Modelový výpočet zhodnocení Garance Plus

Komentáře

Transkript

Modelový výpočet zhodnocení Garance Plus
Modelový výpočet zhodnocení Garance Plus
Počáteční vložená investice byla 103 000 Kč. Po odečtení vstupního poplatku 3 000 Kč činí
hodnota investované částky 100 000 Kč
Jedná se o modelový ilustrativní příklad a všechny hodnoty jsou smyšlené.
1) Krok - Výpočet hodnoty koše akcií
Vzorec
Bt = 100%*
(
9
1
9*A
Ai,t
)
i, počáteční
i=1
› Bt – hodnota koše akcií ke dni výpočtu (t).
› Podkladové aktivum – název titulu akcie.
› Ai,t – referenční cena akcií (i) k určitému dni výpočtu (t) , např. ke dni kdy počítáme hodnotu
koše akcií. Ceny akcií je možné najít na informačním serveru Bloomberg nebo na Reuters.
› Ai, počáteční – referenční cena akcií (i) ke dni počátku pojištění . Ceny akcií je možné najít na
informačním serveru Bloomberg nebo na Reuters.
› Váha – váha jednotlivé akcie v koši akcií – všechny akcie mají stejné zastoupení v koši akcií
po celou dobu pojištění.
› t – obchodovací den, kdy všechny referenční burzy otevřou obchodování.
Výpočet hodnoty koše akcií ke dni t
Ai,počáteční
Ai,t/Ai,počáteční
Váha * Ai,t /
Ai,počáteční
i
Podkladové aktivum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GAZPROM OAO-SPON ADR
234
199,5
1/9
1,172932
0,130326
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
345
299,4
1/9
1,152305
0,128034
CEZ AS
456
399,3
1/9
1,141998
0,126889
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
567
499,2
1/9
1,135817
0,126202
KGHM POLSKA MIEDZ SA
678
599,1
1/9
1,131698
0,125744
RICHTER GEDEON NYRT
789
698,9
1/9
1,128917
0,125435
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
901
888,7
1/9
1,013840
0,112649
ASSECO POLAND SA
123
90,9
1/9
1,353135
0,150348
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
321
297,6
1/9
1,078629
0,119848
Ai,t
Váha
 9 1  234
345
456
567
678
789
901
123
321  
1,145475 = 100% *  ∑ * 
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 i =1 9  199,5 299,4 399,3 499,2 599,1 698,9 888,7 90,9 297,6  
Poznámky:
Seznam referenčních burz – Londýn, Praha, Budapešť, Varšava
2) Krok - Váha koše akcií
Vzorec
252
*
63
Realizovaná Volatilitat =
63
(
log
n=1
Bt –n
Bt– n–1
2
)
› Bt – hodnota koše akcií ke dni výpočtu (t).
› n – počet dní přede dnem výpočtu.
› Bt-n/Bt-n-1 – hodnota koše akcií ke dni n/hodnota koše akcií ke dní n-1.
› log(Bt-n/Bt-n-1) – Logaritmická funkce hodnoty koše akcií ke dni n/hodnota koše akcií ke dní n-1.
› (log(Bt-n/Bt-n-1))2 – Logaritmická funkce hodnoty koše akcií ke dni n/hodnota koše akcií ke dní n-1.
Celkové číslo je zapotřebí ještě umocnit na 2.
› t-i - obchodovací den předcházející dni výpočtu (t).
› Bt-1 – hodnota koše akcií ke dni výpočtu mínus jeden den (k předchozímu dni).
› Bt-2 – hodnota koše akcií ke dni výpočtu mínus dva dny (k před předchozímu dni).
……
Výpočet hodnoty realizované volatility ke dni t
Bt-n/Bt-n-1
(log(Bt-n/Bt-n-1))2
Bt
1,145475
log(Bt-n/Bt-n-1)
Bt-1
1,088201
n=1
0,555556
-0,58779
0,345493
Bt-2
1,958762
n=2
2,941176
1,07881
1,16383
Bt-3
…
…
…
…
…
… 9
…
…
…
§ 1 § 234
345
456
567
678
789
901 … 123
321 · ·
¨¨ ¦ * ¨
n=63
100% *Bt-63
¸ ¸¸
0,587629
… …
© i 1 9 © 199,5 299,4 399,3 499,2 599,1 698,9 888,7 90,9 297,6 ¹ ¹
Bt-64
0,066598
n=64
8,823529
2,177422
…
…
4,741166
૛૞૛
5Ψൌට
૟૜
‫ כ‬σ૟૜
࢔ୀ૚ ቀ‫܏ܗܔ‬
૚ǡ૙ૡૡ૛૙૚ ૛
ቁ ൅ ‫ ڮ‬൅ ቀ‫܏ܗܔ‬
૚ǡૢ૞ૡૠ૟૛
͸ǡʹͷΨ ൌ ݉݅݊ ൬ͳǢ
͸Ψ
൰
ͷΨ
૙ǡ૞ૡૠ૟૛ૢ ૛
ቁ
૙Ǥ૙૟૟૞ૢૡ
Výpočet váhy koše akcií
345
456
567
678
789
901
123
321 · ·
§ 234
Cílenávolatilita
*¨
¸¸
6%
299,4 399,3 499,2 ͳǡͳͶͷͶ͹ͷ
599,1 698,9 888,7 90,9 297,6 ¹ ¸¹
© 199,5
Vzorec
Realizovaná volatilitat
5%
ͳͶʹǡͳͲͷ͵ ൌ ͳ͵ͷ ‫כ‬Cílená
൭͸ǡʹͷΨVolatilita
‫כ‬
൅ ሺͳ െ ͸ǡʹͷΨሻ൱
ͳǡͲͺͺʹͲͳ
=
min
Wt
1; Realizovaná Volatilita
wt Váha koše akcií ke dni výpočtu t
100%
t
(
૛૞૛
ට
૟૜
‫כ‬
)
૚ǡ૙ૡૡ૛૙૚ ૛
σ૟૜
ቀ‫܏ܗܔ‬
ቁ
࢔ୀ૚
૚ǡૢ૞ૡૠ૟૛
͸ǡʹͷΨ ൌ ݉݅݊ ൬ͳǢ
൅ ‫ ڮ‬൅ ቀ‫܏ܗܔ‬
͸Ψ
൰
ͷΨ
૙ǡ૞ૡૠ૟૛ૢ ૛
ቁ
૙Ǥ૙૟૟૞ૢૡ
ª 150 165 164 161 160 º
ax «1;
»¼ 5
¬
Ͳͷ͵ ൌ ͳ͵ͷ ‫ כ‬൭͸ǡʹͷΨ ‫כ‬
ͳǡͳͶͷͶ͹ͷ
൅ ሺͳ െ ͸ǡʹͷΨሻ൱
ͳǡͲͺͺʹͲͳ
0.000=1.000 * 100 * 160%
Suma
6,25
3) Krok - Výpočet hodnoty strategie dynamicky řízené volatility
Vzorec
(
Vt = Vt –1* Wt –1
*
Bt
+
Bt –1 (1–wt–1)
)
› Vt – hodnota strategie ke dni výpočtu (t)
› Vt-1 – hodnota strategie ke dni výpočtu mínus jeden den k předchozímu dni
› wt-1 – váha koše akcií ke dni výpočtu (t)
› Bt 9– hodnota koše akcií ke dni výpočtu (t)
§ –1 hodnota
345akcií456
567
678
789
901
123
321 · ·
§ 234 koše
t-1
¨¨ ¦
ke dni
výpočtu
(t) 100% ›* B
*¨
¸ ¸¸
© i 1 9 © 199,5 299,4 399,3 499,2 599,1 698,9 888,7 90,9 297,6 ¹ ¹
Výpočet hodnoty strategie dynamicky řízené volatility
Vt
142,1053
૛૞૛
Vt-1
5
Ψൌට
wt-1
૟૜
Bt
Bt-1
‫ כ‬σ૟૜
࢔ୀ૚ ቀ‫܏ܗܔ‬
૚ǡ૙ૡૡ૛૙૚ ૛
૙ǡ૞ૡૠ૟૛ૢ
ቁ 135
ቁ
൅ ‫ ڮ‬൅ ቀ‫܏ܗܔ‬
૚ǡૢ૞ૡૠ૟૛
100%
͸Ψ
൰
͸ǡʹͷΨ ൌ ݉݅݊ ൬ͳǢ1,145475
ͷΨ
૙Ǥ૙૟૟૞ૢૡ
૛
1,088201
ͳͶʹǡͳͲͷ͵ ൌ ͳ͵ͷ ‫ כ‬൭͸ǡʹͷΨ ‫כ‬
ͳǡͳͶͷͶ͹ͷ
൅ ሺͳ െ ͸ǡʹͷΨሻ൱
ͳǡͲͺͺʹͲͳ
4) Krok - Výnos strategie dynamicky řízené volatility
Vzorec
[
]
V (Poslední)
Max 1;
161 160 º
V (Počáteční)
ª 150 165 164
ax «1;
»¼ 5
¬
V(Poslední) – průměr posledních 5 hodnot strategie (Vt)
Výpočet výnosu
V(Poslední)
160
V(Počáteční)
100
.000=1.000 * 100 * 160%
Vt hodnota strategie ke dni výpočtu (t)
150
Vt-1 hodnota strategie ke dni výpočtu (t)
165
Vt-2 hodnota strategie ke dni výpočtu mínus dva dni
164
Vt-3 hodnota strategie ke dni výpočtu mínus tři dny
161
Vt-4 hodnota strategie ke dni výpočtu mínus čtyři dny
160
Výše uvedený vzorec po doplnění jednotlivých hodnot
 150 + 165 + 164 + 161 + 160 
160% = Max 1;

5

5) Krok - Pojistné plnění pro případ dožití se konce pojistné doby
Počet akumulačních podílových jednotek * 100 * výnos strategie
Pozn.: Za zaplacené pojistné se nakoupí podílové jednotky. Jejich počet má klient k dispozici
pokud zažádá o Výpis z podílového účtu.
Výnos investiční strategie za 5 let je 60 %
Počáteční hodnota investice po odečtení vstupního poplatku
(počet akumulačních podílových jednotek*100)
100 000 Kč
Výplata na konci pojistné doby
160 000 Kč
160.000=1.000 * 100 * 160%
Aktuální hodnoty jsou možné získat na informačních serverech:
Bloombergu: http://www.bloomberg.com/
Revers: http://www.reuters.com/
či přímo na jednotlivých burzách:
Londýnská burza - http://www.londonstockexchange.com
Pražská burza - http://www.bcpp.cz/
Budapešťská burza - http://www.bse.hu/
Varšavská burza - http://gpw.pl/

Podobné dokumenty

Začátek textuafasdf

Začátek textuafasdf Pro přehlednost jsme pro Vás připravili tabulku polských společností z indexu WIG 20 a jejich dividend pro rok 2015. Tituly jsou řazeny abecedně a výši dividend udáváme v absolutní hodnotě v polský...

Více

Kalendář výsledkové sezóny společností zařazených do

Kalendář výsledkové sezóny společností zařazených do Kalendář výsledkové sezóny vybraných evropských společností z indexu Euro Stoxx 50 za 2Q

Více

Výsledky IŽP Garance Plus 9. tranše ve čtvrtém roce

Výsledky IŽP Garance Plus 9. tranše ve čtvrtém roce poklesl, a proto nebyl zaznamenán výnos. Při dodržení sjednané pětileté pojistné doby Vám i přes výkyvy finančních trhů garantujeme 100% návratnost Vaší počáteční investice, proto nemůže dojít ke z...

Více

Evropa /Amerika

Evropa /Amerika www.nasdaq.com; www.nyse.com

Více

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí

Jak fungují kapitálové trhy v zahraničí „nové ekonomiky“. Nemá statut burzy, jde pouze o síť obchodních terminálů. www.nasdaq.com

Více