Echo-200 - Firma PIP

Transkript

Echo-200 - Firma PIP
Zpravodaj Městské části Praha-Řeporyje
23. ročník n leden 2014 n Číslo 200
Řeporyjské
Obsah Echa
Slovo starostky • Soutěž o nejkrásnější vánoční okno - - - - 2
Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Řeporyje … 16. 12. 2013 - - - 3
Výbor pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje - - - - - - - 4
Grant 2014 • Svoz nebezpečného odpadu - - - - - - - - - - - - 5
Základní škola Řeporyje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6–7
Mateřská škola Řeporyje • MC Prokůpek - - - - - - - - - - - - - 8
Výtvarná soutěž • Informace z Dopravního podniku - - - - - 9
Charakteristika hl. m. Prahy - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10–12
Kronika obce Zadní Kopaniny • Bubec - Kavárna - - - - - - - 13
Daňový sloupek - daňová evidence - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Hasiči • 200. výročí Řeporyjského Echa - - - - - - - - - - - - - - 15
Pražská plynárenská • Známá i neznámá zkratka ABI
Křesťanský sloupek • Přání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Zprávy z Gymstaru • Inzerce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Inzerce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18–20
echo
o
l
s
í
č
200.
a
h
c
E
o
h
é
k
s
j
y
r
o
Řep
Foto: Petr Pacner
Řeporyjské Echo 200
1
Aktuality z Městské části
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané.
M
ěsíc leden je za námi a poprvé za tuto
zimu jsme pocítili teploty pod 10
stupňů. Doposud nás však nepřekvapila žádná bohatá sněhová nadílka a tak
jsou prozatím chodníky i komunikace dobře
schůdné.
Po krátkém období klidu opět začneme
s dalšími stavebními pracemi, které s sebou
přinesou nutná omezující dopravní opatření.
První akcí, která bude zahájena 24. února, bude pokračování v budování dešťové
kanalizace, nového povrchu komunikace
a chodníků v oblasti od lékárny na Smíchovské ulici směrem k Řeporyjskému náměstí
po vyústění ulice Na Tržišti naproti pizzerii.
Pokračování výstavby dešťové kanalizace
v tomto úseku je naprosto nutné, aby se dobudoval svod dešťové vody ze Smíchovské
ulice i Jáchymovské přímo do Dalejského
potoka na náměstí. Do této nové větve se
bude přepojovat i dešťová kanalizace z ulice
Nad Schody. V této souvislosti upozorňuji
obyvatele této oblasti a ulice Nad Schody, že
před přepojením provedeme odběry vzorků
z uličních vpustí na dešťovou kanalizaci, zda
neobsahují nepovolené splašky. Odhaduji, že
splašková kanalizace byla vybudována v ulici
Nad Schody před více než 10 lety a byl dán
tedy dostatečný časový prostor pro řádné
napojení nemovitostí do splaškové kanalizace.
Od 24. února bude v tomto úseku (od lékárny po pizzerii) Smíchovská ulice uzavřena
pro autobusy MHD i automobily. Stavba zajistí
plynulý a bezpečný pohyb pěších. Plánovaná
doba uzavírky činí 75 dní. Definitivní dopravní
opatření není doposud stanoveno. Jako jedna
z možných variant se jeví použít jako objízdnou trasu pro MHD a automobily ulici K Třebonicům a Jinočanskou spojku a na druhé straně
stavby ulici Jáchymovskou a Pavlovickou.
Komplikovanější bude pro rezidenty výjezd
z ulice Ke Zdravotnímu středisku. Generální
dodavatel této stavby je firma Eurovia, subdodavatel dešťové kanalizace je firma Čermák
a Hrachovec. Investorem stavby je MHMP.
Další akcí, kterou pro letošní rok připravujeme, je zahájení výstavby akce TV Řeporyje,
etapa 0023 – vybudování splaškové kanalizace
v oblasti Všerubská a Dalejská a dobudování
vodovodu ze Zmrzlíku na Zadní Kopaninu.
K zajištění potřebných finančních prostředků
na tuto akci, opět v řádu přes 100 mil. Kč bez
DPH, se nám podařilo poměrně náročnými
jednáními na Magistrátu hl. města Prahy (dále
Soutěž o nejkrásnější vánoční okno
1. místo: Honzíkovi, Nad Schody
Aktuality z MČ
MHMP) prosadit delimitaci této akce na Pražskou vodohospodářskou společnost (dále
PVS). Zastupitelstvo MHMP na svém zasedání
konaném dne 23. ledna 2014 tuto delimitaci
schválilo a otevřelo tak cestu k zainvestování
této výstavby PVS, která v rámci svých finančních plánů bude s těmito prostředky počítat.
Dokončení této rozsáhlé akce je plánováno
do konce roku 2015.
O podrobnostech Vás budu informovat
v dalších číslech Echa.
A nyní na závěr ještě jedno upozornění pro
řidiče najíždějící z Ořešské ulice do Horšovské.
Horšovská ulice není ulicí hlavní, to znamená,
že zde platí klasická přednost zprava. Naprostá
většina projíždějících řidičů však tuto zásadu
nerespektuje a často zde dochází ke kolizním
situacím, kdy pouze z důvodu předvídavosti
řidičů vyjíždějících z bočních ulic zprava nedochází k větším dopravním nehodám. Prosím,
dodržujte dopravní předpisy a respektujte
pravidlo přednosti zprava. A hlavně, jezděte
pomalu!
Přeji hezké prodlužující se dny – neboť
na Hromnice o hodinu více!
Marcela Holovská
starostka
Úřad MČ Praha-Řeporyje
přeje Všem, kteří měli
v měsíci lednu
narozeniny, vše nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti
a štěstí v osobním životě.
Vlasta Borovičková
Obec Baráčníků
Dne 9. února se bude konat
Společenské odpoledne
od 14.30 hod. v restauraci U Žbánků.
Srdečně zve Obec baráčníků Řeporyje.
3. místo: Marie Kejhová,
Drahotínská ulice
Blahopřejeme všem kteří vyhráli a těm
ostatním přejeme úspěch zase příští rok.
2. místo:
Marie
Vaňatová,
MČ Praha-Řeporyje ze dne 16. 12. 2013
Zápis z jednání č. ZMČ23 konané dne 16. 12. 2013
Přítomni: starosta - Ing. Marcela Holovská; Ing. Marie
Plocková - 1. zástupce starosty; Vojtěch Kuchař - 2.zástupce starosty; Petr Pacner - zastupitel; Bc. Zdeněk
Bláha - zastupitel; Antonín Král - zastupitel; David
Roznětinský - zastupitel; František Blažek - zastupitel;
tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Pavel Novotný, DiS., Mgr. Ing. Jan Liška
Neomluveni: Mgr. Zdeněk Zajíček
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se záměrem investora firmy EBAY 69, s.r.o. na vybudování přístavby zimní zahrady restaurace v ulici
Jáchymovská 613/1, Praha 5.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: V 17.14
hodin se dostavil člen ZMČ Praha-Řeporyje p. Antonín
Král V 17.18 hodin se dostavil člen ZMČ Praha-Řeporyje
p. František Blažek)
Starostka Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájila jednání v 17.07 hodin, přivítala
přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a vyvěšeno. Při zahájení jednání je přítomno
šest z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
6. Žádost o vyjádření pro vydání ÚR - Vila Řeporyje na parc.č. 266/1, 266/2, 269/1, 269/2 vše v k.ú.
Řeporyje, vč. přípojek inž. sítí.
Usnesení číslo: 0251/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s předloženou PD na akci: „Vila Řeporyje na parc. č.
266/1, 266/2, 269/1, 269/2 všechny v k.ú. Řeporyje
včetně přípojek inž.sítí z ulice Nad Schody“ pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou. Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. ing. Marii Plockovou a p. Vojtěcha Kuchaře.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Petra Pacnera a p. Bc. Zdeňka
Bláhu. Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v rozšířeném rozsahu tak, že se rozšiřuje bod různé takto:
19. Různé - ZO Českého svazu včelařů Řeporyje - žádost
o bezplatné zapůjčení prostranství pro konání Medového odpoledne v Řeporyjích.
20. Různé - žádost o souhlas se stavbou „RD v Řeporyjích“ včetně povolení vjezdu na pozemek.
21. Různé - Sentu, a.s. - žádost o uzavření smlouvy
o provedení stavby.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Žádost o vydání stanoviska pro vydání ÚR a SP
na přístavbu zimní zahrady k restauraci v areálu
u Sokolovny.
Usnesení číslo: 0250/2013/ZMČ23
7. Žádost o vyjádření k provozu v Domě u Agáty
a k vybudování dešťové přípojky
Usnesení číslo: 0252/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
úmysl majitelů pozemku parc.č. 745 v k.ú. Řeporyje
vybudovat a uvést do provozu nestátní zdravotnické
zařízení, které bude sloužit jako Léčebna dlouhodobě
nemocných. Ke stavbě již městská část vydala kladné
stanovisko v rámci územního řízení. Na pozemku
parc.č. 744 v k.ú. Řeporyje je již v provozu budova zdravotního střediska stejných majitelů, kde sídlí obvodní
lékaři zajišťující péči pro občany MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
8. ZŠ Řeporyje-žádost o přidělení finančních
prostředků k zakoupení konvektomatu do školní
jídelny
Usnesení číslo: 0253/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
související 0229/2013/ZMČ22
1) bere na vědomí
paní ředitelkou základní školy předložené cenové
nabídky od tří dodavatelů na elektrický konvektomat
UNOX XVC 905, z nichž jako cenově nejvýhodnější byla
dodána p. XXXXXXX XXXXXXXXX, prodej a opravy
velkokuchyňských strojů - Gastro technika. Celková
částka pro pořízení konvektomatu, příslušenství a prací
nezbytných pro připojení včetně revize elektro činí cca
276.801,- Kč.
2) bere na vědomí
paní ředitelkou základní školy předložený aktuální stav
investičního fondu ZŠ Praha 5-Řeporyje a požadavek
na investice pro rok 2014. Investiční akce do konce roku
2013 nejsou plánované.
3) ukládá
paní ředitelce základní školy zakoupit konvektomat
s ohledem na nevyhovující stav stávajícího zařízení
z prostředků vlastního investičního fondu základní
školy. Toto řešení je nejvhodnější z toho důvodu, že
prostředky investičního fondu ZŠ nemohou být použity
na rekonstrukci hřiště v areálu základní školy, jak bylo
uvažováno, protože hřiště je v majetku městské části
nikoli základní školy.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
9. Odpisový plán ZŠ Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0254/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpisový plán Základní školy Praha 5-Řeporyje dle
přílohy č. 1.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
10. Odpisový plán MŠ Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0255/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpisový plán Mateřské školy Praha 5-Řeporyje dle
přílohy č. 1.
2) bere na vědomí
ředitelkou mateřské školy předložený plán materiálního vybavení a oprav na rok 2014 včetně požadavků
na městskou část.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
11. Rozpočtové změny č. 6/2013
Usnesení číslo: 0256/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové změny č. 6/2013 v souladu s přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
12. Knihovní řád včetně ceníku služeb organizační složky Místní knihovna Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0257/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
nové znění Knihovního řádu Místní knihovny Praha
5-Řeporyje s účinností od 1.1.2014 včetně přílohy č. 1,
kterou je ceník služeb.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
13. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku
Usnesení číslo: 0258/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření předloženého dodatku ke smlouvě
o nájmu pozemku s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
a bere na vědomí, že záměr byl zveřejněn na úřední
desce úřadu od 10. 12. 2013, velikost pronajímané
plochy 1078 m2, vše v k.ú. Řeporyje, z toho parc.č.
Zpravodaj Městské části Praha-Řeporyje. / www.prahareporyje.cz
Redakční rada: M. Holovská, P. Pacner, P. Novotný, M. Plocková, Z. Šťastný
Adresa redakce: * Řeporyjské echo, Úřad MČ Praha-Řeporyje,
Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, tel.: 251 625 794, fax: 251 625 929
Výroba: Firma PIP, Konopova 431/6, Praha 5-Řeporyje, e-mail: [email protected]
Řeporyjské
Ilustrace: © Zoner software, s. r. o., COREL Corporation a New Vision Technologies Inc.
http://www.tiskpip.cz/reference/reporyjske noviny
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod značkou: MK ČR E 12409
Číslo 200, leden 2014. Náklad 1 500 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma.
Za obsahovou správnost příspěvků si ručí autoři sami. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.
ul.
K Velkému
dvoru
2
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
echo
Řeporyjské Echo 200
Řeporyjské Echo 200
3
Info z MČ
1413/3 o výměře 24 m2, druh pozemku zastavěná plocha a parc.č. 1413/4 o výměře 1054 m2, druh pozemku
ovocný sad, na dobu neurčitou, za cenu 22,- Kč/m2/rok.
2) schvaluje
text a uzavření předloženého dodatku ke smlouvě
o nájmu pozemku s XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
a bere na vědomí, že záměr byl zveřejněn na úřední
desce úřadu od 6. 12. 2013, velikost pronajímané plochy
762 m2, parc.č. 1414/3, v k.ú. Řeporyje, druh pozemku
zahrada, na dobu neurčitou, za cenu 22,- Kč/m2/rok.
3) schvaluje
text a uzavření předloženého dodatku ke smlouvě
o nájmu pozemku s XXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX a bere na vědomí, že záměr byl zveřejněn
na úřední desce úřadu od 6. 12. 2013, velikost pronajímané plochy 562 m2, parc.č. 1415/9, v k.ú. Řeporyje,
druh pozemku zahrada, na dobu neurčitou, za cenu
22,- Kč/m2/rok.
4) pověřuje
starostku městské části k podpisu předložených dodatků ke smlouvám.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
14. Směrnice o schvalování účetní závěrky
Usnesení číslo: 0259/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
směrnici Schvalování účetní závěrky, jejíž součástí je
příloha č. 1 - Harmonogram schvalování účetní závěrky.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
15. Odpuštění úroků z prodlení
Usnesení číslo: 0260/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpuštění úroku z prodlení za rok 2013 společnosti
EFES, spol. s r.o., se sídlem K Radotínu 492, Praha 5,
ve výši 6.668,94 Kč.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
16. Zateplení bytových domů
Usnesení číslo: 0261/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
své usnesení č. 0248/2013/ZMČ22 ze dne 20. 11. 2013
a text nahrazuje tímto novým zněním:
2) schvaluje
prodloužení termínu pro dokončení stavby „Zateplení
bytových domů čp. 727 a 757 včetně výměny oken”
Info z MČ
do 15. 12. 2013. V prodlouženém termínu jsou zohledněny vícepráce s odstraňováním roštů a konstrukcí
po odstranění azbestových desek i větší plocha zateplení oproti projektu způsobená větším zateplením
u ostění oken (projekt určoval 20-40mm, skutečnost
je 60-80 mm) a nepřesně stanovenou výškou objektů.
Sankční částka v celkové výši 420.000,- Kč do 15. 12.
2013 nebude uplatňována. Smluvní pokuta bude
uplatňována ode dne 16. 12. 2013.
3) zplnomocňuje
starostku městské části k podpisu dodatku smlouvy
v tomto smyslu.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
17. Přechod na ulici Smíchovská-Jáchymovská
Usnesení číslo: 0262/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s výstavbou levého odbočovacího pruhu na křižovatce
ulic Smíchovská x Jáchymovská při rekonstrukci komunikace v tomto úseku.
2) zplnomocňuje
starostku městské části k jednání v tomto smyslu
s dotčenými orgány a s vlastníky nemovitosti č.p. XX
z důvodu obtížnějšího řešení výjezdu z objektu do ulice
Smíchovská.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
18. Smlouva o provedení stavby - Sentu, a.s. společně s Herbaria CZ, s.r.o. - výstavba komunikací
a sítí technické infrastruktury v rámci stavby
“Malá Řepora” - příprava území, parcelace,
výstavba sítí a komunikací
Usnesení číslo: 0263/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
návrh smlouvy o provedení stavby, která bude uzavřena
mezi společnostmi Sentu, a.s. společně s Herbaria CZ,
s.r.o. a MČ Praha Řeporyje na akci „malá Řepora - příprava území, parcelace, výstavba sítí a komunikací”
2) pověřuje
starostku MČ Praha Řeporyje k podpisu shora uvedené
smlouvy.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )
19. Různé - ZO Českého svazu včelařů Řeporyje
- žádost o bezplatné zapůjčení prostranství pro
konání Medového odpoledne v Řeporyjích
Usnesení číslo: 0264/2013/ZMČ23
Výbor pro výstavbu a rozvoj
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR13 konané dne 11.
12. 2013
Přítomni: Ing. Marie Plocková - předseda
výboru; Marie Staňková - člen výboru; Jiřina
Hovorková - člen výboru; Ing. Daniela Čubová
- člen výboru; Jiří Blažek - člen výboru; Zdeněk
Bláha - člen výboru; Vojtěch Kuchař - člen výboru; Ing. Stanislav Novák - člen výboru; vedoucí
HSO - Lenka Bártová
Neomluveni: Čestmír Suška, Jan Gebauer,
Pharm. Dr. Vlastimil Nárožný
Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hodin, kdy
bylo přítomno osm členů Výboru, ten je proto
usnášeníschopný. Dále byla jednání přítomna
starostka MČ Praha Řeporyje p. Ing. Marcela
4
Holovská. Předsedající seznámila přítomné
s návrhem programu jednání, který dle pozvánky obsahoval 2 body. Po rozeslání pozvánek
byly na ÚMČ Praha-Řeporyje doručeny ještě
3 žádosti o vyjádření ke stavebním záměrům.
Předsedkyně proto požádala přítomné o možnost jejich dodatečného zařazení do programu
jednání. Poměrem 8:0 byl navržený program
jednání schválen.
Program jednání:
1. Žádost o vyjádření pro vydání ÚR - Vila Řeporyje na parc.č. 266/1, 266/2, 269/1, 269/2
vše v k.ú. Řeporyje, vč. přípojek inž. sítí.
Usnesení číslo: 0072/2013/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s konáním Medového odpoledne dne 21. 9. 2014 a nabízí k bezplatnému zapůjčení jako vhodné místo areál
Základní školy Praha 5 -Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2) doporučuje
ZMČ Praha Řeporyje vydat kladné stanovisko
ke shora uvedené stavbě pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
20. Různé - žádost o souhlas se stavbou „RD v Řeporyjích” včetně povolení vjezdu na pozemek
Usnesení číslo: 0265/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se stavbou a povolením vjezdu na pozemek - “Rodinný
dům v Řeporyjích” na pozemcích parc.č. 696/1 a parc.
č. 695/3, oba v k.ú. Řeporyje, investorů XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. SENTU, a.s. - žádost o uzavření smlouvy
o provedení staby
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se žádostí o uzavření smlouvy o provedení
stavby 5 RD - komunikace+inženýrské sítě na parc.č. 2179/1 v k.ú. Stodůlky, kterou je nutné
uzavřít pro vydání stavebního povolení.
21. Různé - Sentu, a.s. - žádost o uzavření smlouvy o provedení stavby
Usnesení číslo: 0266/2013/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
návrh smlouvy o provedení stavby „5 RD-Lažanská-komunikace + inženýrské sítě” mezi společností SENTU,
a.s. a MČ Praha-Řeporyje.
2) pověřuje
starostku městské části k podpisu shora uvedené
smlouvy.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )
Dále předsedající informovala přítomné, že dne 18.
12. 2013 od 18.00 hodin se koná v kostele v Řeporyjích
vánoční koncert, dne 24. 12. 2013 od 16.00 rovněž
v kostele v Řeporyjích se uskuteční vánoční mše, dne 25.
12. 2013 od 9.30 hodin se koná mše v Ořechu a tentýž
den od 11.00 hodin v Řeporyjích.
Ke všem bodům jednání předsedající dala prostor pro
diskusi, v níž vystupovali členové zastupitelstva i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkovala všem
přítomným za účast, popřála klidné vánoční svátky
a hodně štěstí v novém roce a v 19.03 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončila.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument
zveřejněn v upravené podobě.
1) se seznámil
s předloženou projektovou dokumentací
ke stavbě s názvem: „Vila Řeporyje na parc.č.
266/1, 266/2, 269/1, 269/2 vše v k.ú. Řeporyje,
Praha 5 včetně přípojek inženýrských sítí z ulice
Nad Schody, Praha 5“.
2) doporučuje
ZMČ Praha Řeporyje vydat kladné stanovisko
pro vydání ÚR ke shora uvedené stavbě, kde
investorem je p. XXXXXX XXXXXXXX.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Žádost o vydání stanoviska pro vydání ÚR
a SP na přístavbu zimní zahrady k restauraci
v areálu u Sokolovny.
Usnesení číslo: 0073/2013/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se záměrem investora firmy EBAY 69, s.r.o. na vybudování přístavby zimní zahrady restaurace
v ulici Jáchymovská 613/1, Praha 5.
Řeporyjské Echo 200
4. Žádost o vyjádření pro územní souhlas
- dešťová přípojka k objektu Dům U Agáty
Usnesení číslo: 0074/2013/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) doporučuje
ZMČ Praha Řeporyje vydat kladné stanovisko
na dešťovou přípojku pro novostavbu nestátního zdravotního zařízení léčebny pro dlouhodobě nemocné v ulici Rudoltická - Dům u Agáty.
Usnesení - (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )
s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby
a územní souhlas na akci: „Rodinný dům v Řeporyjích“, na parc.č. 696/1 a 695/3 v k.ú. Řeporyje,
investora manželů XXXXXXXXXXXX.
2) doporučuje
ZMČ Praha Řeporyje vydat souhlasné stanovisko ke shora uvedené stavbě a k napojení výše
uvedených pozemků vjezdem na přilehlou
komunikaci Rudoltická.
Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Žádost o souhlas se stavbou - RD na parc.č.
696/1 a 695/3 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0075/2013/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
Zapsala: vedoucí HSO - Lenka Bártová
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je
dokument zveřejněn v upravené podobě.
Městská část Praha-Řeporyje
vyhlašuje „GRANT“ pro rok 2014
se zaměřením na volný čas dětí a mládeže.
Podmínky podání grantové přihlášky u MČ Praha-Řeporyje:
1. O grant se mohou na základě předloženého projektu ucházet fyzické a právnické osoby, které působí na území MČ Praha-Řeporyje, jsou
registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
2. Projekt musí být realizován v průběhu roku 2014 a vyúčtování grantu musí být provedeno nejpozději do konce února 2015.
3. Grantová přihláška musí obsahovat veškeré rozhodné údaje, údaje o žadateli s popisem činnosti zaměřené na využití volného času dětí
a mládeže, musí být opatřena podpisy a razítkem uchazeče. Odborné předpoklady a oprávnění k činnosti uvede uchazeč v grantové přihlášce
a kopie listin, z nichž vyplývá oprávnění, je uchazeč povinen připojit ke grantové přihlášce jako její přílohu (např. kopie oprávnění k činnosti,
kopie zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení uchazeče anebo výpis z obchodního rejstříku nebo
jiné zákonem stanovené evidence, pokud je uchazeč v takové evidenci zapsán). Nový žadatel požadované doklady předkládá jako ověřené
kopie ne starší než 90 kalendářních dnů. Žadatelé, kteří již žádali o grant v předchozím roce předloží pouze kopie těchto dokladů a čestné
prohlášení (originál), že nenastala žádná změna u žadatele.
4. Grantová přihláška se podává ve dvojím vyhotovení nejpozději do 31. 3. 2014 na adresu: Městská část Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, s označením „GRANT“.
5. O udělení grantu rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha-Řeporyje na veřejném zasedání, které se uskuteční nejpozději do konce
měsíce června.
6. O výsledcích řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 14 dnů po projednání v Zastupitelstvu městské části.
7. Přidělení grantových prostředků uchazeči, kterému již byl Městskou částí Praha-Řeporyje grant udělen v předchozím roce, je vázáno na splnění podmínek stanovených pro přidělení grantu z předešlého roku.
8. S příjemcem grantu bude uzavřena smlouva a finanční prostředky budou převedeny bezhotovostním platebním stykem na účet uchazeče
uvedeného v grantové přihlášce. Smlouva o zřízení bankovního účtu uchazeče je nedílnou součástí grantové přihlášky a předkládá se jako
ověřená kopie.
9. Příjemce grantu vykonává průběžné kontroly realizace grantu a je povinen kdykoli umožnit provedení kontroly poskytovateli grantu a poskytnout přitom potřebnou součinnost.
10.Před přidělením nových grantů Zastupitelstvo MČ projedná vyúčtování grantů za předchozí rok v rámci závěrečného účtu Městské části
Praha-Řeporyje.
Ing. Marcela Holovská
starostka Městské části Praha-Řeporyje
Svoz nebezpečného odpadu v r. 2014
zajištěn dle harmonogramu, uvedeného v tabulce
15. 5.
čtvrtek
14. 8.
čtvrtek
1. náměstí U Lva
15.00 – 15.20 hod.
2. ul. Ořešská (u trati)
15.30 – 15.50 hod.
3. ul. K Zadní Kopanině (u pily), Z. Kopanina
16.10 – 16.30 hod.
1. náměstí U Lva
15.00 – 15.20 hod.
2. ul. Ořešská (u trati)
15.30 – 15.50 hod.
3. ul. K Zadní Kopanině (u pily), Z. Kopanina
16.10 – 16.30 hod.
Řeporyjské Echo 200
Úřední hodiny
Úřadu Městské části Praha-Řeporyje
Pondělí, středa: 8.00 – 11.00 12.00 – 18.00
Úterý, čtvrtek: 7.00 – 11.00 12.00 – 14.30
Pátek:
7.00 – 11.00
Posledního klienta přijímáme 30 minut před
uzavřením úřadu v dopoledních i odpoledních
hodinách (nevztahuje se na podatelnu)
Telefon: 251 625 794
Před vstupem do budovy vypněte své mobilní
telefony!
5
Základní škola
Základní škola
Učíme se společně 1.A a 1.B
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: [email protected]
D
ěti z 1.A i 1.B tento týden prožily dvě
společné hodiny. Při hodině tělesné
výchovy si zahrály známou hru šipkovanou.“ Áčko“ šipkami vyznačilo trasu a po celé
její délce schovalo pro „béčko“ několik úkolů.
Poznávaly dopravní značky, musely zazpívat
zimní písničku, zaběhaly si, házely kamínky
Návštěva SŠ Zelený pruh
K
aždý měsíc navštěvujeme SŠ Zelený
Pruh, abychom si vyzkoušeli práci s různými materiály. Pokaždé jsme rozděleni
na dívky a chlapce, přičemž chlapci pracují se
dřevem a kovy, zatímco dívky pracují s různými
látkami a přírodními materiály. Ve středu 15.
Soutěž Finanční gramotnosti
Ž
na cíl, apod. Posledním úkolem bylo najít své
kamarády z 1.A. Všechny zadané úkoly byly
splněny a už nyní se všichni těší, až si vymění
role v další šipkované.
V hodině Člověka a jeho svět se společně
seznamovaly s prevencí zubního kazu. Naše
škola je zapojena do preventivního výukového
programu Zdravé zuby, který zábavnou formou
seznamuje děti s problematikou péče o zoubky
a učí je správným návykům zubní hygieny.
Prvňáčkové nejprve shlédli pohádku Jak se
dostat Hurvínkovi na zoubek. Z ní se dozvěděli,
z čeho se skládá zub, jak se zuby jmenují a jak
se správně čistí. Získané vědomosti uplatnili
při řešení hádanek, dokreslovaček a křížovek
v pracovních listech. Na konci hodiny každý
dostal soutěžní kartu. Na základě potvrzení preventivního vyšetření chrupu u stomatologa se
děti mohou zapojit do soutěže o zajímavé ceny.
Chlapci byli rozděleni do skupin, dívky také.
Napsal: Mykola Skyrčuk 5. třída
ledna se dívky naučily, jak pomocí organzy
vyrobit zajímavé květiny, které se dají použít
jako slušivé brože. Mezitím chlapci dokončovali
výrobu dřevěného robota, na kterém pracují již
nějakou dobu. Výpravy do této školy se nám
velice líbí a jsme rádi, že se nám dostává takové
příležitosti naučit se nové věci.
Barešová, Viterová, 9.A
D
Dráček předškoláček
ne 16. ledna proběhlo poslední setkání
s dětmi z mateřské školy v rámci akce
„Dráček předškoláček“. Toto odpoledne bylo věnováno pohádkám. Děti si zkusily
jazykolamy, vyprávěly pohádku pomocí ob-
rázků a hádaly, z jaké pohádky je který úryvek.
Některé pohádky jsme si společně i zahráli,
zatančili a zazpívali. Děti hezky spolupracovaly
a celé setkání bylo velmi pěkné. Těšíme se, že
se všichni sejdeme u zápisu do 1. tříd.
Lucie Macourková
a Hana Zdvihalová
5
STAVĚNÍ Z MERKURU
. třída minulý týden stavěla z Merkuru.
Chlapci ve středu a dívky v pátek.
Stavěli auta, postele, židle, atd. v podstatě
nábytek.
Petr Pavlíček postavil robota na lyžích jménem Robobobo.
Vitaliy Ternyk postavil traktor, který jezdil
a René Graf mu pomáhal.
6
Řeporyjské Echo 200
Řeporyjské Echo 200
áci osmých tříd se zábavnou formou,
pomocí her, seznámili s problematikou
finanční gramotnosti. Akci připravily
učitelky SOA Stodůlky.
Soutěž Finanční gramotnosti ve školním roce
2013/2014 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Školní, okresní a krajská
kola jsou organizována prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz.
Žáci z 9.A odpovídali ve školním kole na otázky
z finanční gramotnosti. Diplomy za 1. až 3. místo
získali Pavlína Viterová, Marie Čáslavská
a Martin Spousta. Tito žáci nás dále budou
reprezentovat v okresním kole. Všem velice
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy
a přejeme hodně štěstí do dalších kol soutěže.
STAVÍME Z MERKURU
M
inulý týden 8. a 10. ledna 5. třída stavěla
z Merkuru. Byli jsme rozděleni. Kluci
stavěli ve středu 8. 1. a holky v pátek
10. 1. Někdo stavěl nábytek někdo auta a někdo
roboty. Já jsem stavěla jeřáb. Moc se mi to líbilo.
Adile Catay, 5. tř.
7
Mateřská škola • MC Prokůpek
Leden v mateřské škole
M
ěsíc leden, obvykle mrazivý a plný sněhu, letos jaksi stávkoval. Za okny bylo
spíše jaro. Místo bobování na školní
zahradě, jsme chodili na procházky a pozorovali přírodu – dokonce jsme objevili i rozkvetlé
petrklíče a sedmikrásky.
Nejstarší děti naposledy navštívily
základní školu v Řeporyjích, kde se
v rámci projektu „Dráček Předškoláček“ seznamovaly s prostory
školy a plnily různé úkoly.
Do školky také zavítalo divadélko s příběhem: „Bába Chřipka“.
Nejdůležitějším tématem
ledna je však přerod předškoláka ve skutečného
školáka. Na přelomu ledna
a února probíhá zápis (k plnění
povinné školní docházky)
do školy.
Naše mateřská škola připravuje děti na školu ve formě
her a dalších činností po celou
dobu docházky. Děti vedeme k tomu, aby
před vstupem do povinného vzdělávání byly
prakticky, citově i sociálně samostatné. Mezi
důležité oblasti, které rozvíjíme, patří jemná
motorika a grafomotorika – využíváme materiály akreditovaných nakladatelství i velmi jednoduchých her a činností s drobnými materiály.
Další důležitou oblastí je sluchové a zrakové
vnímání, myšlení a řeč. Ty procvičujeme pomocí různých slovních
her, pracovních listů a pomůcek
pro rozvoj logického myšlení.
Neméně důležitá je prostorová
a pravolevá orientace, kterou trénujeme během her
na zahradě, na vycházkách
i během ukládání hraček
nebo využíváme speciální
didaktické pomůcky.
Předškolák by měl i reagovat na pokyn,
který není určen přímo jemu, ale celé skupině.
A tak v aktuální předškolní třídě zařazujeme
i frontální činnosti, aby se děti naučily reagovat
i na obecné oslovení.
Často je mezi rodiči obava, že jejich dítě
není ještě dostatečně připravené na školu a že
jeho nezralost povede k negativním jevům
ve školní docházce. Nesmíme ale zapomenout
na jednu důležitou věc – aktuální předškolák
se do školy sice už chystá, ale stále to ještě
rozhodně školák není (tím bude až za sedm
měsíců, v září). Také nelze očekávat, že v době,
Program na měsíc ÚNOR 2014
Léčivá síla červeného
zelí – slané šátečky se
zelím z listového těsta,
další využití barevných zelenin pro zdraví. Vstupné za přednášku + hernu včetně
svačiny 130,- Kč, prosíme nahlásit předem
u MDS.
PÁ 7., 14., 28. 2. - 9.30–11.30 hod.
MC Prokůpek v Domě sociálních služeb Lukáš
Herna pro děti se cvičením
V herně nabízíme každý pátek dopolední program pro děti 0–5 let a jejich rodiče - říkadla,
pohybové a hudební aktivity i výtvarné tvoření.
Bylinky s MDS každý 2. pátek v měsíci. V pátek
21. 2. o jarních prázdninách herna nebude.
PÁ 14. 2. - 10.30–11.30 hod.
MC Prokůpek v Domě sociálních služeb Lukáš
BYLINKY pro děti a maminky s Magdalénou
Dobromilou
8
Info z MČ
Internetové stránky MŠ:
www.materska-skola.cz/reporyje
E-mail: [email protected]
kdy děti budou opouštět mateřskou školu, bude
jedno jako druhé a že na tom budou stejně
v úrovni myšlení, rozvoje řeči, komunikace,
v pohybových či praktických dovednostech.
Vždyť ani v povinném vzdělávání se neočekává,
že všechny děti jsou stejně výkonné ve všech
oblastech. Je přirozené, že každé dítě se vyvíjí
svým tempem.
Čím mladší
jsou děti, tím
větší jsou rozdíly mezi nimi.
To platí nejen
o jejich potřebách, ale také
schopnostech
a možnostech,
a tedy i výkonech.
Je také přirozené, že předškolák má stále
velkou potřebu hrát si a pohybově se vyžít.
Většina dětí se už do základní školy těší,
a proto jim neberme iluze a v těšení se na školu
jim pomáhejme. Ať se jim tam dobře daří.
Ilona Riegrová
forma) pro středně pokročilé v pondělí od 18.00
– 19.15h.
Kontakt: Iveta Wollerová, tel: 720 484 465,
e-mail: [email protected], www.dona-meduna.webnode.cz
Více na: www.mcprokupek.cz
K Řeporyjím 4, Praha 5, Třebonice
Přihlášky předem na akce MDS v Třebonicích:
Magdaléna Dobromila SMS na tel: 775 690 806,
[email protected],
www. bylinkypromaminky.blogspot.com
OD PO 3. 2.
ZŠ Mohylová
Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
Jóga pro začátečníky
a středně pokročilé
nově od ledna v ZŠ
Mohylová. Hathajóga každé pondělí
od 19.30–20.45 hod.
a ve středu od 18.30–
19.45 hod. Vinyása
flow jóga (dynamická
Řeporyjské Echo 200
Výtvarná soutěž
Baví Vás kreativní tvorba – rádi kreslíte, malujete, vyrábíte koláže, modelujete a nebo
vyrábíte jinou technikou?
Zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje MČ Praha-Řeporyje.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:
Předškolní děti  6 – 10 let  11 – 15 let
Téma výtvarné soutěže: „Čtvero ročních období“
Své práce doručte do 31. března 2014 do podatelny Úřadu městské části Praha-Řeporyje. V obálce označené heslem „Výtvarná soutěž“.
K výtvarnému dílu připište jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo telefonu a nebo
emailovou adresu (pro možnost kontaktování v případě výhry).
Kulturní komise vybere nejlepší práce během měsíce dubna. V každé kategorii bude
vyhlášeno 1. – 3. místo.
Slavnostní předání cen se bude konat na Úřadu městské části. Den bude upřesněn
v dalších číslech Echa. Výherci budou informováni.
Informace z Dopravního podniku
Kam vyrazit na běžky v Praze?
raha nabízí několik lokalit, kam můžete
vyrazit s běžkami a díky městské hromadné dopravě jste tam za několik málo
minut. Na Praze 6 je velmi oblíbenou lokalitou
obora Hvězda nebo nedaleká Ladronka, kde
má běžecký okruh více než čtyři kilometry.
Výkonnější jedinci mohou Hvězdu s Ladronkou
zkombinovat, případně na Ladronce absolvovat
několik okruhů. Výhodou je možnost občerstvení v restauraci na Ladronce.
Již třetí sezónu bude zprovozněn Ski park
pro běžecké lyžování na dostihovém závodišti
ve Velké Chuchli, u kterého je výhodou, že
bude zasněžován moderními technologiemi
okamžitě, jakmile to klimatické podmínky
v Praze dovolí. V areálu si můžete půjčit veškeré
potřebné vybavení a můžete lyžovat i za umělého osvětlení. Výhodou i dobrá dopravní
dostupnost, nejen autobusem, ale také vlakem
z hlavního či Smíchovského nádraží.
Máte to do zmiňovaných lokalit daleko?
Nevadí, výborné podmínky jsou k dispozici
například v Hostivařském lese v okolí přehrady, několik kilometrů tratí je k dispozici také
v Kunratickém lese,
kam vás zaveze přímo linka C pražského
metra. Stačí vystoupit ve stanici Roztyly
a po několika desítkách
metrů obouváte lyže.
Při cestách objevíte nejeden zajímavý pohled
na Prahu. Obyvatelé severních částí města
využívají k lyžování Ďáblického háje nebo
Divokou Šárku. Na východě se dá dobře lyžovat v rozlehlém Klánovickém lese. Milovníci
„úzkých“ prkýnek najdou nejednu zajímavou
lokalitu, kde se za dobrých sněhových podmínek dobře sklouznout. Běžkařský výlet v Praze
P
Řeporyjské Echo 200
není třeba zvlášť plánovat, neboť městská hromadná doprava jezdí i o víkendech v poměrně
krátkých intervalech.
Kam vyrazit na běžky za Prahou?
Nejbližším pražským pohořím jsou Brdy,
na jejichž hřebenech jsou ideální podmínky pro
běžecké lyžování. Pokud je v Praze jen pár centimetrů, které na běžky nestačí, na hřebenech
už jsou většinou podmínky mnohem příznivější.
K dopravě do této lokality jsou nejlepší autobusové linky odjíždějící ze Smíchovského nádraží,
kousek za Prahou bývají dobré podmínky
v okolí Cukráku a Jíloviště, mnoho běžkařů také
směřuje do oblasti Mníšku pod Brdy a Dobříše.
Informace o této lyžařské lokalitě nabízí především web Brdská stopa (www.brdskastopa.cz),
který nabízí i soutěže o ceny.
Dalším regionem za Prahou, kde jsou pro
běžkaře dobré podmínky, je Ladův kraj, neboť zde vznikl projekt Ladovská zima, v jehož
rámci je upravováno několik běžkařských stop.
V Říčanech a okolí jsou strojově upravovány
tratě na Tehovském poli a dále cesta z Říčan
na Klokočnou. V okolí Senohrab je upravován
zhruba šestikilometrový okruh v okolí Vávrova
palouku. V případě větší sněhové nadílky by
měl být upravován také okruh, který je místními nazýván Malá Šumava mezi Mnichovicemi,
Klokočnou a Struhařovem. Do Ladova kraje
se dostanete vlakem nebo příměstskými autobusovými linkami odjíždějícími od stanice
metra Háje. Samozřejmě také narazíte na stopy,
které si příznivci běžeckého lyžování vyšlapou
sami. Podrobnější informace najdete na www.
ladovskazima.cz.
Pokud se vydáte na běžky do středočeského
regionu, je dobré si trasu dobře naplánovat, neboť intervaly příměstských linek nejsou tak časté. Pokud jste majiteli předplatného časového
jízdného pro Prahu, stačí si přikoupit jízdenku
v autobuse pro příslušný počet vnějších pásem,
kam směřujete. Pokud jedete za Prahu lyžovat
jednorázově, můžete si zakoupit jízdenku pro
jednotlivou jízdu z centra až do cílové zastávky. Vyhledávač spojení najdete na http://pid.
idos.cz.
2013: Více lidí jezdí po Praze vlakem a více
jich používá integrované jízdenky
Na podzim 2013 provedla organizace ROPID
ve spolupráci s Českými drahami a Fakultou
dopravní ČVUT v Praze každoroční průzkum
skladby jízdních dokladů, kde bylo zjišťováno,
na jaké jízdenky jezdí cestující ve vlacích Pražské
integrované dopravy. Zároveň proběhlo další
sčítání cestujících ve vlacích na území Prahy.
Vlaky v Praze využívá o 10 % více lidí než
před rokem
„Přestože během minulého roku nedošlo s výjimkou linky S34 k žádnému výraznému nárůstu
počtu vlakových spojení na území Prahy, zvýšil
se oproti roku 2012 počet cestujících, kteří využili
vlaky PID na území Prahy za jeden pracovní den,
a to ze 103 tisíc na 113,5 tisíce. Je to oproti roku 2012
nárůst téměř o 10 procent. Ve svém důsledku to
může znamenat zklidnění automobilové dopravy
na území hlavního města,“ hodnotí výsledky průzkumu radní hl. m. Prahy pro dopravu Jiří Pařízek.
Integrované jízdenky zvýšily podíl ve vlacích
Celkový podíl jízdních dokladů PID ze všech
jízdenek ve vlacích ve všední den činí 73,23 %.
V předchozím roce činil tento podíl 72,68 %,
například v roce 2001 to bylo pouhých 43 %.
O víkendu vzrostl podíl jízdenek PID z 54,64 %
na 56,87 %.
„Při podzimním průzkumu jsme ve vlacích
v Praze a okolí oslovili celkem 89 000 cestujících
na území Prahy a 21 000 ve vnějších tarifních
pásmech. Průzkum probíhal jak ve všední dny,
tak o víkendu. Pravidelný průzkum, který se konal
již po dvacáté, se provádí také pro stanovení výše
úhrady Českým drahám za uznávání jízdenek PID
a jako podklad k dělbě tržeb z jízdného,“ popisuje
Petr Ježdík, vedoucí odboru kvality služby.
Nejčastější kombinace jízdenek na území
Prahy ve vlacích PID:
 předplatní kupon PID pro Prahu s kuponem
pro vnější tarifní pásma (28,71 %)
předplatní jízdenka pouze pro Prahu
(23,14 %)
předplatní jízdenka pro Prahu s jízdenkou
ČD pro mimopražský úsek (11,24 %)
Z jízdenek pro jednotlivou jízdu byla nejčastěji
zastoupena pětipásmová jízdenka za 40 Kč.
Vlakové linky s nejvyšším podílem používání jízdenek PID:
 S6 Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje – Nučice
– Beroun (83,2 %)
S1+S7 Praha Masarykovo nádraží/Hlavní
nádraží – Praha-Klánovice – Kolín (81,8 %)
 S7 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Radotín – Beroun (81,2 %)
Zdroj: ROPID
9
Historie Prahy
Historie Prahy
Charakteristika hl. m. Prahy
P
raha je hlavním městem České republiky.
Z toho vyplývá i její úloha přirozeného
centra politiky, mezinárodních vztahů,
vzdělávání, kultury a ekonomiky. V rámci EU
je hlavní město Praha považováno za jedno
z nejatraktivnějších historických evropských
velkoměst. Od roku 1992 je právě její historické
centrum zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Všechny tyto aspekty se odrážejí
ve specifickém charakteru a postavení Prahy
mezi ostatními regiony naší republiky.
Podle zákona ČNR o hlavním městě je Praha
statutárním městem. Je spravována orgány
hlavního města - Zastupitelstvem hl. m. Prahy,
Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Pro výkon
státní správy je Praha od roku 2001 členěna
na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57 autonomních městských
částí s vlastními volenými orgány. Tyto městské
části jsou ovšem zcela nehomogenní. Jsou zde
městské části s vyhraněným charakterem městského centra, městské části s převážně obytným
charakterem bytové zástavby dvacátých a třicátých let 20. století, městské části s převažujícím
průmyslovým charakterem, sídlištní městské
části se zástavbou panelového typu, městské
části příměstského charakteru; řada z nich
vznikla postupným připojováním okolních obcí
venkovského typu. Liší se stupněm urbanizace,
hustotou zalidnění, kvalitou technické infrastruktury i sociálně ekonomickými podmínkami
života obyvatel. I co do počtu obyvatel jsou
mezi těmito částmi velmi významné rozdíly.
Zatímco čtyři (v roce 2007 to byly pouze tři –
bez Prahy 6) městské části počtem obyvatel
překračují 100 tisíc (Praha 4, Praha 10, Praha 8
a Praha 6), dvanáct nedosahuje ani 2 tisíc obyvatel a z toho tři městské části mají méně než
500 obyvatel (Praha-Nedvězí, Praha-Královice
a Praha-Benice).
10
Praha se i v rámci celé EU řadí mezi významné a vyspělé regiony. Toto postavení
Prahy je dáno dlouhodobým historickým vývojem, přispívá k tomu i geografická poloha.
Zejména po roce 1990 zde proběhla velmi
rychlá transformace v celé škále společensko
ekonomických oblastí. Došlo k rychlé obnově
prestiže, Praha je trvale atraktivním teritoriem
pro investory zejména z řad zahraničních ekonomických subjektů, pro něž je prestižní otázkou získání rezidencí na území Prahy. Výrazně
se zlepšila kvalita napojení města na evropskou
i celosvětovou komunikační síť. Je zde stabilní
a pestrý trh práce a nadprůměrně kvalifikovaný potenciál pracovní síly. Důležitou roli hraje
i kvalitní zázemí vzdělávacích i vědeckých a výzkumných institucí.
Nelze ovšem zapomenout i na slabé stránky.
Jsou jimi zvýšená kriminalita, v mnoha ohledech nevyhovující životní prostředí, dopravní
přetíženost, zvýšené životní náklady pro
obyvatelstvo.
Hl. m. Praha je největším městem České
republiky. Rozkládá se na ploše 496 km2, což
je pouze 0,6 % území republiky, ale počtem
obyvatel 1 249 026 k 31. 12. 2009 představuje 11,9 % obyvatel státu. Praha tedy výrazně
dominuje struktuře osídlení v České republice,
když druhé největší město Brno představuje
třetinu její populační velikosti.
Prahu lze považovat z geografického pohledu za jakýsi střed Evropy. Leží téměř v centru
tohoto kontinentu, vzdušnou čarou vzdálená
přibližně stejně od tří moří: Baltského 365 km,
Severního 495 km a Jaderského 490 km.
Současná rozloha města je výsledkem přirozeného historického vývoje a dlouhodobého
územního růstu. Za počátek lze považovat
2. polovinu 9. století, kdy byl založen Pražský
hrad a pod jeho ochranou se začala rozvíjet
samostatná podhradní osídlení. Z nich se pak
postupně vyvinula samostatná města pražská:
Staré Město, které bylo již před rokem 1280 nazýváno „Hlavou“ (caput regni), hlavním městem
Českého království, Malá Strana, Nové Město
a Hradčany. Rozhodujícími okamžiky dalšího
vývoje do dnešní podoby byl rok 1784, tedy
doba vlády Josefa II., kdy byla čtyři doposud
samostatná města pražská spojena v město
Prahu. Dále pak rok 1850, 1883, 1884 a 1901,
v nichž byla postupně k Praze připojena další
čtyři města (Josefov, Vyšehrad, Holešovice-Bubny a Libeň). Na začátku 20. století bylo tedy
území Prahy tvořeno teprve 8 částmi s rozlohou
cca 2 000 hektarů, což představuje přibližně
4 % dnešního území. Zákonem ze dne 6. 2.
1920 byla vytvořena Velká Praha, když se
s dosavadními osmi pražskými čtvrtěmi spojilo
39 okolních obcí. K dalšímu územnímu růstu
pak došlo postupně v letech 1960 (připojení
3 obcí a částí dvou katastrálních území), 1968
(připojeno 21 obcí Středočeského kraje), 1970
(korektury hranic Prahy, zejména území v okolí
letiště Praha-Ruzyně) a konečně 1974, kdy bylo
k Praze připojeno dalších 30 obcí Středočeského kraje. Od tohoto roku nedošlo v Praze
k žádným dalším územním změnám.
Počet obyvatel Prahy rostl již od poloviny 17. století prakticky až do roku 1992, kdy
kulminoval. Sledujeme-li průběžně výsledky
periodických cenzů, které se konaly s výjimkou
období 2. světové války v pravidelných desetiletých intervalech, počet obyvatel se v přepočtu
na současné území od prvního sčítání lidu (1869)
do roku, kdy bylo spočteno nejvíce Pražanů
(1991), zvýšil 4,5 krát. Za desetiletí do SLDB 2001
počet obyvatel poklesl, k čemuž došlo poprvé
za celou historickou řadu výsledků cenzů. Počet
obyvatel Prahy byl podle výsledků SLDB 2001
nižší i než počet v roce 1980. V posledních letech
se počet obyvatel Prahy opět každoročně mírně
zvyšuje. V minulých letech šlo pouze o přírůstky
obyvatel z migrace, a to zejména o přírůstky
osob v produktivním věku, které se stěhují
do Prahy především z důvodu širokých možností
uplatnění na trhu práce a převažují mezi nimi
cizí státní příslušníci. V roce 2006 byl poprvé
po 26 letech zaznamenán také přírůstek
přirozeným pohybem (počet narozených byl
vyšší než počet zemřelých). To je dáno hlavně
vyšším počtem narozených dětí ženám silných
ročníků sedmdesátých let. Od roku 2006 je počet
narozených dětí vždy vyšší než počet zemřelých
a každým rokem se tato hodnota zvyšuje, když
v roce 2009 činila 2 123. Přirozené přírůstky
obyvatelstva byly v Praze dosahovány zejména
v období první republiky (1920-28), válečných
a poválečných letech (1940-56) a v letech sedmdesátých (1973-79). Pokud posuzujeme Prahu
jako takovou, v jejím historickém vymezení, rostl
početní stav obyvatel velmi výrazně. Od konce
18. století do začátku 21. století se počet obyvatel Prahy na území, které k Praze v dané době
náleželo, téměř zosminásobil, hranici 1 milionu
překročil při cenzu 1961.
Řeporyjské Echo 200
Pro populační situaci v Praze je tradičně
charakteristické neustálé mírné zvyšování
průměrného věku obyvatel hl. m. Prahy, který je
v Praze stále vyšší než v ČR celkem. V roce 2009
se oproti roku 2008 velmi mírně zvýšilo zastoupení dětí v populaci. Mírně vzrostl počet osob
v produktivním věku, procentuální zastoupení
se však snížilo. V důsledku zvýšené porodnosti
v posledních letech meziročně mírně vzrůstá
podíl dětí ve věku do 5 let. Index stáří v Praze
(129,5) trvale vysoko překračuje celorepublikový průměr (107,0) a oproti předchozímu
roku se mírně snížil. Index ekonomického
zatížení (39,9) je trvale nižší než v ČR celkem.
Změny ve věkové struktuře populace jsou způsobeny zejména migrací – stěhováním mladých
rodin s dětmi do zázemí metropole a naopak
stěhováním lidí v produktivním věku do Prahy,
zejména z pracovních důvodů. Vliv pozitivního
vývoje přirozené měny na věkovou strukturu je
mnohem méně výrazný.
Značná mobilita cizích státních příslušníků
stěhujících se za prací se v Praze projevuje
vysokým migračním obratem. Ten se v roce
2009 mírně snížil, což je odrazem vlivu hospodářské recese ekonomiky. Důsledkem migrace
za prací je jednak zvýšení počtu cizích státních
příslušníků v pražské populaci, ale také posuny
ve věkové struktuře populace. Trvale se zvyšuje
podíl obyvatel ve věku 15-59 let, kteří v Praze
nalézají pracovní uplatnění.
Jednoznačně kladným rysem demografického vývoje posledních desetiletí je prodlužování
naděje dožití. Obyvatelé Prahy se dožívají nejvyššího věku ze všech krajů ČR. V roce 2009 zde
opětovně došlo k mírnému zvýšení naděje dožití při narození u žen na 80,84 let (oproti 80,81
let v roce předchozím) a u mužů na 76,25 let
(oproti 75,90 let v roce předchozím). Ve srovnání
s průměrem ČR to u žen bylo o 0,71 let a u mužů
o 2,06 let více. Vysoké hodnoty naděje dožití
v Praze bývají přičítány lepší dostupnosti lékařské péče, ale i některým příznivějším tendencím
ve způsobu života, a to navzdory zhoršeným
parametrům životního prostředí. V Praze je
velmi nízká i kojenecká úmrtnost a v roce 2009
se oproti minulému roku mírně zvýšila na 2,35
promile. V ČR celkem je poněkud vyšší, ale její
vývoj je obdobný.
Z hlediska ekonomiky má hl. m. Praha zcela
výsadní postavení v rámci ČR, je hospodářským
centrem státu i střediskem pro zprostředkování vlivů nadnárodních hospodářských
vztahů na celém území státu. Kromě všech
hlavních orgánů státní správy zde sídlí většina
finančních institucí a zahraničních firem. To
vše má podstatný vliv na ekonomiku Prahy,
jejíž ekonomický výkon vytváří stabilně téměř
čtvrtinu celostátního hrubého domácího produktu (HDP). Výsadní postavení Prahy je dáno
také zájmem investorů o toto území, které
představuje vstupní bod do prostoru středo
a východoevropských trhů.
Ekonomika regionu vyjádřená v HDP v běžných cenách zaznamenává trvalý nárůst. MeziŘeporyjské Echo 200
roční nárůsty od roku 2001 se v Praze pohybují
na republikovém průměru, a to i po vstupu
ČR do EU v roce 2004, který pozitivně působil
na ekonomiku celé země prostřednictvím zlepšení podmínek obchodu se zeměmi EU. HDP
v Praze v přepočtu na 1 obyvatele trvale vysoko
překračuje hodnotu v ČR a současně i průměr
za celou EU. Vyšší úroveň tvorby HDP je pro
metropole typická. Je to ovlivněno celou řadou
faktorů. Vyšší úrovní mezd, lokalizací a registrací
sídel ekonomických subjektů ve městě, lokalizací zahraničních poboček nadnárodních firem,
koncentrací centrálních orgánů veřejného
i privátního sektoru. Souvisí to s aglomeračními
efekty, které působí ve směru snižování nákladů
firem díky koncentraci rozličných ekonomických a podpůrných aktivit.
S výkonností ekonomiky bezprostředně
souvisí i situace na trhu práce. Praha je největším regionálním trhem práce v České republice.
Charakteristickými rysy dosavadního vývoje
jsou na jedné straně vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně
schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku.
To je dáno jak značnou profesní mobilitou
vnitřních zdrojů, tak doposud rychle rostoucími
zdroji mimopražských i zahraničních pracovníků. Pražský trh práce díky nabízené šíři profesí
stačil absorbovat téměř všechnu pracovní sílu
uvolňovanou v procesu transformace i nově
přicházející. Praha působí také na zbytek
České republiky a zejména na Středočeský
kraj, jehož část je k ní integrována intenzivní
dojížďkou za prací a Praha zároveň snižuje
jeho nezaměstnanost. Pracovní místa na území
hlavního města nejsou příležitostmi jen pro
obyvatele hlavního města, ale i pro obyvatele
širokého okolí a v podstatě pro obyvatele celé
ČR. Podle výsledků SLDB 2001 počet obsazených pracovních míst v Praze představoval
více než pětinu všech pracovních míst v ČR.
Počet pracovních míst k 1. 3. 2001 byl necelých
726 tisíc a aktivních obyvatel Prahy bylo o 125
tisíc méně. Význam dojíždění za prací je pro
Prahu mimořádný. Pražská pracovní síla má
ve srovnání s ostatními regiony výrazně vyšší
kvalifikaci. Více než 30 procent zaměstnaných
jsou osoby s vysokoškolským vzděláním a jejich počet má v posledních letech pravidelný
vzestupný trend. Také průměrné mzdy v Praze
dosahují výrazně vyšších hodnot než v ostatních regionech. Dalším charakteristickým rysem
pražského trhu práce je i podprůměrná míra
nezaměstnanosti. V současné době hospodářské recese se charakteristiky trhu práce mírně
zhoršily, stále jsou však ve srovnání s ostatními
kraji na dobré úrovni. Např. míra registrované
nezaměstnanosti činila k 31. srpnu 2010 přesně
4,06 %, což je ještě více než ve stejném období
minulého i předminulého roku. Celkový počet
uchazečů o zaměstnání registrovaný úřady
práce se oproti minulému roku zvýšil o 21 %.
Základní ekonomická strukturální přestavba
se promítla do změn v odvětvové struktuře
pražské ekonomiky. Charakteristickým rysem
vývoje pražské ekonomické základny je posílení obslužné sféry a pokles podílu výrobních
odvětví. Terciární odvětví (služby) představují
v současnosti v Praze více než 80 % přidané
hodnoty. Také míra zaměstnanosti v této sféře
v Praze výrazně překračuje údaje ze všech
regionů ČR. V roce 2001 pracovalo ve službách
v Praze 77 % všech zaměstnaných a v roce 2009
to bylo 80 %. Toto zastoupení zaměstnaných
v terciéru se již delší dobu nemění.
Podíl výrobních odvětví na tvorbě přidané
hodnoty i zaměstnanosti je v Praze naopak
výrazně nižší, než je celorepublikový průměr.
Odvětví průmyslu nemá v hl. m. Praze tak významné postavení jako v jiných regionech ČR.
Také ve stavebnictví se projevil vliv krize.
Na území Prahy mělo ke konci roku 2009 sídlo
147 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci,
což je o 20 podniků více než v předchozím roce.
Počty dokončených i zahájených bytů v Praze
byly již tradičně druhé nejvyšší ze 14 krajů,
11
Historie
Historie Prahy
po kraji Středočeském. V roce 2008 byl zaznamenán propad bytové výstavby. V roce 2009 se
stavebníci zaměřili především na dokončování
výstavby bytů (počet dokončených bytů se
zvýšil), méně bytů se v tomto roce zahájilo,
což nadále potvrzuje vliv ekonomické recese.
Významnou oblastí ekonomiky hlavního
města je cestovní ruch. Naprostou většinu návštěvníků Prahy, kteří se ubytovali v některém
z hromadných ubytovacích zařízení, tvoří turisté
ze zahraničí, kteří zde představují více než 90 %
všech ubytovaných návštěvníků, nejčastějšími
hosty jsou Němci a Britové. Ovšem Praha je
i nejčastějším cílem tuzemských služebních cest
a významným centrem kongresové turistiky.
Co se týče hromadných ubytovacích zařízení, jejich počet zůstal v podstatě na úrovni
předchozího roku 2008. Od roku 2006 však
rostou počty pokojů a lůžek. I v roce 2009 došlo
k mírnému růstu počtu hotelů vyšší úrovně (čtyř
a pětihvězdičkových). Se zlevňováním letecké
dopravy trvá stále obliba víkendových zájezdů.
Turistická sezóna v Praze není časově vyhraněná, spíše se však soustřeďuje do letních měsíců.
Počet příjezdů hostů oproti roku 2008 poklesl
zhruba o 5 %. Hosté ubytovaní v pražských
hromadných zařízeních představoval více než
třetinu ubytovaných ve všech těchto zařízeních
v ČR a u nerezidentů to bylo ještě více (63 %).
Z dalších součástí života společnosti má
Praha významné postavení také ve školství,
zdravotnictví a kultuře. Lze říci, že Praha je
celostátním centrem školství. Již od středního
vzdělávacího stupně je zde zvýšená koncentrace škol. V Praze je největší počet gymnázií
i středních odborných škol ze všech krajů. Zcela
mimořádné je postavení Prahy ve vysokém
školství. Na 33 vysokých školách studovalo 119
tisíc studentů (školní rok 2008/2009) a jejich
počet stále mírně roste. V posledních letech se
odráží dosavadní demografický vývoj i v posunech ve školských zařízeních. Klesá mírně počet
základních škol i jejich žáků. Počty studentů
středních škol více méně stagnují.
Také zdravotnická zařízení jsou na území
hlavního města koncentrována. Jde hlavně
o specializovaná často i výzkumná pracoviště,
která ovšem slouží pacientům z celé republiky.
Je zde zaměstnána téměř pětina všech lékařů,
kteří pracují v celém státě. Relativní ukazatele
ze zdravotnictví v přepočtu na 1 000 obyvatel
jsou trvale nejvyšší ze všech krajů a výrazně
převyšují celorepublikový průměr, protože veškerá pražská zdravotnická zařízení slouží i pro
okolí Prahy a některá specializovaná pracoviště
mají celorepublikovou působnost. Zatímco
v ostatních regionech, po předání zdravotnických zařízeních do kompetence krajů, je stále
více zařízení nestátních, v Praze pracuje téměř
polovina všech lékařů v zařízeních státních.
Tento jev je pro Prahu charakteristický. Statistická data o počtu zařízení, lůžek i pracovníků
ve zdravotnictví nemohou postihnout změny
kvality péče. Dlouhodobý nárůst kvality zdravotnické péče se odráží spíše v demografických
12
ukazatelích jako je naděje dožití nebo zemřelí
podle příčin smrti.
Praha má mimořádný význam i v oblasti
kultury. Je zde umístěna většina kulturních
institucí celostátního významu, ale nachází se
zde i hustá síť dalších kulturních zařízení.
Praha patří z hlediska kvality životního
prostředí, i přes výrazné zlepšení v 90. letech,
k nejvíce postiženým regionům státu. Kvalita
ovzduší v Praze v centru a některých oblastech
středního pásu osídlení je stále velmi špatná.
Přestože i na tomto poli bylo zaznamenáno
v posledních letech v řadě ukazatelů značné
zlepšení, nepříznivá situace trvá. Emise ze
stacionárních zdrojů poklesly. Ovšem emise
ze zdrojů mobilních, tedy motorových vozidel,
v dlouhodobějším pohledu spíše stagnují
a meziročně i stoupají. Hlavním problémem
jsou pro Prahu imise pevných prachových
částic. S nárůstem intenzity automobilové dopravy v letních měsících vzrůstají i koncentrace
přízemního ozónu, tento růst však zatím není
dramatický. Z fyzikálních faktorů, které mají
dopad na životní prostředí, je nejzávažnější
hluková zátěž.
Na území hlavního města Prahy se celkem
nachází 89 zvláště chráněných území, která
představují 4,3 % rozlohy Prahy, z toho se 8 řadí
mezi národní přírodní památky (Barrandovské
skály, Cikánka I., Dalejský profil, Lochkovský
profil, Požáry, U Nového mlýna a část území
NPP Černá rokle, která sem zasahuje ze Středočeského kraje), 15 přírodních rezervací a 66
přírodních památek. Centrum Prahy má ale
relativně málo kvalitní veřejné zeleně. Po zrušení městských hradeb (1871-1888) byl vzniklý
prostor na rozdíl od řady evropských měst
zastavěn. V posledních letech však dochází
ke zlepšení dříve velmi zanedbaného stavu
městské a příměstské zeleně. Probíhá postupná
obnova vybraných zahrad a parků.
V návaznosti na význam, polohu a postavení Prahy byla historicky vytvořena široká škála
dopravních vazeb. Nejbližší jsou oboustranné
regionální vazby na Středočeský kraj. Postavení
Prahy jako hlavního města ČR podmiňuje také
významnou dojížďku i z území celé republiky.
Naopak občané Prahy neomezují své vyjížďky
za rekreací na blízké okolí, ale rozptylují se
po území celého státu. Výrazně středová poloha a atraktivita v rámci ČR i Evropy předurčila
Prahu k roli nejen důležitého cíle cest, ale také
místa křížení řady významných tranzitních
tras. Praha je již tradičně i největším centrem
mezinárodní přepravy v ČR, a to ve směru západ-východ a sever-jih. Současně je i největším
dopravním uzlem propojujícím jednotlivé kraje
republiky.
Praha je centrálním bodem všech dálničních tras. Před rozdělením Československa byla
vybudována naše první dálnice D 1 spojující
Prahu s Brnem a Bratislavou. Rozestavěná je
dálnice D 8 Praha - Drážďany - Berlín a v plánu
jsou i další dálniční propojení. Vysoká intenzita
automobilové dopravy v centrálních částech
města je důsledkem absence objízdných silničních tras kolem Prahy a zejména vnitřního
města. Dosud se podařilo u plánovaných dvou
okruhů vybudovat pouze dílčí segmenty.
Nyní je ve výstavbě část městského automobilového okruhu Myslbekova - Pelc Tyrolka
zvaná Blanka, která byla zahájena v roce 2007
a do provozu bude uvedena v roce 2011.
V polovině září 2010 byla dokončena jižní část
pražského okruhu, jejíž stavba byla zahájena
v roce 2006.
Praha představuje i důležitý mezinárodní
železniční uzel. Důraz je kladen na rozvoj
železniční dopravy na evropské úrovni (např.
Eurocity) při současném útlumu dopravy
na méně využívaných tratích. Je připravována
přestavba klíčových tahů pro provoz expresních
vlaků, který zajistí vysoký komfort cestování
na dlouhých tratích, zvláště mezinárodních. Vlaky, které obsluhují příměstské oblasti, jsou pak
integrovány do pražské integrované dopravy.
Hlavní práce na stavbě tzv. „Nového spojení“,
které propojí Hlavní a Masarykovo nádraží
na jedné straně a Libeň, Vysočany a Holešovice
na straně druhé, byly dokončeny. Na prosinec
2010 je naplánováno úplné dokončení stavby
včetně parkových úprav okolí.
Kronika obce Zadní Kopaniny
Rok 1942
Snížení lístků potravinových
tomto roce byly sníženy příděly na potravinové lístky. I příděl cigaret byl snížen
na 80 ks měsíčně. Začíná se choditi
do mlýnů vyměňovat obilí za mouku. Musí se
choditi tajně neboť jsou přísné tresty na takovéto výměny.
I piva se ukazuje nedostatek a přivezení
slabého 7° piva do místních dvou hostinců se
považuje jako ½ svátek. Spotřebního zboží –
boty, šaty a prádlo začíná býti nedostatek – je
pouze na lístky nebo body a jakost se hodně
zhoršuje.
V
Řeporyjské Echo 200
Atentát na protektora Heydricha
Dne 27. V. jako blesk prolétla i naší klidnou
obcí zpráva, že v Praze byl spáchán atentát
na protektora Heydricha. I občané naší obce
jsou postrašeni a žádný neví jaké to může míti
nástrahy jak pro obec tak i celý národ. Němci
hrozí českému národu těmi nejtvrdšími tresty. Celá obec je vyšetřována zda nepoznává
na předložené fotografii aktovku a kolo někoho
známého.
Vypálení blízké obce Lidic
Jako odvetu nařídili Němci vypálit poměrně
blízkou obec Lidice. Ženy a děti byly odvlečeny
neznámo kam a muži od 16ti let v počtu 173 byli
zastřeleni. Stalo se 10. června 1942 a smutek nad
tímto činem Němců
se usadil v českých
srdcích.
Napadení SSSR
V červenci t.r. bez
vypovězení války Německo, ačkoliv mělo
se SSSR smlouvu
o neútočení, napadlo
nenadále SSSR. Jeho
rychlý vojenský postup do nitra země
hodně zakolísal s vírou občanů o nepřemožitelnosti SSSR.
Německá propaganda denně hlásila nové
a nové dobyté území
v SSSR.
Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na letišti Praha-Ruzyně. V roce 2009 zde bylo odbaveno 11 643 366
cestujících, což znamená meziroční pokles
o 7,8 %. V lednu 2006 byl otevřen nový terminál
Sever 2, do kterého byly převedeny všechny lety
do zemí schengenského prostoru. Pro pražské
letiště je mj. velmi důležitý právě rozvoj dálkové
dopravy, díky ní totiž přibývá cestujících, kteří
českou metropoli využívají jako přestupní bod
pro let do vzdálenějších destinací. Letiště Praha
připravuje navíc rozšíření dráhového letiště
o novou paralelní dráhu, která by měla být uvedena do provozu v roce 2010. V současné době
je v souvislosti s letištěm hodně diskutované
napojení na městskou hromadnou dopravu
a také příprava privatizace letiště.
Praha má relativně dobře fungující městskou hromadnou dopravu s páteřním systémem metra v délce téměř 60 km a sítí tramvajových tratí o délce 142 km. Ročně se vozidly
MHD přepraví více než 1 miliarda osob a je
naježděno 1650 milionů kilometrů. Naléhavá
potřeba zatraktivnit hromadnou dopravu napomohla postupnému vzniku systému pražské
integrované dopravy. Ten je v současné době
provozován do vzdálenosti až 35 km od hranic
Prahy, čímž zahrnuje i významnou část Středočeského regionu (cca 240 obcí). I přes dokončení
významných investic je budování dopravní
infrastruktury, zejména s důrazem na odlehčení
dopravně přetíženého centra, v Praze stále
prioritním úkolem. Růst počtu automobilů již
není tak významný jako v minulosti, přesto
ale dochází k mírnému zvyšování jejich počtu.
Ke konci roku 2009 bylo registrováno 635 092
osobních automobilů.
Zdroj: ČSÚ
(na pokračování)
Nařízení zatemnění
příbytků
Ve druhé polovině
roku bylo nařízeno
i v naší obci přísné
zatemnění příbytků
BUBEC V KAVÁRNĚ NA NÁMĚSTÍ
Sochařské studio BUBEC uvádí první výstavu
nového expozičního prostoru v Kavárně na náměstí v Řeporyjích. Zametáme před vlastním
prahem. Vstupujeme z okraje do centra dění.
A startujeme aby bylo dosaženo cíle. Co měsíc
to jiné dílo a jiný „autor na kafi“. Obyvatelé
i návštěvníci obce mohou každý měsíc shlédnout v Kavárně na náměstí novou výstavu
z okruhu umělců, kteří pracují ve studiu Bubec.
Výstavy budou zahajovány vernisáží a v průběhu každé výstavy bude možné autory lépe
Řeporyjské Echo 200
poznat během diskuzních večerů, nazvaných
„autor na kafi“. Prvním vystavujícím je malíř,
scénograf a herec Tomáš Bambušek, který
působí ve studiu již od roku 2007 a je členem
Umělecké rady studia.
Tomáš Bambušek
ÚNK „Úplně Normální Krajina“ ,
Kavárna Na náměstí, Řeporyje, 1.–28. 2.
2014
Krajina na mostecku, vzdálená krajina, rozpoznaná krajina, krajina snů, zalitá krajina. Hornooharská krajina, přivrácená krajina, smutná krajina,
pepíček smutný, zmrzlina na mostecku. Vlivné
dálky. … pro mne už jsou jenom dálky…………
Formálně řečeno je možno uvidět několik drobných, případně středně velkých, olejů na plátně.
Samozřejmě se nemůžeme vyhnout malému
překvapení.
Výstava je přístupna jako doprovodný program
k běžnému provozu Kavárny na náměstí. Ote-
občanů a i veřejné osvětlení bylo odpojeno.
Zatemnění bylo kontrolováno.
Nařízení žňových hlídek
Poněvadž byly německé obavy z leteckých
náletů oprávněné – byly v obci zavedeny požární žňové hlídky. Hlídáno od setmění do pěti
ráno. Hlídky prováděli všichni dospělí mužové
od 16 let do 65 – vždy s jedním členem požárního sboru. Byli přísně kontrolováni.
Hasičský sbor – činnost
Činnost hasičského sboru se omezovala
na žňové hlídky – občas cvičení s ruční stříkačkou a pravidelnými schůzemi, na kterých se
spíše sdělovaly novinky jak asi dopadne válka.
Odpojení krátkých vln v radioaparátech
V důsledku vysílání zpráv z ciziny (Anglie
a Ruska) o situaci na válečných polích bylo nařízeno odpojiti ve všech radiopřijímačích zařízení
na přijímání na krátkých vlnách. Odpojení bylo
provedeno hromadně v obci Ořech, kam se
radioaparáty musely donést.
Zemědělství v obci
I tento rok byla ve zdejší obci velmi pěkná
úroda. Kontroly opět probíhaly. Kdo měl splněnou předepsanou dodávku a měl prase, mohl
zabíjeti a odevzdal 3 kg škvařeného sádla.
Sňatky, narození, úmrtí
Sňatek žádný nebyl.
Narozeny 3 děvčata a 1 hoch.
Zemřeli: Jelínková Anna, Hrdličková Veronika, Jan Hnilička.
(připravila Magdaléna Rajčanová)
P.S.: Máte-li staré fotografie ze Zadní Kopaniny
nebo byste byli ochotni přispět vzpomínkou či
jakkoli se podílet na doplnění zpráv o Zadní Kopanině, zvláště po roce 1957, kdy kronika končí,
prosím, kontaktujte mne - zadnikopanina@volny.
cz, 732 673 196.
vřeno denně „od nevidim do nevidim“, více
na www.kavarnananamesti.cz
Vernisáž proběhne 1. února v 18.00 hod.,
do tématu uvede zdatný host.
14. 2. a 28. 2. vždy od 18.00 bude „autor
na kafi“.
13
Hasiči • Z redakce
Daňový sloupek
Daňový sloupek - daňová evidence
Přechod mezi paušálem a daňovou evidencí
Fyzická osoba nemusí otázku, jestli bude uplatňovat
skutečné výdaje dle daňové evidence, nebo paušálně,
vyřešit na začátku roku. Zákon o dani z příjmů umožňuje
vést během roku daňovou evidenci a až při sestavování
daňového přiznání se rozhodnout, jaké výdaje budou
použity. Pokud jsme však v předchozím roce používali
jiný způsob stanovení výdajů, než chceme použít letos, je
třeba podat dodatečné daňové přiznání za předchozí rok
a provést následující úpravy základu daně. Tyto úpravy
se uvádějí do Přílohy č. 1 tabulky E:
Při přechodu z daňové evidence na paušální
výdaje (viz §23 odst. 8 písm. b bod 2. ZDP):
Zvýšit základ daně o pohledávky, které by při
úhradě byly zdanitelným příjmem (kromě pohledávek uvedených v §24 odst. 2 písm. y – jde např.
pohledávky za dlužníky jejichž majetek je postižen
exekucí, dlužník zemřel nebo zanikl bez právního
zástupce, je v úpadku, byl zrušen konkurz pro
nedostatek majetku a pohledávka byla přihlášena
do insolvenčního řízení), zásoby na skladě a zákonné rezervy.
Snížit základ daně o závazky, které by při úhradě
byly daňovým výdajem.
Pokud budou dodaněné pohledávky uhrazeny
v dalším roce, nebudou se již v daném roce počítat
jako zdanitelné příjmy.
Základ daně neupravujeme o přijaté ani o zaplacené
zálohy.
Při přechodu z paušálních výdajů na daňovou
evidenci (viz §23 dost 8 písm. b bod 3. ZDP):
Zvýšit základ daně o zásoby na skladě (pokud
jsou evidovány), pohledávky, které by při úhradě
byly zdanitelným příjmem (kromě pohledávek
uvedených v §24 odst. 2 písm. y – jde např. o pohledávky za dlužníky, jejichž majetek je postižen
exekucí, dlužník zemřel nebo zanikl bez právního
zástupce, je v úpadku, byl zrušen konkurz pro
nedostatek majetku a pohledávka byla přihlášena
do insolvenčního řízení) a zaplacené zálohy.
Úhrada závazků z období přechozího období (kdy
byl použit paušál) bude v dalším období v daňové
evidenci nedaňový výdaj. Závazky se nedodaňují
v dodatečném přiznání. Pouze se vyloučí jako
nedaňové výdaje v roce, ve kterém jsme přešli
na daňovou evidenci.
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
– §24 odst. 2 písm. zn.)
Tímto odstavcem potěším všechny tvůrce webových
stránek a e-shopů a jejich zákazníky, kteří vedou
daňovou evidenci.
Zatímco při pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(cena pořízení vyšší než 40.000 Kč, doba použitelnosti
delší než 1 rok – viz §26 odst. 2 ZDP) nelze pořizovanou
věc uplatnit jako daňový výdaj a je nutné předmět
zařadit do majetku a odpisovat. U dlouhodobého nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60.000 Kč,
doba použitelnosti delší než 1 rok – viz §32a odst. 1
ZDP) v daňové evidenci lze celý výdaj uplatnit jako
daňový v roce pořízení.
Nehmotným majetkem se rozumí nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný
majetek podle Zákona o účetnictví. Za nehmotný majetek jsou považovány i webové stránky či e-shopy.
Pokud tedy zvažujete, zda investovat vyšší částku
do nových webových stránek či e-shopu letos, nebo až
za rok, podívejte se, jak Vám vycházejí daně.
Výdaje na pomoc formou nepeněžního plnění
k odstraňování následků živelních pohrom – §24
odst. 2 písm. zp.)
Pořídili jste z podnikatelských peněz vysoušeče na odstranění následků letošních povodní? Celý výdaj můžete
bez finančních limitů uplatnit jako daňový výdaj. Tento
14
dar se pak již podruhé neuplatňuje jako nezdanitelná
částka daru. Na rozdíl od jiných darů zde však nefigurují
finanční limity ani podmínky, komu plnění poskytovat.
Paušální výdaj na dopravu – §24 odst. 2 písm. zt.)
Používáte k podnikání automobil, ale nevedete knihu
jízd? Zákon o dani z příjmů umožňuje u maximálně 3
aut uplatnit výdaje paušálem. Za takovýto automobil
musí být hrazena silniční daň. Uplatnit lze paušální
výdaj ve výši 5.000 Kč za každý měsíc, ve kterém byl
automobil celý měsíc použit výhradně k podnikání.
Pokud byl kromě podnikání automobil použit i soukromě, lze uplatnit výdaj ve výši 4.000 Kč za každý
měsíc. Při použití paušálních výdajů nelze jako daňový
výdaj uplatnit výdaje na PHM a parkovné (včetně
pronájmu parkovacího stání). Naopak lze uplatnit
výdaje na opravy a udržování, odpisy, mytí auta
apod. Pokud je vozidlo používáno i soukromě, ostatní
výdaje lze uplatnit pouze v poměrné výši 80% (viz §25
odst. 1 písm. x). Použití výdajového paušálu neomezuje možnost uplatnění odpočtu DPH u plátců DPH.
V případě současného použití auta i pro soukromé
účely je třeba DPH na vstupu krátit. Pokud je vozidlo
používáno výhradně k podnikání, je možné uplatnit
DPH na vstupu v plné výši i při použití výdajového
paušálu na dopravu.
Nájemné u finančního pronájmu s následnou
koupí – §24 odst. 4
Splátky u tzv. finančního leasingu jsou daňovým
výdajem v plné výši v okamžiku zaplacení, pokud jsou
splněny tyto podmínky:
doba nájmu činí minimálně stejnou dobu jako doba
odpisování, např. u automobilů 5 let
po skončení doby nájmu dojde k převodu vlastnických práv k předmětu nájmu na nájemce a prodejní
cena je nižší než zůstatková cena při rovnoměrném
odpisování
předmět je zahrnut do obchodního majetku
nájemce – ten ho již neodpisuje – odepsal ho
pronajímatel, tj. leasingová společnost
V praxi se často plete finanční leasing a pořízení
na úvěr. Daňové dopady jsou u každého jiné. Je tedy
třeba důkladně prozkoumat smlouvu.
Akontaci u finančního leasingu je třeba rozpočítat
na celou dobu trvání leasingu a uplatnit každý rok
poměrnou část. Např. u automobilu 1/5 akontace
každý rok.
Auto na úvěr
V současné době je častějším způsobem pořízení
automobilu úvěr. Kupující se stává vlastníkem automobilu (pokud není ve smlouvě sjednáno omezení
vlastnictví) a může automobil odepisovat. Kupující
si může jako daňový náklad uplatňovat zaplacené
úroky z úvěru a pojistné automobilu. Splátka jistiny
je nedaňový výdaj.
Pořízení zásob, drobného majetku, reklamních
předmětů apod.
Pořízení zásob je v daňové evidenci daňovým výdajem v okamžiku zaplacení bez ohledu na to, kdy
budou spotřebovány nebo prodány. Je tedy možné
se zásobit materiálem či zbožím třeba na několik let
dopředu. Důležité je zaplatit za zboží a materiál
do konce roku.
Dále je možné nakoupit kancelářské potřeby, drobný
hmotný majetek do 40.000 Kč – počítače a další IT
techniku, přístroje a zařízení, kancelářské vybavení
apod.
Reklamní předměty jsou daňovým nákladem, pokud
je splněna podmínka ceny do 500 Kč bez DPH, předmět
není předmětem spotřební daně kromě tichého vína
(tiché víno je nešumivé) a je označen obchodní firmou
nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto
předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo
služby – viz §25 odst. 1 písm. t).
Zaplacené zálohy
Za daňový výdaj jsou také považovány zaplacené zálohy na plnění související s podnikáním, s výjimkou
záloh na pořízení dlouhodobého majetku. Zálohy
na pořízení dlouhodobého majetku jsou považovány
za nedaňový výdaj. Je tedy možné zaplatit zálohy
na plnění, které bude čerpáno až v dalším roce. U právnických osob (např. s. r. o.), které vedou účetnictví,
jsou přijaté zálohy pouze rozvahovou položkou. Dokud
nedojde k poskytnutí služby či prodeji zboží, nemusí
právnická osoba zdaňovat. Je tedy výhodné poskytovat
zálohu fyzickou osobou právnické osobě. Je třeba se
však mít na pozoru před účelovým poskytnutím zálohy
před koncem roku, pokud poskytovatel zálohy nemá
v úmyslu zboží či služby odebrat a v dalším období
dojde k vrácení zálohy.
Předplatné
Předplatné, pokud souvisí s podnikáním, je v plné výši
v daňové evidenci výdajem v okamžiku zaplacení
bez ohledu na to, k jakému období se vztahuje. Lze
tedy zaplatit předplatné na několik let dopředu. V praxi
je možné předplatit například odbornou literaturu,
domény a hosting webu, reklamu a inzerci, ale
i některé další služby.
Cestovné OSVČ a spolupracujících osob – §24
odst. 2 písm. k)
OSVČ může uplatňovat výdaje při pracovní cestě podobně jako zaměstnanec. Stejně jako zaměstnanec musí
pro uplatnění cestovních výdajů vytvořit vyúčtování
služební cesty.
Pro OSVČ platí jiné sazby tuzemského stravného.
Pro rok 2013 činí – viz vyhláška Ministerstva práce
a sociálních věcí č. 472/2012 Sb. §3:
100 Kč až 121 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 12
hodin, maximálně však 18 hodin)
157 Kč až 188 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 18
hodin)
tuzemské stravné u služební cesty kratší než 12
nelze u OSVČ uplatnit
Náhrady za použití soukromého vozidla nezahrnutého do obchodního majetku při podnikání
činí 3,60 Kč za km, u jednostopých vozidel 1 Kč/km.
Náhrady za pohonné hmoty lze uplatnit stejně jako
u zaměstnanců, tj. buď v prokázané výši dle účtenky
nebo podle stanovených průměrných cen. Pro rok 2013
to je – viz § 1 a 4 vyhlášky 472/2012 Sb.:
36,10 Kč pro benzin natural 95 oktanů
38,60 Kč pro benzin natural 98 oktanů
36,50 Kč pro naftu
Náhrady za PHM se počítají podle průměrné spotřeby
dle technického průkazu a kilometrů ujetých na služební cestě. Na soukromé auto nelze uplatňovat žádné
další výdaje paušální ani skutečné. Zároveň je třeba
za toto vozidlo zaplatit silniční daň a to v měsících,
kdy bylo použito k podnikání, resp. ke služební cestě.
Zahraniční stravné přísluší OSVČ ve stejné výši jako
zaměstnancům, tj.:
1/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá 12
hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle
než 5 hodin, pokud vznikne za cestu na území ČR
právo na tuzemské stravné
2/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá déle
než 12 hodin, nejvýše 18 hodin
celé základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18
hodin.
Sazby zahraničního stravného pro rok 2013 stanoví
Vyhláška č. 392/2012 Sb.
Kapesné při zahraničních cestách lze uplatnit maximálně ve výši 40% stravného.
Co nás čeká v letošním roce
J
ako každý rok, jsme v lednu chtěli vyrazit
na lyžovačku, ale bohužel nám počasí ani
okolnosti na sjezdovce na Janově Hoře
nedovolili tuto akci zorganizovat. Zájezd
Apalucha se přesouvá na příští rok.
S dětmi se začínáme připravovat na uzlovku, která nás čeká v březnu a také neustále
vylepšujeme naši fyzickou kondici, abychom
byli připraveni na letní soutěže, které vypuknou v květnu, a my mohli zopakovat loňské
výsledky.
Čeká nás každoroční akce jako jsou Karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den a Lampionový průvod. Opět vyrazíme do Skryjí
a na Častoboř. Kluky také čekají přípravy
na soutěže, stáže, cvičení a v neposlední řadě
nás určitě budou opět reprezentovat na MČR
JSDH ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel.
Během letních prázdnin od 27. 7. do 9. 8.
budeme opět pořádat Letní tábor na Račím
hradě. Kdo by měl zájem poslat své dítko
s námi na tábor, nechť nás kontaktuje.
Nejbližší akce, která nás čeká je Karneval
pro naše nejmenší. Karneval se koná 8. 2.
na hasičárně a celým programem nás bude
provázet DJ Veselá HUBA.
Lenka Lexová
Internetové stránky:
www.sdhreporyje.info
Výročí Řeporyjského Echa
T
oto číslo je již 200. vydáním Řeporyjského
echa v historii. S myšlenkou na vydávání
místních novin si na Místním úřadě začali
pohrávat na konci roku 1990. První číslo vyšlo
11. února 1991. Bylo rozhodnuto, že to bude
občasník. Noviny se tvořily na psacím stroji
za pomoci vystříhaných obrázků, nakreslených
linek a kopírovány byly na Místním úřadě. V té
době vycházely v nákladu 600 ks. Předpokládalo se, že budou vydávány po 2 až 3 měsících.
Vycházelo se z toho, aby se ke čtenářům
dostaly včas všechny potřebné informace
z jednání místního zastupitelstva, informace
o životě obce, o kulturních, společenských
a sportovních akcích.
Druhé číslo vyšlo 12. dubna 1991 a bylo
již vytvořeno v řeporyjském studiu firmy PIP,
ve kterém se Echo vyrábí dodnes. Noviny vycházely ve formátu A5 o 8 až 24 stranách, podle
množství příspěvků.
Po 10 letech vycházení se noviny proměnily
do formátu A4, který byl daleko variabilnějším
vzhledem k příspěvkům a obrázkům. Prvním
číslem tohoto formátu bylo číslo 57, které vyšlo
31. ledna 2001. Noviny vycházely už pravidelně
měsíčně na 12–20 stranách a v nákladu 1000 ks.
Od 31. ledna 2008, vychází ve zcela nové
grafické úpravě. S výjimkou prázdnin vychází
pravidelně, tedy 11x ročně v nákladu 1400 ks.
Dodávány jsou do všech domácností zdarma.
Od lednového čísla roku 2012 vychází Echo
s barevnou obálkou tištěné na křídovém papíře,
již většinou o 20 stranách. Nyní tedy 200 číslo
vychází již v nákladu 1500 ks.
-red-
Zdroj: E15.cz
Řeporyjské Echo 200
Řeporyjské Echo 200
15
Info z MČ • Křesťanský sloupek • Přání
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
dne 4. 2. 14 od 8.00 do 11.00 hod.
dne 11. 3. 14 od 12.00 do 14.30 hod.
dne 14. 4. 14 od 10.30 do 13.30 hod.
dne 19. 5. 14 od 14.30 do 17.00 hod.
dne 25. 6. 14 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném v ulici Na Tržišti.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202., www.ppas.cz
Sport • Inzerce
Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele
17. února
Dne 8. 1. 2014 se dožila
80 let paní
Magda Trousilová
Hodně sil do brzkého
uzdravení přeje syn s rodinou
Známá i neznámá zkratka ABI
S
rdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější
příčinou úmrtí v České republice. Vzhledem
k tomu, že tato onemocnění jsou v počátečních fázích bez zjevných příznaků, prostě
nebolí, jsou lidem více známy až závažné stavy
jako např. angina pectoris nebo srdeční infarkt.
Příčinou srdečně-cévních onemocnění je většinou ateroskleróza.
Pomocí speciálních přístrojů lze oscilometrickou metodou zjišťovat hodnoty krevního tlaku
na obou pažích i na dolních končetinách nad kotníky. Následný Index kotník paže / ancle-brachial
index - ABI/ je pak dán poměrem systolického
tlaku na dolní končetině a vyššího systolického
Křesťanský sloupek
V
Ořechu, hned vedle obecního úřadu,
vyrůstá neobvykle rychle, centrum pro
seniory. Uprostřed čtyř bloků je plánován dvůr plný zeleně, kde za příznivého počasí
bude příjemné chvilku odpočívat. Areál bude
chráněn plotem, ale projekt zaručuje seniorům
svobodu pohybu i soukromí. Připojení k internetu v každém bytě, společenská místnost,
vlastní parkovací stání. Výtah. Pomoc s úklidem
v bytě klienta, obstarávání léků, jednou týdně
nákup pro klienty, pomoc při jednání s úřady,
volnočasové aktivity. Každý může přijímat
návštěvy, chovat domácí mazlíčky, cestovat
a jezdit na výlety, aniž by byl kontrolován a žil
v jakémsi pevně daném režimu. V nočních hodinách budou mít do zabezpečeného areálu plně
volný přístup jen jeho obyvatelé, jimi vybrané
osoby a personál.
V případě, že budou klienti s bydlením v novém domově spokojeni, bude možné si po určité době byt odkoupit do osobního vlastnictví.
Co víc si mohou staří lidé přát?
Setkal jsem se se seniory, o které bylo velice
dobře postaráno. Přesto v jejich životech zůstávala prázdná místa, která nedokázala zaplnit
16
tlaku na pažích. Ze zjištěných hodnot lze usoudit
na stupeň aterosklerotického postižení tepen
dolních končetin, z čehož se dá odvodit i riziko
postižení tepen v srdci, mozku, ledvinách atd.
Další možnost absolvovat toto jednoduché
a bezpečné měření budete mít ve středu 26.
února v lékárně na Ořešské ulici v době od 9
do 16 hodin. Pozvaný odborník provádí měření
v intervalu asi 15 minut. Ti, kteří pociťují nějaké
příznaky onemocnění (nejčastěji bolest v lýtku
při chůzi), ale i ostatní zájemci o tuto preventivní
akci se mohou objednat telefonicky na čísle
lékárny 251 626 132 nebo na e-mailové adrese
[email protected].
ani ta nejlepší zdravotně sociální péče. Člověk
totiž i ve stáří potřebuje s někým sdílet vnitřní
sounáležitost, která člověku umožňuje otevřít
„třináctou komnatu“ svého nejintimnějšího světa. Mít možnost mluvit o tom, co ho celý život
trápilo, co v bolestech zůstávalo nevyřešeno,
co nechce před Boha přinést jako nevyřešené
či jako vinu. Nemusí to být hned kněz, komu
jsem ochoten vypovědět to co mě celý život
bolelo. Stačí najít člověka, co mě bude mít rád
ne proto, že mám v bance milion, na zdi Renbrandta a v sejfu diamanty. Jenže kde ho vzít?
A když už se takový zázrak stane, pořád se
najdou oponenti: „Prosím tě, co za tím dědkem
pořád chodíš? Kdybys radši vyluxoval obyvák,
nebo umyl tátovi auto“. Deformování lidské
duše minulými i současnými časy nás dokázalo
zbavit porozumění pro vztah dvou lidí se kterejma nejdu zrovna vykrást banku. Které od sebe
dělí společenské postavení nebo věk.
V těchto rovinách života je pořád plno
předsudků a tak se v podstatě moc nelišíme
od středověku ani od tak zvaných „měšťanských“ návyků.
Jo, jo,- křesťanství má i v současném, technicky velmi vyspělém světě, hodně práce.
Dne 6. 2. 2014 oslaví
naše manželka, maminka,
tchyně, babička
a prababička, paní
Dana Macelová,
významné životní jubileum.
Veršované přáníčko
jí věnuje její rodina.
80 je to let,
co spatřila jsi tento svět.
Od mala jsi měla se švadlenou se státi je.
Učení nebylo lehké,
měla´s přísnou mistrovou,
Ty´s ho ale zvládla skvěle,
s velikánskou pochvalou.
Pak potkala jsi svého prince
a svatbu jste slavili,
Blanka se Vám narodila
a po světě jste jezdili.
Ač jsi jako švadlena
pracovati nemohla,
celý život jsi přesto šila,
na řemeslo nezanevřela.
Byla jsi vždy obětavá,
myslela jsi na druhé,
správná žena, mamka
a (pra)bába,
my Ti za to děkujem!
Dann
Řeporyjské Echo 200
Zprávy z Gymstaru
Přebor ČOS
5. ledna za mrazivého lednového rána se
naše závodnice vydaly do Tyršova domu
na mistrovství České republiky v TeamGymu , která je určena pro družstva České Obce
Sokolské.
Při rozcvičení vypadalo, že jsou děvčata
přešlá mrazem, nějak to nešlo, spousta pádů
a technických chybiček. Navíc Tina se ráno
vrátila z lyžovaly ve Francii, aby posílila náš
team a rovnou do dresu. Napřed to vypadalo,
že v rozcvičení při pohybové skladbě asi usne,
ale v závodě to jako vždy (možná ještě líp)
rozbalila na plno.
V kategorii Junior I. děvčata do 11 let cvičilo
šest družstev, která se kvalifikovala z oblastních
přeborů. V našich barvách
nastoupila Kim Charvátová,
Kačka Čermáková, Clara
Kempton, Nikoleta Malinovská, Anetka Vorlíčková, Viki
Gymstar Praha
Maternová, Joža Roznětínská, Kiki Rubešová, Anička
Forštová, Klárka Šarbochová, bohužel Kačka
Bočková, která je velkou oporou pro team si
na tréninku zlomila ruku a místo závodů byla
po operaci v nemocnici.
Se startovním číslem 1. i po ne příliš po-
2
vedené akrobacii
s přehledem naše
děvčata zvítězila.
Holky super jsme
na Vás pyšní !!
Po té nastoupila kategorie Junior
II. do 16 let a naše
barvy hájila Mája
Felixová, Tina
Jandová, Markéta
Pavlovská, Linda
Lukáčová, Gábina
Somíková, Maruška
Štěpánková, Anička
Suchomelová, Niki Vorlíčková, Barča Procházková a Jitka Harazimová. Holky zacvičily téměř bez
chyby a odvezly si obrovský pohár a 1. místo.
Sokol Řeporyje opět ukázal, že v sokolském
teamgymu nemá konkurenci.
RELAXAČNÍ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Tato cvičení jsou vhodná i jako pokračování rehabilitačních cvičení pohybového ústrojí!!!
Délka cvičení 1 hod. (60 min) cena 100 Kč;
termíny cvičení: úterý 18.00–19.00, pátek 18.00–19.00 a 19.00–20.00;
místo konání: SOKOLOVNA ŘEPORYJE
Bližší informace získáte na tel. 774 805 626
Šicí stroje
opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meier, tel.: 603 341 927
KUŘÁCI - ODVYKNETE,
AŽ 90% ÚSPĚŠNOST!
Telefon: 224 214 617 • Mobil: 604 207 771
Provádíme zednické práce
Elektrikářské práce - Erben
opravy i rekonstrukce, osvětlení, zásuvky, atd.
www.elektrikarerben.cz • Tel.: 604 516 344
Moderní čistírna peří
Vedení účetnictví, daňové evidence OSVČ,
firmám, bytovým družstvům a SVJ,
zpracování daňových přiznání.
Tel.: 603 189 826. Cena služeb příznivá.
Internetové stránky:
www.gymstar.cz
Cvičení je vhodné, pro muže i ženy všech věkových kategorií!!!
I NZE RCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Martina Kurková
fasády, obklady i dlažby.
Jan Szenko, tel.: 604 577 818
zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.
Plzeňská 170, P5, PO+ST 14-18 h., ÚT+ČT 11-17 h.
Tel.: 606 312 174 • www.cistirnaperi.cz
TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE
Kompletní
péče
o dřeviny
» Rizikové
i běžné kácení
Rezervace hodin: 732 742 333
www.tenistami-reporyje.cz
MUDr. Veronika Štrosová
praktická lékařka pro dospělé
» Řezy stromů
3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Hledáme kolegy do obchodního oddělení. Pokud jste
výrazná osobnost s obchodním talentem, tak neváhejte
a pošlete nám svůj životopis a můžete to být právě Vy.
VAŠE ODPOVĚDNOST:
 zodpovědnost za plnění stanovených obchodních cílů
 přímá akvizice zákazníků  péče o stávající klienty
POŽADUJEME:
 praxe na pozici obchodního zástupce minimálně 2 roky
nebo schopnost a nadání  řidičský průkaz skupiny B
 velmi dobrá znalost kancelářských potřeb  chuť pracovat
 obchodní talent  dynamická a přesvědčivá osobnost
NABÍZÍME:
 zázemí stabilní, zavedené společnosti
 pevná základní mzda a bonusy v závislosti na výsledcích
 samostatná a odpovědná práce s možností seberealizace
 pracoviště na Praze 5 • možnost pracovního růstu
Kontakt e-mail: [email protected]
přebírá od 1. 1. 2014 ordinaci
po MUDr. Karlu Kimlovi
Ordinační hodiny, provoz
a adresa zůstávají beze změny
Pondělí: 12.30–18.30
Úterý:
7.30–12.30
Středa: 12.00–16.30
Čtvrtek: 8.00–12.30
Pátek:
7.30–12.30
(ordinuje MUDr. Kimla)
» Hodnocení stromů
Registrujeme nové pacienty.
Ing. Vojtěch Kuchař,
Tel.: 728 217 957,
E-mail:
[email protected]
Ke Zdravotnímu středisku 447/9,
Praha 5, 155 00
Řeporyjské Echo 200
tel.: 251 626 114
17
Stros_6x7,5cm.indd 1
19.12.2013 8:44:38
Inzerce
Inzerce
Kalendář FK
Prodej v trafice u Šťastných
ODVOZ 
A LIKVIDACE 
FEKÁLIÍ
auto MAN 9,5 m3
auto MAN 5 m3 terénní 4x4
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy
Konopova 431/6
Tel.: 603 167 905
www.tiskpip.cz
AUTODOPRAVA - KONTEJNERY
LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU,
DOPRAVA STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Objednávky Po – Pá:
SKRIPTA, BROŽURY,
MANUÁLY, ČASOPISY
od 1 ks
Tel.: 606 508 015
Tel.: 257 911 732
ČB kopie A4 od 1,30 Kč, A3 od 2,50 Kč.
Laminování A4 od 13 Kč, A3 od 23 Kč.
Vazby plast od 12 Kč, drát od 22 Kč.
6.30 – 15.00 hod.
6,30 – 15.00 hod.
www.garbine.cz • e-mail: [email protected]
Garbine.indd 1
DĚTSKÁ MÓDA U POŠTY
VÝPRODEJ !!!!!!!!
23.1.2014 14:46:57
ÚNOR-BŘEZEN – VÝPRODEJ 30–60 %
NA VŠECHNO OBLEČENÍ – do vyprodání zásob!!!
V OBCHODĚ SE DĚTSKÁ MÓDA RUŠÍ A ZŮSTANE
TEXTILNÍ GALANTERIE, KTERÁ SE PODSTATNĚ ROZŠÍŘÍ.
Vedení účetnictví
5597_VW_LNF_0114_180x129mm_Caddy_Klokocka.indd 1
n daňová přiznání vč. účetních závěrek pro fyz. i práv. osoby n silniční daň
n mzdová agenda n DPH /měsíční i čtvrtletní n jednání s úřady n konzultace
n rekonstrukce účetnictví zpětně n pojištění profesní odpovědnosti
Info na tel.: 602 253 696
HRAČKY U KÁJI
Doplňkové služby - čištění peří a oděvů, oprava oděvů,
oprava obuvi budou zanechány.
obchod s hračkami, dárkovými předměty,
knihami pro děti, CD, DVD a textil.
OC LUKA - najdete nás
v prvním patře nákupního centra.
Super ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
OTEVŘENÍ NOVÉ PRODEJNY PŘIBLIŽNĚ KVĚTEN.
DO TÉ DOBY ZŮSTÁVÁ VŠE BEZE ZMĚN.
Dětská móda u pošty – Hasičů 54 – Řeporyje
OTEVÍRACÍ DOBA – Po-Pá - 10.00–12.00 - 12.30–17.00 hod.
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Satelitní příjem SKYLINK
09.01.14 12:04
Fotoobrazy Johana
nabízí FOTOOOBRAZ JAKO ORIGINÁL DO INTERIÉRU
Fotoobrazy v limitovaných edicích na kvalitním plátně a dřevěném rámu
pro každého, kdo se nespokojí jen se sériovou výrobou.
Hracky-u-Kaji.indd 1
20.1.2014 13:21:12
Kancelářské a školní potřeby
Smíchovská 106/8, Praha 5-Řeporyje
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek 8 – 12 13 – 17 hod.
Mobil: 602 545 875, 739 639 254
E-mail: [email protected]
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
18
Řeporyjské Echo 200
„od tužky až po nábytek“
do vaší kanceláře i domácnosti - přímo v prodejně nebo zavezeme
Po-Čt 7.30-17.00 hod
Pá 7.30-16.00 hod
K Třebonicům 17, Řeporyje
www.apap.cz
e-mail:[email protected] tel. 245 008 960
Řeporyjské Echo 200
19
Foto_Johana.indd 1
18.1.2014 18:01:11
Inzerce
Solc-01-2014_zluta.pdf 1 16.1.2014 12:02:12
REALITNÍ AGENTURA
Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.
C
M
Specialisté na Prahu 5 a 6
Y
 Prodej a pronájem nemovitostí
 Výkup nemovitostí
 Poradenské a právní služby
CM
MY
Nabízíme osobní přístup, příjemné rodinné prostředí
a 20 let zkušeností.
CY
CMY
K
Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071 • e-mail: [email protected]
www.solork.cz
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT !!!
Kadeřnictví Arnika s dvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje
Tel.: 251 626 147
Kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – kvalita, nové trendy a účesy a barvy.
Prodej vlasové kosmetiky – Matrix.
Kosmetika – NOVÁ METODA PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS – AKČNÍ CENA 500 Kč.
Výživové poradenství v únoru zdarma
– proteinová dieta - zhubněte po Vánocích.
Modeláž nehtů – žhavé novinky
nejen ve zdobení.
Solárium – výkonné vertikální Turbo
solárium - 1 min./12 Kč s pernam. 10 Kč.
Věrnostní program
20
Naše veškeré ceny naleznete na:
www.kadernictviarnika.cz
Řeporyjské Echo 200
Řeporyjské Echo 200
21

Podobné dokumenty

ROZVRHY - nabídka na 2.pololetí \(2.2.11\)

ROZVRHY - nabídka na 2.pololetí \(2.2.11\) ROZVRH výuky na pobočkách Hudební školy YAMAHA Ivany Váchové : tel: 777 63 44 55, email:[email protected], www.yamahaskola-praha.cz / aktualizace únor 2011

Více

Zpravodaj 4/2012

Zpravodaj 4/2012 Po nepříjemných zkušenostech, zvláště z minulé zimy, Vás všechny žádám o důkladné zabezpečení vodoměrů a vodovodních rozvodů před mrazem. Škody a úniky vody způsobené popraskáním potrubí prodražují...

Více

Zde - Moravská vysoká škola Olomouc

Zde - Moravská vysoká škola Olomouc předmětné ustanovení doplnila v tom smyslu, že uvedená úprava se nevztahuje na vozidla, která konstrukcí vycházejí z osobního automobilu kategorie M1, a to i v případě, že vozidlo bylo schváleno do...

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Nabízí se však otázka, jak řešit osvětlovací soustavu tak, aby vyhověla tomuto požadavku, změní-li se počet řad lavic či jsou-li lavice sraženy k sobě do jedné řady. K  této situaci může snadno doj...

Více

1. účetní závěrka roku 2009

1. účetní závěrka roku 2009 zkontrolovat smlouvy, zda razítko právních účinků vkladu do KN má datum v roce 2009. Jestliže se jedná o stavbu nezapisovanou, účetní případ nastává dnem uvedeným v kupní smlouvě. Ke vzniklému nákl...

Více