T 40 BT 61 B - WOLF

Komentáře

Transkript

T 40 BT 61 B - WOLF
T 40 B
T 61 B
Eredeti üzemeltetési útmutató
Oryginalna instrukcja obsugi
Originální návod k obsluze
Originálny návod na obsluhu
Instruciuni de funcionare originale
Izvirno navodilo za obratovanje
Originalna uputa za rad
Originalno uputstvo za rad
Originaalkasutusjuhend
Lietošanas pamcbas oriinls
Originali naudojimo instrukcija
Originalna uputa za rad
Magyar
Q
Polski
NN
esky
NU
Slovensky
OQ
Românete
PM
Slovensko
PS
Hrvatski
QO
Srpski
QU
Pºcc®å¼
RQ
¡½æ¨apc®å
SP
Eesti
TN
Lietuviškai
TT
Latviešu valod
UQ
Ma®eªo¸c®å
VN
Bosanski
VU
Magyar
Motoros kapa kezelési útmutatója
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága érdekében. . . . .
Kicsomagolás / összeszerelés . . .
Az elsõ használat elõtt . . . . . . . . . .
A készülék kezelése . . . . . . . . . . .
Szállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás/karbantartás . . . . . . . . . .
Üzemen kívül helyezés
hosszabb idõre . . . . . . . . . . . . . . .
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Információk a motorhoz. . . . . . . . .
Segítség üzemzavar esetén . . . . . .
4
5
5
5
7
7
8
8
9
9
Típustábla adatai
Ezek az adatok nagyon fontosak
a készülék késõbbi azonosításához,
a pótalkatrészek rendeléséhez,
valamint az ügyfélszolgálat számára.
A típustáblát a motor közelében találja.
Ezen a típustáblán minden adatot írjon
be a mezõbe (7. ábra).
Ezeket és a berendezés további
adatait az elkülönített CE
megfelelõségi nyilatkozatban találja,
amely ennek a kezelési utasításnak
a része.
Ebben a kezelési útmutatóban
különbözõ modellek vannak leírva.
A modellek jelölése a következõ:
1. típus
munkaszélesség
61 cm-ig
2. típus
munkaszélesség
40 cm
Az Ön biztonsága
érdekében
A gép helyes használata
Ez a készülék kizárólag a következõ
használatra készült:
– motoros kapaként a házi- és
szabadidõkert kert- és
zöldterületeinek felásására
és lazítására
– a kezelési útmutatóban megadott
leírásoknak és biztonsági
elõírásoknak megfelelõ módon.
Minden egyéb használat
a rendeltetéssel ellenkezõnek
minõsül!
4
A készülék nem rendeltetésszerû
használata vagy sajátkezû módosítása
kizárja a gyártó bármilyen
felelõsségvállalását.
A felhasználó felel mindazon károkért,
amelyek egy harmadik személynek
való átadásból annak tulajdonában
keletkeznek.
Általános biztonsági
útmutató
A készülék felhasználójaként az elsõ
használat elõtt olvassa át alaposan
jelen kezelési útmutatót.
A késõbbiekben is használja, illetve
õrizze meg késõbbi használatra és
egy esetleges tulajdonosváltás
esetére.
A berendezést használó személyek
nem állhatnak tudatmódosító szerek,
mint pl. alkohol, drogok vagy
gyógyszerek hatása alatt.
Ne engedje át a készüléket 16 éven
aluliaknak (a helyi rendeletek
a felhasználó minimális életkorát
másképpen is szabályozhatják).
A veszélyes zónától tartsa távol az
embereket, fõként a gyermekeket,
valamint a háziállatokat.
Munka közben viseljen kesztyût,
védõszemüveget, erõs cipõt és testre
simuló szûk ruházatot.
A készüléket ne zárt helyiségben
töltse fel üzemanyaggal, továbbá ne
tankoljon, ha a motor jár vagy forró.
Soha ne járassa a motort zárt
helyiségben.
Ügyeljen, hogy sem a testrészei,
sem a ruházata ne kerüljön közel
a berendezés forgó vagy forró
részeihez.
Cserélje ki a sérült kipufogót,
tankot vagy tanksapkát.
Csak mûszakilag kifogástalan állapotú
gépet helyezzen üzembe.
Minden használat elõtt ellenõrizze,
hogy a kapakések, rögzítõcsapok,
biztonsági berendezések nem
kopottak vagy nem sérültek-e.
A kopott vagy sérült alkatrészeket
szakmûhelyben cseréltesse ki.
A pótalkatrésznek meg kell felelnie
a gyártó által elõírt követelményeknek.
Ezért csak eredeti tartalék alkatrészt
vagy a gyártó által engedélyezett
pótalkatrészt használjon.
Állítsa le a motort, és húzza ki
a gyújtógyertya-csatlakozót, ha
– nem dolgozik a géppel, vagy
– távozik a géptõl.
A készüléket és az üzemanyagot
biztonságos helyen tartsa
– távol mindenféle tûztõl
(szikrától, lángtól),
– gyermekek számára
hozzáférhetetlenül.
Hagyja lehûlni a motort, mielõtt zárt
helyiségbe vinné.
Csakis szakszervizben javíttassa
a készüléket.
A gépen végzendõ valamennyi
munka elõtt
A sérülések elkerülés érdekében
minden munkavégzés elõtt (pl.:
karbantartási és beállítási munkák)
és szállításkor (pl.: emelés vagy
mozgatás) tegye a következõket
– állítsa le a motort,
– várjon, amíg az összes mozgó
alkatrész megáll és a motor lehûl,
– húzza le a gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy
megakadályozza a motor véletlen
elindítását,
– vegye figyelembe a motor használati
utasításában található kiegészítõ
biztonsági utasításokat.
Biztonsági berendezések
NKábra (ábra - az útmutató elején
a kihajtható oldalon)
A biztonsági berendezések az Ön
védelmét szolgálják, és mindig
mûködõképesnek kell lenniük.
Ezeket nem szabad eltávolítani,
megváltoztatni vagy kikerülni.
Tengelykapcsoló kar (2)
A készülék és a kapa azonnal leáll,
mihelyt a kezelõ ezt a kart elengedi
(szándékosan vagy véletlenül).
Ütközõ (5)
megakadályozza, hogy a földdarabok
vagy a kövek kidobódjanak.
Motoros kapa kezelési útmutatója
Szimbólumok a gépen
A készüléken különbözõ helyeken
biztonsági és figyelmeztetõ
útmutatások találhatók,
szimbólumokkal vagy piktogramokkal
megjelenítve. Az egyes szimbólumok
jelentése a következõ:
!
Figyelem! Üzembe
helyezés elõtt olvassa
el a használati utasítást!
A forgó alkatrészek
sérülésveszélyt
jelentenek. Kezét és
lábát tartsa távol a forgó
alkatrészektõl.
A gépen tartsa mindig olvasható
állapotban ezeket a szimbólumokat.
Szimbólumok ebben
az útmutatóban
Ebben a használati utasításban olyan
szimbólumokat használnak, amelyek
veszélyekre utalnak, vagy fontos
információkat jeleznek.
A szimbólumok magyarázata:
! Veszély
Ezek olyan veszélyekre utalnak,
amelyek összefüggnek az ismertetett
tevékenységgel, és amelyek esetén
személyek veszélyeztetése áll fenn.
Figyelem
Ezek olyan veszélyekre utalnak,
amelyek összefüggnek az ismertetett
tevékenységgel, és amelyek
a berendezés meghibásodását
vonhatják maguk után.
Tájékoztató
Fontos információkat és hasznos
tippeket jelölnek.
Magyar
Kicsomagolás /
összeszerelés
Figyelem
A sérült kábeldarabok a készülék hibás
mûködését okozzák.
A készülék kicsomagolásakor ügyeljen
arra, hogy ezek az alkatrészek ne
törjenek meg és ne lapuljanak össze.
Kicsomagoláskor ellenõrizze
a csomagolás tartalmát.
A kezelési útmutató végén vagy
mellékelt lapként a gép szerelése
van ábrázolva.
Az elsõ használat elõtt
Figyelem
Szállítási okok miatt a készüléket
üzemanyag nélkül szállítjuk. Ezért az
elsõ használat elõtt töltse fel
motorolajjal (ehhez lásd a motor
kezelési útmutatóját).
A készülék kezelése
Tartsa be a motor útmutatójában
leírt utasításokat is.
Csoroszlya
6. ábra
Minél mélyebben hatol a talajba
a csoroszlya (1), annál mélyebben
és lassabban kapál a berendezés.
A behatolás mélységét a markolat
süllyesztésével vagy megemelésével
szabályozza.
A szállítókerék beállítása
A szállítókerék (7) gyárilag úgy van
beállítva, hogy a berendezés nyugalmi
helyzetben vízszintesen álljon. Kapáló
üzemmódban a kereket állítsa felfelé.
Kapálás esetén
5. ábra
„ Húzza ki a keréktartót (^) és nyomja
felfelé mindaddig, amíg az
a kapálási helyzetbe bekattan.
„ Ellenõrizze a kifogástalan
reteszelést.
Szállítás esetén
4. ábra
„ Húzza ki a keréktartót (^) és nyomja
lefelé mindaddig, amíg az a szállítási
helyzetbe bekattan.
„ Ellenõrizze a kifogástalan
reteszelést.
A markolat beállítása
Magasság beállítása
(kiviteltõl függõen)
1. ábra
„ Távolítsa el a csavaranyákat/
csavarokat (3).
„ Állítsa a markolatot a kívánt
magasságba.
„ A csavarokat/csavaranyákat (3)
ismét szerelje fel és húzza meg.
A kapálás szélességének
a beállítása (csak 1-es típus)
2. ábra
! Sérülésveszély!
A kapálókések beállítása elõtt
– Állítsa le a motort.
– Várjon, amíg az összes mozgó
alkatrész megáll és a motor lehûl.
– Húzza ki a gyújtáskapcsolót.
Óvatosan dolgozzon.
A kapálókések átállítása vagy
leszerelése révén szabályozható
a kapálás szélessége.
Kapálás szélessége
cm-ekben
56 *)
61
33
Cél
Kapálás
Kultiválás
*) Gyári beállítás
„ Szélesség 61 cm (B): A rugós
csatlakozót (2) és a csapszeget (3)
csavarja ki, a két külsõ késpárt
húzza a külsõ furatokig, és rögzítse
újra a csapszeggel és a rugós
csatlakozóval.
„ Szélesség 33 cm (B): Csavarja ki
a rugós csatlakozót (2) és
a csapszeget (3), a két külsõ
késpárt vegye le.
Tájékoztató
2-es típus esetén a kapálási szélesség
nem állítható.
5
Magyar
Tankolás és az olajszint
ellenõrzése
! Robbanás- és tûzveszély
Csakis szabadban, kikapcsolt és lehûlt
motorral tankoljon. Ne dohányozzon
tankolás közben.
Soha ne töltse teljesen tele az
üzemanyagtartályt. Ha kifolyik az
üzemanyag, indítás elõtt várja meg,
míg a kifolyt üzemanyag elpárolog.
Üzemanyagot kizárólag erre alkalmas,
üzemanyag tárolására szolgáló
tartályban tároljon.
„ Ólommentes normál benzint
tankoljon.
„ Ellenõrizze az olajszintet
(lásd a motor kezelési útmutatóját).
A motor indítása
1. ábra
Tartsa be a motor útmutatójában
leírt utasításokat is.
! Veszély
Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép
közelében senki nem tartózkodik.
Az indításnál ügyeljen arra, hogy Ön
biztosan álljon.
Csakis a szabadban indítsa be
a motort.
Beállítások a motor elindítása
elõtt
„ Ellenõrizze az üzemanyag
mennyiségét és az olajszintet,
szükség esetén töltsön fel olajat és
üzemanyagot (lásd motor használati
utasítás).
„ Nyissa ki a benzincsapot
(kiviteltõl függõen).
„ A gyújtógyertya-csatlakozót (6)
csatlakoztassa a gyújtógyertyára.
Motoros kapa kezelési útmutatója
Hideg motorral történõ indítás
elõtt
Szívatóval
ellátott berendezés:
„ A gázkart (1) állítsa pq^oqL
helyzetbe
î~Öó
„ a motoron levõ szívatókart
(motortípustól függõen – lásd motor
használati utasítás) állítsa `elhbL
helyzetbe és a gázkart állítsa
/ã~ñ helyzetbe.
Szívató nélküli berendezés
(motortípustól függõen):
„ A membránt (lásd motor használati
utasítás) 3–5 alkalommal nyomja
meg erõsen, és a gázkart állítsa
/ã~ñ helyzetbe.
Meleg motorral történõ indítás
elõtt
„ A gázkart állítsa
/ã~ñ
helyzetbe.
Amikor a motor jár
„ Egyik kezével támaszkodjon
a markolatra, és az indítózsinórt (4)
lassan húzza, míg az ellenállás
érzékelhetõ nem lesz, majd gyorsan
és erõsen rántsa meg.
Az indítózsinórt ne engedje
visszacsavarodni, hanem lassan
vezesse vissza.
„ Amikor a motor jár
– A szívatókart állítsa vissza
(motortípustól függõen – lásd
motor használati utasítás).
– A gázkart (1) állítsa a kívánt
fordulatszámra:
= gyors motorfordulatszám
= lassú motorfordulatszám
Állítsa le a motort
1. ábra
„ Állítsa a gázkart
/píçé állásba.
„ Zárja el a benzincsapot
(kivitelezéstõl függõen).
Munkavégzés a géppel
! Sérülésveszély!
A veszélyes zónától tartsa távol az
embereket, fõként a gyermekeket.
A gépet csak akkor üzemeltesse, ha az
kifogástalan állapotban van.
6
Kerülje a nyílt lángot,
a szikraképzõdést, és munka közben
ne dohányozzon.
Ellenõrizze a terepet, amelyen a gépet
használni fogja, és távolítson el minden
olyan tárgyat, amelyet a gép kidobhat.
Csakis megfelelõ világítás mellett
dolgozzon, lassan és elõvigyázatosan.
Ne kapáljon gödrök és partok
közelében.
A markolat által a körbeforgó
szerszámtól elõzetesen megszabott
biztonsági távolságot mindig tartsa be.
Soha ne tegye a kezét, lábát forgó
tárgyak fölé vagy alá.
Soha ne emelje fel vagy vigye a gépet,
ha a motor jár.
Állítsa le a motort és húzza le
a gyújtógyertya-csatlakozóját,
mielõtt ellenõrzi, beállítja és tisztítja
a berendezést, vagy munkát végez
a berendezésen.
! Sérülésveszély, borulás miatt
Lassan és óvatosan dolgozzon, fõként,
amikor menetirányt változtat.
A gépet mindig csak keresztbe
vezesse a lejtõn, és soha ne felfelé
vagy lefelé.
Figyeljen az akadályokra, soha ne
kapáljon sziklák közelében.
Ne használja a gépet a 20 %-nál
meredekebb lejtõkön.
! Tûzveszély
A motort és a kipufogót tartsa távol
a növényi maradványoktól és a kifolyó
olajtól.
Üzemeltetési idõpont
Vegye figyelembe a nemzeti/városi/
községi elõírásokat a berendezés
használatának idõpontjait illetõen
(adott esetben érdeklõdjön az ebben
illetékes hatóságnál).
Kapálás
Figyelem
Lehetséges károsodások a gépen
vagy az alkalmazási területen.
Ne munkáljon meg olyan felszíneket,
amelyek alatt gáz- vagy áramvezeték,
vagy hasonló van lefektetve.
Motoros kapa kezelési útmutatója
Ne dolgozzon szorosan a fák
közelében; a gép megsértheti
a gyökérzetet.
Ne munkáljon meg átnedvesedett
talajt; a kapák felkaphatják és
kidobhatják a göröngyöket.
Ha a kapa idegen testbe, pl. kõbe
ütközött, állítsa le a gépet, és
ellenõrizze, hogy nem sérült-e meg.
Legjobb eredményt a többszörös és
fokozatosan mélyülõ mély kapálás ad.
Az elõzõleg felvitt komposztot így lehet
a legjobban bedolgozni a talajba.
A tarlókat a rajta maradt növényi
maradványokkal lehet rekultiválni.
„ A kapálás mélységét a talaj
minõségétõl függõen válassza meg.
a kemény talajokat fokozatosan
egyre mélyebben kell kapálni.
„ A szállítókereket (7) tegye kapálási
helyzetbe (lásd „A szállítókerék
beállítása”).
„ Indítsa el a motort (lásd „A motor
indítása”).
„ Húzza a kapcsolókart (2) a fogantyú
felé, és tartsa meg.
„ A kapálás mélységét és
a sebességet a markolat
lenyomásával vagy felengedésével
lehet szabályozni:
lenyomva a kapálás mélyebb
és lassabb lesz, és fordítva.
„ Felületek megmunkálása
keresztben (lásd a 3. ábrát).
Kultiválás
„ A kultúrnövények gyökérzetére való
tekintettel kisebb mélységet kell
beállítani.
Gép leállítása
1. ábra
„ Engedje el a kapcsolókart (2).
„ Állítsa a gázkart
/píçé állásba.
„ Zárja el a benzincsapot
(kivitelezéstõl függõen).
Magyar
Szállítás
Vezetés
Rövid szakaszok rendezéséhez/
leküzdéséhez.
„ A szállítókereket tegye szállítási
helyzetbe (4. ábra).
„ A markolatot emelje fel annyira,
hogy a kapakés már ne érje el
a talajt.
„ Óvatosan vezesse a gépet.
Szállítás alkalmas jármûvel
! Sérülésveszély!
A szállítás elõtt
– Állítsa le a motort.
– Húzza ki a gyújtáskapcsolót.
– Várjon, míg kihûl a motor
„ A gépet jármûvön vagy jármûben,
vízszintes helyzetben szállítsa.
„ A gépet biztosítsa gurulás, illetve
megcsúszás ellen.
Tisztítás/karbantartás
! Veszély
Sérülések megakadályozása céljából a
berendezésen végzett összes
munkálat elõtt
– állítsa le a motort,
– várja meg, amíg minden mozgó
alkatrész teljesen leáll és a motor
lehûl,
– húzza le a motor gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy
megakadályozza a motor véletlen
elindítását.
– vegye figyelembe a motor
használati utasításában található
kiegészítõ biztonsági
utasításokat.
Karbantartás
Figyelem
Vegye figyelembe a motor használati
utasításában található karbantartási
elõírásokat. A szezon végével
ellenõriztesse és tartassa karban
a gépet egy szakszervizben.
Figyelem
a motorolaj veszélyezteti
a környezetet.
Olajcsere esetén a fáradt olajat adja
le egy olajgyûjtõ helyen vagy egy
ártalmatlanítással foglalkozó cégnél.
Karbantartási munkák
Minden használat elõtt:
„ Ellenõrizze az olajszintet, szükség
esetén töltse fel.
„ Ellenõrizze a csavarkötéseket,
szükség esetén húzza meg
a csavarokat.
„ Ellenõrizze a biztonsági
berendezéseket.
Kenés
„ Minden mozgó és forgó alkatrészt
meg kell olajozni.
A motor karbantartási munkálatai
„ Lásd a motor kezelési útmutatóját.
Szezononként egyszer:
„ A gépet szakmûhelyben
ellenõriztesse és végeztesse el
a karbantartást.
Tájékoztató
További karbantartási munkák
a következõ karbantartási terv szerint.
Figyelem
A gépet mindig úgy billentse, hogy
a gyújtógyertya felfelé mutasson, így
elkerülhetõ, hogy az üzemanyag vagy
az olaj motorkárt okozzon.
7
Magyar
Motoros kapa kezelési útmutatója
.
Használat
után
Karbantartási terv
Tisztítsa meg az oldallapokat és
a kapákat
10 h
25 h
50 h
100 h
Szezon
végén
Szükség
szerint
z
Tisztítsa meg a légszûrõt N)
z
N
z
Cserélje ki a légszûrõt )
P
Q
z )
Cseréljen olajat )
z
Kenje meg a mozgó és forgó
alkatrészeket
Tisztítsa meg a gyújtógyertyákat N)
z
O
z
Cseréltesse ki a gyújtógyertyákat )
N
Tisztítsa ki a léghûtõt és a kipufogót )
z
z
Ellenõrizze a tengelykapcsoló
beállítását, szükség esetén igazítsa
meg O)
z
Ellenõriztesse a porlasztót O)
z
Éleztesse vagy cseréltesse ki
a kapákat O)
z
Cserélje ki az üzemanyagtartály
zárószerkezetét
z
Cseréltesse ki a kipufogódobot O)
z
N)
O
)
P
)
Q
)
Lásd a motor kezelési útmutatóját
Ezeket a munkálatokat csakis szakszervizben végeztesse
Az elsõ olajcsere 5 üzemóra után (h)
Olajcsere minden 25 üzemóra után (h) ha nehéz terepen vagy magas környezeti hõmérsékleten dolgozik
Tisztítás
! Sérülésveszély a kapa révén
A tisztításhoz húzzon védõkesztyût.
Figyelem
Minden üzemeltetés után tisztítsa le
a gépet. A nem tisztított berendezés
anyagi károkhoz és mûködési
zavarokhoz vezet.
Figyelem
Ne használjon nagynyomású tisztítót.
„ Állítsa a gépet szilárd, sima,
vízszintes helyre.
„ Az oldallapokat és a kapákat
minden használat után vízzel mossa
le és szárítsa meg.
„ A motort törlõruhával és kefével
tisztítsa.
8
Üzemen kívül helyezés
hosszabb idõre
! Robbanásveszély az
üzemanyaggõzök belobbanása
révén
Mielõtt hosszabb idõre üzemen kívül
helyezi a gépet, ürítse ki az
üzemanyagtartályt a szabadban, az
üzemanyagot alkalmas edénybe öntve
(lásd Motor kezelési útmutatója).
Ha a gépet egy hónapnál hosszabb
ideig nem használja, pl. szezon
végén:
„ Készítse elõ a motort (lásd Motor
kezelési útmutatója).
„ Tisztítsa meg a gépet.
„ A rozsdától való megóvás
érdekében minden fém alkatrészt
töröljön át egy olajos törlõvel, vagy
permetezze be olajjal.
„ A gépet tiszta és száraz helyiségben
tárolja.
Garancia
Minden országban érvényesek
a cégünk, ill. az importõr által kiadott
garanciafeltételek.
A szavatosság keretein belül a hibákat
térítésmentesen javítjuk az Ön
berendezésén addig, amíg egy anyagvagy gyártási hiba az ok. Garanciális
esetben, kérjük, forduljon
kereskedõjéhez vagy a legközelebbi
képviselethez.
Motoros kapa kezelési útmutatója
Információk a motorhoz
A motor gyártója felel az összes
motorral kapcsolatos problémáért,
a motor teljesítményét,
a teljesítménymérést, mûszaki adatok
szavatosságot és szervizt illetõen.
Közelebbi információkat
a motorgyártónak a berendezéssel
együtt szállított külön üzembentartói/
kezelõi gépkönyvében talál.
Magyar
Segítség üzemzavar
esetén
! Sérülésveszély véletlen
indításból kifolyólag
A gépen végzendõ valamennyi munka
elõtt
– Állítsa le a motort.
– várja meg, amíg minden mozgó
alkatrész teljesen megáll,
és a motor lehûl.
– Húzza ki a gyújtáskapcsolót.
Figyelem
A gép üzemzavarainak részben
egyszerû okai vannak, amelyek saját
kezûleg is megszüntethetõk.
Kétséges esetekben és a kifejezett
utalás esetén forduljon
a szakmûhelyhez.
Kizárólag szakmûhelyben, eredeti
pótalkatrészek felhasználásával
javíttassa a gépet.
Hiba
Lehetséges ok
Hiba elhárítása
A motor nem
indul.
Üres az üzemanyagtartály.
Töltse fel az üzemanyagtartályt.
Állott üzemanyag.
Az állott üzemanyagot alkalmas edénybe eressze le,
a szabadban N). a tartályt töltse föl tiszta, friss és
ólommentes üzemanyaggal.
A motor hideg állapotban van, a szívatót nem Mûködtesse a szívatót.
mûködteti
A motor
egyenetlenül
jár (akadozik).
A gép nem
kapál.
A gázkar nincs a „START” állásban, ill.
maximális fordulatszámra állítva.
Állítsa a gázkart „START” – maximális fordulatszám
állásba.
Nincs bedugva a gyújtógyertya-csatlakozó.
Tegye föl a gyújtógyertya-csatlakozót a gyertyára.
A gyújtógyertya szennyezett vagy hibás.
Tisztítsa meg a gyújtógyertyát N).
A hibás gyújtógyertyát cseréltesse ki O).
Hidegindításkor a membránt nem
mûködteti.
Mûködtesse a membránt.
Még mindig mûködteti a szívatókart.
Állítsa vissza a szívatót.
Lazán van feltéve a gyújtógyertyacsatlakozó.
Tegye föl szilárdan a gyújtógyertya-csatlakozót.
Állott üzemanyag.
Víz vagy szennyezõdés van az
üzemanyagtartályban.
Az állott üzemanyagot alkalmas edénybe eressze le,
a szabadban N). a tartályt töltse föl tiszta, friss és
ólommentes üzemanyaggal.
A tanksapkában a szellõzõnyílás eldugult.
Tisztítsa meg a tanksapkát.
Szennyezett a légszûrõ.
Tisztítsa meg a légszûrõt N).
A kapa forgását földgöröngyök
akadályozzák.
Állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertyacsatlakozót. Tisztítsa meg a kapát.
Meglazultak a csapszegek vagy a csavarok. Pótolja a csapszegeket vagy csavarokat,
a csapszegeket rugós csatlakozóval biztosítsa.
A tengelykapcsoló-menet nincs helyesen
beállítva.
Állíttassa be a tengelykapcsoló behúzását O).
Az ékszíj laza vagy szakadt.
Cseréltesse ki az ékszíjat O).
9
Magyar
Motoros kapa kezelési útmutatója
Hiba
Lehetséges ok
Hiba elhárítása
Túl erõs
rezgések.
A kapa laza vagy elhajlott.
Azonnal állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertyacsatlakozót. A hibás alkatrészeket cserélje ki.
Meglazultak a csapszegek vagy a csavarok. Azonnal állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertyacsatlakozót. Húzza meg a csavarokat vagy pótolja
a csapszegeket.
N)
O
)
10
Lásd a motor kezelési útmutatóját
Ezeket a munkálatokat csakis szakszervizben végeztesse
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Spis treœci
Dla wasnego bezpieczeñstwa . . .
Rozpakowanie/monta¿ . . . . . . . .
Przed pierwszym zastosowaniem .
Obsuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegl¹d i konserwacja/
czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechowywanie urz¹dzenia . . . .
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje dotycz¹ce silnika . . . .
Usuwanie drobnych usterek . . . .
11
12
12
12
14
15
16
16
16
16
Dane na tabliczce
znamionowej
Dane te s¹ bardzo wa¿ne dla
póŸniejszej identyfikacji urz¹dzenia
przy zamawianiu czêœci zamiennych
i dla serwisu.
Tabliczka znamionowa umieszczona
jest w pobli¿u silnika.
Wszystkie dane znajduj¹ce siê na
tabliczce znamionowej proszê wpisa
do ramki (rysunek 7).
Te i kolejne dane dotycz¹ce
urz¹dzenia znajdziecie Pañstwo
w oddzielnej deklaracji zgodnoœci,
która jest czêœci¹ niniejszej instrukcji
u¿ytkowania i obsugi.
W niniejszej instrukcji obsugi opisane
s¹ ró¿ne modele. Poszczegóne
modele oznaczone s¹ nastêpuj¹co:
Typ 1
typ 2
Szerokoœ pracy Szerokoœ pracy
do 61 cm
40 cm
Dla wasnego
bezpieczeñstwa
Zastosowanie urz¹dzenia
zgodnie z przeznaczeniem
Urz¹dzenie przeznaczone jest
wy¹cznie:
– jako glebogryzarka do
odchwaszczania i spulchniania
ziemi w ogródkach przydomowych
i dziakowych
– do zastosowania zgodnie z opisem
i wskazówkami bezpieczeñstwa
podanymi w tej instrukcji obsugi.
Ka¿de inne zastosowanie urz¹dzenia
uznane jest jako niezgodne
z przeznaczeniem.
Zastosowanie urz¹dzenia w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem
albo samowolne zmiany
wprowadzone w urz¹dzeniu
wykluczaj¹ wszelk¹ odpowiedzialnoœ
producenta za szkody wynike przy
zastosowaniu urz¹dzenia.
U¿ytkownik ponosi odpowiedzialnoœ
za szkody wynike na skutek
zastosowania urz¹dzenia spowodowane osobom trzecim lub ich mieniu.
Ogólne wskazówki
bezpieczeñstwa
Jeszcze przed pierwszym u¿yciem
urz¹dzenia nale¿y starannie
przeczyta niniejsz¹ instrukcjê
obsugi. Proszê stosowa siê do
przepisów i wskazówek zawartych
w tej instrukcji i przechowywa j¹
do dalszego zastosowania lub
ewentualnego kolejnego u¿ytkownika.
Osoby obsuguj¹ce urz¹dzenie nie
mog¹ znajdowa siê pod wpywem
œrodków odurzaj¹cych, jak np.
alkohol, narkotyki lub medykamenty.
Osobom, które nie ukoñczyy 16 roku
¿ycia zabrania siê obsugi tego
urz¹dzenia (obowi¹zuj¹ce przepisy
terenowe mog¹ okreœla minimalny
wiek osób dopuszczonych do
obsugi).
Osoby postronne, a szczególnie
dzieci i zwierzêta domowe trzyma
z dala od obszaru zagro¿enia.
W czasie pracy stosowa œrodki
ochrony osobistej – rêkawice
ochronne, okulary ochronne,
buty robocze i przylegaj¹c¹ odzie¿.
Nie tankowa paliwa w zamkniêtym
pomieszczeniu ani przy pracuj¹cym
lub gor¹cym silniku.
Nie wolno w¹cza silnika
w zamkniêtym pomieszczeniu.
Czêœci ciaa ani odzie¿y nie wolno
zbli¿a do wiruj¹cych lub gor¹cych
elementów urz¹dzenia.
Polski
Uszkodzony wydech, zbiornik paliwa
lub pokrywê nale¿y niezwocznie
wymieni na nowe.
Urz¹dzenie wolno stosowa tylko
wtedy, je¿eli jego stan techniczny
jest bez zarzutu.
Przed ka¿dym u¿yciem urz¹dzenia
nale¿y sparwdzi, czy narzêdzia
robocze, trzpienie mocuj¹ce
i elementy wyposa¿enia
bezpieczeñstwa nie s¹ zu¿yto lub
uszkodzone.
Zu¿yte lub uszkodzone czêœci nale¿y
zleci do wymiany w autoryzowanym
warsztacie specjalistycznym.
Czêœci zamienne musz¹ spenia
wymagania podane przez producenta
urz¹dzenia. Dlatego proszê stosowa
tylko oryginalne czêœci zamienne lub
czêœci zamienne dopuszczone przez
producenta urz¹dzenia do takiego
zastosowania.
Proszê wy¹czy silnik i zdj¹ wtyczkê
œwiec zaponowych:
– na czas przerwy w pracy
urz¹dzeniem,
– przed oddaleniem siê od
urz¹dzenia.
Urz¹dzenie i paliwo odstawi na
przechowanie w bezpiecznym
miejscu:
– z dala od Ÿróda ognia
(iskry, pomieñ),
– w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
Pozostawi silnik do ochodzenia
przed odstawieniem urz¹dzenia
w zamkniêtym pomieszczeniu.
Naprawy urz¹dzenia zleca do
wykonania tylko w autoryzowanym
warsztacie specjalistycznym.
Przed przyst¹pieniem do
wszelkich prac przy urz¹dzeniu
nale¿y:
W celu ochrony przed zranieniem
nale¿y przed przyst¹pieniem do
jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu
(np. przegl¹d, konserwacja,
nastawianie) i przed transportem
(np. podnoszenie i przenoszenie)
– wy¹czy silnik,
11
Polski
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
– zaczeka, a¿ wszystkie ruchome
czêœci siê zatrzymaj¹, a silnik
ostygnie,
– wyj¹ wtyczkê œwiec zaponowych,
aby zapobiec przypadkowemu
w¹czeniu silnika,
– przestrzega dodatkowych
wskazówek bezpieczeñstwa
podanych w instrukcji obsugi
silnika.
Wyposa¿enie
bezpieczeñstwa
Rysunek N (rysunek na rozkadanej
kartce na pocz¹tku tej instrukcji)
Wyposa¿enie bezpieczeñstwa su¿y
ochronie u¿ytkownika i musi by
zawsze sprawne. Nie wolno usuwa
ani zmienia ¿adnych elementów
wyposa¿enia bezpieczeñstwa, jak
równie¿ blokowa ich dziaania.
DŸwignia sprzêga (2)
powoduje natychmiastowe
zatrzymanie urz¹dzenia i zespou
roboczego, je¿eli u¿ytkownik puœci
dŸwigniê (celowo lub przypadkowo).
Osona odbojowa (5)
zapobiega wyrzucaniu twardych
czêœci, jak np. kamienie lub bryy
ziemi.
Symbole umieszczone
na urz¹dzeniu
Na urz¹dzeniu w ró¿nych miejscach
umieszczone s¹ wskazówki
bezpieczeñstwa i ostrze¿enia
przedstawione za pomoc¹ symboli
i piktogramów. Poni¿ej podane s¹
znaczenia tych symboli:
!
12
Uwaga! Przed
uruchomieniem
przeczyta instrukcjê
u¿ytkowania i obsugi!
Niebezpieczeñstwo
zranienia obracaj¹cymi
siê czêœciami. Donie
i stopy trzyma z dala
od obracaj¹cych siê
czêœci.
Proszê utrzymywa symbole w takim
stanie, aby byy zawsze czytelne.
Symbole podane
w instrukcji obsugi
Przed pierwszym
zastosowaniem
Uwaga
Urz¹dzenie dostarczane jest bez oleju
silnikowego, co spowodowane jest
warunkami transportowymi. Przed
pierwszym zastosowaniem urz¹dzenia
nale¿y napeni olej sinikowy (patrz
oddzielna instrukcja obsugi silnika).
W niniejszej instrukcji obsugi
zastosowano symbole, które wskazuj¹
na niebezpieczeñstwo lub oznaczaj¹
wa¿ne wskazówki. Poni¿ej znaczenia
tych symboli:
Obsuga
! Niebezpieczeñstwo
Zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹
i zagra¿aj¹ce osobom.
Lemiesz
Uwaga
Zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa
zwi¹zane z opisywan¹ czynnoœci¹
i zagra¿aj¹ce uszkodzeniem
urz¹dzenia.
Wskazówka
Oznacza wa¿ne informacje
i wskazówki dla u¿ytkownika.
Rozpakowanie/monta¿
Uwaga
Uszkodzone pasma przewodów
elektrycznych prowadz¹ do zakóceñ
w pracy urz¹dzenia.
Przy rozpakowaniu zwraca uwagê,
aby nie uszkodzi tych czêœci poprzez
zaamanie/zmia¿d¿enie.
Przy rozpakowaniu sprawdzi
kompletnoœ zakresu dostawy.
Na koñcu tej instrukcji obsugi lub na
za¹czonym arkuszu przedstawiono
w formie rysunków sposób
przeprowadzenia monta¿u
urz¹dzenia.
Proszê przestrzega wskazówek
podanych w instrukcji obsugi
silnika.
Rysunek 6
Im gêbiej lemiesz (1) wchodzi
w ziemiê, tym gêbiej i wolniej
urz¹dzenie wgryza siê w ziemiê.
Gêbokoœ lemiesza reguluje siê
poprzez opuszczanie lub
podnoszenie uchwytu prowadz¹cego.
Nastawianie koa
transportowego
Koo transportowe (7) nastawione
jest fabrycznie w taki sposób, ¿e
urz¹dzenie w stanie spoczynku stoi
w pozycji poziomej. Do pracy nale¿y
nastawi koo w górnej pozycji.
Do pracy
Rysunek 5
„ Poci¹gn¹ uchwyt koa (^)
i przycisn¹ do góry, a¿ do
zatrzasku w pozycji pracy.
„ Sprawdzi, czy koo prawidowo
zaskoczyo.
Do transportu
Rysunek 4
„ Poci¹gn¹ uchwyt koa (^)
i przycisn¹ w dó, a¿ do zatrzasku
w pozycji transportowej.
„ Sprawdzi, czy koo prawidowo
zaskoczyo.
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Nastawianie uchwytu
prowadz¹cego
Nastawianie wysokoœci
(zale¿nie od modelu)
Rysunek 1
„ Usun¹ nakrêtki/œruby (3).
„ Uchwyt prowadz¹cy nastawi
na odpowiedniej wysokoœci.
„ Œruby/nakrêtki (3) ponownie
zamontowa i dokrêci.
Nastawianie szerokoœci
roboczej (tylko typ 1)
Rysunek 2
! Niebezpieczeñstwo zranienia
Przed przyst¹pieniem do nastawiania
no¿y nale¿y
– Wy¹czy silnik,
– Zaczeka, a¿ wszystkie ruchome
czêœci siê zatrzymaj¹, a silnik
ostygnie.
– Zdj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych.
Proszê prowadzi pracê
z zachowaniem ostro¿noœci.
Poprzez przestawienie lub demonta¿
no¿y mo¿na nastawi trzy szerokoœci
robocze.
Szerokoœ
robocza w cm
56 *)
61
33
Zadanie
Spulchnianie
Odchwaszczanie
i spulchnianie
powierzchowne
*) nastawienie fabryczne
„ Szerokoœ 61 cm (B): wyj¹
przetyczki sprê¿ynowe (2)
i sworznie (3), obie zewnêtrzne pary
no¿y wysun¹, a¿ do zewnêtrznych
otworów i ponownie zamocowa
sworzniami i przetyczkami
sprê¿ynowymi.
„ Szerokoœ 33 cm (C): wyj¹
przetyczki sprê¿ynowe (2)
i sworznie (3), zdj¹ obie
zewnêtrzne pary no¿y.
Wskazówka
W urz¹dzeniu typu 2 nie mo¿na
zmienia szerokoœci pracy.
Tankowanie i sprawdzanie
poziomu oleju
! Niebezpieczeñstwo eksplozji
i wybuchu po¿aru
Paliwo napenia tylko na wolnym
powietrzu i przy wy¹czonym, zimnym
silniku. W czasie nalewania paliwa nie
wolno pali.
Nie wlewa paliwa do pena.
W przypadku przelania paliwa
zaczeka, a¿ pary benzyny siê ulotni¹,
a dopiero potem w¹cza silnik.
Paliwo przechowywa wy¹cznie
w odpowiednich pojemnikach
przeznaczonych na paliwo.
„ Stosowa benzynê normaln¹
bezoowiow¹.
„ Sprawdzi poziom oleju
(patrz instrukcja obsugi silnika).
W¹czanie silnika
Rysunek 1
Proszê przestrzega wskazówek
podanych w instrukcji obsugi
silnika.
! Niebezpieczeñstwo
Proszê siê upewni, ¿e w pobli¿u
urz¹dzenia nie znajduj¹ siê ¿adne
osoby postronne.
W czasie startu u¿ytkownik musi
zwróci uwagê na pewn¹, stabiln¹
postawê.
Silnik w¹cza tylko na wolnym
powietrzu.
Nastawienia przed w¹czeniem
silnika
„ Sprawdzi zawartoœ zbiornika
paliwa i poziom oleju, w razie
potrzeby dopeni olej i paliwo
(patrz instrukcja obsugi silnika).
„ Otworzy zawór paliwa (zale¿nie od
modelu).
„ Wtyczkê œwiec zaponowych (6)
zao¿y na œwiece zaponowe.
Polski
Przed startem z zimnym silnikiem
Urz¹dzenia z choke
:
„ DŸwigniê gazu (1) nastawi
na pq^oq=
.
albo
„ DŸwigniê choke przy silniku
(zale¿nie od typu silnika – patrz
instrukcja obsugi silnika) nastawi
na `elhbL
, a dŸwigniê gazu
na
/ã~ñ.
Urz¹dzenia bez choke (zale¿nie od
typu silnika):
„ Starter (patrz instrukcja obsugi silnika)
nacisn¹ mocno 3–5 razy,
a dŸwigniê gazu nastawi na
/ã~ñ.
Przed startem z ciepym silnikiem
„ DŸwigniê gazu (1) nastawi na
/ã~ñ.
W¹czanie silnika
„ Jedn¹ rêk¹ oprze siê na uchwycie
prowadz¹cym i powoli ci¹gn¹ linkê
startera (4), a¿ do wyczucia oporu,
nastêpnie mocno poci¹gn¹. Linki
startera nie puszcza, aby sama siê
zwinêa, tylko powoli poprowadzi
z powrotem.
„ Je¿eli silnik pracuje
– cofn¹ dŸwigniê choke (zale¿nie
od typu silnika – patrz instrukcja
obsugi silnika).
– dŸwigniê gazu (1) nastawi na
odpowiedni¹ liczbê obrotów:
= wysoka liczba obrotów
= niska liczba obrotów
Zatrzyma silnik
Rysunek 1
„ DŸwigniê gazu nastawi na
/ëíçé.
„ Zamkn¹ zawór paliwa (zale¿nie od
modelu).
Praca urz¹dzeniem
! Niebezpieczeñstwo zranienia
Osoby trzecie, a szczególnie dzieci
musz¹ znajdowa siê z dala od
obszaru zagro¿enia.
Urz¹dzenie eksploatowa tylko
w odpowiednim stanie technicznym.
13
Polski
Unika otwartego ognia, iskrzenia i nie
pali w czasie pracy.
Proszê sprawdzi obszar, na którym
urz¹dzenie bêdzie pracowao i usun¹
wszystkie objekty, które mog¹ zosta
porwane i wyrzucone przez maszynê.
Prace prowadzi tylko przy
odpowiednim oœwietleniu, powoli
i z zachowaniem ostro¿noœci.
Nie prowadzi prac w pobli¿u rowów,
ani wodnych nabrze¿y.
Bezwzglêdnie zachowywa odstêp
bezpieczeñstwa od pracuj¹cego
urz¹dzenia, który wyznaczony jest
uchwytem prowadz¹cym.
Doni ani stóp nie zbli¿a do lub pod
obracaj¹ce siê czêœci.
Nie wolno podnosi ani przenosi
urz¹dzenia z pracuj¹cym silnikiem.
Wy¹czy silnik i wyj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych przed przyst¹pieniem do
sprawdzania, nastawiania, czyszczenia
urz¹dzenia, oraz innych prac przy
urz¹dzeniu.
! Niebezpieczeñstwo zranienia
na skutek przewrócenia siê
urz¹dzenia
Proszê pracowa powoli i ostro¿nie,
szczególnie przy zmienie kierunku
jazdy.
Urz¹dzenie prowadzi tylko w poprzek
zbocza, niegdy na dó, ani pod górê.
Proszê zwraca uwagê na przeszkody,
nie pracowa w pobli¿u urwisk.
Nie u¿ywa urz¹dzenia na zboczach
o nachyleniu wiêkszym ni¿ 20 %.
! Niebezpieczeñstwo wybuchu
po¿aru
W celu unikniêcia niebezpieczeñstwa
wybuchu po¿aru nale¿y dba o to,
aby silnik i wydech nie byy
zanieczyszczone resztkami roœlin ani
olejem.
Czas pracy
Proszê przestrzega krajowych/
terenowych przepisów reguluj¹cych
dopuszczalny czas stosowania
urz¹dzenia (w razie potrzeby
zasiêgn¹ informacji we waœciwym
urzêdzie).
14
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Spulchnianie
Uwaga
Niebezpieczeñstwo uszkodzenia
urz¹dzenia lub spowodowania
szkód w obszarze pracy.
Proszê nie obrabia ¿adnych
powierzchni, pod którymi poo¿one
s¹ przewody gazowe, elektryczne lub
inne.
Proszê nie pracowa blisko drzew:
urz¹dzenie mo¿e zrani ich korzenie.
Proszê nie obrabia przemoczonej
ziemi: bryy ziemi mog¹ zosta
porwane przez zespó roboczy
i wyrzucone w powietrze.
Je¿eli zespó roboczy natrafi na jakieœ
ciao obce, jak np. kamieñ, proszê
zatrzyma i wy¹czy urz¹dzenie,
a nastêpnie sprawdzi, czy nie zostao
uszkodzone.
Najlepszy efekt uzyskuje siê poprzez
wielokrotne, stopniowo coraz gêbsze
spulchnianie. Kompost rozo¿ony
przed spulchnianiem zostanie przy
tym lepiej wymieszany z ziemi¹.
Po zbiorach pole z pozostaymi
resztkami roœlin zostanie
odchwaszczone i spulchnione.
„ Gêbokoœ nastawi odpowiednio
do stanu gleby. Tward¹ glebê
spulchnia wielokrotnie, stopniowo
coraz gêbiej.
„ Koo transportowe (7) ustawi
w pozycji pracy (patrz rozdzia
„Nastawianie koa transportowego“).
„ Wystartowa silnik (patrz
„W¹czanie silnika“).
„ DŸwigniê sprzêga (2) poci¹gn¹/
docisn¹ do uchwytu
prowadz¹cego i przytrzyma.
„ Gêbokoœ spulchniania i prêdkoœ
mo¿na czêœciowo regulowa
poprzez opuszczanie i podnoszenie
uchwytu prowadz¹cego:
Opuœci uchwyt prowadz¹cy,
aby gêbiej i wolniej spulchnia
ziemiê i na odwrót.
„ Pole obrabia „na krzy¿“ wzdu¿
i w poprzek (patrz rysunek 3).
Odchwaszczanie i spulchnianie
powierzchowne
„ Aby nie uszkodzi korzeni
uprawianych roœlin nale¿y nastawi
ma¹ gêbokoœ robocz¹.
Wy¹czanie urz¹dzenia
Rysunek 1
„ Zwolni dŸwigniê sprzêga (2).
„ DŸwigniê gazu nastawi na
/ëíçé.
„ Zamkn¹ zawór paliwa (zale¿nie od
modelu).
Transport
Jazda
Do manewrowania/do przejazdu
na krótkich odcinkach
„ Koo transportowe (7) ustawi
w pozycji transportu (rysunek 4).
„ Uchwyt prowadz¹cy unieœ tak
wysoko, a¿ zespó roboczy
przestanie dotyka podo¿a.
„ Jad¹ce urz¹dzenie prowadzi
powoli.
Transport na odpowiednim
pojeŸdzie
! Niebezpieczeñstwo zranienia
Przed transportem
– Wy¹czy silnik,
– Zdj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych.
– Zaczeka, a¿ silnik siê ochodzi.
„ Urz¹dzenie transportowa na lub
w pojeŸdzie w pozycji poziomej.
„ Na czas transportu na lub
w pojeŸdzie transportowym nale¿y
zabezpieczy urz¹dzenie przed
przypadkowym przesuniêciem.
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Przegl¹d i konserwacja/
czyszczenie
Polski
Przegl¹d i konserwacja
Uwaga
Proszê przestrzega warunków
przegl¹dów i konserwacji podanych
w instrukcji obsugi silnika.
Po zakoñczeniu sezonu zleci
przegl¹d i konserwacjê w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym.
! Niebezpieczeñstwo
W celu ochrony przed zranieniem
nale¿y przed przyst¹pieniem do
jakichkolwiek prac przy urz¹dzeniu
– wy¹czy silnik,
– zaczeka, a¿ wszystkie ruchome
czêœci siê zatrzymaj¹, a silnik
ostygnie,
– wyj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych, aby zapobiec
przypadkowemu w¹czeniu
silnika.
– przestrzega dodatkowych
wskazówek bezpieczeñstwa
podanych w instrukcji obsugi
silnika.
Uwaga
Zagro¿enie œrodowiska olejem
silnikowym.
Stary, zu¿yty olej pozostay po
wymianie oleju silnikowego odda
w odpowiednim punkcie zbioru oleju
lub w przedsiêbiorstwie oczyszczania
miasta.
Smarowanie
„ Wszystkie ruchome i obracaj¹ce siê
czêœci posmarowa lekkim olejem
maszynowym.
Przegl¹d i konserwacja silnika
„ Patrz instrukcja obsugi silnika
Jeden raz na sezon
„ Zleci przegl¹d i konserwacjê
w autoryzowanym warsztacie
specjalistycznym.
Wskazówka
Pozostae prace przeprowadzi
zgodnie z ni¿ej podanym planem
przegl¹dów i konserwacji.
Opis czynnoœci
Przed ka¿dym u¿yciem
„ Sprawdzi poziom oleju, w razie
potrzeby dola olej.
„ Sprawdzi po¹czenia œrubowe,
w razie potrzeby dokrêci.
„ Sprawdzi skutecznoœ dziaania
wyposa¿enia bezpieczeñstwa.
Uwaga
Urz¹dzenie przechyla tylko w taki
sposób, aby œwieca zaponowa
zwrócona bya do góry, wtedy
zapobiega siê uszkodzeniu silnika
poprzez zalanie paliwem lub olejem.
po
u¿yciu
Plan przegl¹dów
Czyszczenie oson bocznych i zespou
roboczego
10 h
25 h
50 h
100 h
po
sezonie
z
Wyczyœci filtr powietrza N)
z
N
z
Wymiana filtra powietrza )
P
Q
z )
Wymiana oleju )
z
Smarowanie ruchomych i obrotowych
czêœci
Czyszczenie œwiec zaponowych N)
Zlecenie wymiany œwiec zaponowych
w razie
potrzeby
z
O)
Czyszczenie ukadu chodzenia
powietrzem i ukadu wydechowego N)
z
z
z
Sprawdzenie nastawienia sprzêga,
w razie potrzeby nastawienie O)
z
Zlecenie sprawdzenia nastawienia
gaŸnika O)
z
Zlecenie ostrzenia lub wymiany zespou
roboczego O)
z
15
Polski
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Plan przegl¹dów
po
u¿yciu
10 h
25 h
50 h
100 h
po
sezonie
w razie
potrzeby
Wymiana korka zbiornika paliwa
z
Zlecenie wymiany tumika ukadu
wydechowego O)
z
N
)
)
P
)
Q
)
O
Patrz instrukcja obsugi silnika
Te prace zleci do wykonania w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
Pierwsza wymiana oleju po 5 godzinach pracy (h).
Wymiana oleju co 25 godzin pracy (h) przy eksploatacji z wysokim obci¹¿eniem lub w wysokiej temperaturze
otoczenia.
Czyszczenie
! Niebezpieczeñstwo zranienia
zespoem roboczym
Do czyszczenia zakada rêkawice
ochronne.
Uwaga
Urz¹dzenie wyczyœci po ka¿dym
u¿yciu. W przeciwnym przypadku
zagra¿a niebezpieczeñstwo
uszkodzeñ materiaowych i zakóceñ
w pracy urz¹dzenia.
Uwaga
Do czyszczenia nie wolno stosowa
wysokociœnieniowych urz¹dzeñ
czyszcz¹cych.
„ Urz¹dzenie postawi na twardym,
paskim, poziomym podo¿u.
„ Osony i zespó roboczy po ka¿dym
u¿yciu wymy wod¹ i wytrze do
sucha.
„ Silnik wyczyœci œcierk¹ i szczotk¹.
Przechowywanie
urz¹dzenia
! Niebezpieczeñstwo eksplozji
poprzez zapon par paliwa.
Przed odstawieniem urz¹dzenia na
okres przechowania nale¿y opró¿ni
zbiornik paliwa poprzez zlanie paliwa
na wolnym powietrzu do
odpowiedniego pojemnika
(patrz Instrukcja obsugi silnika).
Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane
du¿ej ni¿ jeden miesi¹c, np. po
zakoñczeniu sezonu:
16
„ Przygotowa silnik (patrz instrukcja
obsugi silnika).
„ Wyczyœci urz¹dzenie
„ W celu ochrony przed rdz¹
wszystkie czêœci metalowe
przetrze naoliwion¹ œcierk¹ lub
naoliwi olejem z rozpylacza.
„ Urz¹dzenie odstawi na
przechowanie w czystym i suchym
pomieszczeniu.
Gwarancja
W ka¿dym kraju obowi¹zuj¹ warunki
gwarancji wydanej przez nasze
przedstawicielstwo handlowe w tym
kraju lub przez importera.
Ewentualne usterki urz¹dzenia
usuwane s¹ w okresie gwarancji
bezpatnie, o ile spowodowane s¹
one bêdem materiaowym lub
produkcyjnym. W przypadku
roszczenia gwarancyjnego proszê
zwróci siê do punktu zakupu
urz¹dzenia lub do najbli¿szego
oddziau naszej firmy.
Informacje dotycz¹ce
silnika
Producent silnika odpowiada za
wszystkie problemy zwi¹zane z moc¹,
pomiarem mocy, danymi technicznymi, gwarancj¹ i serwisem.
Odpowiednie informacje podane s¹
w oddzielnym podrêczniku
u¿ytkowania i obsugi nale¿¹cym do
zakresu dostawy i wydanym przez
producenta silnika.
Usuwanie drobnych
usterek
! Niebezpieczeñstwo zranienia
poprzez przypadkowe w¹czenie.
Przed przyst¹pieniem do wszelkich
prac przy urz¹dzeniu nale¿y:
– Wy¹czy silnik,
– Zaczeka a¿ wszystkie ruchome
czêœci cakowicie siê zatrzymaj¹,
a silnik ostygnie.
– Zdj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych.
Uwaga
Zakócenia w dziaaniu urz¹dzenia
spowodowane s¹ czêsto bahymi
przyczynami, które mo¿e usun¹ sami
u¿ytkownik.
W w¹tpliwych przypadkach, albo przy
wyraŸnej wskazówce w instrukcji
obsugi nale¿y zwróci siê do
autoryzowanego warsztatu
specjalistycznego.
Wszelkie naprawy zleci do wykonania
tylko w autoryzowanym warsztacie
specjalistycznym z zastosowaniem
oryginalnych czêœci zamiennych.
Instrukcja obsugi – glebogryzarka z silnikiem spalinowym
Polski
Problem
Mo¿liwa przyczyna
Silnik nie
w¹cza siê.
Brak paliwa w zbiorniku.
Zbiornik napeni paliwem.
Paliwo w zbiorniku jest przestarzae.
Stare paliwo zla na œwie¿ym powietrzu do
odpowiedniego zbiornika N). Do zbiornika wla czyste,
œwie¿e paliwo bezoowiowe.
Silnik jest zimny, choke (ssanie) nie jest
w¹czone
W¹czy choke.
DŸwignia gazu nie jest ustawiona na
„START”, wzglêdnie na maksymaln¹ liczbê
obrotów.
DŸwigniê gazu ustawi na „START” – maksymaln¹ liczbê
obrotów.
Wtyczka œwiec zaponowych nie jest
nao¿ona.
Wtyczkê œwiec zaponowych nao¿y na œwiece.
Œwiece zaponowe s¹ zabrudzone lub
uszkodzone.
Wyczyœci œwiece zaponowe N).
Zleci wymianê uszkodzonych œwiec zaponowych O).
Przy starcie z zimnym silnikiem nie u¿yto
startera.
Nacin¹ starter.
DŸwignia ssania choke jest w¹czona.
Cofn¹ dŸwigniê ssania.
Wtyczka œwiec zaponowych jest luŸno
nao¿ona.
Wtyczkê œwiec zaponowych nao¿y dokadnie
na œwiece.
Paliwo w zbiorniku jest przestarzae.
W ukadzie paliwowym znajduje siê woda
lub zanieczyszczenia.
Stare paliwo zla na œwie¿ym powietrzu do
odpowiedniego zbiornika N). Do zbiornika wla czyste,
œwie¿e paliwo bezoowiowe.
Otwór odpowietrzaj¹cy w korku zbiornika
paliwa jest zatkany.
Wyczyœci korek zbiornika paliwa.
Filtr powietrza jest zanieczyszczony.
Wyczyœci filtr powietrza N).
Silnik pracuje
nieregularnie
(zacina siê)
Urz¹dzenie nie Bryy ziemi uniemo¿liwiaj¹ obroty no¿y
spulchnia
zespou roboczego.
ziemi.
Sworznie lub œruby odkrêciy siê.
Nadmierne
drgania
N)
O)
Usuniêcie
Zatrzyma silnik, zdj¹ wtyczkê œwiec zaponowych.
Wyczyœci zespó roboczy.
Wkrêci nowe sworznie i œruby, sworznie zabezpieczy
przetyczkami sprê¿ynowymi.
Ciêgo sprzêga nie jest ustawione
prawidowo.
Zleci ustawienie ciêga sprzêga O).
Pasek klinowy jest luŸny lub uszkodzony.
Zleci wymianê paska klinowego O).
Nó¿ zespou roboczego jest luŸny lub
wygiêty.
Natychmiast zatrzyma silnik i zdj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych. Wymieni uszkodzone czêœci.
Sworznie lub œruby odkrêciy siê.
Natychmiast zatrzyma silnik i zdj¹ wtyczkê œwiec
zaponowych. Dokrêci œruby lub wkrêci nowe
sworznie.
Patrz instrukcja obsugi silnika
Te prace zleci do wykonania w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
17
esky
Návod k obsluze motorového kultivátoru
Obsah
Pro Vaši bezpenost . . . . . . . . . .
Vybalení/montáž . . . . . . . . . . . . .
Pøed prvním použitím. . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøeprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba/istìní . . . . . . . . . . . . . .
Odstavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informace k motoru . . . . . . . . . . .
Pomoc pøi poruchách . . . . . . . . .
18
19
19
19
21
21
22
22
22
22
Údaje na typovém štítku
Tyto údaje jsou velice dùležité pro
pozdìjší identifikaci náøadí k objednání náhradních dílù a pro servisní
službu.
Typový štítek najdete v blízkosti
motoru.
Zapište všechny údaje na tomto
typovém štítku do pole (obrázek 7).
Tyto a další údaje k náøadí najdete na
samostatném CE prohlášení o shodì,
které je souástí tohoto návodu
k obsluze.
V tomto Návodu k obsluze budou
popsány rùzné modely. Modely budou
oznaeny následovnì:
Typ 1
Pracovní šíøka
až 61 cm
typ 2
Pracovní šíøka
40 cm
Pro Vaši bezpenost
Správné použití náøadí
Toto náøadí je výhradnì ureno
k použití
– jako motorový kultivátor k okopávání
a prokypøení pùdy v zahradách
a zaøízeních domù a v rekreaních
zaøízeních.
– podle popisù a bezpenostních
upozornìní uvedených v tomto
Návodu k obsluze.
Každé jiné použití platí jako použití
neodpovídající stanovenému úelu.
18
Použití náøadí neodpovídající
stanovenému úelu nebo svévolnì
provedená zmìna na náøadí vyluují
ruení výrobce. Uživatel ruí za škody,
které používáním náøadí vznikly jiným
osobám a jejich majetku!
Všeobecná bezpenostní
upozornìní
Jako uživatel tohoto náøadí si pøed
prvním použitím pelivì pøetìte tento
Návod k obsluze. Poínejte si podle
návodu a uschovejte jej pro pozdìjší
použití nebo pro event. zmìnu
majitele.
Osoby, které náøadí používají, nesmí
být pod vlivem omamných prostøedkù
jako napø. alkoholu, drog nebo
medikamentù.
Nedovolte žádnému mladistvému,
mladšímu 16 let, aby toto náøadí
obsluhoval (místní pøedpisy mohou
stanovit minimální stáøí uživatele).
Dbejte na to, aby se osoby, zejména
dìti a domácí zvíøata, nezdržovaly
v jeho nebezpené oblasti.
Noste pøi práci rukavice, ochranné
brýle, pevné boty a tìsnì pøiléhající
odìv.
Tankování náøadí nikdy neprovádìjte
v uzavøených prostorech, za chodu
nebo pøi horkém motoru.
Nenechejte motor nikdy bìžet
v uzavøených prostorech.
Nepøibližujte se ástmi tìla nebo
odìvem do blízkosti rotujících nebo
horkých ástí náøadí.
Vymìòte poškozený výfuk, palivovou
nádrž a uzávìr palivové nádrže.
Provozujte náøadí pouze tehdy,
je-li v bezvadném technickém stavu.
Zkontrolujte pøed každým použitím,
zda nejsou opotøebované nebo
poškozené kultivaní nástroje,
upevòovací svorníky, bezpenostní
zaøízení.
Opotøebované nebo poškozené díly
nechejte vymìnit v odborné dílnì.
Náhradní díly musí odpovídat
požadavkùm stanovených výrobcem.
Používejte proto pouze originální
náhradní díly nebo náhradní díly
schválené výrobcem.
Zastavte motor a stáhnìte koncovku
zapalovacího kabelu, jestliže
– s náøadím nepracujete nebo
– se od náøadí vzdálíte.
Odstavte náøadí a palivo na
bezpeném místì
– dostatenì vzdáleném od
zápalných zdrojù (jiskry, plameny)
– nepøístupném pro dìti.
Nechejte motor vychladnout,
než náøadí odstavíte do uzavøeného
prostoru.
Nechejte náøadí opravovat pouze
v odborné dílnì.
Pøed veškerými pracemi na
tomto náøadí
K ochranì pøed poranìním pøed
veškerými pracemi na tomto náøadí
(napø. údržbáøskými a seøizovacími
pracemi) a pøepravou (napø. zvedání
nebo pøenášení)
– zastavte motor,
– pokejte, až se úplnì zastaví
všechny pohyblivé ásti a motor
vychladne,
– stáhnìte na motoru koncovku
zapalovacího kabelu, aby se
zabránilo neúmyslnému
nastartování motoru,
– dodržujte navíc bezpenostní
pokyny v návodu k motoru.
Bezpenostní zaøízení
Obrázek 1 (obrázková výklopná
stránka na zaátku návodu)
Bezpenostní zaøízení slouží Vaší
ochranì a musí být vždy funkní.
Nesmíte je odstraòovat, provádìt
jejich zmìny nebo je obcházet.
Páka spojky (2)
Náøadí a kypøící ústrojí se okamžitì
zastaví, jestliže obsluha tento tømen
pustí (úmyslnì nebo neúmyslnì).
Odrazový kryt (5)
zabraòuje vymrštìní kusù zeminy,
jako jsou napø. kameny nebo hroudy.
Návod k obsluze motorového kultivátoru
Symboly na náøadí
Na rùzných místech náøadí se
nacházejí bezpenostní a varovné
pokyny, zobrazené pomocí symbolù
nebo piktogramù. Jednotlivé symboly
mají následující význam:
!
Pozor! Pøed uvedením
do provozu si pøetìte
návod k použití.
esky
Pøed prvním použitím
Nastavení šíøky kultivace
(pouze u typù 1)
Pozor!
Z pøepravních dùvodù je náøadí
vyexpedováno bez motorového oleje.
Pøed prvním použitím naplòte motorový
olej (viz samostatný Návod k motoru).
Obrázek 2
Obsluha
Dodržujte také pokyny v Návodu
k motoru.
Hloubková ostruha
Nebezpeí poranìní
rotujícími díly, mìjte
ruce a nohy
v dostatené
vzdálenosti od
rotujících dílù.
Udržujte tyto symboly na náøadí vždy
v itelném stavu.
Symboly v návodu
V tomto návodu jsou použity symboly,
oznaující nebezpeí nebo dùležité
pokyny. Zde je vysvìtlení symbolù:
! Nebezpeí
Budete upozornìni na nebezpeí,
která souvisejí s popisovanou inností,
a u které vzniká ohrožení osob.
Pozor!
Budete upozornìni na nebezpeí,
která souvisejí s popisovanou inností
a mohou zpùsobit poškození náøadí.
Upozornìní
Oznauje dùležité informace
a aplikaní tipy.
Vybalení/montáž
Pozor!
Poškozené kabelové svazky vedou
k chybnému provozu náøadí.
Pøi vybalování náøadí dbejte na to,
aby tyto díly nebyly pøelomené/
pøimáknuté.
Pøi vybalování zkontrolujte obsah
balení.
Na konci návodu k obsluze nebo
v pøiloženém listu je zobrazena montáž
náøadí.
Obrázek 6
ím hloubìji pronikne hloubková
ostruha (1) do zemì, tím hloubìji
a pomaleji náøadí kultivuje. Hloubka
zábìru se reguluje spuštìním nebo
zvednutím vodicího madla.
Nastavení pøepravního kola
Pøepravní kolo (7) je ze závodu
nastaveno tak, aby v klidovém stavu
stálo náøadí vodorovnì. Pro provoz
kultivátoru se musí kolo nastavit
nahoru.
Ke kultivaci
Obrázek 5
„ Táhnìte držák kola (^) a tlate jej
nahoru, až tento držák zaskoí do
polohy pro kultivaci.
„ Zkontrolujte správné zaskoení.
K pøepravì
Obrázek 4
„ Táhnìte držák kola (^) a tlate jej
dolù, až tento držák zaskoí do
polohy pro pøepravu.
„ Zkontrolujte správné zaskoení.
Nastavení vodicího madla
Nastavení výšky (podle provedení)
Obrázek 1
„ Odstraòte matice/šrouby (3).
„ Nastavte vodicí madlo na
požadovanou výšku.
„ Šrouby/matice (3) opìt namontujte
a pevnì utáhnìte.
! Nebezpeí poranìní
Pøed nastavováním na kultivaních
nožích
– zastavte motor.
– Pokejte, až se zastaví všechny
pohyblivé ásti a motor
vychladne,
– stáhnìte koncovku zapalovacího
kabelu.
Pracujte opatrnì.
Pøestavením nebo odmontováním
kultivaních nožù lze nastavit tøi šíøky
kultivace.
Šíøka kultivace v cm
56 *)
61
33
Úel
Kultivace
Kultivace
*) Nastavení ze závodu
„ Šíøka 61 cm (B): Vytáhnìte
pružinovou zástrku (2) a svorník
(3), táhnìte oba vnìjší páry nožù až
k vnìjším otvorùm a opìt je zajistìte
pomocí svorníku a pružinové
zástrky.
„ Šíøka 33 cm (C): Vytáhnìte
pružinovou zástrku (2) a svorník
(3), odstraòte oba vnìjší páry nožù.
Upozornìní
U typu 2 nelze pøestavit šíøku
kultivace.
Tankování a kontrola
hladiny oleje
! Nebezpeí výbuchu a požáru
Tankování provádìjte pouze venku
a pøi zastaveném a studeném motoru.
Bìhem tankování nekuøte.
Netankujte plnou palivovou nádrž.
Jestliže palivo pøetee, nechejte
pøeteené palivo odpaøit, než budete
startovat.
Uskladòujte palivo výhradnì ve
vhodných nádobách, urených pro
palivo.
„ Tankujte normální bezolovnatý
benzín.
„ Zkontrolujte hladinu oleje
(viz Návod k motoru).
19
esky
Nastartování motoru
Obrázek 1
Dodržujte také pokyny v Návodu
k motoru.
! Nebezpeí
Pøesvìdte se, že se v blízkosti náøadí
nikdo nezdržuje.
Pøi startování dbejte na to, abyste mìli
stabilní postoj.
Startujte motor pouze venku.
Nastavení pøed nastartováním
motoru
„ Zkontrolujte obsah nádrže a hladinu
oleje, v pøípadì potøeby olej a palivo
doplòte (viz návod k motoru).
„ Otevøete benzínový kohoutek
(podle provedení).
„ Nastrte koncovku zapalovacího
kabelu (6) na zapalovací svíku.
Pøed nastartováním se studeným
motorem
Náøadí se sytiem (Choke)
:
„ Nastavte páku akcelerátoru (1)
na pq^oqL
åÉÄç
„ nastavte páku sytie (Choke) na
motoru (podle typu motoru – viz
návod k motoru) do polohy `ÜçâÉL
a páku akcelerátoru na
/
ã~ñ.
Náøadí bez sytie (Choke) (podle typu
motoru):
„ 3–5 krát silnì stisknìte primer
(viz návod k motoru) a nastavte páku
akcelerátoru na
/ã~ñ.
Pøed nastartováním s teplým
motorem
„ Nastavte páku akcelerátoru na
/ã~ñ.
Nastartování motoru
„ Opøete se jednou rukou o vodicí
madlo a pomalu táhnìte za
startovací táhlo (4), až je citelný
odpor, potom je rychle a silnì
protáhnìte. Nepouštìjte startovací
táhlo rychle zpátky, nýbrž je veïte
pomalu.
20
Návod k obsluze motorového kultivátoru
„ Když motor bìží
– Nastavte zpátky páku sytie
(Choke) (podle typu motoru –
viz návod k motoru).
– Nastavte páku akcelerátoru (1)
na požadované otáky:
= rychlé otáky motoru
= pomalé otáky motoru
Zastavte motor
Obrázek 1
„ Nastavte páku akcelerátoru na
/píçé.
„ Uzavøete benzínový kohoutek
(podle provedení).
Práce s náøadím
! Nebezpeí poranìní
Osoby, zejména dìti musí být
v dostatené vzdálenosti od
nebezpené oblasti.
Provozujte náøadí pouze tehdy, je-li
v bezvadném stavu.
Vyhnìte se otevøenému ohni, tvorbì
jisker a bìhem práce nekuøte.
Zkontrolujte terén, na kterém se má
náøadí používat a odstraòte všechny
pøedmìty, které mohou být strojem
odmrštìny.
Pracujte pouze pøi dostateném
osvìtlení, pomalu a opatrnì.
Nekultivujte v blízkosti pøíkopù a bøehù.
Dodržujte vždy zadaný bezpenostní
odstup k rotujícímu nástroji, daný
vodicím madlem.
Nedávejte nikdy ruce nebo nohy
na nebo pod otáející se díly.
Nikdy nezvedejte nebo nepøenášejte
náøadí s bìžícím motorem.
Døíve než budete provádìt kontrolu,
seøízení, vyistìní nebo práce na
náøadí, zastavte motor a stáhnìte
koncovku zapalovacího kabelu.
! Nebezpeí poranìní vlivem
pøevrácení
Pracujte pomalu a opatrnì, zejména
když mìníte smìr jízdy.
Veïte náøadí pouze pøínì ke svahu,
nikdy nahoru nebo dolù.
Dávejte pozor na pøekážky,
neprovádìjte kultivaci v blízkosti skal.
Nepoužívejte náøadí na svazích se
stoupáním vìtším než 20 %.
! Nebezpeí požáru
Udržujte motor a výfuk bez zbytkù
rostlin a unikajícího oleje.
Provozní doby
Dodržujte národní/komunální
pøedpisy týkající se dob používání
(event. se informujte u Vašeho
pøíslušného úøadu).
Kultivace
Pozor!
Možnost poškození náøadí nebo
oblasti nasazení.
Neobdìlávejte žádné plochy, pod
kterými jsou položena plynová,
elektrická nebo podobná vedení.
Nepracujte tìsnì u stromù; náøadí
mùže poškodit koøeny.
Neobdìlávejte žádné promoené
pùdy; hroudy mohou být kypøícím
ústrojím zachyceny a odmrštìny.
Budou-li kypøícím zaøízením zasaženy
cizí pøedmìty, napø. kameny, zastavte
náøadí a zkontrolujte je na poškození.
Nìkolikanásobná a postupná hluboká
kultivace dává nejlepší výsledek.
Pøedtím nanesený kompost se pøitom
lépe dostane do zeminy. Sklizené
pole se zbývajícími rostlinnými zbytky
rekultivuje.
„ Pøizpùsobte hloubku kultivace
vlastnostem pùdy. tvrdé zeminy
kultivujte do hloubky postupnì.
„ Nastavte pøepravní kolo (7) do
polohy pro kultivaci (viz. “Nastavení
pøepravního kola”).
„ Nastartujte motor (viz “Nastartování
motoru”).
„ Táhnìte/tlate páku spojky (2) proti
rukojeti madla (2) a pevnì ji držte.
„ Hloubku kultivace a rychlost lze
ovlivnit spuštìním nebo zvednutím
vodicího madla:
Spuštìní, k hloubìjší a pomalejší
kultivaci a opanì.
„ Obdìlávejte plochu køížem
(viz obrázek 3).
Kultivace
„ S ohledem na koøenový systém
užitkových rostlin nastavte malou
hloubku kypøení.
Návod k obsluze motorového kultivátoru
esky
Údržba/istìní
Odstavení náøadí
Obrázek 1
„ Uvolnìte páku spojky (2).
„ Nastavte páku akcelerátoru na
/píçé.
„ Uzavøete benzínový kohoutek
(podle provedení).
Pøeprava
Jízda
K posunutí/k pøekonání krátkých
úsekù.
„ Nastavte pøepravní kolo do polohy
pro pøepravu (obrázek 4).
„ Nadzvednìte vodicí madlo, až se
kultivaní nástroj již nedotýká zemì.
„ Jeïte s náøadím opatrnì.
Pøeprava s vhodným
vozidlem
Pozor!
Ohrožení životního prostøedí
motorovým olejem.
Pøi výmìnì oleje odevzdejte
zachycený použitý olej ve sbìrnì
použitého oleje nebo v podniku pro
likvidaci odpadkù.
! Nebezpeí
K ochranì pøed poranìním pøed
veškerými pracemi na náøadí
– zastavte motor,
– pokejte, až se všechny pohyblivé
díly úplnì zastaví a motor
vychladne,
– stáhnìte na motoru koncovku
zapalovacího kabelu, aby se
zabránilo neúmyslnému
nastartování motoru,
– dodržujte navíc bezpenostní
pokyny v návodu k motoru.
Údržbáøské práce
Pozor!
Naklánìjte náøadí pouze tak, aby
zapalovací svíka smìøovala nahoru,
ímž nedojde k žádnému poškození
motoru vlivem paliva nebo oleje.
„ Namažte všechny pohyblivé
Po každém použití:
„ Zkontrolujte hladinu oleje, v pøípadì
potøeby olej doplòte.
„ Zkontrolujte pevné utažení
šroubových spojení, v pøípadì
potøeby je pevnì dotáhnìte.
„ Zkontrolujte bezpenostní zaøízení.
Mazání
a rotující ásti lehkým olejem.
Údržbáøské práce na motoru
„ Viz Návod k motoru.
Údržba
! Nebezpeí poranìní
Pøed pøepravou
– zastavte motor.
– stáhnìte koncovku zapalovacího
kabelu.
– pokejte, až motor vychladne.
„ Pøepravujte náøadí na vozidle nebo
ve vozidle ve vodorovné poloze.
„ Zajistìte náøadí proti pohybu nebo
seskmeknutí.
po
použití
Plán údržby
istìní boních ochran a kypøícího
ústrojí
Jednou za sezónu:
„ Nechejte náøadí v odborné dílnì
zkontrolovat a provést údržbu.
Pozor!
Dodržujte bezpenostní pøedpisy
v návodu k motoru. Na konci sezóny
nechejte náøadí zkontrolovat a provést
jeho údržbu v odborné dílnì.
10 h
25 h
Upozornìní
Další údržbáøské práce podle
následujícího plánu údržby.
50 h
100 h
po
sezónì
podle
potøeby
z
Vyistìte vzduchový filtr N)
z
N
z
Výmìna vzduchového filtru )
Výmìna oleje P)
zQ)
Namazání pohyblivých a rotujících
souástí
z
Vyistìní zapalovacích svíek N)
z
Nechat vymìnit zapalovací svíky O)
Vyistìní systému chladicího vzduchu
a výfuku N)
Kontrola nastavení spojky, v pøípadì
potøeby seøídit O)
z
z
z
z
21
esky
Návod k obsluze motorového kultivátoru
po
použití
Plán údržby
10 h
25 h
50 h
100 h
po
sezónì
podle
potøeby
Nechat zkontrolovat nastavení
karburátoru O)
z
Nechat naostøit nebo vymìnit kypøící
ústrojí O)
z
Vymìnit uzávìr palivové nádrže
z
O
z
Nechat vymìnit tlumi výfuku )
N
)
)
P
)
Q
)
O
Viz Návod k motoru
Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílnì
První výmìna oleje po 5 provozních hodinách (h)
Výmìna oleje po každých 25 provozních hodinách (h) pøi provozu za tìžkého zatížení nebo vyšší teplotì okolí
istìní
„ K ochranì proti korozi otøete
! Nebezpeí poranìní
prostøednictvím kypøícího zaøízení
Pøi istìní noste pracovní rukavice.
všechny kovové ásti naolejovaným
hadrem nebo je nastøíkejte
støíkacím olejem.
„ Odstavte náøadí v isté a suché
místnosti.
Pozor!
Vyistìte náøadí po každém provozu.
Nevyistìní náøadí vede k poškození
materiálu a funkním poruchám.
Pozor!
Nepoužívejte žádné vysokotlaké
istie.
„ Odstavte náøadí na pevný,
rovný a horizontální podklad.
„ Po každém použití vyistìte
ochrany a kypøící ústrojí vodou
a nechejte je oschnout.
„ Vyistìte motor pomocí hadru
a kartáe.
Odstavení
! Nebezpeí výbuchu vlivem
zapálení palivových par
Døíve než náøadí odstavíte, vypusˆte
venku do vhodné nádoby palivovou
nádrž (viz Návod k motoru).
Nebude-li náøadí používáno déle než
jeden mìsíc, napø. po sezónì:
„ Pøipravte motor (viz Návod
k motoru).
„ Vyistìte náøadí.
22
Záruka
V každé zemi platí záruní ustanovení
vydané naší spoleností event.
dovozcem.
Poruchy na Vašem náøadí odstraníme
v rámci záruky bezplatnì, pokud by
byla pøíinou chyba materiálu nebo
výrobní chyba. V pøípadì záruky se
prosím obraˆte na Vašeho prodejce
nebo nejbližší poboku.
Informace k motoru
Výrobce motoru ruí za všechny
problémy týkající se motoru,
s ohledem na výkon, mìøení výkonu,
technické údaje, záruky a servis.
Bližší informace najdete v samostatné
pøiložené pøíruce pro majitele/
obsluhu od výrobce motoru.
Pomoc pøi poruchách
! Nebezpeí poranìní vlivem
neúmyslného nastartování
Pøed veškerými pracemi na tomto
náøadí
– zastavte motor.
– Pokejte, až se úplnì zastaví
všechny pohyblivé ásti a motor
vychladne.
– stáhnìte koncovku zapalovacího
kabelu.
Pozor!
Poruchy pøi provozu náøadí mají asto
jednoduché pøíiny, které mùžete
odstranit sami.
V pøípadì pochybností a výslovném
upozornìní vyhledejte odbornou dílnu.
Nechejte opravy provádìt výhradnì
v odborné dílnì za použití originálních
náhradních dílù.
Návod k obsluze motorového kultivátoru
Chyba
Motor nelze
nastartovat.
Motor bìží
nepravidelnì
(vynechává).
Náøadí
nekultivuje.
Nadmìrné
vibrace.
N
)
O)
esky
Možná pøíina
Odstranìní
Prázdná palivová nádrž.
Naplòte palivovou nádrž.
Zvìtralé palivo.
Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné nádoby N).
Naplòte palivovou nádrž erstvým a bezolovnatým
palivem.
Studený motor. Není nastavený syti
(Choke).
Nastavte syti (Choke).
Páka akcelerátoru není nastavena na
“START” event. na maximální otáky.
Nastavte páku akcelerátoru na “START” – maximální
otáky.
Není nastrena koncovka zapalovacího
kabelu.
Nastrte koncovku zapalovacího kabelu na zapalovací
svíku.
Zneistìná nebo vadná zapalovací svíka.
Vyistìte zapalovací svíku N).
Vadné zapalovací svíky nechejte vymìnit O).
Pøi studeném startu nebyl stisknutý primer.
Stisknìte primer.
Je ještì nastavený syti (Choke).
Nastavte zpátky syti (Choke).
Volnì nastrená koncovka zapalovacího
kabelu.
Nastrte pevnì koncovku zapalovacího kabelu.
Zvìtralé palivo.
Voda nebo neistoty v palivové soustavì.
Vypusˆte venku zvìtralé palivo do vhodné nádoby N).
Naplòte palivovou nádrž erstvým a bezolovnatým
palivem.
Ucpaný odvzdušòovací otvor uzávìru
palivové nádrže.
Vyistìte uzávìr palivové nádrže.
Zneistìný vzduchový filtr.
Vyistìte vzduchový filtr N).
Otáení kypøícího ústrojí zabraòují hroudy.
Zastavte motor a stáhnìte koncovku zapalovacího
kabelu, vyistìte kypøící ústrojí.
Povolily se svorníky nebo šrouby.
Nahraïte svorníky nebo šrouby, zajistìte svorníky
pomocí pružinových zástrek.
Není správnì seøízeno táhlo spojky.
Nechejte nastavit táhlo spojky O).
Volný nebo pøetržený klínový øemen.
Nechejte klínový øemen vymìnit O).
Uvolnìné nebo ohnuté kypøící ústrojí.
Okamžitì zastavte motor a stáhnìte koncovku
zapalovacího kabelu. Poškozené díly vymìòte.
Povolily se svorníky nebo šrouby.
Okamžitì zastavte motor a stáhnìte koncovku
zapalovacího kabelu. Šrouby pevnì utáhnìte nebo
svorníky vymìòte.
Viz Návod k motoru
Tyto práce nechejte provést pouze v odborné dílnì
23
Slovensky
Návod na obsluhu motorového kultivátora
Obsah
Pre Vašu bezpenosˆ . . . . . . . . .
Vybalenie/montáž . . . . . . . . . . . .
Pred prvým použitím . . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba/istenie . . . . . . . . . . . . .
Odstavenie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie k motoru . . . . . . . . . .
Pomoc pri poruchách . . . . . . . . .
24
25
25
25
27
27
28
28
28
28
Údaje na typovom štítku
Tieto údaje sú ve¾mi dôležité pre
neskoršiu identifikáciu náradia pre
objednanie náhradných dielov náradia
a pre servisnú službu.
Typový štítok nájdete v blízkosti
motora.
Zapíšte všetky údaje na tomto
typovom štítku do po¾a (obrázok 7).
Tieto a ïalšie informácie o náradiu
v samostatnom Prehlásení
o konformite CE, ktoré je súasˆou
tohto návodu na obsluhu.
V tomto Návode na obsluhu sú
popísané rôzne modely. Modely sú
oznaené nasledovne:
Typ 1
Pracovná šírka
až 61 cm
typ 2
Pracovná šírka
40 cm
Pre Vašu bezpenosˆ
Správne použitie náradia
Toto náradie je výhradne urené na
použitie
– ako motorový kultivátor na
prekopávanie a nakyprenie pôdy
v záhradách a zariadeniach domov
a v rekreaných zariadeniach.
– pod¾a popisov a bezpenostných
upozornení uvedených v tomto
Návode na obsluhu.
Každé iné použitie platí ako použitie
nezodpovedajúce stanovenému
úelu.
24
Použitie náradia nezodpovedajúce
stanovenému úelu alebo samovo¾ne
vykonaná zmena na náradí vyluujú
ruenie výrobcu.
Užívate¾ ruí za škody, ktoré
používaním náradia vznikli iným
osobám a ich majetku!
Všeobecné bezpenostné
upozornenia
Ako používate¾ tohto náradia si pred
prvým použitím starostlivo preítajte
tento Návod na obsluhu. Postupujte
pod¾a návodu a uschovajte ho pre
neskoršie použitie alebo pre event.
zmenu majite¾a.
Osoby, ktoré náradie používajú,
nesmú byˆ pod vplyvom omamných
prostriedkov ako napr. alkoholu, drog
alebo medikamentov.
Nedovo¾te žiadnemu mladistvému,
ktorý je mladší ako 16 rokov, aby toto
náradie obsluhoval (najnižší vek
užívate¾ov môžu stanoviˆ miestne
ustanovenia).
Dbajte na to, aby sa osoby, najmä deti
a domáce zvieratá, nezdržovali v jeho
nebezpenej oblasti.
Noste pri práci rukavice, ochranné
okuliare, pevné topánky a tesne
priliehajúci odev.
Tankovanie náradia nikdy
nevykonávajte v uzatvorených
priestoroch, za chodu motora
alebo pri horúcom motore.
Nenechajte motor nikdy bežaˆ
v uzatvorených priestoroch.
Nepribližujte sa asˆami tela alebo
odevom do blízkosti rotujúcich alebo
horúcich astí náradia.
Vymeòte poškodený výfuk, palivovú
nádrž a uzáver palivovej nádrže.
Prevádzkujte náradie iba vtedy, ak je
v bezchybnom technickom stave.
Skontrolujte pred každým použitím,
i nie sú opotrebované alebo
poškodené kultivané nástroje,
upevòovacie svorníky, bezpenostné
zariadenia.
Opotrebované alebo poškodené diely
nechajte vymeniˆ v odbornej dielni.
Náhradné diely musia zodpovedaˆ
požiadavkám stanovených výrobcom.
Používajte preto len originálne
náhradné diely alebo náhradné diely
schválené výrobcom.
Zastavte motor a stiahnite koncovku
zapa¾ovacieho kábla, ak
– s náradím nepracujete alebo
– sa od náradia vzdialite.
Odstavte náradie a palivo na
bezpenom mieste
– dostatone vzdialenom od
zápalných zdrojov (iskry, plamene)
– neprístupnom pre deti.
Nechajte motor vychladnúˆ, skôr ako
náradie odstavíte do uzatvoreného
priestoru.
Nechajte náradie opravovaˆ iba
v odbornej dielni.
Pred všetkými prácami na
tomto náradí
Na ochranu pred poranením pred
všetkými prácami (napr. údržbárskymi
a nastavovacími prácami ) a prepravou
(napr. zdvíhanie a prenášanie)
– zastavte motor,
– pokajte, až sa úplne zastavia
všetky pohyblivé diely a motor je
vychladnutý,
– stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla na motore, aby nebolo možné
jeho neúmyselné naštartovanie,
– dodržiavajte naviac bezpenostné
pokyny v návode k motoru.
Bezpenostné zariadenia
Obrázok N (obrázková výklopná strana
na zaiatku návodu)
Bezpenostné zariadenia slúžia Vašej
ochrane a musia byˆ vždy funkné.
Nesmiete ich odstráòaˆ, vykonávaˆ na
nich zmeny alebo ich obchádzaˆ.
Páka spojky (2)
Náradie a kultivaný nástroj sa
okamžite zastavia, akonáhle obsluha
tento strmeò pustí (úmyselne alebo
neúmyselne).
Odrazový kryt (5)
zabraòuje vymršteniu kusov zeme,
ako sú napr. kamene alebo hrúdy.
Návod na obsluhu motorového kultivátora
Symboly na náradí
Na rôznych miestach náradia sa
nachádzajú bezpenostné a varovné
pokyny, zobrazené pomocou
symbolov alebo piktogramov.
Jednotlivé symboly majú nasledujúci
význam:
!
Pozor! Pred uvedením
do prevádzky si
preítajte návod na
použitie.
Na konci návodu na obsluhu alebo
ako priložený list je na obrázkoch
vyobrazená montáž náradia.
Symboly v návode
V tomto návode boli použité symboly,
ktoré zobrazujú nebezpeenstvo
alebo oznaujú dôležité upozornenia.
Tu je vysvetlenie symbolov:
! Nebezpeenstvo
Budete upozornení na
nebezpeenstvá, ktoré súvisia
s popísanou innosˆou a pri ktorých je
nebezpeenstvo ohrozenia osôb.
Pozor
Budete upozornení na
nebezpeenstvá, ktoré súvisia
s popísanou innosˆou a ktoré
môžu spôsobiˆ poškodenie náradia.
„ Nastavte vodiace madlo na želanú
výšku.
„ Skrutky/matice (3) opäˆ namontujte
a pevne utiahnite.
Pred prvým použitím
Pozor
Z prepravných dôvodov sa náradie
expeduje bez motorového oleja. Pred
prvým použitím naplòte motorový olej
(pozri samostatný Návod pre motor).
Obsluha
Nebezpeenstvo
poranenia rotujúcimi
dielmi, majte ruky
a nohy v dostatonej
vzdialenosti od
rotujúcich dielov.
Udržiavajte tieto symboly na náradí
vždy v itate¾nom stave.
Slovensky
Dodržiavajte aj pokyny v Návode
pre motor.
Håbková ostroha
Obrázok 6
ím hlbšie prenikne håbková ostroha
(1) do zeme, tým hlbšie a pomalejšie
náradie kultivuje. Håbka záberu sa
reguluje spustením alebo zdvihnutím
vodiaceho madla.
Nastavenie prepravného
kolesa
Prepravné koleso (7) je z výrobného
závodu nastavené tak, aby v k¾udovom
stave stálo náradie vodorovne.
Pre prevádzku kultivátora sa musí
koleso nastaviˆ nahor.
Na kultiváciu
Obrázok 5
„ Tiahnite držiak kolesa (^) a tlate ho
nahor, až tento držiak zaskoí do
polohy pre kultiváciu.
„ Skontrolujte správne zaskoenie.
Nastavenie šírky kultivácie
(len typ 1)
Obrázok 2
! Nebezpeenstvo poranenia
Pred nastavovaním na kultivaných
nožoch
– zastavte motor.
– Pokajte, až sa zastavia všetky
pohyblivé diely a motor je
vychladnutý,
– stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla.
Pracujte opatrne.
Prestavením alebo odmontovaním
kultivaných nožov je možné nastaviˆ
tri šírky kultivácie.
Šírka kultivácie
v cm
56 *)
61
33
Úel
Kultivácia
Kultivácia
*) Nastavení z výrobného závodu
„ Šírka 61 cm (B): Vytiahnite
pružinovú zástrku (2) a svorník (3),
tiahnite obidva vonkajšie páry nožov
až k vonkajším otvorom a opäˆ ich
zaistite pomocou svorníka
a pružinovej zástrky.
„ Šírka 33 cm (C): Vytiahnite
pružinovú zástrku (2) a svorník (3),
odstráòte obidva vonkajšie páry
nožov.
Na prepravu
Upozornenie
Oznauje dôležité informácie a tipy na
používanie.
Vybalenie/montáž
Pozor
Poškodené káblové zväzky vedú
k chybnej prevádzke náradia.
Pri vybalovaní náradia dbajte na to, aby
tieto diely neboli prelomené/stlaené.
Pri vybalovaní skontrolujte obsah
balenia.
Obrázok 4
„ Tiahnite držiak kolesa (^) a tlate jej
nadol, až tento držiak zaskoí do
polohy pre prepravu.
„ Skontrolujte správne zaskoenie.
Nastavenie vodiaceho
madla
Nastavenie výšky
(pod¾a vyhotovenia)
Obrázok 1
„ Odstráòte matice/skrutky (3).
Upozornenie
U typu 2 nie je možné šírku kultivácie
prestaviˆ.
Tankovanie a kontrola
hladiny oleja
! Nebezpeenstvo výbuchu
a požiaru
Tankovanie vykonávajte len na vo¾nom
priestranstve a pri zastavenom
a studenom motore. V priebehu
tankovania nefajite.
25
Slovensky
Netankujte plnú palivovú nádrž.
Ak palivo preteie, nechajte preteené
palivo odpariˆ, skôr ako budete
štartovaˆ.
Uskladòujte palivo výhradne vo
vhodných nádobách, urených pre
palivo.
„ Tankujte normálny bezolovnatý
benzín.
„ Skontrolujte hladinu oleja
(pozri Návod pre motor).
Naštartovanie motora
Obrázok 1
Dodržiavajte aj pokyny v Návode
pre motor.
! Nebezpeenstvo
Presvedte sa, že sa v blízkosti náradia
nikto nezdržuje.
Pri štartovaní dbajte na to, aby ste mali
stabilný postoj.
Štartujte motor len vonku.
Nastavenia pred naštartovaním
motora
„ Skontrolujte obsah nádrže a hladinu
oleja, v prípade potreby olej a palivo
doplòte (pozri návod k motoru).
„ Otvorte benzínový kohútik (pod¾a
vyhotovenia).
„ Nastrte koncovku zapa¾ovacieho
kábla (6) na zapa¾ovaciu svieku.
Pred naštartovaním so studeným
motorom
Náradie so sýtiom (Choke)
:
„ Nastavte páku akcelerátora (1) na
Šq^oqL
alebo
„ nastavte páku sýtia (Choke) na
motore (pod¾a typu motora – pozri
návod k motoru) do polohy `ÜçâÉL
a páku akcelerátora na
/
ã~ñ.
Náradie bez sýtia (Choke) (pod¾a
typu motoru):
„ 3–5 krሠsilne stisnite primer (pozri
návod k motoru) a nastavte páku
akcelerátora na
/ã~ñ.
26
Návod na obsluhu motorového kultivátora
Pred naštartovaním s teplým
motorom
„ Nastavte páku akcelerátora na
/ã~ñ.
Skôr ako budete vykonávaˆ kontrolu,
nastavenie, vyistenie alebo práce na
náradí, zastavte motor a stiahnite
koncovku zapa¾ovacieho kábla.
Naštartovanie motora
! Nebezpeenstvo poranenia
vplyvom prevrátenia
Pracujte pomaly a opatrne, najmä keï
meníte smer jazdy.
Veïte náradie len priene ku svahu,
nikdy nahor alebo nadol.
Dávajte pozor na prekážky,
nevykonávajte kultiváciu v blízkosti
skál.
Nepoužívajte náradie na svahoch
so stúpaním väším ako 20 %.
„ Oprite sa jednou rukou o vodiace
madlo a pomaly tiahnite za
štartovacie tiahlo (4), až je
poute¾ný odpor, potom ho rýchlo
a silne pretiahnite. Nepúšˆajte
štartovacie tiahlo rýchlo späˆ,
ale veïte ho pomaly.
„ Akonáhle je motor v chode
– Nastavte späˆ páku sýtia
(Choke) (pod¾a typu motoru –
pozri návod k motoru).
– Nastavte páku akcelerátora (1)
na želané otáky:
= rýchle otáky motora
= pomalé otáky motora
Zastavte motor
Obrázok 1
„ Nastavte páku akcelerátora na
/píçé.
„ Uzatvorte benzínový kohútik
(pod¾a vyhotovenia).
Práca s náradím
! Nebezpeenstvo poranenia
Osoby, najmä deti musia byˆ
v dostatonej vzdialenosti od
nebezpenej oblasti.
Prevádzkujte náradie len vtedy, ak je
v bezchybnom stave.
Zabráòte otvorenému ohòu, tvorbe
iskier a v priebehu práce nefajite.
Skontrolujte terén, na ktorom sa má
náradie používaˆ a odstráòte všetky
predmety, ktoré môže stroj odmrštiˆ.
Pracujte iba pri dostatonom osvetlení,
pomaly a opatrne. Nekultivujte
v blízkosti priekopov a brehov.
Dodržiavajte vždy zadaný
bezpenostný odstup k rotujúcemu
nástroju, ktorý je daný vodiacim
madlom.
Nedávajte nikdy ruky alebo nohy na
alebo pod otáajúce sa diely.
Nikdy nedvíhajte alebo neprenášajte
náradie s bežiacim motorom.
! Nebezpeenstvo požiaru
Udržiavajte motor a výfuk bez zvyškov
rastlín a unikajúceho oleja.
Doby prevádzky
Dodržiavajte národné / komunálne
predpisy, ktoré sa týkajú dob
používania (popr. sa informujte
u Vášho príslušného úradu).
Kultivácia
Pozor
Možnosˆ poškodenia náradia
alebo oblasti nasadenia.
Neobrábajte žiadne plochy, pod
ktorými sú položené plynové,
elektrické alebo podobné vedenia.
Nepracujte tesne u stromov; náradie
môže poškodiˆ korene.
Neobrábajte žiadne premoené pôdy;
hrúdy môžu byˆ kultivaným nástrojom
zachytené a odmrštené.
Ak zasiahne kultivaný nástroj cudzie
predmety, napr. kamene, zastavte
náradie a skontrolujte ho na
poškodenia.
Nieko¾konásobná a postupná hlboká
kultivácia dáva najlepší výsledok.
Predtým nanesený kompost sa pri tom
lepšie dostane do zeminy. Zožaté pole
sa zvyšnými rastlinami rekultivuje.
„ Prispôsobte håbku kultivácie
vlastnosˆam pôdy. tvrdé zeminy
kultivujte do håbky postupne.
„ Nastavte prepravné koleso (7)
do polohy pre kultiváciu (pozri
„Nastavenie prepravného kolesa”).
Návod na obsluhu motorového kultivátora
„ Naštartujte motor (pozri
„Naštartovanie motora“).
„ Tiahnite/tlate páku spojky (2) proti
rukoväti madla (2) a pevne ju držte.
„ Håbku kultivácie a rýchlosˆ je možné
ovplyvniˆ spúšˆaním alebo
zdvihnutím vodiaceho madla:
Spúšˆanie, na hlbšiu a pomalšiu
kultiváciu a opane.
„ Obrábajte plochu krížom (pozri
obrázok 3).
Kultivácia
Slovensky
Preprava vhodným vozidlom
Údržba
! Nebezpeenstvo poranenia
Pozor
Dodržiavajte bezpenostné predpisy
v návode k motoru. Na konci sezóny
nechajte náradie v odbornej dielni
preskúšaˆ a vykonaˆ jeho údržbu.
Pred prepravou
– zastavte motor.
– stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla.
– pokajte, až motor vychladne.
„ Prepravujte náradie na vozidle
alebo vo vozidle vo vodorovnej
polohe.
„ Zaistite náradie proti pohybu alebo
zošmyknutiu.
Pozor
Ohrozenie životného prostredia
vplyvom motorového oleja.
Pri výmene oleja odovzdajte zachytený
použitý olej v zberni použitého oleja
alebo u firmy vykonávajúcej
zneškodòovanie odpadu.
„ S oh¾adom na koreòový systém
užitkových rastlín nastavte malú
håbku orby.
Odstavenie náradia
Obrázok 1
„ Uvo¾nite páku spojky (2).
„ Nastavte páku akcelerátora na
/píçé.
„ Uzatvorte benzínový kohútik
(pod¾a vyhotovenia).
Preprava
Jazda
Na posun/prekonanie krátkych
úsekov.
„ Nastavte prepravné koleso do
polohy pre prepravu (obrázok 4).
„ Nadvihnite vodiace madlo, až sa
kultivaný nástroj viacej nedotýka
zeme.
„ Choïte s náradím opatrne.
Údržba/istenie
istenie boných ochrán a kultivaného
nástroja
Vyistite vzduchový filter N)
Po každom použití:
„ Skontrolujte hladinu oleja, v prípade
potreby olej doplòte.
„ Skontrolujte pevné utiahnutie
skrutkových spojení, v prípade
potreby ich pevne dotiahnite.
„ Skontrolujte bezpenostné
zariadenia.
! Nebezpeenstvo
Na ochranu pred poranením pred
všetkými prácami na náradí
– zastavte motor,
– pokajte, až sa úplne zastavia
všetky pohyblivé diely a motor je
vychladnutý,
– stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla na motore, aby nebolo
možné jeho neúmyselné
naštartovanie,
– dodržiavajte naviac bezpenostné
pokyny v návode k motoru.
Mazanie
„ Namažte všetky pohyblivé
a rotujúce asti ¾ahkým olejom.
Údržbárske práce na motore
„ Pozri Návod pre motor.
Pozor
Nakláòajte náradie iba tak, aby
zapa¾ovacia svieka smerovala nahor
a nevznikli tým vplyvom paliva alebo
oleja žiadne poškodenia motora.
po
použití
Plán údržby
Údržbárske práce
10 h
25 h
Raz za sezónu:
„ Nechajte náradie skontrolovaˆ
v odbornej dielni a vykonaˆ údržbu.
Upozornenie
Ïalšie údržbárske práce pod¾a
nasledujúceho plánu údržby.
50 h
100 h
po
sezóne
z
z
Výmena vzduchového filtra N)
z
P
Q
z )
Výmena oleja )
z
Namazanie pohyblivých a rotujúcich
dielov
Vyistenie zapa¾ovacích svieok N)
pod¾a
potreby
z
27
Slovensky
Návod na obsluhu motorového kultivátora
po
použití
Plán údržby
10 h
25 h
50 h
100 h
Nechaˆ vymeniˆ zapa¾ovacie svieky O)
Vyistenie systému chladiaceho
vzduchu a výfuku N)
po
sezóne
pod¾a
potreby
z
z
z
Kontrola nastavenia spojky, v prípade
potreby nastaviˆ O)
z
Nechaˆ skontrolovaˆ nastavenie
karburátora O)
z
Nechaˆ naostriˆ alebo vymeniˆ kultivaný
nástroj O)
z
Vymeniˆ uzáver palivovej nádrže
z
Nechaˆ vymeniˆ tlmi výfuku
N)
O)
P)
Q)
O)
Pozri Návod pre motor
Tieto práce nechajte vykonaˆ len v odbornej dielni
Prvá výmena oleja po 5 prevádzkových hodinách (h)
Výmena oleja po každých 25 prevádzkových hodinách (h) pri prevádzke s ˆažkým zaˆažením alebo vyššej teplote
okolia
istenie
! Nebezpeenstvo poranenia
prostredníctvom kultivaného
nástroja
Pri istení noste pracovné rukavice.
Pozor
Vyistite náradie po každej prevádzke.
Nevyistenie náradia vedie
k poškodeniu materiálu a funkným
poruchám.
Pozor
Nepoužívajte žiadne vysokotlakové
istie.
„ Odstavte náradie na pevný, rovný
a horizontálny podklad.
„ Po každom použití vyistite ochrany
a kultivaný nástroj vodou
a nechajte ich oschnúˆ.
„ Vyistite motor pomocou handry
a kefy.
28
z
Odstavenie
! Nebezpeenstvo výbuchu
vplyvom zapálenia palivových pár
Skôr ako náradie odstavíte, vypusˆte
vonku do vhodnej nádoby palivovú
nádrž (pozri Návod pre motor).
Ak sa nebude náradie používaˆ dlhšie
ako jeden mesiac, napr. po sezóne:
„ Pripravte motor (pozri Návod pre
motor).
„ Vyistite náradie.
„ Na ochranu proti hrdzi otrite všetky
kovové asti naolejovanou handrou
alebo ich postriekajte striekacím
olejom.
„ Odstavte náradie v istej a suchej
miestnosti.
Záruka
V každej krajine platia záruné
ustanovenia vydané našou
spolonosˆou resp. dovozcom.
Poruchy na Vašom náradí odstránime
v rámci záruky bezplatne, pokia¾ by
bola príinou chyba materiálu alebo
výrobná chyba.
V zárunom prípade sa prosím obráˆte
na Vášho predajcu alebo najbližšiu
poboku.
Informácie k motoru
Výrobca motora ruí za všetky
problémy týkajúce sa motora,
vzh¾adom na výkon, meranie výkonu,
technické údaje, záruky a servis.
Bližšie informácie nájdete
v samostatnej priloženej príruke pre
majite¾a/obsluhu výrobcu motora.
Návod na obsluhu motorového kultivátora
Pomoc pri poruchách
! Nebezpeenstvo poranenia
vplyvom neúmyselného
naštartovania
Pred všetkými prácami na tomto náradí
– zastavte motor.
– Pokajte, až sa úplne zastavia
všetky pohyblivé diely a motor je
vychladnutý.
Slovensky
– stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla.
Pozor
Poruchy pri prevádzke náradia majú
asto jednoduché príiny, ktoré
môžete sami odstrániˆ.
V prípade pochybností a výslovnom
upozornení vyh¾adajte odbornú dielòu.
Nechajte opravy vykonávaˆ výhradne
v odbornej dielni s použitím
originálnych náhradnych dielov.
.
Chyba
Možná príina
Odstránenie
Motor nie je
možné
naštartovaˆ.
Prázdna palivová nádrž.
Naplòte palivovú nádrž.
Zvetralé palivo.
Vypusˆte venku zvetralé palivo do vhodnej nádoby N).
Naplòte palivovú nádrž erstvým a bezolovnatým
palivom.
Studený motor. Nie je nastavený sýti
(Choke).
Nastavte sýti (Choke).
Páka akcelerátora nie je nastavená na
„ŠTART“ event. na maximálne otáky.
Nastavte páku akcelerátora na „ŠTART“ – maximálne
otáky.
Nie je nastrená koncovka zapa¾ovacieho
kábla.
Nastrte koncovku zapa¾ovacieho kábla na zapa¾ovaciu
svieku.
Zneistená alebo chybná zapa¾ovacia
svieka.
Vyistite zapa¾ovaciu svieku N).
Chybné zapa¾ovacie svieky nechajte vymeniˆ O).
Motor beží
nepravidelne
(vynecháva).
Náradie
nekultivuje.
Nadmerné
vibrácie.
N)
O)
Pri studenom starte nebol stisnutý primer.
Stisnite primer.
Je ešte nastavený sýti (Choke).
Nastavte späˆ sýti (Choke).
Vo¾ne nastrená koncovka zapa¾ovacieho
kábla.
Nastrte pevne koncovku zapa¾ovacieho kábla.
Zvetralé palivo.
Voda alebo neistoty v palivovej sústave.
Vypusˆte venku zvetralé palivo do vhodnej nádoby N).
Naplòte palivovú nádrž erstvým a bezolovnatým
palivom.
Upchatý odvzdušòovací otvor uzáveru
palivovej nádrže.
Vyistite uzáver palivovej nádrže.
Zneistený vzduchový filter.
Vyistite vzduchový filter N).
Otáaniu kultivaného nástroja zabraòujú
hrúdy.
Zastavte motor a stiahnite koncovku zapa¾ovacieho
kábla, vyistite kultivaný nástroj.
Povolili sa svorníky alebo skrutky.
Nahraïte svorníky alebo skrutky, zaistite svorníky
pomocou pružinových zástriek.
Nie je správne nastavené tiahlo spojky.
Nechajte nastaviˆ tiahlo spojky O).
Vo¾ný alebo pretrhnutý klinový remeò.
Nechajte klinový remeò vymeniˆ O).
Uvo¾nený alebo ohnutý kultivaný nástroj.
Okamžite zastavte motor a stiahnite koncovku
zapa¾ovacieho kábla. Poškodené diely vymeòte.
Povolili sa svorníky alebo skrutky.
Okamžite zastavte motor a stiahnite koncovku
zapa¾ovacieho kábla. Skrutky pevne utiahnite alebo
svorníky vymeòte.
Pozri Návod pre motor
Tieto práce nechajte vykonaˆ len v odbornej dielni
29
Românete
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
Cuprins
Pentru siguranþa dumneavoastrã .
Despachetarea/montajul. . . . . . .
Înainte de prima utilizare . . . . . . .
Deservire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întreþinere/curãþenie . . . . . . . . . .
Depozitarea . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanþia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaþii privind motorul . . . . . . .
Ajutor la remedierea deficienþelor.
30
31
31
31
33
33
34
34
34
35
Datele de pe plãcuþa tipului
Aceste date sunt foarte importante
pentru identificarea ulterioara
a utilajului în vederea comandãrii de
piese de schimb i pentru serviciul
clienþi.
Gãsiþi plãcuþa tipului în apropierea
motorului.
Introduceþi toate datele în rubrica de
pe aceastã plãcuþã de tip (Figura 7).
Aceste date privind utilajul i altele le
gãsiþi în declaraþia de conformitate
CE separatã, care constituie parte
componentã a acestei instrucþiuni
de folosire.
În aceastã instrucþiune de utilizare
sunt descrise diferite modele.
Modelele sunt denumite în felul
urmãtor:
Tip 1
Lãþimea de lucru
pânã la 61 cm
Tip 2
Lãþimea de lucru
40 cm
Pentru siguranþa
dumneavoastrã
Folosirea corectã a utilajului
Acest utilaj este destinat a fi folosit
exclusiv
– ca sapã cu motor pentru sãparea i
afânarea solulului grãdinii casei i
a grãdinii de vacanþã
– corespunzãtor descrierii din
aceastã instrucþiune de folosire
i a indicaþiilor de siguranþã.
Orice altã utilizare se considerã
contrarã destinaþiei!
30
Utilizarea contrarã destinaþiei
a utilajului sau modificãri la utilaj
exclud rãspunderea producãtorului.
Utilizatorul rãspunde pentru daunele
produse terþilor i proprietãþii acestora
prin folosirea utilajului.
Indicaþii generale de
siguranþã
În calitate de utilizator al utilajului citiþi
cu atenþie aceastã instrucþiune de
utilizare înainte de prima utilizare.
Acþionaþi în conformitate cu ea i
pãstraþi-o pentru utilizarea ulterioarã
i pentru o eventualã schimbare
a proprietarului.
Persoanele, care folosesc utilajul
nu trebuie sã se afle sub influenþa
drogurilor, ca de ex. alcool, droguri
sau medicamente.
Nu permiteþi tinerilor sub 16 ani sã
umble cu acest utilaj (prevederile
locale pot stabili o vârstã minimã
a utilizatorului).
Þineþi la distanþã de zona periculoasã
persoanele, în special copiii i
animalele domestice.
La lucru purtaþi mãnui, ochelari de
protecþie, încãlþãminte solidã i
îmbrãcãminte strânsã pe corp.
Nu alimentaþi utilajul niciodatã în spaþii
închise, când motorul funcþioneazã
sau este fierbinte.
Nu lãsaþi niciodatã motorul sã
funcþioneze în camere închise.
Nu aduceþi niciodatã pãrþi ale corpului
sau îmbrãcãmintea în apropierea
pãrþilor rotative sau fierbinþi ale
utilajului.
Înlocuiþi eapamentul, rezervorul sau
capacul rezervorului defecte.
Folosiþi utilajul numai în stare tehnicã
ireproabilã.
Verificaþi totui înainte de orice
utilizare, dacã scula sãpãtoare,
bolþurile de fixare, dispozitivele de
siguranþã sunt uzate sau avariate.
Piesele uzate sau avariate trebuie
înlocuite într-un atelier de specialitate.
Piesele de schimb trebuie sã
corespundã cerinþelor stabilite de
producãtor. De aceea folosiþi numai
piesele de schimb originale sau
piesele de schimb admise de
producãtor.
Opriþi motorul i trageþi fia bujiilor
dacã
– nu lucraþi cu utilajul sau
– vã îndepãrtaþi de utilaj.
Depozitaþi utilajul i carburantul într-un
loc sigur.
– departe de surse de foc (scântei,
flãcãri)
– inaccesibil copiilor.
Lãsaþi motorul sã se rãceascã înainte
de a depozita utilajul într-o camerã
închisã.
Utilajul va fi reparat numai într-un
atelier de specialitate.
Înaintea tuturor lucrãrilor
la acest aparat
Pentru protecþia de rãniri, înaintea
lucrãrilor la utilaj (de ex. de întreþinere
i de reglare) i a transportului (de ex.
ridicarea i purtarea)
– ve va opri motorul,
– se va atepta pânã când s-au oprit
toate piesele mobile i s-a rãcit
motorul,
– se va trage fia bujiilor la motor
pentru a împiedica pornirea
neintenþionatã a motorului,
– se vor respecta indicaþiile de
siguranþã suplimentare din
instrucþiunile de utilizare ale
motorului.
Dispozitive de siguranþã
Fig. N (Ilustraþii – pagina pliatã de la
începutul instrucþiunii)
Dispozitivele de siguranþã servesc la
protecþia dumneavoastrã si trebuie sã
fie întotdeauna în stare de funcþionare.
Nu aveþi voie sã le îndepãrtaþi, sã le
modificaþi sau sã le evitaþi.
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
Pârghia de cuplare (2)
Utilajul i sapa se opresc imediat când
deserventul slãbeste acest mâner tip
etrier (cu sau fãrã intenþie).
Protecþia împotriva loviturilor (5)
împiedicã aruncarea în afarã de pietre
sau bulgãri de pãmânt.
Simbolurile pe aparat
În diferite locuri ale utilajului se gãsesc
indicaþii de siguranþã i de atenþionare,
reprezentate prin simboluri sau
pictograme. Simbolurile au
urmãtoarea semnificaþie.
!
Atenþie! Înainte de
punerea de funcþiune
se vor citi instrucþiunile
de utilizare!
Pericol de rãnire prin
pãrþi rotative. Þineþi
mâinile i picioarele
departe de pãrþile
rotative.
Pãstraþi în pemanenþã aceste
simboluri de pe utilaj în stare lizibilã.
Simbolurile din instrucþiune
În aceastã iunstrucþiune se folosesc
simboluri, care semnalizeazã
pericolele sau marcheazã indicaþii
importante. Iatã semnificaþia
simbolurilor:
! Pericol
Sunteþi atenþionaþi asupra pericolelor,
care sunt în legãturã cu activitatea
descrisã i la care existã un pericol
pentru persoane.
Atenþie
Sunteþi atenþionaþi asupra pericolelor,
care sunt în legãturã cu activitatea
descrisã i care ar putea avea ca
urmare o avariere a utilajului.
Indicaþii
Marcheazã informaþii importante
i secrete de utilizare.
Despachetarea/montajul
Românete
„ se verificã poziþionarea corectã.
Reglarea barei de ghidare
Atenþie
Cablurile avariate duc la funcþionarea
defectuoasã a aparatului.
Fiþi atenþi la despachetarea utilajului ,
ca aceste piese sã nu fie îndoite/
presate.
Verificaþi conþinutul cutiei la
despachetare.
La sfâritul instrucþiunii de folosire
sau ca paginã anexã este reprezentat
montajul utilajului în imagini.
Înainte de prima utilizare
Se regleazã înãlþimea în funcþie
de execuþie
Fig. 1
„ se îndepãrteazã piuliþele/uruburile
(3)
„ Se regleazã bara de ghidare la
înãlþimea doritã.
„ se monteazã din nou piuliþele/
uruburile (3) i se strâng.
Reglarea lãþimii de sãpare
(numai tip 1)
Fig. 2
Atenþie
Din motive de transport utilajul se
livreazã fãrã ulei de motor. Înainte de
prima utilizare puneþi ulei de motor
(vezi instrucþiunea separatã pentru
motor).
Deservire
Respectaþi i indicaþiile din
instrucþiunea pentru motor.
Pironul de adâncime
Fig. 6
Cu cât mai adânc pãtrunde pironul de
adâncime (1) în sol, cu atât mai încet
sapã utilajul. Adâncimea de pãtrundere se regleazã prin coborârea sau
ridicarea barei de ghidare.
Reglarea roþii de transport
Roata de transport (7) este reglatã din
fabricã, astfel ca utilajul sã fie în poziþie
orizontalã, atunci când se aflã în
repaos. Pentru activitatea de sãpare
roata trebuie poziþionatã în sus.
Pentru sãpare
Fig. 5
„ se trage suportul roþii (^) i se apasã
în sus pânã când acesta se fixeazã
în poziþia de sãpare.
„ se verificã poziþionarea corectã.
Pentru transport
! Pericol de rãnire
Înaintea reglãrilor la cuþitele de sãpare
– Opriþi motorul.
– Ateptaþi pânã când toate piesele
mobile s-au oprit i motorul s-a
rãcit.
– Trageþi fia bujiilor.
Lucraþi cu atenþie.
Prin deplasarea sau demontarea
cuþitelor de sãpare pot fi instalate
3 lãþimi de sãpare.
Lãþime de sãpare
în cm
56 *)
61
33
Scopul
Sãparea
Cultivare
*) reglare din fabricã
„ Lãþimea de 61 cm (B): se slãbesc
fiele cu arc (2) i bolþurile (3),
se trag ambele perechi de cuþite
exterioare pânã la gãurile exterioare
i se asigurã din nou cu bolþuri i
fie cu arc.
„ Lãþimea de 33 cm (C): se slãbesc
fiele cu arc (2) i bolþurile (3), se
îndepãrteazã ambele perechi de
cuþite exterioare.
Indicaþii
La tip 2 lãþimea de sãpare nu poate
fi modificatã.
Fig. 4
„ se trage suportul roþii (^) i se apasã
în jos pânã când acesta se fixeazã în
poziþia de transport.
31
Românete
Alimentarea cu combustibil
i verificarea nivelului
uleiului
! Pericol de explozie i de
incendiu
Alimentaþi cu combustibil în aer liber,
cu motorul oprit i rece. Nu fumaþi în
timpul alimentãrii. Nu umpleþi niciodatã
rezervorul complet. Dacã se scurge
combustibil, ateptaþi ca acesta sã se
evapore înainte de a porni.
Pãstraþi combustibilul exclusiv în
recipiente special prevãzute pentru
combustibil.
„ Alimentaþi cu benzinã normalã fãrã
plumb.
„ Verificaþi nivelul uleiului
(vezi Instrucþiunea pentru motor).
Pornirea motorului
Fig. 1
Respectaþi i indicaþiile din
instrucþiunea pentru motor.
! Pericol
Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în
apropierea utilajului.
Aveþi grijã ca la pornire sã aveþi o poziþie
stabilã.
Porniþi motorul numai în aer liber.
Reglãri înainte de pornirea
motorului
„ Se verificã conþinutul rezervorului
i nivelul uleiului i în caz de nevoie
se completeazã cu ulei i cu
combustibil (Vezi instrucþiunile
de utilizare ale motorului).
„ Se deschide robinetul de benzinã
(în funcþie de execuþie).
„ Fixaþi fia bujiilor (6) pe bujii.
Înaintea pornirii cu motorul rece
Utilajele cu oc
:
„ se poziþioneazã maneta de
acceleraþie (1) pe pq^oqL
ë~ì
„ se poziþioneazã maneta de oc la
motor (în funcþie de tipul motorului –
Vezi instrucþiunile de utilizare ale
motorului) în poziþia `elhbL
i maneta de acceleraþie pe
/ã~ñ.
32
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
Utilajele fãrã oc (în funcþie de tipul
motorului):
„ Primerul (Vezi instrucþiunile de utilizare
ale motorului) se apasã cu putere de
3–5 ori i se poziþioneazã maneta
de acceleraþie pe
/ã~ñ.
Înaintea pornirii cu motorul cald
„ se poziþioneazã maneta de
acceleraþie pe
/ã~ñ.
Pornirea motorului
„ Sprijiniþi-vã cu o mânã de bara de
ghidare i trageþi uor demarorul
(4), pânã când simþiþi o rezistenþã,
apoi trageþi repede i puternic.
Nu lãsaþi demarorul sã revinã
repede la loc, ci aduceþi-l încet.
„ Când motorul este în funcþiune
– se aduce înapoi maneta de oc
(în funcþie de tipul motorului –
Vezi Instrucþiunile de utilizare ale
motorului)
– se poziþioneazã maneta de
acceleraþie (1) pe turaþia doritã:
= turaþie mare a motorului
= turaþie micã a motorului
Se oprete motorul
Fig. 1
„ Se poziþioneazã maneta de
acceleraþie pe
/ëíçé.
„ Se închide robinetul de benzinã
(în funcþie de execuþie).
Lucrul cu utilajul
! Pericol de rãnire
Îndepãrtaþi persoanele, în special copii
din zona de pericol.
Folosiþi utilajul numai dacã acesta este
în stare ireproabilã.
Evitaþi focul deschis, formarea de
scântei i nu fumaþi în timpul lucrului.
Verificaþi terenul pe care utilajul va fi
folosit i îndepãrtaþi toate obiectele,
care ar putea fi aruncate de mainã.
Lucraþi numai la luminã suficientã,
încet i cu grijã. Nu sãpaþi în apropiere
de anþuri i de maluri.
Se va respecta mereu distanþa de
siguranþã prevãzutã pentru bara de
ghidare faþã de sapa în micare.
Nu apropiaþi niciodatã mâinile sau
picioarele de sau sub piesele care
se rotesc.
Nu ridicaþi i nu duceþi niciodatã un
utilaj cu motorul în funcþiune.
Se oprete motorul i se trage fia
bujiilor înainte de a verifica, regla sau
curãþi utilajul sau când efectuaþi lucrãri
la utilaj.
! Pericol de rãnire prin
rãsturnare
Lucraþi încet i cu grijã, mai ales când
schimbaþi direcþia de mers.
Conduceþi utilajul numai de-a
curmeziul pantei, niciodatã în sus
sau în jos.
Aveþi grijã la piedici, nu sãpaþi în
apropiere de stânci.
Nu folosiþi aparatul în pante mai mari
de 20 %.
! Pericol de incendiu
Eliberaþi motorul i eapamentul de
resturi de plante i de ulei scurs.
Perioade de funcþionare
Respectaþi prevederile naþionale/
comunale referitoare la perioadele de
folosire (dacã este cazul, interesaþi-vã
la organele dvs. competente).
Sãparea
Atenþie
Avarii posibile la utilaj sau în zona
de utilizare.
Nu lucraþi pe suprafeþe sub care se aflã
conducte de gaz, cabluri electrice sau
altele asemãnãtoare.
Nu lucraþi foarte aproape de copaci;
utilajul ar putea sã distrugã rãdãcinile.
Nu prelucraþi un sol foarte umed:
bulgãrii de pãmânt ar putea fi prini
de scula de sãpare i aruncaþi.
Dacã sapa lovete corpuri strãine,
ca de exemplu pietre, opriþi utilajul i
verificaþi, dacã au apãrut stricãciuni.
Cel mai bun rezultat se obþine prin
sãpãri repetate i sãpãri în adâncime
în trepte. Compostul aplicat în
prealabil va pãtrunde mai bine în
pãmânt. Un câmp recoltat se recultivã
cu resturile de plante rãmase.
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
„ Adaptaþi adâncimea de sãpare la
proprietãþile solului. Solul tare se
va sãpa mai adânc i în trepte.
„ Aduceþi roata de transport (7) în
poziþia de sãpare (Vezi „Reglarea
roþii de transport“).
„ Se pornete motorul (vezi „Pornirea
motorului”).
„ Se trage/se apasã pârghia de
cuplare (2) spre mânerul barei de
ghidare i se þine strâns.
„ Adâncimea de sãpare i viteza pot
fi influenþate prin coborârea sau
ridicarea barei de ghidare:
Coborâre, pentru a sãpa mai adânc
i mai încet i invers.
„ Prelucraþi suprafaþa de-a curmeziul
(vezi fig.3).
Cultivare
„ Avându-se în vedere rãdãcinile
plantelor de culturã se va regla
o adâncime de sãpare mai micã.
Depozitarea utilajului
Fig. 1
„ Se dã drumul la pârghia de cuplare
(2)
„ Se poziþioneazã maneta de
acceleraþie pe
/ëíçé.
„ Se închide robinetul de benzinã
(în funcþie de execuþie).
Transportul
Românete
Transportul cu un
autovehicul adecvat
Întreþinerea
Atenþie
Respectaþi instrucþiunile de întreþinere
din instrucþiunile de utilizare ale
motorului. La sfâritul sezonului daþi
utilajul la verificat la un atelier de
specialitate.
! Pericol de rãnire
Înainte de transport
– Opriþi motorul.
– Trageþi fia bujiilor.
– Ateptaþi pânã când motorul s-a
rãcit.
„ Utilajul se transportã pe/sau într-un
autovehicul în poziþie verticalã.
„ Se asigurã utilajul contra rulãrii sau
alunecãrii.
Atenþie
Periclitarea mediului prin uleiul de
motor
La un schimb de ulei predaþi uleiul uzat
la un centru de colectare al uleiului uzat
sau la o societate de salubrizare.
Întreþinere/curãþenie
Lucrãri de întreþinere
! Pericol
Pentru protecþia de rãniri, înainte de
orice lucrare la utilaj
– se oprete motorul,
– se ateaptã pânã când toate
piesele mobile s-au oprit complet
i motorul s-a rãcit,
– se trage fia bujiilor la motor
pentru a se evita o pornire
neintenþionatã a motorului,
– se vor respecta indicaþiile de
siguranþã suplimentare din
instrucþiunile de utilizare ale
motorului.
Înaintea fiecãrei folosiri:
„ Se verificã nivelul uleiului i la
nevoie se completeazã.
„ Se verificã îmbinãrile cu uruburi,
dacã sunt strânse i la nevoie se
strâng.
„ Se verificã dispozitivele de
siguranþã.
Ungerea
„ Toate pãrþile mobile i rotative se
ung cu ulei uor.
Lucrãri de întreþinere la motor
„ Vezi instrucþiunile pentru motor.
Atenþie
Aplecaþi utilajul mereu astfel ca bujiile
sã fie îndreptate în sus, pentru ca
motorul sã nu se deterioreze din
cauza combustibilului sau a uleiului.
Odatã pe sezon:
„ Se duce utilajul la un atelier de
specialitate pentru a fi verifificat i
întreþinut.
Mersul
Indicaþii
Alte lucrãri de întreþinere conform
urmãtorului plan de întreþinere.
Pentru manevre/pentru parcurgerea
de distanþe mici
„ Se aduce roata de transport în
poziþia de transport (Fig. 4).
„ Se ridicã bara de ghidare pânã când
scula de sãpare nu mai atinge solul.
„ Se deplaseazã utilajul cu grijã.
Dupã
folosire
Planul de întreþinere
Se curãþã plãcuþele laterale i scula
sãpãtoare
Se curãþã filtrul de aer N)
Se schimbã filtrul de aer
Se schimbã uleiul P)
10 h
25 h
50 h
100 h
Dupã
sezon
La nevoie
z
z
N)
z
zQ)
33
Românete
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
Dupã
folosire
Planul de întreþinere
10 h
25 h
50 h
100 h
Dupã
sezon
La nevoie
z
Se ung pãrþile mobile i rotative
N
z
Se curãþã bujiile )
O
z
Se schimbã bujiile )
Se curãþã sistemul de rãcire cu aer i
eapamentul N)
z
z
Se verificã reglajul cuplãrii, se regleazã
la nevoie O)
z
Se verificã reglarea arzãtorului O)
z
Se dã la ascuþit sau la schimbat scula
tãietoare O)
z
Se schimbã capacul rezervorului
z
O
z
Se schimbã vasul de eapament )
N)
O)
P)
Q)
Vezi instrucþiunile pentru motor
Aceste lucrãri vor fi fãcute numai de cãtre un atelier de specialitate
Primul schimb de ulei dupã 5 ore de funcþionare (h)
Schimb de ulei la fiecare 25 ore de funcþionare (h) în cazul funcþionãrii sub sarcinã grea sau la temperaturã
ridicatã a mediului
Curãþire
! Pericol de rãnire prin scula
sãpãtoare
Purtaþi mãnui de lucru la curãþire.
Atenþie
Curãþiþi utilajul dupã fiecare utilizare.
Un utilaj necurãþit poate duce la
defecte de material sau de funcþionare.
Atenþie
Nu folosiþi dispozitive de curãþire sub
presiune.
„ Utilajul se va opri pe o suprafaþã
planã, solidã i orizontalã.
„ Se curãþã cu apã plãcuþele i scula
sãpãtoare dupã fiecare folosire apã
i se usucã.
„ Motorul se curãþã cu cârpa i cu
peria.
34
Depozitarea
! Pericol de explozie prin
aprinderea aburilor de carburant
Înainte de a depozita utilajul, goliþi
rezervorul de carburant într-un recipient
adecvat, în aer liber (vezi Instrucþiunea
pentru motor).
Dacã utilajul nu va fi folosit o perioadã
mai mare de o lunã, de ex. dupã
sezon:
„ Pregãtiþi motorul (vezi Instrucþiunea
pentru motor).
„ Curãþiþi utilajul.
„ Pentru protecþia de ruginã se terg
toate pãrþile metalice cu o cârpã
îmbibatã cu ulei sau folosiþi un spray
de ulei.
„ Se depoziteazã utilajul într-o camerã
curatã i uscatã.
Garanþia
În fiecare þarã sunt valabile condiþiile
de garanþie înmânate de societatea
noastrã respectiv de cãtre importator.
Noi înlãturãm deficienþele la utilajul
dumneavoastrã în cadrul garanþiei în
mod gratuit, în mãsura în care
defecþiunea a fost provocatã de
material sau de o greealã de
producþie. În caz de garanþie vã rugãm
sã vã adresaþi vânzãtorului dvs. sau
celei mai apropiate sucursale.
Informaþii privind motorul
Producãtorul motorului rãspunde
pentru toate problemele referitoare la
puterea motorului, mãsurarea puterii,
datele tehnice, garanþiile i service-ul.
Alte informaþii le gãsiþi în manualul
deþinãtorului/utilizatorului livrat
separat de cãtre producãtorul
motorului.
Instrucþiuni de folosire ale sapei cu motor
Ajutor la remedierea
deficienþelor
! Pericol de rãnire prin pornire
neintenþionatã
Înaintea tuturor lucrãrilor la acest
aparat
– Opriþi motorul.
Românete
– Ateptaþi pânã când toate piesele
mobile s-au oprit complet i pânã
când motorul s-a rãcit.
– Trageþi fia bujiilor.
Atenþie
Deficienþele la funcþionarea utilajului au
parþial cauze simple, pe care puteþi sã
le înlãturaþi chiar dumneavoastrã.
În cazul în care nu sunteþi sigur i în
cazul indicaþiilor exprese adresaþi-vã
unui atelier de specialitate.
Lãsaþi ca toate reparaþiile sã fie fãcute
exclusiv de un atelier de specialitate cu
folosirea de piese de schimb originale.
.
Deficienþa
Motorul nu
pornete.
Motorul
funcþioneazã
neregulat
(tuete).
Utilajul nu
sapã.
Vibraþii
excesive.
N
O
)
)
Cauza posibilã
Remediere
Rezervorul de combustibil este gol.
Se umple rezervorul cu combustibil.
Combustibilul este vechi.
Se toarnã combustibilul vechi într-un vas adecvat în aer
liber N). Se curãþã rezervorul i se umple cu carburant
proaspãt i fãrã plumb.
Motorul este în stare rece, ocul nu este
activat
Se activeazã ocul.
Maneta de acceleraþie nu este poziþionatã
pe „START” respectiv pe turaþia maximã.
Se poziþioneazã maneta pe „START” – turaþie maximã.
Fia bujiilor nu este montatã.
Se pune fia bujiilor pe bujii.
Bujiile sunt murdare sau defecte.
Se curãþã bujiile N).
Se schimbã bujiile defecte O).
La pornirea în stare rece nu a fost activat
primerul.
Se activeazã primerul.
Maneta ocului este încã activatã.
Se readuce ocul în poziþia iniþialã.
Fia bujiilor este fixatã prea slab.
Se fixeazã mai bine fia bujiilor.
Combustibilul este vechi.
Apã sau murdãrie în rezervor.
Se toarnã combustibilul vechi într-un vas adecvat în aer
liber N). Se curãþã rezervorul i se umple cu carburant
proaspãt i fãrã plumb.
Gaura de aerisire în capacul rezervorului
este astupatã.
Se curãþã capacul rezervorului.
Filtrul de aer este murdar.
Se curãþã filtrul de aer N).
Bulgãrii de pãmânt împiedicã rotirea sculei
de sãpare.
Se oprete motorul i se trage fia bujiilor.
Se curãþã scula de sãpat.
Bolþurile sau uruburile s-au slãbit.
Se înlocuiesc bolþurile sau uruburile, se asigurã
bolþurile cu fie cu arc.
Tirantul de cuplare nu este reglat corect.
Se dã la reglat tirantul de cuplare O).
Cureaua de transmisie este slãbitã sau
ruptã.
Se înlocuiete cureaua de transmisie O).
Scula sãpãtoare este slãbitã sau îndoitã.
Se oprete imediat motorul i se trage fia bujiilor.
Se înlocuiesc piesele avariate.
Bolþurile sau uruburile s-au slãbit.
Se oprete imediat motorul i se trage fia bujiilor.
Se strâng uruburile sau se înlocuesc bolþurile.
Vezi instrucþiunile pentru motor
Aceste lucrãri vor fi fãcute numai de cãtre un atelier de specialitate
35
Slovensko
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
Kazalo
Za vašo varnost. . . . . . . . . . . . . .
Razpakiranje/montaža . . . . . . . .
Pred prvo uporabo . . . . . . . . . . .
Strežba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje/išenje . . . . . . . . .
Izloitev iz uporabe . . . . . . . . . . .
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacija glede motorja . . . . . .
Pomo v primeru motenj . . . . . . .
36
37
37
37
39
39
40
40
40
40
Podatki na tipski plošici
Ti podatki so izredno pomembni za
poznejšo identifikacijo stroja za
naroilo nadomestnih delov in
servisno službo.
Tipsko plošico boste našli v bližini
motorja.
Vse podatke na tej tipski plošici,
vpišite v polje (slika 7).
Te in ostale podatke glede stroja,
boste našli v posebni CE-izjavi
o usklajenosti, ki je sestavni del
tega navodila za obratovanje.
V tem navodilu za obratovanje so
oisani razlini modeli. Modeli so
oznaeni na naslednji nain:
Tip 1
Delovna širina
do 61 cm
tip 2
Delovna širina
40 cm
Za vašo varnost
Pravilna uporaba stroja
Ta stroj je namenjen izkljuno za
uporabo
– kot motorni okopalnik za
okopavanje in rahljanje vrtnega
zemljiša in zemljiša za sadnjo
v vrtovih okrog hiše in vrtovih za
zabavo v prostem asu
– v skladu z opisi in varnostnimi
navodili, ki so dani v tem navodilu
za obratovanje.
Vsaka druga uporaba se šteje
za nenamensko!
36
Nenamenska uporaba stroja ali
svojevoljna sprememba na stroju,
izkljuuje jamstvo proizvajalca.
Uporabnik odgovarja za škode, ki jih
s strojem povzroi tretjim osebam in
njihovi lastnini.
Splošna varnostna navodila
Kot uporabnik tega stroja, pred prvo
uporabo skrbno preberite to navodilo
za obratovanje. Ukrepajte po njemu in
ga shranite za poznejšo uporabo ali za
drugega lastnika.
Osebe, ki uporabljajo stroj, ne smejo
biti pod vplivom mamilnih sredstev, kot
so npr. alkohol, mamila ali zdravila.
Mladini pod 16 leti ne dovolite
uporabe tega stroja (lokalna doloila
lahko doloijo minimalno starost
uporabnika).
Ljudi, zlasti otroke, in domae živali,
odstranite iz nevarnega podroja.
Med delom nosite rokavice, zašitna
oala, trdne evlje in ozko oprijeto
obleko.
Nikoli ne polnite z gorivom v zaprtem
prostoru, z vklopljenim ali toplim
motorjem.
Stroja nikoli ne pustite delovati
v zaprtem prostoru.
Deli telesa ali obleka ne sme nikoli biti
v bližini rotirajoih ali vroih delov
stroja.
Zamenjajte poškodovano izpušno
cev, rezervoar ali pokrov rezervoarja.
Uporabljajte stroj le v tehnino
brezhibnem stanju.
Preverite pred vsako uporabo, e so
kopalno orodje, pritrdilna os,
varnostne naprave, obrabljeni ali
poškodovani.
Dajte obrabljene ali poškodovane
dele, da jih zamenjajo v specializirani
delavnici.
Nadomestni deli morajo ustrezati
zahtevam, ki jih je postavil
proizvajalec. Zaradi tega uporabljajte
le originalne nadomestne dele ali
nadomestne dele, ki jih je proizvajalec
odobril.
Izklopite motor in izvlecite vti vžigalne
sveke, e
– ne delate s strojem ali
– greste stran od stroja.
Odložite stroj in gorivo na varnem
mestu
– dale od izvirov ognja (iskre,
plamen)
– nedostopno otrokom.
Pustite, da se motor ohladi preden
odložite stroj v zaprtem prostoru.
Stroj dajte na popravilo le v specializirano delavnico.
Pred zaetkom vseh del na tem
stroju
Zaradi zašite pred poškodbami, pred
zaetkom vseh del (npr. vzdrževalna in
nastavitvena dela) in transporta (npr.
dviganje ali nošenje) na tem stroju
– ustavite motor,
– poakajte, da se vsi premini deli
popolnoma umirijo in da se motor
ohladi,
– izvlecite vti vžigalne sveke na
motorju, da bi prepreili nakljuen
zagon motorja,
– upoštevajte dodatna varnostna
navodila iz navodilo za motor.
Varnostne naprave
Slika N (slika na razklopljivi strani na
zaetku navodila)
Varnostne naprave so za vašo zašito
in morajo vedno biti v delovnem stanju.
Ne smete jih odstraniti, spreminjati ali
obiti.
Vzvod sklopke (2)
Stroj in orodje za okopavanje se
ustavijo brž ko uporabnik sprosti ta
vzvod (namenoma ali nehote).
Odbija (5)
prepreuje izmetavanje kamenja ali
kep prsti.
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
Simboli na aparatu
Na razlinih mestih na stroju se
nahajajo varnostna navodila in svarila,
predstavljena s simboli ali piktogrami.
Simboli imajo naslednji pomen:
!
Pozor! Pred zagonom,
preberite navodilo za
uporabo!
Pred prvo uporabo
Pozor
Stroj zaradi transporta dostavljamo
brez motornega olja. Pred prvo
uporabo, nalijte motorno olje
(glej posebno navodilo za motorje).
Strežba
Upoštevajte tudi navodila
iz navodila za motorje.
Nevarnost poškodb
z rotirajoimi deli. Roke
in noge oddaljite od
rotirajoih delov.
Ti simboli na stroju
morajo vedno biti itljivi.
Simboli v navodilu
V tem navodilu so uporabljeni simboli,
ki kažejo nevarnost ali oznaujejo
pomembna navodila. Sledijo pojasnila
simbolov:
! Nevarnost
Kaže vam nevarnosti, ki so povezane
z opisano aktivnostjo in ki lahko
ogrozijo ljudi.
Pozor
Kaže vam nevarnosti, ki so povezane
z opisano aktivnostjo in ki lahko
povzroijo poškodbe stroja.
Navodilo
Oznauje pomembne informacije in
nasvete za uporabo.
Razpakiranje/montaža
Pozor
Poškodovani kabli bodo povzroili
napano obratovanje motorja
Pri razpakiranju stroja pazite, da teh
delov ne prepognete/zmekate.
Pri razpakiranju, preverite vsebino
embalaže.
Na koncu navodila za obratovanje ali
kot priloga, je prikazana s pomojo
slik, montaža stroja.
Globinska ostroga
Slika 6
im globlje prodre globinska ostroga
(1) v tla, tem globlje in poasneje stroj
okopava. Globino prodiranja
regulirate s spušanjem ali dviganjem
vodilnega vzvoda.
Nastavitev transportnega
kolesa
Transportno kolo (7) je tovarniško tako
nastavljeno, da stroj v mirovanju stoji
vodoravno. Za proces okopavanja,
morate kolo premakniti navzgor.
Za okopavanje
Slika 5
„ Držalo kolesa (^) potegnite in ga
pritisnite navzgor, dokler se ne
pritrdi v položaju za okopavanje.
„ Preverite, e je dobro pritrjeno.
Za transportiranje
Slika 4
„ Držalo kolesa (^) potegnite in ga
pritisnite navzdol, dokler se ne
pritrdi v položaju za transportiranje.
„ Preverite, e je dobro pritrjeno.
Nastavitev vodilnega roaja
Nastavitev višine (odvisno od
izvedbe)
Slika 1
„ Odstranite matice/vijake (3).
„ Postavite vodilni roaj na željeno
višino.
„ Ponovno postavite vijake/matice (3)
in jih mono privijte.
Slovensko
Nastavitev širine
okopavanja
(samo tip 1)
Slika 2
! Nevarnost poškodb
Pred nastavitvijo nožev za okopavanje
– Izklopite motor.
– Poakajte, da se vsi premini deli
umirijo in da se motor ohladi.
– Izvlecite vti vžigalne sveke.
Bodite previdni.
Z nastavitvijo ali demontiranjem nožev
za okopavanje, lahko nastavite tri
širine kopanja.
Širina kopanja
v cm
56 *)
61
33
Namen
Okopavanje
Kultiviranje
*) tovarniško nastavljeno
„ Širina 61 cm (B): sprostite vzmetni
vti (2) in zati (3), oba zunanja para
nožev premaknite do zunanjih
odprtin in ponovno zavarujte
z zatiem in vzmetnim vtiem.
„ Širina 33 cm (C): odpustite vzmetni
vti (2) in zati (3), odstranite oba
zunanja para nožev.
Navodilo
Pri tipu 2, širine okopavanja ne morete
nastaviti.
Polnjenje z gorivom in
kontrola nivoja olja
! Nevarnost eksplozije in
požara
Gorivo polnite le na prostem in
z izklopljenim, ter hladnim motorjem.
Med polnjenjem goriva, ne kadite.
Nikoli ne prepolnite. e prenapolnite
pustite, da zlito gorivo izhlapi preden
zaženete.
Gorivo hranite izkljuno v primernih,
za gorivo predvidenih posodah.
„ Polnite navaden neosvinen
bencin.
„ Preverite nivo olja (glej navodilo
za motorje).
37
Slovensko
Zagon motorja
Slika 1
Upoštevajte tudi navodila iz
navodila za motorje.
! Nevarnost
Prepriajte se, da ni nikogar v bližini
stroja.
Pred zagonom poskrbite, da stojite
stabilno.
Motor zaženite samo na prostem.
Nastavitve pred zagonom
motorja
„ Preverite vsebino rezervoarja in nivo
olja, po potrebi dopolnite olje in
gorivo (glej navodilo za motor)
„ Odprite pipo za bencin (odvisno od
izvedbe).
„ Nataknite vti vžigalne sveke (6)
na vžigalno sveko.
Pred zagonom hladnega motorja
Stroji z zranim dušilcem
:
„ Postavite vzvod za plin (1) v položaj
pq^oqL
~äá
„ postavite vzvod zranega dušilca na
motorju (odvisno od tipa motorja –
glej navodilo za motor) v položaj
`elhbL
, vzvod za plin, pa
v položaj
/ã~âë.
Stroji brez zranega dušilca
(odvisno od tipa motorja):
„ Rono rpalko (glej navodilo za
motor) 3–5 krat mono pritisnite in
postavite vzvod za plin v položaj
/ã~âë.
Pred zagonom toplega motorja
„ Postavite vzvod za plin v položaj
/ã~âë.
Zagon motorja
„ Oprite se z eno roko na vodilni roaj
in vlecite poasi zaganjalno vrvico
(4), dokler ne obutite upora, nato
hitro in mono potegnite do konca.
Ne dovolite, da zaganjalna vrvica
odskoi nazaj, temve jo poasi
vraajte nazaj.
38
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
„ Ko se motor zažene
– vrnite vzvod zranega dušilca
v prvoten položaj (odvisno od tipa
motorja – glej navodilo za motor).
– Postavite vzvod za plin (1) na
željeno število vrtljajev:
= število vrtljajev za hitro
obratovanje motorja
= število vrtljajev za poasno
obratovanje motorja
Ustavite motor
Slika 1
„ Postavite roico za plin v položaj
/ëíçé.
„ Zaprite pipo za bencin (odvisno od
izvedbe).
Delo s strojem
! Nevarnost poškodb
Ljudi, zlasti otroke, oddaljite iz
nevarnega podroja.
Stroj uporabljajte le e je v brezhibnem
stanju.
Izogibajte se odprtega ognja, iskrenja
in ne kadite med delom.
Preišite teren na katerem boste
uporabili stroj in odstranite vse
predmete, ki bi jih stroj lahko odvrgel.
Delajte le pri zadostni osvetljitvi, poasi
in previdno. Ne okopavajte v bližini
jarkov in bregov.
Vedno upoštevajte varnostno razdaljo
glede na vrtee se orodje, ki je
doloena z razdaljo vodilnega vzvoda.
Rok in nog nikoli ne postavljajte na ali
pod vrtee se dele.
Nikoli ne dvigajte ali prenašajte stroja
z vklopljenim motorjem.
Ustavite motor in izvlecite vti vžigalne
sveke, preden boste kaj preverili,
nastavili, istili stroj ali opravili dela na
stroju.
! Nevarnost poškodb zaradi
prevraanja
Delajte poasi in previdno, zlasti e
spreminjate smer vožnje.
Vodite stroj le poez glede na poboje,
nikoli navkreber in navzdol.
Pazite na ovire, ne okopavajte v bližini
eri.
Ne uporabljajte stroja na pobojih
z nagibom vejim od 20 %.
! Nevarnost požara
Motor in izpušno cev oistite od
rastlinskih ostankov in olja, ki je izteklo.
Delovni as
Upoštevajte nacionalne/komunalne
predpise glede na as uporabe
(morebiti poizvedite pri vaših pristojnih
službah).
Okopavanje
Pozor
Možne škode na stroju ali
v podruju uporabe
Ne obdelujte površin, pod katerimi so
položeni plinovodi, elektrini vodi ali
podobno.
Ne delajte v bližini dreves; stroj lahko
poškoduje korenine.
Ne obdelujte mokrega zemljiša; stroj
lahko zajame in odvrže kepe prsti.
e orodje za okopavanje zadene ob
tujke, npr. kamenje, ustavite stroj in
preverite, e je poškodovan.
Najboljši rezultat daje okopavanje
vekrat in postopoma edalje globlje.
Predhodno naneseni kompost se bo
tako bolje vnesel v zemljiše. Požeto
polje se bo rekultiviralo z rastlinskimi
ostanki.
„ Globino okopavanja nastavite
v odvisnosti od lastnosti tal.
Trdo zemljiše okopavajte
postopoma edalje globlje.
„ Postavite transportno kolo (7)
v položaj za okopavanje (glej
«Nastavitev transportnega kolesa »).
„ Zaženite motor (glej «Zagon
motorja»).
„ Vzvod sklopke (2) potegnite/
pritisnite proti roaju vodilnega
vzvoda in ga zadržite.
„ Na globino okopavanja in hitrost,
lahko vplivate s spušanjem ali
dviganjem vodilnega vzvoda;
spustite, da bi okopavanje bilo
globlje in poasneje in obratno.
„ Površino obdelujte križem
(glej sliko 3).
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
Kultiviranje
Slovensko
Transport s primernim
vozilom
„ Nastavite majhno globino
okopavanja, glede na koreninski
sistem kulturnih rastlin.
Vzdrževanje
Pozor
Upoštevajte predpise o vzdrževanju iz
navodila za motor. Na koncu sezone
odpeljite stroj v specializirano
delavnico zaradi kontrole in
vzdrževanja.
! Nevarnost poškodb
Slika 1
„ Spustite vzvod sklopke (2).
„ Postavite roico za plin v položaj
/ëíçé.
„ Zaprite pipo za bencin (odvisno od
izvedbe).
Pred transportom
– Izklopite motor.
– Izvlecite vti vžigalne sveke.
– Poakajte, da se motor ohladi.
„ Stroj transportirajte na ali v vozilu
v vodoravnem položaju.
„ Zavarujte stroj pred kotaljenjem ali
drsenjem.
Transport
Vzdrževanje/išenje
Ustavljanje stroja
Pozor
Nevarnost za okolje zaradi
motornega olja
Staro olje, ki vam ostane po zamenjavi
olja, oddajte centru za zbiranje starega
olja ali nekem podjetju za odlaganje
odpadkov.
! Nevarnost
Vožnja
Vzdrževalna dela
Zaradi zašite pred poškodbami,
preden zanete karkoli delati na stroju
– ustavite motor,
– poakajte, da se vsi premini deli
popolnoma umirijo in da se motor
ohladi,
– izvlecite vti vžigalne sveke na
motorju, da bi prepreili nakljuen
zagon motorja,
– upoštevajte dodatna varnostna
navodila iz navodila za motor.
Za premikanje/premagovanje kratkih
razdalj.
„ Postavite transportno kolo v položaj
za transport (slika 4).
„ Dvignite vodilni vzvod tako, da se
orodje za okopavanje ve ne dotika
tal.
„ Previdno peljite stroj.
Pred vsako uporabo:
„ Preverite nivo olja, po potrebi
dolijte.
„ Preverite vijane spoje, e so dobro
pritrjeni, po potrebi privijte.
„ Preverite varnostne naprave.
Mazanje
„ Vse premine in rotirajoe dele,
podmažite z lahkim oljem.
Vzdževalna dela na motorju
Pozor
Vedno nagnite stroj tako, da je vžigalna
sveka obrnjena navzgor, da ne bi na
motorju nastala škoda zaradi goriva ali
olja.
„ Glej navodilo za motorje.
Enkrat v sezoni:
„ Dajte stroj v specializirano delavnico
zaradi kontrole in vzdrževanja.
Navodilo
Ostala vzdrževalna dela po
naslednjem vzdrževalnem nartu.
po
uporabi
Vzdrževalni nart
išenje bonih šitnikov in orodja
za okopavanje
10 h
25 h
50 h
100 h
po sezoni
po
potrebi
z
Oistite zrani filter N)
z
N
z
Zamenjava zranega filtra )
Zamenjava olja P)
zQ)
z
Mazanje preminih in rotirajoih delov
N
z
išenje vžigalnih svek )
O
Dajte, da zamenjajo vžigalne sveke )
z
39
Slovensko
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
po
uporabi
Vzdrževalni nart
išenje sistema zranega hlajenja in
izpušne cevi N)
10 h
25 h
50 h
z
100 h
po sezoni
po
potrebi
z
Kontrola nastavitve sklopke, po potrebi
naknadno nastavite O)
z
Dajte, da preverijo nastavitev
razplinjaa O)
z
Orodje za okopavanje, dajte, da se
nabrusi ali zamenja O)
z
Zamenjava zapirala za rezervoar
z
Dajte, da zamenjajo izpušni lonec
N)
O)
P)
Q)
O)
Glej navodilo za motorje
Dajte, da ta dela opravijo le v specializirani delavnici
Prva zamenjava olja po 5 delovnih urah (h)
Zamenjava olja po vsakih 25 delovnih urah (h) pri delu pod težko obremenitvijo ali pri visoki temperaturi okolice
išenje
! Nevarnost poškodb z orodjem
za okopavanje
Pri išenju nosite delovne rokavice.
Pozor
Vedno oistite stroj po konanem delu.
Pri neoišenem stroju lahko pride do
poškodb materialov in funkcionalnih
poškodb.
Pozor
Ne uporabljajte istilne naprave pod
visokim pritiskom.
„ Postavite stroj na trdno, ravno in
vodoravno podlago.
„ Šitnike in orodje za okopavanje
po vsaki uporabi operite z vodo in
posušite.
„ Motor oistite s krpo in krtao.
Izloitev iz uporabe
! Nevarnost eksplozije zaradi
vžiga hlapov goriva
Preden izloite stroj iz uporabe,
izpraznite rezervoar z gorivom na
odprtem v kakšno primerno posodo
(glej Navodilo za motorje).
40
z
e stroja ne boste uporabljali dalj kot
en mesec, npr. po sezoni:
„ Pripravite motor (glej Navodilo za
motorje).
„ Oistite stroj.
„ Zaradi zašite pred rjo, obrišite vse
kovinske dele z naoljeno krpo ali jih
pobrizgajte z oljem v razpršilcu.
„ Stroj odložite v istem in suhem
prostoru.
Jamstvo
V vsaki državi veljajo garancijska
doloila naše družbe, oz. uvoznik.
Motnje na vašem stroju, ki jih obsega
jamstvo, odpravljamo brezplano, e
je njihov vzrok napaka v materialu ali
izdelavi. V primeru, ki podlega
jamstvu, se obrnite na svojega
prodajalca ali najbližjemu
zastopništvu.
Informacija glede motorja
Proizvajalec motorja jami za vse
probleme pri vašem motorju glede
na mo, merjenje moi, tehnine
podatke, jamstvene pogoje in servis.
Podrobne informacije boste našli
v posebej priloženem prironiku za
vzdrževanje in strežbo proizvajalca
motorja.
Pomo v primeru motenj
! Nevarnost poškodb zaradi
nakljunega zagona
Pred zaetkom vseh del na tem stroju
– Izklopite motor.
– Poakajte, da se vsi premini deli
popolnoma umirijo in da se motor
ohladi.
– Izvlecite vti vžigalne sveke.
Pozor
Motnje pri obratovanju stroja imajo
delno enostavne vzroke, ki jih lahko
sami odpravite.
V primeru dvomov ali pri izrecnem
navodilu, poišite specializirano
delavnico.
Dajte, da popravilo opravijo izkljuno
v specializirani delavnici, z uporabo
originalnih nadomestnih delov.
Navodilo za obratovanje Motorni okopalnik
Napaka
Motor se ne
vrti.
Motor
nepravilno
deluje (cuka).
Stroj ne
okopava.
Možen vzrok
Slovensko
Pomo
Rezervoar za gorivo je prazen.
Napolnite rezervoar z gorivom.
Postano gorivo.
Postano gorivo izpustite na prostem v primerno
posodo N). Napolnite rezervoar s istim, svežim in
neosvinenim gorivom.
Hladen motor, zrani dušilec ni aktiviran.
Aktivirajte zrani dušilec.
Vzvod za plin ni postavljen v položaj
Postavite vzvod za plin v položaj «START» – maksimalno
«START» oz. na maksimalno število vrtljajev. število vrtljajev.
Ni nataknjen vti vžigalne sveke.
Nataknite vti vžigalne sveke na sveko.
Vžigalna sveka je umazana ali
poškodovana.
Oistite vžigalno sveko N).
Poškodovano vžigalno sveko dajte zamenjati O).
Rona rpalka med zagonom na hladno ni
aktivirana.
Aktivirajte rono rpalko.
Vzvod zranega dušilca je še vedno
aktiviran.
Vrnite zrani dušilec v prvotni položaj.
Vti vžigalne sveke je ohlapno nataknjen.
Trdno nataknite vti vžigalne sveke.
Postano gorivo.
Voda ali umazanija je v sistemu goriva.
Postano gorivo izpustite na prostem v primerno
posodo N). Napolnite rezervoar s istim, svežim in
neosvinenim gorivom.
Odzraevalna odprtina v pokrovu
rezervoarja je zamašena.
Oistite pokrov rezervoarja.
Zrani filter je umazan.
Oistite zrani filter N).
Kepe prsti onemogoajo vrtenje orodja za
okopavanje.
Ustaviti motor in izvlecite vti vžigalne sveke.
Oistite orodje za okopavanje.
Zatii ali vijaki so se razrahljali.
Zamenjajte zatie ali vijake, vijake zavarujte z vzmetnimi
vtii.
Potezna vrv sklopke ni pravilno nastavljena. Dajte, da nastavijo napenjalno vrv sklopke O).
ezmerne
vibracije
N)
O)
Klinasti jermen je ohlapen ali pretrgan.
Dajte zamenjati klinasti jermen O).
Orodje za okopavanje ni pritrjeno ali je
zveriženo.
Motor takoj ustavite in izvlecite vti vžigalne sveke.
Poškodovane dele zamenjajte.
Zatii ali vijaki so se razrahljali.
Motor takoj ustavite in izvlecite vti vžigalne sveke.
Vijake privijte ali zamenjajte zatie.
Glej navodilo za motorje
Dajte, da ta dela opravijo le v specializirani delavnici
41
Hrvatski
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
Kazalo
Zbog Vaše sigurnosti. . . . . . . . . .
Raspremanje/Montiranje. . . . . . .
Prije prve uporabe. . . . . . . . . . . .
Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanja/išenje . . . . . . . . . .
Iskljuivanje na dulje vrijeme . . . .
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obavijesti o motoru . . . . . . . . . . .
Pomo pri smetnjama . . . . . . . . .
42
43
43
43
45
45
46
46
46
46
Podaci na ploici sa tipom
Ovi podaci su važni zbog kasnije
identifikacije stroja pri naruivanju
zamjenskih dijelova i za korisniku
službu.
Ploica sa tipom nalazi se u blizini
motora.
Unesite sve ove podatke na ploici
sa tipom u polje (slika 7).
Ove i daljnje podatke o stroju nai
ete u odvojenoj izjavi o sukladnosti
koja je sastavni dio ove Upute za
uporabu.
U ovoj Uputi za uporabu opisani su
razliiti modeli. Modeli su oznaeni
na sljedei nain:
Tip 1
Radna širina
do 61 cm
tip 2
Radna širina
40 cm
Zbog Vaše sigurnosti
Pravilna primjena stroja
Ovaj stroj namijenjen je iskljuivo
– kao motorna sjeckalica za sjeckanje
(okopavanje) i rahljenje vrtova
i nasada/parkova.
– odgovarajuoj primjeni opisanoj
u ovoj Uputi za uporabu u skladu
sa savjetima o sigurnosti.
Svaka drugaija primjena je
nepravilna!
Nepravilna primjena stroja ili
samovoljne izmjene na stroju
iskljuuju pravo poziva na jamstvo
proizvoaa.
42
Korisnik je odgovoran za štete prema
treem licu i njegovoj imovini koje su
nastale uporabom stroja.
Opi savjeti o sigurnosti
Prije prve primjene proitajte, kao
korisnik stroja, pažljivo ove Upute za
uporabu. Potom radite i sauvajte iste
zbog kasnije primjene ili u sluaju
promjene vlasnika stroja.
Osobe koje poslužuju stroj ne smiju
biti pod utjecajem opijata, kao što su
npr. alkohol, droge ili lijekovi.
Ne dozvolite rukovanje strojem
osobama mlaim od 16 godina
(mjesne odredbe odreuju najnižu
dobnu granicu korisnika).
Držite osobe (pogotovo djecu) i kune
životinje na sigurnoj udaljenosti od
opasnog podruja.
Pri radu nosite rukavice, zaštitne
naoale, vrste cipele i tijesno
pripijenu odjeu.
Nikada ne toite gorivo u zatvorenom
prostoru ili pri ukljuenom, odnosno
vrelom motoru.
Nikada ne puštajte da motor radi
u zatvorenom prostoru.
Nikada ne dozvolite da vam dio tijela ili
odjee dospije u blizinu dijelova stroja
koji se vrte ili koji su vrui.
Zamijenite ošteeni ispuh, spremnik ili
poklopac spremnika.
Rabite stroj iskljuivo u tehniki
ispravnom stanju.
Prije svake uporabe provjerite da li su
alat za sjeckanje (okopavanje), uvrsni
svornjaci i sigurnosne naprave
istrošeni ili ošteeni.
Istrošene ili ošteene dijelove dati
zamijeniti u strunu radionicu.
Zamjenski dijelovi moraju odgovarati
utvrenim zahtjevima proizvoaa.
Stoga rabite iskljuivo originalne
dijelove ili one koje je proizvoa
dopustio.
Iskljuite motor i izvucite utika
svjeica za paljenje ako:
– ne radite sa strojem ili
– se udaljujete od stroja.
Pohranite stroj i pogonsko gorivo na
sigurno mjesto
– daleko od zapaljivih izvora (iskre,
plamen),
– nedostupno djeci.
Pustite motor da se ohladi prije no što
pohranite stroj u zatvorenom prostoru.
Dajte stroj na popravku iskljuivo
u strunu radionicu.
Prije svih radova na ovom
stroju:
Za zaštitu od ozljeda, prije svih radova
na ovom stroju (npr. radova
održavanja i podešavanja) i prije
transporta (npr. podizanje ili nošenje):
– iskljuiti motor;
– priekati dok svi pokretni dijelovi ne
dou u stanje potpunog mirovanja
i dok se motor ne ohladi;
– izvui utika svjeice za paljenje na
motoru da bi se izbjeglo nehotino
pokretanje motora;
– obratiti pozornost na dodatne
savjete o sigurnosti u Uputi za
motor.
Sigurnosne naprave
Slika N (rasklopna stranica na poetku
upute)
Sigurnosne naprave služe Vašoj zaštiti
i uvijek moraju funkcionirati.
Ne smijete ih ukloniti, mijenjati ili
izbjei.
Poluga kvaila (2)
Ukoliko poslužitelj stroja oslobodi ovaj
držak (hotimino ili nehotino), stroj
i alat za sjeenje odmah se
zaustavljaju.
Zaštita od udaraca (5)
sprijeava izbacivanje dijelova kao
što su kamenje ili grude zemlje.
Simboli na stroju
Na razliitim mjestima na stroju nalaze
se sigurnosni i upozorni savjeti,
predoeni simbolima ili piktogramima
(crtežima). Pojedinani simboli imaju
sljedea znaenja:
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
!
Pozor! Prije uporabe
proitati Uputu za
uporabu
Opasnost od
ozljeivanja dijelovima
koji se obru. Držati
ruke i noge na sigurnoj
udaljenosti od dijelova
koji se vrte.
Ove simbole na stroju uvijek
održavajte u itljivom stanju.
Simboli u Uputi
U ovoj su uputi primijenjeni simboli koji
ukazuju na opasnost ili oznauju važne
savjete. Ovdje je objašnjenje simbola:
! Opasnost
Ukazuje Vam se na opasnost koja je
u svezi sa opisanom djelatnošu a pri
kojoj postoji opasnost od ugrožavanja
osoba
Pozor
Ukazuje Vam se na opasnost koja je
u svezi sa opisanom djelatnošu a pri
kojoj postoji opasnost od ošteivanja
stroja.
Savjet
Oznauje važne obavijesti i savjete
o primjeni.
Raspremanje/Montiranje
Pozor
Ošteene kabelske grane mogu
prouzroiti nepravilan rad stroja.
Pri raspremanju stroja obratiti pažnju
na to da ovi dijelovi ne budu savijeni ili
prignjeeni.
Nakon raspremanja provjeriti sadržaj
pakiranja.
Na kraju Upute za uporabu ili kao
priložak nalazi se slikovno predoenje
postavljanja stroja.
Hrvatski
Prije prve uporabe
Podešavanje širine
sjeckanja (samo tip 1)
Pozor
Stroj se zbog transporta isporuuje bez
motornog ulja. Prije prve uporabe ulijte
motorno ulje (vidjeti posebne upute
o motoru).
Slika 2
Upravljanje
Takoer obratite pozornost na
savjete u uputama o motoru.
Ostruga za dubinu
Slika 6
Što dublje ostruga za dubinu prodire
u tlo, to stroj dublje i sporije sjecka.
Dubljina prodora podešava se
spuštanjem ili podizanjem vodeeg
drška.
Podešavanje transportnog
kotaa
Transportni kota (7) je tvorniki tako
podešen da stroj, kada je u stanju
mirovanja, stoji vodoravno. Za pogon
sjeckanja kota mora biti postavljen na
gore.
O sjeckanju
Slika 5
„ Povui drža kotaa (^) i pritisnuti
ga prema gore dok se ne uglavi
u položaj za sjeckanje.
„ Provjeriti uglavljenost.
Za transportiranje
Slika 4
„ Povui drža kotaa (^) i potisnuti
ga nadolje dok se ne uglavi
u položaj za transport.
„ Provjeriti uglavljenost.
Podešavanje vodeeg drška
Podešavanje visine
(ovisno o izvedbi)
Slika 1
„ Ukloniti matice/vijke (3).
„ Postaviti vodei držak na željenu
visinu.
„ Ponovno montirati vijke/matice
i vrsto ih zategnuti.
! Opasnost od ozljede
Prije podešavanja na noževima za
sjeckanje:
– iskljuite motor,
– priekati dok svi pokretni dijelovi
ne dou u stanje mirovanja i dok
se motor ne ohladi.
– izvucite utika svjeice za
paljenje.
Radite pažljivo.
Premještanjem ili skidanjem noževa za
sjeckanje mogu se podesiti tri širine
sjeenja.
Širina sjeckanja
u cm
56 *)
61
33
Svrha
Sjeckanje
Kultiviranje
*) tvornika podešenost
„ Širina 7 cm (B): opružni utika (2)
i klin (3) otpustiti, oba vanjska para
noževa povui do vanjskih provrta
i ponovno osigurati klinom
i opružnim utikaem.
„ Širina 33 cm (C): opružni utika (2)
i klin (3) otpustiti, ukloniti oba
vanjska para noževa.
Savjet
Kod tipa 2 se širina sjeckanja ne može
premještati.
Toenje i provjeravanje
stanja ulja
! Opasnost od eksplozije
i požara
Toite gorivo samo na otvorenom i pri
iskljuenom i hladnom motoru.
Ne pušite tijekom toenja. Nikada ne
toite do kraja. Ukoliko se pogonsko
gorivo prelije, pustite da izliveno gorivo
ishlapi prije no što pokrenete motor.
Pohranjujte pogonsnko gorivo
iskljuivo u prikladnom spremniku,
namijenjenom za tu svrhu.
„ Toite normalan, bezolovan benzin.
„ Provjerite stanje ulja (vidjeti upute
o motoru).
43
Hrvatski
Pokretanje motora
Slika 1
Takoer obratite pozornost na
savjete u uputama o motoru.
! Opasnost
Osigurajte da se nitko ne nalazi u blizini
stroja.
Pazite da pri pokretanju imate vrsto
uporište.
Pokreite motor samo na otvorenom.
Podešavanje pokretanja
motora
„ Provjeriti sadržaj spremnika za
gorivo i stanje ulja, po potrebi doliti
ulje i pogonsko gorivo (vidjeti Uputu
o motoru).
„ Otvoriti benzinski pipac
(ovisno o izvedbi).
„ Utaknuti utika svjeice za paljenje
(6) u svjeicu.
Prije pokretanja hladnog motora
Strojevi sa okom
:
„ Polugu za gas (1) postaviti na
pq^oqL
áäá
„ Polugu za ok na motoru (ovisno
o tipu motora – vidjeti Uputu
o motoru) postaviti u položaj
`elhbL
i polugu za gas
u položaj
/ã~ñ.
Strojevi bez oka (ovisno o tipu
motora):
„ 3–5 puta jako pritisnuti primer
(vidjeti Uputu o motoru) i polugu za
gas postaviti na
/ã~ñ.
Prije pokretanja zagrijanog motora
„ Polugu za gas postaviti na
/ã~ñ.
Pokretanje motora
„ Jednom rukom se osloniti na vodei
držak i lagano povlaiti potezni
starter (4), sve dok otpor ne bude
osjetan, tada brzo i snažno povui.
Ne dozvoliti da se potezni starter
prebrzo vrati nego ga lagano voditi
natrag.
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
„ Kad motor radi:
– vratiti polugu za ok (ovisno o tipu
motora – vidjeti Uputu o motoru);
– polugu za gas (1) postaviti na
željenu brzinu vrtnje:
= velika brzina vrtnje motora
= mala brzina vrtnje motora
Zaustaviti motor
Slika 1
„ Postaviti polugu gasa na
„ Zatvoriti pipac za benzin
(ovisno o izvedbi).
/píçé.
Rad strojem
! Opasnost od ozljede
Osobe, osobito djecu držite podalje
od podruja opasnosti.
Radite samo onda kada je stroj
u tehniki potpuno ispravnom stanju.
Izbjegavajte otvoren plamen, iskrenje
i ne pušite tijekom rada strojem.
Provjerite teren na kojem ete raditi
strojem i uklonite sve predmete koje
bi stroj mogao izbaciti.
Radite iskljuivo pri dovoljnom
osvjetljenju, polagano i oprezno.
Ne sjeckajte u blizini jaraka i obala.
Uvijek se pridržavajte vodeim dršcima
zadanog sigurnosnog razmaka od
alata koji se vrti.
Nikada ne stavljajte ruke ili stopala na ili
ispod dijelova koji se okreu.
Nikada ne podižite i ne nosite stroj
kojemu je motor ukljuen.
Iskljuite motor i izvucite utika
svjeica za paljenje prije no što
provjeravate, podešavate, istite stroj ili
radite na njemu.
! Opasnost od ozljede zbog
prevrtanja
Radite sporo i oprezno, pogotovu kada
mijenjate smjer vožnje.
Vodite stroj uvijek popreno po padini,
nikad uz i niz padinu.
Pazite na prepreke, ne sjeckajte
u blizini litica.
Ne radite strojem na padinama koje
imaju nagib vei od 20 %.
! Opasnost od požara
Motor i ispuh moraju biti slobodni od
ostataka bilja i ulja koje istjee.
44
Vrijeme rada
Poštivajte nacionalne/mjesne propise
glede vremena uporabe stroja
(po potrebi se raspitajte pri Vašem
mjesnom nadleštvu).
Sjeckanje
Pozor
Mogune štete na stroju ili
u podruju rada
Ne obraujte površine ispod kojih se
nalaze plinski, strujni ili slini vodovi.
Ne radite preblizu drveu; stroj može
povrijediti korijenje.
Ne obraujte mokro tlo; alat za rezanje
može zahvatiti grude zemlje i izbaciti iz.
Ukoliko strana tijela (npr. kamenje)
budu zahvaena alatom za rezanje,
iskljuite stroj i provjerite da li je nastalo
neko ošteenje.
Najuinkovitije je višekratno
i stupnjevito dubinsko sjeckanje.
Prethodno nanešeno gnojivo e se
pri tome bolje izmiješati sa zemljom.
Jedno ve požnjeveno polje bit e
ponovno kultivirano preostalim
ostacima bilja.
„ Dubinu sjeckanja prilagoditi
svojstvima tla. Tvrdo tlo stupnjevito
sve dublje sjeckati.
„ Transportni kota (7) dovesti
u položaj za sjeckanje (vidjeti
”Podešavanje transportnog
kotaa”).
„ Pokrenuti motor (vidjeti ”Pokretanje
motora”).
„ Polugu kvaila (2) povui/pritisnuti
za držak i vrsto držati.
„ Na dubinu sjeckanja i brzinu može
se utjecati spuštanjem i podizanjem
vodeeg drška:
spuštanje: sve dublje i sporije
sjeckanje i obrnuto (podizanje: plie
i brže sjeckanje).
„ Površinu obraivati križno (vidjeti
sliku 3).
Kultiviranje
„ Obzirom na korijenje gajenog bilja,
podesiti neznatnu dubinu sjeckanja.
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
Hrvatski
Održavanja/išenje
Iskljuivanje stroja
Slika 1
„ Otpustiti polugu kvaila (2).
„ Postaviti polugu gasa na
/píçé.
„ Zatvoriti pipac za benzin
(ovisno o izvedbi).
Pozor
Opasnost za okoliš od motornog
ulja
Pri promjeni ulja, staro ulje odložite
na mjesto za odlaganje starog ulja ili
predajte poduzetništvu za zbrinjavanje.
! Opasnost
Zbog zaštite od ozljeda, prije svih
radova na stroju:
– iskljuiti motor;
– priekati dok svi pokretni dijelovi
ne dou u stanje potpunog
mirovanja i dok se motor ne
ohladi;
– izvui utika svjeice za paljenje
na motoru da bi se izbjeglo
nehotino pokretanje motora;
– obratiti pozornost na dodatne
savjete o sigurnosti u Uputi za
motor.
Transport
Vožnja
Za ranžiranje/prevladavanje kraih
dionica.
„ Dovesti transportni kota u položaj
za transport (slika 4).
„ Podii vodei držak toliko da alat
za sjeckanje više ne dodiruje tlo.
„ Pažljivo voziti stroj.
Radovi održavanja
Prije svake uporabe:
„ provjeriti stanje ulja, po potrebi
dotoiti.
„ Provjeriti da li su vijani spojevi
uvršeni, po potrebi zategnuti.
„ Provjeriti sigurnosne naprave.
Podmazivanje
„ Sve pokretne i rotirajue dijelove
Pozor
Stroj uvijek naginjite tako da svjeica
pokazuje prema gore kako ne bi došlo
do ošteenja stroja pogonskim
gorivom ili uljem.
Transport prikladnim
vozilom
! Opasnost od ozljede
Prije transportiranja:
– iskljuite motor,
– izvucite utika svjeice za
paljenje.
– priekati dok se motor ne ohladi.
„ Transportirati stroj vozilom ili u vozilu
u vodoravnom položaju.
„ Stroj osigurati od koturanja,
odnosno klizanja.
podmažite lakim uljem.
Radovi održavanja na motoru
„ Vidjeti upute o motoru.
Održavanje
Jednom u sezoni:
„ dati stroj na provjeru i održavanje
u strunu radionicu.
Pozor
Obratite pozornost na propise
o održavanju u Uputi za motor. Na kraju
sezone dajte stroj u strunu radionicu
na provjeru i popravak.
Savjet
Daljnji radovi održavanja prema
sljedeem planu održavanja.
nakon
uporabe
Plan održavanja
Oistiti postranine štitnike i alat za
sjeckanje
10h
25h
50h
100h
nakon
sezone
po
potrebi
z
Oistiti zrani filtar N)
z
N
z
Zamijeniti zrani filtar )
P
Q
z )
Promijeniti ulje )
z
Podmazati pokretne i rotirajue dijelove
N
z
Oistiti svjeice )
Dati zamijeniti svjeice za paljenje
O)
Oistiti zrani rashladni sustav i ispuh
z
N)
z
z
Provjeriti podešenost kvaila, u sluaju
potrebe podesiti O)
z
Dati na provjeru podešenost rasplinjaa O)
z
45
Hrvatski
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
nakon
uporabe
Plan održavanja
10h
25h
50h
100h
nakon
sezone
po
potrebi
Dati na oštrenje ili na zamjenjivanje alat za
rezanje O)
z
Zamijeniti zatvara spremnika
z
O)
z
Dati ispuh na zamjenjivanje
N
)
)
P
)
Q)
O
Vidjeti upute o motoru
Ove radove dati na obavljanje iskljuivo u strunoj radionici
Prva izmjena ulja nakon 5 radnih sati (h)
Zamjena ulja svakih 25 radnih sati (h) pri radu pod teškim optereenjem ili pri povišenoj temperaturi okoliša
išenje
! Opasnost od ozljede alatom
za sjeckanje
Pri išenju nosite radne rukavice.
Pozor
Oistite stroj nakon svake uporabe.
Neoišenost stroja može biti
uzronikom materijalnih i funkcijskih
ošteenja.
Pozor
Ne primjenjujte visokotlani ista.
„ Postavite stroj na vrsto, ravno
i horizontalno tlo.
„ Nakon svake uporabe operite
vodom štitnike i alat za sjeckanje
i nakon toga ih osušite.
„ Motor oistite krpom i etkom.
Iskljuivanje na dulje
vrijeme
! Opasnost od eksplozije zbog
zapaljivih benzinskih para
Prije no što stroj iskljuite na dulje
vrijeme, istoite gorivo iz spremnika
u odgovarajuu posudu. Uinite to na
otvorenom prostoru (vidjeti Upute
o motoru).
Ukoliko dulje od mjesec dana (npr.
nakon sezone) neete rabiti stroj:
„ Pripremiti motor (vidjeti Upute
o motoru).
„ Oistiti stroj.
„ Zbog zaštite od hre prebrisati sve
metalne dijelove nauljenom krpom
ili ih poprskati uljem u spreju.
46
„ Pohraniti stroj u istom i suhom
Pomo pri smetnjama
prostoru.
Jamstvo
U svakoj zemlji vrijede jamstvene
odredbe naše tvrtke, odnosno
odredbe uvoznika.
Otklonit emo, bez naknade, smetnje
na Vašem stroju koje ulaze u okvire
našeg jamstva, dakle, ukoliko su one
uzrokovane greškom u materijalu,
odnosno greškom proizvoaa.
U sluaju potrebe obratite se Vašem
prodavau ili najbližoj ovlaštenoj
podružnici.
Obavijesti o motoru
Proizvoa motora jami za sve
probleme glede motora u odnosu na
snagu, tehnike podatke, jamstva
i servis. Daljnje obavijesti nai ete
u odvojeno isporuenoj Uputi
proizvoaa motora o održavanju
i posluživanju.
! Opasnost od ozljede zbog
nepažljivog pokretanja
Prije svih radova na ovom stroju:
– iskljuite motor,
– priekajte dok svi pokretni dijelovi
ne dou u stanje potpunog
mirovanja i dok se motor ne
ohladi.
– izvucite utika svjeice za
paljenje.
Pozor
Smetnje pri radu stroja dijelom imaju
jednostavne uzroke koje Vi sami
možete ukloniti.
U sluaju nedoumice i kod izriitog
upozorenja treba se obratiti strunoj
radionici.
Dozvolite da se popravci obavljaju
iskljuivo u strunoj radionici i sa
originalnim zamjenskim dijelovima.
Upute za uporabu – Motorna sjeckalica
Hrvatski
Greška
Moguan uzrok
Pomo
Motor se ne
pokree.
Spremnik pogonskog goriva prazan.
Napuniti spremnik pogonskim gorivom.
Staro pogonsko gorivo.
Izliti odstajalo pogonsko gorivo u prikladnu posudu.
Uiniti to na otvorenom prostoru N). Napuniti spremnik
istim, svježim, bezolovnim pogonskim gorivom.
Motor hladan, ok nije aktiviran.
Aktivirati ok.
Poluga za gas nije postavljena na ”START”,
odnosno na maksimalnu brzinu vrtnje.
Postaviti polugu za gas na ”START” – maksimalna brzina
vrtnje.
Motor radi
nepravilno
(”zapinje”).
Utika svjeica za paljenje nije utaknut.
Utaknuti utika svjeice za paljenje u svjeicu.
Svjeica za paljenje zaprljana, odnosno
neispravna.
Oistiti svjeice za paljenje N).
Neispravne svjeice dati zamijeniti O).
Pri pokretanju hladnog motora nije aktiviran
primer.
Aktivirati primer.
Poluga oka još uvijek aktivirana.
Vratiti ok.
Utika svjeica za paljenje labavo utaknut.
vrsto utaknuti utika svjeica za paljenje.
Staro pogonsko gorivo.
Voda ili neistoa u napravi za pogonsko
gorivo.
Izliti odstajalo pogonsko gorivo u prikladnu posudu.
Uiniti to na otvorenom prostoru N). Napuniti spremnik
istim, svježim, bezolovnim pogonskim gorivom.
Rupa za odzraivanje u poklopcu spremnika Oistiti poklopac spremnika.
zaepljena.
Stroj ne
sjecka.
Prekomjerne
vibracije.
N
O
)
)
Zrani filtar zaprljan.
Oistiti zrani filtar N).
Grude zemlje onemoguuju okretanje alata
za rezanje.
Zaustaviti motor i izvui utika svjeica za paljenje.
Oistiti alat za sjeckanje.
Klinovi ili vijci su otpustili.
Izmijeniti klinove ili vijke, osigurati klinove opružnim
utikaima.
Potez kvaila nije pravilno podešen.
Dati potez kvaila (spojke) na podešavanje O).
Klinasto remenje labavo ili potrgano.
Dati izmijeniti klinasto remenje O).
Alat za rezanje labav ili iskrivljen.
Odmah iskljuiti motor i izvui utika svjeica za paljenje.
Zamijeniti ošteene dijelove.
Klinovi ili vijci su otpustili.
Odmah iskljuiti motor i izvui utika svjeica za paljenje.
Zategnuti vijke ili zamijeniti klinove.
Vidjeti upute o motoru
Ove radove dati na obavljanje iskljuivo u strunoj radionici
47
Srpski
Uputstvo za rad Motorna kopaica
Spisak sadržaja
Za vašu sigurnost . . . . . . . . . . . .
Raspakivanje/montaža . . . . . . . .
Pre prve upotrebe . . . . . . . . . . . .
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje/išenje . . . . . . . . . .
Stavljanje van upotrebe . . . . . . . .
Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacija u vezi sa motorom . . .
Pomo u sluaju smetnji . . . . . . .
48
49
49
49
51
51
52
52
52
53
Podaci na ploici sa
oznakom tipa
Ovi podaci su veoma važni za kasniju
identifikaciju aparata za porudžbinu
rezervnih delova i za servisnu službu.
Ploicu sa oznakom tipa ete nai
u blizini motora.
Sve podatke na ovoj ploici
s oznakom tipa unesite u polje
(slika 7).
Ove i ostale podatke u vezi sa
aparatom nai ete na posebnoj CEizjavi o usaglašenosti koja ini sastavni
deo ovog uputstva za rad.
U ovom uputstvu za rad opisuju se
razni modeli. Modeli se obeležavaju
na sledei nain:
Tip 1
Radna širina
do 61 cm
tip 2
Radna širina
40 cm
Za vašu sigurnost
Pravilna upotreba aparata
Ovaj aparat je namenjen iskljuivo za
upotrebu
– kao motorna kopaica za
okopavanje i rastresanje vrtnog
zemljišta i zemljišta za sadnju
u vrtovima oko kue i vrtovima za
zabavu u slobodnom vremenu
– u skladu sa opisima i sigurnosnim
uputstvima koji su dati u ovom
uputstvu za rad.
Svaka druga upotreba smatra se
nenamenskom!
48
Nenamenska upotreba aparata ili
svojevoljna izmena na aparatu
iskljuuju garanciju proizvoaa.
Korisnik jami za štete koje se
upotrebom aparata nanesutreim
licima i njihovoj svojini.
Opšta sigurnosna uputstva
Kao korisnik ovog aparata, pre prvog
korišenja brižljivo proitajte ovo
uputstvo za rad. Postupajte po njemu
i sauvajte ga za kasniju upotrebu ili
za promenu vlasnika.
Lica koja koriste aparat ne smeju biti
pod uticajem opojnih sredstava, kao
što su na pr. alkohol, droge ili lekovi.
Omladini ispod 16 godina nemojte
dozvoliti rad sa ovim aparatom (lokalne
odredbe mogu odreivati minimalnu
starost korisnika).
Ljude, naroito decu, i kune ljubimce
udaljite iz podruja opasnosti.
Prilikom rada nosite rukavice, zaštitne
naoari, vrste cipele i usko pripijenu
odeu.
Aparat nemojte nikada puniti gorivom
u zatvorenim prostorijama, sa
ukljuenim ili vruim motorom.
Aparat nemojte nikada ostaviti da radi
u zatvorenom prostoru.
Delove tela ili odeu nemojte nikada
dovoditi u blizinu rotirajuih ili vruih
delova aparata.
Zamenite ošteenu izduvnu cev,
rezervoar ili poklopac rezervoara.
Koristite aparat samo u tehniki
besprekornom stanju.
Proverite pre svake upotrebe da li
su alat za kopanje, osovinica za
privršivanje, sigurnosni ureaji
istrošeni ili ošteeni.
Odnesite istrošene ili ošteene delove
da se zamene u specijalizovanoj
radionici.
Rezervni delovi moraju odgovarati
zahtevima koje je utvrdio proizvoa.
Koristite stoga samo originalne
rezervne delove ili rezervne delove
koje je proizvoa odobrio.
Iskljuite motor i izvucite utika
sveice za paljenje kada
– ne radite sa aparatom ili
– kada se udaljavate od aparata
Odložite aparat i gorivo na sigurnom
mestu
– daleko od izvora vatre (varnice,
plamen)
– nepristupano za decu.
Ostavite da se motor ohladi pre nego
što odložite aparat u zatvorenim
prostorijama.
Aparat dajte na popravku samo
u specijalizovanu radionicu.
Pre svih radova na ovom
aparatu
Radi zaštite od povreda pre svih
radova (na pr. radovi na održavanju
i podešavanju) i transporta (na pr.
podizanje ili nošenje) na ovom aparatu
– zaustaviti motor,
– saekati da se svi pokretni delovi
potpuno umire i da se motor ohladi,
– izvui utika sveice za paljenje na
motoru da bi se spreilo nehotino
pokretanje motora,
– pridržavati se dodatnih sigurnosnih
uputstava u uputstvu o motoru.
Sigurnosni ureaji
Slika N (slika na rasklopljenoj stranici
na poetku upustva)
Sigurnosni ureaji služe za vašu
zaštitu i moraju uvek biti funkcionalno
sposobni. Ne smete ih uklanjati,
menjati ili zaobilaziti.
Poluga spojnice (2)
Aparat i alat za kopanje se odmah
zaustavljaju kada opsluživa otpusti
ovu polugu (namerno ili nenamerno).
Odbojnik (5)
spreava izbacivanje delova kao na pr.
kamenja ili grudvi zemlje.
Uputstvo za rad Motorna kopaica
Simboli na aparatu
Na raznim mestima aparata nalaze se
sigurnosna uputstva i upozorenja
predstavljena simbolima ili piktogramima. Simboli u pojedinanom
imajusledee znaenje:
!
Pažnja! Pre puštanja
u rad proitati uputstvo
za upotrebu!
Srpski
Pre prve upotrebe
Podešavanje širine kopanja
(samo tip 1)
Pažnja
Aparat se zbog transporta isporuuje
bez motornog ulja. Pre prve upotrebe
uspite motorno ulje (vidi posebno
uputstvo za motore).
Slika 2
Opsluživanje
Pridržavajte se takoe i uputstava
u uputstvu za motore.
Dubinska ostruga
Opasnost od povrede
rotirajuim delovima.
Ruke i noge udaljiti od
rotirajuih delova.
Ove simbole na aparatu
održavajte uvek
u itljivom stanju.
Slika 6
Ukoliko dubinska ostruga (1) dublje
prodire u tlo, utoliko dublje i sporije
aparat kopa. Dubina prodiranja
reguliše se spuštanjem ili podizanjem
vodee poluge.
Simboli u uputstvu
Podešavanje transportnog
toka
U ovom uputstvu se koriste simboli koji
ukazuju na opasnosti ili oznaavaju
važna uputstva. Evo objašnjenja
simbola:
Transportni toak (7) je fabriki tako
podešen da aparat u stanju mirovanja
stoji horizontalno. Za proces kopanja
toak mora biti postavljen na gore.
! Opasnost
Ukazuje vam se na opasnosti koje su
u vezi sa opisanom aktivnošu i koje
mogu ugroziti ljude.
Za kopanje
Pažnja
Ukazuje vam se na opasnosti koje su
u vezi sa opisanom aktivnošu i koje
mogu povui za sobom ošteenje
aparata.
Slika 5
„ Drža toka (^) povui i pritiskati na
gore dok se ne uvrsti u položaju za
kopanje.
„ Proveriti da li je dobro uvršen.
Za transportovanje
Uputstvo
Oznaava važne informacije i savete
za primenu.
Slika 4
„ Drža toka (^) povui i pritiskati na
dole dok se ne uvrsti u položaju za
transport.
„ Proveriti da li je dobro uvršen.
Raspakivanje/montaža
Podešavanje vodee poluge
Pažnja
Ošteeni kablovi dovode do
pogrešnog rada aparata
Prilikom raspakivanja aparata pazite da
se ovi delovi ne prelome/prignjee.
Prilikom raspakivanja proverite sadržaj
ambalaže.
Na kraju uputstva za rad ili kao prilog
prikazana je pomou slika montaža
aparata.
Podešavanje visine (zavisno od
izvedbe)
Slika 1
„ Ukloniti navrtke/zavrtnjeve (3).
„ Vodeu polugu podesiti na željenu
visinu.
„ Zavrtnjeve/navrtke (3) ponovo
montirati i vrsto zategnuti.
! Opasnost od povrede
Pre podešavanje noževa za kopanje
– Iskljuite motor.
– Saekajte da se svi pokretni delovi
umire i da se motor ohladi.
– Izvucite utika sveice za paljenje.
Radite oprezno.
Pomeranjem ili demontažom noževa
za kopanje mogu se podesiti tri širine
kopanja.
Širina kopanja
u cm
56 *)
61
33
Svrha
Kopanje
Kultivisanje
*) fabriki podešeno
„ Širina 61 cm (B): otpustiti opružni
utika (2) i vijak (3), oba spoljašna
para noževa povui do spoljašnih
otvora i ponovo osigurati vijkom
i opružnim utikaem.
„ Širina 33 cm (C): otpustiti opružni
utika (2) i vijak (3), ukloniti oba
spoljašna para noževa.
Uputstvo
Kod tipa 2 širina kopanja se ne može
podešavati.
Punjenje gorivom i provera
nivoa ulja
! Opasnost od eksplozije
i požara
Gorivo punite samo napolju i sa
iskljuenim i hladnim motorom.
Za vreme punjenja goriva nemojte
pušiti.
Nemojte nikada sasvim napuniti.
Ako se gorivo prelije, pustite da se
proliveno gorivo ispari pre nego što
krenete.
Gorivo uvajte iskljuivo u pogodnim,
za gorivo predvienim posudama.
„ Punite normalni benzin bez olova.
„ Proverite nivo ulja (vidi uputstvo za
motore).
49
Srpski
Pokretanje motora
Slika 1
Pridržavajte se takoe i uputstava
u uputstvu za motore.
! Opasnost
Uverite se da se niko ne nalazi u blizini
aparata.
Prilikom pokretanja vodite rauna
o tome da stabilno stojite.
Pokreite motor samo napolju.
Podešavanja pre pokretanja
motora
„ Proveriti sadržaj rezervoara i nivo
ulja, po potrebi dopuniti ulje i gorivo
(vidi uputstvo o motoru)
„ Otvoriti slavinu za benzin (zavisno
od izvedbe).
„ Utika sveice za paljenje (6) navui
na sveicu za paljenje.
Pre starta s hladnim motorom
Aparati s prigušivaem vazduha
:
„ Polugu za gas (1) postaviti na
pq^oqL
áäá
„ polugu prigušivaa vazduha na
motoru (zavisno od tipa motora –
vidi uputstvo o motoru) postaviti
u položaj `elhbL
, a polugu
za gas na
/Lã~âë.
Aparati bez prigušivaa vazduha
(zavisno od tipa motora):
„ Runu pumpu (vidi uputstvo
o motoru) 3–5 puta snažno pritisnuti
i polugu za gas postaviti na
/ã~âë.
Pre starta s toplim motorom
„ Polugu za gas postaviti na
/ã~âë.
Pokretanje motora
„ Osloniti se jednom rukom na
vodeu polugu pa polako povlaiti
zatezno uže startera (4) sve dok se
oseti otpor, zatim brzo i snažno
izvui do kraja. Ne dozvoliti da
zatezno uže startera odskoi
unazad ve ga polako vraati.
50
Uputstvo za rad Motorna kopaica
„ Kada motor radi
– polugu prigušivaa vazduha vratiti
u prvobitni položaj (zavisno od
tipa motora – vidi uputstvo
o motoru).
– Polugu za gas (1) postaviti na
željeni broj obrtaja:
= broj obrtaja za brzi rad
motora
= broj obrtaja za spori rad
motora
Zaustaviti motor
Slika 1
„ Polugu za gas postaviti na
/ëíçé.
„ Zatvoriti slavinu za benzin
(zavisno od izvedbe).
Rad sa aparatom
! Opasnost od povrede
Ljude, naroito decu, udaljite iz
podruja opasnosti.
Koristite aparat samo ako se nalazi
u besprekornom stanju.
Izbegavajte otvorenu vatru, varnienje
i nemojte pušiti za vreme rada.
Ispitajte teren na kome e se koristiti
aparat i uklonite sve predmete koje bi
mašina mogla zakovitlati.
Radite samo pri dovoljnom osvetljenju,
polako i oprezno. Nemojte kopati
u blizini jaraka i obala.
Uvek se treba pridržavati sigurnosnog
odstojanja u odnosu na rotirajui alat,
koje je odreeno odstojanjem vodee
poluge.
Ruke ili noge nemojte nikada stavljati
na ili ispod obrtnih delova.
Nemojte nikada podizati ili nositi aparat
sa ukljuenim motorom.
Zaustavite motor i izvucite utika
sveice za paljenje pre nego što
proveravate, podešavate, istite aparat
ili izvodite radove na aparatu.
! Opasnost od povrede usled
prevrtanja
Radite polako i oprezno, naroito kada
menjate smer vožnje.
Vodite aparat samo popreko u odnosu
na padinu, nikada uzbrdo i nizbrdo.
Obratite pažnju na prepreke, nemojte
kopati u blizini litica.
Nemojte koristiti aparat na padinama
s nagibom veim od 20 %.
! Opasnost od požara
Motor i izduvnu cev oistite od biljnih
ostataka i iscurelog ulja.
Radno vreme
Pridržavajte se nacionalnih/
komunalnih propisa u odnosu na
vreme korišenja (raspitajte se
eventualno kod vaših nadležnih
službi).
Kopanje
Pažnja
Mogue štete na aparatu ili
u podruju upotrebe
Nemojte obraivati površine ispod
kojih su položeni gasovodi, elektrini
vodovi ili slino.
Nemojte raditi blizu drvea; aparat
može povrediti korenje.
Nemojte obraivati mokro zemljište;
aparat može zahvatiti i zakovitlati
grudve zemlje.
Ako alat za kopanje naie na strana
tela, na pr. kamenje, zaustavite aparat
i proverite da li je ošteen.
Najbolji rezultat daje kopanje više puta
i postupno sve dublje i dublje.
Prethodno naneseni kompost pritom
e se bolje uneti u zemljište.
Požnjeveno polje e se rekultivisati
zaostalim biljnim ostacima.
„ Dubinu kopanja podešavajte
zavisno od osobina tla. Tvrdo
zemljište kopati postupno sve
dublje i dublje.
„ Transportni toak (7) dovesti
u položaj za kopanje (vidi
”Podešavanje transportnog toka”).
„ Pokrenuti motor (vidi ”Pokretanje
motora”).
„ Polugu spojnice (2) povui/
pritisnuti prema ruki poluge
i adržati.
„ Na dubinu kopanja i brzinu može se
uticati spuštanjem ili podizanjem
vodee poluge;
spustiti da bi kopanje bilo dublje
i polaganije i obratno.
„ Površinu obraivati preko krsta
(vidi sliku 3).
Uputstvo za rad Motorna kopaica
Srpski
Kultivisanje
Održavanje/išenje
Pažnja
Opasnost po okolinu od motornog
ulja
Staro ulje koje vam ostane prilikom
zamene ulja predajte na sabirnom
mestu za prikupljanje starog ulja ili
nekom preduzeu za uklanjanje
otpada.
„ Uzimajui u obzir korenski sistem
! Opasnost
Radi zaštite od povreda pre svih radova
na aparatu
– zaustaviti motor,
– saekati da se svi pokretni delovi
potpuno umire i da se motor
ohladi,
– izvui utika sveice za paljenje
na motoru da bi se spreilo
nehotino pokretanje motora,
– pridržavati se dodatnih
sigurnosnih uputstava u uputstvu
o motoru.
kulturnih biljaka podesiti malu
dubinu kopanja.
Zaustavljanje aparata
Slika 1
„ Otpustiti polugu spojnice (2).
„ Polugu za gas postaviti na
/ëíçé.
„ Zatvoriti slavinu za benzin
(zavisno od izvedbe).
Transport
Vožnja
Radovi na održavanju
Pre svake upotrebe:
„ Proveriti nivo ulja, po otrebi
napuniti.
„ Proveriti spojeve zavrtnjima da li su
dobro uvršeni, po potrebi
pritegnuti.
„ Proveriti sigurnosne ureaje.
Pažnja
Aparat nakrenite uvek tako da sveica
za paljenje pokazuje na gore da ne bi
na motoru nastala šteta usled goriva ili
ulja.
Za ranžiranje/za savladavanje kratkih
rastojanja.
„ Transportni toak dovesti u položaj
za transport (slika 4).
„ Podii vodeu polugu tako da alat
za kopanje više ne dodiruje tlo.
„ Oprezno voziti aparat.
Podmazivanje
„ Sve pokretne i rotirajue delove
podmazati lakim uljem.
Održavanje
Radovi na održavanju motora
„ Vidi uputstvo za motore.
Pažnja
Pridržavajte se propisa o održavanju
u uputstvu o motoru. Na kraju sezone
odnesite aparat u specijalizovanu
radionicu na kontrolu i održavanje.
Transport pogodnim
vozilom
! Opasnost od povrede
Pre transportovanja
– Iskljuite motor.
– Izvucite utika sveice za paljenje.
– Saekajte dok se motor ne ohladi.
„ Aparat transportovati na ili u vozilu
u vodoravnom položaju.
„ Aparat osigurati od kotrljanja ili
klizanja.
Jedanput u sezoni:
„ Aparat dati u specijalizovanu
radionicu na kontrolu i održavanje.
Uputstvo
Ostali radovi na održavanju prema
sledeem planu održavanja.
Nakon
upotrebe
Plan održavanja
išenje bonih štitnika i alata za
kopanje
10 h
25 h
50 h
100 h
posle
sezone
po
potrebi
z
Oistiti vazdušni filtar N)
z
N
z
Zamena vazdušnog filtra )
P
Q
z )
Zamena ulja )
Podmazivanje pokretnih i rotirajuih
delova
z
išenje sveica za paljenje N)
z
O
z
Dati da se zamene sveice za paljenje )
išenje sistema vazdušnog hlaenja
i izduvne cevi N)
z
z
51
Srpski
Uputstvo za rad Motorna kopaica
Nakon
upotrebe
Plan održavanja
10 h
25 h
50 h
100 h
posle
sezone
po
potrebi
Kontrola podešavanja spojnice, po
potrebi naknadno podesiti O)
z
Dati da se proveri podešavanje
karburatora O)
z
Alat za kopanje dati da se naoštri ili
zameni O)
z
Zamena zatvaraa na rezervoaru
z
O
z
Dati da se zameni prigušni lonac )
N)
O)
P)
Q)
Vidi uputstvo za motore
Dati da se ovi radovi obave u specijalizovanoj radionici
Prva zamena ulja nakon 5 radnih sati (h)
Zamena ulja svakih 25 radnih sati (h) kod rada pod teškim optereenjem ili na visokoj temperaturi okoline
išenje
! Opasnost od povrede alatom
za kopanje
Prilikom išenja nosite radne
rukavice.
Pažnja
Oistite aparat posle svakog rada.
Neoišen aparat dovodi do ošteenja
materijala i funkcionalnih ošteenja.
Pažnja
Ne upotrebljavajte ureaj za išenje
pod visokim pritiskom.
„ Aparat postaviti na vrstoj, ravnoj
i horizontalnoj podlozi.
„ Štitnike i alat za kopanje nakon
svake upotrebe operite vodom
i osušite.
„ Motor oistiti krpom i etkom.
52
Stavljanje van upotrebe
! Opasnost od eksplozije usled
paljenja para od goriva
Pre nego što aparat stavite van
upotrebe, na otvorenom prostoru
ispraznite rezervoar s gorivom u neku
podesnu posudu (vidi Uputstvo za
motore).
Ako se aparat ne koristi duže od
mesec dana, na pr. posle sezone:
„ Pripremiti motor (vidi Uputstvo za
motore).
„ Oistiti aparat.
„ Radi zaštite od re sve metalne
delove obrisati nauljenom krpom
ili poprskati uljem u spreju.
„ Aparat smestiti u istom i suvom
prostoru.
Garancija
U svakoj zemlji važe garantne odredbe
koje je izdala naša kompanija odn.
uvoznik.
Smetnje na vašem aparatu u okviru
garancije otklanjamo besplatno
ukoliko je njihov uzrok greška
u materijalu ili izradi. U sluaju koji
podleže garanciji obratite se svome
prodavcu ili najbližem zastupstvu.
Informacija u vezi sa
motorom
Proizvoa motora garantuje za sve
probleme u vezi s motorom u odnosu
na snagu, merenje snage, tehnike
podatke, garantne usluge i servis.
Bliže informacije nai ete u posebno
isporuenom priruniku za održavanje
i opsluživanje proizvoaa motora.
Uputstvo za rad Motorna kopaica
Pomo u sluaju smetnji
! Opasnost od povrede usled
nenamernog pokretanja
Pre svih radova na ovom aparatu
– Iskljuite motor.
– Saekajte da se svi pokretni delovi
potpuno umire i da se motor
ohladi.
– Izvucite utika sveice za paljenje.
Greška
Srpski
Pažnja
Smetnje u radu aparata imaju
delimino jednostavne uzroke koje
možete sami otkloniti.
U sluaju nedoumice ili kod izriitog
uputstva potražite specijalizovanu
radionicu.
Dajte da se popravke vrše iskljuivo
u specijalizovanoj radionici uz
upotrebu originalnih rezervnih delova.
Mogui uzrok
Pomo
Rezervoar za gorivo prazan.
Napuniti rezervoar gorivom.
Ustajalo gorivo.
Ustajalo gorivo ispustiti napolju u pogodnu posudu N).
Napuniti rezervoar istim, svežim i bezolovnim gorivom.
Motor u hladnom stanju, prigušiva vazduha
Aktivirati prigušiva vazduha.
nije aktiviran.
Motor se ne
pokree.
Poluga za gas nije postavljena na "START"
odn. na maksimalan broj obrtaja.
Polugu za gas postaviti na "START" – maksimalan broj
obrtaja.
Nije navuen utika sveice za paljenje.
Utika sveice za paljenje navui na sveicu.
Sveica za paljenje prljava ili ošteena.
Oistiti sveicu za paljenje N)
Ošteenu sveicu za paljenje dati da se zameni O)
Runa pumpa prilikom starta na hladno nije
aktivirana.
Aktivirati runu pumpu.
Poluga prigušivaa vazduha je još aktivirana. Prigušiva vazduha vratiti u prvobitan položaj.
Motor
nepravilno radi
(preskae).
Aparat ne
kopa.
Prekomerne
vibracije
N)
O
)
Utika sveice za paljenje labavo navuen.
Utika sveice za paljenje vrsto navui.
Ustajalo gorivo.
Voda ili neistoa u sistemu goriva.
Ustajalo gorivo ispustiti napolju u pogodnu posudu N).
Napuniti rezervoar istim, svežim i bezolovnim gorivom.
Otvor za ispuštanje vazduha u poklopcu
rezervoara zaepljen.
Oistiti poklopac rezervoara.
Vazdušni filtar prljav.
Oistiti vazdušni filtar N)
Grudve zemlje spreavaju obrtanje alata za
kopanje.
Zaustaviti motor i izvui utika sveice za paljenje.
Oistiti alat za kopanje.
Vijci ili zavrtnji su popustili.
Zameniti vijke ili zavrtnje, vijke osigurati opružnim
utikaima.
Zatezno uže spojnice nije pravilno
podešeno.
Dati da se podesi zatezno uže spojnice O).
Klinasti kaiš labav ili pokidan.
Dati da se zameni klinasti kaiš O)
Alat za kopanje neuvršen ili iskrivljen.
Motor odmah zaustaviti i izvui utika sveice za
paljenje. Ošteene delove zameniti.
Vijci ili zavrtnji su popustili.
Motor odmah zaustaviti i izvui utika sveice za
paljenje. Zavrtnje pritegnuti ili zameniti vijak.
Vidi uputstvo za motore
Dati da se ovi radovi obave u specijalizovanoj radionici
53
Pºcc®å¼
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
Coªep²a¸åe:
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å. . . . 54
Pacÿa®o®a/C¢op®a. . . . . . . . . 55
¥epeª oªo¯ åμªeæåø
õ®cÿæºa¹aýå÷
ÿep¾¼ paμ . . . . . . . . . . . . . . 56
Pa¢o¹a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
™pa¸cÿop¹åpoa¸åe . . . . . . . . 58
™ex¸åñec®oe o¢c溲åa¸åe/
oñåc¹®a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Xpa¸e¸åe . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
¦apa¸¹å¼¸¾e
o¢øμa¹eæ¿c¹a. . . . . . . . . . . . . 60
©å¨a¹eæ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 60
oμ¯o²¸¾e ¸eåcÿpa¸oc¹å
å cÿoco¢¾ åx ºc¹pa¸e¸åø . . . . 61
Ÿíop¯aýåø,
ÿpåeªe¸¸aø ¸a
åªe¸¹åíå®aýåo¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
©a¸¸aø å¸íop¯aýåø øæøe¹cø
a²¸o¼ ÿpå μa®aμe μaÿac¸¾x
ñac¹e¼ å ÿpoeªe¸åå ¹ex¸åñec®o¨o o¢c溲åa¸åø åμªeæåø
ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¯ cepåc¸o¯
ýe¸¹pe.
Ūe¸¹åíå®aýåo¸¸aø ¹a¢æåñ®a
ÿpå®peÿæøe¹cø ¸a ®opÿºce
åμªeæåø o®oæo ªå¨a¹eæø.
Pe®o¯e¸ªºe¹cø ¾ÿåca¹¿
ce ªa¸¸¾e, å¯e÷óåecø ¸a
åªe¸¹åíå®aýåo¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e,
ÿpåeªe¸¸oe ÿoæe (Påc. 7).
Õ¹º å ªpº¨º÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ åμªeæåå ¯o²¸o ¸a¼¹å
o¹ªe濸o¼ ªe®æapaýåå
coo¹e¹c¹åø CE, ®o¹opaø
ÿpåæa¨ae¹cø co¯ec¹¸o
c ªa¸¸¾¯ Pº®ooªc¹o¯.
ªa¸¸o¯ Pº®ooªc¹e ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå oÿåc¾a÷¹cø
paμæåñ¸¾e ¹åÿ¾ åμªeæå¼. O¸å
å¯e÷¹ cæeªº÷óee o¢oμ¸añe¸åe:
™åÿ 1
Òåpå¸a
o¢pa¢o¹®å
ªo 61 c¯
54
™åÿ 2
Òåpå¸a
o¢pa¢o¹®å
40 c¯
©æø aòe¼
¢eμoÿac¸oc¹å
Åcÿoæ¿μoa¸åe åμªeæåø
ÿo ¸aμ¸añe¸å÷.
Åμªeæåe ÿpeª¸aμ¸añe¸o
åc®æ÷ñå¹e濸o ªæø:
— ®ºæ¿¹åaýåå (p¾xæe¸åø)
ÿoñ¾ ¸a caªo¾x ºñac¹®ax;
— åcÿoæ¿μoa¸åø coo¹e¹c¹åå
c ¹ex¸åñec®å¯å xapa®¹epåc¹å®a¯å å c ºñe¹o¯ o¢ecÿeñe¸åø
ÿpaåæ ¹ex¸å®å ¢eμoÿac¸oc¹å,
ÿpåeªe¸¸¾x Pº®ooªc¹e
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
Åcÿoæ¿μoa¸åe åμªeæåø ªæø
æ÷¢¾x ªpº¨åx ýeæe¼ øæøe¹cø
¸apºòe¸åe¯ Pº®ooªc¹a ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå.
Íåp¯a-åμ¨o¹oå¹eæ¿ ¸e ¸ece¹
o¹e¹c¹e¸¸oc¹å ÿpå ÿope²ªe¸åøx, ¾μa¸¸¾x ca¯oc¹oø¹e濸¾¯ ¸ece¸åe¯ ®a®åx-æå¢o
åμ¯e¸e¸å¼ ®o¸c¹pº®ýå÷
åμªeæåø.
¥oæ¿μoa¹eæ¿ ¸ece¹ o¹e¹c¹e¸¸oc¹¿ μa ÿpåñå¸e¸åe ¹pa¯
ÿoc¹opo¸¸å¯ æåýa¯ å ÿope²ªe¸åø åx 寺óec¹a.
Oc¸o¸¾e ÿpaåæa
¹ex¸å®å ¢eμoÿac¸oc¹å.
¥epeª ÿep¾¯ åcÿoæ¿μoa¸åe¯
åμªeæåø cæeªºe¹ ¸å¯a¹e濸o
ÿpoñå¹a¹¿ ¹pe¢oa¸åø
Pº®ooªc¹a ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
Heo¢xoªå¯o ªa濸e¼òe¯
co¢æ÷ªa¹¿ õ¹å ¹pe¢oa¸åø
å coxpa¸å¹¿ ªa¸¸oe
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ªæø ÿocæeªº÷óe¨o åcÿoæ¿μoa¸åø. ¥på c¯e¸e ÿoæ¿μoa¹eæø
cæeªºe¹ ÿepeªa¹¿ ¯ec¹e
c åμªeæåe¯ Pº®ooªc¹o
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
¥oæ¿μoa¹eæå, õ®cÿæºa¹åpº÷óåe ªa¸¸oe åμªeæåe,
¸e ªo沸¾ ¸axoªå¹¿cø ÿoª
oμªe¼c¹åe¯ ¹o®cåñec®åx
eóec¹, ¸aÿpå¯ep, aæ®o¨oæø,
¸ap®o¹åñec®åx cpeªc¹,
æe®apc¹e¸¸¾x ÿpeÿapa¹o
å ¹.ª.
³aÿpeóae¹cø åcÿoæ¿μoa¸åe
åμªeæåø æåýa¯å, ¸e ªoc¹å¨òå¯å
16 æe¹¸e¨o oμpac¹a. Mec¹¸¾¯
μa®o¸oªa¹eæ¿c¹o¯ ¯o¨º¹
ºc¹a¸aæåa¹¿cø 帾e
¯å¸å¯a濸¾e oμpac¹¸¾e
o¨pa¸åñe¸åø ªæø ÿoæ¿μoa¹eæe¼.
He ªoÿºc®a¹¿ ÿoc¹opo¸¸åx
æ÷ªe¼, oco¢e¸¸o ªe¹e¼, a ¹a®²e
ªo¯aò¸åx ²åo¹¸¾x, pa¢oñº÷
μo¸º.
¥på pa¢o¹e c åμªeæåe¯
¸eo¢xoªå¯o ce¨ªa ¸aªea¹¿
μaó幸¾e ÿepña¹®å å oñ®å,
ÿpoñ¸º÷ o¢º¿ å o¢æe¨a÷óº÷
oªe²ªº.
³aÿpeóae¹cø μaÿoæ¸ø¹¿
¢e¸μå¸o¯ ¹oÿæ帾¼ ¢a®
μa®p¾¹¾x ÿo¯eóe¸åøx,
a ¹a®²e ÿpå pa¢o¹a÷óe¯
åæå ¨opøñe¯ ªå¨a¹eæe.
³aÿpeóae¹cø pa¢o¹a ªå¨a¹eæø
μa®p¾¹¾x ÿo¯eóe¸åøx.
³aÿpeóae¹cø ¢æåμ®o ÿoª¸oc广
pº®å, ¸o¨å å ªpº¨åe ñac¹å ¹eæa
åæå oªe²ª¾ ¢æåμ®o ® paóa÷óå¯cø åæå ¨opøñå¯ ªe¹aæø¯
åμªeæåø.
Heo¢xoªå¯o μa¯e¸å¹¿ ÿope²ªe¸¸¾e ¨æºòå¹eæå, ¹oÿæ帾e
¢a®å åæå åx ®p¾ò®å.
Õ®cÿæºa¹aýåø åμªeæåø
ªoÿºc®ae¹cø ¹oæ¿®o ÿpå
ÿoæ¸oc¹¿÷ åcÿpa¸o¯
coc¹oø¸åå.
¥epeª ¸añaæo¯ åcÿoæ¿μoa¸åø
åμªeæåø cæeªºe¹ ce¨ªa
ÿpoepø¹¿ ¸a ¸aæåñåe ÿope²ªe¸å¼ åæå cæeªo åμ¸oca
ípeμ¾, ®peÿe²¸¾e õæe¯e¸¹¾
å μaó幸¾e ÿpåcÿoco¢æe¸åø.
ce åμ¸oòe¸¸¾e å ÿope²ªe¸¸¾e ªe¹aæå ªo沸¾ ¢¾¹¿
μa¯e¸e¸¾ cÿeýåaæåc¹a¯å
ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¨o cepåc¸o¨o
ýe¸¹pa.
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
Åcÿoæ¿μºe¯¾e μaÿac¸¾e ñac¹å
ªo沸¾ coo¹e¹c¹oa¹¿
¹pe¢oa¸åø¯ íåp¯¾-åμ¨o¹oå¹eæø. Heo¢xoªå¯o åcÿoæ¿μoa¹¿ ¹oæ¿®o opå¨å¸a濸¾e åæå
pe®o¯e¸ªoa¸¸¾e ® åcÿoæ¿μoa¸å÷ íåp¯o¼-åμ¨o¹oå¹eæe¯
μaÿac¸¾e ñac¹å.
Oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿ å c¸ø¹¿
®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o
ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø:
— ÿocæe o®o¸ña¸åø pa¢o¹¾
c åμªeæåe¯;
— ÿepeª ¹e¯, ®a® o¹o¼¹å
o¹ åμªeæåø.
Xpa¸å¹¿ åμªeæåe å ¢e¸μå¸
¢eμoÿac¸o¯ ¯ec¹e:
— ¸a pacc¹oø¸åå o¹ åc¹oñ¸å®o
oμ¨opa¸åø (åc®p, o¹®p¾¹o¨o
ÿæa¯e¸å);
— ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼
¯ec¹e.
¥epeª paμ¯eóe¸åe¯ åμªeæåø
μa®p¾¹o¯ ÿo¯eóe¸åå cæeªºe¹
ªo²ªa¹¿cø oxæa²ªe¸åø
ªå¨a¹eæø.
Pe¯o¸¹ åμªeæåø ªoæ²e¸ ÿpooªå¹¿cø ¹oæ¿®o ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¯ cepåc¸o¯ ýe¸¹pe.
¥epeª ÿpoeªe¸åe¯ æ÷¢¾x
pa¢o¹ c åμªeæåe¯.
o åμ¢e²a¸åe ÿoæºñe¸åø ¹pa¯
¸eo¢xoªå¯o ce¨ªa oc¹a¸aæåa¹¿ pa¢o¹a÷óå¼ ªå¨a¹eæ¿
ÿepeª ÿpoeªe¸åe¯ æ÷¢¾x
pa¢o¹ (¸aÿpå¯ep, pe¯o¸¹¸¾x
åæå pe¨ºæåpooñ¸¾x) åæå
¸añaæo¯ ¹pa¸cÿop¹åpoa¸åø
(¸aÿpå¯ep, ÿoª¸ø¹åø åæå
ÿepe¯eóe¸åø) åμªeæåø:
— oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿;
— ªo²ªa¹¿cø oc¹a¸o®å cex
ªå²ºóåxcø ñac¹e¼ å ÿoæ¸o¨o
oxæa²ªe¸åø ªå¨a¹eæø;
— c¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø ªæø ÿpeªo¹paóe¸åø cæºña¼¸o¨o μaÿºc®a
ªå¨a¹eæø;
— c¯. ªoÿoæ¸å¹e濸¾e ¯ep¾
¢eμoÿac¸oc¹å Pº®ooªc¹e
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø.
³aó幸¾e
ÿpåcÿoco¢æe¸åø.
Påc. 1. (Åææ÷c¹paýåå pacÿoæo²e¸¾ ¸a paμopo¹e æåc¹a
¸añaæe Pº®ooªc¹a ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå). ³aó幸¾e
ÿpåcÿoco¢æe¸åø ÿpeªoxpa¸ø÷¹
ÿoæ¿μoa¹eæø o¹ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯ ÿpoýecce pa¢o¹¾
å ªo沸¾ ce¨ªa ¸axoªå¹¿cø
åcÿpa¸o¯ coc¹oø¸åå.
³aÿpeóae¹cø c¸å¯a¹¿,
ºcoepòe¸c¹oa¹¿ åæå
¢æo®åpoa¹¿ pa¢o¹º μaó幸¾x
ÿpåcÿoco¢æe¸å¼.
P¾ña¨ åæå c®o¢a
cýeÿæe¸åø (2).
¥ocæe o¹ÿºc®a¸åø ÿoæ¿μoa¹eæe¯ p¾ña¨a åæå c®o¢¾
cýeÿæe¸åø (ÿpeª¸a¯epe¸¸o
åæå cæºña¼¸o) åμªeæåe å ípeμ¾
¸eμa¯eªæå¹e濸o oc¹a¸oø¹cø.
³aó幸¾¼ ®o²ºx (5).
¥peªoxpa¸øe¹ ÿoæ¿μoa¹eæø
o¹ ÿoÿaªa¸åø ¾¢poòe¸¸¾x
ÿoc¹opo¸¸åx ÿpeª¯e¹o,
¸aÿpå¯ep, ®a¯¸e¼ åæå ®o¯¿e
μe¯æå.
Pºcc®å¼
Cæeªå¹¿ μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ õ¹å
ÿpeªºÿpe²ªa÷óåe cå¯oæ¾ ¸a
åμªeæåå ce¨ªa ¢¾æå o¹ñe¹æåo
媸¾.
Cå¯oæ¾, åcÿoæ¿μºe¯¾e
ªa¸¸o¯ Pº®ooªc¹e.
Cå¯oæ¾, åcÿoæ¿μºe¯¾e
ªa¸¸o¯ Pº®ooªc¹e,
º®aμ¾a÷¹ ¸a oÿac¸oc¹¿ åæå
o¢paóa÷¹ ¸å¯a¸åe ¸a a²¸º÷
å¸íop¯aýå÷. O¸å å¯e÷¹
cæeªº÷óee μ¸añe¸åe:
! Oÿac¸oc¹¿.
O¢pa¹å¹¿ ¸å¯a¸åe ¸a åc¹oñ¸å®å
oμ¸å®¸oe¸åø ÿo¹e¸ýåa濸o¼
oÿac¸oc¹å, cøμa¸¸¾e c oÿåca¸¸¾¯å ªe¼c¹åø¯å, ®o¹op¾e ¯o¨º¹
ÿpåec¹å ® ÿoæºñe¸å÷ ¹pa¯
ÿoæ¿μoa¹eæe¯.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
Åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø º®aμa¸åø
oμ¸å®¸oe¸åø oÿac¸¾x c幺aýå¼,
cøμa¸¸¾x c oÿåca¸¸¾¯å
ªe¼c¹åø¯å, ®o¹op¾e ¯o¨º¹
ÿpåec¹å ® ÿope²ªe¸åø¯
åμªeæåø.
¥på¯eña¸åe.
š®aμ¾ae¹ ¸a ¸aæåñåe a²¸o¼
å¸íop¯aýåå å ÿoæeμ¸¾x
coe¹o.
¥peªºÿpe²ªa÷óåe
cå¯oæ¾ ¸a åμªeæåå.
Pacÿa®o®a/C¢op®a
paμ¸¾x ¯ec¹ax ¸a ®opÿºce
åμªeæåø ®peÿø¹cø ¸a®æe¼®å
c paμæåñ¸¾¯å cå¯oæa¯å
(ÿ容o¨pa¯¯a¯å), å¯e÷óå¯å
cæeªº÷óåe μ¸añe¸åø:
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
¥ope²ªe¸¸¾e ¹pocå®å ¯o¨º¹
ÿpåec¹å ® ¸apºòe¸å÷ pa¢o¹ocÿoco¢¸oc¹å åμªeæåø.
¥på pacÿa®o¾a¸åå åμªeæåø
cæeªºe¹ ¢¾¹¿ oco¢e¸¸o ¸å¯a¹e濸¾¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿepe²a¹¿
åæå ÿepe¨¸º¹¿ ¹pocå®å.
¥ocæe pacÿa®o¾a¸åø
pe®o¯e¸ªºe¹cø ÿpoep广
coªep²å¯oe ºÿa®o®å ¸a
¸aæåñåe ÿope²ªe¸å¼.
C¢op®º åμªeæåø cæeªºe¹ ÿpoåμec¹å coo¹e¹c¹åå c åææ÷c¹paýåe¼, ÿpeªc¹aæe¸¸o¼
®o¸ýe ªa¸¸o¨o Pº®ooªc¹a
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå.
!
¸å¯a¸åe! ¥epeª
¸añaæo¯ pa¢o¹¾
c åμªeæåe¯ cæeªºe¹
ÿpoñå¹a¹¿ Pº®ooªc¹o ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø ¹pa¯
paóa÷óå¯åcø
ípeμa¯å. ©ep²a¹¿
pº®å å ¸o¨å ¸a
pacc¹oø¸åå o¹
paóa÷óåxcø ípeμ.
55
Pºcc®å¼
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
¥epeª oªo¯ åμªeæåø
õ®cÿæºa¹aýå÷
ÿep¾¼ paμ
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
©æø o¢ecÿeñe¸åø ¢eμoÿac¸oc¹å
ÿpå ¹pa¸cÿop¹åpoa¸åå åμªeæåe
ÿoc¹aæøe¹cø ¢eμ ¯acæa ®ap¹epe
ªå¨a¹eæø. ¥oõ¹o¯º, ÿepeª
oªo¯ åμªeæåø õ®cÿæºa¹aýå÷
ÿep¾¼ paμ ¸eo¢xoªå¯o μaæ广
®ap¹ep ªå¨a¹eæø ¯acæo.
C¯. Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ªå¨a¹eæø.
Pa¢o¹a
Cæeªºe¹ oμ¸a®o¯å¹¿cø
c å¸íop¯aýåe¼, ÿpåeªe¸¸o¼
Pº®ooªc¹e ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø.
šc¹a¸o®a ¨æº¢å¸¾
o¢pa¢o¹®å.
Påc. 6.
Ñe¯ ¢oæ¿òe coò¸å® (1) xoªå¹
ÿoñº, ¹e¯ ¨æº¢²e å ¯eªæe¸¸ee ocºóec¹æøe¹cø o¢pa¢o¹®a.
¦æº¢å¸a o¢pa¢o¹®å pe¨ºæåpºe¹cø ÿº¹e¯ ÿoª¸ø¹åø åæå
oÿºc®a¸åø pº®oø¹®å ºÿpaæe¸åø.
šc¹a¸o®a ®oæeca.
Ha μaoªe íåp¯¾-åμ¨o¹oå¹eæø
åμªeæåø ®oæeco (7) ºc¹a¸aæåae¹cø ¹a®å¯ o¢paμo¯, ñ¹o¢¾
¸epa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå
åμªeæåe pacÿoæa¨aæoc¿
¨opåμo¸¹a濸o. ³aÿpeóae¹cø
pa¢o¹a¹¿ c åμªeæåe¯ ÿpå
ºc¹a¸oæe¸¸o¯ ®oæece
epx¸e¯ ÿoæo²e¸åå.
Pa¢oñee ÿoæo²e¸åe.
Påc. 5.
„ ¾¹ø¸º¹¿ ®po¸ò¹e¼¸ ®oæeca
(A) å ÿepe¯ec¹å¹¿ e¨o epx
ªæø μa®peÿæe¸åø pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå.
„ ¥poep广 ÿpaå濸oc¹¿
ºc¹a¸o®å ®po¸ò¹e¼¸a ®oæeca.
56
™pa¸cÿop¹åpooñ¸oe
ÿoæo²e¸åe.
Påc. 4.
„ ¾¹ø¸º¹¿ ®po¸ò¹e¼¸ ®oæeca
(A) å ÿepe¯ec¹å¹¿ e¨o ¸åμ
ªæø μa®peÿæe¸åø ¹pa¸cÿop¹åpooñ¸o¯ ÿoæo²e¸åå.
„ ¥poep广 ÿpaå濸oc¹¿
ºc¹a¸o®å ®po¸ò¹e¼¸a ®oæeca.
šc¹a¸o®a pº®oø¹®å
ºÿpaæe¸åø.
Pe¨ºæåpo®a ¾co¹¾
( μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå).
Påc. 1.
„ O¹®pº¹å¹¿ μa²å¯¸¾e ¢oæ¹¾/
¨a¼®å (3).
„ šc¹a¸o广 pº®oø¹®º ºÿpaæe¸åø ¹pe¢ºe¯oe ÿoæo²e¸åe.
„ šc¹a¸o广 å μa®pº¹å¹¿
μa²å¯¸¾e ¢oæ¹¾/¨a¼®å (3).
šc¹a¸o®a òåp帾
o¢pa¢o¹®å (¹oæ¿®o
™åÿ 1).
Påc. 2.
! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯.
¥epeª ¸añaæo¯ pe¨ºæåpo®å
ípeμ:
— oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿;
— ªo²ªa¹¿cø oc¹a¸o®å cex
ªå²ºóåxcø ñac¹e¼ å ÿoæ¸o¨o
oxæa²ªe¸åø ªå¨a¹eæø;
— c¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø.
¥på pa¢o¹e ¸eo¢xoªå¯o
co¢æ÷ªa¹¿ oc¹opo²¸oc¹¿.
¥º¹e¯ ºc¹a¸o®å åæå c¸ø¹åø
ípeμ ¯o²¸o ÿoæºñ广 ¹pe¢ºe¯º÷ òåp帺 o¢pa¢o¹®å:
Òåpå¸a
o¢pa¢o¹®å, c¯
56 G)
61
33
Haμ¸añe¸åe
Kºæ¿¹åaýåø
P¾xæe¸åe
*) ³aoªc®aø ºc¹a¸o®a.
„ Òåpå¸a o¢pa¢o¹®å 61 c¯ ():
O¹coeªå¸å¹¿ òÿæ帹 (2)
å ò¹åí¹ (3), cªå¸º¹¿ ¸eò¸åe
ípeμ¾ c¹opo¸º ¸apº²¸¾x
o¹epc¹å¼ å μa®peÿ广 ÿpå
ÿo¯oóå ò¹åí¹o å òÿæ帹o.
„ Òåpå¸a o¢pa¢o¹®å 33 c¯ (C):
O¹coeªå¸å¹¿ òÿæ帹 (2)
å ò¹åí¹ (3), c¸ø¹¿ ¸eò¸åe
ípeμ¾.
¥på¯eña¸åe.
™åÿ 2 åμªeæåø å¯ee¹ ¸epe¨ºæåpºe¯º÷ òåp帺 o¢pa¢o¹®å.
³aÿoæ¸e¸åe ¢e¸μå¸o¯
å ÿpoep®a ºpo¸ø
¯acæa.
! Oÿac¸oc¹¿ oμ¸å®¸oe¸åø
μp¾a å oμ¨opa¸åø.
³aÿoæ¸e¸åe ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a
¢e¸μå¸o¯ ocºóec¹æø¹¿ ¹oæ¿®o
¸a o¹®p¾¹o¯ oμªºxe ÿpå oc¹a¸oæe¸¸o¯ å ÿoæ¸oc¹¿÷ oxæa²ªe¸¸o¯ ªå¨a¹eæe. ³aÿpeóae¹cø
®ºp广 ÿpå μaÿpa®e ¢e¸μå¸o¯.
³aÿpeóae¹cø μaÿoæ¸ø¹¿ ¹oÿæ帾¼ ¢a® ¢e¸μå¸o¯ ¾òe ¸å²¸e¼
®po¯®å e¨o ¨opæo帾. Ecæå ¢¾æ
ÿpoæå¹ ¢e¸μå¸, ÿepeª μaÿºc®o¯
ªå¨a¹eæø cæeªºe¹ ªo²ªa¹¿cø
åcÿape¸åø ÿapo ¢e¸μå¸a.
Xpa¸å¹¿ ¢e¸μå¸ ¹oæ¿®o
cÿeýåa濸o ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x
ªæø õ¹o¨o ®a¸åc¹pax.
„ ³aæ广 ¹oÿæ帾¼ ¢a®
ñåc¹¾¼, ¸eõ¹åæåpoa¸¸¾¼
¢e¸μå¸.
„ ¥poep广 ºpoe¸¿ ¯acæa
(c¯. Pº®ooªc¹o ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø).
³aÿºc® ªå¨a¹eæø.
Påc. 1.
(Cæeªºe¹ oμ¸a®o¯å¹¿cø
c å¸íop¯aýåe¼, ÿpåeªe¸¸o¼
Pº®ooªc¹e ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø).
! Oÿac¸oc¹¿.
¥epeª μaÿºc®o¯ ªå¨a¹eæø
º¢eªå¹¿cø o¹cº¹c¹åå
ÿoc¹opo¸¸åx æ÷ªe¼ o®oæo
åμªeæåø.
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
¥på μaÿºc®e ªå¨a¹eæø cæeªºe¹
μa¸ø¹¿ ºc¹o¼ñåoe ÿoæo²e¸åe.
³aÿºc® ªå¨a¹eæø ¸eo¢xoªå¯o
ocºóec¹æø¹¿ ¹oæ¿®o ¸a o¹®p¾¹o¯
oμªºxe.
¥oª¨o¹o®a ® μaÿºc®º
ªå¨a¹eæø.
„ ¥poep广 ºpoe¸¿ ¢e¸μå¸a
å ¯acæa, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å,
ªoæ广 ¯acæo å ¢e¸μå¸ (c¯.
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ªå¨a¹eæø).
„ O¹®p¾¹¿ ¹oÿæ帾¼ ®pa¸
( μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå).
„ Haªe¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa (6) ¸a
¨a¼®º ceñå μa²å¨a¸åø.
¥på μaÿºc®e xoæoª¸o¨o
ªå¨a¹eæø.
©æø åμªeæå¼ c oμªºò¸o¼
μacæo¸®o¼
:
„ šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
ªpocce濸o¼ μacæo¸®o¼ (1)
ÿoæo²e¸åe pq^oqL
;
åæå
„ šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼ ( μaåcå¯oc¹å o¹ ¹åÿa ªå¨a¹eæø —
c¯. Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø) ÿoæo²e¸åe `elhb=L
a p¾ña¨
ºÿpaæe¸åø ªpocce濸o¼
μacæo¸®o¼ ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
©æø åμªeæå¼ ¢eμ oμªºò¸o¼
μacæo¸®å ( μaåcå¯oc¹å o¹ ¹åÿa
ªå¨a¹eæø):
„ Ha²a¹¿ ªo ®o¸ýa ®oæÿaño®
pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å ¢e¸μå¸a
(ÿpå¯ep) (c¯. Pº®ooªc¹o
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø)
3—5 paμ å ºc¹a¸o广 p¾ña¨
ºÿpaæe¸åø ªpocce濸o¼
μacæo¸®o¼ ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
¥epeª μaÿºc®o¯ ¹eÿæo¨o
ªå¨a¹eæø.
„ šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
ªpocce濸o¼ μacæo¸®o¼
ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
¥opøªo® μaÿºc®a
ªå¨a¹eæø.
„ šªep²åaø pº®oø¹®º ºÿpa-
æe¸åø oª¸o¼ pº®o¼, ªpº¨o¼
ÿæa¸o ÿo¹ø¸º¹¿ pº®oø¹®º
ò¸ºpa c¹ap¹epa (4) ªo
¯o¯e¸¹a ÿoøæe¸åø coÿpo¹åæe¸åø. ¥ocæe õ¹o¨o ÿo¹ø¸º¹¿
pº®oø¹®º ò¸ºpa c¹ap¹epa
¢oæee õ¸ep¨åñ¸o.
He o¹ÿºc®a¹¿ pº®oø¹®º
c¹ap¹epa, ¸eo¢xoªå¯o ªa¹¿
ò¸ºpº ¯eªæe¸¸o c¯o¹a¹¿cø.
„ ¥ocæe μaÿºc®a ªå¨a¹eæø:
— ¥epe¯ec¹å¹¿ p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø oμªºò¸o¼ μacæo¸®o¼
( μaåcå¯oc¹å o¹ ¹åÿa
ªå¨a¹eæø — c¯. Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ªå¨a¹eæø) ÿepo¸aña濸oe ÿoæo²e¸åe;
— šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø ªpocce濸o¼
μacæo¸®o¼ (1) ÿoæo²e¸åe,
coo¹e¹c¹º÷óee ¹pe¢ºe¯o¼ c®opoc¹å.
= Haå¢oæ¿òaø c®opoc¹¿.
= Haå¯e¸¿òaø c®opoc¹¿.
Oc¹a¸o®a ªå¨a¹eæø.
Påc. 1.
„ šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
ªpocce濸o¼ μacæo¸®o¼ (1)
ÿoæo²e¸åe
/píçé.
„ ³a®p¾¹¿ ¹oÿæ帾¼ ®pa¸
( μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå).
Pa¢o¹a c åμªeæåe¯.
! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯.
He ªoÿºc®a¹¿ pa¢oñº÷ μo¸º
ÿoc¹opo¸¸åx æ÷ªe¼, oco¢e¸¸o
ªe¹e¼.
Õ®cÿæºa¹aýåø åμªeæåø ªoÿºc®ae¹cø ¹oæ¿®o ÿpå ÿoæ¸oc¹¿÷
åcÿpa¸o¯ coc¹oø¸åå.
Åμ¢e¨a¹¿ o¹®p¾¹o¨o ÿæa¯e¸å,
åc¹oñ¸å®o o¢paμoa¸åø
åc®pe¸åø, ¸e ®ºp广 o pe¯ø
pa¢o¹¾ c åμªeæåe¯.
Pºcc®å¼
Pe®o¯e¸ªºe¹cø ÿpoep广
o¢pa¢a¹¾ae¯º÷ ¹eppå¹opå÷
å ºªaæ广 ce ÿoc¹opo¸¸åe
ÿpeª¯e¹¾, ®o¹op¾e ¯o¨º¹ ¢¾¹¿
¾¢poòe¸¾ åμ-ÿoª ípeμ åμªeæåø.
Pa¢o¹a¹¿ c åμªeæåe¯ ¹oæ¿®o
ce¹æoe pe¯ø cº¹o® åæå ÿpå
xopoòe¯ åc®ºcc¹e¸¸o¯
oceóe¸åå, a®®ºpa¹¸o,
c º¯epe¸¸o¼ c®opoc¹¿÷.
³aÿpeóae¹cø åcÿoæ¿μoa¹¿
åμªeæåe ªæø o¢pa¢o¹®å ÿoñ¾
o®oæo ®a¸a å ¸ac¾ÿe¼.
Cæeªºe¹ ce¨ªa co¢æ÷ªa¹¿
¢eμoÿac¸oe pacc¹oø¸åe ªo
paóa÷óåxcø ñac¹e¼ μa cñe¹
åcÿoæ¿μoa¸åø pº®oø¹®å
ºÿpaæe¸åø.
³aÿpeóae¹cø ¢æåμ®o ÿoª¸oc广
pº®å, ¸o¨å åæå ªpº¨åe ñac¹å ¹eæa
® paóa÷óå¯cø ªe¹aæø¯
åμªeæåø.
³aÿpeóae¹cø ÿoª½e¯ åæå
ÿepe¯eóe¸åe åμªeæåø ÿpå
μaÿºóe¸¸o¯ ªå¨a¹eæe.
Oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿ å c¸ø¹¿
®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o
ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå μa²å¨a¸åø
ÿepeª ÿpoep®o¼, oñåc¹®o¼ åæå
¸ac¹po¼®o¼ åμªeæåø.
! Oÿac¸oc¹¿ ¹pa¯åpoa¸åø
peμºæ¿¹a¹e oÿpo®åª¾a¸åø
åμªeæåø.
Pa¢o¹a¹¿ a®®ºpa¹¸o, c º¯epe¸¸o¼
c®opoc¹¿÷. Co¢æ÷ªa¹¿ oco¢º÷
oc¹opo²¸oc¹¿ ÿpå c¯e¸e
¸aÿpaæe¸åø ªå²e¸åø.
Haÿpaæø¹¿ åμªeæåe cæeªºe¹
¹oæ¿®o ÿoÿepe® c®æo¸o, ¸o ¸e
epx åæå ¸åμ.
Cæeªå¹¿ μa ÿpå¢æå²e¸åe¯
® ÿoc¹opo¸¸å¯ ÿpeª¯e¹a¯,
¸e åcÿoæ¿μoa¹¿ åμªeæåe o®oæo
®a¯¸e¼. ³aÿpeóae¹cø åcÿoæ¿μoa¹¿ åμªeæåe ÿpå º®æo¸e
o¢pa¢a¹¾ae¯o¼ ÿoepx¸oc¹å
¢oæee 20%.
! Oÿac¸oc¹¿ oμ¸å®¸oe¸åø
oμ¨opa¸åø.
Heo¢xoªå¯o oñåóa¹¿ ªå¨a¹eæ¿
å ¨æºòå¹eæ¿ o¹ ¹pa¾ å oc¹a¹®o
¯acæa.
57
Pºcc®å¼
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
pe¯ø pa¢o¹¾.
Cæeªºe¹ ¾ÿoæ¸ø¹¿ º®aμa¸åø
coo¹e¹c¹åå c ¸aýåo¸a濸¾¯å/¯ec¹¸¾¯å μa®o¸oªa¹e濸¾¯å a®¹a¯å o¹¸ocå¹e濸o
pe¯e¸å cº¹o®, ¹eñe¸åe
®o¹opo¨o paμpeòae¹cø ÿoæ¿μoa¹¿cø åμªeæåe¯ (ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å pe®o¯e¸ªºe¹cø o¢pa¹å¹¿cø μa å¸íop¯aýåe¼
coo¹e¹c¹º÷óº÷
op¨a¸åμaýå÷).
Kºæ¿¹åaýåø.
Oÿac¸oc¹¿.
Cºóec¹ºe¹ epoø¹¸oc¹¿
ÿope²ªe¸åø åμªeæåø åæå
ÿoc¹opo¸¸åx o¢½e®¹o.
³aÿpeóae¹cø åcÿoæ¿μoa¹¿
åμªeæåe ¸a ºñac¹®ax, ¨ªe
ÿpoæo²e¸¾ ¨aμoÿpooª¾, cåæo¾e
õæe®¹påñec®åe ®a¢eæå åæå
paμæåñ¸¾e ÿoªμe¯¸¾e
®o¯¯º¸å®aýåå.
³aÿpeóae¹cø åcÿoæ¿μoa¹¿
åμªeæåe o®oæo ªepe¿e åμ-μa
oμ¯o²¸oc¹å ÿope²ªe¸åø åx
®op¸eo¼ cåc¹e¯¾.
He cæeªºe¹ pa¢o¹a¹¿ ¸a æa²¸¾x
ÿoñax. Ko¯¿ø μe¯æå ¯o¨º¹ ¢¾¹¿
¾¢poòe¸¾ åμ-ÿoª ípeμ åμªeæåø.
Ecæå ÿpoåμoòæo c¹o殸oe¸åe
ípeμ c ÿoc¹opo¸¸å¯ ÿpeª¯e¹o¯
(¸aÿpå¯ep, ®a¯¸e¯) cæeªºe¹
¸eμa¯eªæå¹e濸o oc¹a¸o广
ªå¨a¹eæ¿ å ÿpoep广 åμªeæåe
¸a ¸aæåñåe ÿope²ªe¸å¼.
M¸o¨o®pa¹¸aø o¢pa¢o¹®a,
c ºeæåñåa÷óe¼cø ¨æº¢å¸o¼,
ªae¹ ¸aåæºñòåe peμºæ¿¹a¹¾.
Õ¹o ÿoμoæøe¹ pa¸o¯ep¸o
pacÿpeªeæ广 ÿoñe ÿpeªapå¹e濸o ¸ece¸¸¾e ºªo¢pe¸åø.
¥æoªopoªåe ÿoñ¾ ÿo¾òae¹cø
ÿpå ªo¢aæe¸åå ÿoñº
oc¹a¹®o pac¹e¸å¼.
„ šc¹a¸o广 ¨æº¢å¸º o¢pa¢o¹®å
coo¹e¹c¹åå co c¹pº®¹ºpo¼
ÿoñe¸¸o¨o ÿo®poa (c¯.
paμªeæ «šc¹a¸o®a ¨æº¢å¸¾
o¢pa¢o¹®å»). ™epªº÷ ÿoñº
o¢pa¢a¹¾a¹¿ μa ¸ec®oæ¿®o
μaxoªo.
58
„ ¥epe¯ec¹å¹¿ ®oæeco (7)
pa¢oñee ÿoæo²e¸åe (c¯.
paμªeæ «šc¹a¸o®a ®oæeca»).
„ ³aÿºc¹å¹¿ ªå¨a¹eæ¿ (c¯.
paμªeæ «³aÿºc® ªå¨a¹eæø»).
„ ¥på²a¹¿ p¾ña¨ åæå c®o¢º
cýeÿæe¸åø (2) ® pº®oø¹®e
ºÿpaæe¸åø å ºªep²åa¹¿.
„ Ha ¨æº¢å¸º å c®opoc¹¿ o¢pa¢o¹®å æåøe¹ ÿoª¸ø¹oe åæå
oÿºóe¸¸oe ÿoæo²e¸åe
pº®oø¹®å ºÿpaæe¸åø.
Oÿºc®a¸åe pº®oø¹®å ºÿpaæe¸åø ¢ºªe¹ ÿpåoªå¹¿
® ºeæåñe¸å÷ ¨æº¢å¸¾
o¢pa¢o¹®å å º¯e¸¿òe¸å÷
c®opoc¹å, a ÿoª¸ø¹åe —
¸ao¢opo¹.
„ ¥poxoª¾ ÿo o¢pa¢a¹¾ae¯o¼
¹eppå¹opåå ocºóec¹æø¹¿ ÿoª
ÿpø¯¾¯ º¨æo¯ (C¯. Påc. 3).
P¾xæe¸åe.
„ šc¹a¸o广 ¸e¢oæ¿òº÷
¨æº¢å¸º o¢pa¢o¹®å ªæø
μaóå¹¾ ®op¸eo¼ cåc¹e¯¾
pac¹e¸å¼ o¹ ÿope²ªe¸å¼.
Oc¹a¸o®a åμªeæåø.
Påc. 1.
„ O¹ÿºc¹å¹¿ p¾ña¨ åæå c®o¢º
cýeÿæe¸åø (2).
„ šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø
ªpocce濸o¼ μacæo¸®o¼ (1)
ÿoæo²e¸åe
/píçé.
„ ³a®p¾¹¿ ¹oÿæ帾¼ ®pa¸
( μaåcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå).
™pa¸cÿop¹åpoa¸åe
¥epe¯eóe¸åe åμªeæåø.
©æø ÿepe¯eóe¸åø ÿo o¢pa¢a¹¾ae¯o¯º ºñac¹®º åæå ¹pa¸cÿop¹åpoa¸åø ¸a ®opo¹®åe
ªåc¹a¸ýåå.
„ ¥epe¯ec¹å¹¿ ®oæeco
¹pa¸cÿop¹åpooñ¸oe
ÿoæo²e¸åe (Påc. 4).
„ ¥æa¸o ÿpåÿoª¸ø¹¿ åμªeæåe
μa pº®oø¹®º ºÿpaæe¸åø,
ñ¹o¢¾ ípeμ¾ ¸e coÿpå®acaæåc¿ c ÿoepx¸oc¹¿÷.
„ A®®ºpa¹¸o ÿepe¯ec¹å¹¿
åμªeæåe.
™pa¸cÿop¹åpoa¸åe ¸a
ªæ常¾e pacc¹oø¸åø.
! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯.
¥epeª ¸añaæo¯ ¹pa¸cÿop¹åpoa¸åø:
— Oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿;
— C¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø;
— ©o²ªa¹¿cø oxæa²ªe¸åø
ªå¨a¹eæø.
„ Cæeªºe¹ ¹pa¸cÿop¹åpoa¹¿
åμªeæåe ¨opåμo¸¹a濸o¯
ÿoæo²e¸åå.
„ ¥på ¹pa¸cÿop¹åpoa¸åå
®ºμoe åæå ¸a ÿpåýeÿe
a¹o¹pa¸cÿop¹¸o¨o cpeªc¹a
cæeªºe¹ μa®peÿ广 åμªeæåe,
ñ¹o¢¾ åc®æ÷ñ广 e¨o
ca¯oÿpoåμo濸oe
ÿepe¯eóe¸åe.
™ex¸åñec®oe
o¢c溲åa¸åe/
oñåc¹®a
! Oÿac¸oc¹¿.
o åμ¢e²a¸åe ÿoæºñe¸åø ¹pa¯
ÿepeª ÿpoeªe¸åe¯ æ÷¢¾x pa¢o¹
c åμªeæåe¯ cæeªºe¹:
— oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿;
— ªo²ªa¹¿cø oc¹a¸o®å cex
ªå²ºóåxcø ñac¹e¼ å ÿoæ¸o¨o
oxæa²ªe¸åø ªå¨a¹eæø;
— c¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø ªæø ÿpeªo¹paóe¸åø cæºña¼¸o¨o μaÿºc®a
ªå¨a¹eæø;
— c¯. ªoÿoæ¸å¹e濸¾e ¯ep¾
¢eμoÿac¸oc¹å Pº®ooªc¹e
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
¥på ¸a®æo¸e åμªeæåe ¸eo¢xoªå¯o ce¨ªa pacÿoæa¨a¹¿
ceño¼ μa²å¨a¸åø epx o
åμ¢e²a¸åe ÿope²ªe¸åø
ªå¨a¹eæø o¹ ÿoÿaªa¸åø
¢e¸μå¸a åæå ¯acæa.
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
™ex¸åñec®oe
o¢c溲åa¸åe.
O¹pa¢o¹a¸¸oe ¯acæo åμ ®ap¹epa
ªå¨a¹eæø ÿocæe μa¯e¸¾ cæeªºe¹
cªaa¹¿ coo¹e¹c¹º÷óå¼
ÿpåe¯¸¾¼ ÿº¸®¹ åæå op¨a¸åμaýå÷, μa¸å¯a÷óº÷cø e¨o
õ®oæo¨åñec®o¼ º¹åæåμaýåe¼.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
Cæeªoa¹¿ å¸c¹pº®ýåø¯, ÿpåeªe¸¸¾¯ Pº®ooªc¹e ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø.
¥ocæe o®o¸ña¸åø ceμo¸a
pe®o¯e¸ªºe¹cø ocºóec¹å¹¿
ÿpoep®º å pe¯o¸¹ åμªeæåø
ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¯ cepåc¸o¯
ýe¸¹pe.
Ÿ¹epaæ¾ o¢c溲åa¸åø.
¥epeª ®a²ª¾¯
åcÿoæ¿μoa¸åe¯:
„ ¥poep广 ºpoe¸¿ ¯acæa
®ap¹epe ªå¨a¹eæø.
¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªoæ广
¯acæo ªo ¹pe¢ºe¯o¨o ºpo¸ø.
„ ¥poep广 ¸aªe²¸oc¹¿
μa¹ø²®å peμ¿¢o¾x coeªå¸e¸å¼. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å
ÿoª¹ø¸º¹¿.
„ ¥poep广 coc¹oø¸åe
μaó幸¾x ÿpåcÿoco¢æe¸å¼.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
Oÿac¸oc¹¿ μa¨pøμ¸e¸åø
o®pº²a÷óe¼ cpeª¾
o¹pa¢o¹a¸¸¾¯ ¯acæo¯
åμ ®ap¹epa ªå¨a¹eæø.
¥epeñe¸¿ ÿpooªå¯¾x pa¢o¹
¥ocæe
®a²ªo¨o
åcÿoæ¿μoa¸åø
Oñåc¹å¹¿ ¢o®o¾e ªåc®å å ípeμ¾
z
N
Oñåc¹å¹¿ oμªºò¸¾¼ íå濹p )
Pºcc®å¼
C¯aμ®a.
„ C¯aμa¹¿ ce ªå²ºóåecø
å paóa÷óåecø ªe¹aæå
åμªeæåø ¯o¹op¸¾¯ ¯acæo¯.
O¢c溲åa¸åe ªå¨a¹eæø.
„ C¯. «Pº®ooªc¹o ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø».
Oªå¸ paμ ceμo¸:
„ Pe®o¯e¸ªºe¹cø ÿpooªå¹¿
o¢c溲åa¸åe åμªeæåø
ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¯ cepåc¸o¯
ýe¸¹pe.
¥på¯eña¸åe.
©pº¨åe pa¢o¹¾ ÿo o¢c溲åa¸å÷ åμªeæåø cæeªºe¹ ÿpoåμoªå¹¿ coo¹e¹c¹åå c ÿepeñ¸e¯ ÿpooªå¯¾x pa¢o¹.
Ka²Ka²Ka²Ka²ª¾e 10 ª¾e 25 ª¾e 50 ª¾e
ñaco ñaco ñaco 100
ñaco
Oªå¸
paμ
ceμo¸
¥på
¸eo¢xoªå¯oc¹å
z
N
³a¯e¸å¹¿ oμªºò¸¾¼ íå濹p )
z
³a¯e¸å¹¿ ¯acæo P)
zQ)
C¯aμa¹¿ paóa÷óåecø
å ªå²ºóåecø ñac¹å
z
Oñåc¹å¹¿ ceñº μa²å¨a¸åø N)
z
³a¯e¸å¹¿ ceñº μa²å¨a¸åø O)
Oñåc¹å¹¿ cåc¹e¯º oxæa²ªe¸åø
å ¾xæoÿa N)
z
z
z
¥poep广 ºc¹a¸o®º cýeÿæe¸åø.
¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å o¹pe¨ºæåpoa¹¿ O)
z
¥poep广 ¸ac¹po¼®º
®ap¢÷pa¹opa O)
z
³a¹oñ广 ®po¯®å ípeμ
åæå μa¯e¸å¹¿ ípeμ¾ O)
z
59
Pºcc®å¼
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
¥ocæe
®a²ªo¨o
åcÿoæ¿μoa¸åø
¥epeñe¸¿ ÿpooªå¯¾x pa¢o¹
Ka²Ka²Ka²Ka²ª¾e 10 ª¾e 25 ª¾e 50 ª¾e
ñaco ñaco ñaco 100
ñaco
Oªå¸
paμ
ceμo¸
³a¯e¸å¹¿ ®p¾ò®º ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a
z
O
³a¯e¸å¹¿ ¨æºòå¹eæ¿ )
N
)
)
P
)
Q
)
O
z
C¯. «Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø».
Õ¹a pa¢o¹a ªo沸a ÿpooªå¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¨o cepåc¸o¨o ýe¸¹pa.
¥epaø μa¯e¸a ¯acæa ÿocæe 5 ñaco pa¢o¹¾.
³a¯e¸a ¯acæa ®a²ª¾e 25 ñaco pa¢o¹¾ ÿpå åcÿoæ¿μoa¸åå ªå¨a¹eæø ÿpå ¢oæ¿òo¼ ¸a¨pºμ®e
åæå ÿo¾òe¸¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºpe o®pº²a÷óe¨o oμªºxa.
Oñåc¹®a.
! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯ ÿpå o¢c溲åa¸åå
ípeμ.
¥på oñåc¹®e ípeμ cæeªºe¹
åcÿoæ¿μoa¹¿ μaó幸¾e ÿepña¹®å.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
Åμªeæåe ¸eo¢xoªå¯o oñåóa¹¿
ÿocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μoa¸åø.
Heco¢æ÷ªe¸åe ªa¸¸o¨o
¹pe¢oa¸åø ¯o²e¹ ÿpåec¹å
® oμ¸å®¸oe¸å÷ ÿope²ªe¸å¼
¯a¹epåaæo å ¸apºòe¸å÷
pa¢o¹ocÿoco¢¸oc¹å.
¥peªºÿpe²ªe¸åe.
³aÿpeóae¹cø ÿpoåμoªå¹¿
oñåc¹®º åμªeæåø ÿpå ÿo¯oóå
¯oe® ¾co®o¨o ªaæe¸åø.
„ Pacÿoæo²å¹¿ åμªeæåe
¨opåμo¸¹a濸o¯ ÿoæo²e¸åå
¸a ¹epªo¼, po¸o¼ ÿoepx¸oc¹å.
„ ¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μoa¸åø ÿpo¯¾a¹¿ oªo¼
å ÿpo¹åpa¹¿ ¸acºxo ¢o®o¾e
ªåc®å å ípeμ¾.
„ Oñåc¹å¹¿ ªå¨a¹eæ¿ ÿpå
ÿo¯oóå e¹oòå å óe¹®å.
60
¥på
¸eo¢xoªå¯oc¹å
Xpa¸e¸åe
! Oÿac¸oc¹¿ oμ¸å®¸oe¸åø
μp¾a ÿpå cæºña¼¸o¯
ocÿæa¯e¸e¸åå ÿapo
¢e¸μå¸a.
¥epeª ÿoª¨o¹o®o¼ åμªeæåø
® xpa¸e¸å÷ ¸eo¢xoªå¯o cæ广
¢e¸μå¸ åμ ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a
ÿoªxoªøóº÷ ®a¸åc¹pº ¸a
o¹®p¾¹o¯ oμªºxe (c¯. Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø).
¥ocæe o®o¸ña¸åø ceμo¸a,
a ¹a®²e, ecæå åμªeæåe ¸e ¢ºªe¹
åcÿoæ¿μoa¹¿cø ¢oæee oª¸o¨o
¯ecøýa, cæeªºe¹:
„ ¥oª¨o¹o广 ªå¨a¹eæ¿
® xpa¸e¸å÷ (c¯. Pº®ooªc¹o
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø);
„ Oñåc¹å¹¿ åμªeæåe;
„ Ha¸ec¹å ¸a ce ¯e¹aææåñec®åe ªe¹aæå ÿpå ÿo¯oóå
e¹oòå cæo¼ ¯acæa åæå
cpeªc¹a ÿpo¹å ®oppoμåå åμ
aõpoμo濸o¨o ¢aææo¸ñå®a ªæø
åx μaóå¹¾ o¹ o¢paμoa¸åø
p²añ帾;
„ Xpa¸å¹¿ åμªeæåe ñåc¹o¯
å cºxo¯ ÿo¯eóe¸åå.
¦apa¸¹å¼¸¾e
o¢øμa¹eæ¿c¹a
®a²ªo¼ åμ c¹pa¸ ªe¼c¹º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæoåø,
ºc¹a¸oæe¸¸¾e íåp¯o¼åμ¨o¹oå¹eæe¯ åæå å¯ÿop¹epo¯
åμªeæåø.
Ecæå ÿpåñå¸o¼ ¸eåcÿpa¸oc¹å
åμªeæåø ÿoc溲åæå ªeíe®¹¾
¯a¹epåaæa åæå c¢op®å, ¹o ¹a®åe
¸eåcÿpa¸oc¹å ºc¹pa¸ø÷¹cø
¢eμoμ¯eμª¸o. ¥o oÿpoca¯
¨apa¸¹å¼¸o¨o pe¯o¸¹a cæeªºe¹
o¢paóa¹¿cø ºÿoæ¸o¯oñe¸¸¾¼
cepåc¸¾¼ ýe¸¹p.
©å¨a¹eæ¿
Íåp¯a-åμ¨o¹oå¹eæ¿ ªå¨a¹eæø
¸ece¹ o¹e¹c¹e¸¸oc¹¿ μa
æ÷¢¾e cøμa¸¸¾e c ªå¨a¹eæe¯
ÿpo¢æe¯¾, ®aca÷óåecø e¨o
¾xoª¸o¼ ¯oó¸oc¹å, åμ¯epe¸åø
¯oó¸oc¹å, ¹ex¸åñec®åx xapa®¹epåc¹å®, ¨apa¸¹å¼¸¾x
o¢øμa¹eæ¿c¹ å ¹ex¸åñec®o¨o
o¢c溲åa¸åø. ¡oæee ÿoªpo¢¸aø å¸íop¯aýåø ÿpeªc¹aæe¸a
Pº®ooªc¹e ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ªå¨a¹eæø, ÿoc¹aæøe¯o¼
o¹ªe濸o íåp¯o¼-åμ¨o¹oå¹eæe¯ ªå¨a¹eæø.
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
oμ¯o²¸¾e
¸eåcÿpa¸oc¹å
å cÿoco¢¾ åx
ºc¹pa¸e¸åø
! Oÿac¸oc¹¿ ÿoæºñe¸åø
¹pa¯ ÿpå ¸eÿpeª¸a¯epe¸¸o¯
μaÿºc®e ªå¨a¹eæø.
¥epeª ¸añaæo¯ ÿpoeªe¸åø
æ÷¢¾x pa¢o¹ c åμªeæåe¯:
— Oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿;
— ©o²ªa¹¿cø oc¹a¸o®å cex
ªå²ºóåxcø ñac¹e¼ å ÿoæ¸o¨o
oxæa²ªe¸åø ªå¨a¹eæø;
— C¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø.
Heåcÿpa¸oc¹¿
©å¨a¹eæ¿
¸e μaÿºc®ae¹cø.
Pºcc®å¼
Oÿac¸oc¹¿.
¡oæ¿òå¸c¹o ¸eåcÿpa¸oc¹e¼,
oμ¸å®a÷óåe o pe¯ø pa¢o¹¾
c åμªeæåe¯, ¯o¨º¹ ¢¾¹¿
ºc¹pa¸e¸¾ ÿoæ¿μoa¹eæe¯
ca¯oc¹oø¹e濸o. cæºñae
co¯¸e¸å¼ ÿpaå濸oc¹å
ºc¹pa¸e¸åø ¸eåcÿpa¸oc¹å
pe®o¯e¸ªºe¹cø o¢paóa¹¿cø
ºÿoæ¸o¯oñe¸¸¾¼ cepåc¸¾¼
ýe¸¹p.
Pe¯o¸¹¸¾e pa¢o¹¾ ªo沸¾
ÿpooªå¹¿cø ¹oæ¿®o ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¯ cepåc¸o¯ ýe¸¹pe
c åcÿoæ¿μoa¸åe¯ opå¨å¸a濸¾x
μaÿac¸¾x ñac¹e¼.
oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a
Cÿoco¢¾ ºc¹pa¸e¸åø
O¹cº¹c¹ºe¹ ¢e¸μå¸ ¹oÿæå¸o¯
¢a®e.
³aæ广 ¹oÿæ帾¼ ¢a® ñåc¹¾¼,
ce²å¼ ¢e¸μå¸.
C¹ap¾¼ åæå ¨pøμ¸¾¼ ¢e¸μå¸.
Cæ广 c¹ap¾¼ ¢e¸μå¸ ÿoªxoªøóº÷ ®a¸åc¹pº
¸a o¹®p¾¹o¯ oμªºxe N). ³aæ广 ñåc¹¾¼,
ce²å¼, ¸eõ¹åæåpoa¸¸¾¼ ¢e¸μå¸.
¥på xoæoª¸o¯ ªå¨a¹eæe. He μa®p¾¹a ³a®p¾¹¿ oμªºò¸º÷ μacæo¸®º.
oμªºò¸aø μacæo¸®a.
©å¨a¹eæ¿
pa¢o¹ae¹
¸epa¸o¯ep¸o.
P¾ña¨ ºÿpaæe¸åø ªpocce濸o¼
μacæo¸®o¼ ¸e ºc¹a¸oæe¸ ÿoæo²e¸åe «START» åæå ÿoæo²e¸åe
¯a®cå¯a濸o¼ c®opoc¹å.
šc¹a¸o广 p¾ña¨ ºÿpaæe¸åø ªpocce濸o¼
μacæo¸®o¼ ÿoæo²e¸åe «START» —
¯a®cå¯a濸aø c®opoc¹¿.
Koæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
¸e ºc¹a¸oæe¸ ¸a ¨a¼®º ceñå
μa²å¨a¸åø.
Haªe¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
¸a ¨a¼®º ceñå μa²å¨a¸åø.
¦pøμ¸aø åæå ¸eåcÿpa¸aø ceña
μa²å¨a¸åø.
Oñåc¹å¹¿ ceñº μa²å¨a¸åø N).
³a¯e¸å¹¿ ¸eåcÿpa¸º÷ ceñº μa²å¨a¸åø O).
¥på xoæoª¸o¯ ªå¨a¹eæe ¸e ¢¾æ
¸a²a¹ ®oæÿaño® pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å
¢e¸μå¸a.
Ha²a¹¿ ¸a ®oæÿaño® pºñ¸o¼ ÿoª®añ®å ¢e¸μå¸a.
oμªºò¸aø μacæo¸®a ¸e o¹®p¾¹a.
O¹®p¾¹¿ oμªºò¸º÷ μacæo¸®º.
Koæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
¸e ªo ®o¸ýa ºc¹a¸oæe¸ ¸a ¨a¼®º
ceñå μa²å¨a¸åø.
Haªe¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
¸a ¨a¼®º ceñå μa²å¨a¸åø.
C¹ap¾¼ åæå ¨pøμ¸¾¼ ¢e¸μå¸.
¥oÿaªa¸åe oª¾ åæå ¨pøμå
¹oÿæ帺÷ cåc¹e¯º.
Cæ广 c¹ap¾¼ ¢e¸μå¸ ÿoªxoªøóº÷ ®a¸åc¹pº
¸a o¹®p¾¹o¯ oμªºxe N). ³aæ广 ñåc¹¾¼,
ce²å¼, ¸eõ¹åæåpoa¸¸¾¼ ¢e¸μå¸.
³acope¸åe e¸¹åæøýåo¸¸o¨o
¥poñåc¹å¹¿ e¸¹åæøýåo¸¸oe o¹epc¹åe
o¹epc¹åø ®p¾ò®e ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a. ®p¾ò®e ¹oÿæå¸o¨o ¢a®a.
³acope¸åe oμªºò¸o¨o íå濹pa.
Oñåc¹å¹¿ oμªºò¸¾¼ íå濹p N).
61
Pºcc®å¼
Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå — Kºæ¿¹åa¹op c ªå¨a¹eæe¯ ¸º¹pe¸¸e¨o c¨opa¸åø
Heåcÿpa¸oc¹¿
oμ¯o²¸aø ÿpåñå¸a
Cÿoco¢¾ ºc¹pa¸e¸åø
Ípeμ¾ ¸e
paóa÷¹cø.
¡æo®åpoa¸åe ípeμ ¹epª¾¯å
®o¯¿ø¯å μe¯æå.
Oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿ å c¸ø¹¿ ®oæÿaño®
¾co®oo濹¸¾¼ ÿpooª c ¨a¼®å ceñå
μa²å¨a¸åø. Oñåc¹å¹¿ ípeμ¾.
Ocæa¢æe¸åe ®peÿæe¸åø ò¹åí¹o
åæå 帹o.
³a¯e¸å¹¿ ò¹åí¹¾ åæå 帹¾.
³a®peÿ广 ò¹åí¹¾ ÿpå ÿo¯oóå òÿæ帹o.
Heÿpaå濸o o¹pe¨ºæåpoa¸ ¹pocå®
cýeÿæe¸åø.
O¹pe¨ºæåpoa¹¿ ¹pocå® cýeÿæe¸åø O).
Ocæa¢æe¸åe åæå paμp¾ V-o¢paμ¸o¨o
pe¯¸ø.
³a¯e¸å¹¿ V-o¢paμ¸¾¼ pe¯e¸¿ O).
¥o¾òe¸¸aø Ocæa¢æo ®peÿæe¸å¼ ípeμ åæå
å¢paýåø.
åx ÿope²ªe¸åe.
Ocæa¢æe¸åe ®peÿæe¸åø ¢oæ¹o
åæå 帹o.
N
O
)
)
62
Heμa¯eªæå¹e濸o oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿
å c¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
c ¨a¼®å ceñå μa²å¨a¸åø. ³a¯e¸å¹¿ ÿope²ªe¸¸¾e ªe¹aæå.
Heμa¯eªæå¹e濸o oc¹a¸o广 ªå¨a¹eæ¿
å c¸ø¹¿ ®oæÿaño® ¾co®oo濹¸o¨o ÿpooªa
c ¨a¼®å ceñå μa²å¨a¸åø. ³a¹ø¸º¹¿ åæå
μa¯e¸å¹¿ ®peÿe²¸¾e coeªå¸e¸åø.
C¯. Pº®ooªc¹o ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªå¨a¹eæø.
Õ¹a pa¢o¹a ªo沸a ÿpooªå¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ºÿoæ¸o¯oñe¸¸o¨o cepåc¸o¨o ýe¸¹pa.
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
C½ª½p²a¸åe
³a aòa¹a c娺p¸oc¹! . . . . . . . 63
Paμoÿa®oa¸e/¯o¸¹åpa¸e . . . 64
¥peªå ÿ½po¹o åμÿoæμa¸e . . 64
O¢c溲a¸e . . . . . . . . . . . . . . 64
™pa¸cÿop¹åpa¸e . . . . . . . . . . . 67
O¢c溲a¸e/ÿoñåc¹a¸e . . . . 67
¥på¢åpa¸e ¸a ºpeªa . . . . . . . . 68
¦apa¸ýåo¸¸å ºcæoåø. . . . . . . 69
Ÿíop¯aýåø μa ªå¨a¹eæø . . 69
¥o¯oó ÿpå o¹c¹pa¸øa¸e
¸a ÿopeªå. . . . . . . . . . . . . . . . 69
©a¸¸å o¹ ¹åÿoa¹a
¹a¢eæ®a
™eμå ªa¸¸å ca ¯¸o¨o a²¸å μa
ÿo-®½c¸a¹a åªe¸¹åíå®aýåø ÿpå
ÿop½ña¸e¹o ¸a peμep¸å ñac¹å
μa ºpeªa, ®a®¹o å μa o¹opåμåpa¸åø cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ.
™åÿoa¹a ¹a¢eæ®a ¯o²e¹e
ªa o¹®påe¹e ¢æåμoc¹ ªo
ªå¨a¹eæø.
cåñ®å ªa¸¸å o¹ ¹aμå ¹åÿoa
¹a¢eæ®a ¸a¸ece¹e ÿoæe¹o
(íå¨. 7).
™eμå å ªpº¨å ªa¸¸å μa ºpeªa
óe ¸a¯epå¹e o¹ªeæ¸a¹a CEåμªa¸åe μa c½o¹e¹c¹åe,
®oe¹o e ¸epaμªeæ¸a ñac¹ o¹ ¹oa
ºÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø.
¹oa ºÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ca oÿåca¸å paμæåñ¸å
¯oªeæå. Moªeæå¹e ca
o¢oμ¸añe¸å ®a®¹o cæeªa:
™åÿ 1
Pa¢o¹¸a
òåpå¸a
ªo 61 c¯
¹åÿ 2
Pa¢o¹¸a
òåpå¸a
40 c¯
³a aòa¹a c娺p¸oc¹!
¥paåæ¸o åμÿoæμa¸e
¸a ºpeªa!
™oμå ºpeª e ÿpeª¸aμ¸añe¸
ÿpeªå¯¸o μa:
— ®a¹o ®oÿañ®a c ªå¨a¹eæ
c ½¹peò¸o ¨ope¸e μa
ÿpe®oÿaa¸e å paμpox®a¸e
¸a ÿoña¹a ªo¯aò¸å
¨paªå¸å å ÿap®oe.
— c½o¹e¹c¹åe c ÿocoñe¸å¹e
¹oa ºÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø oÿåca¸åø å º®aμa¸åø μa
¢eμoÿac¸oc¹.
cø®o ªpº¨o åμÿoæμa¸e ce
cñå¹a μa ¸eýeæec½o¢paμ¸o.
Heýeæec½o¢paμ¸o¹o åμÿoæμa¸e
¸a ºpeªa åæå co¢c¹e¸op½ñ¸o
¸aÿpae¸å ÿpo¯e¸å ÿo ºpeªa
åμ®æ÷ña¹ ÿoe¯a¸e¹o ¸a
¨apa¸ýåo¸¸o o¢c溲a¸e o¹
c¹pa¸a ¸a ÿpoåμoªå¹eæø.
¥oæμa¹eæø¹ ¸ocå ÿ½æ¸a¹a
o¹¨oop¸oc¹ μa óe¹å, ÿpåñå¸e¸å
ÿo pe¯e ¸a åμÿoæμa¸e ¸a
ºpeªa ¸a ¹pe¹å æåýa å ¸a
¹øx¸a¹a co¢c¹e¸oc¹.
O¢óå º®aμa¸åø
μa c娺p¸oc¹
Ka¹o ÿoæμa¹eæ ¸a ¹oμå ºpeª
ÿpeªå ÿ½po¹o ¯º åμÿoæμa¸e
¸å¯a¹eæ¸o ÿpoñe¹e¹e ¹oa
ºÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø.
Cÿaμa¼¹e, ªaªe¸å¹e ¸e¨o
º®aμa¸åø, å ¨o μaÿaμe¹e μa ÿo¸a¹a¹½ò¸a ºÿo¹pe¢a åæå μa
cæeªaóåø co¢c¹e¸å®. Æåýa¹a,
®oå¹o pa¢o¹ø¹ c ºpeªa, ¸e
¹pø¢a ªa ca ÿoª æåø¸åe
¸a ºÿo¼aóå eóec¹a, ®a¹o
¸aÿpå¯ep aæ®oxoæ, ¸ap®o¹åýå
åæå ¯eªå®a¯e¸¹å. He ÿoμoæøa¼¹e ¸a ¯æaªe²å ÿoª
16 ¨oªåò¸a ½μpac¹ ªa pa¢o¹ø¹
c ºpeªa (¯ec¹¸å¹e μa®o¸å
oÿpeªeæø¹ ¯å¸å¯aæ¸a¹a
½μpac¹oa ¨pa¸åýa μa
ÿoæμa¹eæø).
¥aμe¹e ªpº¨å æåýa, oco¢e¸o
ªeýa, ®a®¹o å ªo¯aò¸å¹e
²åo¹¸å ªaæeñ o¹ μo¸a¹a ¸a
ªe¼c¹åe ¸a ºpeªa.
¡½æ¨apc®å
¥o pe¯e ¸a pa¢o¹a ¸oce¹e
p½®aåýå, ÿpeªÿaμ¸å oñåæa,
μªpaå o¢º®å å ÿæ½¹¸o
ÿpåæeÿ¸aæo o¢æe®æo.
Hå®o¨a ¸e μape²ªa¼¹e ºpeªa
c ¨opåo μa¹ope¸å ÿo¯eóe¸åø, ®o¨a¹o ªå¨a¹eæø¹
e ¹oÿ½æ åæå ®o¨a¹o pa¢o¹å.
Hå®o¨a ¸e ®æ÷ña¼¹e ªå¨a¹eæø μa¹ope¸å ÿo¯eóe¸åø.
He ªo¢æå²aa¼¹e ñac¹å o¹
¹øæo¹o åæå o¹ o¢æe®æo¹o ªo
¨opeóå åæå ½p¹øóå ce ñac¹å
¸a ºpeªa.
¥oª¯e¸e¹e ÿopeªe¸å¹e aºcÿºx,
peμepoap μa ¨opåo åæå
®aÿañ®a ¸a peμepoap.
Åμÿoæμa¼¹e ºpeªa ca¯o
¢eμºÿpeñ¸o ¹ex¸åñec®o
c½c¹oø¸åe.
¥peªå cø®o åμÿoæμa¸e
ÿpoepøa¼¹e ªaæå ¸e ca
åμ¸oce¸å åæå ÿopeªe¸å
pe²eóå¹e å¸c¹pº¯e¸¹å,
¢oæ¹oe¹e μa μa¹ø¨a¸e¹o å¯
å ÿpeªÿaμ¸å¹e å¸c¹pº¯e¸¹å.
Åμ¸oce¸å¹e åæå ÿopeªe¸å
ñac¹å ÿoª¯e¸e¹e cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ.
Peμep¸å¹e ñac¹å ¹pø¢a ªa
o¹¨oapø¹ ¸a oÿpeªeæe¸å¹e o¹
ÿpoåμoªå¹eæø åμåc®a¸åø.
³a¹oa åμÿoæμa¼¹e ca¯o
opå¨å¸aæ¸å åæå paμpeòe¸å¹e o¹
ÿpoåμoªå¹eæø peμep¸å ñac¹å.
Cÿpe¹e ªå¨a¹eæø å åμaªe¹e
¢º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸å¹e
ceóå ®o¨a¹o:
— ¸e pa¢o¹å¹e c ºpeªa, åæå
— ¹pø¢a ªa ce o¹ªaæeñå¹e o¹
ºpeªa.
¥på¢åpa¼¹e ºpeªa å ¨opåo¹o
¸a c娺p¸o ¯øc¹o:
— ªaæeñ o¹ åμ¹oñ¸åýå ¸a o¨½¸
(åc®på, ÿæa¯½ýå),
— ¸eªoc¹½ÿ¸o μa ªeýa.
¥peªå ªa ÿpå¢epe¹e ºpeªa
μa¹ope¸o ÿo¯eóe¸åe åμña®a¼
ªå¨a¹eæø¹ ªa åμc¹å¸e.
¥oÿpaø¼¹e ºpeªa ca¯o
cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ.
63
¡½æ¨apc®å
¥peªå åμ½pòa¸e ¸a
®a®å¹o å ªa e pa¢o¹å ÿo
¹oμå ºpeª:
³a ÿpeªo¹pa¹øa¸e ¸a
¸apa¸øa¸åø ÿpeªå cø®a®½
åª pa¢o¹å ÿo ¹oμå ºpeª
(¸aÿpå¯ep pa¢o¹å ÿo o¢c溲a¸e åæå ¸ac¹po¼®å) å ¹pa¸cÿop¹åpa¸e (¸aÿpå¯ep ªå¨a¸e
åæå ¸oce¸e):
— åμ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø,
— åμña®a¼¹e ªa cÿpa¹ ªa ce
ªå²a¹ cåñ®å ªå²eóå
ce ñac¹å å ªa åμc¹å¸e
ªå¨a¹eæø¹,
— åμaªe¹e ¢º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó, μa ªa ÿpeªo¹pa¹å¹e ®æ÷ña¸e¹o ¸a
ªå¨a¹eæø ÿo ¸e¸å¯a¸åe,
— cÿaμa¼¹e å ªpº¨å¹e º®aμa¸åø
μa ¢eμoÿac¸oc¹, ªaªe¸å
ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø.
¥peªÿaμ¸å ¯exa¸åμ¯å
Íå¨. N (o¹ c¹pa¸åýa¹a
c í娺på¹e ¸añaæo¹o ¸a
ºÿ½¹a¸e¹o)
¥peªÿaμ¸å¹e ¯exa¸åμ¯å ca
ÿpeª¸aμ¸añe¸å μa aòa¹a
¢eμoÿac¸oc¹ å ¹pø¢a å¸a¨å
ªa ca ÿ½æ¸a åμÿpa¸oc¹.
He ¹pø¢a ªa ¨å o¹c¹pa¸øa¹e,
ÿpo¯e¸ø¹e åæå ªa åμoæåpa¹e
íº¸®ýåø¹a å¯.
Æoc¹ ¸a c½eªå¸å¹eæø (2)
špeª½¹ å å¸c¹pº¯e¸¹å¹e μa
ÿpe®oÿaa¸e cÿåpa¹ eª¸a¨a
cæeª ®a¹o o¢c溲aóåø¹ ÿºc¸e
æoc¹a (¢eμ μ¸añe¸åe ªaæå
º¯åòæe¸o åæå ¸eoæ¸o).
¥peªÿaμå¹eæ (5)
¥peªo¹pa¹øa åμx½pæø¸e¹o ¸a
ñac¹å, ®a¹o ¸aÿpå¯ep ®a¯½¸å
åæå ¢ºýå ÿp½c¹.
64
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
Cå¯oæå, ÿoc¹ae¸å
¸a ºpeªa
Ha paμæåñ¸å ¯ec¹a ½pxº ºpeªa
ca ÿoc¹ae¸å ÿpeªºÿpeªå¹eæ¸å
μ¸aýå å º®aμa¸åø μa ¢eμoÿac¸oc¹, ÿpeªc¹ae¸å c½c cå¯oæå
å ÿ容o¨pa¯å. O¹ªeæ¸å¹e
cå¯oæå å¯a¹ cæeª¸å¹e
μ¸añe¸åø:
!
¸å¯a¸åe! ¥peªå
ÿºc®a¸e ¸a ºpeªa
ªe¼c¹åe
ÿpoñe¹e¹e
ºÿ½¹a¸e¹o μa
e®cÿæoa¹aýåø!
Oÿac¸oc¹ o¹
¸apa¸øa¸e
c ½p¹øóå ce ñac¹å;
ÿaμe¹e ªaæeñ
p½ýe¹e å ®pa®a¹a
cå o¹ ½p¹øóå¹e ce
ñac¹å.
¥oªª½p²a¼¹e ¹eμå cå¯oæå
¸a ºpeªa å¸a¨å c½c¹oø¸åe
®oe¹o ¯o¨a¹ ªa ce ñe¹a¹.
Cå¯oæå ºÿ½¹a¸e¹o
¹oa ºÿ½¹a¸e ce åμÿoæμa¹
cå¯oæå, ®oå¹o ÿpeªºÿpe²ªaa¹ μa oÿac¸oc¹å åæå
ÿpeªc¹aæøa¹ a²¸a
å¸íop¯aýåø. Cæeªa
oÿåca¸åe¹o ¸a cå¯oæå¹e:
! Oÿac¸oc¹!
O¢p½óa å ce ¸å¯a¸åe μa
oÿac¸oc¹å, ®oå¹o ca c½pμa¸å
c oÿåca¸a¹a ªe¼¸oc¹ å ÿpå ®oå¹o
c½óec¹ºa oÿac¸oc¹ o¹
¸apa¸øa¸e ¸a xopa.
¸å¯a¸åe!
O¢p½óa å ce ¸å¯a¸åe μa
oÿac¸oc¹å, ®oå¹o ca c½pμa¸å
c oÿåca¸a¹a ªe¼¸oc¹ å ÿpå ®oå¹o
c½óec¹ºa oÿac¸oc¹ o¹ ÿope²ªa¸e ¸a ºpeªa.
š®aμa¸åe
O¢oμ¸añaa a²¸a å¸íop¯aýåø
å c½e¹å μa åμÿoæμa¸e.
Paμoÿa®oa¸e/
¯o¸¹åpa¸e
¸å¯a¸åe!
¥opeªe¸å¹e ®a¢eæå oªø¹ ªo
¸eÿpaåæ¸o íº¸®ýåo¸åpa¸e ¸a
ªå¨a¹eæø.
¥på paμoÿa®oa¸e ¸a ºpeªa
¸å¯aa¼¹e ¹eμå ñac¹å ªa ¸e
ce ÿpe¨½a¹ åæå ¯añ®a¹.
¥på paμoÿa®oa¸e¹o ÿpoepe¹e
c½ª½p²a¸åe¹o ¸a oÿa®o®a¹a.
®paø ¸a ºÿ½¹a¸e¹o μa
e®cÿæoa¹aýåø åæå ®a¹o o¹ªeæ¸o
ÿpåæo²e¸åe e ÿo®aμa¸o
¯o¸¹åpa¸e¹o ¸a ºpeªa c½c
cxe¯å.
¥peªå ÿ½po¹o
åμÿoæμa¸e
¸å¯a¸åe!
¥opaªå ¹pa¸cÿop¹¸å c½o¢pa²e¸åø ºpeª½¹ ce ªoc¹aø ¢eμ
ªå¨a¹eæ¸o ¯acæo. ¥peªå ÿ½po¹o
åμÿoæμa¸e ¸aÿ½æ¸e¹e c ªå¨a¹eæ¸o ¯acæo (å² o¹ªeæ¸o¹o
ºÿ½¹a¸e ¸a ªå¨a¹eæø).
O¢c溲a¸e
Cÿaμa¼¹e å º®aμa¸åø¹a o¹
ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø
Paæo
ꌬ. 6
Koæ®o¹o ÿo-ª½æ¢o®o e paæo¹o (1)
μe¯ø¹a, ¹oæ®oa ÿo-¢a¸o
å ª½æ¢o®o ®oÿae ºpeª½¹.
©½æ¢oñå¸a¹a ¸a ÿpo¸å®a¸e
ce pe¨ºæåpa c ÿoªå¨a¸e åæå
¸a¹åc®a¸e ¸a æoc¹a μa
ºÿpaæe¸åe.
Pe¨ºæåpa¸e ¸a
¹pa¸cÿop¹¸o¹o ®oæeæo
™pa¸cÿop¹¸o¹o ®oæeæo (7)
e pe¨ºæåpa¸o ía¢påñ¸o ¹a®a ñe
ÿoæo²e¸åe ¸a ÿo®o¼ ºpeª½¹ ªa
c¹oå xopåμo¸¹aæ¸o. ³a pe²å¯ ¸a
®oÿae¸e ®oæeæo¹o ¹pø¢a ªa ce
ÿoc¹aå ¸a¨ope.
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
³a ®oÿae¸e
ꌬ. 5
„ Åμaªe¹e ª½p²aña ¸a
®oæeæo¹o (^) å ¨o ¸a¹åc¸e¹e
¸a¨ope, ªo®a¹o ce μac¹oÿopå
ÿoæo²e¸åe μa ®oÿae¸e.
„ ¥poepe¹e ªaæå ªo¢pe
e ¢æo®åpa¸o ¹oa ÿoæo²e¸åe.
³a ¹pa¸cÿop¹åpa¸e
ꌬ. 4
„ Åμaªe¹e ª½p²aña ¸a
®oæeæo¹o (^) å ¨o ¸a¹åc¸e¹e
¸aªoæº, ªo®a¹o ce μac¹oÿopå
ÿoæo²e¸åe μa ¹pa¸cÿop¹åpa¸e.
„ ¥poepe¹e ªaæå ªo¢pe
e ¢æo®åpa¸o ¹oa ÿoæo²e¸åe.
Pe¨ºæåpa¸e ¸a æoc¹a
μa ºÿpaæe¸åe
Pe¨ºæåpa¸e ¸a åcoñå¸a¹a
( μaåcå¯oc¹ o¹
åμÿ½æ¸e¸åe¹o)
ꌬ. 1
„ Caæe¹e 帹oe¹e/¨a¼®å¹e
(3).
„ ¥pe¯ec¹e¹e æoc¹a μa
ºÿpaæe¸åe ªo ²eæa¸a¹a
åcoñå¸a.
„ O¹¸oo μa¹e¨¸e¹e 帹oe¹e/
¨a¼®å¹e (3).
Pe¨ºæåpa¸e òåpå¸a¹a
¸a ®oÿae¸e (Ca¯o ¹åÿ 1)
ꌬ. 2
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e!
¥peªå pe¨ºæåpa¸e ¸a ¸o²oe¹e,
c ®oå¹o ce ®oÿae:
— åμ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø,
— Åμña®a¼¹e cåñ®å ªå²eóå ce
ñac¹å ªa cÿpa¹ ªa ce ªå²a¹
å ªå¨a¹eæø¹ ªa åμc¹å¸e.
— Åμaªe¹e ¢º®ca¹a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó.
Pa¢o¹e¹e ¸å¯a¹eæ¸o!
¡½æ¨apc®å
C pe¨ºæåpa¸e åæå ªe¯o¸¹åpa¸e
¸a ¸o²oe¹e, c ®oå¹o ce ®oÿae,
¯o¨a¹ ªa ce åμ¢åpa¹ ¹på òåpå¸å
μa ®oÿae¸e.
Òåpå¸a ¸a
®oÿae¸e c¯
56 *)
61
33
Ýeæ
®oÿae¸e
Kºæ¹ååpa¸e
*) ía¢påñ¸a ¸ac¹po¼®a
„ Òåpå¸a 61 c¯ (): paμå¼¹e
òa¼¢å¹e (2) å ¢oæ¹oe¹e (3),
åμ¹e¨æe¹e ªe¹e ½¸ò¸å
ªo¼®å ¸o²oe ªo ½¸ò¸å¹e
o¹opå å o¹¸oo ¨å c¹e¨¸e¹e
c ¢oæ¹oe¹e å òa¼¢å¹e.
„ Òåpå¸a 33 c¯ (C): paμå¼¹e
òa¼¢å¹e (2) å ¢oæ¹oe¹e (3),
o¹c¹pa¸e¹e ªe¹e ½¸ò¸å
ªo¼®å ¸o²oe.
š®aμa¸åe
¥på ¹åÿ 2 òåpå¸a¹a ¸a ®oÿae¸e
¸e ¯o²e ªa ce ÿpo¯e¸ø.
³ape²ªa¸e c ¨opåo
å ÿpoep®a ¸a ¸åo¹o
¸a ¯acæo¹o
! Oÿac¸oc¹ o¹ e®cÿæoμåø
å ÿo²ap
³ape²ªa¼¹e c ¨opåo ca¯o ¸a
o¹®på¹o å ÿpå åμ®æ÷ñe¸ å c¹ºªe¸
ªå¨a¹eæ. ¥o pe¯e ¸a μape²ªa¸e
c ¨opåo ¸e ÿºòe¹e.
Hå®o¨a ¸e ÿ½æ¸e¹e peμepoapa ªo
¨ope. A®o ÿpeÿ½æ¸å¹e peμepoapa,
åμña®a¼¹e ÿpeæøæo¹o ¨opåo ªa ce
åμÿapå ÿpeªå ªa ®æ÷ñå¹e
ªå¨a¹eæø.
C½xpa¸øa¼¹e ¨opåo¹o
ÿpeªå¯¸o ÿoªxoªøóå,
ÿpeª¸aμ¸añe¸å ca¯o μa ¨opåo,
c½ªoe.
„ ³ape²ªa¼¹e c o¢å®¸oe¸,
¢eμoæoe¸ ¢e¸μå¸.
„ ¥poepøa¼¹e ¸åo¹o ¸a
¯acæo¹o (å² ºÿ½¹a¸e¹o
¸a ªå¨a¹eæø).
®æ÷ña¸e ¸a ªå¨a¹eæø
ꌬ. 1
Cÿaμa¼¹e å º®aμa¸åø¹a o¹
ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø
! Oÿac¸oc¹!
šepe¹e ce ñe o¢ce¨a ¸a
ªe¼c¹åe ¸a ºpeªa ¸ø¯a xopa.
¥på μaÿaæa¸e¹o ¸å¯aa¼¹e
ªa c¹e c¹½ÿåæå c¹a¢åæ¸o.
¥aæe¹e ªå¨a¹eæø ca¯o ¸a
o¹®på¹o.
Pe¨ºæåpo®å ÿpeªå
®æ÷ña¸e ¸a ªå¨a¹eæø
„ ¥poepe¹e c½ª½p²a¸åe¹o
¸a peμepoapa å ¸åo¹o ¸a
¯acæo¹o (å² ºÿ½¹a¸e¹o ¸a
ªå¨a¹eæø).
„ O¹ope¹e ®pa¸ñe¹o μa
¢e¸μå¸ ( μaåcå¯oc¹ o¹
åμÿ½æ¸e¸åe¹o).
„ ¥oc¹ae¹e ¢º®ca¹a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó (6)
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó.
¥peªå μaÿaæa¸e c½c c¹ºªe¸
ªå¨a¹eæ
špeªå c½c c¯º®añ
:
„ ¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a (1)
ÿoæo²e¸åe pq^oqL
åæå
„ ¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a c¯º®aña
¸a ªå¨a¹eæø ( μaåcå¯oc¹ o¹
¹åÿa ¸a ªå¨a¹eæø) ÿoæo²e¸åe `elhb=L
å æoc¹a ¸a
¨aμ¹a ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
³a ºpeªå¹e ¢eμ c¯º®añ
( μaåcå¯oc¹ o¹ ¹åÿa ¸a
ªå¨a¹eæø):
„ Ha¹åc¸e¹e e¸ep¨åñ¸o 3—4
ÿ½¹å μaÿaæå¹eæø å ÿoc¹ae¹e
(å² ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø)
æoc¹a ¸a ¨aμ¹a ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
¥peªå μaÿaæa¸e ÿpå ¹oÿ½æ
ªå¨a¹eæ
„ ¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a
ÿoæo²e¸åe
/ã~ñ.
65
¡½æ¨apc®å
®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø
„ ¥oªÿpe¹e ce c eª¸a p½®a ¸a
ªp½²®a¹a μa ºÿpaæe¸åe
å ¢a¸o åμ¹e¨æe¹e c¹ap¹epa
(4), ªo®a¹o ºce¹å¹e c½ÿpo¹åæe¸åe, cæeª ¹oa pøμ®o
å e¸ep¨åñ¸o ¨o åμ¹e¨æe¹e
¸ø®oæ®o ÿ½¹å. He ÿºc®a¼¹e
c¹ap¹epa ªa ce ½p¸e o¢pa¹¸o
ca¯, a ¢a¸o ¨o ½p¸e¹e
åμxoª¸o¹o ¯º ÿoæo²e¸åe.
„ Ko¨a¹o ªå¨a¹eæø¹ pa¢o¹å
— ½p¸e¹e æoc¹a ¸a c¯º®aña
¸aμaª ( μaåcå¯oc¹ o¹ ¹åÿa
¸a ªå¨a¹eæø — å²
ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø).
— ÿoc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a
¸a ²eæa¸å¹e o¢opo¹å:
= ¢½pμå o¢opo¹å
= ¢a¸å o¢opo¹å.
Åμ®æ÷ña¸e ¸a ªå¨a¹eæø
ꌬ. 1
„ ¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a
ÿoæo²e¸åe
/ÂpíçéÊ .
„ ³a¹ope¹e ®pa¸ñe¹o μa
¢e¸μå¸a ( μaåcå¯oc¹ o¹
åμÿ½æ¸e¸åe¹o).
Pa¢o¹a c ºpeªa
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e!
¥aμe¹e ªpº¨å xopa, å oco¢e¸o
ªeýa, ªaæeñ o¹ o¢ce¨a ¸a ªe¼c¹åe
¸a ºpeªa.
®æ÷ña¼¹e ºpeªa ca¯o, ®o¨a¹o
e ¢eμºÿpeñ¸o c½c¹oø¸åe.
He ªoÿºc®a¼¹e ÿaæe¸e¹o ¸a o¹®på¹
o¨½¸, o¢paμºa¸e¹o ¸a åc®på å ¸e
ÿºòe¹e ÿo pe¯e ¸a pa¢o¹a.
¥pe¨æeªa¼¹e ÿæoó¹a, ®oø¹o óe ce
o¢pa¢o¹a, å o¹c¹pa¸e¹e cåñ®å
ÿpeª¯e¹å, ®o¼¹o ¯o¨a¹ ªa ¢½ªa¹
ÿoæeñe¸å o¹ ºpeªa.
Pa¢o¹e¹e å¸a¨å ÿpå ªoc¹a¹½ñ¸o
ªo¢po oce¹æe¸åe, ¢a¸o
å ¸å¯a¹eæ¸o. He ®oÿa¼¹e
¢æåμoc¹ ªo pooe å c®æo¸oe.
Oÿpeªeæe¸o¹o o¹ ¸aÿpaæøaóå¹e c¹pa¸åñ¸å pa¯e¸a
ÿpeªÿaμ¸o paμc¹oø¸åe ªo
½p¹øóå¹e ce å¸c¹pº¯e¸¹å
¹pø¢a å¸a¨å ªa ce cÿaμa.
66
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
Hå®o¨a ¸e ªo¢æå²aa¼¹e p½ýe¹e
åæå ®pa®a¹a cå ªo åæå ÿoª
ªå²eóå¹e ce ñac¹å.
Hå®o¨a ¸e ªå¨a¼¹e å ¸e ¸oce¹e
ºpeªa, ®o¨a¹o ªå¨a¹eæø¹ pa¢o¹å.
Åμa²ªa¼¹e ®ºÿ溸¨a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó ÿpeªå ªa
ÿpoepøa¹e, pe¨ºæåpa¹e,
ÿoñåc¹a¹e åæå åμ½pòa¹e
¸ø®a®å pa¢o¹å ÿo ºpeªa.
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e
ÿpå ÿpeo¢p½óa¸e!
Pa¢o¹e¹e ¢a¸o å ¸å¯a¹eæ¸o,
oco¢e¸o ®o¨a¹o c¯e¸ø¹e ÿoco®a¹a
¸a ªå²e¸åe.
©å²e¹e ºpeªa ca¯o ¸aÿpeñ¸o ¸a
c®æo¸a, ¸å®o¨a ¸a¨ope åæå ¸aªoæº.
¸å¯aa¼¹e μa ÿpeÿø¹c¹åø,
¸e pa¢o¹e¹e ¢æåμoc¹ ªo ®aÿaýå.
¸e åμÿoæμa¼¹e ºpeªa ¸a c®æo¸oe
c ¸a®æo¸ ÿo-¨oæø¯ o¹ 20 %.
! Oÿac¸oc¹ o¹ ÿo²ap!
¥oªª½p²a¼¹e ªå¨a¹eæø
å aºcÿºxa ñåc¹å o¹ oc¹a¹½ýå o¹
pac¹e¸åø å åμ¹åñaóo ¯acæo.
pe¯e μa åμÿoæμa¸e
Cÿaμa¼¹e ¸aýåo¸aæ¸å¹e/
®o¯º¸aæ¸å ÿpeÿop½®å μa
pe¯e¹o ÿpeμ ®oe¹o ¯o²e¹e
ªa åμÿoæμa¹e ºpeªa (ÿpå
¸eo¢xoªå¯oc¹ ce å¸íop¯åpa¼¹e o¹ c½o¹e¹¸a¹a o¢óå¸a).
Koÿae¸e
¸å¯a¸åe!
½μ¯o²¸o e ºpe²ªa¸e ¸a
ºpeªa å ¸a ÿæoóå¹e, ½pxº
®oå¹o ce åμÿoæμa.
He o¢pa¢o¹a¼¹e ÿæoóå,
ÿoª ®oå¹o å¯a paμÿoæo²e¸å
¨aμoÿpooªå, eæe®¹påñec®å
ÿpooªå åæå ªpº¨å ÿoªo¢¸å
å¸c¹aæaýåå.
He pa¢o¹e¹e ¢æåμo ªo ª½pe¹a;
ºpeª½¹ ¯o²e ªa ¸apa¸å ®ope¸å¹e
å¯.
He o¢pa¢o¹a¼¹e ÿoª¨åμ¸aæa
ÿoña; å¸c¹pº¯e¸¹å¹e, c ®oå¹o ce
®oÿae, ¯o¨a¹ ªa ÿoæe®a¹ ¢ºýå
ÿp½c¹ å ªa ¨å åμx½pæø¹ ¸ac¹pa¸å.
A®o å¸c¹pº¯e¸¹å¹e, c ®oå¹o ce
®oÿae, ce ºªapø¹ ñº²ªå ¹eæa,
¸aÿpå¯ep ®a¯½¸å, cÿpe¹e ºpeªa
å ¨o ÿpoepe¹e μa ÿopeªå.
M¸o¨o®pa¹¸o¹o å ÿoe¹aÿ¸o
ª½æ¢o®o ÿpe®oÿaa¸e ªaa ¸a¼ªo¢på peμºæ¹a¹å.
Paμÿp½c¸a¹a¹a ÿpeªå ¹oa ¹op
ce ®apa ÿo-æec¸o ÿoña¹a.
ÿoæe, o¹ ®oe¹o e ÿpå¢pa¸a
pe®oæ¹a¹a, ce pe®ºæ¹ååpa
c oc¹a¸aæå¹e ½pxº ¸e¨o
pac¹å¹eæ¸å oc¹a¹½ýå.
„ Pe¨ºæåpa¼¹e ª½æ¢oñå¸a¹a
¸a ®oÿae¸e μaåcå¯oc¹ o¹
ÿoña¹a. ™½pªå¹e ÿoñå
ÿpe®oÿaa¼¹e ÿoe¹aÿ¸o μa ÿo¨oæø¯a ª½æ¢oñå¸a.
„ ¥oc¹ae¹e ¹pa¸cÿop¹¸o
®oæeæo (7) ÿoæo²e¸åe μa
®oÿae¸e (å² «pe¨ºæåpa¸e
¸a ¹pa¸cÿop¹¸o¹o ®oæeæo»).
„ ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø (å²
«®æ÷ña¸e ¸a ªå¨a¹eæø»).
„ Åμ¹e¨æe¹e/¸a¹åc¸e¹e æoc¹a
¸a c½eªå¸å¹eæø (2) cpeóº
ªp½²®a¹a ¸a ¨peªa¹a å ¨o
μaªp½²¹e.
„ ©½æ¢oñå¸a¹a ¸a ÿpe®oÿaa¸e
å c®opoc¹¹a ¯o¨a¹ ªa ce
c¯e¸ø¹ c ¸a¹åc®a¸e åæå
ÿoªå¨a¸e ¸a ªp½²®a¹a μa
ºÿpaæe¸åe:
¸a¹åc®a¸e ¸aªoæº — μa ÿoª½æ¢o®o å ÿo-¢a¸o
ÿpe®oÿaa¸e, å o¢pa¹¸o¹o.
„ O¢pa¢o¹a¼¹e ÿæoó¹a ¸a
®p½c¹ (å² íå¨. 3).
Kºæ¹ååpa¸e
„ ¥opaªå oco¢e¸oc¹å¹e ¸a
®ope¸¸a¹a cåc¹e¯a ¸a
®ºæ¹ååpa¸å¹e pac¹e¸åø
åμ¢epe¹e ÿo-¯aæ®a ª½æ¢oñå¸a
¸a ÿpe®oÿaa¸e.
¥ap®åpa¸e ¸a ºpeªa
ꌬ. 1
„ ¥ºc¸e¹e æoc¹a ¸a
c½eªå¸å¹eæø (2).
„ ¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a
ÿoæo²e¸åe
/ÂpíçéÊ.
„ ³a¹ope¹e ®pa¸ñe¹o μa
¢e¸μå¸a ( μaåcå¯oc¹ o¹
åμÿ½æ¸e¸åe¹o).
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
™pa¸cÿop¹åpa¸e
¡½æ¨apc®å
O¢c溲a¸e/
ÿoñåc¹a¸e
Kapa¸e
³a ¯a¸epåpa¸e/μa ÿpe¯å¸aa¸e ¸a ®½cå o¹ceñ®å
„ ¥oc¹ae¹e ¹pa¸cÿop¹¸o¹o
®oæeæo ÿoæo²e¸åe μa
¹pa¸cÿop¹åpa¸e (íå¨. 4).
„ ¥oªå¨¸e¹e æoc¹a μa
ºÿpaæe¸åe ¹a®a ñe å¸c¹pº¯e¸¹å¹e ªa ¸e ªoÿåpa¹
μe¯ø¹a.
„ Kapa¼¹e ºpeªa ¸å¯a¹eæ¸o.
¸å¯a¸åe!
Oÿac¸oc¹ o¹ μa¯½pcøa¸e ¸a
o®oæ¸a¹a cpeªa c ¯o¹op¸o
¯acæo.
Cæeª c¯ø¸a ¸a ¯acæo¹o ÿpeªaa¼¹e ºÿo¹pe¢øa¸o¹o ¯acæo
cÿeýåaæåμåpa¸ ÿpeªaa¹eæe¸
ÿº¸®¹ μa ºÿo¹pe¢øa¸o ¯acæo åæå
íåp¯a μa o¹ÿaª½ýå.
! Oÿac¸oc¹!
³a μaóå¹a o¹ ¸apa¸øa¸åø ÿpeªå
åμ½pòa¸e¹o ¸a cø®a®½ åª
pa¢o¹å ÿo ºpeªa:
— åμ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø,
— åμña®a¼¹e cåñ®å ªå²eóå ce
ñac¹å ªa cÿpa¹ ªa ce ªå²a¹
å ªå¨a¹eæø¹ ªa åμc¹å¸e,
— åμaªe¹e ®ºÿ溸¨a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó ¸a
ªå¨a¹eæø, μa ªa ÿpeªo¹pa¹å¹e ÿºc®a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø
ÿo ¸e¸å¯a¸åe.
— cÿaμa¼¹e ªoÿ½æ¸å¹eæ¸å¹e
º®aμa¸åø μa ¢eμoÿac¸oc¹ o¹
ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø.
™pa¸cÿop¹åpa¸e
c ÿoªxoªøóo ÿpeoμ¸o
cpeªc¹o
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e!
¥peªå ¹pa¸cÿop¹åpa¸e:
— åμ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø,
— Åμaªe¹e ¢º®ca¹a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó.
— Åμña®a¼¹e ªå¨a¹eæø¹
ªa åμc¹å¸e.
„ ™pa¸cÿop¹åpa¼¹e ºpeªa ½pxº
åæå ½ ÿpeoμ¸o¹o cpeªc¹o
xopåμo¸¹aæ¸o ÿoæo²e¸åe.
„ ¥oªc娺pe¹e ºpeªa, ¹a®a ñe ªa
¸e ce ªå²å å ªa ¸e åμÿaª¸e.
¥oªª½p²a¸e
¥peªå cø®o åμÿoæμa¸e:
„ ¥poepe¹e ¸åo¹o ¸a ¯acæo¹o,
ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹ ªocåÿe¹e
¯acæo.
„ ¥poepe¹e c娺p¸oc¹¹a ¸a
¢oæ¹oå¹e c½eªå¸e¸åø, ÿpå
¸eo¢xoªå¯oc¹ ¨å μa¹e¨¸e¹e.
„ ¥poepe¹e ÿpeªÿaμ¸å¹e
c½op½²e¸åø.
¸å¯a¸åe!
å¸a¨å ¸a®æa¸ø¼¹e ºpeªa ¹a®a
ñe μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó ªa
e o¢½p¸a¹a ¸a¨ope, ¹a®a ñe
¨opåo¹o åæå ¯acæo¹o ªa ¸e
ÿpåñå¸ø¹ ÿopeªå ¸a ªå¨a¹eæø.
C¯aμa¸e
„ cåñ®å ªå²eóå ce å ½p¹øóå
ce ñac¹å c¯aμa¼¹e c æe®o
¯acæo.
¥oªª½p²a¸e ¸a ªå¨a¹eæø
„ å² ºÿ½¹a¸e¹o ¸a
ªå¨a¹eæø!
¥oªª½p²a¸e
¸å¯a¸åe!
Cÿaμa¼¹e ÿpeªÿåca¸åø¹a μa
ÿoªªp½²®a o¹ ºÿ½¹a¸e¹o ¸a
ªå¨a¹eæø. ®paø ¸a ceμo¸a
μa®apa¼¹e ºpeªa μa o¢c溲a¸e
å ¹ex¸åñec®å ÿpe¨æeª cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ.
Cæeª
cø®o
åμÿoæμa¸e
¥æa¸ μa ÿoªª½p²a¸e
¥oñåc¹a¸e ¸a c¹pa¸åñ¸å¹e
æa¼c¸å å ¸a å¸c¹pº¯e¸¹å¹e μa
®oÿae¸e
10
ñaca
25
ñaca
eª¸½² ceμo¸a:
„ ³a®apa¼¹e ºpeªa cÿeýåaæå-
μåpa¸ cepåμ μa ÿpe¨æeª
å ÿoªªp½²®a.
š®aμa¸åe
©pº¨å¹e pa¢o¹å ÿo o¢c溲a¸e¹o ¹pø¢a ªa ce ¸aÿpaø¹
c½o¹e¹c¹åe c ÿæa¸a μa
¹ex¸åñec®o o¢c溲a¸e.
50
ñaca
z
N
¥oª¯ø¸a ¸a ½μªºò¸åø íåæ¹½p )
C¯ø¸a ¸a ¯acæo¹o )
cæeª ÿpå- ÿpå ¸eo¢®æ÷ña¸e xoªå¯oc¹
¸a ceμo¸a
z
¥oñåc¹e¹e ½μªºò¸åø íåæ¹½p N)
P
100
ñaca
z
Q
z )
67
¡½æ¨apc®å
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
Cæeª
cø®o
åμÿoæμa¸e
¥æa¸ μa ÿoªª½p²a¸e
10
ñaca
25
ñaca
50
ñaca
C¯aμa¸e ¸a ªå²eóå¹e ce
å ½p¹øóå¹e ce ñac¹å
100
ñaca
cæeª ÿpå- ÿpå ¸eo¢®æ÷ña¸e xoªå¯oc¹
¸a ceμo¸a
z
¥oñåc¹a¸e ¸a μaÿaæå¹eæ¸å¹e
ceóå N)
z
¥oª¯ø¸a ¸a μaÿaæå¹eæ¸å¹e
ceóå O)
z
¥oñåc¹a¸e ¸a ½μªºò¸a¹a
oxæaªå¹eæ¸a cåc¹e¯a å ¸a
aºcÿºxa N)
z
z
¥poep®a ¸a ¸ac¹po¼®a¹a ¸a
c½eªå¸å¹eæø, ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹
pe¨ºæåpa¸e O)
z
¥poep®a ¸a ¸ac¹po¼®a¹a ¸a
®ap¢ºpa¹opa O)
z
¥oªoc¹pø¸e åæå ÿoª¯ø¸a ¸a
å¸c¹pº¯e¸¹å¹e, c ®oå¹o ce ®oÿae O)
z
¥oª¯ø¸a ¸a ®aÿañ®a¹a ¸a
peμepoapa
z
¥oª¯ø¸a ¸a ¨½p¸e¹o ¸a aºcÿºxa O)
z
N)
O)
P)
Q)
å² ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø
™aμå ªe¼¸oc¹ ce åμ½pòa ca¯o cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ
¥½pa¹a c¯ø¸a ¸a ¯acæo¹o ce ÿpaå cæeª 5 o¹pa¢o¹e¸å ñaca (h)
C¯ø¸a ¸a ¯acæo¹o ¸a ce®å 25 o¹pa¢o¹e¸å ñaca (h) ÿpå pa¢o¹a ÿpå ¹e²®o ¸a¹oapa¸e åæå ÿpå
åco®a ¹e¯ÿepa¹ºpa ¸a o®oæ¸a¹a cpeªa
¥oñåc¹a¸e
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e
c å¸c¹pº¯e¸¹å¹e, ®oå¹o
®oÿaø¹!
¥på ÿoñåc¹a¸e åμÿoæμa¼¹e
p½®aåýå.
¸å¯a¸åe!
¥oñåc¹a¼¹e ºpeªa cæeª cø®o
åμÿoæμa¸e. Heÿoñåc¹e¸åø¹ ºpeª
¯o²e ªa c¹a¸e ÿpåñå¸a μa
¯a¹epåaæ¸å å íº¸®ýåo¸aæ¸å
óe¹å.
¸å¯a¸åe!
He åμÿoæμa¼¹e ºpeªå μa
ÿoñåc¹a¸e c åco®o ¸aæø¨a¸e.
68
„ ¥oc¹ae¹e ºpeªa ½pxº
μªpaa, pa¸a, xopåμo¸¹aæ¸a
ÿo½px¸oc¹;
„ Æa¼c¸å¹e å ®oÿaeóå¹e
å¸c¹pº¯e¸¹å ÿoñåc¹a¼¹e
cæeª cø®o åμÿoæμa¸e c oªa
å ¨å ÿoªcºòaa¼¹e;
„ ©å¨a¹eæø ÿoñåc¹a¼¹e
c ÿapýaæ å ñe¹®a.
¥på¢åpa¸e ¸a ºpeªa
! Oÿac¸oc¹ o¹ e®cÿæoμåø
ÿpå ½μÿæa¯e¸øa¸e ¸a
åμÿape¸åø¹a o¹ ¨opåo¹o!
¥peªå ªa ÿpå¢epe¹e ºpeªa
åμÿpaμ¸e¹e peμepoapa ¸a
o¹®på¹o ÿoªxoªøó c½ª (å²
ÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¸a
ªå¨a¹eæø).
A®o ºpeª½¹ ¸ø¯a ªa ce åμÿoæμa
ÿoeñe o¹ eªå¸ ¯eceý, ¸aÿpå¯ep cæeª ®paø ¸a ceμo¸a:
„ ¥oª¨o¹e¹e ªå¨a¹eæø
(å² šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¸a ªå¨a¹eæø).
„ ¥oñåc¹e¹e ºpeªa.
„ ³a μaóå¹a o¹ p½²ªa
åμ¢½pòe¹e cåñ®å ¯e¹aæ¸å
ñac¹å c ¸aÿoe¸ ¯acæo ÿapýaæ
åæå ¨å ¸aÿp½c®a¼¹e c ¯acæo.
„ ¥på¢epe¹e ºpeªa ñåc¹o
å cºxo ÿo¯eóe¸åe.
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
¦apa¸ýåo¸¸å ºcæoåø
½ cø®a ª½p²aa ca aæ媸å
åμªaªe¸å¹e o¹ ¸aòe¹o
ªpº²ec¹o, c½o¹e¹¸o o¹
¸ocå¹eæø ¨apa¸ýåo¸¸å
ºcæoåø.
pa¯®å¹e ¸a ¨apa¸ýåo¸¸å¹e
ºcæoåø o¹c¹pa¸øa¯e ÿopeªå¹e ¸a aòåø ºpeª ¢eμÿæa¹¸o,
ªo®oæ®o¹o ¹e ce ª½æ²a¹ ¸a
ÿpo¢æe¯ c ¯a¹epåaæa åæå ¸a
ÿpoåμoªc¹e¸a ¨peò®a.
cæºña¼ ¸a ÿpo¢æe¯ c ºpeªa,
®oå¹o e o¢e®¹ ¸a ¨apa¸ýåo¸¸å¹e
ºcæoåø, ce o¢½p¸e¹e ®½¯
ÿpoªaaña åæå ®½¯ ¸a¼¢æåμ®o¹o ÿpeªc¹aå¹eæc¹o.
¡½æ¨apc®å
Ÿíop¯aýåø
μa ªå¨a¹eæø
¥poåμoªå¹eæø¹ ¸a ªå¨a¹eæø
ÿoe¯a o¹¨oop¸oc¹ μa
c½pμa¸å¹e c ªå¨a¹eæø
ÿpo¢æe¯å ÿo o¹¸oòe¸åe ¸a
¯oó¸oc¹¹a, åμ¯epa¸e¹o ¸a
¯oó¸oc¹¹a, ¹ex¸åñec®å ªa¸¸å,
ºc溨å å cepåμ. ¥oeñe å¸íop¯aýåø óe ¸a¯epå¹e o¹ªeæ¸o
ªoc¹aø¸a¹a ®¸å²®a ¸a
ÿpå¹e²a¹eæø/ÿoæμa¹eæø ¸a
ÿpoåμoªå¹eæø ¸a ªå¨a¹eæø.
¥o¯oó ÿpå
o¹c¹pa¸øa¸e
¸a ÿopeªå
! Oÿac¸oc¹ o¹ ¸apa¸øa¸e
ÿpå ÿºc®a¸e ÿo ¸e¸å¯a¸åe!
¥peªå åμ½pòa¸e ¸a ®a®å¹o
å ªa e pa¢o¹å ÿo ¹oμå ºpeª:
— åμ®æ÷ñe¹e ªå¨a¹eæø,
— Åμña®a¼¹e cåñ®å ªå²eóå ce
ñac¹å ªa cÿpa¹ ªa ce ªå²a¹
å ªå¨a¹eæø¹ ªa åμc¹å¸e.
— Åμaªe¹e ¢º®ca¹a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó.
¸å¯a¸åe!
¥o¸ø®o¨a ÿpo¢æe¯å¹e, ½μ¸å®¸aæå ÿpå pa¢o¹a¹a c ºpeªa,
å¯a¹ c½ce¯ ÿpoc¹o o¢øc¸e¸åe,
å ÿpåñå¸å¹e ¯o²e¹e ªa
o¹c¹pa¸å¹e ¢eμ ÿpo¢æe¯å ca¯å!
cæºña¼ ¸a c½¯¸e¸åe åæå ®o¨a¹o
å¯a¹e ªo®aμa¹eæc¹a μa cepåoμ¸a
ÿopeªa ÿo¹½pce¹e cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ.
¥oÿpa®å¹e åμ½pòa¼¹e ca¯o
cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ å ca¯o
c opå¨å¸aæ¸å peμep¸å ñac¹å.
¥opeªa
½μ¯o²¸a ÿpåñå¸a
O¹c¹pa¸øa¸e
©å¨a¹eæø¹
¸e μaÿaæa
Peμepoap½¹ e ÿpaμe¸.
Haÿ½æ¸e¹e peμepoapa.
³ac¹oøæo (åμe¹pøæo) ¨opåo.
Åμ¹oñe¹e μac¹oøæo¹o ¨opåo ÿoªxoªøó c½ª
¸a o¹®på¹o N). Haÿ½æ¸e¹e peμepoapa c ñåc¹o,
ÿpøc¸o å ¢eμoæo¸o ¨opåo.
©å¨a¹eæø¹ e c¹ºªe¸ å ¸e e ¸a¹åc¸a¹
c¯º®aña.
Ha¹åc¸e¹e c¯º®aña.
Æoc¹½¹ ¸a ¨aμ¹a ¸e e ÿoæo²e¸åe
«START», c½o¹e¹¸o ¸e e ÿoc¹ae¸
¸a ¯a®cå¯aæ¸å¹e o¢opo¹å.
¥oc¹ae¹e æoc¹a ¸a ¨aμ¹a ÿoæo²e¸åe
«START» — åμ¢epe¹e ¯a®cå¯aæ¸å o¢opo¹å.
¡º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó ¸e
e ÿoc¹ae¸a.
¥oc¹ae¹e ¢º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó
½pxº ceó¹a.
³aýaÿa¸a åæå ªeíe®¹¸a
μaÿaæå¹eæ¸a ceó.
¥oñåc¹e¹e μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó N).
¥oª¯e¸e¹e μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó O).
¥på μaÿaæa¸e ¸a c¹ºªe¸o ¸e
e ¸a¹åc¸a¹ μaÿaæå¹eæø.
Ha¹åc¸e¹e μaÿaæå¹eæø.
69
¡½æ¨apc®å
šÿ½¹a¸e μa e®cÿæoa¹aýåø ¯o¹op¸a ®oÿañ®a
¥opeªa
½μ¯o²¸a ÿpåñå¸a
©å¨a¹eæø¹
pa¢o¹å
¸epa¸o¯ep¸o.
Æoc¹½¹ ¸a c¯º®aña oóe e ¸a¹åc¸a¹.
½p¸e¹e æoc¹a ¸a c¯º®aña o¢pa¹¸o.
¡º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó
e ÿoc¹ae¸a xæa¢ao.
³a¹e¨¸e¹e ¢º®ca¹a ¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó.
³ac¹oøæo (åμe¹pøæo) ¨opåo.
¨opå¸a¹a cåc¹e¯a å¯a oªa åæå
¢o®æºýå.
Åμ¹oñe¹e μac¹oøæo¹o ¨opåo ÿoªxoªøó c½ª
¸a o¹®på¹o N). Haÿ½æ¸e¹e peμepoapa c ñåc¹o,
ÿpøc¸o å ¢eμoæo¸o ¨opåo.
O¹op½¹ μa ÿpoe¹pøa¸e ¸a
®aÿañ®a¹a ¸a peμepoapa e μaÿºòe¸.
¥oñåc¹e¹e ®aÿañ®a¹a ¸a peμepoapa.
½μªºò¸åø¹ íåæ¹½p e ¯p½ce¸.
ÿoñåc¹e¹e ½μªºò¸åø íåæ¹½p N).
¡ºýå ÿp½c¹ ÿpeña¹ ¸a ®oÿaeóå¹e
å¸c¹pº¯e¸¹å ªa ce ªå²a¹.
Cÿpe¹e ªå¨a¹eæø å åμaªe¹e ¢º®ca¹a ¸a
μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó. ¥oñåc¹e¹e ®oÿaeóå¹e
å¸c¹pº¯e¸¹å.
ůa paμxæa¢e¸å ¢oæ¹oe åæå
帹oe.
¥oª¯e¸e¹e ¢oæ¹oe¹e åæå 帹oe¹e,
ÿoªcåæe¹e ¢oæ¹oe¹e c òa¼¢å.
±åæo¹o ¸a c½eªå¸å¹eæø ¸e
e ÿpaåæ¸o pe¨ºæåpa¸o.
±åæo¹o ¸a c½eªå¸å¹eæø ¹pø¢a ªa ce
pe¨ºæåpa O).
Xæa¢a åæå c®½ca¸ ®æå¸oåªe¸
pe¯½®.
¥oª¯e¸e¹e ®æå¸o媸åø pe¯½® O).
Xæa¢a åæå åμ®påe¸ ®oÿaeó
å¸c¹pº¯e¸¹.
eª¸a¨a cÿpe¹e ªå¨a¹eæø å åμaªe¹e ¢º®ca¹a
¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó. ¥oª¯e¸e¹e ÿopeªe¸å¹e ñac¹å.
ůa paμxæa¢e¸å ¢oæ¹oe åæå
帹oe.
eª¸a¨a cÿpe¹e ªå¨a¹eæø å åμaªe¹e ¢º®ca¹a
¸a μaÿaæå¹eæ¸a¹a ceó. ³a¹e¨¸e¹e 帹oe¹e
åæå ÿoª¯e¸e¹e ¢oæ¹oe¹e.
špeª½¹ ¸e
®oÿae.
¥pe®aæe¸o
¨oæe¯å
å¢paýåå.
N
O
)
)
70
O¹c¹pa¸øa¸e
å² ºÿ½¹a¸e¹o ¸a ªå¨a¹eæø
™aμå ªe¼¸oc¹ ce åμ½pòa ca¯o cÿeýåaæåμåpa¸ cepåμ
Kasutusjuhend Mullafreeside
Sisukord
Teie ohutuse tagamiseks . . . . 71
Lahtipakkimine/paigaldamine 72
Enne esimest korda kasutamist 72
Kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . 72
Transportimine . . . . . . . . . . . . 74
Hooldus/puhastamine. . . . . . . 74
Hoiustamine. . . . . . . . . . . . . . . 75
Müügigarantii. . . . . . . . . . . . . . 75
Teave mootori kohta . . . . . . . . 76
Tegevusjuhis rikete leidmiseks 76
Teave andmeplaadil
Need andmed on väga olulised
hilisemaks identifikatsiooniks
seadme varuosade tellimisel
ning klienditeenindusele.
Andmeplaadi leiate mootori
juurest.
Kandke kõik andmed, mis on
kirjas seadme andmeplaadil,
väljale (joon. 7).
Need ja seadme muud andmed
leiate eraldi CEvastavusavaldusest, mis on
käesoleva kasutusjuhendi
koostisosa.
Kasutusjuhendis kirjeldatakse
erinevaid mudeleid. Mudelite
tähistused on:
Tüüp 1
Töölaius
kuni 61 cm
tüüp 2
Töölaius
40 cm
Teie ohutuse
tagamiseks
Seadme sihipärane
kasutamine
Seade on ette nähtud ainult
– mullafreesina mulla segamiseks
ja kobestamiseks maja ümber
katmikaladel ja koduaedades
– käesolevas kasutusõpetuses
antud kirjelduste ja
ohutusjuhendite kohaselt.
Igasugune muu kasutamine on
mittesihipärane.
Eesti
Tootja ei vastuta seadme
mittesihipärase kasutamise või
omavolilise muutmise tagajärjel
tekkinud kahju eest. Kasutaja
vastutab kolmandatele isikutele ja
nende varale tekitatud kahju eest.
Üldised ohutusjuhised
Lugege selle seadme kasutajana
see kasutusjuhend enne esimest
kasutamist hoolikalt läbi.
Tegutsege selle järgi ja hoidke
see edaspidise kasutuse või uue
omaniku tarvis alal.
Isikud, kes seadmega töötavad,
ei tohi olla narkootiliste ainete,
nt alkoholi, uimastite või ravimite
mõju all.
Alla 16-aastastel isikutel on
seadmega töötamine keelatud,
kohalikud eeskirjad võivad
reguleerida seadme kasutaja
minimaalset vanust.
Kontrollige, et ohualas ei oleks
inimesi, eriti aga lapsi ja loomi.
Kandke töötamisel kaitsekindaid,
kaitseprille, kinniseid
kaitsejalatseid ja vastu keha
liibuvaid riideid.
Ärge kunagi tankige seadet
kinnistes ruumides, kui mootor
töötab või on veel kuum.
Ärge kunagi laske mootoril
kinnistes ruumides töötada.
Hoida käed ja jalad ning riided
seadme pöörlevatest ja
kuumadest osadest eemal.
Vahetage kahjustunud väljalase,
paak või paagi kaas välja.
Kasutage seadet ainult tehniliselt
korras seisundis.
Kontrollige enne kasutamist,
kas tööseadised, kinnituspoldid,
turvaseadised pole kulunud või
kahjustunud.
Kulunud või kahjustunud osad
lasta spetsiaalses töökojas välja
vahetada.
Varuosad peavad vastama tootja
poolt kindlaks määratud nõuetele.
Seepärast kasutage ainult
originaalvaruosi või tootja poolt
heakskiidetud varuosi.
Lülitage mootor välja ja
eemaldage süüteküünla pistik,
kui te
– seadmega ei tööta või
– lahkute seadme juurest.
Hoiustage seadet ja kütust
– süüteallikatest (sädemetest,
leekidest) kaugel ja
– lastele kättesaamatus kohas.
Enne kui viite seadme kinnisesse
ruumi, laske mootoril maha
jahtuda.
Laske seadet remontida ainult
spetsiaalses töökojas.
Enne kõiki töid seadme
juures:
Et end seadme juures tööde
(nt hooldus- ja seadistustööd)
teostamisel ja seadme
transportimisel (tõstmisel või
kandmisel) mitte vigastada,
– seisata mootor,
– oodata, kuni kõik liikuvad osad
on täielikult seiskunud ja mootor
maha jahtunud,
– eemaldada mootoril
süüteküünla pistik, et takistada
mootori tahtmatut käivitumist,
– Pidada kinni täiendavatest
ohutusjuhistest, mis on kirjas
mootori käsiraamatus.
Turvaseadised
Joon. N (juhendi alguses)
Turvaseadised on teie ohutuse
tagamiseks ning peavad olema
alati töökorras. Te ei tohi
turvaseadiseid eemaldada,
nende konstruktsiooni muuta ega
funktsiooni eirata.
Sidurihoob (2)
Seade ning tööseadis seiskuvad
koheselt, kui kasutaja laseb selle
juhtkäepideme (kas tahtlikult
või tahtmatult) lahti.
Kaitsekate (5)
Kaitseb nt üles paiskuvate kivide
või mullakamakate eest.
71
Eesti
Kasutusjuhend Mullafreeside
Seadmel olevad sümbolid
Seadme küljes on ohutus- ja
hoiatusjuhised, mis on kujutatud
sümbolite või piktogrammidega.
Üksikutel sümbolitel on järgmine
tähendus:
!
Tähelepanu! Enne
kasutamist lugeda
kasutusjuhendit!
Vigastusoht
pöörlevate osadega.
Hoida käed ja jalad
pöörlevatest osadest
eemal.
Hoidke need sümbolid seadmel
alati hästi loetavana.
Sümbolid
kasutusjuhendis
Käesolevas kasutusjuhendis
kasutatud sümbolid tähistavad
ohtusid või olulisi nõuandeid.
Sümbolite tähendused:
! Oht
Viitab ohtudele, mis on seotud
kirjeldatud tegevusega ning mis
võivad ohustada inimesi.
Tähelepanu
Viitab ohtudele, mis on seotud
kirjeldatud tegevusega ning
millega võib kaasneda seadme
kahjustamine.
Nõuanne
Tähistab olulist informatsiooni
ja nõuandeid kasutamiseks.
Lahtipakkimine/
paigaldamine
Tähelepanu
Kahjustunud kaablikimbud
põhjustavaid häireid seadme töös.
Seadme lahtipakkimisel jälgige, et
kaableid ei muljutaks ega murtaks
kokku.
Kontrollige lahtipakkimisel kõik
osad üle.
72
Kasutusjuhendi lõpus või lisalehel
on pildid, mis näitavad, kuidas
seadet kokku monteerida.
Enne esimest korda
kasutamist
Tähelepanu
Transpordist tingituna ei ole
tarnimisel seadmes mootoriõli.
Sellepärast tuleb enne esmakordset
kasutamist mootoriõli sisse kallata
(vt eraldi mootori käsiraamatut).
Kasutamine
Vt ka nõuandeid mootori
käsiraamatus.
Sügavuspiiraja
Joon. 6
Mida sügavamale pinnasesse
sügavuspiiraja (1) tungib, seda
sügavamalt ja aeglasemalt seade
kobestab. Sissetungimissügavust
saab reguleerida juhtkäepideme
langetamise või tõstmisega.
Transportimisratta
seadistamine
Transportimisratas (7) on tehases
seadistatud nii, et seade on
puhkeseisundis horisontaalselt.
Kobestamiseks tuleb ratas üles
tõsta.
Kobestamiseks
Joon. 5
„ Tõmmata ratta hoidjat (^)
ja vajutada üles, kuni see
fikseerub kobestamise asendis.
„ Kontrollida fikseerumist.
Transportimiseks
Joon. 4
„ Tõmmata ratta hoidjat (^) ja
vajutada alla, kuni see fikseerub
transportimise asendis.
„ Kontrollida fikseerumist.
Juhtkäepideme
seadistamine
Kõrguse seadistamine
(sõltub mudelist)
Joon. 1
„ Eemaldada mutrid/kruvid (3).
„ Seada juhtkäepide soovitud
kõrgusele.
„ Paigaldada mutrid/kruvid (3)
tagasi ja keerata kinni.
Töölaiuse seadistamine
(ainult tüüp 1)
Joon. 2
! Vigastusoht
Enne nugade seadistamist
– seisake mootor;
– Oodake, kuni kõik liikuvad osad
on seiskunud ja mootor on
maha jahtunud.
– eemaldage süüteküünla pistik;
Olge töötamisel ettevaatlik.
Nugade monteerimise või
eemaldamisega saab valida kolme
töölaiust.
Töölaius cm-s
56 *)
61
33
Otstarve
Kobestamine
Kultiveerimine
*) Tehaseseade
„ Laius 61 cm (B): võtta
vedruklamber (2) ja polt (3)
lahti, tõmmata mõlemad
välimised nugade paarid kuni
välimiste aukudeni ning
fikseerida poldi ja
vedruklambriga.
„ Laius 33 cm (C): võtta
vedruklamber (2) ja polt (3)
lahti, võtta mõlemad välimised
nugade paarid maha.
Nõuanne
Tüübil 2 ei saa kobestamise laiust
reguleerida.
Kasutusjuhend Mullafreeside
Tankimine ja õlitaseme
kontrollimine
! Plahvatus- ja tuleoht
Tankige seadet ainult vabas õhus,
lisage kütust ainult siis, kui mootor
on seisatud ning maha jahtunud.
Ärge suitsetage tankimise ajal.
Ärge pange paaki kunagi ääreni täis.
Kui kütust valgub üle ääre, laske
kütuseaurudel haihtuda, enne kui
käivitate seadme.
Kütust hoiustage ainult selleks
ettenähtud sobivas mahutis.
„ Tankida normaalset, pliivaba
bensiini.
„ Kontrollida õlitaset. (vt mootori
käsiraamatut).
Mootori käivitamine
Joon. 1
Vt ka nõuandeid mootori
käsiraamatus.
! Oht
Kontrollige, et seadme läheduses
ei viibi kedagi.
Käivitamisel võtke sisse kindel
tööasend.
Käivitage mootorit ainult vabas õhus.
Seadistused enne mootori
käivitamist
„ Kontrollida kütuse taset paagis
ja õlitaset, vajadusel lisada
kütust ning õli (vaata mootori
käsiraamatut).
„ Avada bensiinikraan
(sõltub mudelist).
„ Ühendada süüteküünla
pistik (6).
Enne külma mootoriga
käivitamist
Õhuklapiga
seadmetel:
„ seada gaasihoob (1) pq^oqL
peale
îá
„ panna õhuklapi hoob mootori
juures (sõltub mootori tüübist,
vaata mootori käsiraamatut)
asendisse `elhbL
ja
gaasihoob
/ã~ñ peale.
Eesti
Ilma õhuklapita seadmetel
(sõltub mudelist):
„ Vajutada 3–5 korda tugevalt
kütusepumbale (vaata mootori
käsiraamatut) ja seada
gaasihoob
/ã~ñ peale.
Enne sooja mootoriga
käivitamist
„ Seada gaasihoob
/ã~ñ
peale.
Mootori käivitamine
„ Hoida käega kergelt
juhtkäepidemest kinni ja
tõmmata aeglaselt starteri
nöörist (4), kuni on tunda
vastupanu, siis tõmmata kiiresti
ja tugevalt lõpuni. Starteri nööri
ei tohi hooga lahti lasta, vaid
tuleb aeglaselt sisse lasta.
„ Kui mootor töötab
– Seada õhuklapp tagasi
(sõltub mootori tüübist, vaata
mootori käsiraamatut).
– Seada gaasihoob (1) soovitud
pöörete peale:
= kõrge pöörete arv
= madal pöörete arv
Seisata mootor
Joon. 1
„ seada gaasihoob asendisse
/ëíçéé.
„ Sulgeda bensiinikraan
(sõltub mudelist).
Seadmega töötamine
! Vigastusoht
Ärge lubage ohualasse inimesi,
eriti aga lapsi.
Kasutage seadet ainult töökorras
seisundis.
Vältige lahtist tuld, sädemeid ning
ärge suitsetage töö ajal.
Kontrollige üle territoorium, kus
hakatakse seadmega töötama ning
eemaldage kõik esemed, mis võivad
seadmele ette jääda ning mida
seade võib üles paisata.
Töötage seadmega ainult piisava
valgustuse käes, aeglaselt ning
ettevaatlikult. Ärge kobestage
kraavide ja kallaste lähedalt.
Juhtkäepidemetega ette antud
vahekaugusest pöörlevate osadeni
tuleb kinni pidada.
Ärge pange kunagi käsi ega jalgu
pöörlevate osade alla ega juurde.
Ärge tõstke ega kandke kunagi
seadet, kui mootor töötab.
Enne seadme ülekontrollimist,
seadistamist, puhastamist või
seadme juures tööde alustamist
seisake mootor ja eemaldage
mootoril süüteküünla pistik.
! Järskudel nõlvadel võib
seade ümber paiskuda ja te
võite end vigastada.
Töötage aeglaselt ja ettevaatlikult,
eriti ettevaatlik olge sõidusuuna
muutmisel.
Sõitke alati ainult diagonaalselt läbi
nõlva, mitte kunagi üles ja alla.
Jälgige pidevalt, et teel ei oleks
mingeid takistusi, ärge kobestage
kivirahnude lähedalt.
Ärge kobestage nõlvadel kaldega
üle 20 %.
! Tuleoht
Hoidke mootor ja summuti taimede
osadest ning välja jooksnud õlist
puhtad.
Tööajad
Pidage kinni seadme
kasutamiseks kehtestatud
siseriiklikest/kommunaalsetest
eeskirjadest (teavet annab pädev
ametkond).
Kobestamine
Tähelepanu
Seadmele või tööpiirkonnas
tekkida võivad kahjustused.
Ärge töödelge pinnast, kuhu on
paigaldatud gaasi-, elektri- või muid
sarnaseid juhtmed.
Ärge minge puudele liiga lähedale,
seade võib puujuuri vigastada.
Ärge töödelge läbiniiskunud pinnast;
tööseadis võib mullakamakaid üles
visata.
Kui tööseadis läheb vastu mingit
eset (nt kivi), tuleb mootor kohe
peatada ja kontrollida, ka seade pole
viga saanud.
73
Eesti
Mitu korda astmeline sügavalt
kobestamine annab kõige parema
töötulemuse. Nii töödeldakse
eelnevalt laotatud kompost kõige
paremini mulla sisse. Kui saak on
koristatud, segatakse järele
jäänud taimede osad mullaga.
„ Kobestamise sügavus valida
sõltuvalt pinnase omadustest.
Kõva pinnase puhul minna
astmeliselt sügavamale.
„ Seada transportimisratas (7)
kobestamise asendisse
(vaata ”Transportimisratta
seadistamine”)
„ Käivitada mootor (vt ”Mootori
käivitamist”)
„ Tõmmata/suruda sidurihoob (2)
vastu käepidet ja hoida kinni.
„ Töösügavust ja kiirust saab
reguleerida juhtkäepideme
langetamise või tõstmisega:
langetamine töötleb sügavamalt
ja aeglasemalt ning vastupidi.
„ Pind töödelda risti läbi
(vt joon. 3).
Kultiveerimine
„ Et mitte kahjustada juurestikku
ja kultuurtaimi, valida väiksem
töösügavus.
Seadme seiskamine
Joon. 1
„ Vabastada sidurihoob (2).
„ seada gaasihoob asendisse
/ëíçéé .
„ Sulgeda bensiinikraan
(sõltub mudelist).
Kasutusjuhend Mullafreeside
Transportimine
Sõitmine
Manööverdamiseks/uude kohta
sõitmiseks tohib masinaga sõita
ainult siis, kui sinna on vaid
natukene maad.
„ Seada transportimisratas
transportimise asendisse
(joon. 4).
„ Tõsta juhtkäepide üles, nii et
tööseadis ei puutu enam vastu
maad.
„ Lükata seadet ettevaatlikult.
Sobiva sõidukiga
transportimine
! Vigastusoht
Enne transportimist:
– seisake mootor;
– eemaldage süüteküünla pistik;
– oodake, kuni mootor on maha
jahtunud.
„ Seadet tuleb sõidukil või
sõidukis transportida
horisontaalasendis.
„ Kinnitada seade veeremise
või libisemise vastu.
Hooldus/puhastamine
! Oht
Et vältida vigastusi tööde teostamisel
seadme juures
– seisata mootor,
– oodata, kuni kõik liikuvad osad
on täielikult seiskunud ja mootor
on maha jahtunud,
– eemaldada mootoril
süüteküünla pistik, et takistada
mootori tahtmatut käivitumist,
– pidada kinni täiendavatest
ohutusjuhistest, mis on kirjas
mootori käsiraamatus.
Tähelepanu
Kallutage seadet nii, et süüteküünal
jääks üles ning kütus või õli ei saaks
mootorit rikkuda.
74
Hooldus
Tähelepanu
Pidage kinni mootori käsiraamatus
kirjas olevatest hoolduseeskirjadest.
Laske seade hooaja lõpus
spetsialistil üle kontrollida.
Tähelepanu
Keskkonna ohustamine
mootoriõliga
Viige õlivahetusel saadud vana õli
ettenähtud kogumispunkti või
jäätmekäitusettevõttesse.
Hooldustööd
Enne iga kasutamist
„ Kontrollida õlitaset,
vajadusel lisada.
„ Kontrollida üle, kas
kruviühendused on korralikult
kinni. Vajadusel pingutada.
„ Kontrollida üle turvaseadmed.
Määrimine
„ Määri kõiki liikuvaid ning
pöörlevaid osi kergõliga.
Mootori hooldustööd
„ Vaata mootori käsiraamatut.
Kord hooaja jooksul
„ Laske seade spetsiaalses
töökojas üle kontrollida ja
hooldada.
Nõuanne
Muid hooldustöid teha järgneva
hooldusplaani järgi.
Kasutusjuhend Mullafreeside
Eesti
.
Vastavalt
kasutusele
Hooldusplaan
Külgplaatide ja tööseadise
puhastamine
10 h
25 h
50 h
100 h
Hooaja Vastavalt
lõpus
kasutusele
z
Puhastada õhufilter N)
z
N
z
Õhufiltri väljavahetamine )
P
Q
z )
Õlivahetus )
z
Liikuvate ja pöörlevate osade
määrimine
Süüteküünalde puhastamine N)
z
O
z
Süüteküünalde vahetada laskmine )
Õhkjahutussüsteemi ja summuti
puhastamine N)
z
z
Siduri seadistuse kontrollimine,
vajadusel reguleerimine O)
z
Karburaatori seadistuse kontrollida
laskmine O)
z
Tööseadise teritada või vahetada
laskmine O)
z
Paagikorgi vahetamine
z
Summuti vahetada laskmine
N)
O
)
P
)
Q
)
O)
z
Vaata mootori käsiraamatut
Neid töid lasta teostada ainult spetsiaalses töökojas
Esimene õlivahetus 5 töötunni (h) järel
Suurema koormuse korral või kõrgetel keskkonnatemperatuuridel õlivahetus iga 25 töötunni (h) järel
Puhastamine
! Tööseadis võib tekitada
vigastusi
Kandke puhastamisel töökindaid.
Tähelepanu
Puhastage seade alati pärast tööd.
Seadme puhastamata jätmise
tagajärjel tekivad materjalikahjustused ja tööhäired.
Tähelepanu
Ärge kasutage kõrgsurvepesurit.
„ Asetada seade tugevale,
tasasele ja horisontaalsele
pinnale.
„ Plaadid ja tööseadis puhastada
pärast iga kasutust veega ning
kuivatada.
„ Mootor puhastada lapi ja
harjaga.
Hoiustamine
! Ettevaatust plahvatusoht,
kütuseaurud võivad süttida
Enne seadme hoiustamist
tühjendage kütusepaak vabas õhus
sobivasse anumasse (vt Mootori
käsiraamatut).
Kui seadet ei kasutata kauem
kui kuu aega, nt kui hooaeg on
lõppenud:
„ tuleb mootori juures teha
vastavaid ettevalmistusi
(vt Mootori käsiraamatut);
„ puhastada seade;
„ pühkida roostetamise eest
kaitseks kõik metallosad üle
õliga niisutatud lapiga või
pihustada õliga;
„ hoiustada seadet puhtas ja
kuivas ruumis.
Müügigarantii
Igas riigis kehtivad meie äriühingu
või importööri poolt väljastatud
garantiitingimused.
Häireid kõrvaldame teie seadmel
garantiiteenuste raames tasuta,
kui põhjuseks on materjali- või
tootmisviga. Garantiijuhtumi puhul
pöörduge palun seadme müüja
või lähima filiaali poole.
75
Eesti
Kasutusjuhend Mullafreeside
Teave mootori kohta
Mootori tootja vastutab kõigi
mootori võimsusega, võimsuse
mõõtmisega ja teenindamisega
seotud probleemide eest.
Põhjalikumat teavet lugege palun
kaasas olevast mootori tootja
kasutusjuhendist.
Probleem
Mootor ei
käivitu.
Mootor
töötab
ebaühtlaselt
(turtsub).
Seade ei
kobesta.
Tegevusjuhis rikete
leidmiseks
! Vigastusoht mootori
tahtmatust käivitumisest
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor;
– Oodake, kuni kõik liikuvad osad
on täielikult seiskunud ja mootor
maha jahtunud.
– eemaldage süüteküünla pistik;
Võimalikud põhjused
Kütusepaagis ei ole kütust.
Saastunud kütus.
Mootor on külm, õhuklappi ei ole
aktiveeritud
Gaasihoob ei ole asendis ”START”
või maksimaalse pöörete arvu peal.
Süüteküünla pistik ei ole ühendatud.
Süüteküünal on määrdunud või
defektne.
Kütusepumpa ei lülitatud külmstardil
sisse.
Seada õhuklapp tagasi.
Süüteküünla pistik on nõrgalt
ühendatud.
Saastunud kütus.
Vesi või mustus toitesüteemis.
Õhutusava kütusepaagi korgis on
ummistunud.
Õhufilter on määrdunud.
Mullakamarad takistavad tööseadise
pöörlemist.
Poldid või kruvid on lahti.
Siduritrossi seadistus pole õige.
Kiilrihm on lõtv või rebenenud.
Vibreerib liiga Tööseadis on lahti või kõver.
tugevalt.
Poldid või kruvid on lahti.
N
O
)
)
76
Tähelepanu
Tihti on seadmel esineda võivatel
riketel võrdlemisi lihtne põhjus, mida
saab kasutaja edukalt kõrvaldada ka
iseseisvalt.
Kahtluste korral või kui
kasutusjuhendis on nii soovitatud,
tuleb aga pöörduda
remonditöökotta.
Remonti laske teostada ainult
spetsiaalses töökojas, kasutada
ainult originaalvaruosi.
Lahendus
Täita kütusepaak.
Lasta saastunud kütus vabas õhus sobivasse
mahutisse N). Täita kütusepaak puhta, värske
pliivaba kütusega.
Aktiveerida õhuklapp.
Seada gaasihoob asendisse ”START” –
reguleerida maksimaalne pöörete arv.
Ühendada süüteküünla pistik süüteküünlaga.
Puhastada süüteküünal N).
Defektne süüteküünal lasta välja vahetada O).
Lülitada kütusepump sisse.
Seada õhuklapp tagasi.
Kinnitada süüteküünla pistik kõvasti.
Lasta saastunud kütus vabas õhus sobivasse
mahutisse N). Täita kütusepaak puhta, värske
pliivaba kütusega.
Puhastada kütusepaagi kork.
Puhastada õhufilter N).
Seisata mootor ja eemaldada süüteküünal.
Puhastada tööseadis.
Vahetada polt välja ja kinnitada vedruklambriga.
Lasta seadistada siduritrossi O).
Lasta kiilrihm välja vahetada O).
Seisata kohe mootor ja eemaldada süütepistik.
Kahjustunud osad vahetada välja.
Seisata kohe mootor ja eemaldada süütepistik.
Keerata kruvid kinni või vahetada poldid välja.
Vaata mootori käsiraamatut
Neid töid lasta teostada ainult spetsiaalses töökojas
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Turinys
Js saugumui. . . . . . . . . . . . .
Išpakavimas/sumontavimas . .
Prieš naudojantis pirm kart .
Valdymas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportavimas . . . . . . . . . . .
Priežira/valymas . . . . . . . . . .
Nenaudojamo agregato
laikymas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantija. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacija apie varikl. . . . . . .
Trikdži ir gedim pašalinimas
77
78
78
78
80
80
81
82
82
82
Duomenys skydelyje
Šie duomenys labai svarbs
vlesniam agregato identifikavimui užsakant atsargines dalis ir
atliekant darbus specializuotame
servise.
Agregato skydelis yra šalia
variklio.
rašykite visus duomenis,
esanius šiame tipiniame prietaiso
skydelyje, laukel (7 pav.).
Šiuos ir kitus duomenis Js rasite
atskirame CE Standart atitikimo
deklaracijos lape, kuris yra šios
naudojimo instrukcijos sudtin
dalis.
Šioje instrukcijoje rašoma apie
vairius modelius. Modeliai
pažymti taip:
Tipas 1
Darbinis plotis
iki 61 cm.
tipas 2
Darbinis plotis
40 cm.
Js saugumui
Tinkamai dirbkite su
agregatu
Šis agregatas skirtas naudoti
– kaip motorinis kauptukas
perkasti ir supurenti sodo ir
želdini žem
sode prie nam
arba laisvalaikio praleidimo
sklypuose.
– laikantis instrukcijoje esani
darbo ir saugos nurodym.
Bet koks kitoks panaudojimas yra
naudojimas ne pagal paskirt!
Jei agregatas naudojamas ne
pagal paskirt arba daromi kokie
nors nesankcionuoti konstrukcijos
pakeitimai, gamintojo garantiniai
sipareigojimai nebegalioja.
Naudotojas atsakingas už žal,
kuri gali bti padaryta naudojantis
agregatu kitiems asmenims ir j
turtui.
Bendri saugos nurodymai
Jei Js naudosits šiuo agregatu,
prieš pirm kart dirbant atidžiai
perskaitykite instrukcij.
Pasidkite j saugiai, kad prireikus
ar keiiantis savininkui ja vl
galima bt pasinaudoti.
Asmenys, kurie naudojasi
purentuvu, negali bti takojami
svaigij medžiag, toki kaip
alkoholis, narkotikai arba vaistai.
Neleiskite naudotis agregatu
asmenims, jaunesniems negu
16 met (kai kuriose vietovse
statym numatyta žemutin
amžiaus riba gali bti kitokia).
Pašaliniai asmenys ir ypa vaikai,
taip pat naminiai gyvnai turi bti
atokiau nuo pavojingos zonos.
Dirbdami avkite apsauginius
batus, naudokits apsauginiais
akiniais ir dvkite priglundanius
drabužius.
Nepildykite bako kuru uždarose
patalpose, veikiant varikliui arba
jei variklis dar karštas.
Niekuomet neleiskite varikliui
veikti uždarose patalpose.
Drabuži ar kno dali
nepriartinkite prie besisukani
ar karšt variklio dali.
Pakeiskite apgadint išmetimo
vamzd, bakel ir bakelio dangtel.
Purentuvu naudokits tik jam
esant techniškai nepriekaištingos
bkls.
Kiekvien kart, prieš naudodami
purentuv, patikrinkite, ar
nenudil
purenimo instrumentai,
tvirtinimo pirštai bei
nesusidvjusi apsaugin ranga.
Lietuviškai
Nudilusias arba apgadintas
detals yra keiiamos tik
specializuotose dirbtuvse.
Atsargins detals privalo atitikti
gamintojo nustatytus reikalavimus. Naudokite tik originalias
atsargines detales arba gamintojo
silomas atsargines detales.
Išjunkite varikl ir ištraukite žvaks
kištuk, jei:
– nebedirbate agregatu arba
– nueinate nuo agregato.
Agregat ir kur laikykite saugioje
vietoje
– atokiau nuo ugnies židini
(kibirkši, liepsnos)
– neprieinamoje vaikams vietoje.
Leiskite varikliui atvsti, prieš j
pasiddami uždaroje patalpoje.
Remontuoti agregat paveskite
tik specializuotoms serviso
dirbtuvms.
Prieš k nors darydami
agregatui
Nordami apsisaugoti nuo
sužeidim, kuriuos gali sukelti
šis purentuvas, prieš atlikdami
darbus (pvz. remonto ir priežiros
bei purentuvo reguliavimo
darbus), ir transportuodami
(keliant arba nešant) privalote:
– išjungti varikl,
– palaukti, kol visos judanios
purentuvo detals sustos ir
atauš variklis,
– ištraukti iš variklio uždegimo
žvaks kištuk, kad
užkirstumte keli netyiniam
variklio paleidimui,
– laikytis papildom darbu su
varikliu saugos instrukcij
nurodym.
Saugos taisai
N pav. (Atlenkiama viršutinio
viršelio dalis)
Saugos taisai skirti apsaugoti jus
ir turi bti visuomet veikiantys.
Neleistina juos pašalinti, pakeisti
arba apsieiti be j.
77
Lietuviškai
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Sankabos svertelis (2)
Agregatas ir purenimo taisas
tutuojau sustoja, jei valdantis
agregat asmuo atleidžia ši
svirtel
(specialiai ar netyia).
Apsauga nuo smgio (5)
Apsaugo nuo sviedžiam daikt,
pvz., akmen ir grumst.
Simboliai ant agregato
vairiose agregato vietose yra
saugos nurodymai ir perspjimai,
išreikšti simboliais ar piktogramomis. Simboli reikšm yra
tokia:
!
Dmesio!
Prieš purentuv
paleidžiant
eksploatacij
btina perskaityti
naudojimo
instrukcij!
Sužeidimo
besisukaniomis
dalimis pavojus.
Rankos ir kojos turi
bti atokiau nuo
besisukani dali.
Šiuos simbolius laikykite
purentuve matomoje vietoje.
Simboliai šioje
instrukcijoje
Šioje purentuvo naudojimo
instrukcijoje yra pateikiami
simboliai, kurie pažymi pavojus
arba svarbius nurodymus.
ia pateikiami simboli reikšmi
paaiškinimai:
! Pavojus
Jums yra nurodomi pavojai, kurie yra
susij su apibdinama veikla, kuri
vykdant kyla pavojus asmen
sveikatai.
Dmesio
Jums yra nurodomi pavojai, kurie yra
susij su vykdoma veikla ir gali sukelti
prietaiso apgadinimus.
Nurodymas
Pažymi svarbi informacij ir
naudojimo patarimus atvejais.
78
Išpakavimas/
sumontavimas
Dmesio
Pažeisti kabeliai slygoja neteising
agregato eksploatacij.
Išpakuodami agregat pasistenkite
nelankstyti ir neužspausti kabeli.
Patikrinkite, ar yra visos dalys.
Naudojimo instrukcijos pabaigoje
arba atskirame lape prietaiso
montavimas pavaizduotas
paveiksliukuose.
Prieš naudojantis
pirm kart
Dmesio
Dl transportavimo slyg
agregatas tiekiamas be variklio
alyvos. Prieš pirm kart
naudojantis, varikl pilkite alyvos
(žir. atskir variklio instrukcij).
Valdymas
žir. taip pat nurodymus
variklio instrukcijoje.
Gylio atrama
6 pav.
Kuo giliau gylio atrama (1) sminga
žem
, tuo giliau ir liau dirba
purentuvas. smigimo žem
gylis
reguliuojamas pakeliant arba
palenkiant valdymo svirtel
.
Purentuvo rato
sureguliavimas
Purentuvo ratas (7) monje
sureguliuojamas taip, kad
renginys ramybs bsenoje
stovt horizontalioje padtyje.
Prieš paleidžiant purentuv dirbti
eksploatacijos režimu, jo rat
reikia perstatyti viršutin
pozicij.
Purenimas
5 pav.
„ rato laikikl (^) reikia traukti ir
spausti virš, kol jis pateks
kaupimo režimo padt,
„ patikrinkite, ar teisingai ratas
pateko kaupimo režimo padt.
Transportavimas
4 pav.
„ rato laikikl (^) reikia traukti ir
spausti žemyn, kol jis pateks
transportavimo režimo padt,
„ patikrinkite, ar teisingai ratas
pateko transportavimo režimo
padt.
Vedimo skersinio
reguliavimas
Aukšio nustatymas
(priklausomai nuo modelio)
1 pav.
„ atsukti veržles/varžtus (3),
„ Sureguliuokite reikiam vedimo
skersinio aukšt.
„ Veržles/varžtus (3) vl sukti ir
priveržti.
Purenimo ploio
sureguliavimas
(tik 1-ajam tipui)
2 pav.
! Susižeidimo pavojus
Prieš reguliuodami purenimo peilius
– Išjunkite varikl.
– Palaukite, kol visos judanios
detals sustos ir atauš varikis,
– Ištraukite žvaks kištuk.
Dirbkite atsargiai.
Perstatydami ar nuimdami
purenimo peilius, galite
sureguliuoti tris purenimo ploio
dydžius.
Purenimo
plotis cm
56 *)
61
33
Tikslas
Purenimas
Kultivavimas
*) Sureguliavimas gamykloje
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
„ 61 cm plotis (B): atpalaiduokite
spyruoklinius kištukus (2) ir
varžtus (3), abi išorines peili
poras nutraukite iki išorini
kiaurymi ir vl užfiksuokite
varžtais ir spyruokliniais
kištukais.
„ 33 cm plotis (C): atpalaiduokite
spyruoklinius kištukus (2) ir
varžtus (3), abi išorines peili
poras pašalinkite.
Nurodymas
2-ame purentuvo tipe purenimo
plotis negali bti keiiamas.
Kuro pildymas ir alyvos
lygio tikrinimas
! Sprogimo ir gaisro pavojus
Kur pilkite tik lauke ir tik esant
šaltam varikliui. Pildami kur,
nerkykite.
Nepilkite pilno bako. Jei kuro
prisilaisto, palaukite, iki jis išgaruos
ir tik tada užveskite varikl.
Kur laikykite tinkamose,
tam skirtose talpose.
„ Pilkite normal bešvin benzin.
„ Patikrinkite alyvos lyg
(žir. nurodymus variklio
instrukcijoje).
Variklio užvedimas
1 pav.
žir. taip pat nurodymus
variklio instrukcijoje.
! Pavojus
sitikinkite, kad šalia agregato nra
pašalini.
Užvedant varikl, agregatas turi
stovti patikimai.
Užveskite varikl tik lauke.
Reguliavimai prieš variklio
užvedim.
„ patikrinti degal kiek bake
ir tepalo lyg, reikalui esant
papildyti degal ir tepalo kiek
(žirti variklio instrukcij),
„ atsukti benzino iaup
(priklausomai nuo modelio),
„ Žvaks kištuk (6) statykite
žvak
.
Lietuviškai
Prieš purentuvo šalto variklio
paleidim.
Purentuvai su droseliu
:
„ kuro padavimo svertel (1)
nustatykite pozicij pq^oqL
~êÄ~
„ droselio svertel prie variklio
(priklausomai nuo variklio tipo
žr. variklio instrukcij)
nustatykite pozicij `elhbL
, kuro padavimo svertel
nustatykite pozicij
/ã~ñ
Purentuvai be droselio
(priklausomai nuo variklio tipo):
„ stipriai 3–5 kartus nuspauskite
užvedimo jungikl ir nustatykite
kuro padavimo svertel ties
/ã~ñ
Prieš šilto variklio paleidim
„ kuro padavimo svertel
nustatykite pozicij
/ã~ñ
Variklio užvedimas
„ Viena ranka atsiremkite
valdymo skersin ir ltai
traukite paleidimo tais, iki
pasipriešinimas taps juntamas,
tuomet greitai ir stipriai
patraukite. Nepaleiskite po to
užvedimo taiso, o ltai veskite
atgal.
„ Kai variklis dirba
– droselio svertel nustatykite
atgal (priklausomai nuo
variklio tipo, žirti variklio
instrukcij),
– kuro padavimo svertel (1)
nustatykite prie norimos
apsuk skaiiaus padalos:
= didelis variklio apsuk
skaiius,
= mažas variklio apsuk
skaiius.
Išjunkite varikl
1 pav.
„ Kuro padavimo svirtel
perstatykite padt
/
Išjungtas.
„ Uždarykite benzino vožtuv
(priklausomai nuo modelio).
Darbas agregatu
! Susižeidimo pavojus
Pašaliniai asmenys, ypa vaikai, turi
bti atokiau nuo pavojingos zonos.
Naudokits agregatu tik tuomet,
kai jo bkl nepriekaištinga.
Venkite atviros liepsnos, kibirkši ir
nerkykite darbo metu.
Patikrinkite vietov, kurioje dirbsite ir
pašalinkite visus pašalinius daiktus,
kuriuos galt sviesti agregato
peiliai.
Dirbkite tik esant pakankamam
apšvietimui, ltai ir atsargiai.
Nepurenkite žems šalia duobi ir
pakrani.
Visada privaloma laikytis pagal
valdymo svirtis nustatyto saugaus
nuotolio, kai dirba purentuvas.
Niekada nekiškite koj ir rank prie
besisukani detali arba jas.
Niekada nekelkite arba neneškite
purentuvo, kai jo variklis dirba.
Prieš valydami, reguliuodami,
tikrindami purentuv arba atlikdami
kitus darbus, visada išjunkite varikl ir
ištraukite uždegimo žvaks kištuk.
! Susižeidimo pavojus
apvirtus agregatui
Dirbkite ltai ir atsargiai, ypa,
kai keiiate važiavimo krypt.
Veskite agregat tik skersai šlaito,
niekuomet ne aukštyn ar žemyn.
Saugokits klii, nepurenkite arti
klii.
Nesinaudokite agregatu šlaituose,
kuri nuolydis didesnis negu 20 %.
! Gaisro pavojus
Variklis ir išmetimo vamzdis turi bti
kuo toliau nuo augal liekan ir
ištekjusios alyvos.
Eksploatacijos laikas
Laikykits šalies statym/
savivaldybs potvarki dl
eksploatacijos laiko (šiuo atveju
kreipkits atsaking žinyb).
79
Lietuviškai
Purenimas
Dmesio
Galimi agregato ir aplinkos
pakenkimai.
Nepurenkite tokiose vietose, kur
nutiesti duj vamzdžiai, kabeliai ir
pan.
Nepurenkite arti medži; agregatas
gali pažeisti jo šaknis.
Nepurenkite peršlapusios dirvos;
dirvos grumstus gali pagriebti ir
sviesti besisukantys purentuvo
peiliai.
Jei purenimo tais paklit koks
svetimknis, pvz., akmuo, išjunkite
agregat ir patikrinkite, ar jam
nepadaryta žalos.
Daugkartinis purenimas,
palaipsniui didinant purenimo gyl,
duoda geriausi rezultat. Prieš
tai paskleistas kompostas tuomet
geriausiai terpiamas dirv.
Išnaudota dirva tuomet geriausiai
rekultivuojama augal liekanomis.
„ Purenimo gyl nustatykite pagal
dirvožemio savybes. Kiet dirv
purenkite palaipsniui didindami
purenimo gyl.
„ Transportavimo rat (7)
perkelkite purenimo pozicij
(žirti ”Transportavimo rat
reguliavimas”).
„ Užveskite varikl (žir. ”Variklio
užvedimas”).
„ Sankabos svirtel
(2) prieš
valdymo skersinio ranken
patraukite/nuspauskite ir
laikykite.
„ Purenimo gylis ir važiavimo
greitis gali bti keiiami
pakeliant ar nuleidžiant valdymo
skersin:
Nuleidžiama, kad giliau ir liau
purentume, ir atvirkšiai.
„ Dirv purenkite ir išilgine, ir
skersine kryptimis (žir. 3 pav.).
Kultivavimas
„ Kad nepažeistumte kultrini
augal šakn sistemos,
nureguliuokite nedidel
purenimo gyl.
80
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Agregato išjungimas
1 pav.
„ Atleiskite sankabos svirtel
(2).
„ Kuro padavimo svirtel
perstatykite padt
/
Išjungtas.
„ Uždarykite benzino vožtuv
(priklausomai nuo modelio).
Transportavimas
Važiavimas
Manevravimas ir trump atstum
veikimas.
„ Transportavimo rat perkelkite
transportavimo pozicij
(4 pav.).
„ Valdymo svirt kelkite tol, kol
purenimo peiliai nesieks žems.
„ Atsargiai važiuokite agregatu.
Transportavimas tinkama
transporto priemone
! Susižeidimo pavojus
Prieš transportuodami
– Išjunkite varikl.
– Ištraukite žvaks kištuk.
– Palaukite, iki variklis atvs.
„ Agregat transportuokite ant
transporto priemons arba jos
viduje horizontalioje padtyje.
„ tvirtinkite j, kad agregatas
neslyst ir neriedt.
Priežira/valymas
! Pavojus
Nordami apsisaugoti nuo
sužeidim, prieš atlikdami visus
darbus su prietaisu, privalote:
– išjungti varikl,
– palaukti, kol visos judanios
agregato detals sustos ir
variklis atauš,
– ištraukite iš variklio uždegimo
žvaks kištuk, kad
užkirstumte keli netyiniam
variklio užvedimui,
– laikykits papildom saugumo
technikos nurodym, pateikt
variklio instrukcijoje.
Dmesio
Agregat visada pakreipkite taip,
kad uždegimo žvak bt viršuje,
nes priešingu atveju dl
ištekjusi degal arba išbgusio
tepalo gali bti apgadintas variklis.
Priežira ir techninis
aptarnavimas
Dmesio
Laikykits technins priežiros
darb instrukcij, pateikt variklio
darbo instrukcijoje. Sezono darb
pabaigoje nuvežkite purentuv
specializuotas dirbtuves, kad
specialistai atlikt technins
priežiros ir patikrinimo darbus.
Dmesio
Aplinkos užteršimas variklio
alyva.
Keisdami variklio alyv, panaudot
priduokite panaudotos alyvos
surinkimo punkte arba perdirbimo
monei.
Priežira ir techninio
aptarnavimo darbai
Kiekvien kart prieš dirbant:
„ Patikrinkite variklio alyvos lyg,
esant reikalui papildykite alyvos,
„ patikrinkite sraigtini sujungim
veržim, esant reikalui,
veržkite.
„ Patikrinkite saugos taisus.
Tepimas
„ Visas judanias ir besisukanias
dalis sutepkite alyva.
Variklio techninio aptarnavimo
darbai
„ Žir. variklio naudojimo
instrukcij.
Vien kart per sezon:
„ Agregat pavesti
specializuotam servisui
apžirti ir atlikti techninio
aptarnavimo darbus.
Nurodymas
Kitus technins priežiros darbus
btina atlikti pagal toliau nurodyt
technins priežiros darb
grafik.
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Lietuviškai
.
Techninio aptarnavimo
grafikas
Šonini skyd ir purenimo taiso
valymas
Po
10 val. 25 val.
naudojimo
50 val.
100
val.
Po
sezono
Prireikus
z
Nuvalykite oro filtr N)
z
N
z
Oro filtro pakeitimas )
P
Q
z )
Alyvos pakeitimas )
z
Judani ir besisukani dali
tepimas
Uždegimo žvaks valymas N)
z
z
Pavesti pakeisti uždegimo žvak
pakeitimas O)
Aušinimo sistemos ir išmetimo
vamzdžio valymas N)
z
z
Sankabos patikrinimas, esant
reikalui pareguliavimas O)
z
Pavesti atlikti karbiuratoriaus
reguliavimo patikrinim O)
z
Purenimo tais pavesti užgalsti
arba pakeisti O)
z
Kuro bako uždarymo pakeitimas
z
Duslintuv pakeisti pavesti
N
)
)
P
)
Q
)
O
O)
z
Žir. variklio naudojimo instrukcij
Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai
Pirmas alyvos keitimas po 5 darbo valand.
Alyv reikia keisti kas 25 valandos, jei darbo slygos sunkios arba aukšta aplinkos temperatra.
Purentuvo valymas
! Susižeidimo rankiais
pavojus
Valydami agregat, naudokite
darbines pirštines.
Dmesio
Purentuv valykite po kiekvieno
eksploatacijos proceso. Dirbant
nevalytu prietaisu, gali atsirasti
agregat pažeidim ir funkcij
sutrikim.
Dmesio
Nenaudokite jokios valymo rangos
su aukštu slgiu.
„ Agregat pastatykite ant tvirto
grunto lygioje horizontalioje
vietoje.
„ Dangius ir purenimo tais
valykite vandeniu po kiekvieno
naudojimosi agregatu ir
nusausinkite.
„ Varikl valykite skuduru ir
šepeiu.
Nenaudojamo
agregato laikymas
„ Paruoškite tam varikl (žir.
variklio naudojimo instrukcij).
„ Nuvalykite agregat.
„ Apsaugai nuo rdži visas
metalines dalis nuvalykite
tepaluotu skuduru ar
papurkškite alyvos aerozoliu.
„ Agregat pastatykite švarioje
sausoje patalpoje.
! Sprogimo pavojus,
užsidegus kuro garams.
Prieš pasiddami ilgesniam laikui
agregat, ištuštinkite jo kuro bak
tinkam tam reikalui ind lauke
(žir. variklio naudojimo instrukcij).
Jei agregatas nebus naudojamas
ilgiau, negu mnes, pvz., sezonui
pasibaigus:
81
Lietuviškai
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Garantija
Informacija apie varikl
Bet kurioje šalyje galioja ms
firmos ar importuotojo suteikiami
garantiniai sipareigojimai.
Visus Js agregato defektus mes
pašaliname nemokamai, jei j
priežastis yra medžiag ar
gamybos defektai.
Esant garantiniam atvejui,
kreipkits pardavusi Jums
agregat mon
arba žemiau
nurodytais adresais.
Variklio gamintojas prisiima
atsakomyb
už su varikliu
susijusias problemas pajgum,
pajgum išmatavim, technini
duomen, garantij bei serviso
atžvilgiu. Daugiau informacijos
apie tai rasite atskirame variklio
gamintojo išleistame ”Laikymo ir
eksploatacijos žinyne”.
Trikdži ir gedim
pašalinimas
! Susižeidimo netyinio
užvedimo atveju pavojus
Prieš k nors darydami agregatui
– Išjunkite varikl.
– Palaukite, kol visos judanios
detals visiškai sustos ir atauš
variklis.
– Ištraukite žvaks kištuk.
Dmesio
Trikdži ir gedim eksploatuojant
agregat priežastys kartais gali bti
labai paprastos ir jas galite pašalinti
savarankiškai.
Abejotinais atvejais primygtinai
rekomenduojame kreiptis specializuotas serviso dirbtuves.
Remontuoti patikkite tik galiotam
servisui, naudojaniam originalias
atsargines dalis.
Gedimas
Galima priežastis
Gedimo ar trikdži pašalinimas
Variklis
neužsiveda.
Kuro bakas tušias.
pilkite kuro bak.
Išsigarav
s kuras.
Išsigaravus kur išpilkite tinkam tam ind N).
pilkite šviežio, švaraus, bešvinio kuro bak.
Jeigu variklis yra šaltas, droselio
svertelis nra padtyje ”CHOKE”.
Pasukite droselio svertel padt ”CHOKE”.
Kuro padavimo svirtel nra padtyje
”START” arba didžiausio sukimosi
greiio padtyje.
Perstatykite kuro padavimo svirtel
padt
”START” arba didžiausio sukimosi greiio padt.
Nestatytas žvaks kištukas.
statykite žvaks kištuk žvak
.
Užsiteršusi arba sugedusi žvak.
Išvalykite uždegimo žvak
N).
Pakeiskite sugedusi žvak
O).
Užvedant šalt varikl, užvedimo
jungiklis nenuspaustas.
Paspauskite užvedimo jungikl.
Variklis veikia
netolygiai
(trkioja).
82
Droselio svertelis nenuspaustas
Nustatykite droselio svertel atgalin
padt.
Žvaks kištukas blogai statytas lizde
Patikimai statykite žvaks kištuk
Išsigarav
s kuras.
Vanduo arba nešvarumai kuro bake.
Išsigaravus kur išpilkite tinkam tam ind N).
pilkite šviežio, švaraus, bešvinio kuro bak.
Užsikimšusi kiaurym kuro bako
dangtelyje.
Nuvalykite kuro bako dangtel.
Užsiterš
s oro filtras.
Nuvalykite oro filtr N).
Motorinio purentuvo naudojimosi instrukcija
Lietuviškai
Gedimas
Galima priežastis
Gedimo ar trikdži pašalinimas
Agregatas
nepurena
dirvos.
Grumstai neleidžia suktis purenimo
taisui.
Išjunkite varikl ir atjunkite uždegimo kištuk.
Išvalykite purenimo tais.
Atsipalaidav
arba sulenkti varžtai arba
sraigtai.
Pakeiskite sraigtus ar varžtus. Varžtus užfiksuokite
spyruokliniais kištukais.
Blogai sureguliuotos sankabos trauks. Paveskite sureguliuoti sankabos traukes O).
Atsipalaidav
ar nutrk
diržini pavar Paveskite pakeisti diržini pavar diržus O).
diržai.
Pernelyg
didels
vibracijos
N)
O)
Atsipalaidav
s arba sulenktas purenimo Tuoj pat išjunkite varikl ir ištraukite žvaks kištuk.
taisas.
Pakeiskite pažeistas dalis.
Atsipalaidav
arba sulenkti varžtai arba
sraigtai.
Tuoj pat išjunkite varikl ir ištraukite žvaks kištuk.
veržkite arba pakeiskite varžtus.
Žir. variklio naudojimo instrukcij
Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai
83
Latviešu valod
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Satura rdtjs
Jsu drošbai . . . . . . . . . . . . . .
Izsaiòošana / montšana . . . .
Pirms pirms ekspluatcijas . .
Vadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportšana . . . . . . . . . . . .
Apkope/tršana . . . . . . . . . . . .
Ekspluatcijas pabeigšana . . .
Garantija. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informcija par motoru . . . . . .
Paldzba traucjumu
gadjumos . . . . . . . . . . . . . . . .
84
85
85
85
87
87
89
89
89
89
Firmas plksntes dati
Šie dati ir ïoti svargi vlkajai
iekrtas identifikcijai, pastot
rezerves daïas, un servisa
dienesta specilistiem.
Firmas plksnte atrodas motora
tuvum.
Atzmjiet visus Jsu ierces datus
uz firmas plksntes zemk
nordtaj viet (7. att.).
Šie un prjie ierces dati tiek
sniegti atseviší CE atbilstbas
deklarcij, kura ir šs lietošanas
pamcbas sastvdaïa.
Šaj lietošanas pamcb tiek
sniegts daždu modeïu apraksts.
Modeïi ir apzmti sekojoši:
1. tips
Darba platums
ldz 61 cm
2. tips
Darba platums
40 cm
Jsu drošbai
Ierces mrítiecga
izmantošana
Š ierce ir paredzta izmantošanai
tikai
– k motorkaplis drza un
piemjas zemes gabalu
augsnes irdinšanai un
kaplšanai.
– šaj lietošanas pamcb
apraksttajiem mríiem un
atbilstoši drošbas tehnikas
noteikumiem.
84
Jebkura šajos noteikumos
neietverta izmantošana ir
noteikumiem neatbilstoša!
Ražotja atbildba tiek izslgta par
noteikumiem neatbilstošas ierces
izmantošanu jeb ts patvaïgu
prveidošanu.
Ierces izmantotjs ir atbildgs par
trešo personu traumm un viòu
mantai izraistajiem zaudjumiem.
Visprji drošbas
tehnikas noteikumi
Pirms ierces pirms izmantošanas, Js k ierces izmantotjs,
rpgi izlasiet šo lietošanas
pamcbu. Rkojieties, ievrojiet
šos noteikumus, un saglabjiet tos
vlkai izmantošanai vai, nododot
tos citas personas rcb.
Personas, kuras izmanto šo ierci,
nedrkst atrasties apreibinošo
vielu, piem., alkohola, narkotikas
vai medikamentu, ietekm.
Nekad neatïaujiet izmantot šo
ierci brniem, kuri jaunki par
16 gadiem (vietjos noteikumos
var tikt noteikts lietotju
minimlais vecums).
Ievrojiet, lai citas personas,
it paši brni un mjdzvnieki,
neatrastos bstambas zonas
tuvum.
Strdjot nsjiet cimdus,
aizsargbrilles, stingrus apavus
un cieši pieguïošu apìrbu.
Nekad neuzpildiet ierci slgt
telp, k ar, ja motors darbojas
vai ir sakarsis.
Nedarbiniet motoru slgt telp.
Ievrojiet, lai íermeòa daïas vai
apìrbs nekad neatrastos ierces
rotjošo vai sakarsušo detaïu
tuvum.
Nomainiet sabojto izpldes
cauruli, degvielas tvertni vai
degvielas tvertnes vku.
Darbiniet ierci tikai nevainojam
tehniskaj stvokl.
Pirms katras izmantošanas
prbaudiet kaplšanas
instrumenta, stiprintjskrves,
drošbas aprkojuma nolietojumu
un bojjumus.
Nomainiet nolietotas un bojtas
detaïas specializtaj darbnc.
Rezerves daïm jatbilst ražotja
noteiktajm prasbm. Tdï
izmantojiet tikai oriìinls vai
ražotja atïautas rezerves daïas.
Izsldziet motoru un atvienojiet
aizdedzes sveces spraudni, ja Js
– ar ierci nestrdjat vai
– neatrodieties ierces tuvum.
Uzglabjiet ierci un degvielu
droš viet
– tlu no atkltas uguns
(dzirkstelm, liesmm)
– brniem nepieejams viets.
Pirms ierces uzglabšanas slgt
telp ïausiet motoram atdzist.
Remontdarbus jveic tikai kd
no specializtajm darbncm.
Pirms jebkuru ierces
apkopes darbu veikšanas
Lai izsargtos no traumm, pirms
visu darbu (piem., ierces apkopes
un iestatšanas) uzskšanas un
transportšanas (piem., ierces
pacelšanas vai nešanas)
– izsldziet motoru,
– nogaidiet, ldz visu kustgo
detaïu darbba apstjas un
motors atdziest,
– atvienojiet motora aizdedzes
sveces spraudni, lai novrstu
motora ieslgšanos aiz
neuzmanbas,
– ievrojiet papilddrošbas
tehnikas nordjumus motora
lietošanas pamcb.
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
! Bstami
Drošbas ierces
1. att. N(Attlu saliekam lapa
Lietošanas pamcbas skum)
Drošbas ierces kalpo Jsu
aizsardzbai un tm vienmr
jdarbojas. Nedrkst veikt
drošbas ieru konstrukcijas
izmaiòas, manipult to darbbu
vai nomontt.
Sajga svira (2)
Ierce un kaplšanas instruments
nekavjoties apstjas, ja ar ierci
strdjošais atlaiž apskavu (ar vai
bez iemesla).
Atsitienu aizsargs (5)
novrš akmeòu vai zemes velnu
izmešanu.
Uz ierces attlotie
simboli
Uz ierces dažds viets atrodas
drošbas tehnikas un brdinjuma
nordjumi, kuri attloti ar
simboliem vai piktogrammm.
Simboliem ir sekojošanozme:
!
Uzmanbu! Pirms
ekspluatcijas
izlasiet lietošanas
pamcbu!
Traumu bstamba,
kuru izraisa rotjošs
detaïas. Rokm un
kjm nedrkst
atrasties rotjošs
detaïu tuvum.
Ievrojiet, lai uz ierces attlotie
simboli vienmr btu salasm
stvokl.
Lietošanas pamcb
nordtie simboli
Šaj lietošanas pamcb tiek
izmantoti simboli, kuri norda
bstambu vai apzm svargus
nordjumus. Zemk nordti šo
simbolu izskaidrojumi:
Tiek nor
dta bstamba, kura ir
saistta ar aprakstto darbbu,
un kura var bt bstama cit
m
person
m.
Uzmanbu
Tiek nor
dta bstamba, kura ir
saistta ar aprakstto darbbu, un
kura var izraist ierces boj
jumus.
Nordjums
Apzm svargu informciju
un lietošanas ieteikumus.
Izsaiòošana /
montšana
Uzmanbu
Boj
tas trostes izraisa ierces
ekspluat
cijai neatbilstošu darbbu.
Izsaiòojot ievrojiet, lai šs detaïas
netiktu saliektas/saspiestas.
Izsaiòojot prbaudiet pakas
saturu.
Lietošanas pamcbas beigs vai
pielikuma lap attlos ir pardta
ierces montža.
Pirms pirms
ekspluatcijas
Uzmanbu
Transportšanas iemeslu dï ierce
tiek pieg
d
ta bez motoreïïas.
Pirms pirm
s ekspluat
cijas iepildiet
motoreïïu (sk. atsevišíu Motora
lietošanas pam
cbu).
Vadba
Ievrojiet ar nordjumus
Motora lietošanas pamcb.
Dziïumksis
6 att.
Jo dziïk dziïumksis (1) iespiežas
augsn, jo dziïk un lnk kapl
ierce. Iespiešans dziïums tiek
regults ar vadroktura nolaišanu
vai pacelšanu.
Latviešu valod
Transportšanas riteòa
nostdšana
Rpnc transportšanas ritenis
(7) ir nostdts t, lai ierce miera
stvokl vartu stvt horizontli.
Kaplšanai riteni jnostda uz
augšu.
Kaplšanas veikšanai
5 att.
„ Velciet un spiediet uz augšu
riteòa balstu (^), ldz tas
iefiksjas kaplšanas pozicij.
„ Prbaudiet, vai iefiksšans ir
veikta pareizi.
Transportšanai
4 att.
„ Velciet un spiediet uz leju riteòa
balstu (^), ldz tas iefiksjas
transportšanas pozicij.
„ Prbaudiet, vai iefiksšans ir
veikta pareizi.
Vadroktura noregulšana
Augstuma nostdšana
(atkarb no modeïa)
1 att.
„ Noòemiet uzgriežòus/skrves
(3).
„ Nostdiet vadrokturi
nepieciešamaj augstum.
„ No jauna montjiet uzgriežòus/
skrves (3) un stingri pievelciet.
Kaplšanas platuma
nostdšana (tikai 1. tips)
2 att.
! Traumu bstamba
Pirms kaplšanas nažu
noregulšanas
– Izsldziet motoru.
– Nogaidiet, ldz kustgo detaïu
darbba apst
jas un motors
atdziest.
– Atvienojiet aizdedzes sveces
spraudni.
Str
d
jiet uzmangi.
85
Latviešu valod
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Noreguljot vai nomontjot
kaplšanas nažus, var nostdt
trs kaplšanas platumus.
Kaplšanas
platums cm
56 *)
61
33
Mríis
Kaplšana
Kultivšana
*) Rpncas nost
djums
„ Platums 61 cm (B): Atlaidiet
atsperspraudni (2) un skrvi (3),
velciet abus rjos nažu prus
ldz rjiem urbumiem un atkal
fiksjiet ar skrvi un
atsperspraudni.
„ Platums 33 cm (C): Atlaidiet
atsperspraudni (2) un skrvi (3),
noòemiet abus rjos nažu
prus.
Nordjums
2. tipam kaplšanas platuma
nostdšana nav iespjama.
Uzpilde un eïïas lmeòa
prbaude
! Sprdziena un
ugunsbstamba
Uzpildiet tikai zem klajas debess
un tikai tad, ja motors ir atdzisis.
Nesmíjiet degvielas uzpildes
laik
.
Nekad nepiepildiet pilnu tvertni.
Ja degviela p
rlst, tad, pirms
motora palaišanas, ïaujiet tai
iztvaikot.
Obligti uzglabjiet degvielu
tikai degvielai piemrots un
paredzts tvertns.
„ Uzpildiet normlu, neetiltu
benznu.
„ Prbaudiet eïïas lmeni
(sk. Motora lietošanas
pamcbu).
86
Motora palaišana
Motora palaišana
1 att.
Ievrojiet ar nordjumus
Motora lietošanas pamcb.
„ Atbalstiet vienu roku uz
! Bstami
Nodrošiniet, lai neviens neatrastos
ierces tuvum
.
Palaides laik
p
rliecinieties par
savu drošo st
ju.
Palaidiet motoru tikai zem klajas
debess.
Noreguljumi pirms motora
palaišanas
„ Prbaudiet degvielas tvertnes
saturu un eïïas lmeni, ja
nepieciešams, uzpildiet eïïu vai
degvielu (sk. Motora lietošanas
pamcbu).
„ Atgrieziet benzna krnu
(atkarb no modeïa).
„ Uzspraudiet aizdedzes sveces
spraudni (6) uz aizdedzes
sveces.
Pirms palaišanas ar aukstu
motoru
Ierces ar droseli
:
„ Nostdiet akseleratoru (1)
uz pq^oqL
î~á
„ nostdiet motora droseles sviru
(atkarb no motora tipa – sk.
Motora lietošanas pamcbu)
`elhbL
pozicij un
akseleratoru
/ã~ñ pozicij.
Ierces bez droseles (atkarb no
motora tipa):
„ 3–5 reizes spcgi spiediet
sknti (sk. Motora lietošanas
pamcbu) un nostdiet
akseleratoru uz
/ã~ñ.
Pirms palaišanas ar siltu
motoru
„ Nostdiet akseleratoru uz
/ã~ñ.
vadroktura un ar otru roku lni,
ldz jtamai pretestbai, velciet
startera trosi (4), tad tri un
spcgi pavelciet. Neïaujiet
startera trosei tri atgriezties
atpakaï, bet gan lni atlaidiet
atpakaï.
„ Ja motors darbojas
– Nostdiet atpakaï droseles
sviru (atkarb no motora tipa
– sk. Motora lietošanas
pamcbu).
– Nostdiet akseleratoru (1) uz
nepieciešamo apgriezienu
skaitu:
= trs motora apgriezienu
skaits
= lns motora apgriezienu
skaits
Apstdiniet motoru
1 att.
„ Nostdiet akseleratora sviru uz
/píçééK
„ Aizgrieziet benzna krnu
(atkarb no modeïa).
Darbs ar ierci
! Traumu bstamba
Nodrošiniet, lai personas, it paši
brni neatrastos bstambas zonas
tuvum
.
Darbiniet ierci tikai tad, ja t
atrodas
nevainojam
st
vokl.
Darba laik
nesmíjiet un
izvairieties no atkl
tas uguns,
dzirksteïošanas.
P
rbaudiet darba iecirkni, kur
bs
j
str
d
ar ierci, un nov
ciet visus
priekšmetus, kurus mašna vartu
satvert un aizmest.
Str
d
jiet tikai labos gaismas
apst
kïos, lni un uzmangi.
Nekapljiet gr
vju un krastu tuvum
.
Vienmr ievrojiet vadrokturu
noteikto drošbas att
lumu ldz
rotjošam instrumentam.
Nekad nelieciet rokas vai k
jas pie
vai zem rotjoš
m detaï
m.
Nekad neceliet un nenesiet ierci
ar ieslgtu motoru.
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Pirms ierces p
rbaudes,
noregulšanas, tršanas vai
apkopes izsldziet motoru un
noòemiet aizdedzes sveces
spraudni.
! Traumu bstamba,
iercei apgžoties
Str
d
jiet lni un uzmangi, paši tad,
ja nepieciešama virziena maiòa.
Vadiet ierci tikai šírs
m pret
nog
zi, bet nekad uz augšu un
uz leju.
Pievrsiet uzmanbu šíršïiem,
nekapljiet klinšu tuvum
.
Nekapljiet nog
zs, kuru slpums
p
rsniedz 20 %
! Ugunsbstamba
Nodrošiniet, lai motoru un izpldes
cauruli nepies
ròotu z
ïu paliekas
un izplstoš
eïïa.
Darbinšanas laiks
Ievrojiet valsts/komunlos
ierces izmantošanas laika
noteikumus (ja nepieciešams,
griezieties Jsu kompetentaj
iestd).
Kaplšana
Uzmanbu
Iespjamie ierces bojjumi
vai bojjumi darba zon.
Neapstr
d
jiet laukumus, zem
kuriem atrodas g
zes, elektrbas
vadi vai taml.
Nestr
d
jiet koku tuvum
; ierce var
saboj
t koku saknes.
Neapstr
d
jiet slapju augsni;
zemes velnas var tikt satvertas
un atmestas.
Ja kaplšanas instruments saskaras
ar k
du svešíermeni, piem.,
akmeni, tad izsldziet ierci un
p
rbaudiet iespjamos boj
jumus.
Vislabkos rezulttus var sasniegt
ar vairkkrtju un pakpenisku
kaplšanu. Pirms tam uzliktais
komposts var tikt labk iestrdts
augsn. Lauks, no kura novkta
raža, tiek rekultivts ar atlikušajm
augu paliekm.
Latviešu valod
„ Pielgojiet kaplšanas dziïumu
atkarb no augsnes pašbm.
Kapljiet cietu augsni
pakpeniski arvien dziïk.
„ Nostdiet transportšanas
riteni (7) kaplšanas pozicij
(sk. ”Transportšanas riteòa
nostdšana”).
„ Palaidiet motoru (sk. ”Motora
palaišana”).
„ Velciet/spiediet sajga sviru (2)
pret rokturi un stingri turiet.
„ Kaplšanas dziïumu un trumu
var regult ar vadroktura
nolaišanu vai pacelšanu:
nolaižot, dziïkai un lnkai
kaplšanai, un otrdi.
„ Apstrdjiet laukumu
krusteniski (sk. 3. att.).
Kultivšana
„ Nostdiet nelielu kaplšanas
dziïumu, lai nesabojtu
kultraugu sakòu sistmu.
Ierces izslgšana
1 att.
„ Atlaidiet sajga sviru (2).
„ Nostdiet akseleratora sviru
uz
/píçééK
„ Aizgrieziet benzna krnu
(atkarb no modeïa).
Transportšana
Braukšana
Lai prvietotos/nelielu attlumu
veikšanai
„ Nostdiet transportšanas
riteni transportšanas pozicij
(4. att.).
„ Celiet vadrokturi, ldz
kaplšanas instruments vairs
neaizskar zemi.
„ Uzmangi stumiet ierci.
Transportšana ar vieglo
automobili
! Traumu bstamba
Pirms transportšanas
– Izsldziet motoru.
– Atvienojiet aizdedzes sveces
spraudni.
– Nogaidiet, ldz motors atdziest.
„ Transportjiet ierci uz
automobiïa vai automobil
horizontl stvokl.
„ Nodrošiniet ierci pret
noripošanu vai nosldšanu.
Apkope/tršana
! Bstami
Lai izsarg
tos no traum
m,
pirms visu ierces apkopes darbu
uzs
kšanas
– izsldziet motoru,
– nogaidiet, ldz kustgo detaïu
darbba apst
jas un motors
atdziest,
– atvienojiet motora aizdedzes
sveces spraudni, lai aiz
neuzmanbas novrstu motora
palaišanu,
– ievrojiet motora lietošanas
pam
cb
sniegtos
papilddrošbas noteikumus.
Uzmanbu
Nolieciet ierci vienmr t
, lai
aizdedzes svece vienmr atrastos
augšpus, lai degviela un eïïa
neizraistu motora boj
jumus.
Apkope
Uzmanbu
Ievrojiet motora lietošanas
pam
cb
sniegtos tehnisk
s
apkope noteikumus. Sezonas
beig
s nododiet ierci p
rbaudei
un apkopei specializtaj
darbnc
.
Uzmanbu
Apkrtjs vides piesròošana
ar motoreïïu.
Nomainot eïïu, nododiet nolietoto
eïïu nolietot
s eïïas sav
ktuv vai
utiliz
cijas uzòmum
.
87
Latviešu valod
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Tehnisk apkope
Eïïošana
Pirms katras ekspluatcijas
„ Prbaudiet eïïas lmeni,
ja nepieciešams, uzpildiet.
„ Prbaudiet skrvsavienojumu
stingrbu, ja nepieciešams,
pievelciet.
„ Prbaudiet drošbas
aprkojumu.
„ Eïïojiet visas kustgs detaïas
ar vieglu eïïu.
Motora tehnisk apkope
„ Sk. ”Motora lietošanas
pamcba”.
Pc
10 h
lietošanas
Apkopes plns
Snu vairogu un kaplšanas
instrumenta tršana
Reizi sezon:
„ Tehnisks apkopes realizšanai
nododiet ierci specializtaj
darbnc.
25 h
Nordjums
Citi tehnisks apkopes darbi,
vadoties pc sekojoš apkopes
plna.
50 h
100 h
pc
sezonas
z
Triet gaisa filtru N)
z
N
z
Filtra nomaiòa )
Eïïas nomaiòa
pc
nepiecie
šambas
P)
zQ)
z
Kustgo un rotjošo detaïu eïïošana
N
z
Aizdedzes sveu tršana )
Aizdedzes sveu nomaiòa O)
Gaisdzeses sistmas un izpldes
caurules tršana N)
z
z
z
Sajga noreguljuma prbaude,
ja nepieciešams, noregulšana O)
z
Karburatora noreguljuma
realizšana darbnc O)
z
Kaplšanas instrumenta asinšana
vai nomaiòa darbnc O)
z
Degvielas tvertnes vka nomaiòa
z
O
z
Izpldes caurules nomaiòa )
N)
O)
P)
Q)
Sk. ”Motora lietošanas pamcba”
Šos darbus drkst veikt tikai specializtaj darbnc
Pirm eïïas nomaiòa pc 5 darba stundm (h)
Eïïas nomaiòa ik pc 25 darba stundm (h), strdjot ar lielu slodzi vai augst apkrtnes temperatr.
Tršana
! Traumu bstamba no
kaplšanas instrumenta
Veicot tršanu, velciet darba cimdus.
Uzmanbu
Triet ierci pc katras t
s
ekspluatšanas. Netra ierce izraisa
materi
la un darbbas defektus.
88
Uzmanbu
Neizmantojiet augstspiediena
trt
ju.
„ Novietojiet ierci uz stingra,
ldzena un horizontla pamata.
„ Vairogus un kaplšanas
instrumentu pc katras
ekspluatcijas triet ar deni
un nosusiniet.
„ Motora tršanai izmantojiet
lupatu un suku.
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Ekspluatcijas
pabeigšana
! Sprdzienbstamba
Pirms ierces uzglab
šanas zem
klajas debess iztukšojiet degvielas
tvertnes saturu piemrot
trauk
(sk. Motora lietošanas pam
cba).
Ja ierce netiek ilgk par mnesi
izmantota, piem., pc sezonas
beigm:
„ Sagatavojiet motoru (sk. Motora
lietošanas pamcba).
„ Notriet ierci.
„ Lai izsargtos no korozijas,
noslaukiet visas ierces
detaïas ar ieeïïotu lupatu vai
apsmidziniet ar eïïu.
„ Uzglabjiet ierci tr un saus
telp.
Latviešu valod
Garantija
Katr valst ir spk garantijas
noteikumi, kurus ir izdevusi msu
firmas prstvniecba vai msu
ražojumu importfirma.
Bojjumi tiek novrsti bez
samaksas garantijas sniegšanas
ietvaros tikai tai gadjum, ja šie
bojjumi radušies materila vai
ražošanas defektu rezultt.
Garantijas sniegšanas gadjum
griezieties veikal, kur š ierce
tika nopirkta, vai ar msu firmas
tuvkaj filil.
Informcija par motoru
Motora ražotjs ir atbildgs par
vism ar motora jaudu, jaudas
mršanu, tehniskajiem datiem,
garantiju un servisu saisttajm
problmm. Tuvku informciju
Js atradsiet atseviší
ldzpiegdt motora ražotja
Uzturšanas un vadbas
rokasgrmat.
Paldzba traucjumu
gadjumos
! Traumu bstamba,
motoram nejauši iesldzoties
Pirms jebkuru ierces apkopes darbu
veikšanas
– Izsldziet motoru.
– Nogaidiet, ldz kustgo detaïu
darbba pilngi apst
jas un
motors atdziest.
– Atvienojiet aizdedzes sveces
spraudni.
Uzmanbu
Jsu ierces darbbas boj
jumiem
parasti ir vienk
rši cloòi, kurus
Jums vajadztu zin
t, lai vartu
dažreiz ar pašu spkiem tos novrst.
Šaubu gadjum
Jums paldzs
specializt
s darbncas darbinieki.
Veiciet remontdarbus tikai specializtaj
darbnc
, izmantojot oriìin
l
s rezerves daïas.
Problma
Iespjamais clonis
Paldzba
Motoru nevar
iedarbint.
Tukša degvielas tvertne.
Uzpildiet degvielas tvertni.
Nolietota degviela.
Izlejiet nolietoto degvielu piemrot trauk N).
Uzpildiet degvielas tvertni ar tru, svaigu un
neetiltu degvielu.
Motors ir auksts, drosele netika
darbinta.
Darbiniet droseli.
Akseleratora svira nav nostdta uz
”START” jeb uz maksimlo apgriezienu
skaitu.
Nostdiet akseleratora sviru uz ”START” –
maksimlo apgriezienu skaitu.
Nav uzsprausts aizdedzes sveces
spraudnis.
Uzspraudiet aizdedzes sveces spraudni uz sveces.
Aizdedzes svece netra vai bojta
Notriet aizdedzes sveci N)
Nomainiet bojto aizdedzes sveci. O)
Skntis auksts palaišanas laik netika Darbiniet sknti.
darbints.
89
Latviešu valod
Lietošanas pamcba Motorkultivatora
Problma
Iespjamais clonis
Motors
darbojas
neregulri
(ar prtraukumiem)
Vl darbojas droseles svira.
Nostdiet atpakaï droseles sviru.
Vaïgi uzsprausts aizdedzes sveces
spraudnis.
Stingri uzspraudiet aizdedzes sveces spraudni.
Nolietota degviela.
Degvielas tvertn dens vai netrumi.
Izlejiet nolietoto degvielu piemrot trauk N).
Uzpildiet degvielas tvertni ar tru, svaigu un
neetiltu degvielu.
Aizsrjusi degvielas tvertnes vka
ventilcijas sprauga.
Notriet degvielas tvertnes vku.
Aizsrjis gaisa filtrs.
Triet gaisa filtru N)
Ierce nekapl Zemes velnas aizkav kaplšanas
instrumenta rotciju.
Prmrga
vibrcija.
N)
O)
90
Paldzba
Izsldziet motoru un atvienojiet aizdedzes sveces
spraudni. Notriet kaplšanas instrumentu.
Vaïgas tapas vai skrves.
Nomainiet tapas vai skrves, nostipriniet tapas
ar atsperspraudni.
Nepareizi noregulta sajga vilce.
Nododiet sajga vilci noregulšanai O).
Vaïga vai prplsusi íïsiksna.
Lieciet nomaint íïsiksnu O).
Vaïgs vai saliekts kaplšanas
instruments.
Nekavjoties izsldziet motoru un atvienojiet
aizdedzes sveces spraudni. Nomainiet bojts
detaïas.
Vaïgas tapas vai skrves.
Nekavjoties izsldziet motoru un atvienojiet
aizdedzes sveces spraudni. Pievelciet skrves
vai nomainiet tapas.
Sk. ”Motora lietošanas pamcba”
Šos darbus drkst veikt tikai specializtaj darbnc
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
Coªp²å¸a
³a aòa ¢eμ¢eª¸oc¹ . . . . . . . . 91
O¹ÿa®ºaùe/Mo¸¹a²a . . . . . . 92
¥peª ÿpo¹o ®opåc¹eùe. . . . . 92
Pa®ºaùe. . . . . . . . . . . . . . . . . 92
™pa¸cÿop¹ . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Oªp²ºaùe/ñåc¹eùe . . . . . . . 95
C®æaªåpaùe . . . . . . . . . . . . . . 96
¦apa¸ýåja. . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Ÿíop¯aýåja μa ¯o¹opo¹ . . . 96
¥o¯oò ÿpå ÿpeñ®å . . . . . . . . . 96
¥oªa¹oýå ¸a ¹åÿc®a¹a
oμ¸a®a
Oåe ÿoªa¹oýå ce ¯¸o¨º a²¸å
μa ÿoªoý¸e²¸o pacÿoμ¸aaùe
¸a ºpeªo¹ ÿpå ¸apañ®a ¸a
peμepå ªeæoå å μa cepåc¸a¹a
c溲¢a.
™åÿc®a¹a oμ¸a®a îe ja ¸ajªe¹e
o ¢æåμå¸a ¸a ¯o¹opo¹.
¸ece¹e ¨å cå¹e ÿoªa¹oýå oª
oaa ¹åÿc®a oμ¸a®a o ÿoæe¹o
(cæå®a 7).
Oåe å ªpº¨å¹e ÿoªa¹oýå μa
ºpeªo¹ îe ¨å ¸ajªe¹e ¸a
ÿoce¢¸a¹a CE Åμjaa μa
co¨æac¸oc¹, ò¹o e coc¹ae¸ ªeæ
oª oa ºÿa¹c¹o μa pa¢o¹a.
o oa ºÿa¹c¹o μa pa®ºaùe
ce oÿåòa¸å paμæåñ¸å ¯oªeæå.
Moªeæå¹e ce oμ¸añe¸å cÿopeª
cæeª¸o¹o:
™åÿ 1
Pa¢o¹¸a
òåpå¸a
ªo 61 cm
¹åÿ 2
Pa¢o¹¸a
òåpå¸a
40 cm
³a aòa ¢eμ¢eª¸oc¹
¥paåæ¸o ®opåc¹e¹e
¨o ºpeªo¹
Ooj ºpeª e ¸a¯e¸e¹ åc®æºñåo
μa ®opåc¹eùe
— Ka®o ¯o¹o®ºæ¹åa¹op μa
ÿpe®oÿºaùe å pac¹pecºaùe
¸a ¨paªå¸apc®a å μe¯joªeæc®a
ÿoña ¸a ®ºî¸a¹a å xo¢å¨paªå¸a¹a
— cooªe¹¸o ¸a oÿåcå¹e
å ¢eμ¢eª¸oc¸å¹e μa¢eæeò®å
ò¹o ce ¸aeªe¸å o oa
ºÿa¹c¹o μa pa®ºaùe.
Ce®oe ªpº¨o ®opåc¹eùe ce
c¯e¹a ®a®o o¹c¹aÿºaùe oª
¸a¯e¸a¹a.
Kopåc¹eùe¹o ò¹o o¹c¹aÿºa
oª ¸a¯e¸a¹a ¸a ºpeªo¹ åæå
ca¯ooæ¸å ÿpo¯e¸å ¸a ºpeªo¹
ce åc®æºñe¸å oª ¨apa¸ýåja¹a
¸a ÿpoåμoªå¹eæo¹.
Kopåc¸å®o¹ e oª¨oope¸ μa
ò¹e¹å¹e ò¹o îe ÿpoåμæeμa¹ oª
ÿpå¯e¸a¹a ¸a ºpeªo¹ ¸a¹pe¹å
æåýa å ¸a ¸å¸a¹a coÿc¹e¸oc¹.
Oÿò¹å ¢eμ¢eª¸oc¸å
μa¢eæeò®å
Ka®o ®opåc¸å® ¸a ooj ºpeª
¸å¯a¹eæ¸o ÿpoñå¹aj¹e ¨o oa
ºÿa¹c¹o μa pa®ºaùe ÿpeª
ÿpo¹o ®opåc¹eùe.
¥oc¹aÿºaj¹e cÿopeª ¸e¨o
å coñºaj¹e ¨o μa ÿoªoý¸e²¸o
®opåc¹eùe åæå ÿpå ÿpo¯e¸a ¸a
®opåc¸å®o¹.
Æåýa¹a ò¹o ¨o ®opåc¹a¹ ºpeªo¹
¸e c¯ee ªa ce ÿoª æåja¸åe ¸a
oÿoj¸å cpeªc¹a, ®a®o ¸a ÿp.
aæ®oxoæ, ªpo¨a åæå æe®oå.
He å¯ ªoμoæºaj¹e ¸a ªeýa
ÿo¯æaªå oª 16 ¨oªå¸å ªa
pa®ºaa¹ co ooj ºpeª (¯o²¸o
e æo®aæ¸å¹e oªpeª¢å ªa ja
º¹pªºaa¹ ¸aj¯aæa¹a oμpac¹
¸a ®opåc¸å®o¹).
ƺêe¹o, a ÿoce¢¸o ªeýa¹a
å ªo¯aò¸å¹e ²åo¹¸å ¸e®a
c¹oja¹ ÿoªaæe®º oª oÿac¸o¹o
ÿoªpañje.
¥på pa¢o¹eùe¹o ¸oce¹e
pa®aåýå, μaò¹å¹¸å oñåæa,
ýpc¹å o¢º®å å ¹ec¸o ÿpåÿåe¸a
o¢æe®a.
Hå®o¨aò ¸e ¨o ÿoæ¸e¹e ºpeªo¹
co ¨opåo o μa¹ope¸å
ÿpoc¹opåå, ®o¨a ¯o¹opo¹ pa¢o¹å
åæå e μa¨pea¸.
Hå®o¨aò ¸e ¨o oc¹aaj¹e
¯o¹opo¹ ªa pa¢o¹å o μa¹ope¸å
ÿpoc¹opåå.
Ma®eªo¸c®å
Hå®o¨aò ¸e ÿpå¢æ岺aj¹e
ªeæoå oª ¹eæo¹o åæå o¢æe®a o
¢æåμå¸a ¸a p¹æåå¹e åæå peæå
ªeæoå oª ºpeªo¹.
³a¯e¸e¹e ¨o oò¹e¹e¸åo¹ åμªº,
peμepoap åæå ÿo®æoÿeý ¸a
peμepoapo¹.
Kopåc¹e¹e ¨o ºpeªo¹ ca¯o o
¹ex¸åñ®å ¢ecÿpe®op¸a coc¹oj¢a.
¥peª ce®oe ®opåc¹eùe
ÿpoepe¹e ªaæå peμ¸åo¹ aæa¹,
®æå¸oå¹e μa ÿpåýpc¹ºaùe,
¢eμ¢eª¸oc¸å¹e ºpeªå ce
åc¹poòe¸å åæå oò¹e¹e¸å.
Åc¹poòe¸å¹e åæå oò¹e¹e¸å
ªeæoå μa¯e¸e¹e ¨å o c¹pºñe¸
cepåc.
Peμep¸å¹e ªeæoå ¯opa ªa
¨å åcÿo渺aa¹ ¢apaùa¹a
º¹pªe¸å oª ÿpoåμoªå¹eæo¹.
³a¹oa, ®opåc¹e¹e ca¯o
opå¨å¸aæ¸å peμep¸å ªeæoå
åæå peμep¸å ªeæoå ò¹o ce
oªo¢pe¸å oª ÿpoåμoªå¹eæo¹.
Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹
å åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹
¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe ®o¨a
— ¸e pa¢o¹å¹e co ºpeªo¹ åæå
— ce oªªaæeñºa¹e oª ºpeªo¹.
Oc¹ae¹e ¨o ºpeªo¹ å ¨opåo¹o
¸a c娺p¸o ¯ec¹o
— ªaæe®º oª åμopå ¸a o¨a¸
(åc®på, ÿæa¯e¸)
— ¸eªoc¹aÿ¸o μa ªeýa¹a.
Oc¹ae¹e ¨o ¯o¹opo¹ ªa ce
åμæaªå ÿpeª ªa ¨o oc¹aå¹e
ºpeªo¹ o μa¹ope¸å ÿpoc¹opåå.
Oc¹ae¹e ºpeªo¹ ªa ¨o ÿoÿpaa
ca¯o c¹pºñe¸ cepåc.
¥peª ce®oe pa¢o¹eùe pμ
ooj ºpeª
³a μaò¹å¹a oª ÿopeªa ÿpeª
ce®oe pa¢o¹eùe (¸a ÿp.
oªp²ºaùe åæå ªo¹epºaùe)
å ¹pa¸cÿop¹ (¸a ÿp. ÿoªå¨¸ºaùe åæå ¸oceùe) ¸a ooj ºpeª
— åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹,
— ÿoñe®aj¹e cå¹e ÿoªå²¸å
ªeæoå ýeæoc¸o ªa μaÿpa¹
å ¯o¹opo¹ ªa ce åμæaªå,
91
Ma®eªo¸c®å
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
— åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹ μa
ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe ¸a
¯o¹opo¹, μa ªa cÿpeñå¹e
¸eca®a¸o c¹ap¹ºaùe ¸a
¯o¹opo¹,
— ¸å¯aaj¹e ¸a ¢eμ¢eª¸oc¸å¹e
μa¢eæeò®å o ºÿa¹c¹o¹o μa
¯o¸¹a²a.
¡eμ¢eª¸oc¸å ¯exa¸åμ¯å
Cæå®a N (¥pe®æoÿ¸a c¹pa¸åýa
co cæå®å ¸a ÿoñe¹o®o¹ ¸a
ºÿa¹c¹o¹o)
¡eμ¢eª¸oc¸å¹e ¯exa¸åμ¯å
c溲a¹ μa aòa μaò¹å¹a
å ce®o¨aò ¯opa ªa ¢åªa¹
íº¸®ýåo¸aæ¸å. He ¹pe¢a ªa ¨å
o¹c¹pa¸ºa¹e, ¯e¸ºa¹e åæå
o¸ecÿoco¢ºa¹e.
Pañ®a ¸a cÿoj®a¹a (2)
špeªo¹ å peμ¸åo¹ aæa¹ eª¸aò
μaÿåpaa¹ ®o¨a pa®ºaño¹ îe ¨o
o¹ÿºò¹å ooj æa® (¸a¯ep¸o åæå
¸e¸a¯ep¸o).
³aò¹å¹a oª ºªap (5)
Cÿpeñºa åμæe¹ºaùe ¸a
ªeæoå ®a®o ¸a ÿp. ®a¯ñåùa
åæå ¨pº¹®å μe¯ja.
³¸aýå ¸a ºpeªo¹
Ha paμæåñ¸å ¯ec¹a ¸a ºpeªo¹
ce ¸aoêaa¹ ¢eμ¢eª¸oc¸å
μa¢eæeò®å å ÿpeªºÿpeªºaùa,
ÿpå®a²a¸å ÿpe®º μ¸aýå åæå
ÿ容o¨pa¯å. Oªªeæ¸å¹e μ¸aýå
¨o å¯aa¹ cæeª¸o¹o μ¸añeùe:
!
¸å¯a¸åe! ¥peª
®æºñºaùe¹o
ÿpoñå¹aj¹e ¨o
ºÿa¹c¹o¹o μa
pa¢o¹a!
Oÿac¸oc¹ oª
ÿopeªa oª p¹æåå
ªeæoå. ©æa¸®å¹e
å c¹oÿaæa¹a ªa
¢åªa¹ ÿoªaæe®º oª
p¹æåå¹e ªeæoå.
92
Oåe μ¸aýå ¸a ºpeªo¹ ce®o¨aò
oªp²ºaj¹e ¨å o ñå¹æåa
coc¹oj¢a.
³¸aýå o ºÿa¹c¹o¹o
o oa ºÿa¹c¹o ce ®opåc¹e¸å
μ¸aýå ò¹o ÿo®a²ºaa¹ oÿac¸oc¹
åæå oμ¸añºaa¹ a²¸å
μa¢eæeò®å. Ee ¨o o¢jac¸ºaùe¹o ¸a μ¸aýå¹e:
! Oÿac¸oc¹
å ce º®a²ºaa¹ oÿac¸oc¹å¹e ò¹o
ce ÿopμa¸å co oÿåòa¸o¹o ªejc¹o
å ÿpå ®oå ò¹o ÿoc¹oå μa¨poμºaùe
¸a æåýa.
¸å¯a¸åe
å ce º®a²ºaa¹ oÿac¸oc¹å¹e ò¹o
ce ÿopμa¸å co oÿåòa¸o¹o ªejc¹o
å ®oå ò¹o ¯o²e ªa ÿoæeña¹
oò¹e¹ºaùe ¸a ºpeªo¹.
³a¢eæeò®a
Oμ¸añºa a²¸å å¸íop¯aýåå
å ÿpeÿopa®å μa ÿpå¯e¸a.
O¹ÿa®ºaùe/Mo¸¹a²a
¸å¯a¸åe
Oò¹e¹e¸å¹e ®a¢æå ÿpeªåμ宺aa¹ æoòa pa¢o¹a ¸a ºpeªo¹
¥på o¹ÿa®ºaùe¹o ¸a ºpeªo¹
¸å¯aaj¹e ªa ¸e ¨å cå¹®a¹e/
μ¨¯eñå¹e oåe ªeæoå.
¥poepe¹e ja coªp²å¸a¹a ¸a
ÿa®ºaùe¹o ÿpå o¹ÿa®ºaùe¹o.
Ha ®pajo¹ ¸a ºÿa¹c¹o¹o μa
pa¢o¹a åæå ®a®o ÿpåæo¨
e ÿpå®a²a¸a ¯o¸¹a²a¹a ¸a
ºpeªo¹ o cæå®å.
¥peª ÿpo¹o
®opåc¹eùe
¸å¯a¸åe
¥opaªå ¹pa¸cÿop¹o¹ ºpeªo¹ ce
åcÿopañºa ¢eμ ¯o¹op¸o ¯acæo.
Haÿoæ¸e¹e ¯o¹op¸o ¯acæo ÿpeª
ÿpo¹o ®opåc¹eùe (ÿo¨æeª¸e¹e o
ÿoce¢¸o¹o ºÿa¹c¹o μa ¯o¹opo¹).
Pa®ºaùe
¸å¯aaj¹e å ¸a μa¢eæeò®å¹e
o ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹.
©æa¢å¸c®å ¹p¸
Cæå®a 6
Ko殺 ÿoªæa¢o®o ªæa¢å¸c®åo¹
¹p¸ (1) ¸aæe¨ºa o ÿoña¹a
¹o殺 ÿoªæa¢o®o å ÿo¢a¸o ®oÿa
ºpeªo¹. ©æa¢oñå¸a¹a ¸a
ÿpoªåpaùe ce pe¨ºæåpa co
cÿºò¹aùe åæå ÿoªå¨¸ºaùe ¸a
oªeñ®a¹a ®ºÿoæa.
Mec¹eùe ¸a
¹pa¸cÿop¹¸o¹o ¹p®aæo
™pa¸cÿop¹¸o¹o ¹p®aæo (7)
ía¢påñ®å e ¸a¯ec¹e¸o ¹a®a
ºpeªo¹ ªa c¹oå xopåμo¸¹aæ¸o
o coc¹oj¢a ¸a ¯åpºaùe.
³a ®ºæ¹ååpaùe ¹p®aæo¹o ¯opa
ªa ce ÿoªå¨¸e.
³a ®oÿaùe
Cæå®a 5
„ ¥oæeñe¹e ¨o ªp²año¹ ¸a
¹p®aæo¹o (^) å ÿpå¹åc¸e¹e ¨o
¸a¨ope μa ¹oj ªa ce μa¨æaå o
ÿoæo²¢a μa ®oÿaùe.
„ ¥poepe¹e ªaæå e ÿpaåæ¸o
æe²åò¹e¸.
³a ¹pa¸cÿop¹
Cæå®a 4
„ ¥oæeñe¹e ¨o ªp²año¹ ¸a
¹p®aæo¹o (^) å ÿpå¹åc¸e¹e ¨o
¸aªoæº μa ¹oj ªa ce μa¨æaå
o ÿoæo²¢a μa ¹pa¸cÿop¹.
„ ¥poepe¹e ªaæå e ÿpaåæ¸o
æe²åò¹e¸.
Mec¹eùe ¸a oªeñ®a¹a
®ºÿoæa
Mec¹eùe ¸a åcå¸a¹a
(μaåc¸o oª åμeª¢a¹a)
Cæå®a 1
„ O¹c¹pa¸e¹e ¨å ¸ap¹®å¹e/
μap¹®å¹e (3).
„ Ha¯ec¹e¹e ja oªeñ®a¹a
®ºÿoæa ¸a ca®a¸a¹a åcå¸a.
„ ¥o¹op¸o ¯o¸¹åpaj¹e ¨å
μap¹®å¹e/¸ap¹®å¹e (3)
å μa¹e¨¸e¹e ¨å.
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
Mec¹eùe ¸a òåpå¸a¹a
¸a ®oÿaùe
(ca¯o μa ¹åÿ 1)
Cæå®a 2
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa
¥peª ¯ec¹eùe¹o ¸a ¸o²eå¹e
μa ®oÿaùe
— Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹.
— ¥oñe®aj¹e ªoªe®a cå¹e
ÿoªå²¸å ªeæoå μaÿpa¹
å ¯o¹opo¹ ce åμæaªå.
— Åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹
¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
Pa¢o¹e¹e ¸å¯a¹eæ¸o.
Co ¯e¸ºaùe åæå ªe¯o¸¹a²a ¸a
¸o²eå μa ®oÿaùe ¯o²e ªa ce
¸a¯ec¹a¹ ¹på òåpå¸å ¸a
®oÿaùe.
Òåpå¸a ¸a
®oÿaùe o cm
56 *)
61
33
Ha¯e¸a
Koÿaùe
Kºæ¹ååpaùe
*) ía¢påñ®o ¯ec¹eùe
„ Òåpå¸a 61 cm (B): ocæo¢oªe¹e
¨å eæac¹åñ¸åo¹ ÿpå®æºño® (2)
å ®æå¸o¹ (3), åμæeñe¹e ¨å
ªa¹a ¸aªopeò¸å ÿapa
¸o²eå ªo ¸aªopeò¸å¹e
o¹opå å ÿo¹op¸o
ÿpåýpc¹e¹e ¨å co ®æå¸
å eæac¹åñe¸ ÿpå®æºño®.
„ Òåpå¸a 33 cm (C): ocæo¢oªe¹e
¨å eæacåñ¸åo¹ ÿpå®æºño® (2)
å ®æå¸o¹ (3), o¹c¹pa¸ee ªå
ªa¹a ¸aªopeò¸å ÿapa
¸o²eå.
³a¢eæeò®a
Kaj ¹åÿ 2 òåpå¸a¹a ¸a ®oÿaùe
¸e ¯o²e ªa ce ¯e¸ºa.
¥oæ¸eùe ¨opåo
å ÿpoep®a ¸a ¯acæo
! Oÿac¸oc¹ oª e®cÿæoμåja
å ÿo²ap
¥oæ¸e¹e ¨opåo ca¯ ¸a o¹ope¸o
å ca¯o ÿpå åμ¨ac¸a¹ å åμæaªe¸
¯o¹op. He ÿºòe¹e ÿpå ÿoæ¸eùe¹o
¨opåo.
Hå®o¨aò ¸e ÿoæ¸e¹e ªo p. A®o
¨opåo¹o ÿpe¹e®ºa, oc¹ae¹e ¨o
ÿpe¹eñe¸o¹o ¨opåo ªa åcÿapå
ÿpeª ªa c¹ap¹ºa¹e.
Ѻaj¹e ¨o ¨opåo¹o ca¯o o
cooªe¹¸å caªoå ÿpeªåªe¸å
μa ¨opåo.
„ ¥oæ¸e¹e o¢åñe¸ ¢eμoæoe¸
¢e¸μå¸.
„ ¥poepe¹e ¨o ¸åo¹o ¸a ¯acæo
(ÿo¨æeª¸e¹e o ºÿa¹c¹o¹o μa
¯o¹opo¹).
C¹ap¹ºaùe ¸a ¯o¹opo¹
Cæå®a 1
¸å¯aaj¹e å ¸a μa¢eæeò®å¹e
o ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹.
! Oÿac¸oc¹
¥o¨på²e¹e ce ¸å®oj ªa ¸e c¹oå o
¢æåμå¸a ¸a ºpeªo¹.
¥på c¹ap¹ºaùe¹o ¸å¯aaj¹e ¸a
¹oa ªa c¹oå¹e c娺p¸o.
C¹ap¹ºaj¹e ¨o ¯o¹opo¹ ca¯o ¸a
o¹ope¸o.
Mec¹eùa ÿpeª
c¹ap¹ºaùe¹o ¸a ¯o¹opo¹
„ ¥poepe¹e ¨o peμepoapo¹
å ¸åo¹o ¸a ¯acæo, ÿo ÿo¹pe¢a
ªo¹ºpe¹e ¯acæo å ÿo¨o¸c®o
¨opåo (ÿo¨æeª¸e¹e o
ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹).
„ O¹ope¹e ja cæaå¸a¹a μa
¢e¸μå¸ (μaåc¸o oª
åμeª¢a¹a).
„ ¥oc¹ae¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹ ¸a
ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe (6) ¸a
ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
¥peª c¹ap¹ ¸a ¸eμa¨pea¸
¯o¹op
špeªå co Choke
:
„ ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac ¸a
pq^oqL
åæå
„ ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa Choke
¸a ¯o¹opo¹ (μaåc¸o oª ¹åÿ ¸a
¯o¹op — ÿo¨æeª¸e¹e ¨o
ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹) o
ÿoæo²¢a `elhbL
å ÿoc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac
¸a
/ã~ñ.
Ma®eªo¸c®å
špeªå ¢eμ Choke (μaåc¸o oª ¹åÿ
¸a ¯o¹op):
„ ¥på¹åc¸e¹e ¨o Primer
(ÿo¨æeª¸e¹e šÿa¹c¹o μa
¯o¹opo¹) cåæ¸o 3—5 ÿa¹å
å ÿoc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa
¨ac ¸a
/ã~ñ.
¥peª c¹ap¹ co μa¨pea¸ ¯o¹op
„ ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac ¸a
/ã~ñ.
C¹ap¹ºaùe ¸a ¯o¹opo¹
„ Co eª¸a¹a pa®a ÿo¹ÿpe¹e ce ¸a
oªeñ®a¹a ®ºÿoæa å ÿoæe®a
ÿoæeñe¹e ja cajæa¹a μa
c¹ap¹ºaùe (4) ªoªe®a ¸e
ÿoñºc¹ºa¹e o¹ÿop, a ÿo¹oa
ÿoæeñe¹e ¢pμo å cåæ¸o. He ja
oc¹aaj¹e cajæa¹a μa
c¹ap¹ºaùe ªa ce oæeñe
ca¯a, ¹º®º paîaj¹e ja ÿoæe®a.
„ Ko¨a îe c¹ap¹ºa ¯o¹opo¹
— pa¹e¹e ja pañ®a¹a Choke
(μaåc¸o oª ¹åÿ ¸a ¯o¹op —
ÿo¨æeª¸e¹e o ºÿa¹c¹o¹o
μa ¯o¹opo¹).
— ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac
(1) ¸a ca®a¸åo¹ ¢poj ¸a
p¹e²å:
= ¢pμ ¢poj ¸a p¹e²å ¸a
¯o¹op
= ¢ae¸ ¢poj ¸a p¹e²å ¸a
¯o¹op
Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹
Cæå®a 1
„ ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac ¸a
/píçé.
„ ³a¹ope¹e ¨o e¸¹åæo¹
μa ¢e¸μå¸ (μaåc¸o oª
åμeª¢a¹a).
Pa¢o¹eùe co ºpeªo¹
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa
Æåýa, a ÿoce¢¸o ªeýa, ¸e®a c¹oja¹
ÿoªaæe®º oª oÿac¸o¹o ÿoªpañje.
Pa¢o¹e¹e ¨o ºpeªo¹ ca¯o ®o¨a ¹oj
ce ¸aoêa o ¢ecÿpe®op¸a coc¹oj¢a.
Åμ¢e¨¸ºaj¹e o¹ope¸ o¨a¸,
coμªaaùe åc®på å ¸e ÿºòe¹e ÿpå
pa¢o¹a¹a.
93
Ma®eªo¸c®å
¥pe¢apaj¹e ¨o ¹epe¸o¹ ¸a ®oj
ò¹o îe ¨o ®opåc¹å¹e ºpeªo¹
å o¹c¹pa¸e¹e ¨å cå¹e ÿpeª¯e¹å
®oå ¢å ¯o²eæa ªa ¨å åcípæå
¯aòå¸a¹a.
Pa¢o¹e¹e ca¯o ÿpå ªooæ¸o
ce¹æo, ¢a¸o å ¸å¯a¹eæ¸o.
He ®oÿaj¹e o ¢æåμå¸a ¸a ®a¸aæå
å ¢pe¨.
Ce®o¨aò ¹pe¢a ªa ce oªp²ºa
¢eμ¢eª¸oc¸o¹o pac¹oja¸åe oª
p¹æååo¹ aæa¹ ò¹o e oªpeªe¸o
oª oªeñ®å¹e ®ºÿoæå.
Hå®o¨aò ¸e ¨å c¹aaj¹e ªæa¸®å¹e
åæå c¹oÿaæa¹a pμ åæå ÿoª
p¹æåå¹e ªeæoå.
Hå®o¨aò ¸e ¨o ÿoªå¨¸ºaj¹e åæå
¸oce¹e ºpeªo¹ ªoªe®a ¯o¹opo¹
pa¢o¹å.
Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹ å åμæeñe¹e
¨o ÿpå®æºño®o¹ μa ceîåñ®a¹a μa
ÿaæeùe ÿpeª ªa ¨o ÿpoepå¹e
ºpeªo¹, ¯ec¹å¹e, ñåc¹å¹e åæå
pa¢o¹å¹e pμ ºpeªo¹.
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa ÿpå
ÿpep¹ºaùe
Pa¢o¹e¹e ÿoæe®a å ¸å¯a¹eæ¸o,
ÿoce¢¸o ®o¨a ¨o ¯e¸ºa¹e
ÿpaeýo¹ ¸a oμeùe.
oªe¹e ¨o ºpeªo¹ ca¯o ÿoÿpeñ¸o
o oª¸oc ¸a ¸aªoæ¸å¸a¹a, ¸å®o¨aò
¸a¨ope å ¸aªoæe.
¸å¯aaj¹e ¸a ÿpeñ®å¹e å ¸e
®oÿaj¹e o ¢æåμå¸a ¸a ®apÿå.
He ¨o ®opåc¹e¹e ºpeªo¹ ¸a
¸aªoæ¸å¸å co a¨oæ ÿo¨oæe¯ oª
20 %.
! Oÿac¸oc¹ oª ÿo²ap
pμ ¯o¹opo¹ å åμªº¸åo¹ ºpeª
ªa ¸e¯a oc¹a¹oýå oª pac¹e¸åja
å åc¹eñe¸o ¯acæo.
Pa¢o¹¸å pe¯åùa
¥oñ幺aj¹e ¨å ¸aýåo¸aæ¸å¹e/
®o¯º¸aæ¸å¹e ÿpoÿåcå o pc®a
co pa¢o¹¸å¹e pe¯åùa
(ÿpaòaj¹e ¸a ÿpå¯ep ®aj
c溲¢a¹a ò¹o e ¸aªæe²¸a ®aj
ac).
94
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
Koÿaùe
¸å¯a¸åe
Mo²¸å oò¹e¹ºaùa ¸a ºpeªo¹
åæå ¸a ÿoªpañje¹o ¸a ÿpå¯e¸a.
He o¢pa¢o¹ºaj¹e ÿopòå¸å ÿoª
®oå ce ÿoc¹ae¸å ¨ac¸å å c¹pºj¸å
oªoå åæå cæåñ¸o.
He pa¢o¹e¹e ¸eÿocpeª¸o ªo ªpa,
ºpeªo¹ ¯o²e ªa ¨å oò¹e¹å
®ope¸å¹e.
He o¢pa¢o¹ºaj¹e æa²¸a μe¯ja;
peμ¸åo¹ ¯exa¸åμa¯ ¯o²e ªa ¨å
μaía¹å ¨pº¹®å¹e μe¯ja å ªa ¨å
åcípæå.
Ko¨a peμ¸åo¹ aæa¹ îe ºªpå o
¸aªopeò¸å ¹eæa, ¸a ÿp. ®a¯eùa,
åμ¨ac¸e¹e ¨o ºpeªo¹ å ÿpoepe¹e
ªaæå e oò¹e¹e¸.
¥oeîe®pa¹®o å ÿoc¹eÿe¸o
ªæa¢o®o ®oÿaùe ªaa ¸ajªo¢ap
peμºæ¹a¹. ¥på¹oa ÿoªo¢po ce
¸ecºa o μe¯ja¹a ÿpe¹xoª¸o
¸a¸ece¸åo¹ ®o¯ÿoc¹. ¥oæe¹o
ò¹o e o¢pa¸o ce pe®ºæ¹ååpa co
ÿpeoc¹a¸a¹å¹e oc¹a¹oýå oª
pac¹e¸åja¹a.
„ ¥påcÿoco¢e¹e ja ªæa¢oñå¸a¹a
¸a ®oÿaùe cÿopeª coc¹oj¢a¹a
¸a ÿoña¹a. ™pªa¹a ÿoña
ÿoc¹eÿe¸o ®oÿaj¹e ja
ÿoªæa¢o®o.
„ ¥oc¹ae¹e ¨o ¹pa¸cÿop¹¸o¹o
¹p®aæo (7) o ÿoæo²¢a μa
®oÿaùe (ÿo¨æeª¸e¹e
"Mec¹eùe ¸a ¹pa¸cÿop¹¸o¹o
¹p®aæo").
„ C¹ap¹ºaj¹e ¨o ¯o¹opo¹
(ÿo¨æeª¸e¹e «C¹ap¹ºaùe ¸a
¯o¹opo¹»).
„ ¥oæeñe¹e/ÿpå¹åc¸e¹e ja
pañ®a¹a ¸a cÿoj®a¹a (2) ®o¸
ªpò®a¹a ¸a ®ºÿoæa¹a
å μaªp²e¹e ja.
„ ©æa¢oñå¸a¹a å ¢pμå¸a¹a
¯o²e ªa ce ¯e¸ºa co
cÿºò¹aùe åæå ÿoªå¨¸ºaùe
¸a oªeñ®a¹a ®ºÿoæa:
Ce cÿºò¹a μa ÿoªæa¢o®o
å ÿo¢a¸o ®oÿaùe å o¢pa¹¸o.
„ O¢pa¢o¹ºaj¹e ja ÿopòå¸a¹a
®pc¹e¸o (ÿo¨æeª¸e¹e
cæå®a 3).
Kºæ¹ååpaùe
„ ¥opaªå ®ope¸å¹e ¸a
pac¹å¹eæ¸å¹e ®ºæ¹ºpå
¸a¯ec¹e¹e ÿo¯aæa ªæa¢oñå¸a
¸a ®oÿaùe.
Åc®æºñºaùe ¸a ºpeªo¹
Cæå®a 1
„ O¹ÿºò¹e¹e ja pañ®a¹a μa
cÿoj®a¹a (2).
„ ¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac ¸a
/píçé.
„ ³a¹ope¹e ¨o e¸¹åæo¹ μa
¢e¸μå¸ (μaåc¸o oª
åμeª¢a¹a).
™pa¸cÿop¹
oμeùe
³a ÿap®åpaùe/coæaªºaùe
®pa¹®å pac¹oja¸åja.
„ ¥oc¹ae¹e ¨o ¹pa¸cÿop¹¸o¹o
¹p®aæo o ÿoæo²¢a μa
¹pa¸cÿop¹ (cæå®a 4).
„ ¥oªå¨¸e¹e ja oªeñ®a¹a
®ºÿoæa μa peμ¸åo¹ aæa¹
ÿoeîe ªa ¸e ja ªoÿåpa
ÿoña¹a.
„ ¸å¯a¹eæ¸o oμe¹e ¨o ºpeªo¹.
™pa¸cÿop¹ co cooªe¹¸o
oμåæo
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa
¥peª ¹pa¸cÿop¹o¹
— Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹.
— Åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹
¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
— ¥oñe®aj¹e ªa ce åμæaªå
¯o¹opo¹.
„ ™pa¸cÿop¹åpaj¹e ¨o ºpeªo¹
o åæå ¸a oμåæo¹o o
xopåμo¸¹aæ¸a ÿoæo²¢a.
„ Oc娺paj¹e ¨o ºpeªo¹ oª
¹p®aæaùe åæå æåμ¨aùe.
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
Oªp²ºaùe/ñåc¹eùe
! Oÿac¸oc¹
³a μaò¹å¹a oª ÿopeªå ÿpeª ce®oe
pa¢o¹eùe pμ ºpeªo¹
— åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹,
— ÿoñe®aj¹e cå¹e ÿoªå²¸å
ªeæoå ýeæoc¸o ªa μaÿpa¹
å ¯o¹opo¹ ªa ce åμæaªå,
— åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹ μa
ceîåñ®a¹a ¸a ¯o¹opo¹, μa ªa
cÿpeñå¹e ¸eca®a¸o
c¹ap¹ºaùe ¸a ¯o¹opo¹.
— ¸å¯aaj¹e ¸a ¢eμ¢eª¸oc¸å¹e
μa¢eæeò®å o ºÿa¹c¹o¹o μa
¯o¸¹a²a.
¸å¯a¸åe
Ce®o¨aò ÿpep¹ºaj¹e ¨o ºpeªo¹
¹a®a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe ªa
e μap¹e¸a ¸a¨ope, μa
ÿo¨o¸c®o¹o ¨opåo åæå ¯acæo¹o
ªa ¸e ÿpeªåμå®aa¹ oò¹e¹ºaùe
¸a ¯o¹opo¹.
¥æa¸ μa oªp²ºaùe
Ñåc¹eùe ¸a c¹pa¸åñ¸å¹e ÿæoñå
å ¸a peμ¸åo¹ aæa¹
Ma®eªo¸c®å
Oªp²ºaùe
¥oª¯añ®ºaùe
„ ¥oª¯añ®aj¹e ¨å cå¹e
ÿoªå²¸å å p¹æåå ªeæoå
co æec¸o ¯acæo.
¸å¯a¸åe
¸å¯aaj¹e ¸a ÿpoÿåcå¹e μa
oªp²ºaùe o ºÿa¹c¹o¹o μa
¯o¹opo¹. Ha ®pajo¹ ¸a ceμo¸a¹a
ÿpoepe¹e ¨o å cepåcåpaj¹e ¨o
ºpeªo¹ o c¹pºñe¸ cepåc.
Oªp²ºaùe ¸a ¯o¹opo¹
„ ¥o¨æeª¸e¹e o ºÿa¹c¹o¹o μa
¯o¹opo¹
¸å¯a¸åe
³a¨poμºaùe ¸a ²åo¹¸a¹a
cpeªå¸a co ¯o¹op¸o ¯acæo.
¥peªaªe¹e ¨o åc¹eñe¸o¹o c¹apo
¯acæo ÿpå ÿpo¯e¸a ¸a ¯acæo ¸a
co¢åp¸o ¯ec¹o μa c¹apo ¯acæo åæå
o o¹ÿaª.
Oªp²ºaùe
Eª¸aò o ceμo¸a¹a:
„ Oª¸ece¹e ¨o ºpeªo¹ ¸a
ÿpoep®a å oªp²ºaùe o
c¹pºñe¸ cepåc.
³a¢eæeò®a
©pº¨å pa¢o¹å ¸a cepåcåpaùe
cÿopeª cæeª¸åo¹ cepåce¸ ÿæa¸.
¥peª ce®oe ®opåc¹eùe:
„ ¥poepe¹e ¨o ¸åo¹o ¸a
¯acæo, ÿo ÿo¹pe¢a ªo¹ºpe¹e.
„ ¥poepe¹e ªaæå ¸aoj¸å¹e
cÿoeå ce c¹e¨¸a¹å, ÿo
ÿo¹pe¢a μa¹e¨¸e¹e.
„ ¥poepe¹e ¨å ¢eμ¢eª¸oc¸å¹e
¯exa¸åμ¯å.
¥o
®opåc¹eùe
10 h
25 h
50 h
100 h
ÿo ceμo- ÿo
¸a¹a
ÿo¹pe¢a
z
Åcñåc¹e¹e ¨o íåæ¹epo¹ μa
oμªºx N)
z
¥po¯e¸a ¸a íåæ¹epo¹ μa oμªºx N)
z
P
Q
¥po¯e¸a ¸a ¯acæo )
z )
¥oª¯añ®ºaùe ¸a ÿoªå²¸å
å p¹æåå ªeæoå
z
Ñåc¹eùe ¸a ceîåñ®å¹e μa
ÿaæeùe N)
z
¥po¯e¸a ¸a ceîåñ®å¹e μa
ÿaæeùe O)
Ñåc¹eùe ¸a cåc¹e¯ μa oμªºò¸o
æaªeùe å åμªº N)
z
z
z
¥poep®a ¸a ÿoæo²¢a ¸a cÿoj®a,
ÿo ÿo¹pe¢a ªo¹epºaùe O)
z
¥poep®a ¸a ªo¹epºaùe¹o ¸a
®ap¢ºpa¹opo¹ O)
z
Oc¹peùe åæå μa¯e¸a ¸a peμ¸åo¹
aæa¹ O)
z
95
Ma®eªo¸c®å
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
¥o
®opåc¹eùe
¥æa¸ μa oªp²ºaùe
10 h
25 h
50 h
100 h
ÿo ceμo- ÿo
¸a¹a
ÿo¹pe¢a
³a¯e¸a ¸a ñeÿo¹ ¸a peμepoapo¹
³a¯e¸a ¸a åμªº¸åo¹ æo¸eý
N
)
)
P
)
Q
)
O
z
¥o¨æeª¸e¹e o ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹
Oåe pa¢o¹å ¹pe¢a ªa ce pòa¹ ca¯o o c¹pºñe¸ cepåc
¥pa ÿpo¯e¸a ¸a ¯acæo ÿo 5 pa¢o¹¸å ñaca (h)
¥po¯e¸a ¸a ¯acæo ¸a ce®oå 25 pa¢o¹¸å ñacoå (h) ÿpå pa¢o¹a ÿoª ¨oæe¯o oÿ¹oapºaùe åæå
ÿpå åco®a ¹e¯ÿepa¹ºpa ¸a cpeªå¸a¹a
Ñåc¹eùe
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa oª
peμ¸åo¹ aæa¹
Hoce¹e pa¢o¹¸å ¸apa®åýå ÿpå
ñåc¹eùe¹o.
¸å¯a¸åe
Ñåc¹e¹e ¨o ºpeªo¹ ÿo ce®oe
®opåc¹eùe. Heåcñåc¹e¸åo¹ ºpeª
oªå ®o¸ oò¹e¹ºaùa ¸a
¯a¹epåjaæo¹ å ¸a
íº¸®ýåo¸åpaùe¹o.
¸å¯a¸åe
He ®opåc¹e¹e ñåc¹añ ÿoª åco®
ÿpå¹åco®.
„ ¥oc¹ae¹e ¨o ºpeªo¹ ¸a
ýpc¹a, pa¯¸a å xopåμo¸¹aæ¸a
ÿoªæo¨a.
„ ¥o ce®oe ®opåc¹eùe
åcñåc¹e¹e ¨å ÿæoñå¹e
å peμ¸åo¹ aæa¹ co oªa
å åcºòe¹e ¨å.
„ Åcñåce¹e ¨o ¯o¹opo¹ co ®pÿa
å ñe¹®a.
C®æaªåpaùe
! Oÿac¸oc¹ oª e®cÿæoμåja
oª ÿaæeùe ¸a ¨opå¸å¹e ÿapeå
¥peª ªa ¨o c®æaªåpa¹e ºpeªo¹
åcÿpaμ¸e¹e ¨o peμepoapo¹ μa
¨opåo o cooªe¹e¸ caª ¸a
o¹ope¸o (ÿo¨æeª¸e¹e šÿa¹c¹o μa
¯o¹opo¹).
96
z
O)
A®o ºpeªo¹ ¸e ce ®opåc¹å
ÿoªoæ¨o oª eªe¸ ¯eceý, ¸a ÿp.
ÿo ceμo¸a¹a:
„ ¥oª¨o¹e¹e ¨o ¯o¹opo¹
(ÿo¨æeª¸e¹e šÿa¹c¹o μa
¯o¹opo¹).
„ Åcñåc¹e¹e ¨o ºpeªo¹.
„ ³a μaò¹å¹a oª ®opoμåja
åμ¢påòe¹e ¨å cå¹e ¯e¹aæ¸å
ªeæoå co ¯pc¸a ®pÿa åæå
åcÿpc®aj¹e ¨å co ¯aòå¸c®o
¯acæo.
„ C¯ec¹e¹e ¨o ºpeªo¹ o ñåc¹a
å cºa ÿpoc¹opåja.
¦apa¸ýåja
o ce®oja μe¯ja a²a¹
¨apa¸ýåc®å¹e oªpeª¢å ªaªe¸å
oª ¸aòe¹o ªpºò¹o, oª¸oc¸o oª
ºoμ¸å®o¹. ¥peñ®å¹e ¸a aòåo¹
ºpeª o pa¯®å¹e ¸a ¨apa¸ýåja¹a
¨å o¹c¹pa¸ºa¯e ¢ecÿæa¹¸o a®o
ÿpåñå¸a¹a e ¨peò®a o ¯a¹epåjaæo¹ åæå ÿpoåμoªc¹o¹o.
o cæºñaj ¸a ¨apa¸ýåja ¯oæå¯e
o¢pa¹e¹e ce ®aj aòåo¹
ÿpoªaañ åæå o ¸aj¢æåc®o¹o
ÿpe¹c¹a¸åò¹o.
Ÿíop¯aýåja
μa ¯o¹opo¹
¥poåμoªå¹eæo¹ ¸a ¯o¹opo¹
¨apa¸¹åpa μa cå¹e ÿpo¢æe¯å
ÿopμa¸å co ¯o¹opo¹ o ÿo¨æeª
¸a cåæå¸a¹a, ¯epeùe¹o ¸a
cåæå¸a¹a, ¹ex¸åñ®å¹e ÿoªa¹oýå,
¨apa¸ýåå¹e å cepåco¹.
¥o¢æåc®å å¸íop¯aýåå îe
¸ajªe¹e o ÿoce¢¸o åcÿopaña¸o¹o ºÿa¹c¹o μa coÿc¹e¸å®o¹/
pa®ºaño¹ oª ÿpoåμoªå¹eæo¹
¸a ¯o¹opo¹.
¥o¯oò ÿpå ÿpeñ®å
! Oÿac¸oc¹ oª ÿopeªa ÿpå
¸e¸å¯a¹eæ¸o c¹ap¹ºaùe
¥peª ce®oe pa¢o¹eùe pμ ooj
ºpeª
— Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹.
— ¥oñe®aj¹e cå¹e ÿoªå²¸å
ªeæoå ýeæoc¸o ªa μaÿpa¹
å ¯o¹opo¹ ªa ce åμæaªå.
— Åμæeñe¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹
¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
¸å¯a¸åe
¥peñ®å¹e ÿpå pa¢o¹a¹a ¸a ºpeªo¹
ÿo¸e®o¨aò ce ÿpeªåμå®a¸å oª
eª¸oc¹a¸å ÿpåñå¸å, ò¹o ¯o²e¹e
ªa ¨å o¹c¹pa¸å¹e ca¯å¹e.
¥på ªoº¯eùe å ÿpå jac¸a
μa¢eæeò®a ÿoå®aj¹e ¨o c¹pºñ¸åo¹
cepåc.
¥oÿpa®å¹e pòe¹e ¨å ca¯o o
c¹pºñe¸ cepåc co ®opåc¹eùe ¸a
opå¨å¸aæ¸å peμep¸å ªeæoå.
¥oÿpa®å¹e pòe¹e ¨å ca¯o o
c¹pºñe¸ cepåc co ®opåc¹eùe ¸a
opå¨å¸aæ¸å peμep¸å ªeæoå.
šÿa¹c¹o μa pa®ºaùe Mo¹o®ºæ¹åa¹op
Ma®eªo¸c®å
¥peñ®a
Mo²¸a ÿpåñå¸a
Mo¹opo¹ ¸e
c¹ap¹ºa.
¥paμe¸ peμepoap μa ¨opåo.
Haÿoæ¸e¹e ¨o peμepoapo¹ co ¨opåo.
C¹apo ¨opåo.
Åcÿºò¹e¹e ¨o c¹apo¹o ¨opåo o cooªe¹e¸ caª
¸a o¹ope¸oN). Haÿoæ¸e¹e ¨o peμepoapo¹ co
ñåc¹o, ce²o å ¢eμoæo¸o ¨opåo.
Mo¹opo¹ o ¸eμa¨pea¸a coc¹oj¢a,
Choke ¸e e ®æºñe¸
¥oæeñe¹e ¨o Choke.
Pañ®a¹a μa ¨ac ¸e e c¹ae¸a ¸a
«START» oª¸. ¸a ¯a®cå¯aæe¸ ¢poj
¸a p¹e²å.
¥oc¹ae¹e ja pañ®a¹a μa ¨ac ¸a «START» —
¯a®cå¯aæe¸ ¢poj ¸a p¹e²å.
¥på®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa
ÿaæeùe ¸e e ¸a¯ec¹e¸.
Ha¯ec¹e¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa
ÿaæeùe.
Ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe e åμaæ®a¸a
åæå pacåÿa¸a.
Åcñåc¹e¹e ja ceîåñ®a¹a N).
³a¯e¸e¹e ja pacåÿa¸a¹a ceîåñ®a μa ÿaæeùe O)
Mo¹opo¹
pa¢o¹å
¸epa¯¸o¯ep
¸o (ce
μaªºòºa).
špeªo¹ ¸e
®oÿa
¥pe¹epa¸o
¹peceùe.
N
O
)
)
¥o¯oò
Primer ¸e e ®æºñe¸ ÿpå æaªe¸ c¹ap¹.
¥oæeñe¹e ¨o Primer.
Pañ®a¹a μa Choke ce ºò¹e
e ÿoæeñe¸a.
pa¹e¹e ¨o Choke.
¥på®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa
ÿaæeùe e ÿoc¹ae¸ æa¢ao.
©o¢po ÿpåýpc¹e¹e ¨o ÿpå®æºño®o¹ ¸a
ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
C¹apo ¨opåo.
oªa åæå ¸eñåc¹o¹åja o cåc¹e¯o¹ μa
¨opåo.
Åcÿºò¹e¹e ¨o c¹apo¹o ¨opåo o cooªe¹e¸ caª
¸a o¹ope¸oN). Haÿoæ¸e¹e ¨o peμepoapo¹ co
ñåc¹o, ce²o å ¢eμoæo¸o ¨opåo.
O¹opo¹ μa ÿpoe¹pºaùe o
ÿo®æoÿeýo¹ ¸a peμepoapo¹
e μañeÿe¸.
Åcñåc¹e¹e ¨o ÿo®æoÿeýo¹ ¸a peμepoapo¹.
Íåæ¹epo¹ μa oμªºx e åμaæ®a¸.
Åcñåc¹e¹e ¨o íåæ¹epo¹ μa oμªºx N).
¦pº¹®å¹e μe¯ja cÿpeñºaa¹ p¹eùe ¸a Åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹ å åμæeñe¹e ¨o
peμ¸åo¹ aæa¹.
ÿpå®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
Åcñåc¹e¹e ¨o peμ¸åo¹ aæa¹.
Kæå¸o¹ åæå μap¹®å¹e ce
paμæa¢aåæe.
³a¯e¸e¹e ¨å ®æå¸o¹ åæå μap¹®å¹e, oc娺paj¹e
¨o ®æå¸o¹ co eæac¹åñe¸ ÿpå®æºño®.
Cajæa¹a μa cÿoj®a¹a e ¸eÿpaåæ¸o
¸a¯ec¹e¸a.
Cajæa¹a μa cÿoj®a¹a ¹pe¢a ªa ce ªo¹epa O).
Kæå¸ec¹åo¹ pe¯e¸ e æa¢a åæå
c®å¸a¹.
³a¯e¸e¹e ¨o ®æå¸ec¹åo¹ pe¯e¸ O).
Peμ¸åo¹ aæa¹ e paμæa¢ae¸ åæå
cå¹®a¸.
eª¸aò åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹ å åμæeñe¹e ¨o
ÿpå®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
³a¯e¸e¹e ¨å oò¹e¹e¸å¹e ªeæoå.
Kæå¸o¹ åæå μap¹®å¹e ce
paμæa¢aåæe.
eª¸aò åμ¨ac¸e¹e ¨o ¯o¹opo¹ å åμæeñe¹e ¨o
ÿpå®æºño®o¹ ¸a ceîåñ®a¹a μa ÿaæeùe.
³a¯e¸e¹e ¨å oò¹e¹e¸å¹e ªeæoå.
¥o¨æeª¸e¹e o ºÿa¹c¹o¹o μa ¯o¹opo¹
Oåe pa¢o¹å ¹pe¢a ªa ce pòa¹ ca¯o o c¹pºñe¸ cepåc
97
Bosanski
Uputa za rad motorne kopaice
Pregled sadržaja
Za vašu sigurnost . . . . . . . . . . . . 98
Raspakivanje/Montiranje. . . . . . . 99
Prije prve primjene . . . . . . . . . . . 99
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Prenošenje. . . . . . . . . . . . . . . . 101
Održavanje/išenje . . . . . . . . 101
Stavljanje van upotrebe . . . . . . . 102
Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Informacija u vezi sa motorom . . 102
Pomo u sluaju smetnji . . . . . . 102
Podaci na ploici s oznakom
tipa
Ovi podaci su vrlo važni za kasnije
identificiranje aparata radi narudžbe
rezervnih dijelova i za servisnu službu.
Ploicu s oznakom tipa ete nai
u blizini motora.
Unesite sve podatke sa ove ploice
s oznakom tipa u polje (slika 7).
Ove i ostale podatke o aparatu nai
ete na zasebnoj izjavi o saglasnosti
sa CE, koja je sastavni dio ove upute
za rad.
U ovoj uputi za rad se opisuju razliiti
modeli. Modeli se oznaavaju kako
slijedi:
Tip 1
Radna širina
do 61 cm
Tip 2
Radna širina
40 cm
Za vašu sigurnost
Ispravna upotreba aparata
Ovaj aparat je iskljuivo namijenjen
za upotrebu
– kao motorna kopaica za
okopavanje i rastresanje tla
u baštama i dvorištima oko kue
i u hobi-baštama
– u skladu sa opisima i sigurnosnim
uputstvima koji su dati u ovoj uputi
za rad.
Svaka druga upotreba važi kao
nenamjenska!
Nenamjenska upotreba aparata ili
neka svojevoljna izmjena na aparatu
iskljuuju jamstvo proizvodjaa.
98
Korisnik jami za sve štete koje
bi upotrebom aparata nastale na
treim osobama i njihovom vlasništvu.
Opa sigurnosna uputstva
Kao korisnik ovog aparata proitajte
pažljivo ovu uputu za rad prije prve
primjene. Postupajte po njoj
i sauvajte je za kasniju primjenu ili
za promjenu korisnika.
Osobe koje koriste aparat ne smiju biti
pod utjecajem opojnih sredstava kao
na pr. alkohola, droga ili lijekova.
Ne dopustite mladima ispod
16 godina da rade s ovim aparatom
(mjesne odredbe mogu odredjivati
minimalnu starost korisnika).
Osobe, naroito djecu, i kune
životinje držite udaljene od podruja
opasnosti.
Nosite prilikom rada rukavice, zaštitne
naoale, vrste cipele i usko pripijenu
odjeu.
Aparat nikada ne punite gorivom
u zatvorenim prostorijama, s upaljenim
ili vruim motorom.
Aparat nikada ne pustite da radi
u zatvorenim prostorijama.
Dijelove tijela ili odjeu ne dovodite
nikada u blizinu obrtnih ili vruih
dijelova aparata.
Zamijenite ošteenu ispušnu cijev,
rezervoar ili poklopac rezervoara.
Koristite aparat samo u tehniki
besprijekornom stanju.
Provjerite prije svake upotrebe da li
su alatke za kopanje, sprežnjaci za
privršivanje, sigurnosni uredjaji
istrošeni ili ošteeni.
Istrošene ili ošteene dijelove dati
u specijaliziranu radionicu da se
zamijene.
Rezervni dijelovi moraju odgovarati
zahtjevimakoje je postavio
proizvodja. Koristite stoga samo
originalne rezervne dijelove ili
rezervne dijelove koje je proizvodja
odobrio.
Zaustavite motor i izvucite utika
svjeice za paljenje kada
– ne radite sa aparatom ili
– se udaljavate od aparata.
Aparat i gorivo odlažite na sigurnom
mjestu
– daleko od izvora paljenja
(iskre, plamen)
– nedostupno za djecu.
Ostavite da se motor ohladi prije nego
što aparat odložite u zatvorenim
prostrijama.
Dati da se popravke provode samo
u specijaliziranoj radionici.
Prije svih radova
na ovom aparatu
Radi zaštite od ozljeda prije svih
radova (na pr. radovi na održavanju
i podešavanju) i transporta (na pr.
podizanje ili nošenje) na ovom aparatu
– zaustaviti motor,
– saekati dok se svi pokretni dijelovi
potpuno ne umire i motor ohladi,
– izvui utika svjeice za paljenje
na motoru da bi se sprijeilo
nenamjerno pokretanje motora,
– pridržavati se dodatnih sigurnosnih
uputstava u uputi za motore.
Sigurnosni uredjaji
Slika 1 (Slika-Preklopna stranica na
poetku upute)
Sigurnosni uredjaji služe za vašu
zaštitu i moraju uvijek biti funkcionalno
sposobni. Ne smijete ih uklanjati,
mijenjati ili zaobilaziti.
Poluga spojnice (2)
Aparat i alat za kopanje se odmah
zaustavljaju kada opsluživa otpusti
ovu kuku (namjerno ili nenamjerno).
Odbojnik (5)
spreava izbacivanje dijelova kao
na pr. kamenja ili grudazemlje.
Uputa za rad motorne kopaice
Simboli na aparatu
Na raznim mjestima aparata nalaze
se sigurnosna uputstva i upozorenja
predstavljena simbolima ili piktogramima. Pojedini simboli imaju
slijedee znaenje:
!
Pozor! Prije puštanja
u rad proitati uputu
za upotrebu!
Bosanski
Prije prve primjene
Podešavanje širine kopanja
(samo tip 1)
Pozor
Aparat se iz transportnih razloga
isporuuje bez motornog ulja.
Napunite prije prve upotrebe motorno
ulje (vidi zasebnu uputu za motore).
Slika 2
Opsluživanje
Pridržavajte se takodjer
i uputstava u uputi za motore.
Dubinska ostruga
Opasnost od ozljede
obrtnim dijelovima.
Ruke i noge držati dalje
od obrtnih dijelova.
Održavajte ove simbole
na aparatu uvijek
u itljivom stanju.
Simboli u uputi
U ovoj uputi se koriste simboli koji
ukazuju na opasnosti ili oznaavaju
važna uputstva. Evo objašnjenja
simbola:
! Opasnost
Ukazuje vam se na opasnosti koje su
u vezi sa opisanom djelatnošu i kod
kojih postoji opasnost po ljude.
Pozor
Ukazuje vam se na opasnosti koje su
u vezi sa opisanom djelatnošu i koje
mogu povui za sobom štetu na
aparatu.
Uputstvo
Oznaava važne informacije i savjete
za upotrebu.
Raspakivanje/Montiranje
Pozor
Ošteeni kablovi dovode do
neispravnog rada aparata.
Pazite pri raspakivanju aparata na
to da ovi dijelovi ne budu izlomljeni/
prignjeeni.
Sadržaj paketa provjeriti prilikom
raspakivanja.
Na kraju upute za rad ili kao prilog je
montaža aparata prikazana u slikama.
Slika 6
Ukoliko dublje dubinska ostruga (1)
prodire u tlo, utoliko dublje
i polaganije aparat kopa.
Dubina prodiranja se regulira
spuštanjem ili podizanjem vodee
poluge.
Podešavanje kotaa
za prenošenje
Kota za prenošenje (7) je tvorniki
tako podešen da aparat u stanju
mirovanja stoji vodoravno. Za pogon
kopanja kota se mora postaviti na
gore.
Za kopanje
Slika 5
„ Nosa kotaa (^) izvui i pritiskati
na gore dok se ne uvrsti u položaju
za kopanje.
„ Provjeriti je li dobro uvršen.
Za prenošenje
Slika 4
„ Nosa kotaa (^) izvui i pritiskati
na dole dok se ne uvrsti u položaju
za prenošenje.
„ Provjeriti je li dobro uvršen.
Podešavanje vodee poluge
Podešavanje visine
(ovisno od izvedbe)
Slika 1
„ Ukloniti matice/vijke (3).
„ Vodeu polugu podesiti na željenu
visinu.
„ Vijke/matice (3) ponovno montirati
i vrsto zategnuti.
! Opasnost od ozljede
Prije podešavanja noževa za kopanje
– Zaustavite motor.
– Saekati dok se svi pokretni
dijelovi potpuno ne umire i motor
ohladi,
– Izvucite utika svjeice
za paljenje.
Radite oprezno.
Premještanjem ili skidanjem noževa za
kopanje mogu se podešavati tri širine
kopanja.
Širina kopanja
u cm
56 *)
61
33
Svrha
Kopanje
Kultiviranje
*) Tvorniko podešavanje
„ Širina 61 cm (B): Opružni zatik(2)
i sprežnjak (3) otpustiti, oba vanjska
para noževa vui do vanjskih otvora
i ponovno osigurati sprežnjak
i opružni zatik.
„ Širina 33 cm (C): Opružni zatik (2)
i sprežnjak (3) otpustiti, ukloniti oba
vanjska para noževa.
Uputstvo
Kod tipa 2 se širina kopanja ne može
podešavati.
Punjenje goriva i provjera
razine ulja
! Opasnost od eksplozije
i požara
Punite gorivo samo vani i sa
zaustavljenim i hladnim motorom.
Ne pušite za vrijeme punjenja goriva.
Gorivo ne punite nikada do vrha.
Ako se gorivo prelilo, ostavite da
prelivenogorivo ishlapi prije pokretanja.
uvajte gorivo iskljuivo u podesnim
posudama koje su predvidjene za
gorivo.
„ Puniti normalni bezolovni benzin.
„ Provjeriti razinu ulja (vidi Uputu za
motore).
99
Bosanski
Pokretanje motora
Slika 1
Pridržavajte se takodjer uputstava
u Uputi za motore.
! Opasnost
Uputa za rad motorne kopaice
– Polugu za plin (1) postaviti
na željeni broj okretaja:
= brzi broj okretaja motora
= lagani broj okretaja motora
Zaustavljanje motora
Uvjerite se da se niko ne nalazi u blizini
aparata.
Pazite pri pokretanju na to da imate
siguran stav.
Pokreite aparat samo vani.
Slika 1
„ Polugu za plin postaviti na
/Stop.
„ Zatvoriti slavinu za benzin
(ovisno od izvedbe).
Podešavanja prije pokretanja
motora
Rad sa aparatom
„ Provjerite sadržaj rezervoara i razinu
ulja, po potrebi dopunite ulje i gorivo
(vidi Uputu za motore).
„ Otvoriti slavinu za benzin (ovisno od
izbedbe).
„ Utika svjeice za paljenje (6)
namjestiti na svjeicu za paljenje.
Prije pokretanja hladnog motora
Aparati s prigušivaem vazduha
:
„ Polugu za plin (1) postaviti na
START/
áäá
„ polugu prigušivaa vazduha na
motoru (ovisno od tipa motora – vidi
Uputu za motore) postaviti u položaj
PRIGUŠIVA VAZDUHA/
a polugu za plin na
/maks..
Aparati bez prigušivaa vazduha
(ovisno od tipa motora):
„ Runu pumpu (vidi Uputu za motore)
3–5 puta snažno pritisnuti i polugu
za plin postaviti na
/maks..
Prije pokretanja toplog motora
„ polugu za plin postaviti na
/maks..
Pokretanje motora
„ Osloniti se jednom rukom na
vodeu polugu i polako vui uže
startera (4) dok se ne osjeti otpor,
zatim brzo i snažno izvui do kraja.
Ne dozvoliti da uže startera odskoi
unatrag, ve ga polako voditi natrag.
„ Kada motor proradi,
– polugu prigušivaa vazduha vratiti
u poetni položaj (ovisno od tipa
motora – vidi Uputu za motore).
100
! Opasnost od ozljede
Osobe, naroito djecu, držite udaljene
od podruja opasnosti.
Radite sa aparatom samo kada se
nalazi u besprijekornom stanju.
Izbjegavajte otvorenu vatru, iskrenje
i ne pušite za vrijeme rada.
Provjerite zemljište na kojem ete
koristiti aparat i uklonite sve predmete
koje bi stroj mogao zakovitlati.
Radite samo uz dovoljnu rasvjetu,
polako i oprezno. Ne kopajte u blizini
rovova i obala.
Uvijek se valja pridržavati odstojanja
u odnosu na obrtni alat, koje odredjuje
vodea poluga.
Ne dovodite nikada ruke ili noge uz ili
ispod obrtnih dijelova.
Nikada ne podižite i ne nosite aparat
s ukljuenim motorom.
Motor zaustaviti i izvui utika svjeice
za paljenje prije nego što ete aparat
provjeravati, podešavati, istiti ili
provoditi radove na aparatu.
! Opasnost od ozljede uslijed
prevrtanja.
Radite polako i oprezno, naroito kada
mijenjate smjer vožnje.
Vodite aparat samo poprijeko u odnosu
na padinu, nikada uz ili niz padinu.
Obratite pažnju na prepreke,
ne kopajte u blizini litica.
Ne koristite aparat na padinama
s nagibom veim od 20 %.
! Opasnost od požara
Oslobodite motor i ispušnu cijev od
biljnih ostataka i prolivenog ulja.
Vrijeme za rad
Pridržavajte se nacionalnih/
komunalnih propisa u odnosu na
vrijeme korištenja (po potrebi se
raspitati kod mjerodavnih službi).
Kopanje
Pozor
Mogue štete na aparatu
ili u podruju upotrebe.
Ne obradjujte površine ispod kojih su
položeni plinovodi, elektrini vodovi ili
slino.
Ne radite sasvim uz drvee, aparat
može ozlijediti korenje.
Ne obradjujte jako raskvašeno tlo,
alat za kopanje može zahvatiti grude
zemlje i uskovitlati ih.
Ako strana tijela, na pr. kamenje udari
u alat za kopanje, zaustavite aparat
i provjerite ima li ošteenja.
Više puta ponovljeno i stupnjevito
kopanje sve dublje i dublje daje
najbolji rezultat. Prethodno nanešeni
kompost se pri tome bolje unosi
u zemlju. Požnjeveno poljese
rekultivira preostalim biljnim ostacima.
„ Dubinu kopanja podesiti prema
osobinama tla. Tvrdo tlo stupnjevito
kopati sve dublje i dublje.
„ Kota za prenošenje (7) dovesti
u položaj za kopanje
(vidi ”Podešavanje kotaa
za prenošenje”).
„ Pokrenuti motor
(vidi ”Pokretanje motora”).
„ Polugu spojnice (2) povui/
pritisnuti prema drški upravljake
poluge i zadržati.
„ Na dubinu kopanja i brzinu može
se uticati spuštanjem ili podizanjem
vodee poluge:
spustiti da bi se dublje i laganije
kopalo i obrnuto.
„ Površinu unakrsno obradjivati
(vidi sliku 3).
Kultiviranje
„ S obzirom na korenov sistem
uzgajanih biljaka podesiti malu
dubinu kopanja.
Uputa za rad motorne kopaice
Zaustavljanje aparata
Slika 1
„ Otpustiti polugu spojnice (2).
„ Polugu za plin postaviti na
/Stop.
„ Zatvoriti slavinu za benzin
(ovisno od izvedbe).
Prenošenje
Vožnja
Radi premještanja/radi savladavanja
kratkih rastojanja
„ Kota za prenošenje dovesti
u položaj za prenošenje (Slika 4).
„ Podizati vodeu polugu tako da alat
za kopanje ne dodiruje više tlo.
„ Pažljivo voziti aparat.
Prenošenje pomou
podesnog vozila
Bosanski
! Opasnost
Radi zaštite od ozljeda prije svih radova
na aparatu
– zaustaviti motor,
– saekati dok se svi pokretni
dijelovi potpuno ne umire i motor
ohladi,
– izvui utika svjeice za paljenje
na motoru da bi se sprijeilo
nenamjerno pokretanje motora,
– pridržavati se dodatnih sigurnosnih uputstava u uputi za
motore.
Pozor
Naginjite aparat uvijek tako da svjeica
za paljenje pokazuje na gore da uslijed
goriva ili ulja ne bi nastale štete na
motoru.
Održavanje
! Opasnost od ozljede
Prije prenošenja
– Zaustavite motor.
– Izvucite utika svjeice
za paljenje.
– Saekajte dok se motor ne ohladi.
„ Aparat prenositi na ili u vozilu
u vodoravnom položaju.
„ Aparat osigurati od kotrljanja ili
klizanja.
Radovi na održavanju motora
„ Vidi Uputu za motore.
Jedanput u sezoni:
„ Aparat dati u specijaliziranu
radionicu na provjeru i održavanje.
Uputstvo
Ostali radovi na održavanju prema
slijedeem planu održavanja.
10 h
25 h
50 h
100 h
nakon
sezone
po
potrebi
z
Oistiti bone štitnike i alat za kopanje
Zamijeniti ulje
Podmazivanje
„ Sve pokretne i obrtne dijelove
podmazati lakim uljem.
Pozor
Ugrožavanje okolice motornim
uljem.
Staro ulje zaostalo prilikom zamjene
ulja odnesite na sabirno mjesto za staro
ulje ili u poduzee za otklanjanje
otpada.
Nakon
upotrebe
N)
Zamijeniti vazdušni filtar
Prije svake upotrebe:
„ Provjeriti razinu ulja, po potrebi
dopuniti.
„ Vijane navoje provjeriti jesu li
dobro uvršeni, po potrebi vrsto
zategnuti.
„ Provjeriti sigurnosne uredjaje.
Pozor
Pridržavajte se propisa o održavanju
u uputi za motore. Dajte aparat na kraju
sezone u specijaliziranu radionicu na
provjeru i održavanje.
Plan održavanja
Oistiti vazdušni filtar
Radovi na održavanju
Održavanje/išenje
z
N)
z
P)
zQ )
z
Pokretne i obrtne dijelove podmazati
N
z
Oistiti svjeice za paljenje )
O
z
Dati da se svjeice za paljenje zamijene )
Oistiti sistem vazdušnog hladjenja
i ispušnu cijev N)
Provjeriti podešavanje spojnice, po potrebi
dati da se naknadno podesi O)
z
z
z
101
Bosanski
Uputa za rad motorne kopaice
Nakon
upotrebe
Plan održavanja
10 h
25 h
50 h
100 h
nakon
sezone
po
potrebi
Dati da se provjeri rasplinja O)
z
Alat za kopanje naoštriti ili dati
da se zamijeni O)
z
z
Zamijeniti zatvara rezervoara
Dati da se zamijeni ispušni lonac
N
)
)
P)
Q)
O
O)
Vidi Uputu za motore
Dati da se ovi radovi provode samo u specijaliziranoj radionici
Prva zamjena ulja nakon 5 radnih sati (h)
Zamjena ulja svakih 25 radnih sati (h) prilikom rada pod teškim optereenjem ili na visokoj temperaturi okoline
išenje
! Opasnost od ozljeda alatom
za kopanje
Nosite prilikom išenja radne
rukavice.
Pozor
istite aparat nakon svakog rada.
Neoišen aparat dovodi do
materijalnih i funkcionalnih šteta.
Pozor
Ne upotrebljavajte uredjaj za išenje
pod visokim tlakom.
„ Aparat odložiti na vrstoj, ravnoj
i vodoravnoj podlozi.
„ Štitnike i alat za kopanje nakon
svake upotrebe oititi vodom
i osušiti.
„ Motor oistiti krpom i etkom.
Stavljanje van upotrebe
! Opasnost od eksplozije
uslijed paljenja benzinskih para
Prije nego što aparat stavite van
upotrebe, ispraznite vani gorivo iz
rezervoara u podesnu posudu
(vidi Uputu za motore).
Ako se aparat ne koristi duže od
jednog mjeseca, na pr. nakon
sezone:
„ Pripremiti motor
(vidi Uputu za motore).
„ Oistiti aparat.
102
z
„ Radi zaštite od rdje sve metalne
dijelove obrisati nauljenom krpom
ili poprskati uljem u spreju.
„ Aparat odložiti u istoj i suhoj
prostoriji.
Garancija
U svakoj zemlji važe garantne odredbe
koje je izdala naša kompanija ili
uvoznik.
Smetnje na vašem aparatu u okviru
garantne obaveze otklanjamo
besplatno, ukoliko je njihov uzrok
greška u materijalu ili proizvodna
greška. U sluaju koji podliježe
garanciji obratite se vašem trgovcu
ili najbližem zastupstvu.
Informacija u vezi
sa motorom
Proizvodja motora jami za sve
probleme koji se tiu motora u odnosu
na snagu, mjerenje snage, tehnike
podatke, garantne obaveze i servis.
Informacije ete nai u posebno
isporuenom priruniku o održavanju
i opsluživanju proizvodjaa motora
Pomo u sluaju smetnji
! Opasnost od ozljeda uslijed
nenamjernog pokretanja
Prije svih radova na ovom aparatu
– Zaustavite motor.
– Saekajte dok se svi pokretni
dijelovi potpuno ne umire i motor
ohladi.
– Izvucite utika svjeice
za paljenje.
Pozor
Smetnje u radu aparata imaju
djelimino jednostavne uzroke koje
možete sami otkloniti.
U sluaju nedoumice i kod izriitog
uputstva potražiti specijaliziranu
radionicu.
Dajte da se popravke provode
iskljuivo u specijaliziranoj radionici uz
primjenu originalnih rezervnihdijelova.
Uputa za rad motorne kopaice
Bosanski
Greška
Mogui uzrok
Pomo
Motor se ne
pokree.
Rezervoar za gorivo prazan.
Napuniti rezervoar gorivom.
Ustajalo gorivo.
Ustajalo gorivo ispustiti vani u podesnu posudu N).
Rezervoar napuniti istim, svježim i bezolovnim gorivom.
Motor u hladnom stanju, prigušiva vazduha Aktivirati prigušiva vazduha.
nije aktiviran
Poluga za plin nije postavljena na ”START”
odn. na maksimalni broj okretaja.
Polugu za plin postaviti na ”START” – maksimalni broj
okretaja.
Utika svjeice za paljenje nije namješten.
Utika svjeice za paljenje namjestiti na svjeicu.
Svjeica za paljenje zaprljana ili neispravna. Oistiti svjeicu za paljenje N).
Dati da se neispravne svjeice za paljenje zamijene O).
Motor
nepravilno radi
(zastajkuje).
Aparat ne
kopa.
Runa pumpa pri hladnom pokretanju nije
aktivirana.
Aktivirati runu pumpu.
Poluga prigušivaa vazduha još aktivirana.
Prigušiva vazduha vratiti na poetni položaj.
Utika svjeice za paljenje labavo
namješten.
Utika svjeice za paljenje vrsto namjestiti.
Ustajalo gorivo.
Voda ili neistoa u sistemu za dovod
goriva.
Ustajalo gorivo ispustiti vani u podesnu posudu N).
Rezervoar napuniti istim, svježim i bezolovnim gorivom.
Odzrani otvor u poklopcu rezervoara
zaepljen.
Oistiti poklopac rezervoara.
Vazdušni filtar zaprljan.
Oistiti vazdušni filtar N).
Grude zemlje spreavaju okretanje alata
za kopanje.
Motor zaustaviti i izvui utika svjeice za paljenje.
Oistiti alat za kopanje.
Sprežnjak ili vijci su se otpustili.
Sprežnjak ili vijke zamijeniti, sprežnjak osigurati
opružnim zaticima.
Zatezno uže spojnice nije dobro podešeno. Dati da se zatezno uže spojnice podesi O).
Prekomjerne
vibracije.
N)
O)
Klinasti remen neuvršen ili pokidan.
Dati da se klinasti remen zamijeni O).
Alat za kopanje labav ili iskrivljen.
Motor odmah zaustaviti i izvui utikasvjeice
za paljenje. Ošteene dijelove zamijeniti.
Sprežnjak ili vijci su se otpustili.
Motor odmah zaustaviti i izvui utikasvjeice za
paljenje. Vijke vrsto zategnuti ili zamijeniti sprežnjak.
Vidi Uputu za motore
Dati da se ovi radovi provode samo u specijaliziranoj radionici
103
www.WOLF-Garten.com
K09
FORM NO. 769-05561

Podobné dokumenty