Vysokonapě ové kondenzátory High Voltage Capacitors

Komentáře

Transkript

Vysokonapě ové kondenzátory High Voltage Capacitors
Elektronické
souèástky CZ, a.s.
Vysokonapìové kondenzátory
High Voltage Capacitors
MKP 534, MKPP 535
Syllabova 1260/41, 703 00 OSTRAVA - Vítkovice
Tel.: +420/ 595 781 623, 596 623 385
Fax: +420/ 595 781 612, 596 623 386
E - mail: [email protected]
Web Site:http://www.es-ostrava.cz
Konstrukce:
Elektrody kondenzátoru tvoøí metalizovaná
polypropylénová fólie s vnitøním sériovým zapojením.
Dielektrikem je polyesterová fólie. Kondenzátory
jsou samoregeneraèní v bezindukèním provedení.
Pouzdro je plastové ze samozhášivého materiálu
s paticovým šroubem M 6×10 nebo M8×10, který
souèasnì tvoøí jeden vývod kondenzátoru. Druhý
vývod je šroub M4. Kondenzátor je zalit
epoxy-pryskyøicí.
Pouití:
Vysokonapì»ové kondenzátory pro pouití v
obvodech stejnosmìrného i støídavého napìtí,
kde není kondenzátor zatíen pøíliš vysokými
proudovými impulsy.
Typ
MKP 534
UR=DC/AC
[V]
Capacit.
CR [ nF]
M4
D
L
20 -2
+0
Upper screw
1,0 nF
1,5
2,2
3,3
4,7
6,8
10
12
15
20
22
25
33
47
50
68
75
100
Construction:
Metallized film electrodes with series internal
connection, polypropylene-film dielectricum,
Non-inductive, self-healing
construction.Plastic cylindrical flame
retardant case, with bottom screw M6×10,
or M8×10, which is one of the leads.
The other lead is the screwM4. The
capacitor is sealed with epoxy - resin.
Applications:
High voltage capacitors for DC and AC
applications where the capacitor is not
loaded with to high current pulses.
MKPP 535
10 kV
16 kV
2000V 50 Hz 3000 V 50 Hz
Max. rozmìry
Max. dimension
D x L [mm]
25 x 56
25 x 56
25 x 56
25 x 56
25 x 56
25 x 56
25 x 73
25 x 73
25 x 73
30 x 73
30 x 73
30 x 73
35 x 73
45 x 73
50 x 73
63 x 73
75 x 90
75 x 90
25 x 56
25 x 56
25 x 56
25 x 73
25 x 73
25 x 73
30 x 73
30 x 73
35 x 73
40 x 73
50 x 73
50 x 73
60 x 73
75 x 90
75 x 90
Tento typ kondenzátorù není urèen pro práci v obvodech sí»ového napìtí
This capacitors are not suitable for across the line applications
M6
Bottom screw
10,5
Technické údaje:
Jmenovité napìtí UR:
Jmenovité napìtí je max. stejnosmìrné napìtí nebo
špièka napì»ového impulsu, pøi kterém mùe
kondenzátor pracovat trvale. Kdy kondenzátor
pracuje pøi stejnosmìrném napìtí a souèasnì se
Pøípustné napì»ové pøetíení
superponovaným støídavým napìtím UAC, pak souèet
v pracovních podmínkách:
1,10 × UR max. 30% doby práce kondenzátoru stejnosmìrného napìtí UDC a amplituda støídavého
napìtí UAC nesmí pøekroèit UR.
1,15 × UR max. 30min./den
Kdy napì»ové pøetíení pøekroèí výše
Nejvyšší pøípustné støídavé napìtí:
uvedené hodnoty, mohlo by dojít ke znièení
Kondenzátory jsou urèeny pro práci pøi
kondenzátoru.
stejnosmìrném i støídavém napìtí. Pokud pouijete
Permitted Overvoltages in working
kondenzátor v obvodu støídavého napìtí, nesmí
conditions:
efektivní hodnota støídavého napìtí o frekvenci
1,10 × UR max. 30% of the service period
50/60 Hz pøekroèit tuto hodnotu. Pokud kondenzátor
1,15 × UR max. 30min./day
pracuje v obvodu støídavého napìtí o vyšší frekvenci,
If the Overvoltages exceed the permissible
musí se mezní napìtí odpovídajícím zpùsobem
values above, the capacitor might have been
sníit, aby nebyly pøekroèeny pøípustné ztráty v
destroyed.
kondenzátoru. Teplota povrchu kondenzátoru nesmí
Zkušební napìtí mezi vývody a pouzdrem: pøekroèit +70°C, viz všeobecné informace.
Test voltage between terminals and case:
o
Jmenovitá kapacita:see table
16 kVDC, 1min. pøi at +25 C
Tolerance: ±10%, ±5%, jiné hodnoty podohodì
o
Max. opakovatelné impulsní zatíení dU/dt: Ztrátový èinitel Tgç: < 0,01 pøi 1 kHz a +25 C
Izolaèní odpor RIS: >10 000/C [MÂ, µF]
Max. repetitive rate of voltage rise dU/dt:
o
o
Rozsah pracovních teplot: -40 ÷ +70 C
< 10V/µsec at UR and +25 C
Nejvyšší teplota kondenzátoru v nejteplejším
místì pouzdra nesmí pøekroèit +70°C.
Max. impulsní proud Ip:
Zkušební napìtí mezi vývody:
Max. peak current Ip:< CR × dU/dt
o
1,25×UR, 1min. at +25 C
Všechny
kondenzátory
jsou u výrobce zkoušeny
Odpovídající normy:Related standards:
pøedepsaným napìtím.
IEC 60384-1, IEC 60384-16, IEC 60384-17
Ochrana proti pøepìtí:
Kondenzátory jsou samoregeneraèní a regenerují
Znaèení pro objednávku:
se pøi nahodilých napì»ových prùrazech.
Marking for purchase ordering:
MKP 534 0, 033 µF/10 kVDC
MKPP 535 0, 022 µF/16 kVDC
4
Technical data
Rated voltage UR:
Rated voltage is the max. DC or peak voltage,
with which the capacitor may works continuously.
If the capacitor works with the DC and also
super-imposed AC voltage UAC, the sum of UDC
and the amplitude of UAC must not exceed the UR
Permisible AC Voltage:
The capacitors are constructed for applications
with DC or AC voltage also. If the capacitor is used
in circuits with sine wave voltage the effective value
must not exceed the permissible AC voltage at
50/60Hz. For the operation at higher frequencies
must be the amplitude correspondingly reduced.
The surface temperature of the capacitor must not
exceed +70°C, see general informations.
Rated capacitance: see table
Tolerance: ±10%, ±5%,
other tolerances on request
Dissipation factor Tgd: < 0,01 at 1kHz and +25oC
Insulation resistance RIS: >10 000/C [MÂ, µF]
o
Operating temperature range: -40 ÷ +70 C
The highest permissible capacitor temperature at
o
the hottest point of the case must not exceed +70 C.
Test voltage between terminals:
o
1,25×UR, 1min. at +25 C
All capacitors are tested by the routine test by
the producer
Protection against Overvoltages:
The capacitors are self-healing and regenerate
themselves after occasional breakdowns.
The capacitor remains fully functional after the
breakdown.
Upozornìní: Výrobce nezodpovídá za škody zpùsobené nesprávným pouitím nebo nesprávnou instalací.
Pøed pouitím kondenzátoru se prosím seznamte s technickými údaji katalogového listu.
Warning! The manufacturer is not responsible for any damages, caused by the improper installation
and application. Before using the capacitor in any application, pleas, read carefully this technical data-sheet.
K200405 nahrazuje K250302-6 je platný od 20. 4. 2005 do odvolání.
K200405

Podobné dokumenty

MKT 520 - 525 - Elektronické součástky Ostrava

MKT 520 - 525 - Elektronické součástky Ostrava hottest point of the case must not exceed +85oC. Test voltage between terminals: 1,25×UR, 1min. at +25oC All capacitors are tested by the routine test by the producer Protection against Overvoltage...

Více

Potopa světa - ZrajeDoraje.cz

Potopa světa - ZrajeDoraje.cz To se přece Pán Bůh rozhněval nad špatností lidí a potrestal je tím, že je všechny utopil. Někdo může k tomu ještě dodat: „dobře jim tak, vždyť si nic jiného nezasloužili.“ Připomíná mi to Filipa a...

Více

XLY-H - NKT Cables

XLY-H - NKT Cables XLY-H Přívodní kabel pro elektrická rozněcovadla / Supply lead for electric ignition agents Technická specifikace

Více

Porcelánové omezovače přepětí pro stejnosměrné - Elpro

Porcelánové omezovače přepětí pro stejnosměrné - Elpro modified design / modifikované provedení ca.150

Více

REGENERÁTOR SYNCHRONIZAČNÍ SMĚSI VIDEOSIGNÁLU R

REGENERÁTOR SYNCHRONIZAČNÍ SMĚSI VIDEOSIGNÁLU R může být i 20 µsec na jeden snímek. Tento rozdíl se koriguje jednak programově uvnitř mikrokontroléru, jednak přímým řízením nabíjení nebo vybíjení C13 prostřednictvím portu PA3 a jednak vytvořením...

Více

Silikonové omezovače přepětí pro stejnosměrné sítě - Elpro

Silikonové omezovače přepětí pro stejnosměrné sítě - Elpro Protection of d.c. voltage systems and rectifiers against atmospheric and switching overvoltages. The surge arresters are intended for vertical installation on rail, railless electrical vehicles an...

Více

Odrušovací filtr koaxiální Coaxial thru - pass filters F 852 03,

Odrušovací filtr koaxiální Coaxial thru - pass filters F 852 03, Insulation resistance between the connected leads: Ris > 1000 MÂ at 23°C and 100 VDC after 1 min. loading

Více

XRPe

XRPe Jmenovité napětí (kVSS)

Více