Maturitní práce

Komentáře

Transkript

Maturitní práce
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor,
Komenského 1670
Studijní obor Technické lyceum
Vývoj mobilních telefonů
Maturitní práce z odborných předmětů
Autor:
Petr Kratochvíl
Třída:
4Lb
Školní rok:
2013/2014
Vedoucí:
Ing. arch. Veronika Gausová
Oponent:
Jan Veselý
Hodnocení práce:
Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval samostatně a uvedl jsem veškeré
použité informační prameny.
V Táboře dne: 21.3.2014
……………………………
Kratochvíl Petr
2
Anotace
Tato maturitní práce se zabývá historií a následným vývojem mobilních telefonů.
Obsahuje informace od doby vzniku prvních jednoduchých telefonů z konce 19. století až
po současnost. Podrobněji jsou popsány nejvýznamnější mobilní telefony, které ovlivnily
světový trh. Součástí maturitní práce jsou i modely vybraných telefonů, které byly
zhotoveny ve 3D programu Rhinoceros. Obrázky (případně rendery) jednotlivých modelů
jsou následně obsaženy v jednoduché webové galerii.
Annotation
This graduation thesis deals with the history and the subsequent development of mobile
phones. Contains information from the time of the first simple phones from the late 19th
century to the present. More details are described in most mobile phones that have affected
the world market. Part of the graduation thesis are selected phone models that have been
made in 3D program Rhinoceros. Pictures of each model are then contained in the simple
web gallery.
3
Obsah
Úvod
1 Vznik prvních jednoduchých telefonů v 19. století........................................................ 6
1.1 Vynálezci prvního telefonu ....................................................................................... 6
1.2 První telefonní ústředna ............................................................................................ 8
2 Telefony první poloviny 20. století ................................................................................ 9
2.1 Vytvoření vhodného mikrofonu ............................................................................... 9
3
4
5
6
7
Telefony druhé poloviny 20. století ........................................................................... 13
3.1
Telefony v poválečném období, nahrazování otočných číselnic tlačítky ........ 13
3.2
Nová éra bezdrátové komunikace ..................................................................... 14
3.3
Digitální elektronické prvky .............................................................................. 15
Příchod prvních mobilních telefonů ......................................................................... 16
4.1
V roce 1983 si Motorola připisuje prvenství za první mobilní telefon .......... 16
4.2
První mobilní telefony s odklopným krytem .................................................... 21
4.3
Dominance společnosti Nokia ............................................................................ 24
4.4
První mobilní telefony s fotoaparátem a MP3 přehrávačem .......................... 25
Mobilní telefony počátku 21. století .......................................................................... 26
5.1
Vznik mobilních operačních systémů ............................................................... 26
5.2
Příchod prvních barevných a dotykových diplejů ........................................... 27
5.3
Mobilní telefon s kvalitním hudebním přehrávačem ...................................... 31
Příchod chytrých mobilních telefonů - smartphonů ............................................... 32
6.1
První generace iPhonů od americké společnosti Apple ................................... 32
6.2
Reakce Googlu na Apple se svým operačním systémem Android .................. 34
6.3
Ovlivnění světového trhu společností Samsung ............................................... 35
6.4
Druhá generace iPhonů od Applu ..................................................................... 36
6.5
Představení Nokií s novým operačním systémem Windows Phone ............... 38
6.6
Třetí generace iPhonů od Applu........................................................................ 40
6.7
Čtvrtá generace špičkového smartphonu od Samsungu a nové HTC............ 41
Další vývoj chytrých mobilních telefonů - smartphonů.......................................... 42
Závěr ................................................................................................................................... 43
Zdroje ................................................................................................................................. 44
4
Úvod
Jako student technického lycea na Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře,
kde jsem si zvolil jako svůj obor počítačové programování, jsem ve třetím ročníku
absolvoval povinnou dvoutýdenní praxi ve firmě ZVVZ Machinery a.s., Sažinova 1339,
399 01 Milevsko. Praxe mě ale nezaujala tak, abych o ni mohl psát ve své maturitní práci.
Jako téma pro maturitní práci jsem si tedy zvolil vývoj mobilních telefonů. Toto téma mě
kromě jiných věcí poměrně zajímá a tak jsem ho chtěl nějakým způsobem využít.
Obsahem maturitní práce je kromě historie a postupného vývoje telefonů i několik modelů,
které jsou vytvořeny ve 3D programu Rhinoceros. V tomto programu jsem se naučil
pracovat během svého studia na střední škole. Proto si myslím, že by má maturitní práce
mohla částečně sloužit i jako výukový zdroj. A to buď v předmětech počítačové grafiky a
nebo v ICT.
5
1 Vznik prvních jednoduchých telefonů v 19. století
1.1 Vynálezci prvního telefonu
Vynález telefonu je přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první
telefon byl sestrojen v americkém Bostonu v roce 1876. Avšak podle novějších údajů
vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849.
O prvenství vynálezu se obě znepřátelené strany několikrát soudily a zejména
společnost Alexandera Grahama Bella Bell Telephone se všemi způsoby snažila
ochránit své patenty. Prvenství Antonia Meucciho bylo nakonec v červnu
roku 2002 oficiálně potvrzeno kongresem Spojených států amerických.
Meucciho telefon byl poprvé předveden v New Yorku v roce 1860 a zpráva o něm
byla publikována v místním italsky psaném tisku. V principu se jednalo o
elektromagnetický mikrofon/sluchátko. Zvuk rozkmital membránu s permanentním
magnetem v cívce, která převedla pohyb na elektrický proud. Ten pak byl přenesen
dráty do stejného zařízení, které jej přeměnilo zpět na zvuk. Výhodou tohoto systému
byla lepší kvalita přenášeného zvuku, nevýhodou naopak nízká hlasitost a malý dosah.
Neznalost angličtiny a nedostatek obchodního talentu zapříčinily, že Meucci nebyl
schopen svůj vynález dovést do komerčně úspěšné podoby.
Obr. 1 - Meucciho telefon (1860)
6
Alexander Graham Bell v počátcích svého výzkumu použil tónový telegraf s kovovým
jazýčkem a magnetem. Při jednom ze svých pokusů v roce 1876 požádal svého
asistenta Watsona, aby poklepal na své straně na kovový jazýček. Bell záhy zjistil, že
na jeho straně linky se začal pohybovat a vydávat stejný zvuk.
Po několika dalších experimentech objevil, že pohyb je způsoben proudem,
indukovaným pouhým pohybem vzdáleného jazýčku v blízkosti magnetu. Tento objev
ho vedl k odpojení napájení a začal se spoléhat pouze na indukční proudy vlastních
jazýčků. Navíc zjistil, že zvuk hovoru mohl být přenášen na značnou vzdálenost i bez
přerušování elektrického obvodu.
Bell s asistentem Watsonem objevili, že samotné pohyby jazýčku v magnetickém poli
mohly přenášet zvukovou modulaci. Bell na základě analogie s fonautografem
vymyslel přijímač, sestávající z napnuté membrány nebo bubínku ze speciální kůže s
kotvou ze zmagnetovaného železa, připevněnou na střed membrány. Kotva mohla
volně kmitat před pólem elektromagnetu, jehož vinutí bylo zapojeno do linkového
obvodu.
Obr. 2 - Bellův telefon (1876)
7
1.2 První telefonní ústředna
První telefonní ústředna byla uvedena do provozu v roce 1878 v USA. Princip prvních
ústředen spočíval v manuálním spojování příslušných vodičů spojovatelkou.
Almon Strowger vymyslel v roce 1891 automatický volič (nazývaný Strowgerův).
První Strowgerova automatická telefonní ústředna byla uvedena do provozu roku 1892
v městě La Porte v Indianě.
Princip Strowgerova voliče spočívá v počítání pulsů vysílaných z telefonu s kruhovou
číselnicí (tzn., že s každým pulsem se volič přesune do další polohy). Kaskádním
řazením voličů se zpracovává více čísel.
S počátkem telefonování souvisí i vznik jednoduchých telekomunikačních
(telefonních) sítí a telefonních čísel, které slouží k jednoznačné identifikaci účastníka
v telefonní síti.
Přesnou délku a strukturu telefonního čísla v dané zemi určuje národní číslovací plán,
který obvykle určuje společné předvolby v rámci telefonních čísel podle druhu
či umístění účastníka.
Obr. 3 - Jeden z prvních telefonů
Stromberg přenášející lidský hlas (1900)
8
Obr. 4 - První Strowgerova automatická
telefonní ústředna (1892)
2 Telefony první poloviny 20. století
2.1 Vytvoření vhodného mikrofonu
Nevýhodou telefonů 19. století byla malá hlasitost a krátký dosah. Zvuk se tehdy
dal přenášet na dálku, ale lidský hlas nikoliv. Hlavním problémem bylo vytvoření
vhodného mikrofonu, který by lidský hlas přenášet mohl.
O prolom se zasloužil až významný vynálezce Thomas Alva Edison, který
vymyslel uhlíkový telefon. Zjistil, že uhlíková zrnka stlačená mezi dvěma
kovovými deskami vytváří elektrický proud působením zvukového vlnění.
Kvalita přenášeného zvuku byla už o hodně lepší a dostačující pro přenos lidského
hlasu. Objev vedl k vývoji uhlíkových mikrofonů, které byly základem telefonů
po více než 100 let. Uhlíkový mikrofon velmi zjednodušil konstrukci telefonního
přístroje. Pak už stačilo jen vylepšovat technologii, design a kvalitu.
Obr. 6 - Telefon s kličkou
Rikstelefon (1902)
Obr. 5 - Telefon s kličkou
Rikstelefon (1901)
V systému s místní baterií obsahoval telefon baterii, sluchátko s mikrofonem a
ruční induktor s kličkou, kterým se generoval signál vyzvánění u druhého účastníka
nebo v manuální ústředně. Žádané číslo sdělil volající účastník operátorce
v ústředně, která ručně na panelu propojila oba účastníky kablíkem. Tento systém
se dlouho používal na železnici a v armádách.
9
2.2 První telefony s otočnou číselnicí
Po úspěšném vývoji přišel na trh elektromechanický telefon pro pevnou síť s
ústředním napájením a automatickou pulzní volbou, který se k ústředně připojuje
dvojicí vodičů. Hlavní části přístroje jsou uhlíkový mikrofon a elektromagnetické
sluchátko, obvykle uložené ve společné rukojeti a spojené s přístrojem vícežilovým
kabelem. Vlastní přístroj obsahuje několik přepínačů, zvonek a otočnou číselnici pro
automatickou volbu.
Je-li sluchátko zavěšeno ve vidlici, je do vnějšího obvodu zapojen zvonek, který
signalizuje příchozí hovor. Jakmile se sluchátko zvedne, je do obvodu zapojeno
sluchátko a mikrofon, takže účastníci mohou hovořit. Pro výchozí hovor uživatel na
otočné číselnici postupně volí žádané číslo účastníka. Při zpětném pohybu číselnice,
který je stejnoměrný, se obvod přerušuje, čímž se přímo ovládá volič v ústředně.
Jakmile je spojení navázáno, zapojí se do obvodu sluchátko a mikrofon, který byl
během volby blokován.
První telefony, které již dokázaly přenášet lidský hlas sloužily nejdříve pro armádní
účely. Na volný trh šly telefony až déle a koupit si je mohly pouze movitější rodiny,
protože jejich cena byla v začátcích velmi vysoká. Ostatní obyvatelé si mohli
zatelefonovat na poště nebo na úřadě.
Obr. 7 - První telefon s otočným
číselníkem Strowger (1905)
10
Obr. 8 - Telefon s otočným
číselníkem Automatic Electric
(1921)
Obr. 10 - Telefon Western
Electric (1927)
Obr. 9 - Telefon Western Electric
(1924)
Obr. 12 - Telefon Automated Electric
(1934)
Obr. 11 - Telefon Crosley (1930)
Obr. 14 - Telefon Western Electric
(1949)
Obr. 13 - Telefon Northern Electric
(1945)
11
První nástěnné telefony začaly vznikat na počátku 20. století. Sloužily spíše na
veřejných místech (např. na úřadech nebo na poštách).
Obr. 15 - Nástěnný telefon (1903)
Obr. 16 - Nástěnný telefon Supply
Company Elkhart (1906)
Obr. 18 - Nástěnný telefon Strowger
(1908)
Obr. 17 - Nástěnný telefon (1907)
Obr. 5 - Nástěnný telefon Western
Electrick (1930)
Obr. 19 - Nástěnný telefon Crosley
(1920)
12
3 Telefony druhé poloviny 20. století
3.1 Telefony v poválečném období, nahrazování otočných číselnic tlačítky
V poválečném období se u telefonů lehce měnil pouze design a vylepšovaly se
součástky. To trvalo zhruba 30 let až do příchodu prvních mobilních telefonů.
Na konci padesátých let 20. století začaly v Nizozemsku vznikat první telefonní
operátoři v podobě jaké je známe dnes. Během vylepšování začaly otočné číselnice
nahrazovat tlačítka.
Obr. 21 - Telefon STP (1960)
Obr. 6 - Telefon Western Electric
(1965)
Obr. 8 - Telefon s tlačítky (1970)
Obr. 7 - Telefon Com Key 416
(1975)
Obr. 9 - Telefon Transaction
Telephone (1976)
13
Obr. 26 - Telefon Merlin
PBX (1983)
3.2 Nová éra bezdrátové komunikace
Novou éru bezdrátové komunikace odstartovala společnost Motorola a laboratoře
firmy Bell, které roku 1947 zformovali koncept tzv. celulárního (buňkového) systému
pro mobilní komunikaci. Princip tohoto systému spočívá v seskupení buněk, které
tvoří vysílač i přijímač signálu. Celulární síť odstartovala 1. generaci bezdrátové
telefonní technologie a postupně začala nahrazovat tehdejší standard používaný
radiotelefony.
Obr. 27 - Buňkový systém
Kromě Bellových laboratoří se mezi průkopníky mobilní komunikace zapsala
americká Motorola, která zásadně ovlivnila vývoj mobilních komunikačních zařízení.
První úspěchy zaznamenaly radiopřijímače do automobilů. Za 2. světové války se
uplatnila příruční radiostanice Handie-Talkie SCR536. Jednu z nejslavnějších vět,
kterou na Měsíci pronesl Neil Armstrong „Je to malý krůček pro člověka, ale velký
skok pro lidstvo.“, zprostředkovalo radiové zařízení vyrobené právě firmou Motorola.
14
3.3 Digitální elektronické prvky
V posledních zhruba 20 letech 20. století se v telefonech začaly používat digitální
elektronické prvky, což umožnilo řadu dalších zdokonalení. Pulzní volbu mohla
nahradit tónová volba a otočnou číselnici nahradila tlačítka. Volené číslice se ukládají
do paměti přístroje a teprve celá volba se najednou odvysílá jako posloupnost krátkých
pulzů o různém kmitočtu. To je jednak spolehlivější, jednak se tím zvýšila
průchodnost ústředny. Po drátech se tak přenášejí pouze akustické signály a přístroj
nemusí být s ústřednou galvanicky propojen, což umožnilo dálkové přenosy
bezdrátovou cestou.
Hlasitost telefonu lze regulovat, různé údaje se zobrazují na displeji, často používaná
čísla si přístroj může pamatovat ve své paměti. Protože se však přechod milionů stanic
na tónovou volbu musel dělat postupně, bylo zařízení zkonstruováno tak, aby bylo i se
staršími ústřednami kompatibilní.
15
4 Příchod prvních mobilních telefonů
4.1 V roce 1983 si Motorola připisuje prvenství za první mobilní telefon
První prototyp mobilního telefonu se zrodil roku 1973, kdy Rudy Kroloppa spolu se
svým týmem sestrojili první funkční prototyp mobilního telefonu na světě. Celý vývoj
trval pouze šest týdnů, ale teprve po deseti letech zdokonalování přišlo první komerční
využití tohoto revolučního přístroje pod názvem Motorola DynaTAC 8000X (označení
mělo znamenat: Dynamic = dynamické, adaptive = adaptivní,
Total = úplné, Area = územní, Coverage = pokrytí).
O novinku byl ohromný zájem, a to i přes zaváděcí cenu stanovenou na 3995 dolarů,
Hmotnost byla okolo 800g a rozměry 33 × 4,3 × 8,9 cm. Baterie vydržela na jedno
nabití pouze 30 minut hovoru, popř. 8 hodin pohotovostního režimu. Součástí výroby
mobilních telefonů byly i první SIM karty, které sloužily k jasné identifikaci uživatele.
.
Obr. 28 - Motorola DynaTAC 8000X (1983)
16
Roku 1982 o sobě poprvé dává vědět i Nokia (tehdy ještě pod značkou Mobira) a to
uvedením svého prvního mobilního telefonu Mobira Senator určeného do automobilů.
O čtyři roky později se do prodeje dostal Mobira Talkman 450, ale skutečně mobilní
telefon, který nebyl učený do automobilů byl Mobira Cityman 900, který přišel na trh
roku 1987.
Obr. 29 - Mobira Senator, Mobira
Talkman 450 a Mobira Cityman 900
(1982)
Mezi další významné evropské výrobce mobilních telefonů se zapsal také Siemens,
který roku 1986 uvádí svůj první mobilní telefon Siemens C1 (8,8 kg) určený do
automobilů. O dva roky později přišel Siemens C2 a C2 Portable, zatímco první verze
byla ještě stále určena do automobilů, druhá verze s označením Siemens C2 Portable
byl prvním telefonem tohoto výrobce, který ke svému provozu automobil
nepotřeboval. Roku 1990 byla uvedena dvojice mobilních telefonů Siemens C3 a C3
Portable. Následovaly modely jako například C4, C5, MT-407, NT-901, NT-910,
NT-92 nebo Siemens Pocket.
Obr. 30 - Siemens C1, C2 Portable, C3, MT407, NT-901 a NT-910 Pocket (1986, 1990)
17
Mezi další úspěšné evropské výrobce mobilních telefonů 1. generace se mimo jiné
zařadili i švédští výrobci Comvik a Ericsson, mezi jejich první a z dálky připomínající
dnešní mobily patří Comvik Conqueror a Ericsson Hotline 900 Pocket.
Obr. 31 - Comvik Conqueror a Ericsson Hotline 900
Pocket (1987)
První analogové mobilní telefony první generace byly podobně jako první mobilní
radiostanice velmi těžké, rozměrné, energeticky náročné a drahé. V této době se o
vývoj nejvíce zasadila Motorola, která zavedla trend miniaturizace a líbivého designu.
Nedostatky však nespočívaly pouze v mobilních telefonech, ale také v sítích.
Analogové sítě se totiž potýkaly s velmi nepříjemným problémem, kterým bylo
odposlouchávání. Odposlech hovorů byl velmi snadný, někdy dokonce nechtěný. Sítě
prví generace byly primárně určeny pro hovorové přenosy, další služby jako SMS,
datové či faxové přenosy byly instalovány dodatečně. V případě špatného signálu
docházelo u SMS k zaplacení, ale už ne k doručení odeslané zprávy, u datového
spojení docházelo k chybám a výpadkům.
18
Displeje první analogových mobilních telefonů se podobaly spíše dnešním
kalkulačkám, byly monochromatické, většinou se lišily pouze barvou a počtem řádků.
Později přišly grafické a víceřádkové displeje, které zobrazovali i některé stavové
informace, jako například stav baterie, úroveň signálu, vyzváněcí profil apod.
Obr. 32 - vlevo displej MictoTAC, uprostřed MictoTAC D2 a vpravo Mova-D
Signál zajišťovaly zprvu velmi dlouhé vysouvací antény, díky kterým se výška
přístroje mnohdy zdvojnásobila. S kvalitnějším pokrytím se ale začaly antény
zkracovat a tak se postupem času zmenšily do podoby jakéhosi vyčuhujícího
"špalíku".
Obr. 33 - Průběh miniaturizace antén telefonů první
generace
19
Tehdejší baterie vydržely jen několik desítek hodin v pohotovosti a do 100 minut
hovoru. Navíc byly velmi těžké a velké, mnohdy tvořily větší část celého přístroje. Při
delších hovorech se baterie přehřívaly a často se telefon už ani nedal držet v ruce.
Obr. 34 - Baterie z mobilního
telefonu Motorola StarTAC
Telefonní seznam se u prvních analogových mobilních telefonů příliš nevyskytoval.
V tomto případě musel postačit seznam ze SIM karty. U novějších mobilů první
generace dosahovala paměť seznamu maximálně na 100 kontaktů, do kterého šlo
uložit pouze jméno a číslo. U některých modelů nebylo možno ani zobrazit jméno při
příchozím hovoru či příchodu SMS zprávy.
Obr. 35 - Telefonní seznam mobilního
telefonu Motorola StarTAC
V době mobilních telefonů první generace byla služba SMS nadstandard, se kterým si
některé z prvních analogových mobilních telefonů vůbec nerozuměly. U dalších
mobilů staršího data šlo přijatou SMS přečíst, ale psaní již nebylo možné.
První vyzváněcí melodie nebyly zrovna příliš melodické, svůj účel ale plnily dokonale.
O výběru z více druhů vyzvánění nemohla být ani řeč. Některé mobilní telefony však
nabídly i vibrační vyzvánění. Několik přístrojů mělo dokonce inteligentní vyzvánění
(tzn. nejdříve vibrace a až po několika vteřinách klasické zvonění).
20
4.2 První mobilní telefony s odklopným krytem
Roku 1989 Motorola uvedla mobilní telefon s odklopným krytem, který brání
nechtěnému stisknutí tlačítek a zároveň je ideálním pro umístění mikrofonu. Základní
verze tohoto mobilní telefonu vážila 303g. Další verze s označením MicroTAC Lite
svou váhu snížila na 218g a MicroTAC Ultra Lite dokonce na 167g.
Model MicroTAC Elite ohromil svým grafickým dvouřádkovým LED displejem a
váhou pouze 110g. Tyto modely měly zabezpečení kódem, hands-free i převodník
měn.
Obr. 36 - Motorola MicroTAC a MicroTAC Elite (1989)
Další revoluční analogový mobilní telefon Motorola StarTAC, označován také jako
první takzvané "véčko", přišel v roce 1996 se zcela novým řešením konstrukce, kdy
odklápěcí kryt chránil displej i klávesnici. V té době šlo o nejlehčí a nejmenší mobilní
telefon na světě. Váha 88g a rozměry 95 ×57 × 23 mm byly na svou dobu až
neuvěřitelné. Luxusním rozměrům odpovídala i zaváděcí cena, která činila asi 70 000
Kč. Tento model se přestal vyrábět až v roce 2002 a prodalo se jej přes 50 miliónů
kusů.
Obr. 37 - Motorola StarTAC (1996)
21
V roce 1992 na trh dorazila Nokia 1011 s rozměry 195 x 60 x 45 mm, která měla
černobílý displej. Cena se pohybovala kolem 35 tisíc korun.
Obr. 38 - Nokia 1011 (1992)
Přesto, že se společnost Nokia velmi snažila, na tehdy suverénní Motorolu pořád
nestačila. Jeden z prvních globálních telefonů, se kterým přišla na Motorola i na
evropský trh byla v roce 1994 Motorola 8700 s rozměry 130 x 59 x 23 mm
a hmotností 155 g.
Obr. 39 - Motorola 8700 (1994)
22
Švédský Ericsson vstoupil do hry na konci osmdesátých let, ale mezi úspěšné mobilní
telefony patřil až typ GH388, který v roce 1995 předurčil podobu přístrojů této značky
na delší dobu. Ericsson proslul především precizní a pevnou konstrukcí
s magnéziovým rámem. Model GH388 měl rozměry 130 x 49 x 23 mm a vážil 170 g.
Obr. 40 - Ericsson GH388 (1995)
Mobilní telefon Philips Fizz z roku 1996 zabodoval velkým displejem a především na
svou dobu neuvěřitelnou tenkostí. Jeho rozměry byly 160 x 62 x 17 mm a vážil 169 g.
Obr. 41 - Philips Fizz (1996)
23
4.3 Dominance společnosti Nokia
Na konci 20. století se začala jasně projevovat dominance Nokie. Průlomem byly
rozhodně veleúspěšné modely 6110 a hlavně 5110 z roku 1998. Ty položily základ
mýtu o jednoduchém ovládání Nokie. Na svou dobu byla Nokia 5110 skutečně
úspěšným přístrojem. Jako první výrazně rozšířila výměnné kryty a také možnost
odesílat obrázkové zprávy. Rozměry byly v té době průměrné, velikost 132 x 47,5 x
31 mm a váha 170 g.
Obr. 42 - Nokia 5110 (1998)
V roce 1999 byla Nokia 7110 jedním z prvních nositelů většího displeje s rozlišením
96 na 65 pixelů. Konkrétně je o 80% větší než její předchůdci. Další prvenství
zaujímala Nokia 7110 v podpoře protokolu WAP. Klávesy kryje kryt, který však není
odklápěcí, ale vysouvací. Místo šipek se objevila další novinka, kterou byl NaviRoller, jenž nabízel rychlejší a šikovnější způsob zacházení.
Obr. 43 - Nokia 7110 (1999)
24
4.4 První mobilní telefony s fotoaparátem a MP3 přehrávačem
Sharp J-SH04 byl v roce 1999 prvním mobilním telefonem, který byl vybaven
110 000 pixelovým CMOS fotoaparátem, který uživateli umožňoval okamžitě odesílat
zachycené fotografie e-mailem. Hlavním problémem bylo, že tento přístroj byl určen
pouze pro japonský trh. V České republice se objevil mobilní telefon s fotoaparátem
až v roce 2002. Byla to Nokia 7650, která nabídla integrovaný digitální fotoaparát
s 0,31 megapixely.
Obr. 45 - Nokia 7650 (2002)
Obr. 44 - Sharp J-SH04 (1999)
Siemens SL45 s prvním zabudovaným MP3 přehrávačem tak v roce 2000 trochu
předběhl dobu. Měl slot pro paměťovou kartu, což byla také poměrně výjimečná
záležitost. Balení obsahovalo stereo sluchátka. Jen rozměry byly trošičku větší, 105 x
46 x 17 mm a 88 g.
Obr. 46 - Siemens SL45 (2000)
25
5 Mobilní telefony počátku 21. století
5.1 Vznik mobilních operačních systémů
S příchodem nového tisíciletí začaly vznikat mobilní operační systémy, jejichž
hlavním cílem bylo vylepšení mobilního softwaru. Systém je většinou nahrán na
zvláštní interní a standardně nepřepisovatelné paměti. Různými způsoby lze
dosáhnout přepsání této paměti (tzv. flashnutím) a uživatel může původní systém
přemazat. Jednoduché telefony používají jednoduché tovární operační systémy.
Z počátku vyvíjely operační systémy například společnosti Symbian a Palm, které
však v průběhu několika let začaly nahrazovat iOS (2007), Android (2008)
nebo Windows Phone (2010).
Mezi první mobilní telefony s mobilním operačním systémem byla v roce 2001
Kyocera QCP 6035. Telefon používal operační systém Palm OS 3.5 a svým
uživatelům nabízel 8 MB paměti, kterou bohužel nešlo dále rozšiřovat. Již v základní
softwarové výbavě měl e-mailového klienta, WAP a webový prohlížeč, program na
správu kontaktů nebo časový organizér. Jeho rozměry činily 142 × 66 × 22 mm
s váhou 208 g.
Obr. 47 - Kyocera QCP 6035 (2001)
26
5.2 Příchod prvních barevných a dotykových diplejů
Jedním z prvních mobilních telefonů s barevným displayem byl Ericsson T68,
který přišel na trh v roce 2001. Ve své době byl v mnohém unikátní. To dokládají
integrované technologie jako je Bluetooth, MMS, WAP a přístup k e-mailu.
Obr. 48 - Ericsson T68 (2001)
V roce 2003 se spojila švédská společnost Ericsson s japonskou Sony a na základě
první spolupráce vytvořily jeden z prvních mobilních telefonů s dotykovým displejem.
Přístroj nesl označení Sony Ericsson P900 a pracoval na operačním systému Symbian
UIQ. Měl běžnou alfanumerickou klávesnici, která ale fungovala jako kryt. Pokud se
odklopila, uživatel měl k dispozici poměrně velký displej. Jeho rozměry byly však
nadprůměrné, 115 x 57 x 24 mm a 150 g.
Obr. 49 - Sony Ericsson P900 (2003)
27
Nokia 1110 vstoupila na trh v roce 2003 a stala se se čtvrt miliardou prodaných kusů
nejprodávanějším mobilním telefonem v historii. Přístroj byl pro svoji jednoduchost
primárně určen pro rozvojové trhy, ale dobře se uchytil i v Evropě.
Obr. 50 - Nokia 1110 (2003)
Na svou dobu byl Palm Treo 600 z roku 2003 daleko před svými konkurenty. Nabízel
nadstandardní výbavu, kam patřily třeba fotoaparát, MP3 přehrávač, možnost instalace
aplikací a QWERTY klávesnice. Displej měl slušnou velikost 2,5 palce, ale kvůli
pomalým aktualizacím systému nakonec Palm nedokázal s konkurencí udržet krok a to
znamenalo pomalý konec této značky na světovém trhu.
Obr. 51 - Palm Treo 600 (2003)
28
Mezi nejúspěšnější mobilní telefony s “véčkovou“ konstrukcí patřila
Motorola RAZR V3 z roku 2004. Motorola se snažila o co nejtenčí tělo a to se jí
dokonale podařilo. Motorola RAZR V3 se stala velice ziskovým produktem, protože
se jich na celém světě prodalo přes 130 miliónů kusů. Bohužel pro Motorolu se na
dlouhou dobu jedná o poslední velký prodejní úspěch.
Obr. 52 - Motorola RAZR V3 (2004)
Dalším mobilním telefonem, který se stal mezi lidmi velice oblíbeným byla
Nokia 6230 z roku 2005. Na svou kategorii měla Nokia 6230 fyzické parametry velmi
slušné, 103 x 44 x 20 mm a 97 g.
Obr. 53 - Nokia 6230 (2005)
29
V roce 2006 se objevil se svým mobilním telefonem také Samsung. Typ SGH-D900
byl ve své době jedním z nejtenčích telefonů s vysouvací konstrukcí, které pomalu
začaly nahrazovat přístroje s “véčkovou“ konstrukcí, protože měli výhodu
v polovičních rozměrech díky schované klávesnici. SGH-D900 měl i přes velký
display slušné parametry, 103 x 51 x 13 mm a 116 g.
Obr. 54 - Samsung SGH-D900 (2006)
Na světový trh vstupuje se svými mobilními telefony jihokorejská společnost HTC. Ta
v roce 2007 představila telefon HTC TyTN II a ten se stal velice oblíbeným mezi
svými uživateli. Výhodou byla vysouvací klávesnice, ale naopak nevýhodou poměrně
veliké parametry, 112 x 59 x 19 mm a 190 g.
Obr. 55 - HTC TyTN II (2007)
30
5.3 Mobilní telefon s kvalitním hudebním přehrávačem
Vysoce kvalitním přehrávačem hudby se mohla pyšnit Nokia 5130 XpressMusic
z roku 2007. Ta dále nabídla 3,5mm jack, slot pro paměťovou kartu microSD do
kapacity 2GB, fotoaparát s rozlišením 2MPx a tlačítka pro ovládání přehrávače na
bocích. Velice oblíbená byla kvůli svému designu a prodalo se jí přes 65 miliónů kusů.
Obr. 57 - Model - Nokia 5130 XpressMusic
Obr. 56 - Nokia 5130 XpressMusic (2007)
Obr. 58 - Model - Nokia 5130 XpressMusic
Obr. 59 - Model - Nokia 5130 XpressMusic
31
6 Příchod chytrých mobilních telefonů - smartphonů
Dlouhou dobu to vypadalo, že mobily nemají žádný jednoznačný směr, kterým by se
ubíraly. Výrobci zvyšovali počty megapixelů u fotoaparátů, zvětšovali vnitřní paměť,
přidávali na barvách a rozlišení u displeje, ale nějaká zásadní inovace chyběla.
6.1 První generace iPhonů od americké společnosti Apple
Průlom nastal až začátkem roku 2007, kdy americký Apple ve vedení se Stevem
Jobsem představil svůj první mobilní telefon – smartphone s vysoce kvalitním
dotykovým displayem s názvem iPhone. Ten naprosto změnil pohled na mobilní
telefony. Z pouhého přístroje pro telefonování a komunikaci jej povýšil na zábavní
multimediální zařízení.
První iPhone byl vybaven operačním systémem iOS a úhlopříčkou diplaye 3,5 palce.
V nabídce byly dvě verze. První s 8GB pamětí a druhá s 16GB pamětí. Fotoaparát
obsahoval 2 megapixelové rozlišení s možností natáčení videa s nízkou snímkovou
frekvencí. Jeho konstrukce byla kovová s rozměry 115 mm × 61 mm × 11,6 mm a
váhou 135g.
V době uvedení na trh patřil jednoznačně k těm nejdražším, ale přesto se stal
s 30 milióny prodanými kusy jedním z nejúspěšnějších mobilních telefonů. Později
přišla vylepšená první verze s označením iPhone 3G.
Obr. 60 - iPhone (2007)
32
Obr. 61 - Model - iPhone
Obr. 62 - Model - iPhone
Obr. 63 - Model - iPhone
Obr. 64 - Model - iPhone
33
6.2 Reakce Googlu na Apple se svým operačním systémem Android
V roce 2008 zareagovala společnost Google vyvíjející mimo jiné mobilní operační
systémy se svým Androidem na společnost Apple, která rok předtím vyslala do světa
svůj iPhone s operačním systémem iOS. Android představil první zařízení se svým
operačním systémem. První mobilní telefon, který obsahoval Android bylo HTC
Dream. Tento telefon si mimo dotykové obrazovky zachoval i vysouvací QWERTY
klávesnici, ale ta se v budoucnu na smartphonech příliš neuchytila.
Obr. 65 - HTC Dream (2008)
O rok později přichází Android s dalším HCT, tentokrát je to HTC Hero. Operační
systém byl na rozdíl od HTC Dream na novém HTC vylepšen několika funkčními i
vzhledovými úpravami. Obsahoval nový Android ve verzy Sense.
Obr. 66 - HTC Hero (2009)
34
6.3 Ovlivnění světového trhu společností Samsung
Rok 2010 byl pro společnost Samsung zlomovým. Se svým novým smartphonem
Galaxy Ace s operačním systémem Android se dostal mezi elitu těch nejlepších
mobilních telefonů. Výhodou byl 5 megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED
diodou a také rozumně položená cena.
Obr. 67 - Model - Samsung Galaxy Ace
Obr. 68 - Samsung Galaxy Ace (2010)
Obr. 69 - Model - Samsung Galaxy Ace
Obr. 70 - Model - Samsung Galaxy Ace
35
6.4 Druhá generace iPhonů od Applu
V roce 2010 byl také představen druhý dlouho očekávaný smartphone od Applu, který
tentokrát nesl název iPhone 4. Mohl pochlubit jedním z nejlepších displejů, skvělým
hudebním přehrávačem, kvalitním fotoaparátem s podporou HD videa či vestavěnou
pamětí, která činila až 64GB. I přes svoji vysokou cenu zcela pobláznil hlavně
americké občany, kteří se za nový smartphone nebály dát v přepočtu i 20 000 Kč. Ale i
tak se prodalo 60 miliónů kusů. V roce 2011 přišla jeho vylepšená verze s označením
4S.
Obr. 71 - iPhone 4S Black (2011)
Obr. 72 - iPhone 4 White (2010)
36
Obr. 73 - Model - iPhone 4 Black
Obr. 74 - Model - iPhone 4 Black
Obr. 75 - Model - iPhone 4 Black
37
6.5 Představení Nokií s novým operačním systémem Windows Phone
Koncem roku 2011 Nokia představila své první Windows Phone modely, především
Lumii 800 s operačním systémem Windows 7. Nová éra Nokií není tak kokurence
schopná jako před mnoha lety a na iPhony s iOS a smartphony s operačním systémem
Android stále výrazně ztrácí. Finské společnosti Nokia dokonce hrozil kvůli vysokým
ročním ztrátám úplný zánik. Zachránit tuto společnost se podařilo až bohatému
Microsoftu. Nokia nabídla v dalších letech podobné smartphony a nyní čeká, zda se
zhodnotí práce vývojářů na nových Lumiích s Windows 8.
Obr. 76 - Nokia Lumia 800 (2011)
Obr. 77 - Nokia Lumia 1020 (2013)
38
Na konci roku 2011 přestavil Samsung svoji první generaci tabletofonů Galaxy Note.
Ten se pyšnil 5,3 palcovým super AMOLED displayem a 8 megapixelovým
fotoaparátem. Pro svoje kancelářské funkce se hodí spíše pro manažery. Jeho rozměry
byly poněkud větší 145,9 × 83 × 9,7 mm a 178 g. Během dalších let přišel Samsung
ještě s druhou a třetí verzí tohoto tabletofonu.
Obr. 78 - Samsung Galaxy Note (2011)
Obr. 79 - Model - Samsung Galaxy Note
Obr. 80 - Model - Samsung Galaxy Note
39
6.6 Třetí generace iPhonů od Applu
V roce 2012 přišel na světový trh opět nový smartphone od americké společnosti
Apple. Tentokrát to byl iPhone 5, který přinesl pár vylepšených věcí oproti
předchozímu iPhonu 4. Byly jimi například 4 palcový display a lepší fotoaparát.
Vestavěná paměť mohla být taktéž až 64GB. O rok později se dočkal iPhone 5 své
modernizace a to modely 5S a 5C.
Obr. 81 - iPhone 5 (2012)
Obr. 82 - iPhone 5S a 5C (2013)
40
6.7 Čtvrtá generace špičkového smartphonu od Samsungu a nové HTC
Na začátku roku 2013 představil Samsung už svoji čtvrtou generaci Galaxy S, tedy
Galaxy S4. I předchozí verze byly velice úspěšné a těžce ovlivnily světový trh se
smartphony. Nabídl třeba 5 palcový Super AMOLED display, 13 megapixelový
fotoaparát nebo nový Android ve verzy 4.2. Jeho rozměry byly 136,6 × 69,8 × 7,9 mm
a 130 g.
Obr. 83 - Samsung Galaxy S4 (2013)
Jedním z posledních významných mobilních telefonů je HTC One, jenž dostalo
společnost HTC mezi tři nejlepší výrobce (spolu s Applem a Samsungem) smartphonů
dnešní doby. HTC One nabízí podobné funkce a parametry jako Samsung Galaxy S4
nebo Apple iPhone 5.
Obr. 84 - HTC One (2013)
41
7 Další vývoj chytrých mobilních telefonů - smartphonů
Ve vzdálené budoucnosti by se měla v celosvětovém měřítku uplatnit technologie
Bluetooth, kdy půjde o integrování počítačů, mobilních telefonů, automobilů a
domácích spotřebičů do jednoho systému. Pomocí mobilních telefonů si například
v autě zapneme mikrovlnou troubu nebo ústřední topení. Analogicky i počítačem
připojeným k internetu kdekoliv na světě. Bluetooth ve fyzické podobě je čip, který
bude zabudován v kompatibilních spotřebičích.
Mobilní telefon se bude čím dál tím stávat přístrojem, který bude ztrácet svou původní
funkci telefonování. Stane se (či se již stává) fotoaparátem, rozhlasovým přijímačem,
televizí, bude měřit tep a tlak krve. Vytlačí tak přístroje, které dnes považujeme za
samozřejmé a „věčné“ v dnešní podobě.
Trh a vývoj mobilních telefonů je velmi razantní a málokdo ví, jaká bude situace za 10
či 15 let. Vždyť tomu není tak dávno, kdy jsme měli mobilní telefony neforemného
tvaru, s téměř žádnými funkcemi a plnily pouze jediný účel, který jim byl dán svým
tvůrcem, a to slyšet kdekoliv bez omezení pohybu volaného účastníka.
42
Závěr
Cílem této práce bylo vytvořit možný výukový zdroj pro předměty jakými jsou
například počítačová grafiky nebo ICT. Celá maturitní práce je dále odkázána
(http://mobil-phone2.webnode.cz/) na jednoduché webové stránky, kde můžete najít
galerii historie a postupného vývoje mobilních telefonů.
Maturitní práce shrnuje vývoj telefonů od jejich prvního vniku v 19. století až
k postupnému počátku prvních mobilních telefonů ve druhé polovině 20. století na
světovém trhu. Od počátku 21. století se vývoj rozjel naplno a současné mobilní
telefony – smartphony se s telefony z předchozích let nedají srovnávat. Dnešní trh
nabízí velmi rozmanité možnosti mobilních telefonů, které se už dávno nevyužívají jen
k telefonování a posílaní SMS zpráv. Mobilní telefony jsou stále vylepšovány a
výrobci těchto zařízení se musí stále zlepšovat, aby nezaostávaly za konkurencí.
43
Zdroje
Texty:
1. Technické vynálezy - pro vynálezce "pouhý" nápad, pro lidstvo zázrak:
Přelomový vynález číslo devět: TELEFON. [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://jeanettesworld.blog.cz/1010/technicke-vynalezy-provynalezce-pouhy-napad-pro-lidstvo-zazrak
2. GALAXIE: Vývoj mobilních telefonů (1. díl). [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnichtelefonu-1-dil
3. GALAXIE: Vývoj mobilních telefonů (2. díl). [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnichtelefonu-2-dil
4. GALAXIE: Vývoj mobilních telefonů (3. díl). [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnichtelefonu-3-dil
5. Retromobil.cz: Nokia 7110. [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://retromobil.cz/z375-nokia-7110/
6. Mobil.iDnes.cz: Který z legendárních telefonů jste používaly? Nejmenší i
největší telefony historie. [online]. [cit. 2014-03-21].
URL: http://mobil.idnes.cz/ktery-z-legendarnich-mobilu-jste-pouzivalinejmensi-i-nejvetsi-telefony-historie-gjl/mob_tech.aspx?c=A091025
_120316_mob_tech_lhc
7. Telefon. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-21].
URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon
8. Telefonní číslo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-21].
URL:http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_%C4%8D%C3%A
Dslo
9. Telefonní síť. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-21].
URL:http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_s%C3%AD%C5%
A5
10. Telefonní ústředna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-21].
URL:http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_%C3%BAst%C5%
99edna
44
Obrázky:
Obr. 1 - Meucciho telefon (1860), URL: http://blu.stb.smsn.com/i/A0/12D443B355AB124FC4FE89C370_h296_w526_m2_bblack_q99_p99_cd
MzoJtyd.jpg ........................................................................................................................... 6
Obr. 2 - Bellův telefon (1876), URL:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Actor_portraying_Alexander_Graha
m_Bell_in_an_AT%26T_promotional_film_%281926%29.jpg .......................................... 7
Obr. 3 - Jeden z prvních telefonů Stromberg přenášející lidský hlas (1900),
URL: http://www.sparkmuseum.com/images/Telephone/1908%20Strom-%20Carl%20
non-dial%20Candle.JPG ....................................................................................................... 8
Obr. 4 - První Strowgerova automatická telefonní ústředna (1892),
URL: http://g.denik.cz/54/a4/20110314_prvni_telefonni_ustredna_denik-1024.jpg ........... 8
Obr. 5 - Telefon s kličkou Rikstelefon (1901),
URL: http://p2.la-img.com/364/2353/1017678_1_l.jpg........................................................ 9
Obr. 6 - Telefon s kličkou Rikstelefon (1902),
URL: http://www.telefonverket.se/images/rikstelefon.jpg................................................... 9
Obr. 7 - První telefon s otočným číselníkem Strowger (1905),
URL: http://www.oldphonestore.com/most_wanted_old_phones ...................................... 10
Obr. 8 - Telefon s otočným číselníkem Automatic Electric (1921),
URL: http://www.sparkmuseum.com/images/Telephone/1921%20Auto-%20Elec%20StrtShaft%20Dial%20Candle.JPG ………………………………………………………….. 10
Obr. 9 - Telefon Western Electric (1924),
URL:http://www.sparkmuseum.com/images/Telephone/1924%20WE%20102%20Round%
20Base.JPG .......................................................................................................................... 11
Obr. 10 - Telefon Western Electric (1927),
URL: http://www.oldphonestore.com/most_wanted_old_phones ...................................... 11
Obr. 11 - Telefon Crosley (1930), URL: http://www.dcwstore.com/media/AntiqueReplica-Phones/Crosley-1930s-retro-style-kettle-classic-desk-phone-brushed-chromeCR62-BC.jpg ....................................................................................................................... 11
Obr. 12 - Telefon Automated Electric (1934),
URL: http://www.sparkmuseum.com/TELEPHONE.HTM ................................................ 11
Obr. 13 - Telefon Northern Electric (1945),
URL: http://www.sparkmuseum.com/TELEPHONE.HTM ................................................ 11
Obr. 14 - Telefon Western Electric (1949),
URL: http://www.hometone.com/wp-content/uploads/2012/07/western-electric-202-withdial-1940s-1950s_i9AD2_24702.jpg .................................................................................. 11
45
Obr. 15- Nástěnný telefon (1903), URL: http://www.worldtohome.com/antique-walltelephones-wooden.aspx ...................................................................................................... 12
Obr. 16 - Nástěnný telefon Supply Company Elkhart (1906),
URL: http://1840farm.com/2012/08/a-handmade-life/ ....................................................... 12
Obr. 17 - Nástěnný telefon Strowger (1908),
URL: http://www.oldphonestore.com/most_wanted_old_phones ...................................... 12
Obr. 18 - Nástěnný telefon (1907), URL: http://www.worldtohome.com/1907-woodenwall-telephone.aspx ............................................................................................................. 12
Obr. 19 - Nástěnný telefon Crosley (1920),
URL: http://www.dcwstore.com/media/Antique-Replica-Phones/Crosley-1920s-retrostyle-country-kitchen-wall-phone-oak-CR92-OA.jpg ......................................................... 12
Obr. 10 - Nástěnný telefon Western Electrick (1930),
URL: http://www.oldphonestore.com/most_wanted_old_phones ...................................... 12
Obr. 21 - Telefon Western Electric (1965),
URL: http://corpobrand.files.wordpress.com/2012/09/telefon-iskra-davorinsavnik.png?w=604 ............................................................................................................... 13
Obr. 22 - Telefon STP (1960),
URL: http://cherokeebillie.files.wordpress.com/2011/10/rotary-phone.jpg ....................... 13
Obr. 23 - Telefon Com Key 416 (1975),
URL: http://seriss.com/people/erco/1a2/comkey416-touchtone-small.jpg ......................... 13
Obr. 24 - Telefon s tlačítky (1970),
URL: http://digital.coolspringspress.com/rp_columns_images/images/2671.jpg ............... 13
Obr. 25 - Telefon Transaction Telephone (1976), URL: http://www.connectedearth.com/Journeys/Digitaltechnologies/ComputerNetworks/Intothenetworkedage/
TM0190.jpg ......................................................................................................................... 13
Obr. 26 - Telefon Merlin PBX (1983),
URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e9/MERLINphone.jpg/
250px-MERLINphone.jpg................................................................................................... 13
Obr. 27 - Buňkový systém,
URL: http://www.zabavapromobil.kvalitne.cz/vyvoj/vyvoj2.gif ........................................ 14
Obr. 28 - Motorola DynaTAC 8000X (1983), URL: http://files.letelephonetpe.webnode.fr/200000036-078950c20b/dynatac.jpg ......................................................... 16
Obr. 29 - Mobira Senator, Mobira Talkman 450 a Mobira Cityman 900 (1982),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-1-dil..........17
46
Obr. 30 - Siemens C1, C2 Portable, C3, MT-407, NT-901 a NT-910 Pocket
(1986, 1990), URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=
vyvoj-mobilnich-telefonu-1-dil ................................................................................. 17
Obr. 31 - Comvik Conqueror a Ericsson Hotline 900 Pocket (1987),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-1-dil ......... 18
Obr. 32 - vlevo displej MictoTAC, uprostřed MictoTAC D2 a vpravo Mova-D, URL:
http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ................... 19
Obr. 33 - Průběh miniaturizace antén telefonů první generace,
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 19
Obr. 34 - Baterie z mobilního telefonu Motorola StarTAC, URL:
http://www.goodmart.com/images/prodimages/Empire/BLI-582-09DGA.jpg ................... 20
Obr. 35 - Telefonní seznam mobilního telefonu Motorola StarTAC,
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 20
Obr. 36 - Motorola MicroTAC a MicroTAC Elite (1989),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 21
Obr. 37 - Motorola StarTAC (1996),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 21
Obr. 38 - Nokia 1011 (1992),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 22
Obr. 39 - Motorola 8700 (1994),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 22
Obr. 40 - Ericsson GH388 (1995),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 23
Obr. 41 - Philips Fizz (1996),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 23
Obr. 42 - Nokia 5110 (1998),
URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvoj-mobilnich-telefonu-2-dil ......... 24
Obr. 43 - Nokia 7110 (1999), URL: http://f4.fsm.techspecs.com/aq/aa/q4/6cbe0bd55877b696003b9833d3fd5e02d1c423c1.jpg......................... 24
Obr. 44 - Nokia 7650 (2002), URL: http://pdadb.net/img/nokia_7650.jpg ........................ 25
Obr. 45 - Sharp J-SH04 (1999), URL: http://www.svetandroida.cz/media/2013/12/
sharp-j-sh04.jpg ................................................................................................................... 25
Obr. 46 - Siemens SL45 (2000), URL: http://www.galaxie.name/index.php?clanek=vyvojmobilnich-telefonu-2-dil ...................................................................................................... 25
47
Obr. 47 - Kyocera QCP 6035 (2001),
URL: http://i240.photobucket.com/albums/ff183/theamazingdave/Misc/KyoceraQCP6035.jpg ....................................................................................................................... 26
Obr. 48 - Ericsson T68 (2001),
URL: http://www.facianation.com/wp-content/uploads/2012/12/sonyericssont68i.jpg ..... 27
Obr. 49 - Sony Ericsson P900 (2003),
URL: http://www.mobinfo.cz/foto/2012/06/SonyEricssonP900.jpg.jpg ............................ 27
Obr. 50 - Nokia 1110 (2003),
URL: http://cdr.cz/sites/default/files/1_nokia_1110.jpg ..................................................... 28
Obr. 51 - Palm Treo 600 (2003),
URL: http://www.katalogmobilu.cz/files/mobily/st1/1506/800x600_cs_CZ/
1330690868-palm-treo-600-1.jpg........................................................................................ 28
Obr. 52 - Motorola RAZR V3 (2004),
URL: http://cdn2.gsmarena.com/vv/pics/motorola/mov3_00.jpg ....................................... 29
Obr. 53 - Nokia 6230 (2005),
URL: http://www.extragsm.com/images/phone/big/Nokia/6230/Nokia-6230-01.jpg ........ 29
Obr. 54 - Samsung SGH-D900 (2006),
URL: http://helpix.ru/sovetnik/200702/18/samsung_d900_1.jpg ....................................... 30
Obr. 55- HTC TyTN II (2007), URL: http://pdadb.net/img/htc_tytn_ii.jpg ....................... 30
Obr. 56 - Nokia 5130 XpressMusic (2007),
URL: http://trinifieds.com/classifieds/wp-content/uploads/classipress/nokia
-5130-xpress-mu-335058922.jpg ........................................................................................ 31
Obr. 57 - Model - Nokia 5130 XpressMusic – vlastní model ............................................. 31
Obr. 58 - Model - Nokia 5130 XpressMusic – vlastní model ............................................. 31
Obr. 59 - Model - Nokia 5130 XpressMusic – vlastní model ............................................. 31
Obr. 60 - iPhone (2007), URL: http://www.applezein.net/wordpress/wpcontent/uploads/2011/01/iphoneEDGE.gif ......................................................................... 32
Obr. 61 - Model – iPhone – vlastní model .......................................................................... 33
Obr. 62 - Model – iPhone – vlastní model .......................................................................... 33
Obr. 63 - Model – iPhone – vlastní model .......................................................................... 33
Obr. 64 - Model – iPhone – vlastní model .......................................................................... 33
48
Obr. 65 - HTC Dream (2008), URL: http://android.hdblog.it/wpcontent/uploads/2010/03/htc_dream.jpg ............................................................................. 34
Obr. 66 - HTC Hero (2009),
URL: http://jkontherun.files.wordpress.com/2009/06/large_hero_3-4_left_01.jpg ............ 34
Obr. 67 - Model - Samsung Galaxy Ace – vlastní model.................................................... 35
Obr. 68 - Samsung Galaxy Ace (2010),
URL: http://cdn2.gsmarena.com/vv/pics/samsung/samsung-galaxy-ace-s5830-2.jpg........ 35
Obr. 69 - Model - Samsung Galaxy Ace – vlastní model.................................................... 35
Obr. 70 - Model - Samsung Galaxy Ace – vlastní model.................................................... 35
Obr. 71- iPhone 4S Black (2011),
URL: http://jablickar.cz/wp-content/uploads/2013/02/iphone-4S.jpeg............................... 36
Obr.72 - iPhone 4 White (2010),
URL: http://www.iphonefaq.org/images/archives/iphone4-white.jpg ................................ 36
Obr. 73 - Model - iPhone 4 Black – vlastní model .............................................................. 37
Obr. 74 - Model - iPhone 4 Black – vlastní model .............................................................. 37
Obr. 75 - - Model - iPhone 4 Black – vlastní model ........................................................... 37
Obr. 76 - Nokia Lumia 800 (2011), URL: http://najdinavod.cz/wpcontent/uploads/jpg6/Nokia-Lumia-800.jpg ....................................................................... 38
Obr. 77 - Nokia Lumia 1020 (2013),
URL:http://cdn0.sbnation.com/entry_photo_images/8572781/lumia1020
all_large_extra_large.jpg ..................................................................................................... 38
Obr. 78 - Samsung Galaxy Note (2011), URL: http://www.androidmarket.cz/wp
-content/uploads/2013/03/samsung-galaxy-note-1-vs-samsung-galaxy-note-2.jpeg .......... 39
Obr. 79 - Model - Samsung Galaxy Note – vlastní model .................................................. 39
Obr. 80 - Model - Samsung Galaxy Note – vlastní model .................................................. 39
Obr. 81 - iPhone 5 (2012),
URL: http://blogs-images.forbes.com/roberthof/files/2012/09/iphone5-ignore.jpeg.......... 40
Obr. 82 - iPhone 5S a 5C (2013),
URL: http://jablickar.cz/wp-content/uploads/2013/09/iphone_5s_5c.jpg ........................... 40
Obr. 83 - Samsung Galaxy S4 (2013),
URL: http://www.digitalartsonline.co.uk/cmsdata/features/3434850/s111-688.jpg ........... 41
Obr. 84 - HTC One (2013), URL: http://svetaplikaci.tyden.cz/wp
-content/uploads/2014/01/HTC_One_Silver_3V.jpg .......................................................... 41
49
50

Podobné dokumenty

Ukázka knihy

Ukázka knihy nebylo tak doslova opuštěné. Po každém povrchu pochodovaly tisícovky pavouků. Po stěnách a stropu jich pobíhaly celé zástupy. (Vzpomeňte si na scénu z  „Hledačů ztracené archy“, kde je Studna duší ...

Více

r r rr r r r

r r rr r r r TiffanY vom ulmer Haus NHSB 1825724

Více

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance Concours d‘Elegance SINAlA, Rumunsko )www.retromobil.ro) 29.-l. 7. Austria Historic, Rakousko (www avca at)

Více

Nadační listy č. 6: říjen 2008

Nadační listy č. 6: říjen 2008 Pan Dalimil Klapka je také držitelem několika významných ocenění. • Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu • Cena Křišťálová růže (za recitaci na Poděbradských dnech poezi...

Více