Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Transkript

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu
Zivot v Radosti
Poselství OU u pøíležitosti celosvìtového neness festivalu
Pøíspìvek pøidal Jana Koubova
Sunday, 11 October 2015
Namaste svìtová Oneness rodino.Dnes je velmi posvátný den. Dnes poprvé oslavujeme celosvìtový Oneness festival po
celém svìtì. Mám velikou radost, že mohu pøedat toto poselství z Oneness Univerzity rodinì, která je po celém svìtì.
Oneness je fenomén zlaté koule.
Namaste svìtová Oneness rodino.Dnes je velmi posvátný den. Dnes poprvé oslavujeme celosvìtový Oneness festival po
celém svìtì. Mám velikou radost, že mohu pøedat toto poselství z Oneness Univerzity rodinì, která je po celém svìtì.
Oneness je fenomén zlaté koule. Øíkáme jí Kalki protože sama sebe nazývá Kalki. Zlatá koule, Kalki, zaèala pøedávat
poselství v roce 1989 na kterých je založeno fungování Oneness University.Tato poselství jsou i nadále pøedávána
skupinì starých bytostí, které žijí ve vysokých stavech, vedou velmi prostý anonymní život a nejsou aktivnì zapojeni do èinnosti
Oneness. Oneness university funguje podle poselství jim pøedaných. Podle tìchto poselství se fenomén vyvíjel 850 let a byl
ukotven skrze 6 bytostí. Šestá a poslední bytost je Sri Amma Bhagavan. Zlatá koule se zjevila Sri Bhagavanovi
ve vìku 3 let v místì zvaném Natham a pøimìla Sri Bhagavana zpívat urèitou mantru 21 let. To zatím nebylo svìtu vyjeveno.
Potom zlatá koule zmizela, aby se znovu objevila v roce 1989 v Satyaloce a zaèala pøedávat poselství, na základì
kterých jsou založeny a vedeny hnutí Oneness a Oneness University. Kalki znamená nièitel temnoty, což znamená vidìní lží
jako lží a dovolit pravdì být. To Kalki dìlá tak, že dává ztracené poznání dávných uèení. Kalki také mìní 9 programù, které
kontrolují lidské bytosti. Když se tyto programy zmìní, jedinec cítí naplnìní a postupuje od naplnìní k transformaci, od
transformace ke svobodì, od svobody k probuzení a od probuzení k oneness. Podle Kalkiho, posunutí lidstva do stavu
jednoty, je pøedzvìstí zlatého vìku. Je nìkolik milníkù, kterými lidstvo projde, než tam dospìje. První milník byl v roce 2012, kdy
velký poèet lidí dosáhl prvního stupnì probuzení, kdy se mentální pozornost pøesouvá od starostí s problémy k
øešení problému. Druhý stupeò probuzení nastane v roce 2018, kdy velký poèet lidí dokáže naplnit své vztahy, což
znamená, že lidé èi události se kterými se setkávají by již nemìly být zdrojem rozrušení v jejich vìdomí. Jinými slovy,
co se stalo v nìèím životì bude vnímáno, jako by se stalo v životì nìkoho jiného.Jinými slovy, zaènou žít jako cizinec v hotelu.
Další milník bude odhalen v roce 2018. K pøijetí milosti zlaté koule, Kalkiho, si musí èlovìk nejprve uvìdomit své lži,
hlavnì ty, které øíká sám sobì. Za druhé si musí uvìdomit a být si vìdom konání svého já ve svých èinech. Za tøetí si musí
uvidìt a být si vìdom svých Ego her. Kalki je fenomén, reakce na modlitby lidstva. Kalki pøebírá zodpovìdnost za váš
rùst a má moc ho uskuteènit. Kalki také vyjevil: Aby nìkdo mohl pøijmout Kalkiho milost, musí se obracet pøímo na Kalkiho,
bez prostøedníka mezi jedincem a Kalkim. Úèelem Oneness University je pøivést vás ke kalkimu a pøedat vám poselství
kalkiho tehdy, kdy urèí Kalki. Na základì kalkiho poselství vám pøedstavujeme živý obraz zlaté koule tak jak byla vidìna v
Satyaloce, Nemamu,a chrámu jednoty. Podle Kalkiho instrukcí bude zaèátkem roku 2016 otevøen Kalkiho ashram, kam
mohou lidé pøijít, pobýt a zažívat rychlý rùst. Na podporu tohoto rychlého rùstu jsou uèení a vedení Sri Amma Bhagavan.
Informace o Kalki ashramu budou brzy zveøejnìny na našich stránkách. Všechny vás pøivítáme a
tìšíme se na vás.Namaste. Dìkujeme. Oslavme tento celosvìtový Oneness festival.
http://www.zivotvradosti.cz
Vytvoøeno pomocí Joomly!
Generováno: 12 October, 2016, 15:56

Podobné dokumenty

Občasník 0/2003

Občasník 0/2003 k vydání rozkazu parašutistům skutečnost, že v britské diplomacii a vládnoucích kruzích na jaře 1942 rychle narůstala tendence k uzavření separátního míru s Německem s tajným přáním: nechat ty dva ...

Více

Nový formát Jai Bolo modlitby

Nový formát Jai Bolo modlitby Dùležité je opakovat Jai Bolo (èti džej bolo) modlitbu, dokud nemáte pocit, že se realita projeví (mít vnitøní vìdìní, že se tak stane).Formát:„Jai bolo …modlitba v minulém èase, že se...

Více

Občasník 2/2004

Občasník 2/2004 Tak velký byl Váš poklad „nahoře“. Nyní je pryč, Vaši „velmistři“ jej odčerpali a odčerpávají. Protože Vás ale mají „nahoře“ rádi, dovolili Vám zaplatit „školné“ v penězích, nikoliv ve zdraví. I po...

Více

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén šoky které osobu takøka srazí k zemi, nebo jako silné vibrace procházející tìlem. Požehnání mùže být také prožíváno mnoha dalšími zpùsoby jako fyzický Dikša proces (takøka stej...

Více

Druhé vydání

Druhé vydání čím dál tím rozmanitější, protože lidé z celého světa přicházejí vykonávat práce, které naše stárnoucí populace a pracovní síla nemohou zastat. Městské úřady jsou nejblíže občanům a mohou nejlépe p...

Více

Úvod do života Sri Anandamayi Ma

Úvod do života Sri Anandamayi Ma různé vize bohů a bohyní ve mě a to dle jejich vlastních zálib. Co jsem byla předtím, jsem nyní, a budu také potom. Jsem také to, co si ty nebo kdokoliv může myslet, že jsem, proč se na to nepodívá...

Více

co je to láska?

co je to láska? Pøíspìvek pøidal Jana Koubova Friday, 16 February 2007

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy 2.3.2 Statické a dynamické webové stránky Internetová stránka prezentuje informace v podobě hypertextu, který je vytvořen pomocí jazyka HTML nebo XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Strán...

Více