Hypotéka naruby aneb za dům si dovolenou

Komentáře

Transkript

Hypotéka naruby aneb za dům si dovolenou
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o.
ESTATE
REAL REAL
ESTATE
NEWSLETTER
NEWSLETTER
HYPOTÉKA NARUBY ANEB ZA DŮM SI DOVOLENOU NEKOUPÍM
Obsah:
Rezidenční nemovitosti
1)
Kocián Michal: PSP nejsou naší jedinou starostí
2)
Ministerstvo chce spustiť register bytov za 8,5
milióna
Komerční nemovitosti
3)
Kanceláře: otevíratelná okna jsou nutností
4)
Developer VGP vydělal přes 32 milionů eur,
očekává další růst
Realitní byznys
5)
Colliers: Investice do nemovitostí v Česku
vzrostly na 31,7 miliardy
6)
Hypotéka naruby vstupuje na český trh
7)
Po Živnobance kupuje čínská CEFC také
Martinický palác na Hradčanech
8)
Kto sú vaši susedia? Zistíte cez novú online
katastrálnu mapu
English corner
9)
The Politics of Parking: How The Garage Is
Undermining Big City Economies
BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., česká společnost s ručením omezeným, je členem BDO International Limited společnosti s ručením omezeným, která je
registrovaná ve Velké Británii. BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o., IČ 27599582, DIČ CZ27599582, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka 117995.
07/09
2015
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Rezidenční nemovitosti
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
1) Kocián Michal: PSP nejsou naší jedinou
starostí
STAVEBNI-FORUM.CZ
zájem: stabilní legislativní prostředí. Máme různé
produkty, odlišné obchodní politiky a tak dále, ale v
tomhle ohledu je celý praţský development na jedné
potápějící se lodi
Nebylo by dobré přece jen této jednotě dát nějakou
formální podobu? Státní správa přece vždy raději jedná s
profesními asociacemi než s jednotlivými aktéry trhu.
Development dnes v Česku trpí nekoncepčně a
neodborně měněnou legislativou, jejímž důsledkem je
chaos, omezování a restrikce ve výstavbě – říká Michal
Kocián, předseda představenstva společnosti FINEP.
Přesto je stran budoucnosti PSP mírný optimista, byť v
diskusi o nich převládá populismus nad věcnými
argumenty.
Uvaţovali jsme o tom, ale zatím je asi příliš brzy. Myslím,
ţe se sdruţením či komorou developerů by chtěl
komunikovat jen málokdo, byť na naší straně vnímám
obrovskou snahu o nastavení pravidel a řízenou diskusi o
smysluplném rozvoji města. Vyjádření, ţe další výstavbu
nepotřebujeme, povaţuji za stejně nesmyslnou, jako
prohlášení, ţe v Čechách nebudeme vyrábět nová auta,
protoţe uţ jich statisticky máme dost.
Zvnějšku se zdá, že největší starostí pražského
developmentu jsou dnes Pražské stavební předpisy,
respektive to dramatické dění kolem nich?!
Pojďme k PSP. To je zjevně problém. Ale jaký vlastně:
věcný nebo politický?
Je to určitě to nejvíce viditelné téma. Ale jsou tady i další,
nemenší, jakkoli nejsou tolik patrná – zvláště při pohledu
zvenčí. A mají společný jmenovatel – jde často o
nekoncepčně a neodborně měněnou legislativu, jejímţ
důsledkem je chaos, omezování a restrikce ve výstavbě.
Jako by nikomu nevadilo, jak přeţívá, respektive umírá
jeden ze základních pilířů ekonomiky, který ţiví statisíce
lidí. A leccos z těchto zatím připravovaných norem můţe
výstavbu nejen v Praze ovlivnit více neţ PSP. Na prvním
místě to platí pro novelu stavebního zákona či další novelu
EIA, ale stejně významný pro nás bude i zákon o veřejném
zdraví či o sociálním bydlení.
A opět zvnějšku se zdá, že se tentokrát developerská
obec silně aktivizovala, že se snažíte ty věci ovlivnit?
Já bych řekl, ţe se snaţíme konstruktivně a věcně reagovat
v okamţiku, kdy jsme osloveni a tázáni na názor či
stanovisko. Jsme schopni pomoci a odborně přispět, ale
není to tak, ţe bychom tyto legislativní procesy aktivně
iniciovali.
V zákulisí se proslýchá, že nejvíce agilní stran PSP a
vůbec vší té vznikající legislativy je FINEP, Central
Group,
Trigema
a
Penta.
Tvoříte
nějakou
institucionalizovanou platformu, nebo jde o činnost v
rámci ARTN?
V ARTN je řádově 100 členů a navíc různorodého zaměření
a tedy i cílů. Nejsou tam jen developerské společnosti, ale
i banky, realitní kanceláře, právníci a daňoví odborníci.
Přímo či nepřímo platná legislativa ovlivňuje všechny
členy, avšak k problematice PSP se prioritně vyjadřují
investoři, kteří jsou na ni při přípravě svých projektů
ţivotně závislí. Všechny tyto firmy spojuje jeden společný
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
Jak uţ jsem říkal, my potřebujeme stabilní pravidla, podle
kterých budeme projektovat a následně stavět. Tedy kdyţ
to vezmu s nadhledem, konkrétní znění PSP nám je do
určité míry lhostejné. Primárně nám jde hlavně o
transparentní pravidla, která nebudou platit jen chvíli.
Málokterý produkt se totiţ připravuje tak dlouho, jako
například bytový dům či kancelářská budova, v průměru
jde v Praze o tři aţ čtyři roky práce. Oproti tomu třeba v
Německu máte rozhodnutí o povolení stavby do šesti aţ
devíti měsíců. Pokud vám navíc někdo v průběhu přípravy
takového projektu změní platná pravidla, máte smůlu,
vyhodíte miliony korun z okna a můţete začít projektovat
od začátku. Právě proto zahraniční investoři ve velkém
zvaţují, ţe český trh opustí. Jestli se z jedné strany
pokoušíme do republiky zahraniční investory přilákat a
tady je vlastní neschopností ztrácíme a nikomu to nevadí,
tak mě to osobně překvapuje. Navíc – a o tom se také moc
nemluví – PSP se vztahují nejen na developery, ale na
všechny stavebníky. Těmi jsou i městské části, magistrát s
veřejně prospěšnými stavbami, občané a v neposlední řadě
třeba také na majitele pozemků či stávajících nemovitostí,
pro které mohou znamenat ztrátu ceny jejich majetku.
Rozumím. Ale přesto: PSP oproti OTP snad představují i
věcně pozitivní posun?
To je právě ta potíţ: o jaké verzi PSP mluvíte?
Ta poslední, která je na stole, je návrh samotné
primátorky – ten se od té původní verze, jejíž platnost
MMR pozastavilo, liší jen na několika místech.
V některých ohledech tato – snad poslední – verze přináší
zlepšení, neřekl bych výslovně v textu, ale prioritně v
šanci, ţe vstoupí v platnost a odstraní nejasnosti. My se
2
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
dnes obáváme toho, zda je toto poslední verze a čeho se
ještě dočkáme…
Máte nějakou vlastní prognózu toho, čím ještě PSP
projdou?
Jak vůbec dění – pro leckoho nepříliš srozumitelné –
kolem SP vidíte vy?
Politický rozměr této věci naprosto překryl věcnou
podstatu problému. I proto nelze předvídat nic. Dnes je
situace taková, zítra můţe být naprosto odlišná. Všechny
ty peripetie ale ukazují také jedno: proces tvorby
legislativy pro výstavbu Prahy je příliš sloţitý a
komplikovaný. Tu by na základně jasného politického
zadání měli připravovat odborníci. To nezbytně nutně
nemusí znamenat zvláštní nároky na personální obsazení,
řadu odborných vstupů lze získat ve spolupráci s externími
odborníky. A je to poměrně vyuţívaný model i ve světě, i
ve městech, která nám mnozí dávají za příklad dobrého
rozvoje a příjemného prostředí pro ţivot.
Myslím, ţe odbornost v poslední době ustoupila politickému
populismu. To není pro dlouhodobý rozvoj města a ţivot
jeho občanů šťastné.
Buďte konkrétní.
Praha uţ nemá budovat systém páteřních dopravních
komunikací, Praha má zcela zastavit výstavbu nových bytů,
kanceláří i obchodních center, neboť všeho má dost.
Vlastně by se měla zastavit výstavba jako taková – i takové
názory dnes slýcháme od lidí, kteří mají rozvoj hlavního
města a jeho budoucnost na starosti.
Takže jste stran PSP spíše pesimista?
Naopak, jsem mírný optimista. Vnímám jasný tlak na to,
aby se v dohledné době našlo definitivní řešení. A o to –
říkám to snad uţ potřetí – developmentu jde nejvíce.
Koneckonců tato podmínka byla součástí rozhodnutí MMR o
pozastavení PSP z ledna tohoto roku
Může to ovšem skončit tak, že Praha o své vlastní
stavební předpisy přijde.
My nesedíme za volantem tohoto procesu, ale jsme schopni
se vyrovnat i s touto variantou. Prostě se přizpůsobíme
dané situaci, ostatně nebylo by to poprvé, kdy se něco
takového stalo a my jsme museli pouze reagovat.
Development by určitě uměl ţít i s obecným
celorepublikovým předpisem. Pro Prahu by to ale
nepochybně byla ztráta a prohra.
Zjevně mluvíte o Matěji Stropnickém, který ještě stále
je náměstkem pražské primátorky a snad bude i v
okamžiku, kdy tento rozhovor bude publikován. Bez
ohledu na obsah jeho vizí se ovšem zdá, že on je právě
jedním z mála, kdo na pražské radnici nějaké vize a
představy o vývoji Prahy vůbec má?!
Je pravda, ţe jasnou vizi rozvoje Praha jistě potřebuje. Ale
ţádnou komplexní strategickou vizi hlavního města,
podloţenou odbornými studiemi a hlavně ekonomickou
analýzou její dlouhodobé udrţitelnosti pan Stropnický
nepředloţil. Praha se tedy dnes koncepčně nerozvíjí.
Neřeší se práce pro lidi, jejich ubytování a fungování
sluţeb nebo dopravy, přičemţ tyto funkce musí být
naprosto vyváţené. Řekl bych, ţe rozvoj Prahy se úplně
zastavil. Následky takového počínání se moţná neprojeví
ihned, ale za pár let určitě a jejich náprava nebude
snadná, a rozhodně ne levná. Navíc mohou Prahu posunout
o hodně let zpátky a z rozvíjející se metropole mohou
udělat mrtvé město. Vysídlená a zkrachovalá města ve
světě existují a jejich historie by pro nás měla být
poučením.
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
2) Ministerstvo chce spustiť register bytov za
8,5 milióna
ETREND.SK
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
vyhlásilo verejnú súťaž na zhotovenie, údržbu a
prevádzku Informačného systému Register bytov.
Predpokladaná cena za poskytnutie tejto služby je 7,1
milióna eur bez dane z pridanej hodnoty, resp. 8,52
milióna vrátane dane.
„Prvoradou úlohou Registra bytov je poskytovať komplexnú
a aktuálnu databázu informácií o stave bytových
priestorov, aby z nej bolo moţné získať ucelený pohľad o
situácii v bývaní a monitorovať potreby rozvoja a údrţby
bytového fondu,“ informuje ministerstvo.
Pripomína, ţe cieľom štátnej bytovej politiky je postupné
zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie
3
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
pre obyvateľstvo dostupné a aby si kaţdá domácnosť mohla
zabezpečiť primerané bývanie.
Rezort chce na financovanie zákazky plánovanej na šesť a
pol roka vyuţiť peniaze Európskej únie v rámci nového
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 2020. Lehota na predkladanie ponúk je 12. októbra,
dodávateľ by mal vzísť z následnej elektronickej aukcie.
Rozhoduje ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pričom
ceny za zhotovenie, údrţbu a zabezpečenie podpory
prevádzky diela počas piatich rokov majú relatívnu váhu 93
% a ceny za jednotlivých siedmich expertov na deň 7 %
vrátane dane.
Komerční nemovitosti
3) Kanceláře: otevíratelná okna jsou nutností
STAVEBNI-FORUM.CZ
Takřka všichni uživatelé kancelářských prostor považují
možnost otevírat okna za nutnost a tři čtvrtiny z nich ji
také, pokud mohou, využívají. Naproti tomu těch, kteří
nemají potřebu větrat, je sotva desetina – to vyplývá z
průzkumu poradenské společnosti JLL, který prováděla
u svých pražských klientů.
Z výsledků ankety vyplynulo, ţe celkem 91 % respondentů
povaţuje i v plně klimatizovaných kancelářích otevíratelná
okna za nezbytnou nutnost. Téměř tři čtvrtiny z těchto
dotázaných (73 %) přitom otevírají okna v kanceláři kaţdý
den. Zbylých 27 % účastníků průzkumu se rozdělilo do tří
stejně víceméně velkých skupin – na ty, kdo si okno
otevírají obden (10 %), jednou za 14 dní (7 %) a na ty, kteří
okna otevírají jen v případě, ţe nefunguje klimatizace
(10 %).
Větrá se denně
„Výsledky sice potvrdily naše předpoklady, ţe absolutní
většina zaměstnanců povaţuje otevíratelné okno za
nutnost, nicméně frekvence jejich otevírání překvapila i
nás. Ze studií provedených v rámci skupiny ABSL v Polsku,
na kterých se naše společnost aktivně podílela, jsme
věděli, ţe nefunkční nebo nedostatečně účinná klimatizace
je hned po hluku v kancelářích druhým nejvíce obtěţujícím
faktorem. Nicméně fakt, ţe celých 73 % z těch, kdo
povaţují otevíratelné okno za nutnost, jej otevírají kaţdý
den, je ohromující,“ říká k výsledkům průzkumu Eduard
Forejt z JLL. Přitom především uţivatelé starých
rekonstruovaných administrativních budov povaţují absenci
otevíratelných oken za fatální nedostatek. „Nutno dodat,
ţe u starších budov tento problém ještě podtrhuje hlučná
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
podokenní klimatizace. Dnešní budovy se chladí výrazně
příjemnějším a účinnějším způsobem. Dokonce jsou
takové, jako například Green Line Kačerov, kde jsou
instalována čidla oxidu uhličitého a v případě
´vydýchanosti´kanceláří budova zareaguje a dodá do
prostor adekvátní přísun čerstvého vzduchu,“ vysvětluje
Eduard Forejt.
Nepodléhejte módním trendům!
Podle E. Forejta výsledky tohoto průzkumu jasně ukazují,
ţe potřeby i názory nájemců moderních kanceláří ani
zdaleka nejsou všeobecně známy, přitom by měly
představovat nejdůleţitější faktor při plánování a výstavbě
nových budov. Upozorňuje také na to, ţe stejně jako
případech systému open space nebo hot desking není ani v
projektování dobré podléhat slepě módním trendům. „Z
našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, ţe to v kancelářích
v České republice ještě nějaký čas bez otevíratelných oken
nepůjde,“ uzavírá Eduard Forejt.
4) Developer VGP vydělal přes 32 milionů
eur, očekává další růst
E15.CZ
Developerská skupina VGP za první pololetí letošního
roku vykázala zisk 32,2 milionu eur (zhruba 870,3
milionu korun). Loni ve stejném období měla firma zisk
43,3 milionu eur (1,182 miliardy korun). V něm byl ale
zahrnut prodej portfolií za 13,4 milionu eur (365,8
milionu korun), který byl dokončen až v říjnu. Více než
polovinu developerských projektů firma nyní realizuje v
Německu.
VGP během prvních šesti měsíců letošního roku uzavřela
nájemní smlouvy za 11,3 milionu eur (305,4 milionu
korun), z toho 10,5 milionu eur (283,8 milionu korun)
představovaly nové smlouvy. Míra obsazenosti nemovitostí
skupiny na konci června 2015 mírně stoupla na 94,8
procenta z 94 procent na konci loňského roku.
Druhým nejdůleţitějším trhem je pro firmu České
republika, která má na jejích projektech asi čtvrtinový
podíl. VGP v prvním pololetí vstoupila na španělský trh,
kdyţ otevřela svou kancelář v Barceloně. První investice do
pozemků ve Španělsku plánuje ještě letos. „VGP rovněţ
zvaţuje vstup na skandinávské trhy a aktivně hledá
pozemky ke koupi, aby tam mohla zahájit developerské
aktivity,“ uvedla firma.
Firma očekává rozšiřování portfolia
Firma očekává, ţe by i ve druhém pololetí letošního roku
měla být schopna rozšiřovat příjem z pronájmů a
4
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
nemovitostní portfolio. Zajistila si například pozemek o
rozloze 540 tisíc metrů čtverečních u Bratislavy. V srpnu
také získala pozemek o rozloze 85 tisíc metrů čtverečních
v bezprostřední blízkosti obchvatu Budapešti.
„Během druhé poloviny roku 2015 bude VGP dále
přehodnocovat své zdroje a strategii financování, aby
mohla nadále investovat do expanze portfolia pozemků a
mohla pokračovat v developerských aktivitách a
maximalizovat hodnotu pro akcionáře,“ uvedla firma v
tiskové zprávě.
Skupina VGP, která projektuje, staví a pronajímá logistické
areály a průmyslové parky, působí ve středoevropském
regionu. Celkem má firma v plném vlastnictví pozemky o
rozloze 2,950.204 metrů čtverečních, dalších 954.000
metrů čtverečních pak představují nové pozemky s opcí.
5) Colliers: Investice do nemovitostí v Česku
vzrostly na 31,7 miliardy
E15.CZ
Investice do komerčních nemovitostí v Česku vzrostly v
prvním pololetí meziročně o 73 procent na 1,17 miliardy
eur (31,65 miliardy korun). Nejvíce peněz směřovalo do
maloobchodu. Vyplývá to ze studie realitní poradenské
společnosti Colliers International. Meziroční nárůst činil
214 procent.
Investicím přál hlavně začátek roku, později se objem
sníţil. Ve druhém čtvrtletí se zobchodovaly nemovitosti za
431 milionů eur (11,66 miliardy korun), zatímco v prvním
čtvrtletí šlo o obchody za 760 milionů eur (20,56 miliardy
korun).
být lehce pod šestiprocentní hranicí a u prémiových
nákupních tříd v Praze by měly být poprvé pod
pětiprocentní hranicí.
Podle realitní poradenské společnosti JLL se v Česku v
prvním pololetí do komerčních nemovitostí investovalo 1,2
miliardy eur (32,48 miliardy korun), DTZ uvedla 1,22
miliardy eur (33,74 miliardy korun) a podle Professionals to
bylo 1,25 miliardy eur (33,77 miliardy korun). Tyto firmy
své statistiky zveřejnily uţ dříve. JLL český trh zařadila na
první místo v regionu.
6) Hypotéka naruby vstupuje na český trh
HYPOINDEX.CZ
Lidé po šedesátce mají novou šanci, jak si užít příjemné
a bezstarostné stáří. Zpětná hypotéka nově umožní
českým seniorům s vlastním bytem či domem získat
finanční přilepšení. Společnost Finemo.cz nabízí
penzistům půjčku zajištěnou nemovitostí ve formě
jednorázové výplaty či pravidelné doživotní renty.
Za dům si dovolenou nekoupím
Popularita vlastního bydlení v České republice roste. Lidé
si pořizují nemovitosti, splácejí hypotéku, ale ve stáří se
jim peněz ani na běţný ţivot nedostává. Renta z
nemovitosti od společnosti Finemo.cz je bezúčelový úvěr
zajištěný nemovitostí, který není průběţně splácen.
Hypotéka naruby, nebo-li reversní hypotéka je určena
seniorům od 60 let, kteří vlastní nemovitost a nemají
dostatek peněz.
Největším obchodem byla koupě nákupního centra
Palladium v centru Prahy společností Union Investment.
Druhá největší transakce se také týkala praţského
obchodního centra, kdy Atrium European Real Estate
(AERE) převzal 75procentní podíl společnosti UnibailRodamco v Arkádách Pankrác na Praze 4.
Aktivita realitních investorů by měla podle studie
pokračovat. „Stále předpokládáme, ţe rok 2015 bude v
České republice rekordním rokem z hlediska objemu
investic, současný zájem investorů totiţ nevykazuje ţádné
známky oslabení. Podobného trendu jsme svědky v celé
Evropě, protoţe tento býčí trh láká velké toky kapitálu do
nemovitostních investic,“ uvedl výkonný ředitel Colliers
International Česká republika Omar Sattar.
Výnosy kancelářských nemovitostí by podle Colliers
International měly do konce roku prolomit šestiprocentní
hranici. Výnosnost regionálních obchodních center by měla
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
„Hlavní výhoda oproti doposud jedinému řešení sloţité
finanční situace, kterým byl prodej nemovitosti, spočívá v
tom, ţe senior vyuţije „nečinné“ peníze, které má uloţené
ve své nemovitosti, aniţ by se musel stěhovat pryč.
Zůstává nadále majitelem své nemovitosti, čerpá Rentu z
nemovitosti a o nemovitost nadále pečuje jako o vlastní,“
5
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
uvedl k výhodám Renty z nemovitosti Marek Rokoský,
jednatel společnosti Finemo.cz.
Zpětná hypotéka byla původně určena vdovám a vdovcům
ve Spojených státech, kteří si po smrti svého partnera
nemohli dovolit doţít ve svém domě. S postupem času
došlo k rozšíření zpětné hypotéky nejen do dalších států
(například do Německa nebo Velké Británie), ale i jejího
vyuţití.
„Renta z nemovitosti je zaloţena na principu bezúčelového
úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti,
kterou vlastní klient. Po zjištění ceny nemovitosti je část
hodnoty nemovitosti vyplacena klientovi buď hned, nebo
formou pravidelné renty. Klient přitom zůstává bydlet ve
svém, o byt či dům se nadále řádně stará. Peníze, které
mu formou Renty poskytneme, budou splatné aţ po jeho
úmrtí, odstěhování nebo v případě, ţe by se rozhodl
nemovitost prodat,“ vysvětluje fungování nového
finančního produktu Jiří Vránek, jednatel společnosti
Finemo.cz. Prodej nemovitosti je podmíněn ukončením
Renty z nemovitosti. Majitel v takovém případě musí
zaplatit úvěr společně s úroky.
Dědicové o dědictví nepřijdou
V Česku se objevily náznaky vzniku zpětné hypotéky jiţ
několikrát. V cestě jí ovšem stály zejména etické otázky a
skutečnost, ţe doţivotní rentu smí vyplácet pouze subjekt
s pojišťovací licencí. Společnost Hild, která s myšlenkou
zpětné hypotéky přišla jiţ v roce 2008, nabízela klientům
odkup nemovitosti s právem doţivotního uţívání.
Společnost samozřejmě vydělala více v případě, kdy
důchodce zemřel předčasně. Případným dědicům se také
nelíbilo, ţe by o své dědictví přišli.
U Renty z nemovitosti od společnosti Finemo.cz ale
zůstává senior majitelem nemovitosti. Finemo.cz se chce
navíc zpočátku zaměřit na důchodce bez dětí a s
finančními problémy. „Renta z nemovitosti je velmi
specifický finanční produkt. Uvědomujeme si, ţe v České
republice je mnoho věcí jinak neţ v zemích, kde je jiţ
zpětná hypotéka s oblibou vyuţívána, a ţe mnozí penzisté
svou nemovitost plánují přenechat svým potomkům. V
první fázi bychom naši Rentu z nemovitosti proto rádi
nabídli uţšímu okruhu klientů. A to buď bezdětným
seniorům, pro které můţe Renta být ideálním způsobem
jak si přilepšit k důchodu, anebo penzistům, kteří bojují s
dluhy nebo velmi nízkým důchodem. Vyuţití peněz z bytu
či domu pro ně můţe být výhodným řešením váţného
problému,“ uvedl Jiří Vránek.
Kolik dostanu a zaplatím?
Společnost Finomo.cz poskytuje klientům aţ 50 procent
hodnoty nemovitosti. Kaţdý klient je posuzován
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
individuálně, záleţí nejen na věku zájemce, ale také
například na jeho zdravotním stavu. Získané peníze mohou
penzisté vyuţít na cokoliv, co si přejí, a nejen na běţné
výdaje. Mohou si například zmodernizovat bydlení nebo
vyrazit na dovolenou nebo za jinou zábavu.
Pokud majitel nemovitosti zemře, je úvěr splatný. Úvěr
zaplatí dědicové buď z vlastních prostředků, nebo z
prodeje nemovitosti. Úvěr je splatný také v případě, ţe se
senior rozhodne svůj dům či byt prodat nebo v něm neţije
déle neţ šest měsíců. Majitel je povinen podle smlouvy se
o svou nemovitost řádně starat. Kdyby o nemovitost
náleţitě nepečoval, nemovitost by mohla ztratit na své
hodnotě. Proto je i neplnění povinností smlouvy důvodem
ke splacení úvěru.
„Úrokovou sazbu stanovujeme individuálně, v tomto roce
je nastavena kolem 9,5 %, coţ je o něco více neţ je např.
úroková sazba americké hypotéky u Hypoteční banky –
aktuálně přes 7,5 %, ale RPSN cca 11 %, coţ je obdobná
výše RPSN jako u nás. U nás má ale klient oproti americké
hypotéce zajištěno, ţe nebudeme poţadovat peníze, o
které případný zůstatek úvěru převýší cenu nemovitosti
(např. v případě doţití se velmi nadprůměrného věku,
případně při poklesu ceny nemovitosti). Navíc u nás klient
nemusí průběţně nic splácet,“ dodává Jiří Vránek.
Pravidelná doţivotní renta s sebou tedy nese zjevné
podnikatelské riziko. Senior se můţe doţít velmi vysokého
věku a vyplacená renta můţe překročit hodnotu
nemovitosti. V takovém případě společnost po dědicích
náhradu převyšující hodnotu nemovitosti nepoţaduje.
Společnost ale klade důraz na řádnou péči o nemovitost a
platby účtů a pojištění spojených s nemovitostí.
Problém stárnutí obyvatel a nízkých penzí se line celou
Evropou. Zajistit se na stáří pomocí zpětné hypotéky vidí
jako vhodný způsob financování penzistů i samotná
Evropská unie. Vyplývá to ze studie, kterou si Evropská
komise nechala zpracovat jiţ v roce 2012.
Realitní byznys
7) Po Živnobance kupuje čínská CEFC také
Martinický palác na Hradčanech
E15.CZ
Čínská privátní společnost CEFC China Energy Company
Limited kupuje další historickou budovu v Praze, od
společnosti Martinický palác získá Martinický palác na
Hradčanském náměstí. Firmy zatím podepsaly dohodu o
koupi, finální kupní smlouva ještě není uzavřena. Cenu
transakce společnosti nezveřejnily.
6
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
Ve středu realitní a investiční skupina CPI Property Group
podnikatele Radovana Vítka oznámila, ţe čínské CEFC
prodá budovu bývalé Ţivnobanky v praţské ulici Na
Příkopě. Ta v ní chce zřídit své evropské sídlo pro
chystanou expanzi na evropské trhy.
„S velkou pokorou přistupujeme k významu a historické
hodnotě budovy Martinického paláce na Hradčanském
náměstí v Praze. Chceme pokračovat v citlivé rekonstrukci
a rozvoji budovy, kterou započal stávající vlastník,
společnost Martinický palác,“ uvedl prezident CEFC Chan
Chauto.
Renesanční Martinický palác byl postavený po poţáru
Hradčan a Malé Strany v roce 1541. V roce 1583 přešel do
majetku rodu Martiniců, kteří započali s rozsáhlou
rekonstrukci a výstavbou, s přestávkami práce pokračovaly
aţ téměř do poloviny sedmnáctého století. Později palác
silně utrpěl a ve 20. století byl v poničeném stavu.
„Co je Zeman v Číně, čínští investoři mezitím skoupili
již dvě lukrativní nemovitosti v Praze. Jestli tam
zůstane měsíc, tak je po Praze.“ (Dušan Kütner)
První dílčí opravy byly provedeny v 50. letech minulého
století. V roce 1953 byla obnovena sgrafita na východní
stěně dvora, představující Samsonovy a Héraklovy činy.
Generální rekonstrukce pro potřeby Útvaru hlavního
architekta města Prahy byla provedena v letech 1967 aţ
1972. Nyní pokračuje údrţba paláce, jejímţ cílem je
přiblíţit vzhled paláce době, kdy zde ţil Jaroslav Bořita z
Martinic.
8) Kto sú vaši susedia? Zistíte cez novú online
katastrálnu mapu
ETREND.SK
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR spustil nový
mapový portál, ktorý sprístupňuje informácie z katastra
nehnuteľností. Umožňuje zistiť, komu patrí ten-ktorý
pozemok, vrátane podielov viacerých vlastníkov, aká je
jeho výmera, účel, prípadne kto sú jeho správcovia a
nájomcovia.
Katastrálnu mapu bolo moţné online prezerať aj doteraz,
avšak iba cez Internet Explorer a po inštalovaní pluginu.
Nový webový portál s názvom Mapka beţí aj v ďalších
browseroch, napríklad Chrome či Firefoxe, a netreba do
nich nič inštalovať. Beţí na osobnom počítači aj na
tablete.
Konkrétny pozemok moţno na Mapke nájsť buď priblíţením
(zoomom), alebo cez vyhľadávacie okno, v ktorom funguje
automatické dopĺňanie zadávaného kľúčového slova.
Vyhľadávať sa dá podľa názvu obce a súpisného čísla, podľa
ulice a orientačného čísla alebo podľa názvu katastrálneho
územia a čísla parcely.
Nový portál zobrazuje informácie z katastra nehnuteľností
s viacerými vrstvami: okrem štandardnej katastrálnej mapy
aj so satelitnými snímkami, s vyznačenými poštovými
adresami alebo s údajmi z takzvanej základnej bázy pre
geografický informačný systém.
Mapka je zatiaľ v testovacej prevádzke. To znamená, ţe
systém môţe byť dočasne nedostupný, odpovedať pomaly,
prípadne obsahovať chyby alebo neúplné informácie.
Okrem toho, údaje sa aktualizujú raz týţdenne (v plnej
prevádzke to má byť denne).
Cieľom testovacej prevádzky je získať spätnú väzbu širokej
verejnosti.
Predsedníčka
úradu
geodézie
Mária
Frindrichová vysvetľuje, ţe aplikácia vznikla kvôli
rastúcemu dopytu verejnosti po údajoch z katastra
nehnuteľností. Dodáva, ţe zobrazované údaje majú
informatívny charakter, neslúţia na právne účely.
Společnost CEFC China Energy Company Limited je největší
soukromou společnosti v Šanghaji a šestou největší privátní
firmou v Číně. Působí především v oblasti financí,
energetiky a průmyslu. Svoje zastoupení má například v
USA, Velké Británii, Kanadě, Mexiku, Rusku, UAE,
Indonésii, Singapuru, Jiţní Koreji nebo Japonsku.
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
Príprava aplikácie podľa informácií úradu trvala šesť
mesiacov a je plne hradená z jeho rozpočtu. Inými
slovami, priamo sa na ňu nepouţili eurofondy z
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS),
pomocou ktorých sa majú elektronizovať sluţby katastra.
Ako pred časom informoval týţdenník TREND, tento
eurofondový projekt má problémy: mešká a vystúpil z neho
jeden z kľúčových dodávateľov.
7
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
English corner
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
is struggling to keep up. More people means more cars,
and those cars have to go somewhere; even when they
aren't moving.
9) The Politics of Parking: How The Garage Is
Undermining Big City Economies
REALTYTIMES.COM
If there's one thing big cities have in common it's traffic.
It's just the price you to pay for booming development,
attractive
services,
and
ample
employment
opportunities. For the millions of people who live in
places like New York, Los Angeles, and the metro areas
of San Francisco or Seattle, crowds, traffic, and parking
problems are just a normal part of life. But according to
at least one in-depth article, the parking issues are more
than just an inconvenience, and are causing major,
tangible
issues
with
far
reaching
economic
consequences.
Like many cities across the nation, Seattle is in the midst
of a housing crisis. Unlike the height of the recession when
homes were going underwater due to bad mortgages, this
crisis is the result of a steep and climbing cost of living
combined with a lack of affordable units. Seattle is already
taking aggressive measures to address this issue and spur
the development of lower income homes, but the problem
remains. Longtime residents are getting priced out of their
neighborhoods, and many of the ones arriving to build a
better life struggle to afford it.
A lack of car parking is one of the easiest complaints for a
city dweller to make. Large population centers just aren't
conducive to personal commuter vehicles. Yet in places
like Seattle and Los Angeles that lack comprehensive mass
transit options, most residents still rely on their vehicles.
To accomodate the worsening parking situation in Seattle
and in anticipation of continued population growth,
developers are building off-street parking into future
buildings at a rapid pace. Most view more parking in an
increasingly congested city as good news, but it comes at a
high price.
Specifically, that price is an astounding $20 to $50
thousand dollars for the construction of a single parking
stall. Seattle's high property values means that all the
space being purchased for apartment and condo
construction comes at a premium. And unlike the space
used for living units, developers have a difficult time
recouping the costs for the space used up by parking. This
causes sales prices for buildings to shoot up which, in turn,
causes building owner to hike up the rent.
This phenomena is the darker side of a thriving economy.
Cities like Seattle and San Francisco are pleased to be
experiencing the benefits of a booming job market thanks
to the tech industry and the continued relocation and
creation of employment opportunities within their areas.
But, as Seattleites and San Franciscans know all too well,
the resulting higher housing demand and higher property
values that are linked to a population boom result in a
much less approachable cost of living.
Half of all Seattle residents pay more than 1/3 of their
income on rent making them cost burdened. In San
Francisco, which Forbes says is the single worst city for
renters, the percentage of cost burdened households is a
slightly lower 40%, however residents must contend with a
much higher overall price of living.
Steeper home sale prices and rental rates aren't the only
growing pains of a strong economy. It also causes
headaches like traffic congestion as local roadways
become overloaded. It's a simple numbers game. The
population of Seattle has increased nearly 10% between
2010 and 2015, and is expected to gain 100,000 new
residents over the next 20 years. Like Los Angeles, Seattle
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
To make matters worse, these fees are hidden. Tenants
likely don't realize a major reason why their rents are
higher is to cover the construction costs of parking stalls,
and those costs are going to affect them whether they're
using those spaces or not. In essence, people who don't
own cars are subsidizing those who do.
This is particularly problematic in lower income buildings
where a much smaller percentage of occupants own
vehicles. Here, large numbers of tenants are paying, in
higher rent, for a service they don't use. In an already
pricey housing market, new off-street parking is only
exasperating the issue.
8
BDO Appraisal services – Znalecký ústav
s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate
Newsletter
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. - Czech & Slovak Real Estate Newsletter
The economic implications of this are bad enough that the
mayor's office in Seattle has responded to it acknowledging
that construction of off-street parking in buildings,
"Inflate[s] the average size and price of housing units, and
prevent some smaller properties from being developed
altogether." The solution, however, remains elusive.
The puzzle of local housing markets and city economies is
a complex one. Many factors that absolutely shouldn't
affect the state of play do, and many likely belligerents
that seem like they would don't. One thing is certain, when
it comes to vehicles and parking, having less on the road
and fewer garages on the block is better for everyone.
Most neighborhoods where new development is taking
place demand off-street parking out of fear that existing
street parking will otherwise disappear. Meanwhile,
Seattle officials only see a rock and a hard place: combat
rising housing prices, but anger local communities by
regulating off-street parking, or allow the situation to
continue which only seems to be placing a strain on the
economy.
The only way to approach the situation might be to
address the problem at its most basic: the cars
themselves. Studies reveal an obvious truth which is that
in cities with more available transit options less people
drive personal vehicles. In New York City, which is the
most walkable city in America according to Walkscore,
parking lots and garages are actually decreasing as the
population increases.
A parking space is viewed more as a luxury item in the Big
Apple, with long term spots in garages going for more $700
dollars a month, or up to a 1 million dollar purchase in
luxury buildings. Despite disappearing parking, the
situation in NYC is actually tenable because as the
population increases, car use is going down not up.
Solving the Seattle problem might involve waning residents
off their commuter cars, and it won't be easy. In the vein
of Los Angeles, the city is going to have to scramble to
double down on building a reliable mass transit system.
Also, though requiring developers to ease up on garage
construction to help lower rents may cause some friction
within communities, there are several ways to go about it.
The city could set up parking benefit districts, similar to
community benefit districts where residents in a
neighborhood tax themselves for services like street
cleaning or security patrols. In this case, the city could
charge for curb parking with meters or residential parking
permits then give all or a portion of that money back to
the community for use at their own discretion. In what is a
fascinating conundrum, if parking actually becomes more
difficult and Seattle residents start believing there are
better ways to get around and make their commutes - as is
the case in NYC - demand for parking will go down.
Developers will then happily save money on parking
construction and building owners will be able to pass those
savings on to occupants with lower rent.
Monitoring realitního trhu 07/09/2015
Společnost BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. –
nepřebírá ţádnou zodpovědnost za uvedené odkazy a obsah
článků; obsahy článků nevyjadřují postoj společnosti
BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o.
Ilustrační fotografie jsou převzaty z databáze fotografií
pixabay.com.
Pavlína Píchová, [email protected]
Vítězslav Hospes, [email protected]
9

Podobné dokumenty

Rostoucí trh s novými byty, který letos směřuje k

Rostoucí trh s novými byty, který letos směřuje k Komerční nemovitosti 3) Proč investovat do kanceláří? REALITYMORAVA.CZ Investice do nemovitosti je stále považována za jednu z

Více