Pojistné podmínky pro Vaše pojištění brýlí

Transkript

Pojistné podmínky pro Vaše pojištění brýlí
Pojistné podmínky
pro Vaše pojištění brýlí
1. Jaké jsou Vaše smluvní nároky a co není
do pojistky zahrnuto?
zaplacená za pojištěné brýle, dosahuje spoluúčast
1.1. Co je pojištěno?
Vyřízení pojistné události probíhá zásadně formou
Pojištěny jsou kompletní brýle (obruby i brýlové čočky).
výše 50 % ceny nových brýlí.
náhrady brýlí - není vyplácena žádná hotovost.
Smlouva zahrnuje pouze pojištění zakoupených
brýlí. V případě, že jsou k zakoupeným brýlím přidány
Vyřízení pojistné události probíhá zásadně přes
další zdarma, není možné tyto brýle pojistit. Brýle je
společnost Fotex Česká republika.
možné pojistit pouze při zakoupení, tzn., že pojistná
smlouva a kupní smlouva jsou uzavřeny zároveň. 1.3 V jakém případě nemáte nárok na pojistnou
Pojistná ochrana se vztahuje na:
ochranu?
• Poškození (např.: poškrábání, zlomení)
·Poškození v následku opotřebení
• Ztrátu (např.: následkem krádeže, přepadení, náhodně)
·Škody související s poškozením (např.: poranění způsobené
poškozenými čočkami brýlí)
1.2 Jaké smluvní nároky jsou zahrnuty?
·Úmyslně způsobené poškození
Při poškození hradí pojistitel odbornou opravu brýlí
·Servisní úkony, které provádí pobočka Fotex Česká
náhradními díly stejného typu a kvality a brýlovými
republika (např.: kontrola obrouček a skel, kontrola
čočkami stejné kvality i tloušťky (pokud je to v rámci
řádného usazení a oprava, dotažení šroubků,
použití náhradních dílů a nebo skel stejného výrobce
naolejování pantů atd.)
možné). Spoluúčast je ve výši 25 % nákladů na opravu.
·Škody, které budou uhrazeny v rámci zákonné
Vyměněné poškozené díly přecházejí do majetku
záruky, v rámci záruk výrobce, nebo které budou
firmy Fotex Česká republika (Fotex Česká republika
hrazeny firmou Fotex Česká republika
je provozovatelem prodejen GrandOptical – dále
jen Fotex Česká republika). Pokud převýší náklady
2. Kdy začíná pojistná ochrana?
na náhradní díly a opravu původní zaplacenou částku
Pojistná ochrana nabývá platnosti uzavřením kupní
za brýle (totální zkáza), získáte maximálně skutečně
a pojistné smlouvy. Podmínkou pro nabytí platnosti
zaplacenou částku po odečtení 25% spoluúčasti.
je zaplacení pojistné částky současně s uzavřením
Vyřízení reklamace probíhá zásadně opravou či
pojistné smlouvy.
výměnou brýlí – není vyplácena žádná hotovost.
3. Jak dlouho trvá pojištění brýlí?
Při ztrátě získáte náhradu stejného druhu a kvality.
Vaše smlouva je ukončena vznikem pojistné události,
Nárok při ztrátě pojištěných brýlí se vypočítává
nejpozději však po uplynutí dvou let od uzavření smlouvy.
následující formou: Odpovídá nebo převyšuje-li cena
nových brýlí skutečně zaplacené částce za brýle
pojištěné, přebírá pojistitel škodu maximálně ve výši
4. Jaké máte povinnosti v případě vzniku
pojistné události?
skutečně zaplacené částky po odečtení spoluúčasti. 4.1 Pokud nastane pojistná událost, musíte se během
Spoluúčast dosahuje v tomto případě výše 50 %
15 dnů obrátit na pobočku Fotex Česká republika,
skutečně zaplacené částky za pojištěné brýle. Pokud
nejlépe tu, ve které jste pojištěné brýle zakoupili,
bude cena nových brýlí menší než částka skutečně
a předložit podepsanou pojistnou smlouvu jakož i nákupní
paragon. Pokud jste o brýle v důsledku trestné činnosti
8. Jaká práva se vztahují na Vaši smlouvu?
(krádež, přepadení atd.) přišli, musíte se neprodleně
obrátit na nejbližší úřadovnu Policie ČR a protokol 8.1 Tato pojistná smlouva se řídí právním řádem České
o události přiložit k nahlášení škody. Pokud podáte
republiky a je vykládána v souladu s českými zákony.
prohlášení o škodě po uplynutí lhůty, pozbýváte nároku
na odškodnění (pozbytí práva) po uplynutí zákonem 8.2 Při jakémkoli sporu, který by měl vzniknout z této pojistné
stanovených lhůt.
smlouvy, je příslušný okresní soud v bydlišti pojistníka,
absolutní soudní právo.
4.2 Je samozřejmé, že musíte o vzniku a velikosti škody
podat správné údaje.
9. Na koho se obrátit ohledně této smlouvy?
4.3 Pokud některou z těchto povinností vědomě porušíte, 9.1 Jakákoli zpráva, která je pro tuto smlouvu relevantní
nemáte žádný nárok na odškodnění. Při hrubém
a věcná, je považována za doručenou, pokud bude
porušení některé z těchto povinností získáte pouze
písemně zaslána na: ERGO Direkt Versicherung AG
pak odškodnění, pokud Vaše chování neovlivnilo vznik
E-Mail: [email protected]
škody na pojištěných brýlích ani její výši.
9.2 Dále můžete žádosti o vyřízení pojistné události směřovat
5. Můžete smlouvu vypovědět?
na pobočky Fotex Česká republika.
Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět
do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. 9.3 V případě dalších dotazů, ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb.,
V případě, že je smlouva vypovězena do 1 měsíce
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů,
(30 dní) od uzavření, vrací se celá částka za pojištění.
v platném znění, např. k rozsahu pojistky, se prosím
Od 31. dne do 60. dne od uzavření pojistné smlouvy
obraťte na AVUS International, Senovážné náměstí 8,
se v případě výpovědi smlouvy krátí vrácená částka
110 00 Praha 1, Česká republika, jako pověřenou
za každý započatý den.
kontaktní osobu Vašeho pojistitele, ERGO Direkt
Versicherung AG, Nürnberger Straße 91–95, D-90758
6. Na co dávat pozor při placení pojistného?
Fürth, Německo. Obchodní rejstřík u Okresního soudu
Fürth, HRB 2934. Tato společnost je pod dohledem
6.1 Výše pojistného je závislá na kupní ceně pojištěných brýlí.
Je uvedena na pojistné smlouvě.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Straße
108, D-53117 Bonn, Německo. Stížnosti pojistníků
6.2 Pojistná částka musí být zaplacena při uzavření pojistné
smlouvy.
a oprávněných osob se doručují na adresu sídla
pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se
pojistník, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou
7. Ochrana osobních údajů
jinak. Uvedené osoby z České republiky mají zároveň
Pojištěný souhlasí, že jeho osobní údaje budou
právo obrátit se se stížností na orgán dohledu v ČR,
spravovány firmami Fotex Česká republika a ERGO
kterým je Česká národní banka, Na Příkopě 28,
Direkt Versicherungen (především zapsány a zpracovány).
115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, fax: 224 412 404,
Osobní údaje získané společností Fotex Česká
224 413 708.
republika budou poskytovány výhradně ERGO Direkt
Versicherungen. ERGO Direkt Versicherungen bude
spravovat údaje v souladu s platnými ustanoveními
německých právních norem týkajících se ochrany
osobních údajů.

Podobné dokumenty