční převodovky, 12
F
Filtr vlhkého vzduchu
Otvory, 56
vyměnit, 56
Změna barvy, 56
H
Hadicové rozvody, 59
Hladina oleje, 43, 44, 45
Hřídelové těsnění
Labyrintové těsnění, 60
Radiální hřídelový těsnicí kroužek, 32
Tacolab, 27
V-kroužek, 27
K
Kontaktní adresa, 63
Konzervace
obnovení, 35
odstranit, 41
prodloužit, 30, 31, 33
Rozpouštědla, 41
Stav při dodání, 25
Těsnění Tacolab, 27
Vnější konzervace, 35
Vnitřní konzervace, 30, 32, 33
Základní životnost, 28
Zbývající životnost, 29
Životnost, 27
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
P
Plán údržby, 43
Pokyny k údržbě, 43
Používejte ochranné vybavení!, 13
Průhledítko, 44
Předpisy, 13
75
Rejstřík
Přípravné práce, 37
S
Servis, 43
Skladování
Obal, 27
Požadavky na okolní prostředí, 35
Venkovní skladování, 25
Vnitřní skladování, 25
T
Těsnění Tacolab, 27
Tuk pro valivá ložiska
domazat, 60
Indexy, 22
Mazání tukem, 24
Těsnicí účinek, 24
Volba, 21
U
Ukazatel stavu oleje, 45
Uvádění do provozu, 38
Ú
Vzorek oleje, 50
Zkontrolovat olej, 54
Změnit základní typ oleje, 59
Výstražné symboly, 13
Vzduchový filtr, 55
Filtr vlhkého vzduchu, 56
Filtrační klapka, 55
vyčistit, 55
Vzduchový olejový chladič, 56
Vzorek oleje
Kontrolní interval, 47
Množství oleje, 47
Nádoba na vzorky, 46
odebrat, 46
Vlivy, 49
Výměna oleje, 50
Výsledek, 49
Výsledky testu, 48
Z
Záruka
Kvalita oleje, 20
Převodové oleje, 22
Ž
Životnost, 29
Údržba, 43
Únik, 60
Úvod, 9
V
Vodní olejový chladič, 57
Výjimka ze záruky, 9
Výměna oleje
Dokumentace, 58
Kontrolní seznam, 69
Množství oleje, 54
Nečistoty, 53
Nové plnění, 54, 57
Olej vypustit, 51
Plnicí filtr, 57
Prohlídka redukční převodovky, 55
proplachování, 52
Vyčistěte olejový filtr, 55
Vyčistěte vzduchový filtr, 55
Vyměňte druh oleje, 59
Vyměňte filtr vlhkého vzduchu., 56
76
Mazání a konzervace převodovky 7300cs
Provozní návod 07/2016
Siemens AG
Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
NĚMECKO
www.siemens.com/drives

Podobné dokumenty