7451 LFL1

Transkript

7451 LFL1
7
HOŘÁKOVÁ AUTOMATIKA
451
LFL1...
Hořáková automatika se používá
 pro plynové, olejová a dvoupalivové hořáky středních až velkých výkonů
 pro dvoustupňové nebo modulované hořáky v přerušovaném provozu
 s kontrolovaným řízením vzduchové klapky
 Hlídání plamene
– pomocí snímače plamene QRA...
– ionizační elektrodou
 Hořáková automatika pro olejový hořák nebo plynový hořák podle normy EN
298:2012
 Vhodné pro ohřívače vzduchu (WLE)
LFL1... a tento katalogový list je určen pro prvotní výrobce (OEM), kteří LFL...
používají ve svých zařízeních!
Použití
-
Řízení a kontrola chodu tlakových hořáků
Pro střední až velké výkony
V přerušovaném provozu (řízené odpojení min. 1 x za 24 h)
U dvoustupňových a modulovaných tlakových hořáků
Pro dvoupalivové (WLE) hořáky
Pro hořákové automatiky podle EN 298:2012
Na hořácích v teplovzdušných agregátech,
Monitorování plamene je zajištěno pomocí snímače plamene QRA nebo ionizačního
snímače plamene.
Série 01 a 02 se od sebe liší délkou bezpečnostního času pro zapalovací hořák
Pro atmosferické hořáky velkých výkonů je určena automatika LFL1.638.
CC1N7451cs
20.04.2016
Building Technologies Division
Doplňující dokumentace
Typ produktu
Typ dokumentace
Číslo dokumentace
LGK16 (automatiky pro hořáky v
nepřetržitém provozu)
Technický list
N7785
Bezpečnostní pokyny
Je nutné dbát následujících upozornění a předcházet tak zraněním osob,
poškození věcí a životního prostředí!
Je nepřípustné zasahovat do vnitřního zapojení hořákové automatiky!








Veškeré činosti (montáž, instalace, servisní práce) musí být prováděny pouze
kvalifikovaným pracovníkem
Před veškerými pracemi v místě připojení odpojte zařízení od zdroje napětí na
všech pólech. Toto zajistěte proti nechtěnému opětovnému zapnutí a zajistěte
odpojení zdroje napětí. Při neodpojeném zařízení může vzniknout nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
Zajistěte vhodným opatřením dostatečnou ochranu před dotykem živých částí
Po každém zásahu (montáž, instalace, servisní práce) do obvodu překontrolujte
zapojení automatiky a proveďte kontrolu obvodu podle kapitoly «Pokyny pro
uvedení od provozu»
Stiskněte (pouze rukou) tlačítko odblokování/ovládací knoflík (maximální silou
10 N), a to bez pomoci jakýchkoli nástrojů
Odblokovací tlačítko na přístroji nebo dálkovém odblokování (vstup 21) nedržte
stisknuté déle než 10 sekund, protože delší doba stisknutí vede ke zničení
blokovacího relé v přístroji
V případě pádu nelze již automatiku nainstalovat a uvést do provozu, protože
bezpečnostní funkce automatiky mohou být porušeny, ač není poškození zjevně
patrné
Z bezpečnostně-technických důvodů je nutné provést vlastní test okruhu pro
hlídání plamene a zajistit vypnutí regulace alespoň jednou za 24 hodin Při snímání
plamene pomocí QRA… je třeba vzít v úvahu, že některé zdroje světla jako
halogenové lampy, svářečky a zdroje rentgenových a gamma paprsků mohou
způsobit chybný signál přítomnosti plamene
Pokyny pro montáž



Je třeba dodržovat národní normy (ČSN/EN) a předpisy
Spojte zemnící kolík ve svorkovnici s kostrou hořáku a zajistěte pomocí šroubu
proti uvolnění
UV snímač v provozu je také zdroj UV záření! Pokud hlídání plamene probíhá
prostřednictvím snímačů plamene, musejí být oba snímače umístěny
bezprostředně tak, aby mezi nimi nebylo přímé vizuální spojení. Při nedodržení
vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí
2/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Pokyny pro instalaci




VN-kabely k zapalovací elektrodě ukládejte co nejdál od automatiky a ostatních
přívodních kabelů
 Fázový a nulový vodič (střední vodič) se nesmí při instalaci zaměnit
Spínače, jističe a uzemnění instalujte podle místních platných předpisů
Nepřekračujte maximálně povolenou proudovou zatížitelnost svorek
Izolace vnitřního zapojení, která je vystavena síťovému napětí, musí odolávat
elektrickému namáhání, které se vyskytuje při správném používání
Pokyny pro použití

Při použití v aplikacích s dvoupalivovými hořáky nebo olejovými hořáky musí být
přívod oleje vybaven 2 do série zapojenými uzavíracími ventily.
Přitom dodržujte:
EN 298:2012, kapitola 7.101.3.3 Čas provětrávání u hořákových automatik pro olejové
hořáky a související aplikační normy.
Elektrická instalace snímače plamene
Velmi důležitý je přenos signálu, pokud možno bez poruch a beze ztrát:
 Neukládejte společně kabely pro čidlo plamene s ostatními kabely
– kapacita vodiče snižuje velikost signálu plamene
– použijte vždy oddělený kabel
 Dbejte na max. povolenou délku kabelu viz «Technické údaje»
 2 snímače plamene QRA... mohou být připojeny paralelně (respektujte
upozornění)
 Ve spojení s QRA... je třeba uzemnit svorku 22
 Ionizační snímač plamene není chráněn před nedovoleným dotykem živých části
 Zapalovací elektrody a ionizační snímač plamene umístěte tak, aby zapalovací
jiskra nemohla přeskočit na ionizační snímač plamene (nebezpečí elektrického
přetížení) a zabraňte, aby neovlivňovala ionizační snímání
 Hlídání plamene současně pomocí ionizační elektrody a QRA… je možné, jen je
nutné, aby z bezpečnostních důvodů byla v provozu vždy jen jedna elektroda (s
výjimkou 2. bezpečnostního času t9). Na koci 2. bezpečnostního času však musí
být jedna z elektrod mimo provoz – t. zn. detekovaný plamen zhasne např.
odpojením ventilu na svorce 17
3/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Pokyny pro uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu a při údržbě proveďte následující přezkoušení
bezpečnostních funkcí:
a)
b)
c)
d)
e)
Provedené přezkoušení bezpečnostní
funkce
Start hořáku se zacloněným snímačem
plamene
Start hořáku se snímačem, který je
osvětlen cizím zdrojem světla
Provoz hořáku se simulací odtržení
plamene a zacloněním snímače
plamene. (Nelze u ionizace)
Spuštění hořáku s přerušením
manostatu tlaku vzduchu
Provoz hořáku se simulovaným
výpadkem tlaku vzduchu
Očekávaná reakce
Přechod do poruchy na koci
«TSA»
Přechod do poruchy po max. 40 s
Přechod do poruchy
Zabránění spuštění / poruchové
vypnutí v čase provětrávání
Okamžité vypnutí při poruše
4/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Pokyny pro projektování


Zapojte spínače, pojistky, uzemnění atd. podle místních ředpisů
Pro připojení ventilů a ostatních prvků je směrodatné schema výrobce hořáku
bv...
SA
EK2
BV1




BV2
BV3
Havarijní termostat zapojit na fázový vodič (příklad «SB»)
Dálkové odblokování
Při zapojení tlačítka odblokování «EK2» mezi svorku 21 a
- svorku 3, jen dálkové odblokování
- svorku 1, dálkové nouzové odpojení a dálkové odblokování
Požadované spínané příkony
- spínací přístroje mezí svorkami 12 a 4 (viz «Technické údaje»)
- spínací přístroje mezi svorkami 4 a 14 (viz «Technické údaje»)
- podle zatížení svorek 16...19 (viz «Technické údaje»)
Kontrola tlaku vzduchu
Jestliže se kontrola tlaku vzduchu neprovádí pomocí manostatu «LP», musí být svorky 4 a 12, 6 a 14 propojeny.
Svorka 13 zůstane volná.
Kontakty dalších přístrojů instalovaných na hořáku jsou (při sériovém zapojerní) zapojeny ve schematu takto:
 Ke svorce 4 nebo 5  kontakty, které musí být sepnuty od startu až do odpojení regulátorem
 jinak nedoje ke startu ev. dojde k přerušení provozu
 Ke svorce 12
 kontakty, které musí být sepnuty pouze při startu  jinak nedojde ke startu
 Ke svorce 14
 kontakty, které musí být sepnuty nejpozději k začátku času předzápalu a zůstávají sepnuty až do
odpojení regulátorem
 jinak dojde k přechodu do poruchy

Při použití v aplikacích s olejovými hořáky musí být přívod oleje vybaven 2 do série zapojenými
uzavíracími ventily.
Přitom dodržujte:
EN 298:2012, kapitola 7.101.3.3 Čas provětrávání u hořákových automatik pro olejové hořáky a
související aplikační normy.
5/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016



 Připojení palivových ventilů u jednotrubkových hořáků. U dvoustupňových hořáků je připojen «BV2»
namísto «BV3»
 Připojní palivových ventilů u dvoutrubkových hořáků.
Přímé připojení palivového ventilu na svorku 20 je možné pouze
- u zařízení s hlavním uzavíracím ventilem (bezpečnostní ventil), který je řízen ze svorek 18 nebo 19 tak jako
- při použití dvoustupňových ventilů, pokud tyto při odpojení 1. stupně (řízeny svorkami 18 nebo 19) úplně
uzavřou přívod
Další příklady řízení vzduchové klapky viz «Příklady zapojení». U pohonů bez koncového spínače «z» klapky
pro pozici zavřeno musí být propojena svorka 10 se svorkou 11  jinak nedojde ke startu hořáku.
UV- a ionizační hlídání palmene je možno použít současně.
Přípustná délka a vedení kabelů snímačů, viz Monitorování plamene
6/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Normy a certifikáty
Použité směrnice:
 Směrnice o nízkonapěťových zařízeních
 Směrnice o plynových přístrojích
 Směrnice pro tlaková zařízení

Elektromagnetická kompatibilita EMC *)
2014/35/EU
2009/142/ES
97/23/ES a
2014/68/EU (2016-07-16)
2014/30/EU
*) Po instalaci hořákové automatiky do zařízení je potřeba zkontrolovat splnění emisních
požadavků týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC).
Shoda s předpisy použitých směrnic je zajištěna dodržením následujících
norem/předpisů:
 Hořákové automatiky pro hořáky a spotřebiče plynných
DIN EN 298
nebo kapalných paliv
 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče
DIN EN 13611
plynných paliv - Všeobecné požadavky
DIN EN 60730-2-5
 Automatická elektrická regulační a řídicí zařízení pro
domácnost a podobné účely
Část 2-5: Zvláštní požadavky na automatické elektrické
hořákové řídicí systémy a systémy hlídání
Aktuálně platná vydání odpovídajících norem jsou k dispozici v prohlášení o
shodě!

Pokyny k DIN EN 60335-2-102
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102:
Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující
elektrické komponenty.
Elektrické komponenty LFL a AGM odpovídají požadavkům normy 60335-2-102.
Shoda s EAC (Euroasijská shoda)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Certifikováno se svorkovnicí a snímačem plamene:
Typ
---
LFL1.635
●
●
●
●
●
●
●
LFL1.638
---
---
LFL1.122
LFL1.133
LFL1.322
LFL1.333
LFL1.335
LFL1.622
-------
●
-----
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
●
---
●
●
●
●
●
---
●
●
●
●
●
●
●
●
●
---
●
---
●
●
●
---
●
●
●
●
●
●
●
●
7/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Životnost
Projektovaná životnost* hlídače plamene je dimenzována na 250 000 cyklů hořáku, což
při normálním topném provozu představuje dobu využívání cca 10 let (od data výroby
uvedeného na typovém štítku).
Podkladem k tomu jsou dlouhodobé zkoušky stanovené normou EN 298.
Soupis podmínek byl zveřejněn evropským svazem výrobců regulačních přístrojů
(European Control Manufacturers Association, Afecor) (www.afecor.org).
Projektovaná životnost platí pro instalaci a užití hlídače plamene podle údajů
uvedených v tomto katalogovém listu. Při dosažení dimenzované životnosti s ohledem
na počet spuštění hořáku nebo odpovídající dobu používání musí být hlídač plamene
vyměněn autorizovaným servisem.
* Předpokládaná životnost není záruční doba, která je popsána v dodacích
podmínkách.
Pokyny pro recyklaci
Přístroj obsahuje elektronické součástky, a proto se nesmí likvidovat s domovním
odpadem.
Je třeba bezpodmínečně dbát na místní předpisy a legislativu.
Provedení
LFL...
-
Zapojit do svorkovnice
Vestavná přístrojová pojistka vč. jedné náhradní
Plášť
-
Z nárazuvzdorného, teplně odolného, černého plastu
Průhledné tlačítko odblokování, kde se nachází
– kontrolka hlášení poruchy
– ukazatel místa poruchy
- je spojen s osou servopohonu
- je viditelný skrz průhledné odblokovací tlačítko
- pomocí názorných symbolů poskytuje informace o druhu poruchy a času jejího
výskytu
8/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Přehled typů
Typová označení platí pro hořákové automatiky LFL bez soklu / svorkovnice a snímače
plamene.
Objednací údaje pro sokl / svorkovnici a další příslušenství, viz Příslušenství.
Časy uvedené v tabulce platí pro kmitočet 50 Hz. Při 60 Hz jsou níže uvedené časy o
cca. 17 % kratší.
Typová označení platí pro automatiky pro střídavé napětí 230 V, 50...60 Hz.
Rychlovyvíječ Rychlovyvíječ
páry
páry
D (také pro
teplovzdušné jendotky)
F
A
D
GB
F
I
B
NL ²)
Velké
atmosferické hořáky
LFL1.122 ¹)
Série 02
LFL1.133 ¹)
Série 02
LFL1.322 ¹)
Série 02
LFL1.333 ¹)
Série 02
LFL1.335 ¹)
Série 01
LFL1.622 ¹)
Série 02
LFL1.635 ¹)
Série 01
LFL1.638
Série 01
t1
10
9
36
31
37
65
66
66
TSA
2
3
2
3
2,5
2
2,5
2,5
TSA´
2
3
2
3
5
2
5
5
t3
4
3
4
6
5
4
5
5
t3´
4
---
4
6
2,5
4
2,5
2,5
t4
6
6
10
11,5
12,5
10
12,5
12,5
t4´
6
---
10
11,5
15
10
15
15
t5
4
3
10
11,5
12,5
10
12,5
12,5
t6
10
14,5
12
18
15
12
15
15
t7
2
3
2
3
2,5
2
2,5
2,5
t8
30
29
65
69
74
95
103
103
t9
2
3
2
3
5
2
5
7,5
t10
6
6
8
11,5
10
8
10
10
t11
Libovolný
t12
Libovolný
t13
10
14,5
12
17
15
12
15
15
t16
4
3
4
6
5
4
5
5
t20
32
60
---
26
22
---
---
---
¹) V provední AC 100...110 V, při objednání doplnit typové označení o «-110V»
²) Ochrana proti přepólování podle holandské normy: Typ AGM30
Legenda k časům
TSA
Bezpečnostní doba náběhu
TSA´
Bezpečnostní doba náběhu popř. první bezpečnostní
t8
Doba programu uvedení do provozu (bez doby chodu
doba (náběh u hořáků se zapalovacím hořákem)
t9
Druhá bezpečnostní doba u hořáků se zapalovacím hořákem
t1
Doba provětrání při otevřené vzduchové klapce
t10
Interval od startu až do počátku kontroly tlaku vzduchu bez
(t11) a doby chodu (t12))
t3
Doba předzápalu
t3‘
Doba předzápalu (dlouhá)
t11
Doba chodu vzduchové klapky do polohy „OTEVŘENO“
t4
Interval mezi napětím na svorce 18 a 19
t12
Doba chodu vzduchové klapky do polohy malého plamene /
uvolněním ventilu na svorce 19
t13
Přípustná doba dodatečného spalování
Interval mezi napětím na svorce 19 a uvolněním ventilu
t16
Interval do příkazu „OTEVŘÍT“ pro vzduchovou klapku
na svorce 19
t20
Interval do automatického vypnutí programového
t4‘
t5
doby chodu vzduchové klapky
Interval mezi začátkem bezpečnostní doby (TSA) a
t6
Doba dovětrávání (s motorem ventilátoru (M2))
t7
Interval mezi příkazem spuštění a napětím na svorce 7
minimálního výkonu (MIN)
mechanismu po uvedení do provozu
(zpoždění náběhu pro ventilátor (M2))
9/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Příslušenství (nutno objednat samostatně)
Snímač plamene
Snímač plamene UV QRA2...
Viz katalogový list N7712
Snímač plamene UV QRA10...
Viz katalogový list N7712
Ionizační snímač plamene
Zajistit externí dodávkou
Připojení automatů
(svorkovnice)
Svorkovnice AGM410490550 se závitem Pg11 pro kabelové
ucpávky.
Viz katalogový list N7230
Svorkovnice AGM14.1 se závitem M16 pro kabelové
ucpávky.
Viz katalogový list N7230
Ostatní
Reverzní ochrana proti přepólování AGM30 pro
Nizozemsko
Servopohony
Servopohon SQN72...
Viz datový list N7802
Servopohon SQN70... / SQN71... / SQN74... / SQN75...
Viz datový list N7804
Servopohon SQN9...
Viz datový list N7806
10/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Technické údaje
Všeobecné údaje
LFL1...
AC 230 V –15 / +10 %
AC 115 V –15 % / +10 %
Kmitočet
50...60 Hz ±6 %
Přístrojová pojistka, vestavná
T6,3H250V podle DIN EN 60 127
Jistění, externí
Max. 10 A, pomalá
Hmotnost
Ca. 1000 g
Vlastní spotřeba
Ca. AC 3,5 VA
Povolené umístění automatu
Libovolné
Stupeň krytí
IP40 – zabudovaný (s výjimkou
svorkovnice)
II
Stupeň ochrany
Přípustný vstupní proud na svorku 1
Max. 5 A trvale (špičkově 20 A / 20 ms)
Přípustné proudové zatížení řídících svorek Max. 4 A trvale (špičkově 20 A / 20 ms)
3, 6, 7, 9...11, 15...20
Poždovaný spínaný výkon přístrojů
1 A, AC 250 V
mezi svorkami 4 a 5
1 A, AC 250 V
mezi svorkami 4 a 12
Min. 1 A, AC 250 V
mezi svorkami 4 a 14
Podle zatížení svorek 16...19
Přípustná délka vedení snímače normální Viz Technické údaje, kapitola Monitorování
kabel, instalován samostatně
plamene
Výkonový rozsah
Rozběhový výkon (bez ventilátoru)
Libovolný (při zapálení <120 kW)
Jmenovitý výkon
Libovolný
Vliv okolní
Skladování
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Doprava
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Provoz
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Napětí
DIN EN 60721-3-1
Třída 1K3
Třída 1M2
-20...+60 °C
<95 % r.F.
DIN EN 60721-3-2
Třída 2K3
Třída 2M2
-20...+60 °C
<95 % r.F.
DIN EN 60721-3-3
Třída 3K3
Třída 3M3
-20...+60 °C
<95 % r.F.
Pozor!
Je nepřípustné vystavovat automatiky nadměrné vlhkosti, mrazu a působení
vody! Při nedodržení vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí nebo
nebezpečí zásahem elektrického proudu.
11/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Technické údaje (pokračování)
Hlídání plamene
ionizační elektrodou
Napětí na ionizačním snímači plamene
- Provoz
- Test
Zkratový proud
Doporučený rozsah měřícího přístroje
Přípustná délka přívodních vodičů
- normální kabel, uložen odděleně ²)
- stíněný kabel
Požadovaný provozní proud čidla
Možný provozní proud čidla
Snímání plamene
pomocí QRA...
Napájecí napětí
- Provoz
- Test
Požadovaný provozní proud čidla
Možný proud čidla
- v provozu
- v testu
Přípustná délka přívodních vodičů
- normální kabel, uložen odděleně ²)
- stíněný kabel
AC 330 V ±10 %
AC 380 V ±10 %
Max. 0,5 mA
0...50 µA
Max. 80 m
Max. 140 m (např. vysokofrekvenční kabel;
stínění na svorku 22)
Min. 6 µA
Max. 200 µA
AC 330 V ±10 %
AC 380 V ±10 %
Min. 70 µA
Max. 700 µA
Max. 1000 µA ¹)
Max. 100 m
Max. 200 m (např. vysokofrekvenční kabel;
stínění na svorku 22)
¹) V čase provětrávání se zvýšeným zkušebním napětím: kontrola na samozápal a přítomnost cizího
zdroje světla.
²) Připojení pomocí vícežilových kabelů je nepřípustné
Měření proudu snímače
Ionizační snímač plamene
Schema zapojení
M
+
LFL1...
24
Snímač QRA...
+
C
7451v01/0204
M -
A
ION
-
QRA...
+
+
23 22
LFL1...
C
7451v02/0204
Proudy snímačů plamene viz „Technické údaje“.
Legenda
C
Elektrolytický kondenzátor 100...470 µF; DC 10...25 V
ION
Ionizační snímač palmene
M
Mikroampéremetr Ri max. 5000 
12/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Funkce
Jednotrubkový hořák, 2-stupňový
Legenda
A
t7
t6
t1
M1
M2
M
~
t3
Z
TSA
BV1
R
D
C
B
R
TP
t4
t5
LR
100%
M
LK
min.
0...
BV2
t11
t13
t12
FS
7451a06/0600
B
A
R
t7
LR
Regulátor výkonu
M...
Motor ventilátoru ev. hořáku
R
Termostat ev. manostat
RV
Palivový ventil
Z
Zapalovací transformátor
ZBV
Palivový ventil zapalovacího hořáku
A
Pokyn ke startu přes «R»
B
Provozní poloha hořáku
B-C
Provoz hořáku
C
Odpojení regulátoru
C-D
Přechod programátoru do polohy START
Konec řízeného chodu programátoru
t1
Provětrávání při otevřené vzduchové klapce
t3/t3´
Čas předzápalu
t4/t4´
Interval «BV1-BV2» ev. «BV1-LR»
t5
t3
t6
t7
TSA
Interval mezi napětím na svorce 19 a
Čas dovětrávání
Interval mezí pokynem ke startu a napětím
na svorce 7
t9
t4
2. bezpečnostní čas u hořáků se
zapalovacím hořákem hořáky
LR
100%
LK
Vzduchová klapka
svorce 20
BV1
M
D
C
t6
Z
R
Signál plamene
LK
«A», dovětrávání
t1
M1
M2
M
~
Palivový ventil
FS
D-A
Jednotrubkový hořák, modulovaný
TP
BV...
t11
t5
t12
t11
Doba běhu vzduchové klapky do pozice
t12
Doba běhu vzduchové klapky do pozice
t13
Přípustný čas dohoření
«OTEV»
min.
0...
RV
minimální výkon
t13
TSA/
FS
TSA´
7451a07/0600
Bezpečnostní čas - náběh
2-trubkový, 2-stupňový
A
TP
R
B
t7
t3´
Z
TSA´
ZBV
t5
LR
100%
M
LK
min.
0...
BV2
t9
t4´
BV1
R
D
t6
t1
M1
M2
M
~
C
t11
t13
t12
FS
7451a08/0202
13/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Funkce (pokračování)
Obecný popis
Podle následujícího popisu nabízí LFL1... vysokou míru provozní bezpečnosti:
test čidla a zdroje cizího světla započne ihned po čase dohoření «t13». Nezavřené
nebo ne úplně zavřené palivové ventily vyvolají odstavení do poruchy ihned po
proběhnutí času dohoření «t13». Test skončí teprve po čase provětrávání «t1» při
následujícím uvedení od provozu.
Funkčnost okruhu hlídání plamene je automaticky zkoušena při každém procesu
uvedení do provozu.
Kontakty řídící palivové ventily jsou během času «t6» kontrolovány na spečení.
Vestavná přístrojová pojistka chrání kontakty před přetížením.
Řízení hořáku
-
-
-
Hlídání plamene
-
-
Předpoklady pro
uvedení do provozu
-
Provoz hořáku s nebo bez dovětrávání
Motory ventilátorů s proudem do 4 A je možno připojit přímo  náběhový proud
max. 20 A (trvání: max. 20 ms)
Zvláštní řídící výstup pro zapalovací palivový ventil, který se uzavře po proběhnutí
2. bezpečnostního času
Zvláštní řídící výstupy pro přestavení servopohonu do pozic «ZAP», «VYP» a
«MIN».
Kontrolované řízení servopohonu vzduchové klapky pro provětrávání jmenovitým
množstvím vzduchu.
Kontrolované pozice:
- «ZAV» ev. «MIN» při stratu  poloha minimálního výkonu
- «ZAP» na začátku provětrávání
- «MIN» po skončení provětrávání
Jetliže pohon nepřestaví klapku do žádané pozice, neuskuteční se následující
uvedení hořáku od provozu
2 řídící výstupy pro uvolnění 2. a 3. výkonového stupně ev. regulace výkonu.
Při aktivaci regulace výkonu jsou řídící výstupy pohonu galvanicky odděleny od
řídící části regulátoru
Možnost připojení
- Dálkové poruchové signalizace
- Dálkového odblokování
- Dálkového nouzového vypnutí
U automatik řady 01 existuje možnost zvýšení bezpečnostního času z 2,5 s na 5 s
(jednotrubkové hřáky) pomocí úpravy zapojení (viz «Příklady zapojení») za
předpokladu, že toto prodloužení bezpečnostního času dovolují dané normy v
místě instalace.
Pomocí ionizačního snímače plamene s uzemněným, nebo neuzemněných
nulovým vodičem. Při tomto druhu hlídání plamene je okruh navržen tak, aby
možné rušivé vlivy zapalovací jiskry neovlivnily ionizační proud, který je potřebný
pro vznik tohoto plamene. Zkrat mezi ionizačni elektrodou a kostrou hořáku vede
ke ztrátě signálu plamene.
Pomocí snímače plamene QRA... (Plynové a olejové hořáky).
Pomocí ionizačního snímače a snímače QRA… současně (např. u dvoutrubkových
hořáků nebo u olejových hořáků se zapalovacím plynovým hořákem).
Jestliže při uvedení do provozu chybí požadovaný signál, automat přeruší program
v místě, které je patrné ze symbolů na otočném terčíku nebo přejde do poruchy,
jestliže to provozní předpisy dovolí. Následně uvedené symboly jsou totožné se
symboly na otočném terčíku automatu.
14/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Funkce (pokračování)
Předpoklady pro start
hořáku
-
-
Automat není zablokován v poruchovém stavu
Porgramátor v pozici start  napětí na svorce 4 a 11
Vzduchová klapka uzavřena
Koncový spínač «z» pro pozici «ZAV» musí přenášet napětí ze svorky 11 na
svorku 8.
Kontakt manostatu nebo čidla teploty «W», tak jako ostatní kontakty spínacích
prvků musí být zapojeny mezi svorku 12 a «LP» a sepnuty  např. kontrolní
kontakt pro kontrolu teploty předohřevu oleje
Svorka 4 musí být pod napětím
Klidový kontakt manostatu tlaku vzduchu musí být sepnut  «LP»-Test.
15/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Program pro uvedení do provozu
A
Pokyn ke startu pomocí «R»
 «R» sepne bezpečnostní smyčku mezii svorkami 4 a 5
Programátor se rozběhne
- jen provětrávání, motor ventilátoru na svorce 6 je okamžitě pod napětím
- provětrávání a dovětrávání, motor ventilátoru vzduchu nebo spalinového ventilátoru na svorce 7 je
pod napětím po ulynutí času «t7»
Po uplynutí «t16» pokyn k otevření vzudchové klapky přes svorku 9
Svorka 8 není během doby přestavení pod napětím
Teprve po úplném otevření vzduchové klapky se programátor dále rozběhne
t1
Provětrávání s plně otevřenou vzduchovou klapkou
V průběhu «t1» je testována funkčnost okruhu hlídání plamene
Přechod do poruchy při nesprávné funkci
Krátce po začátku «t1» musí manostat tlaku vzduchu přepnout ze svorky 13 na svorku 14
 jinak přechod do poruchy
 začátek kontroly tlaku vzduchu
Současně musí vést napětí svorka 14, protože tak je zajištěno napájení zapalovacího transformátoru a
následuje uvolnění přívodu paliva.
Po uplynutí času provětrávání přestaví automat vzuchovou klapku přes svorku 10 do pozice pro minimální
výkon, která je zajištěna přepnutím pomocného spínače m. Během přestavování zůstává automat stát. O
něco později je motorek programátoru připojen na řídící část automatu, a tak další signalizace polohy na
svorku 8 zůstává od tohoto okamžiku bez vlivu na další chod a následné uvedení do provozu a chod hořáku.
t5
Interval
Po uplynutí «t5» se dostane svorka 20 pod napětí a současně jsou řídící výstupy 9...11 a vstup 8
galvanicky odděleny od řídící části LFL1...
 LFL1... je nyní chráněn před napětím, které se může objevit v regulačním okruhu
S uvolněním «LR» na svorce 20 končí program uvedení do provozu LFL1...
Programátor se po několika prázndých krocích (kdy nedojde ke změně polohy kontaktů) vypne
Jednotrubkový hořák
TSA
Bezpečnostní čas – náběh
Po uplynutí «TSA» musí být na svorce 22 trvale signál plamene až do odpojení regulátorem výkonu  jinak
dojde k přechodu do poruchy a uzamčení v této pozici
t3
Předzápal
Uvolnění paliva/ventilů na svoce 18.
t4
Interval «BV1 – BV2» ev. «BV1 - LR»
Po uplynutí «t4» je svorka 19 pod napětím
Napětí slouží k napájení «BV2» na pomocném spínači «v» servopohonu
16/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Program pro uvedení do provozu (Pokračování)
Dvoutrubkový hořák
t3
t3´
Předzápal
Uvolnění paliva pro zapalovací hořák na svorce 17
TSA
TSA´
Bezpečnostní čas - náběh
Po uplynutí «TSA» musí být na svorce 22 trvale signál plamene až do odpojení regulátorem výkonu  jinak
dojde k přechodu do poruchy a zablokování v této pozici
t4
t4´
Interval «ZBV - BV1»
Až k uvolnění palivového ventilu na svorce 19 pro start hlavního hořáku.
t9
2. bezpečnostní čas
Po uplynutí 2. bezpečnostního času musí být hlavní hořák zapálen zapalovacím hořákem, protože po
uplynutí tohoto času zůstane svorka 17 bez napětí a plynový ventil zapalovacího hořáku tak zavře.
B
Dosažena pozice pro provoz hořáku
B-C
Provoz hořáku
Během provozu hořáku řídí «LR» vzduchovou klapku a podle potřeby na teplo ji přestavuje do pozice
max. a min. výkonu
Přestavení do jmenovitého/max. výkonu proběhne pomocí pomocného spínače «v» na servopohonu
Při výpadku plamene během provozu přejde automat LFL1... do poruchy
C
Vypnutí pomocí regulátoru výkonu
Při vypnutí pomocí regulátoru jsou «BV...» okamžitě uzavřený a současně se rozběhne programátor a
nastaví «t6».
C-D
Běh programátoru do pozice startu «A», dovětrávání
V okamžiku, kdy je hořák regulátorem vypnut, jsou svorky 11 a 12 pod napětím, aby převedly vzduchovou
klapku do pozice ZAV. Snímání signalu plamene je aktivní i v průběhu odstavení hořáku regulátorem.
t6
Dovětrání
Ventilátor «M2» na svorce 7
Krátce po začátku «t6» se dostane svorka 10 pod napětí
 vzduchová klapke je nastavena do pozice «MIN»
Úplné uzavření klapky proběhne krátce před uplynutím «t6»
 spuštěno řídícím signálem na svorce 11
Během následného odstavení hořáku regulátorem zůstává svorka 11 pod napětím
t13
Přípustný čas následného zápalu
Během «t13» může ještě vstup pro signál plamene indikovat jeho přítomnost
 nedojde k přechodu do poruchy
D-A
Konec programu
 Pozice START
Jakmile dosáhl programátor pozice START a sám se odpojil, začíná znovu test snímačů plamene a
přítomnosti cizího světla. Během odstavení hořáku regulátorem se nachází okruh hlídání plamene pod
napětím. V této době i krátkodobý signál přítomnosti plamene vede k přechodu automatu do poruchy. Kratší
zapalovací impulzy UV-snímače (např. kosmické záření) nevedou k odstavení zařízení do poruchy.
Časy «TSA´», «t3´» a «t4´» jsou jen u automatů řady 01.
17/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Řízení v případě poruchy a signalizace místa poruchy
Při všech poruchách se ihned zastaví přívod paliva. Při všech poruchách zůstane
programátor stát a s ním i signalizace místa poruchy (terčík).
Symbol otočného terčíku vyznačuje pouze druh poruchy:



Start neproběhl
=
Přerušení uvedení 
do provozu

P
Přechod do
poruchy


Žádný signál tlaku vzduchu na počátku kontroly vzduchu
Výpadek tlaku vzduchu po jeho kontrole

Přechod do
poruchy

Porucha v okruhu detekce plamene
>
Přerušení uvedení 
do provozu

1
Přechod do
poruchy

Neindikován signál plamene po uplynutí bezpečnostního času «TSA»
2
Přechod do
poruchy

Neindikován signál plamene po uplynutí 2. bezpečnostního času (signál hlavního
plamene u dvoutrubkových hořáků)
I
Přechod do
poruchy

Výpadek signálu plamene během provozu
Kontakt není sepnut, viz «Předpoklad pro start hořáku»
Cizí světlo
Přechod do poruchy během nebo po proběhnutí řídícího programu Příklady:
- Nezhasnutý plamen
- Netěsné palivové ventily
- Porucha v okruhu detekce plamene
Na svorce 8 chybí signál «ZAP» koncového spínače «a»
Svorky 6, 7 a 14 zůstávají až do odstranění závady pod napětím
Na svorce 8 chybí signál pomocného spínače «m» pro nastavení polohy
minimálního výkonu
Svorky 6, 7 a 14 zůstávají až do odstranění závady pod napětím
Po odblokovávání běží programový mechanismus automatiky nejprve do své výchozí
polohy a poté zahájí opětovné uvedení hořáku do provozu. Následuje-li přechod do
poruchy v jiném okamžiku, než označují symboly (mezi časem startu a předzápalem),
bývá většinou příčinou předčasný (chybný) signál plamene např. způsobený
samozapalováním UV-snímače.
Ukazatel místa poruchy
LFL1... Série 01
LFL1... Série 02
a-b
Program uvedení do provozu
b-b´
Prázdné kroky
(bez přepnutí kontaktů)
b (b´)-a






Program dovětrávání
Doba trvání bezpečnostní doby
u jednotrubkových hořáků
Doba trvání bezpečnostních dob
u dvoutrubkových hořáků
Odblokovávání automatiky po poruchovém vypnutí může ihned proběhnout:
– Odblokovací tlačítko stisknout na max. 10 s
Programátor přejede vždy nejprve do pozice START
– po odblokování
– po odstranění závady, která měla za následek výpadek provozu
– po každém výpadku napětí
Pouze svorky 7 a 9…11 jsou během této doby pod napětím
Teprve potom provede automatika opětovné uvedení hořáku do provozu
Upozornění!
Tlačítko odblokovávání tiskněte maximálně po dobu 10 sekund.
18/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Schemata zapojení (možnosti zapojení viz «Příklady zapojení»)
A
TSA´
t13
bv...
SA
EK2
BV1
BV2
BV3
Pozor!
Odblokovací tlačítko «EK...» stisknout po dobu 10 s!
Pro zapojení bezpečnostního ventilu platí schemata výrobců hořáků.
19/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Schema připojení (možnosti zapojení viz «Příklady zapojení»)
Si
L
H
SB
1
ION
AS
br1
a
b
ar1
I
a
4
22
ar2
XV
a
b
6
7
QRA...
R
M1
N
5
fr1
b
a
a
b
b
XIII
b
a
22 23 24
M2
14
13
+
d2
d1
LP
GP
fr3
V
FR
fr2
a
(1) (2)
XII
NTC
XIV a b
AR
IV
a
VII
br2
EK1
L1
M
E
A
3 21
2
b
15 16
a
a
VI
VIII
X
II
BR
24
b
12
W
XI
23
b
a
17
18
a
b
19
b
9
20
a
b
ar3
a
III
V
b
SM
b
M
11 10
8
LR
(1)/(3)
EK2
N
H
SA v
Z
AL
ZBV
BV1
BV1
a
BV2
M
z
m
LK
7451a12/0204
BV2
Pozor!
Odblokovací tlačítko «EK...» stisknout po dobu 10 s!
Pro zapojení bezpečnostního ventilu platí schemata výrobců hořáků.
20/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Program ovládacího mechanismu
C
Řídící výstup
D na svorce:
TSA
XV
«TSA´», «t3´», «t4´»:
Tyto časy platí pouze pro automaty řady 01, t. zn. LFL1.335, LFL1.635, LFL1.638 a
odpadají u přístrojů série 02, protože zde spínají současně vačky X a VIII.
21/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Příklady zapojení a průběh programu
16
Zdvojení bezpečnostního času u
jednotrubkových hořáků
17 18 19
Jen při použití automatů řady 01.
BV2
N
Z
Pomocí této úpravy zapojení
(spojení svorek 17 a 18) se zkrátí
čas předzápalu na polovinu.
BV1
7451a10/1295
Prodloužení bezpečnostního času je přípustné pouze tehdy, jestliže toto
připouštějí místní normy a předpisy.
6 11 10 8
Hořák bez vzduchové klapky
U hořáků bez vzduchové klapky
(nebo s klapkou, která není řízena
automatem LFL...) musí být propojna
svorka 8 a 6, jinak nedojde k uvedení
hořáku do provozu
M
N
Černá
Reverzní ochrana proti přepólování s
AGM30
Hnědá
7451a11/0396
AGM30
1
Při zaměněných síťových vodičích (LN) simuluje AGM30 signál plamene
(cizí světlo). Hořáková automatika
přejde do stavu poruchy.
23
Jednotrubkový hořák, 2-stupňový
Regulace výkonu dvoubodově. Vzduchová klapka je
během provozní přestávky uzavřena.
L...
LR
SA
BV1/BV2
16
17
19
18
9
20 11
8
10
LR
7
11
6 5
1
2 10 8
SA
IV
13 12
N
BV1
Z
I M
BV2
4
9
7451a03/0396
B
t7
LK
D
C
t6
t1
M1
M2
M
~
III
N 3
A
R
TP
II
Řízení pohonu «SA» podle principu jednovodičového
řízení (pohon «SA»: např. SQN3... podle katalogového
listu N7808). Další zapojení viz «Schemata zapojení».
t3
Z
TSA
BV1
t4
t5
LR
100%
R
M
LK
min.
0...
BV2
t11
t13
t12
FS
7451a06/0600
22/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Příklady zapojení a průběh programu (Pokračování)
Jednotrubkový hořák, modulovaný
Trvalé řízení výkonu pomocí regulátoru s galvanicky
oddělenými kontakty pro směr přestavení «ZAP»a
«VYP».
L...
LR
RV
SA
BV1
16 17 18
19
20
9
11 10
8
LR
N
Z
N
BV1
SA
a
z
M
m
RV LK
7451a04/1295
B
A
TP
R
M
~
M1
M2
t7
t3
TSA
BV1
R
t4
LR
100%
LK
Během provozní přestávky je vzduchová klapka
uzavřena. Ostatní přívody viz «Schema zapojení».
t6
t1
Z
M
D
C
t11
t5
t12
min.
0...
RV
t13
FS
7451a07/0600
Dvoutrubkový hořák, 2-stupňový (Hořák se
zapalovacím hořákem)
Řízen a hlídán automatem série 01
L...
LR
SA
BV1/BV2
ZBV
16
1 7 18 1 9
20 9
11
10
8
LR
ZBV
N
M
z
m
LK
BV2
BV1
Z
a
SA v
7451a05/0496
A
TP
R
B
t7
TSA´
ZBV
t5
LR
100%
LK
min.
0...
BV2
t9
t4´
BV1
M
Během provozní přestávky je vzduchová klapka
uzavřena. Ostatní přívody viz «Schema zapojení».
t3´
Z
R
D
t6
t1
M1
M2
M
~
C
t11
t13
t12
FS
7451a08/0202
23/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Legenda
a
AL
AR
AS
BR
BV...
bv...
d1/d2
EK...
FR
FS
GP
H
ION
L1
L3
LK
LP
LR
M1/M2
m
NTC
QRA...
R
RV
SA
SB
Si
SM
V
v
W
Z
z
ZBV
Koncový spínač pro pozici OTEVŘENO u vzduchové klapky
Dálková signalizace poruchy (alarm)
Pracovní relé s kontakty «ar...»
Přístrojová pojistka
Blokovací relé s kontakty «br...»
Palivový ventil
Kontrolní kontakt polohy ZAV plynových ventilů
Stykač nebo relé
Odblokovací tlačítko
Relé plamene s kontakty «fr..»
Signál plamene
Manostat tlaku plynu
Hlavní vypínač
Ionizační elektroda
Kontrolka signalizace poruchy
Signalizace připravenosti k provozu
Vzduchová klapka
Manostat tlaku vzduchu
Regulátor výkonu
Motor ventilátoru ev. hořáku
Pomocný přepínač pro pozici MIN vzduchové klapky
Termistor
UV-snímač plamene
Regulátor teploty ev. tlaku
Palivový přestavitelný ventil
Servopohon vzduchové klapky
Havarijní termostat
Externí jištění
Synchronní motor programátoru
Zesilovač signálu plamene
V servopohonu: pomocný přepínač k uvolnění přívodu paliva v závislosti na poloze
Hlídač teploty ev. tlaku
Zapalovací transformátor
V servopohonu: koncový spínač pro pozici ZAV vzduchové klapky
Palivový ventil zapalovacího hořáku
(1)
(2)
Vstup pro zvýšení provozního napětí pro QRA… (test čidla)
Vstup pro vynucené přitažení relé plamene během testu funkce okruhu snímání plamene (kontakt XIV), tak
jako během bezpečnostního času «TSA» (kontakt IV)


Platné pro jednotrubkový hořák
Platné pro 2trubkový hořák se zapalovacím hořákem, který se po zapálení hlavního hořáku vypne
A
A-B
B
B-C
C
C-D
Příkaz ke spuštění prostřednictvím termostatu
Program uvedení do provozu
Provozní poloha hořáku
Provoz hořáku
Regulační vypnutí termostatem popř. manostatem (R)
Běh programového mechanismu do koncové polohy po regulačním vypnutí termostatem popř. manostatem
(R)
Koncová poloha automatiky  odpovídá výchozí poloze
D
Řídicí signály automatiky
Možné vstupní signály
Požadované vstupní signály:
Pokud tyto signály v daném okamžiku označeném symboly nebo během čárkovaně označeného časového
období chybějí, přeruší automatika uvádění do provozu, popř. přejde do poruchy
24/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Legenda (Pokračování)
Indikace poruchové polohy při chybějícím vstupním signálu (viz Řídicí program při poruchách):
◄
▲
▼
■
1
2
P
I
Žádný start
Přerušení uvedení do provozu
Přerušení uvedení do provozu
Poruchové vypnutí (porucha v obvodu hlídání plamene)
Poruchové vypnutí (žádný plamen)
Poruchové vypnutí (žádný plamen)
Poruchové vypnutí (žádný tlak vzduchu)
Poruchové vypnutí
Tabulka časů
TSA
TSA´
t1
t3
t3‘
t4
t4´
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t16
t20
Bezpečnostní čas – náběh
Bezpečnostní čas – náběh ev. 1. bezpečnostní čas (náběh u hořáků se zapalovacím hořákem)
Provětrávání při otevřené vzduchové klapce
Předzápal
Doba předzápalu (dlouhá)
Interval mezi napětím na svorce 18 a 19
Interval mezi začátkem TSA´ a uvolněním ventilu na svorce 19
Interval mezi napětím na svorce 19 a 20
Dovětrávání (s «M2»)
Interval mezi pokynem pro start a napětím na svorce 7 (Zpoždění náběhu pro «M2»)
Doba trvání programu uvedení do provozu (bez «t11» a «t12»)
2. bezpečnostní čas u hořáků se zapalovacím hořákem
Interval od startu do počátku kontroly tlaku vzduchu bez doby běhu vzduchové klapky
Doba běhu vzduchové klapky do pozice «ZAP»
Doba běhu vzduchové klapky do pozice minimálního výkonu «MIN
Přípustný čas dohoření
Interval pro povel «ZAP» pro vzduchovou klapku
Interval pro odpojení programátoru po uvedení do provozu
25/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016
Rozměrový náčrtek
Rozměry v mm
123
108,5
1,5
LFL1...
Svorkovnice AGM410490550 /
7451m04/0305
AGM14.1
27,5
7,5
103
37
27,5
103
 2016 Siemens AG Building Technologies Division, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Změny vyhrazeny!
26/26
Building Technologies Division
CC1N7451cs
20.04.2016

Podobné dokumenty

7782 Hlídač plamene LFS1

7782 Hlídač plamene LFS1 Projektovaná životnost* hlídače plamene je dimenzována na 250 000 cyklů hořáku, což při normálním topném provozu a běžném zatížení spínače představuje dobu využívání cca 10 let (od data výroby uved...

Více