New Inside Out Elementary

Komentáře

Transkript

New Inside Out Elementary
New Inside Out Elementary
strana 1 z 12
New Inside Out Elementary
Unit 1
answer
article
board
Bye.
city
conversation
dictionary
easy
email
address
email address
favourite
Goodbye.
Hello.
Hi.
say
spell
look
love
madam
meet
Nice to meet you.
no
OK
thanks
partner
phone
phone number
piece of paper
repeat
right
see
See you.
sir
song
Sorry?
surname
these
this
text
what
What's your
name?
Where are you
from?
Yes.
Brazil
(z)odpovědět; odpovídat
článek
tabule (ve škole)
ahoj; nashle
(větší) město
konverzace; (roz)hovor
slovník
jednoduchý
email
adresa; bydliště
emailova adresa
oblíbený; nejmilejší
Nashledanou. Sbohem.
Ahoj.
Ahoj. Čau.
říci; říkat
hláskovat; správně psát
podívat se; dívat se
milovat; mít rád
paní
seznámit se; setkat se
Těší mne.
ne
dobrý; v pořádku
děkuji; dík(y)
partner; partnerka
telefon
telefonní číslo
kousek papíru
opakovat;
říci/napsat/udělat znovu
Lê~fíL=
pravý; správný
LëáWL=
vidět
=
Ahoj. Nashledanou.
(pozdrav na rozloučenou)
Lë‰WL=
pán
LëflÏL=
písnička
LëflêáL=
Promiň(te)
Lë‰WåÉfãL=
příjmení
LaáWòL=
tyto
LafëL=
toto
LíÉâëíL=
text
LïflíL=
co; jaký
Lïflíë=àlW=åÉfãL= Jak se
jmenješ/jmenujete? (dosl.
Jaké je tvoje/vaše
jméno?)
=
Odkud jsi?
L^Wåë]L=
L^WífâäL=
LÄlWÇL=
LÄ~fL=
LëfíáL=
Lâflåî]DëÉfpåL=
LÇfâp]åêáL=
LáWòáL=
LáWãÉfäL=
L]DÇêÉëL=
LáWãÉfä=]DÇêÉëL=
LÑÉfîê]íL=
LÖrÇDÄ~fL=
LÜ]Dä]rL=
LÜ~fL=
LëÉfL=
LëéÉäL=
LärâL=
Lä¾îL=
LãôÇ]ãL=
LãáWíL=
=
Lå]rL=
L]rDâÉfL=
LqôåâëL=
Lé^Wíå]L=
LÑ]råL=
LÑ]rå=å¾ãÄ]L=
LéáWë=]î=éÉfé]L=
LêfDéáWíL=
LàÉëL=
LÄê]DòfäL=
China
France
Germany
Italy
Japan
Líp~få]L=
LÑê^WåëL=
LÇw‰Wã]åáL=
Lfí]äáL=
LÇw]DéôåL=
Poland
Lé]rä]åÇL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Ano.
Brazílie (pozor na
přízvuk)
Čína
Francie
Německo
Itálie
Japonsko (pozor na
přízvuk)
Polsko
Russia
Spain
Chinese
Rusko
Španělsko
čínský; čínština;
Číňan+D249
LÇw‰Wã]åL=
německý; němčina
LfDíôäf]åL=
italština; italsky; Ital/ka
LÇwôé]DåáWòL=
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
Lé]räfpL=
polský; polština
LélWípìDÖáWòL=
portugalský; portugalština
Lê¾påL=
Rus/ka; ruský; ruština
LëéôåfpL=
španělský; španělština
L]DãÉêfâ]åL=
Američan/ka; americký
LÄê]Dòfäf]åL=
Brazil/ec(ka); brazilský
LÄêfífpL=
Brit/ka; britský
Líp~fDåáWòL=
čínský; čínština; Číňan
LfÏÖäfpL=
angličtina; anglicky
LÇw‰Wã]åL=
německý; němčina
LfDíôäf]åL=
italština; italsky; Ital/ka
LÇwôé]DåáWòL=
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
Lé]räfpL=
polský; polština
Lê¾påL=
Rus/ka; ruský; ruština
LëéôåfpL=
španělský; španělština
LôéäL=
jablko
LôëéêfåL=
aspirin
LÄôÖL=
taška
LÄrâL=
kniha
Lâôã]ê]L=
fotoaparát; kamera
LâlfåL=
mince
LÇ~f]êáL=
kapesní kalendář;
zápisník; deník
LãôÖ]DòáWåL=
časopis
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil
LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač
LëïáWíëL=
bonbóny, sladkosti
LífpìWL=
papírový kapesník
LíìWqÄê¾pL=
kartáček na zuby
L¾ãDÄêÉä]L=
deštník; slunečník
LïflípL=
hodinky (náramkové;
kapesní)
Lê¾p]L=
LëéÉfåL=
Líp~fDåáWòL=
German
Italian
Japanese
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
American
Brazilian
British
Chinese
English
German
Italian
Japanese
Polish
Russian
Spanish
apple
aspirin
bag
book
camera
coin
diary
magazine
mobile phone
MP3 player
sweets
tissue
toothbrush
umbrella
watch
Unit 2
age
airline
animal
assistant
LÉfÇwL=
LÉ]ä~fåL==
LôåfãäL=
L]Dëfëí]åíL=
between
be born
be in a hurry
over
old
under
old
beer
cat
coffee
LÄfDíïáWåL=
LÄáW=ÄlWåL=
LÄáW=få=]=DܾêfL=
L]rî]L=
L]räÇL=
L¾åÇ]L=
L]räÇL=
LÄf]L=
LâôíL=
LâflÑáL=
věk
letecká linka
zvíře
pomocník;
spolupracovník
mezi
narodit se
spěchat
přes (=více než)
starý
pod
starý
pivo
kočka
káva; šálek kávy
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
coke
country
cycling
dear
die
dog
drink
film
Fine, thanks.
first name
food
football
Good afternoon.
Good morning.
kola
země; stát
cyklistika; jízda na kole
drahý (o člověku)
umřít; zemřít
pes
nápoj; pití; pít; napít se
film
Dobře, děkuji.
křestní jméno
jídlo; strava
fotbal; kopaná
Dobré odpoledne.
Dobré ráno. (užívá se do
oběda)
Great Britain
LÖêÉfí=ÄêfíåL=
Velká Británie
LÜlWëL=
kůň
horse
LÜ~r=~W=àìL=
Jak se máš/máte?
How are you?
How old are you? LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL= Kolik ti/vám je let? (dosl.
Jak jsi/jste starý?)
=
Mám se dobře.
I am very well.
LÇwflÄL=
zaměstnání; práce
job
live
LäfîL=
bydlet; žít
LãôêfÇL=
ženatý; vdaná
married
Låflí=ÄôÇL=
Ne až tak zle.; Docela to
Not bad.
ujde.
pasta
Léôëí]L=
těstoviny
LéáWíë]L=
pizza
pizza
LëÉâ]åÇL=
druhý
second
skiing
LëâáWfÏL=
lyžování
LëflêáL=
Promiňte; je mi líto
Sorry
LëélWíL=
sport
sport
steak
LëíÉfâL=
biftek; řízek; steak
LëïfãfÏL=
plavání
swimming
LíáWL=
čaj
tea
tennis
LíÉåfëL=
tenis
LqôÏâ=àìWL=
Děkuji.
Thank you.
LqfÏL=
věc
thing
this is
Lafë=fòL=
toto je
(the ~) Spojené
United Kingdom LàìDå~fífÇ=
âfÏÇ]ãL=
Království
LÇwflÄL=
zaměstnání; práce
job
wife
Lï~fÑL=
manželka; žena
Lïrã]åL=
žena
woman
Lôâí]L=
herec
actor
artist
L^WífëíL=
výtvarník; umělec
LÇflâí]L=
doktor; lékař
doctor
LíáWíp]L=
učitel/ka
teacher
hairdresser
LÜÉ]ÇêÉë]L=
kadeřník; kadeřnice
L~f=DíáWL=
výpočetní technika
IT
LíÉâDåfp]åL=
technik
technician
lawyer
LälWà]L=
právník; právní zástupce
Lå‰WëL=
zdravotní sestra;
nurse
ošetřovatelka
sales manager LëÉfäò=DãôåfÇw]L= obchodní manažer
shop assistant
Lpflé=]Dëfëí]åíL= prodavač
LëfÏ]L=
zpěvák
singer
LëíàìWÇ]åíL=
student/ka
student
Líôâëá=Çê~fî]L=
taxikář
taxi driver
university
LàìWåfDî‰WëfíáL=
univerzita; vysoká škola;
univerzitní
professor
Léê]DÑÉë]L=
profesor
writer
Lê~fí]L=
spisovatel/ka
Lâ]râL=
Lâ¾åíêáL=
Lë~fâäfÏL=
LÇf]L=
LÇ~fL=
LÇflÖL=
LÇêfÏâL=
LÑfäãL=
LÑ~få=qôÏâëL=
LщWëí=åÉfãL=
LÑìWÇL=
LÑríÄlWäL=
LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL=
LÖrÇ=ãlWåfÏL=
www.macmillan.cz/slovnicky
strana 2 z 12
Unit 3
apartment
bad
bedroom
big
boss
buy
L]Dé^Wíã]åíL=
LÄôÇL=
LÄÉÇêìWãL=
LÄfÖL=
LÄflëL=
LÄ~fL=
call
carefully
cleaner
company
computer
do
house work
LâlWäL=
LâÉ]Ñ]äáL=
LâäáWå]L=
Lâ¾ãé]åáL=
Lâ]ãDéàìWí]L=
LÇìWL=
LÜ~rë=ï‰WâL=
late
worry
drive
LäÉfíL=
Lï¾êáL=
LÇê~fîL=
DVD
early
eat
exchange
experience
flower
forget
game
go out
go to bed
good
have
time
home
horrible
house
housewife
housework
identical
in front of
kitchen
late
manager
meal
nice
LÇáW=îáW=ÇáWL=
L‰WäáL=
LáWíL=
LfâëDípÉfåÇwL=
LfâDëéf]êá]åëL=
LÑä~r]L=
LÑ]DÖÉíL=
LÖÉfãL=
LÖ]r=D~ríL=
LÖ]r=í]=ÄÉÇL=
LÖrÇL=
LÜôîL=
Lí~fãL=
LÜ]rãL=
LÜflêfÄäL=
LÜ~rëL=
LÜ~rëï~fÑL=
LÜ~rëï‰WâL=
L~fDÇÉåífâäL=
Lfå=Ñê¾åí=flîL=
Lâfíp]åL=
LäÉfíL=
LãôåfÇw]L=
LãáWäL=
Lå~fëL=
pet
photographer
rabbit
show
LéÉíL=
LÑ]DíflÖê]Ñ]L=
LêôÄfíL=
Lp]rL=
single
sofa
care
then
together
TV
week
play
say
smoke
talk
LëfÏÖäL=
Lë]rÑ]L=
LâÉ]L=
LaÉåL=
Lí]DÖÉa]L=
LíáW=îáWL=
LïáWâL=
LéäÉfL=
LëÉfL=
Lëã]râL=
LílWâL=
byt
špatný; strašný; ošklivý
ložnice
velký
šéf
zakoupit (si); (na)koupit
(si)
telefonovat; volat
opatrně
čistič(ka); uklízeč(ka)
společnost
počítač
dělat
(do the ~) dělat domácí
práce
pozdě
dělat si starosti
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
DVD
časně; brzy
jíst
vyměnit; směnit co za co
zážitek
květ; květina
zapomenout; zapomnět
hra; utkání; zápas
vyjít si
jít spát
dobrý
mít
čas
domov; doma
hrozný; strašný
dům
žena v domácnosti
domácí práce
stejný; shodný
před
kuchyně
pozdě
manažér, trenér
jídlo; pokrm
milý; příjemný (povahou);
pěkný
domácí zvíře; miláček
fotograf
králík
pořad; zábavné
představení
svobodný/á
pohovka; gauč
péče; pečovat
pak
dohromady; společně
televize
týden
hrát; hra; drama
říci; říkat
kouřit
projev; mluva
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
watch
LïflípL=
work
aunt
brother
brother-in-law
children
cousin
daughter
family
father
husband
mother
nephew
niece
parents
relative
sister
sister-in-law
son
twin
brother
uncle
wife
Lï‰WâL=
L^WåíL=
LÄê¾a]L=
LÄê¾a]êfåälWL=
LípfäÇê]åL=
Lâ¾òåL=
LÇlWí]L=
LÑôã]äáL=
LÑ^Wa]L=
LܾòÄ]åÇL=
Lã¾a]L=
LåÉÑàìWL=
LåáWëL=
LéÉ]ê]åíëL=
LêÉä]ífîL=
Lëfëí]L=
Lëfëí]êfåälWL=
Lë¾åL=
LíïfåL=
LÄê¾a]L=
L¾ÏâäL=
Lï~fÑL=
strana 3 z 12
pozorovat; sledovat; dívat
se (na)
pracovat; práce
teta
bratr
švagr
děti
bratranec; sestřenice
dcera
rodina; rodinný
otec
manžel; muž
matka
synovec
neteř
rodiče
příbuzný; přízeň
sestra
švagrová
syn
dvojče
bratr
strýc
manželka; žena
Unit 4
pair of jeans
sunglasses
kinds
alloy
at home
beautiful
blue
car
chat
chips
chocolate
circle
clubbing
complete
cooking
cross out
dance
dessert
different
drink
eat out
every
fitness
flying
friend
girlfriend
go on holiday
go shopping
great
gym
handbag
take
rifle (jedny)
sluneční brýle
(all ~ of) všechny (druhy)
slitina
doma
krásný
modrý
(osobní) auto(mobil)
povídat si; (neformální)
rozhovor
LípféëL=
hranolky; smažené
brambory
Lípflâä]íL=
čokoláda; čokoládový
Lë‰WâäL=
(za)kroužkovat; kruh
Lâä¾ÄfÏL=
navštěvování klubů
Lâ]ãDéäáWíL=
doplnit
LârâfÏL=
vaření; pečení; kuchyně (
italská ap.)
Lâêflë=D~ríL=
vyškrtnout (ze seznamu)
LÇ^WåëL=
tancovat; tančit; tanec
LÇfDò‰WíL=
zákusek
LÇfÑê]åíL==
jiný; rozdílný
LÇêfÏâL=
nápoj; pití; pít; napít se
LáWí=D~ríL=
jíst mimo domov
LÉîêáL=
každý
LÑfíå]ëL=
tělesná kondice;
způsobilost
LÑä~f=fÏL=
létání
LÑêÉåÇL=
přítel; přítelkyně
LÖ‰WäÑêÉåÇL=
přítelkyně; milenka
LÖ]r=flå=ÜfläfÇÉfL= jet na prázdniny
LÖ]r=pfléfÏL=
jít nakupovat
LÖêÉfíL=
skvělý; úžasný; velký
LÇwfãL=
tělocvična
LÜôåÇÄôÖL=
kabelka
LíÉfâL=
(it ~ three minutes) trvá
to 3 minuty
LéÉ]ê=]î=ÇwáWåòL=
Lë¾åÖä^WëfòL=
Lâ~fåÇòL=
L]DälfL=
Lôí=Ü]rãL=
LÄàìWífÑäL=
LÄäìWL=
Lâ^WL=
LípôíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
jazz
jeans
jog
jogging
LÇwôòL=
LÇwáWåòL=
LÇwflÖL=
LÇwflÖfÏL=
large
life
lipstick
listen
lots of
loud
man
match
Lä^WÇwL=
Lä~fÑL=
LäféëífâL=
LäfëåL=
LäflíëL=
Lä~rÇL=
LãôåL=
LãôípL=
maybe
money
new
OK
online
LãÉfÄáWL=
Lã¾åáL=
LåàìWL=
L]rDâÉfL=
LflåDä~fåL=
order
outside
perfume
photo
pop music
read
restaurant
rock concert
salad
LlWÇ]L=
L~ríDë~fÇL=
Lé‰WÑàìWãL=
LÑ]rí]rL=
Léflé=ãàìWòfâL=
LêfWÇL=
LêÉëí]êflåíL=
Lêflâ=âflåë]íL=
Lëôä]ÇL=
saxophone
Scorpio
shoes
shop
shopping
shopping centre
shower
sing
small
speak
speed
spend
sporty
Lëôâë]Ñ]råL=
LëâlWéf]rL=
LpìWòL=
LpfléL=
LpfléfÏL=
LpfléfÏ=ëÉåí]L=
Lp~r]L=
LëfÏL=
LëãlWäL=
LëéáWâL=
LëéáWÇL=
LëéÉåÇL=
LëélWíáL=
study
suitcase
sunglasses
terrible
think
tick
top
top
town
travel
underline
washing up
water
weekend
well
wheel
agree
like
Lëí¾ÇáL=
LëìWíâÉfëL=
Lë¾åÖä^WëfòL=
LíÉêfÄäL=
LqfÏâL=
LífâL=
LífléL=
LífléL=
Lí~råL=
LíêôîäL=
L¾åÇ]Dä~fåL=
LïflpfÏ=¾éL=
LïlWí]L=
LïáWâDÉåÇL=
LïÉäL=
LïáWäL=
L]DÖêáWL=
Lä~fâL=
jazz; džez
džíny; rifle
běhat pro zdraví
rekreační běhání pro
zdraví
velký
život
rtěnka
poslouchat
hodně
hlasitý; hlasitě
muž; člověk
najít prvek do páru; spojit
(k sobě patřící); hodit se
k čemu/komu; zápas
možná; snad
peníze
nový
dobrý; v pořádku
připojený (k počítačové
síti)
nařídit; objednat
venku
voňavka; parfém
fotka; fotografie
pop music
číst
restaurace
rockový koncert
salát (bramborový,
ovocný ap.)
saxofon
štír (znamení)
boty
obchod; nakupovat
nakupování; nákup
nákupní středisko
sprchový kout; sprcha
(za)zpívat
malý
mluvit; hovořit
rychlost
utratit; vydat (peníze)
sportovní; vhodný pro
sport
studovat
kufr; zavazadlo
sluneční brýle
hrozný; strašný
myslet
označit zaškrtnutím
tričko; halenka
vršek; vrch
město
cestovat
podtrhnout
umývání nádobí
voda
víkend
dobře
kolo; volant
souhlasit
mít rád
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
mind
I hate …
I like …
I love …
I prefer
I really like …
I think she’s/he’s
great/
OK/terrible.
What about you?
think of
strana 4 z 12
Lã~fåÇL=
LÜÉfíL=
Lä~fâL=
Lä¾îL=
LéêfDщWL=
Lä~fâL=
LÖêÉfíL=
mysl; rozum
nenávidím
mám rád
miluji; mám strašně rád
dávám přednost
skutečně mám rád
myslím, že je skvělý
LíÉêfÄäL=
=
Lqfåâ=]îL=
hrozný; strašný
A co ty?
myslet si o
L]DãÉfòfÏL=
L]DéflëíêçÑáL=
Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL=
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
Lâôéfíä=DäÉí]L=
Lâflã]L=
Lâ]åDíêôâpåL=
LÑôåDíôëífâL=
LÑrä=ëífléL=
LÖrÇ=DärâfÏL=
LpáW=ärâë=å~fëL=
LÜÉÇÉfâL=
L~fí]ãL=
LäfëíL=
LãáWíL=
LãfäâL=
L]ré]åL=
Lé]DòÉpåL=
Léê]rÑ~fäL=
LâïÉëíp]åL=
LâïÉëíp]å=ã^WâL=
LêfDäôâëL=
LëÉåí]åëL=
LëÉé]ê]íL=
LëéÉåÇ=í~fãL=
Lëí^WíL=
LílWäL=
LàìWòL=
LïÉÄë~fíL=
úžasný; ohromující
apostrof
na konci (čeho)
nejlepší přítel
velké písmeno
čárka (interpunkce)
stažení; smrštění
fantastický; úžasný
tečka (interpunkce)
hezký; pohledný
Vypadá dobře.
bolest/bolení hlavy
položka; kus; věc
seznam
seznámit se; setkat se
mléko
otevřít
majetek
profil; portrét
otázka; dotaz
otazník
uvolnit (se)
věta
oddělený
(s)trávit čas
začít
vysoký; velký
(po)užívat
internetová stránka
airport
before
bill
LÉ]élWíL=
LÄfDÑlWL=
LÄfäL=
body
bottle
brain
breakfast
Can I have....?
LÄflÇáL=
LÄflíäL=
LÄêÉfåL=
LÄêÉâÑ]ëíL=
Lâ]å=~f=Ü]îL=
champagne
clothes
cocktail
day
digest
dinner
LpôãDéÉfåL=
Lâä]rÇòL=
LâflâíÉfäL=
LÇÉfL=
LÇ^fDÇwÉëíL=
LÇfå]L=
do exercise
egg and bacon
LÇìW=DÉâë]ë~fòL=
LÉÖL=
letiště
předtím než
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
tělo; trup
láhev
mozek
snídaně
prosím; mohl bych dostat
(při nakupování)
šampaňské; sekt
oblečení
koktejl
den
vstřebat; strávit
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
cvičit
vejce se slaninou
Review A
amazing
apostrophe
at the end of
best friend
capital letter
comma
contraction
fantastic
full stop
good-looking
She looks nice.
headache
item
list
meet
milk
open
possession
profile
question
question mark
relax
sentence
separate
spend time
start
tall
use
website
Unit 5
www.macmillan.cz/slovnicky
energy (n)
Excuse me!
get up (phr v)
LÄÉfâåL=
LÉå]ÇwáL=
LfâDëâàìWòL=
How much is …?
ID (Identity card)
(n)
important
later
lunch
midday
morning
need
newspaper
perfect
receipt
LÖÉí=¾éL=
L~fDÇáWL=
energie; síla
Promiňte.
vstát (ráno z postele);
postavit se
Kolik stojí…?
průkaz totožnosti
důležitý
později
oběd (polední jídlo)
poledne; polední
dopoledne; ráno
potřebovat
noviny
dokonalý; ideální
stvrzenka; příjmový
doklad
sandwich
LëôåïfÇwL=
sendvič
LëäáWéL=
spát; spánek
sleep
Lë]réL=
televizní/rozhlasový seriál
soap
stay in
LëíÉf=DfåL=
zůstat doma
Lë¾åL=
slunce
sun
LífâfíL=
jízdenka; lístek
ticket
time
Lí~fãL=
čas
Lí~f]ÇL=
unavený; vyčerpaný
tired
LíêÉfå=ëíÉfpåL=
vlakové nádraží
train station
wake up
LïÉfâ=¾éL=
probrat (se); probudit
LïÉ]L=
mít na sobě; nosit
wear
Lï~fåL=
víno
wine
Monday
Lã¾åÇfL=
pondělí
LíàìWòÇfL=
úterý
Tuesday
LïÉåòÇáL=
středa
Wednesday
Thursday
Lq‰WòÇáL=
čtvrtek
LÑê~fÇáL=
pátek
Friday
Lëôí]ÇáL=
sobota
Saturday
Sunday
Lë¾åÇáL=
neděle
LÖ]r=Ü]rãL=
jít domů
go home
jít (se na něco podívat)
go on the Internet LÖ]r=flå=aáW=
fåí]åÉíL=
na internet
go to work
LÖ]r=í]=ï‰WâL=
jít do práce
have breakfast LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíL= snídat
LÇfå]L=
hlavní jídlo dne (večeře
dinner
nebo oběd)
have a shower
LÜôî=]=p~r]L=
(o)sprchovat se
LÉfí=]DâäflâL=
osm hodin
eight o’clock
LÜ^WÑ=é^Wëí=ï¾åL= půl druhé
half past one
midday
LãfÇDÇÉfL=
poledne; polední
LãfÇå~fíL=
půlnoc
midnight
čtvrt na čtyři
quarter past three LâïlWí]=é^Wëí=
quarter to five
What time is it?
LfãDélWíåíL=
LäÉfí]L=
Lä¾åípL=
LãfÇDÇÉfL=
LãlWåfÏL=
LåáWÇL=
LåàìWëéÉfé]L=
Lé‰WÑfâíL=
LêfDëáWíL=
qêáWL=
LâïlWí]=í]=Ñ~fîL= tři čtvrtě na pět
Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin?
Unit 6
a lot of
alcohol
L]=äflí=]îL=
Lôäâ]ÜfläL=
also
bank
bar
carnival
chicken
close
LlWäë]rL=
L=ÄôÏâ=L=
LÄ^WL=
Lâ^Wåfî]äL=
LípfâfåL=
Lâä]ròL=
hodně
alkoholické nápoje;
alkohol
také
břeh
bar
karneval
kuře
zavřít; zavírat
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
closed
colourful
costume
dancing
date
drumming
end
evening
famous
festival
fireworks
fish
fun
go for a walk
go on for
riding
golf
grand champion
happen
have a nap
in the country
international
leap year
litre
meat
model
other
parade
Lâä]ròÇL=
Lâ¾ä]ÑäL=
LâflëíàìWãL=
LÇ^WåëfÏL=
LÇÉfíL=
LÇê¾ãfÏL=
LÉåÇL=
LfWîåfÏL=
LÑÉfã]ëL=
LÑÉëífîäL=
LÑ~f]ï‰WâëL=
LÑfpL=
LѾåL=
LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL=
LÖ]r=flå=Ñ]L=
Lê~fÇfÏL=
LÖfläÑL=
Lípôãéá]åL=
LÜôé]åL=
LÜôî=]=åôéL=
Lâ¾åíêáL=
Lfåí]Dåôp]åäL=
LäáWé=àf]L=
LäáWí]L=
LãáWíL=
LãflÇäL=
L¾a]L=
Lé]DêÉfÇL=
park
party
polo
post office
pyjamas
racing driver
roast dinner
Lé^WâL=
Lé^WíáL=
Lé]rä]rL=
Lé]rëí=flÑfëL=
LéfDÇw^Wã]òL=
LêÉfëfÏ=Çê~fî]L=
Lê]rëí=Çfå]L=
school
street
wrestling
supermarket
take place
traditional
train
training
vegetables
visit
LëâìWäL=
LëíêáWíL=
LêÉëäfÏL=
LëìWé]ã^WâfíL=
LíÉfâ=éäÉfëL=
Líê]DÇfp]åäL=
LíêÉfåL=
LíêÉfåfÏL=
LîÉÇwí]ÄäòL=
LîfòfíL=
visitor
weigh
wrestler
always
ever
hardly ever
never
often
sometimes
usually
January
February
March
April
Lîfòfí]L=
LïÉfL=
LêÉëä]L=
LlWäïÉfòL=
LÉî]L=
LÜ^WÇäf=DÉî]L=
LåÉî]L=
LflÑåL=
Lë¾ãí~fãòL=
LàìWwì]äáL=
LÇwôåàr]êáL=
LÑÉÄêr]êáL=
Lã^WípL=
LÉféê]äL=
www.macmillan.cz/slovnicky
strana 5 z 12
uzavřený
pestrý; zajímavý; osobitý
kostým; kroj
tanec; tančení
datum; schůzka
bubnování
konec, končit
večer
slavný; proslulý
slavnost
ohňostroj
ryba; ryby
zábava; zábavný
jít na procházku
trvat
jezdectví; jízda na koni
golf
přeborník; šampion
stát se; přihodit se
zdřímnout si
na venkově
mezinárodní
přestupný rok
litr
maso
model; modelka
jiný
slavnostní
pochod/průvod; přehlídka
park; sad
večírek; oslava
pólo
pošta
pyžamo
závodník
večeře z pečených
pokrmů
škola
ulice
zápas
supermarket
přihodit se; uskutečnit se
tradiční
trénovat
trénink; výcvik; výuka
zelenina
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
návštěvník
zvážit; vážit
zápasník
vždy; stále
někdy; vůbec kdy
zřídka kdy
nikdy
často
někdy
obvykle
leden
únor
březen
duben
LãÉfL=
May
LÇwìWåL=
June
July
LÇwìDä~fL=
LlWÖ]ëíL=
August
LëÉéDíÉãÄ]L=
September
October
LflâDí]rÄ]L=
Lå]rDîÉãÄ]L=
November
LÇfDëÉãÄ]L=
December
do (your)
LÇrW=Ü]rãî‰WâL=
homework
L~f]åfÏL=
do the ironing
do the shopping LpfléfÏL=
do the washing LïflpfÏL=
do the washing up LïflpfÏ=¾éL=
LålfòL=
make a lot of
noise
make dinner
LãÉfâ=Çfå]L=
make long phone LãÉfâ=äflÏ=Ñ]rå=
âlWäòL=
calls
LãÉfâ=ã~f=ÄÉÇL=
make my bed
make the
LãÉfâ=a]=
decisions
ÇáDëfw]åòL=
=
at night/the
weekend/five
o'clock
in the morning/the =
evening/the
spring/June
on Sunday
=
on 1st May etc =
LlWí]ãL=
autumn
spring
LëéêfÏL=
Lë¾ã]L=
summer
Lïfåí]L=
winter
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
(u)dělat domácí úkoly
žehlení
nákup(y)
umývání
umývání nádobí
hluk
uvařit večeři
dlouho telefonovat
ustlat si postel
dělat rozhodnutí
v noci, o víkendu, v pět
hodin
ráno, večer, na jaře, v
červnu
v neděli
prvního května
podzim
jaro
léto
zima
Unit 7
a long time ago
accident
L]=äflÏ=í~fã=]DÖ]rL=dávno
LôâëfÇ]åíL=
(dopravní) nehoda;
again
ago
alone
attack
L]DÖÉåL=
L]DÖ]rL=
L]Dä]råL=
L]DíôâL=
bath
terrified
beach
boat
catch
clothing
cold
come along
LÄ^WqL=
LíÉêfÑ~fÇL=
LÄáWípL=
LÄ]ríL=
LâôípL=
Lâä]rafÏL=
Lâ]räÇL=
Lâ¾ã=]DäflÏL=
demonstrate
dolphin
enjoy
enormous
everybody
exhibition
eye
fall
LÇÉã]åëíêÉfíL=
LÇfläÑfåL=
LfåDÇwlfL=
LfDålWã]ëL=
LÉîêfÄflÇáL=
LÉâëfDÄfpåL=
L~fL=
LÑlWäL=
family-run
find a way
finish
LÑôãfäá=ê¾åL=
LÑ~fåÇ=]=ïÉfL=
LÑfåfpL=
nešťastná náhoda
opět; zase; znovu
před (o čase)
sám; samotný
napadení; útok;
napadnout
vana
vyděšený; vystrašený
pláž; mořský břeh
člun; loď(ka)
chytit; chytat; chytnout
oblečení; oděvy (obecně)
studený
přijít; (za)stavit se;
vyskytnout se
předvést; ukázat
delfín
těšit se z čeho; užívat si
obrovský; nesmírný
každý; všichni
výstava
oko
padat; spadnout (fall in
love - zamilovat se)
rodinný (napr. podnik)
najíst způsob
dokončit; ukončit
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
strana 6 z 12
fisherman
LÑfp]ã]åL=
rybář
LÑfpfÏ=DÄ]ríL=
rybářský člun
fishing boat
foreigner
LÑflêfå]L=
cizinec
LÑêáW=Dí~fãL=
volný čas
free time
from side to side Ñê]ã=ë~fÇ=í]=ë~fÇ= ze strany na stranu
go fishing
LÖ]r=DÑfpfÏL=
jít na ryby
LÖêÉfL=
šedý; šedivý
grey
LÜf]L=
slyšet; vyslechnout
hear
hero
LÜf]ê]rL=
hrdina; idol
LÜ]räÇL=
držet
hold
L~fëL=
led
ice
in the middle of få==a]=ãfÇäL=
uprostřed
Lfåë~fÇL=
uvnitř; dovnitř
inside
LåflâL=
(za)klepat; (za)bušit
knock
lagoon
Lä]DÖìWåL=
laguna; jezírko
Lä^WëíL=
poslední; minulý
last
Lä]râäL=
místní
local
lose
LäìWòL=
prohrát; ztratit
LãÉfåL=
hlavní
main
Lãflåëí]L=
příšera
monster
motor
Lã]rí]L=
motor
Lã]rí]=Ä]ríL=
motorový člun
motor boat
LãìWîL=
(po)hnout (se)
move
near
Låf]L=
blízko; nedaleko
Låf]äfL=
téměř; skoro
nearly
Lå]rÄflÇáL=
nikdo
nobody
ocean
L]rpåL=
oceán; moře
LélfåíL=
ukázat; (na)mířit
point
LélWíL=
přístav
port
protective clothing Léê]DíÉâífî=
ochranný oděv
push away
realise
remember
return
âä]rafÏL=
Lérp=]DïÉfL=
LêáW]ä~fòL=
LêfDãÉãÄ]L=
LêfDí‰WåL=
rock
shark
shout
sit
sports shop
LêflâL=
Lp^WâL==
Lp~ríL=
LëfíL=
LëélWíë=pfléL=
square
LëâïÉ]L=
stay
still
stop
story
surf
surf-board
terrible
theatre
wait
want
warm
wetsuit
young
diving
fishing
kite surfing
sailing
LëíÉfL=
LëífäL=
LëífléL=
LëílWêfL=
Lë‰WÑL=
Lë‰WÑ=ÄlWÇL=
LíÉêfÄäL=
Lqf]í]L=
LïÉfíL=
LïflåíL=
LïlWãL=
LïÉíëìWíL=
Là¾ÏL=
LÇ~fîfÏL=
LÑfpfÏL=
Lâ~fí=ë‰WÑfÏL=
LëÉfäfÏL=
www.macmillan.cz/slovnicky
odehnat
uvědomit si
pamatovat si
zpáteční jízdenka; vrátit
se
kolébat (se); houpat (se)
žralok
(za)křičet; řvát
sedět
obchod se sportovními
potřebami
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
zůstat; pobyt; návštěva
stále
přestat; zastavit
příběh
příboj; vlnobití
surfové prkno
hrozný; strašný
divadlo
čekat
chtít
teplý; teplo
neoprénová kombinéza
mladý
potápění; skoky do vody
rybaření; rybolov
kite surfing
plachtění; plachtařský
sport
scuba diving
LëâìWÄ]=Ç~fîfÏL=
surfing
windsurfing
cloudy
foggy
rain
snow
sunny
What’s the
weather like?
windy
Lë‰WÑfÏL=
LïfåÇë‰WÑfÏL=
Lâä~rÇáL=
LÑflÖáL=
LêÉfåL=
Lëå]rL=
Lë¾åáL=
=
hlubinné potápění (s
přístrojem)
surfing
windsurfing
zamračený
mlhavo
déšť; pršet
sníh; sněžit
slunečno
Jaké je počasí?
LïfåÇáL=
větrno
Unit 8
across
advertisement
area
arrive
at sea
baby
be lucky
change
citizen
come last
continue
decide
edition
editor
enter
exam
fall in love
fast
film director
future
divorced
get married
hungry
incredible
inspiration
instructor
interested
interview
journey
leave
Let’s have...
line
love affair
lovely
lunchtime
modern art
motorway
move
move house
nomination
part
plane
popular
presenter
primary school
private
přes; napříč
reklama; inzerát
oblast; rozloha
přijet; přijít; přiletět;
přistát
L]í=ëáWL=
na moři
LÄÉfÄáL=
dítě, batole
LÄáW=ä¾âáL=
mít štěstí
LípÉfåÇwL=
změnit, vyměnit; změna
LëfífòåL=
občan
Lâ¾ã=ä^WëíL=
skončit poslední
Lâ]åDífåàìWL=
pokračovat
LÇfDë~fÇL=
rozhodnout (se)
LfDÇfpåL=
vydání
LÉÇfí]L=
redaktor; vydavatel;
korektor
LÉåí]L=
vstoupit
LfÖDòôãL=
zkouška
LÑlWä=få=ä¾îL=
zamilovat se
LÑ^WëíL=
rychlý; rychle
LÑfäã=Ç~fDêÉâí]L= filmový režisér
LÑàìWíp]L=
budoucnost
LÇfDîlWëíL=
rozvedený/rozvedená
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
LܾåÖêáL=
hladový
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuvěřitelný
Lfåëé]DêÉfp]åL=
inspirace
LfåDëíê¾âí]L=
instruktor
Lfåíê]ëífÇL=
(be ~) zajímat se
Lfåí]îàìWL=
interview; dělat interview
LÇw‰WåáL=
cesta
LäáWîL=
odejít; odjet; opustit
LäÉíë=ÜôîL=
Dejme si (nápoj).
Lä~fåL=
telefonní spojení
Lä¾î=]DÑÉ]L=
milostná aféra
Lä¾îäáL=
půvabný; příjemný
Lä~åípí~fãL=
doba oběda; poledne
LãlWÇ]å=^WíL=
moderní umění
Lã]rí]ïÉfL=
dálnice
LãìWîL=
přestěhovat se
LãrWî=Ü~rëL=
přestěhovat se
LåflãfDåÉfpåL=
nominace
Lé^WíL=
role
LéäÉfåL=
letadlo
Léfléàrä]L=
oblíbený; populární
LéêfDòÉåí]L=
moderátor; konferenciér
Léê~fã]êá=ëâìWäL= základní škola pro žáky
od do let (GB)
Léê~fî]íL=
soukromý; důvěrný
L]DâêflëL=
L]ÇDî‰Wífëã]åíL=
LÉ]êá]L=
L]Dê~fîL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
race
real
relationship
remaining
retire
LêÉfëL=
Lêf]äL=
LêfDäÉfpåpféL=
LêfDãÉfåfÏL=
LêfDí~f]L=
row
rowing
serious
several
ship
snack
Lê]rL=
Lê]rfÏL=
Lëf]êf]ëL=
LëÉîê]äL=
LpféL=
LëåôâL=
snake
spider
star
team
mountains
the press
thirsty
typical
unfortunately
Welcome to...
Why don’t you...?
winner
wonderful
angry
LëåÉfâL=
Lëé~fÇ]L=
Lëí^WL=
LíáWãL=
Lã~råífåòL=
La]=DéêÉëL=
Lq‰WëíáL=
LíféfâäL=
L¾åDÑlWíp]å]íäáL=
LïÉäâ]ã=í]L=
Lï~f=Ç]råí=àì=
Lïfå]L=
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
LôÏÖêáL=
bored
embarrassed
excited
LÄlWÇL=
LfãDÄôê]ëíL=
LfâDë~fífÇL=
frightened
happy
nervous
relieved
sad
worried
LÑê~fíåÇL=
LÜôéáL=
Lå‰Wî]ëL=
LêfäáWîÇL=
LëôÇL=
Lï¾êfÇL=
strana 7 z 12
závod
opravdový; skutečný
vztah; poměr
zbývající
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
řada
veslování
vážný
několikrát
loď
svačina; malé
občerstvení
had
pavouk
hvězda
tým; družstvo
hory
tisk
žíznivý
typický
bohužel; naneštěstí
vítejte v
Proč ne…? Co kdybys…?
vítěz
nádherný
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
znuděný; otrávený
zahanbený; v rozpacích
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
vyděšený; vystrašený
šťastný; spokojený
nervózní; úzkostlivý
uklidněný; s úlevou
smutný; nešťastný
ustaraný; znepokojený
Review B
act
LôâíL=
band
break
LÄôåÇL=
LÄêÉfâL=
LípôêfíáL=
charity
community work Lâ]ãDàìWå]íá=
concert
creative
dancing
competition
driving test
free
lifeguard
memorable
organise
poor
prize
rich
swim
sympathetic
trainer
ï‰WâL=
Lâflåë]íL=
LâêfDÉfífîL=
LÇ^WåëfÏL=
Lâflãé]DífpåL=
LÇê~fîfÏ=íÉëíL=
LÑêáWL=
Lä~fÑÖ^WÇL=
LãÉã]ê]ÄäL=
LlWÖ]å~fòL=
Lér]L=
Léê~fòL=
LêfípL=
LëïfãL=
Lëfãé]DqÉífâL=
LíêÉfå]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
hrát (v divadle);
(za)chovat se
kapela; skupina; tlupa
rozbít (se/si), zlomit
(se/si)
dobročinná činnost
komunitní práce
koncert
tvořivý; tvůrčí
tanec; tančení
soutěž
řidičské zkoušky
volný; bezplatný
plavčík
památný
(z)organizovat; zařídit
chudý; chudobný; nuzný
cena; výhra
bohatý; zámožný
plavat
soucítící; soucitný
trenér; cvičitel
LàìWq=âä¾ÄL=
mládežnický klub
alarm clock
apparently
block of flats
build
chandelier
choose
coast
corner
cost
crystal
L]Dä^Wã=âäflâL=
L]Déôê]åíäfL=
LÄäflâ=]î=ÑäôíëL=
LÄfäÇL=
LípôåÇ]Däf]L=
LípìWòL=
Lâ]rëíL=
LâlWå]L=
LâflëíL=
LâêfëíäL=
employee
escape
exclusive
family
life
fitness centre
floor
guest
hairdryer
heating
help
hill
immediately
island
It doesn’t work.
lake
lifetime
LÉãéälfDáWL=
LfDëâÉféL=
LáâëDâäìWëfîL=
LÑôã]äáL=
Lä~fÑL=
LÑfíå]ë=ëÉåí]L=
LÑälWL=
LÖÉëíL=
LÜÉ]Çê~f]L=
LÜáWífÏL=
LÜÉäéL=
LÜfäL=
LfDãáWÇfîíäfL=
L~fä]åÇL=
Lfí=Ǿòåí=ï‰WâL=
LäÉfâL=
Lä~fÑí~fãL=
light
luxury
luxury
paradise
peace
place
Lä~fíL=
Lä¾âp]êáL=
Lä¾âp]êáL=
Léôê]Ç~fëL=
LéáWëL=
LéäÉfëL=
public
quiet
reception
relax
remote control
river
road
seaplane
service
shampoo
simple
soap
spa
spacious
stress
suite
swimming pool
Lé¾ÄäfâL=
Lâï~f]íL=
LêfDëÉép]åL=
LêfDäôâëL=
Lêf?ã]rí=
â]åDíê]räL=
Lêfî]L=
Lê]rÇL=
LëáWéäÉfåL=
Lë‰WîfëL=
LpôãDìWL=
LëfãéäL=
Lë]réL=
Lëé^WL=
LëéÉfp]ëL=
LëíêÉëL=
LëïáWíL=
LëïfãfÏ=éìWäL=
budík
očividně
panelák
postavit; vybudovat
lustr
vybrat (si)
pobřeží
koutek; kout
stát (o ceně)
krystal; křišťál; křišťálově
čistý
zaměstnanec
uprchnout; utéct
exkluzivní; výhradně
rodina; rodinný
život
fitnes centrum
podlaha
host; návštěvník
vysoušeč vlasů; fén
topení
pomoci; pomoc
kopec; pahorek
okamžitě
ostrov; ostrůvek
Nefunguje to.
jezero
život (jednotlivce); doba
života; doživotní
světlo; osvětlení
luxus; přepych
luxus; přepych
ráj
mír; klid; pohoda
políčko (ve stolních
hrách)
veřejný
tichý; klidný
hostina; formální oslava
uvolnit (se)
dálkové ovládání
there is
there are
towel
tropical
veranda
LaÉ]ê=fòL=
LaÉ]ê=^WL=
Lí~r]äL=
LíêfléfâäL=
Lî]DêôåÇ]L=
youth club
Unit 9
řeka
cesta; silnice
hydroplán
služba
šampón
jednoduchý; prostý
mýdlo
lázně
prostorný
napětí; stres; zdůraznit
apartmá
(plavecký) bazén;
plovárna
(někde něco) je
jsou
ručník; osuška
tropický
veranda
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
village
wall
well-equipped
armchair
bath
bed
bookcase
carpet
clock
coffee table
cooker
cupboard
curtains
cushion
desk
fridge
lamp
mirror
picture
plant
plasma TV
rug
shower
sofa
washbasin
by
in
near
on
bathroom
bedroom
kitchen
living room
strana 8 z 12
LîfäfÇwL=
LïlWäL=
LïÉä=fDâïféíL=
L^WãípÉ]L=
LÄ^WqL=
LÄÉÇL=
LÄrââÉfëL=
Lâ^WéfíL=
LâäflâL=
LâflÑf=íÉfÄäL=
Lârâ]L=
Lâ¾Ä]ÇL=
Lâ‰Wí]åòL=
LâìWp]åL=
LÇÉëâL=
LÑêfÇwL=
LäôãéL=
Lãfê]L=
Léfâíp]L=
Léä^WåíL=
Léä]òã]=íáWîáWL=
Lê¾ÖL=
Lp~r]L=
Lë]rÑ]L=
LïflpÄÉfëåL=
LÄ~fL=
LfåL=
Låf]L=
LflåL=
LÄ^WqêìWãL=
LÄÉÇêìWãL=
Lâfíp]åL=
LäfîfÏ=êìWãL=
vesnice
stěna; zeď
dobře vybavený
křeslo
vana
postel
knihovna (kus nábytku)
koberec
hodiny
konferenční stolek
vařič; sporák
skříň(ka); kredenc
závěsy; záclony
polštář; polštářek
psací stůl; lavice
lednička
lampa; světlo
zrcátko; zrcadlo
obraz; portrét
rostlina
plazmový televizor
koberec; rohožka
sprchový kout; sprcha
pohovka; gauč
umyvadlo
u; v; vedle
v
blízko; nedaleko
na
koupelna
ložnice
kuchyně
obývací pokoj
LÄÉfëíL=
LĉWqÇÉfL=
LÄfòåfë=Çfå]L=
Lâ¾ëí]ã]L=
LÇfDäfp]ëL=
LÇ~f]íL=
LÑlWä=]DëäáWéL=
LÑflä]rL=
LÜÉäqáL=
LÜàìWã]åL=
LÄflÇáL=
L~fÇ=ä~fâL=
být založený na
narozeniny
obchodní oběd
zákazník; host
lahodný
dieta
usnout
(ná)sledovat
zdravý
člověk; lidský
tělo; trup
Dal bych si… (jídlo,
nápoj)
představit si; myslit si
zhubnout
jídelní lístek
příležitost
(za)platit
kapsa
pravidlo; řád; zásada
štíhlý
pomalu
nezdravý
způsob
Dáte si…(jídlo, nápoj)?
jablko
banán
Unit 10
be based on
birthday
business dinner
customer
delicious
diet
fall asleep
follow
healthy
human
body
I’d like
LfDãôÇwfåL=
imagine
LäìWò=ïÉfíL=
lose weight
LãÉåàìWL=
menu
occasion
L]DâÉfw]åL=
LéÉfL=
pay
LéflâfíL=
pocket
rule
LêìWäL=
LëäfãL=
slim
slowly
Lëä]räáL=
L¾åDÜÉäqáL=
unhealthy
way
LïÉfL=
Would you like...? LïrÇ=àì=ä~áâL=
apple
LôéäL=
banana
LÄ]Då^Wå]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
carrot
cauliflower
cereal
cheese
chicken
egg
fish
fruit
fruit salad
garlic
grape
lemon
margarine
mayonnaise
meat
melon
mushroom
mustard
olive oil
onion
orange
pasta
pear
pepper
potato
protein
rice
salt
sandwich
seafood
LÄáWåL=
bob; fazole; zrnko
LÄêÉÇL=
chléb
LÄê~rå=ÄêÉÇL=
tmavý chléb
Lľí]L=
máslo
LâÉfâL=
dort; koláč
Lâ^WÄ]rDÜ~fÇêÉfíë uhlohydráty
L=
Lâôê]íL=
mrkev; karotka
LâfläfÑä~r]L=
květák
LëáWêf]äL=
cereálie
LípáWòL=
sýr
LípfâfåL=
kuře
LÉÖL=
vejce
LÑfpL=
ryba; ryby
LÑêìWíL=
ovoce
LÑêìWí=ëôä]ÇL=
ovocný salát
LÖ^WäfâL=
česnek
LÖêÉféL=
hrozen
LäÉã]åL=
citrón
Lã^WÇw]DêáWåL=
margarín
LãÉf]DåÉfòL=
majonéza
LãáWíL=
maso
LãÉä]åL=
meloun
Lã¾pêrãL=
houba
Lã¾ëí]ÇL=
hořčice
Lfläfî=lfäL=
olivový olej
L¾åà]åL=
cibule
LflêfåÇwL=
pomeranč; oranžáda
Léôëí]L=
těstoviny
LéÉ]L=
hruška
LéÉé]L=
pepř; paprika
Lé]DíÉfí]rL=
brambor
Léê]ríáWåL=
protein
Lê~fëL=
rýže
LëlWäíL=
sůl
LëôåïfÇwL=
sendvič
LëáWÑìWÇL=
mořské ryby; korýši apod.
strawberry
tomato
vegetable
white bread
coke
milk
orange juice
water
LëíêlWÄ]êáL=
Lí]Dã^Wí]rL=
LîÉÇwí]ÄäL=
Lï~fí=ÄêÉÇL=
Lâ]râL=
LãfäâL=
LflêfåÇw=ÇwìWëL=
LïlWí]L=
jako potrava
jahoda; jahodový
rajče
zelenina
bílý chléb
kola
mléko
pomerančový džus
voda
LĉWÇL=
LÄê~fíL=
LëÉê]ã]åáL=
LípÉfåÇwfÏ=êìWãL=
LÑôÄà]ä]ëL=
LÑôpåL=
LÑôíL=
LÑêìWí=ÇwìWëL=
LÜflÄáL=
LãáWÇá]ãL=
L]î=àlW=íplfëL=
L~ríDë~fÇL=
LÑ]DíflÖê]Ñ]L=
Lê~fíL=
pták
jasný; bystrý; zářivý
obřad; slavnost
zkušební kabinka
báječný
móda
tlustý; tělnatý
ovocný džus
koníček
střední
dle vlastního výběru
před (budovou)
fotograf
pravý; správný
bean
bread
brown bread
butter
cake
carbohydrates
Unit 11
bird
bright
ceremony
changing room
fabulous
fashion
fat
fruit juice
hobby
medium
of your choice
outside
photographer
right
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
sing
special
stand up
subscription
traffic
strana 9 z 12
bow tie
casual
casual clothes
coat
dress
footwear
formal
formal clothes
hat
item of clothing
(za)zpívat
speciální
vstát; stoupnout si
předplatné
dopravní/pouliční ruch;
provoz
Líê~f=DflåL=
vyzkoušet (oblečení)
Lí‰Wå=]Dê~råÇL=
otočit se (dokola)
LïfåÇ]rL=
okno
LêflÏL=
špatný
L]âDëÉë]êfòL=
doplňky
LÄÉäíL=
pásek; řemen
LÄìWíëL=
kotníkové sportovní boty;
vysoké boty
LÄ]r=í~fL=
motýlek
Lâôwr]äL=
neformální (oblečení)
Lâôwr]ä=âä]rÇòL= neformální oblečení
Lâ]ríL=
kabát
LÇêÉëL=
šaty (dámské)
LÑríïÉ]L=
vše, co se nosí na nohou
LÑlWãäL=
formální; společenský
LÑlWãä=âä]rÇòL=
formální oděv
LÜôíL=
klobouk; pokrývka hlavy
L^fí]ã=]î=
jednotlivé oblečení
jacket
jeans
pair of trousers
pair of shoes
ring
shirt
shoes
socks
suit
Dâä]rafÏL=
LÇwôâfíL=
sako; kabátek
LÇwáWåòL=
džíny; rifle
LéÉ]ê=]î=íê~rò]òL= kalhoty (jedny)
LéÉ]ê=]î=pìWòL=
boty (jedny)
LêfÏL=
prsten; kroužek
Lp‰WíL=
košile
LpìWòL=
boty
LëflâëL=
ponožky
LëìWíL=
kostým (dámský); oblek
sweater
tie
top
tracksuit
trainers
trousers
T-shirt
underpants
underwear
beard
beautiful
blond
blue
curly
dark
dark brown
earrings
eyes
gold
good-looking
gorgeous
green
grey
hair
handsome
highlights
long
LëïÉí]L=
Lí~fL=
LífléL=
LíêôâëìWíL=
LíêÉfå]òL=
Líê~rò]òL=
LíáW=p‰WíL=
L¾åÇ]éôåíëL=
L¾åÇ]ïÉ]L=
LÄf]ÇL=
LÄàìWífÑäL=
LÄäflåÇL=
LÄäìWL=
Lâ‰WäáL=
LÇ^WâL=
LÇ^Wâ=Äê~ìåL=
Lf]êfÏòL=
L~fòL=
LÖ]räÇL=
LÖrÇ=DärâfÏL=
LÖlWÇw]ëL=
LÖêáWåL=
LÖêÉfL=
LÜÉ]L=
LÜôåë]ãL=
LÜ~fä~fíëL=
LäflÏL=
try on
turn around
window
wrong
accessories
belt
boots
LëfÏL=
LëéÉpäL=
LëíôåÇ=¾éL=
Lë]ÄDëâêfép]åL=
LíêôÑfâL=
www.macmillan.cz/slovnicky
(pánský)
svetr
kravata; vázanka
vršek; vrch
tepláková souprava
sportovní/běžecké boty
kalhoty
tričko
pánské spodky
(spodní) prádlo
vousy; plnovous
krásný
světlovlasý; světlý; blond
modrý
kudrnatý; vlnitý
tmavý; tma
tamvě hnědý
náušnice
oči
zlato; zlatý (barva)
hezký; pohledný
nádherný; skvělý
zelený
šedý; šedivý
vlasy
hezký; pěkný
0
dlouhý; dlouho
medium-length
short
straight
sweet
wavy
moustache
shaved head
smile
LãáWÇá]ã=äÉÏqL=
LplWíL=
LëíêÉfíL=
LëïáWíL=
LïÉfîfL=
Lã]Dëí^WpL=
LpÉfîÇ=ÜÉÇL=
Lëã~fäL=
tattoo
Lí]DíìWL=
polodlouhé
krátký; malý (postavou)
rovný; přímý
sladký; příjemný
vlnitý; zvlněný
knír; knírek
dohola ostříhaná hlava
úsměv; usmívat se;
usmát se
tetování
Unit 12
another
average
backpack
be worth
belong to
better
brilliant
L]Då¾a]L=
LôîêfÇwL=
LÄôâéôâL=
LÄá=ï‰WqL=
LÄfDäflÏ=íìWL=
LÄÉí]L=
LÄêfäf]åíL=
brown
careful
celebrity
LÄê~råL=
LâÉ]Ñ]äL=
Lë]DäÉÄêfíáL=
collector
cook
cosmetics
cry
driver
everyone
find
flat
glasses
haircut
handwriting
huge
in total
interview
key
leather
letter
lose
lost
lost property
low
miserable
monument
nylon
object
office
old
original
passport
pen
plastic
Lâ]DäÉâí]L=
LârâL=
LâflòDãÉíáâëL=
Lâê~fL=
LÇê~fî]L=
LÉîêáï¾åL=
LÑ~fåÇL=
LÑäôíL=
LÖä^WëfòL=
LÜÉ]â¾íL=
LÜôåÇê~fífÏL=
LÜàìWÇwL==
Lfå=Dí]ríäL=
Lfåí]îàìWL=
LâáWL=
LäÉa]L=
LäÉí]L=
LäìWòL=
LäflëíL=
Läflëí=éêflé]íáL=
Lä]rL=
Lãfòê]ÄäL=
Lãflåàìã]åíL=
Lå~fäflåL=
LflÄÇwÉâíL=
LflÑfëL=
L]räÇL=
L]DêfÇwfåäL=
Lé^WëélWíL=
LéÉåL=
LéäôëífâL=
present
research
ring
romantic
shopping bag
soon
swear
LéêÉòåíL=
LêfDë‰WípL=
LêfÏL=
Lê]rDãôåífâL=
LpfléfÏ=ÄôÖL=
LëìWåL=
LëïÉ]L=
další; jiný
průměr; průměrný
ruksak; batoh
mít cenu; stát za to
patřit (k)
lepší
vynikající; báječný; velmi
nadaný
hnědý
opatrný
známá osobnost;
celebrita
sběratel
vařit; kuchař
kosmetika
plakat; křičet
řidič
každý
najít
byt
brýle
účes; sestřih
rukopis; písmo
obrovský; obrovitý
celkem
interview; dělat interview
klíč
kůže
písmeno; dopis
prohrát; ztratit
ztracený; zabloudilý
ztracené věci
nízký; nízko
nešťastný; utrápený
památník; monument
nylon
předmět
kancelář; úřad
starý
původní; originální
(cestovní) pas
pero; propisovačka
umělá hmota; plast;
plastový
dárek
výzkum
zvonit; kroužek; prsten
romantický
nákupní taška
brzy; zanedlouho
nadávat; mluvit hrubě
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
valuable
violent
visit
Lîôäàì]ÄäL=
Lî~f]ä]åíL=
LîfòfíL=
white
bill
Lï~fíL=
LÄfäL=
cheap
credit card
debt
earn
salary
save
spend
LípáWéL=
LâêÉÇfí=â^WÇL=
LÇÉíL=
L‰WåL=
Lëôä]êáL=
LëÉfîL=
LëéÉåÇL=
strana 10 z 12
cenný; hodnotný
násilný; násilnický
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
bílý
účet; účtenka; bankovka
(AmE)
levný
kreditní/úvěrová karta
dluh
vydělat; vydělávat
(stálý) plat
šetřit; spořit
utratit; vydat (peníze)
Review C
certainly
chef
cow
dish
Lë‰WíåäáL=
LpÉÑL=
Lâ~rL=
LÇfpL=
dress code
LÇêÉë=Dâ]rÇL=
great time
market
of course
owner
pencil
pub
relaxed
reservation
seat
steakhouse
LÖêÉfí=í~fãL=
Lã^WâfíL=
L]î=DâlWëL=
L]rå]L=
LéÉåëäL=
Lé¾ÄL=
LêfDäôâëíL=
LêÉò]DîÉfpåL=
LëáWíL=
LëíÉfâ=Ü~rëL=
unusual
window table
L¾åDàìWwì]äL=
LïfåÇ]r=íÉfÄäL=
jistě; samozřejmě
šéfkuchař
kráva
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
formálně nebo sociálně
vyžadovaný způsob
oblékání
(have a ~) mít se výborně
trh; tržiště
samozřejmě
majitel
tužka
hospoda
odpočatý
rezervace; zamluvení
sedadlo; místo
restaurace
specializovaná na steaky
neobvyklý
stůl u okna
Unit 13
admire
L]ÇDã~f]L=
all over the world LlWä=]rî]=a]=
back
badly
bank balance
can
can you
check
chess
cold
company
compose
ï‰WäÇL=
LÄôâL=
LÄôÇäáL=
LÄ]Ïâ=Äôä]åëL=
LâôåL=
Lâ]å=àìL=
LípÉâL=
LípÉëL=
Lâ]räÇL=
Lâ¾ãé]åáL=
Lâ]ãDé]ròL=
cook
dance
company
draw
full of
happily
join
laugh
lottery ticket
loudly
perform
LârâL=
LÇ^WåëL=
Lâ¾ãé]åáL=
LÇêlWL=
LÑrä=]îL=
LÜôéfäáL=
LÇwlfåL=
Lä^WÑL=
Läflí]êf=DífâfíL=
Lä~rÇäáL=
Lé]DÑlWãL=
www.macmillan.cz/slovnicky
obdivovat
po celém světě
záda
špatně
zůstatek na účtu
plechovka
Můžeš?
prověřit; (z)kontrolovat
šachy
nachlazení
společnost
složit; (z)komponovat
(hudbu)
vařit; péci se
tancovat; tančit; tanec
společnost
(na)kreslit
plný (čeho)
šťastně, naštěstí
připojit se k; přidat se k
(za)smát se
los
hlasitě; hlučně
účinkovat; hrát
phone
practise
quietly
side
ski
stomach
swim
talent
queen of
type
LÑ]råL=
LéêôâífëL=
Lâï~f]íäáL=
Lë~fÇL=
LëâáWL=
Lëí¾ã]âL=
LëïfãL=
Líôä]åíL=
LâïáWå=]îL=
Lí~féL=
sure
confident
funny
friendly
generous
quiet
Lpr]L=
LâflåÑfÇ]åíL=
LѾåáL=
LÑêÉåÇäáL=
LÇwÉå]ê]ëL=
Lâï~f]íL=
selfish
sensible
serious
LëÉäÑfpL=
LëÉåë]Ä]äL=
Lëf]êf]ëL=
Lp~fL=
shy
stupid
LëíàìWéfÇL=
L¾åDÑêÉåÇäáL=
unfriendly
LçWä=a]=í~fãL=
all the time
every day/two
=
weeks
Lï~åëI=íï~áëL=
once/twice a
month/year
Lí~fãòL=
three/four etc
times a week/year
etc
telefon
cvičit
tiše; poklidně
strana
lyžovat
žaludek; břicho
plavat
nadání; talent
královna (čeho)
psát (na stroji, na
počítači)
jistý; jistě
sebejistý; přesvědčený
legrační; divný
přátelský
velkorysý; štědrý
tichý; klidný; rozvážný;
zdrženlivý
sobecký; egocentrický
rozumný; soudný
vážný; uzavřený;
přemýšlivý
plachý; stydlivý; nesmělý
hloupý
nepřátelský; nevlídný
pořád
každý den/každé dva
týdny
jednou/dvakrát za měsíc
tři/čtyři krát za týden
Unit 14
appointment
Argentina
armed
arrest
sjednaná schůzka
Argentina
ozbrojený
zatknout; zajistit
(podezřelého)
L]DíÉãéíL=
pokus
attempt
LÄfDäáWîL=
věřit
believe
book
LÄrâL=
rezervovat (si); objednat
předem
LÄlWÇ]L=
hranice
border
Lâ]ãDéäÉfåL=
stěžovat si
complain
change your mind LípÉfåÇw=à]=
změnit názor; rozmyslet
Dã~fåÇL=
se
LípfäáL=
Chile
Chile
Lâ]ãDéÉí]ífîL== soutěživý; konkurenční
competitive
congratulations Lâ]å?Öêôíp]DäÉfpåL=blahopřání; gratulace
correct
Lâ]DêÉâíL=
správný
LâêÉfòáL=
šílený; bláznivý
crazy
LÇ^WâL=
tmavý; tma
dark
eviction
LÉDîfâp]åL=
vyřazení; soudní
vystěhování
LÑ^WãL=
farma; zemědělská
farm
usedlost
LÑ^Wã]L=
farmář; zemědělec;
farmer
sedlák
fear
LÑf]L=
strach
fill
LÑfäL=
naplnit; plnit
first
LщWëíL=
poprvé
foreign
LÑflê]åL=
zahraniční; cizí
good luck
LÖrÇ=ä¾âL=
hodně štěstí
L]Délfåíã]åíL=
L^WÇw]åDíáWå]L=
L^WãÇL=
L]DêÉëíL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
grow up
harmless
housemate
hurt
interviewer
lesson
Let’s go/do/watch
etc
make up
miss
movie star
operation
plan
planet
record
retire
rob
save
Shall we/I...?
singing career
sociable
stranger
successful
the king of
ugly
character
channel
general
knowledge
humour
on
programme
switch on
switch off
watch TV
cartoon
strana 11 z 12
vyrůst(at)
neškodný
spolubydlící
zraněný (i citově)
reportér; tazatel
hodina
Pojďme/Co kdybychom
šli/udělali/dívali se
LãÉfâ¾éL=
make up; líčení
LãfëL=
postrádat; chybět
LãìWîáW=ëí^WL=
filmová hvězda
Lflé]DêÉfpåL=
operace
LéäôåL=
(na)plánovat
LéäôåfíL=
planeta
LêfDâlWÇL=
zaznamenat; nahrát
LêfDí~f]L=
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
LêflÄL=
(vy/u/o)loupit
LëÉfîL=
šetřit; spořit
LpôäL=
Mám(e)…?
LëfÏfÏ=â]Dêf]L=
zpěvácká kariéra
Lë]rp]ÄäL=
společenský; družný
LëíêÉfåÇw]L=
cizí/neznámý člověk
Lë]âDëÉëÑ]äL=
úspěšný
LâfÏL=
král (čeho)
L¾ÖäáL=
ošklivý; škaredý
Lâôê]âí]L=
postava (v lit. a film. díle)
LípôåäL=
program; kanál (televizní)
LÇwÉå]ê]ä=åfläfÇwL= všeobecné znalosti
LÖê]r=¾éL=
LÜ^Wãä]ëL=
LÜ~rëãÉfíL=
L܉WíL=
Lfåí]îàìW]L=
LäÉëåL=
LäÉíëL=
game show
the news
quiz show
reality TV show
humor
na
program; pořad
zapnout; spustit
vypnout; odpojit
dívat se na televizi
kreslený film; kreslený
seriál
Lípôí=p]rL=
televizní/rozhlasová
beseda (se známými
osobnostmi)
Lâflã]Çá=Çê^Wã]L= komediální drama
LÇflâàìDãÉåíêáL= dokumentární (film,
pořad)
LÖÉfã=p]rL=
(televizní) soutěž
LåàìWòL=
televizní noviny
Lâïfò=p]rL=
televizní kvíz
LêfDôäfíá=íáW=îáW=
televizní reality show
soap opera
p]rL=
Lë]ré=flé]ê]L=
televizní/rozhlasový seriál
L]ÇDîÉåíp]=íêféL=
L]ÇDîÉåíp]ê]ëL=
L^WëâL=
LëÉä]ÄêÉfíL=
Lâflåífå]åíL=
LâêìWL=
LÇÉò]íL=
LfåDî~fê]åã]åíL=
LfâDëéf]êá]åëL=
LfâDëéf]êf]åëíL=
LÖêÉfíL=
LÖêìWéL=
dobrodružný výlet
riskující; podnikavý
ptát se; zeptat se
(o)slavit; oslavovat
světadíl
posádka
poušť
životní prostředí
zážitek
zkušený
skvělý; úžasný; velký
skupina
chat show
comedy drama
documentary
LÜàìWã]L=
LflåL=
Léê]rÖêôãL=
Lëïfíp=DflåL=
Lëïfíp=DflÑL=
Lïflíp=íáWîáWL=
Lâ^WDíìWåL=
Unit 15
adventure trip
adventurous
ask
celebrate
continent
crew
desert
environment
experience
experienced
great
group
www.macmillan.cz/slovnicky
Have you ever
been to...?
historical
honeymoon
I’ve been to
journey
list
memory
overland
passion
play
postcard
LÄáWåL=
Už si někdy byl (někde) ?
historický
svatební cesta; líbánky
Už jsem byl (někde).
cesta
seznam
paměť
pozemní; po souši
vášeň
hrát; hra; drama
pohlednice;
korespondenční lístek
respect
LêfDëéÉâíL=
ohled; hledisko
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
LëÉâëL=
pohlaví
sex
situation
LëfípìDÉfpåL=
situace
Líêôî]ä]L=
cestovatel
traveller
LíêféL=
výlet; zájezd
trip
truck
Líê¾âL=
nákladní auto
LïÉÇfÏL=
svatba
wedding
Lï~fäÇL=
divoký; nevázaný
wild
apple pie
Lôéä=é~fL=
jablečný koláč
L~fë=âêáWãL=
zmrzlina
ice cream
Läfî]=éôíÉfL=
játrová paštika
liver pâté
main course
LãÉfå=âlWëL=
hlavní jídlo
LãáWÇá]ãL=
střední
medium
Lãfå]ê]ä=ïlWí]L= minerální voda; minerálka
mineral water
non-smoking
Låflå=Dëã]râfÏL= nekuřácký
LêÉ]L=
vzácný; řídký
rare
LêÉÇ=ï~fåL=
červené víno
red wine
prawn
LéêlWåL=
garnát
Lëôã]åL=
losos
salmon
Lëã]râfÏL=
kouření
smoking
starter
Lëí^Wí]L=
předkrm
LÜfëDíflêfâäL=
LܾåfãìWåL=
LÄáWåL=
LÇw‰WåáL=
LäfëíL=
LãÉã]êáL=
L]rî]äôåÇL=
Léôp]åL=
LéäÉfL=
Lé]rëíâ^WÇL=
Unit 16
bridge
building
church
cycle
drive
most
budova; stavba
kostel; církev
jet na kole
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
LÑáWäÇL=
pole
LÜflí=ëéêfÏòL=
horké vřídlo
LâôÏÖ]DêìWL=
klokan
Lâ]rD^Wä]L=
koala
Lä~fíÜ~rëL=
maják
LãÉfâ=Dã¾åfL=
vydělávat peníze
LãôéL=
mapa; plán (města)
Lã]rí]ïÉf=âôÑÉfL=motorest
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
LêÉfåf=ëáWò]åL=
období dešťů
Lê~råÇ]Ä~ríL=
kruhový objezd
LëáWå]êáL=
výprava (v divadle);
krajina; příroda
LëéÉâDíôâàrä]L= velkolepý; honosný
LíÉåíL=
stan
Lír]êfëíL=
turista/turistka
LíêôÑfâ=ÇwôãL= dopravní zácpa
LïlWí]ÑlWäL=
vodopád
LÖ]r=Ç~råL=
jít po (ulici)
LÖ]r=ëíêÉfí=flåL= jít přímo
LÄêfÇwL=
LÄfäÇfÏL=
Líp‰WípL=
Lë~fâäL=
LÇê~fîL=
field
hot springs
kangaroo
koala
lighthouse
make money
map
motorway café
rainforest
rainy season
roundabout
scenery
spectacular
tent
tourist
traffic jam
waterfall
Go down
Go straight on
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Elementary
Go to the end of
on the left/right
Take the
first/second
turning
turn
across
along
down
into
out of
over
past
through
up
strana 12 z 12
=
=
=
jít až na konec
vlevo/vpravo
zabočit do první/druhé
Lí‰WåfÏL=
Lí‰WåL=
L]DâêflëL=
L]DäflÏL=
LÇ~råL=
Lfåí]L=
L~rí=]îL=
L]rî]L=
Lé^WëíL=
LqêìWL=
L¾éL=
odbočka
točit se; zabočit
přes; napříč
podél
dolů, dole
do
ven z
přes
kolem (minout něco)
skrz; skrze
nahoru, nahoře, na
air
baker
blind
business
busy
climb
daily
dentist
details
distance
dream
fact
bad
firefighter
hard work
helicopter
learn
live
recently
nature
noodle
soup
organisation
single
LÉ]L=
LÄÉfâ]L=
LÄä~fåÇL=
LÄfòå]ëL=
LÄfòáL=
Lâä~fãL=
LÇÉfäáL=
LÇÉåífëíL=
LÇáWíÉfäòL=
LÇfëí]åëL=
LÇêáWãL=
LÑôâíL=
LÄôÇL=
LÑ~f]Ñ~fí]L=
LÜ^Ç=ï‰WâL=
LÜÉäfâfléí]L=
Lä‰WåL=
LäfîL=
LêáWë]åíäfL=
LåÉfíp]L=
LåìWÇäL=
LëìWéL=
LlWÖ]å~fDòÉfpåL=
LëfÏÖäL=
step
strong
volcano
LëíÉéL=
LëíêflÏL=
LîfläDâÉfå]rL=
vzduch
pekař
slepý
obchod
zaneprázdněný; rušný
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
deník (noviny)
zubař; zubní lékař
detaily
vzdálenost
sen; ideál
skutečnost, fakt
špatný; strašný; ošklivý
hasič
těžká práce
helikoptéra
(na)učit se
bydlet; žít
v poslední době
příroda
nudle
polévka
organizace
jízdenka (jen tam - ne
zpáteční)
krok
silný
sopka
Review D
www.macmillan.cz/slovnicky
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net

Podobné dokumenty

Hot Spot 1

Hot Spot 1 LÑÉÄêr]êáL= Lã^WípL= LÉféê]äL= LãÉfL= LÇwìWåL= LÇwìDä~fL= LlWÖ]ëíL= LëÉéDíÉãÄ]L= LflâDí]rÄ]L= Lå]rDîÉãÄ]L= LÇfDëÉãÄ]L= L~fòL= LÑfäã==ëí^WL= LÑìWÇL= LÑÉfîê]íL= LÜôãĉWÖ]L= LéáWíë]L= Lëé]DÖÉíáL=

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz dohled (být zodpovědný za) povídat si; (neformální) rozhovor kino oblečení káva; šálek kávy přestávka na kafe barva přijít; přijet soutěž počítač pokračovat správný jet na kole nebezpečný Jak kdy. ...

Více

New Inside Out Pre-Intermediate

New Inside Out Pre-Intermediate half-brother společného rodiče) LÜ^WÑëfëí]L= sestra (mající jednoho half-sister společného rodiče) mother Lã¾a]L= matka Lã¾a]êfåälWL= tchýně mother-in-law LåÉÑàìWL= synovec nephew niece LåáWëL= net...

Více

Inside Out Elementary

Inside Out Elementary LÜ ~ r L j ak Lf å D ë íê ¾ âp å L i n s tr u kce ; p o ky n y Lä f ë å L p o s l o u ch at Lä r âL p o d í v at s e ; d í v at s e m ap a; p l á n ( m ě s ta) Lã ôé L Lã ôíp L n aj í t p r v e k d...

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner úterý LïÉåòÇÉfL= středa Lq‰WòÇÉfL= čtvrtek LÑê~fÇÉfL= pátek Lëôí]ÇÉfL= sobota Lë¾åÇÉfL= neděle Lí~fãL= čas Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin? LÖ]r=í]=ï‰WâL=

Více

Story Magic 1 - Macmillan Education

Story Magic 1 - Macmillan Education LàÉä]rL= LÖêáWåL= LÄäìWL= LéfÏâL= Lé‰WéäL= LflêfåÇwL= LÄäôâL= LÄê~råL= Lï~fíL= LÖêÉfL= Lïflíë=àlW=åÉfãL=

Více

Jak drahé je "zadarmo"

Jak drahé je "zadarmo" • Definování maxima všech přínosů a újem v celém životním cyklu investice, jejich rozdělení na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné • Převedení kvantifikovatelných přínosů a újem na hotovostní t...

Více