New Inside Out Beginner

Komentáře

Transkript

New Inside Out Beginner
New Inside Out Beginner
strana 1 z 9
New Inside Out Beginner
Unit 0
fine
thanks
Hello!
answer
box
conversation
man
name
photo
sentence
student
teacher
text
woman
How are you?
Instructions
cross out
answer
ask
check
circle
compare
complete
listen
look
match
LÑ~fåL=
L^WëâL=
v pořádku; skvělý
díky
Ahoj! (při setkání)
(z)odpovědět; odpovídat
krabice; skříňka
konverzace; (roz)hovor
muž; člověk
jméno
fotka; fotografie
věta
student/ka
učitel/ka
text
žena
Jak se máš/máte?
instrukce, pokyny
vyškrtnout (ze seznamu)
(z)odpovědět; odpovídat
ptát se; zeptat se
LípÉâL=
překontrolovat; (z)kontrolovat
Lë‰WâäL=
(za)kroužkovat; kruh
porovn(áv)at
doplnit
poslouchat
podívat se; dívat se
najít prvek do páru; spojit
(k sobě patřící); hodit se
k čemu/komu; zápas
ukázat; (na)mířit
číst
opakovat;
říci/napsat/udělat znovu
mluvit; hovořit
označit zaškrtnutím
podtrhnout
psát; napsat
point
read
repeat
LélfåíL=
speak
tick
underline
write
LëéáWâL=
LqôÏâëL=
LÜ]Dä]rL=
L^Wåë]L=
LÄflâëL=
Lâflåî]DëÉfpåL=
LãôåL=
LåÉfãL=
LÑ]rí]rL=
LëÉåí]åëL=
LëíàìWÇ]åíL=
LíáWíp]L=
LíÉâëíL=
Lïrã]åL=
LÜ~r=~W=àìL=
LfåDëíê¾âp]åëL=
Lâêflë=D~ríL=
L^Wåë]L=
Lâ]ãDéÉ]L=
Lâ]ãDéäáWíL=
LäfëåL=
LärâL=
LãôípL=
LêfWÇL=
LêfDéáWíL=
LífâL=
L¾åÇ]Dä~fåL=
Lê~fíL=
Unit 1
please?
Sorry
thank you
Hi!
first name
home number
mobile number
school
surname
his
her
Prosím. (když o něco žádáme)
Promiňte; je mi líto
LqôÏâ=àìWL=
děkuji
LÜ~fL=
Ahoj.
LщWëí=åÉfãL=
křestní jméno
LÜ]rã=å¾ãÄ]L= tel. číslo domů
Lã]rÄ~fä=å¾ãÄ]L= tel.číslo na mobil
LëâìWäL=
škola
Lë‰WåÉfãL=
příjmení
LÜfëL=
jeho
L܉WL=
její
LéäáWòL=
LëflêáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
my
your
What?
call
can
spell
Nice to meet you.
Welcome to …
What's this?
What are these?
Where?
Common objects
bag
book
camera
computer
dictionary
key
mobile phone
passport
pen
Numbers
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
můj, moje
tvůj/váš
LïlíL=
co?
LâlWäL=
telefonovat; volat
LâôåL=
plechovka
LëéÉäL=
hláskovat; správně psát
Lå~fë=í]=ãáWí=à]L= Rád vás poznávám.
LïÉäâ]ã=í]L=
Vitejte v …
Lïlíë=afëL=
Co je to? (o jedné věci)
Lïlí=]=aáWòL=
Co je to? (o více věcech)
LïÉ]L=
Kde?
Lâlã]å=lÄÇwfâíëL= běžné věci
LÄôÖL=
taška
LÄrâL=
kniha
Lâôã]ê]L=
fotoaparát; kamera
Lâ]ãDéàìWí]L=
počítač
LÇfâp]åêáL=
slovník
LâáWL=
klíč
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil
Lé^WëélWíL=
(cestovní) pas
LéÉåL=
pero; propisovačka
Lå¾ãÄ]òL=
čísla
Lòf]ê]rL=
nula
Lï¾åL=
jedna
LíìWL=
dva
LqêáWL=
tři
LÑlWL=
čtyři
LÑ~fîL=
pět
LëfâëL=
šest
LëÉî]åL=
sedm
LÉfíL=
osm
Lå~fåL=
devět
LíÉåL=
deset
Lã~fL=
LàlWL=
Unit 2
Big Mac
cappuccino
cinema ticket
city
hotel
Big Mac (hamburger)
cappuccino
Lëfå]ã]=ífâfíL=
lístek do kina
LëfíáL=
(větší) město
LÜ]rDíÉäL=
hotel (pozor na
výslovnost)
packet
LéôâfíL=
balíček; krabička
from
LÑêflãL=
z; od
in
LfåL=
v
near
Låf]L=
blízko; nedaleko
join
LÇwlfåL=
připojit se k; přidat se k
He's from …
LÜáWò=ÑêlãL=
(On) je z …
L~fã=ÑêlãL=
Já jsem z …
I'm from …
She's from …
LpáWò=ÑêlãL=
Ona je z …
How much is this? LÜ~r=ã¾íp=fò=fíL= Kolik to stojí?
LÄfÖ=ãôâL=
LâôéìDípáWå]rL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
strana 2 z 9
How much are
these?
Countries
Brazil
LÜ~r=ã¾íp=^W=qáWòL=Kolik stojí? (o více
Germany
Italy
Japan
LÇw‰Wã]åáL=
Poland
Spain
the USA
Nationalities
American
Brazilian
British
German
Italian
Japanese
Lé]rä]åÇL=
Polish
Spanish
Numbers
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
Prices
dollar
euro
pound
Lé]räfpL=
Lâ^WíêáòL=
LÄê]DòfäL=
Lfí]äáL=
LÇw]DéôåL=
LëéÉfåL=
La]=àìW=Éë=ÉàL=
Låôp]DåôäfíáòL=
L]DãÉêfâ]åL=
LÄê]Dòfäf]åL=
LÄêfífpL=
LÇw‰Wã]åL=
LfDíôäf]åL=
LÇwôé]DåáWòL=
LëéôåfpL=
Lå¾ãÄ]òL=
LfDäÉî]åL=
LíïÉäîL=
Lq‰WDíáWåL=
LÑlWDíáWåL=
LÑfÑDíáWåL=
LëfâëDíáWåL=
LëÉî]åDíáWåL=
LÉfDíáWåL=
Lå~fåDíáWåL=
LíïÉåíáL=
Lq‰WíáL=
LÑlWíáL=
LÑfÑíáL=
LëfâëíáL=
LëÉî]åíáL=
LÉfíáL=
Lå~fåíáL=
Lï¾å=ܾåÇê]ÇL=
Léê~fëfëL=
LÇflä]L=
Làr]ê]rL=
Lé~råÇL=
věcech)
země; státy
Brazílie (pozor na
přízvuk)
Německo
Itálie
Japonsko (pozor na
přízvuk)
Polsko
Španělsko
USA
národnosti
Američan/ka; americký
Brazil/ec(ka); brazilský
Brit/ka; britský
německý; němčina
italština; italsky; Ital/ka
Japon/ec(ka); japonský;
japonština
polský; polština
španělský; španělština
čísla
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
(jedno) sto
ceny
dolar
euro
libra
Unit 3
baby
lovely
also
actor
car
dog
house
LÄÉfÄáL=
Lä¾îäáL=
LlWäë]rL=
Lôâí]L=
Lâ^WL=
LÇflÖL=
LÜ~rëL=
www.macmillan.cz/slovnicky
dítě, batole
půvabný; příjemný
také
herec
(osobní) auto(mobil)
pes
dům
plane
radio
teacher
live
get married
How old are you?
LéäÉfåL=
How old is …?
These are …
This is …
Who?
Family
baby
brother
children
dad
daughter
grandson
granddaughter
family
father
grandchild
grandfather
grandma
grandmother
grandpa
granny
husband
mother
mum
parents
sister
son
wife
LÜ~r=]räÇ=fòL=
Kolik je…? Jak je… starý?
LaáWò=]L=
Toto jsou …
Toto je …
Kdo?
rodina
dítě, batole
bratr
děti
tatínek
dcera
vnuk
vnučka
rodina; rodinný
otec
vnouče
dědeček
babička
babička
dědeček
babička
manžel; muž
matka
maminka (hovorově)
rodiče
sestra
syn
manželka; žena
letadlo
rádio
LíáWíp]L=
učitel/ka
LäfîL=
bydlet; žít
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL= Kolik ti/vám je let? (dosl.
Jak jsi/jste starý?)
LêÉfÇá]rL=
Lafë=fòL=
LÜìWL=
LÑôãfäáL=
LÄÉfÄáL=
LÄê¾a]L=
LípfäÇê]åL=
LÇôÇL=
LÇlWí]L=
LÖêôåë¾åL=
LÖêôåÇlWí]L=
LÑôã]äáL=
LÑ^Wa]L=
LÖêôåíp~fäÇL=
LÖêôåÑ^Wa]L=
LÖêôåã^WL=
LÖêôåã¾a]L=
LÖêôåé^WL=
LÖêôåáL=
LܾòÄ]åÇL=
Lã¾a]L=
Lã¾ãL=
LéÉ]ê]åíëL=
Lëfëí]L=
Lë¾åL=
Lï~fÑL=
Review A
historic
situated
address
capital
country
date
email address
fish restaurant
gallery
museum
nationality
night
partner
picture
relation
room
shop
LÜfëDíflêfâL=
LëfípìÉfífÇL=
L]DÇêÉëL=
LâôéfíäL=
Lâ¾åíêáL=
LÇÉfíL=
LáWãÉfä=]DÇêÉëL=
LÑfë=êÉëí]êflåíL=
LÖôä]êáL=
LãàìDòáW]ãL=
Låôp]DåôäfíáL=
Lå~fíL=
Lé^Wíå]L=
Léfâíp]L=
LêfDäÉfpåL=
LêìWãL=
LpfléL=
historický
umístěný
adresa; bydliště
hlavní město
země; stát
datum; schůzka
emailová adresa
rybí restaurace
výstavní síň
muzeum
národnost
noc; večer
partner; partnerka
obraz; portrét
příbuzný; člen rodiny
pokoj
obchod
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
train station
word
book
LíêÉfå=ëíÉfpåL=
Lï‰WÇL=
LÄrâL=
strana 3 z 9
vlakové nádraží
slovo
zamluvit
Unit 4
beautiful
big
cheap
Chinese
expensive
favourite
French
new
old
small
South African
ugly
slowly
building
bus
dessert
drink
film
food
job
model
people
singer
sky
sport
square
taxi
wall
Buenos Aires
like
speak
understand
a kind of
Colours
black
blue
brown
green
grey
orange
pink
red
white
yellow
Drinks
coffee
tea
LÑÉfîê]íL=
krásný
velký
levný
čínský; čínština; Číňan
nákladný; drahý
oblíbený; nejmilejší
LÑêÉåípL=
francouzština; francouzsky
LÄàìWífÑäL=
LÄfÖL=
LípáWéL=
Líp~fDåáWòL=
LfâDëéÉåëfîL=
nový
L]räÇL=
starý
LëãlWäL=
malý
Lë~rq=ôÑêfâ]åL= Jihoafričan; jihoafrický
L¾ÖäáL=
ošklivý; škaredý
Lëä]räáL=
pomalu
LÄfäÇfÏL=
budova; stavba
LľëL=
autobus
LÇfDò‰WíL=
zákusek
LÇêfÏâL=
nápoj; pití; pít; napít se
LÑfäãL=
film
LÑìWÇL=
jídlo; strava
LÇwflÄL=
zaměstnání; práce
LãflÇäL=
model; modelka
LéáWéäL=
lidé
LëfÏ]L=
zpěvák
Lëâ~fL=
obloha; nebe
LëélWíL=
sport
LëâïÉ]L=
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
LíôâëáL=
taxi; taxík
LïlWäL=
stěna; zeď
LÄïÉfåflë=~fêáòL= Buenos Aires
Lä~fâL=
mít rád
LëéáWâL=
mluvit; hovořit
L¾åÇ]DëíôåÇL=
rozumět; porozumět
L]=â~fåÇ=]îL=
druh něčeho; něco jako
Lâ¾ä]òL=
barvy
LÄäôâL=
černý
LÄäìWL=
modrý
LÄê~råL=
hnědý
LÖêáWåL=
zelený
LÖêÉfL=
šedý; šedivý
LflêfåÇwL=
oranžový
LéfÏâL=
růžový
LêÉÇL=
červený; rudý
Lï~fíL=
bílý
LàÉä]rL=
žlutý
LÇêfÏâëL=
pití
LâflÑáL=
káva; šálek kávy
LíáWL=
čaj
LåàìWL=
www.macmillan.cz/slovnicky
wine
Food
apple pie
chips
cod
fish
fruit
hamburger
ice cream
lychee
meat
pasta
pizza
Sport
football
swimming
tennis
Lôéä=é~fL=
víno
jídlo; strava
jablečný koláč
LípféëL=
hranolky; smažené brambory
LâflÇL=
treska
ryba; ryby
ovoce
hamburger; karbanátek
zmrzlina
li-tchi
maso
těstoviny
pizza
sport
fotbal; kopaná
plavání
tenis
Lï~fåL=
LÑìWÇL=
LÑfpL=
LÑêìWíL=
LÜôãĉWÖ]L=
L~fë=âêáWãL=
Lä~fDípáWL=
LãáWíL=
Léôëí]L=
LéáWíë]L=
LëélWíL=
LÑríÄlWäL=
LëïfãfÏL=
LíÉåfëL=
Unit 5
female
healthy
male
out
inside
outside
apartment
dream job
eat
friend
hospital
hour
language
life
life expectancy
magazine
manager
office
phone
hold on
sleep
smoke
work
Excuse me.
Good morning.
ženský; ženského pohlaví
zdravý
LãÉfäL=
muž; mužský
L~ríL=
(be~) vyjít (o filmu, knize)
Lfåë~fÇL=
uvnitř; dovnitř
L~ríDë~fÇL=
venku
L]Dé^Wíã]åíL=
byt
LÇêáWã=ÇwflÄL=
vysněné zaměstnání
LáWíL=
jíst
LÑêÉåÇL=
přítel; přítelkyně
LÜflëéfíäL=
nemocnice
L~r]L=
hodina
LäôÏÖïfÇwfòL=
jazyk; způsob vyjadřování
Lä~fÑL=
život
Lä~fÑ=fâDëéÉâí]åëfL=průměrná délka života
LãôÖ]DòáWåL=
časopis
LãôåfÇw]L=
manažér, trenér
LflÑfëL=
kancelář; úřad
LÑ]råL=
telefon
LÜ]räÇ=flåL=
počkat
LëäáWéL=
spát; spánek
Lëã]râL=
kouřit
Lï‰WâL=
pracovat; práce
LfâDëâàìWò=ãáL=
Promiňte. S dovolením.
LÖrÇ=ãlWåfÏL=
Dobré ráno. (užívá se do
oběda)
What do you do? Lïflí=Ç]à]=ÇìL=
Co děláte? Čím jste?
Jobs
LÇwflÄòL=
zaměstnání; práce
actor
Lôâí]L=
herec
artist
L^WífëíL=
výtvarník; umělec
DJ
LÇáWDÇwÉfL=
DJ; disk jockey
LÇflâí]L=
doktor; lékař
doctor
farmer
LÑ^Wã]L=
farmář; zemědělec; sedlák
flight attendant LÑä~fí=]DíÉåÇ]åíL= palubní průvodčí; steward
LÑáWãÉfäL=
LÜÉäqáL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
football player
journalist
lawyer
musician
pilot
secretary
shop assistant
taxi driver
teacher
LÑríÄlWä=éäÉf]L=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LälWà]L=
LãàìWDòfpåL=
Lé~fä]íL=
LëÉâê]í]êáL=
Lpflé=]Dëfëí]åíL=
Líôâëá=Çê~fî]L=
LíáWíp]L=
strana 4 z 9
fotbalista
novinář; žurnalista
právník
hudebník
pilot
sekretářka; tajemník
prodavač
taxikář
učitel/ka
Unit 6
young
early
then
afternoon
bed
breakfast
dinner
mladý
L‰WäáL=
časně; brzy
LaÉåL=
pak
L^WÑí]DåìWåL=
odpoledne
LÄÉÇL=
postel
LÄêÉâÑ]ëíL=
snídaně
LÇfå]L=
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
evening
LfWîåfÏL=
večer
gym
LÇwfãL=
tělocvična
LÜ]rãL=
domov; doma
home
lunch
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
LãfÇDÇÉfL=
poledne; polední
midday
midnight
LãfÇå~fíL=
půlnoc
morning
LãlWåfÏL=
dopoledne; ráno
night
Lå~fíL=
noc; večer
recording studio LêfDâlWÇfÏ=ëíìWÇá]rL= nahrávací studio
shower
Lp~r]L=
sprcha
website
LïÉÄë~fíL=
internetová stránka
weekday
LïáWâÇÉfL=
pracovní den
Lï‰WäÇL=
svět
world
finish
LÑfåfpL=
dokončit; ukončit
get home
LÖÉí=Ü]rãL=
dorazit domů
go
LÖ]rL=
jít; chodit; jet
have lunch
LÜôî=ä¾åípL=
obědvat
play
LéäÉfL=
hrát
relax
LêfDäôâëL=
uvolnit (se)
study
Lëí¾ÇáL=
studovat
take
LíÉfâL=
vzít; zabrat; trvat
visit
LîfòfíL=
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
watch TV
Lïflíp=íáWîáWL=
dívat se na televizi
after that
L^WÑí]=aôíL=
poté; pak
all round the worldLlWä=]Dê~råÇ=a]= po celém světě
have a good time
Good evening.
Goodnight.
Good afternoon.
work hard
Daily routine
get up
Là¾ÏL=
ï‰WäÇL=
LÜôî=]=ÖrÇ=Dí~fãL=dobře se bavit
Dobrý večer.
LÖrÇDå~fíL=
Dobrou noc.
LÖrÇ=^WÑí]DåìWåL= Dobré odpoledne.
Lï‰Wâ=Ü^WÇL=
pilně pracovat
LÇÉfäá=êìWDíáWåL=
denní rutina
LÖÉí=¾éL=
vstát (ráno z postele);
postavit se
LÖrÇ=áWîåfÏ=L=
www.macmillan.cz/slovnicky
have a shower
have
breakfast/lunch/
dinner
go to work
finish work
get home
go to bed
Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Time
What time is it?
LÜôî=]=p~r]L=
LÜôî=ÄêÉâÑ]ëíI=
ä¾åípL=
LÇfå]L=
(o)sprchovat se
snídat/obědvat
hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd)
jít do práce
LÑfåfp=ï‰WâL=
skončit v práci
LÖÉí=Ü]rãL=
dorazit domů
LÖ]r=í]=ÄÉÇL=
jít spát
LÇÉfòL=
dny
Lã¾åÇÉfL=
pondělí
LíàìWòÇÉfL=
úterý
LïÉåòÇÉfL=
středa
Lq‰WòÇÉfL=
čtvrtek
LÑê~fÇÉfL=
pátek
Lëôí]ÇÉfL=
sobota
Lë¾åÇÉfL=
neděle
Lí~fãL=
čas
Lïflí=í~fã=fò=fíL= Kolik je hodin?
LÖ]r=í]=ï‰WâL=
Review B
late
airline
cat
guitar
wake up
sleep
LäÉfíL=
LÉ]ä~fåL==
LâôíL=
LÖfDí^WL=
LïÉfâ=¾éL=
LëäáWéL=
pozdě
letecká linka
kočka
kytara
probrat (se); probudit
spát; spánek
Unit 7
famous
fantastic
good
spectacular
top
bar
beach
centre
church
cinema
cocktail
place
LÑÉfã]ëL=
restaurant
running track
show
sports shop
LêÉëí]êflåíL=
street
tree
view
visitor
zoo
hate
love
sit
LëíêáWíL=
LÑôåDíôëífâL=
LÖrÇL=
LëéÉâDíôâàrä]L=
LífléL=
LÄ^WL=
LÄáWípL=
LëÉåí]L=
Líp‰WípL=
Lëfå]ã]L=
LâflâíÉfäL=
LéäÉfëL=
Lê¾åfÏ=íêôâL=
slavný; proslulý
fantastický; úžasný
dobrý
velkolepý; honosný
vršek; vrch
bar
pláž; mořský břeh
centrum; střed
kostel; církev
kino
koktejl
políčko (ve stolních
hrách)
restaurace
běžecká dráha
Lp]rL=
pořad; zábavné představení
LëélWíë=pfléL=
obchod se sportovními
potřebami
ulice
strom
vyhlídka; výhled
návštěvník
zoologická zahrada; zoo
nenávidět; nesnášet
milovat; mít rád
sedět
LíêáWL=
LîàìWL=
Lîfòfí]L=
LòìWL=
LÜÉfíL=
Lä¾îL=
LëfíL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
Is there …?/ Are
there …?
There's …/There
are …
over there
Places in a city
airport
bridge
building
lake
museum
park
river
square
strana 5 z 9
Lfò=aÉ]L=
Je tam …/Jsou tam …?
LaÉ]ê=fòL=
Je tam …/Jsou tam …
tamhle
LéäÉfëfë=få=]=ÅfíáL= místa ve městě
LÉ]élWíL=
letiště
LÄêfÇwL=
most
LÄfäÇfÏL=
budova; stavba
LäÉfâL=
jezero
LãàìDòáW]ãL=
muzeum
Lé^WâL=
park
Lêfî]L=
řeka
LëâïÉ]L=
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
LëíÉfpåL=
nádraží; stanice
LëíôíàìWL=
socha
Lqf]í]L=
divadlo
L]rî]=aÉ]L=
station
statue
theatre
US & UK English =
Americká a Britská angličtina
ATM
LÉf=íáW=ÉãL=
bankomat
cashpoint
LâôpélfåíL=
bankomat
chemist's
LâÉãfëíëL=
lékárna; drogerie
pharmacy
LÑ^Wã]ëáL=
lékárna
LêÉëíêìWãL=
toaleta
restroom
subway station Lë¾ÄïÉf=ëíÉfp]åL= stanice metra
toilet
Lílfä]íL=
záchod; toaleta
underground
L¾åÇ]Öê~råÇ=
stanice metra
ëíÉfp]åL=
station
Verb phrases with =
fráze s GO
GO
Go down…
LÖ]r=Ç~råL=
sejít; jít po ulici dolů
Go for a run in… LÖ]r=Ñ]ê=]=ê¾åL= jít se proběhnout
Go out in…
LÖ]r=~rí=fåL=
vyjít si někam
Go to the top of… LÖ]r=í]=a]=íflé=]îL=jít na vrchol
Go to…
LÖ]r=í]L=
jít někam
Unit 8
best
hot
modern
downstairs
each
beer
birthday
cup
cycling
floor
front door
glass
the Internet
mansion
famous
number one hit
photo
tourist
nejlepší; nejlépe
LÜflíL=
horký; horko
LãflÇåL=
moderní
LÇ~råDëíÉ]òL=
v přízemí; dole; dolů
LáWípL=
každý
LÄf]L=
pivo
LĉWqÇÉfL=
narozeniny
Lâ¾éL=
šálek; hrnek
Lë~fâäfÏL=
cyklistika; jízda na kole
LÑälWL=
podlaha
LÑê¾åí=ÇlWL=
vchodové dveře
LÖä^WëL=
sklo; sklenice
LaáW=fåí]DåÉíL=
internet
Lãôåp]åL=
panské sídlo; zámek
LÑÉfã]ëL=
slavný; proslulý
Lå¾ãÄ]=ï¾å=DÜfíL= hit číslo jedna
LÑ]rí]rL=
fotka; fotografie
Lír]êfëíL=
turista/turistka
LÄÉëíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
walking
LïlWâfÏL=
wall
LïlWäL=
water
LïlWí]L=
sit down
Lëfí=DÇ~råL=
above
L]DľîL=
imagine
LfDãôÇwfåL=
offer
LflÑ]L=
think
LqfÏâL=
write
Lê~fíL=
Come in!
Lâ¾ã=fåL=
do your shopping LÇì=ó]=pfléfÏL=
Happy birthday! LÜôéá=ĉWqÇÉfL=
He's/She's out. LÜáWò=~ríL=
Is she/he in?
Lfò=ÜáW=fåL=
Would you like…? LïrÇ=à]=ä~fâL=
Rooms
LêìWãòL=
bathroom
LÄ^WqêìWãL=
bedroom
LÄÉÇêìWãL=
dining room
LÇ~fåfÏ=êìWãL=
hall
LÜlWäL=
kitchen
Lâfíp]åL=
LäfîfÏ=êìWãL=
living room
toilet
Lílfä]íL=
Furniture
LщWåfíp]L=
armchair
L^WãípÉ]L=
LÄ^WqL=
bath
bed
LÄÉÇL=
carpet
Lâ^WéfíL=
chair
LípÉ]L=
Lârâ]L=
cooker
lamp
LäôãéL=
shower
Lp~r]L=
sink
LëfÏâL=
Lë]rÑ]L=
sofa
table
LíÉfÄäL=
television
LíÉä]îfwåL=
toilet
Lílfä]íL=
washing machine LïflpfÏ=ã]DpáWåL=
Ordinal Numbers LlWÇfåä=å¾ãÄ]òL=
LщWëíL=
first
second
LëÉâ]åÇL=
third
Lq‰WÇL=
fourth
LÑlWqL=
LÑfÑqL=
fifth
sixth
LëfâëqL=
seventh
LëÉî]åqL=
eighth
LÉfíqL=
ninth
Lå~fåqL=
tenth
LíÉåqL=
pěší turistika
stěna; zeď
voda
sednout si
nad čím; výš než
představit si; myslit si
nabídnout; nabízet
myslet
psát; napsat
Vstupte!
nakupovat
Šťastné narozeniny
Je venku. Není tady.
Je doma?
Chtěl bys …?
místnosti
koupelna
ložnice
jídelna (v bytě)
předsíň; hala
kuchyně
obývací pokoj
záchod; toaleta
nábytek
křeslo
vana
postel
koberec
židle
vařič; sporák
lampa; světlo
sprcha
dřez
pohovka; gauč
stůl
televize/ televizor
záchod; toaleta
pračka
řadové číslovky
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
Unit 9
delicious
LÇfDäfp]ëL=
lahodný
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
strana 6 z 9
healthy
large
medium
possible
body
diet
dish
LÜÉäqáL=
meal
snack
street food
cook
lose
spend
start
Anything else?
at home
every day/week
etc
Here you are.
How often …?
What about you?
Adverbs of
frequency
always
never
not usually
sometimes
usually
Drinks
Americano
beer
cappuccino
coffee
cola
espresso
hot chocolate
iced coffee
iced tea
milk
orange juice
tea
water
Food
biscuits
bread
cake
cereal
chips
LãáWäL=
zdravý
velký
střední
možný; přijatelný
tělo; trup
dieta
jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
jídlo; pokrm
LëåôâL=
svačina; malé občerstvení
Lëíêáí=ÑìWÇL=
jídlo z okénka
vařit; kuchař
prohrát; ztratit
utratit (peníze)
začít
Ještě něco?
doma
každý den/týden
chocolate
eggs
fresh fruit
green beans
Lípflâä]íL=
Lä^WÇwL=
LãáWÇá]ãL=
Léflë]ÄäL=
LÄflÇáL=
LÇ~f]íL=
LÇfpL=
LârâL=
LäìWòL=
LëéÉåÇL=
Lëí^WíL=
LÉåfqfÏ=DÉäëL=
Lôí=Ü]rãL=
LÉîêá=ïáWâL=
LÜf]=à]=^WL=
LÜ~r=DflÑåL=
Lïflí=]DÄ~ríL=
LôÇî]Äò=]î=
ÑêáWâï]åëáL=
LlWäïÉfòL=
LåÉî]L=
Låflí=àìWwì]äáL=
Lë¾ãí~fãòL=
LàìWwì]äáL=
LÇêfÏâëL=
=
LÄf]L=
LâôéìDípáWå]rL=
LâflÑáL=
Lâ]rä]L=
LÉDëéêÉë]rL=
LÜflí=ípflâä]íL=
L~fëí=âflÑáL=
L~fëí=íáWL=
LãfäâL=
LflêfåÇw=ÇwìWëL=
LíáWL=
LïlWí]L=
LÑìWÇL=
LÄfëâfíòL=
LÄêÉÇL=
LâÉfâL=
LëáWêf]äL=
LípféëL=
LÉÖòL=
LÑêÉp=ÑêìWíL=
LÖêáWå=ÄáWåëL=
www.macmillan.cz/slovnicky
Tady to je. Tady máš.
jak často
A co ty?
příslovce vyjadřující
četnost
vždy; stále
nikdy
obvykle ne
někdy
obvykle
pití
druh koktejlu
pivo
cappuccino
káva; šálek kávy
kola (nápoj)
espresso
horká čokoláda
ledová káva
ledový čaj
mléko
pomerančový džus
čaj
voda
jídlo
sušenky; keksy
chléb
dort; koláč
cereálie
hranolky; smažené
brambory
čokoláda; čokoládový
vejce
čerstvé ovoce
fazolky
hamburger
ice cream
meat
noodles
papaya
pineapple
potatoes
rice
salad
sandwich
soup
sugar
watermelon
Meals
breakfast
dinner
LÜôãĉWÖ]L=
lunch
Lä¾åípL=
Lê~fëL=
hamburger; karbanátek
zmrzlina
maso
nudle
papaya
ananas
brambory
rýže
Lëôä]ÇL=
salát (bramborový, ovocný ap.)
LëôåïfÇwL=
sendvič
polévka
cukr
(vodní) meloun
denní jídla
snídaně
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
oběd (polední jídlo)
L~fë=âêáWãL=
LãáWíL=
LåìWÇäòL=
Lé]Dé~f]L=
Lé~fåôéäL=
Lé]DíÉfí]ròL=
LëìWéL=
LprÖ]L=
LïlWí]ãÉä]åL=
LãáWäòL=
LÄêÉâÑ]ëíL=
LÇfå]L=
Review C
accommodation
apple
area
banana
cheese
dream home
location
place
townhouse
Lä]rDâÉfpåL=
ubytování
jablko
oblast; rozloha
banán
sýr
dům snů
místo; poloha; umístění
LéäÉfëL=
políčko (ve stolních hrách)
Lí~rå=Ü~rëL=
městský dům
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
LôéäL=
LÉ]êá]L=
LÄ]Då^Wå]L=
LípáWòL=
LÇêáWã=Ü]rãL=
Unit 10
traditional
carnival
costume
fiesta
parasol
policeman
receptionist
sunshine
uniform
look for
try on
buy
tradiční
karneval
LâflëíàìWãL=
kostým; kroj
LÑfDÉëí]L=
fiesta
Léôê]ëfläL=
slunečník
Lé]DäáWëã]åL=
policista
LêfDëÉép]åfëíL=
recepční
Lë¾åp~fåL=
sluneční světlo/svit/záře
LàìWåfÑlWãL=
uniforma
Lärâ=ÑlWL=
hledat
Líê~f=DflåL=
vyzkoušet (oblečení)
LÄ~fL=
zakoupit (si); (na)koupit
(si)
LâlWäL=
telefonovat; volat
LÇ^WåëL=
tancovat; tančit; tanec
LfåDÇwlfL=
těšit se z čeho; užívat si
LïÉ]L=
mít na sobě; nosit
Lâ]å=~f=ÜÉäé=àìWL= Mohu Vám nějak pomoci?
Läfëå=í]=ãàìWòfâL= poslouchat hudbu
Lïflí=ë~fòL=
Jakou velikost …?
Lâä]rÇòL=
oblečení
LÄìWíëL=
kotníkové sportovní boty;
vysoké boty
Líê]DÇfp]åäL=
Lâ^Wåfî]äL=
call
dance
enjoy
wear
Can I help you?
listen to music
What size …?
Clothes
boots
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
dress
hat
jacket
jeans
kimono
shirt
shoes
skirt
suit
tie
top
trainers
trousers
T-shirt
Verb phrases
LÇêÉëL=
do your
homework/the
housework/the
washing
make
coffee/dinner
phone call
play football/the
piano
read a book/an
email/a
newspaper
LÇrL=
LÜôíL=
LÇwôâfíL=
LÇwáWåòL=
LâfDã]rå]rL=
Lp‰WíL=
LpìWòL=
Lëâ‰WíL=
LëìWíL=
Lí~fL=
LífléL=
LíêÉfå]òL=
Líê~rò]òL=
LíáW=p‰WíL=
=
strana 7 z 9
šaty (dámské)
klobouk; pokrývka hlavy
sako; kabátek
džíny; rifle
kimono
košile
boty
sukně
oblek
kravata; vázanka
tričko; halenka
sportovní/běžecké boty
kalhoty
tričko
ustálená spojení se
slovesy
dělat domácí úkol/domácí
práce/prát
LãÉfâL=
udělat kávu/oběd
LÑ]rå=âlWäL=
LéäÉfL=
telefonický hovor
hrát fotbal/na klavír
LêáWÇL=
číst knížku/email/noviny
Unit 11
famous
giant
historic
next
quiet
sunny
tragic
arts centre
band
box office
cash
cheque
concert
credit card
death
expiry date
event
football match
funeral
leap
mankind
month
moon
nightclub
party
slavný; proslulý
LÇw~f]åíL=
obrovský; veliký
LÜfëDíflêfâL=
historický
LåÉâëíL=
další
Lâï~f]íL=
tichý; klidný
Lë¾åáL=
slunečno
LíêôÇwfâL=
tragický
L^Wíë=ëÉåí]L=
škola umění
LÄôåÇL=
kapela; skupina; tlupa
LÄflâë=flÑfëL=
pokladna (divadelní
apod.)
LâôpL=
hotové peníze; platit v
hotovosti
LípÉâL=
šek
Lâflåë]íL=
koncert
LâêÉÇfí=â^WÇL=
kreditní/úvěrová karta
LÇÉqL=
smrt
LfâëDé~f]êá=ÇÉfíL= datum spotřeby
LfDîÉåíL=
událost
LÑríÄlWä=ãôípL= fotbalový zápas
LÑàìWå]ê]äL=
pohřeb
LäáWéL=
(vy)skočit
LãôåDâ~fåÇL=
lidstvo
Lã¾åqL=
měsíc (kalendářní)
LãìWåL=
měsíc
Lå~fíâä¾ÄL=
noční podnik; bar
Lé^WíáL=
večírek; oslava
LÑÉfã]ëL=
www.macmillan.cz/slovnicky
penalty
political message
rock music
secondary school
ticket
town
wedding
week
year
be born
cry
land
pay
Common
Adjectives
amazing
awful
boring
brilliant
LéÉå]äíáL=
excellent
LÉâë]ä]åíL=
excited
LfâDë~fífÇL=
great
happy
important
lucky
terrible
wonderful
Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
LÖêÉfíL=
penalta
Lé]Däfífâä=ãÉëfÇwL= politická myšlenka
Lêflâ=ãàìWòfâL=
roková hudba
LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= střední škola (GB)
LífâfíL=
Lí~råL=
LïÉÇfÏL=
LïáWâL=
Làf]L=
LÄáW=ÄlWåL=
Lâê~fL=
LäôåÇL=
LéÉfL=
=
L]DãÉfòfÏL=
LlWÑäL=
LÄlWêfÏL=
LÄêfäf]åíL=
LÜôéáL=
LfãDélWíåíL=
Lä¾âfL=
LíÉêfÄäL=
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
Lã~åqëL=
LÇwôåàr]êáL=
LÑÉÄêr]êáL=
Lã^WípL=
LÉféê]äL=
LãÉfL=
LÇwìWåL=
LÇwìDä~fL=
LlWÖ]ëíL=
LëÉéDíÉãÄ]L=
LflâDí]rÄ]L=
Lå]rDîÉãÄ]L=
LÇfDëÉãÄ]L=
jízdenka; lístek
město
svatba
týden
rok
narodit se
plakat; křičet
přistát
(za)platit
běžná přídavná jména
úžasný; ohromující
strašný; otřesný
nudný; otravný
vynikající; báječný; velmi
nadaný
vynikající; skvělý;
výborný
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
skvělý; úžasný; velký
šťastný; spokojený
důležitý
(be ~) mít štěstí
hrozný; strašný
nádherný
měsíce
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Unit 12
deaf
poor
professional
simple
again
finally
last
later
animal
LÇÉÑL=
Lér]L=
Léê]DÑÉp]åäL=
LëfãéäL=
L]DÖÉåL=
LÑ~få]äáL=
Lä^WëíL=
LäÉfí]L=
LôåfãäL=
hluchý
chudý; chudobný; nuzný
profesionál; profesionální
jednoduchý; prostý
opět; zase; znovu
nakonec
poslední; minulý
později
zvíře
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
bicycle
cancer
chemotherapy
cyclist
driving test
exam
expedition
explorer
genius
helicopter
high school
king
leader
love
operation
race
relationship
route
sporting hero
team
vegetarian
voyage
wedding
anniversary
become
design
(jízdní) kolo
rakovina
LâáWã]rDqÉê]éáL= chemoterapie
Lë~fâäfëíL=
cyklista
LÇê~fîfÏ=íÉëíL=
zkouška pro získání
řidičského průkazu
LfÖDòôãL=
zkouška
LÉâëé]DÇfpåL=
výprava; odeslání
LfâDëéälWê]L=
průzkumník; cestovatel;
badatel
LÇwáWåà]ëL=
génius
LÜÉäfâfléí]L=
helikoptéra
LÜ^á=ëâìWäL=
střední škola (US)
LâfÏL=
král
LäáWÇ]L=
velitel
Lä¾îL=
milovat; mít rád
Lflé]DêÉfpåL=
operace
LêÉfëL=
závod
LêfDäÉfpåpféL=
vztah; poměr
LêìWíL=
cesta; směr cesty; trať;
dráha; trasa
LëélWífÏ=ÜáWê]rL= sportovní idol
LíáWãL=
tým; družstvo
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián
LîlffÇwL=
plavba; cesta
LïÉÇfÏ=
výročí svatby
LÄ~fëfâäL=
Lâôåë]L=
ôåfDî‰Wë]êfL=
LÄfDâ¾ãL=
stát se
LÇfDò~fåL=
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
die
LÇ~fL=
umřít; zemřít
LÑfåfpL=
dokončit; ukončit
finish
graduate
LÖêôÇwìÉfíL=
absolvovat vysokou školu
help
LÜÉäéL=
pomoci; pomoc
paint
LéÉfåíL=
(na)malovat
LéäôåL=
(na)plánovat
plan
recover
LêfDâ¾î]L=
uzdravit se; vzchopit se
remarry
LêáWDãôêfL=
znovu se vdát/oženit
retire
LêfDí~f]L=
odejít do důchodu;
ukončit kariéru
separate
LëÉé]ê]íL=
oddělený
be engaged
LÄáW=fåDÖÉfÇwÇL= být zasnoubený/á
Congratulations! Lâ]åÖêôíp]DäÉfpåò Gratuluji!
get divorced
get married
Good Luck!
Happy New Year!
pass an exam
Sports
basketball
cycling
play football
play golf
go sailing
L=
LÖÉí=ÇfDîlWëíL=
rozvést se
LÖÉí=ãôêfÇL=
oženit se; vdát se
LÖrÇ=ä¾âL=
Hodně štěstí!
LÜôéá=åàìW=àf]L= Šťasný Nový rok!
Lé^Wë=]å=fÖDòôãL= udělat zkoušku
LëélWíëL=
sporty
LÄ^WëâfíÄlWäL=
basketbal; košíková
Lë~fâäfÏL=
cyklistika; jízda na kole
LéäÉf=ÑríÄlWäL=
hrát fotbal
LéäÉf=ÖfläÑL=
hrát golf
LÖ]r=ëÉfäfÏL=
jít plachtit
www.macmillan.cz/slovnicky
strana 8 z 9
play tennis
LéäÉf=íÉåfëL=
hrát tenis
Review D
hard
best friend
farm
tvrdý
nejlepší přítel
LÑ^WãL=
farma; zemědělská
usedlost
free time
LÑêáW=Dí~fãL=
volný čas
money
Lã¾åáL=
peníze
LÑ]råâlWäL=
telefonní hovor
phonecall
village
LîfäfÇwL=
vesnice
do the housework LÇìW=a]=Ü~rëï‰WâL=dělat domácí práce
LÜ^WÇL=
LÄÉëí=DÑêÉåÇL=
Unit 13
charity
information
journey
motel
platform
project
road
star
ticket office
trip
through
leave
travel
the end of
for life
mid-April/midFebruary etc
a week ago/two
months ago
years ago
Holidays
bar
beach
disco
go clubbing
hotel
LípôêfíáL=
mountain
restaurant
shark
shop
sightseeing
Lã~råífåL=
sports
sunbathing
swimming pool
LëélWíëL=
weather
Travel phrases
by air
by bicycle
by boat
LïÉa]L=
LfåÑ]DãÉfpåL=
LÇw‰WåáL=
Lã]rDíÉäL=
LéäôíÑlWãL=
LéêflÇwÉâíL=
Lê]rÇL=
Lëí^WL=
Lífâfí=flÑfëL=
LíêféL=
LqêìWL=
LäáWîL=
LíêôîäL=
LaáW=ÉåÇ=]îL=
LÑ]=ä~fÑL=
LãfÇ=Éféê]äL=
L]DÖ]rL=
Làf]ò=]DÖ]rL=
LÜfläfÇÉfòL=
LÄ^WL=
LÄáWípL=
LÇfëâ]rL=
LÖ]r=Dâä¾ÄfÏL=
LÜ]rDíÉäL=
LêÉëí]êflåíL=
Lp^WâL==
LpfléL=
Lë~fíëáWfÏL=
Lë¾åÄÉfafÏL=
LëïfãfÏ=éìWäL=
=
LÄ~f=DÉ]L=
LÄ~f=Ä~fëfâäL=
LÄ~f=Ä]ríL=
dobročinná činnost
informace
cesta
motel
nástupiště
program; návrh; plán
cesta; silnice
hvězda
pokladna, výdej jízdenek
výlet; zájezd
skrz; skrze
odejít
cestovat
konec něčeho
na celý život
půlka dubna/února
před týdnem/před dvěma
měsíci
před lety
prázdniny
bar
pláž; mořský břeh
diskotéka
vyrazit si za zábavou
hotel (pozor na
výslovnost)
hora
restaurace
žralok
obchod
prohlížení památek;
okružní prohlídka
sportovní
opalování se
(plavecký) bazén;
koupaliště
počasí
cestování - fráze
letadlem
na kole
lodí
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net
New Inside Out Beginner
by bus
by car
on foot
by motorbike
by train
strana 9 z 9
autobusem
autem
Lflå=ÑríL=
pěšky
LÄ~f=ã]rí]Ä~fâL= na motorce
LÄ~f=íêÉfåL=
vlakem
LÄ~f=ľëL=
LÄ~f=â^WL=
Unit 14
left
right
acrobat
alphabet
aspirin
cat
circus
clown
dancer
in the dark
dentist
distance
elephant
horse
letter
lion
omelette
owner
performer
ring-master
state
string
strongman
trick
violin
clap
dance
drive
join
jump
lift
perform
sing
spell
type
How many …?
Illnesses
backache
headache
stomach ache
toothache
What's the
matter?
Oh, dear.
levý
pravý; správný
Lôâê]ÄôíL=
akrobat
LôäÑ]ÄÉíL=
abeceda
LôëéêfåL=
aspirin
LâôíL=
kočka
Lë‰Wâ]ëL=
cirkus
Lâä~råL=
klaun
LÇ^Wåë]L=
tanečník/ tanečnice
Lfå=a]=Ç^WâL=
ve tmě
LÇÉåífëíL=
zubař; zubní lékař
LÇfëí]åëL=
vzdálenost
LÉäfÑ]åíL=
slon
LÜlWëL=
kůň
LäÉí]L=
písmeno; dopis
Lä~f]åL=
lev
Lflãä]íL=
omeleta
L]rå]L=
majitel
Lé]DÑlWã]L=
účinkující
LêfÏ=ã^Wëí]L=
ředitel cirkusu
LëíÉfíL=
stav
LëíêfÏL=
provaz; šňůra
LëíêflÏ=ãôåL=
silák
LíêfâL=
lest; úskok
Lî~f]DäfåL=
housle
LâäôéL=
(za)tleskat; aplaudovat
LÇ^WåëL=
tancovat; tančit; tanec
LÇê~fîL=
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
LÇwlfåL=
připojit se k; přidat se k
LÇw¾ãéL=
skočit; skákat
LäfÑíL=
výtah; svezení v autě
Lé]DÑlWãL=
účinkovat; hrát
LëfÏL=
(za)zpívat
LëéÉäL=
hláskovat; správně psát
Lí~féL=
psát na stroji
LÜ~r=ãôåáL=
Kolik …?
Lfäå]ëfòL=
nemoci
LÄôâÉfâL=
bolest zad
LÜÉÇÉfâL=
bolest/bolení hlavy
Lëí¾ã]â=ÉfâL=
bolení břicha
LíìWqÉfâL=
bolest / bolení zubu /
zubů
Lïflíë=a]=ãôí]L= Co je? Co se děje?
LäÉÑíL=
Lê~fíL=
L]r=DÇf]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
Parts of the body Lé^Wíë=]î=a]==
ÄflÇáL=
L^WãL=
arm
back
ear
eye
foot
hand
head
leg
mouth
nose
stomach
tooth
LÄôâL=
Lf]L=
L~fL=
LÑríL=
LÜôåÇL=
LÜÉÇL=
LäÉÖL=
Lã~rqL=
Lå]ròL=
Lëí¾ã]âL=
LíìWqL=
Části těla
paže; ruka
záda
ucho; sluch
oko
noha; chodidlo
ruka
hlava
noha
ústa; pusa
nos
žaludek; břicho
zub
Unit 15
abroad
do ciziny/zahraničí; v
cizině/zahraničí
organised
LlWÖ]Då~fòÇL=
mající vše uspořádané
LëéflåDíÉfåá]ëL=
spontánní
spontaneous
appointment
L]Délfåíã]åíL=
(smluvená) schůzka
bungee jump
LľåÇwáW=?Çw¾ãéL= skok na gumovém laně
extreme sports Lfâ?ëíêáWã=DëélWíëL= extrémní sporty
Pope
Lé]réL=
papež; pop
postcard
Lé]rëíâ^WÇL=
pohlednice;
korespondenční lístek
the Pyramids
La]=éfê]ãfÇòL=
pyramidy
La]=âïáWåL=
královna
the Queen
the Royal family La]=êlf]ä=ÑôãfäáL= královská rodina
sports car
LëélWíë=â^WL=
sportovní vůz
tattoo
Lí]DíìWL=
tetování
LëÉä]ÄêÉfíL=
(o)slavit; oslavovat
celebrate
send
LëÉåÇL=
poslat
Have a good trip. LÜôî=]=ÖrÇ=íêáéL= Hezký výlet!
in control
Lfå=â]åDíê]räL=
(be ~) mít moc; ovládat
See you.
LëáWà]L=
Ahoj. Nashledanou.
(pozdrav na rozloučenou)
See you soon.
LëáW=à]=ëìWåL=
Uvidíme se. Zatím.
Take care!
LíÉfâ=âÉ]L=
Dávej na sebe pozor.
L]DÄêlWÇL=
Review E
brilliant
vynikající; báječný; velmi
nadaný
LïlWãL=
teplý; teplo
LïÉäâ]ãL=
vítejte
L~fä]åÇL=
ostrov; ostrůvek
Lãflåëí]L=
příšera
Lé¾ÄL=
hospoda
Lê~råÇ=a]=ï‰WäÇ= cesta kolem světa
LÄêfäf]åíL=
warm
Welcome
island
monster
pub
round-the-world
trip
studio
tour
winner
take
íêféL=
LëíàìWÇf]rL=
Lír]L=
Lïfå]L=
LíÉfâL=
ateliér
cesta; zájezd; prohlídka
vítěz
vzít; zabrat; trvat
Jejda!; Proboha! (při
překvapení/zklamání)
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.insideout.net

Podobné dokumenty

Hot Spot 1

Hot Spot 1 How do you spell= that? great LÖêÉfíL= thank you LqôÏâ=àìWL= How old are you? LÜ~r=]räÇ=^W=àrWL=

Více

PROSPECTS

PROSPECTS přehrávač kompaktních disků

Více

Hot Spot 2 - Macmillan.cz

Hot Spot 2 - Macmillan.cz gumové rukavice vzít; zabrat; trvat uklizený; uklidit kartáček na zuby hračky luxovat; vysávat (u)mýt (se); prát

Více

First Certificate

First Certificate Školy a knihkupci se také mohou obrátit na naše

Více

Rising Star

Rising Star Léê]DÑfp]åëáL

Více

Little Bugs 1 - Macmillan Education

Little Bugs 1 - Macmillan Education LafòI=ã~f fòL= LÖêÉfíL= LÜflêfÄäL= LÖ]räÇáäflâëL= LÄê¾a]L= Lëfëí]L= LÑôã]äáL=

Více