basketbal - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a

Komentáře

Transkript

basketbal - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková
škola
s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14
BASKETBAL
Autor: Martina Horáková
Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Marie Šourková
Hodnocení ročníkové práce:
Doplňující dotaz:
Hodnocení prezentace:
Hodnocení celkové:
1
OBSAH
1
Úvod ............................................................................................................... 3
2
Co je to basketbal? ....................................................................................... 3
3
Pravidla basketbalu....................................................................................... 4
3.1
Hřiště........................................................................................................ 4
3.1.1
Základní rozměry...................................................................................................... 4
3.1.2
Čáry .......................................................................................................................... 5
3.1.3
Deska, Konstrukce, koš............................................................................................ 6
3.2
Míč ........................................................................................................... 8
3.3
Čas........................................................................................................... 8
3.4
Body......................................................................................................... 9
3.5
Přestupky ................................................................................................. 9
3.6
Fauly ...................................................................................................... 10
3.6.1
3.7
Další pravidla související s osobními chybami....................................................... 11
Dresy...................................................................................................... 12
4
Historie a současnost ................................................................................. 12
5
Závěr............................................................................................................. 15
Použitá literatura…………………………………………………………………….....15
Seznam příloh..…………………………………………………………………..……..16
2
1 ÚVOD
Ve své ročníkové práci bych Vás chtěla seznámit s hrou basketbal. Basketbal,
neboli česky košíková je sportovní hra stará 115 let, která je v současné době
jednou z nejpopulárnějších a nejhranějších na celém světě. Mezinárodní federace
FIBA, Fédération International de Basketball Amateur, dnes registruje přes dvě stě
milionů hráčů a hráček ve více než dvou stech zemích a je tak jednou ze tří
největších sportovních federací světa.
Od samotného vzniku basketbalu mají hlavní slovo ve vývoji této hry Spojené státy
americké a v posledních 50ti letech hlavně NBA, National Basketball Association,
jež patří k nejdokonaleji řízeným a nejbohatším sportovním organizacím světa a
jejíž popularita dalece přesáhuje hranice USA, a tak miliony dětí na celém světě
mohou snít o tom, že jednou budou slavnými hráči NBA stejně jako Michael
Jordan, Magic Johnson, Larry Joe Bird a mnoho dalších.
2 CO JE TO BASKETBAL?
Basketbal je dynamická míčová hra a zároveň týmový sport, který hrají vždy dvě
družstva s pěti hrajícími hráči na každé straně. Basketbal je velice náročný na tyto
dovednosti: rychlost, rozhodnost, periferní vidění, explozivní síla, zrychlení a
koordinace. Při basketbalu se hraje míčem pouze rukama, míč se může házet,
přihrávat, odrážet, kutálet nebo driblovat v kterémkoliv směru. Družstva získávají
body tím, že vhazují míč do soupeřova koše.
3
3 PRAVIDLA BASKETBALU
3.1
HŘIŠTĚ
3.1.1 ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
Hřiště má obdélníkový tvar, tvrdý povrch, nejčastěji palubovku nebo gumu, na
kterém nesmí být žádné překážky. Minimální výška stropu nad hřištěm je 7 m.
Rozměry hřiště se však liší, pro NBA jsou 15 m x 28,5 m, pro oficiální zápasy FIBA
jsou 15 m x 28 m, a pro ostatní soutěže platí možnost schválení starých hřišť,
která mají rozměry 14 m x 26 m. Velikost středového kruhu je shodná pro
všechny soutěže, jeho průměr je 3,6 m.
4
3.1.2 ČÁRY
Všechny čáry musí být nakresleny stejnou barvou šířky 5 cm.
Čára trestného hodu tzv. „šestka“ je vzdálena od koncové čáry 5,8 m, její délka
je 3,6 m, přičemž kolem je kruh shodný se středovým vymezující území trestného
hodu, v kategorii minižáků a minižákyň se trestné hody střílí z přerušované čáry
kruhu trestného území nejblíže ke koši.
Každý konec čáry trestného hodu je propojen se zadní čarou hřiště tak, že vzniká
rovnoramenný lichoběžník se základnou 6 m ležící na zadní čáře hřiště. Tento
lichoběžník je nazýván jako „bedna“.
5
Tříbodové území je vyznačeno obloukem tzv. trojkou vzdáleným 7,6 m od středu
zadní čáry.
3.1.3 DESKA, KONSTRUKCE, KOŠ
Deska basketbalového koše musí být vyrobena buď z průhledného plexiskla nebo
z bíle natřeného dřeva s rozměry 1,8 m x 1,05 m. Čáry na desce musí být také
široké 5 cm a to bílé, pouze pokud je deska průhledná, nebo černé.
6
Konstrukce koše je ve většině případů deska umístěná na pevný železný stojan
krytý v dolní části, krytí kvůli možnosti úrazu, nebo může být deska spouštěna ze
stropního držáku, to můžeme vidět v Mladoboleslavské sportovní hale Škoda auto
a.s.. Konstrukce musí zajistit, že deska bude pevně zavěšena 2,9 m, bráno od její
dolní hrany, nad hřištěm 1,2 m vzdálena od koncové čáry. Ke konstrukci koše patří
i hodiny připevněné nad horní hranou desky, které odměřují čas na útok.
Koš tvořený obroučkou o průměru 45 cm a zužující se síťkou, zúžení kvůli
zbrždění míče, je připevněn uprostřed desky 15 cm od její dolní hrany.
7
3.2
MÍČ
Basketbalový míč musí mít osm tradičně tvarovaných panelů oddělených rýhami a
musí být nahuštěn vzduchem tak aby se při puštění z výšky 1,8 m odrazil do výšky
1,2 m, tzn. když pustíme míč z ruky zvednuté a natažené mírně dopředu musí se
odrazit do úrovně prsou. Míče jsou vyrobeny buď z gumy (hrát se smí jen
s oranžovými s černými rýhami) nebo kůže.
Míče mají různé velikosti podle věkové kategorie a pohlaví. 5 je určena pro
minižákovské a mladší žákovské kategorie, má v obvodu 69-71 cm a váží 470-500
g, 6 je určena pro ženské kategorie od starších žákyň až po ženy, v obvodu měří
72-74 cm a váží 500-540 g, 7 je pro stejné věkové kategorie ale pro mužské, váží
569-610 g s obvodem 75-78 cm.
3.3
ČAS
Basketball se hraje 4 x 10 minut čistého času. Mezi čtvrtinami jsou dvouminutové
pauzy a mezi 2. a 3. čtvrtinou je poločasová přestávka trvající 15 minut. Pokud by
zápas skončil nerozhodně, nastavuje se 5 minut, a to tolikrát, dokud zápas
neskončí vítězstvím jednoho z týmů. Čas se společně se skóre a počtem faulů
zobrazuje na mechanické tabuli.
Dalším časovým obdobím je čas na útok, který je měřen od získání míče až do
okamžiku střelby na koš, každé družstvo má na útok 24 sekund, pokud rozhodčí
neukáže obnovení tohoto časového limitu. Důvodem k obnovení by byl faul
bránícího týmu, kopnutí do míče nebo odražení míče od obroučky. Tento čas měří
tabulky umístěné nad deskami obou košů.
8
3.4
BODY
V basketbalu se za vstřelení míče do koše získávají body, jejich hodnota se liší
podle vzdálenosti odkud byl míč hozen.
Pokud hráč vstřelí koš ze vzdálenosti čáry ohraničující tříbodové území nebo
větší, získává 3 body, za koš vstřelený z menší vzdálenosti získává body 2. Při
trestném střílení má koš hodnotu pouze 1 bod.
3.5
PŘESTUPKY
Mezi přestupky v basketbalu patří stejně jako u ostatních míčových sportů aut.
V basketbalu vám bude odpískán, pokud máte v držení míč a zároveň se jakoukoli
částí těla nacházíte mimo hřiště, hráč v zázemí, nebo pokud jste hodili míč a ten
dopadne za čáru omezující hřiště, z hora na konstrukci koše, nebo zezadu na
desku, míč v zázemí.
Patří sem také porušení pravidla, podle nějž se po získání míče a přenesení ho na
půlku soupeře míč nesmí vrátit na polovinu útočícího družstva.
Dalším přestupkem proti pravidlům je nedovolený pohyb hráče, který má v držení
míč, kroky, protože hráč s míčem se může pohybovat po hřišti pouze driblingem.
Jedinou výjimkou sou dva kroky, které hráč smí udělat těsně před střelbou,
dvojtakt.
Existují také 3 druhy přestupků proti časovým limitům. Prvním z nich je porušení
času na útok 24 vteřin, které nastává když útočící družstvo v tomto časovém limitu
nezasáhne obroučku koše. Druhým je porušení pravidla 8 vteřin, které říká, že
9
pokud hráč získá míč na své polovině hřiště, má 8 vteřin, aby přenesl míč na
polovinu soupeře, a třetí ,podle kterého je přestupkem pokud se hráč jehož
družstvo má v držení míč zdrží déle než 3 vteřiny v bedně.
3.6
FAULY
V basketbalu se fauly rozdělují na útočné a obranné. Útočný faul znamená, že se
dopustí faulu hráč patřící k týmu, které právě útočí, pak získává míč soupeř.
Obranného se naproti tomu dopouští hráč, jehož tým se snaží míč získat, v tomto
případě získává útočící družstvo nových 24 vteřin na útok, nebo může být
nařízeno trestné střílení.
Faulem neboli osobní chybou se rozumí jakýkoli nedovolený dotyk se soupeřem.
Hráč nesmí soupeře blokovat, strkat, držet, prorážet, nastavit mu nohu, bránit mu
v pohybu nebo užívat jakkoli hrubé nebo násilné hry. Rozhodčí může udělit i
nesportovní chybu, pokud bude zákrok považovat za hrubé porušení pravidel, za
2 nesportovní chyby je hráč diskvalifikován.
Hráč, trenér i lavička mohou získat technickou chybu, a to za urážení nebo
nezdvořilé jednání s rozhodčím, za zdržování hry, dráždění soupeře, za výměnu
čísla bez nahlášení v průběhu zápasu, za věšení se na obroučce, nebo za
simulaci. Technická chyba je tedy taková, jenž nebyla způsobena dotykem se
soupeřem. Trestá se trestným střílením a následnou možností útoku pro druhé
družstvo, které vyhazuje od půlící čáry hřiště.
10
3.6.1 DALŠÍ PRAVIDLA SOUVISEJÍCÍ S OSOBNÍMI CHYBAMI
Pokud hráč získá během zápasu 5 osobních chyb, je okamžitě vyloučen do konce
tohoto zápasu.
Získá-li během jednoho časového období tým 4 osobní chyby, každý jejich další
obranný faul bude trestán trestným střílením.
Trestné střílení se provádí na pokyn rozhodčího. Hráč může provádět 1-3 trestné
hody najednou. Jeden pokud byl faulován, a přesto dal koš, dva při standardním
faulu nebo technické chybě, a tři, pokud byl faulován při střelbě za tři body a
netrefil se, nebo pokud byl odpískán faul a následně po něm technická chyba
faulujícímu družstvu.
Při trestném střílení zaujímají hráči předepsané postavení, které můžeme vidět na
obrázku.
11
3.7
DRESY
Dresy hráčů jsou tvořeny tričky, která mají stejnou dominantní barvu, kraťasy, do
kterých musí být trička zastrčena po dobu zápasu a které musí mít jednotnou
barvu, ta však nemusí být stejná jako barva triček.
Trika i trenýrky musí být označeny stejným číslem. Trika zepředu malým a ze zadu
velkým, trenýrky pouze ze předu. Čísla mohou být jednociferná a dvojciferná, pro
oficiální zápasy FIBA jsou povoleny pouze čísla od 4 do 15.
Další povolenou výstrojí jsou boty, většinou bývají s nízkou oporou kotníku nebo
vysoké končící až nad kotníkem. Dále jsou povolena potítka, látkové čelenky
široké maximálně 5 cm, nákolenky, chrániče a ochranná výstroj, pokud
neobsahuje vyztužovací podpory, které by mohly jakkoli poranit jiné hráče, a brýle.
Žádný hráč nesmí mít hodinky, šperky, ozdoby a pokrývky hlavy, ochrannou
výstroj s výztuží, nic co by mohlo říznout nebo odřít další hráče, proto musí mít
všichni krátce zastřižené nehty.
4 HISTORIE A SOUČASNOST
Existují historické důkazy o tom, že už před naším letopočtem některé indiánské
kmeny v Jižní Americe hrály hru, jejímž smyslem bylo prohodit míč kruhem,
upevněným vysoko nad zemí. Tuto jejich hru však nepovažujeme za přímého
předchůdce basketbalu.
Kolébkou basketbalu se staly Spojené státy americké. V roce 1891 tu na
Springfield College ve městě Springfield mladý profesor tělocviku James Naismith
12
vymýšlel hru, kterou by jeho studenti mohli hrát v zimním období a která by také
sloužila jako zimní příprava týmu amerického fotbalu, jenž vedl. Ze začátku to byla
hra v omezeném prostoru, kdy se body získávaly položením míče do kruhu.
Postupně Naismith vyloučil tělesný kontakt, volné pobíhání s míčem, odbíjení
pěstí a další prvky hlavně amerického fotbalu. Také zjistil, že pokládání míče není
zrovna nejlepší, a tak nakonec zavěsil na opačné stěny tělocvičny bedýnky od
ovoce bez dna, odtud je i název basketbal, basket znamená koš nebo bedýnku na
ovoce. V roce 1892 byla sepsána první pravidla a hra se začala šířit do škol po
celých USA. Už o 3 roky později vzniká první profesionální tým.
O rozšíření basketbalu do světa se zasloužili studenti, učitelé, vojáci a hlavně
námořníci. Už v roce 1904 byl basketbal předveden jako ukázkový sport na OH
v St. Louis. Většího rozšíření dosáhl však až ve 20. a 30. letech, kdy zapustil
kořeny v Jižní Americe, kde se konalo první mistrovství už v roce 1930, a
v Evropě, kde se šampionát hrál o pět let později. Kvůli vývoji hry a hlavně
odlišnému vývoji pravidel v různých částech světa, byla zřízena mezinárodní
federace. FIBA byla založena v roce 1932 v Ženevě. Mezi 8 zakládajícími členy
bylo i Československo.
V roce 1936 v Berlíně se basketbal poprvé objevil na olympijském programu a od
začátku v něm dominovaly Spojené státy. Nevyhrály pouze v letech 1972 a 1988
kdy je porazil SSSR a v roce 1980 kdy za jejich neúčasti na OH v Moskvě vyhrála
Jugoslávie. První mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1950, v tomto roce byl
současně odehrán i první zápas NBA a to mezi Minneapolisem a Syrakusami.
Přesto se však akcí FIBA mohly účastnit je týmy složené z amatérů. První oficiální
kontakty FIBA s NBA nastaly na podzim roku 1987. V tomto roce se uskutečnil
13
první turnaj, kterého se mohly zúčastnit i profesionální týmy, McDonald´s Open
v USA, jeho další ročníky se konaly už v Evropě. Tento turnaj dopomohl k tomu,
že roku 1990 FIBA schválila účast profesionálů i na jejích oficiálních akcích,
olympiádě, mistrovstvích a McDonald´s Championship.
V roce 1992 v Barceloně se tedy poprvé účastnil olympiády výběr hráčů NBA,
Dream team. Od té doby USA vyhrály všechny OH kromě posledních v Athénách
v roce 2004, kde byly poraženy Argentinou. Ukázalo se tu, že i když nastoupí
největší talenty současné NBA proti týmu, který je a hraje jako opravdový tým,
přestože v něm nejsou takové hvězdy, dokáže výběr kde každý hráč hraje pouze
za sebe porazit.
Současnost basketbalu obstarávají národní basketbalové federace jednotlivých
států. U nás je to ČBF, česká basketbalová federace, která zaštiťuje všechny
basketbalové soutěže včetně Mattoni NBL, národní basketbalové ligy mužů.
Mattoni NBL je naše nejvyšší a nejkvalitnější mužská basketbalová soutěž, jejím
protějškem je ŽBL, ženská basketbalová liga. V českém basketbalu však
výraznějších úspěchů zatím dosahují ženy, a to jak reprezentační tým, který v roce
2005 vyhrál mistrovství Evropy, kdy o rok před tím se umístil na tomtéž turnaji
druhý, tak ženský basketbalový tým Gambrinus Sika Brno, který působí
v Evropské klubové soutěži. Úspěchů s mužských soutěžích dosahuje pouze na
klubové úrovni tým ČEZ Basketball Nymburk.
Pro světový basketbal je důležitá organizace FIBA, která zaštiťuje celý světový
basketball. Pak dále NBA, která je samostatnou soutěží nespadající pod FIBA a
která určuje moderní trendy v basketbalu, a WNBA, Women´s National Basketball
14
Association, jenž je ženskou obdobou NBA. A jako poslední uvedu NCAA,
National Collegiate Athletic Association, což je americká univerzitní liga, které se
dnes dostává stejné popularity jako NBA. NCAA zastřešuje vysokoškolský
basketbal v USA a je tak přímým zdrojem hráčů pro NBA.
5 ZÁVĚR
Ve své ročníkové práci jsem vám představila basketbal jako hru, ale on není
pouze hrou může být i životním stylem, i tím, co nás vychovává. Basketbal je
kolektivní sport a jako takový nás opravdu může velice ovlivnit. Tak jako ostatní
kolektivní sporty pomáhá dětem začlenit se do skupiny, učí je nejen jak hrát
určitou hru, koordinovat své pohyby, zacházet s míčem i jak se rozcvičovat, prostě
jak sportovat, ale také spolupracovat, přizpůsobit se, rozhodovat se, hrát „fair
play“, pomoci druhému, poslouchat rady a názory ostatních, učí je vyrovnat se
s chybami a napravovat je, a dává jim přátele i nepřátele.
Z osobní zkušenosti vím, že mi basketbal dal mnoho. Za sedm let tréninku a
zápasů jsem si tento sport zamilovala stejně jako moje sestra, máma, teta, děda i
můj bratranec a přátelé. A tak doufám, že se basketbal bude dále šířit, že ho bude
hrát stále více dětí a že se třeba jednou čeští basketbalisté stanou olympijskými
vítězi a mistry světa.
15
POUŽITÁ LITERATURA
Mullin, Chris: Abeceda basketbalu, Praha, Ikar Praha s.r.o. 1996
Petera, Pavel a Kolář, Petr: NBA – Historie a současnost, Praha, Jan Vašut 1998
http://www.stccbf.com
http://www.cbf.cz
http://www.sportovni.net/basket
http://magazin.mattoni.cz/nbl.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Basketball
http://www.molten.cz/basketbal.php
16
SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHA 1 – Věkové kategorie pro sezónu 2005/2006
PŘÍLOHA 2 – Fotky : 1. ČEZ Basketball Nymburk
2. Gambrinus Sika Brno
3. James Naismith
PŘÍLOHA 3 – Vybavení: 1. Míč
2. Boty: 2.1 S nízkou oporou kotníku
2.2 S vysokou oporou kotníku
3. Dres: 3.1 Trenýrky
3.2 Triko
4. Doplňky: 4.1 Čelenka
4.2 Potítka
17
PŘÍLOHA 1
VĚKOVÉ KATEGORIE PRO SEZÓNU 2005/2006:
dospělí
nar. 31.12.1986 a starší
starší dorost
nar. od 1.1.1987 do 31.12.1988 včetně
mladší dorost
nar. od 1.1.1989 do 31.12.1990 včetně
starší žactvo
nar. od 1.1.1991 do 31.12.1992 včetně
mladší žactvo
nar. od 1.1.1992 a mladší
starší minižactvo
nar. od 1.1.1993 a mladší
mladší minižactvo
nar. od 1.1.1994 a mladší
18
PŘÍLOHA 2
FOTKY
1
2
19
3
20
PŘÍLOHA 3
VYBAVENÍ
1
2.1
2.2
3.1
3.2
21
4.1
4. 2
22

Podobné dokumenty

Pravidla fotbalu - TJ Slovan Havířov

Pravidla fotbalu - TJ Slovan Havířov Fotbal hrají 2 družstva po 11 hráčích, z nichž jeden musí být brankář. Střídání hráčů se může provádět pouze při přerušení hry, o střídání musí být informován rozhodčí, v soutěžích FIFA mohou být s...

Více

pravidla-WKF-2012-7 1 CZE

pravidla-WKF-2012-7 1 CZE modrý pás musí být široký okolo 5 cm a tak dlouhý, aby jeho konce přečnívaly alespoň 15 cm na každé straně uzlu. Pásy musí být z hladké červené a modré barvy, bez jakýchkoliv osobních výšivek nebo ...

Více

centrum - Agados

centrum - Agados Všechna vozidla kategorií M2 a M3 a vozidla kategorie N, u nichž největší přípustná hmotnost, včetně případně připojeného přívěsu nebo návěsu, přesáhne 3,5 t, musí být vybavena záznamovým zařízením...

Více

Rozpis soutěží 2013/2014 - Česká Basketbalová Federace

Rozpis soutěží 2013/2014 - Česká Basketbalová Federace (1) V každé věkové kategorii může hráč (hráčka) v mateřském klubu startovat za jediné družstvo s výjimkou pendlování (tj. start za dvě družstva jedné věkové kategorie), viz odst. (2, 3). (2) V jedn...

Více

č.1 Březen

č.1 Březen vstupuje 10. ledna 1942 36 příslušníků V. sboru - 18 důstojníků a 18 vojáků základní služby vůbec jako první vojáci US Army na evropskou půdu, aby se účastnili bitvy o svobodu Evropy v druhé světov...

Více

Kola CZ

Kola CZ ještě chvíli pozornost nastavení kola pro Vaši postavu. Zpříma stojící jezdec by měl mít mezi rozkrokem a horní rámovou trubkou vzdálenost 3 – 7 cm, tím je dána vhodná velikost rámu kola. Výšku sed...

Více

stáhnout - Městský Obvod Ostrava Třebovice

stáhnout - Městský Obvod Ostrava Třebovice V sobotu 30. dubna proběhlo na hřišti v Třebovicích „stavění máje a pálení čarodějnic“. Za příznivého počasí si našlo cestu do areálu fotbalového hřiště mnoho dětí i dospělých. Pro děti byly připra...

Více

Bastíkův zpravodaj číslo 1

Bastíkův zpravodaj číslo 1 1. Několik hráčů již má z různých NF 4 medaile, na druhou stranu bude na tomto NF několik nováčků. Kostra však zůstala stejná jako v předchozí sezóně 2009/10, kde tento tým vyhrál NF nejmladších mi...

Více