Svět se řítí do průšvihu

Komentáře

Transkript

Svět se řítí do průšvihu
I vydává agentura Impax media, spol. s r. o.,
I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů I
cena 49 Kč vč. DPH I vychází 11x ročně I předplatné objednávejte na: www.investicnimagazin.cz I
Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
Impax media, spol. s r. o.
2
/2013
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis v ČR
Jak vypadá
všechno zlato
na světě?
Akciové tipy
na rok 2013
tné
a
l
jte
dp
Pře dnáve ní
e
ič
obj nvest .cz
na i gazín
PENZIJNÍ REFORMA
aneb jak úspěšně
zvládnout demontáž
pečovatelského státu
ma
Uvnitř: Velký přehled
penzijní reformy
Leoš Mareš:
Svět se řítí do průšvihu
ISSN 1804-9753
9 771804 975009
www.cmss.cz
ZAJI·TùNÍ NA STÁ¤Í?
PTEJTE SE NA LI·âÍ PENZI!
Pokud si i ve stáfií chcete zachovat stávající Ïivotní úroveÀ, nespoléhejte pouze na státní dÛchod a zajistûte se sami. Aby
mûl ãlovûk zaji‰tûné opravdu
dÛstojné stáfií, mûl by si mûsíãnû
spofiit ãástku ve v˘‰i 8 aÏ 10 %
ze svého pfiíjmu.
ZÁKLADEM JE STÁLE PRÒBùÎN¯ SYSTÉM
Od 1. ledna 2013 zaãal fungovat nov˘
penzijní systém vystavûn˘ na tfiech pilífiích. DÛchodová reforma byla zavedena
kvÛli neudrÏitelnosti souãasného systému,
kter˘ nedokáÏe v budoucnosti pokr˘t
potfiebu po dÛstojném Ïivotû v penzi.
I v novém dÛchodovém systému zÛstává
základem systému I. pilífi, tedy státní prÛbûÏn˘ systém, kam odvádíte v rámci dÛchodového poji‰tûní mûsíãnû 6,5 % a vá‰
zamûstnavatel 21,5 % z va‰í mûsíãní hrubé
mzdy - celkem 28 %. I. pilífi slouÏí k prÛbûÏnému financování dÛchodÛ, peníze se
v nûm nehromadí, ale slouÏí k v˘platû
dÛchodÛ dne‰ních penzistÛ.
NOVINKOU PENZIJNÍHO SYSTÉMU
JE DRUH¯ PILͤ
Ve druhém pilífii, tedy s dÛchodov˘m spo-
fiením, mÛÏete sníÏit své pfiíspûvky do prÛbûÏného systému o 3 % a podle vlastního
uváÏení je vloÏit do jednoho z dÛchodov˘ch fondÛ. Podmínkou je investovat
k této ãástce dal‰í 2 % z vlastní mzdy.
V˘hodou investice ve II. pilífii je pfiedev‰ím
moÏnost, Ïe 3 % z ãástky, která by ‰la pfiímo
do prÛbûÏného systému, jde na vበvlastní
úãet, investované peníze se dûdí a kaÏd˘
z úãastníkÛ si volí svou investiãní strategii.
DOPL≈KOVÉ PENZIJNÍ SPO¤ENÍ SE STÁTNÍ P¤ÍSPùVKEM AÎ 2760 KORUN ROâNù
Systém, jemuÏ se fiíká III. pilífi, tedy doplÀkové penzijní spofiení, je uÏ znám˘.
V principu se shoduje s b˘val˘m penzijním pfiipoji‰tûním. Jedná se o pravidelné
spofiení se státním pfiíspûvkem a daÀov˘mi úlevami. Ke sv˘m vkladÛm mÛÏete získávat od roku 2013 kaÏdoroãnû státní
pfiíspûvek aÏ 2760 Kã a na daních mÛÏete
u‰etfiit aÏ 1800 Kã. ZamûstnancÛm mÛÏe
na doplÀkové penzijní spofiení pfiispívat
i jejich zamûstnavatel, kter˘ z nûj neplatí
daÀ z pfiíjmu a odvody na sociální a zdravotní poji‰tûní.
I v doplÀkovém penzijním spofiení mÛÏete
vyuÏít moÏnosti volby vlastní investiãní
strategie a ochrany úspor pfied pfiípadn˘m poklesem finanãních trhÛ v posledních pûti letech.
U doplÀkového penzijního spofiení si mÛ-
Ïete vybrat z nûkolika typÛ v˘platy dávek
a vyuÏít mÛÏete i moÏnost ãerpání pfieddÛchodu uÏ pût let pfied odchodem do
fiádného dÛchodu.
LI·KA PRO VÁS MÁ JAKO VÎDY
NùCO NAVÍC
Program Li‰ãí penze vám nabízí moÏnost
rozloÏit svou investici mezi produkty vhodné pro vytváfiení finanãní rezervy, a nabízí
tak ideální fie‰ení zabezpeãení na stáfií.
Li‰ãí penze zahrnuje stavební spofiení
s roãním v˘nosem aÏ 3,15 %, doplÀkové
penzijní spofiení âSOB Penzijní spoleãnosti, investiãní Ïivotní poji‰tûní a pravidelné
investice do smí‰en˘ch podílov˘ch fondÛ.
Program samozfiejmû poãítá i s novinkou
penzijního systému, tj. dÛchodov˘m spofiením druhého pilífie.
S rozloÏením financí mezi jednotlivé produkty Li‰ãí penze vám pomÛÏe snadno
ovladatelná kalkulaãka tohoto programu.
Naleznete ji na webov˘ch stránkách
www.liscipenze.cz nebo vám poradí nûkter˘ z více neÏ dvou tisíc finanãních poradcÛ, jejichÏ seznam najdete na
www.cmss.cz.
Se v‰emi otázkami finanãního zaji‰tûní
na stáfií vám ochotnû poradí finanãní poradci âeskomoravské stavební spofiitelny.
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
Mohamed El-Erian: „Nový normál“ může brzy skončit, USA čeká
zlomový okamžik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
AKTUÁLNĚ & EKONOMIKA
Investice v roce 2013: Čemu dává londýnská City palec nahoru,
a čemu dolů?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Evropa má tuhý kořínek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
10 velkých rizik a 5 zbytečných obav pro rok 2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
ROZHOVOR
Leoš Mareš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Investování je jako život: Jak být produktivnější? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Drobný investor má proti profíkovi pár výhod _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
PENZIJNÍ REFORMA
Penzijní reforma aneb jak úspěšně zvládnout demontáž
pečovatelského státu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Důchodová reforma přehledně _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
INVESTOVÁNÍ & AKCIE
DOPORUČUJEME
Trading: Jak začít obchodovat a příliš neztratit? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Akciové tipy na rok 2013 od muže, který loni svými sázkami
strčil trh do kapsy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Nick Beecroft (Saxo Bank): Japonsko do pěti let zkolabuje.
Na 90 %. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
i když finanční svět čeká – jak to
vnitřně cítí moderátorská celebrita z obálky – hodně nepříjemná budoucnost, nálada na burzách je
přesně opačná. Šance, že se světové ekonomice blýská na lepší časy, rostou každým dnem a pozadu
nemusí být ani svět investic. Leoš
Mareš ale během rozhovoru potvrdil velký přehled v pojetí osobních
financí a investování, a navíc přidal řadu vtipných příhod a zákulisních informací ze světa šoubyznysu.
Jak se orientovat v důchodové reformě, co si z ní vybrat a na co
si případně ještě počkat, se doPetr Novotný, šéfred
aktor
zvíte v našem speciálu. Kdo dává
přednost přípravě na penzi na vlastní pěst, ocení akciové tipy od muže, který loni svými
sázkami strčil trh do kapsy.
Takhle vypadá
všechno zlato
na světě
Hodně pozornosti tentokrát věnujeme měnovému trhu. Vyhlídkám japonského jenu jsme věnovali rozhovor s Nickem Beecroftem (Saxo Bank), o budoucnosti české koruny jsme se bavili s Miroslavem Novákem
(Akcenta).
str. 24
O tom, že McDonald‘s krmí chudé a hladové, se dozvíte v našem seriálu. Pro ty z vás, kteří přestali věřit odhadům analytiků, finančních poradců a makléřů, nabízíme to nejlepší z díla mistra úspěšných předpovědí
Nostradama.
DRAHÉ KOVY &
KOMODITY
Takhle vypadá všechno zlato na světě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Pět protichůdných argumentů na trhu s ropou v roce 2013 _ _ _ _ _ 26
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Finance: Těmto chybám se letos vyhněte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Zkraje roku se vám mohou hodit také pravidla psaní životopisu, ale protože máte v rukou především časopis o investování, ukážeme vám, jak být při něm co
nejproduktivnější a proč nemá smysl podléhat předsudkům – profíci nemusejí mít před drobnými investory náskok úplně vždy.
TRENDY
Vítězové velké recese 4. díl: McDonald‘s krmí chudé a hladové _ _ 28
Co nevíte o McDonald‘s a nemusíte se bát zeptat... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
Přeji vám příjemné čtení! ZAJÍMAVOSTI
10 Nostradamových předpovědí, které se vyplnily _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Mediální
partneři:
partneři:
Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz)
Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním
ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel./fax 241 483 141,
účelům a neslouží v žádném případě jae-mail: [email protected],
ko konkrétní investiční či obchodní dowww.investicnimagazin.cz, ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308. Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA.
poručení. S ohledem na rizika investování do finančních a dalších investičních
Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00 Praha 4. Grafická úprava a zpracování: Impax media,
produktů by měl čtenář před každým jespol. s r. o.; redakce využívá fotografický servis Shutterstock.com. Tisk: Moraviapress, a. s.
jich nákupem konzultovat své investičPřetisk povolen jen se souhlasem redakce. Inzerce: tel. 241 483 141, 606 404 953, [email protected],
ní záměry s finančním, investičním neINVESTIČNÍ
magazín
bo bankovním
I 2/2013poradcem.
I www.investicnimagazin.cz I 1
media kit ke stažení na www.impax.cz.
.
fotoeditorial
.
Mohamed A. El-Erian (54)
Narodil se v Egyptě, studoval v Británii a usadil se v USA.
Nyní je ředitelem největší investiční firmy na světě Pimco, která spravuje majetek ve výši 2 bil. USD. Erian pracoval 15 let na vedoucích pozicích pro Mezinárodní měnový
fond a několik let pro Citigroup. Jeho kniha When Markets
Collide (Když se srazí trhy) se stala mezinárodním bestsellerem. Erianovy komentáře jsou pravidelně citovány ve finančních médiích jako je CNBC, Bloomberg, Wall Street
Journal nebo The Financial Times.
2 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
MOHAMED EL-ERIAN:
„NOVÝ NORMÁL“ MŮŽE
BRZY SKONČIT, USA ČEKÁ
ZLOMOVÝ OKAMŽIK
Š
éf největšího dluhopisového fondu na světě
Pimco, který je po více než tři roky spojován
s termínem „nový normál“, jenž vyjadřuje
období velice slabého ekonomického
růstu, vysoké nezaměstnanosti a vysokého
zadlužení, ve svém vystoupení na
zpravodajské stanici CNBC uvedl, že tento stav ekonomiky
může brzy skončit. Co k tomu jindy opatrného ekonoma
vede?
Prostředí „nového normálu“ přispělo k uzdravení firemního
sektoru, oživení má za sebou i nemovitostní trh. El-Erian
si sice není jistý, kdy přesně „nový normál“ skončí, ale
každopádně se k jeho konci výrazně přibližujeme. V roce
2009 přitom odhadl trvání této fáze vývoje ekonomiky
na tři až pět let. Po „novém normálu“ by mohl americkou
ekonomiku podle šéfa Pimco čekat zlomový okamžik, po
němž by došlo k nastartování rychlejšího hospodářského
růstu USA.
Erian není sám, kdo si myslí, že to nejhorší už má největší
světová ekonomika za sebou. Například hlavní ekonomka
Société Générale Aneta Markowská takový okamžik
očekává již v první polovině roku 2013. Ekonomický růst
v USA by podle ní měl přinést růst výnosů z dluhopisů
a citelnější pokles nezaměstnanosti. Samotný konec
„nového normálu“ v USA by pak měl mít pozitivní vliv na
vývoj celosvětové ekonomiky. INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
.
Investice v roce 2013:
Čemu dává londýnská City palec
nahoru, a čemu dolů?
Nálada v Londýně se zlepšuje. Většina finančníků totiž
od globální ekonomiky letos očekává mírné zlepšení.
Díky tomu jsou ochotni vyměnit část bezpečných
sázek za trochu toho adrenalinu. To spouští investiční
„škatulata“, která by nikomu neměla uniknout. Několika
respektovaných odborníků ze City jsem se proto zeptal,
na co teď sázejí, a co naopak pouštějí k vodě.
Autor: Roman Chlupatý, redaktor
OUT: ČEMU SE V CITY
NA ZAČÁTKU ROKU NEFANDÍ
může být dražší, než se čekalo. Telefónica také nepatří mezi naše favority. Telekomunikačnímu sektoru ve střední Evropě obecně příliš nefandíme. A co
se Komerční banky týče, jde o dobrou banku, ale její
akcie nyní nejsou zrovna nejlevnější, určitě je tak
v regionu možné najít zajímavější finanční tituly.
Bezpečné dluhopisové přístavy
(Nick Beecroft, Saxo Bank):
Japonské dluhopisy (Nick
Beecroft):
Zbavte se dluhopisů zemí označovaných jako bezpečné přístavy. Zejména v pozdějších měsících roku
nás totiž podle mě Spojené státy překvapí solidním
růstem. Na konci třetího čtvrtletí a začátku čtvrtého
proto Fed může začít mluvit o ukončení kvantitativního uvolňování, což bude v praxi znamenat, že by
ceny amerických treasuries na konci roku mohly jít
dolů.
Nenakupoval bych japonské vládní dluhopisy.
V Londýně a New Yorku je teď spousta manažerů
hedgeových fondů, kteří předpovídají konec rally
těchto papírů. Nemusí k němu dojít za rok nebo za
dva, ale je jasné, že japonská vláda hodlá tisknout
spoustu peněz a hodlá si více půjčovat. A i když je
stále na japonském trhu o domácí dluhopisy zájem,
existuje jistý přirozený limit, za nějž nelze jít.
Zlato (Rob Carnell, ING):
Ropa a energie (Rob Carnell):
Důvody, proč držet zlato, zřejmě přece jen mizejí,
pokud se tedy stejně jako část trhu domníváte, že
v průběhu roku začnou tiskárny peněz minimálně
zpomalovat. Zdá se totiž, že například americký Fed
do podzimu v této oblasti skutečně ubere. Kdo ví,
možná se další centrální banky připojí. Na druhou
stranu ale nemá moc smysl zlato ve velkém prodávat, protože poptávkovou stranu táhnou domácnosti – zejména z Asie, hlavně z Číny a Indie – které
jsou na tom podle všeho dobře. Takže neprodávejte
všechno, vyberte jen část zisků. Cena zlata se asi
bude stabilizovat.
Zdá se, že bychom se mohli dočkat stability, možná
s jistou mírou rizika, že dojde k propadu cen. V Americe totiž produkce energie narůstá raketovým
tempem, což znamená, že by se země mohla stát
největším producentem na světě. OPEC přitom není
schopen přiškrtit dodávku. S tím, jak se plyn stane
určujícím pro cenu ropy (dosud to bylo naopak), se
objeví tlak na cenu ropy. Na straně dodávky to vypadá dobře, na straně poptávky se věci lepší, ale určitě
to není fantastické, i kvůli alternativám, jež začínají
ve stále větší míře využívat také rozvíjející se země.
České blue chips akcie (Carsten
Hesse, Wood & Company):
IN: CO JE NYNÍ V LONDÝNĚ
V KURZU
ČEZ se nám moc nelíbí, je totiž do značné míry závislý na cenách elektřiny v Německu, a ty padají.
K tomu je potřeba přičíst to, že Temelín nakonec
Komodity a akcie (James
Knightley, ING):
4 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
Jsem opatrným optimistou. Podle mě se v Americe
nakonec republikáni a demokraté dohodnou. Možná země začne v určitých kapitolách agresivně
škrtat, určitě kvůli tomu bude hřmít, ale nakonec
se stejně jako v roce 2011 najde konsenzus. Ten se
stane solidní základnou pro globální růst, který by
mohla podpořit i eurozóna. Do poloviny roku asi
bude v recesi, ale pak bychom se mohli dočkat jejího oživení. A to by mělo polít živou vodou komodity
a akciové trhy.
Turecké korporátní
dluhopisy (Neslihan Yilmaz,
Maxis Securities):
Turecké banky brzy nabídnou eurobondy denominované v lirách. Zájem o ně bude asi velký, zejména
o to, co se na trh dostane na začátku roku. Věřím totiž tomu, že ten, kdo zainvestuje teď, vydělá nejvíce,
v prvním čtvrtletí se totiž čeká uvolňování a příliv
peněz. Co se konkrétních titulů týče, vedení IsBank
se již zmínilo, že chystá několik eurobondů denominovaných v lirách, AkBank je na tom podobně. Brzy
vyrazí do finančních center, kde své dluhopisy představí. Bude tak asi první, kdo tento nástroj nabídne.
No a GarantiBank se zřejmě také brzy připojí.
Americký dolar (Nick Beecroft):
Hodně se mi líbí dolar, zejména v páru s eurem. Je
totiž šance, že se eurokrize opět začne vyhrocovat.
Přitom trh se teď něčeho podobného vůbec nebojí,
což může být nebezpečné. Navíc v Evropě se nadále čeká pomalý růst. Rozdíl ve výkonnosti evropské
a americké ekonomiky bude podle mě během roku
stále větší. Americké výnosy porostou, určitě na
vzdálenějším konci křivky, a na konci letošního roku
by se mohlo začít mluvit o zvyšování sazeb v roce
2014, což by také dolaru prospělo.
Střední Evropa (Mai Doan,
Bank of America):
Co se makroekonomických fundamentů týče, je na
tom v regionu bezpochyby nejlépe Polsko. To ale neznamená, že něco zajímavého není možné najít i v jiných zemích. Například Maďarsko, přestože kroky politiků opakovaně kazí náladu trhu, nemusí být špatná
volba. Jeho běžný účet je v přebytku a oddlužení běží
naplno, což by se mělo projevit. Pokud se tedy podaří politiku zkrotit, může být pro investora Maďarsko
zajímavé. Pokud ne, může to být hodně špatné. Co se
ČR týče, je někde uprostřed – jde o sázku na bezpečný
přístav, který nabízí dluhopisy a výnosy ze stále ziskového bankovního sektoru. Koruna je ale nyní pod
tlakem kvůli očekávaným akcím centrální banky. ekonomika
.
Evropa má tuhý kořínek
Odepisovat americký dolar jako hlavní rezervní
měnu je ještě velmi předčasné a před eurozónou
je ještě řada výzev, říká Miroslav Novák,
analytik společnosti Akcenta, který se
také domnívá, že nepřijetí eura přináší české
ekonomice spíše výhody, ale pro podnikatele
to stále znamená, že
nesmí podceňovat její
zajišťování.
Existuje aktuálně nějaká světová měna,
kterou lze pokládat za bezpečnou?
V současnosti vystupují v podstatě všechny měny
jako tzv. fiatmoney, což znamená, že nejsou kryty
žádným hodnotným aktivem, jakým dříve bylo
např. zlato. Celý systém je tak založen především na
důvěře. A pokud označíme nějakou měnu jako bezpečnou, musíme jí také plně důvěřovat. Opravdu
bezpečná měna by měla splnit několik základních
požadavků. Měla by být měnou nízkoinflační, měla
by být likvidní a měla by mít určitou historii. Pokud
bych si měl vybrat opravdu jednu měnu, která tyto
požadavky splňuje, tak bych zvolil švýcarský frank.
Nabidky CZ inzerat 74x297.indd 1
13.11.12 10:28
Jak je to s dolarem? Může být jeho pozice
jako rezervní měny v nejbližší době
ohrožena? Například čínskou měnou?
Nepochybuji o tom, že americký dolar zůstane ještě dlouhou dobu hlavní světovou rezervní měnou
číslo jedna. Na druhé straně se jeví jako nevyhnutelné, že svoji dominantní pozici bude postupně
ztrácet ve prospěch jiných měn, a jednou z nich
může být čínský jüan. Když se podíváme do historie, zjistíme, že dominance jedné měny je přímo
úměrná ekonomické síle dané země a vyznačuje se
určitou setrvačností. V podstatě až do 2. světové
války úlohu hlavní rezervní měny plnila britská libra, ačkoliv již od počátku 20. století britská ekonomika svoji sílu ztrácela. V současné době nevidím
na obzoru žádnou zemi, která by mohla takto výrazně dominovat. Rezervních měn tak bude více,
ale prim bude hrát i nadále dolar.
Velké ambice mělo v dřívější době také euro.
Je myšlenka, že se stane hlavní rezervní
měnou již definitivně pohřbená?
Tyto ambice měli evropští politici při zavedení eura.
Ve světle událostí posledních let, se tyto ambice zcela rozplynuly. Společná evropská měna si v tomto
období prošla existenciální zatěžkávací zkouškou,
kterou, zdá se, ustála. V současné době má euro pozici druhé nejvýznamnější rezervní měny, což je maximum, kterého může i v nejbližší době dosáhnout.
Nedávno se ještě zdálo, že euro spíše
svádělo boj o přežití, a to v úzké návaznosti
na situaci v Řecku. Přežilo Řecko svoji
klinickou smrt?
Řecko nikdy nebylo pro euro přímo hrozbou, protože velikost řecké ekonomiky je jen zrnkem hospodářství eurozóny. V případě Řecka šlo o zlomení
tabu, co by se stalo, kdyby země zbankrotovala
a byla nucena opustit euro, a zda by podobný osud
mohl potkat i země jako je Španělsko či Itálie. Situace se z tohoto pohledu v posledním cca půl roce
výrazně zlepšila, nicméně hrozby stále existují.
Máme tedy to nejhorší za sebou nebo se
jedná pouze o falešný optimismus?
Jde o to, jak definujeme slovo nejhorší. Pokud nejhorším myslíme paniku, že euro zanikne, tak se domnívám, že to již máme za sebou. Pokud máme na
mysli vývoj reálné ekonomiky, tak tam si nejsem
zcela jist. V podstatě všechny evropské země trápí
strukturální problémy a jejich řešení je během na
dlouhou trať. Nulový růst HDP, vysoká nezaměstnanost, obrovské problémy ve veřejných financích.
Tady vidím velký potenciál pro další problémy
a z toho pohledu ještě Evropa není z nejhoršího
venku. Snažme se však být optimisty. Po druhé
světové válce nad Evropou taky všichni zlomili hůl
a nakonec byli všichni udiveni evropským hospodářským zázrakem. Evropa má tuhý kořínek.
Jak se nejistota a s ní spojená určitá míra
rozkolísanosti projevuje na trzích? Kurzu
eura k dolaru a CZK?
Nejistota se do obchodování na trzích promítá téměř okamžitě. Ke konci roku 2008 a v roce 2009
panovala obrovská volatilita na finančních trzích
obecně. Problémy eurozóny se na devizovém trhu
promítly do oslabení eura, na trhu s dluhopisy došlo nárůstu výnosů u zemí, u kterých hrozilo riziko
bankrotu a naopak pokles do záporných hodnot
u těch dluhopisů, které byly brány jako velmi bezpečné, což byl příklad Německa. Na akciích byl vývoj rovněž diferenciovaný. Akciové indexy v zemích
Nabidky CZ inzerat 74x297.indd 1
s problémy ztrácely, naopak ty, kterým se relativně
dařilo, posilovaly. Co se týče koruny, ta se k euru již
tři roky pohybuje v pásmu 24 – 26 Kč/EUR.
Když už jsme u pohybu kurzů, z jejich
rozkolísanosti asi nemají příliš radost čeští
exportéři či importéři, tedy ti, pro které
pohyb jedním nebo druhým směrem může
znamenat nemalé ztráty?
Exportéři si v posledním desetiletí zvykli, že koruna k euru stále více a více posiluje. V poslední době
se však posilování koruny přerušilo a ta stagnuje.
V současnosti se dokonce nachází, řekněme, na
slabších hodnotách, což, si myslím, exportérům vyhovuje. Na druhou stranu se tak sice trochu prodražuje import, ale celkově si myslím, že obě skupiny
mohou být se současným kurzem celkem spokojeny.
Jednoduché pravidlo pro to, jak eliminovat
výkyvy asi neexistuje?
Kdo si nechává otevřenou devizovou pozici, vystavuje se riziku nepříznivých kurzových pohybů a tudíž kurzové ztráty. Kdo se naopak zajistí například
forwardovými obchody, tak si pozici zavře a nespekuluje. I toto pravidlo je však potřeba občas
porušit, protože, co si budeme namlouvat, existují
úrovně, na kterých se zajistit je krajně nevýhodné
a může firmě způsobit vážné problémy. Kdybych
měl uvést konkrétní případ, tak kdo se zajistil proti
oslabování koruny na jaře 2009 a zafixoval si nákup eura za 29 Kč/EUR, tak rozhodně nevydělal.
Pokud se vrátíme na celoevropskou úroveň,
co můžeme v roce 2013 očekávat (v kontextu
výše řečeného)?
Jedna věc je, co můžeme očekávat, ale realita
může být nakonec úplně jiná. Co se týče Evropy,
tak si myslím, že se situace v ní bude dále stabilizovat. Žádný hospodářský zázrak však nečekám.
Téměř všechny evropské země se potýkají s výraznými hospodářskými problémy, jejichž řešení si vyžádá ještě mnoho času a obětí. Co však považuji za
důležité, je fakt, že začíná být vidět ono světlo na
konci tunelu. Pokud to tedy není fata morgána. SLOVNÍČEK INVESTORA
FORWARD
Finanční derivát, kterým lze zajistit dnešní
kurz, přičemž vypořádání obchodu proběhne v budoucnu. Například, když klient dnes
ví, že bude muset v budoucnu platit fakturu
v EUR, a jelikož se chce vyhnout jakémukoli
pohybu kurzu během měsíce, zajistí si dnešní kurz s budoucím vypořádáním.
13.11.12 10:28
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 5
ekonomika
.
10 velkých rizik
a 5 zbytečných obav pro rok 2013
Autor: Tomáš Beránek, redaktor
přehnané. A stejně tak i obavy z možného rozpadu
eurozóny a stagnace japonské politiky byly a nadále jsou, podle mého názoru, bezpředmětné,“ říká
Bremmer. Přesto bychom některé události, jejichž
svědky v roce 2013 buď zcela jistě budeme nebo
bychom s velkou pravděpodobností mohli být,
neměli bagatelizovat. Následující seznam uvádí
nejen 10 největších hrozeb, ale přidává i 5 témat,
která by se naopak na případném globálním neklidu měla podílet v daleko menší míře, než je v současnosti očekáváno.
1. ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY ZTRATÍ
SVÉ VÝHODY
IAN BREMMER
uznávaný americký politický vědec a autor
řady knižních bestsellerů, který se zaměřuje
na globální politická rizika a americkou zahraniční politiku. Je prezidentem renomované
konzultační společnosti Eurasi Group a profesorem na Kolumbijské univerzitě.
Čína se bude muset vypořádat
s hladem veřejnosti po
necenzurovaných informacích,
izraelsko-íránské napětí by
mohlo být impulzem ke vzniku
velkého regionálního konfliktu
a severní Afrika se bude
rozhodovat mezi sekularizací
a islamizací. 10 největších
geopolitických rizik pro rok
2013 představil jako každý rok
Ian Bremmer z Eurasia Group.
„Obavy z geopolitických rizik rozvinutého světa
jsou ve srovnání se skutečnými riziky neúměrně
vysoké. Navzdory sporům v americkém Kongresu,
jejichž svědky budeme jistě i letos, byly panické
obavy z možnosti pádu USA z fiskálního útesu
Rozvíjející se trhy budou nadále vykazovat vyšší
volatilitu než trhy vyspělých průmyslových demokracií. Některé emerging markets budou sice
i v roce 2013 nabízet více či méně zajímavé bezpečné příležitosti, avšak období jejich zlatého věku je
minulostí. Potenciál a rizika rozvíjejících se trhů se
letos budou lišit případ od případu. Bremmer rozlišuje tři typy emerging markets – téměř rozvinuté,
stále se rozvíjející a upadající. Zejména v případě
těch posledních se investoři mohou stát svědky
a oběťmi nepředvídatelného vývoje.
2. ČÍNSKÁ INFORMAČNÍ KRIZE
VRCHOLÍ
V průběhu posledních měsíců jsme svědky obrovského růstu poptávky po informacích všeho
druhu. Ve Spojených státech již prakticky není
člověk, jehož soukromí by v poslední době nezaznamenalo citelné rány. Newyorčané nově kupříkladu přesně vědí, který z jejich sousedů vlastní
zbrojní průkaz a zbraň, utajit nevěru se před
světem nepodařilo dnes již bývalému šéfovi CIA
Davidu Petraeusovi a pozornosti internetové komunity neušla ani nehoda sestry Marka Zuckerberga, o jejíž fotografii určenou pouze přátelům
se kvůli Randině neopatrnosti nyní dělí celý svět.
V technologicky rozvinutých a současně demokratických zemích jsou tyto zásahy do soukromí
jedince nepříjemné, ale to je v podstatě vše. Jiná
je ale situace v případě Číny, která má k demokracii hodně daleko. Rostoucí vzdělaná a moderní
střední třída si žádá stále více nezávislých a svobodných informací, což se samozřejmě většině
čínských politiků nelíbí. Je jasné, že tento střet
nemůže zůstat přehlížen donekonečna. Otázkou
zůstává, jak se čínskou informační krizi podaří
vyřešit.
6 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
3. ARABSKÉ JARO A BLÍZKÝ
VÝCHOD: IZRAELSKO-ÍRÁNSKÉ
VZTAHY A HROZBA ISLAMIZACE
Zřejmě největším rizikem roku 2013 je podle Bremmera stupňující se napětí mezi Íránem a Izraelem
a s ním spojená hrozba ozbrojeného konfliktu. Blízkovýchodní riziko je o to větší, že případný izraelsko-íránský konflikt by jistě nezůstal bez reakce
ostatních zemí. Pokud by se do střetu zapojily i Spojené státy, které jsou považovány za patrona Izraele,
bylo by velkou otázkou, jak by se zachovalo Rusko.
Nebezpečím mohou být ale kromě Blízkého východu i země severní Afriky a Arabského poloostrova.
Zejména severoafrické země v čele s Egyptem se
v roce 2013 ocitnou na křižovatce a budou nuceny
se definitivně rozhodnout, zda se jejich budoucnost
ponese ve jménu sekularizace, nebo se naopak přikloní k islamizaci a odstřižení se od Ameriky a Evropy. Prozatím se zdá, že sekularizace není cesta,
kterou by se islámské země chtěly vydat. Tyto
tendence potvrzuje nejen nová egyptská ústava,
ale i přetrvávající sunnitsko-šíitské spory v zemích
zasažených arabským jarem.
4. NEJISTÝ EKONOMICKÝ VÝVOJ
USA
Slunce bude nad Spojenými státy i v roce 2013 částečně zahaleno temnými mraky. Lze očekávat, že
budou pokračovat spory demokratů a republikánů, které se mimo jiné promítnou i do snah o ekonomické oživení země. Bremmer sice neočekává,
že by se američtí politici svými spory „zasloužili“
o návrat recese, ale upozorňuje, že nejistota ohledně korporátních daní a neochota najít kompromis
bude mít na tempo ekonomického růstu jednoznačně negativní vliv.
5. POKLES POLITICKÉHO
VÝZNAMU JAPONSKA,
IZRAELE A BRITÁNIE
Podobnost Japonska, Izraele a Británie je patrná
hned v několika směrech. Všechny tři země udržovaly po velmi dlouhou dobu vřelé vztahy se Spojenými státy, ale v poslední době došlo k výraznému
omezení vzájemných styků a spolupráce. Velkým
problémem zemí je skutečnost, že aktuálně disponují pouze omezeným množstvím prostředků
a možností, jak ovlivňovat globální geopolitické
otázky. Do třetice tyto země spojují i vnitrostátní
politické, hospodářské a sociální problémy, které je
ekonomika
.
uvrhují do politické izolace tím více, čím závažnější
tyto problémy jsou. Japonsku, Izraeli i Británii docházejí síly a s největší pravděpodobností nebudou
ani v roce 2013 schopny bojovat zároveň na scéně
domácí i zahraniční.
6. NEJISTÝ EKONOMICKÝ VÝVOJ
A OHROŽENÍ EVROPSKÉ
INTEGRACE
V případě evropských zemí bude nejistota i nadále
pramenit především z nepříliš pozitivního ekonomického výhledu. Vedle dlouhotrvajících a dobře
známých problémů se nově začínají ve velkém
prosazovat i dosud nepříliš výrazné euroskeptické
názory a odpor v některých zemích roste i v případě úsporných opatření. Zejména periferní země
eurozóny nejsou dalším drastickým rozpočtovým
škrtům příliš nakloněny, jelikož se domnívají, že ty
k řešení jejich problémů nevedou. Oparem nejistoty je zahalena i otázka vzniku bankovní a fiskální
unie a sjednocení politického zájmu evropského
společenství. Bremmer v této oblasti předpokládá
potřebu velkých kompromisů. V opačném případě
jsou podle něj společné evropské plány nerealizovatelné. Na druhou stranu ale panuje nebezpečí,
že v případě uvolnění požadavků na ekonomické
reformy států zasažených krizí ze strany ECB dojde k oslabení evropské jednoty a ke zpomalení
ekonomické a politické integrace států do jednoho
evropského celku.
7. ZMĚNY V ČÍNSKÉ ZAHRANIČNÍ
POLITICE
V asijském regionu bude v roce 2013 určujícím faktorem pokračování turbulentního vývoje čínské
zahraniční politiky. Vyhraněnost Číny vůči jihovýchodu Asie se vytrácí, na její místo nastupuje
snaha o získání vlivu v oblasti Asie severovýchodní. Na východě ale nezahálejí ani Spojené státy.
V podstatě od prvního dne nedávno zahájených
demokratizačních procesů v Barmě se USA snaží
dostat do intenzivního kontaktu s tamní vládou
a posílit svůj regionální vliv. Jak přesun zájmu Číny
z jihu na sever, tak snahy USA o posílení své pozice
v asijské oblasti způsobí, že se již nyní napjaté americko-čínské vztahy dále vyostří. Čína se bude téměř jistě snažit svoji regionální pozici ještě posílit
a z Asie vytlačit všechny nezvané hosty, kterými
z jejího pohledu Spojené státy bezesporu jsou. Východoasijská oblast by tak mohla rychle vyměnit
svoji mnoho let trvající příkladnou hospodářskou
prosperitu za léta naplněná nejistotou a napětím.
8. IZRAEL VS. ÍRÁN PODRUHÉ:
VRAŽDY ŠPIONŮ, KYBERÚTOKY
A PROXY BOJE
Hrozbou spojenou s Íránem nejsou jen diskutované obavy ze vzniku regionálního ozbrojeného konfliktu. V pozadí možného vojenského střetu stojí na
první pohled méně nápadné faktory, které se však
mohou na celosvětové náladě a ekonomickém vývoji výrazně podepsat. Zatýkání a mizení špionů,
kyberútoky, nepřátelská převzetí společností (proxy boje) a mnohé další jsou v Izraeli i Íránu takřka
na denním pořádku. Tato šedá válka vedená ve
stínu vzájemného zastrašování, ač na první pohled
neviditelná, má obrovský potenciál vyvíjet tlak na
cenu ropy. Situace, ve které se Írán nachází, by
navíc mohla vyústit v jeho panické obavy o svoji
budoucnost. Vyvrcholením by v takovém případě
byly íránské snahy ukázat světu, že není radno si
s ním zahrávat – oko za oko, zub za zub.
9. INDICKÝ EKONOMICKÝ RŮST
JAKO POLITICKÁ ZBRAŇ
V případě Indie existuje reálná šance, že by se
dlouhodobý domácí ekonomický růst mohla v roce
2013 pokusit v prospěch svých zájmů zneužít politická scéna. Obavy jsou navíc přiživovány možností dalšího zpomalení čínského ekonomického růstu
a nástupu Indie na Čínou uvolněnou pozici. Indie
by v tom okamžiku mohla dostat chuť začít v celosvětovém měřítku prosazovat své zájmy a upevňovat svůj globální význam.
10. AFRIKA STÁLE POROSTE,
NEJISTOTA BUDE OKOLO
JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
A NIGÉRIE
Subsaharská Afrika je více než kterýkoli jiný region dokladem existence vlivu rozvíjející se ekonomiky na míru politické nestability. Dosavadní
vývoj napovídá, že by ani v roce 2013 neměla Afrika jednoznačně rostoucí ekonomické tendence
opustit. Investoři by ale měli být opatrní v případě
dvou nejvýkonnějších afrických ekonomik, Jihoafrické republiky a Nigérie. Výhled je totiž v případě
těchto dvou trhů ve srovnání s ostatními africkými
zeměmi nejistý.
ta. Skupina G20 dosud váhala, jak se k vlně sílícího
protekcionismu postavit. Nyní se ale ukazuje, že
hrozba dalšího růstu znevýhodňování zahraničních výrobců nebude tak velkým problémem, jak
se dosud zdálo.
III. POLITICKÝ EXTREMISMUS
ZŮSTANE EXTRÉMEM
Obavy z rostoucího vlivu extrémních levicových
či pravicových hnutí a uskupení jsou dle Bremmera letos zbytečné. Extremismus lze v demokratických společenstvích vnímat jako zcela přirozený projev minoritního ideového proudu. Podle
světových politologů a sociologů je navíc krajně
nepravděpodobné, že by radikalismus mohl dlouhodobě vítězit nad racionalitou demokratických
společenství.
IV. REFERENDUM O ODTRŽENÍ
KATALÁNSKA NEJDŘÍVE
V ROCE 2014
O tom, že se v Evropě objevují regiony se sílícími
separatistickými náladami, nemůže být pochyb.
Ve volání po vlastním státě jsou aktuálně nejhlasitější Katalánci a Skotové. Napjaté jsou i vztahy
mezi belgickými Vlámy a Valony. Při bližším pohledu na situaci ve Španělsku, Velké Británii a Belgii
je však riziko vzniku krize pramenící ze separatistických tendencí některých regionů těchto zemí
pro rok 2013 nízké.
Katalánci se naděje na vlastní stát jistě jen tak
nevzdají, na druhou stranu ale nelze očekávat, že
by se referendum o odtržení regionu od Španělska
uskutečnilo dříve než v roce 2014. Radikální postoje Katalánců by navíc mohla výrazně zmírnit
i nová fiskální dohoda s Madridem.
A NYNÍ K RIZIKŮM, KTERÁ ŘADA
ANALYTIKŮ PODLE BREMMERA
PŘECEŇUJE.
V. KIM ČONG-UN OPUSTIL ZDI
SVÝCH PALÁCŮ, MLADÁ KREV
NADĚJÍ PRO REGION I SVĚT
I. ENERGETIKA ZŮSTANE
STABILNÍ, USA NA CESTĚ
K ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI
Názory na globální rizika plynoucí z politiky Severní Koreje se liší snad nejvíce ze všech. Ian Bremmer tvrdí, že jsou dnešní obavy přehnané a že je
Severní Korea aktuálně zdrojem nepoměrně menšího rizika než dříve. Zdůrazňuje též, že navzdory
nedávným testům rakety Unha-3 se Severní Korea
snaží být z pohledu zahraničí transparentnější. Podle Bremmera je severokorejská propaganda méně
agresivní než dříve, Kim Čong-un vyšel ze svých
paláců a začal mluvit s Čínou i Singapurem a oficiálně sdělovat, co a kdy učiní.
V poválečném období byla politická (ne)stabilita
spojena více než s čímkoli jiným s cenami ropy na
světových trzích. Většina rizika v oblasti Středního
východu se však v roce 2013 podle očekávání Iana
Bremmera ropnému průmyslu obloukem vyhne.
Pozitivní roli budou v oblasti energetiky hrát i americké nekonvenční zdroje zemního plynu a ropy,
nová kanadská naleziště ropných písků a růst
významu brazilských a mexických podmořských
ložisek.
II. NÁRODNÍ PROTEKCIONISMUS
NENÍ HROZBOU, G20 MŮŽE BÝT
KLIDNÁ
O upřednostňování vlastní produkce před produkcí zahraniční se snaží prakticky všechny země svě-
Naděje na ústup severokorejské hrozby někteří
spatřují i v letošním překvapivém novoročním
projevu. V něm Kim Čong-un prohlásil, že se jeho
země musí vydat cestou hospodářské prosperity.
Naději severokorejský diktátor dal i Jižní Koreji,
když se v otázce vzájemných vztahů vyjádřil
v tom smyslu, že by byl potěšen, pokud by se v budoucnu podařilo vyhnout dalším přeshraničním
konfrontacím. INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 7
rozhovor
.
LEOŠ MAREŠ (*1976)
Český moderátor, který patnáct let uvádí
ranní show v rádiu Evropa 2.
Moderoval zábavnou show Talentmania,
pěveckou soutěž Česko Slovenská SuperStar,
Česko hledá Superstar, soutěže Big Brother
nebo X Factor a v minulosti hitparádu Eso.
Leoš
Mareš
Žádný auto, žádná hotovost a dárky třikrát za rok – tak vypadá
jedna z lekcí finanční gramotnosti nejpopulárnějšího českého
moderátora staršímu synovi. Leoš Mareš se od spoření
do prasátka postupně prokousal až k online investicím na
měnovém trhu a do začínajících podnikatelských projektů.
Peníze pro něj znamenají především možnost volby, i když
jsou stále více virtuální. Celý svět se podle Mareše žene vstříc
bezprecedentní situaci, a vůbec ne příjemné.
8 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
rozhovor
.
„Držím se svýho kopyta,
protože jsem v tom dobrej.
Svět se ale řítí do průšvihu.“
Mluvíme spolu krátce po českých prezidentských volbách. Dopadly tak, jak jste si přál?
Vysílám v rádiu v České republice, kde jsou tři
miliony voličů Miloše Zemana a dva a půl milionu
voličů Karla Schwarzenberga. A my je potřebujeme všechny (smích). Ale vážně, podle mě je nejdůležitější, aby se národ semknul a dělali jsme něco
pořádného, nějaký pořádný výkon.
Kdy jste vydělal svoje první peníze?
Dostával jsem od rodičů pětikorunu týdně. Tehdy
větší mince nebyly a já je dával do takového plastového prasátka, kam mince ani pořádně nešly protlačit
a otevřít ho šlo jedině nožem – rozříznout mu břicho
– takže nešlo tajně vybírat. Spořil jsem tím pádem
skoro osm let. Když jsem prasátko otevřel, tak tam
bylo, co si pamatuji, asi sedm tisíc korun, což pro mě
tenkrát bylo něco jako dneska půl miliardy.
A to jste neměl nutkání ho otevřít dříve?
Ne, jsem držák. Prostě jsem si řekl, že neotevřu,
a vydržel jsem spořit docela dlouho.
Dnes jste spíše dlouhodobý investor, řekl
bych. Ale co skutečné příjmy?
Od šestnácti let jsem finančně samostatnej. Začal
jsem pomáhat u svý mámy v baru, bral sto korun
denně a z toho jsem si platil veškerý náklady, třeba
lístky na autobus, kolu v hospodě nebo bramboráčky. V osmnácti jsem začal chodit na diskotéky,
což je relativně pozdě, ale spíš, než abych tancoval,
jsem diskotéky sám dělal a z peněz si platil kolej
a lístky na vlak. Začal jsem taky přispívat domů.
Od sedmnácti a půl jsem už od nikoho nedostal
ani korunu a všechno jsem si vydělal. Jsem na to
určitě pyšný, ale zase to není, myslím, nic výjimečného – takových nás je spousta. Dostal jsem prostě
příležitost vydělávat prací relativně brzo a využil ji.
člověk narodí, moc se to naučit nedá. Podívejte se
třeba na Bolta – ten taky neběhá stovku dobře proto, že měl skvělýho trenéra. Normálně běhá bos ze
sámošky za 10,5, trenéři mu jenom trochu pomohli.
Češi rádi používají obrat, že je někdo „za
vodou“. Co si pod tím pojmem představíte?
Kolik to je pro vás?
Osobně takovou metu nemám. Mám zkušenosti
a znám hodně lidí kolem, kteří vydělali hodně peněz, protože to uměj. Nedávno jsem viděl film Obchodník se smrtí, kde je pěkná pasáž, kdy manželka
obchodníka se zbraněma přemlouvá svýho manžela: „Už to nedělej, už máš dost!“ Jeho odpověď: „Ale
já to chci dělat, protože jsem v tom dobrej.“ Lidi
prostě cítí, že jsou v něčem dobrý, a proto je to baví
a pohání dál. A proto nějaký „za vodou“ neexistuje.
Jak a co učíte svého staršího syna o penězích?
Jak mu vysvětlujete jejich podstatu?
On už se relativně dobře orientuje v tom, co je deset, a co je sto. Horší to má s těmi velkými řády. Je
vtipný, když dítě chce říct velkou částku a začne
něco ve stylu „sedm sto čtyřicet milion“. Sám už
si vydělává, protože se mnou moderuje v rádiu.
Musel jsem ho nějak motivovat, jeho honorář je
„vyplácen“ ve stavebnicích Lego. Už ví, že jedna
stojí třeba 130 Kč, jiná 350 Kč, některá 1300 Kč, takže ví, že za malé natáčení dostane tu malou, ale
když třeba přijde desetkrát vysílat, bude mít na nějakou větší. Snažím se mu taky vysvětlit, že když
má těch 130 Kč, tak má možnost volby, protože si
za ně může koupit lístek do kina, malé lego nebo
jídlo v restauraci, ale určitě ne všechno najednou.
A když vás vidí platit kartou?
Říkám mu, že nic není zadarmo, že ty peníze, které
z toho vylezou, jsem někde při moderaci na druhý
straně republiky vydělal. Své děti se snažím hlavně nerozmazlovat, proto dostávají dárek, jen když
mají svátek a narozeniny nebo na Vánoce. Můj přístup občas nahlodá babička, která mu zrovna nedávno dala k narozeninám kytku, kde bylo sedm
srolovaných stokorun. Já bych mu peníze určitě
nedal, kromě kapesného 50 Kč týdně, které si může
spořit. Vy jste nějaký peníze dostal? Kolik vám je?
Třicet osm a peníze jsem taky žádný
nedostal, od osmnácti pracuju.
To jsme na tom skoro stejně, mně je třicet sedm.
Hodně lidí říká, že musí zabezpečit svoje děti. Tak
to ale vůbec nevidím – postarám se o svoje rodiče
a matku svých dětí, ale to je všechno. Dětem zaplatím školu se vším všudy, to je jasný, a možná na
začátku bych jim pomohl s bydlením. Žádný auto,
žádná hotovost.
To bych jako váš syn nadával. Taťka má
garáž plnou sporťáků, a já žadný auto
nedostanu, abych mohl balit holky, ani jedno!
Je to fakt hodně demotivující. Jak chcete přesvědčit teenagera, kterej má od táty statisíce na účtu
Jeden můj kamarád – investor – mi jednou
řekl, že nejdůležitější je vydělat první
milion, protože když ho vyděláš, další už
jsou jednodušší a rychlejší. Souhlasíte s tím?
Je to váš případ?
Já si to nemyslím a není to můj případ. Je to o konkrétním člověku. Když lidi mají talent a tah na bránu,
tak to dokážou vydělat za jakýkoli situace. To jsou
lidi v byznysu, který prodělají třeba úplně všechno,
ale odrazí se a vydělají peníze zpátky. Jasně, když
už člověk nějaký peníze má, zjednodušuje to situaci, třeba v investování. Nejdůležitější ale je, jaký se
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 9
rozhovor
a trojku bavoráka, že je super jít na měsíční brigádu a vydělat si osm tisíc? To prostě nejde. Ještě
si možná dovedu představit, kdybych měl dceru.
Z principu to mají ženský trochu jinak, protože
když zrovna nemají v krvi kariéru a podnikání, tak
mohou – nemusejí, ale mohou – smysl svého života
vidět úplně jinde, třeba ve výchově a zabezpečení
rodiny. To plně respektuju. Vezměte si třeba pojem
zlatokopka.
Myslíte zlatokopku z Rytmusovy písničky?
Podle toho klipu si lidi myslí, že je to holka, která se
vystaví na bar a chce sbalit bohatýho hokejistu, ale
původní význam zlatokopky je úplně jiný. Vychází z anglického „golddigger“, což byly dívky, které
byly připravovány na život se zabezpečenými muži.
Měly dobré vzdělání a všeobecný rozhled. Možná
se to dá přirovnat k výchově v rodinných školách.
Například Jackie Kennedyová, manželka JFK –
byla zlatokopka; měla školu, která ji měla připravit
na roli reprezentantky budoucího manžela. Sice to
byla jiná doba, ale tyto dívky se učily v exkluzivních školách filozofii, hrály na hudební nástroje,
uměly se starat o domácnost, ale také třeba znaly
účetnictví a uměly dohlížet na domácí finance.
Vím, že jste se nedávno vrhl do aktivního
investování. Jak jste se k tomu dostal?
A jaké máte výsledky?
Mám dvanáct let stejný telefonní číslo a pořád
mi zvoní telefon a někdo mi nabízí možnost nějaké super investice, zhodnocení peněz. Já to třeba
zvednu a řeknu jim, zavolejte mi za rok, a někteří
fakt přesně na den za rok volají znovu s nabídkou
investice. Mají mě asi v elektronickým diáři.
A co vám nabízejí? Kam vám radí
investovat?
Většinou nějakou neodkladnou super investiční
příležitost, většinou akcie. Delší dobu jsem odolával, ale pak jsem na nějaký svý moderaci potkal lidi
z makléřské firmy BOSSA a začal se o to aktivně
zajímat a investovat. Přece jen mám ekonomické
vzdělání, takže kdybych nebyl moderátor, asi bych
dělal něco v oboru, protože mě to pořád zajímá.
Byl byste třeba šéf PR oddělení, když máte
nadání věci prezentovat?
To dělá každý nedouk. Spíš bych školil lidi, to by
mě asi bavilo nejvíc.
Pojďme zpátky k vašemu online investování.
Do čeho přesně investujete?
Všechno začalo soutěží na našem rádiu, která byla
právě pro aktivní online investory. Když dělám
soutěže, chci je dělat pořádně, a proto musím vědět, o co se přesně jedná. Nestačí mi nějakej mail
s otázkama, kterej mi přepošle obchodní oddělení.
Tady to všechno začalo, hodně mě to zaujalo.
Co vás na investování tak chytlo?
Třeba nemovitosti mě už moc investičně nebavěj,
doba se změnila. Při investování na internetu mi
přišlo, že jde o zajímavej poměr potenciálu zisku
při adekvátní míře rizika, což mi vyhovuje. Navíc
„
.
MŮJ INVESTIČNÍ KOLÁČ?
50 PROCENT V NEMOVITOSTECH,
20 PROCENT HOTOVOST A 30 PROCENT
PODNIKÁNÍ A INVESTOVÁNÍ ONLINE.
mě dost zaujala nabídka firmy BOSSA – když si
dáte na investiční účet půl milionu tak vám ho úročí třemi procenty, dostanete iPad a hezkou analytičku – brunetku – k tomu.
Normální člověk ale od online brokera
analytičku jako bonus nedostane.
To není pravda, právě že každej.
A do čeho jste začal investovat?
Všichni mluvili o tom, že zlato je strašně nahoře,
takže by měli lidi zkusit stříbro. Můj známý mi taky
radil, ať ho nakoupím. Ten ale na rozdíl od mě kupuje stříbro fyzicky. Jak asi víte, cena kilogramu
stříbra je nepoměrné nízká vůči kilogramu zlata.
Ale proč vám to říkám. Nedávno se mu stalo, že jel
ve svým Bentley a měl plnej kufr cihel stříbra za
pěknej balík, ale cestou Husákovým tichem do něj
narazila stará škodovka. Dobrej příběh, ne?
Jasně, to se bude dobře číst. Co se stalo, když
přijela policie?
Už to, že stodvacítka nabourá tak drahou limuzínu,
je neuvěřitelná představa, ale teď ty policajti ještě
viděli otevřený kufr plný stříbra. A hlavně to viděl
ten chudák se škodovkou, celej vyjukanej, koho to
vlastně naboural, jestli to třeba není nějakej mafián, kterej ho sejme bejsbolkou. Navíc policie nevěděla, co s tím má dělat. No nic, tenhle známej kupuje stříbro fyzicky, že se všechno zhroutí, banky
a podobně, a že to jediné bude mít nějakou cenu.
Já to až tak apokalypticky nevidím, beru stříbro
jako investici.
Jak vaše první investice do stříbra dopadla?
No, moc dobře jsem nenakoupil, navíc na podzim
byly docela velký propady, ale stačil jsem to zavřít a prodělal jen pár tisíc. Teď jedu směnný páry,
třeba EUR/USD. Baví mě měny sledovat, vyhodnocovat zprávy nebo naslouchat svojí analytičce.
A snažím se na základě toho obchodovat.
Jak často trh sledujete?
Jednou, dvakrát denně se na to podívám, nejsem
žádnej „fejsbukář“.
Podle mého názoru je forex jako ruleta
v kasinu. Jste tváří jedné velké sítě kasin
v Česku. Není tam nějaká spojitost?
Tváří sice jsem, ale že je forex gambling, v tom
bych s vámi nesouhlasil. Samozřejmě, určitá hravost v tom je, ale pořád je to věc, kterou lze ovlivnit
znalostmi a zkušenostmi. Gambling má minimál-
10 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
ně v Evropě negativní podtext, v USA se na to dívají trošku jinak, v Asii úplně jinak. Třeba v Macau,
kde jsem byl nedávno.
Šel jste si zahrát? Macao je ráj gamblerů,
asijské Las Vegas.
Zkusil jsem to, ale hlavně jsem se díval, teda spíš
zíral, jak tam hrajou. To, co se tam děje u bakaratových stolů, je neuvěřitelný. Minimální sázka je
u normálních stolů 3000 hongkongských dolarů,
což je přibližně 300 eur, což je dost na to, že hra
trvá minutu. A hrajou to tam celý rodiny i s babičkama, Asiati jsou v tomhle neuvěřitelný. Prohrajou
dvacet tisíc eur za půl hodiny, zvednou se, pořád
brebentěj a jdou domů.
Co kromě měn máte ještě v portfoliu?
Umořil jsem všechny dluhy a investuji reálné peníze. Mám nějaké investice do start-upů, malých
podnikatelských projektů v moderních technologiích, jako jsou aplikace do chytrých telefonů.
Jak tedy vypadá váš koláč investic? Auta do
toho nepočítejte
50 procent v nemovitostech, 20 procent hotovost
a 30 procent podnikání a investování online.
Mluvíte o podnikatelských projektech.
Lidé za vámi přijdou, protože vědí, že máte
peníze, a chtějí peníze na byznys?
Je to úplně jinak. Když mi někdo něco nabízí, tak
do toho většinou nejdu. Sám si vybírám, ale hlavně
se držím svého kopyta.
Jste moderátorská stálice velkých českých
reality show. Těch už byla celá řada, ale
stále si myslím, že se do světa šoubyznysu
nemá normální člověk šanci dostat.
Proč ne? Když chce, tak to dokáže.
Ten svět je opanován Michalem Davidem,
Helenou Vondráčkovou a spol., nebo ne?
Slyšel jste Helenu Vondráčkovou zpívat? Myslíte si,
že neumí zpívat?
To ne, Helena Vodráčková zpívat určitě umí,
stejně jako Gott. Jen jich je v médiích podle
mě až moc, zatímco noví talentovaní lidé
nedostávají šanci. Viděl jsem to na vlastní
oči, když jsem tři roky dělal pro Českou
televizi. Ta zabíjela jeden talent za druhým.
Jste zbytečně tvrdej. Jsem přesvědčenej, že se
kvalita nakonec vždycky prosadí.
rozhovor
.
Viděl jste hromadu talentů. Nebyli tam
lidé lepší, respektive stejně dobří jako
Vondráčková nebo Gott? Jejich nástupci?
Kdyby tam byli, tak se prosadí. Tvrdit, že jsem
skvělej, ale nedali mi šanci, je ubrečenej alibismus.
Když něco milujete, děláte pokroky a máte touhu
po opodstatněném cíli, tak se prosadíte. Televize
a rádia fakt nemají, koho by tam dávaly, a pořád
hledají dobrý nový zpěváky, moderátory a kapely.
Neberte to jako závist nebo zášť, ale
neopanoval to Mareš?
Efekt sněhové koule samozřejmě funguje. Některé posty jsou obsazené, to je v každém byznysu.
Nicméně cesta, aby se člověk dostal na nižší post
a stoupal, je otevřená vždycky. Abyste se třeba dostal na moderaci pořadu, který sice není v prime
timu, ale dá se z něj dostat výš.
Já jsem měl pořad v 9:50 dopoledne v neděli
na Primě.
No vidíte, z toho se můžete posouvat. Když budete
dobrej, tak vám jednou dají prime time. Na poradách sedí v rádiích a televizích lidi, který pořád
řešej, koho tam daj.
Ale oni jdou na jistotu, bojí se zariskovat,
takže vyberou radši vás.
To je často pravda. Vědí, že budu připravenej a odvedu kvalitní výkon.
Kdy si myslíte, že v moderování na profesionální úrovni přijde vrchol, kdy se lidově
řečeno „okoukáte“ nebo „oposloucháte“?
Ty lidi to nemusejí poznat, nesmíte se na ně zlobit.
Řeknu to na příkladu: Nokia je etablovaná značka
a myslíte si, že je moment, kdy můžete říct, aby to
už zavřeli, že už nikoho nezajímaj? Taková situace
přece neexistuje, ta se musí vyvinout z nabídky
a poptávky. Jenom zákazníci vystaví stopku.
Hodně celebrit je známo tím, že miluje hotové
peníze – cash. Rytmus nosí po kapsách tisíce
eur, miliardář Babiš nedávno rozhazoval
v Kazmově One Man Show sto tisíc korun.
Kolik máte teď u sebe v hotovosti?
Mám asi patnáct set. Když mám u sebe víc peněz,
mám hned větší chuť je utratit a udělat někomu
radost.
Na jedné straně je vydělávání a investování
peněz, na druhé jejich utrácení. Myslím si, že
jste odborník na slovo vzatý i v tom druhém,
tedy „jak to utratit“. Auta, luxusní domy,
oblečení – kdy jste se zatím nejvíc plácnul
přes kapsu, udělal si nejdražší radost?
Asi byt. Měl jsem limit X peněz, kouknul jsem se
na byt, který stál tři čtvrtiny X. Makléř říká: „Pane
Mareš, ten byt je ale pro vás malej. Nechcete se podívat na větší byt nahoře? Ten stojí trojnásobek X.“
Tak jsem tam přišel a řekl jsem, že ho beru.
3X, ale měl jsem dobře spočítané, že při případném
prodeji dostanu ty peníze zpátky, což se taky nakonec stalo.
Je to možný, ale nikdo to přesně neví. Myslím si, že
svět potká nějaká bezprecedentní situace. A nebude to nic příjemnýho, vůbec se na to netěším.
Stále jsme ještě na prahu roku 2013. Co od
něj čekáte, a to jak ve své branži, tak ve
společnosti a ekonomice obecně?
Užívám si každý den. V Česku někde něco řeknu
do mikrofonu, za to mi někdo pošle virtuální číslo
nekryté zlatem na můj účet v bance a to číslo se
tam přičte. A v Macau proženu starou dobrou kartu
terminálem a systém funguje, pecka. Za virtuální
číslo mi najednou uvařej jídlo, nalejou panáka, ubytujou mě v hotelu. Někam se to celý žene a nemůže to dopadnout dobře, ani nevím, jak dlouho to je
udržitelný. Jelikož jde o všechno, lidi udělaj všechno pro to, aby se to udrželo. A jelikož o tom rozhodují lidé, kteří v tom mají svoje prachy a majetek, je
šance, že se jim to povede.
Kdy se to stane?
V budoucnosti.
Osobně si myslím, že časem dojde k jednomu
masivnímu přerozdělení majetku, protože
menšina lidí vlastní většinu světového
bohatství. Možná to tak trochu začalo,
světoví ultraboháči raději pro jistotu
dobrovolně odevzdávají část majetku, třeba
do nadací. Co neodevzdají, to jim řada států
dost šílenými daněmi stejně brzy vezme.
To je v podstatě pravda. Banky používají
finanční páku – vkladů mají třeba jednu
miliardu, ale na druhé straně mají
rozpůjčovány miliardy tři.
Takže se nesmí stát, aby všichni lidi chtěli najednou vybrat svoje peníze. Petr Novotný
Foto Jaroslav Matyáš
„
To je kdy?
To je v čase od teď, co přijde.
Baví vás ještě každý den tak brzy vstávat na
ranní show Evropy 2?
Stále mě to baví, už je to skoro patnáct let. Jak
stárneme, řešíme i jiný témata. Patrik třeba teď
čte „Dluh: Prvních pět tisíc let“ nebo „Co nesmíte
vědět.“ Nedávno mu jeho bankéř, když vyjednával
úvěr, přiznal, že 75 % peněz, který mu půjčujou, je
virtuálních, že nejsou krytý opravdovejma penězma. To ho dost rozhodilo.
DĚTEM
ZAPLATÍM ŠKOLU
SE VŠÍM VŠUDY,
TO JE JASNÝ,
A MOŽNÁ NA
ZAČÁTKU BYCH
JIM POMOHL
S BYDLENÍM.
ŽÁDNÝ AUTO,
ŽÁDNÁ
HOTOVOST.
Takže máte rád impulzivní nakupování?
Nejsem sebevrah, ale když se mi něco líbí a chci
to, tak necouvnu a jdu do toho. Sice jsem za byt dal
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 11
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
Investování je jako život:
Jak být produktivnější?
Autor: redakce
Nedaří se vám zvýšit
vlastní produktivitu? Jak
se lépe koncentrovat na
práci a investování a být
v novém roce úspěšnější,
radí newyorský
investiční poradce
Joshua Brown.
DRŽTE SE STRANOU OD ZPRÁV
V každodenním proudu zpráv většinou ty důležité stejně nenajdete. Vyplatí se dělat opak – čím
méně na zprávy reagujete, tím lépe pro vás. Dělejte co nejméně rozhodnutí, abyste minimalizovali
ta chybná a vynucená. Když nebudete 24 hodin
denně sledovat zpravodajské kanály, nebude vás
to svádět ke zbytečné akci.
Ekonomové z Vanguard například odhalili, že ani
jeden z nejsledovanějších ekonomických předstihových indikátorů nemá více než 50% úspěšnost
v předpovídání vývoje cen akcií. Snazší je hodit si
korunou (a vyjde to nastejno). Raději než bezmyšlenkovitě klikat na horké zprávy něco sami napište nebo se sejděte na kus řeči se svými známými.
VYPNĚTE SI OZNÁMENÍ NA
MOBILU
Víte, proč vám všechna sociální média vnucují,
abyste si zapnuli oznámení na svém mobilu nebo
tabletu? Protože když jejich managementy vykazují čísla svým investorům, je aktivita a zapojení
uživatelů tím nejdůležitějším ukazatelem. Pro ně
je výhodné, aby vám pípal mobil každou minutu
a vy znova a znova kontrolovali, co se v té které
službě událo nového. Ale je to přínos i pro vás?
Plavat v moři informací, jaké nabízí například
Twitter, je snadné a levné. Může to dělat každý.
Za článkem, analýzou nebo reportem klientům
stojí větší práce, a tím pádem bývá i informace
z nich hodnotnější než z tisíců tweetů, které mají
jen jepičí život (průměrný životní cyklus tweetu
není ani hodina, téměř třetina z nich se vůbec nedočká jakékoli reakce). Stejně tak nepotřebujete,
aby vás Facebook informoval pokaždé, když vás
někdo zmíní ve svém příspěvku. Mobil není nástroj Marka Zuckerberga, ale váš!**
ZMĚŇTE HUDBU, KTEROU
POSLOUCHÁTE CESTOU DO PRÁCE
Změňte smutné rockové balady na něco, co vás
bude inspirovat k výkonu. Od koho se můžete naučit lépe obchodovat? Od rozervaných rockerů,
nebo od úspěšného rappera Dr. Dre – milionáře
– který vybudoval jako vedlejší produkt firmu na
sluchátka Beats Audio? Ráno zvolte něco povzbuzujícího, cestou domů hledejte něco na
odreagování, abyste zapomněli na celodenní
pracovní stres.
NEHOŇTE SE ZA VÝKONEM
Ray Dalio, světově nejúspěšnější hedgeový
portfoliomamažer všech dob, dělá jen obchody,
12 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
které jsou v souladu s globálním makroekonomickým výhledem analytického týmu jeho firmy, a využívá při tom informace o fundamentech z rozsáhlých databází, jejichž historie čítá
stovky let a jsou v ní obsažené poznatky z celého světa. Každý krok firmy je ještě diskutován
týmy stratégů a zpětně testován nejsložitějšími
matematickými modely. Takto vytvořená investiční myšlenka je pak aplikována na obchod či
sérii obchodů.
Máte za sebou takový firemní aparát, abyste
zvládli srovnatelný investiční proces? Ne. Naštěstí. Nemusíte si z toho nic dělat, ani Dalio se
svým fondem neslaví úspěchy každý rok – sem
tam ho zkrátka někdo trumfne. A myslíte si, že
si z toho něco dělá? Nehledí na to ani jeho klienti, kterým od založení fondu v roce 1975 vydělal
rekordních 35 miliard USD. Daliova lekce pro
vás zní: Uklidněte se, ignorujte benchmarky
a přestaňte se soustředit na to, jak výkonní
jsou jiní. Místo toho se zaměřte na své investiční výnosy a cíle.
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
MYSLETE NA RŮST
Korporátní kultura v USA se v posledních 15 letech dramaticky změnila. Kdysi byl optimismus
nedozírný a růst byl jedinou věcí, o které lidé
chtěli mluvit. Technologická a další bubliny
dokázaly, že čeho je moc, toho je příliš. Dnes je
kyvadlo nakloněné opačným směrem, ale opět
do extrému. Firmy jsou ustrašené, bojí se rizika,
šetří a snaží se stále být produktivnější. Na rizikovější kroky, které by nabízely růst, nechtějí dát
ani cent. Překonejte strach z rizika a dejte šanci
novým zaměstnancům, zaškolte je, rozdělte jim
úkoly a nehleďte na úspory v produktivitě v řádu
desetníků. Raději myslete na peníze, které můžete s novými kreativními lidmi vydělat navíc.
NEODPOVÍDEJTE NA KAŽDÝ MAIL
Email by měl být postaven mimo zákon. Je to ta
nejhorší věc, kterou kdy lidstvo vymyslelo. Není
vůbec od věci začít jej ignorovat, včetně zpráv
od lidí, které dobře znáte. Nemějte strach, žádné přátele neztratíte ani nepřijdete o obchodní
příležitosti.
Jak ale rozčlenit maily na ty, které si zaslouží
vaši reakci a ty ostatní? Jednoduše! Když vidíte
email, zeptejte se sami sebe, zda budete moci
spát a nebudete mít pocit viny, že jste krutí
a bezohlední, když jej nepřečtete.
Pokud je odpověď ano, na email reagujte, když
naopak, ignorujte jej. Odesílatel pochopí, že jste
zaneprázdnění, případně že vám zpráva vůbec
nedošla (spam často odvede tuto nepříjemnou
práci za vás).
„Uklízejte“ si svou doručenou poštu. Je to
jako seznam úkolů, který vám zadali ostatní,
a je na vás říci „ne, děkuji, rád si určuji své
úkoly sám“.
ČTĚTE VÍCE KNIH
Vytvořte si seznam se dvěma sloupci – „co chcete“ a „co potřebujete“. Pokud některá položka zapadá do obou kategorií, přiřaďte jí vyšší prioritu.
Chystáte se už dlouho přečíst knížku, abyste
získali více poznatků o investování? Rádi byste
byli o něco zkušenější, a navíc byste to i potřebovali. Takže do toho! Nejtěžší je udělat si čas
a vzít první knihu do ruky, pak už půjde všechno
samo.
Každý čas z obchodního dne, který věnujete čtení knihy, se promítne do vaší vyšší produktivity.
Čtení vás přiměje soustředit se na knihu a odstínit nadbytečné podněty. Oáza klidu při čtení
bude vaším ostrůvkem v uspěchaném světě IT.
Nehodí se to samé při obchodování? Drobný investor
má proti profíkovi pár výhod
Autor: redakce
Vaši největší investiční
konkurenti – profesionální
tradeři a investoři – by
vás možná při denním
obchodování porazili levou
zadní. Většina profesionálů
není hloupých ani
nekompetentních a věřte, že
jsou natěšeni na to, až s vámi
změří síly. Přesto nezoufejte,
neznamená to, že byste se
kvůli tomu měli automaticky
považovat za outsidery trhu.
Když se naučíte využít svých předností, můžete
v investiční hře obstát. Chce to jen najít herní
plán, který nejlépe sedí vaší nátuře.
JAKÝMI PŘEDNOSTMI INVESTORAMATÉR OBVYKLE OPLÝVÁ?
1. AMATÉR NENÍ POSEDLÝ
SNAHOU PŘEKONAT TRH
Na rozdíl od profesionálů, jejichž živobytí závisí
na denním obchodování, vy trh předčit nemusíte.
Zatímco oni po náhodném úspěchu z rizikového
obchodu už běží do fronty na bonusy, vy se můžete v klidu usadit v křesle a vyčkávat s bezpečnější alternativou na dlouhodobé výnosy. Můžete
vsadit na strategii „kup a drž“, nebo se dokonce
uchýlit k nejnudnější investici – indexovým fondům.
„Nízkonákladový indexový fond vám zajistí, že
dosáhnete lepšího výnosu než většina profesionálů, kteří jsou placeni za to, aby překonali trh,
a právě proto nemohou nakupovat levné pasivní fondy. Ani dosažení rovnocenných výnosů
s celým trhem není bez námahy,“ tvrdí Henry
Blodget, bývalý investiční bankéř a zakladatel
serveru Business Insider.
Legendární investor Jack Bogle poukazuje
na to, že dva ze tří fondů v průměrném roce
zaostanou za trhem.
2. JE SNAZŠÍ SPRAVOVAT MÉNĚ
PENĚZ NEŽ VÍCE
Představte si, s jakou zodpovědností musejí
(nebo by aspoň měli) obchodovat tradeři, kteří
mají na starosti milionová konta svých klientů.
Když se něco nepovede vám, může to mrzet jen
vás samotné.
Další výhodou je, že vaše transakce nehýbou
s celým trhem a můžete vybírat z nepřeberného
množství akcií (manažer velkého akciového fondu je omezen na nákupy velkých firem, protože ty
ostatní jsou příliš malé na to, aby vytvořily smysluplnou pozici v portfoliu).
3. SÓLISTI TO MAJÍ LEVNĚJŠÍ
Bradford Cornell z The Atlantic poukazuje na to,
že překonat trh v současnosti není tak snadné
a vyjde to dost draho. Profíci potřebují nákladné
počítačové systémy, najímají sofistikované tradery (kteří dostávají zaplaceno v milionech dolarů)
nebo si platí informace od insiderů.
Nezapomínejte také na náklady spojené s životem na vysoké noze (obědy nebo drinky, aby se
tradeři zalíbili svým klientům, také něco stojí).
V součtu mohou všechny tyto výdaje spolknout
velkou část zisku, bez ohledu na to, jak byl ten
který obchod výdělečný. INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 13
důchodová reforma
.
PENZIJNÍ REFORMA
aneb jak úspěšně zvládnout
demontáž pečovatelského státu
Fakta jsou neúprosná: počet ekonomicky aktivních obyvatel
České republiky trvale klesá, zatímco počet penzistů naopak
stále roste. Pokud tomu tak bude i nadále, bude průměrný
důchod vyplácený státem nižší a nižší. Dosavadní stav je
tedy dlouhodobě neudržitelný a je v zájmu každého z nás
hledat alternativy doplnění svého důchodového rozpočtu
tak, abychom si mohli zachovat slušnou životní úroveň. Od
1. ledna 2013 byla spuštěna dlouho očekávaná penzijní
reforma. Je skutečnou odpovědí pro budoucí české penzisty,
anebo jen řeší problém státu? Zkusme si to trochu rozebrat…
MÝTY O ZAJIŠTĚNÍ NA DŮCHOD
MÝTUS: Nejlepší je jistota, nemá smysl jakkoli
riskovat.
PENZIJNÍ REFORMA
– SEZNAMTE SE…
Od 1. ledna 2013 začala platit penzijní reforma, která
změnila stávající systém důchodů. Je postavena na
třech základních pilířích.
I. PILÍŘ
Tento pilíř všichni známe a nic se v něm nemění.
Všichni povinně odvádíme do státní kasy 28 % svojí
hrubé mzdy, které stát následně přerozdělí na základě principu sociální solidarity. Tento pilíř je výhodný
zejména pro obyvatele s nízkými přijmy, kterým nabízí relativně nejvyšší benefit v podobě atraktivního poměru příjmy z produktivního věku / důchody
v penzi. Největším rizikem je pravděpodobně neustálé zvyšování věku odchodu do důchodu a očekávané snižování státem garantované penze.
II. PILÍŘ
MÝTUS: Nemusím si odkládat žádné peníze
na stáří. Stát se o důchodce postará.
PRAVDA: Nepostará... Stát na důchody nebude
mít peníze. Počet pracujících totiž dlouhodobě
klesá. Zatímco v roce 2011 bylo z celkového počtu
obyvatel ČR 46,6 % zaměstnaných, v roce 2050 to
bude pouze 37,8 %.1) Logicky tedy poroste počet
penzistů, a průměrný důchod z přerozdělených peněz v rámci průběžného systému se bude postupně snižovat. Každá vláda tak bude pouze určovat
míru tohoto přerozdělení mezi sociálními vrstvami
obyvatel. Proto je v zájmu každého z nás hledat již
nyní způsoby pro vytvoření dostatečných finančních rezerv, které doplní náš budoucí rozpočet tak,
abychom si i po odchodu do penze mohli zachovat
důstojnou životní úroveň. Demontáž pečovatelského státu je bolestný proces, na jehož konci Vám pomohou jen Vaše vlastní peníze.
MÝTUS: Do penze mám ještě daleko, takže to
teď nemusím řešit.
PRAVDA: Člověk by se měl chovat zodpovědně
v každém věku. O co déle budete začátek spoření
odkládat, o to více si budete muset před odchodem
do důchodu ze svého příjmu dávat stranou. Chcete
si stáří užívat, nebo jen přežívat...?
JEDINÉ JISTOTY JSOU: DANĚ,
SMRT A INFLACE
PRAVDA: Peníze na spořícím účtu jsou jistotou v horizontu 1 roku až 5 let. Životní úroveň
ve stáří Vám ale rozhodně nezvýší... Vaše peníze
se budou postupem času znehodnocovat, protože úrok s nejvyšší pravděpodobností nedokáže
překonat inflaci. Na první pohled rizikovější investice, jako jsou např. akcie, se stávají bezpečnějšími, pokud do nich investujete pravidelně
a dostatečně dlouhou dobu. Potenciál zhodnocení je samozřejmě daleko vyšší než u běžných
bankovních produktů.
Tento pilíř je nepovinný a má charakter dobrovolného celoživotního spoření. Vyplatí se spíše mladým
mužům s předpokladem vyšších pravidelných příjmů.2) V čem spočívá? Do prvního pilíře jsme doposud všichni standardně odváděli 28 % z hrubé mzdy.
Nyní je možné si 3 % z těchto 28 % vzít a uložit na soukromý účet u jednoho ze speciálně vytvořených penzijních fondů. Má to ale háček... Abyste si 3 % odložili
na svůj účet u penzijní společnosti, je nutné k tomu
přidat ještě další 2 % z vaší hrubé mzdy. Celkem tedy
budete odvádět 25 % z hrubé mzdy do prvního pilíře a 5 % do penzijního fondu v rámci druhého pilíře.
Jimi si v budoucnu budete moci přilepšit k důchodu.
VAROVÁNÍ: Peníze z II. pilíře nikdy nemůžete předčasně vybrat. I kdybyste je potřebovali sebevíc.
VÁŠ VĚK : 3 = PROCENTO
Z VAŠEHO PŘÍJMU, KTERÉ BYSTE
MĚLI SPOŘIT NA DŮCHOD.
Příklad: Pokud je Vám 30 let, měli byste odkládat 10 % příjmu k vytvoření dostatečné rezervy
na důchod. Pokud je Vám 50 let, měli byste odkládat už 17 %. Čím dříve začnete, tím méně to
bolí.
14 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
VAROVÁNÍ: Z II. pilíře nemůžete nikdy vystoupit.
Po celou dobu, kdy budete vydělávat peníze, musíte
odvádět zmíněných 5 % z hrubé mzdy. I když změníte práci a místo 30 000 Kč měsíčně budete vydělávat
třeba jen 7 000 Kč.
VAROVÁNÍ: Existuje reálné politické riziko, že po
volbách v roce 2014 dojde k zásadním změnám
nebo přímo ke zrušení II. pilíře důchodové reformy.
Co bude s Vašimi penězi potom?
důchodová reforma
.
III. PILÍŘ
Třetím pilířem reformy je de facto původní „penzijní
připojištění“, které se s počátkem roku 2013, spolu
se startem penzijní reformy, změnilo na „doplňkové
penzijní spoření“. Je ale rozdíl, jestli jste do III. pilíře
vstoupili před koncem listopadu 2012 nebo až po
1. lednu 2013.
V prvním případě došlo ke změně původních penzijních fondů na tzv. transformované fondy, u nichž
byly zachovány původní podmínky penzijního připojištění, tj. minimálně nulové zhodnocení prostředků
fondu (vaše investice tedy nikdy nebude ztrátová –
poznámka: Nezohledňuje inflaci) a zároveň možnost
využít výsluhové penze – to znamená, že si po 15ti
letech budete moci vybrat polovinu naspořených
peněz.
VAROVÁNÍ: Jistota minimálně nulového zhodnocení zní dobře, takové zhodnocení však bude nízké.
Správci garantovaných produktů totiž minimalizují
riziko ztráty, proto investují převážně do nejbezpečnějších a zpravidla i nízkovýnosných aktiv. Když
započítáme vliv inflace, tak z Vás bohatý penzista
asi nebude...
Pokud jste si III. pilíř sjednali po 1. lednu 2013, stali
jste se automaticky účastníkem tzv. účastnického
fondu. Oproti transformovaným fondům nelze využít výsluhové penze a již není garantováno kladné
zhodnocení. Na druhou stranu si můžete zvolit investiční strategii , díky čemuž můžete získat výrazně více peněz než u fondů s garantovaným nenulovým výnosem.
JAKOU STRATEGII VE II. A III.
PILÍŘI ZVOLIT
Každá z penzijních společností musí ze zákona nabízet více typů fondů s různými investičními strategiemi – od fondu státních dluhopisů (nižší výnos, nižší riziko) až po dynamický fond (vyšší výnos, vyšší
riziko).
VAROVÁNÍ: Z dlouhodobého hlediska nejsou
státní dluhopisy rozhodně nejlepším řešením. Čím
delší čas do důchodu, tím dynamičtější (a případně
i výnosnější) strategii byste měli zvolit. Nebojte se
investovat do akcií. Z dlouhodobého hlediska se to
určitě vyplatí.
VAROVÁNÍ: II. ani III. pilíř neřeší problém Vašeho
zajištění v důchodovém věku. Celková naspořená částka totiž nemusí být dostatečná pro pokrytí
všech vašich budoucích potřeb. Společně s dalšími
spořícími a investičními nástroji ale mohou být dobrým doplňkem pro zajištění Vašeho důstojného stáří.
DŮCHOD A SMRT ANEB MUSÍME
TAM VŠICHNI
Ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na starobní důchod, nemáte nárok na jednorázovou výplatu svých
peněz (na rozdíl od podílových fondů). Ve II. pilíři
si musíte koupit u vybrané pojišťovny pojistku, ze
které Vám bude vyplácen důchod. Tzv. pojištění
důchodu si budete muset vybrat v jedné z následujících forem:
VÝHODY PROGRAMU RENTIER
INVEST OPROTI II. PILÍŘI
PENZIJNÍ REFORMY:
Peníze můžete kdykoliv vybrat, nemusíte
čekat až do důchodu.
Prostředky můžete vybrat jednorázově, to
II. pilíř ani po dosažení důchodového věku
neumožňuje.
Investování je možné kdykoliv přerušit
nebo zastavit, to u II. pilíře opět není možné,
účastník z něj nemá právo vystoupit a musí
do něj stále odvádět 3 + 2 % ze své hrubé
mzdy.
Rentier Invest má výrazně propracovanější
investiční strategie sedmi linií. Ty se
průběžně automaticky a bez poplatku
mění, tak jak se blíží konec investičního
období (v tomto případě tedy Váš odchod do
důchodu).
Samozřejmostí u Rentier Investu je standardní
možnost dědění investovaných prostředků.
Ve II. pilíři je tato možnost značně omezená.
V případě výplaty doživotní penze dokonce
dědění investovaných prostředků není možné
vůbec.
A konečně... Rentier Invest žádná vláda
nezruší.
a. Doživotní starobní důchod
POZOR: v případě Vašeho úmrtí peníze
zůstávají pojišťovně a nikdo je nedědí
b. Doživotní starobní důchod se sjednanou
výplatou pozůstalostního důchodu po
dobu 3 let ve stejné výši
POZOR: výplata po vašem úmrtí pokračuje tři
roky a to osobě, kterou určíte. Zbytek peněz
opět nikdo nezdědí
c. Starobní důchod na 20 let
POZOR: výplata končí po 20 letech od jejího
započetí. Nesmíte tedy žít déle, protože po 20
letech už na důchod z II. pilíře nemáte nárok.
Pokud zemřete dříve, stávají se nevyčerpané
prostředky předmětem dědictví.
JAK Z TOHO VEN?
Ze složitosti důchodové reformy a rizik s ní spojených, vede překvapivě jednoduchá cesta. Spořit
a investovat více, než po Vás jednotlivé pilíře penzijního systému vyžadují. Na trhu se nabízejí atraktivní
a prověřená řešení.
Nebojte se investovat do akcií. Jelikož většinou
půjde o pravidelnou investici na desítky let, tak
i standardně rizikovější nástroje (jako např. akcie)
jsou v tomto ohledu určitě vhodnou volbou. Naopak
ukládat peníze na spořící účty není v tomto případě
ideální. Zhodnocení uložených prostředků bude příliš nízké na to, aby vůbec překonalo inflaci.
RENTIER INVEST
– ŘEŠENÍ PRO VAŠI PENZI
Jednou z rozumných možností, jak si zajistit solidní
životní standard i v důchodovém věku, je tzv. program životního cyklu. Jedná se o program pravidelného investování s postupným snižováním rizika ke
konci období Vašeho spoření. Vstoupit do programu životního cyklu můžete kdykoliv, v jakémkoliv
věku. Žádná omezení zde tedy neplatí.
Typickým příkladem programu životního cyklu je
Rentier Invest od skupiny Pioneer Investments.
Rentier Invest nabízí sedm modelových portfolií
(tzv. linií) s různým poměrem akciových a dluhopisových instrumentů v závislosti na době, po kterou
chcete investovat. Jednotlivé linie jsou složeny z rizikovějších i méně rizikových fondů. Najdete zde
jak fondy akciové, tak i fondy dluhopisové, smíšené
a fondy peněžního trhu.
vestičního období se zvyšuje podíl méně rizikových
instrumentů, to znamená, že v okamžiku, kdy Vaše
prostředky potřebujete, je Vaše investice chráněna
před kolísáním trhu.
Výhodou programu Rentier Invest je diverzifikace,
tedy rozložení mezi akcie, dluhopisy i fondy peněžního trhu. Navíc o portfolia se nemusíte nijak starat,
jejich řízení je zajištěno zkušenými profesionály.
Pravidelným investováním do programu Rentier
Invest pak můžete snížit riziko spojené s kolísáním
především akciových trhů. 1) zdroj: Český statistický úřad, Model předpokládaného vývoje trhu práce v České
Republice do roku 2050
2) zdroj: kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí k důchodovému pojištění
(http://www.mpsv.cz/cs/2435)
Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce
jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Investice do podílových
listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy
nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů
nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté,
že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou
výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se
můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv
na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedeno na www.pioneer.cz/
pouceni_o_rizicich.pdf. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu.
Veškeré informace v tomto materiálu mají pouze informativní povahu. Představují
názory skupiny Pioneer Investments v době, kdy byl materiál vypracován, a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoli měněny. Obsah tohoto materiálu
neslouží jako návod k investování ani nepředstavuje investiční doporučení a žádná z entit skupiny Pioneer Investments nenese žádnou odpovědnost za případné
ztráty, které mohou vzniknout použitím uvedených informací. Tento dokument je
vlastnictvím společnosti Pioneer Asset Management, a.s.
Strategie programu je nastavena tak, aby se Vaše
investice na začátku investičního období mohla co
nejvíce zhodnotit. Naopak s blížícím se koncem inINVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 15
důchodová reforma přehledně
.
1. PILÍŘ
2. PI
STÁTNÍ SYSTÉM DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ
METODA PRŮBĚŽNÉHO FINANCOVÁNÍ ZALOŽENÁ
NA SOLIDARITĚ MEZI GENERACEMI
DŮCHODOV
DOBROVOLNÉ
Naspořené peníze nejsou předmětem dědictví
Odvody na důchodové pojištění z hrubé mzdy
21,5 %
6,5 %
Platba od zaměstnavatele
Platba od zaměstnance
Prostředky ve 2. pilíři nejsou p
28%
25% 3%
+ 2% vla
Možnosti vstupu
počet pracujících
Demografické údaje
České republiky
počet důchodců
nyní
1) před dovršením 35 let kdykoli
2) pro starší 35 let do 30. 6. 2013
Důchodové fondy
v budoucnu
Důchodový věk
Fond státních dluhopisů
Konzervativní fond
Vyvážený fond
Dynamický fond
Kam se vydat?
Modelový výpočet v roce 2013 - měsíční penze v závislosti na příjmu
Čistá mzda
(v Kč)
Průměrná hrubá mzda
Doba pojištění
(v letech)
Měsíční penze
(v Kč)
Poměr
penze/čistá
mzda
(v %)
10 000 Kč
8 900 Kč
40 let
8 330 Kč
93,6 %
20 000 Kč
15 850 Kč
40 let
10 559 Kč
66,6 %
30 000 Kč
22 740 Kč
40 let
12 179 Kč
53,6 %
40 000 Kč
29 630 Kč
40 let
13 321 Kč
45,0 %
50 000 Kč
36 520 Kč
40 let
14 461 Kč
39,6 %
Allianz penzijní společnost
ČSOB Penzijní společnost
Penzijní společnost Komerční banky
Penzijní společnost České pojišťovn
Penzijní společnost České spořitelny
Raiffeisen penzijní společnost
Název fondu
Úplata
z kapitá
Dynamický důchodový fond (DDF)
Vyvážený důchodový fond (VDF)
Konzervativní důchodový fond (KDF)
Důchodový fond státních dluhopisů (DFSD)
* z kladného rozdílu vůči nejlepšímu zhodnocení v h
Základní legislativní předpisy k důch
OSVČ 2. PILÍŘ
Celkem zaplatí z vyměřovacího základu
31,20%
- z toho na povinné pojistné
- z toho na důchodové spoření
.
26,20%
ČSSZ
5%
Finanční úřad => penzijní společnost
Chcete být pravidelně informováni?
Předplaťte si Investiční magazín na www.investicnimagazin.
ákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spořen
Z
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijn
Vyhláška ČNB č. 215/2012 Sb., o odborné způ
na finančním trhu
Nařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčo
penzijního spoření a důchodového spoření
Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchod
důchodová reforma přehledně
.
ILÍŘ
3. PILÍŘ
PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
VÉ SPOŘENÍ
DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
ROZHODNUTÍ
Měsíční
úložka
předmětem exekučního řízení.
Státní
příspěvek od
1. 1. 2013
Transformovaný fond
astní příspěvek
100 Kč
0 Kč
200 Kč
0 Kč
300 Kč
90 Kč
400 Kč
110 Kč
500 Kč
130 Kč
600 Kč
150 Kč
700 Kč
170 Kč
800 Kč
190 Kč
Účastnické fondy
900 Kč
210 Kč
1 000 Kč
230 Kč
Měsíční
úložka
Nezdanitelná
položka
Do 1 000 Kč
0 Kč
1 100 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
1 300 Kč
3 600 Kč
1 400 Kč
4 800 Kč
1 500 Kč
6 000 Kč
1 600 Kč
7 200 Kč
1 700 Kč
8 400 Kč
Možnost přechodu
Výplata prostředků
prostřednictvím
životní pojišťovny
y
ny
y
doživotní starobní důchod
doživotní starobní důchod
se sjednanou výplatou
pozůstalostního důchodu
po dobu 3 let
starobní důchod na dobu 20 let
sirotčí důchod na dobu 5 let
penzijní společnosti
álu fondu
0,6 %
10 %
0,5 %
10 %
0,4 %
10 %
0,3 %
10 %
ových informací pro účastníky doplňkového
dové spoření
1 800 Kč
9 600 Kč
1 900 Kč
10 800 Kč
2 000 Kč
12 000 Kč
daňové výhody ANO
příspěvek zaměstnavatele ANO
garance návratnosti vložených
prostředků NE
výsluhová a pozůstalostní penze NE
Část příspěvků, která ročně přesáhne 12 000 Kč, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů.
Ročně si můžete odečíst až 12 000 Kč. V praxi to znamená, že takto můžete každý rok na daních
ušetřit až 1 800 Kč.
legenda
legenda
ní
ním spoření
ůsobilosti pro distribuci některých produktů
Aegon Penzijní společnost
Allianz penzijní společnost
AXA penzijní společnost
Conseq penzijní společnost
ČSOB Penzijní společnost
Generali Penzijní společnost
ING Penzijní společnost
KB Penzijní společnost
Penzijní společnost České pojišťovny
Penzijní společnost České spořitelny
Raiffeisen penzijní společnost
Možnost předdůchodu (24 až 60 měsíců)
Daňové výhody z placených příspěvků klienta
istorii
hodové reformě:
Úplata penzijní společnosti
ze zhodnocení*
návratnost vložených prostředků
daňové výhody
příspěvek zaměstnavatele
výsluhová a pozůstalostní penze
dědictví, výplata oprávněným osobám
Daňové výhody z placených příspěvků
pro zaměstnavatele (3. pilíř)
Příspěvky zaměstnavatele jsou do výše 30 000 Kč
za zdaňovací období (souhrnný limit pro příspěvky
na doplňkové penzijní spoření i životní pojištění)
osvobozeny od placení pojistného na sociální
a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele.
Jedná se o daňově uznatelný náklad.
Autor: Ing. Miroslav Škvára
Lektor finanční gramotnosti
aktuální mapa www.skvara.cz
investování
.
Trading:
Jak začít obchodovat a příliš neztratit?
Autor: redakce
Velmi často diskutujeme
se začínajícími obchodníky
na téma, jak nejlépe začít,
aby člověk měl co největší
šance na úspěch a případně
zaplatil na začátku co
nejmenší „školné“? Tj. prošel
si co nejméně ztrátami, které
jej buď od dalšího tradingu
odradí nebo v lepším
případně budou později
působit jako zcela zbytečné?
Odpověď je totiž velmi jednoduchá: obchodujte
konzistentně, ale co nejméně.
Úspěšného tradera od začátečníka poznáte nejen
podle výše konta, ale i podle přístupu k frekvenci
obchodování. Začátečník je žhavý do každé akce,
profesionál ví, že svůj účet nejlépe zhodnotí uvážlivým přístupem a pro profit mu stačí pár co nejjistějších obchodů (což samozřejmě neznamená, že
by občas neinkasoval ztráty).
HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU
Obchodovat konzistentně, ale co nejméně, je
opravdu jeden ze skoro svatých grálů, které vám
můžeme na těchto stránkách předat. Pokud začínáte, zkuste, prosím, o tomto přemýšlet ideálně
každý den, kdy se vám třeba nebude úplně dařit,
a budete hledat odpověď, co děláte špatně. Pokud
o tom začnete přemýšlet do hloubky, zjistíte, že
tento „grál“ vám současně poskytuje časovou svobodu, kterou většina z nás v tradingu hledá. Platí-li, že obchodovat méně, znamená více peněz, pak
najednou není problém obchodovat při zaměstnání nebo studiu.
Cest jak obchodovat co nejméně a přitom dostatečně hodnotit účet existuje celá řada. Resp. je
v podstatě jedno, jestli budete obchodovat s akciemi, komoditami, opcemi a to swingově či intradenně. Pochopitelně, že ono „obchodovat co
nejméně“ znamená vždy jinou frekvenci podle
toho, který typ tradingu si zvolíte. Sami obchodujeme třemi cestami – intradenně, prostřednictvím komoditních spreadů a stále více opčními
strategiemi.
ně obchodovali „skoro vše“, abychom brzy zjistili,
že ideální je obchodovat jen ty nejkonzervativnější spready. Dnes obchodujeme několik málo
spreadů ročně – při celkové vyšší úspěšnosti než
při agresivnějším přístupu.
Samozřejmě, že čím je obchodník zkušenější, může
si dovolit být agresivnější a obchodovat častěji.
Ale čím více okolo sebe potkávám úspěšných obchodníků, tak jen málokteří jsou skutečně hodně
aktivní obchodníci – většina obchoduje pro příjmy,
na kterých postavili své živobytí a ty lze nejsnáze
dosahovat skrze konzistentní ale co nejméně frekventované (v rámcích intencí daného přístupu) obchodování s více kontrakty.
V březnovém čísle Investičního magazínu se
v seriálu věnovanému aktivnímu investování dozvíte jak začít s tradingem? Připraveno
ve spolupráci se serverem Finančník.cz Každý styl obchodování má své plusy a mínusy.
V podstatě vychází z rovnice kapitál, čas, realistické zhodnocení a vlastní očekávání (kolik peněz za
rok chci z tradingu získat).
SLOVNÍČEK INVESTORA
ZKUSTE KOMODITNÍ SPREADY
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje, např. komodit, akcií, měn
Na počátku našeho tradingu jsme se poprvé
dostali do profitabilního obchodování prostřednictvím komoditních spreadů. Strategie, které
nejsou příliš časově náročné, ale současně je
třeba je obchodovat s očekáváním zhodnocení
spíše malých desítek procent ročně. Komoditních
spreadů existuje celá řada a pokud člověk chce,
v podstatě každý týden si najde nějaký obchod.
K dnešnímu profitabilnímu obchodování spreadů
jsme se museli dostat přes fázi, kdy jsme agresiv-
INTRADENNĚ
18 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
SPREAD
Aktivní obchodování během jednoho obchodního dne
KONTRAKT
Představuje výměnu pevné částky hotovosti za finanční nástroj k určitému datu v budoucnosti
investování
.
Akciové tipy na rok 2013
od muže, který loni svými
sázkami strčil trh do kapsy
Autor: redakce
V roce 2013 začnou některé
zásadní trendy měnit
ekonomiku od základů.
S jakými akciemi se na
růstové vlně nových slibných
odvětví hodlá svézt, radí
Leigh Drogen, zakladatel
a šéf Surfview Capital?
COMPUTER TASK GROUP
BITAUTO
Dvojnásobně vsadíte na trend outsourcingu, pokud přidáte do portfolia Computer Task Group,
která působí v technologickém sektoru. Růst byl
v posledních třech kvartálech o něco pomalejší,
ale firma má velký prostor předehnat své konkurenty ve druhé polovině roku díky očekávané
akceleraci oživení americké ekonomiky, konkrétně v sektorech zdravotní péče a technologií.
Management vlastní 22 % firmy, fondy zatím jen
38 %. Computer Task Group bude akcií, kterou
budou institucionální investoři poptávat po celý
rok 2013.
Čína dělá velkou chybu v podpoře svého automobilového trhu. Měla příležitost budovat města na
zelené louce, která by nebyla v dopravě tak závislá
na fosilních palivech. Zatímco centrální plánování směřuje k omezení administrativy a umožňuje
rychlou implementaci ekonomických strategií,
dělá zároveň velké chyby.
Bitauto z této chyby může benefitovat. Firma provozuje webové stránky, které umožňují Číňanům zorientovat se v cenách aut. Číňané nakupují auta jako
o závod, takže transparentnost na trhu s auty je přesně to, co na webu hledají. Firma má za sebou (na rozdíl od některých jiných internetových společností)
reálný byznys a za posledních let se jí daří navyšovat
tržby (o 60 % meziročně v posledních 8 kvartálech).
BANCOLOMBIA
ON ASSIGNMENT
Akcie patřila mezi Drogenovy tipy již před rokem
a výkon podala vskutku vynikající. Trend outsourcingu všeho, co byznys potřebuje, je aktuálně na
vzestupu, především ve zdravotnictví. Cílem firem
by nemělo být pouze přijímání nových zaměstnanců, ale hlavně důraz na to, zda jsou plněny úkoly.
Vlastními silami budujete hlavní hodnotu své firmy, ale všechny vedlejší činnosti outsourcujete –
takový je současný trend. Společnost On Assignment z toho bude benefitovat.
3D SYSTEMS
Kolumbie je dalším z velkých růstových příběhů.
Brazílie v současnosti trpí vážnější formou „holandské nemoci“, výrazně ji postihlo rovněž zpomalení v Číně. Kolumbie, která stále o několik let
za Brazílií zaostává, má příležitost stát se velkým
finančním a obchodním centrem Střední a Jižní
Ameriky.
Místním akciím se v posledních dvou a půl letech
nedařilo nejlépe, ale letos by mohly vystřelit spolu
s růstem kolumbijského HDP a díky boomu na realitním trhu.
20 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
DDD je velkým vítězem roku 2012, přestože se 3D
revoluce v tisku teprve rozbíhá. Trend je jasný, teď
jen vsadit na ty správné akcie. Do tohoto odvětví
plyne stále více peněz, protože instituce cítí příležitost. DDD možná nebude Microsoftem a Applem
v 3D revoluci tisku, ale můžete s ní vydělat hromadu peněz, než bude sesazena z trůnu jinou, silnější
firmou. Využijte trend, dokud do tohoto odvětví tečou peníze, a nesnažte se trh přechytračit. Přivřete
oči a nakupte!
investování
.
Stejně jako pro rok 2012 zůstává býčí doporučení
Leigha Drogena na tuto akcii nezměněno. Na trhu
s prémiovým oblečením dělá svůj byznys velmi dobře a inteligentně. Růst tržeb akceleroval v posledním
čtvrtletí na 75 % meziročně. Graf ukazuje několikaměsíční konsolidaci. Jakmile začne firma pravidelně
překonávat odhady zisku, těšte se na silnou rally.
Prostor pro všechny, kteří ve světě
finančního poradenství něco
znamenají...
• Největší online komunita finančních
poradců
• Léta praktických poradenských zkušeností
na jednom místě
• Odborná diskusní fóra, která stojí
za pozornost
LINKEDIN
Registrujte se ještě dnes!
Firma má velký prostor k růstu, protože zásobuje
komponenty rychle rostoucí firmy zaměřené na zálohování dat a vědecký výzkum. Opakovaně překonává očekávání ohledně zisku a tržeb a odvětví
jako celek vykazuje silný růst.
GEOSPACE TECHNOLOGIES
LinkedIn umí dělat byznys velmi dobře a nesnaží
se soustředit na příliš mnoho věcí najednou, což
z něj dělá vítěze. Firma teprve nedávno nastartovala růst tržeb, ale už likviduje své konkurenty
z oblasti náboru zaměstnanců. Pozitivně překvapuje, zatímco tržby meziročně rostou o více než
80 %. Co vás na LinkedIn může dalšího těšit? Tato
firma se může stát základním stavebním kamenem nové ekonomiky.
Firma vyrábí seismická zařízení pro energetický
sektor. Pro nákup této akcie mluví růst EPS a tržeb, graf směřující do nebes a příliv financí do odvětví, v němž je nepochybně lídrem. Pro každého,
kdo se poohlíží po nepřímé sázce na energetický
boom v USA, je Geospace Technologies tou pravou
volbou.
Pokud byste dali na
Drogenovy akciové
tipy z loňska, byli
byste dnes v balíku.
Jak dopadly akcie,
které doporučoval
na rok 2012?
Některé prodal ještě na vyšších úrovních, některých ztrátových se zbavil při menší ztrátě.
NEJLÉPE DOPADLY:
UNDER ARMOUR
Under Armour +45 %
MasterCard +28 %
Sourcefire +38 %
On Assignment +72 %
Westinghouse Air Brake Technologies
+28 %
HealthStream +27 %
SHORT Strayer Education +41 %
MICHAEL KORS
PRŮMĚRNĚ SE DAŘILO TĚMTO
TITULŮM:
Oproti svým nejsilnějším konkurentům měl Under
Armour slabší druhou polovinu roku 2012. Přesto
Drogen vidí u této firmy dlouhodobý potenciál
a stejně jako loni Under Armour figuruje v jeho
akciových sázkách. Firma je podle něho dalším
Nike. Under Armour má lepší produkty, lepší značku a její akcie se budou obchodovat za vyšší P/E,
pokud bude růst pokračovat.
IBM +4 %
LivePerson +3 %
Newpark Resources -18 %
A TOTO BYL ABSOLUTNÍ
PROPADÁK:
CEVA -50 %
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 21
inzerce
FEI
Forex
.
Nick Beecroft (Saxo Bank):
Japonsko do pěti let zkolabuje.
Na 90 %.
Tokiu se nakonec nepodaří zkrotit obrovské zadlužení
a japonská ekonomika zkolabuje. Již nyní je proto lepší
držet se od jeho dluhopisů dále. Japonský jen a akcie
mohou být díky současným masivním operacím japonské
vlády a centrální banky zajímavé, opatrnosti ale není nikdy
dost. Proto dávám přednost americkému dolaru, jemuž
prospěje očekávaná stabilizace i případné další globální
turbulence, říká předseda představenstva londýnské
pobočky Saxo Bank Nick Beecroft.
Autor: Roman Chlupatý
Japonská vláda a centrální banka začaly ve
velkém stimulovat ekonomiku a investorům
to nedá spát. Jak k tomu, co se teď v zemi
vycházejícího slunce děje, přistoupit?
Nick Beecroft (NB): Ačkoli je domácí poptávka
po japonských dluhopisech stále solidní, existuje
přirozený limit, za který zkrátka nelze jít. Během
následujících tří let se podle mě dočkáme krize japonských dluhopisů (JGB). A to bude, abych tak
řekl, matka všech krizí. V tu chvíli bude rozumné
nakoupit americké státní dluhopisy, které budou
jediným bezpečným přístavem na světě. Proto už
nyní radím JGB nenakupovat ani nedržet v portfoliu.
Aktuální snaha japonské vlády a centrální
banky nastartovat ekonomiku tedy podle
vás úspěšná nebude?
NB: Japonci se nyní snaží oslabit jen a oživit ekonomiku, což se může povést. Japonským akciím
se může dařit, to nevylučuji. Podle mě se jim ale
nepodaří zajistit dostatečný růst na to, aby zastavili růst dluhu v poměru k HDP, který se blíží
k 300 %. Za dva, tři roky se tato úroveň může stát
skutečností, což je prostě šílené. Na chvíli tedy
mohou uspět, jsou totiž odhodlanější než kdy
dříve. Za to, co se dělo v minulosti, ale nakonec
zaplatí.
Bude podle vás japonský kolaps podobný,
nebo dokonce ještě větší než to, co zažívají
Spojené státy a některé evropské země?
NB: Podle mě je něco podobného možné označit
za černou labuť, která může trhy překvapit. Budu
ještě opatrnější a řeknu, že by k tomu mohlo dojít
možná ne během tří, ale během pěti let. V tomto
časovém horizontu je ale podle mě šance, že se to
stane, už 90%. Proto by investoři neměli nakupovat japonské dluhopisy.
22 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
A co jiná aktiva? Akcie, jak jste řekl,
by mohly ze současných snah Tokia
profitovat.
NB: Co se akcií, ale i japonského jenu týče, trh
na akce vlády a centrální banky již výrazně zareagoval. Jistě, možná se dočkáme dalších tahů –
přijde nový guvernér japonské centrální banky,
zřejmě se také změní zákon o bance, což umožní
agresivnější přístup; to se může stát v dubnu
nebo v květnu, až skončí mandát současného
guvernéra. Proto, pokud jste vydělali na tom,
že jste byli SHORT JPY nebo LONG Nikkei, radil
bych vybrat zisky a počkat na to, co se bude dít
dále.
Forex
.
Japonské akcie (index Nikkei 225)
Výnos 10letých státních dluhopisů
Japonska
Řekněme, že se 90% hrozba kolapsu Japonska
naplní. Co to bude znamenat pro svět?
NB: Podle mě by to byl obrovský problém. Pokud JGB zkolabují, sazby vyletí třeba na 4 až 5 %.
Představte si, jak to zamává s rozvahou velkých
japonských bank. Vlastně si to raději ani nepředstavujte. No a to samé by platilo o pojišťovnách
a poštovní spořitelně. Všechny tyto společnosti
by alespoň na papíře vypadaly jako před bankrotem. Vzhledem k podstatě krize by je přitom vláda nemohla zachránit. Třetí největší ekonomika
světa by zkrátka měla velký problém, a to by znamenalo problém i v celosvětovém měřítku.
mika totiž podle mě letos svým růstem příjemně
překvapí. Na konci roku by se dokonce mohlo začít mluvit o zvyšování sazeb v roce 2014, což by
dolaru také prospělo. Oporu by mohl najít i v negativních zprávách. Řekněme, že se eurozóna
začne rozpadat, že se krize v Japonsku dostaví
rychleji, než čekám, nebo že Izrael napadne Írán
a – nedej bože – na Blízkém východě propukne
významný konflikt. V takovém případě budou
investoři hledat bezpečný přístav, a tím je právě
dolar. SLOVNÍČEK INVESTORA
Může se na tento ponurý scénář investor vůbec
nějak připravit? A může něco udělat už teď?
NB: Určitě by to nemělo lidem bránit v investování do rizikových aktiv. Až se to stane, riziková aktiva po celém světě zkolabují a lidé se budou stahovat do bezpečných přístavů, to ano, ale nyní
bych se rizika nebál. Radil bych pozorně sledovat
signály blížícího se kolapsu; sledovat, zda jsou
aukce JGB úspěšné, a pokud se objeví problémy,
chápat to jako varování. Určitě nelze Japonsko ignorovat. Až začne padat, bude to pořádný rachot.
USD/JPY
Na co možná i proto aktuálně radíte sázet?
Akcie jsou na pětiletých maximech.
ČERNÁ LABUŤ
Nepředvídaná a neočekává událost, která
ostatní události zamíchá a změní tak, že věci
nepokračují, jak bývaly nebo jak se předpovídaly a má na další vývoj mnohem silnější
dopad než události obvyklé.
SHORT JPY
Spekulace na oslabení japonského jenu.
LONG NIKKEI
Spekulace na posílení japonských akcií (indexu Nikkei).
NB: Mně se líbí americký dolar. Americká ekono-
Předplaťte si Investiční magazín
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční
magazín až do schránky?
Objednejte si roční klouzavé předplatné
Investičního magazínu (12 čísel x 49 Kč)
Objednávejte online na investicnimagazin.cz
PŘEDPLATNÉ „STANDARD“
12 čísel po 1 ks: 599 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 2“
12 čísel po 10 ks: 3600 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 1“
12 čísel po 5 ks: 2400 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 3“
12 čísel po 15 ks: 4500 Kč za rok
.
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ PŘEDPLATNÉ INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU NA 12 MĚSÍCŮ:
spol. s r. o.,
Impax media,
vydává agentura
investovat
na 135 000 uživatelů
kteří chtějí úspěšně
rovněž elektronicky
z
pro všechny,
ticnimagazin.c
je distribuován
Moderní časopis
na: www.inves
níweb.cz časopis
objednávejte
s www.Investič
předplatné
ve spolupráci
12x ročně
DPH vychází
cena 49 Kč vč.
I
I
Impax media,
I
12
spol. s r. o.
I
Moderní časopis
/2012
pro všechny,
kteří chtějí
investovat
a potřebují
informace
I vydává Impax, spol. s r.
I
Moderní časopis pro
všechny, kteří chtějí
úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb
vydává agentura Impax
media, spol. s r. o.,
.cz tištěný náklad
cena 49 Kč vč. DPH
50 000 ks elektronická
vychází 12x ročně
distribuce 135 000
předplatné objednávejte
uživatelů
na: www.investicnim
.
I I
agazin.cz
I
I
Impax media, spol.
výhl/2011
ed
s r. o.
/2012
ní
pis v ČR
investiční časopis
magazin
Jak postavit a sprav
portfolio s dvěm ovat dividendové
a sty tisíci korun?
magazin
„Horký
prachy“
první
pr
p
rvvn
ní skut
skutečně investiční
SPOLEČNOST /volitelně
IČ/DIČ
né
plat ejte
Předdnáv iční
je
st
ob
Vaši objednávku, prosím, vyplňte nejlépe
na www.investicnimagazin.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů
v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Objednávka platí pro území ČR.
(fakturační)
ADRESA
(doručovací) /volitelně
E-MAIL /volitelně
předplatné „standard“
(12 čísel, 599 Kč)
/zaškrtněte
předplatné „PORADCE 1“ (12 čísel x 5 ks, 2400 Kč)
Tucet věcí, na
se dá ušetřit
kterých
Martin Novák:
pod
Muž, který má ČEZ
palcem peníze
Bohatí
d českých
Výhle
přemýš
rtů
lejí jinak:
ních expe
finanč
21 důkazů
na rok 2013
IM: Staňte se traderem!
jednoduchý manuál.
Karolína
Topolová:
ma
lí
o vrtulníku?
3:51:13 PM
investicni.indd
Exkluzivně pro IM: Staňte
12.indd A1
investicni_10s_20
A1
A1
INVESTIČNÍ
magazín
I červenec 2011
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin
.cz I 1
01
9 771804
975009
se traderem!
Stáhněte si zdarma jednoduchý
manuál.
www.financnik.cz/go/za
klady
investicni_10s_2012.indd
Rekordní ceny
Sázka na zl :
ato
na devět způs
obů
Města, Co
může dělat
kde lidé šílí
investor, když
po luxusn
ím bydlení
ČNB
přemýš
975009
9 771804
12/13/2012
NOVÝ S
PI
ČASO
é
platn
Před návejte
objed estiční
.cz
na inv
gazín
Královna z Áček
Stáhněte si zdarmago/zaklady
www.financnik.cz/
investiční časopis
časopis
pis v ČR
Seriál: Vítězové
velké recese
Jak poznat vynikající
investimůže
Co ci? dělat
investor,
ál: když
Speci
ČNB přemýšlí
AFRIKA
o vrtulníku?
ISSN 1804-9753
Exkluzivně pro
první skutečně
Petr Novotn
ý
uvádí nový
TV pořad
o investování
z
inve ín.c
na agaz
m
Penzijní reforma:
Článek pro
řů
5 milionů čtená
ADRESA
I
I
I
I magazin
první skutečně
OBJEDNÁVÁM TYP
PŘEDPLATNÉHO:
o., ve spoluprác
i s www.Inves
tičníweb.cz
1
n. í
in 11
investičin
vestičv. estičn. í
I JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ISSN 1804-9753
8/9/2011
12:17:19
PM
9 771804 975009
11/16/2012 1:51:20
PM
------- . ------- . 2013
předplatné „PORADCE 2“ (12 čísel x 10 ks, 3600 Kč)
předplatné „PORADCE 3“ (12 čísel x 15 ks, 4500 Kč)
Volejte kdykoliv: 733 330 565
DATUM A PODPIS
v ČR
drahé kovy
www.saturitas.com
.
Takhle vypadá
všechno zlato
na světě
Autor: redakce
Warren Buffett to nejednou kritizoval: Co si investoři vezmou na zlatě, až půjde opravdu do tu-
ZLATÉ REZERVY
SVĚTOVÝCH VLÁD
VŠECHNO ZLATO NA SVĚTĚ:
166 500 TUN
24 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
hého? Jak vypadá unce zlata, rezervy Spojených
států nebo všechno zlato na světě ve srovnání
s věcmi, jejichž rozměry všichni důvěrně známe? Vizualizace ze serveru Demonocracy.info
vás pobaví a ohromí zároveň.
drahé kovy
www.saturitas.com
.
1 KG ZLATA
10 A 100 TUN ZLATA
1 TROJSKÁ UNCE ZLATA
ZLATÉ REZERVY
SPOJENÝCH STÁTŮ
8 133,5 TUNY
(11. LEDNA 2013)
CIHLA O HMOTNOSTI
400 TROJSKÝCH UNCÍ
PLNĚ NALOŽENÝ CHEVROLET SILVERADO
1,66 TUNY ZLATA
PLNĚ NALOŽENÝ KAMION:
24,88 TUNY ZLATA
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 25
komodity
.
Pět protichůdných argumentů
na trhu s ropou v roce 2013
Autor: Ole S. Hansen, investiční stratég Saxo Bank
Cena ropy Brent se
v posledních letech
obchodovala v relativně
stabilním cenovém rozmezí.
Nadále čekáme, že se její
cena během let 2013 a 2014
bude pohybovat v rozmezí
mezi 90 a 125 USD za
barel. Jaké faktory ji budou
v tomto pásmu udržovat?
FAKTORY PRO POKLES CENY ROPY:
VYŠŠÍ CENY ROPY VEDLY K VYŠŠÍ
PRODUKCI V SAÚDSKÉ ARÁBII
Na začátku roku 2012, když se cena ropy Brent
zvýšila, jsme se často setkávali s tím, že se saúdskoarabský ministr pro ropný průmysl snažil o její
snížení. A protože je tato země jedním z největších
světových producentů ropy a jedinou, která má
další volné kapacity, svět jeho slovům naslouchal.
Produkce ropy v Saúdské Arábii se po ropném embargu na Írán vyšplhala až k 10 milionům barelů za
den. Šejkové totiž chtěli pomoci ropě k návratu zpět
na 100 USD za barel, což je hodnota přijatelná jak pro
producenty, tak pro zákazníky. Vysoké ceny ropy totiž narušují ekonomický růst a celkovou poptávku.
UVOLNĚNÍ STRATEGICKÝCH
ROPNÝCH REZERV
Když v důsledku stupňujícího se geopolitického napětí stoupají i ceny ropy, mohou státy patřící do organizace OPEC zakročit a uklidnit trhy tím, že uvolní
ropu nebo její deriváty ze svých strategických rezerv.
Povinností členů Mezinárodní energetické agentury
(IEA) je držet nouzové rezervy ropy, s nimiž by mohly
vystačit 90 dnů bez dodávek této suroviny.
V současnosti mají podle amerického úřadu pro
energetiku v zásobách téměř 700 milionů barelů,
přičemž největším spotřebitelem ropy jsou právě
Spojené státy. Poté, co v červnu 2011 došlo k narušení dodávek z Libye, mělo uvolnění těchto zá-
sob jen omezený efekt na jejich dlouhodobý vývoj.
Ovšem jen samotná hrozba jejich uvolnění může
někdy stačit k tomu, aby spekulativní investory
odradila, a tím zabrání většímu nárůstu cen ropy.
PRUDKÉ ZVÝŠENÍ PRODUKCE
ROPY VE SPOJENÝCH STÁTECH
Když pomineme země OPEC, produkci ropy budou
v roce 2013 táhnout především Spojené státy a jejich
břidlice. Tento nárůst už má na svědomí dramatickou redukci čistých importů ropy za posledních pět
let. Americký Úřad pro energetické informace (EIA)
ve svém energetickém výhledu na rok 2013 prohlásil, že „nástup a soustavné zlepšování pokročilých
technologií pro produkci ropy nadále zvedá předpokládané domácí dodávky“. Do roku 2019 podle něj
dosáhne produkce ropy 7,5 milionu barelů za den.
V dalších 10 letech by tak mohlo dojít k zásadní
změně paradigmatu na světových ropných trzích
a podle Mezinárodní energetické agentury (IEA)
by mohly Spojené státy ve své ropné produkci
překonat i Saúdskou Arábii. Takovýto nárůst by
mohl sloužit jako tlumící prvek mezi poptávkou
a dostupnou nabídkou, čímž by se snížilo riziko rekordních cen v dobách narušených dodávek ropy.
To samé platí i pro produkci ropy z břidlic, která je
v současné rané fázi také stále relativně drahá. Vyplatí se pouze v případě, že je cena ropy těsně nad
100 USD za barel. To pomohlo udržet tento způsob
těžby životaschopný během několika posledních
let. Do doby, než budou pokročilé technologie v získávání ropy levnější, odhaduje se, že zlomová bude
hranice ropy WTI na 70 USD za barel (což je ekvivalent 90 USD za ropu typu Brent).
PRODUCENTI ROPY VYŠŠÍ CENY
POTŘEBUJÍ K VYROVNÁNÍ
ROZPOČTŮ
Po arabském jaru v roce 2011 a dalším napětí na
Blízkém východě si řada zemí OPEC musela prudce navýšit rozpočty, aby se vyhnula možným sociálněekonomickým problémům. A protože hlavním
zdrojem příjmů je pro tyto země ropa, potřebují
nyní pro vyrovnání svých rozpočtů stále vyšší
ceny ropy. A v roce 2013 by se jim ropa hodila ještě
o něco dražší. Saúdská Arábie potřebuje podle odhadů takzvanou break-even hodnotu okolo 80 USD,
zatímco ostatní – Nigérie nebo Rusko, které nejsou
členy OPEC – potřebují cenu na úrovni až 100 USD.
Každý pokles ceny pod 90 USD by se tak nemusel
těmto státům líbit, což by vedlo až k omezení jejich
ropné produkce.
FAKTORY PRO RŮST CENY ROPY:
VÝROBA ROPY Z BŘIDLIC JE
NÁKLADNÁ
Už v minulosti bylo vidět, že vysoké ceny nejlépe
pomohou snížit zase jiné vysoké ceny, a to samé
platí naopak. Nízké ceny amerického zemního
plynu na začátku roku 2012 pomohly k tomu, že
se elektrické generátory nepoháněly tolik uhlím,
ale plynem. A to nakonec pomohlo snížit ceny uhlí
zpět na přijatelné úrovně z pohledu výroby.
26 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
I na základě uvedených argumentů předpokládáme průměrnou cenu ropy Brent v roce
2013 okolo 111 USD za barel. Způsob těžby ropy
prochází zásadní změnou, která by podle nás měla
mít v příštích 10 letech největší dopad na ekonomický růst a trhy, v pozitivním slova smyslu. Na atraktivitě této změně paradigmatu rozhodně neubere
ani jeden z vedlejších produktů celého procesu,
jímž je nižší uhlíková stopa. Cena ropy Brent podle
nás v roce 2013 zůstane v rozmezí 90 až 125 USD
za barel, průměrná cena bude zhruba 111 dolarů. finanční poradenství
.
Finance: Těmto chybám
se letos vyhněte
Autor: redakce
Nový rok je skvělou
příležitostí k tomu, abyste
si udělali pořádek ve
financích. Každý by si přál
více vydělávat, ale to se
lépe říká, než udělá. Ale
nezoufejte. Stačí, když
se vyhnete následujícím
chybám. Budete
překvapeni, kolik peněz
ušetříte.
VYSOKÉ POPLATKY ZA VEDENÍ
BĚŽNÉHO ÚČTU
ÚSPORY UTOPENÉ V PODÍLOVÝCH
FONDECH
Dluhopisové fondy v poslední době vypadaly jako
výhodná investice, a proto do nich mnoho lidí uložilo své peníze. Státní dluhopisy z množiny těch
bezpečnějších ale vynášejí tak málo, že sotva
pokrývají inflaci, ty rizikovější zase investory po
zkušenostech s Řeckem mohou strašit. Zajímavé
mohou být firemní bondy, přehnaná investice do
dluhopisů je ale každopádně nevýhodná – vydělat
se dá jinde.
NEZÁJEM O SLEVY
PROPADLÁ POJISTKA
Ať už se jedná o pojištění domácnosti, auta, nebo
třeba životní pojištění, nezahálejte a pojistku
obnovte včas. Získáte tak výhodnější nabídku.
Nemluvě o tom, že pokud byste nebyli pojištění
a stali se například aktéry autonehody, mohlo by
vás to přijít pěkně draho. Zkontrolujte si proto patřičné dokumenty a domluvte si schůzku s pojišťovacím agentem, třeba vás na další období pojistí
levněji.
VYSOKÉ ÚROKY ZA HYPOTÉKU
Banky byly zasaženy finanční krizí, a proto se
snaží své ztráty nahradit příjmy z poplatků. Dejte
si proto pozor, jaké služby vaše banka zpoplatňuje. Může se jednat o poplatky za využívání kontokorentu či výběry z bankomatů. Existují však
i banky, které za využívání kontokorentu téměř
nic nestrhávají a poplatek za výběr z bankomatu
cizí banky vám vrátí. Není nutné platit majlant za
vedení účtu.
DLOUHODOBÉ DLUHY
NA KREDITNÍ KARTĚ
Kreditní karty jsou pro banky dalším zdrojem zajímavých příjmů. Je to zlatý důl, většina z nich si
účtuje dvojciferný úrok. Jestliže se nechcete dostat do problémů, splácejte dluhy na kreditních
kartách včas.
STRACH Z AKCIÍ
Neudělejte stejnou chybu jako miliony lidí, kteří
kvůli burzovnímu kolapsu před čtyřmi lety přestali investovat do akcií. Ochudili se tak o možnost kompenzovat své krátkodobé ztráty. Neznamená to, že byste všechno měli vsadit na akcie,
ale přiměřený investiční plán není k zahození.
Jestliže splácíte bydlení a nerefinancovali jste
svoji hypotéku, přicházíte měsíčně možná i o několik tisíc. Vzhledem k tomu, že se nyní sazby drží
rekordně nízko, mohlo by se vám podařit odkrojit
velkou část splátek nebo splatit hypotéku rychleji.
ZAPOMÍNÁNÍ NA DŮCHODOVÉ
SPOŘENÍ
Přechodně horší finanční situace často svádí k ignorování toho, co bude ve vzdálené budoucnosti.
Ovšem spoléhat se na důchod od státu není nejmoudřejší. Začněte spořit včas, abyste ve stáři netřeli bídu s nouzí.
VYSOKÉ POPLATKY ZA
KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ
Placení vysokých poplatků za investování už
opravdu vyšlo z módy. Přesto na trhu existují podílové fondy, které požadují několikaprocentní
poplatek za vstup. V době moderních investičních
nástrojů, jako jsou například ETF (indexové fondy),
není nutné nikomu platit za správu peněz. Každou
korunu, kterou ušetříte, můžete investovat.
Internet změnil povahu a styl nakupování. A nejedná se jen o nákupy online. Obchodníci začali nabízet různé speciální akce, slevové kupóny a věrnostní karty. Málokdy jsme nuceni zaplatit za zboží
plnou cenu. Stačí, když trochu zapátráte, a uvidíte,
kolik můžete ušetřit.
NEZÁJEM O ÚVĚROVOU HISTORII
A ÚVĚROVÉ SKÓRE
Vaše úvěrová historie má na váš život daleko větší
vliv, než si myslíte. Ovlivňuje schvalování dalších
půjček, výši pojistného nebo úspěch při výběrovém řízení na nové pracovní pozice.
BEZHLAVÉ ZADLUŽOVÁNÍ
Mnoho lidí využívá úvěrů a kreditních karet
k tomu, aby pokryli momentální nedostatek peněz.
Ale mnohem lepší je mít k dispozici vlastní zásobu
prostředků, kterou můžete v případě nouze použít.
Nejenže je příjemnější čerpat ze svého, ale také
ušetříte za poplatky.
ZÁVĚŤ JE ZBYTEČNÁ
Je důležité umět si připustit, že na tomto světě
nebudeme věčně. Pokud sestavíme závěť, svým
bližním ušetříme spoustu případných problémů
a konfliktů. inzerce
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 27
trendy
.
Vítězové velké recese 4. díl:
McDonald‘s krmí chudé a hladové
Autor: redakce
NEBLÍŽÍ SE JIŽ „PEAK BURGER“?
Koncem září roku 2008,
když akciové trhy padaly
volným pádem, se stalo
něco neočekávaného.
Zatímco finanční sektor
a spotřební firmy krvácely,
tržby McDonald‘s měsíc na
to zaznamenaly 8,2% růst.
Skeptici přemítají nad tím, zda už nejsme za vrcholem doby hamburgerů. Nejsilnějším argumentem
proti je filozofie a historie firmy. McDonald‘s si je
dobře vědom toho, z čeho pramení jeho úspěch,
a proto jeho akcie rostly za poslední dekádu o 500 %.
Před dlouhou dobou se „burger strategie“ změnila v „chicken strategii“, nyní se pracuje na tom,
aby firma svůj sortiment přizpůsobila národnímu
prostředí: v Novém Dillí najdete McAloo Tikk, kořeněný bramborový sendvič, a v Tokiu Ebi Filet-O,
krevetový burger. McDonald‘s už nepodstrkuje
lidem z celého světa jen hamburgery a americké
hodnoty, zohledňuje i regionální kuchyni a zvyky.
F
astfoodový gigant se nestal „rezavějícím srdcem americké obezitní
krize“, jak očekával Morgan Spurlock v dokumentu Super Size Me
v roce 2004. Místo toho jeho akcie
od té doby zečtyřnásobily svoji
hodnotu a McDonald‘s patří mezi miláčky Wall
Street.
Nové restaurace otevírá ostošest (dnes už najdete
v 119 zemích zhruba 33 500 McDonaldů), a i když
nezaznamenal takový boom jako Apple Store,
představuje dnes nezbytnou součást portfolia každého dlouhodobého investora. McDonald‘s nás
sice neochrání od terorismu, válek nebo finančního kolapsu eurozóny, ale dokáže nakrmit hladový
svět.
Dokázal se vyrovnat se vším – od absurdní žaloby
kvůli opaření kávou přes nesmyslné označování
svých produktů počtem kalorií po demonstrace
antiglobalistických hnutí. Zkušenosti praví, že
se ďábelskému impériu hamburgerů a hranolek
bude dařit za jakýchkoli ekonomických podmínek.
Fastfoodový gigant se naučil naslouchat současným trendům zdravé výživy, a tak v jeho menu
najdete saláty nebo tortilly plněné zeleninou a kuřecím masem. Stejně bedlivě naslouchá také Wall
Street, odkud přichází jasná zpráva: „Omez náklady, buď efektivní a přines přidanou hodnotu.“
Ostatní řetězce jako Chipotle, Boston Market nebo
Pret A Manger doslova rozmetal.
Jestliže včera jedlo 7 % Američanů u McDonald›s,
stále tu jsou zástupy Číňanů, kteří takovou příležitost neměli. «Zlaté obloučky» loni oznámily plán
na otevření 700 nových restaurací v Zemi středu.
A navíc, můžete v aktuálních nepříznivých ekonomických podmínkách nenávidět firmu, která
zaměstnává téměř milion Američanů a navzdory
krizi každým rokem svůj tým rozšiřuje?
RŮST CEN KOMODIT? MCDONALD‘S
SE S TÍM NĚJAK POPERE
Ani fastfoodový byznys není bez rizika, ceny
vstupů podléhají rozmarům počasí, spekulacím
a politice biopaliv. Těžké časy letos čekají nákupčí
surovin. Zemědělské futures potřetí v pěti letech
28 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
prudce vylétly a spekulanti napříč obilnými trhy
inkasují zisky.
To by však nesměla mít firma prozíravý riskmanagement. Americké a ruské produkce bude sice
tento podzim pomálu, ale nedostatky vykompenzuje bohatá brazilská úroda.
Makroekonomická situace je jedna věc, žaludek
druhá. To je hlavní důvod, proč může duch zakladatele Raye Kroce odpočívat v pokoji. Lidé budou
mít hlad vždy. Jestli přijde den, kdy bude Big Mac
stát 20 dolarů, nebude to konec obchodního modelu McDonald‘s, nýbrž konec světa. Další díl seriálu o vítězích Velké recese,
nabídneme v březnovém vydání
Investičního magazínu
trendy
.
Co nevíte o McDonald‘s
a nemusíte se bát zeptat...
Autor: redakce
McDonald‘s je mezi světovými
obchodními značkami jednou
z nejznámějších. Společnosti
pomáhá expanze na mladé
trhy a stále rostoucí počet
zákazníků. Řadu let se může
fastfoodová jednička chlubit
vyváženým hospodařením
a téměř stálým růstem.
V současnosti se v restauracích McDonald‘s stravuje denně 62 milionů lidí, což je o 4 miliony více
než v roce 2008. A to není jediná zajímavost.
Každou vteřinu prodá McDonald‘s
75 hamburgerů.
Celosvětové tržby společnosti ve výši
24 miliard dolarů dělají z McDonald‘s
90. největší ekonomiku světa.
Firma zaměstnává každý rok přes
1 milion lidí.
Mezi slavné bývalé zaměstnance
fastfoodu patří například Sharon
Stone, Shania Twain, Jay Leno,
Rachel McAdams a zpěvačka Pink.
McDonald‘s je jedním z největších
světových distributorů hraček.
Na tržbách se podílí téměř 20 procenty.
Královna Alžběta vlastní
jednu pobočku McDonald‘s.
Restaurace se nachází hned vedle
Buckinghamského paláce a je
součástí královského realitního
portfolia.
Během 3 let hodlá McDonald‘s otevřít
v Číně jednu pobočku denně.
Rozvoz jídla až domů? U nás tuto
vymoženost McDonald‘s zatím
nenabízí. Služba je ovšem již
v provozu v 18 zemích světa.
Samotní Američané spořádají za
rok skoro 500 tisíc tun hovězího
masa. „Počet mrtvých“ na straně
dobytka se tak blíží pěti a půl
milionům ročně. SAUNOVÁNÍM K POCITU ŠTĚSTÍ
– navštivte Aquapalace Praha!
Jednou z kouzelných vlastností saunování je schopnost snímat únavu či odstraňovat stres a nervozitu.
Bezprostředně po saunování můžete cítit mírnou
únavu, ale celkově vás sauna nabije pozitivní energií
a tělo si odpočine. Mimo jiné v tuto chvíli prospíváte
tělu také tím, že ho detoxikujete, protože teplo otevírá póry a odvádí tak škodliviny pryč z těla. Prospíváte
i pokožce celého těla - při pravidelném saunování se
kůže zpevňuje a uzdravuje. A obzvlášť v zimních měsících možná oceníte i fakt, že tělo vystavujete teplu
v období, kdy výrazně trpí jeho deficitem.
JAKÝ DRUH SAUNY ZVOLIT?
Pokud chcete zjistit, v čem tkví kouzlo finského saunování, můžete navštívit některou z pěti vnitřních
či dvou venkovních saun, které Aquapalace Praha
nabízí. Rozhodovat se můžete i podle teploty vzduchu, která vám bude nejvíce vyhovovat – pohybují
se od 60 °C do 110 °C. Nižší vzdušnou vlhkost a intenzitu pocení lze během saunování zvýšit pomocí
nálevů, které provádějí saunéři. Euforického zchlazení pak docílite buď studenými sprchami, pobytem
ve studni s ledovou drtí či v klasickém ochlazovacím
bazénku. Doporučujeme ochlazovat se postupně
a pokud možno i s hlavou nebo alespoň po zátylek.
ŘÍMSKÉ LÁZNĚ
Nejen pro ty, kdo špatně snáší vysoké teploty finských saun, jsou určeny Římské lázně. V Aquapalace Praha si můžete vybrat jednu z pěti parních
kabin tureckého typu, kde se teploty pohybují od
26 °C do 65 °C. Efekt římských lázní je založen na
společném působení tepla a vlhkosti vzduchu, které
podněcuje prokrvení a důkladně, ale přitom šetrně
čistí pokožku a dýchací cesty. Současně se uvolňuje
svalové napětí a dochází i k odbourání stresu.
K ochlazení jsou pak k dispozici studené masážní
i aromatické sprchy (vybrat si můžete tropický déšť,
bouřkový déšť či studenou mlhu) a relaxační prostor
s lehátky. Těšit se můžete na působivý velký bazén
v římském stylu s prosklenou střechou – dojem pobytu v autentických prostorách římských lázní je tak
téměř dokonalý. Voda v bazénu má teplotu 30 °C a je
ionizovaná, což jistě uvítají ti, kdo jsou citliví na chlór.
KOMFORT PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Sauny a prohřivárny jsou v Aquapalace Praha
umístěny na ploše 2 350 m².
Věříme, že každý zde najde dostatek soukromí
a prostoru. Nehrozí, že se zde budete mačkat v sauně nebo nenajdete prostor pro příjemnou relaxaci
na některém z lůžek ve vnitřní nebo venkovní zóně.
Samozřejmostí je zapůjčení saunovacích potřeb
jako jsou prostěradla, ručníky a ŽUPANY i možnost
občerstvit se v Saunovém baru.
AQUAPALACE PRAHA
Pražská 138, obchodní zóna Průhonice – Čestlice
251 01 Praha – východ
www.aquapalace.cz
INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 29
komerční prezentace
Naše tělo funguje běžně při
určité teplotě. Pokud tuto
teplotu prudce zvýšíte a poté
prudce snížíte – samozřejmě
myšleno v rámci saunové
terminologie – začnou se
vyplavovat látky přinášející
pocit úlevy – endorfiny.
zajímavosti
.
10 Nostradamových
předpovědí, které se vyplnily
Autor: redakce
Myslete si o Nostradamovi,
co chcete, ale ten člověk
byl zázračný. Konec světa
sice stále nepřichází, ale
Nostradamova díla jdou
na dračku i čtyři století po
vydání první knihy jeho
„prognostických“ čtyřverší
v roce 1555. Které jeho
předpovědi se nejvěrněji
vyplnily?
za tři dny spálilo velkou část města. Zasloužená
krev mohla znamenat miliony blech přenášejících mor, které zemřely během požáru i se svými hostiteli – krysami. Požár neměl lidské oběti,
i když o šesti se spekuluje.
1. SMRT JINDŘICHA II.
Předpověď:
„Mladý lev přemůže starého v osobním souboji.
Oči mu probodne zlatou mříží. Dvě rány se slijí
v jednu, starý lev následně zemře krutou smrtí.“
3. FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Co se skutečně stalo:
Předpověď:
V létě 1559 král Jindřich II. Francouzský (starý
lev) byl na klání zasažen částmi roztříštěného kopí
o šest let mladšího Gabriela Montgomeryho (mladého lva), které prolétly hledím Jindřichovy přilbice (oči mu probodne zlatou mříží). Jedna střepina
zasáhla jeho levé oko a druhá pronikla přes spánek,
obě utkvěly v mozku (dvě rány se slijí v jednu). Jindřich II. trpěl 10 dní, než zemřel (zemře krutou smrtí).
Oba měli při klání ve znaku na svých štítech lvy.
„Zotročení obyvatelé přijdou se zpěvy a požadavky,
zatímco budou princové a lordi drženi v zajetí v žalářích. Bezhlaví hlupáci se budou modlit k Bohu.“
Co se skutečně stalo:
V roce 1789 se lůza vzepřela proti aristokracii
a revoltovala. Rolníci (zotročení obyvatelé) převzali kontrolu nad Paříží a začali své požadavky
prosazovat u krále. Aristokracie (princové a lordi)
byla zbavena moci a uvězněna v Bastile (v žalářích). Na gilotině mnohým z nich byla sťata hlava
(bezhlaví hlupáci).
2. VELKÝ POŽÁR LONDÝNA
Předpověď:
„Londýn spálený ohněm v roce 66 zaplatí zaslouženou krví...“
4. NAPOLEON
Předpověď:
Co se skutečně stalo:
Michel de Nostredame zvaný Nostradamus
(*1503 – 1566) byl francouzský lékař a vizionář.
Malý oheň, který vznikl v pekařství Thomase
Farrinera na Pudding Lane v Londýně 2. září
1666 (v roce 66), se proměnil ve žhavé peklo, které
30 I INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz
„PAU, NAY, LORON – více z ohně než z krve – se
budou koupat ve slávě. Největší z nich unikne
k soutoku. Odepře přístup k Piovi. Nejzkaženější
z nich bude držen v zajetí.“
zajímavosti
.
Co se skutečně stalo:
Co se skutečně stalo:
Pau, Nay a Oloron jsou tři města v jižní Francii.
Při bližším pohledu odhalíte v těchto slovech
cosi skrytého. Když přesunete písmena, získáte
NAPAULON ROY neboli Napoleon, král Francie.
Více z ohně než z krve poukazuje na Napoleonův
„nekrálovský“ původ a odepře přístup k Piovi
odkazuje na Pia VI. a VI., oba byli Napoleonem
uvězněni.
Hitler se narodil 20. dubna 1889 velmi chudým rodičům (z hloubky západní Evropy vyvstane dítě
chudých rodičů). Po první světové válce svou
rétorikou ovládl masy (svým jazykem). Osa s Japonskem na východě (jeho sláva se bude rozléhat až k říši Východu). A „většina bitevního pole“
odkazuje na síly spojenců, kteří Hitlera porazily.
Hister je jen „překlep“.
gasaki (dvě města). Někteří lidé zemřeli při
výbuchu (lidé vyhlazeni ocelí), radiace (zamoření) otrávila ty, kterým se podařilo detonaci
uprchnout.
9. ATENTÁTY NA KENNEDYOVY
Předpověď:
„Velký muž bude sražen k zemi bleskem. Ďábel
předpovězený poslem petice. Další padne v nočních hodinách.“
5. LOUIS PASTEUR
7. CHARLES DE GAULLE
Předpověď:
Předpověď:
„Ztracená věc, která byla po staletí skryta, je odhalena. Pasteur bude oslavován téměř jako bůh.
Až měsíc dokončí svůj cyklus, měl by být zneuctěn pomluvami.“
„...S příjmením Gaul třikrát povede Francii...“ řada překladů se liší, některé čtou „Herkula, krále
Říma a Annemarku“ a „Gaul“ různě, odkazují i na
Napoleona.
Co se skutečně stalo:
Co se skutečně stalo:
Louis Pasteur (Pasteur bude oslavován) byl
uznávaný za objev mikrobiologického rozkladu
(ztracená věc, která byla po staletí skryta, je odhalena). V roce 1995 vědecký historik Gerald L.
Geison publikoval v New York Times článek, že
Pasteur poskytl zavádějící popis přípravy vakcíny proti antraxu (až měsíc dokončí svůj cyklus,
měl by být zneuctěn pomluvami).
Charles de Gaulle (s příjmením Gaul) vedl Francii
třikrát (třikrát). Nejprve jako vůdce Nezávislých
francouzských sil, pak premiér provizorní válečné vlády, a nakonec jako první prezident páté
francouzské republiky.
Co se skutečně stalo:
(Velký muž) John F. Kennedy obdržel mnohé výhružky smrti (petice). 22. listopadu 1963 byl sražen střelou k zemi (sražen k zemi bleskem). Robert Kennedy byl zabit po půlnoci 5. června 1968
(v nočních hodinách).
10. 11. ZÁŘÍ 2001
Předpověď:
8. ATOMOVÁ BOMBA
„Oheň ze středu země způsobí zemětřesení Nového Města. Dvě velké skály budou válčit po dlouhou dobu, pak Arethusa zbarví rudě novou řeku.“
6. HITLER
Předpověď:
Co se skutečně stalo:
Předpověď:
„Poblíž bran a v rámci dvou měst přijdou pohromy, jaké tu ještě nikdy nebyly. Hladomor vlivem
zamoření. Lidé vyhlazeni ocelí. Budou naříkat
k velkému nesmrtelnému Bohu o pomoc.“
Ráno 11. září 2001 dvě věže (dvě velké skály) Světového obchodního centra v New York City (Nové
Město – New City) zasáhla letadla řízená teroristy.
„Z hloubky západní Evropy vyvstane dítě chudých rodičů. Svým jazykem svede velké vojsko.
Jeho sláva se bude rozléhat až k říši Východu.“
Co se skutečně stalo:
„Krvelačné obludy trýzněny hladomorem zkříží
řeky. Větší část bitevního pole bude proti Histerovi. Největší z nich bude vtažen do klece železa.
Dítě Německa přitom nic nezpozoruje.“
Začátkem srpna 1945 shodily Spojené státy
dvě atomové pumy (pohromy, jaké tu ještě nikdy nebyly) na japonská města Hirošimu a Na-
Nutno podotknout, že mimořádně alegorický
Nostradamův jazyk a nejednoznačnost některých výrazů činí jeho texty náchylné k tomu, aby
si do nich kdokoliv promítl svou interpretaci.
Přesto byly některé jeho předpovědi velmi přesné, jako např. ta o smrti Jindřicha II. INVESTIČNÍ magazín I 2/2013 I www.investicnimagazin.cz I 31
investiční bulvár
.
Perličky
z trhů
Off ecord
r
e
th
aneb co vloni zaznělo nejen v londýnské City
Autor: Roman Chlupatý, redaktor
Přiznání nebo postřeh mimo
záznam často prozradí
více než hodiny oficiálně
natočeného materiálu.
I proto vám nabízíme několik
perel, které jsem nasbíral
v Londýně i během svých
cest po světě. Potvrzují, že na
trhu bylo, je a bude veselo.
2012: TRH NADECHNUTÝ
I ZDECHLÝ
„To, co se děje, pořád nemá logiku. Jen jsme se naučili tvářit se, že už tomu zase rozumíme.“ Investiční stratég komentuje zklidnění volatility.
„Nový normál? Tak trochu se to bojím říct, ale možná, že naše burzy nebudou jeho součástí.“ Zaslechnuto hned od několika manažerů menších evropských burz.
„Trh fúzí a akvizic (M&A) se letos nejdříve nadechl, pak vydechl, no a nakonec zdechl.“ Specialista na fúze a akvizice vysvětluje zrušení svého
oddělení.
HOŘKOSLADKÝ ŽIVOT BANKÉŘE
V CITY
Vzpomínky na Afriku: „Nabídli mi práci v Africe. Řekli: Náš člověk nedávno umřel, protože se
v tamní nemocnici nedokázali vypořádat s celkem banálním problémem. Chceš jeho místo?“
Top bankéř, který přišel o práci, o zkušenosti
s hledáním nového místa.
„Chceš příklad toho, jak trh nefunguje, jak selhává? Není potřeba chodit daleko. Bydlení v Londýně je tragédie. Jsem bankéř – díkybohu –, ale i tak
pro mě nebylo lehké najít byt. Je to tu neskutečně
předražené a majitelé s tebou zacházejí jak s kusem hadru.“ Analytik, který se po mnoha letech
v kontinentální Evropě přestěhoval za prací do
Londýna.
„Tady sedí riskmanagement,“ ukazuje analytik na
přeplněnou místnost. „A tady naši specialisté na
akcie,“ dodává pobaveně a mávne rukou směrem
k vyklizeným stolům.“ Tento obrázek se během
roku opakoval ve více bankách.
Zaujalo vás nějaké
téma v IM 2/2013
a potřebujete
více informací?
Kontaktujte
svého finančního
poradce.
VINA ZA KRIZI
Já nic, já bankéř: „Jestli můžou za krizi bankéři? To
víš, že jo. Jestli za ni můžu já? Ne.“ Ředitel odboru
jedné z největších světových bank.
„Že jsme přeplácení? Víš, kolik berou politici? No,
a podívej se na jejich výsledky!“ Hlavní ekonom
velké evropské banky.
„Lidi jsou na bankéře [email protected]ý. A víš co? Já se jim
nedivím.“ Člen vedení londýnské pobočky velké
globální banky.
HLASY ODJINUD ANEB KOMU
ZVONÍ HRANA
„Nemůžete si tam (v Evropě) konečně udělat pořádek? Kazí nám to tu byznys.“ Ekonom specializující
se na Asii, který pracuje pro jednu z velkých čínských bank.
„V Rusku by některé lidi skutečně urazilo, kdyby
se o nich napsalo, že ukradli stamiliony. Klidně by
volali do novin a žádali opravu. Když nejde o miliardy, je to pro ně ostuda.“ Bankéř porovnává své
zkušenosti z Londýna a z Moskvy.
„Krize v Evropě? Ale jo, o něčem jsem slyšel.“ Senegalský podnikatel obchodující s ropou. Kniha Jak nás
podvádějí
Unikátní kniha Dušana Šídla
o praktikách finančních institucí
Dušan Šídlo
JA K
nás
PODVÁDĚJÍ
aneb
Pravda o finančním trhu a penzijní
reformě
V čem je tato kniha jiná?
Nic neskrývá, a to ani názvy
finančních institucí,
které se dopouštějí neférových
praktik
Nejde o teorii, je plná praktických
případů, které klienty finančních
institucí stojí nemalé peníze
Obsahuje přehlednou encyklopedii finančních
podvodů
Nejen kritizuje, ale i radí a přináší pozitivní informace
Zahrnuje nejlepší rady k dosažení finanční svobody
od světových autorů knižních bestsellerů
Čtenářům ušetří peníze, poctivým finančním
poradcům pomůže k úspěchu
Je bez reklamy finančních institucí
objednávejte na http://www.produktovelisty.cz/
objednavka-knihy-jak-nas-podvadeji.html
VYHRAJTE S PŘEDPLATNÝM INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU!
Předplaťte si Investiční magazín,
odpovězte správně na soutěžní otázku
a vyhrajte lázeňskou proceduru
v Lázních Jupiter v Praze v hodnotě
2300 Kč (procedura „hubnutí“
či procedura „bolavá záda“).
Soutěžní otázka zní: Jaké je označení pro speciální bylinnou parní lázeň v lázních Jupiter (www.laznejupiter.cz), jejíž
účinky pomáhají odstranění pocitu únavy, depresí a stresu,
snižují ztuhlosti a bolesti kloubů, zad a končetin a léčí chřipku a nachlazení?
Předplatné objednávejte online na www.investicnimagazin.cz a do kolonky „další informace“ napište správnou odpověď na soutěžní otázku.
Kompletní podmínky soutěže naleznete
na www.investicnimagazin.cz/soutez
SLEVOVÝ KUPON
Lázeňská procedura na bolavá záda
S tímto komplexním balíčkem procedur dokážete léčit,
regenerovat, relaxovat a předcházet onemocněním!
Balíček obsahuje:
1. Vstupní vyšetření (30 min.)
2. Bylinná parní lázeň Baobab (30 min.)
3. Ruční masáž (15 min.)
4. Přístrojová masáž (30 min.)
5. Rašelinový zábal (20 min.)
6. Radiofrekvence na bolavé svaly a klouby
(10 min.)
dně
o
v
ů
P
0 Kč
0
1
4
vě
le
Po s Kč
499
HyperReality.cz patří mezi TOP nejnavštěvovanější realitní portály v ČR
Poskytuje soukromou i firemní inzerci nemovitostí
Nastal ten pravý čas pro správnou investici.
Nákup nemovitosti je dlouhodobě bezpečnou investicí.
Proč HyperReality?
TOP realitní portál na trhu
Návštěvnost přes 200 000 uživatelů dle GA
Růst návštěvnosti 2011/2012 o 43 % dle GA
Počet nabídek – inzerátů 100.000
Nabídka nemovitostí po celé ČR i v zahraničí
Poptávka je ZDARMA rozesílána na všechny realitní kanceláře
TOP NABÍDKY
Třípodlažní vila, 180m2,
Praha 10 Strašnice,
18 mil. Kč
Prodej RD, užitná plocha
3000m2, Benešov,
39 mil. Kč
Prodej kancelářských
prostor 97m2, Praha 3
Žižkov, 5,1 mil. Kč
Prodej pozemku, Praha
6, 724m2, 21 mil. Kč
Za posledních 30 dní se prodalo 582 nemovitostí
v celkové hodnotě 420 928 000 Kč.
www.HyperReality.cz
Prodej bytu, 170m2,
Praha 2 Vinohrady,
12,4 mil. Kč

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled nezařval, čert ví, jak by to dopadlo. (pauza) Snad nemyslíš tím, že jsem byl na tebe hnusnej tohle. Dita: Myslím. A čekám na omluvu. Josef: A co jsem měl podle tebe říct nerad se dotýkám tvých cit...

Více

Stáhnout dokument v pdf

Stáhnout dokument v pdf ukončila dlouhé období konsolidace. Ihned následovala menší konsolidace, která vedla k poklesu překoupenosti titulu a vytvoření další příležitosti pro býky. Býci jsou stále silní a momentum se nevy...

Více

Časopis Direkt č. 8/2009

Časopis Direkt č. 8/2009 nové příležitosti. Nechceme být přikrčeni, nechceme čekat na nějakou změnu. Chceme být ti, co změny přinášejí. Mám za to, že tento aktivní přístup, který je možná riskantní, nás převede přes rozbou...

Více

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické republice jako pojem už pětadvacet let prakticky nepoužívá. Přitom jde o jedno z hlavních témat sociální demokracie. Je vůbec možné vytvořit u nás vnímavost k otázkám soudržnosti a solidarity? V ob...

Více

sídliskový sen - Sidliskovysen.sk

sídliskový sen - Sidliskovysen.sk První reakce diváků po zhlédnutí rozpracovaného filmu na kontrolních projekcích jsou vzácně shodné. Nejprve výraz překvapení, že viděli něco neočekávaného a pak hned otázka: “To vám Rytmus dovolí z...

Více

magazin - OVB Journal

magazin - OVB Journal znehodnocení dluhu, které zaplatí jako skrytou daň inflace věřitelé a střadatelé (USA).

Více

Rychnovská - Investiční magazín

Rychnovská - Investiční magazín Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz) Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel./fax 241 483 141, účelům a neslouží...

Více

Firemní komunikace

Firemní komunikace práce. Cílem každého je vychovat další zemské ředitele. To už pak produkce nebude závislá jen na nás a nebudeme muset vychovávat ty služebně nejmladší, protože o to se budou starat již jejich ředit...

Více