Zpravodaj 2/2015 - Obec Staré Hradiště

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2/2015 - Obec Staré Hradiště
Hradišťský
zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se nezadržitelně přibližuje konec roku
a já bych se rád ohlédl a podíval se, co se nám
za první rok volebního období podařilo v našich obcích zrealizovat.
Ve Starém Hradišti byl vybudován v oblasti
ulice Na Hledíku a Ohrazenická tolik toužený
přechod pro chodce. Byly vyspraveny místní
komunikace v oblasti „Kratin“. Na dětském hřišti u stánku „Pod břízkami“ přibyly nové herní
prvky. Byla provedena demolice nevzhledného
obecního domu těsně sousedícího s domem
Polákových u hřiště.
V Hradišti na Písku bylo zmodernizováno veřejné osvětlení – sodíkové výbojky byly nahrazeny úspornými LED svítilnami.
V Brozanech byla provedena revitalizace mrtvého ramene Labe, v blízkosti vznikly dvě tůně
a bylo vykáceno několik stromů společně s náletovými křovinami. Také byl upraven terén
a oset travním semenem. Na hřišti přibyly pro
naše nejmenší nové herní prvky.
Parkovací místa před krámkem s potravinami
byla dokončena společně s opravou krajské
komunikace.
Pokud chcete být aktuálně informováni o dění
v obci, využijte nové aplikace „Odběr novinek“,
která přibyla na webových stránkách obce.
Zatím to byly dobré informace. Nyní ty horší.
Přes nově vybudovaný přechod z ulice „Na Hle-
díku“, na jehož vybudování bylo vynaloženo
přes 300 tisíc korun, téměř nikdo nechodí.
Museli jsme omezit provoz místa biologického
odpadu za hřištěm. Důvod – neukáznění občané, kteří si „pletli“ tento kontejner s kontejnerem na směsný odpad.
První etapa opravy komunikace mezi obcemi
Ráby a Brozany se posunula do podzimních
měsíců. Při opravě silnice a osazování kanálových vpustí se ukázal havarijní stav dešťové kanalizace. Stáli jsme před rozhodnutím,
zda nepředpokládaně investovat nemalé peníze na opravu či riskovat, že se nová silnice
začne po nějakém čase propadat. Proto jsme
uvolnili z rozpočtu dalších více než 2,3 mil
korun na opravu kanalizace. Tím se protáhlo
dohotovení opravy komunikace o tři týdny. Výměna silničních obrub v obci (nové silnici by
nevzhledné staré neslušely) a přeložení dlažby
chodníku vyšlo obec na cca 750 tis. korun. Patří se poděkovat Pardubickému kraji, že uvolnil
nemalé prostředky na tuto opravu, stavební firmě Chládek & Tintěra a jejímu stavbyvedoucímu, který vycházel vstříc požadavkům občanů.
Poděkování patří i majitelům pozemků, společnosti ZEAS a Jezdeckému spolku, kteří umožnili
řidičům odstavit své automobily u jezdeckého
závodiště. O průběhu stavby a úplné uzavírce
byli občané informováni. Je samozřejmé, že
pf 2016
vydává
Obecní úřad
Staré Hradiště
2/2015
O čem se dočtete:
TJ Sokol
staré hradiště
svozový kalendář
odpadu 2016
rodinné centrum
sedmička
při provádění oprav, ať již doma nebo v blízkosti, se musíme připravit na určitá omezení.
Poděkování patří všem, kteří toto pochopili.
Výjimečně jsem se setkal s tím, že největším
problémem stavby v očích některých občanů
bylo to, že se oprava provádí.
V rozpočtu na letošní rok jsme měli vyčleněny
finanční prostředky na rozšíření mateřské školky. Čekali jsme na vypsání dotačního titulu, ale
dočkali jsme se až ke konci roku. Výhodou je,
že dotační podmínky jsou nyní příznivější a budeme čekat, jak vyřízení naší žádosti dopadne.
Nedostalo se na opravu místních komunikací
v Brozanech. Důvod je prostý. Vše jsme konzultovali s projektantem a s občany, kteří bydlí
v této části obce. Jelikož dojde k většímu zásahu do komunikací, než jsme předpokládali,
je třeba stavební povolení. Z tohoto důvodu se
na komunikace dostane nejdříve v příštím roce.
Závěrem Vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků, do nového roku 2016 hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví. Nový rok tradičně přivítáme na hřišti ve Starém Hradišti 1. ledna 2016.
Miroslav Čepčář
starosta
Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2016
www.stare-hradiste-obec.cz, e-mail: [email protected], tel.: 466 415 695, starosta: 724 770 546, místostarosta: 724 186 219
Sbor dobrovolých hasičů
u devíti případů, zbytek zásahů
bylo v okolních obcích na vyžádání
krajského operačního a informačního střediska Pardubického kraje
ve spolupráci s profesionálním HZS
Pardubice. Jednalo se o čerpání vody
v době přívalových dešťů, odstraňování spadlých stromů, vosích hnízd
až po požáry. Ty vzhledem k letošnímu velmi suchému létu byly zejména v lesních a travnatých porostech.
Požár v domě byl pouze jeden, a to
jen malého rozsahu.
Vážení spoluobčané,
nastalo období vánočních svátků a blíží se
nový rok 2016. Dovolte mi pár vět jménem hasičů našich obcí.
Hasičská jednotka obce v letošním roce zasahovala u 25-ti událostí. V našich obcích
Jako každý rok jsme rádi pomohli
v naší školce s pořádáním dětského
dne. Střelba ze vzduchovek udělá
radost nejen dětem, ale mnohdy i tatínkům a maminkám, kteří zavzpomínají na svá
mladší léta…
Za znění vánočních koled jsme strávili příjemný podvečer.
Během roku pořádáme i jiné společenské akce,
například Čubecké posvícení. Jsme rádi, že si
najdete chvilku a přijdete se s námi pobavit.
Jelikož se blíží plesová sezóna, dovoluji si Vás
tedy pozvat na tradiční hasičský ples. Ten nadcházející bude 30.1.1016 v sále hostince v Brozanech. K tanci a poslechu zahraje kapela Holá
Beznaděj. O předprodeji lístků se dozvíte z plakátů a neváhejte s jejich včasnou rezervací :-).
Přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků,
šťastný nový rok a hodně zdraví.
Zelinka Roman.
Sbor dobrovolných hasičů před pár dny pozval
Mikuláše, Anděla a čerty, aby v Hradišti na Písku rozsvítili vánoční strom. Poté si pro děti
připravili nadílku a pro dospělé svařené víno.
Sbor pro občanské záležitosti
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte několik slov o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti ve druhé polovině roku
2015. Na podzim jsme přichystali slavnostní vítání občánků. Zúčastnilo se 8 miminek
se svými rodiči a prarodiči. Po slavnostním
projevu pana starosty dostala miminka malý
dárek a jejich maminky kytičku.
Pro seniory jsme přichystali Mikulášské
setkání s hudbou v hostinci v Brozanech.
K dobré pohodě zahráli muzikanti z Pernštejnky, každý si na památku odnesl zdobený mikulášský perník. Všichni si rádi zazpívali známé písničky, mnozí si též zatančili.
Setkání se zúčastnilo téměř 70 našich spoluobčanů.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a náklonnost.
Všem Vám přejeme mnoho zdraví a štěstí
do roku 2016 i let nadcházejících. Krásné
a spokojené prožití Vánočních svátků.
Za členy SPOZu
Vendula Kulhánková.
-2-
Svozový kalendář popelnic
a separovaného odpadu na rok 2016
datum
datum
měsíc
popelnice
plasty, papír…měsíc
popelnice
plasty, papír…
středa
pondělí
středa
pondělí
LEDEN
13, 27
25
ČERVENEC
13, 27
18
ÚNOR
10, 24
22
SRPEN
10, 24
8, 29
BŘEZEN
9, 23
21
ZÁŘÍ
7, 21
26
DUBEN
6, 20
18
ŘÍJEN
5, 19
24
KVĚTEN
4, 18
16
LISTOPAD
2, 16, 30
21
ČERVEN
1, 15, 29
6, 27
PROSINEC
14, 28
19
Svozový kalendář bioodpadů bude zveřejněn na internetových stránkách obce v měsíci březnu 2016.
Platby za svoz domovního odpadu, poplatky za psy a zasílané SMS
zprávy
budou přijímány od 29. 2. do 14. 4. 2016, a to v kanceláři OÚ ve Starém
Hradišti v úředních hodinách (pondělí a středa 8 – 11, 13 – 17 hod.,
čtvrtek 8 – 11, 13 – 15 hod.) nebo bankovním převodem na účet obce
č. 1205497369/0800. Při placení převodem je nutno uvést variabilní
symbol, který bude uveden na vyúčtování místních poplatků. Ten obdržíte během měsíce února 2016. Známky na popelnice vám budou vydány
po zaplacení poplatku, v případě platby bankovním převodem budou
doručeny do poštovní schránky.
Ceny poplatků pro rok 2016
Svoz domovního odpadu 1 x za 14 dní
Poplatek za psa
80 litrů 800 Kč/rok
120 litrů 1200 Kč/rok
240 litrů 2400 Kč/rok
Plastový pytel s logem Marius Pedersen - 110 litrů 50 Kč/ks
jednoho
druhého a každého dalšího v RD
v bytě obytného domu
druhého a každého dalšího v obyt. domě
Pytle na separovaný odpad Vám budou poskytnuty zdarma
v úředních hodinách v budově OÚ ve Starém Hradišti
Úhrada za odběr SMS z informačního kanálu
na jedno tel. číslo 50 Kč/rok
Příspěvek na MHD Pardubice (seniorpas)
Pro občany, kteří splňují podmínky pro vydání průkazu „seniorpas“
na rok 2016, obec poskytne jednorázový příspěvek ve výši 50% z celkové ceny. Žadatel o příspěvek se dostaví osobně do kanceláře OÚ ve Starém Hradišti v úředních hodinách s průkazem seniorpas a dokladem
o jeho zaplacení. Příspěvek vám bude ihned proplacen.
Příspěvek na svoz odpadů ve výši 400 Kč
bude v roce 2016 poskytován občanům, kteří splňují následující podmínky:
• Trvalý pobyt žadatele v obci.
• Žadatel žije samostatně v jedné nemovitosti.
• Žadatel nevyužívá možnost společného užívání sběrné nádoby.
• Uhrazený poplatek za svoz odpadů na rok 2016.
Kam s odpadem?
Sběrné místo bioodpadů ve Starém Hradišti
Provozní doba duben - listopad:
Středa 16 – 18 hod.
Sobota 10 – 12 hod.
V období prosinec – březen je sběrné místo uzavřeno!
50 Kč/rok
150 Kč/rok
500 Kč/rok
1000 Kč/rok
Zpětný odběr elektrozřízení OÚ Staré Hradiště
Provozní doba:
Pondělí a středa 8 – 11, 13 – 17 hod.
Čtvrtek
8 – 11, 13 – 15 hod.
Sběrný dvůr Dražkovice
Provozní doba: po, út, čt, pá 6.30 – 15.00 hod.
st 6.30 – 17.00 hod.
Podrobné informace o nakládání s odpady najdete na internetových
stránkách obce www.stare-hradiste-obec.cz
Rozšíření sběrné sítě bioodpadů v obci
Obec v tomto měsíci pořídila v rámci projektu „Separace bioodpadů“
za podpory SFŽP nákladní automobil zn. ISUZU se čtyřmi velkoobjemovými kontejnery na bioodpad. Záměrem je v následujícím roce vybudování a provozování sběrných míst bioodpadů v Brozanech a Hradišti
na Písku. Odevzdání těchto odpadů se tak stane pro občany pohodlnější. Samozřejmostí budou i nadále jarní a podzimní svozy bioopadů
formou přistavení kontejnerů ve všech částech obce.
-3-
Mateřská škola
Vážení rodiče, prarodiče, spoluobčané,
přátelé naší školky.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou všechny
poprvé oslovila ze své nové funkce a seznámila Vás s děním a plány v naší mateřské škole.
Je neuvěřitelné, jak čas letí a za pár dní jsou
tu Vánoce. Když jsem poprvé vstupovala do budovy mateřské školy jako nová ředitelka, bylo
parné léto, nevěděla jsem, co mě čeká a jak
se mé vize ohledně naplnění mých pracovních
plánů naplní.
Školku i letos navštěvuje 50 dětí ve věku
2,5 – 7 let. Tento velký věkový rozsah vyžaduje
od pedagogických pracovníků obrovské pracovní nasazení a přípravu na činnosti s dětmi
tak, aby bavila všechny věkové skupiny a zároveň vzdělávala nenásilnou formou. Předškoláčci a děti s odloženou školní docházkou jsou
vzděláváni při individuálních činnostech, kdy
je paní učitelky cíleně a svědomitě připravují
na vstup do základní školy. Mnohdy mají rodiče obavy, zda nejsou upřednostňovány potřeby malých dětí. Zcela zodpovědně říkám, že ne.
Naopak,děti se v heterogenních(věkově smíšených) skupinách učí vzájemnému respektu,
porozumění, toleranci. Je hezké sledovat velké
děti, jak pomáhají svým mladším kamarádům
v adaptaci na nové prostředí, jak pomáhají
s oblékáním, stolováním. Mnohdy je velmi přínosné, že mohou být v jedné třídě sourozenci,
což by v přísně homogenních skupinách nebylo možné. Upevňují se tak nenásilně rodinné
vazby a z rivalů „na domácím hřišti“ se ve školním prostředí stávají nerozluční spojenci:-)
Od září se podařilo zlepšit pokrytí Mš internetem, za což děkuji firmě EDERA Group a.s.,
která bezplatně věnovala potřebná zařízení
a provedla odborné práce a zdarma poskytuje
i připojení. Díky tomu nyní mohou paní učitelky
a následně děti využívat nejmodernější technologie. Pokrok nezastavíme a mnohdy jsou děti
v tomto směru o krok před námi. Do budoucna
plánuji nákup interaktivní tabule, která by byla
k dispozici zejména předškolním dětem, aby
byly ještě lépe připraveny na prostředí základních škol, kde tuto tabuli čím dál častěji využívají při výuce.
Novinkou je také zlepšení kvality stravování,
kdy došlo k výraznému snížení spotřeby cukrů
a soli při přípravě pokrmů. Byly též zavedeny
tzv. ovocné a zeleninové misky, kdy jsou dětem během zimních měsíců podávány různé
druhy ovoce a zeleniny, především sezónní,
a děti si mohou brát dle libosti a své chuti. Snažíme se o to, aby děti nová jídla alespoň ochutnaly. Jsem přesvědčena, že mnohé nechtějí jíst
jen proto, že na danou chuť nejsou zvyklé. Pokud trvale odmítají, nejsou nucené pokrm jíst.
Dále probíhá již tradičně výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Melichnové. Kateřina Sejpalová zase vede
Logopedické chvilky, které slouží zejména
k depistáži řečových vad a správnému vyvozování hlásek pomocí různých říkadel a básniček
u dětí, u kterých není vada řeči tak vážná, aby
vyžadovala péči klinického logopeda. Paní
učitelka Gabriela Mlynářová zase provedla
děti celým světem v rámci námořnické plavby,
kdy byly děti seznamovány hravou a neotřelou
formou se zákonitostmi světa a poznáváním
přírody.
Naše činnosti by ale nemohly být realizovány,
nebýt trpělivého a stáleho uklízení, sbírání drobečků a otírání stolečků od našich „tet“ alias
Markéty Kunické a Evy Novákové. Tímto jim
i paní kuchařce Sylvě Metteové děkuji za trpělivost a vlídný přístup.
-4-
Dětem je i letos umožněno navštěvovat plavecký kurz, který je právě v plném proudu. V únoru
plánujeme navštěvovat saunu pro děti, v čemž
nám vyšlo vstříc za přijatelnou cenu H-centrum
Staré Hradiště.
Touto cestou chci také poděkovat Obci Staré
Hradiště, která umožnila dětem naší školy bezplatný zrakový screening, který odhalí v raném
stadiu zrakové vady.
Pokračujeme v tradici divadelních představení
přímo v mateřské škole, kdy k nám jezdí různé
divadelní skupiny a děti jsou tak seznamovány
s dramatickou tvorbou v domácím prostředí.
Mají možnost si na loutky a rekvizity sáhnout,
být v přímém kontaktu s herci. Velký úspěch
má u děti tzv.Muzikohraní, kdy jsou přímými
účastníky dění-zkoušejí hrát na různé nástroje,
bubny, píšťaly.
Také tradiční Dýňová slavnost spojená s lampionovým průvodem se opět vydařila a počasí přálo. Při stezce odvahy se nikdo neztratil
a všichni malí Nebojsové se vrátili v pořádku
domů:-)
Letos jsem pojala nově předvánoční setkání
s rodiči našich dětí, kdy jsme nebyli uzavřeni
v jednotlivých třídách, ale děti a rodiče si mohli nejen něco hezkého vyrobit, ale i se seznámit
mezi sebou. V nejbližších dnech čeká naše děti
mační tabule pro rodiče, ale kde se snažím
zveřejňovat důležité
odkazy na další informační kanály týkající
se nejen vzdělávání.
Ráda bych do budoucna využila existence
SDH Staré Hradiště
ke vzájemné spolupráci s naší školou.
Dále spolupracuji se
ZŠ Polabiny I,II, kam
je plánovaná návštěva
předškoláků spojená
s ukázkovou hodinou.
Dlouho očekávaná rekonstrukce hřišť není
zatím, bohužel, na po-
řadu dne, ale i v tomto směru jsem optimista
a věřím, že řešení na získání potřebných finančních prostředků se brzy objeví.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát klidné
prožití dní nejen svátečních, hladký a bezproblémový vstup do následujícího roku a zkusme si sváteční atmosféru a klid přenést do dní
všedních a zaplněných prací. V případě nouze
doporučuji vybavit si rozzářené dětské oči,
bezelstnost a radost z maličkostí, která je dětskému věku tak přirozená. Pokud vám tento
pohled chybí, navštivte naši školku. Uvidíte, že
neodejdete „s prázdnou“:-)
Mnoho úspěchů a pohody dospělým, dětem
mnoho radosti a hravosti a nám všem hlavně
pevné zdraví a pozitivní mysl přeje
Tereza Snášelová
ředitelka školy
Vánoční nadílka, kdy děti dostanou nové hračky a vzdělávací pomůcky.
Též rozsvícení stromu již máme úspěšně za sebou, všichni se moc těšili, děti na tu slávu tvrdě dřely a já ještě jednou touto cestou děkuji
panu starostovi Ing.Miroslavu Čepčářovi a Ježíškovi, alias Václavu Janovskému, za pohodu,
která u této akce panovala. Též svařák z Občerstvení Pod břízkami chutnal vánočně, škoda
jen, že počasí nám nepřálo. Příště s dětmi zvolíme jiný repertoár, než Padá vodička:-)
Co se týká plánů do budoucna, budu usilovat
o zlepšení povědomí o dění v mateřské škole
u širší veřejnosti. Byly založeny nové webové
stránky, které by měly sloužit nejen jako infor-
Rodinné centrum Sedmička
Letošní poprázdninovou sezónu zahájilo RC
Sedmička novou akcí na hřišti - posvícenským sportovním odpolednem. Všichni příchozí se mohli s dětmi věnovat sportovním
aktivitám, popovídat si a posilnit se posvícenskými koláči nebo kýtou ze sousedního
hostince. Navazovaly již tradiční podzimní
aktivity: šikovné ruce, herny, výroba adventních věnců nebo rozsvícení vánočního stromu, které se vydařilo i přes nepřízeň počasí.
Do klubovny také přišly Mikuláš, Čert a Anděl a aktivity roku 2015 zakončilo RC Sedmička vánoční pohádkou a zpěvem koled
v klubovně.
-5-
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme pohodu
a úsměv na tváři po celý rok 2016. Iva Oulehlová, Daniela Němečková, Markéta
Raková
TJ Sokol Staré Hradiště
Vážení spoluobčané a sportovní přátelé, v právě skončené podzimní sezóně 2015 jsme měli
zařazeno v mistrovských soutěžích 6 družstev
kopané, z toho čtyři mládežnická. V letošním
roce jsme již tradičně pořádali dvakrát fotbalovou školičku, nábor dětí do oddílu kopané,
uskutečnil se 13. ročník turnaje mladších žáků
a 19. ročník turnaj starých gard. Naši mládežníci se pravidelně zúčastní halových turnajů.
Nejúspěšnější na podzim byli žáci Starého
Hradiště, kteří zvítězili ve všech 8 mistrovských utkáních a s náskokem 5 bodů vedou
okresní přebor. Stará garda vyhrála pět turnajů a to je velký úspěch.
Léta běží-a tak příští rok tomu bude 80 let,
kdy naši předchůdci založili TJ Sokol Staré
Hradiště. Dnes reprezentují obec hlavně fot-
balisté, dříve se hrál zde i lední hokej, stolní
tenis, ZRTV a nohejbal.
Umístění našich družstev
v mistrovských soutěžích – PODZIM 2015
Naše TJ se liší od jiných tím, že nabízíme
možnost sportovat převážně dětem a mládeži. Kdo chce sportovat, sportuje i dnes,
ale dřívější nadšení rodičů a dětí pro fotbal
se vytratily. Dnes, kdy se zájem dětí soustřeďuje hlavně na počítačové hry, s velkou
námahou a díky několika jedinců a trenérů
zabezpečujeme sportovní činnost chlapců
a někdy i dívek v našem sportovním areálu
ve Starém Hradišti.
„A“ mužstvo
„B“ mužstvo
DOROST
STARŠÍ ŽÁCI MLADŠÍ ŽÁCI PŘÍPRAVKA
ŠKOLIČKA
Na závěr bychom rádi poděkovali obci
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti
naší TJ za těch dlouhých osmdesát let.
Děkujeme.
ST. GARDA
– 9. místo krajská I.A
– 6. místo
– 14. místo krajská soutěž
– 2. místo
– 1. místo
– 4. místo
– průběžné výsledky
v turnajích, tělocvična
–1. místo ( vyhráli jsme
turnaje v Moravanech, St.
Hradišti , H. Ředicích, Sezemicích a Dřítči. )
Všechny další informace o naší organizaci najdete na stránkách www.fotbal-hradiste.eu
Všem čtenářům „Hradištského zpravodaje „
přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a šťastný nový rok.
Za TJ Sokol Staré Hradiště
jednatel TJ Bašta Lubomír
-6-
Hledáme
kronikáře
informace na OÚ ve Starém Hradišti
-7-
Kde se Vánoce vzaly?
Křesťané zavedli svátek – Adventus
Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho
slavili v roce 354. Betlémy
Tradici vánočních betlémů založil v roce
1223 Sv. František z Assisi. Se svými
přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i býčka
a zinscenovali betlém, v němž pak kněz
sloužil první vánoční půlnoční mši. Vánoční jmelí
Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům. Této věčně zelené rostliny si
povšimli již naši předkové. Připadala
jim tajemná – vždyť roste vysoko v korunách stromů a její plody, bílé bobu-
le, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože bylo tajemné,
mělo i kouzelné účinky. Věřilo se tedy,
že chrání před ohněm a zavěšovalo se
do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.
Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž,
na kterém zemřel Kristus. Strom prý
hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny,
kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí
štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Kristus. Kruhový tvar věnci vyjadřoval
jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého
člověka. Protože adventní čas začíná
čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se
počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna
z nich zapálí.
Adventní věnec
Živé adventní věnce symbolizovaly
věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš
Zpravodaj vydává Úřad obce Staré Hradiště, Staré Hradiště 155
Tato tiskovina neprošla jazykovou úpravou. Grafické zpracování, sazba a tisk BARTH - media, a. s., www.barth.cz

Podobné dokumenty

Zpravodaj 1/2016 - Obec Staré Hradiště

Zpravodaj 1/2016 - Obec Staré Hradiště s  Menzou“, který podporuje mimořádně nadané děti. Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli, kterým je Obec Staré Hradiště, zejména pak starostovi Ing. Miroslavu Čepčářovi a místostarostovi Václav...

Více