3/2011 - Hrotovice

Komentáře

Transkript

3/2011 - Hrotovice
ZPRAVODAJ
MĚSTA HROTOVICE
3/2011
Hrotovicko tančilo...
Slavnostní otevření ČOV
Hrotovice 1. 9. 2011
Vítězové soutěže
„Rozkvetlá ulice 2011“
manželé Hejtmánkovi
2
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poprázdninové číslo zpravodaje. Léto, které skončilo k nám nebylo příliš přívětivé, ale i tak má většina z nás tento čas spojený s odpočinkem a dovolenými. Září je jakýmsi „startem“ do další sezóny, do dalšího období nejen pro školáky,
ale pro většinu z nás.
V prvním vydání Zpravodaje města v roce 2011 jsem psala o tom, co naše město
alespoň rámcově v letošním roce čeká.
Je za námi první pololetí, a proto bych vás chtěla seznámit s tím co se městu dosud
podařilo či nepodařilo zrealizovat.
NÁZEV: Dokončení TI – prodloužení ulice Akad. Práta
POPIS AKCE: výstavba technické infrastruktury (vodovod, rozvody NN) pro plánovanou
výstavbu RD. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu, která bude realizována v měsíci říjnu.
NÁZEV: Zahájení přístavby Podnikatelského inkubátoru
POPIS AKCE: přístavba PI v níž budou vybudovány dvě ordinace pro lékaře a nad ordinacemi budou vybudovány nové bytové prostory.
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma Ing. Bronislav Vala a stavba byla na začátku měsíce září zahájena.
NÁZEV: Oprava omítek a fasády v části nádvoří zámku v Hrotovicích
POPIS AKCE: pokračování prací obnovy kulturní památky na jižním křídle nádvoří
zámku.
Dotaci na tuto akci jsme nezískali z důvodu nedostatečné finanční alokace na obnovu
kulturních památek v Kraji Vysočina - nebude v tomto roce realizována.
NÁZEV: Výměna střechy nad garážemi na HZS Hrotovice
POPIS AKCE: dokončení opravy střechy HZS Hrotovice – druhé části nad současnými
garážemi. Oprava střechy je ukončena, provedla ji firma David Pelán, Rouchovany.
NÁZEV: Vybudování nové samostatné kotelny MŠ Hrotovice
POPIS AKCE: z důvodu tepelných ztrát při vytápění objektů MŠ je nutné oddělit jejich
vytápění od vytápění ZŠ Hrotovice. Nová kotelna je postavena a předána do provozu
firmou Lubomír Kočí – instalatérství, topenářství, Odunec.
NÁZEV: Stavební úpravy objektu využívaného MC Andílci
POPIS AKCE: stavební úpravy stávajících prostor Města Hrotovice při nichž vznikne
nové soc. zařízení, šatna a herna.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála Stavební firma Jiří Vrba & spol. se sídlem
v Třebíči, v současné době je stavba realizována, její ukončení je plánováno na červenec 2012.
Obdrželi jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč, budeme ještě
podávat žádost o finanční příspěvek na Nadaci ČEZ.
NÁZEV: Oprava části střechy zámku – část jižního křídla - bude realizováno v případě získání dotace
POPIS AKCE: třetí etapa opravy střechy zámku Hrotovice bude navazovat na dvě předešlé a bude dokončena oprava celého jižního křídla.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 200 tis. Kč z Ministerstva kultury.
Oprava jižního křídla střechy zámku je ukončena, provedla ji firma ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o. Třebíč.
3
NÁZEV: Nákup multifunkčního vozidla – pro místní hospodářství
POPIS AKCE: nákup multifunkčního vozidla – zametání, posyp komunikací, odvoz materiálu.
Nákup nebude v letošním roce realizován, neboť získání dotace za současných podmínek je nereálné, jedním z rozhodujících faktorů pro přidělení dotace je indikátor EPS
(indikátor emisí všech znečisťujících látek) a ten je dle Českého hydrometeorologického
úřadu v naší lokalitě velmi nízký oproti jiným místům v ČR.
NÁZEV: Zpevněná komunikace Horní Chalupy – 2. část
POPIS AKCE: prodloužení asfaltobetonového povrchu komunikace ul. Horní Chalupy,
které naváže na 1. část realizovanou v roce 2010.
Před zhotovením komunikace je nutné vyřešit problém vzniklý s nutností rekonstrukce
kanalizace v této části v návaznosti na uložení ostatních sítí.
NAZEV: Nezpevněné parkoviště na ul. Mírová
POPIS AKCE: zbudování 24 parkovacích míst v prostoru mezi bytovými domy č.p. 402
a č.p. 403.
Hlavním důvodem zdržení při vyřizování potřebné dokumentace bylo záporné stanovisko Vodárenské, a.s. k napojení srážkových vod na kanalizaci. Práce budou zahájeny
po vydání stavebního povolení, které bude pravděpodobně vydáno MěÚ Třebíč v listopadu.
NÁZEV: Nákup sedaček do sportovního areálu v Hrotovicích - bude realizováno
v případě získání dotace
POPIS AKCE: výměna stávajících sedaček za nové dvoudílné plastové sedačky se
sklopným sedákem. Získali jsme dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 44 070,- Kč. Nové
sedačky byly nainstalovány v měsíci červenci.
NÁZEV: Nákup stroje LASKI VD 440/18, včetně zvedáku v hodnotě 92 950,- Kč,
který bude z větší části pokryt dotací z Energoregionu 2020. Tento stroj, vysavač bude
využíván pro sběr listí.
NÁZEV: Stavba ČOV a kanalizace Hrotovice
Slavnostní otevření proběhlo 1. 9. 2011.
NÁZEV: Dotace na podporu turistického IC Hrotovice
POPIS AKCE: již zrealizovaná akce zahrnuje osazení lavičky a kolostavu na nově vydlážděné ploše před IC (Památníkem F. B. Zvěřiny) a výměně PC pro řízení zvukového
průvodce před IC. Kraj Vysočina na akci poskytl dotaci 35 000,- Kč.
NAZEV: Oprava komínu na střeše ZŠ
Práce provedla firma „Vítězslav Kabelka“, oplechování z Cu plechu provedl klempíř Pavel Pelán.
Stavební skupina Města Hrotovice dosud provedla tyto práce:
- pomocné práce při demolici domu č.p. 3, tzv. Sluníčka, kterou provedla firma V-STAV,
Ing. Bronislav Vala, nyní probíhají nutné stavební úpravy k zabezpečení stavby před
zimními měsíci
- oprava omítek a zednické práce při výměně elektroinstalace v bytech č. 2 a 13 na Zámku a v provozovně obuvi po pí. Plaché ( o tyto prostory má zájem Česká spořitelna,
a.s., se kterou je město v jednání)
- úpravu dětského hřiště na ul Cihlářská a nainstalování nových hracích prvků financovaných z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí díky umístění města na 2. místě
v republice v soutěži „Obec přátelská rodině“
4
- odstranění oplocení a terénní úpravy při zrušení nefunkčního tenisového kurtu na ul.
Jihlavská, navezení zeminy a osetí trávou
- stavba opěrné zdi pro lavičky v Kaštánkách a obložení nadzemní části studny před
ZUŠ
- zomítání panelového plotu na dvoře ZUŠ, natěračské práce – dokončení konečné
podoby dvora
- instalace nových košů na psí exkrementy
- zalesnění holin v obecním lese
- dokončení chodníku u Stolařství p. Křístka
- zbudování parkovací plochy a chodníku u hřbitovů
- instalace nových sloupů pro bezdrátový rozhlas na ul. U Obory, Jihlavské a Podloučky
- montáž zpětných klapek do odpadního potrubí ve sklepě ZUŠ, ZŠ a MC Andílci
- opravy místních komunikací provedla v srpnu firma Korekt DIPS, s.r.o.
- úprava dešťové vpusti na ul.Hladov a před nákupním střediskem, zhotovení nové dešťové vpusti na ul.Hladov před domem č.p.53
- vybourání a odstranění podlahy včetně štěrkové vrstvy v „Radničním sklípku“ – po vytopení sklípku v červenci r. 2010 byla podlaha i štěrková vrstva prosáklá (znečištěná)
vodou z kanalizace
- stavba části nového chodníku na ul. U Sýpky
Pro větší bezpečnost občanů při jejich přesunu ke Sportovnímu areálu města se
nám podařilo ve spolupráci s Dopravním inspektorátem v Třebíči a Správou silnic zajistit
nové značení krajnice vozovky, kde vznikla dělící čára prostoru pro chodce a umístění
výstražné dopravní značky A 22 (Jiné nebezpečí), doplněné dodatkovou tabulkou E 13
s piktogramem chodce.
Mohla bych se rozepisovat dále o kulturních, sportovních a společenských akcích,
které v našem městě proběhly, ale těch se jistě většina z vás zúčastnila a vyjmenovávat
ty, které nás do konce roku čekají není třeba, protože informace o nich najdete na webových stránkách města, budou hlášeny v rozhlase nebo je naleznete v tištěné podobě
ve vývěskách města.
Přeji Vám příjemné prožití babího léta a všem školákům a jejich učitelům pak hodně
úspěchů v nastávajícím školním roce.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
Zprávy z radnice
Na zasedání RM dne 22.6.2011 rada města schválila:
 přidělení bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou službou Hrotovice novému nájemci
a přidělení bytu č. 13 na nám. 8. května 1 v Hrotovicích.
 pokácení dřevin rostoucích mimo les, zeravu východního (tuje) na pozemku p.č.
186/6 a trnovníku akátu na pozemku p.č. 185 v obci a k.ú. Hrotovice.
 ukončení nájemní smlouvy mezi městem Hrotovice a nájemcem bytu č. 6 v DPS
Hrotovice dohodou ke dni 30. 6. 2011 ze zdravotních důvodů.
 snížení nájemného o 2 000,- Kč za měsíc červen 2011 nájemci bytu na ul. Mírová
404 za pronájem bytu z důvodu, že v bytě není dosud připojen správci sítí plynoměr
a elektroměr po jejich odpojení předcházejícím nájemcem a z tohoto důvodu je
snížena možnost užívání bytu.
5
 zapůjčení travního malotraktoru údržbáři MěÚ za účelem posečení farské zahrady
po pracovní době 23. a 24. 6. 2011 a dále mu schvaluje zapůjčení 30 ks plastových
židlí, 3 ks stolů a 3 ks slunečníků u příležitosti ukončení školního roku na farské
zahradě.
 nákup věcných cen v celkové hodnotě cca 3000 ,- Kč pro mužstvo starších žáků
fotbalového oddílu TJ Sokol Hrotovice, kteří se stali celkovými vítězi I. třídy Krajské
fotbalové soutěže.
neschválila:
 změnu v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v č.p. 2 o spolunájemce.
Souhlasí však se společným podnikáním v pronajatých prostorách města bez úpravy
nájemní smlouvy.
Na zasedání RM dne 14. 7. 2011 rada města schválila:
 stavební firmu Jiří Vrba a spol., Luční 484, Třebíč za dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Přístavba MC Andílci“ s nabídkovou cenou 1 499 997,- Kč včetně DPH.
 stavbu bazénu na pozemku p.č. 594/8 v obci a k.ú. Hrotovice dle přiloženého zákresu
žadatelů.
 přijetí a přerozdělení finančního daru od Kraje Vysočina ve výši 44 070,- Kč
na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských
služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích následovně:
ZŠ Hrotovice
22 000,- Kč
MŠ Hrotovice
11 035,- Kč
ZUŠ Hrotovice
11 035,- Kč.
 zpoplatnění užívání půdních prostor nájemníky bytů v č.p. 1 (zámek) v Hrotovicích
částkou 9,-Kč/m2 a měsíc.
 vyřazení nepotřebného majetku - hliníkové „L“ profily o rozměru 10 x 10 mm
v různých délkách a o váze 235 kg z evidence majetku a ukládá správci majetku
města tento nepotřebný materiál prodat ve sběrných surovinách za nejvyšší
výhodnou cenu.
 nákup vysavače LASKI VD 440/18-180 včetně zvedáku vysavače za celkovou cenu
92 950,- Kč od firmy Holý Agro z Moravského Krumlova.
 zakoupení pohárů a medailí pro soutěž v požárním útoku „O pohár města Hrotovice“
v počtu 12 pohárů a 42 medailí v celkové ceně do 7 000,- Kč.
 žádost pana Miroslava Kubáta, Hrotovice o souhlas se záměrem stavební akce
s názvem „Miroslav Kubát s.r.o. – Řeznictví a uzenářství, provozovna Hrotovice,
Zastřešení anglického dvora“ na pozemku p.č. 73/4 a 76/2 v obci a k.ú. Hrotovice.
 případný pronájem kancelářských prostor MěÚ Hrotovice, kde se nyní nachází soc.
úřad za účelem zřízení kontaktního pracoviště Úřadu práce od 1. 1. 2012 bezúplatně.
 záměr zřízení kontaktního pracoviště ÚP v Hrotovicích s možností rozšíření služeb.
Na zasedání RM dne 27.7.2011 rada města schválila:
 snížení dešťové vpusti u vjezdu do nemovitosti č.p. 602 na ul. Hladov v Hrotovicích
po levé straně vjezdu a pověřuje správce majetku města provedením této práce.
 vyjmutí návrhových ploch pro bydlení z Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice,
a to: p.č. 566/1 o výměře 15 601 m2 v k.ú. Hrotovice a části pozemků p.č. 613/1, 614,
599/2 a 668/2 o celkové výměře 6 400 m2 v k.ú. Hrotovice.
Na zasedání RM dne 10. 8. 2011 rada města schválila:
 ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Hrotovice a jednatelem spo6
lečnosti Optika U Věže s.r.o., Hasskova 7, Třebíč dohodou ke dni 31. 8. 2011 pod
podmínkou úhrady dlužného nájemného.
 zapůjčení obrazu Hrotovic od akad. malíře Ladislava Babůrka panu H. Babůrkovi,
Zvole u Prahy na dobu od 23. 10. 2011 do 20. 1. 2012 bezúplatně na základě
protokolu o výpůjčce za účelem uspořádání výstavy díla akad. malíře.
 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč TJ Sokol Hrotovice, Sokolská
289, Hrotovice na činnost mládeže ve II. pololetí 2011.
 novou výši nájemného za půdní prostory k bytům v domě č.p. 1 v Hrotovicích ve výši
6,- Kč/m2 a měsíc.
revokovala:
 svoje usnesení č. 17/7/2011 ze dne 14. 7. 2011 o stanovení výše nájemného
za pronájem půdních prostor na zámku v Hrotovicích.
Na zasedání RM dne 24. 8. 2011 rada města schválila:
 zateplení bytového domu č.p. 376 na ul. 1. máje v Hrotovicích na základě žádosti
Sdružení vlastníků jednotek, 1. máje 376 dle projektové dokumentace.
 výpověď z nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 21 v DPS Hrotovice dohodou ke dni
30. 9. 2011 pod podmínkou protokolárního předání bytu do tohoto termínu a úhrady
nákladů spojených s užíváním bytu.
 přidělení uvolněného bytu č. 21 v DPS novému nájemci
 rozšíření stanovišť tříděného odpadu o 7 nových míst v Hrotovicích dle návrhu
Ing. Petry Drábkové, referentky OVŽP MěÚ Hrotovice a dále schvaluje, aby svoz
tříděného odpadu včetně těchto rozšířených stanovišť i nadále zajišťovaly Technické
služby Moravské Budějovice (dále TSMB). RM pověřuje starostku města podpisem
dodatku smlouvy o zajištění svozu tříděného odpadu s TSMB.
 doinstalování a dofinancování protisněhových střešních zábran na střeše nad
ubytovací částí HZS Hrotovice v předpokládaném finančním nákladu do 5 000,- Kč.
 dodavatele výměny kanalizačního potrubí z 200 mm na 300 mm v ul. Horní Chalupy,
kterým bude Vodárenská a.s., Hrotovice.
 uspořádání sbírky použitého ošacení, lůžkovin, obuvi, přikrývek pro Diakonii Broumov
v posledním týdnu v měsíci září nebo prvním týdnu měsíce října 2011.
 žádost pana J. Koláře, bytem Milovice o souhlas se změnou užívání obchodních
prostor v domě č.p. 211 na ul. F. B. Zvěřiny v Hrotovicích na prodejnu potravin.
 vyplacení mimořádných odměn za I. pololetí roku 2011 ředitelům ZŠ a MŠ Hrotovice
doporučila:
 ZM ke schválení kupní smlouvu mezi městem Hrotovice jako kupujícím a vlastníky
pozemku p.č. 680/2 (lokalita Šajby) orná půda o výměře 2 660 m2 zapsaný na LV
č. 359 pro obec a k.ú. Hrotovice jako prodávajícími za kupní cenu celkem 2,- Kč.
 ZM ke schválení smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hrotovice jako
budoucím prodávajícím a budoucími kupujícími pozemku č. 12 o předpokládané
výměře 1 197 m2, který vznikne na základě geometrického plánu a nyní je znázorněn
v nákresu předpokládané bytové výstavby RD, výkres č. B3 – celková situace stavby
z.č. 07/2005, vypracované projekční kanceláří ETNA – Ing. Cejpek. Pozemek se
nachází v obci a k.ú. Hrotovice. Prodejní cena bude činit pro každého z budoucích
kupujících 1,- Kč.
Na zasedání RM dne 7. 9. 2011 rada města vzala na vědomí:
 vydané nesouhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Třebíč ve věci
žádosti o změnu umístění trvalého dopravního značení na ul. Bří Lohniských
v Hrotovicích. O bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zejména ochraně
7
chodců v této ulici bude uvažováno v roce 2012 osazením zpomalovacích
retardérů.
 informaci starostky o zrušení Mezinárodního cvičení ČR a Ozbrojených sil Velké
Británie s názvem „Létající nosorožec“ na našem území.
schválila:
 záměr stavební úpravy domu č.p. 196 na ul. Domky v Hrotovicích.
 žádost pana P. Kroupy, bytem Moravské Budějovice a vydává kladné stanovisko
k projektu „Úprava vstupu objektu smíšeného zboží – Kroupa“ na p.č. st. 72/3 v obci
a k.ú. Hrotovice a stavební úpravy na pozemku p.č. 86/1 v obci a k.ú. Hrotovice
spočívající v rozšíření stávajícího schodiště s novou rampou pod podmínkou
uzavření nájemní smlouvy na pronájem zastavěné části tohoto pozemku na dobu
určitou a po kolaudaci výše uvedených úprav objektu, uzavření kupní smlouvy
na zastavěný pozemek ve vlastnictví města.
 záměr stavby „Zřízení zpevněného nájezdu k RD č.p. 307, ul. Lidická, Hrotovice“ na
vlastní náklady majitele.
 způsob financování úhrady nákupu 14 nových kontejnerů na tříděný odpad mezi
městem Hrotovice a Technickými službami Moravské Budějovice.
 uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Euroklíč“ s Národní radou osob
se zdravotním postižením ČR, Partizánská 1/7, Praha 7.
 poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč Občanskému sdružení BABYBOX pro odložené
děti se sídlem Praha 10, Hájek 88 na zřízení a provoz schránek pro odložené děti
na základě uzavřené Darovací smlouvy.
 úhradu nákladů spojených s opravou poničeného bytu po přívalovém dešti
a zatečení do bytu č. 14 B na základě předložených dokladů za materiál, popř. služby
nájemcům bytu č. 14 B na ul. Mírová 404 a pověřuje správce majetku města zjistit
za účasti odborníků příčiny opakovaného zatékání do tohoto bytu a následně tyto
příčiny odstranit.
 dvě změny v projektu „Přístavba MC Andílci“ dle návrhu stavební firmy Jiří Vrba
a spol, Třebíč po schválení projektantem s úsporou finančních nákladů za cenu díla
ve výši 27 573,- Kč s DPH.
 realizaci zajišťovacích prací po demolici objektu č.p. 3 v Hrotovicích v roce 2011 v co
největším rozsahu, který bude odvislý od kapacitních možností pracovníků místního
hospodářství a v max. výši finančních nákladů do 364 000,- Kč.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 6. 2011 vzalo na vědomí:
 kontrolu usnesení z minulých zasedání
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
schválilo:
 po úpravě program zasedání ZM, ověřovatele zápisu pana Lubomíra Hadrabu
a Stanislava Hadrabu a Ing. Hutaře za člena návrhové komise.
 Úpravu rozpočtu města č. 1/2011 dle návrhu ekonoma
 prodej pozemku p.č. 691/149 zahrada o výměře 1 125 m2 v obci a k.ú. Hrotovice
panu I. Slepovi, Anglie a M. Charnikové za cenu 200,- Kč/m2 s termínem splatnosti
nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. V kupní smlouvě bude ošetřena faktická
stavba RD tak, aby nedošlo ke spekulativnímu nákupu pozemku a aby byly
splněny podmínky bezúplatného převodu tohoto pozemku do vlastnictví města
od Pozemkového fondu za účelem bytové výstavby. Dále bude v kupní smlouvě
uveden závazek města Hrotovice zajistit zasíťování všech stavebních míst v této
lokalitě ve schváleném časovém horizontu do 30. 6. 2012.
8
 záměr výkupu pozemku p.č. 11/1 o výměře 532 m2, p.č. 11/2 o výměře 265 m2, části
pozemku p.č. 11/3 o výměře 944 m2, pozemku p.č. 55 o výměře 925 m2, pozemku
p.č. 56/2 o výměře 388 m2 v obci a k.ú. Hrotovice
 uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/764/10LCD ze
dne 26. 4. 2010 mezi Českou spořitelnou a.s. a městem Hrotovice
pověřilo:
 starostku města jednáním s majiteli pozemků p.č. 11/1 o výměře 532 m2, p.č.
11/2 o výměře 265 m2, části pozemku p.č. 11/3 o výměře 944 m2, pozemku p.č.
55 o výměře 925 m2, pozemku p.č. 56/2 o výměře 388 m2 v obci a k.ú. Hrotovice
o možnost a podmínkách výkupu těchto pozemků
 starostku města k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č.
BZ/764/10LCD ze dne 26. 4. 2010 mezi Českou spořitelnou a.s. a městem Hrotovice
 starostku města písemně upozornit TJ Sokol na vhodnost osazení schodů
k Sokolovně zábradlím z hlediska zvýšení bezpečnosti ochrany zdraví zejména
u starších občanů
 správce majetku zajistit odstranění trčících kabelů na pozemku po bývalém tenisovém
hřišti na ul. Jihlavská
 správce majetku zajistit ořez suchých větví stromů na cestě k Novým rybníkům
ve vlastnictví města
 místostarostu jednat s panem Rapouchem, vedoucím Polesí Hrotovice, ve věci
ořezání suchých větví u stromů podél cesty k Novým rybníkům ve vlastnictví Lesů
ČR, s.p.
Společenská kronika
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:
Červen 2011
Vladimír Novák
80 let
Červenec 2011
Libuše Jílková
70 let
Srpen 2011
Ludmila Divišová
91 let
Karel Nechvátal
75 let Jaroslav Kalenda
80 let
Marie Jeřábková
94 let
Marie Veselá
70 let
Jana Berková
70 let
Růžena Malenová
85 let
Marie Popelková
80 let
Září 2011
Marie Gruzová
Venuše Drexlerová
Jiří Pavlíček
Ludmila Košťálková
92 let
80 let
85 let
85 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví a hodně pohody!
Navždy jsme se rozloučili s těmito našimi občany:
Josef Přepechal
Jana Klinerová
Pozůstalým v jejich rodinách projevujeme upřímnou soustrast.
9
Tonda Obal na cestách
V pondělí 12. září 2011 zavítal do Základní školy v Hrotovicích Tonda Obal na cestách
se svou putovní výstavou o zpracování a recyklaci odpadů. Město zorganizovalo tuto
akci pro žáky ZŠ ve snaze podpořit jejich vědomí odpovědnosti za životní prostředí
a zlepšit propagaci tříděného sběru odpadů.
Všechny děti od prvňáčků až po osmáky se dozvěděly, proč se třídí odpady, co
a jak se třídí, nebo jak se odpady recyklují, a to nejen z poutavé přednášky doplněné
poutavou prezentací a ukázkou vzorků materiálů vyrobených recyklací, ale také pomocí
her, ve kterých si děti samy vyzkoušely třídění odpadů.
Žáci základní školy si mohli poskládat maxidomino, kdy k sobě přiřazovaly druh
odpadu a vhodnou nádobu pro uložení odpadu (na fotografii žáci 4. tříd), vyzkoušet
házecí stěnu, kde vhazovaly míčky do kontejnerů správných barev, třídění odpadu
do barevných popelnic nebo skákání v pytlích.
Všichni zúčastnění dostali odměnu v podobě pexesa s tématikou odpadů a jejich
třídění a další drobné dárky.
Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu,
která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze i životní
prostředí.
Město Hrotovice tímto děkuji firmě EKO-KOM za spolupráci a těší se, že se zase
příště Tonda Obal vydá na cesty právě k nám.
Ing. Petra Drábková
Výzva občanům
Město Hrotovice vyzývá občany v souvislosti se záměrem vydání kalendáře na rok
2012 s fotografiemi z Hrotovic a okolí z fotografické soutěže „Pohledy z Hrotovic 2011“,
aby se přihlásili na Městském úřadě nebo v Městské knihovně, pokud budou mít zájem
si tento kalendář zakoupit, a to nejpozději do 20.10.2011.
Předpokládaná cena bude záviset od zájmu občanů a počtu výtisků a bude v rozmezí
50 – 80,- Kč.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
10
Setkání seniorů
1. říjen mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři.
Tento den je Mezinárodním dnem seniorů. Bohužel se jedná o skupinu obyvatel, která je
ve společnosti často opomíjena. Senioři jsou považováni za pasivní a neaktivní osoby,
a jsou vnímáni více jako přítěž než přínos. Zastavme na chvilku v tento den vír pracovních
starostí všedního života a vzpomeňme si na své blízké, na své rodiče, prarodiče. Stáří
je etapou života, která čeká každého z nás, proto bychom ji neměli ignorovat. I město
Hrotovice připravuje pro své občany – seniory tradiční Setkání seniorů. Čeká je příjemné
odpoledne s dechovou hudbou Moravanka Jana Slabáka se svými sólisty, na které
budou snad rádi vzpomínat. Srdečně tímto zveme všechny hrotovické seniory na sobotu
19. 11. 2011 v 16.00 hod do společenského sálu Sport-V-hotelu v Hrotovicích.
Na setkání se těší
Mgr. Hana Škodová, starostka
Mikulášská nadílka
Hrotovické děti budou v letošním roce očekávat Mikuláše se svou družinou
a pekelnými bytostmi v pondělí 5.12. 2011 v 16.00 hod. na prostranství u autobusového
nádraží. O zdařilý průběh večera se postará hrotovický Sbor dobrovolných hasičů.
Mgr. Hana Škodová, starostka
Hrotovicko tančí
V sobotu 27. 8. 2011 se uskutečnil ve Sportovním areálu města I. ročník nesoutěžní
přehlídky tanečních souborů s názvem Hrotovicko tančí. Pořadatelem celé akce bylo
Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko, které tvoří celkem sedmnáct obcí – Bačice,
Biskupice-Pulkov, Dalešice, Dukovany, Hrotovice, Krhov, Litovany, Odunec, Přešovice,
Račice, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice,Valeč
a Zárubice. Organizačně ji však zajišťovalo pouze město Hrotovice a nejvíce starostí
leželo na bedrech paní starostky Mgr. Hany Škodové. Zástupci jednotlivých obcí sdružení
jí tímto děkují za její osobní nasazení, které vedlo ke zdárnému průběhu a vyvrcholení
celé akce, ze které na závěr odcházelo více jak 400 spokojených diváků.
Na přehlídce vystoupilo celkem 17 souborů a více než 200 tanečníků z mateřských,
základních a základních uměleckých škol, tanečních škol a domů dětí a mládeže, které
předvedly širokou škálu svého tanečního umění – country tance, moderní , společenské
i folklorní tance, mažoretky. Své taneční umění předvedly tyto taneční soubory: Repetky
Moravské Budějovice, Hrotovčánek, Dancestep Třebíč, Country step Myslibořice
– mladší a starší, Ženy a děti z Jinošova, děti ze ZUŠ Hrotovice, děti ze ZŠ
Hrotovice, Taneční kroužek školní družiny při ZŠ a MŠ Dukovany, Dětský folklorní
soubor Rouchováček, TS SAKO ml. Hrotovice, taneční kroužek při ZŠ Dalešice,
Dancestep Jaroměřice nad Rokytnou, Bačické ženy, TS SAKO Hrotovice,
Z. Palátová a Z. Žanda, Hrotovice, Positive Třebíč.
Taneční odpoledne zpestřil návštěvníkům i účinkujícím svými dvěma vystoupeními
populární zpěvák Petr Bende a celá akce se mimořádně vydařila i díky krásnému počasí.
O občerstvení účinkujících i návštěvníků se postaral Sokol Hrotovice, kterému tímto
také děkujeme.
Celá akce se konala za výrazné finanční podpory Skupiny ČEZ a rovněž jim patří
naše velké poděkování.
Dana Růžičková, tajemnice Dobrovolného sdružení regionu Hrotovicka
11
Kulturní akce v Hrotovicích obrazem
Hrotovicko tančí
12
Hrotovická pouť
6. a 7. 8. 2011
13
Kontejnery na tříděný odpad
Město Hrotovice ve spolupráci s Technickými službami Moravské Budějovice rozšířilo
počet sběrných hnízd s kontejnery pro ukládání separovaného odpadu – plastů, skla
a papíru. Celkem přibylo 14 kontejnerů, z čehož jsou 3 na papír, 3 na sklo a 8 na plasty.
Kontejnery byly rozmístěny na ulicích Jihlavská, Dolní, Skryjská, Hladov, Sokolská,
Zákostelní a Akad. Práta, ostatní kontejnery také doplnily nekompletní sběrná místa
na ulicích Lidická a Podloučky. Nové kontejnery na papír a plast byly umístěny k Mateřské
škole. Rozmístění kontejnerů není definitivní, konkrétní umístění lze do budoucna měnit
podle intenzity jejich využívání a z důvodu lepšího zpřístupnění.
Doufáme, že z důvodu zkrácení dochůzné vzdálenosti pro občany nebude
separovaný odpad končit v popelnicích, ale díky třídění bude možné ho využít
ekonomicky a ekologicky přijatelnou cestou jako druhotnou surovinu. Kvalitním tříděním
papíru, plastu a skla je možné získat vyšší podporu od KS EKO-KOM, současně však
dochází ke snížení množství komunálních odpadů. Tuto skutečnost oceníme s platností
nového zákona o odpadech, kdy bude poplatek za skládkování zvýšen ze současných
500,- Kč/t na dvojnásobek.
Ing. Petra Drábková
Úpravy na hřbitově Církve Římskokatolické
Dne 1. 7. 2002 nabyl účinnosti Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád), který vydala
rada města a který upravuje provoz veřejných pohřebišť Církve Československé husitské
a Církve Římskokatolické v Hrotovicích. Řád veřejného pohřebiště je vyvěšen na obou
těchto pohřebištích pro informování návštěvníků a zejména nájemců hrobových míst.
V čl. 6 tohoto řádu jsou zakotveny povinnosti nájemců hrobových míst, mimo jiné při
zřízení hrobového zařízení (pomníku) si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště
a řídit se při provádění jeho pokyny. Toto se však až na výjimky nekoná a dochází
k živelným úpravám nebo opravám zařízení hrobových míst, zejména na pohřebišti
Církve Římskokatolické. Na pohřebiště nájemci nebo dodavatelé vjíždí vozidly a stává
se, že často způsobí škodu na ostatních hrobových zařízeních, tak jako se tomu stalo
i nedávno. Z tohoto důvodu přijalo město Hrotovice opatření a jedna polovina brány
bude v nejbližších dnech trvale uzamčena, právě z výše uvedených důvodů. Pokud bude
třeba, aby nájemce nebo dodavatel na hřbitov vjel, musí svoji činnost nejdříve ohlásit
na MěÚ Hrotovice, poté mu bude předán klíč k odemknutí brány, který po vykonání
práce zase vrátí na úřad. V neposlední řadě je toto opatření učiněno i proti případným
krádežím hrobových zařízení. Ráda bych ještě upozornila mimo jiné na tu skutečnost, že
dle odst. 7) čl. 6 řádu je nájemce hrobového místa povinen strpět číselné označení hrobů,
které bylo právě v minulých dnech provedeno, stejně jako na tu skutečnost, že nájemce
má za povinnost, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem,
narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa
a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob.
Dana Růžičková, tajemnice MěÚ
Zájezd do Polska za nákupy
Město Hrotovice pořádá dne 12. 11. 2011 zájezd na levné nákupy do Polska do tržnice
Těšín. Cena zájezdu je 350,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Hrotovice u paní
Bartoňové nebo Růžičkové do 14. října 2011. Peníze budou vybírány hotově při přihlášení
na Měú. Zájezd se uskuteční jenom v případě dostatečného zájmu a obsazení autobusu.
14
Koupaliště
V minulých dnech jsme prožívali poslední slunečné dny letošního léta, které bylo
místy rozmarné, přesto pro většinu z nás znamenalo jedno z nejpříjemnějších ročních
období. K této době samozřejmě neodmyslitelně patří nejenom pobyt v přírodě, ale
i pobyt u vody, a to jak u přírodních, tak i umělých koupališť. Tyto dvě možnosti nabízí
v obou případech klady i zápory pro rozhodnutí každého z nás. Pokud se rozhodneme
strávit letní den u přírodního koupaliště, máme většinou jistotu, že nebudeme na sebe
namačkáni na betonové nebo jinak zpevněné ploše. Na druhé straně nemáme jistotu,
v jak kvalitní vodě se koupáme.
Také Hrotovice mají zpracovanou studii na umělé koupaliště, které by přineslo
kvalitnější vodu v porovnání se současnou kvalitou, kterou má voda v přírodním
koupališti.
Samozřejmě vybudování takového koupaliště je záležitost velice nákladná v řádech
milionů korun. K této investiční částce je nutné rovněž vědět, jaké mohou být budoucí
provozní náklady. Z těchto důvodů jsme si provedli malý průzkum provozních nákladů
u tří nejbližších koupališť, a to v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Moravských Budějovicích
a Jemnici. Zjištěné náklady jsou orientační a nemusí přesně odpovídat konkrétní sezóně.
Jaroměřice uvádí, že náklady na jeden den provozu, pokud není koupaliště otevřeno,
jsou cca 2 154,- Kč/den a v případě provozu tj. otevření pro veřejnost cca 6 450,-Kč/
den. O nákladech v Moravských Budějovicích máme informaci za celý rok, kdy ztráta
provozu činí cca 2 000 000,- Kč/rok. Koupaliště v Jemnici vykazuje průměrnou roční
ztrátu ve výši 550 000,- Kč/rok. Tato čísla jistě nejsou zanedbatelná a uvedené částky
značně ovlivňují i rozpočty větších měst, než jsou Hrotovice.
V současné době se objevují nové trendy využívání přírodních koupališť, především
v sousedním Německu, kdy dochází k rozdělení vodní plochy a využívání přírodního
samočistícího efektu. Tyto trendy zaručují zajisté lepší vzhledovou i objektivní kvalitu
přírodního koupání, ale nikdy nemohou konkurovat chemicky upravované vodě
v umělých koupalištích. Jaká cesta bude schůdnější, ukáží následující ekonomické
možnosti nejen naší obce, ale celé společnosti.
Antonín Mlynář, místostarosta
Od našich dopisovatelů
Mateřská škola Hrotovice
Tak jak už to bývá během posledních pár let, i letos začal provoz v MŠ Hrotovice
zcela naplněnou kapacitou. V letošním roce došlo v pedagogickém sboru ke generační
výměně, kdy paní učitelky Jiřina Fukalová a Milada Janoušková odešly do zasloužené
penze, tímto jim ještě jednou za celý kolektiv MŠ přeji další spokojená léta. Na jejich
místa nastoupily na základě výběrového řízení, s přihlédnutím k potřebám a finančním
možnostem školy, dvě plně kvalifikované učitelky Lenka Staňková a Slávka Dobešová.
K povinnostem pedagogů také patří další vzdělávání a prohlubování učitelské
profese, proto se učitelky pravidelně účastní různých seminářů a vzdělávacích akcí
akreditovaných ministerstvem školství buď v centrech Národního institutu dalšího
vzdělávání, nebo v různých školských zařízeních. Koncem srpna jeden z takových
seminářů proběhl také u nás ve školce, přivítali jsme učitelky z blízkého okolí a s paní
lektorkou jsme strávily příjemné, poučné a velmi přínosné dopoledne.
Bc. Vladimíra Dobrovolná, ředitelka MŠ Hrotovice.
15
Hrotovské Sokolky dobývají svět
14. světová gymnaestráda, Lausanne 2011 – Meet the magic – setkej se s kouzlem!
Dva roky po úspěšné výpravě na sokolský slet do Ameriky jsme se letos vydaly se
sletovou skladbou „Kontrasty“ na 14. světovou gymnaestrádu do švýcarského Lausanne.
Gymnaestráda je nesoutěžní setkání sportovců z celého světa, pořádané každé
4 roky. Setkávají se na ni sportovci všeho věku, muži, ženy, invalidé, aby se podělili
o radost z toho, co v rámci svého pravidelného domácího sportování pro všechny
nacvičili. Česká výprava čítala téměř tisíc lidí a Hrotovice v ní tentokrát reprezentovaly
M. Fašungová, M. Kainová, A. Rakovská, R. Slatinská a J. Votavová.
Město Lausanne leží na břehu jezera Lac Lémen s asi 120 000 obyvateli. V době
gymnaestrády vzrostl počet obyvatel o více než 20 000 sportovců 56 zemí. Perfektní
organizaci zajišťovalo více než 4400 dobrovolníků.
Nedělní slavnostní zahájení gymnaestrády na olympijském stadionu Pontaise si nic
nezadalo se zahajovacím ceremoniálem olympijských her, chyběl snad jen ten oheň.
Po nástupu na tartanový ovál se každému musel zatajit dech při pohledu na zaplněné
tribuny, které nadšeně vítaly každou nastupující výpravu. Po celý týden pak probíhaly
na náměstích města podiová vystoupení a na nábřeží jezera koncerty hudebních skupin.
Každý večer se ve dvou hokejových halách konaly národní večery.
Město Lausane však nenabízelo pouze sportovní zážitky. Ve volných chvílích mohl
návštěvník nahlédnout na město z výšky dřevěné rozhledny v lesíku Sauvabelin nebo
z věže kadedrály Notre-Dane, navštívit rozličná muzea nebo pouze procházet nespočtem
nádherně rozkvetlých městských parků, z nichž se otevíraly široké pohledy na hladinu
ženevského jezera. Snad nikdo nevynechal prohlídku olympijského muzea, před nímž
v parku stoji socha Emila Zátopka a v němž jsou k vidění všechny olympijské pochodně
a medaile z novodobých olympijských her, ukázky historického i současného sportovního
vybavení a příběhy ze života slavných olympijských vítězů a postav olympijské historie.
Sportem a kulturou znaveni jsme mohli své unavené údy smočit přímo v ženevském
jezeře na plážích plovárny Bellerive.
Naše velké chvíle přišly v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, kdy jsme naostro
předvedli hromadnou skladbu „Kontrasty“ na ploše olympijského stadionu Pontaise.
Ve středu, kdy jsme neměli žádné sportovní povinnosti, jsme se vydali na poznávání
širšího okolí ženevského jezera. Navštívili jsme městečko Vevey, které se chlubí
nejstarším ještě dřevěným hradem v Evropě. Dále jsme cestovali do městečka Montree,
které rád navštěvoval zpěvák skupiny
Queen Freddie Mercury, a kde je pohřben
slavný herec Charles Chaplin se svou
poslední ženou Oonou.
Páteční volný den jsme věnovali
návštěvě Ženevy, procházeli jsme se
po starobylých uličkách, navštívili jsme
kostel zasvěcený svatému Petru a Pavlu
a také nakoupili malé dárečky pro naše
nejbližší, kteří už na nás doma netrpělivě
čekali.
Při sobotním závěrečném ceremoniálu
pak stadion Pontaise shlédl úryvky
z několika velkých podiových skladeb.
Na závěr ceremoniálu švýcarští organizátoři
16
předali pomyslný štafetový kolík dalšímu pořadateli finským Helsinkám 2015 tentokrát
pod heslem „Make the earth more- rozpohybuj svět.“ Poté se pestrobarevný průvod
vedený stovkami dobrovolníků s finskými vlaječkami vydal na pochod městem na nábřeží
Pellerive vstříc večerní taneční párty a nočnímu ohňostroji. No ale v té době už naše
výprava nasedala do autobusů a odjížděla domů plna nádherných zážitků.
Marie Kainová
Základní škola Hrotovice
Naše škola zahájila nový školní rok chudší o jednu třídu a o jednoho učitele. Nastoupilo
245 žáků, o 17 méně než loni. O to více se musíme snažit, abychom se přiblížili loňskému
úspěchu, kdy jsme v soutěžích dosáhli nejlepšího výsledku za posledních 21 let. Přivítali
jsme 26 nových prvňáčků a 4 nové žáky z Dalešic do 6. třídy. V letošním školním roce
vyučuje na škole 21 pedagogických pracovníků, z toho 18 učitelů a 3 vychovatelky.
Přes prázdniny došlo ke 3 změnám v pedagogickém sboru. Ze školy odešly Mgr. Ivana
Mašová a Mgr. Hana Kašparová. Na 2. stupeň nastoupila jako učitelka Čj a Vo slečna
Romana Vlašínová. Ke změnám třídních učitelů došlo ve třech třídách. Třídním učitelem
v 1. třídě je paní učitelka Mgr. Lenka Bulová, třídní učitelkou v 5. třídě Mgr. Růžena
Slatinská a v 6. třídě Mgr. Kateřina Lohniská. U ostatních tříd třídní učitelé pokračují. Mrzí
nás, že 2 žáci musí pro slabý prospěch opakovat ročník. Neuspěli totiž ani po opravných
zkouškách. Výuka podle našeho nového školního vzdělávacího programu Škola pro
život, škola pro všechny, bude probíhat již 5. rokem a poprvé ve všech třídách.
Škola žila i o prázdninách, kromě prací na opravě komínu na kotelně a oddělení
topení MŠ a ZŠ ve sportovní hale proběhla 2 soustředění basketbalistek a tradiční
kemp stolního tenisu. „Tréninkový kemp jsme pořádali letos celkem už podesáté
a v posledních letech jsme se usídlili v Hrotovicích, kde jsme ve sportovní hale ZŠ
nalezli ideální podmínky pro trénování,“ uvádí pro internetový deník Vysočina-news.cz
předseda oddílu stolního tenisu Spartaku Pelhřimov a zároveň hlavní organizátor a duše
kempu Miloslav Kubiska. Tréninkový kemp v Hrotovicích je skutečně nejlépe obsazeným
letním soustředěním na Vysočině, jehož se až na výjimky účastní všichni hráči krajských
a ligových úrovní od juniorů až po žákovské kategorie. „Letošního týdenního soustředění
se účastnilo 25 hráčů z celé Vysočiny. Někteří hráči, kteří tu začínali jako nejmladší
žáčci, nám už za ta léta z mládežnických kategorií odrostli. Nás však těší, že i přesto
se každým rokem hlásí a stále projevují zájem se do Hrotovic vracet. Kromě toho, že si
kvalitně zatrénují mezi sebou, v rámci sparingů předávají své zkušenosti a dovednosti
mladším účastníkům kempu,“ uvádí dále Miloslav Kubiska.
PaedDr. František Kašpárek, ředitel školy
Školní klub ZŠ Hrotovice
Folklórní soubor Hrotovčánek a taneční skupina SAKO se poslední prázdninovou
sobotu zúčastnili nesoutěžní taneční přehlídky nazvané HROTOVICKO TANČÍ. Výběrem
z tanců se předvedla děvčata Hrotovčánku v překrásných horáckých krojích a přispěla tak
ke skvělé náladě. I taneční skupina SAKO vystoupila se svým krátkým tancem a ukázala,
jak skvěle se dá trávit volný čas. Taneční figury a choreografii nacvičila pod vedením
žáků 9.ročníku Pavla Dobrovolného a Aničky Chromé, kteří taktéž na této přehlídce
vystoupili se svým tanečním uměním. Všem dětem se vystoupení velice podařilo a patří
jim velký dík. Touto cestou bych chtěla poděkovat také rodičům za pomoc s přípravou
dětí a hlavně maminkám, za nádherně naškrobené a vyžehlené kroje a těším se na další
spolupráci v letošním školním roce.
Renáta Holíková, vychovatelka školního klubu
17
Základní umělecká škola Hrotovice
Základní umělecká škola připravuje na 24. října koncert žáků k výročí vzniku republiky.
Naprostou novinkou letošního roku bude série čtyř adventních koncertů, které se
uskuteční díky dobré spolupráci školy s římskokatolickou farností a Městem Hrotovice.
Město poskytne finanční prostředky na úhradu honorářů pro pozvané umělecké
soubory, farnost umožní konání koncertů v kostele sv. Vavřince a Základní umělecká
škola zajišťuje dramaturgii koncertů včetně pozvání dvou předních pražských hudebních
souborů (Musica da chiesa - 27.11.2011 a Capella ornamentata - 4.12.2011). Poslední
dva adventní koncerty (11. a 18. prosince) budou z domácích zdrojů.
PhDr. František Malý, ředitel ZUŠ
„MATEŘSKÉ CENTRUM ANDÍLCI“, O.S. HROTOVICE
MC Andílci k Vám přichází s výčtem akcí a aktivit, které pro Vás
připravujeme na podzim. Uzávěrka Zpravodaje nás vždycky
zastihne v době příprav programu na nadcházející období, proto
jsou některé aktivity uvedeny bez termínu.
Velice děkujeme všem našim příznivcům za podporu a za velkou pomoc maminkám při
úklidu centra.
Mějte krásné babí léto!
Říjen:
Kurz plavání a saunování pro batolata od 1 roku – přihlášky a bližší informace
na [email protected] nebo 605/482 656.
Kurz plavání a saunování pro děti od 5 let - přihlášky a bližší informace na [email protected] nebo 605/482 656.
Pravidelné lekce jógy s Ing. Simonou Stejskalovou od 3. 10. v 17.30
ve Sport-V-hotelu
Bulharsko aneb „Potkej svět v mateřských centrech“ – pojďte se s námi
seznámit s bulharskými zvyky, tradicemi, kulturou, jídlem - 10. 10. Připojujeme
se k mezinárodní kampani MINE 11-10-10 „Potkej svět v mateřských centrech“.
Jedná se o mezinárodní den mateřských center a letos bude pozornost věnována
Bulharsku.
Praktický seminář s Mgr. Ivou Mackovou: Modelové situace rozhovorů
v konfliktní či krizové situaci - 12. 10. v 16.30.
Individuální poradenství při hledání zaměstnání s Mgr. Pavlou Nečasovou
- 14. 10. od 9.00 do 15.00. Hlídání dětí zajištěno. Nutné přihlášení a bližší informace
na [email protected] nebo 605/482 656.
Eko říjen:
- Ochutnávka čajů z prodejny se zdravou výživou – 12. 10. v 10.00
- Výtvarné dílničky: eko-výrobek – 13. 10. v 10.00
- Zdravé vaření – 18. 10. v 16.30
Seminář s Mgr. Evou Kneblovou: Mýty a omyly ve výchově – jak v dobrém úmyslu
dát našim dětem to nejlepší, občas můžeme docílit pravého opaku - 20. 10. v 16.30.
Screeningové vyšetření zraku dětí 25. 10. v 16.30 – nutné přihlášky do 19. 10.
Bližší informace na [email protected] nebo 605/482 656.
Listopad:
Rukodělné aktivita pro všechny: Tvorba z křišťálové pryskyřice s Milkou
Lidmilovou 9. 11.
18
Seminář s Mgr. Lucií Polákovou: Autogenní trénink a léčivá síla příběhů – 20. 11.
Seminář na téma: Jak nevyhořet na mateřské či rodičovské dovolené – kde brát
energii na každodenní rutinu (vhodné i pro tatínky) – 23. 11. s Mgr. Evou Kneblovou
Burza hraček a sportovních potřeb - termíny budou upřesněny
Martinský lampionový průvod
Listopadový medový týden – tradiční prezentace a prodej kosmetiky s obsahem
medu a nabídka včelařských produktů vč. ochutnávky s Jitkou Kurtinovou
Adventní vyrábění
V průběhu října pro Vás také připravujeme kurz němčiny pro dospělé (přihlášky na tel. č.
724 658 924) a dle zájmu dopolední hlídání dětí 1 – 2x týdně.
Bližší informace o jednotlivých akcích a programech najdete
na www.andilci-hrotovice.cz nebo e-mailu: [email protected]
Přijďte do „Andílků“, těšíme
se na Vás.
Bc. Lenka Hájková,
Mgr. Zdeňka Šmahelová
„Mateřské centrum Andílci“,
o. s.
Foto:
Prázdninové
tvoření
pro
děti a rodiče s Mgr. Lucií
Polákovou na zahradě MŠ
Mstěnice a Nekudovi
Vzpomínka k pátému výročí úmrtí Vladimíra Nekudy (*27.5.1923, +10.5.2006) a jubileu
57. narozenin Rostislava Nekudy (+ 25.9.1954).
Středověké sídliště Mstěnice, jehož počátky sahají až do časů Velké Moravy a jejichž
hlavní rozvoj se udál 12. a 13. století, zaniklo v roce 1468 za vpádu uherských vojsk. Pak
toto místo upadlo do zapomnění.
Jako unikátní příklad pro sledování historie zemědělských usedlostí si brněnský
badatel Vladimír Nekuda vybral Mstěnice na území hrotovického katastru. Byly jedním
z jeho hlavních zájmů mezi několika zaniklými vesnicemi. Započal zde pracovat v roce
1960 a až do své smrti se zajímal o pokroky svého syna, jemuž předal výzkum v Mstěnicích
roku 1968. Vždyť jeho syn už od studentských let se zde podílel na výzkumu.
Souhrn poznatků o Mstěnicích vydali oba autoři během několika let v třech publikacích.
V. Nekuda: Mstěnice, Zaniklá středověká ves u Hrotovic 1, Hrádek, tvrz, dvůr,
předsunutá opevnění. Brno. Muzejní a vlastivědná společnost, 1985.
R. Nekuda, V. Nekuda: Mstěnice, Zaniklá středověká ves u Hrotovic 2, Dům a dvůr
ve středověké vesnici. Brno, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzejní
a vlastivědná společnost v Brně, Nadace Skanzen středověké vsi Matenice,
1997.
V. Nekuda: Mstěnice, Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 3, Raně středověké sídliště.
Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Moravské zemské muzeum
v Brně, 2000.
19
Kromě toho vydal Nekuda mladší souhrnnou publikaci o venkovských sídlištích
v Evropě a zvláště na Moravě, kde údaje o Mstěnicích tvoří nepominutelnou část
výkladu. V knize je shrnuto poznání za desetiletí výzkumu středověkých sídlišť.
R. Nekuda : Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě. Brno, Muzejní
a vlastivědná společnost, 2002.
Výzkum v Mstěnicích byl přerušen či ukončen pro nedostatek financí v posledních
letech, když nejpodstatnější část výzkumu se zdařilo vykonat.
Radan Květ
Terénní program K-centra Noe nejen pro uživatele drog
V Hrotovicích probíhá jedenkrát týdně terénní program, což je jedna ze služeb
K-centra Noe se sídlem v Třebíči. K-centrum Noe je pro upřesnění víceúčelové
regionální zařízení pro problematiku drog. Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně
s uživateli nelegálních nealkoholových drog, ale také s lidmi po léčbě závislosti, s jejich
rodiči a blízkými.
Terénní program vypadá tak, že každý týden do Hrotovic přijede pracovník a snaží
se aktivně vyhledávat uživatele nelegálních nealkoholových drog v jejich přirozeném
prostředí, navázat s nimi kontakt, vytvořit důvěru, minimalizovat jejich zdravotní rizika
spojená s užíváním drog a pracovat s nimi na motivaci tak, aby v ideálním případě došlo
k rozhodnutí k léčbě. Primární je především pro nás ochrana veřejného zdraví a zejména
princip snižování škod – program Harm reduction. Tento program zahrnuje aktivity,
které směřují k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti,
ke snížení zdravotního a psychického poškození a sociálního úpadku drogově
závislých.
V Hrotovicích jste si mohli všimnout informačních samolepek na sloupech, sirek
s logem a informacemi v některých hospodách a případně narazit i na jednorázové
zdravotní balíčky v lékárnách. Pro školy naše zařízení pořádá besedy a přednášky
a umožňuje exkurze přímo v našem zařízení.
Uživatelé drog mohou v terénu využít výměny injekčního materiálu, testů na HIV,
HCV, Syfilis a těhotenských testů a obdržet zdravotní materiál pro snížení škod,
který je určen převážně pro jejich bezpečnost. Ale mohou využít také poradenství,
informací z oblasti zdravotní a sociální, možností léčby či informací o bezpečném užívání
a sexu.
Můžete se na nás obrátit i v případě nálezu pohozených použitých injekčních
stříkaček, které pracovníci v terénu sbírají v ochranných rukavicích do speciálních
kontejnerů a dopravují je na K-centrum Noe, kde jsou bezpečně uloženy a poté
jsou odvezeny a zlikvidovány specializovanou firmou. Použitý injekční materiál může
nalézt kdokoliv a hrozí mu poranění o jehlu či případná nákaza žloutenkou nebo jinou
infekční chorobou. Těmto situacím chceme zabránit a celkově ochránit veřejné zdraví
vás všech. Proto by jsme vás chtěli požádat o spolupráci, aby jste na pohozené jehly
nesahali a obrátili se v případně takového nálezu na naše zařízení, které je bezpečně
zlikviduje.
Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat, tak naše
zařízení sídlí na ulici Hybešova 10, 674 01 Třebíč a telefon je 568 840 688 nebo terénní
telefon 776 158 489.
Můžete využít anonymní poradny na e-mailové adrese [email protected] nebo
nahlédnout na naše internetové stránky www.kcentrumnoe.cz.
K centrum Třebíč
20
Rybářské závody mládeže
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Hrotovice pořádala dne 17. 9.
2011 rybářské závody mládeže (do 15 let) na Dolním rybníku v Hrotovicích. Soutěžilo
se v lovu ryb na jednu udici a jeden návazec a to libovolnou rybolovnou technikou.
Délky jednotlivých ulovených ryb se sčítaly. Vítězem těchto závodů se stal Pavel Vrbka
z Ostašova výkonem 527 cm ulovených ryb, na druhém místě se umístil Matěj Líbal
z Popůvek výkonem 502 cm, třetí byl Michal Fiala z Hrotovic výkonem 490 cm.
Tito mladí rybáři obdrželi
rybářský prut s navijákem, také
ostatní závodníci, kteří se umístili
na dalších
místech
obdrželi
hodnotné ceny jako podběráky,
židličky, podložky atd. Největšího
kapra o délce 54 cm a váze
3,5 kg ulovil Filip Rousek z Popůvek.
Hlavními sponzory této vydařené
akce byli ing. Bronislav Vala a firma
MICo, spol. s r.o., kterým touto
cestou děkujeme.
Ing. Libor Fiala,
jednatel MRS o.s. MO Hrotovice
XII. ročník soutěže o pohár města Hrotovice
Dvanáctého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 31 družstev mladých hasičů,
rozdělených do dvou kategorií mladší a starší žáci. Mladších žáků bylo 14.družstev
a starších žáků 17 družstev. Mladí hasiči soutěžili v požárním útoku o body do Okresní
ligy. Tato soutěž se řídí pravidly hry PLAMEN. Celkové výsledky, v mladší kategorie.
1. místo Výčapy A, 2. místo Výčapy B, 3. místo Rokytnice, 4. místo Hrotovice. Starší
kategorie. 1. místo Heraltice, 2. místo Petrovice, 3. místo Jaroměřice, 4. místo Stařeč A.
Hlavním partnerem akce byla Skupina ČEZ.
Pavel Veselý, jednatel SDH Hrotovice
21
Víte, že
• Memoriál Davida Janouška ve stolním tenisu bude ve sportovní hale ZŠ 17. 12.
2011
• listopadový jarmark 26. 11. 2011
• se bude v městské knihovně konat burza dětského oblečení? Čisté, použité
ale neopotřebované oblečení v maximálním počtu 40 ks na osobu přineste v pytlích
nebo krabicích se seznamem a oceněné do městské knihovny. Sběr bude probíhat
v půjčovní dny (pondělí, středa, pátek) v posledních dvou týdnech měsíce října, tj. od 17. 10 do 31.10. 2011.
• Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení
ve dnech 3. a 4. října 2011 9.00 - 12.00 a 13.00 -18.00 v autobusové čekárně.
Ze sportu
Od vysoké sítě
Do nové sezóny 2011/12 vstoupili volejbalisté sérií turnajů a přátelských utkání.
V Bezděkově jsme zvítězili, v Polné jsme obsadili 2. místo. Na Vranovském létě jsme
postoupili ze skupiny do čvrtfinále. Vybojovali jsme první místo v Antukové lize Vysočiny.
V přátelském utkání jsme porazili Sokol Šlapanice 3:1. Ještě nás čeká přátelské
utkání v Drásově, memoriálu Jaroslava Havelky v Třebíči a memoriál Karla Lázničky
ve Šlapanicích. Do nové sezóny vstoupíme 1. října v Dřevěnicích.
Těšíme se na Vaši návštěvu při mistrovských utkáních, které se budou hrát vždy
v sobotu v hale ZŠ, hrací den je sobota. – viz. rozlosování.
Podzim 2011
1+2. kolo /
01.10. 11
3+4. kolo /
08.10. 11
5+6. kolo /
15.10. 11
7+8. kolo /
22.10. 11
29.10. 2011
9+10. kolo / 05.11. 11
11+12. kolo / 12.11. 11
19.11. 2011
13+14. kolo / 26.11. 11
15+16. kolo / 03.12. 11
17+18. kolo / 10.12. 11
Dřevěnice - Hrotovice
Hrotovice - Hronov
Ústí n. O. – Hrotovice
Hrotovice - Choceň
Volno
Střelice - Hrotovice Hrotovice - Malšovice
Volno
Znojmo - Hrotovice
Hrotovice - Č. Třebová
Kerhartice - Hrotovice Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Začátek prvního utkání je v 10:00 hod., druhé utkání začíná v cca 13:00 hod.
Více informací na: www.hrotky.estranky.cz
Na naši činnost nám přispívají: Sport V hotel Hrotovice a Město Hrotovice
22
Jiří Kolouch
23
„Sluníčko“ před a po demolici
Zpravodaj města Hrotovice 3/2011
Čtvrtletník, vydává Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, IČ 00289426.
Místo a datum vydání: Hrotovice, 30. září 2011, reg. MK ČR E 11639, náklad 750 ks.
Redakce: Eva Lorencová, tel.: 568 860 126, [email protected]
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, [email protected]

Podobné dokumenty